‫ר"ה לג‪-‬לד לימודים לסדר תקיעות‬

‫בס"ד‬

‫לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה‬
‫דאמר רב מתנא‪:‬‬
‫והעברת ‪ -‬דרך העברתו‪,‬‬
‫מדשני בדיבוריה‬

‫ברייתא ראשונה‬
‫ביום ולא בלילה‬

‫תעבירו ביד‬
‫לא מצית אמרת‬
‫דגמר עברה עברה ממשה‬

‫ויקרא פרק כה – פרשת בהר – יובל‬
‫אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה‪:‬‬
‫)ח( וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע וְ ְ‬
‫שׁוֹפר ְתּ ָ‬
‫ֲב ְר ָתּ ַ‬
‫וְהע ַ‬
‫)ט( ַ‬
‫אַר ְצ ֶכם‪:‬‬
‫שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ‬
‫ֲבירוּ ָ‬
‫ֻרים ַתּע ִ‬
‫רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ‬
‫יוֹבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוּ‪:‬‬
‫יה ֵ‬
‫אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ‬
‫אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ‬
‫וּק ָר ֶ‬
‫)י( וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ‬

‫תקיעה‬

‫‪ 3‬תרועה‬

‫ומנין שפשוטה לפניה‬
‫ת"ל והעברת שופר תרועה‬

‫ומנין לשלש של שלש שלש‬
‫תלמוד לומר‬
‫והעברת שופר תרועה‪,‬‬
‫שבתון זכרון תרועה‪,‬‬
‫יום תרועה יהיה לכם‬
‫ומנין ליתן את‬
‫האמור בזה בזה‬
‫ת"ל שביעי שביעי‬
‫לגזרה שוה‬

‫תקיעה‬
‫ומנין שפשוטה לאחריה‬
‫ת"ל תעבירו שופר‬
‫ויקרא פרק כג – פרשת אמור – ראש השנה‬
‫)כג( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫רוּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ‪:‬‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּ ָ‬
‫)כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק‪ :‬ס‬
‫)כה( ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫במדבר פרק כט – פרשת פנחס – מוספי ראש השנה‬
‫רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם‪:‬‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ יוֹם ְתּ ָ‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫)א( ַ‬
‫יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ‬
‫ימם‪:‬‬
‫יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ‬
‫ֲשׂ ֶ‬
‫)ב( ַוע ִ‬

‫שופר! )ר"ה כט(‬

‫מי דמי? התם ‪ -‬חצוצרות‪ ,‬והכא ‪-‬‬
‫במדבר פרק י – פרשת בהעלותך – חצוצרות‬
‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫וּל ַמ ַסּע ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת‪:‬‬
‫ֲשׂה א ָֹתם וְ ָהיוּ ְל ָך ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ‬
‫צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ‬
‫ֲשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ‬
‫)ב( ע ֵ‬
‫מוֹעד‪:‬‬
‫יך ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ‬
‫)ג( וְ ָת ְקעוּ ָבּ ֵהן וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ‬
‫אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫אשׁי ְ‬
‫יאים ָר ֵ‬
‫יך ַהנְּ ִשׂ ִ‬
‫אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ‬
‫)ד( וְ ִאם ְבּ ַ‬
‫ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה‪:‬‬
‫רוּעה וְ נ ְ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ‬
‫)ה( ְ‬
‫יהם‪:‬‬
‫רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵע ֶ‬
‫ימ ָנה ְתּ ָ‬
‫ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ‬
‫רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ‬
‫)ו( ְ‬
‫וּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ‪:‬‬
‫)ז( ְ‬
‫יכם‪:‬‬
‫עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ‬
‫ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ‬
‫אַהרֹן ַהכּ ֲ‬
‫וּבנֵי ֲ‬
‫)ח( ְ‬
‫יכם‪:‬‬
‫נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ‬
‫יכם וְ ַ‬
‫ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ‬
‫)ט( וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ‬
‫יכם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי ֶכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ‬
‫יכם ְ‬
‫אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ְ‬
‫ֲד ֶ‬
‫וּבמוֹע ֵ‬
‫וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ‬
‫)י( ְ‬
‫יכם‪ :‬פ‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ר"ה לג‪-‬לד לימודים לסדר תקיעות‬

‫בס"ד‬

‫לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה‬
‫דאמר רב מתנא‪:‬‬
‫והעברת ‪ -‬דרך העברתו‬

‫ברייתא שנייה‬
‫ביום ולא בלילה‬

‫תעבירו דקאמר‬
‫רחמנא נעבריה ביד‬

‫ויקרא פרק כה – פרשת בהר – יובל‬
‫אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה‪:‬‬
‫)ח( וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע וְ ְ‬
‫שׁוֹפר ְתּ ָ‬
‫ֲב ְר ָתּ ַ‬
‫וְהע ַ‬
‫)ט( ַ‬
‫אַר ְצ ֶכם‪:‬‬
‫שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ‬
‫ֲבירוּ ָ‬
‫ֻרים ַתּע ִ‬
‫רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ‬
‫יוֹבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוּ‪:‬‬
‫וּק ָר ֶ‬
‫)י( וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ‬
‫יה ֵ‬
‫אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ‬
‫אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ‬

‫תקיעה‬

‫‪ 3‬תרועה‬

‫ומנין שפשוטה לפניה‬
‫ת"ל ותקעתם תרועה‬

‫מצינו למדין‪:‬‬
‫שלש תרועות ושש תקיעות‬
‫נאמרו בראש השנה‪,‬‬
‫שתים מדברי תורה‬
‫שבתון זכרון תרועה‬
‫והעברת שופר תרועה‬
‫ואחת מדברי סופרים;‬
‫יום תרועה יהיה לכם‬
‫לתלמודו הוא בא‬

‫תקיעה‬
‫ומנין שפשוטה לאחריה‬
‫ת"ל תרועה יתקעו‬
‫ויקרא פרק כג – פרשת אמור – ראש השנה‬
‫)כג( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫רוּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ‪:‬‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּ ָ‬
‫)כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק‪ :‬ס‬
‫)כה( ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫במדבר פרק כט – פרשת פנחס – מוספי ראש השנה‬
‫רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם‪:‬‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ יוֹם ְתּ ָ‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫)א( ַ‬
‫יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ‬
‫ימם‪:‬‬
‫יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ‬
‫ֲשׂ ֶ‬
‫)ב( ַוע ִ‬

‫ומנין ליתן את‬
‫האמור בזה בזה‬
‫ת"ל שביעי שביעי‬
‫לגזרה שוה‬
‫במדבר פרק י – פרשת בהעלותך – חצוצרות‬
‫אין לי אלא במדבר‬
‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫בראש השנה מנין‬
‫וּל ַמ ַסּע ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת‪:‬‬
‫ֲשׂה א ָֹתם וְ ָהיוּ ְל ָך ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ‬
‫צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ‬
‫ֲשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ‬
‫)ב( ע ֵ‬
‫ת"ל תרועה תרועה‬
‫אי מה להלן חצוצרות אף‬
‫יך‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫ֶ‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ד‪:‬‬
‫מוֹע‬
‫ֵ‬
‫ל‬
‫ֹה‬
‫ֶ‬
‫א‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ַ‬
‫פּ‬
‫ֶ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ָ‬
‫ע‬
‫ֵ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫כּ‬
‫ָ‬
‫ֲדוּ‬
‫ע‬
‫נוֹ‬
‫וְ‬
‫ן‬
‫ה‬
‫ֵ‬
‫בּ‬
‫ָ‬
‫עוּ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫)ג( וְ ָת‬
‫לגזירה שוה‬
‫כאן חצוצרות? ת”ל תקעו‬
‫אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫אשׁי ְ‬
‫יאים ָר ֵ‬
‫יך ַהנְּ ִשׂ ִ‬
‫אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ‬
‫)ד( וְ ִאם ְבּ ַ‬
‫בחדש שופר בכסה ליום‬
‫רוּעה וְ נ ְ‬
‫ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה‪:‬‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ‬
‫)ה( ְ‬
‫חגנו אי זהו חג שהחדש‬
‫יהם‪:‬‬
‫רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵע ֶ‬
‫ימנָה ְתּ ָ‬
‫ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ‬
‫רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ‬
‫)ו( ְ‬
‫מתכסה בו הוי אומר זה‬
‫וּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ‪:‬‬
‫)ז( ְ‬
‫הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה‬
‫ראש השנה‪ ,‬וקאמר‬
‫ם‪:‬‬
‫יכ‬
‫ֶ‬
‫ֹת‬
‫ֵ‬
‫ר‬
‫ֹ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫עוֹל‬
‫ָ‬
‫ת‬
‫ַ‬
‫)ח(‬
‫קּ‬
‫ח‬
‫ֻ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫כ‬
‫ֶ‬
‫ל‬
‫ָ‬
‫יוּ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫וְ‬
‫רוֹת‬
‫ֹצ‬
‫ְ‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫בּ‬
‫ַ‬
‫עוּ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫ת‬
‫ְ‬
‫יִ‬
‫ים‬
‫נִ‬
‫ֹה‬
‫ֲ‬
‫כּ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫ֹן‬
‫ר‬
‫אַה‬
‫ֲ‬
‫ֵי‬
‫נ‬
‫וּב‬
‫ְ‬
‫רחמנא שופר‬
‫יכם‪:‬‬
‫נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ‬
‫יכם וְ ַ‬
‫ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ‬
‫)ט( וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ‬
‫יכם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי ֶכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ‬
‫יכם ְ‬
‫אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ְ‬
‫ֲד ֶ‬
‫וּבמוֹע ֵ‬
‫וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ‬
‫)י( ְ‬
‫יכם‪ :‬פ‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ר"ה לג‪-‬לד לימודים לסדר תקיעות‬

