Albert Speer

IN UMBRA LUI HITLER Memorii

CUVÂNT ÎNAINTE
„Acum o să ă scrie!i "mi#tirile$ #u%i "&"'( m%" )#treb"t u#ul *i#tre primii "meric"#i pe c"re i%"m )#t+l#it l" ,le#sbur-$ )#
m"i ./012 Au trecut *e%"tu#ci *ouă3eci &i p"tru *e "#i$ *i#tre c"re *ouă3eci &i u#u i%"m petrecut )#tre 3i*urile u#ei )#c4isori2 5
i"!ă *e om2
I"tă că " e#it timpul să%mi pre3i#t memoriile2 M%"m stră*uit să%mi )#6ă!i&e3 trecutul "&" cum .%"m trăit2 U#or" li se "
păre" *e6orm"t$ "l!ii or -ăsi că perspecti" me" este 6"lsă2 Au *rept"te s"u #u$ eu$ )# orice c"3$ *escriu cele trăite$ "&" cum le
ă* "stă3i2 M%"m stră*uit să #u mă esc4ie3 *e l" co#6ru#t"re" cu trecutul2 I#te#!i" me" " 6ost *e " #u mă sustr"-e #ici
6"sci#"!iei &i #ici -ro3ăiei "celor "#i2 U#ii *i#tre cei implic"!i )# ee#ime#tele *e "tu#ci mă or critic"$ *"r "cest lucru este
i#eit"bil2 Am rut să 6iu si#cer2
Aceste "mi#tiri "r trebui să pu#ă )# lumi#ă c+te" *i#tre co#*i!iile c"re #e%"u *us$ "pro"pe i#eit"bil$ l" c"t"stro6ă7 "r trebui
să "r"te l" ce " *us co#ce#tr"re" )#tre-ii puteri )# m+i#ile u#ui si#-ur om7 "r trebui$ *e "seme#e"$ să *e3ăluie &i *i# ce m"teri"l
er" 6ăcut "cest om2 L" tribu#"l$ l" Niir#ber-$ "m *ecl"r"t că$ *"că Hitler "r 6i "ut priete#i$ eu "& 6i 6ost u#ul *i#tre ei2 Lui )i
*"tore3 e#tu3i"smele &i -lori" ti#ere!ii mele precum &i i#oă!i" &i oro"re" *e m"i t+r3iu2
8escrii#*u%. pe Hitler$ "&" cum s%" iit el )# c"le" me" &i " "ltor"$ )i oi reel" u#ele trăsături simp"tice2 S%"r pute"$ *e
"seme#e"$ să se *c-"9c impresi" că "cest om er"$ )# multe prii#!e$ *ăruit &i *eot"t2 8"r$ cu c+t )#"i#t"m )# re*"ct"re" "cestei
căr!i$ cu "t+t )mi *ee#e" m"i cl"r că$ )# c"3ul lui$ #u er" orb" *ec+t *e #i&te trăsături super6ici"le2
U#or "seme#e" impresii li se opu#e o e:perie#!ă )#tr%"*eăr *e #euit"t; <rocesul *e l" Niir#ber-2 N%"m să uit #icio*"tă u#
*ocume#t c"re "răt" o 6"milie *e erei sortită pieirii; bărb"tul$ so!i" &i copiii )# *rum spre mo"rte2
.. i"#u"rie ./=/ Albert Speer
<ARTEA ÎNTÂI

C"pitolul l 5RI>INILE ?I TINERE@EA MEA
<ri#tre strămo&ii mei se -ăsesc "t+t su"bi &i !ăr"#i săr"ci *i# AesterB"l*$ c+t &i sile3ie#i &i Best6"lie#i2 Ei 6ăce"u p"rte *i#
m"re" m"să " celor c"re trăiesc *e "3i pe m+i#e2 Cu o e:cep!ie; m"re&"lul. Imperiului$ co#tele ,rie*ric4 ,er*i#"#* 3u <"ppe#%
4eim C.DEF%.D/GH c"re$ trăi#* )# co#cubi#"9 cu stră%stră%străbu#i%c" me"$ Humeli#$ " "*us pe lume opt 6ii *e so"rt" căror"$ se
p"re$ #u s%" )#-ri9it *i# c"le%"6"ră2
Trei -e#er"!ii m"i t+r3iu$ bu#icul meu$ Herm"## Hommel$ 6iul u#ui biet bri-"*ier silic *i# <ă*ure" Ne"-ră$ "9u#sese$ l"
s6+r&itul ie!ii$ propriet"rul e:clusi "l u#ei" *i#tre cele m"i m"ri c"se *e comer! *i# >erm"#i" pe#tru m"&i#i%u#elte &i "l u#ei
6"brici *e i#strume#te *e preci3ie2 8"r$ cu to"tă bo-ă!i" lui$ trăi" mo*est &i se purt" bi#e cu sub"lter#ii2 Nu er" #um"i
s+r-ui#cios$ *"r pose*" &i "rt" *e "%i 6"ce să lucre3e pe#tru el &i pe cei c"re #u%i er"u )# subor*i#e; u# isător *i# <ă*ure"
Ne"-ră$ c"p"bil să ste" ore )#tre-i pe o b"#că )# co*ru$ 6ără să sco"tă u# cu+#t2
Celăl"lt bu#ic "l meu$ Bert4ol* Speer$ "9u#sese$ tot )# reme" "cee"$ u# "r4itect )#stărit l" 8ortmu#*$ u#*e " co#struit
#umero"se e*i6icii )# stilul cl"sic$ l" mo*ă pe "tu#ci2 8e&i " murit *e t+#ăr$ el " lăs"t o "ere *"torită cărei" cei p"tru 6ii "i săi "u
putut să%&i "si-ure e*uc"!i" &i pre-ătire" &col"ră2 Bu#icii mei "u pro6it"t$ )# "sce#siu#e" lor soci"lă$ *e )#ceputurile
i#*ustri"li3ării pe c"re " cu#oscut%o " *ou" 9umăt"te " secolului "l IlI%le"2
Am e#it pe lume l" M"##4eim$ )#tr%o *umi#ică$ ./ m"rtie ./E1$ l" or" .F2 Tu#etele u#ei 6urtu#i *e primă"ră "u "coperit$
*upă cum )mi spu#e" m"m" "*ese"$ *"#-ătul clopotelor *e l" Biseric" M+#tuitorului$ "6l"tă )# "propiere2 8upă ce )# .J/F$ l"
+rst" *e *ouă3eci &i #ouă *e "#i$ )#cepuse să trăi"scă pe propriile%i picio"re$ t"tăl meu " *ee#it u#ul *i#tre "r4itec!ii cei m"i
solicit"!i *i# M"##4eim2 <e "tu#ci$ )# B"*e#$ M"##4eimul er" u# or"& i#*ustri"l )# pli#ă *e3olt"re$ )# ./EE$ c+#* s%" căsătorit
cu 6iic" u#ui bo-"t comerci"#t *i# M"i#3$ t"t" "-o#isise *e9" o "ere "preci"bilă2
Stilul culti"t *e m"re" bur-4e3ie )&i pusese "mpre#t" &i pe "p"rt"me#tul #ostru$ "6l"t )#tr%u#" *i#tre c"sele co#struite sub
)#*rum"re" lui$ l" M"##4cim2 Ace"st" corespu#*e" succesului &i presti-iului *e c"re se bucur"u pări#!ii mei2 U# m"re port"l cu
"r"bescuri *i# 6ier 6or9"t stră9ui" i#tr"re"2 Er" o co#struc!ie impu#ăto"re$ cu o curte )# c"re pute"u i#tr" "utomobilele2 Aceste"
opre"u )# 6"!" u#ei scări pe măsur" c"sei bo-"t or#"me#t"te2 Trebui" c" #oi$ copiii$ cei *oi 6r"!i &i cu mi#e$ să 6olosim totu&i
sc"r" *i# sp"te$ )#tu#eco"să$ )#-ustă &i "brupt"$ e" te co#*uce" spre u# p"lier *e sericiu2 Copiii #%"e"u ce căut" pe sc"r"
pri#cip"lă$ "coperită cu coo"re2
Re-"tul #ostru$ "l celor mici$ se )#ti#*e" *e l" *ormito"rele #o"stre p+#ă l" bucătărie$ s"lă "stă pe c"re trebui" s%o străb"!i
c" să pătru#3i )# 3o#" ele-"#tă " "cestei locui#!e *e p"ispre3ece c"mere2 8i#tr%u# estibul cu mobilă ol"#*e3ă &i cu o imit"!ie
*e cămi# *i# 6"i"#!ă pre!io"să *e 8el6t$ mus"6irii er"u co#*u&i )#tr%o c"meră m"re cu mobilă 6r"#!u3e"scă &i piese stil Empire2
<ăstre3 &i "stă3i "mi#tire" *eosebit *e ie " lustrei *i# crist"l cu p"tru lumi#i$ precum &i " -ră*i#ii *e i"r#ă$ "l cărei mobilier
6usese cumpăr"t *e t"t" l"TE:po3i!i" I#ter#"!io#"lă *e l" <"ris *i# ./EE; piese i#*ie#e bo-"t sculpt"te$ per*ele bro*"te *e m+#ă
&i u# *i"# "coperit cu m"c"t7 p"lmieri &i "lte pl"#te tropic"le recompu#e"u u# col! *e lume e:otic &i misterios2 Aici )&i lu"u
pări#!ii mei micul *e9u# &i tot "ici t"t" #e pre-ăte" #ouă$ copiilor$ s"#*iciuri cu &u#că *i# Aest6"li" lui #"t"lă2 Ami#tire" pe
c"re o "m *espre s"lo#ul "lătur"t s%" m"i &ters$ *"r su6r"-eri" l"mbris"tă$ )# stil #eo-otic$ &i%" păstr"t$ )# memori" me"$ tot
6"rmecul2
.
<ări#!ii mei "u )#cerc"t )# to"te 6elurile să "si-ure copiilor lor o ti#ere!e 6rumo"să &i 6ără -ri9i2 8"r bo-ă!i"$ obli-"!iile
soci"le$ tr"iul pe picior m"re$ cu -uer#"#tă &i seritori$ er"u$ )# "cel"&i timp$ obst"cole )# c"le" s"tis6"cerii "cestei *ori#!e2
C4i"r &i "3i m"i "m se#3"!i" *e "rti6ici"lit"te &i *e i#co#6ort pe c"re mi%o *ă*e" lume" "cee"$ )# plus$ "*ese" "e"m "me!eli$ i"r
u#eori le&i#"m2 <ro6esorul *e l" Hei*elber-$ c4em"t să mă co#sulte$ " co#st"t"t o *e6icie#!ă " #erilor "somotori2 Ace"stă
*ebilit"te s%" tr"#s6orm"t )#tr%u# 4"#*ic"p psi4ic &i m%" 6ăcut să percep *e t+#ăr presiu#e" )mpre9urărilor e:terio"re "le ie!ii2
Su6ere"m cu "!+! m"i mult cu c+t to"ră&ii mei *e9o"că &i cei *oi 6r"!i er"u m"i robu&ti *ec+t mi#e &i$ răutăcio&i 6ii#*$ #u *e
pu!i#e *"!i mă 6ăce"u să mă simt i#6erior lor2
5 i#su6icie#!ă st+r#e&te "*ese" #i&te 6or!e *e se#s co#tr"r$ )# orice c"3$ "ceste *i6icultă!i "u "ut *"rul să mă -4i*e3e )#
co#t"ctele mele cu lume" "*olesce#!ei &i să mă )#e!e "rt" "*"ptării2 8"că m"i t+r3iu "m 6ost te#"ce &i c"p"bil să mă *escurc )#
mi9locul u#or circumst"#!e potri#ice &i "l u#or o"me#i *i6icili$ "ce"st" s%" *"tor"t$ *esi-ur$ #u )# ultimul r+#*$ slăbiciu#ii mele
6i3ice *i# copilărie2
C+#* -uer#"#t" #o"stră 6r"#!u3o"ică #e scote" l" plimb"re$ trebui" c" #oi$ pe#tru " 6i l" )#ăl!ime" st"tutului #ostru soci"l$
să 6im )mbrăc"!i irepro&"bil2 ,ire&te$ #%"e"m oie să #e 9ucăm )# p"rcurile or"&ului &i cu "!+! m"i pu!i# pe str"*ă2 A&" că #e
9uc"m c4i"r l" #oi )# curte2 Nu er" cu mult m"i m"re *ec+t )#să&i c"s"$ )#co#9ur"tă &i su6oc"tă *e 3i*urile *i# sp"te "le u#or
blocuri )#"lte2 E:ist"u &i *oi s"u trei pl"t"#i oropsi!i$ su6eri#* *e lipsă *e "er$ u# 3i* )mbrăc"t )# ie*eră &i #i&te tu6uri str+#se
)#tr%u# col!$ )#c4ipui#* o -rotă2 8e cum se *esprimăăr"$ u# str"t -ros *e 6u#i#-i#e "copere" coro"#ele "rborilor$ &i tot ce
"ti#-e"m #e tr"#s6orm" )# copii "i m"relui or"&$ mur*"ri &i cert"!i cu ele-"#!"$ )#"i#te *e " mer-e l" &co"lă$ to"ră&" me"
pre6er"tă *e9o"că er" 6iic" port"rului #ostru$ ,rie*" Allme#*i#-er2 Kăboe"m cu plăcere l" e"$ )# locui#!" mo*estă &i
)#tu#eco"să *e l" me3"#i#2 Atmos6er" ce *om#e" )# "ce"stă 6"milie str+#s u#ită$ c"re se mul!ume" cu pu!i#$ e:ercit" "supr"
me" o "tr"c!ie ciu*"tă2
?co"l" "m )#ceput%o )#tr%u# e:cele#t "&e3ăm+#t p"rticul"r$ u#*e copiii *i# )#"lt" societ"te " or"&ului #ostru i#*ustri"l
)#ă!"u să scrie &i să cite"scă2 Corcolit cum er"m$ "m suport"t *i# c"le%"6"ră *e -reu primele lu#i petrecute l" liceul re"l$ )#
mi9locul u#or cole-i 3ăpăi"!i2 Totu&i$ priete#ul meu Lue#3er m%" )#ă!"t 6o"rte repe*e să 6"c tot 6elul *e #ă3*răă#ii &i c4i"r
m%" )mpi#s să cumpăr o mi#-e *e 6otb"l *i# b"#ii mei *e bu3u#"r2 5 esc"p"*ă plebei"#ă c"re " bă-"t -ro"3" )# cei *e "c"să$ cu
"t+t m"i mult cu c+t Lue#3er proe#e" *i#tr%o 6"milie *e o"me#i #eoi"&i2 8i# epoc" "cee" *"te"3ă p"siu#e" me" pe#tru
co#sem#"re" u#or 6"pte &i )#t+mplări; )mi procur"sem „A-e#*" <4o#i: pe#tru &col"ri( )# c"re trece"m to"te mustrările #ot"te )#
c"ietul *e cl"să si st"bile"m )# 6iec"re lu#ă ci#e " 6ost )#co#*ei"t cel m"i mult2 A& 6i re#u#!"t repe*e l" "cest 9oc *"că #%"& 6i
"ut #ici o &"#să să "9u#- &i eu u#eori )# 6ru#te" listei2
Biroul *e "r4itect "l t"tălui meu er" lipit *e "p"rt"me#tul #ostru2 Aici se )#tocme"u pl"#urile pe#tru clie#!i2 Se 6ăce"u tot
6elul *e *ese#e pe u# c"lc "lbăstrui "l cărui miros )mi "mi#te&te &i "3i *e "cel birou2 E*i6iciile co#struite *e t"tăl meu$ trec+#*
peste episo*ul Mu-e#*stilului$ ă*e"u o i#6lue#!ă #eore#"sce#tistă2 M"i t+r3iu$ .%" lu"t c" mo*el pe "r4itectul &i urb"#istul
berli#e3 Lu*Bi- Ho66m"##$ pe "tu#ci repre3e#t"#t 6o"rte i#6lue#t "l u#ui cl"sicism m"i mo*er"t2
)# "cest birou "m re"li3"t$ c"m pe l" +rst" *e *oispre3ece "#i$ prim" me" „operă *e "rtă(2 Repre3e#t" u# 6el *e ce"s "l
ie!ii$ cu o cutie 6o"rte )#3or3o#"tă$ sus!i#ută *e colo"#e cori#tie#e &i *e olute tumultuo"se2 Am 6olosit to"te tu&urile *e c"re
"m putut să 6"c rost2 Cu "9utorul "#-"9"!ilor biroului$ " ie&it u# pro*us ce ă*e" cl"re )#cli#"!ii spre epoc" t+r3ie " stilului
Empire2
)# "6"ră *e u# "utomobil *ec"pot"bil$ pări#!ii mei "e"u$ )#"i#te *e ./.0$ o berli#ă pe c"re o 6olose"u i"r#" pri# or"&2
Aceste m"&i#i er"u obiectul "si*uită!ilor mele te4#ice2 L" )#ceputul ră3boiului$ pe#tru " li se cru!" p#eurile$ "u 6ost puse pe
butuci2 8"că )#să #e *ă*e"m bi#e pe l+#-ă &o6er$ #e permite" să #e urcăm l" ol"#$ )# -"r"9$ )#cerc"m primele se#3"!ii "le
*elirului te4#icii )#tr%o lume pe c"re "ce"st" *e%"bi" )#cerc" să o tr"#s6orme2 Mult m"i t+r3iu$ l" )#c4iso"re" Sp"#*"u$ u#*e$
timp *e *ouă3eci *e "#i$ " trebuit să mă *escurc c" )# secolul "l IlI%le"$ 6ără r"*io$ 6ără telei3or$ 6ără tele6o# &i 6ără
"utomobil$ u#*e #u "e"m "cces #ici măc"r l" )#trerupătorul *e lumi#ă$ "m m"i )#cerc"t o "seme#e" se#3"!ie *e 6ericire c+#*$
*upă 3ece "#i$ mi s%" *"t oie să m+%#uiesc o m"&i#ă electrică *e ceruit2
I# ./.1 "m 6ost m"rtorul u#ei "lte per6orm"#!e " reolu!iei te4#ice *i# "cei "#i2 L+#-ă M"##4eim er" st"!io#"t u#ul *i#tre
3epeli#ele c"re p"rticip"u l" "t"curile "erie#e )mpotri" Lo#*rei2 Com"#*"#tul &i o6i!erii săi "u *ee#it$ )# cur+#*$ o"spe!i
perm"#e#!i "i c"sei #o"stre2 Ei #e i#it"u$ pe mi#e &i pe 6r"!ii mei$ să le i3ităm "erost"tul2 L" cei 3ece "#i pe c"re )i "e"m$ m%
"m pome#it 6"!ă )# 6"!ă cu "cel colos "l te4#icii$ m%"m că!ăr"t )# #"celă$ m%"m strecur"t pri# misterio"sele culo"re
semi)#tu#ec"te *i# i#teriorul c"re#ei$ pe#tru " "9u#-e )# c"bi#" *e com"#*ă2 Către se"ră$ c+#* *i# or*i#ul com"#*"#tului )&i lu"
3borul$ *iri9"bilul 6ăce" o 6rumo"să buclă pe *e"supr" c"sei #o"stre &i o6i!erii 6lutur"u$ *i# #"celă$ u# ce"r&"6 pe c"re li%.
)mprumut"se m"m"2 No"pte *e #o"pte m"%#-ro3e"m l" i*ee" c" "r pute" să i" 6oc &i priete#ii mei să mo"ră )# 6elul "cest"2F
,"#te3i" me" er" preocup"tă *e ră3boi$ *e luptele c+&ti-"te &i *e cele pier*ute$ *e su6eri#!ele sol*"!ilor2 No"pte" se "u3e"
u#eori bubuitul )#*epărt"t "l tu#urilor *e l" Ver*u#2 Comp"siu#e" c"re )#6lăcăr" su6letul meu *e copil mă 6ăce" "*ese" să mă
culc pe 9os$ "lături *e p"t$ pe#tru că$ pe *u&ume"u" t"re$ mi se păre" că "m &i eu p"rte *e pri"!iu#ile )#*ur"te *e sol*"!i pe
6ro#t2
<e#uri" "lime#t"ră *i# m"rele or"& &i „i"r#" #"pilor( #u #e%"u ocolit #ici pe #oi2 Ae"m b"#i su6icie#!i$ *"r #%"e"m #ici
ru*e$ #ici cu#o&ti#!e l" !"ră$ u#*e se m"i -ăse" c+te ce" *e%"le -urii2 8esi-ur$ m"m" se *oe*e" )# st"re s" im"-i#e3e #oi si #oi
6eluri *e m+#c"re pe b"3ă *e #"pi$ *"r "*ese" er"m "&" *e li4#it$ )#c+t *eor"m pe "scu#s biscui!ii c+i#elui$ t"ri c" pi"tr"2 Am
termi#"t "st6el$ )#cetul cu )#cetul$ u# s"c pli#$ răm"s *i#"i#te *e ră3boi2 Bomb"r*"me#tele "supr" M"##4eimului$ i#o6e#sie )#
comp"r"!ie cu ce este "cum$ "u *ee#it tot m"i 6rece#te2 5 mică bomb" " "ti#s u#" *i#tre c"sele eci#e$ )#cepe" u# #ou c"pitol
"l ti#ere!ii mele2
8i# ./E1$ "e"m )# )mpre9urimile Hei*elber-ului o c"să *e "ră co#struită pe p"#t" u#ei c"riere *e pi"tră *espre c"re se
spu#e" că " serit l" ri*ic"re" c"stelului Hei*elber- *i# ime*i"t" "propiere2 I# sp"tele tere#ului #ostru se )#ăl!"u crestele
F
m"siului 5*c#B"l*$ poteci &erpui"u *e%" lu#-ul p"#telor pri# co*rii bătr+#i *e u#*e$ *i# loc )# loc$ se *esc4i*e" c+te o
perspectiă spre "le" NecN"rului2 Aici #e%"m mut"t )# "r" "#ului ./.J2 Ae"m *e%"cum li#i&te$ o -ră*i#ă 6rumo"să$
3"r3""turi &i c4i"r o "că$ l" eci#i2
Să#ăt"te" mi s%" "melior"t r"pi*$ )# 6iec"re 3i$ pe orice reme$ pe plo"ie$ #i#so"re s"u +#t$ trebui" să străb"t u# *rum lu#-
p+#ă l" &co"lă$ cee" ce%mi lu" m"i mult *e trei s6erturi *e oră2 A*ese"$ ultim" buc"tă o 6ăce"m )# p"s "ler-ător2 Biciclete #u
e:ist"u pe#tru că$ *i# pu#ct *e e*ere eco#omic$ epoc" ime*i"t următo"re ră3boiului " 6ost *i6icilă2
8rumul spre &co"lă trece" pe l+#-ă clubul u#ei societă!i *e c"#ot"9$ )# ././ "m *ee#it membru "l "cestei societă!i &i$ timp
*e *oi "#i$ "m 6ost c+rm"ci l" "mb"rc"!iu#i *e p"tru &i *e opt locuri$ )# ciu*" co#*i!iei mele 6i3ice$ "m "9u#s cur+#* u#ul *i#tre
cei m"i s+r-ui#cio&i c"#otori2 L" &"ispre3ece "#i er"m &e6 l" ec4ip"9ele *e p"tru &i *e opt o"me#i7 "m p"rticip"t &i l" c+te"
competi!ii2 <e#tru prim" *"tă s%" tre3it )# mi#e "mbi!i"2 Ace"st" m%" )mpi#s l" per6orm"#!e *e c"re #u m%"s 6i cre3ut )# st"re2 A
6ost prim" p"siu#e " ie!ii mele2 <osibilit"te" *e " com"#*" ritmul ec4ipei mă "tră-e" m"i mult *ec+t perspecti" *e " c+&ti-"
stim" &i co#si*er"!i" )# "ce"stă lume " c"#ot"9ului$ )# orice c"3 6o"rte restr+#să2
<e *rumul către &co"lă$ l" &"ptespre3ece "#i$ "m cu#oscut%o pe ce" c"re$ m"i t+r3iu$ "e" s"%mi *ei#ă to"ră&ă *e i"!ă2
Ace"stă )mpre9ur"re m%" 6ăcut să *ei# &i m"i silitor l" )#ă!ătură2 Am că3ut *e "cor* c"$ "#ul următor$ c+#* oi 6i termi#"t
&co"l"$ s" #e căsătorim2 8e "#i *e 3ile er"m bu# l" m"tem"tică$ *"r )#cep+#* *i# "cel mome#t mi%"m )mbu#ătă!it #otele &i l"
celel"lte m"terii$ *ee#i#* u#ul *i#tre 6ru#t"&ii cl"sei2
<ro6esorul #ostru *e -erm"#ă$ u# *emocr"t e#tu3i"st$ #e cite" "*ese" *i# 3i"rul liber"l ,r"#N6urter Keitu#-2 ,ără "cest
pro6esor$ &co"l" "r 6i 6ost pe#tru mi#e u# sp"!iu tot"lme#te "politic2 Căci e*uc"!i" pe c"re o prime"m er" *upă c4ipul &i
"semă#"re" lumii bur-4e3e &i co#ser"to"re *e "tu#ci c"re$ )# ciu*" reolu!iei$ să*e" )# #oi i*ee" că )mpăr!ire" puterii )#
societ"te$ precum &i "utorit"te" )# st"t su#t co#6orme cu oi#!" *ii#ă2 Am răm"s$ )# bu#ă p"rte$ #e"ti#&i *e cure#tele c"re l"
)#ceputul "#ilor *ouă3eci se "6irm"u peste tot2 Critic" l" "*res" scolii$ " pro-r"mei "#"litice &i$ cu "t+t m"i mult$ " "utorită!ii er"
reprim"tă2 Se cere" supu#ere #eco#*i!io#"tă2 Nu "e"m #ici măc"r posibilit"te" s" pu#em )# *iscu!ie or*i#e" st"bilită$ *eo"rece$
)# liceu$ er"m supu&i u#ui sistem *e *omi#"!ie "bsolută$ )# "6"ră *e "ce"st"$ )# pro-r"mă #u e:ist" #imic *e -e#ul sociolo-iei$
c"re "r 6i putut să #e *e3olte putere" *e 9u*ec"tă )# m"terie *e politică2 L" orele *e -erm"#ă$ c4i"r &i )# ultim" cl"să *e liceu$
se 6ăce"u compu#eri #um"i pe teme *e istorie liter"ră$ c"re pur &i simplu )mpie*ic"u o re6lec!ie "supr" problemelor soci"le2
,ire&te$ "ceste omisiu#i "le pro-r"mei "#"litice #u er"u *e #"tură să #e i#cite l" lu"re" u#ei po3i!ii 6"!ă *e ee#ime#tele politice$
#ici )# curte" &colii$ #ici )# "6"r" ei2 5 "lt" *eosebire 6u#*"me#t"lă 6"!ă *e pre3e#t co#st" )# 6"ptul că #u e:ist" posibilit"te" *e "
călători )# străi#ăt"te2 Nu e:ist" #ici o or-"#i3"!ie c"re să "ibă -ri9ă *e ti#eret$ c4i"r *"că b"#ii #eces"ri #u "r 6i 6ost o problemă2
Mi se p"re "bsolut obli-"toriu să i#sist "supr" "cestor lipsuri c"re "u 6ăcut c" o )#tre"-ă -e#er"!ie să c"*ă$ #epre-ătită$ sub
i#6lue#!" mi9lo"celor *e prop"-"#*ă$ "6l"te l" reme" "cee" )# r"pi*ă e:p"#siu#e &i mo*er#i3"re2
Nici "c"să #u se *iscut" politică$ lucru cu "t+t m"i uimitor$ cu c+t t"tăl meu er"$ )#că *i#"i#te *e ./.0$ u# liber"l co#i#s$ )#
6iec"re *imi#e"!ă "&tept" cu #erăb*"re ,r"#N6urter Keitu#- &i$ )# 6iec"re săptăm+#ă$ cite" reistele s"tirice Simplicissimus &i
Mu-e#*2 El "p"r!i#e" lumii i#telectu"le " lui ,rie*ric4 N"um"##$ c"re milit" pe#tru re6orme soci"le )#tr%o >erm"#ie puter#ic"2
8upă ./FG$ t"tăl meu " *ee#it u# "*ept "l lui Cou*e#4oe%O"%ler-4i &i u# sus!i#ător pli# *e 3el "l i*eilor s"le p"#europe#e2 Cu
si-ur"#!ă că i%"r 6i 6ăcut plăcere să *iscute cu mi#e politică$ *"r eu ocole"m "seme#e" prile9uri &i #ici el #u i#sist"2 Ace"stă lipsă
*e i#teres corespu#*e"$ *esi-ur$ comport"me#tului u#ei -e#er"!ii obosite &i *ecep!io#"te *e pier*ere" ră3boiului$ *e reolu!ie &i
*e i#6l"!ie2 8"r$ toto*"tă$ "ce"stă situ"!ie mă )mpie*ic" să *ob+#*esc criteriile &i c"te-oriile politice #eces"re u#ei 9u*ecă!i$ )# ce
mă prie&te$ pre6er"m s%o i"u spre &co"lă pri# p"rcul c"stelului Hei*elber- &i să pot co#templ" c+te" mi#ute$ *e l" )#ăl!ime"
ter"sei Sc4e66el$ or"&ul ec4i &i rui#ele c"stelului2 Ace"st" )#cli#"!ie rom"#tică pe#tru bur-uri că3ute )# rui#ă &i pe#tru stră*u!e
)#tortoc4e"te " răm"s )#tipărită )# mi#e &i$ m"i t+r3iu$ s%" e:prim"t )# p"siu#e" *e colec!io#"r *e peis"9e$ m"i "les *e%"le
rom"#ticilor *i# Hei*elber-2 U#eori$ )# *rumul spre c"stel$ )l )#t+l#e"m pe ?te6"# >eor-e$ "p"ri!ie *e e:trem" *em#it"te &i
-r"#*o"re$ )#co#9ur"t *e o "ureolă *e s6+#t2 <rob"bil că "cee"&i impresie or 6i 6ăcut%o l" reme" lor m"rii estitori *e #oi
reli-ii2 Ae" ce" c"re te "tră-e" c" u# m"-#et2 ,r"tele meu m"i m"re er" )# ultim" cl"să *e liceu$ c+#* " 6ost i#tro*us )# cercul
i#tim "l m"estrului2
8"r ce mă )#c+#t" cel m"i mult er" mu3ic"2 L" M"##4eim$ p+#ă )# ./FF$ )i "u*i"sem pe t+#ărul ,urtBă#-ler &i "poi pe
Eric4 Oleiber2 <e "tu#ci -ăse"m că Ver*i este m"i pro6u#* *ec+t A"-#er$ i"r <ucci#i mi se păre" )#-ro3itor2 8impotriă$
"-re"m 6o"rte mult o sim6o#ie *e RimsNi%Oors"No2 Socote"m Sim6o#i" " V%" " lui M"4ler „*estul *e complic"tă($ *"r )mi
plăce"2 8upă u# spect"col l" te"tru$ rem"rc"m că >eor- O"iser este „*r"m"tur-ul mo*er# cel m"i import"#t$ pe#tru că el c"ută
să )#!ele"-ă #"tur"$ "lo"re" &i putere" b"#ilor(2 <ies" lui Ibse# R"!" sălb"tică subli#i"$ )# opi#i" me"$ ri*icolul cl"sei
co#*ucăto"re2 Ce 6i-uri *e b+lci "ceste perso#"9e$ )mi 3ice"m2 Rom"#ul lui Rom"i# Roll"#* Me"#%C4ristop4e m%" 6ăcut să mă
)#6lăcăre3 &i m"i mult pe#tru Beet4oe#2G
Ast6el$ re6u3ul meu *e " "ccept" lu:ul mo#*e# *e "c"să #u )#sem#" *o"r o s6i*"re *e "*olesce#t2 ,"ptul că er"m )#cli#"t
spre "utorii c"re critic"u societ"te"$ că pre6er"m cercul *e c"m"r"3i "le&i *i# societ"te" c"#otorilor s"u *i#tre membrii clubului
"lpi# "e" u# c"r"cter #et opo3i!io#ist2 C4i"r "6ec!iu#e" pe c"re o purt"m u#ei 6"milii *e meseri"&i$ *eci *e bur-4e3i 6o"rte
simpli$ co#tr"e#e" obiceiului 6"miliei mele *e "%&i select" "#tur"9ul$ si m"i "les p"rte#erul *e i"!ă$ *i# "cel"&i str"t soci"l
priile-i"t2 Ae"m c4i"r o simp"tie spo#t"#ă pe#tru e:trem" st+#-ă$ 6ără c" "ce"stă )#cli#"!ie să i" reo*"tă 6orme co#crete2
Er"m bli#*"t co#tr" oricărei )#re-ime#tări politice2 Se#time#tele mele p"triotice$ precum &i irit"re" pe c"re mi%o pro*uce"u$ *e
pil*ă$ )# reme" ocup"!iei Ru4rului$ )# ./FG$ petrecerile i#*ece#te$ s"u cri3" "me#i#!ăto"re " cărbu#elui$ #u m%"u cli#tit *e pe
po3i!ie2
Spre uimire" me"$ l" b"c"l"ure"t$ "m pre3e#t"t ce" m"i bu#ă lucr"re " promo!iei mele2 Totu&i$ c+#* *irectorul &colii$ )#
*iscursul său *e "*io$ " spus "bsole#!ilor că )# 6"!" lor se *esc4i*e „*rumul spre cele m"i )#"lte )#6ăptuiri &i o#oruri($ mi%"m
3is )# si#e" me"; „Ast" #u se re6eră l" mi#e2(
G
Cum )# &co"lă er"m cel m"i bu# ele l" m"tem"tică$ *ore"m s" co#ti#uu pe c"le" "ce"st"2 T"t" " "*us #i&te "r-ume#te "t+t
*e co#i#-ăto"re )mpotri" "cestui proiect$ )#c+t m"tem"tici"#ul *i# mi#e$ 6"mili"ri3"t cu lo-ic"$ " trebuit să ce*e3e2 Ce" m"i
bu#ă op!iu#e er" meseri" *e "r4itect$ *i# *ome#iul cărei" )mi )#su&isem "t+te" cu#o&ti#!e )#că *i# 6r"-e*ă ti#ere!e2 <ri# urm"re$
spre m"re" bucurie " t"tălui meu$ m%"m 4otăr+t să *ei# "r4itect$ l" 6el c" el &i c" t"tăl lui2
)#truc+t er"m )# pli#ă i#6l"!ie$ primul semestru .%"m 6ăcut$ *i# motie 6i#"#ci"re$ l" ?co"l" Superio"ră Te4#ică *i#
)#eci#"tul O"rlsru4e2 Trebui"$ *e "cee"$ să%mi ri*ic săptăm+#"l b"#ii ce mi se cue#e"u$ 6"bulo"s" sumă *ee#i#* l" s6+r&itul
6iecărei săptăm+#i e-"lă cu 3ero2
A6l+#*u%mă$ pe l" mi9locul lui septembrie ./FG$ )#tr%o e:cursie cu biciclet" pri# <ă*ure" Ne"-ră$ #ot"m; „,o"rte ie6ti#
"iciP 0EE EEE *e mărci pe #o"pte &i l JEE EEE *e mărci ci#"7 F1E EEE *e mărci litrul *e l"pte2( ?"se săptăm+#i m"i t+r3iu$ cu
pu!i# )#"i#te *e s6+r&itul i#6l"!iei$ u# *e9u# l" rest"ur"#t cost" )#tre 3ece &i *ouă3eci *e mili"r*e *e mărci &i$ l" "cee"&i *"t"$ l"
c"#ti#" stu*e#!e"scă$ m"i mult *e u# mili"r*$ cee" ce er" e-"l cu &"pte p6e#i-i *e "ur2 <e#tru u# bilet *e te"tru plăte"m )#tre trei
&i p"tru sute *e milio"#e *e mărci2
8i# prici#" "cestei c"t"stro6e 6i#"#ci"re$ 6"mili" me" s%" ă3ut #eoită să +#*ă u#ui co#cer# c"s" *e comer! &i 6"bric"
mo&te#ite *e l" bu#icul$ primi#* )#să pe#tru o p"rte *i# "lori bo#uri *e te3"ur )# *ol"ri2 Acum "e"m lu#"r .= *ol"ri cu c"re$
eliber"t *e orice -ri9ă$ pute"m trăi )mpărăte&te2
8upă ce " )#cet"t i#6l"!i"$ m%"m )#scris$ )# primă"r" lui ./F0$ l" ?co"l" Superio"ră Te4#ică$*i# Mu#c4e#2 8e&i "m st"t
"colo p+#ă )# "r" lui ./F1$ #%"m sim!it că "r e:ist" pri# pre"9mă reu# Hitler$ cu to"te că$ )# primă"r" lui ./F1$ *upă
eliber"re" lui *i# )#c4iso"re$ )#cepuse să se orbe"scă *espre el2 )# scrisorile 6o"rte *et"li"te pe c"re i le scri"m lo-o*#icei mele$
poeste"m #um"i *espre lucrul meu p+#ă #o"pte" t+r3iu$ *espre scopul #ostru comu#; )# trei%p"tru "#i să #e căsătorim2
)# to"m#" lui ./F1 m%"m )#scris$ )mpreu#ă cu u# -rup *e stu*e#!i )# "r4itectură *i# Mu#c4e#$ l" ?co"l" Superio"ră
Te4#ică *i# Berli# % C4"rlotte#bur-2 5pt"sem pe#tru pro6esorul <oel3i-$ *"r el limit"se #umărul p"rticip"#!ilor l" semi#"rul
său2 Cum #u er"m 6o"rte *ot"t pe#tru *ese#$ #u m%" "ccept"t2 8e "lt6el$ mă%#*oi"m că o să "9u#- reo*"tă u# buri "r4itect &i$ *e
"cee"$ er*ictul #%" 6ost o surpri3ă pe#tru mi#e2 )# semestrul următor " 6ost c4em"t l" Berli# pro6esorul Hei#ric4 Tesse#oB2
Apărător "l micului or"& &i "l meto*elor me&te&u-ăre&ti$ el )&i re*uce" e:presi" "r4itectur"lă l" ce" m"i #u*ă 6ormulă2
„Mi#imum *e risipă % i"tă ese#!i"lul($ spu#e" el2 I%"m scris )#*"tă lo-o*#icei mele; „Noul meu pro6esor este cel m"i *e ispr"ă$
cel m"i lumi#"t om pe c"re .%"m )#t+l#it reo*"tă2 Su#t pur &i simplu e#tu3i"sm"t *e el &i lucre3 cu mult 3el2 Nu este mo*er#$
*e&i$ )#tr%u# "#umit se#s$ este c4i"r m"i mo*er# *ec+t to!i ceil"l!i2 <e *i#"6"ră p"re tot "&" *e pro3"ic &i lipsit *e 6"#te3ie c" &i
mi#e7 cu to"te "ceste"$ co#struc!iile s"le "u ce" *i# pro6u#3ime" u#ei e:perie#!e trăite2 Are o i#teli-e#!ă teribil *e "scu!ită2 5
s" mă stră*uiesc c" )#tr%u# "# *e 3ile să "9u#- )# Q&co"l" lui *e măiestrieR &i *upă )#că u# "# să%i 6iu "siste#t2 To"te "ceste"
su#t$ 6ire&te$ *e u# 6o"rte m"re optimism &i #u 6"c *ec+t să i#*ice c"le" pe c"re o oi urm" )# cel m"i bu# *i#tre c"3uri2( ?"se
lu#i *upă termi#"re" e:"me#ului )i er"m "siste#t$ )# el )mi *escoperisem primul c"t"li3"tor$ p+#ă )# mome#tul )# c"re$ &"pte "#i
m"i t+r3iu$ .%"m )#locuit cu u#ul m"i puter#ic2
)l pre!ui"m 6o"rte mult &i pe pro6esorul #ostru *e istori" "r4itecturii2 8"#iel Ore#Ner$ "ls"ci"# *i# #"&tere$ #u er" #um"i u#
"r4eolo- p"sio#"t$ ci &i u# p"triot se#sibil; "r+t+#*u%#e )#tr%o 3i$ l" u#" *i#tre prele-erile s"le$ c"te*r"l" *i# Str"sbour-$ "
i3buc#it )# pl+#s &i " trebuit să%&i )#trerupă cursul2 L" el mi%"m pre3e#t"t co#si*er"!iile "supr" căr!ii lui Albrec4t H"upt$
Ar4itectur" l" -erm"#i$ )# "cel"&i timp )i scri"m lo-o*#icei mele; „U# pic *e "mestec r"si"l este tot*e"u#" bi#e e#it2 ?i *"c"
"stă3i su#tem )# *ecli#$ "ce"st" #u este pe#tru că su#tem o r"să "mestec"tă2 Căci "mestec"!i er"m &i%# Eul Me*iu$ c+#* "e"m
)#că o 6or!ă -ermi#"tiă$ c+#* er"m )# pli#ă e:p"#siu#e &i i%"m "lu#-"t pe sl"i *i# <rusi" s"u "m tr"#spl"#t"t cultur"
europe"#ă )# Americ"2 Noi mer-em l" "le$ pe#tru că 6or!ele #o"stre su#t u3"te2 Aem "cee"&i so"rtă c" &i e-ipte#ii$ -recii$
rom"#ii2 Ast" e situ"!i"2(
A#ii *ouă3eci "u 6ost *ecorul 6ertili3"#t "l stu*e#!iei mele2 Numero"se m"#i6estări te"tr"le m%"u impresio#"t 6o"rte mult;
Visul u#ei #op!i *e "ră$ re-i3"t *e M": Rei#4"r*t$ Elis"bet4 Ber-#er )# ,ecio"r" *i# 5rle"#s *e B2 S4"B$ <"lle#ber- )# SBe9N
pus )# sce#ă *e <isc"tor2 8"r &i reistele lui C4"rell cu *ecorurile lor 6"stuo"se mă c"pti"u$ )# sc4imb$ e:cesului *ecor"ti "l
lui Cecil B2 *e Miile #u%i -ăse"m #ici u# 6"rmec2 Nu bă#ui"m că$ 3ece "#i m"i t+r3iu$ c4i"r eu oi *epă&i "ce"stă "r4itectură
ci#em"to-r"6ică2 ,ilmele lui mi se păre"u )#să „*e u# prost -ust tipic "meric"#(2
8"r to"te "ceste impresii er"u )#tu#ec"te *e sărăcie &i *e &om"92 C"rte" lui Spe#-ler 8ecli#ul 5cci*e#tului mă co#i#sese
că trăim )#tr%o perio"*ă *e *ec"*e#!ă "le cărei simptome; i#6l"!ie$ *e-r"*"re " mor"urilor$ #eputi#!ă " st"tului "mi#te"u *e
epoc" t+r3ie " Imperiului Rom"#2 Eseul <rusi"#ism &i soci"lism mă 6"sci#" pri# *ispre!ul 6"!ă *e lu: &i *e co#6ort2 Aici se
)#t+l#e"u te3ele lui Spe#-ler cu cele "le lui Tesse#oB2 Totu&i$ pro6esorul meu$ spre *eosebire *e Spe#-ler$ păstr" sper"#!" )#
iitor2 El iro#i3" mo*" cultului eroilor; „<o"te că )# 9urul #ostru e:istă eroi #ecu#oscu!i cu "*eăr"t m"ri$ c"re$ )#"rm"!i cu o
oi#!ă &i cu o c"p"cit"te superio"re$ "u to"te motiele să "ccepte c4i"r situ"!iile cele m"i si#istre$ co#si*er+#*u%le peripe!ii 6ără
import"#!ă &i lu+#*u%le )# *er+*ere2 <rob"bil că )#"i#te c" "rti3"#"tul &i micul or"& să po"tă prosper" *i# #ou$ " trebui s" i#ă
ce" c" u# 6el *e plo"ie cu pucio"să$ )#6lorire" lor iito"re "re #eoie$ po"te$ *e #i&te popo"re c"re "u tr"ers"t i#6er#ul2(0
)# "r" lui ./FD$ *upă #ouă semestre *e cursuri$ mi%"m sus!i#ut e:"me#ul *e *iplomă2 <rimă"r" următo"re$ l" *ouă3eci &i
trei *e "#i$ "m *ee#it cel m"i t+#ăr "siste#t "l ?colii Superio"re2 Cu prile9ul u#ei +#3ări *e bi#e6"cere or-"#i3"te )# ultimul "#
*e ră3boi$ o -4icito"re )mi spusese; „Repe*e ei "9u#-e l" -lorie si repe*e te ei retr"-e2( Ae"m "cum c+te" motie să%mi
"mi#tesc *e "ce"stă pre3icere$ căci pute"m presupu#e cu o"rec"re certitu*i#e că$ *"că "& re"$ "& pute" &i eu să !i# )#tr%o 3i
cursuri l" ?co"l" Te4#ică Superio"ră$ l" 6el c" pro6esorul meu2
Acest post *e "siste#t #e%" permis să #e căsătorim2 Călători" *e #u#tă #%"m 6"cut%o )# It"li"$ ci cu b"rc" pli"#tă &i cortul
pri# s"lb" *e l"curi pier*ute )# si#-urăt"te" pă*urilor *i# MecNle#bur-2 Ne%"m lăs"t l" "pă "mb"rc"!iu#ile l" Sp"#*"u$ l" reo
c+te" sute *e metri *e )#c4iso"re" u#*e "e"m să%mi petrec *ouă3eci *e "#i *i# i"!ă2

0
C"pitolul F <R5,ESIE ?I V5CA@IE
)# ./FJ$ pu!i# " lipsit să *ei# "r4itectul o6ici"l "l u#ei cur!i re-"le2 Am"# Ull"4$ c"re *om#e" )# A6-4"#ist"#$ oi" să%&i
mo*er#i3e3e !"r"7 pe#tru "ce"st" "e" #eoie *e #i&te ti#eri te4#icie#i -erm"#i2 Mosep4 Bri:$ pro6esor *e urb"#ism$ " "lcătuit o
ec4ipă2 C" urb"#ist$ "r4itect &i pro6esor *e "r4itectură$ 6usesem rep"rti3"t l" u# i#stitut te4#ic ce urm" să se )#6ii#!e3e l" O"bul$
)mpreu#ă cu so!i"$ "m stu*i"t to"te căr!ile posibile *espre "ce" !"ră misterio"să; e:"mi#"m cum s%"r pute"$ por#i#* *e l"
co#struc!ii simple$ să *e3oltăm u# stil #"!io#"l2
Mir"9ul u#or mu#!i #ecălc"!i *e picior ome#esc #e "tră-e" &i #e 6ăce"m pl"#uri pe#tru e:cursii cu sc4iurile2 Ni se o6ere"u
co#*i!ii co#tr"ctu"le ""#t"9o"se7 *"r$ c+#* totul er" c" &i "r"#9"t$ i"r re-ele tocm"i 6usese primit cu m"ri o#oruri *e către
Hi#*e#%bur-$ "6-"#ii$ pri#tr%o loitură *e st"t$ &i%"u *eb"rc"t suer"#ul2
<e#tru mi#e lucrurile s%"u compe#s"t repe*e pri# posibilit"te" *e " lucr" )# co#ti#u"re cu Tesse#oB2 )#*oieli "usesem
)#că *i#"i#te$ "&" că er"m bucuros c"$ pri# răstur#"re" lui Am"# Ull"4$ să ies *i#tr%o *ilemă2 L" semi#"r "e"m *e lucru #um"i
trei 3ile pe săptăm+#ă$ )# plus$ e:ist"u cele ci#ci lu#i *e "c"#!ă2 ?i pe#tru to"te "ceste" prime"m GEE *e mărci$ cee" ce l"
"lo"re" b"#ilor *e "cum "r )#sem#" reo JEE *e mărci2 Tesse#oB #u !i#e" prele-eri$ ci corect" )# m"rc" s"lă *e semi#"r
lucrările celor reo ci#ci3eci *e stu*e#!i "i săi2 Ve#e" #um"i p"tru s"u &"se ore pe săptăm+#ă$ )# restul timpului$ pe#tru
corecturi &i lămuriri$ stu*e#!ii 6ii#* pe m+#" me"2
A 6ost 6o"rte -reu$ )# speci"l )# primele lu#i2 L" )#ceput$ stu*e#!ii er"u 6o"rte critici &i căut"u să%mi -ăse"scă reo
slăbiciu#e s"u că #u &tiu ce"2 8"r$ )#cetul cu )#cetul$ "m pri#s cur"92 A#-"9"me#te pe c"re să le *uc l" bu# s6+r&it )#
#umero"sele mele 3ile libere$ bi#e)#!eles$ #u mi s%"u o6erit2 <rob"bil că 6ăce"m impresi" u#ui t+#ăr pre" lipsit *e e:perie#!ă7 #u%
i orbă că &i "ctiit"te" *e co#struc!ii er"$ c" urm"re " cri3ei eco#omice$ l" păm+#t2 5 e:cep!ie " 6ost com"#*" pe#tru c"s" *e l"
Hei*elber- " socrilor mei2 A ie&it ce" e:trem *e simplu2 Au urm"t come#3i #esem#i6ic"tie; *ouă -"r"9e "*ău-"te l" ilele *e
l" A"##sce &i$ l" Berli#$ cămi#ul 56iciului *e sc4imburi u#iersit"re2
)# ./GE$ cu cele *ouă bărci pli"#te "le #o"stre$ "m cobor+t pe 8u#ăre$ *e l" 8o#"uesc4i#-e# p+#ă l" Vic#"2 )# timp ce
6ăce"m c"le )#to"rsă$ "u "ut loc$ l" .0 septembrie$ "le-eri pe#tru Reic4st"-2 Le%"m păstr"t )# memorie #um"i 6ii#*că re3ult"tul
.%" co#tr"ri"t e:tr"or*i#"r *e mult pe t"tăl meu2 NS8A<S ob!i#use .ED m"#*"te )# Reic4st"- &i se pl"s"$ *i#tr%o *"tă$ )# ce#trul
*iscu!iilor politice2 Ne"&tept"tul succes elector"l tre3e" )# t"tăl meu$ *e9" )#-ri9or"t *e 6or!" soci"l%*emocr"!ilor &i "
comu#i&tilor$ cele m"i #e-re presim!iri le-"te$ )#"i#te *e to"te$ *e te#*i#!ele soci"liste "le NS8A<2
)#tre timp$ &co"l" #o"stră *ee#ise u# tere# propice pe#tru i*eile #"!io#"l%soci"liste2 )# reme ce micul -rup "l stu*e#!ilor
comu#i&ti urmăre" semi#"rul pro6esorului <oel3i-$ #"!io#"l%so%ci"li&tii se str+#-e"u l" Tesse#oB$ *e&i "cest" " 6ost mereu u#
*u&m"# *ecl"r"t "l mi&cării lui Hitler2 Totu&i e:ist"u #i&te "#"lo-ii l"te#te &i i#olu#t"re )#tre teoriile lui &i i*eolo-i" #"!io#"l%
soci"%listă2 8esi-ur$ Tesse#oB #u er" co#&tie#t *e ele2 ,ără )#*oi"lă că i*ee" u#ei "propieri )#tre co#cep!iile lui &i cele "le
#"!io#"l%soci"%li&tilor .%"r 6i )#-ro3it2
U#" *i#tre teoriile lui Tesse#oB er" că orice stil em"#ă *e l" popor2 El spu#e"; „E 6iresc să%!i iube&ti p"tri"2
I#ter#"!io#"lismul #u po"te pro*uce #ici o cultură "*eăr"tă2 Ace"st" se #"&te #um"i )# p+#tecul m"ter# "l #"!iu#ii2(. 8"r &i
Hitler se ri*ic" )mpotri" i#ter#"!io#"li3ării "rtei2 <e#tru el &i "*ep!ii săi$ )# solul #"t"l er" ră*ăci#" oricărei )##oiri2 Tesse#oB
co#*"m#" m"rele or"&$ cărui" )i opu#e" i3iu#e" !ăr"#ului; „M"rele or"& este u# lucru )#-ro3itor2 M"rele or"& este u# ălmă&"-
*e ec4i &i #ou2 M"rele or"& este o luptă$ o luptă brut"lă2 Aici ti4#" &i bl+#*e!e" răm+# pe *i#"6"ră222 )# co#t"ct cu re"lit"te"
or"&ului$ lume" !ără#e"scă *isp"re2 <ăc"t că #u m"i putem -+#*i c" !ăr"#ii2( Nu "lt6el se e:prim" Hitler pe#tru " *e#u#!"
*ecă*ere" mor"urilor )# m"rile or"&e$ pe#tru " pu#e )# -"r*ă co#tr" r""-iilor ciili3"!iei c"re "me#i#!" subst"#!" biolo-ică "
poporului &i pe#tru " i#sist" "supr" import"#!ei u#ei !ără#imi să#ăto"se c" #ucleu păstrător *e st"t"lit"te2
Hitler " "ut i#tui!i" *e " structur" to"te "ceste cure#te$ )#că *i6u3e &i i#sesi3"bile$ cure#te c"re%&i 6ăce"u *rum )# co#&tii#!"
epocii$ pe#tru " le e:plo"t" )# propriile s"le scopuri2
C+#* le corect"m lucrările$ stu*e#!ii #"!io#"l%soci"li&ti mă "tră-e"u "*ese" )# *iscu!ii politice2 ,ire&te$ teoriile lui Tesse#oB
6ăce"u obiectul u#or co#troerse p"sio#"te2 Sl"bele "r-ume#te pe c"re le cule-e"m *i# oc"bul"rul t"tălui meu er"u p"r"te cu
iscusi#!ă *i"lectică2
Ti#eretul stu*e#!esc )&i căut" pe "tu#ci i*e"lurile )# speci"l l" e:tremi&ti$ i"r p"rti*ul lui Hitler se "*res" tocm"i
i*e"lismului "cestei -e#er"!ii e6eresce#te2 ?i o"re #u &i Tesse#oB )i )#cur"9"se cre*ul" ei *ispo#ibilit"te' C"m pri# ./G.$ el
spu#e"; „V" trebui prob"bil să i#ă ci#e" c"re să -+#*e"scă l" mo*ul 6o"rte simplu2 >+#*ire" o"me#ilor$ "stă3i$ e pre"
complic"tă2 U# om 6ără &co"lă$ u# !ăr"#$ "r re3ol" totul mult m"i u&or$ tocm"i pe#tru că este )#că #ecorupt2 El "r "e" &i
e#er-i" *e "%&i tr"#spu#e )# i"!" -+#*urile lui simple2(F Nouă #i se păre" că "ce"stă obser"!ie 6ăce"$ pri#tre r+#*uri$ "lu3ie l"
Hitler2
Tot )# "cee"&i perio"*ă$ Hitler le%" orbit stu*e#!ilor U#iersită!ii &i "i ?colii Superio"re Te4#ice *i# Berli#$ )# p"rcul
„H"se#4ei*e(2 Stu*e#!ii mei m%"u lu"t pe sus c" să mer- "colo$ )#că #u er"m co#i#s$ *"r *e9" #u m"i er"m si-ur *e #imic2 8e
"cee" m%"m *us2 <ere!ii mur*"ri$ scările )#-uste &i i#teriorul #e)#-ri9it 6ăce"u o impresie 9"l#ică2 Aici se "*u#"u *e obicei
mu#citorii c" să be" bere cu oc"3i" u#or sărbători2
S"l" er" supr""-lomer"tă2 Ae"i impresi" că "pro"pe )#tre"-" stu*e#!ime " Berli#ului e#ise să%. "*ă &i să%. "u*ă pe
"cest om *espre c"re "*ep!ii săi spu#e"u "t+te" lucruri *e l"u*ă &i "*ers"rii "t+te" lucruri *e rău2 Numero&i pro6esori ocup"u
locuri pe spr+#ce"#ă$ )# mi9locul u#ei estr"*e lipsite *e po*o"be7 l" *rept orbi#*$ #um"i pre3e#!" lor *ă*e" reu#iu#ii o "#umită
import"#!ă &i c4i"r u# "#umit lustru2 >rupul #ostru reu&ise să se "&e3e pe #i&te locuri l" tribu#ă$ #u *ep"rte *e or"tor2
Hitler &i%" 6ăcut "p"ri!i"$ "pl"u*"t 6urtu#os *e p"rti3"#ii săi$ #umero&i pri#tre stu*e#!i2 Acest e#tu3i"sm m%" impresio#"t
6o"rte t"re2 8"r "m 6ost surpri#s &i *e perso"#" lui2 8i# "6i&e &i c"ric"turi$ )l &ti"m )# căm"&ă c"3o#ă cu *i"-o#"le$ cu cruce"
)#c+rli-"tă pe b"#*erol" *e l" m+#ă &i cu o me&ă rebelă pe 6ru#te2 8e *"t" "ce"st" )#să " "părut )#tr%u# impec"bil costum
1
"lb"stru7 se e*e" că 6ăcuse co#cesii cumsecă*e#iei bur-4e3e celei m"i stricte2 Totul subli#i" o pre3e#!ă *e om #orm"l$ cu
sc"u# l" c"p2 Ae"m să "6lu m"i t+r3iu că &ti" 6o"rte bi#e T co#&tie#t s"u i#tuiti T să se "*"pte3e l" situ"!ie2
C" &i c+#* #u i%"r 6i plăcut$ " )#cerc"t să pu#ă c"păt o"!iilor c"re #u se m"i termi#"u2 ,"ptul că$ *upă "cee"$ " )#ceput$ cu
oce scă3ută$ &oăitor &i "pro"pe timi*$ #u u# *iscurs$ ci u# 6el *e e:po3eu *e istorie "e" ce" c"re mă c"pti"2 Ace"st" cu "t+t
m"i mult cu c+t "titu*i#e" lui co#tr"3ice" to"te i*eile preco#cepute 6orm"te c" e6ect "l prop"-"#*ei "*erse$ c"re%. pre3e#t" c"
pe u# *em"-o- isteric$ u# 6"#"tic )# u#i6ormă$ 3bier+#* &i -esticul+#*2 Nici "pl"u3ele cele m"i 6re#etice #u .%"u 6ăcut să
"b"#*o#e3e "cest to# *i*"ctic2
Lăs" impresi" că )&i e:pu#e si#cer &i *esc4is -ri9ile cu priire l" iitor2 Iro#i" &i%o "te#u" pri#tr%u# umor si-ur *e si#e$ i"r
&"rmul lui *e #e"m! meri*io#"l )mi "mi#te" *e cei *e%"c"să2 8e #ecre3ut că " putut să mă se*ucă u# prus"c rece c" el2 S6i"l"
m"#i6est"tă *e Hitler l" )#ceput " *ispărut cur+#*2 8i# c+#* )# c+#*$ oce" lui o lu" spre p"rte" *e sus " re-istrului &i orbe" cu
o e#er-ie c"re 6or!" co#i#-ere"2 Impresi" pe c"re mi%" 6+cut%o " mers mult m"i "*+#c *ec+t co#!i#utul *iscursului$ *espre c"re
#u%mi "mi#tesc m"re lucru2
)# plus$ m%" uluit e#tu3i"smul c"re$ *e l" o 6r"3ă l" "lt"$ )l purt" pe or"tor c" o 6or!ă m"teri"lă p"lp"bilă ce puleri3"
re3iste#!" scepticilor2 Nici u# "*ers"r #%" lu"t cu+#tul$ 6"pt c"re$ cel pu!i# )# u#ele mome#te$ " cre"t im"-i#e" 6"ls" *e
u#"#imit"te2 L" s6+r&it$ Hitler păre" că #u m"i orbe&te spre " co#i#-e2 <ăre" m"i *e-r"bă co#i#s că e:prim" cee" ce
publicul$ c"re #u er" *ec+t o turmă *ocilă$ "&tept" *e l" el$ c" &i c+#* pe#tru el "r 6i 6ost lucrul cel m"i 6iresc *i# lume s" *ucă )#
lesă pe stu*e#!i &i o p"rte " corpului pro6esor"l *e l" *ouă *i#tre cele m"i m"ri i#stitu!ii u#iersit"re "le >erm"#iei2 Totu&i$ )#
se"r" "cee"$ el #u "9u#sese )#că stăp+#ul "bsolut$ l" "*ăpost *e orice critică7 *impotriă$ er" e:pus "t"curilor *i# to"te păr!ile2
E posibil c" u#ii p"rticip"#!i l" "ce"stă se"ră tumultuo"să să se 6i *us s%o come#te3e l" o 4"lbă *e bere2 <rob"bil că
stu*e#!ii m%"u i#it"t &i pe mi#e2 Eu )#să sim!e"m #eoi" să mă lămuresc pe mi#e )#sumi ce &i cum$ &i să%mi rei# *i#
3ăpăce"lă2 Voi"m să răm+# si#-ur2 Tulbur"t$ "m por#it )# #o"pte l" ol"#ul micii mele m"&i#i$ m%"m oprit )#tr%o pă*ure *e pi#
&i m%"m plimb"t pe 9os o bu#ă buc"tă *e timp2
8e *"t" "ce"st"$ cre*e"m eu$ e:ist" o sper"#!ă$ #i&te i*e"luri #oi$ o #ouă )#!ele-ere " lucrurilor$ #oi s"rci#i *e )mpli#it2
<rorocirile sumbre "le lui Spe#-ler )#cepe"u "cum să se cl"ti#e$ *"r pro6e!i" lui cu priire l" e#ire" u#ui Imper"tor "pro"pe că
s%" &i )mpli#it2 <ericolul comu#ismului ce păre" că se "propie ire3istibil *e putere$ #e "erti3" Hitler$ trebuie stop"t2 S%"r pute"
*e "seme#e"$ preti#*e" el$ să se pu#ă c"păt &om"9ului *e3ol"#t pri# promo"re" u#ei rel"#sări eco#omice2 <roblem" erei"scă "
"ti#s%o *o"r )# tre"căt2 ?i cele c+te" rem"rci #u mă *er"#9"seră *eloc2 8e "ltmi#teri$ #u er"m "#tisemit &i "e"m priete#i erei$
c" "pro"pe 6iec"re *i#tre #oi$ *i# timpul &colii &i "l stu*e#!iei2
L" c+te" săptăm+#i *upă "ce"stă cu+#t"re$ c"re pe#tru mi#e " "ut o "seme#e" import"#!ă$ #i&te priete#i m%"u *us l" o
"*u#"re l" <"l"tul Sporturilor7 orbe" >"uleiterul Berli#ului$ >oebbels2 Impresi" pe c"re mi%" 6ăcut%o " 6ost tot"l *i6erită *e ce"
pe c"re mi%o lăs"se Hitler; multe 6r"3e$ bi#e pl"s"te &i tăios 6ormul"te7 o mul!ime )# *elir$ "#tre#"tă )# tot m"i 6"#"tice i3buc#iri
*e e#tu3i"sm &i *e ură$ u# c"3"# ră9itoresc *e p"timi *e3lă#!uite$ cum p+#ă "tu#ci #um"i )# #op!ile săptăm+#ii cicliste m"i
ă3usem2 Er"m sc+rbit2 Impresi" 6"or"bilă pe c"re mi%o lăs"se Hitler " pier*ut *i# i#te#sit"te$ *"că #u c4i"r s%" re*us l" 3ero2
<"l"tul Sporturilor s%" -olit &i o"me#ii "u cobor+t )# l i#i&te pe <ots*"mer Str"sse2 )#tări!i *e *iscursul lui >oebbels )#
co#&tii#!" că repre3i#tă o 6or!ă$ "u ocup"t )# mo* s6i*ător c"ros"bilul pe to"tă lă!ime"$ cee" ce " *us l" bloc"re" m"&i#ilor &i "
tr"m"ielor2 <oli!i"$ l" )#ceput$ i%" lăs"t )# p"ce$ prob"bil c" să #u 3-+#*ăre mul!ime"$ )#să$ pe stră3ile l"ter"le$ *et"&"me#te
căl"re &i c"mio"#e cu ec4ipe *e i#tere#!ie er"u -"t" să i#tre )# "c!iu#e2 8eo*"tă$ poli!i&tii s%"u ri*ic"t )# &" &i$ 6ăc+#* u3 *e
b"sto"#e *e c"uciuc$ "u i#tr"t )# mul!ime c" să *e-"9e3e c"ros"bilul2 Urmăre"m sce#"$ bulers"t7 p+#ă "tu#ci #u m"i ă3usem
"seme#e" iole#!e2 Am sim!it că mă cupri#*e o *ori#!ă *e p"rticip"re$ "lcătuită *i# milă &i repulsie$ c"re$ prob"bil$ #%"e" #imic
*e%" 6"ce cu reo moti"!ie politică$ )# re"lit"te$ #u s%" )#t+mpl"t #imic e:tr"or*i#"r2 Nu s%"u )#re-istr"t #ici măc"r ră#i!i$ )#tr%
u#" *i# 3ilele următo"re m%"m )#scris )# p"rti* &i$ )# i"#u"rie ./G.$ "m *ee#it membru "l NS8A<$ cu #umărul 0D0 0J.2 A 6ost
o *eci3ie lipsită *e orice eleme#t *r"m"tic2 ,"pt este că mă sim!e"m "tu#ci$ &i r#%"m sim!it )#tot*e"u#"$ mult m"i pu!i# membru
"l u#ui p"rti* politic$ c+t p"rti3"# "l lui Hitler$ " cărui "p"ri!ie m%" impresio#"t pro6u#* *i# prim" clipă &i c"re$ *e "tu#ci$ #u mi%
" m"i *"t p"ce2 ,or!" lui *e co#i#-ere$ m"-i" ciu*"tă " ocii s"le$ #ici*ecum plăcută$ i#solitul m"#ierelor s"le m"i *e-r"bă
b"#"le$ simplit"te" se*ucăto"re cu c"re "bor*" problemele #o"stre complic"te % to"te
"ceste" mă tulbur"u &i mă 6"sci#"u2 8espre pro-r"mul lui #u &ti"m m"i #imic2 Mă cucerise )#"i#te *e "%. )#!ele-e2
Nici *upă ce "m "sist"t l" o m"#i6est"!ie " popul"rei „Li-i comb"t"#te pe#tru cultur" -erm"#ă( #u mi%"m sc4imb"t opi#i"$
*e&i "ici 6useseră co#*"m#"te multe *i#tre obiectiele pe#tru c"re se pro#u#!" pro6esorul #ostru Tesse#oB2 U#ul *i#tre
orbitori " cerut )#to"rcere" l" 6ormele &i l" co#cep!iile strămo&e&ti *espre "rtă$ " "t"c"t mo*er#ismul si$ )# )#c4eiere$ " pro6er"t
i#sulte l" "*res" -rupului *e "r4itec!i „8er Ri#-($ *i# c"re 6ăce"u p"rte$ )# "6"ră *e Tesse#oB$ >ropius$ Mies "# *er Ro4e$
Sc4"rou#$ Me#*elsso4#$ T"ut$ Be4re#s &i <oel3i-2 U# stu*e#t i%" trimis ulterior o scriso"re lui Hitler )# c"re se ri*ic" )mpotri"
"cestei cu+#tări &i )# c"re$ cu e#tu3i"sm &colăresc$ lu" "păr"re" m"estrului #ostru "*mir"t2 Cur+#* *upă "cee"$ stu*e#tul "
primit$ pe o co"lă *e 4+rtie cu "#tet$ u# răspu#s *e l" *irec!i" p"rti*ului cum că operei lui Tesse#oB i se po"rtă u# respect
*eosebit2 Răspu#sul$ )# "p"re#!ă perso#"l$ #u er" *ec+t u#ul *e ruti#ă$ *"r #ouă #i s%" părut *e m"re import"#!ă2 8esi-ur$ l" *"t"
"cee" #u i%"m spus #imic lui Tesse#oB *espre "p"rte#e#!" me" l" "cest p"rti*2
<rob"bil că )# "ceste lu#i s%" )#t+mpl"t c" m"m" me" să "*ă o *e6il"re " SAS pe stră3ile Hei*elber-ului2 8emo#str"!i" *e
or*i#e )#tr%o epocă *e 4"os$ impresi" *e e#er-ie )#tr%o "tmos6eră *e epui3"re -e#er"lă se p"re că "u cucerit%o &i pe e"7 )# orice
c"3$ 6ără să 6i "u3it reo*"tă reu# *iscurs s"u să 6i citit reo scriere$ " i#tr"t )# p"rti*2 Se p"re că #oi *oi "m resim!it "ce"stă
*eci3ie c" pe o )#trerupere " u#ei tr"*i!ii liber"le *e 6"milie2 5ricum$ lucrul "cest" .%"m "scu#s u#ul *e celăl"lt &i *e t"tăl meu2
8e%"bi" *upă "#i *e 3ile$ c+#* eu 6ăce"m *e mult timp p"rte *i# cercul i#tim "l lui Hitler$ "m *escoperit$ pri#tr%o )#t+mpl"re$ că
)#că *i# primele mome#te "p"r!i#e"m$ "m+#*oi$ "celui"&i p"rti*2
=
C"pitolul G MACAKUL
Eoc+#* "cei "#i$ "r 6i corect să poestesc m"i "les *espre i"!" me" pro6esio#"lă$ *espre 6"mili" me" &i *espre )#cli#"!iile
mele$ pe#tru că #oile e:perie#!e &i eolu!ii #%"u "ut *ec+t u# rol secu#*"r )# -+#*urile mele2 Er"m )#"i#te *e to"te "r4itect2
C" *e!i#ător "l u#ui "utomobil$ "m *ee#it membru "l pro"spăt )#6ii#!"tului NSOOS &i$ pe#tru că er" orb" *e o
or-"#i3"!ie #ouă$ "m *ee#it toto*"tă co#*ucător "l sec!iei A"##see$ u#*e *omicili"m2 Totu&i$ l" )#ceput păre"m *ep"rte *e "
mă "#-"9" )#tr%o "ctiit"te politică serio"să pe li#ie *e p"rti*$ )# sec!i" A"##see er"m$ *e "ltmi#teri$ si#-urul posesor *e
"utomobil$ ceil"l!i *e%"bi" pu#+#*u%&i problem" să%&i procure u#ul )# c"3 c" " "e" loc „reolu!i"( l" c"re is"u2 <+#ă "tu#ci$
se i#teres"u u#*e$ )# bo-"t" suburbie *e ile$ s%"r -ăsi #i&te m"&i#i potriite pe#tru 3iu" I2
A+#* "ce"stă 6u#c!ie$ trebui" să trec u#eori pe l" „*irec!i" cercului Vest( co#*usă *e O"rl H"#Ne$ u# simplu$ *"r i#teli-e#t
&i e#er-ic "9utor *e mor"r2 Acest" tocm"i )#c4iri"se )# ele-"#tul >ru#eB"l* o ilă pe#tru iitorul se*iu "l or-"#i3"!iei s"le2
Căci$ *upă succesul elector"l *i# .0 septembrie ./GE$ p"rti*ul$ *ee#it puter#ic$ se stră*ui" să%&i *oe*e"scă o#or"bilit"te"2 M%
" ru-"t să%i "r"#9e3 il"$ 6ire&te 6ără b"#i2
Ne%"m s6ătuit cu priire l" t"pet$ per*ele &i culori; t+#ărul Oreisleiter " "les$ l" propu#ere" me"$ t"pete pro*use *e B"u4"us$
*e&i )i "trăsesem "te#!i" că "ceste" su#t t"pete „comu#iste(2 8"r " trecut peste preci3"re" me" cu -estul celui c"re &tie ce 6"ce;
„Noi luăm ce este m"i bu#$ c4i"r c+#* "st" i#e *e l" comu#i&ti2( El e:prim" "st6el cee" ce Hitler &i St"tul său M"9or 6ăce"u *e
"#i *e 3ile; lu"u$ i#*i6ere#t *e i*eolo-ie$ *e oriu#*e$ tot ce promite" succes$ &i c4i"r problemele i*eolo-ice er"u "bor*"te )#
6u#c!ie *e e6ectul lor "supr" "le-ătorului2
Am pus să se 3u-răe"scă estibulul )# ro&u%"pri#s &i birourile )#tr%u# -"lbe#%i#te#s cu c"re per*elele ro&ii 6ăce"u u#
co#tr"st i3bitor2 Ace"stă eliber"re " u#ui )#*elu#- reprim"t el"# "r4itecto#ic pri# c"re$ *esi-ur$ oi"m să m"#i6est spirit
reolu!io#"r #u " primit )#să *ec+t o "prob"re cu 9umăt"te *e -ură2
L" )#ceputul lui ./GF$ s"l"riile "siste#!ilor "u 6ost re*use2 Sl"bă co#tribu!ie l" ec4ilibr"re" bu-etului$ um6l"t l" m":imum$
"l st"tului prus"cP Nu se "e"u )# e*ere co#struc!ii m"i m"ri$ situ"!i" eco#omică 6ii#* *isper"tă2 Trei "#i *e "ctiit"te c"
"siste#!i #e "9u#-e"u2 Am *ecis$ )mpreu#ă cu so!i" me"$ să re#u#! l" posml *e "siste#t pe l+#-ă Tesse#oB &i să #e mutăm l"
M"##4eim2 Asi-ur"t 6i#"#ci"r pri# "*mi#istr"re" c"selor ce se "6l"u )# posesi" 6"miliei$ oi"m c"$ *e%"cum$ să%mi i"u )# serios
meseri" *e "r4itect )# c"re$ *eoc"m*"tă$ ob!i#usem re3ult"te me*iocre2 C" „"r4itect i#*epe#*e#t( "m trimis$ "&"*"r$ #e#umăr"te
scrisori l" )#trepri#*erile *i# )mpre9urimi &i l" priete#ii *e "6"ceri "i t"tălui meu2 )#să$ 6ire&te$ "m căut"t 3"*"r#ic u# clie#t
*ispus să por#e"scă l" *rum cu u# "r4itect *e *ouă3eci &i &"se *e "#i2 Căci$ pe%"tu#ci$ #ici măc"r "r4itec!ii st"bili!i *e mult )#
M"##4eim #u "e"u come#3i2 <ri# p"rticip"re" l" c+te" co#cursuri "m căut"t s" tre3esc u# o"rec"re i#teres$ *"r *i#colo *e
#i&te premii trei #%"m trecut2 Tr"#s6orm"re" u#ui m"-"3i# ce se "6l" )#tr%u# imobil "l 6"miliei " răm"s "st6el u#ic" me"
"ctiit"te *e "r4itect$ )# "#ii "cei" *e restri&te2
)# p"rti* *om#e" o "tmos6eră molcomă$ c" l" #oi )# B"*e#2 8upă Berli# &i "-it"t" i"!ă *e milit"#t )# c"re 6usesem "tr"s
)#cetul cu )#cetul$ l" M"##4eim "e"m impresi" că mă "6lu )#tr%o "soci"!ie *e 9ucători *e popice2 Aici #u e:ist" #ici u# NSOO$
"&" că *e l" Berli# "m 6ost tr"#s6er"t l" sec!i" motori3"tă SS2 Cre*e"m "tu#ci că "m 6ost tr"#s6er"t c" membru "cti$ *"r se p"re
că #um"i c" o"spete$ pe#tru că$ )# ./0F$ r+#* să%mi re)##oiesc c"lit"te" *e membru$ "m co#st"t"t că #u 6i-ur"sem )# ei*e#!ele
"cestei or-"#i3"!ii2
C+#* "u )#ceput pre-ătirile pe#tru "le-erile *i# G. iulie ./GF$ #e%"m *us$ eu &i so!i" me"$ l" Berli# c" să sim!im ce" *i#
6ebr" elector"lă &i$ pe c+t posibil$ să *ăm o m+#ă *e "9utor2 Abse#!" persiste#tă *e perspectie pro6esio#"le *usese l" cre&tere"
co#si%*er"bilă " i#teresului meu pe#tru politic"$ s"u pe#tru cee" ce cre*e"m eu " 6i politică2 Voi"m să co#tribui &i eu l" ictori"
lui Hitler )# "le-eri2 ,usese orb"$ ce%i *rept$ #um"i *e o )#trerupere *e c+te" 3ile$ pe#tru că *e l" Berli# i#te#!io#"m să #e
co#ti#uăm *rumul &i să )#trepri#*em$ "&" cum proiect"serăm cu mult timp )#"i#te$ o e:cursie cu b"rc" pli"#t" pe l"curile
<rusiei 5rie#t"le2
L%"m i#6orm"t pe Aill N"-el$ &e6ul NSOO "l cercului Vest$ că "m sosit cu m"&i#" l" Berli# &i mi s%" *"t s"rci#" să *uc
mes"9e pe l" cele m"i *ierse or-"#i3"!ii "le p"rti*ului2 C+#* "ceste misiu#i mă obli-"u să străb"t c"rtierele *omi#"te *e
„ro&ii($ #u r"reori mi se )#t+mpl" să mă tre"că 6iorii$ )# subsoluri$ ce semă#"u m"i mult cu #i&te i3ui#i$ se "*ăposte"u mici
-rupe #"!io#"l%so%ci"liste c"re *uce"u o i"!ă *e "#im"le 4ăituite2 L" 6el stăte"u lucrurile &i cu ""#posturile t"berei comu#iste
*i# 3o#ele *omi#"te *e #"3i&ti2 Nu pot să uit 6"!" #e*ormită$ tristă &i speri"tă " u#ui &e6 *e -rupă *i# ce#trul Mo"bitului$ u#ul
*i#tre c"rtierele cele m"i periculo"se l" reme" "cee"2 Ace&ti o"me#i )&i risc"u i"!" &i%&i s"cri6ic"u să#ăt"te" pe#tru o i*ee$ 6ără
să &tie că u# om 4ămesit *e putere )i e:plo"t" pe#tru "%&i re"li3" 6"#t"smele s"le2
L" FD iulie ./GF$ Hitler$ e#i#* *e l" o m"#i6est"!ie ce "usese loc *imi#e"!ă l" EbersB"l*e$ urm" să sose"scă l" "eroportul
Berli#%St""Ne#2 <rimisem s"rci#" să *uc u# "-e#t *e le-ătură *e l" St""Ne# l" locul următo"rei m"#i6est"!ii$ st"*io#ul *i#
Br"#*e#bur-2 C+#* trimotorul s%" oprit$ Hitler " cobor+t$ urm"t *e c+!i" col"bor"tori &i "*9ut"#!i2 A6"ră *e #oi$ #u m"i er"
#ime#i pe "eroport2 8e&i m%"m !i#ut l" o *ist"#!ă respectuo"să$ "m ă3ut totu&i cum Hitler$ #eros$ )i 6ăce" repro&uri u#ui"
*i#tre )#so!itori pe#tru că )#că #u sosiseră "utomobilele2 ,urios$ se plimb" *e colo p+#ă colo &i )&i loe" cu cr""&" c"r+mbii
)#"l!i "i ci3melor$ *+#* impresi" u#ui om #estăp+#it &i ursu3$ c"re%&i tr"te"3ă col"bor"torii cu *ispre!2
Acest Hitler se *eosebe" 6o"rte mult *e bărb"tul cu "p"re#!e *e c"lm &i ciili3"!ie pe c"rc%. cu#oscusem l" "*u#"re"
stu*e#!e"scă2 ,ără s+%mi 6"c pre" multe probleme$ "tu#ci "m 6ost 6r"p"t pe#tru prim" *"tă *e ciu*"tul t"ler cu m"i multe 6e!e
c"re er" Hitler2 5 uimito"re i#tui!ie *e "ctor )l "9ut" să%&i "*"pte3e im"-i#e" publică l" situ"!iile sc4imbăto"re$ )# timp ce$ cu
o"me#ii săi cei m"i "propi"!i$ cu seritorii &i cu "*9ut"#!ii săi$ )&i *ă*e" "r"m" pe 6"!ă2
)#tre timp "u e#it &i "utomobilele$ )mpreu#ă cu "-e#tul *e le-ătură #e%"r" suit )# "utoturismul meu &i$ )# 3-omotul
motorului$ "m por#it )# ce" m"i m"re ite3ă$ "si-ur+#*u%mi u# ""#s *e c+te" mi#ute 6"!ă *e colo"#" *e m"&i#i " lui Hitler2 L"
Br"#*e#bur-$ stră3ile *i# "propiere" st"*io#ului er"u )#!es"te *e soci"l%*emocr"!i &i *e comu#i&ti &i " trebuit % )#so!itorul meu
6ii#* )# u#i6ormă *e p"rti* T să tr"ersăm o mul!ime )#tăr+t"tă2 C+te" mi#ute m"i t+r3iu$ c+#* " "părut Hitler cu suit" lui$
D
m"s" *e o"me#i s%" tr"#s6orm"t )#tr%o sti4ie uito"re &i spume-ăto"re$ -"t" să i#u#*e str"*"2 Automobilul &i%" 6ăcut loc l" p"s
pri# mul!ime2 Hitler stăte" )# picio"re l+#-ă &o6er2 Atu#ci cur"9ul lui mi%" impus respect$ se#time#t răm"s i#t"ct )# su6letul meu
p+#ă )# 3iu" *e "stă3i2 Impresi" #e-"tiă pe c"re mi%o 6ăcuse l" "eroport " 6ost "#ul"tă *e "ce"stă im"-i#e2 Am "&tept"t )#
m"&i#ă$ )# "6"r" st"*io#ului2 8e "cee" #%"m "u3it cu+#t"re"$ *"r "m "u3it$ )# sc4imb$ ropotele *e "pl"u3e c"re%. )#trerupe"u
mi#ute )# &ir2 C+#* im#ul p"rti*ului " m"rc"t )#c4eiere"$ "m por#it *i# #ou l" *rum$ căci$ )# 3iu" "cee"$ Hitler urm" să
orbe"scă &i l" o " trei" m"#i6est"!ie$ pe st"*io#ul *i# Berli#2 ?i "ici to"te tribu#ele er"u pli#e oc4i2 A6"ră pe stră3i se "6l"u mii
*e o"me#i c"re #u putuseră i#tr"2 Mul!ime"$ 6ără să se imp"cie#te3e$ "&tept" *e ore )#tre-i$ pe#tru că Hitler er" *i# #ou )# m"re
)#t+r3iere2 A#u#!ul pe c"re i .%"m 6ăcut lui H"#Ne % cum că Hitler " "păre" )# cur+#* % " 6ost tr"#smis ime*i"t pri# me-"6o"#e2
Au i3buc#it ropote *e "pl"u3e 6urtu#o"se$ *e "lt6el primele &i ultimele pe c"re eu le%"m *ecl"#&"t reo*"tă2
Kiu" următo"re " 6ost *ecisiă pe#tru *esti#ul meu2 Bărcile pli"#te er"u *e9" *epuse l" -"ră2 Cumpăr"sem biletele pe#tru
<rusi" 5rie#t"lă &i urm" să plecăm c4i"r )# se"r" "cee"2 8"r$ l" "mi"3ă$ "m primit u# tele6o#2 ?e6ul NSOO$ N"-el$ mă "#u#!" că
H"#Ne$ )#"i#t"t l" -r"*ul *e &e6 *e or-"#i3"!ie "l >"ului Berli#ului$ *ore&te să mă "*ă2 H"#Ne m%" primit bucuros; „<este tot %
"m căut"t2 Vre!i să #e re"me#"9"!i #oul se*iu "l >"ului' Am să propu# "st" c4i"r "3i *octorului. >oebbels2 Su#tem 6o"rte
-răbi!i2( C+te" ore m"i t+r3iu m%"& 6i "6l"t )# tre# &i timp *e multe săptăm+#i "& 6i 6ost *e #e-ăsit pe l"curile si#-ur"tice "le
<rusiei 5rie#t"le2 >"ul &i%"r 6i căut"t "lt "r4itect2 A#i *e%" r+#*ul "m socotit că "ce"stă )#t+mpl"re " 6ost ce" m"i 6ericită
)#torsătură " ie!ii mele2 M"c"3ul 6usese 6i:"t2 8ouă *ece#ii m"i t+r3iu cite"m l" Sp"#*"u )# M"mes Me"#s; „Mersul u#ui tre#
este )# ce" m"i m"re p"rte *etermi#"t *e tr"seul 6i:"t u#ioc pri# &i#e2 8"r *i# loc )# loc "p"re c+te u# pu#ct #o*"l$ *e u#*e
su#t posibile *i6erite *irec!ii &i *e u#*e tre#ul po"te 6i *iri9"t )#tr%u# se#s s"u )#tr%"ltul2 <e#tru "ce"st" este #eoie *e o c"#tit"te
"bsolut #e-li9"bilă *e e#er-ie$ "cee" #eces"ră m"#erării m"c"3ului2(
Nou" c"să " >"ului$ )#c"*r"tă *e repre3e#t"#!ele l"#*urilor -erm"#e$ se "6l" pe ele-"#t" Voss%Str"sse2 8e l" 6erestrele *i#
sp"te )l e*e"m plimb+#*u%se pri# p"rcul eci# pe octo-e#"rul pre&e*i#te "l Reic4ului$ )#so!it "*ese" *e politicie#i s"u *e
milit"ri2 8upă cum )mi spu#e" H"#Ne$ p"rti*ul *ore" să se pl"se3e c" o pre3e#!ă i3ibilă )# ime*i"t" "propiere " ce#trului
puterii &i să%&i m"rc4e3e )# 6elul "cest" prete#!iile politice2 M"i pu!i# prete#!io"să er" misiu#e" me"$ c"re se re*uce" *i# #ou l"
o re3u-răire " pere!ilor &i l" #i&te mici re#oări2 I"r mobil"re" u#ei săli *e &e*i#!e &i " c"merei >"uleiterului " 6ost o tre"bă
rel"ti simplă$ pe *e o p"rte *i# c"u3" lipsei *e mi9lo"ce$ pe *e
"ltă p"rte *"torită 6"ptului că mă "6l"m )#că sub i#6lue#!" lui Tesse#oB2 8"r "ce"stă sobriet"te er" &tirbită *e lem#ări" &i *e
stuc"tur" pompo"să *i# epoc" )#temeietorilorS2 Lucr"m 3i &i #o"pte )# ce" m"i m"re -r"b"$ *eo"rece or-"#i3"!i" >"ului i#sist"
pe#tru o 6o"rte r"pi*ă *"re )# 6u#c!iu#e2 <e >oebbels )l e*e"m 6o"rte r"r2 Er" tot"l "bsorbit *e c"mp"#i" pe#tru "le-erile *i# =
#oiembrie ./GF2 Tr"c"s"t &i complet ră-u&it$ " e#it *e c+te" ori )# i#spec!ie l" &"#tier$ 6ără să m"#i6este mult i#teres2
Re"me#"9"re" s%" )#c4ei"t$ *ei3ul *e c4eltuieli " 6ost *e *ep"rte *epă&it$ i"r "le-erile "u 6ost pier*ute2 Numărul "*ere#!ilor
se mic&or"se$ tre3orierul )&i 6r+#-e" m+i#ile l" 6iec"re #ouă 6"ctură$ #eput+#* "răt" meseri"&ilor *ec+t o c"să *e b"#i -o"lă2
Ace&ti"$ pe#tru " scăp" *e l" 6"lime#t p"rti*ul "i cărui membri er"u$ "u co#sim!it l" o păsuire *e *ouă%trei lu#i2
L" c+te" 3ile *upă i#"u-ur"re$ Hitler " e#it să i3ite3e c"s" cărei" i se *ă*use #umele lui2 Am "u3it că " 6ost mul!umit *e
lucr"re$ cee" ce m%" umplut *e m+#*rie$ *e&i #u er" cl"r *"că lău*" căutările mele )# *irec!i" simplită!ii s"u stilul supr")#cărc"t
"l co#struc!iei Bil4elmie#e2
M%"m re)#tors "poi l" biroul *i# M"##4eim$ u#*e totul rămăsese #esc4imb"t2 Situ"!i" eco#omică &i *eci perspecti" *e "
primi come#3i se )#răută!ise2 Co#6u3i" *i# i"!" politică *ee#e" tot m"i m"re2 Cri3ele se succe*"u 6ără c" #oi să le sesi3ăm2 ?i
"st" pe#tru că #u se sc4imb" #imic2 L" GE i"#u"rie ./GG "m citit )# 3i"re că Hitler " 6ost #umit c"#cel"r "l Reic4ului$ *"r$
*eoc"m*"tă$ #ici "st" #u "e" pe#tru mi#e reo import"#!ă2 Cur+#* *upă "cee" "m p"rticip"t l" M"##4eim l" o &e*i#!ă " -rupei
loc"le " p"rti*ului2 M%" uimit lips" *e perso#"lit"te &i *e i#teli-e#!ă " celor c"re 6orm"u p"rti*ul2 Cu "seme#e" o"me#i #u se
po"te *iri9" u# st"t$ mi%"m 3is )# si#e" me"2 )mi 6ăce"m -ri9i *e-e"b"2 Vec4iul "p"r"t 6u#c!io#ăresc )&i e*e" #etulbur"t *e
"6"ceri &i sub Hitler2F
8e#umire pe c"re o *"u -erm"#ii epocii c"re " urm"t ră3boiului *i# .JDE%.JD.$ epocă m"rc"tă )# >erm"#i" *e u# "+#t
eco#omic 6ără prece*e#t
Apoi "u e#it "le-erile *i# 1 m"rtie ./GG$ i"r o săptăm+#ă m"i t+r3iu "m primit u# tele6o# *e l" Berli#2 Mă căut"
co#*ucătorul or-"#i3"!iei >"ului$ H"#Ne; „Vre!i să e#i!i l" Berli#' )# mo* si-ur o să "e!i ce 6"ce2 C+#* "!i pute" s" 6i!i "ici'(
Am -res"t motorul micului #ostru BMA%sport$ #e%"m 6ăcut "li9o"r" &i to"tă #o"pte" "m rul"t spre Berli#2 Ne*ormit$ m%"m
pre3e#t"t " *ou" 3i *imi#e"!ă l" H"#Ne2 „<lec"!i ime*i"t cu *octorul2 Vre" să%&i "*ă #oul mi#ister($ mi%" spus el2
A&" mi%"m 6ăcut i#tr"re"$ )mpreu#ă cu >oebbels$ )# 6rumosul e*i6iciu co#struit *e Sc4i#Nel )# Ail4elmspl"t32 Vreo sută *e
o"me#i c"re "&tept"u "colo pe ci#e"$ po"te pe Hitler$ .%"u s"lut"t pe #oul mi#istru2 Sim!e"m că )# Berli# se i#st"le"3ă o i"!ă
#ouă2 8upă cri3" )#*elu#-"tă$ o"me#ii er"u m"i ioi &i m"i optimi&ti2 To!i &ti"u că *e *"t" "ce"st" #u m"i er" orb" *e o simplă
sc4imb"re *e c"bi#et2 To!i păre"u să "ibă se#time#tul u#ui mome#t 4otăr+tor2 5"me#ii se "*u#"u )# -rupuri pe stră3i2 8e&i #u
se cu#o&te"u$ )&i spu#e"u 6le"curi$ r+*e"u s"u )&i e:prim"u părere" cu priire l" ee#ime#te$ )# "cest timp$ u#*e"$ #elu"t )#
se"mă$ "p"r"tul )&i re-l" 6ără milă co#turile 6"!ă *e "*ers"rii cu c"re se co#6ru#t"se$ *e%" lu#-ul "#ilor$ )# luptele pe#tru
putere" politică2 Sute *e o"me#i tremur"u *i# c"u3" ori-i#ii$ " reli-iei$ " co#i#-erilor lor2
8upă i3it"re" clă*irii$ >oebbels mi%" )#cre*i#!"t misiu#e" *e "%i tr"#s6orm" mi#isterul &i *e " "me#"9" *i6erite )#căperi
import"#te$ precum biroul *e lucru &i sălile *e &e*i#!e2 Mi%" *"t com"#*ă 6ermă să )#cep #e)#t+r3i"t lucrările$ 6ără s" m"i "&tept
u# *ei3 *e c4eltuieli &i 6ără să mă i#terese3 *"că su#t "si-ur"te mi9lo"cele2 Ace"st" er"$ *upă cum s%" *oe*it ulterior$ o
s"m"ol#icie$ *eo"rece pe#tru Mi#isterul <rop"-"#*ei$ #ou cre"t$ #u se )#tocmise )#că #ici u# *ei3$ cu "t+t m"i pu!i# pe#tru
"ce"stă re"me#"9"re2 M%"m stră*uit să 6iu mo*er"t )# e:ecut"re" lucrării$ respect+#* "r4itectur" i#terio"ră " lui Sc4i#Nel2
>oebbels " co#si*er"t )#să că mobilierul #u 6ăce" su6icie#tă impresie2 8upă "ltă p"rte *"torită 6"ptului că mă "6l"m )#că sub
J
i#6lue#!" lui Tesse#oB2 8"r "ce"stă sobriet"te er" &tirbită *e lem#ări" &i *e stuc"tur" pompo"să *i# epoc" )#temeietorilorS2
Lucr"m 3i &i #o"pte )# ce" m"i m"re -r"bă$ *eo"rece or-"#i3"!i" >"ului i#sist" pe#tru o 6o"rte r"pi*ă *"re )# 6u#c!iu#e2 <e
>oebbels )l e*e"m 6o"rte r"r2 Er" tot"l "bsorbit *e c"mp"#i" pe#tru "le-erile *i# = #oiembrie ./GF2 Tr"c"s"t &i complet
ră-u&it$ " e#it *e c+te" ori )# i#spec!ie l" &"#tier$ 6ără să m"#i6este mult i#teres2
Re"me#"9"re" s%" )#c4ei"t$ *ei3ul *e c4eltuieli " 6ost *e *ep"rte *epă&it$ i"r "le-erile "u 6ost pier*ute2 Numărul "*ere#!ilor
se mic&or"se$ tre3orie"il )&i 6r+#-e" m+i#ile l" 6iec"re #ouă 6"ctură$ #eput+#* "răt" meseri"&ilor *ec+t o c"să *e b"#i -o"lă2
Ace&ti"$ pe#tru " scăp" *e l" 6"lime#t p"rti*ul "i cărui membri er"u$ "u co#sim!it l" o păsuire *e *ouă%trei lu#i2
L" c+te" 3ile *upă i#"u-ur"re$ Hitler " e#it să i3ite3e c"s" cărei" i se *ă*use #umele lui2 Am "u3it că " 6ost mul!umit *e
lucr"re$ cee" ce m%" umplut *e m+#*rie$ *e&i #u er" cl"r *"că lău*" căutările mele )# *irec!i" simplită!ii s"u stilul supr")#cărc"t
"l co#struc!iei Bil4elmie#e2
M%"m re)#tors "poi l" biroul *i# M"##4eim$ u#*e totul rămăsese #esc4imb"t2 Situ"!i" eco#omică &i *eci perspecti" *e "
primi come#3i se )#răută!ise2 Co#6u3i" *i# i"!" politică *ee#e" tot m"i m"re2 Cri3ele se succe*"u 6ără c" #oi să le sesi3ăm2 ?i
"st" pe#tru că #u se sc4imb" #imic2 L" GE i"#u"rie ./GG "m citit )# 3i"re că Hitler " 6ost #umit c"#cel"r "l Reic4ului$ *"r$
*eoc"m*"tă$ #ici "st" #u "e" pe#tru mi#e reo import"#!ă2 Cur+#* *upă "cee" "m p"rticip"t l" M"##4eim l" o &e*i#!ă " -rupei
loc"le " p"rti*ului2 M%" uimit lips" *e perso#"lit"te &i *e i#teli-e#!" " celor c"re 6orm"u p"rti*ul2 Cu "seme#e" o"me#i #u se
po"te *iri9" u# st"t$ mi%"m 3is )# si#e" me"2 )mi 6ăce"m -ri9i *e-e"b"2 Vec4iul "p"r"t 6u#c!io#ăresc )&i e*e" #etulbur"t *e
"6"ceri &i sub Hitler2F
S 8e#umire pe c"re o *"u -erm"#ii epocii c"re " urm"t ră3boiului *i# .JDE%.JD.$ epocă m"rc"tă )# >erm"#i" *e u# "+#t
eco#omic 6ără prece*e#t

Apoi "u e#it "le-erile *i# 1 m"rtie ./GG$ i"r o săptăm+#ă m"i t+r3iu "m primit u# tele6o# *e l" Berli#2 Mă căut"
co#*ucătorul or-"#i3"!iei >"ului$ H"#Ne; „Vre!i să e#i!i l" Berli#' )# mo* si-ur o să "e!i ce 6"ce2 C+#* "!i pute" să 6i!i "ici'(
Am -res"t motorul micului #ostru BMA%sport$ #e%"m 6ăcut "li9o"r" &i to"tă #o"pte" "m rul"t spre Berli#2 Ne*ormit$ m%"m
pre3e#t"t " *ou" 3i *imi#e"!ă l" H"#Ne2 „<lec"!i ime*i"t cu *octorul2 Vre" să%&i "*ă #oul mi#ister($ mi%" spus el2
A&" mi%"m 6ăcut i#tr"re"$ )mpreu#ă cu >oebbels$ )# 6rumosul e*i6iciu co#struit *e Sc4i#Nel )# Ail4elmspl"t32 Vreo sută *e
o"me#i c"re "&tept"u "colo pe ci#e"$ po"te pe Hitler$ .%"u s"lut"t pe #oul mi#istru2 Sim!e"m că )# Berli# se i#st"le"3ă o i"!ă
#ouă2 8upă cri3" )#*elu#-"tă$ o"me#ii er"u m"i ioi &i m"i optimi&ti2 To!i &ti"u că *e *"t" "ce"st" #u m"i er" orb" *e o simplă
sc4imb"re *e c"bi#et2 To!i păre"u să "ibă se#time#tul u#ui mome#t 4otăr+tor2 5"me#ii se "*u#"u )# -rupuri pe stră3i2 8e&i #u
se cu#o&te"u$ )&i spu#e"u 6le"curi$ r+*e"u s"u )&i e:prim"u părere" cu priire l" ee#ime#te$ )# "cest timp$ u#*e"$ #elu"t )#
se"mă$ "p"r"tul )&i re-l" 6ără milă co#turile 6"!ă *e "*ers"rii cu c"re se co#6ru#t"se$ *e%" lu#-ul "#ilor$ )# luptele pe#tru
putere" politică2 Sute *e o"me#i tremur"u *i# c"u3" ori-i#ii$ " reli-iei$ " co#i#-erilor lor2
8upă i3it"re" clă*irii$ >oebbels mi%" )#cre*i#!"t misiu#e" *e "%i tr"#s6orm" mi#isterul &i *e " "me#"9" *i6erite )#căperi
import"#te$ precum biroul *e lucru &i sălile *e &e*i#!e2 Mi%" *"t com"#*ă 6ermă s" )#cep #e)#t+r3i"t lucrările$ 6ără s" m"i "&tept
u# *ei3 *e c4eltuieli &i 6ără să mă i#terese3 *"că su#t "si-ur"te mi9lo"cele2 Ace"st" er"$ *upă cum s%" *oe*it ulterior$ o
s"m"ol#icie$ *eo"rece pe#tru Mi#isterul <rop"-"#*ei$ #ou cre"t$ #u se )#tocmise )#că #ici u# *ei3$ cu "t+t m"i pu!i# pe#tru
"ce"stă re"me#"9"re2 M%"m stră*uit să 6iu mo*er"t )# e:ecut"re" lucrării$ respect+#* "r4itectur" i#terio"ră " lui Sc4i#Nel2
>oebbels " co#si*er"t )#să că mobilierul #u 6ăce" su6icie#tă impresie2 8upă c+te" lu#i$ " *"t com"#*ă „Atelierelor reu#ite( *i#
Mii#c4e# să mobile3e )#căperile )# stil „p"c4ebot(2
H"#Ne )&i "si-ur"se )# mi#ister po3i!i" i#6lue#tă " u#ui „secret"r "l mi#istrului( &i *omi#" cu "bilit"te *esă+r&ită
"#tic"mer" "cestui"2 L" el "m ă3ut )# "cele 3ile proiectul pe#tru *emo#str"!i" *e m"să preă3ută să "ibă loc )# #o"pte" *e l
M"i$ pe espl"#"*" *e l" Tempel4o62 <roiectul mă sc"#*"li3" "t+t c" reolu!io#"r$ c+t &i c" "r4itect2 „Ast" "r"tă c" o p"o"3"re
pe#tru u# co#curs *e tir($ i%"m spus lui H"#Ne2 „8"că pute!i 6"ce ce" m"i bu#$ po6ti!i($ mi%" răspu#s el2
)# "ce" #o"pte s%" #ăscut proiectul pe#tru o m"re tribu#ă$ )# sp"tele cărei" urm"u să 6ie "rbor"te trei ste"-uri e#orme$ m"i
)#"lte *ec+t o c"să cu 3ece et"9e$ *i#tre c"re *ouă )# #e-ru%"lb%ro&u$ i"r )# mi9loc ste"-ul cu s"stică2 I*ee" er" risc"#tă$ pe#tru
că$ l" reu# +#t puter#ic$ "ceste ste"-uri s%"r 6i )#*oit c" #i&te p+#3e *e cor"bie2 Ele urm"u să 6ie lumi#"te cu proiecto"re
puter#ice$ c"re să ei*e#!ie3e &i m"i mult pu#ctul ce#tr"l2 <roiectul " 6ost "ccept"t ime*i"t2 ?i i"tă%mă "#-"9"t )#tr%o #ouă et"pă2
I%"m "răt"t lui Tesse#oB$ pli# *e m+#*rie$ lucr"re" termi#"tă$ *"r "cest"$ cu soli*ul lui bu#%sim! *e meseri"&$ mi%" spus;
„Cre3i *um#e"t" că "st6el "i re"li3"t u# lucru *ur"bil' ,"ce impresie$ "t+t" tot2( Hitler$ *impotriă$ *upă cum mi%" poestit
H"#Ne$ " 6ost e#tu3i"sm"t2 >oebbels )#să$ co#6orm "celei"&i rel"tări$ )&i "tribuise lui )#su&i meritul2
<este c+te" săptăm+#i$ >oebbels s%" i#st"l"t )# "p"rt"me#tul *e sericiu "l mi#istrului Alime#t"!iei2 A 6ăcut "cest lucru #u
6ără " recur-e l" o"rec"re iole#!ă$ *eo"rece Hu-e#ber-$ mi#istrul p"#-erm"# "l Alime#t"!iei$ cere" c" locui#!" să răm+#ă l"
*ispo3i!i" lui2 8"r liti-iul s%" re3ol"t repe*e$ )#truc+t$ l" F= iu#ie$ Hu-e#ber- " ie&it *i# -uer#2
Mie mi s%" )#cre*i#!"t #u #um"i "me#"9"re" locui#!ei mi#isteri"le$ ci &i "*ău-"re" u#ui m"re s"lo#2 Am promis$ cu
o"rec"re impru*e#!ă$ să pre*"u )# *ouă lu#i$ l" c4eie$ c"s" &i s"lo#ul2 Hitler " spus că #u oi pute" respect" terme#ul$ i"r
>oebbels$ c" să mă impulsio#e3e$ mi%" tr"#smis "ce"stă opi#ie " &e6ului2 Am or-"#i3"t lucrul )# trei sc4imburi$ pl"#i6ic+#*
p+#ă l" "mă#u#t *i6eritele 6"3e "le co#struc!iei$ )# ultimele 3ile$ "m pus )# 6u#c!iu#e o i#st"l"!ie *e usc"re &i$ p+#ă l" urmă$
clă*ire" " 6ost -"t" e:"ct l" terme#ul promis2
<e#tru )mpo*obire" locui#!ei lui >oebbels$ "m lu"t cu )mprumut c+te" "cu"rele *e Nol*e *e l" Eber4"r* H"u6st"e#-l$
*irectorul >"leriei N"!io#"le *i# Berli#2 >oebbels &i so!i" lui "u "ccept"t cu e#tu3i"sm i*ee"2 Ast" p+#ă c+#* le%" ă3ut Hitler$
c"re le%" critic"t 6o"rte "spru2 8rept urm"re$ mi#istrul m%" c4em"t &i mi%" spus; „Să *isp"ră ime*i"t t"blourile *e "ici$ su#t pur
&i simplu imposibileP(
/
)# primele lu#i *e l" prelu"re" puterii$ cel pu!i# c+te" cure#te "le picturii mo*er#e$ c"re )# ./GD urm"u să 6ie sti-m"ti3"te
c" „*e-e#er"te($ "u m"i "ut o &"#să2 ?i "ce"st" pe#tru că *irec!i" "rtelor pl"stice *i# Mi#isterul <rop"-"#*ei er" co#*usă *e
H"#s Aei*em"##$ u# ec4i milit"#t *i# Esse#$ purtător "l i#si-#ei *e "ur " p"rti*ului2 I-#or+#* episo*ul cu "cu"relele lui
Nol*e$ el " str+#s pe#tru >oebbels #umero"se t"blouri "p"r!i#+#* cure#tului Nol*e%Mu#c4 &i le%" recom"#*"t mi#istrului c"
e:presie " "rtei #"!io#"le$ reolu!io#"re2 >oebbels$ &tii#* )#cotro b"te +#tul$ " e:pe*i"t #e)#t+r3i"t t"blourile compromi!ăto"re2
C+#*$ ulterior$ " re6u3"t să subscrie l" "ce"stă co#*"m#"re )# bloc " "rtei mo*er#e$ Aei*em"## " 6ost trecut ime*i"t )#tr%o
mu#că sub"lter#ă )# mi#ister2 Mă )#-ro3e" pe "tu#ci "cest "mestec *e putere &i *e *ocilit"te2 Str"#iu răm+#e" &i 6"ptul că Hitler
pute" s" "ibă o "t+t *e #elimit"tă "utorit"te$ p+#ă &i )# c4estiu#i *e -ust$ c4i"r &i "supr" u#or col"bor"tori ec4i &i 6o"rte
"propi"!i2 >oebbels )&i "răt"se *epe#*e#!" #eco#*i!io#"tă 6"!ă *e el2 )# "cee"&i situ"!ie er"m cu to!ii2 Eu )#sumi$ 6"mili"ri3"t cu
"rt" mo*er#ă$ "m "ccept"t )# tăcere er*ictul lui Hitler2
8e%"bi" isprăisem com"#*" pe#tru >oebbels$ c+#*$ )# iulie ./GG$ "m 6ost su#"t *e l" Niir#ber-2 Acolo se pre-ăte" primul
co#-res "l p"rti*ului$ *e%"cum *e -uer#ăm+#t2 Trebui" c" putere" c+&ti-"tă *e p"rti*ul ictorios să seU 6"că sim!ită &i )#
"r4itectur" *ecorurilor2 Ar4itectul loc"l #u putuse )#să pre3e#t" u# proiect s"tis6ăcător2 U# "io# m%" *us ime*i"t l" Niir#ber-2
Sc4i!ele pe c"re le%"m 6ăcut$ #u pre" bo-"te )# i*ei$ semă#"u cu pu#ere" )# sce#ă *e l M"i$ cu *eosebire" că$ )# locul ste"-urilor
cu p+#3ele lor$ pree*e"m *rept emblemă u# ultur uri"& cu o *esc4i*ere " "ripilor *e peste GE *e metri$ 6i:"t$ c" u# 6luture *e
i#sect"r$ pe #i&te pră9i#i *i# lem#2
?e6ul or-"#i3"!iei *i# Niir#ber-$ #e)#*ră3#i#* să *eci*ă el )#su&i "supr" "cestei propu#eri$ m%" trimis l" Mii#c4e#$ l"
ce#tr"lă2 Scriso"re" pe c"re mi%" *"t%o #u%mi er" 6"or"bilă$ căci$ )# "6"r" Berli#ului$ co#ti#u"m să răm+# tot"l #ecu#oscut2 L"
„C"s" Bru#ă($ *upă to"te "p"re#!ele$ se *ă*e" o import"#!ă e:tr"or*i#"ră "r4itecturii s"u$ m"i bi#e 3is$ p"o"3ărilor 6estie2
8upă c+te" mi#ute$ cu m"p" *e *ese#e )# m+#ă$ "m 6ost co#*us )#tr%o c"meră lu:os mobil"tă; er"m )# 6"!" lui Hess c"re$ 6ără
să mă l"se să orbesc$ " spus; „A&" ce" #um"i ,ii4rerul po"te să 4otăr"scă2( Apoi$ *upă o scurtă co#orbire tele6o#ică$ m%"
"#u#!"t; „,ii4rerul este "c"să$ ă trimit cu o m"&i#ă "colo2( <e#tru prim" *"tă căpătăm o i*ee *espre putere" m"-ică "
cu+#tului „"r4itectură( )# re-imul 4itlerist2
Ne%"m oprit )# 6"!" u#ei c"se cu m"i multe et"9e$ )# "propiere" Te"trului <ri#3re-e#te#2 Locui#!" lui Hitler se -ăse" l"
et"9ul "l *oile"2 Am i#tr"t )#tr%u# estibul )#cărc"t cu sue#iruri s"u c"*o%uri 6ără "lo"re2 ?i mobilierul er" *e prost%-ust2 A
"părut u# "*9ut"#t$ mi%" *esc4is o u&ă spu#+#* #eprotocol"r; „<o6ti!i($ &i i"tă%mă )# 6"!" lui Hitler$ puter#icul c"#cel"r "l
Reic4ului2 <e o m"să se "6l" u# pistol *emo#t"t$ *e l" cură!ire" cărui"$ se p"re$ )l )#trerupsesem2 „)#ti#*e!i%ă "ici *ese#ele($ mi%
" cerut el scurt2 ,ără să se uite l" mi#e$ " )mpi#s )#tr%o p"rte piesele pistolului &i " priit proiectul meu cu i#teres$ *"r 6ără "
pro#u#!" u# cu+#t2 Apoi; „8e "cor*2( At+t" tot2 Vă3+#*u%. că se )#to"rce l" pistol$ "m părăsit )#căpere"$ c"m )#curc"t2
Uimire" celor *e l" Niir#ber- " 6ost 6o"rte m"re c+#* le%"m "*us l" cu#o&ti#!ă "prob"re" *"tă *e Hitler perso#"l2 8"c"
or-"#i3"torii loc"li "r 6i &tiut ce "tr"c!ie po"te să e:ercite o sc4i!ă "supr" lui Hitler$ "tu#ci l" Mu#c4e# s%"r 6i *epl"s"t o m"re
*ele-"!ie$ i"r mie$ )# cel m"i bu# c"3$ mi s%"r 6i )#-ă*uit să p"rticip c" ultimul &i cel m"i pu!i# import"#t membru "l ei2 8"r$ pe
"tu#ci$ -usturile lui Hitler )#că #u er"u cu#oscute *e to"tă lume"2
)# to"m#" lui ./GG$ Hitler " *"t s"rci#ă "r4itectului său *i# Mii#c4e#$ <"ul Lu*Bi- Troost$ c"re co#cepuse "me#"9"re"
tr"#soce"#icului „Europ"( &i tr"#s6orm"re" „C"sei Bru#e($ să re#oe3e temei#ic &i să mobile3e re&e*i#!" *e l" Berli# "
c"#cel"rului Reic4ului2 Trebui" c" lucr"re" să 6ie termi#"tă c+t m"i repe*e2 ?e6ul *e &"#tier "l lui Troost e#e" *e l" Mii#cbe#
&i$ c" "t"re$ #u &ti" #imic *espre obiceiurile 6irmelor *e co#struc!ii *m Berli#2 Hitler &i%" "mi#tit "tu#ci că u# t+#ăr "r4itect )i
termi#"se lui >oebbels o lucr"re )#tr%u# timp #e"&tept"t *e scurt2 A *ispus c" eu să )l "9ut pe "#trepre#orul *i# Mii#c4e# )#
"le-ere" 6irmelor$ să%i pu# l" *ispo3i!ie cu#o&ti#!ele mele prii#* pi"!" co#struc!iilor *i# Berli# &i să mă implic oriu#*e " 6i
#eoie pe#tru c" lucr"re" să 6ie termi#"tă c+t m"i cur+#*2
Ace"stă col"bor"re " )#ceput cu o eri6ic"re mi#u!io"să " re&e*i#!ei c"#cel"rului$ l" c"re "m p"rticip"t eu$ Hitler si &e6ul
său *e &"#tier2 ?"se "#i m"i t+r3iu$ )# primă"r" lui ./G/$ Hitler "e" să scrie )#tr%u# "rticol *espre st"re" "#terio"ră " "cestei
re&e*i#!e; „8upă reolu!i" *i# ./.J$ c"s" " )#ceput trept"t să se *e-r"*e3e2 Nu #um"i &"rp"#t" putre3ise )# multe locuri$ ci si
po*elele er"u complet m+#c"te *e c"ri222 8eo"rece pre*ecesorii mei$ )# -e#er"l$ #u pute"u co#t" să răm+#ă )# 6u#c!ie m"i mult
*e trei s"u ci#ci lu#i$ pe ei #u%i tră-e" i#im" #ici să )#*epărte3e mur*ări" lăs"tă *e cei c"re locuiseră )#"i#te" lor$ #ici să "ibă
-ri9ă c" "cel" c"re i#e *upă ei să mo&te#e"scă o situ"!ie m"i bu#ă *ec+t -ăsiseră ei )#&i&i2 5bli-"!ii *e repre3e#t"re 6"!ă *e
străi#ăt"te #%"e"u$ pe#tru că "ce"st" oricum #u le *ă*e" m"re import"#!ă2 Clă*ire"$ "&"*"r$ se rui#"se complet2 T""#ele &i
po*elele putre3iseră$ t"petul &i t"pi!eri" se stric"seră2 8i# to"te se *e-"9" u# miros -reu *e suport"t2(G
Se e:"-er"$ *esi-ur2 ?i totu&i$ st"re" )# c"re se "6l" "ce"stă c"să er" *e #ecre3ut2 Bucătări"$ "pro"pe 6ără lumi#ă$ "e" #i&te
m"&i#i *e -ătit *i# "ltă epocă2 Loc"t"rii *ispu#e"u #um"i *e o si#-ură b"ie cu o i#st"l"!ie c"re$ pe *e"supr"$ m"i *"t" &i *e l"
s6+r&itul secolului trecut2 E:ist"u &i #umero"se lucruri lipsite *e -ust; u&i " căror opse" imit" lem#ul #"tur"l &i "3e pe#tru 6lori
c"re$ )# re"lit"te$ #u er"u *ec+t cutii *e t"blă m"rmor"tă2 Hitler trium6"; „Aici se e*e )#tr%"*eăr *ecă*ere" )#tre-ii Republici2
Nici măc"r c"s" c"#cel"rului Reic4ului #u po"te 6i "răt"tă u#ui străi#7 m%"& 9e#" să primesc "ici reu# i3it"tor2(
)# 6i#"lul "cestei temei#ice i#spec!ii$ c"re " *ur"t prob"bil trei ore$ "m "9u#s l" po*2 „?i "st" este u&" c"re *uce l" c"s"
eci#ă($ #e%" e:plic"t "*mi#istr"torul c"sei2 „Cum "&"'( „E:istă u# p"s"9 c"re tr"erse"3ă po*urile tuturor mi#isterelor &i
"9u#-e l" Hotelul A*lo#2( „8e ce'( „<e#tru că$ o *"tă cu tulburările *e l" )#ceputul Republicii *e l" Aeim"r$ s%" co#st"t"t că
răscul"!ii pot s"%. i3ole3e pe c"#cel"rul Reic4ului *e lume" e:terio"ră2 <e *rumul "cest" se "si-ură$ )# orice mome#t$ o
retr"-ere2( Hitler " cerut să i se *esc4i*ă u&" &i$ )#tr%"*eăr$ #e%"m pome#it l" A6"cerile E:ter#e$ eci#e cu C"#cel"ri"2 „U&"
trebuie "stup"tă2 N%"em #eoie *e "&" ce"($ " 3is el2
8upă ce "u )#ceput lucrările$ Hitler$ )#so!it *e u# "*9ut"#t$ "păre" "pro"pe )# 6iec"re 3i$ l" "mi"3ă$ pe &"#tier7 urmăre"
*es6ă&ur"re" lucrărilor &i se bucur" să "*ă )#căperile pri#3+#* co#tur2 8upă c+t" timp$ #umero&ii mu#citori )l s"lut"u cu
.E
priete#ie$ #esili!i *e #ime#i$ )# ciu*" celor *oi SS%i&ti )# ciil$ c"re se !i#e"u *iscret )# pl"#ul secu#*$ to"te "ceste" "e"u ce"
*i#tr%o i*ilă2 Se e*e" că Hitler se simte pe &"#tier „c" "c"să(2 El eit" )#să -o"#" *upă popul"rit"te ie6ti#ă2
?e6ul *e &"#tier &i cu mi#e )l )#so!e"m )# "ceste i3ite2 Mo*ul sec )# c"re #e pu#e" )#trebările păre" #e"mic"l; „C+#* " 6i
cură!"tă "ce"stă )#căpere'($ „C+#* or 6i puse 6erestrele'($ „Au sosit *e l" Mimc4e# pl"#urile *e *et"liu' )#că #u' Am să mă
i#terese3 perso#"l l" pro6esor($ cum obi&#ui" el să%. #ume"scă pe Troost2 I#spect"m o )#căpere #ouă; „8"r "ici este *e9" -"t"2
Ieri )#că #u er"2 Acest pro6il *e pl"6o# este 6o"rte 6rumos2 A&" ce" )i reu&e&te *e mi#u#e pro6esorului2( „C+#* cre*e!i că e!i 6i
-"t"' Su#t 6o"rte -răbit2 N%"m "cum *ec+t micul "p"rt"me#t "l Secret"rului *e St"t$ l" m"#s"r*ă2 Acolo #u pot i#it" pe #ime#i2
E ri*icol c+t *e eco#o"mă " 6ost Republic"2 A!i ă3ut i#tr"re"' 8"r li6tul' 5rice m"re m"-"3i# "re u#ul m"i bu#2( Li6tul$ )#tr%
"*eăr$ răm+#e" *i# c+#* )# c+#* )# p"#ă &i 6u#c!io#" #um"i cu trei perso"#e2
E u&or *e im"-i#"t că mă impresio#" "ce"stă #"tur"le!e " lui Hitler2 )# *e6i#iti$ el #u er" #um"i c"#cel"rul Reic4ului$ ci &i
omul c"re rei-or"se >erm"#i"$ cel c"re *ă*e" *e lucru &omerilor &i l"#s" m"ri pro-r"me eco#omice2 8e%"bi" m"i t+r3iu$ "6l+#*
m"i multe "mă#u#te$ "m )#ceput să pricep că )# 9ocul "cest" i#tr" &i o bu#ă *o3ă *e c"lcul prop"-"#*istic2
8upă ce )l )#so!isem *e9" *e *ouă3eci s"u trei3eci *e ori$ m%"m pome#it$ pe p"rcursul u#ei i3ite *e i#spec!ie$ că mă
)#tre"bă; „Vii "stă3i să luăm m"s" )mpreu#ă'( ,ire&te$ mi%" 6ăcut plăcere "cest -est #e"&tept"t *e "propiere$ m"i "les că$ *i#
c"u3" 6irii lui *ist"#te$ #u mi3"sem #icio*"tă pe "&" ce"2
Mersesem "*ese" pe &"#tiere$ *"r tocm"i )# 3iu" "cee" )mi că3use *e pe o sc4elă u# cău& *e mort"r pe costum2 <rob"bil că
"e"m o mutră *estul *e #e6ericită$ pe#tru că Hitler mi%" 3is; „Vi#o )#co"ce2 5 re3olăm #um"i*ec+t2(
)# "p"rt"me#tul său )l "&tept"u *e9" o"spe!i$ pri#tre ei "6l+#%*u%se &i >oebbels$ *estul *e mir"t ă3+#*u%mă )# "cest cerc7
Hitler m%" lu"t cu el )# "p"rt"me#tul perso#"l$ &i%" c4em"t seritorul &i .%" trimis să%i "*ucă 9"c4et" bleum"ri#; „A&"$
*eoc"m*"tă )mbr"c%o pe "st"P( Ast6el "m i#tr"t *upă Hitler )# su6r"-erie &i$ *i#tre to!i o"spe!ii$ mie mi%" ree#it priile-iul să
st"u "lături *e el2 )# mo* ă*it$ )i *ee#isem *r"-2 >oebbels " obser"t cee" ce mie$ *i# prici#" emo!iei$ )mi scăp"se cu
*esă+r&ire; „8um#e"t" por!i *e9" i#si-#" ,ii4rerului0P Nu e 4"i#" *umit"le'( Hitler mi%" lu"t orb" *i# -ură; „Bi#e)#!eles că
#u$ e " me"P(
)# timpul mesei$ Hitler mi%" pus$ pe#tru prim" *"tă$ )#trebări *e or*i# perso#"l2 8e%"bi" "cum "6l" că eu 6ăcusem
p"o"3"re" *e l M"i2 „A&"$ &i Niimber-ul tot *um#e"t"' A 6ost l" mi#e u# "r4itect cu pl"#urileP 8um#e"t" "i 6ost "cel"P222 Să
reu&e&ti să termi#i l" timp lucrările pe#tru >oebbels222 N%"& 6i cre3ut%o #icio*"tăP( Nu m%" )#treb"t *"că su#t membru *e p"rti*2
L" "rti&ti$ "e"m impresi"$ c4estiu#e" "st" )l lăs" *estul *e i#*i6ere#t$ )#
0.

sc4imb$ " rut să &tie c+t m"i multe *espre ori-i#e"$ *espre c"rier" me" c" "r4itect$ *espre re"li3ările t"tălui &i "le bu#icului
meu2
<este c+!i" "#i$ Hitler )&i re"mi#te" *espre "cest episo*; „Te rem"rc"sem cu oc"3i" "celor i3ite *e i#spec!ie2 Căut"m u#
"r4itect cărui" s+%i )#cre*i#!e3 proiectele mele2 Trebui" să 6ie t+#ăr2 Căci$ *upă cum &tii$ "ceste proiecte su#t cu băt"ie lu#-ă2
Am #eoie *e ci#e" c"re să le po"tă co#ti#u" &i *upă mo"rte" me"$ *e ci#e" c"re să le *ucă m"i *ep"rte cu "utorit"te"
co#6erită *e mi#e2 8um#e"t" ei 6i "cel"2(
8upă "t+te" stră*"#ii 3"*"r#ice$ "cum er"m pus pe 6"pte m"ri2 Ae"m *ouă3eci &i opt *e "#i2 C" să pot co#strui ce" )# stil
m"re mi%"& 6i +#*ut$ "i*om" lui ,"ust$ &i su6letul$ )mi -ăsisem u# Me6isto$ c"re #u păre" m"i pu!i# "c"p"r"tor *ec+t cel "l lui
>oet4e2

C"pitolul 0 CATALIKAT5RUL MEU
8e 6elul meu "m 6ost s+r-ui#cios$ *"r mi%" trebuit )#tot*e"u#" u# impuls speci"l c" să pot *" l" ie"lă #oi "ptitu*i#i &i
e#er-ii2 Acum )mi -ăsisem c"t"li3"torul2 U#ul m"i puter#ic &i m"i e6ic"ce #ici că pute"m )#t+l#i2 To"te 6or!ele )mi er"u
solicit"te )#tr%u# ritm *i# ce )# ce m"i "cceler"t &i cu o e:i-e#!ă tot m"i sporită2
Re#u#!"m "st6el l" "*eăr"tul ce#tru *e i#teres "l ie!ii mele *e 6"milie2 Atr"s &i )#6lăcăr"t *e Hitler$ )# mre9ele cărui"
că3usem$ *ee#isem *e%"cum scl"ul mu#cii mele2 Hitler se pricepe" să%&i mobili3e3e col"bor"torii l" 6o"rte m"ri e6orturi2
„5mul cre&te pe măsur" i*e"lurilor s"le($ spu#e" el2
)# timpul celor *ouă3eci *e "#i petrecu!i l" Sp"#*"u m%"m )#treb"t "*ese" ce "& 6i 6ăcut *"că "& 6i i#tuit c4ipul re"l "l lui
Hitler &i "*eăr"t" #"tură " *omi#"!iei e:ercit"te *e el2 Răspu#sul er" &i b"#"l$ &i *eprim"#t2 <o3i!i" me" *e "r4itect "l lui Hitler
)mi *ee#ise i#*ispe#s"bilă2 L" #ici trei3eci *e "#i$ e*e"m *esc4i%3+#*u%mi%se cele m"i ispitito"re perspectie l" c"re "r 6i
putut is" u# "r4itect2
A6"ră *e "ce"st"$ 3elul meu )# mu#că mă scute" *e #i&te probleme c"re$ "ltmi#teri$ #u m%"r 6i ocolit$ )# -r"b" *e 6iec"re 3i
uit"m să%mi m"i pu# "#umite )#trebări 6ără răspu#s2 A&ter#+#* pe 4+rtie "ceste "mi#tiri$ "m 6ost tot m"i uimit &i "poi *e%"
*reptul co#ster#"t co#st"t+#* că$ l" *rept orbi#*$ p+#ă )# ./00 #u -ăsisem "pro"pe #icio*"tă timpul *e " re6lect" "supr"
6"ptelor mele &i *e "%mi "#"li3" propri" me" e:iste#!ă2 Astă3i$ retrospecti$ "m u#eori se#time#tul că$ l" reme" "cee"$ ce" mă
ri*ic" *e l" păm+#t$ mă smul-e" *i# ră*ăci#i &i mă supu#e" u#or #e#umăr"te 6or!e #ecu#oscute2
Cee" ce mă sperie "pro"pe cel m"i mult$ c+#* priesc )#"poi$ este 6"ptul că "tu#ci mă #eli#i&te" u#eori *rumul pe c"re
"puc"sem c" "r4itect &i c"re se )#*epărt" *e *octri#" lui Tesse#oB2 )# sc4imb$ trebuie să 6i "ut se#3"!i" că pe mi#e perso#"l #u
mă prie" +#ăto"re" *e erei$ *e 6r"#cm"so#i$ *e soci"l%*emocr"!i s"u *e m"rtori "i lui le4o"$ *espre c"re "u3e"m orbi#*u%
se )# pre"9m" me"2 Mi se păre" su6icie#t c" eu )#sumi să #u mă b"- )# to"te "ste"2
Membrului *e r+#* "l p"rti*ului i se i#ocul" i*ee" c" m"re" politică e pre" complic"tă$ &i *eci #u pute" 6i c"p"bil s"%&i
6orme3e o părere )# "ce"st" prii#!ă2 8rept urm"re$ te sim!e"i perm"#e#t sub tutelă$ #ime#i #e6ii#* i#it"t să%&i "sume propriile
lui respo#s"bilită!i$ )#tre"-" structură " sistemului "c!io#" )# se#sul *e " #u permite #imă#ui să%&i pu#ă probleme *e co#&tii#!ă2
..
Re3ult"tul er" că to"te *iscu!iile si co#troersele )#tre o"me#i cu "cel"&i cre3 *ee#e"u "bsolut sterile2 Nu pre3e#t" #ici u#
i#teres co#6irm"re" reciprocă *e păreri *e o tot"lă u#i6ormit"te2
Ceri#!"$ e:pres 6ormul"tă$ *e "%!i "sum" respo#s"bilită!i #um"i )# limitele propriului tău *ome#iu er" &i m"i #eli#i&tito"re2
Nu pute"i să te mi&ti *ec+t )# -rupul tău$ 6ie el cel "l "r4itec!ilor s"u cel "l me*icilor$ 9uri&tilor$ te4#icie#ilor$ sol*"!ilor s"u
!ăr"#ilor2 5r-"#i3"!iile pro6esio#"le$ *i# c"re 6iec"re er" mus"i să 6"că p"rte$ se #ume"u C"mere CC"mer" me*icilor$ C"mer"
"rti&tilorH$ i"r "ce"stă *e#umire corespu#*e" e:"ct comp"rtime#tării ie!ii )# secto"re$ sep"r"te )#tre ele *e #i&te 3i*uri2 Cu c+t
sistemul lui Hitler *ur" m"i mult$ cu "t+t se "cce#tu" &i )#c4ist"re" -+#*irii2 8"că s%"r 6i e:ti#s pe o perio"*ă *e c+te"
-e#er"!ii$ cre* că "ce"stă pr"ctică "r 6i 6ost su6icie#tă c" să co#*ucă l" o lă-uire " sistemului$ *eo"rece "m 6i "9u#s l" u# 6el *e
„societ"te )mpăr!ită )# c"ste(2 Mă uime" tot m"i mult co#tr"*ic!i" *i#tre re"lit"te &i „comu#it"te" poporului -erm"#($
procl"m"tă )# ./GG$ căci i#te%$ -r"re" c"re se *ore" er" "st6el #e-"tă$ s"u cel pu!i# )mpie*ic"tă$ )# cele *i# urmă$ "ce"stă
comu#it"te se compu#e" *i# i#*ii3i i3ol"!i2 ?i totu&i$ 6ormul" *upă c"re m"i presus *e to"te „,ii4rerul re6lecte"3ă &i *iri9e"3ă(
#u )#sem#" pe#tru #oi u# simplu slo-"#2 <re*ispo3i!i" pe#tru o "seme#e" cre*i#!ă #eco#*i!io#"tă #i se imprim"se *i# ti#ere!e2
St"tul "utorit"r #e i#culc"se #i&te pri#cipii căror" le-ile ră3boiului le%"u )#ăsprit &i m"i mult c"r"cterul *e co#str+#-ere2 <o"te că
)# 6elul "cest" #e pre-ătiseră c" pe #i&te sol*"!i$ pe#tru u# mo* *e " -+#*i pe c"re%. re)#t+l#e"m )# sistemul lui Hitler2 Ae"m
*iscipli#" )# s+#-e2 <ri# comp"r"!ie$ liber"lismul Republicii *e l" Aeim"r #i se păre" mol+u$ *iscut"bil &i )# #ici u# c"3
*e3ir"bil2
C" să mă pot *uce )# orice mome#t l" &e6ul meu *e lucrări$ )#c4iri"sem )# Be4re#str"sse$ l" c+te" sute *e metri *e
C"#cel"ri" Reic4ului$ u# "telier *e pictură *i# c"re )mi 6ăcusem birou2 Col"bor"torii mei$ ti#eri cu to!ii$ lucr"u *e *imi#e"!"
p+#ă #o"pte" t+r3iu$ 6ără să se m"i -+#*e"scă l" i"!" lor perso#"lă2 8e9u#ul se re*uce"$ *e obicei$ l" c+te" s"#*iciuri$ &i *e%
"bi" către or" FF #e )#c4ei"m$ epui3"!i$ 3iu" *e lucru )#tr%o c"6e#e" "propi"tă$ „<6ăl3er Aei#stube($ u#*e$ *upă ce m"i *iscut"m
lucrările *e peste 3i$ lu"m o mică -ust"re2
Totu&i$ m"rile come#3i )#că se lăs"u "&tept"te2 Hitler )mi com"#*"$ *i# c+#* )# c+#*$ lucrări ur-e#te &i păre" să mă
"precie3e$ m"i "les pe#tru "ptitu*i#e" me" *eosebită *e " le *uce r"pi* l" bu# s6+r&it2 Cele trei 6erestre "le c"bi#etului *e lucru
"l 6ostei C"#cel"rii$ situ"t l" primul et"9$ *ă*e"u spre Ail4elmspl"t32 )# primele lu#i "le "#ului ./GG$ )# "ce"stă pi"!ă se "*u#"u
"pro"pe tot timpul mul!imi *e o"me#i c"re cere"u )# cor să%. "*ă pe „,ii4rer($ 8rept urm"re$ lui Hitler )i *ee#ise imposibil să
m"i lucre3e )# "ce"stă c"mer" c"re &i "&" #u%i plăce"2 „ Mult pre" micăP( *ecl"r" el2 „Cu cei &"i3eci *e metri pătr"!i "i ei$ e
#um"i bu#ă pe#tru u#ul *i#tre col"bor"torii mei2 U#*e să i"u loc cu u# o"spete o6ici"l' Cum" )# col!i&orul ăst"' ?i "cest birou
este tocm"i bu# pe#tru *irectorul meu *e c"bi#et2(

Hitler r"%" )#sărci#"t să%i tr"#s6orm )# c"bi#et *e lucru o s"lă c"re *ă*e" spre -ră*i#ă2 Ci#ci "#i se mul!umise cu "ce"stă
)#căpere pe c"re o co#si*er"se )#să *e l" )#ceput proi3orie2 8"r$ )# cur+#*$ #%"e" să%. m"i s"tis6"că #ici c"bi#etul *e lucru *i#
#ou" C"#cel"rie$ co#struită )# ./GJ2 )# C"#cel"ri" *e6i#itiă c"re$ *upă pl"#urile 6ăcute )# co#6ormit"te cu i#struc!iu#ile s"le$
trebui" să 6ie -"t" p+#ă )# ./1E$ se preă3use$ pe#tru Hitler &i pe#tru succesorii lui *i# secolele iito"re$ o s"lă *e lucru ime#să2
Cu cei /=E *e metri pătr"!i "i ei$ "r 6i 6ost *e &"ispre3ece ori m"i m"re *ec+t "cee" " pre*ecesorilor2 Acestei săli )i "*ău-"sem
totu&i$ *upă ce *iscut"sem cu Hitler$ u# c"bi#et i#tim ce măsur" reo =E *e metri pătr"!i2
Vec4iul birou urm" să 6ie *e3"6ect"t2 Hitler #u m"i oi" să i#ă "ici *ec+t pe#tru " "păre" )# #oul „b"lco# istoric($ pe c"re
.%"m co#struit )# m"re -r"bă2 8i# "cest loc pute" să s"lute )# oie mul!ime"2 „,ere"str"($ *ecl"r" el s"tis6ăcut$ „mi%er" mult
pre" i#como*ă$ #u er"m ă3ut *i# to"te păr!ile2 Nu pute"m totu&i s" mă "plec )# "6"ră2( Ar4itectul primei #oi C"#cel"rii$
pro6esorul E*u"r* Mobst Sie*ler *e l" ?co"l" Superio"r" Te4#ică *i# Berli#$ " protest"t co#tr" "cestui "*"os$ i"r L"mmers$ &e6ul
C"#cel"riei Reic4ului$ " co#6irm"t că proce*eul #ostru er" o )#călc"re " *reptului *e "utor2 Hitler " respi#s$ *ispre!uitor$ "ce"stă
obiec!ie; „Sie*ler " *es6i-ur"t to"tă pi"!" Ail4elm2 Cee" ce " co#struit el se"mă#ă ci clă*ire" "*mi#istr"tiă " u#ui co#cer# "l
săpu#ului$ #u cu ce" c"re să repre3i#te ce#trul Reic4ului2 Ce%o 6i cre3+#* el' C%o să%mi co#strui"scă &i b"lco#ul'( A 6ost )#să
*e "cor* să%. *espă-ube"scă pe pro6esor$ com"#*+#*u%i o lucr"re2
C+te" lu#i m"i t+r3iu$ " trebuit să co#struiesc u# b"r"c"me#t pe#tru lucrătorii *e l" "utostr"*" c"re *e%"bi" i#tr"se )# lucru2
Nemul!umit *e co#*i!iile *e c"3"re *e p+#ă "tu#ci$ Hitler mi%" cerut să%i pu# l" pu#ct u# mo*el c"re să po"tă 6i 6olosit pe to"te
&"#tierele2 Cu sp"!ii *ece#te pe#tru bucătărie$ cu spălătorie &i *u& pe#tru s"l" comu#ă &i c"bi#e *e *ouă p"turi pe#tru *ormit$
"cest mo*el er"$ #e)#*oiel#ic$ m"i bu# *ec+t tot ce se pr"ctic"se p+#ă "tu#ci )# m"terie *e c"3"re pe &"#tiere2 Hitler s%" i#teres"t
)# "mă#u#t *e mo*el$ cer+#*u%mi să%i r"porte3 *espre re"c!i" lucrătorilor l" "ce"st" i#o"!ie2 A&" mi%. im"-i#"sem eu pe
,ii4rerul #"!io%#"l%soci"listP
<+#ă să se termi#e tr"#s6orm"re" C"#cel"riei$ Hitler " locuit )# "p"rt"me#tul Secret"rului său *e St"t$ L"mmers$ l" ultimul
et"9 "l re&e*i#!ei o6ici"le2 Aici "m lu"t p"rte l" multe *e9u#uri s"u *i#euri2 Se"r" se "*u#" suit" obi&#uită " lui Hitler$ "*ică
&o6erul lui *e "#i *e 3ile$ Sc4recN$ Sepp 8ietric4$ com"#*"#tul -ăr3ii perso#"le SS$ *r2 8ietric4$ &e6ul *e presă$ BriicN#er &i
Sc4"ub$ cei *oi "*9ut"#!i$ precum &i Hei#ric4 Ho6m"##$ 6oto-r"6ul său2 Cum #u "e" o c"p"cit"te m"i m"re *e 3ece perso"#e$
m"s" er" "pro"pe )#tot*e"u#" completă$ )# sc4imb$ l" pr+#3 e#e"u )# speci"l ec4ii lui to"ră&i *e luptă *e l" Mu#c4e#$
precum Am"##$ Sc4B"r3 &i Esser s"u >"uleiterul A"-#er$ "*ese" si Aerli#$ *irectorul 6ili"lei mii#c4e#e3e " lui 8"imler%Be#3$
c"re%i 6ur#i3" lui Hitler "utomobilele2 Mi#i&trii e#e"u r"r7 &i pe Himmler )l e*e"m l" 6el *e pu!i# c" &i pe Ro4m s"u Streic4er$
*"r 6o"rte *es pe >oebbels &i >ori#-2 E:clu&i er"u$ )#că *e pe "tu#ci$ to!i 6u#c!io#"rii *i# "#tur"9ul c"#cel"rului2 A&"$ *e pil*ă$
L"mmers$ m"i%m"rele c"sei$ #u " 6ost i#it"t #icio*"tă2 8esi-ur$ "bse#!" "ce"st" )&i "e" r"!iu#ile ei2
Hitler obi&#ui" să -lose3e )# cercul "cest" pe m"r-i#e" )#t+mplărilor 3ilei2 ,ără m"re pompă$ el )&i termi#"$ pur &i simplu$
ce "e" *e termi#"t pe 3iu" respectiă2 <oeste" cu plăcere cum reu&ise să sc"pe *e birocr"!i" c"re "me#i#!" să%i su6oce
"ctiit"te" lui *e c"#cel"r; „)# primele săptăm+#i mi se pre3e#t"u spre "prob"re to"te 6le"curile$ )# 6iec"re *imi#e"!ă -ăse"m pe
m"să te"#curi *e 4+rtii$ &i oric+t "& 6i lucr"t$ olumul tot #u scă*e"2 <+#ă c+#*$ )#tr%o 3i$ "m pus c"păt cu *esă+r&ire "cestei
.F
t+mpe#iiP 8"că "& 6i co#ti#u"t să lucre3 "&"$ #%"& m"i 6i "9u#s l" re3ult"te po3itie$ pe#tru c" pur &i simplu #u mi se lăs"
#icio*"tă timp pe#tru re6lec!ie2 C+#* "m re6u3"t să mă m"i uit peste 4+rtii$ mi s%" spus c" "st" *uce l" )#t+r3iere" u#or *eci3ii
import"#te2 8"r #um"i )# 6elul "cest" "m căpăt"t re"lme#te posibilit"te" să re6lecte3 "supr" lucrurilor cu "*eăr"t import"#te2
Ast6el$ eu su#t "cel" c"re *etermi#ă eolu!i" lucrurilor$ &i #u 6u#c!io#"rii mă *etermi#ă pe mi#e2(
U#eori orbe" *espre călătoriile lui; „Nu se po"te im"-i#" u# &o6er m"i bu# *ec+t Sc4recN2 M"&i#" #o"stră cu compresor
mer-e" cu .DE Nm l" oră2 Rul"m tot*e"u#" 6o"rte repe*e$ *"r$ )# ultimii "#i$ i%"m or*o#"t lui Sc4recN să #u m"i *epă&e"scă JE2
Vă *"!i se"m"$ *"că mi s%"r )#t+mpl" ce"'P Er" o m"re *istr"c!ie să #e !i#em *upă m"&i#ile "meric"#e2 Nu%i lăs"m p+#ă #u se
"mbi!io#"u să "pese &i m"i t"re pe "cceler"!ie$ *"r m"&i#ile "cestor "meric"#i su#t o porcărie )# comp"r"!ie cu u# Merce*es2
Motorul lor #u 6ăce" 6"!ă situ"!iei &i$ l" u# mome#t *"t$ ce*"$ "&" că er"u #eoi!i să opre"scă l" m"r-i#e" &oselei$ &i ce m"i
mutre 6ăce"uP A&" le trebui"P(
)# 6iec"re se"ră se or-"#i3"$ cu "9utorul u#ui "p"r"t primiti$ o proiec!ie c"re cupri#*e"$ pe l+#-ă "ctu"lită!i$ u#ul s"u *ou"
6ilme "rtistice2 L" )#ceput$ te4#icie#ii er"u 6o"rte #epricepu!i )# m+#uire" "p"r"turii2 A*ese" im"-i#e" "păre" i#ers"tă s"u se
rupe" 6ilmul2 <e "tu#ci$ Hitler prie" tre"b" "st" cu m"i multă *et"&"re *ec+t "*9ut"#!ii săi$ c"re *e%"bi" "&tept"u să le
*emo#stre3e sub"lter#ilor cu ce putere i%" )#estit „?e6ul(2
,ilmele le "le-e"u Hitler &i >oebbels2 8e cele m"i multe ori$ er" orb" *espre pelicule c"re rul"u &i )# ci#em"to-r"6ele
Berli#ului2 Hitler pre6er" 6ilme i#o6e#sie$ *e *iertisme#t$ *e *r"-oste &i *e societ"te2 Trebui" să se 6"că rost c+t m"i cur+#* *e
to"te 6ilmele cu M"##i#-s &i Rii4m"##$ cu He##V <orte#$ Lil 8"-oer$ 5l-" Ce4o"$ K"r"4 Le"#*er s"u Me##V Mu-o2 L" 6ilmele
*e reistă$ cu multe picio"re -o"le$ pute"i 6i si-ur *e "pl"u3ele lui Hitler2 Ve*e"m multe pro*uc!ii străi#e$ i#clusi pe cele c"re
răm+#e"u i#"ccesibile publicului -erm"#$ )# sc4imb$ lipse"u "pro"pe cu *esă+r&ire 6ilmele *espre sport &i "lpi#ism$ *espre
"#im"le s"u peis"9e ori 6ilmele *ocume#t"re *espre !ări străi#e2 El #u -ust" *eloc #ici 6ilmele comice$ c"re )mi plăce"u mult pe
"tu#ci$ c" *e pil*ă cele cu Buster Oe"to# s"u C4"rlie C4"pli#2 <ro*uc!i" -erm"#ă #u pri*i*e" #ici pe *ep"rte să "si-ure cele
*ouă 6ilme 3il#ice2 8e "cee"$ u#ele se proiect"u *e *ouă &i c4i"r *e m"i multe ori2 Surpri#3ător este că #u se repro-r"m"u
#icio*"tă *r"mele &i că$ )# sc4imb$ se repet"u "*ese" 6ilme *e m"re spect"col s"u cele cu "rti&tii lui pre6er"!i2 5biceiul *e " cere
să i se pre3i#te )# 6iec"re se"ră u#ul s"u *ouă 6ilme .%" păstr"t p+#ă l" )#ceputul ră3boiului2
L" u#" *i#tre "ceste mese *e pr+#3$ )# i"r#" lui ./GG$ mă "6l"m l+#-ă >ori#-; „Speer ă 6"ce "p"rt"me#tul$ mei# ,ii4rer'
El e "r4itectul *um#e"o"stră'( Nu er"m$ *"r Hitlcr " 3is că *"2 „Atu#ci permite!i să mi%. re"me#"9e3e &i pe "l meu2( Hitler "
)#cuii#!"t$ i"r >ori#-$ 6ără să mă )#trebe *"că re"u &i su#t *ispus$ m%" lu"t *upă m"să )# m"rele lui "utomobil *ec"pot"bil &i
m%" t+r+t c" pe o pr"*" *e pre! p+#ă l" el "c"să$ )&i "lesese 6ost" re&e*i#!ă *e sericiu " mi#istrului prusi"# "l Comer!ului$
co#struită cu m"re c4eltui"lă *e st"tul prus"c )#"i#te *e ./.0$ )#tr%u#" *i#tre -ră*i#ile *i# sp"tele pie!ei Leip3i-2
8o"r cu c+te" lu#i )# urmă$ "ce"stă locui#!ă 6usese$ l" i#*ic"!iile lui >ori#-$ re"me#"9"tă$ tot cu m"re c4eltui"lă &i pe b"#ii
st"tului prus"c2 Hitler o ă3use &i lăs"se să%i sc"pe c+te" 6r"3e pe u# to# *e3"prob"tor; „)#tu#eco"săP Cum po"te ci#e" să
locui"scă )#tr%u# "seme#e" )#tu#eric' Comp"ră cu "st" lucr"re" pro6esorului meuP Totul e lumi#os$ cl"r &i simpluP( 8e 6"pt$ eu
-ăsisem u# *esi& *e col!i&o"re rom"#tice$ *e mici )#căperi "+#* 6erestre cu -e"muri )#tu#ec"te$ *e t"piserii -rele *i# c"ti6e" &i
u# mobilier Re#"iss"#ce 6o"rte m"si2 Te )#t+mpi#" u# 6el *e c"pelă sub sem#ul s"sticii$ *"r #oul simbol er" 6i:"t &i )# restul
)#căperilor$ *e pl"6o"#e$ pe pere!i &i pe *u&umele2 Ai 6i 3is că "ici$ )# orice mome#t$ st"u să se petre"că ee#ime#te *eosebit *e
solem#e &i *e tr"-ice2
C"r"cteristică pe#tru sistem$ c" &i pe#tru to"te re-imurile tot"lit"re$ er" sc4imb"re" i#st"#t"#ee pe c"re o pro*useseră l"
>ori#- critic" lui Hitler &i e:emplul pe c"re "cest" )l *ă*e"2 8o"*ă că " re#u#!"t #um"i*ec+t l" *ecorul *e cur+#* pus l" pu#ct$
*e&i$ prob"bil$ s%"r 6i sim!it m"i bi#e )# mi9locul "cestui i#terior$ pe#tru că er" m"i potriit cu 6ire" lui; „Aici să #u răm+#ă "&"2
Eu u#ul #u pot să su6ăr "&" ce"2 ,ă cum rei2 )!i *"u tem"$ totul e să i"să c" l" ,ii4rer2( Er" o com"#*ă 6rumo"să2 Costul
lucrării$ c" *e obicei$ #%"e" #ici o import"#!ă pe#tru >ori#-2 8e "seme#e"$ "u 6ost *"!i 9os c+!i" pere!i pe#tru c" mul!ime" *e
c"mere *e l" p"rter să se tr"#s6orme )# p"tru )#căperi sp"!io"se$ *i#tre c"re ce" m"i m"re$ c"re trebui" să 6ie c"bi#etul *e lucru$
măsur" "pro"pe .0E *e metri pătr"!i$ &i "st6el să se "propie c" *ime#siu#i *e cel "l lui Hitler2 S%" "*ău-"t o co#struc!ie u&o"ră
*i# r"me *e bro#3 pl"c"te cu sticlă2 Bro#3ul 6ii#* *e6icit"r$ trebui" c" 6olosire" "cestui met"l să !i#ă co#t *e "#umite restric!ii$ "
căror #esocotire er" p"sibilă *e m"ri pe*epse$ cee" ce )#să pe#tru >ori#- #u repre3e#t" c+tu&i *e pu!i# o problemă2 Er"
e#tu3i"sm"t$ se bucur" *e 6iec"re *"tă c+#* i3it" &"#tierul &i$ r"*ii#* *e 6ericire c" u# copil *e 3iu" lui$ )&i 6rec" m+i#ile &i
r+*e"2
Mobilierul lui >ori#- se 6ăcuse pe măsur" corpole#!ei lui2 U# ec4i birou Re#"iss"#ce "e" o m"siit"te ie&it" *i# comu#$
i"r 6otoliul$ "l cărui spăt"r se ri*ic" mult *e"supr" c"pului$ 6usese$ prob"bil$ tro#ul reu#ui pri#!2 <e birou pusese *ouă s6e&#ice
*i# "r-i#t cu "b"9ururi supr"*ime#sio#"te &i o 6oto-r"6ie e#ormă " lui Hitler; ori-i#"lul pe c"re i%. *ăruise Hitler #epăr+#*u%i%se
su6icie#t *e impu#ător$ )l *ă*use l" 6oto-r"6 să i%. măre"scă *e p"tru ori2 Vi3it"torii săi er"u uimi!i *e o#o"re" ce i se 6ăcuse$
căci to"tă lume"$ )# p"rti* &i )# cercurile -uer#"me#t"le$ &ti" că Hitler 6ăce" c"*ou 6iecărui" *i#tre p"l"*i#ii săi c+te o
6oto-r"6ie *e "cee"&i mărime pe#tru to!i$ )#tr%o r"mă *i# "r-i#t proiect"tă )# "cest scop *e *o"m#" Troost2
)# estibul er" suspe#*"t u# t"blou uri"& c"re pute" 6i tr"s spre t""#$ pe#tru " lăs" libere #i&te *esc4i3ături ce comu#ic"u
cu o s"lă *e proiec!ie situ"tă )# sp"tele peretelui2 T"bloul mi se păre" cu#oscut2 8e 6"pt$ >ori#-$ *upă cum "m "6l"t$ cu 6elul lui
imperti#e#t *e " 6i$ )i *ă*use or*i# *irectorului „său( prusi"# *e l" Mu3eul O"iser ,rie*ric4 să%i tr"#s6ere )# "p"rt"me#t celebrul
t"blou "l lui Rube#s 8i"#" l" +#ăto"re *e cerbi$ p+#ă "tu#ci u#" *i#tre cele m"i rem"rc"bile c"po*opere "le "cestui mu3eu2
)# timpul lucrărilor$ >ori#- " locuit )# p"l"tul pre&e*i#telui Reic4st"-ului$ i3"i *e Reic4st"-$ o co#struc!ie *e l" )#ceputul
secolului II cu puter#ice remi#isce#!e *i#tr%u# rococo epi-o#ic2

Aici "e"u loc *iscu!iile #o"stre *espre co#6i-ur"!i" re&e*i#!ei s"le *e6i#itie2 A*ese" er" *e 6"!ă u#ul *i#tre *irectorii
solicit"telor „Ateliere reu#ite($ *om#ul <"epNe$ u# *om# m"i )# +rstă$ cu părul căru#t$ pli# *e cele m"i bu#e i#te#!ii$ pri#tre
.G
c"re &i "cee" *e "%i plăce" lui >ori#-$ *"r timor"t *e 6elul repe3it &i #ece%remo#ios cu c"re "cest" obi&#ui" să%&i tr"te3e
subor*o#"!ii2 Ne "6l"m )#tr%o 3i$ )mpreu#ă cu >ori#-$ )#tr%o c"meră "i cărei pere!i er"u "coperi!i *e sus p+#ă 9os cu tr"#*"6iri )#
b"sorelie6$ "&" cum cere" stilul #eorococo Bil4elmi"# % ur+!e#i" )#truc4ip"tă2 Ast" &ti" &i >ori#-$ c+#* .%" )#treb"t pe <"epNe;
„Cum -ăsi!i "ce"stă *ecor"!iu#e$ *om#ule *irector' Nu e re"$ "&"%i'( )# loc să răspu#*ă că e oribilă$ *om#ul )# +rstă s%"
pier*ut cu 6ire" si$ #er+#* să se pu#ă rău cu )#"ltul său com"#*it"r &i clie#t$ " *"t u# răspu#s e"3i2 >ori#-$ mirosi#*
posibilit"te" u#ei -lume$ mi%" 6ăcut sem# cu oc4iul pe#tru " mă 6"ce complice &i " co#ti#u"t; „8"r$ *om#ule *irector$ #u -ăsi!i
c" e 6rumo"să' I#te#!io#e3 să ă pu# să%mi *ecor"!i to"te c"merele )# m"#ier" "ce"st"2 Am orbit *espre "st"$ #u%i "&"$
*om#ule Speer'( „8"$ 6ire&te$ se lucre"3ă *e9" l" *ese#e2( „Atu#ci$ *om#ule *irector($ " relu"t >ori#-$ „e*e!i$ ăst" este #oul
#ostru stil2 Su#t si-ur că ă pl"ce2( 8irectorul se%#torsese$ co#&tii#!" lui *e "rtist 6ăc+#* să%i "p"ră brobo"#e *e tr"#spir"!ie pe
6ru#te2 B"rbi&o#ul )i tremur" *e #eli#i&te2 >ori#- )&i pusese )# mi#te să%. 6or!e3e pe bătr+# să *ecl"re că%i pl"ce; „8eci$ uit"!i%ă
bi#e l" "cest perete2 Ce mi#u#"!i su#t tr"#*"6irii "ce&ti" că!ărătoriP C" &i c+#* "m 6i )# "er liber$ sub o boltă *e tr"#*"6iri2 ?i
pute!i să #u ă e#tu3i"sm"!i pe#tru "&" ce"'( „B" *"$ b" *"P( " răspu#s$ *isper"t$ bietul om2 „<e *um#e"o"stră$ c" e:pert )#
"rtă$ "r trebui$ #u%i "&"$ să ă e#tu3i"sme3e o "seme#e" lucr"re2 Spu#e!i%mi$ #u -ăsi!i că%i 6rumo"să'( A&" s%" lu#-it 9ocul p+#ă
c+#* *irectorul " ce*"t$ mim+#* e#tu3i"smul c"re i se cere"2 „A&" su#t to!iP( co#st"t"se >ori#-$ pli# *e *ispre!$ *upă plec"re"
*irectorului2 ?i$ )#tr%"*eăr$ "&" er"u to!i$ #e6ii#* o e:cep!ie #ici >ori#- )#su&i c"re #u m"i pri*i*e"$ )# timpul meselor lui
Hitler$ să%i spu#ă c+t *e lumi#os &i *e sp"!ios o să 6ie "p"rt"me#tul lui; „E:"ct c" "l *um#e"o"stră$ mei# ,ii4rerP(
8"că Hitler "r 6i "ccept"t să i se c"!ere tr"#*"6iri pe pere!i$ >ori#- "r 6i cerut &i el tr"#*"6iri2
8i# i"r#" lui ./GG$ l" #um"i c+te" lu#i *upă primul meu *e9u# l" Hitler$ 6ăce"m p"rte *i# cercul i#timilor c"re%.
)#co#9ur"u$ )# "6"ră *e mi#e$ pu!i#i "u 6ost "cei" c"re să se 6i bucur"t *e u# tr"t"me#t priile-i"t2 ,ără )#*oi"lă$ Hitler mă "-re"
)# mo* *eosebit$ *e&i *e 6elul meu er"m re!i#ut &i t"citur#2 A*ese" m%"m )#treb"t *"că #u%&i proiect" "supr" me" isul
#e)mpli#it "l ti#ere!ii; "cel" *e " *ee#i u# m"re "r4itect2 8"r$ cu comport"me#tul "*ese" i#tuiti "l lui Hitler$ este -reu *e -ăsit
o e:plic"!ie s"tis6ăcăto"re pe#tru simp"ti" pe c"re mi%o "răt"2
Er"m )#că 6o"rte *ep"rte *e orie#t"re" me" cl"sicistă *e m"i t+r3iu$ )#t+mpl"re" " 6ăcut să se păstre3e u# proiect pe c"re%.
6ăcusem pe#tru u# co#curs$ )# to"m#" lui ./GG$ *esc4is tuturor "r4itec!ilor -erm"#i$ &i "#ume pl"#urile pe#tru &co"l" *e c"*re
superio"re " p"rti*ului *e l" Mti#c4e#%>ru#B"l*2 <roiectul se ":" *e9" pe i*ee" *e repre3e#t"tiit"te$ *"r )#că m"i purt" pecete"
eco#omiei *e mi9lo"ce pe c"re o )#ă!"sem *e l" Tesse#oB2
)#"i#te *e lu"re" *eci3iei$ Hitler e:"mi#"se proiectele )mpreu#ă cu Tesse#oB &i cu mi#e2 Sc4i!ele 6useseră pre*"te 6ără
i#*ic"re" #umelui$ "&" cum e re-ul" l" co#cursuri2 Eu$ bi#e)#!eles$ "m pic"t2 8e%"bi" *upă selec!ie$ )#tr%o *iscu!ie *e "telier$
c+#* #umele c"#*i*"!ilor er"u *e9" cu#oscute$ Troost " recom"#*"t proiectul meu "te#!iei lui Hitler2 Spre uimire" me"$ "cest" &i
.%" "mi#tit cu preci3ie$ *e&i #u%. ă3use m"i mult *e c+te" secu#*e &i pri#tre "lte o sută2 I-#or+#* l"u*ele lui Troost$ #u " scos
u# cu+#t; prob"bil$ )# oc4ii lui$ #u er"m )#că "r4itectul pe c"re &i%. im"-i#"2
L" 6iec"re *ouă%trei săptăm+#i$ Hitler mer-e" l" Mii#c4e#7 *i# ce )# ce m"i *es mă lu" &i pe mi#e2 8e l" -"r"$ se *uce"
*irect l" "telierul pro6esorului Troost2 )# tre#$ se tot )#treb" "supr" *ese#elor pe c"re le " 6i 6i#"li3"t „pro6esorul(2 „<l"#ul
p"rterului *e l" QC"s" ArteiR prob"bil că l%o 6i mo*i6ic"t($ spu#e" el cu i"cit"te2 „Trebui" să%i m"i "*ucă #i&te )mbu#ătă!iri222
5 6i proiect"t *e9" *et"liile pe#tru su6r"-erie' ?i "poi om pute" e*e" prob"bil sc4i!ele pe#tru sculpturile lui A"cNerle2(
Atelierul se "6l" pe T4eresie#str"sse$ #u *ep"rte *e ?co"l" Superio"ră Te4#ică$ )# 6u#*ul u#ei cur!i lăs"te )# p"r"-i#ă2
Trebui" să urci *ouă et"9e pe o sc"ră sărăcăcio"să$ c"re #u m"i 6usese 3u-răită *e "#i *e 3ile2 Troost$ co#&tie#t *e po3i!i" lui$
#u e#e" #icio*"tă )# )#t+mpi#"re" lui Hitler pe scări &i #ici #u%. co#*uce" p+#ă 9os2 8upă ce er" s"lut"t )# estibul$ "cest" )&i
e:prim" #erăb*"re"; „Nu m"i pot "&tept"$ *om#ule pro6esorP Arăt"!i%mi ce #oută!i "e!i2( ?i ime*i"t i#tr"m )# "telier$ u#*e$
re3er"t &i si-ur *e si#e c" )#tot*e"u#"$ Troost #e "răt" pl"#uri &i sc4i!e2 8"r primului "r4itect "l lui Hitler #u%i mer-e" m"i bi#e
*ec+t "e" să%mi me"r-ă mie m"i t+r3iu$ căci "cest" r"r )&i e:teriori3" e#tu3i"smul2
Apoi$ „*o"m#" pro6esor($ c"re se ocup" cu *ecor"re" )#căperilor C"sei ,ii4rerului *i# Mii#c4e#$ pre3e#t" e&"#tio"#e *e
sto6e &i 3u-răeli$ combi#"te cu *iscre!ie &i r"6i#"me#t$ l" *rept orbi#* mult pre" *iscrete pe#tru Hitler &i -usturile lui pe#tru
culori !ipăto"re2 8"r "ceste" )i plăce"u2 Atmos6er" *e bo#to# bur-4e3$ "tu#ci l" mo*ă )# societ"te" bo-"tă$ )l "tră-e" )# mo*
*eosebit$ cu lu:ul ei *ece#t2 Ast" *ur" )#tot*e"u#" *ouă s"u m"i multe ore2 Apoi$ Hitler )&i lu" u# scurt *"r cor*i"l răm"s%bu#$
c" *e%"bi" *upă "cee" s" me"r-ă l" el "c"să2 8"r #u plec" p+#ă #u%mi spu#e"; „<e#tru pr+#3$ #e )#t+l#im l" Q5steri"R2(
L" or" obi&#uită$ c"m pe l" .0$GE$ mă *uce"m l" „5steri" B""ri"($ u# mic rest"ur"#t 6rece#t"t *e "rti&ti$ "9u#s l" o
reput"!ie #e"&tept"tă$ *eo"rece *ee#ise loc"lul pre6er"t "l lui Hitler2 Te%"i 6i "&tept"t să -ăse&ti "ici m"i *e-r"bă u# -rup *e
"rti&ti cu plete &i cu bărbi stu6o"se$ str+#&i )# 9urul lui Le#b"c4 s"u StucN$ *ec+t pe Hitler$ cu "#tur"9ul lui )# u#i6ormă s"u pus l"
&"pte "ce2 El se sim!e" bi#e l" „5steri"(2 C" u#ui" c"re #u putuse #icio*"tă să *ei#ă "rtist$ lui )i 6ăce" plăcere "cest me*iu spre
c"re #ă3uise c+#*" &i c"re *e%"cum pe#tru el er" ce" *epă&it$ r"t"t2
Cercul restr+#s "l i#it"!ilor c"re%. "&tept"u pe Hitler$ c+teo*"tă ore )#tre-i$ cupri#*e" u# "*9ut"#t$ >"uleiterul B""riei$
A"-#er$ )# c"3 că se *e3metice" *i# be!ie$ 6oto-r"6ul său *e curte$ Ho6m"##$ c"re%. )#so!e" tot*e"u#" peste tot si c"re$ u#eori$
l" or" "cee" er" *e9" u&or "me!it$ simp"tic" Miss Mit6or*$ pe c"re o e*e"m 6o"rte *es$ &i$ *i# c+#* )# c+#*$ u# sculptor s"u u#
pictor2 Apoi m"i er" &e6ul *e presă "l Reic4ului$ *r2 8ietric4$ &i$ #icio*"tă lipsă$ u# perso#"9 tot"lme#te &ters$ M"rti# Borm"##$
secret"rul lui Ru*ol6 Hess2 <e str"*" "&tept"u c+te" sute *e o"me#i căror" pre3e#!" #o"stră le *ă*e" certitu*i#e" că „el( "
e#i2
Acl"m"!iile 6re#etice *e "6"ră )i "#u#!"u sosire"2 Hitler se )#*rept" "poi spre col!ul pre6er"t$ *espăr!it *e restul sălii pri#tr%
u# perete semi)#"lt2 <e reme 6rumo"să$ #e "&e3"m l" o m"să "6"ră$ )# curticică$ sub u# 6el *e umbr"r2 Hitler s"lut" p"tro#ul &i
pe cele *ouă serito"re cu u# 9oi"l; „Ei$ ce bu#ătă!i "e!i "3i' R"ioli' 8"că #%"r 6i "&" -usto"seP222 Su#t pre" ispitito"reP(
<oc#i#* *i# *e-ete$ Hitler )&i co#ti#u" come#t"riul; „Totul "r 6i 6rumos l" *um#e"t"$ *om#ule 8eutelmoser$ *"r ce 6"c cu
.0
siluet"' 8um#e"t" ui!i că ,ii4rerul #u po"te să mă#+#ce tot ce%i po6te&te i#im"2( 5*"tă "ceste" spuse$ stu*i" )#*elu#- me#iul &i
"le-e" r"ioli2
,iec"re com"#*" ce%i plăce"; &#i!el$ -ul"&$ i# u#-uresc ărs"t7 )# ciu*" -lumelor pe c"re le 6ăce" Hitler cu "ce"stă oc"3ie
re6eritor l" „m+#cătorii *e c"*"re( &i „băutorii *e i#($ to"tă lume" se ospăt" )# oie2 Aici er"i )#tre "i tăi2 Se respect" o
)#!ele-ere t"cită co#6orm cărei" er" i#ter3is să se *iscute politică2 Si#-ur" e:cep!ie o 6ăce" Miss Mit6or* c"re$ c4i"r &i m"i
t+r3iu$ c+#* rel"!iile *i#tre cele *ouă !ări s%"u )#cor*"t$ se )#căpă!+#" să ple*e3e pe#tru p"tri" ei 6ăc+#*u%.$ pur &i simplu$ pe
Hitler să c"*ă l" o )#oi"lă cu A#-li"$ )# po6i*" "titu*i#ii #e-"tiist%re3er"te " lui Hitler$ i#siste#!ele ei #u "u slăbit )# to!i
"ce&ti "#i2 Apoi$ )# "ce" 3i *e septembrie ./G/$ c+#* e#-le3ii "u *ecl"r"t ră3boi >erm"#iei$ e" s%" *us )# >ră*i#" E#-le3ă *i#
Mii#c4e# &i " )#cerc"t s" se si#uci*ă$ *"r cu u# pistol pre" mic2 Hitler " *"t%o )# -ri9" celor m"i bu#i speci"li&ti *i# Mii#c4e# &i$
)# cele *i# urmă$ l" or*i#"l lui$ " 6ost tr"#sport"tă cu o m"&i#ă speci"lă p+#ă )# A#-li"$ trec+#* pri# Ele!i"2
)# timpul meselor #u orbe"m "pro"pe #icio*"tă *espre "ltce" *ec+t *espre )#tree*ere" pe c"re o "useserăm *e
*imi#e"!ă cu pro6esorul2 Hitler #u precupe!e" l"u*ele l" "*res" " cee" ce ă3use7 re!i#e" cu u&uri#!ă to"te *et"liile2 R"porturile
lui cu Troost er"u c" *e l" ele l" pro6esor7 "st" )mi "mi#te" "*mir"!i" 6ără re3ere pe c"re i%o purt"sem eu lui Tesse#oB2
)mi plăce" 6o"rte mult "ce"stă trăsătură *e c"r"cter7 mă uime" "cest om c"re$ "*ul"t *e "#tur"9ul lui$ m"i er" c"p"bil *e o
"st6el *e e#er"!ie2 Sim!i#*u%se el )#su&i "r4itect$ Hitler respect" )# "cest *ome#iu superiorit"te" omului *e speci"lit"te7 )#
politică #%"r 6i 6ăcut%o #icio*"tă2
<oeste" cum 6"mili" BrucNm"##$ o 6"milie *e e*itori *i# Mii#c4e#$ 6o"rte culti"tă$ )i 6ăcuse cu#o&ti#!ă cu Troost2 Er"$
spu#e" el$ c" &i cum i s%"r 6i lu"t „u# ăl *e pe oc4i($ c+#* " ă3ut lucrările "cestui"$ &i "*ău-"; „Nu m"i pute"m să suport
*ese#ele pe c"re le 6ăcusem p+#ă "tu#ci2 Ce #oroc "m "ut să%. cu#osc pe "cest omP( A 6ost )#tr%"*eăr u# #oroc7 #u mă
4"3"r*e3 să mă -+#*esc c"re "r 6i 6ost -ustul lui )# m"terie *e "r4itectură 6ără i#6lue#!" lui Troost2 )#tr%o 3i mi%" "răt"t c"ietul )#
c"re păstr" sc4ite *e l" )#ceputul "#ilor *ouă3eci2 Se "6l"u "colo )#cercări *e el"bor"re " u#ui stil somptuos$ pri# imit"re"
#eob"rocului *i# "#ii #ouă3eci "i secolului trecut$ *upă mo*elul Ri#-ului *i# Vie#"2 Ciu*"t er" 6"ptul că "seme#e" *ese#e se
-ăse"u "mestec"te cu sc4i!e *e "rme &i *e "se *e ră3boi2
)# comp"r"!ie cu "ceste"$ "r4itectur" lui Troost er" *e%" *reptul sărăcăcio"să$ )# co#seci#!ă$ i#6lue#!" pro6esorului "supr"
lui Hitler " răm"s u# simplu episo*2 <+#ă l" s6+r&itul ie!ii$ Hitler " 6ăcut elo-iul "r4itec!ilor &i "l e*i6iciilor c"re%i seriseră
*rept mo*el pe#tru primele lui sc4i!e2 A*mir" 5per" *i# <"ris C.J=.%.JD0H " lui C4"rles >"mier )# următorii terme#i; „Are cele
m"i 6rumo"se scări *i# lume2 C+#* *o"m#ele$ )# to"letele lor pre!io"se$ cobo"ră pri#tre cele *ouă &iruri *e o"me#i )#
u#i6orme222 8om#ule Speer$ &i #oi trebuie să co#struim "&" ce"P( 8espre 5per" *i# Vie#"$ "6irm" )# e#tu3i"smul lui; „Cel m"i
sple#*i* e*i6iciu *e operă *i# lume$ cu o "custică 6ormi*"bilă2 Mi%"*uc "mi#te c+#*$ c" t+#ăr$ l" ultimul b"lco#222( 8espre u#ul
*i#tre cei *oi "r4itec!i "i "cestui e*i6iciu$ V"# *er Nuli$ Hitler poeste" următo"rele; „El cre*e" că " r"t"t 5per"2 ?i$ e3i
*um#e"t"$ er" "&" *e *isper"t$ )#c+t$ cu o 3i )#"i#te *e *esc4i*ere$ &i%" tr"s u# -lo#! )# c"p2 L" i#"u-ur"re " 6ost cel m"i m"re
succes "l lui$ lume" )#tre"-ă .%" "coperit cu elo-iiP( Nu er"u r"re c"3urile c+#* trece" l" co#si*er"!ii prii#* situ"!iile -rele pri#
c"re trecuse2 Atu#ci )&i "mi#te" că *e 6iec"re *"tă se s"l"se totu&i pri#tr%o )#torsătură 6"or"bilă " *esti#ului2 „Nu trebuie să
re#u#!i #icio*"tă($ co#c4i*e" el2
<re6eri#!ele lui mer-e"u cu *eosebire spre Herm"## Helmer C.J0/%././H &i ,er*i#"#* ,ell#er C.J0D%./.=H c"re$ l" s6+r&itul
secolului "l IlI%le"$ "u ri*ic"t #u #um"i )# Austro%U#-"ri"$ ci &i )# >erm"#i" #e#umăr"te te"tre$ to"te co#struite pe "cee"&i
sc4emă " b"rocului t+r3iu2 ?ti" e:"ct )# ce or"&e se "6l"u "ceste e*i6icii &i$ *i# or*i#ul lui$ s%" reco#struit m"i t+r3iu Te"trul *i#
Au-sbur-$ c"re rămăsese *e i3beli&te2
)i pre!ui" )#să &i pe m"e&trii m"i ri-uro&i "i secolului trecut$ c" >ott6rie* Semper Cl JEG%.JD/H$ c"re co#struise 5per" &i
>"leri" *i# 8res*"$ precum &i Ho6bur-ul &i Mu3eele Cur!ii *i# Vie#"$ s"u T4eop4il H"#se# C.JEG%.JJGH$ cărui" i se *"tor"u l"
Vie#" &i Ate#" c+te" e*i6icii #eocl"sice import"#te2 C+#*$ )# ./0E$ trupele -erm"#e *e%"bi" i#tr"seră )# Bru:elles$ " trebuit să
mer- "colo$ c" să ă* *e "pro"pe uri"&ul <"l"t *e Musti!ie "l lui <oel"ert C.J.D%.JD/H$ pe c"re%. "*mir" mult$ *e&i )i er"$ c" &i
5per" *i# <"ris$ cu#oscut #um"i *i# pl"#uri7 l" )#to"rcere mi%" cerut o i#6orm"re "mă#u#!ită2
Ace"st" er" lume" preocupărilor *e "r4itectură "le lui Hitler2 L" urm" urmei$ el ree#e" mereu l" #eob"rocul )#3or3o#"t$
"&" cum )l culti"se &i Ail4elm "l II%le" pri# "r4itectul său *e curte$ I4#e2 )# 6o#*$ "cest „b"roc *ec"*e#t( semă#" cu stilul *i#
perio"*" *e *ecli# " Imperiului Rom"#2 Ast6el$ )# *ome#iul "r4itecturii$ c" &i )# cel "l picturii &i "l sculpturii$ Hitler " răm"s
"#cor"t )# lume" ti#ere!ii s"le$ "cee" " perio"*ei cupri#se )#tre "#ii .JJE%./.E$ c"re i%"u m"rc"t *e6i#iti -ustul "rtistic &i
i3iu#e" politico%i*eolo-ică2
C"r"cteristică pe#tru Hitler er" coe:iste#!" u#or )#cli#"!ii co#tr"*ictorii2 Ast6el$ #u%&i "scu#*e" "*mir"!i" pe#tru mo*elele
ie#e3e$ c"re%. obse*"u *e multă reme$ pe#tru c"$ )# următo"re" clipă$ să *ecl"re; „Num"i *e l" Troost "m )#ă!"t eu ce este
"r4itectur"2 C+#* "e"m ce" b"#i$ )i cumpăr"m )# serie piese *e mobilă$ )i stu*i"m lucrările &i *ecor"!iile *e l" QEurop"R2 Am
răm"s pe#tru tot*e"u#" recu#oscător *esti#ului c"re$ perso#i6ic"t pri# *o"m#" BrucNm"##$ mi .%" scos )# c"le pe "cest m"estru2
C+#* p"rti*ul " *ob+#*it mi9lo"ce m"i co#siste#te$ i%"m )#cre*i#!"t tr"#s6orm"re" si *ecor"re" QC"sei Bru#eR2 Ai ă3ut%o &i
*um#e"t"2 C+te -reută!i #%"m "ut *i# c"u3" "st"P )mb+csi!ii *i# p"rti* -ăse"u că e pre" m"re c4eltui"l"2 Să #u m"i orbim
*espre c+te lucruri "m )#ă!"t eu cu "ce"stă oc"3ie *e l" pro6esorP(
<"ul Lu*Bi- Troost er" u# Best6"li"#$ )#"lt *e st"tură$ 3elt$ r"s )# c"p2 Re!i#ut l" orbă &i )# -esturi$ el 6ăce" p"rte *i#tr%u#
-rup *e "r4itec!i c"re cupri#*e" #ume c" <eter Be4re#s$ Mosep4 M2 5lbric4$ Bru#o <"ul &i A"lter >ropius2 C" o re"c!ie l"
e:cesul *e or#"me#te "l Mu-e#*stilului$ "ce&ti" se pro#u#!"seră$ )#"i#te *e ./.0$ pe#tru o "r4itectură b"3"tă pe eco#omi" *e
mi9lo"ce &i pe re*ucere" e:tremă " po*o"belor$ )# "ce"stă te#*i#!ă )&i *ă*e"u m+#" tr"*i!io#"lismul sp"rt"# &i eleme#tele
stilului mo*er#2 Troost "usese$ *esi-ur$ u#ele succese l" co#cursuri$ *"r$ )#"i#te *e ./GG$ #u reu&ise #icio*"tă să se pl"se3e pe
reu#ul *i#tre primele locuri2
.1
U# „stil "l ,ii4rerului( #%" e:ist"t #icio*"tă$ *e&i )# pres" *e p"rti* s%" scris 6o"rte mult pe tem" "ce"st"2 Cee" ce s%"
procl"m"t c" "r4itectură o6ici"lă " Reic4ului " 6ost pur &i simplu #eocl"sicismul promo"t *e Troost$ c"re " 6ost *e )#*"tă
*i6u3"t$ tr"#s6orm"t$ e:"-er"t s"u c4i"r *e6orm"t p+#ă l" limit" ri*icolului2 Hitler "preci" )# stilul #eocl"sic c"r"cterul
"tempor"l$ &i "ce"st" cu "t+t m"i mult cu c+t el "e" &i cre*i#!" că " *escoperit )# colo"#" *orică u#ele pu#cte *e co#t"ct cu
lume" -erm"#ică2 Ar 6i totu&i -re&it să i se c"ute stilului "r4itectur"l "l lui Hitler u# 6u#*"me#t i*eolo-ic2 A&" ce" #u "r 6i
corespu#s -+#*irii lui pr"-m"tice2
,ără )#*oi"lă că #u )#t+mplător Hitler mă lu" )# mo* re-ul"t l" Mii#c4e# c" să p"rticip l" co#orbirile lui cu "r4itectul2
Ei*e#t că oi" să 6"că *i# mi#e u# *iscipol "l lui Troost2 )# ce mă prie&te$ er"m 6o"rte *ispus să )#ă!$ &i re"lme#te "m )#ă!"t
multe *e l" el2 <ri# "r4itectur" s" bo-"tă &i totu&i sobră$ )# măsur" )# c"re "ce"st" se limit" l" eleme#te 6orm"le simple$ "l *oile"
pro6esor "l meu m%" i#6lue#!"t )# c4ip 4otăr+tor2
5*"tă )#c4ei"tă co#ers"!i" *e l" m"s" *e l" „5steri"($ Hitler "#u#!"; „<ro6esorul mi%" spus "stă3i că se *eco6re"3ă scările
*e l" C"s" ,u4rerului2 Ar* *e #erăb*"re să le ă*2 BriicN#er$ c4e"mă m"&i#ile$ plecăm ime*i"t2 Vii &i *um#e"t"$ #u%i "&"'(
A9u#s "colo$ "ler-" *irect l" c"s" scărilor pe c"re le e:"mi#" *e 9os$ *e sus$ *e pe trepte$ *e l" -"lerie$ )# 6i#e % *e peste tot2
Er" )# "l #ouăle" cer2 L" s6+r&it$ i3it" to"te u#-4erele &"#tierului2 Hitler *emo#str" )#că o *"tă cu#o"&tere" e:"ct" " tuturor
*ime#siu#ilor c"merelor &i " tuturor *et"liilor$ uimi#*u%i pe to!i cei c"re lucr"u pe &"#tier2 Mul!umit *e mersul lucrărilor$
mul!umit *e si#e )#su&i$ pe#tru că el er" i#spir"torul &i "#im"torul "cestor"$ se *uce" "poi l" il" 6oto-r"6ului său$ l" Mu#c4e#%
Bo-e#4"use#2
<e reme bu#ă$ c"6e"u" se be" )# -ră*i#ă2 Hitler )#cerc" să re3iste pră9iturii ce i se o6ere"$ *"r )# cele *i# urmă$ *upă ce o
cople&e" pe -ospo*i#ă cu complime#te$ "ccept" o buc"tă$ )# 3ilele 6o"rte )#sorite se pute" )#t+mpl" c" ,ii4rerul să%&i sco"tă
4"i#" &i să se )#ti#*ă$ )# căm"&ă$ pe i"rbă2 L" 6"mili" Ho6m"## se sim!e" c" "c"să7 o*"tă " cerut u# olum *e Lu*Bi- T4om" &i$
"le-+#* u# te:t$ #e%" citit *i# el2
Lui Hitler )i 6ăce"u o *eosebită plăcere t"blourile c"re$ pri# -ri9" lui Ho6m"##$ i se "*uce"u "c"să2 ,ii4rerul "e" "st6el
posibilit"te" să "le"-ă2 L" )#ceput er"m )#mărmurit ă3+#* ce%i pre3e#t" Ho6m"## lui Hitler &i ce -ăse" "cest" că e 6rumos2 M"i
t+r3iu m%"m obi&#uit &i cu "st"$ 6ără " mă lăs" totu&i "bătut *e l" p"siu#e" me" *e colec!io#"r *e peis"9e *i# rom"#tismul
timpuriu$ sem#"te *e Rottm"##$ ,ries s"u Oobell$ *e e:emplu2
U#ul *i#tre pictorii pre6er"!i "i lui Hitler c" &i "i lui Ho6m"## er" E*u"r* >riit3#er$ "i cărui călu-ări &i pi#iceri c4erc4eli!i
se potrie"u$ l" *rept orbi#*$ m"i mult cu mo*ul *e i"!ă "l 6oto-r"6ului$ *ec+t cu cel "l "bsti#e#tului Hitler2 8"r Hitler recept"
"ceste t"blouri sub "spectul lor „"rtistic(2 „Cum$ "st" #u costă *ec+t 1 EEE *e mărci'($ e:cl"m" el2 T"bloul$ )# mo* c"te-oric$
"e" o "lo"re comerci"lă *e cel mult F EEE *e mărci2 „8"r &tii *um#e"t"$ Ho6m"##$ ăst" e u# c"*ouP <rie&te "ceste *et"liiP
Lume" )l sub"preci"3ă 6o"rte mult pe >riit3#er2( T"bloul următor er" mult m"i scump2 „Ast" pe#tru că lume" )#că #u .%"
*escoperit2 Acel"&i lucru s%" )#t+mpl"t &i cu Rembr"#*t c"re$ 3eci *e "#i *upă mo"rte$ #%" "ut #ici o trecere2 T"blourile lui se
i#*e"u "pro"pe pe *e-e"b"2 Ascultă ce%!i spu#; c+#*" "cest >riit3#er o să "ibă "cee"&i "lo"re c" &i u# Rembr"#*t2 Nici
Rembr"#*t #%"r 6i putut să 6"că u# t"blou m"i 6rumos($ e:cl"m" el2
)# to"te *ome#iile "rtei$ Hitler co#si*er" s6+r&itul secolului "l IlI%le" *rept u#" *i#tre epocile cultur"le cele m"i m"rc"#te
*i# istori" ome#irii$ #um"i că$ "preci" el$ "cest lucru #u este recu#oscut 6ii#*că este )#că pre" "pro"pe *e #oi2 8"r "ce"stă
opi#ie #u se e:ti#*e" &i "supr" impresio#ismului$ )# timp ce #"tur"lismul u#ui Leibel s"u "l u#ui T4om" corespu#*e"
)#cli#"!iilor &i preocupărilor s"le "rtistice2 <e M"N"rt )l situ" )# 6ru#te" listei7 &i pe Spit3Be- )l "preci" 6o"rte mult2 I# "cest c"3$
#u pute"m *ec+t să%i )#!ele- pre6eri#!ele2 Totu&i$ el pre!ui" m"i pu!i# stilul -e#eros &i "*ese" impresio#ist "l pictorului$ *ec+t
"ceste t"blouri )# -e#ul cumi#te )# c"re Spit3Be- tr"t" cu iro#ie &i cu umor bl"9i# oră&elul c"re er" Mii#c4e#ul epocii s"le2
M"i t+r3iu$ 6oto-r"6ul " "ut surpri3" pe#ibilă să co#st"te că u# 6"lsi6ic"tor e:plo"t"se "ce"stă p"siu#e pe#tru Spit3Be-2
Hitler " )#ceput "tu#ci să se )#trebe cu )#-ri9or"re c"re *i#tre Spit3Be-urile s"le er"u 6"lse2 8"r &i%" reprim"t cur+#* )#*oielile$
*ecl"r+#* cu bucurie răutăcio"să; „?tii$ Spit3Be-urile c"re su#t l" Ho6m"##222 U#ele *i#tre ele su#t 6"lse2 E su6icie#t să le
priesc o *"tă c" să%mi *"u se"m" *e "cest lucru(; ?i$ cu "cce#tul b""re3 pe c"re%. 6olose" cu plăcere c+#* se "6l" l" Mu#c4e#$
"*ău-"; „8"r să #u%i stricăm plăcere"2(
,rece#t" *e "seme#e" „Ce"i#ăriile lui C"rlto#($ "l căror lu: er" l" 6el *e 6"ls c" &i copiile *e mobilă stil &i preti#sele lustre
*e crist"l$ )i plăce" "ici pe#tru că mii#c4e#e3ii )l lăs"u )# p"ce$ #u%. *er"#9"u #ici cu "pl"u3e$ #ici cu cereri *e "uto-r"6e$ cum se
)#t+mpl" pri# "lte păr!i2 A*ese"$ se"r" t+r3iu$ prime"m u# tele6o#; „,ii4rerul se *uce l" c"6e#e"u" QHecNR &i ă i#ită &i pe
*um#e"o"stră2( Trebui" să s"r *i# p"t &i să re#u#! l" sper"#!" *e " m"i e#i să mă culc )#"i#te *e F s"u G #o"pte"2
„5biceiul ăst" *e " răm+#e mult timp )# picio"re *"te"3ă *i# reme" luptei pe#tru "6irm"re" p"rti*ului($ se scu3" el u#eori2
„8upă )#tru#iri$ trebui" să st"u l" s6"t c" bătr+#ii7 )# "6"ră *e "st"$ pri# *iscursurile mele$ mă mo#t"m "&" *e t"re$ )#c+t )# #ici
u# c"3 #%"& 6i putut să "*orm )#"i#te *e " se 6i crăp"t *e 3iuă2(
C"6e#e"u" „HecN($ spre *eosebire *e „Ce"i#ăriile lui C"rlto#($ er" mobil"tă cu sc"u#e simple *i# lem# &i mese *i# 6ier2 <e
remuri$ "ce"st" er" c"6e#e"u" p"rti*ului$ u#*e Hitler se )#t+l#e" cu to"ră&ii lui *e luptă2 8"r$ *upă ./GG$ )# pop"surile lui
mu#c4e%#e3e$ #%" m"i 6ăcut #imic pe#tru "%i ree*e" pe "ce&ti o"me#i c"re%i "răt"seră *eot"me#t "t+!i" "#i *e 3ile2 Mă
"&tept"sem să -ăsesc l" Mu#c4e# u# cerc *e priete#i i#timi$ *"r #ici orbă *e "&" ce"2 8impotriă$ Hitler er" m"i *e-r"bă
co#tr"ri"t c+#* reu#ul *i#tre ec4ii priete#i *ore" să%i orbe"scă$ &i "pro"pe tot*e"u#" -ăse" u# prete:t să%. re6u3e s"u să%.
"m+#e2 ,ără )#*oi"lă$ ec4ii to"ră&i *e p"rti* #u -ăse"u to#ul potriit &i #u &ti"u să păstre3e *ist"#!" pe c"re Hitler$ cu to"tă
"p"re#!" *e "m"bilit"te pe c"re o "6i&"$ o co#si*er" "cum *e ri-o"re2 Ei )&i permite"u "*ese" 6"mili"rită!i *epl"s"te$ )# cre*i#!"
că *ob+#*iseră *reptul *e " "e" "cces l" Hitler c" l" u#ul *e%"l lor2 5r$ "st" #u se m"i potrie" cu rolul istoric pe c"re &i%.
"tribuise )#tre timp2
E:trem *e r"r se m"i )#t+mpl" să tre"că pe l" reu#ul *i#tre ei2 )#tre timp$ cu to!ii )&i )#su&iseră ile sple#*i*e &i cei m"i
mul!i *e!i#e"u "cum 6u#c!ii import"#te2 Si#-ur" lor )#t+l#ire er" prile9uită *e "#iers"re" puciului *i# / #oiembrie ./FG$ c"re se
.=
celebr" l" br"seri" „Biir-erbrăuNeller(2 8e mir"re er" 6"ptul că lui Hitler #u%i 6ăce" #ici o plăcere "ce"stă ree*ere &i$ *e 6iec"re
*"tă$ lăs" să se "*ă că se supu#e 6ără tr"-ere *e i#imă u#ei obli-"!ii2
)#*"tă *upă ./GG s%"u 6orm"t m"i multe -rupuri$ c"re se !i#e"u l" *ist"#!ă u#ele *e "ltele$ *"r$ )# "cel"&i timp$ se spio#"u$
se *ispre!ui"u2 Ri"lit"te" lor se )#temei" pe u# "mestec *e *esco#si*er"re reciprocă &i *e -elo3ie2 Ace"st" &i *i# c"u3ă că )#
9urul 6iecărui #ou *em#it"r se 6orm" *e obicei u# cerc 6o"rte )#c4is2 Ast6el$ Himmler )i 6rece#t" "pro"pe #um"i pe SS%i&tii c"re
"lcătui"u suit" s"$ pe " căror e#er"!ie #eco#*i!io#"tă mer-e" l" si-ur7 >ori#- "e" )# 9urul lui o ce"tă *e "*mir"tori serili$
recrut"tă 6ie *i#tre ru*ele "propi"te$ 6ie *i#tre col"bor"torii cei m"i i#timi7 >oebbels se complăce" )#tr%u# "#tur"9 *e "*or"tori
proe#i!i *i# r+#*ul o"me#ilor *e litere &i "l ci#e"&tilor7 Hess se ocup" cu probleme *e me*ici#ă 4omeop"tică$ er" "4ti"t *upă
mu3ic" *e c"meră &i "e" #i&te cu#oscu!i pli#i *e suceli &i *e ori-i#"lit"te2
C" i#telectu"l$ >oebbels )i prie" *e sus pe mic%bur-4e3ii i#cul!i *i# -rupul mii#c4e#e3$ "tu#ci politice&te pre*omi#"#t$ i"r
"ce&ti"$ l" r+#*ul lor$ 6ăce"u bă&călie *e "erele pe c"re &i le *ă*e" )#c4ipuitul *octor )# litere2 >ori#- )i -ăse" sub #ielul lui "t+t
pe mic%bur-4e3ii *i# Mu#c4e#$ c+t &i pe >oebbels &i *e "cee" eit" să "ibă *e%" 6"ce cu ei$ )# timp ce Himmler$ pătru#s *e
i*ee" că SS este o elită ce "re *e )#*epli#it o misiu#e istorică$ se sim!e" superior tuturor celorl"l!i2 Ace"stă co#i#-ere .%"
*etermi#"t c"$ pe#tru mome#t$ să%i pre6ere pe 6iii *e co#!i &i *e pri#!i$ )#su&i Hitler )&i "e" societ"te" lui 6o"rte i#timă$ *e c"re
er" #e*espăr!it &i " cărei compo#e#!ă C&o6eri$ 6oto-r"6$ pilot &i secret"riH " răm"s mereu "cee"&i2
8esi-ur$ Hitler răm+#e" pu#ctul *e co#er-e#!ă politică "l "cestor -rupuri *ier-e#te2 8"r$ *upă u# "# *e e:ercit"re "
puterii$ l" *e9u#urile &i l" proiec!iile lui$ #ici Himmler$ #ici >ori#-$ #ici Hess #u "păre"u su6icie#t *e *es c" s" se po"tă orbi *e
o societ"te " #oului re-im2 I"r c+#* e#e"u$ i#teresul lor er" pre" t"re "bsorbit *e perso"#" &i *e 6"orurile lui Hitler$ )#c+t să se
m"i po"tă )#9-4eb" rel"!ii i#ter-rupuri2
E si-ur că$ pe *e "ltă p"rte$ #ici Hitler #u promo" o coe3iu#e )# r+#*ul 6ru#t"&ilor re-imului2 ?i c+#*$ mult m"i t+r3iu$
situ"!i" " )#ceput să se *e-r"*e3e$ el " *ee#it tot m"i bă#uitor 6"!ă *e )#cercările *e "propiere *i#tre *i6eritele -rupuri2 8e "bi"
)# *ete#!ie$ c+#* totul se termi#"se$ s%"u reu#it pe#tru prim" *"tă$ *esi-ur r+#*%#er+#*$ )#tr%u# 4otel *i# Lu:embur-$ m"rii
*re-ători )#că )# i"!ă "i "cestor lumi )# mi#i"tură )#c"psul"te )# ele )#sele2
C+#* se "6l" l" Mti#c4e#$ Hitler se ocup" 6o"rte pu!i# *e treburile st"tului &i "le p"rti*ului$ c4i"r m"i pu!i# *ec+t l" Berli#
s"u l" 5bers"l3ber-2 Cel m"i "*ese" #u%i răm+#e"u *ec+t u#" s"u *ouă orc pe 3i pe#tru &e*i#!e *e lucru2 Ce" m"i m"re p"rte "
timpului &i%o co#sum" )# "-"bo#*ări &i 4oi#ăreli pe &"#tiere$ )# "teliere$ pri# c"6e#ele &i rest"ur"#te$ cu lu#-i mo#olo-uri )#
6"!" u#ui "u*itoriu mereu "cel"&i$ sătul p+#ă peste c"p *e mereu "cele"&i teme$ stră*ui#*u%se *i# răsputeri să%&i "scu#*ă
plictise"l"2
8upă *ouă s"u trei 3ile petrecute l" Mii#c4e#$ Hitler or*o#"$ *e re-ul"$ să se 6"că pre-ătirile pe#tru călători" l" „mu#te(2
Mer-e"m )# m"i multe m"&i#i *esc4ise$ pe #i&te *rumuri pră6uite *e !"ră2 )#că #u e:ist" "utostr"*" spre S"l3bur-$ c"re "e" să
6ie co#struită cu priorit"te2 ,ăce"m "*ese" u# pop"s l" L"mb"c4 "m C4iemsee$ )#tr%o ospătărie săte"scă$ u#*e se prep"r"u #i&te
pră9ituri co#siste#te căror" Hitler #u le re3ist" "pro"pe #icio*"tă2 Apoi$ cei *i# m"&i#ile " *ou" &i " trei" )#-4i!e"u *i# #ou *ouă
ore *e pr"6$ pe#tru că mer-e"m )# colo"#ă str+#să2 8upă Berc4tes-"*e# urm" u# *rum "brupt &i pli# *e 4+rto"pe p+#ă l"
5bers"l3ber-$ u#*e #e "&tept" mic" *"r co#6ort"bil" c"b"#ă " lui Hitler$ cu "coperi& l"r-$ stre&i#it$ &i cu )#căperi mo*este; o
su6r"-erie$ u# mic lii#-%room &i trei *ormito"re2 Mobilele proe#e"u *i# perio"*" VertiNo " ec4ii teutom"#ii &i *ă*e"u
i#teriorului "mpre#t" prostului -ust &i " co#6ortului mic%bur-4e32 U# c"#"r )#tr%o coliie "urită$ u# c"ctus &i u# "rbore *e
c"uciuc )#tăre"u &i m"i mult "ce"stă impresie2 Se e*e"u cruci )#c+rli-"te pe bibelouri s"u pe per#e bro*"te *e 6emei #"3iste2
U#eori$ crucile )#c+rli-"te "păre"u pe 6u#*"lul u#ui răsărit *e so"re s"u er"u )#so!ite *e i#scrip!ii promi!+#* „cre*i#!ă e&#ică(2
Me#"t$ Hitler )mi spu#e"; „?tiu$ #u su#t #i&te lucruri 6rumo"se$ *"r multe *i#tre ele su#t c"*ouri *e c"re #%"& re" să mă
*esp"rt2(
Se *uce" ime*i"t )# *ormitor$ u#*e%&i sc4imb" 9"c4et" cu o scurtă b""re3ă$ u&o"ră$ *i# p+#3ă *e i#$ "lb"stru%*esc4is$ &i%&i
pu#e" o cr""tă -"lbe#ă2 Cel m"i "*ese" )#cepe" ime*i"t să *iscute pl"#urile u#or iito"re co#struc!ii2
C+te" ore m"i t+r3iu sose" u# mic Merce*es$ *i# c"re cobor"u *ouă secret"re$ *om#i&o"r" Aol6 &i *om#i&o"r" Sc4ro*er$
cel m"i "*ese" )#so!ite *e o 6eti&c"#ă *i# Mii#c4e#$ simplă si cu )#6ă!i&"re mo*estă$ m"i *e-r"bă pro"spătă &i simp"tică$ *ec+t
6rumo"să2 Nimic #u lăs" să se presupu#ă că "r 6i "m"#t" u#ui *ict"tor$ căci #u er" "ltci#e" *ec+t E" Br"u#2
Acest "utomobil )#c4is #%"e" oie #icio*"tă să se "lăture colo"#ei o6ici"le$ *eo"rece #u trebui" să se "*ă că "re reo
le-ătură cu Hitler2 Cele *ouă secret"re c"re%. )#so!e"u pe Hitler l" 5bers"l3ber- sere"u *rept c"mu6l"9 "m"#tei lui2 Er"m
surpri#s că Hitler &i E" Br"u# eit"u tot ce "r 6i putut să *ucă l" co#clu3i" că "u rel"!ii i#time$ *e&i se"r" t+r3iu mer-e"u
)mpreu#ă )# *ormito"rele *e l" et"92 N%"m )#!eles #icio*"tă "ce"stă cr"mpo#"re i#utilă si stres"#tă *e "p"re#!" u#ei *ist"#!e
c"re$ c4ipurile$ "r 6i e:ist"t )#tre ei2 ?i "st" )# i#teriorul cercului #ostru$ cărui" )# #ici u# c"3 le-ătur" *i#tre cei *oi #u pute" s"%i
răm+#ă "scu#să2
E" Br"u# se "răt" *ist"#tă 6"!ă *e to"te perso"#ele *i# 9urul lui Hitler2 Nici 6"!ă *e mi#e #u &i%" sc4imb"t "titu*i#e" *ec+t
pe măsură ce "u trecut "#ii2 C+#* #e%"m cu#oscut m"i )#*e"pro"pe$ mi%"m *"t se"m" că 6elul ei re3er"t *e " se purt"$ c"re%i
6ăce" pe mul!i s%o co#si*ere )#-+m6"tă$ er" *o"r e:presi" u#ui se#time#t *e 9e#ă prooc"t *e situ"!i" ei )#*oiel#ică l" curte" lui
Hitler$ 6"pt pe c"re )l co#&tie#ti3" per6ect2
)# "ce&ti primi "#i$ )# micu!" c"b"#ă #u "u locuit *ec+t Hitler cu E" Br"u#$ u# "*9ut"#t &i u# seritor2 Noi$ cei ci#ci s"u
&"se o"spe!i$ pri#tre c"re &i M"rti# Borm"## &i 8ietric4$ &e6ul *e presă "l Reic4ului$ precum &i cele *ouă secret"re$ locui"m )#tr%
o pe#siu#e *i# "propiere2
5p!iu#e" lui Hitler pe#tru 5bers"l3ber- păre" să 6ie o e:presie " *r"-ostei lui pe#tru #"tură$ )# prii#!" "st" )#să mă
)#&el"m2 E "*eăr"t că "*mir" "*ese" o prieli&te 6rumo"să$ *"r$ *e obicei$ "*+#cime" prăpăstiilor )l "tră-e" m"i mult *ec+t
"rmo#i" li#i&tito"re " u#ui peis"92 <o"te că ibr" l" 6rumuse!e" #"turii m"i mult *ec+t lăs" să tr"#sp"ră2 Mă 6r"p" ce pu!i#"
bucurie )i 6ăce"u 6lorile$ pe c"re le "preci" *o"r c" eleme#te *ecor"tie$ )# ./G0$ c+#* o *ele-"!ie " 5r-"#i3"!iei ,emeilor *i#
.D
Berli# urm" să%. )#t+mpi#e l" -"r" A#4"lt &i să%i o6ere 6lori$ respo#s"bil" .%" su#"t pe H"#Ne$ secret"rul Mi#isterului
<rop"-"#*ei$ c" să "6le c"re este 6lo"re" pre6er"tă " ,u4rerului2 )# le-ătură cu "ce"st"$ H"#Ne mi%" poestit; „A#i tele6o#"t peste
tot$ "m )#treb"t "*9ut"#!ii$ *"r *e-e"b"2 Hitler #%"re #ici o pre6eri#!ăP( ?i$ *upă o o"rec"re re6lec!ie$ " "*ău-"t; „Ce cre3i$ Speer'
Ce%"r 6i să 3icem; 6lo"re" *e col!' Cre* că "r 6i ce" m"i potriită2 M"i )#t+i că este o 6lo"re r"ră$ &i "poi i#e tot *i# mu#!ii
B""riei2 H"i să spu#em; 6lo"re" *e col!P( 8i# "cel mome#t$ 6lo"re" *e col! " *ee#it )# mo* o6ici"l „6lo"re" ,u4rerului(2 I"tă
c+t *e "rbitr"r co#strui" u#eori prop"-"#*" *e p"rti* im"-i#e" lui Hitler2
Hitler poeste" "*ese" *espre lu#-ile *rume!ii pri# mu#!i pe c"re le 6ăcuse )# ti#ere!e2 <e#tru u# "lpi#ist$ "ceste" er"u
ei*e#t #esem#i6ic"tie2 Alpi#ismul &i mersul cu sc4iurile )i repu-#"u2 „Cum po"te ci#e" să -ăse"scă plăcere )# " prelu#-i
"rti6ici"l i"r#" )#-ro3ito"re pri#tr%o 3ăboire pe +r6urile mu#!ilor'( se )#treb" el2 Nu )#cet" să%&i e:prime "ersiu#e" pe c"re o
"e" 6"!ă *e 3ăp"*ă$ cu mult )#"i#te *e c"t"stro6"l" c"mp"#ie *i# i"r#" ./0.%./0F2 „8"c" "r 6i *upă mi#e($ spu#e" el$ „"&
i#ter3ice "ceste *ouă sporturi$ *eo"rece ele su#t c"u3" pre" multor "cci*e#te2 8"r #ebu#ii ă&ti" 6orme"3ă pepi#ier" trupelor *e
+#ători *e mu#te2(
)# "#ii ./G0%./G=$ Hitler m"i 6ăce" )#că lu#-i plimbări pe *rumurile 6orestiere *esc4ise publicului )mpreu#ă cu i#it"!ii săi
&i cu trei s"u p"tru -"r*ie#i$ membri "i poli!iei crimi#"le )# ciil2 E" Br"u# pute" &i e" să%. )#so!e"scă )# "ceste plimbări$ *"r
#um"i )# comp"#i" celor *ouă secret"re &i l" s6+r&itul colo"#ei2
,"ptul *e " 6i c4em"t *e Hitler )# 6ru#te" colo"#ei er" co#si*er"t c" o 6"o"re$ *e&i co#ers"!i" )# "ceste co#*i!ii er" *i#tre
cele m"i #ei#teres"#te2 8upă reo 9umăt"te *e oră Hitler )&i sc4imb" p"rte#erul2 „A*u%mi pe &e6ul preseiP( poru#ce" el
)#so!itorului$ c"re trebui" să por#e"scă )# căut"re" celui solicit"t2 Se mer-e" )# p"s ioi2 Ne )#t+l#e"m "*ese" cu "l!i "m"tori *e
plimb"re2 Ace&ti" se opre"u l" m"r-i#e" *rumului$ s"lut"u respectuos s"u$ m"i "les 6emeile$ )&i lu"u i#im"%# *i#!i &i i se
"*res"u$ primi#* *rept răspu#s *i# p"rte" lui Hitler c+te" cui#te "m"bile2
@i#t" "cestor plimbări er" u#eori „Hoc4le#3er($ o mică ospă%tărie mo#t"#ă$ s"u$ l" o oră *e mers$ „Sc4"rit3Ne4l($ u#*e
pute"i să te "&e3i "6"ră l" o simplă m"să *i# lem# &i să bei u# p"4"r cu l"pte s"u cu bere2 Er"u &i *rume!ii m"i lu#-i$ *"r m"i r"r2
Mi%"mi#tesc *e u#" 6ăcută cu -e#er"l%colo#elul o# Blomber-$ com"#*"#tul suprem "l Ae4rm"c4tului2 Impresi" #o"stră " 6ost
că prob"bil cei *oi "u *iscut"t -r"e probleme milit"re$ *eo"rece " trebuit să răm+#em *estul *e *ep"rte$ )#c+t să #u "u3im
#imic2 C4i"r si c+#* #e%"m )#ti#s pe i"rbă$ )#tr%o poi"#ă$ Hitler i%" spus seritorului să le "&te"r#ă păturile l" o bu#ă *ist"#!ă *e
#oi$ o6eri#* "st6el u# t"blou$ )# "p"re#!ă$ p"&#ic &i i#oce#t2
5 *"tă "m mers cu "utomobilul p+#ă l" Oo#i-see &i$ *e "colo$ cu b"rc" cu motor )# pe#i#sul" B"rt4olomă7 "ltă *"tă$ tot
spre Oo#i-see$ "m 6ăcut u# *rum *e trei ore pe 9os$ pri# Sc4"rit3Ne4l7 ultim" por!iu#e " trebuit s%o străb"tem pri# mul!ime" *e
e:cursio#i&ti pe c"re reme" 6rumo"să )i "trăsese "colo2 I#teres"#t că$ pe#tru u# mome#t$ "ce&ti" #u .%"u recu#oscut pe Hitler
)# costumul lui b""re3$ *eo"rece #ime#i #u%&i )#c4ipui" că s%"r pute" "6l" "colo2 Abi" )# "propiere *e ospătări"
„Sc4i66meister($ !i#t" plimbării #o"stre$ s%" 6orm"t u# "l *e "*mir"tori e#tu3i"&ti$ c"re *e%"bi" *upă "cee" &i%"u *"t se"m" ci#e
er" cel cu c"re tocm"i se )#t+l#iseră2 Cupri#&i *e 6re"măt$ "u por#it pe urmele -rupului #ostru2 Cu m"re -reut"te "m reu&it$ cu
Hitler )# 6"!ă &i )# p"s -răbit$ să "9u#-em l" u&" ospătăriei$ )#"i#te c" mul!ime"$ tot m"i #umero"să$ să #e pri#*ă l" mi9loc$ )#
timp ce$ )#ău#tru$ &e*e"m l" m"să$ )# 6"!" c"6elei &i " pră9iturilor$ "6"ră m"re" pi"!ă se umple" *e lume2 Num"i *upă ce "u sosit
)#tăriri pe#tru ec4ip" *e p"3ă$ Hitler " putut să se urce )# "utomobilul său *esc4is2 St+#* )# picio"re l+#-ă &o6er$ cu sc"u#ul *i#
6"!ă ri*ic"t$ !i#+#*u%se cu m+#" st+#-ă *e p"rbri3$ pute" 6i ă3ut &i *e cei c"re se "6l"u m"i *ep"rte2 E#tu3i"smul " *ee#it
"tu#ci 6re#etic$ "&tept"re" *e ore )#tre-i 6ii#*$ )# s6+r&it$ răsplătită2 8oi -"r*ie#i mer-e"u )# 6"!ă$ "l!i trei *e 6iec"re p"rte "
"utomobilului c"re se stră*ui" să%&i 6"că *rum pri# mul!ime" c"re se%#-4esui"2 Eu &e*e"m$ c" *e obicei$ pe sc"u#ul *e re3eră$
ime*i"t )# sp"tele lui Hitler$ &i #%"m să uit #icio*"tă erup!i" *e bucurie$ *elirul c"re se cite" pe%"t+te" c4ipuri2 5riu#*e$ )#*"tă ce
"păre" Hitler$ )#*"tă ce m"&i#" se opre" 6ie &i #um"i pe#tru o clipă$ "seme#e" sce#e se repet"u$ cel pu!i# )# primii "#i *e
-uer#"re2 Aceste" #u se *"tor"u #e"păr"t t"le#tului său *e or"tor$ "rtei lui *e " m"#ipul" &i " m"-#eti3" m"sele2 Simpl" lui
pre3e#!ă er" *e "9u#sP )# timp ce i#*ii3ii *i# mul!ime i#tr"u$ *e re-ulă$ #um"i pe#tru c+te" secu#*e sub imperiul "cestei
i#6lue#!e$ Hitler )#su&i er" e:pus u#ei i#6lue#!e *e *ur"tă2 II "*mir"m "tu#ci pe#tru 6"ptul că$ )# i"t" p"rticul"ră$ reu&e" totu&i
să se comporte 6iresc2
<o"te că #u e -reu *e )#!eles; )#tr%"*eăr$ er"m 6"sci#"t *e om"-iile c"re plou"u cu -ăle"t" "supr" lui Hitler$ *"r cee" ce mă
sub9u-" &i m"i mult er" posibilit"te" pe c"re o "e"m c"$ peste c+te" mi#ute s"u ore$ să *iscut cu i*olul u#ui )#tre- popor
pl"#uri &i sc4i!e$ să 6iu "lături *e el l" te"tru s"u să mă#+#c r"ioli )# comp"#i" s" l" „5steri"(2 Co#tr"stul "cest" mă cucere"2
8"că )# urmă cu c+te" lu#i )#că mă m"i e#tu3i"sm" perspecti" *e " proiect" &i *e " e:ecut" e*i6icii$ "cum mă "6l"m )#
)#tre-ime sub r"9" lui$ )#4ăm"t 6ără co#*i!ii &i 6ără re3ere l" c"rul lui$ -"t" să%. urme3 oriu#*e2 ?i totu&i$ *upă to"te i#*iciile$
cee" ce oi" el er" #um"i să%mi *esc4i*ă o -lorio"să c"rieră *e "r4itect2 Keci *e "#i m"i t+r3iu$ l" Sp"#*"u$ "e"m să *"u peste
p"s"9ul lui C"ssirer u#*e orbe&te *espre cei c"re$ pri# propri" lor *eci3ie$ se le"pă*ă *e cel m"i )#"lt priile-iu "l omului$ "cel"
*e " 6i u# i#*ii* suer"#2.
8e%"cum )#"i#te er"m &i eu u#ul *i#tre "ce&ti"2
)# "#ul ./G0 "u "ut loc *ou" *ecese m"rc"#te2 U#ul i#teres" perso"#" p"rticul"ră " lui Hitler; "r4itectul său$ Troost$ "
murit I" F. i"#u"rie$ *upă c+te" săptăm+#i *e -re" su6eri#!ă7 celăl"lt i#teres" perso#"9ul o6ici"l; o# Hi#*e#bur-$ pre&e*i#tele
Reic4ului$ " )#c4is oc4ii l" F "u-ust$ mo"rte c"re i%" *esc4is lui Hitler *rumul spre putere" "bsolută2
L" .1 octombrie ./GG$ l" Mii#c4e#$ Hitler " pus )# mo* solem# pi"tr" *e temelie l" „C"s" Artei >erm"#e(2 A utili3"t cu
"cest prile9 u# cioc"# 6i#$ *i# "r-i#t$ pe c"re Troost )l co#cepuse speci"l pe#tru "ce"stă oc"3ie2 8"r cioc"#ul s%" s6ăr+m"t )#
bucă!i2 <"tru lu#i m"i t+r3iu$ l" mo"rte" lui Troost$ Hitler #e%" spus; „C+#* s%" s6ăr+m"t cioc"#ul$ "m &tiut ime*i"t că ăst" e
sem# răuP Acum$ mi%"m 3is$ o să se )#t+mple ce"P Astă3i &tim *e ce; "e" s" mo"ră "r4itectul2( Nu er" prim" *"tă c+#*
co#st"t"m că Hitler este supersti!ios2
.J
Mo"rte" lui Troost " co#stituit &i pe#tru mi#e o m"re pier*ere2 R"porturile #o"stre er"u tocm"i pe pu#ctul *e " *ee#i m"i
str+#se$ cee" ce "r 6i )#sem#"t mult pe#tru mi#e$ "t+t c" om$ c+t &i c" "rtist2 ,u#N$ "tu#ci Secret"r *e St"t l" mi#isterul lui
>oebbcls$ er" *e "ltă părere2 L%"m )#t+l#it )# "#tic"mer" mi#istrului său c4i"r )# 3iu" mor!ii lui Troost2 Tră-+#* *i#tr%o lu#-ă
!i-"ră *e 6oi$ mi%" 3is; „Te 6elicit2 8e%"cum )#colo *um#e"t" e&ti primulP(
Ae"m #um"i *ouă3eci &i opt *e "#iP

C"pitolul 1 ME>AL5MANIE ARHITECTURALW
5 reme s%"r 6i putut cre*e că Hitler )#su&i re" s" prei" biroul lui Troost2 Se teme" c" #u cum" *e%"cum )#colo pl"#urile
să se el"bore3e 6ără #eces"r" i#tuire " i*eilor răpos"tului2 „Cel m"i bu# lucru e să mă ocup perso#"l *e tre"b" "ce"st"($ spu#e"
el2 L" urm" urmei$ i*ee" #u er" m"i bi3"ră *ec+t "cee" c"re .%" 6ăcut$ m"i t+r3iu$ să prei" com"#*" supremă " "rm"tei2
,ără )#*oi"lă$ timp *e c+te" săptăm+#i$ -+#*ul *e " "păre" )# postur" u#ui &e6 *e "telier bi#e pus l" pu#ct #u i%" *"t p"ce2
Ae" obiceiul c"$ )# *rum spre Mimc4e#$ să%&i pre-ăte"scă "cest rol$ *iscut+#* proiecte si creio#+#* sc4i!e$ pe#tru " lu"$ c+te"
ore m"i t+r3iu$ locul "*eăr"tului &e6 *e "telier si " corect" pl"#uri2 8"r >"li$ &e6ul *e "telier$ u# mii#c4e#e3 simplu &i
cumsec"*e$ "p"ră oper" lui Troost cu o te#"cit"te #e"&tept"tă2 Nu "ccept" su-estiile pe c"re Hitler )#cepuse să le tr"#spu#ă )#
#i&te *ese#e 6o"rte *et"li"te2 Cee" ce 6ăce" >"li ie&e" m"i bi#e2
Hitler " )#ceput să "ibă )#cre*ere )# el &i #u peste mult timp &i%" "b"#*o#"t i#te#!i"$ 6ără " m"i sco"te o orbă2 Recu#oscuse
pricepere" "cestui om2 8upă c+t" timp$ i%" )#cre*i#!"t c4i"r co#*ucere" "telierului7 )# plus$ i%" com"#*"t &i #i&te lucrări2
A păstr"t str+#se le-ături &i cu ă*u" lui Troost$ 6"!ă *e c"re #utre" *e mult o c"l*ă priete#ie2 Er" o 6emeie *e -ust &i *e
c"r"cter &i%&i "păr" opi#iile$ "*ese" 6o"rte perso#"le$ m"i "bitir *ec+t mul!i bărb"!i cu 6u#c!ii )#"lte2 <e#tru oper" so!ului ei
*e6u#ct lu" po3i!ie )#*+r9ită &i$ u#eori$ pre" e4eme#tă$ *i# c"re c"u3ă mul!i se teme"u *e e"2 Ast6el$ .%" combătut pe Bo#"t3$
c"re 6ăcuse impru*e#!" s" se pro#u#!e )mpotri" co#6i-ur"!iei pe c"re Troost o co#cepuse pe#tru Oo#i-spl"t3 *i# Mii#c4e#7 "
*e3lă#!uit u# "t"c iole#t co#tr" "r4itec!ilor mo*er#i&ti Vor4oel3er &i Abel2 )# to"te "ceste c"3uri " be#e6ici"t *e soli*"rit"te" lui
Hitler2 <e *e "ltă p"rte$ )i pre3e#t" "r4itec!i mu#c4e#e3i )# selec!ie proprie$ se e:prim" *e3"prob"tor s"u l"u*"ti cu priire l"
"rti&ti &i l" "#umite ee#ime#te "rtistice7 c" o perso"#ă c"re reu&ise să se 6"că "scult"tă *e Hitler$ " *ee#it$ )# cur+#*$ u# 6el *e
"rbitru2 8i# păc"te$ #u &i )# m"terie *e pictură$ )# "cest *ome#iu$ Hitler )l "utori3"se pe Ho6m"##$ 6oto-r"6ul său$ să 6"că o
primă selec!ie " t"blourilor trimise pe#tru „M"re" E:po3i!ie *e Artă( ce se or-"#i3" )# 6iec"re "#2 8o"m#" Troost critic" "*ese"
selec!i" u#il"ter"lă 6ăcută *e Ho6m"##$ *"r$ )# "ce"stă prii#!ă$ Hitler s%" me#!i#ut 6erm pe po3i!ie$ "&" că$ #u peste mult timp$
e" " re#u#!"t să m"i p"rticipe l" *iscu!ii2 C+#* oi"m să 6"c c"*ouri col"bor"torilor mei$ )mi trimite"m "c4i3itorii să prospecte3e
pi#i!ele „C"sei Artei >erm"#e($ u#*e se *epo3it"u t"blourile re6u3"te2 C+#* reă* "stă3i$ )# "p"rt"me#tele cu#oscu!ilor$
t"blourile " căror "le-ere se le"-ă *e #umele meu$ su#t 6r"p"t *e 6"ptul că ele se *eosebesc pre" pu!i# *e "cele" "le e:po3i!iilor
*e "tu#ci2 8i6ere#!ele$ c+#*" "t+t *e "pri#s co#troers"te$ s%"u "pl"ti3"t )#tre timp2
Er"m l" Berli# c+#* " i3buc#it puciul lui Ro4m2 5r"&ul " trăit mome#te *e m"re )#cor*"re2 Sol*"!i )# ec4ip"me#t *e
c"mp"#ie st"!io#"u l" >ră*i#" Koolo-ică2 <e stră3i circul"u c"mio"#e cu poli!i&ti )#"rm"!i cu pu&ti *e ră3boi7 se sim!e" că o să
se l"se cu „părui"lă(2 L" 6el "e" să se )#t+mple &i l" FE iulie ./00$ *"tă l" c"re mă "6l"m tot )# Berli#2
A *ou" 3i$ >ori#- " 6ost pre3e#t"t c" s"l"tor "l situ"!iei2 Către "mi"3"$ Hitler s%" )#tors *e l" Mii#c4e#$ u#*e com"#*"se
perso#"l "restările2 Ace"st" er" situ"!i" c+#* m%" su#"t "*9ut"#tul lui pe#tru " mă )#treb"; „Ae!i #isc"i" sc4i!e' 8"că *"$
"*uce!i%le )#co"ceP( Er" cl"r că "#tur"9ul oi" să "b"tă "te#!i" ,u4rerului *e l" problemele politice l" cele *e "r4itectură2
Hitler se -+scă )#tr%o st"re *e e:tremă "-it"!ie &i er" Tpărere l" c"re subscriu &i "stă3i % pro6u#* co#i#s c" scăp"se iu &i
#eătăm"t *i#tr%u# m"re pericol2 I# 3ilele u##ăto"re #u " )#cet"t s" #e poeste"scă$ i"ră&i &i i"ră&i$ cum l" Aiessee pătru#sese )#
Hotelul H"#selm"Ver$ #euit+#* să se l"u*e cu m"rele lui cur"9; „!i#e!i co#t *e 6"ptul că #oi #%"e"m "rme &i #u er"m si-uri că
porcii #%or să #e "&tepte cu -ăr3i )#"rm"teP( Atmos6er" *e 4omose:u"lit"te c"re *om#e" "colo )l sc+rbise$ #e )#cre*i#!" el$
"*ău-+#*; „Am surpri#s )#tr%o c"meră *oi ti#eri )# piele" -o"lă2( Er" i3ibil pătru#s *e i*ee" că$ pri# i#tere#!i" lui perso#"lă$
)mpie*ic"se )# "l *oispre3ecele" ce"s o c"t"stro6ă; „Căci #um"i eu pute"m să re3ol tre"b" "st"P Nime#i "ltci#e"P(
A#tur"9ul " căut"t să%i pote#!e3e "ersiu#e" 6"!ă *e li*erii SA lic4i*"!i$ rcl"t+#*u%i cu 3el c+t m"i multe *et"lii *i# i"!"
i#timă " lui Ro4m &i " suitei s"le2 BrucN#er i%" pre3e#t"t me#iurile *e l" ospă!urile "celor *e3mă!"!i2 El preti#*e" că le
*escoperise l" C"rtierul >e#er"l *i# Berli# "l SA2 ,i-ur"u pe listele respectie 3eci *e 6eluri *e m+#c"re$ *elic"tese "*use *i#
străi#ăt"te; pulpe *e bro"scă$ limbi *e p"săre$ "ripio"re *e rec4i#$ ouă *e pescăru& %to"te "ceste" complet"te cu i#uri ec4i
6r"#!u3e&ti &i cu &"mp"#ie *e ce" m"i bu#ă c"lit"te2 „I" te uit" l" reolu!io#"rii #o&triP ?i tocm"i ei$ c"re spu#e"u că reolu!i" se
mi&că pre" )#cet($ " 6ost rem"rc" iro#ică " lui Hitler2
S%" )#tors 6o"rte )#c+#t"t *i#tr%o i3ită pe c"re i%o 6ăcuse pre&e*i#telui Reic4ului2 Hi#*e#bur-$ #e "si-ur" el$ "prob"se
"c!iu#e" c"m )# următorii terme#i; „C+#* e c"3ul$ #u trebuie să te *"i )#"poi #ici *e l" măsurile cele m"i *r"stice2 Trebuie să
cur-ă &i s+#-e2( )# "cel"&i timp$ se pute" citi )# 3i"re că o# Hi#*e#bur-$ pre&e*i#tele Reic4ului$ )i 6elicit"se o6ici"l pe Hitler$
c"#cel"rul Reic4ului$ &i pe Herm"## >ori#-$ prim%mi#istrul <rusiei2.
C" să 9usti6ice "c!iu#e"$ &e6ii$ cu o 6ebrilit"te "pro"pe *isper"tă$ "u 6ăcut tot ce le%" st"t )# puti#!ă2 K"r" "ce"st" *e m"i
multe 3ile s%" )#c4ei"t cu o )#tru#ire speci"lă " Reic4st"-ului$ )# 6"!" cărui" " orbit )#su&i Hitler c"re$ tocm"i pri# )#cerc"re" *e
" se *isculp"$ *oe*e" că se simte cu musc" pe căciulă2 U# Hitler c"re se "părăP 8e "&" ce" #u om m"i "e" p"rte )# iitor$
#ici măc"r )# ./G/$ l" i#tr"re" )# ră3boi$ )# spri9i#ul "cestei "părări s%" recurs &i l" sericiile mi#istrului *e Musti!ie$ >tirt#er2
Cum #u er" membru *e p"rti* &i$ pri# urm"re$ păre" " 6i i#*epe#*e#t$ i#tere#!i" Iui i%" impresio#"t cu "t+t m"i mult pe to!i cei
c"re )#că se m"i )#*oi"u2 Resem#"re" cu c"re Ae4rm"c4tul " primit &tire" *espre mo"rte" -e#er"lului Sc4leic4er " pus lume"
)#tr%o serio"să "lertă2 8"r$ )# ultimă i#st"#!ă$ "titu*i#e" lui Hi#*e#bur- " "ut e6ectul cel m"i puter#ic$ #u #um"i "supr" me"$ ci
&i "supr" multor" *i#tre cu#oscu!ii mei "politici2 <e#tru bur-4e3ii -e#er"!iei mele$ cei c"re cu#oscuseră primul ră3boi mo#*i"l$
,cl*m"rsc4"llul er" o "utorit"te e#er"bilă$ )#că *i# reme" c+#* mer-e"m l" &co"lă el )#truc4ip" eroul #e)#6ric"t &i *e #ecli#tit
./
"l istoriei co#tempor"#e2 Nimbul c"re%. )#co#9ur" )l 6ăcuse$ )# oc4ii #o&tri *e copil$ să plute"scă )#tr%u# "bur o"recum *e
le-e#*ă2 L" 6el c" &i "*ul!ii$ pri#*e"m$ )# ultimul "# *e ră3boi$ )# cuie *e 6ier$ cost+#* c+te" mărci buc"t"$ e#orme st"tui "le lui
Hi#*e#bur-2 Ele 6ii#*$ e*e"m )# el )#să&i )#truc4ip"re" "utorită!ii2 A &ti că el$ i#st"#!" supremă$ )l "coperă pe Hitler er" ce"
li#i&titor2
Nu%i o )#t+mpl"re că *upă puciul lui Ro4m$ *re"pt"$ repre3e#t"tă pri# pre&e*i#tele Reic4ului$ mi#istrul *e Musti!ie &i o serie
*e -e#er"li$ .%" prote9"t pe Hitler2 8esi-ur$ e" #u pro6es" "#tisemitismul r"*ic"l &i c4i"r *ispre!ui" "ce"stă i3buc#ire "
se#time#telor *e ur" "le plebei2 Co#ser"torismul ei #%"e" #ici o b"3ă comu#ă cu #ebu#i" r"si"l"2 Simp"ti" "răt"tă *esc4is
pe#tru "ctul *e 6or!ă "l lui Hitler *"tor" cu totul "ltor c"u3e; măcelul or-"#i3"t l" GE iu#ie ./G0 elimi#" puter#ic" "ripă *e
st+#-" " p"rti*ului$ repre3e#t"tă )# speci"l *e SA2 Ace"st" *i# urmă se sim!ise 6rustr"tă *e ro"*ele reolu!iei2 Nu 6ără moti2
Căci$ crescută *i#"i#te *e ./GG )# spiritul reolu!iei$ m"9orit"te" membrilor ei lu"se )# serios pro-r"mul "&"%3is soci"list "l lui
Hitler2 L" A"##see$ )# timpul scurtei mele "ctiită!i *e "colo$ putusem să obser cum simplul milit"#t SA suport" cu "b#e-"!ie
to"te pri"!iu#ile$ )#t+r3ierile &i riscurile$ )# i*ee" *e " primi$ )#tr%o 3i$ ce" co#cret )# co#tr"p"rti*ă2 Vă3+#* că #u se re"li3e"3ă
#imic$ "ce&ti milit"#!i "u str+#s )# su6let o #emul!umire &i o "mărăciu#e c"re "r 6i putut )# orice mome#t să *ecl"#&e3e o
e:plo3ie2 Este posibil c" "ctul *e 6or!" "l lui Hitler să 6i )mpie*ic"t re"lme#te i3buc#ire" celei *e „" *ou" reolu!ii($ c"re
*ee#ise tem" pre6er"tă " lui Ro4m2
Cu "seme#e" "r-ume#te )#cerc"m să #e )mpăcăm co#&tii#!"2 Eu &i mul!i "l!ii "ler-"m cu su6letul l" -ură *upă scu3e &i
6ăce"m *i# lucruri c"re #um"i cu *oi "#i )#"i#te #e%"r 6i irit"t #orm" #oii #o"stre societă!i2 Ne reprim"m )#*oielile c"re #e
*ă*e"u t+rco"le2 Astă3i$ *upă *ece#ii$ su#t )#mărmurit *e i#co#&tie#!" *e c"re "m *"t *o"*ă )# "#ii "cei"2F
<ri#tre co#seci#!ele ime*i"te "le "cestor ee#ime#te " 6ost "cee" că mi s%" )#cre*i#!"t o #ouă com"#*ă2 „Trebuie să
tr"#s6ormi c+t m"i repe*e <"l"tul Borsi-2 Vre"u să tr"#s6er co#*ucere" SA *e l" Mti#c4e# l" Berli#$ pe#tru c"$ pe iitor$ să o
"m )# "propiere2 Mer-i "colo &i )#cepi ime*i"t($ mi%" cerut Hitler2 L" obser"!i" me" c" "colo se "6lă sericiile icec"#cel"rului$
el " ripost"t "spru; „Să e"cue3e clă*ire" ime*i"tP Să #u !ii se"m" *e eiP(
)#estit cu "ce"stă s"rci#"$ m%"m *us ime*i"t l" se*iul lui <"pe#7 *irectorul lui *e c"bi#et$ 6ire&te$ #u &ti" #imic2 Mi s%"
propus să m"i "&tept c+te" lu#i$ p+#ă se or -ăsi &i re"me#"9" loc"luri #oi2 C+#* "m ree#it &i i%"m r"port"t "cest lucru$ pe
Hitler .%" "puc"t 6uri" &i #u #um"i că " repet"t or*i#ul cu e"cu"re" ime*i"tă$ ci mi%" or*o#"t c4i"r s" )#cep lucrările 6ără să !i#
se"m" *e 6u#c!io#"ri2
<"pe# răm+#e" i#i3ibil7 6u#c!io#"rii lui #u m"i &ti"u ce să 6"că$ *"r mi%"u promis că$ )# cel mult *ouă săptăm+#i$ *os"rele
or 6i tr"#sport"te$ co#6orm i#struc!iu#ilor$ )#tr%u# loc"l proi3oriu$ )# "ce"stă situ"!ie "m c4em"t lucrătorii$ i%"m bă-"t )#
clă*ire" )#că ocup"tă &i le%"m cerut c"$ )# timp ce *"u 9os bo-"t" stuc"tură *e pe pere!i &i *e pe pl"6o"#e$ să 6"că 6ără 9e#ă c+t
m"i mult 3-omot &i pr"6 cu puti#!ă2 <r"6ul pătru#*e" pri# crăpăturile u&ilor )# birouri$ i"r 3-omotul 6ăce" imposibilă orice
"ctiit"te2 Lui Hitler i s%" părut -ro3"ă i*ee" &i mi%" "*res"t 6elicitări$ pe c"re le%" )#so!it cu )#!epături l" "*res" „6u#c!io#"rilor
)mb+csi!i(2
8upă *ouă3eci &i p"tru *e ore #u m"i er" picior *e 6u#c!io#"r )# clă*ire$ )#tr%u#" *i# c"mere "m ă3ut pe *u&ume" o p"t"
m"re *e s+#-e usc"t2 Acolo 6usese )mpu&c"t$ l" GE iu#ie$ Herbert o# Bose$ u#ul *i#tre col"bor"torii lui <"pe#2 Mi%"m )#tors
priire" )# "ltă p"rte &i #u "m m"i i#tr"t #icio*"tă )# "ce" )#căpere2 Apoi #u m%"m m"i -+#*it l" "st"2
L" F "u-ust " murit Hi#*e#bur-2 C4i"r )# "cee"&i 3i$ Hitler perso#"l m%" )#sărci#"t să i"u )# primire or-"#i3"re"
6u#er"liilor l" Memori"lul *i# T"##e#ber-$ )# <rusi" 5rie#t"lă2
Am cerut să se ri*ice )# curte" i#terio"ră o tribu#ă cu bă#ci *i# lem# &i$ re#u#!+#* l" ste"-uri$ m%"m limit"t l" u# o"l
#e-ru "t+r#"t *e tur#urile )#"lte ce )#c"*r"u curte" i#terio"ră2 Himmler " "părut pe#tru c+te" ore$ )#co#9ur"t *e u# St"t%M"9or
SS$ cer+#%*u%le celor )#sărci#"!i cu măsurile *e securit"te să%i *e" e:plic"!iile #eces"re$ pe c"re le%" "scult"t "poi imp"sibil2 Cu
"cel"&i "er *e &e6ie i#"bor*"bilă mi%" re3er"t &i mie c+te" mome#te c" să%i *"u lămuriri )# le-ătură cu cee" ce i#te#!io#"m să
6"c2 M%" 6r"p"t "titu*i#e" lui *ist"#tă &i imperso#"lă2 <e#tru el$ o"me#ii păre"u " #u 6i o"me#i$ ci m"i *e-r"bă obiecte *e c"re
se sere"2
Bă#cile *i# lem# "lb *isto#"u cu "cel c"*ru oit sumbru2 Cum reme" er" 6rumo"să$ "m or*o#"t să 6ie opsite )# #e-ru7
*"r$ -4i#io#$ )# primele ore "le serii " )#ceput o plo"ie mocă#e"scă$ ce "e" să co#ti#ue &i )# 3ilele următo"re2 Vopse"u" #u s%"
m"i usc"t2 Atu#ci$ cu u# "io# speci"l$ "m "*us *e l" Berli# b"lo!i *e sto6ă #e"-ră cu c"re "m "coperit bă#cile2 8"r opse"u"
)#că ume*ă " pătru#s p+#3"2 <rob"bil m"i mul!i p"rticip"#!i s%"u "les cu 4"i#ele *eterior"te2
)# "9u#ul ceremo#iilor$ #o"pte"$ sicriul " 6ost "*us pe u# "6et *e l" Neu*ecN$ mo&i" lui Hi#*e#bur- *i# <rusi" 5rie#t"lă$
p+#ă l" u#ul *i#tre tur#urile memori"lului$ )l )#so!e"u ste"-urile tr"*i!io#"le "le re-ime#telor -erm"#e *i# primul ră3boi
mo#*i"l &i purtătorii *e tor!e7 #u se "u3e" u# cu+#t$ #u se "u3e" o com"#*ă2 Acest om"-iu tăcut " 6ăcut o impresie mult m"i
pro6u#*ă *ec+t solem#ită!ile or-"#i3"te )# 3ilele următo"re2
A *ou" 3i *imi#e"!ă$ sicriul lui Hi#*e#bur- " 6ost "&e3"t pe u# c"t"6"lc )# mi9locul cur!ii *e o#o"re2 I# ime*i"t" "propiere
se mo#t"se$ 6ără " se lăs" o *ist"#!ă su6icie#tă$ tribu#" or"torului2 C+#* Hitler " 6ăcut u# p"s )#"i#te$ Sc4"ub " scos *i# serietă
u# m"#uscris pe c"re .%" pus pe pupitru2 Hitler " &oăit o clipă$ 6ăc+#* *i# c"p o mi&c"re brusc" &i tot"l #eceremo#io"să;
"*9ut"#tul #u scosese m"#uscrisul c"re trebui"2 8upă ce ero"re" " 6ost )#lătur"tă2 Hitler " !i#ut o cu+#t"re 6u#ebră surpri#3ător
*e rece &i *e 6orm"lă2
Hi#*e#bur-$ pri# )#*ărăt#ici" lui ire*uctibilă$ 6usese o pie*ică serio"să mult timp % pre" mult timp$ *i# pu#ctul *e e*ere "l
#erăb*ătorului c"#cel"r "l Reic4ului c"re trebui" "*ese" să recur-ă l" &irete#ie$ -lumă s"u i#tri-ă pe#tru "%. 6"ce pe pre&e*i#te
perme"bil l" "r-ume#tele s"le2 U#" *i#tre mi&cările t"ctice "le lui Hitler " 6ost "cee" *e " trimite )# 6iec"re *imi#e"!ă l"
Hi#*e#bur-$ pe#tru o reistă " presei$ pe ,u#N$ pe "tu#ci Secret"r *e St"t l" >oebbels$ c"re er" ori-i#"r *i# <rusi" 5rie#t"lă c"
&i pre&e*i#tele2 ,u#N$ cu 6"mili"rit"te" celui e#it *e pe "cele"&i mele"-uri$ reu&e"$ )#tr%"*eăr$ să "te#ue3e multe &tiri #eplăcute
pe#tru Hi#*e#bur- s"u să le pre3i#te )#tr%o m"#ieră c"re să #u%. supere2
FE
Hitler #u se -+#*ise #icio*"tă cu serio3it"te l" rest"ur"re" mo#"r4iei$ "&" cum sper"seră Hi#*e#bur- &i #umero&ii săi
priete#i politici2 Nu o *"tă " 6ost "u3it spu#+#*; „Am permis să li se plăte"scă )# co#ti#u"re pe#siile mi#i&trilor soci"l%
*emocr"!i$ c" Seeri#-$ căci$ orice s%"r 3ice *espre ei$ trebuie să li se recu#o"scă meritul *e " 6i )#lătur"t mo#"r4i"2 A 6ost u#
m"re p"s )#"i#te2 Ei su#t cei c"re #e%"u *esc4is *rumul2 ?i "cum să rest"urăm "ce"stă mo#"r4ie' Eu$ să )mp"rt eu putere"'
Uit"!i%ă l" It"li"P Cre* ei că su#t "&" *e prost' Mo#"r4ii "u 6ost )#tot*e"u#" #erecu#oscători 6"!ă *e primii lor col"bor"tori2
>+#*i!i%ă #um"i l" Bism"rcN2 Nu$ #%"m să c"* )# c"pc"#ă2 C4i"r *"că "cum Ho4e#3oller#ii se "r"tă "t+t *e "m"bili2(

L" )#ceputul lui ./G0$ Hitler m%" lu"t pri# surpri#*ere cu ce" *i#t+i m"re com"#*ă2 Mi se cere" să )#locuiesc tribu#"
proi3orie *i# lem# *e pe espl"#"*" Keppeli# *i# Number- cu o co#struc!ie *i# pi"tră2 Mi%"m stors creierii cu primele sc4i!e$
p+#ă c+#*$ )#tr%u# mome#t *e i#spir"!ie$ mi%" e#it i*ee" s"l"to"re; să 6"c #i&te scări m"ri$ căror" să le supr"pu# u# portic cu
colo"#e$ 6l"#c"t *e *ouă corpuri *i# pi"tră cu 6u#c!i" *e )#c4i*ere " c"*rului2 I#6lue#!" "lt"rului *i# <er-"m er" ei*e#tă2
<robleme "m "ut *o"r cu i#te-r"re" i#*ispe#s"bilei tribu#e *e o#o"re$ pe c"re )#cerc"m s%o pl"se3 c+t m"i *iscret )# mi9locul
scărilor2
Cupri#s *e )#*oieli$ .%"m ru-"t pe Hitler să i#ă să "*ă m"c4et"2 Er"m c"m #eli#i&tit$ pe#tru că proiectul *epă&e" cu mult
com"#*"2 E*i6iciul "e" G/E *e metri lu#-ime &i F0 *e metri )#ăl!ime2 Er" cu .JE *e metri m"i lu#- *ec+t Termele lui C"r"c"ll"
*e l" Rom"$ *eci "pro"pe *ublu2
Hitler " e:"mi#"t t"cticos m"c4et" *e -ips *i# to"te u#-4iurile$ lu+#*$ c" u# om *e meserie$ perspecti" c"re trebuie2 A
stu*i"t *ese#ele 6ără să sco"tă u# cu+#t &i 6ără să l"se să%i tr"#sp"ră reo re"c!ie2 Cre*e"m că o să%mi respi#-ă lucr"re"2 Apoi$
c" l" prim" #o"stră )#t+l#ire$ " emis u# scurt; „8e "cor*P( &i " plec"t2 Nici "stă3i #u )#!ele- pre" bi#e *e ce el$ c"re "e" o
slăbiciu#e pe#tru *ecl"r"!iile l"r- *es6ă&ur"te$ se "răt" "t+t *e scump l" orbă )# "seme#e" oc"3ii2
Celorl"l!i "r4itec!i li se re6u3" "pro"pe )#tot*e"u#" primul proiect$ căci lui Hitler )i plăce" să se re6"că *e m"i multe ori o
com"#*ă &i preti#*e" c4i"r mo*i6icări *e *et"liu )# timpul lucrărilor2 8upă ce "m trecut cu bi#e "ce"stă primă probă *e
c"p"cit"te$ "m 6ost lăs"t )# p"ce7 *e "tu#ci mi%" respect"t i*eile &i$ c" "r4itect$ m%"m ă3ut "&e3"t o"recum pe "cee"&i tre"ptă cu
el2
Lui Hitler )i plăce" să *ecl"re că el co#struie&te pe#tru " lăs" c" mo&te#ire posterită!ii spiritul epocii lui2 )# cele *i# urmă$
spu#e" el$ #um"i m"rile mo#ume#te "mi#tesc *e m"rile epoci "le istoriei2 Căci o"re ce "ltce" " m"i răm"s *e pe urm"
)mpăr"!ilor rom"#i$ c+#*" stăp+#itori "i lumii' Ci#e le%"r m"i pome#i "3i #umele *"că #%"r e:ist" e*i6iciile ri*ic"te *i# or*i#ul
lor' Ap"r tot*e"u#"$ sus!i#e" el$ perio"*e *e *ecli# )# istori" u#ui popor7 *"r mo#ume#tele pe c"re le%" co#struit co#ti#uă să
orbe"scă *espre putere" lui *e o*i#io"ră2 ,ire&te$ "ceste" si#-ure #u su#t su6icie#te pe#tru " cre" b"3ele u#ei re#"&teri "
co#&tii#!ei #"!io#"le2 8"r c+#*$ *upă o lu#-ă perio"*ă *e *ecli#$ se re"pri#*e se#time#tul măre!iei #"!io#"le$ mo#ume#tele
lăs"te *e strămo&i *ei# purtăto"re "le celui m"i tulburător mes"92 Ast6el$ co#struc!iile Imperiului Rom"# )i permit lui Mussoli#i
să 6"că "pel l" spiritul eroic "l Romei$ "tu#ci c+#* re" să i#su6le poporului it"li"# i*ee" u#ui imperiu "l timpurilor mo*er#e2
Tot "&"$ e*i6iciile #o"stre or "e" răsu#et &i%# co#&tii#!" u#ei >erm"#ii " secolelor iito"re2 Cu "ceste "r-ume#te$ Hitler
subli#i" toto*"tă &i "lo"re" u#ui lucru tr"i#ic2
S%" trecut ime*i"t l" "me#"9"re" espl"#"*ei Keppeli#$ *eo"rece$ p+#ă l" următorul co#-res "l p"rti*ului$ trebui" să 6ie
termi#"tă cel pu!i# tribu#"2 <e#tru " pute" )#cepe lucr"re"$ m"i )#t+i " 6ost *e3"6ect"t *epoul *e tr"m"ie2 8upă *i#"mit"re"
"cestui"$ "m trecut )#tr%o 3i pri# 6"!" ălmă&"-ului *e structuri *i# beto# "rm"t *istruse2 I#ser!iile *e 6ier "t+r#"u )# to"te păr!ile
&i )#cepuseră să ru-i#e"scă2 Er" u&or *e im"-i#"t ce "e" să urme3e2 Ace"stă prieli&te *e3ol"#tă mi%" su-er"t o i*ee pe c"re$
m"i t+r3iu$ i%"m pre3e#t"t%o lui Hitler sub *e#umire" c"m prete#!io"să; „Teori" "lorii rui#elor u#ui e*i6iciu(2 Clă*irile
co#struite )# spirit mo*er# er"u$ 6ără )#*oi"lă$ m"i pu!i# "pte să "ru#ce spre -e#er"!iile iito"re "ce" „pu#te " tr"*i!iei( pe c"re o
cere" Hitler2 Er" *e #eco#ceput c" #i&te -răme3i *e 6ier ru-i#it să i#spire "cel"&i "+#t eroic precum mo#ume#tele trecutului pe
c"re le "*mir" Hitler2 „Teori"( me" )#cerc" să o6ere o ie&ire tocm"i *i# "ce"stă *ilemă2 ,olosi#* "#umite m"teri"le &i
respect+#* "#umite re-uli *e 6i3ică st"tică$ s%"r pute" co#strui e*i6icii c"re$ *upă ce or 6i trecut sute s"u C*upă cum socote"m
#oiH c4i"r mii *e "#i peste ele$ "r semă#"$ m"i mult s"u m"i pu!i#$ cu mo*elele rom"#e2G
<e#tru " *" -+#*urilor mele o 6ormă co#cretă &i i3ibilă$ "m com"#*"t o pl"#&ă )# stil rom"#tic repre3e#t+#* tribu#" *e pe
espl"#"*" Keppeli# *upă secole *e "b"#*o#; #ăpă*ită *e ie*eră$ cu st+lpii prăbu&i!i$ cu 3i*ări" sp"rtă ici &i colo$ *"r )#că u&or *e
recu#oscut )# co#tururile ei -e#er"le2 Sc4i!" "ce"st" " 6ost co#si*er"tă o „bl"s6emie( )# "#tur"9ul lui Hitler2 Simplul 6"pt *e " 6i
im"-i#"t o perio"*ă *e *ecli# pe#tru "cest Reic4 c"re trebui" să *ure3e o mie *e "#i i%" sc"#*"li3"t pe mul!i2 Hitler totu&i "
ă3ut )# "#ticip"!i" me" o c4estiu#e *e lo-ică &i *e bu#%sim!$ *rept pe#tru c"re " st"bilit c"$ *e "cum )#colo$ e*i6iciile cele m"i
import"#te "le Reic4ului său să 6ie co#struite respect+#* "ce"stă „le-e " rui#elor(2
)#tr%o i3ită pe &"#tier$ Hitler$ "6l"t )# to"#e bu#e$ s%" )#tors spre Borm"## &i i%" cerut c"$ pe iitor$ subsem#"tul să "p"ră )#
u#i6ormă *e p"rti*2 To!i membrii "#tur"9ului său$ me*icul perso#"l$ 6oto-r"6ul$ c4i"r &i &o6erul "utomobilului 8"imler%Be#3
primiseră *e9" c+te o u#i6ormă$ )# mi9locul lor$ pre3e#!" u#ui ciil 6ăce"$ )#tr%"*eăr$ #otă *iscor*"#tă2 Cu "cest mic -est$ Hitler
*ă*e" cl"r *e )#!eles că mă socote"$ *e "cum )#"i#te$ c" 6ii#* pri#tre i#timii săi2 Nicio*"tă #%"r 6i str+mb"t *i# #"s *"că reu#ul
*i#tre cu#oscu!ii săi "r 6i "părut )# ciil l" C"#cel"rie s"u l" c"b"#ă$ căci Hitler )#su&i pre6er" să po"rte 4"i#e ciile ori *e c+te
ori socote" că se po"te2 8"r$ )# *epl"sările &i )# i#spec!iile pe c"re le e6ectu"$ se "6l" )# c"lit"te *e perso"#ă o6ici"lă$ cee" ce$
co#si*er" el$ 6ăce" obli-"torie u#i6orm"2 Ast6el "m "9u#s$ l" )#ceputul "#ului ./G0$ &e6 *e sec!ie l" St"tul%M"9or "l "*9u#ctului
său$ Ru*ol6 Hess2 C+te" lu#i m"i t+r3iu$ >oebbels mi%" co#6erit "cel"&i -r"*$ *rept recompe#să pe#tru "ctiit"te" *es6ă&ur"tă
cu oc"3i" m"#i6est"!iilor *e m"s" or-"#i3"te pe#tru co#-resul p"rti*ului$ sărbăto"re" recoltei &i l M"i2
L" GE i"#u"rie ./G0$ l" propu#ere" lui Robert LeV$ co#*ucătorul ,ro#tului >erm"# "l Mu#cii$ " 6ost cre"tă o or-"#i3"!ie "
petrecerii timpului liber #umită „,or!ă pri# bucurie(2 Eu urm" să prei"u sec!i" „,rumuse!e" mu#cii($ *e#umire c"re stimul"
"petitul *e b"#curi #u m"i pu!i# *ec+t )#să&i 6ormul" „,or!ă pri# bucurie(2
F.
Cu pu!i# timp )#"i#te$ )#tr%o călătorie pri# proi#ci" ol"#*e3ă Limbur-$ LeV ă3use #i&te mi#e rem"rc"bile pri# cură!e#i"
meticulo"să &i pri# "mbi"#!" )#tre!i#ută cu pricepere *e -ră*i#"r2 8e "ici el *e*usese$ speci6ic temper"me#tului său )#cli#"t
spre -e#er"li3ări$ o i*ee pr"ctică &i utilă pe#tru )#tre"-" i#*ustrie -erm"#ă2 Mie perso#"l "ce"stă i*ee mi%" "*us o ocup"!ie
secu#*"ră$ *esi-ur o#ori6ică$ *"r c"re mi%" 6ăcut multă plăcere2 Am )#ceput să%i co#i#-em pe i#*ustri"&i s"%&i re"me#"9e3e
i#teriorul u3i#elor &i să "&e3e -l"stre cu 6lori )# "teliere$ )#să ceri#!ele #o"stre #u se opre"u "ici; trebui" să 6ie mărită supr"6"!"
6erestrelor$ să 6ie )#6ii#!"te c"#ti#e etc2 U#ele u#-4ere ce sere"u *rept *epo3it *e *e&euri s%"u tr"#s6orm"t )# locuri *e petrecere
" p"u3elor$ i"r "s6"ltul " 6ost )#locuit cu pelu3e2 Am i#i!i"t măsuri *e st"#*"r*i3"re " u#ei esele simple$ bi#e 6"so#"te$ "m
proiect"t o mobil" sobră$ #orm"tă$ "ptă " 6i pro*usă )# c"#tită!i m"ri2 Ne%"m )#-ri9it c"$ )# probleme *e ilumi#"re &i e#til"!ie
"rti6ici"lă$ )#trepri#*erile să se "*rese3e speci"li&tilor s"u să urme3e su-estiile *espri#se *i# 6ilmele *ocume#t"re$ )# "ceste
proiecte$ mi%"m "si-ur"t col"bor"re" u#or 6o&ti "ctii&ti "i si#*ic"telor &i " c+tor" membri "i rece#t *i3ol"tei „U#iu#i "
Mu#cii(2 Cu to!ii s%"u "puc"t co#&tii#cios *e tre"bă$ 4otăr+!i să "meliore3e c+t *e c+t co#*i!iile *e i"!ă "le mu#citorilor &i să
tr"#spu#ă )# pr"ctică cu+#tul *e or*i#e "l u#ei comu#ită!i popul"re 6ără cl"se$ )#să "m co#st"t"t cu surpri#*ere că Hitler #u
m"i m"#i6est" i#teres pe#tru "ceste i*ei2 El$ c"re pute" să pi"r*ă ore )# &ir 6ăc+#* e:"me#ul *et"li"t "l u#ui pl"#$ se "răt" 6r"p"#t
*e i#*i6ere#t c+#* )i rel"t"m c+te ce" *espre "cest "spect soci"l "l mu#cii mele2 )# orice c"3$ "mb"s"*orul brit"#ic l" Berli# o
pre!ui" m"i mult *ec+t Hitler20 Mul!umită 6u#c!iilor )# p"rti*$ "m primit prim" me" i#it"!ie l" o recep!ie o6ici"lă pe c"re Hitler$
)# c"lit"te" s" *e &e6 "l p"rti*ului$ " *"t%o )# primă"r" lui ./G07 cu "ce"stă oc"3ie "u 6ost i#it"te &i so!iile2 Am ci#"t )# m"re"
su6r"-erie " C"#cel"riei$ l" mese rotu#*e$ )# 9urul 6iecărei" lu+#* loc c+te &"se p+#ă l" opt perso"#e2 Hitler mer-e" *e l" o m"să
l" "lt"$ spu#e" c+te" "m"bilită!i$ o6eri#*u%si "st6el prile9ul *e "%i 6i pre3e#t"te *o"m#ele2
C+#* " sosit l" m"s" #o"stră$ i%"m pre3e#t"t%o pe so!i" me"$ pe c"re p+#ă "tu#ci #%o cu#oscuse perso#"l2 C+te" 3ile m"i
t+r3iu$ )# cerc restr+#s$ m%" )#treb"t$ i3ibil impresio#"t; „8e ce m%"i pri"t "t+t timp *e pre3e#!" so!iei *umit"le'( 8e 6"pt$
eit"sem "cest lucru$ #u )# ultimul r+#* *i# c"u3" "ersiu#ii mele 6"!ă *e mo*ul )# c"re Hitler )&i tr"t" "m"#t"2 <e *e "ltă p"rte$
-ăse"m că e *e *"tori" "*9ut"#!ilor s%o i#ite pe so!i" me" s"u să%i "tr"-ă "te#!i" lui Hitler "supr" ei2 8"r lor #u le pute"i
preti#*e să "ibă sim!ul etic4etei2 L" urm" urmelor$ &i )# comport"re" "*9ut"#!ilor se re6lect" ori-i#e" mic%bur-4e3ă " lui Hitler2
C4i"r )# "ce" se"ră$ Hitler i%" *ecl"r"t so!iei mele$ #u 6ără solem#it"te; „So!ul *um#e"o"stră o să%mi co#strui"scă #i&te
e*i6icii cum *e p"tru mile#ii )#co"ce #%"u m"i e:ist"t2(
<e espl"#"*" Keppeli# "e" loc )# 6iec"re "# o serb"re pe#tru( "ctii&tii *e p"rti* *e r"#- mic &i mi9lociu$ "&"%3i&ii
6u#c!io#"ri$ )# timp ce SA$ Sericiul Mu#cii &i$ bi#e)#!eles$ Ae4rm"c4tul )i impresio#"u -ro3" pe Hitler si pe spect"tori cu
*e6ilările lor *e o strictă *iscipli#ă$ pre3e#t"re" l" u# #iel "ccept"bil " 6u#c!io#"rilor se *oe*e" " 6i u# lucru -reu *e re"li3"t$
)# m"9orit"te" c"3urilor$ cu to"te că le6urile er"u „mici($ "e"u #i&te bur!i respect"bile2 Nu le pute"i #ici măc"r preti#*e să se
"&e3e )# #i&te r+#*uri "li#i"te c" lume"$ )# timp ce sec!i" răspu#3ăto"re *e or-"#i3"re" co#-resului căut" u# mi9loc *e *epă&ire "
"cestor #e"9u#suri$ c"re%i prile9ui"u lui Hitler obser"!ii iro#ice$ mi%" e#it i*ee" s"l"to"re; să *e6ile3e pe )#tu#eric2
Mi%"m e:pus pl"#ul )# 6"!" respo#s"bililor cu or-"#i3"re" co#-resului p"rti*ului2 <e#tru ceremo#i" #octur#ă urm"u să
se "*u#e miile *e ste"-uri "le tuturor -rupelor loc"le *i# >erm"#i" )# sp"tele 3i*urilor )#"lte "le espl"#"*ei &i$ l" o com"#*ă$
purtătorii *e ste"-uri$ )mpăr!i!i )# 3ece colo"#e$ "e"u să ""#se3e pri#tre cele 3ece -rupe 6orm"te *i# 6u#c!io#"rii "li#i"!i pe
tere#2 Ste"-urile &i ulturii strălucitori c"re le )#coro#"u urm"u să 6ie ilumi#"te *e 3ece proiecto"re puter#ice )# "&" 6el$ )#c+t
spect"colul să pro*ucă u# e6ect impresio#"#t2 8"r "cest lucru #u mi se păre" su6icie#t2 Ausesem oc"3i" să ă* #oile
proiecto"re "le "părării "#ti"erie#e lumi#+#* l" mul!i Nilometri )#ăl!ime2 L%"m ru-"t pe Hitler să%mi "probe .GE *e bucă!i2
>ori#- mi%" 6ăcut l" )#ceput -reută!i$ *eo"rece "ce"stă c"#tN"te repre3e#t" ce" m"i m"re p"rte " re3erei str"te-ice2 8"r Hitler "
reu&it să%. co#i#-ă; „8"că le mo#tăm "ici )# #umăr "&" *e m"re$ lume" o să cre"*ă că #e scăl*ăm )# proiecto"re2(
Re3ult"tulU" *epă&it tot ce )mi im"-i#"sem2 Cele .GE *e proiecto"re$ pl"s"te *e 9ur%)mpre9urul espl"#"*ei$ l" *o"r .F metri
u#ul *e "ltul$ ilumi#"u cerul cu 6"sciculele lor c"re$ l" )#ceput bi#e *elimit"te$ se co#tope"u l" o )#ăl!ime *e = p+#ă l" J
Nilometri )#tr%o supr"6"!ă lumi#o"să2 Ae"i impresi" că te -ăse&ti )#tr%o ime#să )#căpere cu pere!i *e%o )#ăl!ime #es6+r&ită$
sus!i#u!i *e st+lpi i#c"#*esce#!i2 U#eori$ coro"#" *e lumi#ă er" tr"ers"tă *e c+te u# #or$ "*ău-+#* -r"#*iosului spect"col u#
eleme#t *i# *ome#iul im"-i#"rului supr"re"list2 <resupu# că "ce"stă „c"te*r"lă *e lumi#ă( " 6ost prim" „co#struc!ie( ilumi#"tă2
<e#tru mi#e e" răm+#e #u #um"i cre"!i" me" sp"!io%"r4itectur"lă ce" m"i 6rumo"să$ ci &i si#-ur" c"re$ )# 6elul ei$ " supr"ie!uit2
„Er" )# "cel"&i timp &i solem#$ &i 6rumos$ *e p"rcă te%"i 6i "6l"t )#tr%o c"te*r"lă *e -4e"!ă($ scri" "mb"s"*orul brit"#ic
He#*erso#21
N%"r 6i 6ost cu puti#!ă să co#*"m#i l" obscurit"te mi#i&tri "i Reic4ului$ Reic4sleiteri$ >"uleiteri &i "l!i *em#it"ri pre3e#!i l"
pu#ere" u#ei pietre *e temelie$ *e&i #ici "ce&ti" #u "răt"u m"i pre3e#t"bil *ec+t 6u#c!io#"rii2 I!i ie&e"u peri "lbi p+#ă%i "r"#9"i )#
6orm"!ie2 Cum er"u m"i mult s"u m"i pu!i# retro-r"*"!i l" co#*i!i" *e 6i-ur"#!i$ ei "ccept"u să 6ie pu&i l" pu#ct *e către
or-"#i3"torii imp"cie#t"!i2 Apăre" Hitler2 L" o com"#*ă$ to!i cei pre3e#!i lu"u po3i!ie *e *rep!i &i )#ti#*e"u br"!ul pe#tru s"lut2
L" pu#ere" pietrei *e temelie " sălii Co#-reselor *i# Niir#ber-$ eu mă "6l"m )# picio"re )# r+#*ul "l *oile"2 C+#* m%" ă3ut$
Hitler " )#trerupt ceremo#i"lul solem# c" să%mi )#ti#*ă m+#"2 Acest -est #eobi&#uit m%" impresio#"t "t+t *e mult$ )#c+t m+#"
ri*ic"tă )# sem# *e s"lut mi%"m scăp"t%o cu poc#et )# c4eli" lui Streic4er$ >"uleiterul ,r"#co#iei2
)# timpul co#-reselor *e l" Niir#ber- er" "pro"pe imposibil să%. e3i pe Hitler7 s"u se retră-e" pe#tru "%&i pre-ăti
*iscursurile$ s"u "sist" l" u#" *i#tre #umero"sele m"#i6estări2 8eosebită s"tis6"c!ie )i pro*uce" #umărul cresc+#*$ *e l" "# l" "#$
"l *ele-"!iilor &i "l i3it"torilor străi#i$ m"i "les c+#* "ce&ti" e#e"u *i# 5cci*e#tul *emocr"tic2 L" *e9u#urile serite )# -r"bă
cere" să i se spu#ă #umele respectiilor &i se bucur" să co#st"te i#teresul tot m"i m"re 6"!ă *e im"-i#e" pe c"re >erm"#i"
#"!io#"l%so%ci"listă &i%o "utocre"2
<+i#e" pe c"re o m+#căm eu l" Nur#ber- er" "m"ră2 Răspu#*e"m *e p"o"3"re" tuturor clă*irilor u#*e urm" să "p"ră
Hitler2 C" „*ecor"tor%&e6U$ trebui" c"$ #u cu mult )#"i#te *e )#cepere" m"#i6est"!iei$ să eri6ic *"că totul este )# or*i#e &i$ o*"tă
)#*epli#ită prim" s"rci#ă$ să mă -răbesc l" următo"re"$ )# "#ii "cei" "e"m o pre*ilec!ie pe#tru ste"-uri$ pe c"re le 6olose"m c+t
FF
pute"m *e *es2 )# 6elul "cest" i#tro*uce"m u# 9oc *e culori )#tr%o "r4itectură *e pi"tră2 <ro6it"m *e 6"ptul că ste"-ul cu cruce
)#c+rli-"tă co#ceput *e Hitler se pret" mult m"i bi#e l" o utili3"re "r4itecto#ică *ec+t u# ste"- tricolor2 A%l 6olosi c" eleme#t
*ecor"ti$ pe#tru " sus!i#e ritmul 6"!"*elor s"u pe#tru " m"sc" *e l" "coperi& p+#ă l" trotu"r oribilele c"se *i# epoc" lui
Bism"rcN$ er"$ *esi-ur$ ce" c"re #u pre" c"*r" cu )#"lt" *em#it"te " ste"-ului #"!io#"l%soci"list$ cărui"$ "*ese"$ )i m"i "*ău-"m
&i #i&te p"#-lici "urii ce%i subli#i"u ro&ul2 8"r eu e*e"m to"te "ceste" cu oc4ii u#ui "r4itect2 <e stră3ile )#-uste "le >osl"rului
si Niir#ber-ului or-"#i3"m or-ii *e ste"-uri )#tr%u# mo* *eosebit$ )#ti#3+#* *e l" o c"să l" "lt" ste"- l+#-ă ste"-$ *e #u se m"i
e*e" #ici cerul2
Ace"stă "ctiit"te mă )mpie*ic" să "sist l" *iersele m"#i6estări$ &i totu&i #u r"t"m #icio*"tă „*iscursurile cultur"le( "le lui
Hitler$ pe c"re "*ese" el )#su&i le #ume" culmi "le "rtei or"torice$ el"bor+#*u%le cu re-ul"rit"te l" 5bers"l3ber-2 <e "tu#ci
"*mir"m "ceste *iscursuri &i$ cre*e"m eu$ #u "t+t *"torită retoricii lor strălucite$ ci m"i *e-r"bă pe#tru co#!i#utul lor cumpă#it$
pe#tru #ielul lor2 L" Sp"#*"u )mi propusesem c"$ *upă ispă&ire" pe*epsei$ să le recitesc2 Cre*e"m că )# 6elul "cest" oi -ăsi
ce" *i# lume" me" *e o*i#io"ră$ ce" c"re să #u%mi repu-#e2 8"r r"%"m ă3ut )#&el"t )# "&teptările mele2 )# )mpre9urările *e
"tu#ci$ *iscursurile ,ii4rerului căpăt"seră )# oc4ii mei o m"re sem#i6ic"!ie7 "stă3i )#să )mi p"r -ău#o"se$ 6ără te#siu#e
i#terio"ră$ pl"te &i i#utile2 Aem "ici *o"*" cl"ră " e6ortului 6ăcut *e Hitler pe#tru "%&i subor*o#" propriilor lui scopuri
*ict"tori"le co#ceptul *e cultură$ cărui" )i *e6orm" )# mo* 6l"-r"#t se#sul 6iresc2 Nu )#!ele- cum to"te "ceste" "u putut c+#*"
să mă impresio#e3e "&" *e pro6u#*2 St"u &i mă%#treb; ce%" 6ost "st"'
Nu lipse"m #icio*"tă #ici *e l" spect"colul *e -"lă cu c"re se *esc4i*e" co#-resul2 A#s"mblul 5perei *e St"t *i# Berli#$
sub b"-4et" lui ,urtBă#-ler$ i#terpret" M"e&trii c+#tăre!i2 Te%"i 6i "&tept"t c" l" o "seme#e" se"ră$ c"re #um"i l" B"Vreut4 )&i
m"i "e" e-"l$ s"l" să -e"mă *e spect"tori2 <este o mie *e „somită!i "le p"rti*ului( prime"u bilete &i i#it"!ii$ *"r er" ei*e#t că
"ceste" pre6er"u să se *ocume#te3e "supr" c"lită!ii i#ului *e ,r"#co#i" s"u " berii *e Niir#ber-2 <rob"bil că 6iec"re )&i 6ăce"
socote"l" c" eci#ul o să%&i 6"că *"tori" *e membru *e p"rti* &i o să me"r-ă$ *e milă%*e silă$ l" 5peră2 <"siu#e" pe#tru mu3ică
ce se "tribui" co#*ucătorilor p"rti*ului er" *o"r o le-e#*ă$ )# re"lit"te$ repre3e#t"#!ii p"rti*ului #u er"u$ )# -e#er"l$ *ec+t
i#*ii3i #e*i6e%re#!i"!i &i #eciopli!i$ pe c"re mu3ic" cl"sică )i "tră-e" tot "t+t *e pu!i# c+t &i "rt" &i liter"tur"2 Nici măc"r cei
c+!i" r"ri i#telectu"li *i# ec4ip" lui Hitler$ c" *e e:emplu >oebbels$ #u "sist"u l" m"#i6estări mu3ic"le precum co#certele pe
c"re ,urtBă#-ler le *ă*e"$ )# mo* re-ul"t$ cu 5rc4estr" ,il"rmo#ică *i# Berli#2 Aici$ *i# )#tre"-" protipe#*"*ă$ )l pute"i )#t+l#i
#um"i pe ,ricN$ mi#istrul *e I#ter#e7 Hitler )#su&i$ c"re l" )#ceput păre" " 6i u# e#tu3i"st "l mu3icii$ )#cep+#* *i# ./GG #u " m"i
mers *ec+t cu r"re oc"3ii$ o6ici"le *e "ltmi#teri$ să "sculte 5rc4estr" ,il"rmo#ică *i# Berli#2
)# "cest co#te:t$ se )#!ele-e *e ce )# ./GG$ l" spect"colul cu M"e&trii c+#tăre!i$ 5per" *i# Niir#ber- er" "pro"pe -o"lă )#
mome#tul )# c"re Hitler " lu"t loc )# lo9" *e o#o"re2 Re"c!i" lui " 6ost *i#tre cele m"i ii *eo"rece$ "preci" el$ pe#tru u# "rtist
#imic #u e m"i *i6icil &i m"i 9i-#itor *ec+t să 9o"ce )# 6"!" u#ei săli -o"le2 Hitler " trimis p"trule să%i c"ute pe%"c"să$ pri# berării
&i pri# cr+&me pe )#"l!ii "ctii&ti "i p"rti*ului pe#tru "%i "*uce l" 5peră$ *"r s"l" tot #u s%" umplut2 A *ou" 3i$ l" co#*ucere"
or-"#i3"!iei circul"u *e9" #e#umăr"te b"#curi )# le-ătură cu locul &i mo*ul )# c"re 6useseră pescui!i cei lips" l" "pel2
)# "#ul următor$ Hitler " impus )# mo* e:pres co#*ucătorilor p"rti*ului$ "t+t *e pu!i# "m"tori *e te"tru$ să "siste l"
spect"colul *e -"lă2 ?e6ii respectii "u "părut cu #i&te mutre plictisite$ mul!i *i#tre ei 6ii#* 6o"rte )# urmă cu som#ul2 Lui Hitler i
s%" p"r"t că "pl"u3ele "u 6ost pre" 6ir"e )# comp"r"!ie cu strălucire" pu#erii )# sce#ă$ )#cep+#* *i# ./G1$ m"s" "ctii&tilor *e
p"rti* lipsi!i *e se#sibilit"te "rtistică " 6ost )#locuită cu u# public ciil$ c"re trebui" să cumpere cu b"#i -rei biletele respectie2
8e%"bi" "tu#ci s%"u ob!i#ut „"tmos6er"( i#*ispe#s"bilă "rtistului &i "pl"u3ele cerute *e Hitler2
Se"r" t+r3iu$ o*"tă termi#"te pre-ătirile$ mă )#torce"m l" 8eutsc4er Ho6$ 4otelul re3er"t St"tului%M"9or "l lui Hitler$
Reic4sleiterilor &i >"uleiterilor2 L" rest"ur"#tul 4otelului )#t+l#e"m mereu u# -rup *e >"uleiteri bătr+#i2 ,ăce"u sc"#*"l &i be"u
c" #i&te căru!"&i$ stri-+#* )# -ur" m"re că p"rti*ul " tră*"t pri#cipiile reolu!iei$ că " )#&el"t mu#citorii2 Ace"stă 6ro#*ă "răt" că
i*eile lui >re-or Str"sser$ 6ostul co#*ucător "l "ripii "#tic"pit"liste " NS8A<$ c4i"r *"că re*use l" o simplă pălără-e"lă$
co#ti#u"u să trăi"scă2 Er"u o"me#i c"re #u%&i m"i re-ăse"u ec4iul el"# *ec+t )mbib"!i cu "lcool2
)# ./G0$ pe#tru prim" *"tă l" u# co#-res "l p"rti*ului$ " "ut loc o *e6il"re milit"ră )# pre3e#!" lui Hitler2 )# "cee"&i se"ră$
el " 6ăcut o i3ită o6ici"lă l" biu"cul sol*"!ilor2 ,ostul c"por"l păre" că re-ăse&te o lume 6"mili"ră$ )# 9urul 6ocurilor *e t"bără$
" re*ee#it sol*"t pri#tre sol*"!i &i$ )#co#9ur"t *e ei$ " spus -lume )# *re"pt" &i%# st+#-"2 8i# "ce"stă i3ită Hitler s%" )#tors
rel":"t$ poesti#* )# scurtul răstimp petrecut l" m"să u#ele "mă#u#te i#teres"#te2
)#"ltul Com"#*"me#t "l Arm"tei$ )# sc4imb$ #u s%" "răt"t *eloc e#tu3i"sm"t2 A*9ut"#tul Hossb"c4 " orbit *espre „"cte *e
i#*iscipli#ă( "le sol*"!ilor c"re$ )# 6"!" &e6ului st"tului$ părăsiseră *ispo3itiul2 El " i#sist"t c"$ "#ul iitor$ să se )mpie*ice
"seme#e" 6"mili"rită!i *ău#ăto"re presti-iului &e6ului st"tului2 Hitler$ )# p"rticul"r 6o"rte irit"t *e "ceste critici$ s%" "răt"t *ispus
să ce*e3e2 Am 6ost uimit *e re!i#ere"$ "& 3ice "pro"pe timor"tă$ *e c"re " *"t *o"*ă )# co#6ru#t"re" cu "ceste e:i-e#!e2 Este
posibil totu&i c" pru*e#!" t"ctică )# r"porturile cu Ae4rm"c4tul &i se#time#tul lui *e #esi-ur"#!ă )# po3i!i" *e &e6 "l st"tului să%.
6i co#str+#s să "*opte o "seme#e" "titu*i#e2
)# cursul pre-ătirilor pe#tru co#-res$ "m )#t+l#it o perso"#ă c"re mă impresio#"se )#că *i# reme" stu*e#!iei2 Er" Le#i
Rie6e#st"4l$ st"rul &i re-i3orul cu#oscutelor pelicule *espre mu#te &i *espre sc4iuri2 <rimise *i# p"rte" lui Hitler com"#*" să
6"că 6ilme *espre co#-resele p"rti*ului2 Si#-ur" 6emeie cu 6u#c!ie o6ici"lă )# mec"#ismele p"rti*ului$ e" " "ut *ese cioc#iri cu
membrii or-"#i3"!iei *i# c"re 6ăce" p"rte2 I#i!i"l$ "ce&ti" )#cerc"seră o reoltă )mpotri" ei2 A+#* mult "plomb$ pose*+#* "rt"
*e " *iri9" cu *e3i#oltură u# u#iers m"sculi# &i *e "%&i urmări scopurile$ e" er" o s6i*"re l" "*res" co#*ucătorilor politici "i
u#ei mi&cări tr"*i!io#"l miso-i#e2 <e#tru " o *obor)$ s%"u ur3it i#tri-i &i s%"u 6ăcut *e#u#!uri c"lom#io"se l" Hess2 Totu&i$ *upă
primul 6ilm$ c"re " reu&it să%i co#i#-ă c4i"r &i pe scepticii *i# 9urul lui Hitler *e măiestri" ei re-i3or"lă$ "t"curile "u )#cet"t2
8upă ce "m 6ăcut cu#o&ti#!ă$ e" " scos *i#tr%o c"setă o tăietură )#-ălbe#ită &i mi%" spus; „Acum trei "#i$ c+#* "!i
tr"#s6orm"t c"s" *istrictu"lă$ %"m *ecup"t 6oto-r"6i" *i# 3i"r$ *e&i pe "tu#ci #u ă cu#o&te"m2( Uimit$ "m )#treb"t%o *e ce "
FG
6ăcut "st"$ l" c"re e" mi%" răspu#s; „Mă -+#*e"m "tu#ci c" *um#e"o"stră$ cu 6i3io#omi" pe c"re o "e!i$ "!i pute" 9uc" u# rol
)#tr%u#ul *i#tre 6ilmele mele2(
)mi "mi#tesc că im"-i#ile lu"te l" u#" *i#tre &e*i#!ele solem#e "le co#-resului *i# ./G1 se *eterior"seră2 L" propu#ere" lui
Le#i Rie6e#st"4l$ Hitler " *ispus c" "cele sce#e să 6ie prelucr"te )# stu*io$ )#tr%u#ul *i#tre m"rile stu*iouri *i# Berli#%
Mo4"##ist"l % "m co#struit *ecorurile #eces"re; o p"rte " sălii co#-resului$ estr"*" &i tribu#"$ )# timp ce se i#st"l"u proiecto"rele
&i ec4ip" *e re"li3"tori )&i 6ăce" *e lucru cu u#" s"u cu "lt"$ )# pl"#ul *i# sp"te se e*e"u$ e#i#* s"u plec+#*$ Streic4er$
Rose#ber- &i ,r"#N$ c"re%&i stu*i"u *e 3or rolurile$ cu m"#uscrisul )# m+#"2 8upă ce " sosit$ Hess " 6ost ru-"t să "ccepte să se
)#ce"pă 6ilm"re" cu el2 C" &i c+#* s%"r 6i "6l"t )# 6"!" celor GE EEE *e p"rticip"#!i l" co#-res$ Hess &i%" ri*ic"t m+#" cu
solem#it"te2 Cu p"tosul emo!iei si#cere$ c"r"cteristic lui$ )#torc+#*u%se e:"ct spre locul u#*e "r 6i st"t Hitler$ )#creme#i#* )#
po3i!ie *e *rep!i$ &i%" )#ceput *iscursul; „Mei# ,ii4rer$ ă s"lut )# #umele co#-resului p"rti*ului2 Co#-resul )&i co#ti#uă
lucrările2 ,u4rerul "re cu+#tulP( Mim" "t+t *e per6ect$ )#c+t$ *i# mome#tul "cel"$ #%"m m"i 6ost pe *epli# co#i#s *e
si#cerit"te" se#time#telor pe c"re le e:prim" )# public2 ?i ceil"l!i trei$ reel+#*u%se c" e:cele#!i "ctori$ &i%"u 9uc"t rolurile )#
stu*ioul -ol c" &i cum "r 6i 6ost )# re"lit"te2 Er"m irit"t l" culme7 *o"m#" Rie6e#st"4l$ *impotriă$ -ăse" că 6ilmările
reco#stituite er"u m"i bu#e *ec+t cele ori-i#"le2
8esi-ur$ "*mir"m *e9" "li"9ul *e pru*e#!ă &i te4#ică or"torică et"l"t *e Hitler )# c"*rul reu#iu#ilor s"le$ c+#*$ *e pil*ă$
*upă ce t"to#" multă reme$ -ăse" pu#ctul c"re să *ecl"#&e3e prim" m"re 6urtu#ă *e "pl"u3e2 Nici eu #u i-#or"m c+tu&i *e
pu!i# "spectul *em"-o-ic l" )#tre!i#ere" cărui" co#tribui"m pri# *ecor"!iile mele co#cepute pe#tru m"#i6estările 6o"rte
import"#te2 8"r p+#ă "tu#ci 6usesem co#i#s *e si#cerit"te" se#time#telor l" c"re or"torii 6ăce"u "pel c" să st+r#e"scă
e#tu3i"smul m"selor2 Am 6ost cu "t+t m"i surpri#s )# 3iu" "cee"$ )# stu*iourile *e l" Mo4"##ist"l$ *escoperi#* că to"tă "ce"stă
ră9itorie po"te să tre"că *rept re"lit"te c4i"r &i 6ără public2
Mă "mă-e"m cu ilu3i" că re"li3ările mele *e l" Nur#ber- su#t o si#te3ă )#tre cl"sicismul lui Troost &i simplit"te" lui
Tesse#oB2 Nu le co#si*er"m #eocl"siciste$ ci #eocl"sice$ *eo"rece le cre*e"m *eri"te *i# stilul *oric2 Mă )#&el"m pe mi#e
)#sumi$ i-#or+#*$ *eliber"t s"u #u$ că "ceste e*i6icii "e"u să se co#stituie )#tr%u#2 *ecor mo#ume#t"l "semă#ător celui pe c"re
"l!ii )l e:perime#t"seră *e9" % cu mi9lo"ce m"i mo*este$ ce%i *rept % l" <"ris$ pe C+mpul lui M"rte$ )# timpul reolu!iei 6r"#ce3e2
Cl"sicismul &i simplit"te" er"u i#comp"tibile cu -i-"#tismul pe c"re%. culti"sem l" Niir#ber-2 Totu&i$ proiectele *e "colo )mi
pl"c cel m"i mult c4i"r &i "3i$ )# comp"r"!ie cu "ltele co#cepute m"i t+r3iu pe#tru Hitler$ c"re păcătuiesc pri# em6"3ă2
8"torită pre*ilec!iei mele pe#tru lume" *orie#ilor &i " #"iită!ii ce c"r"cteri3" "ce" epocă " ie!ii mele$ prim" călătorie )#
străi#ăt"te "m 6ăcut%o )# >reci"$ )# m"i ./G1$ i"r #u )# It"li"$ u#*e mi%"& 6i putut re-ăsi$ )# p"l"tele Re#"&terii si )# colos"lele
e*i6icii rom"#e$ mo*elele "r4itecto#ice$ )mpreu#ă cu so!i" me" căut"m$ )#"i#te *e to"te$ *oe3i "le lumii *orie#ilor$ &i #u oi
uit" #icio*"tă c+t *e impresio#"!i "m 6ost *e st"*io#ul olimpic *i# Ate#"$ reco#struit "tu#ci2 C+#*$ *oi "#i m"i t+r3iu$ " trebuit
să co#cep eu )#sumi u# proiect *e st"*io#$ m%"m i#spir"t *i# 6orm" *e potco"ă " "cestui"2
L" 8elp4i cre*e"m că "m *escoperit repe3e"l" cu c"re bo-ă!i" "cumul"tă )# colo#iile io#ice *i# Asi" " 6ăcut să sc"*ă
purit"te" cre"!iei "rtistice -rece&ti2 Ace"stă eolu!ie "r"tă c+t *e ul#er"bilă este o )#"ltă co#&tii#!ă "rtistică &i că p+#ă &i #i&te
6orte #e)#sem#"te pot să%i "ltere3e im"-i#e" i*e"lă p+#ă l" " o 6"ce *e #erecu#oscut2 Aseme#e" re6lec!ii #u mă tulbur"u c+tu&i
*e pu!i#$ *eo"rece trăi"m cu impresi" că lucrările mele or "e" o so"rtă m"i bu#ă2
Ne%"m )#tors l" Berli# )# iu#ie ./G12 )# 3ilele următo"re " 6ost -"t" &i c"s" pe c"re mi%o com"#*"sem l" Sc4l"c4te#see$ u#
c"rtier măr-i#"& "l Berli#ului2 Er" o locui#!ă mo*estă$ cu #umărul *e *ormito"re strict #eces"r$ o su6r"-erie &i o si#-ură c"meră
*e 3i$ )# tot"l .F1 *e metri pătr"!i7 )# epoc" "cee"$ somită!ile Reic4ului$ co#6orm+#*u%se u#ui obicei c"re c+&ti-" tere#$ se mut"u
)# ile uri"&e s"u )&i )#su&e"u c"stele2 Noi 6ăce"m$ )# mo* preme*it"t$ e:"ct co#tr"riul$ căci oi"m să eităm cee" ce e*e"m l"
cei c"re$ )#co#9ur+#*u%se *e 6"st &i 6orm"lism ri-i*$ se "utoco#*"m#"u l" o „pietri6ic"re( le#tă2
8e "ltmi#teri$ #ici #%"s 6i putut să mă )#ti#* m"i mult pe#tru că )mi lipse"u mi9lo"cele2 C"s" mă cost"se DE EEE *e mărci7
c" să mă "9ute să str+#- sum" "ce"st"$ t"tăl meu " 6ost #eoit s+%&i ipotec4e3e bu#uri )# "lo"re *e GE EEE *e mărci2 8e&i
"r4itect cu lucrări pe#tru p"rti* si st"t lu"te )# "#trepri3ă proprie$ bă#e&te er"m *estul *e str+mtor"t2 Căci$ *i# spirit *e
"b#e-"!ie$ 4ră#it *i# i*e"lismul epocii$ re#u#!"sem l" o#or"riile *e "r4itect2
Atitu*i#e" "ce"st" #%" "ut p"rte *e )#!ele-ere" cue#ită2 I#tr%o 3i$ l" Berli#$ >ori#-$ m"i bi#e *ispus c" oric+#*$ mi%" spus
ce cre*e el *espre mi#e; „8esi-ur$ *om#ule Speer$ "i mult *e lucru "cum2 8"r &i c+&ti-i o mul!ime *e b"#i2( Cum )#să i%"m
răspu#s că #u$ m%" priit *e3"prob"tor; „Ce spui$ *om#ule' U# "r4itect "&" *e solicit"t c" *um#e"t"' Eu te cot"m l" c+te" sute
*e mii pe "#2 8ă%le%#colo *e i*e"luriP Să c+&ti-i b"#i$ "st"%i import"#tP( 8e "tu#ci "m cerut să mi se plăte"scă o#or"riile ce mi
se cue#e"u2 Am 6ăcut o e:cep!ie )# prii#!" proiectului *e l" Niimber-$ *eo"rece prime"m l EEE *e mărci pe lu#ă2 8"r "cest"
#u " 6ost si#-urul moti c"re m%" 6ăcut să%mi i"u m"suri pe#tru " #u%mi pier*e i#*epe#*e#!" pro6esio#"lă )# sc4imbul u#ui
st"tut *e 6u#c!io#"r2 M"i er" )#că u#ul; Hitler "e" m"i multă )#cre*ere )# "r4itec!ii c"re #u er"u 6u#c!io#"ri2 8e 6"pt$ )&i
m"#i6est" "st6el pre9u*ec"t" lui 6"!ă *e 6u#c!io#"ri2 C+#* mi%"m )#c4ei"t "ctiit"te" *e "r4itect$ "ere" me" se ri*ic" l"
"pro:im"ti u# milio# &i 9umăt"te *e mărci$ i"r Reic4ul )mi *"tor" u# milio#$ pe c"re #u mi .%" m"i plătit #icio*"tă2
,"mili" me" se sim!e" bi#e )# #ou" c"să2 )mi p"re rău că #u pot să spu# că )mpărtă&e"m &i eu "ce"stă 6ericire$ "&" cum
is"sem c+#*"$ eu &i so!i" me"2 C+#*$ se"r" t+r3iu$ mă )#torce"m "c"să$ copiii er"u culc"!i *e mult7 răm+#e"m si#-ur cu so!i"$
mut *e obose"lă2 Co#*i!i" *e m"să i#ertă mă i#"*" *i# ce )# ce m"i *es$ &i "cum$ c+#* priesc )#"poi$ )mi *"u se"m" că )#
6o#* mi s%" )#t+mpl"t &i mie e:"ct "cel"&i lucru c" &i m"i%m"rilor p"rti*ului c"re$ pri# stilul *e i"!ă pompos$ )#creme#it )#
tip"rele etic4etei o6ici"le$ )&i #e-li9"u i"!" *e 6"milie2 Eu )#să plăte"m "cest tribut pri# 6"ptul că mă tr"#s6orm"sem )# scl" "l
mu#cii mele2
)#tr%o 3i *i# to"m#" lui ./G0$ m%" su#"t 5tto Meiss#er c"re$ *upă Ebert &i Hi#*e#bur-$ )&i -ăsise )# Hitler cel *e%"l treile"
&e62 Mi%" spus c" trebuie să%. )#so!esc " *ou" 3i l" Aeim"r$ pe#tru c"$ *e "colo$ să plecăm cu Hitler l" Niir#ber-2
F0
<+#ă spre *imi#e"!ă "m "&ter#ut pe 4+rtie -+#*urile c"re$ *e c+t" timp$ #u%mi m"i *ă*e"u p"ce2 Se lu"se *eci3i" c" pe#tru
co#-resul p"rti*ului să se co#strui"scă clă*iri #oi$ *e m"ri *ime#siu#i$ o espl"#"*ă pe#tru *e6ilări milit"re$ u# m"re st"*io#$ o
s"lă pe#tru *iscursurile cultur"le "le lui Hitler &i pe#tru co#certe2 8e ce să #u reu#im )#tr%u# "st "#s"mblu clă*irile *e9"
e:iste#te cu e*i6iciile ce urme"3ă " se co#strui' <+#ă "cum #u mă )#cumet"sem #icio*"tă să i"u i#i!i"tie )#tr%u# *ome#iu pe
c"re%. mo#opoli3"se Hitler2 8e "cee" #u "m trecut *ec+t cu m"re timi*it"te l" sc4i!"re" u#ui proiect2
L" Aeim"r$ Hitler mi%" "răt"t proiectul u#ui „6orum "l p"rti*ului($ co#ceput *e pro6esorul <"ul Sc4ult3e%N"umbur-2 „Ast"
"*uce cu o e#ormă i#ci#tă *e pi"!ă comerci"lă *i#tr%u# or"& *e proi#cie2 N%"re #imic tipic$ #u se *i6ere#!i"3ă *e epocile
prece*e#te2 8"că tot co#struim u# 6orum "l p"rti*ului$ trebuie să se "*ă &i m"i t+r3iu că " 6ost co#struit )# epoc" &i )# stilul
#ostru$ c" *e e:emplu Oo#i-spl"t3 *i# Mu#c4e#($ mi%" spus ,u4rerul2 Sc4ult3e%N"umbur-$ o "utorit"te )# „Li-" comb"t"#tă
pe#tru cultur" -erm"#ă($ #u " "ut posibilit"te" să se 9usti6ice7 #ici măc"r #%" 6ost i#it"t să "siste l" "ce"stă critică2 Hitler$ 6ără
să !i#ă se"m" *e reput"!i" pro6esorului$ " 4otăr+t or-"#i3"re" u#ui #ou co#curs l" c"re " c4em"t "r4itec!i select"!i *e el2
)# co#ti#u"re s%" mers l" c"s" lui Niet3sc4e$ u#*e Hitler er" "&tept"t *e *o"m#" ,orster%Niet3sc4e2 8e bu#ă se"mă$ )#
"utoi3ol"re" ei e:ce#trică$ sor" 6ilo3o6ului #u pute" să "ibă #imic comu# cu Hitler7 "u purt"t o co#ers"!ie "lu#eco"să$ str"#iu
*e se"rbă*ă2 Totu&i$ scopul pri#cip"l "l "cestei )#t+l#iri " 6ost$ spre s"tis6"c!i" tuturor$ "ti#s; Hitler " lu"t "supră%&i 6i#"#!"re"
u#ei co#struc!ii%"#e:+ l" c"s" ec4e " lui Niet3sc4e$ i"r *o"m#" ,orster%Niet3sc4e &i%" *"t "cor*ul c" Sc4ult3e%N"umbur- să
re"li3e3e "cest proiect2 „Lui )i i#e m"i l" )#*em+#ă să se "*"pte3e l" stilul ec4ii clă*iri($ co#c4isese Hitler2 I se cite" pe 6"!ă
mul!umire" *e " 6i reu&it să%i o6ere "r4itectului o compe#s"!ie c+t *e c+t2
A *ou" 3i *imi#e"!ă "m plec"t cu m"&i#" spre Nur#ber-$ *e&i pe "tu#ci Hitler$ *i# motie pe c"re "e"m să le "6lu c4i"r )#
3iu" "cee"$ pre6er" tre#ul2 C" )#tot*e"u#"$ &e*e" l+#-ă &o6er2 Er"m cu to!ii )#tr%u# Merce*es )#c4is$ "lb"stru$ *e &"pte litri$ cu
compresor2 Eu ocup"m u#" *i#tre str"po#ti#e7 seritorul lui$ c"re stăte" pe ce"l"ltă$ scote" *i#tr%o -e"#tă 4ăr!i rutiere$
s"#*iciuri$ 4"puri s"u oc4el"ri$ *upă cum )i cere" stăp+#ul2 <e locurile *i# sp"te$ "*9ut"#tul BriicN#er &i &e6ul sericiului *e
presă$ *r2 8ietric47 o m"&i#ă *e escortă$ *e "cee"&i mărime &i culo"re$ tr"#sport" ci#ci bărb"!i robu&ti *i# ec4ip" *e p"3ă &i pe
me*icul perso#"l$ *octor Br"#*t2
)#*"tă ce "m "9u#s pe p"rte" ce"l"ltă " pă*urii turi#-ie#e$ m"i popul"tă$ "u )#ceput *i6icultă!ile2 Trec+#* pri#tr%o loc"lit"te$
"m 6ost recu#oscu!i$ *"r$ p+#ă să se *umire"scă lume"$ #oi "9u#seserăm *ep"rte2 Hitler #e%" "erti3"t; „Acum$ o să e*e!i$ #%o
să m"i 6ie "&" simplu2 >rup" *e p"rti* *i# loc"lit"te )# mo* si-ur " &i prc%e#it%o pri# tele6o# pe ce" *i# loc"lit"te" următo"re2(
)#tr%"*eăr$ l" sosire" #o"stră$ stră3ile răsu#"u *e ur"lele mul!imii$ poli!istul s"tului )#cerc" *i# răsputeri să #e 6"că *rum$ *"r
m"&i#" #u pute" )#"i#t" *ec+t l" p"s2 Nu "m reu&it să ie&im bi#e *i# )#-4esui"lă$ că #i&te e#tu3i"&ti #e &i b"r"seră *rumul$ )#
c+mp *esc4is *e *"t" "st"$ c" să%. s"lute pe Hitler2
Am )#"i#t"t 6o"rte )#cet2 L" pr+#3$ "m oprit l" u# mic 4"# )# Hil*bur-4"use#2 )# t+r-u&orul "cest" ob!i#use Hitler$ cu "#i )#
urmă$ #umire" )# postul *e comis"r *e 9"#*"rmerie pe#tru " *ob+#*i cetă!e#i" -erm"#ă2 8"r #ime#i #%" "bor*"t subiectul2
>"3*ele #u%&i pute"u ree#i *i# emo!ie$ &i "*9ut"#tul$ #um"i *upă ru-ămi#!i &i i#siste#!e$ " ob!i#ut o propu#ere *e me#iu;
sp"-4etti cu ouă2 8upă o lu#-ă "&tept"re$ s%" *us să "*ă ce se%#t+mplă l" bucătărie2 „,emeile s%"u 6+st+cit )# "seme#e" 4"l$ că
#u%&i m"i *"u se"m" *"că p"stele s%"u 6ăcut s"u #u($ #e%" spus el l" )#to"rcere2
)# "cest timp$ "6"ră$ mii *e o"me#i se "*u#"seră &i%. stri-"u pe Hitler$ sc"#*+#*u%i #umele )# cor2 „Num"i *e #e%"m pute"
strecur"($ " spus el2 )#cet$ sub o plo"ie *e 6lori$ "m "9u#s l" po"rt" me*ie"lă " or"&ului2 Ni&te ti#eri "u )#c4is%o )# 6"!" #o"stră$
i"r #i&te copii s%"u că!ăr"t pe scările m"&i#ilor2 Hitler " 6ost #eoit să le "cor*e "uto-r"6e &i #um"i "&" #e%"u *"t c"le liberă$
r+3+#*2 Hitler r+*e" &i el2
<este tot$ pe c+mp &i pri# s"te$ !ăr"#ii )&i lăs"u u#eltele$ 6emeile #e 6ăce"u cu m+#" % o călătorie cu "*eăr"t trium6"lă2 L"
u# mome#t *"t$ )# m"&i#ă$ Hitler s%" "plec"t spre mi#e &i mi%" spus; „<+#ă "cum$ u# si#-ur #e"m! " m"i 6ost "cl"m"t )# 6elul
"cest" % Lut4erP )# *rumurile lui pri# !"ră )l )#t+mpi#"u &uo"ie *e o"me#i c"re e#e"u *i# to"te păr!ile &i%. "cl"m"u2 C" pe
mi#e "stă3iP(
Ace"stă m"re popul"rit"te er" 6o"rte *e )#!eles$ *eo"rece opi#i" publică )i "tribui" lui Hitler$ &i #imă#ui "ltcui"$ succesele
#o"stre )# eco#omie &i )# politic" e:ter#ă2 8i# ce )# ce m"i mult el trece" *rept omul c4em"t să potole"scă *orul pro6u#* *upă o
>erm"#ie puter#ică$ m+#*ră &i u#ită2 Scepticii 6orm"u o mi#orit"te #e)#sem#"tă2 8"că ci#e" sim!e" u#eori că%i )#col!e&te
)#*oi"l" )# su6let$ se li#i&te" cu -+#*ul l" succesele #oului re-im &i l" respectul pe c"re "cest" &i%. c+&ti-"se c4i"r )# opi#i"
publică i#ter#"!io#"lă$ pre*ispusă m"i *e-r"bă să critice *ec+t să l"u*e2
)# reme ce popul"!i" )l "me!e" pe Hitler cu "ceste om"-ii$ c"re mă 6"sci#"u &i pe mi#e$ u#ul si#-ur *i#tre #oi co#ti#u" să
prie"scă )#9ur cu oc4i critic; Sc4recN$ &o6erul cu st"-iu *e "#i *e 3ile l" Hitler2 Au3e"m 6r+#turi *i# co#ers"!i" lor; „222Su#t
#emul!umi!i *i# c"u3" membrilor *e p"rti* pli#i *e ei222 Ni&te )#-+m6"!i$ c"re uită *e u#*e i#222( 8upă mo"rte" lui timpurie$ )#
c"bi#etul *e lucru *e l" 5bers"l3ber- "l lui Hitler "t+r#"u$ u#ul l+#-ă celăl"lt$ portretul )# ulei "l lui Sc4recN &i t"bloul m"mei
lui Hitler=% *"r #ici o im"-i#e " t"tălui său2
Cu pu!i# )#"i#te *e B"Vreut4$ Hitler s%" urc"t si#-ur )#tr%u# mic Merce*es )#c4is$ co#*us *e Ho6m"##$ 6oto-r"6ul său
perso#"l$ pe#tru " se *uce i#co-#ito l" il" A"4#6rie*$ u#*e%. "&tept" *o"m#" Ai#i6re* A"-#er2 )#tre timp$ #oi "m por#it spre
Ber#ecN$ o mică st"!iu#e clim"terică *i# "propiere$ u#*e Hitler obi&#ui" să )##opte3e c+#* se *epl"s" cu m"&i#" *e l" Mimc4e#
l" Berli#$ )# opt ore #u tăcuserăm *ec+t F.E Nilometri2
C+#* "m "6l"t că #%o să%. luăm pe Hitler *e l" il" A"4#6rie* *ec+t #o"pte" t+r3iu$ "m răm"s perple:$ pe#tru că " *ou" 3i
*imi#e"!ă trebui" să #e co#ti#uăm *rumul &i er" 6o"rte posibil c"$ "9u#s l" Niir#ber-$ Hitler s" "ccepte pro-r"mul *e co#struc!ii
st"bilit *e e*ilii or"&ului co#6orm propriilor lor i#terese2 8"că se )#t+mpl" "&"$ #u m"i "e"m #ici o &"#să c" ,u4rerul să i" )#
co#si*er"re proiectul meu$ căci el #u ree#e" #icio*"tă "supr" u#ei *eci3ii2 5r$ *o"r Sc4recN urm" să%. "*ă )# #o"pte" "cee"7
i%"m e:plic"t "cestui" proiectul meu pe#tru "me#"9"re" Espl"#%*ei Co#-resului7 &o6erul mi%" promis că pe *rum )i " spu#e lui
Hitler &i$ )# c"3 *e re"c!ie 6"or"bilă$ )i " tr"#smite pl"#urile mele2
F1
A *ou" 3i *imi#e"!ă$ cu pu!i# )#"i#te *e plec"re$ "m 6ost c4em"t )# s"lo#$ l" Hitler$ c"re mi%" spus; „Su#t *e "cor* cu
proiectul *umit"le2 <roblem" o s%o "bor*ăm c4i"r "stă3i cu prim"rul Liebl2(
8oi "#i m"i t+r3iu$ Hitler "r 6i pus *irect pu#ctul pe i$ 3ic+#%*u%i prim"rului; „I"tă proiectul Espl"#"*ei Co#-resului7 "&" să%
. 6"cemP( 8"r "ru#ci$ )# ./G1$ )#că #u se sim!e" "&" *e si-ur pe situ"!ie &i " 6ost #eoie m"i )#t+i *e o oră pe#tru e:plic"!ii$
)#"i#te *e " pu#e pe m"să proiectul meu2 ,ire&te$ prim"rului i s%" părut e:cele#t$ căci$ )# c"lit"te" lui *e ec4i membru *e
p"rti*$ 6usese e*uc"t să%&i "probe )#tot*e"u#" superiorii2
8upă ce i%" 6ăcut pe to!i să%mi l"u*e proiectul$ Hitler " )#ceput u# #ou so#*"92 <roiectul #ecesit" mut"re" >ră*i#ii
Koolo-ice2 „<utem sper" c" locuitorii Niir#ber-ului să "ccepte "ce"stă măsură' Ei !i# 6o"rte mult$ &tiu$ l" >ră*i#" lor
Koolo-ică2 8"r o să le 6"cem "lt"$ &i m"i 6rumo"să($ " )#treb"t el2 <rim"rul$ i#tr+#* ime*i"t )# rolul *e "părător "l i#tereselor
or"&ului său$ " replic"t;
„Trebuie să co#oc"m "c!io#"rii &i să )#cercăm să le cumpărăm "c!iu#ile2( Hitler s%" *ecl"r"t *e "cor* cu to"te2 A6"ră$
Liebl$ 6rec+#*u%&i m+i#ile$ i%" spus u#ui" *i#tre col"bor"tori; „8e ce " pier*ut ,u4rerul "t+t timp c" să )#cerce să #e co#i#-ă'
,ire&te$ )i *ăm ec4e" >ră*i#ă Koolo-ică$ i"r #oi #e 6"cem u#" #ouă2 Ce" ec4e #u m"i er" bu#ă *e #imic2 Ce" #ouă " 6i
*esi-ur ce" m"i 6"imo"să *i# lume2 Ne%o plăte&te2( )# 6elul "cest"$ locuitorii Nur#ber-ului "u "9u#s să "ibă o #ouă >ră*i#ă
Koolo-ică$ si#-urul lucru ce s%" re"li3"t *i# proiectul i#i!i"l2
Tot )# "ce" 3i "m plec"t cu tre#ul l" Mii#c4e#2 Se"r" m%"m pome#it cu u# tele6o# *e l" BriicN#er$ "*9ut"#tul; „Lu"%%"r
*r"cuU cu proiectul ostruP Nu m"i pute"!i "&tept"' To"tă #o"pte" ,u4rerul #%" )#c4is m oc4i$ "&" *e t"re s%" e#er"t2 8"t"
iito"re su#te!i ru-"t să ă "*res"!i )#t+i mieP(
<e#tru re"li3"re" "cestui proiect s%" )#6ii#!"t o "soci"!ie *e spri9i#ire " "me#"9ării Espl"#"*ei Co#-resului7 6i#"#!"re" "
prelu"t%o$ #u 6ără retice#!e$ mi#istrul *e ,i#"#!e "l Reic4ului2 Hitler " "ut i*ee" #ăstru&#ică să%. #ume"scă pre&e*i#te pe Oerrl$
mi#istrul Bisericilor$ *+#*u%i%. c" "*9u#ct pe M"rti# Borm"## c"re$ pe#tru prim" *"tă$ se e*e" )#estit cu o import"#tă 6u#c!ie
o6ici"lă )# "6"r" C"#cel"riei p"rti*ului2
Costul proiectului urm" să se ri*ice c"m l" DEE s"u JEE *e milio"#e *e mărci$ cee" ce repre3i#tă )# 9ur *e trei mili"r*e *e
mărci -erm"#e "ctu"le; o sumă pe c"re$ opt "#i m"i t+r3iu$ "e"m s%o co#sum )# p"tru 3ile pe#tru c4eltuieli *e "rm"me#t2D
Tere#ul$ i#clusi t"berele pe#tru p"rticip"#!i$ "e" o supr"6"!ă *e "pro:im"ti .=$1 Nilometri pătr"!i2 8e "lt6el$ )#că *i# timpul
lui Ail4elm "l II%le" urm" să se "me#"9e3e o „3o#ă *e ceremo#ie pe#tru sărbătorile #"!io#"le -erm"#e($ lu#-ă *e F EEE *e
metri &i l"tă *e =EE2
)# ./GD$ *oi "#i *upă ce Hitler )l "prob"se$ proiectul meu " 6ost trimis l" E:po3i!i" U#iers"lă *e l" <"ris$ u#*e m"c4ete
e:pusă " primit M"rele <remiu2 Ace"stă espl"#"*ă ime#să$ lu#-ă *e l E1E *e metri &i l"tă *e DEE$ se termi#" spre su* l" C+mpul
lui M"rte % #ume ce "mi#te" #u #um"i *e 3eul ră3boiului$ ci &i *e lu#" )# c"re Hitler " i#tro*us sericiul milit"r obli-"toriu2
Locul er" re3er"t pe#tru Ae4rm"c4t$ c"re urm" să pre3i#te "ici e:erci!ii t"ctice$ "*ică m"#ere l" sc"ră re*usă2 >r"#*io"s"
i#ci#tă " p"l"tului re-ilor 8"rius I &i Ier:es *e l" <ersepolis$ co#struit )# secolul "l V%le" )2e2#2$ #u "e"$ )# comp"r"!ie cu
proiectul meu$ *ec+t 01E pe FD1 *e metri2 <reă3usem tribu#e *e .0 metri )#ăl!ime$ ce )#c"*r"u to"tă espl"#"*" &i tot"li3"u .=E
EEE *e locuri7 *ouă3eci &i p"tru *e tur#uri *e peste 0E *e metri )#ăl!ime "e"u să comp"rtime#te3e u#i6orm "ceste tribu#e )#
mi9locul căror" se ei*e#!i" o tribu#ă *e o#o"re$ )#coro#"tă *e st"tui" u#ei 6emei$ )# "#ul =0 e2#2$ *i# or*i#ul lui Nero$ s%"
ri*ic"t pe C"pitoliu o st"tuie colos"lă$ *e G= *e metri )#ăl!ime7 St"tui" Libertă!ii *e l" NeB XorN este )#"ltă *e 0= *e metri$ i"r
st"tui" #o"stră urm" " o *epă&i cu .0 metri2
Spre #or*$ e:"ct )# *irec!i" ec4iului c"stel "l Ho4e#3oller%#ilor$ ce se 3ăre" )# *epărt"re$ C+mpul lui M"rte *ă*e" )#tr%u#
*rum *e p"r"*ă$ lu#- *e F Nilometri &i l"t *e JE *e metri2 <e "cest *rum$ c"re " 6ost termi#"t )#"i#te *e ră3boi$ Ae4rm"c4tul
"e" să *e6ile3e pri# 6"!" lui Hitler )# r+#*uri l"te *e "pro:im"ti 1E *e metri2 Er" p""t cu plăci -rele *i# -r"#it$ *estul *e
re3iste#te c" să po"tă suport" &i -reut"te" t"#curilor7 supr"6"!" er" 3-ru#%!uro"să pe#tru c" sol*"!ii *e6il+#* )# p"s *e p"r"*" să
#u "lu#ece2 <e p"rte" *re"ptă se ri*ic"u #i&te trepte *e pe c"re Hitler$ )#co#9ur"t *e -e#er"lii săi$ "e" să tre"că )# reistă
trupele$ i"r i3"i se "6l" u# portic cu colo"#e re3er"t "rborării *r"pelelor re-ime#telor2
<reă3usem c" "cest portic cu colo"#e$ *e #um"i .J metri$ să sere"scă *rept sc"ră pe#tru o m"i bu#ă e"lu"re "
*ime#siu#ilor M"relui St"*io#$ ă3ut *i# sp"te2 Acest" urm" să "ibă$ *upă i#*ic"!iile lui Hitler$ o c"p"cit"te *e 0EE EEE *e
locuri2 Mo#ume#tul c"re$ )# istorie$ pute" o6eri cel m"i bu# terme# *e comp"r"!ie er" Circus M":imus$ co#struit l" Rom"$
pe#tru .1E%FEE EEE *e perso"#e$ )# timp ce st"*io"#ele *i# epoc" #o"stră "u o c"p"cit"te *e m":imum .EE EEE *e locuri2
<ir"mi*" lui Oeops$ co#struită )#9ur"i "#ului F1EE )2e2#2$ "re$ l" o lu#-ime *e FGE *e metri &i o lă!ime *e .0= *e metri$ u#
olum *e F 1DE EEE *e metri cubi2 St"*io#ul *i# Niir#ber- "r 6i 6ost *e 11E *e metri lu#-ime pe 0=E *e metri lă!ime &i "r 6i
repre3e#t"t u# sp"!iu co#struit *e J 1EE EEE *e metri cubiJ$ "*ică$ )# m"re$ *e trei ori pir"mi*" lui Oeops2 St"*io#ul "e" să 6ie$
*e *ep"rte$ e*i6iciul cel m"i import"#t *i# tot "cest "#s"mblu$ precum &i u#ul *i#tre cele m"i 6ormi*"bile *i# istorie2 Co#6orm
c"lculelor$ i#ci#t" st"*io#ului urm" să "ti#-ă "pro"pe .EE *e metri )#ăl!ime$ pe#tru " pute" cupri#*e m"s" *e spect"tori
preă3ută2 5 6orm" o"lă "r 6i 6ost o solu!ie i#"ccept"bilă$ *eo"rece c"3"#ul l" c"re s%"r 6i "9u#s #u #um"i că "r 6i 6ăcut să
cre"scă temper"tur"$ ci "r 6i prooc"t$ )# mo* si-ur$ &i tulburări psi4ice2 8e "cee" "m "les 6orm" *e potco"ă " st"*io#ului *i#
Ate#"2 <e o coli#ă "+#* "pro:im"ti "cee"&i )#cli#"!ie cu " i#ci#tei iitorului st"*io#$ "le cărei *e#ielări le corect"sem pri#
#i&te co#struc!ii *i# lem#$ "m 6ăcut )#cercări pe#tru " eri6ic" *"că$ *i# ultimul r+#*$ s%"r puteU" urmări m"#i6estările sportie2
Re3ult"tul " 6ost m"i bu# *ec+t mă "&tept"sem2
8upă *ei3ul )#tocmit *e #oi$ st"*io#ul *i# Niir#ber- "r 6i cost"t )#tre FEE &i F1E *e milio"#e *e mărci$ "*ică$ l" pre!urile
"ctu"le$ c"m u# mili"r* *e mărci2 Hitler " "ccept"t I"ră să ste" pe -+#*uri; „Ast" costă m"i pu!i# *ec+t *ouă "se *e ră3boi tip
Bism"rcN2 5r$ po!i *istru-e u# cuir"s"t )#tr%o clipă$ s"u *upă 3ece "#i po!i să%. *"i l" 6i"re ec4i2 8"r "cest e*i6iciu " 6i )#
picio"re &i *upă sute *e "#i2 Eită să%i răspu#3i mi#istrului *e ,i#"#!e *"că te )#tre"bă c+t costă2 Spu#e%i că #%"em )#că
e:perie#!" u#or lucrări *e o "seme#e" "#er-ură2( S%" com"#*"t -r"#it *e c+te" milio"#e *e mărci$ ro&u%*esc4is pe#tru i#ci#t"
F=
e:terio"ră$ "lb pe#tru tribu#e2 S%" săp"t o -ro"pă uri"&ă )# e*ere" tur#ării 6u#*"!iei$ )# timpul ră3boiului$ "ce"stă -ro"pă "
*ee#it u# loc pitoresc$ *+#* o i*ee *espre mărime" co#struc!iei2 L" #or* *e st"*io#$ *rumul *e p"r"*ă tr"ers" o )#ti#*ere *e
"pă )# c"re "r 6i trebuit să se re6lecte e*i6iciile2 Totul se termi#" cu o pi"!ă$ măr-i#ită )# *re"pt" *e s"l" Co#-resului$ )#că )#
picio"re &i "3i$ i"r )# st+#-" *e o s"lă cultur"lă "#ume co#struită pe#tru c" Hitler să "ibă u#*e să%si !i#ă *iscursurile cultur"le2
To"te "ceste e*i6icii$ cu e:cep!i" sălii Co#-resului$ co#cepută )#că *i# ./GG *e "r4itectul Lu*Bi- Ru66$ că*e"u )# s"rci#"
me"$ *eo"rece Hitler mă *esem#"se "r4itect%respo#s"bil "l proiectului2 Mi%" *"t m+#ă liberă "t+t )# ce prie&te co#cep!i"$ c+t &i
re"li3"re" lucrării2 8e%"cum )#"i#te$ )# 6iec"re "#$ "e" să pu#ă )#tr%u# c"*ru solem# c+te o pi"tră *e temelie2 5 preci3"re;
"ceste pietre er"u *epo3it"te l" 56iciul mu#icip"l *e co#struc!ii$ *e u#*e er"u lu"te spre " 6i 3i*ite pe măsură ce lucr"re" ""#s"2
L" pu#ere" primei pietre *e temelie " st"*io#ului$ l" / septembrie ./GD$ Hitler mi%" )#ti#s m+#" cu u# -est solem# &i mi%" spus
)# 6"!" somită!ilor p"rti*ului; „Ace"st" este ce" m"i m"re 3i *i# i"!" *umit"leP( <o"te că$ l" *"t" "cee"$ *ee#isem *e9" sceptic$
căci i%"m răspu#s; „Nu$ #u "stă3i$ mei# ,uU4rer$ ci "tu#ci c+#* " 6i -"t" st"*io#ul2(
L" )#ceputul "#ului ./G/$ Hitler " )#cerc"t să 9usti6ice )# 6"!" u#or co#structori -i-"#tismul stilului său cu următo"rele
cui#te; „8e ce mer- tot timpul pe li#i" celor m"i m"ri co#struc!ii' ,"c "cest lucru c" să re*"u 6iecărui cetă!e"# -erm"#
)#cre*ere" )# si#e2 C" să spu# 6iecărui i#*ii* *i#tr%o sută *e *ome#ii *i6erite; #oi #u su#tem i#6eriori$ ci *impotriă$ su#tem
"bsolut e-"li cu oric"re "lt popor2(/
Nu trebuie să imputăm #um"i re-imului "ce"stă te#*i#!ă spre supr"*ime#sio#"re" propor!iilor2 5 co#tribu!ie o "u &i "erile
r"pi* c+&ti-"te$ precum &i #eoi" *e "%!i "răt" 6or!"2 I"tă e:plic"!i" 6"ptului că cele m"i m"ri e*i6icii "le "#tic4ită!ii -rece&ti se
-ăsesc )# Sicili" &i )# Asi" Mică2 Este posibil să e:iste o le-ătură )#tre "cest -i-"#tism &i le-ile impuse *e "#umi!i *ict"tori2
C4i"r )# Ate#" lui <ericle$ st"tui" Ate#ei <"rt4e#os$ sculpt"tă *e <4i*i"s$ er" )#"ltă *e .F metri$ )# plus$ multe *i#tre cele &"pte
mi#u#i "le lumii$ simboluri *e o popul"rit"te u#iers"lă$ su#t cee" ce su#t tocm"i *"torită *ime#siu#ilor lor ie&ite *i# comu#2
Ve3i Templul lui Artemis *i# E6es$ M"usoleul *i# H"lic"r#"s$ Colosul *i# R4o*os s"u Keus 5limpi"#ul "l lui <4i*i"s2
Supr"*ime#sio#"re" propor!iilor "scu#*e )#să #i&te !eluri *e%spre c"re Hitler #u le orbe" lucrătorilor; "ce"stă "r4itectură
-i-"#tică er" me#ită să%i -lori6ice oper"$ să%. )#tăre"scă )# co#&tii#!" misiu#ii istorice pe c"re &i%o "tribui"2 Ri*ic"re"
impu#ăto"relor mo#ume#te )i o6ere" prile9ul *e "%&i esti prete#!i" l" 4e-emo#i" mo#*i"lă$ cu mult )#"i#te *e " 6i )#*ră3#it să
se co#6ese3e )# "cest se#s col"bor"torilor săi "propi"!i2
?i pe mi#e mă "tră-e" i*ee" c"$ recur-+#* l" sc4i!e$ b"#i &i 6irme *e co#struc!ii$ să cree3 mărturii *i# pi"tră pe#tru o istorie
iito"re &i să pot i#6lue#!" im"-i#e" cu c"re om răm+#e )# memori" mile#iilor2 E#tu3i"smul meu i%. tr"#smite"m &i lui Hitler$
c+#* pute"m să%i *emo#stre3 că "m *epă&it$ cel pu!i# )# pl"#ul *ime#siu#ilor$ operele *e prim%pl"# "le istoriei ome#e&ti2 El #u%
&i e:prim" )#să #icio*"tă e#tu3i"smul &i #u 6ăce" risipă *e orbe m"ri2 <o"te că$ )# "cele clipe$ )l cupri#*e" u# se#time#t *e
e#er"!ie 6"!ă *e si#e )#su&i si 6"!ă *e im"-i#e" propriei s"le -r"#*ori$ cre"tă l" or*i#ul lui &i proiect"tă l" sc"r" eter#ită!ii2
L" "cel"&i co#-res *i# ./GD$ c+#* " pus pi"tr" *e temelie " st"*io#ului$ Hitler &i%" termi#"t *iscursul cu 6r"3"; „N"!iu#e"
-erm"#" &i%" *ob+#*it$ )# s6+r&it$ imperiul ei -erm"#ic2( )# cursul *e9u#ului c"re " urm"t$ BriicN#er$ "*9ut"#tul lui Hitler$ "
poestit că$ l" "ceste cui#te$ pe ,el*m"rsc4"llul o# Blomber-$ cople&it *e emo!ie$ .%"u po*i*it l"crimile2 Hitler " "preci"t
-estul c" 6ii#* co#6irm"re" u#ui co#se#s per6ect "supr" sem#i6ic"!iei 6u#*"me#t"le " *ecl"r"!iei lui2
)# epocă s%" -los"t mult "supr" 6"ptului că "ce"stă rostire e#i-m"tică " *esc4is u# #ou c"pitol )# c"rte" m"rii politici &i că
*e "ici "e"u să *erie )#că multe "ltele2 8i# )#t+mpl"re$ eu &ti"m ce i#te#!io#"se Hitler să spu#ă$ )#truc+t$ tot "tu#ci$ el m%"
oprit pe sc"r" ce *uce" l" "p"rt"me#tul său &i$ l"s+#*u%&i escort" să me"r-ă m"i *ep"rte$ mi%" 3is; „Vom )#temei" u# m"re
imperiu c"re " cupri#*e to"te popo"rele -erm"#ice2 Se " )#ti#*e *i# Nore-i" p+#ă )# It"li" *e Nor*2 Trebuie c" eu )#sumi să
*uc l" bu# s6+r&it "ce"stă operă2 Num"i *e #u m%"& )mbol#ăiP(
Ace"stă 6ormul"re er" )#că rel"ti re!i#ută$ )# primă"r" "#ului ./GD$ Hitler mi%" 6ăcut o i3ită )# "telierele mele *i# Berli#2
Er"m #um"i #oi )# 6"!" m"c4etei )#"lte *e peste F metri " st"*io#ului *e 0EE EEE *e locuri2 Se "6l" e:"ct l" #ielul oc4ilor$
co#!i#e" to"te *et"liile &i er" lumi#"tă *e puter#ice proiecto"re *e ci#em"$ "&" că$ pri#tr%u# #e)#sem#"t e6ort *e im"-i#"!ie$
pute"m să #e repre3e#tăm e6ectul pe c"re "r 6i putut s+%i pro*ucă "cest e*i6iciu2 <l"#urile er"u 6i:"te pe #i&te t"ble$ l+#-ă
m"c4etă2 Hitler s%" )#tors spre ele2 8i# orbă )# orbă% "m "9u#s l" Mocurile 5limpice2 I%"m sem#"l"t$ cum o 6ăcusem *e9" *e
m"i multe ori )#"i#te$ că tere#ul meu *e sport #u "e" *ime#siu#ile cerute *e re-ul"me#tele olimpice2 L" "ce"st"$ Hitler mi%"
răspu#s pe "cel"&i to#$ c" &i c+#* "r 6i 6ost orb" *e o ei*e#!ă i#*iscut"bilă; „N%"rc "bsolut #ici o import"#!ă$ )# ./0E$ Mocurile
5limpice or m"i "e" loc )#tr%o "ltă !"ră$ l" ToNio2 8"r "poi se or mut" pe#tru tot*e"u#" )# >erm"#i"$ pe "cest st"*io#2 ?i
*eci3i" cu priire l" *ime#siu#ile st"*io#ului o om lu" #oi2(
Co#6orm pl"#ului *e lucru pe c"re%. )#tocmiserăm )mpreu#ă$ st"*io#ul urm" să 6ie -"t" p+#ă l" co#-resul *i# "#ul ./012

C"pitolul = CEA MAI MARE C5MAN8W
Hitler er" #eli#i&tit2 „Re"lme#te #u &tiu ce trebuie să 6"c($ repet" el umbl+#* )# sus &i%# 9os pri# -ră*i#" c"b"#ei *e l"
5bcrs"l3ber-2 „Este o *eci3ie pre" -reu *e lu"t2 A& pre6er" să mă "lie3 cu e#-le3ii2 8"r istori" " "răt"t "*ese" că pe e#-le3i #u te
po!i bi3ui2 8"că mer- cu ei$ "tu#ci cu It"li" "m termi#"t%o pe#tru tot*e"u#"2 Apoi e#-le3ii mă l"să *e i3beli&te$ "&" că "ler-ăm
*upă *oi iepuri2( )# to"m#" lui ./G1$ #u *e pu!i#e ori$ Hitler s%" e:prim"t )# 6elul "cest" 6"!ă *e priete#ii săi "propi"!i c"re$ c"
)#tot*e"u#"$ )i !i#e"u comp"#ie l" 5bers"l3ber-2 Mussoli#i tocm"i )&i )#cepuse$ pri# bomb"r*"me#te m"sie$ c"mp"#i" *i#
Abisi#i"$ Ne-usul 6u-ise$ i"r #oul Imperiu Rom"# se procl"m"se2
8upă ce i3it" pe c"re o 6ăcuse )# It"li"$ )# iu#ie ./G0$ se sol*"se cu re3ult"te "t+t *e sl"be$ Hitler *ee#ise #e)#cre3ător$
*esi-ur #u )# Mussoli#i$ ci )# it"lie#i &i )# politic" lor2 Acum că%&i e*e" )#*oielile co#6irm"te$ Hitler &i%" "mi#tit *e u#
test"me#t politic "l lui Hi#*e#bur- )# c"re se spu#e" că >erm"#i" #u trebuie să m"i me"r-ă #icio*"tă )mpreu#ă cu It"li"2 Sub
co#*ucere" A#-liei$ Li-" N"!iu#ilor " impus s"#c!iu#i eco#omice It"liei2 Hitler " *ecl"r"t că *e%"cum se e*e #eoit să "le"-ă
*e6i#iti *"c" mer-e cu e#-le3ii s"u cu it"lie#ii$ si că "ce"st" " 6i o *eci3ie cu băt"ie lu#-ă2 A&" cum o " 6"ce *e "t+te" ori
FD
m"i t+r3iu$ el se *ecl"r" -"t" c"$ )# sc4imbul u#ui "r"#9"me#t -lob"l$ să le -"r"#te3e e#-le3ilor imperiul2 8"r )mpre9urările #u i%
"u lăs"t libert"te" *e " "le-e$ ci .%"u co#str+#s să opte3e pe#tru Mussoli#i2 )# ciu*" "propierii i*eolo-ice &i " rel"!iilor perso#"le
c"re )#cepe"u să se co#ture3e$ #u i%" e#it u&or să i" "ce"stă 4otăr+re2 Trecuseră #i&te 3ile *e l" co#sum"re" 6"ptului$ *"r Hitler
)#că se sim!e" "păs"t &i se 9usti6ic" "6irm+#* că situ"!i" )l 6or!"se să 6"că "cest p"s2 Cu "t+t m"i m"re i%" 6ost u&ur"re" să
co#st"te$ c+te" săptăm+#i m"i t+r3iu$ că s"#c!iu#ile lu"te )# cele *i# urmă cru!"u It"li" tocm"i )# pu#ctele ese#!i"le2 8e "ici$
Hitler " tr"s co#clu3i" că "t+t A#-li"$ c+t &i ,r"#!" oi"u să răm+#ă )# "6"r" oricărui risc &i să eite orice pericol2 Cee" ce "
trecut m"i t+r3iu *rept oi#!ă *e prooc"re #u 6usese$ *e 6"pt$ *ec+t "plic"re" )#ă!ămi#telor tr"se *i# "seme#e" e:perie#!e2
>uer#ele occi*e#t"le$ co#c4isese el )# urm" "celor ee#ime#te$ *oe*iseră slăbiciu#e &i lipsă *e *eci3ie2
I*ee" i%" 6ost )#tărită l" D m"rtie ./G=$ c+#* trupele -erm"#e "u ocup"t Re#"#i" *emilit"ri3"tă$ 6ără să%&i "tr"-ă *i# p"rte"
"li"!ilor ripost" "rm"tă pe c"re "r 6i 9usti6ic"t%o "ce"stă iol"re 6l"-r"#tă " Tr"t"tului *e l" Loc"r#o2 )# "&tept"re" primelor
re"c!ii$ Hitler #u%&i m"i stăp+#e" #erii$ )# comp"rtime#tele "-o#ului speci"l c"re$ )# se"r" "celei 3ile$ #e *uce" spre Mu#c4e#$
te#siu#e" *i# s"lo#ul ,ii4rerului er" e:tremă$ )#tr%o -"ră #e%" p"re#it o &tire$ „)# s6+r&it$ re-ele A#-liei #u " i#tere#i$ )&i !i#e
promisiu#e"2 8e%"cum totul " mer-e bi#e($ " spus Hitler$ respir+#* u&ur"t2 Ace"stă re"c!ie "răt" c" #u cu#o&te" c+t *e sl"be
er"u compete#!ele co#stitu!io#"le "le coro"#ei e#-le3e )# rel"!iile ei cu p"rl"me#tul &i -uer#ul2 5ricum$ prob"bil că o
i#tere#!ie "rm"tă "r 6i "ut #eoie *e "prob"re" re-elui$ &i po"te că l" "st" se re6erise$ )# orice c"3$ er" )#tr%o "cută st"re *e
#eli#i&te$ i"r m"i t+r3iu$ c+#* se "6l" )# st"re *e ră3boi cu "pro"pe )#tre"-" lume$ )#că m"i "6irm" că i#tr"re" trupelor -erm"#e )#
Re#"#i" " 6ost ce" m"i )#*ră3#e"!ă *i#tre to"te "c!iu#ile lui2
„Noi )#că #%"e"m o "rm"tă *em#ă *e "cest #ume7 ce" pe c"re o *e!i#e"m er" "&" *e sl"bă$ )#c+t #%"r 6i putut !i#e piept #ici
măc"r #um"i polo#e3ilor2 8"că 6r"#ce3ii &i%"r 6i pus mi#te" cu #oi$ #e%"r 6i )#i#s 6ără *i6icult"te7 )# c+te" 3ile re3iste#!"
#o"stră "r 6i 6ost l" păm+#t2 I"r cee" ce "e"m c" 6or!e "erie#e er" *e%" *reptul ri*icol; c+te" Mu%1F *e l" Lu6t4"#s"$ &i #ici
măc"r pe#tru "ste" #%"e"m bombe su6icie#te($ sus!i#e" el2 8upă "b*ic"re" re-elui E*u"r* "l VUI%le"$ Hitler ree#e" "*ese"
"supr" "p"re#tei )#!ele-eri pe c"re iitorul *uce *e Ai#*sor o m"#i6est"se 6"!ă *e >erm"#i" #"!io#"l%soci"listă; „Su#t si-ur că
pri# el s%"r 6i putut st"tor#ici rel"!ii priete#e&ti *ur"bile cu A#-li"2 Cu el$ totul "r 6i 6ost "lt6el2 Ab*ic"re" lui " repre3e#t"t o -re"
pier*ere pe#tru #oi2( Hitler se l"#s" "tu#ci )# co#si*er"!ii prii#* 6or!ele oculte c"re *etermi#"u cursul politicii e#-le3e )#tr%u#
se#s "#ti-erm"#2 Re-retul lui *e " #u 6i -ăsit u# tere# *e )#!ele-ere cu A#-li" " trecut c" u# 6ir ro&u pri# to!i "#ii c+t " 6ost
stăp+#ul "bsolut "l >erm"#ici2 Acest re-ret s%" "mpli6ic"t &i m"i mult *upă i3it" pe c"re i%"u i"cut%o l" 5bers"l3ber-$ )# FF
octombrie ./GD$ *ucele *e Ai#*sor )mpreu#ă cu so!i"$ c"re "u "ut$ *upă cum se spu#e"$ cui#te *e l"u*ă l" "*res" re"li3ărilor
celui *e%"l treile" Reic42
L" c+te" lu#i *upă ce i#tr"se 6ără probleme )# Re#"#i"$ Hitler &i%" e:prim"t s"tis6"c!i" )# le-ătură cu "tmos6er"
"rmo#io"să )# c"re se *es6ă&ur"u Mocurile 5limpice$ 6"pt ce *emo#str" că #emul%!umire" opi#iei publice i#ter#"!io#"le trecuse2
A *"t i#struc!iu#i c" #umero"selor perso#"lită!i străi#e pre3e#te să li se cree3e impresi" că "u )# 6"!ă o >erm"#ie "#im"tă *e
i#te#!ii p"&#ice2 A urmărit competi!iile cu m"re i#teres$ *"r$ )# timp ce succesele #e"&tept"t *e #umero"se "le lotului -erm"# )l
6ăce"u e:trem *e 6ericit$ seri" *e ictorii repurt"te *e "ler-ătorul%mi#u#e$ "meric"#ul *e culo"re Messe 5Be#s$ .%" scos *i#
sărite2 5"me#ii "i căror strămo&i proi# *i# 9u#-lă "u "supr" "lbilor ciili3"!i$ preti#*e" el ri*ic+#* *i# umeri$ superiorit"te"
"tletică " primitiului7 ei #u su#t #i&te co#cure#!i corespu#3ători c"*rului olimpic &i$ pri# urm"re$ pe iitor "r trebui e:clu&i *e
l" Mocuri &i *e l" to"te competi!iile sportie2 Acl"m"!iile 6re#etice cu c"re berli#e3ii "u )#t+mpi#"t i#tr"re" m"iestuo"să " ec4ipei
6r"#ce3e pe st"*io#ul olimpic .%"u impresio#"t -ro3" pe Hitler2 ,r"#ce3ii "u *e6il"t cu br"!ul ri*ic"t pri# 6"!" tribu#ei *e
o#o"re u#*e se -ăse" ,u4rerul$ si "cest -est " prooc"t o e:plo3ie spo#t"#ă *e e#tu3i"sm pri#tre #umero&ii spect"tori$ )#
o"!iile prelu#-ite "le publicului$ Hitler sesi3" oce" u#ui popor c"re%&i e:prim" *ori#!" *e p"ce &i )#!ele-ere cu eci#ul *e l"
"pus2 8"că i#terprete3 bi#e cee" ce "m obser"t "tu#ci$ "ce"stă e6u3iu#e " berli#e3ilor i%" c"u3"t m"i *e-r"bă #eli#i&te *ec+t
bucurie2
)# primă"r" lui ./G=$ Hitler i#spect"se )mpreu#ă cu mi#e u# tro#so# *e "utostr"*ă$ )# cursul *iscu!iei " lăs"t să%i sc"pe;
„M"i "m o com"#*ă *e *"t$ ce" m"i m"re *i#tre to"te2( A 6ost o simpl" "lu3ie$ )# co#ti#u"re #%" m"i preci3"t #imic2
U#eori pu#e" pe 4+rtie i*ei cu priire l" )#6ă!i&"re" Berli#ului$ *"r "bi" )# iu#ie mi%" "răt"t u# pl"# "l ce#trului or"&ului$
murmur+#*; „I%"m e:plic"t prim"rului pe )#*elete &i cu "mă#u#te *e ce e #eces"r c" "ce"stă str"*ă #ouă să 6ie l"tă *e .FE *e
metri$ &i i"tă că el )mi propu#e u#" *e #um"i /E *e metri2( <este c+te" săptăm+#i$ prim"rul$ *r2 Lippert$ ec4i membru "l
p"rti*ului &i re*"ctor%&e6 "l 3i"rului berli#e3 At"cul " 6ost co#oc"t *i# #ou$ *"r #imic #u se sc4imb"se; str"*" er" tot *e /E *e
metri2 Lippert #u reu&e" să se )#6lăcăre3e pe#tru proiectele ,ii4rerului2 8eoc"m*"tă$ Hitler s%" m"#i6est"t *o"r c" u#ul cărui" i
s%" 6ăcut le4"mite *e ci#e" &i " sus!i#ut că Lippert este mesc4i#$ i#c"p"bil să "*mi#istre3e o metropolă$ *"r &i m"i i#c"p"bil să
)#!ele"-ă rolul istoric ce rei#e "cestei"2 <e măsură ce 3ilele trece"u$ obser"!iile l" "*res" prim"rului *ee#e"u tot m"i *ure;
„Lippert este u# i#c"p"bil$ u# i*iot$ u# r"t"t$ o #ulit"te2( Uimitor mi s%" părut 6"ptul că Hitler #u%&i e:prim" #icio*"tă
#emul!umire" )# pre3e#!" prim"rului &i #ici #%" )#cerc"t reo*"tă să%. co#i#-ă2 U#eori lăs" impresi" că ocole&te obose"l" u#ei
"r-ume#t"!ii2 <este p"tru "#i$ )#torc+#*u%se )#tr%o 3i *e l" ce"i#ărie$ oc"3ie cu c"re pro#u#!"se *i# #ou cui#te "spre l" "*res"
lui Lippert$ i s%" 6ăcut le-ătur" cu >oebbels cărui" i%" or*o#"t c"te-oric să sc4imbe prim"rul2
<+#ă )# "r" "#ului ./G=$ Hitler "usese )# mo* ă*it i#te#!i" *e " )#cre*i#!" mu#icip"lită!ii el"bor"re" pl"#urilor pe#tru
Berli#2 8"r$ "cum$ m%" c4em"t l" el &i mi%" tr"#smis com"#*" simplu &i *irect; „Nu%i #imic *e 6ăcut cu "cest Berli#$ )#cep+#*
*e "3i$ *um#e"t" ei lucr" l" proiect2 Uite u# pl"#2 C+#* "i ce" -"t"$ să%mi "ră!i2 <e#tru "st"$ "&" cum &tii$ "m tot*e"u#" timp2(
8upă cum )mi spu#e"$ el "usese )# e*ere *e9" *i# "#ii *ouă3eci u# bule"r* *e o lă!ime e:tr"or*i#"ră2 Stu*i"se pl"#urile
Berli#ului$ "le căror *e6icie#!e )l i#cit"seră să%&i *e3olte pro%priile%i i*ei2. )#că *e "tu#ci "r 6i lu"t 4otăr+re" să *epl"se3e -ările
A#4"lt &i <ots*"m l" su* *e espl"#"*" Tempel4o6$ eliber+#* ce#trul or"&ului *e &i#ele *e c"le 6er"tă &i utili3+#* sp"!iul
co#si*er"bil "st6el ob!i#ut )# "&" 6el$ )#c+t$ plec+#* *e l" "lee" Victoriei &i 6ăc+#* c+te" străpu#-eri$ să se tr"se3e u# bule"r*
*e presti-iu cu e*i6icii repre3e#t"tie$ lu#- *e 1 Nilometri2
FJ
To"te propor!iile "r4itectur"le "le Berli#ului "r 6i 6ost *"te peste c"p *e *ouă e*i6icii pe c"re Hitler oi" să le ri*ice l"
e:tremită!ile "cestui #ou bule"r* repre3e#t"ti2 L" #or*$ )# "propiere" Reic4st"-ului$ "e" )# e*ere co#struire" u#ei uri"&e
săli *e )#tru#iri$ cu "coperi&ul )# 6ormă *e cupol"$ )# c"re b"3ilic" S6+#tul <etru *i# Rom" "r 6i )#căput *e m"i multe ori2 Cupol"
urm" să "ibă u# *i"metru *e F1E *e metri si să "copere o supr"6"!ă *e GJ EEE *e metri pătr"!i$ "st6el că "r 6i "ut loc )#ău#tru
.1E EEE *e perso"#e st+#* )# picio"re2
)#că *e l" "ceste prime *iscu!ii$ c+#* *e%"bi" )#cepe"m să re6lectăm "supr" problemelor puse *e "r4itectur" urb"#ă$ Hitler "
cre3ut *e *"tori" lui să%mi e:plice că l" st"bilire" *ime#siu#ilor sălilor *esti#"te )#tru#irilor trebuie să #e i#spirăm *i#
co#cep!iile Eului Me*iu2 Ast6el$ spu#e" el$ c"te*r"l" *i# Ulm "re o supr"6"!ă *e F 1EE *e metri pătr"!i7 *"r$ )# secolul "l IlV%
le"$ c+#* " 6ost )#cepută$ Ulmul #u "e"$ cu copii &i bătr+#i l" u# loc$ *ec+t .1 EEE *e locuitori2 ?i co#c4i*e"; „8e "cee"$ ei #u
pute"u #icio*"tă să umple c"te*r"l"7 !i#+#* co#t *e propor!ii$ pe#tru u# or"& c" Berli#ul$ cu milio"#ele lui *e locuitori$ o s"lă *e
.1E EEE *e perso"#e se c4e"mă că este mică2(
L" o"rec"re *ist"#!ă *e >"r" *e Su*$ Hitler i#te#!io#" să ri*ice$ c" o co#tr"po#*ere l" uri"&" s"lă$ u# "rc *e trium6" cărui
)#ăl!ime o 6i:"se l" .FE *e metri2 „Acest" " 6i cel pu!i# u# mo#ume#t *em# *e mor!ii #o&tri *i# ră3boiul mo#*i"l2 Numele
6iecărui" *i#tre cei .$J milio"#e *e sol*"!i că3u!i pe c+mpul *e luptă " 6i -r""t )# -r"#it2 Mo#ume#tul pe c"re Republic" .%"
ri*ic"t l" Berli# )#tru ci#stire" eroilor este lipsit *e orice *em#it"te2 E u# lucru mesc4i# &i #e*em# *e o m"re #"!iu#e2( Mi%"
p"s"t *ouă sc4i!e *ese#"te pe #i&te bile!eleF spu#+#*u%mi; „Le%"m 6ăcut "cum 3ece "#i2 Le%"m păstr"t mereu$ căci #u m%"m
)#*oit #icio*"tă că$ )#tr%o 3i$ le oi pute" co#strui2 A&" că "cum să trecem l" re"li3"re" lorP(
,i-urile ome#e&ti i#cluse )# "ceste sc4i!e *oe*e"u$ e:plic" Hitler$ că el preă3use )#că *e pe "tu#ci pe#tru cupolă u#
*i"metru *e peste FEE *e metri &i$ pe#tru "rcul *e trium6$ o )#ăl!ime *e peste .EE *e metri2 Cee" ce mă ului" er" m"i pu!i#
-i-"#tismul co#cep!iei$ c+t m"i "les uimito"re" obsesie c"re%. 6ăcuse să proiecte3e mo#ume#te )#tr%o reme c+#* #%"e" #ici
măc"r u# licăr *e sper"#!ă c" " "9u#-e să le )#"l!e2 ?i "stă3i p"rcă mă trece u# 6ior c+#* re"li3e3 că$ )# pli#ă p"ce &i )#
co#*i!iile )# c"re )&i cl"m" *ispo3i!i" *e " se )#!ele-e cu to"te popo"rele$ el )#cepuse să re"li3e3e proiecte c"re #u pute"u să #u
)#e*ere3e #i&te "spir"!ii7 l" 4e-emo#i" milit"ră2
„Berli#ul este u# or"& m"re$ *"r #u o metropolă2 <rie&te <"risul$ cel m"i 6rumos or"& *i# lume$ s"u c4i"r Vie#"2 Su#t
or"&e$ cu o puter#ică perso#"lit"te2 Berli#ul )#să #u e *ec+t o )#-rămă*ire 4"otică *e c"se2 Trebuie să surcl"săm <"risul &i
Vic#"($ repet" el 6ără )#cet"re )# cursul #umero"selor #o"stre reu#iu#i *e lucru2 @i#ute cel m"i "*ese" )# "p"rt"me#tele lui *e l"
C"#cel"rie$ "ceste *iscu!ii #u )#cepe"u *ec+t *upă ce plec"u to!i ceil"l!i i#it"!i2
Stu*i"se c+#*" s+r-ui#cios pl"#urile <"risului &i "le Vie#ei$ pe c"re$ )# cursul *iscu!iilor #o"stre$ memori" i le pu#e" l"
*ispo3i!ie cu to"tă bo-ă!i" *e *et"lii2 L" Vie#" "*mir" cre"!i" "r4itecto#ică pe c"re o repre3e#t" Ri#-ul$ cu m"rile lui e*i6icii;
<rimări"$ <"rl"me#tul$ s"l" *e co#certe s"u Ho6bur-ul &i mu3eele2 <ute" să repro*ucă l" sc"ră "ce"stă p"rte " or"&ului &i &ti" că
m"rile clă*iri repre3e#t"tie precum &i mo#ume#tele trebuie să 6ie proiect"te )# "&" 6el$ )#c+t să po"tă 6i puse )# "lo"re *i#
to"te u#-4iurile2 A*mir" "ceste e*i6icii$ c4i"r *"c" #u se "propi"u pre" mult *e co#cep!iile lui$ cum er" c"3ul <rimăriei$ )# stil
#eo-otic$ *espre c"re spu#e"; „Aici Vie#" este repre3e#t"tă pe măsură2 Uită%te &i l" <rimări" Berli#ului2 8"r Berli#ul " "e"
u#" &i m"i 6rumo"să *ec+t " Vie#ei$ să 6ii si-ur *e "st"P(
Cee" ce%. impresio#" &i m"i mult er"u #oile bule"r*e "le <"risului$ "cele m"ri străpu#-eri e6ectu"te )#tre "#ii .J1G &i
.JDE *e către >cor-es E2 H"ussm"## pe#tru sum" *e F$1 mili"r*e *e 6r"#ci "ur2 )l co#si*er" pe H"ussm"## cel m"i m"re
urb"#ist "l istoriei$ *"r sper" c" eu s+%. )#trec2 Lupt" )#*elu#-"tă " lui H"ussm"## )l 6ăce" să presupu#ă că &i proiectul lui "
)#t+mpi#" re3iste#!ă2 Si#-ură "utorit"te" lui$ "6irm" el$ " reu&i să%. impu#ă2
8eoc"m*"tă s%" 6olosit *e u# &iretlic pe#tru " )#6r+#-e "titu*i#e" rec"lcitr"#tă " "*mi#istr"!iei or"&ului7 "ce"st" e*e" )#
proiectul lui Hitler u# c"*ou otrăit$ *eo"rece *ee#ise cl"r că e" " "e" *e suport"t costurile ri*ic"te "le *e-"9ării &i
co#struirii stră3ilor$ "le "me#"9ării sp"!iilor publice &i "le i#st"lării u#ei re!ele r"pi*e *e căi 6er"te urb"#e2 „Vom lucr" o reme
l" #i&te proiecte pe#tru co#struire" #oii #o"stre c"pit"le pe m"lurile l"cului Miirit3$ )# MccNle#bur-2 Să e3i ce "ctii or *ee#i
berli#e3ii c+#* or pri#*e *e este că -uer#ul Reic4ului re" să se muteP( )#tr%"*c%ăr$ "u 6ost su6icie#te c+te" "lu3ii *e -e#ul
"cest" pe#tru "%i *etermi#" pe e*ilii or"&ului să "ccepte 6i#"#!"re" "c!iu#ii2 ,"pt este că$ timp *e c+te" lu#i$ Hitler s%" "mu3"t
cu proiectul u#ui „A"s4i#-to# -erm"#($ im"-i#+#* mo*"lită!i *e " cre" *i# #imicU u# „or"& i*e"l(2 8"r p+#ă l" urmă " respi#s
totul$ *ecl"r+#*; „Ni&te c"pit"le co#struite "rti6ici"l "u 6ost tot*e"u#" #i&te copii #ăscu!i mor!i2 >+#*e&tc%te l" A"s4i#-to# s"u
l" C"#berr"2 C4i"r &i l" #oi$ l" O"rlsm4e$ i"!" #u e posibilă pe#tru că pre*omi#ă co#!opi&tii2( )# "ce"stă prii#!ă #ici p+#ă "3i
#u su#t si-ur *"că 9uc" te"tru )# 6"!" me"$ s"u *"că "bor*" )# mo* serios subiectul2
L" ori-i#e" im"-i#ii pe c"re Hitler &i%o 6ăce" *espre Berli#ul pe c"re oi" să%. co#strui"scă er"u cei *oi Nilometri "i
bule"r*ului C4"mps%ElVsees cu "l său Arc *e Triomp4e )#"lt *e 1E *e metri$ e*i6ic"t *e N"poleo#$ )# .JE12 8e "ici e#e"u$ *e
"seme#e"$ mo*elul „m"relui "rc( &i co#cep!i" lui cu priire l" lă!ime" bule"r*ului2 „C4"mps%ElVsees este l"t *e .EE *e metri2
Bule"r*ul #ostru " 6i$ )# orice c"3$ cu FE *e metri m"i l"r-2 C+#*$ )# secolul "l IVII%le"$ m"rele pri#! elector$ )# cl"ri3iu#e"
lui$ " co#struit bule"r*ul Li#*e# l"t *e =E *e metri$ el pute" să pre"*ă circul"!i" *e "stă3i tot "t+t *e pu!i# c" &i H"ussm"##
c+#* " co#ceput C4"mps%ElVsees($ spu#e" el2
<e#tru re"li3"re" "cestor proiecte$ Hitler " emis$ pri# Secret"rul *e St"t L"mmers$ u# *ecret c"re%mi co#6ere" puteri 6o"rte
)#ti#se &i mă subor*o#" *irect lui2 Nici mi#istrul *e I#ter#e$ #ici prim"rul$ #ici >"uleiterul Berli#ului$ >oebbels$ #u er"u
"bilit"!i să%mi *e" mie or*i#e2 Hitler m%" scutit$ c4i"r )# terme#i "#ume$ *e obli-"!i" *e " i#6orm" "*mi#istr"!i" &i p"rti*ul
*espre st"*iul proiectului meu2G C+#* mi%"m e:prim"t *ori#!" *e " "e" posibilit"te" să e:ecut "ce"stă com"#*ă c" "r4itect
i#*epe#*e#t$ el &i%" *"t "cor*ul pe loc2 Secret"rul *e St"t L"mmers " -ăsit u# "rti6iciu 9uri*ic pe#tru " ocoli co#*i!i" *e
6u#c!io#"r *e c"re "e"m oro"re7 sericiul meu #u " căpăt"t c"r"cter *e sericiu public$ ci " 6u#c!io#"t c" u# m"re i#stitut *e
cercetări "bsolut i#*epe#*e#t2
F/
L" GE i"#u"rie ./GD$ Hitler mi%" )#cre*i#!"t o6ici"l ce" m"i m"re „misiu#e "r4itectur"lă(2 El " căut"t )#*elu#- u# titlu c"re
să su#e bi#e &i să i#spire respect2 Cel c"re .%" -ăsit " 6ost ,u#N2 Am *ee#it „i#spector -e#er"l *e co#struc!ii )#sărci#"t cu
remo%*el"re" c"pit"lei Reic4ului(2 Mi%" remis "ctul *e #umire "pro"pe cu timi*it"te2 Er" o trăsătură c"r"cteristică
comport"me#tului său 6"!ă *e mi#e2 8upă m"s" *e pr+#3$ mi%" strecur"t )# m+#ă "ctul respecti$ 3ic+#*u%mi; „Să 6"ci tre"bă
bu#ă2( <ri#tr%o i#terpret"re -e#ero"să " co#tr"ctului$ er"m *e "cum )#"i#te Secret"r *e St"t "l -uer#ului Reic4ului2 L" trei3eci
&i *oi *e "#i$ "e"m locul meu )# r+#*ul "l treile" "l bă#cii -uer#ului$ l+#-ă *r2 To*t7 l" *i#eurile o6ici"le pute"m să i"u loc l"
e:tremit"te" mesei &i prime"m$ "utom"t$ *e l" orice perso#"lit"te străi#ă )# i3ită o6ici"lă o *isti#c!ie o#ori6ică *e o c"te-orie
precis *etermi#"tă2 Ae"m u# s"l"riu lu#"r *e l 1EE *e mărci$ sumă #esem#i6ic"tiă )# comp"r"!ie cu o#or"riile mele *e
"r4itect2
)#că *i# 6ebru"rie$ Hitler )i ceruse 6ără me#"9"me#te mi#istrului E*uc"!iei să elibere3e e#er"bil" clă*ire " Ac"*emiei *e
Arte *i# pi"!" <"ris$ pe#tru " 6"ce loc #oului >BI C>e#er"lb"ui#%speNtorH$ cum er" #umit o6iciul meu2 Ale-ere" lui că3use
"supr" "cestei clă*iri *eo"rece pute" să "9u#-ă "ici$ #eobser"t *e public$ trec+#* pri# -ră*i#ile mi#isterelor c"re o sep"r"u *e
C"#cel"rie$ )# cur+#* "e" să se 6olose"scă *i# pli# *e "ce"stă posibilit"te2
Co#cep!i" urb"#istică " lui Hitler su6ere" *e o -r"ă *e6icie#!ă; #u er" el"bor"tă p+#ă l" c"păt2 Im"-i#e" u#ui C4"mps%
ElVsees berii #e3 *e *ouă ori &i 9umăt"te m"i lu#- *ec+t ori-i#"lul p"ri3i"# )l obse*" )#tr%"t+t$ )#c+t pier*use complet *i# e*ere
structur" or"&ului *e p"tru milio"#e *e locuitori2 <e#tru u# urb"#ist$ u# "seme#e" bule"r* #u pute" "e" se#s &i 6u#c!io#"lit"te
*ec+t c" #ucleu "l u#ei mo*er#i3ări urb"#e2 <e#tru Hitler$ *impotriă$ #u er" *ec+t o lucr"re *e m"re pompă$ "+#*u%&i scopul
)# e" )#să&i2 Toto*"tă$ #ici problem" 6eroi"ră " Berli#ului #u%&i -ăse" re3ol"re2 <i#te#ul uri"& pe c"re căile 6er"te )l )#6i-e"u )#
co#6i-ur"!i" or"&ului$ )mpăr!i#*u%. )# *ouă$ "r 6i 6ost *epl"s"t cu c+!i" Nilometri spre su*2
<l"#i6ic"to#il%&e6 "l căilor 6er"te -erm"#e$ *r2 Leibbr"#*t$ *irector )# Mi#isterul Tr"#sporturilor$ e*e" )# proiectele lui
Hitler posibilit"te" *e " reor-"#i3" )# m"re to"tă re!e"u" 6eroi"ră " C"pit"lei$ )mpreu#ă$ "m -ăsit o solu!ie "pro"pe i*e"lă;
"*ău%-+#*u%i *ouă căi suplime#t"re$ spore"m c"p"cit"te" li#iei *e ce#tură$ e" put+#* )# "cest 6el să "bso"rbă tr"6icul m"rilor
li#ii2 Ar 6i 6ost "st6el posibilă co#struire" " *ouă -ări *e tr"#3it$ u#" l" #or* &i "lt" l" su*$ c"re să 6"că *e prisos #umero"sele
c"pete *e li#ie C-ările Le4rter$ A#4"lt$ <ots*"mH2 Estim"m costul "cestor #oi i#st"l"!ii 6eroi"re l" .%F mili"r*e *e mărci20
)# 6elul "cest" pute"m să prelu#-im #oul bule"r* către su*$ pe tr"seul ec4ilor căi 6er"te$ &i eliber"m )# ce#trul or"&ului$ l"
*ist"#!ă *e #um"i 1 Nilometri$ o ime#să supr"6"!ă pe#tru u# #ou c"rtier re3i*e#!i"l *e 0EE EEE *e locuitori21 8e "seme#e"$ pri#
elimi#"re" -ării Le4rter se pute" co#ti#u" spre #or* "cest ": rutier$ c"re "r 6i 6ăcut posibilă "p"ri!i" *e #oi c"rtiere re3i*e#!i"le2
Num"i că #ici Hitler &i #ici eu #u oi"m să re#u#!ăm l" s"l" ce" m"re c"re$ prece*"tă *e o ime#să pi"!ă$ 6ără tr"6ic$ trebui"
să )#c4i*ă bule"r*ul mo#ume#t"l2 I#teresele pr"ctice "le tr"6icului "u 6ost s"cri6ic"te *e *r"-ul protocolului7 *i# c"u3" ocolului
"st6el re3ult"t$ 6lu:ul circul"!iei *e l" #or* l" su* er" pro6u#* "6ect"t2
Ei*e#t că$ )# co#ti#u"re$ trebui" să 6olosim c"le" *e *e-"9"re spre est e:iste#tă *e9"$ Heerstr"sse$ l"r-ă *e =E *e metri$
pe#tru " o prelu#-i &i spre est$ proiect c"re s%" re"li3"t p"r!i"l *upă ./01$ pri# lăr-ire" ec4ii ,r"#N6urter Allee2 )#tocm"i c" ":"
#or*%su*$ "ce"st" "r 6i "9u#s l" )#c4eiere" ei 6ire"scă$ "utostr"*" peri6erică$ cee" ce "r 6i *esc4is #oi 3o#e *e urb"#i3"re l" est *e
Berli#7 "m 6i putut "st6el$ simult"# cu "erisire" ce#trului or"&ului$ să *ublăm popul"!i" C"pit"lei Reic4ului2=
Imobile )#"lte 6olosite pe#tru birouri &i "ctiită!i comerci"le urm"u să )#c"*re3e "ceste *ouă ":e2 E&"lo#"te )# "*+#cime$ )#
cele *ouă *irec!ii$ ele 6orm"u 3o#e *e co#struc!ii tot m"i 9o"se$ ce se termi#"u cu #i&te c"se "scu#se )# er*e"!ă2 Sistemul "e"
*"rul % cel pu!i# "&" sper"m eu % să )mpie*ice "s6i:iere" ce#trului or"&ului "6l"t )# str+#so"re" i#el"ră " 3o#elor *e urb"#i3"re
tr"*i!io#"le2 Acest sistem$ re3ult+#* cu #ecesit"te *i# structur" ":i"lă el"bor"tă *e mi#e$ 6ăce" c" sp"!iile er3i să pătru#*ă
r"*i"l &i "*+#c p+#ă )# ce#trul or"&ului2
<e o p"rte " "utostră3ii$ l" cele p"tru e:tremită!i "le #oii cruci ":i"le$ se re3er" u# tere# pe#tru c+te u# "eroport$ )# timp ce
l"cul R"#-s*or6 er" preă3ut să sere"scă 4i*ro"io"#elor c"re$ )# i3iu#e" *e "tu#ci$ "e"u să "ti#-ă r"3e *e "c!iu#e
superio"re2 Aero*romul Tempel4o6$ situ"t pre" )# ce#trul #oii 3o#e *e *e3olt"re " or"&ului$ urm" să 6ie *e3"6ect"t &i
tr"#s6orm"t )#tr%u# p"rc *e *istr"c!ii$ *upă mo*elul lui Tioli *i# Cope#4"-"$ )#tr%u# iitor m"i )#*epărt"t$ trebui" c" "ce"stă
cruce ":i"lă$ *upă estimările #o"stre$ să 6ie complet"tă cu ci#ci bule"r*e circul"re &i &"ptespre3ece căi *e *e-"9"re l"te *e =E
*e metri$ căror" *eoc"m*"tă #e mul!ume"m să le st"bilim #oi "li#i"me#te2 <e#tru *e-"9"re" re!elei rutiere urb"#e$ le-ătur" )#tre
cruce" ":i"lă &i o p"rte " bule"r*elor circul"re "r 6i 6ost "si-ur"tă$ co#6orm proiectului #ostru$ *e tre#uri siibter"#e r"pi*e2 L"
est$ eci# cu St"*io#ul 5limpic$ urm" să "p"ră u# #ou c"rtier u#iersit"r$ căci$ )# ce" m"i m"re p"rte$ clă*irile 6"cultă!ilor &i
"le i#stitutelor ec4ii U#iersită!i ,rie*ric4%Ail4elm *e pe U#ter *e# Li#*e# er"u )#tr%o st"re *e 9"l#ică *ecrepitu*i#e2 L" #or*
*e "cest c"rtier s%"r 6i )#ti#s u# "ltul #ou$ re3er"t me*ici#ei$ preă3ut cu spit"le$ l"bor"to"re &i i#stitute2 M"lurile r+ului Spree$
)#tre I#sul" Mu3eului &i Reic4st"-$ o 3o#ă itre-ită *e so"rtă$ pli#ă *e -răme3i *e 6ier ec4i si *e 6ăbricu!c$ "e"u să 6"că
obiectul u#ei re#oări ce#tr"te pe o e:ti#*ere " loc"lurilor mu3eelor berli#e3e2
8e ce"l"ltă p"rte " "utostră3ii *e ce#tură se preă3useră 3o#e *e recreere pe c"re u# )#"lt 6u#c!io#"r silic$ speci"l )#estit
cu *epli#e puteri$ )#cepuse *e9" să le "me#"9e3e$ tr"#s6orm+#* pă*ure" *e co#i6ere$ tipică pe#tru !i#utul Br"#*e#bur-ului$ )#tr%o
pă*ure *e 6oio"se2 8upă mo*elul p"rcului Bois *e Boulo-#e$ >#meB"l*ul urm" să 6ie *esc4is publicului &i să o6ere milio"#elor
*e locuitori "i C"pit"lei prome#"*e$ tere#uri *e sport &i rest"ur"#te2 ?i "ici "m cerut să se pl"#te3e ime*i"t 3eci *e mii *e "rbori$
reco#stitui#* ec4e" pă*ure mi:tă tăi"tă *e ,re*eric cel M"re pe#tru 6i#"#!"re" ră3bo"ielor sile3ie#e2 8i# uri"&ul proiect *e
remo*cl"re " Berli#ului #u "u răm"s *ec+t "ce&ti "rbori cu 6ru#3" că3ăto"re2
)# cursul cercetării #o"stre$ proiectul i#i!i"l "l lui Hitler$ ce#tr"t pe co#struire" u#ui bule"r* mo#ume#t"l$ "bsur* *i# pu#ct
*e e*ere urb"#istic$ s%" tr"#s6orm"t )#cetul cu )#cetul2 I*ee" lui *e )#ceput " *ee#it u# eleme#t #e-li9"bil "l #oii pl"#i6icări$
c"re%&i propu#e" să cupri#*ă to"te problemele2 Eu *epă&isem cu mult % măc"r )# ce prie&te e:ti#*ere" pl"#i6icării urb"#istice %
i3iu#e" lui Hitler "supr" propor!iilor2 A&" ce"$ prob"bil$ #u i se )#t+mpl"se pre" *es )# i"!ă2 Nu " respi#s i*ee" e:ti#*erii7 mi%
" *"t m+#ă liberă$ *"r #u "m putut să%. 6"c să "*ere l" "ce"stă p"rte " proiectului2 Se uit" l" pl"#uri 6o"rte super6ici"l$ c"$ peste
GE
c+te" mi#ute$ să )#trebe plictisit; „U#*e "i pl"#urile #oi pe#tru Str"*" M"re'( )#!ele-e" pri# "ce"st" #um"i tro#so#ul mi9lociu
"l bule"r*ului *e presti-iu$ cel pe c"re )l com"#*"se i#i!i"l2 Apoi se *elect" cu prieli&tile pe c"re si le im"-i#";
mi#isterele$ imobilele "*mi#istr"tie "le m"rilor 6irme -erm"#e$ #ou" 5peră$ 4otelurile *e lu: &i p"l"tele pe#tru
*iertisme#t2 I"r eu )l imit"m cu plăcere2 Totu&i$ lucrărilor *e i#teres -e#er"l le "cor*"m "cee"&i import"#!ă c" &i e*i6iciilor
c"re$ *e 6"pt$ #%"e"u *ec+t me#ire" să s"tis6"că or-oliul ,ii4rerului2 <"siu#e" pe#tru e*i6iciiie *esti#"te eter#ită!ii )l )mpie*ic"
să se i#terese3e *e structurile tr"6icului$ *e 3o#ele re3i*e#!i"le &i *e sp"!iile er3i; #%"e" #ici o se#sibilit"te pe#tru *ime#siu#e"
soci"lă2
Hess$ *impotriă$ se i#teres" #um"i *e co#struc!i" *e locui#!e$ lucrările *esti#"te protocolului #ei#tr+#* pre" *es )#
preocupările lui2 L" s6+r&itul u#ei" *i#tre i3itele lui$ mi%" 6ăcut repro&uri )# "ce"stă prii#!ă2 I%"m 6ă-ă*uit că$ pe#tru 6iec"re
cărămi*ă 6olosită l" e*i6iciile *e protocol$ oi re3er" o cărămi*ă pe#tru imobilele *e locuit2 C+#* i%" p"re#it &tire" *espre
promisiu#e" me"$ Hitler " 6ost #eplăcut surpri#s$ subli#ii#* ur-e#!" propriilor s"le come#3i$ *"r #u " "#ul"t )#!ele-ere" *i#tre
mi#e &i Hess2
)# co#tr"st cu cee" ce se cre*e "*ese"$ eu #u er"m "r4itec%tul%&e6 "l lui Hitler$ superiorul ier"r4ic "l tuturor celorl"l!i
"r4itec!i2 Ar4itec!ii c"re se ocup"u *e Mii#c4e# &i *e Li#3 *ispu#e"u c" &i mi#e *e *epli#e puteri2 Cu trecere" timpului$ Hitler "
)#cre*i#!"t s"rci#i speci"le u#ui #umăr cresc+#* *e "r4itec!i$ )#"i#te *e ră3boi$ #umărul tot"l "l "cestor" trebuie să 6i 6ost *e
3ece s"u *oispre3ece2
)# *iscu!iile pe c"re le "e"m$ Hitler se *oe*e" c"p"bil să )#!ele"-ă repe*e u# proiect &i să%&i 6"că o im"-i#e pl"stică pri#
combi#"re" pl"#ului cu e*eri "le e*i6iciului$ )# ciu*" tuturor treburilor -uer#"me#t"le$ &i cu to"te că "*ese" er" orb" *e 3ece
p+#ă l" ci#cispre3ece m"ri proiecte i#teres+#* cele m"i *i6erite or"&e$ el se orie#t" #um"i*ec+t )# pl"#uri$ c4i"r &i "tu#ci c+#*
#u le ă3use *e lu#i *e 3ile7 )&i "mi#te" mo*i6icările pe c"re le ceruse$ i"r ci#e por#e" *e l" i*ee" că Hitler " 6i uit"t *e mult
cut"re su-estie s"u cut"re ceri#!ă er" #eoit să co#st"te că se )#&el"se2
)# cursul u#or "seme#e" *iscu!ii$ el se "răt" cel m"i "*ese" re3er"t &i pli# *e lu"re%"mi#te2 I# tot"l co#tr"st cu to#ul
poru#citor pe c"re%. 6olose" 6"!ă *e col"bor"torii săi politici$ er" "m"bil &i 6ără "cce#te 9i-#ito"re c+#* )&i e:prim" *ori#!e
prii#* u#ele mo*i6icări2 Co#i#s că "r4itectul este cel c"re po"rtă răspu#*ere" proiectului său$ !i#e" c" "cest" să "ibă primul &i
ultimul cu+#t$ i"r #u cut"re >"uleiter s"u Reic4sleiter2 Căci #u suport" imi:tiu#e" #ici u#ei i#st"#!e *i# "6"r" pro6esiei
respectie$ oric+t *e )#"ltă "r 6i 6ost e"2 C+#* i se e:pu#e" o "ltă i*ee$ Hitler #u se cr"mpo#" c+tu&i *e pu!i# *e%" lui$ spu#+#*;
„8"$ "i *rept"te$ e m"i bi#e "&"2(
Ast6el "m răm"s &i eu cu se#time#tul că su#t respo#s"bil pe#tru proiectele pe c"re le%"m co#ceput sub Hitler2 Am 6ost
"*ese" )# *ier-e#!ă$ *"r #u%mi "mi#tesc #ici o situ"!ie )# c"re să mă 6i 6or!"t să%mi )#su&esc opi#i" lui2 )# "ceste r"porturi *e
rel"tiă e-"lit"te ce se st"tor#iciseră )#tre mi#e$ c" "r4itect$ &i el$ c" be#e6ici"r$ se "6lă e:plic"!i" 6"ptului că m"i t+r3iu$ *ee#it
mi#istru "l Arm"me#tului$ mi%"m păstr"t o "uto#omie mult m"i m"re *ec+t ce" *e c"re se bucur" m"9orit"te" mi#i&trilor si "
m"re&"lilor2
Hitler re"c!io#" brut"l &i "spru #um"i c+#* sim!e" o opo3i!ie mută i3+#* ese#!i"lul2 Ast6el$ *i# mome#tul )# c"re " critic"t
#oile e*i6icii "le lui Troost ri*ic"te )# Oo#i-spl"t3 *i# Mii#c4e#$ pro6esorul Bo#"t3$ *"scălul u#ei )#tre-i -e#er"!ii *e "r4itec!i$
#u " m"i primit #ici o com"#*ă2 Nici măc"r To*t #u " m"i )#*ră3#it să%i solicite lui Bo#"t3 să co#strui"scă #i&te i"*ucte pe#tru
"utostr"*ă2 Num"i c" urm"re " i#tere#!iei mele pe l+#-ă *o"m#" Troost$ ă*u" pro6esorului e#er"t$ " putut Bo#"t3 să rei#tre
)# -r"!ii2 Ace"stă 6emeie "e" su6icie#tă "utorit"te si " 6ost *e "9u#s să rem"rce; „8e ce #%"r co#strui el po*uri' Nu e *eloc
"-e"miu )# lucrări te4#iceP( ?i Bo#"t3 " co#struit i"*ucte2
Hitler #u )#cet" să mă "si-ure; „Ce mult "& 6i rut să 6iu "r4itectP( I"r c+#* )i răspu#*e"m; „8"r "tu#ci eu #%"& m"i 6i "ut
*e l" ci#e să primesc come#3i($ el )mi replic"; „54$ *um#e"t" oricum "i 6i reu&it să te "6irmiP( Mă )#treb u#eori; o"re Hitler &i%
"r 6i "b"#*o#"t c"rier" politică *"că l" )#ceputul "#ilor *ouă3eci "r 6i )#t+l#it u# bo-ăt"& c"re să%i com"#*e lucrări' 8"r$ )# 6o#*$
su#t )#cli#"t să cre*$ l" el co#&tii#!" că "re *e )#*epli#it o misiu#e politică &i p"siu#e" pe#tru "r4itectură "u 6ost tot*e"u#" *e
#e*espăr!it2 C" *o"*ă #u "*uc *ec+t cele *ouă sc4i!e pe c"re omul politic *e trei3eci &i s"se *e "#i$ )# pr"-ul 6"lime#tului )#
"cel "# ./F1$ le )#tocmise )# i#te#!i"$ ce păre" "tu#ci "bsur*ă$ *e "%&i )#coro#" c+#*" succesele c" om *e st"t pri#tr%u# "rc *e
trium6 &i o s"lă m"re cu cupolă2
Comitetul 5limpic >erm"# s%" "6l"t )#tr%o situ"!ie #eplăcută c+#* respo#s"bilul or-"#i3ării Mocurilor$ <6u#*t#er$ Secret"r
*e St"t l" Mi#isterul *e I#ter#e$ i%" pre3e#t"t primele proiecte "le #oului st"*io# olimpic2 Ar4itectul 5tto M"rc4 preă3use o
co#struc!ie *i# beto# cu pere!i i#terme*i"ri *i# sticlă$ semă#+#* cu st"*io#ul *e l" Vie#"2 8upă reu#iu#e$ Hitler$ 6urios &i "-it"t$
s%" )#tors )# "p"rt"me#tele lui$ or*o#+#* să mă pre3i#t cu proiectele mele2 ,ără "lte e:plic"!ii$ " cerut să se comu#ice
Secret"rului *e St"t că trebuie să co#tr"m"#*e3e Mocurile 5limpice2 Motiul i#oc"t er" că "ceste" #%"r pute" să "ibă loc )#
"bse#!" lui$ căci &e6ul *e st"t este cel c"re se cui#e s" Ic *ecl"re *esc4ise7 or$ el #%"r pu#e #icio*"tă piciorul )#tr%o "seme#e"
cutie *i# sticlă2 Am )#tocmit )# #o"pte" "cee" o sc4i!ă c"re pree*e" )mbrăc"re" sc4eletului cu pi"tră #"tur"lă &i "cce#tu"re"
cor#i&elor2 Am 6ăcut$ *e "seme#e"$ să *isp"ră sticl"$ &i Hitler " 6ost mul!umit2 A lu"t "supr"%&i 6i#"#!"re" lucrărilor
suplime#t"re2 <ro6esorul M"rc4 s%" *ecl"r"t *e "cor* cu mo*i6ic"re" &i Berli#ul si%" s"l"t Mocurile2 Nu mi%" 6ost #icio*"tă cl"r
*"că &i%"r 6i pus cu "*eăr"t )# pr"ctică "me#i#!"re"$ s"u *"că "st" #u e:prim"se *ec+t "ce" "titu*i#e *e s6i*"re pe c"re obi&#ui"
s%o "*opte pe#tru "%&i impu#e oi#!"2
)# primul mome#t$ Hitler respi#sese c"te-oric c4i"r &i p"rticip"re" #o"stră l" E:po3i!i" U#iers"lă *i# ./GD *e l" <"ris$
*e&i se "ccept"seră *e9" i#it"!i" &i c4i"r "mpl"s"me#tul p"ilio#ului -erm"#2 8"r respi#-e" 6ără *rept *e "pel proiectele c"re i
se pre3e#t"u2 Vă3+#* "ce"st"$ Mi#isterul Eco#omiei mi%" cerut u# proiect2 Ampl"s"me#tele se rep"rti3"seră )# "&" 6el$ )#c+t
p"ilio#ul -erm"# si p"ilio#ul soietic să se -ăse"scă 6"!ă%# 6"!ă$ -est iro#ic preme*it"t *i# p"rte" co#*ucerii 6r"#ce3e "
e:po3i!iei$ )#t+mpl"re" " 6ăcut c"$ plimb+#*u%mă pri# <"ris$ să #imeresc )#tr%o s"lă u#*e se -ăse" m"c4et" secretă " p"ilio#ului
soietic2 <e u# soclu 6o"rte ri*ic"t$ o sculptură *e reo .E metri )#ăl!ime )#"i#t" trium6"Y spre p"ilio#ul -erm"#2 Atu#ci "m
G.
co#ceput u# cub m"si$ ritm"t *e #i&te pilo#i -rei$ păr+#* " stăili "cest "s"lt$ )# timp ce$ *e sus$ *e l" comis" tur#ului meu$ u#
ultur purt+#* cruce" )#c+rli-"tă )# -4e"re măsur" *i# c"p p+#ă%# picio"re cuplul st"tu"r rusesc2 Am ob!i#ut me*"li" *e "ur$
cole-ul meu soietic$ "&i9*ere"2
L" m"s" *e i#"u-ur"re " p"ilio#ului #ostru$ l%"m )#t+l#it pe "mb"s"*orul 6r"#ce3 l" Berli#$ A#*re ,r"#-ois%<o#cet2 El mi%
" propus să%mi e:pu# lucrările l" <"ris$ )# sc4imbul u#ei e:po3i!ii l" Berli# co#s"cr"te picturii 6r"#ce3e mo*er#e2 8upă părere"
lui$ "r4itectur" 6r"#ce3ă rămăsese )# urmă$ *"r$ mi%" spus el$ „)# pictură$ "m pute" să ă )#ă!ăm c+te ce"(2 Cu prim" oc"3ie i%
"m r"port"t lui Hitler *espre "ce"stă propu#ere$ c"re%mi *ă*e" posibilit"te" să mă 6"c cu#oscut pe pl"# i#ter#"!io#"l$ )#truc+t
problem" )l i#oportu#"$ Hitler " trecut%o sub tăcere$ cee" ce *eoc"m*"tă #u )#sem#" #ici re6u3$ #ici )#cuii#!"re$ *"r e:clu*e"
posibilit"te" *e "%. m"i "bor*" reo*"tă )# "ce"stă c4estiu#e2
)# timpul celor c+te" 3ile petrecute l" <"ris$ "m ă3ut <"l"is *e C4"illot &i <"l"is *es Musees *UArt Mo*er#e$ precum &i
Musee *es Tr""u: <ublics co#ceput *e celebrul "r4itect *e ""#-"r*ă Au-uste <erret &i "6l"t )#că )# lucru2 Mă uime" 6"ptul c"$
)# co#struc!iile repre3e#t"tie$ ,r"#!" ti#*e" &i e" spre #eocl"sicism2 M"i t+r3iu s%" "6irm"t "*ese" că "cest stil este o trăsătură
c"r"cteristică st"telor tot"lit"re$ cee" ce #u corespu#*e re"lită!ii2 E m"i *e-r"bă trăsătur" u#ei epoci c"re &i%" pus pecete" l"
A"s4i#-to#$ Lo#*r" s"u <"ris$ c" &i l" Rom"$ Mosco" s"u )# proiectele #o"stre pe#tru Berli#2D
Ne%"m procur"t ce" 6r"#ci 6r"#ce3i$ )#so!i!i *e priete#i$ "m por#it cu m"&i#"$ cu &i so!i" me"$ să i3ităm ,r"#!"2 Am trecut$
4oi#"ri 6ără -r"bă$ pe l+#-ă c"stele &i c"te*r"le$ spre su*2 <rieli&te" 6orti6ic"!iilor *i# C"rc"sso##e$ " )#ti#*erii lor$ #e%" *"t u#
6ior rom"#tic$ *e&i er" orb" "colo *e u#ul *i#tre *ispo3itiele milit"re cele m"i pro3"ice *i# Eul Me*iu$ #imic m"i mult
pe#tru epoc" respectiă *ec+t u# "*ăpost "tomic "l 3ilelor #o"stre2 Ne pre-ăte"m să petrecem c+t" timp )#tr%u# 4otel u#*e
-ăsisem u# ec4i i# ro&u 6r"#!u3esc &i să #e m"i bucurăm *e c"lmul "cestui !i#ut$ c+#*$ se"r"$ "m 6ost c4em"t l" tele6o#$ )mi
)#c4ipuisem că su#t$ )# "cest col! retr"s$ l" "*ăpost *e "pelurile "*9ut"#!ilor lui Hitler$ cu "t+t m"i mult cu c+t #ime#i #u #e
cu#o&te" iti#er"rul2
Totu&i$ *i# r"!iu#i *e securit"te &i co#trol$ poli!i" 6r"#ce3ă #e urmărise călători"7 )# orice c"3$ e" " 6ost )# măsură$ l" cerere"
5bers"l3ber-ului$ să i#*ice ime*i"t locul u#*e #e -ăse"m2 L" "p"r"t er" "*9ut"#tul BriicN#er; „M+i#e l" pr+#3 trebuie să 6i!i l"
,ii4rer2( 5biect+#* c" )#to"rcere" mi%"r lu" *ouă 3ile &i 9umăt"te$ el mi%" răspu#s; „M+i#e *up"%"mi"3ă "re loc "ici o &e*i#!ă &i
,ii4rerul cere să 6i!i *e 6"!ă2( Am m"i tăcut o sl"bă )#cerc"re *e "m+#"re; „U# mome#t222( „,u4reml &tie u#*e su#te!i$ *"r m+i#e
trebuie să 6i!i "ici2( Er"m #e#orocit$ 6urios &i *escumpă#it2 <ilotul lui Hitler$ cărui" i%"m tele6o#"t$ mi%" spus că "io#ul
perso#"l "l "cestui" #u po"te să "teri3e3e )# ,r"#!"$ *"r mi%" promis că%mi " procur" bilet pe#tru u# "io# *e măr6uri -erm"#
c"re$ e#i#* *i# A6ric"$ " 6"ce esc"lă l" M"rsili" " *ou" 3i *imi#e"!ă l" or" =2 Aio#ul speci"l "l lui Hitler urm" să mă *ucă *e
l" Stutt-"rt$ pe "eroportul Ai#ri#- *e l+#-ă Berc4tes-"*e#2
C4i"r )# "cee"&i #o"pte "m por#it spre M"rsili"2 Am co#templ"t )#că o *"tă$ )# lumi#" lu#ii$ mo#ume#tele rom"#e *e l"
Arles$ "*eăr"tul scop "l călătoriei #o"stre$ &i$ l" or" F$ "m poposit l" u# 4otel *i# M"rsili"2 Trei ore m"i t+r3iu er"m )# *rum
spre "eroport$ i"r *upă%"mi"3ă$ "&" cum mi se poru#cise$ "păre"m )# 6"!" lui Hitler$ c"re m%" )#t+mpi#"t cu următo"rele cui#te;
„A4$ *om#ule Speer$ )mi p"re t"re răuP Am "m+#"t &e*i#!"2 Vroi"m să "6lu părere" *umit"le *espre u# po* suspe#*"t ce
urme"3ă " se co#strui l" H"mbur-2( 8r2 To*t i#te#!io#"se să pre3i#te )# "ce" 3i proiectul u#ui po* m"mut$ ce trebui" să%.
*epă&e"scă pe celebrul >ol*e# >"te Bri*-e *e l" S+# ,r"#cisco2 8"r$ cum lucr"re" er" preă3ută să )#ce"pă *e%"bi" pri# "#ii
p"tru3eci$ Hitler "r 6i putut 6o"rte bi#e să%mi "cor*e )#că o săptăm+#ă *e co#ce*iu2
Altă *"tă$ i# ă re6u-i"sem cu so!i" me" pe Ku-spit3e$ c+#* "m primit tele6o#ul *e%"cum obi&#uit *i# p"rte" "*9ut"#tului;
„,ti4rerul ă c4e"mă l" *+#sul2 M+i#e l" "mi"3ă l" Q5steri"R$ pe#tru *e9u#2( L" obiec!iile melc$ mi%" retc3"t%o scurt cu u#;
„Nu$ e ur-e#tP( L" „5steri"($ Hitler m%" )#t+mpi#"t cu u#; „8"$ *"$ e bi#e c%"i e#it l" m"să2 Ce$ !i s%" spus să ii' Ieri "m
)#treb"t "&"$ )#tr%o *o"ră; u#*e este Speer' 8"r$ &tii$ "&"%!i trebuie2 L" ce bu# "t+t sc4i'(
Vo# Neur"t4 #u pre" umbl" cu plecăciu#i2 5 *"tă$ se"r" t+r3iu$ Hitler i%" cerut "*9ut"#tului să i%. *e" l" tele6o# pe mi#istrul
A6"cerilor E:ter#e$ "*ică pe o# Neur"t42 8e l" celăl"lt c"păt "l 6irului i s%" răspu#s că mi#istrul s%" culc"t2 Atu#ci Hitler "
or*o#"t; „Să 6ie tre3it$ re"u să orbesc cu elP( 8i# #ou tele6o#7 )#curc"t$ "*9ut"#tul r"porte"3ă; „8om#ul mi#istru *e E:ter#e "l
Reic4ului ă tr"#smite că m+i#e *is%*e%*imi#e"!ă " 6i l" *ispo3i!i" *um#e"o"stră$ *"r că "cum e obosit &i%"r re" să *o"rmă2(
5 "st6el *e 6ermit"te$ )#tr%"*eăr$ )l 6ăce" pe Hitler să ce*e3e$ *"r supăr"re" #%"e" să%i tre"că )# se"r" "cee"7 #u uit"
#icio*"tă "seme#e" m"#i6estări *e i#*epe#*e#!ă &i se re"#&" cu prim" oc"3ie2

C"pitolul D 5BERSALKBER>
5rice *e!i#ător *e putere$ 6ie el *irector *e )#trepri#*ere$ prim%mi#istru s"u &e6 "l u#ui re-im *ict"tori"l$ este e:pus u#ei
presiu#i perm"#e#te2 ,u#c!i" 6"ce c" 6"o"re" să%i 6ie r+#ită "t+t *e t"re$ )#c+t *ori#!" *e " o ob!i#e po"te să%i corupă
sub"lter#ii2 8"r "ce&ti" #u su#t #um"i )# pericol *e " *ecă*e" p+#ă l" co#*i!i" *e curte#i$ ci su#t supu&i &i te#t"!iei c" pri#
"cce#tu"te *oe3i *e *eot"me#t să%. corupă ei )#&i&i pe pote#t"t2
Mo*ul )# c"re "cest" re"c!io#e"3ă l" o "seme#e" presiu#e co#st"#tă *ă măsur" "lorii lui2 Am cu#oscut "#umi!i i#*ustri"&i
&i milit"ri c"re "u &tiut să re3iste "cestei te#t"!ii$ )# măsur" )# c"re putere" se e:ercită *e m"i multe -e#er"!ii$ #u r"r se )#t+l#e&te
c4i"r o "#umită i#coruptibilit"te ere*it"ră2 8i#tre "propi"!ii lui Hitler$ #um"i c+!i"$ c" *e pil*ă ,rit3 To*t$ "u re3ist"t
se*uc!iilor st"tului b"3"t pe i#stitu!i" cur!ii2 Hitler )#si&i #%" )#cerc"t #icio*"tă să stăile"scă "cest 6e#ome#2
Co#*i!iile *eosebite "le stilului său *e -uer#"re .%"u 6ăcut$ m"i "les *upă ./GD$ să se i3ole3e *i# ce )# ce m"i mult$
i#c"p"cit"te" lui *e " st"bili u# co#t"ct um"# 6iresc co#tribui#* l" )#si#-ur"re$ )# cercul i#timilor$ se orbe" "*ese" *espre
"ce"stă sc4imb"re tot m"i i3ibilă2 Hei#ric4 Ho6m"## tocm"i public"se o #ouă e*i!ie " căr!ii s"le Hitler$ "cest #ecu#oscut2
Vec4e" e*i!ie 6usese retr"să *e pe pi"!ă *i# c"u3" u#ei 6oto-r"6ii )# c"re Hitler se )#tre!i#e" priete#e&te cu u# om pe c"re$ )#tre
timp$ )l "s"si#"se; Ro4m2 )# #oile 6oto-r"6ii$ "lese *e Hitler perso#"l$ el "păre" c" u# om obi&#uit$ 9oi"l &i *e-"9"t$ )# p"#t"lo#i
scur!i *i# piele$ )#tr%o b"rcă$ )#ti#s pe o p"9i&te$ l" plimb"re$ )#co#9ur"t *e u# ti#eret e#tu3i"st s"u )# "teliere *e "rti&ti$ păre"
GF
tot*e"u#" rel":"t &i soci"bil2 C"rte" " 6ost cel m"i m"re succes "l lui Ho6m"##2 8"r$ )# mome#tul "p"ri!iei$ er" *e9" *epă&ită$
*eo"rece "cest Hitler pe c"re &i eu )l cu#oscusem l" )#ceputul "#ilor trei3eci se tr"#s6orm"se$ c4i"r pe#tru i#timii săi$ )#tr%u#
*espot rece &i *ist"#t2
)# Alpii b""re3i *ibuisem )#tr%o "le retr"să$ 5ster$ o căsu!ă *e +#ăto"re *estul *e m"re c" să%mi pot mo#t" pl"#&etele &i
i#st"l"$ m"i )#-4esuit$ 6"mili" &i c+!i" col"bor"tori2 Acolo "m lucr"t$ )# primă"r" lui ./G1$ l" proiectele mele berli#e3e2 Er"u
timpuri 6ericite$ co#s"cr"te lucrului &i 6"miliei$ )#tr%o 3i )#să "m 6ăcut o m"re -re&e"lă2 I%"m orbit lui Hitler *espre "cest
cuibu&or i*ilic$ l" c"re el mi%" spus; „8"r *um#e"t" "i pute" să te "r"#9e3i mult m"i bi#e l" mi#e2 <u# l" *ispo3i!i" 6"miliei
*umit"le c"s" Bec4stei#.2 Acolo$ )# er"#*ă$ "i loc *i# bel&u- pe#tru birou2( L" s6+r&itul lui m"i ./GD #e%"m mut"t2 M%"m
i#st"l"t )#tr%u# #ou "telier2 Co#6orm+#*u%se u#ei *ispo3i!ii " lui Hitler$ Borm"## ceruse să se co#strui"scă "cest "telier co#6orm
pl"#urilor mele2 Am *ee#it "st6el$ *upă Hitler$ >ori#- &i Borm"##$ "l p"trule" „5bers"l3ber-4e3(2
,ire&te$ er"m 6ericit să mă ă* "t+t *e repe*e "*us )# r+#*ul *i# 6"!ă &i primit )# cercul cel m"i restr+#s2 8"r$ )# cur+#*$ "
trebuit să co#st"t că sc4imbul #u 6usese tocm"i ""#t"9os2 <ărăsisem "le" #o"stră si#-ur"tică pe#tru u# tere# )mpre9muit cu
-"r* )#"lt *i# s+rmă -4imp"tă$ u#*e #u pute"i pătru#*e *ec+t *upă ce trece"i pri# *ouă co#tro"le2 Ae"i impresi" că te "6li )#tr%
o re3er"!ie pe#tru "#im"le sălb"tice7 curio&ii )#cerc"u tot timpul să 3ăre"scă pe reu#ul *i#tre locuitorii *e "3ă "i "cestui
perimetru "lpi#2 A*eăr"tul stăp+# "l 5bers"l3ber-ului er" Borm"##2 El " cumpăr"t$ 6olosi#* co#str+#-ere"$ străec4i
-ospo*ării !ără#e&ti c"re$ *i# or*i#ul lui$ "u 6ost *emol"te$ )mpreu#ă cu #umero"sele troi!e răsp+#*ite pri# pă*ure$ cu to"te
protestele p"ro4iei2 Apus m+#" &i pe #i&te pă*uri *ome#i"le$ "si-ur+#*u%&i "st6el u# tere# cu o supr"6"!ă *e D Nilometri pătr"!i
ce se )#ti#*e" *i# +r6ul u#ui mu#te )#"lt *e "pro"pe l /EE *e metri p+#ă )# "le" situ"tă cu =EE *e metri m"i 9os2 >"r*ul
i#terior măsur" c"m G Nilometri$ i"r cel e:terior$ .02
Imperme"bil l" 6"rmecul #"turii ir-i#e$ Borm"## " )mp+#3it sple#*i*ul peis"9 cu o re!e" *e *rumuri7 *i# cărări *e pă*ure$
p+#ă "tu#ci "coperite cu "ce *e br"* &i )#!es"te cu ră*ăci#i$ " 6ăcut "lei "s6"lt"te2 5 c"3"rmă$ u# -"r"9$ u# 4otel pe#tru i#it"!ii
lui Hitler$ o 6ermă #ouă$ o u#it"te *e c"3"re pe#tru #umărul )# co#ti#uă cre&tere "l "#-"9"!ilor s%"u succe*"t )#tr%u# ritm tot "&"
*e r"pi* c" &i co#struc!iile u#ei st"!iu#i clim"terice *ee#ite$ i#st"#t"#eu$ ultimul cu+#t "l mo*ei2 B"răci "*ăposti#* sute *e
mu#citori răsăre"u pe ers"#!ii mu#telui$ c"mio"#e )#cărc"te cu m"teri"le *e co#struc!ie bătătore"u *rumurile7 #o"pte"$ u#ele
&"#tiere er"u lumi#"te$ pe#tru că se lucr" )# *ouă sc4imburi2 8i# c+#* )# c+#*$ c+te o *etu#ătură 6ăce" să răsu#e "le"2
<e +r6ul mu#telui$ re3er"t lui Hitler$ Borm"## " ri*ic"t o c"să pe c"re " mobil"t%o$ c" u#ul c"re #u se uită l" b"#i$ )#tr%u#
stil „p"c4ebot($ cu i3 *e !ără#ie2 8e o co#struc!ie )#*ră3#e"!ă$ *rumul ce *uce" "colo se termi#" )#tr%o st+#că$ )# c"re se săp"se$
cu "9utorul *i#"mitei$ sp"!iul #eces"r u#ui "sce#sor2 Borm"## " )#morm+#t"t )#tre FE &i GE *e milio"#e *e mărci )# "cest *rum
*e "cces pe c"re Hitler #u .%" 6olosit *ec+t *e c+te" ori2 )# "#tur"9ul lui Hitler$ 3e6lemi&tii &opte"u; „<"rcă "m 6i )#tr%u# or"& "l
căutătorilor *e "ur2 Num"i că Borm"## #u -ăse&te "ur$ ci risipe&te "ur2( Hitler *eplor" "ce"st" te"tură$ *"r se mul!ume" să
spu#ă; „Ast"%i tre"b" lui Borm"##$ eu #u mă b"-($ s"u "ltă *"tă; „C+#* totul " 6i -"t"$ "m s"%mi c"ut o "le li#i&tită$ &i%"colo
"m să%mi co#struiesc o căsu!ă *i# lem# c" &i prim"2( 8"r "st" #%" m"i 6ost #icio*"tă -"t"2 Borm"## )&i 6ăce" mereu *e lucru cu
tr"s"re" *e #oi *rumuri &i co#struire" *e #oi clă*iri$ i"r c+#* " i3buc#it ră3boiul$ " )#ceput să "me#"9e3e "*ăposturi subter"#e
pe#tru Hitler &i "#tur"9ul său2
)# ciu*" m+r+ielilor oc"3io#"le "le lui Hitler le-"te *e e#orm" c4eltui"lă$ uri"&" i#st"l"!ie *e pe mu#te er" sem#i6ic"tiă
pe#tru mut"!i" i#tere#ită )# stilul lui *e i"!ă$ precum &i pe#tru te#*i#!" *e " se i3ol" tot m"i mult *e lume" e:terio"ră2 Ace"stă
eolu!ie #u po"te 6i e:plic"tă pri# te"m" *e "te#t"te2 Căci$ "pro"pe )# 6iec"re 3i$ permite" c" mii *e o"me#i e#i!i să%. om"-ie3e
să tre"că perimetrul *e si-ur"#!ă &i să *e6ile3e pri# 6"!" lui2 Sericiul *e securit"te -ăse" "cest obicei mult m"i periculos *ec+t
plimbările or-"#i3"te pri# pă*ure$ pe *rumuri l" c"re "e" "cces &i publicul2
)# "r" lui ./G1$ Hitler " 4otăr+t să%&i măre"scă mo*est" c"să *e mu#te &i s%o tr"#s6orme )#tr%o 6"stuo"să re&e*i#!ă "lpi#ă2
A 6i#"#!"t lucrările *i# b"#ii săi$ *"r "cest" " 6ost u# -est pur simbolic$ *eo"rece Borm"## " toc"t$ pe#tru co#struc!iile%"#e:ă$
sume lu"te *i# "lte surse$ "lături *e c"re co#tribu!i" perso#"lă " ,ii4rerului " 6ost *eri3orie2
Hitler #u s%" măr-i#it să 6"că #um"i primele sc4i!e pe#tru Ber-4o6$ ci " *ese#"t cu m+#" lui pl"#ul$ sec!iu#ile &i
perspecti"$ re6u3+#* orice "9utor *e l" c"re" *i# 9ur &i mul!umi#*u%se să )mprumute *e l" mi#e pl"#&e$ ec4ere &i "lte uste#sile2
8o"r *ouă proiecte " m"i *ese#"t Hitler cu "t+t" -ri9ă; #oul sti#*"r* "l Reic4ului &i 6"#io#ul m"&i#ii s"le o6ici"le *e &e6 *e st"t2
)# timp ce "r4itec!ii obi&#uiesc să "&te"r#ă pe 4+rtie i*eile cele m"i *ierse pe#tru c" *i# ele să rei"să o solu!ie$ Hitler "e"
p"rticul"rit"te" că$ 6ără să ste" pre" mult pe -+#*uri$ co#si*er" prim" i#spir"!ie c" 6ii#* ce" bu#ă7 e#e" *o"r cu #i&te mici
retu&uri$ pe#tru " )#lătur" u#ele *e6ecte pre" bătăto"re l" oc4i2
C"s" ec4e răm+#e" )#-lob"tă )# ce" #ouă2 ,"ptul că "ceste *ouă păr!i urm"u să comu#ice pri#tr%o *esc4i3ătură m"re "e"
*rept re3ult"t u# pl"# c"re s%" *oe*it e:trem *e #epr"ctic2 Ast6el$ c+#* se prime"u perso#"lită!i )# i3ită o6ici"lă$ suit" lor er"
#eoită să "&tepte )#tr%u# estibul #eospit"lier )# c"re *ă*e"u to"letele$ sc"r" &i su6r"-eri" m"re2
8e 6iec"re *"tă c+#* Hitler "e" co#orbiri *e "ce"st" #"tură$ )&i e:pe*i" o"spe!ii #eo6ici"li l" et"92 5r$ cum sc"r" *ă*e" )#
estibulul c"re prece*" &i s"lo#ul lui Hitler$ trebui" să trimi!i „cercet"&i($ c" să "6li *"că "i c"le liberă pe#tru " ie&i *i# c"să spre
" 6"ce o plimb"re$ )# s"lo#$ o 6ere"stră esc"mot"bilă$ celebră pri# *ime#siu#ile ei$ er" m+#*ri" lui Hitler2 8e "ici se *esc4i*e"
prieli&te" spre U#tersber-$ spre Berc4tes-"*e# &i S"l3bur-2 Hitler "usese i*ee" să%&i "mpl"se3e -"r"9ul sub "ce"stă 6ere"stră2
<e +#t potri#ic$ u# miros -reu *e be#3i#ă pătru#*e" )# s"lo#2 U# "st6el *e pl"# "r 6i 6ost respi#s )# orice semi#"r *e &co"lă
te4#ică superio"ră2 <e *e "ltă p"rte$ tocm"i "seme#e" #e"9u#suri er"u cele c"re *ă*e"u Ber-4o6ului o puter#ică #otă perso#"lă;
er" orb" *e "cel"&i "spect primiti "l c"sei *e s6+r&it *e săptăm+#ă$ *"r l" o sc"ră mult m"i m"re2
To"te *ei3ele "u 6ost co#si*er"bil *epă&ite$ cee" ce .%" pus pe Hitler )#tr%o o"rec"re )#curcătură; „Ve#iturile *i# +#3"re"
căr!ii mele su#t complet epui3"te$ *e&i "m m"i ob!i#ut *e l" Am"## u# ""#s *e c+te" sute *e mii2 Totu&i$ b"#ii #u "9u#-$ *upă
cum )mi spu#e" Borm"## m"i "*i#e"uri2 E*itur" mi%" o6erit b"#i c" să%mi publice " *ou" c"rte$ ce" *i# ./FJ2F M"re #oroc "m
"ut că #u s%" public"t "ce"stă c"rte2 Nici #u )#*ră3#esc să mă -+#*esc l" *i6icultă!ile politice pe c"re le%"& 6i "ut "cum2
GG
8esi-ur$ *i#tr%o si#-ură loitură "& scăp" *e orice 9e#ă 6i#"#ci"ră2 Am"## mi%" promis #um"i c" "co#t u# milio#$ i"r *upă "st"
"r m"i urm" c+te" milio"#e2 <o"te m"i t+r3iu$ c+#* se or 6i "&e3"t lucrurile222 Acum este imposibil2(
A&" se pre3e#t" el *eoc"m*"tă$ pri3o#ier olu#t"r$ prii#* spre U#tersber- *e u#*e$ )#tr%o 3i$ *upă cum spu#e le-e#*"$
)mpăr"tul C"rol se " tre3i *i# som# &i " e#i să re)#ie -lori" *e o*i#io"ră " Imperiului2 ,ire&te$ Hitler r"port" "ce"stă
pre3icere l" perso"#" s"2 „<rie&te U#tersber-ul$ "colo%# *epărt"re2 Nu )#t+mplător "m re&e*i#!" 6"!ă%# 6"!ă cu "cest mu#te2(
Actiit"te" s" *e co#structor l" 5bers"l3ber- #u er" si#-ur" c"re )l le-" *e Borm"##$ c"re &tiuse să )&i "tribuie &i -estiu#e"
bu-etului perso#"l "l lui Hitler2 )# m"terie *e 6i#"#!e$ c4i"r &i c"s" milit"ră " lui Hitler "t+r#" *e bu#ăoi#!" "cestui"2 E" Br"u#
*epi#*e" &i e"$ *upă cum mi s%" *estăi#uit )#tr%o 3i$ *e Borm"##$ c"re "e" s"rci#ă *e l" ,ii4rer să%i s"tis6"că trebui#!ele
6i#"#ci"re$ mo*este )# si#e2
Hitler )l lău*" pe#tru iscusi#!" lui )# "cest -e# *e probleme2 5 *"tă$ #e%" poestit că Borm"##$ )# "cel "# *e #e#orociri c"re
" 6ost ./GF$ "usese meritul *e " 6i cre"t o "si-ur"re obli-"torie pe#tru "cci*e#tele sure#ite )# e:erci!iul 6u#c!iu#ilor *e p"rti*$
)#c"sările "cestei c"se *e )#tr"9utor"re 6useseră "tu#ci mult m"i import"#te *ec+t c4eltuielile$ &i sol*ul po3iti " 6ost ărs"t )#
co#tul p"rti*ului$ c"re " putut să%. utili3e3e )# "lte scopuri2 Nu m"i mică " 6ost "preciere" pe c"re &i%" c+&ti-"t%o Borm"## pri#
cee" ce e 6ăcut *upă ./GG pe#tru "%. eliber" pe Hitler *e -ri9ile bă#e&ti$ )# "cest scop " -ăsit *ouă surse mă#o"se$ )mpreu#ă cu
6oto-r"6ul perso#"l "l lui Hitler$ Ho6m"##$ &i cu priete#ul "cestui"$ mi#istrul <o&telor$ 54#esor-e$ s%"u -+#*it că ,ii4rerul
pose*ă u# *rept "supr" repro*ucerii portretului său pe timbre2 <"rte" *i# ci6r" *e "6"ceri er"$ *esi-ur$ mi#imă$ *"r$ cum
portretul "păre" pe to"te "lorile$ )# cur+#* s%"u reărs"t milio"#e )# pu#-" perso#"lă$ "*mi#istr"tă *e Borm"##2
A -ăsit "poi o "ltă sursă *e e#ituri$ )#6ii#!+#* „*o#"!i" A*ol6 Hitler " i#*ustriei -erm"#e(2 I#*ustri"&ii$ c"re pro6it"u *e
"+#tul eco#omic$ "u 6ost solicit"!i$ #ici u#"%#ici *ouă$ să%&i "r"te recu#o&ti#!" 6"!ă *e ,ii4rer pri# ărsămi#te olu#t"re2 Cu
to"te că &i "l!i )#"l!i 6u#c!io#"ri "i p"rti*ului "useseră "cee"&i i*ee$ *o"r Borm"## " ob!i#ut mo#opolul u#or "seme#e" colecte2
8"r " 6ost *estul *e *e&tept pe#tru " re*istribui )# #umele ,ii4rerului c+te ce" &i celorl"l!i co#*ucători "i p"rti*ului2 Apro"pe
to!i pote#t"!ii "u primit *o#"!ii prele"te *i# "ceste 6o#*uri2 I#6lue#!" lor "supr" #ielului *e i"!ă "l *i6eri!ilor Reic4sleiteri &i
>"uleiteri păre" " #u 6i *ec+t u#" i#si-#i6i"#tă$ *"r$ )# re"lit"te$ e" i%" co#6erit lui Borm"## m"i multă putere *ec+t "lte
*re-ătorii *i# i#teriorul ier"r4iei2
Cu stărui#!" lui c"r"cteristică$ Borm"##$ )#cep+#* *i# ./G0$ s%" "t"&"t u#ei "lte i*ei 6o"rte simple; *e " 6i tot timpul c+t m"i
"pro"pe *e surs" -r"!iei &i " 6"orii2 Ast6el$ )l )#so!e" pe Hitler l" Ber-4o6$ răm+#e" )# pre"9m" lui )# cursul călătoriilor$ #u se
cli#te" *e l+#-ă el l" C"#cel"rie$ oric+t *e t+r3iu "r 6i 6ost2 )# 6elul "cest"$ ci " *ee#it secret"rul 3elos$ omul *e )#cre*ere
6i#"lme#te i#*ispe#s"bil2 Se "răt" "m"bil cu to"tă lume"$ &i "pro"pe to"tă lume" "pel" l" sericiile lui$ cu "t+t m"i mult cu c+t
păre" că 9o"că rolul *e i#terme*i"r l" mo*ul tot"l *e3i#teres"t2 C4i"r &i Ru*ol6 Hess$ superiorul său ier"r4ic *irect$ păre" să
)#cerce o se#3"!ie co#6ort"bilă l" -+#*ul că "re u# col"bor"tor pe l+#-ă Hitler2
8esi-ur$ )#că *e "tu#ci$ pote#t"!ii *i# 9urul lui Hitler se prie"u )#tre ei cu oc4i răi$ c" #i&te *i"*o4i "&tept+#* c" tro#ul să
răm+#ă "c"#t2 Ast6el$ "u i3buc#it *e timpuriu lupte pe#tru sc"u# )#tre >oebbels$ >ori#-$ Rose#ber-$ LeV$ Himmler$
Ribbe#trop &i Hess7 si#-ur Ro4m 6usese elimi#"t *i# competi!ie7 )# ce%. prie&te pe Hess$ el "e" să pi"r*ă cur+#* orice
i#6lue#!ă2 8"r #ici u#ul *i#tre "*ers"ri #u sesi3"se pericolul c"re%i "me#i#!" )# perso"#" #eobositului Borm"##2 Acest" reu&ise
să%i 6"că pe to!i s"%. i" *rept u# perso#"9 i#si-#i6i"#t$ )&i co#stmi" b"stio#ul 6ără " se 6"ce rem"rc"t2 5r$ c4i"r )# corul "cestor
pote#t"!i lipsi!i *e su6let &i *e co#&tii#!ă$ el 6ăce" o #otă stri*e#tă pri# brut"lit"te" &i bă*ără#i" lui2 Nu pose*" "cel mi#imum *e
cultură c"re .%"r m"i 6i !i#ut )# 6r+u2 )# to"te c"3urile reu&e" să%i *etermi#e pe to!i să e:ecute or*i#ele lui Hitler s"u i#*ic"!iile
pe c"re el le i#terpret" c" or*i#e2 Sub"lter# *i# #"&tere$ )&i tr"t" subor*o#"!ii c" &i cum "r 6i "ut *e%" 6"ce cu "ci &i cu boi7 se
purt" *e p"rcă er" )# o-r"*" lui proprie2
Eu )l eit"m pe Borm"##7 *e l" )#ceput #u #e%"m putut su6eri2 )#tre!i#e"m rel"!ii corecte$ "&" cum o cere" "tmos6er" *e
bisericu!ă *e l" 5bers"l3ber-2 8"r #%"m lucr"t #icio*"tă pe#tru el$ cu e:cep%!i" c"3ului c+#* "m 6ăcut pl"#urile "telierului meu2
Timpul petrecut pe mu#te )i "*uce" lui Hitler$ cum subli#i" el "*ese"$ c"lmul &i certitu*i#e" i#terio"ră #eces"re
surpri#3ăto"relor lui *eci3ii2 Tot "colo )&i pre-ăte" &i *iscursurile cele m"i import"#te2 Er" i#teres"#t mo*ul )# c"re &i le scri"2
Ast6el$ cu c+te" săptăm+#i )#"i#te *e co#-resele *e l" Number-$ se retră-e" l" 5bers"l3ber- pe#tru "%&i el"bor" lu#-ile
*iscursuri )# c"re%&i *e6i#e" pri#cipiile politice2 Terme#ul *ee#e" tot m"i str+#s7
"*9ut"#!ii )i pres"u să )#ce"pă să *icte3e$ !i#+#*u%. *ep"rte *e orice preocupări le-"te *e pl"#uri$ proiecte s"u i3it"tori2
8"r Hitler tră-e" *e timp$ "m+#+#* lucrul *e l" o săptăm+#ă l" "lt"$ "poi *e l" o 3i l" "lt"$ pe#tru c"$ *e%"bi" )# ultim" clipă să
se "puce r+#*%#cr+#* *e tre"bă2 8e cele m"i multe ori se 6ăce" pre" t+r3iu c" să%&i termi#e to"te *iscursurile &i "tu#ci trebui"
c"$ )# perio"*" co#-resului$ să 6"că #op!i "lbe pe#tru recuper"re" timpului irosit l" 5bers"l3ber-2
Ae"m impresi" că sim!e" #eoi" "cestei presiu#i c" să po"tă lucr" &i că$ )# m"#ier" boemei "rtistice$ *ispre!ui" mu#c"
or*o#"tă &i #u pute" s"u #u oi" să%&i impu#ă o *iscipli#ă2 Lăs" să se co"că$ )# săptăm+#ile *e "p"re#tă i#"ctiit"te$ co#!i#utul
*iscursurilor s"u "l -+#*urilor s"le$ p+#ă )# mome#tul )# c"re totul se *eers" c" u# tore#t "supr" p"rti3"#ilor s"u
i#terlocutorilor săi2
Mut"re" l" 5bers"l3ber- #u " 6ost priel#ică mu#cii mele2 <ro-r"mul 3il#ic$ mo#oto#$ te obose"7 cercul *e i#timi$ mereu
"cele"&i &i "cele"&i perso"#e c"re "e"u obiceiul să se )#t+l#e"scă l" Mii#c4e#$ să se "*u#e l" Berli#7 "ce"stă repeti!ie te
plictise"2 Si#-ur" *eosebire 6"!ă *e Berli# &i Mii#c4e# co#st" )# pre3e#!" so!iilor$ )# "6"ră *e ele$ m"i er"u *ouă s"u trei
secret"re &i E" Br"u#2
Hitler )&i 6ăce" "p"ri!i" )# c"merele *e 9os t+r3iu$ către or" ..$ stu*i" *os"rul *e presă$ "scult" c+te" r"po"rte "le lui
Borm"## &i lu" primele *eci3ii2 <ro-r"mul său 3il#ic )#cepe" cu u# *e9u# prelu#-it2 I#it"!ii se "*u#"u )# "#tic"meră2 Hitler )&i
"le-e" eci#" *e m"să$ )# timp ce Borm"##$ )#cep+#* c"m *i# ./GJ$ "e" priile-iul s%o co#*ucă pe E" Br"u#$ c"re l" m"să
&e*e" )# st+#-" lui Hitler2 Acest priile-iu *oe*e" 6ără ec4ioc po3i!i" lui *omi#"#tă l" Ber-4o62 Su6r"-eri" pre3e#t" u#
"mestec *e rusticit"te "rtistică &i ele-"#!ă cit"*i#ă$ "&" cum se )#t+l#e&te "*ese" )# c"sele *e !"ră "le oră&e#ilor bo-"!i2 <ere!i &i
G0
pl"6o"#e l"mbris"te cu lem# *e l"rice *e culo"re *esc4isă$ i"r sc"u#ele$ )mbrăc"te )# s"6ti"# ro&u%*esc4is2 Vesel" er" "lbă$
simplă2 Ar-i#tări" purt" mo#o-r"m" lui Hitler$ c" l" Berli#2 8ecorul 6lor"l$ cu *iscre!i" lui$ 6ăcut tot*e"u#" pe pl"cul stăp+#ului2
Ae"m mereu l" *ispo3i!ie o bu#ă bucătărie bur-4e3ă; o supă$ o m+#c"re cu c"r#e$ u# *esert7 se be" "pă mi#er"lă *e ,"c4i#-e#
s"u i# l" sticlă7 sericiul se "si-ur" *e ospăt"ri )# este "lbe &i p"#t"lo#i #e-ri$ *e 6"pt SS%i&ti )# lire"$ )#9ur *e *ouă3eci *e
perso"#e lu"u loc l" m"s" pre" lu#-ă pe#tru " permite )#6irip"re" u#ei co#ers"!ii2 Hitler se "&e3" l" mi9loc$ e:"ct )# 6"!"
6erestrei7 se )#tre!i#e" cu perso"#" *e i3"i$ )# 6iec"re 3i "lt"$ ori cu eci#ele *i# *re"pt" s"u *i# st+#-" lui2
Nu mult *upă m"să$ #e )#*rept"m )# colo"#ă spre ce"i#ărie$ )#truc+t lă!ime" *rumului #u permite" să se me"r-ă *ec+t *oi
c+te *oi$ totul semă#" cu o procesiu#e2 8upă cei *oi 6u#c!io#"ri "i sericiului *e securit"te$ "6l"!i l" c+!i" metri m"i )# 6"!ă$
e#e" Hitler cu i#terlocutorul său *e mome#t$ urm"!i *e ce"t" pestri!ă " comese#ilor7 colo"#" er" )#c4ei"tă *e membri *i#
perso#"lul *e supr"e-4ere2 Cei *oi c+i#i ciobă#e&ti "i lui Hitler 3bur*"u pri# i"rbă$ 6ără să se si#c4ise"scă *e or*i#ele
stăp+#ului7 er"u$ *esi-ur$ si#-urii opo3"#!i l" curte" lui Hitler2 Spre #ec"3ul lui Borm"##$ &e6ul mer-e" 3il#ic *o"r pe "cest
*rum$ *e o 9umăt"te *e oră$ re6u3+#* s%o i" pe Nilometricele cărări 6orestiere "s6"lt"te *e el )# "cest scop2
Ce"i#ări" 6usese co#struită pe u# loc cu e*ere spre "le" Berc4tes-"*e#ului$ pre6er"t *e Hitler2 Comp"#i" se e:t"3i" )#
6"!" p"#or"mei$ 6olosi#* mereu "cei"&i terme#i$ i"r Hitler "prob"$ 6olosi#* mereu "cele"&i cui#te2 Co#struc!i" cupri#*e" o
)#căpere rotu#*ă$ plăcut propor!io#"tă$ cu *i"metrul *e reo J metri2 U#ui &ir *e 6erestre cu -e"muri mici i se opu#e" peretele
i#terior$ cu u# &emi#eu )# c"re "r*e" 6ocul2 A&e3"!i pe 6otolii co#6ort"bile$ #e -rup"m )# 9urul mesei rotu#*e$ E" Br"u# &i u#"
*i#tre *o"m#e )#c"*r+#*u%. pe Hitler2 C+#* reu# co#i #u )#căpe"$ se *uce" )#tr%o cămăru!ă "lătur"tă2 ,iec"re pute" să be"
s"u să mă#+#ce$ *upă po6t" i#imii$ ce"i$ c"6e"$ ciocol"tă$ *i6erite 6eluri *e torturi$ pră9ituri &i 6oit"9$ i"r *rept c"p"c$ băuturi t"ri2
Aici$ l" or" c"6elei$ lui Hitler )i plăce" t"re mult să se pi"r*ă )# mo#olo-uri #es6+r&ite$ "le căror teme er"u cu#oscute per6ect *e
to!i cei *i# 9ur$ c"re$ cu -+#*ul )# "ltă p"rte$ se pre6ăce"u că le "scultă cu lu"re%"mi#te2 Se )#t+mpl" c" Hitler )#su&i să "*o"rmă
)# cursul rostirii "cestor mo#olo-uri2 A#tur"9ul co#ti#u" "tu#ci să *iscute )# &o"ptă$ sper+#* că &e6ul o să se tre3e"scă )# timp
util pe#tru m"s" *e se"ră2 Er"m )#tre "i #o&tri2
8upă "pro:im"ti *ouă ore$ *e obicei către or" .J$ ce"iul se termi#"2 Atu#ci Hitler se ri*ic"$ i"r &irul *e peleri#i mer-e"$
pre! *e *ouă3eci *e mi#ute$ p+#ă l" locul u#*e%i "&tept" o colo"#ă *e m"&i#i2 Ree#it l" Ber-4o6$ Hitler "e" obiceiul să se
retr"-ă ime*i"t )# c"merele lui *e sus$ )# timp ce restul -rupului se )mpră&ti"2 Borm"## *ispăre" "*ese" )# c"mer" u#ei" *i#tre
ti#erele secret"re$ st+r#i#* "st6el come#t"riile m"li!io"se "le Eei Br"u#2
8ouă orc m"i t+r3iu$ #e re)#t+l#e"m l" m"s" *e se"ră$ c"re se *es6ă&ur" *upă "cel"&i ritu"l c" &i *e9u#ul2 Apoi Hitler$ urm"t
*i# #ou *e comp"#ie$ se *uce" )# s"lo#2
Mobilele$ "lese *e Atelie"il Troost$ er"u pu!i#e$ *"r 6o"rte m"ri; u# *ul"p )#"lt *e peste trei metri &i lu#- *e ci#ci$ )# c"re se
păstr"u *iplomele *e cetă!e"# *e o#o"re &i *iscurile7 o itri#ă )# stil #eocl"sic mo#ume#t"l7 o cutie *e orolo-iu e#ormă$ "+#*
*e"supr" u# ultur *i# bro#3 c"re păre" s%o pă3e"scă$ )# 6"!" ei se "6l" o m"să lu#-ă *e &"se metri$ pe c"re Hitler obi&#ui" să
sem#e3e *ocume#te s"u$ m"i t+r3iu$ să stu*ie3e 4ăr!i *e oper"!iu#i2 Sc"u#ele$ )mbrăc"te )# piele ro&ie$ er"u rep"rti3"te )# *ouă
-rupuri *isti#cte; primul$ "mpl"s"t )# 9urul &emi#eului$ se "6l" cu trei trepte m"i sus *ec+t restul s"lo#ului7 celăl"lt$ )# "propiere"
6erestrei$ )#co#9ur" o m"să rotu#*ă *i# lem# 6ur#iruit$ prote9"tă cu o pl"că *i# sticlă$ )# sp"tele "cestui -rup se -ăse" c"bi#" *e
proiec!ie "le cărei 6"#te 6useseră m"sc"te *e o t"piserie7 l+#-ă peretele opus tro#" o como*" m"re )# c"re er"u )#corpor"te
*i6u3o"re$ sus!i#+#* u# bust *i# bro#3 "l lui Ric4"r* A"-#er sem#"t *e Ar#o BrecNer2 8e"supr" "cestei"$ o "ltă t"piserie
"scu#*e" ecr"#ul2 T"blouri )# ulei$ *estul *e m"ri$ "copere"u pere!ii; o 6emeie cu pieptul *e3-olit$ "tribuită eleului lui Ti!i"#$
Bor*o#e7 u# #u* culc"t 6o"rte pitoresc *espre c"re se 3ice" că e "l lui Ti!i"# )#su&i7 N"#" *e ,euerb"c4$ )#tr%o ersiu#e 6o"rte
6rumo"să$ u# peis"9 "l t+#ărului Spit3Be-$ rui#e rom"#e *e <"##i#i &i$ surpri#3ător$ u# 6el *e ico#ost"s "l pictorului #"3"ri#e"#
E*u"r* o# Stei#le$ )#6"!i&+#*u%. pe re-ele Hei#ric4$ )#temeietorul *e or"&e7 )#să #ici u# >riit3#er2 8i# c+#* )# c+#*$ Hitler
spu#e" că plătise cu propriii lui b"#i "ceste t"blouri2
Ne "&e3"m pe c"#"pe" s"u )# 6otolii2 Cele *ouă t"piserii er"u ri*ic"te &i " *ou" p"rte " serii )#cepe" cu "cele"&i 6ilme c"re
#e ocup"u serile l" Berli#2 L" s6+r&it$ #e str+#-e"m cu to!ii )# 9urul ime#sului &emi#eu7 &"se s"u opt *i#tre #oi stăte"u$ c" )#&ir"!i
pe o sti#-4ie$ pe o c"#"pe" superlu#-ă &i i#como* *e "*+#că$ )# timp ce Hitler$ *i# #ou 6l"#c"t *e E" Br"u# si *e u#" *i#tre
*o"m#e$ se "&e3" )#tr%u# 6otoliu co#6ort"bil2 Cercul pe c"re%. 6orm"m er"$ *i# c"u3" *ispu#erii #ei#spir"te " locurilor$ "&" *e
"lu#-it$ )#c+t #ici "ici #u se pute" )#tre!i#e o co#ers"!ie cu p"rticip"re" tuturor celor pre3e#!i2 ,iec"re &u&ote" l" urec4e"
eci#ului2 Hitler *iscut" lucruri 6ără import"#!ă cu cele *ou" *o"m#e s"u orbe" )# &o"ptă cu E" Br"u#$ !i#+#*%o u#eori *e
m+#"2 8"r "*ese" tăce"$ prii#* 6i: l" 6ocul c"re "r*e" )# &emi#eu7 i#it"!ii "mu!e"u *eo*"tă$ c" să #u%. *er"#9e3e )# pro6u#*ele
lui re6lec!ii2
8i# c+#* )# c+#* se come#t"u 6ilmele$ Hitler 9u*ec+#* )# speci"l "ctri!ele$ i"r E" Br"u#$ "ctorii2 Nime#i #u%&i *ă*e"
oste#e"l" să ri*ice #ielul *iscu!iei$ re#u#!+#* l" "ceste 6lecăreli &i spu#+#*$ *e e:emplu$ ce" *espre #oile 6orme *e e:presie
"le re-iei2 Ce%i *rept$ #ici 6ilmele pe c"re le e*e"m #u o6ere"u u# "seme#e" prile92 Er"u 6ilme *e pur *iertisme#t2 Nu s%"u
proiect"t #icio*"tă$ )# orice c"3 #u )# pre3e#!" me"$ e:perime#tele ci#e"&tilor co#tempor"#i$ c" *e pil*ă 6ilmul *espre
Mic4el"#-elo$ *e Curt 5rtel2 U#eori$ Borm"## pro6it" *e oc"3ie c"$ pe #eobser"te$ să%i s"pe presti-iul lui >oebbels$
respo#s"bilul cu pro*uc!i" ci#em"to-r"6ică -erm"#ă2 ,ăce" "lu3ii răutăcio"se l" 6"ptul că >oebbels pusese be!e%# ro"te 6ilmului
Urciorul s6ăr+m"t$ pe moti că Emil M"##i#-s .%"r 6i b"t9ocorit$ )#truc4ip+#*u%. )# rolul lui A*"m$ 9u*ecătorul *e !"r" &c4iop2
Hitler " ă3ut cu plăcere 6ilmul i#ter3is$ #escăp+#* prile9ul *e "%. lu" peste picior pe >oebbels2 M"i mult *ec+t "t+t$ " or*o#"t
să 6ie relu"t )# ce" m"i m"re s"lă *i# Berli#$ or*i# c"re )#să multă reme #u " 6ost *us l" )#*epli#ire$ lucru c"r"cteristic pe#tru
uimito"re" lipsă *e "utorit"te *e c"re Hitler *ă*e" "*ese" *o"*ă2 8"r Borm"## #u s%" lăs"t p+#ă #u .%" 6ăcut pe Hitler să se
)#6urie2 ,ii4rerul " cerut cu tărie să i se "tr"-ă "te#!i" lui >oebbels că trebuie să se co#6orme3e *ispo3i!iilor s"le2
M"i t+r3iu$ )# timpul ră3boiului$ Hitler " re#u#!"t l" "ceste proiec!ii *e *upă ci#ă pe#tru că oi"$ cum spu#e" el$ să re#u#!e
l" *istr"c!i" 6"orită *i# simp"tie pe#tru pri"!iu#ile sol*"!ilor$ )# sc4imb$ se "scult"u *iscuri$ )# ciu*" u#ei e:cele#te colec!ii *e
G1
*iscuri$ i#teresul lui Hitler se )#*rept" mereu spre "cee"&i mu3ică2 Nu -ust" #ici mu3ic" b"rocă$ #ici pe ce" cl"sică$ #ici mu3ic"
*e c"meră$ #ici sim6o#iile2 8e 6"pt$ pro-r"mul " *ee#it repe*e i#"ri"bil; "scult" m"i )#t+i c+te" piese *e irtuo3it"te *i#
operele lui A"-#er$ pe#tru " trece )#*"tă l" operetă2 Ast6el " răm"s p+#ă l" s6+r&it2 Hitler se "mbi!io#" )# " recu#o"&te c+te o
c+#tăre"!ă$ bucur+#*u%se c+#*$ "&" cum se )#t+mpl" 6rece#t$ o #imere"2
<e#tru )#ior"re" "cestor ser"te c"m posomor+te$ se sere" i# spumos$ )#locuit$ *upă ocup"re" ,r"#!ei$ cu &"mp"#ie *e
pro"stă c"lit"te7 pe cele m"i bu#e &i le )#su&iseră >ori#- &i -e#er"lii lui *i# 6or!ele "erie#e2 No"pte"$ *upă or" l$ cu tot e6ortul *e
" se stăp+#i$ #ime#i #u m"i pute" să%&i reprime căsc"tul2 8"r se"r"$ obosito"re pri# sterilit"te" &i mo#oto#i" ei$ se m"i lu#-e"
)#că o oră bu#ă$ p+#ă )# mome#tul c+#*$ )# s6+r&it$ E" Br"u#$ *upă c+te" orbe sc4imb"te cu Hitler$ prime" permisiu#e" să se
retr"-ă )# c"merele *e sus2 Hitler se ri*ic" *e%"bi" *upă )#că u# s6ert *e oră &i se retră-e" &i el2 Acestor ore p"r"li3"#te le urm"
"*ese" o reu#iu#e li#i&tită )# c"re cei răm"&i se re-ăse"u )# 9urul u#ui p"4"r cu &"mp"#ie s"u co#i"c7 "e"u "erul că p"rcă
scăp"seră *i# c"ptiit"te2
L" orele mici *e *upă mie3ul #op!ii$ #e )#torce"m "c"să mor!i *e obose"lă2 5bosi!i *e tr+#*ăie2 8upă c+te" 3ile )mi
e#e"$ cum 3ice"m eu "tu#ci$ „rău *e mu#te($ "*ică mă sim!e"m lă-uit &i -ol$ se#3"!ie pe c"re mi%o *ă*e" "cest timp irosit ce
#u se m"i termi#"2 Si#-urele mome#te c+#* m"i pute"m să mă "&e3 l" lucru )mpreu#ă cu col"bor"torii mei er"u "cele" c+#*
trebui" c" Hitler să se scuture *e le#e pe#tru " p"rticip" l" "#umite co#orbiri2 ,"o"re" *e " 6i i#it"t perm"#e#t &i *e " locui l"
5ber%s"l3ber- mă obli-"$ *e&i er" u# c4i# pe#tru mi#e$ s" i"u p"rte l" "ceste reu#iu#i #octur#e2 ?e6ul Sericiului *e <resă$ *r2
8ietric4$ " )#*ră3#it să "bse#te3e *e c+te" ori$ pe#tru " "sist" l" repre3e#t"!ii "le ,esti"lului *e l" S"l3bur-$ cee" ce i%" "tr"s
m+#i" lui Hitler2 )# c"3ul u#or lu#-i se9ururi$ si#-ur" solu!ie$ *"că #u oi"i să%!i #e-li9e3i mu#c"$ răm+#e" 6u-" l" Berli#2
U#eori e#e"u )# i3ită ec4i priete#i *e l" Mii#c4e# s"u *e l" Berli#$ c" Sc4B"r3$ >oebbels s"u Herm"## Esser2 8"r
"ceste i3ite er"u e:trem *e r"re &i #u *ur"u$ )# -e#er"l$ *ec+t u#" s"u *ouă 3ile2 Hess$ *e "seme#e"$ c"re "r 6i "ut to"te
motiele să stăile"scă pri# pre3e#!" lui "ctiit"te" "*9u#ctului său$ #u &i%" 6ăcut "p"ri!i" *ec+t *e *ouă s"u *e trei ori2 C4i"r si
col"bor"torii cei m"i "propi"!i$ cei pe c"re%i )#t+l#e"i "t+t *e *es l" *e9u#urile *e l" C"#cel"rie$ eit"u pe 6"!ă 5bers"l3ber-ul2
Acest lucru er" bătător l" oc4i$ cu "t+t m"i mult cu c+t lui Hitler )i 6ăce" plăcere să%i "*ă$ i#it+#*u%i să i#ă să se o*i4#e"scă
m"i *es &i pe#tru m"i multe 3ile2 8"r "cestor o"me#i$ *ee#i!i ei )#&i&i ce#trul u#or cercuri *e priete#i *eot"!i$ li se păre"
e:tr"or*i#"r *e -reu să se supu#ă pro-r"mului tot"l *i6erit "l u#ui Hitler c"re er" *ep"rte *e " 6i mo*est &i )mbietor2 ?i "ce"st"
cu to"te că m"#ierelor lui #u le lipse" &"rmul2 Vec4ii luptători "r 6i "ccept"t cu e#tu3i"sm o i#it"!ie l" Ber-4o6$ *"r er"u tot "t+t
*e i#*e3ir"bili "ici c" &i l" Mii#c4e#2
C+#* i3it"torii er"u ec4i milit"#!i$ E" Br"u# "e" permisiu#e" să 6ie *e 6"!ă$ *"r er" e:pe*i"tă )#*"tă ce "păre"u l" m"să
mi#i&tri s"u "l!i *em#it"ri "i Reic4ului2 C4i"r "tu#ci c+#* e#e" >ori#- cu so!i"$ trebui" c" e" să răm+#ă )# c"meră2 Ei*e#t că$
potriit co#cep!iilor lui Hitler$ #u er" "ptă să "p"ră )# societ"te *ec+t )# "#umite limite2
U#eori )i !i#e"m comp"#ie )# e:ilul ei$ )# c"mer" eci#ă cu *ormitorul lui Hitler2 Er" "t+t *e timor"tă$ )#c+t #u )#*ră3#e" s"
i"să *i# c"să pe#tru " 6"ce o plimb"re2 „Mi%e te"mă să #u mă )#t+l#esc pe culo"r cu 6"mili" >ori#-($ 3ice" e"2
I# -e#er"l$ Hitler #u pre" o bă-" )# se"mă2 ,ără să se 9e#e3e c+tu&i *e pu!i# *e pre3e#!" ei$ )&i e:pu#e" co#cep!i" *espre
6emei; „Bărb"!ii 6o"rte i#teli-e#!i să%&i i" *e so!ie 6emei primitie &i pro"ste2 Mă e*e!i pe mi#e cu o so!ie c"re să%&i +re #"sul
)# treburile mele' )# ce"surile *e ră-"3 re"u să "m li#i&te222 )# orice c"3$ #u m%"& pute" căsători #icio*"tă2 Să m"i "m &i copii$
c4i"r că #%"& *uce lipsă *e probleme2 ?i p+#ă l" urmă să se m"i pu#ă si problem" c" 6iul meu să%mi *ei#ă succesor222 A6"ră *e
"st"$ u# om c" mi#e #%"rc #ici o &"#să să "ibă u# 6iu reu&it2 A&" se )#t+mplă )#tot*e"u#" )# "st6el *e c"3uri2 <o6tim$ 6iul lui
>oet4e$ u# #eisprăitP Multe 6emei !i# l" mi#e pe#tru că #u su#t căsătorit2 5r$ "st" er" o co#*i!ie ese#!i"lă )# "#ii luptelor
pe#tru c"u3" #"!io#"l%soci"listă2 E c" l" u# "rtist *e ci#em"; c+#* se )#so"ră$ ci pier*e #i&te "tuuri )# 6"!" 6emeilor c"re%. "*oră$
#u m"i este i*olul *e "ltă*"tă2(
<reti#*e" că e )# st"re să le 6ul-ere pe 6emei cu 6"rmecul erotic "l perso"#ei s"le2 8"r &i )# prii#!" "ce"st" "e" u#ele
*ubii; #u &ti" #icio*"tă$ obi&#ui" el să spu#ă$ *"că 6emeile )l pre6eră pe „c"#cel"rul Reic4ului( s"u pe „A*ol6 Hitler( &i #u%i
plăce" )# #ici u# c"3$ "e" impolite!e" să "6irme$ să "ibă 6emei *e spirit pe l+#-ă el2 E:prim+#*u%se )# 6elul "cest"$ er" cl"r că
#u%&i *ă*e" se"m" c+t *e t"re le 9i-#e" pe *o"m#ele *e 6"!ă2 8"r Hitler pute" să 6"că &i pe tăticul cel bu#2 5 *"tă$ c+#* E"
Br"u#$ plec"tă l" sc4i$ " c"m )#t+r3i"t l" ce"i$ " 6ost cupri#s *e #eli#i&te$ uit+#%*u%se #eros l" ce"s$ i3ibil )#-ri9or"t să #u i se 6i
)#t+mpl"t ce"2
E" Br"u# er" *e ori-i#e mo*estă2 T"tăl ei 6usese )#ă!ător2 Nu i%"m cu#oscut #icio*"tă pări#!ii$ c"re #u "u ie&it *i#
"#o#im"t$ trăi#* to"tă i"!" c" #i&te o"me#i *e r+#*2 E" Br"u# &i%" păstr"t &i e" simplit"te"$ )mbrăc+#*u%se 6ără stri*e#!ă &i
purt+#* bi9uterii *i#tre cele m"i ie6ti#eG$ primite c"*ou *e l" Hitler cu oc"3i" Crăciu#ului s"u " "#iersării 3ilei *e #"&tere2
Er"u$ )# m"9orit"te" c"3urilor$ pietre semipre!io"se$ "lor+#* cel mult c+te" sute *e mărci &i$ )# *e6i#iti$ *e o mo*estie
i#"*misibilă2 Borm"## e#e" cu u# sortime#t *e bi9uterii l" Hitler c"re$ ci -ustul lui mic%bur%-4e3$ "le-e"$ "e"m impresi"$
#i&te e:empl"re mesc4i#e2
E" Br"u# #u m"#i6est" i#teres pe#tru politică7 *e%"bi" *"că " )#cerc"t$ cu o oc"3ie s"u "lt"$ să%. i#6lue#!e3e pe Hitler2 8"r$
"+#* o e*ere să#ăto"să "supr" re"lită!ilor ie!ii coti*ie#e$ )&i )#-ă*ui" rem"rci "supr" u#or mici #e"9u#suri "le ie!ii *e l"
Mii#c4e#$ cee" ce Borm"## #u e*e" cu oc4i bu#i pe#tru că$ )# "seme#e" c"3uri$ er" c4em"t ime*i"t să *e" e:plic"!ii2 Er" o
6emeie sportiă$ o sc4io"re bu#ă &i *e o m"re re3iste#!ă2 Cu e" 6ăce"m 6o"rte "*ese" e:cursii pe mu#te$ *i#colo *e 4ot"rele
*ome#iului #ostru2 5*"tă$ Hitler i%" *"t opt 3ile *e co#ce*iu$ bi#e)#!eles )#tr%o perio"*ă c+#* #ici el #u se "6l" pe mu#te2 A
e#it cu #oi să petrecem )mpreu#ă c+te" 3ile l" Kiirs u#*e$ #ecu#oscută pri#tre #ecu#oscu!i$ &i%" petrecut #op!ile *"#s+#*$ c" o
m"re p"sio#"tă$ cu ti#eri o6i!eri2 Er" *ep"rte *e " 6i o mo*er#ă M"*"me *e <omp"*our7 pe#tru istorie$ răm+#e i#teres"#tă *o"r
c" eleme#t *e pu#ere )# ei*e#!ă " trăsăturilor *e c"r"cter "le lui Hitler2
8i#tr%o "#umită comp"siu#e pe#tru situ"!i" ei$ "m )#ceput )# cur+#* să simp"ti3e3 cu #e6ericit" 6emeie$ c"re se "t"&"se
6o"rte mult *e Hitler2 Ne%" u#it &i "ersiu#e" comu#ă 6"!ă *e Borm"##$ prooc"tă$ e "*eăr"t$ *e -rosolă#i" "ro-"#tă cu c"re
G=
"cest" silui" #"tur" &i%&i )#&el" #e"st"2 C+#*$ l" <rocesul *e l" Niimber-$ "m "6l"t că Hitler se căsătorise cu E" Br"u# pe#tru
cele trei3eci &i &"se *e ore răm"se *e trăit$ m%"m bucur"t pe#tru e"$ cu to"te că &i%# "cest -est se pute" sesi3" ci#ismul lui Hitler2
Ast6el )&i tr"t"se "m"#t"$ &i 6emeile )# -e#er"l2
Mi%"m pus "*ese" )#treb"re" *"că Hitler " "ut reo*"tă ce" )# -e#ul u#ui se#time#t *e *r"-oste 6"!" *e copii2 5ricum$
c+#* se )#t+l#e" cu copii cu#oscu!i s"u #ecu#oscu!i$ )&i *ă*e" oste#e"l" )# "cest se#s2 B" c4i"r )#cerc"$ 6ără s+%i reu&e"scă
reo*"tă cu "*eăr"t$ să%i "bor*e3e p"ri#te&te%priete#e&te2 N%" -ăsit #icio*"tă mo*"lit"te" potriită &i e6ic"ce *e " i#tr" )# rel"!ie
cu ci2 8upă ce le spu#e" c+te" cui#te$ -+#*urile )i 3bur"u repe*e )# "ltă p"rte2 Nu co#si*er" copiii *ec+t c" m"teri"l *e
prăsilă$ c" repre3e#t"#!i "i -e#er"!iei iito"re &i$ )# co#seci#!ă$ se i#teres" m"i mult *e "spectul lor Cblo#3i cu oc4ii "lb"&triH$ *e
co#stitu!i" lor Csă#ăto&i$ i-uro&iH s"u *e i#teli-e#!" lor Cioi$ 4otăr+!iH *ec+t *e 6ii#!" lor *e copii2 Asupr" propriilor mei copii$
perso#"lit"te" lui #%" "ut #ici o i#6lue#!ă2
8espre i"!" *e societ"te l" 5bers"l3ber- mi%" răm"s #um"i "mi#tire" u#ui i* str"#iu2 8i# 6ericire$ "m #ot"t )# primii "#i
*e *ete#!ie$ c+#* memori" mi%er" )#că pro"spătă$ 6r+#turi *e co#ers"!ie c"re cre* că pre3i#tă u# "#umit -r"* *e "ute#ticit"te2
)# sutele *e reu#iu#i l" o ce"&că *e ce"i se tr"t"u probleme prii#* mo*"$ cre&tere" c+i#ilor$ te"trul &i 6ilmul$ operet" &i
e*etele ei$ s"u se Ibr6ec" l" #es6+r&it i"!" *e 6"milie " "ltor"2 Nu%mi "mi#tesc c" Hitler să se 6i e:prim"t reo*"tă$ )# "cest cerc
i#tim$ "supr" ereilor$ "supr" "*ers"rilor politici *i# i#terior s"u c4i"r "supr" #ecesită!ii *e " co#strui l"-ăre *e co#ce#tr"re2
Ace"stă omisiu#e !i#e" po"te m"i mult *e pre6eri#!ele pe#tru 2b"#"lită!i *ec+t *e ocolire" preme*it"tă " u#or subiecte -r"e$ )#
sc4imb$ pe col"bor"torii săi cei m"i "propi"!i )i lu" "*ese" peste picior2 Nu e o )#t+mpl"re 6"ptul că tocm"i "ceste )#!epături mi%
"u răm"s )# "mi#tire$ pe#tru că$ )# *e6i#iti$ er" orb" *espre perso"#e c"re #u pute"u 6i critic"te )# public2 8"r cercul i#timilor
lui Hitler #u "e" obli-"!i" să păstre3e tăcere" &i ,u4rerul "6irm" că$ )# orice c"3$ " te "#-"9" să 6ii *iscret "colo u#*e su#t 6emei
#%"re #ici u# se#s2 Voi" să%&i *e" import"#!ă pri# 6elul *e " orbi cu *ispre! *espre to!i &i *espre to"te' S"u er" e6ectul lipsei *e
co#si*er"!ie 6"!ă *e perso"#e &i ee#ime#te'
Hitler se e:prim" "*ese" mi#im"li3"tor *espre mitul S S cre"t *e Himmlcr$ *ecl"r+#*$ *e e:emplu; „Ce "bsur*it"teP Noi
su#tem pe pu#ctul *e " i#tr" )#tr%o epocă eliber"tă *e orice misticism$ i"r ăst" o i" *i# #ou *e l" c"păt2 8"că e orb" "&"$ #%
"em *ec+t s" #e oprim l" preceptele Bisericii2 Ast"$ cel pu!i#$ "re o tr"*i!ie$ )#c4ipui!i%ă că$ )#tr%o bu#ă 3i$ o să 6"că *i# mi#e
u# s6+#t SSP Cre* că m%"& răsuci )# morm+#tP( ?i tot *espre "cel"&i subiect; „Acest Himmler " m"i !i#ut *e cur+#* u# *iscurs )#
c"re%. #ume" pe C"rol cel M"re Quci-"& "l s":o#ilorR2 Mo"rte" u#ui m"re #umăr *e s":o#i #%" 6ost o crimă istorică$ "&" cum
cre*e Himmler7 C"rol cel M"re " 6ăcut 6o"rte bi#e supu#+#*u%. pe Ai*uNi#* &i măcelări#*u%i pe s":o#i c" pe ite$ căci$
proce*+#* "&"$ " permis imperiului 6r"#cilor să e:iste &i culturii occi*e#t"le să pătru#*ă )# >erm"#i" "ctu"lă2(
Himmler le ceruse u#or s""#!i să 6"că săpături "r4eolo-ice$ cee" ce st+r#ise *i# #ou s"rc"smul lui Hitler; „8e ce să
"mi#tim lumii )#tre-i că #oi #%"em trecut' Nu%i su6icie#t *eci că rom"#ii er"u *e9" m"ri co#structori )#tr%o epocă )# c"re
strămo&ii #o&tri se "*ăposte"u )# bor*eie$ trebuie să )#ce"pă &i Himmler să *e3-ro"pe #i&te s"te *e lut &i să se e#tu3i"sme3e
pe#tru orice buc"tă *e "r-ilă "rs" s"u pe#tru orice topor *i# pi"tră222 Cu "st" #u 6"cem *ec+t să *emo#străm că #oi )#că m"i
m+#ui"m topo"rele *i# pi"tră &i #e -4emui"m )# 9urul 6ocurilor *e t"bără$ "pri#se sub cerul liber$ c+#* >reci" &i Rom" se
-ăse"u *e9" pe ce" m"i )#"ltă tre"ptă " culturii2 8e 6"pt$ "m "e" to"te motiele să trecem sub tăcere "cest trecut2 5r$ )# loc să
t"că$ Himmler b"te tob" *espre to"te "ste"2 Ce *ispre!uitor trebuie să r+*ă urm"&ii *e "3i "i rom"#ilor *e "seme#e" *e3ăluiriP(
)# timp ce l" Berli#$ )# cercul col"bor"torilor politici$ se e:prim" 6o"rte tăios l" "*res" Bisericii$ )# pre3e#!" 6emeilor er"
m"i bl+#*$ e:emplu ilustr"ti pe#tru mo*ul )# c"re se "*"pt" "u*itoriului său2 Ast6el$ )#tr%o 3i " *ecl"r"t i#timilor săi; „,ără
*o"r &i po"te$ poporul "re #eoie *e biserică2 E" este u# puter#ic eleme#t *e coe3iu#e2( E "*eăr"t că el &i%o im"-i#" c" pe u#
i#strume#t *e c"re să se sere"scă l" #eoie$ căci " co#ti#u"t "st6el; „8"că Reibi CReic4sbisc4o6$ episcop "l Reic4ului$ Lu*Bi-
MiillerH "r "e" &i el perso#"lit"teP 8"r *e ce mi se *ă u# măru#t preot milit"r' I%"& "cor*" cu plăcere )#tre-ul meu spri9i#2 Ar
pute" să re"li3e3e multeP A& pute" să 6"c *i# biseric" e"#-4elică biserică o6ici"lă$ c" )# A#-li"2(
C4i"r &i *upă ./0F$ Hitler " m"i subli#i"t o *"tă$ )# cursul u#ei co#ers"!ii l" o ce"&că *e ce"i$ l" 5bers"l3ber-$ că el
co#si*eră biseric" "bsolut #eces"ră )# i"!" u#ui st"t2 Ar 6i 6ericit$ spu#e" el$ să -ăse"scă )#tr%o 3i u# prel"t cu -reut"te$ c"re să
6ie "pt " co#*uce u#" s"u c4i"r "mbele biserici reu#ite$ *"că e posibil2 Co#ti#u" să re-rete că Rcic4sbisc4o6ul Miiller #u este
omul c"re trebuie pe#tru "%i *uce l" bu# s6+r&it proiectele "mbi!io"se$ )# "ce"stă or*i#e *e i*ei$ " co#*"m#"t cu i-o"re lupt"
)mpotri" bisericii$ c" o crimă )mpotri" iitorului poporului$ *eo"rece er"$ *upă părere" lui$ imposibil să )#locuie&ti biseric"
pri#tr%o „i*eolo-ie *e p"rti*(2 Se *ecl"r" co#i#s că$ )# ce o prie&te$ biseric" " &ti$ *upă u# lu#- i#ter"l *e timp$ să se
"como*e3e cu !elurile politice "le #"!io#"l%soci"lismului$ căci #um"i 8um#e3eu &tie *e c+te ori$ )# cursul istoriei$ e" " reu&it să
se "*"pte3e2 5 #ouă reli-ie *e p"rti* "r "tr"-e *upă si#e recă*ere" )# misticismul me*ie"l2 Ace"stă i#olu!ie$ )#c4ei" el$ este
)#e*er"tă *e mitul SS &i *e ili3ibil" c"rte " lui Rose#ber-$ Mitul secolului *ouă3eci2
8"că )# cursul u#ui "seme#e" mo#olo-$ Hitler "r 6i emis 9u*ecă!i m"i "spre "supr" bisericii$ Borm"##$ cu si-ur"#!ă$ "r 6i
scos *i# bu3u#"r u#" *i#tre micile 6i&e "lbe pe c"re le "e" mereu "supr" lui2 Căci #ot" to"te rem"rcile lui Hitler c"re i se păre"u
import"#te7 si pu!i#e lucruri păre"u să%. p"sio#e3e m"i mult *ec+t #i&te #ote pro"ste *"te bisericii2 L" reme" "cee"$ )l
suspect"m că "*u#ă m"teri"l pe#tru " scrie o bio-r"6ie " lui Hitler2
C+#*$ )# ./GD$ " "6l"t că p"rti*ul &i SS )i *etermi#ă pe mul!i *i#tre "*ep!ii săi să părăse"scă biseric"$ sub moti că "ce"st"
se opu#e *i# răsputeri pl"#urilor lui$ Hitler$ *i# oportu#ism$ " *"t or*i# pri#cip"lilor săi col"bor"tori$ )# primul r+#* lui >ori#-
si lui >oebbels$ să #u rupă le-ăturile cu biseric"$ *ecl"r+#* că$ )# ce%. prie&te$ " răm+#e membru "l bisericii c"tolice$ *e&i #u
"re #ici o le-ătură *e su6let cu e"2 ?i$ )#tr%"*eăr$ " răm"s c"tolic p+#ă )# mome#tul c+#* &i%" pus c"păt ie!ii2
Cum )&i repre3e#t" Hitler biseric" o6ici"lă se pute" *e*uce *i# poeste" pe c"re i%o spusese o *ele-"!ie *e #ot"bilită!i "r"be7
el o relu" "*ese"2 C+#*$ )# secolul "l VUI%le"$ i%"r 6i rel"t"t "cei i3it"tori$ oiseră să i#"*e3e Europ" Ce#tr"lă$ trec+#* pri#
,r"#!"$ musulm"#ii "u 6ost )#6r+#!i )# bătăli" *e l" <oitiers2 8"că "r"bii "r 6i c+&ti-"t%o$ lume" "r 6i 6ost "stă3i musulm"#ă2 Ei "r
6i impus popo"relor -erm"#ice o reli-ie " cărei *o-mă cere să răsp+#*e&ti cre*i#!" pri# s"bie &i să%i supui to"te popo"rele2
GD
Ace"stă *o-mă se potrie&te -erm"#ilor c" o mă#u&ă2 C" urm"re " i#6eriorită!ii lor r"si"le$ cuceritorii #%"r 6i putut re3ist"
i#*i-e#ilor$ m"i i-uro&i &i obi&#ui!i cu "sprime" climei$ "st6el )#c+t$ p+#ă l" urmă$ #u "r"bii$ ci -erm"#ii$ co#erti!i l" cre*i#!"
musulm"#ă$ "r 6i st"t )# 6ru#te" "cestui imperiu isl"mic mo#*i"l2
Hitler "e" obiceiul să )#c4eie poestire" cu i*ee"; „Noi "em #e#orocul *e " #u "e" reli-i" c"re trebuie2 8e ce #u "em
reli-i" 9"po#e3ilor$ c"re co#si*eră că " te s"cri6ic" pe#tru p"trie este bi#ele suprem' C4i"r &i reli-i" musulm"#ă #e%"r 6i mult
m"i potriită *ec+t cre&ti#ismul$ cu toler"#!" lui *ebilit"#tă2( Er" ciu*"t să%. "u3i )#"i#te *e ră3boi co#ti#u+#*u%&i i*ec" )# 6elul
următor; „Astă3i$ siberie#ii$ bieloru&ii &i o"me#ii stepei "u u# mo* *e i"!ă e:tr"or*i#"r *e să#ătos2 Ast6el$ ei su#t c"p"bili să se
*e3olte &i să *ob+#*e"scă )# perspectiă o superiorit"te biolo-ică "supr" -erm"#ilor2( 5 rem"rcă pe c"re$ )# ultimele lu#i "le
ră3boiului$ "e" s%o repete )# terme#i mult m"i *r"stici2
Rose#ber- " +#*ut sute *e mii *e e:empl"re *i# c"rte" s" *e DEE *e p"-i#i$ Mitul secolului *ouă3eci$ )# opi#i" publică$
"ce"stă c"rte " trecut multă reme *rept oper" *e re6eri#!ă " i*eolo-iei p"rti*ului$ *"r$ )# co#ers"!iile *e l" ce"i#ărie$ Hitler o
c"r"cteri3"$ #ici m"i mult #ici m"i pu!i#$ *ec+t c" pe u# „truc pe c"re #u%. po"te )#!ele-e #ime#i($ scris *e u# „b"ltic obtu3$ cu
mi#te" )#-ro3itor *e )#c+lcită(2 Se mir" că o "st6el *e c"rte " putut să "ti#-ă u# tir"9 "t+t *e m"re2 „5 recă*ere )# me#t"lit"te"
Eului Me*iuP( opi#" el2 N%"m putut #icio*"tă să &tiu cu cl"rit"te *"că "seme#e" "precieri 6ăcute )# cerc i#tim "9u#-e"u l"
urec4ile lui Rose#ber-2
)# to"te *ome#iile$ cultur" -recilor repre3e#t" )# oc4ii lui Hitler suprem" )mpli#ire2 Co#cep!i" lor *espre i"!ă$ pe#tru c"re
stăte" mărturie$ *e e:emplu$ "r4itectur"$ er"$ *upă el$ „pro"spătă &i să#ăto"să($ )#tr%o 3i$ 6oto-r"6i" u#ei 6rumo"se )#otăto"re .%"
6ăcut să se cu6u#*e )#tr%o reerie 6ilo3o6ică; „Ce trupuri mi#u#"te se pot e*e" "stă3iP 8e%"bi" )# secolul #ostru ti#eretul se
re"propie$ pri# sport$ *e i*e"lurile ele#ice2 Ce #e-li9"t er" trupul )# e"curile trecuteP 8"r$ pri# "ce"st"$ epoc" #o"stră se
*i6ere#!i"3ă *e to"te celel"lte epoci$ *i# A#tic4it"te p+#ă )# pre3e#t2( El re6u3" totu&i să pr"ctice reu# sport2 N%" *ecl"r"t
#icio*"tă că "r 6i 6ăcut reu#ul )# ti#ere!e" lui2 C+#* orbe" *e -reci$ se -+#*e" l" *orie#i2 ,ire&te$ "ici er" u# ecou "l ipote3ei
emise *e u#ii o"me#i *e &tii#!ă "i remii$ co#6orm cărei" tribul *orie#ilor$ e#it *i# #or*$ "r 6i 6ost *e ori-i#e -erm"#ică$ &i *eci
cultur" lui #%"r 6i "p"r!i#ut lumii me*iter"#ee#e2
<"siu#e" lui >ori#- pe#tru +#ăto"re er" u#" *i#tre temele 6"orite "le co#ers"!iilor #o"stre2 Hitler 3e6lemise"; „Cum
po"te u# om să se e#tu3i"sme3e pe#tru "&" ce"' A uci*e "#im"le c+#* e #eces"r este o tre"bă *e măcel"r2 ?i$ pe *e"supr"$ să
m"i &i c4eltuie&ti o mul!ime *e b"#i pe#tru "st"222 )#!ele- bi#e că trebuie să e:iste +#ători *e pro6esie$ c" să st+rpe"scă +#"tul
bol#"2 Si *"că$ cel pu!i#$ "st" "r m"i "e" 6"rmecul prime9*iei c" pe reme" c+#* "rm" *e +#ăto"re er" l"#ce"2 8"r "stă3i$
c+#* orice burtos po"te$ 6ără #ici u# risc$ să *obo"re *e l" *ist"#!ă "#im"lul222 V+#ăto"re" &i cursele *e c"i su#t ultimele
rămă&i!e "le u#ei lumi 6eu*"le *ispărute2(
5 "ltă plăcere " lui Hitler er" să%. pu#ă pe "mb"s"*orul HeBel$ omul *e le-ătură "l lui Ribbe#trop$ să poeste"scă )#
*et"liu co#!i#utul co#orbirilor tele6o#ice cu mi#istrul *e E:ter#e "l Reic4ului2 )i *ă*e" c4i"r &i s6"turi cum să%&i 3ăpăce"scă
&e6ul s"u să%. b"-e )# sperie!i2 U#eori se "&e3" l+#-ă tele6o#$ pu#+#*u%. pe HeBel să "stupe micro6o#ul cu p"lm"$ să repete ce%i
spu#e" Ribbe#trop$ &i su6l+#*u%i ce să răspu#*ă2 8e cele m"i multe ori$
er" orb" *e obser"!ii s"rc"stice$ me#ite să "cce#tue3e perm"#e#t" st"re *e )#-ri9or"re c"re%. m"ci#ă pe #e)#cre3ătorul
Ribbe#trop2 Acest" se teme" c" #u cum" #i&te cercuri i#compete#te să%. i#6lue#!e3e pe Hitler )# probleme *e politică e:ter#ă
s"u să pu#ă )# c4estiu#e propri" s" compete#!ă2
C4i"r &i *upă #e-ocieri *r"m"tice$ Hitler pute" să%&i b"tă 9oc *e i#terlocutori2 <oeste" o*"tă cum$ pe .F 6ebru"rie ./GJ$ l"
5bcrs"l3ber-$ .%" co#i#s pe Sc4usc4#i-- *e -r"it"te" situ"!iei$ mim+#* u# "cces *e 6urie &i 6or!+#*u%. )# 6elul "cest" pe
o"spete să ce*e3e2 U#ele re"c!ii cu "p"re#!ă isterică$ *espre c"re se rel"te"3ă$ se e:plică prob"bil pri#tr%u# "seme#e" te"tru
ie6ti#2 <e#tru că$ *e re-ulă$ tocm"i stăp+#ire" *e si#e er" u#" *i#tre c"lită!ile cele m"i rem"rc"bile "le lui Hitler2 )# pre3e#!"
me"$ r"r s%" )#t+mpl"t$ )# epoc" "cee"$ să%&i i"să *i# 6ire2
C"m pri# ./G= " "părut$ )# s"lo#ul Ber-4o6ului$ Sc4"c4t2 Ve#ise să pre3i#te u# r"port "supr" situ"!iei2 Noi$ o"spe!ii$ er"m
pe ter"s" "lătur"tă7 m"re" 6ere"stră " s"lo#ului rămăsese l"r- *esc4isă2 Vi3ibil irit"t l" culme$ Hitler )l "postro6" pe mi#istrul
Eco#omiei$ c"re%i răspu#*e" pe u# to# ri*ic"t &i 6erm2 8i"lo-ul " *ee#it tot m"i iole#t &i$ )# cele *i# urmă$ s%" )#trerupt brusc2
,urios$ Hitler " e#it l" #oi pe ter"să &i .%" m"i bombă#it )#că mult timp pe rec"lcitr"#tul &i măr-i#itul mi#istru c"re$ *upă
părere" lui$ tără-ă#" )#"rm"re" !ării$ )# ./GD$ u# "lt "cces *e 6urie$ cu totul #eobi&#uit$ .%" "ut c" 6erme#t pe Niemoller2 Acest"
!i#use *i# #ou l" 8"4lem o pre*ică i#cit"#tă7 o *"tă cu te:tul pre*icii$ i se pre3e#t"seră lui Hitler &i procesele%erb"le prii#*
i#tercept"re" co#orbirilor tele6o#ice "le lui Niemoller2 Cu o oce c"re "*uce" " lătr"t$ Hitler " or*o#"t c" Niemoller să 6ie
"ru#c"t )#tr%u# l"-ăr *e co#ce#tr"re &i$ "+#* )# e*ere că se *oe*ise i#cori-ibil$ să 6ie !i#ut "colo to"tă i"!"2
U# "lt c"3 #e *uce cu -+#*ul )#"poi$ l" prim" lui ti#ere!e2 Mer-+#*$ )# ./0F$ *e l" Bu*Beis l" Orems$ "m ă3ut u#
i#*ic"tor m"re c"re trimite" l" o c"să *i# s"tul Spit"l *e l+#-ă Aeitr"$ l" 6ro#tier" ce4ă2 )# "ce"stă c"să$ potriit plăcii
memori"le$ „" locuit ,u4rerul )# ti#ere!e" s"(2 C"s" er" 6rumo"să &i impu#ăto"re$ i"r s"tul$ bo-"t2 Am "*:is l" cu#o&ti#!" lui
Hitler *escoperire" me"$ cee" ce .%" scos i#st"#t"#eu *i# sărite2 Url+#*$ " trimis *upă Borm"##$ c"re " "părut$ uluit2 Hitler .%"
"postro6"t e4eme#t; *e&i " spus *e%"t+te" ori c" "ce"stă loc"lit"te să #u 6ie pome#ită )# #ici o oc"3ie$ totu&i mă-"rul *e
>"uleiter " pus o"me#ii să 6i:e3e o pl"că i#*ic"to"re2 A or*o#"t să se sco"tă ime*i"t *e "colo2 <e%"tu#ci #u%mi pute"m e:plic"
irit"re" lui$ *eo"rece$ pe *e "ltă p"rte$ se bucur" c+#* Borm"## )i r"port" că s%"u rest"ur"t "#umite co#struc!ii *i# 9urul
loc"lită!ilor Li#3 &i Br"u#"u2 Er" orb" *espre co#struc!ii le-"te *e ti#ere!e" lui Hitler2 Ei*e#t că "e" u# moti pe#tru " uit"
"ce"stă p"rte " ti#ere!ii s"le2 Se &tie "stă3i că o "sce#*e#!ă 6"mili"lă *estul *e obscură se pier*e )# "cest !i#ut "l pă*urii
"ustriece2
U#eori creio#" u# tur# "l 6ortăre!ei istorice *i# Li#32 „Aici er" locul meu *e 9o"că pre6er"t($ )mi spu#e" el2 „L" )#ă!ătură
er"m sl"b$ *"r l" #ă3b+tii #u mă%#trece" #ime#i$ )# "mi#tire" "celei remi$ re"u o *"tă & i%o *"tă să pu# o"me#ii să tr"#s6orme
"cest tur# )#tr%o m"re c"b"#ă pe#tru ti#eret2( A*ese" eoc" &i primele impresii politice *i# ti#ere!e2 Apro"pe to!i cole-ii lui *e
GJ
&co"lă *i# Li#3$ spu#e" el$ "e"u se#time#tul "cut că trebuie i#ter3isă imi-r"re" ce4ilor )# Austri" -erm"#ă &i că "st" i%" *"t$
pe#tru prim" o"ră$ co#&tii#!" că e:istă o problemă " #"!io#"lită!ilor2 8"r "poi$ l" Vie#" % co#ti#u" el 6irul poestirii % i s%"
reel"t 6ul-erător pericolul ereiesc$ mul!i mu#citori pe c"re%i 6rece#t" 6ii#* 6o"rte "#tisemi!i2 M"i spu#e" că mu#citorii "ce&ti"
"e"u ce" cu c"re el #u er" *e "cor*; i*eile soci"l%*emocr"te2 „Eu le respi#-e"m$ &i #%"m "*er"t #icio*"tă l" #ici u# si#*ic"t2
8e%"ici mi s%"u tr"s primele *i6icultă!i politice($ "6irm" el2 E posibil c" "cest" să 6i 6ost u#ul *i#tre motiele pe#tru c"re #%"e"
o "mi#tire bu#ă *espre Vie#"$ )# timp ce%&i orbe" cu e:t"3 *espre timpul petrecut l" Mii#c4e# )#"i#te *e ră3boi2 Surpri#3ător
*e *es )i ree#e"u )# memorie me3elăriile *e "colo &i c"r#"!ii lor -usto&i2
U# respect #emăr-i#it "e" pe#tru episcopul *e Li#3$ c"re păstorise )# reme" ti#ere!ii lui2 Lupt+#* cu e#er-ie )mpotri"
#umero"selor re3iste#!e$ episcopul reu&ise să impu#ă co#struire"$ l" propor!ii #eobi&#uite$ " c"te*r"lei or"&ului7 Hitler m"i
poeste" că "cest"$ pe#tru că #u%&i "scu#sese i#te#!i" *e " co#strui o c"te*r"lă m"i m"re *ec+t ce" " S6+#tului ?te6"#$ "usese
-reută!i cu -uer#ul "ustri"c$ c"re #u "ccept" c" Vie#" să 6ie surcl"s"tă20 8e obicei$ urm"u co#si*er"!ii "supr" i#toler"#!ei
-uer#ului ce#tr"l "ustri"c$ &i "supr" 6"ptului că reprim"se to"te te#t"tiele *e "uto#omie cultur"lă " u#or or"&e c" >r"3$ Li#3
s"u I##sbrucN$ &i "supr" 6"ptului că$ "p"re#t$ -uer#ul *e l" Vie#" #u%&i *ă*e" se"m" că impu#e" u#or !ări )#tre-i "ce"stă
u#i6ormi3"re 6or!"tă2 5r$ "cum$ c+#* el este cel c"re *eci*e$ " "9ut" or"&ul ti#ere!ii lui să rei#tre )# *repturi2 <ro-r"mul său *e
tr"#s6orm"re " Li#3ului )#tr%o „metropolă( pree*e" co#struire" u#ei serii *e imobile repre3e#t"tie pe "mbele m"luri "le
8u#ării$ u# po* suspe#*"t urm+#* să "si-ure tr"ers"re" 6luiului2 5biectiul ce#tr"l "l proiectului său er" co#struire" C"sei
NS8A<$ >"u4"us$ o clă*ire e#ormă$ cu o uri"&ă s"lă *e )#tru#iri &i o c"mp"#ilă2 Voi" să 6ie )#morm+#t"t )#tr%o criptă
"mpl"s"tă )# "cest tur#2 Alte pu#c%te%c4eie "le "cestei restructurări "r4itectur"le urm"u să 6ie o primărie$ u# 4otel *e lu:$ u#
m"re te"tru$ u# com"#*"me#t -e#er"l$ u# st"*io#$ o -"lerie *e t"blouri$ o bibliotecă$ u# mu3eu "l "rmelor$ o clă*ire pe#tru
e:po3i!ii &i$ )# s6+r&it$ *ouă mo#ume#te; primul$ pe#tru celebr"re" eliberării *i# ./GJ &i "l *oile"$ )#tru -lori6ic"re" lui A#to#
BrucN#er21 Mie mi se re3er"seră proiectele -"leriei *e t"blouri &i "le st"*io#ului7 *ore" c" "cest" *i# urmă$ *e l" )#ăl!ime"
coli#ei pe c"re "e" să 6ie "mpl"s"t$ să *omi#e or"&ul2 Nu *ep"rte *e "ici$ tot pe u# tere# )#"lt$ trebui" să se ri*ice re&e*i#!"
u#*e s%"r 6i retr"s ,u4rerul l" bătr+#e!e2
Hitler is" p"#or"m" pe c"re$ l" Bu*"pest"$ secolele "u mo*el"t%o pe cele *ouă m"luri "le 8u#ării2 Ae" "mbi!i" să 6"că
*i# Li#3$ Bu*"pest" -erm"#ă$ )# prii#!" "ce"st"$ co#si*er" că Vie#" este$ )# orice c"3$ prost orie#t"tă$ 6ii#* "&e3"tă cu sp"tele
spre 8u#ăre$ &i că proiect"#!ii *e%"tu#ci #u &tiuser" să "lori6ice urb"#istic 6luiul2 Simplul 6"pt$ spu#e" el$ că Li#3ului i s%"r
reu&i "lori6ic"re" po3i!iei "r pute" să 6"că *i# "cest or"& u# iitor co#cure#t "l Vie#ei2 ,ără )#*oi"lă$ #u trebui" să iei "seme#e"
*ecl"r"!ii sută l" sută )# serios7 cee" ce%. *etermi#" să orbe"scă "st6el er"$ *e 6"pt$ "ersiu#e" lui pe#tru Vie#"$ rese#time#tul
lui$ cu erup!ie spo#t"#ă l" "#umite i#ter"le *e timp2 I# "lte oc"3ii$ subli#i" per6orm"#!" urb"#istică pe c"re o repre3e#t"u l"
Vie#" co#struc!iile pe "mpl"s"me#tele ec4ilor 6orti6ic"!ii2
)#că *i#"i#te *e ră3boi$ Hitler *ecl"r" u#eori că$ *upă "ti#-ere" !elurilor s"le politice$ "r re" să se retr"-ă *i# i"!" politică
&i să%&i petre"că ultimii "#i l" Li#32 8upă c"re "r urm" să #u m"i 9o"ce #ici u# rol &i #%"r m"i i#tere#i )# treburile succesorului
său$ căci$ *"că el #u s%"r *" complet l" o p"rte$ "cest" #%"r pute" să se bucure *e "utorit"te" #eces"ră2 5"me#ii s%"r )#to"rce
repe*e spre succesor$ c+#* &i%"r *" se"m" că el este cel c"re *e!i#e putere"2 Apoi si%"s" lume" .%"r uit" )# cur+#* pe el$ 6ostul
,u4rer2 To!i .%"r părăsi2 Coc4et+#* cu "ce"stă i*ee$ #u 6ără să se )#*uio&e3e *e si#e )#su&i$ co#ti#u"; „8upă "cee" po"te o să mă
m"i i3ite3e c+#* si c+#* reu#ul *i#tre ec4ii mei col"bor"tori2 8"r #u co#te3 pe "st"2 )# "6"ră *e *om#i&o"r" Br"u#$ #u m"i
i"u pe #ime#i cu mi#e2 8om#i&o"r" Br"u# &i c+i#ele2 Voi 6i si#-ur2 Ci#e "r m"i pute" să răm+#ă$ *e bu#ăoie &i pe#tru multă
reme$ l+#-ă mi#e' Nime#i #%o să m"i !i#ă se"m" *e mi#e2 5r s" me"r-ă cu to!ii pe#tru "%i 6"ce curte succesorului meu2 <o"te$
o *"tă pe "#$ or să i#ă să mă 6elicite l" "#iers"re" 3ilei mele *e #"&tere2( ,ire&te$ comese#ii pre3e#!i protest"u$ spu#+#* că ei
)i or răm+#e purure" cre*i#cio&i &i or 6i mereu "lături *e el2 5ric"re "r 6i 6ost motiele c"re%l 6ăce"u să se 6răm+#te cu -+#*ul
u#ei retr"-eri "#ticip"te *i# i"!" politică$ Hitler păre"$ )# orice c"3$ )# "seme#e" mome#te$ să por#e"scă *e l" i*ee" că surs" &i
temeiul "utorită!ii s"le #u re3i*ă *i# perso#"lit"te" &i 6or!" lui *e su-estie$ ci #um"i po3i!i" *e *e!i#ător "l puterii2
Nimbul c"re%. )#co#9ur" er"$ pe#tru col"bor"torii m"i pu!i# 6"mili"ri$ i#comp"r"bil m"i m"re *ec+t pe#tru i#timii săi2
Ace&ti" *i# urmă$ orbi#* *espre el$ #u 6olose"u respectuosul „,u4rer($ ci obi&#uitul „&e6 &i 6ăce"u eco#omie *e „Heil Hitler($
s"lut+#%*u%. pur &i simplu cu „bu#ă 3iu"(2 Hitler er" iro#i3"t c4i"r pe 6"!ă$ *"r #u se 6orm"li3"2 Bu#ăo"ră$ el "e" o 6ormulă
6"orită; „Su#t *ouă posibilită!i(7 u#" *i#tre secret"re$ *om#i&o"r" Sc4ro*er$ o 6olose" )# 6"!" lui pe#tru lucrurile cele m"i
b"#"le$ 3ic+#* *e e:emplu; „Su#t *ouă posibilită!i; s"u plouă$ s"u #u plouă2( Nici E" Br"u# #u se 9e#" să%i "tr"-ă "te#!i"$ )#
"u3ul comese#ilor$ că #u i se potrie&te cr""t" l" costum &i$ *i# c+#* )# c+#*$ eselă &i se#i#ă$ )&i "tribui" titlul *e „m"mă "
p"triei(2
)#tr%o 3i$ c+#* er"m "&e3"!i l" m"s" m"re$ rotu#*ă$ *i# ce"i#ărie$ Hitler " )#ceput să mă 6i:e3e cu priire"$ )# loc să l"s oc4ii
)# 9os$ "m "ccept"t prooc"re"2 Ci#e &tie ce i#sti#cte imemori"le )mpi#- l" u# "st6el *e *uel$ )# c"re "*ers"rii se priesc )#
"lbul oc4ilor p+#ă c+#* u#ul *i#tre ei ce*e"3ă' )# orice c"3$ er"m obi&#uit să ies mereu c+&ti-ător *i# "seme#e" co#6ru#tări$ *"r
*e *"t" "ce"st" m%"m ă3ut silit să 6"c "pel l" o e#er-ie "pro"pe supr"ome#e"scă spre " #u ce*" #eoii tot m"i imperio"se *e "%
mi plec" oc4ii2 Lupt" *ur"$ "e"m impresi"$ *e%o e&#icie$ c+#* *eo*"tă Hitler " )#c4is oc4ii$ pe#tru " se )#to"rce "poi spre
eci#ă lui2
Mă )#treb"m u#eori; ce%mi lipse&te c" să pot spu#e că Hitler este priete#ul meu' Mă "6l"m perm"#e#t pe l+#-ă el$ mă
sim!e"m l" el c" l" mi#e "c"să &i$ )# plus$ )i er"m primul col"bor"tor )# *ome#iul lui 6"orit$ "r4itectur"2
)mi lipse" totul$ )# i"!" me" #%"m ă3ut u# om c"re să%&i *e3ăluie "t+t *e r"r se#time#tele &i c"re să &i le "scu#*ă "t+t *e
r"pi*$ *upă ce te lăs"se să le )#tree3i2 L" Sp"#*"u$ m%"m )#tre!i#ut "*ese" cu Hess *espre "ce"stă p"rticul"rit"te " lui Hitler2
E:perie#!" #o"stră$ " "m+#*uror"$ #e co#*uce" l" co#clu3i" că$ )# "#umite mome#te$ "i 6i putut presupu#e că i%"i *ee#it m"i
"propi"t2 8"r "st" #%" 6ost #icio*"tă "ltce" *ec+t o ilu3ie2 8"că$ )# ciu*" u#ei "#umite pru*e#!e$ te "răt"i se#sibil l" to#ul lui
*ee#it m"i cor*i"l$ el se retră-e" ime*i"t )# sp"tele u#ui 3i* *e #eesc"l"*"t2
G/
Hess spu#e" )#să că "r 6i e:ist"t o e:cep!ie; 8ietric4 EcN"r*t2 8"r$ )# cursul *iscu!iei #o"stre$ co#st"t"m că &i "ici er" orb"
m"i mult *e o e#er"!ie pe#tru u# scriitor )# +rstă$ recu#oscut )# speci"l )# cercurile "#tisemite$ *ec+t *e o "*eăr"tă priete#ie2
L" mo"rte" lui 8ietric4 EcN"r*t$ )# ./FG$ p"tru o"me#i "u co#ti#u"t " se tutui$ c" )#tre "mici$ cu Hitler; Esser$ C4risti"# Aeber$
Streic4er &i Ro4m2= 8upă ./FG$ cu primul$ Hitler " pro6it"t *e pro:im" oc"3ie pe#tru "%. rei#tro*uce pe „*um#e"o"stră(7 pe "l
*oile" )l eit"$ cel *e%"l treile" er" tr"t"t c" u# obiect$ i"r )# ce%. prie&te pe "l p"trule"$ &i%" pus "*ep!ii să%. omo"re2 Nici c4i"r
cu E" Br"u# #%" 6ost #icio*"tă tot"l *e-"9"t &i um"#2 8ist"#!" *i#tre ,ii4rerul #"!iu#ii si 6"t" simplă s%" păstr"t mereu2 8i#
c+#* )# c+#* i se "*res" cu o 6"mili"rit"te *epl"s"tă &i orbele pe c"re le )mprumut" *i# limb"9ul !ăr"#ilor b""re3i er"u
-răito"re pe#tru "titu*i#e" 6"tă *e e"2
C"r"cterul "e#turos "l ie!ii s"le$ mi3" )#"ltă " 9ocului său trebuie să i se 6i reel"t lui Hitlcr )# "ce" 3i *e #oiembrie ./G=$
c+#* " "ut2 l" 5bers"l3ber-$ o lu#-ă co#orbire cu c"r*i#"lul ,"ul4eber2 8upă "ce"stă )#tree*ere$ #e%"m "&e3"t$ #um"i eu cu
Hitler$ )# b"lco#"&ul su6r"-eriei2 Er" )# "mur-2 A tăcut )#*elu#-$ "poi " priit pe 6ere"stră &i mi%" spus$ -+#*itor; „<e#tru mi#e
e:istă *ouă posibilită!i; să reu&esc )# cee" ce )#trepri#*$ s"u să e&ue32 8"că reu&esc$ oi 6i u#ul *i#tre cei m"i m"ri o"me#i "i
istoriei2 8"că e&ue3$ oi 6i co#*"m#"t$ *etest"t &i blestem"t2(

C"pitolul J N5UA CANCELARIE A REICHULUI
<e#tru c" "sce#siu#e" u#ui" *i#tre „cei m"i m"ri o"me#i "i istoriei( să se po"tă *erul" )#tr%u# *ecor pe măsur"
perso#"9ului$ Hitler cere" "cum o "r4itectură *e strălucire imperi"lă2 Clă*ire" C"#cel"riei Reic4ului$ )# c"re se i#st"l"se l" GE
i"#u"rie ./GG$ er"$ *upă cum se e:prim" el$ „#um"i bu#ă pe#tru u# co#cer# "l săpu#ului($ *eci tot"l i#"*ec"tă pe#tru „se*iul
ce#tr"l "l Reic4ului$ *ee#it o 6or!ă(2
L" s6+r&itul lui i"#u"rie ./GJ$ m%" co#oc"t o6ici"l &i m%" primit )# c"bi#etul lui *e lucru7 )# picio"re$ )# mi9locul )#căperii$
Hitler mi%" spus solem#; „Am pe#tru *um#e"t" o lucr"re ur-e#tă2 I# cur+#* trebuie să "#-"9e3 #i&te tr"t"tie e:trem *e
import"#te2 <e#tru "ce"st"$ "m #eoie *e s"lo"#e m"ri &i săli m"ri$ cu c"re să%i pot *" -"t" )# speci"l pe pote#t"!ii m"i măru#!i2
C" tere#$ )!i pu# l" *ispo3i!ie )#tre"-" Voss%Str"sse2 N%"re import"#!ă c+t o să coste2 8"r trebuie să me"r-ă 6o"rte repe*e &i
totu&i să i"să ce" soli*2 8e c+t timp "i #eoie' <l"#uri$ *emol"re$ to"te l" u# loc' U# "# &i 9umăt"te s"u *oi "r 6i pe#tru mi#e
*e9" pre" mult2 <o!i să 6ii -"t" p+#ă l" .E i"#u"rie "#ul iitor' Vre"u c" următo"re" recep!ie " corpului *iplom"tic să "ibă loc )#
#ou" C"#cel"rieP( Ace"st" " 6ost to"tă *iscu!i"2
Cum " *ecurs m"i *ep"rte 3iu" respectiă " rel"t"t Hitler$ )# cu+#t"re" pe c"re " !i#ut%o l" termi#"re" păr!ii pri#cip"le "
lucrării; „I#spectorul meu -e#er"l pe#tru co#struc!ii " cerut c+te" ore timp *e -+#*ire &i " ree#it se"r" c" să%mi spu#ă; QL"
"t+te" "le lui m"rtie *emol"re" " 6i -"t"$ l" l "u-ust p"rte" pri#cip"lă " lucrării " 6i termi#"tă &i l" / i"#u"rie$ meiri ,ii4rer$ ă
oi "#u#!" )#c4eiere" lucrărilor2R Eu )#sumi su#t *i# *ome#iu$ *i# co#struc!ii$ &i &tiu ce )#se"m#ă "st"2 A&" ce" #ime#i #%"
m"i 6ăcut2 Este o per6orm"#!ă u#ică2(. 8e 6"pt$ "ccept+#* "ce"stă mu#că$ "m să+r&it "ctul cel m"i impru*e#t *i# i"!" me"2
8"r Hitler " 6ost mul!umit2
<e#tru eliber"re" tere#ului$ s%" )#ceput ime*i"t *emol"re" c"selor *e pe Voss%Str"sse2 Er" #eces"r$ )# "cel"&i timp$ să 6ie
st"bilite pl"#urile pe#tru *etermi#"re" "spectului e:terior "l clă*irii$ precum &i pe#tru comp"rtime#t"re" i#terio"ră2 S%" *em"r"t
p+#ă &i co#struc!i" "*ăpostului "#ti"eri"#$ *upă #i&te simple croc4iuri2 8"r$ c4i"r &i m"i t+r3iu$ c+#* )#că #u%mi 6i#"li3"sem
c"lculele #eces"re$ "m *ispus )#cepere" lucrărilor l" u#ele păr!i "le clă*irii2 Ast6el$ *e e:emplu$ coo"rele ime#se$ lucr"te
m"#u"l$ pe c"re le preă3usem pe#tru m"i multe săli m"ri$ recl"m"u 6o"rte lu#-i terme#e *e lir"re2 Le%"m st"bilit culo"re" &i
6orm"tul )#"i#te *e " &ti cum or "răt" )#căperile căror" le er"u *esti#"te2 Sălile "u 6ost )#tr%o o"rec"re măsură *ime#sio#"te
*upă "ceste coo"re2 Am re6u3"t să%r"i 6i:e3 u# pl"# complic"t7 "st" #%"r 6i 6ăcut *ec+t să *emo#stre3e că proiectul este
ire"li3"bil$ )# multe prii#!e$ "ce"stă improi3"!ie mă *uce cu -+#*ul l" meto*ele pe c"re "e"m să le 6olosesc p"tru "#i m"i
t+r3iu )# co#*ucere" eco#omiei *e ră3boi " >erm"#iei2
Tere#ul "lu#-it )!i su-er" să pree3i o )#&iruire *e )#căperi *e%" lu#-ul u#ei ":e2 I%"m pre3e#t"t lui Hitler proiectul; e#i#*
*i#spre Ail4elmpl"t3$ trece"i pri# #i&te por!i m"ri$ pe#tru " "9u#-e )#tr%o curte *e o#o"re2 <ri#tr%u# pero#$ pătru#*e"i )#tr%o
primă c"meră *e recep!ie &i$ i#tr+#* pe o u&ă cu c"#"turi *e "pro"pe 1 metri )#ăl!ime$ *ă*e"i )#tr%u# s"lo# p""t cu mo3"ic2 L"
c"pătul lui$ urc"i c+te" trepte$ tr"ers"i o )#căpere rotu#*ă cu cupolă &i "9u#-e"i )# 6"!" u#ei -"lerii *e .01 *e metri lu#-ime2
Ace"st" .%" impresio#"t mult pe Hitler$ pe#tru că er" *e *ouă ori m"i lu#-ă *ec+t s"l" o-li#3ilor *e l" Vers"illes2 C+te" #i&e
6o"rte "*+#ci permite"u să pătru#*ă o lumi#ă i#*irectă$ c"re pro*uce" "cel e6ect "-re"bil ce mă 6r"p"se )# s"l" ce" m"re "
c"stelului *e l" ,o#t"i#eble"u2
5b!i#e"m "st6el$ pe o lu#-ime *e FFE *e metri$ o succesiu#e *e )#căperi$ )#tr%o co#st"#tă sc4imb"re *e m"teri"le &i
combi#"!ii *e culori$ l" c"pătul cărei" "9u#-e"i )# s"l" *e recep!ii " lui Hitler2 ,ără )#*oi"lă$ o or-ie *e "r4itectură *e p"r"*ă &i$
cu si-ur"#!ă$ o "rtă 6ăcută să%!i i" oc4ii2 ?i totu&i$ b"rocul cu#oscuse "&" ce"7 to"te epocile cu#oscuseră "&" ce"2
Hitler er" impresio#"t2 „5 să e*e!i$ *upă ce or 6i p"rcurs tot *rumul "cest" *e l" i#tr"re p+#ă )# s"l" *e recep!ii$ i3it"torii
)&i or 6"ce o i*ee *espre putere" &i -r"#*o"re" Reic4ului -erm"#P( e:ult" el2 )# lu#ile următo"re$ c+#* mă căut"i$ er"m )# *rum
spre Hitler să%i "r"t proiectul2 8"r$ *e&i lucr"re" )l i#teres" *irect$ el #%" i#tere#it *ec+t 6o"rte r"r$ lăs+#*u%mă să 6"c ce re"u2
,"ptul că Hitler er" "&" *e -răbit să "*ă #ou" C"#cel"rie c+t m"i cur+#* ri*ic"tă )&i "e" r"!iu#e" )# pro6u#*" #eli#i&te pe
c"re i%o *ă*e" st"re" să#ătă!ii s"le2 )l obse*" -+#*ul că #u m"i "re mult *e trăit$ )#cep+#* *i# ./G1$ #i&te *ureri *e stom"c )i
puseseră l" lucru im"-i#"!i"2 A )#cerc"t să &i le c"lme3e pri#tr%u# )#tre- sistem *e pri"!iu#i pe c"re &i%. impu#e" el )#su&i7
"e" impresi" că &tie c"re m+#căruri )i 6"c rău &i$ )#cetul cu )#cetul$ " trecut l" u# re-im 6o"rte strict; supă$ s"l"tă$ "lime#te
6o"rte u&o"re )# c"#tit"te 6o"rte mică2 M+#c" *i# ce )# ce m"i pu!i#2 Arăt+#* spre 6"r6uri" lui$ e:cl"m" cu *isper"re; „Cum să
trăi"scă u# om *i# "st"' <o6tim$ uit"!i%ăP 8octorilor le e u&or să spu#ă că omul po"te să mă#+#ce cee" ce "re po6tă să
mă#+#ce2F Mie #u%mi m"i prie&te "pro"pe #imic2 Cum mă#+#c$ cum re)#cep *urerile2 Să mă#+#c &i m"i pu!i#' 8"r "tu#ci *i#
ce să trăiesc'(
0E
8eseori$ *urerile )l obli-"u să%&i )#trerupă brusc o co#orbire$ timp *e o 9umăt"te *e oră s"u m"i mult7 u#eori #ici #u m"i
ree#e"2 Su6ere"$ *e "seme#e"$ *upă c+te "6irm" el$ *e b"lo#ări$ *e tulburări c"r*i"ce &i *e i#som#ie2 E" Br"u# mi%" poestit o
*"tă că omul "cest"$ c"re )#că #u "e" ci#ci3eci *e "#i$ )i spusese;
„V" trebui să%!i re*"u )# cur+#* libert"te"7 ce să 6"ci cu u# bătr+#'(
Me*icul lui perso#"l$ *octorul Br"#*t$ er" u# t+#ăr c4irur- c"re " )#cerc"t să%. co#i#-ă *e #ecesit"te" u#ui co#sult
temei#ic$ 6ăcut *e u# i#ter#ist2 Am sus!i#ut cu to!ii propu#ere"2 S%"u "mi#tit #ume *e pro6esori celebri &i s%" căut"t o mo*"lit"te
c" "cest co#sult să 6ie c+t m"i *iscret2 S%" "#"li3"t posibilit"te" i#ter#ării )#tr%u# spit"l milit"r$ u#*e secretul s%"r 6i putut păstr"
m"i bi#e2 8"r Hitler respi#-e" *e 6iec"re *"tă to"te su-estiile$ prete:t+#* că )i este "bsolut imposibil să "p"ră )# postur" *e
bol#"$ *eo"rece "st" i%"r slăbi po3i!i" politică$ m"i "les )# străi#ăt"te2 A re6u3"t c4i"r &i i3it" u#ui i#ter#ist pe#tru o primă
co#sult"!ie2 8upă c+te &tiu$ #u " 6ost #icio*"tă e:"mi#"t )# mo* serios &i " co#ti#u"t să%&i c+#tăre"scă simptomele *upă
propriile%i teorii$ cee" ce$ *e "ltmi#teri$ corespu#*e" )#cli#"!iei lui or-"#ice spre *ilet"#tism2
)# sc4imb$ pe#tru o ră-u&e"lă pro-resiă s%" "*res"t u#ui celebru orelist berli#e3$ pro6esorul o# EicNe#$ c"re " e#it l"
C"#cel"rie &i .%" e:"mi#"t temei#ic2 Hitler " răsu6l"t u&ur"t$ "6l+#* că #%"re c"#cer2 8e lu#i *e 3ile #e orbe" *espre )mpăr"tul
,rc%*cric "l III%le" &i *espre s6+r&itul lui tr"-ic2 C4irur-ul i%" e:tirp"t u# c4ist i#o6e#si7 "ce"stă mică oper"!ie s%" e6ectu"t "c"să
l" ,ti4rer2
)# ./G1$ Hei#ric4 Ho6m"## s%" )mbol#ăit -r"7 *octorul Morell$ u#" *i#tre ec4ile lui cu#o&ti#!e$ .%" )#-ri9it &i .%"
i#*ec"t 6olosi#* sul6"mi*eG "*use *i# U#-"ri"2 Ho6m"## #u pier*e" #ici o oc"3ie să%i poeste"scă lui Hitler ce *octor mi#u#"t
este Morell &i cum "cest" i%" s"l"t i"!"2 5 6ăce"$ *esi-ur$ cu bu#ă%cre*i#!ă2 8"r u#" *i#tre „c"lită!ile( lui Morell er" t"le#tul
*e " e:"-er" peste măsură -r"it"te" bolii pe c"re o tr"t"$ tocm"i pe#tru "%&i pu#e m"i bi#e )# ei*e#!ă măiestri"2
8octorul Morell sus!i#e" că "r 6i 6ost eleul celebrului b"c%teriolo- Ili" Meci#iNo C.J01%./.=H$ l"ure"t "l <remiului Nobel
&i pro6esor l" I#stitutul <"steur02 <reti#*e" că Meci#iNo )l )#ă!"se "rt" *e " comb"te bolile b"cterie#e2 M"i t+r3iu$ poeste" el$
" călătorit mult c" me*ic *e bor* pe "se *e p"s"-eri2 ,ără )#*oi"lă$ #u er" c4i"r u# &"rl"t"#$ ci$ m"i *e-r"bă$ u# 6"#"tic$
pose*"t *e *r"-oste" pe#tru meserie &i p"sio#"t *e b"#i2
Ho6m"## " reu&it să%. co#i#-ă pe Hitler să se l"se co#sult"t *e Morell2 Ee#ime#tul " surpri#s *eo"rece$ pe#tru prim"
o"ră$ Hitler păre" co#i#s *e import"#!" u#ui me*ic; „Nime#i p+#ă "cum #u mi%" spus "&" *e cl"r &i precis ce "m2 Co#cep!i" lui
cu priire l" i#*ec"re" bol#"ului este "t+t *e lo-ică$ )#c+t )mi i#spiră 6o"rte m"re )#cre*ere2 N%"m să 6"c *ec+t cee" ce%mi
prescrie el2( 8i"-#osticul$ *upă cum "6irm" Hitler$ sem#"l" o epui3"re completă " 6lorei i#testi#"le$ cee" ce Morell e:plic"
pri#tr%u# surme#"9 #eros2 El )i *ă*e" "si-urări că$ o*"tă bo"l" i#*ec"tă$ to"te "ceste #ec"3uri or *ispăre" *e l" si#e2 Voi"
totu&i să -răbe"scă procesul *e i#*ec"re pri# i#9ec!ii cu it"mi#e$ cu 4ormo#i$ cu 6os6or$ cu -luco3"2 Tr"t"me#tul "e" să
*ure3e u# "#7 p+#ă "tu#ci$ 3ice" *octorul$ #e om mul!umi #um"i cu o )#să#ăto&ire p"r!i"lă2
8i# "ce" 3i #u s%" m"i orbit *ec+t *espre c"psulele cu b"cterii i#testi#"le$ #umite „Multi6lor( &i ob!i#ute$ *upă cum #e
"si-ur" Morell$ „*i#tr%o m"tcă b"cteri"#ă *e prim" c"lit"te$ procur"tă *e l" u# !ăr"# bul-"r(2 8e "ltmi#teri$ #oi #u &ti"m ce%i
i#9ect" s"u )i *ă*e" să )#-4ită lui Hitler *ec+t *i# "#umite "lu3ii2 Aceste meto*e #e c"m #eli#i&te"u2 Me*icul perso#"l$ *octor
Br"#*t$ se i#teres"se pe l" #i&te priete#i i#ter#i&ti2 Ei respi#-e"u )# bloc meto*ele lui Morell$ c" 4"3"r*"te &i #e)#temei"te pe
e:perie#!e *e l"bor"tor2 <e 6u#*"lul "cestui tr"t"me#t$ )#tre3ăre"u pericolul "p"ri!iei u#ui iciu$ )#tr%"*eăr$ " trebuit să 6ie
sporită 6rece#!" &i m"9or"tă *o3" "cestor i#9ec!ii$ compuse *i# subst"#!e c4imice$ e:tr"se *i# pl"#te$ *i# testicule &i *i#
i#testi#e *e "#im"l$ )#tr%o 3i$ >ori#- .%" 9i-#it -r" pe Morell$ -r"ti6ic+#*u%. cu titlul *e „Mup"# Seri#-ă "l Reic4ului(2
Totu&i$ o ec3emă l" picior$ c"re multă reme 6usese u# co&m"r pe#tru Hitler$ " *ispărut cur+#* *upă )#cepere"
tr"t"me#tului2 8upă c+te" săptăm+#i s%"u "te#u"t &i *urerile *e stom"c2 Hitler " )#ceput să mă#+#ce oi#ice&te$ #eocoli#* #ici
"lime#tele m"i -reu *i-er"bile2 Se sim!e" m"i bi#e &i *ă*e" *o"*ă *e e:uber"#!ă erb"lă; „A4$ ce bi#e că .%"m )#t+l#it pe
MorellP El mi%" s"l"t i"!"P M%" )#-ri9it mi#u#"tP(
Hitler se pricepe" să%i 6"sci#e3e pe "l!ii$ *"r i"tă că$ "cum$ rolurile se i#ers"seră; er" pe *epli# co#i#s *e -e#iul
me*icului său &i$ )# cur+#*$ " i#ter3is orice critică l" "*res" lui2 )# orice c"3$ *i# "cest mome#t$ Morell " *ee#it u#ul *i#tre
i#timii lui Hitler$ 6ăc+#* 6ără să re" % c+#* Hitler #u er" *e 6"!ă % obiectul *eri3iu#ii -e#er"le$ pe#tru că el #u &ti" să orbe"scă
*ec+t *espre streptococi &i "l!i coci$ *espre testicule *e t"ur &i *espre cele m"i #oi it"mi#e2
L" ce" m"i mică i#*ispo3i!ie pe c"re o "e" reu#ul *i#tre col"bor"torii săi$ Hitler )i recom"#*" să me"r-ă *e ur-e#!ă l"
Morell2 C+#*$ )# ./G=$ "m "ut probleme cu circul"!i" &i cu stom"cul *i# c"u3" u#ui ritm *e mu#că #er"!io#"l &i " "li#ierii l"
"#orm"lele *epri#*eri *e i"!ă "le lui Hitler$ m%"m *us l" Morell2 <e u&" c"bi#etului său$ o pl"că "#u#!"; „8r2 T4eo Morell2
Boli *e piele &i boli e#erice(2 C"bi#etul &i "p"rt"me#tul er"u situ"te )# p"rte" ce" m"i mo*er#ă " Our6urste#*"mmului$ )#
"propiere *e >e*ăc4t#isNirc4e2 Am ă3ut "colo #umero"se 6oto-r"6ii cu *e*ic"!ie "le u#or e*ete celebre$ "rti&ti *e ci#em"$ &i
c4i"r " pri#!ului mo&te#itor2 8upă u# e:"me# super6ici"l$ Morell mi%" prescris b"cterii i#testi#"le$ -luco3"$ t"blete cu it"mi#e
&i t"blete cu 4ormo#i2 <e#tru m"i multă si-ur"#!ă$ mi%"m 6ăcut c+te" 3ile m"i t+r3iu u# e:"me# temei#ic l" u# speci"list *e
boli i#ter#e "l U#iersită!ii *i# Berli#$ pro6esorul o# Ber-m"##2 Re3ult"tul er" limpe*e; #u su6ere"m *e tulburări or-"#ice$ ci
#um"i *e tulburări #ero"se c"u3"te *e surme#"92 Mi%"m re*us c+t "m putut ritmul *e lucru2 Stările *e i#co#6ort s%"u "te#u"t2
C" să #u%. supăr pe Hitler$ "m spus cui oi" să mă cre"*ă că urme3 cu scrupulo3it"te i#struc!iu#ile lui Morell &i$ cum )mi
mer-e" m"i bi#e$ "m *ee#it$ pe#tru u# timp$ recl"m" ie " "cestui"2 L" i#siste#!ele imperio"se "le lui Hitler$ E" Br"u# &i%"
6ăcut &i e" u# co#trol l" Morell2 E" mi%" poestit *upă "cee" că *octorul e "&" *e #espăl"t$ că !i se 6"ce -re"!ă$ &i m%" "si-ur"t$
i3ibil *e3-ust"tă$ că #u s%"r tr"t" )# i"t" ei "colo2
Hitler #u s%" sim!it m"i bi#e *ec+t pe#tru u# scurt timp$ *"r #ici #u se -+#*e" să se *esp"rtă *e #oul său me*ic7 *impotriă$
c"s" pe c"re "cest" o "e" pe i#sul" Sc4B"#e#Ber*er$ l+#-ă Berli#$ er" tot m"i *es !i#t" i3itelor *e6ie o UclocN "le lui Hitler$
6ii#* si#-urul loc c"re%. m"i "tră-e" )# "6"r" C"#cel"riei2 ,o"rte r"r er" o"spetele lui >oebbels7 l" mi#e$ l" Sc4l"c4te#see$ #u "
e#it *ec+t o si#-ură *"tă$ c" să%mi "*ă c"s" pe c"re mi%o co#struisem2
0.
8e pe l" s6+r&itul "#ului ./GD$ )# co#*i!iile )# c"re #ici tr"t"me#tele lui Morell #u m"i *ă*e"u re3ult"te$ Hitler " )#ceput *i#
#ou să se pl+#-ă l" 6el c" )# trecut2 C+#* *ă*e" come#3i s"u c+#* *iscut" u# proiect$ i se )#t+mpl" să "*"u-e; „Nu &tiu c+t m"i
"m *e trăit2 <o"te cele m"i multe *i#tre "ceste e*i6icii or 6i -"t" *e%"bi" c+#* eu #u oi m"i e:ist"222(1 5r$ #umero"se e*i6icii
se preco#i3" să 6ie termi#"te )#tre ./01 &i ./1E2 Hitler #u m"i co#t" *eci *ec+t pe c+!i" "#i *e i"!ă2 S"u$ m"i spu#e" el; „C+#*
oi părăsi "ceste locuri222 Nu m"i "m mult timp )#"i#te222(= C4i"r &i )# cerc restr+#s$ re6re#ul lui 6"orit *ee#ise; „N%o să m"i
trăiesc mult2 Am cre3ut )#tot*e"u#" că oi "e" timpul #eces"r pe#tru proiectele mele2 Căci trebuie să le re"li3e3 eu )#sumi2
8i#tre to!i succesorii mei$ #ici u#ul #u "re su6icie#tă e#er-ie pe#tru " 6"ce 6"!ă cri3elor c"re se co#ture"3ă l" ori3o#t2 Cee" ce
mi%"m propus trebuie re"li3"t$ &i "st" )# timpul pe c"re mi%. m"i )#-ă*uie să#ăt"te" me" tot m"i &ubre*ă2(
<e F m"i ./GJ$ Hitler &i%" re*"ct"t perso#"l test"me#tul7 test"me#tul politic &i%. *esc4isese *e9" l" 1 #oiembrie ./GD$ )#
pre3e#!" mi#istrului A6"cerilor E:ter#e &i " &e6ilor milit"ri "i Reic4ului$ c"li6ic+#*u%&i "stele%i pl"#uri *e cucerire *rept „le-"t
test"me#t"r pe#tru c"3ul *ecesului2(D I#timilor săi$ c"re er"u sili!i să "*ă$ #o"pte *e #o"pte$ i#si-#i6i"#te operete 6ilm"te &i să
"sculte i#termi#"bile tir"*e *espre Biseric" c"tolică$ *espre re!ete *e re-im "lime#t"r$ temple -rece&ti &i c+i#i ciobă#e&ti$ le
"scu#*e" c+t *e "* litter"m )&i lu" el isul *e *omi#"!ie mo#*i"lă2 Mul!i *i#tre 6o&tii lui col"bor"tori "u )#cerc"t$ m"i t+r3iu$ să
"cre*ite3e teori" *espre o mut"!ie c"re s%"r 6i petrecut cu Hitler )# cursul "#ului ./GJ$ &i să e:plice "st" pri#tr%o )#răută!ire "
stării să#ătă!ii lui$ c"u3"tă *e meto*ele ter"peutice "le lui Morell2 I#s" eu su#t *e părere că i#te#!iile &i proiectele lui Hitler "u
6ost$ *i#tot*e"u#"$ "cele"&i2 Bo"l" &i te"m" *e mo"rte #%"u 6ăcut *ec+t să%. *etermi#e să "ccelere3e pu#ere" lor )# "plic"re2
Num"i o opo3i!ie *ispu#+#* *e 6or!e superio"re "r m"i 6i putut să%i co#tr"c"re3e pl"#urile$ *"r$ )# ./GJ$ "ceste 6or!e #u *ă*e"u
#ici u# sem# *e i"!ă2 8impotriă$ succesele )#re-istr"te )# "#ul respecti .%"u )#cur"9"t să 6or!e3e &i m"i mult ritmul *e9" "lert
"l pre-ătirilor2
8e "ce"stă #eli#i&te i#terio"ră " lui Hitler se le-"$ cel pu!i# "&" mi se păre" mie$ &i 6ebrilit"te" cu c"re #e )mpi#-e" s"
-răbim termi#"re" lucrărilor2 L" i#"u-ur"re" &"#tierului$ s%" "*res"t mu#citorilor cu următo"rele cui#te; „Aici #u m"i "em
*e%" 6"ce cu ritmul "meric"#$ "ici "em *e9" ritmul -erm"#2 Am prete#!i" că eu pro*uc m"i mult *ec+t o"me#ii *e st"t *i# "&"%
3isele *emocr"!ii2 Cre* c" &i )# politică #oi impu#em "lt ritm$ &i$ *"că e posibil c" )# trei s"u p"tru 3ile să "#e:ăm u# st"t
Reic4ului$ "tu#ci trebuie să 6ie posibilă &i ri*ic"re" u#ui e*i6iciu )#tr%u#ul s"u *oi "#i2( U#eori mă )#treb totu&i *"că e:cesi" lui
p"siu#e pe#tru co#struc!ii #%"e" &i me#ire" să%i c"mu6le3e proiectele milit"re &i să "ru#ce pr"6 )# oc4ii opi#iei publice cu
terme#e *e re"li3"re &i pu#eri *e pietre *e temelie2
Cre* că er" pri# ./GJ$ l" Hotelul 8eutsc4er Ho6 *i# Nur#ber-2 Hitler orbe" *espre *"tori" 6iecărui" *e " #u spu#e *ec+t
lucruri pe )#!elesul tuturor2 <ri#tre cei pre3e#!i se -ăse" &i Reic4sleiterul <4ilip Bou4ler cu t+#ăr" lui so!ie2 Ace"st" " i#tere#it
spu#+#* că$ *esi-ur$ "seme#e" restric!ii #u%&i "u locul )# cercul #ostru$ pe#tru că pri#tre #oi #u e #ime#i c"re să #u 6ie )# st"re
să păstre3e u# secret )#cre*i#!"t *e ,u4rer2 Hitler i%" răspu#s r+3+#* &i "răt+#* spre mi#e; „Nime#i *e%"ici #u &tie să t"că$ "6"ră
*e u#ul2( 8"r *espre ee#ime#tele *i# lu#ile c"re "u urm"t #u *e l" el "m "6l"t2
L" F 6ebru"rie ./GJ$.%"m ă3ut pe com"#*"#tul suprem "l M"ri#ei *e Ră3boi$ Eric4 R"e*er$ tr"ers+#* s"l" m"re "
C"#cel"riei2 Er" p"li*$ buimăcit &i *e%"bi" se !i#e" pe picio"re2 Arăt" c" u# om -"t" să 6"că u# "t"c *e cor*2 A trei" 3i "m citit )#
3i"r că "u 6ost )#locui!i mi#istrul A6"cerilor E:ter#e$ o# Neur"t4$ cu o# Ribbe#trop$ i"r com"#*"#tul suprem "l Arm"tei$ o#
,ritsc4$ cu o# Br"uc4itsc42 Com"#*"me#tul suprem "l Ae4rm"c4tului$ e:ercit"t p+#ă "tu#ci *e 6el*m"re&"lul o# Blomber-$
" 6ost prelu"t *e Hitler perso#"l2 Oeitel er" #umit &e6 *e St"t%M"9or "l lui Hitler2
<e 6el*m"re&"lul o# Blomber- )l cu#o&te"m *e l" 5ber%s"l3ber-2 Er" u# om "m"bil &i 6o"rte *isti#s$ bucur+#*u%se *e u#
m"re presti-iu pe l+#-ă Hitler c"re$ p+#ă )# mome#tul c+#* .%" reoc"t$ )l tr"t"se cu o *elic"te!e ie&ită *i# comu#$ )# to"m#" lui
./GD$ l" )#*em#ul lui Hitler$ e#ise l" birourile mele *i# <"riser <l"t3 c" să "*ă pl"#urile &i m"c4etele proiectului berli#e32 A
răm"s circ" o oră$ m"#i6est+#* i#teres$ *"r #ecer+#* e:plic"!ii2 Er" )#so!it *e u# -e#er"l c"re$ l" 6iec"re cu+#t "l &e6ului$ *ă*e"
"prob"ti *i# c"p; Ail4elm Oeitel$ *ee#it ulterior cel m"i "propi"t col"bor"tor milit"r "l lui Hitler l" com"#*"me#tul superior
"l Ae4rm"c4tului2 I-#or"#t cum er"m )# m"terie *e ier"r4ie milit"ră$ )l lu"sem *rept "-4iot"#t "l lui Blomber-2
)# "cee"&i epocă$ -e#er"lul *e corp *e "rm"tă o# ,ritsc4$ pe c"re )#că #u%. cu#o&te"m$ m%" ru-"t să%i 6"c o i3ită l"
birourile *i# Be#*lerstr"sse2 8ori#!" lui *e " e*e" pl"#urile Berli#ului #u i3or" #um"i *i# curio3it"te2 Am )#ti#s sc4i!ele pe o
m"să m"re *e 9oc2 Rece &i *ist"#t$ " recept"t e:plic"!iile mele cu o sobriet"te milit"ră ce 6ri3" impolite!e"$ )#trebările pe c"re mi
le%" pus mi%"u 6ăcut impresi" că )#ce"rcă să "pro:ime3e )# ce măsur" o eolu!ie p"&#ică " situ"!iei po"te i#teres" u# Hitler
"bsorbit *e m"rile lui proiecte pe terme# lu#-2 8"r po"te că m%"m )#&el"t2
2Nici pe mi#istrul *e E:ter#e "l Reic4ului$ b"ro#ul o# Neur"t4$ #%"& pute" spu#e că%. cu#o&te"m$ )#tr%o 3i$ )# ./GD$ Hitler
s%" -+#*it că il" "cestui" #u este corespu#3ăto"re pe#tru obli-"!iile o6ici"le *eri+#* *i# 6u#c!i" *e mi#istru *e E:ter#e2 M%"
trimis l" *o"m#" o# Neur"t4 să%i propu# o e:ti#*ere import"#tă " ilei pe c4eltui"l" st"tului2 8upă ce mi%" "răt"t locui#!"$
*o"m#" o# Neur"t4 " co#c4is pe u# to# 6erm că$ *upă părere" ei &i " so!ului ei$ il" corespu#*e per6ect ceri#!elor &i că$ )#
co#seci#!ă$ mă ro"-ă să%i tr"#smit lui Hitler mul!umiri pe#tru o6ertă2 Acest re6u3 .%" i#*ispus pe Hitler$ c"re #u &i%" m"i
re)##oit propu#ere"2 8e *"t" "ce"st" ec4e" #obilime$ "răt+#* pri# )#să&i mo*esti" ei că e co#&tie#tă *e propri"%i "lo"re$ se
*ist"#!" 6ă!i& *e e:"-er"t" po6tă *e "6i&"re " #oilor stăp+#i2 8esi-ur$ #u "cel"&i lucru pot să%. spu# *espre Ribbe#trop$ c"re m%"
c4em"t l" Lo#*r" )# cursul erii lui ./G= *eo"rece *ore" să e:ti#*ă &i să re#oe3e "mb"s"*" -erm"#ă7 el oi" c" lucrările să 6ie
-"t" p+#ă l" ceremo#iile *e )#coro#"re " re-elui >eor-e "l Vl%le"$ 6i:"te pe#tru primă"r" lui ./GD7 i#te#%!io#" c"$ )#
perspecti" m"#i6estărilor publice ce urm"u să "ibă loc$ să impresio#e3e societ"te" lo#*o#e3ă pri# 6"stul &i lu:ul re&e*i#!ei s"le2
Ribbe#trop lăs" "mă#u#tele )# se"m" so!iei s"le2 5r$ "ce"st"$ co#sili"tă *e u# *ecor"tor *e l" „Atelierele reu#ite( *i# Mii#c4e#$
s%" *e*"t l" o "seme#e" or-ie "r4itectur"lă$ )#c+t m%"m sim!it *e prisos2 Atitu*i#e" lui Ribbe#trop 6"!ă *e mi#e " 6ost corectă2
Totu&i$ er" 6o"rte supăr"t c+#* prime" tele-r"me *e l" mi#istrul A6"cerilor E:ter#e$ *eo"rece le co#si*er" u# "mestec )#
treburile s"le2 Irit"t$ *ecl"r" sus &i t"re că politic" lui este pusă *e "cor* cu Hitler$ că el i%" )#cre*i#!"t perso#"l misiu#e" *e l"
Lo#*r"2
0F
Mul!i col"bor"tori politici "i lui Hitler$ *or#ici să "*ă st"tor#ici#*u%se rel"!ii bu#e cu A#-li"$ păre"u să pu#ă l" )#*oi"lă$
)#că *e "tu#ci$ c"p"cit"te" lui Ribbe#trop *e " -ăsi o solu!ie "cestei probleme$ )# to"m#" lui ./GD$ *r2 To*! " e6ectu"t )mpreu#ă
cu Lor* Aolto# o i3ită l" &"#tierele "utostră3ii2 Ulterior$ *r2 To*! #e%" rel"t"t că Lor* Aolto# )&i e:prim"se *ori#!"$ #eo6ici"lă$
să%. "*ă pe el$ To*!$ #umit "mb"s"*or l" Lo#*r" )# locul lui Ribbe#trop2 8upă părere" o"spetelui e#-le3$ cu "mb"s"*orul
"ctu"l$ rel"!iile *i#tre cele *ouă !ări #u "e"u să se "meliore3e #icio*"tă2 Am 6ăcut cele #eces"re c" lucrurile "ceste" să "9u#-ă
l" urec4e" lui Hitler2 8"r el #u " re"c!io#"t #icicum2
Cur+#* *upă #umire" lui Ribbe#trop c" mi#istru "l A6"cerilor E:ter#e$ Hitler " e#it cu propu#ere" c" ec4e" ilă "
mi#istrului *e E:ter#e să 6ie complet *emol"tă$ i"r p"l"tul ocup"t p+#ă "tu#ci *e pre&e*i#tele Reic4ului să 6ie tr"#s6orm"t$ pri#
e:ti#*ere$ )# re&e*i#!ă *e sericiu pe#tru #oul titul"r "l E:ter#elor2 Ribbe#trop " "ccept"t o6ert"2
Al *oile" ee#ime#t "l "cestui "#$ c"re )#e*er" c"r"cterul tot m"i precipit"t "l politicii lui Hitler$ .%"m trăit pe / m"rtie
./GJ$ )# s"lo#ul re&e*i#!ei berli#e3e " ,u4rerului2 Sc4"ub$ "*9ut"#tul$ "scult" l" r"*io *iscursul pe c"re c"#cel"rul "ustri"c
6e*er"l$ Sc4usc4#i--$ )l !i#e" l" I##sbrucN2 Hitler se retrăsese )# biroul perso#"l *e l" et"9ul )#t+i$ )# mo* i3ibil$ Sc4"ub "&tept"
ce" "#ume2 Lu" #oti!e$ )# timp ce Sc4usc4#i--$ *ee#i#* *i# ce )# ce m"i cl"r$ "#u#!" u# re6ere#*um pri# c"re$ spu#e" el$
trebuie c" poporul "ustri"c să se pro#u#!e pe#tru s"u co#tr" i#*epe#*e#!ei lui$ &i$ *rept )#c4eiere$ cl"m" către comp"trio!i$ cu
"cce#tul lui "ustri"c; „5"me#i$ e timpulP(
?i pe#tru Sc4"ub e#ise timpul să se *ucă "l%+rte9 l" Hitler2 )# clip" următo"re "u sosit )# m"re -r"b" >oebbels$ )# 6r"c$
&i >ori#-$ )# u#i6ormă *e -"lă2 ,useseră l" u# b"l "l se3o#ului berli#e37 ime*i"t *ispărură )# biroul lui Hitler *e l" primul et"92
8i# #ou "m "6l"t *i# 3i"re ce s%" )#t+mpl"t$ cu )#t+r3iere *e c+te" 3ile2 L" .G m"rtie$ trupele -erm"#e i#"*"seră Austri"2
Trei săptăm+#i m"i t+r3iu$ "m plec"t cu m"&i#" l" Vie#"$ pe#tru " pre-ăti s"l" >ării *e Nor*%Vest$ u#*e trebui" să se !i#ă o
m"re m"#i6est"!ie2 <retuti#*e#i$ )# or"&e &i s"te$ o"me#ii 6ăce"u seme# *e bu#%e#it m"&i#ilor -erm"#e2 L" Hotelul „Imperi"l(
*i# Vie#"$ m%"m i3bit *e reersul m"i pu!i# strălucitor "l eu6oriei A#sc4luss%ului2 Numero"se perso#"lită!i *i# „ec4iul Reic4($
c" *e pil*ă &e6ul <oli!iei berli#e3e$ co#tele Hell*or6$ e#iseră )# m"re -r"bă$ "tr"&i$ ei*e#t$ *e "bu#*e#!" *i# m"-"3i#e2 Au3e"i
*i# loc )# loc;
„Aici m"i -ăse&ti le#9erie bu#ă$ "colo cuerturi *i# l+#ă c+te rei222 Am *escoperit u# m"-"3i# cu lic4ioruri străi#e222(
Aceste 6r+#turi *e co#ers"!ie pri#se )# 4olul 4otelului mă sc+rbe"u2 M%"m măr-i#it l" cumpăr"re" u#ei bors"li#e2 Ce mă
prie"u pe mi#e to"te "ste"'
)#*"tă *upă "#e:"re" Austriei$ lui Hitler i s%" "*us o 4"rtă " Europei Ce#tr"le2 El le%" "răt"t i#timilor săi$ c"re%. "scult"u cu
lu"re%"mi#te$ că "cum Ce4oslo"ci" er" pri#să c" )#tr%u# cle&te2 C+!i" "#i m"i t+r3iu$ Hitler )#că m"i orbe" *e -estul
*e3i#teres"t "l lui Mussoli#i$ c"re%&i *ă*use "se#time#tul l" i#tr"re" trupelor -erm"#e )# Austri"2 Subli#ii#* că pri# "ce"st"
8ucele *oe*ise că este u# m"re om *e st"t$ el *ecl"r" că%i " răm+#e tot*e"u#" recu#oscător$ căci$ pe#tru It"li"$ solu!i" u#ei
Austrii%t"mpo# #eutre "r 6i 6ost pre6er"bilă2 <re3e#!" trupelor -erm"#e l" Bre##er$ cu timpul$ risc" să -ree3e i"!" politică
i#ter#ă l" Rom"2 Călători" *i# ./GJ " lui Hitler )# It"li" "e" să 6ie$ )#tr%u# "#umit se#s$ u# prim sem# "l recu#o&ti#!ei s"le2 8"r
er" bucuros$ )# e-"lă măsură$ să "*ă mo#ume#tele &i comorile "rtistice "le Romei &i "le ,lore#!ei2 I s%"u pre3e#t"t u#i6ormele$
*e u# 6"st pompos$ c"re 6useseră com"#*"te pe#tru escort" s"2 )i plăce" "cest 6"st2 <re6eri#!" "cor*"tă *e el 4"i#elor *e o
sobriet"te m"rc"tă "scu#*e" u# c"lcul !i#+#* *e psi4olo-i" m"selor; „Trebuie c" "#tur"9ul meu să "ibă ce" m"iestuos2 Ast6el
" 6i m"i 6r"p"#tă mo*esti" prete#!iilor mele2( C"m peste u# "#$ Hitler .%" )#sărci#"t pe *ecor"torul Be##o o# Are#t$ c"re$
p+#ă "tu#ci$ *ese#"se *ecoruri *e operă &i *e operetă$ să cree3e u#i6orme #oi pe#tru corpul *iplom"tic2 Lui Hitler )i plăce"u
6r"curile cu bro*erii "urii2 8"r 3e6lemi&tii er"u *e părere că „"st" "r"tă c"%# Lili"cul(2 C+t prie&te *ecor"!iile$ "r 6i 6ăcut &i ele
se#3"!ie pe orice sce#ă2 8rept pe#tru c"re .%"m poreclit pe Are#t „ti#ic4i-iul celui *e "l treile" Reic4(2
L" )#to"rcere" *i# It"li"$ ,u4rerul &i%" re3um"t impresiile "st6el; „Ce bi#e că #%"em mo#"r4ie &i că #u i%"m "scult"t pe cei
c"re oi"u să%mi b"-e pe -+t mo#"r4i"P Să%i 6i ă3ut pe li#-ăii ăi" *e l" curte &i etic4et" *e "coloP 8e #eco#ceputP ?i 8ucele$ tot
timpul )# pl"#ul *i# sp"teP L" m"să s"u l" tribu#ă$ 6"mili" re-"lă "re mereu locurile cele m"i bu#e2 8ucele$ c"re este totu&i
"*eăr"tul repre3e#t"#t "l st"tului$ stăte" *ep"rte$ )# sp"te2( Hitler "e"$ c" &e6 *e st"t$ "cel"&i r"#- c" &i re-ele2 Co#6orm
protocolului$ Mussoli#i #%"e" *ec+t r"#- *e prim%mi#istru2
8upă călători" )# It"li"$ s%" sim!it obli-"t să%i pre-ăte"scă lui Mussoli#i o primire *eosebită2 A *ispus c"$ *upă
tr"#s6orm"re" ei )# c"*rul restructurării urb"#e$ A*ol6 Hitler%<l"t3 *i# Berli# să *ei#ă Mussoli#i%<l"t3J2 8esi-ur$ *upă părere"
lui$ clă*irile mo*er#e *i# „epoc" sistemului( 6ăcuseră *i# "r4itectur" "cestei pie!e ce" oribil$ *"r$ spu#e" el; „8"că "ce"stă
<i"!ă A*ol6 Hitler " 6i rebote3"tă <i"!" Mussoli#i$ m"i )#t+i mă *eb"r"se3 *e "&" ce" &i$ )# "l *oile" r+#*$ se c4e"mă că%i 6"c
8ucelui o m"re o#o"re ce*+#*u%i locul meu2 Am *ese#"t eu )#sumi sc4i!" u#ui mo#ume#t Mussoli#i2( Lucrurile s%"u oprit )#să
"ici2 5r*i#ul cu priire l" re"me#"9"re" pie!ei #u s%" m"i e:ecut"t2
8r"m"ticul "# ./GJ s%" sol*"t$ )# cele *i# urm"$ cu "cor*ul *i#tre Hitler &i puterile occi*e#t"le prii#* ce*"re" u#or m"ri
păr!i *i# Ce4oslo"ci"2 C+te" săptăm+#i )#"i#te$ pri# *iscursurile !i#ute l" Co#-resul *e l" Niir#ber-$ 6ăc+#* pe călău3"
m+#i"tă " #"!iu#ii s"le &i sus!i#ut *e "pl"u3ele 6re#etice "le p"rti3"#ilor$ el )#cerc" s" co#i#-ă străi#ăt"te"$ "6l"tă pe recep!ie$
că #u%. sperie #ici perspecti" u#ui ră3boi2 Mu*ec+#* retrospecti$ #u ă* )# "ce"st" *ec+t o e#ormă m"#eră *e i#timi*"re$ "
cărei e6ic"cit"te o test"se *e9"$ l" o sc"ră m"i re*usă$ cu prile9ul )#tree*erii s"le cu Sc4usc4#i--2 <e *e "ltă p"rte$ )i plăce" c"$
pri# *ecl"r"!ii *e i#te#!ie 6ăcute )# public$ să%&i 6i:e3e o 6ro#tieră *e l" c"re$ *i# co#si*ere#te *e presti-iu$ să #u m"i po"tă *"
)#"poi2
Sus!i#+#* că lucrurile eolue"3ă i#eluct"bil spre u# "#umit *e3#o*ăm+#t$ )i 6ăce" c4i"r &i pe col"bor"torii săi cei m"i
"propi"!i să #u m"i "ibă #ici o )#*oi"lă cu priire l" *ispo#ibilit"te" lui pe#tru u# ră3boi2 ?i "ce"st" )# ciu*" 6"ptului că #u
permite" #ici o priire străi#ă )# 6orul i#tim "l i#te#!iilor s"le2 8ecl"r"!iile ră3boi#ice .%"u impresio#"t c4i"r &i pe BriicN#er$
"*9ut"#tul său cu st"-iu )#*elu#-"t2 Er" )#tr%o 3i *e septembrie " "#ului ./GJ$ )# timpul Co#-resului *e l" Nur#ber-2 ?e*e"m pe
0G
u#ul *i#tre 3i*urile c"stelului7 )# 6"!" #o"stră se )#ti#*e"$ )# lumi#" *ulce " u#ui so"re "utum#"l$ ec4iul or"&$ "coperit *e u# ăl
*e 6um2
Abătut$ BriicN#er mi%" spus; „<o"te că e ultim" *"tă c+#* e*em "ce"stă prieli&te "t+t *e p"&#ică2 Nu%i e:clus c" )# cur+#*
să "em ră3boi2(
,"ptul că ră3boiul$ pe c"re%. pro6e!e" BrucN#er$ " putut 6i )#că o *"tă eit"t se e:plică m"i mult pri# "titu*i#e" co#cili"#tă
" puterilor occi*e#t"le *ec+t pri# re!i#ere" lui Hitler2 Ab"#*o#"re" re-iu#ii su*ete )# 6"o"re" >erm"#iei s%" să+r&it sub
priirile u#ei lumi )#-ro3ite &i "le p"rti3"#ilor săi$ *e%"cum tot"lme#te co#i#&i *e i#6"ilibilit"te" ,u4rerului2
,orti6ic"!iile *e l" 6ro#tier" ce4ă "u st+r#it uimire" -e#er"lă2 Spre surpri#*ere" speci"li&tilor$ tirurile *e probă "u "răt"t că
"rmele pe c"re trebui" să le 6olosim )mpotri" ce4ilor #%"e"u e6ic"cit"te" sco#t"tă2 Hitler s%" *us el )#su&i l" ec4e" 6ro#tieră
c" să%&i 6"că o im"-i#e *espre i#st"l"!iile 6orti6ic"te &i s%" )#tors impresio#"t2 Co#st"t+#* că er"u *e o soli*it"te surpri#3ăto"re$
"+#* u# "mpl"s"me#t "les cu o e:tr"or*i#"ră iscusi#!ă &i o e&"lo#"re 6o"rte "*+#că$ -r"!ie u#ei rem"rc"bile măiestrii )#
6olosire" tere#ului$ el " *ecl"r"t; „)# c"3ul u#ei "părări )#*+r9ite$ cucerire" "cestor 6orti6ic"!ii "r 6i 6ost 6o"rte -reu *e re"li3"t &i
#e%"r 6i cost"t mult s+#-e2 ?i i"tă că "m pus m+#" pe ele 6ără să ărsăm o picătură *e s+#-e2 8"r u# lucru e si-ur; #u oi m"i
permite #icio*"tă c" ce4ii să co#strui"scă o #ouă li#ie *e "păr"re2 Ce e:cele#tă po3i!ie *e por#ire "em "cumP Am trecut
mu#!ii2 Su#tem *e9" )# ăile Boemiei2(
L" .E #oiembrie$ )# *rum spre birou$ "m trecut pri# 6"!" rui#elor )#că 6ume-+#*e "le si#"-o-ii *i# Berli#2 Er" "l p"trule"
*i# &irul -r"elor ee#ime#te c"re "e"u să%&i pu#ă pecete" pe ultimul "# *e p"ce2 Ami#tire" "celei im"-i#i răm+#e$ &i "stă3i$
u#" *i#tre cele m"i *eprim"#te e:perie#!e "le ie!ii mele$ *eo"rece l" prieli&te" o6erită )# "ce" 3i *e ,"s"#e#str"sse m%" &oc"t$
)#"i#te *e to"te$ eleme#tul *e *e3or*i#e; -ri#3i c"rbo#i3"te$ păr!i *e 6"!"*ă prăbu&ite$ 3i*uri c"lci#"te$ im"-i#i premo#itorii "le
celor pe c"re$ )# co#*i!iile ră3boiului$ "e" să le o6ere "pro"pe )#tre"-" Europă2 8"r lucrul cel m"i 3-u*uitor mi s%" părut " 6i
re*e&tept"re" politică " „stră3ii(2 >e"murile sp"rte "le itri#elor *er"#9"u$ )# primul r+#*$ sim!ul *e or*i#e "l bur-4e3ului *i#
mi#e2
Nu%mi *ă*e"m se"m" pe "tu#ci că er" orb" *e ce" m"i mult *ec+t *e sp"r-ere" u#or -e"muri &i că$ )# "ce" #o"pte$ Hitler
trecuse$ pe#tru " p"tr" o"ră )# cursul "#ului ./GJ$ Rubico#ul$ 6ăc+#* ireersibil *esti#ul Reic4ului său2 Am sim!it eu o"re$ 6ie &i
#um"i pe#tru o clipă$ că )#cepe" ce" c"re "e" să se termi#e cu #imicire" u#ei păr!i " poporului #ostru' C"re "e" să%mi
mo*i6ice &i subst"#!" mor"lă' Nu &tiu2
Cele )#t+mpl"te m%"u lăs"t m"i *e-r"bă i#*i6ere#t$ "titu*i#e moti"tă &i *e 6"ptul că Hitler )&i e:prim"se u# "#umit re-ret$
spu#+#* că el #%"r 6i rut "seme#e" e:cese2 <ăre" că )#ce"rcă o "#umită 9e#ă2 M"i t+r3iu$ )# cerc restr+#s$ >oebbels " lăs"t să se
)#!ele"-ă că el " 6ost i#i!i"torul "celei #op!i si#istre &i mo#struo"se2 Cre* c" este 6o"rte posibil să 6i pus u# Hitler &oăitor )# 6"!"
6"ptului )mpli#it$ pe#tru "%. 6or!" să "c!io#e3e2
Am 6ost tot*e"u#" surpri#s să co#st"t c+t *e pu!i#e urme "u lăs"t "supr" me" rem"rcile "#tisemite "le lui Hitler2 5
)#to"rcere )# timp )mi permite să recompu#$ *i# eleme#tele )#că ii "le "mi#tirilor$ u# t"blou " cee" ce mă 6r"p" )# epoc"
respectiă; #eco#cor*"#!" *i#tre Hitler$ cel re"l$ &i im"-i#e" pe c"re mi%"r 6i plăcut s%o "m *espre el$ )#-ri9or"re" prici#uită *e
să#ăt"te" lui tot m"i &ubre*ă$ sper"#!" )#tr%o "te#u"re " luptei *use )mpotri" bisericii$ "#u#!"re" u#or proiecte "le căror scopuri
mi se păre"u utopice$ 6el &i 6el *e curio3ită!i7 *"r ur" #utrită *e Hitler 6"!ă *e erei mi se păre"$ "tu#ci$ "t+t *e )# 6ire" lucrurilor$
)#c+t "cest rese#time#t #u mă "păs"2
?ti"m că su#t "r4itectul lui &i "t+t" tot2 Ee#ime#tele ie!ii politice #u mă prie"u2 Nu 6ăce"m *ec+t să le "si-ur *ecoruri
impresio#"#te2 Hitler mă )#tăre" 3il#ic )# "ce"stă "titu*i#e$ "tră-+#*u%mă "pro"pe )# e:clusiit"te )# probleme *e "r4itectură7 )#
plus$ "r 6i 6ost pre3um!ios *i# p"rte" me"$ c" #ou%e#it$ cu u# st"-iu *estul *e re*us$ să )#cerc să p"rticip l" *e3b"terile politice2
Mă sim!e"m *ispe#s"t *e obli-"!i" u#ei luări *e po3i!ie2 8e "lt6el$ !elul e*uc"!iei #"!io#"l%soci"liste er" sep"r"re" s6erelor *e
preocup"re7 "st6el$ *i# p"rte" me" se "&tept" să mă limite3 l" *ome#iul meu; co#struc!i"2 Memoriul pe c"re i .%"m "*res"t lui
Hitler )# "#ul ./00 "r"tă că ilu3i" *e c"re mă cr"mpo#"m "ti#-e" limitele -rotescului2 Acolo "6irm"m; „S"rci#" pe c"re o "m *e
)#*epli#it este o s"rci#ă "politică2 M%"m sim!it bi#e )# mu#c" me" "t+t timp c+t perso"#" &i "ctiit"te" mi%"u 6ost 9u*ec"te
#um"i )# 6u#c!ie *e re3ult"tele ob!i#ute2(
Totu&i$ "ce"stă *elimit"re er"$ )# 6o#*$ #eese#!i"lă2 E" )mi p"re "stă3i simptom"tică pe#tru e6ortul 6ăcut *e mi#e c" s"
păstre3 #e"ti#să im"-i#e" i*e"li3"tă pe c"re o "e"m *espre Hitler2 Nu oi"m să "*mit m"cul"re" ei cu tr"#spu#ere" )# 6"pt "
"celor slo-"#uri "#tisemite ce se pute"u citi l" i#tr"re" )# s"te &i " "celor *ecl"r"!ii c"re co#stitui"u tem" co#ers"!iilor #o"stre
*e l" ce"i#ărie$ )# ese#!ă$ #%"e" #ici o import"#!ă ci#e mobili3"se plebe" co#tr" si#"-o-ilor &i " m"-"3i#elor ereie&ti$ #ici
*"c" "c!iu#ile respectie "useseră loc l" i#sti-"re" s"u #um"i cu "prob"re" lui Hitler2
I# "#ii *e *upă eliber"re" me" *e l" Sp"#*"u$ mi s%"u tot pus )#trebări căror" eu )#sumi "m )#cerc"t să le răspu#*$ si#-ur%
si#%-urel )# celul" me"$ timp *e *ouă3eci *e "#i; i#terlocutorii *ore"u să "6le ce &ti"m *espre persecut"re"$ *eport"re" &i
e:termi#"re" ereilor$ ce "r 6i trebuit să &tiu &i ce co#clu3ii tr"- *espre propri" me" "titu*i#e2
Nu m"i *"u răspu#sul pri# c"re "m )#cerc"t "t+t" reme să%I s"tis6"c pe cei c"re%mi pu#e"u )#trebări$ *"r$ )# primul r+#*$ pe
mi#e )#sumi7 "*ică #u m"i c"ut o 9usti6ic"re )# 6"ptul că$ )# siste mul lui Hitler$ c" )# orice re-im tot"lit"r$ i3ol"re" &i$ pri#
urm"re$ )#co#9ur"re" cu u# 3i* protector cresc pe măsură ce po3i!i" pe c"re o ocupi *ei#e m"i import"#tă7 că te4#icit"te"
cresc+#*ă " meto*elor *e "s"si#"re re*uce #umărul "s"si#ilor$ mic&or+#*u%!i$
)# "cel"&i timp$ posibilit"te" *e " te !i#e l" cure#t cu tot ce se )#t+mplă7 că secretom"#i" sistemului cree"3ă -r"*e *e i#i!iere
&i$ *eci$ )i *ă 6iecărui" oc"3ii *e "%&i 6eri co#&tii#!" *e co#t"ctul cu re"lit"te" i#um"#ului2
Re6u3 să m"i *"u to"te "ceste răspu#suri$ pe#tru că le pu# pe "cel"&i pl"# cu )#cerc"re" *e " e:plic" ee#ime#tele )#
m"#ieră "ocă!e"scă2 8esi-ur$ po3i!i" me" *e 6"orit &i$ m"i t+r3iu$ postul *e mi#istru$ u#ul *i#tre cele m"i i#6lue#te "le
re-imului$ mă i3ol"u7 *esi-ur$ comp"rtime#t"re" -+#*irii )# s6ere *e compete#!ă *isti#cte o6erise "r4itectului$ c" &i mi#istrului
Arm"me#tului$ #umero"se porti!e *e scăp"re7 *esi-ur$ #%"m sesi3"t ese#!" " cee" ce )#cepuse )# "ce" #o"pte *e / spre .E
00
#oiembrie ./GJ &i "e" să se termi#e cu Ausc4Bit3 &i M"i*"#eN2 I3ol"re" me"$ lăr-ime" porti!elor mele *e scăp"re &i -r"*ul *e
#e&tii#!ă )# c"re mă "6l"m$ to"te p+#ă l" urmă er"u *etermi#"te *o"r *e mi#e2
8e "cee"$ "stă3i &tiu că$ tortur+#*u%mă cu e:"me#ele mele *e co#&tii#!ă$ )mi pu#e"m )#treb"re" )#tr%u# mo* tot "t+t *e 6"ls
c" &i curio&ii pe c"re i%"m )#t+l#it )#tre timp2 8"că "m &tiut s"u #%"m &tiut$ c+t *e mult s"u c+t *e pu!i# "m &tiut$ su#t c4estiu#i
c"re )&i pier* orice import"#!ă$ c+#* mă -+#*esc ce lucruri )#-ro3ito"re "r 6i trebuit să &tiu si ce co#seci#!e "r 6i trebuit să tr"-$
)# mo*ul cel m"i 6iresc$ *i# pu!i#ul pe c"re%. &ti"m2 Cei c"re%mi pu# "ceste )#trebări "&te"ptă$ )# 6o#*$ c" eu să mă 9usti6ic2 8"r
eu #u%mi scriu "polo-i"2
L" / i"#u"rie ./G/$ trebui" c" #ou" C"#cel"rie să 6ie -"t"2 L" D i"#u"rie$ Hitler " sosit l" Mii#c4e#2 Se e*e" că er" pli# *e
#erăb*"re &i se "&tept"se să -ăse"scă u# 6ur#ic"r *e meseri"&i &i bri-ă3i *e cură!ire " tere#ului2 ,iec"re cu#o"&te 6ebrilit"te" cu
c"re$ )# "9u#ul pre*ării u#ei clă*iri$ se *emo#te"3ă sc4elele$ se )#lătură pr"6ul &i molo3ul$ se )#ti#* coo"rele &i se "-"!ă
t"blourile2 8"r Hitler se )#&el"se2 Noi #e lu"serăm *e l" )#ceput o m"r9ă *e c+te" 3ile$ *e c"re )#să #%"m "ut #eoie$ 6ii#* -"t"
cu p"tru3eci &i opt *e ore )#"i#te" *"tei 6i:"te2 C+#* " e#it să "*ă i#terio"rele$ "r 6i putut să se "&e3e l" m"s" lui *e lucru &i să
)#ce"pă să re3ole probleme *e st"t2
Clă*ire" .%" impresio#"t 6o"rte mult2 Nu " eco#omisit elo-iile l" "*res" „-e#i"lului Ar4itect($ 6ăc+#* "ce"st"$ co#tr"r
obiceiului său$ *e 6"!ă cu mi#e2 8"r 6"ptul că reu&isem să termi# cu *ouă 3ile m"i *ereme mi%" "*us 6"im" *e m"re
or-"#i3"tor2
Cee" ce%i plăce" lui Hitler )# mo* *eosebit er" lu#-ime" *rumului pe c"re )l "e"u *e p"rcurs o"spe!ii o6ici"li &i *iplom"!ii
)#"i#te *e " "9u#-e l" s"l" *e recep!ii2 Nu )mpărtă&e" )#să preocup"re" me" prii#* pl"#&eul *i# m"rmură lustruită$ pe c"re
co#si*er"m #eces"r să%. "coperim cu u# coor2 „E 6o"rte bi#e "&"2 Trebuie c" *iplom"!ii să &tie să se mi&te pe tere# "lu#ecos($
mi%" spus el2
S"l" *e recep!ii i s%" părut pre" mică &i " *"t or*i# să 6ie mărită *e trei ori2 L" )#ceputul ră3boiului$ pl"#urile "cestei
e:ti#*eri er"u -"t"2 <e#tru biroul lui$ )# sc4imb$ " "ut #um"i cui#te *e *epli#ă s"tis6"c!ie2 I%" plăcut )# mo* speci"l o i#t"rsie
c"re%i )mpo*obe" m"s" *e lucru repre3e#t+#* o s"bie pe 9umăt"te sco"să *i# te"că; „,o"rte bi#e$ 6o"rte bi#eP C+#* *iplom"!ii
"&e3"!i l" m"să )# 6"!" me" o or e*e"$ or )#ă!" s" se te"mă2( 8i# p"#ourile lor "urite$ 6i:"te *e"supr" celor p"tru u&i "le
)#căperii$ cele p"tru irtu!i; „)#!elepciu#e"($ „<ru*e#!"($ „Br"ur"( &i „8rept"te"( prie"u )# 9os$ către el2 Nu &tiu cum )mi
e#ise "ce"stă i*ee2 8ouă sculpturi *e Ar#o BreNer 6l"#c"u$ )# s"l" rotu#*ă$ port"lul ce *uce" spre -"leri" m"re$ u#"
repre3e#t+#* „Temer"rul( &i ce"l"ltă „)#!eleptul(2.E Ace"stă i#*ic"!ie$ m"i *e-r"bă p"tetică " priete#ului meu BreNer$ "mi#ti#*
*e #ecesit"te" re6lec!iei )#"i#te" oricărui "ct *e )#*ră3#e"l"$ c" &i propri" me" compo3i!ie "le-orică i#it+#* l" culti"re"$
"lături *e cur"9$ &i " celorl"lte trei irtu!i$ er"u #u #um"i *o"*" u#ei #"ie supr""precieri " puterii mobili3"to"re "
recom"#*ărilor "rti&tilor$ ci &i " u#ei "#umite #eli#i&ti pe c"re #e%o i#spir"u pericolele ce pl"#"u "supr" re"li3ărilor #o"stre2
5 m"să m"re$ "coperită cu o pl"că -re" *e m"rmură$ se "6l"$ *eoc"m*"tă 6ără rost$ l" 6ere"stră$ )#cep+#* *i# ./00$ e" "
serit l" &e*i#!ele *e S!"t%M"9or2 Aici se )#ti#*e"u 4ăr!ile milit"re c"re #u "răt"u *ec+t r"pi*" )#"i#t"re " "*ers"rilor occi*e#t"li
&i orie#t"li )# "*+#cul Reic4ului -erm"#2 Aici s%"u *erul"t ultimele &e*i#!e milit"re pe c"re Hitler le%" !i#ut l" supr"6"!ă7
următo"rele s%"u !i#ut l" .1E *e metri "*+#cime$ sub m"i mul!i metri *e beto#2
8e "seme#e"$ i%" plăcut s"l" Co#siliului *e Mi#i&tri$ c"re "e"$ *i# co#si*ere#te *e "custică$ l"mbriuri *i# lem#7 e" #%" 6ost
6olosită )#să #icio*"tă )# scopul pe#tru c"re 6usese co#cepută2 C+te u# mi#istru mă ru-" să%i ob!i# *e l" Hitler permisiu#e" să%&i
"*ă măc"r o *"tă s"l" „s"(2 Hitler "prob" "cest lucru$ "&" că$ u#eori$ c+te u# mi#istru e#e" să co#temple )# tăcere locul pe
c"re #u%. ocup"se #icio*"tă$ m"rc"t *e o m"p" m"re *i# piele "lb"stră$ "+#* -r""t cu litere *e "ur #umele titul"rului2
C" să se po"tă respect" terme#ele 6o"rte str+#se$ se "#-"9"seră 0 1EE *e lucrători$ cu u# re-im *e mu#că )# *ouă sc4imburi2
L" "ce&ti" se m"i "*ău-"u c+te" mii c"re$ răsp+#*i!i )# to"tă !"r"$ co#6ec!io#"u *ierse eleme#te2 Cu to!ii % pietr"ri$ t+mpl"ri$
3i*"ri$ i#st"l"tori &i "l!i meseri"&i % "u 6ost i#it"!i să i3ite3e clă*ire" termi#"tă2 Impresio#"!i$ "u p"rcurs s"lă cu s"lă2
L" <"l"tul Sporturilor$ Hitler le%" orbit )# "ce&ti terme#i; „Eu su#t "ici repre3e#t"#tul poporului -erm"#P C+#* primesc pe
ci#e" l" C"#cel"rie$ #u A*ol6 Hitler este cel c"re prime&te$ ci ,u4rerul #"!iu#ii -erm"#e2 ?i "st6el$ #u eu su#t cel c"re%.
prime&te$ ci #"!iu#e" -erm"#ă este "cee" c"re%. prime&te pri# mi#e2 I"tă *e ce re"u c" )#căperile să răspu#*ă "cestei s"rci#i2
,iec"re " co#tribuit l" ri*ic"re" u#ui e*i6iciu c"re " re3ist" secolelorU&i " orbi *espre epoc" #o"stră2 <rimul e*i6iciu "l #oului
m"re Reic4 -erm"#P(
8upă%m"s" )#treb" "*ese" *"că er" ci#e" *i#tre o"spe!i c"re )#că #%" ă3ut C"#cel"ri" Reic4ului$ 6ii#* bucuros c+#* "e"
posibilit"te" să o "r"te cui"2 Se 6olose" *e o "seme#e" oc"3ie pe#tru "%&i *emo#str"$ )# 6"!" i3it"torilor uimi!i$ c"p"cit"te" *e "
re!i#e *"te &i ci6re2 I#tr%o 3i m%" )#treb"t; „Ce lu#-ime "re s"l" "ce"st"' Ce )#ăl!ime'( )#curc"t$ "m ri*ic"t *i# umeri$ căci #u
&ti"m$ *"r el mi%" spus *ime#siu#ile2 Er"u e:"cte2 Ace"stă *emo#str"!ie " *ee#it trept"t u# truc$ pe#tru că$ )# scurt timp$ m%"m
6"mili"ri3"t &i eu cu ci6rele2 8"r cum er" i3ibil că 9ocul )l "mu3"$ co#ti#u"m să respect co#e#!i"2
Hitler m%" cople&it cu o#oruri; " *"t pe#tru col"bor"torii mei cei m"i "propi"!i u# *e9u# l" re&e*i#!" lui perso#"lă$ " scris u#
"rticol pe#tru o c"rte *espre C"#cel"rie$ mi%" "cor*"t „i#si-#" *e "ur " p"rti*ului( &i mi%" *ăruit$ cu c+te" cui#te timi*e$ u#"
*i#tre "cu"relele *i# perio"*" s" *e ti#ere!e2 <ict"tă )# ./E/$ )# "#ii cei m"i sumbri "i e:iste#!ei lui$ "cu"rel" )#6ă!i&" o biserică
-otică repro*usă cu o răb*"re$ cu o preci3ie &i cu o pe*"#terie e:treme2 Lucr"re" #u ă*e&te #ici o emo!ie perso#"lă$ #ici o
eră " trăsăturilor2 Lips" *e perso#"lit"te #u ră3b"te #um"i *i# m"#ier" *e " pict"$ ci &i *i# "le-ere" obiectului$ *i# culorile
pl"te$ *i# perspecti" #epercut"#tă$ c"re p"re să 6ie c"r"cteristică pe#tru prim" perio"*ă " lui Hitler; to"te "cu"relele *i# "ce"stă
epocă su#t 6ără su6let$ i"r t"blourile sol*"tului *e le-ătură *i# primul ră3boi mo#*i"l$ 6ără perso#"lit"te2 El #%" "ut co#&tii#!"
propriei lui "lori *ec+t mult m"i t+r3iu2 Cele *ouă sc4i!e )# pe#i!ă$ )#6ă!i&+#* M"rele 8om &i Arcul *e Trium6 *i# Berli#$
*ese#"te )# 9urul lui ./F1$ st"u mărturie "cestei sc4imbări2 Kece "#i m"i t+r3iu$ *ese#" )# 6"!" me" cu o m+#ă e#er-ică$
"coperi#* 4+rti" cu m"i multe str"turi succesie *e creio# "lb"stru &i ro&u$ p+#ă c+#* pri#*e" 6orm" pe c"re o "e" )# c"p2 8"r
01
c4i"r &i )# epoc" "ce"st" se m+#*re" cu p"li*ele "cu"rele "le ti#ere!ii s"le$ &i *ărui" "*ese" c+te u#"$ )# sem# *e "preciere
*eosebită2
8e *ece#ii se pute" e*e" )# C"#cel"ri" Reic4ului u# bust *i# m"rmură "l lui Bism"rcN$ *"tor"t lui Rei#4ol* Be-"s2 Cu
c+te" 3ile )#"i#te *e i#"u-ur"re$ )# timpul mutării$ bustul " că3ut pe 9os &i " răm"s 6ără c"p2 Am ă3ut )# "st" u# sem# *e rău
"u-ur2 Cum "u3isem$ *i# rel"t"re" lui Hitler$ poeste" cu ulturul imperi"l c"re că3use *e pe 6ro#to#ul Hotelului <o&telor c4i"r
)# 3iu" )#ceperii primului ră3boi mo#*i"l$ i%"m "scu#s "cci*e#tul$ cer+#*u%i lui BreNer să 6"că o copie e:"ctă$ pe c"re "m 6rec"t%
o cu ce"i c" s%o p"ti#ăm2
)# *iscursul *e9" me#!io#"t$ Hitler " *ecl"r"t cu *epli#ă si-ur"#!ă *e si#e; „Cee" ce "re )# e" mi#u#"t "ctiit"te" *e
co#struc!ii este 6"ptul că re3ult"tele mu#cii se m"teri"li3e"3ă )#tr%u# mo#ume#t2 Acest" *ure"3ă$ este "ltce" *ec+t o perec4e *e
ci3me c"re su#t &i ele re3ult"tul u#ei mu#ci$ *"r pe c"re le 6olose&ti u# "#%*oi$ pe#tru c" "poi să le "ru#ci2 U# mo#ume#t răm+#e
)# picio"re &i " purt" mărturie peste secole *espre to!i "cei" c"re "u co#tribuit l" )#ăl!"re" lui2( L" .F i"#u"rie ./G/$ Hitler
i#"u-ur" "ce"stă #ouă clă*ire$ co#cepută să *ure3e sute *e "#i$ primi#*$ )# M"re" S"lă$ corpul *iplom"tic e#it să "sculte
mes"9ul *e A#ul Nou2
?"i3eci &i ci#ci *e 3ile *upă i#"u-ur"re$ l" .1 m"rtie ./G/$ .%" co#*us pe pre&e*i#tele st"tului ce4oslo"c )# #oul c"bi#et
*e lucru2 I# "ce"stă )#căpere s%" co#sum"t "ce" tr"-e*ie$ )#cepută #o"pte"$ pri# supu#ere" lui H"c4"$ &i termi#"tă )# 3ori$ pri#
ocup"re" !ării s"le2 M"i t+r3iu Hitler #e%" rel"t"t; „)# cele *i# urmă .%"m prelucr"t )# "&" 6el$ )#c+t bătr+#ul$ cu #erii l" păm+#t$
" 3is că sem#e"3ă7 *"r tocm"i )# mome#tul "cel" " 6ăcut u# "t"c *e i#imă$ )# c"mer" eci#ă$ *octorul Morell i%" 6ăcut o i#9ec!ie
c"re )#să " 6ost mult pre" e6ic"ce2 H"c4" " *ee#it pre" ioi &i #u " m"i rut să sem#e3e7 *"r p+#ă l" urmă #u mi%" re3ist"t2(
8upă &"pte3eci &i opt *e lu#i$ l" .= iulie ./01$ Ai#sto# C4urc4ill " i3it"t C"#cel"ri"; „)# 6"!" C"#cel"riei "m -ăsit "*u#"tă
o m"re mul!ime *e o"me#i2 To!i m%"u "cl"m"t$ cu e:cep!i" u#ui bătr+# c"re *ă*e" *i# c"p *e3"prob"tor2 8emo#str"!i" m%"
mi&c"t l" 6el *e mult c" &i 6e!ele supte &i 4"i#ele tocite "le o"me#ilor2 I#tr+#* )# C"#cel"rie$ "m umbl"t )#*elu#- pe cori*o"rele
&i pri# sălile *istruse2(..
<u!i# *upă "cee"$ clă*ire" " 6ost *emol"tă2 M"rmur" &i pietrele "u co#stituit m"teri"l *e co#struc!ie pe#tru mo#ume#tul
ru&ilor "6l"t )# p"rcul TreptoB *i# Berli#2

