2014 оны 5 сарын мөнгөн хөрөнгийн зарцуулалт

Дугаар

Код

Огноо

Утга

6 0002

2014/05/13

518 0000

2014/05/15

Бичиг хэрэглэлийн материал
/төсвөөр/
материалын үнэ

517 0000

2014/05/15

487 0000
672 0000

Дебет
Кредит төгрөг
Харилцагч
төгрөг
0.00
500,000.00 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг

Э.З.А - ын нэр
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн
эд зүйлс
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн
эд зүйлс
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн
эд зүйлс
Багаж, техник, хэрэгсэл

0.00

539,000.00 Тулга Техник ХХК

Барааны үнэнд

0.00

130,700.00 АШИБЭ ХХК

2014/05/02

Багаж хэрэгсэл

0.00

2014/05/29

Эмнэлгийн жижиг тоног төхөөрөмж

0.00

3,697,100.00 Сенимтөгс ХХК

80 00000 2014/05/29

Банкны хураамж

0.00

13,700.00 Ж.Чулуунцэцэг

Банк, санхүүгийн байгууллагын
үйлчилгээний хураамж

67 00000 2014/05/01

Гүйлгээний хураамж

0.00

11,400.00 Ж.Чулуунцэцэг

Банк, санхүүгийн байгууллагын
үйлчилгээний хураамж

160,000.00 Монос Фарм трейд ХХК

Багаж, техник, хэрэгсэл

513 0000

2014/05/12

Шинжилгээний хөлс

0.00

16,900.00 Мэргэжлийн хяналтын ЕГ-н НТ
Лаборатор

Банк, санхүүгийн байгууллагын
үйлчилгээний хураамж

658 0000

2014/05/29

Манотер баталгаажуултын хөлс

0.00

83,160.00 ДЦСтанц-4 ХХК

Банк, санхүүгийн байгууллагын
үйлчилгээний хураамж

6 0002

2014/05/13

0.00

362,601.00 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг

Бичиг хэрэг

492 0000

2014/05/15

Бичиг хэрэглэлийн материал
/төсвөөр/
Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

429,000.00 Таван богд ХХК

Бичиг хэрэг

568 0000

2014/05/21

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

187,300.00 Таван богд ХХК

Бичиг хэрэг

2 0002

2014/05/13

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

74,000.00 Таван богд ХХК

Бичиг хэрэг

654 0000

2014/05/28

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

55,000.00 Инк колор ХХК

Бичиг хэрэг

543 0000

2014/05/15

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

559 0000

2014/05/20

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

25,000.00 Тэнгэр алтай трейд ХХК
192,500.00 Би Си Ти ХХК
54,999.00 Номинтав трейд ХХК

Бичиг хэрэг
Бичиг хэрэг

1 0002

2014/05/13

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

532 0000

2014/05/15

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

635 0000

2014/05/28

Цахилгааны тооцоо

0.00

7,139,646.00 УБЦТС ХК Баянзүрх ХҮТ

Гэрэл, цахилгаан

477 0000

2014/05/01

Интернетийн төлбөр

0.00

2,293,200.00 Эс Ти Экс Ситинэт ХХК

Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

610 0000

2014/05/26

Интернетийн төлбөр

0.00

573,300.00 Эс Ти Экс Ситинэт ХХК

Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

566 0000

2014/05/20

НДШ-ын өглөг

0.00

576 0000

2014/05/21

норм хувцас ,зөөлөн эдлэл

0.00

4,542,600.00 Пи Пи Пи Эм Жи Эл ХХК

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

530 0000

2014/05/15

норм хувцас ,зөөлөн эдлэл

0.00

1,450,800.00 Пи Пи Пи Эм Жи Эл ХХК

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

655 0000

2014/05/28

норм хувцас ,зөөлөн эдлэл

0.00

4,385,000.00 Пи Пи Пи Эм Жи Эл ХХК

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

622 0000

2014/05/26

норм хувцас ,зөөлөн эдлэл

0.00

3,776,000.00 Их уул трейд ХХК

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

78 00000 2014/05/27

Тэтгэмж

0.00

100,000.00 Д. Бямбасүрэн

69 00000 2014/05/08

Тэтгэмж

0.00

50,000.00 Б. Дарьсүрэн

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал,
урамшуулал
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал,
урамшуулал
Төлбөр хураамж болон бусад
зардал
Төлбөр хураамж болон бусад
зардал
Төлбөр хураамж болон бусад
зардал
Төлбөр хураамж болон бусад
зардал
Түлш, халаалт