‫בס"ד‬

‫לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה‬
‫דאמר רב מתנא‪:‬‬
‫והעברת ‪ -‬דרך העברתו‬

‫ברייתא שנייה – רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא‬
‫ביום ולא בלילה‬

‫תעבירו דקאמר‬
‫רחמנא נעבריה ביד‬

‫ויקרא פרק כה – פרשת בהר – יובל‬
‫אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה‪:‬‬
‫)ח( וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע וְ ְ‬
‫שׁוֹפר ְתּ ָ‬
‫ֲב ְר ָתּ ַ‬
‫וְהע ַ‬
‫)ט( ַ‬
‫אַר ְצ ֶכם‪:‬‬
‫שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ‬
‫ֲבירוּ ָ‬
‫ֻרים ַתּע ִ‬
‫רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ‬
‫יה ֵ‬
‫אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ‬
‫אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ‬
‫וּק ָר ֶ‬
‫)י( וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ‬
‫יוֹבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוּ‪:‬‬

‫תקיעה‬

‫‪ 3‬תרועה‬

‫ומנין שפשוטה לפניה‬
‫ת"ל ותקעתם תרועה‬

‫מצינו למדין‪:‬‬
‫שלש תרועות ושש תקיעות‬
‫נאמרו בראש השנה‪,‬‬
‫שתים מדברי תורה‬
‫שבתון זכרון תרועה‬
‫והעברת שופר תרועה‬
‫ואחת מדברי סופרים;‬
‫יום תרועה יהיה לכם‬
‫לתלמודו הוא בא‬

‫תקיעה‬
‫שאין ת"ל שנית‪ ,‬ומה ת"ל שנית זה בנה אב‪:‬‬
‫שכל מקום שנאמר תרועה תהא תקיעה שניה לה‬
‫ויקרא פרק כג – פרשת אמור – ראש השנה‬
‫)כג( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫רוּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ‪:‬‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּ ָ‬
‫)כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק‪ :‬ס‬
‫)כה( ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫במדבר פרק כט – פרשת פנחס – מוספי ראש השנה‬
‫רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם‪:‬‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ יוֹם ְתּ ָ‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫)א( ַ‬
‫ימם‪:‬‬
‫יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ‬
‫ֲשׂ ֶ‬
‫)ב( ַוע ִ‬
‫יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ‬

‫ומנין ליתן את‬
‫האמור בזה בזה‬
‫ת"ל שביעי שביעי‬
‫לגזרה שוה‬
‫במדבר פרק י – פרשת בהעלותך – חצוצרות‬
‫אין לי אלא במדבר‬
‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫בראש השנה מנין‬
‫נוֹת‪:‬‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫מּ‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫ת‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ע‬
‫סּ‬
‫ַ‬
‫מ‬
‫ַ‬
‫וּל‬
‫ְ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ָ‬
‫ע‬
‫ֵ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ִ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫ך‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫יוּ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫וְ‬
‫ם‬
‫ֹת‬
‫ָ‬
‫א‬
‫ה‬
‫ֲשׂ‬
‫ֶ‬
‫ע‬
‫תּ‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫שׁ‬
‫ָ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִ‬
‫ֲשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ‬
‫)ב( ע ֵ‬
‫אי מה להלן חצוצרות אף‬
‫ת"ל תרועה תרועה‬
‫ד‪:‬‬
‫מוֹע‬
‫ֵ‬
‫ל‬
‫ֹה‬
‫ֶ‬
‫א‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ַ‬
‫פּ‬
‫ֶ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ָ‬
‫ע‬
‫ֵ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫כּ‬
‫ָ‬
‫יך‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫ֶ‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ֲדוּ‬
‫ע‬
‫נוֹ‬
‫וְ‬
‫ן‬
‫ה‬
‫ֵ‬
‫בּ‬
‫ָ‬
‫עוּ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫)ג( וְ ָת‬
‫כאן חצוצרות? ת”ל תקעו‬
‫לגזירה שוה‬
‫אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫אשׁי ְ‬
‫יאים ָר ֵ‬
‫יך ַהנְּ ִשׂ ִ‬
‫אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ‬
‫)ד( וְ ִאם ְבּ ַ‬
‫בחדש שופר בכסה ליום‬
‫ה‬
‫נוֹת‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫מּ‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫עוּ‬
‫ָס‬
‫ְ‬
‫נ‬
‫וְ‬
‫ה‪:‬‬
‫מ‬
‫ָ‬
‫ד‬
‫ְ‬
‫ק‬
‫ֵ‬
‫ים‬
‫ֹנִ‬
‫ח‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫רוּע‬
‫ָ‬
‫תּ‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫וּת ַק ְע ֶתּ‬
‫)ה( ְ‬
‫חגנו אי זהו חג שהחדש‬
‫ם‪:‬‬
‫יה‬
‫ֶ‬
‫ע‬
‫ֵ‬
‫ס‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ַ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫עוּ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫ת‬
‫ְ‬
‫יִ‬
‫ה‬
‫רוּע‬
‫ָ‬
‫תּ‬
‫ְ‬
‫ָה‬
‫נ‬
‫ימ‬
‫ָ‬
‫תּ‬
‫ֵ‬
‫ים‬
‫ֹנִ‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫נוֹת‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫מּ‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫עוּ‬
‫ָס‬
‫ְ‬
‫נ‬
‫וְ‬
‫ית‬
‫נִ‬
‫שׁ‬
‫ֵ‬
‫ה‬
‫רוּע‬
‫ָ‬
‫תּ‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫תּ‬
‫ֶ‬
‫ע‬
‫ְ‬
‫ק‬
‫ַ‬
‫וּת‬
‫)ו( ְ‬
‫מתכסה בו הוי אומר זה‬
‫וּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ‪:‬‬
‫)ז( ְ‬
‫הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה‬
‫ראש השנה‪ ,‬וקאמר‬
‫ת‬
‫ְ‬
‫יִ‬
‫ים‬
‫נִ‬
‫ֲ‬
‫)ח(‬
‫ם‪:‬‬
‫יכ‬
‫ֶ‬
‫ֹת‬
‫ֵ‬
‫ר‬
‫ֹ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫עוֹל‬
‫ָ‬
‫ת‬
‫קּ‬
‫ַ‬
‫ח‬
‫ֻ‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫כ‬
‫ֶ‬
‫ל‬
‫ָ‬
‫יוּ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫וְ‬
‫רוֹת‬
‫ֹצ‬
‫ְ‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫בּ‬
‫ַ‬
‫עוּ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫ֹה‬
‫כּ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫ֹן‬
‫ר‬
‫אַה‬
‫ֲ‬
‫ֵי‬
‫נ‬
‫וּב‬
‫ְ‬
‫רחמנא שופר‬
‫יכם וְ ַ‬
‫ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאלֹ ֵה ֶ‬
‫יכם‪:‬‬
‫נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ‬
‫אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ‬
‫)ט( וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ‬
‫יכם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫יכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ‬
‫יכם ְ‬
‫אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ְ‬
‫ֲד ֶ‬
‫וּבמוֹע ֵ‬
‫וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ‬
‫)י( ְ‬
‫יכם‪ :‬פ‬
‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ר"ה לג‪-‬לד לימודים לסדר תקיעות‬

‫בס"ד‬

‫לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה‬
‫ברייתא שנייה – רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן‬

‫דאמר רב מתנא‪:‬‬
‫והעברת ‪ -‬דרך העברתו‬

‫תעבירו דקאמר‬
‫רחמנא נעבריה ביד‬

‫ויקרא פרק כה – פרשת בהר – יובל‬
‫אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה‪:‬‬
‫)ח( וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע וְ ְ‬
‫שׁוֹפר ְתּ ָ‬
‫ֲב ְר ָתּ ַ‬
‫וְהע ַ‬
‫)ט( ַ‬
‫אַר ְצ ֶכם‪:‬‬
‫שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ‬
‫ֲבירוּ ָ‬
‫ֻרים ַתּע ִ‬
‫רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ‬
‫יה ֵ‬
‫אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ‬
‫אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ‬
‫וּק ָר ֶ‬
‫)י( וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ‬
‫יוֹבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוּ‪:‬‬

‫תקיעה‬

‫‪ 3‬תרועה‬

‫ומנין שפשוטה לפניה‬
‫ת"ל ותקעתם תרועה‬

‫אחת מדברי תורה‬
‫והעברת שופר תרועה‬
‫ושתים מדברי סופרים‪:‬‬
‫שבתון זכרון תרועה‬
‫ויום תרועה יהיה לכם‬
‫לתלמודו הוא בא‬

‫ומנין ליתן את‬
‫האמור בזה בזה‬
‫ת"ל שביעי שביעי‬
‫לגזרה שוה‬

‫תקיעה‬
‫ומנין שפשוטה לאחריה‬
‫ת"ל תרועה יתקעו‬
‫ויקרא פרק כג – פרשת אמור – ראש השנה‬
‫)כג( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫רוּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ‪:‬‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּ ָ‬
‫)כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק‪ :‬ס‬
‫)כה( ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫במדבר פרק כט – פרשת פנחס – מוספי ראש השנה‬
‫רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם‪:‬‬
‫אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ יוֹם ְתּ ָ‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ‬
‫וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫)א( ַ‬
‫יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ‬
‫ימם‪:‬‬
‫יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ‬
‫ֲשׂ ֶ‬
‫)ב( ַוע ִ‬
‫ביום ולא בלילה‬

‫במדבר פרק י – פרשת בהעלותך – חצוצרות‬
‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫וּל ַמ ַסּע ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת‪:‬‬
‫ֲשׂה א ָֹתם וְ ָהיוּ ְל ָך ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ‬
‫צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ‬
‫)ב( ֲע ֵשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ‬
‫מוֹעד‪:‬‬
‫יך ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ‬
‫)ג( וְ ָת ְקעוּ ָבּ ֵהן וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ‬
‫אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫אשׁי ְ‬
‫יאים ָר ֵ‬
‫יך ַהנְּ ִשׂ ִ‬
‫אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ‬
‫)ד( וְ ִאם ְבּ ַ‬
‫רוּעה וְ נ ְ‬
‫ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה‪:‬‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ‬
‫)ה( ְ‬
‫יהם‪:‬‬
‫רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵע ֶ‬
‫ימנָה ְתּ ָ‬
‫ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ‬
‫רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ‬
‫)ו( ְ‬
‫וּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ‪:‬‬
‫)ז( ְ‬
‫הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה‬
‫יכם‪:‬‬
‫עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ‬
‫ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ‬
‫אַהרֹן ַהכּ ֲ‬
‫וּבנֵי ֲ‬
‫)ח( ְ‬
‫יכם‪:‬‬
‫נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ‬
‫יכם וְ ַ‬
‫ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאלֹ ֵה ֶ‬
‫אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ‬
‫)ט( וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ‬
‫יכם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמי ֶכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ‬
‫יכם ְ‬
‫אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ְ‬
‫ֲד ֶ‬
‫וּבמוֹע ֵ‬
‫וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ‬
‫)י( ְ‬
‫יכם‪ :‬פ‬
‫אין לי אלא במדבר‬
‫בראש השנה מנין‬
‫ת"ל תרועה תרועה‬
‫לגזירה שוה‬

‫‪4‬‬

‫אי מה להלן חצוצרות אף‬
‫כאן חצוצרות? ת”ל תקעו‬
‫בחדש שופר בכסה ליום‬
‫חגנו אי זהו חג שהחדש‬
‫מתכסה בו הוי אומר זה‬
‫ראש השנה‪ ,‬וקאמר‬
‫רחמנא שופר‬

‫‪www.swdaf.com‬‬