P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 10, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

ד"סב הטיחש – הוצמ ריתמ וא

www.swdaf.com 1
רוקמ הטיחש ןידל
בי קרפ םירבד
(כ) ֱ אֶ ל ָ ך ְ שׁ ְ פַ נ הֶ וּאַ ְ ת י ִ כּ ר ָ שָׂ ב הָ ל ְ כֹא ָ תּ ְ ר ַ מאְָ ו ְ ךָ ל רֶ בּ ִ דּ ר ֶ שֲׁ אַ כּ ָ ך ְ לוּבְ גּ ת ֶ א ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י בי ִ ח ְ רַ י י ִ כּ :ר ָ שָׂ בּ ל ַ כאֹתּ ָ ך ְ שׁ ְ פַ נ תַ וּאַ ל ָ כ ְ בּ ר ָ שָׂ בּ לֹכ
(אכ) ִ י ר ֶ שֲׁ א םוֹק ָ מּ ַ ה ָ ך ְ מּ ִ מ ק ַ ח ְ רִ י י ִ כּ ם ָ שׁ וֹמ ְ שׁ םוּשָׂ ל ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ר ַ ח ְ ב ְ ו ָ ך ִ תי ִ וּ ִ צ ר ֶ שֲׁ אַ כּ ָ ך ְ ל קָ וֹקְ י ן ַ תָ נ ר ֶ שֲׁ א ָ ךְ נאֹצּ ִ מוּ ָ ך ְ ר ָ ק ְ בּ ִ מ ָ תּ ְ חַ בָ זְ ו ָ תּ ְ ל ַ כאָ
ָ ך ֶ שׁ ְ פַ נ תַ וּאַ לֹכ ְ בּ ָ ךי ֶ רָ ע ְ שׁ ִ בּ :
(בכ) ַ ה וּנּ ֶ ל ְ כאֹתּ ן ֵ כּ לָ יּאַ ָ ה ת ֶ אְ ו י ִ ב ְ צּ ַ ה ת ֶ א ל ֵ כאֵָ י ר ֶ שֲׁ אַ כּ ְ ךאַ וּנּ ֶ ל ְ כאֹי ו ָ דּ ְ חַ י רוֹה ָ טּ ַ הְ ו א ֵ מ ָ טּ :
(גכ) :ר ָ שָׂ בּ ַ ה ם ִ ע שֶׁ פֶ נּ ַ ה ל ַ כאֹת אֹלְ ו שֶׁ פָ נּ ַ ה אוּה םָ דּ ַ ה י ִ כּ םָ דּ ַ ה לֹכֲ א י ִ תּ ְ ל ִ ב ְ ל קַ ז ֲ ח קַ ר
(דכ) :םִ י ָ מַּ כּ וּנּ ֶ כ ְ פּ ְ שׁ ִ תּ ץֶ ראָ ָ ה לַ ע וּנּ ֶ ל ְ כאֹתּ אֹל
(הכ) ֶ נ ָ ב ְ לוּ ָ ך ְ ל ב ַ טי ִ י ן ַ ע ַ מ ְ ל וּנּ ֶ ל ְ כאֹתּ אֹל :קָ וֹקְ י יֵ ני ֵ ע ְ בּ ר ָ שָׁ יּ ַ ה ה ֶ שֲׂ ע ַ ת י ִ כּ ָ ךי ֶ רֲ חאַ ָ ךי

בי קרפ םירבד י"שר
אכ) ( םוקמה ךממ קחרי יכ - :םכמע ךלוה ןכשמהש וישכע ומכ םוי לכב םימלש תושעלו אובל לכות אלו
ךתיוצ רשאכ 'וגו תחבזו - יניסב השמל ורמאנש הטיחש תוכלה ןהו ,טוחשי ךאיה החיבזב יווצ שיש ונדמל :

א דומע חכ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
רמוא יברב רפקה א"ר ,אינתד הז ירה ?התעמ ליאו יבצמ ונדמל המ יכו ?'וגו יבצה תא לכאי רשאכ ךא +ב"י םירבד+ ל"ת המ :
,דמל אצמנו דמלל אב ול ןיא ףועו ,הטיחשב ליאו יבצ ףא הטיחשב ןישדקומה ילוספ המ ,ןישדקומה ילוספל ליאו יבצ שיקמ
ש םירפוס ירבדמ אלא הרות ירבדמ הטיח ;איה יבר ?רפקה רזעלא יברד הילע גילפד אנת ןאמ . :רמוא יבר ,אינתד + םש +
ךיתיוצ רשאכ תחבזו - המהבב םינש בור לעו ףועב דחא בור לעו ,הנקה לעו טשוה לע השמ הוטצנש דמלמ .

א דומע חכ ףד ןילוח תכסמ י"שר
ךיתיוצ רשאכ - וצמ ול השרפתנש דמל בתכב והויצ ןכיהד הפ לע הטיחש ת .
'וכ דחא בור - הוטצנ הטיחש תוכלה לע רמולכ אלא ףילי ארקמ ואל .

א דומע חכ ףד ןילוח תכסמ תופסות
המהבב םינש בור לעו ףועב דחא בור לעו - ש"יר המהבב םינש ן"יש ףועב דחא ף"לא רשאכד אירטמיגב שירדד מ"י
רו ףועב דחא בור והומכ דחא לש ובור והומכ דחא לש ובור יוה רשאכ לש ערפמל תובית ישאר המהבב םינש בו .

