You are on page 1of 1

Toâi Choïn Gieâsu

q = 63 YÙ Vuõ
Noàng naøn
Cm G7 Cm


                
1. Toâi choïn Gieâ - su laø naéng. Toâi choïn Gieâ - su laø möa.
2. Bôûi vì Gieâ - su thuôû aáy. Suoát ngaøn naêm qua coøn ñaây.

Fm Bb Ab Gm

 
         
    
Cho thaùng naêm troâi noãi ñìu hiu giaù laïnh khoâ caèn.
Vaãn haùt cho toâi khuùc tình ca yeâu laø taát caû.
Cm G7

  
             
Naéng veà toâi chia em noàng aám. Möa veà toâi
Toâi choïn Gieâ - su yeâu laø soáng. Toâi cuøng Gieâ -
Cm Fm Bb Ab


  
             
trao anh maàm xanh. Xanh aám cho nhau heát buoàn teânh
su soáng ñeå yeâu. Cho maõi xoân xao nhöõng nieàm vui

 
G7 Cm

 
       
  
  
heát phai taøn. Cho traùi tim xanh maõi theâm xanh.
giöõa cuoäc ñôøi. Cho traùi tim yeâu bieát yeâu hôn.

  
F Cm

    
  

   
    

Cho traùi tim töôi maõi theâm töôi. Toâi choïn Gieâ - su!
Cho traùi tim vui seõ vui hôn. Toâi choïn Gieâ - su!