C"pitolul / 5 KI LA CANCELARIA REICHULUI
)# C"#cel"ri" Reic4ului$ l" *e9u#$ Hitler "*mite" )#tre p"tru3eci &i ci#ci3eci *e perso"#e$ si#-ur" co#*i!ie 6ii#* să%l
co#t"cte3i tele6o#ic pe "*9ut"#tul ,u4rerului c" să%!i "#u#!i sosire"2 8e obicei$ er" orb" *e >"uleiteri &i Reic4sleiteri$ *e c+!i"
mi#i&tri &i$ )# s6+r&it$ *e c+!i" i#timi2 8"r$ )# "6"ră *e o6i!erii *e or*o#"#!ă "i Ae4rm"c4tului$ "l!i o6i!eri #u e#e"u "ici2 8e m"i
multe ori "*9ut"#tul Sc4mu#*t i#sist"se pe l+#-ă Hitler să i#ite l" m"să &e6i milit"ri$ )#să re6u3"se *e 6iec"re *"tă2 <o"te că #u
oi" să%&i "*ă ec4ii col"bor"tori pu&i )# situ"!i" *e " 6i tr"t"!i cu superiorit"te *e către u#ii membri "i corpului o6i!eresc2
Ae"m si eu "cces liber l" "p"rt"me#tul lui Hitler$ &i #u o *"tă "m 6ăcut u3 *e "ce"stă lumi#ă er*e2 <oli!istul *e l" i#tr"re"
)# -r"*i#ă )mi cu#o&te" m"&i#" &i%mi *esc4i*e" portier" 6ără "lte 6orm"lită!i2 8upă ce p"rc"m )# curte$ mă *uce"m )#
"p"rt"me#t2 Re"me#"9"t *e Troost$ "cest" se "6l" )# *re"pt" #oii C"#cel"rii$ 6ii#* le-"t *e e" pri#tr%o -"lerie2
,u#c!io#"rul SS *i# -"r*" perso#"lă " lui Hitler mă s"lut" c" pe o ec4e cu#o&ti#!ă2 <re*"m pl"#&ele cu *ese#e &i i#tr"m
"poi$ c" u#ul *e%"i c"sei$ )#tr%u# s"lo# sp"!ios2 E:ist"u "colo *ouă -rupuri *e sc"u#e 6o"rte co#6ort"bile7 pere!ii "lbi 6useseră
*ecor"!i cu t"piserii$ i"r p"r*ose"l" er" *i# m"rmură ro&ie$ "coperită *e coo"re$ )#t+l#e"i "colo "pro"pe )#tot*e"u#" c+!i"
o"spe!i "#-"9"!i )# *e3b"teri7 "l!ii *ă*e"u tele6o"#e )# i#teres perso#"l$ )# -e#er"l$ to"tă lume" tră-e" spre "ce"stă )#căpere$
)#truc+t er" si#-ur" u#*e 6um"tul #u er" i#ter3is2
S"lutul „Heil Hitler( er" "ici cu totul )# "6"r" u3"#!elor$ "ltmi#teri obli-"toriu )# to"te celel"lte )mpre9urări2 Se spu#e" mult
m"i 6rece#t „bu#ă 3iu"(2 Nici obiceiul *e " purt" l" reerul 4"i#ei i#si-#" p"rti*ului #u m"i *ee#e" "bsolut #eces"r )# "cest
co#te:t$ &i *estul *e r"r se )#t+mpl" să e3i reo u#i6ormă2 Cel c"re "9u#-e" p+#ă "ici *ob+#*e" &i priile-iul u#ei "#umite
libertă!i *e "titu*i#e2
8upă ce trece"i pri#tr%u# s"lo# pătr"t$ răm"s )#să #eutili3"t *i# c"u3" u#ei mobile -reo"ie$ "9u#-e"i )# m"rele lii#-%room$
)# c"re o"spe!ii tăi6ăsui"u *e cele m"i multe ori st+#* )# picio"re2 8i# tot "p"rt"me#tul$ "ce"stă )#căpere$ *e circ" .EE *e metri
pătr"!i$ er" si#-ur" c"re pre3e#t" u# *ecor cu prete#!ii *e co#6ort &i i#timit"te7 cu oc"3i" m"rilor tr"#s6ormări *i# ./GG%./G0$ i
se păstr"se i#t"ct "spectul *i# epoc" lui Bism"rcN; u# pl"6o# cu -ri#3i$ pere!i pe 9umăt"te "coperi!i cu l"mbriuri &i u# &emi#eu$
u#icul *e l" p"rter$ )mpo*obit cu u# bl"3o# "l Re#"&terii 6lore#ti#e$ pe c"re o# BiiloB$ 6ost c"#cel"r "l Reic4ului$ )l "*usese
c+#*" *i# It"li"2 I# 9urul "cestui" se "6l"u 6otolii )mbrăc"te )# piele *e culo"re )#c4isă7 )# sp"tele u#ei so6"le se -ăse" o m"să pe
c"re$ *e re-ulă$ stăte"u )#ti#se c+te" 3i"re2 <e perete er"u o t"piserie &i *ouă t"blouri *e Sc4i#Nel$ )mprumut"te *e l" >"leri"
N"!io#"lă2
I# m"terie *e pu#ctu"lit"te$ Hitler *oe*e" o #epăs"re suer"#ă2 8e9u#ul er" 6i:"t l" or" .0$ *"r trece" o oră s"u c4i"r m"i
mult p+#ă sose"$ 6ie *i# "p"rt"me#tele perso#"le *e l" et"9ul *e *e"supr"$ cum se )#t+mpl" u#eori$ 6ie *e l" reo co#orbire
*es6ă&ur"tă )# C"#cel"ri" Reic4ului$ cum se )#t+mpl" cel m"i "*ese"2
Apăre" )# mi9locul #ostru 6ără 6"so"#e$ c" u# simplu p"rticul"r2 I# timp ce *ă*e" m+#" cu 6iec"re$ o"spe!ii$ )# picio"re$
6orm"u u# cerc )# 9urul său2 Apoi )&i e:prim" părere" )#tr%u#" s"u "lt" *i#tre problemele l" or*i#e" 3ilei7 pe c+!i" priile-i"!i )i
)#treb"$ "*ese" pe u# to# co#e#!io#"l$ ce m"i 6"ce „*o"m#"($ cere" &e6ului Sericiului *e <resă u# re3um"t "l ultimelor &tiri$ se
"&e3" *eop"rte$ )#tr%u# 6otoliu$ &i )#cepe" să cite"scă2 U#eori )#ti#*e" o 6o"ie reu#ui" *i#tre o"spe!i$ 6ii#*că &tire" i se păre"
*eosebit *e i#teres"#tă$ -est )#so!it &i *e c+te" rem"rci m"li!io"se2
)# primele ci#cispre3ece%*ouă3eci *e mi#ute i#it"!ii răm+#e"u )# picio"re$ 6orm+#* -rupuri%-rupuri$ "poi se ri*ic"
per*e"u" ce m"sc" u# -l"s"#* c"re *ă*e" )# su6r"-erie2 I#te#*e#tul$ cu mutr" lui )mbieto"re$ *e 4"#-iu roto6ei$ )l "#u#!" pe
0=
Hitler cu u# to# 6"mili"r$ )# "cor* cu "mbi"#!"$ că m"s" este -"t"2 ,ii4rerul mer-e" )# 6ru#te$ ceil"l!i urm+#*u%. 6ără să respecte
*e obicei o or*i#e speci"lă2
8i#tre c"merele c"re 6useseră tr"#s6orm"te &i "me#"9"te *e pro6esorul Troost$ su6r"-eri"$ o c"meră m"re$ pătr"tă C.F pe .F
metriH er" ce" m"i ec4ilibr"tă; u# perete cu trei -l"s"#*uri către -ră*i#ă$ i3"i u# bu6et m"re$ pl"c"t cu p"lis"#*ru$ "+#*
*e"supr" u# t"blou "l lui O"ulb"c4$ #etermi#"t$ *"r #u lipsit *e 6"rmec &i 6ără u#ele *i#tre cusururile "cestui pictor eclectic2
Ceil"l!i *oi pere!i er"u )#trerup!i l" mi9loc *e *ouă #i&e "rcuite$ )# c"re er"u e:puse$ pe socluri *i# m"rmură *esc4isă l" culo"re$
#u*uri re"li3"te *e sculptorul mii#c4e#e3 A"cNerle2 8e "mbele păr!i "le #i&elor se -ăse"u "lte -l"s"#*uri ce *uce"u l" o6iciu$
l" s"lo# &i l" lii#-ul pri# c"re se i#tr"2 <ere!ii "coperi!i cu -ips lucios "lb%-ălbui &i per*elele *e "cee"&i #u"#!ă *ă*e"u o
impresie *e pro6u#3ime &i *e cl"rit"te2 <e pere!i$ or#"me#te u&or ie&ite )# relie6 subli#i"u "cest ritm limpe*e &i seer$ pe c"re )l
"cce#tu" o mulură cu muc4e "scu!ită2 Mobil" er" sobră &i o*i4#ito"re$ )# ce#tru$ o m"să m"re$ rotu#*ă$ pe#tru "pro:im"ti
ci#cispre3ece perso"#e$ )#co#9ur"tă *e sc"u#e simple$ co#6ec!io#"te *i# lem# *e culo"re )#c4isă &i )mbrăc"te )# piele *e u#
ro&u%iol"ceu$ to"te l" 6el$ i#clusi cel "l lui Hitler2 )# 6iec"re col! se "6l" c+te o măsu!ă cu c+te p"tru s"u &"se sc"u#e *e "cel"&i
tip2 Vesel" er" compusă *i# 6"r6urii *i# por!el"# *e culo"re *esc4isă &i p"4"re simple; to"te 6useseră "lese l" reme" respectiă
*e pro6esorul Troost2 )# mi9locul mesei o "3ă "e" mereu c+te" 6lori pro"spete2
Acest" er" rest"ur"#tul „L" c"#cel"rul esel($ cum )i plăce" "*ese" lui Hitler să spu#ă )# pre3e#!" i#it"!ilor2 Locul lui er"
l" 6ere"stră$ &i$ )#"i#te *e " i#tr" )# su6r"-erie$ *esem#" pe cei *oi i#it"!i c"re urm"u să ste" l+#-ă el2 Ceil"l!i se "&e3"u )#
or*i#e" sosirii2 C+#* se )#t+mpl" să 6ie mul!i i#it"!i$ "*9ut"#!ii &i perso"#ele *e m"i mică import"#!ă$ pri#tre c"re mă #umăr"m
si eu$ lu"u loc )# 9urul măsu!elor *i# col!uri$ cee" ce$ pe#tru mi#e$ repre3e#t" u# ""#t"9$ *eo"rece "e"m posibilit"te" să purtăm
*iscu!ii m"i libere2
Me#iul er" *e o simplit"te oste#t"tiă$ 6ără "peritie$ cupri#3+#* o supă$ c"r#e cu c"rto6i &i "lte le-ume$ u# *esert2 C"
băutură$ "le-e"m )#tre "pă mi#er"lă$ o obi&#uită bere berli#e3ă l" sticlă s"u Z$ i# ie6ti#2 Hitler )&i "e" me#iul său e-et"ri"#$
be" "pă mi#er"lă *e ,"c4i#-e# % "p" lui obi&#uită % &i$ *"că i#it"!ii *ore"u$ pute"u să%i urme3e e:emplul2 8"r er"u pu!i#i cei
*ispu&i să%. imite2 Hitler !i#e" mult l" 6ru-"lit"te" "cestor *e9u#uri2 Nu se )#*oi" că *e "mă#u#tul "cest" se orbe" )# to"t" !"r"2
C+#*$ )#tr%o 3i$ pesc"rii *i# Hel-ol"#* i%"u 6ăcut c"*ou u# 4om"r uri"& &i i#it"!ii$ spre m"re" lor s"tis6"c!ie$ "u ă3ut sosi#* pe
m"să "ce"stă *elic"tesă$ Hitler &i%" e:prim"t *e3"prob"re"$ )#treb+#*u%se pri# ce "ber"!ie pute"u o"me#ii să mă#+#ce mo#&tri
cu o )#6ă!i&"re "t+t *e i#estetică$ &i " cerut c" u# "st6el *e lu: să 6ie i#ter3is2 >ori#- lu" p"rte r"r l" "ceste *e9u#uri2 5*"tă$ c+#*
u# pr+#3 l" C"#cel"rie m%" )mpie*ic"t să%i 6"c o i3ită$ >ori#- mi%" spus; „C" să 6iu si#cer$ "colo se mă#+#că pre" prost2 ?i
"poi$ milit"#!ii ă&ti" *i# Mii#c4e#$ ce m"i mic%bur-4e3i #esu6eri!iP(
C"m *i# *ouă%# *ouă săptăm+#i$ Hess "păre" &i el l" m"să$ urm"t$ )#tr%o 6o"rte curio"să costum"!ie$ *e "*9ut"#tul său2
Acest" *i# urmă purt" u# recipie#t *i# met"l co#!i#+#* *i6eritele compo#e#te "le u#ui me#iu speci"l pre-ătit pe#tru &e6ul său$
pe c"re%. "*uce" să%. )#căl3e"scă l" C"#cel"rie2 5 bu#ă buc"tă *e reme$ lui Hitler i se "scu#sese 6"ptul că Hess "e" u# re-im
e-et"ri"# #um"i "l lui2 C+#*$ )# cele *i# urmă$ i%" "9u#s l" urec4e tre"b" "st"$ ,ii4rerul$ supăr"t$ i%" spus%o$ *e 6"!ă cu to!i
comese#ii; „Am "ici o bucătăre"să c"re 6"ce #i&te m+#căruri *e re-im cl"s"%#t+i2 8"că me*icul *umit"le !i%" prescris #i&te
lucruri *eosebite$ e" o să !i le prep"re cu plăcere2 8"r este i#"*misibil să ii cu m+#c"re *e%"c"să2( Hess$ c"re *e9" *e pe "tu#ci
se )#căpă!+#" s"%. co#tr"3ică pe Hitler$ " )#cerc"t să%i e:plice că e #eces"r c" *i6eritele i#-re*ie#te "le me#iurilor s"le să "ibă o
"#umită ori-i#e biolo%-ico%*i#"mică2 ,ără să se rătăce"scă pri#tre cui#te$ Hitler i%" răspu#s că #u "re *ec+t să mă#+#ce "c"să7
*upă "cest i#ci*e#t$ Hess #u " m"i 6ost ă3ut *ec+t 6o"rte r"r2
C+#*$ l" cerere" p"rti*ului$ " trebuit c" )# to"te 6"miliile -erm"#e m"s" *e *umi#ică să se compu#ă *i#tr%u# si#-ur 6el$
pe#tru " permite >erm"#iei să "ibă „tu#uri )# loc *e u#t($ #u s%" m"i m+#c"t$ #ici l" *omiciliul lui Hitler$ *ec+t sup"2 L" "ceste
*e9u#uri$ m"i rămăseseră *oi s"u trei comese#i$ cee" ce%i *ă*e" lui Hitler oc"3i" să 6"că rem"rci s"rc"stice cu priire l" spiritul
*e s"cri6iciu "l col"bor"torilor săi2 Tot "colo m"i e:ist" &i o listă *e subscrip!ie u#*e te pute"i )#scrie cu o "#umită sumă2 <e
mi#e$ 6iec"re *i#tre "ceste mese mă cost" )#tre 1E &i .EE *e mărci2
>oebbels er" 6i-ur" ce" m"i proemi#e#tă *i#tre comese#i7 Himmler er" m"i scump l" e*ere7 Borm"## #u lipse"$ 6ire&te$
*e l" #ici o m"să$ *"r$ #umăr+#*u%se c" &i mi#e pri#tre curte#ii c"re 6orm"u "#tur"9ul obi&#uit "l lui Hitler$ #u pute" 6i socotit c"
i#it"t2
Nici l" m"să t"i6"sul )# c"re se "#-"9" Hitler #u reu&e" să i"să *i#tr%u# cerc *e teme uluitor *e )#-ust &i *i# #i&te păreri
preco#cepute cu priire l" o"me#i &i lucruri2 Tocm"i *e "cee" 6useseră "t+t *e obosito"re &i co#ers"!iile *e l" 5bers"l3ber-2
8o"r că "ici 6ormulările er"u m"i *ure2 )# rest$ ,ii4rerul rămăsese l" repertoriul lui *i#tot*e"u#"$ #ici lăr-it$ #ici complet"t$ *e%
"bi" *"că )mbo-ă!it cu #isc"i" pu#cte *e e*ere &i 9u*ecă!i #oi2 Nu%&i *ă*e" măc"r oste#e"l" să #e scute"scă *e #umero"sele &i
"t+t *e pe#ibilele repeti!ii2 Nu pot să "6irm că cee" ce spu#e" el "tu#ci )mi 6ăce" o impresie *eosebită$ *e&i #u mă pute"m
sustr"-e "tr"c!iei pe c"re o e:ercit" perso#"lit"te" s"2 M"i *e-r"bă mă *e3"mă-e"$ pe#tru că mă "&tept"sem l" 9u*ecă!i &i opi#ii
ce" m"i ele"te2
Repet" "*ese"$ )# mo#olo-urile lui$ că i*eile s"le politice$ estetice &i milit"re repre3i#tă u# tot u#it"r$ pe c"re .%" 6orm"t &i
.%" structur"t )# cele m"i mici "mă#u#te )#că *e pe c+#* se "6l"$ c" +rstă$ )#tre *ouă3eci &i trei3eci *e "#i2 A6irm" că "ce"stă
perio"*ă " 6ost ce" m"i 6ructuo"să *i# i"!" lui pe pl"# i#telectu"l$ proiectele pe c"re le 6ăce" &i mu#c" pe c"re o *es6ă&ur"
#e6ii#* *ec+t tr"#spu#ere" )# pr"ctică " i*eilor el"bor"te "tu#ci2
Eoc"re" )#t+mplărilor trăite )# primul ră3boi mo#*i"l ocup" u# loc "p"rte )# co#ers"!iile *e l" m"s"$ pe#tru că m"i to!i
comese#ii 6ăcuseră &i ei ră3boiul$ )#tr%u# timp$ Hitler lu"se p"rte l" luptele )mpotri" e#-le3ilor2 Spu#e" c"%i respectă pe#tru
ite9i" &i te#"cit"te" *e c"re *ă*useră *o"*ă$ c4i"r *"că r+*e" *e u#ele curio3ită!i "le lor2 K+mbe" 6o"rte iro#ic c+#* poeste"
cum$ e:"ct l" or" ce"iului$ e#-le3ii )#trerupe"u 6ocul$ "st6el că "tu#ci pute" &i el să%&i *ucă mes"9ele 6ără #ici o problemă2
Nu%mi "*uc "mi#te să%. 6i "u3it reo*"tă$ )# cursul "celor )#t+l#iri *i# ./GJ$ e:prim+#* i*ei *e re"#&ă co#tr" 6r"#ce3ilor2
Nu oi" o ree*it"re " ră3boiului *i# ./.0$ socoti#* că #u merită să te b"!i *i# #ou pe#tru o #e)#sem#"tă 6+&ie *e păm+#t$ c+t
0D
repre3i#tă Als"ci" &i Lore#"2 )# "6"ră *e "st"$ *upă părere" lui$ pri# *esti#ul lor *e supu&i % c+#* *e către 6r"#ce3i$ c+#* *e către
-erm"#i % "ls"cie#ii s%"u perertit "&" *e mult$ )#c+t #ici u#" *i#tre păr!i #%"r 6i )# c+&ti- recuper+#*u%i2 Cel m"i bu# lucru este
să 6ie lăs"!i "colo u#*e se "6lă2 Bi#e)#!eles$ Hitler plec" "tu#ci *e l" ipote3" că >erm"#i" s%"r pute" e:ti#*e spre est2 Vite9i"
ost"&ilor 6r"#ce3i )# primul ră3boi mo#*i"l )l impresio#"se$ )# timp ce pe o6i!erii lor )i co#si*er" e6emi#"!i2 Ace"st" )l 6ăce" să
"6irme; „Cu o6i!eri -erm"#i$ 6r"#ce3ii "r "e" o "rm"tă e:cele#tă2(
8e&i *iscut"bilă *i# pu#ct *e e*ere r"si"l$ #u respi#-e" "li"#!" cu M"po#i"$ *"r )&i re3er" *reptul să se pro#u#!e "supr"
subiectului respecti )#tr%u# iitor m"i )#*epărt"t2 5ri *e c+te ori "bor*" "ce"stă temă$ lăs" să%i tr"#sp"ră re-retul *e " se 6i "li"t
cu cee" ce el #ume" „r"s" -"lbe#ă(2 8"r se li#i&te" l" -+#*ul că$ )# primul ră3boi mo#*i"l$ &i A#-li" )mpi#sese M"po#i" să lupte
)mpotri" puterilor *i# Europ" Ce#tr"lă2 El pl"s"$ *e "ltmi#teri$ "cest "li"t pri#tre m"rile puteri "le lumii$ )# timp ce$ )# prii#!"
It"liei$ "e" u#ele )#*oieli2
)# ce%i prie" pe "meric"#i$ c"re$ *upă el$ #u 9uc"seră u# rol *e prim r"#- )# ră3boiul *i# ./.0%./.J&i#ici#u plătiseră u#
m"re tribut *e s+#-e$ "ce&ti" #%"r pute" să *epu#ă multă reme u# e6ort sus!i#ut$ *eo"rece er"u luptători me*iocri2 I# orice c"3$
sus!i#e" el$ #u e:istă u# popor "meric"# c" e#tit"te omo-e#ă$ ci #um"i o m"să *e imi-r"#!i proe#i!i *i#tr%u# m"re #umăr *e
popo"re &i r"se2
,rit3 Aie*erm"## 6usese c+#*" pluto#ier%m"9or "l re-ime#tului &i superior ier"r4ic "l i#6"#teristului *e le-ătură Hitler2
,ii4rerul " "ut i*ee" *e prost%-ust să &i%. 6"că "*9ut"#t2 5r$ Aie*erm"## )&i pres" &e6ul să )#ce"pă tr"t"tie cu Americ"2 Irit"t
*e "cest lucru$ c"re iol" le-e" #escrisă " *e9u#urilor s"le$ Hitler .%" trimis )# cele *i# urmă să repre3i#te >erm"#i" )# c"lit"te
*e co#sul -e#er"l l" S+# ,r"#cisco$ spu#+#*; „Să se lecui"scă "colo *e 6"#te3iile lui2(
Nici u#ul *i#tre comese#i #u umbl"se pri# lume2 Ace&ti o"me#i$ )# m"9orit"te" lor$ #u ie&iseră #icio*"tă *i# >erm"#i"7
plec"re" reu#ui" )#tr%o călătorie *e plăcere )# It"li" trece" *rept u# ee#ime#t *espre c"re se *iscut" l" m"să c" *espre o
"*eăr"tă "e#tură2 Nici Hitler #u călătorise pri# "lte !ări &i #u *ob+#*ise cu#o&ti#!e &i #ici "cces spre lucruri m"i pro6u#*e2
Trebuie "*ău-"t că$ )# -e#er"l$ o"me#ii politici *i# "#tur"9ul lui er"u lipsi!i *e o cultură m"i )#"ltă2 8i#tre cei ci#ci3eci *e
Reic4sleiteri &i >"uleiteri$ "*ică elit" co#*ucăto"re " Reic4ului$ #um"i 3ece termi#"seră o 6ormă *e )#ă!ăm+#t superior$ c+!i"
se )mpotmoliseră pe p"rcursul stu*iilor$ *"r ce" m"i m"re p"rte #u *epă&ise #ielul &colii me*ii2 Nici u#ul *i#tre ei #u se
rem"rc"se pri# re"li3ări )# reu# *ome#iu$ "pro"pe to!i *oe*i#* o uimito"re lipsă *e preocupări i#telectu"le2 Nielul lor
cultur"l #u co#cor*" c+tu&i *e pu!i# cu cee" ce te%"i 6i "&tept"t *i# p"rte" elitei co#*ucăto"re " u#ui popor cu tr"*i!i" u#ei )#"lte
spiritu"lită!i2 Hitler$ l" *rept orbi#*$ pre6er" să se &tie )#co#9ur"t *e col"bor"tori "+#* "cee"&i ori-i#e c" &i el2 <rob"bil că
pri#tre "ce&ti" se sim!e" cel m"i bi#e2 )# orice c"3$ )i plăce" să%&i &tie col"bor"torii m"rc"!i % cum se 3ice" "tu#ci % *e u# „*e6ect
*e 6"bric"!ie(2 H"#Ne " spus )#tr%o 3i; „Este tot*e"u#" u# ""#t"9 să "i col"bor"tori c"re să "ibă u# *e6ect &i c"re să &tie că "cest"
#u%i u# secret pe#tru &e6ul lor2 I"tă u# moti pe#tru c"re ,ii4rerul )&i sc4imbă "t+t *e r"r col"bor"torii7 cu "ce&ti" lucre"3ă 6o"rte
u&or2 Apro"pe to!i "u c+te o p"tă$ cee" ce%i 6"ce m"i m"#er"bili2( Trece"u *rept „*e6ecte *e 6"bric"!ie( să "i "b"teri *e l"
mor"lă$ să "i #i&te )#*epărt"!i strămo&i erei s"u să 6ii *i# c"te-ori" celor rece#t i#tr"!i )# p"rti*2
Nu r"reori se )#t+mpl" să%. "u3i pe Hitler l"#s+#*u%se )# "precieri cu priire l" ero"re" celor c"re or să e:porte #"!io%#"l%
soci"lismul2 Co#si*er" că "cest lucru #%"r pute" să co#*ucă *ec+t l" o #e*orită )#tărire " se#time#tului #"!io#"l )# "lte !ări &i l" o
slăbire " propriei #o"stre po3i!ii2 8"r se li#i&te" co#st"t+#* că p"rti*ele #"!io#"l%soci"liste *i# celel"lte !ări #u "e"u &e6i pe
măsur" lui2 Mussert s"u MosleV #u er"u$ )# oc4ii lui$ *ec+t #i&te pl"-i"tori lipsi!i *e orice i*ee #ouă s"u ori-i#"lă2 Nu 6"c$
spu#e" Hitler$ *ec+t s" #e imite seril$ pe #oi &i meto*ele #o"stre7 )# 6elul "cest"$ #%or să re"li3e3e #imic$ )# 6iec"re !"ră trebuie
por#it *e l" co#*i!iile loc"le$ urm+#* c" )# 6u#c!ie *e "ceste" să se st"bile"scă meto*ele2 5 părere m"i bu#ă "e" *espre
8e-relle$ *"r #ici )# el #u%&i pu#e" m"ri sper"#!e2
<olitic" er"$ pe#tru Hitler$ o c4estiu#e *e oportu#it"te2 Nici pro6esiu#e" lui *e cre*i#!ă$ Mei# O"mp6$ #u scăp" *e "ce"st"
c"r"cteri3"re2 A*mite"$ )#tr%"*eăr$ că multe păr!i *i# c"rte" lui #u m"i er"u "l"bile$ că #%"r 6i trebuit să%&i pu#ă pe 4+rtie "&"
*e timpuriu -+#*urile$ obser"!ie c"re m%" 6ăcut să re#u#! l" )#cercările mele$ 3"*"r#ice p+#ă "tu#ci$ *e " o citi2
C+#*$ *upă prelu"re" puterii$ i*eolo-i" " trecut pe pl"#ul "l *oile"$ cei c"re s%"u opus u#ei )mbur-4e3iri &i *iluări "
pro-r"mului p"rti*ului "u 6ost$ )#"i#te" tuturor$ >oebbels &i Borm"##2 Căut"u tot timpul să%. r"*ic"li3e3e pe Hitler *i# pu#ct *e
e*ere i*eolo-ic2 8"că e să%. 9u*ecăm *upă *iscursurile pe c"re le !i#e"$ LeV$ 6ără )#*oi"lă$ 6ăce" &i el p"rte *i# cercul
i*eolo-ilor *uri$ *"r #u "e" "#er-ur" #eces"ră pe#tru " e:ercit" o i#6lue#!ă #ot"bilă2 Himmler$ *impotriă$ )&i "e" co#*uit"
lui$ "mestec c"r"-4ios *e cre*i#!ă )# *esce#*e#!" *i#tr%o străec4e r"s" -erm"#ică$ *e -+#*ire elitistă &i *e i*ei re6ormiste$
el"bor"te *upă o re!etă proprie$ color"te *i# ce )# ce m"i pre-#"#t *e o em6"tică te#tă pseu*oreli-io"să2 Cel c"re$ "lături *e
Hitler$ se *istr" cel m"i mult pe se"m" e6orturilor lui Himmler er" >oebbels2 Nu se po"te$ *esi-ur$ trece cu e*ere" că l" "ce"st"
co#tribui"u "#it"te" &i măr-i#ire" *e c"re *ă*e" *o"*ă Himmler2 8e pil*ă$ c+#* " primit c"*ou *e l" 9"po#e3i o s"bie *e
s"mur"i$ el " *escoperit #i&te )#ru*iri )#tre cultele 9"po#e3e &i cele -erm"#ice &i " )#cerc"t$ "9ut"t *e c+!i" o"me#i *e &tii#!ă$ să
"6le cum s%"r pute" 6"ce c" "ceste "semă#ări să 6ie "*use l" u# #umitor comu# &i *i# pu#ct *e e*ere r"si"l2
<reocup"re" *e căpete#ie " lui Hitler er" să -ăse"scă mo*%lit"te" *e " "si-ur" pe#tru Reic4 sc4imbul *e m+i#e "l -e#er"!iei
"ctu"le2 LeV$ cărui" Hitler )i *ă*use )# s"rci#ă &i or-"#i3"re" sistemului *e e*uc"!ie$ 6ăcuse prim" sc4i!ă *e proiect2 <ri#
co#struire" *e &coli tip „A*ol6 Hitler( &i *e „cetă!i "le *iscipli#ei($ c" i#stitute *e )#ă!ăm+#t superior$ se urmăre" promo"re"
u#ei elite )#3estr"te cu pre-ătire pro6esio#"lă &i i*eolo-ică2 Este totu&i *e presupus că re3ult"tul "cestei selec!ii #%"r 6i 6ost *ec+t
promo"re" u#ei cl"se *e birocr"!i$ #um"i bu#i să ocupe po3i!ii )# "*mi#istr"!i" p"rti*ului2 Rup!i *e i"!ă$ pri# ti#ere!e" lor
petrecută )# cl"ustr"re$ ei "r 6i 6ost totu&i *e #ee-"l"t )# ce prie&te "ro-"#!" &i "erele *e superiorit"te i#telectu"lă$ "&" cum o
"răt"u *e9" u#ele i#*icii2 ,"pt sem#i6ic"ti$ )#"l!ii 6u#c!io#"ri #u%&i trimite"u copiii l" "ceste &coli7 #ici c4i"r u# milit"#t "t+t *e
6"#"tic precum >"uleiterul S"ucNel #u &i%" lăs"t #umero&ii săi copii să )mbră!i&e3e "ce"stă c"rieră2 Borm"## &i%" trimis u#ul
*i#tre 6ii l" o "seme#e" &co"lă$ *"r " 6ăcut%o #um"i cu scopul *e "%. pe*epsi2
0J
<e#tru " sco"te i*eolo-i" p"rti*ului *i# l+#ce3e"lă$ Borm"## #u e*e" o solu!ie m"i bu#ă *ec+t rel"#s"re" luptei )mpotri"
Bisericii2 Er" cel c"re )mpi#-e" lucrurile spre e:"cerb"re" ei$ cum )#su&i " recu#oscut%o )# m"i multe r+#*uri$ cu oc"3i" meselor
lu"te )mpreu#ă2 8esi-ur$ 6"ptul că Hitler băte" p"sul pe loc )# "ce"stă prii#!ă #u pute" să )#&ele "supr" i#te#!iilor *e iitor$ ci
*o"r să "m+#e problem"$ pe#tru " o relu" l" mome#tul c"re i s%"r 6i părut lui cel m"i 6"or"bil2 Aici$ )# "cest cerc *e bărb"!i$ er"
m"i brut"l &i m"i *irect *ec+t l" 5bers"l3ber-$ *i# c+#* )# c+#* *ecl"r+#* 6ără ocoli&uri; „8upă ce oi 6i termi#"t cu celel"lte
probleme$ "m să%mi )#c4ei socotelile &i cu biseric"2 Am s%o pu# eu cu botul pe l"be2(
8"r Borm"## #u oi" c" "ce"stă ră6ui"lă să 6ie "m+#"tă2 M"#ier" lui brut"lă &i *irect" #u se )mpăc" *eloc cu pr"-m"tismul
cumpă#it "l lui Hitler2 <ro6it" *e orice oc"3ie pe#tru " 6"ce #oi p"&i spre re"li3"re" pl"#urilor s"le7 c4i"r &i l" *e9u# #esocote"
co#e#%!i" t"cită c"re i#ter3ice" să "bor*ăm teme susceptibile să%. i#*ispu#ă pe Hitler2 <e#tru "%&i l"#s" "t"curile$ Borm"##
"*opt"se o t"ctică 6o"rte perso#"lă; )l 3-+#*ăre" pe u#ul *i#tre comese#i să poeste"scă cu oce t"re ce pre*ici subersie !i#e
cut"re preot s"u cut"re episcop$ )# "&" 6el$ )#c+t să%i c"pte3e "te#!i" lui Hitler &i să%. *etermi#e să ce"ră "mă#u#te2 Borm"##
răspu#*e" că e orb" *e u# i#ci*e#t #eplăcut$ *"r că$ totu&i$ #%"r re" să%. i#oportu#e3e pe ,u4rer tocm"i l" m"să2 Hitler
i#sist"$ &i "tu#ci Borm"## i#tr" )# rolul celui cărui"$ e3i 8o"m#e$ i se smul- #i&te rel"tări2 <riirile m+#io"se "le celorl"l!i
comese#i #u%. *er"#9"u m"i mult *ec+t ro&e"!" c"re i se "*u#" lui Hitler )# obr"9i2 L" u# mome#t *"t$ scote" o 4+rtie *i#
bu3u#"r &i )#cepe" să cite"scă p"s"9e *i#tr%o pre*ică s"u *i#tr%u# mes"9 bisericesc "#ti-uer#"me#t"l2 Hitler se )#6uri" "&" *e
t"re$ )#c+t )#cepe"$ sem# ei*e#t că e )#tors pe *os$ să%&i tros#e"scă *e-etele$ )&i )#trerupe" m"s" &i "#u#!" repres"lii pe#tru m"i
t+r3iu2 <re6er" să%&i "tr"-ă i#*i-#"re" &i oprobriul străi#ătă!ii *ec+t să se l"se s6i*"t )# i#terior2 ,"ptul că #u pute" să se ră3bu#e
ime*i"t )l 6ăce" să turbe3e$ *e&i *e cele m"i multe ori &ti" să se stăp+#e"scă2
Sim!ul umorului )i lipse" cu *esă+r&ire lui Hitler2 El lăs" )# se"m" celorl"l!i *ebit"re" *e -lume$ r+3+#* )#să )# 4o4ote &i
cu tot"lă *e-"9"re$ 6ii#* c4i"r )# st"re s" se )#*o"ie$ pur &i simplu$ *e r+s2 R+*e" *i# to"tă i#im"$ u#eori c4i"r cu l"crimi$ *"r$ *e
6"pt$ tot*e"u#" pe se"m" "ltor"2
>oebbels se pricepe" cel m"i bi#e să%I "mu3e pe Hitler cu b"#curi$ *iscre*it+#* toto*"tă pe i#*ii3ii c"re$ )# lupt" pe#tru
putere )# i#teriorul p"rti*ului$ )i er"u "*ers"ri perso#"li$ )#tr%u#" *i# 3ile poeste"; „Uite$ QTi#eretul 4itleristR #e%" cerut să
*ăm o &tire *e presă )# le-ătură cu " *ouă3eci &i ci#ce" "#iers"re " 3ilei *e #"&tere " lui L"uterb"c4er$ St"bsleiterul "cestei
or-"#i3"!ii2 Am trimis u# te:t *i# c"re re3ult" că respectiul &i%" sărbătorit "#iers"re" )# co#*i!ii *e *epli#ă "li*it"te trupe"scă
&i spiritu"lă2 Nici că s%" m"i "u3it ce" *espre el2( Hitler m"i să se rupă%# *ouă *e%"t+t r+s$ i"r i#te#!i" lui >oebbels *e "
*iscre*it" co#*ucere" )#-+m6"tă " Hitler9u-e#*ului s%" re"li3"t "st6el m"i bi#e *ec+t pri#tr%u# lu#- r"port2 L" *e9u#uri$ Hitler #u
pier*e" #icio*"tă oc"3i" *e "%&i poesti ti#ere!e"$ subli#ii#* seerit"te" e*uc"!iei s"le; „T"tăl meu m%" bătut *e multe ori rău *e
tot2 8"r cre* că lucrul "cest" " 6ost #eces"r &i mi%" 6olosit m"i t+r3iu2( Ail4elm ,ricN$ mi#istrul *e I#ter#e$ " i#tere#it cu -l"sul
lui )mpie*ic"t; „8upă c+t se e*e "stă3i$ mei# ,u4rer$ %" pri#s bi#e tre"b" "ce"st"2( U# se#time#t *e -ro"3ă i%" cupri#s pe cei
*e 6"!ă2 ,ricN " )#cerc"t să s"le3e situ"!i"; „Voi"m să spu#$ mei# ,u4rer$ că *"torită "cestui 6"pt "!i reu&it "&" *e bi#e2(
>oebbels$ c"re%. co#si*er" pe ,ricN u# creti# *esă+r&it$ " come#t"t s"rc"stic; „8e*uc$ *r"-ul meu ,ricN$ că *um#e"t" #u pre"
"i m+#c"t băt"ie )# ti#ere!e" *umit"le2(
A"lter ,u#N$ mi#istrul Eco#omiei$ *e!i#ător &i "l 6u#c!iei *e pre&e*i#te "l Bă#cii Reic4ului$ " poestit )#tr%o 3i *espre
#ă3b+tiile pe c"re$ lu#i *e 3ile$ le 6ăcuse$ #est+#9e#it *e #ime#i$ icepre&e*i#tele său$ Bri#Nm"##$ p+#ă%# clip" c+#* s%"
co#st"t"t că "cest" e bol#" mi#t"l2 ,u#N #u *ore" #um"i să%. "mu3e pe Hitler$ ci m"i "les să%. i#6orme3e$ cu bu#ă%cre*i#!ă$
*espre #i&te i#ci*e#te c"re$ presupu#e" el$ tot "e"u să%i "9u#-ă l" urec4i2 Ast6el$ Bri#Nm"## i#it"se 6emeile *e sericiu &i
curierii Bă#cii Reic4ului l" u# m"re *i#eu )# s"lo"#ele Hotelului Bristol$ u#ul *i#tre cele m"i re#umite *i# Berli#$ pu#+#*u%i să
se pri#*ă )# *"#surile pe c"re le c+#t" el )#su&i l" io"r"$ )#scrii#*u%se "st6el pe li#i" e6orturilor re-imului *e " *emo#str" că
poporul -erm"# este o comu#it"te str+#s u#ită$ )# co#ti#u"re" rel"tării s"le$ ,u#N " spus lucruri me#ite să *e" *e -+#*it$ )#
r+setele "siste#!ei$ " poestit; „8e cur+#*$ Bri#Nm"## s%" post"t )# 6"!" Mi#isterului Eco#omiei$ pe Bule"r*ul U#ter *e#
Li#*e#$ " scos *i# serietă u# p"c4et m"re *e b"#c#ote pro"spăt tipărite % "ceste" po"rtă sem#ătur" me"$ *i# c+te &ti!i T &i le%"
)mpăr!it trecătorilor stri-+#*; QCi#e re" 6u#Ne#i #oi'R L" pu!i# timp *upă "cest i#ci*e#t$ s%" co#st"t"t cl"r &i *e6i#iti că er"
#ebu#2 I#tr%"*eăr$ *upă ce i%" co#oc"t pe to!i 6u#c!io#"rii Bă#cii Reic4ului$ le%" stri-"t; QCei c"re "u m"i mult *e ci#ci3eci *e
"#i să tre"că )# st+#-"$ cei c"re "u m"i pu!i# *e ci#ci3eci *e "#i să tre"că )# *re"pt"($ &i "răt+#* spre u#ul *i# *re"pt"$ .%"
)#treb"t; Q?i *um#e"t" ce +rstă "i'R Q<"tru3eci &i #ouă$ *om#ule icepre&e*i#tePR QAtu#ci$ treci )# st+#-"2 A&"*"r$ to!i cei *i#
st+#-" su#t sco&i *i# "ctiit"te$ *"r cu pe#sie *ubl"2R Hitler r+*e" cu l"crimi2 8upă ce s%" li#i&tit$ ,u4rerul " )#ceput să
mo#olo-4e3e *espre c+t *e -reu e u#eori să st"bile&ti c+#* ci#e" e bol#" mi#t"l2 <e "ce"stă c"le ocolită$ *"r 6ără #ici urmă *e
preme*it"re$ ,u#N )#lătur"se posibilit"te" u#ei i#tere#!ii *i# p"rte" lui >ori#-$ c"re "e" tot i#teresul să comb"tă$ cu to"tă
-reut"te" 6u#c!iei s"le % cee" ce " &i 6ăcut )# cele *i# urmă % te3" irespo#s"bilită!ii lui Bri#Nm"##2 U3+#*$ )# c"lit"te *e *irector
"l Bă#cii Reic4ului$ *e *reptul *e sem#ătură$ Bri#Nm"##$ irespo#s"bil cum er"$ emisese pe #umele lui >ori#- u# cec *e m"i
multe milio"#e *e mărci pe c"re „*ict"torul eco#omiei( )l )#c"s"se 6ără #ici ce" m"i mică mustr"re *e co#&tii#!ă2 8"r Hitler #u
&ti" )#că #imic *espre "ce"st"$ &i er" *e "&tept"t c" >ori#- să%. i#6orme3e )#tr%u# se#s c"re să%. ""#t"9e3e pe el2 5r$ e:perie#!"
"răt" că primul c"re reu&e" să%i *e" lui Hitler o "#umită im"-i#e "supr" lucrurilor "e" p"rti*" pe 9umăt"te c+&ti-"tă$ căci
,ii4rerului #u%i plăce" *eloc să rei#ă "supr" u#ei păreri *e9" e:prim"te2 ,u#N " "ut$ cu to"te "ceste"$ *estule -reută!i )#
recuper"re" milio"#elor )#c"s"te *e >ori#-2
U#" *i#tre !i#tele 6"orite "le )mpu#săturilor lui >oebbels er" Rose#ber-$ pe c"re%i plăce" să%. c"li6ice „6ilo3o6 "l
Reic4ului( &i să%. *iscre*ite3e$ 6ăc+#*u%. subiectul " tot 6elul *e "#ec*ote -ust"te *e Hitler *i# pli#2 At+t *e *es ree#e" l"
tem" )# c4estiu#e$ )#c+t "ceste "#ec*ote semă#"u cu o piesă *e te"tru bi#e mo#t"tă$ pe c"re Hitler "e" s%o )#c4eie cu tir"*"
următo"re; „VolNisc4er Beob"c4ter este u# 3i"r l" 6el *e plictisitor c" &i Rose#ber-$ e*itorul lui2 Aem )# p"rti*ul #ostru o 6o"ie
umoristică$ Ur3icile7 este 6o"i" ce" m"i tristă ce se po"te im"-i#"P 8"r "*eăr"t" 6o"ie umoristică este VolNisc4er Beob"c4ter(
Nici Miiller$ propriet"rul imprimeriei$ #u er" scutit *e persi6lările lui >oebbels$ spre m"re" plăcere " lui Hitler2 Miiller 6ăce"$
0/
)#tr%"*eăr$ tot posibilul pe#tru "%&i păstr" "t+t clie#tel" p"rti*ului$ c+t &i ec4ii săi clie#!i *i# cercurile c"tolice "le B""riei
Superio"re2 <ublic" lucruri 6o"rte *ierse$ *e l" "lm"#"4ul pios l" scrierile "#ticleric"le "le lui Rose#ber-2 <ute" s+%&i permită
"cest lucru *eo"rece$ )# "#ii *ouă3eci$ co#tribuise "*ese" l" tipărire" lui VolNisc4er Beob"c4ter$ )# ciu*" u#or 6"cturi #eplătite2
U#ele -lume se pre-ăte"u cu -ri9ă$ c" #i&te "*eăr"te sce#"rii cu " căror *es6ă&ur"re Hitler er" !i#ut l" cure#t2 Tot >oebbels
se pricepe" cel m"i bi#e l" "seme#e" 6"rse$ )#cur"9"t bi#e)#!eles *e succesul lui pe l+#-ă Hitler2
U# ec4i milit"#t "l p"rti*ului$ Eu-e# H"*"mosNi$ c"re "9u#sese )#tr%o po3i!ie%c4eie l" R"*io$ "cee" *e *irector "l
emisiu#ilor Reic4ului$ "r*e" "cum *e *ori#!" *e " 6i *irector "l R"*io*i6u3iu#ii2 Mi#istrul <rop"-"#*ei$ "+#* u# "lt c"#*i*"t$
se teme" c" #u cum" Hitler să%. sus!i#ă pe H"*"mosNi2 Acest"$ )#"i#te *e ./GG$ se *oe*ise e:tr"or*i#"r *e "bil )#
or-"#i3"re" retr"#smisiilor pri# *i6u3o"re " c"mp"#iei elector"le2 H"#Ne$ Secret"r *e St"t l" Mi#isterul <rop"-"#*ei$ .%"
co#oc"t pe#tru "%i "#u#!" o6ici"l #umire" c" „i#te#*e#t "l Reic4ului(2 L" m"să i s%" rel"t"t lui Hitler e:plo3i" *e bucurie pe
c"re o "usese H"*"mosNi l" "6l"re" e&tii *espre mult *orit" ""#s"re2 Lucrurile "u 6ost$ prob"bil$ c"ric"turi3"te )#tr%u# mo*
"t+t *e -rosol"#$ )#c+t Hitler " lu"t totul *rept o -lumă *e 3ile m"ri2 A *ou" 3i$ *i# or*i#ul lui >oebbels$ s%"u tipărit c+te"
e:empl"re *i#tr%u# 3i"r u#*e se "#u#!" "&"%3is" #umire &i se "*uce"u #i&te elo-ii e:"-er"te #oului promo"t2 >oebbels se
pricepe" l" c4estii *e 6elul "cest"$ "&" că " "ut oc"3i" să%i poeste"scă lui Hitler *espre om"-iile &i e:"-erările co#!i#ute )#
"rticol$ c" &i *espre 6"ptul că H"*"mosNi sărise%# sus *e bucurie citi#*u%le2 Hitler &i "siste#!" "u i3buc#it )# 4o4ote *e r+s2 )#
"cee"&i 3i$ H"#Ne .%" ru-"t pe pro"spătul promo"t c"$ l" #umire" )# #ou" 6u#c!ie$ să !i#ă o "locu!iu#e l" u# micro6o#$ c"re er"
)#să *ebr"#&"t2 Veseli" comese#ilor #%" m"i cu#oscut m"r-i#i c+#* "u "6l"t ce re"c!ie *e bucurie #el"locul ei$ simptom cl"r *e
"#it"te$ "usese 6r"ierul cu prici#"2 8e%"cum >oebbels #u se m"i teme" *e i#tere#!ii )# 6"o"re" lui H"*"mosNi2 Er" "ici u#
9oc *i"bolic$ )# cursul cărui" cel "9u#s *e b"t9ocură #%"e" #ici măc"r posibilit"te" să se "pere$ #ebă#ui#*$ prob"bil$ că 6"rs"
respectiă 6usese pusă l" c"le )# scopul *e "%. *iscre*it" *e6i#iti )# oc4ii lui Hitler2 Nime#i #u pute" să co#trole3e *"că
>oebbels rel"t" 6"pte re"le s"u )&i *ă*e" 6r+u liber im"-i#"!iei2
S%"r 6i putut cre*e c" Hitler se lăs" )mbrobo*it *e >oebbels$ primul 6ii#* i#*us )# ero"re *e i#tri-ile celui *e "l *oile"2
8upă c+te "m obser"t$ Hitler #u se *oe*e"$ )# "ceste c"3uri$ l" )#ăl!ime" lui >oebbels7 "cest soi *e r"6i#"me#t )# m+r&ăie #u
stăte" )# 6ire" ,ii4rerului2 El er" m"i *irect2 8"r$ cee" ce co#tr"ri" )#"i#te *e to"te er" 6"ptul că Hitler$ pri# "pl"u3ele lui$
sus!i#e"$ b" c4i"r prooc"$ "cest 9oc #ecur"t$ pe c"re *o"r o scurtă rem"rcă irit"tă "r 6i 6ost$ *esi-ur$ su6icie#tă c" să%. rete3e *e
l" ră*ăci#ă pe#tru multă reme2
M%"m )#treb"t "*ese" *"că Hitler er" i#6lue#!"bil2 8"$ )#tr%o m"re măsură2 Trebui" să &tii cum să%. iei2 8esi-ur$ Hitler er"
bă#uitor$ *"r$ *upă impresi" pe c"re mi%" 6"cut%o *e multe ori$ er" bă#uitor )#tr%u# mo* m"i -rosier$ pe#tru că #u sesi3"
tot*e"u#" u#ele mi&cări subtile s"u tele-4i*"9ul pru*e#t )#trepri#s "supr" 9u*ecă!ilor s"le7 )# mo* cl"r$ #u sesi3" „c"ce"lm"u"(
sistem"tică2 M"e&tri "i "cestui 9oc er"u >ori#-$ >oebbels$ Borm"## &i$ *e l" o"rec"re *ist"#!ă$ Himmler2 Cum )# problemele
4otăr+to"re o *iscu!ie cu căr!ile pe m"să #u pute" să%. cli#te"scă pe Hitler *i# opi#iile lui$ po3i!i" *e 6or!ă " "cestor o"me#i
ie&e" )#tărită2
A& re" să )#c4ei c"pitolul priitor l" *iscu!iile *e l" *e9u# poesti#* o "ltă 6"rsă$ *e "cee"&i 6"ctură per6i*ă2 8e *"t"
"ce"st"$ !i#t" lui >oebbels er" <ut3i H"#6st"e#-l$ &e6ul Sericiului *e <resă pe#tru Străi#ăt"te$ c"re #u%i e*e" cu oc4i bu#i
le-ăturile str+#se "ute cu Hitler2 >oebbels "e" o plăcere *eosebită să pu#ă l" st+lpul i#6"miei preti#s" 3-+rce#ie " "cestui
perso#"92 Cu "9utorul u#ui *isc$ " )#cerc"t c4i"r să *emo#stre3e că H"#6st"e#-l " mers p+#ă "colo$ )#c+t " 6ur"t *i#tr%u# „so#-(
e#-le3esc melo*i" u#ui m"r& popul"r compus *e el$ cu titlul ,o#ul2
A&"*"r$ &e6ul Sericiului *e <resă pe#tru Străi#ăt"te er" *e9" *iscre*it"t$ c+#* >oebbels$ )# reme" Ră3boiului Ciil *i#
Sp"#i"$ " poestit )#tr%o 3i l" m"să că H"#6st"e#-l 6"ce come#t"rii mi#im"li3"to"re *espre spiritul *e luptă "l sol*"!ilor -erm"#i
"6l"!i pe 6ro#tul *e "colo2 Sc"#*"li3"t$ Hitler " or*o#"t să i se *e" o lec*e "cestui l"& c"re #%"re #ici u# *rept să 6"că "precieri cu
priire l" ite9i" "ltor"2 C+te" 3ile m"i t+r3iu$ u# )mputer#icit o6ici"l i%" remis lui H"#6st"e#-l$ *i# p"rte" lui Hitler$ u# plic
si-il"t$ pe c"re *esti#"t"rul #u pute" să%. *esc4i*ă *ec+t *upă plec"re" "io#ului ce%. "&tept"2 8upă *ecol"re$ H"#6st"e#-l "
citit$ )#-ro3it$ că urm" să 6ie *epus )# „teritoriul sp"#iol ro&u($ pe#tru " lucr" "colo c" "-e#t "l lui ,r"#co2 Hitler " "6l"t to"te
*et"liile "cestei 6"rse *i# rel"tările lui >oebbels; *isper"re" lui H"#6st"e#-l c+#* " lu"t cu#o&ti#!ă *e or*i#ul *e plec"re )#
misiu#e$ ru-ămi#!ile lui pe#tru "%. co#i#-e pe pilot să se )#to"rcă$ "si-ur+#*u%. că #u pute" 6i orb" *ec+t *e o #e)#!ele-ere$
orele )#tre-i *e 3bor pe *e"supr" teritoriului -erm"#$ po3i!iile 6"lse comu#ic"te p"s"-erului cu scopul *e "%. 6"ce să cre"*ă că
se "propie *e teritoriul sp"#iol$ "#u#!ul *"t *e pilot să se pre-ăte"scă pe#tru o "teri3"re 6or!"tă si$ )# s6+r&it$ "teri3"re" 6ără
probleme pe "eroportul *i# Leip3i-2 H"#6st"e#-l$ *+#*u%&i se"m"$ l" e*ere" u#ui tere# bi#e cu#oscut *e el$ că " 6ost obiectul
u#ei -lume pro"ste$ #u &i%" m"i putut stăp+#i i#*i-#"re"$ *ecl"r+#* că i"!" )i este )# pericol2 Cur+#* *upă "ce"st" " *ispărut
6ără urmă2
8i6eritele episo"*e "le tără&e#iei .%"u )#eselit 6o"rte t"re pe Hitler$ m"i "les că$ )# "cest c"3$ 6"rs" o clocise )mpreu#ă cu
>oebbels2 8"r c+#*$ c+te" 3ile m"i t+r3iu$ " "6l"t că &e6ul Sericiului său *e <resă pe#tru Străi#ăt"te s%" re6u-i"t peste -r"#i!ă$
s%" temut c" #u cum" H"#6st"e#-l să )#cerce să sco"tă b"#i *i# *e3ăluirile 6ăcute presei pe b"3" cu#o"&terii i#time " "#umitor
"6"ceri$ )# ciu*" reput"!iei *e "4ti"t *upă b"#i c"re i se cre"se$ H"#6st"e#-l #u " )#trepri#s #imic *e -e#ul "cest"$ )#cli#"t cum
er" spre 6"rse me#ite să 3*robe"scă 6ără milă re#umele &i co#si*er"!i" c4i"r &i "le col"bor"torilor "propi"!i s"u "le milit"#!ilor
cre*i#cio&i$ Hitler " st+r#it &i )# mi#e u# "#umit ecou2 Totu&i$ cu tot "t"&"me#tul c"re co#ti#u" să mă le-e *e el$ )# c"3ul meu #u
m"i er" orb" *e mult *e 6"sci#"!i" c"re$ )# primii "#i "i col"borării #o"stre$ mă *omi#"se$ )# rel"!iile *e 6iec"re 3i$ )mi lu"sem o
"#umită *ist"#!ă$ cee" ce )mi permite" să mă pl"se3 u#eori pe po3i!i" u#ui obser"tor critic2
Er"m$ *e "ltmi#teri$ tot m"i le-"t *e &e6ul *e lucrări$ )#"i#te *e orice2 Co#ti#u" să mă e#tu3i"sme3e posibilit"te" *e "%mi
pu#e to"te cu#o&ti#!ele )# sericiul lui &i *e "%i tr"#spu#e )# re"lit"te i*eile$ )# plus$ pe măsură ce spore" import"#!" lucrărilor
mele$ mi se "răt" tot m"i multă co#si*er"!ie &i respect2 Er"m pe pu#ctul % "&" cre*e"m eu "tu#ci % să cree3 o operă "ptă să mă
situe3e pri#tre "r4itec!ii cei m"i esti!i "i istoriei2 Ace"stă co#&tii#!ă " propriului meu *esti# )mi *ă*e"$ toto*"tă$ se#time#tul că
1E
#u su#t #um"i be#e6ici"rul 6"orurilor lui Hitler$ ci &i cel c"re$ )# sc4imbul #umirii c" "r4itect$ )i o6eră o co#tr"p"rti*ă *e
"lo"re e-"lă2 L" "ce"st" se "*ău-" 6"ptul că Hitler mă tr"t" c" pe u# cole- si #u scăp" #ici u# prile9 să *ecl"re că$ )# m"terie *e
"r4itectură$ )i er"m superior2
5 m"să l" Hitler )#sem#"$ *e re-ul"$ o ime#să pier*ere *e timp$ *eo"rece te i#*ispo#ibili3" pe#tru circ" p"tru ore &i
9umăt"te2 5r$ #ime#i s"u "pro"pe #ime#i #u%&i pute" permite )# 6iec"re 3i o "seme#e" risipă *e timp2 Nici eu #u mer-e"m *ec+t
o *"tă s"u *e *ouă ori pe săptăm+#ă l" "ceste *e9u#uri$ 6ii#*că #u oi"m să%mi #e-li9e3 lucrările2 8"r$ toto*"tă$ er" import"#t să
6ii o"spetele lui Hitler$ căci "cest lucru )!i co#6ere" u# "#umit presti-iu7 )# plus$ pe#tru cei m"i mul!i *i#tre comese#i er"
import"#t$ *e "seme#e"$ să "ibă o i*ee -e#er"lă *espre ce -+#*e" Hitler )# le-ătură cu problemele 3ilei2 Aceste )#tru#iri se
*oe*e"u utile &i pe#tru Hitler$ *+#*u%i posibilit"te" să%&i prop"-e$ 6ără e6ort &i 6ără coerci!ie$ u# cu+#t *e or*i#e s"u o li#ie
politică$ )# sc4imb$ eit" "pro"pe tot*e"u#" să 6"că reo "lu3ie l" propri" lui "ctiit"te2 Ast6el$ #u pome#e" #icio*"tă *espre
re3ult"tul reu#or co#orbiri import"#te2 8"că o 6ăce" totu&i$ er" #um"i pe#tru "%&i lu" )# *er+*ere p"rte#erul2
U#ii *i#tre o"spe!i$ pro6it+#* 2*e oc"3ie$ )#cerc"u să%. "*eme#e"scă &i să ob!i#ă c+te o )#t+l#ire$ sub prete:t$ *e e:emplu$
că or să "*ucă #i&te 6oto-r"6ii ilustr+#* ultimul st"*iu "l "#umitor lucrări2 ,oto-r"6ii *e *ecoruri s"u *e pu#eri )# sce#ă$ *e
pre6eri#!ă *i# A"-#er s"u *i# reo operetă$ repre3e#t"u$ *e "seme#e"$ motie "l"bile2 I#6"ilibilă er" )#să 6ormul"; „Mei#
,ii4rer$ %"m "*us #oi proiecte *e co#struc!ii2( Atu#ci o"spetele pute" 6i si-ur că " primi *i# p"rte" lui Hitler următorul
răspu#s; „Bi#e$ să mi le "răt"!i ime*i"t *upă m"să2( )# me#t"lit"te" i#it"!ilor obi&#ui!i$ proce*eul er" reprob"bil2 8"r$
"ltmi#teri$ risc"i să "&tep!i lu#i *e 3ile p+#ă c+#* ob!i#e"i o "u*ie#!ă o6ici"lă2
8upă ce se termi#" m"s"$ Hitler se ri*ic"$ i#it"!ii se *espăr!e"u cu scurte str+#-eri *e m+#ă$ i"r el$ )mpreu#ă cu
col"bor"torul pre6er"t$ trece" )# s"lo#ul "lătur"t$ #umit$ *i# motie *e #epătru#s$ „-ră*i#" *e i"r#ă(2 A*ese"$ Hitler )mi 6ăce"
sem# să "&tept o clipă$ că m"i "em ce" *e *iscut"t2 Ace"stă clipă *ee#e" o oră s"u c4i"r m"i multe$ *upă c"re$ )# s6+r&it$
trimite" *upă mi#e &i$ "b"#*o#+#* mor-" o6ici"lă$ se "&e3" )# 6"!" me" )#tr%u# 6otoliu co#6ort"bil &i mă )#treb" *espre st"*iul
lucrărilor2
A*ese" #e "puc" or" .J2 Hitler se retră-e" "tu#ci )# "p"rt"me#tele lui *e l" et"9ul )#t+i$ )# timp ce eu plec"m l" birou2
U#eori 3ăboe"m "colo #um"i *ouă ore$ *eo"rece "*9ut"#tul lui Hitler )mi tele6o#" c" să%mi spu#ă că &e6ul mă ro"-ă să i# l"
ci#ă2 8"r$ c+#* "e"m *e pre3e#t"t pl"#uri$ mi se )#t+mpl" să mă *uc &i #ei#it"t2
Aceste *i#euri reu#e"u &"se p+#ă l" opt i#it"!i; "*9ut"#!ii$ me*icul perso#"l$ 6oto-r"6ul Ho6m"##$ u#ul s"u *oi cu#oscu!i
*i# Mii#c4e#$ *eseori pilotul său$ B"uer$ precum &i r"*iotele-r"6istul &i mec"#icul *e bor*7 *e "seme#e"$ i#*ispe#s"bilul
co#i$ Borm"##2 Er" cercul cel m"i )#c4is *i# Berli#2 Se"r"$ *e re-ulă$ col"bor"torii politici$ c" >oebbels *e e:emplu$ #u er"u
"-re"!i2 Co#ers"!i" "e" u# #iel &i m"i cobor+t *ec+t l" "mi"3ă$ pier%3+#*u%se )# tot 6elul *e 6le"curi2 Lui Hitler )i plăce" să i
se orbe"scă *espre repre3e#t"!iile te"tr"le7 )l i#teres"u &i c"#c"#urile7 pilotul poeste" *espre 3borurile lui$ Ho6m"## e#e" cu
"#ec*ote *i# lume" "rti&tilor *e l" Mii#c4e# s"u rel"t" *espre peripe!iile +#ătorii s"le *e t"blouri2 8e cele m"i multe ori )#să )l
"scult"m pe Hitler relu+#* poeste" ie!ii &i " c"rierei lui2
Me#iul co#ti#u" să 6ie *i#tre cele m"i simple2 8esi-ur$ i#te#*e#tul c"sei$ O"##e#ber-$ " )#cerc"t *e c+te" ori să #e
tr"te3e$ )# "ce"stă "tmos6eră i#timă$ cu #i&te m+#căruri m"i bu#e2 Timp *e c+te" săptăm+#i$ Hitler " m+#c"t c4i"r cu m"re
po6tă c"i"r$ utili3+#* pe#tru "st" o li#-ură )# loc *e li#-uri!ă2 I s%" părut e:cele#t$ căci "e" u# -ust #ou pe#tru el2 S%" i#teres"t
*e pre! l" O"##e#ber- &i$ c+#* " "6l"t c+t costă$ s%" )#-ro3it &i " i#ter3is să i se m"i sere"scă "&" ce"2 I s%" "*us "tu#ci c"i"r
ro&u$ m"i ie6ti#$ *"r .%" re6u3"t$ -ăsi#*u%. &i pe "cest" pre" scump2 Bi#e)#!eles$ costul c"i"rului r"port"t l" c4eltuielile -e#er"le
#u repre3e#t" #imic2 8"r i*ee" u#ui ,ii4rer c"re mă#+#că icre #e-re )i er" i#suport"bilă2
8upă *i#eu$ i#it"!ii mer-e"u )# s"lo#ul re3er"t$ *e obicei$ pe#tru recep!iile o6ici"le2 Se "&e3"u )# 6otolii2 Hitler )&i
*esc4ei" 4"i#" &i%&i )#ti#*e" picio"rele2 Lumi#" se sti#-e" )#cet$ )# timp ce$ pri#tr%o u&ă *i# sp"te$ i#tr"u 6u#c!io#"ri T bărb"!i
&i 6emei %membri "i -ăr3ii lui perso#"le$ )#cepe" primul 6ilm2 Stăte"m$ c" l" 5bers"l3ber-$ trei s"u p"tru ore 6ără să sco"tem u#
cu+#t$ i"r c+#*$ #o"pte" t+r3iu$ spre or" l$ i3io#"re" se termi#"$ #e ri*ic"m !epe#i &i buimăci!i2 Num"i Hitler păre" )#că
pro"spăt$ l"#s+#*u%se )# subiecte i3+#* cu pre*ilec!ie 9ocul i#terpre!ilor$ e:t"3ii#*u%se )# 6"!" t"le#tului u#ui" s"u "l "ltui"
*i#tre "ctorii săi pre6er"!i$ )#"i#te *e " trece l" "lte c4estiu#i2 Se co#ti#u" o co#ers"!ie cărei" #u i se m"i -ăse" )#c4eiere"7 se
"*uce"u bere$ i#$ s"#*i&uri$ p+#ă )# mome#tul c+#*$ l" or" F$ Hitler #e spu#e"$ )# s6+r&it$ #o"pte bu#ă2 A*ese" #u mă pute"m
)mpie*ic" să mă -+#*esc că "ce"stă societ"te me*iocră se "*u#" )# "cel"&i loc u#*e$ c+#*"$ Bism"rcN se )#tre!i#use cu
priete#ii$ cu#o&ti#!ele &i p"rte#erii săi politici2
li su-er"m c+teo*"tă să i#ite o celebrit"te$ u# pi"#ist s"u u# om *e &tii#!ă$ c" să scuture pu!i# mo#oto#i" "cestor seri2
Totu&i$ spre surpri#*ere" me"$ el respi#-e" propu#ere" pe moti că$ *upă cum o *ecl"r"u ei )#&i&i$ "rti&tii #u er"u c4i"r "&" *e
*or#ici să i#ă l" C"#cel"rie$ )# re"lit"te$ mul!i *i#tre "ce&ti" s%"r 6i sim!it o#or"!i *e o "seme#e" i#it"!ie2 <rob"bil că Hitler
!i#e" 6o"rte mult c" 3iu" să se )#c4eie )#tr%u# mo* stupi* &i b"#"l$ &i #u oi" s%o "*ă sco"să *e pe "cest 6ă-"&2 Am obser"t
"*ese" că )l cupri#*e" o "#umită timi*it"te )# pre3e#!" u#or o"me#i c"re%i er"u superiori )#tr%u# *ome#iu$ )i prime" u#eori$ )#să
#um"i )# "tmos6er" re3er"tă " u#ei "u*ie#!e o6ici"le2 Acest" " 6ost$ po"te$ u#ul *i#tre motiele pe#tru c"re )&i "lesese )#
perso"#" me" u# "r4itect 6o"rte t+#ăr7 )# 6"!" me" #u "e" "seme#e" comple:e *e i#6eriorit"te2
)# primii "#i *e *upă ./GG$ "*9ut"#!ii pute"u s" i#ite *o"m#e$ "lese$ *e obicei$ *e >oebbels$ *i# lume" ci#em"to-r"6ului2
8"r$ *e re-ulă$ er"u "*mise #um"i 6emei mărit"te$ cel m"i "*ese" )#so!ite *e bărb"!ii lor2 Hitler respect" strict re-ul"$ pe#tru "
lipsi *e orice 6u#*"me#t 3o#urile susceptibile să "6ecte3e im"-i#e"$ 6ăurită *e >oebbels$ " u#ui ,ii4rer *uc+#* o i"!ă *e om
"&e3"t2 ,"!ă *e "ceste 6emei$ comport"me#tul lui Hitler er" "semă#ător eleului u#ei &coli *e *"#s l" b"lul *e s6+r&it *e "#2 Cu
ele$ timi* &i 3elos )# "cel"&i timp$ se stră*ui" să #u 6"că -"6e$ s" *istribuie complime#te )# c"#tit"te su6icie#tă$ s" le sărute m+#"$
*upă mo*" "ustri"că$ l" sosire &i l" plec"re2 5*"tă termi#"tă )#tru#ire"$ m"i răm+#e" u# mome#t )# comp"#i" i#timilor săi$ c" s"
epilo-4e3e e:t"3i"t "supr" *o"m#elor respectie$ re6eri#*u%se m"i "les l" siluetele *ec+t l" &"rmul s"u l" i#teli-e#!" lor$ "+#*
1.
mereu "erul u#ui lice"# co#i#s *e i#"ccesibilit"te" obiectului *ori#!elor s"le2 Lui Hitler )i plăce"u 6emeile )#"lte &i suple7 E"
Br"u#$ m"i *e-r"bă mi#io#ă$ #u corespu#*e" *eloc -e#ului său2
8eo*"tă$ pri# "#ul ./G1$ *"că mi%"*uc bi#e "mi#te$ )#tr%o bu#ă 3i s%" termi#"t &i cu poeste" "ce"st"2 Motiul #u .%"m
"6l"t #icio*"tă7 po"te că totul " por#it *e l" o b+r6" s"u 8um#e3eu &tie *e l" ce$ )# orice c"3$ " "#u#!"t #it"m%#is"m că$ pe iitor$
trebuie să re#u#!e l" obiceiul *e " m"i i#it" *o"m#e7 *i# mome#tul "cel"$ s%" mul!umit să l"u*e *iele *i# 6ilmele serii2
8e "bi" m"i t+r3iu$ către ./G/$ )# re&e*i#!" s" berli#e3ă$ i%" rep"rti3"t Eei Br"u# u# *ormitor eci# cu "l său$ cu 6erestre
c"re *ă*e"u spre o curte )#-ustă2 Aici$ m"i mult c4i"r *ec+t l" 5bers"l3ber-$ e" *uce" o i"!ă complet i3ol"tă$ se strecur" pri#tr%
o u&ă &i pe o sc"ră *i# sp"te$ #u cobor" #icio*"tă )# c"merele *e l" p"rter$ #ici măc"r c+#* se "6l"u "colo #um"i cu#o&ti#!e
ec4i7 se bucur" t"re mult c+#* )i !i#e"m comp"#ie )# lu#-ile ore *e "&tept"re2
L" Berli#$ Hitler mer-e" 6o"rte r"r l" te"tru$ m"i mult i#teres "răt+#* operetei2 Nu lipse" #icio*"tă *e l" o #ouă pu#ere )#
sce#ă " reu#ei" *i#tre operetele *ee#ite cl"sice$ c" Lili"cul s"u Vă*u" eselă2 Su#t si-ur că$ !i#+#*u%i comp"#ie pri# cele
m"i *i6erite or"&e "le >erm"#iei$ "m ă3ut Lili"cul *e cel pu!i# ci#ci%&"se ori$ operetă pe#tru "le cărei *ecoruri costisito"re
pu#e" *i# pli# l" co#tribu!ie istieri" sep"r"tă " lui Borm"##2
)# "6"ră *e "ce"st"$ )i 6ăce"u plăcere spect"colele 6riole$ mer-+#* c+teo*"tă l" Ai#ter-"rte#$ u# te"tru *e "rietă!i berli#e3$
&i cu si-ur"#!ă că s%"r 6i *us m"i *es$ *"că #u .%"r 6i re!i#ut o "#umită te"mă *e cee" ce "r 6i putut să 3ică lume"2 U#eori
trimite" )# locul său u# i#te#*e#t c"re$ *upă ce se )#torce" se"r"$ trebui" să%i r"porte3e pro-r"mul &i să%i poeste"scă ce ă3use$
)# c+te" r+#*uri s%" *us &i l" Te"trul Metropol$ u#*e se pre3e#t"u i#sipi*e reiste *e operetă cu multe „#im6e( -o"le2
)# 6iec"re "# "sist"$ )# timpul ,esti"lului *e l" B"Vreut4$ l" to"te repre3e#t"!iile primului ciclu$ 6ără e:cep!ie2 8upă c+te
)mi 6ăce" impresi" % )# măsur" )# c"re u# pro6"# c" mi#e )# m"terie *e mu3ică pute" să 9u*ece % el *oe*e" )# *iscu!iile cu
*o"m#" Ai#i6re* A"-#er c"p"cit"te" *e " 9u*ec" *et"lii mu3ic"le7 totu&i$ ce%. i#teres" m"i mult er"u re"li3ările re-iei2
8"r$ "lt6el$ 6rece#t" 6o"rte pu!i# oper"7 c4i"r &i i#teresul pe c"re$ l" )#ceput$ păre" să%. "r"te "cestui spect"col " *ispărut
cur+#*2 <re*ilec!i" s" pe#tru Br"cN#er " răm"s 6ără co#seci#!e2 8esi-ur$ )#"i#te" 6iecărui" *i#tre *iscursurile lui cultur"le !i#ute
l" Co#-resul *e l" Niir#ber- cere" să se e:ecute u# 6r"-me#t *i#tr%o sim6o#ie *e BrucN#er$ *"r$ )# rest$ si#-ur" lui -ri9ă er" să
se cultie )# co#ti#u"re oper" lui BrucN#er l" S"#Nt ,lori"#2 )# public$ " 6ăcut totu&i )# "&" 6el$ )#c+t să%&i "cre*ite3e im"-i#e"
u#ui p"sio#"t "m"tor *e "rtă2
N%"m putut *escoperi #icio*"tă *"că &i )# ce măsură Hitler #utre" reu# i#teres pe#tru beletristică2 Cel m"i "*ese"$ #u
orbe" *ec+t *e liter"tură milit"ră$ *e "lm"#"4uri "le 6lotei s"u *e tr"t"te *e "r4itectură pe c"re$ )# orele t+r3ii "le #op!ii$ le
stu*i" mereu cu "cel"&i m"re i#teres$ )# rest$ #u orbe" *espre "lt6el *e lecturi2
Er"m u# lucrător s+r-ui#cios &i$ l" )#ceput$ #u reu&e"m să%#!ele- cum pute" Hitler să%&i irose"scă timpul )# 6elul "cest"$ )l
)#!ele-e"m c+#*$ l" s6+r&itul 3ilei$ se lăs" *us *e plictis &i căut" u# mo* *e "%&i omor) reme"2 8"r " pier*e )# me*ie &"se ore pe
3i mi se păre" " re*uce e:"-er"t *e mult 3iu" *e lucru2 Mă%#tre%b"m "*ese"; c+#* m"i lucre"3ă' 5ricum$ )# pro-r"mul lui 3il#ic
#u pre" m"i răm+#e" loc2 Se scul" t+r3iu$ către "mi"3ă$ e:pe*i" u#" s"u *ouă "u*ie#!e *e sericiu$ *"r$ )#cep+#* cu *e9u#ul c"re
urm" ime*i"t &i p+#ă pe se"ră$ )&i toc" pur &i simplu timpul2U Cele c+te" r"re )#t+l#iri 6i:"te pe#tru *upă%"mi"3ă er"u puse )#
pericol *e p"siu#e" lui pe#tru proiectele *e "r4itectură2 A*9ut"#!ii mă ru-"u "*ese"; „Astă3i să #u%i "răt"!i #ici u# pl"#2( Atu#ci
"scu#*e"m *ese#ele l" i#tr"re$ )# ce#tr"l" tele6o#ică2 L" )#trebările pe c"re mi le pu#e" *ă*e"m răspu#suri e"3ie2 8"r se
)#t+mpl" să pri#*ă &pilul$ &i "tu#ci se *uce" el )#su&i să c"ute sulurile cu *ese#e )# estibul s"u )# esti"r2
)# oc4ii poporului$ Hitler er" ,ii4rerul c"re lucre"3ă #eobosit 3i &i #o"pte2 <e#tru ci#e cu#o"&te meto*" *e lucru " "#umitor
temper"me#te "rtistice$ 6elul #e*iscipli#"t )# c"re%&i 6olose" Hitler timpul po"te să seme#e cu stilul *e i"!ă "6l"t l" m"re ci#ste
)# r+#*urile boemei$ )# "ceste lu#-i săptăm+#i )# c"re se ocup" *e lucruri 6ără import"#!ă$ el "&tept"$ *i# c+te "m putut să
obser$ să se co"că o problemă7 "poi$ *eo*"tă$ 6ul-er"t *e „i#spir"!ie($ -ăse"$ )# c+te" 3ile *e mu#că i#te#să$ 6ormul"re"
*e6i#itiă " solu!iei c"re i se păre" 9ustă2 Mesele )i *ă*e"u$ l" r+#*ul lor$ oc"3i" să e:perime#te3e i*ei #oi c" &i c+#* s%"r 6i 9uc"t$
să le )#to"rcă pe to"te 6e!ele &i să le per6ec!io#e3e )# 6"!" u#ui public lipsit *e spirit critic2 8upă ce lu" o *eci3ie$ se *e*" *i# #ou
le#ei2
C"pitolul .E IM<ERIUL 8EKLWN@UIT
5 *"tă s"u *e *ouă ori pe săptăm+#ă mer-e"m se"r" l" Hitler2 U#eori$ către mie3ul #op!ii$ c+#* se termi#" ultim" rolă *e
6ilm$ )mi cere" sulul cu *ese#e &i mă "#tre#" )# *iscu!ii "supr" tuturor *et"liilor "cestor" p+#ă către or" F s"u G *imi#e"!"2
Ceil"l!i i#it"!i se retră-e"u l" u# p"4"r *e i# s"u se *uce"u "c"să$ &tii#* pre" bi#e că Hitler #u m"i pute" 6i "bor*"t2
Cee" ce%. "tră-e" 6o"rte mult pe ,ii4rer er"u m"c4etele iitorului #ostru or"&$ mo#t"te )# ec4ile săli *e e:po3i!ie "le
Ac"*emiei *e Bele%Arte2 C" să po"tă mer-e "colo )# li#i&te$ ceruse să se "me#"9e3e u# *rum c"re le-" C"#cel"ri" Reic4ului *e
clă*ire" #o"stră$ trec+#* pri# -ră*i#ile mi#isterelor$ &i să se pr"ctice u&i )# 3i*urile i#ci#tei2 C+teo*"tă$ i#it" micul -rup "l
o"spe!ilor săi să #e i3ite3e "telierul7 *ot"!i cu lămpi electrice &i cu c4ei$ o por#e"m l" *rum2 M"c4etele er"u lumi#"te *e
proiecto"re puter#ice$ pe *irec!i" *e că*ere " r"3elor sol"re$ &i #u "e"m #eoie să *"u #ici o lămurire pe#tru că Hitler$ r"*ios$
e:plic" i#it"!ilor săi orice *et"liu$ )# m"9orit"te" c"3urilor$ "ceste m"c4ete 6useseră e:ecut"te *e t+mpl"ri *e lu:$ cu o
e:"ctit"te meticulo"să$ l" sc"r" .[1E$ 6ii#* opsite )# culo"re" m"teri"lelor ce urm"u să se utili3e3e2 <u!i# c+te pu!i#$ s%"u
"s"mbl"t sec!iu#i )#tre-i "le iitorului m"re bule"r* &i s%" ob!i#ut o repre3e#t"re pl"stică " co#struc!iilor preă3ute pe#tru
*ece#iul următor$ )# 6ostele săli *e e:po3i!ie berli#e3e$ "ce"stă str"*ă$ l" sc"ră re*usă$ se )#ti#*e" pe o lu#-ime *e "pro:im"ti
GE *e metri2
Hitler er" )# "l #ouăle" cer c+#* prie" m"c4et"$ l" sc"r" .[.EEE$ ce repre3e#t"$ )# tot"lit"te$ somptuosul bule"r* "l
*ece#iului următor2 Er" *emo#t"bilă &i e:ist" posibilit"te" *e " i se *epl"s" *i6eritele păr!i$ 6i:"te pe mese rul"#te2 <ute" *eci să
se "&e3e )# orice pu#ct "l „bule"r*ului său($ pe#tru " eri6ic" *"că se ob!i#use e6ectul sco#t"t7 "le-e"$ *e e:emplu$ pu#ctul *i#
c"re prie" u# călător c"re sose" l" >"r" *e Su*$ s"u c+#tăre" e6ectul pro*us "supr" celui c"re e#e" *i#spre M"rele 8om$ s"u
1F
"supr" celui c"re$ post"t )# p"rte" me*i"#ă " bule"r*ului$ prie" spre cele *ouă l"turi2 <e#tru c" impresi" să 6ie c+t m"i "pro"pe
*e re"lit"te$ el )#-e#u#c4e"$ prii#* cu c+!i" milimetri *e"supr" #ielului m"c4etei2 Er" tot timpul *e o eră #eobi&#uită7
"ceste" "u co#stituit mome#tele$ pu!i#e l" #umăr$ )# c"re se lepă*" *e ri-i*it"te" lui 6ire"scă2 Nicio*"tă #u .%"m ă3ut "&" *e
e:uber"#t$ "&" *e spo#t"# &i *e-"9"t c" "tu#ci7 )# ce mă prie&te$ "*ese" obosit si stăp+#it$ c4i"r &i *upă to!i "ce&ti "#i$ *e u# rest
*e timi*it"te respectuo"să$ eu$ )# -e#er"l$ tăce"m2 U#ul *i#tre col"bor"torii mei "propi"!i re3um" "st6el impresi" pe c"re i%o
6ăce"u curio"sele r"porturi *i#tre ,u4rer &i mi#e; „?ti!i ce su#te!i *um#e"o"stră' Su#te!i "morul #e6ericit "l lui HitlerP(
<u!i#i "e"u "cces l" "ceste săli c"re er"u prote9"te cu -ri9ă *e priirile curio&ilor2 ,ără "prob"re" e:presă " lui Hitler$
#ime#i #%"e" oie să tre"că pri# 6"!" m"relui proiect "l iito"rei "me#"9ări " Berli#ului$ )#tr%o 3i$ *upă ce " e:"mi#"t m"c4et"
M"relui Bule"r*$ >ori#- " "&tept"t să se )#*epărte3e )#so!itorii săi$ pe#tru "%mi spu#e cu oce" su-rum"tă *e emo!ie; „Acum
c+te" 3ile$ ,ii4rerul mi%" orbit *e s"rci#ile ce%mi rei# *upă mo"rte" s"2 To"te le l"să )# se"m" me"$ cu e:cep!i" u#ui si#-ur
lucru; m%" pus să promit că$ )# c"3ul )# c"re s%"r )#t+mpl" să mo"ră$ #%"m să te )#locuiesc #icio*"tă cu "ltci#e"$ #%"m să mă
"mestec )# pl"#urile *umit"le &i "m să te l"s să 6"ci ce cre3i *um#e"t"2 Mi%" m"i cerut să%i 6ă-ă*uiesc că )!i oi pu#e l"
*ispo3i!ie to!i b"#ii pe c"re mi%i ei solicit" pe#tru co#struc!iile *umit"le2( <ătru#s *e emo!ie$ >ori#- " 6ăcut o p"u3ă2 „To"te
"ceste" i le%"m promis solem# ,ii4rerului &i i le%"m )#tărit pri#tr%o str+#-ere *e m+#ă2 ?i *umit"le )!i 6"c "cee"&i promisiu#e2(
8upă c"re$ )#tr%u# el"# p"tetic$ mi%" str+#s m+#" )#*elu#-2
T"tăl meu s%" oprit &i el$ cercetător$ )# 6"!" lucrărilor 6iului său *ee#it celebru2 C+#* " ă3ut m"c4etele$ " ri*ic"t pur &i
simplu *i# umeri; „A!i )##ebu#it *e%" bi#ele"P( Se"r"$ #e%"m *us l" te"tru să e*em o come*ie )# c"re 9uc" Hei#3 Rii4m"##2
8i# )#t+mpl"re$ se "6l" &i Hitler )# s"lă2 I# p"u3ă$ "cest" s%" i#teres"t pri# "*9ut"#!ii săi *"că *om#ul )# +rstă *e l+#-ă mi#e e
t"tăl meu$ "poi #e%" i#it"t l" el pe "m+#*oi2 T"t"$ )# ciu*" celor &"pte3eci si ci#ci *e "#i pe c"re%i "e"$ se !i#e" *rept &i stăp+#
pe si#e2 8"r c+#* i .%"m pre3e#t"t lui Hitler$ " 6ost cupri#s *e u# tremur iole#t$ )#tr%o "seme#e" st"re #u%. m"i ă3usem
#icio*"tă p+#ă "tu#ci2 ?i #ici *upă "cee"2 S%" 6ăcut p"li*$ #u " re"c!io#"t l" im#urile *e l"u*ă i#to#"te *e Hitler spre -lori"
6iului său &i " plec"t 6ără să spu#ă u# cu+#t2 Ulterior$ t"t" #%" m"i "*us orb" #icio*"tă *espre "ce"stă )#t+l#ire$ &i$ )# ce mă
prie&te$ "m eit"t să m"i 6"c reo re6erire l" #eli#i&te" c"re%. cupri#sese "t+t *e i3ibil c+#* se "6l"se 6"!ă%# 6"!ă cu Hitler2
„A!i )##ebu#it *e%" bi#ele"P( C+#* priesc "stă3i #umero"sele 6oto-r"6ii "le m"c4etelor 6"stuosului #ostru bule"r*$ )mi
*"u se"m" #u #um"i că proiectul er" )#tr%"*eăr #ebu#esc$ ci &i că re3ult"tul "r 6i 6ost trist &i plictisitor2 8esi-ur$ er"m co#&tie#!i
*e 6"ptul că " co#strui pe #oul bule"r* #um"i e*i6icii publice "r 6i cre"t impresi" u#ui loc lipsit *e i"!ă &i$ )# co#seci#!ă$
re3er"serăm *ouă treimi *i# lu#-ime" lui pe#tru clă*iri *esti#"te cetă!e#ilor p"rticul"ri2 Cu spri9i#ul lui Hitler$ "m 3ă*ăr#icit
)#cercările pe c"re le 6ăce" "*mi#istr"!i" *e " elimi#" imobilele comerci"le2 N%"e"m c+tu&i *e pu!i# i#te#!i" *e " cre" u#
bule"r* "l mi#isterelor2 8impotriă$ preă3userăm )# proiectele #o"stre o lu:o"să s"lă *e ci#em" pe#tru 6ilmele )# premieră$
u# ci#em" popul"r *e F EEE *e locuri$ o operă #ouă$ trei te"tre$ o s"lă #ouă *e co#certe$ u# p"l"t "l co#-reselor #umit „C"s"
N"!iu#ilor($ u# 4oteP cu *ouă3eci &i u#u *e et"9e si l 1EE *e p"turi$ music%4"lluri$ m"ri rest"ur"#te &i loc"luri *e lu:$ b" c4i"r &i
o pisci#ă "coperită )# stil rom"#$ *e *ime#siu#ile Termelor *i# epoc" imperi"lă7 to"te "ceste" pe#tru " *" #oului bule"r* o
"#im"!ie *em#ă *e u# m"re or"&2. Cur!i i#terio"re li#i&tite$ măr-i#ite *e colo#"*e &i *e mici m"-"3i#e )#-ri9ite$ "e"u să )mbie
l" prome#"*ă$ l" o"rec"re *ist"#!ă *e 3-omotul circul"!iei7 u# sp"!iu er" re3er"t recl"melor lumi#o"se2 Hitler &i cu mi#e
co#cepuserăm tot bule"r*ul c" o perm"#e#tă e:po3i!ie cu +#3"re *e pro*use -erm"#e$ *esti#"te$ )# speci"l$ să "tr"-ă străi#i2
Acum$ c+#* reă* pl"#urile &i 6oto-r"6iile m"c4etelor$ "ceste păr!i "le bule"r*ului )mi p"r mo"rte &i "rti6ici"le2 A *ou" 3i
*upă eliber"re" me" *i# )#c4iso"re$ )# *rum spre "eroport$ "m trecut pri# 6"!" u#ei" *i#tre clă*iriF7 "m *escoperit "tu#ci$ )#
c+te" secu#*e$ cee" ce #u obser"sem "#i *e 3ile; )# co#struc!iile #o"stre #e-li9"serăm orice propor!ii2 C4i"r pe#t"i
)#trepri#*erile p"rticul"re preă3userăm blocuri *e .1E%FEE *e metri lu#-ime$ u#i6ormi3"serăm )#ăl!ime" clă*irilor &i 6"!"*ele
m"-"3i#elor$ )mpi#seserăm blocurile )#"lte )# sp"tele "li#i"me#tului stră3ii$ re#u#!+#* "st6el l" u# mi9loc *e )#ior"re &i "erisire
" perspectiei2 C+#* priesc 6oto-r"6iile imobilelor comerci"le$ su#t )#-ro3it *e ri-i*it"te" lor mo#ume#t"lă$ c"re "r 6i 6ăcut
3"*"r#ice e6orturile *e " "si-ur" "cestui bule"r* o "#im"!ie *em#ă *e u# m"re or"&2
Ce" m"i bu#ă solu!ie "m -ăsit%o l" >"r" Ce#tr"lă$ *i# 6"!" cărei" se *esc4i*e"$ l" su*$ bule"r*ul 6"stuos "l lui Hitler7
e*i6iciul s%"r 6i *et"&"t ""#t"9os *e ceil"l!i mo#&tri *i# pi"tră *"torită os"turii lui *i# o!el$ "mplu "lori6ic"tă$ )mbrăc"tă )# plăci
*e cupru &i -"r#isită cu supr"6e!e *e sticl"2 <reă3userăm pe#tru tr"6ic p"tru #iele supr"puse$ le-"te )#tre ele pri# scări rul"#te
&i "sce#so"re2 Trebui" c" "ce"stă -"ră s" surcl"se3e >r"#* Ce#tr"l Termi#"l *i# NeB XorN2
5"spe!ii o6ici"li "r 6i cobor+t pe o sc"ră m"re2 C" to!i ceil"l!i călători c"re ie&e"u *i# -"ră$ "r 6i trebuit c" ei să 6ie sub9u-"!i
*e "ce"stă perspectiă "r4itectur"lă$ simbol "l puterii Reic4ului s"u$ m"i precis$ "r 6i trebuit să 6ie liter"lme#te „6ăcu!i pr"62 <i"!"
*i# 6"!" -ării$ lu#-" *e l EEE *e metri &i l"tă *e GGE *e metri$ urm" să "ibă *e 9ur%)mpre9ur "rme c"ptur"te *e l" i#"mic$ l" 6el c"
"lee" berbecilor *i#tre O"r#"N &i Lu:or2 Hitler ceruse "cest *et"liu *upă c"mp"#i" *i# ,r"#!" &i co#6irm"se or*i#ul l" s6+r&itul
to"m#ei lui ./0.$ *upă primele lui )#6r+#-eri )# U#iu#e" Soietică2
<e#tru " termi#" &i )#coro#" "ce"stă pi"!"$ Hitler )&i pusese%# -+#* să ri*ice$ l" JEE *e metri *e -"ră$ M"rele Arc s"u$ cum
)i 3ice" el u#eori$ Arcul său *e Trium62 LUArc *e Triomp4e "l lui N"poleo# repre3i#tă$ *esi-ur$ )# <l"ce *e lUEtoile$ cu )#ăl!ime"
lui *e 1E *e metri$ u# mo#ume#t c"re "si-ură bule"r*ului C4"mps%ElVsees$ *upă *oi Nilometri lu#-ime$ o )#c4eiere
impu#ăto"re$ pe c+#* "l #ostru$ lu#- *e .DE *e metri$ l"t *e ../ &i )#"lt *e ..D$ "r 6i *omi#"t *e *ep"rte to"te celel"lte e*i6icii
*i# p"rte" *e su* " bule"r*ului$ coplesi#*u%le pur &i simplu pri# propor!iile lui2
8upă c+te" )#cercări #ereu&ite$ #%"m m"i "ut cur"9ul să%. )#*em# pe Hitler să mo*i6ice "cest e*i6iciu$ c"re er" u#" *i#tre
piesele *e b"3ă "le proiectului său2 II co#cepuse cu mult )#"i#te *e " 6i su6erit i#6lue#!" be#e6ică " pro6esorului Troost2 Acest
mo#ume#t ilustre"3ă cel m"i bi#e i*eile *espre "r4itectură "le lui Hitler$ "&" cum le e:pusese el$ pri# "#ii *ouă3eci$ )#tr%u#
c"r#et ce s%" pier*ut2 A re6u3"t să "sculte propu#erile pe c"re i le%"m 6ăcut cu priire l" mo*i6ic"re" propor!iilor s"u l"
i#tro*ucere" *e simpli6icări$ *"r " părut s"tis6ăcut c+#*$ pe pl"#urile termi#"te$ )# locul re3er"t #umelui "r4itectului "m
*ese#"t$ pur &i simplu$ trei cruci2
1G
<ri# *esc4i*ere" M"relui Arc$ )#"ltă *e JE *e metri$ se e*e" pro6il+#*u%se$ l" ci#ci Nilometri *epărt"re$ )# p+cl"
"-lomer"tului or"& T cel pu!i# "&" #i%. im"-i#"m #oi T "l *oile" e*i6iciu trium6"l "l "cestui bule"r*$ ce" m"i m"re s"lă *e
reu#iu#i *i# lume$ cărei" i se supr"pu#e" u# *om )#"lt *e F/E *e metri2
U#spre3ece mi#istere )#trerupe"u$ )#tre Arcul *e Trium6 &i s"l" *e reu#iu#i$ co#ti#uit"te" bule"r*ului #ostru2 <e l+#-ă
Mi#isterul *e I#ter#e$ "l Tr"#sporturilor$ "l Musti!iei$ "l Eco#omiei &i Aproi3io#ării$ *upă ./0.$ "m preă3ut &i u# Mi#ister "l
Colo#iilorG7 "st6el$ Hitler #u "b"#*o#"se c+tu&i *e pu!i# i*ee" u#or colo#ii -erm"#e$ #ici c4i"r )# timpul c"mp"#iei *i# Rusi"2
Totu&i$ "cei mi#i&tri c"re sper"u că pl"#urile #o"stre le or permite o co#ce#tr"re " sericiilor lor$ )mpră&ti"te pri# tot Berli#ul$
"u 6ost *e3"mă-i!i c+#* ,ti4rerul " *ispus c" #oile e*i6icii să sere"scă m"i "les u#or scopuri *e repre3e#t"re$ &i #u "*ăpostirii
"p"r"tului "*mi#istr"ti2
Ime*i"t *upă mo#ume#t"l" p"rte me*i"#ă$ trebui" c" bule"r*ul să re*ei#ă$ pe o lu#-ime *e u# Nilometru$ o str"*ă
co#s"cr"tă comer!ului &i *istr"c!iilor$ c"re$ l" i#tersec!i" cu <ots*"mer Str"sse$ să se termi#e pri# "&"%#umitul „Ro#*(2 8e "ici$
spre #or*$ c"r"cterul solem# pre*omi#" *i# #ou7 l" *re"pt" se ri*ic" Memori"lul Sol*"tului2 Asupr" *esti#"!iei "cestui uri"&
p"r"lelipipe*$ co#ceput *e Ail4elm Oreis$ Hitler #u s%" pro#u#!"t #icio*"tă cu cl"rit"te7 po"te că s%" -+#*it l" ce" c"re să
6u#c!io#e3e c" "rse#"l &i c" mo#ume#t 6u#er"r$ )# orice c"3$ *upă "rmisti!iul cu ,r"#!"$ " or*o#"t c" primul obiect e:pus să 6ie
"-o#ul%rest"ur"#t )# c"re "u 6ost pecetluite$ )# ./.J$ )#6r+#-ere" >erm"#iei &i$ )# ./0E$ prăbu&ire" ,r"#!ei2 5 criptă urm" să
prime"scă sicriele celor m"i esti!i m"re&"li -erm"#i *i# trecut$ pre3e#t &i iitor20 I# sp"tele Memori"lului$ p+#ă l"
Be#*lerstr"sse$ se )#ti#*e"u clă*irile *esti#"te )#"ltului Com"#*"me#t "l Arm"tei2
8upă ce " ă3ut "ceste pl"#uri$ >ori#- " "ut se#time#tul că Mi#isterul Aerului este tr"t"t precum o ru*ă săr"că2 C"
"r4itect$ m%"u "tr"s pl"#urile lui2= )# 6"!" Memori"lului Sol*"tului$ eci# cu >ră*i#" Koolo-ică$ "m -ăsit u# tere# i*e"l pe#tru
cee" ce *ore" el2 <roiectul pe c"re .%"m 6ăcut pe#tru #ou" clă*ire .%" e#tu3i"sm"t pe >ori#-2 8upă ./0E$ "cest e*i6iciu urm" să
re-rupe3e to"te sericiile " căror co#*ucere &i%o "sum" &i să se #ume"scă „<"l"tul M"re&"lului Reic4ului(2 Hitler )#să s%"
pro#u#!"t "păs"t; „>ori#- )&i *ă pre" m"re import"#!ă2 Imobilul "cest" este pre" "st pe#tru el7 )# orice c"3$ #u%mi co#i#e să%
mi i" "r4itectul2( 8"r$ cu to"te că se "răt" "*ese" *er"#9"t *e proiectul lui >ori#-$ #u " "ut #icio*"tă cur"9ul să%. pu#ă l" pu#ct
pe m"re&"l2 Cu#osc+#*u%. bi#e pe Hitler$ >ori#- )mi *ă*e" s6"turi li#i&tito"re; „Nu sc4imb" #imic *i# cee" ce "m proiect"t &i
#u%!i 6"ce probleme2 Noi om )#6ăptui ce #c%"m propus &i p+#ă l" urmă ,ii4rerul o să 6ie )#c+#t"t2(
S%" )#t+mpl"t c" Hitler să *e" *o"*ă *e i#*ul-e#!ă &i 6"!ă *e i"!" p"rticul"ră " "#tur"9ului său7 "st6el$ " trecut cu e*ere"
"#umite sc"#*"luri co#9u-"le$ e *rept că #um"i p+#ă )# mome#tul )# c"re s%" iit oc"3i" să le e:plo"te3e )# scopuri politice$
cum " 6ost c"3ul lui Blomber-2 A&"*"r$ el pute" se 3+mbe"scă ă3+#* u# "seme#e" -ust pe#tru 6"st l" u#ul *i#tre 6i*elii săi &i să
6"că$ )# cerc restr+#s$ obser"!ii s"rc"stice pe "ce"stă temă$ 6ără "%i *" c+tu&i *e pu!i# *e )#!eles celui i3"t că i%"r "tribui u#
comport"me#t *e s#ob2
<roiectul pe#tru e*i6iciul lui >ori#- pree*e" &iruri lu#-i *e scări$ *e 4oluri &i *e săli$ ce ocup"u m"i mult sp"!iu *ec+t
c"merele *e lucru propriu%3ise2 )# ce#trul "ripii *esti#"te repre3e#tării urm" să 6ie u# 4ol 6"stuos$ *e u#*e plec" o sc"ră *e p"tru
et"9e$ pe c"re #ime#i #%"r 6i 6olosit%o reo*"tă$ pe#tru că "r 6i lu"t$ 6ire&te$ li6tul2 Totul #u ă*e" *ec+t pompă &i oste#t"!ie7 )#
eolu!i" me" perso#"lă$ "cest" er" u# p"s 4otăr+tor$ "st6el )#*epărt+#*u%mă *e #eocl"sicismul spre c"re "spir"sem &i pe c"re%.
strecur"sem$ po"te$ )# stilul C"#cel"riei Reic4ului$ pe#tru " mă co#s"cr" u#ei 3-omoto"se "r4itecturi *e repre3e#t"re2 Cro#ic"
!i#ut" *e sericiile mele co#sem#e"3ă$ l" *"t" *e 1 m"i ./0.$ că M"rsc4"llul Reic4ului s%" bucur"t 6o"rte mult ă3+#* m"c4et"
clă*irii2 Cu *eosebire .%" e#tu3i"sm"t 4olul scării2 Acolo$ spu#e" el$ " "#u#!" )# 6iec"re "# cu+#tul *e or*i#e "l "#ului pe#tru
o6i!erii *i# Lu6tB"66e2 ?i$ *upă cum me#!io#e"3ă tot Cro#ic"$ >ori#- " "*ău-"t te:tu"l; „I# "cest 4ol$ cel m"i m"re *i# lume$
trebuie c" BreNer să ri*ice u# mo#ume#t i#spectorului -e#er"l "l co#struc!iilor2 V" 6i pl"s"t c4i"r "ici$ )# ci#ste" omului c"re "
cre"t u# e*i6iciu "t+t *e -r"#*ios2(
Ace"stă p"rte " mi#isterului$ cu 6"!"*" ei *e F0E *e metri lu#-ime prii#* spre M"rele Bule"r*$ se le-" cu o "ripă *e
*ime#siu#i comp"r"bile c"re *ă*e" spre >ră*i#" Koolo-ică2 Aici se "6l"u sălile *e recep!ie com"#*"te *e >ori#-$ precum &i
"p"rt"me#tele lui2 8ormitorul .%"m "mpl"s"t l" ultimul et"92 Apoi$ i#oc+#* r"!iu#i *e "păr"re "#ti"eri"#ă$ "m rut să pu#
*e"supr" "coperi&ului u# str"t *e păm+#t *e p"tru metri -rosime$ )# c"re să po"tă pri#*e ră*ăci#i c4i"r &i "rbori m"ri2 I# 6elul
"cest" s%"r 6i cre"t$ l" 0E *e metri *e"supr" >ră*i#ii Koolo-ice$ u# p"rc "+#* o supr"6"!ă *e .. JEE *e metri pătr"!i$ cu b"3i#e
&i 6+#t+#i "rte3ie#e$ "lei cu colo#"*e$ per-ole &i c+te u# bu6et *i# loc )# loc2 <"rcul urm" să m"i cupri#*ă$ )# "6"ră *e o pisci#ă &i
u# tere# *e te#is$ u# te"tru *e "ră cu o c"p"cit"te *e F0E *e locuri2 >ori#- er" )#c+#t"t &i is" *e9" l" reu#iu#ile 6estie pe c"re
le " or-"#i3" )# "ce"stă -ră*i#ă$ ce se " ri*ic" *omi#"to"re peste "coperi&urile Berli#ului; „Voi *ispu#e c" m"re" cupolă să
6ie ilumi#"tă cu 6ocuri be#-"le &i c"$ *e "colo$ să se "pri#*ă pe#tru o"spe!ii mei u# m"re 6oc *e "rti6icii2(
,ără pi#i!e$ e*i6iciul lui >ori#- "r 6i "ut u# olum *e 1JEEEE *e metri cubi$ )# timp ce #ou" C"#cel"rie " lui Hitler$
co#struită *e cur+#*$ #u "e" *ec+t 0EE EEE *e metri cubi2 Totu&i$ Hitler #u se sim!e" eclips"t *e >ori#-2 )# *iscursul *i# F
"u-ust ./GJ$ 6o"rte i#structi )# ce prie&te i#te#!iile s"le )# m"terie *e "r4itectură$ " *ecl"r"t că$ potriit m"relui proiect *e
sistem"ti3"re " Berli#ului$ #u " utili3" #ou" C"#cel"rie " Reic4ului$ rece#t termi#"tă$ *ec+t reo 3ece%*oispre3ece "#i$
preci3+#* că "re )# e*ere u# ce#tru -uer#"me#t"l &i re3i*e#!i"l mult m"i "st2 )#tr%"*eăr$ *upă o i3ită pe c"re "m 6"cut%o
)mpreu#ă l" imobilul pe c"re%. ocup"u sericiile lui Hess$ el " lu"t spo#t"# 4otăr+re" cu priire l" *esti#"!i" *e6i#itiă " #oii
co#struc!ii *i# Voss%Str"sse2 Căci$ l" Hess$ ă3use u# 4ol cu sc"ră u#*e *omi#"u to#uri *e u# ro&u%iole#t &i u# mobilier mult
m"i *iscret &i mult m"i simplu *ec+t stilul „p"c4ebot($ spre c"re se )#*rept"u pre6eri#!ele lui &i cele "le somită!ilor Reic4ului2
Re)#tors l" C"#cel"rie$ Hitler$ )#-ro3it$ " critic"t lips" *e sim! "rtistic " "*9u#ctului său; „Hess e u# pro6"#$ &i%"t+t" tot2
Nicio*"tă #%"m să%. pu# să co#strui"scă ce" #ou2 M"i t+r3iu i se " rep"rti3" c" se*iu "l sericiilor s"le "ctu"l" C"#cel"rie "
Reic4ului$ i"r el #u " "e" oie să "*ucă #ici ce" m"i mică mo*i6ic"re2 Căci #u se pricepe l" lucrurile "ceste"2( 5 "seme#e"
critică$ i3+#* )# speci"l sim!ul estetic "l cui"$ pute" u#eori să )#sem#e s6+r&itul u#ei c"riere &i$ )# c"3ul lui Ru*ol6 Hess$ )#
10
se#sul "cest" "u mers to"te i#terpretările2 Hess " 6ost si#-urul cărui" er*ictul #u i%" 6ost #oti6ic"t cu cl"rit"te2 Num"i "titu*i#e"
re3er"tă " cur!ii i%" permis să co#st"te că "c!iu#ile )i scă3useră co#si*er"bil2
<roiectul #ostru pree*e"$ l" e:tremit"te" #or*ică " m"relui ": "l C"pit"lei$ o " *ou" -"ră ce#tr"lă2 Ie&i#* *i# e"$ trebui" să
se "*ă$ l" o *ist"#!ă *e "pro"pe F Nilometri$ *i#colo *e u# l"c *e ..EE *e metri lu#-ime &i G1E *e metri lă!ime$ M"rele 8om2
Nu le-"m "cest l"c *e r+ul Spree$ cu "pele s"le polu"te *e mur*ăriile m"relui or"&2 C" ec4i "*ept "l sporturilor #"utice$ *ore"m
c" #oul b"3i# să o6ere )#otătorilor o "pă limpe*e2 Vesti"re$ 4"#-"re pe#tru bărci &i ter"se )#sorite urm"u să )#co#9ure "ce"stă
i#sulă b"l#e"ră situ"tă )# pli# ce#tru$ )#ti#*ere" *e "pă "r 6i 6orm"t$ 6ără )#*oi"lă$ u# co#tr"st i#teres"#t cu m"rile e*i6icii c"re
"e"u să se o-li#*e"scă )# e"2 5ri-i#e" i*eii mele re6erito"re l" "cest b"3i# er" 6o"rte simplă; #"tur" mlă&ti#o"să " subsolului #u
permite" #ici u# 6el *e co#struc!ie )#tr%u# "seme#e" loc2
Trebui" c" pe m"lul *e est s" se ri*ice trei m"ri clă*iri; )# mi9loc2 <rimări" ce" #ouă " Berli#ului$ lu#-ă *e "pro"pe o
9umăt"te *e Nilometru2 <re6eri#!ele #o"stre$ " lui Hitler &i " me"$ mer-e"u spre proiecte *i6erite7 *upă lu#-i *iscu!ii$
"r-ume#tele mele "u 6ost$ )# cele *i# urmă$ m"i t"ri *ec+t )mpotriire" te#"ce " lui Hitler2 <rimări" "e" să 6ie 6l"#c"tă *e
)#"ltul Com"#*"me#t "l M"ri#ei *e Ră3boi &i *e #ou" <re6ectură " <oli!iei Berli#ului2 <e m"lul *e est urm" să se co#strui"scă$
)# mi9locul u#or sp"!ii er3i$ #ou" Ac"*emie *e Ră3boi2 <l"#urile tuturor "cestor clă*iri er"u *e9" -"t"2
,ără #ici o )#*oi"lă$ tr"seul c"re le-" cele *ouă -ări ce#tr"le co#stitui" e:presi" "r4itectur"lă " puterii politice$ milit"re &i
eco#omice " >erm"#iei$ )# ce#tru se -ăse" stăp+#ul "bsolut "l Reic4ului7 c" simbol suprem "l puterii s"le "e" s" se )#"l!e$
6o"rte "pro"pe *e el$ M"rele 8om$ c"re să *omi#e Berli#ul iitorului2 Ast6el$ pe 4+rtie cel pu!i#$ se e*e" m"teri"li3"tă 6r"3" lui
Hitler; „Trebuie c" Berli#ul să%&i sc4imbe 6"!" pe#tru " se "*"pt" l" #ou" &i m"re" lui misiu#e2(D Am trăit )# "ce"stă lumeU timp
*e ci#ci "#i &i$ )# ciu*" tuturor *e6icie#!elor lor$ )# ciu*" tuturor l"turilor lor -rote&ti$ #u%mi pot re#e-" )# tot"lit"te co#cep!iile
*e "tu#ci2 Mi se p"re u#eori$ c+#* c"ut motiele "ersiu#ii mele 6"!ă *e Hitler$ că$ pe l+#-ă to"te lucrurile oribile pe c"re le%"
pus l" c"le &i le%" 6ăcut$ trebuie po"te s" me#!io#e3 &i *ecep!i" perso#"lă pe c"re mi%" prici#uit%o 6elul lui *e " se 9uc" *e%"
ră3boiul &i c"t"stro6ele7 *"r$ )# "cel"&i timp$ )mi *"u se"m" că to"te "ceste proiecte #%"r 6i *ee#it posibile *ec+t pri#tr%u# 9oc
6ără scrupule2
<roiecte *e o "seme#e" mărime co#stitui"u$ ei*e#t$ simp%tome "le u#ei me-"lom"#ii perm"#e#te$ si$ cu to"te "ceste"$ "r 6i
#e*rept să co#*"m#ăm cu u&uri#!ă )#tre"-" co#cep!ie " ":ei #or*%su*2 8upă criteriile *e "stă3i$ *ime#siu#ile M"relui Bule"r*$
"le #oilor -ări ce#tr"le$ cu mi9lo"cele lor *e tr"#sport subter"#$ er"u tot "t+t *e pu!i# e:"-er"te c" &i cele "le imobilelor #o"stre
comerci"le$ *epă&ite "stă3i )# lume" )#tre"-ă *e 3-+rie%#orii "*mi#istr"tii &i *e mi#istere2 8"că "ceste proiecte ie&e"u *i# sc"r"
*e percep!ie um"#ă$ 6"ptul se *"tor" #u "t+t *ime#siu#ilor$ c+t "spectului lor *e lucruri impuse cu 6or!"2 M"rele 8om$ iito"re"
C"#cel"rie " Reic4ului$ e*i6iciul somptuos "l lui >ori#-$ Memori"lul Sol*"tului &i Arcul *e Trium6% pe to"te "ceste co#struc!ii
eu le e*e"m pri# prism" prete#!iilor politice "le lui Hitler c"re$ )#tr%o 3i$ )# timp ce prie" m"c4et" or"&ului$ m%" lu"t *e br"! &i$
cu oc4ii ume3i!i *e l"crimi$ mi%" )#cre*i#!"t următorul -+#*; „)#!ele-i "cum *e ce #e "#-"9ăm l" lucruri *e o "seme#e"
"#er-ură' C"pit"l" Imperiului -erm"#icP Num"i *e%"& 6i să#ătos222(
Hitler er" 6o"rte #erăb*ător să "*ă )#cep+#*u%se re"li3"re" "cestui bule"r* lu#- *e D Nilometri$ pies" *e b"3ă " pl"#urilor
s"le *e urb"#ism$ )# primă"r" lui ./G/$ *upă ce "m 6ăcut c"lcule 6o"rte e:"cte$ i%"m promis că p+#ă )# "#ul ./1E to"te
e*i6iciile or 6i -"t"2 L" *rept orbi#*$ sper"sem că se " bucur" )# mo* *eosebit2 Am 6ost c"m *ecep!io#"t c+#* el$ "6l+#* "cest
terme#$ c"re &i "&" #u pute" 6i respect"t *ec+t pri#tr%o "ctiit"te #e)#treruptă pe &"#tiere$ &i%" e:prim"t s"tis6"c!i"$ *"r c" pe#tru
u# lucru o"rec"re2 <o"te că se -+#*e" )# "cel"&i timp l" proiectele s"le milit"re$ c"re "e"u s" 6"că ilu3orii to"te c"lculele mele2
Alteori$ *impotriă$ i#sist" "t+t *e mult pe#tru c" lucrările să se )#c4eie )# terme#ele preă3ute$ păre" "&" *e #erăb*ător să
"*ă sosi#* "#ul ./1E$ )#c+t "ce"stă "titu*i#e "r 6i 6ost ce" m"i bu#ă m"#eră *e misti6ic"re$ *"că isurile lui urb"#istice "r 6i
6ost *o"r u# mi9loc *e "%&i c"mu6l" !elurile e:p"#sio#iste2 Numero"sele re6lec!ii "le lui Hitler "supr" sem#i6ic"!iei politice "
proiectelor lui "r 6i trebuit să mă 6"că #e)#cre3ător$ *"r ele er"u co#tr"b"l"#s"te *e certitu*i#e" pe c"re o "6i&" cu priire l"
*es6ă&ur"re" #orm"lă &i l" timp " lucrărilor mele berli#e3e2 ?i "poi$ mă obi&#uisem să%. "u* c+teo*"tă 6ăc+#* rem"rci
4"luci#"#te7 cu trecere" "#ilor$ este m"i u&or *e -ăsit 6irul c"re le"-ă "t+t rem"rcile lui Hitler$ c+t &i pl"#urile mele *e
co#struc!ie2
Hitler e-4e" cu -elo3ie c" #u cum" pl"#urile #o"stre să "9u#-ă l" cu#o&ti#!" publicului2 Num"i c+te" 6r"-me#te "u 6ost
*"te publicită!ii$ căci #u er" cu puti#!ă să lucre3i complet )# secret$ pre" mul!i o"me#i p"rticip+#* l" lucrările pre-ătito"re2 8e
"seme#e"$ u#eori 6ăce"m cu#oscute "#umite păr!i "le proiectului c"re păre"u i#o6e#sie$ i#clusi co#cep!i" lui 6u#*"me#t"lă$
c"re " 6ost "*usă l" cu#o&ti#!" publicului *"torită u#ui "rticol re*"ct"t *e mi#e cu "prob"re" lui Hitler2J 8"r c+#tăre!ul *e
c"b"ret Aer#er ,i#N " 6ost "ru#c"t )#tr%u# l"-ăr *e co#ce#tr"re pe#tru că lu"se peste picior "ceste proiecte7 po"te că măsur" "
6ost *ict"tă &i *e "lte co#si*ere#te2 I#ci*e#tul s%" petrecut cu o 3i )#"i#te c" eu să mer- l" spect"colul respecti$ pe#tru " "răt" că
#u mă sim!e"m o6e#s"t2
Noi *ă*e"m *o"*ă *e pru*e#!ă c4i"r &i )# probleme măru#te; "&"$ *e pil*ă$ c+#* "m "#"li3"t posibilit"te" *emolării
tur#ului <rimăriei *i# Berli#$ "m 4otăr+t să se publice$ l" rubric" „<o&t" cititorului( " u#ui 3i"r loc"l$ o scriso"re *i# p"rte"
Secret"rului *e St"t O"rl H"#Ne$ pe#tru " "6l" re"c!i" popul"!iei2 <rotestele 6urio"se "le o"me#ilor m%"u *etermi#"t să "m+#
re"li3"re" proiectului2 C" re-ulă -e#er"lă$ l" pu#ere" )# "plic"re " pl"#urilor #o"stre$ trebui" să me#"9"m se#time#tele opi#iei
publice$ )# spiritul "cest"$ s%" lu"t )# co#si*er"re #ecesit"te" reco#struirii )# p"rcul p"l"tului C4"rlotte#bur- " 6rumosului c"stel
Mo#bi9ou c"re$ i#i!i"l$ "r 6i urm"t să "ibă *esti#"!i" *e mu3eu2/ 8i# motie "semă#ăto"re s%" păstr"t c4i"r &i tur#ul
R"*io*i6u3iu#ii$ precum si Colo"#" Victoriei$ c"re *er"#9" totu&i pl"#urile #o"stre *e urb"#ism7 Hitler e*e" )# "cest tur# u#
mo#ume#t "l istoriei -erm"#e &i " pro6it"t p+#ă si *e "ce"stă oc"3ie pe#tru " cere să 6ie supr")#ăl!"t$ spori#*u%i "st6el e6ectul2 A
6ăcut c4i"r o sc4i!ă ce se păstre"3ă &i "stă3i2 El lu" )# *er+*ere 3-+rce#i" st"tului prus"c$ socoti#* că "cestui"$ p+#ă &i *upă u#
trium6$ )i tremur"se m+#" să *e" b"#i pe#tru o Colo"#ă " Victoriei m"i )#"ltă2
11
Am e"lu"t c4eltuielile -lob"le "le sistem"ti3ării Berli#ului l" sum" *e 0 p+#ă l" = mili"r*e *e Reic4sm"rN$ cee" ce$ l"
pre!urile "ctu"le$ "r repre3e#t" )# 9ur *e .= p+#ă l" F0 *e mili"r*e 8M2 )# cei u#spre3ece "#i c+!i m"i er"u p+#ă )# ./1E$ 1EE *e
milio"#e *e Reic4sm"rN urm"u să 6ie "loc"te )# 6iec"re "# proiectului #ostru$ c4eltui"lă c+tu&i *e pu!i# utopică$ pe#tru că e" #u
)#sem#" *ec+t " *ouă3eci &i ci#ce" p"rte *i# olumul tot"l "l sumelor "bsorbite *e co#struc!ii )# >erm"#i"2.E <e#tru li#i&te" &i
9usti6ic"re" me"$ st"bilisem "tu#ci o comp"r"!ie$ e "*eăr"t 6o"rte )#*oiel#ică; c"lcul"sem ce proce#t"9 repre3e#t"u$ r"port"te l"
tot"lul impo3itelor )#c"s"te *e st"tul prus"c$ sumele 6olosite pe#tru 6i#"#!"re" co#struc!iilor berli#e3e *e către t"tăl lui ,rie*ric4
cel M"re$ re-ele ,rie*ric4 Ail4elm I$ c"re er"$ *upă cum se &tie$ 6o"rte eco#om2 Aceste sume *epă&e"u cu mult #ielul
c4eltuielilor #o"stre$ c"re #%"r 6i repre3e#t"t$ ele )#sele$ *ec+t "pro:im"ti trei l" sută *i# cele peste .1 mili"r*e &i 9umăt"te *e
mărci )#c"s"te *i# impo3ite2 8esi-ur că$ "cum$ "ce"stă comp"r"!ie #u este 6o"rte co#i#-ăto"re$ *eo"rece sumele re"li3"te *i#
impo3ite su#t *i6erite2
<ro6esorul Hettl"-e$ co#silierul meu )# probleme bu-et"re$ re3um" i*eile #o"stre "supr" 6i#"#!ării proiectului pri# "ce"stă
rem"rcă s"rc"stică; „<e#tru or"&ul Berli#$ c4eltuielile trebuie să 6ie c"lcul"te )# 6u#c!ie *e )#c"sări2 L" #oi este i#ers2(..
Aceste 1EE *e milio"#e *e c"re urm" să se 6"că rost )# 6iec"re "#$ #u er" bi#e % Hitler &i cu mi#e că3userăm *e "cor* )# "ce"stă
prii#!ă să 6ie prele"te l" u# si#-ur terme#$ ci rep"rti3"te )# c+t m"i multe bu-ete7 trebui" c" 6iec"re mi#ister$ 6iec"re sericiu
public să pre"*ă )# bu-etul lui sumele #eces"re$ tot "&" cum urm"u să proce*e3e &i căile 6er"te "le Reic4ului pe#tru
tr"#s6orm"re" re!elei 6eroi"re s"u mu#icip"lit"te" berli#e3ă pe#tru stră3i &i metrou$ )# plus$ )#trepri#*erile i#*ustri"le
p"rticul"re )&i "sum"u &i ele propriile lor c4eltuieli$ )# ./GJ$ *upă ce to"te *et"liile 6useseră puse l" pu#ct$ Hitler s%" 6elicit"t
pe#tru " 6i -ăsit u# subter6u-iu c"re să%i permită o 6i#"#!"re *iscretă; „Ast6el rep"rti3"tă$ c4eltui"l" -lob"lă " trece #eobser"tă2
Noi om 6i#"#!" *irect #um"i M"rele 8om &i Arcul *e Trium62 Vom l"#s" u# "pel către popor c" să co#tribuie l" c4eltui"lă7 )#
"6"ră *e "st"$ mi#istrul ,i#"#!elor " *ispo#ibili3" )# 6iec"re "# l" *ispo3i!i" sericiului *umit"le =E *e milio"#e2 Sumele pe
c"re #u le ei 6olosi ime*i"t le ei pu#e *eop"rte2( )# ./0.$ str+#sesem )# 6elul "cest" F.J milio"#e7.F )# ./0G$ l" propu#ere"
mi#istrului ,i#"#!elor$ si cu "cor*ul meu$ co#tul respecti$ c"re )#tre timp "ti#sese GFE *e milio"#e$ " 6ost *i3ol"t )# mo* t"cit$
6ără c" Hitler să 6i 6ost i#6orm"t2
Mi#istrul ,i#"#!elor$ o# Sc4Beri#%Orosi-N$ irit"t *e "ce"stă risipă " b"#ului public$ #u m"i co#te#e" cu obiec!iile &i cu
protestele2 <e#tru "%. co#tr"c"r"$ Hitler s%" comp"r"t cu re-ele B""riei$ Lu*oic "l II%le"; „8e%"r &ti mi#istrul *e ,i#"#!e ce
surse *e )#c"sări " "e" peste ci#ci3eci *e "#i st"tul *"torită co#struc!iilor meleP Ce s%" )#t+mpl"t cu Lu*oic "l II%le"; *i#
c"u3" c4eltuielilor 6ăcute pe#tru co#struire" c"stelelor s"le$ s%" spus că e #ebu#2 ?i "stă3i' Mul!i străi#i i# )# B""ri"
Superio"ră *o"r pe#tru " e*e" "ceste c"stele2 Num"i *i# t":ele *e i#tr"re s%"u "morti3"t *e mult c4eltuielile *e co#struc!ie2 Ce
părere "i' To"tă lume" " #ăăli )# Berli# c" să "*ă e*i6iciile #o"stre2 V" 6i su6icie#t să Ie spu# "meric"#ilor c+t " cost"t
M"rele 8om2 <o"te m"i "*ău-ăm ce" l" ci6r" re"lă &i 3icem$ )# loc *e u# mili"r*$ u# mili"r* &i 9umăt"teP Atu#ci or re"
#e"păr"t să "*ă e*i6iciul cel m"i scump *i# lume2(
Aplec"t "supr" "cestor pl"#uri$ )mi repet" "*ese"; „Si#-ur" me" *ori#!ă$ Speer$ este să "puc 3iu" c+#* or 6i -"t" "ceste
e*i6icii$ )# ./1E$ om or-"#i3" o e:po3i!ie u#iers"lă2 8eoc"m*"tă$ clă*irile or răm+#e -o"le$ i"r "ru#ci or seri c" sp"!ii
e:po3i!io#"le2 5 să i#ităm )#tre"-" lumeP( I"tă ce 6el *e *ecl"r"!ii pute" să 6"că Hitler7 er" -reu să%i -4ice&ti "*eăr"tele
-+#*uri2 So!iei mele$ c"re$ timp *e u#spre3ece "#i$ urm" să se "*ă prob"bil lipsită *e orice i"!ă *e 6"milie$ i%"m promis$ c" o
co#sol"re$ o călătorie )# 9urul lumii )# "#ul ./1E2
I*ee" lui Hitler *e " rep"rti3" costul lucrărilor pe c+t m"i mul!i umeri s%" *oe*it 9ustă2 Căci$ *"torită ce#tr"li3ării puterilor
publice$ Berli#ul$ bo-"t &i )# pli# "+#t$ "tră-e" *i# ce )# ce m"i mul!i 6u#c!io#"ri7 "*mi#istr"!iile *i6eritelor )#trepri#*eri se
e*e"u obli-"te să !i#ă co#t &i ele *e "ce"stă eolu!ie &i să%&i măre"scă se*iul ce#tr"l berli#e3$ )# e*ere" u#ei m"i m"ri repre%
3e#t"tiită!i2 C" „"rteră%itri#ă( " Berli#ului$ u#*e să se re"li3e3e "seme#e" proiecte *e co#struc!ii$ #u e:ist"u p+#ă "tu#ci *ec+t
bule"r*ul U#ter *e# Li#*e# &i "lte c+te" stră3i *e m"i mică import"#!ă$ )# plus$ #oul bule"r*$ l"r- *e .FE *e metri$ er"
te#t"#t #u #um"i 6ii#*că permite" o circul"!ie 6ără -+tuirile ec4ilor stră3i$ *"r &i *eo"rece pre!ul tere#urilor pe#tru co#struc!ii$
)# "ceste c"rtiere )#că *os#ice$ rămăsese rel"ti scă3ut2 L" )#ceputul "ctiită!ii mele$ primisem #umero"se cereri *e "prob"re
pe#tru co#struc!ii pe "mpl"s"me#te "lese l" )#t+mpl"re$ )# tot or"&ul2 8e e:emplu$ )# primii "#i "i -uer#ării lui Hitler se
co#struise$ )#tr%u# c"rtier #e)#sem#"t$ *upă ce se *emol"seră m"i multe -rupuri *e c"se$ m"re" clă*ire " Bă#cii Reic4ului2 )#
le-ătură cu e"$ )#tr%o *upă%m"să$ Himmler i%" pre3e#t"t lui Hitler pl"#ul &i$ 6o"rte serios$ i%" "tr"s "te#!i" "supr" 6"ptului c"$ )#
i#teriorul m"relui bloc *reptu#-4iul"r$ "rip" lo#-itu*i#"lă &i "rip" tr"#sers"lă 6orme"3ă o cruce cre&ti#e"scă7 Himmler e*e"
)# "ce"st" -lori6ic"re" o"l"tă$ *e către "r4itectul c"tolic Aol6$ " cre*i#!ei cre&ti#e2 Hitler er" )#să su6icie#t *e priceput )#
probleme *e co#struc!ii$ c" să #u se "mu3e *e "seme#e" rem"rci2
L" #um"i c+te" lu#i *upă st"bilire" *e6i#itiă " pl"#urilor$ #oi "tribuiserăm *e9" o primă p"rte *i# bule"r*$ lu#-ă *e l FEE
*e metri$ "cee" u#*e se pute" )#cepe co#struc!i" 6ără " m"i "&tept" să se )#c4eie *epl"s"re" căii 6er"te2 Restul tere#ului urm" să
6ie *ispo#ibil #um"i peste c+!i" "#i$ *"r op!iu#ile e:prim"te *e mi#istere$ *e sericiile publice "le Reic4ului &i *e
)#trepri#*erile p"rticul"re er"u "&" *e #umero"se$ )#c+t er" "si-ur"tă #u #um"i co#struire" " D Nilometri *e bule"r*$ ci &i
)#cepere" "tribuirii *e tere#uri situ"te l" su* *e >"r" *e Su*2 8o"r cu m"re -reut"te "m putut să%. )mpie*icăm pe *r2 LeV$ &e6ul
,ro#tului >erm"# "l Mu#cii$ c"re *ispu#e" *e 6o#*uri e#orme proe#i#* *i# coti3"!iile lucrătorilor$ să%&i "tribuie o ci#cime *i#
lu#-ime" bule"r*ului2 A reu&it totu&i să ob!i#ă u# lot *e GEE *e metri lu#-ime$ u#*e *ore" să i#st"le3e u# m"re ce#tru *e
*istr"c!ii2
U#ul *i#tre motiele "cestei bru&te 6urii *e " co#strui " 6ost$ 6ire&te$ perspecti" *e " mer-e )# )#t+mpi#"re" *ori#!elor lui
Hitler$ pri# ri*ic"re" *e e*i6icii import"#te2 Cum c4eltuielile ce urm"u " 6i 6ăcute pe#tru co#struc!iile #o"stre "r 6i 6ost m"i m"ri
*ec+t "cele" pe#tru co#struc!iile *e pe #i&te tere#uri obi&#uite$ i%"m recom"#*"t lui Hitler să "cor*e o *isti#c!ie "#trepre#orilor
pe#tru to"te milio"#ele c4eltuite )# plus$ su-estie pe c"re " "ccept"t%o 6ără să ste" pe -+#*uri2 „8e ce #u c4i"r u# or*i# pe#tru
cei c"re or 6i bi#emerit"t pri# co#tribu!i" "rtistică' Vom 6"ce "st" 6o"rte r"r &i$ )# pri#cip"l$ pe#tru cei c"re or 6i 6i#"#!"t u#
1=
e*i6iciu import"#t2 Se po"te ob!i#e mult cu me*"lii2( C4i"r &i "mb"s"*orul brit"#ic " cre3ut$ pe bu#ă *rept"te *e "ltmi#teri$ că%i
6"ce o plăcere lui Hitler propu#+#*u%i s" clă*e"scă o #ouă "mb"s"*ă$ )# c"*rul #oii sistem"ti3ări " Berli#ului7 Mussoli#i "răt" &i
el u# 6o"rte iu i#teres pe#tru "ceste proiecte2
8"că "supr" "*eăr"telor s"le proiecte )# m"terie *e co#struc!ii Hitler păstr" tăcere$ *et"liile 6ăcute publice "u suscit"t
*estul *e multe come#t"rii scrise &i or"le2 Re3ult"tul " 6ost u# "*eăr"t boom "l "r4itecturii2 8"că Hitler "r 6i m"#i6est"t i#teres
pe#tru cre&tere" c"ilor$ "tu#ci$ cu si-ur"#!ă$ o m"#ie " cre&terii c"ilor i%"r 6i cupri#s &i pe ceil"l!i &e6i7 *"r "&"$ "m "sist"t l" o
pro*uc!ie m"siă *e proiecte ă l" Hitler2 8esi-ur$ #u se pute" orbi *espre u# stil "l celui *e%"l treile" Reic4$ ci #um"i *e o
orie#t"re priile-i"tă ce se *isti#-e" pri# "#umite trăsături eclectice7 )#să "ce"stă te#*i#!ă er" *omi#"#tă2 Hitler #%"e" #imic
*i#tr%u# *octri#"r2 El )#!ele-e" că u# „pop"s( *e "utostr"*ă s"u u# „Cămi#( "l „Ti#eretului 4itlerist( l" !"ră #u pute" să "r"te c"
o co#struc!ie cit"*i#ă2 8e "seme#e"$ #u i%"r 6i trecut pri# c"p să ri*ice o 6"brică )# stilul lui somptuos7 *"r o co#struc!ie
i#*ustri"lă *i# sticlă &i o!el pute" *e%" *reptul să%. e#tu3i"sme3e2 U# e*i6iciu public$ )#tr%u# st"t c"re se pre-ăte" să clă*e"scă
u# imperiu$ trebui"$ *upă el$ să po"rte o "mpre#tă bi#e *e6i#ită2
Numero"se "u 6ost proiectele c"re$ )# "lte or"&e$ "u ă3ut lumi#" 3ilei c" urm"re " pl"#ului *e sistem"ti3"re " Berli#ului2
,iec"re >"uleiter se "mbi!io#"$ *e%"cum )#"i#te$ să se imort"li3e3e )# memori" or"&ului său pri# "seme#e" re"li3ări2 Apro"pe
to"te "ceste pl"#uri pre3e#t"u$ *upă e:emplul proiectului meu pe#tru Berli#$ *ouă ":e )# 6ormă *e cruce$ c+teo*"tă c4i"r
orie#t"te )# "cel"&i 6el7 mo*elul berli#e3 *ee#ise o sc4emă i*e"lă2 C+#* *iscut"m )mpreu#ă$ "plec"!i "supr" pl"#urilor #o"stre$
Hitler )#su&i *ese#" #eobosit$ cu u# creio# mo"le$ propriile%i sc4i!e$ -ăsi#* *e 6iec"re *"tă perspecti" 9ustă7 tr"s"$ l" sc"ră$
pl"#uri$ sec!iu#i &i proiec!ii % u# "r4itect #%"r 6i 6ăcut%o m"i bi#e2 U#eori$ *imi#e"!"$ )mi "răt" o sc4i!ă re"li3"tă cu -ri9ă$
termi#"tă )# cursul #op!ii7 *"r cele m"i multe *i#tre *ese#e le 6ăce" )# timpul *iscu!iilor #o"stre$ *i# c+te" li#ii tr"se l"
repe3e"lă2
<ăstre3 &i "stă3i$ cu me#!iu#e" *"tei &i " subiectului$ to"te sc4i!ele 6ăcute *e Hitler )# pre3e#!" me"2 Este i#teres"#t *e #ot"t
că$ *i#tr%u# tot"l *e .F1 *e sc4i!e$ m"i bi#e *e u# s6ert *i#tre ele priesc proiectele *e co#struc!ii pe#tru or"&ul Li#3$ l" c"re "
!i#ut tot*e"u#" 6o"rte mult2 L" 6el *e #umero"se su#t pl"#urile *e te"tre2 Ne%" surpri#s )#tr%o *imi#e"!ă "răt+#*u%#e o sc4i!ă$
6ăcută pe cur"t )# #o"pte" trecută$ ce repre3e#t" o „Colo"#ă " Mi&cării( *esti#"tă Mii#c4e#ului7 #ou simbol "l or"&ului$ colo"#"
"r 6i 6ăcut *esi-ur c" tur#urile Bisericii ,ecio"rei să p"ră #i&te pi-mei2
Co#si*er" "cest proiect$ )#tocm"i c" &i pe cel "l Arcului *e Trium6 *e l" Berli#$ *rept *ome#iu re3er"t sie&i$ #ee3it+#* să
corecte3e p+#ă )# *et"liu lucrările u#ui "r4itect mii#c4e#e32 ?i "stă3i trăiesc cu impresi" că "ceste corecturi er"u cu "*eăr"t
#i&te )mbu#ătă!iri$ c"re "*uce"u o solu!ie m"i "*ec"tă problemei 6or!elor st"tice e:ercit"te "supr" u#ui soclu *ec+t "cee"
propusă *e "r4itect$ *e "ltmi#teri tot u# "uto*i*"ct2
Herm"## >iessler$ cel )#sărci#"t *e Hitler cu sistem"ti3"re" Mii#c4e#uNii$ se pricepe" 6o"rte bi#e să imite orbire" b+lb+ită
" *r2 LeV$ „,u4rerul mu#citorilor(2 <e Hitler )l *istr"u "t+t *e mult "ceste imit"!ii$ )#c+t mereu )l solicit" pe >iessler să%i rel"te3e
sce#" cuplului LeV e#it să i3ite3e sălile cu m"c4ete "le Sericiului *e Urb"#ism "l or"&ului Mii#c4e#2 M"i )#t+i$ >iessler
poeste" cum s%" pome#it )# "telierul său cu LeV$ purt+#* u# ele-"#t costum *e "ră$ mă#u&i "lbe &i pălărie *i# p"i$ "comp"#i"t
*e so!i" s" )mbrăc"tă #u m"i pu!i# !ipător$ cum le "răt"se &i come#t"se pl"#urile Mii#c4e#ului &i cum$ l" u# mome#t *"t$ LeV )l
)#trerupsese; „Eu oi co#strui tot "cest bloc2 C+t costă "st"' C+te" sute *e milio"#e' Bi#e$ )l 6"cem222 ?i ce rei *um#e"t" s"
co#struie&ti "colo'( „5 c"să m"re *e mo*e2( „Mo*" eu "m s%o 6"cP So!i" me" o " 6"ceP <e#tru "ce"st" "em #eoie *e o c"să
m"re2 Ne%"m )#!eles$ #u' So!i" me" &i cu mi#e om st"bili mo*" -erm"#ă222 ?i222 &i222 ?i #e trebuie &i #i&te -"-iciP Multe$ o c"să
pli#ă$ cu u# i#terior 6o"rte mo*er#2 5 să "em #oi -ri9ă *e to"te$ c+te" sute *e milio"#e pe#tru co#struc!ie$ "colo$ #u
co#te"3ă2( >iessler$ cărui" i se 6ăcuse le4"mite *e obli-"!i" "st"$ s%" ă3ut #eoit să *escrie sce#" *e #e#umăr"te ori$ )# timp ce
Hitler r+*e" cu l"crimi *e me#t"lit"te" -olă#e"scă " celui pe c"re%. *esem#"se „,ii4rer "l mu#citorilor(2
<roiectele mele *e co#struc!ii #u er"u si#-urele pe c"re Hitler le promo" #eobosit2 El "utori3" mereu co#struire" *e
6orumuri )# c"pit"lele *istrictelor &i%i )#cur"9" pe >"uleiteri să se m"#i6este c" respo#s"bili "i u#or proiecte *e presti-iu$ )#
prii#!" "ce"st"$ "e" o m"#ie c"re mă e:"sper"2 Cere" c"*relor s"le s" i#tre )# competi!ie$ por#i#* *e l" pri#cipiul că #um"i
pri#tr%o co#cure#!ă )#*+r9ită er" posibilă ob!i#ere" u#or re"li3ări *e )#"ltă c"lit"te2 Nu )#!ele-e" că posibilită!ile #o"stre "e"u
limite &i se 6ăce" că #%"u*e c+#* )i spu#e"m că$ )# cur+#*$ #u se " m"i respect" #ici u# terme#$ *eo"rece >"uleiterii co#sum"u
*o"r pe#tru propriile lor #eoi to"tă pi"tr" *e co#struc!ie *i# re-iu#e" pe c"re o co#*uce"u2
Himmler " sărit )# "9utorul lui Hitler2 Au3i#* că er"m "me#i#!"!i *e o pe#urie *e cărămi3i &i *e -r"#it$ " su-er"t să 6ie
utili3"!i *e!i#u!ii lui pe#tru " "si-ur" pro*uc!i"2 I%" propus lui Hitler să se co#strui"scă l" S"c4se#4"use#$ l+#-ă Berli#$ o m"re
6"brică *e cărămi3i$ c"re să 6ie propriet"te" SS2 Cum Himmler er" 6o"rte recepti l" i#o"!ii$ " -ăsit )#*"tă u# i#e#t"tor c"re "
propus u# #ou proce*eu *e 6"bric"re " cărămi3ilor2 8"r$ *eoc"m*"tă$ #u s%" "9u#s l" pro*uc!i" promisă$ pe#tru că i#e#!i"
*ă*use c4i:2
Acee"&i so"rtă " "ut%o &i " *ou" promisiu#e " lui Himmler$ c"re p+#*e" tot timpul #isc"i" proiecte *e iitor2 ?i%" propus
c"$ seri#*u%se *e *e!i#u!ii *i# l"-ărele *e co#ce#tr"re$ să pro*ucă blocuri *e -r"#it pe#tru co#struc!iile *e l" Niir#ber- &i
Berli#2 A )#6ii#!"t 6ără )#t+r3iere o 6irmă sub u# #ume o"rec"re &i " )#ceput să e:tr"-ă pi"tră2 8"r )#trepri#*erile SS se *oe*e"u
*e o i#e6icie#tă *e #eim"-i#"t$ i"r blocurile pre3e#t"u crăpături &i 6isuri$ )# cele *i# urmă$ " trebuit c" SS să recu#o"scă *eci că
#u er" )# st"re să 6ur#i3e3e *ec+t o mică p"rte *i# c"#tit"te" tă-ă*uită2 Sericiul *e <o*uri &i 8rumuri "l *r2 To*t " prelu"t restul
pro*uc!iei &i " utili3"t%o c" m"teri"l *e p""92 Hitler$ c"re%&i pusese m"ri sper"#!e )# promisiu#ile lui Himmler$ " 6ost *i# ce )#
ce m"i irit"t &i " *ecl"r"t s"rc"stic că SS "r 6"ce m"i bi#e să se ocupe *e pro*uc!i" *e p"puci *i# p+slă &i *e s"ci *i# 4+rtie$ "&"
cum e tr"*i!i" l" pe#ite#ci"re2
Co#6orm *ori#!ei lui Hitler$ *i# multitu*i#e" *e proiecte "ute )# e*ere$ eu "m sc4i!"t pl"#urile pe#tru pi"!" *i# 6"!"
M"relui 8om2 )# plus$ prelu"sem co#struire" #oului e*i6iciu "l lui >ori#- &i " >ării *e Su*2 Er" m"i mult *ec+t su6icie#t$ căci
trebui" să re"li3e3 &i pl"#urile clă*irilor pe#tru co#-resele p"rti*ului *e l" Nur#ber-2 Aceste proiecte$ *e c"re răspu#*e"m
1D
perso#"l$ se )#ti#*e"u pe 3ece "#i2 <ute"m să le *uc l" bu# s6+r&it #um"i 6olosi#* o ec4ipă *e opt p+#ă l" 3ece col"bor"tori$
urm+#* c" eu să%i supr"e-4e3$ )# "cest c"3$ lăs"m "ltor" el"bor"re" *et"liilor te4#ice2 Biroul meu p"rticul"r se -ăse" pe
Li#*e#"llee$ l" Aeste#*$ #u *ep"rte *e A*ol6%Hitler%<l"t3$ 6ostă <i"!" C"#cel"rului Reic4ului2 )mi re3er"m *upă%"mie3ele$
p+#ă #o"pte" t+r3iu$ sericiului meu o6ici"l *e co#struc!ii *i# <"riser%<l"t32 8e "colo$ "m 6ăcut "pel l" "r4itec!ii pe c"re%i
co#si*er"m " 6i cei m"i bu#i *i# >erm"#i"$ pe#tru " le )#cre*i#!" m"ri lucrări; <"ul Bo#"t3$ "utor "l m"i multor po*uri$ " primit
prim" s" com"#*ă *e co#struc!ie ciilă *e supr"6"!ă C)#"ltul Com"#*"me#t "l M"ri#ei *e Ră3boiH$ "l cărei proiect -r"#*ios "
6ost "prob"t cu căl*ură *e Hitler7 BestelmeVer " 6ost )#sărci#"t cu pl"#urile #oii <rimării7 lui Ail4elm Oreis i s%"u )#cre*i#!"t
proiecte pe#tru )#"ltul Com"#*"me#t "l Arm"tei$ Memori"lul Sol*"tului &i *i6erite mu3ee7 l" propu#ere" AE>$ c"re er"
be#e6ici"rul lui obi&#uit$ <eter Be4re#s$ pro6esorul lui >ropius &i "l lui Mies "# *er Ro4e$ " 6ost )#sărci#"t să co#strui"scă pe
M"rele Bule"r* #ou" clă*ire "*mi#istr"tiă " "cestei 6irme2 Ei*e#t$ ce" *i# urmă #omi#"li3"re " st+r#it protestele lui
Rose#ber- &i "le p"3#icilor lui cultur"li$ c"re #u pute"u permite c" "cest promotor "l r"*ic"lismului "r4itectur"l să se
imort"li3e3e pe „bule"r*ul ,uU4re%rului(2 Hitler$ *eo"rece "preci" "mb"s"*" *e l" S"#Nt <etersbur- " lui Be4re#s$ " "ccept"t
totu&i c" respecti" com"#*ă să%i 6ie *"tă "cestui"2 Am propus )# m"i multe r+#*uri &i pro6esorului meu Tesse#oB să p"rticipe
l" co#cursuri$ *"r$ #eoi#* să re#u#!e l" stilul său sobru &i "rti3"#"l$ el " re3ist"t cu obsti#"!ie ispitei *e " co#strui e*i6icii m"ri2
)# ce prie&te p"rte" *e sculptură$ "m "pel"t$ )# pri#cip"l$ l" Mosep4 T4or"N7 Ail4elm o# Bo*e$ *irectorul -e#er"l "l
mu3eelor *i# Berli#$ co#s"cr"se o c"rte lucrărilor s"le2 Mă 6olose"m$ *e "seme#e"$ *e eleul lui M"illol$ Ar#o BreNer2 El este
cel c"re$ )# ./0G$ " serit *rept i#terme*i"r c+#* s%" pus problem" *e " tr"#smite pro6esorului său com"#*" u#ei sculpturi ce
urm" să 6ie "mpl"s"tă l" >r"#eB"l*2
Istoricii "6irmă că eu #u "e"m rel"!ii perso#"le cu cercurile p"rti*ului7.0 s%"r pute" spu#e tot "&" *e bi#e că$ ă3+#* )#
mi#e u# i#trus$ somită!ile p"rti*ului mă !i#e"u *eop"rte2 C+t *espre se#time#tele Reic4sleiterilor s"u "le >"uleiterilor$ "ceste"
mă lăs"u i#*i6ere#t$ *eo"rece mă bucur"m *e )#cre*ere" lui Hitler2 Cu e:cep!i" lui O"rl H"#Ne$ c"re mă „*escoperise($ #%"e"m
le-ături str+#se cu #ici u# *em#it"r "l p"rti*ului &i #ici u#ul *i#tre ei #u mă i3it" "c"să2 I# sc4imb$ )mi tăcusem priete#i pri#tre
"rti&tii căror" le *ă*e"m *e lucru$ precum &i pri#tre "micii lor2 L" Berli# mă )#t+l#e"m$ ori *e c+te ori timpul meu limit"t mi%o
permite"$ cu BreNer &i Oreis7 "*ese" li se "lătur" &i pi"#istul Ail4elm Oemp662 L" Mii#c4e# mă )mpriete#isem cu Mosep4
T4or"N &i cu pictorul Herm"## O"sp"r$ pe c"re r"r )l pute"i )mpie*ic"$ se"r" t+r3iu$ s" stri-e )# -ur" m"re că el pre6eră mo#"r4i"
b""re3ă2
e"m$ *e "seme#e"$ le-ături *e priete#ie cu primul meu be#e6ici"r$ *r2 Robert ,r"#N$ cărui"$ )# ./GG$ )#"i#te *e " lucr"
pe#tru Hitler &i >oebbels$ )i tr"#s6orm"sem c"s" *e l" mo&i" lui *i# Si-ro#$ l+#-ă Ails#"cN2 Acolo )mi petrece"m "*ese"
s6+r&itul *e săptăm+#ă$ )mpreu#ă cu 6"mili"$ l" .GE *e Nilometri *e por!ile Berli#ului2 <+#ă )# ./GG$ ,r"#N " 6ost *irector
-e#er"l "l ce#tr"lelor electrice *i# <rusi"7 pus pe liber *upă e#ire" lui Hitler l" putere$ el trăi" retr"s$ c" simplu p"rticul"r7 *i#
c+#* )# c+#*$ o"me#ii p"rti*ului )i 6ăce"u mi3erie$ *"r priete#i" me" .%" 6erit *e #ec"3uri m"i m"ri2 )# ./01$ lui i%"m )#cre*i#!"t
6"mili"$ i#st"%l+#*%o )# Sc4lesBi-$ c+t m"i *ep"rte *e ce#trul prăpă*ului2
L" scurt timp *upă #umire" me"$ "m reu&it să%. co#i#- pe Hitler că cei m"i compete#!i membri "i p"rti*ului ocup"u *e
multă reme posturi *e co#*ucere$ "&" )#c+t pe#tru lucrările mele #u m"i -ăse"m )# p"rti* *ec+t o"me#i *e m+#" " *ou"2 ,ără
să e3ite$ m%" "utori3"t să%mi "le- col"bor"torii *upă cum cre*e"m *e cuii#!ă2 <u!i# c+te pu!i#$ s%" răsp+#*it 3o#ul că )#
sectorul meu se po"te -ăsi u# loc *e mu#că si-ur &i l" "*ăpost *e orice pericol2 Ast6el$ *i# ce )# ce m"i mul!i "r4itec!i "u )#ceput
să se )mbul3e"scă l" u&" #o"stră2
)#tr%o 3i$ c+#* u#ul *i#tre col"bor"torii mei m%" ru-"t să%i *"u o recom"#*"re pe#tru " i#tr" )# p"rti*$ i%"m spus; „8e ce'
Nu e su6icie#t că su#t eu )# p"rti*'( Răspu#sul meu " 6ăcut ocolul I#spec!iei >e#er"le " Co#struc!iilor2 8esi-ur$ lu"m )# serios
proiectele "r4itectur"le "le lui Hitler$ *"r$ )# 6"!" solem#ită!ii măr-i#ite " Reic4ului său$ re6u3"m să 6ir# &i #oi solem#i c" "l!ii2
Abse#t"m *i# ce )# ce m"i *es l" "*u#ările *e p"rti* &i #ici #u pre" "e"m co#t"cte cu membrii săi$ cum "r 6i cei *i# *istrictul
C>"uH Berli#ului$ *e e:emplu7 pe *e "ltă p"rte$ #e-li9"m 6u#c!iile pe c"re mi le )#cre*i#!"se p"rti*ul$ *e&i pri# ele "& 6i putut
"9u#-e l" po3i!ii )#"lte )# sistemul puterii2 8i# lipsă *e timp$ "m lăs"t tot m"i mult c" 6u#c!i" *e co#*ucere " sericiului
„,rumuse!e" mu#cii( să 6ie prelu"tă *e repre3e#t"#tul meu perm"#e#t2 Ace"stă re3eră$ trebuie s%o spu#$ er" *e "seme#e"
*etermi#"tă *e te"m" me" *e " #u 6i pus )# situ"!i" *e " !i#e *iscursuri )# public2
)# m"rtie ./G/$ )# comp"#i" celor m"i "propi"!i priete#i "i mei$ "m por#it )#tr%o călătorie )# Sicili" &i It"li" *e Su*2 8i#
-rup 6ăce"u p"rte Ail4elm Oreis$ Mosep4 T4or"N$ Herm"## O"sp"r$ Ar#o BreNer$ Robert ,r"#N$ O"rl Br"#*t &i so!iile lor2 L"
i#it"!i" #o"stră$ M"-*" >oebbels$ so!i" mi#istrului <rop"-"#*ei$ #i s%" "lătur"t sub u# "lt #ume2
)# "#tur"9ul său ime*i"t$ Hitler " toler"t multe "e#turi se#time#t"le2 Ast6el$ Borm"##$ comport+#*u%se cu o -rosolă#ie &i o
mo9icie c"re #u m"i surpri#*e"u *i# p"rte" "cestui i#*ii* cru* &i imor"l$ )&i i#it" )# c"s" lui *e l" 5bers"l3ber- "m"#t"$ o
"ctri!ă *e ci#em"$ c"re locui" "colo 3ile%# &ir )# mi9locul 6"miliei2 Num"i "titu*i#e" co#cili"#tă % pe#tru mi#e *e #e)#!eles % "
*o"m#ei Borm"## " 6ăcut posibilă eit"re" u#ui sc"#*"l2
>oebbels$ l" r+#*ul lui$ " "ut #e#umăr"te "e#turi "moro"se2 Secret"rul său *e St"t$ H"#Ne$ rel"t"$ pe 9umăt"te "mu3"t$ pe
9umăt"te i#*i-#"t$ cum >oebbels &"#t"9" "*ese" ti#ere "rtiste *e ci#em"2 8"r r"porturile s"le cu e*et" ce4ă *e ci#em" Li*"
B""ro" "u 6ost m"i mult *ec+t u# episo*2 So!i" lui " rut "tu#ci să%. părăse"scă &i " cerut c" mi#istrul s" se *esp"rtă *e e" &i *e
copii2 Noi % H"#Ne &i cu mi#e % er"m cu totul *e p"rte" *o"m#ei >oebbels2 Totu&i H"#Ne #u " 6ăcut *ec+t s" complice cri3"
co#9u-"lă$ )#*ră-osti#*u%se *e so!i" mi#istrului său$ *e&i mult m"i +rst#ică2 <e#tru c" să o scot pe *o"m#" >oebbels *i#
)#curcătură$ "m i#it"t%o să 6"că$ )# comp"#i" #o"stră$ "ce"stă călătorie )# It"li"2 H"#Ne " rut să i#ă *upă e" &i$ )# tot timpul
călătoriei$ " i#oportu#"t%o cu scrisori *e *r"-oste7 *"r e" .%" respi#s cu 6ermit"te2
)# "ce"stă călătorie$ *o"m#" >oebbels s%" comport"t c" o 6emeie "m"bilă &i ec4ilibr"tă2 8e re-ulă$ so!iile perso#"9elor
import"#te "le re-imului "u re3ist"t mult m"i mult *ec+t so!ii lor )# 6"!" te#t"!iilor puterii2 Ele #u s%"u rătăcit )# lume" *e
6"#t"sme " "cestor"2 Au urmărit isul *e -r"#*o"re$ "*ese" -rotesc "l so!ilor lor$ cu o "#umită re3eră i#terio"ră$ #elăs+#*u%se
1J
"bsorbite *e +rte9ul politic ce )i *uce" pe "ce&ti" )#tr%o "sce#siu#e erti-i#o"să2 8o"m#" Borm"## " răm"s o mo*estă
-ospo*i#ă$ c"m timor"tă$ )#să tot "t+t *e orbe&te *eot"tă so!ului c" &i i*eolo-iei p"rti*ului7 c+t *espre *o"m#" >ori#-$ "e"m
impresi" că er" c"p"bilă să 3+mbe"scă ă3+#* c+t *e "4ti"t *upă 6"st er" so!ul ei2 )# s6+r&it$ E" Br"u# *oe*e"$ &i e"$ o "#ume
se#sibilit"te ele"tă7 )# orice c"3$ #u " căut"t să u3e3e )# scopuri perso#"le *e putere" ce%i er" l" )#*em+#ă2
Sicili" &i rui#ele templelor *orice *e l" Se-est"$ Sir"cu3"$ Seli#o#te &i A-ri-e#to "u 6ost pe#tru #oi o oc"3ie pre!io"să *e
complet"re " impresiilor cu c"re rămăseserăm *i# călători" "#terio"ră )# >reci"2 <rii#* templele *i# Seli#o#te &i A-ri-e#to$
"m co#st"t"t )#că o *"tă$ #u 6ără s"tis6"c!ie i#terio"ră$ că &i A#tic4it"te" "usese "ccese *e me-"lom"#ie7 )# mo* i3ibil$ -recii
*i# colo#ii părăsiseră "ici pri#cipiile *e măsură !i#ute l" m"re ci#ste )# p"tri" *e ori-i#e$ )# 6"!" "cestor temple păle"u to"te
mărturiile "r4itecturii s"r"3i#o%#orm"#*e )#t+l#ite )# *rumul #ostru$ cu e:cep!i" mi#u#"tului c"stel *e +#ăto"re "l lui ,rie*ric4
"l II%le"$ C"stel *el Mo#te$ co#struit pe u# pl"# octo-o#"l2 <"estum #e%" "părut c" u# "lt +r62 <ompei$ *impotriă$ mi s%" părut
m"i *epărt"t *e 6ormele pure "le <"estumului *ec+t su#t propriile #o"stre e*i6icii *e cele "le lumii *orie#ilor2
L" )#to"rcere$ "m 6ăcut u# pop"s *e c+te" 3ile l" Rom"2 >uer#ul 6"scist " *escoperit i*e#tit"te" ilustrei *o"m#e c"re #e
)#so!e" &i mi#istrul it"li"# "l <rop"-"#*ei$ Al6ieri$ #e%" i#it"t pe to!i l" 5peră7 *"r #ici u#ul *i#tre #oi #u " 6ost c"p"bil să
e:plice pl"u3ibil *e ce " *ou" *o"m#ă " Reic4ului călătore" 6ără so!ul ei )# străi#ăt"te$ "&" că #e%"m )#tors "c"să c+t m"i repe*e
cu puti#!ă2
)# timp ce isele #o"stre #e purt"u pri# lume" trecutului ele#istic$ Hitler or*o#" ocup"re" &i "#e:"re" Ce4iei l" Reic42 Am
-ăsit )# >erm"#i" o "tmos6eră "păsăto"re2 To!i er"u pr"*ă u#ui se#time#t *e #esi-ur"#!ă cu priire l" 3iu" *e m+i#e2 ?i "cum
su#t uimit c+t *e e:"ct po"te să presimtă u# popor cele ce "u să i#ă$ 6ără să se l"se i#6lue#!"t *e prop"-"#*" o6ici"lă2
Totu&i #e%"m li#i&tit ă3+#* că$ )#tr%o 3i$ Hitler " lu"t po3i!ie co#tr" lui >oebbels$ c+#* "cest"$ )# cursul u#ui *e9u# l"
C"#cel"rie$ " *ecl"r"t că 6ostul mi#istru "l A6"cerilor E:ter#e$ Oo#st"#ti# o# Neur"t4$ #umit cu c+te" săptăm+#i )#"i#te
„Reic4sproteNtor( "l Boemiei &i Mor"iei$ este cu#oscut c" mo*er"t2 >oebbels " co#ti#u"t; „8"r protector"tul "re #eoie *e o
m+#ă *e 6ier c"re să me#!i#ă or*i#e"2 Acest om #%"re #imic comu# cu #oi$ el 6"ce p"rte *i#tr%o cu totul "ltă lume2( Atu#ci
Hitler .%" corect"t; „Vo# Neur"t4 er" si#-ur" solu!ie$ )# lume" "#-lo%s":o#ă e co#si*er"t c" u# om *e o m"re *isti#c!ie2 <e pl"#
i#ter#"!io#"l$ #umire" lui " "e" u# e6ect li#i&titor$ căci se " e*e" )# "st" oi#!" me" *e " #u%i lipsi pe ce4i *e i"!" lor
#"!io#"lă2(
Hitler m%" c4em"t să%i )mpărtă&esc impresiile *i# It"li"2 Cee" ce mă 6r"p"se cel m"i mult er" 6"ptul că$ p+#ă &i )# s"te$
3i*urile 6useseră "coperite cu slo-"#uri politice2 „Noi #%"em #eoie *e "&" ce"($ " spus el simplu2 „8"că se "9u#-e l" ră3boi$
poporul -erm"# este *estul *e călit2 Acest -e# *e prop"-"#*ă se potrie&te$ po"te$ pe#tru It"li"2 8"că 6olose&te l" ce"$ "st"%i
"ltă problem"2(.1
Hitler )mi ceruse )# m"i multe r+#*uri să !i# )# locul lui *iscursul *e i#"u-ur"re " e:po3i!iei *e "r4itectură *e l" Mii#c4e#2
<+#ă "tu#ci reu&isem să *ecli# "seme#e" o6erte$ -ăsi#* mereu #i&te porti!e *e scăp"re$ )# primă"r" lui ./GJ$ "m )#c4ei"t
c4i"r u# 6el *e t+r-; eu er"m -"t" să st"bilesc pl"#urile -"leriei *e t"blouri &i "le st"*io#ului *i# Li#3$ cu co#*i!i" să #u mi se
ce"ră să !i# reu# *iscurs2
8"r$ )# "9u#ul celei *e " ci#ci3ece" "#iersări " lui Hitler$ trebui" să 6ie *"t circul"!iei u# tro#so# "l ":ei est%est$ &i el
promisese să%. i#"u-ure3e perso#"l2 <rimul meu *iscurs *ee#ise i#eit"bil % &i "st" )# 6"!" &e6ului st"tului &i " publicului2 L"
*e9u#$ Hitler " "#u#!"t; „5 m"re #out"te$ Speer " pro#u#!" u# *iscurs2 Su#t 6o"rte curios s" "u* ce " spu#e2(
L" po"rt" Br"#*e#bur-$ #ot"bilită!ile or"&ului se "*u#"seră )# mi9locul &oselei7 eu mă "6l"m pe l"tur" *i# *re"pt"$ )# timp
ce mul!ime" se )mbul3e" )# urm" #o"stră$ pe trotu"re$ *i#colo *e li#i" m"rc"tă cu s6o"ră )#ti#să$ )# *epărt"re$ "u răsu#"t o"!ii "
căror i#te#sit"te " sporit pe măsură ce colo"#" *e m"&i#i " lui Hitler s%" "propi"t &i$ )# cur+#*$ totul " 6ost u# *elir2 M"&i#"
,ii4rerului s%" oprit e:"ct )# 6"!" me"$ Hitler " cobor+t &i mi%" str+#s m+#"$ răspu#3+#* toto*"tă l" s"lutul *em#it"rilor cu o
scurtă ri*ic"re " br"!ului2 C"mere mobile "u )#ceput să 6ilme3e *e l" 6o"rte mică *ist"#!ă$ )# timp ce ,u4rerul$ #erăb*ător$ s%"
pl"s"t l" *oi metri *e mi#e2 I#spir+#* pro6u#*$ "m spus "tu#ci te:tu"l; „Mei# ,ii4rer$ ă "#u#! c" ":" est%est este -"t"2 ,ie c"
lucr"re" să orbe"scă e" )#să&i *espre "lo"re" s"P( S%" scurs u# timp p+#ă să răspu#*ă Hitler pri# c+te" 6r"3e$ "poi m%" i#it"t
să urc )# m"&i#" lui &i "m trecut )# reistă &irul lu#- *e &"pte Nilometri 6orm"t *i# berli#e3i e#i!i să%i "*ucă om"-iul l" "
ci#ci3ece" "#iers"re2 A 6ost$ )# mo* cert$ u#" *i#tre cele m"i m"ri *es6+&urări *e m"se pe c"re " or-"#i3"t%o reo*"tă mi#istrul
<rop"-"#*ei7 "pl"u3ele mi s%"u părut si#cere2
Sosi!i l" C"#cel"ri" Reic4ului$ "m "&tept"t *i#eul2 „M%"i pus )#tr%o )#curcătură *e to"tă 6rumuse!e" cu cele *ouă 6r"3e "le
*umit"le($ mi%" 3is "m"bil Hitler2 „Mă "&tept"m l" u# *iscurs *estul *e lu#- &i oi"m c" )# "cest timp să c4ib3uiesc "supr"
răspu#sului meu$ *upă cum mi%e obiceiul2 5r$ *um#e"t" "i termi#"t "&" *e repe*e$ )#c+t eu #u "m &tiut ce să spu#2 8"r$ trebuie
să recu#osc$ " 6ost u# *iscurs bu#2 U#ul *i#tre cele m"i bu#e pe c"re le%"m "u3it )# i"!" me"2( Ulterior$ "ce"st" " *ee#it o
"#ec*otă c"re " i#tr"t )# repertoriul lui perm"#e#t$ relu+#*%o *e multe ori2
L" mie3ul #op!ii$ Hitler " primit 6elicitările comese#ilor pre3e#!i2 8"r$ c+#* i%"m spus că$ pe#tru " m"rc" "ce"stă 3i$
mo#t"sem )#tr%o s"lă o m"c4etă " Arcului *e Trium6$ )#"ltă *e "pro"pe 0 metri$ &i%" lăs"t i#it"!ii )# picio"re &i s%" *us ime*i"t
)# )#căpere" respectiă2 S%" oprit )#*elu#- )# 6"!" m"c4etei$ i3ibil emo!io#"t; isul ti#ere!ii lui$ 6ie &i l" sc"ră re*usă$ *ee#ise
re"lit"te2 ,"sci#"t$ mi%" str+#s m+#" 6ără să roste"scă u# cu+#t$ pe#tru c" ime*i"t$ )# pli#ă eu6orie$ să subli#ie3e )# 6"!"
i#it"!ilor import"#!" "cestei lucrări )# istori" iito"re " Reic4ului2 I# cursul #op!ii s%" *us tle m"i multe ori s" e:"mi#e3e
m"c4et"2 I# "cest *u%te%i#o$ "m tr"ers"t *e 6iec"re *"tă ec4e" s"l" *e co#siliu u#*e Bism"rcN pre3i*"se$ )# .JDJ$ Co#-resul
*e l" Berli#2 <e c+te" mese lu#-i 6useseră "&e3"te c"*ourile *e "#iers"re$ )# pri#cip"l o -răm"*ă *e obiecte *e prost%-ust$
o6erite *e Reic4sleiteri &i >"uleiteri; #u*uri *i# m"rmură "lbă$ repro*uceri *e bro#3uri l" mo*ă "tu#ci$ c"$ *e e:emplu$ cel "l
t+#ărului rom"# c"re%&i sco"te u# spi#2 <rimise si picturi )# ulei "l căror #iel er" pe măsur" e:po3i!iilor *e l" „C"s" Artei(2
U#ele *i#tre "ceste c"*ouri i%"u plăcut lui Hitler$ )# timp ce *e "ltele &i%" bătut 9oc7 *"r )#tre o c"te-orie &i "lt" e:ist"u pre"
pu!i#e *eosebiri2
1/
)#tre timp$ rel"!iile *i#tre H"#Ne &i *o"m#" >oebbels merseseră p+#ă "colo$ )#c+t cei *oi *ore"u$ spre -ro"3" tuturor$ să se
căsătore"scă2 Er" o perec4e #epotriită; H"#Ne % t+#ăr &i #e)#*em+#"tic$ e" % o *o"m#ă *i# lume" ele-"#!ei$ mult m"i )# +rstă
*ec+t el2 H"#Ne " i#sist"t pe l+#-ă Hitler să%&i *e" "cor*ul pe#tru *ior!$ *"r ,ii4rerul " re6u3"t$ i#oc+#* r"!iu#i *e st"t2 8e%
"bi" )#cepuse ,esti"lul *e l" B"Vreut4 *i# ./G/$ c+#*$ )#tr%o *imi#e"!ă$ m%"m pome#it cu H"#Ne$ *isper"t$ l" mi#e "c"să$ l"
Berli#2
Cuplul >oebbels s%" )mpăc"t$ mi%" spus el$ &i cei *oi so!i "u plec"t )mpreu#ă l" B"Vreut42 )# ce mă prie&te$ -ăse"m că e
lucrul cel m"i re3o#"bil$ c4i"r &i pe#tru el2 8"r e -reu să co#sole3i cu 6elicitări u# "m"#t părăsit2 I%"m promis *eci să mă
i#terese3 l" B"Vreut4 *espre cele )#t+mpl"te$ &i "m plec"t ime*i"t2
,"mili" A"-#er "*ău-"se c"sei A"4#6rie* o "ripă sp"!io"să$ u#*e$ )# timpul 6esti"lului$ er"u c"3"!i Hitler &i "*9ut"#!ii săi2
I#it"!ii ,u4rerului stăte"u )# c"se p"rticul"re *i# B"Vreut42 Aici$ Hitler )&i "le-e" i#it"!ii cu mult m"i multă -ri9" *ec+t l"
5bers"l3ber- s"u c4i"r *ec+t l" C"#cel"ri" Reic4ului2 )# "6"ră *e "*9ut"#!ii *e sericiu$ #u i#it" *ec+t reo c+!i" cu#oscu!i
)mpreu#ă cu so!iile2 Er"u perso"#e *espre c"re &ti" si-ur că or 6i "-re"te *e 6"mili" A"-#er7 l" *rept orbi#*$ #um"i *r2
8ietric4$ *r2 Br"#*t &i eu2
)# "cele 3ile *e 6esti"l$ Hitler *ă*e" impresi" că este m"i rel":"t *ec+t *e obicei7 )# mi9locul 6"miliei A"-#er se sim!e"$
i3ibil$ )# l"r-ul său$ eliBer"t *e obli-"!i" *e " repre3e#t" putere" c"re cre*e" că%i rei#e c4i"r &i u#eori$ se"r"$ l" C"#cel"rie$
)#co#9ur"t *e i#timii săi2 Er" bi#e *ispus$ se purt" pări#te&te cu copiii$ priete#os &i -ri9uliu cu Ai#i6re* A"-#er2 ?i$ *esi-ur$ 6ără
"9utorul lui 6i#"#ci"r$ #%"r 6i 6ost posibil să se me#!i#ă 6esti"lul2 Borm"## *e&ert" )# 6iec"re "# *i# istieri" "*mi#istr"tă *e el
sute *e mii *e mărci pe#tru " 6"ce *i# "cest" pu#ctul culmi#"#t "l se3o#ului *e operă2 ,ără )#*oi"lă$ pe#tru Hitler$ " 6i Mece#"
u#ui "seme#e" 6esti"l &i priete#ul 6"miliei A"-#er repre3e#t"u$ )# "cele 3ile *e l" B"Vreut4$ re"li3"re" u#ui is pe c"re$
prob"bil$ #ici #%"r 6i )#*ră3#it să%. ise3e )# ti#ere!e" s"2
>oebbels &i so!i" lui sosiseră l" B"Vreut4 )# "cee"&i 3i cu mi#e &i se i#st"l"seră$ c" &i Hitler$ )# "#e:" c"sei A"4#6rie*2
8o"m#" >oebbels$ 6o"rte "bătută$ mi s%" co#6es"t cu ce" m"i m"re si#cerit"te; „E )#-ro3itor ce " putut să mă "me#i#!e so!ul
meu2 Er"m l" >"stei# &i "bi" )#cepusem să mă rest"bilesc$ c+#* " e#it$ #epo6tit$ peste mi#e l" 4otel2 Trei 3ile$ 6ără )#trerupere$
" căut"t să mă co#i#-ă7 #u m"i re3ist"m2 S%" pret"t l" &"#t"9$ "me#i#!+#*u%mă că%mi i" copiii2 Ce pute"m să 6"c' Ne%"m
)mpăc"t #um"i "&"$ *e oc4ii lumii2 Albert$ e *e -ro"3ăP A trebuit să%i promit că #u mă m"i )#t+l#esc #icio*"tă cu O"rl )#tre
p"tru oc4i2 Su#t "&" *e #e6ericită$ *"r #%"m *e "les2(
Se pute" -ăsi u# 6u#*"l m"i potriit pe#tru "ce"stă *r"mă co#9u-"lă *ec+t Trist"# &i Isol*"$ l" c"re "sist"m *i# lo9" ce#tr"lă$
Hitler$ cuplul >oebbels$ *o"m#" Ai#i6re* A"-#er &i eu' )# timpul spect"colului$ *o"m#" >oebbels$ "&e3"tă )# *re"pt" me"$ #u
s%" oprit *i# pl+#sul ei )#ăbu&it$ )# p"u3ă$ s%" prăbu&it$ 3*robită$ pe u# sc"u# &i$ #em"iput+#*u%se stăp+#i$ " pl+#s )#tr%u# col! "l
s"lo#ului$ )# timp ce$ *e l" 6ere"stră$ Hitler &i >oebbels se "răt"u publicului2 Ei se stră*ui"u să i-#ore "ce"stă sce#ă pe#ibilă2
A *ou" 3i *imi#e"!ă "m "ut prile9ul să%i e:plic lui Hitler$ c"re #u )#!ele-e" #imic *i# comport"me#tul *o"m#ei >oebbels$
*e*esubturile )mpăcării celor *oi2 C" &e6 *e st"t$ " 6ost s"tis6ăcut *e "cest *e3#o*ăm+#t$ *"r .%" c4em"t ime*i"t pe >oebbels &i$
*e 6"!ă cu mi#e$ i%" pus )# e*ere$ )# c+te" cui#te seci$ că "r 6i *e *orit c"$ )mpreu#ă cu so!i"$ să părăse"scă B"Vreut4ul c4i"r
)# 3iu" "cee"2 ,ără să%i l"&e timp *e răspu#s &i c4i"r 6ără să%i str+#-ă m+#"$ .%" co#ce*i"t &i s%" )#tors spre mi#e; „Cu 6emeile
>oebbels este u# ci#ic2( Hitler$ el )#su&i$ er" u# "seme#e" tip$ *"r ci#ismul lui se m"#i6est" )#tr%u# "lt mo*2

C"pitolul .. >L5BUL <WMÂNTESC
C+#* Hitler e#e" să e:"mi#e3e m"c4etele mele berli#e3e$ er" "tr"s )# mo* ire3istibil *e proiectul iitorului ce#tru
-uer#"me#t"l "l Reic4ului$ c"re$ )# secolele iito"re$ urm" să *epu#ă mărturie *espre putere" *ob+#*ită )# epoc" ,u4rerului2
8upă cum re&e*i#!" re-ilor ,r"#!ei co#stituie )#c4eiere" "r4itectur"lă " bule"r*ului C4"mps%ElVsees$ tot "st6el "cest ce#tru
-uer#"me#t"l "e" să 6ie pu#ctul *e m":im i#teres "l bule"r*ului mo#ume#t"l &i să -rupe3e e*i6iciile pe c"re Hitler oi" să le
"ibă )# ime*i"t" "propiere$ c" e:presie " puterii s"le politice2 Aceste" er"u C"#cel"ri" Reic4ului % pe#tru co#*ucere" st"tului$
)#"ltul Com"#*"me#t "l Ae4rm"c4tului % pe#tru e:ercit"re" "utorită!ii "supr" celor trei "rme$ o c"#cel"rie pe#tru p"rti*
CBorm"##H$ u#" pe#tru protocol CMeiss#erH &i u#" pe#tru treburile lui perso#"le CBou4lerH2 Co#6orm proiectelor #o"stre$
clă*ire" Reic4st"-ului "p"r!i#e" &i e" ce#trului "r4itectur"l "l Reic4ului$ *"r "st" #u )#sem#" că se i#te#!io#" să se "tribuie
<"rl"me#tului u# rol m"i import"#t )# e:ercit"re" puterii7 ec4e" clă*ire " Reic4st"-ului se -ăse" *i#tr%o pură )#t+mpl"re pe
respectiul "mpl"s"me#t2
I%"m propus lui Hitler să *emolăm clă*ire" Bil4elmi"#ă " lui <"ul A"llot$ *"r m%"m i3bit *e o re3iste#!ă #e"&tept"t *e
)#*+r9ită; clă*ire" "ce"st" )i plăce"2 El o *esti#" )#să #um"i u#ei "ctiită!i soci"le2 8e obicei$ Hitler er" m"i *e-r"bă 3-+rcit cu
preci3ările prii#* scopul 6i#"l "l proiectelor s"le2 8"că #u e3it" să%&i *e3ăluie 6"!ă *e mi#e r"!iu#ile proiectelor *e co#struc!ii$
6"ptul se *"tor" #um"i 6"mili"rită!ii ce c"r"cteri3e"3ă "pro"pe )#tot*e"u#" r"porturile *i#tre be#e6ici"ri &i "r4itec!i$ „)# clă*ire"
ec4e om pute" "me#"9" pe#tru *eput"!i săli *e lectură s"u *e o*i4#ă2 8i# p"rte" me"$ s"l" *e &e*i#!e po"te să *ei#ă
bibliotecăP Cu cele 1JE *e locuri "le ei$ este mult pre" mică pe#tru #oi2 Vom co#strui "lt" )# ime*i"t" "propiere7 te ro- s%o
pree3i pe#tru l FEE *e *eput"!iP(. Ace"st" presupu#e" u# popor *e "pro:im"ti .0E *e milio"#e *e o"me#i7 Hitler "răt" "st6el
)# ce or*i#e *e mărime se situ"2 El "e" )# e*ere$ pe *e%o p"rte$ o r"pi*ă cre&tere *emo-r"6ică " >erm"#iei &i$ pe *e "ltă p"rte$
)#corpor"re" "ltor popo"re -erm"#ice7 er" e:clusă popul"!i" #"!iu#ilor sub9u-"te$ căror" #u le recu#o&te" *reptul *e ot2 I%"m
propus să m"9ore3e pur si simplu #umărul *e oturi pe c"re trebui" c" 6iec"re *eput"t să le )#tru#e"scă$ cee" ce "r 6i permis să
se păstre3e s"l" *e &e*i#!e " ec4iului Reic4st"-2 8"r #%" rut să mo*i6ice ci6r" *e =E EEE *e oturi per *eput"t$ pe c"re o
prelu"se *e l" Republic" *e l" Aeim"r2 Nu " *"t #ici u# 6el *e e:plic"!ie )# le-ătură cu po3i!i" "*opt"tă &i #u " re#u#!"t l" e"$
*upă cum$ *e 6ormă$ " me#!i#ut sistemul elector"l tr"*i!io#"l$ cu "le-eri l" *"tă 6i:ă$ buleti#e *e ot si ur#e$ !i#+#* să 6ie
respect"t secretul oper"!iu#ii *e ot"re$ )# prii#!" "ce"st"$ oi" )# mo* ei*e#t să păstre3e o tr"*i!ie c"re%. "*usese l" putere$
cu to"te că e" )&i pier*use orice import"#!ă *i# mome#tul c+#* i#tro*usese sistemul p"rti*ului u#ic2 E*i6iciile c"re urm"u să
=E
)#c"*re3e iito"re" <i"!ă A*ol6 Hitler er"u situ"te )# umbr" M"relui 8om2 Acest" "e" u# olum *e ci#ci3eci *e ori m"i m"re
*ec+t cel "l clă*irii *esti#"te repre3e#tării popul"re$ c" &i cum Hitler "r 6i rut să *emo#stre3e$ p+#ă &i )# propor!ii$ c+t *e pu!i#"
import"#!ă "cor*" sistemului p"rl"me#t"r2 Hotăr+re" prii#* *"re" )# lucru " pl"#urilor "cestui *om 6usese lu"tă )#că *i# "r"
lui ./G=2F L" "#iers"re" lui$ l" FE "prilie ./GD$ i%"m pre3e#t"t pl"#urile$ sec!iu#ile$ precum &i o primă m"c4etă2 A 6ost
e#tu3i"sm"t$ repro&+#*u%mi *o"r 6"ptul că$ )# 9osul 6ilelor respectie$ 6ăcusem me#!iu#e"; „El"bor"t *upă i*eile ,u4rerului(2
Căci *um#e"t" e&ti "r4itectul$ mi%" spus el$ &i se cui#e c" "portul *umit"le să 6ie cl"s"t m"i sus *ec+t sc4i!" me" *i# ./F12 8"r
"m răm"s l" 6ormul" me" &i este prob"bil că$ )# re"lit"te$ re6u3ul *e "%mi ree#*ic" p"ter#it"te" .%" s"tis6ăcut2
8upă "ceste pl"#uri s%"u 6"bric"t m"c4ete p"r!i"le$ "st6el că$ )# ./G/$ "u 6ost -"t" m"c4et" e:teriorului$ )#"ltă *e "pro"pe
trei metri$ &i m"c4et" i#teriorului2 Re"li3"te *i# lem# &i e:ecut"te cu m"re preci3ie$ li se pute" retr"-e b"3" pe#tru " eri6ic"$ l"
)#ăl!ime" priirii$ e6ectul pe c"re urm" să%. pro*ucă i#teriorul e*i6iciului2 Numero"sele i3ite "u co#stituit tot "t+te" prile9uri *e
" se l"să ră9it mi#ute%# &ir *e "ceste *ouă m"c4ete2 Cee" ce$ cu ci#cispre3ece "#i )# urm"$ trebuie să le 6i părut priete#ilor săi o
9o"că " u#ui spirit 6"#te3ist &i sucit )i *ă*e" "cum oc"3i" să e:cl"me trium6ător; „Ci#e mă cre*e" c+#* spu#e"m că$ )#tr%o 3i$ se
" 6"ce "ce"stă co#struc!ie'P(
Ce" m"i m"re *i#tre to"te sălile *e )#tru#ire co#cepute reo*"tă co#st" *i#tr%o si#-ură i#ci#tă$ *"r )# e" )#căpe"u$ )#
picio"re$ )#tre .1E EEE &i .JE EEE *e "u*itori$ )# 6o#*$ cu to"te că respi#-e" i*eile mistice "le lui Himmler &i Rose#ber-$ Hitler
" lu"t măsuri i3+#* co#struire" u#ui e*i6iciu *e cult$ c"re urm" c" )# cursul secolelor$ -r"!ie tr"*i!iei &i respectului pe c"re "e"
să%. i#spire$ să *ob+#*e"scă o import"#!ă "semă#ăto"re celei *e!i#ute *e c"te*r"l" S6+#tul <etru *i# Rom" pe#tru c"tolici2 ,ără
u# "st6el *e 6u#*"l$ me#it să e:prime i#st"ur"re" u#ui cult$ to"te c4eltuielile "#-"9"te *e Hitler pe#tru "ce"stă co#struc!ie
ce#tr"lă "r 6i 6ost *e #e)#!eles2
I#teriorul circul"r "e" u# *i"metru *e F1E *e metri$ cee" ce im"-i#"!i" ome#e"scă "pro"pe că #u po"te co#cepe7 cupol"
uri"&ă$ " cărei curbură u&or p"r"bolică lu" #"&tere l" /J *e metri *e"supr" solului$ se ri*ic" l" o )#ăl!ime *e FFE *e metri2
)#tr%u# "#umit se#s$ #oi lu"serăm c" mo*el <"#teo#ul *i# Rom"2 Cupol" *i# Berli# urm" să "ibă o *esc4i*ere circul"ră$
pe#tru " lăs" să tre"că lumi#"7 *"r "ce"stă *esc4i*ere$ #um"i e"$ "e" u# *i"metru *e 0= *e metri$ *epă&i#* "st6el pe cel "l
)#tre-ii cupole " <"#teo#ului C0G *e metriH &i "l b"3ilicii S6"#!ul <etru C00 *e metriH2 Volumul i#terior er" *e &"ptespre3ece ori
m"i m"re *ec+t cel "l b"3ilicii *i# Rom"2
)# i#terior$ trebui" c" e*i6iciul să "ibă u# "spect c+t m"i simplu$ )#co#9ur+#* u# pl"# circul"r cu *i"metrul *e .0E *e metri$
tribu#ele se ri*ic"u pe trei r+#*uri$ p+#ă l" GE *e metri2 5 sută *e st+lpi *reptu#-4iul"ri *i# m"rmură$ c"re$ cu )#ăl!ime" lor *e
F0 *e metri "e"u #i&te propor!ii )#că "pro"pe um"#e$ 6orm"u o coro"#ă )#treruptă$ )# p"rte" opusă i#trării$ pri#tr%o #i&ă )#"ltă
*e 1E *e metri &i l"r-ă *e FJ "l cărei 6u#*"l urm" să 6ie "coperit cu u# mo3"ic *e "ur2 )# 6"!" ei se ri*ic"$ pe u# soclu *i#
m"rmură )#"lt *e .0 metri$ u# ultur imperi"l "urit$ !i#+#* )# -4e"re cruce" )#c+rli-"tă$ )#coro#"tă cu 6ru#3e *e ste9"r2 Acest"
er" si#-urul or#"me#t 6i-ur"ti2 Ast6el$ emblem" *e m"iest"te co#stitui" "t+t c"pătul$ c+t &i !elul spre c"re ti#*e" somptuosul
bule"r* "l lui Hitler2 U#*e"$ sub emblemă$ se -ăse" <i"!" ,ii4rerului #"!iu#ii$ *e u#*e "cest" urm" să%&i "*rese3e mes"9ele
către semi#!iile iitorului imperiu2 Am )#cerc"t s%o pu# )# "lo"re pri# "rti6icii "r4itectur"le7 *"r "ici ie&e"u l" ie"lă
i#co#e#ie#tele u#ei "r4itecturi c"re #u m"i er" l" sc"ră um"#ă; optic$ Hitler se re*uce" l" *ime#siu#ile u#ui pu#ct2
8i# e:terior$ 8omul "r 6i semă#"t cu u# mu#te er*e$ )#"lt *e FGE *e metri$ căci "r 6i 6ost "coperit cu plăci *e cupru
p"ti#"t$ )# +r6 er" preă3ută o l"#ter#ă *i# sticlă$ )#"ltă *e 0E *e metri$ re"li3"tă pri#tr%o co#struc!ie met"lică 6o"rte u&o"r"2
8e"supr" ei se "6l" ulturul cu o cruce )#c+rli-"tă2
<e#tru priitor$ m"s" 8omului "r 6i 6ost sus!i#ută *e u# &ir co#ti#uu *e st+lpi *e c+te FE *e metri 6iec"re2 <ri# "ce"stă
relie6"re$ sper"m să i#tro*uc propor!ii )#că se#sibile oc4iului ome#esc$ sper"#!ă 3"*"r#ică$ ei*e#t2 Bolt" 8omului se spri9i#e"
pe u# bloc pătr"t *i# -r"#it strălucitor$ c"re "r 6i trebuit să "ibă G.1 metri lu#-ime &i D0 )#ăl!ime2 5 6ri3ă 6i# "rticul"tă$ p"tru
st+lpi c"#el"!i )# 6"scicul l" cele p"tru col!uri &i u# portic cu colo"#e$ ""#s+#* spre pi"!ă$ subli#i"u -r"#*o"re" uri"&ului cub2
<orticul urm" să 6ie 6l"#c"t *e *ouă sculpturi )#"lte *e c+te .1
metri2 Hitler le st"bilise co#!i#utul "le-oric )#că *e c+#* 6ăce"m primele sc4i!e "le proiectului7 u#" )l repre3e#t" pe Atl"s
sus!i#+#* bolt" cere"scă$ ce"l"ltă pe Tellus purt+#* -lobul pe umeri2 Cer &i păm+#t$ "coperite cu em"il$ i"r co#tururile s"u
co#stel"!iile$ )#crust"te cu "ur2
Volumul e:terior "l "cestui e*i6iciu "r 6i "ti#s peste F. *e milio"#e *e metri cubi0$ cee" ce "r 6i )#sem#"t *e m"i multe ori
m"s" C"pitoliului *e l" A"s4i#-to#7 "seme#e" ci6re &i *ime#siu#i "e"u u# c"r"cter #et i#6l"!io#ist2
8"r 8omul #u er" *eloc o 4imeră 6ără perspectiă *e re"li3"re2 <roiectele #o"stre #u 6ăce"u p"rte *i# c"te-ori" "celor"
c"re$ l" 6el *e 6"stuo"se &i lipsite *e sim!ul măsurii$ 6useseră co#cepute *e "r4itec!ii 6r"#ce3i Cl"u*e Nicol"s Le*ou: &i Etie##e
L2 Boullee c" u# c+#tec *e )#-ropăciu#e "l re-"tului Bourbo#ilor &i spre -lori6ic"re" Reolu!iei2 <l"#urile lor preă3useră &i ele
or*i#e *e mărime c"re #u er"u m"i pre9os *ec+t cele "le lui Hitler1$ *"r re"li3"re" c" "t"re #u 6usese #icio*"tă "ut" )# e*ere$
)# timp ce$ pe#tru " permite co#struire" M"relui 8om &i " "ltor clă*iri c"re "e"u să )#c"*re3e iito"re" <i"!ă A*ol6 Hitler$ #oi
*ă*usem or*i#$ )#că )#"i#te *e ./G/$ să se *emole3e$ )# eci#ăt"te" Reic4st"-ului$ #umero"se clă*iri ec4i c"re #e st+#9e#e"u7
*e "seme#e"$ "m mobili3"t ec4ipe c"re să so#*e3e tere#ul7 s%"u 6ăcut *ese#e *et"li"te &i s%"u co#struit m"c4ete )# mărime
#"tur"lă2 Milio"#e 6useseră *e9" c4eltuite pe#tru " cumpăr" -r"#itul 6"!"*ei e:terio"re$ #u #um"i *i# >erm"#i"$ ci &i$ )# ciu*"
pe#uriei *e *ei3e &i l" or*i#ul e:pres "l lui Hitler$ *i# Sue*i" meri*io#"lă &i *i# ,i#l"#*"2 C" &i celel"lte e*i6icii *e pe
somptuosul bule"r* "l lui Hitler$ lu#- *e 1 Nilometri$ trebui" c" "ce"stă co#struc!ie$ &i e"$ să 6ie termi#"tă u#spre3ece "#i m"i
t+r3iu$ )# ./1E2 Cum 8omul "e" cele m"i lu#-i terme#e *e co#struc!ie$ solem#it"te" pu#erii pietrei *e temelie " 6ost preă3ută
pe#tru "#ul ./0E2
8i# pu#ct *e e*ere te4#ic$ " "coperi cu boltă o i#ci#tă *e F1E *e metri *i"metru #u pu#e" #ici o problemă2= Co#structorii
*e po*uri "i "#ilor trei3eci #u "e"u #ici o *i6icult"te )# re"li3"re" u#ei co#struc!ii comp"r"bile *i# beto# "rm"t$ irepro&"bile *i#
pu#ct *e e*ere st"tic2 Speci"li&tii -erm"#i *escoperiseră$ pri# c"lcul$ că este posibilă &i o boltă m"siă *e o "seme#e"
=.
"#er-ură2 ,i*el co#cep!iei mele cu priire l" „"lo"re" rui#elor($ mi%"r 6i plăcut să eit utili3"re" o!elului$ *"r Hitler " 6ăcut
obiec!i" următo"re; „S%"r pute" c" o bombă să c"*ă pe cupolă$ ""rii#* bolt"2
Cum ei 6"ce "tu#ci rep"r"!i"$ *"că e:istă pericol *e prăbu&ire'( Ae" *rept"te &i$ *e "cee"$ "m 4otăr+t să se co#strui"scă o
&"rp"#tă *i# o!el pe c"re urm" să 6ie suspe#*"t i#tr"*osul cupolei2 8"r 3i*urile trebui"u să 6ie$ c" l" Niir#ber-$ o co#struc!ie
m"siă2 <resiu#ile e#orme pro*use *e cupolă &i *e 3i*uri "e"u să 6ie "bsorbite *e #i&te 6u#*"!ii *eosebit *e re3iste#te2 I#-i#erii
s%"u *ecis pe#tru u# bloc *i# beto# cu u# olum *e peste G milio"#e *e metri cubi2 Cu scopul *e " eri6ic" e:"ctit"te" c"lculelor
#o"stre$ c"re "#ticip"u o )#6u#*"re *e c+!i" ce#timetri )# #isipurile Br"#*e#bur-ului$ s%" or-"#i3"t o probă l+#-ă Berli#2D
,ăc+#* "bstr"c!ie *e *ese#ele &i 6oto-r"6iile m"c4etelor$ "ce"st" este "stă3i si#-ur" mărturie răm"să *i# -r"#*iosul proiect2
C+#* #e m"i "6l"m )#că )# st"*iul *e el"bor"re " pl"#urilor$ "usesem oc"3i" să ă* b"3ilic" S6"#!ul <etru *i# Rom"2
,usesem *ecep!io#"t$ pe#tru că *ime#siu#ile ei #u er"u )# r"port cu impresi" re"lă pe c"re o "re obser"torul2 Mi%"m *"t se"m"
"tu#ci că$ pe#tru "cest or*i# *e mărime$ impresi" #u este propor!io#"lă cu *ime#siu#ile e*i6iciului2 8i# mome#tul "cel" m%"m
temut că M"rele 8om #u " corespu#*e "&teptărilor lui Hitler2
Speci"listul )# probleme *e protec!ie "eri"#ă *e l" Mi#isterul Aerului$ co#silierul mi#isteri"l O#ip6er$ mirosise ce" )#
le-ătură cu "cest proiect *e co#struc!ie uri"&ă2 Tocm"i promul-"se u# *ecret co#!i#+#* *irectie "plic"bile l" to"te #oile
co#struc!ii c"re$ pe iitor$ er" #eces"r să 6ie c+t m"i *ispers"te pe#tru " re*uce e6ectele bomb"r*"me#telor "erie#e2 I"r "cum
urm" să "p"ră )# ce#trul C"pit"lei Reic4ului u# e*i6iciu c"re "r 6i "9u#s p+#ă l" str"turile m"i 9o"se "le #orilor si "r 6i 6ost u#
pu#ct *e reper i*e"l pe#tru esc"*rilele bomb"r*ierelor i#"mice$ u# 6el *e st+lp i#*ic"tor$ me#it să co#*ucă l" ce#trul
-uer#"me#t"l "l Reic4ului situ"t e:"ct I" #or* si l" su* *e cupolă2 Aceste temeri i le%"m )mpărtă&it &i lui Hitler$ *"r el s%"
"răt"t optimist; „>ori#- m%" "si-ur"t că #ici u# "io# i#"mic #u " pute" să pătru#*ă )# sp"!iul "eri"# "l >erm"#iei2 Noi să #e
e*em )# li#i&te *e pl"#urile #o"streP(
Hitler !i#e" cu )#căpă!+#"re l" i*ee" 8omului$ c"re%i e#ise cur+#* *upă *ete#!i" s" )# 6ortăre"!ă &i )l obse*"se reme *e
ci#cispre3ece "#i2 8upă ce pl"#urile #o"stre "u 6ost -"t"$ " "6l"t că U#iu#e" Soietică i#te#!io#e"3ă să co#strui"scă l" Mosco"$
)# ci#ste" lui Le#i#$ u# <"l"t "l Co#-reselor )#"lt *e peste GEE *e metri2 Irit"re" lui #%" m"i "ut m"r-i#i$ )l supăr"$ )# mo*
ei*e#t$ perspecti" *e " #u 6i el cel c"re urm" să co#strui"scă e*i6iciul cel m"i )#"lt *i# lume7 )# "cel"&i timp$ )l "păs"
se#time#tul că #u po"te$ pri#tr%u# simplu or*i#$ s" 3ă*ăr#ice"scă i#te#!i" lui St"li#2 M"i "poi s%" co#sol"t$ spu#+#*u%&i că
e*i6iciul său " 6i totu&i u#ic )# lume; „U# 3-+rie%#ori )# plus s"u )# mi#us$ ce" m"i )#"lt s"u ce" m"i scu#*$ ce import"#!ă
"re' 8omul % i"tă ce *i6ere#!i"3ă e*i6iciul #ostru *e to"te celel"lteP( 8"r$ *upă )#cepere" ostilită!ilor cu U#iu#e" Soietică$ "m
rem"rc"t u#eori că -+#*ul *e " 6i co#cur"t *e Mosco" )l obse*" m"i mult *ec+t oi" să recu#o"scă2 „Acum s%" termi#"t pe#tru
tot*e"u#" cu co#struc!i" lor($ " spus el2
M"rele 8om se o-li#*e" )# )#ti#*ere" *e "pă ce%. )#co#9ur" *i# trei păr!i$ spori#*u%i "st6el e6ectul2 Ne -+#*e"m "tu#ci să
lăr-im r+ul Spree p+#ă l" *ime#siu#ile u#ui l"c7 pe#tru "ce"st"$ "r 6i trebuit c" tr"6icul 6lui"l să se *es6ă&o"re pe sub espl"#"*"
e*i6iciului$ )#tr%u# tu#el cu *ouă br"!e2 L"tur" " p"tr"$ orie#t"tă spre su*$ *omi#" iito"re" <i"!ă A*ol6 Hitler2 Aici urm"u să
"ibă loc )# 6iec"re "# m"#i6est"!iile *e l M"i$ or-"#i3"te p+#ă "tu#ci pe espl"#"*" *e l" Tempel4o62J
Mi#isterul <rop"-"#*ei pre-ătise u# pl"# *e or-"#i3"re pe#tru m"#i6est"!iile *e m"s"2 )# ./G/$ O"rl H"#Ne r#%" pus l"
cure#t cu *i6eritele -r"*e *e mobili3"re$ corespu#3+#* ceri#!elor politicii &i "le prop"-"#*ei$ *e l" mobili3"re" &col"rilor "*u&i
să "cl"me u# import"#t o"spete străi# p+#ă l" "*u#"re" " milio"#e *e mu#citori2 E:ist" *e 6iec"re *"tă o sc4emă "*"pt"tă
scopului urmărit2 Secret"rul *e St"t #u " e3it"t s" iro#i3e3e mobili3ările pe#tru „Ur"P( &i „Să trăi"scăP( Umplere" pie!ei "r 6i
presupus m":imum *e mobili3"re$ 6ii#*că "ici "r 6i )#căput u# milio# *e o"me#i2
Am *elimit"t l"tur" *i# 6"!" M"relui 8om$ pe *e o p"rte$ pri# #oul )#"lt Com"#*"me#t "l Ae4rm"c4tului$ i"r pe *e "lt"$
pri# clă*ire" "*mi#istr"tiă " C"#cel"riei Reic4ului7 mi9locul răm+#e" *e-"9"t$ "st6el )#c+t$ *e pe bule"r*$ să se po"tă prii
spre 8om2 )# "6"ră *e "ce"stă u#ică *esc4i*ere$ uri"&" pi"!ă er" )#co#9ur"tă *e clă*iri2
Cu ime#sul său 4ol *e )#tru#ire$ e*i6iciul cel m"i import"#t &i cel m"i i#teres"#t *i# pu#ct *e e*ere psi4olo-ic er" p"l"tul
lui Hitler2 )#tr%"*eăr$ #u este e:"-er"t să se orbe"scă$ )# "cest c"3$ #u *e "p"rt"me#tele c"#cel"rului$ ci *e u# p"l"t2 Hitler se
-+#*e" )# mo* serios l" el$ )#că *i# #oiembrie ./G=$/ "&" cum o *oe*esc sc4itele ce s%"u păstr"t2 Noul p"l"t *e3ălui" o
#eoie cresc+#*ă *e "6irm"re2 Ace"stă co#struc!ie er" *e o sută ci#ci3eci *e ori m"i m"re *ec+t "p"rt"me#tele c"#cel"rului
Bism"rcN2 <"l"tul lui Hitler se pute" comp"r" c4i"r &i cu le-e#*"rul p"l"t "l lui Nero$ „C"s" "urită($ c"re "e" o supr"6"!ă *e
peste u# milio# *e metri pătr"!i2 Situ"t )# pli# ce#trul Berli#ului$ p"l"tul lui Hitler2 cu -ră*i#ile )#co#9urăto"re$ "r 6i ocup"t F
milio"#e *e metri pătr"!i2 8i# c"merele *e recep!ie se "9u#-e"$ pri# m"i multe săli *e trecere$ l" o su6r"-erie$ )# c"re s%"r 6i putut
ospăt" mii *e perso"#e )# "cel"&i timp2 <e#tru recep!iile *e -"lă er"u preă3ute opt săli uri"&e2.E M"&i#ări" ce" m"i mo*er#ă
6usese co#cepută pe#tru u# te"tru *e 0EE *e locuri$ imit"!ie " te"trelor pri#ci"re *i# epoc" b"rocului &i " rococoului2 8i#
"p"rt"me#tele perso#"le$ Hitler pute"$ tr"ers+#* o suită *e -"lerii$ să "9u#-ă l" M"rele 8om2 8e ce"l"ltă p"rte se -ăse"u
sp"!iile o6ici"le$ )# ce#trul căror" er" c"bi#etul *e lucru2 <ri# *ime#siu#ile lui$ "cest c"bi#et *epă&e" *e *ep"rte s"l" *e recep!ii
" pre&e*i#!ilor "meric"#i2.. Hitler er" "t+t *e )#c+#t"t *e lu#-ime" căii *e "cces " *iplom"!ilor )# C"#cel"ri" rece#t termi#"tă$
)#c+t$ pe#tru #ou" s" clă*ire$ )&i *ore" o solu!ie "semă#ăto"re2 Am *ubl"t *eci *rumul pe c"re .%"r 6i "ut *e p"rcurs *iplom"!ii$
re3ult+#* u# tr"seu *e o 9umăt"te *e Nilometru2
8e c+#* se i#st"l"se )# ec4e" C"#cel"rie$ co#struită )# ./G.$ clă*ire pe c"re Hitler o comp"r"se cu imobilul "*mi#istr"ti
"l u#ui co#cer# "l săpu#ului$ prete#!iile s"le crescuseră *e &"pte3eci *e ori2.F Aceste" er"u propor!iile pe c"re le lu"se
me-"lom"#i" lui2
?i$ )# mi9locul "cestui 6"st$ Hitler &i%"r 6i pl"s"t )# *ormitorul *e *ime#siu#i rel"ti mo*este u# p"t "lb$ lăcuit$ *espre c"re
mi%" spus o*"tă; „)mi repu-#ă somptuo3it"te" )#tr%o c"meră *e *ormit$ )#tr%u# p"t simplu &i mo*est mă simt 6o"rte bi#e2(
=F
)# ./G/$ c+#* proiectele )#cepuseră să i" 6ormă co#cretă$ prop"-"#*" lui >oebbels )#că m"i reu&e" să )#tre!i#ă mitul că
Hitler este *e o mo*estie &i *e o simplit"te proerbi"le2 <e#tru " #u 3*ru#ci#" "ce"stă cre*i#!ă$ ,ii4rerul #u i#i!i" pe #ime#i )#
pl"#urile p"l"tului său re3i*e#!i"l &i "le iito"rei C"#cel"rii " Reic4ului2 I#tr%o 3i$ c+#* #e plimb"m pri# 3ăp"*ă$ mi%" e:plic"t
"st6el e:i-e#!ele s"le; „Ve3i *um#e"t"$ eu m%"& mul!umi cu o căsu!ă 6o"rte simplă l" Berli#2 Am *estulă putere &i mă bucur *e
*estulă co#si*er"!ie7 )# ce mă prie&te$ #%"m #eoie *e suportul "cestui lu:2 8"r$ cre*e%m"$ cei c"re%mi or succe*" )#tr%o 3i or
"e" #e"păr"tă #eoie *e o "seme#e" "mbi"#!ă 6"stuo"să2 Mul!i *i#tre ei )&i or -ăsi )# "ce"st" si#-ur" mo*"lit"te *e " se
me#!i#e2 Nici #u%!i i#e să cre3i ce putere *ob+#*e&te "supr" co#tempor"#ilor săi u# om o"rec"re "tu#ci c+#* po"te să "p"ră
)#tr%u# co#te:t "&" *e -r"#*ios2 Aseme#e" locuri$ *"că po"rtă pecete" u#ui trecut istoric$ )l )#"l!ă c4i"r &i pe u# co#*ucător 6ără
"#er-ură l" r"#-ul *e perso#"9 istoric2 Ve3i *um#e"t"$ "cest"%i motiul pe#tru c"re trebuie să co#struim totul c+t )#că m"i su#t
eu )# i"!ă; c" să se po"tă spu#e că eu "m st"t "colo &i că spiritul meu )i co#6eră o tr"*i!ie2 C4i"r *"că #u oi locui "colo *ec+t
c+!i" "#i$ &i tot " 6i *e%"9u#s2(
Hitler e:prim"se *e9" "seme#e" i*ei )# *iscursurile pe c"re le pro#u#!"se )# ./GJ )# 6"!" lucrătorilor c"re co#strui"u
C"#cel"ri" Reic4ului2 ,ără s" *e3ăluie ce" *i# proiectele s"le$ totu&i *estul *e ""#s"te l" *"t" "cee"$ spu#e" că$ "6l+#*u%se )#
postur" *e ,ii4rer &i c"#cel"r "l #"!iu#ii -erm"#e$ #%"r st" )# #i&te c"stele ec4i7 pe#tru "cest moti #u "ccept"se să se i#st"le3e
)# p"l"tul pre&e*i#telui Reic4ului2 El #u oi" să locui"scă )# c"s" ec4iului m"rc m"re&"l "l cur!ii$ )# prii#!" "ce"st"$ st"tul "r 6i
6ost repre3e#t"t l" 6el c" oric"re re-"t s"u imperiu străi#2.G
Totu&i$ l" *"t" "cee"$ Hitler " i#ter3is e"lu"re" costului iito"relor co#struc!ii si$ supu&i$ #oi "m #e-li9"t c4i"r &i să le m"i
c"lculăm cub"9ul2 5 6"c pe#tru prim" o"ră "cum$ *upă u# s6ert *e secol2 Re3ultă t"bloul următor;
.2 M"rele 8om F. EEE EEE metri cubi
F2 <"l"tul re3i*e#!i"l . /EE EEE metri cubi
G2 C"#cel"ri" Reic4ului . FEE EEE metri cubi
02 C"#cel"rii "le p"rti*ului FEE EEE metri cubi
12 )#"ltul Com"#*"me#t "l Ae4rm"c4tului =EE EEE metri cubi
=2 Nou" clă*ire " Reic4st"-ului G1E EEE metri cubi F1 F1E EEE metri cubi
Cu to"te că olumul co#struc!iilor "r 6i *us l" re*ucere" pre!ului pe metru cub$ c4eltuielile -lob"le "r 6i 6ost -reu *e
im"-i#"t$ căci "seme#e" i#st"l"!ii -i-"#tice #ecesit"u pere!i e#ormi &i 6u#*"!ii pe măsură7 )# plus$ pere!ii e:teriori s%"r 6i re"li3"t
*i# -r"#it pre!ios$ pere!ii i#teriori *i# m"rmură$ i"r u&ile$ 6erestrele$ pl"6o"#ele etc2 *i# m"teri"lele cele m"i scumpe2 <rob"bil că
sum" *e 1 mili"r*e *e 8eutsc4e M"rNs$ #um"i pe#tru clă*irile *i# <i"!" A*ol6 Hitler$ repre3i#tă o estim"re mult pre"
mo*estă2.0
Sc4imb"re" bruscă i#tere#ită )# mor"lul popul"!iei$ *e3"mă-ire" c"re " cupri#s )#tre"-" >erm"#ie )# ./G/ #u se
m"#i6est"u #um"i pri# #ecesit"te" *e " or-"#i3" „mobili3ări "le bucuriei *ebor*"#te($ cum se )#t+mpl"se cu *oi "#i )# urmă$
c+#* Hitler pute" co#t" pe spo#t"#eit"te" poporului$ )#tre timp$ el )#su&i se retrăsese *i# ă3ul m"selor c"re%. "*mir"u &i i se
)#t+mpl" tot m"i *es să se )#cru#te &i să se imp"cie#te3e c+#*$ u#eori$ mul!ime" se "*u#" )# Ail4elmpl"t3 &i cere" să%. "*ă2
)#"i#te$ ie&ise *e multe ori )# „b"lco#ul istoric($ *"r "cum$ c+#* "*9ut"#!ii săi )l ru-"u să se "r"te$ #u r"r se )#t+mpl" s"%i
repe"*ă; „M"i lăs"!i%mă )# p"ceP(
5 "seme#e" rem"rcă po"te păre" secu#*"ră$ *"r e" !i#e" *e im"-i#e" #oii <ie!e A*ol6 Hitler$ pe#tru că$ )#tr%o 3i$ mi%" spus;
„Nu este totu&i e:clus c" o *"tă să 6iu obli-"t să i"u măsuri #epopul"re2 E posibil c" "tu#ci să se *ecl"#&e3e o reoltă2 Trebuie
să #e "si-urăm )mpotri" "cestei ee#tu"lită!i; to"te 6erestrele clă*irilor *i# pi"!ă să 6ie preă3ute cu oblo"#e -rele *i# o!el$
re3iste#te l" -lo#!$ l" 6el &i u&ile$ i"r u#icul "cces )# pi"!ă să 6ie )#c4is pri#tr%o -rilă -re" *i# 6ier2 Trebuie c" #oul ce#tru "l
Reic4ului să po"tă 6i "păr"t "seme#e" u#ei 6ortăre!e2(
Aceste -+#*uri tră*"u o #eli#i&te c"re$ o*i#io"ră$ )i 6usese străi#ă$ *"r c"re$ "cum$ )#cepe" să tr"#sp"ră &i *i# *iscu!iile cu
priire l" "mpl"s"re" c"3ărmii pe#tru -"r*" s" perso#"lă$ Leibst"#*"rte$ ce lu"se o "seme#e" "mplo"re$ )#c+t *ee#ise u#
re-ime#t complet motori3"t$ )#3estr"t cu "rm"me#tul cel m"i mo*er#2 U#it"te" respectiă " 6ost mut"tă )# ime*i"t" "propiere "
m"relui ": *e su*; „I#c4ipuie%!i ce%"r 6i *"că$ )#tr%o 3i$ s%"r pro*ice #i&te m"#i6est"!ii *e str"*ăP( ?i$ "răt+#* spre bule"r*ul
l"r- *e .FE *e metri$ " co#ti#u"t; „8"că urcă spre mi#e cu e4iculele lor bli#*"te$ rul+#* pe to"tă lăr-ime" bule"r*ului$ #u "
6i posibilă #ici o re3iste#!ă2( ,ie că Arm"t" *e usc"t " "6l"t *espre "ceste *ispo3i!ii &i " !i#ut să 6ie pre3e#tă )#"i#te" SS$ 6ie că
Hitler " *ecis "&" cu *e l" si#e putere$ )# orice c"3$ l" cerere" )#"ltului Com"#*"me#t "l Arm"tei *e usc"t &i cu "prob"re" lui
Hitler$ s%" "tribuit re-ime#tului *e -"r*ă berli#e3$ >ross*eutsc4l"#*$ u# tere# u#*e să co#strui"scă o c"3"rmă &i m"i "pro"pe *e
ce#trul -uer#"me#t"l2.1
,"!"*" pe c"re o co#cepusem pe#tru p"l"tul lui Hitler % u# Hitler 4otăr+t$ *"că " 6i c"3ul$ să *e" or*i# să se tr"-ă )#
popul"!ie %re6lect"$ 6ără c" eu să%mi 6i *"t se"m"$ *ior!ul sure#it )#tre ,ii4rer &i poporul său2 N%"e" #ici o "ltă *esc4i*ere
*ec+t m"rele port"l *i# 6ier *e l" i#tr"re &i o u&ă ce *ă*e" )#tr%u# b"lco# *e u#*e Hitler se pute" "răt" mul!imii7 #um"i că
b"lco#ul er" "cum l" .0 metri *e"supr" pie!ei$ l" #ielul et"9ului ci#ci2 Ace"stă 6"!"*ă$ str"#iu *e sumbră$ )mi p"re &i "stă3i că
simboli3e"3ă "titu*i#e" u#ui ,ii4rer c"re se retrăsese *i# lume$ pe#tru " se i#st"l" )# s6erele "uto3ei6icării2
)# timpul *ete#!iei mele$ "cest proiect$ cu mo3"icurile lui ro&ii$ cu colo"#ele$ cu leii *i# bro#3 &i cu pro6ilele lui "urite$
căpăt"se )# "mi#tire" me" u# "er se#i#$ "pro"pe bl+#*2 8"r$ c+#* le%"m reă3ut *upă *ouă3eci &i u#u *e "#i$ 6oto-r"6iile )#
culori "le m"c4etei m%"u 6ăcut să mă -+#*esc$ 6ără să re"u$ l" "r4itectur" pompo"să *i#tr%u# 6ilm *e Cecil B2 *e Miile2 Am
*ee#it co#%&tie#t *e 6"ptul că "ce"stă "r4itectură "e"$ )# "6"r" "spectului ei 6"#t"stic$ &i o cru3ime ce e:prim" tocm"i #"tur"
u#ei tir"#ii2
)#"i#te *e ră3boi$ 6ăcusem 4"3 *e „călim"r" &e6ului st"tului($ pe c"re "r4itectul Bri#cNm"## % l" ori-i#e "r4itect *ecor"tor
*e #"e$ c" &i Troost % i%o pre-ătise )# c4ip *e surpri3ă lui Hitler2 Bri#cNm"## 6ăcuse *i# "cest obiect utilit"r o pompo"să
=G
co#struc%!ie et"9"tă$ )#cărc"tă cu multe or#"me#te &i 6loricele$ i"r )# mi9locul ei pusese$ solit"ră &i sti#-4eră$ o mi#usculă
picătură *e cer#e"lă2 Mi se păre" "tu#ci că #u m"i ă3usem #icio*"tă ce" "t+t *e mo#struos2 8"r$ co#tr"r tuturor "&teptărilor$
Hitler #u " re6u3"t "cest bro#3 cu cer#e"lă$ ci$ *impotriă$ .%" lău*"t peste măsură2 Bri#cNm"## #u " "ut m"i pu!i# succes cu
u# 6otoliu *e birou co#ceput speci"l pe#tru Hitler$ *"r c"re$ pri# *ime#siu#ile lui$ "r 6i 6ost bu# pe#tru >ori#-7 semă#" cu u# 6el
*e tro#$ )mpo*obit cu *ouă e#orme co#uri *e pi# "urite$ pl"s"te pe m"r-i#e" *e sus2 Aceste *ouă obiecte$ pri# 6"stul lor
bomb"stic$ )mi păre"u " 6i e:presi" -ustului u#ui p"re#it$ )#cep+#* *i# ./GD$ Hitler " )#cur"9"t te#*i#!" spre somptuos$
)#t+mpi#+#*%o cu re"c!ii "prob"to"re *i# ce )# ce m"i pro#u#!"te2 Ree#ise l" prim" lui p"siu#e pe#tru Ri#-str"sse *i# Vie#"$
)#*epărt+#*u%se )#cet$ *"r tot m"i 4otăr+t$ *e lec!iile lui Troost2
?i eu o *"tă cu el7 sc4i!ele mele *i# "ce"stă epocă #u m"i "e"u m"re lucru )# comu# cu cee" ce socotisem " 6i „stilul
meu(2 8e 6"pt$ )i )#torce"m sp"tele$ *upă cum o *oe*esc #u #um"i supr"*ime#sio#"re" pompo"să " e*i6iciilor mele$ ci &i
re#u#!"re" l" "cel stil *oric l" c"re "spir"sem2 Ar4itectur" me" *ee#ise pur &i simplu „"rtă *ec"*e#tă(2 Bo-ă!i"$ mi9lo"cele
i#epui3"bile puse l" *ispo3i!ie$ precum &i i*eolo-i" lui Hitler mă co#*useseră l" u# stil c"re se )#ru*e" m"i *e-r"bă cu cel "l
6"stuo"selor p"l"te "le *espo!ilor orie#t"li2
L" )#ceputul ră3boiului$ "lcătuisem o teorie pe c"re$ )# ./0.$ o e:pusesem )# celebrul loc"l p"ri3i"# „M":ime($ )# 6"!" u#ui
-rup *e "rti&ti 6r"#ce3i &i -erm"#i$ pri#tre c"re se -ăse"u Cocte"u &i 8espi"u; Reolu!i" ,r"#ce3ă$ e:plic"m eu$ )#locuise
rococoul *ec"*e#t pri#tr%o #ouă co#cep!ie " stilului2 Cele m"i simple mobile "e"u "tu#ci #i&te propor!ii 6o"rte "rmo#io"se2
Ace"stă co#cep!ie )&i -ăsise ce" m"i pură e:presie )# proiectele *e co#struc!ii "le lui Boullee2 Stilului Reolu!iei )i urm"se stilul
8irectoire$ c"re m"i utili3"$ cu u&uri#!ă &i -ust$ #i&te mi9lo"ce bo-"te2 Num"i o *"tă cu stilul Empire s%" pro*us o cotitură; *i#
"# )# "# "păre"u #umero"se eleme#te #oi2 5r#"me#tele pompo"se #u )#cet"seră să #ăpă*e"scă 6ormele eleme#t"re !i#+#* )#că
*e cl"sicism$ &i$ )# cele *i# urmă$ stilul B"s%Empire "9u#sese "&" *e *ep"rte$ )#c+t 6"stul &i bo-ă!i" lui #u m"i pute"u 6i
surcl"s"te2 Ast6el s%" m"#i6est"t #u #um"i )#c4eiere" u#ei eolu!ii stilistice )#cepute$ )# mo* promi!ător$ sub Co#sul"t$ ci &i
trecere" *e l" Reolu!ie l" Imperiul lui N"poleo#2 A 6ost$ )# "cel"&i timp$ sem#"lul *ec"*e#!ei &i "l s6+r&itului erei #"poleo#ie#e2
Se pute" obser" co#ce#tr"t "ici$ )# "pro:im"ti *ouă3eci *e "#i$ cee" ce$ *e obicei$ se *es6ă&o"ră *e%" lu#-ul c+tor" secole$
cum " 6ost trecere" *e l" co#struc!iile *orice "le A#tic4ită!ii timpurii l" 6"!"*ele b"roce &i răă&ite "le Ele#ismului t+r3iu % c"$ *e
e:emplu$ l" B""lbeN % s"u *e l" co#struc!iile rom"#e *e l" )#ceputul Eului Me*iu &i p+#ă l" *ilu"re" 6ormelor -oticului t+r3iu2
8"că "& 6i mers p+#ă l" c"pătul re6lec!iei mele$ "r 6i trebuit să%mi co#ti#uu "r-ume#t"re" &i să spu#$ b"3+#*u%mă pe
mo*elul Imperiului *ec"*e#t$ că pl"#urile *e co#struc!ii pe c"re le sc4i!"sem "#u#!"u s6+r&itul re-imului &i că proiectele mele
lăs"u să se )#tre3ăre"scă prăbu&ire" lui Hitler2 8"r pe "tu#ci #u%mi *ă*e"m se"m" *e "st"2 A#tur"9ul lui N"poleo# #%" ă3ut$
6ără )#*oi"lă$ )# stilul s"lo"#elor supr")#cărc"te *e l" s6+r&itul Imperiului *ec+t o e:presie " -r"#*orii7 #um"i posterit"te" " putut
*escoperi )# "cest" sem#ele "propi"tei prăbu&iri7 tot l" 6el$ "#tur"9ul lui Hitler e*e" )# călim"r" mo#ume#t"lă u# eleme#t *e
*ecor potriit u#ui -e#iu politic &i co#si*er" ime#sul 8om o e:presie " puterii lui2
Ultimele e*i6icii co#cepute )# ./G/ er"u$ *e 6"pt$ )# stil #eo%Empire pur$ comp"r"bil cu cel c"re$ cu o sut" *ouă3eci &i ci#ci
*e "#i )# urmă$ pu!i# )#"i#te *e că*ere" lui N"poleo#$ et"l"se e:ces *e po*o"be &i "urărie$ slăbiciu#e pe#tru 6"st &i *ec"*e#!ă2
At+t pri# stil$ c+t &i pri# lips" lor *e măsură$ "ceste e*i6icii reel"u cu cl"rit"te !elurile lui Hitler2
)#tr%o 3i *e l" )#ceputul erii lui ./G/$ "răt+#*u%mi ulturul imperi"l !i#+#* )# -4e"re emblem" Reic4ului$ ce trebui" să se
ri*ice )# +r6ul M"relui 8om$ l" F/E *e metri )#ăl!ime$ Hitler " spus; „5 să sc4imbăm "st"2 Vulturul #u " m"i !i#e cruce"
)#c+rli%-"tă$ ci -lobul păm+#tesc2 <e#tru " )#coro#" cel m"i m"re e*i6iciu *i# lume$ #u se cere "ltce" *ec+t ulturul *omi#+#*
-lobul2(.= <e 6oto-r"6iile 6ăcute co#6orm come#3ii mele *upă m"c4ete$ se m"i po"te e*e" &i "stă3i mo*i6ic"re" "*usă *e Hitler
proiectului i#i!i"l2
C+te" lu#i m"i t+r3iu )#cepe" "l *oile" ră3boi mo#*i"l2

C"pitolul .F ÎNCE<UTUL ALUNECWRII
)# primele 3ile "le lui "u-ust ./G/$ )mpreu#ă cu Hitler$ #e )#*rept"m cu m"&i#" spre ce"i#ări" *e l" Oe4lstei#2 Er"m u#
-rup *e o"me#i pe c"re #u%i "păs"u -ri9ile2 Colo"#" *e "utomobile rul" pe *rumul săp"t )# st+#că *i# or*i#ul lui Borm"##2
Trec+#* *e u# port"l )#"lt *i# bro#3$ "m pătru#s )#tr%o -"lerie pl"c"tă cu m"rmură$ )# c"re "erul er" )#cărc"t *e umi*it"te"
mu#telui7 *e "colo "m lu"t "sce#sorul *i# "l"mă strălucito"re2
)# timp ce urc"m cei 1E *e metri$ Hitler$ c" "*+#cit )#tr%u# mo#olo- i#terior$ " spus pe #e"&tept"te; „<o"te că$ )# cur+#*$ se
" )#t+mpl" ce" e:tr"or*i#"r2 C4i"r *"că "r trebui să%. trimit pe >ori#- "colo222 8"r$ l" #eoie$ mă oi *uce eu )#sumi2 Mi3e3
totul pe "ce"stă c"rte2( S%" limit"t *o"r l" o "lu3ie2
8e%"bi" trei săptăm+#i m"i t+r3iu$ l" F. "u-ust ./G/$ "m "6l"t că mi#istrul A6"cerilor E:ter#e ple"că să #e-ocie3e l"
Mosco"2 L" ci#ă$ Hitler " primit u# bile!el2 8upă ce .%" p"rcurs repe*e$ " priit o clipă *rept )#"i#te$ s%" )#ro&it c" u# r"c$ "
i3bit )# m"să 6ăc+#* să 3or#ăie p"4"rele &i " stri-"t cu o oce pi!i-ăi"tă; „Am reu&itP Am reu&itP( )#*"tă )#să " re*ee#it stăp+#
pe si#e )#su&i &i$ #e)#*ră3#i#* #ime#i să%. )#trebe ce"$ ci#" &i%" urm"t cursul2 8upă m"să$ Hitler &i%" c4em"t o"me#ii *i#
"#tur"9; „Vom )#c4ei" u# p"ct *e #e"-resiu#e cu Rusi"2 <o6tim$ citi!iP 5 tele-r"mă *e l" St"li#2( Er" "*res"tă lui „Hitler$
c"#cel"rul Reic4ului( &i "#u#!" pe scurt )#c4eiere" u#ui "cor*2 Repre3e#t" )#torsătur" ce" m"i se#3"!io#"lă pe c"re mi%"& 6i
putut%o im"-i#"; o tele-r"mă$ o simplă 6o"ie *e 4+rtie u#*e 6useseră "lătur"te$ priete#e&te$ #umele lui St"li# &i "l lui Hitler2 )#
co#ti#u"re$ #i s%" proiect"t u# 6ilm c"re "răt" Arm"t" Ro&ie *e6il+#* pri# 6"!" lui St"li#2 Vă3+#* o e#ormă *es6ă&ur"re *e trupe$
Hitler &i%" e:prim"t s"tis6"c!i" *e " 6i #eutr"li3"t "ce"stă uri"&ă putere milit"ră &i s%" )#tors ime*i"t spre "*9ut"#!i$ cu i#te#!i"
ei*e#tă *e " *iscut" cu ei *espre "lo"re" ce se pute" "tribui ee#ime#tului2 8o"m#ele co#ti#u"u să 6ie !i#ute *eop"rte$ *"r
bi#e)#!eles că #oi le%"m su6l"t &tire" c"re$ pu!i# *upă "cee"$ s%" tr"#smis &i l" r"*io2
)# se"r" *e F. "u-ust$ >oebbels " come#t"t%o )# c"*rul u#ei co#6eri#!e *e presă2 Hitler " cerut să i se 6"că ime*i"t le-ătur"
cu mi#istrul <rop"-"#*ei2 Voi" să &tie c"re " 6ost re"c!i" repre3e#t"#!ilor presei străi#e2 Cu oc4ii 6ebrili$ strălucitori #e%"
=0
)mpărtă&it &i #ouă ce "6l"se; „?tire" " 6ăcut se#3"!ie2 ?i c+#*$ )# "cel"&i mome#t$ "u )#ceput să b"tă clopotele bisericilor$ u#
3i"rist e#-le3 " *ecl"r"t resem#"t; QSe tr"- clopotele pe#tru )#morm+#t"re" Imperiului Brit"#ic2R( Rem"rc" i%" pro*us lui
Hitler$ "6l"t )# pli#ă eu6orie$ o 6o"rte puter#ică impresie2 Acum$ -+#*e" el$ "9u#sese *estul *e sus c" *esti#ul să%i m"i po"tă 6"ce
reu# rău2
)# #o"pte" "cee"$ )mpreu#ă cu Hitler$ "6"ră$ pe ter"s" Ber-4o6ului$ "m "sist"t uimi!i l" u# str"#iu 6e#ome# #"tur"l2 Timp *e
o oră$ o "uroră bore"lă. e:trem *e strălucito"re " i#u#*"t cu o lumi#ă ro&ie U#tersber-ul$ mu#tele )#co#9ur"t *e le-e#*e *i#
6"!" #o"stră$ )#tre timp$ 6irm"me#tul " lu"t culorile curcubeului2 Nu s%"r 6i putut im"-i#" o m"i i#spir"tă pu#ere )# sce#ă pe#tru
ultimul "ct *i# Amur-ul Keilor2 Lumi#" *ă*e" c4ipurilor #o"stre o te#tă ire"lă$ i"r spect"colul #e%" "ru#c"t pe to!i )# br"!ele
u#ei ciu*"te reerii2 A*res+#*u%se u#ui" *i#tre "*9ut"#!i$ Hitler " spus pe #e"&tept"te; „E sem# că " cur-e mult s+#-e2 8e *"t"
"ce"st"$ #u " m"i mer-e 6ără iole#!ă2(F
8e săptăm+#i )#tre-i$ to"tă "te#!i" lui Hitler se *epl"s"se$ )# mo* i3ibil$ spre problemele milit"re$ )# cursul co#ers"!iilor$
c"re *ur"u "*ese" m"i multe ore$ cu u#ul s"u "ltul *i#tre cei p"tru "*9ut"#!i % colo#elul Ru*ol6 Sc4mu#* pe#tru
Com"#*"me#tul Ae4rm"c4tului$ căpit"#ul >er4"r* E#-el pe#tru Arm"t" *e usc"t$ căpit"#ul NiNol"us o# BeloB pe#tru
Lu6tB"66e &i căpit"#ul *e "s O"rl%MesNo o# <uttN"mer pe#tru M"ri#" *e Ră3boi % Hitler )#cerc" să%&i cl"ri6ice i*eile )#
le-ătură cu propriile lui pl"#uri2 8upă to"te "p"re#!ele$ "ce&ti o6i!eri$ ti#eri &i c"#*i3i$ )i plăce"u )# mo* *eosebit$ cu "t+t m"i
mult cu c+t el căut" tot*e"u#" o "prob"re$ mult m"i u&or *e ob!i#ut *i# p"rte" u#or "st6el *e o"me#i *ec+t *i# p"rte" u#or
-e#er"li compete#!i$ *"r sceptici2
Totu&i$ )# 3ilele ce "u urm"t sem#ării p"ctului -erm"#o%rus$ -"r#itur" *e sc4imb " 6ost "si-ur"tă *e somită!ile politice &i
milit"re "le Reic4ului$ pri#tre c"re >ori#-$ >oebbels$ Oeitel &i Ribbe#trop2 >oebbels$ m"i "les$ păre" i3ibil preocup"t *e
pericolul *e ră3boi c"re se co#tur"2 Spre m"re" #o"stră surpri#*ere$ el$ "ltmi#teri *iri9orul u#ei prop"-"#*e "&" *e r"*ic"le$
co#si*er+#* totu&i că riscul este 6o"rte m"re$ " )#cerc"t să co#i#-ă "#tur"9ul lui Hitler să "*opte o li#ie p"&#ică &i s%" "răt"t
6o"rte irit"t *e "titu*i#e" lui Ribbe#trop$ pe c"re%. socote" pri#cip"lul repre3e#t"#t "l t"berei ră3boi#ice$ )# "#tur"9ul i#tim "l lui
Hitler$ #oi )i co#si*er"m$ pe el &i pe >ori#-$ &i "cest" p"rti3"# "l me#!i#erii păcii$ *rept #i&te 6ii#!e sl"be$ *e-e#er"te$ c" urm"re
" tr"iului bu# *i# s6erele puterii$ c"re #u or să%&i pu#ă )# 9oc priile-iile *ob+#*ite2
8e&i )# "ceste 3ile e*e"m spulber+#*u%se &"#sele *e " re"li3" reo*"tă oper" ie!ii mele$ er"m co#i#s că re3ol"re"
problemelor *e i#teres #"!io#"l trebuie să "ibă )#t+iet"te "supr" celor *e i#teres perso#"l$ )#cre*ere" )# si#e *e c"re " *"t *o"*ă
Hitler )# "ce" perio"*ă mi%" risipit )#*oielile2 El )mi "păre" "tu#ci c" u# erou *i# le-e#*ele "#tice c"re$ 6ără #ici o e3it"re$
co#&tie#t *e 6or!" s"$ se l"#se"3ă )# "c!iu#ile cele m"i "e#turo"se &i iese ictorios2
A*eăr"tul p"rti* "l ră3boiului$ oric"re i%"r 6i 6ost st+lpii )# "6"ră *e Hitler &i *e Ribbe#trop$ se )#temei" pe următo"rele
"r-ume#te; „Să "*mitem că$ *"torită r"pi*ită!ii re)#"rmării #o"stre$ "m reu&i să *ob+#*im o superiorit"te *e p"tru l" u#u2 8upă
ocup"re" Ce4oslo"ciei$ p"rte" "*ersă se re)#"rme"3ă i#te#s2 <e#tru c" pro*uc!i" ei să *ei#ă pe *epli# e6icie#tă$ )i or 6i
#eces"ri cel pu!i# u# "# &i 9umăt"te%*oi2 Num"i )#cep+#* *i# ./0E "*ers"rii or pute" să #e pri#*ă *i# urmă$ lic4i*+#* "st6el
""#sul #ostru rel"ti import"#t2 8"r *"că "r "9u#-e să pro*ucă #um"i "t+t c+t #oi$ "tu#ci superiorit"te" #o"stră s%"r *imi#u" )#
mo* co#st"#t$ i"r #oi$ pe#tru " me#!i#e "cest r"port$ "m 6i obli-"!i să pro*ucem *e p"tru ori m"i mult2 5r$ #u su#tem )# st"re s%o
6"cem2 C4i"r *"că "*ers"rul #%"r reu&i să pro*ucă *ec+t 9umăt"te *i# cee" ce pro*ucem #oi$ r"portul *e 6or!e #e%"r 6i *i# ce )#
ce m"i pu!i# 6"or"bil$ )# "6"ră *e "ce"st"$ #oi "em "cum$ )# to"te *ome#iile$ tipuri #oi7 "*ers"rul$ *impotriă$ #%"re *ec+t
m"teri"l *epă&it2(
8esi-ur că "seme#e" co#si*er"!ii #u "u *etermi#"t )# mo* ese#!i"l *eci3iile lui Hitler$ *"r ele "u "ut$ 6ără )#*oi"lă$ o
i#6lue#!ă "supr" "le-erii mome#tului2 ,o"rte cur+#* .%"m "u3it spu#+#*; „Răm+# c+t m"i mult cu puti#!ă l" 5bers"l3ber-$ c"
să%mi me#!i# co#*i!i" 6i3ică pe#tru 3ilele -rele ce or e#i2 Mă oi )#to"rce l" Berli# #um"i c+#* " sosi mome#tul *eci3iilor2(
C+te" 3ile m"i t+r3iu$ Hitler$ )mpreu#ă cu ec4ip" lui$ se )#*rept" *e9" spre Mii#c4e#2 Kece m"&i#i rul"u )# colo"#ă$
păstr+#* )#tre ele u# sp"!iu "preci"bil$ pe#tru motie *e securit"te7 so!i" me" &i cu mi#e #e "6l"m )# mi9locul colo"#ei2 Er" o
6rumo"să 3i *e s6+r&it *e "ră$ )#sorită &i 6ără #ori2 L" trecere" lui Hitler$ popul"!i" păstr" o tăcere #eobi&#uită$ sem#ele *e s"lut
6ii#* 6o"rte r"re2 ?i l" Berli#$ c"lmul ce se i#st"l"se )# )mpre9urimile C"#cel"riei m%" 6r"p"t2 8e obicei$ c+#* sti#*"r*ul perso#"l
"l lui Hitler )i sem#"l" pre3e#!"$ clă*ire" er" "se*i"tă *e o"me#i c"re%. s"lut"u l" 6iec"re *i#tre i#trările &i ie&irile s"le2
Cum er" &i 6iresc$ "m păstr"t *ist"#!ă 6"!ă *e ee#ime#tele )# curs *e *es6ă&ur"re$ cu "t+t m"i mult cu c+t$ )# "ceste 3ile
6urtu#o"se$ pro-r"mul obi&#uit "l lui Hitler s%" *"t peste c"p )#tr%u# mo* spect"culos2 8upă ce curte" s%" mut"t l" Berli#$
,ii4rerul " 6ost "c"p"r"t cu totul *e u# &ir #e)#trerupt *e co#6eri#!e2 Mesele lu"te )mpreu#ă rămăseseră$ )# ce" m"i m"re p"rte$
*e *ome#iul trecutului2 U#ul *i#tre lucrurile " căror "mi#tire o păstre3$ )# ciu*" c"priciilor memoriei$ este siluet"$ #u lipsită *e
comic$ " "mb"s"*orului it"li"#$ Ber#"r*o Attolico$ precipit+#*u%se spre C"#cel"rie$ cu c+te" 3ile )#"i#te *e "t"cul "supr"
<olo#iei2 A*uce" &tire" c" It"li"$ *eoc"m*"tă$ #u pute" să%&i !i#ă "#-"9"me#tele pe c"re i le impu#e" tr"t"tul *e "li"#!ă7 8ucele
)&i c"mu6l" re6u3ul sub #i&te cereri imposibil *e s"tis6ăcut$ recl"m+#* lir"re" ime*i"tă " u#ei "t+t *e m"ri c"#tită!i *e bu#uri
milit"re &i eco#omice$ )#c+t "ce"st" "r 6i *us l" o slăbire -r"ă " 6or!elor "rm"te -erm"#e2 5r$ Hitler 6ăce" m"re c"3 *e "lo"re"
milit"ră " It"liei$ )# speci"l *e ce" " 6lotei$ cu u#ită!ile ei mo*er#e &i #umero"sele%i subm"ri#e2 5 m"re stimă )i i#spir" &i
import"#t" Arm"tă " "erului pe c"re o *e!i#e" It"li"2 <e#tru o clipă$ Hitler )&i ă3use pl"#ul compromis$ căci el plec" *e l"
pri#cipiul că 4otăr+re" It"liei *e " se "#-"9" )# ră3boi " 6i o co#tribu!ie )# plus l" i#timi*"re" puterilor occi*e#t"le2 Nem"i6ii#*
si-ur *e el$ " 4otăr+t s" "m+#e "t"cul "supr" <olo#iei$ c4i"r *"că )l or*o#"se *e9"2
8e3ilu3i" "celor 3ile " 6ăcut totu&i$ )# cur+#*$ loc u#or #oi e:"ltări &i$ "scult+#* #um"i *e i#tui!i" s"$ Hitler " spus că #u
este "bsolut cert că Vestul$ c4i"r )# co#9u#c!ie cu It"li" &oăito"re$ " *ecl"r" ră3boi2 El " respi#s o propu#ere *e me*iere " lui
Musso%li#i$ "6irm+#* că #u se " m"i lăs" obli-"t să b"tă p"sul pe loc$ *"t 6ii#* că trup" !i#ută l" #es6+r&it )# st"re *e "lertă
*ei#e #ero"să$ că perio"*" to"m#ei$ propice *i# pu#ct *e e*ere meteorolo-ic$ " trece )# cur+#* &i că e:istă riscul c"
u#ită!ile$ pe reme" ploio"s" c"re #%"e" să )#t+r3ie$ să se )mpotmole"scă )# #oro"iele <olo#iei2
=1
A "ut loc u# sc4imb *e #ote cu A#-li" )# c4estiu#e" polo#e3ă$ )#tr%o se"ră$ )# -ră*i#" *e i"r#ă " "p"rt"me#tului său *e l"
C"#cel"rie$ *e&i cu u# "er surme#"t$ Hitler " *ecl"r"t cu co#i#-ere$ )# 6"!" cercului restr+#s "l obi&#ui!ilor săi$ !i#+#* )# m+#ă o
6o"ie scrisă % 6ără )#*oi"lă$ u# proiect *e #ot" "l A6"cerilor E:ter#e; „Nu om repet" -re&e"l" *i# ./.02 E orb" "cum *e "
"ru#c" i#" "supr" "*ers"rului$ )# ./.0 s%" 6ăcut o tre"bă *e c+rp"ci2 5r$ *e *"t" "st"$ *i# #ou$ proiectele *e #ote )#tocmite *e
Mi#isterul A6"cerilor E:ter#e su#t pur &i simplu i#utili3"bile2 Cel m"i bi#e este c" tot eu să le re*"cte32( A lu"t%o r"pi* *i# loc$
re#u#!+#* să m"i ste" l" m"să$ &i " *ispărut )# c"merele *e l" et"92 Am citit m"i t+r3iu$ )# )#c4iso"re$ "cest sc4imb *e #ote2 8"r
#%"m răm"s cu impresi" că )#cercările lui Hitler "r 6i "ut reu# succes2
Sericiul *e I#6orm"!ii " 6ost "cel" c"re .%" )#tărit pe Hitler )# co#i#-ere" s" că$ *upă c"pitul"re" *e l" Mii#c4e#$
occi*e#t"lii or să se "r"te *i# #ou co#cili"#!i2 S%" 6ăcut u3 *e i#6orm"!i" co#6orm cărei"$ u# o6i!er "l St"tului%M"9or brit"#ic$
i#teres+#%*u%se *e 6or!" "rm"tei polo#e3e$ "9u#sese l" co#clu3i" că <olo#i" se " prăbu&i r"pi*2 Hitler " "ut "st6el moti să
spere că St"tul%M"9or brit"#ic " 6"ce totul pe#tru "%&i *etermi#" -uer#ul să #u se 4"3"r*e3e )#tr%u# ră3boi "t+t *e lipsit *e
perspectiă2 C+#*$ l" G septembrie$ ultim"tumurilor *"te *e puterile occi*e#t"le le%"u urm"t *ecl"r"!iile *e ră3boi$ Hitler$ *upă
u# mome#t *e co#ster#"re$ s%" co#sol"t rem"rc+#* că$ *e bu#ă se"mă$ A#-li" &i ,r"#!" le 6ăcuseră #um"i *e 6ormă$ pe#tru " #u%
&i pier*e presti-iul )# 6"!" lumii7 er" co#i#s că$ )# ciu*" *ecl"r"!iei *e ră3boi$ #u or "e" loc oper"!iu#i milit"re$ )# co#seci#!ă$
" *"t or*i# Ae4rm"c4tului să se me#!i#ă strict )# *e6e#siă$ cre3+#* că$ pri# "ce"stă *eci3ie$ *ă *o"*ă *e o m"re
perspic"cit"te politică2
U# c"lm )#-ri9orător lu"se locul "-it"!iei 6ebrile *i# ultimele 3ile "le lui "u-ust2 <e#tru scurt timp$ Hitler &i%" re-ăsit ritmul
*e i"!ă obi&#uit &i c4i"r " re)#ceput să se i#terese3e *e proiectele *e "r4itectură2 L" u# mome#t *"t$ le%" o6erit comese#ilor săi
următo"re" e:plic"!ie; „Este "*eăr"t că su#tem )# st"re *e ră3boi cu A#-li" &i cu ,r"#!"$ *"r *"că$ )# ce #e prie&te$ eităm să
#e "#-"9ăm )# lupte$ to"tă "6"cere" o să mo"ră *e l" si#e2 8"că "r 6i reo*"tă să scu6u#*ăm u# "s % cu pier*erile pe c"re "ce"st"
le%"r presupu#e % p"rti3"#ii ră3boiului *i# t"băr" "*ersă or ie&i )#tări!i2 N%"e!i i*ee ce su#t "ceste *emocr"!ii7 ele *e%"bi"
"&te"ptă să -ăse"scă o porti!ă *e ie&ire2 <olo#i"$ pur &i simplu$ " 6i lăs"tă *e i3beli&teP( C4i"r &i "tu#ci c+#* #i&te subm"ri#e
-erm"#e s%"u -ăsit )# po3i!ie 6"or"bilă )# 6"!" "sului *e ră3boi 6r"#ce3 „8u#Ner\ue($ el #u le%" *"t *e3le-"re să *esc4i*ă
6ocul2 Num"i "t"cul "eri"# brit"#ic "supr" Ail4elms4"e#ului &i scu6u#*"re" „At4e#iei( i%"u stric"t socotelile2
I#cori-ibil$ co#ti#u" să cre"*ă că occi*e#t"lii su#t pre" sl"bi$ pre" moi &i pre" *ec"*e#!i$ )#c+t să se "puce )# mo* serios *e
ră3boi2 <rob"bil că%i e#e" -reu să recu#o"scă )# 6"!" "#tur"9ului$ &i m"i "les să%&i mărturise"scă sie&i$ că se )#&el"se "t+t *e
"m"r#ic2 Mi%"mi#tesc &i "cum *erut" ce .%" cupri#s l" "6l"re" &tirii că C4urc4ill " 6i mi#istru "l M"ri#ei )# c"bi#etul *e ră3boi
brit"#ic2 Cu "cest si#istru comu#ic"t *e presă )# m+#ă$ >ori#- " trecut pr"-ul m"relui s"lo# "l lui Hitler$ s%" tr+#tit )# 6otoliul
cel m"i "propi"t$ spu#+#* cu o oce obosită; „C4urc4ill )# -uer#222 Ast" )#se"m#ă că ră3boiul o să )#ce"pă cu "*eăr"t2 8e%
"bi" "cum su#tem )# ră3boi cu A#-li"2( 8i# "st6el *e re"c!ii &i *i# "ltele *e "cel"&i -e# se pute" *e*uce că ră3boiul #u )#cepuse
"&" cum )&i im"-i#"se Hitler2 U#eori )&i pier*e"$ )# mo* i3ibil$ "erul li#i&tit *e ,ii4rer i#6"ilibil2
Aceste ilu3ii &i 4imere er"u le-"te *e meto*ele *e lucru &i *e -+#*ire "le lui Hitler2 )# re"lit"te$ el #u &ti" #imic *espre
"*ers"rii săi &i re6u3" "*ese" să 6olose"scă i#6orm"!iile ce i se pu#e"u l" *ispo3i!ie7 c4i"r *"că u#eori er"u co#tr"*ictorii )#
*et"liu$ i#tui!iile lui spo#t"#e$ m"rc"te *e u# *ispre! e:trem 6"!ă *e "*ers"r$ )i i#spir"u m"i multă )#cre*ere2 „E:istă tot*e"u#"
*ouă posibilită!i( % er" 6ormul" lui pre6er"tă2 8ore" ră3boiul )# "cel mome#t$ c4ipurile cel m"i 6"or"bil$ &i totu&i #u se pre-ăte"
su6icie#t pe#tru "st"7 e*e" )# A#-li"$ cum " subli#i"t o *"tă$ „*u&m"#ul #ostru #umărul u#u($ *"r sper" totu&i )#tr%u#
"r"#9"me#t cu e"21
Nu cre* că )# "cele prime 3ile *e septembrie Hitler er" pe *epli# co#&tie#t *e 6"ptul că *ecl"#&"se ireoc"bil u# ră3boi
mo#*i"l2 El *orise să 6"că *o"r u# p"s m"i *ep"rte7 er" -"t" să "ccepte riscul c"re *ecur-e" *e "ici$ c" &i )# mome#tul cri3ei
ce4e *i# "#ul prece*e#t$ *"r #u se pre-ătise *ec+t pe#tru "cest risc$ #u c4i"r pe#tru m"rele ră3boi2 M"ri#" s" *e Ră3boi urm"$
ei*e#t$ să 6ie -"t" l" o *"tă ulterio"ră7 cuir"s"tele &i primul m"re port"io# er"u )#că )# lucru2 ?ti" că ele #u%&i or *ob+#*i
*epli#" "lo"re milit"ră *ec+t "tu#ci c+#* or pute" să )#6ru#te "*ers"rul )# 6orm"!iu#i "pro:im"ti ec4i"le#te2 8e "seme#e"$
eoc" 6o"rte *es #e-li9e#!" " cărei ictimă 6usese "rm" subm"ri#ă )# primul ră3boi mo#*i"l7 spu#e" că$ prob"bil$ #u .%"r )#cepe
cu bu#ă &tii#!ă pe "l *oile" 6ără să "ibă l" *ispo3i!ie o import"#tă 6lotă *e subm"ri#e2
To"tă )#-ri9or"re" " *ispărut totu&i c+#*$ l" )#ceputul lui septembrie$ c"mp"#i" *i# <olo#i" " "*us trupelor -erm"#e succese
#e"&tept"te2 Hitler #u " )#t+r3i"t să%&i re-ăse"scă si-ur"#!" *e si#e$ i"r m"i t+r3iu$ )# toiul ră3boiului$ .%"m "u3it spu#+#* "*ese"
*espre "c!iu#e" *i# <olo#i"; „Cre3i *um#e"t" că "r 6i 6ost o 6ericire pe#tru trupă *"că "m 6i ocup"t <olo#i" 6ără lupt"$ *upă ce
"m ob!i#ut$ #etră-+#* u# 6oc$ Austri" &i Ce4oslo"ci"' Nu$ cre*e%mă$ c4i"r &i ce" m"i bu#ă trupă #%"r 6i suport"t "seme#e"
situ"!ie2 Victoriile ob!i#ute 6ără ărs"re *e s+#-e su#t *emor"li3"#te2 Ast6el$ #u #um"i că " 6ost u# #oroc că #%" e:ist"t u#
compromis$ *"r *"că "r 6i e:ist"t$ "r 6i trebuit să%. co#si*erăm c" u# pre9u*iciu &i$ pri# urm"re$ eu )# orice c"3 "& 6i loit2(=
Se po"te presupu#e că$ pri# "seme#e" cui#te$ )#cerc" să "scu#*ă ero"re" comisă )# c"lculele s"le *iplom"tice$ )# "u-ust
./G/2 )#să -e#er"lul Hei#rici mi%" orbit$ către s6+r&itul ră3boiului$ c" u# *iscurs pro#u#!"t *e Hitler c+#*"$ )# 6"!" -e#er"lilor$
reel" "cee"&i te#*i#!ă ră3boi#ică2 A6irm"se cu "cest prile9; „Eu su#t si#-urul *upă C"rol cel M"re c"re " co#ce#tr"t$ )#tr%o
si#-ură m+#ă$ o putere #elimit"tă2 Nu *e-e"b" *e!i# "ce"stă putere$ ci oi &ti s%o utili3e3 )#tr%o luptă )# be#e6iciul >erm"#iei2
8"că >erm"#i" #u " c+&ti-" ră3boiul$ *"că e" #u " trece "ce"stă probă *e 6or!ă$ "tu#ci " trebui să pi"ră &i c4i"r " pieri2(D
8e l" )#ceput$ popul"!i" " )#!eles to"tă -r"it"te" situ"!iei mult m"i bi#e *ec+t Hitler &i "#tur"9ul său2 C" urm"re "
#ero3ită!ii -e#er"le$ s%" *"t l" Berli#$ )# primele 3ile *i# septembrie$ o 6"lsă "l"rmă "eri"#ă2 M%"m pome#it "tu#ci )#tr%u#
"*ăpost "#ti"eri"# public$ )mpreu#ă cu mul!i berli#e3i c"re prie"u iitorul cu te"mă2 Mor"lul er" i3ibil scă3ut2
Spre *eosebire *e cee" ce se )#t+mpl"se l" )#ceputul primului ră3boi mo#*i"l$ *e *"t" "ce"st" #ici u# re-ime#t #u m"i
plec" l" ră3boi cu 6lo"re" l" pu&că2 Stră3ile rămăseseră pustii2 Mul!ime" #u s%" m"i "*u#"t )# Ail4elmpl"t3 să%. "cl"me pe
Hitler2 ?i$ pe#tru c" *e3ol"re" să 6ie completă$ )#tr%o #o"pte$ Hitler " or*o#"t să i se 6"că "li3ele$ să 6ie puse )# m"&i#i$ pe#tru "
plec" spre Răsărit$ pe 6ro#t2 Trecuseră trei 3ile *e l" )#ceputul o6e#siei co#tr" <olo#iei2 A*9ut"#tul m%" c4em"t l" C"#cel"rie$
==
pe#tru "%. s"lut" pe Hitler l" plec"re7 )# "p"rt"me#tul proi3oriu$ c"mu6l"t$ "m )#t+l#it u# om pe c"re%. irit"u &i lucrurile cele
m"i #e)#sem#"te2 M"&i#ile "u tr"s l" sc"ră &i$ 6ără m"re ceremo#ie$ s%" *espăr!it *e curte#i2 Nime#i *e pe str"*ă #u " lu"t "ct *e
"cest ee#ime#t istoric; Hitler plec+#* l" ră3boi$ u# ră3boi pe c"re el )#su&i )l )#sce#"se2 Bi#e)#!eles că >oebbels "r 6i putut să%i
or-"#i3e3e m"#i6estări *e 9ubil"!ie cu oric+t *e multă lume$ *"r er" cl"r că ,u4rerul #u "e" c4e6 *e "&" ce"2
Nici )# timpul mobili3ării Hitler #u &i%" uit"t "rti&tii2 L" s6+r&itul erii lui ./G/$ "*9ut"#tul său pe#tru Arm"t" *e usc"t "
cerut comis"ri"telor milit"re să%i pre*e" *ocume#tele " #umero&i "rti&ti$ *ocume#te pe c"re le%" rupt &i le%" "ru#c"t7 )#tr%u# mo*
ori-i#"l$ "ce&ti o"me#i #u m"i e:ist"u )# ei*e#!" birourilor *e recrut"re milit"ră2 Este "*eăr"t că$ pe list" st"bilită *e Hitler &i
*e >oebbels #u 6i-ur"u #umero&i "r4itec!i &i sculptori7 ce" m"i m"re p"rte " celor scuti!i er"u c+#tăre!i &i "ctori2 Că &i ti#erii
o"me#i *e &tii#!ă "e"u import"#!ă pe#tru iitor #u s%" *escoperit *ec+t )# ./0F$ cu "9utorul meu2
)#că *e l" 5bers"l3ber-$ )i solicit"sem tele6o#ic lui Aill N"-el$ 6ostul meu &e6$ *ee#it "cum &e6ul meu *e recep!ie$ să
pre-ăte"scă 6orm"re" u#ei -rupe *e i#tere#!ie te4#ică pe c"re urm" s%o co#*uc2 Voi"m să utili3ăm "p"r"tul bi#e ro*"t "l
sericiilor *e m"re &"#tier *e!i#ute *e #oi pe#tru " reco#strui po*uri &i &osele s"u pe#tru " i#tere#i )# "lte secto"re2 Ce%i *rept$
)# "cest *ome#iu i*eile #o"stre er"u 6o"rte co#6u3e2 ?i to"tă "ctiit"te" s%" re*us$ *eoc"m*"tă$ l" pre-ătire" *e corturi &i s"ci *e
*ormit &i l" opsire" )# ce#u&iu *e c"mp"#ie " BMA%ului meu2 I# 3iu" mobili3ării -e#er"le$ m%"m *us l" )#"ltul Com"#*"me#t
"l Arm"tei *e usc"t$ situ"t )# Be#*lerstr"sse2 >e#er"l%colo#elul ,romm$ respo#s"bil cu mobili3"re" Arm"tei *e usc"t$ stăte"
li#i&tit )# biroul său$ "&" cum )i s"*e bi#e u#ui &e6 *i#tr%o or-"#i3"!ie -erm"#o%prus"că$ )# timp ce m"&i#ări" 6u#c!io#" *upă
pl"#ul st"bilit2 El mi%" "ccept"t cu plăcere o6ert" *e col"bor"re7 mi s%" pus l" "utomobil u# #umăr "l Arm"tei *e usc"t &i mi s%"
*"t o le-itim"!ie milit"ră2 Cu "ce"st"$ pe#tru mome#t$ "ctiit"te" me" *e ră3boi " )#cet"t2
Hitler )#su&i mi%" i#ter3is$ scurt &i cupri#3ător$ să lucre3 pe#tru "rm"tă7 mi%" spus că i#tră )# obli-"!iile mele să mă ocup )#
co#ti#u"re *e proiectele lui2 Am 4otăr+t totu&i să pu# l" *ispo3i!i" sericiilor *e "rm"me#t "le Arm"tei *e usc"t &i "le Lu6tB"66e
mu#citorii &i c"*rele te4#ice *e l" &"#tierele mele *i# Berli# &i Niimber-2 Am prelu"t problemele &"#tierului Ce#trului *e
Cercetări "supr" R"c4etelor *e l" <ee#emii#*e &i co#struc!iile *e c"re i#*ustri" "ero#"utică "e" #eoie ur-e#tă2 Am 6ăcut )#
"&" 6el$ )#c+t să%i p"ri#ă lui Hitler i#6orm"!i" *espre "ceste i#i!i"tie$ c"re mi se păre"u 6o"rte #"tur"le2 Ast6el$ mă cre*e"m
"si-ur"t *e "prob"re" lui2 Totu&i$ spre m"re" me" surpri#*ere$ "m primit cur+#* o scriso"re *e l" Borm"##$ *e o -rosolă#ie
e:tr"or*i#"ră; ce mi%" e#it să%mi c"ut #oi s"rci#i$ că #u e:ist"u i#struc!iu#i )# "cest se#s$ că Hitler i%" *"t *ispo3i!ie să%mi
tr"#smită or*i#ul *e " co#ti#u" 6ără restric!ii to"te co#struc!iile2
Acest or*i# "r"tă c+t *e lipsită *e re"lism &i *e co#sece#!ă er" -+#*ire" lui Hitler; pe *e%o p"rte$ #u )#cet" să repete că
>erm"#i" " l"#s"t "cum o s6i*"re *esti#ului &i că trebuie să sus!i#ă o luptă pe i"!ă &i pe mo"rte$ i"r$ pe *e "ltă p"rte$ #u oi" să
re#u#!e l" -r"#*io"s" lui 9ucărie2 Nesocote" "st6el st"re" *e spirit " m"selor$ " căror #e*umerire cu priire l" co#ti#u"re"
co#struirii *e clă*iri *e lu: er" cu "t+t m"i m"re cu c+t "cum$ pe#tru prim" *"tă$ politic" lui e:p"#sio#istă )#cepe" să le preti#*ă
s"cri6icii2 Acest" " 6ost cel *i#t+i or*i# pe c"re .%"m ocolit2 8esi-ur$ )# cursul primului "# *e ră3boi m%"m )#t+l#it cu Hitler
mult m"i r"r *ec+t )#"i#te7 *"r$ c+#* e#e" pe#tru c+te" 3ile l" Berli# s"u pe#tru c+te" săptăm+#i l" 5bers"l3ber-$ cere"
tot*e"u#" să "*ă proiectele *e co#struc!ie$ i#sist+#* pe#tru co#ti#u"re" lor7 cre* totu&i că$ t"cit$ se obi&#uise cu i*ee" c"
lucrările "e"u să 6ie )# cur+#* suspe#*"te2
Către )#ceputul lui octombrie$ "mb"s"*orul >erm"#iei l" Mosco"$ co#tele o# *er Sc4ule#bur-$ " cerut să se "*ucă l"
cu#o&ti#!" lui Hitler că St"li# se i#terese"3ă perso#"l *e proiectele #o"stre "r4itectur"le2 M"i multe 6oto-r"6ii "le m"c4etelor
#o"stre "u 6ost e:puse l" Oremli#7 totu&i$ *i# or*i#ul ,ii4rerului$ s%" păstr"t secretul "supr" celor m"i import"#te co#struc!ii
pe#tru " eit"$ cum spu#e" el$ „să i se tre3e"scă &i lui St"li# -ustul pe#tru "&" ce"(2 Sc4ule#bur- " propus să 6iu trimis cu
"io#ul l" Mosco"$ urm+#* să%mi e:pu# "colo pl"#urile2 „Ar 6i )# st"re să #u%!i m"i *e" *rumul($ " rostit Hitler 9umăt"te )#
-lumă$ 9umăt"te )# serios &i mi%" i#ter3is *epl"s"re"2 M"i t+r3iu$ mi#istrul ple#ipote#!i"r Sc4#urre m%" i#6orm"t că proiectele
mele )i plăcuseră lui St"li#2
L" F/ septembrie$ Ribbe#trop s%" )#tors *i# " *ou" *epl"s"re l" Mosco" cu u# tr"t"t *e priete#ie -erm"#o%soietic &i cu u#
"cor* prii#* *elimit"re" 6ro#tierelor2 Se pecetluise " p"tr" )mpăr!ire " <olo#iei2 L" m"să$ )# pre3e#!" lui Hitler$ el " poestit că
#u s%" sim!it #icio*"tă "&" *e bi#e c" )# mi9locul col"bor"torilor lui St"li#; „<"rcă m%"& 6i "6l"t pri#tre ec4i to"ră&i *e p"rti*$
mei# ,u4rerP( Hitler #u " re"c!io#"t #icicum l" "ce"stă e6u3iu#e *e e#tu3i"sm " mi#istrului *e E:ter#e$ "ltmi#teri "t+t *e
)#cui"t2 8i# spusele lui Ribbe#trop$ St"li# păre" s"tis6ăcut *e "cor*ul prii#* 6ro#tierele$ i"r *upă termi#"re" #e-ocierilor$
St"li#$ cu m+#" lui$ trăsese l" -r"#i!" teritoriului "tribuit Rusiei co#tururile u#ei "ste re3er"!ii *e +#ăto"re2 Er" u# c"*ou
pe#tru Ribbe#trop2 Acest -est " prooc"t$ 6ire&te$ i#tr"re" )# "re#ă " lui >ori#-$ c"re #u "ccept" c" *"rul să%i rei#ă mi#istrului
A6"cerilor E:ter#e perso#"l$ socoti#* că$ *impotriă$ el se cui#e Reic4ului &i$ )# co#seci#!ă$ lui$ m"estrul *e +#ăto"re "l
Reic4ului2 S%" )#ci#s o *iscu!ie "pri#să )#tre cei *oi #imro3i$ )#c4ei"tă cu supăr"re" pro6u#*ă " mi#istrului A6"cerilor E:ter#e2
>ori#-$ m"i e#er-ic &i m"i ră3bătător$ " ie&it )# ""#t"92
I# ciu*" ră3boiului$ trebui" c" tr"#s6orm"re" 6ostului p"l"t "l pre&e*i#telui Reic4ului )# #ou" re&e*i#!ă " mi#istrului
A6"cerilor E:ter#e să 6ie co#ti#u"tă2 Hitler$ e#it să "*ă clă*ire" "pro"pe -"t"$ s%" "răt"t #emul!umit2 Atu#ci$ )# m"re -r"bă &i
6ără #ici u# scrupul$ Ribbe#trop " impus *emol"re" " tot ce "bi" se termi#"se &i relu"re"$ *e l" c"păt$ " lucrărilor2 8esi-ur$
pe#tru " 6i pe pl"cul lui Hitler$ " cerut "#c"*r"me#te m"sie *i# m"rmură pe#tru u&ile &i ciubucele ime#se$ c"re #u se potrie"u
*e6el cu "ceste săli *e mărime mi9locie$ )#"i#te *e " se )#to"rce să "*ă lucrările$ .%"m ru-"t pe Hitler să se "b!i#ă *e l" orice
rem"rcă #e-"tiă$ pe#tru c" mi#istrul A6"cerilor E:ter#e să #u se l"#se3e )#tr%o " trei" tr"#s6orm"re$ )#tr%"*eăr$ *e "bi" m"i
t+r3iu &i *o"r pri#tre i#timii săi$ Hitier " 6ăcut 4"3 *e "ce"stă co#struc!ie pe c"re &i el o -ăse" #ereu&ită2
)# octombrie$ H"#Ne mi%" spus că .%" i#6orm"t pe ,ii4rer *espre )#t+l#ire" trupelor -erm"#e &i soietice pe li#i" *e
*em"rc"!ie *i# <olo#i"$ u#*e s%" obser"t i#su6icie#!"$ b" c4i"r st"re" *eplor"bilă )# c"re se "6l" p"rte" soietică )# prii#!"
*otării cu "rm"me#t2 Al!i o6i!eri "u co#6irm"t "ceste obser"!ii *e c"re Hitler prob"bil că lu"se cu#o&ti#!ă cu m"re i#teres$ căci$
=D
l" tot p"sul$ )l "u3e"i i#terpret+#*u%le *rept sem#e *e slăbiciu#e milit"ră s"u lipsă *e t"le#t or-"#i3"toric2 <u!i# *upă "cee"$
e&ecul o6e#siei soietice )# ,i#l"#*" i%" co#6irm"t opi#iile2
)# ciu*" re-ulilor seere *e păstr"re " secretului$ "m mirosit c+te ce" cu priire l" i#te#!iile *e iitor "le lui Hitler$ m"i "les
)# ./G/$ c+#* mi%" or*o#"t s" "me#"9e3 u# C"rtier >e#er"l )# p"rte" *e est " >erm"#iei2 I# "cest scop$ "m mo*er#i3"t &i "m
)#3estr"t cu "*ăposturi beto#"te c"stelul *e l" Kie-e#ber-$ c"re *"te"3ă *i# epoc" lui >oet4e$ 6ii#* situ"t pe co#tr"6or!ii
T"u#usului$ "pro"pe *e N"u4eim2
C+#*$ cu c4eltui"lă *e milio"#e$ i#st"l"!iile "u 6ost -"t"$ c"blurile tele6o#ice )#ti#se pe sute *e Nilometri &i mi9lo"cele *e
comu#ic"!ie cele m"i mo*er#e i#st"l"te$ Hitler " *ecl"r"t$ pe #e"&tept"te$ că "cest C"rtier >e#er"l este pre" costisitor pe#tru el$
că )# timpul ră3boiului trebuie să *ucă o i"!ă simplă &i că$ *e "cee"$ se cui#e să i se co#strui"scă ce" potriit cu "cele
remuri )# re-iu#e" Ei6el2 <o"te că -estul i%" impresio#"t pe cei c"re #u e*e"u lucrurile *ec+t *i# "6"ră$ #e&tii#* că 6useseră
irosite *e9" multe milio"#e &i că urm" să se c4eltui"scă "ltele2 Noi i%"m "tr"s "te#!i" lui Hitler "supr" "cestui lucru$ *"r el #u s%"
"răt"t recepti2 Se teme" să #u i se păte3e reput"!i" *e om c"re se mul!ume&te cu pu!i#2
8upă r"pi*" ictorie "supr" ,r"#!ei$ "m căpăt"t co#i#-ere" 6ermă că$ *e%"cum$ Hitler " *ee#it u#" *i#tre cele m"i m"ri
6i-uri "le istoriei -erm"#e2 Ap"ti" c"re$ )# ciu*" tuturor "cestor -r"#*io"se succese$ mi s%" părut " cupri#*e opi#i" publică m%"
6r"p"t &i m%" i#*ispus$ )# sc4imb$ Hitler *ee#e" *i# 3i )# 3i *e o )#-+m6"re tot m"i *ebor*"#tă2 >ăsise "cum o #ouă temă
pe#tru mo#olo-urile s"le; #e"9u#surile c"re 6ăcuseră c" >erm"#i" să pi"r*ă p"rti*" )# primul ră3boi mo#*i"l2 I# epoc" "cee"$
"preci" el$ co#*ucere" politică &i ce" milit"ră 6useseră *e3bi#"te$ p"rti*elor politice li se lăs"se c+mp *esc4is c" să pu#ă )#
pericol u#it"te" *e oi#!ă " #"!iu#ii &i c4i"r să se *e*e" l" "cte *e )#"ltă tră*"re2 8i# r"!iu#i *e protocol$ trebuise c" pri#!ii *i#
*i#"stiile *om#ito"re$ )# ciu*" i#c"p"cită!ii lor$ să "si-ure com"#*" supremă " "rm"telor7 ei )&i propuseseră să recolte3e l"urii
ite9iei pe#tru c" -lori" *i#"stiei lor să spore"scă2 Num"i *"torită 6"ptului că pe l+#-ă "ceste o*r"sle i#c"p"bile "le 6"miliilor
pri#ci"re 6useseră #umi!i e:cele#!i o6i!eri *e St"t%M"9or$ se putuseră eit" c"t"stro6e &i m"i m"ri2 8e "ltmi#teri$ "tu#ci$ )#
6ru#te" "rm"telor 6usese$ "lături *e Ail4elm "l II%le"$ u# com"#*"#t suprem i#c"p"bil222 Acum$ *impotriă$ >erm"#i" este u#ită
% er" re6re#ul 6"orit "l lui Hitler2 Acum rolul Lă#*erelor &i%" pier*ut sem#i6ic"!i"$ -e#er"lii su#t "le&i *i#tre o6i!erii cei m"i
bu#i$ 6ără " se !i#e se"m" *e ori-i#e7 priile-iile #obili"re su#t suprim"te$ politic" &i Ae4rm"c4tul$ c" &i #"!iu#e" )# )#tre-ul ei$
6orme"3ă u# tot u#it"r2 ?i "poi$ l" c+rm" >erm"#iei este el2 Ae" cre*i#!" c" 6or!" lui$ e#er-i" lui or )#i#-e to"te *i6icultă!ile
c"re "r 6i putut să "p"ră2
Hitlcr )&i "tribui" )#tre-ul merit pe#tru pl"#urile &i succesul c"mp"#iei *i# Vest$ "6irm+#*; „Am citit &i răscitit c"rte"
colo#elului *e >"ulle *espre posibilită!ile pe c"re le o6eră )# ră3boiul mo*em u#ită!ile complet motori3"te &i "m tr"s multe
)#ă!ămi#te *i# e"2(
<u!i# *upă s6+r&itul c"mp"#iei *i# ,r"#!"$ "m primit u# tele6o# *e l" „c"s" milit"ră( " ,u4rerului; mi se spu#e" că u# moti
speci"l recl"mă pre3e#!" me" l" C"rtierul >e#er"l$ u#*e trebui" să răm+# c+te" 3ile2 Acest" se "6l" "tu#ci #u *ep"rte *e Se*"#$
)# micul s"t BrulV%le%<ec4e$ *e u#*e 6useseră e"cu"!i to!i locuitorii2 >e#er"lii &i "*9ut"#!ii se i#st"l"seră )# căsu!ele ce 6l"#c"u
u#ic" str"*ă " s"tului2 C"s" )# c"re locui" Hitler #u se *i6ere#!i" *e celel"lte2 L" sosire$ m%" )#t+mpi#"t )#tr%o *ispo3i!ie
e:cele#tă; „<este c+te" 3ile mer-em cu "io#ul l" <"ris2 A& re" să ii cu mi#e2 BreNer &i >iessler i# &i ei2( ?i cu "st"
co#orbire" #o"stră$ *eoc"m*"tă$ " lu"t s6+r&it2 M%" uluit 6"ptul c"$ pe#tru "%&i 6"ce i#tr"re" )# c"pit"l" ,r"#!ei$ )#i#-ătorul
co#oc"se trei "rti&ti c"re să%. )#so!e"scă2
)# "cee"&i se"ră$ "m 6ost i#it"t l" m"să7 s%"u *iscut"t u#ele *et"lii "le oi"9ului l" <"ris2 Am "6l"t "tu#ci că #u er" orb" *e
o i3ită o6ici"lă$ ci *e u# 6el *e călătorie moti"t" *e preocupările s"le "rtistice )# or"&ul c"re$ *upă cum spusese *e "t+te" ori$ )l
c"pti"se "t+t *e mult )#că *i# ti#ere!e2 Cre*e" că$ #um"i *"torită 6"ptului că%i stu*i"se pl"#urile$ el )i cu#o"&te stră3ile &i
e*i6iciile pri#cip"le c" &i cum "r 6i p"ri3i"#2
)# #o"pte" *e F1 iu#ie ./0E$ l" or" .$G1$ urm" să i#tre )# i-o"re "rmisti!iul2 ?e*e"m )#tr%o o*"ie simplă " u#ei c"se
!ără#e&ti$ )# 9urul u#ei mese *i# lem#2 Cu pu!i# )#"i#te *e mome#tul co#e#it$ Hitler " *"t or*i# să se sti#-ă lumi#" &i să se
*esc4i*ă 6erestrele2 Răm"&i )# )#tu#eric$ #u "m m"i scos #ici o orbă$ impresio#"!i$ co#&tie#!i că trăim u# mome#t istoric *e "l
cărui "utor #e er" *"t să 6im "t+t *e "pro"pe2 A6"ră$ trompet" " l"#s"t sem#"lul tr"*i!io#"l c"re este" s6+r&itul ostilită!ilor$ )#
*epărt"re$ prob"bil că se pre-ăte" o 6urtu#ă$ căci$ l" 6el c" )#tr%u# rom"# prost$ *i# c+#* )# c+#* u# 6ul-er bră3*" )#tu#ericul2
Ci#e"$ co+r&it *e emo!ie$ s%" )#ec"t )#tr%u# stră#ut2 Apoi s%" "u3it oce" lui Hitler$ sl"bă$ i#e:presiă; „Ce respo#s"bilit"te222(
?i$ c+te" mi#ute m"i t+r3iu; „Acum "pri#*e!i lumi#"222( Co#ers"!i" &i%" relu"t cursul$ "#o*i#ă$ *"r$ pe#tru mi#e$ "ce"stă sce#ă
" răm"s c" u# ee#ime#t e:tr"or*i#"r2 Cre*e"m că .%"m *escoperit pe Hitler )# l"tur" lui um"#ă2
A *ou" 3i "m plec"t *e l" C"rtierul >e#er"l )# *irec!i" Reims$ c" să i3ite3 c"te*r"l"2 Am *escoperit u# or"& 6"#tom"tic$
"pro"pe pustiu$ c"re$ *i# c"u3" pi#i!elor lui *e &"mp"#ie$ er" bloc"t *e 9ur%)mpre9ur *e ,el*-e#*"rmerie % oblo"#e le-ă#+#*u%
se )# +#tul c"re "lu#-" pe stră3i 3i"re ec4i *e c+te" 3ile$ u&i *esc4ise lăs+#* s" se "*ă i#teriorul c"selor2 C" &i cum i"!" s%"r
6i oprit )#tr%u# mome#t *e #ebu#ie$ se e*e"u )#că pe mese p"4"re$ eselă$ m+#c"re )#cepută &i "b"#*o#"tă$ )# cursul *epl"sării
"m )#t+l#it &iruri #es6+r&ite *e re6u-i"!i c"re se t+r"u pe m"r-i#e" &oselei$ )# timp ce mi9locul er" ocup"t *e colo"#ele
6orm"!iu#ilor milit"re -erm"#e2 U#ită!ile #o"stre$ m+#*re$ 6orm"u u# co#tr"st str"#iu cu "ce&ti o"me#i #ăpăstui!i$ c"re%&i
*uce"u bietul lor "ut )# cărucio"re *e copil$ )# ro"be s"u )# orice "lt mi9loc *e tr"#sport$ oric+t *e primiti2 Trei "#i si 9umăt"te
m"i t+r3iu$ "e"m să reă* t"bloul$ *e *"t" "ce"st" )# >erm"#i"2
L" trei 3ile *upă i#tr"re" )# i-o"re " "rmisti!iului$ "m "teri3"t$ *is%*e%*imi#e"!ă$ pe "eroportul Le Bour-et2 Acolo #e
"&tept"u trei Merce*esuri m"ri2 C" )#tot*e"u#"$ Hitler s%" "&e3"t pe sc"u#ul *i# 6"!ă$ l+#-ă &o6er7 BreNer &i cu mi#e stăte"m pe
str"po#ti#e$ )# timp ce >iessler &i "*9ut"#tul ocup"u sc"u#ele *i# sp"te2 Noi$ "rti&tii$ purt"m o u#i6ormă er*e%ce#u&iu$ cee" ce
#e i"ce" să trecem *rept milit"ri2 Tr"ers+#* c"rtierele *e l" peri6erie$ "m lu"t%o *irect spre 5per" M"re$ #eob"rocă$ " lui
>"r#ier2 A 6ost *ori#!" lui Hitler c"$ )#"i#te *e to"te$ să "*ă e*i6iciul lui pre6er"t2 L" i#tr"re$ #e%" )#t+mpi#"t colo#elul Spei*el$
pus l" *ispo3i!i" #o"stră *e "utorită!ile -erm"#e *e ocup"!ie2
=J
Sc"r" m"re$ celebră pe#tru propor!iile -r"#*io"se &i or#"me#t"!i" supr")#cărc"tă$ 6o"ierul somptuos$ s"l" )mpo*obită cu
"ur$ totul " 6ost i#spect"t *et"liu cu *et"liu2 Lumi#ile străluce"u c" pe#tru o se"ră *e -"lă2 Cel c"re #e )#*rum" p"&ii er" Hitler2
U# pl"s"tor cu părul căru#t #e%" )#so!it pri# clă*ire" pustie2 Hitler stu*i"se re"lme#te "pro6u#*"t pl"#urile 5perei *i# <"ris7 *e
l" lo9" *e ""#sce#ă$ #u%i ie&e" l" socote"lă u# s"lo#2 <l"s"torul " co#6irm"t că s"lo#ul 6usese *es6ii#!"t cu c+!i" "#i )#"i#te$ c"
urm"re " u#ei tr"#s6ormări2 „Ve*e!i cum le &tiu222( spusese Hitler$ s"tis6ăcut2 Clă*ire" 5perei .%" 6"sci#"t7 6rumuse!e" ei
#ee-"l"tă i%" prile9uit u# mome#t *e e:"lt"re$ oc4ii "u )#ceput s"%i străluce"scă )#tr%u# e:t"3 c"re " 6ăcut să mă tre"că 6iorii2
Bi#e)#!eles$ pl"s"torul pricepuse *i# primul mome#t pe ci#e co#*uce pri# clă*ire" 5perei2 ,ăc+#*u%&i meseri"$ *"r păstr+#* )#
mo* i3ibil *ist"#!"$ el #c%" călău3it pri# *i6eritele săli "le e*i6iciului2 C+#* să plecăm$ Hitler i%" su6l"t ce" l" urec4e lui
BriicN#er$ "*9ut"#tul lui7 "cest" " scos o b"#c#otă *e 1E *e mărci pe#tru " o *" omului c"re se !i#e" *eop"rte2 <oliticos *"r
6erm$ 6r"#!u3ul " re6u3"t2 Hitler " i#sist"t$ .%" trimis pe BreNer$ *"r pl"s"torul s%" me#!i#ut pe po3i!ie$ e:plic+#* că el #u%&i
6ăcuse *ec+t *"tori"2
Trec+#* pe l+#-ă M"*elei#e$ "m lu"t%o pe C4"mps%ElVsees$ spre Troc"*ero7 l" Tur#ul Ei66el$ Hitler " poru#cit să se 6"că o
#ouă 4"ltă7 "m mers "poi l" Arcul *e Trium6$ l" mo#ume#tul Sol*"tului Necu#oscut &i l" 8omul I#"li3ilor$ u#*e Hitler s%"
oprit )#*elu#- )# 6"!" morm+#tului lui N"poleo#$ )# s6+r&it$ "m i3it"t <"#teo#ul$ "le cărui propor!ii .%"u impresio#"t pro6u#*$
)# sc4imb$ cele m"i 6rumo"se cre"!ii "r4itectur"le *i# <"ris % <l"ce *es Vos-es$ Lurul$ <"l"tul Musti!iei &i S"i#te C4"pelle % #u
i%"u tre3it u# i#teres *eosebit2 S%" "#im"t *i# #ou *e "bi" )# 6"!" li#iei u#i6orm%co#%ti#ue " c"selor *e pe Rue *e Rioli2 <u#ctul
6i#"l "l călătoriei #o"stre "e" să 6ie biseric" S"cre%Coeur *e pe Mo#tm"rtre$ "ce"stă imit"!ie rom"#tică &i *ulce"-ă " bisericilor
cu cupolă *e l" )#ceputul Eului Me*iu$ "le-ere surpri#3ăto"re c4i"r &i pe#tru -ustul lui Hitler2 Aici$ )#co#9ur"t *e cei c+!i"
bărb"!i i-uro&i *i# -"r*" perso#"lă$ " 6ăcut u# pop"s m"i lu#-2 Ce%i *rept$ #umero&ii cre*i#cio&i "6l"!i )# pre"9mă .%"u
recu#oscut$ *"r #u i%"u *"t #ici o "te#!ie2 8upă o ultimă priire "supr" <"risului$ #e%"m )#*rept"t )# -r"bă spre "eroport2 L" or"
/ se"r"$ i3it" se s6+r&ise *e9"2 „A 6ost isul ie!ii mele să pot e*e" <"risul2 Nici #u pot să spu# c+t su#t *e 6ericit că "cest is s%
" re"li3"t "stă3iP( <e#tru o clipă mi%" 6ost c4i"r milă *e el; o i3ită *e trei ore l" <"ris$ prim" &i ultim" *i# i"!" lui$ )l 6ăcuse
6ericit pe el$ cel c"re er" "cum l" "po-eul succesului2
)# cursul i3itei$ Hitler$ )mpreu#ă cu "-4iot"#tul &i colo#elul Spei*el$ "u lu"t )# *iscu!ie posibilit"te" or-"#i3ării l" <"ris "
u#ei *e6ilări pe#tru celebr"re" ictoriei2 Totu&i$ *upă ce " m"i c4ib3uit u# timp$ " re#u#!"t l" i*ee2 <rete:tul o6ici"l er" riscul *e
" e*e" p"r"*" perturb"tă *e reu# "t"c "eri"# brit"#ic2 8"r$ m"i t+r3iu$ " "6irm"t; „N]"m c4e6 să "sist "cum l" o p"r"*ă "
ictoriei7 )#că #%"m termi#"t lupt"2(
Se"r"$ m%" primit *i# #ou )# o*ăi!" "celei c"se !ără#e&ti7 &e*e" si#-ur l" m"să2 ,ără ocoli&uri$ mi%" spus; „<re-ăte&te u#
or*i# prii#* relu"re" )# tot"lit"te " co#struc!iilor *e l" Berli#222 Nu%i "&" că <"risul e 6rumos' 8"r Berli#ul o să *ei#ă mult m"i
6rumosP M%"m )#treb"t "*ese"$ )# trecut$ *"că #%"r trebui c" <"risul să 6ie *istrus($ " co#ti#u"t el cu se#i#ăt"te$ c" &i c+#* "r 6i
6ost orb" *e lucrul cel m"i 6iresc *i# lume2 Apoi " "*ău-"t; „8"r c+#* om 6i -"t" cu Berli#ul$ <"risul #u " m"i 6i *ec+t o
umbr"2 Atu#ci *e ce să%. *istru-em'(
Cu to"te că er"m obi&#uit cu rem"rcile impulsie "le lui Hitler$ "ce"stă *e3-olire 6ără 9e#ă " "#*"lismului său m%"
)#-ro3it2 ?i c+#* " *istrus V"r&oi" " "ut o re"c!ie "semă#ăto"re$ )&i e:prim"se "tu#ci i#te#!i" *e " )mpie*ic" reco#struire"
or"&ului$ pe#tru "%i răpi poporului polo#e3 ce#trul politic &i cultur"l2 Cel pu!i#$ V"r&oi" 6usese *istrusă )# cursul oper"!iu#ilor
*e ră3boi7 or$ "cum$ Hitler "răt" c" #utrise -+#*ul *e " 6"ce pr"6 &i pulbere <"risul$ cu to"te comorile lui i#estim"bile$ or"&ul pe
c"re el )#su&i )l c"li6ic"se *rept cel m"i 6rumos *i# Europ"$ )# mo* s"m"ol#ic &i$ l" *rept orbi#*$ #emoti"t$ )# c+te" 3ile
"usesem reel"!i" u#or" *i#tre co#tr"*ic!iile ce c"r"cteri3"u 6ire" lui Hitler$ 6ără totu&i " le percepe )# tot "*eărul lor; *e l"
omul co#&tie#t *e respo#s"bilită!ile s"le l" #i4ilistul 6ără scrupule$ *u&m"# "l ome#irii$ )# perso"#" lui se reu#e"u co#tr"riile
cele m"i stri*e#te2
8"r e6ectele "cestor e:perie#!e "u 6ost eclips"te *e ictori" strălucită " lui Hitler$ *e perspecti" #e"&tept"tă " u#ei r"pi*e
reluări " proiectelor mele *e "r4itectură &i$ )# cele *i# urmă$ *e re#u#!"re" l" pl"#urile *e *istru-ere pe c"re le "usese )# c"p2
Acum mie )mi ree#e" s"rci#" *e " 6"ce *i# Berli# u# or"& m"i 6rumos *ec+t <"risul2 C4i"r )# "cee"&i 3i$ lucrările *e l" Berli#$
m"re" operă " ie!ii mele$ "u 6ost *ecl"r"te *e Hitler lucrări *e primă ur-e#!ă$ )# or*i# se preci3" că e #eces"r c" Berli#ul să
c"pete „)# cel m"i scurt timp )#6ă!i&"re" l" c"re%i *ă *reptul -r"#*o"re" ictoriei( &i se "*ău-"; „)# re"li3"re" "cestor lucrări$
*ee#ite *e%"cum m"rele obiecti "r4itectur"l "l Reic4ului$ ă* co#tribu!i" ce" m"i import"#tă l" pecetluire" ictoriei #o"stre2(
A "#te*"t"t *ecretul$ scrii#* cu m+#" lui; „Emis l" F1 iu#ie ./0E($ 3iu" "rmisti!iului &i " celui m"i m"re trium6 "l său2
Hitler$ )mpreu#ă cu Mo*l &i Oeitel$ se plimb"u pe "lee" cu pietri& *i# 6"!" c"sei$ c+#* u# "*9ut"#t i%" r"port"t *i# p"rte" me"
că re"u să plec2 M%" c4em"t l" el7 "propii#*u%mă *e -rup$ .%"m "u3it pe Hitler co#ti#u+#*u%&i co#ers"!i" cu "ceste cui#te;
„Acum "m "răt"t *e ce su#tem )# st"re2 Cre*e%mă$ Oeitel$ o c"mp"#ie co#tr" Rusiei #%"r 6i$ pri# comp"r"!ie$ *ec+t u# 9oc *e
copii2( R"*ii#* *e bu#ă *ispo3i!ie$ mi%" *"t permisiu#e" să plec$ tr"#smi!+#* so!iei mele s"lutările cele m"i cor*i"le &i
pree#i#*u%mă că$ )# cur+#*$ o să *iscute cu mi#e *espre #oi pl"#uri &i m"c4ete2

C"pitolul .G NESA@UL
Hitler #u termi#"se el"bor"re" pl"#urilor pe#tru c"mp"#i" *i# Rusi"$ că se &i -+#*e" l" *et"liile or-"#i3ării &i pu#erii )#
sce#ă " p"ră3ilor ictoriei$ ce urm"u să "ibă loc )# ./1E$ c+#* or 6i 6ost -"t" "cel bule"r* somptuos &i m"rele Arc *e Trium62U
8"r$ tocm"i c+#* is" #oi ră3bo"ie$ #oi ictorii &i #oi ceremo#ii$ " su6erit u#" *i#tre cele m"i m"ri )#6r+#-eri *i# c"rier" s"2 L"
trei 3ile *upă o *iscu!ie )# cursul cărei" )mi e:pusese e*erile lui "supr" iitorului$ mi%" trimis orbă să i# l" 5bers"l3ber- cu
sc4i!ele$ )# estibulul Ber-4o6ului "&tept"u$ p"li3i &i "-it"!i$ *oi "*9ut"#!i "i lui Hess; Leit-e# &i <ietsc42 M%"u ru-"t să%mi "m+#
)#tree*ere" pe#tru m"i t+r3iu$ *eo"rece "e"u *e tr"#smis lui Hitler o scriso"re perso#"lă *i# p"rte" lui Hess2 )# clip" "cee"
"păruse Hitler$ e#i#* *e l" et"97 u#ul *i#tre "*9ut"#!i " 6ost c4em"t )# s"lo#$ )# timp ce%mi răs6oi"m sc4i!ele$ "m "u3it u# răc#et
#e"rticul"t$ "pro"pe "#im"lic2 Apoi urletul lui Hitler; „Borm"##$ ime*i"tP U#*e e Borm"##'P( Borm"## " i#tr"t c+t " putut m"i
=/
repe*e$ l"ol"ltă cu >ori#-$ Ribbe#trop$ >oebbels &i Himmler2 To!i o"spe!ii #eo6ici"li "u 6ost ru-"!i să se retr"-ă l" et"9ul
superior2 8e "bi" *upă c+te" ore "m "6l"t &i #oi ce se )#t+mpl"se; )# pli# ră3boi$ loc!iitorul lui Hitler 6u-ise cu "io#ul spre o
!"ră i#"mică$ A#-li"2
)# "p"re#!ă$ Hitler &i%" re-ăsit repe*e ec4ilibrul obi&#uit2 Si#-urul lucru c"re%. )#-ri9or" er" că C4urc4ill "r pute" 6olosi
i#ci*e#tul pe#tru "%i 6"ce pe "li"!ii >erm"#iei să cre"*ă că "ce"st" )#trepri#*e so#*"9e *e p"ce; „Ci#e o să cre"*ă că Hess #u s%"
*us "colo )# #umele meu$ că #u e orb" *e o lucrătură 6ăcută )# sp"tele "li"!ilor mei'( C4i"r &i M"po#i" "r pute" să se simtă
#eoită să%&i mo*i6ice politic"$ se -+#*e" el cu #eli#i&te2 Hitler " rut să "6le *e l" &e6ul sericiilor te4#ice "le Lu6tB"66ei$
celebrul pilot *e +#ăto"re Er#st U*et$ *"că bimotorul 6olosit *e Hess "e" posibilit"te" să "9u#-ă l" *esti#"!ie$ )# Sco!i"$ &i
peste ce co#*i!ii meteorolo-ice urm" s" *e" "colo2 <u!i# *upă "cee"$ U*et " tr"#smis pri# tele6o# i#6orm"!iile cerute2 Sus!i#+#*
că Hess "e" să e&ue3e$ 6ie si #um"i *i# motie *e #"i-"!ie "eri"#ă$ el pree*e" că +#turile l"ter"le pre*omi#"#te )# 3o#"
respectiă or 6"ce c" A#-li" să%i tre"că pe l" #"s &i că #%o să "9u#-ă #icăieri2 <e#tru o clipă$ Hitler " )#*ră3#it să spere; „8e s%
"r )#ec" )# M"re" Nor*uluiP Atu#ci b"rem "r *ispăre" 6ără să l"se urme$ i"r #oi "m "e" timp su6icie#t să -ăsim o e:plic"!ie
o"rec"re2( C+te" ore m"i t+r3iu .%"u cupri#s *i# #ou )#*oielile &i$ pe#tru c"$ )# orice c"3$ să le%o i" )#"i#te e#-le3ilor$ " *ispus
să se "#u#!e l" r"*io că Hess " )##ebu#it2 C+t *espre cei *oi "-4iot"#!i$ ei "u 6ost "rest"!i$ )#tocm"i c"$ o*i#io"ră$ l" cur!ile
*espo!ilor$ "*ucătorii *e e&ti pro"ste2
L" Ber-4o6 s%" *ecl"#&"t o "ctiit"te i#te#să$ )# "6"ră *e >ori#-$ >oebbels &i Ribbe#trop$ "u sosit LeV$ >"uleiteri &i "l!i
co#*ucători *e p"rti*2 LeV$ respo#s"bil "l or-"#i3ării p"rti*ului$ băte" *i# pi#te#i să prei" el s"rci#ile lui Hess$ cee" ce er"$ 6ără
)#*oi"lă$ solu!i" potriită2 8"r "cum s%" ă3ut pe#tru prim" *"tă ce i#6lue#!ă "re Borm"## "supr" lui Hitler2 N%" 6ost #ici u# 6el
*e problemă pe#tru el să 3ă*ăr#ice"scă te#t"ti" lui LeV &i să%&i "tribuie "st6el tot c+&ti-ul2 C4urc4ill " *ecl"r"t l" reme" "cee"
că esc"p"*" lui Hess *oe*e" că u# „ierme( se "6lă )# mărul Reic4ului2 N%"e" *e u#*e să &tie c+t *e bi#e se potrie" "cest
terme# succesorului lui Hess2
)# "#tur"9ul lui Hitler$ *e%"cum )#colo$ #umele lui Hess #u " m"i 6ost pome#it "pro"pe #icio*"tă2 Num"i Borm"## "
co#ti#u"t multă reme să se ocupe *e el2 A scotocit cu 3el pri# i"!" pre*ecesorului său &i i%" 6ăcut so!iei "cestui" tot 6elul *e
&ic"#e 9os#ice2 E" Br"u# " i#tere#it pe#tru e" % *e&i 6ără succes % pe l+#-ă Hitler &i$ m"i t+r3iu$ " "9ut"t%o$ bi#e)#!eles 6ără
&tire" ,u4rerului2 8upă c+te" săptăm+#i$ "m "6l"t *e l" me*icul meu$ pro6esorul C4"oul$ că t"tăl lui Hess e pe mo"rte7 i%"m
trimis pri# ci#e" u# buc4et *e 6lori$ 6ără )#să "%mi *e3ălui i*e#tit"te"2
Cre*e"m "tu#ci că "mbi!i" lui Borm"## .%" )mpi#s pe Hess să 6"că "cest p"s *isper"t2 Hess$ c"re er" &i el u# "mbi!ios$
sim!e" cum i#6lue#!" lui "supr" lui Hitler sc"*e ă3+#* cu oc4ii2 Ast6el$ către ./0E$ *upă o *iscu!ie *e m"i multe ore cu Hess$
Hitler mi s%" *estăi#uit; „C+#* orbesc cu >ori#-$ e c" &i c+#* "& 6"ce o b"ie c"re mă )#iore"3ă2 Reic4sm"rsc4"llul "re u# 6el
c"pti"#t *e " pre3e#t" lucrurile2 Cu Hess$ orice *iscu!ie se tr"#s6ormă )# ce" i#suport"bil *e "păsător2 Tot*e"u#" i#e cu
lucruri #eplăcute$ &i o !i#e pe%" lui2( <rob"bil c" Hess$ *upă "t+!i" "#i petrecu!i )# umbră$ " )#cerc"t$ pri# -estul lui$ să 6"că
se#3"!ie &i să repurte3e u# succes perso#"l7 căci el #%"e" c"lită!ile #eces"re pe#tru " se "6irm" )# mi9locul "cestei ml"&ti#i *e
i#tri-i &i lupte pe#tru putere2 Er" pre" se#sibil$ pre" si#cer &i pre" #est"tor#ic$ *+#* "*ese" *rept"te tuturor t"berelor$ )# or*i#e"
)# c"re se pre3e#t"u2 Se )#c"*r" )# c"te-ori" m"9orită!ii$ corespu#*e" "*ică tipului "celor )#"l!i co#*ucători *e p"rti* c"re cu
-reu reu&esc să păstre3e co#t"ctul cu re"lit"te"2
Hitler " presupus că "ce"stă "c!iu#e er" imput"bilă i#6lue#!ei #e6"ste " pro6esorului H"us4o6er2 8ouă3eci &i ci#ci *e "#i m"i
t+r3iu$ l" )#c4iso"re" Sp"#*"u$ Hess m%" "si-ur"t$ l" mo*ul cel m"i serios$ că i*ee" plecării )i 6usese i#spir"tă )# is *e #i&te
6or!e supr"#"tur"le2 El #u i#te#!io#"se să se opu#ă lui Hitler s"u să%. pu#ă )# )#curcătură2 „Noi )i -"r"#t"m A#-liei imperiul$ e"
*+#%*u%#e )# sc4imb$ #ouă$ m+#ă liberă )# Europ"($ mi%" spus el2 Acest" er" mes"9ul cu c"re plec"se )# A#-li"$ 6ără )#să să 6i
"ut posibilit"te" să%. tr"#smită2 Ace"st" er"$ *e "seme#e"$ u#" *i#tre 6ormulele *es 6olosite *e Hitler$ )#"i#te *e ră3boi &i
u#eori c4i"r )# timpul lui2
8"că #u mă )#&el$ ,ii4rerul #%" iert"t #icio*"tă "ce"stă „călc"re " 9urăm+#tului *e cre*i#!ă( *e către loc!iitorul său2 C4i"r &i
l" c+t" timp *upă "te#t"tul *i# FE iulieU ./00$ )# c"*rul u#ei" *i#tre *elir"#tele lui "#"li3e "le situ"!iei$ " spus că o co#*i!ie
obli-"torie pe#tru " 6"ce p"ce er" e:tră*"re" „tră*ătorului($ c"re trebui" să 6ie sp+#3ur"t2 C+#*$ m"i t+r3iu$ i%"m rel"t"t lui Hess
to"te "ceste"$ el mi%" răspu#s; „Hitler s%"r 6i )mpăc"t cu mi#e$ #u )#c"pe #ici o )#*oi"lăP ?i cre3i *um#e"t" că$ )# ./01$ c+#*
totul er" pe s6+r&ite$ #u &i%" 3is el #icio*"tă )# si#e" lui că Hess " "ut *rept"te'(
Cee" ce preti#*e" Hitler #u er" *o"r să se co#ti#ue$ cu to"tă i-o"re" &i )# ciu*" ră3boiului$ co#struc!iile *e l" Berli#2 Sub
i#6lue#!" >"uleiterilor$ el " m"9or"t l" mo*ul i#6l"!io#ist #umărul or"&elor ce urm"u să 6"că obiectul u#ei sistem"ti3ări7 l"
)#ceput$ er" orb" #um"i *e Berli#$ Nur#ber-$ Mti#c4e# &i Li#37 ulterior$ pri# *ecrete speci"le$ " i#stituit c"te-ori" *e „or"&e *e
resiste%m"ti3"t($ c"re i#clu*e" *ouă3eci &i &"pte *e "lte or"&e$ pri#tre c"re H"#or"$ Au-sbur-$ Breme# &i Aeim"r2F Nu m%"
co#sult"t #icio*"tă #ici pe mi#e$ #ici pe "ltci#e" cu priire l" oportu#it"te" u#or "seme#e" *eci3ii7 *e re-ulă$ prime"m$ pur &i
simplu$ o copie " *ecretului pe c"re )l sem#"se cu oc"3i" reu#ei co#orbiri pe "ce"stă temă2 8upă cum )i scri"m lui Borm"##$
l" F= #oiembrie ./0E$ costul tuturor lucrărilor s%"r 6i situ"t$ *upă estimările mele c"re !i#e"u se"m"$ m"i "les$ *e proiectele
p"rti*ului *i# or"&ele respectie$ )#tre FF &i F1 *e mili"r*e *e mărci2
8upă părere" me"$ to"te "ceste proiecte risc"u să mă pu#ă )# imposibilit"te" *e "%mi respect" terme#ele2 M"i )#t+i "m
)#cerc"t să ob!i# c"$ pri#tr%u# *ecret "l lui Hitler$ to"te proiectele *e urb"#ism "le Reic4ului să tre"că )# *ome#iul meu *e
compete#!ă7 *upă ce mi%"m ă3ut "ce"stă )#cerc"re 3ă*ăr#icită *e către Borm"##$ i%"m *ecl"r"t lui Hitler$ l" .D i"#u"rie ./0. %
*upă o bo"lă lu#-ă c"re%mi *ă*use ră-"3ul să re6lecte3 "supr" u#or probleme % că "r 6i m"i bi#e să mă co#ce#tre3 *e%"cum
)#colo #um"i "supr" &"#tierelor ce%mi 6useseră )#cre*i#!"te l" Nur#ber- &i Berli#2 Hitler " 6ost ime*i"t *e "cor*; „Ai *rept"te$ "r
6i păc"t să te pier3i )# treburi *e or*i# -e#er"l2 L" #eoie$ po!i să *ecl"ri că ,u4rerul *ore&te să 6ii lăs"t )# "6"r" "cestor"$ c" să
te po!i co#s"cr"$ )#"i#te *e to"te$ s"rci#ilor *umit"le "rtistice propriu%3ise2(
DE
M%"m 6olosit *i# pli# *e )mputer#icirile "cor*"te &i$ )# 3ilele următo"re$ "m *emisio#"t *i# to"te 6u#c!iile mele pe li#ie *e
p"rti*2 8"că "precie3 corect "#s"mblul motielor ce m%"u )mpi#s )# "ce"stă *irec!ie$ -estul meu er" po"te )#*rept"t &i co#tr" lui
Borm"## c"re$ *e l" )#ceput$ )mi 6usese #e6"or"bil7 *esi-ur$ mă sim!e"m l" "*ăpost *e orice$ pe#tru că$ *e m"i multe ori$ Hitler
mă c"r"cteri3"se c" 6ii#* *e #e)#locuit2
U#eori *ee#e"m ul#er"bil &i "tu#ci Borm"## "e" s"tis6"c!i" *e " pute" să%mi "*rese3e$ *e l" C"rtierul >e#er"l$ u# bl"m
seer$ c" *e e:emplu c+#* "m )#c4ei"t cu co#*ucerile Bisericilor protest"#te &i c"tolice u# "cor* c"re pree*e" co#struire" *e
biserici )# #oile c"rtiere "le Berli#ului70 el mi%" "tr"s "tu#ci "te#!i"$ scurt &i cupri#3ător$ că bisericile #u "u *reptul l" tere# *e
co#struc!ii2
L" F1 iu#ie ./0E$ „pe#tru " m"rc" ictori"($ Hitler " *ispus$ pri#tr%u# *ecret$ relu"re" ime*i"tă " lucrărilor pe &"#tierele *e
l" Berli# &i Niir#ber-7 c+te" 3ile m"i t+r3iu$ i%"m comu#ic"t *r2L"mmers$ mi#istru "l Reic4ului; „Nu "m i#te#!i" *e " mă b"3"
pe "cest *ecret pe#tru " re*esc4i*e$ )# timp *e ră3boi$ &"#tierele *e resistem"ti3"re "r4itectur"lă " Berli#ului2( 8"r Hitler "
*ecl"r"t că #u e *e "cor* cu "ce"stă i#terpret"re " *ecretului său &i " *ispus co#ti#u"re" lucrărilor$ *e&i$ )# "cest c"3$ el mer-e"
co#tr" opi#iei publice2 Sub presiu#e" lui Hitler$ s%" 4otăr+t c"$ )# ciu*" ră3boiului$ co#struc!iile *e l" Berli# &i Niir#ber- să 6ie
termi#"te l" *"tele st"bilite$ "*ică cel m"i t+r3iu )# ./1E2 L" cerere" lui i#siste#tă$ "m 6i:"t u# „pro-r"m *e ur-e#!ă "l
,u4rerului(2 Spre 9umăt"te" lui "prilie ./0.$ >ori#- mi%" rep"rti3"t c"#tit"te" *e 6ier #eces"ră re"li3ării "cestui pro-r"m$ "*ică
J0 EEE *e to#e pe "#2 <e#tru " )#&el" opi#i" publică$ pro-r"mul " 6ost i#titul"t; „<ro-r"m *e ră3boi prii#* căile 6lui"le &i căile
6er"te "le Berli#ului(2 L" .J "prilie$ m%"m )#!eles cu Hitler "supr" terme#elor preă3ute pe#tru M"rele 8om$ )#"ltul
Com"#*"me#t "l Ae4rm"c4tului$ C"#cel"ri" Reic4ului &i <"l"tul ,u4rerului$ pe scurt$ pe#tru e*i6iciile ce urm"u să )#co#9o"re
<i"!" A*ol6Hitler &i să co#stituie ce#trul "r4itectur"l "l puterii s"le$ " cărui r"pi*ă e*i6ic"re )l i#teres" )# cel m"i )#"lt -r"*$ )#
po6i*" ră3boiului2 I# "cel"&i timp$ pe#tru co#struire" clă*irilor respectie s%" )#6ii#!"t o "soci"!ie c"re reu#e" &"pte *i#tre cele
m"i puter#ice 6irme -erm"#e )# *ome#iu2
Cu to"tă imi#e#!" c"mp"#iei co#tr" U#iu#ii Soietice$ Hitler " co#ti#u"t$ cu )#căpă!+#"re"%i c"r"cteristică$ să se ocupe
perso#"l *e selec!io#"re" t"blourilor *esti#"te >"leriei *i# Li#32 ?i%" trimis )# !ările ocup"te "c4i3itorii$ cu s"rci#" *e "
prospect" pi"!" t"blourilor$ *ecl"#&+#* )# cur+#*$ )#tre emis"rii săi &i cei "i lui >ori#-$ u# ră3boi "l t"blourilor$ c"re #u "
)#t+r3i"t să )mbr"ce 6orme tot m"i "cute$ p+#ă c+#* Hitler .%" c4em"t pe Reic4sm"rsc4"ll l" or*i#e$ st"bili#*$ o *"tă pe#tru
tot*e"u#"$ că el este cel c"re "re priorit"te$ c4i"r &i )# ce prie&te cumpăr"re" *e t"blouri2
)# ./0.$ "u sosit l" 5bers"l3ber- m"ri c"t"lo"-e$ le-"te )# piele m"ro$ cu 6oto-r"6iile " sute *e t"blouri pe c"re Hitler
perso#"l le rep"rti3" -"leriilor s"le pre6er"te *i# Li#3 &i *i# or"&e "le >erm"#iei 5rie#t"le c" Bresl"u$ Oo#i-sber- etc2 L"
<rocesul *e l" Ntir#ber- "m reă3ut "ceste olume$ pre3e#t"te c" probă " "cu3ării7 )# m"re" lor m"9orit"te$ t"blourile 6useseră
ri*ic"te *i# ,r"#!"$ *e către sericiile p"ri3ie#e "le lui Rose#ber-$ *i# colec!ii p"rticul"re ereie&ti2
Hitler " cru!"t celebrele colec!ii #"!io#"le 6r"#ce3e7 "cest mo* *e " "c!io#"$ e%"*eăr"t$ #u s%" *oe*it c4i"r "&" *e
*e3i#teres"t pe c+t păre"$ căci u#eori " 6ost "u3it "6irm+#* că u# tr"t"t *e p"ce " trebui s" stipule3e că urme"3ă s" 6ie pre*"te
>erm"#iei cele m"i 6rumo"se piese "le Lurului$ c" *espă-ubire *e ră3boi2 Totu&i Hitler #u s%" 6olosit *e "utorit"te" s" )#
scopuri perso#"le2 N%" păstr"t pe#tru si#e #ici u#ul *i#tre t"blourile pe c"re le "c4i3i!io#"se s"u le co#6isc"se )# teritoriile
ocup"te2
Lui >ori#-$ *impotriă$ )# reme *e ră3boi$ to"te mi9lo"cele )i er"u bu#e pe#tru "%&i )mbo-ă!i colec!i"$ )# 4olurile &i sălile
O"ri#4"llului$ t"blourile *e "lo"re "t+r#"u pe trei s"u p"tru r+#*uri2 C+#* #%" m"i 6ost loc pe pere!i$ " 6olosit pl"6o#ul m"relui
4ol *e l" i#tr"re pe#tru " 6i:" "colo o serie *e t"blouri2 C4i"r si *e b"l*"c4i#ul p"tului său somptuos ceruse să i se pri#*ă u# #u*
)# mărime #"tur"lă repre3e#t+#* Europ"2 El " 6ăcut &i #e-ustorie cu t"blouri; l" primul et"9 "l c"sei s"le$ pere!ii u#ei m"ri săli
er"u "coperi!i *e t"blouri ce "p"r!i#useră u#ui cu#oscut #e-ustor ol"#*e3 c"re$ *upă ocup"re" !ării s"le$ 6usese #eoit să%i
ce*e3e colec!i" pe u# pre! *e #imic2 Aceste t"blouri$ )mi poeste" el$ )#so!i#*u%&i rel"t"re" cu r+sul lui pueril$ le rei#*e" )# pli#
ră3boi >"uleiterilor l" u# pre! m"9or"t *e m"i multe ori$ )#c"s+#* u# suplime#t pe#tru re#umele pe c"re$ )# oc4ii săi$ )l pose*" o
p+#3ă proe#ită *i# „celebr" colec!ie >ori#-(2
L" u# mome#t *"t$ c"m pri# ./0G$ mi s%" sem#"l"t *i# p"rte" 6r"#ce3ă că >ori#- 6"ce presiu#i "supr" -uer#ului *e l"
Vic4V să%i ce*e3e u# celebru t"blou *e l" Luru )# sc4imbul c+tor" picturi #e)#sem#"te *i# colec!i" s"2 ?tii#* că )# oc4ii lui
Hitler colec!i" #"!io#"lă " Lurului este i#t"#-ibilă$ "m putut să%. )#*em# pe i#terme*i"rul 6r"#ce3 să #u ce*e3e l" "ce"stă
presiu#e &i$ l" #eoie$ să mi se "*rese3e mie7 >ori#- #%" m"i i#sist"t$ )# sc4imb$ )#tr%o 3i$ l" O"ri#4"ll$ mi%" "răt"t 6ără #ici u#
6el *e 9e#ă re#umitul Alt"r *e Ster3i#-$ pe c"re i%. *ăruise Mussoli#i *upă "cor*ul "supr" Tirolului *e Su*$ i#tere#it )# i"r#"
lui ./0E2 Hitler )#su&i s%" "răt"t i#*i-#"t$ )# m"i multe r+#*uri$ *e pr"cticile l" c"re recur-e" „omul #umărul *oi( pe#tru "
colec!io#" "loro"se opere *e "rtă$ *"r #u " )#*ră3#it să%i ce"r" e:plic"!ii2
Spre s6+r&itul ră3boiului$ >ori#- " 6ăcut o e:cep!ie &i #e%" i#it"t$ pe priete#ul meu BreNer &i pe mi#e$ pe#tru *e9u# l"
O"ri#4"ll2 M"s" #%" 6ost pre" copio"să7 m%" surpri#s #um"i 6"ptul că$ l" s6+r&it$ s%" serit u# co#i"c obi&#uit$ )# timp ce
ospăt"rul )i tur#" -"3*ei$ cu o "#umită solem#it"te$ u# co#i"c *i#tr%o sticlă ec4e pră6uită2 „<e ăst" )l !i# #um"i pe#tru mi#e($ "
spus el 6ără 9e#ă i#it"!ilor &i " lă!it poeste" *espre c"stelul 6r"#!u3esc )# c"re *escoperise &i *e u#*e co#6isc"se "ce"stă
pre!io"să sticlă2 Apoi$ 6o"rte *e-"9"t$ #e%" "răt"t comorile puse l" loc si-ur )# pi#i!" O"ri#4"llului2 <ri#tre ele se -ăse"u
"#tic4ită!i *e m"re pre!$ lu"te *e l" Mu3eul *i# N"poli )#"i#te *e e"cu"re" or"&ului$ l" s6+r&itul lui ./0G2 Cu "cel"&i or-oliu *e
propriet"r$ " or*o#"t să se *esc4i*ă #i&te *ul"puri$ pe#tru " #e *" posibilit"te" să "ru#căm o priire "supr" uri"&ei c"#tită!i *e
săpu#uri &i p"r6u%muri 6r"#!u3e&ti ce urm"u să%i "9u#-ă "#i *e 3ile2 )# 6i#"lul "cestei treceri )# reistă$ #e%" "răt"t colec!i" *e
*i"m"#te &i *e pietre pre!io"se " căror "lo"re se ri*ic"$ ei*e#t$ l" multe sute *e mii *e mărci2
8upă ce .%" )mputer#icit pe *r2 H"#s <osse$ *irectorul >"leriei *i# 8res*"$ să e:ti#*ă colec!i" *i# Li#3$ Hitler " )#cet"t să
m"i cumpere t"blouri2 <+#ă "tu#ci$ "lesese el )#su&i obiectele *e "rtă *i# c"t"lo"-ele *e +#3ări l" licit"!ie2 8"r u#eori că*e"
ictimă obiceiului *e " *esem#"$ l" 6iec"re oc"3ie$ *oi s"u trei o"me#i *e )#cre*ere c"re să se co#cure3e )#tre ei2 Căci i se
D.
)#t+mpl" s"%i *e" or*i# &i 6oto-r"6ului Ho6m"##$ &i u#ui" *i#tre #e-ustorii săi *e t"blouri să licite3e 6ără limită2 Ast6el$
)mputer#ici!ii lui Hitler )#că se m"i supr"licit"u u#ii pe "l!ii c4i"r &i *upă ce to!i ceil"l!i co#cure#!i re#u#!"seră *e9"2 A&" s%"u
petrecut lucrurile p+#ă )# 3iu" c+#* H"#s L"#-e$ "-e#t *e licit"!ie berli#e3$ mi%" "tr"s "te#!i" "supr" "cestei pr"ctici si#-ul"re2
Hitler .%" c4em"t pe <osse$ pro"spătul #umit )# 6u#c!ie$ &i i%" "răt"t "c4i3i!iile s"le$ i#clusi cele *i# colec!i" >rut3#er2
Ace"st" se )#t+mpl" )# "*ăpostul său "#ti"eri"#$ u#*e )&i pusese comorile l" loc si-ur2 S%"u "*us sc"u#e pe#tru <osse$ pe#tru
Hitler &i pe#tru mi#e$ i"r cei *i# Sericiul SS "u purt"t pri# 6"!" #o"stră colec!iile$ t"blou cu t"blou2 Hitler ri*ic" os"#"le
operelor s"le pre6er"te$ 6olosi#* epitete obi&#uite$ *"r <osse #u s%" lăs"t impresio#"t #ici *e po3i!i"$ #ici *e "m"bilit"te" 6or!"tă
"le lui Hitler2 5biecti &i m"i presus *e orice i#6lue#!ă$ el " respi#s multe *i#tre "ceste "c4i3i!ii costisito"re$ 6olosi#*u%se *e
"st6el *e cui#te simple; „>reu *e "ccept"t( s"u „Nu corespu#*e #ielului pe c"re re"u să%. *"u -"leriei(2 C" tot*e"u#" c+#*
se -ăse" )# 6"!" u#ui e:pert$ Hitler " "ccept"t critic"$ 6ără să%i opu#ă reo obiec!ie2 ,"pt este că <osse " respi#s m"9orit"te"
t"blourilor ?colii *e l" Mii#c4e#$ c"re er" pre6er"t" lui Hitler2
L" mi9locul lui #oiembrie ./0E$ Moloto " sosit l" Berli#2 8octorul O"rl Br"#*t$ me*icul ,u4rerului$ " r"port"t că$ *e 6ric"
microbilor$ suit" pre&e*i#telui Co#siliului *e Mi#i&tri &i mi#istru "l A6"cerilor E:ter#e soietic *ă l" 6iert$ )#"i#te *e " le 6olosi$
to"te 6"r6uriile &i t"c+murile2 Ace"stă i#6orm"!ie$ tr"#smisă pe u# to# iro#ic l" "*res" *ele-"!iei soietice$ " 6ost *e #"tură să%.
"mu3e pe Hitler &i pe comese#ii săi2
I# m"rele s"lo# "l Ber-4o6ului se -ăse" u# -lob păm+#tesc pe c"re$ c+te" lu#i m"i t+r3iu$ "m *escoperit o urmă " "cestor
co#orbiri i#6ructuo"se cu ru&ii2 <li# *e import"#!ă$ u#ul *i#tre "*9ut"#!i mi%" "răt"t o li#ie simplă$ tr"să cu creio#ul$ c"re urm"
Ur"lul *e l" #or* l" su*2 Hitler o trăsese cu m+#" lui pe#tru " *elimit" iito"rele 3o#e *e i#6lue#!ă "le >erm"#iei &i "le M"po#iei2
L" F. iu#ie ./0.$ )# pre3iu" "t"cului co#tr" U#iu#ii Soietice$ *upă o m"să lu"tă )mpreu#ă$ Hitler m%" c4em"t )# s"lo#ul
re&e*i#!ei lui berli#e3e &i " com"#*"t c+te" măsuri *i# <relu*iile lui Lis3t2 „5 să "i oc"3i" s" "u3i "*ese" "ce"stă mu3ică; e
6"#6"r" c"re " "#u#!" ictoriile #o"stre )# Rusi"2 ,u#N " "les%o2 )!i pl"ce'1 222Acolo -ăse&ti -r"#it &i m"rmură c+t rei2(
Hitler *ă*e" *e%"cum 6r+u liber me-"lom"#iei s"le7 ră3boiul s"u$ cum spu#e" el )#su&i$ s+#-ele "e" să *ucă l" )mpli#ire
cee" ce *e "#i *e 3ile co#struc!iile s"le lăs"seră să se )#tre"*ă2 Aris%totel " scris c+#*" )# <olitic" s"; „A*eărul este că$
)#tot*e"u#"$ cele m"i m"ri #e*reptă!i i# *e l" cei pe c"re%i m+#ă #es"!ul &i #u *e l" cei pe c"re%i )mpi#-e #eoi"2(
)# ./0G$ l" " ci#ci3ece" s" "#iers"re$ Ribbe#trop " primit *i# p"rte" c+tor" col"bor"tori m"i "propi"!i o superbă c"setă
)mpo*obită cu pietre semipre!io"se2 8ore"u să i%o umple cu 6otocopii$ "le tuturor tr"t"telor &i "cor*urilor )#c4ei"te *e mi#istrul
A6"cerilor E:ter#e2 „C+#* "m rut să umplem c"set"($ " spus l" *i#eu "mb"s"*orul Heel$ omul *e le-ătură "l lui Ribbe#trop
pe l+#-ă Hitler$ „#e%"m pome#it )#tr%o m"re )#curcătură; pu!i#e tr"t"te "u m"i răm"s pe c"re să #u le 6i iol"t )#tre timp2( Hitler
r+*e" cu l"crimi2
I*ee" că trebuie să re"li3e3$ 6ie ce%o 6i$ proiecte *e co#struc!ii *e o "seme#e" "mplo"re$ )#tr%o perio"*ă ă*it *ecisiă "
co#6l"-r"!iei mo#*i"le$ co#ti#u" să mă "pese l" 6el c" l" )#ceputul ră3boiului2 L" GE iulie ./0.$ *eci )# mome#tul )#"i#tării
#o"stre impetuo"se )# Rusi"$ i%"m propus „comis"rului -e#er"l "l co#struc!iilor($ *r2 To*t$= să suspe#*e to"te lucrările c"re #u
er"u "bsolut #eces"re pe#tru ră3boi2 8"t 6ii#* *es6ă&ur"re" 6"or"bilă " oper"!iu#ilor$ To*t " cre3ut că po"te să "m+#e *eci3i"
pe#tru c+te" săptăm+#i2 8e 6"pt$ " 6ost orb" #um"i *e o "m+#"re$ căci$ o *"tă )# plus$ cerere" me" " răm"s 6ără ecou l" Hitler2
Acest" " re6u3"t să limite3e pro-r"mele *e co#struc!ii &i să c"#"li3e3e spre )#"rm"re m"teri"lele &i 6or!" *e mu#că pe c"re le
"bsorbe"u co#struc!iile lui perso#"le &i celel"lte proiecte pre6er"te % "utostră3ile$ clă*irile p"rti*ului &i mo#ume#tele berli#e3e2
Către 9umăt"te" lui septembrie ./0.$ c+#* )#"i#t"re" )# Rusi" )#cepuse *e9" să )#re-istre3e o import"#tă )#t+r3iere )# r"port
cu pro#osticurile prete#!io"se "le lui Hitler$ co#tr"ctele #o"stre )#c4ei"te cu Sue*i"$ Nore-i" &i ,i#l"#*"$ pe#tru lir"re" *e
-r"#it *esti#"t m"rilor mele &"#tiere *e l" Berli# &i Ntir#ber-$ "u 6ost m"9or"te )# mo* subst"#!i"l2 Cei m"i import"#!i 6ur#i3ori
*e pi"tră *i# Nore-i"$ ,i#l"#*"$ It"li"$ Bel-i"$ Sue*i" &i 5l"#*" "u primit come#3i )# "lo"re *e GE *e milio"#e *e RM2D
<e#tru " pute" tr"#sport" p+#ă l" Berli# &i Niir#ber- "ceste e#orme c"#tită!i *e -r"#it$ #e%"m )#6ii#!"t$ l" 0 iu#ie ./0.$ propri"
#o"stră 6lotă *e tr"#sport$ precum &i propriile #o"stre &"#tiere #""le l" Aism"r &i Berli#7 "ici urm"u să se co#strui"scă l EEE *e
&lepuri *e 1EE *e to#e )#cărcătură utilă 6iec"re2
<ropu#ere" me" *e " suspe#*" co#struc!iile ciile #u s%" bucur"t *e m"i multă "te#!ie #ici măc"r "tu#ci c+#*$ )# Rusi"$
)#cepe" să se co#ture3e c"t"stro6" *i# i"m" lui ./0.2 L" F/ #oiembrie ./0.$ Hitler mi%" spus *irect; „N%"m să "&tept s6+r&itul
ră3boiului c" să *esc4i* &"#tierele2 Nu ră3boiul este cee" ce mă " )mpie*ic" să%mi re"li3e3 proiectele2(
Nu i#sist" #um"i "supr" re"li3ării proiectelor s"le *e co#struc!ie7 *upă primele succese *i# Rusi"$ " m"9or"t &i #umărul
t"#curilor c"re$ pe soclul lor *i# -r"#it$ "e"u să *ecore3e &i să co#6ere u# c"r"cter m"r!i"l stră3ilor #o"stre2 L" FE "u-ust ./0.$
.%"m lu"t pri# surpri#*ere pe "mir"lul LoreV$ respo#s"bil "l Arse#"lului *i# Berli#$ i#6orm+#*u%.$ *i# or*i#ul lui Hitler$ că se
preco#i3" i#st"l"re" " "pro:im"ti GE *e tu#uri -rele )#tre >"r" *e Su* &i Arcul *e Trium6 Ce*i6iciul ATH2 )#truc+t Hitler oi"$ i%
"m e:plic"t eu$ să pl"se3e tu#uri "semă#ăto"re &i )# "lte pu#cte "le M"relui Bule"r* &i "le ":ei Su*$ "e"m #eoie *e circ" FEE
*e piese -rele$ )# 6"!" e*i6iciilor publice import"#te urm"u să se i#st"le3e t"#curi *e *ime#siu#i 6o"rte m"ri2
8"c" i*eile lui Hitler prii#* structur" 9uri*ică " „Imperiului -erm"#ic "l #"!iu#ii -erm"#e( )#că #u se crist"li3"seră
complet$ e:ist" totu&i u# pu#ct c"re #u m"i lăs" loc #ici u#ei )#*oieli; or"&ul #ore-i"# Tro#*4eim2 A+#* )# e*ere situ"re"
str"te-ică 6"or"bilă " "cestui"$ )# ime*i"t" lui "propiere urm" să 6ie co#struită ce" m"i m"re b"3ă #""lă -erm"#ă % cupri#3+#*$
)# "6"ră *e &"#tiere #""le &i *ocuri$ u# or"& pe#tru F1E EEE *e -erm"#i %c"re să 6ie )#corpor"tă )# Reic4ul -erm"#2 Hitler )mi
*ă*use s"rci#" să pu# l" pu#ct pl"#urile *e ri-o"re2 L" l m"i ./0.$ ice"mir"lul ,uc4s *e l" )#"ltul Com"#*"me#t "l M"ri#ei *e
Ră3boi mi%" tr"#smis *"tele *e c"re "e"m #eoie pe#tru " c"lcul" supr"6"!" #eces"ră u#ui m"re &"#tier #""l *e st"t2 L" F.
iu#ie$ )mpreu#ă cu m"rele "mir"l R"e*er$ i%"m pre3e#t"t lui Hitler$ l" C"#cel"ri" Reic4ului$ u# r"port "supr" "cestui proiect2
Ime*i"t$ ,ii4rerul " 6i:"t "mpl"s"me#tul "pro:im"ti "l or"&ului2 U# "# m"i t+r3iu$ l" .G m"i ./0F$ cu prile9ul u#ei co#s6ătuiri
co#s"cr"te "rm"me#tului$ el " ree#it "supr" problemei "cestei b"3e2/ A stu*i"t )# *et"liu #i&te 4ăr!i speci"le r+#* să -ăse"scă
cel m"i bu# "mpl"s"me#t pe#tru *ocuri &i " *ecis să se s"pe )# st+#c" *e -r"#it cu "9utorul *i#"mitei$ )# scopul *e " "me#"9"
DF
"colo o m"re b"3ă *e subm"ri#e$ )# plus$ Hitler plec" *e l" pri#cipiul că )# irtute" situării lor -eo-r"6ice 6"or"bile$ porturile
*e l" S"i#t%N"3"ire &i *e l" Lorie#t$ precum &i i#sulele "#-lo%#orm"#*e "r trebui să 6ie )#corpor"te )# iitoml sistem *e b"3e
#""le2 Ast6el el *ispu#e"$ *upă po6t" &i 4"t+rul lui$ "supr" b"3elor$ " i#tereselor &i " *repturilor "ltor"2 Voi#!" lui *e 4e-emo#ie
#u m"i "e" limite2
)# "cel"&i co#te:t se situe"3ă &i i#te#!i" lui *e " )#temei" or"&e -erm"#e )# teritoriile soietice ocup"te2 L" F0 #oiembrie
./0.$ "*ică )# toiul "celei ier#i c"re pe#tru #oi " 6ost c"t"stro6"lă$ >"uleiterul MeVer$ "*9u#ctul lui Al6re* Rose#ber-$ mi#istrul
Reic4%ului pe#tru Teritoriile 5cup"te *i# Răsărit$ mi%" propus să%mi "sum răspu#*ere" *ep"rt"me#tului „Urb"#ism($ pe#tru "
pl"#i6ic" &i " co#strui or"&ele i3ol"te preă3ute pe#tru 6or!ele *e ocup"!ie &i "*mi#istr"!i" ciilă -erm"#ă2 8"r$ l" s6+r&itul lui
i"#u"rie ./0F$ "m re6u3"t o6ert"$ tem+#*u%mă că pl"#i6ic"re" "cestor or"&e$ *"că "r 6i 6ost "si-ur"tă *e o "utorit"te ce#tr"lă$ "r 6i
*us l" o u#i6ormi3"re e:cesiă2 Am propus$ )# co#seci#!ă$ c" #oile co#struc!ii să se 6"că *o"r )# m"rile or"&e -erm"#e2
)# timpul trecut *e l" i3buc#ire" ră3boiului$ c+#* )#cepusem să mă ocup *e "#umite co#struc!ii *esti#"te Arm"tei *e
usc"t &i Ai"!iei$ "m pus pe picio"re o or-"#i3"!ie c"re s%" *e3olt"t co#si*er"bil2 8esi-ur$ "ce"st" #u se comp"r" cu "cee" pe
c"re urm" s%o cree3 c+te" lu#i m"i t+r3iu$ &i cei F= EEE *e mu#citori c"re lucr"u$ l" s6+r&itul lui ./0.$ pe#tru pro-r"mele
#o"stre milit"re repre3e#t"u u# e6ecti #e)#sem#"t2 8"r$ l" mome#tul respecti$ er"m m+#*ru că pot să%mi "*uc mo*est"
co#tribu!ie l" e6ortul *e ră3boi7 )# "cel"&i timp$ "e"m co#&tii#!" )mpăc"tă c" #u lucr"m #um"i pe#tru pro-r"mele ciile "le lui
Hitler2 Cel m"i import"#t " 6ost „<ro-r"mul Mu JJ( "l Lu6tB"66e$ c"re trebui" să permită sporire" pro*uc!iei *e #oi bimoto"re cu
r"3ă lu#-ă *e "c!iu#e$ "p"r"te 6olosite pe#tru bomb"r*"me#tele )# pic"9$ )# opt lu#i *e 3ile "u 6ost puse )# 6u#c!iu#e trei u3i#e I"
Br#o$ >r"3 &i Vie#"$ 6iec"re *i#tre ele m"i m"re *ec+t u3i#" VolNsB"-e#7 s%"u utili3"t pe#tru prim" *"tă eleme#te pre6"bric"te
*i# beto#2 Totu&i$ *i# to"m#" lui ./0.$ pe#uri" *e c"rbur"#t #e%" 6r+#"t lucrările2 C4i"r pe#tru pro-r"mele #o"stre priorit"re$
rep"rti!iile *e c"rbur"#t #i s%"u re*us$ )# septembrie ./0.$ l" o treime &i$ l" l i"#u"rie ./0F$ l" o &esime *i# #eces"r7.. "ce"st"
"r"tă c+t *e mult )&i supr""preci"se Hitler 6or!ele l"#s+#*u%se )# c"mp"#i" *i# Rusi"2
)# plus$ mi s%" *"t s"rci#" să mă ocup *e )#lătur"re" stricăciu#ilor prooc"te *e bomb"r*"me#tele "supr" Berli#ului &i *e
co#struire" *e "*ăposturi "#ti"erie#e2 Nu bă#ui"m că mă pre-ăte"m *e9" pe#tru "ctiit"te" *e mi#istru "l Arm"me#tului$ )#
6elul "cest"$ "cti+#* l" e&"lo#ul i#6erior$ "m putut #u #um"i să%mi *"u se"m" că mersul pro*uc!iei este perturb"t *e
mo*i6icările "rbitr"re "le pro-r"melor &i priorită!ilor$ ci &i să *escopăr$ *i# i#terior$ r"porturile *e 6or!e &i 6ric!iu#ile *i# s+#ul
-uer#ului2
Ast6el "m p"rticip"t l" o &e*i#!ă l" >ori#-$ )# cursul cărei" -e#er"lul T4om"s$ u# milit"r c"re se bucur" *e stim"
tuturor$ &i%" e:prim"t re3ere 6"!ă *e cererile e:cesie 6ormul"te *e -uer# )# m"terie eco#omică2 >ori#- " re"c!io#"t cu
*urit"te; „Ce te prie&te pe *um#e"t"' Ast" e tre"b" me"$ " me"P Nu cum" răspu#3i *um#e"t" *e <l"#ul *e p"tru "#i' N%"i
*um#e"t" ce să%mi spui mie$ pe#tru că #um"i pe mi#e m%" *esem#"t ,u4rerul să mă ocup *e to"te problemele "ste"2( )#
"seme#e" co#6ru#tări$ T4om"s #u se pute" "&tept" l" #ici u# spri9i# *i# p"rte" &e6ului său$ -e#e%r"l%colo#elul Oeitel$ c"re er"
6ericit c+#* >ori#- #u se lu" *e el2 )# co#seci#!ă$ pl"#ul eco#omic "t+t *e bi#e -+#*it *e către )#"ltul Com"#*"me#t "l
Ae4rm"c4tului$ pri# Biroul Arm"me#tului$ #u " 6ost "plic"t7 *"r$ )# c4estiu#ile "ceste"$ #ici >ori#- #%" )#trepri#s #imic % mi%
"m *"t se"m" *e "st" )#că *e "tu#ci2 C+#* "e" o i#i!i"tiă$ re3ult"tul er"$ cel m"i "*ese"$ o co#6u3ie tot"lă$ pe#tru c" #u%&i
*ă*e" #icio*"tă oste#e"l" să stu*ie3e problemele2 Lu" *eci3ii$ *e cele m"i multe ori$ *upă cum i se #ă3ăre"2
C+te" lu#i m"i t+r3iu$ l" FD iu#ie ./0.$ "m p"rticip"t$ )# c"lit"te *e *ele-"t pe#tru co#struc!ii milit"re$ l" o co#s6ătuire cu
Milc4 &i To*t2 Hitler "e" *e9" co#i#-ere" că ru&ii su#t *e6i#iti )#6r+#!i &i$ *e "cee"$ or*o#"se să se e:ecute *e ur-e#!ă
pro-r"mul *e )#"rm"re " Ai"!iei$ pro-r"m #eces"r pre-ătirii următo"rei lui oper"!iu#i$ )#-e#u#c4ere" A#-liei2.F A&" cum i%o
cere" obli-"!i" *e sericiu$ Milc4 i#sist" "supr" respectării priorită!ilor 6i:"te *e Hitler$ cee" ce$ *"t 6ii#* situ"!i" milit"ră$ )l
e:"sper" pe *r2 To*t2 Căci &i el "e" o s"rci#ă; să i" măsuri *e )mbu#ătă!ire c+t m"i r"pi*ă " *otării cu "rm"me#t " Arm"tei *e
usc"t7 )i lipse" )#să o *ispo3i!ie *i# p"rte" lui Hitler c"re să 6i co#6erit "cestei misiu#i ur-e#!" #eces"ră2 L" s6+r&itul )#tru#irii$
To*t &i%" e:prim"t #eputi#!" )# terme#ii următori; „Cel m"i bi#e "r 6i$ *om#ule ,el*m"r%sc4"ll$ să mă lu"!i l" mi#isterul
*um#e"o"stră &i să ă 6iu col"bor"tor2(
)# to"m#" lui ./0.$ "m i3it"t u3i#ele „Mu#Ners( *i# 8ess"u$ u#*e m%"m )#t+l#it cu *irectorul -e#er"l Ooppe#ber-$ pe#tru
" pu#e *e "cor* pro-r"mul #ostru *e co#struc!ii cu pl"#ul lui *e pro*uc!ie2 8upă co#orbiri$ el m%" co#*us )#tr%o c"meră pe
c"re o !i#e" )#cui"tă &i mi%" "răt"t "colo u# -r"6ic ce pre3e#t"$ comp"r"ti$ pro*uc!i" "meric"#ă *e bomb"r*iere pe#tru "#ii
următori &i pro*uc!i" #o"stră )# *ome#iul respecti2 L%"m )#treb"t ce părere "u co#*ucătorii #o&tri *espre "cest -r"6ic
*eprim"#t2 „Tocm"i "ici e #e#orocire"$ că #u or să cre"*ă($ mi%" spus el &i$ #em"iput+#*u%se stăp+#i$ " i3buc#it )# pl+#s2 L"
pu!i# timp *upă "cee"$ Ooppe#ber- " 6ost *emis *i# 6u#c!i" *e *irector "l u3i#elor „Mu#Ners(2 )# ce%. prie&te pe >ori#-$
com"#*"#tul suprem "l Lu6tB"66e$ "#-"9"tă "tu#ci )# lupte -rele$ "cest" " -ăsit ră-"3ul$ l" FG iu#ie ./0.$ " *ou" 3i *upă "t"cul
"supr" U#iu#ii Soietice$ să i#ă l" TreptoB )# u#i6ormă *e m"re ceremo#ie$ c" să e:"mi#ăm )mpreu#ă m"c4etele p"l"tului său
*e Reic4sm"rsc4"ll2
6 <e li#i" preocupărilor mele *e "rtă$ "m )#trepri#s "tu#ci o călătorie$ )# următorul s6ert *e e"c #%"e"m să m"i 6"c #ici
u#"2 Am "9u#s *eci l" Lis"bo#"$ u#*e s%" i#"u-ur"t$ l" J #oiembrie$ o e:po3i!ie i#titul"tă „Nou" "r4itectură -erm"#ă(2 I#i!i"l
6usese orb" să plec )# "ce"stă călătorie cu "io#ul lui Hitler$ *"r$ c+#* "m "6l"t că reo c+!i" be!i"#i *i# "#tur"9$ precum
"*9ut"#tul Sc4"ub &i 6oto-r"6ul Ho6m"##$ "e"u i#te#!i" s" me"r-ă &i ei$ m%"m 4otăr+t să mă *eb"r"se3 *e comp"#i" lor &i i%"m
spus lui Hitler că oi 6olosi m"&i#" me"2 Am "ut "st6el oc"3i" să ă* or"&e ec4i$ c" Bur-os$ Se-oi"$ Tole*o$ S"l"m"#c"$ &i să
i3ite3 Esco%ri"lul$ u# e*i6iciu c"re$ pri# *ime#siu#i$ #u er" comp"r"bil *ec+t cu <"l"tul lui Hitler$ *"r *eosebi#*u%se *e "cest"
pri# 6i#"lit"te" s" spiritu"lă; căci ,ilip "l II%le" )&i )#co#9ur"se p"l"tul cu o mă#ăstire2 Ce *i6ere#!ă 6"!ă *e co#cep!iile
"r4itectur"le "le lui HitlerP Aici$ sobriet"te" per6ectă$ cl"rit"te" e:tr"or*i#"ră$ sple#*o"re" i#terio"relor cu o #e)#trecută
co#ci3ie " 6ormelor % "colo$ 6"stul &i -i-"#tismul u#ei "r4itecturi *e p"r"*ă2 Ace"stă cre"!ie "pro"pe mel"#colică " "r4itectului
Mu"# *e Herrer" C.1GE%.1/DH er"$ 6ără )#*oi"lă$ m"i )# "cor* cu situ"!i" tr"-ică )# c"re #e -ăse"m #oi "cum *ec+t trium6"lismul
DG
"rtei cu pro-r"m " lui Hitler2 )# orele *e me*it"!ie solit"ră "m )#ceput să )#!ele- că eu$ cu i*e"lurile mele "r4itectur"le$ o
"puc"sem pe u# *rum -re&it2
8i# prici#" "cestui oi"9 prelu#-it "m r"t"t )#t+l#ire" cu c+te" cu#o&ti#!e p"ri3ie#e$ pri#tre c"re Vl"mi#cN$ 8er"i# &i
8espi"u.G c"re$ răspu#3+#* i#it"!iei mele$ e#iseră să "*ă m"c4etele proiectelor berli#e3e2 Ei*e#t$ "u lu"t #otă )# tăcere *e
lucrările &i proiectele #o"stre7 Cro#ic"$ )# orice c"3$ #u spu#e #imic *espre impresiile cu c"re "u plec"t *e l" e:po3i!i" -erm"#ă$
)i cu#oscusem )# timpul &e*erii mele l" <"ris &i%i "9ut"sem )# c+te" r+#*uri$ tr"#smi!+#*u%le come#3i pri# sericiul meu2
Curios$ *"r ei be#e6ici"u *e m"i multă libert"te *ec+t cole-ii lor -erm"#i2 Vi3it+#*$ )# "#ii ră3boiului$ S"lo#ul *e To"m#ă *e l"
<"ris$ "m ă3ut pere!ii "coperi!i *e t"blouri c"re$ )# >erm"#i"$ "r 6i 6ost sti-m"ti3"te c" 6ii#* pro*use "le u#ei "rte *e-e#er"te2
Hitler "u3ise &i el orbi#*u%se *espre "ce"stă e:po3i!ie2 Re"c!i" lui " 6ost &i surpri#3ăto"re$ &i lo-ică; „Aem #oi reu# i#teres
c" poporul 6r"#ce3 să 6ie să#ătos *i# pu#ct *e e*ere spiritu"l' L"să%. să *e-e#ere3eP Cu "t+t m"i bi#e pe#tru #oiP(
)# timp ce mă "6l"m )# *rum spre Lis"bo#"$ situ"!i" )# *ome#iul tr"#sporturilor )# sp"tele ,ro#tului *e Răsărit se
*e-r"*"se$ p+#ă l" " *ee#i c"t"stro6"lă2 5r-"#i3"re" lo-istică -erm"#ă #u er" )# măsură să 6"că 6"!ă ier#ii ruse&ti$ )# plus$ )#
retr"-ere" lor$ trupele soietice *istruseseră )# mo* sistem"tic to"te *epourile *e locomotie$ re3ero"rele *e "pă &i celel"lte
i#st"l"!ii "le re!elei 6eroi"re$ )# eu6ori" pro*usă *e succesele *i# "ră &i *i# to"m#ă$ "tu#ci c+#* „ursul rusesc( păre" *e9" pus
cu botul pe l"be$ #ime#i #u se preocup"se )#*e"9u#s s" repu#ă )# 6u#c!iu#e "ceste i#st"l"!ii7 Hitler #u )#!elesese 6"ptul că i"r#"
ruse"scă "e" să #e 6"că #i&te -reută!i pe c"re "r 6i trebuit c" #oi să le pre)#t+mpi#ăm lu+#* *i# timp$ )# *ome#iul
tr"#sporturilor c" &i )# celel"lte *ome#ii$ măsurile *e ri-o"re2
8e "ceste *i6icultă!i "m "6l"t *i# rel"tările u#or )#"l!i 6u#c!io#"ri "i căilor 6er"te "le Reic4ului &i -e#er"li "i Arm"tei *e
usc"t &i *i# Lu6tB"66e2 I%"m propus *eci lui Hitler c"$ sub co#*ucere" i#-i#erilor mei$ GE EEE *i# cei =1 EEE *e mu#citori
co#structori pe c"re )i "e"m să 6ie 6olosi!i pe#tru repu#ere" )# 6u#c!iu#e " i#st"l"!iilor 6eroi"re2 Hitler$ #u &tiu *e ce$ " e3it"t
ci#cispre3ece 3ile p+#ă să%&i *e" "cor*ul$ sub 6orm" u#ei or*o#"#!e *"t"te FD *ecembrie ./0.2 )# loc să prese3e )#că *e l"
)#ceputul lu#ii #oiembrie )# "ce"stă *irec!ie &i )# ciu*" u#ei situ"!ii c"t"stro6"le$ el " re6u3"t s" mo*i6ice pro-r"mul *e
co#struire " e*i6iciilor *esti#"te să%i celebre3e trium6ul$ 4otăr+t să #u c"pitule3e )# 6"!" re"lită!ii2
)# "cee"&i 3i m%"m )#t+l#it cu *r2 To*t$ )# mo*est" lui c"să *e pe m"lul l"cului Hi#tersee$ l+#-ă Berc4tes-"*e#2 Mi se
rep"rti3"se to"tă Ucr"i#"$ )# timp ce i#-i#erii &i mu#citorii c"re 6useseră pu&i$ 6ără #ici o socote"lă$ să co#ti#ue să lucre3e l"
"utostră3i prelu"u secto"rele Rusi"%ce#tru &i Rusi"%#or*2 To*t tocm"i se )#torsese *i#tr%o m"i lu#-ă călătorie *e i#spec!ie pe
te"trul *e oper"!iu#i *i# Est7 ă3use tre#uri s"#it"re imobili3"te )# c"re ră#i!ii mure"u *e 6ri-$ obser"se mi3eri" trupei )# s"tele
&i oră&elele i3ol"te *e 3ăp"*ă &i -er$ co#st"t"se *escur"9"re" &i *isper"re" sol*"!ilor -erm"#i2 Cople&it *e triste!e$ el co#c4isese
că #oi #u #um"i că #u su#tem )# st"re să suportăm "seme#e" )#cercări pe pl"# 6i3ic$ *"r c"$ )# Rusi"$ su#tem os+#*i!i s" #e
prăbu&im &i *i# pu#ct *e e*ere mor"l; „Este o luptă )# c"re superiorit"te" este *e p"rte" o"me#ilor primitii$ c"re suportă totul$
c4i"r &i "sprime" climei2 Noi su#tem pre" 6r"-ili &i om sucomb"2 <+#ă l" urmă or ie&i )#i#-ători ru&ii &i 9"po#e3ii2( Vi3ibil
i#6lue#!"t *e Spe#-ler$ Hitler e:prim"se &i el )# timp *e p"ce i*ei simil"re$ orbi#* *espre superiorit"te" biolo-ică "
„siberie#ilor( &i " „ru&ilor(7 *"r$ *i# mome#tul )# c"re " )#ceput c"mp"#i" *i# Rusi"$ " pus sur*i#ă propriilor lui "r-ume#te$
pe#tru că "ceste" *ee#iseră *e%"cum i#comp"tibile cu pl"#urile s"le2
Ipost"3" *e "4ti"t te#"ce *upă co#struc!ii$ c"re%. c"r"cteri3" pe Hitler$ cr"mpo#"re" eu6orică *e cee" ce co#stitui" obiectul
slăbiciu#ilor lui perso#"le i%"u )#cur"9"t pe p"l"*i#ii săi$ -răbi!i să%. imite$ s"%&i propu#ă proiecte "semă#ăto"re &i i%"u 6ăcut pe
m"9orit"te" *i#tre ei să "*opte mo*ul *e i"!ă "l )#i#-ătorilor2 Acest" er" pu#ctul ese#!i"l % "&" -+#*e"m )#că *e "tu#ci % )#
c"re sistemul lui Hitler se *oe*e" i#6erior re-imurilor *emocr"tice2 Căci #ici o oce #u s%" ri*ic"t spre " critic" public
"bu3urile &i " cere reme*iere" lor2 )# ultim" scriso"re pe c"re i%"m "*res"t%o lui Hitler$ ce" *i# F/ m"rtie ./01$ )i "mi#te"m; „Cu
*urere )# su6let "m ă3ut$ )# "cele 3ile -lorio"se *i# ./0E$ cum o bu#ă p"rte *i#tre #oi$ membri "i co#*ucerii$ &i%" pier*ut orice
*em#it"te2 Atu#ci er" mome#tul c+#* "r 6i trebuit c" #oi$ pri# mo*er"!i" &i mo*esti" #o"stră$ să #e *oe*im merituo&i )# 6"!"
<roi*e#!ei2(
C4i"r *"că "u 6ost scrise ci#ci "#i m"i t+r3iu$ "ceste r+#*uri co#6irmă că ă3usem )#că *e "tu#ci -re&elile$ că su6erisem *i#
c"u3" "bu3urilor$ că "usesem o "titu*i#e critică &i că #ici )#*oi"l" &i #ici scepticismul #u mă cru!"seră7 to"te "ste"$ *esi-ur$ *e
te"mă să #u%. ă* pe Hitler &i pe co#*ucătorii !ării irosi#* ro"*ele ictoriei2
Spre mi9locul "#ului ./0.$ >ori#- " e#it l" birourile #o"stre *i# <"riser <l"t3 s" e:"mi#e3e m"c4et" iitorului or"&2 <e u#
to# protector$ mi%" 6ăcut "ce"stă *ecl"r"!ie #e"&tept"tă; „I%"m spus ,u4rerului că$ )# oc4ii mei$ *um#e"t" e&ti$ *upă el$ cel m"i
m"re om pe c"re%. "re >erm"#i"2( Totu&i " cre3ut *e cuii#!ă$ el c"re "e" "l *oile" r"#- )# ier"r4ie$ să circumscrie pu!i#
"ce"stă "preciere; „8um#e"t" e&ti )# oc4ii mei cel m"i m"re "r4itect *i# c+!i e:istă2 Vre"u să spu# că$ pe c+t *e sus pu# -e#iul
politic &i milit"r "l ,ii4rerului$ pe "t+t *e mult te pre!uiesc pe *um#e"t" pe#tru oper" *umit"le *e "r4itect2(.0
C" "r4itect "l lui Hitler timp *e #ouă "#i$ mă ri*ic"sem l" o po3i!ie #eco#test"tă *e #ime#i &i "*mir"tă *e to!i2 )# cei trei "#i
c"re "u urm"t$ "e"m să mă co#6ru#t cu s"rci#i *e o cu totul "ltă #"tură$ s"rci#i c"re$ pe#tru u# timp$ "u 6ăcut *i# mi#e$
re"lme#te$ omul cel m"i import"#t *upă Hitler2

<ARTEA A 85UA

C"pitolul .0 8EBUT ÎNTR%5 N5UW ,UNC@IE
Sepp 8ietric4$ u#ul *i#tre primii "*ep!i "i lui Hitler$ com"#*" l" *"t" "cee" u# corp bli#*"t SS$ c"re er" )#col!it *e ru&i #u
*ep"rte *e Rosto$ )# su*ul Ucr"i#ei2 L" GE i"#u"rie ./0F$ urm" să plece cu u# "io# "l esc"*rilei ,u4rerului l"
8#epropetrosN2 L%"m ru-"t să mă i" &i pe mi#e2 St"tul meu M"9or se -ăse" *e9" "colo$ pe#tru " pre-ăti re6"cere" i#st"l"!iilor
6eroi"re *i# su*ul Rusiei2. Ei*e#t$ simpl" i*ee *e " "r"#9" să mi se pu#ă l" *ispo3i!ie u# "io# #u%mi trecuse pri# c"p$ cee" ce
"r"t" că #u i#te#!io#"m să 9oc u# 6o"rte m"re rol )# *es6ă&ur"re" ră3boiului2
D0
,o"rte )#-4esui!i )# "cest "io#$ c"re er" u# bomb"r*ier Hei#Nel$ "me#"9"t pe#tru tr"#sportul p"s"-erilor$ "m surol"t
c+mpiile *e3ol"#te$ )#3ăpe3ite$ *i# su*ul Rusiei$ )# m"rile -ospo*ării "-ricole$ *isti#-e"m &opro"#e &i -r"9*uri "rse2 <e#tru " #e
orie#t"$ "m urm"t li#i" căii 6er"te2 R"r se e*e" c+te u# tre#$ -ările er"u i#ce#*i"te$ "telierele *istruse$ *rumurile pu!i#e &i
pustii2 <este )#ti#*erile pe c"re le surol"m *om#e" o li#i&te *e morm+#t$ o li#i&te lu-ubră$ percepută p+#ă &i )# ibr"!iile
"p"r"tului2 Că*eri *e 3ăp"*" )#trerupe"u mo#oto#i"$ s"u$ m"i *e-r"bă$ o "cce#tu"u2 Călători" " 6ost pe#tru mi#e oc"3i" *e "
*ee#i co#&tie#t *e pericolul c"re #e "me#i#!" trupele2 Acestor" li se tăi"se "pro"pe orice comu#ic"!ie cu !"r"2 Se lăs"se
"mur-ul c+#* "p"r"tul #ostru " "teri3"t l" 8#epropetrosN$ u# or"& i#*ustri"l *i# Rusi"2
St"tul meu M"9or se compu#e" *i# m"i mul!i te4#icie#i$ c"re 6orm"u o ec4ipă #umită „B"ust"b Speer($ co#6orm u#ei
te#*i#!e %obi&#uită )# epocă % *e " "simil" perso"#ele cu 6u#c!iile2 M+#"!i *e #eoie$ ei )&i -ăsiseră c"#to#"me#t )#tr%u# "-o#
*e *ormit7 *i# c+#* )# c+#*$ o locomotiă trimite" ce" "buri pri# !eile *e )#căl3ire pe#tru " le )mpie*ic" să )#-4e!e2 L" 6el *e
*eplor"bile er"u co#*i!iile *e lucru )#tr%u# "-o#%rest"ur"#t c"re sere" *rept birou &i c"meră *e o*i4#ă2 Re6"cere" căilor 6er"te
se *oe*e" m"i *i6icilă *ec+t #e )#c4ipuiserăm #oi2 Ru&ii *istruseseră to"te st"!iile i#terme*i"re7 #u m"i e:ist"u #icăieri #ici
"teliere *e rep"r"!ii$ #ici re3ero"re *e "pă prote9"te co#tr" -erului7 clă*irile -ărilor er"u l" păm+#t$ posturile *e m"#er"re "
m"c"3urilor #u m"i 6u#c!io#"u2 C4estiu#ile cele m"i eleme#t"re$ pe c"re "c"să u# 6u#c!io#"r le%"r 6i re3ol"t pri#tr%u# simplu
tele6o#$ co#stitui"u "ici o "*eăr"tă problemă$ c4i"r *"că er" orb" #um"i *e procur"re" cuielor s"u " lem#ului *e co#struc!ie2
Ni#-e" )#tru#"2 <e *rumuri &i pe c"le" 6er"tă circul"!i" er" complet )#treruptă7 pist" *e *ecol"re " "ero*romului *ispăruse
sub 3ăp"*ă2 Rămăseserăm bloc"!i "colo$ &i " trebuit să%mi "m+# )#to"rcere"2 Ne umple"m timpul cu i3ite l" lucrătorii #o&tri2 Se
or-"#i3"u ser"te c"m"r"*ere&ti$ se c+#t"u c+#tece$ Sepp 8ietric4 !i#e" *iscursuri$ i se *ă*e"u o#oruri2 Er"m &i eu *e 6"!ă$ *"r$
*"t 6ii#* lips" me" *e t"le#t or"toric$ #u mă 4"3"r*"m să "*rese3 o"me#ilor mei #ici măc"r *ouă orbe2 <ri#tre c+#tecele
milit"rilor pute"u 6i "u3ite u#ele 6o"rte triste$ c"re e:prim"u *orul *e !"r" #"t"lă &i eoc"u *e3ol"re" ime#sită!ii ruse&ti2 Er"u
i#*icele te#siu#ii psi4ice c"re *om#e" )# "ceste po3i!ii ""#s"te2 ?i$ 6"pt reel"tor$ "ceste c+#tece er"u cele pe c"re trup" le
pre6er"2
)#tre timp$ situ"!i" *ee#ise preocup"#tă2 U# mic *et"&"me#t *e t"#curi ruse&ti rupsese li#iile #o"stre &i se "propi" *e
8#epro%petrosN2 S%"u !i#ut co#s6ătuiri pe#tru " *eci*e "supr" "părării pe c"re "m 6i putut să le%o opu#em2 Apro"pe că #u m"i
"e"m #imic; c+te" pu&ti &i u# tu# "b"#*o#"t$ 6ără mu#i!ii2 Ru&ii se "propi"seră p+#ă l" reo FE *e Nilometri &i )#cepuseră să
se )#+rte"scă pri# stepă$ 6ără o t"ctică bi#e *e6i#ită2 Ei "u comis o -re&e"lă c"re$ )# ră3boi$ se pro*uce 6rece#t; #u "u &tiut să
e:plo"te3e situ"!i"2 8"că "r 6i 6ăcut o scurtă *epl"s"re p+#ă l" m"rele po* *e pe Nipru &i i%"r 6i *"t 6oc % #oi )l reco#struiserăm
*i# lem#$ cu pre!ul u#or e6orturi e:te#u"#te timp *e m"i multe lu#i % pe#tru "lte c+te" lu#i bu#e i%"r 6i putut tăi" "rm"tei
-erm"#e$ c"re se -ăse" l" su*%est *e Rosto$ orice posibilit"te *e " primi )#tăriri pe#tru i"r#ă2
Eu #%"m *eloc sto6" *e erou2 8e "ltmi#teri$ #u reu&isem să 6"c m"re lucru )# cele &"pte 3ile c"re trecuseră *e c+#* sosisem
"ici$ pre3e#!" me" co#tribui#* m"i *e-r"bă l" sub!iere" re3erei *e "lime#te " i#-i#erilor mei2 M%"m 4otăr+t *eci să i"u u# tre#
c"re urm" să%#cerce "%&i 6"ce *rum spre est$ pri#tre #ăme!ii *e 3ăp"*ă2 C+#* #e%"m *espăr!it$ o"me#ii mi%"u "răt"t o simp"tie
)# c"re se "mestec" % mi se păre" mie % u# "#umit se#time#t *e u&ur"re2 Tre#ul " mers to"tă #o"pte" cu o ite3ă *e c+te" 3eci
*e Nilometri pe oră7 *i# c+#* )# c+#*$ se opre" pe#tru *es3ăpe3ire" tr"seului$ "poi por#e" *i# #ou2 <rob"bil că străbătuserăm
*e9" o bu#ă buc"tă *e *rum spre est$ c+#*$ )# 3orii 3ilei$ "m "9u#s )#tr%o -"ră părăsită2
8"r$ )# "ce"stă -"ră$ totul mi s%" părut str"#iu *e 6"mili"r; "teliere i#ce#*i"te$ #ori *e 6um ie&i#* *i# #i&te "-o"#e *e
*ormit &i *i# #i&te "-o"#e%rest"ur"#t$ sol*"!i p"trul+#*2 Er"m *i# #ou l" 8#epropetrosN2 Str"tul *e 3ăp"*" *ee#ise "t+t *e
-ros$ )#c+t " trebuit c" tre#ul să rei#ă l" pu#ctul *e plec"re2 Abătut$ m%"m )#*rept"t spre "-o#ul%rest"ur"#t$ u#*e stăte"u
o"me#ii mei; l" stupe6"c!i" pe c"re "m putut%o citi pe 6e!ele lor se "*"u-ă &i o "#umită irit"re2 <lec"re" &e6ului le prile9uise u#
c4e6 p+#ă l" primele ore "le *imi#e!ii &i o i#tr"re )# 6or!ă l" re3erele *e "lcool2
)# "cee"&i 3i$ pe D 6ebru"rie ./0F$ "io#ul cu c"re e#ise Sepp 8ietric4 urm" să plece )#"poi2 Com"#*"#tul Nei#$ c"re "e"
să pilote3e )# cur+#* propriul meu "p"r"t$ er" *ispus să mă i" &i pe mi#e2 8rumul spre "eroport #e%" pus probleme teribile2
Temper"tur" scă3use cu multe -r"*e sub 3ero$ cerul er" se#i#$ *"r b+#tui" u# iscol ce spulber" #ăme!ii2 Ni&te ru&i )# pu6o"ice
)#cerc"u 3"*"r#ic să *e-"9e3e *rumul "coperit *e u# str"t )#"lt *e c+!i" metri2
C"m *upă o oră *e mers$ c+!i" "u 6ăcut *eo*"tă cerc )# 9urul meu &i$ 6o"rte co#tr"ri"!i$ "u )#ceput să%mi spu#ă ce" *i#
c"re eu #u )#!ele-e"m o bo"bă$ )# cele *i# urmă$ u#ul *i#tre ei " lu"t 3ăp"*ă &i$ 6ără "lte 6"so"#e$ m%" 6ric!io#"t pe 6"!ă2 Mi%"
)#-4e!"t #"sul$ mi%"m 3is )# si#e" me"$ "mi#ti#*u%mi *e cele ce mă )#ă!"seră 4oi#ărelile mele pe crestele mu#!ilor2 Uimire"
mi%" 6ost cu "t+t m"i m"re c+#* u# "lt rus " scos *i# 4"i#"%i mur*"ră o b"tistă )mpăturită cu -ri9ă$ im"cul"tă2 M%" &ters cu e" pe
6"!ă2
Aio#ul " *ecol"t către or" ..$ #u 6ără u#ele *i6icultă!i$ căci 3ăp"*" c"re "copere" pist" #u putuse 6i complet *e-"9"tă2
8esti#"!i" er" R"ste#bur-$ )# <rusi" 5rie#t"lă$ u#*e st"!io#" esc"*ril" ,ii4rerului2 Scopul meu er" să "9u#- l" Berli#$ *"r cum
"io#ul #u%mi "p"r!i#e"$ m%"m mul!umit &i cu 6"ptul că$ )# ciu*" tuturor -reută!ilor$ 6ăcusem "st6el o bu#ă p"rte *i# *rum2
A&"*"r$ )#t+mpl"re" este "cee" c"re m%" "*us pe#tru prim" *"tă l" C"rtierul >e#er"l "l lui Hitler *i# <rusi" 5rie#t"lă2
A9u#s l" R"ste#bur-$ .%"m c4em"t l" tele6o# pe u#ul *i#tre "*9ut"#!i$ sper+#* că o să%. "#u#!e pe Hitler că "m sosit &i că$
po"te$ "cest" " *ori să mă "*ă2 Nu%. m"i )#t+l#isem *e l" )#ceputul lui *ecembrie7 *e "cee"$ o )#tree*ere cu el$ 6ie &i u#"
scurtă$ "r 6i )#sem#"t pe#tru mi#e o o#o"re *eosebită2 5 m"&i#ă *i# colo"#" ,u4rerului m%" *us l" C"rtierul >e#er"l2 <rim" me"
-ri9ă " 6ost să mă#+#c pe sătur"te$ )# b"r"c" u#*e 6u#c!io#" popot"7 "colo lu" m"s" &i Hitler$ )# 6iec"re 3i$ )# comp"#i"
-e#er"lilor$ " col"bor"torilor politici &i " "*9ut"#!ilor săi2 8"r )# "cel mome#t #u se "6l" "colo2 8r2 To*t$ mi#istrul
Arm"me#tului &i "l Mu#i!iilor$ er" l" r"port l" el$ &i "m+#*oi pr+#3e"u )# )#căpere" c"re%i sere" lui Hitler *rept c"meră *e 3i2
Am "&tept"t )# comp"#i" -e#er"lului >ercNe$ &e6ul 8ep"rt"me#tului Tr"#sporturilor "l St"tului%M"9or$ &i " com"#*"#tului
Trupelor *e căi 6er"te$ rel"t+#*u%le "cestor" *espre -reută!ile cu c"re #e co#6ru#t"m )# Ucr"i#"2
D1
Se"r"$ l" ci#ă$ c"re " "ut loc )# pre3e#!" u#ui m"re #umăr *e comese#i$ " p"rticip"t &i Hitler2 El &i To*t &i%"u relu"t "poi
co#orbirile2 Er" 6o"rte t+r3iu c+#* "cest" *i# urmă$ surescit"t &i e:te#u"t$ " ie&it *e l" Hitler$ )# urm" u#ei *iscu!ii lu#-i &i$
*upă to"te "p"re#!ele$ *i6icile2 <ăre" *escur"9"t2 Am m"i răm"s c+te" mi#ute cu el$ timp )# c"re " băut )# tăcere u# p"4"r cu
i#$ 6ără s" )#cerce reo e:plic"!ie cu priire l" motiul i#*ispo3i!iei s"le2 )# cursul u#ei co#ers"!ii c"m l+#ce*e$ "m "6l"t
)#t+mplător că To*t i#te#%!io#" să se )#to"rcă " *ou" 3i *imi#e"!ă l" Berli# &i că "e" u# loc liber )# "io#2 I%"r 6i 6ăcut plăcere
să mer-em )mpreu#ă$ i"r )# ce mă prie&te$ "& 6i scăp"t *e o călătorie lu#-ă cu tre#ul2 Am co#e#it să *ecolăm *ereme$ i"r *r2
To*t s%" retr"s$ căci oi" s" )#cerce să *o"rmă c+t *e pu!i#2
Hitler " trimis *upă mi#e u# "*9ut"#t2 Er" către l #o"pte"$ "*ică or" c"re &i l" Berli# #e -ăse" "*ese" "plec"!i "supr"
proiectelor #o"stre2 Hitler mi s%" părut tot "&" *e epui3"t &i 6ără c4e6 c" &i To*t2 Mobilierul )#căperii pe c"re o ocup" er" re*us l"
ce" m"i simplă e:presie; re#u#!"se p+#ă &i l" como*it"te" u#ui 6otoliu2 Am *iscut"t *espre lucrările proiect"te l" Berli# &i l"
Nii#iber-2 Hitler s%" )#se#i#"t &i s%" )#ior"t i3ibil2 C4i"r &i te#ul său p"li* s%" color"t p"rcă$ )# 6i#"l$ " rut să "6le impresiile
cu c"re mă%#torsesem *i# su*ul Rusiei7 )#trebările puse pe p"rcurs &i i#teresul m"#i6est"t m%"u )#cur"9"t să%mi co#ti#uu
rel"t"re"2 >reută!ile ce le "e"m l" rep"r"re" i#st"l"!iilor 6eroi"re$ iscolele$ purt"re" *e #e)#!eles " t"#curilor ruse&ti$ ser"tele
c"m"r"*ere&ti cu c+#tecele lor pli#e *e triste!e % #u "m omis #imic *i# to"te "ceste"2 C+#* "m "*us orb" *espre c+#tece$ " 6ost
#um"i urec4i &i " rut să "6le "mă#u#te *espre co#!i#utul lor2 Aru#ci "m scos *i# bu3u#"r te:tul &i i .%"m )#ti#s; .%" citit 6ără să
spu#ă u# cu+#t2 <e#tru mi#e$ "ceste c+#tece o-li#*e"u cl"r o *escur"9"re$ imput"bilă *esi-ur situ"!iei *eprim"#te )# c"re #e
-ăse"m2 Hitler )#să er" co#i#s$ *i# c"pul locului$ că este orb" *e subersiu#e" u#ui "*ers"r c"re "c!io#e"3ă preme*it"t2
Acum$ -r"!ie rel"tării mele$ cre*e" că i%" *"t *e urmă2 Num"i *upă ră3boi "m "6l"t că *ispusese c" u# tribu#"l milit"r să
*ecl"#&e3e o proce*ură co#tr" "celor" c"re *ă*useră l" tip"r c+#tecele respectie2
Acest episo* este *e6i#itoriu pe#tru eter#" #e)#cre*ere " lui Hitler2 5bse*"t *e te"m" *e " #u "6l" "*eărul$ el cre*e" că$
por#i#* *e l" u#ele obser"!ii *isp"r"te$ po"te tr"-e *i# ele co#clu3ii import"#te2 8e "cee"$ "e" mereu )#cli#"!i" să%&i cule"-ă
i#6orm"!ii *e l" perso"#e sub"lter#e$ c4i"r c+#* "ceste" #u er"u )# măsură să cupri#*ă problemele2 Ace"stă #e)#cre*ere$
c+teo*"tă 9usti6ic"tă$ co#stitui"$ m"i presus *e orice *iscu!ie$ o compo#e#tă " ie!ii s"le$ c"re )l m"rc" p+#ă &i )# "bor*"re" celor
m"i măru#te lucruri2 Nu )#c"pe )#*oi"lă că "ici se "6l" &i u#" *i#tre ră*ăci#ile i3olării s"le$ " 6"ptului că i-#or" cele ce se
petrece"u pe 6ro#t$ i#clusi st"re" *e spirit " "rm"tei7 )#tr%"*eăr$ "#tur"9ul său 6ăce" tot posibilul pe#tru "%i !i#e l" *ist"#!ă pe
i3it"torii c"re%i "*uce"u lui Hitler i#6orm"!ii pe o c"le #ere-ul"me#t"ră2
M%"m *espăr!it *e Hitler l" or" G *imi#e"!ă$ i#6orm+#*u%. că mă )#torc l" Berli#2 Aio#ul lui To*t urm" să *ecole3e peste
ci#ci oreF$ *"r "m "#u#!"t că )mi "m+# plec"re"2 Er"m pre" obosit &i oi"m m"i )#t+i să%mi "cor* o #o"pte *e som#2 A9u#s )#
cămăru!" )# c"re locui"m$ m%"m -+#*it )# si#e" me"; o"re ce impresie i%oi 6i 6ăcut lui Hitler' Căci #u cre* să 6i e:ist"t ci#e"
*i# "#tur"9ul său c"re$ *upă *ou" ore *e *iscu!ie cu el$ să #u%si 6i pus "ce"stă )#treb"re2 Er"m mul!umit; re*ob+#*isem
)#cre*ere" că om co#%strui e*i6iciile "le căror pl"#uri le co#cepuserăm )mpreu#ă$ *e&i$ *"t 6ii#* situ"!i" #o"stră milit"ră$
"e"m u#eori )#*oieli cu priire l" "cest lucru$ )#că o *"tă$ )# #o"pte" "cee"$ isul *ee#ise re"lit"te$ )#că o *"tă #e lăs"serăm )#
oi" u#ui optimism 4"luci#"#t2
A *ou" 3i *imi#e"!ă$ *e&i *orme"m *us$ "m 6ost smuls *i# p"t *e 3b+r#+itul tele6o#ului2 8octorul Br"#*t mă "#u#!" cu
oce" su-rum"tă; „Cu pu!i# timp )# urmă$ *r2 To*t " murit )#tr%u# "cci*e#t$ s%" prăbu&it cu "io#ulP( Ace"st" clipă "e" să%mi
sc4imbe )#tre"-" i"!ă2
)# ultimii "#i$ rel"!iile *i#tre mi#e &i *r2 To*t *ee#iseră$ )# mo* se#sibil$ m"i cor*i"le$ )# el pier*e"m u# cole- pli# *e
m"turit"te si *e )#!elepciu#e2 Ae"m multe lucruri )# comu#; proe%#e"m "m+#*oi *i# l"#*ul B"*e#$ *i# 6"milii )#stărite$
bur-4e3e$ er"m "m+#*oi "bsole#!i "i u#ei 6"cultă!i te4#ice2 ?i u#ul &i celăl"lt iube"m #"tur"$ i"!" l" c"b"#ele "lpi#e$
e:cursiile pe sc4iuri %&i er"m e-"li )# "#tip"ti" #o"stră 6"!ă *e Borm"##2 To*t "usese cu "cest" serio"se *i6ere#*e$ pe#tru că
secret"rul lui Hitler or*o#" să se co#strui"scă peste 5bers"l3ber- *rumuri c"re *es6i-ur"u peis"9ul2 Am 6ost$ eu &i so!i" me"$ *e
m"i multe ori )# i3ită l" 6"mili" To*t; locui" )#tr%o căsu!ă mo*estă$ situ"tă m"i lătur"l#ic$ #u *ep"rte *e l"cul Hi#tersee$ )#
)mpre9urimile Berc4tes-"*e%#ului7 #ime#i #%"r 6i bă#uit că "colo e locui#!" celebrului cre"tor "l "utostră3ilor2
8r2 To*t "e" o 6ire mo*estă &i *iscretă$ cum pu!i#i se -ăse"u pri#tre membrii "cestui -uer#7 er" u# om pe c"re te pute"i
b"3"$ i#tri-"#!ii #ebucur+#*u%se *e #ici o trecere l" el2 Se rem"rc" pri# se#sibilit"te &i pri#tr%o rece luci*it"te$ "mestec 6rece#t
)#t+l#it l" te4#icie#i$ cee" ce )l 6ăce" -reu *e )#c"*r"t pri#tre co#*ucătorii st"tului #"!io#"l%soci"list2 8uce" o i"!ă solit"ră$
retr"să$ #%"e" co#t"cte perso#"le cu cercurile p"rti*ului$ i"r "p"ri!iile lui l" mesele lui Hitler$ u#*e "r 6i 6ost totu&i bi#e e#it$
er"u e:trem *e r"re2 Tocm"i "ce"stă re3eră )i co#6ere" o prest"#!ă *eosebită; oriu#*e "r 6i mers$ se "6l" )# ce#trul "te#!iei
-e#er"le2 C4i"r si Hitler "e" pe#tru el &i pe#tru lucrările lui o co#si*er"!ie "pro"pe eci#ă cu e#er"!i"7 To*t$ )# sc4imb$ )&i
păstr"se tot*e"u#" 6"!ă *e Hitler i#*epe#*e#!" perso#"lă$ *e&i 6usese$ )#că *i# primii "#i$ u# 6i*el "l p"rti*ului2
)# i"#u"rie ./0.$ "usesem -reută!i cu Borm"## &i cu >iessler7 To*t mi%" scris "tu#ci o scriso"re )# c"re$ mărturisi#%*u%mi%
se 6ără #ici o re3eră$ )&i e:prim" *e3"mă-ire" 6"!ă *e meto*ele pr"ctic"te *e pătur" co#*ucăto"re #"!io#"l%soci"listă;
„)mpărtă&i#*u%ă propri" me" e:perie#!ă &i *ecep!iile "m"re ce mi%"u 6ost prici#uite *e to!i "cei" cu c"re$ *e 6"pt$ "r trebui să
lucrăm m+#ă%# m+#ă$ "& 6i 6ost )# măsură$ po"te$ să " "9ut să e*e!i că propriile *um#e"o"stră probleme su#t co#*i!io#"te *e
)mpre9urări7 "tu#ci "!i 6i reu&it$ po"te$ să tr"-e!i o"rec"re 6olos *i# po3i!i" pe c"re mi%"m 6"urit%o pu!i# c+te pu!i#$ "*ică să &ti!i
c"$ )#tr%o co#9u#ctură "&" *e import"#tă$ orice "ctiit"te se i3be&te *e o opo3i!ie$ orice om c"re "c!io#e"3ă trebuie să se "&tepte
l" ri"lită!i$ c4i"r l" "*ersită!i7 "ce"st" #u *i# c"u3ă că o"me#ii or să se lupte )#tre ei$ ci *i# prici#ă că #"tur" s"rci#ilor pe
c"re le "u *e )#*epli#it &i )mpre9urările )i 6"c să "*opte pu#cte *e e*ere *i6erite2 <o"te c" *um#e"o"stră "!i "les %
*um#e"o"stră c"re su#te!i )#că t+#ăr T o mo*"lit"te m"i bu#ă *e " ă *eb"r"s" *e to"te *i6icultă!ile cu c"re mă c4i#uiesc eu2(
)# timpul micului *e9u#$ l" popot" C"rtierului >e#er"l "l ,u4rerului$ s%" *iscut"t cu "pri#*ere; se pu#e" )#treb"re" ci#e "r
pute" să%i succe"*ă *r2 To*t2 E:ist" părere" u#"#imă că este *e #e)#locuit; el si#-ur cumul"se 6u#c!iile " trei mi#i&tri7 er"$ cu
r"#- *e mi#istru$ *irector -e#er"l "l po*urilor &i &oselelor$ &e6 peste to"te căile #"i-"bile$ r+urile$ sistemele *e iri-"!ie$
D=
ce#tr"lele electrice7 )# plus$ *e!i#e" postul *e mi#istru )#sărci#"t cu "proi3io#"re" cu "rm"me#t &i mu#i!ii " Arm"tei *e usc"t$
)# <l"#ul *e p"tru "#i "l lui >ori#-$ 6usese #umit comis"r%-e#er"l *e co#struc!ii7 )# s6+r&it$ cre"se 5r-"#i3"!i" To*t$ pe#tru
co#struire" 6orti6ic"!iilor &i " "*ăposturilor *e subm"ri#e l" 3i*ul Atl"#ticului$ precum &i " *rumurilor )# teritoriile ocup"te % *i#
#or*ul Nore-iei p+#ă%# su*ul ,r"#!ei % &i )# Rusi"2
)# ultimii "#i$ To*t co#ce#tr"se )# m+i#ile s"le cele m"i )#"lte respo#s"bilită!i te4#ice2 E*i6ic"se u# sistem )mpăr!it )#că )#
m"i multe sericii$ *"r c"re pre6i-ur" *e9" iitorul Mi#ister "l Te4#icii$ cu "t+t m"i mult cu c+t$ )# or-"#i3"!i" p"rti*ului$ el
co#*uce" 56iciul Ce#tr"l "l Te4#icii &i er" )# 6ru#te" or-"#i3"!iei ce#tr"le c"re -rup" to"te "soci"!iile &i 6e*er"!iile sectorului
te4#ic2
8i# "cel mome#t$ mi%"m *"t se"m" că " trebui să%mi "sum o p"rte import"#tă *i# "ceste 6o"rte "ste "tribu!ii$ )#tr%"*eăr$
)# primă"r" lui ./G/$ )# 3iu" c+#* se *usese să i#specte3e lucrările pe#tru 3i*ul Atl"#ticului$ Hitler mi%" spus că "re i#te#!i"
să%mi )#cre*i#!e3e mie Co#struc!i"$ )# c"3 că i s%"r )#t+mpl" ce" lui To*t2 M"i t+r3iu$ )# "r" lui ./0E$ Hitler m%" c4em"t l"
biroul său *i# C"#cel"ri" Reic4ului pe#tru o co#orbire o6ici"lă$ )# cursul cărei" mi%" *estăi#uit că To*t este supr")#cărc"t cu
lucrări$ )# co#seci#!ă$ el " 4otăr+t să%mi )#cre*i#!e3e to"tă Co#struc!i"$ i#clusi lucrările *e l" 3i*ul Atl"#ticului2 Reu&isem
"tu#ci să%. co#i#- că er" *e pre6er"t să l"se Co#struc!i" &i Arm"me#tul sub respo#s"bilit"te" u#ei si#-ure perso"#e$ cele *ouă
lucruri 6ii#* str+#s le-"te2 Hitler #%" m"i ree#it "supr" subiectului &i #ici eu #u "m orbit #imă#ui *espre "ce"st"2 <ropu#ere"
"r 6i putut #u #um"i să%. "6ecte3e pe To*t$ ci &i să "*ucă "ti#-ere presti-iului său20
Mă "&tept"m *eci l" o propu#ere *e "cest -e# "tu#ci c+#* Hitler " trimis *upă mi#e$ c" )#tot*e"u#" *estul *e t+r3iu$ c"m pe
l" or" .G2 Er"m primul pe c"re%. co#oc"2 8upă mi#" lui Sc4"ub$ primul%"*9ut"#t$ mi%"m *"t se"m" ime*i"t că mome#tul er"
-r"2 Co#tr"r celor *i# se"r" prece*e#tă$ Hitler m%" primit "cum l" mo*ul o6ici"l$ )# c"lit"te" lui *e ,ii4rer "l Reic4ului2 )#
picio"re$ cu u# "er "uster &i protocol"r$ mi%" "scult"t cui#tele *e co#*ole%"#!e$ mi%" răspu#s &i el )# c+te" orbe$ "poi$ 6ără
"lte come#t"rii$ " 3is; „8om#ule Speer$ te #umesc mi#istru &i succesor "l *r2 To*t2 8um#e"t" )i ei prelu" to"te 6u#c!iile2( Am
răm"s co#ster#"t2 8e9" el se pre-ăte" să pu#ă pu#ct )#t+l#irii$ )#ti#%3+#*u%mi m+#"2 Totu&i$ cre3+#* că #u%&i preci3"se -+#*ul
cum trebuie$ i%"m răspu#s că%mi oi *" sili#!" să%. )#locuiesc pe *r2 To*t )# 6u#c!i" *e respo#s"bil cu Co#struc!i"2 „Nu$ )# to"te
6u#c!iile$ &i c" mi#istru "l Arm"me#tului2( „8"r #u mă pricep *eloc l"222( "m )#cerc"t eu să obiecte32 Hitler mi%" tăi"t orb";
„Eu "m )#cre*ere )# *um#e"t" &i su#t co#i#s că ei reu&i7 *e "ltmi#teri$ #%"m pe #ime#i "ltci#e"P I" le-ătur" ime*i"t cu
mi#isterul &i pu#e%te pe tre"băP( „I# "cest c"3$ mei# ,ii4rer$ #u pot să "ccept *ec+t *"că )mi *"!i or*i#$ căci #u pot să ă
-"r"#te3 că oi 6i l" )#ăl!ime" "cestei s"rci#i2( 5r*i#ul e:pres mi%" 6ost #oti6ic"t )# c+te" cui#te$ i"r eu "m co#sim!it )# tăcere2
,ără să m"i "*"u-e reu# cu+#t cu u# c"r"cter m"i perso#"l$ cum proce*" *e obicei cu mi#e$ Hitler &i%" ă3ut *e "lte
treburi$ i"r eu "m plec"t; stilul rel"!iilor #o"stre *ee#ise *i#tr%o *"tă "ltul$ &i 6ăce"m pe#tru prim" o"ră cu#o&ti#!ă cu "ce"stă
sc4imb"re2 <+#ă "tu#ci$ Hitler )mi "răt"se$ mie$ "r4itectul său$ o simp"tie )#tr%u# "#umit se#s cole-i"lă7 sim!e"m "cum că
)#cepe" o #ouă et"pă &i că oi" să pu#ă )#tre #oi$ c4i"r *e l" )#ceput$ *ist"#!" ce se cue#e" u#or rel"!ii *e sericiu )#tre el &i u#
mi#istru$ "*ică u# subor*o#"t2
Tocm"i părăse"m )#căpere"$ c+#* " i#tr"t Sc4"ub; „8om#ul Reic4sm"rsc4"ll este "ici$ mei# ,ii4rer$ &i "r *ori să ă 6"că o
comu#ic"re ur-e#tă$ *e&i #u i%"!i 6i:"t "u*ie#!ă2( Hitler$ păr+#* plictisit$ " "ccept"t )# silă; „A*u%. )#co"ce2( Apoi$ )#torc+#*u%
se spre mi#e; „M"i răm+i u# mome#t2( >ori#- " i#tr"t 6o"rte *ecis$ &i%" pre3e#t"t )# c+te" cui#te co#*ole"#!ele$ "poi$ pe u#
to# e4eme#t$ " spus; „Ce" m"i bu#ă solu!ie este c" eu să prei"u "tribu!iile pe c"re le "e" *r2 To*t )# <l"#ul *e p"tru "#i2 )#
6elul "cest" s%"r elimi#" 6ric!iu#ile &i *i6icultă!ile pe c"re le%" suscit"t )# trecut "titu*i#e" lui 6"!ă *e mi#e2(
>ori#- călătorise prob"bil cu tre#ul său speci"l2 Ve#e" *e l" tere#ul lui *e +#ăto"re *e l" Romi#te#$ situ"t l" reo sută *e
Nilometri *e C"rtierul >e#er"l "l lui Hitler2 8eo"rece "cci*e#tul se pro*usese l" or" /$GE$ >ori#- trebuie să se 6i -răbit 6o"rte
t"re2
„L%"m #umit *e9" pe succesorul lui To*t($ " răspu#s Hitler 6ără să i" )# se"mă propu#ere" lui >ori#-2 „8om#ul mi#istru
Speer$ "ici *e 6"!"$ e:ercită$ )#cep+#* *i# "cest mome#t$ to"te 6u#c!iile *r2 To*t2( Acest lucru " 6ost spus pe u# to# " cărui
6ermit"te e:clu*e" orice replică2 >ori#- " răm"s )#mărmurit$ co#ster#"t2 8upă c+te" secu#*e &i%" ree#it$ *"r$ bosum6l"t &i
"bse#t$ #u " m"i i#sist"t2 Apoi " sc4imb"t subiectul; „Su#te!i *eci *e "cor*$ mei# ,ii4rer$ c" eu să #u p"rticip l" 6u#er"liile *r2
To*t' Cu#o"&te!i #ec"3urile pe c"re le%"m "ut cu el2 Mi%este imposibil să i# l" "ce"stă ceremo#ie2( Nu m"i &tiu e:"ct ce "
răspu#s Hitler$ căci "ce"stă primă co#orbire o6ici"lă *i# c"rier" me" *e mi#istru m%" lăs"t$ se )#!ele-e$ 6ără -r"i2 Totu&i )mi
"mi#tesc că >ori#-$ p+#ă l" urmă$ " "ccept"t să "siste l" ceremo#i" 6u#er"ră$ pe#tru c" *i6ere#*ul pe c"re%. "usese cu To*t să
#u "9u#-ă l" cu#o&ti#!" opi#iei publice$ )# re-imul c"re *ă*e" o "seme#e" import"#!ă respectării 6ormelor &i "p"re#!elor$
"bse#!" celui *e "l *oile" perso#"9 "l st"tului *e l" ceremo#i" o6ici"lă or-"#i3"tă )# memori" u#ui mi#istru *ece*"t "r 6i 6ost
obser"tă &i "r 6i părut str"#ie2
Nu )#c"pe #ici o )#*oi"lă că$ )# "ce"stă situ"!ie$ >ori#- " )#cerc"t să%. i" pe #epre-ătite pe Hitler2 8"r el se "&tept"se l" "&"
ce"$ *upă cum mi%"m *"t se"m" *i# primul mome#t7 *e "cee" proce*"se$ 6ără 3ăb"ă$ l" #umire" me"2

<e#tru *r2 To*t$ si#-ur" posibilit"te *e "%&i *uce l" bu# s6+r&it s"rci#" *e mi#istru "l Arm"me#tului 6usese "cee" *e " *"
*irect or*i#e i#*ustriei7 >ori#- )#să$ c" )mputer#icit pe#tru <l"#ul *e p"tru "#i$ se co#si*er" respo#s"bil "l "#s"mblului
eco#omiei *e ră3boi2 8e "cee"$ el &i tot "p"r"tul său se )mpotriiseră lui To*t$ c"re "c!io#"se *i# proprie "utorit"te2 L" mi9locul
lui i"#u"rie ./0F$ cu reo p"ispre3ece 3ile )#"i#te" mor!ii s"le$ To*t p"rticip"se l" o &e*i#!ă co#s"cr"tă eco#omiei *e ră3boi &i
"usese$ )# cursul *e3b"terilor$ o "lterc"!ie "t+t *e iole#tă cu >ori#-$ )#c+t )# *upă%"mi"3" "cee" )i *ecl"r"se lui ,u#N că #u "
m"i lu" p"rte l" "ceste &e*i#!e2 To*t purt" u#i6orm" *e -e#er"l "l Lu6tB"66ei$ cee" ce )# "seme#e" oc"3ii )l *e3""#t"9"$ căci pe
li#ie milit"ră )i er"$ )# ciu*" r"#-ului său *e mi#istru$ i#6erior lui >ori#-2
)# urm" "cestei scurte )#tree*eri$ u# lucru mi se păre" cl"r; >ori#- #%"e" să%mi 6ie "li"t$ *"r$ )# c"3ul )# c"ră s%"r 6i iit
*i6icultă!i )#tre el &i mi#e$ Hitler păre" *ispus să%mi "cor*e spri9i#2
DD
8upă *ecesul lui To*t$ Hitler " )#ceput să "6i&e3e "titu*i#e" c"lmă &i stoică " omului c"re$ )# "ctiit"te" lui$ trebuie să i" )#
c"lcul "seme#e" i#ci*e#te$ )# primele 3ile$ 6ără să spu#ă pe ce i#*icii se b"3"$ " emis ipote3" că$ )# "cest "cci*e#t$ se
petrecuseră lucruri "#orm"le &i suspecte7 #u er" e:clus$ *upă el$ să 6i 6ost o "c!iu#e pusă l" c"le *e sericiile secrete2 8"r cur+#*
&i%" sc4imb"t "titu*i#e" &i$ c+#* se "bor*" "cest subiect )# pre3e#!" lui$ Hitler *ă*e" sem#e *e e#er"re$ "*ese" c4i"r *e
e:"sper"re$ )# "seme#e" c"3uri er" )# st"re să *ecl"re cu brut"lit"te; „Nu re"u să m"i "u* orbi#*u%se *espre "ce"st"2 Vă
i#ter3ic să ă m"i preocup"!i *e "ce"st"2( C+teo*"tă "*ău-"; „?ti!i &i oi că &i "stă3i pier*ere" lui mă "6ecte"3ă pre" t"re$ c" să
m"i re"u să orbesc *espre e"2(
8i# or*i#ul lui Hitler$ mi#istrul Aerului " proce*"t l" o "#c4etă$ pe#tru " st"bili *"că prăbu&ire" "io#ului er" urm"re" u#ui
"ct *e s"bot"92 Cercetările "u "9u#s l" co#clu3i" că o 6l"cără !+&#ise *i# "io# &i că "p"r"tul e:plo*"se l" FE *e metri *e"supr"
solului2 Totu&i$ r"portul Tribu#"lului Milit"r c"re$ *"t 6ii#* import"#!" problemei$ " 6ost pre3i*"t *e u# -e#er"l *e "i"!ie$ se
termi#" cu "ce"stă co#clu3ie str"#ie; „Nu s%" *escoperit #ici u# i#*iciu p"rticul"r c"re să permită " se tr"-e co#clu3i" că " 6ost
u# s"bot"92 8e "cee" este i#util să se m"i co#ti#ue cercetările2(1 8r2 To*t$ cu c+t" timp )#"i#te" mor!ii$ *epusese )# sei6ul său o
sumă *estul *e m"re$ *esti#"tă secret"rei lui perso#"le$ c"re se "6l" *e multă reme )# sericiul său2 <e#tru c"3ul că i s%"r
)#t+mpl" ce"$ 3isese el2
Ale-+#* *e%o m"#ieră "t+t *e impulsiă pe titul"rul u#ui" *i#tre cele trei s"u p"tru mi#istere *e c"re *epi#*e" e:iste#!"
st"tului său$ Hitler *oe*e" impru*e#!ă &i%&i "sum" o m"re *o3" *e risc2 At+t pe#tru "rm"tă$ c+t &i pe#tru p"rti*$ *"r &i pe#tru
cercurile o"me#ilor *e "6"ceri$ eu er"m )#tr%"*eăr u# pro6"# tipic$ )# i"!" me" #u mă ocup"sem *e "rm"me#t$ căci #u 6usesem
#icio*"tă sol*"t &i #u mă 6olosisem #icio*"tă *e o pu&că$ #ici măc"r *e u#" *e +#ăto"re$ )#să Hitler$ cu )#cli#"!i" lui spre
*ilet"#tism$ )&i "le-e" *e pre6eri#!ă col"bor"torii *i#tre #especi"%li&ti2 )# *e6i#iti$ 6ăcuse *i#tr%u# #e-ustor *e i#uri mi#istru *e
E:ter#e7 pe 6ilo3o6ul p"rti*ului )l #umise mi#istru "l Teritoriilor 5cup"te *i# Răsărit &i pusese$ *e e:emplu$ pe u# pilot *e
ră3boi )# 6ru#te" )#tre-ii eco#omii #"!io#"le2 Astă3i$ "le-e" c" mi#istru "l Arm"me#tului #ici m"i mult #ici m"i pu!i# *ec+t u#
"r4itect2 U# lucru este si-ur; Hitler pre6er" să pl"se3e #i&te "m"tori )# posturile *e com"#*ă7 c+t " trăit #%" "ut )#cre*ere )#
speci"li&ti *e 6elul lui Sc4"c4t$ *e pil*ă2
Sosisem i#opi#"t l" C"rtierul >e#er"l$ )# "9u#ul mor!ii lui To*t2 8ecisesem să #u m"i mer- cu el )# "io#$ "st6el că$ pe#tru
" *ou" o"ră$ c"rier" me" se pli" )# 6u#c!ie *e mo"rte" "ltui" Cprim" *"t" 6usese *upă mo"rte" pro6esorului TroostH2 )# to"te
"ceste circumst"#!e$ Hitler " ă3ut sem#ul "bsolut cert "l u#ei oi#!e " *ii#ită!ii2 M"i t+r3iu$ c+#* "m ob!i#ut primele succese
)# #ou" 6u#c!ie$ el obi&#ui" să subli#ie3e că "cci*e#tul lui To*t " 6ost u# rău #eces"r$ c"re " 6ăcut posibilă ob!i#ere" u#or
re3ult"te superio"re )# pro*uc!i" *e "rm"me#t2
To*t #u 6usese u# col"bor"tor u&or *e m"#er"t7 )# mi#e Hitler "e"$ *impotriă$ u# i#strume#t m"i supus oi#!ei s"le %cel
pu!i# l" )#ceput$ )# prii#!" "ce"st"$ #umire" me" corespu#*e" "celui pri#cipiu "l selec!iei #e-"tie$ c"re 6ăce" c" Hitler să "ibă
"#tur"9ul pe c"re%. "e"2 )#tr%"*eăr$ c" urm"re " 6"ptului că )# locul oricărui opo3"#t #ume" pe ci#e" m"i *ocil$ &i cum
proce*eul "cest" *ur" *e ce" reme$ el er" "cum )#co#9ur"t *e o"me#i c"re%. "prob"u i*eile cu tot m"i multă supu&e#ie &i i le
pu#e"u )# pr"ctică cu tot m"i m"re lipsă *e scrupule2
Istoricii m"#i6estă "stă3i o"rec"re i#teres pe#tru "ctiit"te" me" c" mi#istru "l Arm"me#tului &i su#t )#cli#"!i să%mi
co#si*ere proiectele "r4itectur"le pe#tru Berli# &i Niir#ber- c" #i&te lucrări *e or*i# secu#*"r2 <e#tru mi#e )#să "ctiit"te" *e
"r4itect #%" )#cet"t #icio*"tă să 6ie "*eăr"t" c4em"re7 surpri#3ăto"re" #umire )# #ou" 6u#c!ie "m lu"t%o *rept o )#trerupere
i#olu#t"ră pe *ur"t" ră3boiului7 " 6ost$ o"recum$ 6elul meu *e " 6"ce ră3boiul2 Ve*e"m )# "ce"stă 6u#c!ie prile9ul *e " *ob+#*i
u# re#ume &i u# presti-iu c"re să "ureole3e pe "r4itectul lui Hitler$ &i #u pe mi#istrul "l cărui rol$ oric+t *e import"#t$ er"
oricum eclips"t *e -lori" ce%. )#co#9ur" pe ,ii4rer2 8e "cee"$ i%"m solicit"t 6o"rte cur+#* promisiu#e" că mă " rei#st"l" )#
6u#c!i" *e "r4itect )#*"tă ce ră3boiul se " 6i termi#"t2= I# mi#te" me"$ "ce"stă *ispo3i!ie er" i#*ispe#s"bilă$ 6"pt ce "r"tă c+t *e
*epe#*e#!i *e oi#!" lui Hitler #e sim!e"m$ c4i"r )# op!iu#ile #o"stre cele m"i perso#"le2 Hitler mi%" *"t "cor*ul 6ără să e3ite7
cre*e" &i el că$ pe post *e prim%"r4itect$ )i oi 6"ce lui &i Reic4ului sericii *e ce" m"i bu#ă c"lit"te2 C+#*$ )# "seme#e" oc"3ii$
orbe" *espre proiectele lui *e iitor$ spu#e" u#eori cu #ost"l-ie; „Atu#ci o să #e retr"-em "m+#*oi pe#tru c+te" lu#i c" să
e:"mi#ăm )#că o *"tă to"te proiectele2( 8"r "st6el *e re6lec!ii "e"u să *ei#ă )# cur+#* e:trem *e r"re2
)# 3iu" *e / 6ebru"rie$ " "părut l" C"rtierul >e#er"l "l ,u4rerului$ e#i#* cu "io#ul *e l" Berli#$ re6ere#tul perso#"l "l lui
To*t$ co#silierul -uer#"me#t"l superior Oo#r"* H""sem"##2 A 6ost prim" re"c!ie l" #umire" me" )# postul *e mi#istru2 8i#tre
to!i col"bor"torii lui To*t$ #u "cest" er" cel m"i i#6lue#t &i cel m"i import"#t2 Eu "m i#terpret"t sosire" lui c" o te#t"tiă *e "%mi
pu#e l" )#cerc"re "utorit"te"7 *e "ici &i irit"re" me"2 H""sem"## s%" -răbit să%mi sem#"le3e că pri# el pot ob!i#e re6eri#!e "supr"
c"lită!ilor iitorilor mei col"bor"tori7 i%"m răspu#s scurt că "m i#te#!i" să%mi 6"c o părere pri# mi#e )#sumi$ )# "cee"&i se"ră$ "m
plec"t cu tre#ul *e #o"pte spre Berli#$ )mi trecuse *eoc"m*"tă po6t" *e " m"i călători cu "io#ul2
A *ou" 3i *imi#e"!ă$ )# tre#ul ce tr"ers" peri6eri" C"pit"lei Reic4ului$ cu to"te u3i#ele &i căile ei 6er"te$ m%" cupri#s te"m"
că #u oi 6i l" )#ăl!ime" s"rci#ii ime#se &i cu totul #oi c"re tocm"i )mi 6usese )#cre*i#!"tă2 Am )#ceput să "m serio"se )#*oieli
cu priire l" c"p"cit"te" me" *e " mă "c4it" *e #oile obli-"!ii$ *e " 6"ce 6"!ă problemelor te4#ice$ *e " răspu#*e pri# c"lită!ile
mele perso#"le e:i-e#!elor "cestui post2 )# mome#tul )# c"re tre#ul i#tr" )# >"r" Sile3iei$ m%"m sim!it rău &i i#im" " )#ceput să%
mi b"tă *e p"rcă oi" să%mi s"ră *i# piept2
)# "cest ră3boi e:ist"$ )#tr%"*eăr$ u# post%c4eie &i tocm"i eu er"m "cel" c"re "e" s"%. ocupe$ eu c"re er"m m"i *e-r"bă
timi* )# rel"!iile cu o"me#i #ecu#oscu!i$ eu c"re #%"e"m *"rul să orbesc l" )#tru#iri &i c"re$ c4i"r l" &e*i#!e *e lucru$
)#t+mpi#"m *i6icultă!i )# "%mi e:prim" -+#*urile cl"r &i precis2 Mă )#treb"m ce%or să 3ică -e#er"lii "rm"tei c+#* mă or "e"
*rept i#terlocutor pe mi#e$ u# ciil$ u# i#s c"t"lo-"t c" "rtist222 I#co#test"bil$ problem" "utorită!ii &i " imp"ctului meu perso#"l
mă s+c+i" *eoc"m*"tă tot "t+t c+t &i c4estiu#ile *e or*i# te4#ic2
Urm" să mă co#6ru#t cu o problemă *estul *e *elic"tă$ "cee" re6erito"re l" or-"#i3"re" sericiilor mele; )mi *ă*e"m se"m"
că 6o&tii col"bor"tori "i lui To*t mă or co#si*er" u# i#trus2 8esi-ur$ mă cu#o&te"u &i &ti"u că "usesem rel"!ii "mic"le cu &e6ul
DJ
lor$ *"r mă cu#o&te"u &i c" solicit"#t$ c"re "pel"se *eseori l" ei pe#tru " ob!i#e co#ti#-e#te$ )# plus$ er"u 6o"rte le-"!i *e
perso"#" *r2 To*t$ &i "ce"st" *e "#i &i "#i2
)#*"tă *upă sosire$ i%"m i3it"t pe to!i col"bor"torii m"i import"#!i l" birourile lor$ pe#tru "%i scuti *e obli-"!i" *e " se
pre3e#t" ei l" mi#e2 Am *"t$ *e "seme#e"$ i#struc!iu#i c"$ "t+t timp c+t oi 6i eu mi#istru$ biroul *r2 To*t$ *e&i #u er" "me#"9"t
*upă -ustul meu$ să #u su6ere #ici o mo*i6ic"re2D
Mie mi%" ree#it s"rci#"$ )# *imi#e"!" *e .. 6ebru"rie ./0F$ să pre3i*e3$ )# >"r" A#4"lt$ prelu"re" solem#ă " rămă&i!elor
păm+#te&ti "le lui To*t2 Acest mome#t m%" tulbur"t$ l" 6el c" &i ceremo#i" 6u#er"ră c"re " "ut loc " *ou" 3i l" C"#cel"ri"
Reic4ului$ )# s"l" mo3"icurilor$ proiect"tă *e mi#e7 Hitler er" emo!io#"t p+#ă l" l"crimi$ )# timpul ceremo#iei 6o"rte simple$ ce
s%" *es6ă&ur"t l" cimitir$ 8orsc4$ u#ul *i#tre col"bor"torii "propi"!i "i lui To*t$ m%" "si-ur"t solem# *e loi"lit"te" lui2 8oi "#i
m"i t+r3iu$ c+#* m%"m )mbol#ăit -r"$ el "e" să 6ie "mestec"t )# #i&te i#tri-i pe c"re >ori#- le ur3ise )mpotri" me"2
Am )#ceput *e )#*"tă "ctiit"te"2 ,el*m"re&"lul Er4"r* Milc4$ Secret"r *e St"t l" Mi#isterul Aerului$ m%" ru-"t să i"u p"rte
l" o &e*i#!ă c"re urm" să "ibă loc i#eri$ .G 6ebru"rie$ )# s"l" m"re " Mi#isterului Aerului7 trebui" să se *iscute cu repre3e#t"#!ii
celor trei "rme "le Ae4rm"c4tului &i cu cei "i eco#omiei probleme prii#* "rm"me#tul2 L%"m )#treb"t pe Milc4 *"că #%"r 6i
posibil să "m+#e "ce"stă &e*i#!ă$ pe#tru că oi"m m"i )#t+i să mă pu# l" cure#t cu problemele$ )#truc+t #e cu#o&te"m bi#e$ mi%"
răspu#s )# stilul său$ m"i *e-r"bă "r-otic$ pe#tru c"re "e" slăbiciu#e$ pri#tr%o )#treb"re; *"c" &tiu că i#*ustri"&ii cei m"i *e
"3ă *i# )#tre-ul Reic4 su#t *e9" )# *rum spre Berli# &i *"că eu "m cum" *e -+#* să c4iulesc2 Am "ccept"t să p"rticip$ )#
"9u#ul &e*i#!ei$ "m 6ost c4em"t l" >ori#-2 Er" prim" i3ită pe c"re i%o 6ăce"m )# c"lit"te *e mi#istru2 <e u# to# cor*i"l$ el "
eoc"t bu#ele rel"!ii pe c"re le%"m "ut pe reme" c+#* lucr"m c" "r4itect pe#tru el2 ?i%" e:prim"t sper"#!" că "ceste" or
co#ti#u"2 C+#* oi"$ >ori#- er" *e o "m"bilit"te )#*"torito"re$ *e&i u# pic c"m e:"lt"tă2 Apoi ime*i"t &i%" preci3"t ceri#!ele2 Cu
pre*ecesorul meu )#c4ei"se u# "cor*2 8ă*use *ispo3i!ie să se pre-ăte"scă &i pe#tru mi#e "cel"&i *ocume#t$ urm+#* să mi%.
trimită spre sem#"re2 Acolo se stipul" că$ )# )#*epli#ire" obli-"!iilor mele 6"!ă *e Arm"t" *e usc"t$ eu #u oi pute" să i#teri# )#
problemele <l"#ului *e p"tru "#i2 )# c4ip *e co#clu3ie$ mi%" spus )#tr%u# mo* e#i-m"tic că$ )# prii#!" "st"$ o să "6lu m"i multe
l" &e*i#!" cu Milc42 Nu "m *"t #ici u# răspu#s si "m )#c4ei"t *iscu!i" pe "cel"&i to# *e cor*i"lit"te2 8"r cum <l"#ul *e p"tru "#i
)#-lob" to"tă eco#omi" #"!io#"lă$ cu "r"#9"me#tul preă3ut *e >ori#- "& 6i 6ost pus )# imposibilit"te" *e " "c!io#"2
Am mirosit c" l" &e*i#!" cu Milc4 mă "&tept" ce" #eobi&#uit2 Cum #u mă sim!e"m )#că 6o"rte si-ur pe po3i!ie$ i%"m
*estăi#uit temerile mele lui Hitler$ c"re se -ăse" )#că l" Berli#2 8"t 6ii#* impresi" pe c"re >ori#- #u se pute" să #u i%o 6i 6ăcut
cu oc"3i" #umirii mele$ co#t"m pe )#!ele-ere" ,u4rerului2 Mi%" 3is; „Bi#e$ *"că or u#elti ce" )mpotri" *umit"le s"u *"că !i
se or 6"ce -reută!i$ "tu#ci #%"i *ec+t să suspe#3i &e*i#!" &i să%i i#i!i pe p"rticip"#!i )# s"l" Co#siliului *e Mi#i&tri2 ?i o să le
spu# eu "celor *om#i cele *e cuii#!ă2(
S"l" co#siliului trece" *rept u# „loc s"cru($ &i " 6i primit "colo 6ăce" o impresie puter#ică2 <erspecti" *e "%. e*e" pe
Hitler !i#+#* u# *iscurs "cestor o"me#i cu c"re *e%"cum )#colo urm" să coopere3 )#sem#" pe#tru mi#e u# )#ceput cum "ltul
m"i bu# #%"& 6i putut să%mi *oresc2
M"re" s"lă *e &e*i#!e " Mi#isterului Aerului er" pli#ă7 se "6l"u "colo trei3eci *e perso"#e$ o"me#ii cei m"i *e "3ă "i
i#*ustriei$ pri#tre ei$ *irectorul -e#er"l Albert Vo-ler &i Ail4elm K"#-e#$ pre&e*i#tele ,e*er"!iei I#*ustriei >erm"#e "
Reic4ului7 er"u pre3e#!i$ *e "seme#e"$ -e#er"lul Er#st ,romm$ &e6ul Arm"tei *e re3eră$ )#so!it *e subor*o#"tul său -e#er"lul
Leeb$ *irectorul Arm"me#tului pe#tru Arm"t" *e usc"t$ "mir"lul Ait3ell$ *irectorul Arm"me#tului pe#tru M"ri#ă$ -e#er"lul
T4om"s$ &e6 "l biroului )#sărci#"t cu Arm"me#tul &i <roblemele Eco#omice l" 5OA.S$ A"lter ,u#N$ mi#istrul Eco#omiei
Reic4ului$ *i6eri!i comis"ri -e#er"li "i <l"#ului *e p"tru "#i$ precum &i "l!i col"bor"tori import"#!i "i lui >ori#-2 Milc4$ c"
repre3e#t"#t "l -"3*ei$ pre3i*" &e*i#!"2 8upă ce .%" i#it"t pe ,u#N să i" loc )# *re"pt" &i pe mi#e )# st+#-" lui$ " *esc4is
*e3b"terile pri#tr%u# scurt e:po3eu "l
S <rescurt"re " *e#umirii -erm"#e " )#"ltului Com"#*"me#t "l Ae4rm"%c4rului C5berNomm"#*o *er Ae4rm"c4tH C#2t2H2
*i6icultă!ilor pe c"re le cu#o&te" pro*uc!i" *e "rm"me#t c" urm"re " ri"lită!ilor iite )#tre cele trei "rme "le
Ae4rm"c4tului2 8i# p"rte" o!elăriilor reu#ite$ Vo-ler$ )#tr%o "#"li3ă e:trem *e pătru#3ăto"re$ " *emo#str"t c+t *e mult su6eră
pro*uc!i" *i# c"u3" "lter#"#!ei *e or*i#e &i co#tr"or*i#e$ " *e3"cor*urilor cu priire l" ur-e#t" *i6eritelor 6"bric"!ii &i "
#e)#cet"telor sc4imbări )# *e6i#ire" priorită!ilor2 E:ist"u )#că$ *upă părere" lui$ re3ere #e6olosite$ c"re$ *i# prici#" "cestor
6ric!iu#i$ #u pute"u 6i puse )# "lo"re7 er" timpul să se re-leme#te3e situ"!i" &i să se *e6i#e"scă limpe*e respo#s"bilită!ile2
<e#tru "ce"st"$ trebui" c" ci#e" să pu#ă piciorul )# pr"- &i să tr"#&e3e problem"2 Ci#e s%o 6"că' Ast" #u m"i er" tre"b"
i#*ustriei2
Au lu"t "poi cu+#tul -e#er"lul ,romm pe#tru Arm"t" *e usc"t &i "mir"lul Ait3ell )# #umele M"ri#ei; cu c+te" re3ere$ ei
s%"u r"li"t co#clu3iilor lui Vo-ler2 <ărere" celorl"l!i p"rticip"#!i )#cli#" )# "cee"&i *irec!ie7 reie&e" cl"r *ori#!" *e " se )#cre*i#!"
*epli#e puteri u#ui" *i#tre membrii "*u#ării #o"stre$ )# ce mă prie&te$ *upă ce "m lucr"t pe#tru "rm"me#tul *esti#"t Ai"!iei$
er"m si eu co#i#s *e ur-e#!" u#ei "seme#e" măsuri2
)# s6+r&it$ ,u#N$ mi#istrul Eco#omiei Reic4ului$ s%" ri*ic"t &i s%" "*res"t *irect lui Milc4; „Noi su#tem cu to!ii *e "cor*2
8es6ă&ur"re" "cestei &e*i#!e " *oe*it%o7 si#-ur" c4estiu#e c"re se pu#e este ci#e "r pute" 6i "cest om2 Ci#e *eci "r pute" 6i m"i
potriit *ec+t *um#e"t"$ *r"-ă Milc4$ c"re te bucuri *e )#cre*ere" e#er"tului #ostru Reic4sm"rsc4"ll' Cre* c" e:prim *ori#!"
6iecărui" *i#tre #oi ru-+#*u%te să "ccep!i "ce"stă s"rci#ă($ " stri-"t el c"m pre" p"tetic pe#tru u# "seme#e" "u*itoriu2
Er" cl"r; lucrurile 6useseră "r"#9"te$ )#"i#te c" ,u#N să termi#e$ i%"m su6l"t l" urec4e lui Milc4; „Co#ti#uăm )# s"l" *e
co#siliu2 ,u4rerul re" s" orbe"scă *espre "tribu!iile mele2( Milc4 " )#!eles ime*i"t &i$ l" propu#ere" lui ,u#N$ " răspu#s că
)#cre*ere" ce i se "r"tă )l o#ore"3ă mult$ *"r că #u po"te să "ccepte2J
Am lu"t "tu#ci pe#tru prim" o"ră cu+#tul; "m "#u#!"t că ,u4rerul re" să #e orbe"scă$ &i "m propus să #e co#ti#uăm
*iscu!i" 9oi$ ./ 6ebru"rie$ l" mi#isterul meu$ căci to"te "ceste c4estiu#i i#tră prob"bil )# "tribu!iile mele2 Milc4 " ri*ic"t &e*i#!"2
D/
Ulterior$ ,u#N " recu#oscut )# 6"!" me" că$ )# "9u#ul &e*i#!ei$ BillV Oor#er$ c"re er" Secret"rul *e St"t "l lui >ori#- &i omul
lui *e )#cre*ere l" <l"#ul *e p"tru "#i$ )l pres"se să propu#ă c" Milc4 să prei" to"te puterile *e *eci3ie2 <e#tru ,u#N er" ei*e#t
că BillV Oomer #u pute" să%i ce"ră "cest lucru 6ără &tire" lui >ori#-2
8"r i#tere#!i" lui Hitler "e" să relee celor i#i!i"!i )# r"portul *e 6or!e *e p+#ă "tu#ci c" po3i!i" me" er"$ *i# c"pul
locului$ m"i t"re *ec+t 6usese reo*"tă "cee" " pre*ecesorului meu2
Acum Hitler er" cel c"re trebui" să%&i !i#ă cu+#tul2 Mi%" cerut să i# l" el )# birou &i să%i rel"te3 pe scurt cele )#t+mpl"te7
"poi m%" ru-"t să%. l"s si#-ur c+te" clipe$ pe#tru că oi" să%&i "&te"r#ă c+te" #ote pe 4+rtie2 8upă c"re "m mers "m+#*oi )#
s"l" *e co#siliu$ u#*e " lu"t ime*i"t cu+#tul2
Cu+#t"re" lui Hitler " *ur"t c"m o or"2 ,ăc+#* lu#-i *i-resiu#i$ " orbit *espre rolul eco#omiei *e ră3boi$ " i#sist"t "supr"
6"ptului că sporire" pro*uc!iei *e "rm"me#t este *e o import"#!ă c"pit"lă$ " pome#it *espre resursele "preci"bile ce trebuie să
6ie mobili3"te )# i#*ustrie &i$ )#tr%o m"#ieră uimitor *e *esc4isă$ " me#!io#"t co#6lictul cu >ori#-; „Acest om #u po"te s"%&i
"sume respo#s"bilit"te" Arm"me#tului )# c"*rul <l"#ului *e p"tru "#i2( E #eces"r$ " co#ti#u"t Hitler$ să sep"răm "ce"stă
s"rci#ă *e <l"#ul *e p"tru "#i &i s%o trecem "supr" lui Speer2 A retr"-e cui" o respo#s"bilit"te ce i se )#cre*i#!"se er" u# lucru
c"re se pute" )#t+mpl"2 E:ist"u co#*i!iile #eces"re pe#tru o m"9or"re " pro*uc!iei$ *"r &i pre" mult" *elăs"re2 ,u#N mi%" poestit
l" )#c4iso"re că$ )# timpul <rocesului *e l" Niir#ber-$ >ori#-$ c" să se "pere *e "cu3"!i" *e " 6i 6ost cel cu i*ee" 6olosirii mu#cii
obli-"torii$ ceruse să i se remită te:tul "cestui er*ict "l ,ii4rerului$ te:t c"re ec4i"l" cu o *estituire2
Hitler " eit"t să "bor*e3e problem" u#ei co#*uceri u#it"re " "#s"mblului Arm"me#tului7 pe *e "ltă p"rte$ #u " orbit *ec+t
*e "rm"me#tul Arm"tei *e usc"t &i "l M"ri#ei$ eit+#* "st6el )# mo* preme*it"t să se re6ere l" "rm" "eri"#ă2 8e "ltmi#teri$ &i eu
m%"& 6i 6erit să%i sem#"le3 "cest pu#ct liti-ios$ căci "ici er" orb" *e o *eci3ie politică &i$ *"t 6ii#* obiceiurile re-imului$ te
pute"i "&tept" #um"i l" ec4iocuri2 Hitler &i%" )#c4ei"t "locu!iu#e" cu u# "pel către p"rticip"#!i; mi%" )#6ă!i&"t m"i )#t+i c"lită!ile
*e or-"#i3"tor *e c"re *ă*usem *o"*ă )# *ome#iul co#struc!iilor %cee" ce se p"re că #u i%" co#i#s pe cei *e 6"!ă % "poi "
*ecl"r"t că "ccept"re" #oii respo#s"bilită!i )#se"m#ă pe#tru mi#e u# m"re s"cri6iciu perso#"l % cee" ce$ )# situ"!i" critică )# c"re
#e -ăse"m$ " părut prob"bil 6o"rte 6iresc "u*itoriului % &i " e:prim"t sper"#!" că oi 6i #u #um"i spri9i#it )# misiu#e" me"$ ci &i
tr"t"t cu loi"lit"te2 „<urt"!i%ă cu *+#sul c" #i&te -e#tleme#iP( " spus el$ 6olosi#* u# cu+#t c"re r"r )i ie&e" *i# -ură2 )# ce
co#st" misiu#e" me"$ " 6ost o c4estiu#e pe c"re #%" lămurit%o pe *epli#$ cee" ce &i mie )mi co#e#e"2
Nicio*"tă #u m"i i#st"l"se Hitler reu# mi#istru )# 6elul "cest"P C4i"r &i )#tr%u# re-im m"i pu!i# "utorit"r$ u# "seme#e"
*ebut "r 6i co#stituit u# "tu erit"bil$ )# st"tul #ostru$ co#seci#!ele "u 6ost stupe6i"#te$ p+#ă &i pe#tru mi#e; multă reme m%"m
mi&c"t o"recum )#tr%u# sp"!iu i*$ cură!"t *e orice obst"col &i$ pr"ctic$ "m putut 6"ce tot ce%"m rut2 ,u#N$ c"re )mpreu#ă cu
mi#e .%" )#so!it pe Hitler )# "p"rt"me#tele *e l" C"#cel"ri" Reic4ului$ mi%" promis solem# că%mi " pu#e l" *ispo3i!ie to"te
mi9lo"cele &i c" mă " "9ut"$ promisiu#e pe c"re "e" să &i%o respecte e6ecti$ cu c+te" mici e:cep!ii2
Borm"## &i cu mi#e "m m"i răm"s c+te" mi#ute l" t"i6"s cu Hitler )# s"lo#$ )#"i#te *e " se retr"-e$ Hitler m%" s6ătuit *i#
#ou să lucre3 c+t m"i mult cu I#*ustri"$ căci )# "cest *ome#iu se "6l"u resursele cele m"i subst"#!i"le2 I*ee" #u er" pe#tru mi#e
o #out"te$ căci el i#sist"se "*ese" "supr" 6"ptului că mi9locul cel m"i bu# *e " re"li3" o m"re operă co#st" )# " "pel" *irect l"
eco#omie$ *eo"rece birocr"!i" mi#isteri"lă$ 6"!ă *e c"re #utre" u# *ispre! pro6u#*$ #u 6ăce" *ec+t să )mpie*ice i#i!i"tiele2 Am
pro6it"t *e "ce"stă oc"3ie 6"or"bilă pe#tru "%. "si-ur"$ )# 6"!" lui Borm"##$ că "m i#te#!i" să "pele3$ )#"i#te *e to"te$ l"
te4#icie#ii *i# i#*ustrie pe#tru "%mi *uce l" )#*epli#ire misiu#e"7 "m "*ău-"t că$ )# "cest scop$ este #eces"r c" i#*ustri"&ii să #u
6ie 9u*ec"!i )# 6u#c!ie *e "p"rte#e#!" lor l" p"rti*7 căci mul!i *i#tre ei % "cest lucru #u e u# secret % #u su#t membri "i p"rti*ului2
Hitler " co#sim!it$ i#*ic+#*u%i lui Borm"## să !i#ă co#t *e *ori#!" me"7 "&" se 6"ce că mi#isterul meu$ cel pu!i# p+#ă l"
"te#t"tul *i# FE iulie ./00$ " 6ost scutit *e s+c+ielile C"#cel"riei *e p"rti* " lui Borm"##2
)# "cee"&i se"ră$ Milc4 &i cu mi#e "m "ut o e:plic"!ie si#ceră; "m 4otăr+t să pu#em c"păt co#cure#!ei c"re opusese
Ai"!i"$ pe *e o p"rte$ &i Arm"t" *e usc"t &i M"ri#"$ pe *e "ltă p"rte$ )# c4estiu#ile *e "rm"me#t2 Milc4 mi%" promis o
col"bor"re str+#să2 8e 6"pt$ )# primele lu#i$ s6"turile lui mi%"u 6ost i#*ispe#s"bile7 "st6el$ cur+#* s%" #ăscut )#tre #oi o priete#ie
cor*i"lă c"re *ure"3ă &i "stă3i2

C"pitolul .1 IM<R5VIKA@IE 5R>ANIKATW
)mi răm+#e"u ci#ci 3ile p+#ă l" &e*i#!" c"re urm" să "ibă loc l" mi#ister &i$ )# "cest răstimp$ trebui" să%mi 6ormule3
i#te#!iile2 5ric+t *e uimitor "r păre"$ pri#cipiile mi%er"u cl"re2 C" u# som#"mbul c"re )#"i#te"3ă cu oc4ii )#c4i&i$ m%"m
)#*rept"t *i# prim" 3i spre si#-urul sistem "pt " co#*uce pro*uc!i" *e "rm"me#t l" succes2 E "*eăr"t că lucr"sem *oi "#i
pe#tru "rm"me#t l" e&"lo#ul i#6erior &i că reu&isem "st6el să *etecte3$ )# or-"#i3"re" e:iste#tă$ „u# m"re #umăr *e erori
6u#*"me#t"le pe c"re$ l" #ielul cel m"i ri*ic"t$ #u le%"& 6i putut *escoperi(2.
Am pus l" pu#ct o or-"#i-r"mă )# c"re li#iile ertic"le cupri#*e"u *i6eritele pro*use 6i#ite$ precum t"#curi$ "io"#e s"u
subm"ri#e$ "*ică "rm"me#tul celor trei "rme2 Aceste colo"#e er"u )#co#9ur"te *e #umero"se i#ele$ 6iec"re *i#tre ele
repre3e#t+#* o c"te-orie *e 6ur#ituri #eces"re 6"bricării tuturor tu#urilor$ t"#curilor$ "io"#elor &i celorl"lte "rme2 )# co#cep!i"
me"$ "ceste i#ele )#-lob"u$ *e e:emplu$ pro*uc!i" *e piese 6or9"te$ *e rulme#!i cu bile s"u *e ec4ip"me#t electrote4#ic2
5bi&#uit$ c" "r4itect$ s" -+#*esc )# trei *ime#siu#i$ "m sc4i!"t "cest #ou pl"# *e or-"#i3"re )# perspectiă2
L" .J 6ebru"rie$ )# 6ost" s"lă *e co#6eri#!e " Ac"*emiei *e Bele%Arte$ s%"u )#t+l#it *i# #ou co#*ucătorii eco#omiei *e
ră3boi &i "i "rm"me#tului2 8upă ce "m orbit o oră$ "u*itoriul " primit pl"#ul meu *e or-"#i3"re 6ără *iscu!ii &i #u " emis #ici
u# 6el *e obiec!ii c+#* "m citit procur" pe c"re o re*"ct"sem; pre"l+#*u%se *e e:i-e#!ele e:prim"te l" &e*i#!" *i# .G 6ebru"rie$
"ce"stă procură pl"s" "rm"me#tele sub o "utorit"te u#ică$ &i "#ume sub "utorit"te" me"2 Mă pre-ăte"m *eci să *i6u3e3
*ocume#tul spre sem#"re2 Er" u# proce*eu cu totul #eobi&#uit )# r"porturile *i#tre "utorită!ile Reic4ului2
8"r impresi" pe c"re o lăs"se "locu!iu#e" lui Hitler er" )#că *estul *e puter#ică2 <rimul c"re s%" *ecl"r"t cu totul *e "cor*
cu propu#ere" me" " 6ost Milc42 El " sem#"t *i# proprie i#i!i"tiă *epli#ele puteri pe c"re le solicit"sem2 Ceil"l!i "u e:prim"t
JE
re3ere *e or*i# 6orm"l$ *"r Milc4 &i%" 6olosit to"tă "utorit"te" c" să le )#*epărte3e2 Num"i repre3e#t"#tul M"ri#ei$ "mir"lul
Ait3ell$ s%" opus p+#ă l" s6+r&it$ *+#*u%&i "se#time#tul #um"i sub re3eră2
A *ou" 3i$ pe ./ 6ebru"rie$ )#so!it *e 6el*m"re&"lul Milc4$ *e -e#er"lii T4om"s &i 5lbric4t$ c"re%. repre3e#t" pe -e#er"lul
,romm$ m%"m *us l" C"rtierul >e#er"l "l ,ii4rerului c" să%i e:pu# or-"#i3"re" pe c"re%mi propusesem s%o tr"#spu# )# i"!ă si
să%. i#6orme3 că &e*i#!" se )#c4ei"se cu u# re3ult"t po3iti2 Hitler " "prob"t totul2
8e%"bi" )#tors$ m%"m &i pome#it i#it"t *e >ori#- să%i 6"c o i3ită l" c"stelul lui *e +#ăto"re *e l" O"ri#4"ll$ situ"t l" peste
DE *e Nilometri #or* *e Berli#$ )#tr%u# 6el *e bără-"# #umit Sc4or64ei*e2 )# ./G1$ *upă ce ă3use Ber-4o6ul *e cur+#*
termi#"t$ >ori#- or*o#"se să i se tr"#s6orme ec4iul &i mo*estul p"ilio# *e +#ăto"re )#tr%o re&e*i#!ă somptuo"să c"re$ pri#
*ime#siu#i$ o *epă&e" pe ce" " lui Hitler2 S"lo#ul *e 3i$ l" 6el *e "st c" &i cel *e l" Ber-4o6$ "e" o 6ere"stră -lis"#tă &i m"i
m"re2 <e Hitler$ l" reme" respectiă$ )l supăr"se "ce"stă risipă2 8"r "r4itectul cre"se o re&e*i#!ă c"re "cum !i#e" loc *e C"rtier
>e#er"l7 )#tre timp$ clă*ire" )i stimul"se lui >ori#- -ustul pe#tru 6"st2
5 )#tree*ere cu >ori#- te cost"$ )# mo* re-ul"t$ o pre!io"să 3i *e mu#că2 8upă u# *rum lu#- cu m"&i#"$ "m sosit$
co#6orm )#!ele-erii$ către or" ..2 Am "ut &i *e *"t" "ce"st" ră-"3ul să co#templu$ timp *e o oră$ t"blourile &i -oble#urile *i#
s"lo#ul *e primire2 Spre *eosebire *e Hitler$ >ori#- er" e:trem *e pe*"#t )# m"terie *e pu#ctu"lit"te2 Cobor+#* *i#
"p"rt"me#tele lui *e l" et"9ul superior$ " "părut )#tr%u# "mplu 4"l"t *i# c"ti6e" er*e$ cee" ce%i *ă*e" u# "er *ecor"ti%rom"#tic2
M%" primit m"i *e-r"bă cu răce"lă2 Mer-+#* )#"i#te cu p"&i măsur"!i$ m%" co#*us )#*"tă )# c"bi#etul lui *e lucru &i " lu"t loc l"
u# birou ime#s7 m%"m "&e3"t$ cu mo*estie$ )# 6"!" lui2 I#*i-#"t l" culme$ s%" pl+#s "m"r#ic că #%" 6ost i#it"t l" &e*i#!" c"re s%"
!i#ut )# s"l" *e co#siliu7 "poi mi%" )#ti#s peste birou u# r"port "l lui Eric4 Neum"##$ *irector mi#isteri"l l" <l"#ul *e p"tru "#i2
R"portul se re6ere" l" co#seci#%!ele 9uri*ice pe c"re le%"r pute" "e" *ocume#tul trimis *e mi#e spre sem#"re2 le&i#*u%&i *i# 6ire
&i cu o spri#te#e"lă *e c"re$ "+#* )# e*ere corpole#!" lui$ #u .%"s 6i cre3ut )# st"re$ " sărit *e pe sc"u# si " )#ceput să măso"re
"st" )#căpere )# lu#- &i )# l"t2 Comis"rii mei -e#er"li$ " oci6er"t el$ #u su#t *ec+t #i&te m"rio#ete &i #i&te l"&i2 <e#tru că$
sem#+#*$ ei s%"u pl"s"t *e6i#iti sub "utorit"te" lui Speer$ &i "st" 6ără măc"r să%. )#trebe2 Eu #u "m m"i "puc"t să *esc4i* -ur"$
cee" ce )# situ"!i" "ce"st" #u mi%" *isplăcut2 I#*irect$ er"m &i eu !i#t" repro&urilor lui )#*+r9ite7 *"r *i# 6"ptul că #u " )#*ră3#it
să%mi pu#ă )# s"rci#ă o comport"re i#corectă "m *e*us că po3i!i" lui se &ubre3ise2 Nu pot toler" să mi se submi#e3e "utorit"te"$
" spus el )# )#c4eiere2 ?i " "*ău-"t că o să me"r-ă ime*i"t l" Hitler &i o să%&i *e" *emisi" *i# 6u#c!i" *e „*ele-"t l" <l"#ul *e
p"tru "#i(2
)# mome#tul "cel"$ c4i"r #%"r 6i 6ost o m"re pier*ere2 8"că l" )#ceput >ori#- c4eltuise$ 6ără )#*oi"lă$ multă e#er-ie pe#tru
promo"re" <l"#ului *e p"tru "#i$ )# ./0F *ee#ise$ *upă părere" tuturor$ "p"tic &i lipsit *e orice tr"-ere *e i#imă2 A-ă!+#*u%se
#eselecti *e to"te i*eile c"re i se pre3e#t"u$ *ă*e" impresi" #etă că este u# om impulsi &i 6o"rte "*ese" lipsit *e re"lism2
,ără *o"r &i po"te$ *e te"m" repercusiu#ilor politice$ Hitler #%"r 6i "ccept"t *emisi" lui >ori#-7 "r 6i "9u#s m"i *e-r"bă l"
u# compromis2 Acest" er" lucrul c"re trebui" eit"t$ căci compromisurile lui Hitler repre3e#t"u e:pe*ie#te *e c"re to"t" lume"
se teme"7 *ep"rte *e " )#lătur" *i6icultă!ile$ ele 6ăce"u situ"!i" m"i i#co#trol"bilă &i m"i complic"tă2
Am )#!eles că trebuie să 6"c ce" pe#tru " )#tări presti-iul c"m 6isur"t "l lui >ori#-7 )# orice c"3$ i%"m *"t ime*i"t
"si-ur"re" că i#o"!iile *orite *e Hitler &i "prob"te *e subor*o#"!ii lui #u *ău#e"3ă c+tu&i *e pu!i# po3i!iei lui *e coor*o#"tor "l
<l"#ului *e p"tru "#i2 M%"m *ecl"r"t -"t" să mă pl"se3 sub "utorit"te" lui &i să%mi e:ercit "tribu!iile )# c"*rul "cestui pl"#$ -est
c"re .%" li#i&tit2
Trei 3ile m"i t+r3iu$ "m "ut o #ouă )#tree*ere cu >ori#-$ pe#tru "%i supu#e "te#!iei u# proiect c"re 6ăce" *i# mi#e „co%
9#is"rul -e#er"l "l <l"#ului *e p"tru "#i$ )#sărci#"t cu problemele "rm"me#tului(2 El mi%" *"t "cor*ul$ 6ără )#să " omite să%mi
sem#"le3e că mă%#ti#* mult pre" mult &i că #%"r 6i *ec+t )# i#teresul meu să%mi m"i mo*ere3 prete#!iile2 <este *ouă 3ile$ l" l
m"rtie ./0F$ " sem#"t or*i#ul pri# c"re mi se co#6ere"u *epli#e puteri pe#tru „" *" "rm"me#tului$ )# "#s"mblul eco#omiei
#"!io#"le$ priorit"te" ce se impu#e )# timp *e ră3boi(G2 Acest or*i# )mi "*uce" m"i multe ""#t"9e *ec+t *ocume#tul *i# ./
6ebru"rie pe c"re >ori#- )l co#test"se2
Hitler$ 6ericit că se *eb"r"s"se *e to"te *i6icultă!ile perso#"le cu >ori#-$ &i%" *"t &i el "cor*ul7 peste pu!i# timp$ l" .=
m"rtie$ "m comu#ic"t presei -erm"#e #umire" me"2 <e#tru "ce"st"$ "lesesem o 6oto-r"6ie ec4e$ )# c"re >ori#-$ s"tis6ăcut *e
pl"#urile pe c"re le sc4i!"sem pe#tru p"l"tul său *e m"re&"l "l Reic4ului$ )mi pu#e" priete#e&te m+#" pe umăr2 Voi"m "st6el să
"r"t că se termi#"se cri3" *espre c"re )#cepuse să se orbe"scă l" Berli#2 Este "*eăr"t că Biroul *e <resă "l lui >ori#- mi%"
trimis u# protest$ pri# c"re mi se "tră-e" "te#!i" că er" *reptul e:clusi "l &e6ului său să publice 6oto-r"6i" &i or*i#ul2
,ric!iu#ile #u s%"u oprit "ici2 8ee#it susceptibil$ >ori#- mi se pl+#-e" )# le-ătură cu "#umite come#t"rii *i# pres" străi#ă$
*espre c"re%i orbise "mb"s"*orul It"liei$ potriit căror" #oul mi#istru )i lu"se locul l" <l"#ul *e p"tru "#i2 ?tiri *e "cest -e# #u
pute"u % protest" el % să #u%i umbre"scă stim" *e c"re se bucur" )# cercurile i#*ustri"le2 5r$ #u er" u# secret pe#tru #ime#i că$
*"că >ori#- trăi" pe picior "&" *e m"re$ "ce"st" se *"tor" subsi*iilor *i# p"rte" cercurilor eco#omice7 "e"m se#3"!i" că se
teme" că o slăbire " presti-iului său "r pute" să "ibă *rept co#seci#!ă mic&or"re" e#iturilor perso#"le2 8e "cee" i%"m propus să%
I co#o"ce pe i#*ustri"&ii cei m"i *e "3ă l" o &e*i#!ă l" Berli#$ )# cursul cărei" eu să%i recu#osc )# mo* e:pres "utorit"te"2
<ropu#ere" .%" )#c+#t"t #em"ipome#it7 )#tr%o clipă &i%" re-ăsit bu#" *ispo3i!ie2
Vreo ci#ci3eci *e i#*ustri"&i "u primit *eci *i# p"rte" lui >ori#- i#it"!i" *e " e#i l" Berli#2 Am *esc4is &e*i#!" cu o
6o"rte scurtă "locu!iu#e$ c"re mi%" permis să%mi o#ore3 promisiu#e"2 >ori#- s%" l"#s"t )#tr%u# *iscurs%6iuiu *espre import"#t"
"rm"me#telor$ solicit+#* "u*itoriul să co#tribuie cu to"te resursele *e c"re *ispu#e &i *ebit+#* "poi o serie )#tre"-ă *e
b"#"lită!i2 C+t *espre misiu#e" ce%mi ree#e" mie$ #u " pome#it #imic$ #ici *e bi#e$ #ici *e rău2 )# perio"*" c"re " urm"t$ "p"ti"
lui >ori#- mi%" permis să lucre3 liber &i #est+#9e#it *e #ime#i2 Ce%i *rept )#să$ #u o *"t" s%" )#t+mpl"t să 6ie -elos pe succesele
pe c"re le ob!i#e"m eu )# oc4ii lui Hitler7 *"r$ )# următorii *oi "#i$ el$ pr"ctic$ #u " )#trepri#s #imic c"re s" mă *er"#9e3e2
<uterile primite *e l" >ori#- #u%mi păre"u$ )# co#*i!iile slăbirii "utorită!ii lui$ " 6i su6icie#te2 <este c+t" timp$ "m )#tocmit
*eci u# *ocume#t pe c"re "m reu&it să ob!i#$ l" F. m"rtie$ sem#ătur" lui Hitler2 8ocume#tul stipul"$ #e-ru pe "lb$ că „i#teresele
J.
eco#omiei #"!io#"le -erm"#e trebuie să se subor*o#e3e #ecesită!ilor pro*uc!iei *e "rm"me#t($ )# sistemul "utorit"r "l
>erm"#iei *e%"tu#ci$ "cest *ecret "l lui Hitler ec4i"l" cu *epli#e puteri )# *ome#iul eco#omiei2 C" to"te cele *espre c"re "m
orbit m"i )#"i#te$ 6orm" 9uri*ică " or-"#i3ării #o"stre purt" pecete" improi3"!iei &i " impreci3iei2 Atribu!iile &i *ome#iul
compete#!elor mele #u er"u *elimit"te )# mo* cl"r7 mi se păre"$ *e "lt6el$ că o cl"ri6ic"re #ici #%"r 6i 6ost utilă$ *rept pe#tru c"re
căut"m pe to"te căile s%o eit2
Ae"m "st6el posibilit"te" să #e "*"ptăm compete#!ele l" situ"!iile ce se ie"u$ să le *e6i#im )# 6u#c!ie *e obiectiul
urmărit &i să !i#em co#t *e impulsiit"te" col"bor"torilor #o&tri2 <uterile mele "pro"pe #elimit"te$ "+#* ce" m"i bu#ă -"r"#!ie
)# simp"ti" m"#i6est"tă *e Hitler 6"!ă *e mi#e$ se tr"*uce"u )# prero-"tie pe c"re #u er"m i#teres"t să le ă* *e6i#ite 9uri*ic; o
"seme#e" preci3"re "r 6i -e#er"t$ )# mo* si-ur$ co#6licte *e compete#!ă cu "l!i mi#i&tri &i "r 6i 6ăcut imposibilă re"li3"re"
reu#ui "cor*2
8esi-ur$ co#6u3i" )# rep"rti3"re" rolurilor er" u# -r" *e6ect "l meto*ei *e -uer#"re " lui Hitler2 8"r m%"m complăcut )#
situ"!ie$ "t+t timp c+t )mpre9urările mi%"u 6ost 6"or"bile &i c+t ,u4rerul )mi sem#" to"te *ocume#tele pe c"re i le pre3e#t"m2
Totu&i$ c+#* " )#cet"t să%mi m"i *e" cu oc4ii )#c4i&i "probările pe c"re i le solicit"m % cee" ce #%" )#t+r3i"t să se pro*ucă % "m
6ost re*us l" #eputi#!ă s"u obli-"t să recur- l" subter6u-ii2
)# se"r" 3ilei *e F m"rtie ./0F$ l" o lu#ă *upă #umire" me"$ "m i#it"t "r4itec!ii c"re lucr"u l" pl"#ul *e mo*er#i3"re "
Berli#ului l" o m"să *e "*io l" rest"ur"#tul „Horc4er(2 )#tr%o scurt" "locu!iu#e "m spus; „5ric+tă re3iste#!ă "i opu#e u#ei
presiu#i$ )#tr%o 3i tot ce*e3i$ )#cerc o se#3"!ie curio"să l" -+#*ul că )# #ou" me" mu#că #u mă "6lu *eloc )# #ecu#oscut$ *e&i )#
primul mome#t "ce"st" mi s%" părut "t+t *e *i6erită *e cee" ce 6ăcusem )#"i#te$ )#că *i# reme" stu*iilor mele superio"re "m
)#ă!"t că trebuie să te *e*ici cu trup &i su6let u#ei s"rci#i$ *"că rei să )#!ele-i totul$ )# "cest mome#t$ mă ocup cu precă*ere *e
problem" t"#curilor$ pe#tru că )mi permite să mă 6"mili"ri3e3 cu multe "lte *ome#ii2 C" om pru*e#t$ mi%"m 6ăcut pro-r"mul pe
*oi "#i2( 8"r "m "*ău-"t că sper să pot ree#i pri#tre ei )#"i#te *e )mpli#ire" "cestui terme#2 8e%"bi" m"i t+r3iu "e" să%mi
pri#*ă bi#e "ctiit"te" )# *ome#iul "rm"me#tului; tocm"i #oi$ te4#icie#ii$ om 6i c4em"!i să re3olăm problemele iitorului2
„8"r$ )# iitor( % "m ri*ic"t eu to#ul$ #u 6ără o o"rec"re e:"lt"re % „"r4itectul " 6i cel c"re " *omi#" te4#ic"2(0
8e%"cum )#colo$ )#estit cu *epli#e puteri *e către Hitler$ cu u# >ori#- )mbl+#3it )# pre"9mă$ "m putut să pu# pe picio"re
sistemul pe c"re%. sc4i!"sem )# or-"#i-r"m" me"$ sistem ce se c"r"cteri3" pri#tr%o l"r-ă "uto#omie " i#*ustriei2 Nu )# "ltce"$
ci )# "ce"stă or-"#i3"re trebuie căut"tă% 6"ptul trece "stă3i c" si-ur%e:plic"!i" r"pi*ită!ii surpri#3ăto"re cu c"re " sporit pro*uc!i"
*e "rm"me#t2 Totu&i$ pri#cipiile "cestei or-"#i3ări #u er"u #oi2 At+t 6el*m"re&"lul Milc4$ c+t &i pre*ecesorul meu$ To*t$
"*opt"seră 6ormul" potriit cărei" co#*ucere" "#umitor secto"re "le Arm"me#tului er" )#cre*i#!"tă u#or te4#icie#i emi#e#!i$
proe#i#* *i# m"rile )#trepri#*eri i#*ustri"le2 Ace"stă i*ee #u er" o *escoperire " *r2 To*t; *e 6"pt$ "*eăr"tul i#i!i"tor "l
„"uto#omiei i#*ustriei( 6usese ereul A"lt4er R"t4e#"u$ m"rele or-"#i3"tor "l eco#omiei -erm"#e )# timpul primului ră3boi
mo#*i"l2 El *escoperise că *"că )#trepri#*erile 6"c sc4imb *e cu#o&ti#!e te4#ice$ *"că se e6ectue"3ă o *ii3iu#e " mu#cii )#tre
u3i#e &i *"că se #orme"3ă &i se st"#*"r*i3e"3ă 6"bric"!i"$ pro*uc!i" po"te să 6"că u# s"lt spect"culos2 Ace"stă *escoperire )l
co#*usese$ )#cep+#* *i# ./.D$ l" e#u#!"re" pri#cipiului co#6orm cărui"$ re"li3+#* co#*i!iile speci6ic"te$ se pute" „*ubl"
pro*uc!i" 6ără să mo*i6ici ec4ip"me#tele &i 6ără să m"9ore3i costul m+i#ii *e lucru(21 L" ultimul et"9 "l mi#isterului lucr" u#
6ost col"bor"tor "l lui R"t4e#"u$ c"re "cti"se )# timpul primului ră3boi mo#*i"l )# Sericiul M"teriilor <rime &i c"re$ m"i
t+r3iu$ )#tocmise o *"re *e se"mă "supr" structurii "cestui or-"#ism2 8r2 To*t pro6it"se *e e:perie#!" lui2
Am cre"t „comitete pri#cip"le($ răspu#3ăto"re pe#tru *i6erite c"te-orii *e "rme$ &i „i#ele pri#cip"le($ răspu#3ăto"re *e
lir"re" 6ur#iturilor$ )# cele *i# urmă$ s%" "9u#s l" 6orm"re" " treispre3ece comitete pri#cip"le$ "lcătui#* structurile ertic"le "le
or-"#i3ării mele$ si l" tot "t+te" i#ele pri#cip"le2=
<e *e "ltă p"rte$ "m )#6ii#!"t „comisii *e stu*ii($ )# c"re &e*e"u 6"!ă%# 6"!ă o6i!erii Arm"tei *e usc"t &i cei m"i bu#i i#-i#eri
co#structori "i I#*ustriei2 Ele "e"u s"rci#" *e " co#trol" #oile proiecte$ *e " "*uce )mbu#ătă!iri te4#ice )#că *i# st"*iul
el"borării pl"#urilor &i *e " stop" proiectele i#utile2
?e6ii comitetelor &i "i i#elelor pri#cip"le "e"u "tribu!i" *e " e-4e" c" 6iec"re )#trepri#*ere s" se speci"li3e3e c+t m"i mult
)# 6"bric"re" u#ui si#-ur pro*us$ *i# c"re să lire3e o c"#tit"te c+t m"i m"re; "ce"st" er" prim" co#*i!ie pe#tru " se pute"
r"!io#"li3" pro*uc!i"2 <+#ă "tu#ci$ Hitler &i >ori#-$ )# perpetu" lor #est"tor#icie$ mo*i6ic"u u#eori brusc pro-r"mele7 *e
"seme#e"$ )#trepri#*erile er"u obli-"te să%&i "si-ure p"tru s"u ci#ci come#3i )# "cel"&i timp$ &i$ )# măsur" posibilului$ 6ăcute *e
*i6eritele "rme "le Ae4rm"c4tului$ "st6el că$ *"că o com"#*ă er" "#ul"tă )# mo* #e"&tept"t$ le răm+#e"u celel"lte pe#tru "%&i
utili3" c"p"cit"te" *e pro*uc%!ie2 A*ese" c4i"r Ae4rm"c4tul l"#s" come#3i pe terme# limit"t2 Ast6el$ *e e:emplu$ )#"i#te *e
./0F$ ră3bo"iele%6ul-er imprim"seră co#sumului *e mu#i!ii u# c"r"cter *e #ere-ul"rit"te2 <ro*uc!i" er" c+#* 6r+#"tă$ c+#*
"cceler"tă$ cee" ce #u pute" *ec+t să slăbe"scă oi#!" )#trepri#*erilor *e " se co#s"cr" )# )#tre-ime pro*uc!iei co#ti#ue *e
mu#i!ii2 <e#tru " pree#i "ceste i#co#e#ie#te$ come#3ile *"te )#trepri#*erilor "u 6ost *ubl"te$ pri# -ri9" #o"stră$ *e -"r"#!ii2 8e
"seme#e"$ "m lu"t măsuri c" respectiele come#3i să 6ie c+t m"i u#i6ormi3"te2
8e "bi" )# co#te:tul "cestei mut"!ii$ pro*uc!i" *e "rm"me#t " trecut *e l" st"*iul o"recum "rti3"#"l "l primilor "#i *e ră3boi
l" cel "l 6"bric"!iei cu "*eăr"t i#*ustri"le$ )# cur+#* s%"u )#re-istr"t #i&te succese uimito"re$ *"r % &i "cest lucru este
c"r"cteristic % #u )# i#*ustriile c"re$ )#că *i#"i#te *e ră3boi$ "plic"u *e9" meto*e mo*er#e i3+#* r"!io#"li3"re" pro*uc!iei2 Er"$
*e e:emplu$ c"3ul u3i#elor *e "utomobile$ u#*e pro*uc!i" cu -reu se pute" m"9or"$ )# ce mă prie&te$ co#si*er"m că s"rci#"
me" co#st"$ )#"i#te *e to"te$ )# " *etect" &i " *e6i#i probleme c"re 6useseră )#-rop"te *e "#i *e ruti#ă7 solu!io#"re" "cestor" "m
lăs"t%o )# se"m" speci"li&tilor2 Nou" me" "ctiit"te mă cucerise "t+t *e mult$ )#c+t$ *ep"rte *e " mă -+#*i l" reo *imi#u"re "
"tribu!iilor mele$ "spir"m l" multiplic"re" lor2 Sim!e"m tot 6elul *e impulsuri; e#er"!ie 6"!ă *e Hitler$ se#time#t "l *"toriei$
"mbi!ie$ "mor propriu2 Nu er"m eu$ l" trei3eci &i &"se *e "#i$ cel m"i t+#ăr mi#istru "l Reic4ului' Col"bor"torii si perso#"lul
"u:ili"r c"re lucr"u pe#tru or-"#i3"!i" #o"stră "u "ti#s )# cur+#* ci6r" *e .E EEE2 )# sc4imb$ 6u#c!io#"rii mi#isterului #ostru #u
JF
er"u *ec+t F.J2D Ace"stă propor!ie er" )# "cor* cu e*erile mele$ căci$ pe#tru mi#e$ rolul prepo#*ere#t #u%. "e" mi#isterul$ ci
sistemul pe c"re )l #ume"m „"uto#omie " i#*ustriei(2
Re-ul"me#tul tr"*i!io#"l pree*e" c"$ )# -e#er"l$ *os"rele să 6ie tr"#smise mi#istrului pri# mi9locire" Secret"rului *e St"t7
el repre3e#t"$ )#tr%u# "#umit 6el$ or-"#ul )#sărci#"t cu triere" tuturor

*os"relor$ omul c"re$ *i# proprie i#i!i"tiă$ st"bile" ce er" &i ce #u er" import"#t2 Am suprim"t "ce"stă proce*ură7 *irectorii
or-"#i3"!iei mele i#*ustri"le$ )# #umăr *e peste trei3eci$ &i cei 3ece *irectori -e#er"li *i# mi#isterJ$ "u 6ost pl"s"!i #emi9locit
sub 9uris*ic!i" me"2 )# pri#cipiu$ trebui" să se pu#ă *e "cor* )#tre ei2 )mi re3er"m #um"i libert"te" *e " i#tere#i )# orice
mome#t )# c4estiu#ile import"#te s"u c+#* "păre"u *ier-e#!e2
Mo*ul #ostru *e lucru er" l" 6el *e #eobi&#uit c" &i or-"#i3"re" #o"stră2 ,u#c!io#"rii "*mi#istr"!iei *e st"t$ )mpotmoli!i )#
ruti#ă$ orbe"u cu *ispre! *e mi#isterul #ostru c" *e u# „mi#ister *i#"mic($ c" *e u# „mi#ister *e3or-"#i3"t( s"u c" *e u#
„mi#ister 6ără 6u#c!io#"ri(2 Mi se repro&" c" "m recurs l" meto*e 6ruste$ *e tip "meric"#2 I# ce mă prie&te$ ri*ic+#*u%mă
)mpotri" spiritului *e c"stă "l birocr"!iei mi#isteri"le$ "6irm"m că „o *elimit"re pre" #etă " compete#!elor #u 6"ce *ec+t să%i
*etermi#e pe o"me#i s" se *e3i#terese3e *e restul problemelor(/2 Ace"stă po3i!ie #u er" lipsit" *e "#"lo-ie cu co#cep!iile lui
Hitler$ c"re cre*e" )# posibilit"te" improi3"!iei )# co#*ucere" treburilor st"tului *e către u# -e#iu impulsi2
,elul meu *e " lucr" cu perso#"lul " 6ost u# "lt moti *e supăr"re$ pe#tru că "plic"m u# pri#cipiu c"re "păre" c" o
prooc"re; *e l" i#st"l"re" me" )# 6u#c!ie$ "m 4otăr+t$ *upă cum se "r"t" )# procesul%erb"l "l &e*i#!ei cu ,ii4re#il *i# ./
6ebru"rie ./0F$ că$ "tu#ci c+#* )# co#*ucere" sericiilor import"#te se -ăsesc o"me#i „trecu!i *e ci#ci3eci &i ci#ci *e "#i($
trebuie c" "ce&ti" să 6ie seco#*"!i *e „"*9u#c!i "+#* sub p"tru3eci *e "#i(2
5ri *e c+te ori )i pre3e#t"m proiectele mele *e or-"#i3"re$ Hitler *ă*e" *o"*ă *e o i#*i6ere#!ă uimito"re2 Ae"m impresi"
c" "ceste c4estiu#i #u%. preocup"u *eloc7 *e "lt6el$ )# "#umite *ome#ii$ el #u er" )# st"re să *eosebe"scă ese#!i"lul *e
#eese#!i"l2 )# plus$ #u%i plăce" să st"bile"scă 6o"rte precis compete#!ele2 U#eori )#cre*i#!" *i#"*i#s u#or sericii s"u u#or
perso"#e s"rci#i "semă#ăto"re s"u c4i"r i*e#tice; „)#*"tă se " "le-e cel m"i bu#($ )i plăce" să spu#ă2
8upă o 9umăt"te *e "# *e l" i#st"l"re" me" )# 6u#c!ie$ pro*uc!i" sporise *e9" 6o"rte mult )# to"te secto"rele c"re er"u *e
resortul #ostru2 I#*icii pro*uc!iei *e "rm"me#t )# >erm"#i" "răt"u că$ )# "u-ust ./0F$ pro*uc!i" *e "rme crescuse cu FD^ 6"!"
*e lu#" 6ebru"rie$ ce" *e t"#curi cu F1^$ i"r 6"bric"!i" *e mu#i!ii cu /D^$ *eci "pro"pe se *ubl"se$ )# "ce"stă perio"*ă$
"#s"mblul pro*uc!iei *e "rm"me#t sporise cu 1/$=^2.E Er" cl"r că reu&iserăm s" mobili3ăm re3ere p+#ă "tu#ci #eutili3"te2
8oi "#i &i 9umăt"te m"i t+r3iu$ )# ciu*" bomb"r*"me#telor c"re tocm"i )#cepuseră$ "#s"mblul pro*uc!iei #o"stre *e
"rm"me#t trecuse *e l" i#*icele me*iu /J pe#tru "#ul ./0. l" i#*icele m":im GFF$ )# iulie ./002 )# "cest timp$ cre&tere" m+i#ii
*e lucru se situ" "bi" )# 9urul ci6rei *e GE^2 Reu&iserăm să re*ucem l" 9umăt"te c"#tit"te" *e mu#că *epusă &i să re"li3ăm
prei3iu#ile lui R"t4e#"u$ c"re "6irm"se )# ./.D că$ pri# r"!io#"li3"re$ se po"te „*ubl" pro*uc!i" 6ără să se mo*i6ice i#st"l"!iile
&i 6ără să se m"9ore3e c4eltuielile cu m+#" *e lucru(2
Ace"stă reu&ită #u er" c+tu&i *e pu!i# oper" u#ui -e#iu$ cum se "6irmă "*ese"2 Mul!i te4#icie#i *i# sericiile mele$ *ot"!i cu
t"le#t or-"#i3"toric$ er"u 6ără )#*oi"lă m"i c"li6ic"!i *ec+t mi#e )# "ce"stă m"terie2 8"r #ici u#ul *i#tre ei #%"r 6i i3butit$ pe#tru
c" #um"i eu pute"m să "ru#c pe c+#t"r "utorit"te" lui Hitler2 Co#si*er"!i" &i 6"o"re" ,ii4rerului co#t"u m"i mult *ec+t orice2
Cre&terile uimito"re "le pro*uc!iei *e "rm"me#t #u se e:plic"u #um"i pri# reor-"#i3"re" i#i!i"tă *e mi#e2 Meto*ele pe c"re
le "plic"m % "cele" "le u#ei -estiu#i eco#omice *emocr"tice % "u co#stituit &i ele u# 6"ctor *ecisi$ )# pri#cipiu$ se "cor*"
m"rilor i#*ustri"&i )#cre*ere p+#ă l" prob" co#tr"rie$ )# 6elul "cest" se )#cur"9" i#i!i"ti"$ se tre3e" sim!ul răspu#*erii$ se stimul"
c"p"cit"te" *e *eci3ie % "t+te" c"lită!i c"re$ )# >erm"#i"$ se "tro6i"seră *e multă reme2 8esi-ur$ co#str+#-ere" &i "utorit"rismul
me#!i#useră #ielul pro*uc!iei$ *"r su6oc"seră orice spo#t"#eit"te$ )# ce mă prie&te$ -+#*e"m$ *upă cum "m *ecl"r"t )#tr%o 3i$
că i#*ustri" #u căut" „să #e )#&ele cu tot *i#"*i#sul$ #ici să #e 6ure$ #ici să 6"că reu# rău eco#omiei *e ră3boi(2..
Meto*ele mele co#stitui"u pe#tru p"rti* o "*eăr"tă prooc"re$ lucru *e c"re mi%"m *"t se"m" *upă "te#t"tul *i# FE iulie
./002 Atu#ci " trebuit să 6"c 6"!ă u#or critici iole#te &i "m 6ost obli-"t să%i scriu lui Hitler$ pe#tru "%mi "păr" sistemul clă*it pe
pri#cipiul *ele-ării respo#s"bilită!ilor2.F
)# ./0F$ st"tele beli-er"#te % culme" p"r"*o:ului % )#cepe"u să se *i6ere#!ie3e &i *i# pu#ct *e e*ere "l or-"#i3ării
eco#omiei *e ră3boi$ )# timp ce "meric"#ii$ *e e:emplu$ se e*e"u #eoi!i să )#tăre"scă pe c"le "utorit"ră structurile lor
i#*ustri"le$ #oi )#cerc"m să *"m o "#umită suple!e sistemului #ostru *e eco#omie *iri9"tă2 Vec4iul sistem le rete3"se celor *e l"
b"3" orice posibilit"te *e " critic" +r6urile &i$ *e%" lu#-ul "#ilor$ se "9u#sese l" situ"!i" )# c"re &e6ii 4"b"r #u m"i "e"u *e to"te
iciile *e 6u#c!io#"re$ *e potic#elile$ *e erorile *e pl"#i6ic"re &i *e p"r"lelismele c"re "păre"u2 8"torită "c!iu#ii #o"stre$ "cum
e:ist"u *i# #ou "*u#ări u#*e se pute"u *iscut" &i *e3ălui c"re#!ele &i *e6ec!iu#ile$ u#*e se pute" "9u#-e l" u# "cor* prii#*
mo*ul *e reme*iere2 Circul" "*ese" pri#tre #oi o -lumă cum că "m 6i 6ost pe pu#ctul *e " rei#tro*uce sistemul p"rl"me#t"r2P G
Noul #ostru sistem cre"se u#" *i#tre premisele "pte să compe#se3e slăbiciu#ile oricărui re-im "utorit"r2 Nu m"i trebui" c"
problemele import"#te să 6ie re3ol"te #um"i *upă pri#cipiul c"3o#$ "*ică pri# or*i#e e#ite *e sus2 Bi#e)#!eles$ cu co#*i!i" c"
)# 6ru#te" "*u#ărilor respectie să se "6le o"me#i c"re să "sculte to"te "r-ume#tele pro &i co#tr"$ )#"i#te *e " lu" o *eci3ie cl"ră
&i bi#e 6u#*"me#t"tă2
5ric+t "r 6i părut *e c"r"-4ios$ #oul sistem " 6ost )#t+mpi#"t cu re3ere tocm"i *e "cei &e6i *e )#trepri#*eri căror" le trimi%
sesem$ )#că *e l" )#ceputul mi#isteri"tului meu$ o circul"ră pri# c"re )i solicit"m să mă pu#ă l" cure#t cu „*i6icultă!ile &i cu
obser"!iile lor *e pri#cipiu( &i „să 6"că "ce"st" m"i "mă#u#!it *ec+t )#"i#te(2 Mă "&tept"m să primesc mu#!i *e scrisori$ *"r
"pelul meu " răm"s 6ără ecou2 Am )#ceput să i#tru l" bă#uieli &i să mă )#treb *"că #u cum" mi se i#tercept" corespo#*e#!"$ *"r
re"lit"te" este că #ime#i #u mi%" trimis #ici o scriso"re2 ?e6ii *e )#trepri#*eri %"e"m s%o "6lu m"i t+r3iu % se teme"u să #u 6ie
c4em"!i l" or*i#e *e către >"uleiteri2
JG
8e critici *e sus )# 9os #u *uce"m lipsă$ *"r compleme#tul lor #eces"r$ "*ică su-estiile *e 9os )# sus$ er" "pro"pe imposibil
*e e:ercit"t2 8upă ce "m *ee#it mi#istru$ "m "ut "*ese" se#3"!i" că plutesc pe *e"supr" re"lită!ilor$ pe#tru că *eci3iile mele
#u st+r#e"u #ici o re"c!ie critică2
Am *"tor"t succesul "c!iu#ii #o"stre miilor *e te4#icie#i c"re &i p+#ă "tu#ci se rem"rc"seră pri# per6orm"#!e *eosebite2
Acestor o"me#i )e%"m )#cre*i#!"t )#tre"-" respo#s"bilit"te " u#or r"muri "le i#*ustriei *e "rm"me#t$ re*e&tept+#*u%le "st6el
e#tu3i"smul )#-rop"t p+#ă "tu#ci sub lespe*e" re-imului7 stilul meu #eorto*o: i%" *etermi#"t să se implice m"i mult2 )# 6o#*$7
mă 6olose"m *e o "titu*i#e$ 6rece#tă l" te4#icie#i$ c"re co#stă )# " te co#s"cr" mu#cii t"le 6ără "%!i pu#e )#trebări2 Ap"re#t"
lipsă *e i#ter6ere#!ă *i#tre mor"lit"te &i te4#ică )i !i#use pe repre3e#t"#!ii "cestei" *i# urmă multă reme *ep"rte *e orice
me*it"!ie "supr" sem#i6ic"!iei "ctiită!ii lor2 Ruptur" "e" să *ei#ă cu "t+t m"i periculo"să$ cu c+t$ )# "cest ră3boi$ te4#ic"
*ob+#*e" o import"#!ă *i# ce )# ce m"i m"re; te4#ici"#ul #u m"i er" )# măsură să sesi3e3e co#seci#!ele tr""liului s"u "#o#im2
)# ce mă prie&te$ „)#tre #i&te col"bor"tori i#como3i &i #i&te7 e:ecut"#!i serili$ )i pre6er"m pe primii(.07 p"rti*ul$ )#
sc4imb$ #%"e" #ici o )#cre*ere )# speci"li&tii "politici2 I" să 6i )mpu&c"t #oi c+!i" &e6i *e )#trepri#*ere$ să e3i ce m"i re"li3ări
"r 6i "ut ceil"l!i T spu#e" S"ucNel$ c"re " 6ost tot*e"u#" u#ul *i#tre e:tremi&tii *i# co#*ucere" p"rti*ului2
Timp *e *oi "#i #%" )#*ră3#it să mă "t"ce #ime#i2 8upă puciul *i# FE iulie$ Borm"##$ >oebbels$ LeV si S"ucNel "u căut"t7
să o 6"că2 A trebuit să "pele3 l" Hitler$ "erti3+#*u%. )#tr%o scriso"re că #u su#t )# st"re să%mi co#ti#uu "ctiit"te" cu succes
*"că se )#ce"rcă 9u*ec"re" ei *upă criterii politice2
A#-"9"!ii mi#isterului$ o"me#i #c)#scri&i )# p"rti*$ se bucur"u *e o protec!ie 9uri*ică *estul *e #eobi&#uită )# st"tul lui
Hitler2 )#tr%"*eăr$ )#că *i# prim" perio"*ă " mi#isteri"tului reu&isem$ )# ciu*" opo3i!iei mi#istrului Musti!iei$ să ob!i# "*opt"re"
u#ei *ispo3i!ii co#6orm cărei"$ 6ără "cor*ul meu$ #ici o perso"#ă #u pute" 6i urmărită )# 9usti!ie pe#tru *"u#e "*use sectorului
)#"rm"re2.= Ace"stă *ispo3i!ie mi%" prote9"t col"bor"torii c4i"r &i *upă FE iulie ./002 C+#* s%" pus problem" lui Buc4er$
*irector "l Comp"#iei >e#er"le *e Electricit"te CAE>H$ " lui Vo-ler$ *irector "l 5!elăriilor Reu#ite$ &i " lui Reusc4$ *irector "l
)#trepri#*erii met"lur-ice >ute4o66#u#-s4utte$ to!i trei "cu3"!i *e " 6i 6ăcut "6irm"!ii „*e6etiste($ Er#st O"lte#bru##er$ &e6ul
>est"poului$ mi%" cer"t "i3ul cu priire l" pu#ere" s"u #epu#ere" lor sub urmărire2 Subli#iere" pe c"re "m 6ăcut%o "tu#ci cu
priire l" speci6icul mu#cii #o"stre$ ce #e obli-ă să orbim *espre situ"!ie )# mo*ul cel m"i *esc4is$ i%" scutit pe cei trei
*irectori *e #eplăcerile u#ei "restări2 Altmi#teri$ se "plic"u pe*epse -rele pe#tru c"3ul )# c"re col"bor"torii #o&tri "r 6i "bu3"t *e
)#cre*ere" "cor*"tă7 *e e:emplu$ pe#tru " stoc" m"terii prime import"#te$ ei "r 6i putut să 6"lsi6ice ci6rele$ căci #oi oricum #u le
m"i co#trol"m$ )# 6elul "cest" "r 6i )mpie*ic"t "proi3io#"re" cu "rme " 6ro#tului2
)# -i-"#tic" #o"stră or-"#i3"!ie "m ă3ut$ *i# primul mome#t$ o co#struc!ie proi3orie2 Eu )#sumi er"m 4otăr+t c"$ *upă
termi#"re" ră3boiului$ să mă )#torc l" "r4itectură &i$ )# "cest se#s$ oi"m să%mi "si-ur spri9i#ul lui Hitler2 Tot "&" % -+#*e"m eu
%er" #orm"l să li#i&tesc temerile i#*ustri"&ilor &i să%i co#i#- că "ce"stă or-"#i3"!ie #u e:ist" *ec+t pe#tru " s"tis6"ce
#ecesită!ile ră3boiului2 8upă părere" me"$ #u se pute" cere )#trepri#*erilor să re#u#!e )# timp *e p"ce l" o"me#ii lor cei m"i
compete#!i &i #ici să%&i pu#ă e:perie#!" l" *ispo3i!i" co#cure#!ilor2.J
5r-"#i3"!i" #o"stră er" #um"i o solu!ie proi3orie &i !i#e"m să%i păstre3 "cest c"r"cter2 Nu m%"& 6i )mpăc"t cu -+#*ul că$ )#
propri" me" cre"!ie$ pot să se )mpăm+#te#e"scă meto*e birocr"tice2 Nu )#cet"m să%mi )#*em# col"bor"torii să suprime
4+r!o-ăr"i"$ să re3ole problemele erb"l s"u tele6o#ic$ *irect &i 6ără 6orm"lită!i$ pe scurt$ să eite cu orice pre! co#stituire" *e
„*os"re($ cum se spu#e" )# 9"r-o#ul *e c"#cel"rie2 5 "ltă )mpre9ur"re c"re #e%" obli-"t l" o perpetuă improi3"!ie "u 6ost
r"i*urile "erie#e "supr" or"&elor #o"stre2 8"r$ u#eori$ -ăse"m că "ceste "c!iu#i "le i#"micului "e"u &i ce" po3iti$ *upă cum
re3ultă *i# umorul cu c"re "m re"c!io#"t "tu#ci c+#*$ l" FF #oiembrie ./0G$ u# r"i* "eri"# " *istrus mi#isterul; „Am "ut
#orocul s" e*em "r3+#*$ o *"tă cu mi#isterul$ o bu#ă p"rte *i# *os"rele cure#te$ "&" )#c+t pe#tru o reme "m scăp"t *e o
po"ră i#utilă7 *"r #u putem co#t" tot timpul pe i#ci*e#te *e -e#ul "cest" c" să 6"cem cură!e#ie pri# lucrările #o"stre2(./
)# ciu*" tuturor pro-reselor c"re 6useseră re"li3"te )# te4#ică &i )# i#*ustrie$ pro*uc!i" #o"stră *e "rm"me#t$ )# epoc" celor
m"i m"ri succese milit"re$ )# ./0E &i ./0.$ er" )#că i#6erio"ră celei *i# primul ră3boi mo#*i"l$ )# primul "# "l c"mp"#iei *i#
Rusi"$ pro*uc!i" *e tu#uri &i *e mu#i!ii #%" *epă&it u# s6ert *i# pro*uc!i" lui ./.J2 Trei "#i m"i t+r3iu$ )# primă"r" lui ./00$
c4i"r si "tu#ci c+#*$ *"torită succesului meto*elor #o"stre$ #u er"m *ep"rte *e pu#ctul culmi#"#t "l pro*uc!iei *e "rm"me#t$
rămăseserăm )#că sub #ielul celei *i# primul ră3boi mo#*i"l$ "*ică sub #ielul celei " >erm"#iei$ Austriei &i Ce4oslo"ciei
lu"te l" u# loc2FE
<ri#tre c"u3ele "cestei răm+#eri )# urm" "m socotit )#tot*e"u#" că se "6l" proli6er"re" birocr"!iei$ )mpotri" cărei" "m
lupt"t )# 3"*"r2FU Ast6el$ *e e:emplu$ perso#"lul Sericiului Arm"me#telor er" *e 3ece ori m"i #umeros *ec+t )# timpul
primului ră3boi mo#*i"l2 N%"m )#cet"t să cer o simpli6ic"re " "p"r"tului "*mi#istr"ti$ mărturie )# "cest se#s 6ii#* *iscursurile
&i scrisorile mele$ *i# ./0F p+#ă l" s6+r&itul lui ./002 Cu c+t lupt"m m"i mult )mpotri" "cestei birocr"!ii tipic -erm"#e$ cărei"
re-imul #ostru "utorit"r #u 6ăcuse *ec+t să%i spore"scă e6ectiele &i import"#!"$ cu "t+t m"i mult *omi#"!i" st"tului "supr"
eco#omiei *e ră3boi mi se păre" " 6i o ero"re$ &i "ce"stă co#i#-ere " *ee#it *i# ce )# ce m"i mult o *o-mă politică pe b"3"
cărei" "m rut$ )# cele *i# urmă$ să e:plic to"te ee#ime#tele$ )# *imi#e"!" 3ilei *e FE iulie$ cu c+te" ore )#"i#te *e "te#t"t$ i%
"m scris lui Hitler că$ )# m"terie *e or-"#i3"re$ ru&ii &i "meric"#ii$ recur-+#* l" mi9lo"ce m"i simple$ re"li3e"3ă$ o m"i m"re
e6icie#!ă *ec+t #oi &i că meto*ele #o"stre *esuete #e )mpie*ică să ob!i#em re3ult"te comp"r"bile2 Acest ră3boi este$ "*ău-"m
eu$ &i o luptă )#tre *ouă sisteme *e or-"#i3"re$ „co#6ru#t"re" sistemului #ostru supr"cl"bor"t cu "rt" improi3"!iei$ *e c"re
*ă*e" *o"*ă "*ers"rul(2 8"că #u "*optăm o "ltă meto*ă$ "tu#ci posterit"te" " "e" prile9ul să co#st"te că sistemul #ostru
"r4"ic$ -reoi &i co#ser"tor " 6ost cel c"re #e%" *us l" )#6r+#-ere2
C"pitolul .= CAREN@E
U#ul *i#tre "spectele cele m"i surpri#3ăto"re "le "cestui ră3boi co#stă )# 6"ptul că Hitler " rut să%&i scute"scă propriul lui
popor *e )#cercările pe c"re C4urc4ill &i Rooseelt #%"u e3it"t să le impu#ă poporului e#-le3 &i celui "meric"#2. Co#tr"stul
J0
*i#tre )#er&u#"re" A#-liei *emocr"tice )# mobili3"re" )#tre-ii 6or!e *e mu#că &i moliciu#e" *oe*ită )# "ce"stă prii#!ă
>erm"#i" tot"lit"ră "r"tă c+t *e mult se teme" re-imul *e o mut"!ie " su6r"-iului popul"r2 <ătur" co#*ucăto"re #u oi" să
impu#ă s"cri6icii% #ici sie&i &i #ici poporului7 se stră*ui"$ pri# co#cesii$ s" păstre3e c+t m"i mult bu#ăoi#!" "cestui popor2
Hitler &i m"9orit"te" "*ep!ilor lui politici "p"r!i#e"u -e#er"!iei celor c"re er"u sol*"!i c+#* " i3buc#it Reolu!i" *i# ./.J &i c"re
#%"u "ccept"t%o #icio*"tă2 I# co#orbirile lui p"rticul"re$ Hitler *ă*e" "*ese" *e )#!eles că$ *upă o e:perie#!ă c" "cee" *i# ./.J$
pru*e#!"$ oric+t *e multă$ #u " 6i #icio*"tă su6icie#tă$ )# )#cerc"re" *e " se pree#i orice moti *e #emul!umire$ s%" c4eltuit
m"i mult *ec+t )# !ările cu re-im *emocr"tic pe#tru " "proi3io#" popul"!i" cu bu#uri *e co#sum$ pe#tru " plăti pe#sii *e ră3boi
&i pe#tru " "cor*" i#*em#i3"!ii 6emeilor "i căror so!i er"u mobili3"!i pe 6ro#t$ )# timp ce C4urc4ill #u o6ere" poporului său *ec+t
„s+#-e$ l"crimi$ mu#că &i su*o"re($ #oi$ )# to"te 6"3ele &i cri3ele ră3boiului$ "m "ut *reptul l" u#ul &i "cel"&i cu+#t *e or*i#e$
pe c"re Hitler )l repet" p+#ă l" mo#oto#ie; „Su#tem si-uri *e ictori" 6i#"lă2( Er" *o"*" slăbiciu#ii politice7 "ce"stă "titu*i#e
tră*" m"re" te"mă *e " #u pier*e "se#time#tul poporului &i *e " se e*e" "st6el co#6ru#t"t cu cri3e politice )# i#teriorul !ării2
)# primă"r" lui ./0F$ "l"rm"t *e )#6r+#-erile #o"stre pe 6ro#tul rusesc$ #u er"m preocup"t #um"i *e mobili3"re" tuturor
resurselor !ării$ ci i#sist"m$ )# "cel"&i timp$ pe i*ee" următo"re; „Trebuie c" ră3boiul să 6ie termi#"t c+t m"i repe*e$ căci$
"ltmi#teri$ >erm"#i" " 6i )#i#să2 Trebuie să c+&ti-ăm bătăli" )#"i#te *e s6+r&itul lui octombrie$ )#"i#te să )#ce"pă i"m"
"ise"scă$ "lt6el p"rti*" este pier*ută pe#tru tot*e"u#"2 8"r #u putem c+&ti-" *ec+t cu "rmele *e c"re *ispu#em l" or" "ctu"lă$ #u
cu "cele" pe c"re "m pute" să le "em )# "#ul iitor2( Nu &tiu cum " "9u#s "ce"stă "#"li3ă l" cu#o&ti#!" 3i"rului Times$ c"re "
public"t%o l" D septembrie ./0F2F ,"pt este că "rticolul si#teti3" i*eile "supr" căror" Milc4$ ,romm &i cu mi#e er"m *e "cor* l"
*"t" "cee"2
„Aem cu to!ii se#time#tul că #e -ăsim )# "cest "# l" o cotitură 4otăr+to"re " istoriei #o"stre($ *ecl"r"m eu public )# "prilie
./0F2G Nu bă#ui"m că "ce"stă cotitură este imi#e#tă &i că )#cercuire" Arm"tei " =%" l" St"li#-r"*$ #imicire" A6riN"Norps$
succesul *eb"rcării )# A6ric" *e Nor* &i primele bomb"r*"me#te "erie#e m"sie se "propi"u$ )# "cel"&i timp$ eco#omi" #o"stră
*e ră3boi er"$ &i e"$ l" o cotitură7 )#tr%"*eăr$ p+#ă )# to"m#" lui ./0.$ eco#omi" 6usese or-"#i3"tă )# perspecti" u#or ră3bo"ie
scurte i#terc"l"te cu m"ri i#ter"le *e "c"lmie2 Acum )#cepe" ră3boiul *e lu#-ă *ur"t"2
M )# co#cep!i" me"$ "r 6i trebuit c" mobili3"re" tuturor resurselor #"!iu#ii să )#ce"pă *e l" +r6ul ier"r4iei *e p"rti*2 Acest
lucru mi se păre" cu "t+t m"i 6iresc cu c+t Hitler )#su&i *ecl"r"se solem#$ l" l septembrie ./G/$ )# Reic4st"-$ că #u e:istă
s"cri6iciu pe c"re el )#su&i să #u 6ie -"t" " &i%. "sum" ime*i"t2
8e 6"pt$ Hitler " 6ost *e "cor* cu mi#e c+#* i%"m propus să suspe#*e to"te lucrările "6l"te )#că )# curs *e e:ecu!ie$ c4i"r &i
pe cele *e l" 5bers"l3ber-2 Am putut *eci să mă pre"le3 *e "cor*ul lui$ l" ci#cispre3ece 3ile *upă i#st"l"re" me" )# 6u#c!ie$
c+#* "m lu"t cu+#tul )# 6"!" celui m"i -reu *e co#i#s 6orum "l #ostru$ "*ică )# 6"!" >"uleiterilor &i " Reic4sleiterilor;
„Co#si*ere#tele le-"te *e lucrările ce urme"3ă " 6i e:ecut"te *upă )#c4eiere" păcii #u m"i trebuie să #e i#6lue#!e3e *eci3iile2
,ii4rerul mi%" or*o#"t c"$ *e%"cum )#colo$ să%i sem#"le3 "seme#e" "ctiită!i *e #"tură să 6r+#e3e pro*uc!i" *e "rm"me#t2(
Ace"st" er" o "me#i#!"re 6ă!i&ă$ c4i"r *"că$ )# co#ti#u"re$ "m m"i lăs"t *i# pre! spu#+#* că po"te 6iec"re *i#tre #oi "re #i&te
*ori#!e speci"le pe c"re p+#ă l" i"r#ă "r re" să &i le "*ă )mpli#ite2 8"r situ"!i" milit"ră impu#e" c"$ *e%"cum )#"i#te$ să 6ie
suspe#*"te to"te lucrările *e prisos *i# *i6erite re-iu#i2 Er" *e *"tori" #o"stră să *ăm e:emplul cel m"i bu#$ c4i"r *"că
eco#omiile *e m+#ă *e lucru &i *e m"teri"le "st6el re"li3"te #u "r 6i 6ost co#si*er"bile2
Ae"m co#i#-ere" că$ )# ciu*" to#ului mo#oto# cu c"re )mi cite"m *iscursul$ re*"ct"t )# cior#ă$ to!i cei pre3e#!i or
subscrie l" "pelul l"#s"t2 8"r$ c+#* "m termi#"t *e orbit$ m%"m ă3ut "se*i"t *e o mul!ime *e >"uleiteri &i Oreisleiteri c"re
oi"u să ob!i#ă "probări speci"le pe#tru *i6erite proiecte2 <rimul *i#tre ei er" Reic4sleiterul Borm"## )# perso"#ă$ c"re$ )#tre
timp$ pro6it"se *e #e4otăr+re" lui Hitler &i ob!i#use o *ero-"re2 8e 6"pt$ mu#citorii *et"&"!i pe &"#tierele *e l" 5bers"l3ber- %
căror"$ )# plus$ trebui" să li se "si-ure c"mio"#e$ m"teri"le &i c"rbur"#t %"u răm"s "colo p+#ă l" s6+r&itul ră3boiului$ )# ciu*"
or*i#ului *e )#trerupere " lucrărilor$ pe c"re%. ob!i#usem " *ou" o"ră *i# p"rte" lui Hitler l" trei săptăm+#i *upă "cest *iscurs20
Apoi " 6ost r+#*ul >"uleiterului S"ucNel să *e" *i# co"te să ob!i#ă "si-urări pe#tru „,orumul p"rti*ului($ pe c"re oi" s+%.
"me#"9e3e l" Aeim"r7 #ici el #u s%" si#c4isit *e or*i#ul respecti &i " co#ti#u"t lucrările p+#ă l" s6+r&itul ră3boiului2 Robert LeV
se 3băte" pe#tru u# "*ăpost *e porci l" 6erm" s" mo*el2 El )mi spu#e" că trebuie să%i spri9i# proiectul$ *eo"rece e:perie#!ele
s"le su#t *e m"re import"#tă pe#tru problemele #o"stre "lime#t"re2 I%"m trimis o scriso"re *e re6u3$ #u 6ără o "postilă iro#ică;
„Co#*ucătorului or-"#i3"!iei politice " NS8A<$ &e6 "l ,ro#tului >erm"# "l Mu#cii2 <rii!i; porcări" *um#e"o"străP(
8upă *iscursul meu$ Hitler )#su&i$ )# "6"ră *e 6"ptul că " "utori3"t lucrările *e l" 5bers"l3ber-$ " *"t or*i# să se "me#"9e3e$
#u *ep"rte *e S"l3bur-$ c"stelul *e l" Oless4eim$ c"re 6usese lăs"t *e i3beli&te2 Cu pre!ul multor milio"#e *e mărci$ c"stelul
"cest" " 6ost tr"#s6orm"t )#tr%o re&e*i#!ă lu:o"să$ *esti#"tă i#it"!ilor lui Hitler2 L+#-ă Berc4tes-"*e#$ Himmler " co#struit )#
secret o ilă m"re pe#tru iubit" lui$ lucru pe c"re #u .%"m "6l"t *ec+t )# ultimele săptăm+#i "le ră3boiului2 8upă ./0F$ )#cur"9"t
*e Hitler$ u# >"uleiter i#i!i"$ cu m"re co#su#i *e m"teri"le pro4ibite$ tr"#s6orm"re" c"stelului *e l" <ose# &i " u#ui 4otel$
clă*i#*u%&i *e "seme#e" o re&e*i#!ă perso#"lă )# "propiere" or"&ului2 Tot )# ./0F &i ./0G$ se co#sum"u m"teri"le pre!io"se &i se
imobili3"u mu#citori speci"li&ti pe#tru " 6"bric" #oi tre#uri speci"le pe#tru LeV$ Oeitel &i "l!ii2 Ei*e#t$ *e cele m"i multe ori$
"ctii&tii p"rti*ului )mi "scu#*e"u proiectele lor2 Reic4sleiterii &i >"uleiterii *isp#e"u *e o putere "bsolută2 8eci$ )# prii#!"
"ce"st"$ #u pute"m e:ercit" #ici u# co#trol2 R"r i3bute"m să opu# c+te u# eto$ c"re &i%"&" #u er" lu"t )# co#si*er"re$ )# "r" lui
./00$ Hitler &i Borm"## #u e3it"u să #oti6ice mi#istrului Arm"me#tului i#ter*ic!i" *e " solicit" u#ui 6"bric"#t *e r"me *e
t"blouri *i# Mu#c4e# să lucre3e pe#tru pro*uc!i" *e ră3boi2 8e9" cu c+te" lu#i m"i )#"i#te$ ei perso#"l or*o#"seră să 6ie
scutite *e obli-"!i" *e " lucr" pe#tru ră3boi „6"bricile *e t"piserii &i *e "lte pro*use "rtistice "semă#ăto"re($ cele c"re pro*uce"u
coo"re &i t"piserii *esti#"te e*i6iciilor pe c"re Hitler oi" să le co#strui"scă *upă ră3boi2
8upă #um"i #ou" "#i *e *om#ie$ pătur" co#*ucăto"re "9u#sese "t+t *e coruptă$ )#c+t$ #ici )# 6"3" critică " ră3boiului$ #u er"
c"p"bilă să re#u#!e l" lu:ul &i risip" cu c"re se obi&#uise2 To!i "e"u #eoie *e re&e*i#!e "ste$ c"se *e +#ăto"re$ mo&ii$
c"stele$ seritorime #umero"să$ o m"să )mbel&u-"tă$ o pi#i!ă cu băuturi selecte % „obli-"!iile *e repre3e#t"re( o cere"u2= )#
J1
plus$ er"u 6o"rte preocup"!i *e securit"te" perso"#ei lor$ o "*eăr"tă obsesie c"re 6ri3" ri*icolul2 Ace"stă obser"!ie este "l"bilă
)# primul r+#* pe#tru Hitler; i#*i6ere#t )# ce loc "r 6i răm"s pe#tru u# timp o"rec"re$ cel *i#t+i lucru pe c"re%. or*o#" er" *e "
se co#strui u# bu#căr7 "*ăposturile respectie "e"u "coperi&uri " căror -rosime cre&te" )# "cel"&i ritm c" &i c"librul bombelor$
"9u#-+#* )# 6i#"l l" ci#ci metri2 A&" că$ l" u# mome#t *"t$ e:ist"u bu#căre 6o"rte comple:e l" R"stc#bur-$ l" Berli#$ l"
5bers"l3ber-$ l" Mii#c4e#$ l" re&e*i#!" *e l+#-ă S"l3bur-$ l" C"rtierul >e#er"l *e l+#-ă N"u4eim &i l" cel *e pe Somme2 )#
./00$ Hitler " pus să se co#strui"scă )# Sile3i" &i )# Turi#-i" *ouă c"rtiere -e#er"le subter"#e$ săp"te )# mu#te$ cee" ce " *us l"
sco"tere" " sute *e te4#icie#i *i# "t+t *e #eces"r" "ctiit"te mi#ieră &i l" mobili3"re" " mii *e mu#citori2D
Te"m" #e*isimul"tă " lui Hitler &i părere" -ro3"ă pe c"re o "e" *espre si#e "u co#stituit pe#tru o"me#ii *i# "#tur"9ul său
o e:cele#tă posibilit"te *e " #u cru!" #ici u# mi9loc pe#tru "%&i "si-ur" propri" lor protec!ie2 >ori#-$ *e e:emplu$ &i%" co#struit
c+te u# "st "*ăpost subter"# #u #um"i l" O"ri#4"ll$ ci &i l" c"stelul său *e l" Vel*e#stei#$ u#*e" )# )mpre9urimile
Niir#ber-ului$ loc u#*e #u s%" *us "pro"pe #icio*"tă2J 8rumul *e l" Berli# l" O"ri#4"ll$ lu#- *e DE *e Nilometri$ trece" pri#
#i&te pă*uri solit"re$ *"r$ *e%" lu#-ul lui$ l" i#ter"le re-ul"te$ s%"u co#struit "*ăposturi beto#"te2 LeV$ c"re "e" u# bu#căr l"
>ru#eB"l*$ u# or"&%s"telit$ c"m )# "6"r" pericolului$ obser+#* )#tr%o 3i e6ectul pro*us *e o bombă ce străpu#sese "coperi&ul
u#ui "*ăpost public$ #u s%" m"i preocup"t *ec+t *e -rosime" "coperi&ului bu#cărului perso#"l2 8e "lt6el$ pe#tru >"uleiteri$ "u
6ost co#struite &i "lte bu#căre )# "6"r" or"&elor$ to"te *i# or*i#ul lui Hitler$ c"re er" co#i#s că o"me#ii "ce&ti" su#t *e
#e)#locuit2
)# primele săptăm+#i$ " trebuit să 6"c 6"!ă u#ei )#tre-i serii *e probleme ur-e#te$ *"r ce" m"i pres"#tă er" problem"
m+i#ii *e lucru$ )#tr%o se"ră$ către mi9locul lu#ii m"rtie$ )# timp ce i3it"m u#" *i#tre cele m"i import"#te u3i#e *e "rm"me#t
*i# Berli#$ R4ei#met"ll%Borsi-$ "m obser"t că 4"lele er"u ec4ip"te cu m"&i#i e:cele#te$ *"r că "ceste" stăte"u #eutili3"te$
*eo"rece #u e:ist"u su6icie#!i mu#citori pe#tru co#stituire" u#ui "l *oile" sc4imb2
L" 6el se pre3e#t"u lucrurile &i )# "lte u3i#e *e "rm"me#t$ )# plus$ )# timpul 3ilei$ )#t+mpi#"m -reută!i )# ce prie&te
"lime#t"re" cu e#er-ie electrică$ pe c+#* se"r" &i #o"pte" re!e"u" er" mult m"i pu!i# solicit"tă2 Cum )# "cee"&i perio"*ă s%"u
co#struit &i u3i#e #oi$ repre3e#t+#* o i#esti!ie *e circ" .. mili"r*e *e mărci$ &i cum "ceste" "e"u să *ucă$ )# mo* obli-"toriu$
lipsă *e m"&i#i%u#elte$ mi s%" părut m"i 9u*icios să stopăm ce" m"i m"re p"rte " #oilor co#struc!ii &i să 6olosim m+#" *e lucru
"st6el *ispo#ibili3"tă pe#tru " or-"#i3" sc4imbul *oi2
Hitler s%" "răt"t$ *esi-ur$ recepti l" "cest r"!io#"me#t &i " sem#"t u# *ecret c"re pree*e" re*ucere" l" trei mili"r*e *e
mărci " olumului *e i#esti!ii *esti#"te #oilor co#struc!ii2 8"r s%" ă3ut că e:ecut"re" "cestui *ecret presupu#e" "b"#*o#"re"
"#umitor proiecte *e perspectiă "le i#*ustriei c4imice$ proiecte "l căror cost se ri*ic" l" circ" u# mili"r* *e mărci2/ 5r$ Hitler
#%" m"i 6ost *e "cor* cu "cest lucru2 El #u oi" să re#u#!e l" i*ee" *e " 6"ce totul )# "cel"&i timp$ po3i!ie pe c"re &i%o 9usti6ic"
"st6el; „Ră3boiul cu Rusi" e posibil să se termi#e )# cur+#*2 8"r eu "m &i "lte proiecte *e m"i lu#-ă perspectiă$ &i$ c" să le
re"li3e3$ )mi trebuie m"i mult c"rbur"#t si#tetic *ec+t )#"i#te2 E "bsolut #eces"r c" #oile u3i#e să 6ie co#struite$ c4i"r *"că #u
or 6i termi#"te *ec+t peste c+!i" "#i2( U# "# m"i t+r3iu$ l" F m"rtie ./0G$ " trebuit să co#st"t că er" i#util „să co#struie&ti
u3i#e ce urm"u să co#tribuie l" re"li3"re" u#or m"ri pro-r"me *e iitor$ c"re #%"r 6i pro*us *eci *ec+t *upă l i"#u"rie ./01(2.E
)# septembrie ./00$ c+#* situ"!i" milit"ră *ee#ise c"t"stro6"lă$ "ce"stă *eci3ie #e6ericită lu"tă *e Hitler )# primă"r" lui ./0F
er" u# serios 4"#*ic"p pe#tru pro*uc%!i" #o"stră *e "rm"me#t$ "6ect+#* se#sibil proiectul *e restr+#-ere " co#struc!iilor2
Totu&i$ c+te" sute *e mii *e mu#citori "u *ee#it *ispo#ibili &i "u putut 6i )#*rept"!i spre i#*ustri" *e "rm"me#t2 8"r
tocm"i "tu#ci " "părut u# obst"col #e"&tept"t; *r2 M"#s6el*$ *irector mi#isteri"l &i &e6 "l Sericiului M+i#ii *e Lucru l" <l"#ul
*e p"tru "#i$ mi%" e:plic"t cu to"tă si#cerit"te" că$ *"că >"uleiterii se opu#$ el #u "re su6icie#tă "utorit"te să tr"#s6ere *i#tr%o
re-iu#e )#tr%"lt" mu#citorii *ee#i!i *ispo#ibili2YU )# re"lit"te$ )#*"tă ce se sim!e"u "ti#&i )# prero-"tiele lor$ >"uleiterii uit"u
pe#tru u# timp ri"lită!ile &i i#tri-ile c"re%i *e3bi#"u &i 6ăce"u 6ro#t comu#2 Mi%er" cl"r că$ )# ciu*" po3i!iei soli*e pe c"re o
"e"m l" *"t" "cee"$ *e u#ul si#-ur #u oi reu&i #icio*"tă s%o scot l" c"păt2 Trebui" să -ăsesc pri#tre ei u#ul c"re$ )#estit *e
Hitler cu puteri speci"le$ să 6ie )# măsură " "9ut" l" *epă&ire" *i6icultă!ilor2 Ale-ere" me" s%" oprit "supr" lui O"rl H"#Ne$ u#
ec4i priete#$ *e multă reme Secret"rul *e St"t "l lui >oebbels &i c"re 6ăce" p"rte *i# cl"#ul lor$ pe#tru că$ *i# i"#u"rie ./0.$
*ee#ise >"uleiter "l Sile3iei I#6erio"re2 Hitler s%" "răt"t *ispus să%mi "t"&e3e u# *ele-"t cu *epli#e puteri2 8"r$ *e *"t" "ce"st"$
Borm"## " reu&it să mă torpile3e2 H"#Ne er" cu#oscut c" u#ul *i#tre "li"!ii mei7 *esem#"re" s" #u #um"i c" mi%"r 6i )#tărit
po3i!i"$ *"r "r 6i "ut &i sem#i6ic"!i" u#ei imi:tiu#i )# "6"cerile p"rti*ului$ *ome#iu re3er"t lui Borm"##2
8ouă 3ile m"i t+r3iu$ c+#* "m ree#it cu cerere" l" Hitler$ "cest" &i%" *"t "cor*ul$ *"r " re6u3"t să "ccepte "le-ere" pe c"re
o 6ăcusem eu; „H"#Ne e pre" t+#ăr &i o să%i i#ă -reu să se 6"că respect"t2 Am orbit *espre "st" cu Borm"##2 5 să%. luăm pe
S"ucNel2(
Borm"## reu&ise să ob!i#ă #umire" lui S"ucNel &i%. co#i#sese pe Hitler să i%. subor*o#e3e lui *irect2 >ori#-$ pe bu#ă
*rept"te$ " protest"t$ căci er" orb" *e o respo#s"bilit"te c"re p+#ă "tu#ci se e:ercit"se )# c"*rul <l"#ului *e p"tru "#i2 Cu
*e3i#oltur" c"r"cteristică )# m"#ipul"re" "p"r"tului *e st"t$ Hitler .%" #umit *eci pe S"ucNel „comis"r -e#er"l(7 *"r$ )# "cel"&i
timp$ .%" i#te-r"t )# or-"#i3"!i" <l"#ului *e p"tru "#i2 >ori#- " protest"t *i# #ou$ proce*eul 6ii#* ă*it umilitor2 Ne)#*oiel#ic că
Hitler #%"r 6i "ut #eoie să i#siste mult c" să%. 6"că pe >ori#- să%. *esem#e3e el )#su&i pe S"ucNel$ *"r #%" mi&c"t u# *e-et )#
se#sul "cest"2 8"torită r"#c4iu#ei lui Borm"##$ bl"3o#ul *e9" 3-+ri"t "l lui >ori#- prime" o #ouă loitură2
S"ucNel &i cu mi#e "m 6ost co#oc"!i l" C"rtierul >e#er"l "l ,ii4rerului2 )#m+#+#*u%i lui S"ucNel or*i#ul *e #umire$ Hitler
" subli#i"t că #u trebuie s" e:iste o problemă " m+i#ii *e lucru &i " repet"t )# "cei"&i terme#i pe c"re%i 6olosise l" / #oiembrie
./0.; „Teritoriile c"re lucre"3ă *irect pe#tru #oi cupri#* peste F1E *e milio"#e *e o"me#i2 U# 6"pt e si-ur; pe "ce&ti o"me#i
trebuie să reu&im să%i )#4ămăm 6ără me#"9"me#te l" mu#că2(.G Hitler i%" cerut lui S"ucNel să #u%&i 6"că #ici u# scrupul )#
"c!iu#e" *e recrut"re )# teritoriile ocup"te " br"!elor *e mu#că *e c"re "e"m #eoie2 Cu "ce"st" se *esc4i*e" u# c"pitol 6u#est
)# "ctiit"te" me"2 Căci$ )# următorii *oi "#i &i 9umăt"te .%"m pres"t co#ti#uu pe S"ucNel să%mi "*ucă$ pri# co#str+#-ere$
mu#citori străi#i c"re să lucre3e )# 6"bricile *e "rm"me#t$ )# primele săptăm+#i$ col"bor"re" #o"stră " 6ost e:cele#tă2 S"ucNel
J=
#e%" promis solem#$ lui Hitler &i mie$ că " elimi#" to"te *i6icultă!ile prii#* m+#" *e lucru &i că " )#locui oper"ti speci"li&tii
c4em"!i sub *r"pel2 8i# p"rtC'" me"$ .%"m "9ut"t să *ob+#*e"scă "utorit"te &i .%"m spri9i#it ori *e c+te ori "m putut2 S"ucNel
promisese 6o"rte multe lucruri2 I# timp *e p"ce$ lucrătorii c"re mure"u s"u "ti#-e"u +rst" *e pe#sio#"re er"u )#locui!i *e
-e#er"!i" t+#ără$ c"re 6ur#i3"$ )# 6iec"re "#$ circ" =EE EEE *e o"me#i2 Acum )#să #u #um"i "ce&ti ti#eri er"u )#corpor"!i )#
Ae4rm"c4t$ ci &i o p"rte *i# m+#" *e lucru *i# i#*ustrie2 8i# c"re c"u3ă$ )# "#ul ./0F$ eco#omi" *e ră3boi "e" u# *e6icit cu
mult peste u# milio# *e lucrători2
I#tr%u# cu+#t$ S"ucNel #%" putut să%&i o#ore3e promisiu#ile2 Sper"#!ele lui Hitler$ c"re cre*e" că e simplu să recrute3i
*i#tr%o popul"!ie *e F1E *e milio"#e lucrătorii #eces"ri$ s%"u spulber"t si ele$ pe *e o p"rte *i# prici#" slăbiciu#ii or-"#elor c"re
e:ercit"u putere" )# teritoriile ocup"te$ pe *e "ltă p"rte pe#tru că cei i3"!i pre6er"u s" 6u-ă )# pă*uri$ l" p"rti3"#i$ *ec+t să se
l"se t+r+!i l" mu#că 6or!"tă )# >erm"#i"2
C+#* primii lucrători străi#i "u sosit )# u3i#e$ i#*ustri" #o"stră " )#ceput să%mi trimită recl"m"!ii$ )# pri#cip"l$ er" orb" *e
o"me#i c"li6ic"!i c"re$ p+#ă "tu#ci$ 6useseră scuti!i *e "rm"tă$ i"r "cum se e*e"u )#locui!i cu străi#i2 Se spu#e" că "ce&ti
mu#citori -erm"#i lucr"u )# secto"rele cele m"i import"#te &i că "colo e:ist" pe#uri" ce" m"i -r"ă2 A6"ră *e "ce"st"$ sericiile
*e spio#"9 &i *e s"bot"9 "le i#"micului )&i "ti#-e"u cu multă u&uri#!ă scopul$ strecur+#*u%&i "-e#!ii )# colo"#ele lui S"ucNel2
<este tot se resim%!e" lips" *e i#terpre!i &i *e "ici -reută!i )# " te )#!ele-e cu *i6erite -rupe li#-istice2 Col"bor"tori *i# i#*ustrie
)mi pre3e#t"u st"tistici *i# c"re re3ult" că$ )# primul ră3boi mo#*i"l$ utili3"re" mu#cii 6emeilor -erm"#e " 6ost se#sibil m"i
i#te#să *ec+t "cum7 )mi "răt"u 6oto-r"6ii 6ăcute )# "cee"&i u3i#ă *e mu#i!ii )# ./.J si )# ./0F2 )# "ceste 6oto-r"6ii se e*e"u
mu#citorii părăsi#* u3i#" l" s6+r&itul pro-r"mului; )# ./.J m"9orit"te" o co#stitui" 6emeile$ pe c+#* "cum er"u "pro"pe #um"i
bărb"!i2 Mi s%" *emo#str"t &i pri# ilustr"!ii *i# reiste "meric"#e &i brit"#ice că$ )# to"te u3i#ele *e "rm"me#t *i# "ceste !ări$
6emeile "e"u o po#*ere m"i m"re *ec+t l" #oi2
L" )#ceputul lui "prilie ./0F$ i%"m cerut lui S"ucNel să recrute3e #em!o"ice pe#tru "rm"me#t7 el mi%" răspu#s 6o"rte
c"te-oric că problem" recrutării &i rep"rti3ării mu#citorilor )l prie&te #um"i pe el &i că$ *e "ltmi#teri$ )# c"lit"te" s" *e
>"uleiter$ #u prime&te or*i#e *ec+t *e l" Hitler &i #u *ă socote"lă *ec+t )# 6"!" "cestui"$ )# )#c4eiere$ mi%" propus să lăs"m
totu&i *eci3i" )# se"m" lui >ori#-$ c"re er" „)mputer#icit pe#tru <l"#ul *e p"tru "#i(2 Co#s6ătuire" " "ut loc &i *e *"t" "ce"st"
l" O"ri#4"ll7 >ori#- s%" "răt"t i3ibil 6l"t"t *e *emersul #ostru2 A6i&+#* o "m"bilit"te e:"-er"tă cu S"ucNel$ pe mi#e m%" tr"t"t
cu multă răce"lă2 Apro"pe că #ici #%"m putut să%mi e:pu# "r-ume#tele; S"ucNel &i >ori#- mă )#trerupe"u l" tot p"sul2 5biec!i"
ce" m"i import"#tă " lui S"ucNel er" că mu#c" )# u3i#ă riscă să "*ucă pre9u*icii mor"le 6emeilor -erm"#e$ că "r "e" *e su6erit
#u #um"i „i"!" lor su6lete"scă &i spiritu"lă($ ci &i 6ecu#*it"te" lor2 >ori#- s%" "lătur"t cu co#i#-ere "cestei "r-ume#tări2 8"r$
c" să me"r-ă l" si-ur$ S"ucNel " ob!i#ut$ *upă "ce"stă co#orbire$ &i "cor*ul lui Hitler$ 6ără c" eu să "6lu ce"2
Er" prim" bre&ă )# po3i!i" me"$ c"re păruse p+#ă "tu#ci *e #ecli#tit2 S"ucNel i%" )#&tii#!"t pe cole-ii >"uleiteri *espre
ictori" s"2 A 6ăcut%o pri#tr%o procl"m"!ie )# c"re se spu#e"$ pri#tre "ltele; „<e#tru " "si-ur" -ospo*i#elor -erm"#e si$ )#
speci"l$ m"melor cu mul!i copii u# spri9i# e6ic"ce &i pe#tru " le prote9" să#ăt"te"$ ,ii4rerul m%" )#sărci#"t să str+#- *i#
teritoriile răsărite#e )#tre 0EE EEE &i 1EE EEE *e ti#ere să#ăto"se &i robuste &i să le tr"#s6er )# Reic42(.1 )# timp ce )# A#-li"
#umărul *e me#"9ere scă3use )# ./0G cu *ouă treimi$ )# >erm"#i" "cest #umăr " răm"s p+#ă l" s6+r&itul ră3boiului c"m "cel"&i$
"*ică peste l 0EE EEE2.= )# cur+#*$ s%" răsp+#*it 3o#ul că o *"tă cu sosire" " 1EE EEE *e ucr"i#e#ce$ "ctii&tii p"rti*ului #u
m"i su#t )# p"#ă *e serito"re2
<ro*uc!i" *e "rm"me#t " !ărilor beli-er"#te *epi#*e" *e rep"rti!i" o!elului brut2 )# primul ră3boi mo#*i"l$ eco#omi" *e
ră3boi -erm"#ă " co#sum"t pe#tru pro*uc!i" *e "rm"me#t 0=$1^ *i# o!elul brut2 C+#* mi%"m lu"t 6u#c!i" )# primire$ "m
co#st"t"t că$ *impotriă$ )# co#sumul tot"l *e o!el brut$ p"rte" "rm"me#tului #u se ri*ic" *ec+t l" GD$1^2.D C" s" putem m"9or"
"cest proce#t"9$ i%"m propus lui Milc4 să 6"cem )mpreu#ă rep"rti3"re" m"teriilor prime2
L" F "prilie$ "m por#it *eci *i# #ou spre O"ri#4"ll2 M"i )#t+i$ >ori#- s%" e:ti#s "supr" " tot 6elul *e subiecte$ "poi$ )#
s6+r&it$ s%" *ecl"r"t *e "cor* cu i*ee" or-"#i3ării u#ui 56iciu Ce#tr"l *e <l"#i6ic"re )# c"*rul <l"#ului *e p"tru "#i2 Impresio#"t
*e i#i!i"ti" #o"stră$ el #e%" )#treb"t "pro"pe cu timi*it"te; „Ae!i posibilit"te" să%. lu"!i pe priete#ul meu Oor#er c" "l treile"
col"bor"tor' Ar suport" -reu să 6ie !i#ut *eop"rte2(
56iciul Ce#tr"l *e <l"#i6ic"re " *ee#it$ )# cur+#*$ i#stitu!i" ce" m"i import"#tă " eco#omiei #o"stre *e ră3boi2 8e "lt6el$
er" *e #e)#!eles 6"ptul că #u se cre"se cu mult timp )#"i#te o i#st"#!ă superio"ră c"re să 6i *iri9"t *i6eritele pro-r"me &i să 6i
*e6i#it priorită!ile2 <+#ă )# ./G/$ >ori#- )&i "sum"se "ce"stă 6u#c!ie7 "poi #u s%" m"i -ăsit #ime#i su6icie#t *e "utorit"r pe#tru "
*omi#" problemele$ cu comple:it"te" &i import"#!" lor cresc+#*ă$ &i c"p"bil s" compe#se3e c"re#!ele lui >ori#-2./ 8ecretul lui
>ori#-$ c"re i#stitui" 56iciul Ce#tr"l *e <l"#i6ic"re$ pree*e" că el )#su&i " pute" să i" to"te *eci3iile pe c"re le " socoti
#eces"re2 8"r$ "&" cum mă "&tept"m$ #%" recurs #icio*"tă l" "ce"st" &i #ici #oi #%"m "ut motie să%. *er"#9ăm2
?e*i#!ele 56iciului Ce#tr"l *e <l"#i6ic"re "e"u loc l" mi#isterul meu$ )# s"l" m"re *e co#6eri#!e$ &i se prelu#-e"u l"
#es6+r&it2 <"rticip"u o mul!ime *e perso"#e$ pri#tre c"re c4i"r mi#i&tri &i secret"ri *e st"t2 Seco#*"!i *e co#silierii lor te4#ici$ ei
*ă*e"u "*ese" o luptă *r"m"tică pe#tru "%&i păstr" co#ti#-e#tele2 8i6icult"te" s"rci#ii #o"stre proe#e" *i# 6"ptul că trebui" s"
"cor*ăm c+t m"i pu!i# eco#omiei ciile$ *"r totu&i "t+t c+t "rm"me#tul să #u su6ere *i# c"u3" u#ei pro*uc!ii i#su6icie#te )#
celel"lte secto"re7 trebui"$ *e "seme#e"$ să "locăm su6icie#t pe#tru #eoile popul"!iei2
Eu )#sumi er"m 4otăr+t să "c!io#e3 e#er-ic pe#tru re*ucere" pro*uc!iei *e bu#uri *e co#sum$ m"i "les că$ l" )#ceputul lui
./0F$ "ce"st" #u er" i#6erio"ră *ec+t cu G^ 6"!ă *e #ielul "ti#s )# timp *e p"ce2 8"r$ )# ./0F$ #%"m reu&it s%o re*uc *ec+t cu
.F^ )# 6"o"re" "rm"me#tului2FF )#tr%"*eăr$ #u trecuseră #ici trei lu#i$ &i Hitler re-ret" *e9" că *ecisese să *e" priorit"te
pro*uc!iei *e "rm"me#t2 L" FJ si F/ iu#ie ./0F$ " or*o#"t „s" se rei" pro*uc!i" *e bu#uri *e co#sum *esti#"te popul"!iei(2 Am
protest"t$ "r-ume#t+#* că „pe#tru to!i cei c"re "u "ccept"t )# silă priorit"te" *"tă "rm"me#tului$ o "seme#e" orie#t"re este o
)#cur"9"re )# plus *e " se opu#e li#iei *e co#*uită "ctu"le(FG % cee" ce co#stitui" u# "t"c #e*isimul"t l" "*res" "ctii&tilor
p"rti*ului2 8"r "r-ume#tele mele #%"u "ut #ici u# ecou l" ,ii4rer2
JD
)#că o *"tă$ &oăielile lui Hitler mă pu#e"u )# imposibilit"te" *e " i#tro*uce o eco#omie *e ră3boi tot"lă2
<e#tru " m"9or" pro*uc!i" *e "rm"me#t$ #u "9u#-e" să ob!ii m"i multă m+#ă *e lucru &i m"i mult o!el brut7 er" #eces"r c" &i
tr"6icul 6eroi"r "l Reic4ului să !i#ă p"sul cu cre&tere" #ecesită!ilor$ *e&i )#că #u%si ree#ise *i# &ocul pro*us *e i"r#" ruse"scă2
<"r"li3i" tre#urilor bloc"te se )#ti#sese p+#ă *ep"rte$ )# i#teriorul Reic4ului2 Co#o"iele cu import"#te m"teri"le *e ră3boi
)#re-istr"u "st6el )#t+r3ieri i#toler"bile2
L" 1 m"rtie ./0F$ *r2 Mulius 8orpmiiller$ mi#istrul Tr"#sporturilor$ c"re er"$ l" cei DG *e "#i "i săi$ u# om )#că pli# *e
ioiciu#e$ m%" )#so!it l" C"rtierul >e#er"l7 oi"m să%i e:pu#em ,ii4rerului problemele cu c"re se co#6ru#t"u tr"#sporturile2 I%
"m e:plic"t c+t *e c"t"stro6"lă e situ"!i"$ *"r$ )#truc+t 8orpmiiller m%" spri9i#it #um"i cu 9umăt"te *e -ură$ Hitler$ c"
)#tot*e"u#"$ " "les i#terpret"re" ce" m"i optimistă " situ"!iei2 A "m+#"t pe#tru m"i t+r3iu re3ol"re" "cestei probleme c"pit"le$
"precii#* că; „,ără )#*oi"lă$ e6ectele #u or 6i "&" *e *r"m"tice pe c+t le e*e Speer222(
<"ispre3ece 3ile m"i t+r3iu$ l" i#siste#!ele mele$ " "ccept"t să *esem#e3e$ l" Mi#isterul Tr"#sporturilor$ u# t+#ăr 6u#c!io#"r
pe#tru " succe*" Secret"rului *e St"t$ "cest" *i# urmă "+#* *e9" =1 *e "#i2 8"r 8orpmiiller er" c"te-oric *e "ltă părere2
„Secret"rul meu *e St"t % pre" bătr+#'( " )#treb"t el c+#* i%"m comu#ic"t *eci3i"2 „Ve*e!i%ă *e tre"bă$ u# om "&" *e t+#ărP )#
./FF$ c+#* er"m pre&e*i#te "l u#ui comitet *e *irec!ie " Reic4sb"4#ului$ el tocm"i 6usese #umit co#silier "l Reic4sb"4#ului2( ?i
8orpmuller " reu&it să bloc4e3e "ce"stă măsură2
8upă opt săptăm+#i$ l" F. m"i ./0F$ 8orpmuller se e*e" obli-"t să recu#o"scă; „Reic4sb"4#ul *ispu#e pe teritoriul
-erm"# *e u# #umăr "t+t *e i#su6icie#t *e "-o"#e &i *e locomotie$ )#c+t #u m"i este )# st"re s" "si-ure tr"#sporturile cele m"i
ur-e#te2( 8upă cum scri" Cro#ic"$ e:po3eul lui 8orpmuller "supr" situ"!iei tr"#sporturilor ec4i"l" cu „o *ecl"r"!ie *e 6"lime#t
" Reic4sb"4#ului(2 )# "cee"&i 3i$ mi#istrul mi%" propus să pl"se3e tr"#sporturile sub "utorit"te" me" "bsolută$ lucru pe c"re .%
"m re6u3"t2F0
<e FG m"i ./0F$ Hitler " "ccept"t să%i pre3i#t u# t+#ăr co#silier "l Reic4sb"4#ului$ *r2 >"#3e#miiller2 )# i"r#" trecută$
tr"6icul 6eroi"r 6usese complet )#trerupt )#tr%u# sector "l Rusiei Cpe tro#so#ul Mi#sN%Smole#sNH2 Cel c"re .%" rest"bilit " 6ost
>"#3e#miiller2 Hitler " părut 6o"rte impresio#"t; „)mi pl"ce "cest om$ "m să%. #umesc )#*"tă Secret"r *e St"t2( L" )#treb"re"
me" *"că #%"r trebui *iscut"t )# pre"l"bil cu 8orpmuller$ " stri-"t; „)# #ici u# c"3P Nici 8orpmiiller$ #ici >"3e#muller #u
trebuie să "6le #imic2 Eu$ pur &i simplu$ o să ă co#oc l" C"rtierul >e#er"l pe *um#e"t"$ *om#ule Speer$ &i pe omul *umit"le2
Mi#istrul Tr"#sporturilor să i#ă sep"r"t2(
L" i#*ic"!i" lui Hitler$ cei *oi o"me#i "u 6ost pl"s"!i &i l" C"rtierul >e#er"l )# b"răci *i6erite2 8r2 >"#3e#muller #u bă#ui"
#imic "tu#ci c+#* " i#tr"t$ 6ără mi#istrul său$ )# biroul lui Hitler2 8ecl"r"!iile ,ii4rerului su#t co#sem#"te )#tr%u# proces%erb"l
re*"ct"t )# "cee"&i 3i; „<roblem" tr"#sporturilor este o problemă cruci"lă7 trebuie *eci să i se -ăse"scă o re3ol"re2 To"tă i"!"
me"$ &i m"i "les )# i"r#" trecută$ m%"m "6l"t )# 6"!" u#or probleme c"pit"le$ căror" trebui" să li se -ăse"scă o re3ol"re2 8e
6iec"re *"tă$ prime"m *e l" "&"%3i&ii speci"li&ti$ *e 6"pt *e l" o"me#i cu 6u#c!ii *e co#*ucere$ "cel"&i răspu#s; QAst" #u se po"te$
"st" #u mer-ePR Ei bi#e$ eu #u su#t *e "cor* cu "&" ce"P E:istă probleme c"re trebuie solu!io#"te #eco#*i!io#"t2 Acolo u#*e
"em &e6i "*eăr"!i$ #u p+r+!i$ ele "u 6ost re3ol"te tot*e"u#" &i or 6i re3ol"te tot*e"u#"$ )# c4estiu#ile "ceste" #u se umblă cu
mă#u&i2 <e#tru mi#e$ problem" #u se pu#e )# terme#i *e "m"bilit"te7 *e "lt6el$ mi%este "bsolut i#*i6ere#t ce o să spu#ă c+#*"
posterit"te" *espre meto*ele pe c"re su#t obli-"t să le 6olosesc2 <e#tru mi#e$ #u e:istă *ec+t o si#-ură problemă c"re co#te"3ă
&i c"re trebuie re3ol"tă; c+&ti-"re" "cestui ră3boi2 Altmi#teri >erm"#i" se *uce *e r+pă2(
)# co#ti#u"re$ Hitler " rel"t"t c+t " 6ost el *e 6erm )# timpul c"t"stro6ei *i# i"r#" trecută$ &i "st" )# ciu*" "i3ului -e#er"lilor
săi c"re%. pres"u să b"tă )# retr"-ere7 " orbit$ *e "seme#e"$ *espre u#ele măsuri$ recom"#*"te *e mi#e )#"i#te$ #eces"re pe#tru
rest"bilire" tr"6icului #orm"l2 Apoi$ 6ără să%. c4eme pe mi#istrul Tr"#sporturilor$ 6ără măc"r să%i ce"ră "i3ul$ .%" #umit pe
>"#3e#muller Secret"r *e St"t$ *eo"rece „*emo#str"se pe 6ro#t că "re e#er-i" #eces"ră pe#tru " rei#tro*uce or*i#e" )#
tr"#sporturi$ pe#tru " s"l" o situ"!ie "t+t *e *isper"tă(2 8e "bi" )# "cest mome#t "u 6ost "*u&i l" &e*i#!" mi#istrul 8orpmuller &i
*irectorul Leibbr"#*t2 Hitler le%" spus că " *ecis să i#teri#ă perso#"l )# c4estiu#e" tr"#sporturilor$ 6ii#*că *e "ce"st" *epi#*e
ictori"7 el " co#ti#u"t$ *e3olt+#*u%&i u#ul *i#tre r"!io#"me#tele%st"#*"r*; „L" reme" me"$ "m por#it *e l" 3ero$ c+#* er"m
u# sol*"t #ecu#oscut )# primul ră3boi mo#*i"l &i c+#* i%"m ă3ut pe to!i ceil"l!i lăs+#*u%se pă-ub"&i$ ei c"re păre"u mult m"i
mult *ec+t mi#e *esti#"!i u#or posturi *e co#*ucere2 Si#-urul spri9i# mi%" 6ost oi#!"$ &i m%"m 6ăcut "scult"t2 To"tă i"!" me"
*emo#stre"3ă că eu #u c"pitule3 #icio*"tă2 Trebuie să stăp+#im problemele pe c"re #i le pu#e ră3boiul2 Repet; pe#tru mi#e
cu+#tul QimposibilR #u e:istă2( A spus *i# #ou$ "pro"pe stri-+#*; „<e#tru mi#e "&" ce" #u e:ist"P( Num"i *upă "cee" .%"
"#u#!"t pe mi#istrul Tr"#sporturilor că .%" #umit pe co#silierul Reic4sb"4#ului )# postul *e Secret"r *e St"t l" Mi#isterul
Tr"#sporturilor2 <roce*eul #e%" pus pe to!i % pe mi#istru$ pe #oul său secret"r *e st"t &i pe mi#e )#sumi % )#tr%o situ"!ie pe#ibilă2
Hitler orbe" tot*e"u#" cu mult respect *espre c"p"cit"te" pro6esio#"lă " lui 8orpmiiller2 Tocm"i *e "cee" er" 6iresc c"
8orpmuller să se "&tepte c" &e6ul suprem să *iscute )# pre"l"bil cu el c4estiu#e" "*9u#ctului2 8"r$ cu si-ur"#!ă$ Hitler oise să
eite o *iscu!ie #eplăcută$ pu#+#*u%&i mi#istrul )# 6"!" 6"ptului )mpli#it$ "&" cum proce*"se *e "t+te" ori c+#* "usese *e%" 6"ce
cu speci"li&ti2 ,"pt este că 8orpmuller " )#-4i!it "ce"stă umili#!ă 6ără să spu#ă u# cu+#t2
)# "cel"&i mome#t$ Hitler " *ecis c" m"re&"lul Milc4 &i cu mi#e să #e "sumăm proi3oriu to"te puterile pe#tru " re-leme#t"
problem" tr"#sporturilor; #oi "e"m misiu#e" *e " 6"ce )# "&" 6el )#c+t co#*i!iile #eces"re pe#tru "ce"st" să 6ie „)#*epli#ite )#
mo*ul cel m"i cupri#3ător si )# terme#ul cel m"i scurt(2 Hitler " )#c4is &e*i#!" cu preci3"re" *e3"rm"#tă; „N%"em oie să
pier*em ră3boiul *i# c"u3" problemei tr"#sporturilor7 )# co#seci#!ă$ trebuie s%o re3olăm2(
)# 6"pt$ problem" " 6ost re3ol"tă2 T+#ărul Secret"r *e St"t " &tiut să "plice #i&te meto*e simple c" să *esco#-estio#e3e
căile 6er"te$ să "ccelere3e tr"6icul &i să s"tis6"că ceri#!ele )# cre&tere "le eco#omiei *e ră3boi2 U# comitet speci"l$ respo#s"bil cu
m"teri"lul rul"#t$ primise )#sărci#"re" să i" măsuri pe#tru c" rep"r"re" locomotielor ""ri"te )# co#*i!iile ier#ii ruse&ti să 6ie
"cceler"tă2 8"că p+#ă "tu#ci "usesem o pro*uc!ie "rti3"#"lă *e locomotie$ *e *"t" "ce"st" "m trecut l" 6"bric"!i" *e serie &i
"m mărit r"#*"me#tul2F= Ast6el$ )# perio"*" c"re " urm"t$ tr"6icul " co#ti#u"t să%&i me#!i#ă 6lue#!"$ )# ciu*" cre&terii pro*uc!iei
JJ
*e "rm"me#t2 Re*ucere" teritoriilor pe c"re le ocup"m " *us )# mo* #eces"r l" scurt"re" *ist"#!elor$ situ"!ie ce " *ur"t p+#ă )#
to"m#" lui ./00$ c+#*$ c" urm"re " "t"curilor "erie#e sistem"tice$ tr"#sporturile "e"u să *ei#ă *i# #ou$ &i *e *"t" "ce"st"
*e6i#iti$ pu#ctul cel m"i ul#er"bil "l eco#omiei #o"stre *e ră3boi2
C+#* >ori#- " "6l"t că #e pre-ătim să m"9orăm pro*uc!i" *e locomotie$ m%" co#oc"t l" O"ri#4"ll2 Mi%" propus cu to"tă
serio3it"te" să 6"cem locomotie *i# beto#$ #oi #e*ispu#+#* *e su6icie#t o!el2 8esi-ur$ locomotiele *i# beto# #%or să re3iste
c+t cele *i# met"l$ spu#e" el$ &i "tu#ci "r trebui$ pur &i simplu$ să se 6"brice m"i multe locomotie2 Bi#e)#!eles$ 4"b"r #%"e"
cum s%"r pute" re"li3" "&" ce"$ cee" ce )#să #u .%" )mpie*ic"t c"$ lu#i *e 3ile$ să pe*"le3e pe i*ee" "ce"st" "ber"#tă$ pe#tru
c"re pier*usem *ouă ore *e mers cu m"&i#"$ *ouă ore *e "&tept"re$ *upă c"re mă )#torsesem "c"să li4#it *e 6o"me$ )#tr%"*eăr$
l" O"ri#4"ll$ r"r se )#t+mpl" c" i#it"!ii l" o &e*i#!ă să 6ie re!i#u!i l" m"să2 Er" si#-ur" restric!ie pe c"re c"s" lui >ori#- &i%o
impu#e" )# #umele eco#omiei "6l"te )# tot"lit"te pe picior *e ră3boi2
L" #umire" lui >"#3e#miiller$ se rostiseră 6ormule 6o"rte l"pi*"re )# prii#!" mo*ului *e " re3ol" problem"
tr"#sporturilor2 L" o săptăm+#ă *upă "cee"$ m%"m *us *i# #ou l" Hitler2 Co#sece#t co#cep!iei mele co#6orm cărei"$ )#
perio"*ele critice$ trebuie c" &e6ii să *e" e:emple po3itie$ i%"m propus c"$ p+#ă l" #oi or*i#e$ să i#ter3ică *em#it"rilor
p"rti*ului &i "i Reic4ului să%&i 6olose"scă "-o"#ele%s"lo#2 ,ire&te$ pe ,ii4rer )l e:cept"m *e l" "ce"stă restric!ie2 8"r el #u "
subscris l" o "seme#e" *eci3ie$ moti+#* că )# Est er" #eoie *e "ceste "-o"#e%s"lo#$ *"t 6ii#* posibilită!ile *e c"3"re re*use2
I%"m replic"t că$ *e 6"pt$ cele m"i multe *i#tre "-o"#e er"u utili3"te #u )# Est$ ci )# i#teriorul Reic4%ului$ &i i%"m pre3e#t"t o
lu#-ă listă cupri#3+#* to"te #ot"bilită!ile c"re călătore"u )# ele2 8"r #%"m "ut #ici u# succes2
)# epoc" "cee"$ )l )#t+l#e"m 6o"rte *es pe -e#er"lul ,rie*ric4 ,romm7 *e multe ori lu"m *e9u#ul )mpreu#ă )#tr%u# s"lo#
sep"r"t "l rest"ur"#tului „Horc4er(2 L" u#" *i#tre "ceste )#t+l#iri$ spre s6+r&itul lui "prilie ./0F$ ,romm mi%" spus că si#-ur"
&"#să *e " c+&ti-" ră3boiul pe c"re o m"i "em este *e " pu#e l" pu#ct o "rmă cu totul reolu!io#"ră2 Mi%" *estăi#uit 6"ptul că se
"6lă )# co#t"ct cu u# -rup *e cercetători c"re su#t pe c"le *e " i#e#t" o "rmă c"p"bilă să *istru-ă or"&e )#tre-i &i$ po"te$ să
sco"tă *i# luptă M"re" Brit"#ic2 Mi%" propus să le 6"cem o i3ită )mpreu#ă2 I se păre" totu&i import"#t c" măc"r să stăm *e
orbă cu ei2
8r2 Albert VbU-ler$ *irectorul celui m"i m"re co#cer# "l o!elului *i# >erm"#i" &i pre&e*i#te "l lui O"iser%Ail4elm%
>esellsc4"6t$ mi%" orbit &i el )# 3ilele "cele" *espre cercet"re" #ucle"ră$ sem#"l+#*u%m) c+t *e #e-li9"t este l" #oi "cest
*ome#iu2 El m%" 6ăcut pe#tru prim" *"tă "te#t "supr" "9utorului i#su6icie#t pe c"re Mi#isterul pe#tru E*uc"!ie &i ?tii#!ă "l
Reic4ului )l "cor*ă cercetării 6u#*"me#t"le7 )#tr%"*eăr$ "cest mi#ister$ cum er" &i #orm"l )# timp *e ră3boi$ "e" pu!i#e
resurse2 L" = m"i ./0F$ "m *iscut"t cu Hitler situ"!i" &i i%"m propus să #ume"scă )# 6ru#te" Co#siliului *e Cercet"re ?tii#!i6ică
"l Reic4ului o 6i-ură repre3e#t"tiă$ *e pil*ă pe >ori#-2FJ 5 lu#ă m"i t+r3iu$ l" / iu#ie ./0F$ >ori#- er" #umit )# "cest #ou
post2
C"m )# 9urul "celei"&i *"te$ "m p"rticip"t )mpreu#ă cu cei trei repre3e#t"#!i milit"ri % Milc4$ ,romm &i Ait3ell % l" o
reu#iu#e c"re " "ut loc l" c"s" „H"r#"cN($ se*iul *e l" Berli# "l lui O"iser%Ail4elm%>esellsc4"6t7 trebui" să primim i#6orm"!ii
*espre situ"!i" cercetării "tomice )# >erm"#i"2 <ri#tre o"me#i *e &tii#!ă "le căror #ume #u mi le m"i "mi#tesc$ se "6l"u &i
iitorii l"ure"!i "i <remiului Nobel$ 5tto H"4# &i Aer#er Heise#ber-2 8upă c+te" e:pu#eri "supr" u#or *ome#ii "le cercetării$
Heise#ber- " !i#ut o co#6eri#!ă „*espre *e3i#te-r"re" "tomului &i pu#ere" l" pu#ct " re"ctorului #ucle"r cu ur"#iu &i "
ciclotro#ului(2F/ El s%" pl+#s *e #epăs"re" mi#isterului *e resort$ cel "l E*uc"!iei$ 6"!ă *e cercet"re" #ucle"ră$ *e i#su6icie#!"
mi9lo"celor 6i#"#ci"re &i " m"teri"lelor$ e:plic+#* 6"ptul că$ *rept urm"re " c4emării sub "rme " perso#"lului "u:ili"r *i#
cercet"re$ &tii#!" -erm"#ă " pier*ut po3i!ii pe c"re le stăp+#e" co#6ort"bil cu c+!i" "#i )# urmă7 e:tr"se *i# reistele "meric"#e
*e speci"lit"te lăs"u să se )#tre"*ă că "colo cercet"re" #ucle"ră *ispu#e" *e mi9lo"ce te4#ice &i 6i#"#ci"re e:trem *e
import"#te2 8"torită "cestui 6"pt$ Americ" *e!i#e" *e9" u# ""#s c"re$ cu perspectiele e:tr"or*i#"re *esc4ise *e 6isiu#e"
#ucle"ră$ pute" să "ibă co#seci#!e i#c"lcul"bile2
8upă co#6eri#!ă$ .%"m )#treb"t pe Heise#ber- *"că 6i3ic" #ucle"ră "r pute" să "9ute l" 6"bric"re" bombei "tomice2 Re"c!i"
lui #%" 6ost *eloc )#cur"9"to"re2 8esi-ur$ mi%" e:plic"t el$ *i# pu#ct *e e*ere &tii#!i6ic este posibil &i$ teoretic orbi#*$ #u e:istă
#ici u# obst"col )# c"le" re"li3ării bombei$ )# sc4imb$ pe#tru cre"re" co#*i!iilor te4#ice *e 6"bric"!ie "r 6i #eoie *e cel pu!i#
*oi "#i$ )# ipote3" că s%"r )#cepe ime*i"t 6ur#i3"re" celor #eces"re2 Heise#ber- 9usti6ic" "cest terme# 6o"rte lu#-$ pri#tre "ltele$
pri# "cee" că )# Europ" e:ist" u# si#-ur ciclotro#$ l" <"ris$ "l cărui r"#*"me#t er" *e "ltmi#teri *estul *e sl"b7 pe *e"supr"$ *i#
c"u3" secretului )# c"re trebui" !i#ut$ #ici #u pute" 6i utili3"t c" lume"2 I%"m spus că su#t 4otăr+t să mă pre"le3 *e to"tă
"utorit"te" me" *e mi#istru "l Arm"me#tului pe#tru " co#strui ciclotro"#e l" 6el *e m"ri$ s"u c4i"r m"i m"ri *ec+t cele *i#
St"tele U#ite7 *"r Heise#ber- mi%" obiect"t că lips" #o"stră *e e:perie#!ă #e obli-ă$ pe#tru )#ceput$ să #u co#struim *ec+t u#ul
rel"ti mic2
5ricum$ -e#er"lul ,romm " 6ost *e "cor* să l"se l" "tră c+te" sute *e c"*re &tii#!i6ice7 )# ce mă prie&te$ "m i#it"t
cercetătorii să%mi sem#"le3e ce măsuri trebuie lu"te &i ce sube#!ii &i m"terii prime su#t #eces"re pe#tru stimul"re" cercetării )#
"cest *ome#iu2 C+te" săptăm+#i m"i t+r3iu$ mi s%"u cerut c+te" sute *e mii *e mărci$ precum &i o!el$ #ic4el &i "lte m"teri"le
co#ti#%-e#t"te$ *"r )# c"#tită!i #esem#i6ic"tie7 cercetătorii solicit"u$ *e "seme#e"$ co#struire" u#ui bu#căr &i i#st"l"re" c+tor"
b"răci$ i#sist+#* c" priorit"te" "bsolută să 6ie "cor*"tă tuturor e:perie#!elor pl"#i6ic"te &i primului ciclotro# -erm"#$ "6l"t *e9"
)# co#struc!ie2 8estul *e surpri#s *e mo*er"!i" cererilor pre3e#t"te )#tr%o problemă c"pit"lă$ "m m"9or"t sum" sube#!iei *e l"
u#u l" *ouă milio"#e &i "m promis că oi lir" c"#tită!ile corespu#3ăto"re *e m"terii prime2 Se păre" că *eoc"m*"tă #u se pute"
6"ce m"i mult7GE )# orice c"3$ "m răm"s cu impresi" că$ )# iitorul prei%3ibil$ bomb" "tomică #u m"i pute" i#6lue#!"
*es6ă&ur"re" ră3boiului2
?tii#* că Hitler e )#cli#"t să promoe3e proiecte 6"#t"stice &i să pu#ă co#*i!ii "bsur*e$ #u .%"m i#6orm"t *ec+t 6o"rte pe
scurt *espre co#6eri#!" prii#* 6isiu#e" #ucle"ră &i *espre măsurile pe c"re le lu"serăm c" să spri9i#im cercet"re" &tii#!i6ică2G.
El " ob!i#ut i#6orm"!ii m"i complete &i m"i optimiste pri# Hei#ric4 Ho6%m"## % 6oto-r"6ul său$ c"re er" priete# cu 54#esor-e$
J/
mi#istrul <o&telor % &i prob"bil &i pri# >oebbels2 54#esor-e se i#teres" *e 6isiu#e" #ucle"ră &i )#tre!i#e"$ )#tocm"i c" SS%ul$ u#
Sericiu *e Cercetări i#*epe#*e#t$ pl"s"t sub co#*ucere" t+#ărului 6i3ici"# M"#6re* o# Ar*e##e2 ,"ptul că Hitler #u căut" să
se e*i6ice *irect l" perso"#ele )#estite cu respo#s"bilită!i )# *ome#iul respecti$ ci recur-e" l" surse *e i#6orm"re *ubio"se &i
i#compete#te *emo#stre"3ă$ )#că o *"tă$ )#cli#"!i" spre *ilet"#tism$ precum si sl"b" lui receptiit"te l" problemele cercetării
&tii#!i6ice 6u#*"me#t"le2
8e c+te" ori$ Hitler mi%" orbit &i mie *espre posibilit"te" pu#erii l" pu#ct " u#ei bombe "tomice$ *"r se e*e" 6o"rte cl"r
că i*ce" er" m"i presus *e 6"cultă!ile lui i#telectu"le2 Ace"st" e:plică &i i#c"p"cit"te" lui *e " )#!ele-e c"r"cte"il reolu!io#"r "l
6i3icii #ucle"re$ )# co#orbirile mele cu Hitler$ si#teti3"te )# F FEE *e pu#cte$ c4estiu#e" 6isiu#ii #ucle"re "p"re #um"i o si#-ură
*"tă$ &i )#că )#tr%o 6ormă l"co#ică2 8esi-ur$ u#eori se i#teres" *e perspectiele "cestei r"muri " &tii#!ei$ *"r i#6orm"!iile pe c"re i
le 6ur#i3"sem )# urm" *iscu!iilor mele cu 6i3icie#ii )l )#tăriseră )# 4otăr+re" *e " #u urmări )#*e"pro"pe c4estiu#e"2 Ce%i *rept$
pro6esorul Heise#ber- )mi rămăsese *"tor cu u# răspu#s *e6i#iti l" )#treb"re" *"că$ )# urm" pro*ucerii u#ei 6isiu#i #ucle"re$ se
po"te co#trol" 6e#ome#ul cu si-ur"#!ă "bsolută s"u *"că "cest" po"te co#ti#u" sub 6orm" u#ei re"c!ii )# l"#!2 8upă c+te se p"re$
pe Hitler #u%. )#c+#t" *eloc i*ee" că$ sub *om#i" lui$ <ăm+#tul s%"r pute" tr"#s6orm" )#tr%o 3i )#tr%u# "stru "r3+#*2 U#eori se
)#t+mpl" c4i"r să -lume"scă pe se"m" o"me#ilor *e &tii#!ă c"re$ spu#e" el$ )# *ori#!" lor #"iă *e " *e3ălui to"te secretele
<ăm+#tului$ "r pute" )#tr%o bu#ă 3i s" *e" 6oc pl"#etei7 p+#ă "tu#ci$ m"i "e" să tre"că multă reme$ co#ti#u" el$ &i )# mo* si-ur
#u%i er" *"t lui să "puce "cel ee#ime#t2
Hitler #%"r 6i e3it"t #ici o clipă să "ru#ce bombe "tomice "supr" A#-liei$ lucru *e c"re mi%"m *"t se"m" )#tr%o se"r" c+#*$
)# s"lo#ul C"#cel"riei *e l" Berli#$ )mpreu#ă cu el &i cu >oebbels$ prie"m u# 6ilm *espre bomb"r*"re" V"r&oiei )# to"m#" lui
./G/2 Re"c!i" lui )# 6"!" ultimelor im"-i#i "le "cestui 6ilm " 6ost reel"to"re2 Cerul er" )#tu#ec"t *e 6umul i#ce#*iilor$
bomb"r*ierele e#e"u )# pic"9 spre !i#tă &i urc"u *i# #ou7 pute"i urmări tr"iectori" bombelor$ "poi e:plo3i" *e-"9+#* u# #or *e
6um c"re lu" propor!ii -i-"#tice7 co#ci3i" proprie te4#icii ci#em"to-r"6ice spore" i#te#sit"te" spect"colului2 Hitler er" 6"sci#"t2
,ilmul se termi#" pri#tr%u# mo#t"9; se e*e" u# "io# e#i#* )# pic"9 "supr" u#ui co#tur repre3e#t+#* i#sulele brit"#ice7 urm" o
e:plo3ie &i i#sulele er"u 6ăcute !ă#*ări 3bur+#* )# to"te păr!ile2 E#tu3i"smul lui Hitler #u m"i cu#o&te" m"r-i#i; „A&" o să li se
)#t+mple e#-le3ilor$ o să%i #imicimP($ " stri-"t el$ ră9it *e "ce"stă perspectiă2
L" propu#ere" speci"li&tilor )# 6i3ic" #ucle"ră$ "m re#u#!"t l" co#struire" bombei "tomice )#că *i# to"m#" lui ./0F2 Atu#ci
"m )#treb"t )#că o *"tă )# c+t timp s%"r pute" re"li3" "cest proiect &i mi s%" răspu#s că "r trebui lu"!i )# c"lcul trei s"u p"tru "#i$
terme# l" )mpli#ire" cărui" so"rt" ră3boiului " 6i 6ost 4otăr+tă *e mult2 Am "utori3"t co#struire" u#ui re"ctor cu ur"#iu$ " cărui
e#er-ie "e" să sere"scă l" "c!io#"re" m"&i#ilor cu c"re St"tul%M"9or "l M"ri#ei oi" să%&i ec4ipe3e subm"ri#ele2
Cu oc"3i" u#ei i3ite l" u3i#ele Orupp$ "m cer"t să mi se "r"te eleme#tele primului #ostru ciclotro# &i .%"m )#treb"t pe
te4#ici"#ul respo#s"bil cu lucr"re" *"că #%"m pute" )#cerc" să co#struim ime*i"t u# "p"r"t mult m"i m"re2 8"r el mi%"
co#6irm"t cee" ce%mi spusese *e9" pro6esorul Heise#ber-; #%"e"m e:perie#!ă te4#ică2 Abi" l" mi9locul "#ului ./00$ #u *ep"rte
*e cli#ic" U#iersită!ii *i# Hei*elber-$ "m "sist"t pe#tru prim" *"tă l" 6isiu#e" u#ui #ucleu "tomic re"li3"tă )# primul #ostru
ciclotro#7 răspu#3+#* l" u#" *i#tre )#trebările mele$ pro6esor"l A"lter Bot4e mi%" e:plic"t că "cest ciclotro# permite re"li3"re"
u#or pro-rese )# me*ici#ă &i biolo-ie2 M%"m *ecl"r"t mul!umit2
)# "r" lui ./0G$ pro*uc!i" #o"stră *e mu#i!ii cu #ucleu *ur " cu#oscut o perio"*ă critică$ *eo"rece #u m"i pute"m import"
Bol6r"m *i# <ortu-"li"$ )# situ"!i" *"tă$ "m or*o#"t să se utili3e3e ur"#iul -erm"#$ pe#tru " 6"bric" #ucleul *esti#"t "cestui tipS
*e mu#i!ie2GF 8ebloc"re" re3erelor "uto4to#e *e ur"#iu$ )# 9ur *e .FEE *e to#e$ "r"tă că$ )# "ce" perio"*ă$ col"bor"torii mei &i
cu mi#e re#u#!"serăm l" i*ee" *e " pro*uce bombe "tomice2
<o"te că "m 6i reu&it s" pu#em l" pu#ct o bombă "tomică oper"!io#"lă )# ./012 8"r$ pe#tru "ce"st"$ "r 6i trebuit să
*ispu#em *i# timp *e to"te mi9lo"cele te4#ice &i 6i#"#ci"re &i *e tot perso#"lul #eces"r$ "*ică *e mi9lo"ce ec4i"le#te celor
"loc"te co#struc!iei *e r"c4ete cu r"3ă lu#-ă *e "c!iu#e2 ?i$ *i# "cest pu#ct *e e*ere$ <ee#emii#*e " 6ost #u #um"i proiectul
#ostru cel m"i m"re$ ci &i cel c"re s%" sol*"t cu e&ecul cel m"i -r"2GG
8"că )# *ome#iul "plic"ti "l &tii#!ei$ „ră3boiul tot"l( " răm"s o orbă -o"lă$ "ce"st" s%" *"tor"t &i u#or pre9u*ecă!i
i*eolo-ice2 Hitler "e" o m"re stimă pe#tru 6i3ici"#ul <4ilipp Le#"r*$ c"re primise <remiul Nobel )# ./E1 &i c"re$ #umăr+#*u%
se pri#tre primii p"rti3"#i "i ,ii4rerului$ er" u#ul *i#tre pu!i#ii o"me#i *e &tii#!ă c"re 6ăcuseră o "seme#e" op!iu#e politică2
Le#"r* )i bă-"se )# c"p lui Hitler i*ee" că ereii e:ercită o i#6lue#!ă *i3ol"#tă pri# i#terme*iul 6i3icii #ucle"re &i "l teoriei
rel"tiită!ii2G0 U#eori$ )# pre3e#!" i#it"!ilor l" m"să$ cit+#*u%. pe ilustrul său to"ră& *e p"rti*$ Hitlcr c"li6ic" 6i3ic" #ucle"ră
*rept „6i3ică 9i*oe"scă( T e:presie c"re #u #um"i că " i#tr"t )# oc"bul"rul lui Rose#ber-$ ci .%" *etermi#"t &i pe mi#istrul
E*uc"!iei să "ibă re!i#eri )# ce prie&te spri9i#ire" cercetării #ucle"re2
C4i"r *"că Hitler #%"r 6i "plic"t te3ele p"rti*ului "supr" cercetării "tomice$ c4i"r *"că #ielul *i# iu#ie ./0F "l cercetării
6u#*"me#t"le "r 6i permis 6i3icie#ilor să i#este"scă #u m"i multe milio"#e$ ci m"i multe mili"r*e *e mărci pe#tru " 6"bric"
bombe "tomice$ "r 6i 6ost imposibil$ *"t 6ii#* situ"!i" )#cor*"tă " eco#omiei #o"stre *e ră3boi$ să se -ăse"scă m"teriile prime$
co#ti#-e#tele &i perso#"lul speci"li3"t pe c"re le presupu#e" u# "seme#e" e6ort$ )#tr%"*eăr$ *"că St"tele U#ite "u putut să
"bor*e3e u# "seme#e" proiect -i-"#tic$ "ce"st" #u se *"tore"3ă #um"i 6"ptului că pote#!i"lul lor pro*ucti er" superior celui
-erm"#2 At"curile "erie#e *i# ce )# ce m"i 6rece#te )mpi#seseră *e mult eco#omi" #o"stră *e ră3boi )#tr%o 6u#*ătură$ cee" ce
6ăce" c" re"li3"re" proiectelor *e "#er-ură să *ei#ă tot m"i -re"2 )# orice c"3$ )#2 ipote3" u#ei m":ime co#ce#trări " tuturor
resurselor !ării$ >erm"#i" "r 6i putut *ispu#e *e o bombă "tomică )# "#ul ./0D$ #ici*ecum )# "u-ust ./01$ o *"tă cu "meric"#ii$
)#tre timp$ epui3"re" ultimelor #o"stre re3ere *e mi#ereu *e crom "r 6i pus c"păt ră3boiului cel m"i t+r3iu l" l i"#u"rie ./0=2
Ast6el$ *e l" )#ceputul "ctiită!ii mele *e mi#istru$ "m co#st"t"t că se 6ăcuseră -re&eli peste -re&eli2 „Ră3boiul "cest" " 6i
pier*ut *e cel c"re " 6i -re&it m"i mult($ " *ecl"r"t Hitler #u o *"tă )# perio"*" co#6ru#tărilor2 5 "seme#e" re6lec!ie su#ă ciu*"t
"stă3i2 8"t 6ii#* i#su6icie#!" pro*uc!iei #o"stre$ oricum "m 6i 6ost )#i#&i2 8"r Hitler )#su&i este cel c"re i%" -răbit s6+r&itul$
pri#tr%o )#tre"-ă serie *e erori; *e e:emplu$ pl"#i6ic"re" i#coere#tă " "t"cului "eri"# )mpotri" A#-liei$ lips" *e subm"ri#e *e l"
/E
)#ceput$ *"r$ m"i "les$ c"re#!" c"re co#st" )# 6"ptul *e " #u "e" pus l" pu#ct u# pl"# *e "#s"mblu pe#tru *es6ă&ur"re"
co#6lictului2 Au re"lme#te *rept"te "utorii -erm"#i *e liter"tură memori"listică "tu#ci c+#* scot )# ei*e#!ă -re&elile c"pit"le
"le lui Hitler2 8"r "ce"st" #u )#se"m#ă că$ "ltmi#teri$ #oi "m 6i putut c+&ti-" ră3boiul2

C"pitolul .D HITLER$ C5MAN8ANT SU<REM
8ilet"#tismul " 6ost u#" *i#tre trăsăturile *isti#ctie "le lui Hitler2 El #u )#ă!"se #icio*"tă o meserie &i$ )# 6o#*$ " răm"s
p+#ă l" s6+r&it u# pro6"#2 C" mul!i "uto*i*"c!i$ #u re"li3" import"#!" u#ei "*eăr"te pre-ătiri te4#ice2 Ne"+#* #o!iu#e"
comple:ită!ii &i " *i6icultă!ii i#ere#te oricărei m"ri s"rci#i$ el )&i "ro-" mereu$ c" u# #esătul$ #oi &i #oi 6u#c!ii2 Ne)mpoăr"t *e
i*ei )#*elu#- rume-"te$ spiritul lui$ repe*e percut"#t$ )i *ă*e" u#eori cur"9ul să i" #i&te măsuri i#solite$ c"re u#ui speci"list #ici
#u i%"r 6i trecut pri# c"p2 Succesele str"te-ice "le primilor "#i *e ră3boi pot 6i puse$ c"te-oric$ pe se"m" imperme"bilită!ii lui l"
le-ile beli-er"#tei &i pe se"m" "m"torismului et"l"t )# lu"re" *eci3iilor2 A*ers"rii săi se co#6orm"u u#orU re-uli pe c"re Hitler$
u# "uto*i*"ct *e!i#ător "l mo#opolului "bsolut "l puterii$ le i-#or" s"u #u le respect"2 8e "ici "u re3ult"t #i&te e6ecte%surpri3ă
c"re$ combi#"te cu superiorit"te" #o"stră milit"ră$ "u cre"t primele co#*i!ii "le succeselor s"le2 8"r "&" cum se )#t+mplă )#
-e#er"l celor #etrecu!i pri# &co"lă$ o *"tă cu primele )#6r+#-eri$ " *ee#it u# om pier*ut2 Necu#o"&tere" re-ulilor 9ocului s%"
tr"#s6orm"t "tu#ci )#tr%o i#c"p"cit"te *e "lt tip$ )#cet+#* să m"i 6ie u# ""#t"92 8ilet"#tismul lui i#cur"bil s%" m"#i6est"t cu o
6or!ă &i o obsti#"!ie tot m"i m"ri pe măsură ce e&ecurile *ee#e"u tot m"i -r"e$ )#cli#"!i" spre *eci3ii #e"&tept"te &i
surpri#3ăto"re co#stituise multă reme 6or!" lui7 *e "cum )#"i#te$ "ce"st" "e" să%. *ucă l" pier3"re2
L" 6iec"re *ouă s"u trei săptăm+#i$ plec"m *i# Berli# c" să petrec c+te" 3ile l" C"rtierul >e#er"l "l lui Hitler$ m"i )#t+i
situ"t )# <rusi" 5rie#t"lă$ m"i t+r3iu )# Ucr"i#"2 Cu "cest prile9$ )i cere"m să se pro#u#!e "supr" #umero"selor *et"lii te4#ice
c"re pe el$ )# c"lit"te" lui *e com"#*"#t suprem "l Arm"tei$ )l i#teres"u2 Hitler cu#o&te" to"te tipurile *e "rme &i *e mu#i!ii$
c"librele$ lu#-ime" !eilor &i " tirului7 )# prii#!" m"teri"lelor celor m"i import"#te$ re!i#e" #u #um"i mărime" stocurilor$ ci &i
ci6rele pro*uc!iei *e l" o lu#ă l" "lt"2 Er" c"p"bil să co#6ru#te p+#ă l" *et"liu lirările cu pro-r"mele &i să tr"-ă co#clu3iile *e
ri-o"re2
)# *ome#iul "rm"me#tului$ c" "ltă*"tă )# cel "l co#struc!iei *e "utomobile s"u "l "r4itecturii$ Hitler$ c" să i"să )# ei*e#!ă$
"e" obiceiul *e " cit" ci6re2 <lăcere" #"iă pe c"re i%o procur" "ce"stă ipost"3ă "răt" că tot u# *ilet"#t rămăsese2 <ăre" e&#ic
preocup"t să *emo#stre3e că este e-"lul speci"li&tilor s"u c4i"r superior lor2 A*eăr"tul speci"list$ 6ii#* su6icie#t *e i#teli-e#t$
#u%&i )#c"rcă memori" cu *et"lii$ pe c"re$ l" #eoie$ le po"te căut" s"u le po"te procur" pri#tr%u# "*9u#ct2 8"r Hitler sim!e" #u
#um"i #eoi" să%&i et"le3e cu#o&ti#!ele$ ci &i plăcere" *e " 6"ce "cest lucru2
I#6orm"!iile &i le lu" *i#tr%o c"rte m"re$ " cărei le-ătură ro&ie er" )#tărită cu o 6+&ie -"lbe#ă$ l"tă2 )# "cest c"t"lo-$ )#
perm"#e#!ă !i#ut l" 3i$ er"u repertori"te trei3eci p+#ă l" ci#ci3eci *e tipuri *i6erite *e mu#i!ii &i *e "rme7 el se "6l" tot timpul pe
#optier" lui2 U#eori c+#*$ )# cursul u#ei co#s6ătuiri milit"re$ u#ul *i#tre col"bor"tori )i cit" o ci6ră$ Hitler *ă*e" or*i# să i se
"*ucă olumul &i$ pe loc$ )l pu#e" l" pu#ct pe orbitor2 8esc4i*e" c"rte"$ *emo#str" că tot ce sus!i#use el se co#6irmă u#" *upă
"lt"$ pu#+#* )# ei*e#!ă i-#or"#!" reu#ui -e#er"l2 Hitler "e" o memorie " ci6relor c"re%i )#spăim+#t" pe cei *i# 9ur2
8esi-ur$ )# 6elul "cest" pute" s" i#timi*e3e m"9orit"te" o6i!erilor *i# "#tur"9ul s"u2 8impotriă$ er" m"i pu!i# si-ur *e el
c+#* "e" *e%" 6"ce cu u# speci"list erit"bil$ )#*"tă ce se loe" *e opo3i!i" u#ui e:pert #u m"i i#sist" "supr" pu#ctului său *e
e*ere2
C"pitolul .D HITLER$ C5MAN8ANT SU<REM
8ilet"#tismul " 6ost u#" *i#tre trăsăturile *isti#ctie "le lui Hitlcr2 El #u )#ă!"se #icio*"tă o meserie &i$ )# 6o#*$ " răm"s
p+#ă l" s6+r&it u# pro6"#2 C" mul!i "uto*i*"c!i$ #u re"li3" import"#!" u#ei "*eăr"te pre-ătiri te4#ice2 Ne"+#* #o!iu#e"
comple:ită!ii &i " *i6icultă!ii i#ere#te oricărei m"ri s"rci#i$ el )&i "ro-" mereu$ c" u# #esătul$ #oi &i #oi 6u#c!ii2 Ne)mpoăr"t *e
i*ei )#*elu#- rume-"te$ spiritul lui$ repe*e percut"#t$ )i *ă*e" u#eori cur"9ul să i" #i&te măsuri i#solite$ c"re u#ui speci"list #ici
#u i%"r 6i trecut pri# c"p2 Succesele str"te-ice "le primilor "#i *e ră3boi pot 6i puse$ c"te-oric$ pe se"m" imperme"bilită!ii lui l"
le-ile beli-er"#tei &i pe se"m" "m"torismului et"l"t )# lu"re" *eci3iilor2
A*ers"rii săi se co#6orm"u u#orU re-uli pe c"re Hitler$ u# "uto*i*"ct *e!i#ător "l mo#opolului "bsolut "l puterii$ le i-#or"
s"u #u le respect"2 8e "ici "u re3ult"t #i&te e6ecte%surpri3ă c"re$ combi#"te cu superiorit"te" #o"stră milit"ră$ "u cre"t primele
co#*i!ii "le succeselor s"le2 8"r "&" cum se )#t+mplă )# -e#er"l celor #etrecu!i pri# &co"lă$ o *"tă cu primele )#6r+#-eri$ "
*ee#it u# om pier*ut2 Necu#o"&tere" re-ulilor 9ocului s%" tr"#s6orm"t "tu#ci )#tr%o i#c"p"cit"te *e "lt tip$ )#cet+#* s" m"i 6ie
u# ""#t"92
8ilet"#tismul lui i#cur"bil s%" m"#i6est"t cu o 6or!ă &i o obsti#"!ie tot m"i m"ri pe măsură ce e&ecurile *ee#e"u tot m"i
-r"e$ )#cli#"!i" spre *eci3ii #e"&tept"te &i surpri#3ăto"re co#stituise multă reme 6or!" lui7 *e "cum )#"i#te$ "ce"st" "e" să%.
*ucă l" pier3"re2
L" 6lec"re *ouă s"u trei săptăm+#i$ plec"m *i# Berli# c" să petrec c+te" 3ile l" C"rtierul >e#er"l "l lui Hitler$ m"i )#t+i
situ"t )# <rusi" 5rie#t"lă$ m"i t+r3iu )# Ucr"i#"2 Cu "cest prile9$ )i cere&quo