בי קרפ םירבד ן"במר
אכ) ךיתיוצ רשאכ 'וגו תחבזו םעטו ( - וניתובר תעד לע ,(א חכ ןילוח) דמלמ ,יניסמ השמל הכלהמ הפ לע ךיתיוצ רשאכ
המהבב םינש בור לעו ףועב דחא בור לעו הנקה לעו טשוה לע השמ הוטצנש . עדו ינמיס תרכה אוה שדקה ןושלב הטיחש יכ
ראוצה .ןאצכ םתוא חבזש ,הצילמ איה יכ ,(זט די רבדמב) רבדמב םטחשיו רמאש רובעב שוחת לאו , תונברקב הוצ הנהו
ראוצה ינמיסב אוהש ,"וטחשו" "טחשו" טפשמכ םיטוחש םהו ,םימלש םילכוא םהש המ לכ היהיש הוצ הלחתמ הנהו .
,תונברקה הל אבשכ התעו ךיתיוצ רשאכ ךנאצמו ךרקבמ תחבזו רמא ןילוחה רשב רית - םתוא לכאתו ,תונברק םתויהב
תונברק םלוכ םתויהב הלחתמ הוצ רשאכ ןיחובז ויהיש דבלבו םוקמ לכב ןילוח םריתיש רמול ,ךשפנ תואת לכב ןילוח והזו ,
.ןוכנה לע הז ארקמ לש וטושפ ירפסב ורמאשכ הזב ונוכתנ וניתובר אמשו טל האר) ,( ףא הטיחשב םישדק המ ,ךיתיוצ רשאכ
הטיחשב ןילוח :הלבקב וניתובר ירבדמ תראובמו ,ןאכב תשרופמ הטיחשה תוצמ הנהו .

הטיחש – הוצמ ריתמ וא
א דומע הכ ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
הייחב המהב :אנוה בר רמאד - הטחשנ המב ךל עדויש דע תדמוע רוסיא תקזחב הטחשנ , - עדויש דע ,תדמוע רתיה תקזחב
.הפרטנ המב ךל

א דומע הכ ףד הציב תכסמ י"שר
יחב המהב רמאד אנוה ברדמ יקופאל רוסיא תקזחב הי - תדמוע יחה ןמ רבא , קפס עריא םאש ,הנימ אקפנו
התטיחשב - יוארכ הטחשנש רורב ךל עדויש דע הרוסאו ,התקזח לע הנדימענ …

א דומע הכ ףד הציב תכסמ תופסות
תדמוע רוסיא תקזחב - י"שרפ יחה ןמ רבא רוסיא תקזחב אניזחד ןויכ הטחשנ המב עדויש דע יל המל ןכ םאד אריהנ אלו
רוסיא תקזחד ל"נ ןכל םייחמ אלא ךייש אל יחה ןמ רבא רוסיאד יחה ןמ רבא רוסיא הב ךייש אל כ"א התמש תקזחב ל"ר
לוכאו טוחש תלכאו חבזת רמא אנמחרד החובז הניאש רוסיא םושמו 'וכו ךל עדויש דע הטחשנ אלש ד"מל וליפא אחינ הזבו
.תדמוע םירבאל ואל הייחב המהב
ד"סב הטיחש – הוצמ ריתמ וא
www.swdaf.com 2
א דומע דכ ףד תועובש תכסמ תופסות
רוטפ םירופכה םויב הליבנ לכואה - בנתנב 'יפא ירייאד עמשמ ה"פ ךותמ ףד םש) השנה דיג פ"ס ד"מלד אישקו כ"הויב הל
ולחו יחה ןמ רבא רוסיא עקפ התמ יכ תדמוע םירבאל ד"מל 'יפאו םייחמ כ"הוי רוסיא לח תדמוע םירבאל ואל הייחב המהב (.גק
תחא תב רוסיאב הדומ ש"רו תחא תבב כ"הוי רוסיאו הליבנ רוסיא לו םייחמ אל לייח אל כ"הוי רוסיאד רמול שי והימו רחאל א
החובז הניאש השע רוסיא היב תיאד םושמ התימ המ לבא לכוא התא חבוז התאש המ תלכאו תחבזו (בי םירבד) ביתכד
אל חבוז התא יאש הז שוריפ הארנ ןיא א"בצירלו וניאשד השע לע רבא רוסיא לייח יצמ יכיה תדמוע םירבאל ואל ד"מל כ"אד
הפרטנש ןוגכ רמאד (םש) השנה דיג פ"סבו חובז יכיהו ותאק ידדה ידהב הפירט רוסיאו בלח רוסיאו רבא רוסיאד הבור תאיצי םע
רבא רוסיא תדמוע םירבאל ד"מל ימנ ישקת אמעט יאהמו הז רוסיאב אמייק םאה יעמב 'יפאד חובז וניאשד רוסיא לע םלוכ ילייח
ניאש רוסיא לע לייח יכיה כ"או םאה יעמב םירבאל אמייק אלד הל תחכשמ יכיה יחה ןמ חובז ו רוסאל אתא אל תחבזו יאדו אלא
ךל שריפו רוסאה תא ריתהל אב אלא הליבנ רוסיאב התימ רחאלו יחה ןמ רבא רוסיאב םייחמ אמייקו הרוסא יכה ואלבד
הריחנב אלו אירש הטיחשבד ואל רוסיאב יאק אלא השע היב תילד הזיג אלו חבזת (.וט ףד תורוכב) ומכ אמייק אמייקדכ אלא
תנבו ןושארה .ירייא אקוד כ"הוי ברעמ הלבנ

א דומע ט ףד ןילוח תכסמ א"בשרה ישודיח
המהב ,תדמוע רוסיא תקזחב הייחב לכאת אלש תלכאו תחבזו רמא אנמחרד תדמוע החובז הניאש רוסיא תקזחב רמולכ
ובורב וא דחאב ףועבו םינש בורב וא םינשב הפי הטחשנ כ"אא רשב הטיחשב הרוסיא ידימ התאציש ךל עדונ אלש דעו
,הרוסא םינמיסב קדב אל םא ךכליה תדמוע הרוסיאב אתיילעמ וע יחה ןמ רבא רוסיא תקזחב שרפל א"או הטחשנד ןויכד תדמ
ןויכד רמול רשפאד כ"כ השק וניא והימו ,יחה ןמ רבא רוסיאמ הל האצי ירה ןינמיס טועימ תטיחש ןיב אתיילעמ הטיחש ןיב
רוסיאל רוסיאמ תקזחומ איה ירה ןגוהכ הטחשנ םא ררבתנ אל ימנ וישכעו תדמוע יחה ןמ רבא רוסיא תקזחב ארקיעמד שיו
כו ('ב 'ל) תומביב הב אצויכ .'יתבתכ םשו ןישוריג קפס וא ןישודיק קפס ןהב ויהש ןלו

ומק השע תוצמ ם"במרל תווצמה רפס
דבל הטיחשב אלא רתה ןהל היהי אלשו ןרשב לכאיי רחאו ףועו היח המהב טוחשל ונוצש איה ו"מקה הוצמהו . ורמא אוהו
הלעתי (בי האר) ךיתיוצ רשאכ ךנאצמו ךרקבמ תחבזו רשאכ הטיחשב ןילוח ףא הטיחשב ןישדקומ המ תחבזו ירפס ןושלו .
.המהבב םינש בור לעו ףועב דחא בור לעו הנקה לעו טשוה לע השמ הוטצנש דמלמ ךיתיוצ לכו וז הוצמ יטפשמ וראבתה רבכו
תכסמ רמולכ הל תרבוחמה אתכסמב היקודקד ןילוח :

המדקה הטיחש תוכלה ם"במר
הטיחש תוכלה (א) :ןטרפ אוה הזו .השעת אל תוצמ םיתשו ,השע תוצמ שלש ,תוצמ שמח ןללכב שי . לכאי ךכ רחאו טוחשל .
לע החקל םא םאה חלשל (ה) .םינבה לע םאה חקיל אלש (ד) .ףועו היח םד תוסכל (ג) .דחא םויב ונב תאו ותוא טוחשל אלש (ב)
.םינבה .ולא םיקרפב ולא תוצמ רואיבו

א קרפ הטיחש תוכלה ם"במר
א הכלה
ךנאצמו ךרקבמ תחבזו רמאנש לכאי ךכ רחאו ףועו היח המהב רשב לוכאל הצריש ימ טוחשיש השע תוצמ רוכבב רמאנו ,
וצי רשא רמוא אוה ףועבו ,הטיחש ןינעל המהבכ היחש תדמל אה ,ליאה תאו יבצה תא לכאי רשאכ ךא םומ לעב ףוע וא היח דיצ ד
.היחה םד תכיפשכ ףועה םד תכיפשש דמלמ ומד תא ךפשו 'וגו

ם"במרל תווצמה ןינמ
ומק 'וכו ךרקבמ תחבזו 'נש ןרשב לכאי ךכ רחאו ףועו היח המהב טוחשל . .ןרשב לכאי ךכ רחאו ףועו היח המהב טוחשל /* ד"בארה תגשה/+
השע השע ללכמ אבה ואל ילואו םעט ול ןיא הז א"א +.

טמק 'וכו לכמ ולכאת רשא היחה תאז 'נש המהב ינמיסב קודבל . .המהב ינמיסב קודבל /* ד"בארה תגשה/+ םעט םהל ןיא קודבל קודבל לכ א"א
השע השע ללכמ אבה ואל םושמ אלא +.
נק ובש רוהטל ובש אמט ןיב לידביש דע ףועה ינמיסב קודבל .ולכאת הרוהט רופצ לכ 'נש
אנק בגח ינמיסב קודבל אמטה ןמ רוהט עדיל םי .'וכו םיערכ ול רשא 'נש
בנק םיגד ינמיסב קודבל .םימב רשא לכמ ולכאת הז תא 'נש

