3

Omraam Mikhalel Aivanhov
Ce este un MAESTRU spiritual ?
NOTA EDITORILOR:
Dorim să atragem atenţia cititorilor asura !atului că "nvăţăm#ntul e$oteric
al %raternităţii Al&e 'niversale( )i!u$at )e către Maestrul Omraam Mikhael
Aivanhov( este un "nvăţăm#nt strict oral( ceea ce e*lică anumite asecte ce
comun te*tele re$entului volum+
Am )ori( )e asemenea( să !ie clar entru u&lic !atul că( ,n )enumirea
%raternitatea Al&ă 'niversală( termenul -Al&ă- nu se re!eră a&solut )eloc la
culoarea ieii( seci!ică unei rase+ A.a cum culoarea al&ă este sinte$a tuturor
celorlalte culori( I)eea )e %raternitate Al&ă 'niversală se a)resea$ă( !ără e*ceţie(
tuturor oamenilor+
Ea ,i invită să reali$e$e( e ,ntreg /ăm#ntul( o viaţă !raternă( armonioasă( resect#n) !iecare rasă( !iecare
religie( !iecare naţionalitate+
CUPRINS
I - CUM SE RECUNOAŞTE UN ADEVĂRAT MAESTRU SPIRITUAL................................................................3
II - NECESITATEA UNUI GHID SPIRITUAL..........................................................................................................8
III - NU VĂ JUCAŢI DE-A UCENICUL VRĂJITOR !...........................................................................................10
IV - A NU CONFUNDA EXOTISMUL CU SPIRITUALITATEA..........................................................................13
I...................................................................................................................................................................................13
II..................................................................................................................................................................................14
V - A ŞTI SĂ ECHILIRAŢI LUMEA MATERIALĂ CU LUMEA SPIRITUALĂ............................................1!
VI - MAESTRUL" OGLINDĂ A ADEVĂRULUI......................................................................................................18
I...................................................................................................................................................................................18
II..................................................................................................................................................................................23
VII - SĂ NU AŞTEPTAŢI DE LA UN MAESTRU DEC#T LUMINA...................................................................$%
I...................................................................................................................................................................................26
II..................................................................................................................................................................................28
III................................................................................................................................................................................30
VIII - DISCIPOLUL &N FAŢA MAESTRULUI........................................................................................................33
I...................................................................................................................................................................................33
II..................................................................................................................................................................................34
IX - DIMENSIUNEA UNIVERSALĂ A UNUI MAESTRU.....................................................................................3!
X - PRE'ENŢA MAGICĂ A UNUI MAESTRU.......................................................................................................(0
XI - ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE................................................................................................................($
I...................................................................................................................................................................................42
II..................................................................................................................................................................................44
XII - )DACĂ NU DEVENIŢI CA NIŞTE COPII*)................................................................................................(%
I - CUM SE RECUNOAŞTE UN ADEVĂRAT MAESTRU SPIRITUAL
/entru un )isciol a0.i ,nt#lni Maestrul ,nseamnă a găsi o -mamă- care accetă să0l oarte nouă luni(
entru a0l -na.te- Lumii sirituale+ O)ată ce s0a -născut-( a)ică s0a tre$it( ochii săi )escoeră !rumuseţea 1reaţiei(
urechile sale ascultă 1uv#ntul )ivin( gura sa gustă hrana cerească( icioarele sale ,l )uc ,n )i!eritele locuri ale
saţiului entru a !ace 2inele .i m#inile sale ,nvaţă să cree$e ,n Lumea su&tilă a su!letului
%oarte uţini oameni .tiu ce este ,ntr0a)evăr un Maestru+ 'nii au citit cărţi care ovestesc istorii )e
neconceut: un Maestru este er!ect( omniscient( atotuternic+++ El nu are nevoie nici să măn#nce( nici să &ea( nici
să )oarmă+++El este la a)ăost )e toate tentaţiile .i( mai ales( ,.i etrece tot timul !ăc#n) miracole+
E*act ca ,n cartea lui 3al)ing: Viaţa Maetril!r+ 1#ţi oameni n0au !ost entu$iasmaţi )e această carte !ără
a0.i )a seama că ea conţine anec)ote )e necre$ut+ Marii Mae.trii( este a)evărat( au uteri e*ceţionale( )ar ei nu
le utili$ea$ă entru a !ace minuni ,n !aţa unor gură0cască+ A aare .i a )isare( a merge e ae( a $&ura ,n saţiu(
a materiali$a oseţe( a trece rin !lăcările unui incen)iu( a !ace să iasă case )in ăm#nt+++ 1hiar )acă este caa&il(
un a)evărat Maestru nu le va !ace( )eoarece !atul că asistă la asemenea sectacole nu0i oate a4uta e oameni
să se trans!orme+++
'n Maestru( tre&uie s0o .tiţi( este la !el ca toţi ceilalţi oameni: are acelea.i organe care0l !ac să simtă
acelea.i nevoi .i acelea.i )orinţe+ Iar )acă ,i tăiaţi o &ucată )e carne( veţi ve)ea că s#ngele său va curge ro.u ca
la toată lumea5 Di!erenţa este că la un Maestru con.tiinţa este mult mai vastă )ec#t la ma4oritatea oamenilor: el are
un i)eal( uncte )e ve)ere suerioare .i( mai ales( a a4uns la o er!ectă stă#nire )e sine+ Evi)ent( entru aceasta
tre&uie !oarte mult tim .i o activitate gigantică6 )e aceea nimeni nu oate )eveni Maestru ,ntr0o singură ,ncarnare+
Dacă ,nt#lniţi un Maestru( să .tiţi că toate calităţile .i virtuţile e care le mani!estă( nu le0a achi$iţionat ,n
această singură viaţă+ Nu( a !ost nevoie ca el să lucre$e tim )e secole( chiar milenii( .i cum calităţile e care le0a
c#.tigat rin rorie activitate nu )isar ,n momentul ,n care a tre&uit să ărăsească /ăm#ntul( c#n) revine ,.i
a)uce )in nou aceste calităţi+ Ast!el( )in ,ncarnare ,n ,ncarnare( el a)augă noi elemente sirituale( #nă ,n $iua ,n
care )evine o a)evărată călău$ă )e Lumină .i 7irtute )ivină+
Din ne!ericire( e*istă .i !iinţe care s0au regătit tim )e secole să )evină mesageri ai Răului( iar ace.tia
sunt Mae.trii magiei negre+ %iinţa umană este li&eră să aleagă 2inele sau Răul6 chiar )acă Inteligenţa cosmică o
lasă să0l !acă un anumit tim( ,n măsura ,n care s0a ri)icat rin comortamentul ei contra or)inii universale( !iinţa
aceea s!#r.e.te tot)eauna rin a !i )istrusă+ Dar( la ,nceut( ea are osi&ilitatea )e alegere+ At#ta tim c#t !iinţa
umană este vie( este li&eră să se )eci)ă entru un sens sau celălalt+
"n c#teva ca$uri( !oarte rare( se găsesc !iinţe care( cu toată această li&ertate ce le este )ată( răm#n )e!initiv
)eterminate+ Marii Iniţiaţi( )e e*emlu- sunt )eterminaţi entru Lumină .i entru Iu&ire+ 'nii( &ine,nţeles( au utut
să )eca)ă( )ar ma4oritatea lor au rămas 3irite ale Luminii+ 8i( )e alt!el( cu c#t trece timul( cu at#t mai uţin li se
)ă osi&ilitatea să0.i schim&e sensul( )eoarece( graţie activităţilor sirituale( au reu.it să trans!orme( să )ivini$e$e
materia corului lor .i ea a )evenit ca un metal ino*i)a&il: aur ur+ Dar at#ta tim c#t o !iinţă n0a a4uns la acest gra)
)e evoluţie( este tot)eauna osi&il ca ea să0.i schim&e )irecţia( .i s0au vă$ut ca$uri ,n istorie c#n) magi al&i au
)evenit magicieni negri+
7ă ,ntre&aţi cum se oate a4unge un magician negru+++ "n realitate( este !oarte u.or( chiar entru voi: este
su!icient să )aţi curs naturii voastre in!erioare+ Dacă ,ncălcaţi !ără ,ncetare Legile 2unătăţii( ale 9ustiţiei .i ale Iu&irii
,ncerc#n) să reu.iţi e se$ele altora( să0i e*clu)eţi( să0i )istrugeţi( nu uteţi să mai !aceţi alt!el )ec#t să )eveniţi
un magician negru+ Este simlu( este clar Mulţi ,.i imaginea$ă că entru a )eveni un magician negru( tre&uie să ai
un Maestru )ia&olic care să re)ea arta vră4ilor .i con4uraţiilor male!ice+ Aceasta se oete ,nt#mla( )ar( entru a
vă une ,n serviciul Răului( nu aveţi nevoie )eloc )e un Maestru6 !ără instructor( !ără reţetă( !ără nimic( uteţi
)eveni un magician negru )acă vă lăsaţi ghi)at rea mult )e natura voastră in!erioară+ 8i( la !el( entru un om care
nu se g#n)e.te )ec#t să0i lumine$e .i să0i a4ute e ceilalţi: chiar )acă nu are un Maestru entru a0l instrui( este e
cale să )evină un mag al&+
"n realitate( !iecare !iinţă umană are un Maestru( )acă nu este un Maestru vi$i&il( este un Maestru invi$i&il+
1riminalii au ,n Lumea invi$i&ilă un Maestru care nu ,ncetea$ă să0i s!ătuiască să !acă rău celorlalţi+ 1hiar )acă ei
sun: -Noi( un Maestru: Nicio)ată5- Ei &ine( tre&uie s0o .tie( ace.ti or&i( că au un Maestru ale cărui s!aturi
)ăunătoare le urmea$ă $i .i noate+
Evi)ent( eu( c#n) vor&esc )e Mae.tri( su&,nţeleg ,ntot)eauna a)evăraţii Mari Mae.tri sirituali( magii al&i+
Eu .tiu &ine că se )ă acest titlu )e Maestru multor arti$ani entru a arăta că ei e*celea$ă ,n ro!esia lor .i la !el .i
notarilor( magistraţilor .i arti.tilor etc+++ Este un mo) )e a ve)ea lucrurile .i eu nu le re!u$ acest titlu+ Dar voi tre&uie
să .tiţi că un a)evărat Maestru( ,n sensul siritual al termenului( este o !iinţă care( ,n rimul r#n)( cunoa.te
A)evărurile esenţiale( nu ceea ce oamenii au scris( creat sau ovestit( ci esenţialul )uă Inteligenţa cosmică+ "n al
)oilea r#n)( el tre&uie să !i avut voinţa )e a )omina totul( )e a stă#ni .i controla totul ,n el .i să !i reu.it+ "n !ine(
această .tiinţă .i această )ominaţie e care el le0a cucerit nu tre&uie să servească )ec#t mani!estării tuturor
calităţilor .i virtuţilor unei iu&iri )e$interesate+
Duă )e$interesul său veţi recunoa.te un a)evărat Maestru+ %iecare Maestru vine e /ăm#nt entru a
mani!esta ,n mo) articular o calitate: e*istă( )eci( Mae.tri ai ,nţeleciunii( Mae.tri ai iu&irii( sau ai !orţei( sau ai
urităţii+++ Dar toţi a)evăraţii Mae.tri au ,n mo) o&ligatoriu această mare calitate ,n comun: )e$interesul+
E*istă at#ta imostori .i .arlatani regătiţi să ro!ite )e naivitatea oamenilor5 Ei au citit )oar c#teva mici
cărţi )e .tiinţe oculte care( )eseori( au !ost scrise )e ni.te ignoranţi .i asta este: se vor re$enta este tot ca Mari
Mae.tri+ Ei nu oartă asura lor nici un semn )uă care să arate că 1erul i0a recunoscut6 ei ,n.i.i s0au )eclarat
Mae.tri .i cre) că aceasta este su!icient+ /rivitor ,nsă la ceilalţi( ,n loc să stu)ie$e un ic o asemenea !iinţă entru a
ve)ea cum se comortă( ei o urmea$ă cu ochii ,nchi.i+ El ,i va ,n.ela( ,i va stoarce )e &ani( ,i va aservi( )ar ei nu0.i
vor )a( totu.i( seama+ Ei &ine( este magni!ic( iată cel uţin o !iinţă inteligentă5 1eilalţi sunt ro.ti+ De ce nu se
,ntrea&ă nimeni )e un)e vine( cum a trăit( cine e Maestrul său( cine ;0a trimis:+++ Ah( nu( nu( inutil să0.i ună
,ntre&ări6 )in moment ce el romite să0i iniţie$e ,n trei $ile mi4locin) cu c#teva mii )e )olari 0 ei ,l cre)+ 3unt gră&iţi(
,nţelegeţi voi( Iniţierea nu tre&uie să )ure$e mai mult )e trei $ile+ Lumea este lină )e oameni ca ace.tia( glumeţi(
e*croci( care ro!ită )e cre)ulitatea .i stui)itatea altora+ Dar ei( cel uţin sunt inteligenţi5
Eu nu neg că ace.ti oameni au ceva uteri 0 oricine( e*ers#n)u0se( oate o&ţine anumite uteri 0( )ar
ro&lema este )e a .ti cum să le !olosească .i ,n ce sco+ Aici( )esre aceasta 1erul se ronunţă: 1erul nu se
reocuă )e mi4loacele e care le ose)aţi( ci )e mo)ul ,n care voi le !olosiţi+ 1eea ce contea$ă entru el( nu este
.tiinţa voastră( clarvi$iunea voastră sau uterile voastre( ci )e$interesul vostru+ 7oi uteţi avea .tiinţă( clarvi$iune .i
uteri( ,nsă at#ta tim c#t nu sunteţi )e$interesat( chiar )acă oamenii vă recunosc ca Maestru( 1erul nu vă
recunoa.te+
Ne!ericirea entru oameni( este lisa lor )e )iscernăm#nt: )acă ,nt#lnesc un a)evărat Maestru
)e$interesat nu se vor ,ncre)e( e c#n) e rimul venit( care le va arunca ra! ,n ochi re$ent#n)u0se ca Maestru(
,l vor urma+ "n realitate( un a)evărat Maestru nu vă va sune nicio)ată că este un Maestru( nicio)ată6 el vă va lăsa
să o simţiţi .i să o ,nţelegeţi( el nu se gră&e.te să !ie recunoscut+ Din contră( un !als Maestru( )in momentul ,n care
a )ecretat că este un Maestru( nu mai are )ec#t o singură i)ee: să se imună celorlalţi+
Tocmai am rimit o scrisoare )e la un &ăr&at care s0a cre$ut caa&il )e a )eveni un ghi) siritual: el ,mi
scrie entru a0mi ovesti )i!icultăţile .i angoasele sale+ Evi)ent( era )e a.tetat+ De ce tre&uia să se auce să
,n.ele oamenii retin$#n) că0i ghi)ea$ă( e c#n) nici el ,nsu.i nu era us la unct: De la cine a rimit or)inul să0.i
asume această sarcină: Dar( iată oamenii: ei se cre) caa&ili să0i ghi)e$e e ceilalţi ,nainte )e a avea virtuţile
necesare: ,nţeleciune( iu&ire( uritate( !orţă( )e$interes+ Ei nu( at#ta tim c#t nu aţi rimit or)inul )e la o %iinţă
suerioară( entru a vă asuma aceasta sarcină $)ro&itoare )e a ghi)a oamenii( este !oarte ericulos să vreţi să
4ucaţi acest rol+
A. vrea mult să0l a4ut e acest om( )eoarece vă) că este !oarte ne!ericit( .i nici nu .tie măcar )e ce+ El .i0a
imaginat că era su!icient să citească mai multe cărţi )e .tiinţe oculte( .i a mers să evoce %orţe !ormi)a&ile ale Lumii
invi$i&ile entru a le utili$a( !ără a ,nvăţa nicio)ată să intre( ,n reala&il( ,n armonie cu ele+ Ei &ine( aceste %orţe se
ră$&ună6 ele sun: -De ce ,ncercaţi să ne suuneţi( entru a vă satis!ace cariciile: 3unteţi sla&( ignorant( iar noi
nu vrem să ne suunem6 meritaţi o lecţie &ună-+ De c#te ori a.a0$i.ii oculti.ti nu au o a)evărată cunoa.tere a
Legilor Lumii sirituale5 70o sun: au citit c#teva cărţi .i( !ără a se regăti( vor să eate$e c#ţiva )iscioli !ăc#n)
minuni ,n !aţa lor+ Ei nu( nu ast!el tre&uie să acţionaţi+
/entru a0.i asuma sarcina )e ghi) siritual tre&uie să !i rimit o -)ilomă-( )eoarece .i ,n Lumea sirituală
se rimesc )ilome+ Dilomele care e*istă ,n lanul !i$ic au coreson)enţa lor ,n lanul siritual( )uă imaginea
căruia a !ost creat lanul !i$ic+ 3iritele luminoase( care ne0au trimis e /ăm#nt( ne o&servă( ne măsoară .i )acă
vă) că am !ăcut e!orturi( că am reu.it să ne stă#nim .i să ne corectăm c#te ceva )in )e!ectele noastre( ne )au
<)ilomă=+
8i un)e este această -)ilomă-: "n orice ca$( nu este o h#rtie care oate să !ie .tearsă sau )istrusă+ Este
ca un sigiliu care se imrimă e !aţa voastră .i e tot corul vostru( entru a arăta că aţi c#.tigat victoria asura
roriei !iinţe+ Oamenii nu o vă)( )ar toate 3iritele Naturii( toate 3iritele luminoase o vă) )e )earte .i atunci ele
vă ascultă( vă a4ută+
Da( entru a avea )retul să e*ecutaţi anumite sarcini ,n lanul siritual( tre&uie să o&ţineţi .i aro&area
anumitor %iinţe( .i să nu cre)eţi că este u.or+ Mulţi găsesc lungi .i )i!icile stu)iile care tre&uiesc !ăcute entru
o&ţinerea titlurilor )e institutor sau )e ro!esor+ Dar nu este nimic( nimic !aţă )e con)iţiile e care tre&uie să le
,n)elinească cel care vrea să0i ,nveţe e )iscioli A)evărurile 8tiinţei iniţiatice+ Eu sunt ,ntot)eauna mirat să vă)
ignoranţa .i naivitatea oamenilor ,n !aţa acestei ro&leme: oricine se cre)e )estul )e us la unct entru a urta
titlul )e Maestru .i( c#n) se găse.te ,n !aţa unui a)evărat Maestru( ,.i imaginea$ă că a că$ut )in 1er a.a( )e4a
er!ect( !ără a )eune nici cel mai mic e!ort+
Ei nu( nu veţi găsi nici o !ătură care a venit er!ectă e /ăm#nt6 !ie că o arată sau o ascun)e( !iecare are
o slă&iciune .i chiar mai multe+ 1hiar .i Marii Iniţiaţi au cel uţin o slă&iciune: este &a !rica( &a orgoliul( sau
$g#rcenia( sau sen$ualitatea+ Dar suerioritatea unui Iniţiat vine )e la !atul că( ,nainte )e toate( el este con.tient
)e slă&iciunea sa .i !olose.te toate mi4loacele entru a se ,nvinge+
Oricare ar !i ,nălţimea 3iritului său( ,n măsura ,n care o !iinţă vine să se ,ncarne$e e /ăm#nt( ărinţii săi
,i transmit ca mo.tenire o materie mai uţin sau mai mult )e!ectuoasă e care tre&uie s0o trans!orme( ceea ce el
a4unge s0o !acă )atorită celorlalte calităţi .i virtuţii ale sale+ 8i c#n) el a reu.it( )evine .i mai mare( )eoarece a
a4uns să trans!orme o materie &rută ,ntr0o materie ela&orată( )e care el se oate servi entru activitatea sa+ Deci( la
Iniţiaţi( se( )escoeră ,ntr0a)evăr uterea 3iritului( )eoarece ei a4ung să stă#nească totul( e c#n) la ma4oritatea
oamenilor trenea$ă( e timul ,ntregii lor vieţi( )e!ecte e care nu le ot ,nvinge+
Acum( &ine,nţeles( tre&uie să .tiţi că un Iniţiat vine e /ăm#nt a)uc#n) cu el calităţile asura cărora el a
lucrat ,n rece)entele sale ,ncarnări6 graţie lor( el se ,n)eărtea$ă instinctiv )e )rumul său .i se ,n)reată( )in
contră( sre activităţi constructive( luminoase+ 1hiar )acă el nu0.i aminte.te )e nimic( el este ,mins( ,n o!i)a lui(
să meargă ,n aceea.i )irecţie ca .i ,n trecut+ Eu nu am avut mult tim nici o amintire )esre re,ncarnările mele( )ar
am venit ,n această viaţă cu amrente care mă ,mingeau ,ntr0o )irecţie )eterminată+
8tiu &ine că unii )intre voi vor !i miraţi( .ocaţi( să au)ă că #nă .i un mare Maestru( nu vine er!ect e
acest /ăm#nt+ Iar cre.tinii să mă ierte )acă sun că Iisus "nsu.i nu s0a născut er!ect: .i El a tre&uit să se
instruiască .i să !acă o mare lucrare )e uri!icare ,nainte să rimească Duhul 3!#nt la v#rsta )e 3> )e ani+ Din
ne!ericire( Evangheliile nu sun ce a !ăcut El ,n această erioa)ă( ,ntre ;? .i 3> )e ani+ Orice !iinţă care vine e
lume rime.te ,n mo) o&ligatoriu( entru a0.i !orma corul( articule u$ate( ,ntunecate( e care tre&uie să le
uri!ice( să le or)one$e .i să le armoni$e$e+ Tre&uie să ,nţelegeţi ce este cu această materie care a traversat
secolele( trec#n) )in generaţie ,n generaţie+ 1um ar utea ea să a4ungă intactă .i ură: 1hiar .i un Iniţiat(
născ#n)u0se )in ărinţi e*ceţionali( tre&uie să reali$e$e o activitate asura corului său !i$ic #nă c#n) )evine
instrumentul er!ect al 3iritului său+ Acest Iniţiat este( oate( re)estinat să a)ucă o Religie nouă( )ar .i el va
tre&ui să0.i )ega4e$e 3iritul )in str#nsoarea materiei .i să trans!orme această materie( să o sirituali$e$e( să o
su&lime$e( .i 1erul va măsura măreţia sa )uă timul e care ;0a consumat entru a a4unge la aceasta+
1hiar Iisus nu a utut să mani!este ime)iat uterea 3iritului său+ A tre&uit ca mai ,nt#i să stu)ie$e( să
e*erse$e .i( mai aoi( la 3> )e ani( a !ăcut minuni+ E*istenţa tuturor Mae.trilor sirituali a ,nceut rintr 0o lungă
erioa)ă in care ei ignorau totul )esre misiunea lor+ 1hiar )acă e timul tinereţii rimeau anumite revelaţii ale
Lumii )ivine( nu aveau nici o con.tiinţă )esre măreţia lor+ Eu .tiu &ine că mulţi vor re!u$a să crea)ă un asemenea
lucru: entru ei( un Iniţiat vine e /ăm#nt omniscient .i atotuternic+ Ei nu5 'nii chiar aveau slă&iciuni !i$ice .i
sihice e care nu au utut nicio)ată să le )eă.ească+ Ar lua rea mult tim să intrăm ,n toate )etaliile( )ar )acă
am !ace0o( am găsi lucruri e*trem )e interesante+
1re)eţi că eram ,ncă la o v#rstă !rage)ă a.a cum sunt acuma: Nu( mie ,nsumi( ani )e $ile mi0au tre&uit să
acţione$ asura roriei mele materii( .i nu este nimic mai )i!icil ca asta( 3u!letul .i 3iritul sunt )e esenţă )ivină .i
ele se cunosc .i se mani!estă ca atare( ,n lumea aceasta care este a lor( )ar ele tre&uie să se cunoască .i să se
mani!este rin materie( rin corul !i$ic+ Aici este marele mister al e*istenţei care este sim&oli$at rin imaginea
.arelui care0.i ,nghite coa)a+ 1aul .arelui( a)ică 3iritul( Eul suerior( tre&uie să se mani!este rin coa)ă(
materia( eul in!erior+ 3iritul care este sus6 care este omniscient .i atotuternic( tre&uie să se rivească ,n materie
ca ,ntr0o oglin)ă+ Iată scoul Iniţierii: să a4ungeţi să trans!ormaţi materia entru ca ea să oată să retrimită 3iritului
roria sa imagine+
Noi revenim( )eci( tot)eauna la această activitate asura materiei: aici este a)evărata noastră misiune( a
tuturor e acest /ăm#nt+ De aceea nu tre&uie să vă imaginaţi că viaţa oate să !ie u.oară entru Marii Mae.tri+ Din
contră( chiar ei sunt cei care ,nt#lnesc cele mai mari o&stacole+ Din moment ce ose)ă mi4loacele să !acă această
lucrare .i voinţa )e0a o !ace( Iniţiaţilor le este )ată cea mai grea sarcină ,n ei ,n.i.i .i ,n a!ara lor .i( graţie acestor
)i!icultăţi( ei )evin ,ncă mai mari+ Da( )atorită acestor )i!icultăţi+
Măreţia unui Iniţiat( a unui Maestru( este )e a veni e /ăm#nt e*us acelora.i ro&e ca oricare altul( )ar să
a4ungă( uţin c#te uţin( să se ri)ice )easura lor+ De aceea( el are )retul să instruiască e alţi .i chiar să0i
scuture+ Din moment ce a a4uns să trium!e asura slă&iciunilor sale( el a c#.tigat )retul )e a ghi)a oamenii+
Aceasta este( )e alt!el( singura con)iţie ca cineva sa ai&ă )retul să )eschi)ă gura entru a0i instrui e alţii+ Dacă
nu sa )e&arasat( el ,nsu.i( )e )e!ectele e care vrea să le corecte$e( mai &ine tace6 alt!el oamenii vor simţi ,n el
ceva care nu merge( iar circumstanţele ,i vor ,ntin)e c#teva cacane+ 1um cre)eţi voi că uteţi convinge e cineva
să se lee)e )e o slă&iciune( )acă nu v0aţi )e&arasat voi ,n.ivă )e ea: 1um un om( căruia ,i este teamă( oate să
)ea cura4 celorlalţi: Dacă strigă: -"nainte5- tremur#n) e icioarele sale( cum ar utea in!luenţa masele: S" tiţi #"
$!ar %i#t!ria asupra sl"&i#iunii %!astre $" a$e%"rate puteri' i a#este puteri %!r iei (ai t)r*iu prin !#+ii
%!tri' ,esturile %!astre' -aţa %!astr"' %!#ea %!astr". Da' ele %!r iei #+iar $a#" %!i %reţi s" le as#un$eţi+
'n Maestru care tim )e milenii a lucrat să ,nvingă ,n el toate asiunile umane .i să atragă virtuţile 1erului(
emană elemente )e care cei care ,l ,ncon4oară ot să &ene!icie$e+ Aici este utilitatea )e0a !recventa un Maestru:
rivin)u0l( ascult#n)u0l( trăin) ,n rea4ma lui( )isciolii săi rimesc c#teva articule )in viaţa sa( care le vor ermite
să evolue$e mult mai ree)e+ Alt!el( la ce cre)eţi voi că oate să vă servească un Maestru: El nu se ocuă să vă
)ea &ogăţii( nici situaţie( nici !emei6 gri4a lui este să vă )ea elemente )e Natură suerioară( care vi&rea$ă ,n
armonie cu 1erul( iar )acă uteţi să rimiţi aceste elemente( )acă uteţi să le conservaţi .i chiar să le amli!icaţi(
cu timul veţi simţi că sentimentele voastre( g#n)urile voastre .i chiar sănătatea voastră( totul se ameliorea$ă+
L#ngă un a)evărat Maestru( nu uteţi să găsiţi )ec#t &inecuv#ntări+
II - NECESITATEA UNUI /0ID SPIRITUAL
7reţi să ,nvăţaţi să c#ntaţi la vioară: cumăraţi un instrument( caiete )e e*erciţii .i ,nceeţi să c#ntaţi+ Tim
)e c#teva $ile c#ntaţi o oră sau )ouă( )ar( uţin tim )uă aceea( vă ier)eţi )in asiune .i vă oriţi+ O sătăm#nă
mai t#r$iu reluaţi vioara( aoi )in nou vă oriţi+++ 8i ast!el timul trece cu alternaţii )e activitate .i )e lene( ,n !uncţie
)e cariciile voastre+ Din contră( )acă aveţi un ro!esor( vreţi să meritaţi aro&area sa( stima sa( .i lucraţi asi)uu ca
să !iţi regătiţi entru $iua lecţiilor+ /ro!esorul vă corectea$ă erorile( vă ,ncura4ea$ă .i( ast!el( su& ,n)rumarea sa(
veţi )eveni ,ntr0o $i un virtuos+ Nicio)ată n0o să au$iţi să se sună că un mare mu$ician a a4uns la culmea artei sale
!ără ro!esor+
La !el este .i ,n )omeniul siritual: Dacă nu aveţi Maestru( este !oarte )i!icil să !iţi erseverent+ 1re)eţi că
ar !i &ine entru voi să me)itaţi( să !aceţi e!orturi entru a vă ameliora( )ar( !oarte ree)e( vă lăsaţi ra)ă vechilor
o&iceiuri+++ 1#teva luni mai t#r$iu( vă reamintiţi )e &unele voastre intenţii( !aceţi )in nou c#teva e!orturi+++ #nă ,n
$iua ,n care veţi recă)ea )e!initiv ,n inerţie+ /e c#n) cu un Maestru vă simţiţi ,n mo) continuu stimulat6 rin
cuvintele sale( rin e*emlul său( el nu ,ncetea$ă să vă antrene$e+ 8i( aoi( el atinge sentimentele voastre( iar
entru că ,l iu&iţi( ,l a)miraţi( sunteţi ,mins să lucraţi entru a vă trans!orma+
2ine,nţeles( aceasta nu vă va ,mie)ica să recă)eţi ,n erorile voastre( )ar( )e !iecare )ată( veţi lua )eci$ii
mai &une( iar( ,ntr0o $i( !orţa ro)usă )e aceste hotăr#ri va !i re)ominantă+ 1el mai grav nu este să recă)eţi ,n
erorile voastre( ci să a&an)onaţi seranţa )e a trium!a( să nu mai !aceţi e!orturi entru a vă corecta+ Tre&uie să
cunoa.teţi uterea unei )eci$ii+ Din $iua ,n care( entru că Maestrul său i0a arătat ericolele )rumului e care este
gata să0l urme$e( un om )eci)e ,n mo) sincer să se schim&e( această )eci$ie se ,nscrie .i lasea$ă ,n el un nou
unct )e lecare+ 1hiar )acă ,ncă nu se ve)e( ceea ce s0a ,nscris va )a ,ntr0o $i re$ultate+ Iată utilitatea unui
Maestru+
Dar( ceea ce a. vrea mai ales să vă !ac să ,nţelegeţi( este că( )at !iin) natura Lumii sirituale( este mai
&ine să nu intraţi( )ec#t să intraţi !ără ghi)( a.a cum au !ăcut0o unii sre ne!ericirea lor+ Ei au cumărat cărţi un)e
sunt e*use tehnici )e concentrare( )e me)itaţie sau )e resiraţie .i iată0i că se lansea$ă ,n e*erciţii care s!#r.esc
rin a0i )istruge !i$ic .i sihic+ Ar !i !ost mai &ine entru ei să !ie mai uţin erseverenţi5
3unt ,ntot)eauna mirat să constat că oameni( care nu conce să !acă o ascensiune e un munte !ără a0.i
lua un ghi)( se lansea$ă a.a( singuri( ,n e*lorarea Lumii sihice un)e ericolele )e a se rătăci( )e a că)ea ,n
răăstii sau ,n a !i ,ngroaţi su& avalan.e sunt mult mai mari+ Aici( este e*traor)inar( se vor )escurca singuri5 Da(
.i iată )e ce e*istă at#ţia )ereglaţi rintre a.a0$i.ii sirituali.ti+ Ei s0au ha$ar)at a.a( !ără ghi)( .i s0au ier)ut+
Nici una )in aceste nelăceri nu s0ar !i ro)us )acă sirituali.tii ar !i ,nţeles( ,ncă )e la ,nceut( un lucru
esenţial: că tre&uie să0.i regătească activitatea rin ractica anumitor calităţi .i virtuţi: iu&irea( &l#n)eţea(
uritatea( suunerea !aţă )e lumea )ivină+++ Deoarece ,n acest )omeniu voinţa nu este su!icientă+
Eroarea multor sirituali.ti este )e a nu .ti să )ea activităţii lor o &a$ă soli)ă+ Ei se lansea$ă a.a( !ără nici o
regătire( g#n)in) că este su!icient să )orească( să vrea( entru ca Lumea invi$i&ilă să li se revele$e( ca "ngerii să
vină să0i servească .i ca toate /uterile să ca)ă ,n m#inile lor+ Ei nu( )in ne!ericire( nu5 A)evăratul siritualist ,.i
etrece ?> sau 3> )e ani regătin)u0se su& )irecţia unui Maestru .i( aoi( ,n !oarte uţin tim( o&ţine tot ceea ce
)ore.te+ /regătirea este cea care este ,n)elungată ,n )omeniul siritual+ Dar oamenii nu se regătesc( ei continuă
să ,ntreţină ,n !orul lor interior orice !el )e g#n)( orice !el )e mur)ărie sau in4ustiţie+ Din tim ,n tim( &ine,nţeles( ei
<me)itea$ă= uţin( a.a0$is me)itaţie( .i aceasta le a4unge+ Lor( )a( oate( ,n realitate( aceasta nu a4unge+ Deoarece(
chiar entru me)itaţie( sunt con)iţii reala&ile )e satis!ăcut+
La ora actuală( me)itaţia )evine o mo)ă( .i )in ce ,n ce mai mulţi oameni retin) că me)itea$ă+ Dar
această me)itaţie nu a)uce nimic( )eoarece a me)ita nu se oate !ace a.a( !ără regătire+ 1um vreţi să !aceţi să
me)ite$e e cineva care nu a avut nicio)ată un i)eal ,nalt( care nu a ie.it nicio)ată )in cariciile sale( )in lăcerile
sale( )in )orinţele sale( )in vinul său( )in tutunul său: El sune că me)itea$ă5 Dar asura cărui lucru: Asura
&anilor( asura uterilor( asura unui &ăr&at sau a unei !emei )e se)us+ 1um ar me)ita el asura su&iectelor
cere.ti )in moment ce nu are un i)eal ,nalt care să0l scoată )in viaţa or)inară( animală( entru a0l con)uce #nă la
1er: Este imosi&il entru cineva să me)ite$e ,nainte )e a0.i !i ,nvins anumite slă&iciuni .i )e a ,nţelege anumite
a)evăruri6 nu numai că nu oate( )ar este chiar ericulos să ,ncerce+
Deoarece artea cea mai remarca&ilă a activităţii interioare( este că nici un e*erciţiu )e g#n)ire nu răm#ne
!ără re$ultat+ "ntot)eauna e*istă re$ultate+ Doar că( iată( aceste re$ultate sunt )eseori )elora&ile+ De ce: /entru
că omul a mi.cat elemente ale Lumii sale interioare !ără să le uri!ice sau să le organi$e$e+ A mers să agite tot
ceea ce era ceţos .i creuscular6 a rămas ,n mla.tinile lanului astral( nu a .tiut să se ri)ice mai sus entru a găsi
Lumina lanului mental+
/ro&lema este( )eci( )e a găsi un Maestru care vă va )a cele mai &une meto)e )e lucru entru a avansa
,n 7iaţa sirituală@ 1ele mai &une( a)ică cele mai uţin ericuloase( cele mai e!icace6 oate cele mai lungi( )ar
cele mai )ura&ile+ Ne!ericirea este că oamenii sunt gră&iţi( ei nu au tim( nici ră&)are( nici ,ncre)erea entru a se
anga4a ,ntr0o cale luminoasă( mai lentă( evi)ent( )ar mai sigură+ 3unt gră&iţi( vor să )evină )intr0o )ată me)iumi(
magicieni( clarvă$ători a.a cum )evii e)ichiurist sau manichiurist( iar )e ,n)ată ce o&ţin un mic re$ultat !ac $gomot
cu toate acestea+ Ast!el( in)uc ,n eroare !oarte mulţi oameni( )eoarece lumea( care nu are criterii ,nghite tot+
Esenţialul nu este să !ii inteligent( &ogat( uternic6 nu( esenţialul( este să !ii &ine ghi)at( chiar )acă ose)aţi
tot !elul )e calităţi: utere( inteligenţă( !rumuseţe etc+( ,ntot)eauna riscaţi să vă sargeţi caul un)eva+
III - NU VĂ 1UCA2I DE-A UCENICUL VRĂ1ITOR 3
Iisus sunea: -Nu )aţi mărgăritare la orci-+ Aceste mărgăritare sunt mari a)evăruri iniţiatice: nu to
oamenii sunt ,ncă regătiţi să le accete .i )acă vreţi să le re$entaţi( nu numai că nu le vor arecia( )ar vor veni
să vă .i s!#.ie+ Este( )eci( !oarte riscant să revelaţi a)evărurile sirituale celor care nu sunt regătiţi să le
rimească+ Toţi iniţiaţii .i Marii Mae.tri au !ost o&ligaţi să re!lecte$e asura consecinţelor revelaţiilor e care vroiau
să le !acă oamenilor( )eoarece )acă un a)evăr oate să )ea unora iluminarea( el oate să rovoace( la
ma4oritatea( nelăceri ericuloase+
1hintesenţa Iniţierilor străvechi era conţinută ,n aceste atru cuvinte: a .ti( a vrea( a ,n)ră$ni( a tăcea+ 8i )e
ce a tăcea: Ei &ine( tocmai )escoeririle !ăcute graţie celor trei activităţi rece)ente: a .ti( a vrea( a ,n)ră$ni( sunt
)e altă natură( )e o altă utere( .i este ericulos să le revele$i celor care nu sunt regătiţi să le rimească( sau
care au rele intenţii+ Da( a tăcea arată imortanţa incomensura&ilă a acestei cunoa.teri( a acestei voinţe .i a
acestei ,n)ră$neli+ 'na )in cele mai mari trage)ii ale umanităţii este această ten)inţă e care o au oamenii )e a
utili$a cele mai &une lucruri entru cele mai rele ,ntrerin)eri+ Ei( ,ntot)eauna( se aran4ea$ă entru ca tot ce le0ar
utea servi m#ntuirii lor să nu le servească )ec#t ruinării lor+ /riviţi cum cercetătorii au regretat că au revelat
)escoeririle e care le0au !ăcut( entru că ele au !ost ime)iat utili$ate ,ntr0un sco )istructiv5 "n viitor va !i alt!el .i
se va sune: a .ti( a vrea( a ,n)ră$ni .i+++ a vor&i5 1um oamenii vor !i mai evoluaţi( li se vor utea %ace cele mai
mari revelaţii( )eoarece ele vor ro)uce asura lor e!ecte magni!ice+ Dar a.tet#n)( tre&uie să tăceţi .i să urmaţi
s!atul lui Iisus )e a nu arunca mărgăritare orcilor
7eţi sune: -Dar( ,n !ine( nu utem să0i lăsăm ( e oameni să ,noate ,n o&scuritate5- 2ine,nţeles )ar tre&uie
să .tiţi că toate secretele 8tiinţei iniţiatice ot să )evină arme !oarte ericuloase ,n m#inile oamenilor egoi.ti(
interesaţi( cru$i( care nu le vor servi )ec#t ,n scourile lor .i ,n )etrimentul celorlalţi+ Deoarece( riviţi cum se etrec
lucrurile+ 1um a$i se e)itea$ă multe lucrări care revelea$ă uterea g#n)irii Acum oate aceasta să in!luenţe$e
oamenii( să )elase$e o&iectele etc+B( se !ormea$ă( )e4a( se are( echie care se e*ersea$ă ,n acest )omeniu
entru a utea( )e e*emlu( să in!luenţe$e atleţii ,n timul cometiţiilor olimice .i( ast!el( să0i !acă e unii să
c#.tige( iar e alţii să iar)ă+ Ei &ine( aceasta este magie neagră( ur .i simlu+ Nu aveţi )retul să vă serviţi )e
uterea g#n)ului entru un asemenea sco+
De ,n)ată ce aar noi )escoeriri( e*istă ,ntot)eauna tot !elul )e oameni !ără moralitate( nici con.tiinţă(
care vor să ro!ite entru a se imune altora .i a0i )istruge+ Este vor&a ,ntot)eauna( )e această natură reistorică
ce se mani!estă ,n om entru a0l ,minge să utili$e$e orice mi4loace care0i ca) la ,n)em#nă entru a0.i asigura
suerioritatea+ Nicio)ată omul n0a !ost mai ,nt#i insirat entru a !ace 2inele( ci ,ntot)eauna Răul+ De aceea nu0mi
!ac ilu$ii: curio$itatea .i interesul )e acum al oamenilor entru 8tiinţele oculte nu semni!ică un rogres e )rumul
siritualităţii+ Din contră chiar( entru mulţi este o )egringola)ă ,n magia neagră+
Am rimit( acum c#tva tim( vi$ita unui &ăiat cam )e vreo 3> )e ani care vroia să0l sca )e o vra4ă+ O
!emeie( se are mult mai ,n v#rstă )ec#t el( ;0a vră4it6 nici una )in ersoanele e care el le0a vă$ut nu au reu.it să
!acă ceva entru el .i a !ost s!ătuit să mi se a)rese$e mie+++ Am ,nceut rin a0i une c#teva ,ntre&ări asura
activităţilor sale( stu)iilor sale .i el mi0a răsuns că era alchimist( că .tia totul( că nu mai avea nimic )e ,nvăţat .i că
a găsit chiar .i iatra !ilo$o!ală+ Mi0a arătat ,ntr0a)evăr( o mică u)ră neagră ,ntr 0un &orcan negru+ L0am ,ntre&at:
-Dar iatra !ilo$o!ală este ro.ie( e c#n) asta ce este:- -Oh( a răsuns el oate să )evină uţin ro.ie5- Eram uluit
)e incon.tienţa lui .i i0am sus: -Ascultaţi( )acă aţi !i găsit( ,ntr0a)evăr( iatra !ilo$o!ală( nu aţi !i !ost ,n starea ,n
care sunteţi( e cale să căutaţi e cineva care să vă eli&ere$e )e o vră4itorie+ "n realitate( )vs+ nu aveţi nici un !el )e
a)evărată cunoa.tere( v0aţi aruncat ,n cărţi e care nici măcar nu le ,nţelegeţi( aţi )orit să vă 4ucaţi cu !ocul .i iată
acuma re$ultatul-+
1#ţi oameni nu am ,nt#lnit la /aris care nu se interesau )ec#t )e 8tiinţele oculte5 Erau m#n)ri să treacă
)ret astrologi( alchimi.ti( ka&ali.ti( !ără să0.i )ea seama că toată e*istenţa lor .i toată !iinţa lor era un haos
,ngro$itor De aceea( )acă am un s!at )e )at lumii este )e a lăsa 8tiinţele oculte ,n ace5 "n viaţa coti)iană tre&uie
să vă arătaţi cunoa.terea .i nu o uteţi arăta )ec#t rin atitu)inea voastră( rin comortamentul vostru+ A)evărata
8tiinţă este )e a .ti să te stă#ne.ti( a te eli&era )e anumite slă&iciuni entru a nu mai !i etern ra)a hărţuielilor
interioare+
Dacă l0aţi !i vă$ut )oar e acest &ăiat( ochii săi( rivirea sa( !aţa sa+++ Mi0a !ost mila )e el5 Dar nu uteam să
!ac nimic entru el+ 1#n) o !iinţa nu s0a )ecis să !acă ea ,nsă.i e!orturi( nu i0ar servi la nimic chiar )acă .i cel mai
Mare Maestru ar ,ncerca să0l eli&ere$e+ Este ceea ce i0am sus .i eu+ 8i i0am mai sus: - Dvs+ retin)eţi că sunteţi
vră4it entru a 4usti!ica starea ,n care sunteţi+ Nu )vs+ sunteţi cel care v0aţi us ,n această situaţie lamenta&ilă .i
asta entru că iu&iţi universul haotic ,n care aţi lon4at+ Acum( numai )vs+ uteţi să ie.iţi6 singurul lucru e care ot
să0l !ac este să vă )au o !ilo$o!ie care să vă a4ute: o veţi găsi ,n cărţile mele6 citiţi0le( re!lectaţi( .i c#n) veţi ve)ea
mai clar( veniţi să mă reve)eţi+ /entru moment nu ar servi la nimic să vor&im mai mult-+
'nii vor găsi atitu)inea mea cru)ă+ Nu+ Mai ,nt#i el tre&uie să )eci)ă să0.i ună or)ine ,n el ,nsu.i+ 'n
Maestru nu este aici entru a0.i consacra timul .i !orţele oamenilor care( )eci$#n) că erau Mari Iniţiaţi( )uc o viaţă
)ereglată .i nu vor să )eună nici o activitate interioară )e or)onare( )e uri!icare+ Ace.ti oameni sunt rimele
victime ale orientării lor .i ale Entităţilor male!ice e care ast!el le0au atras+ A.a sunt milioane )e oameni ,n lume( .i
atunci ce se va etrece )acă vor veni toţi aici entru că au au$it că se sune că e*istă cineva care i va eli&era( !ără
ca ei ,n.i.i să !acă cel mai mic e!ort: 2on!in0ul nu tre&uie să )evină un sital sihiatric5 Activitatea mea nu este să
mă ocu )e &olnavii mintali+ 3unt alţii care ot să o !acă .i care o !ac+
Acum( ,n legătură cu acest &ăiat( a. vrea mai ,nt#i să insist asura ericolelor e care le rere$intă( entru
ma4oritatea oamenilor( o ractică rematură a 8tiinţelor oculte+ Mai t#r$iu( cre) că vom utea să creăm aici secţii
seciali$ate .i !iecare va alege )iscilina entru care se simte cel mai atras: alchimie( magie( astrologie sau
clarvi$iune( me)iumnitate( magnetism etc+ Dar nu a venit ,ncă momentul+ Deoarece( ,nainte să mergem să ne
aruncăm ,n aceste cuno.tinţe( tre&uie să ,nceem rin a ,nvăţa să ne hrănim( să resirăm( să iu&im( să g#n)im( să
acţionăm .i( )uă aceea( 8tiinţa va veni( o 8tiinţă imensă( in!inită+ 1el mai imortant este )e a .ti să trăie.ti corect
entru a te ,ntări+ 1hiar cunoa.terea este ericuloasă )acă nu aţi )e$voltat anumite calităţi care ermit o &ună
!olosinţă+
1ineva( )e e*emlu( ar vrea să cunoască vieţile sale anterioare+ 2ine,nţeles( aceasta oate să0l a4ute să
,nţeleagă anumite evenimente ale vieţii sale actuale6 )ar( )acă ar !i ,ntr0a)evăr util să ne amintim )e ,ncarnările
noastre trecute( )e ce Inteligenţa naturii a lăsat un voal asura memoriei oamenilor: Dacă ar !i !ost at#t )e
necesar( ea nu ar !i lăsat acest voal .i toată lumea .i0ar !i amintit+ 7oi vreţi să .tiţi ceea ce s0ar ,nt#mla )acă ,n
starea actuală a lucrurilor( oamenii .i0ar aminti )e vieţile lor anterioare: 1um nu au lucrat asura calităţilor milei(
in)ulgenţei( genero$ităţii( c#n) cineva ar )escoeri că cutare sau cutare i0a !ăcut rău( ;0a !urat( sau asasinat chiar(
veţi ve)ea cum vor )ecurge lucrurile5 Ar !i )in nou certuri intermina&ile5 /e c#n) )acă nu .i0ar aminti )e nimic( )acă
nu ar .ti că cel care a !ost cel mai rău inamic ,ntr0o altă ,ncarnare este acum un mem&ru al !amiliei sale 0 aceasta
se ,nt#mlă )eseori 0 totul va merge &ine( această ignoranţă ermite ca ei să0.i regle$e mai u.or a!acerile+
1unoa.terea este )eseori ericuloasă+ 3ingura cunoa.tere( ,ntr0a)evăr utilă entru voi( este cea care vă
)escoeră Legile 7ieţii( !ără a vă re$enta alături alte tentaţii care riscă să vă ,mie)ice să evoluaţi+ Mulţi ar vrea
să !ie clarvă$ători( )ar clarvi$iunea este cea mai teri&ilă )intre !acultăţi )acă aţi )e$voltat0o rematur( entru că nu
ve)eţi )ec#t realităţile ,ngro$itoare( teri!iante ale Lumii astrale .i( su!erin) veţi cere chiar Domnului să vă ia acest
)ar+ At#ta tim c#t nu sunteţi su!icient )e )e$voltaţi entru a !i caa&ili a vă ,nălţa !oarte sus( #nă la contemlaţia
Lumii )ivine( veţi !i o victimă ne!ericită+ Deoarece este ,ngro$itor să arunci o rivire asura a tot ceea ce lute.te ,n
inima .i ,n caul oamenilor+ Nu este su!icient să -ve$i-( tre&uie să !ii caa&il să re$i.ti la ceea ce ve$i+ Tre&uie să vă
,ntăriţi( să vă uri!icaţi6 numai cu această con)iţie veţi utea să vă )e$voltaţi clarvi$iunea !ără a vă asuma riscuri(
)eoarece ,n acest moment veţi avea uteri chiar .i asura 3iritelor rele+
Eu .tiu că mulţi se ,ntrea&ă )e ce nu insist mai mult asura racticii 8tiinţelor oculte6 ar )ori s0o !ac+ Ei nu0
.i )au seama că0.i )oresc lucruri care nu ot să le !ie at#t )e utile sau care ot să le !ie chiar nocive+ %ie ca ei să
ai&ă ,ncre)ere ,n mine .i să mă lase să !ac a.a cum .tiu6 am un rogram .i totul se va )erula )uă acest rogram+
Oamenii sunt asemeni coiilor: ,ntot)eauna atra.i )e ceea ce0i va răni sau ,i va !ace &olnavi+ 3u& in!luenţa unei
cărţi ei se )eci) să se lanse$e ,ntr0o e*erienţă sau ,n alta6 )ar 8tiinţele oculte sunt un )omeniu ericulos( !oarte
ericulos+ /entru a !i la a)ăost )e ericole( tre&uie să !ii ghi)at )e entităţi !oarte elevate( .i aceste Entităţi nu
accetă să vă ghi)e$e )ec#t ,n momentul ,n care ele vă) că aţi avut o activitate interioară )e uri!icare .i că sunteţi
)e$interesat+ Ele nu se vor ocua )e rimul i)iot sau in)ivi) lacom care vrea să utili$e$e %orţele Lumii invi$i&ile
entru a0.i satis!ace cariciile+
Ma4oritatea oamenilor e care i0am ,nt#lnit 0 .i Dumne$eu .tie c#ţi am ,nt#lnit5 0 arată( rin atitu)inea lor(
acţiunile lor( că ei nu cer )ec#t uteri+ Nimeni( nicio)ată nu cere &unătate( iu&ire( uritate( entru că asta nu a)uce
nici un !el )e avanta4 material+ 8i totu.i( aceste virtuţi sunt cele care salvea$ă )e toate ericolele .i a)uc toate
&inecuv#ntările( )ar ei nu vă) aceasta .i( )acă li se e*lică( nu vor s0o a)mită+ Dar( ,n orice ca$( eu vă averti$e$:
nu a.tetaţi să mă ve)eţi că insist asura altui lucru )ec#t asura acestor virtuţi+ 1hiar )acă ele nu sunt
consi)erate ca avanta4oase( rea uţin contea$ă( noi vom lucra ,ncă ani )e $ile asura acestor virtuţi inutile .i
neinteresante( lăs#n) nee*lorate toate !rumoasele lucruri e care ni le re$intă 8tiinţa ocultă+++ 8i vom ve)ea ,ntr0
o $i cine avea )retate+
1#ţi me)iumi am ,nt#lnit( care erau ,ntr0o stare )elora&ilă entru că nu au avut nici un mi4loc )e aărare
,motriva Lumii invi$i&ile5 Este &ine să !ii sensi&il( )ar )acă nu v0aţi e*ersat voinţa( )acă nu aţi ,nvăţat să )eveniţi
re$istenţi( sunteţi ier)uţi+ /entru a re$ice( ei vor să se a&an)one$e 3iritelor( )ar 3iritele( voi .tiţi( sunt )e toate
!elurile+ 'nele( vă$#n) oamenii !ără aărare( ro!ită sre a se servi )e ei( sre a0i ,n.ela( sre a le lua !orţele+ 8i(
c#ţiva ani )uă aceea( ace.ti sărmani oameni sunt comlet )e$a*aţi6 !ie că este ,ntr0un )omeniu sau altul( ei merg
sre ruină: sau se aucă )e &ăut( sau se a&an)onea$ă orgiilor( sau au halucinaţii( sau ,.i ier) sănătatea+++ "nainte
)e a vă lansa ,n anumite e*erienţe( tre&uie să .tiţi care sunt riscurile6 nu este su!icient să !iţi atra.i( a.a( ,n mo)
simlu( )e anumite asecte ale 8tiinţelor oculte+ Toţi verita&ilii Mae.tri o să v0o sună+ Dar ,n $iua ,n care vor
ve)ea că sunteţi regătiţi( ei ,n.i.i vor !i cei care vor !ace să co&oare voalul .i atunci tot ceea ce veţi )ori să .tiţi .i
să cunoa.teţi va !i aici( accesi&il+
'nii( )e e*emlu( au au$it vor&in)u0se )e %orţa kun)alini e care Coghinii )in In)ia ,nvaţă s0o tre$ească .i(
ime)iat( !ără a .ti toată activitatea )e uri!icare reala&ilă care este necesară( iată0i )eci.i să tre$ească această
%orţă+ Dar ce vor !ace ei )uă aceea( cu kun)alini: Ea ,i va ar)e( aceasta este totul5 Am avut această e*erienţă
c#n) eram !oarte t#năr: aveam ;D ani( !ăceam e*erciţii )e resiraţie tim )e $ile ,ntregi .i( iată că &rusc( ,ntr0o $i
kun)alini s0a tre$it+ A !ost o sen$aţie teri&ilă( ca .i cum creierul meu era e unctul )e a ar)e .i mi0a !ost !oarte
!rică+ Am !ăcut atunci e!orturi gigantice entru a o a)ormi )in nou 0 )ar( ce e!orturi5 0 .i am reu.it+ %orţa kun)alini se
oate tre$i la !iinţe chiar )acă nu sunt at#t )e avansate )in unct )e ve)ere siritual6 ea oate să se tre$ească .i ,n
mo) acci)ental( .i( cum este o %orţă teri&ilă( cel ce nu este regătit oate să )evină ne&un sau să !ie antrenat #nă
,n In!ern+ 1eea ce mi s0a ,nt#mlat c#n) am !ost t#năr ar !i utut !i entru mine cea mai mare nenorocire( )acă n0a.
!i !ost caa&il să a)orm )in nou această %orţă+ Din !ericire( 1erul veghea5
Dragii mei !raţi .i surori( nu vă gră&iţi( )eci( să e*erimentaţi 8tiinţele oculte6 ,nceeţi rin a vă lega )e
/uritate( )e Lumină( iar ,ntr0o $i toate reali$ările sirituale vor !i osi&ile entru voi+
IV - A NU CON4UNDA E5OTISMUL CU SPIRITUALITATEA
I
Din ce ,n ce mai mult ţările occi)entale sunt inva)ate )e "nvăţăminte venite )in Orient+ Nu sunt eu cel care
voi nega valoarea acestor "nvăţăminte .i acestor )isciline milenare+ Toate marile religii .i !ilo$o!ii ale In)iei(
Ti&etului( 1hinei( 9aoniei( au !ost v#r!uri ale g#n)irii .i siritualităţii+ Dar ceea ce un eu la ,n)oială este
e!icacitatea acestor -Coga- entru occi)entali( )at !iin) mai ales mo)ul ,n care ei ,l ractică( chiar )acă sunt hin)u.i(
ti&etani sau 4aone$i care vin să0i ,nveţe+ Eu vă) că( entru ma4oritatea )intre ei( aceasta răm#ne e*terior(
suer!icial+ 1um ot ei să0.i imagine$e că racticarea c#torva asane Ao$iţiiB( mu)re AgesturiB .i recitarea a c#teva
mantre ,i vor trans!orma: 'nii vor sune că erau o$iţii ale lui 2u))ha c#n) el me)ita su& smochin .i că el a rimit
iluminarea+ Este osi&il( )ar tre&uie luat ,n consi)erare ce !iinţă era 2u))ha+ Nu o$iţiile e care le0a luat( gesturile
e care le0a !ăcut( l0au !ăcut să !ie 2u))ha( ci calităţile sale e*ceţionale( iar acestea( s0ar !i mani!estat oricare ar !i
!ost o$iţiile e care le0ar !i luat+
Eu nu sun că anumite o$iţii( anumite mi.cări nu contri&uie la a sensi&ili$a omul la curenţi ,n mo)
articular &ene!ici sau uternici( )ar nu acesta este esenţialul+ Dacă omul nu are ,n el verita&ile )iso$iţii entru
7iaţa sirituală( nici un e*erciţiu nu va utea acoeri această lacună+
1#n) am !ost ,n 9aonia am etrecut c#teva $ile ,ntr0o mănăstire &u)istă $en+ 1eea ce m0a mirat la
călugării acestei mănăstiri( .i )e alt!el la ma4oritatea călugărilor e care i0am ,nt#lnit .i care racticau $en0ul( este
ine*resivitatea !eţei lor )uă me)itaţie: nici o lumină nu0i iluminea$ă( nici o viaţă nu0i animă .i( chiar la unii(
trăsăturile sunt )e o mare )uritate+ 2ine,nţeles( nu mă voi ronunţa asura unei )isciline e care nu o cunosc
&ine6 )ar( )in unct )e ve)ere al a)evăratei 8tiinţe iniţiatice( o me)itaţie care nu este un contact cu Lumea )ivină(
care nu este susceti&ilă )e a lăsa urme )e o mai mare Iu&ire( )e o mai mare Lumină( nu este !oarte utilă+
"mi veţi sune că scoul $a0$en0ului este )e a ori g#n)irea( )e a !ace vi)ul+ Din ne!ericire( găsesc că ,n
anumite ca$uri acest vi) se simte rea mult+
Nu se oate lua ca sco ,n viaţă )e a te a.e$a .i )e a !ace vi)ul+ 1ă este util uneori( eu nu sun nu( .i( )e
alt!el( e*istă multe lucruri )e sus asura racticii vi)ului+ Nu tre&uie nicio)ată să uităm că vi)ul este !ăcut entru a
!i umlut+ De ,n)ată ce un vi) se !ace un)eva( e*istă tot)eauna un element care vine să se re$inte entru a0l
umle+ Deci( )acă ,nainte )e a !ace vi)ul ,n voi ,n.ivă nu sunteţi uri!icaţi( %eţi atra,e #eea #e #!respun$e st"rii
%!astre $e $e#"$ere interi!ar": Entit"ţi 6ntune#ate i r"u-"#"t!are $e #are nu %eţi ti s" %" ap"raţi+
Este &ine să creaţi vi)ul ,n voi entru a )eveni ca un reciient un)e 1erul va veni să )eună toate
slen)orile sale6 )ar( ,nainte( tre&uie să regătiţi terenul+ /entru a !ace vi)ul voi !aceţi ael la /rinciiul !eminin )in
voi ,n.ivă( care este asiv( recetiv( )ar activitatea )e regătire tre&uie s0o !aceţi cu /rinciiul masculin( activ(
emisiv( a)ică voinţa( !acultatea )e a luta entru a se rote4a+ "n 7iaţa sirituală este imortant să iei cuno.tinţă )e
necesitatea activităţii cu cele )ouă /rinciii: a .ti c#n) tre&uie să !iţi recetivi .i c#n) tre&uie să !iţi emisivi( c#n)
tre&uie să roiectaţi curenţi .i c#n) tre&uie să0i atrageţi+ Dacă oamenii trăiesc ,n )e$or)ine( )acă sunt crisaţi(
)e$a*aţi( &olnavi( este entru că ei n0au ,nţeles &ine cum să lucre$e cu aceste )ouă /rinciii( cum să le
echili&re$e( cum să le a4uste$e+
"n Lumea invi$i&ilă lutesc creaturi monstruoase( ro)use )e g#n)uri .i sentimente ale oamenilor criminali(
ale magicienilor negri .i care caută să intre este tot un)e găsesc o oartă )eschisă( a)ică oameni sla&i( incaa&ili
să se aere+ Deci( a&ia )uă ce v0aţi uri!icat .i ,ntărit entru a nu !i inva)aţi )e aceste Entităţi ,ntunecate( uteţi să
vă e*ersaţi !ără ericol să !aceţi vi)ul )in voi ,n.ivă+ De alt!el( anumite sim&oluri ale cre.tinătăţii( ca cua Eraal0ului(
arată că aceste ractici ale vi)ului nu aarţin ,n mo) e*clusiv Tra)iţiilor orientale( ca &u)ismul $en+ 1ua Eraal0ului
conţine un ,ntreg "nvăţăm#nt+ 1ua este un sim&ol !eminin care invită )isciolul să se ună ,ntr0o stare )e
recetivitate entru a atrage această chintesenţă cosmică care este s#ngele lui Fristos+ 3iritul lui Fristos )evine
3!#ntul Eraal: toată !iinţa sa este o cuă ,n care Fristos vine să locuiască+
Deci( ve)eţi voi( această ro&lemă a vi)ului nu este clară entru mulţi+ Nu tre&uie să vă lansaţi ,ntr0o
ractică sirituală su& rete*tul că ea a )evenit acum la mo)ă+ Gen0ul( la !el ca toate )i!eritele sorturi Coga( este o
)iscilină !oarte veche usă la unct )e !iinţe )e o e*ceţională elevaţie( )ar care nu mai sunt racticate ,n acela.i
sirit nici chiar ,n ţările lor )e origine+ 8i găsesc că mai ales mo)ul ,n care occi)entalii se aruncă asura acestora
este )estul )e ,ngri4orător+ Deoarece este o ilu$ie să cre$i că !ără o .tiinţă recisă( rivitoare la structura omului .i a
raorturilor sale cu 'niversul( !ără anumite reguli )e viaţă !oarte stricte( !ără un ,nalt i)eal )e iu&ire .i )e
!raternitate( c#teva o$iţii vă vor ermite să o&ţineţi mari re$ultate sirituale+ Este o ilu$ie tot at#t )e mare ca .i
aceea )e a cre)e că( merg#n) ,n !iecare )uminică la slu4&ă( ,ngenunchin)( lu#n) aă s!inţită( !ăc#n) semnul crucii
.i rimin) ,mărtă.ania( un cre.tin va !i vi$itat )e Duhul 3!#nt+
/racticile religiilor cre.tine atrag )in ce ,n ce mai uţini occi)entali( care0.i imaginea$ă că !ac )ova)ă )e o
mai mare siritualitate urm#n) un "nvăţăm#nt oriental+ Ei &ine( să .tiţi că uteţi !i ,ncă un mare siritualist(
răm#n#n) cre.tin .i că( )in ne!ericire( uteţi să racticaţi tot !elul )e Coga !ără a atinge nicio)ată 3iritul+
II
Aveţi o ortocală6 8tiinţa .i toate sistemele !ilo$o!ice vă vor e*lica o mulţime )e lucruri re!eritoare la ea:
originea( elementele chimice care o comun( greutatea( !orma( rorietăţile sale( )i!eritele mo)uri )e a o utili$a(
sim&olistica ei etc+++ Teoretic ei .tiu totul( )ar uită esenţialul: uită să o guste5 Iar eu care nu cunosc nimic )in toate
acestea( eu măn#nc ortocala .i mă )es!ăt $i .i noate( Deci( !aceţi .i voi la !el: !iţi mai uţin eru)iţi( m#ncaţi5
Dar c#n) vor să se anga4e$e e )rumul siritualităţii( oamenii nu .tiu să se )e&arase$e )e acest o&icei
universitar care constă ,n acumularea )e cuno.tinţe( ,n voinţa )e a se in!orma( )e a atinge .i )e a !i la curent cu
totul( !ără a ractica( nicio)ată( o activitate asura sinelui+
2ine,nţeles( graţie acestei curio$ităţi( umanitatea a a4uns să !acă gigantice rogrese intelectuale+ Dar
entru 7iaţa sirituală este o atitu)ine !oarte )ăunătoare+
/entru a ractica o a)evărată activitate sirituală tre&uie să vă ţineţi )e o %ilo$o!ie( )e un sistem .i să0l
aro!un)aţi6 alt!el( cu organismul sihic se va etrece e*act ceea ce se etrece cu cel !i$ic+ Dacă m#ncaţi tot !elul
)e alimente &i$are )eveniţi &olnavi .i vomaţi+ "n acela.i mo)( -stomacul- sihic oate avea o in)igestie )in cau$a a
tot ceea ce voi ,i )aţi să ,nghită( entru că ce vreţi să !acă el cu un amestec )e Tra)iţii egitene( hin)use( ti&etane(
chine$e.ti( gnostice6 a$tece( la care mai a)ăugaţi teoso!ie( antrooso!ie sau mai .tiu eu ce: Dacă măcar aţi avea o
structură mentală su!icient )e soli)ă entru a .ti cum să vă con)uceţi ,n mi4locul a toate acestea5 Dar ma4oritatea
nu0.i oate !ace nici măcar o i)ee clară asura unui singur sistem !ilo$o!ic( .i iată0i că amestecă totul: ka&ala( $en0
ul( )rui$ii( alchimia( katarismul( !rancmaso0neria( tarotul5+++
Eu vă) chiar rintre voi unii care sunt regătiţi să accete c#ntecele .i gesticulaţiile oricărei Tra)iţii( !ără a0
.i )a seama că( e*ecut#n)u0le( vor s!#r.i rin a evoca tot !elul )e 3irite ,ntunecate+ 8i este trist( )eoarece aceasta
)ove)e.te ca )acă eu nu mai sunt aici entru a veghea( vă veţi lăsa ,m&arcaţi nu contea$ă un)e: rimul venit care
vă va eata rin gesturile sale .i ceremoniile magice( va !i cel e care0l veţi urma !ără a raţiona( !ără a re!lecta un)e
vă ot )uce toate acestea+ Nu ,nseamnă că tre&uie să a)otăm anumite ractici sau ritualuri entru că ele sunt
cunoscute .i au )evenit la mo)ă ,n Occi)ent( ca voo)uu0ul( )e e*emlu+ 1a ele să răm#nă ,n tri&urile lor( ,n
insulele lor( eu nu am nimic ,motrivă( )ar nu vreau aceasta ,n %raternitatea Al&ă 'niversală+
Mulţi la ora actuală acu$ă siritualitatea că )e$a*ea$ă oamenii+ Dar nu este gre.eala siritualităţii )acă
oamenii se ,ncăăţ#nea$ă să nu )orească să ,nţeleagă !atul că ea nu este un t#rg un)e se găsesc tot !elul )e
atracţii( chiar .i atracţiile cele mai ericuloase( ca )rogul( magia neagră sau erotismul+ A)evărata siritualitate( să o
,nţelegeţi &ine( este )e a4uns să !iţi voi ,n.ivă e*resia "nvăţăm#ntului )ivin e care ,l urmaţi+
1#n) am ,nceut să !ac reuniunile( eram la /aris ,n ;H3I( venea o mulţime )e &ăr&aţi .i !emei care au
vi$itat( )e4a( nu .tiu c#te "nvăţăminte+ Ei au venit( )eci( .i la noi .i( )uă c#tva tim( cre$#n) că au ,nvăţat tot ceea
ce era )e ,nvăţat( au lecat ,n altă arte+++ să ,nveţe ,ncă altceva5 Dar ce !el )e activitate interioară se oate !ace ,n
asemenea con)iţii: Am regăsit e unii )intre ei c#ţiva ani mai t#r$iu: au continuat să meargă este tot .i nicăieri( .i
!aţa lor era răvă.ită arăt#n) că nu !ăcuseră nici un !el )e rogrese ,n sensul a)evăratei siritualităţi+
Eu nu neg că este interesant sau chiar util să cuno.ti toate tentativele e care oamenii le0au !ăcut tim )e
secole .i milenii entru a străunge misterele 'niversului .i a se aroia )e Divinitate( )ar acest lucru nu este
su!icient+ Din moment ce aceste Religii .i aceste sisteme !ilo$o!ice nu vor&esc )ec#t )e slen)oare( )e er!ecţiune(
tre&uie să !aceţi un e!ort entru a reali$a acest i)eal+ 1#n) se vă) unii e cale )e a ţine )iscursuri asura gran)orii
.i ,nţeleciunii iniţiativelor )in trecut( e c#n) este at#t )e evi)ent că ei ,n.i.i au rămas mici( meschini( sla&i .i
incaa&ili )e a con)uce ,n mo) raţional viaţa lor( răm#i stue!iat+ 1um )e nu0.i )au ei seama c#t sunt )e ri)icoli .i
că nu aceasta este siritualitatea:
3er că acuma veţi ,nţelege )e ce nu vreau ca %raternitatea să )evină un t#rg un)e se găsesc ,ngrămă)ite
,n )e$or)ine tot ceea ce e*istă ca teorii .i ractici religioase+ Este osi&il ca voi să găsiţi ,n "nvăţăm#ntul nostru I)ei
sau meto)e care e*istă ,n alte !orme )e siritualitate6 este normal( )eoarece anumite A)evăruri !un)amentale se
regăsesc este tot( )ar nu tre&uie să amestecaţi esenţialul .i secun)arul( iar esenţialul răm#ne activitatea asura
sinelui roriu+
"n sanctuarele trecutului( Iniţiaţii nu0i sura,ncărcau e )isciolii lor cu cuno.tinţe+ Ei le revelau )oar c#teva
A)evăruri esenţiale .i răm#nea )isciolilor să le trăiască .i să se imregne$e cu ele+ Mae.trii uneau ,n aceste
cuvinte toată iu&irea lor( tot su!letul lor( tot 3iritul lor( iar )isciolii le luau( le gustau( le a&sor&eau( le trăiau6 ei se
hrăneau mult mai mult cu viaţa care era ,n satele acestor cuvinte( )ec#t cu cuvintele ,nsele+ /e c#n) acum( mai
ales ,n Occi)ent( oamenii nu au această sensi&ilitate care ermite )e a găsi 7iaţa e care o a)uc cuvintele entru
a se hrăni( a se ,ntări .i a se trans!orma( graţie acestei 7ieţi+ Ei iau notiţe( ,n mo) rece( !ără a !i simţit .i trăit nimic+
8i atunci( iată ratarea: toată această viaţă care utea să0i lumine$e( să0i vin)ece( să0i ,nvie( ei nu o rimesc .i ea
leacă atunci să atingă alte !iinţe( )ar nu e ei+ Nu intelectul vostru( ci su!letul vostru .i 3iritul vostru sunt cele care
tre&uie să !ie e rimul loc iar( ,n acest moment( ,n mo) simlu( graţie c#torva cuvinte care au !ost ronunţate( veţi
utea ,ntr0o $i să călătoriţi ,n saţiu+
Di!erenţa ,ntre un intelectual .i un verita&il siritualist este că intelectualul a ales lanul ori$ontal: vr#n) !ără
,ncetare să e*tin)ă c#mul cuno.tinţelor sale( el se )e$voltă la sura!aţă6 e c#n) siritualistul( care a ales linia
verticală( ,ncee să sae( să sae+++ #nă ,n $iua ,n care etrolul ţ#.ne.te .i el )evine arhimiliar)ar( e c#n) ceilalţi
sunt ,n mi$erie( ,n o!i)a tuturor hectarelor )e ăm#nt+ Iată( )acă voi vreţi să lucraţi ca .i noi( ,n ro!un$ime(
etrolul va ţ#.ni .i( )e aici( ,n c#tva tim( lumii ,ntregi i se va utea )istri&ui gratuit acest etrol+ 8i( cu at#t mai rău
entru Iran( cu at#t mai rău entru Ara&ia 3au)ită( le vom !ace concurenţă: etrol gratuit5 "n !ine( ,nţelegeţi cum
vreţi5
V - A ŞTI SĂ EC0ILI7RA2I LUMEA MATERIALĂ CU LUMEA
SPIRITUALĂ
Este evi)ent că omul este mai &ine regătit entru viaţa ,n materie )ec#t entru 7iaţa sirituală( )eoarece
instrumentele e care le ose)ă entru a trăi .i a munci ,n lanul !i$ic( cele cinci simţuri( sunt mult mai )e$voltate
)ec#t instrumentele care ,i ermit să muncească ,n Lumea siritului+
Dacă )eci)eţi să vă construiţi o casă( sunt su!iciente c#teva sătăm#ni( e c#n) )acă vreţi să creaţi ,n
)omeniul siritual( nimeni nu ve)e nimic( nici voi( nici ceilalţi+ Deci( nici un !el )e certitu)ine( nici o claritate .i sunteţi
in)ecis( ne!ericit( asaltat )e ,n)oieli #nă la unctul ,n care aveţi )orinţa )e a lăsa totul .i )e a vă lansa ca toată
lumea ,ntr0o activitate a cărui re$ultat este vi$i&il entru toţi+ %aceţi cum vreţi( )ar ,ntr0o $i( chiar ,n mi4locul celor mai
mari succese( veţi simţi că ,n interior vă lise.te ceva+ 8i este normal( entru că n0aţi atins esenţialul( nu aţi lantat
,ncă( orice ar !i( ,n )omeniul Luminii( al ,nţeleciunii( al iu&irii( al uterii( al eternităţii+ 3ă .tiţi că )oar reali$ările
voastre interioare vă aarţin ,ntr0a)evăr( )eoarece ele singure au ră)ăcini ,n voi6 iar c#n) lecaţi )incolo( veţi avea
,n su!letul vostru( ,n inima voastră( ,n 3iritul vostru ietre reţioase 0 calităţi( virtuţi 0 )e )us cu voi( iar numele
vostru va !i ,nscris ,n 1artea 7ieţii ve.nice+
/rincialul avanta4 al )rumului sre interior( al )rumului siritual( este valoarea elementelor e care le
acumulaţi: ele sunt !ăcute )in materia cea mai ură( cea mai luminoasă( )intr0o materie care vine )e la Dumne$eu+
Aoi( ele vă aarţin( ,ntr0a)evăr( )eci voi sunteţi &ogaţi+ "n !ine( al treilea a avanta4( este că( !iin) &ogaţi( )eveniţi
li&eri .i trăiţi ,n ace .i lenitu)ine+
2ogăţia unui siritualist este ceva e*trem )e su&til( insesi$a&il chiar6 )acă este con.tient )e aceasta el este
&ogat av#n) &ogăţia Domnului( ose)ă 1erul .i /ăm#ntul( e c#n) alţii nu au )ec#t o mică &ucată )e teren e
un)eva+
Deci( iată )ouă căi: una care ,n aarenţă nu a)uce nimic( )oar )eceţii( )ar care vă va )a totul( at#t )e
&ine că ,ntr0o $i veţi utea sune: -Eu nu am nimic( .i totu.i 'niversul ,mi aarţine-6 .i cealaltă cale( care vă a)uce
tot ceea ce )oriţi( )ar care vă va lăsa ,ntot)eauna nesatis!ăcut( )eoarece veţi simţi( chiar )acă )eţineţi ceva( că
esenţialul v0a scăat+
Toţi cei care cunosc &ine natura activităţii lor sun( ,n legătură cu anumite o&stacole: -Ei )a( sunt
inconvenientele meseriei-( )ar aceasta nu0i ,mie)ică să continue+ Toată lumea .tie că !iecare meserie are
inconvenientele ei+ 8i )e ce sirituali.tii nu cunosc inconvenientele meseriei lor: Din moment ce ei se
)escura4ea$ă( )in moment ce ei )oresc să a&an)one$e( aceasta )ove)e.te că ei nu le cunosc6 )acă le0ar !i
cunoscut )inainte( ar !i continuat cu ,ncă mai multă ar)oare+
3ecretul este )e0a vrea să vă instruiţi( )e0a vrea să vă lărgiţi c#mul )e vi$iune+ Din ne!ericire( mulţi( c#n)
vă) amloarea( imensitatea unui "nvăţăm#nt siritual( ,n loc )e a se &ucura sunt ,ngro$iţi .i intră ,n cochilia lor+ Ei
&ine( iată oameni care nu vor merge rea )earte+ Dacă răm#neţi cramonaţi vechilor voastre i)ei( cre$#n) că veţi
!i mai &ine ast!el( vă ,n.elaţi: tot !elul )e neca$uri vor veni să vă i.te( să vă mu.te( să vă hărţuiască( entru a vă
,minge( ,n !ine( să evoluaţi+
Am ,nt#lnit mulţi oameni care mi0au sus: -Ah( este !ormi)a&il( Maestre( "nvăţăm#ntul vostru5 A. vrea să
mă consacru lui( )ar mai ,nainte )e toate tre&uie să mă achit )e anumite sarcini !aţă )e soţul meu 0 sau )e soţia
mea( !aţă )e coiii mei etc+- 2ine( )e acor)+ Dar )uă ;> ani( ?> )e ani ,i riveam: nu reu.iseră ,ncă să se
eli&ere$e )e aceste sarcini+ 8i chiar unii muriseră )e4a( !ără să !i reu.it să consacre un minut 7ieţii sirituale+ De
ce: /entru că ei aveau un raţionament eronat+ /entru a se consacra Luminii( unui "nvăţăm#nt )ivin( nu tre&uie să
a.tetaţi să vă aran4aţi asta sau cealaltă( )eoarece nimic nu este nicio)ată )e!initiv aran4at: ,ntot)eauna e*istă
ceva care un)eva nu merge+ Nu a.tetaţi: chiar )acă nimic nu este aran4at( consacraţi0vă ,ncă )e acum 7ieţii
sirituale .i veţi ve)ea că totul se va aran4a( chiar !ără ca voi să .tiţi cum+
Orice aţi !ace ,n )omeniul material( nimic nu este nicio)ată )e!initiv la locul lui+ Este e*act ca .i cum aţi
,ncerca să re)aţi !orma s!erică unei mingi )e cauciuc sarte+ 1#n) veţi a4unge să surimaţi sco&itura )intr 0o arte(
ea se !ormea$ă ,n cealaltă arte+ 1re)eţi că sunteţi lini.tit entru că v0aţi măritat !ata( )ar iată că ea nu se mai
,nţelege cu soţul ei( )ivorţea$ă .i( atunci( ce mai istorie5 3au sunt neoţii vo.tri care ,nce să vină( .i a.a mai
)earte( casa este acum rea mică .i tre&uie să vă mutaţi+++ 8i aoi este un coil care se ,m&olnăve.te+++ 7ă sun(
este intermina&il+ Deci nu a.tetaţi entru a vă consacra 7ieţii sirituale6 )ar să .tiţi că )atorită 7ieţii sirituale veţi
găsi soluţii mai &une ro&lemelor care vi se vor ivi+
Acum( &ine,nţeles( tre&uie să .tiţi să ăstraţi măsura+ 'n !rate ,mi sunea ieri: -Maestre( am )ecis să0mi
organi$e$ )e acum ,ncolo viaţa( ,n asemenea mo) ,nc#t să nu ,mi mai cheltuiesc timul .i energiile ,n lume-+ L0am
!elicitat( )ar s!ătuin)u0l totu.i să nu e*agere$e ,n celălalt sens( )eoarece nu se oate trăi ca .i c#n) lumea(
societatea nu ar e*ista+ Alt!el( trăiţi ca un ara$it .i nu este recoman)a&il+ Tre&uie să .tiţi să acor)aţi cele )ouă
asecte ale e*istenţei: viaţa ,n lume .i 7iaţa interioară+ Este o ro&lemă ,n !aţa căreia m0am găsit us ,ncă )e la o
v#rstă !rage)ă .i este o ro&lemă e care .i voi( la !el( tre&uie să o re$olvaţi: cum să trăiţi ,n lume( să aveţi relaţii cu
ea( acor)#n)( totu.i( rimul loc esenţialului: su!letului vostru( 3iritului vostru+
Duă mo)ul său )e a acor)a cele )ouă asecte( material .i siritual( !iecare revelea$ă inteligenţa sa(
iu&irea sa( voinţa sa( .i nimic nu este mai )i!icil+ /entru unii( tentaţia este )e a se arunca ,n viaţa materială uit#n)
)e 7iaţa 3iritului( iar entru ceilalţi )e a nu se ocua )ec#t )e 7iaţa 3iritului( uit#n) )e viaţa materială+ E*istă o a
treia soluţie( .i ea este cea e care !iecare tre&uie să o găsească entru el ,nsu.i( )eoarece !iecare ca$ este
articular+ La &a$ă( &ine,nţeles( toate !iinţele umane ose)ă aceea.i natură( aceea.i chintesenţă( acelea.i nevoi: ei
au ie.it )in m#inile 1reatorului( )in acelea.i -ateliere-( )acă voi vreţi( )ar gra)ul lor )e evoluţie nu este acela.i(
temeramentul lor nu este acela.i( nici vocaţia lor ,n această e*istenţă( iar !iecare tre&uie să0.i re$olve in)ivi)ual
ro&lema sa !ără a vrea să0.i imite vecinul+ 1el care se simte ,mins să !on)e$e o !amilie nu oate să re$olve
ro&lema ca .i cel care re!eră să răm#nă celi&atar+ 1el care are nevoie )e multă activitate !i$ică nu oate să )ucă
aceea.i viaţă ca .i cel care are un temerament me)itativ( contemlativ+ %iecare are calea sa( misiunea sa .i( chiar
)acă vă luaţi Maestrul vostru ca mo)el( voi tre&uie( ,ntot)eauna( să vă )e$voltaţi ,n !uncţie )e roria voastră
natură+ Este vor&a )oar ca voi să uteţi să c#ntaţi -artitura- )ată( resect#n) notele( măsura( ritmul6 sunteţi
o&ligaţi s0o c#ntaţi cu vocea voastră care nu seamănă( ,n mo) sigur( cu cea a Maestrului vostru( )ar aceasta nu
are nici un !el )e imortanţă+ 3ingurul lucru imortant este să e*ecutaţi er!ect -artitura-( a)ică să vă con!ormaţi
)oar %ilo$o!iei veri)ice( %ilo$o!iei eterne a Iniţiaţilor+
VI - MAESTRUL' O/LINDĂ A ADEVĂRULUI
I
Dacă un om nu se cunoa.te( )acă nu este con.tient )e )arurile .i )e lacunele sale( )e osi&ilităţile .i )e
insu!icienţele sale( el nu oate să reu.ească mare lucru ,n viaţă( nici să ai&ă relaţii armonioase cu celelalte !ături(
iar )e aici se ivesc entru el comlicaţii( ciocniri( certuri+ 30ar utea chiar sune că cele mai mari ne!ericiri care li se
,nt#mlă oamenilor sunt )atorate acestei lise )e cuno.tinţă )e sine+ A .ti ceea ce e.ti( ce rere$inţi( ceea ce e.ti
caa&il sau nu să !aci+++ Da( a .ti să te situe$i: tocmai re!eritor la acest su&iect omul se ,n.eală !ără ,ncetare .i este
!oarte grav+ "ntrerin)erile( căsătoriile( asociaţiile( tot ceea ce !aceţi riscă( să nu reu.ească )acă( nu aţi us o
cunoa.tere clară a roriei naturi .i a altuia( &ine,nţeles+ "nţeleciunea ,ncee rin cunoa.terea )e sine+
Dar cum să te cuno.ti: Omul este )otat cu organe necesare cunoa.terii( )oar că( iată( el este construit ,n
asemenea mo) ,nc#t nu se oate ve)ea+ El ve)e lumea e*terioară( el ,i ve)e e ceilalţi( )ar el ,nsu.i( nu se ve)e+
/entru a se ve)ea ,n lumea !i$ică ,i tre&uie un o&iect ,n care să se re!lecte: sura!aţa aei sau o oglin)ă+++ El are(
)eci( nevoie să se va)ă ,n ceva e*terior lui+ La !el este .i ,n )omeniul sihologic: omul are nevoie )e ceilalţi entru
a )escoeri ceea ce este+ Dar ceilalţi( care nu sunt nicio)ată e )e0a ,ntregul luci$i( nici )e$interesaţi( nu ot să !ie
oglin$i imeca&ile+ Ei ,i trimit o imagine )e!ormată a lui ,nsu.i+ /entru motive )e care sunt ,n mo) rar con.tienţi(
oamenii au simatii .i antiatii .i( )eci( vor e*agera calităţile .i )e!ectele altora+ Dacă cineva este inamicul vostru( ,i
sunteţi antiatic .i( ,n consecinţă( el va amli!ica )e!ectele voastre #nă la unctul )e a nu vrea să recunoască cea
mai mică virtute+
-Dacă este alt!el( veţi sune voi( noi vom ,nvăţa să ne cunoa.tem citin) cărţi-+ -%oarte &ine( )ar totul
)ein)e )e ce cărţi vă veţi alege .i la ce nivel vă vor a4uta să vă cunoa.teţi-+ -Ei &ine( atunci viaţa ne va ,nvăţa să
ne cunoa.tem-+ -Ah5 Asta )a( o cre)( )oar că va tre&ui mult tim .i acesta vă va costa !oarte scum6 vă veţi
cunoa.te uţin mai &ine( )ar agu&ele vor !i ireara&ile-+ Mi4locul e care eu vi0l recoman)( cel mai economic( cel
mai ,nţelet( cel mai e!icace( este )e a0i cere 1erului să vă lase$e ,n !aţa unei oglin$i er!ecte( a)ică o !iinţă )e o
mare a&negaţie( )e un mare )e$interes( care nu are nici un !el )e intenţie să vă ,n.ele entru a ro!ita )e voi6 iar
această oglin)ă este un verita&il Maestru+ Eăsiţi un Iniţiat .i ,ntre&aţi0l: -1e rere$int eu: 1e e*istă ,n mine: 1are
sunt slă&iciunile e care tre&uie să le com&at( &ogăţiile( talentele e care tre&uie să le )e$volt: 1ărei munci ,i sunt
re)estinat:- Iar el( care este )e$interesat( va intra ,n comunicare cu 1erul .i vă va )a răsunsuri imeca&ile+
Acum( )acă această oglin)ă a4unge să re!lecte$e c#teva )in )e!ectele voastre( oare tre&uie să !iţi !urio.i
,motriva ei: Din contră( tre&uie să mulţumiţi 1erului .i să suneţi: -Oh5 1#te catastro!e voi evita( )e c#te
nenorociri ,i voi scuti e alţii-( )ar oamenii nu vor să se va)ă a.a cum sunt: ei re!eră să trăiască ,n ilu$iile lor+ De
aceea un Maestru .tie )inainte ceea ce ,l a.teată atunci c#n) )eschi)e gura+ 1eea ce i se va răsun)e nu este:
<Aveţi )retate-( ci -Nu( nicio)ată( vă ,n.elaţi( nu este )eloc a.a-+ Da( Maestrul se ,n.eală( )ar nu ei5
/entru un iniţiat este o ro&lemă să .tie cum să0i !acă e oameni să accete A)evărul+ De e*emlu( o soră
vine să mă va)ă .i mă ,ntrea&ă: -Maestre( a. vrea ca să0mi suneţi care sunt slă&iciunile mele( )e!ectele e care
tre&uie să le corecte$-+ -8i nu veţi !i suărată:- -Nu( nu( voi acceta totul-+ Eu ,nce să0i sun c#teva cuvinte .i(
iată( că ea )e4a l#nge5 Atunci eu ,i sun: -Dacă l#ngeţi( tre&uie să mă oresc )eoarece sunteţi at#t )e a&sor&ită
)e suărarea )umneavoastră ,nc#t nu ascultaţi nimic )in ceea ce eu vă e*lic( nici măcar nu au$iţi-+ /entru a
,nţelege tre&uie să !aceţi să treacă sentimentele voastre+ 1e uteţi ,nţelege )acă ime)iat sunteţi suăraţi( 4igniţi:
8i să nu cre)eţi că este a)evărat )oar entru cei e care0i rimesc ersonal+ 1#n) vor&esc ,n sală( vă)
unii care sunt nemulţumiţi )e e*licaţiile mele .i care( ,n loc să mă asculte( se ,nchi) ,n nemulţumirea lor+ Dacă
este entru a nu asculta nimic( entru a nu ,nţelege nimic( este inutil să mai veniţi aici+ 7oi tre&uie să veniţi cu
singurul sco )e a cunoa.te A)evăruri e care nu le cunoa.teţi .i care vă vor a4uta să vă trans!ormaţi viaţa+ /entru
aceasta tre&uie să accetaţi să !iţi uţin scuturat+ Dacă tre&uie( ,ntot)eauna( să vă comătimesc .i să vă sun: -Ah5
sărmanul meu &ătr#n( ce ne!ericit e.ti 5- La ce oare v0ar servi asta: 1#n) un coil ca)e .i se răne.te( el l#nge
uţin( &ine,nţeles+ 8i )acă( entru a0l consola( i se sune: -Oh( sărmanul meu iu&it( )ar este ,ngro$itor( tu te0ai
lovit-( el va l#nge )e $ece ori mai tare .i mai mult tim+ /e c#n) )acă ,i suneţi: -Fai( nu este nimic-( el se ri)ică .i
s0a terminat( )ouă minute )uă aceea nu se mai g#n)e.te la ce a !ost+ Deci( să nu cre)eţi că tre&uie să )el#ngeţi
e cineva( )eoarece( )eseori( este cel mai &un mi4loc )e a0i mări slă&iciunea .i lenea+
Rolul unui Maestru nu este )oar să mani!este multă iu&ire .i tan)reţe+ /entru rogresul .i avansarea
)isciolilor săi el tre&uie să se arate .i sever( sun#n)u0le anumite A)evăruri+ 8i cu at#t mai rău )acă aceasta nu le
lace )isciolilor5 Dacă ar tre&ui să mă ocu )e reacţiile voastre( )e oinia voastră asura mea( nu voi !ace
nicio)ată nimic+ 'nii )intre voi mi0au )estăinuit că ,n momentul ,n care le0am arătat slă&iciunile lor( m0au )etestat+
3ă mă )eteste( cu at#t mai rău( am o caraace( )ar entru a le !ace &ine sunt o&ligat să0i scutur+ Dacă ei continuă
să0.i imagine$e că sunt imeca&ili( e c#n) ,n realitate se con)uc ,ntr0un mo) !oarte or)inar sau chiar )emn )e
)o4ană( ce rogrese ot să !acă: Este mult mai &ine ca ei să cunoască anumite A)evăruri( chiar )acă ele ,i !ac mai
,nt#i să su!ere6 aceste su!erinţe nu vor )ura( iar Lumina e care o vor avea( ,n tine( asura lor ,n.i.i( le va ermite
să se corecte$e .i să avanse$e+ /#nă ,n $iua ,n care ,.i vor )a seama că am !ost entru ei )e o asemenea utilitate(
,nc#t mă vor căuta .i e alte lanete entru a0mi mulţumi+
1#n) sunteţi &olnavi( accetaţi c#teva reme)ii )e$agrea&ile entru a vă vin)eca+ Ei &ine( ,n )omeniul
siritual tre&uie să !aceţi la !el: sunteţi &olnavi )e mult tim .i aveţi nevoie )e un tratament entru a vă vin)eca+
Dacă nu vreţi să0l accetaţi( cu at#t mai rău6 nu vă veţi vin)eca+
De alt!el( )acă vă las să !aceţi orice !ără să vă sun nimic( 1erul va !i nemulţumit+ El ,mi va sune: <E.ti
temător( nu vrei să le sui A)evărul entru a nu suăra e cutare sau e cutare( .i atunci totul se va ră&u.i )in
vina ta5- Eu( eu )oresc să vă !ac lăcere( )ar am .i )atoria mea( resonsa&ilităţile mele+ De alt!el( un Maestru care
,nchi)e ochii nu este util+ Eu n0a. urma nicio)ată un asemenea Maestru5 De ce să am un Instructor )acă el mă lasă
să !ac toate rostiile !ără a mă lumina( !ără a mă corecta: 7e)eţi voi( )isciolii nu au nici o i)ee )esre ceea ce
tre&uie să a.tete )e la Maestrul lor+
Eu .tiu ceea ce !ac .i reali$e$ !oarte &ine situaţia+ Eu .tiu că )acă )oresc rietenia voastră( tre&uie să vă
,n.el( să vă !ac comlimente: -Ah5 nu e*istă alţii ca voi+ Am călătorit ,n toate ţările( nicio)ată n0am ,nt#lnit e cineva
at#t )e ,nţelet( at#t )e inteligent-+ Eu ot chiar să caut ,n )icţionar cuvintele cele mai rare .i mai oetice entru a
mă a)resa vouă( .i atunci mă veţi a)ora+ Eu nu sunt chiar at#t )e rost( eu .tiu ceea ce0mi este ro!ita&il .t ceea
ce nu0mi este+ Deci( eu .tiu ceea ce ier) !iin) sincer cu voi( )ar voi sunteţi cei care c#.tigaţi( .i0am accetat să
ier) entru ca voi să uteţi c#.tiga+
De ce această slă&iciune )e a cere ,ntot)eauna comlimente: /entru a se ,n.ela+ Oamenii au nevoie să
se ,n.ele( ei nu ot să trăiască )acă nu se ,n.eală+ 1e0ar !i )evenit umanitatea )acă ea nu s0ar !i ,n.elat: Dacă
suneţi unei !emei &ătr#ne .i neutincioase că ea este un vechi ta&lou 0 ceea ce este a)evărat 0 ea nu vă va ierta
nicio)ată+ Dar suneţi0i c#t este )e t#nără( )răguţă( a)ora&ilă( iată micul ta&lou vechi care sur#)e( care r#)e( care
nu mai are ast#măr .i )acă este &ogată vă va )a toată averea sa+ Da( entru o minciună5 Asta nu vrea să sună
că eu vă s!ătuiesc să acţionaţi ast!el( nu( )ar este o constatare+
Ma4oritatea oamenilor nu vă sun A)evărul asura voastră ,n.ivă( asura )e!ectelor voastre( !iin)că le este
!rică să iar)ă serviciile voastre sau să !acă )in voi )u.manii lor+ "n satele acestei atitu)ini ama&ile( )elicate(
e*istă )eci un interes .i( ast!el( voi vă conservaţi )e!ectele voastre care( cu timul( nu !ac )ec#t să se amli!ice+ /e
c#n) un a)evăr Iniţiat( el se con)uce ,n mo) )i!erit+ 1um el nu are nici un interes( el n0are !rică( n0are nimic )e
ier)ut: el a c#.tigat( )e4a( totul )in moment ce cunoa.te A)evărul+ El nu va e$ita( )eci( să vă arate slă&iciunile
voastre( tot ceea ce vă reţine ,n regiunile in!ernale .i vă ,mie)ică să mergeţi ,n Jara Luminii( ,n /ara)is+++ Tot ceea
ce vă !ace &olnav .i ne!ericit( el va ,n)ră$ni să vă sună( )eoarece vrea să vă )ea mi4loace( meto)e( entru a
reme)ia imer!ecţiunile voastre .i lacunele voastre+
Dar( entru a sune A)evărul )isciolului( Maestrul nu acţionea$ă oricum+ Disciolul este mai ,nt#i ca un
coil care are nevoie )e mama sa să0l hrănească( să0l rote4e$e( să0l m#ng#ie+ Dar( )uă c#tva tim( c#n) coilul
a crescut( la !el ca mama care tre&uie să ,nţarce &e&elu.ul e care ,l alătea$ă( Maestrul( la !el( ,l -,nţarcă- e
)isciol+ Este oare in)i!erenţă( cru$ime: Nu( )ar a venit momentul ,n care coilul se oate hrăni singur+ /riviţi .i la
animale: la ,nceut mamele sunt e*trem )e tan)re cu micuţii lor( )ar )uă un anumit tim ele ,i resing( le )au
c#teva lovituri )e coite: -Fai)e( )u0te( )escurcă0te( acum nu mai ai nevoie )e mine5-
'n Iniţiat ,i consi)eră ,nt#i )e toate e elevii săi( e )isciolii săi( ni.te coii care au nevoie )e tan)reţe( )e
,ncura4are .i( )uă aceea( c#n) ei cresc .i sunt )e4a mai soli$i( e icioarele lor( le )ă c#teva lovituri( le sune
A)evărul+ Dar el nu ,i alungă( nu( el ,i ăstrea$ă l#ngă el .i ,ncee să0i -taie-( să0i -sculte$e-( să0i -mo)ele$e- sau(
entru a avea o altă imagine( le a)ministrea$ă un tratament cu c#teva in4ecţii .i c#teva oeraţii+ Da( acesta este
A)evărul+ /entru unii( el este !oarte )i!icil )e au$it .i )e suortat+ Dar entru )isciolul care a )ecis să evolue$e( să
avanse$e( el este magni!ic6 el ,l roagă chiar e Maestrul său să i0l sună( )eoarece ve)e că anumite lucruri ,l
,mie)ică( ,l ţin ri$onier sau ,l ,ming să !acă rostii+
Doar cei care sunt( ,ntr0a)evăr( atin.i )e graţia Lui Dumne$eu cer A)evărul( chiar )acă el este )ureros+ De
c#te ori( atunci c#n) am vrut să atrag atenţia anumitor !raţi .i surori asura c#torva )in )e!ectele lor !oarte
marcante( ei au ,nceut să rioste$e: -O( nu( nu este a)evărat( eu nu sunt a.a5+++ -Dacă le0a. !i vor&it )e calităţile
lor( ei m0ar !i aro&at( ar !i !ost ,nc#ntaţi )e ersicacitatea mea .i )e 4usteţea remarcilor mele+ Dar entru )e!ectele
lor( ah nu( nu am vă$ut &ine+
Iată( )eci( meto)a a)evăraţilor Iniţiaţi: c#n) tre&uie( ei sun A)evărul( !ără !rica )e0a. ier)e rietenii+ Iar
)acă rietenii sunt 4igniţi( răniţi( ulceraţi )e remarcile lor at#t )e veri)ice+++ ei &ine( ce vreţi voi )acă ace.ti rieteni
nu sunt )estul )e cinstiţi .i )e sinceri entru a recunoa.te ceea ce este a)evărat: mai &ine să0i iar)ă+ 1e !olos
oate să ai&ă un Iniţiat cu rieteni necinstiţi !aţă )e ei ,n.i.i:
Nu( unui Iniţiat nu0i este !rică să0.i iar)ă )isciolii6 el .tie că un a)evărat )isciol nu0l va ărăsi( entru că
el raţionea$ă corect6 el ,.i sune: -Am ,ncre)ere ,n Maestrul meu( el nu are nici un interes să mă rănească sau să
mă strivească+ 1e va c#.tiga el )acă eu voi !i mort: /entru a0mi !i vor&it ast!el( are el motivele sale+ 8i cum .tie mai
&ine )ec#t mine cum tre&uie să acţione$e( să am ,ncre)ere ,n el ( căci ,n mo) sigur este sre &inele meu să
accet-+ "n acest moment( Maestrul care0l o&servă se &ucură că are un a)evărat )isciol )emn )e a rimi Iniţierea+
A rimi Iniţierea( a cunoa.te A)evărul( "nţeleciunea6 a !i ,n Lumină: nu este nimic mai resus )e acestea+ Dar
tre&uie să !i ,nvins ,n tine ,nsuţi această natură in!erioară care este ,ntot)eauna ve*ată( rănită( ultragiată .i
vin)icativă+
Dacă aţi .ti mulţimea oamenilor e care A)evărul i0a 4ignit si care s0au ră$&unat( )uă aceea( asura mea5
Ei sunt mai numero.i )ec#t !irele )e ăr )in caul vostru+ Oare eu i0am !urat( e*crocat( strivit( asasinat: Nu( )in
contră( eu le0am )at o Iu&ire e care ei n0au găsit0o nicio)ată( nici chiar in !amilia lor+ Dar am ,n)ră$nit să le sun
A)evărul( .i s0a terminat5
Ei ignorau că( at#ta tim c#t ei nu0.i vor corecta anumite )e!ecte( vor !i reţinuţi( oriţi .i ,.i vor ,nchi)e
)rumul evoluţiei+ "n Lumea sirituală e*istă &ariere care nu se ot trece )ec#t cu anumite con)iţii+ 1#n) cereţi ca să
vi se revele$e Legile .i !rumuseţea regiunilor suerioare( cu Entităţile luminoase care le locuiesc( culorile lor(
mu$icile lor( ar!umurile lor( toată această r#n)uire( această simetrie( această slen)oare+++ locuitorii acestor
regiuni nu va accetă )acă nu sunteţi )emni+ 8i entru a !i )emn( tre&uie cel uţin să !i accetat să0ţi recuno.ti
)e!ectele .i să le corecte$i+
/unctul vostru sla&( ceea ce vă ,mie)ică să a4ungeţi la a)evărata Iniţiere( este că sunteţi( )eseori( rea
susceti&ili+ Instructorul vostru a ,n)ră$nit să vă !acă o&servaţii: A ,n)ră$nit să vă su&linie$e anumite )e!ecte: Nu
ar !i tre&uit să !acă nicio)ată aceasta6 ar !i tre&uit să acţione$e ca oamenii &ine e)ucaţi( să nu menţione$e nici cea
mai mică )in lacunele voastre( să nu se amestece ,n ameliorarea voastră+ De alt!el( ,l veţi ărăsi .i ast!el va !i &ine
e)esit+++ Deci( ve)eţi voi( iu&iţi a.a0$isul -a)evăr-( ,l căutaţi( )ar un)e este iu&irea A)evărului ,n această
atitu)ine:
Mulţi )intre voi mi0au sus: -Maestre( )acă aţi .ti ,n ce stare eram c#n) mi0aţi sus aceasta5+++ Dar )uă
aceea am vă$ut( am ,nţeles .i eram at#t )e !ericit5 7ă mulţumesc )in toată inima- 8i )e ce să nu !iţi !ericiţi ime)iat:
De ce tre&uie să treceţi mai ,nt#i rin stări ,ngro$itoare: Este ăcat6 e re!era&il să !iţi ime)iat !ericiţi( recunoscători
.i să ,nţelegeţi+ /entru că scoul meu nu este( nicio)ată( )e a )emola e cineva( ci )e a0l a4uta( )e a0l trans!orma(
)e a0l ,n!rumuseţa( )e a0l salva+ Deci entru voi nu tre&uie să conte$e !atul ,nsu.i( ci scoul său+ 7i se oate !ace
un ca)ou ,ntr0un sco criminal6 )ar cum nu sunteţi luminaţi nu ve)eţi )ec#t ca)oul: vă &ucuraţi .i muriţi otrăvit+
Deci( iată cum vă ,n.elaţi+ Deci( nu aarenţa tre&uie s0o riviţi( ci scoul+ Eu( scoul meu( orice a. !ace( este
tot)eauna să vă a4ut6 iar )acă voi sunteţi sinceri( nu uteţi să nu o recunoa.teţi+
Eu .tiu că( )e !iecare )ată c#n) scutur e cineva( risc enorm: )acă el lucrea$ă la ra)io( va !ace o emisiune
,motriva mea+++6 )acă este un 4urnalist( va scrie un articol entru a mă calomnia+++( )acă este un ictor6 ,mi va !ace
caricatură+++ o .tiu6 )ar accet cu con)iţia să0l !ac să va)ă clar El oate să )evină inamicul meu( cu at#t mai rău( eu
o !ac entru &inele lui6 asta este tot+ 1#n)( )uă ani )e $ile( evenimentele ,mi vor )a )retate( el ,.i va aminti .i va
recunoa.te că vroiam &inele său( că vroiam ca el să !ie li&er( &ogat .i iu&it )e toţi+
1um v0am sus0o( uneori( mă consi)er ca un chirurg )entist+ 8i ,mi cunosc meseria6 nu sunt echiat
mo)ern( ensele mele sunt ,ncă )e un mo)el vechi( nu !olosesc aneste$ic( )eci( ,n mo) evi)ent( ţiaţi+ Dar( totu.i(
totul se cicatri$ea$ă( totul se reară .i( )uă aceea( sunteţi mulţumiţi+ 1hiar acum( )e cur#n)( o soră s0a re$entat
,n !aţa mea .i mi0a sus: -Maestre( certaţi0mă )in nou ca ,n cealaltă $i-+ -Ah5 Dar )e ce:- -/entru că mi0a !ăcut a.a
)e &ine5- O rivesc .i vă) că este sinceră+ "i sun: -Ascultaţi( )acă cre)eţi că totul se etrece a.a5+++ Eu nu cert e
cineva )ec#t atunci c#n) simt că este momentul6 astă$i( eu n0o voi !ace entru că nu este momentul-( .i ea a
lecat osomor#tă+ 7ă imaginaţi că eu acţione$ )uă vreun cariciu+ Nu+ Tot ceea ce !ac este )eterminat( calculat(
c#ntărit entru a )a un re$ultat sau altul+ Nu este vor&a )e a maltrata e cineva6 ce merit ar !i ,n aceasta: Este
vor&a )e a0l vin)eca( )e a0i !ace &ine( )e a0l ,minge să re!lecte$e( să intre ,n el ,nsu.i+ Ei )a( !raţii .i surorile nu mă
cunosc ,ncă( ei nu ,nţeleg raţiunile con)uitei mele6 ei ,.i imaginea$ă că eu acţione$ a.a )uă ureche .i in)i!erent la
ce moment+
De acum ,ncolo aveţi( )eci( mai multă ,ncre)ere ,n meto)ele mele+ De alt!el( am ,ncă unele )e care voi nu
aveţi nici un !el )e i)ee+ 1#n) vă cert( c#n) !ac o -oeraţie-( alic o meto)ă e care voi n0o cunoa.teţi( )ar este
tot)eauna entru &inele vostru+ entru a vă ,nlătura ceva ce vă !ace să su!eriţi .i care vă ,mie)ică evoluţia+ Acum(
)acă nu aveţi ,ncre)ere ,n mine( !aceţi ceea ce )oriţi( sunteţi li&eri( )ar eu v0o sun )inainte: nu veţi avea nici un !el
)e re$ultat( nici un avanta4( )oar agu&e .i )atorii )e lătit+ /e c#n) cu meto)ele mele( veţi !i cei care( la s!#r.it( veţi
)eveni regi( )omni( tot)eauna &ogaţi .i victorio.i+ Deci( voi tre&uie să )eci)eţi+
"ncercaţi )e acum ,nainte să ,nţelegeţi că )acă eu ,n)ră$nesc )eseori să vă cert( este entru că sunt
)e$interesat+ Dacă a. avea un interes( nu a. ,n)ră$ni( a. !i avut !rică să nu vă ier)( .i !rica este un s!ătuitor rost+
"n)ră$neala mea( tueul meu( vă )ove)esc că sunt )e$interesat+ Dar cum nu .tiţi să )iscerneţi la ce coresun)e
această mani!estare a mea( găsiţi că ea se )atorea$ă unei roaste )iso$iţii( sau răutăţii( sau lisei )e e)ucaţie+++
Nu( nu aţi vă$ut nicio)ată că această ,n)ră$neală vine )in )e$interesul meu+ Deveniţi )e$interesaţi .i voi( .i veţi
!ace acela.i lucru: veţi sune altora A)evărul !ără să vă !ie teamă că vă ărăsesc )in moment ce nu vreţi să
ro!itaţi )e ei+
'n instructor sune A)evărul )isciolului său entru a0l a4uta+ Iar )acă )isciolul nu a ,nţeles( )acă nu vrea
să !ie a4utat( ei &ine( să lece6 alţii vor veni ,ntr0o $i .i vor căuta A)evărul+ 1e vreţi să !acă un Maestru cu oameni
at#t )e susceti&ili:
"ntot)eauna marii -rinţi-( marii (6,nţeleţi- care nu suortă să li se !acă nici cea mai mică o&servaţie( chiar
)acă este sre &inele lor5
3ă resuunem chiar că eu comit o in4ustiţie !aţă )e voi critic#n)u0vă+ Dacă aţi ,nţeles ceea ce v0am sus
astă$i( nu vă veţi ori( ci( )in contră( veţi continua să vă arătaţi irero.a&ili+ 8i( ,ntr0o $i( c#n) vă veţi re$enta )in
nou ,n !aţa mea( voi !ace ochii mari( e*clam#n): -Oh( la la( ce minunăţie5 Deci( voi sunteţi cei care veţi avea
victoria( iar eu voi corecta ceea ce v0am sus .i mă voi ,nclina ,n !aţa voastră+
Aveţi )retul )e a vă e*ersa entru a )eveni mai &uni .i a o&ţine victoria6 )ar nu aveţi )retul să vă simţiţi
4igniţi: Asta nu !ace nimic( eu nu )au )oi &ani e cei care se simt 4igniţi ,n loc să se ună la trea&ă+ 3ă resuunem
că i0am scuturat ,n mo) e*res( entru ca ei să0.i su!lece m#necile+++ .i( iată că ,n loc să muncească( ei stau
&osum!laţi5 Este mult mai u.or să stai &osum!lat !ără a re$olva ro&lemele( !ără a ,nvăţa( !ără a une ,n viaţa sa un
ic mai multă Lumină( mai multă Iu&ire+ Deci( acum( la trea&ă( entru a utea să veniţi să0mi suneţi )uă aceea:
-7e)eţi( )ragă Maestre( v0aţi ,n.elat-+ Iar eu vă voi răsun)e: -Este a)evărat6 m0am ,n.elat-+ /#nă ,n re$ent nu
am sus0o nicio)ată entru că nu mi0aţi )at nicio)ată oca$ia: aţi rămas &osum!laţi+
Atunci( ce a.tetaţi: Tre&uie să vă mo&ili$aţi( tre&uie să !aceţi totul entru a mă convinge ca eram or& .i
m0am ,n.elat+ Arătaţi0mi0o( nu voi !i )ec#t !oarte !ericit+ Dacă v0am 4u)ecat gre.it aveţi )retul să0mi arătaţi că
sunteţi mai no&ili( mai genero.i )ec#t o cre) eu+ At#ta tim c#t voi nu mi0o arătaţi( sunt o&ligat să constat că eu
sunt cel care are )retate: Dar .tiţi: a avea )retate nu mă avanta4ea$ă( entru că eu sunt ne!ericit c#n) am
)retate+ A. re!era să mă !i ,n.elat( a. re!era să !i gre.it+ Eu sun( )e e*emlu( )e cineva că nu are iu&ire sau
)iscernăm#nt( .i iată că el arată rin atitu)inea sa o iu&ire sau un )iscernăm#nt !ormi)a&il: ce minunată surri$ă
entru mine5 Ei )a( ve)eţi voi( ,n anumite ca$uri a. !i !ericit să constat că m0am ,n.elat+
II
3unteţi ,ncă )earte )e a ,nţelege valoarea A)evărurilor e care vi le a)uce un Maestru: at#tea lucruri au
mai multă valoare entru voi5 Aceste lucruri( chiar )acă vă !ac ne!ericiţi( &olnavi( nu ,nseamnă nimic: le găsiţi mai
imortante( mai atrăgătoare( mai aetisante+ 2ine,nţeles( sunteţi li&eri+ Dar( !ără această Lumină( e care eu v0o
a)uc( veţi ve)ea ,n ce stare vă veţi găsi ,ntr0o $i5
/oate vă g#n)iţi că0mi e*agere$ imortanţa+ 1re)eţi ce vreţi5 Mie( o .tiţi( ,mi este egal )acă sunt sau nu
sunt areciat+ Dacă vă vor&esc a.a cum o !ac( este ca să nu mai ier)eţi timul ,n )reata .i ,n st#nga( entru ca
voi să a4ungeţi( ,n !ine( să construiţi viitorul vostru e &a$e soli)e+ Alt!el( veţi !i tot)eauna ocuaţi să alergaţi )uă
cele mai mici lucruri care vor străluci ,n !aţa ochilor vo.tri .i( c#n) le veţi o&ţine( ele nu vă vor a)uce )ec#t
nenorociri( entru că nu aţi avut această Lumină care v0ar !i ermis să )iscerneţi )acă ele sunt nocive+ 8i )e un)e
această lisă )e )iscernăm#nt: /entru că nu aţi cunoscut su!icient valoarea Instructorului vostru+
3ă .tiţi( ,n orice ca$( că nu0mi este nici !oame( nici sete să coman)6 eu nu mă g#n)esc )ec#t să mă
guverne$ e mine ,nsumi+ 1e !ericire a. utea să găsesc ,n aservirea altora: /entru mine !ericirea este ,n altă
arte+ 'nii )intre voi mi0au cerut să !iu ca ace.ti guru care se imun( .i ,n !aţa cărora toată lumea se rosterna+ Ei
consi)eră că este o slă&iciune )in artea mea că nu mă mani!est ast!el+ 1e i)ee5 De alt!el( )acă este un lucru care
m0a .ocat la anumiţi Mae.tri )in In)ia a !ost acela )e a ve)ea cum ei accetau ca )isciolii lor să se rosterne$e ,n
!ala lor+ 1hiar le0am sus: -1e lăcere simţiţi vă$#n) ace.ti sărmani la icioarele voastre: 1e rere$entaţi voi
entru ca ei să se arunce la ăm#nt: Eu( nicio)ată nu am suortat0o )in artea )isciolilor mei-+ 8i este a)evărat(
unii au vrut să se rosterne$e ,n !aţa mea .i i0am !ăcut să se ri)ice ime)iat+ Ace.ti guru n0au răsuns nimic la
rero.urile mele( )ar ,nţelegeam ceea ce ei g#n)eau: )acă ei au !ăcut0o cu Maestrul lor( era normal ca .i )isciolii
lor s0o !acă cu ei+ "n !ine( nu vreau să mă amestec: aceste o&iceiuri !ac arte )intr0o Tra)iţie milenară .i este )i!icil
sa0i !aci să ,nţeleagă e hin)u.i c#t )e .ocante sunt entru occi)entali+
1hiar )acă are toate uterile( un Maestru tre&uie să răm#nă simlu( .i !atul că eu vă !ac să luaţi
cuno.tinţă )e valoarea unui Instructor nu va schim&a atitu)inea mea !aţă )e voi+ Mie ,mi lace să0i trate$ e toţi
!raţii .i surorile cu resect .i iu&ire+ 1hiar )acă vă sun unele cuvinte asura valorii muncii mele !aţă )e voi(
aceasta nu mă !ace să mă schim&+ 7oi veţi !i cei care vă veţi schim&a( oate6 .i( )e alt!el( este )e )orit( )eoarece
cu c#t veţi arecia mai mult ceea ce eu vă sun .i o veţi une ,n ractică( cu at#t veţi rogresa+ Eu( oricum( orice
a0ţi !ace continui lucrarea mea+ 2ine,nţeles( eu c#.tig )acă avansaţi( )eoarece voi avea mai mulţi rieteni+ Dar voi
veţi !i cei care veţi c#.tiga mai mult( entru că veţi lanta seminţe care vor )a ,ntr0o $i !ructe e care le veţi utea
recolta+
Nu mai consi)eraţi )eci( )e acum ,nainte ca o slă&iciune !atul că nu mă con)uc ,n !elul anumitor Mae.tri
hin)u.i( că nu caut să mă imun+ Dacă aţi utea să mă surrin)eţi c#n) am trea&ă cu mine ,nsumi( atunci veţi
ve)ea cum coman)( cum mă imun+ Dar nu cu voi+ 1#n) este vor&a )e !orul meu interior( este altceva( )ar vouă(
)e ce ar tre&ui să vă )au or)ine: 7oi sunteţi !ături ale lui Dumne$eu .i )acă cineva tre&uie să vă )ea or)ine(
acela este Dumne$eu( El "nsu.i+ 7eţi sune: -Da( )ar uneori ne certaţi( vă m#niaţi-+ Este a)evărat( sunt o&ligat(
uneori( să insist asura anumitor uncte( asura anumitor valori( )ar nicio)ată nu vă !orţe$ să acţionaţi ,ntr0un sens
)eterminat+
1eea ce m0a !raat ,ncă )in tinereţe este că mama mea nu m0a o&ligat nicio)ată6 ea ,mi sunea
tot)eauna: -Iată( )acă !aci cutare lucru( vei avea cutare re$ultat( .i )acă !aci alt lucru vei avea un alt re$ultat-+ Ea
,mi arăta ,ntot)eauna cele )ouă )rumuri .i consecinţele lor+ Iar eu !ac acela.i lucru: mi se ,nt#mlă să mu.truluiesc
e cineva .i chiar să0i sun lucruri teri&ile e care are nevoie să le au)ă( )ar nu o&lig nicio)ată e nimeni să !acă
in)i!erent ce0ar !i+
De alt!el( )acă nu a4ung să conving e oameni( nu )iser .i sunt lini.tit căci am un cola&orator( sau mai
)egra&ă o cola&oratoare !ormi)a&ilă: viaţa+ Eu( eu sunt oate un instructor nesemni!icativ( )ar viaţa( ea( este
er!ectă+ /uteţi să strigaţi( uteţi să vă smulgeţi ărul( nimic nu0i )e !ăcut( ea este imlaca&ilă6 nici o lacrimă( nici o
str#ngere )e )inţi nu oate să o ,m&l#n$ească+ 1#n) aveţi un acci)ent( c#n) sunteţi ruinat( c#n) rietenii vo.tri(
soţia voastră( coii vo.tri( vă a&an)onea$ă( c#n) sunteţi conce)iat )e la serviciu sau c#n) casa ar)e( ,n acel
moment aveţi la ce să re!lectaţi+ Dar( )in ne!ericire( asta nu vrea să vă sună că veţi găsi ,n mo) automat A)evărul+
Deseori l#ngeţi( vreţi să vă sinuci)eţi( )ar n0aţi ,nţeles nimic+
7iaţa corectea$ă omul( ,l scutură( aroae ,l masacrea$ă( )ar nu0i e*lică nimic+ /entru a avea e*licaţii(
tre&uie ca el să meargă l#ngă un Maestru .i( ast!el( cei )oi ,.i asea$ă acest sărman in)ivi) entru a0i !ace
e)ucaţia+ E*istă gara4i.ti sau me)ici care ,.i asea$ă clienţii+ Eu( eu m0am asociat cu viaţa+ 1#n) vă) că nu
reu.esc să lumine$ .i să cuminţesc e cineva( mă a)rese$ vieţii: -Ascultă( ocuă0te uţin )e aceasta entru că are
o caraace )ură-+ -30a !ăcut-( sune ea+ Iar )uă aceea( c#n) a !ost &ine scuturat .i maltratat( cum el nu a ,nţeles
)e ce( viaţa mi0l trimite entru ca eu să0i )au e*licaţii+ Iată cum viaţa .i cu mine ne 4ucăm )e0a mingea5 Ei )a(
ve)eţi voi( noi suntem &ine organi$aţi: )acă nu luaţi ,n consi)erare ceea ce vă revele$ ,n !iecare $i( las viaţa să vă
scuture .i ea este teri&ilă5 Eu( eu sunt )elicat( )răguţ( )ar ea+++ uteţi să urlaţi c#t vreţi( ea vă love.te #nă sarge
tot( iar )uă aceea( ho( vă ree*e)ia$ă la mine5 30a ,nt#mlat( )e4a( cu mulţi+ Aceasta oate să )ure$e )oi ani(
$ece ani( )ouă$eci )e ani+++ /oate să )ure$e !oarte mult+
Mulţi !raţi .i surori care au vrut să se )eărte$e )e A)evărurile acestui "nvăţăm#nt entru că mai aveau
nevoie să !acă e*erienţe entru a se cuminţi( au revenit )ouă$eci )e ani )uă aceea comlet !ără ene( ameţiţi+
Ei nu .tiau )e ce li s0au ,nt#mlat aceste nenorociri( .i totu.i este simlu: e*ista ,n ei o ten)inţă in!erioară e care ei
o ,ncura4au( o hrăneau( ,n seranţa că mulţumin)0o vor !i !ericiţi+ Această ten)inţă era ,n mo) magnetic legată ()e
anumite su&stanţe( Entităţi .i realităţi &ine )eterminate ,n 1osmos( ea nu utea )ec#t să le atragă nenorociri .i
acci)ente+ Deci ei sunt cei care au atras aceste evenimente ne!ericite+
/ăm#ntul este o .coală( )eci ceea ce veţi găsi( sunt lecţii+++ lecţii )in toate ărţile+ At#ta tim c#t nu aţi
,nţeles aceasta veţi !i hărţuiţi )e )estin+ Lumea invi$i&ilă trimite oamenilor Mae.tri entru a le !acilita evoluţia+ 8i
)acă ei nu vor să0i accete( vor găsi alţi <instructori=: e.ecurile( &olile( mi$eria( iar acestea sunt imlaca&ile+ Dacă
nu vreţi să suortaţi lecţiile teri&ile ale acestor instructori( accetaţi0mă e mine6 este mai ,nţelet+ Dacă nu aţi vrut
să accetaţi )e &ună voie să ,nvăţaţi Legile )ivine( sunteţi o&ligaţi să le ,nvăţaţi cu lovituri )e &aston+
"mi este !oarte u.or să )eci) să( nu mă mai amestec nicio)ată ,n a!acerile voastre( să nu vă mai atrag
atenţia asura mo)ului )e g#n)ire .i )e acţiune care vă ,nt#r$ie evoluţia+ Dar( atunci( )in ce ,n ce mai mult( vă veţi
sura,ncărca( vă veţi ,ncurca( #nă ,n momentul c#n) veţi !i strivit )e greutăţi .i ,ncurcat ,n situaţii )i!icile+ Oare
ast!el vă voi !ace un serviciu:
'nii )intre voi recunosc( totu.i( că( atrăg#n) atenţia lor asura a ceea ce este )e!ectuos ,n ei( i0am a4utat
să0.i re$olve ro&lemele+ 1#n) .tiţi cine este inamicul care este acolo( ascuns su& un )e!ect( un o&icei rău( o
conceţie eronată asura lucrurilor( aveţi osi&ilităţile )e a luta ,motriva lui+ Dar )acă nu .tiţi )in ce arte sunteţi
atacat( sunteţi neutincios+ Nimic nu este mai rău )ec#t să nu .tii )e un)e vin )i!icultăţile( su!erinţele( nenorocirile(
)eoarece nu !aceţi )ec#t să trageţi cartu.e ,n aer( #nă ,n $iua ,n care v0aţi eui$at toate muniţiile !ără a o&ţine
victoria+ 1el uţin )acă .tiţi un)e este inamicul .i cum se mani!estă( aveţi mi4loace )e a reacţiona .i( mai )evreme
sau mai t#r$iu( veţi reu.i să0l ,nvingeţi+
Mai t#r$iu mă veţi ,nţelege .i veţi sune: -Dumne$eul meu( !ie ca să !ie &inecuv#ntată $iua ,n care am
,nt#lnit e Maestrul nostru+ El este cel care ne0a )at toate mi4loacele )e a ie.i )in )i!icultăţile noastre+ Era cel mai
&un rieten al nostru( )ar noi nu l0am ,nţeles )ec#t rea t#r$iu-+ Da eu insist( su&linie$( ,n seranţa că ,ntr0o $i( ,n
!ine( veţi ,nţelege oca$ia unică( e*ceţională care vă este )ată entru a vă re$olva ro&lemele .i a avansa e
)rumul evoluţiei+ 7oi g#n)iţi: -Dar ce orgoliu( ce vanitate5- E#n)iţi ceea ce vreţi( ,mi este egal( )ar să luaţi ,n
consi)eraţie ceea ce vă sun .i uneţi0vă la trea&ă5
VII - SĂ NU AŞTEPTA2I DE LA UN MAESTRU DEC8T LUMINA
I
Este !oarte )i!icil să !aci &inele+ Toată viaţa mi0am us ,ntre&area: -1are este cel mai &un mo) )e a0i a4uta
e oameni:- 8i am vă$ut că )acă ,ntr0o $i li se )ă hrană( a )oua $i le este )in nou !oame( )eoarece stomacul este
o gaură care nu se umle nicio)ată .i care cere ,n !iecare $i+++ Dacă li se )au haine( )uă c#tva tim ele sunt u$ate
.i tre&uiesc ,nlocuite+ Dacă li se )ă o casă( .i ea la !el( ,ntr0o $i sau alta( tre&uie rearată+ Dacă li se )au &ani( ei vor
!i !oarte cur#n) cheltuiţi+++ .i( )acă aţi avut c#teva a!aceri cu oamenii( .tiţi că ei nu sunt nicio)ată satis!ăcuţi+ Dacă le
)aţi o casă( ei se ,ntrea&ă )e ce nu le )aţi un alat( iar )acă le )aţi milioane( ei sunt !urio.i entru că nu sunt
miliar)e+ Este )eci imosi&il să0i a4uţi e oameni ,n acest mo): sau acest a4utor nu este nicio)ată )e!initiv( sau
oamenii sunt nemulţumiţi entru că a.teată tot)eauna mai mult+ Atunci( cum să0i a4uţi:
3ă luăm ca$ul unui om care ar avea o greutate )e transortat+ Această greutate este !oarte mare .i el a&ia
oate să o ri)ice+ Ori( iată că voi sunteţi aici: luaţi greutatea e umerii vo.tri( .i asta este5 Ei )a( )ar $ilele
următoare acest om mai avea greutăţi )e transortat .i( cum nu veţi utea !ără ,ncetare cu el( ce va !ace:
/resuuneţi acum că aveţi un secret entru a transorta greutăţile !ără a !i strivit .i chiar entru a le transorta cu
&ucurie: voi ,i comunicaţi acest secret .i( )uă aceea( toată viaţa el va utea să continue să se )escurce singur+
Atunci( entru a !ace &ine oamenilor nu este re!era&il )e a le )a un mi4loc să se )escurce !ără a avea ,ntot)eauna
nevoie )e a4utorul altcuiva: 2ine,nţeles( este mai &ine( mult mai &ine+ 8i acest mi4loc este Lumina 8tiinţei iniţiatice(
entru că ,n orice circumstanţă această 8tiinţă )ă o soluţie+
Iată )e ce toată viaţa am lucrat !ără ,ntreruere entru a găsi această Lumină( entru că .tiu că atunci
c#n) vă voi )a0o( veţi utea ,n!runta toate )i!icultăţile )in voi lisin)u0vă )e mine( )e re$enţa mea+ %ără Lumină(
nu numai că &inele e care0l !aci nu va !i )ura&il( )ar oamenii nu vor !i nici măcar recunoscători+ 1eea ce tre&uie să
le )aţi este un element siritual care se gravea$ă ,n ei+ Mulţi ignoră aceasta+ 1#n) vor să !acă &ine( ,n loc să
,nţeleagă !atul că ot să )ea acest element siritual( care nu se va .terge nicio)ată( ei )au ceva material+ Nu se
.tie ,ncă să se o!ere ce este esenţial6 se )au tot !elul )e lucruri: &i4uterii( ma.ini( cre$#n) că0l uteţi !ace e celălalt
!ericit+ Ei nu( tre&uie să ,nvăţaţi să )aţi un element esenţial+
Dacă voi cre)eţi că eu n0am nici un !el )e i)ee )esre )i!icultăţile voastre( vă ,n.elaţi+ Eu le cunosc(
)eoarece .i eu am trecut e aici( le0am trăit .i0mi este su!icient să rivesc e cineva entru a cunoa.te toate
ro&ele e care le0a traversat( )eoarece ele sunt ,nscrise e !aţa sa+ 7eţi sune: -Dar nu aveţi nici un !el )e
comasiune5 De ce nu ne a4utaţi:- Ah5 .i aici tre&uie să vă )au e*licaţii+
1hiar )acă a. avea toate uterile( 1erul nu mi0ar ermite să vă ,n)eărte$ )i!icultăţile+ 7oi sunteţi cei care
tre&uie să !aceţi e!orturile: să ,nvăţaţi( să e*ersaţi( entru că aceasta vă va servi entru eternitate+ Dacă a.tetaţi
ca cineva să !acă totul ,n locul vostru( să vă ,n)eărte$e su!erinţele( &olile voastre( mi$eriile voastre( este osi&il:
e /ăm#nt sunt !iinţe caa&ile să o !acă( )ar o !iinţă ,nţeletă .i inteligentă nu o va !ace nicio)ată( entru că ea .tie
că nu este un mo) )e a vă a4uta( ci )in contră+ 7ă va )a( )eci( mai )egra&ă meto)e( cuno.tinţe( )ar va a.teta ca
voi să !iţi cel care să le alicaţi( entru că ,n acest moment voi sunteţi cel care cre.teţi( care vă ,ntăriţi .i aceasta
este a)evărata evoluţie+
Din ne!ericire( oamenii care s0au o&i.nuit să nu conte$e )ec#t e elemente materiale( e*terioare lor
Ama.ini( aarate( me)icamenteB( nu se g#n)esc nicio)ată să utili$e$e osi&ilităţile cu care 1reatorul i0a )otat+ Iar
c#n) ,nt#lnesc un Maestru( ei au e*act aceea.i atitu)ine: ,n loc să ,nveţe să )e$volte( graţie lui( !acultăţile lor
sirituale( vor conta e Maestru ca el să !acă totul ,n locul lor: Maestrul este cel care tre&uie să0i instruiască( să0i
uri!ice( să0i vin)ece( să găsească soluţii la toate ro&lemele lor( să0i !acă !ericiţi .i &ogaţi+ Da( această atitu)ine )e
a a.teta totul )in e*terior este at#t )e răs#n)ită ,nc#t chiar .i sirituali.tii au a)otat0o+ "ntr0un Maestru ei caută
un om cumseca)e care va veni să0i )eane$e( să0i salve$e .i( mai ales( care se va ,ncărca cu greutăţile lor+ Ei )a(
un măgar( )a5 Anali$aţi0vă .i veţi ve)ea )acă nu este a)evărat+
Mulţi )in cei care vin ,n "nvăţăm#ntul nostru a.teată totul )e la mine: ca eu să le )au .tiinţa( inteligenţa .i
toate virtuţile+++ ca eu să0i !ac &ogaţi( sănăto.i .i ca eu să0i ,nsor6 )acă nu o !ac( ei sunt )eceţionaţi .i0mi oartă
s#m&ete+ 2a )a( .i e*istă chiar oameni e care nu0i cunosc .i care ,mi scriu entru a mă ruga să le găsesc un soţ
sau o soţie+ 1um să0i !ac eu să ,nţeleagă că eu nu mă ocu )e aceasta: Este un )omeniu !oarte )elicat( un)e cel
care se anga4ea$ă tre&uie să0.i ia resonsa&ilităţile sale+ Nu este rolul unui Maestru )e a0i ,nsura e oameni( sau
)e a0i !ace să )ivorţe$e+ 2ine,nţeles( ,n anumite ca$uri( c#n) tinerii !raţi .i surori e care0i cunosc vin să0mi ceară
s!atul( eu ,l )au+++ .i ,ncă nu ,ntot)eauna6 este rea )elicat+
7e)eţi ce !el )e mentalitate au oamenii5 Ei a.teată totul )e la mine: chiar .i căsătoriile+ Iar c#n) vor avea
coii( se g#n)esc că eu tre&uie să invit "ngerii .i Arhanghelii să vină să se ,ncarne$e l#ngă ei+ Ei &ine( nu( nu
aceasta este sarcina mea+ Din artea mea( ei tre&uie )oar să se a.tete să rimească lovituri entru a ,nvăţa să se
)escurce+ 1hiar )acă a. avea uterea )e a le ,n)elini toate )orinţele( eu nu a. !ace0o( entru că nu ,n acest mo)
i0a. a4uta+ Da( chiar )acă a. avea uterea )e a vin)eca toate &olile( nu numai că nu le0a. vin)eca( )ar le0a. mai
a)ăuga .i ,ncă altele5+++ 3unteţi in)ignaţi: Da( )ar ,n acela.i tim eu le voi )a mi4loacele )e a le ,nvinge e toate+
Deoarece )acă ,i vin)ec )e &olile lor( ei vor continua să !acă e*cese .i ne&unii6 )in nou vor )eveni &olnavi( iar c#n)
nu voi mai !i aici( vor răm#ne &olnavi entru eternitate+
7e)eţi( nu este o soluţie+ Deci( eu v0o sun( entru mine soluţia este să vă a)aug .i alte greutăţi ,nvăţ#n)u0
vă să )eveniţi mai uternici .i mai re$istenţi+
Disciolul nu tre&uie să )orească nici entru el( nici chiar entru aroiaţii lui ca viaţa să !ie u.oară+
Ma4oritatea ărinţilor .i mamelor )oresc entru coiii lor !acilitatea( oulenţa( succesul6 ei sunt( ,n mo) evi)ent(
,min.i )e iu&irea lor( )ar este o iu&ire stui)ă( care nu are ,n ve)ere a)evărata evoluţie a acestor coii+
2ine,nţeles( eu nu sun că ărinţii tre&uie să )orească su!erinţe entru coiii lor( nu6 )e alt!el ei nici măcar nu
tre&uie să se reocue )e această ro&lemă+ Dorinţa lor tre&uie să !ie )oar una: coiii lor să )evină &ine!ăcători ai
umanităţii( .i 1erul va )eci)e rin ce e*erienţe ,i va !ace să treacă entru a0i con)uce #nă acolo+ /oate le va
trimite &oli( inamici( oro&iu( )ar rea uţin contea$ă( ei vor merge )earte( !oarte )earte( at#t )e )earte că nu
va răm#ne nici un !el )e urmă )in aceste )i!icultăţi( nici măcar o amintire+ /ărinţi ,.i iu&esc coiii( )ar ce vor )eveni
ace.ti coii )acă sunt cruţaţi )e toate )i!icultăţile: 3e vor a&ruti$a( asta este totul+
Eu( să o .tiţi( nu mă ocu )e &olile voastre( )e ro&lemele voastre( )e )ivorţurile voastre+ Dacă viaţa vă
!ace să treceţi e aici( este entru că e*istă ro&a&il o raţiune karmică+ Eu mă ocu )oar )e mi4locul rin care să vă
!ac li&eri( mari .i uternici( oricare ar !i ro&ele rin care treceţi+ Eu nu sunt aici entru a vă vin)eca( a vă consola( a
vă re$olva ro&lemele A)e alt!el eu nu am tim( mi0ar tre&ui o eternitate entru a mă ocua )e ro&lemele voastre(
.i ce ro&leme5B )ar eu sunt o&ligat să vă stimule$( să vă arăt cel mai ,nalt i)eal( )eoarece( )orin) să reali$aţi cel
mai ,nalt i)eal( veţi utea re$olva totul+ /e c#n) )acă eu vă evit toate ro&ele( veţi răm#ne tot)eauna sla&i(
vulnera&ili .i atunci ce veţi !ace )acă ,ntr0o $i nu voi mai !i aici:
3e arăta ieri la televi$or că( )in ce ,n ce mai mulţi oameni( merg la clarvă$ători( me)iumi( entru a re$olva
ro&lemele lor )e &ani( )e sănătate( )e iu&ire( sau entru a se !ace e*orci$ări asura lor( )esc#ntece+ Este
e*traor)inar5 Ei ,n.i.i nu !ac nimic entru a ,nvinge )i!icultăţile( entru a ve)ea mai clar( entru a se ,ntări6 este
altcineva care tre&uie să !acă această trea&ă ,n locul loc+ Dar( a)miţ#n) chiar că cineva a4unge să le ruă vra4a( ei
sunt at#t )e sla&i( că un altul ,i va vră4i )in nou+ Toţi nu se g#n)esc )ec#t să meargă să găsească e cineva entru
a0i vin)eca( a0i controla( a0i lini.ti+ De aceea răm#n ignoranţi( sla&i( vulnera&ili+
Ei &ine( aici( nu este a.a+ Aici( nu sunteţi consolaţi( nu sunteţi u.uraţi( nu sunteţi vin)ecaţi( ci vi se )au
mi4loace( arme( meto)e( entru ca să !iţi voi cei care să )eveniţi inteligenţi( uternici( )e ne,nvins+ 8i este mult mai
&ine+ Dar cum voi căutaţi !acilitatea( găsiţi că aici nu este nimic .i nimeni care să vă oată a4uta+ Ei &ine( aici vă
,n.elaţi5 Dacă cineva oate ,ntr0a)evăr să vă a4ute( .i nu entru o $i sau )ouă( ci entru eternitate( acela sunt eu+
Doar că voi nu0mi cereţi )ec#t un singur lucru: să )eschi)eţi gura .i să ,nghiţiţi reme)iul6 entru că vă este
in)i!erent )acă este )oar un aleativ+ 1#n) veţi ,nţelege că tre&uie să ,nvăţaţi să vă )escurcaţi voi ,n.ivă:
Aici vi se )au toate mi4loacele( ,ncercaţi cel uţin să vă serviţi )e ele5 Dar )acă cel mai mare Maestru !ace
o minune entru a vă vin)eca .i a vă rote4a c#t tim va )ura aceasta: Asta )ein)e voi: )acă .tiţi să vă serviţi )e
Lumină .i )e cheile e care vi le )ă( aici( )a( este )e!initiv( )eoarece atunci voi ,n.ivă( su!letul vostru( 3iritul
vostru( este cel care intră ,n acţiune+
1unosc natura umană: vouă v0ar lace să mă au$iţi sun#n): -1ontaţi e mine6 vă voi salva )in toate
ericolele6 vă voi vin)eca )e toate &olile( vă voi !ace !ericiţi-+ Ei &ine( nu( .i )acă cineva v0o sune ,nseamnă că el
are interesul să vă ,n.ele+ 7ă sun: contaţi e Marile A)evăruri e care vi le )au6 accetaţi0le ,n voi( ,ntăriţi0le(
,nsu!leţiţi0le( hrăniţi0le .i veţi ve)ea re$ultatele+ Astă$i am )istrus oate c#teva )in ilu$iile voastre( )ar entru
A)evăr( entru &inele vostru am !ăcut0o+
II
7oi contaţi ,ntot)eauna e mine+ Este !oarte &ine( )oar că( iată( chiar cel mai mare Maestru nu oate să
!acă nimic )acă )isciolul nu ose)ă( cel uţin ,n germene( virtuţile e care Maestrul le oate hrăni .i !ace să
ro)ească+
Dacă ărinţii vor să ai&ă un coil( care va reu.i mai t#r$iu ,ntr0un )omeniu articular( tre&uie ca ei să se
g#n)ească să )eună ,n el( ,ncă )e la conceţie( elemente a)ecvate( )eoarece nici un ro!esor( nici un e)ucator
nu oate să )e$volte la un coil calităţi e care nu le ose)ă cel uţin ,n germene+ Deci( nu acu$aţi un Maestru că
este incaa&il să vă !acă )ivin( )acă voi nu aveţi ,n interior elemente )ivine+ Dar )acă voi le aveţi( el este caa&il 0
ca nimeni altcineva 0 să le !acă să ro)ească+ "n acela.i mo)( alchimi.tii sun că nu se oate !a&rica aur )ec#t )acă
au cel uţin ca unct )e lecare o articulă )e aur+
Este( )eci( a)evărat că un Maestru oate să !acă multe lucruri( )ar )oar entru cel care ose)ă( )e4a(
asiraţii )ivine( care are un i)eal ,nalt( alt!el nu oate nimic+ De aceea un Maestru nu ,ncearcă să o&lige e nimeni
să ia o )irecţie sau alta( el .tie că este inutil+ Dacă cineva este ,nchis( o&tu$( Maestrul ,l va lăsa ,n ace+ 8i este
,ncă una )in )i!erenţele care e*istă ,ntre a)evăraţii .i !al.ii Mae.tri+ 'n !als Maestru va utili$a toate mi4loacele )e
care )isune entru a vă o&liga să luaţi )irecţia e care o )ore.te+ /e c#n) un a)evărat Maestru( care .tie că nu
are )retul să violente$e !ăturile( vă va vor&i( vă va )a e*licaţii( se va ruga entru voi .i asta este tot+ Dacă voi
vreţi să alegeţi In!ernul( el vă va e*lica ceea ce vă a.teată( )ar nu vă va ,mie)ica+ 1el care vrea să se )istrugă
are tot )retul( nimeni nu0l oate ,mie)ica( nici chiar Domnul+ Dova)a: El ,i lasă e oameni să0.i !acă toate
ne&uniile .i să0.i sargă caul+ 1e vreţi( El le resectă li&ertatea+
7eţi sune: -Dar )umneavoastră( )umneavoastră nu ne lăsaţi li&eri( tot timul( ,n con!erinţele
)umneavoastră( insistaţi( ne hărţuiţi-+ Ah( )a( asta este a)evărat( )ar e*istă( totu.i( o nuanţă e care voi tre&uie s0o
a)miteţi: vă vor&esc( vă e*lic( )ar nu vă !orţe$( nu vă violente$+ 1aut să vă in!luenţe$( este a)evărat( )ar ce !ace
3oarele: Nu caută .i el să vă in!luenţe$e: El ,ncăl$e.te( el străluce.te: nu este aceasta o in!luenţă: Dacă voi nu
vreţi să !iţi in!luenţaţi( tre&uie să vă ascun)eţi+ Iar stelele( munţii( lacurile( r#urile( lantele( animalele( oamenii( toţi
au uterea )e a vă in!luenţa( )ar voi( voi aveţi li&ertatea )e a vă ,n)eărta( sau )e a răm#ne su& această in!luenţă+
O !ată )răguţă: oare nu rin simla ei re$enţă ,i in!luenţea$ă e toţi &ăieţii: 2a )a( )ar nu i se oate rero.a6 este
,n !irea lucrurilor+ 1ei care nu vor să !ie in!luenţaţi nu au )ec#t să nu meargă să )anse$e cu ea5
Atunci .i eu vă in!luenţe$( )e ce a. !ace e*ceţie: Dar eu nu vă !orţe$+ Dacă voi aţi venit entru a mă
asculta( asta ,nseamnă că accetaţi să !iţi in!luenţaţi+ Nu eu sunt cel care am venit să vă caut( voi aţi venit ,n mo)
li&er+ A !i li&er ,nseamnă a utea să alegeţi să vă lasaţi sau nu su& o anumită in!luenţă+ Din moment ce voi
accetaţi să vă lasaţi su& in!luenţa vocii mele( a rivirii mele( a gesturilor mele( a g#n)irii mele( nu uteţi să0mi
rero.aţi nimic6 )acă nu vre4i să !iţi suu.i in!luenţei mele( nu veniţi+ Eu nu ot să surim totul ,n mine su& rete*tul
)e a vă lăsa li&ertatea+ 3ingurul lucru e care nu am )retul să0l !ac este )e a vă in!luenţa ,n )irecţia răului( a)ică
)e a vă ,minge sre )iserare( ,n)oială( revoltă( ură+ Dar )e a vă lumina( )e a vă calma( )e a vă )uce sre
Dumne$eu( )a( am )retul .i este ceea ce am ,ncercat tot)eauna să !ac+ 7oi tre&uie chiar să )oriţi ca eu să
continui( c#t mai mult tim osi&il( )eoarece voi sunteţi cei care &ene!iciaţi+ Acum( )acă voi nu vreţi( este trea&a
voastră
1#te ersoane n0am averti$at )esre ceea ce li se va ,nt#mla )acă vor continua e )rumul e care s0au
anga4at5 Nu le0am lăsat să se rătăcească !ără a le lumina( )ar ele nu mă cre)eau( .tiau mai &ine )ec#t mine ceea
ce tre&uiau să !acă+ 8i &ine,nţeles( acuma c#n) li s0au ,nt#mlat nenorocirile e care le0am revă$ut 0 .i era a.a )e
u.or )e revă$ut 0 eu sunt cel care tre&uie să rear totul .i( )acă nu o !ac( tot eu sunt )e vină+ Deci( să raţionăm un
ic: eu nu sunt( )eci( aici entru a instrui oamenii( entru a0i con)uce e calea cea &ună( ci entru ca ei să0.i oată
!ace lini.tiţi toate rostiile( toate ne&uniile+++ Iată rolul meu să aran4e$ .i să rear tot ceea ce alţii au )emolat+ 8i
a)miţ#n) că eu o !ac( cre)eţi voi că este ,ntr0a)evăr o soluţie: Nu( va !i mai rău+ At#ta tim c#t oamenii nu au
su!erit( at#ta tim c#t ei nu au ,nţeles nimic( va !i mai rău+ Tre&uie )eci( lăsaţi un ic să su!ere( entru ca să0.i )ea
seama că tre&uie să se cuminţească .i să0.i )e$volte )iscernăm#ntul+ Dacă le alanaţi tot)eauna )i!icultăţile( nu
vor avea nicio)ată o ve)ere e*actă a stării .i a situaţiei lor( nu vor arecia nicio)ată valoarea lucrurilor( vor răm#ne
entru tot)eauna incon.tienţi .i ingraţi+
Este ceea ce mulţi ărinţi nu au ,nţeles0o+ 3u& rete*tul că ,.i iu&esc coiii( nu0i lasă nicio)ată să su!ere .i
să se ar)ă uţin entru a rimi o lecţie+ La cel mai mic inci)ent ei sunt acolo entru a re$olva totul+ Ei &ine( nu( nu
aceasta este iu&irea .i nu a.a acţionea$ă Domnul .i Natura+ Tre&uie să0i a4utaţi e oameni( )ar )#n)u0le e*licaţii(
lumin#n)u0i( iar )uă aceea( c#n) ,nce să !ie con.tienţi )e situaţie .i să su!ere( se oate ,ncerca să li se
,n)eărte$e greutăţile+ Da( )eoarece a&ia ,n acest moment vor arecia a4utorul care li se a)uce .i vor )eveni
ru)enţi( re$ona&ili( vor lua hotăr#ri &une+ Dacă nu acţionaţi ast!el( nu numai că nu !aceţi &ine la nimeni( )ar
,ncura4aţi ne&uniile( crimele .i toate ilegalităţile+
Aici( vi se )ă esenţialul6 ce a.tetaţi voi entru a lucra cu aceste elemente: 3unt Mari A)evăruri e care nu
tre&uie să le trataţi cu u.urinţă( ci să le accetaţi cu serio$itate ,n viaţa voastră( )eoarece( oate( nu veţi avea )uă
aceea e nimeni să vă a4ute+ Tre&uie să .tiţi că nu aveţi )retul să !aceţi lucrurile numai )uă caul vostru6 tre&uie
tot)eauna să vă ,ntre&aţi: -Oare ceea ce )oresc să !ac este )orinţa 1erului sau )oar roria mea voinţă:- Dar
)iscernăm#ntul lise.te .i( chiar atunci c#n) .tiţi ceea ce tre&uie să !aceţi( !aceţi tocmai contrariul+
1ineva vine să mă va)ă .i mă ,ntrea&ă: -Maestre( suneţi0mi cum să acţione$ entru a ie.i )in )i!icultăţile
mele( .i o voi !ace-+ 2ine( eu sunt )e acor)( ,i sun( el romite că o va !ace( )ar( )ouă minute )uă aceea( a uitat
toate s!aturile mele .i continuă e*act ca mai ,nainte+ De ce: /entru că e*istă ,n om alte ten)inţe( alte Entităţi care0l
s!ătuiesc .i ele( entru a0l antrena sre ruina sa( .i el ascultă aceste Entităţi+ 1e tre&uie să !acă atunci entru a nu
se lăsa antrenat: Tre&uie să se cramone$e .i să nu asculte e nimeni+ Din moment ce nu vroia să0l asculte e
maestrul său( să0l asculte5 Ei nu( el !ace invers+ Iar )acă Maestrul ,i une )uă aceea ,ntre&area: -De ce nu aţi
!ăcut ceea ce aţi romis:- "n acest moment el l#nge( este ne!ericit( regretă+ El este con.tient6 )ar )e ce a a4uns
aici: /entru că a )eschis orţile 3iritelor rău!ăcătoare+
1#n) aţi !ăcut totul entru a ier)e controlul asura voastră a&an)on#n)u0vă Entităţilor in!erioare( care au
interesul să0i iar)ă e oameni( nu mai uteţi acu$a e nimeni( )ec#t e voi ,n.ivă .i să vă suneţi: <Ah5 Nu am
lucrat cum tre&uie( nu am stu)iat &ine-( .i să reluaţi con)ucerea entru a resta&ili lucrurile+ Evi)ent( este nevoie
)e tim6 c#n) )e ani )e $ile v0aţi )e!ormat creierul rin tot !elul )e g#n)uri .i activităţi )e$or)onate( cum vreţi să0l
re)resaţi ,n c#teva minute: Tre&uie( )in nou( să lucraţi corect tim )e ani )e $ile ,nainte )e a o&ţine re$ultate &une+
Oa(enii nu #un!s# Le,ile9 ei i-au petre#ut %iaţa -"#)n$ pr!stii i' atun#i #)n$ $e#i$ s" ia ! alt"
!rientare' 6i i(a,inea*" #" #ine%a p!ate s" repare 6n #in#i (inute t!ate pa,u&ele pe #are a#este pr!stii le-
au pr!$us 6n ei. :i p!t i(a,ina t!t #eea #e %!r' $ar' $in ne-eri#ire' este i(p!si&il. Aa #u( a tre&uit (ult
ti(p pentru a se $istru,e' tre&uie i (ult ti(p pentru a se resta&ili. Dar !a(enii sunt' 6ntr -a$e%"r' $e !
(are nai%itate3 Ei #re$ #" este p!si&il s" re$rese*e' $intr-! sin,ur" l!%itur"' #eea #e au $e-!r(at ti(p $e
ani $e *ile+ Iar )acă un Maestru nu este caa&il să trans!orme ,ntr0o $i un )e$măţat sau un criminal ,ntr0un 3!#nt(
ah( atunci( ,nseamnă că nu este un Maestru5 Ia riviţi ce raţionament5
De ani )e $ile v0am )at numeroase meto)e )e uri!icare .i )e rotecţie cu Lumină( culori( ast!el ca voi să
a4ungeţi să !ormaţi ,n 4urul vostru o &arieră )e netrecut entru 3iritele Răului+ /rin vi&raţiile sale intense( Lumina
,n)eărtea$ă .i )e$agregă aceste 3irite+ De aceea voi tre&uie( ,ntr0a)evăr( să lucraţi cu Lumina .i( rin me)itaţie(
rugăciune( să !aceţi să intre această Lumină ,n voi+ "n realitate( c#n) eu sun Lumină( este vor&a )e Entităţi
&ene!ice( .i( o)ată aceste Entităţi instalate ,n voi( le ,mie)ică e celelalte( male!ice( să enetre$e+
Asta nu vrea să sună că( atunci c#n) veţi avea o aură uternică( o !ortăreaţă )e Lumină( nu veţi !i
nicio)ată )eran4aţi sau asaltaţi+ Din ne!ericire( at#ta tim c#t sunteţi e /ăm#nt nu sunteţi nicio)ată( ,ntr 0a)evăr( la
a)ăost )e asalturi .i )e &ătălii+ Dar( totu.i( )acă sunteţi &ine &arica)at cu Lumină( este altceva+ 1hiar .i Iniţiaţii
sunt o&ligaţi să se rote4e$e+ Da( chiar cei mai tari( cei mai uternici )intre ei( tre&uie( !ără ,ncetare( să se
g#n)ească( să ună ,ntre ei .i 3iritele Răului care vin să0i asalte$e( &ariere )e Lumină( cercuri )e !lăcări+ 8i( iată(
că oamenii sla&i( ignoranţi( ,.i imaginea$ă că nu au nevoie )e nici o rotecţie5 7ine momentul să ,nţelegeţi
imortanţa( gravitatea a tot ceea ce vă e*lic6 alt!el veţi !i ia ,n)em#na tuturor curenţilor nocivi+
'nii vor sune: -Dar entru a ne rote4a utem !olosi talismane-+ Mulţimea cre)e mult ,n uterea
talismanelor6 .i eu ia !el( cre)( chiar mai mult )ec#t alţii( )oar că cre)inţa mea este cu totul )i!erită+ Eu cre) ,n
uterea unui talisman )acă lucraţi sihic .i !i$ic ,n armonie cu ceea ce el rere$intă( cu ceea ce el conţine ca uteri
.i virtuţi( )eoarece atunci ,l ,ntăriţi( ,l hrăniţi+ Dacă acest talisman este imregnat )e uritate( entru ca el să
continue să !ie e!icace( voi tre&uie să trăiţi o viaţă ură6 )acă el este imregnat )e !orţă( voi tre&uie să vă e*ersaţi
entru ca !orţa să !ie alimentată etc+ Dar )acă voi contaţi e el !ără a !ace nimic care să !ie ,n acor) cu rorietăţile
sale( )uă c#tva tim el nu mai acţionea$ă .i chiar moare+ 'n talisman nu este( ,ntr0a)evăr uternic )ec#t )acă ,l
susţineţi rin roria voastră viaţă+
III
Me)icina i0a o&i.nuit !oarte rost e oameni+ %ie că este vor&a )e )ureri )e ca( cri$e )e !icat sau crame
)e stomac6 ei vor utea să meargă ,ntot)eauna să caute ,ntr0o !armacie un reme)iu entru a le calma )urerea+
E*istă chiar .i ilule entru a vă regăsi veselia c#n) sunteţi trist5 Din ne!ericire ,n 7iaţa sirituală nu e*istă ilule+
1larvi$iunea( uterile magice( virtuţile care ar să !acă )in voi un Iniţiat( voi ,n.ivă sunteţi cei care tre&uie să le
)e$voltaţi+ 1hiar )acă vă serviţi )e cărţi( ele( la !el( vă )au e*erciţii )e !ăcut+ Oh5 evi)ent( )acă voi ţineţi neaărat(
veţi s!#r.i rin a găsi un .arlatan care vă va romite 1erul .i /ăm#ntul+ Dar el va ,ncee rin a vă lua toţi &anii .i
aoi -la reve)ere( la reve)ere5-( nu veţi mai ve)ea e nimeni+ Dar atunci ,ncercaţi să nu vă mai l#nge entru că
voi sunteţi cei care aţi vrut0o: c#n) căutaţi rin toate mi4loacele să vă !aceţi e*crocaţi( reu.iţi+
'n verita&il Maestru vă re$intă toate meto)ele( )ar voi sunteţi cei care tre&uie să lucraţi entru a o&ţine
ceea ce )oriţi+ EI nu o va !ace ,n locul vostru( aceasta nu v0ar servi( )e alt!el( la nimic+ /entru a se menţine( o
achi$iţie sirituală( un )ar sihic tre&uie să vină )in interior( )in e!orturile voastre( )in activitatea voastră+ Deci( un
Maestru oate să vă )eschi)ă u.i( )ar voi sunteţi cei care tre&uie să intraţi( el nu vă va ,minge cu !orţa6 iar )acă el
ve)e că avansaţi vă va )eschi)e noi u.i+ De !iecare )ată c#n) Maestrul ve)e că !aceţi rogrese( vă re$intă un
gra) mai avansat .i voi sunteţi cei care tre&uie să )eă.iţi acest nou gra)+ Dar( ca .i coiii care vor tot)eauna să
!ie ţinuţi in &raţe( ma4oritatea oamenilor nu !ac nimic entru a se )eă.i: le este !rică5 Le este !rică )e această
er!ecţiune e care o )oresc( totu.i( )ar e care nu o reali$ea$ă nicio)ată( entru că( ,n interior( răm#n ,ncă rea
multe lucruri care nu sunt clare entru ei+
"ncetaţi( )eci( să mai a.tetaţi ca cineva( )intr0o )ată( un#n) m#na asura voastră( sau ronunţ#n)
c#teva !ormule magice( să vă )ea iluminarea+ Nimeni( nici chiar Maestrul vostru care stă aroae )e voi( nu o va
!ace+ Nu a.tetaţi miracole+ 1ele mai mari miracole sunt )e4a aici( ,n 4urul vostru( la !iecare minut )in $i+ 1ereţi
mereu evenimente sen$aţionale( )ar chiar )acă aceste evenimente se ro)uc( cei care asistă uită !oarte ree)e+
Au e*istat ,n trecut Iniţiaţi care !ăceau minuni+ 2ine,nţeles( c#tva tim oamenii erau imresionaţi( )ar aceasta nu0i
,mie)ica să continue să se amu$e .i să comită crime+
8i riviţi0L e Iisus: el !ăcea miracole ,n !aţa unei mulţimi care se minuna+++ .i )uă ce l0au rimit trium!al ,n
Ierusalim strig#n): -Osana( %iul lui Davi)5-( uţin tim )uă aceea( aceea.i mulţime striga: -1ruci!icaţi0L5- Deci(
)eseori( a !ace miracole nu serve.te )ec#t la amu$amentul u&licului+ Miracol entru mine este 3oarele care
răsare( o !loare care se )eschi)e( un coil care sur#)e( o insectă care0.i croie.te )rum rin iar&ă+ Miracolele sunt
stelele( este omul ,nsu.i( mo)ul ,n care este construit+++ Iar cel mai mare miracol( este trans!ormarea inimii umane+
De ce: /entru că este lucrul cel mai )i!icil+
/entru a se trans!orma( !iecare tre&uie să !ac e!orturi( )eoarece trans!ormarea nu oate să vină ,n mo)
mecanic( )in e*terior+ Fin)u.ii sun: -1#n) )isciolul este regătit( Maestrul aare-+ Această !ra$ă este !oarte
ro!un)ă( Ea arată că ,ntot)eauna )isciolul este cel care tre&uie să !acă e!ortul entru( a atrage a4utorul+ O)ată ce
e!orturile sunt !ăcute a4utorul va veni( este sigur+ E*istă o Lege universală a iu&irii .i a ,ntra4utorării( )ar ea nu se
oate )eclan.a )ec#t )acă voi ,n.ivă !aceţi e!orturile+
Nu mai contaţi e miracolele e care( )uă ărerea voastră( Maestrul vostru tre&uie să le !acă entru voi .i
ast!el veţi avansa rai)( )eoarece ,n acest moment Maestrul vostru oate să vă a4ute mult mai &ine+ /are
misterios( )ar( )e !at( c#n) sunteţi aici tot)eauna vă !i*aţi asura cuiva( a.tet#n) totul )e la el( .i ,l arali$aţi+ El
nu oate să !acă nimic entru voi .i voi răm#neţi sterili+ Deci munciţi( regătiţi0vă6 ,n momentul ,n care veţi !i
regătiţi veţi rimi a4utor+ Este e*act ca ,n lucrarea alchimică: atunci c#n) materia ,n)elung .i ră&)ător ela&orată )e
alchimist este regătită( 3iritul universal co&oară entru a o ,nsu!leţi( iar aoi( cu o !oarte mică cantitate )in
această materie( alchimistul oate să trans!orme toate metalele ,n aur+
1re.tinii sunt( aici( m#n)ri )e Iisus: -Domnul nostru Iisus+++ Nimeni nu este mai mare )ec#t el5- Da( )ar
Iisus este Iisus+++ Iar ei( ce sunt ei: Ni.te sla&i .i lene.i care nu !ac nimic entru a )eveni ca Iisus+++ Nu este
su!icient să vă &ucuraţi că Iisus a !ost o )ivinitate+ Măreţia lui Iisus nu0i autori$ea$ă e cre.tini să răm#nă ni.te
sărmani in)ivi$i6 .i ei( la !el( tre&uie să ,ncerce să0L imite+
8i ceea ce sun aici nu este a)evărat )oar entru cre.tini: toţi( musulmani( &u)i.ti( evrei sunt m#n)ri
entru că au ,n satele lor e Mahome)( 2u))ha( Moise .i toate 1ărţile sacre+ %atul că ei ,n.i.i sunt sla&i6
,ntunecaţi( răi( aceasta nu are nici o imortanţă6 ei aarţin unei Religii !ormi)a&ile( .i se lau)ă ca ea+ /riviţi )oar
cum cre.tinii ,l cele&rea$ă e Iisus( na.terea lui Iisus: ce eveniment e*traor)inar( tre&uie săr&ătorit5 8i cum:
%ăc#n) che!uri( ,m&ăt#n)u0se+++ Iisus este ,n mo) sigur !ericit .i m#n)ru să va)ă că i se cele&rea$ă na.terea rintr0
o con)uită total ousă "nvăţăturii 3ale+
7ine eoca ,n care omul tre&uie să ,ncete$e să mai conte$e e gran)oarea Religiei lui .i a !on)atorilor săi
.i să se reocue )e ceea ce este el ,nsu.i+ 2ine,nţeles( să se sri4ine e Iniţiaţi( e 1ărţile sacre( este normal(
este chiar )e )orit6 )ar a !ace ara)ă cu Religia sa .i a răm#ne el ,nsu.i !iinţa cea mai me)iocră( nu( aceasta nu
tre&uie să mai e*iste+
7ă) că mulţi rintre voi ,.i sun: -Ah5 Maestrul nostru( el este !ormi)a&il( el !ace asta( el !ace aia-( )ar ei nu
vor !ace nimic entru a se ameliora+ Atunci( eu nu sunt at#t )e !ericit ca să se gargarisească a.a cu numele meu(
!ără a !ace e!orturi entru a imita mo)ul meu )e a acţiona( sau )e a ,ncerca să va)ă lucrurile ca mine+ /entru !raţi
.i surori( ceea ce !ac eu este trea&a mea( )ar ei continuă ,n mo) lini.tit să !acă ce le lace+ Ei un !otogra!ia mea
este tot( vor merge să se &ată( )acă tre&uie( entru a susţine că ei au cel mai &un Maestru( cel mai mare(
e*traor)inar( )ar a0l imita ,n atitu)inea sa( ,n !ilo$o!ia sa( nu+ Un Maestru este -"#ut pentru a -i ,l!ri-i#at' asta
este t!t' $ar nu p!ate -i i(itat. Du(ne*eule' #e (entalitate3 8i voi nu uteţi să suneţi că ceea ce eu vă
ovestesc aici este !als+ Deci( .i voi( ,ncetaţi să mă mai slăviţi .i )eci)eţi0vă să luaţi c#te ceva )in I)eile mele .i să
le alicaţi6 va !i mult mai &ine+
A venit acum timul să nu vă mai con)uc ca e ni.te coii+ La ce serve.te oare să aveţi un Maestru )acă
voi continuaţi să trăiţi oricum: Maestrul este irero.a&il 0 .i el tre&uie să !ie irero.a&il 0 iar aceasta vă a4unge+ De
alt!el eu .tiu &ine că )acă mi0a. ermite cea mai mică ,ncălcare( voi aţi !i in)ignaţi .i m0aţi ărăsi sun#n) că v0am
)eceţionat entru că nu mai coresun) imaginii e care voi v0o !aceţi )esre un Iniţiat( )esre un Maestru+ Eu( eu
tre&uie să !iu irero.a&il( e c#n) voi( voi uteţi să vă ermiteţi totul5 7oi lasaţi Iniţiaţii ,ntr0o lume aarte6 este
!oarte onorant entru ei( ei sunt !oarte !lataţi( )ar ar !i re!era&il ca .i voi să intraţi ,n aceea.i lume ca .i ei(
)eoarece vă veţi simţi o&ligaţi să vă amelioraţi mo)ul vostru )e trai+ 7oi g#n)iţi că Iniţiaţii sunt !oarte uri( !oarte
no&ili .i că ei tre&uie să e*iste( )ar ceea ce !aceţi voi( ce imortanţă are: Ei &ine( tocmai asta este !oarte imortant+
De acum ,nainte tre&uie să ,nvăţaţi să cereţi )e la voi ,n.ivă ceea ce voi cereţi )e la Iniţiaţi+ 7oi )oriţi ca ei
să !ie cinstiţi( ca ei să nu vă rătăcească( ca ei să vă a4ute: Ei &ine( cereţi acelea.i lucruri )e la voi ,n.ivă( ,n relaţia
voastră cu )e alţii+
Dacă voi luaţi ,n serios toate A)evărurile e care vi le0am re$entat tim )e ani )e $ile( )acă ,n !iecare $i
vă oriţi asura !iecăruia )in aceste A)evăruri ca asura unei %iinţe care vă vine )in 1er( o lume nouă se va
)escoeri ,n !aţa voastră+ Nu uitaţi că Entităţile )e sus o&servă cum consi)eraţi A)evărurile e care vi le a)uce un
Maestru+ 'n Maestru este ca un trimis( un am&asa)or care rere$intă o ,ntreagă ţară 0 1erul 0( .i av#n) entru el
consi)eraţie( voi arătaţi că resectaţi .i ţara care ;0a trimis+ 1erul mă insiră să vă sun ceea ce este necesar
entru evoluţia voastră .i( )acă voi nu luaţi cuvintele mele ,n serios( cum aţi utea să0l convingeţi )e resectul
vostru .i iu&irea voastră: Nu veţi utea .i( vă$#n) negli4enţa voastră( cerul vă va retrage a4utorul+
/entru a atrage &unăvoinţa 1erului tre&uie să ,nceeţi cu ,nceutul: tre&uie să luaţi ,n serios trimi.ii săi+ 7oi
nu .tiţi c#te 3irite s0au anga4at să vă a4ute rin mine+ Da( mii )e Entităţi au venit entru a vă a4uta să evoluaţi .i(
)acă voi consi)eraţi toate acestea cu u.urinţă( cu at#t mai rău entru voi6 eu continui să0mi !ac lucrarea mea( chiar
)acă voi nu o ,nţelegeţi+ O voi !ace ,n o!i)a voastră .i voi !i cel care voi &ene!icia )e ea+ A. vrea ca .i voi să uteţi
&ene!icia( )ar să o .tiţi: nu va !i osi&il )ec#t )acă veţi ,ncee să ,nţelegeţi c#te Entităţi .i %orţe sunt anga4ate ,n
această lucrare a marii %raternităţi Al&e 'niversale .i )acă )eci)eţi să vă schim&aţi viaţa entru a articia serios
la această lucrare+
VIII - DISCIPOLUL :N 4A2A MAESTRULUI
I
/olari$area este o meto)ă sihologică e care tre&uie să .tiţi să o utili$aţi+ 1#n) )ouă ersoane sunt
olari$ate ,n mo) i)entic( aceasta nu )ă re$ultate &une+ Imaginaţi0vă un culu: soţul( !urios( strigă .i gesticulea$ă+
Dacă .i soţia !ace la !el( ei se vor omor, unul e celălalt+ Tre&uie( )in contră( ca ea să ai&ă inteligenţa )e a se
olari$a negativ( ca ea să accete !ără a sune nimic( ca ea să sur#)ă: <Da( )ragă( !oarte &ine )ragă@= .i atunci el
se calmea$ă( ,nţelege chiar că a mers rea )earte .i ,.i cere scu$e+
Această Lege a olari$ării rive.te numeroase )omenii+ Dacă un )isciol merge l#ngă Maestrul său .i( ,n
loc să0l asculte( ,ncee să )iscute( să0i ţină iet( el nu oate să !acă nici un !el )e rogres+ 7ă$#n) aceasta(
Maestrul nu insistă+ 1um vreţi voi să uneţi aă ,ntr0o sticlă )e4a lină: Lichi)ul se va risii ,n ra! .i va !i ier)ut+
'n )isciol inteligent .tie să se olari$e$e: l#ngă Maestrul său )evine recetiv( ascultă( rime.te A)evărurile e
care i le )ă .i leacă ,m&ogăţit+
2ine,nţeles( un )isciol nu tre&uie să meargă l#ngă Maestrul său entru singurul sco )e a lua cuno.tinţe+
8i el tre&uie să0i a)ucă ceva Maestrului său+ 7eţi sune: -Dar ce oate să )ea un )isciol Maestrului său:- 7eţi
ve)ea+
/este tot( ,n toate ţările( este un o&icei )e a a)uce un ca)ou ersoanelor cărora le !aceţi o vi$ită+ Este o
!oarte veche tra)iţie &a$ată e o Lege )uă care nu tre&uie să vă re$entaţi nicio)ată la cineva cu m#inile goale+
Tre&uie să mergeţi ,ntot)eauna ,n !aţa altora cu )orinţa )e a le a)uce ceva( .i chiar eu v0am sus !oarte )es c#t
este )e imortant )e0a nu saluta e cineva )imineaţa cu un vas gol( )eoarece ,i a)uceţi vi) entru toată $iua+ 3ă
nu vă g#n)iţi că aici este vor&a )e o suerstiţie( )e care oamenii !oarte evoluaţi )in secolul al KK0lea tre&uie să se
)e&arase$e+ Nu este o suerstiţie( este o Lege a Lumii sirituale care a !ost )eseori veri!icată+
Deci( atunci c#n) veţi merge să !aceţi o vi$ită cuiva( ,ncercaţi să nu vă re$entaţi nicio)ată ,n !aţa lui cu un
vas gol( ci ,ncercaţi să vă ,ncărcaţi rin g#n)ire cu tot ceea ce e*istă mai &un: !lori( !ructe( aur( Lumină(
&inecuv#ntări+ Tre&uie( tot)eauna( să vă o&i.nuiţi să )aţi .i să )aţi ceea ce e*istă mai &un entru celelalte !iinţe+
Evi)ent( nu este o !ilo$o!ie !oarte răs#n)ită rintre oameni6 ma4oritatea sunt mai ales instruiţi să ia6 este tot un)e
merg( ei nu se g#n)esc )ec#t să ia( iar lucrurile .i !iinţele nu0i interesea$ă )ec#t ,n măsura ,n care ei ot să se
servească )e ele+ 1hiar atunci c#n) ei vin ,ntr0o 8coală iniţiatică( l#ngă un Maestru( )orinţa lor este )e a lua+ Iar
)uă c#tva tim( cum nu e*istă rea multe lucruri )e luat 0 !ăc#n) e*ceţie A)evărurile care nu0i interesea$ă a.a
)e mult 0 ei se lictisesc .i leacă+
Iar acum vă voi )a o meto)ă: g#n)iţi0vă că e*istă ,n voi un ăm#nt minunat )e cultivat( că sunteţi ca o
gră)ină ,n care cultivaţi tot !elul )e !lori .i )e !ructe .i că venin) aici( a)uceţi entru alţii ro)usele acestei gră)ini+
Nu uteţi ,ncă să vă imaginaţi sen$aţiile e care le veţi simţi+ Din cau$a acestei )orinţe( )e a !ace ceva entru
ceilalţi( orţi se vor )eschi)e ,n !aţa voastră( totul vă va ărea nou .i veţi !ace !ără ,ncetare noi )escoeriri+ Atunci
c#n) vreţi să )aţi( să a)uceţi ceva altora( viaţa ţ#.ne.te ,n voi+
De aceea c#n) )isciolul vine l#ngă Maestrul său( el tre&uie să ai&ă )orinţa )e a a)uce ca)ourile su!letului
.i 3iritului său+ Nu este su!icient ca el să vină cu intenţia )e a rimi "nvăţăm#ntul Maestrului său( ,nţeleciunea sa(
Lumina sa6 .i el( ,n sine ,nsu.i( tre&uie să a)ucă ceva ,n schim&( alt!el nu va ve)ea nimic( nu va ,nţelege nimic .i va
leca sla& .i me)iocru( a.a cum a venit+ "n Orient( c#n) un Disciol merge l#ngă Maestrul său( el nu se re$intă
nicio)ată cu m#inile goale6 el a)uce măcar un !ruct sau o !loare+ Maestrul nu are ,n mo) sigur( nevoie( )ar este o
tra)iţie care ,nvaţă e )isciol să nu a.tete totul )e la Maestrul său+ 1eea ce tre&uie ca )isciolul să a)ucă
Maestrului său nu este at#t un !ruct sau o !loare( ci o stare )e con.tiinţă elevată( )eoarece )oar ,n acest moment el
va utea să &ene!icie$e )e &ogăţiile "nvăţăm#ntului său+
II
Mulţi vin aici ăstr#n) o stare )e sirit ersonală .i chiar anarhică+ 8i iată că eu am un lim&a4 cu care voi
tre&uie să vă con!ormaţi+ Am un )iaa$on care ,mi )ă nota -la- .i )acă vreţi să c#ntăm ,mreună o &ucată mu$icală
tre&uie să luaţi tonul )uă )iaa$onul meu( iar nu eu e al vostru( )eoarece voi sunteţi toţi acor)aţi ,n mo) )i!erit .i
)acă eu iau tonul )uă unul )intre voi( aoi )uă un altul( nu vom termina nicio)ată+ Dacă tre&uie să mă con!orme$
gusturilor( )orinţelor( roiectelor( rogramelor( )orinţelor( cariciilor !iecăruia( ar tre&ui secole #nă ce armonia să
se instale$e+ 1#n) voi !i reu.it să mă armoni$e$ cu unul( care ose)ă lungimea sa )e un)ă ersonală( nu voi mai !i
,n armonie cu ceilalţi+ Iar )acă eu vi&re$ )oar ,n armonie cu unul( aoi )oar cu altul( oare veţi avea toţi ră&)are să
a.tetaţi s!#r.itul: /rea multe lungimi )e un)ă )i!erite6 este ca .i cum o sută )e staţii )e ra)io s0ar auca să
vor&ească )e0o )ată: ce caco!onie5
Atunci( eu vă) o soluţie !oarte simlă: să luaţi toţi aceea.i lungime )e un)ă( iar totul se va aran4a+ voi ,n.ivă
veţi ve)ea re$ultatele: lec#n) )e aici( veţi simţi că totul ,n voi vi&rea$ă alt!el( că nu mai aveţi nici ,ngri4orări( nici
nelini.ti+ Asta ,nseamnă că v0aţi )ecis să vă acor)aţi toţi la o singură lungime )e un)ă: a mea+ Oare aceasta vrea
să sună că vreau să vă acaare$( să vă hinoti$e$( să vă aservesc: Nu+ 1#n) voi sunteţi ,ntre voi( vi&raţi toţi
lungimile )e un)ă e care le vreţi( sunteţi li&eri6 strigaţi( c#ntaţi( urlaţi at#t c#t vreţi6 nimeni nu are )retul să vă
,mie)ice+ Dar )in moment ce aţi ales să veniţi aici( ei &ine( ,n interesul armoniei colective( acor)aţi0vă cu mine:
este cea mai &ună atitu)ine( cea mai e!icace+++ cea mai economică+ At#t tim c#t sunteţi aici( tre&uie să vor&iţi
lim&a ţării+
Dacă )eci)eţi să vă uneţi ,n armonie cu mine( voi veţi !i cei care veţi &ene!icia+ Eu nu vă sun aceasta
entru a vă vră4i sau entru a vă )omina( ci entru că este ,n interesul vostru: )acă sunteţi toţi acor)aţi la vi&raţiile
mele( la I)eile mele( la g#n)urile mele( veţi ro!ita mult mai &ine )e se4urul vostru aici+ /entru că voi o .tiţi: singura
mea gri4ă este )e a vă !i util( nu am altă reocuare+ 1#n) vin aici mă ocu !ără ,ncetare )e voi+ 1hiar c#n) nu vă
$ic nimic( ,n !orul meu interior eu vă vor&esc( vă e*lic ceea ce aveţi nevoie+ Am ,ntot)eauna )orinţa )e a vă ve)ea
!ericiţi( ,n ace( entru că entru mine !ericirea este )e a0i ve)ea e oameni !ericiţi+ Eu sunt trist c#n) nu a4ung să
vă mulţumesc( asta o .tiţi( )ar atunci c#n) vă vă) !ericiţi( ra)ianţi( eu mă ,ntorc satis!ăcut la mine .i ,i mulţumesc
1reatorului+
Dacă nu vă este !rică să vă uneţi voi ,n.ivă ,n acor) cu mine( veţi &ene!icia( entru că v0o sun: singura
mea )orinţă este )e a vă !i util+ Atunci c#n) noi suntem ,mreună( chiar !ără să ne sunem nimic( )acă sunteţi
&ran.aţi( acor)aţi cu mine( aveţi mult mai multe osi&ilităţi )e a cata g#n)urile mele( )e a rimi c#teva )in
articulele e care le trimit ,n saţiu+++ .i voi sunteţi cei care veţi c#.tiga+ 1ei care au veri!icat aceasta( )e ani )e $ile
sunt convin.i6 nu este ca$ul nici măcar să vor&ească( ei .tiu că această atitu)ine( acest acor)( această armonie au
re$ultate &ene!ice asura lor+
1#n) veţi !i e aceea.i lungime )e un)ă ca mine( c#n) veţi avea acelea.i g#n)uri( acelea.i sentimente(
acelea.i reocuări ca .i mine( se vor ro)uce oate )escoeriri ,n voi( veţi cata vi&raţii noi .i( cum eu nu sunt
)ec#t un con)ucător( nu vreau să !iu altceva )ec#t un con)ucător entru ca Lumea )ivină să oată să vă a4ute rin
mine: gri4ile voastre( suărările voastre( chinurile voastre vor )isărea+ Iată ceea ce eu )oresc )in toată inima+
"ntr0o orchestră sau ,ntr0un cor toţi tre&uie să resecte artitura( la !el ca .i ritmul sau nuanţele in)icate )e
)iri4or+ Nici un c#ntăreţ( nici un mu$ician nu are )retul să !acă ceea ce0i lace: alt!el ar !i o caco!onie ,ngro$itoare+
Ei &ine( o orchestră( un cor este un sim&ol al acor)ului( al armoniei care tre&uie să )omnească ,ntre !iinţe( o
armonie care nu se ve)e( )in ne!ericire( aroae nicăieri+ Toţi au ,nvăţat să nu !acă )ec#t )uă caul lor( nimeni nu
se g#n)e.te să se acor)e$e( să se armoni$e$e cu ceilalţi+ Iar această stare )e )i$armonie este at#t )e curentă(
at#t )e răs#n)ită ,n lume( ,nc#t .i atunci c#n) intraţi ,ntr0o .coală iniţiatică voi continuaţi să cultivaţi această
atitu)ine anarhică+ %iecare vrea să nu !acă )ec#t )uă caul său( iar instructorul( sărmanul( este aici singur entru
a rivi această )e$or)ine+
Tre&uie să ,nţelegeţi( )e acum ,nainte( că un instructor este ca un .e! )e orchestră: el este aici entru a
!ace să )omnească armonia6 )e aceea !iecare tre&uie să se sincroni$e$e cu el+ El rere$intă )iaa$onul .i atunci
c#n) toţi se vor !i acor)at( ei vor !i ca ni.te hare a&ia atinse )e v#nt( care vor !ace să se au)ă o mu$ică minunată+
Tre&uie un )iaa$on( iar acesta este rolul unui instructor6 )isciolul tre&uie să ,nţeleagă: raţiunea )e a !i a unui
instructor este )e a intro)uce .i )e a menţine armonia+ At#ta tim c#t !iecare ,n colţul său nu !ace )ec#t ceea ce0i
convine( nimeni nu va rogresa+
Dar să mă ,nţelegeţi &ine: )acă )isciolul tre&uie să se acor)e$e cu Maestrul său( este entru că Maestrul(
el ,nsu.i( este caa&il )e a0l acor)a cu 7iaţa universală( cu 7iaţa )ivină+ Da( alt!el care ar !i )uă voi reocuările
unui Maestru:+++"n !iecare $i( )e mai multe ori( el ,ncearcă să se ună ,n armonie cu 1erul( să vi&re$e la unison cu
el( iar această armonie oate s0o comunice )uă aceea )isciolilor săi+
Eu sunt( )eci( entru voi ca un )iaa$on( iar )acă voi vreţi să vi&raţi ,n armonie cu Lumea cerească(
,ncercaţi să vă acor)aţi cu !ilo$o!ia e care eu v0o a)uc( alt!el( chiar răm#n#n) toată viaţa voastră ,ntr0o .coală
iniţiatică( nu veţi avansa+ 7oi aţi venit aici )e &unăvoie( nu v0am luat )e g#t entru a vă !ace să veniţi6 )ar voi( )acă
nu aveţi nici o )orinţă )e a vă acor)a cu mine( se4urul vostru aici va !i inutil( vă veţi ocua mai &ine timul vostru
merg#n) să vă amu$aţi ,n altă arte+++ Da( ve)eţi voi( chiar raţiunea entru care veniţi la %raternitate nu este clară
entru voi+ "nvăţaţi să vi&raţi )uă aceea.i lungime )e un)ă ca .i mine .i veţi ve)ea toată viaţa voastră
trans!ormată( entru că eu m0am acor)at cu alte %iinţe( care mă )eă.esc+ Dacă mă acor)e$ !ără ,ncetare cu ele
este entru a nu comite erori( a nu !ace nimic rău entru voi( entru că eu .tiu că sunt resonsa&il+
Eu simt că anumiţi !raţi .i surori vin aici ăstr#n) un sentiment )e teamă( )e ne,ncre)ere+
Ei nu0.i )au seama( )ar( ,n stră!un)urile lor( le este !rică să0.i iar)ă li&ertatea( in)een)enţa( le este
teamă că vor slă&i6 sun că nu se .tie nicio)ată( că un Maestru ,i oate hinoti$a( ,i oate vră4i entru ca să se
servească )uă aceea )e ei )uă cum ,i va lace+ Nu( ,n realitate voi nu .tiţi cum un a)evărat Maestru are
con.tiinţa resonsa&ilităţii sale+ El .tie că va tre&ui să răsun)ă )e toate activităţile sale ,n !aţa 1erului+ Atunci( nu
voi ci ,nsu.i 1erul este cel care contea$ă cel mai mult entru el+++ 7ă voi sune mai mult chiar( că voi sunteţi entru
mine ca un -.antier- un)e lucre$+ 3cu$aţi0mă că vă sun acestea( )ar este a)evărat+ Mă ocu )e voi( vă instruiesc(
vă ghi)e$ entru că 1erul mi0a )at această sarcină( )ar nu la voi mă g#n)esc !ăc#n) lucrarea mea( ci la Entităţile
Lumii )ivine e care eu tre&uie să le satis!ac+
Deci( &ucuraţi0vă( entru că )acă ar !i contrariul( )acă aţi !i )oar voi( cei care aţi conta entru mine .i nu
)oar Entităţile cere.ti( a. !i !ăcut cu voi multe ga!e+ Dar cum ,n caul meu nu a e*istat nicio)ată acest g#n)( că
e*istă Entităţi suerioare !aţă )e care va tre&ui ,ntr0o $i să )au socoteală( voi sunteţi cei care &ene!iciaţi+ Dacă a. !i
uitat aceste %iinţe( entru a nu mă g#n)i )ec#t la voi( a. !i !ăcut( !ără să vreau( mari erori( entru că este !atal6 )acă
se rue legătura cu ele( nu se oate !ace )ec#t ceva gre.it+ Nu tre&uie să contaţi )oar e inteligenţa umană( )oar
e &unătatea umană: c#n) ele nu sunt insirate )e Inteligenţa .i 2unătatea )ivină( nu ot )ec#t să vă )ucă sre
răăstii+
Deci( ,n toc să !iţi 4igniţi )acă vă sun că nu contaţi a.a )e mult entru mine( &ucuraţi0vă5 Imortant( entru
voi( nu este să .tiţi )acă rere$entaţi ceva sau nu( ci să simţiţi )acă )eveniţi mai &ogaţi mai uternici( mai ,nţeleţi(
mai &uni .i mai !ericiţi+ Dacă este ca$ul( nu vă ocuaţi )e rest5 3ă .tiţi )oar că( ,n măsura ,n care voi !aceţi arte )in
lucrare mea( ,n măsura ,n care am resonsa&ilitatea )e a vă instrui ,n a)evărata 8tiinţă( )e a vă a)uce e
a)evăratul )rum( )#n)u0vă ceea ce eu ,nsumi an rimit( voi contaţi mult entru mine+
Eu )oresc ca voi să veniţi )e acum ,nainte cu mai multă ,ncre)ere sre mine+ Nu vreau nici să vă )omin(
nici să vă le$e$6 nu entru că( o reet( aveţi at#ta imortanţă ,n ochii mei( ci entru că .tiu că am )e )at socoteală
unor %iinţe e care este imosi&il să le ,n.eli+ 1#n) sunteţi ,ntr0o atitu)ine )e recetivitate .i )e ,ncre)ere( ot să
revele$ mari A)evăruri su!letului vostru+ Aceasta se !ace !ără .tirea voastră( )ar( ,ntr0o $i( ,n momentul ,n care vă
veţi a.teta cel mai uţin( c#n) veţi merge e stra)ă( sau c#n) veţi !i la voi acasă( )intr0o )ată aceste A)evăruri vor
aare ,n con.tiinţa voastră . veţi !i or&iţi+
I5 - DIMENSIUNEA UNIVERSALĂ A UNUI MAESTRU
Nu tre&uie să veniţi la %raternitate entru mine( 1i entru "nvăţăm#nt( )eoarece ,nvăţăm#ntul este &ogat(
vast( in!init+ Dacă veniţi entru mine( entru că ,ntr0o $i eu v0am )at un sur#s( c#n) s0ar utea ca( )in ,nt#mlare(
să nu o mai !ac( nu veţi mai veni+ Nu este( )eci( serios+ 'n Maestru este ocuat( sura,ncărcat chiar( el nu are
tot)eauna timul )e a )a riviri .i sur#suri+ Disciolii nu tre&uie să a.tete aceasta )e la el( alt!el vor s!#r.i rin a
ier)e .i Maestrul lor .i "nvăţăm#ntul+ 1e oate să !acă un Maestru cu un )isciol care nu se ata.ea$ă )ec#t
ersoanei sale .i )eloc I)eilor sale: El simte că acest )isciol nu se g#n)e.te )ec#t să0l acaare$e( să0l a&soar&ă
.i( .tiin) c#t este )e ericulos entru el( !ace totul entru a se ,n)eărta .i a scăa+ /e c#n)( )acă ve)e că
)isciolul vine entru "nvăţăm#nt( el ,l susţine( ,l a4ută .i acest )isciol inteligent a c#.tigat .i "nvăţăm#ntul .i e
Maestrul său+ 7e)eţi voi( este clar( )acă vreţi să vă aroiaţi )e mine( agăţaţi0vă )e "nvăţăm#nt+
1#te scrisori nu am rimit ,n viaţa mea )e la anumite !emei 0 care aveau mari calităţi )e alt!el( eu nu o neg
0( )ar av#n) o i)ee &i$ară ,n caul lor: )oreau cu orice reţ să se mărite cu mine+
Le0am sus că eram )e4a căsătorit( că %raternitatea Al&ă 'niversală este soţia mea( logo)nica mea: nu era
nimic )e !ăcut5 Le0am e*licat cu &l#n)eţe Acu toate că uneori mi0a sărit mu.tarulB( )ar ele nu a4ungeau să
,nţeleagă !atul că nu uteam+ 8i( sincer v0o sun( c#n) vă) anumiţi !raţi .i surori care se ata.ea$ă )oar )e
ersoana mea( ,mi este !rică( entru că eu .tiu toate comlicaţiile care mă a.teată )in această cau$ă .i !ac totul
entru a mă ,n)eărta+ 1um să0i !ac să ,nţeleagă !atul că cer ceva imosi&il .i ericulos:
1#n) .tiţi să citiţi .i să )esci!raţi 1artea Naturii vii ,nţelegeţi că( )acă or)inea .i armonia )omnesc ,n
'nivers( este ,n mo) simlu entru că 3oarele este acolo( ,n centru .i că acolo răm#ne+ De aceea( un Iniţiat( un
Maestru care este resonsa&il )e evoluţia at#tor !iinţe umane tre&uie să ai&ă )in tim ,n tim o mică conversaţie cu
3oarele: -Ascultă( )ragă 3oare( e*istă at#t )e multe ersoane care mă iu&esc .i care )oresc să mă atragă la ele5
1e mă s!ătuie.ti: 1e tre&uie să !ac:- 3oarele ,i va răsun)e: -/rive.te0mă .i !ă ca mine+ /lanetele .i ele mă
iu&esc !oarte mult( se ,nv#rtesc toate ,n 4urul meu( )ar eu răm#n ,n centru( nu mă )elase$ entru a merge sre
una sau cealaltă+ 8i( totu.i( ele ,mi sun: -O( )ragul meu 3oare( )acă a. utea să mă a)ăostesc l#ngă tine( )acă
a. utea să te ,m&răţi.e$5+++ 7ino l#ngă mine@= Dar eu re!lecte$ .i g#n)esc: 8i eu le iu&esc( .i chiar mai mult6
iu&irea tuturor acestor lanete reunite nu se oate comara cu imensitatea iu&irii mele( entru că ,n iu&irea mea nu
e*istă nici un !el )e interes( ci )oar Lumină( căl)ură .i viaţă+ Dar( iată( entru &inele lor eu sunt o&ligat să0mi
ăstre$ locul( să nu !ug )uă ele( alt!el aceasta va !i un cataclism universal+ 7e$i tu( tre&uie să răm#n ,n centru
entru a menţine armonia( viaţa .i !ericirea este tot ,n 'nivers+ Atunci( .i tu la !el( !ă ca mine: nimic nu te ,mie)ică
să iu&e.ti toate !iinţele umane( să le )ai Lumină( să le insiri( să le ri)ici .i să le a)uci sre regiunile cere.ti( )ar tu
nu tre&uie să ărăse.ti centrul-+ - Da( )ar mi se cere5- -Oh( la( la5 va răsun)e 3oarele( )acă acum tre&uie să te
)uci să mulţume.ti )orinţele .i cariciile oricui( totul se va ră&u.i5+++-
O 8coală iniţiatică este ca un sistem solar: se găsesc c#teva lanete .i chiar comete( )in ne!ericire( care
se aroie( aoi se ,n)eărtea$ă+++ Iar Maestrul care este ,n centru( ca 3oarele( tre&uie să răm#nă ,n centru: el )ă
căl)ura sa( !orţa sa( Lumina sa( &inecuv#ntările sale( I)eile sale( )ar el nu se )elasea$ă( el răm#ne ,n centru+ 'nii
care ignorau că )eci$ia lor utea să rovoace o a)evărată catastro!ă( au accetat una )in )isciolele lor ca soţie(
iar ceilalţi )iscioli vă$#n) că Maestrul lor se căsătorea( l0au ărăsit+ Mae.trii care acţionea$ă ast!el nu sunt
a)evăraţi 3ori6 sim&olic( sunt mai )egra&ă+++ ca Luna( )eoarece( ca sim&ol( Luna este cea mai in!luenţa&ilă( e mai
insta&ilă( mai sentimentală .i ea e atrasă )e /ăm#nt+ Au e*istat )e4a( mai multe Luni ,n sistemul nostru solar6
continentele sunt Luni care au că$ut e /ăm#nt+++ 7oi nu mă cre)eţi( oate( )ar este scris ,n Arhivele 8tiinţei
iniţiatice+
Tot Iniţiaţii care au această arte lunară( a)ică o emotivitate .i o sentimentalitate !oarte )e$voltate( sunt
atra.i )e oameni( ,.i schim&ă locul( ărăsesc centrul+ Dar a)evăraţii 3ori raţionea$ă( re!lectea$ă .i răm#n
neschim&aţi+ Asta nu vrea să sună că ei sunt reci( ,ngheţaţi( egoi.ti( nu( ci !atul că ,.i o!eră iu&irea( Lumina .i
!orţele( )ar ,.i ăstrea$ă locul lor ,n centru+ 8i chiar ,n !aţa celor mai minunate !ete( chiar ,n !aţa rinţeselor( răm#n
imo&ili6 ei sun: -7ă voi trimite ra$ele mele( vă voi )a a!ecţiunea mea( )ar lăsaţi0mă să răm#n acolo un)e sunt-+
Agăţaţi0vă )oar )e "nvăţăm#ntul e care vi0l a)uc: veţi !i !ără ,ncetare cu mine+ 1#n) vă) un su!let care
lucrea$ă entru Lumină( eu sunt atras )e el ca !luturii )e lumina unei lămi+ Dar numai cu această con)iţie: ca el să
lucre$e entru Lumină+ Alt!el( nimic nu e )e !ăcut6 nici romisiunile( nici ameninţările nu mă !ac să ce)e$+ Eu iu&esc
Lumina( !rumuseţea( uritatea: )acă voi munciţi asura acestor calităţi voi !i !ără ,ncetare cu voi( g#n)irea mea va !i
cu voi entru a vă susţine( a vă a4uta( a vă rote4a+ Dar )acă vă) că voi vreţi să mă acaaraţi )oar entru voi( !ără a
lăsa nimic celorlalţi( ,n !aţa acestei ne,nţelegeri( ,mi este !rică .i !ac totul entru a vă scăa+ Nu entru a mă
acaara tre&uie să veniţi aici( ci entru a vă instrui .i lucra+
At#ta tim c#t mă căutaţi )oar ,n lanul !i$ic( să .tiţi că nu voi utea nicio)ată să vă satis!ac( entru că nu
am timul necesar )e0a mă ocua !i$ic )e toţi+ 1#n) vă ,nt#lnesc( eu ot să vă )au o nucă( un !istic( o &om&oană(
un sur#s( asta este totul+++ Dar )acă voi urcaţi mai sus( ,n )omeniul g#n)irii( al 3iritului( acolo eu ot să mă ocu
)e voi ,n acela.i tim .i !ără orire+ "n !iecare $i( ,n !iecare moment al $ilei .i al noţii( voi rimiţi ceva+ Deoarece un
Iniţiat( care a ,nvăţat să lucre$e cu g#n)irea( .tie să cree$e curenţi )e !orţă ,n )omeniul su&til+ De aceea el oate
să !ie este tot ,n 'nivers .i să enetre$e rin chintesenţa sa lantele( oceanele( stelele+++ 7eţi sune: -1e orgoliu(
ce vanitate5- E#n)iţi ceea ce vreţi( eu vă sun A)evărul+
Dacă mă căutaţi ,n lanul !i$ic( nu vă voi servi la mare lucru( )ar )acă uteţi să mă căutaţi ,n alte regiuni(
veţi simţi că eu nu ,ncete$ să mă ocu )e voi+ 1um: Asta este trea&a mea6 )ar numai asta mă interesea$ă: să mă
ocu )e voi .i )e mulţi alţii ,ncă e care voi nu0i cunoa.teţi+ Dacă nu simţiţi că rimiţi ceva( asta ,nseamnă că
sunteţi ,nchi.i( că n0aţi .tiut să urcaţi ,n regiunile luminoase entru a ,nţelege că eu nu caut )ec#t să vă hrănesc cu
elementele cele mai su&stanţiale+ Eu vă sun( cu toată umilinţa .i simlitatea: ,n alte regiuni eu nu ,ncete$ să mă
ocu )e voi+ 8i alţii( la !el( Entităţi Luminoase( se ocuă )e voi+++ Deoarece un Maestru( un a)evărat Maestru( care
este con.tient )e valoarea lucrării )ivine( este tot)eauna legat )e 1er+ 8i chiar atunci c#n) tre&uie să a&sente$e
entru a !ace alte activităţi( el răm#ne ,ntot)eauna ,n comunicare cu %raternitatea sa+ De aceea( ,n aceste
momente )e a&senţă( e*istă tot)eauna alte Entităţi ale Lumii invi$i&ile care vin să se mani!este entru a0l
rere$enta( a menţine( a susţine colectivitatea+
Disciolul nu ier)e nicio)ată( ori ce0ar !i( )acă are ,ncre)ere .i ,.i iu&e.te Maestrul+ El va !i tot)eauna
susţinut( a4utat( luminat( ,nsu!leţit( )acă nu )e Maestrul ,nsu.i( )e cei cu care el este !ără ,ncetare legat .i care sunt
,ntot)eauna acolo+ Mulţi au veri!icat0o: c#n) eram ocuat ,n altă arte( nu eram nici măcar la curent cu )i!icultăţile
lor( ei rimeau a4utor+ Ei cre)eau că acesta venea )e la mine6 )ar nu( nu0i a4utam eu( erau rietenii Lumii invi$i&ile
care s0au mani!estat ,n locul meu+ Ei nu sunt nici orgolio.i .i nici vanito.i( .i aceasta nu0i )eran4ea$ă să ia imaginea
mea entru a se re$enta ,n !aţa voastră+ Dar eu( eu sunt ultimul us la curent+
Am rimit( acum c#tva tim( o scrisoare )in artea unui !i$ician( cercetător la 1NR3( care0mi sunea: -O
Maestre( ce claritate( ce Lumină ,n cărţile voastre5 Am cunoscut multe mi.cări siritualiste( am citit multe cărţi
e$oterice( )ar nu am găsit nicăieri ro&lemele esenţiale e*use cu o asemenea claritate+ A. vrea să vă ,nt#lnesc(
)ar )oar e )umneavoastră( )eoarece nu0mi lace colectivitatea+ /uteţi să mă rimiţi:= Ei &ine( ce cre)eţi voi că
tre&uie să0i răsun): Este mai &ine să nu vină( )eoarece nu este &ine regătit5 Eu nu vreau aici oameni care se
interesea$ă e*clusiv )e I)eile noastre( ,n scoul )e a nu se servi( )uă aceea( )ec#t ,n interesul lor egoist+ Am
nevoie )e !iinţe care iu&esc colectivitatea .i care )oresc să articie la o activitate colectivă entru venirea
"mărăţiei lui Dumne$eu e /ăm#nt+ De aceea( c#n) unii ,mi sun ,n !aţă că lor nu le lace colectivitatea .i că nu
vor să mă ,nt#lnească )ec#t e mine( mă ,ntre& tot)eauna la ce vor utili$a ceea ce le voi sune( .i nu ţin să0i
rimesc+ Eu sunt !oarte onorat că vor să !acă e!ortul )e a mă ,nt#lni( )ar nu am nevoie )e ace.ti egoi.ti+ 3ă se
)ucă un)e vor ei( )ar nu aici5
8i chiar voi merge ,ncă mai )earte+ 3ă resuunem că )eci) să nu mai ţin con!erinţe( să nu vă mai
revele$ nimic( ei &ine( nu ar !i un motiv entru a vă ori să veniţi la %raternitate+ Deoarece nu veniţi ,ntr0un
"nvăţăm#nt siritual entru a c#.tiga )oar cuno.tinţe( cum se !ace ,n .coli sau ,n universităţi( un)e ( o)ată stu)iile
terminate( stu)enţii ,.i ărăsesc ro!esorii+ Aici( voi veniţi( &ine,nţeles( entru a vă instrui( )ar această instruire
tre&uie să vă servească să )uceţi o activitate+ Iar această activitate este )e a !orma( toţi ,mreună( o -&aterie- )e o
utere e*traor)inară6 )a( sute )e su!lete .i 3irite reunite care rero)uc un)e magice )e o e*traor)inară utere
entru a lumina .i a4uta oamenii scu!un)aţi ,n ,ntuneric .i su!erinţe+++ #nă ,n $iua ,n care noi vom utea( ,n !ine( să
a)ucem "mărăţia lui Dumne$eu e /ăm#nt+ 3coul vostru nu tre&uie să !ie nicio)ată nici eu( nici 8tiinţa( ci
activitatea sirituală entru &inele umanităţii+ 8i este o lucrare ce oate să )ure$e o ve.nicie+
5 - PRE;EN2A MA/ICĂ A UNUI MAESTRU
1#n) eram )isciolul Maestrului /etăr Deunov eram !oarte sărac( nu aveam mai nimic: )oar un at( o
vioară .i c#teva cărţi .i ,mi etreceam sătăm#ni ,ntregi ,n munţi să citesc( să me)ite$+ Din tim ,n tim mergeam
să muncesc uţin entru a c#.tiga c#ţiva &ani+ 8i )acă aţi !i vă$ut anto!ii .i hainele e care le urtam5 Dar eram
!ericit entru că mă simţeam &ogat+++ !a&ulos )e &ogat( aveam imresia că ,n caul meu( ,n inima mea erau toate
&ogăţiile 'niversului+ A avea un Maestru( vă )aţi seama5 Eu simţeam că )atorită lui( voi reali$a tot ceea ce )oream
mai mult+
Ei )a( )acă vă ovestesc ,n ce !ericire .i &ucurie eram ,n eoca ,n care l0am ,nt#lnit e Maestrul meu( voi
nu mă veţi cre)e+ Iar această stare )urea$ă .i astă$i+ 7eţi sune: -Dar )umneavoastră nu mai aveţi nevoie )e
Maestru( sunteţi )e4a un Maestru-+ 1hiar )acă sunt un Maestru( chiar )acă a. )eveni cel mai mare )intre toţi( a.
avea ,ntot)eauna acela.i resect( aceea.i stimă( aceea.i iu&ire entru toţi Mae.trii+ Da a.a este+
Aici( ,n occi)ent( nicio)ată oamenii nu0.i )au seama ce oate să rere$inte un Maestru entru orientarea
)estinului lor( )e tot ceea ce re$enţa sa oate să ro)ucă ,n e*istenţa lor( )e tot ceea ce oate să ameliore$e( să
oriente$e( să recti!ice( să armoni$e$e+ A avea un Maestru nu le sune nimic( entru că ei .tiu că ,mreună cu el nu
vor mai !i at#t )e lini.tiţi entru a mai !ace ne&unii: Maestrul le va arăta ericolul )rumului e care se anga4ea$ă .i
atunci( evi)ent( se vor simţi uţin !r#naţi( ceea ce nu vor+ De alt!el nu tre&uie să vă !aceţi rea multe ilu$ii+ 1hiar
)acă ei ,nt#lnesc un Maestru .i0l accetă( ei re!eră tot !elul )e .mecherii .i lucruri !ără ,nsemnătate+ Maestrul nu
este ,n viaţa lor )ec#t o mică garnitură( o mică )ecoraţie+ 8i( mai ales( ,l consi)eră ca un valet care tre&uie să0i
asculte: ei sunt a)evăraţii Mae.trii( iar Maestrul lor sărmanul( este aici entru a le satis!ace cariciile+ Dacă
Maestrul ,n)ră$ne.te să sună ceva ce nu0i lace )isciolului( veţi ve)ea reacţiile )isciolilor5
Doar orientalii mai .tiu( ,ncă( să arecie$e valoarea unui Maestru+ Ei au nevoie )e un Maestru entru a0i
stimula( entru a0i insira( entru a0i lega cu 1erul( iar c#n) ei l0au găsit( nu se mai ,n)oiesc )e el( nu i se oun: el
este entru ei )rumul care le va ermite să atingă v#r!urile+ Deseori( Maestrul nu le0a vor&it aroae )e loc( el nu s0
a ocuat )e ei( )ar ei .tiu că el e*istă .i sunt !ericiţi( !ac rogrese( !iin)că ,l iu&esc( cre) ,n el( sunt legaţi )e el+
1hiar ne!ericiţi( săraci( &olnavi( e moarte( ei se simt consolaţi( recon!ortaţi )oar la g#n)ul e*istenţei Maestrului lor6
graţie acestui g#n)( a4ung să ,nvingă toate ro&ele+ La si(pla i$ee #" Maestrul e<ist"' $e=a e%!luea*"'
a%ansea*"' se instruies#' $e%in puterni#i. De!are#e i(a,inea pe #are ! au $espre el 6n #apul l!r' 6n ini(a
l!r' este at!tputerni#". A#est Maestru interi!r este #el #are le $es#+i$e p!rţile' $ese!ri -"r" #+iar #a
#el"lalt' Maestrul -i*i#' s" -ie la #urent+
De c#te ori !raţii .i surorile nu mi0au sus: -Iată( eram &olnav( traversam )i!icultăţi( ro&e teri&ile+ 70am
chemat( a0ţi venit( mi0aţi vor&it( iar )uă aceea tot ce mi0aţi sus s0a reali$at-+ Eram mirat( nu eram la curent cu
aceasta: cum se !ace că eu nu mi0am )at seama )e nimic:
Asta ,nseamnă că )isciolul oartă e Maestrul său ,n el ,nsu.i( ,n caul său( ,n su!letul său .i acest
Maestru este cel care este uternic( tare( care ,l oate a4uta( consola( vin)eca+ 1e ot să !ac: Iar c#n) unii vin să0
mi ovestească ast!el ce li s0a ,nt#mlat( sunt mirat+ "mi sun: -Oh5 )ar acest Maestru e care0l oartă ,n ei este
!ormi)a&il( !ace miracole e care eu nu ot să le !ac-+ Deci( ceea ce contea$ă( ve)eţi voi( nu este at#t Maestrul
,nsu.i( este ceea ce voi cre)eţi( g#n)iţi .i imaginaţi !aţă )e su&iectul lui( imaginea e care v0o !aceţi !aţă )e el+ 3ă
resuunem că voi aveţi ,n !aţa voastră un Maestru atotuternic( omniscient( )acă voi nu cre)eţi ,n el( )acă ,l
consi)eraţi mic( ignorant( sla& nicio)ată el nu vă va utea a4uta+ De ce: /entru că )oar mo)ul vostru )e a0l
consi)era contea$ă( cre)inţa voastră ,n el( nimic altceva+
Dacă suneţi: - A. vrea să ,nt#lnesc cel mai mare Maestru entru ca el să mă instruiască-( vă voi
răsun)e că aţi us rost ro&lema( entru că uteţi să0l ,nt#lniţi( )ar )acă n0aţi lucrat )e4a asura celuilalt
element( a)ică a !elului ,n care să ,nţelegeţi un Maestru( cum să0l iu&iţi( cum să areciaţi ceea ce el vă ,nvaţă( chiar
)acă ,nt#lniţi cel mai Mare Maestru )e e /ăm#nt( veţi avea )iscuţii cu el .i veţi răm#ne tot at#t )e ignorant ca mai
,nainte+
1alitatea g#n)urilor .i sentimentelor voastre este cea care vă !ace să rogresaţi6 Maestrul nu este )ec#t un
mi4loc+ Toţi cei care0.i imaginea$ă că evoluţia lor sirituală ar !i !ost !acilitată )acă ar !i avut un Mare Maestru( sau
,ncă un alt Mare Maestru se ,n.eală: singurul lucru sigur este că ei ar !i avut ro&e mai mari+ Nu vă imaginaţi că
l#ngă Iisus o isică utea să )evină s!#ntul Ioan5 Ei nu( răm#ne o isică( .i un urcel va )eveni oate )e )ouă ori
urcel+
Evi)ent( este &ine să aveţi un Maestru ,nţelet .i lin )e iu&ire( )ar nu uitaţi nicio)ată că cel mai imortant
sunteţi voi ,n.ivă( )eoarece atunci c#n) urtaţi ,n sinele vostru ceva &un( ceresc( )ivin( s!#r.iţi tot)eauna rin a
atrage elementele coresun$ătoare+ Deci( chiar )acă nu sunteţi caa&il( )uă ărerea voastră( să vă a4ut cum o
vreţi voi( aceasta contea$ă rea uţin+ Dacă sunteţi sinceri .i aveţi convingerea că alţii rin mine vor utea să vă
a4ute( nu veţi !i nicio)ată )eceţionaţi6 esenţialul sunteţi voi ,n.ivă+ "nceeţi( )eci( rin a vă ameliora sentimentele .i
g#n)urile voastre .tiin) că( mai )evreme sau mai t#r$iu( rin Legea a!inităţii( veţi atrage elementele care le
coresun)+
Acum g#n)iţi0vă asura a ceea ce oate să rere$inte un Maestru ,n 7iaţa voastră interioară 0 nu ,n viaţa
voastră e*terioară( nu( ci ,n 7iaţa interioară 0( ce trans!ormator uternic oate )eveni ,n mintea unui )isciol care
cre)e ,n el+ 1#n) eram ,n In)ia( am au$it această anec)otă6 este !ără ,n)oială o legen)ă )ar ea este !oarte
semni!icativă+ 'n Maestru avea rintre )isciolii săi un t#năr &ăiat care ,l iu&ea at#t )e mult ,nc#t nu ,nceta să
reete numele său ca o !ormulă magică6 at#t )e &ine că ,ntr0o $i( ,n cre)inţa sa( ,n iu&irea sa( a ,nceut să meargă
e ae+ Această minune a a4uns la urechile Maestrului( care( mirat( ;0a chemat e )isciol .i ia sus: -Mi s0au
ovestit( re!eritor la tine( lucruri e*traor)inare+ 3e are că tu mergi e ae+ 1um !aci:-+ -O( Maestre( răsun)e
)isciolul( eu ronunţ numai numele tău cu iu&ire-+ Maestrul .i0a $is că oate să !acă la !el .i a mers e malul
r#ului( a us iciorul e aă .i s0a ,necat5+++ Deci( ve)eţi voi( Maestrul s0a ,necat( iar )isciolul mergea e ae+ Nu
este( )eci( numele cel mai imortant( ci !ervoarea e care )isciolul o unea ,n ronunţarea iui+ Dacă Maestrul ar !i
avut .i el un Maestru mai elevat )ec#t el( )acă ar !i simţit entru acest Maestru aceea.i cre)inţă( aceea.i iu&ire( ar
!i utut merge e aă ca .i )isciolul său+
Deci( oricare ar !i gra)ul )e ,nălţare la care a4ungeţi( nu tre&uie să vă oriţi aici( tre&uie să iu&iţi .i să serviţi
o !iinţă mai mare )ec#t voi( entru a utea( grţie ei( să reali$aţi minuni .i să !aceţi &inele+ Alt!el vă veţi ,neca .i sunt
alţii care vor !ace minunile+ Acest Maestru nu cuno.tea mare lucru )in a)evăratele Legi sirituale+ Eu( eu continui
să a)mir( să iu&esc )in toată inima mea toţi Mae.trii umanităţii+ 8i chiar )acă eu i0a. )eă.i( a. continua să0i a)mir(
entru că .tiu că este a)miraţia mea care ,mi a)uce totul( nu sunt Mae.trii ,n.i.i+ 3e oate ca ei să nu .tie că eu
e*ist .i ca ei să nu0mi )ea nimic+ Dar iu&irea mea .i resectul meu entru ei ,mi )au totul .i voi merge e aă graţie
acestui resect .i acestei iu&iri+
5I - ACTIVITATEA DE IDENTI4ICARE
I
1#n) )ouă !iinţe se iu&esc( se ro)uc schim&ări ,ntre ele .i aura lor se nivelea$ă+ De aceea( c#n)
!recventaţi un Mare Maestru( c#n) ,l iu&iţi( c#n) comunicaţi cu el( se ro)uc( la !el( schim&ări( iar aura voastră se
uri!ică( se ,ntăre.te( se amli!ică+ Iată avanta4ul )e a iu&i !iinţe !oarte elevate( !oarte evoluate+ 1hiar atunci c#n)
iu&iţi Mari Mae.tri care nu sunt e /ăm#nt: Iisus( 2u))ha( Lrishna( Goroastru+++ se !ace ,ntre voi .i ei un !el )e
osmo$ă( iar voi &ene!iciaţi )e Lumina lor+ Dar )acă aveţi !ericirea )e a !recventa un Maestru viu( )e a !i !oarte
aroae )e aura sa( )e a !i imregnat( &ine,nţeles( este ,ncă .i mai &ine+
1#n) )isciolii se concentrea$ă asura Maestrului lor( ei rimesc emanaţiile sale )e uritate .i )e Lumină(
)ar ei( ce ,i )au ei: 1re)eţi0mă( entru un Maestru( nu este at#t )e !aimoasă această a!acere( )eoarece ,n
schim&ul a ceea ce el )ă( el nu rime.te )eseori )ec#t mur)ării+ Dar cum el a accetat să !acă sacri!icii .i a ,nvăţat
să trans!orme imurităţile e care le rime.te( el suortă( nu se l#nge .i( ast!el( a4unge să0i a4ute e )isciolii săi+
Disciolul care !ace e!orturi entru a se i)enti!ica cu Maestrul său creea$ă ,ntre Maestrul său .i el o
a)evărată legătură magică .i( graţie acestei legături( el ,ncee uţin c#te uţin să0i semene+ Nu0i va semăna oate
!i$ic( cu toate că este osi&il 0 cu multă voinţă( cre)inţă .i tim( este osi&il 0( )ar ,n interior rime.te ,nţeleciunea
.i Lumina Maestrului său+ %oarte t#năr( )e4a( am ,nţeles c#t )e &ene!ic ar !i entru mine să mă i)enti!ic cu Maestrul
meu+ Nimeni nu m0a s!ătuit( nici chiar el( este ca .i cum a. !i a)us aceste cuno.tinţe )intr0un trecut ,n)eărtat+ Eu
)oream să intru ,n 3iritul său .i0mi imaginam că g#n)eam ca el( că simţeam ca el( că acţionam ca el+ Am !ăcut
aceasta !ără a sune nimic la nimeni( nici chiar lui .i( ani )uă aceea( este curios( nu numai că am ,nceut să
g#n)esc ca el( ci am ,nceut să0i semăn .i !i$ic+ Această ractică mi0a a)us !oarte mult+ Eu simţeam că )acă(
asemeni ma4orităţii oamenilor( mă mulţumeam să răm#n ceea ce eram( nu a. !i mers !oarte )earte6 atunci am vrut
să ,nlocuiesc imer!ecţiunile mele rin calităţile .i virtuţile tuturor marilor Mae.tri( .i aceasta mi0a ermis să
avanse$+
Dar mergeţi să vor&iţi oamenilor să0.i ,nlocuiască mentalitatea lor limitată5 Ei o ăstrea$ă( o rote4ea$ă( se
agaţă )e ea .i )e aceea se vă) e !aţa lor urme )e )e$or)ini .i )e chinuri ,n care sunt e cale să trăiască+ 7iaţa lor
nu este !ăcută( )eci( )ec#t )in meschinării( )in )ivi$iuni( )in )iscuţii( )in 4igniri insirate )e natura lor in!erioară e
care nu vor să o sacri!ice+ De c#te ori ,n timul ceremoniilor !ocului vă suneam: -"nvăţaţi să )esci!raţi ceea ce se
etrece ,n !aţa voastră+ Aceste ramuri )in care am !ăcut !ocul sunt negre( răsucite .i riviţi ceea ce ro)uc: ce
slen)oare( acest !oc5 Atunci )e ce vă ,ncăăţ#naţi să ăstraţi toate ramurile moarte ,năuntru( ,n loc să le
sacri!icaţi( entru ca ele să se trans!orme ,n căl)ură .i ,n Lumină:- Ah( nu( cuv#ntul sacri!iciu ,i !ace e oameni să
tremure( le este ,ntot)eauna !rică să iar)ă ceva+ Ei &ine( nu vor avea nici căl)ură( nici Lumină+
Din cau$a acestei !rici )e a sacri!ica natura lor in!erioară oamenii trec e l#ngă A)evărurile esenţiale care
ar !i utut să0i salve$e+ Iar c#n) li se vor&e.te să intre ,n 3iritul Instructorului lor( ei resimt aceasta ca o voinţă )e
a0i limita( )e a le ,n)eărta li&ertatea .i uterile lor+ Deloc( )in contră a se i)enti!ica cu Maestrul care0i )eă.e.te
nu oate )ec#t să0i a4ute să le crească li&ertatea .i uterile+ Dar( &ine,nţeles( cu con)iţia ca să !ie un Maestru care0i
)eă.e.te( alt!el este inutil+
/ractica i)enti!icării este &a$ată e cunoa.terea unei Legi !i$ice( Legea re$onanţei+ Dacă a4ungeţi să vi&raţi
la unison cu o !ătură sau alta( nu numai că veţi cunoa.te g#n)urile .i sentimentele sale( )ar .i calităţile sale vi se
vor comunica+ Ast!el( veţi utea să stu)iaţi( să o 4u)ecaţi( să )ecretaţi că a.a .i e )incolo( )ar( ,n realitate( nu o
veţi cunoa.te cu a)evărat( entru că o veţi cunoa.te )in e*terior+ O veţi cunoa.te )oar atunci c#n) veţi vi&ra la
unison cu ea+ Deci( !atul )e a se găsi e aceea.i lungime )e un)ă aroie )ouă !iinţe( entru ca ele să oată să
se cunoască+ Aceasta este Iu&irea6 a)evărata Iu&ire este a)evărata 1unoa.tere( entru că a)evărata Iu&ire nu
este nimic altceva )ec#t o !u$iune+
/entru a )eveni ca Maestrul său( )isciolul tre&uie să a4ungă să intro)ucă ,n el acelea.i vi&raţii+ Da( este o
ro&lemă )e vi&raţii+ Iar el oate să )evină chiar mai mare )ec#t Maestrul său6 aceasta )ein)e )e iu&irea sa+
"ntot)eauna( cel care are cea mai mare iu&ire )evine cel mai mare+ Av#n) cunoa.terea( !orţa( evi)ent a4ută la ceva6
)ar nu cu cunoa.terea .i cu !orţa se va merge )earte+ /e c#n) cu iu&irea( mergeţi #nă la in!init5 Iu&irea vă !ace
să alergaţi( ,nc#t nu vă mai oriţi+++ Da( iu&irea aceasta este: a vă lua icioarele la sinare+ Iu&irea care vă lasă să
stagnaţi nu este o a)evărată Iu&ire+
E*ista o)ată ,ntr0un ţinut ,n)eărtat un t#năr &ăiat care era )e o !orţă e*ceţională .i care a )ecis să ună
această !orţă ,n serviciul omului cel mai uternic )e e /ăm#nt+ Ast!el( el a mers să se ună ,n serviciul regelui ţării
vecine care l0a luat ,n escorta sa ersonală+ "ntr0o $i( ,n care regele .i suita sa traversau o ă)ure( au !ost averti$aţi
că se găseau ,n aroiere )e un loc &#ntuit )e Diavol( iar regele a )at or)inul )e ,ntoarcere+ -Oh5 .i0a sus &ăiatul(
)ar atunci( nu acest rege este cel mai uternic( )in moment ce0i este teamă )e cineva care se nume.te Diavol5@-
L0a ărăsit .i a lecat ,n căutarea Diavolului entru a se une ,n serviciul său+
"ntr0o seară( el a o&servat o ,ntreagă truă sinistră )e călăreţi negri+ -/e cine cauţi:- a ,ntre&at .e!ul+ -;;
caut e )iavol+- -Eu sunt( ce vrei:- -+Am !ost ,n serviciul cel mai uternic rege )e e /ăm#nt( )ar am vă$ut ,ntr0o $i
că ,i era !iică )e tine+ Tu e.ti( )eci( mai uternic )ec#t el .i )e acum ,nainte vreau să te servesc-+ 2ine( este &ine(
vino cu noi+ -8i el ;0a urmat e Diavol+++ "ntr0o $i a remarcat că trua evita un loc un)e se găseau cruci .i a ,ntre&at
ce erau aceste cruci e care tre&uiau să le evite+ Istoria nu sune ce e*licaţii e*acte i0a )at Diavolul re!eritor la
Iisus( )ar t#nărul om a ,nţeles că el tre&uia să !ie ,ncă mai uternic )ec#t Diavolul( )in moment ce0i ro)ucea !rică(
.i s0a )ecis să meargă să0l servească+ A căutat mult tim( mult tim( !ără a utea să0l găsească+ 30a anga4at atunci
ca luntra. la malul unui r#u .i era at#t )e uternic .i )e mare că transorta călătorii e umerii săi )e la un mal la
altul sri4inin)u0se e un &aston lung+
"ntr0o noate( c#n) era ,n mica sa ca&ană( a i$&ucnit o !urtună teri&ilă: !ulgere( trăsnete+++ 'n a)evărat
oto5 1um el nu )ormea( a au$it )eo)ată un coii care l#ngea+ Mirat( a ie.it .i( ,n o&scuritate( a o&servat un coil
mic+ -Dar( micuţul meu( ce !aci tu aici e o asemenea vreme :M + -A. vrea să traverse$ r#ul( )ar nu ot( sunt rea
mic5-+ -Nu mai l#nge( te voi )uce eu+- L0a luat e umărul său .i a intrat ,n r#u+++ Dar aele erau crescute at#t )e
sus .i curentul era at#t )e violent ,nc#t avansa cu !oarte multă greutate .i( mai ales el( simţea că acest mic coil e
umerii săi )evenea )in ce in ce mai greu+++ -Dar( coilul meu( )e ce e.ti tu a.a )e greu:- l0a ,ntre&at luntra.ul+
-1#ntăre.ti tot at#t c#t .i /ăm#ntul5-+ -Oh( răsun)e coilul( eu sunt mai greu )ec#t /ăm#ntul( eu sunt Iisus e caţe
tu vroiai să0L serve.ti+ "nce#n) )e astă$i te vei numi 1risto!oros( urtător al lui Fristos-+ Iată legen)a 3!#ntului
1risto!or+
Dacă( asemeni lui 1risto!oros( )isciolul ărăse.te un Maestru sla& .i temător entru un Maestru uternic
.i !ără !rică( cine oate să i0o rero.e$e: Dacă el vrea să servească cel mai tare Maestru( cu ce este el vinovat:
Iar Maestrul cel mai mare( cel mai uternic( este 3oarele+ %aţă )e el( ceilalţi sunt sla&i( &olnăvicio.i( .ovăitori+
3ingurul care re$istă la toate !urtunile( este 3oarele+ El este( )eci( cel mai uternic( la el tre&uie să mergeţi .i să0i
serviţi .i l#ngă el tre&uie să vă instruiţi+ Da( )ar oamenii care n0au rimit 8tiinţa iniţiatică( nu a4ung ,ncă să va)ă
lucrurile ,n asemenea mo)+ De4a c#n) li se vor&e.te să vi&re$e la unison cu 3iritul .i su!letul Maestrului lor( ei nu
ot să ,nţeleagă+ Deci( cu at#t mai mult c#n) este vor&a )e 3oare+
A)evărata magie entru )isciol este( )eci( )e a utea să se i)enti!ice cu Maestrul său entru a atinge
ceea ce e*istă ,n su!letul( ,n inima( ,n inteligenţa( ,n voinţa Maestrului său .i ca toate aceste comori să se verse ,n
el+ Deoarece un Maestru nu este a.a )e egoist .i avar el vrea să vă )ea ,n ro!un$ime+ 8i chiar )acă el ve)e că
unul )in )isciolii săi ,l )eă.e.te( el este m#n)ru+ El sune: -Este coilul meu+ Este mai inteligent )ec#t mine( este
mai &un )ec#t mine( este mai uternic )ec#t mine6 cu at#t mai &ine( eu sunt tatăl său+- 8i el este m#n)ru+ 'n tată
care este !urios că !iul său ,l )eă.e.te nu este un a)evărat tată+ Iar )acă un Maestru este !urios că un )isciol a
a4uns să0l )eă.ească( )acă el este gelos( )acă ,ncee să0i 4oace !este( să0l chinuie( ,nseamnă că nu a a4uns ,ncă
la gra)ul suerior )e )e$interes care este cea mai mare calitate a unui Maestru+ 8i este a)evărat că e*istă Mae.tri
e care gelo$ia nu i0a ărăsit ,ncă+
Nu i se oate rero.a unui )isciol că vrea să0l )eă.ească e Maestrul său+ Dacă Dumne$eu v0a )at
calităţi( cine vă oate ,mie)ica să le )e$voltaţi: /unctul )e sosire( i)ealul )e a4uns( nu este nici tatăl vostru( nici
mama voastră( nici Maestrul vostru( ci Dumne$eu "nsu.i+ 'n Maestru este o etaă( un mi4loc( o oartă( un
e)ucator( un tată( entru un anumit tim( )ar nu se sune nicăieri că voi tre&uie să vă oriţi .i să !aceţi ră)ăcini
l#ngă Maestrul vostru+ 3e sune )oar că rin Maestrul vostru voi tre&uie să mergeţi sre Dumne$eu+ 'n)e veţi
găsi o i)ee mai ,nţeletă( mai veri)ică: Dacă vă con!ecţionaţi i)ei rorii( asta nu mă rive.te6 eu( eu vă )au
tot)eauna I)eile cele mai veri)ice( cele mai luminoase( cele mai )ivine+
'n Maestru este ca un tată sau ca o mamă care vă e)ucă( )ar nu tre&uie să răm#neţi mereu l#ngă tatăl
sau l#ngă mama voastră: tre&uie să mergeţi sre Dumne$eu+ Acum( )acă Maestrul vostru a a4uns #nă la
Dumne$eu( veţi !i cu el l#ngă Dumne$eu .i va !i ,ncă mai &ine+ Alt!el( nu uteţi răm#ne etern l#ngă Maestrul vostru+
Da( alt!el( un Maestru nu răm#ne e loc( el evoluea$ă rai)6 atunci veţi merge cu el chiar va tre&ui să !ugiţi5 El
merge sre Dumne$eu( nu răm#ne l#ngă voi .i tre&uie să !ugiţi ,mreună cu el entru a merge l#ngă Dumne$eu+
De ce: /entru că unctul )e sosire al tuturor !ăturilor este Dumne$eu+++ 8i unctul )e lecare: Este tot
Dumne$eu+
7eţi sune: -Dar tatăl meu: Dar mama mea:-+ Ei au !ost ca ni.te antrerenori( ei au !a&ricat corurile
voastre( casa voastră: o ca&ană sau un temlu( )ein)e+ -Dar eu vreau ca ei să !ie cu mine5-+ Ei &ine( ,ncercaţi să0i
antrenaţi ,n cursa voastră5
II
Mulţi )intre voi se ,ntrea&ă cum reu.esc să( e*lic unele asa4e )in Evanghelii care nu au !ost ,ntr0a)evăr(
nicio)ată e*licate ,n )ecursul celor )ouă mii )e ani+ 1#n) Iisus sunea )e e*emlu: -Tatăl Meu lucrea$ă .i Eu
lucre$ ,mreună cu El-( care era această activitate: Ei &ine: -1ăutaţi .i veţi găsi cereţi .i vi se va )a( &ateţi .i vi se
va )eschi)e-6 căutaţi( &ateţi( cereţi ce: Iar toate il)ele: a)ministratorul necre)incios( cele cinci !ecioare( cămila
care oate să treacă rin urechile unui ac( c#n) un &ogat nu oate să treacă rin oarta "mărăţiei lui Dumne$eu+++
Iisus a )at oate multe e*licaţii )isciolilor săi( )ar ele nu au !ost scrise ,n Evanghelii+ Atunci cum să .tiţi e*act ce
vrea e să sună:
C)n$ era( -!arte t)n"r $e=a' (i-a( pus a#east" 6ntre&are i (i-a( pr!#urat -!arte (ulte #"rţi un$e
#u%intele lui Iisus erau #!(entate' $ar nu era( at)t $e satis-"#ut $e t!ate a#este e<pli#aţii. Atun#i' 6ntr-! *i'
t!t re-le#t)n$' a( a%ut a#east" re%elaţie #" tre&uia s" a=un, s" >intru> 6n #apul lui Iisus i a( 6n#eput' $e#i'
s" -a# ! (un#" prin i(a,inaţie. Du(ne*eu a $at !(ului a#east" -a#ultate e<tra!r$inar"9 $e a-i repre*enta
#eea #e nu p!ate s" p!se$e ni#i s" e<e#ute 6n planul -i*i# i $e a #rea ast-el #!n$iţii $e reali*are+ Din
ne!ericire( omul nu se serve.te )e această !acultate )ec#t entru satis!acerea instinctelor sale cele mai in!erioare:
sen$ualitatea( )orinţa )e osesiune( )e )ominaţie( )e ră$&unare+ Tot ceea ce oamenii ot să0.i imagine$e ,n
aceste )omenii( este aroae incre)i&il5 De aceea( acum tre&uie să e)ucaţi imaginaţia entru a o !ace să
servească unor activităţi cere.ti+ Deci( entru -a ,ntra- ,n caul lui Iisus( ,mi imaginam că eram ,n /alestina( ,n toate
locurile e care le menţionea$ă Evangheliile Aora.ele( munţii( malurile Ior)anului sau ale lacului )in Ehene$aretB( .i
că eu ronunţam ,n !aţa )isciolilor mei toate !ra$ele al căror sens vroiam să0l cunosc+ "mi imaginam că intram ,n
con.tiinţa lui Iisus .i că ve)eam( simţeam .i g#n)eam ca El+ Evi)ent( aceasta nu s0a !ăcut )e la o $i la alta+ Am
lucrat mult tim( mult tim+ 1#teo)ată reu.eam( alteori nu+ 8i( ,n !ine( ot să sun acum că )acă am a4uns să
eluci)e$ un ic mai &ine )ec#t mulţi alţii sensul il)elor )in Evanghelii( este graţie acestui e*erciţiu e care l0am
!ăcut tim )e ani )e $ile entru -a intra- ,n caul lui Iisus+
3ă vor&im( acum( ,ntr0un mo) general( )e acest e*erciţiu+ Dacă .i voi vreţi să -intraţi- ,n caul Instructorului
vostru entru a0i cunoa.te g#n)irea( uteţi să o !aceţi( )ar cu con)iţia ca scourile voastre să !ie ure(
)e$interesate .i ca să nu cereţi )ec#t lucruri cere.ti+ Deoarece -intr#n)- ast!el ,n caul cuiva( ,i a)uceţi tot ceea ce
este &un .i rău ,n voi+ Nu uteţi( )eci( s0o !aceţi !ără agu&e )ec#t cu !iinţe !oarte avansate( entru că ele sunt
caa&ile să trans!orme chiar .i imurităţile e care le a)uceţi+
1#t )e )earte sunt oamenii )e cunoa.terea acestor A)evăruri5 Nicio)ată nu se vor reocua să .tie )acă
cumva g#n)urile .i )orinţele lor nu0i vor tul&ura sau nu0i vor mur)ări e ceilalţi+ 1#n) un om )eci)e să meargă e
)rumul siritualităţii( e*istă ceva !rumos( luminos( uternic care se )ega4ă )in el+ Atunci( &ine,nţeles( !emeile sunt
sensi&ile la acest !armec( .i iată0le e cale să0.i imagine$e tot !elul )e lucruri !ără a se g#n)i la tentaţiile e care le
creea$ă entru acest om ,n lanul invi$i&il+ Dar ast!el este !ăcută natura !eminină( nu oate !i cuminţită: )in moment
ce ea simte o imulsiune( tre&uie s0o urme$e+ 8i ast!el mulţi Iniţiaţi au sucom&at )in cau$a acestui asalt continuu al
!emeilor care vroiau să se !acă iu&ite )e ei+ Doar cei care erau ,ntr0a)evăr uternici au utut să re$iste+ Eu nu sun
că nu tre&uie să vă iu&iţi Instructorul+ 2a )a( tre&uie să0l iu&iţi( )ar ,ntr0un mo) siritual( entru a0l susţine( entru a0
l rote4a( ast!el ,nc#t el să0.i reali$e$e misiunea sa+
Dacă vreţi să -intraţi- ,n caul unui Iniţiat( mai &ine alegeţi un !oarte mare Maestru( ca Iisus sau
FermesTrismegistul( sau Melchise)ec( )eoarece cel uţin( chiar )acă sunteţi omul cel mai imer!ect( nu riscaţi să
le !aceţi rău sau să le ,mie)icaţi lucrarea+ Acest e*erciţiu e care0l !ăceam cu Iisus( ,l !ăceam .i cu Maestrul meu(
/etăr Deunov6 )ar nu0l !ăceam oric#n) .i ,n orice stare+ Doar cu resect .i animat )e un sentiment sacru
,n)ră$neam să -intru- ,n caul Maestrului+ De alt!el( numai cu con)iţia )e a simţi un sentiment )e resect .i
)evoţiune acest e*erciţiu( )e -a intra- ,n caul unui Iniţiat( oate !i ,ntr0a)evăr util .i &ene!ic entru voi( )eoarece
vi&raţi atunci cu aceea.i lungime )e un)ă ca .i el .i( graţie acestei cunoa.teri( uteţi să e*loraţi lumea g#n)irii
sale+
5II - >DACĂ NU DEVENI2I CA NIŞTE COPII?>
70aţi ,ntre&at oare )e ce Lumea invi$i&ilă trimite coiii l#ngă a)ulţi .i nu l#ngă alţi coii: Este entru ca ei
să găsească ,n ărinţii lor mo)ele( )eoarece !ără mo)el nu se oate cre.te( instrui( )e$volta+ Dar ărinţii+++ 1e !el
)e mo)ele sunt uneori5 Nu ,ntot)eauna -mo)ele- ei ,n.i.i( a.a cum tre&uie+ 8i cum coiii au instinctul )e a0i imita
e ărinţii lor( ărinţii ne!iin) ,ntot)eauna la unct( coiii nici ei nu sunt+ A)ulţii( ei ,n.i.i( au nevoie )e un mo)el
care să0i )eă.ească( )oar că nu vor să recunoască( se simt imeca&ili( er!ecţi .i( cu această satis!acţie )e ei
,n.i.i( merg sre catastro!ă+
Iar eu( cre)eţi voi că eu nu am nevoie )e mo)ele entru a a4unge să )evin ceea ce )oresc: Da(
&ine,nţeles( iar cum eu nu găsesc mo)ele )estul )e er!ecte aici e /ăm#nt( le caut ,n altă arte( ,n Lumea )ivină(
.i iată )e ce !ac rogrese ,n !iecare $i+ Mici rogrese( &ine,nţeles( )ar cu c#teva mici rogrese ,n !iecare $i( ,n
c#teva mii )e ani voi arcurge un )rum imens+ Da( am )estulă ră&)are entru a munci ,ncă mii )e ani5
1erul trimite( )eci( coiii l#ngă a)ulţi entru ca ei să ai&ă mo)ele( )ar .i entru ca( reciroc( a)ulţii să ai&ă
,n !aţa lor e*emlul a ceea ce tre&uie să re)evină+ 'n a)ult este rea mare( rea greoi( rea a&ruti$at( )ar un mic
coil care sur#)e( care r#)e+++ Oh( la( la5 Ime)iat i se )eschi)e u.a5 Dacă voi cre)eţi că( ,nce#n) cu aceste
e*licaţii( toţi se vor )eci)e ,ncă )e astă$i să )evină coii+++ Nu( ei vor continua ca ,nainte( să se sura,ncarce cu
greutăţi( cu neca$uri .i comlicaţii( entru că nu au ,nţeles nimic+
Iar eu( )e ce continui să mă mani!est ca un coil: Mulţi care mă vă) entru rima )ată sunt &locaţi(
scan)ali$aţi+ Ei sun: -Dar ce se ,nt#mlă cu acest om: Ni s0a sus ca vom ,nt#lni un Maestru .i ve)em un coil
care r#)e( care glume.te( care agită caul( icioarele( &raţele@- Ei nu au ,nţeles că vreau să menţin ,n mine
coilăria+ -Dar( uneori( sunteţi serios( ro!un)( grav( ca un &ătr#n5-+- Ei &ine( este entru a !ace variaţii+- Nu(
a)evărul( este că eu vreau ca inima mea să răm#nă entru tot)eauna ca un coil( tot)eauna regătită să iu&ească(
să se entu$iasme$e( )ar ca intelectul meu să !ie ca un &ătr#n ,n v#rstă )e mai multe mii )e ani( lin )e ,nţeleciune
.i e*erienţă+ Deci( ve)eţi voi( coilul .i &ătr#nul sunt am#n)oi re$enţi ,n mine( )ar !iecare la locul care tre&uie să
!ie al lui( e c#n) )eseori se ve)e la oameni un intelect ueril( rostuţ .i o inimă &ătr#nă .i &la$ată+
1are este situaţia micului coil: /ărinţii săi se ocuă )e el( ,l hrănesc( ,l sală( ,l ,m&racă6 el nu are )e ce
să0.i !acă nici un !el )e gri4ă( nici munci să e*ecute+ /e c#n) entru a)ulţi este contrariul( toate sarcinile( toate
comlicaţiile( toate tre&urile aasă asura lor: ei tre&uie să c#.tige &ani entru nevoile !amiliei( să o hrănească( să
o ca$e$e( să o rote4e$e .i a.a mai )earte+ Eu vor&esc ,n general: .tiu că anumiţi coii sunt maltrataţi(
a&an)onaţi( aruncaţi ,n stra)ă )e ărinţii lor .i anumiţi a)ulţi( &ogaţi .i rivilegiaţi( ,.i etrec viaţa ,n !ericire .i ,n
lini.te+ Dar nu mă oresc asura acestor ca$uri e*ceţionale+
Atunci( )acă ,nceeţi să căutaţi cau$a acestei )i!erenţe ,ntre coil .i a)ult veţi ve)ea că rimul se &ucură
)e această rotecţie entru că nu oate conta e el ,nsu.i+ 1um el nu are ,ncă !acultăţile necesare entru a0.i
a4unge .i a se con)uce ,n viaţă( răm#ne su& rotecţia ărinţilor săi+ Mai t#r$iu( c#n) se simte uternic( caa&il( vrea
să0.i ia resonsa&ilităţi( să muncească( să se imună( să )ove)ească6 .i( ,n acest moment( ,nce gri4ile( .i asta
)oar entru că el tre&uie să conte$e e sine ,nsu.i( e !acultăţile sale( e !orţa sa( e mo)ul său )e a ve)ea+ A !i
a)ult sau a !i coil nu este )eci o ro&lemă )e v#rstă( ci o ro&lemă )e atitu)ine+
/e mine ceea ce mă interesea$ă este să .tiu cum tre&uie să vă comortaţi ,n 7iaţa sirituală+ Luaţi ca$ul
)isciolilor sau chiar al Iniţiaţilor+ Ei nu vor să )evină Mae.tri ai roriei lor vieţi( să )isună .i să o organi$e$e )uă
voinţa lor6 ei nu vor să taie legătura cu 1reatorul( ei vor să răm#nă coii( a)ică să0.i asculte ărinţii cere.ti( să0i
urme$e .i să reali$e$e totul )uă s!aturile lor+ 8i( )in moment ce iau această atitu)ine( 1erul se ocuă )e ei( ,i
hrăne.te( veghea$ă asura lor( ,i rote4ea$ă+ Iată o nouă interretare a cuvintelor lui Iisus: -Dacă voi nu )eveniţi ca
ni.te coii( nu veţi intra ,n "mărăţia lui Dumne$eu-+ /entru că au )evenit a)ulţi( oamenii se simt uternici( li&eri( nu
mai au nevoie )e Tatăl ceresc( nici )e Mama )ivină( ei taie legătura cu ei+ Dar( lec#n) )in acest moment( toate
nenorocirile ca) e caul lor( entru că 1erul nu se mai ocuă )e ei: ei sunt a$ulţi5 Dacă ar !i continuat să !ie
coii( )acă( ,n loc să vrea ,ntot)eauna să0.i a!i.e$e in)een)enţa !aţă )e 1er( ar simţi nevoia să se lase ghi)aţi )e
el( să urme$e s!aturile sale( să ai&ă ,ncre)ere .i să meargă )#n) m#na ărinţilor lor )ivini( ace.tia ar continua să
se ocue )e ei .i ar !i rote4aţi+
Nu este %!r&a $e a nu $e%eni a$ult' #i' 6n ti(p #e $e%ii a$ult' s" p"stre*i ! atitu$ine $e #!pil -aţ" $e
Cer' s" te ar"ţi as#ult"t!r' supus' plin $e iu&ire+ Iar Cerul' #are %e$e a#east" -iinţ"' nu ! a&an$!nea*"' 6i
tri(ite a=ut!rul s"u' Lu(ina sa+
1erul nu va veni să vă a4ute )ec#t )acă sunteţi un coil+ -Da( )ar eu sunt )e4a un &ătr#n )e H> )e ani5-
Asta nu !ace nimic( Entităţile su&lime nu rivesc ri)urile voastre( &ar&a voastră sau ărul al&( ele nu rivesc
calen)arul o!icial: ele vă) că sunteţi un coil a)ora&il( că atitu)inea voastră este cea a unui %iu a lui Dumne$eu( a
unei %iice a lui Dumne$eu .i ele vă vor !ace să intraţi ,n /ara)is+ Mi se ,nt#mlă să ,nt#lnesc mulţi tineri &ăieţi .i
tinere !ete care au o a.a )e mare ,ncre)ere ,n roria lor raţiune( ,n roria lor cunoa.tere( ,n roriile lor uncte
)e ve)ere( care nu accetă s!aturi )e la nimeni+ 1hiar )acă este un Maestru( ei nu ,l vor asculta+ Iar eu( )oar
vă$#n) această mentalitate( .tiu că ,i a.teată mari ro&leme .i că nu sunt regătiţi entru a le ,n!runta .i a le
re$olva corect+ 3imlu: entru că au o mentalitate )e a)ult6 ,n loc să !ie ni.te coii care( con.tienţi )e ignoranta .i
)e slă&iciunea lor( se ,ncre)inţea$ă ărinţilor lor( căut#n) s!aturile .i urm#n)u0le atent( ei contea$ă ,n mo) a&solut
e oiniile lor+ Ei &ine( ace.ti tineri .i aceste tinere au )evenit )e4a rea &ătr#ni: ei merg ,n ,nt#minarea marilor
)e$ilu$ii .i a marilor su!erinţe+
7eţi sune: -Dar #nă c#n) va tre&ui să ăstrăm această atitu)ine )e coil:-+ /#nă c#n) veţi !i )evenit at#t
)e uri .i )e lumino.i ,nc#t Duhul 3!#nt să oată să vină să se instale$e ,n voi: 1#n) Duhul 3!#nt se instalea$ă ,n
om( el oate să se consi)ere ,n mo) verita&il ca a)ult+ Dumne$eu nu a !ăcut ca omul să răm#nă ,n coil entru
eternitate+ Aceste )ouă erioa)e( coilăria .i v#rsta a)ultă( au !ost revă$ute )e Inteligenţa cosmică: tre&uie să !iţi
coil un anumit tim( #nă la maturitate+ Doar că( această maturitate nu este acolo un)e oamenii o lasea$ă:
entru că au ?; )e ani( sau ;I ani( ei ,.i sun ma4ori( )ar nu au ,ncă ma4oratul )e care vă vor&esc+ 1hiar la HH )e
ani mulţi nu sunt ,ncă ,ntr0a)evăr ma4ori: ei nu au nici o maturitate sirituală+ 1#n) o !iinţă a rimit Duhul 3!#nt( ea
)evine ,n mo) verita&il a)ultă .i atunci merge ,n Lumină( ve)e clar+ Doar acest a)ult este recunoscut ca a)ult )e
către 1er+ 1eilalţi nu sunt ,ncă )ec#t coii recalcitranţi+ Da( toţi cei care nu au atins ,ncă această maturitate
sirituală sunt consi)eraţi sus ca ni.te &e&elu.i+ Deci( este clar+ Omul nu este con)amnat sa răm#nă etern un coil(
)ar at#ta tim c#t nu a rimit Lumina( 3iritul lui Dumne$eu care a)uce toate &ogăţiile( el tre&uie să ăstre$e o
atitu)ine )e coil( a)ică să răm#nă tot)eauna ascultător( umil( atent !aţă )e 1er+ De alt!el( c#n) ve)eţi oameni ,n
lută cu )i!icultăţi )e netrecut( este !oarte simlu: este )ova)a că sunt ,ncă coii neascultători( !iin)că a)evăraţii
a)ulţi nu mai su!eră( ei sunt tot)eauna ,n Lumină+ Dar toţi cei care nu au vrut să ăstre$e această atitu)ine )e coil
#nă la maturitatea lor( .i care au )evenit rematur a)ulţi( ace.tia( evi)ent( su!eră+
Atunci( ce să !aceţi: Ei &ine( este !oarte simlu: at#ta tim c#t nu aţi )evenit a)ulţi( va tre&ui să cereţi să !iţi
luminaţi .i ghi)aţi )e ărinţii vo.tri cere.ti+ 1#n) ace.tia vor ve)ea ca sunteţi )in ce ,n ce mai uternici( ra)ianţi
lumino.i .i lini )e iu&ire( vor )eci)e să vă )ea ma4oratul: iar 3iritul Luminii nu va ,nceta sa vă ilumine$e .i să vă
insire+ Dar( at#ta tim c#t nu aţi !ost recunoscuţi )e către 1er( tre&uie sa acţionaţi ca un coil umil .i ascultător
entru a utea intra ,n "mărăţia lui Dumne$eu+
Dar( să mă ,nţelegeţi &ine( atunci c#n) sun ca tre&uie să !iţi umili .i ascultători( ,nţeleg asta !aţă )e
Domnul+++ nu !aţă )e oameni+ Deoarece( )eseori s0a ,nţeles că tre&uie să !iţi ascultători .i să vi suuneţi oricui( .i
atunci c#ţi oameni sunt ascultători !aţă )e tirani( &ogaţi( uternici( călăi+ Nu( este vor&a )e a răm#ne !i)el( )evotat(
suus .i ascultător )oar !aţă )e /rinciiile )ivine+
7iaţa sirituală are erioa)e )e trans!ormare care marchea$ă trecerea )e la o etaă la alta( e*act la !el
cum ,n viaţa !i$ică .i sihologică se ve)e( )e e*emlu( ro)ucerea u&ertăţii sau a menoau$ei+ Aceste treceri nu
se mani!estă ,ntr0un mo) tot at#t )e aarent ,n lanul siritual( )ar ele sunt !oarte semni!icative( )eoarece ro)uc
schim&ări mari ,n 7iaţa interioară+ Deci( la !el ca ,n viaţa !i$ică se ro)uce trecerea )e la coilărie la a)olescenţă+(
aoi la v#rsta a)ultă6 la !el ,n evoluţia noastră sirituală este revă$ută această trecere+ Tre&uie să răm#neţi coil
at#ta tim c#t nu aţi a4uns la o maturitate )e a)ult+ Dar( )uă aceea( o)ată a)ult( nu se mai une ro&lema )e a
continua să vă comortaţi ca un coil+
>Da#" nu $e%eniţi #a nite #!pii' nu %eţi intra 6n :(p"r"ţia lui Du(ne*eu>' a#este #u%inte ale lui
Iisus sunt u!r $e 6nţeles. ;iua 6n #are %eţi 6n#eta s" a%eţi 6n#re$ere 6n Tat"l #eres# i Ma(a $i%in"' 6n #are
%eţi 6n#eta s" 6i iu&iţi s" %" a&an$!naţi 6n ()inile l!r' %eţi 6n#epe s" si(ţiţi ,reut"ţile %ieţii' (i*eria'
ur)ţenia@ nu (ai a%eţi #+e- $e ni(i#' nu (ai a%eţi a#ea %eselie $e #!pil #are nu-i -a#e ,ri=i' #are se =!a#" i
#)nt"@ $e%eniţi ri$at' *&)r#it' $e!are#e a%eţi prea (ulte ,reut"ţi pe u(eri+ Dar )acă( cu toate tre&urile .i
sarcinile( a)ultul care sunteţi vrea tot)eauna să răm#nă un coil ceresc( entru că el .tie că sus are ărinţi care0l
iu&esc( atunci el se )e$voltă( )evine sur#$ător( !rumos( luminos+
Oare este clar acum: Atunci( noi toţi( nu avem )e acum ,nainte nimic altceva )e !ăcut )ec#t să )evenim
1oii ai cerului( )eoarece simţin) iu&irea Tatălui nostru .i a Mamei noastre( re$enţa lor( a4utorul lor( noi vom !i !ără
,ncetare susţinuţi( rote4aţi( ,ncura4aţi( luminaţi+ /e c#n) toţi cei care se cre) rea uternici )e4a( entru a0.i ermite
să taie legătura cu 1erul( se simt ne!ericiţi( a&an)onaţi ,n !rig .i singurătate+ 1#n) ve)eţi un om ,movărat( strivit )e
gri4i( uteţi sune: -Acesta a )evenit ,n mo) rematur a)ult( el ar !i tre&uit să răm#nă ,ncă un coil-+
"nţelegeţi că aveţi interesul să veniţi mai )es l#ngă un Maestru entru a o&ţine acest mo) nou )e a ve)ea+
La !el cum aveţi nevoie )e un tată( aveţi nevoie )e un Maestru( )eoarece un Maestru este un alt !el )e tată+ 7eţi
sune: -Dar nu este ca$ul( ,l am )e4a e tatăl meu5- Da( &ine,nţeles( )ar oate el să vă ,nveţe tot ceea ce vă ,nvaţă
un Maestru: E*istă trei !iinţe e care )isciolul are nevoie să le iu&ească .i să ie resecte entru a avansa e
)rumul evoluţiei: Tatăl 1eresc( entru a umle nevoia lui )e iu&ire )ivină( 3oarele entru a ,nvăţa sensul
universalităţii .i( ,n !ine( un Maestru entru a0i lumina inteligenţa+ Acestea erau ,nvăţate ,n toate Iniţierile )in trecut+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful