o: " : n: n:v::c

www.swdaI.com
x ¬ìnv n> q¬ nìvìiw n>on ·Yii ¬ìnYn
xi¬ ¬nx : ìt Y>ìx ox ìt ¬>> Y>ìx xYw nvìiw ,
!·rna n·Jwni aaiwa nJiwx·n nx '5xi ÷ ·ius
aaiwa n·Jwi !·rna nJiwx· - a··n , aaiwa jn·nw - ·ius ,
!·rna jn·nw , n··io·x' n·'5x ·!ni n·xJn' n·'5x - a··n·n , ·'5x ·!ni n··io·x' n·'5x n·xJn' n - w·p' w··i jJni· ·a·! xnai's
w¬ " · ¬ " nviì n " n oìn ' ¬ì " n
ono·w ¬µ·v
nvwi ì·Yv Yn nvìiwn ¬ìo·x j·x
jìwx¬n nwvn nvwi xYx nvìiw
nvw xnvw x·nn \5'n nviaw ¬iYiì
nxxw xnnw ¬·tn ìx ¬ìo·xn nY·>xi
ix ja·pa a··nnn' nip'n
¬ì " ·s> w¬sn n ' o:ìµn ' n'·5xa!
wvn ni'··n ·i'n jiwx·n n nnìx¬ xYx
·x:n Yw j·i jìwx¬ ·¬µ nYnn Y>ìxw
¬ìo·x Yw j·i n·Jw ··p qioa 'wi
'v x'x nviawa o!x oiwn ·us·n x'!
j·a aaiwa i'5ixw5 n·!in' ·xJnn
qioa j·a n'nna ... nY·>x nvwi¬
n·Yv nvìiwn xY··n¬ xìn ·x:nn
Y>x ¬>> ·x:n
ìwx¬ n:
Y>x ¬>> ¬ìo·x
·:w n
ji¬µ i··nì nYn nvìiwn ji¬µ i··nì nYn nvìiwn ji¬µ i··nì nYn nvìiwn
¬·tn xxìw
nvw nnixa ox jiwx·n nx '5xw ·5ir
nviawa o!xn n·a jJ··p inviaw nx
a··nnn' nviaw i·'v n'ni
nvw nnixa ox jiwx·n nx '5xw ·5ir
nviawa o!xn n·a jJ··p inviaw nx
' nviaw i·'v n'ni a··nnn
x'··n! xin ·xJnn n'·5x nvwa!
oiJx xn· x'w jJ·va \5'n n·'v nviawn
nJiwx· ··p ·xJn 'w nnixi na
¬ìos \>·sYì nvìiwn nYn xY ¬ìos \>·sYì nvìiwn nYn xY ¬ìos \>·sYì nvìiwn nYn xY
xxìw ¬·tn
nwvn nvwa inviaw n5w ·a5 oxi
j·xi nviawa o!xn n·a jJ··p x' jiwx·
nip'n' x'i ja·p' x' i·'v n'n nviawn
nwvn nvwa inviaw n5w ·a5 oxi
j·xi nviawa o!xn n·a jJ··p x' jiwx·
nip'n' x'i ja·p' x' i·'v n'n nviawn
'5xw ji·5 ''5 n·'v nviaw x'··n x'!
aaiwa ·xJn 'w i x' o!xn n·a jJ··p
nviawa
Y>x ¬ìo·x ¬>>
n:ìwx¬
Y>x ¬>> ·x:n
n·:w
nYn nvìiwn ¬ìosì n ji¬µ ji¬µ i··nì nYn nvìiwn ¬ìos \>·sYì nvìiwn nYn xY
¬·tn xxìw
ix' xw··a ·xJnn n'·5x upJ! ·xni
·x!i! x'··n x' x5s·x !·av ·x! oiwn
x'x v·sn' a··nnni x'··n a! n'·5x
n ' ·xJn ·io·xn n'·5x 'v ja·p ·n··n x
x' j··!vw ·n·nai !·rn nn·nw v·sn'
vxi i·'v n·oxJ " nvwa aaiw xinw s
'v na ·aiv xinw nJi·nx n'·5x
jJ·va ·io·xa naaw v·sn' nviawn .
nxi ·io·xn !·rna n'nn '5xw5i " 5
naaw jJ·va x'! a··n aaiwa ·xJnn
nvwa aiaw·w x'x ·io·xn n'·5xa
v ·aivw nviawn '
'5xw ji·5 ''5 n·'v nviaw x'··n x'!
aaiwa ·xJn 'w i o!xn n·a jJ··p x'
nviawa
¬ìos \>·sYì nvìiwn nYn xY ¬ìos \>·sYì nvìiwn nYn xY ji¬µ i··nì nYn nvìiwn
xxìw ¬·tn
nwvn nvwa inviaw n5w ·a5 oxi
j·xi nviawa o!xn n·a jJ··p x' jiwx·
' i·'v n'n nviawn nip'n' x'i ja·p' x
nwvn nvwa inviaw n5w ·a5 oxi
j·xi nviawa o!xn n·a jJ··p x' jiwx·
nip'n' x'i ja·p' x' i·'v n'n nviawn
x'··n! xin ·xJnn n'·5x nvwa!
oiJx xn· x'w jJ·va \5'n n·'v nviawn
nJiwx· ··p ·xJn 'w nnixi na