You are on page 1of 1

Senarai Semak Pendaftaran di bawah Seksyen 54 (Kebenaran),

Akta Francais 1998


Checklist for registration under Section 54 (Approval), Franchise Act 1998

Pemohon:
Applicant

1. Surat iringan niat
Letter Of Intent

2. Tarikh penubuhan dan operasi syarikat
Date of incorporation and commencement of business

3. Konsep francais dan latar belakang syarikat. Keunikan jenama sistem perniagaan
francais dan pengalaman dil dalam bidang francais.
Franchise concept and company background. The uniqueness of the brands
franchise system and franchise experience (self-owned and franchise outlets)

4. Francaisi/Francaisi Induk di Malaysia yang telah dikenalpasti
Proposed Master Franchisee/Franchisee in Malaysia (if already identified)

5. Senarai francaisi (dalam dan luar Negara)
List of franchisee (domestic and oversea)

6. Draf Perjanjian Francais
Draft of Franchise Agreement

7. *Salinan sijil pemerbadanan syarikat yang disahkan
*Certified copy of company incorporation certificates

8. *Salinan dokumen/sijil pendaftaran cap dagangan yang disahkan
* Certified copy of documents/certificate of trademarks

9. Akaun teraudit terkini perniagaan yang hendak difrancaiskan (3 tahun)
The latest 3 years audited accounts of franchise business

10. Perincian mengenai kos permulaan francais (Contoh: Senaraikan elemen-elemen
kos seperti peralatan, lekapan dan lengkapan, inventori awal, modal kerja dan lain-
lain kos yang terlibat)
Details of initial franchise costs (i.e list of the cost elements such as equipments, fixtures
and fittings, initial inventory, working capital and other costs involved)

11. Fi Pemprosesan (RM 50.00) [dalam bentuk Wang Pos/ Deraf Bank]
Processing Fees (RM50.00) [Money Order/Bank Draft]

12. Brosur syarikat dan gambar outlet
Companys brochures and photo of outlet(s)


Disemak oleh: Tarikh:
Checked by Date

...


* Perlu disahkan oleh Peguam/Majistret/Hakim/Pesuruhjaya Sumpah/Notari Awam
To be certified by Advocate & Solicitor/Magistrate/Judge/Commissioner for Oaths/ Notary Public