P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

סב " ד הררחב ךפהמה ינע דנ ארתב אבב

www.swdaf.com 1
ב דומע אכ ףד ארתב אבב תכסמ תופסות
וכ גדה תדוצמ ןיקיחרמ ’ - עא " רד ג " יפא רקפה לש רבדבד שרפמ ת ’ ירקימ אל עשר
ןנתדכ ) פ האפ " מ ד " ג ( פב ןנת ןכו הנממ ותוא ןיריבעמ הילע ותילט סריפ האפ יבג " בד ק " מ
) י ףד (. הכז הב קיזחהש הז הב קיזחהו רחא אבו הילע לפנו האיצמה תא האר אלו ירקימ
אצמי הז םוקמב רכתשי אל םאש םושמ הלטנו רחא אבו הררחב ךפהמה ינעב אלא עשר
רחא םוקמב רכתשהל עאד אישק אל אתעמשד ךהו " מ רקפה לש רבד יוהד ג " המכב מ
ךכב ותונמוא אכהד דועו ותדוצמ סורפל לכויש אצמי תומוקמ תקזח קרפב ןנירמאד אהו
םיתבה ) דנ ףד ןמקל (: ירה םינענכ יסכנ ינענכ אמעט יאמ ןהב הכז ןהב קיזחמה לכ רבדמכ ןה
הידיל ארטש יטמד דע ינק אל לארשיו היל קלתסיא הידיל יזוז אטמ יכמ יפו ’ בשר " םתה ם
יפלו ירקימ אהימ עשר קיזחמה לארשיד ’ ר " יפא ת ’ יוה אל עשר םוקמב אצמי אלש ןויכ
בשרל השקו רחא " ךשנ והזיאב רמאד אהמ א ) ב " גע ףד מ (: ירמ בר אוהה היל ןכשמ לחר רב
א אברל הייטמא אתיב רגא לקש אתש יחרי רסירת רטנ הינבזו אבר לזא אתיב ירכנ " יאה ל
ירכנ יצמ אלו אתש אתנכשמ םתס רמ רמאד אתשה דע אתיב רגא רמל הל יאטמ אלד
א אבר תקזחל ירמ בר תקזח המדקש ןויכ אתשהו יקולסל " ינענכה יסכנד ירמ בר הב הכז כ
רבדמכ ןה ירה ר שוריפל לבא הב תוכזל הצור היה אלד ריפש יתא עשר ירקמ יאו " וליפאד ת
ןידה תרושמ םינפל אמשו אוה רומג רתיהד ןויכ ירמ בר הב הכז אל יאמא ירקימ אל עשר
בירלו דבע " הכזו רטשב ונממ הנק אברו ןוכשמ תרותב אלא התיה אל ירמ בר תקזחד הארנ א
תועמ ןתנ ךכ רחאו הב ] עו " ק תופסות ע טנ ןישוד . ד " וכו ךפהמה ינע ה ’ סותו ’ ב " גע מ : ףוס
ד " רטנ ה .[
במרה ישודיח " ב דומע דנ ףד ארתב אבב תכסמ ן
רבדמכ ןה ירה יוגה יסכנ . ז לאומש יבר ברה שריפ " עשר ארקנ לבא ל פב ןניסרגד אה יכ ’
ןישודקבש רמואה ) נ " א ט ’ ( עשר ארקנ היל רמא ונמיה הלטנו רחא אבו הררחב ךפהמה ינע .
םישקמ שיו פב ןנירמאדמ ’ ןיזחוא םינש ) י ’ א ’ ( רחא אבו הילע ול לפנו האיצמה תא האר
הב הכז הב קיזחהש הז הב קיזחהו , תצקמ לטנ האיפ תכסמב ןנתד אה םתה ימנ ןניתייאו
םה הררחב ןיכפהמ ינהו ונמיה התוא ןיריבעמ הילע ותילט סריפ ראשה לע ול קרזו האיפ ,
פבו ’ הרפה תא חגנש רוש ) מ " ב ט ’ ( וכו לארשי דיב רג לש ונוכשמ ימנ ’ רחא לארשי אבו
ראשה תא הנק הזו ויתועמ דגנכ הנק הב קיזחהו . ר קירפו " ז ת " ןאישק אל והלוכ ל , יכד
סמב ןנירמא ’ וז חקל אל םאש החקלו רחא אבו החקולל הב ךפהמב עשר ארקנ ןישודק
הבורמ ודספה ןיא אצמ אל םאו חקיל תרחא אצמי , לש רבדב לבא יכז אקד רקפה
ןימדוק וייחו אנירחא חכשמ אלד עשר ירקימ אל הישפנל , אפידע הידיד אחוור רמולכ , המ
רכמב ןכ ןיאש , קולחל ןיא אוה רכמו ליאוה וימד ידכמ תוחפב חקל וליפאו , ןנירמאד אהו
פב ’ רופחי אל ) כ " ב א ’ ( גדה תציר אלמכ גדה ןמ גדה תדוצמ ןיקיחרמ , יבהיד םיגד ינאש
אראיס , םירחא תונוזמל הכותמ ןיאצוי הז לש ותשרב ודוצנש רחאמש שרפמה ירבדכו , לבא
הכוז אוה רקפהה ןמ ירהש אצמי יתמיא וישכע אל םא יוגה יסכנב .
שר לבא " ז י " לעב ול הננתיש וא רקפהה ןמ הב תוכזל הררחב ךפהמה ינע םש שריפ ל
תיבה , ינע ורמאש הממ הארנ ןכו , ר ירבדב ןיאש דועו " ז ת " עט ל רקיעכ ם . אל יכריפ ךנהו
ןאישק , עאו האב וחרט ידי לע אלו הב ךופהיש התוא עדוי היה אל האיצמבד " ומצע ליפהש פ
הב הכז הז הילע , ןנירמאק אניד םתהו עשר ארקנש ךל רמוא קיפסמ הז םעט ןיא םאו , המו
ונמיה התוא ןיריבעמ האיפ ןינעל ורמאש , תואיפה רחא ותומכ ןיכפהמ םיינעה לכש ינפמ
הירחא רזחמ דבלב אוה אלו . ךכיפל ופוג תונקל וירחא ךפה אל לארשי דיב רג לש ונוכשמו
רחאה הנק .
ר לש ותעדש ונעמשו " ז ת " ריזחהל ותוא ןיבייחמ ןיד תיב עשר ארקנש םוקמ לכש רמול ל
םימדה + רה ישודיחב אתיל םימדה תבית " ן + רבתסמ אלו ןנירמא יאמא םתה יכה יאד
) םש ןישודיק ( רמ אל והנינ םינושאר םיסכנד םושמ הל תיחנ רמ אלו הל תיחנ , ןידה ןמ ירה
הריזחהל בייח היה , ר ברהו ’ ז לאומש " בייח וניאש רמא ירקימ עשר והימו בתכש ל
ןושאר חקולל םימד ריזחהל . ז ןואג ייאה וניברל יתאצמ לבא " ל רעשב חקמה רפסב בתכש
י " ד ימד ירודהאל בייחד , םירבדה ןיארנו ושמד ןויכ היל ישרתשמו יוג קלתסמ יאהד יזוז ם
ןושאר חקולל תועמ ריזחהל ותוא ןיבייחמ ינש חקולל יזוז ינה , אוהש יוגה לע ותוירחא והימו
הז לארשי לע אלו רכומה , ןויכש ללכ םימד ריזחהל בייחמ אל הלוכב אראש ךנהב לבא
ןרמאדכ ותוא ןיבייחמ ןיא הב הכז אל ןיידעש .
ןויכ יוג יא קדקדל שיו חקול הנקי ךאיה רטש ךכ רחא בתכו רזח םא קלתסמ ימד ליקשד
ןושאר , ףסכ ןתיש םדוק רטש בותכיש דע הנק אל םלועל אמש םאו .
סב " ד הררחב ךפהמה ינע דנ ארתב אבב
www.swdaf.com 2
בשרה ישודיח " ב דומע דנ ףד ארתב אבב תכסמ א
לכ וב הכז וב קיזחמה , ר בתכו " ז ש " מד ל " ןנירמאדכ עשר ארקנ מ ) נ ןישודק " א ט ’ ( ינע
הלטנו רחא אבו הררחב ךפהמה עשר ארקנ , חקולל תועמ ריזחהל ותוא ןיבייחמ םא יאדובו
עשר ארקנ ןושאר רחא םוקמב תונקל אצמי תודש המכ וז תא חקיל ול המד , אל םא לבא
ונינשש האפה תא לטונכו האיצמכ היל הוהד עשר ארקנ הז ןיא תועמ ריזחהל בייח היה ) האפ
פ " ד ( תילט סרפ הילע ול לפנ ראשה לע קרזו האפ תצקמ לטנ ונמיה התוא ןיריבעמ הילע ו ,
עשר ארקנ וניא ונממ התוא ןיריבעמ ינתקדמ אמלא תואיצמ אוצמל הכוז םדא העש לכ אלד
ןכו וריבח ייחל ןימדוק וייחש עשר ארקנ הז ןיא ךכליה םיינע ראש והומידקי אמש האפ אלו
תר לש ומשמ ורמא " ז ם " ל , ז ברה ןמ המיתהו " עא עשר ארקנש ןאכ בתכש ל " ז אוהש פ " ל
רקפהה ןמ אוה הכוזד ןושארל םימד ריזחהל בייח וניאש ןאכ בתכ :
זלר ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
א ףיעס
א רבד רחא ריזחמה א [ ב וא ותונקל [ ורכשל , ג עקרק ןיב [ םילטלטמ ןיב , ואנקו רחא אבו ב ,
א ( עשר ארקנ . ד [ רחא לצא ומצע ריכשהל הצורל ןידה אוהו . ה [ יו " תוכזל אב םאש א
רחאמ הנתמ לבקל וא רקפהב , ומדקו רחא אבו , עשר ארקנ וניא , ול יוצמה רבד וניאש ןויכ
רחא םוקמב . ) ו [ וריבח רצמ לע עקרק הנוקהו , עא " רצמ לעב לוכי ארצמ רבד אניד םושמ הב ןיאש פ ) ומדקל ( התונקל ,
עשר ירקמ אלו , האיצמכ יוהד ) ב " פ יכדרמ םשב י " אעיצמד ק .( ו דחא רבד הנוק םא ןכו ב לכויו ג וריבח אב ( לוזב ותונקל
רחא םוקמב ךכ ותונקל אצומ וניאש , וב הכז אלש ןמז לכ ותונקל לוכיו האיצמ ומכ יוה הנוקה ) ( דרהמ תבושת " ל תיב ך " א
/ כ " ז .(/ ז [ אנש אלד םירמוא שיו . הגה : רקיע הארנ הנושארה ארבסו . ג ( ח וז ארבסל וליפאו [ ינעב אקוד , לבא
אל רישעב , אל םא ) בדב ר ( עשר ירקמ רישעב וליפא זאד יוצמ וניאש ) ר " במרה םשב םש ן " פ ן ’ ןישודיקב רמואה .( ליעל ןייעו
נק ןמיס " ה ףיעס ו ’ . ט [ םהיניבש םימדה וקספ רבכשכ אלא יריימ אל הז לכו , ןינקה אלא ןירסוחמ ןיאו . ןיידע ןירסוחמ םא לבא
הקיספה , לוזב רתוי הצור הנוקהו ךכב הצור רכומהש , אל רתומ ותונקל רח , לארשי וא םיבכוכ דבוע רכומה םא ןיב ) ב " םשב י
פ יכדרמ ’ תקזח .( י [ ר םרח אוהש בתכש ימ שיו " ד ג ] ( א [ וע ןמ םיתב תוריכשב לובג גיסהל אלש " כ , וגהנש םוקמב ןידה אוהו
םיבכוכ דבועה ןמ האולהה רוכשל ) רהמ " ודאפ ם " מ ןמיס ה " א .(
ש " זלר ןמיס טפשמ ןשוח ך
) ג ( קל לכויו וכ לוזב ותונ ’ - במרה לבא " פ וישודיחב ן ’ וכע יסכנ יבג תקזח " ה ם " ה
יפאו בתכ רבדמכ ’ קלחל ןיא אוה רכמו ליאוה וימד ידכמ תוחפב חקל :
וש " אצ ןמיס א קלח רזעה ןבא השמ תורגא ת
םיכודישב הררחב ךפהמ רוסיא ןינעב כ " נמ ה " טשת א " ז . עמ " הרה דבכנה ידידי כ " ר ג ’ השמ
ילש סיפסא באז ט " א .
הרענ התואל ךדתשהל תוסנל רחאל רתומ םא הרענ וזיאל ךדתשמש דחאב ותלאש רבדב
אל וא הררחב ךפהמה ינע ןיד הזב שי םא הב הצור אוה םגש . על ןוכנה ראבא " הזב ד .
םצעב ןידע םיקפתסמ איה וא אוהש ךודישה רמגנש םהיניב וטילחה אלש ןמז לכ הנהו
ףא וא םהינפל בוט אוה םא רבדה אבי אלש רשפאש ולאכ ןוממ ינינעב םיאנת הזיאב קר
רמג ידיל , הררחב ךפהמ ןיד אכילש רורב . מרה קספ רכממו חקמ ינינעב ףאד " וחב א " יס מ ’
לר " יעס ז ’ א ’ ןינקה אלא ןירסוחמ ןיאו ןהיניבש םימדה וקספ רבכשכ אוה הררחב ךפהמ ןידד
ר הנוקהו ךכב הצור רכומהש הקיספה ןידע ןירסוחמ םא לבא רחאל רתומ לוזב רתוי הצו
וכע רכומה םא ןיב ותונקל " יפו לארשי רכומה םא ןיב ם ’ מסה " קסב ע " רכומה םא איעבמ אל ז
לאד ךכב איה לארשי רכומה תנקתש לארשי " ותונקל דחא לארשי אבש דימד רכומה דיספי כ
יפא אלא ותונקל יאשר רחא ןיאד ןויכ ול ןתיל רכומה ךרטצי היושמ תוחפ וילע קוספיו רכומה ול
וכע " ייע ם " ש . וכ לארשי רכומבש רורב ןכלו " רבדל הז בישחהל רשפא ךיאד יגילפ אל ע
רכומל דיספהלו רוסא . םיניידב איצוהל ףא הנקת אוהש ארצמ רבד אנידמ הז ןיד ףידע אלו
שב אתיאדכ רכומל תטעומ וליפא אדיספ הזיא הזמ שישכ ונקת אלש " וח ע " יס מ ’ עק " יעס ה ’
כ " ג , כו " מ ןיד ש ןכלו רכומהל אדיספ הזמ היהישכ אכילש רוסיאל קר אוהש הררחב ךפה
מרה לע וקלחי םא ףא " וכע רכומב א " לארשי רכומב וקלחי אל ם . או " כ כ " לכש ןיכודישב ש
וכל הררחב ךפהמ ןיד הזב ןיא ןידדצה ינשמ ןינעה רומגל וטילחה אלש ןמז " ךל ןיאש ע
ל קר אשנהל תחרכומ הרענה היהתש הזמ לודג דספה םושמ הל ךדתשנש ןושארה
הנאשיל םלועה לכל רוסאנש . וכל רתומש רורב ןכלו " לו ע " מרה תטישל מ " םעט אלב ףאש א
ןהיניב וושוה אלב הררחב ךפהמ ןיד אכיל הרענהל דספה .
סב " ד הררחב ךפהמה ינע דנ ארתב אבב
www.swdaf.com 3
רמגב תושעל ןיגהונש ןינקה השענ אל ןידעש ךא ךודישה רומגל וטילחה רבכ םא לבא
המודכו ןיכודיש , רקפה ןידב הז יולת הנתמו ילש " סות תטיש אוהש ןושארה א ’ ארהו " ש
הררחב ךפהמ רוסיא ןיכודישב אכיל , תורחאבמ רתוי וזב הצורשכ םדאל הלודג אדיפק שיד
סותב ןייע ’ מ ףד תומבי " הב ץפחש רחאמ ריתמ היה תכדושמ התיה אל וליפא אמשו ובתכש ג
סותה יקפתסמ םתהש ףאו תרחאבמ רתוי ’ ת ןיאושינ ריתהל ןינעל אוה ךירצ ילוא םישלש ךו
יקפתסמ אל םדאל הלודג אדיפק אוהש הזב יאדו לבא לודג רתוי ךרוצ הזל . רקפהכ אוה ןכלו
הררחב ךפהמ ןיד והדידל אכילש הנתמו . מרהו " רקיע וז ארבסש קיסמ א . ילו " ינשה א
שר תטיש אוהש " הררחב ךפהמד רוסיאה הזב שי י .
אשיל ןינקהש ףא ןיגהונש ןינקה השענשכ לבא אז " והד ליעומ אל ז " םירבד ןינקכ ל
מסב אתיאדכ " יס ע ’ מר " ס ג " י ק " או ב " הררחב ךפהמ ןיד אכיל הנתמו רקפהבד םירבוסהל כ ,
הז ןיד תויהל ןיא ןינקה רחא םג , מ " דצמ וניאו םיכודיש לוטבב שיש םרחה דצמ רוסא מ
כ שממ רבדה רמג יוה אל ןינק תושעל וגהנד ןויכד םושמ אלא הזל ינהמ ןינקהש " אלש ז
םיאנתה תביתכב אלא רמגה יוה אל םיאנת תביתכב אקוד וגהנ םאו ןינק ושע ונתהכ יוהד
ע " מרה בתכש תורטשה ובתכיש מ " םש א . םוש ושעי אלו ןיכודישה רומגל וטילחה םא ןכלו
םרחה רבכ שי ודבל הז לע ןאכב הברה ןיגהונש ומכ םיאנת תביתכ אלו ןינק אל רבד ) המו
בותכל הברה ןיגהונש םיכודישה רמג ןינעל םולכ וניא הפוחהל םיאורקה ופסאתנשכ םיאנת
או ןוממ הברה ואיצוהו הפוחהל רבד לכ וניכה רבכש ןניזחדכ " אוהו רבכמ רומגכ ובישחה כ
דבל םתטלחהמ ( או " םרחה לע רובעתש םורגלו הל ךדתשהל םירחאל רוסא כ . אצמנו
ןינעה רומגל וטילחהש תעב ונתה אלשכ ןאכ ונתנידמבש םימעפה בורבש םולכ תושעל
הררחב ךפהמ דצמ רוסיאה אכילש ףא םתטלחה ירחא ףכית הלכו ןתח םשב רבכ םה
םרחה דצמ רוסיאה שי הנושארה ארבסל . ףא ילוא הלכו ןתח םהש ומסרפ אל ןידעשכ ךא
םרחה ןידע אכילו שממ רמג בשחנ אל ןאכ ונתנידמב . הברה םרח קפסב יכ רימחהל שיו
מוחל אוהש םירבוס אר .
על רבתסמו " םרחה שיש ירחאד ד , הררחב ךפהמ רוסיא םג אליממ שי ףא םצעב אהד
ורבח הב ךפהמ רבכ ירהש הררחב ךפהמ אוה רקפהב ירבסש קר רוסיאה ןינע םצעב שיו
סותה ’ עש ףא ןכלו םירחאה תוכז קלסל לוכי וניא וכופהבד " דיספי םירחאה וכזיש י
ספהל הז ליבשב ורסאנ אל וכופהו ותחרט דיספי אלש ךפהמד הימלוא יאמד םתוכז די
םתוכז ודיספי אלש םירחאהמ וכופה . רתוי אוה דספה הזיא אילת ןכלו יוצמה רבדבש ,
אלש הנתמו רקפהבו רחא םוקמב תונקל ןילוכיש םירחאה תוכז דספהמ לודג ךפהמה דספה
יוצמ , לודג םירחאה דספה . ה לכל רוכמל ןכומ רכומהש רכמבד םעט דוע רמול שיו הצור
ןיא ןכל ךפהמה השע אה הזו חקולה לש אחריטהו ךופהה קר רסח היהש אצמנ חקיל
הנקכ בשחהל דבל ךופההב יגס עשר ארקהל רוסיא ןינעלש ונממ חקיל ןיאשר רכומלד ןויכ
רבכ ודצמ הנקהכ אוהו קולח ןיא ןיא הנתמבש דבל ךופההב יולת ןיאש הנתמו רקפהב לבא
תונה הצריש ימל אלא לכל ןכומ ףא ןתיש רורב אל שממ ןינקהב הנקיש דע םגו ןתיל ן
רוזחישכ הנמא רסוחמ ףא היהי אלד חיטבהש בב אתיאדכ " מ ףד מ " ט . אה ימנ רקפהבו
ןינעל ףא הנקכ ךופיההב היהיד רמול ךייש ןיא ןכל ול הנקיש ימ ןיאש דבל ונינקב קר יולת
שממ הנקיש דע רוסיא .
דרה יגילפש הארנ ולא םימעט ינשבו " ך מרה קספש " אוה ןאכב םא רכמב םגש ותומכ א
הררחב ךפהמ רוסיא אכיל רחא םוקמב יוצמ אלש לוזב במרהו " שה איבהש ן " קס ך " ג
רוסא ימנ רחא םוקמב ותונקהל לוכי אלש לוזב ףא רכמבד רבוס , דרהש " א םעטכ רבוס ך ’
ףידע םירחאה דספה רחא םוקמב הז חקמב יוצמ אלש ןויכ ןכלש . במרהו " עטכ רבוס ן ם
ב ’ אחרטהו ךופיהה קר רסח היה אלו הז חקמב רכומ היה חקול לכלש ןויכ רכמב ןכלש
רוסיאה ןינעל הנקכ בשחנ חקולה לש , הררחב ךפהמד ןיד אכיל רקפהו הנתמב קרו
במרהל " ן .
ע כ " אשנהלו הזמ טרחתהלמ םרחה רוסיא הילע רבכ שי תכדושמש ןויכ ולא םימעט ינשל פ
א םעט אכילו הל ךדתשהל םירחאל תוכז רבכ הב אכילש אצמנ רחאל ’ ול היונקכ רבכ איהו
ב םעט אכילו הז רוסיא ןינעל ’ ךפהמ רוסיא דצמ םג הל ךדתשהל םירחאל רוסא אליממו
יקלסמד םימעטה אכילש ןויכ הררחב הנתמבו רקפהבכ הררחב ךפהמ רוסיא ם .
סב " ד הררחב ךפהמה ינע דנ ארתב אבב
www.swdaf.com 4
במרה הנהו " פב קספ ם " יה תושיאמ ט " ךלהו תינולפ השא יל שדקו אצ וחולשל רמאב ז
שב רבחמהו עשר אוהש ומצעל השדקו " הא ע " יס ע ’ ל " יעס ה ’ ט ’ מגה ןושל קר בתכ ’ אוהש
בהו תואמר גהנמ " קסב ש " במרהש בתכ כ " עשר ארקנש בתכ ם , אוה עשר ארקנש עמשמ
ומח בה רבוסו דבל תואמר גהנממ ר " במרה יגילפש ש " שהו ם " מסב ןייעו הזב ע " יס ע ’ לר " ז
יפש ’ כהיבב וילע ןיזירכמש אוה עשר ארקנש " וזכ עשר השעמ השעש נ , בהמ עמשמ הזו " ש
תואמר השעמב אכילש , לודג יאנג אוהש וניצמ אה תסנכה תיבב אלש ףא עשר תאירקד
כ ףד ןישודיקבד " ר ורבחל ארוקה אינת ח ורבחל ארוקב הז וניצמ אלו וייחל ומע דרוי עש
רומח רתויה אטח לע אוה עשר תאירקש םושמ אוהו וייחל ומע דרויש תואמר השעמ השועש .
או " במרהל הילנמ השק כ " מגב אה עשר ארקנש הז ם ’ וב גהנש אלא עשר ארקנש רכזוה אל
או עשר ארקנמ ליק אוהש תואמר גהנמ " רקנש הילנמו טקנ אקודש רשפא כ עשר םג א .
אדח ימעט ירת םושמ הררחב ךפהמ רוסיא ןאכ היה אל םצעבש ףאד אחינ יתראבש המלו
השאה העדי אלב ףא ירייאד חלשמהל שדקתהל הצורש השאהמ םכסה היהש ירייא אל אהד
הזמ ללכ , םגש טושפו חלשמה הירבל הובהי אלש קיסמד אדיסח ןיברד אדבועמ ןניזחדכ
העדי אל השאהד עדי השקמה ךייש היה אלו השדקל הצור הירבש אדיסח ןיבר אבש דע ללכ
מרב אתיאדכ םולכ ןידע ןהיניב רמגנ אלש ןויכ הררחב ךפהמ רוסיא " א . אוהד םושמ דועו
סותלש הנתמו רקפהכ ’ מרה קספו " במרה םג ןכ רבוס ילואו הררחב ךפהמ רוסיא אכיל א " ם .
ו ורובע השדקל חלשמהל חיטבהש המ אוה ןאכב רוסיאה לבא ותחטבה םייק אלו וילע ךמס .
פב ןייעו " הא ת " קס םש ע " ונה םשב ט " םייק אלש המב אוה ןאכב הריבעה רקיעד בתכש ב
וילע ךמס ורבחש ותוחילש . מגב רמאש תואמרה השעמ והזו ’ . במרה רבוס לבא " אליממד ם
הררחב ךפהמ רוסיא םג הזב שי , א םעטכ רבוסד ’ הנתמו רקפהב אכילד םירבוסהל יתראבש
רוסיא םירחאה תוכז קלסל לוכי וניאד םושמ אוהד הררחב ךפהמ . אהב םג רובסי הז םעטו
מרה קספש ןידע םהיניב רמגנ אלשכ רוסיאה אכילד " כעד ףאד םושמ א " הזב חרטו ךפיה פ
מ רוסיאה ןינע ךיישו " כו םירחאה תוכז הזכ ךופיהב קלתסנ אל מ " אוהש לארשי רכומב ש
תא רוסאל ןיא ןכלו רכומהל םג דספה וכופיה תא ךפהמה תא ןידיספמש ףא םירחאה
ותחרטו . או " כע אוהש חילשב כ " השדקל תוכז ול ןיא רבכ ירה תואמר גהנמ דצמ רוסא פ
םולכ ועמש אל ןידעש ףא הררחב ךפהמ רוסיא לע םג רבע ומצעל השדיקשכ אליממו ומצעל
תיצרתמ התיה השאה ךא םא השדקל חלש חלשמהש הזמ םולכ העדי אלש ףאו השאהמ םג
חלשמל . במרה בתכ ןכלו " םג השענ וילעש תואמר רוסיא דצמד םושמ עשר ארקנש םג ם
עשר הז ליבשב ארקנש רומח רתויש הררחב ךפהמ רוסיא .
ב םעטכ אמינ םא לבא ’ ןויכ חילשה יבגל ףא הררחב ךפהמ רוסיא ךייש ןיא ןינקכ אוהש
כע השאהש " ואמר רוסיא אלא וילע ןיא ןכלו ןידע תיצרתנ אל פ שב רבחמה רובסי הזו ת " ע
עשר ארקנד בתכ אלש . דרהכ לוזב רכמב ףא הנושאר ארבסכ רובסי םא ףאו " קספש ך
מרה " ב םעטכ רובסיש רשפא ןידע םהיניב רמגנ אלב רוסיא אכילש םעטב ימנ א ’ םושמ
אלוקל םימעטה ינש רבוס רשפאד . םעטמ רוסא הנתמו רקפהד םגד הנורחא ארבסל ףאו
מסה בתכש " ד ןויכד ע ה הלבקלו ונחקיל אב רבכ " ןושארה הכז רבכש המב לטונכ ינשה ז , ןיא
כו השאה דצמ רמגנ אלב הז ךייש " השעמ אלא עשר ארקנ אלש רבוס ןכלו ללכ העדי אלב ש
דבל תואמר . במרה וקלחנ הזבו " שהו ם " ע . ברד אדבועכ הדש תונקל חילשב וקלחי ןכו
במרהלש " קל רסאנש חילשה לע שי רכומה עדי אלש ףא ם תואמר גהנמ דצמ ומצעל תונ , םג
שהלו הררחב ךפהמ רוסיא " דבל תואמר גהנמ רוסיא קר וילע שי ע .
במרהל יתראבש המלו " ןידמ שממ ומצעל השדיקש המ לע רוסיא חילשה לע שיש אצמנ ם
ע אלא ומצעב השדיק אלב ןכלש הררחב ךפהמ " תוחילשה לטבתיש רמול םוקמ שי חילש י
ריבע רבדל חילש ןיא ןידמ ונהכ אלד ה " פה איבהש ב " שהל קרו ת " תוחילשה לטבתמ אל ע
ונה תרבסכ " ב . או " ןישודיק קפס קר היהי כ .
כע " במרמ פ " רוסיא םג אליממ השענ םרחה רוסיא ליבשבד יתבתכש המל היאר אכיא ם
וכ אכהו הררחב ךפהמ " בל יתראבש םעטמ ודוי ע ’ םימעטה .
כש אנידל ןל אצי " מגל םהינש ןיב םכסוה אלש ז םירחאל רוסיא םוש אכיל ןיכודישה רו
הל ךדתשהל . םבישחהל םיאנת תביתכ וא ןינק תושעל ךרדהש םוקמב ןינעה רמגנש רחאו
סב " ד הררחב ךפהמה ינע דנ ארתב אבב
www.swdaf.com 5
מרהש רחאמו הנתמו רקפהד תקולחמב הז יולת ושע אל ןידעו הלכו ןתח םשב " קיסמ א
ה אריל יוארה ןמ לבא וז הרענב אקוד םיצורה ולאל רוסיאה אכיל רקיע הנושארה ארבסש ’
שר תטיש איהש הנורחא ארבסל שוחל רימחהל " י . ףא וא םיאנת תביתכ וא ןינק ושע רבכ םאו
ןאכב ונתנידמב ומכ רבד הזיא תושעל אקודב ןיגהונ ןיאש תומוקמב םולכ ושע אל ) המד
םולכ וניא הפוחה תעשב ןיבתוכש ( לח רבכ תושעל ובשח אל םה לבא ןיגהונש תומוקמב ףאו
רוסאו רוזחל אלש םרחה רובעתש הל םרוגש המב אדח ירוסיא ירתמ הל ךדתשהל םירחאל
ב םרחה לע ’ הררחב ךפהמ רוסיא םג וילע שי אליממש .
עמ איבהש המו " ומב לאומש רמאד אהמ ריתהל כ " י ףד ק " שוחב השא סראל רתומד ח " מ
לבקיש רבתסמ אל הל ךדתשהל םירחאל רוסא םאד ותנווכו םימחרב רחא ונמדקי אמש
ישה " ותלפת ת או יכודיש אלב שדקל רוסא אהד ןיכודישה ורמגש רחאל ףא היאר אוהו " כ
שר לע השקי " קמב יוצמ אלש רקפהב םג רסואד י " א . םימעפלד אדח םשמ היאר הז ןיא לבא
ישהש םעט הזיאמ םדא הכוז " יכרדו שקבל יואר היה אלש רבד שקבמש ףא ותלפת לבקי ת
ישה " ונתאמ ומלענ ת . רוזחתש ללפתי ילואד דועו רוסיא אכיל זאש התמכסהמ הב
רתומה ןפואב אוהש הב ךדתשהל םירחאהל . ליעל יתבתכדכ אוה אנידל ןכלו , ודידי , השמ
ןייטשנייפ
וש " ס ןמיס א קלח טפשמ ןשוח השמ תורגא ת
עדי אלב הררחב ךפהמ ןינעב י " שת ןויס ט " כ . עמ " הרה ידידי כ " רהומ ג " ןייטשקיד םירפא ר
טילש " א .
אש המ רבדב הנה םידחא םידימלת םע תועש הזיא דומלל ךתוא רוכשל רבדב ךלצא היה דח
התאש בשח אוהו תוריכשה רמג רבדב הבושת ךל ןתיל ךירצ אוהש תבשח התאו ץיקה ימיב
ןידמ ומצע ריכשהל רוסא ךרבחש ןעוט התאו ךרבח תא רכשו ךלה ןכלו הבושת ול ןתיל ךירצ
ל תיצר התאש עדי אלש ןעוט ךרבחו הררחב ךפהמ לבא הזב ךמע רבדש עדיש ףא רכתשה
חא אבש ןויכמ בשח " הצור ךניאש ול תבשה יאדו ורכושל ולצא כ . יתעד עדיל םיצור םכינשו .
שב הנה " וח ע " לר ןמיס מ " רבדה רחא ריזחה ןושארהש ינשה עדי ןיב קולח רכזוה אל ז
ןידה רמאנ אמתסד עדי אל וא ומצע ריכשהל וא התונקל , שי עדי אלב ףאש עמשמ וילע
ןושארהל תוריכשה רוסמלו ןושארהל ורכומלו ריזחהל עשר ארקהל הצור וניא םא בויח .
נ ףד ןישודיקב שרופמ ןכו " רש ט ’ מו אערא איההב ךיפהמ הוה לדיג ברד עדי הוה אל אבא " מ
א " ר ל ’ ברל הבהי אל םא עדי אלב וליפאד אמלא רמ הילהינ הבתינ ימנ אתשה אחפנ קחצי
עשר ארקנ לדיג .
או רל אנידמ רוסא היה םא תושקהל תצק שיש ף ’ תועמה לבק אל ךיא עקרקה קיזחהל אבא
ע םרגנו " רש הז י ’ םולכ ןקתנ אלו הל תיחנ אל לדיג , רל הדשה היהתש ידכ אוה רוסיאה אהד ’
רש ןויכ ירהו לדיג ’ רל ול היה הל תיחנ אלו הנתמב הצור וניא לדיג ’ חקיל הז ליבשב אבא
מ אנמסמ אלש ףא תועמה אתל , בייוחמ היה אל עדי אלש ןויכ אנידמד תצק עמשמ אלא
רתול תודיסח תדמ ליבשב בייוחמ היה אל ןכלו תודיסח תדמ דצמ אלא לדיג ברל הריזחהל
דספהכ בשחנ אהד אתלמ אנמסמ אלש המ לע , בייוחמ וניאש ןויכ הל תיחנ אלש המו
די אלש ול ונימאי אל הל תיחנ םאש ששח ילוא הז ליבשב דיספהל רוסיא השעש והודשחיו ע .
ר עבות היה אל תודיסח תדמד םולכ וניאד הארנ ’ רמ אחפנ קחצי ’ ימנ אתשה ול רמולו אבא
עקרקהב ראשי םא רוסיאה יוה עדי אלב ףאש אוה אנידמד עמשמ אלא רמ הילהינ הבתינ
ר הב ךפהש ’ לדיג . לו " בב אתיאש המל ד " פ ףד מ " בברל ורבתד יאלוקש והנהב ג " אתיבח ח
רמחד רומשת םיקידצ תוחראו דצמ והיירגא םגו והיימילג והל ןתיש בר ול רמאו א , הארנ םשד
ותרימאב והפכ ןכלש לוכאל המ םהל היה אלו םיינע ויהש ןויכ הקדצה לע ןיפוכ ןידמ אוהד
םתרימשב ורהזנ אלש העישפה לע יאלוקשה ול םיבייחש המ ותעיבת םהל לוחמל בייוחמש
היירגא םהל בייוחמ אליממו ו . בבר לוכי היה אל הז םעטמו " ןילטומ ןיא הקדצ ןידמש רמול ח
ריעה ינב לכ לעמ רתוי וילע , ןידמ ןיבייוחמ ןיא ריעה ינבש ותעיבת לוחמל היה וילע בויחהד
וילע קר הז לטומ היה אליממו ול ומלשיש תועמ םהל ןתיל הקדצ .
פל קיודמו " יא הרואכלש םיבוט ךרדב ךלת ןעמלד ארק איבהש המ ז הז ארקב שי תועמשמ הז
ונוממ לע רתול ךירצש . שרל אמלשבו " נהו י " םינפל ךליל ךירצש דומל אוהש ישרפמש י
סב " ד הררחב ךפהמה ינע דנ ארתב אבב
www.swdaf.com 6
הושמ םינפל םישוע םיבוטש אחינ ןידה תרושמ " נב שרופמכ ד " ייע י " ש . סותה לבא ’ ב " ףד מ
כ " הושמ םינפל דצמש ובתכ ד " ןושעי רשאד ארקה יתיימ אל יכהלו ונוממ דיספהל ול ןיא ד
ייע " ש א " ונוממ דיספהל ךירצש םיבוט ךרדמ ןידמל ךיא כ . םיבוטד אחינ יתראבש המל לבא
שרופמכ השונכ ול היהת אלד ארקמ הז רוסאש םהל ןיאש ןיעדוישכ םהיריבחב םישונ םניא
בב " ע ףד מ " ה , יק ףדב םש אתיאדכ חותינ ןפואב אל ףא םמצעב ןוכשמ םילטונ םניא ןכו " ג
רוסאש , רמול ךירצ ןאכב רתיההו בבר לצא הלחתמ והיימילג ויהד " ןכל בכעל רתומ הזש ח
לצא ןיחנומכ וגהנתי הלחתמ םלצא ןיחנומ והיימילגש ףאש רימחהל והל שי םיבוט ךרד דצמ
רמא הזו ול ןיאש ןיעדויש ןויכ וב םישונ ויהי אלשו םקיזחהל והיימילגל ולקשי אלש םהל בייחה
בברל בר " הז םיבוט ךרדב גהנתיש ח . רובס היהו בבר " ריזחיש אלא לוחמיש ול רמא אלש ח
והיירגא ןתיל ךירצ ןיא אליממו ורשעתישכ ומלשיש והיילע םצעב בוחה ראשיו והיימילג םהל ,
ריעה ינב לכ לעמ רתוי וילע ןילטומ םניא הקדצ דצמו . םיקידצ תוחרא דצמש בר ול רמאו
מעפה בורבו םלשל םהל ןיאו םיינע םהש ןויכ םהל לוחמל ול שי רומשת ורשעתיש יוצמ אל םי
ל ףד ןיטיגב שרופמכ ’ חקיל לכוי אלש ךסהכ תצק תורישעל ףא אחיכש אל רשעתיש ינעד
ינע רשעמ , םלשי אלו הול ראשי אלש לוחמל םיקידצל שי קוחר ששח ליבשב ןכלו , אליממו
ךל ןיבייח ןיא םהש ןויכ אנידמ והיירגא םהל םלשל התא בייוחמ ירה לוחמל ךילעש רחאמ
םולכ .
כע " אש הממ פ " עשר היהי אלש אנידמ אוה הילהינ הבתינד אחפנ קחצי ר , אוהש ןניזחו
הילהינ הבהי אל םא עדי אלב ףא עשר ארקנ , ר החקל אל השעמלש ףאו ’ מ לדיג " מ
רמ רוסיאה קלתסנ ’ ר היהש ןויכ אבא ’ אנושד תודיסח תדמ ליבשב קרו הלבקל לוכי לדיג
לוכי היה אל לבקל הצר אל היחי תונתמ רמ רוסיאה קולס עונמל הז ליבשב ’ אבא . ןכלו
אלב ףאד םושמ עדי אלל עדי ןיב וקלח אלו הררחב ךפהמ ןידמ רוסאש םיקסופה ומתס
אנידמ אוה עדי . הנעט הניא עדי אלד וז הנעט ןכל . פב ןייעו " ת / וח " יס מ ’ לר " ז / קס " איבה ב
ש המו ללכ ןיד םוש וילע ןיא עדי אלד גגושבד המלש תדמח תבושתמ ר רמא ’ רל אחפנ קחצי ’
ללכ ןוכנ אלו ילצא הומת רבד אוהו תודיסח תדמל קר אוה רמ הילהינ הבתינ אבא , כו " ש
אש " שמל ןכ רמול א " ךרד ןכ השועש אל םא השעש עשר השעמה ללכ ןקתמ וניאד םש כ
צו עדי אלש ןויכ ךייש אל הבושתד ריזחהל תודיסח תדמ ךייש היה אלש הטרחו הבושת " ע
ותנווכב . גו עדיכ הז בישחהל שיש רבתסמ ם , לואשל ול היה ךפהמ היה ורבחש עדיד ןויכד
םירחא תרימא לעו אמלעב תורעשהא ךומסל אלו רכתשהל הצור וניאש תמאה םא ונממ
עדיכ אוה לאש אלדמו לואשל ומצעב ול היה אלא , הררחב ךפהמ םושמ הזב שי יאדו ןכלו
המלש תדמח לעבל ףא .
אל םא הזב ןודל שי ךא הנתמו רקפהכ ןודל שי ילואש םירחא לצא רכתשהל רשפא
מרהו םינושארה יגילפש " ךפהמ ןיד הזכב ןיאש רקיע הארנ הנושארה ארבסו םש בתכ א
רחא םוקמב אצמל לוכי וניאש ןויכ הררחב . םושב השעי אל תרחא הכאלמשכ קר אוה לבא
חא םידימלתל רכתשהל אצמל םוקמ אכיל וז ריעב םאש רמול ךייש ןפוא רקפהכ אוה םיר
הנתמו , ךפהמ םושמ הזב שיש הלועפ םתסכ אוה השוע היה תרחא הכאלמ םג םא לבא
הררחב . ה יארי םה םכינשש ךרבחו התאו יל עודי אל הז רבדו ’ ןודל םכמצע ןיב וררבת
הזב .
מרה בתכש אהב ןודל שי םג " א / וח " יס מ ’ לר " ז / רכומהש הקיספה ןיידע ןירסוחמ ויה םאד
הו ךכב הצור ותונקל רחאל רתומ לוזב רתוי הצור הנוק , פב אבוהו השירפה בתכ רבכ לבא " ת
קס " חקמה לטבתנש הזמ רתוי ןתא אל רמאו רכומהמ ךלה חקולהש ןפואב אוהש ג לבא
שי םשפנ םיוושמ ויה ישילשה אבש אלולו עורגל הזו ףיסוהל הז וקוסיפב םיקסעתמשכ
ייע הררחב ךפהמו לובג תגשה ןיד הזב " ןבומכו ש םיוושמ ויה יאדוד ןאכב אוה הז ןינע
הררחב ךפהמ םושמ הזב שיו םשפנ .
ר הדומד אהמ ןודל שיש המו " בב בכעמ יצמ אלד יקדרד ירקמב ה " כ ףד ב " קר אוה א
רחאה דמלמל בורק םוקמב ומוקמ עובקל לוכי דחא דמלמש , םידימלתה לבקל אל לבא
רחאה דמלמה קסע רבכש סותב שרופמכ ’ םש ןישודיק / ףד נ " ט / ןיד אכיא םידמלמב םגש
הררחב ךפהמ .
נהו וריקומ ודידי ינ , ןייטשנייפ השמ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->