ANAMARI A CI OBANU

Preș edi nt el e Comi s i ei Șt i i nț i f i c e ș i de
St andarde, ANEVAR
GME 600 – EVALUAREA
ÎNTREPRINDERII
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Structura
 Introducere
 Definiții
 Stabilirea termenilor de referință ai evaluării
 Culegerea și analiza datelor
 Aplicarea abordărilor în evaluare
 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii
 Raportare
 Particularități

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Introducere
 GME 600 completează și clarifică prevederile SEV 200
Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200),
prin detalierea unor aspecte privind metodologia de
evaluare;
 GME 600 nu se referă la evaluarea activelor
necorporale, a bunurilor imobile, a bunurilor mobile sau
a altor active corporale care pot constitui o parte a unei
întreprinderi;
 GME 600 poate fi folosit şi pentru evaluarea unor active
sau datorii, atunci când pentru determinarea valorii
acestora este necesară evaluarea totală sau parţială a
unei întreprinderi
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Definiții
 Beneficiu economic
 Client
 Data raportului
 Evaluator
 Holding
 Întreprindere
 Metoda capitalizării beneficiilor economice
 Metoda actualizării dividendelor
 Multiplicator
 Participație la o întreprindere
 Utilizator desemnat
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Stabilirea termenilor de referință ai evaluării
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
 La începutul evaluării, precum şi pe parcursul
acesteia, evaluatorul trebuie să clarifice și să
agreeze cu clientul termenii de referință ai
evaluării, așa cum sunt prezentati în SEV 110
(IVS 110) cu completările aduse de GME 600.
 Termenii de referinţă ai evaluării pot fi
modificaţi pe parcursul elaborării raportului de
evaluare, după caz, prin acordul scris al
evaluatorului şi clientului, cu condiţia ca orice
modificare să fie agreată în scris de către părţi
înainte de emiterea raportului de evaluare
final.
 Termenii de referinţă ai evaluării agreaţi de
către evaluator şi client în documentul
contractual menţionat anterior, precum şi o
referire la acest document contractual, trebuie
prezentate în raportul de evaluare, în mod
sintetic, într-un format considerat adecvat de
evaluator.
 Identificarea evaluatorului şi a competenţei
acestuia
 Identificarea clientului şi, după caz, a altor
utilizatori desemnaţi sau persoane care pot
avea acces la raportul de evaluare
 Scopul evaluării
 Identificarea întreprinderii sau a
participaţiei la întreprindere subiect al
evaluării
 Tipul valorii
 Data evaluării;
 Documentarea necesară pentru elaborarea
evaluării;
 Natura şi sursa informaţiilor pe care se va
baza evaluarea;
 Ipoteze şi ipoteze speciale
 Restricţii de utilizare, difuzare sau
publicare
 Declararea conformităţii evaluării cu
standardele de evaluare aplicabile în
România
 Descrierea raportului

Culegerea și analiza datelor
 Culegerea datelor trebuie să se bazeze pe surse şi baze de
date credibile şi relevante la data evaluării.

 În raportul de evaluare este necesară prezentarea cu
acurateţe a surselor din care au provenit datele utilizate de
evaluator în calculul şi raţionamentul său.

 În situaţia în care evaluatorul a realizat ajustări ale
situaţiilor financiare, acestea trebuie prezentate în cadrul
raportului de evaluare împreună cu raţionamentul care a
stat la baza realizării lor, în vederea susţinerii validităţii lor.

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Aplicarea abordărilor în evaluare
- Abordarea prin piață -
 În calculul multiplicatorilor, în afara celor menţionate la C19, SEV 200,
evaluatorul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:
 precizia modalităţii de calcul al multiplicatorilor. Toate calculele trebuie să fie făcute în
mod similar, atât pentru întreprinderea evaluată, cât şi pentru întreprinderile similare;
 coerența modului de calcul a multiplicatorilor. Multiplicatorii care au la numărător
valoarea întreprinderii utilizează ca numitor elemente din situaţiile financiare ce nu iau în
considerare îndatorarea întreprinderii (precum, vânzările, profitul înainte de dobânzi, amortizare
şi impozit pe profit, profitul înainte de dobânzi şi impozit pe profit etc.), iar multiplicatorii care au
la numărător valoarea capitalurilor proprii utilizează la numitor elemente din situaţiile financiare
ce iau în considerare îndatorarea întreprinderii (de exemplu, profitul net, valoarea contabilă netă
a capitalurilor proprii etc.);
 datele referitoare la preţul unei tranzacţii, utilizate în calculul multiplicatorilor, ar
trebui să fie valabile la data evaluării. Datele colectate privind indicatorii financiari ai
întreprinderilor similare luaţi în considerare în calculul multiplicatorilor pot fi informaţii istorice,
valabile la data evaluării sau pot fi previzionate. Evaluatorul ar trebui să argumenteze opţiunea sa
privind indicatorii financiari luaţi în considerare şi natura informaţiilor colectate;
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Aplicarea abordărilor în evaluare
- Abordarea prin piață -
 utilizarea unor indicatori statistici (de exemplu, medie, mediană, medie
armonică etc.) pentru calculul multiplicatorilor pe baza informaţiilor
disponibile privind întreprinderile similare trebuie motivată de către
evaluator şi fundamentată adecvat în cadrul raportului de evaluare;
 ajustarea nivelului indicatorilor financiari luaţi în considerare pentru
elementele neobişnuite, cu caracter excepțional şi din afara exploatării,
ar trebui fundamentată adecvat în cadrul raportului de evaluare;
 în evaluarea întreprinderii subiect pot fi selectaţi mai mulţi
multiplicatori ce pot fi aplicaţi, fiind necesar ca evaluatorul să
argumenteze opţiunea pentru multiplicatorii selectaţi în evaluarea
întreprinderii sau participaţiei la o întreprindere;
 informaţiile de piaţă privind întreprinderile similare trebuie utilizate cu atenţie, în
multe situaţii fiind recomandate anumite ajustări pentru ca informaţiile respective
să fie relevante pentru evaluarea întreprinderii subiect. Orice ajustări ale
informaţiilor de piaţă realizate de către evaluator vor trebui
argumentate în cadrul raportului de evaluare.
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Aplicarea abordărilor în evaluare
- Abordarea prin piață -
• În abordarea prin piaţă, evaluatorul poate considera ca fiind
adecvată aplicarea unor prime sau disconturi pentru a reflecta
diferitele niveluri de control, lichiditate/vandabilitate etc.
Utilizarea, cât şi nivelul oricăror astfel de prime sau
disconturi, vor trebui argumentate în raportul de
evaluare.

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014

Aplicarea abordărilor în evaluare
- Abordarea prin venit -
 În metoda fluxului de numerar actualizat, fluxurile nete de numerar se estimează
pentru fiecare din perioadele viitoare. Aceste fluxuri se convertesc în valoare prin
aplicarea ratei de actualizare, folosind tehnici de actualizare.
 Ratele de actualizare trebuie estimate în aceeaşi monedă în care sunt exprimate
fluxurile nete de numerar viitoare sau beneficiile economice supuse actualizării sau
capitalizării.
 Fluxurile nete de numerar exprimate în termeni nominali (ce includ modificările
viitoare ale preţurilor generate de inflaţie sau deflaţie) sunt actualizate cu rate nominale,
iar fluxurile nete de numerar exprimate în termeni reali (preţuri constante) sunt
actualizate folosind rate de actualizare exprimate în termeni reali.
 Trebuie să existe coerenţă între fluxurile nete de numerar şi tipul de rată de
actualizare utilizat. Astfel, fluxurilor nete de numerar estimate după impozitare li se vor
aplica o rată de actualizare estimată după impozitare, iar fluxurilor nete de numerar estimate
înainte de impozitare li se vor aplica rate de actualizare estimate înainte de impozitare.
 Rata de creştere aşteptată pe termen lung a beneficiilor economice trebuie să fie
fundamentată şi exprimată în mod clar, în termeni nominali sau reali, după caz.
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Aplicarea abordărilor în evaluare
- Abordarea prin venit -
 În estimarea costului mediu ponderat al capitalului ar trebui să se ia în
calcul o structură optimă a capitalului, care ia în considerare
caracteristicile întreprinderii şi ale domeniului de activitate şi care este
determinată pe baza valorii de piaţă a capitalurilor proprii şi a datoriilor
purtătoare de dobândă.
 Beneficiile economice viitoare trebuie estimate luând în
considerare: activele deţinute de întreprinderea subiect şi investiţiile
necesare, performanţele anterioare ale întreprinderii, evoluţia aşteptată a
acestora, precum şi factorii economici cu impact asupra activităţii întreprinderii
şi asupra domeniului său de activitate.
 Utilizarea, cât şi nivelul oricăror astfel de prime sau disconturi, vor
trebui argumentate în raportul de evaluare.
 Metoda actualizării dividendelor se recomandă a fi utilizată în cazul în
care evaluatorul deţine suficiente informaţii credibile privind politica de
dividende a întreprinderii şi evoluţia sa viitoare.
 Ratele de actualizare/capitalizare, modelul de estimare şi
raţionamentul care a stat la baza determinării acestora trebuie să fie
prezentate în raportul de evaluare.
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Aplicarea abordărilor în evaluare
- Abordarea prin active -
 Între valoarea activului net obținută prin aplicarea abordării prin
active conform C14, SEV 200 şi valoarea capitalurilor proprii ale
întreprinderii care ar rezulta prin aplicarea abordării prin piaţă
sau a abordării prin venit, atunci când acestea ar fi aplicabile, pot
exista deseori diferențe semnificative. Evaluatorul va analiza,
prezenta și argumenta în raportul de evaluare măsura în care
valoarea activului net obţinută prin însumarea valorilor
individuale ajustate ale activelor şi datoriilor este considerată
reprezentativă pentru evaluarea întreprinderii subiect.
 În abordarea prin active, evaluatorul poate considera ca fiind
adecvată aplicarea unor prime sau disconturi pentru a reflecta
diferitele niveluri de control, lichiditate/vandabilitate etc.
Utilizarea, cât şi nivelul oricăror astfel de prime sau disconturi,
vor trebui argumentate în raportul de evaluare.

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014

Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

 reconcilierea calităţii şi cantităţii
informaţiilor disponibile în cadrul analizei
abordărilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare
utilizate;
 reconcilierea aplicabilităţii sau relevanţei
abordărilor, metodelor şi tehnicilor de
evaluare utilizate pentru a ajunge la concluzia
asupra valorii.

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii
 În anumite situaţii se poate ca una sau două abordări să nu fie relevante sau
aplicabile, evaluatorul având obligaţia profesională de a prezenta în cadrul
raportului de evaluare argumentele şi raţionamentele care au stat la baza
neaplicării acestora.
 Raţionamentul profesional al evaluatorului se va concretiza în prezentarea
argumentelor care motivează importanţa diferită acordată rezultatelor obţinute
prin aplicarea metodelor de evaluare folosite, respectiv în selectarea
rezultatului obţinut prin aplicarea uneia dintre metodele de evaluare, pe care
evaluatorul o consideră ca fiind cea mai credibilă.
 Aprecierea credibilităţii rezultatelor, obţinute prin aplicarea abordărilor şi
metodelor de evaluare utilizate, se va baza pe următorii factori:
 scopul evaluării;
 calitatea şi credibilitatea informaţiilor pe baza cărora au fost stabilite ipotezele de
evaluare;
 situaţiile specifice în care se poate afla întreprinderea, cum ar fi: se află în exploatare,
este de tip holding sau deţine active din afara exploatării cu valori semnificative;
 alţi factori consideraţi ca fiind relevanţi de către evaluator.

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii
 Nu este acceptabilă stabilirea valorii întreprinderii prin media
aritmetică sau media ponderată a două sau mai multe valori
obţinute din aplicarea unor abordări sau metode diferite de
evaluare, cu excepţia cazurilor în care legea impune în mod explicit
efectuarea unei medii a valorilor.
 Raţionamentul profesional care stă la baza selectării
rezultatului final şi la stabilirea concluziei asupra valorii trebuie
să aibă în vedere credibilitatea, relevanţa şi adecvarea informaţiilor
şi ipotezelor luate în considerare în aplicarea metodelor de evaluare,
în funcţie de scopul evaluării.
 Rezultatul evaluării poate fi o singură valoare, de obicei rotunjită,
sau un interval de valori, în cazul în care există factori de risc cu
influenţă semnificativă asupra valorii.

Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Raportare
 Nu există cerinţe suplimentare faţă de cele cuprinse în
standardul SEV 103
 Chiar dacă unele ipoteze şi ipoteze speciale sunt aplicabile
în multe evaluări, evaluatorul va evita preluarea lor prin
copiere din alte texte, fără o personalizare adecvată
evaluării efectuate.
 O ipoteză este adeseori legată de o limitare a documentării
care ar putea fi realizată de către evaluator. Prin urmare,
toate ipotezele care sunt incluse în mod obişnuit în raport
trebuie să fie aduse la cunoştinţa clientului.
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Particularități

 În cazul evaluărilor realizate pentru retragerea de la
tranzacţionare a acţiunilor emise de o întreprindere
listată pe o piaţă reglementată din România, NU se
aplică disconturi pentru lipsa de control, respectiv
pentru lipsa de lichiditate/vandabilitate.
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Referințe bibliografice
Conferinta "Evaluarea pentru piata de capital din Romania", Bucuresti, 2 iunie 2014
Standardele de evaluare ANEVAR, Ediția 2014
http://nou.anevar.ro/pagini/standarde

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful