Teân goïi

Process input image(I)
Boä ñeäm vaøo soá

Kích thöôùc truy caäp Kích thöôùc toái
ña (tuyø thuoäc
CPU)
I
0.0÷127.7
IB
0÷127
IW
0÷126
ID
0÷124

Process output image(Q)
Boä ñeäm ra soá

Q
QB
QW
QD

0.0÷127.7
0÷127
0÷126
0÷124

Bit memory(M)
Vuøng nhôù côø

M
MB
MW
MD

0.0÷255.7
0÷255
0÷254
0÷252

DBX
DBB
DBW
DBD

T0÷T255
C0÷C255
0.0÷65535.7
0÷65535
0÷65534
0÷65532

Data block(DI)
Khoái döõ lieäu instance

DIX
DIB
DIW
DID

0.0÷65535.7
0÷65535
0÷65534
0÷65532

Local block (L)
Mieàn nhôù ñòa phöông
cho caùc tham soá hình
thöùc

L
LB
LW
LD

0.0÷65535.7
0÷65535
0÷65534
0÷65532

Peripheral input(PI)

PIB
PIW
PID

0÷65535
0÷65534
0÷65532

Peripheral output(PQ)

PQB
PQW
PQD

0÷65535
0÷65534
0÷65532

Timer(T)
Counter(T)
Data block(DB)
Khoái döõ lieäu share