א שרוש ם"במרל תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה
... ןכו בורע תוצמ לע ו"בקא וילע ןיכרבמ ונא ירהש םהירבדמ הוצמ ארקי ומצע בורעהש ינפמ הוצמ ןתונמל יוארש רמאת םאו
ידיה תליטנ הנמתש הוצמ תוכלהה לעב לצא הז ןיאש ליכשתו עדת ,ם ותושעל אלש וא בורעה תושעל הווצמ םדא ןיאש יפל
לטונהו לוכאלו ללכ וידי לוטיש םדאה לע םימכח וליטה אלו ללכ בויחב התוצמ ןיא םידיה תליטנ ןכו .השע םוקב ללכ וניאו
.הזמ רתוי הוצמ הזל ןיא לכואו םויב םימעפ הרשע וידי לבא ימנ הב ונקתש הטיחשה תוצמל המוד .ןה רוסיאה רתיה ולא
(ב ז 'ספ) אוה ןרקיעו השע ללכמ אבה ואל ןהב אצויכו ולאו .טיחש אלד איגס אל טוחשל אמיל הב וקדקדו הטיחשה לע ונוצו
ואלה .[ו שרש שירו :איק ד שרש ן"במרב 'וה] ולכאת הרוהט רופצ לכ ןיינעכ ןהב רמאנש
ד"סב הטיחש – הוצמ ריתמ וא
www.swdaf.com 3
פסל ן"במרה תוגשה ד שרוש ם"במרל תווצמה ר
... (:אלק ו"שו :מ 'מע א"ש) תרמא אלהו יל רמאתו שבתשת לאו רבדה ןכ ,השע ללכמ אבה ואל הנמי אל תוכלהה לעב יכ
האמטה לע איה הוצמה לבא הוצמ םוש רוהטה רופצה ןמ לכואל ןיאש ולכאת הרוהט רופצ לכ ןוגכ הוצמ ןהב ןיאש ןיואלב
מנ רבכש ןויכו ואל הב איהו .ןינמב האב הניא הב שרופמ רחא ואלב הנממ /הנמנ/ ענ אוהו ןהמ השירפב רמאנה השעה לבא
השעת אלב םהב הכאלמהו השעב ןינמינ םהש םיבוט םימיו תבשד תובשב ןיינעכ אוה הנמנ הוצמ . ..

ו שרוש ם"במרל תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה
השעת אלו השע הב אהיש הוצמהש ל"ז ברה רמא יששה רקיעה הבש ואלהו השע תוצמ ללכב הבש השעה םיתש הנמת
ת"ל תוצמ ללכב אוה ואל לע רובעי וילע רבוע היהי םאו ומויקב הוצמ הזה רבדב אהיש דחאה ,םיכרד השלש הזב יכ שריפו
ןינעכ השעל קתינש וא ,ער םש איצומו סנואב ןוגכ השע ומדקש ואל היהיש וא ,רופכ םוצו הטמשו בוט םויו תבשב ןיינעכ חוליש
.רקיעה הזב העט םינושארה ןמ דחאש ברה האר אלו .השעהו ואלה םהינש ונמי םיכרדה הלאבו .רתונהו ןקה

קפס אלב וב העוט תועדה ןמ תחאו הלודג תקולחמ וב האור ינאו , הוצמ םהינש ןיאש אלא דחא רבדב השעו ואל דוע שיש
בותכה רמא ןירוסאהו ןירתומה תופועבו םיגדב תומהבב ןינעכ וב ושרדו ולכאת רשא המהבה תאז השע ןהב (טמק 'עב 'וה)
השע תוצמ אוהש .(בנק נק 'עב 'וה) םימב רשא לכמ ולכאת הז תא ןכו השע תוצמ התוא ושע ולכאת הרוהט רופצ לכ ןכו . רבדהו
א לכאנ אלו םדוצנ םאו הוצמ השענ ןירוהטה ןינמיסה ילעב גדה וא המהבה ונלכאבש רמול הנווכה ןיאש עודי רובענ םתו
השע ללכמ אבה ואל אוהו .םיאמטה אלו ולכאת אלא בותכה רמאש הנווכה לבא ,הילע םיאמטה לכואה אהיש ידכ םיאמטב
ע"מ) רמא השע תוצמ ח"מר ללכב ברה ןאנמ םהב אצויכו ולאו .ונתלבק יפל השע אוהש השע ללכמ אבה ואלבו רומג ואלב רבוע
טמק - תאז 'נש המהב ינמיסב קודבל (בנק .םיגד ינמיסב קודבל םיבגח ינמיסב קודבל ףועה ינמיסב קודבל ולכאת רשא המהבה
השע ןושלב רמאנה ואלה ןיאו ןיואלב תינמנ איה רבכ םירוסיאה ןמ העינמהו השע םוק ןהב ןיאש ינפמ ןאנמ אל תוכלהה לעבו
םינש תועינמה ןמ העינמב רמאיש ומכ ,רומג רחא ואל ףיסוי אלש ומכ ןינמ הזב ףיסומ אל תוצמב ןינמנ ןלוכש ןיואל השלש וא
.ונינמ רסחמ תוכלהה לעבל תעדה הזו ,תחא השעת ..

ן"במרה לקסש ןישע ןושאר קלח ךיתוצמ ךרד (ךלמל הנשמ רפס לעב סינאזור הדוהי 'ר)
הוצמה עשתה הרשע איה במרהש " ם ב ס י ' מק " ט בתכ אוה ש צ ו ונ קודבל יסב מ ינ המהב היח עו ףו ה חש ןיטו וכ ' הו ו א מוא ור
הלעתי תאז היחה רשא לכאת ו כ ו ' הזו ואל אבה ללכמ השע הש ו א שע .ה ו ה מר ב " ן ויתוגשהב ב רקיע יששה תכ ש ב ןיא ל תונמ
מ הוצ וז יפל ןיאש הב םוק השע העינמהו ןמ םירוסיאה כ רב איה תינמנ אלב ו ןי ו יא ן ואלה אנה מ ר שלב ו ן השע סומ י ף הזב
ןינמ ומכ אלש י סו ףי אל ו א רח ג מ ו ר כ ומ ש אי רמ מב העינ המ תועינמ םינש וא השלש ןיואל םלוכש ב ןינמ אל ת השע דחא . ןייעו וע ד
םש ךיראהש ב הז .

םירשעה הוצמה איה ש במרה " ם ב ס י ' ק " ן כ בת אוה ונוצש בל ד קו ינמיס עה ו ף ו כ ו ' הזו ןושל רפס י לכ רופצ הרוהט ולכאת וז
תוצמ שע ה ע כ" ו ה מר ב " ן ויתוגשהב ב רקיע יששה לקס וצמ ה וזלה ממ נ ןי צמה תו םעטהמ ונבתכש ב הוצמ קה דו תמ .
הוצמה תחאה שעו ר םי איה במרהש " ם ב ס י ' ק נ " א בתכ אוה ונוצש ל דב קו מב יני ח בג םי ו כ ו ' ותכהו ב ש ב א ב הז ה ו א מוא ר ו תא
הלא םהמ ולכאת ע " כ ו ה מר ב " ן םש לקס צמ ו ה וז םעטהמ ונבתכש ב מ תוצ הרשע עשת .
םיתשה הוצמה שעו ר םי איה במרהש " ם ב ס י ' נק " ב תכ ב ה ו א צש ו ונ בל ד קו ינמיסב םיגד אוהו וא מ ור הלעתי א ת הז ולכאת
ו בב אי ו ר רמא ו מגב ' ןילוח לכואה גד ט מ א וע רב השעב ע " כ ו ה מר ב " ן םש לקס צמ ו ה וז םעטהמ ונבתכש מב צ ו ת עשת הרשע .

אנת הוצמ ךוניחה רפס
הטיחש תוצמ
(א) לו יוארכ הלחת םתוא טוחשיש ףוע וא היח המהב רשב לוכאל הצריש ימ לכש החיבזב אלא רתיה ול היהי א הז לעו ,
רשאכ ,ןילוח ףא הטיחשב םישדקומ המ ,[ןאכ] ירפס ןושלו .'וגו ךיתיוצ רשאכ 'וגו ךנאצמו ךרקבמ תחבזו ,[א"כ ,ב"י םירבד] רמאנ
.המהבב םינש בור לעו ףועב דחא בור לעו ,תרגרגה לעו טשוה לע ונבר השמ הוטצנש דמלמ ,ךיתיוצ ןכ היהיש אל ,שוריפ
ב רועישו ןיכסב ,ונל עודיש ומכ הטיחשה ןינע לכב הוטצנש ןכ היהש וילע הלבקה האב הזה יוויצהש אלא ,בותכה עמשמ
םינינעה ראשו הנקבו טשוב הטיחשה םוקמ .

ןישדקומה ילוספב ביתכד ,ןשיקה בותכהש המהב ללכב היחהש ונעדי ,ןאצו רקב קר בותכה ריכזה אלש יפ לע ףאו ,םש]
רשאכ ךא ,[ב"כ .ונלכאת ןכ ליאה תאו יבצה תא לכאי המהבל שקתיאד הטיחש ךירצ ןכ םג ףועהו תאז [ו"מ ,א"י ארקיו] ביתכד
םיגדל הטיחש הכירצש המהב ןיב ףועל בותכה וליטהש ןויכמד תעייסמש הלבקהו וקדקד םימכחש אלא ,ףועהו המהבה תרות
היחה שפנ לכו ףועהו המהבה תרות תאז ביתכד ,הטיחש םהב ןיאש ודמל ןכיהמו .ול יד דחא ןמיס תטיחשבש ,םימב תשמרה
םיפסאנ םהש ןיב ,אמלעב הפיסאב ,םהל ףסאי םיה יגד לכ תא םא [ב"כ ,א"י רבדמב] והב ביתכד ,םיגדב הטיחש ןיאש רמול
.םיתמ וליפא וא םייח הטיחש ול ןיא בגח ןימ לכ ןכו "ל היעשי] ביתכד ,םיגדב ומכ הפיסא ןושל ןכ םג ביתכ ןהבש , ףסוא ['ד ,ג
תשמרה היחה שפנ לכו ףועהו המהבה תרות תאז רמאנש ,ינימשה םויב רדס ףוסב ארק והנירכדא םיגד רתבד דועו ,ליסחה
.םיגדכ ןפוגב והל תיא ןישקשקד דועו ,םיבגח ולא ,ץראה לע תצרושה שפנ לכלו ,םיגד ולא ,םימב
ד"סב הטיחש – הוצמ ריתמ וא
www.swdaf.com 4

אנת הוצמ ךוניח תחנמ
(א) רשאכ ךנאצו ךרקבמ תחבזו רמאנ ז"עו 'וכו טוחשיש ףוע וא היח וא המהב רשב לוכאל הצריש ימ לכש
'וכו ךיתיוצ םינושארה וכיראה רבכו לודג רוביח ךירצ הטיחש תוכלה לכ ןאכ בותכלו ד"ויבו רוטבו הטיחש תוכלה מ"רב ראובמ .
.םינורחאהו עד הנהו ד"כ ףד תועובש 'סותב א"בירהו םיקסופ תעדו השע איה החיבזד םינושאר הברהו ח"מהרהו מ"רה ת
ןיקיתע םירבדהו ואלה ןוקית אלא השע וניאד רבוס . ז"ח א"בירה תעדל בתכד הטיחש תוכלהל ותחיתפב ג"מרפב 'עו
תוחפ 'יפא השע יוה מ"רה תעדלו העובש לחו הרותב שרופמ וניאש ש"חכ וניד הליבנ בויח ךרד הליכא ביתכ אלד רועישמ
תוכיראב לפלפש ש"עו תושר ךרד קר ואלב וא השעב וא . א"רדכ אלש לכא םא מ"נ שי םגו א"רדכ אלשד םירבוסה תוטישל
ףא השעב רבוע כ"ע תושר לע יאקד ןויכ הליכא ביתכ ולאכ יוה אלו השע שיד מ"רה תטישל לבא ןיקיתע םירבדהו ןנברדמ קר וניא
ו א"רדכ אלש ןייע ח"מהרה איבמש םיקסופה ןינעבו שי השע רוסיא לבא ןיקול ןיאד ןויכ 'וכו םידומ לכה םיחספב רמאק אלד אה
.תוכיראב מ"חלבו מ"כבו מ"רב ךנאצמו ךרקבמ תחבזד מ"רה תעדל השע שי ףועב םג םא רקחד םש החיתפב ג"מרפב ןייעו
שקתיא כ"ג השע ןינעל המהבל ףוע שקתיאד ןויכ רשפא וא ביתכ הטונ ותעד הזלו ס"שב ראובמד יתאבהש ז"חב ליעל 'עו
רגל וז השעב כ"ג רבוע הליבנ לכואב כ"א אכיא השע פ"כע ש"ע קתינ יוה אלד ןיקולד יהנו 'וכו רגל ע"לנ יוה הליבנד אמויד
ז השע אבומ 'וכו תלחנה התא ליחתמה ףסומב תועובשל טויפב ךא וז השע םינומ ןניאד תוצמה ינומ לע יתישקהו םינידהו מ"כאו ו
מ"כא םינורחאהו םינושארה וב וכיראהו הזה ןמזב גהונש המו דחוימ רוביח ךירצ הטיחש תוכלה יכ ךיראהל ןיא ח"מהרה בתכש
:ךיראהל ז"חב

גנק הוצמ ךוניחה רפס
היחו המהב ינמיס תקידב תוצמ
(א) 'ב ,א"י ארקיו] רמאנש ,עסש תעסושו הרג תלעמ םהו ,םהמ לוכאל הצרנשכ היחו המהב ינמיס קודבל וניוטצנש - תאז ['ג
המהב ןיאו הליכאב התוא ,ולכאת התוא ארפס ןושלו .'וגו הסרפ תסרפמ לכ ץראה לע רשא המהבה לכמ ולכאת רשא היחה
ואלו ,האמט המהבל ואל הזמ דמלנו רמולכ ,הליכאב האמט [ה"כ ,'כ םש] רחא םוקמב רמאנו .השע ללכמ אבה ואל ארקנ הזכ
.רוהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל [ז"מ ,א"י םש] דוע ביתכו ,האמטל הרוהטה המהבה ןיב םתלדבהו

.. וצמל הזה ארקמה בשחש ,ןאכב הכרבל ונורכז ם"במרה ירבד בותכמ יטע יתכשח אל יננהו שארב יתדעיש ינפמ ,השע ת
הכרבל ונורכז ן"במרה תרבסב הז ןינעב זחאנ יבל תויה םע ,אוה םבשחש רדסה לע תווצמה בותכל ירבד , יואר ןיאש בתכש
הוצמ תומהבב הרהט ינמיס תקידב הנמנש ינמיס ונעידוהל בייחתי פ"כע ,תומהבה תצק הרותה ונל הרסאש רחא תמאב יכ ,
סיאה ןמ ונשירפהל תורוהטה םיגדו תופוע תקידבב ןכ םג םעטה אוהו ןידה אוהו .הוצמ ןובשחב בשחהל ללכ יואר הז ןיאו ,רו
.םבשחי אל הכרבל ונורכז ן"במרהו ,השלשל הכרבל ונורכז ם"במרה בושחיש ,םיבגחו

טנ ןמיס תורעה ץבוק
(ה פויש תחכשמ וליאו ,התעשב קר הטיחש רתיהל ןניעב יא ,קפתסהל שי ,תרתמ הטיחשד אהב הנהו םש הנממ עק
הליבנ םושמ רסאית אל מ"מ ,אבהלו ןאכמ הטוחש ןכיהמו ,התתימ תעשב הליבנ תישענ אל הרשכ הטיחש י"ע התמש ןויכד ,
,וישכע רסאית לכב הריתמ הילע שיש הטוחש ם ֵ שׁד אלא ,דימת הליבנ רוסיאל הביס הב שי התמ איהש לכד אמליד וא
וליפא הטוחש םש הנממ לטבתי םאו ,אתעשו אתעש הליבנ םושמ רסאית ,אבהלו ןאכמ רסאית תסכרפמ ןיידע איה םא וא ,
הכירצ איה דימת אלא ,םלועל תחא םעפב התריתמ הניא הטיחשהש ,הרישכ התיה התעשב הטיחשהש ףא ,יחה ןמ רבא םושמ
,הריתהל הטוחש םש הילע אהיש הטוחש איה וישכע םגש ינפמ אלא הטחשנ רבכש ינפמ וניא כ"חא הרתיהו :

וע ןמיס תורעה ץבוק
(ב םינפוא ינש םנשי םדאה י"ע םישענה םירבדה לכב הנהו (א : םדאה חכמ השענ ןידה תולחד אכיה םינינקה לכב ומכ ,
,ןישוריגו ןישודיקבו ןידה תולח תא לעופה אוה םדאהש (ב . ,ןידה תולח תא תלעופ ,םדאה חכ אלב ,המצעב השעמהש אכיה
ףא ,תרתמד הטיחשב ומכ התכלהכ תישענ םא ,תרתמ המצע הטיחשה אלא ,ריתמה וניא םדאה מ"מ ,ארבג חכ ןניעבד .
יאנת ליטהל ודיב שי ,ריתמה וא רסואה אוה םדאהש םוקמבד ,ולאה םינפואה ינשמ אבוט מ"קפנו וא שרגמ וא שדקמש ,
וחי אל ואל םאו ,ןישוריגהו ןישודיקה ולוחי יאנתה םייקתי םאש ,ךכו ךכ יאנת לע רכומ ,ונוצר י"ע תישענ ןידה תולחד ,ול לבא
,תרתינ אהת אל יאנתה םייקתי אל םאו תרתינ המהבה אהת יאנתה םייקתי םא רמולו יאנת ליטהל לכוי אל ,המהב טחושה
ריתמה םדאה ןיאו ,תרתמ המצעב הטיחשהד ,אתלימ אילת הידידב ואלד . ןמז עובקל לכוי םא מ"קפנ ןכו ןישודיקבד ,
בקל רשפא ןישוריגו ,םוי 'ל רחאל ולוחיש ,ןמז עו םוי 'ל רחאל תרתינ המהבה אהתש רמול טחושל א"א ,הטיחשב וליאו ןכו .
םוקמבו ,[ב"ע ב"פ ןיטיג] תותירכ ןניעבד ןישוריגל אשקיה ואל יא ,ינולפמ ץוח שדקמב ומכ ,ונינקב רויש תושעל לוכי ,םינינקב
.ללכ רויש ךייש אל ,ןידה תולח תא השוע המצעב השעמהש ואל יא ,הרזח ךייש םינינקה לכבד ,השעמה רחאל הרזח ןינעל ןכו
,[א"ע ט"נ ןישודיק] השעמ לטבמו רוביד יתא אלד אמעט אל ,השעמ לטבמו רוביד יתא אמינ יא וליפא ,המהב טחושב לבא
ותטיחשמ רוזחל ךייש :

ד"סב הטיחש – הוצמ ריתמ וא
www.swdaf.com 5
הטיחש תוכלהל החיתפ תוחיתפ העד הרוי םידגמ ירפ
'בה שרושה .ראבאש ומכ וב רבדנש יואר במ לכואה לכ עד הטיחשה תא םידיספמה םירבד 'הב יוארכ הטחשנ אלש המה
'א ד"כ תועובשב תופסותה ואיבה תקולחמ אוה תחבזוד השע כ"ג הב שי יא םנמא הרותה ןמ הילע הקול היהו הליבנ הוה
הליבנ וא ה"מא לכאי אלש ואלה ןוקית אוה תחבזוד רמוא א"בירו השע הוה תחבזוד םירופיכה םויב הליבנ לכואה ה"ד
עי ש" י"שר ירבדמו יאמ ה"ד 'א ו"פו המהב ה"ד 'א 'ט ןילוחב 'א ה"כ הציבו רבא רוסיא תקזחב הייחב המהב 'כש יקופאלו ה"ד
חובז ןיאש רכז אלו יחה ןמ ל"ס א"בירכד מ"ש א"בשרה ושקה י"שר 'יפ לעד יפט ש"אד חובז וניאשד השע 'יפ אל יאמא כ"לאד
רוסיאל רוסיאמ ןיקיזחמ ןיאד הציבב 'סותו י"שריפ םירופיכה םויב הליבנ לכואה ד"ל םיחספו םש תועובשב י"שרש תמא ןה
רוסיא וילע השקי תמאבו ה"מא בתכ י"שר אה חובז ןיאש ובתכ תועובשב 'סותהש ףאו ןכ עמשמ ימנ ה"מא םושמ םויה הלבנתנ
.םש ןיועי אוה תחא תב אנידל מ"נ שיו א ןובאיתל רמומד בתכ 'ב ןמיסב רבחמהד רמואש ומכ ןמיהמ אל טחש הפיבש עבשנ וליפ
יניס רהמ עבשומד אוה דמועו עבשומ ואלד רועיש יצח לוכאל דושחב רמאנ םא ןכו יקומד ה"ד 'ב ג"כ תועובשב 'סותה ש"מכ
תועובש תוכלהמ ה"פ הכלהל מ"רה קספ הוה יא כ"אשמ תחבזו השע וב ןיאד א"ביר תטישל הזו העובשב אוה ןמאנ כ"א
השעד יאדו תחבזו השע אוה תושר תליכא יאה תלכאו תחבזו ביתכד יאו הליכא היב ביתכ אלד אוהש לכ לע בייח [אל] כ"עו
ות השע הוהד ןויכו תושר תליכאב כ"אש המ תוצמ ולכאת ברעב ומכ יוויצב וא העינמב (אלא) תיזכב הליכא רמאנש מ"כ ןנירמא
ןיאד האמט המורת לכואש אמט ןהכד אהמ 'סותה ש"מכ יניס רהמ עבשומ ןייעו .השעב האמט המורתד ףאד רוסיא לע לח רוסיא
ןכו ןכ ובתכ אל תועובשב 'סותה אהו אוה עבשומ רועיש יצח לע דושחד עמשמ ונושל תצורממו ב"י תוא 'א ןמיס רוש תאובתב
דוחל ארוסיא םא יכ אכיל םתה ולאד רועיש יצח לכמ הנתשנ הליבנד רועיש יצחד אחינ יתבתכש המלו הכלהל מ"רה קספ וא לכמ
'וכ השע רוסיא ןאכ וליאו מ"מלהמ תעד אוה ןכו השע הוה תחבזוד וישודחב א"בשרה םיכסה ןכו ןיתכוד המכב 'סותה ירהו
הטיחש תוכלה שירב ל"ז מ"רה ןאכ רומאכו ואלה ןוקית אל השע הוהד יאדו עמשמ לוכאל הצריש ימ טוחשל השע תוצמ בתכש
ימ טוחשל השע תוצמ ג"ס ןישע ג"מס ןייעו ומכו השע תוצמ הוהד הכלה ןכו טוחשל ע"מ רצקה ה"ת בתכ ןכו לוכאל הצריש
ןויכ רועיש יצח לע הלח העובש ןיאד תופירטו תוליבנמ רועיש יצח לוכאל אלש עבשנש ימב אנידל דוע מ"נ כ"או ראבאש
השע אכיאד יצח הנתשנו האמט המורתמ חכומדכ השע לע לח רוסיא ןיאד םש תועובשב ובתכ 'סותהו ןירוסיא ראשמ הז רועיש
השע שי ןאכו אמלעב ארוסיא םא יכ וב ןיאד הרותה ןמ תודעל לספימ אלד הקול ןיאש המב ןדידל מ"נו ד"צו ד"ל מ"חב ש"מכ
.םש ןיועי ב"מ ןמיס ע"אבו ז"י תוא ז"ט ןמיס ד"יב ך"שה ש"מכו דושח ןינעל מ"נד וא לע דושח ןיא רומח לע דושחה ט"יק ןמיס
ךפיהל ןכו לקה :
ןה וב ןיאד אמלא בייח תוליבנמ רועיש יצח לוכאל אלש עבשנד ב"ס ח"לר ןמיס ד"יב ןניקספ ןנא ירהש ע"צ הז רבדש תמא
השע רוסיא המהב םינורחא םיקסופהד והיימופב אלגרמד אדח אבוט ישקית כ"א הליבנד רועיש יצחב השע תילד נ"הא ת"כו
ענ המ דועו תדמוע חובז ןיאש רוסיא תקזחב הייחב לוכאל הצריש ימ טוחשל השע תוצמ בתכ ש"ה שירבד ל"ז מ"רה ירבדב הש
העובש אלייח הוה אל השע הוה ולאו העובש אלייח רועיש יצח לוכאל אלש עבשנ בתכ תועובש תוכלהמ ה"פבו אוה ע"מד עמשמ
:המורת לכאש אמט ןהכד איההמ ראובמכ ...
… ינאו תחבזוד אמינ ימ ואל וא כ"ג ףוע יבג וז השע ךיישד רמאנ םא השע הוה תחבזוד רמאנ םא תונושארה לע רזוח
א מ"מלהמ ףועו ביתכ ךנאצמו ךרקבמ אנמחר ןשיקה השע ןינעל אלד הארנה יפכ ףועהו המהבה תרות תאזד אשקיהמ ו
כ"ג השע וב שיו ןנישקא ילימ לכל המהבל ףוע בותכה ןשיקהד ןויכ ד"א ואלה ןוקית אוה ףועב הטיחש א"כ יתייה רובסו .
ד הקזח אכיא םתה אה היאר המו רוסא לוקשה קפס לכ ןניעמש אהמד הנוי וניבר בתכ ה"שמד רמול אתיירבד אלא הייחב המהב
המהבד ארתיהל בור אכיא ימנ םתהו םתהמ ריפש ףיליו ארוסיא 'יקזחמ אל רוסיאל רוסיאמד וז הקזח אכיל םתהו כ"ע ירייא ףועב
.דוע ראבא רחא םוקמבו 'מייק הטוחש תקזחב ואל הייחב ירבדמ הארי ןכו חובז ןיאד השע אכיא כ"ג ףועב ל"יק אנידל מ"מו
ישודחב א"בשרה םגד ירה 'אה ןמיסב ףועבו םינש בורב המהבב חובז ןיאש תדמוע רוסיא תקזחב הייחב המהבד אהא ו
.י"הזעב ךרואב הזמ דוע ראבא םינפבו ןרמאדכ חובז ןיאשב השע אכיא ףועב :הזב ךיראהל ןיא ןאכו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->