You are on page 1of 11

1.

pitanje
Kancelarijsko poslovanje u organima uprave i slubama za upravu FBiH
regulisano je:
[ ] A akonom
[ ] B !re"bom
[ ] # !re"bom i uputstvom
[ ] $ !putstvom
%. pitanje
&ropise iz oblasti kancelarijskog poslovanja koji su u primjeni u organima
uprave i slubama za upravu u Fe"eraciji "onio je:
[ ] A &arlament FBiH
[ ] B 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] # 'la"a Fe"eracije i Fe"eralno ministarstvo prav"e
[ ] $ Fe"eralno ministarstvo prav"e
(. pitanje )ta obu*vata kancelarijsko poslovanje+
[ ] A
&rimanje,otvara., pregle"a. i raspore-iv. po.te,o"nosno akata,zavo-.
akata,z"ruiv. akata,"ostavlj. pre"m. i akata u ra",ra" s aktima,razvo-. pre"m. i
akata, rokovnik pre"m.,otprem. po.te i stavlj. pre"m. i akata u ar*ivu /ar*ivir.0 i
nji*ovo 1uvanje
[ ] B
&rimanje, otvaranje, pregle"anje i raspore-ivanje po.te, o"nosno akata,
zavo-enje akata, z"ruivanje akata, "ostavljanje pre"meta i akata u ra"
[ ] #
&rimanje, otvaranje, pregle"anje i raspore-ivanje po.te, o"nosno akata,
zavo-enje akata, z"ruivanje akata, "ostavljanje pre"meta i akata u ra", ra" s
aktima, razvo-enje pre"meta i akata, rokovnik pre"meta
[ ] $ &rimanje, otvaranje, pregle"anje i raspore-ivanje po.te
2. pitanje 3a1ela kancelarijskog poslovanja su:
[ ] A
3a1elo ta1nosti, na1elo ekspe"itivnosti, na1elo je"nostavnosti, na1elo
je"instvenosti ili je"noobraznosti, na1elo pregle"nosti, na1elo ekonomi1nosti,
na1elo bu"nosti
[ ] B
3a1elo ta1nosti, na1elo ekspe"itivnosti, na1elo je"nostavnosti, na1elo
je"instvenosti ili je"noobraznosti
[ ] #
3a1elo ta1nosti, na1elo ekspe"itivnosti, na1elo je2"nostavnosti, na1elo
je"instvenosti ili je"noobraznosti, na1elo pregle"nosti, na1elo ekonomi1nosti
[ ] $
3a1elo ekspe"itivnosti, na1elo je"nostavnosti, na1elo je"instvenosti ili
je"noobraznosti, na1elo pregle"nosti, na1elo ekonomi1nosti
4. pitanje )ta je akt:
[ ] A
Akt je svaki pisani sastav kojim se pokre5e, "opunjuje, mijenja, preki"a ili
zavr.ava neka slubena ra"nja organa uprave i slube za upravu
[ ] B Akt je svaki pisani sastav 1iju sa"rinu o"re-uje rukovo"ilac organa uprave
[ ] # Akt je svaki pisani sastav kojim se pokre5e neka upravna ra"nja
[ ] $
Akt je svaki pisani sastav kojim se zavr.ava slubena ra"nja organa uprave i
slube za upravu.
6. pitanje )ta je 7&rilog7:
[ ] A &rilog je 8izi1ki pre"met koji se prilae po nalogu rukovo"ioca organa uprave
[ ] B
&rilog je pisani sastav /"okument, tabela, gra8ikon, crte i sl.0 ili 8izi1ki pre"met,
koji se prilae uz akt ra"i "opunjavanja, obja.njenja ili "okazivanja sa"rine
akata
[ ] # &rilog je gra8ikon koji se "ostavlja uz akt
[ ] $
&rilog je crte koji se "ostavlja uz akt ra"i "opunjavanja ili "okazivanja sa"rine
akta
9. pitanje )ta je 7&re"met7+
[ ] A &re"met je skup svi* akata koji su "ati u ra"
[ ] B &re"met je skup svi* akata koji se o"lau u ar*ivu
[ ] #
&re"met je skup svi* akata i priloga koji se o"nose na isto pitanje ili za"atak i
1ini posebnu i samostalnu cjelinu
[ ] $ &re"met je svaki pisani akt
:. pitanje )ta je 7$osje7+
[ ] A
$osje pre"stavlja skup vi.e pre"meta koji se o"nose na istu materiju ili istu
pravnu ili 8izi1ku osobu i koji se kao je"na cjelina 1uvaju na istom mjestu
[ ] B $osje pre"stavlja skup vi.e pre"meta koji se o"nose na istu materiju
[ ] #
$osje pre"stavlja skup vi.e pre"meta koji se o"nose na istu 8izi1ku osobu i koji
se kao je"na cjelina 1uvaju na istom mjestu
[ ] $ $osje pre"stavlja skup vi.e pre"meta koji se 1uvaju na je"nom mjestu
;. pitanje )ta je 7Fascikl7+
[ ] A Fascikl pre"stavlja kutiju koja se 1uva u ar*ivi
[ ] B Fascikl pre"stavlja omot koga 1uva .e8 pisarnice
[ ] # Fascikl pre"stavlja kutiju, san"uk u kome se o"lau akta
[ ] $
Fascikl pre"stavlja omot, kutiju, san"uk, korice i sli1no u kojim je sloeno vi.e
pre"meta ili vi.e "osjea koji se poslije zavr.enog postupka 1uvaju u tim
8asciklama
1<. pitanje )ta je 7Ar*ivska gra-a7+
[ ] A Ar*ivska gra-a je sav 8ilmovani materijal nastao u ra"u organa uprave
[ ] B
Ar*ivska gra-a je "okumentacijski materijal o" zna1aja za kulturu i ostale
"ru.tvene potrebe organa uprave
[ ] #
Ar*. gr. je sav izvorni i repro". /pis.,crt., .tamp.,8otogra8.,8ilmov., 8onogra8. ili na
"rugi na1in zabilj.0"okument. materi. o" zna1. za *ist., kult. i ostale "ru.t.
potrebe,nastao u ra"u org. uprave i slube za upr. bez obzira ka" je nastao
[ ] $ Ar*ivska gra-a je sav materijal nastao u ra"u je"nog organa uprave
11. pitanje )ta je 7&isarnica7+
[ ] A
&isarnica je organizaciona je"inica koja se nalazi u sastavu svakog organa
uprave i slubi za upravu
[ ] B
&isarnica je organizaciona je"inica ili ra"no mjesto u organu uprave ili slubi za
upravu g"je se vr.e poslovi kancelarijskog poslovanja
[ ] # &isarnica je ra"no mjesto unutar organizacione je"inice
[ ] $ &isarnica je mjesto g"je se sastavljaju pisani po"nesci
1%. pitanje )ta je 7Ar*iva7+
[ ] A
Ar*iva je sastavni "io pisarnice g"je se 1uvaju zavr.eni /ar*ivirani0 pre"meti i
akti, evi"encije o aktima i pre"metima, kao i ostali "okumentacijski materijal "o
nji*ove pre"aje na"lenom ar*ivu ili "o nji*ovog uni.tenja
[ ] B
Ar*iva je sastavni "io pisarnice g"je se 1uvaju zavr.eni /ar*ivirani0 pre"meti i
akti
[ ] #
Ar*iva je samostalna organizaciona je"inica unutar svakog organa uprave i
slubi za upravu g"je se 1uvaju evi"encije o pre"metima i aktima "o nji*ove
pre"aje Ar*ivu Bosne i Hercegovine
[ ] $
Ar*iva je samostalna organizaciona je"inica g"je se po nalogu rukovo"ioca
organa uprave 1uvaju evi"encije o pre"metima i aktima "o ni*ove pre"aje
Ar*ivu Bosne i Hercegovine
1(. pitanje
)ta mora "a sa"ri 7slubeni akt /"opis0 svakog organa uprave ili slube za
upravu:
[ ] A
=lubeni akt /"opis0 mora "a sa"ri: zaglavlje, naziv i a"resu primatelja, kratku
sa"rinu pre"meta, sa"raj akta, otisak slubenog pe1ata i potpis ovla.tene
osobe.
[ ] B
=lubeni akt /"opis0 mora "a sa"ri: zaglavlje, naziv i a"resu primatelja, kratku
sa"rinu pre"meta i potpis ovla.tene osobe
[ ] #
=lubeni akt /"opis0 mora "a sa"ri: naziv i a"resu primatelja, kratku sa"rinu
pre"meta, sa"raj akta, otisak slubenog pe1ata i potpis ovla.tene osobe
[ ] $
=lubeni akt /"opis0 mora "a sa"ri: zaglavlje, naziv i a"resu primatelja, kratku
sa"rinu pre"meta, sa"raj akta, otisak slubenog pe1ata.
12. pitanje Koje su osnovne knjige evi"encija u 7kancelarijskom poslovanju7:
[ ] A
!pisnik prvostepeni* pre"meta upravnog postupka, upisnik "rugostepeni*
pre"meta upravnog postupka i ar*ivska knjiga
[ ] B
$jelovo"nik pre"meta i akata, "jelovo"nik za povjerljivu i strogo povjerljivu
po.tu i ar*ivska knjiga
[ ] # $jelovo"nik za povjerljivu i strogo povjerljivu po.tu
[ ] $
!pisnik prvostepeni* pre"meta upravnog postupka, upisnik "rugostepeni*
pre"meta upravnog postupka, "jelovo"nik pre"meta i akata, "jelovo"nik za
povjerljivu i strogo povjerljivu po.tu i ar*ivska knjiga.
14. pitanje >ime se ure-uju pomo5ne knjige evi"encija u kancelarijskom poslovanju:
[ ] A &ropisom koga "onosi 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B &ropisom koga "onosi Fe"eralno ministarstvo prav"e, o"nosno ministar
[ ] # &ropisom koga "onosi na1elnik sektora
[ ] $ &ropisom koga "onosi .e8 pisarnice
16. pitanje Ko "onosi listu kategorija registraturskog materijala:
[ ] A ?ukovo"ilac Ar*iva BiH
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # @inistar za ministarstvo kojim rukovo"i
[ ] $ ?ukovo"ilac organa uprave, o"nosno slube za upravu
19. pitanje Klasi8ikacione oznake pre"meta i akata obiljeene su "voci8renim brojevima:
[ ] A <1 A 4<
[ ] B <1 A 24
[ ] # <1 A 2;
[ ] $ <1 A (4
1:. pitanje
Kriteriji po kojima se vr.i razvrstavanje pre"meta i akata na klasi8ikacione
oznake:
[ ] A $atum prispje5a pre"meta i akata
[ ] B
=a"raj materije koja se u pre"metu ili aktu obra-uje i svrstana je u
o"govaraju5u grupu
[ ] # Hitnost
[ ] $ &ovjerljivost priro"e akta
1;. pitanje B"je se po pravilu vr.i primanje po.te:
[ ] A 3a vi.e mjesta
[ ] B 3a "va mjesta
[ ] # 3a tri mjesta
[ ] $
3a je"nom o"re-enom mjestu u sastavu pisarnice koja je organizirana prema
ure"bi o kancelarijskom poslovanju
%<. pitanje Ko moe primati slubenu po.tu:
[ ] A Cvla.teni slubenik pisarnice
[ ] B Cvla.teni slubenik za ar*iviranje
[ ] # Bilo ko o" zaposlenika pisarnice
[ ] $ )e8 pisarnice
%1. pitanje ! toku ra"nog "ana prima se po.ta:
[ ] A ! vremenu o" <: "o 1% sati svakog ra"nog "ana
[ ] B ! vremenu o" 1% A 12 sati svakog ra"nog "ana
[ ] # ! vremenu o" 1% sati "o kraja ra"nog "ana
[ ] $ Dokom cijelog ra"nog vremena
%%. pitanje Ko o"re-uje na1in prijema po.te van ra"nog vremena i u "ane ka"a se ne ra"i:
[ ] A )e8 pisarnice
[ ] B 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] # Cvla.teni slubenik pisarnice
[ ] $ ?ukovo"ilac organa uprave, o"nosno slube za upravu
%(. pitanje
&o kojim se propisima vr.i primanje po.te koja se u organu uprave, o"nosno
slubi za upravu "ostavlja preko po.tanske slube:
[ ] A &o propisima koje "onosi .e8 pisarnice
[ ] B &o propisima koje "onosui 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] # &o propisima koje "onosi &arlament Fe"eracije BiH
[ ] $ &o propisima kojima je ure-en na1in ra"a &DD prometa
%2. pitanje Ko potpisuje "ostavnicu koja je priloena uz akt ili koverat:
[ ] A )e8 pisarnice
[ ] B 'o"itelj postupka
[ ] # ?ukovo"ilac organa uprave
[ ] $ Cvla.teni slubenik pisarnice
%4. pitanje Ko, po pravilu, vr.i otvaranje i pregle"anje cjelokupne slubene po.te:
[ ] A Cvla.teni slubenik pisarnice
[ ] B ?ukovo"ilac organa uprave, o"nosno slube za upravu
[ ] # $eurni slubenik
[ ] $ =lubenik koji vo"i protokol obi1ne po.te
%6. pitanje
Ko, po pravilu, otvara po.iljke koje se o"nose na raspisane natje1aje, licitacije i
sl.:
[ ] A ?ukovo"ilac organa uprave, o"nosno slube za upravu
[ ] B )e8 pisarnice
[ ] # $eurni slubenik
[ ] $ Komisija 8ormirana za te poslove
%9. pitanje
Ko, po pravilu, otvara *itnu po.tu primljenu van re"ovnog ra"nog vremena i u
"ane ka"a se ne ra"i:
[ ] A )e8 pisarnice
[ ] B $eurni slubenik
[ ] # ?ukovo"ilac organa uprave i slubi za upravu
[ ] $ 3amje.tenik koji vo"i protokol obi1ne po.te
%:. pitanje
Ko "onosi rje.enje o o"re-ivanju organizacioni* je"inica, o"nosno ra"ni*
mjesta kojima se po.ta "ostavlja u ra":
[ ] A )e8 pisarnice
[ ] B 3amje.tenik koji vo"i protokol obi1ne po.te
[ ] # ?ukovo"ilac organa uprave i slubi za upravu
[ ] $ ?ukovo"ilac svake organizacione je"inice
%;. pitanje 3a koji se na1in vr.i signiranje po.te:
[ ] A
3a prvoj stranici akta, o"nosno pre"meta, u "esnom gornjem uglu upisuje se
broj organizacione je"inice, broj ra"nog mjesta kojem 5e se po.ta "ostaviti u
ra" ako ne postoji organizaciona je"inica, i "atum otvaranja i pregle"anja po.te
[ ] B !pisivanjem broja organizacione je"inice u gornjem "esnom uglu
[ ] # &ara8iranjem o" strane ovla.tenog slubenika
[ ] $ !pisivanjem "atuma prispije5a akta
(<. pitanje 3a1in i vrijeme zavo-enja akata:
[ ] A
Akti se zavo"e u o"govaraju5e knjige evi"encije najkasnije tri "ana po nji*ovom
prispje5u u organ, o"nosno slubu
[ ] B
Akti se zavo"e u o"govaraju5e knjige evi"encije je"an "an nakon nji*ovog
prispije5a u organ ili slubu
[ ] #
avo-enje akata u o"govaraju5e knjige evi"encije vr.i se istog "ana i po" istim
"atumom po" kojim su akti primljeni
[ ] $
avo-enje akata u o"govaraju5e knjige evi"encije vr.i se po nalogu .e8a
pisarnice, bez obzira na "atum ka" su pristigli u organ
(1. pitanje
Ka"a 5e se zavesti akti koji se iz oprav"ani* razloga nisu mogli zavesti istog
"ana ka"a su primljeni:
[ ] A Ka"a to nare"i .e8 pisarnice
[ ] B
3ajkasnije prvog nare"nog ra"nog "ana, prije zavo-enja nove po.te i to po"
"atumom ka"a su akti primljeni
[ ] # 3ajkasnije za "va "ana o" "ana prispje5a akata
[ ] $ 3ajkasnije za tri "ana o" "ana prispje5a akata
(%. pitanje Ka"a se stavlja otisak prijemnog .tambilja:
[ ] A Ka"a to nare"i .e8 pisarnice
[ ] B
3akon .to se izvr.i zavo-enje akata u knjigu evi"encije pristupa se stavljanju
otiska prijemnog .tambilja na akt
[ ] # &o zavr.enom razvrstavanju pre"meta i akata na klasi8ikacione oznake
[ ] $ &rije razvrstavanja pre"meta i akata na klasi8ikacione oznake
((. pitanje 3a kom se mjestu akta, po pravilu, stavlja otisak prijemnog .tambilja:
[ ] A 3a prvoj stranici akta
[ ] B 3a lijevom gornjem uglu prve stranice akta
[ ] #
! gornjem "esnom uglu prve stranice akta, a ako nema "ovoljno mjesta, on"a
se stavlja na "rugo pogo"no mjesto prve stranice, vo"e5i pri tome ra1una "a
tekst akta ostane potpuno 1itak i razumljiv
[ ] $ 3a sre"ini akta
(2. pitanje $a li se otisak prijemnog .tambilja stavlja na prilog "ostavljen uz akt:
[ ] A $a
[ ] B 3e
[ ] # =amo u izri1itim situacijama
[ ] $ =amo po nare"bi .e8a pisarnice
(4. pitanje Ka"a se vr.i "ostavljanje pre"meta i akata u ra":
[ ] A Estog "ana, a najkasnije nare"nog "ana po nji*ovom zavo-enju i z"ruivanju
[ ] B Ka"a to o"re"i .e8 pisarnice
[ ] # Ka"a to o"re"i ovla.teni slubenik
[ ] $ $va "ana nakon zavo-enja i z"ruivanja
(6. pitanje $ostavljanje pre"meta i akata u ra" vr.i se putem:
[ ] A Knjige za osobnu po.tu
[ ] B Kartona za "ostavljanje slubeni* glasila i 1asopisa
[ ] # Knjige primljeni* ra1una
[ ] $ Enterne "ostavne knjige
(9. pitanje $a li se na primljene ra1une stavlja otisak prijemnog .tambilja:
[ ] A $a
[ ] B 3e
[ ] # =amo po nalogu .e8a pisarnice
[ ] $ =amo po nalogu .e8a ra1unovo"stva
(:. pitanje Ctpremanje po.te vr.i se putem:
[ ] A Knjige za otpremu po.te putem kurira, knjige za otpremu po.te putem &DDAa
[ ] B Esklju1ivo putem knjige za otpremu po.te putem kurira
[ ] # Esklju1ivo putem knjige za otpremu po.te putem &DDAa
[ ] $ &utem kurirske slube
(;. pitanje Koji pre"meti i akti se o"lau u ar*ivu:
[ ] A &re"meti i akti koje o"re"i .e8 pisarnice
[ ] B &re"meti i akti koje o"re"i ovla.teni slubenik
[ ] # &re"meti koje o"re"i rukovo"ilac organa uprave i slubi za upravu
[ ] $
&re"meti i akti u kojima je postupak u potpunosti okon1an /rije.eni pre"meti i
akti0
2<. pitanje Ko rukuje pre"metima o"loenim u ar*ivu:
[ ] A Cvla.teni slubenik pisarnice
[ ] B )e8 pisarnice
[ ] # =lubenik koji je stavio pre"mete u ar*ivu
[ ] $ ?ukovo"ilac organa uprave
21. pitanje Kako treba organizirati prijem stranaka:
[ ] A ?a"nim "anima o" <: "o 1% sati
[ ] B ?a"nim "anima o" 1% "o 12 sati
[ ] # $va puta u toku se"mice
[ ] $
&rijem stranaka treba organizirati tako "a se stranke primaju svako"nevno u
okviru re"ovnog ra"nog vremena, a izuzetno i izvan tog vremena, ako za to
postoje oprav"ani razlozi
2%. pitanje
Ko o"re-uje "ravne slubenike ili zaposlenike koji mogu primati stranke i
"avati potrebna obavje.tenja i upute:
[ ] A ?ukovo"ilac organizacione je"inice
[ ] B ?ukovo"ilac pravne slube
[ ] # ?ukovo"ilac organa uprave, o"nosno slube za upravu
[ ] $ )e8 pisarnice
2(. pitanje Ko je "onio zakon o &e1atu Fe"eracije BiH:
[ ] A 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # &arlamentarna skup.tina BiH
[ ] $ !re" 'isokog pre"stavnika A CH?
22. pitanje
Ko je o"govoran za izra"u pe1ata kao i za vo-enje evi"encije o pe1atu
8e"eralni* organa:
[ ] A 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # Fe"eralno ministarstvo unutra.nji* poslova
[ ] $ Fe"eralno ministarstvo prav"e
24. pitanje
Ko vr.i na"zor na" ra"om ovla.tene pe1atoreznice u pogle"u izra"e Fe"eralni*
pe1ata:
[ ] A 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # Fe"eralno ministarstvo unutra.nji* poslova
[ ] $ Fe"eralno ministarstvo prav"e
26. pitanje Ko o"obrava izra"u Fe"eralnog pe1ata:
[ ] A 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # Fe"eralno ministarstvo unutra.nji* poslova
[ ] $ Fe"eralno ministarstvo prav"e
29. pitanje Ko se stara o 1uvanju pe1ata:
[ ] A 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # ?ukovo"itelj organa upraveFslube za upravu
[ ] $ Fe"eralno ministarstvo prav"e
2:. pitanje Ko "onosi rje.enje o rukovanju, upotrebi i 1uvanju pe1ata:
[ ] A ?ukovo"ilac organa upraveFslube za upravu
[ ] B )e8 pisarnice
[ ] # @inistar prav"e
[ ] $ Cvla.teni slubenik
2;. pitanje Ka"a i g"je se ogla.ava nestanak pe1ata:
[ ] A ! "nevnoj .tampi
[ ] B 3a oglasnoj tabli organa upraveFslube za upravu
[ ] # ! =lubenom glasilu
[ ] $ ! "rugim me"ijima
4<. pitanje Ko vr.i uni.tavanje "otrajali* i neupotrebljivi* pe1ata:
[ ] A 'la"a Fe"eracije BiH
[ ] B Fe"eralno ministarstvo unutra.nji* poslova
[ ] # Fe"eralno ministarstvo prav"e
[ ] $ Komisija koju posebnim rje.enjem 8ormira rukovo"ilac organa uprave
41. pitanje )ta je kancelarijsko poslovanje:
[ ] A Csnovna "jelatnost u organima uprave i slubi za upravu
[ ] B $jelatnost koja se vr.i povremeno
[ ] # $opunska "jelatnost
[ ] $
&omo5na "jelatnost o" koje zavisi uspje.an ra" organa uprave i slubi za
upravu u Fe"eraciji BiH
4%. pitanje &ostupak ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa ure-en je :
[ ] A akonom
[ ] B !re"bom
[ ] # akonom i uputstvom
[ ] $ !putstvom
4(. pitanje )ta se utvr-uje ko" ovjeravanja prijepisa u o"nosu na original :
[ ] A Autenti1nost
[ ] B Estinitost
[ ] # 'jero"ostojnost
[ ] $ Estovjetnost
42. pitanje )ta se utvr-uje ko" ovjeravanja rukopisa i potpisa :
[ ] A Estovjetnost
[ ] B 'jero"ostojnost
[ ] # Autenti1nost
[ ] $ Estinitost
44. pitanje ! koliko se 8aza sastoji ovjeravanje rukopisa i potpisa :
[ ] A Ge"na
[ ] B $vije
[ ] # Dri
[ ] $ >etiri
46. pitanje
! kojim slu1ajevima nije potrebno utvr"iti i"entitet osobe prilikom ovjeravanja
rukopisa, potpisa i prijepisa :
[ ] A &rijepisa
[ ] B ?ukopisa
[ ] # ?ukopisa i potpisa
[ ] $ &otpisa
49. pitanje Koje po"atke ne treba sa"ravati potvr"a o ovjeri prijepisa :
[ ] A Hi1ne po"atke osobe koja trai ovjeravanje prijepisa
[ ] B Broj i "atum ovjere prijepisa
[ ] #
3a1in na koji je pisana izvorna isprava /ma.inom, rukopisom, ra1unarom i "r.0,
broj listova izvorne isprave
[ ] $
$a li se ra"i o prijepisu izvorne isprave ili prijepisu ovjerenog prijepisa izvorne
isprave
4:. pitanje @jesto ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa je :
[ ] A &isarnica
[ ] B Ar*iva
[ ] # &ortirnica
[ ] $
=lubena prostorija na"lene op5inske slube za upravu, o"nosno na"lenog
su"a
4;. pitanje Ivi"encije o izvr.enim ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa :
[ ] A &re"meti koji nisu rje.eni
[ ] B ?je.eni pre"meti
[ ] # Ar*ivirani pre"meti
[ ] $ &re"meti koji se proslje-uju "rugim organima na rje.avanje
6<. pitanje Ko vo"i rokovnik pre"meta u organima upraveFslubi za upravu :
[ ] A ?ukovo"itelj organa upraveFslubi za upravu
[ ] B )e8 pisarnice
[ ] # =lubenik koji ra"i na pre"metu
[ ] $ =lubenik pisarnice
61. pitanje Ko "aje nalog za stavljanje pre"meta u rokovnik pre"meta:
[ ] A =lubenik koji ra"i na pre"metu
[ ] B ?ukovo"itelj organa upraveFslube za upravu
[ ] # ?ukovo"itelj organizacione je"inice
[ ] $ )e8 pisarnice
6%. pitanje Ivi"encija u omotu za pre"mete i akte vo"i se:
[ ] A 3a pre"njoj stranici omota
[ ] B 3a unutra.njoj stranici omota
[ ] # 3a pre"njoj i unutra.njoj stranici omota
[ ] $ 3a za"njoj stranici omota
6(. pitanje ! omot nazna1en zelenom bojom ulau se pre"meti i akti:
[ ] A
Koji se zavo"e u upisnik prvostepeni* pre"meta i akata po kojima se upravni
postupak pokre5e po slubenoj "unosti
[ ] B
Koji se zavo"e u upisnik prvostepeni* pre"meta i akata po kojima se upravni
postupak pokre5e po za*tjevu stranke
[ ] # a pre"mete i akte "rugostepenog upravnog postupka
[ ] $ a pre"mete i ake koji se zavo"e u "jelovo"nik pre"meta i akata
62. pitanje )ta je 7?evers7:
[ ] A &rivremena evi"encija o rukovanju ar*ivskim pre"metima
[ ] B =talna evi"encija o rukovanju ar*ivskim pre"metima
[ ] # &otvr"a o za"uenju pre"meta
[ ] $ &otvr"a o raz"uenju pre"meta
64. pitanje Ko iz"aje ovla.5enje pe1atoreznicama za izra"u 8e"eralni* pe1ata:
[ ] A Fe"eralno ministarstvo 8inansija
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # Fe"eralno ministarstvo prav"e
[ ] $ 'la"a Fe"eracije BiH
66. pitanje &ropise o pe1atu kantonalni* organa vlasti "onosi:
[ ] A akono"avno tijelo kantona
[ ] B &arlament Fe"eracije BiH
[ ] # 'la"a kantona
[ ] $ 'la"a Fe"eracije BiH
69. pitanje &isarnica u pravilu treba "a bu"e:
[ ] A ! sklopu kabineta rukovo"itelja organa upraveFslube za upravu
[ ] B ! prostoriji koju o"re"i .e8 pisarnice
[ ] # ! sklopu "rugi* ra"ni* prostorija
[ ] $ Blizu ulaza u zgra"u
6:. pitanje
Ez"avanje "okumenata, uvjerenja, potvr"a i "rugi* akata koji se nalaze u ar*ivi,
na za*tjev zainteresirani* osoba vr.i se prema:
[ ] A akonu o upravi
[ ] B akonu o upravnom postupku
[ ] # akonu o slobo"i pristupa in8ormacijama
[ ] $ akonu o upravnom sporu
6;. pitanje
&re"meti i akti stavljeni u ar*ivu mogu se iz"avati "rugim organima
upraveFslubama za upravu po pismenom o"obrenju:
[ ] A Cvla.tenog slubenika pisarnice
[ ] B )e8a pisarnice
[ ] # ?ukovo"itelja organa upraveFslube za upravu
[ ] $ ?ukovo"itelja osnovne organizacione je"inice
9<. pitanje 3a vratima ra"ni* prostorija treba se nalaziti:
[ ] A
3aziv organa upraveFslube za upravu, ime rukovo"itelja organa upraveFslube
za upravu, oznaka poslova koji su u na"lenosti organa upraveFslube za
upravu i ime slubenika koji ra"i u ra"noj prostoriji
[ ] B
?aspore" organa upraveFslube za upravu i nji*ovi* organizacioni* je"inica,
naziv organizacione je"inice, ime slubenika koji ra"i u ra"noj prostoriji
[ ] #
3aziv organizacione je"inice, ime rukovo"ioca te organizacione je"inice,
oznaka poslova te organizacione je"inice te ime slubenika koji ra"i u ra"noj
prostoriji
[ ] $
3aziv organizacione je"inice, oznaka poslova koji su u na"lenosti te
organizacione je"inice i ime slubenika koji ra"i u ra"noj prostoriji
91. pitanje )ta 1ini ar*ivski 8on"+
[ ] A &re"meti nastali poslovanjem je"nog organa uprave
[ ] B &re"meti nastali poslovanjem "va organa uprave
[ ] # &re"meti nastali poslovanjem privre"ni* subjekata
[ ] $
=vi ar*ivski pre"meti koji su organski nastali poslovanjem nekog pravnog lica,
organa vlasti, ustanove, pre"uze5e, organizacije, poro"ice i li1nosti
9%. pitanje )ta je Ar*iva =ektora+
[ ] A
@jesto g"je se 1uvaju zavr.eni pre"meti "o isteka go"ine u o"nosu na go"inu
ka"a je pre"met rje.en
[ ] B
@jesto g"je se 1uvaju pre"meti "o isteka "vije go"ine u o"nosu na go"inu ka"a
je pre"met rje.en
[ ] #
@jesto g"je se 1uvaju pre"meti "o isteka tri go"ine u o"nosu na go"inu ka"a je
pre"met rje.en
[ ] $
@jesto g"je se 1uvaju pre"meti "o isteka .est mjeseci u o"nosu na go"inu ka"a
je pre"met rje.en
9(. pitanje Ez 1ega se sastoji ar*ivski "epo+
[ ] A Ez "va san"uka u koje se o"lau akta, a nalazi se u pisarnici
[ ] B
Ez je"ne ili vi.e prostorija o"vojeni* o" pisarnice u kojima se 1uva ar*ivska i
registraturna gra-a po isteku roka 1uvanja u ar*ivi =ektora
[ ] # C" 8ascikli koje se 1uvaju u koricama
[ ] $ C" je"ne prostorije u pisarnici
92. pitanje Ko otvara povjerljivu, o"nosno strogo povjerljivu po.tu+
[ ] A 3ajstariji slubenik protokola
[ ] B 3ajmla-i slubenik
[ ] # Cvla.teni slubenik protokola, o"nosno lice koje o"re"i "irektor
[ ] $ &ripravnik
94. pitanje
3a osnovu 1ega se vr.i o"abiranje ar*ivske gra-e i izlu1ivanje bezvrije"ne
ar*ivske registraturne gra-e+
[ ] A 3a osnovu naloga .e8a
[ ] B 3a osnovu slobo"ne procjene slubenika
[ ] # 3a osnovu Histe kategorije registraturne gra-e sa rokovima 1uvanja
[ ] $ 3a osnovu procjene slubenika za ar*iviranje
96. pitanje
Ko vr.i ocjenu registraturne gra-e iz Histe i utvr-uje svojstvo ar*ivske gra-e i
1ija je ocjena obavezna+
[ ] A Cvla.teni slubenik
[ ] B 3a"leni ar*iv
[ ] # Fe"eralni organ uprave
[ ] $ Kantonalni organ uprave
99. pitanje
Koliko "ugo se mogu "rati zavr.eni pre"meti o" "ana zavo-enja, poslije kog
roka se obavezno pre"aju u ar*ivski "epo+
[ ] A $vije go"ine
[ ] B Dri go"ine
[ ] # >etiri go"ine
[ ] $ )est mjeseci
9:. pitanje Koliko se u okviru kancelarijskog i ar*ivskog poslovanja vo"i evi"encija+
[ ] A &et
[ ] B )est
[ ] # =e"am
[ ] $ Csam
9;. pitanje ! koliko se najmanje primjeraka pi.e slubeni "opis+
[ ] A >etiri
[ ] B Dri
[ ] # $va
[ ] $ Ge"an
:<. pitanje
?a"i lak.eg i breg pronalaenja osnovnog broja nekog o" pre"meta u pisarnici
se vo"i ?egistar, a list registra sa"ri slije"e5i broj rubrika :
[ ] A >etiri
[ ] B &et
[ ] # )est
[ ] $ =e"am