435,000.00 Кока ХХК

32,728,800.00 БЗНДХэлтэс

Бичиг хэрэг
Бичиг хэрэг

НДШ

5 0002

2014/05/13

ХАОАТ/Чиглүүлэгчийн хөлс/

0.00

54,600.00 Нийслэлийн татварын газар

7 0002

2014/05/13

материалын зардал/төсвөөр/

0.00

2,258,400.00 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг

3 0002

2014/05/13

материалын зардал

0.00

4 0002

2014/05/13

материалын зардал

0.00

620 0000

2014/05/26

Халаалт халуун усны тооцоо

0.00

2,777,439.00 УБДС ХК

623 0000

2014/05/26

Буцалтгүй тэтгэмж /тэтгэвэрт/

0.00

6,133,068.00 Л.Мандахчин

564 0000

2014/05/20

Буцалтгүй тэтгэмж /Тэтгэвэрт/

0.00

12,167,088.00 Б.Оюунсүрэн

563 0000

2014/05/20

Буцалтгүй тэтгэмж/тэтгэвэрт/

0.00

12,167,088.00 Г.Алтанцэцэг

562 0000

2014/05/20

Буцалтгүй тэтгэмж /тэтгэвэрт/

0.00

12,167,088.00 Д.Улаанхүүхэн

565 0000

2014/05/26

Буцалтгүй тэтгэмж /Тэтгэвэрт/

0.00

15,385,728.00 Ж.Өлзийбат

579 0000

2014/05/21

Жолоочийн хариуцлагын даатгал

0.00

49,500.00 Практикал даатгал хХК

579 0000

2014/05/21

Жолоочийн хариуцлагын даатгал

0.00

148,600.00 Практикал даатгал хХК

667 0000

2014/05/29

Шатахуун

0.00

25,000,000.00 Петровис Карт ХХК

Тээвэр, шатахуун

628 0000

2014/05/28

цалин олгов

0.00

Унаа хоолны хөнгөлөлт

629 0000

2014/05/28

цалин олгов

0.00

569 0000

2014/05/21

Шүүлтүүрийн үнэ

0.00

21,835,200.00 Хаан банк баянзүрх тооцооны
төв
78,372,500.00 Хаан банк баянзүрх тооцооны
төв
19,000.00 Эм Жи Эф ХХК

607 0000

2014/05/29

материалын үнэ

0.00

300,740.00 Жэй Эм Би Си ХХК

Урсгал засвар

561 0000

2014/05/20

Дотоод сүлжээний к/сэлбэг
материал

0.00

737,000.00 Макролинк ХХК

Урсгал засвар

153,000.00 Капитал Маркет ХХК
80,000.00 Дарь-Угтаал ХХК

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Тээврийн хэрэгслийн татвар
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал

Урамшуулал
Урсгал засвар

651 0000

2014/05/28

Авто машины дугуй

0.00

500,000.00 Доктор авто сүлжээ ХХК

Урсгал засвар

653 0000

2014/05/28

Вирусийн прогаммын үнэ

0.00

651,200.00 КРМ ХХК

Урсгал засвар

542 0000

2014/05/15

Гэрээт ажлын хөлс

0.00

608 0000

2014/05/23

Соронзон цоожны үнэ

0.00

385,000.00 Бүрэн их наяд ХХК

Урсгал засвар

652 0000

2014/05/28

Цахилгааны материал

0.00

147,250.00 Цахлай сервис ХХК

Урсгал засвар

514 0000

2014/05/15

Цахилгааны материал

0.00

84,250.00 Цахлай сервис ХХК

Урсгал засвар

531 0000

2014/05/15

Барилгын материал

0.00

66,550.00 Буурал баян хангай ХХК

Урсгал засвар

515 0000

2014/05/15

Барилгын материал

0.00

418,600.00 Пирамид Өргөө ХХК

516 0000

2014/05/15

Барилгын материал

0.00

266,400.00 Мани Бродерс ХХК

Урсгал засвар

цалин олгов

0.00

126,360.00 Б. Баатар

Үндсэн цалин

823,500.00 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг

Үндсэн цалин

68 00000 2014/05/06

2,225,750.00 УБЦТС ХК-ийн Зүүн Түгээх төв

Урсгал засвар

Урсгал засвар

625 0000

2014/05/28

цалин олгов

0.00

634 0000

2014/05/28

ҮЭ Татвар

0.00

631 0000

2014/05/28

НДШ-ын өглөг

0.00

36,857,260.00 БЗНДХэлтэс

Үндсэн цалин

632 0000

2014/05/28

ХАОАТ

0.00

30,572,518.00 Нийслэлийн татварын газар

Үндсэн цалин

612 0000

2014/05/28

ХАОАТ/ХЧТАТ/

0.00

272,886.00 Нийслэлийн татварын газар

Үндсэн цалин

480 0000

2014/05/01

ХАОАТ/ХЧТАТ/

0.00

295,637.00 Нийслэлийн татварын газар

Үндсэн цалин

626 0000

2014/05/28

Төлбөр /Ш.Нарантунгалаг/

0.00

627 0000

2014/05/28

Тэтгэлэг /Б.Борхүү/

0.00

544 0000

2014/05/15

Ярианы төлбөр

0.00

630 0000

2014/05/28

цалин олгов

0.00

479 0000

2014/05/01

ХЧТА тэтгэмж

0.00

611 0000

2014/05/28

ХЧТА тэтгэмж

0.00

523 0000

2014/05/13

Цалингийн урьдчилгаа

0.00

529 0000

2014/05/13

Харуул хамгаалалтын зардал

0.00

495 0000

2014/05/12

ХАОАТ

0.00

75 00000 2014/05/20

Төсвөөр -зөрүү

0.00

4,000.00 Ж.Эрдэнэчимэг

72 00000 2014/05/15

Төсвөөр- өдөрлөгт

0.00

40,000.00 Ж.Эрдэнэчимэг

77 00000 2014/05/22

Төсвөөр- Тусгай тасаг

0.00

96,920.00 Б.Лхагваа

76 00000 2014/05/22

Албан хэрэгцээнд

0.00

40,440.00 О.Оюунгэрэл

71 00000 2014/05/13

Албан хэрэгцээнд

0.00

44,447.00 О.Оюунгэрэл

74 00000 2014/05/20

Төсвөөр- Зүрх судасны тасаг

0.00

1,756,294.00 УХТЭ-ийн ҮЭ Хороо

Үндсэн цалин

300,000.00 Нийслэлийн шийдвэр
гүйцэтгэлийн алба
200,000.00 ШШГЕГ-ын харьяа БХЗХ
ТБААлба
2,858,144.00 Юнитель ХХК
51,752,806.26 Хаан банк баянзүрх
төв
766,868.00 Хаан банк баянзүрх
төв
908,847.00 Хаан банк баянзүрх
төв
105,504,562.00 Хаан банк баянзүрх
төв
1,110,000.00 Хуягт баатар ХХК

Үндсэн цалин
Үндсэн цалин
Үндсэн цалин

тооцооны

Үндсэн цалин

тооцооны

Үндсэн цалин

тооцооны

Үндсэн цалин

тооцооны

Үндсэн цалин

71,316.00 Нийслэлийн татварын газар

155,000.00 Ц. Жаргалсайхан

633 0000

2014/05/28

НДШ-ын өглөг

0.00

8,558,199.00 БЗНДХэлтэс

496 0000

2014/05/12

НДШ-ын өглөг

0.00

1,111,991.26 БЗНДХэлтэс

619 0000

2014/05/27

тэтгэмж /буцалтгүй/

0.00

576,100.00 Д.Түвшинжаргал

575 0000

2014/05/21

Тэтгэмж

0.00

589,700.00 Н.Бямбаа

618 0000

2014/05/27

тэтгэмж /буцалтгүй/

0.00

589,700.00 Л.Оюунхүү

615 0000

2014/05/27

Тэтгэмж /буцалтгүй/

0.00

688,600.00 Х.Даваа

616 0000

2014/05/27

тэтгэмж /буцалтгүй/

0.00

522,800.00 Ү.Сувд

613 0000

2014/05/27

Буцалтгүй тэтгэмж

0.00

650,200.00 Б.Оюунбилэг

614 0000

2014/05/27

буцалтгүй тэтгэмж

0.00

727,500.00 Б.Туяа

617 0000

2014/05/27

тэтгэмж /буцалтгүй/

0.00

596,200.00 Ч.Өлзий

624 0000

2014/05/28

Тэтгэмж /буцалтгүй/

0.00

652,400.00 С.Шүрэнцэцэг

541 0000

2014/05/15

Шүүлтүүрийн үнэ

0.00

578 0000

2014/05/21

Хөшигний үнэ

0.00

191,250.00 Солонго Орд ХХК

568 0000

2014/05/21

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

256,700.00 Таван богд ХХК

494 0000

2014/05/06

Сургалтын төлбөр /3 хүний/

0.00

340,000.00 Асуудалд СТөв ТББ

570 0000

2014/05/21

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

118,800.00 Инк колор ХХК

651 0000

2014/05/28

Авто машины дугуй

0.00

708,000.00 Доктор авто сүлжээ ХХК

572 0000

2014/05/21

Кабелийн хураамж

0.00

690,000.00 Супер вижн ХХК

19,000.00 Эм Жи Эф ХХК

Үндсэн цалин
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон
урсгал заpдал

тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод
тєслийн дотоод

650 0000

2014/05/28

Хийн газны үнэ

0.00

140,400.00 Дашваанжил ХХК

519 0000

2014/05/12

Хийн газны үнэ

0.00

140,400.00 Дашваанжил ХХК

630 0000

2014/05/28

цалин олгов

0.00

521 0000

2014/05/09

Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж

0.00

520 0000

2014/05/09

Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж

0.00

551,600.00 Б.Оюунсүрэн

609 0000

2014/05/26

Эмийн шошгоны үнэ

0.00

165,000.00 Эдмаркет ХХК

567 0000

2014/05/21

Сантехникийн материал

0.00

535,000.00 Дэйхоли таун ХХК

571 0000

2014/05/21

Даатгалын программын үнэ

0.00

493 0000

2014/05/06

Хөшигний үнэ

0.00

491 0000

2014/05/06

Барааны үнэнд

0.00

893,500.00 Саммит Ком Тех ХХК

649 0000

2014/05/28

Бичиг хэрэглэлийн материал

0.00

766,000.00 Кока ХХК

579 0000

2014/05/21

Жолоочийн хариуцлагын даатгал

0.00

287,000.00 Практикал даатгал хХК

486 0000

2014/05/02

Хог хаягдлын мөнгө

0.00

450,000.00 Нийтлэг Үйлчилгээний Газар

636 0000

2014/05/28

Хог хаягдлын үнэ

0.00

450,000.00 Нийтлэг Үйлчилгээний Газар

534 0000

2014/05/15

Хог хаягдлын мөнгө

0.00

1,217,824.00 Элемент ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

533 0000

2014/05/15

Хогны уут аюулгүй хайрцагны үнэ

0.00

100,000.00 Омбол ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

560 0000

2014/05/20

Цэвэрлэгээний материал

0.00

806,760.00 Космо Трейд ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

510 0000

2014/05/12

Цэвэрлэгээний материал

0.00

179,928.00 Номинтав трейд ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

485 0000

2014/05/02

Цэвэрлэгээний материал

0.00

579,510.00 Анунгоо ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

656 0000

2014/05/28

Цэвэрлэгээний материал

0.00

511 0000

2014/05/12

Цэвэрлэгээний материал

0.00

451,000.00 Об пластик ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

509 0000

2014/05/12

Индикаторын цаас, бодис

0.00

252,000.00 Илдэнгүн хошуу ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

657 0000

2014/05/28

Цэвэрлэгээний материал

0.00

192,000.00 Илдэнгүн хошуу ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

512 0000

2014/05/12

Цэвэрлэгээний материал

0.00

491,200.00 Голденманглай ХХК

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

666 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

1,386,500.00 Алтантариа ХХК

Хоол, хүнс

664 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

2,213,950.00 Дүүхээ ХХК

Хоол, хүнс

500 0000

2014/05/12

Хүнсний материал

0.00

2,515,450.00 Дүүхээ ХХК

499 0000

2014/05/12

Хүнсний материал

0.00

507,590.00 Эрдэнэ Энх трейд ХХК

Хоол, хүнс

662 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

1,687,380.00 Эрдэнэ Энх трейд ХХК

Хоол, хүнс

483 0000

2014/05/02

Хүнсний материал

0.00

216,570.00 Эрдэнэ Энх трейд ХХК

Хоол, хүнс

527 0000

2014/05/13

Хүнсний материал

0.00

1,047,820.00 Эрдэнэ Энх трейд ХХК

Хоол, хүнс

574 0000

2014/05/21

Хүнсний материал

0.00

299,690.00 Эрдэнэ Энх трейд ХХК

545 0000

2014/05/20

Хүнсний материал

0.00

1,403,500.00 Гум ХХК

Хоол, хүнс

481 0000

2014/05/02

Хүнсний материал

0.00

4,824,250.00 Гум ХХК

Хоол, хүнс

660 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

2,673,000.00 Гум ХХК

Хоол, хүнс

663 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

7,190,000.00 Дарь-Угтаал ХХК

Хоол, хүнс

573 0000

2014/05/21

Хүнсний материал

0.00

1,200,000.00 Дарь-Угтаал ХХК

Хоол, хүнс

528 0000

2014/05/13

Хүнсний материал

0.00

2,320,000.00 Дарь-Угтаал ХХК

Хоол, хүнс

482 0000

2014/05/02

Хүнсний материал

0.00

2,805,000.00 Дарь-Угтаал ХХК

Хоол, хүнс

498 0000

2014/05/12

Хүнсний материал

0.00

1,520,000.00 Дарь-Угтаал ХХК

Хоол, хүнс

661 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

1,260,000.00 Түмэн шувуут ХХК

526 0000

2014/05/13

Хүнсний материал

0.00

688,500.00 Капитал Маркет ХХК

Хоол, хүнс

665 0000

2014/05/29

Хүнсний материал

0.00

306,000.00 Капитал Маркет ХХК

Хоол, хүнс

497 0000

2014/05/12

Хүнсний материал

0.00

306,000.00 Капитал Маркет ХХК

Жижиг багж хэрэгсэл

0.00

81 00000 2014/05/29

40,037,102.74 Хаан банк баянзүрх тооцооны
төв
663,000.00 Г.Алтанцэцэг

3,795,000.00 Мон Ай Ти ХХК
93,500.00 Солонго Орд ХХК

3,070,000.00 АТХ ХХК

43,000.00 Ш. Гансаруул

Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод
урсгал заpдал
Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал
Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

Хог хаягдал зайлуулах, хортон
мэрэгчдийн устгал, ариутгал

Хоол, хүнс

Хоол, хүнс

Хоол, хүнс

Хоол, хүнс
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

680 0000

2014/05/29

материалын үнэ

0.00

291,500.00 Би Си Ти ХХК

670 0000

2014/05/29

Барааны үнэнд

0.00

3,909,510.00 Топика ХХК

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

682 0000

2014/05/29

Барааны үнэнд

0.00

1,196,000.00 Цэцүүх скай ХХК

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

671 0000

2014/05/29

Барааны үнэнд

0.00

430,000.00 Баянгол мед ХХК

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

681 0000

2014/05/29

материалын үнэ

0.00

517,000.00 Квант сервис ХХК

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

621 0000

2014/05/26

Цэвэр бохир усны тоооцоо

0.00

70 00000 2014/05/12

Ярианы төлбөр

0.00

6,139,722.66 УСУГазар
40,000.00 С.Байгальмаа

73 00000 2014/05/16

Ярианы төлбөр

0.00

79,620.00

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

Цэвэр, бохир ус

Шуудан, холбоо, интернэтийн
төлбөр
Г. Баясгалан
Шуудан, холбоо, интернэтийн
төлбөр
МЦХКомпани
Шуудан, холбоо, интернэтийн
төлбөр
МЦХКомпани
Шуудан, холбоо, интернэтийн
төлбөр
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл
төв
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл
төв
Чоно гол трейд ХХК
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

669 0000

2014/05/29

Ярианы төлбөр

0.00

2,240,000.00

488 0000

2014/05/02

Ярианы төлбөр

0.00

485,200.00

524 0000

2014/05/13

Цус,цусан бүтээгдэхүүн

0.00

1,180,200.00

580 0000

2014/05/26

Цус,цусан бүтээгдэхүүн

0.00

1,385,000.00

640 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

674,450.00

593 0000

2014/05/26

Нэг удаагийн хэрэгсэл

0.00

3,265,870.00 Чоно гол трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

536 0000

2014/05/15

Эмийн үнэ

0.00

1,213,200.00 Монгол фарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

581 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

320,000.00 Монгол фарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

603 0000

2014/05/23

Нэг удаагийн хэрэсэл

0.00

2,077,120.00 Эмийн үйлдвэр ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

643 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

768,000.00 Эмийн үйлдвэр ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

591 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

540,000.00 Мөнхийн тун ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

646 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

2,171,000.00 Мөнхийн тун ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

505 0000

2014/05/12

Нэг удаагийн хэрэгсэл

0.00

151,160.00 Мөнхийн тун ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

553 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

837,600.00 Мөнхийн тун ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

506 0000

2014/05/12

Эмийн үнэ

0.00

250,400.00 Тавин-Ус ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

602 0000

2014/05/23

Эмийн үнэ

0.00

600,400.00 Тавин-Ус ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

550 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

587 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

292,800.00 Л-Хоёр ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

546 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

689,720.00 Л-Хоёр ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

549 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

198,000.00 Нуган трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

538 0000

2014/05/15

Нэг удаагийн хэрэгсэл

0.00

3,661,350.00 Нуган трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

597 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

660,000.00 Нуган трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

555 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

4,451,100.00 Монгол эм импекс ХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

642 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

12,014,090.00 Монгол эм импекс ХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

540 0000

2014/05/15

Эмийн үнэ

0.00

1,372,800.00 Монгол эм импекс ХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

547 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

648,125.00 Азифарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

595 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

3,571,481.00 Азифарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

638 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

42,000.00 Азифарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

641 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

275,700.00 МонФа трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

507 0000

2014/05/12

Эмийн үнэ

0.00

2,401,916.00 МонФа трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

556 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

846,700.00 МонФа трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

605 0000

2014/05/23

Эмийн үнэ

0.00

278,400.00 МонФа трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

604 0000

2014/05/23

Эмийн үнэ

0.00

2,924,400.00 Монбиофарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

648 0000

2014/05/28

Нэг удаагийн хэрэгсэл

0.00

8,208,200.00 Медимпекс интернейшнл ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

588 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

303,600.00 Медимпекс интернейшнл ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

582 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

192,000.00 Цомбо ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

1,397,500.00 Инээмсэглэл-Эрдэнэ ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

548 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

192,000.00 Цомбо ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

535 0000

2014/05/15

Эмийн үнэ

0.00

1,144,000.00 Монхимо ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

503 0000

2014/05/12

Ариутгалын бодис

0.00

145,200.00 Монхимо ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

594 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

1,148,400.00 Монхимо ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

502 0000

2014/05/12

Эмийн үнэ

0.00

600 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

4,578,800.00 Пролианс ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

639 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

890,000.00 Пролианс ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

554 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

1,083,760.00 Монос Фарм трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

504 0000

2014/05/12

Эмийн үнэ

0.00

1,817,500.00 Монос Фарм трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

645 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

10,608,880.00 Монос Фарм трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

599 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

2,462,080.00 Монос Фарм трейд ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

601 0000

2014/05/26

Урвалжийн үнэ

0.00

26,092,725.00 Сетунари ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

644 0000

2014/05/28

Урвалжийн үнэ

0.00

15,540,550.00 Сетунари ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

592 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

1,774,100.00 Медмонгол ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

525 0000

2014/05/13

Хүчил төгрөгчийн хий

0.00

1,092,500.00 Петрохими-ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

637 0000

2014/05/28

Кислород

0.00

760,000.00 Петрохими-ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

558 0000

2014/05/20

Кислород

0.00

950,000.00 Петрохими-ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

484 0000

2014/05/02

Хүчил төгрөгчийн хий

0.00

430,000.00 Петрохими-ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

537 0000

2014/05/15

Эмийн үнэ

0.00

108,140.00 Нахиа импекс ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

583 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

1,243,000.00 Нахиа импекс ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

557 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

728,250.00 Нахиа импекс ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

598 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

5,177,050.00 Палома ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

551 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

684,000.00 Палома ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

589 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

946,250.00 Еврофарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

552 0000

2014/05/20

Эмийн үнэ

0.00

2,407,708.00 Еврофарм ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

586 0000

2014/05/26

Нэгудаагийн хэрэгсэл

0.00

3,567,200.00 Мон орто мед ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

508 0000

2014/05/12

Эмийн үнэ

0.00

17,811,900.00 Айвико интер ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

647 0000

2014/05/28

Эмийн үнэ

0.00

2,293,750.00 Айвико интер ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

606 0000

2014/05/23

Эмийн үнэ

0.00

36,150,946.25 Айвико интер ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

584 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

100,000.00 ДИ ЭЙ АЙ ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

539 0000

2014/05/15

Эмийн үнэ

0.00

585 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

660,000.00 Медклийн ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

501 0000

2014/05/12

Эмийн үнэ

0.00

660,000.00 Медклийн ХХК

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

596 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

590 0000

2014/05/26

Эмийн үнэ

0.00

2166

2166

440,000.00 Аялуунфарм ХХК

16,214,402.00 ЕТЕМО ХХК

4,392,000.00 Монголиан Стар Дистрибюшин
ХХК
398,000.00 Гүн тэнгэрийн нар ХХК
969,818,484.77

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл