Popuwava pravno lice Mati~ni broj [ifra delatnosti Popuwava Narodna banka Srbije 1 2 3 Vrsta posla 19 20 21 22 23 24 25 26 PIB

Naziv: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sedi{te: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZVE[TAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od ____.____. do ____.____. _______. godine
– u hiqadama dinara –
Pozicija 1 AOP 2 Iznos Teku}a godina 3 Prethodna godina 4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1. Prodaja i primqeni avansi 2. Primqene kamate iz poslovnih aktivnosti 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovawa II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1. Isplate dobavqa~ima i dati avansi 2. Zarade, naknade zarada i ostali li~ni rashodi 3. Pla}ene kamate
Izdava~: SRRS, "RA^UNOVODSTVO" d.o.o., Beograd, Oznaka za poruxbinu "ITG 01/07" 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

4. Porez na dobitak 5. Pla}awa po osnovu ostalih javnih prihoda III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I–II) IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II–I) B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRAWA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investirawa (1 do 5) 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2. Prodaja nematerijalnih ulagawa, nekretnina, postrojewa, opreme i biolo{kih sredstava 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4. Primqene kamate iz aktivnosti investirawa 5. Primqene dividende II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investirawa (1 do 3) 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 2. Kupovina nematerijalnih ulagawa, nekretnina, postrojewa, opreme i biolo{kih sredstava 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investirawa (I–II) IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investirawa (II–I)

313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

Pozicija 1

AOP 2

Iznos Teku}a godina 3 Prethodna godina 4

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRAWA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansirawa (1 do 3) 1. Uve}awe osnovnog kapitala 2. Dugoro~ni i kratkoro~ni krediti (neto prilivi) 3. Ostale dugoro~ne i kratkoro~ne obaveze II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansirawa (1 do 4) 1. Otkup sopstvenih akcija i udela 2. Dugoro~ni i kratkoro~ni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3. Finansijski lizing 4. Ispla}ene dividende III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansirawa (I–II) IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansirawa (II–I) G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301 + 313 + 325) D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305 + 319 + 329) \. NETO PRILIVI GOTOVINE (336 – 337) E. NETO ODLIV GOTOVINE (337 – 336) @. GOTOVINA NA PO^ETKU OBRA^UNSKOG PERIODA Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA^UNA GOTOVINE I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA^UNA GOTOVINE J. GOTOVINA NA KRAJU OBRA^UNSKOG PERIODA (338 – 339 + 340 + 341 – 342)
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

342

343

U _________________________ Dana _____._____.200___.godine

Lice odgovorno za sastavqawe finansijskog izve{taja ________________________________

M.P.

Zakonski zastupnik _________________________________

Overa prijema NBS

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnik o sadr‘ini i formi obrazaca finansijskih izve{taja za privredna dru{tva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Slu‘beni glasnik RS", br. 114/06)

Related Interests