Poreska prijava u obracunatom i placenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog dela PP OPJ 8

PP OPJ--8

Isplatilac

Sedi{te isplatioca
PIB

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
-- PORESKA UPRAVA --

.....................................................................................................

.................................................................................

(adresa i op{tina isplatioca)

.....................................................................................................................

Mati~ni broj

................................................................................................

[ifra delatnosti isplatioca

Organizaciona jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potvrda o prijemu:

..........................................................

Uplatni ra~un poreza na zarade:
..................................................................................................................................

PORESKA PRIJAVA
O OBRA^UNATOM I PLA]ENOM POREZU NA DRUGE PRIHODE -- PRIMAWA
IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA
(STIPENDIJE I KREDITI U^ENIKA I STUDENATA, HRANARINE SPORTISTA AMATERA,
POMO] ZA SLU^AJ SMRTI, PUTNI TRO[KOVI I DRUGA PRIMAWA
KADA SE NE PLA]AJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURAWE)

Isplata izvr{ena: ________________200__. godine
Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

Opis

Iznos

1

2

3

1.

Broj lica kojima se ispla}uju primawa iznad neoporezivog iznosa

2.

Iznos primawa koja se ispla}uju

3.

Neoporezivi iznos primawa

4.

Iznos primawa koji se oporezuje (2 -- 3)

5.

Iznos primawa koja se oporezuju
sa sadr‘anim porezom na dohodak gra|ana

6.

Normirani tro{kovi (5 h ____%)

7.

Oporezivi iznos primawa (5 -- 6)

8.

Porez na dohodak gra|ana (7 h ____%)

9.

Iznos za isplatu (3 + 5 -- 8)

U _________________, dana _____________ 200__. godine

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi ta~ni, tvrdi i overava:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

Poresku prijavu u
Poreskoj upravi konrolisali:
1.
2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful