English-Kannada

I He She You It This That A Mother Father Come(You come) Came Will come Open Opened Will open Sit Walk Eat Drink Win Go Run I go He goes He eats an apple He is eating an apple He ate an apple I saw the film last week She came by bus yesterday They went to the mosque He slept the whole night He wrote well in the examination He has eaten He will eat He will go He will come What is your name? Nanu Avanu Avalu Neenu Adu Idu Adu vandhu Thaayi/amma Appa/thandhe. Baa Baandha(male) /Banhalu(female) Baaruthare Bhichu Bhichidhe Bhichabeku Kuthko/ Kulithuko Nadee Thinnu Kudee Gellu Hogu/Horadu Odu Nanu hoguthene Avanu hoguthane Avanu sebu(apple) thinuthane Avanu sebu thinnuthidhane Avanu sebu thindhanu Nanu hodha wara picture/ chalanachitra nodidhanu Avalu ninne businalli bandhalu Avaru masidhi/darga ge hodharu Avanu eedi raatri malaghidhanu Avanu pariksheyalli chennaghi madidhanu/ Avanu pariksheyalli chennaghi baredhanu Avanu thindhidhane Avanu thinnuthane Avanu hoguthane Avanu baruthane Ninna hesarenu?/ Ninna hesaru yenu?

What Your Name What did you do? What should I do? What can I do? What are the questions? What were the questions? What is the last question? What is written in the letter? What you had been told? What will be the answer? Why did you come? Why did you sleep? Why did you tell him to go? Why did he bring the bag? Why did she pay the money? Why did they sit there? Why do you drive the car? Why are they late for the meeting? How did you come? How did you sleep? How did you drive? How did you write? How many apples are there in my hand? How many did you take? How much did he pay you? How much distance to go? How was the journey yesterday? Which way did you come? Which is your favourite colour? In which room did you sleep? Which story did you tell? Which is the sweetest fruit? Which is the best newspaper in Hindi? Which Indian state has the largest population? Where did you come from? Where did you sleep?

Yenu? Ninna Hesaru Neenu yenu maduthiya? Nanu yenu madabeku? Nanu yenu madabhahudhu?/ nanu yenu madaballe Yenu prashnegalu? Yenu prashnegaliddhavu? Koneya prashne yenu? Pattradhalli/Kaagadhadalli yenu baredhidhe? Ninege yenu hellalaghithu? Uttara yenirabhahudhu? Neenu yaake bandhe? Neenu yaake malaghidhe? Neenu avanige yakee hoghalikke hellidhe? Avanu yaake cheela thandhanu? Avalu yakee dhuddu kottalu? Avaru alli yakee kootharu? Neenu gaadi yakee biduthiya?/ Neenu yakee gaadi chalayisuthiya? Avaru meetingige yaake thadavadharu? Neenu hege bandhe? Neenu hege malaghidhe? Neenu hege gaadi chalayisidhe?. Neenu hege baredhe? Nanna kaiyalli yestu sebu idde? Neenu yestu thagedhukonde? Avanu ninage yestu hana kottanu? Yestu doora hoghabheku? Ninneya prayana heghithu? Neenu yaava daariyalli bandhe? Ninna istavadha banna yavudhu?/ ninege yava banna ista? Neenu yava koneyalli malaghidhe? Neenu yava khathe helidhe? Yallakintha saviyatha hannu yavudhu? Hindiya yava patrike sarvashresta? Bharatha deshada yava rajyadalli jasti janasankye? Neenu yellindha bandhe?/ ninna ooru yavadhu? Neenu yelli malaghidhe?

Where is the manager’s cabin? Where should I go? Whom should I contact? Is it a book? It is a book Is it the answer? It is the answer Will you come with me? I shall come with you. Will you give me your pen? Yes, of course. Do you love me? Yes, I love you. Can you give me your pen? Can you lift the box? Can you write the exam? Did you have your lunch? How are you? I am fine

Managerina kone yavudhu? Nanu yellige hogabeku? Nanu yaranna samparkisabeku? Idu pustakava?/ idu pustaka naa? Ide pustaka/ ide pustaka Idu uttarana? Ide uttara Neenu nanna joteghe baaruthiya? Naanu ninna jotege barythene Ninna pennu/ kalam nanage koduthiya? Avashyavaghi koduthene Neenu nannannu preethisuthiya? Hovadhu naanu ninna preethisuthene Nanege ninna penana kodabhahudha?/ Ninna kalam nanaghe koduthiya? Neenu dabbiyanna yethe balliya?/ Ninindha dabbi yathellu sadhyava? Ninindha parikshe bariyalu sadyana? Oota madhidheya?/ oota aayitha? Hegiddhiya?/ Neenu heghiddhiya? Nanu chenagiddene.

[English] Tell me about something you've achieved. [Kannada] Nimma saadhaneya bagge maathaadi [English] Tell me about yourself. [Kannada] Nimma bagge maathaadi [English] Tell me about an accident you've seen. [Kannada] Neevu nodiruva accident bagge maathaadi [English] Tell me about chocolate. [Kannada] Chocolate bagge maathaadi [English] Tell me about a dream you've had. [Kannada] Nimma kanasina bagge maathaadi [English] Tell me about your education. [Kannada] Nimma vidyaabyaasada bagge maathadi [English] Tell me about your work. [Kannada] Nimma kelasada bagge maathaadi [English] Tell me about your favorite book.

[Kannada] Nimma ishtavaada pusthakada bagge maathadi [English] Tell me about rainy days. [Kannada] Maley dinagala bagge maathaadi [English] Tell me about something you hate. [Kannada] Nimma dweshada bagge maathaadi [English] Tell me about someone you dislike. [Kannada] Nimage yaaru ishta illavO avara bagge maathaadi [English] Tell me about a country or place you would like to visit and why. [Kannada]Neevu yaava desha athava sthalavannu nodabeku antha iddeera ? Yaakey? [English] Tell me about a goal you have. [Kannada] Nimma jeevanada guriya bagge maathaadi Some of the important words to be observed from the above conversation are: tell me = maathaadi achieve / achievement = saadhaney seen = nodiruva rainy days = maley dinagalu hate = dwesha dream = kanasu education = vidyaabyaasa work = kelasa favorite = ishta book = pusthaka country = desha place = sthala why = yaakey goal = guri or jeevanada guri [English] Are you busy? [Kannada] Thumbaa kelsa idya? or busy idya? (a)[English] Yes [Kannada] howdu (b)[English] No [Kannada] illa [English] Do you like Bangalore? [Kannada] Bengaluru nimage ishta aytha? (a)[English] Yes [Kannada] ishta aythu (b)[English] No [Kannada] illa / ishta aaglilla

[English] Do you ride a bike? [Kannada] Nimage bike Odsokkey barutha ? (a)[English] Yes [Kannada] baruthey / Odustheeni (b)[English] No [Kannada] illa / barolla [English] Can you speak Kannada ? [Kannada] Kannada maathadokkey nimage barutha? (a)[English] Yes [Kannada] baruthey (b)[English] No [Kannada] illa / barolla [English] Do you and your friends play cricket on every Sunday? [Kannada] neevu mathu nimma friends prathee bhanuvaara cricket aadtheera ? (a)[English] Yes [Kannada] howdu / aadtheevi (b)[English] No [Kannada] illa / aadalla Some of the words used and its equivalent word in kannada are as follows: busy (english) = thumba kelsa(kannada) like = ishta speak = maathaadu / maathaadokkey play = aata / aadu / aadtheera / adtheevi / aadalla every sunday = prathee bhanuvaara you = neenu / nimagey / neevu ride = Odisu / Odsokkey / Odsalla / Odustheeni and = mathu

Order food in self-service hotel [English] - You : I'd like one Dosa please. [Kannada] - You : ondhu Dosa kodi [English] - Cashier : What kind of Dosa would you like ? [Kannada] - Cashier : Yaava Dosa beku ? [English] - You : What are the options available ?

[Kannada] - You : yaava yaava Dosa idhey? [English] - Cashier : plain dosa, set dosa, masala dosa, rava dosa, onion dosa [Kannada] - Cashier : plain dosa, set dosa, masala dosa, rava dosa, onion dosa idey ? [English] - You : Hmmm! Masala Dosa, please. [Kannada] - You : Hmmm! Masala Dosa kodi. [English] - Cashier : For here or for parcel? [Kannada] - Cashier : illey naa athava parcella ? [English] - You : For here. [Kannada] - You : illey [English] - Cashier : Alright. That's gonna be 15 rupees. [Kannada] - Cashier : aythu. 15 rupees aaguthey. [English] - You (pay Rs.15) : take it [Kannada] - You (pay Rs.15) : thagOlli [English] - Cashier : Thank you. please handover this token to get the food. [Kannada] - Cashier : Thank you. eee token kotrey Dosa kodtharey. [English] - You : Alright. [Kannada] - You : Aythu. [English] - You (handover the token) : Give me one Masala Dosa [Kannada] - You (handover the token) : Ondhu Masala Dosa kodi [English] - Token Collector : Wait for a minute. [Kannada] - Token Collector : ondhu nimisha wait maadee [English] - You : Okay but Make it fast. [Kannada] - You : okay aadrey swalpa bega maadee

[English] - Token Collector : hello sir, you've ordered masala dosa right! take it. [Kannada] - Token Collector : hello saar, neevu Masala Dosa order maadidralla thagolli. [English] - You : Thank You. Slrrrrp [Kannada] - You : Thank You. Slrrrrp
English Phrase Are you married ? Beautiful girl Come in , be seated Did you have your food? Do you have children ? Do you know? Do you speak English ? Don't mention it. He is very good. His name is ... How are you ? Equiv. Tulu Phrase Equiv. Kannada Phrase Equiv. Konkani Phrase Tugeli vardik jalya ve? Chandi chelli bital yo, bais. javan jalle ve? Charduva Asa ve tukka ? Gotasa ve tukka? Tukka English yei ve? Audna. Tho manishu chang asa. Tagele naav. Tu kashi asa? Ye tulu bashetu kashi ulloche? Hakka mol kitle? Megeli vardik jahini Aav husar asa. Megeli vardhik jalya. Maka tulu yana

Eereg madme aathunda? Nimige madhuve aagideya? Porlu ponnu Bale, kullule Vanas aanda ? Eereg jokulu unda ? Goththa? Thondare ijji. Baaree yedd jana. Aarena pudar ... Yencha Ullar? Chandada hudugi Banni, kulithukolli Oota Aayitha? Nimige makkalu iddara? Goththe? Paravaagilla. Bahala olleya manushya. Avara hesaru ... Hege idhira? Idhannu tuluvalli hege helodu? Idhake yestu bele? Nanide maduve aagilla. Naanu Sowkhya. Nanige maduve aagide. Nanige tulu barudhilla. Nanige mooru gandu (hennu) makkalu idhare. Nanage Goththu.

Eareg English barpunda? Nimige English gotha?

How do you say this in tulu Undena tulutu yencha ? panpuna? How much does this cost? Nek yeth bele ? I am a bachelor. I am doing well. I am married. I don't know tulu. I have three sons( daughters). I know. I know little tulu. I know Mangalore well. I like Mangalore. I will come back. I will wait. Is there a Telephone Yank madme aathijji. Yaan Sowkhya. Yank madme aathund. Yank tulu barpujji. Yank mooji aaan (ponnu) jokulu undu. Yank Goththu.

Yank onthe tulu barpundu. Nanige swalpa tulu barthadhe. Yank Mangalore gotthundu. Yank mangalore yedde aapundu. Yaan pera barpe. Yaan kapuve. Mulpa kaithaal telephone Nanige Mangalore gotthuntu. Nanige Mangalore ista aayitu. Naanu kayuthene. Hathiradhalli telephone Makka mangalore gotasa Makka mangalore avadatha Aav wait karta. Anga kahin telephone asa

Naanu vapasu baruthene. Aav opasa yetta

nearby ?

unda?

unta?

ve?

May I use your telephone? Yaan onji phone malpolia? Naanu ondu phone madale? My name is ... No Thanks. Please come here. Please give the bill. Please help yourself. Yanna pudar ... Bodchi solmelu. Dayamalthu moolu bale. Daya malthdu bill korle. Aaramad Balesonle. Nanna hesaru ... Beda dhanyavaadagalu. Dayamadi illi banni. Dayamaadi bill kodi. Aaramavagi Balesukolli. Dayamadi ondu nimisha nilli. Adu nanna mane. Evaththu bhaanuvaara. Nimage yenu beku? Avara hesarenu? Adu Yenu? Nimma hesaru yenu? Gante yeshtu aayithu? Avaru yavaga baruthare? Idu yaava pusthaka? Avaru Yaaru? Megele naav ..

Thanks nak/ Audna ( means ok)
Chikke anga yo. Chikke Bill Di. Swata madat karun ge. Chikke rabata ve.

Please wait for a moment. Onji nimisha unthule. Thank you very much. This is my house. Today is Sunday. What do you need? What is his name? What is that? What is your name ? What time is it now ? When will he come ? Where is the restaurant? Which book is this? Who is he? Mast Upakara. Avu yenna ell. Eni Ithaara. Eereg daada bodu? Aarena pudar daada? Avu daada? Irna pudar enchina? Porthu yeth aand? Aar yepa barper ? Undhu vaa booku? Aar Yer?

Thumba danyavaadagalu. Mast Thanks, Ye megele ghar. Aagi Sunday/ Aagi ravivar. Tukka kasele zahi? Tagele naav kasale? Te kasale? Tugele naav kasale? Ata gante kitle jalle? Tho kedana yetta? Restaurant kaisa? Ye kanche book? Tho kon?

Vanasag hotel olpa undu? ootakke hotel yellide?

Common One liners
English Phrase Bathe Clothe Come Cook Doctor Enter Give Good Hello How How many Equiv. Tulu Phrase Snana Kuntu Balle Adige malpule Daakdaar Bala Koru Yedd Namaskara Yencha Yethu undu Equiv. Kannada Phrase Snana Batte Banni Beyisu Vydya Praveshisu Kodu Olleyadu Namaskara Hege Yeshtu untu Equiv. Konkani Phrase Natta Avagale Yo Randapa doctor Pravesha kari/ Bitari yo Di Layak zalle Namaskaru Kashi Kitle

How much I It Leave Mine Money No Place Read Run Shop Take Their's They Walk We What When Where Which Who Why? Write Yes Your's

Yeth Yaan Avu Pola Yenna/Yena Duddu Athth Ooru Odhu Balpu Angadi Dhethonu Aarena Akulu Nadi Enkulu Yenchina Yepa Olu Oltha Yer Dayegu? Bari Andh Eerena

Yeshtu Naanu Adu Horadu Nanna Hana/Duddu Alla/Illa Ooru Odhu Odu Angadi Thegeduko Avara Avaru Nadi Naavu Yenu Yavaga Yelli Yavadu Yaaru Yake? Bari Howdu Nimma

Kitle Aav Te Sodi mege;e Duddu Nakka Gaav Vaji Dhav Angadi/ Dukaan Ge Tangele Tanni Chamakuchak Ami Kasele kedana Kahin Kanche Kon Kasalek? Barai Haan Tugele.

• • • • • • • • • • •

Adda haku - Place to hang out Area - For a controlling space of a Rowdy. Aykollodu - Literally means picking up. Used as a slang for dead/died. Eg : ivnu ivattu aykontaane maga. Awaaz haaku - To shout at. Bachaav - To save chachu haaku - Actually mean hit well, used to refer when somebody has done really well in exams. Chakka - Impotent Chowra/Bolisu - nicely shave a person of his money. Dabba - A empty can - for an insensible/useless person. Dhingchak - Used for vibrant and fluorescent colour dressed characters. Dow - Meaning a Girl friend or Boy friend

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Figurru - Pretty girl Pantar/Panta - From Pandit for someone who is a master. Also used for betters/match fixers. Kaage harsu - Literally to fly away a crow. Tofool Kachchko - (literally to bite) used to mean to linger on may be in a traffic / protect wicket in cricket (after Rahul Dravid). Kalachiko/Kataysko/Apase - To fled out of the scene. Karaab - Hindi word meaning worse. Usually used by Engineering Students. Eg: Paper sakat karaab aagittu maga. Karga - Karaga - Literally a dance formTo show off Kichayisu - To trigger a fight. Konga - Literally means oblique, mostly used for a Tamil who is intelligent and political. Loose - Brain lose - A insensible person. Ganchali - To indicate someone who is behaving out of the way and in a irritating manner. Eg: Sakkat ganchali maadtavne guru. Gandhi - To indicate a person who is very innocent or behaves like innocent. Gubold - Alias for Guldu or Guldu khan. Guldu - An Idiot Guru - For someone who is learned. Hava iDu - To keep scared of ones. Hoge/Kenda - Dead/caught in grave danger Katthi - Literally a sword means Super. Kolte/Kwashtu - Waste person Koole - Means have fun. Eg : Sikkapatte Koole maadidvi maga. Konga - Konga or Konga's are generally referred to tamil peoples who are living in Bangalore. Kwaatle/Kirik - Person who always induce problems Maga - literally means son/one who is young,If you go to some remote village in south karnataka (around mandya) Older people usually use the word

"Maga ba elli" means "son come here",to be specific someone uses 'Maga' to address someone who is younger than him/her, but now a days the meanging has changed especially in bangalore, where it used to speak to some one who we know well like a friend, it closely maps to the English word Dude. •

Meter - Measure of bravery by asking crudely Meter estide or How much Meter do you have. often compared to Auto Rickshaw meters of

Bangalore which jump at road humps and are notoriously dear even for a short distance • • •

Maaruva Katte - Meaning a katte (elevated space) for maarata(selling). Mannu Hodkondu malko - Dead/Buried inside the sand Minchinguu - To show-off. Minchu -meaning lightening streak. Normally used to denote Muslim Burkha clad women who put chamki - shining apparels. Used

for someone wearing gaudy coloured dress. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mundayisu - means to nicely shave a person of his money. Oost - Gone Case Paachko - have a sound sleep Paaketuu- country liquor. Pataysu -To make girl fall in love Penga - Monkey (Fool) Piteel - Actually means Violin, So, used to indicate lies or words of no use. Punda/Pokiri/Chappar - equalling a Loafer. Qwarteruu- A quarter of country liquor. Rowdy - A Rowdy. Saabi - A Muslim. Sakkath - similar saying - Too much. Shishya/Sisya/Maga - For a friend - considering as a disciple. Sikkapatte - very much Soda - One wearing spectacles, usually with high power or thick glasses TagDu - A person who is dumb. Topi haaku - To make a person wear a cap(topi) - symbolic of making him a fool. Yedda/Yabuda - Fool/Brainless Yescape / Sink aagu - Derived from 'Escape'. Introduced by Jaggesh. Means to Run away from trouble.
GREETINGS
HELLO THANK YOU VERY MUCH GOODBYE HOW ARE YOU ? FINE THANK YOU WELCOME I LOVE BANGALORE BANGALORE IS BEAUTIFUL HEARTY CONGRATULATIONS YOU ARE BEAUTIFUL! NAMASKARA THUMBA DHANYAVADAGALU HOGI BARUTHEENE NEEVU HEGIDHEERA? CHENNAGIDHENE DHANYAVADAGALU SUSVAGATHA NAANU BENGALOORANNU PREETHISUTHENE BENGALOORU SUNDARAVAGIDHE HRUDHAYAPURVAKA SHUBHASHAYAGALU NEEVU SUNDARAVAGIDHIRI

INTRODUCTION
MY NAME IS.... I AM A...(PROFESSION) I AM FROM....(PLACE OF ORIGIN) HAPPY TO MEET YOU YES NO SORRY, I'M LATE NANNA HESARU... NANNA UDYOGA... NAANU...OORINAVANU NIMMANNU BETI MADI SANTOSHAVAYITHU HOWDHU ILLA KSHAMISI THADA AAYITHU

ENQUIRY
WHAT IS YOUR NAME ? HOW DO I GO THERE? HOW MUCH IS THIS? WHERE IS YOUR HOUSE? WHERE IS THE NEAREST POLICE STATION ? WHERE CAN I GO SHOPPING ? CAN YOU HELP ME ? WHAT ARE YOU DOING ? WOULD YOU JOIN ME FOR LUNCH TODAY ? HOW DO I GO TO THE AIRPORT ? WHAT ARE THE TOURISTS SPOTS AROUND ? WHERE SHALL WE MEET ? WAS THERE A CALL FOR ME? WHERE CAN I MAKE A PHONE CALL? NIMMA HESARU YENU? ALLIGE NAANU HEGE HOGUVUDHU? IDHU YESHTU? NIMMA MANE ELLI IDHE? HATHIRADHA POLICE STATION YELLI IDHE? NAANU SHOPPING MADALU YELLI HOGA BEKU NANAGE SAHAYA MADUTHEERA? NEEVU YENU MADUTHIDHEERA? EEVATHU NANNA JOTHE OOTA MADUVIRA? NAANU VIMANANILDHANA KE HEGE HOGUVUDHU? SUTHHA MUTHHALINA TOURIST SPOTUGALU YAVUDHU? NAAVU YELLI BETI AAGONA? NANAGE YARAADHARU DURAVANI KARE MADIDHARA? DURAVANI KARE YELLI MADA BAHDHU?

DIRECTIONS
I WANT TO GO TO... I HAVE LOST MY WAY STRAIGHT AHEAD GO TO THE LEFT GO TO THE RIGHT OPPOSITE NAANU....HOGABEKU NAANU DHARI THAPPIDHINI NERAVAGI MUNDHE EDAGADE HOGI BALAGADE HOGI YEDHURUGADE

GENERAL
PLEASE SORRY I WILL COME BACK I WANT IT I DON'T WANT IT THIS IS GOOD LET US GO COME TOMORROW GET ME A GLASS OF WATER I WANT TO TRY AGAIN I'II MEET YOU AT IN THE EVENING PLEASE WAIT UNTILL I AM BACK THE WEATHER IS PLEASANT HERE DRIVE SLOWLY PACK THESE THINGS DAYAVITTU KSHAMISI NAANU VAPAS BARUTHENE IDHU NANEGE BEKU IDHU NANEGE BEDA IDHU CHENNAGIDHE HOGONA NAALE BANNI NANAGE ONDHU LOTA NEERU KODI NAANU MATTHE PRAYATHNISUVE NAANU SANJE BETI MADUVE NAANU BARUVAVAREGE KAADHIRI ILLINA HAVAMAANA CHENNAGHIDHE NIDHAANAVAGI VAHANA CHALAYISI EE SAAMAANUGALANNU PACK MAADI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful