o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o

www.swdaI.com 1
i ¬ìnv xo q¬ j·¬¬n:o n>on ·Yii ¬ìnYn
Yxìnw¬ nìix ¬nx¬ : ·¬>:n ov nìsnìw nwv·w o¬xY ¬ìox , nvìiw ìY i··nn· xnw , ìYw n¬t n¬ìivi viw:ì ,
q·s :v vnw· x: n¬nx n¬inni .
i ¬ìnv xo q¬ j·¬¬n:o n>on nìsoìn
nisniw nwv·w o!x: ¬iox - ¬ ¬nx ' > Yxìnw " µY j·x¬ nnxv nvìiw w ¬ì ì:n·n Yi " YiµY ¬nìn ¬nìx n
¬·os·w o¬ìµ nvìiwn ì:n·n sa ¬nx!5 " on! p ' v " a ) i q! (: v ni:n! " iJnn j·v¬sJ s o¬·n Y·xn> xìnw ·:sn x:i
n!ini :·rx xn:·! jJ·w··n vxì " n ·x¬ì x>nì µso onn¬ x " j·osìn j·xì jnYw o·w¬µi o·viw: jYì> ntn jnti n
vxì nìnYx oni " j·¬·>tnw nnw s w onnv " n ¬nx ¬i¬Y on:ìì>ì w " onv¬ ox o·i>ì> n¬ìiv ow nt j·x n
vxì o·nw nwìvY " ·:i¬ x>·Y ¬ìv ·:sYì qnwY o·¬nxY oì¬xY ¬ìox¬ jn>wx xY ¬nx ¬i¬ì o·nw ow j·snwnw s
q> Yv ì¬ntìn xY n: .
i ¬ìnv i q¬ nì¬ì>i n>on ·Yii ¬ìnYn
vnw xn : n:apa i: jniJni , vx ·Jnp x:i " ·xw s ·xw¬ iJ ! q·nvu·:i , i: qnnwnn , ·Jnp x:! , ·xw¬! ·nJ ·5n ? ¬nx xnì
Yxìnw¬ nìix : o·i>ì> ¬iìvn ov nìsnìw nwv·w o¬xY ¬ìox , nvìiw ìY i··nn· xnw , n¬ìiv owi ìY viw:ì
ìYw o·i>ì> , n¬nx n¬inni + : a5 ninw + q·s :v vnw· x: !
i ¬ìnv i q¬ nì¬ì>i n>on nìsoìn
nwv·w o!x: ¬iox o·a5i5 !aivn ov nisniw - s x·Jn! xn " v n5on! p " r ) a5 q! (. o·a5i5 !aivi :x¬w·
vi¬rn p¬s ¬nxi ¬n·n ·Jw :uiJ :x¬w·i n:¬v ·Jw :uiJ o·a5i5 !aiv! x!aiv j5i nisniwa n!w i:apw ) q! j·:in
a:p (. oiw¬·w q·¬x o·a5i5 !aiv ov qnnwnn Yxìnw¬ nìixx ·x·Ys x¬iìv ·:n Y> .
· xnw nviaw o·a5i5 !aiv i: a··nn - µn nvìiwn nYiµ Yxìnw ì:·i¬ ¬oìx jx>n " ì ¬ì " xìnw ·:sn ¬·nn n
o¬·n Y·xn> s x·Jn!5 " on! p ' v " r ) i q! (: vx o!·n :·xn5 xinw ·Jsn jnn j·aia ns :v ni:n " n!ini :·rx! a µYnY w·ì
·x¬ìY µso j·i ¬ ·n··n ¬ìv " n·x¬ n p¬s! x·nnn ] x¬na [ n:·an! ) q! n5 (. ·¬iv xY¬ ·Y ·n·n ·n·x ¬i nìix ¬nx¬
n·nìi¬ ·xn ¬ìox ·xì o·i>ì> ¬iìv ov nìsnìw ¬s j>ì " nì¬ìvo wYwn o·¬nt: ì·n xYw n ·an5 :5 p¬s ¬nx!n
) n·p q! naw (: x n·n··µ¬ ·Y ·n·n ' jni o·¬nt: ì·n xY jYì>w vnwn nì¬ìvo ¬ìv ¬s " o·viw: jYì> ntn jnti n
i j·osìn j·xì o·w¬µi vxì nìnYx on " j·¬·>tnw s ] onnv [ on:ìì>ì o·nw ow ] ¬Y " n x " n [ nt j·x ] ow [ n¬ìiv
vxì y¬xì o·nw nwìv owY onv¬ ·> o·i>ì> " w qnnwnw x " n: ·:i¬ Yìw>n jnn xY ¬ìv ·:sY jx> j·x ¬nx ¬i¬ì w
qìn·w o¬xi ¬ìo·x jn>wx xY j¬·¬Yì q> Yv ì¬ntìn xY .
ìnv n> q¬ nY·xn n>on ·Yii ¬ìnYn x ¬
nJpn ja x·JinJ ·a¬ nx i·!·n:n i:xw : o·n· n5¬xn nna ? ... ·n·x ¬a jn·Jni ·n·x ¬a niax , ¬nx !n : x:! ·: ·n·n
·iaa ·:5nox , ¬nx ¬nì : ·ìx ·¬ni nìsnìw ·¬iv xY¬ ·Y ·n·n . ..
x ¬ìnv n> q¬ nY·xn n>on nìsoìn
·ni5n ov nisniw ·!av x:! ·: ·n·n - ·sx ' Yì>· ì:·xw j·:vi ì:¬os· nvìiw ì·Yv Yìn· ìY·sxì nvìiw ·¬·Y xiY
sx o¬x ·:i ¬xwi ·¬w¬ " nìwvY nxì¬ n·n xY n .
i ¬ìnv n·µ q¬ niw n>on ·Yii ¬ìnYn
jnn: i¬ ¬nx : niwi nì¬ìvo wYw n·n··µ¬ ·Y ·n·n . ..
in¬Y n:wnn w쬷s " x µ¬s n¬t n¬ìiv n>on o
onY w·w n·¬xì:n nnìxn ·¬vn ¬·v Y>w nv¬Y w· nni ni , onY·sn n·i ¬nìY ·:ìx¬ , n¬t n¬ìiv n·i xìn ¬wx
µso xYi , n:ìì>i ni ¬ìivY ¬nìn j·x ¬·vn ìt ·¬n , ni ¬ì¬Y j>w Y>ì . n Yix ' on·¬vi ¬ì¬:w ¬v on·¬·i ì:¬on
ì:n¬> Yvi , v¬n ì¬ìv·· o··µY " jixì yv o¬x ·¬· nwvn o·nYx ow on¬ivì " . ¬·vn j·¬ xìn nt oxì , j·¬Y ¬nìnì Yµ
ìnxv n¬t n¬ìiv n·i , ìi o·inY ¬ìox ovn>w , ì·Yx i¬µY j>w Y>ì , ì·Yx o:>·nY j>w Y>ì .
in¬ " x· µ¬s nì¬ìox nìY>xn nì>Yn o t n>Yn ) n> " xnì¬ · (
n··Jna ¬nini n··nwa ¬iox iJ·· iJ¬x·aw in5 nixn vaw i·:v :a·pw xini awin ¬a , i:xx j·!·psn j·xi j·· i:xx j·!n··ni
j·· , j>ì ì>v Y> " ì>v ¬iìv ì:·xw o " o·Yxvnw·n ìYx jìx> o n··Jna ¬nini n··nwa ¬iox jJ·· o·:ìxxn Y> ì¬ìn j>ì , Yix
v ·¬iìv o·¬xì:n " on t i n··Jna ¬iox oJ·· ono .
in¬ " o µ¬s o·i>ì> n¬ìiv nì>Yn o ¬ n>Yn ) n> " xnì¬ · (
o·nì¬x ) o·¬xì: ( ·¬iìv v ì> " o¬·x oì· xìn jìwx¬ oì·ì on o , : ·w·nn oi· :x¬w· y¬xa onnv nxw:i nn: ¬iox q5·s
oipn :5a ¬iox xinw inxv jiwx¬ oi· ¬ni: q·¬x j·xi nawi naw :5aw ·ww oi·i , on·!·x :5a onnv j·aniJ j5i .
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 2
in¬ " n µ¬s j·snìwì j·nìYw nì>Yn o
· n5:n
ov qnnwnY ¬ìox ] n [ ì>v " ìnx¬·i ìv·iw·ì nvìiw 쬷in ìY i··nn· xnw o , niwv: ¬ioxw inipna iJ¬x·a ¬a5i
n·v·aw ni¬·sa n¬ino ] ni¬i5aa x:i [ o·wn¬i o·xpwa x:i nini¬na x:i ni:·aJa x:i nis·¬ua x:i , nwvi ¬av oxi
¬avw ·Jsn inxv: !·osn !·osn oxw ·: nx¬Ji vxnx: ¬5wn .
· n>Yn n µ¬s j·snìwì j·nìYw nì>Yn nì·:ìn··n nìnxn
] n [ x¬s " ·x j·xw o ¬nìn jn·Yì xw·Y Yix nìsnìwi ¬n· j·:ìµì jn·nìvni j·snnwnw nìsnìw xYx ¬ìo xn·x!5
v w·¬a " i5v :w !·¬·: j·5:in x·Jni jn·!·x ·n·a x:x ¬ox x:! r " i5 jnn j·npi: o ' !in:na na¬n j5i iw¬ µosì " o
o¬·n Y·xn> xìnw ·:sn YiµY ¬nìn nvìiw i··nì qnnw: oxw nwn nY·xn¬ x¬ni µ¬siì ì·n xY o·i¬w v
ntn o·¬nt: i5vn ov nisniw ·!av x:! ·: ·n·n ·n·x ¬a niax ¬nxp!n " o j·xì o·w¬µi j·viw: on ntn jnti¬ ¬ìvì
vx nìnYx jni j·osìn " ì>vY oì¬xY ¬ìox n·n·w ì:·xn xY onnv o·nw ow j·¬·>tnw s " qnwY o o " v n " 5 :
in¬ " x· µ¬s o·>Yn nì>Yn o ¬ n>Yn
. ¬x:n vìw· qx j·¬ n·ii x¬n:ì n·wn n·n·w nn¬w · , Yx·:¬ ìi xi:n: ¬i> !·nvn: ixwJ· qnv ·x·¬s ·Jai ¬nxJw
i:w5Ji jirn . ntn Yì¬x Yìw>n w· ·>ì . µtnnì on·n¬: yiµnì ov·wìnì Yx¬w· Yxìx n·wnnw ì¬i¬ o·x·i:n Y>w
jnìxn . onYì n¬ìnn q·YnnYì oY·swnYì on·¬xw ¬tsYì i¬ni Yx¬w· ¬ixY o¬x ntì nìYx ¬ìivY oYìvn iì¬ nìv
n ·¬vYin ' . i·niawnn iJ·niawnn x:i i·5¬! iJ·5¬! x: ·5 oa·wn: o!xa n5 j·x o:iv x¬ia niawnn :ax . Y>ì
oYìvn nx jµnYì n·wnn qYnY q¬¬ ¬w·Y xYx j:·x ì·¬nx ¬nvw ·Yxvnw·n nt Ywì ·¬x:n vìw· Yw ìYxn o·¬i¬n
n nx ¬ìivY ìYì> ' ¬n·i . Jw ' snx rx ·5 n owa o:i5 xi¬p: n¬i¬a nsw o·nv :x qi ' !nx o5w i!av:i . !x·5 . ¬a5
·:¬v o·a¬ o·nvai o·pin¬ o··xa i:x o·¬a! iuwsi niixnn ·¬a!ni n¬inn ·¬a!ni n·wnn ·¬a!n i:i5 o:ivn x:nnJ
a: nti ìYoi ¬i>ì ì·n nnx ìYx nììxn o·¬nìx ìYx n¬ìnn nììxniì ìYx o·¬i¬i o·:nì:ì o·xwì: onì ì·n xYì ntn j
on·¬no: nYxì n·wn xi ¬i>ì joìws> j:·xì oni w· nì¬no: o·¬i¬ o·¬nìx ìYxì nì¬ì¬Y nìxnì: . ¬ìnv·w>ì qYnn
oìvon on·nìixì on·x·i:wì on·nìix ìYn: ¬µww o·v¬ì·ì j·¬tìn jYì> on ¬·n xw:·ì o쬷ì n·Yx·ì nnxi n·wnn .
ìw " x¬n n " x· jn·o n· YY> w
nYxw : Yx¬w· o·i>> ¬iìv Yv nv·in ìY w· , nvìiw ì:nn YiµY ¬nìn ox . sa jJ·o¬a " ni¬i5a! p ) a :(: niax ¬nx
:xinw! : o·a55 !aiv ov nisniw niwv: ¬iox , ni:rnn owa vawJi nviaw i: a··nn· xnw , n¬nx n¬inni : vnw· x:
q·s :v . ·nì>nn nvìiw YiµY Yxìnw ì:·i¬ ¬oìx n·n nt qìnnì . ¬ì " t n " nìx Y ¬ , ¬ìox¬ xìn nìsnìw n··wv¬ ,
nvìiw ·¬·Y xi· xnw , nvìiw iì·n ·¬·Y xi ¬i> ox Yix , nYiµY ¬nìn , o¬·n Y·xn> xìnw . ¬ìvì , o·i>> ·¬iìv¬
on o·Y·Yx ·¬iìv ìxY y¬xY nxìniw , on·¬·i on·nìix xn:n xYx . ìn·n , o·nw x¬· , ¬nx o·i>ì> ¬iìvnw nx¬·w>
viw·Y ìnv¬i , ìv·iwnY nYvìn nn ?
ìw " iw¬n n " noµ jn·o ¬ µYn x
. oiwn q5a j·xi : q·s :v vnw· x: ; i::n o·ni5a , o·¬a!n jnixn j·wiv j·x onw , nva¬xn . oina i¬nx j5i ' r " : . oxw
j5 ¬nx nnx j·x , nra psnon: n·x¬ nn , o·ni5n nx ni:n nnxi , onnv qnnwni , i·nv¬s jnr: vi¬s: o·v·awni
ni:n: .
ìw " i¬¬ n " µYn t ìoµ jn·o x
v v·awn: ¬iox jJ·¬nx! xn! n:v n:xw " r / pn n·xJi n¬i!nna " u : ·ia / ¬io·xn nr :·awa iJinn !·os· ·5i inx¬·a .
vY oì¬xY ¬ìox¬ xn niìwn " t / µn n·x:ì n¬ì¬nni " o : ·ìxY / vi viw·w " x¬µx nì>noxì j:i¬¬n xYx ì:·x t x:!
w· nx ¬·nrnw x¬p! n·uws :ax q·s :v vnw· v vnw· x:w :x¬ " n·!n: n¬nrx x·ni :x¬w· :w i·s :v r j·xw jì·>ì
v owi ·Y viwn ìY ¬nx· xYw ¬iYiì ¬nìn o¬·n Y·xn xìnw jnti j:i¬¬n xYx ì¬ìo·x " ono ìY ¬nìx xYx ·:ìYs t
nx¬·w ·ni viw· xìnì ·Y viwn .
ì:µ jn·o o··n n¬ìx ¬ìo
ìvn ov qnnwnYn ¬nt·ì " ìiw ìY i··nn· xnw¬ x ox ìn·nì q·s Yv vnw· xY oìwn ¬iìvì ìnx¬· owi viw·ì nv
w¬ oxì ìti ¬ìnvY Yì>· o¬x Y> j·x ìn·nì nYiµY Yì>· nvìiw ìY i··nn:ì qnnw: " ìv ì·w>v j·xw o¬·nn · " x :
ì:µ jn·o o··n n¬ìx qoì· n·i
ni " n:ap: :i5· nviaw i: a··nnJi qnnwJ ox in·ni w . nìsoìnn ìin> j> ) ow ( ¬nì x " w ) ·o ' x ( ¬ µ¬si ' nìn·n
¬nì " v¬ xnµ µ¬s qìoi j " ¬ owi t " vxì n " iw¬w s " ¬ nv¬Y nn>on onv¬ ¬i¬i µìYn o " n ] n·an p!a [ !ivi
np jn·o nv! n¬i· ¬iua nra ain5x " r . x¬n in>ì " · YY> niìwni w " ì>vnw nx¬·w> o·nw x¬· ìn·n n " ¬nx o
ìv·iwnY nYvìn nn viw·Y ìnv¬i ] jx5 !v :[
·¬wxi i5i onnv jn·:i xw·:n ¬nr·: i: ¬wsxw ·n ' a jJn! ' i5i on·!·x ·Js: o·n· ' jn·on qio !v . n!iav! xnp p¬sa
nv! n¬i· ¬iua ¬xan·i n¬r ) ·o ' nnp ( oa " ! :
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 3
ì:µ jn·o o··n n¬ìx qì¬v jnYìw
o·ni5n ov qnnwn:n ¬nr·i , q·s :v vnw· x: oiwn ¬aivi nviaw i: a··nn· a xnw ) a5 ninw , · a .( nxn : j·Y·µn w·ì
nnti o·nì>n ov nìsnìw n··wvi " t , vi o·viw: ntn jnti o·nì>n j·xw oìwn " x , vxì " vn j·¬·>tn¬ x " t , n " n
¬ì o·nw ow o·snwnw xYx y¬xì o·nw nwìvY on:ìì> " x , oìwn nti w·w ì:·xn xYì : Yìw>n jnn xY ¬ìv ·:sYì
) o· x¬µ·ì , ¬· ( qìnwn Yv j·¬ntìn o:·x ·¬n¬ ) ¬ " so j " v! p " ¬i r ' ·J oni¬· " n r " oini n ' s w·¬ " ni¬i5a! p ( ; nxwYì
nìsnìw xYi onnv nnYì , >Y " on·xn oì· xYi ·¬w v ) s ·Jin··n ninan " v ni5:nn p " r ) ( ·a j··vi " v ni5:nn ! " ·o x '
np " i .(
tnµ jn·o nv¬ n¬ì· ¬ìo
nnwa n¬·5rn: i:·sx ¬ioxi npi: nr ·¬n :·:x owa vawJ ix ¬!iJn q¬ix: x:w oJna ì>vY oì¬xY ¬ìoxì " viw·w o
nnwi ¬ì¬· ìx jn:w !a: o·5¬ivn iaJ o¬ip :a v¬5 in5 n¬ina nain5n :·:x ow ¬·5rn: ¬nini ] yxi:nn: ¬nini
i:xn o·:·:xa :[
tnµ jn·o nv¬ n¬ì· qoì· n·i
a nnwa ¬i!· ix vaw·w ·ia: oi¬a: ¬ioxi . on쬷 ì:·i¬ì ) ·: " n t " v o:µ n " x ( > ¬ owi in " jnti ¬nx ¬n·n w· ·> ·
vxì nìnYx oni o·osìn j·xì jì·Yx jìv o·x¬µ:n onYw o·w¬µi o·viw: ·> ntn " on:ìì>ì o·nw ow j·¬·>tnw s
w·Y " ì ] ·¬x:n [ vxì y¬xì o·nw nwìvY onv¬ oxì n¬t n¬ìiv ow j·¬·>tn j·x oìµn Y>n " o·nw ow o·snnwn¬ x
xY oì¬xY ¬ìoxw ì:·xn xY ¬nx ¬i¬ì ¬ìv ·:sY oìwn oxì qnwY o·¬n ) ¬· o· x¬µ·ì ( Yv n: ·:i ì¬ntìn xY¬ x>·Y
>v qìn·wn " Y . o··n nìn¬xi iìn>ì ) ·o ' Yn x> ' v " o nìx t ( iw¬n owi " t x " niìwni Y ) n " ·o ¬ ' noµ , n " ·o t '
iw ( q·s Yv vnw· xY oìwn nti j·xì ov·iwnY Yx¬w·Y ¬nìn nvi¬x onìxi o·viw:w ìYYn o·ìx ] jx5 !v :[
tnµ jn·o nv¬ n¬ì· niìwn ·nns
) a ( xa " ·o n ' Jp " i - o·a5i5 n!iava j·vawJ oJ·xw oiwn o·a5i5 !aivn ov nisniwa j·:·pn w·i nnana an5 ow!
i5 ' w o·snwn x:x " s: oiwn nra w·w iJ·xn x:i ¬nx ¬a!i w " qin·wn :v o·¬nrin oJ·x ·¬n! v ·vì ' v¬ì: niìwni
ì· µYn x:··:n n¬ìn·i " ·o qìo ¬ ' nµ " o·ììxn o·i>ì> ·¬iìvn j·xw ·w:·x¬ ìn··nìsi xYx¬n¬ nn n·>ìnY q·¬xnw n
n¬n jìwYn nt onY xx·ì nìvo xìn qìn·wn Yv " :n x " n¬n n:ìì> nnxiì Y " ¬nìx ì:·xw nvìiwi qnwnw nn¬ x
w ov ìnvìiwi 쬷>tnw µ¬ nnx ·Yx " v Yix ìviwn ìnwiì i·n>¬ Yx¬w·Y ¬ìo·x ì:·xn nti w j·x o·i>ì> ·¬iì
v o·¬ntìn " v o·i>ì> ¬iìvY Yx¬w· j·i YY> µìY·n j·x qìn·wi o·i>ì> n¬ìiv ¬iìvw> Yix t " >ì w " niìwni >
> jn·o nµ¬x Y·vn " v > " >ì w " nsi ·nxxn j>ì o·¬sx ¬vw niìwni > " o jn·o Y·vY x " swi n " o qìo ¬ " n µ " n
v " vYì w " n xìn j> nnxnw qx ¬ " nv¬i j> ¬nìY ¬wsx ·x n n¬n " t x " Y !a i·¬a!n! " Jp jn·o jnp: n " xainn x
wa " po ow q " v qs·n: ¬xian r " nio· ni5:n w·¬ o·n5n nJwn ¬soa j··vi w " x ix: qio n ' ¬inn jixan! x·anw " ¬
xr j·:¬va n·vw· " a j·x! i!· oxiva q·¬xni nr ¬a!a i·:x an5 x:ov¬an : " r xin oai qin·wn :v ::5 ¬nrin J " a·wn :
·¬xa i: ow ¬5rJ x: on·J·a n·nw :is:sn qiai ni5 :
isµ jn·o oswn jwìn ¬ìo
ì> ¬iìv ov qnnwnY ¬ìox " ì> owi ìY viw·ì nvìiw ìY i··nn· xnw o " ìY i··nn:ì ìnv qnnw:ì ¬iv oxì o
iw¬ nvìiw " ¬ì nYiµY ìY j·xw in> o " x o·>on ntYì ì:ìnn ¬·os· xYw ·¬> nYiµY ìY ¬nìnw in> n " x¬n x " w
t " Y : an¬n an5 " o·wn¬i o·xpw nis·¬ui ni:·aJa n¬ino niwv: ¬iox o : ¬5wn n¬ino jna nwvi qniwn ¬av oxi
n¬·av ¬avw ·Jsn inxv: !·osn !·osn oxi vxnx: : j·ni:w ni5:n :
isµ jn·o oswn jwìn qoì· n·i
. ·¬nì " n¬t n¬ìiv¬ xnµ µ¬s qìoi Yxìnw¬ nìix¬ x¬n·n ·xn in> q ) t (. ¬n in>ì " j ) ow ( ¬n nv¬ " nv¬ì w
·ìx ·¬ni xnìsnìw ·¬iv xY ¬nxµ ·>n¬ ¬nìY w·w in> ·n·x ¬i nìixn n·x¬ on ì:·i¬ x·inw nn Yvì on ì:·i¬
j·xw jnti ìY·sx¬ ¬nxµ ·>n¬ ìin> ¬ìvì ì·wvnn ¬ìnY·ì ìYxx Y·x¬ xn· xYw ·¬> nvìiwn ì¬oìs ·n··n ìY·sx
ìsnìw ·¬iv xY on·¬Yxi viwnY o·ìxn nìY·x¬ j·viw: j·xw ·sY ¬i¬i ¬n·n ìxn: ntn ovon jnì n·¬ni xn
in¬nì n¬t n¬ìivi " xY xn¬ ¬nxµ wnn x¬ìo·x ìxY ·ìxn ov nìsnìw nìwvY Yx¬w·Y ¬ìox j:·¬nx¬ ·xn¬ in> j
Yx¬w· ·¬· Yv xYx nìwvY ìY ¬wsx ·xw nni xYx x>·Y ¬ìv ·:sY oìwn¬ j:i¬¬n ìY·sx ¬on·n j·· oi5 u·win5
xp!5 ¬·rJ: x¬nJ ·¬av ·¬na · ) v " i r (: n¬t n¬ìiv owi o··µY xYwì ¬ì¬·Y xYw o·¬nt: n: ·:i j·xw ¬ws·x¬ ¬ìvì
xY j:i¬¬n ìY·sx x:ììx ·xn ·> Yix x:nn¬ ¬ntn n·sìx Yx¬w·Y xYx YY> ·>nY ·nx xY q·s Yv vnw· xY¬ x¬µì
ì·Yxn viw:w xìn ·ìxnw xYx n¬t n¬ìivi ìv·iwn Yx¬w· j·xw jì·> ¬on·n Yx¬w·Y nvìiw ìY i··nn:w ·¬· Yv
·Y ·n·n onn j:·¬nx xnYvi n쬷on n¬nn xYx ¬on·n xY¬ oìwnì . n¬t n¬ìiv¬ xnµ µ¬s qìoi ·>¬¬nnì ) ·o '
onn ( ·ixw in> " nnv Yix nìnYxY n쬬w jìwY vnwn n¬t n¬ìiv oww on·n·i xµì¬ nYiµn ·sn w¬·s n
¬>tni x¬·sµ j·x o¬x ·:i jìwY> onYw o·w¬µnw j> n·>ìn x¬µì on i¬·5rn x: o·¬nx o·:x owi ) ow ninw .(
i µ¬s w·¬i ·¬·wx nìnxniì ' ¬ nv¬ in> n¬t n¬ìiv¬ " on ì:·i¬ ox n¬ìn nYnn>Y oìµn Y>nì in>ì on ì:·i¬ì w
·¬ì n·nìì> xn>Yn¬ ¬wsxì Yxìnw¬ nìix¬ ·xn n·Y n·Y xi¬ ìn·n ·ìxn ov qnnwnY ¬ìox¬ " x>n x·in q
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 4
x¬ x·nn j·nvnwi >v Yxìnw¬ nìix> n>Yn¬ ¬io¬ n:·n vnwì Yxìnw¬ nìi " Y xnp p¬s qioa! o·¬a!n wi¬·si
n¬r n!iav! ) a5 (. ov nisniw !av·n: ¬·ox! xn·x oxi xa¬! n·np: xnxi j·sniw i·nw ·iai :x¬w·! x!aiv ·n··n
on·¬a! wi¬·s ·: nx¬J j5 n·!na xnisniw !av·n: q: ¬·ox ¬n·n: n·: nin ·ian . j·xì ¬i> onn¬ n·x¬ own
x:ììx ·xn ·> Y>ì x¬·os n·Y ·on nìn xnìsnìw ·xìYsY Yx¬w·Y ¬nx nìn ·x¬ ¬ivnY xi¬Y n·Y nìn ·xnì ìsnnw:
¬ nv¬Y ìY·sxì on ì:·i¬ nv¬Y nvìiw n·:·n ·YìiµY ìY·sx ·¬w " µ¬ ì:nn ¬¬snY i··ìnn ì:·x qnnw: ¬i>w jì·> w
nvìiw ì:nn Yiµ· xYw : on ì:·i¬Y¬ xxn: in¬nì " ¬nì j " ·ixì j " x¬nì n " jn nvìiw YiµY ¬nìn ·¬·wx nìnxnì w
·ìxn . in¬nY ¬ìox ·¬·wx nìnxnY nYnn>Y ìnv qnnwnY j·:vYì " x¬nì j " ·ixì w " wn·nY x>·Y¬ jì·> ·¬w¬ nx¬: n
in¬nYì o·¬nx o·¬Yx ow n¬>tnY ntn jnti " n쬷on n¬nn xYx x¬ìo·x x>·Y wn·nY x>·x ·> ìY·sx j :
v jnYìw xnµ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬
x q·vo
o·¬s5a o·xxnJn o·a5i5 n!iav :w o·n:xn :5 , o·¬iox > , a < iwvJ o·a5i5 n!iav ow: xnno! . o·5¬5a o·xxnJni ,
o·¬nin , iwvJ ·iJ: ·x!i! ) ¬annn jiw: ( a [ xx " nJ·!nn a nns :v j·!niv 5 ) an¬ jiw: " s o " :nn r ' o·a5i5 n!iav ( a a [ !·a n·ni
x ! n¬ixn nvaui n¬uv ix q··o ix ¬i!5 ¬isx ix :pn n¬i . nxn : ¬ [ onY o·ìnnwnw nì¬ìx , Yìo·i xYi o·¬ìoxì oYxn j·¬> o:·¬ n . n ì [
jnìx Yix ) x ( jì¬>tY ¬xìxi j·Yìnw , oYx ·¬µn xY , ¬nìnì ) . ·ax¬ owa o·n:xn :5 p¬s w·¬ ·5!¬n " n .(
nnµ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
a· q·vo
w o·¬nìx w· jnt ìnìxi xYx o·¬ìnx ìYx o·¬i¬ Y> j·x , ¬nìn q>·sY o·i>ì> n¬ìiv ·¬iìv o:·x ntn jnti Yix i·
o·¬i¬ ¬xw Y>ì onììYnYì oxn oì·i onnv nnYì nxwY . nxn : o·:n>Y nìvnn o·:nì: ìY·sxì , n¬ìiv ·ì: ìx ni쬵n onn j·wìv j·x
o·i>ì> , ìi o·nìwì o·Y>ìx o·:n>n xYx ; ìo [ n·x¬ ¬ìvì oxn oì·i onn ì:nxv wì¬s: ox ni·x oìwn nti , nnYì nxwY o·>·¬xì on·:·i o··ì¬w ì:xì
n:wn Y> onnv . to [ oxn oì·i o·nnw oxxnì ¬·vY o:>: ox j>Yì , onY q·:nn> ·ìn¬ ni·x oìwn onnv nnw· ) ¬ìoi Y>n .( t· [ nì " µ·n¬· ws: Yvi n
¬i¬i ni·x ìY n·n· xYw nìwvY Y>ì· ox onnv nìnwYn ) . a " ¬n owa · " j (
ìw " x:·:n n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - nnµ jn·o nv¬ n¬ì·
:n xsìx ntì xn·:i xn·:ì Yini Yin ¬wµ¬ ¬nìx ·:x n:n " qxì qìn·wn Yv o·ììxn o·¬>:n j·x¬ ntn o>nnY Y
nnwn nì¬xxì nìw¬¬n o·¬so nn>i oxì qìn·wn Yv o·ììxn o·¬>:n j·xw o·n>n nn> ·si Yx¬ìn nt ¬i¬w ìw
nxt nn¬µni . o·:ìwx¬n ·Yì¬xn ¬nx oìwi xYì ·nYwì¬·ì ·Yii j·¬ìnYn ·:wi xY nt ¬i¬ ·nxxn xYì ·nvx· ·:xì
ìn nnx nt n·n ìY·xì " in¬nY Y " Yni x·inY o ' v Yv nììxn ·¬>:n j·xw n>Yn µosY o·>Yn " nt nnYì qìn·wi t
v ¬iìvi µìY·n j·x¬ n>ìn xìn ox nt j·¬ o·nwn " :Y Yx¬w· j·i t j·¬¬n:o n>oni x·n nw¬ìsn xn··¬i xn¬ ·¬>
: " v ì " vi x·:nnì i " iw Y> t " i jn·Yv j·n·nn Yx¬w· Yw ¬ " in¬n µos j>ì jn·Yv ¬ntìn : " o sa " :nn u ' o·5:n
a n5:n ' an oa i·:v a¬nJ :x¬w·w :5! :··5 x::5! ·¬n " i·:v ¬nrin J . :ì " i j·xw ¬nìY nt ¬i¬ owsn:w nn¬ Y " :
·n qìn·wn Yv ¬ntìn v n " oìnni ìx¬w nìvo s ' i q¬ nì¬ì>i n>oni ' v " ¬ i " ì> ìY i··nn· xnw n ' j·xnì:¬ ìin>
ì> on·w쬵i j·viw: onì Y·xìn o·¬>: ov qnnwnY ' vxì " xY ¬ìv ·:sY jx> j·x ¬nx ¬i¬ì o·nw ow qnwnw x
i¬ Yìw>n jnn " >v qìn·w o¬xi ¬ìo·x jn>wx xY j¬·¬Yì q> Yv ì¬ntìn xY : " Y . svì " µos t n¬n " x xa " Jp jn·o n " i
nana " va j·vawJ o·¬5Jn j·xw oiwn o·¬5J ov nisniwa j·:·pn w·i n " i5 r ' x:i ¬nx ¬a!i o·nw ow o·snwn x:x
5v qin·wn :v j·¬nrin oJ·x ·¬n! ¬iv ·Js: oiwn nra w·w iJ·xn " : . n:ìì>¬ ì¬ioì o·n>n nn>Y nvon nt jìwYì
n¬n " i j·xw xìn x " v ¬ìivY nììxn : " t qìn·wi , oìnn n:ìì>ì xìn j> xY nnxi Yix ' n¬ì " qnwnw nn¬ xìn x
v ¬iìv nt j·x nvìiwi ¬nx ¬i¬ì o·nw ow " o·nYx owi x¬ìµ ì:·xì ¬nx ¬i¬ì o·nw ow qnwnw µ¬ wnn t
w ov ìnvìiwi 쬷>tnw µ¬ nnx ·Yx ¬nìx ì:·xì " ¬ìi> q¬¬i w , viwn ìnwiì i·n>¬ Yx¬w·Y ¬ìo·x ì:·xn nti
¬ntx xìnì i ìnwi xYx viw· xYw Yx¬w·Y n " w qnw· xYì n " ¬nx ¬i¬ì w n5 " an¬n w " ·sa o " :nn x ' :n niviaw '
a ' o·¬nrni jJ·x o·¬5Jni / o·¬nrin / qin·wn nr :v . v ¬iìvwi Yix " ·¬>:Y Yx¬w· j·i µìY·n ì:·x qìn·wi t , /+ ninan
aiu ¬5w / J " ·v a ' ixa ow :pwn n·xnna " ·o n ' Jp " nn ninanai i " ow o a in: x¬·ao! " ·5n 5 + qn xn! ·Ja·wn :xi
aw¬ n: q·:· ¬nx ¬a!i o·nw ow qnwn! " o j·¬!nJoa · " v a " n: ·n:a a·n5!n x¬pn x ' a·n5 nr x¬p ·¬ni i!a:
n: ·n:a o¬n· o·n:x: nair nn·ara ' i!a: . w qìn·w qni ¬nìx ·:x n:n " ¬iìvi nìnYx¬ ·¬·ni xìnw ¬nx ¬i¬ì w
v " Y>i o·¬>:n ox nnxi t w qìn·w nti µ¬ Y " nt nvìiwi 쬷>tnw ¬ìi> q¬¬ µ¬ n¬ìivi ì:·xw ¬nx ¬i¬ì w
v ¬iìvi Yix o·¬>:i xYì Yx¬w·i µ¬ xìn " iw Y> ì:·¬·i ¬ìon YY>n qìn·wi t " o·¬>: jn·Yv j·n·nn Yx¬w· Yw ¬
n> jn·Yv j·¬ntìn " Y·vY w . nx " 5 jn·o np!x :·vn ¬soa ·n·x¬ r " aw a " x¬n x·an x: qx j5 an5 5 ·nan5 ¬wx n·
v " w : ...
·o jn>n iwì ' Y " n
... ¬º:vsYì nx¬: w¬sY wºn¬ ìnn o : ì wºx¬n :ºi¬ Y x ì¬ntìn Yv q> , on:ìì> Y viw· owi tºv , ì ºn> w jº¬n
i x·¬n , x! o onJii5 ·Ja! nJ : x i¬nrin :v qin·wn , n·n on: 5: n ai j5 : x·!n , x:x xn! J! p u i v : q5 , ·xp v : v ¬p·
¬io·xn xinw i!·: ¬ owa rv . nJni n!n x·an owa iJ·a¬n oni¬· an5w nwa ¬ · j·xw Ja j·¬nrin :v ·wn n qi ,
Jii5i n i wn wa o n ·¬ xin ·¬ a :v n n i o , oxì :nx o j·x ¬>n nv · ¬>n v n ¬x: ì:·i¬ on쬷 , qx n ì ¬ n x·n :ì> nnì
x v nw ·> ·iY xo:x ¬nìY :n Y s v ¬º: wºn¬ n n :oì ·:i n: xY ì¬ntìn v Y q> , ·xµ x ¬ìo·x viw·Y owi v tº . nJni
a ! n an5 nº>ì ìni o : µºs¬ ¬ nì¬ì>i ) :i v iº ¬ nº xnw ( v wº w·w nt·x oºo , :ri w o qxi :v aa wnw nn ·s o
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 5
ow ·nw o i ! ¬a ¬nx j·x jx5 ·Js: ¬iv x: jnn :iw5n ! Ja x: i¬nrin :v q5 . sYì v º: ¬ nx¬: oìws ntnw xx· ì:·i¬Y
on쬷 nYì ¬ nº w¬sY ¬ ·¬i n n :oì ¬ ºo Y ¬ ·:i n: j·x o·¬ntìn Yv ·wn n qì ... j>Y jì·> w v Y Y> o·:s ·¬i¬n jº¬n
nx¬: x·¬nY x¬·io¬ n·Y ·:i¬ n: j·¬ntìn v Y ·wn n qì , ·sYì nx¬:n jºin¬n >::x Yºo ·>n , ì·ì ¬n nx¬: w쬷sw
·¬i¬ n n :oì j> Yº:>ì wºn>ì Y v Y· , Y>nì q:n ì·x¬ n ì:in>w sY: v ¬º: nwìYµn ·¬i¬w nºxn ìt ºx v . ìYì ·Y nº¬nw
¬nY j> ·¬i¬i ·º¬ n·n nx¬: oºow x·n ·::¬i , n·nì iìn> xY¬ ì:·xn ¬ ·:i n: j·¬ntìn v tº ... ¬nx ·inì> Y> nt
¬xìn Y · ¬nvw nti vi Y w ¬v o·¬sx ni w ·nìiì ì ·n·x¬i na iw na JJn ·o !5 o·>on> :ºi> j·ììxn :v qìn·wn ,
·JJni jniJ nx!in :v n : ·p : x : q¬an· w 5 i ·nJ·i : v! n !an :i nra . qx nn w nx¬ ¬sY w ·¬i¬ n n :soì ì n ¬ ºx w n! w
Ja! : x i¬nrin v : q5 , onJii5 nnnn o·snnwn5 ww ov o·w!pn , sY v ¬º: nwìYµn xY j> v ·¬n ...
w ·o o·¬sx ¬v ' > " ¬
... n n: ·n·x¬ o·i¬ o·vìo :·si nt nìxw ¬ : j·xw ji n: ¬ntìn Yv n n·w ì q jìx> Y v " x :·¬iìvw n:ìnx wìY·wn ! :n x
!5 nJ··vn an¬a o :na o·5:n ai o anoa ì Y x ì:·xn oìwi µoìs w i ·: n: o:·x :·¬ntìn v Y qìn·wn na¬!xi ¬5rin
ow an¬a o :5 xv !aw :w :x¬w· j·n·nn :v n· Ja ¬nrin v : n· vi " p nn : · Ja :n :x¬w· . ì ¬ºvY: ºn¬ s w Y
n :oìn wºx¬nì ¬xwì o·µoìs :n " Y ian5w i r " : nn oi nn a jnr nrn o:i5 ·vawJ pa ! o·w on:w j·xi j·osin na o
: x nip: vxi " s j·¬·5rnw ww onJii5i ... ¬ : o·vawJw ·w!pa i : x owa xv a o onv! : o·nw i 5 i ' svx onJii5w
: x! ·i5 svxi ·snwnw ww !i " x ¬ " Y o·snwnw wºw ¬ì " x ··n¬ ì: o·viw:w µi ¬ o·w Y x ì:·xn ¬ìox¬ oì¬xY
nxY ·¬ : qnwY ì:··n¬ i :·w¬µ oìwnì ·:sY ¬ìv Y x>· :ºii ¬ Y x ì¬ntìn v Y q> xYw ìsnw· wºw ¬ì " x ì:··n¬ :·w¬µi
onYw ìn> Y·¬inY qYx nìY¬in j·i nxnìo Y o n¬n :x:w ì:·nx·ì ·º·i nwniì qx vnw ì> oº :·snwn i oìµn
n::v¬n nt·x o·w¬µn onYw xY ì¬ntìn Yv q> x Y o x ì:·nx· i nwn xìnw : i x· ìx n ¬xw : i ·x· o >ºxwn Yx¬w·i
inr qwnn oinn j5i wx¬n ¬xwi ·pois j5:i : x iJ·xn ian5w nr p¬ a a · ¬ioxw : v niw nisniw ov vn i5 " i!i o " p ...
ìw " xo jn·o jì·x j·:i n
: ¬n Yxw ¬wx " nn·i ·wx¬ ìµn¬: ·> · " nn·iY n·i onY nì:µY ¬ " n·iY nYnni n:i:w n·i µ¬ x·wnY ìY>ì· xYì ¬
xì n¬·¬ n " v o·¬iìvw nìnìxn ·:n> ìnìx ìx:µ > " ìx·in xY Yix o·:w nt·x onYw Y·YxY ow ìYYsnnì qìn·wi t
v n:ìnn oìw ow " nYsnYì n¬ìnY w¬¬nn n·iY ìt n·i nìwvY ¬nìn ox ìnì¬>n nnvì t ...
·n j>Yì ' vY ìxY¬ ¬n·n ·¬¬xn xY ox ¬ìoxY nxµ nx¬: " i¬ n·in wnnw: wnn t " n·wn Yv o·ììxn xY : xY oxì qì
v ì>ìni ìo·:>n " v ìo·:>n xYw q>i nn¬ µsµsY w· nti j>x wnn t " >n t " ¬nìxnì onY Y·YxY ìi ìYYsnn ·¬n n
vY " ·sx nìYxY ìYiµnnì nnx ·Yx t ' x ì·:si xYw " vv ·¬µn > " j·¬¬n:oi j:·sY·¬> t ) o q¬ " x ( n:x i: i¬nx·in
q·!:x / q·n:x / iw nn oxì " n xY qìn·wn Yv o·ìxn o:·x : ìox: Yx¬w· ·¬nw ·:n ' vv ·¬µn Yx¬w· ·ixY ·n>xì " t
nx¬:> wnn ) ow / o j·¬¬n:o " x (/ ·¬> q¬ìxn nvY Yix ¬·nnnY w· ·x¬ì nYnn>Y j>Yì / ·x¬> / x¬n " ì·Yv qìnoY n
v n·i nì·nY nYnn>Y n·in n:i: xYw nt jì¬:i " vv ow x¬µ: xYì n¬·¬ n·i nì·nY µ¬ t " ì·Yv t · " soinn: oa! : '
xn x¬pJ x: Jv:J5 oi " apv· jupn ! .
ìw " xx jn·o ¬· µYn ¬tv·Yx y·x n
on·nì¬xnY j>ì ¬xon ìx ¬t:n ìx n·o:>Y o:>·Y ¬nìn ox . n:xw .
oa " ! . n¬: " u·:w a¬aJ·!:ii ¬rv·:x a " x . n5¬ani oi:wn . ni·:xiupx ni:xwa o·wJx ¬son ·:x iJs nJi¬nx:
o·a¬ ni!·¬unn , i:x ni:xw niJsn: ·nu:nn j5: naiwn n:ap: nipna a¬n !ia5 :x . jn ni:xwn : ¬nìn oxn
n·o:>Y Yì·oi o:>nY , ·nì:nìx ¬ìµ·i q¬ìxY µ¬ , ì:··n¬ , n·o:>iw nì:nìxnn nìnw¬nn owY ? j·i Y¬in w· oxn
o·nYx j·x ìi ¬t:n j·iY n·o:> ? ) i ( ¬xon ·ixY j·¬n nn ) . x ( µ¬ì qx ¬xon ìx n·o:> ¬xnY µ¬ o:>nY ¬nìn oxn
nY ·¬> qì:n Yv own q·µw .
o·Yw ¬nn jn nnYw i¬n " v n·i Yw j·¬ w· n¬nx n¬ Yw n·i Y>Yw i¬n Yw ìnwi ·Y ¬on x " ¬xonY oxì t ,
jì>: nt oxn , q>Y ¬ìµnn nnì ? !i¬ui piov a¬n !ia5 nn5 !v au·n v!i· ·Jx , nJiv n:·nnn ai¬pai :·xin qx
o·:i·un , o·a¬ n:xw jn i:x ni:xwi , ia5w ·Jniua o!pna jn·:v naiwn jnnaw nia·wnn nx j·a· a¬n ! . :nxx
o·n· ni5·¬x a¬n !ia5: , o·a¬n n:vin: aiwnn i¬son o·soiJ o·p:n ¬ix: x·xin: n5r·wi . nipnai n¬inn n5¬aa
y5 :xinw o!pna niJvn: .
naiwn . a " n , u oi· " wn ¬!x r " n , n·v o·:wi¬· " aain p " x . ¬n ¬p·n ·J¬inn !ia5: " :xinw ¬ u·:w y5 " x . n5¬ai oi:w .
wvi oi·a ·n:ap nwvn: nivaiJn i·ni:xw ¬son ov ian5n n¬p· " p , jn·:v i: a·wn: ·JJn iwpian: nJvJi , jnp:!5i .
) x ( ona jJn ' v " ! r ' · " v x " a : i5i ¬nin n: nxin o·a5i5 n!iav na w·w ¬·v ' n!ni·n q¬!nw jnra ow: q:·: inn
i5i ¬iox oipn inix: ' .
5i v ani " an¬n r " n·sa o " ri n " nn:ir: own q:·: q¬! nnix o·w·w ow: q:·: inn i¬nx : , ¬·vY o:>·Y ¬ìoxw ·sY
ì>ì ni ¬ì¬Y j>w Y> o·i>ì> n¬ìiv ni w·w ' xìnw nYs·n n·i ni onY n·n·w nnìx Yw ¬·v Y>w qY v¬ì· q>·sYì
Y>ì n:ìì>i ni ¬ìivY ¬ìox ¬·vn nnìx µso xYi o·i>ì> n¬ìiv n·i ni ¬ì¬Y j>w , on·¬· nnn ì:n:x Yix
ì>ì o·oì:x ox¬xi o·:>ìwì ì:·nì:ìvi ,' ovn> ì:Y ¬ìox xìnw ìnxv o·i>ì> n¬ìiv n·i ¬nìnì Yµ j> n:·¬ ¬·vn oxì
ìi o:>·Y j>w Y>ì ìnìx¬Y 5v " : .
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 6
in¬n Yw nYxn o·w쬵n ì·¬i¬n o·¬ì¬i o·¬i¬ ì:¬nY " t o " ·Y ¬ìoxw xnnì>i xnv·i> oìws ¬i¬nw Y o:>
o·i>ì> n¬ìiv n·iY , ìnìx¬Y ovn> ìY·sx ¬ìoxw xYx ¬ìv xYì , ] ·nì:oµ ·n·n ¬ìv ·:¬ì>tì , ¬ìivY o·>·¬x ì·nw>¬
x ¬nìY n쬷nnn q¬¬iì ¬ìivY ¬nnYì owY Y>nonY xY ì:i o·x·xn o·¬xìinn ì·n onYw nµniìn n·o:> ¬· Yv " s
= x ' o·nvs = ìxì ì:xµwn yµw ,' xìn q>Y ¬ìµnn nx¬:n ·s>ì in¬n ·¬i¬n " nYx o , nr: nni!a posJ nx·¬n j·Jvi
i·a " ·o ! ' np " u q·vo a ' ··v n¬·wx nnn ¬iav:a " jx5 oa j5 niwv: i5¬ux·w !v ow: wnn nni! x: nrw oan w
xJ·!! x¬p·vn , ni!·on n!n oiwn jx5a nx·¬n: ¬ipn own w· :ax .[
iwn j·! :vi " i·a v " ·o ! ' np " x q·vo u ' na o·wivw ¬·v! i5i oan oi·a !·¬· ' i5i n5ina oJ5·: ¬iox! ' wn oa p·nvn " q
poa " an¬n ·¬a! niu·wsa x " nn·sa o " rJn w ,' v n·a! " 5i inix¬: uvn5 iJ: ¬iox nnxv r " v ia oJ5·: w " w .
ìn>ì " vi x¬nxn ·¬i¬ ¬ìo· Yv > " · q¬ t " v t " ì·i µos: x " oi ¬ ' µ " x q·vo : ' ¬ o·Y·Yx q¬¬n µn¬nnY nìxn¬ '
nìnx v " w , x n:·nì " >n¬ > " ni o:>·Y ¬ìox¬ w .
) a ( niJ: aw·:i ¬xn: oJ5·: ¬nin ox vaiJai , n¬n n:n " ì·i x " ·oi ow ¬ ' nµ " ·vo o ' i ' nti nti µoìs " Y : Yw ¬xn
· o·i>ì> n¬ìiv " o:>·Y ¬nìn jnìs¬nY ow o·xiµnn o·i>ì> ·¬iìvn j·xw jntiì o·i>ì> n¬ìiv Yw ¬·v> ì:·¬¬ x
·ì ow " ·:v Y>i¬ x ì>Y ¬nx oìµnY ìi ¬iìv q¬¬w> Yix ¬nx oìµnY ìi ¬iìv q¬¬ j·x ox ¬ìox j " xn:nn j>ì ¬nìn v
¬nx oìµnY ¬xn ìnìx q¬¬ qY·Y oìws , nì " ¬xµ n¬nx q¬¬ ìY w· ox ìi qY·Yn µn¬nnY xìn n쬷on n¬n n
ìnìn> 5v " : .
n¬nw x>·n¬ v쬷ì " · inì> x " ·ì x " ·> n>Yn x " x¬ni x , xì " jx>n ì:¬nY > ¬xnY o:>·Y j·:v Y>i x:·¬n ¬ìoxw
·sx o·i>ì> n¬ìiv Yw ' jnìs¬nY ow o·xiµnn o·i>ì> ·¬iìvn j·xw jnti ] ¬ani " poa ow x " oa q5: ¬ipnn j··xn r
an¬n ·¬a!n " nn·sa o " Jn w " : [ , x:·¬¬ x¬µ·vn ¬nìn qY·Y q·¬xw ¬nx oìµnY ¬ivn q¬¬> ¬xnni wnnwnY µ¬ì
nxt>i wnnwnY , on n¬n oìwn Yix ox ìY w· ox nxt> n¬on owY ìY·sx ¬xnY o:>·Y xYw ¬·nnnY w· n쬷
¬ivnn oìµnY q·Ynn> ìY wnwY Y>ì·w ìnìn> ¬xµ n¬nx q¬¬ , oa j·iv·i ' ·o o·!·on ' :n " nra ain5w n " : : !nx ·!in·
v n·a ¬xna q:n " 5v qia ¬nx n5:wn ·nixi n¬nxw :ip na vnw xx·w5 r " ·v : " w . xì " :>·Y ¬ìoxw ¬ì¬i > ¬xnY o
qì:n Yv q·µwnY ·¬> .
) a ( ì·i µos:n j·¬n nt Yv Y·nnY nv¬n Yv nYv· xYw ·¬>ì " ·o ¬ ' nµ " · q·vo n " i , ·¬ " ìYx o·¬i¬ Y> j·xw x
nti Yix jnt ìnìxi xYx o·¬ìnx " ì>ì o·Y·Yx i·oi o·x·µi o:·x t ' ìv·¬> " w , nti o·¬ìnxn o·¬i¬ ooxY q·oìx
ìw ¬soi " ¬xn jìxxnY ¬·i o··n n " xxYs n ' t · " ·o Y ' > " ì , a ow :xwJ xin " v n·a: no·J5n ni!ix :v 5 " on:w r ,
nra w·w ¬io·xn ¬nin ¬xa: a·n¬n inaiwn ·¬a!ai , onn !nx ov ¬a!: i:·sx oJ5·: ¬iox ¬xn: i:·sxw j5i , i:·sxi
o·a¬ ·pov :v , o!·x oi· iJ·x i:·sxi , tì in>ì q·oìn o·¬i¬ Yw osìoiì " Y : ìY qiY qnµ· Yxì nti¬ ¬n " v x>·Y t " t
·Y·n nn>Y o·µoìsn ìin>¬> , vìvY o:ì¬Y j·x¬ o·ìxn ·ixY ìnt¬ " t , ¬ìsY j>ìn oìµn onY·so n·i j>x ' j·¬oµn¬
vY ¬>t on¬ìiv o·wìvì " v ì:·x¬ n:·n o·:ìn¬µ Yw t " ooì nxnìo q¬o ·¬·n¬ xxYs xn·n oìµ: wnn t " oYs xY x ,
Jix·nn! w!p v¬r :x¬w· xin oJ5Jnw5 u¬sai o·¬ia!n oipn: oJ5Jw ·n5 ia o·pa! o· , ·:5wi ¬i¬ai uiws nri ,
n¬s5 in: ·in·n! o·!i¬n o··Jv: ona ioJ5Jw o·wia:n nn:i nip:ni n:·au o·5·¬xi , n j·iv·i " ni¬ i¬soa oa nra w
i· o··n " ·o ! ' p " x nix J ' ··v " w , ] iwa oa j·iv·i " ixn apv· q¬· n " ·o n ' a ' iv· " w [ , xi " ì¬iì oìws > vxì:i µYnY j·xw ¬
ì:·:nt j·iY o·:ìn¬µn o·n·n j·iY no·:>n ¬ìo·xY , nti oxì " vn n·iY o:>·Y ¬ìox t " ¬xnY xY oxì onYw t . !ivi
iwa j·iv· " n n!wn ·¬s n " ·o a ' ! ' a n:vnw " ··v o·n:x x5·:! oipna i:·sx xin! on:sn n·aa oJ5·: ¬iox! xn! 5 " w .
xì " nti Y¬in j·xw ¬i¬n ¬ì¬i > o·nYx j·x ìiw ¬t:n j·iY n·o:> j·i , ¬ìox x:ììx Y>iì .
:nY qoì:ì " ìw ¬soi ox j·ìv· Y " n ¬tvYx nn:n n " ·o x ' : " x nìx x ' n " in¬nn n·>ìnY w " ox o·¬xì:n n¬ìivw o
nti " v xìn t " wnn t , n oai " a! xJ·!a w " J = ja! nJ = :v oa niixn qin·wn ··v " w , ani5 qin·wn :v oa niixnw nrni
a iwa o " ·v ow n!wn ·¬s n " w .
) ! ( ia5 ani5w nni ' u·:w ¬nn jn a¬nw " v n·a :w j·! w· n¬nx n! :w n·a :5:w ·nwn i: ¬nx x " r , !aon: oai ,
q5: ¬ipn nni ji5J nr ox ·nix :xiwi .
¬i¬n jì>: j> o:nx n:n , ¬n ·wì¬n ·¬i¬n ·¬·¬ ·Y·nì " o q¬ j·¬¬n:oi j " v x " ¬ i " Yì>· n , ì inì>w t " Y : ì:¬nYì
vx o·Yxvnw·n Yw vxìwnn oxì o·nì> Yw o·w¬µnw jx>n " nìnYx jnìwvY on·¬nx j·vìo j·xw s , Y·xìn
v j·¬ nìnYx Yw nxìnnwn on·:sY o·ìnnwnì " v Yw ¬ìo·x ¬i¬ Y>Y jnY w· x " x , o·ìnnwn on ¬iY ¬ì¬ni xYw
v jn¬ìiv x·n nìnYx Yw n¬ìiv j·:v> xYx o·nnY ¬ì¬n j·xw on·:sY > " Y .
¬n ·¬i¬n w¬ìsn ì:¬nY ·¬n " v j·¬ onYw ¬µwn x·i:Y on·ìnnwnì o·Yxvnw·n n¬ìivY ox¬ j " on·w¬µY w· x
¬i¬ Y>Y , xì " ·sY ¬ì¬i > " x ìY w· on¬ìiv o·vxin on ìiw onYw ¬xonn n·i oxw t " v n·i Yw j·¬ > " ¬i¬ Y>Y x
owY o:>·Y ¬ìoxì , J: jnJi o·vinn jn iJ:·!anw iJ·p:x qi¬ai nnx n¬in i . a¬aJ·!:ii x!in· ¬rv·:x n¬pinai n5¬aa .
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 7
ìw " i µYn ¬nìx v·i· n - x· jn·o nv¬ n¬ì·
a " n . wn ¬·np " s: u " p . ·¬·Y xi nwvn , nn ¬nx Y¬v Yìo:ìµ ·> nì·ni . onYw n··o:>Y ìnìx Y·iìnY oxn:nì , txì
ow ì·Yv o·YYsnn o·¬nì>n . x xx··Y qYnn ovon ·wx¬n i¬nn ·nwµin:ì ìnì , oµon ¬nx ¬v ow o:>nYì , w·w
oìYw ·>¬¬ ·:sn nti . o·:i¬ nn> o·xnì: ì·n j>w ¬nxì . nt ¬i¬ ¬·nnY w· ox nìwvY nn n¬> j:ìinxì ·n¬nvì ...
vì ' oi ' w·x jìtn ) jìnoiì n:ìnx Yv , on ¬ìnv ( ·sw ' oìnn n·x¬ ' wn> " o·:si > . wniì " > ) ¬ nìxi ( nti qxw " w· t
·i j·¬ onYw n··o:>Y v n " t ) vx " o¬·x oì·i onnv nnYì nxwY ¬nìnw s , vìv o:·xw ovon " nti t " t (. ·nxxn j>ì
ìwi oìYn " ¬nn n " Y·x:v w ) ·o ' xs ( , on··o:> n·ii nì:ìYn ¬·nvnY ¬x:Y ¬oxw , v n·in n:n: ·ìn¬ " t . Yì " j·:vY ¬
ìn " on·¬·x oì·i n . v " w . :> n·iY o:>nY xYw nì·:nìx ·Yvi Y>Y ¬·ntnY q·¬x jx>nì oìµnn nx onY jµnY on··o
nni!5i o·viap o·:5 :w uin·¬i ¬i·5i !i·oi j·Jaa +. 5i " ¬nn 5 " ow j·:ai: o . . . .
) ! ( ·v¬ìnY ì:x j·>·¬x j··¬vì , nti noì: j·¬n qx·n " v o·¬iìv o··ìxn j·xw t " t . ì·> ì:xxn ¬i>ì " wi j¬nY i " v / ì· " ¬ /
) o " nnµ o ( ri " : : · " ·¬inx i::n o·¬a!n :5 j·xw x jnr inixa x:x o , v ·!aiv oJ·x nrn jnra :ax " r , ¬nin q5·s:
oan oi·a onnv nn:i nxw: , onii:n:i , o·¬a! ¬xw :5i . 5v " : . n¬ni " q·oin x , wi¬sJ ox na·x oiwn nra n·x! !ivi
i5i o!·x oi·a onn iJnxv ' . v " w . :i ¬·nnY j·:v nt j·x j>x " ¬ . > n:n ·> ' n¬n " x ) ¬ " xnµ o ( , ·nw nì¬ìx i¬vì
onY j·ìnnwnw , oYx> o:·¬ , Yìo·i xYi nx:ni o·¬ìoxì . ìw onìx Yix " v = i¬vì ·nw = jì¬>tY ¬xìxi o·Yìnw , xY
¬nìnì oYx ·¬µn . v " > . v x·n on··o:> n·ii ¬wx i¬vì ·nwn n¬ìxw jì·>nì " nx:ni n¬ìoxì n¬ìnx t , n·iw ·x¬ì
v n·i 쬵 onYsn " t . vY ì¬ìnì ·Ytx¬ j·:vY xµì¬ì " wn xY t nti ìw " t . xwn " nra 5 . nvi " wn w " q ) po " i ( ¬·nnn:
nra . vi " iwa v " wa!a n·n·sx n ) ¬ " un o .( o·Ji¬nx ¬xwai . n5xi " : . n>ì " n¬nY ì:·xn x " x ) o " :µ o ( >w ,' ìx o·¬w
v n¬ìx onY w·w o·:n> " on·¬xii t , ì>ì on·:sY viì>n ¬·onY ¬ìox ' . v " w . nti i¬vì ·nwi qx¬ xnYx " t , j·x
n·:sY nìwvY ¬ìi>> nx¬:n ¬i¬ o , v> ·i·wn¬ " t . nì " n·Yx o·o:>:n ·ìi¬i ¬ìi> i·wn onYs·n n·iY o:>:n : .
) n j·v5i " ¬ w ' Jn nJi· " : (. . . .
) n ( on··o:>Y n>YY ¬ìoxw nYìvn n¬ìn nxt , ·sx ' oìYw ·>¬¬ ·:sn nti n·n ox , >nì " i쬷µ xYx nti j·xw w
on·:·vi jn xìw:Y nìv¬ . :w nn>ì nn> nnx Yvì vY n¬ìoµ ¬oµY nvw nnìxi o·xnì " t , o·:v: o:·xì o·µvìxì
onYsni . . . µì " owY qY·w Yx¬w·i i¬Y ì ) nì:i¬n ¬¬wn n··Yns ov ( j:i¬¬ xn·Yxiì n·nw¬ nwìiYni , xn
n nti w·w ·x¬ì " n YìY·n ì ' . v¬n xn:nn YoiY nìnìxvnì tìv Y>i ¬txnnY q·¬xì , o:nx nì·nìx xìnw . oìµniì
n YìY·n w·w ' i¬Y ¬ìi> o·µYìn j·x . ain5w x¬pn ai¬pa o··pn·w jix¬ ·n·i ) u a n·Jsx ( , nsw o·nv :x qisnx rx ·5
n owa o:5 xi¬p: n¬i¬a ' !nx o5w i!av:i . jnx .
ìw " nn jn·o ¬ µYn nv¬ nììn· n
n:xw : o·¬xiJ :w n··oJ5a ¬pa: ·!in·: ¬nin oxn ?
naiwn : n¬r n!iav n5ona ) v r· q! " x ( xian ¬ , n¬r n!iav :w n·an nns: a¬pnn: i:·sx ¬io·x w·w , :x ¬nxJw
nn·a nns :x a¬pn . ow nisoinn ian5 j5i . an¬ni " nJwnn wi¬·sa o , n¬r n!iav ) x p¬s ,' · q! " v x " a ( an5 , :5w
n¬r n!iav ·!aiv o:ivn ninix jn nnix: n5··wn ¬·v , n:sn n·a n5ina on: w·i , n¬r n!iav n·a xinw , ·vn j·!n ¬p
¬·v nnixa ¬i!: ¬iox: q·¬x n·n , n¬r n!iav ·!aiv :w onix¬xa ji5w: iJn¬5 :va o·oiJx iJx iJ·niJiva :ax , o··pnJi
iJ·ni:aa iJa , jaxi yv o!x ·!· nwvn o·n:x ow on!avi , n5ina ¬i!: ¬ioxw j5 nJ·! n:i5 ¬·vn oxi , n·a: ¬nini :p
inxv n¬r n!iav , ·sx uvn5 iJ: ¬ioxw inix¬: i: , i5in: oJ5·n: ·x!ia ¬ioxw j5w :5ni . v " 5 . aw¬n nv! j5i " x , xain
nv! n¬i· ¬iua ) np jn·o " u .( au·¬n ·wi!·na an5 j5i " x ) · n¬r n!iav " v x " a ) .( x¬n naiwna !iv nx¬i " · ::5 w " u
· jn·o " r , qi¬v jn:wi ¬iuai / i· " ! / Jp jn·o qio " r .( in¬i ¬xìin n:nì " o ) · µ¬s qìo " x nì¬ìox nìY>xn nì>Ynn ( ,
on n¬t n¬ìiv ·¬iìv o·¬xì:nw , wnn n¬t n¬ìiv n·i> on··o:> j·¬ xY·nnì , ¬µiY ¬ìoxw ¬ìxn ¬ì¬i j>Yì
o·¬xì:n n··o:>i + j·¬!nJoa nJni ) o " v a " a ( :xinw! niax ¬nx , i: a··nn· xnw ·ia ov nisniw nwv·w o!x: ¬iox
i:w n¬r n!iava vaw·i nviaw , nx n¬inni q·s :v vnw· x: n¬ . nisoinn ian5i , aw¬ ¬nix " o , nviaw j5w :5w
iJnn :ap: j·xw nnxv . ¬nix on iJ·a¬i , nviaw iJnn :ap: ¬ninw , iJinn !·os· x:w , o·vawJ o:i5 nrn jnra ·5
nin:x ona o·osin j·xi on:w o·w!pa , ¬nx ¬a!: onJii5i o·nw ow o·¬·5rnw ·s :v qxi , nr j·x oipn :5n ow
n¬r n!iav , y¬xi o·nw nwiv: onv! oai , o·ia: oi¬a: ¬ioxw iJxxn x: ¬nx ¬a!i o·nw ow o·snwnw ·s :v qxi
qnw: , x5·: ¬iv ·Js: ¬io·x oai , ·Jaw nJ :v i¬nrin x: qin·wn . v " 5 . x¬n an5 j5i " ow w ) . ¬na !iv nx¬i " p¬s qio j
n¬r n!iav! xnp .( n¬n in> j>ì " o··n n¬ìx nxni x ) :µ jn·o " ì ( , qìn·wn Yv ì¬ntìn xY n: ·:iw . ox n¬ìx>Yì
jows> o·¬i¬n , n¬t n¬ìiv n·i j·¬ onYw n·o·:>i j·x , ¬nx ¬i¬ì o·nw ow o·snwn on ·¬nw . ìwi oYìx " n
x:·:n n¬ìn·i v¬ì: ) nµ jn·o nv¬ n¬ì· µYn " n ( in> , Yv o·ììxn n: ·:i j·xw ·w:·x¬ ìn··nìsi xYx¬n¬ ·xnì
qìn·wn , ìvo o¬·i xìn n , n¬n in>w nnn nt ¬i¬ onY xx·ì " x / ì· " ¬ ) / :µ jn·oi " ì .( j> n:ìì>n j·xw nnxiì , xYx
nnx ·Yx ¬nìx ì:·xì o·nw ow qìn·w ov n¬t n¬ìivi viw: ·ìxnw>w ¬nìY , q> Yv ¬ntìn ì:·x i5i ' . v " w . nt ·sYì
·ìnnwnì n¬·µi nìnYx q¬¬ ow o·osìnw n·o:>i o·¬xì:n o·xnì:w nn ·sY n , n¬ìiv ·¬iìv j·¬ onY w·w ·x¬ìi
n¬t , in¬n ·¬i¬>ì " on n¬t n¬ìiv ·¬iìv o·¬xì:nw ìin>w o·µoìsnì o . ìwi ìin> n¬ìn·i v¬ì:n ·¬i¬ j·v>ì " n
o·¬sx ¬vw ) > jn·o " ¬ ( ¬nn jìxxn owi " µµìnn nµYn Yvi o , ìwiì " nµ¬x Y·vn n ) 5 jn·o " a .( v " w . :i5wx :nJai
a p:n :i5wxn ¬so :v ' ) !inv ·p " u nix u " r ( , qin·wn :v o·iixn nJ ·Ja oaw o·Ji¬nxn ·¬a!: n·x¬ w·w an5 , nnn
j·¬!nJoa i¬nxw ) v " v ! " x ( n wi!·p :v niixn iJ·x nJ jaw n·5in: ,' nrn ¬a!: jin¬ n·a ·n·innwni ¬nxw jnvJn
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 8
n n:o· ' q!av: , oi:w: q: i: ¬nx·i . a j·nxn n·n x: ninnwn n·nw5 oa ·¬n xn·x oxi n¬r n!iav , ¬ni· n·n x:i
¬nx ¬a!i o·nw ow qin·wn , i5i qin·wn :v niixn nJ ja oaw ·x!i x:x ' . v " w . iv· jìxxnì " nv·xµì ¬ìn ¬soi y ) w·¬
>¬ jn·o " ¬ ( oows> o·¬i¬n j·in , qìn·wn Yv nììxn n: ji j·xw , xYx n:·x ntn jnti onYw n¬t n¬ìiv Y>wì
¬nx ¬i¬ì o·nw ow qìn·w , xw in5i ninJna i¬n ) p " v · " x ( ·nw: wain ¬upin oipn :5ai , x·n:x! xn:x n·: i¬p! .
nv¬ n¬ì· niìwn ·nnsnì ) nµ jn·o " µo t " i ( :n n¬ìn·i v¬ì:n ·¬i¬ Yv ¬·vn " Y , nnxn j>w ·s Yv qxw , in> j>ì
nv¬ n¬ì· o·¬xn ·¬sn ox ) o jn·o " o nv¬ ·nsw n " n µ " n ( , n¬n nv¬i j> ¬nìY ¬wsx ·x oìµn Y>n " x , ·¬a!n ·5
n¬n " jnp: nwn ·5¬!a x ) Jp jn·o " x ( qs·n: ¬xian , o·n5n nJwn ¬soai ) n¬inn ·!io· ni5:n w·¬a ( jixanw x·an
nr j·!a i·:x an5 j·:¬a n·vw· ·a¬ , qin·wn :v ::5 ¬nrin nJ ia j·x nnxaw n·5in: i:is:s oxiva q·¬xni . vi " w .
n5v " ! . x p:n xJ·Jn a·wni :xiwni ' ) J jn·o " x ( au·¬n owa x·an " x ) n j·:in ' v " x¬irJxn nn·xn ois!a unwini a ( ,
na j·nxn n·n axnxw ' in¬inai , qin·wa !iav: :van ·x·aJ ¬nx qwnJ nxr :5ai . ow !iv an5i , ni¬a! ·nw j5:w
oiJvnw n¬iaan ·sn q: n·n· x:i ·5Jx niJiwx¬ , n nJinxaw ¬inan !in· :v iJnix ¬·nrn: ·!5 ,' 5 x:wi x:w nJ ·Ja
qin·wn :v i¬nrin . v " w . !· :v yaipa an5 j5i ) n:·n ni5:n qio .( nJwn ¬!o ¬soa j··vi ) x p¬s n¬inn ·!io· ni5:n '
r ni5:n ' ( , qin·wn :v niixn iJ·x nJ jaw nisoinn ·¬a! niuws5 n:vnw . ìwiì " x µYn jì·x j·:i n ' ) o jn·o " x (
Yxw: , n·o:>Y wn·ww n·i nì:µY ¬nìn ox o·¬xì: Yw , nYsnYì n¬ìnY no:> n·iY ì>sìnY n:n Yv . i·wnì
¬ìoxY , qìn·wn Yv ììox: xY n: ·:iw ·s Yv qxw , wnn n¬t n¬ìiv owY n·o:>i ìwnnw: xYì , ·¬n oìµn Y>n
onYw Y·YxY ni ìYYsnn , n¬ìiv ¬iìvY iwn: ì·:si xYw ìY·sx nìYxY Yiµnnì nnx ·Yx n¬t n¬ìivY ¬nìxnì
n¬t . nw ¬ìvì qìn·wn Yv o·ììxn o:·x n: ·:iw n , qìn·wn Yv o·ììxnw Yx¬w·Y ¬i¬n Y·vì· xY , Yx¬w· ·ixYì
wnn n¬t n¬ìiv ·¬iìv> o·iwn: . v " w ) . nina·a x¬nan w¬s: w· nr ·s:i ) n " v r " a ( nxaw ni¬: ·nvJ n¬nxw nn
¬··ann: , n¬r n!iav j: ¬·ox , n!iav !iav: x:w iiuxJ on oa nJ ·Ja x:ni nwpi n¬r . w¬nna j··vi " o·w¬sn ¬xwi x
ow . ¬nx ¬a!i o·nw ow qin·w oa iJ: ¬ioxw ·nvJ nJii5w ¬ni: w· ¬inxn ·s:i , nJ ·Ja q5 :v iiuxJ x:w ·s :v qx .(
¬nn jìxxn Yv nnn ·:xì " ìwi ¬xox · " nYv· n¬ìn· n ) µ jn·o nv¬ n¬ì· µYn " v ( , ì:쬷:i YµnY ìµ no: ¬wx , oìwn
iwn: xY onYw Y·Yxw n¬t n¬ìiv , ì:nn ìxYs: ì·¬i¬ì , in¬n ·¬i¬i ¬xìin ·¬nw " o ) · µ¬s qìo " nì>Ynn x
nì¬ìox nìY>xn ( n¬t n¬ìiv x·n o·¬xì:n n¬ìivw . o·µoìsn ìµos j>ì . ìwi woxµ:ìnn jìxxnY ·n·x¬ iìwì " n
x µYn ¬tvYx nn:n ' ) : jn·o " x nìx x ' ( nti ì·¬i¬ Yv i·wnY ni¬nw , in¬n ·¬i¬ j> ox x·inì " o ì>ì ,' nYvnì
wnn n¬t n¬ìiv xi·wn¬ . v " w . i!i " p +. o·!·on ¬soa !·onn n!in· iJ·a¬i ) :n jn·o " n ( iJiw: iri an5 : !nx ·¬5J
qo5 ·!in·: a··n n·n , on:sn n·a: n¬ia ·¬5Jn n·n iain iJnn vain n·nw5i , i·¬nx oJ5Ji ·!in·n :w5J nnx ovsi
iain vian: n¬r n!iavn n·a: , u¬nnJ aiwi q5 :v , naiwn q¬! i: ni¬in: o5n: :xwi , ia·wni , oi· inixa nJw :5aw
nJvn· n¬r n!iav n·a: oJ5Jw , i·n· :5 aniJ n·n j5i , n¬r n!iavn n·a ¬xna q:nw ·!in·a nwvni , :ip na vnwi
nr¬5n : q·ia ·¬nx n5:wn ·nixi , i·n· :5 nJvnn n·ni . v " 5 . !·nn j¬n an5i " o:iv n·¬a ¬soa x ) ·o :n jn " n ( , ¬n owa
·x:irx on¬ax ·a¬ jixan iJpr , on¬ax: !on ¬son ¬ann , x¬nx x¬uon ·sJ5a xin ·¬n n¬r n!iav n·a: oJ5Jnw
nxniun :w , uvn uvn inix o·xnuni , ¬a!n iwsJa ·5 v!· x:i . n5¬a ·¬i·w ¬soa !iv nx¬i ) nv! n¬i· , np jn·o " a .(
xxYs o··n ·i¬ jìxxn µos j>ì ' ìwi · " n n ¬·i o·· ) > jn·o " ì ( xìn ¬ìnn ¬ìo·xw o·µoìsiì ¬ìnYni ¬ì¬i ¬i¬nw
onYsn n·ii o:>·nY , ¬ìxn nt ¬ìo·xi 쬷nnnw o·µoìsn nµnY ·¬i¬ x·inì . ¬soi j··ow¬iY·t ¬ì¬ ·i¬ jìxxnì
¬ì¬ ·Y·iw ) :µ jn·o " ¬ ( ·w oìµni 쬷nnY j·x j>Yì n¬ìn ¬ìo·x xìn o·¬xì: Yw n··o:>Y no·:> ¬ìo·xw µos wwn w
ni·x , q> Yv o·ìxn ì:nìx ìx:w· js . ìwi wo··¬ ¬tv·Yx ·i¬ jìxxnì " i µYn n¬wn ·¬s n ' ) ¬ jn·o ' ( nì¬ìx Yv Yxw:
ni>wx oµoY onYsn n·iY ìo:>:ì n:·¬nn ·¬wn ¬nx Yw jì¬>tn oì·i ì¬vì:w o·¬ìn· ¬ìix ·w:x , i·wnì , j·xw
n¬ìiv Yw jìvn w¬ìw ìi w·w ¬ìnn ¬ìo·x Yv ì¬ivw µso n¬t , YY> 쬷nnY oìµn j·x ni·x oìµni ìY·sxw , ·ìxì
nt> Yì¬x jìv Yv ¬ìivY ì·n·i nnYv q>w ¬ì¬Y , n¬s> o·>·¬xw ·x¬ìiì , n¬ìnx niìwni ¬ìtnY on·Yvì , ·wnì " n
nxxwi ovn Y>Y ·> onY nYo· . v " 5 . n p:n ·!av :·5w· ¬soa n·x!n n·!aiv ·a¬ jixan pos j5i ' ) 5 jn·o ' n nix " i .(
v " w .
oì>·oi : o·¬xì: Yw nì·o:>i ¬µiY oYnni ¬ìoxw ¬ì¬i ¬i¬n , YiY ¬ìxn ¬ntnYì ¬nwnY n쬷·n ·>·¬¬n Yvì
o·¬xì:n nì·o:> Yx oY·iìnY Yx¬w·i o·¬µinn o·¬ìn· ìY·w>· xYì ìYw>· , jnn xY ¬ìv ·:sYì oìwn ¬ìo·x nti w·w
Yìw>n . iìo n>¬i xìin on·Yvì ov:· o·vnìwYì .
ìw " nììn· n o jn·o ì µYn nv¬
µ¬x ¬xn nYxw : ·ì¬ w¬v Yv i>ìwn ·¬>:n ì·ix Yv YYsnnY ìY ¬nìn oxn , nw ' ìnxs¬·ì ì¬i¬ nYw· , ¬nxY oxnì
ìnnw: ·ìY·vY w·¬µ ¬nìY Y>ì· ìnìn ?
naiwn : nv! n¬i· qi¬v jn:wa an5 ) x q·vo nJp jn·o ' :( nin: iuJ ox o:·xn: ¬iox n¬r n!iav ·!aiv , onixs¬: j·xi
¬5wa i:·sx , na·x oipna x: ox . ··n! xJ·! i¬soa n:i!an noJ5 :va jixan an5i ) nn j·ix: , v xJ q! " ! ( , i: nx¬Jw
an¬nw " o·¬xn y¬xa o·:xvnw·: xsi¬ n·nw o , n¬r n!iav ·!aiv o·:xvnw·n j·xw ·Jsn , n¬r n!iav !aiv iJ·xw :5i
oJna i:·sx inixs¬: ¬nin , n i: win: j·xw ·s :v qx na·x oiw + ow ··n! xJ·! ¬soa nJni , an5w nn :v !nv
non " an¬nw a " o·¬xna o·:xvnw·: xsi¬ n·n o , na·x: wwin n·nw ·Jsn . nr :v nwpni , o·:xvnw·nw n·: pis·nw
n¬r n!iav ·!aiv oJ·x . an5i , non: n·: o·p! ¬wsxw " n¬r n!iav ·!aiv i·n o·¬xna o·:xvnw·nw a , in5 oJ·xi
w o·n¬ainn n¬r n!iav o·!aiv oJ·xw iJ·nix¬xa . o·:i:·a nx:n o·¬xn y¬xw . v " w . ·Jn·nni , an¬n ·¬nw " o ) p¬sa
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 9
r n5:n ni¬iox ni:5xn ni5:nn x· ' ( an5 , o·:xvnw·n i:x jia5 n¬r n!iav !aiv iJ·xw ·¬5J :5 , nxJna ¬nin oJ·· . j5i
o·Jixan :5 i¬in . Jna ¬iox oJ·· n¬r n!iav o·!aivw onix :ax nx . 5v " : . nv! n¬i·a qi¬v jn:wn j¬n pos j5i ) jn·o
i jn·o !5p ' .( nxJna ¬nin oJ·· o·:xvnw·nw xxi· ¬xian , n¬r n!iav ·!aiv oJ·xw ji·5 . :i5wxn ¬soaw ·s :v qxi
a p:n ' ) Jp !inv ( i5i on n¬r n!iav ·!aiv o·:xvnw·n nrn jnraw an5 ,' jixan naiwn x·an oww x¬an n!xa
xvnw·w n¬r n!iav ·!aiv oJ·x o·: . ¬n ·wi!·na !iv j··vi " j ) xo j·¬!nJo (: , au·¬n ·wi!·nai " x ) rJ n¬r n!iav .(: v " w .
o·nn n¬nu ¬soa nwpnw nni ) · n5¬vn ' r5 nix ( an¬n ·¬a! :v " Jn j¬ni o " : , o·Jax o·p¬ir o·:xvnw·n ·¬nw
o·:ip¬n: , ¬n an5w in5i " i5i x¬rv jax x ' . naiwn n·n·u·nnwx an¬n " o ) uow jn·o jn··¬s nxxin ( , j5 i: iwpnw ,
xJ! nn!pn o·:xvnw·n o·wiv i·n j5 oJnxw y¬·ni , i5i juwn ·Jsa o·Jax q·:wJ o·¬nix on oi·5 :ax ,' oJ·x o:iv:i
v o·!aiv " r . v " w . o·:xvnw· :w oJ·· ono nr ovun nxJna ¬·nn: uiws anJnn j5i , n5i " iwa w " n in·:x :ip n " x
) i·n " a5 jn·o ! ( , iwai " n qo5a nsnJ n " a ) i·n " o ! " ! o ' .( 5i " iwa !·:xi ja pnx· ·a¬ jixan 5 " pnx· ¬nx·i n ) i·n " jn·o !
aJ ( , iwa i!·:iu ·! ¬rv·:x ·a¬ jixani " ¬ nJwn n " n x " a ) i·n " u jn·o ! - · ( , w· ji·x: jiwx¬n jixani " iwa n5¬a x " ·Ja n
j·n·Ja ) i jn·o ' .+( v " w . ¬a!n nr ·s:i o·:xvnw· p!x ¬an :w i·¬in oxw ¬i¬a , o·:in oni , on·:v ::snn: ¬nin
nn·:w nxis¬: , n¬r n!iav ·!aiv oJ·xw ji·5 . nJwn qo5a ¬xann j5i ) · p¬s ' i5v ni5:nn " a n5:n o ' .( v " w .
¬nx ¬i¬ì o·nw ow o·snwnw o·¬xì: ì·¬ìn ox ìY·sxw ¬nìY oìµn w· n¬ìx>Yì , n¬ìiv ·¬iìv> o:·¬ j·x n¬t , ·sY
j·¬¬n:o nìsoìnn ìin>w nn ) xo (: , ·:iw n: Yv ì¬ntìn xY qìn·wn . x¬n in> j>ì " ow w . n¬n µos j>ì " nxni x
o··n n¬ìxi ) ì:µ jn·o ( , qìn·wn Yv n: ·:i ì¬ntìn xYw . x:·:n n¬ìn·i v¬ì:nw nnx jnì ) jn·o nv¬ n¬ì· µYn
nnµ ( in> , n: ·:i j·xw ·w:·x¬ ìn··nìsi xYx¬n¬ ·xnì qìn·wn Yv o·¬ntìn , o¬·i xìn nìvo , nr ¬a! on: xx·i
n¬n an5w nnn " x / ix " n / iJp jn·oa , j5 nJii5n j·xw nnxai , qin·w ov n¬r n!iava vawJ ·ian ¬wx5w ¬ni: x:x
o·nw ow , nnx ·:x ¬nix iJ·xi , i5i q5 :v ¬nrin iJ·x ' . v " w . iwa an5 nra xxi·5i " o·¬sx ¬vw n ) !5 jn·o ( owa
p:nn ppinn n . iwa an5 j5i " np!x :·vn n ) a5 jn·o .( v " w . nv! n¬i· naiwn ·nnsn o:ix ) po rnp jn·o " a ( an5 ,
n¬n nv!a j5 ¬ni: ¬wsx ·xw " x , n¬n ·¬a!n ·5 " nv! n¬i· nwn ·5¬!a x ) xJp jn·o ( qs·n: ¬xian . nJwn ¬soa j5i
o·!·on ) n¬inn ·!io· ni5:n w·¬a ( an5 , j·:¬a n·vw· ·a¬ jixanw inix·pai i:is:s oxiva nra q·¬xn , ni·x¬a n·5ini
qin·wn :v ¬nrin nJ ja j·x nnxaw . v " w . av· jixan an5 j5i " nv·xpi ¬in ¬soa y ) !5¬ jn·o ( , an5i , n¬r n!iav :5w
¬nx ¬a!i o·nw ow qin·w x:x nJ·x nrn jnra on:w , ninJna i¬nxw in5i ) ·p ( ·nw: wain ¬upin oipn :5ai , i¬p!
ap: n·: " x·n:x! xn:x n . v " w . xJ·Jn a·wni :xiwn an5 j5i ) x p:n ' xJ jn·o ( , nJwn ¬!o ¬soai ) ·!io· ni5:n
x p¬s n¬inn ' r n5:n ' .( !· :v yaipa !iv j··vi ) n:·n ni5:n qio .( v " w . o:·¬ j·x o·¬xì:n qxw jì·>w nx¬: nt ·sYì
onìxs¬Y ¬nìn n¬t n¬ìiv ·¬iìv> , j·xw oìµni ìY·sx ni·xY wìnY , onxìs¬Y YYsnnY ¬nìn j>ì . qoi· n·aa j··vi
nv! n¬i· ) nnp jn·o qio ( , ¬iun an5w nn :v , aw¬nw " w¬ owa o " an5 · , n¬r n!iav ·!aiv o·ian j·x nrn jnraw ,
on·!·x ·n·a onnv nn:i nxw: ¬nini , i!ini ·:rx x:! . qoi· n·an an5i , j·:ina jJ·¬nx!5 iJ··n! ) a· (: aw o·ia yin
on·!·a on·niax anJn x:x on n¬r n!iav ·!aiv ix: y¬x: ) . ! a n¬r n!iav nisoina !iv j··vi " ¬iox n . vi¬r ¬ixai
n¬r n!iav n5on w·¬ . an¬n ·wi!·nai " v a· n¬r n!iav j " w .( qì¬v jnYwi j¬n µos j>ì ) ow / ì· " ·o ¬ ' nµ " n / q·vo
i· ( , t n¬ìiv i·oi o·x·µi o·ìxn j·x ntn jntiw n¬ , ì>ì oxn oì·i onnv nnYì nxwY ¬nìn q>·sY ' . v " w . xYx
j¬n ·¬i¬n µ¬µ¬Y w·w / ì· " ¬ ) / x>µ jn·o w·¬ ( nx:ni o:·· ono ¬oxw , owì / ì· " ¬ ) / ì q·vo ¬>µ jn·o ' ( onow µos
nx:ni ¬nìn n¬t n¬ìiv ·¬iìv o:·xw o·Yxvnw· Yw o:·· ) . in¬n ·¬i¬>ì " nì¬ìox nìY>xn nì>Ynn x· µ¬si o
n>Yn t ' .( on n¬t n¬ìiv ·¬iìv o·Yxvnw·nn yìn nìnìx ¬xww vnwn . ìwi qx " iw¬n n " i µYn y ' ) nn jn·o (
in¬n owi in> " o·Yxvnw· Yw o:·· ono ox nx:ni ì¬ox on·nì:i n¬tx oìwnw j . vì " w . ¬nìY w· n·n·w q·xì
ni·x oìµni xYw ¬·nnY j·x o·¬·i nwvn nwìvw o·¬xì:n nìxs¬Y xµì¬w , xwn " nY > own ·:sY ì·Yv YYsn
·n Y> ws: 쬷i ¬wx q¬in· , nn·Yw nxìs¬Y ·ìx¬ ntn ·¬>:n j·x oxì , n ' nwv· ì·:·vi iìon , ·nì ¬nxi xìnì
wv·ì nnììx ìws:ì ì:i·w· . YY> nti ¬ìoxY j·x q>·sY . ì·Yv ìYYsn·w wµin ìnxv ·ìxn ox j>w Y>ì , nx¬: ntnw
> ì:nn xYs· xYw q¬in· owni n:ìnx ìY w·w ¬i¬ Y , ì·Yv YYsnnY ¬nìnw .
jx¬ iì¬ ¬soi n··ov µnx· ·i¬ jìxxnY n·n·tn w¬ìµi j>ì ) nn jn·o naiu: nix o¬uJipa ( , win:: ¬nin ox :xwJw
xs¬n·w n:in ·ia :v ::snn:i , i·wnì , Yw nìxn viw ¬nìwì oYìvn nìnìx ·¬·onn xìnw 쬷>nì ìv¬ì·i xìn oxw
n: ·:i , ì>¬iY ¬nìnw ¬xn oìws xs¬n·w ì·Yv YYsnnYì , ìi µsìon xìn ox Yix , ì·wvni ¬·>n ì:·xì , ì·Yv YYsn·
xs¬n·ì ioìnY ¬ìtn·w , ni5¬aa i¬nxw in5i ) · ( x·¬i¬a :w nwvna , o·xuin x:i o·xun inn· , ··Jv o·oJ¬snw ow5i
oi:w ·5¬! ·Jsn :x¬w· ··Jv ov o·ia ) uJ j·u·a (: , w o·:in o·ia :v ::snn: ¬·nn: w· j5 ixs¬n· . ·n: xiì·n¬ ¬wsxì
oìYw ·>¬¬ ·:sn on·Yv YYsnnY x>·x . xs¬n·w jìx¬ nvw n·nn ox ox nnì , n w쬷µ n·n· ' ¬i¬i . ¬wsx oxì
µ¬x ¬x n·n·ì ¬··xn· q> ·¬· Yvw . ¬nn> Yì¬xn i¬n ·xnx i¬ì " vw·Yxw i¬ nwvnn n·x¬ ì:Y x·in j·xµ ìn·Yx ¬
ìnv¬xn jnv: nx xs·¬ x·i:n . q> ·¬· Yvì µ¬x ¬x nwv: ) x " awin ¬a : . ix j·¬!nJo j··v .(: ì:xw ntn jnti j>w Y>ì
nìYxi , onY ì:x o·>·¬xì . q·oìnì , j·xµ n¬ìn· ·i¬ µ·¬xn jìxxn ì·ix ·¬·Y nwvn xiw , µì:·nì ¬nx ·ìx ì·Yx xiw
nn ¬xs ìn> 쬷i Yoìn , ì>¬·iì ì·Yv wnYw ¬nxì , ¬·n xs¬n: , o··nY nìnn xx·ì , w쬷µ nwv:ì n ' . j¬n an5w nni
qi¬v jn:wn / i· " ! ) / nJp jn·o ( na·x oipna x: ox ¬5wa i:·sx onixs¬: j·xw , wnn n¬r n!iav ·!aiv: inr , :ax
·n! ¬·sw n¬r n!iav ·!aiv oJ·xw nrn jnra , na·x x5·x! x5·n u¬sai , q¬a:i ::snn: q·¬xw . n5v " ! . nt ·s Yvì
xxYs o··n ·i¬ jìxxn µos ' ìwi · " o··n n ¬·i ) xY jn·o ( , ·ìx qnìw ìY w·w ·¬ìn·i , nìiìo ìY nwìvì , ·ìxn nYnì ,
xs¬n·w ì·Yv YYsnnY ¬nìnw , Jn ja! ai¬n ·¬a!n n·x¬ x·ani " : , an5i , niaiu i: nwvw j!·! ji!·Ja j5w :5nw , x:w
naiu ·is5 ni·n: , i·:v ::snn: i: ¬ninw ·x!iaw ) . v·np ain5: ¬nin ox j5 oa :xwJ p¬sa iai ·ia n:in: , ¬·nni
o: " : :o ;:¬:n:o n: ;:: n::n:c n:::o
www.swdaI.com 10
o·nw ow n¬5rn ·:a n:sn noiJ ain5: , w¬ an5a n·n·wi " · , n·¬iwx na·n5a x:i .( nYnw ¬nx ·ìxi nwvn nwv j>ì
nìnY no:ì , ì·Yv YYsn·w i¬nn wµiY ·ìxn nYwì , nwv j>ì , n쬷s nnwv i¬n nYsnw ·ìxn oYnì , n w쬷µ n·nì '
q> ·¬· Yv Yì¬x . v " w . ì¬w j¬·¬ j쬷:i oxì ì·Yìnn xs¬n·w ·ìxn ì·ix Yv YYsnnY ¬xn nx , j> nìwvY ·xw¬ , ¬wsxì
x>·x ·n: nìxn¬ , ìnxv nx xwì: ·n nwv:w ¬v ìY¬·xì oYìvY ìx·in xìn ·¬nw . ¬x o·n>n ì¬nxw ·s Yv qxì
·n¬ ¬Yì:w joµ> ¬··xn:w , ) nn nìni· (: , ì¬nx nt ovonì ) t· j·w쬷µi (: n¬ìnn jn ì·ix nx w¬ì· ¬xn j·xw , Y>n
ì·ix ·sY> x·nw Y> nµ·t w· oìµn , ¬··xn:w ·ìxw , ìnì·xi o·:i ìY ì·nì , 쬷·xn:ì , n·i¬ì n·¬s o··µ , jJni· ·a¬ ·¬a!5
nina·a ) ao .( ow nisoina j··vi . ¬rvn jax qi¬v jn:wni ¬iun ipos j5i ) x jn·o ' r q·vo ' .( i·ax ::p: ¬iox ¬an j5i
o·¬ina o·vw¬ onw ·s :v qx inxi , !5 n:p nwi!p: n¬inn nwi!pn iJxa i¬nx· x:w · ) . an¬n " n p¬sa o ' ni5:nn
x· n5:n o·¬nn , ! q·vo xn¬ jn·o nv! n¬i· qi¬v jn:wni ¬iuni ' .( i·n·w on·:v ::snn: ·ix¬w nr j·Jv: j·!n xini
auin: i¬rn·i , Jn ja! ai¬n ·¬a!5i " : ...
n v·¬ìn ·¬nxì ' nxt Y> nx ì:nìx , x nìn ¬nxw nx¬: ¬xn Yw ì·i , ìnx nìn ¬nxY j>ì , w·¬µ on·Yv ¬nx·w jì>:
onnw: ·ìY·vY ... ¬n·i w·¬µ o·¬nìx Y>nw j¬·¬Y Yix , o·¬nx Yw onì>ti vxìs ì:·xì , vì:nY j·xw ¬ì¬i ·Y nx¬:
¬xnn - ì·ix Yw ìnnw: ·ìY·vY YYsnnYì w·¬µì ni>wn ¬nìY µ¬x . ni ' o·nna o·5:in: aiu vJn· x: ] . nn j··x: w·i
ynix qoi· ¬soa xsri· qoi· ·a¬ jixan an5w ) x:w !inv ( jip·nw ¬iYi ì>¬iì w·¬µ n¬·nx , y¬xn ·nvY µ¬ ìnt ,
o·w·¬µnì nYsnn Y>n o··nviw Y·vìn n¬ìn ¬ìn·Y Yix . ¬ìi>nn ¬nì· Yì¬x q¬v j·x n¬ìn ·w쬷n w¬nn jin oxì
nYvn Yw ni·w·i ì·ix n>ìtw . Y> ni¬· oxì ix Yv Yix Y> j>Yì n¬ìnn ¬ìn·Yi ¬wsxw nn . v " w . ¬soa an5 j5i
n!iavn w¬iwi !io· ) ¬son qioaw nxiixa ( , iwai " a!·¬ n·a n " r ) ¬son qioaw nxiixa .( n5xi " : .[
oì>·oi : ì·Yìni ·¬>:n ì·ix nxìs¬Y YYsnnY ·xw¬ µ¬x ¬x . ·ìY·vY ìn¬·os ¬nxY ì·Yv w·¬µ ¬nìY ·xw¬ oxì
ìnnw: . µ¬x ¬xn oxY j·¬n xìnì .
Letter from Rabbi Haskel Lookstein (2009) - Source: Thank you to my brother-in-law Michael Charish
The RCA recently issued a press release critical of my participation at the National Cathedral on the
morning after Barack Obama's inauguration. I write to explain why I did participate in this service, even
though it was in the National Cathedral, an Episcopalian Church.
Herewith, my explanation Ior my colleagues:
This event was not an interIaith dialogue or meeting. It was an invitation Irom the new President oI the United
States -- a man oI incredible importance to the Iate oI our holy community in the land oI Israel and here -- to
meet him in prayer. Many clergy were invited, and I Ielt that the interests oI our Orthodox community would be
hurt iI no one Irom our community participated.
The Shulchan Aruch notes in YD 178:2 that a person who needs to be close to the government may wear even
the Torah- prohibited garments oI a gentile in order to represent the Jewish community well. The prohibition to
enter a church is grounded in the appearance oI impropriety, rather than an actual impropriety -- indeed,
wearing garments oI gentiles is a Torah prohibition and this is generally thought to be a rabbinic one.
It is well known that many Chief Rabbis of England have gone into Westminster Abby when
summoned there by the King or Queen, and many other great rabbis have done the same to represent
our community. The Chief Rabbis of Israel have engaged in similar activities, and, most recently, the
Chief Rabbi of Haifa, Rabbi Shear Yashuv Cohen was involved in similar activities. In fact, he attended
the funeral of the late Pope, 1ohn Paul II.
Rabbi Michael Broyde told me that he was once asked by the Israeli government to represent the
government of Israel ON A VERY SERIOUS MATTER at an event in a church during a time of
worship. He spoke to the Tzitz Eliezer about this issue, and the Tzitz Eliezer told him directly that if it
was a matter of significant importance to the Israeli government, then he should go wearing his kipa and
looking as rabbinic as he could.
OI course, such events are Iew and Iar between, and, in most situations, I and other RCA members would
never participate in such events. But, I Ieel that Orthodox participation in this important national event, and the
opportunity to say a Iew words directly to the President oI the United States and begin to develop a relationship
with the most powerIul man in the world is a chance that our community can ill aIIord to miss. Indeed, when I
spoke to President Obama, I thanked him Ior his support oI Israel and I urged him to remember the
unIorgettable statement he made in Sderot, where he said, "II anybody would shoot rockets into my house while
my daughters were sleeping, I would do anything in my power to make sure they wouldn`t do it again".
The President responded with a clear assent. Maybe this will save a liIe or two in the Iuture and maybe it will
not; but I Ielt this was not an assignment I could or should turn down.
Rabbi Haskel Lookstein

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful