P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 10, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

סב " ד הליל תוסכ מ תוחנמ

הליל תוסכ

שר " ב דומע חי ףד םיחבז תכסמ י
הליל תוסכל טרפ - הליל תוסכל היושעה תילט תיציצה ןמ הרוטפ .

שר " ב דומע זכ ףד תבש תכסמ י
הליל תוסכל - תולילל דחוימה תוסכ , בייחינ אלד .

שר " ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ י
ה " ר ג ' הליל תוסכ םושמ הריזג רמא אריז - לב וב הסכתי אמש הלי םתרכזו ותוא םתיארו רמאנש תיציצמ רוטפד
הוצמ תעשב אלש םיאלכמ הנהנ אצמנו הליל תוסכל טרפ .

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ הריזג - שד אמתס טקנדמ " ערקי אמש אמעט טקנ אלו אמעט יאה ס יקד עמשמ " ןועמש יברכ ל
פב הליל תוסכ רטופד ' תלכתה ) ד תוחנמ ' גמ (. כו פב עמשמ ן " תוכרבד ב ) ד ' די (: םירמוא ויה אל אברעמב רמאד
הלילב תיציצ תשרפ ןנילחתמד ןויכו ןנילחתמ ימנ ןנא ןיליחתמ והניאד ןויכ ייבא רמא לארשי ינב לא רבד ןיליחתמ אלא
הלילב תיציצ תוצמ ןיאד והלוכ ודומד עמשמ ןנימייסמ הד םרמע ברו הדוהי ברו תיציצה ןמ תורוטפ םישנ ךכלו ימר וו
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת תלכתהב ) ד ' גמ (. הכוסד אמק קרפבו ) ד ' אי . םשו ( השע תוצמ איוהד ירבסד םושמ
והייתווכ ןל אמייק אל אמרג ןמזה אלש ןישודקד אמק קרפבו םירחאה אלו ןישוע ויה אקווד םהש עמשמ אהד ) ד ' גל (:
ציצו הכוס בלולו רפוש אמרג ןמזהש השע תוצמ ןנבר ונת תי .

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ - ר " יפ ת ' פ אתיאדכ רקיע ןכד ' ןיקילדמ המב ) הכ ףד תבש (: הליל תוסכ םושמ רובס והניאו
רכ הכלהד ןאכמ חיכוהל שי ךכ ךותמ ' איה תיציצ ןמז ואל הלילד ןועמש פ ןנירמא דועו ' ןיקילדמ המב ) זכ ףד (. רשא
ייותאל יל המל הב הסכת רכ ונייהו אמוס תוסכ " שמח תלעב תוברל היל ימקומ ןועמש יברד ןנברלד ש שה םתס אמלא " ס
רכ " ש פב דועו אתא ' ב ' תוכרבד ) די ףד (: ןנירמא הלילב תיציצ תשרפ אברעמב םירמוא ויה אלש ] הלע רמא ףסוי ברו [
אתעמש יאה אילעמ המכ פ ימנ אתיירב םתסו " םיחבזד ק ) חי ףד (: רכ ' יקומ ןועמש ברו אמוזרפל אתלכת ימרד הדוהי
ןמקל היתיב ישניאד ) גמ ףד (. פבו " הכוסד ק ) אי ףד (. ר " פבו ןכ השוע היה דבל י " תוכרבד ק ) גי ףד (. ר רמא ' ןב עשוהי
וכו השרפ הכמסנ המל החרק ' םויב אלא תגהונ הניא וזו הלילב ןיב םויב ןיב תגהונ וזש רמול רואו " עא ת " םוי תוסכד ג
יפא בייח ' סכו הלילב יפא רוטפ הליל תו ' שובלמה בייחל םרוג םויהש אמרג ןמז ריפש ירקימ םוקמ לכמ םויב והימ
אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איה וזיא ןניסרג אתפסותבו ןישודקד ימלשוריב הקעמו ןקה חולישו הדיבא ןוגכ תיציצו
תיציצה ןמ םישנה תא רטופ ןועמש יברו מ איהש יל םידומ םתא יא ןועמש יבר םהל רמא אמרג ןמזהש השע תוצ ירהש
רוטפ הליל תוסכ ר רמא ' יפנכ לע אינת ימנ ירפסבו תבייח הליללו םויל תדחוימה תילט התיה םאש ןנברד אמעט אליא
ג תלעב ףא ינא עמוש םהידגב ' וכו ' ת עמשמב הליל תוסכ ףא ינא עמוש " תילט התיה םאו הלילב אלו םויב ותוא םתיארו ל
ב תבייח הלילו םויל תדחוימ צו תיציצ " ע .

במר " ג קרפ תיציצ תוכלה ם
ז הכלה
ןתשפ יטוח לש דבלב ןבלה ןישוע אלא תלכת הב ןיליטמ ןיא ןתשפ לש תוסכ , זנטעשה ינפמ תיחדנ תיציצהש ינפמ אל
םהירבדמ הריזג אלא תיציצ בויח ןמז הניאש הלילב הב הסכתי אמש תוצמ םש ןיאש תעב השעת אל לע רבוע אצמנו
השע , יצה תבוחש הייאר תעשב ותוא םתיארו רמאנש הלילב אלו םויב ז תיצ , עא תיציצב בייח אמוסו " האור וניאש פ
ותוא ןיאור םירחא .

ז הכלה ג קרפ תיציצ תוכלה תוינומיימ תוהגה
] ז [ הטישכו רפ וז " שרכ אלדו י " ףא בייח םוי תוסכ לבא םויב ףא רוטפ אוהש הלילל דחוימש הליל תוסכ שריפש י
הלילב ר ןכו א " בציר שריפ ןכו ם " זו בתכו א " שי בייח םויב הליל תוסכ לבא הלילב םוי תוסכ הליל תוסכ ונשריפש רחאו ל
ד ןהל שיש םינידסל שוחל ' ירפמ והילא וניברש יתעמשו תיציצב ןיבייח ןכל רקבב ןהב ןיסכתמו תופנכ " ןהל השוע היה ש
ע תיציצ " י ןמיס רוטב ןייעו כ " ארה תעד ח " ש :

ל תונטק תוכלה אר " ש ) תוחנמ ( א ןמיס תיציצ תוכלה
... רוא היה " םושמ וב ןיא םויל דחוימה תוסכ לבא הלילל דחוימה תוסכ ונייה הליל תוסכל טרפ אכה רמאקד אה ת
םיאלכ ] הלילב ושבול םא וליפא [ תלכתה קרפב רמאדמ הז קדקדו ) ב מ ףד ( א " לאומש רמא הנתמ בר רמא אריז ר
וליפאו םיאלכ םושמ וב ןיא תלכת הרוטפ תילטב . ר קדקדו תלטומל ליטהב יריימ הרוטפ תילט יאהד קיסמו " ז ת " אהמ ל
יפא רמאק אלו וליפאו רמאקד ' יו אלב " םושמ הב ןיא תלכתד ןניעומשאל ךירטציא הרוטפ תילט אלבד עמשמ ו
םיאלכ . ... יפא םיאלכ םושמ הב ןיאד ןניעומשאל אתא ימנ אכהו ' עאו הלילב " גלד יאוה תיציצ ןמז ואלד ג ריתה ירמ
www.swdaf.com 1
סב " ד הליל תוסכ מ תוחנמ
יפאו ללכ םיאלכ םושמ וב ןיאו תיציצב םיאלכ בותכה ' הלילב ושבולל רמאקד אהמ עמשמ ןכו ) א מ ףד תוחנמ ( יבג
הלילב וב הסכתי אמש הריזג רמאק אלו הליל תוסכ םושמ הריזג תיציצב ןידס תלכתה קרפב רמא ןכו ) ב דמ ףד (
שכ תיארנד םושמ ךליאו םישלשמ תיציצב תבייח הלואש תילטד עא םיאלכ הב ירתשמו ול " ןויכ ולצא אתיירואדמ הרוטפד ג
תילטה לעב לצא הרתוהד . תיציצב תבייח הלילו םויל תדחוימ התיה םא אינת ירפסבו . ןב הדוהי יבר םתה אינת דועו
הלעב הב הסכתמש םימעפ אלא תיציצה ןמ השא תוסכ םימכח ולטב דוחיב רמוא אבב . םיאלכד הארנ ךכליה
ילטב ירש תיציצב פאו הלילב ןיב םויב ןיב השאל ןיב שיאל ןיב שיא לש ת " ןויכ אמרג ןמזהש השע תוצמ בישח ה
רוטפ הליל תוסכד . םויב דע בייחימ אלו ירש הלילב קספנ םא ימנ םוי לש תילטד דועו ) ס " םויה דע א .( ינהד יל הארנ
ךרבל בייח םוי תוסכ הלילב ףטעתמ אמק איונשלד ידדהא ירתס ייוניש ירת אלדמ ןמזהש השע תוצמ יוהד חכשמ
הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה עמשמ רוטפ הליל תוסכד םושמ אלא אמרג ןיכרבמ ןיא םוי תוסכד עמשמ איוניש ךדיאלו
םויה דע הנקתל בייחימ אלד הלילב קספנ םאש רמאקדמ הלילב וילע . ןימיכשמשכ םירופכה םוי ינפל זנכשאב יתיארו
רחא לש תילטב ףטעתמ רוביצ חילש הלואש תילט םושמ הכרבהמ רטפהל ידכ . תילטב והל אקפסמד םושמ . ולש וניאש
] צ " ולש אוהש ל [ אל וא ךרבל ךירצ םא . יפא רוטפ הליל תוסכד יכיה יכ אמק איונישכ יל הארנו ' םוי תוסכ ימנ יכה םויב
יפא בייח ' כו הלילב " בצירש תוצמה רפסב כ " ילטב ףטעתמ היהשכ םירופכה םוי לילב ךרבמ היה א ות . עמשמ ןכו
פב ימלשוריב " ר םהל רמא רמאקד ןישודיקד ק " תוסכ ירהש אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יל םידומ םתא יא ש
זהד אמעט ילת אמלא תיציצה ןמ רוטפ הליל " אמלא הליל תוסכב ג ) ס " עמשמ א ( הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה :

מ ףד תוחנמ תצבוקמ הטיש : א תוא
א ... [ תוסכו םויבדחוימה יא שיבל היל ב הליל ימנ ךרבמ וילע ןכו עמשמ ימלשוריב רמאו י״ררה ןוניקמ ךכש היה
וגהנמ לש א״בירה היהשכ םיכשמ וק ד ם דומע רחשה דומלל הרות היה ךרבמ לע תילט םושמו איהה ד ימלשורי לבא
אל היה הארנ יניעב ש״ר רב ןושמש ךרבל הלילב לע תיציצה ןויכ הלילד ואל ןמז ) ןיליפת ] ( תיציצ [ איה היהו גהונ
תוחילסב םדוק דומע רחשה תיברעבו היה חקול תילט הלואש הל ת ףטע וב אלש יה ה ךרבמ וילע :

חי ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
... תוינומיימ תוהגהב בתכ ) פ " ז תוא ג ( שרש " במרה ירבדכ שריפ י " אר ןכו םת וניברכ שריפ ןושמש וניברו ם " ם
) יס םלשה םיארי ' את .( קנ הכלה ןינעלו במרהכ ןניט " שרד ןכש לכו אוה קהבומ ברד ם " דועו היתוכ היל אריבס י
לקהל תוכרב קפסד :

חי ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
אוה תיציצ ןמז ואל הליל , ותוא םתיארומ טיעמאד ) וט רבדמב , טל ) ( א ( > א < במרהל " ם , רוטפ הלילב שבולש המ לכ
םויל דחוימ אוה וליפא , ייח םויב שבולש המו ב , הלילל דחוימ וליפא . א > ב < ארהלו " ש , הלילל דחוימה תוסכ , רוטפ ,
םויב ושבול וליפא , הלילו םויל דחוימה תוסכו , בייח , הלילב ושבול וליפא . הגה : תוכרב קפסו ) ב ( לקהל . ע " וילע ךרבל ןיא כ
אוהו םויב שבולשכ אלא > ג < דחוימ ) ג ( ג " םויל כ ) ינומיימ תוהגה .( רחאו ) ד ] ( ג [ ברע תלפת תי , עא " אוה םוי ןיידעש פ , וילע ךרבל ןיא ) יקספ
ארהמ " יס י ' כק " א ) .( ה ( ב ] ד [ םירופכ םוי לילבו ) ו ( ףטעתי ) ז ( וילע ךרביו םוי דועב ) בשת " ץ .(

ס חי ןמיס הרורב הנשמ " א ק
) א ( במרהל " וכו ם ' - מו " רתומ מ ] א [ רל תאצל " ו דגבה יונ םהש יושמ יוה אלו תיציצה םע תילטב תבש לילב ה היטישכת :
) ב ( לקהל - הכרב ןינעל אקוד ונייה ] ב [ הלילב םוי לש תוסכ ןכו תיציצ אלב םויב הליל לש תוסכ שובלל רוסא לבא
קפס םושמ . מו " שהד הארנ מ " א הלילב תילט שבולה ץ " רבכמש ןתקזח לע ךומסל לכונ יאדוב הז ןוגכבד תיציצה קודבל צ :
) ג ( ג " םויל כ - יפ ' וליפאו םויל םג ] ג [ םג הלילל דחוימ כו " דבל םויל ש :

www.swdaf.com 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->