'.

:
1..
,/l
,'
ii
l,L:'
vroAnA
peRcnechTh
lii
lor
s-au stin! din viala g'i-o-u
,u.as oilone,
Inaintc
de-c
se dtrcc din aceasli
lumc. rnanra si_a
chemat
lii(cle
lingi
patul
ei
Si
lc-a spus:
_ _-
Fetele mele
dragi,
vizind ;I trebuie sd vI
p?ralcsc.
Ini-am_scos
iDima diD piepl
ii_am
impiir_
Il-o in tr' !
pn11i.
ticind pcntru
ticcirre
un tnic dar,
Penlru
tine. D;nir. iati a(caste podoabi
dc cri.lal,
care
se va preschimba
in,,r,o Iloare
adcvdrafl,
cu
padum
suav-ineintitor,
dc-ndati
cc_ti va apare_n
cale
tiniml cu suflct cald ca raza de soale;
F;,
l\{a_
ria. iti dirtti(\c pasiirea
cu pen(
argilrtijr
care ra
punde
\iali
.i
va zb:lra pina
in inatrul cerului,
cind
vci
iniilni IIicAul cc preface
clipr.le in dulci bucur.ii;
mictlla
^r,tc.r,
Zori(lezi.
dalul tiu cstc o vioat.:i, o
iroarE
Ienltcfatu. (c
va iucepe
a
(;rrlc
de cum l.t
trcce pt.agul .as(i
tol. cavalcruj
niildriran
ce poar_
ti-n inirui
o lume
uiin'rnati, o lume
untle soarele
-'"*
'."
./
*u
fost odati trei su_
rorr,
eale-ti purttu
sitgurc
de
gr.iji,
liindci pirin_
nu apLrnc,
-uDdc
llodie nu sc ofilesc,
uode voi sirnfi
vraja
fedcirii.
.,
Fctr.lc
au
pistral
cu dragoste
$i
cu duiolie r.laru_
Irre prrrnttc.
,.
D.rr
lrc
'ilisur;
ce anji trcccau. Dina
$i
l\laria
sc
ncliDi)ruru
Iiindci nici un.rl din rincrii iniilniqi
n_eLr
impiinit
vorbele mamei lor.
.
*
Pinr: c;nd \i
tol r.tcpt
lliceul
cu suflctut
lles. s-a
deslSil!uir
i,rlr-o
.,,ara
Di[ . S;
,ti!i
(fl
mrne ptec
cu un cirr'aler.atila
de
{rumo<, ctrm voi
inci,n-ati
v_izut,
dc c€l privesti,
de cc l-ai rnai pri_
vi.
Viala nlituri de el va fi mai dulce
ca in paraiis.
-
Bine [aci, Dina. a aprobal-o
Maria, Tocmai
voiam
se vii dczvilui
)i
eu iubir.ea mea pentru
uo
lecior bogal,
cu vetmintclc impodobitc
cu ncslc_
matc,
cu un palat
doldola
de aur. {Jlmindu_I. voi
avna
ro( ce roi dori: rochii
dc mrilase, pcrlc
Si
altc
giuvaeruri
rare;
voi strebate lumea-n-lirng
;i'-n
lat
cici bogifia
lui sc va prcface-l
cai inarip;U
$i_n
calesti
zburitoare.
,
-
ry! I,r
grabiri,
surioarelor.
a spus
(u
btin-
dclc
Zoridc,,i,
Dar.urile
de Ia mama slau
tot incre_
mcnite,
semn cd nu ei sint cei potrivili pentru
voi.
-
,AsculrA.
Zocidezi,
a s,rigat furioasa Dina.
Tu elli cea r.rci mica diltre
noi
>i
tu trei cd n{.dai
slatu ?!
-
Al llui Mi
gindesc
doar ci dintre mllltele
eirir.i
alc vielii
sd lru alegetri vtcuna plesirati
.u
spini
ti
cu suspine.
$-apoi,
cu darurile
de la marna.
cc laceti?
-
-
Fii sigurd
ca nu nc vom impicdira rle
.lc.
lal6
_soarla
lor:
-
$i
Dina a cAlcar in picioarc
flna_
rea de cristal.
.
ln acecali
rlip6
5i
Nlaria
a izUit pasdrca
argin-
1;e.dc.pamint.
Apoi. s-a repezil
ca o sminlitd
cprc
scrinul
unde
cra vioara,
a luat-o
Si,a
fupt-o in dou;.
inainte
ca Zoddezi
si-i priccap; gindul
cel riu,
-
Ah! Ce-ai ficut, Mada?
.
-
Ce ni-a fost pofta,
Aeurd
$i
tu e;ti ta fel ca
noi.
Nu vei
$ti
niciodala
carc-i cavalerul
nJzdri\'an.
Lrne-o
si-li a>lcarna
la pirioarc
o lumc
..numai cu
soare gi
aurnai cu flori,,?
incil ilr seara aceear Di[a
$i
llaria au
plecat
din
'
r.J parintca\c; lasind-o pc
sora lor ceit mic.r In-
\ iluitd ilrtr-o ceatri de tristete.
RimiDind singuri, Zoridczi a strins ciob[rile
de
pe jos
$i
vioara rupti-n doud
Si
le-a agezat cu
griji
in c€l mai tainic loc, si le aibi ca amintirc dc
la scumpa ei mamA.
Dupi zborul rindunelelor, carc
plecau
toa[ura
spre
tarrile
calde
$i
se intorceau
primivara
la cuibu-
nle lor. Zoridezi
lioea
socolcala vrcmi..
llulti ttecdi s-ar abitut
pe
la
poarta letci, vri-
jili
de adincul ochilor alba$tri, de
podoaba piru-
lui
do abanos,
precum
si
de bli[dctea cu caro alina
suierinta sau mihnirea oamenilor.
Dar niciuDul n-a izbutit si
pi(ruodi-n iDima
lrumoasei zivoriti din clipa-n care vioara a fost
rupta-n doud, cdci nu mai avea cum atla care din-
llc pclitori
arc sullctul curat
plecum
cleqtarul, lu-
nrinos
ca raza de soare
$i
puternic cum e
gindul
bun.
A.9a ci, Zoridezi se mullumea cu linittea ce i-o
didca tumina
Si
natura din
jur,
bucu ndu-se ile
aurora dimine{ilor senine, de amiszile bogate-n
mi-
rc\mc
ti
de
6nrr.trgrrrile cc-o
purtau pe aripi nevi-
zute pind
hdt. . . dcpade, in lumea cu Feli-Irumoii.
Odati insd dorul de surorile mai ma a incol-
fit
in inima ei, ca o lloare ce cre6tea, cre$tea de nu-i
ruai ilcdpea id
picpt,
silind-o s;
porneasci la drum.
Intii s-a dus s-o vadi
pe
Dina. A
gisit-o intr-o
cetale depdrtati, cu strizi idto(tocheate. A bitut la
muitc uli
pini
i-a dat dc urmd.
Cind a inlrat in casi. Dina tocmai se ceznea
se
potdveasci
o birni
groasd
Fi
grca de peretcle ce
cra gata
si se pribufeascd; odiile erau rivitite, ru-
felc
pregltite pentru
spelat, mincarea-i didca in
Ioc, iar de-afari se auzeau urletele disperate ale
animalelor fldminde. de nu stia sirmana curn si
se mai imparti. Eta imbricati intr-o rochie numai
petice,
iar fala ei, altddatd senini
$i
catitelati, era
acum btizdati de adincituri de trudi
si
Eihnire.
-
Dira!
-
Aa! zoridezi. curn de ai venit si md cerce-
tczi, cind
ttiu
ce rea am lost cu tine?l
-
O, surioard dragi, mihnirea mea s-a risipit
demult, Iicind loc dorintei de-a te vcdea. E ti cum-
va singuri ecas6?
-
Nu, Dumnealui se odihneqte dupi
petrecerea
de azi-noaptc.
-
lmi
pare
rdu de tine, Dina. Dupi cite
pri-
cep eu, muncetti din
greu
f
liri nici un ajutor.
-
Asa este, Zoridezi. Privette cum m-am ofi-
lit, ca o lloare liri api
ti
firi lumini, cici a ticut
din mine o slujnicd impoviratd d€ treburi, iar vor-
bele lui sint
ghimpi
veninoti
9i
tunete asurzitoare.
-
Dccit si duci o viati asa de asprd, hai, Di-
na, intoarce-te acas5. Ce bine o votn duce amin-
-
Nu, draga mear nu nli intorc, cdci at cdra
cu mine atlta intudecime i[cit
fi-a!
umbri
fi tie
zilcle. Du-te cu bine. lti multtrmesc ct te-ai
gindit
la mine
$i
mi-ai ddruit o fdrimi de bucurie.
Zoridezi a
plecat dc la sora ei cu inima strinsd
de an}drdciule.
,,Mdcar
de-a$
gdsi-o pe Mada mul-
lumiti si
voioasd",
$i-a
zis Zoridezi.
A stribitut iar cale luDgI, de douir zilc
:i
douii
nopfi, pini sI ajungi la palatul in carc ., ademcdse
bogatul
pe
Maria.
A bdtut in
poalta
mare
6i
grea, Nici un r.ls_
puus.
A b5tut mai tare, Poc! Poc! Degerba. N-a vc_
nit nimcni sd-i deschidd. Atunci s-a opintit
ii
cu
toatd
puterea
ei a impins uSa. Dar, ruginitd
Si
in-
tepctriti
cum ela, abia s-a clintit un
pie.
,,flnl
poarta
asta n-a fost deschisi, cine
itie
de cind", a
bombaDil fata, sltpaftlu
(a
nu-i ritai \oinici. \'o
poati
urni
cu ututint5.
$i
iar s-a opintit
pinii
cind
a izbutit
qi
lacd o deschizdturS, cit si sc
poatd stre-
cura doar una ca ea, subtririci cuDr c floaf.a de
sullind.
Curfea era intinsl
si
pustic.
Nici
lipcnic
de o!n.
Inlricolati d€ atita tdcere, Zoridezi s-a
gribit si
itrtre in
palat.
A Dimcrit intr-o inciperc
goali-gol
ii;
nu se
gdsea
acolo nici micar ua scaun
pe
tare sd se itgezc.
A deschis alti usi
ii
alta
ti
inci una... toalc odiilc
erau Ia fel, dosr
p€refi, tavan
Fi
du$umea.
-
Este cineva in palat? a strigat
Zoridezi,
-
Cine egti? s-a auzit un
glas
de om
moroci-
nos.
-
()m
bun. Sint Zoridezi,
-
Aa! Zoridezi! Poli veni. Sirrtem in canera
plicerii.
Dupi ce-a colindat aploape tot labirintul
pala-
tului. de nu mai
stia
lata incotro s-o apucci s_a
po-
inenit irtr-o odaie, in mijlocnl cireia se alla o
gld-
made de aur, mate cit un munte!
pe
care stiteau
imbracali in
zdrenle Maria
$i
alcsul
c..
-
Ce faceli aici?!
-
Pizim comoara, i-a lispuns bogatul.
-
O
pdzim
cu strdinicie, a spus Nlada. llar ce
vint te-aduce
pe
la noi, surioalii?!
-
vintul Dorului, cici e mult de cind ai
ple-
cat de-acasd.
.
-
U I i
,..
1,.,.," (ll
l)u tI|Ji llrutar{,r, pr_
!u]
_!
ii,n,i
i r1.)i nLr
nc rrrnim
din cimirula
asta plini
{ir dc!Ilrr'r,.i,
-
Si
cc rdncati'/!
.
-
{ il, colo
in coll un sac cu pesme(i.
Ia qi
lu.
di(i vrri.
-
llaria,
dar n ncai atitea bunitili
li_acum
te rl]ulfumcsti
cu ni$te pcsmefi?!
.
--
P:ii, cc-ai vlea,
a sitit cu vorba
lrogatul, si
nc itosiDr
aurul nostru
strilucitor pe
[!a
$i
pe
alfa?
- --
Nu sd-l iro.ili.
dar si aveli
celc de trebuin_
I-1.
lmhracam,inl.r
-\'onstr:i
c numai zdrcDte.
Undc
rli |E{L'
\asmir!l0l
jmpodobit
('u
oesto-ar",
de
"""e
ne-a vorbit
l{aria?
. _-
Fii lini"tilj. (j-l
pistrez
binc, Ci doar il am
di.
h lrlr. {.r1r
jl
rre de la bunicul,
bunicul de la
\i.i:"'.!runi.ul,
ilr
cu il voi lisa fiului meu,
dacl va
lcni pe
lumc, si aib;
$i
el cu ce m€rge
in petrit.
l\Iaria privc.r
irr gul
de
parcd
uilace de Zoridezi
ci
i iati
ei dc odinioari.
^
.
ZnriJe?i
a pAra.il
ptlalul
Mariei
cu inima
trjntii
dc n ihnirc.
.,
Cirrd
*a
rr.zu(
irr alari. inviorald
de nringiie_
Dre zetrrutui,
i
.-a
nArut
c5 totul c fost doar un vis
urit.
Si
cum rrergca
imprcsutatl
de
ginduri
n-a bi_
gal
de..cami
ci :rpuca.e
pe
o cararc nccunoscuti
lrn
paurr
'. Icml
o cuprinse
inccl. incet.
Fe
m6_
sura
-ca
aryturgul
se dcpiirfa, lds;bd
ca noaptca sa
oreqchrmLc
pjdurea
inlr-o
lume plind
de mis_
terl....
Bl ici. br colo i se
pdrea
ci vede balauri
:l-
l'.1]hi
d," fn...
en1e166n1"
in virluri
de copaci
,i
3!te
Iiinte
insD;imintitoare.
. _Dtt|i
ro luna s-a
ivit
Erinlre ramuri.
!olein_
qu-re..,||
sctipiri
dc arqinl.
Zoridezi
a uitat
dc Mu_
ma-nSdurii
si
dc halauri.
fiind incintata
de m5rctia
noptji.
al cirei farhec
voia si nu se mai sfirseasci.
.
Deodai.r
in.a
lrrna
e-a
ascfins dupi
nori. iar din
hra!.le
noplii inlunecate
a
li.ni{
ca
o pasdrc
do
Drad,
uJl 7mol|
.u aripile
dcefirule. gata
s_o in$_
tace pc
Zor;dezi,
-
Ajufor!
Ajufor!
a strigat
lata infricosatl.
.
-
Slriei in zad.rr.
frumoaso.
c;ci eu sinl std-
ljlll
a-c:clnr
lo.rrri
(i
nu-i
urm5 de om in
jur.
Hai,
\lno..s5
{c duc in .ae,,.lul
meu. in tare n_a
pAlruns
nrcro.l:rli
rF,,a
d^ lunrinj.
Si vczi co odihnitnr .
sd
rrar(\l'
tn el. a suur rnrerrl r Uprinzirrd_o
cu aripile_i
np{l
e ca t.iciI nele.
.
-_\u
\.rca
: Ajutor!
Ajulorl
a conlinuat
s{i
rIrrt.
lirj
r.7b;lindu-.e.ri .cape
din slrinsoarea
cru_
nuhri
riDitDr.
-,
,l- Ii-.".
qpuc-
dotr_
(j
nu-i ninreDi
Drin apro_
Drcro.
ri dc-irr
fi fo.r, dirnull
l-as fi inehitit.
,
-
_
A;utor!
A.iu(or:
a nrJi str;gat
Zoridezi,
dar
qlasul
ei-rra apr^ape <lius
dc spaim;
Si
desnidejde.
-..-ln
,ll,p"-,.1
care
xllima pi.elurd
de spcraniS
s-a
.cure
drn sUltclul
ci inerozil.
tremuriut
ca
l|
cd_
nr_r.nrt,
tur:ifiii
do vinhlor.
nunr0i
cp_a apdrul
un
frciu
.||rIe)r,rilllal
in
s(raie albc. impodobite
pe
Ia
-utcr:r
nc minpcj
cu arnici.
-
-
Cine
a strigat dupi ajutor,
a intrebqt tini-
rur necunoscut,
irccrcind si deslurcasci_n vilul
negru de
mdtasc, fiinta ce se afla in prihejdie.
*
Eu, voinice!
'Ie
rog, scapd-mi din
ghearcle
acestlri
zmeu
cu iDimi de funinginc.
-
Nu cumla ca
cuiezi si te aproFii .i
nu mai
vezi ziue
dc miine, a rucnit
zrrrcul iurios.
.
-
Dc
e$ti curajos, plccum
te lauzi, lasi fata
Jos,
ca si {e
poti
lupta cu nine.
-
O si-ti pari
riu de indrdzncala
ta, nccu-
noscutule.
a spus zrnoul ctr minie, dind drun)r,l [._
tei dir strinsoarc.
.
Au
staf apoi fa{;-n fati, ca doi cerbi gata rlc
Iuptd pird;Dd
nromentul polrivit
de arac,
,
P. noa)lcplote.
voinicul i-a apucal aripilc si i
l_e-a rdsucil cu lirie, de scrisnea
zmeul do durnro.
dar nu voiJ
sl
(c
dea lraLul,
sc zvircolea
ca Dc)t.1.
pe
Uscal. s" sfiucea,
se coaCl. pini
cind a reusit s,l
scapc
cLt aripilc
vilinale.
dar intregi.
pe
urm:i.
turbal
de ncc.rz, I-a in)t:lcal pc
fl5ciu,
irudindu-.e
si-l
zvirle
in hdul
prhpasliei
ie sta cu
gura
cascarri.
preeitili parci .d-l
i
Child.
.
Fala. prirind
infriJurrti
hrpll
(i
in!elcgind.i
voinir"rl .c
afla la slrinrtcare.
se loia dn ici, cnlo.
noctiind ., si
faci. cu'n siJ airrte pc
fccior. Dutj
o frinturd
de clipA
Si-a
amintil
dc hrni. incenind
s-o
roage:
.-
Luni drag6.
insi de dupe nori
5i
pe-o
ra.a
arqintie trimitc-i
caralerului
nec noscut putere .i
intelepciunc
ca si-l ripuni pe
zmell
cel riu.
Si
indati
luna s-a ivit printre
arbori. mai ma_
iestoasi
ca oricind
ii
cu strilucirea-i
fdri seamin
I-a
_orbit
pc
?.meu, incit
acesta striga
de
parcd
s-ar
fi aflat
pe jar.
-
Fusi, lunS:
Pugi: Nu vreau lumini. Arcun_
dc-te.:i-!i
roi da de nrirc
pe
fcriorul nreu.
.
-Luna
nu l-a asr.ultat |"i
si
mri lare a scliDit.
Drna rrnd scl.gerca
ceasurilor
i_a pett pe
ne(imlit.
rata.
--
Atunci,
fata s-a indrepfat
sprc luceafinrl de
drmtneata.
ciruia i-a spus:
. .-.
Veslitor
al zorilor scninc.
lu. frumns
iune
al.dimincrii.
djroies{c accstui
tiniir curajos. dnir o
scinteie
din diadema
la. ca putcrile
si-i.rcascb ilc
lrci ori. pe zmcu
si-l ripun; si
inima
sd mi se li_
ni$teasc5.
-
O scinteie s-a desprins
din
astrul hcitor, Iuin,
clu-i zmcului
vederea
si flic;ului
midndFi Drlte_
rile.
A fosl
dp-.,.i||ns
(ir
\oinicrrl si ce
scutu;c
ca
de-o- pali
dc frig
si zmeul s-a
pomenit
cit colol
niTdri\anul
l-a ridictt
de.io.
c-un sinqur,l"g,.t.
iar"aripile_i
lc--a srnrrls
cu atit:l ||s rinfi
dc pirci
ar li lost nistc fulei.
-_
Voinicc,
voinice. lumina
c cu tine, bezna
s-6 risipit;
de-acunr rn-ai invins.
I)ar,
rogu-tc, la_
si-mi
viata ci tot n-ai ce face cu ea.
, .-
Ai drcpta{c,
n-cm ce [ace cu viala ta. in.i
oe
Ir-o
las.
vei continua
sd spmpni
spaimi.i
n!in(.
Accs{ca
zi.ind.
\oinicul l-a sallal cu
I
{err,-n
sus, apoi I-a izbit
de pimint,
ficindu{
uni cu
{i-
rrna.
t
tz
i,
Dupi acee.r s-a apiopiat de lati-r:
-
Daci-nri ingnduir'jti.
pL,ja Inuloasil Inli,
anl .j
t'. inci.rrrf plnir a(r(.'i. nlt runr!a
\.1
nral
apar:i 1r'c;r1l zlncu! \'reo zgripluroaici s|u rlti ii-
ghioani
dc accst tcl.
-
Prinresc cu
pl:lacre, insii nr, tot frll}rint cum
sai tc risplitesc
pentrrt
bircle cc rni l_ai ficut.
-
Ii5splata am
ii Frimit-o.
Bucuria a fost de
partca
lrlea cir arn putnt si-{i liu dt folos,
ln r'reme
cc
pAiea agale, unul lingi altul
pe
ciriruia ingusti dilr
piidure,
ticcrea s-a alternut
intrc ci, fiind !ua(i firi tic vcstc
pc
alipile diafane
ale
gindurilor:
,,Gingasi
fati, de-ai
pitrunalc-n su-
fletul meu, ai Ycdca o lmnc minutati. Din clipa in
cnrc te-am intilnit, nu tnai existi noaptc, ci ntnrai
zi. Ol dar n-ai si
gtii
Diriodati, dcoarece n- m si-1i
dczvil[i nicicind aceasfi scumpi tiini, ca nu c m-
va sir crezi ai ccr iniNa la drept lilspl.tti liirdti
tc-atn scipat de zncu."
Il! acelai timp
$i
lata sc intreba:
,,Oare
cine I'a
fi aleasa accstui linir curajos
fi
Lun?"
,.Dcsigtu,
ci
ii va fi dat si cluroasci mireasma fericirii
ii
lini$-
tea izrorifd din taina ocrotirii."
Dal iat;i ci drumul s-a stirsit in drcpttll cisu-
tei
cu zorele
Fi
pctunii
sub feleslrc.
-
Acuur tc las, dar: nu iaaillte de-il nflx cc
nume
por{i,
r spus fliciul.
*
Zotidezlr,
*
E mai ftumos dccil nri-aDr indliptlit.
-
$i lie
eum ili zice?
-
'Lcnit,
-
Zcnit? Nici c5
li
se
potrilea alt nunre mai
bine. Ei, dar, intri-n carir, si tc odihnefti
puliD.
-
Nu zic ba, nrai ales c-a; bca gi un strop dc
De-ndati ce Zcnit a trcct(
pragul
odiii, s-a
auzit parci
susurul lin al
izvortrlni.,. sau nu...
parcl
cra
joaca
zefirfilui... nici asta... era bucu_
ria ciocirlici in zbc,rrrl ci sprc soare.. .
Zoidczi r inlemnit cu
pahar l in mini; ea le_
cunoscuse
glasul
dulce al viorii.
,,Oare
cum
poate
ciDta, dc vrcmc ce-i rupti-n
doud?!" s-a intrebat nirati.
Se repezi s-o vaili,.. dar n{r mai era iir locul
unde o
pusesei doar
glasn-i nrai 1.;s na ircet, in-
cet ca o
Soaptii
de iubirc.
Zcnit, fermccat de {ali
si
tlc tot cc o inconj ra,
a crcTul ri-i mx! n!mcrii
ea plec,. pini
nu rptrci
sd-i dczvilrric zbuciumul din inilr[ sa.
Dupi ce ZcDit a iciit
pe utii, fata a llmlrs .lcs-
cumplnit:.-r.
De-atunci, Zodalczi
pctrccc:r nrulte clipc-n
tal.a
risurilori acolo il intilncx
pe
dragul ei Ze[il
lntr-una dil zile i-au bitut iar la
poarti trei
feciori bogali
li
chipe$i carc ad inccrcat si_i cuce-
reascd inimai i-au iuqirat fiecaro bcl;ugul cc-o ag-
repta.
in zadar, fata era de netlintit.
V-am spus doar, cinstili cavaicd, ci inima
.ir
'
ri I datn.
Alunci, de ce stai tot singuri, rl.miritati?
a intrc!]at unul dir ci.
Pc cind sc fr.{minta si lc dea tln rispuns, nu-
mai ce-a apirut Zcnit ir straiele-i rnindte de dimie.
-
Iatd-mi, Zoriilczi, n-am mai
prtut indura
chi ul de-a nll Ii in
preajma
tal chipul tdu il vc-
dcalr in ficcare floarc;
glasd t;u il auzeam in oricc
(int.
N-am conoli si-1i dat!
li
nici flumos ca un
zelr nu sinl, tot ce-ti
pot
oleri, e inima rnea. Spu-
rr"-rni. tc r'rullurncSli rrumai
cu rtil:
Unul dintre cei trei fecioti bogati, a spus rizind
-
llal IIal Vczi-ti de drum, tinerc. Noi i-am
{igiduit bogdlii, ru
glrmd,
l-apoi
priYelite cc ve$-
rninte arenr, cusule nunrai car lir dc aur.
$i
totufi
nc-a rcspins.
Ascultindu-1, Zedt a sinr(it ti
pdmiDtul
se cla-
tini, ci c
gata
si se
pribuleascir, iar inima i se
znirea .i o
p.,r.,rc
rul)ili.
(
rcTind ca nu mai are
ce n.'rddidui. s-a intors splc uii.
-
Stai, Zcnit. Tot cc mi-ri spus, imi di curaj
sir mirtluiscse
(rl gltts
tare ci
pc
tine tc_anr astcp_
1at. Floarca iubirii ce nri-o olcri c nlai dc
plct decit
ori(c co ollrii din lrlme.
()
primcsc
li-ti
diruiesc
in schiDb inima mei!.
I)e bucuric, Zenit a luat-o de minl
ti-a
ILIgit
r3 ca
pe
cin"rri dc munle,
prin poieni cu llori
fi
iarbi, zburdind ca lrn ccrb
ii
rispindind atila Ic-
selic ixcit nunte s-a
$i
pornit
in
pidure.
Soarcle
$i
lun! au stat la nrasi, stclc
si
luccfcli lc-au servit
bncatel€,
piisirile
au cintat, iat Ilorile au dar'$at.
De-atunci au trccut ani multi, Zoridezi
gi Zcnit
rrricsc si astizi fcririli. tineli
5i
frunro;!. cum nu
sint auii
pc pinrint.
r+:
lvrl
cocnoAnA
qRerenAguLul
rit5,
futnica
sc urc6 pe
Deascii,
Firi
si-Si dea
sdormit-o,
Plin
somn i
e la amiazi,
Iiind
obo_
un trandafir
alb si se odih-
seama,
cildula
soarelui
a
s-a pArut
ci audc
o melo_
desteplat, privind
in
jos,
-.Inrri,ti,rd
tca,Dx.
i:i in(lcmni
cl prictena.
....,.,Iyrni",
didu
crr a,entie perdcaua
la
";";;;
;l: saIlrndu_se.
ugor..sar;
i||eu
tio. Crcicr.ele
o urrni,
-... -
-,::
(e
prarur
e aici: Ili
vine
si crczi
cij
iril".u'n,""t,
in
falr
porelrilor.
spu5e
uluita
fur_
-
A|e-il po{i
s;r srai la
minc
crl pollclti.
,,
"'u
ul'iii,'il^
,1lr
ur'stc
bosilii
alit dc
qusruasP
-, -.-.f,:ll
buniti!j-
fa(
u!c ilc_o
zina cu p6.
de aur
'r
cu
_urrma,bu
;. I)atori,i
ci r.,ri putci
dc_acum
sa
crnt.
si cint. (unr
n_ll cin{at
Dinrnni
din ncamul
Dlou,
......-:
D-ol
'ti
frm \r'
frr
irccst(.
bunr:ilriti
i-ac
:-fun" T"'L"j
sjr plcpcrc
penlru
loate frrr.n;cilc
din
ntu(urui.
Ah' cc In-ar nui plicca.i
Io1.
.^_ ;
P",
'
vrei.
nrd du.
si-ti
chem rudclc
$i
prie_
tcnctc
si nti inLc
ti
.lc.
-
OJ Ce
binc
ar lil
-
Afnnci
am
5i
pornit.
,.,.-",',ll,,ll,
,:
zhurdind._
ra
uri(e
[irnld
cu inima
Dlinac}l
durni,i. greierelc
sc_ndrepll
<pre
cetatea
Cind
auziri frrrnicile
lnilc
se al]i mezila
lor
se-nluriar;.
die
de ghitari.
Cind s-a
razu
un greier,
-
Ei, furn-ico,
li-c
placut
cutn am cintat?
-.lru_a
ptacut.
desigur,
dar cunosc
;i
povestca
fr gmicrul^care
vara
a cinlat
,i
iarna . . . Cu ce
t.
.<r
nraru
clnd
Ia ninge
si va vi.coli?
-.tocmar
asla
e. \'reau
sa uildln povc.tcc
'"j"i;11,i;:,,1",i1."#
eu la minc.
vino
si tc-cinstesc
-
Si
cum
sint?
_-.
-
Delicioase.
Vino
fi
tc ospileazi
dupi pol{a
--
,: loJn
rimp
inci.
zise
furnira
toborild
rtc
:r
le?gdnul
parlumal.
l\lai
am de
ilu. zcce.aci.
rrra pc,,uJmi
Ioi ptttcc
pritni
in\'italia
ta.
:.,dJ.tot
sa-lr aJlrl
fi
cu sd isprivc)ti
mai re_
,::,_'J*+
ii [:l':ij,1.,"**.
;:i
?*'"f"",l]li
:EDIru.amindoi.
Din
In" in
tu" popo.eau.
ln-riir.Ti
-_='-*I:l:.""
npri
.in
drct,lul
un"i
t"r".rr",
,n
"a."
l\(u<ll a\nza{c
,, perdea
danlclatil.
-
Si te duci,
greiere,
li
se-rni trimili fata
acasd: Ai atds-o
cu Yorbe
gogooate. Cine te
crede
cI ai o comoari, striga din risputeri furnica
cea
bit!in6.
Vizind.d
pun la indoiali
bunele lui inlenlii,
greielele
nu Ie bigi in seami
Fi
licu cale-ntoarsi'
-
Vin? intrebi fumica.
-
N , N-au crezut nimic din cc Ie-am spus'
Dar si nu ne mai
ginilim la ele. Uitc,
pc minc
parcl
mi adcmcncttc
dulccata
muntelui rolu, zise
gle_
ierell'.
-
Pc mine aronu
!i
lrirgczimca cel i alb'
Dupd cc s-air sAturat,
furnica s-a aiezal
pe
muntele violet. Grcicrclc
s-a urcat
pa muntele
de
culoarea miciclului,
$i-a
luat
ghitara
Si
a
pornit sd
cinte o melodie
veseli
pentru micuta
lui
pdcleni'
Au siat ei acolo zile, siptdmini
ti
hni. Afard
zdDada acoperise
totul.
_
Greiercle 5i
fnrnica nici nu bdnuiau
cd iarna
sosise rlemult.'Cum
era sd blnuiasc!
de vteme
ce
tr?liau in ltirc
si
la cilduri.
Intr-o dimineati
insi liniltea lc fu lulburatl
de un
glas
birbitesc.
-'-Mi."
po"" mic sart an1 auzit cintind
un
greicrc,
-
Da, tatd, cinte
atit cle rrumos
ca nu rra nrar
satflr sa-l ascult.
-
-
-
O" cintatul lui imi arde
mie' Oare unde
estc?
Speriati
ile soarta
ce-l altepta
pe grcicre, Ie_
lila cll Dir
dc cl,r sc rcpezi
)i
lud cutia cu bom-
rtoane. iind v1g 5-6 n5cunda,
talil i-o lui din mini
si-o dcschise,
'
-
Ia tc uitd! Aici elai,
ghitaristule
9i
inci nu
sinsur ci cu
ftrrnica. V-a{i
inlruplal
dcslul
Si nici
una, ni,i alta, i-a aruncat
pe lercastra
afari'
-
D€ ce ai ficut asta, tati?!
-
Fiindcd ar Ii mincat toate
bomboanele'
-
Dal eu lc-am
Preparat,
1at!.
-
Dx. din .,ahiiiul
meu, spttsc
zgircilul'
Ingrori!i.
greierelc [ata
ghiiarii. iar Jurnica
nu-
^"i
in-pup""iA"
varl s-au
pomcnit
pe sclipitorul
covor dc nea.
Gerul se
qi gribi sd-i
imbrace
in cojoace
cu
{raniuri
de
ghcatS.
-
Ce ne facern. Iurnicufo'l
-
Nu
ttiu.
Etr urd intorc la rnama. Vino
9i
tu'
Brr! ... cc frig mi-e. dc abia mh
pot misca
.
-
Si nu-$tdm
pe
lo(. se nu s{im
nici-o clipi'
spuse
greierelc.
-
A.r tLrat-o la fugi
peste marea albl de omlt
Dini la musuroi,
'
-
l!fa;n! IfIamS! Deschide
uqa rcpet{e!
Prin crdDdtura usii, ir care apilu
chipul tru-
fas al stSoinei fumicarului,
a€rul
plecut din odaie
se turi5a
pina la Itunlile de sloi ale celor
doi
prie-
teli si le mineiic cu duiofie.
-
gino
ia te-ai itlors
Treci iute
ti
te i'lchl-
zeqte, zise furnica cea bbtrin;,
impingindo-$i
fata
spre sobi.
Dar cind sd iutle
9i
gloierele, se JIsti:
-
Tu, du-te cinte
fi
joaci
la lel ca stlibunicul
teu.
-
D5-i voie,
manri,
;i
lui si vind in casi'
E
cumsecade
qi
bun.
-
Nu: N-am nevoic dc ciDlarcli.
Astlcl rinase
gleierele anlilit
in
getul asprl'
Riticind la intimplarc
Pe
poteci necqnoscuto
li
zgribulit dc lrig didu
pcste o
ghitari pltisiti
ce-avea doar o singuri coardd.
O ridici,
o strinse la
picpt,
ca
pe rn
prieten regdsit,
$i
ilcepu
si cinte'
-
Cc cintec trist! Dc cc c$ti mil rit,
greieraiulc?
il intrebir o lloarc ce tocmai
ifi scotea
frumosu-i
cip$or alb de sub zipadd.
-
Cum 5a nu liu, dacl neindurata
iarni
Yr€a
sd mi inghc(c.
-
o! nr te netiji. fiu sint
Ghiocelul,
Iloaren
care vestelte
primivara. IatI, Iarna,
zidudu_rnF'
fi-a
prcgitit telegarii
de
plccare.
-
Ah! Ce bucurie mi-ai
ficut, Iloare nizdti-
van:rl
Dupi ce-si llr:t limas
bun Ghiocclul,
venir[
pe
rina Biinduri, Lii(rimioara,
vioreaua,
apoi altc
Ei
alte flori,
inlrumusclind
ci
piilo
li
inveselind
toatc
vietilile
piinintnlui.
Greierele
iar cilta
vesel, cinta cu loc'
i-:-ii\\\
i'.
4.,-.;..'
..
::.1-:'
v-;
/..".:it.
-
Grcicre, mi-a sPus
pdetcna ta, fetita cu
plY
dc aur, fii esti un
(intiref
ne;ntrecut, il intimpin;
Pdmivala intr-un amurg.
-
Murica e viata mca. lninllr:i Priln;\'ari
-
Vrei sd vii Ia
palatul mcu, si clnti
pcntlu
flori iu clipclc lor dc odihni, rtunci cind sora
mea
Iarna domnctte
peste
naturi?
-
Cu multi
pliicere, ii rispunse
greierele.
Se
periudarh rind
pe rind Primivara,
Vara,
Toamna
$i
din nou Iarna sosi vioaie
Ei
proaspFti irr
\'ilu-i sidelat de nea.
ln mu;uroiul furnicilor cra for{ofi
mare. Toflte
se
giteau si plece [a
palatul dc sticli al
piticilor de
suh pimint, nnde Primitara anuntase o male sef-
l)arc. Sc zvoDisc cii ar Ii itcrllo
!i
un
ghilarist rc_
Publicul aplaudd indelLrng.
Clopolcii
jucari
un bliulcl,
tininiln-sc
sltios
ISceau pa$i mbrunti inainte, inapoi, se adunau La Lr11
mclc,
c apoi si sc dolira ta blitll lrri Fit-Frumo:.
P0rulii rillrn:rra dc aplaurelc clt
.ilIe
e!au rhs-
pliititi.
Garoafclc in ii dc sirbitoale fic.tri
pirlcte
gralioase.
uidrind spcctatorii cu talenttl lol.
llup5 pauzb scena infi(isi o
piiveliffc in.intir-
toare: un r;u cu api cris{aliri uda o ciirrpic nesiir-
qiti.
Soarcle so
pierdea
un.,leva in zarc, retrigin_
d!-sc spre asfintit. Fircle dc iarbi se rlintau in bra-
tclc
strivczii alc vintului hoinar.
Liirr rlcpiilt:-rri o n1'rlodi^ de
ghitaril urnplea viz-
d.iLhrtl.
l-lhiocclul asrulta r-liijil. Violearla era rtai Iru-
lrlo?si ca ori(ind, in vefl1intu-i rupt
parci dir albac_
trul cerului. SLrl[ina sc
plimba cu Sinziana din
po-
iani. Scintcl{a subtidca
piJlvrigea ca Fipidia-n
haine aurii. Siacul sc rosice tot de citlrli ci Albis-
tlealra sc ascunsesc de cl. Ciulilii, cu fata aa ruhinul,
pri|eau
neal{meriti ta cei citiYa Ciucuraii in bluze
liliothii, ce
pI;oau sprinteni. imprir$fiind
parci pros-
Dctimce
izvorului ie$it la lun nii
prin poar-fa
smil-
luiii
o Dr(ultcllri indcpiriat.
Pcftniilc
5i
l'tricturclcle
puriru
jn
iilc;i lotcle lor mireasma lrnui
parfum
rar. Busrdocul zimbiret aducea norotul cu el, dhrn'
irrtl fierir ia cite o firimh.
Cintecul
ghitatei
se domoli it1 vremc ce amur-
eul invllui srena. Apoi, o melodie spr;
tari
aduni
Ilorile
pe nalul apci. Sc
prilscri-nti-tln corc marc
Si
jucari
in tinp ce sala clocotea
dc stdgirte
fi
de
aplauzc,
-
$i-acum,
si vi
prezint pe
vcstitul cintlrct
care ne-a ajutat la reuiita
programului nosfru:
ma_
rele maestru Greierc, zise cinstilul Crin cu fa{a
Fllrnicile ilcremeniri ilc mirare
l)oal furnica
cea bitrini nu s'a
pictdut cr filca. ci
profitind de
faptul ei
gieierele
era o veche cunoitint5,
l-a feli(i-
tat
ii
l-a invitat
pe
dtlminiei!
viitoarc la balul fur-
ni.ik)r.
Crci,'r'ele n-c
'(fuzrl_o,,nai
rles ci dinlr-un
unghcr al silii il
pri".'eau ochii tinerci
furnici, carc
s-a aproDirt alc el
Si
i-a sP s:
-
$ti;.
!,reierc, ahin azi mi-anr Cal srama dc
adp\,)i! ul aurintelor
talc. JVIatc rlrcptate ai nvut cind
mi-ai n:irturisit ci muzica e corloara
ta cea rnri ilc
pret.
Mi Lrricur mult ci ai izbutit si demonstrc?i
arcst l,jcrl{ nu numai
mic, ci
Si
mamei citrc te
(rc-
dca un
picrde-r'ari.
-
r'r:;bele
tale curate ca roua ilinrinetii' dtrlti
ca nectatul florilor
qi calde ca laza de soare nlir lac
sd simt incl o daf! fiortll izbiuzii,
zise
grcicrcle fe-
ricit cI nefitele i-au {ost rectlnostutc.
in slirfit
dc
o Iulnicd.
nrrmit.
La
oalat sc adu$ali o nrullimc dc
giryinii ii-
runte rare
populcazi cimpiile
si
pidurilc in lunilc
cilduroase, iar chrd sc instalcazi
frigtll statl nevi_
zllte in adlposll!tilc
Ior.
Frrrnjcile abia
!i-au
gisit
lot in sala ti(silii.
Sunctul
gongului aqternn ticcrea.
milinal ne_
rlbdarea tuturor. ln culise, florile Verii
ti-alc
P!i-
miverii i;i fcmrinascri ultimclc
plcgdtiYi.
Dupi ridica|ca cortinei un
grup de Trandafiri
ii
Dalii fulrar:r in sr'eni, dat)sind in ritmtll ciltecu-
lrr i de
ghitara.
co&quT
a"cuns
vrrfuril:
sub
coifuri
strilucitoare
de nea. I.r_
'1,:::Til1-
ll
birlosld
riinuire.
Lupii
ririccau
ii
rurau
oe roar)e pe
ciririle
troienite.
uc
citeva
z;lc r.ingca,
ningea
neinccttl.
,.-tTl,l';'ff
i:n';.":"'Ti,L?.T"&':,
j.".:ll;1",::ll:
:rlii^J !! ll{
;i:nJi1"#;.,i:
L::t*;
:i;:,t;
rar
ca! e..pe sernne,
nlai
!inca
cil de cit do cald,
-.
riili
I
j
ilfl.'u"i"ii,l
;i{iftT',,,":i:
l#l,"t"jll:i
:.
rva
zburator;.
Apoi,
inaintiod
aneroios.
ziplda
t:fiil"rl-t
pioi
rDai
sus de getrunchi,:e
inrirepre
,:l:::,:ll:l
"
1".,
",""-,
*,"",Til1',i,1,",j"J,i1.il"117
,Cum
ci{elr.ul
rru;i-a pu,ut
Inchipui
o des_
f-1ij,rg
dl,
!:r"rj]
sa! pricren,
a inccput
si face
tor
'-"il-",9i1:
riy,.
o''3
I-a i'vc.etir
pe
Codrul.
rrnar
lunrlc dc rarni
lrccurrjr
mai
repede
ca oiit,ind.
,,^,..i.11"1
carc^s_a
[rezi(
din amoqeal.r
a fosr
iz-
iii
i,.""''ji"i,il;*T
;sJi;":i.',Tl::"i:.?,kJ'.;il:,':
j:
Irrrrsa
pc
suir p:imjut,
$piird pi.,r,,ri
aainci,
ca apol
\a1l
\coatd
iar Ia lumin;;uvi1a_i
cristalina
spuninJ
:f,:,."T,;::il11""
pasnriri,r
ei
flor
or, inriorare
de
-^,
Il?i.,,, ltrtru,ui.s_e
inrbrjca[
cu Uori
de
gtrio_
ccrr bnorlu)i
}i
viurelc,
CaleluSul
rlerga
toati ziua
pno
pAd
u re.
-ump
lind
u_1i piepiul
cu aerul
inmires_
mal do primirari.
Seara,
cind
sr,_ntolcca
Ia colibe,
lilr"i'*
O"
ncrisuftate.
tirc
a Uazur
$i
ce_r m.ii
,.,-,.;.S9'i.l.|:'tii
ce mare
a crcscur
brbdulul
din
:r-:rul
J,vlA,S^urii:.
$rii
cii nrierla
dc pe
l"at
;i_r'ic"ii_
ncl curDutj
Slii...
dar
cc ai?! liu me
asculli::
.-
--
Ba-da,
Fcregut,
tu-mi
vorbe5ti
dc lucruri
fru-
l1l,T" l,ll:l
pc
rninc
at{c
sinduri ma impresoar;
i
ol''
i"'ilrlr",,l'"""'"
.5
fiu
in oratul
dc pc
matul
,,"^:li l".irau
in asla?:
CA dc ciud
re
)liu
ai to{
vlstt
sa-l vczi.
_ -
Ai drcptate.
Dar n-am
vi.rf
s:i_l
l.id inlr_o
ill?
jii
J',Ti}";,i"veni'
vrcnrca ej
se imprineascd
-
Pcli:e
adeviirat.
a zis cafclul
inrbufnal.
-
Oa: Sa fii cumiDle
pind
vine lonur.
:*;]Ci?:*::il,1i;';".,1"t'';,Ii:lii,ii;::i
.-;.:1:1'JL,,:1J,'J;X,T:;11._:'"",1"r"*n"p"io"
ta:sc^cu.
privi
rei pi";il;u
;i;:"iJ':Ililj:.t",'
_._ --
(oorul:
Lodru{:
de ce esli amarifl!
l_a inlrc_
':.:aleruiut reregui,
irigindu_l
dc minc,!.
.-
:l
:::'i
i, i ;"' f T;:1
"",:'
iT l"i #,
ii:XT
j,t
; :;
-. -
Dragrrl
meu
FcreEu!. pc\ie
cilnva
li:xi ne \-om
;Tfl
I:i';5
1".:"X,
fi
"*::
::
;,1 Ji"f ,Tlf
lf
r
.:
ouce.cu
minc dorul
dc tinc, dc
$oaptele izvorului,
::,Ti":
"5
ffi'ff;,3; J;;"'r
"'
de'cerbi
'i
cipri-
t?
Bdiatul
ii-a
pus
traista
pe
umir, s-a mai di-
tat o dald cu duiopie la l'eregut, apoi a ie9it.
Luna se desfita in voic,
poleind vilul noptii cu
sclipiri de-argint, cind Codrut s-a aliturat
grlpului
de tete pi biiefi ce se indreptau impovirali de
gin-
duri spre oragul mult dorit.
Pinb atunci, nici unul dintre ei uu l-a vdzut. Dar
au auzit despre strdllrcilea lui.
Stelele au
pilit.
Aurora tocnai acopcrea bolta
cerului albastru eu vestitele-i
perdele-n dutlgi
por-
tocalii
gi rubinii, cind copiii din micul sat do muDte
ajuDseri
pe
stlizile intortocheate
Si
ticute alc ora_
sului,
Piala care
glzduia
o dati
pe
an tirgul tlc slugi,
gemea
sul, picioarele
plipindelor fiintc, Codrut, im-
preunb
cu ortacii luir s-au aiezat intr-un colI, aitep_
tindu-ii cumpiritodi.
Rind
pe
rind, b;ietii
qi fetele
si-au
ufmat sti-
pinii.
Un bogitat, buduhdnos s-a aproplat de Codrut
9i
l-a intrebat.
-
CLrm te bagi slugi cu lona sall cu atrlll?
-
Cu anul.
-
$i
cit ccri?
-
Minaare, rin rind do haine, o
pelecha de
opinci, llna de bocan(i
$i-o
oaie.
-
IIm! ci scurnp
mai egtil Nrl vezi cI rru-i
pic
de vlagi-n tinc?
-
Dcl Cum rr:ri-a fost traiul, troierule.
A
plecat briduhinosul tot bodoginind.
A venit alt cumpdritorJ ctl fata
fi
lnai
pohavi'
-
Te bagi slug;, mi?
-
Da,
-
Cu anul?
-
Cu anul,
-
Cit ccri?
Biiatul i-a ingirtrit
6i
lui
prclul ca celuilalt.
Buhiitul s-a invirtit dupi el, l-a
pipiit, a dat
din cap nemul{umit, apoi a zis:
-
Prea egti mic
Fi
slab.
--
Pc mdsrlra avulici, boierulc, ci dc e1a me-
car
jumdtate
cit a dumitsle, |Iupu-mi crcStca de-D-
dcstularc
Si
nu cram silit sir nri-i
Dun
de vinzare.
-
N'.r e$ti de nrine, biieto, a spus bogiitalul, de-
DiirtiDdu-se
ca ars.
Citrc spartul tirgului a sosit unul
gifiind.
-
UI! ce m-anl
gribit! Numa tu ai rimas, mi?
-
Da, a rispuus Codrut.
-
Te llagi slugi?
-
Ila.
-- tii dau nrincare, haine, o
pereche de opinci
,si-o
oaic,
*
$i
bocanci?
-
Bocanci, ai zis! Cind s-a
poDrenit ata ccva?!
Nu-ti dau nimic mai mult,
Copilul a cumpdnit in
gind
ce si facS:
,,de
mi
intorc
acasi, inriutitesc traiul celorlalti . . . e mai
cuminte si cad la invoiald."
Ast{el a Dirncrit Codru!, slugi
pe trci ani la bo-
gitaful
lloalba, ce locuia departe, cal€ de doud zile
iii
doui nopti.
O scintcie de bucurie a licirit in sulletul bbiatu-
Iui cind a vlzut ci stipinul i$i a\ea noiia intrc
mutlfi,
De cum au ajurls, Hoalba l-a
gi pus la treabi: si
cur€fe grajdul, poiata
ti
curtea, Apoi ]-s tdmis cu
oile la pilune.
Truda multd
ii
hlana
putitr5
l-au istovit degrabi
pe
b[iat, Pe deasupra, mai indula
ti
umilinia vorbe-
lo!
de ocar5 ce ieqeau din belSug dintre buzele st5-
pinului, ata cunr ics
ghimpii de scaicli.
Intr-o dimineafS, pe
cind oile cEutau firele de
iarbd sub pitura de zipadi, Codrul
9i-a
scos fluielul
si-$i mai topeas€d aleanul in cintccc.
Insi nici n-a inceput a doini ci a auzit nigte
gcmete.
S-a uitat in dreapta . , . s-a uitat in stirga . . .
cind, deodatS, a vizut o fati ce zicea
ios
in ne$tire.
A luat repede z5padi in
pal&e
Si
i-a lrecat fruntea
ii
obrajii,
pini
cc fata gi-a deschis ochii.
-
fi-o
fi foame, i-a zis Codrul.
l'ata n-a splis nimic. Doar l-a
privit miratl'
Biiatul
Si-a
scos meriDdea ec-o ar'ea
pentru ziua
iDtreagd
Fi-a
dat-o lecunoscutei, calc a inceput
sd
minincc, ca una cc n-a
pus in
guri nimic de-o srp-
15mind. Dup! aceea a vorbit.
*
illi chcamii
Il€ena. Am ldgit de la stipin
cn
n-arn mai
putlrt
indrua munca
grea
9i
foamea din
€asa lui. Mi duc
si-ni caut alt stepin.
Tu nu
$tiu
dne etti, dar iti mullrmesc
penlru aiutorul ce mi
l-ai dat. Soarta si te rlspliteasci
pcnhu inima ta
buri. nimii sindtosl
-
Melgi sinitoasd, a sprs Codrut,
privind in
urma ei cu triste{e.
-l i*.:lJ.
'
:.:-ir
I
-r:
'rl
I
r,,i,l': i:
Iri:ri liii-i:
;:
it
tt
v
fi
Dupi cunl r., i(r,.a
jn!,)iala,
cu chiu cu \':ri, Iloalba
i-a lacut biliatului uD rilrd de haine din postav gros
5i
greu,
$i-o
perechc
dc opiDci.
Cind iarna a venit din nou, cilarc
pe
un viscol
ndprasnic, Codlut
li-a
imbrdcat hainele cigtigate cu
atita trude
ti
s-! dus in p:ldure sir ailuci lcmne, aga
cum ii
poruocise
bogltaqul.
Zdpada scixtiia sub
pi-
cioare, de inghctati cc cra. BiLatrd sufla irr
punn;
sd nu-i degerc miinile.
$i
cum mergea el
gtlbit,
s-a l'npiedicat dc ceva,
care s-a rdsturnat. A clczut ci-i o Jtlturugii acope-
ritd cu zbpadS. Chiar a tr?cut, Iicind citiva
pati,
dar, privind inapoi, i s-a
pirrut ci vcde sub ndmete
un orn. S-a into$
$i
I-r scnttrat de
pulberca alb5.
Intr-adevIr, cra un biiat, cam de \,fusta lui.
,,Vai!
a inghetat de-a binelea," a zis Codrut
A
"trins
lcmne
!i-a
lirul [oc. Pc lrrm._r
\-n
3tc
zat lingd drumel{rl tloienit, a
pus
suorinelul
peste
amindoi, izbutind dupi un timp si-l dcsmorteascS,
-
Unde sint?! a intrebat necuncsclltul cu
glas
:optit.
-
!n
pidure,
Ciue e;ti
9i
dc unde vii?
-
In1i zicc Triienut. Eran slugd la bogitaSfll
de
peste
deal. .Azi noapte an venii lupii l:r stini
iii,
cu toati impotrivirea mca
Si-a
cilnilor, au ripit trci
oi. Cind a vizut stipinul
pagubr, a in(cput si mi
bat6, de em sd mi omoarc. Am scipat cu fuga.
-
Si-ncotro
te indrepti acum?
-
Spre casi. Iar h
primivari voi rnergc iar in
tirg...
poate voi nimed un bagital
mai omenos.
-
Uite, a zis Cod/uf, ia sutiinchrl meu, altiel
du vid cum ajugi la ai tii.
-
Cum si-l iau?! Tu sd rimii dezbricat?l
-
Nu rimin.,Arn cojocul ce! vcchi, Gribe$te-te,
sI nu te
prindd
noaptea
pe
dtum.
Triienut a imbriicat sumineld, a rnul{umit inci
o datd
pentru lacerea dc bine
ti-a
pomit'
L[nile au trecut unele dupir altele, ca nigte co-
cori singulatici.
fntr-una
din scri, cind s-a culcat in altcrnutul
de paie din ieslea
graidului,
biiatul
$ia
aminlit c5
a doua zi era obi${uitul airg de slugi',,Cili copii sir-
mani
vor apuca iar drumol slugdliei!" a
gindit
el cu
amirdciune,
-
Codru{l Codru!! l-a strigat cineva, liindu-i
firul
gindurilor,
,,Cine-o
fi?!" s-a intrebaf el mirat.
A dcschis uta. ln lrra{e i-a sirit Feregul.
-
Cunr ai ajuns aici ncastimpiratul meu drag?:
-
Zburind, a zis ciinele cu ochii urneziti ile bu-
curia rer'ederii.
-
De-ai arca aripi, te-aq crede, a spus Coclrut,
stringildu'l cu cllduri la
piept. Dar
prin
cc miuunc
ai aflat unde sint?
-
Pdn nici-o minunc. Am rugat o rindunici s;
te caute, si te caute in lumca intrcagi
pini
tc-o
gdsi
-
Feregut, FercgntJ ce
pricten bulr clti tu! Ool
de
$tiam
ci vii ifi ldsam din ei a mea. AJ.a n-am ni-
mic si-li dau s; nininci.
-
Nu-li lllce griji.,r*u
mi-e loanre. Srai colca,
si-fi spun o vestc marc.
-
Ce vcste?!
-
ln ora5ul dc
pe
malul apci dc crislal sc d.:r o
lupti crilceni,
pe
viatl
$i
pe
moarte.
-
Nu mai spunc! Cine cu cine se batc?
-
Un eavalcr frurnos. cc
poartir pc urneri o
manta sidcfie, cu un rmeu infitunt intr-o
peledni
qcagrd,
neagri. cum e snroala.
-
Ce-au do impirfit?!
-
Piata uDde se
lino
lirgul dc slugi.
-- Hm! Cine
Ii-a
splls tie toate acestea?
-
Pdi $m lost Ia orat cu Ionuf
Fi-am
vizut cu
ocl'ii mci crlm se loveau. Aveau putcrilc pc
sfir$itc,
slrigau dflpi ajutor, dar lupta n-o incetau.
-
Fi
nlmeni nu indrlznca sd se aliturc vrctr-
nuia. Sta multimea in
jurul
lor, incremcniti ca stsna
de piatri
Si
prives
infrico;atd. Tocmai atunci, rin-
dunica mi-a
loptit
ci te-a
gisit.
Cit ai ctipi, am
qi
porril
la drrn.
$i-am
venit cit
pe
jos,
eit
pc
sus,
adus de-o barzi ce venea ilin
lirile
calde, iar la ur-
nT ir pe
spinarca unui cerb.
-
Istel ciine am, a zis Codrui, imbrdeindu-se
gribit.
Haide, s-ajungem la tinp.
IciiDd afari, zorile i-au inviorat cu imblitiF;rile
lor dialane.
Cerbul care-i a$tepta neribditol, s-a olerit si-i
duci
el.
$i
fiind iute de
picio!,
cum e
pasrrea Ia
zbor,
numai ce s-au pomenit
in ota$ul cu tfista
piali.
Locul care a
gizduit
vreme indelungatS tirgul
de slugi cra acum cimpul de bitaie dintre cavaler
Fi
ztneu.
Bhiatul a inJeles imediat car€ lupti
pentru
bine
fi
dreptate, fiindci oragul sc scufunda in ceatd, sau
strilucea ca un
giuvaer,
dup5 cum sorlii de izbindd
sc inclinau spre zmeu sau spre cavaler.
-,,\pi!
-
Api! cereau cci doi, ce-$i storceau ultimile
picdturi
de vlagi.
Codrul a luat un cdut de apl dulce din albia riu-
lui
cilitor, implospdtind puterile
cavalerului cu
mantaua sidefie.
Po dati,
acesta gi-a cuprins du;manul in bra{e
ii
l-a
izbit de
pimint,
cu atita
pulele,
incit l-a li-
sat fdri suflarc,
In clipa irrmitoare, piata
s-a acopelit cu tlori.
Tot atunci, vizduhul
a fost zguduit de tuoete in-
grozrloare.
,,Ura!
Ural L-a invins" a strigat mri[imea it!-
tr-un
glas.
Cavalerul s-a apropiat de Codrul
li
i-a spus:
-
Ai sosit la vreme. l.iri ajutorul tdu n-aF fi
izbutit sd-l r;pun
pe
acest riuficilor, Vreau si te
rlsplitesc.
Cere-mi orice
$i
eu ili voi da.
-
Ilisplctu anr
;i
prirnit-o. Prire.r"
;i
nu-mi
vine
a credc c;,
pcste
unnele melc
ii
ale atitor
:i$
:=
...'.-..-'.>
e.--:-=-,;t-
-
t_-r=_=.-
uD
t:
fli,ii.
rF.
lgl!
Itl
=-,7_
^
t=.>
iiB
copii sirn1ani. aLr riisirilJ ata deodati, aceste
flori
ro5ii, albe,
gaibcne
li
albastre, inniresmind
orasul
ii
ddruind atitea speranle. I)ar, mi-ntreb' de cc
te-ai strid[it
f;
pentru cine?!
-
Pentru tine, dragul
meu
fi
pentrt toli copiii
ce-au avut soarta ta. [u sint cara]crul
]IuDlilor de
smarald, dar cind am avut anii tati, arn stat
ti
eu in
accasti
piati, dc
mi-am viilalut
p[tcrea braf.bl
unui bogat cu inima seaci,
de
pare; ar ti fost de
piatrl.
Brazii insb m-au luat sub scBtul lor
$i
mi-alt
dezviluit taina acestui 1irg.
Ajutat ile soarc, d(} viit
;i
de izvoare, am dat do urma zrneului cc lura un
de an lericirca copiilor, carc ela! apoi siliti si faci
voia bogatilor haini, Ei, rlar si tril5m amarul
ace-
lor zile
5i
si ne desfaitim
in bin€! Uite, Feregut,
Ileana, TrSienul
ti
ceilalti
joaci
hora bucEriti.
flu-13,
joacl
ii
1u cu ei, l-a indcmnat cavalrrrl.
Codrrt s-a
ptins in hori rii s-a
invirtit, ir"rirtit,
amelit do vraja vcseliei
ln vtcmea ate,asta,
cavalclul a ttmplrrt tupe!'
Ilorilor cu brStiri de aur, apoi a
dispirdt.
Feregut, neastimplrat
ca-ntotdeauna,
s-a des-
ptins
din
joc,
d-a
inceput s-alerge
printrc lltri,
strigind:
-
Cine mi
prindc? Ci[c mi
printlc? Cinc
'
;i
dcodatz'r s-a oprit.
-
Ia
pdviti!
a spus cl uluit, etitind
(upcle
parfumate.
Copiii a[ aletgat curioii spre el
li-au
vizii! da-
rurile lisale dc cavaler.
A luaf
liecare cite-o lloare
f
icrieifi a.t
plccai
sprc easele lor,
Iar la urmi arn rupt
Si
eu o
petDrlier in cara anl
gisit povestea ce 1-am sP s_o voua.
potANA
cu
rnrsTeRe
lost
odali
un
::u pe
carel
chcma
Lian si avea o surioarl
eu
i-'ie
Ioana.
lttt-
Cind.Io.na
i-a rjuns pin.i
la briu, Lian i_a spu.:
-
/t-sosrl
\rcmct. surioari..i_1i
dczvElui
taiirelc
rl rolaDA
Cu m'sler.e.
,4"a cii pregilelle_lc
dc
:ilm.
-
Sint
gata,
frilioare,
i-a rdspuns loana
bu,
::ioasi.
-
Cunl crli gJllli:
\u pui
ccr.a rrrrindt
-rrrrn daci lre,o Ii Icame]
-
Ba
da, imediai.
5i-fata ur,'rrrlu,
(
i!
.ai.Tl,i,i.
un co: cu bunilili.
Lran
rr-u
(hcln:rr
iridi\idl
jneripat.
)i_a
ur(at
- a
p..
sprlarcl
h!j.
a iDr.ilecal
yi cl, pc
urm.r a,r
-{-(trt
tilduilul
ca.un. [u]eer,
zburiud pc
deasupra
:-:p
tor.
btajine.
a deal0rilor
priercnoase.i_a
ruun_
-
.I
curalot,. p,rr:i
cc-au
cjuns ;nlr_o poiand,
ce
-:ea ,n- soarc
ca un curcubcu in zcci
de
(utori
,i
j',
Inviluita
in mir.srne
irdemenilotrc.
]-ici lrine
u-a
.iri(
fatr
de
p0
cal
(i
pr.irirea
i_a
::.rt pc
o ttoarc coeolarA
in tirlLrl
unei tulpini
ne_
r:_-c
)r
atDlctcase (e
se iuclina
cu alrta gra{ie
de
r::rcri
ar fi lost
o
p
ntes:i
din vrcarLrrile
de dcmult.
-
Ce minunati-ij
a erelahat loana,
vrincl s_o
::ngiie.
-
PiTca!
c strigar
Lian. tr Foama_Vulpii;
+-.rur'race
dupd
cum r.czi.
dar fructclc
sint
numai
rcf,r'4.
ln tihp
ce Lian vor"bea,
poama-Vulpii
incepu
:r
iremure
ca scrtutati de friguri, dupi
aceca prin-
.c.r.r:
invirti
t0rc,
tut nrai
tare, pin,
cinal nu sc
""i..Y:il
g":it
un
lilJlj !9
cipiirE
deodara
chi! dc
7r{ iplrrrqlir'5.
cu
o(hii lrulbucsti
dc minie,
r-o nli_
rura
rr.chrratji-.
miini. gala
de luptd. Ioana.
inspai_
!nrDrdrn.
riu ntai
!l;a
curn ce
se fcreasci
rlin cclei ei.
.
-
\r!-ti lic tric6.
Ioana.
ce_i vin cu dc hac in_
oam,
a rn rr{ai
\_c liniStecsr;
Lian_
"-
Iii:'ti
H.;mine
dc vdzul.
carc
din noi doi ii
ra.tarce
de pcireranie
reluilalt.
ri,tji
(rorpia,
dind
s-r-j io{c.ts(i
cu nrilur:r.
,
\'cinicui
In.i i-a smuls-o
din nrijni
:;_a
cnlrat_o
In
Iirloarc:
trumilidei"il.
haba
cu colli de Iia16_n
grii;.
s-a pribu,sit
Ia pimint,
sco{ind
un utlet infio_
riirolj
de se cutretiularr.i
tocte pidur.ile
din
iur.
.
-
ll-e;
r:,pu.:
liI-ti riipus.
l\ii_ai
Stiui
taina,
vojnicc.
alllel tr-as
ri
doborit
dinlr_o
lovilurA,
a
mai putut
spunc dihania,
dindu-$i
ultirna
suflare,
,
Ioala
s-a apropiat
de fratele
ei, cu privirilc
in_
,99..S":p.."
colofbarrli.
de tecmd
c_ar putea
sa se
ndl(c
dc
Jo\.
L-a Ioat pc
Lian
de mjni
sa se simld
mai in sigumnli.
_-
"q
qllpA
URI\TATOARE.
ziirin<l
o lloare giD-
ga5a
sr.atb5. a uilat^de groaza
prin
care a trecut
fi
(lln
cilrva pati
a
>i
loqt
linga ca.
N_a indrdznit
s-o
aunga,
ci aloar a intrebat:
-
Liaa,
asta ce fel de lloare este?
l9
-
O: ilsta dal E
ghiocetol,
oare niscutd did
zimbetul raeei de soare, daruit fulgul{i de oea; e
toata Dumai voio$ie iqcit di
ti
altora din ea.
Fata i-a netezit utor
petalele suave. Pe neattep_
tate insd
ghiocelul
a disparut,
pomcnindu-se ling5
ea, c-un copil in haine albe de mdtase, sidoma
paii_
lor d€ la vechil€ cur{i impirab$1i,
loaua, hai si ne
jucie
dc-ascussa, a indcn-
-
Hai.
Dar, fiindca nu aveau unde si se ascuDdl, ile_
cri dirpn
tlorilc diD poiane, rnicul
paj n ro$til;
tJnr.
doi, trei,
Sa ne taccm mititel
Ei
loana a
simlit cum se face mici, din ce in ce
mai micii, ajungind cit o viorea. Iar
prietenul ei tr-o
depi$ea nici mictr c-utr dcget.
Astfcl s-au
putut ascunde clupi {runze
$i
petale,
id cupele cu nertar,
pind
cc-au ostcnit. Dup; aceea'
birictclul a
griit:
Unu, Coi, trci,
Sa ne facem miricer.
$ase, iaple,
opl,
Fiecare cum a iosl
Numaide€it, copilul in hain€ dc mitase s-a
pre-
ficut id floare, zimbind Ioanei, ce crescuse
ca
iDainte.
-
Ioara! Ioattal
-
Md strigd fratele meu, altfel at mai sta cu
tine,
ghiocelule, a spus fata, depirtiDdu-se
ctr
pa$r
repezi.
lN GRABA MARE ela si calce o lloare ca un
cloootel. F€riciti cI n-a atins-o,6-a
apucat si daD-
seze in
jurul
ei ciDtind.
Lian o stliga
gdbit:
-
C€ faai, surioar5?!
Dc cind te chem
$i
tu
pare6 nici du mi auzi.
-
Nu le sllpara. Liao. Te ro8. spllDc-Tx;.
cc
nume are sceastS floarc?
-
Aa! Deci es te-a leEnecat. Cred
5i
eu. E
cdldirusa, floarea zinelor. P€ buni dreptate i sc
spune
,modestar';
sub
gingdiia veqmintelor
de azur
se ascunde un sullet cum rar
poti
intilni.
E {oarte
prictenoase, A! dar, uite-o. a
5i
venit
<i
le cunoascd.
lntr-adevdr. in locui rarci flori sta o fati blindd
carc i se adlcsd:
-.
Ioani. m-am desprins ilin lumea mca de mi-
rcsme
$i
culod
ta sd
petrec cu tine cite{a clipe De
altfel. tie
iti datorez aceasl6
bucuric. Slropul de iu-
bire cc l-ai reviirsrt
a.upra mca
prin cinlccele
tale
vescle rni-a
dat puterea si trec hotarele tXcerii,
Ce
bine e sd lii copil! lli-ar facc mare
plicere sd ne
iucdm
de-a
prinsa;
e visul me[, de cind
mi
itiu.
-
.\tunci, p nde-rni daca poli, a spua IoaDa,
poruind
inceti$ol, aruncind cite-o ocheadS inapoi,
dupd aceea alergind din cc in ce rrai tlre.
9i
iar risete
gi voie bun5, ale s-au adutrat io
po-
iani, micrle
li
sturzi, lindunici
9i
piligoi, iepuri
9i
fazani, ciprioale gi cerbi,
privind
curiogi la
joaca
fetelor. ca la o intrecere.
Cine
$tie
cit s-at mai fi zbenguit loana
ti
prie-
tena ei dacd $u le-ar Ii oprit LiaD.
-
Destnl, drcgele mele! D{ai lisaii din
ioaci
ri
pentru *ltedatd.
Cdldirusa, blindi din lire,
$!a
luai chiPul
!i
loc,ir I din totd€auna.
Ioann s-a aplecaf
$i
i-a
gopiit:
-
N4 fii tristS, am sI rnai viu s5-li cinl
,.i
sd
'-di
joc
clr tire.
--
IOANA. vezi floarea de colo?
*
Da.
-
O cheami Omagul. Priveste ce deoscbile
iDtre accasti floare
5i
prietena ta Cildil$a;
n-o
stinghere$te niDeni; ingimfarca o lace rece. PiDd
si straicle-i sint de-un albastlu dc otel. Si Du-i callti
tnvaraiia oiriodali ei-i
plini rle venin
ra o riperi
--
DacS-i ala, am
gi plecat, a Yostit loaDa.
in'
torcindu-sc cu
gind
si ca[te-n
poiani flo?i
p!5cute
si r,'rietenoase.
Dar
ur
glas aspru a
tintqit-o
locului:
-
Apoi, voinite, riceala m€a este dio ndscate
$i
mai alli ci inima mea dcvine sloi de
gheafi de-n-
dat5 ce se-ncumeti cineva sb mi inIfllnfe. Btrnuie$ti
ce te a$teapti, l-a amenintal
Cmaglrl
prefiicrtt in
ruirs. cu trupul
tcapdn
ca de clemcne.
-
Ia aminte. ufiasule, mj-c de-ajuDs o
picitu*d
de vo:nt6 ca s5 te ripun.
-
Cum?! Oare nu te vezi cit egti de mic?l
-
Mic la vedere, dar
putenlic de fapt' Apro_
pie-te. Omagule, si-li letcz
puriD dio aripilc tlufiei,
Omagul, care fatr5 de Lian sc ilrlilita ca un
muutc alitud de un
pitic, intirse bralll
Fi-l
lud
p€
biiat in
palmi:
-
Ei, acum cc-ai de spus? lmi sti in
putintS s;
te inghit dacS vreat?
-
cine te opre{te,
oiia$ule? lneearcS, sb vezi
ce
gustos
sint.
-
Itral Ilal fla: a ris Omrgul
plin dc sinc'
$i
firi a mai sta pc giuduri, hap! cu Lian in
gurd.
-
Lianl Lian! a
strigat Ioana speriatx' DisFela'
rea a
ficut-o si sc apropie de udat, si-l tragi
d(
haine, sil zgiltiie.
-
D5-i drumut lratelui meu! A'tlzi. ulia$ulc
di'i drumul tlaei nu vrei si tc trezc$ti
pe eelllalr
tdlim. Fratele meu e viteaz
si
n'J-ti d[ rigaz sI t(
rdzgitrdesti.
Intr-arlevir, biiatului nici ci-i
pesa cd era ir
gura
Omagului. Avea
pregatit
petrtru el un ac
si
l-i
intepat in cerul
gurii.
I
ri,i
,
[.!"r
.1..:.
,1,.
i...re.
rr;,{.ul
n_a
)Liur
,||in
\ii_l
ret.n,rLiJn
rr,Ji
!.;'.d..
alarr.
(Jr;r.In.
(ra
prpa
'-irlllt.
Inr rplt \
|
.r.
(larit,c
ca un ropac
li;al la ra_
lrcrnu.
-p-L
ur' lu
a
(J/ut
qrAmalii
Ia pamint.
._,-
.t-ai
rnri|li...
Ager rfelruie
si_!i ti lust
Jnout
care
a
palrunj
pina,i_n
castelul i_recat
cu
-
j
r:lc.llc
]l
pi,,it
dc l3 ul;ari. unde pastreazi
manta
-rnele
ci
$j-a
fiilor
siii.
.
-
yl1rrl dilpa,.!r
apoi inir-un
.-arpc
dc fum,
in
1{(rl
lui
Iiiminind
doar
o buruiun.i
uscala.
-
Si cu lrc?tu si nld
inprietenesc cu tine,
Ioana. Inifia
ta c la lel crl a mra.
Arginlica
a desprins doua.!clulc
de
pe
rochia-i
albii ca neaua,
puninrlu-5i
una in pir.
iar
pe
cea-
laltd
i-a
prins-o
Ioanei in cosite-
Fi
i[.]ati
Ioana s-a pomenit
ci se preface
iq-
tr-o ciocirlie,
zlrurind alitud de Arginlica, pre-
.chimbata
Si
ca iulr-o pasire
ru pcnc
argintii.
s-au rndrcplit
spre soare. sus, sus.
(ot
mai
susJ
vrijite d€ mlrelia zborului.
Au
coborit abia scara tirziu, cind Lian le agtepta
neribdltor
$i
cu dojeri aspre
pe
buze, dar, vdzln-
dn'!c senine ca doui razc de soare, n-a avur
pure-
rea si Ie tulburc fe cirea oglinditi
in toati fip-
tura lor.
Arginlica
a luat cele doui stclule gi la-a atezat
pc
rochia de catitea. Ioana cdpitind chip de fati, iar
ea de floaric.
-
lfi multurnesc,
Argintica, pontru
bllcuria ce
mi-ai
ddruit-o astdzi,
-
Bucuria
a fost a mea, Ioana, fiindci am cis-
tiert o pricleni.
Vino sil
'lri
r.ezi ori de cite ori vei
FtrtCa.
-.
-
Am
$
vin, i-a raspuns
locna. alergind drrpi
Lian. carc ajunslse
dcja la ietirea din poianii.
CEI DOI FEATI
AU MENS
IN FIECARE ZI
in Poiana
cu mistere, pini
cind Ioana
a izbutit si-i
pdtrundi
tainele.
LIAN,
vizind-o pc
sora lui inc;
speriati,
i_a zis:
-
Vino, Ioana,
si-ti
arit pc
Argintica.
:
Pe Arginlica?!
E fnrmoasi?
-
E frumoasi,
loana,
e lrumoasi;
Argintica
:.o
siea pc pdmint
in hainelc-i
cusute cu lir de ar_
: rl.
,t,
una din florile carc_S;
iubcste
ncspus
<lc
:-ult
loclrl
undc s-a niscDl-
. .-,
T"j" at
vrea si orl imprictenesc
lil cu ea,
::aie
dfasl_
rn monrenlul
accla o slctlle din (el.
multe
cc
<,a\ea
^rgintict
prinrc
a stralu(i
si, deodala.
!c_ _+r.j1.
s-au adlnlirl
ra
$i
cind si_ar
Sopti
unc lheia
':i3.
rcr' (rnd s-au
dr.schis.
din mi.jlocul
lor s_a ri_
:rclt.o
Ial:l i }orh;(' lungd
dc crrloarca
Tiipelii,
itn_
:.'dobrli
cu
"telule
dc arginl, iar pirul
i se rcvarsa
:c llmeri.
ca
o cxccn.lii
desp!insd parci
din mi{as(a
:eplu.
p€$Tr$cRLril
AeqrpTel
ll departe de doud sti-
'
inalle sr r,iltrine, impodobite pe
alocuri cu flori
gin-
ga:e
ii
nrc, se alla cindva un oral. Locuitorii lui
ou s-au moltumit cu dalurile naturii, ci
qi-au mai
ti',cut
o
gridind,
Giscai acolo
pe lingd flori gi arbori
d€ tot lelul, o mul{ime de
pdsdd
cintdtoare, de ani-
olrle s5lbaticc, rare tc infiorau,
privindu-le
chiar
qi
prinfrs
zibreie. Ilsi mai mult
atrigeau atentia
prstii. A:1! ce pe$ti! Cr solzi albi ca z6pada, cu solzi
rr,5ii, cu firigoare de
argint, cu spirdri
parci mu-
irte-n anr. Era o
pl5cere
s5-i
pfiveiti
iD cisutrele de
cr;stal, in eare
gdseau pietriq,
nisip, iarbd sau
plante
n1ici de api, aduse anurne
peatru
ei din mdrile ccle
lrni
dcpiirtate ale
pimintului.
hlir-unul din micile acvarii i$i drcea viata un
pe,.lifor
cu solzii
$i
coada argintie, Noura6, fiut
paz-
n;rufui
grndinii,
ii pqsese numcle Argintel. Il in-
'Jrigise
$i
nu observa cEm orele se scurgeau ugot
pe
lingn el, cind sta
qi-i
admira iriFcerile. ll ingrijea
.., nlrrcrc,
hr,lnindu-l
si
schimbindu-i mereu apa
din bazin. Pini la urme, se obignuise si-i impdfi5-
:.ra!!ci
din bucuriile
5i
necazurile lui, Peqtiqorul il
asculta ateDf, dc
parci
intelegea totul. Desigur
9i
Iri ii era drag copil'.ll cu ochi de c6prioard
$i
cu
glas
de cl:-'pcfel.
Dr-l sr:{plindcai cumva pe Argintel singur, il
|eCeqi hbmintindu-se de ici colo, fird astllnpdr.
lc-t'lali re sosca Noula$, se
potolea,
i[otul dev€-
nindir-i
lin, ca adierea vintului
prim;viratic.
in ziiele iusorite, uta sdlii cu acva i era larg
deschisA, spre bucuria soarelui, care_9i trimitea ra-
zelc in voie,
OdatA, Nourag s€ apropie abltut de Argint€l
9i
se a$ezi ca intotdeaula
pe scaunul din lata lui.
Privirea-i era tristi
$i
se
pirea cI ceva
greu
ii apisa
sufletul.
DupS o tecere indelungat5,
petti$orul zise:
-
De ce egti mihnil,
prietene?
tsiiatul sid ca ars, s€ uiti in toate
pirtile, cdci
nu-i venea si creadi cI-i vorbise ch,iar
pegtele.
Se
dumiri insi ci[d acesta ii
grii
din nou.
-
Noufa$, ce necaz ai?
-
Aal deci tu-mi vorbeiti, Argintel! Cum se
Doate una ca asta?
-
Foalte |tine. Eu sint
peltele fermecat din
castelul albastru ce se alli in marea cu miryiitare"
Dar, spune-mi, c€ te frfunintd?
-
Oh! Sint tare
amirit. Din
gre$ealS am spart
glastra
mamei.
$i
ce mult
tinea
Ia eal
-
Iubirea ce'o
po4i mamei tale mi induio-
$eazd,
Alungi-ti tdstetea
$i
ai incredere in cele cdli
spun: ia ua solzi$or de
pe matrtaua'mi leme{atd,
in caro m-a imbricat miicuta mea
ti,
gindindu-te
la glastrS,
zii ala:
,,Solzi$or,
zor€$te, zore$te,
$i
dorinta mi-o lmpline$t€."
Bdiatul lud solziEorul
qi
spunlnd cuvi[tele in-
vi{ate de la
pe$tc,
numai ce se pomeni c-o lrumu-
scte de
glastri
in mtini,
-
Cli:n
ii-li mLrlturnpsc,
Argintell
-- Prictenia
la(e
totul fitrd rEsplal;, dragul
reu.
aia I uir
d( altlcl ai proceciflr
ii
ru fjicindu_nli
.null lr,ce.
lJri
\i
\tii
cd eu
{i-a$
putea
indepl;ni
corintele,
Of,r, grrbeilr,-tc
Si
punc
i a;ul unde a iost.
ca
bpsa
lui si n-o srlpcre pe
tiama
ta!
_
De Ia inlhnplarea
aceasta, prietenia
dintre cei
doi
erescu d de zi, pe
nesimtitc.
Nouras
ii dddea pestiiorului
Dtusculile
,i
li_
uclc.
ra[, uacori.
ci d pahicul
uu era acasd. il
Du_
r"r in lacul din orijlocul grjdinii.
- .
-ln
ap_a lacului,
Argintel se zbenguia;i
se desfita,
I'Dbilat
de libcrtate. Visa au ochii deschisi cd inoati
.'rp
tara ftri insori{i. Abia sccrc, cind Iuna
"c
aseza
:n
jilfu-i
de alarri, era dus in cisuta de cristal.
Siptimillilo
$i
lunile treceau dereu. lutsind fot
Tai
mult.talea
timpului
cc-l drspirlea pe
Argintcl
je
p5riotrii
lui. B6iatul
era
l'ertru el aa o siea in
noaptea
intlrnecoasi.
.
Dar iatE c6-Dtr-o
zi. pe
rind mrrgurii
copacilor
.i
sroteau
re!rsorul
la lumiDd, Nouras
intir?ie. Trecu
r_015.
doir5.
trci
si
pcslele
nu-<i gisea
astimpir.
..Ce-o
fi cu el? O fi nntif cev:r?,,
-
Ei.
rinrlunicll
(trigb
ArCintel
strc pasdr€a
cc
,re c57n.a.i-Si
dibiceasci
ruibul
sub rlreasind.
-
Ce dorcqti?
-
Nu l-ai v5zut pe
NouraS?
--L-am
v6zut.
zise pasSrea
0prupiindu-sp de
:p.lc.
In zori..ind
am ro.it din (irite suddl,i.
nici
\np
fiu mi asezasem
Fo
firrrl de lclegraf.
si rnF
ldihnes'
si \;-mi pcr;i
lmhricd,nintea
do pr$fnt
ce_l
:dllnaqem
dc-i lu_nqrrl .itilo.ici
ci si auzii un sttigit
-r
ajlltor.
A-!a obosit:i
rum am fost. am 7br!rlrl si,
lid
ce sc inlinplase.
Norrras s-a u.cal intr-,tn
tom.
rtre r€murile
ciru;a
r.o;se. po
semhe,
sd aoino un
-ftu
rxih
ficut do el. At':nccasc
illsd ,le
ne
o rrean{,
,l.li|d
_d.
roua
diminclii
Si-Si
frinse piriorql.
ti_
ljhd
de durere.
L-a auzil plnb
la urml mama lui
'r
l-a
ilus in cnsi-
, .Ascultind
toale arpstea. pc9fi$orul
srhulse
l.cj
i-rl
lZt
Si SDltSe:
]\-ool"uftouttntto'
poli
tu si-i duci acegti solzi lui
-
Pot.
.
P_asirea
lud
snlzii in cioc
si
ee
lurisl iD casi
:rin
fereasira
dcsehisl
Se
opri
pe
umSrul h6ia(u_
-ir...ar€
ata
Dnsoftorit ln pat.
li pn.e
soldi ln
pslml
s
zhurd
iraooi-
.
Norrras se invinrd
si
zimlri,
gtia
cl cinc-i trimise
.\'7ii,
Nu
pierdn
vremea.
ci lu6 un solz si srii:
,,Solzi!or, zo.ette, zore$te,
$i
do.lnta mi-o lmpltnege.d
. ,Nunaideril
rirn!i
eum
Diciorul bu-l rylai doare,
'--i
nu era lecuit dc tot. Zisc euvinlclc
tainice
ei
r'7ison'lxi
nl doilea. Nici CF datr aefa
nn
ca
fi.Lt
: rI5r.
{b;a duni r"e.i
spu"c vorbcle
maqice
solzi_
t!nrl,ri
al treilea se inzihFveni.
,
Ca un lulger
slrrbdln pote.a
pind
la Argintet
.i-
I s5nrt:i cu dra!.
-
Di-mi
drumtll, Noura;ule, cE mi sufoci. se
Iuga cu
glas
elilrtat pcliiele.
Biiatul
il
puse
in npi,
-
Nu
6tiu,
Argiotel, cum s5-fi arit reeunof-
tinfa
mea
pentru
binele ce id l-ai ficut.
-
O, n-a*r ficut deait ceea ce tr€buia. tr{e ti
nrult mai mrrll. Foate nu-li dai seama ci tu e5ii
pehtru
mille raza
dc soare, valut mirii, Cind mi
cuprinde
do''rl de mcleasurile
copildrici, de rudele
ri
de pirinlii
nrci. veselia
5i
bunitatca ta m6 fac
si suport mai usor traiul in strlinitate.
Notrral asculla
inmdrmrlrit
destiinuirea
Dcsti-
sorului.
-
Te hteleg,
te intcleg foado
bine,
prietene.
-
Stiam acesf lucru. Neamul
din care faci fu
nrfle esle. pe
cil do apr;g in apbrarea pimintutr,i
slrSmn<esc,
pa
arit rl. bhiin si darnic cu tiin{ele
ce-l inconioarS.
Datoriti
suflettlui
t5u nobil am ui_
tat citcodatd
chiar si de castelul
ciptusil
cu salbe
r,.le_ mSrgean.
ln odiile
ciruia, poate,
miicuta mea
m,i mai cautX-
-
Arsin{rt.
lara la fiind departe.
cum de_ai
ailtns
Dini aici?
_
-
Hm: Cum
am ailns aici? S;_li pnvestesc.
t-rc
o Doap{e
scnind, Stelcle. .a
de obi.pi, ce scd!-
dalt in
aDa m6rii.
Frrlii
mei mai mici
se
jucau
nnntlc
ere. asa cum vi
jucrti
voj intr_o
pi.!rlre
d.-r v-afi
tqcrnqilca.
Ei tru biqari de
.eamd
cd o
llac5
uriacd
se cohorisn
in marc. lll-am
qrahil
si_i
nrcvin.
ilar era
prea
tirziu.
plasa.
ilrpreunt c! noi.
(^
ridica suc,
fot moi
sus. Ce.oartd or fi avut cei_
Ialti,
nu
*tiu.
Doar atifa iti pot
spune c6 eu cdzu_
sern intr.-qn
lel Cc an efeeld, din care reveninilu-ni.
m-am trezit
in cutia asta de sticli.
-
TD, Argintel.
esti
nizdrivan! De ce nu laci
ceva
si le intorei
afasi?
*
Fiindci
nu-mi
std in putere.
Taina solzilor
rllej
nu poate
fi lolositi
de uici un peqte
dio lume.
numai
de oameni.
'Timpul
i$i fontinua
ihumul firi popasuri,
de-
pinind
Iirul zilelor.
_
Argintcl
Cescopcrea
celc mai ascutse ilorinte
ale hiialr!lui.
iodeplinindu-i-te
cu ajutorul
solzilor
lcrolc..rli.
Dar pc
miisur;
cc-5i dAruia
solzii.
pu_
lerea.i sinilatea
lui shbcau.
TiDjea
tot mai mult
dupi cuihnl pirintcsc.
\u mai dorea ca allEdati s,
si
joa€e
ia apa laeului,
uiei ou iagira iDticrpliri
ciu_
date
Si
plicute
din
tata
pcstilor.
lsi
ascundca sufe-
tin{a
cu atita pricepere
itrcit Nouraq n-o vedea.
.
T(ccuri
doi aoi de
(ind
peitele
id petrecea
vlala in bazinul
strimt dc sticli. Nu-i mai rimisese
.lecit
un singur solz fetmecat.
-
Argintcll
ArgiDtel!
strigl infl5cirat
bdiatul
intr-o
dimincat;
aromati
de toamnx.
Stii ci iar siDl
doi n6meni
in cosmos:
Pe$,fele
il asculta liniitit, admiritrdu-i
elanul
$i
cuprinzildu-l
cu
privirea-i
prieteDeas(A.
SmutgiD_
du-si
ultimul solzitor,
il intinse
copilului.
spu;iD-
tlu-r:
KS
l.i
\
-
:.i
. ..i:.r.]
:,IiIi.
Gliiir!.ic-ir.
,;r:irin1i.
flor'n1: iotri.r'iul
Li |J \a iilJc
st 10 rird
ti
cu cu|1
iL, avin{i sprc
o navir cosDfci
licu
Ce copii sc inalfcpr
-
fa
jl:ia
rc|a
nu se afteplasc
Nourai.
Lui
solzi-
"rri.
'..,r
li l.r'u o.rr'rlcl.pe
Arei
t(l
.i .e (lopirt.r
.
c5!1.
!iri",ir,do-i
din merr:
.
-
l1i mult-lnresc,
Argintel!
lli
lxc pe
.tin(a
clr' colo,
dc undc c ccl
multrmlesc!
Mi
n1ai niDtcrit
si
:orncsc!
_Vestca
ci l{oura5
va avea
.okll
orasului.
I{oinr.i.
roirui
.ru griibili
spro stitlci,
De pr nrrrnrc{..
t.:rtro.
Tcci dc pcrr(hi
dc ochi
ti.r'nr.-trcaLr p,.
l',urd: (iit,,urcd
eifiin.l
nanta.
(:la_
..I1,c
m,c,lor
curioli
jl
;ndcmnau
si [ie ntai
ager.
|
'rr.ilrrleru
de ncrilrdarc
5d vadi navd
zlrUriroire.
. _Cih.'J
bija.lrt
lrr
:rprolrt,c dc vir[.
rilddoica
cea
.
ftrLrl
D srflgc:
-
Nourasule:
Nouratulc!
..
-
{'c pofiesri.
r:ndunico:
I asi
(:i_nri
\'ci 5rrunc
'
,rrc
.(cr
c. ai dr.sprrs.
Acum mi grabr.sc!
Vieau
'r
zhor
ctt mai lcpcde printrc
a5tril
-
O cJit': sr:ri. \L,r'r1,i,'o:
Doar o (lipti.
se
::
la
pasirca.
.-
IIf! iaca star.
,
-
Vin" iule
acar;,.
pi:tcle
nu se
cim(e
binc.
i.'.
l.-a
rlal
{tltimr,l sol,
:i
cu acesta loaLi \jgoarea
.
i,;":,';r:;,:l:,'
are nrutr
;i
fe srinq.,
7i.c indr,_
-
B-riatrrJ
irirtriorr.i-
Crndurilc
i
cc
in\ihniriri
in
_
n..rrrn
tortc.
Iln singur
Jrind
cra
lilllDede: priot._
r,r
ce
aI,a
l) r|l,rrc prir|lci,lic.
Se_nro.rrsc
brusc si
n!lr.\i rl{.-a
li'.f:',leacul
pe pnvirni{
in
jn..
ajunc.
-_ rari_ll
cc
't
i.3
sl)i.c ora,, .\lor.:u
intr_rrn eufhl,
.'mranul
pesli..ur,
abia rrrai
r;rsuflai
-
Arqint0l.
Ayginlcl,
cc_i cu tilr:"
- ,l;
Nin,;", prietene.
S,r
nir
fnA ,ri(i.
Tc_anr
iuhir
.
.
-,.N-,1 :,
t.aatp.
Argintell
Nl| r. trs ri te pra_
I r
:li:
lJai
anr la nri;re
ullirrrul
.,,l,riqor
ferm.clt.
':rrne-n)i. cum
iti
pot
Ii de folos?
,
'-.O.
Noura.rrle,
Ia"i Iurruriln
a:a cum sint.
-
,Iar_pot' ..hrmrre
nimic.
Du_le
:i ccre_1i
navl.
.
-
Nu!
pe
tine
le
"reu
,anlrm.-1ni."iain,l
:.grabi
cc si fa4?
,..,
-;
Leactrl
durerii
mele
e prea
ileparte,
dra_
: ti
meu_
-
l\_!t--i
niftic.
Cc si fccl
Spune_ml
oda(ii:
_
r\rcr
eu.nu sliu. .e_ai putea
lacc
qE
nri
sal-
,r.
Itc.arci ei
I,r rc_i solziloj.llui
un tapor. cu caTe
;,^i l,lfi l,]a_"
nrarnn- (t
mirsiritrrc.
ncoto,
in
-
L
I.rrrrit\lj.||
,.;t
r.crul sL,nin .i
ca
apa mirii
li_
.-
r(r..toctrrpslc
nrimr,
ll
dcs(uJ ri
ajung
tiu la
::!r.l
si
eu imi \,a dirui
siniitRtea.
\ortras
scoasc
solziSorul
si zise:
.S.lzts.r
r...qt..,.or.tn..
S
dorj.ra
mi,,, irrlrljr.n..(
-{fari,- pa
apa piriuhi
din apropierea
grldinii,
r:
:uzi
duduind
motorul
vaoor l;.
,BAiatul
lui acvariul
in-care
se afla Arginiel.
se
-:.:i
pe
lapor
si porni.
Din apa piriului
tr:ccuri in
aJra
unui riu. apoi
a finui flLrr'i.r. r ar.,.,i
d:rs..Iir:.. :r
lriarca,
Nea<t.;,
e aeoln.
a,.r r rrnt rl irrrlr,rnr p,
lcjc, \our.rs
condrrcca
ua!a sl.r( Itirr.r.il ,.
I.tr,{,1,
Illate-
, ,
^Dlipn
nlrrlle
zite:i
n(,pri rlo rnr.... i!t (er..(o.,:_
,trl
rl hranjso
.iJ
ingrijisc
1,e
.\r.*inttl
cunr
nr
.F
purrr(n
mai hine
aI ajltn: inh,_o
nrilr|
J/:it.rf cu ,r_
luri
blinde.
Pc;tclc
c-o vocc abia auzitl, gr.ii:
-
Dd-nri,
te rog, druntul
ia apl.
Bdiaf
i fdcu
ata cunl i se ccru.
"^__
Dupii
cileva
secunale,
sute
de peSti;ori
cu sclzi
lernr.
ra_ti.
_sircau
in aer .a-l
ratia pe pr,ietenrrl
I.r:
,lrgrnret.
Apoi,
-irpiru
sprint..D .i
iici. (lrii!r
n,:i,
_
ter. Ir,pI|n!c pe
Noura,
dc mi il
5i_l
duso
.lrre
,3-.....
,,
\lci
I}nn
gind qu
i-ar
fi trcc,rl
rreoCJ::. lrti
-\orltas ca in adincrll marii poalc
li it;l dc lrunto,.
In mrJlocul
unci g15dirri
r.u
IIo,:i *(r.alucea
ra.tplrrl
albaslr'rr.
rlcsprc
,alo
ii
!,,,{.\tirc
p,.ti.orul.
-..,1]:1^
ltli
Ar{i')l'l
l-,' iniirrrlinat
zrrnbin.t
.i i-.r
mrrltumit (i
i-a adtls Iccjorul
ar:rrr.
-.. -^
s,{
.ti!.
h.iinrc.
r:r rnulr
:r.,r ptin:
d prr
t.,rl
lill:.tlpi
ci1l. ,i-a
!orc,irir
(t.
i-ri Lr.r
un
r,r,
r....
aflevrral.
In5i pentr.rr
noi loL nriri hinr.
e ai,.i. nrll
ne-an
niscrrt
fi
am rrescut,
-
Da,
ai dreplatc.
Arqintel
vn l,iimine
cn \LJi.
-
Si
si Du mai
fim prieteni?
inlrebd
Argiutcl.
. ;
B"
dl, Depiirlafcc
nu la lj rn
.Lare
r);,irjrrl
*
ot]j:":"i.
:^r!l
prier'.nioi
dirr
.ufrerItc
nua-rre.
uc alltet.
ili tjqidLrir*,
,]
roi !e|li .jt
t. 1j{1.
iii:
=Ji:l
'€4J;5
cAsTeLuL
viNTuRrLoq
Dori
$i
frudzc,
iar in.jurul
Iui ie aesfarau
in voie
:i-ol,grDgas9
$i_rare.
Acolo
locuicu
vinlurile.
Acolo
::^:l:':1
ll
clipele
de.rbga-z
se-$i povesreascia
pii-
j
orxe^...h.ecazurite
sau izbinzile.
_-- l:1,o,
(er.
m_ai plipind
vintisor,
Escr.tta
ru
{.d}
rrccare
rasultarc
a vitrturilor
mai mari.
A$tep_
i
cu
ueraDdare
zjua in care va putea
$i
el sE zboare.
,..,
-l.
r.ia: HJ:,a
ris intr_o
seara
Val_virtej,
{rstelc
rx
mai in virstd.
Azi am
doborit
la pimint
o mul_
.-r
.
uc..
copactt
lFam
dczvelit
nenumdrale
case.
r rneJurlte
rirele
au bigat
spaima
io vieluiloare.
Ha:
on.:
ce mai tugeau!
Cum
se ascundearr;
care pe
uuile
lEteau.
,e
povcs(erte
c, deDull.
i:
:i.
".,'r
or. ,nunte,
s-a allat
un castcl
fdcut
din
-
Vai! ce crud
etli. Irate!
a spus
Vijiili,
.
-
IIrn_:
am pulere,
frE(ioare,
ou
"u
t,n". cind
'
; cregre
$r
tu vei faac Ia fcl.
-
Eu?! Niciodati!
-
-,-
Atunci, poatr
md vei urma pe
oine. pur_
r0
rnereu
apa
cu tine
Si
udind peminlul
diD bel_
:ng, i-a
$optit
viDtul
AdA-ploaie.
.
-.,-l
.S"u
poate
ili
va plicea
si usuci
tol ce vei
lliloi
in cale,
cum Iac eu, a morriait
ViDlul
De_
:.rtului.
,
-
Dar si
prefaci
apa-n zapad6
ii-n {u4uri
dc
ghcatd,
n-ai vrea?
I-a intrebat viatul
Frig_Frig.
-
Ia lr|ai l5sali-l
in
pare,
a intrat in vorb.r
Violul-Mdrii.
Nu mai
ltie-mezjnul
nostru
cle carr
sd asculte,
.
-.Are
dreptate. Mi-e greu
s-aleg
acunn, \:d
asigur
insi
ci voi urma sfalul
celui mai in elept.
Timpul
ficea pa$i
mici
gi-alene,
,,
Vijiild avea
voie sA sc
joace
numai in poiana
ditr preajma
caslelului.
S-a impdetenit
cu llorile. li
placea_Btndu$a
cea firavd
iq baine
violete. Dege_
tiru{ul.-Irate
bun ru Ghiocelul, precum
gi roate ce_
Ielalte
Ilori cu
parfum
fermecdtoi.
Intr-o s€ari
Val-Virtej
n-a vcnit acasi, N-avea
obicei[l
si intiuie.
Dimpot
vi, el 6osea totdeauna
pdmul
$i-i
intimpira pe
ceilalfi c1 fel de fel de
grume.
._
-
Cine gtie, pe
unde s-o Ii rtticit,
a zis Dccr_
jit
viatul Ada-ploaie.
-
Si
nici
nu
Stim
prio
ce locuri si-l cdulanl
cdci-
el hoinAreste
mai aiurea
ca oricare dinlre noi,
se zbuciuDra vintul Frig-Ftig.
Noaptea
s-a arilat
Ia fereastri,
indemniDdu_i
sd
se culce, dar
ingrijorarea le alunga sonrnul.
29
-
Parcli au{i cevai a rostit inviorat Vintul
Dc_
r-1Lujui, sirind la
gcarn,
Cu ochii mari, sclipitori ca
nifte llrceferi, cercetl intunericul de-:lfari... Dupi
,
lrclllc s-a aiezal
pc
s(ri:n dcznidijciuit:
-
Nu c nilr'leni.
Zorile i-au
g.'rsil
tct afteptind, ticuli
$i
amiriti.
- \ijiih, a
Lilil
vj'rlrtl Adi.Ploaic..c nime-
rc..t-., cit tocnai ari, si iic ziua sorociti de a-1i lua
:i lu zborul. De era acasi
ti
Val-Virtcj anr Ii s.{r-
ii.ri.)rtt clrm se arYirc accasti zi dill !ia{a ta. Dar
rsa r'!e lilutrtull]iix doar sir-ti urirm druru bun. Daci,
riiir intimplarc, il rci ltltilui
p€ Vnl-Viltej, di-ne
$i
r1rri dc veste.
' r,r1ii Ieu irnbrali;ar rind
lrc
rind rpci s-au im-
pri\tlal
in foate
(ol{urile p;mintulri,
eu nidejdea
i,l sl1l1ct dc a-l
giisi pe
lral-f idcj.
f ijiili'l
a
rimas singur ca dc-atitea oli. Ari(m
i.::ri iriima-i tr.csillla de-o bu(ulic liri searnirn.
,j\ iqit in prag,
a risuflat adinc, dcs{icindu-qi
lar:t ar:ipile.
,,Acufir
pot
se colind lumea iltrcagd",
sr fr:ricca cl,
S-a ridicai liD, s-a invirtit de irci ori dcasupra
poi:ri1ei,
irr dlrpi accca, sub
privirile miratc alc
iiuliior, qi-a luRt avint, picl.zilldu-se in zafe. A zbu-
rat, pcstc piduri, lacud
$i
cimpii,
piri
la marginea
unui sRt, unde, zlrind
o
gr:idind
(u
llori, aidoma
pcienii.i
llri, a coborit uluit.
ldiird plircut,
s-a oprit lingl ficcarc lloare
9i
le
a ningiiat cu suilarea l i
pctalclc suave.
*
tr)e undc vii, vintule, ,:c diruiegti atita zim-
b. :
:i
reselicl. l-a
jntr,jlral
u
garoli!i
ro;ic,
-
Din castclul virturilor. Sint fratcle lui Val-
\irtej. Ati arzit
(r,n11A
de el?
-
OII mdi bine nll i-anr
$ti
de nurne, s-a tin-
guit
c
pst
llic. A uccut dellnizi
pe
aiei
9i
numai
!,tr
norocul ne-a sclpal de la
pierzanie, In uxma lui to-
tul a limas rdvl$it
ii
pustiit.
,,Urit!
Iaimi are lratele r!reu"', a
gtudit
Vijiill,
depirtindu-sc mihr'lit, firi a 11,lai scoatc o vorbi.
9i
iar a zburat, frirmintat de soarta lti Val-
Virtej.
-
IIci, Vijiiln! vijiitn!
Vintul sra opril, recunos.ind
glasul
dlllce al
prietenci
salc, Raza-Juciuga, liica soarelui.
-
Cc dorelti, draga meal
-
Ilai sir fiurim un strop dc binc
pcntru fe-
tita de colo
ii
si-i uscdm allJele rufc spiilate de mii-
nih ci.
Vijiiu a zimbit, apoi a luai-o dc mini pc Raza-
J(cduta, lii-au ilceput sii
pllteascir
usor,
(u gralie,
ca irltr-ulr dans dia
Tara
Yisudlor.
Fiica soarclui gi-a lirsat pirul audn
pe
spate
$i
s-a mtddiat ca o flaciri in bratele vintuXiri, cal'ale-
rul vizduhului.
Cuprin;i de vraja dar$ului, s-au ridicat sus, sus,
pini
in azurul cerului
ti
n-au mai auzit eintecul ale
mul{'rnire al harni€ei copilo.
Scara tiuiu, cind lijiili s-a intors acas;, Ilo-
rile dormeau. Le-a mingiiat cu doiGgie, le-a lr;rutat
pe
frunte, pc urm5, tip.il, tiptil, si nu lc trczeasci,
a intlat in ca3tel.
!'ralii sosiseri,
-
Di, cum a lost
prima
zi de hoilrlreali, Vi-
jiild?
-
Frate Ad5-Ploaic, din cupc de ele$tar am
sorbit roui
ii
ncctar; am zbulat pc drum dc crllcu-
bcu pinl-lr prcajmn stelelor. De Val-Virtej n-arn d;!t,
dar
piesinlt ci se afli intr-un loc minunat unale Ie-
licilea il imprcsoari.
-..
T.qin,"^u"
fi si ai droplaro.
dal nri
indoieec,.r
-1u\
v rnrul ueserlului.
I
-A-doua.zi,,Vijiild
a /ibovil pulin
printre
ftoIi.
r-3
povestrt
dcspre
suralele
lor dc
la cimpie,
dc_
-:re
oamcni
ii
ceti!i.
Dupii
a(c(.a si-a
Iuat 7bon,l,
-:iri;)d
dincolo de zarca
al_hastri.
_
-,
lr
cu1
lburir
dcasupra
unui deal
impidurit,
nu_
:!=r-ce-€
z5ri1 printre
arbori
un baict.
.,-
)':',.1-i1.."i"i
atra.
Vi.iiita i_a tuar
basca dc pc
j:r
5l a_tnlrrlil-o
in
ac!.ca pc
un titirez.
.Ld
|lrcr'lJu{,
LJiarul
a_privit_o,/imbind.
dcr. Jpoi,
: ! r F-c
umOr,l.
bulclc
is_au \trjns.
iar
jn
otbi i_ru
.:..r1
d{r.,r; pofle.tr:irezii.
gatal
galrJ
si isc rosto_
: .casc.i
pe
obraji.
--.HIr:
c laeut
Vijiile,
..Dupi €ilc sc prrc
ou sliu
i^i*l.jr^ l"lii
1
gi
i-a
.pus
repcdc
ri."a pe
"^p.
--..:""!;,":'
c-a
tn\enina(
li-e
luar-o
Ia tug6-pe
ci-
\.ijiitri
ri-a
rizur
;i
cl de drum,
cercettnd
cu
::
iljiljiJninlul
ti
vizduhul,
doar.
doar. iJ vc gusi
..1^cutreierat
intindcri
neslirsitc.
a obosil,
dar
_,-Lrtr
orag
nu era niciieri.
. , 1.".d",1.
a da-t (u
o(ldi
de-o
casii ciudali, .um
_-j
mat vJ/It pifii
alunfi;
avca
o roa{a
marC,
--',.5-a
indreprat
uluit
5pre
ea. N_a
apucal
si.c
.,:,
,'.
-i',,.r,'.'
l-..'
;.:i...
..rr.
ri,r,.. 1rJ
.,
.._
lc.t rll\llLrJ
t,ral:t ,I(.
1.,,.r. i 1.,:.r, ,.,,
;irri
,.,
.,.r
(inle(
de dor.
. .
-
.\"al-\'irtej:
\ rl.\ ::.1,.j:
l)..
-inrj
i., rr,,
.
i
(.
fa(i
aici?!
^
-"
Ia-re.uir,,l
A
pornil
rle,inur
n,,rir,r
|,
,]n]..
(
c sii lac. VijiiLi. pu!r
.oi!ta
;I| Ini.{:,rc,
-
De ce?!
-
Si
pr.,.Iar".r
Lutlih.;r
ar:!.:i
irr
1:.rtbr
r.r.
,l
-
D^aai
Si citre
a izbriLil (lin
7l,or
..r
i.
opreascl?
.-.
-,
Ha: Hr: nrrneni.
Vijiit.i.
\;.(i
"pun
,"rri
._.)
Inlll!rphl.
T{eccan pri
l." ril.'
iic.siea, (rrrl
ot_
xrcnrr
tocn)ri
t{ rrrrir,itr.r:r
d(. r:Li:cat
moara
>i
c.lrp-
lalr Ltn vint.
bun .d
lr-o plrr.r
irl nti:car.c.
,-
^
,-
5j
ug
SinA :treng1r. a pLrs ,liproiro
pc
min, :
1.1. l.-1" 'nnltt
eu rua(a.
gi-anr
rnvr,.lil_o,
inviflir_o
:i:,.li1"tl.
ddr
n_a p.titir
nirrric.
ln
.chirnb,
orm, nri
::llii:i
q"
bu(Lri"ic.
lirfnau
in
co"
fc
ncrisI
.rr..
].,1,"1i"1 1l:
m,,l(L,nriri
nu ,,",*
inar,rt.,,_i
i.i
iL.iii,;jij."::il
.,.r
o ad?riIJli.,
pi,icc,n,;
";11i
.,
-
9i
nu
li-e
glotl?
_
Nu,
-
lli
la:i s_o i,i\.;rt
:i
cu
!L,tin?
-.^Desigu-r.
Vinn lingi rninc.
,,u"lJjlliil.::1,,:'ir
de
bufufos
ci1 ,,u
c-af
m: ;
.
-
,I-1)
pleca
dL la linn.
\ aJ-\ irrej.
dar mi a:-
tea!tj
lralii..No
vrr.a,r.a
lio inSrijorali .i
din pri_
crra rrea.
lliinc
in!r ii adlrc
st n"1;
-
Birrc.
\'a
arlept.
-.,
Niii
,t-a b.lgat
d{: .,
rmi
\.r.irili (
unr a
.lr,.t,A,r,
;11;1.,*0",
Zbor.ut
tr.i
a ;nr,ii.cur
ascrinr,.r
r.n
A dat
buzna rn rabtel,
str;gintt:
-
L-arn g6sit:;-arx
sj\itJ
.,
-
Fc Val-\ iriej.l
au intrebat
vinturilc
itirr._!i;
glas.
_
Da.
-
UDdc?:
-.
:-
Depar{e,.dcparlc.
li gi
urr izvor
crr brrcr,r.ii.
I_rmrncali
v.] cjtauTesc
l,,nr_,r
lirrrriLll
lu!.
,..",,"-:u
'"ytr1
cu rlo,prca
in cap.
nfrilrdi.t{,ri .i:
i
x rn,.lr.i
.lrilrcl6,_
Oorcau .i
"lrnga
a"...n,.. .-
illfl ,:.1+i
i'r
rihnr..i(i.din
ip,i.r"
rui riji:r.,
yirr-r
rrreJ_n_avcl
pesie,,i
p;c
rle
odihni,
.-
.rar
clnd
au ajuns
la
moara
erJ o forl.ot..l
trc_
lltP,_T"I],19,
rare plinc.u
boetrc
aurii
a':rcprau
ia
IUld-
vat-\-irtcj
rnuncea
din
ri,prrtc,.i.
lJe
ci n i_a
znrrtr
a sfrigat:
,,,,,;,Hri9"li.
de nrii
ajutai;.
ci dc
cin.l c ro..
vrJ||ra
ta;nirle.
nu nrai pr.ididcsc
cu hrerul.
-_
:.u,d
u,
pus
unrirui
cu
lolii. roata
s_a in,irriL
cu
arrla rcpcziriunc.
incii
nll Dlai pilrca
fiiclttA
din
lemrr-
ci din aripi
de v;nt.
,
trcntruii
s-aI Inir.at
,i
s_au
bue
.ai.
li nu
lliJu
ca
lui Yal-Virtcj
i-au sosit
uiatlrare_
.
,-
II5i, fl:rt,ailor.
nrr ri mi"crli
de ling!
co.,
rr
lurnali
irlr-una
ca rinlrrl
noslt,u
a itrtrput
de
drnlr,reali
cu hdmi(ia.
isi indcmna
ncpolii
un rnol._
ncag
cu barba
albi.
-'.: ..
-,.
..
aal
l-ll'
\l\,{'
I\,ri
::?2
l,!
lrr1'}-
,/) \
..-;trjg
al
-
Fii liri
gliji,
motule,
i-a rdspuns
vcsel rui
iic,
Irei
zile ar_stat
iintu
lc la Val-Virtej.
Apoi
i-:
r luat
rinlas bun, fdgiduindu-i
sd vln; se"_t ajiG
r::
l. cite or'i lc va chema.
^
-
Vijiiln ar fi vrut
s:i rimini
Ia moari,
ilar D_a
indriarit
si spun?i.
-.^^9:A,"b""u
iDgindulat.
in urna fretilor
sii, pe
np:tteptalc.
s-a potncnit
s6hat
$
aSczat
inlr_o ca_
lea$:i
de aur
(e
slr pungea
vazduhul
.u iulcala
rutgerului.
^
fra{ii
lui, sift,fiud parcd
o suflare
leob\nuira,
iu plrvil
in-apoi.
Apu(arii
sa_l rnai vadii
o clipd ln
lrisrrra
slrilucitoare
ce-a dispiirut
itr zare.
lbli
au ramas ronriiImuriti.
,
-
Nu vd speriali,
i-a liDiitit
Vintut Mirji.
L_.r
ruat
ocrotrloarca
Doastre,
Zina Vinturilor.
Inrr-adevdr,
Vijiih s_a trezit
aliituri
de fru_
moasa.
criiasd
a vlzduhului,
care
i_a vorbit cu glas
de zelir.
..,."..
"-lJij'l]l.."*
adunar
toale visurite
talr, ala
:::,1":.,1:-.rrrl:t
(u
atc
ruluror vrnluriiol'i
lc_am
pjis.l:
v.rrleJunte
lennccalc.
pe
dard, ele s_au pre_
scnrm0at
ttrlFun
.palat
de lumini.
priveitcJ
colo
Jos.
l(oala-i
de argitra
atlcapta
s_o itrvirti.
..
,
Noaptea-d
araDja
faldurile
de malase
cind Vi_
Jrrra a rnceput
sd lrlvirtb
roata: inccl,
cu griji,
de
::€mi.
si, D1 se slrice
. . . Apoi.
mai tare,
rot mai
rdr^e
il,
ocooat;
iD.turnul
palatuld
s_a aprins
o
src-c..,
atun(i-
a
prios
curaj
,i_a
iDvir{it
r;ata
cu
Iiu.ere... rencltea
l_a
cupriDs
cind
a viizut
ca_n
rd'e,. pe
qeal..
aproape
$i
departe,
stelulele
ap6rcau
unete
dupi alt€le,
ata
cum itrsar
Itorilti pri_'bva.a.
-,_,ll,"l*t:u.l
s-a retras
ca utr balaur
rnr.ros, fd-
clod
loc luminii.
----nstlel
Si-a..gasit
rosful
in lume.
mezrDul
din
:f.l:1r.1
-"i".tl.il."l.
gi
dac:i
n_o Ii imtralrinil.
i!ji_
Ua Invrrte
ti
astdzi foata
de areint.
LA(IRA
ntr-o dupi amiazi dc
treceau pe malul apci de clcqtar, urmdrind
jocul
pegtiqorilor.
Bazele soarelui nu @rau dogoritoare, ci
parcd
anume le mingiiau obrajii
qi
sclipeau cu blin-
dete in liaele lor de
pir.
Fata se opri:
-
Radule, tu gtii ce zi e miine?
-
$tiu,
e o zi de s;rbitoare
pentru
tine, lds-
puase
biiatul,
privindu-i
cu admimtie obrazul alin-
tat de razele soarelui, buzele rosii ca fragii din
pi-
dure,
pirul
mitdsos cale se revlrsa in valud
pilri
la b1iu,
-
Cit eqti de frumoasi, Laura!
Fata tres6!i. Simli ca niciodali, cum i se iJt-
bujoreazi obrajii. Il
privi
o clipi, apoi ftgi acasi.
A doua zi, bdiatul a cules din
poiani 16 marga-
rete
pcdtru
ddgdla$a lui
pdetend,
Se agtepta sd-l intjmpin€ in prag, veseli
ti
zglo-
bie ca dc atitea oli
ti,
cind colo,
poarta era incuiatd.
-
Degeaba attepti, Laura nu-i acasi, i-a zis o
vribiuta.
-
Nu-i acas5?! Astrizi, cind implineqtc 16 ani?:
-
I-a venit tata mosu
si-a
luat-o cu el.
Din clipa aceea, nadu tr-a mai
itiut
ce-i voio-
tia.
Se sintrea sitrgur
$i
n-avea
poftd
nici de min-
care, nici de lucru, Sc aciuise in inima lui dolul
dupa Laura. Se ducea adeqea
prin poiane, prin
cring, niddjduind si i se
potoleasci
focul diq inimi,
dar amintirile il riscoleau,
-
Daci viatra firi ea
ti-e
tdstd
$i
pustie, de
cc nu pleci
s-o calrli? i-a spus int!-o zi
ptivighe-
toalea,
-
Daci a$
qti unde se afli, n-at zabovi o clip5.
-
Ilu-te la Marele lnlelept care
ttie
ce se in-
timpl:i
gi-n
stele
si
pe
luui, l-a
povdtuit ciocirlia.
-
Indemnurilc voastre mi-au sttecruat spc-
ranta in s llet, Vd mullumesc
,qi
n-am sd vi uit nici-
odati.
Firi a mai
pierdc
viemca, Badu a
pornit la
drum.
$i
s-a dus tot dus, strabitind cimpii intinse,
acoperite cu spice aurii,
$i
cum mergca ingindurat,
privind tlin ciud in
cind sple zare, numai ce didu cu ochii de un castcl
cu totul
!i
cu totul din argint,
Gribi pasut, Ajungind, bitu in
poartd. Poc! Poc!
Ii deschise un
pitic cu balba neagri
ti
lungl
pini
la p;mint.
-
Ce dore6ti, drumetulc?
-
ll caut pe Marele Intelept. Ai auzit cumva
de €l?
-
Am auzit,
-
Unde-l
pot gisi?
-
Nu-ti pot
da rispuns pe loc, Stai la mine
$apte
zile, in care voi afla
ti-ti
voi spune.
-
Iidmitr crr
pldcere, mai ales ci sint
ti
ostenit.
Pilicul l-a
poltit
intr-o sali mare, in eare
pere-
!ii,
scaunele, masa, emu fScute din argint.
-
Attcapti-rn5 aici,
34
Si
l-a aflcptal
biiatul
o zi, dou!, trei, firii ca
'-:.\a
s5-l cetceteze.
Iat medndea
i s_a terminat,
'- ,
i-i cra lotlDc,
dar simlea
cum pulerile
il pirn_
'n. lncet!
Incet.
..Pir.icul
U Ji uil de !ui e., si-a zis nrdu. pri_
:c In
lur.
..Cc.rDai
incipere
e
ti
asta! Mare,
mare, cu fe_
'
-:rele insi mici,
usa na se vedc nic'iri,
de nu e
r r !a ie$i, tot si vlei,, gindi
et.
Deodatd,
auzi nitte gcrnete.
Se apropie
de un
:r-'iie:
asculti
cu alentie.,,Nu
Yin din partea
asta.,,
: 7.. baiar'1,
spropiiDdu-.e
dc all pefetc.
Apoi d.
'
-
'll
P( al pauulea per.cte
zari o mi,rg:(;i
de
-.:
,
.
-.C,arr cc so inrrmpli
daai o ating:
._; inlre_
:jl,,lu. Pu.p
degclul pe
ea. lndale
s_a doschis o
uiri,
cc daldor
!itlr-o
criDtrilulir,
AcU1o. zr.ir.,!ir pe
du-
.lrm.a:
n
l rlirfi,:,,
o c.r11l.;oirJ -i
lrn plr: rir
ur:.
-
Co-i cu r'oi, rici?l
-
Am
ciizut in miinile piticului,
zisc
cipr!
-
$i
nc chinuic
cu loanea,
mormii puiul
de
urs,
-
Nici
nu mai
Iror
zbu[a.
alit.int de.tj,hit;,
qe
ptilse
turturica.
.
-
5i.eu sixl stors
de vlagi
ca
,i
Ini. l\lacar
oo nc-ar
da o
piciluri
dc apii api dc iz\or, c.1 nu
r-ar
sec.itut arulia. <puse
biiiatul. nctazind
u.nr
blana ciprioarei,
, I
Ul strop de apd rn-ar in\ior.a
,i
po
nrinc.
lclnji..voinicc.
pe
umirul
lau. se rug; turturirj.
Bdiatul
o aiezd pe
umirul
siu.
-
\-ar'c
initnl.
asta e: Ce, par(d
o .aDi ru
zmeuri
l-ar sirici?
Doar
e
plioi
pidurea (u
lme_
urir
il.cu-nlurc.
se lingui mormeil6,
tirindu_sr
lingj
cerhlli.
Au mai trccul parru
zilc, Abia arunr:i, din_
tr-un perete
s-a deschis
o usi.
,,Ia
fc uitil De
51iam
de ea, cram acurn in zme-
urig", gindi puiul
dc ufs.
Apiru piticul,
care-i intinse biiatului
o bucati
de piine
6i
un pahar
cu api, zicind:
-
P,oftim,
de te osp6teazi,
dmmetule.
.
-.
NlTai
eu?l Pentru
acestc trei Iiinfe n_ai
adus
ninric?
. .
-
Nu.-Dar nu Ie purta
de
erijd.'Iu mininrr
lr
Dca. rlndci
le alteaptd
druru lung.
Marcle In1,._
lcpr
se alli cale de yaple vdi
ri Sapie
dealuri.
-
Atit imi poti
spune?
-
Da.
. .
-
ryr'-i
mare lurru. De nu tnir opream, le stra-
bileam in cele
$apte
zile,
(ir
am stai la liDc. Iipcir
de-o vorltd
bund
si
de omenie.
.,
Sub priririlc
mircte
alc piticului,
Radu impiirgi
prlnea
ro patru pirli.
pentru
el
ii
pricrenii
lui Cu
apa
a fdcut Ia fcl.
-
!l-""un.
le ta.dm,
Noi plecdm,
zice biialul.
-
Cum.
arlici. plccalilj
l,lt.ci
numar ru.
_
-
PlecAm. piric
le. Ciprioara, puiul
de urs
)i
turrurlca vrn cu rnine.
Sau.
poate,
le impotriverli:
-
Desigur, mi impotrivesc,
- -
Nu-li
-dau
povala
asta. zise voinicul,
dind
si se apropic dc el,
_
Piticul lacu doi pa)i
inapoi.
ln nrornentul
a(cl.r
p:ltrunsc-n
sali
o ccali deasi. deasa,
de nu se mai
Tareau
uftl pe
celSlalt.
pe
urmii, o pocnitura
pu_
ternici ii iicu
si tresar;-
.
Radu
i.prielenii
lui s-au trczit dcodatii
sub ce_
rt{t.lrDer.
rrlrcul
ti
ra\telul
de arginl
au di.pdrLi
raTa
urmt.
-
Ciudatn
intrmplare.
sc mird puiul
de ur...
-
Si nc vcdcnr
de dr.um,
Arn zabovit
destul.
De vreli,
venili cu miner
dc nu.:inteli
liberi
sii ril
alcgefi
singuri cdrarea.
-
ll{ergcm
cu tine, mergem
cu tine, au stri-
8at
(iprioara,
lurturici
$i
ptriul
dc urs.
>r-au
mcr! cr. tol mcrs. striLatind
cile_o \rle
$i-rn
deal, cite-o vale
$i-un
deal . , .
,..
Pc ccl dc-al
saptclea dcal. (a
dalluit din el, se
ridica
un castcl din aur.
pi
-
Biqe.
Incotro se aflt ascunzii(,lrrea
ursnhri
de
care vorbefti?
. ,. :-.ry:am
habar
$i
nirnen;
nu
ltip,
zise Lilrrinica
nqrcrbd
drb umeri.
-
Iladule,
$tiu
eu, i-a
roptir D iLI dc
-
Binc. l\Iitu:ico,
p..git"it"
ccuo
peDlru
dru[ ci miine poraim.
-
Fac
precum
spui, voiEice, ci mare
am irr tine.
uls.
mcritde
nacelde
.ln
zorii zilei urEra[oare,
Radu, c6pr;oara,
lur-
tulrca
ti
puiul
dc urs
pi-au
luat rinras boo dc 16,
stdpina
castelului de aur si-a! Dlecat.
-
Ursule$uie,
dcoaiece,
^
tu cunosti drumul.
treci id fa16 pi fii ciliuza no;rstri, a spus bliatul.
Irilos, nevoie mare, din citeva tum[e, puiul
de
urs a
ti
fost in fluDtea cclorlrlti.
$i
s-au dus. tot du.. pop;iod
DoirJrrca
jul,
pa-
vdza
arbodlor
bitrini pi continuiadu-gi
drumul
de-n-dati ce zarea se lultdna,
-
Mult
mai aveno alc mcr.s?
a itrtrebat dupi o
vreme cAprioara.
-
Nu cumva ai obosit, spriDt€na pddurilor?
a
ris
de ea micul ruorm6ili.
-
Degeaba laci pe
lizdrdvanul. Cu tine hd
iau
Ia itrtrecere odcind.
-
Si
cu minc? a sdrit cu vorba tullrrica,
-
De! Tu, care ai stat tol timpul
pc
uerul
l
i Radu, trebuie si-l iDtreci, chiar pi pe \d-Virlej.
rileazul vintudlor-
-
Potolillvi! Daci vrcti, ne oprim pu{in, zise
Radu.
-
Nu inci,
pitra
lrccem
ti
satul do colo, de
und€ se vede impiriua tainici a ubcheEului, spuse
ulsuletul.
-
Eu zic si-l ascultim cd doar o shidol Dostru.
Voi co
pirero
aveli?
-
Si-l ascultdm, au rispuns ciprioara
ii
tur-
tudca.
Dupi ce-au mcrs
o cale buni
si-au
stribitut
ulitele satului s-au pomedit intre dealnd
$
muntri,
vdi
si
poiene,
l1!de razele soalelui dddeau strdlucire
pidurilor
de smalald
$i
pajittilor de mitase, pe care
uo
pencl
termecat, muiat
palci
in culorile curcu-
beului, a
pictat
chipul
girgas al florilor de neuitat.
-
Sd ne oprim, a spus
p i|ll dc urs, etl
glas
scizut
si tremurat.
-
Ce-i cu tiae? Tc-a cuprins frica? l-o irt're-
bat zimbind ciprioara.
-
Nu lace
pe
curajoasa
piri
n.t dai fati €u
cel mai tale
fi
mai necrutitor dir nearnul meu.
-
Nu este nevoie, a spus Radu. Voi rdmirrcti
aici.
intru doar €u.
Nu s-a impotrivit nici unul. Ca iuni
prietcni ce
€rau, ulsuletul, clprioara
Fi
turturica s-au apropiat
unul de celilalt, privind
cum Radu se-ndrepta spre
ascunzitoarea ursuiui bruD.
Do
cum a
pitruns
induntm, Radu s-a opdt
uluit.
,,Oho!
Acesta-i ur adevdrat
palat!"
!i-a
zis el.
S-a strecurat pdntre
aoloanele albe
si
hcitoare.
ce
se rificau de
jcs
pini-n
boltI, trccind dintr-o
sali i! alta, care d4 carc nrli imDodobili,
-
Acesta tlebuie si fie castclul llarelui ln-
tclcpt.
-
lldeydr s; grdietti,
Radule,
ci do obositd ce
siot,
nu-mi simt
picioarele,
zise ciprioara.
I{-au apuraf
sd se apropic de castel ci o bitli-
nici itrcovoiatl-u
doui de
povara
anilor, sprijinin-
du-se intr-u! toiag cu miner lucitor, le ieli i-o cale.
-
Bun venit, voinicg pe
aceste meleaguri. Nu
stiu
cine e;{i, dar ai
picat
Ia vreme, fiindci am ua
mare ne(az.
-
Ce necaz, mltusico?
-
Pii.
a vcDit ursul brun
Si
6i-a luat
punga
cu puleri.
Daca nu mi4 ajuti,
voi
pieri
de
po
acit
pimint,
cu cast€l €u tot,
-
Aa!Deci, castelul
e al dumit'ale?!
-
De ce te luiri? Al cui ai ctezut ci-i?
-
Al Marclui lnfclept.
-
O, castelul Marehi Intelcpt
se afli departe
de aici.
-
U!de?
-
-{poi, it'i voi spune, de-ndat; ce-mi aduci
pirnga
c.l
puten.
- ,..,,.1
u. I:!
j
(o.nr.:
i:
(uti.
o
pipuiij phii:
Ce
.!. lut!lnJrr:
sc nlrrd hiii.,tui.
nF.iiind
r F
sa mri
:n\
crSc i.
- -
ilocr:
lloor:
Simt niros
de om,
s_a auzit
!a?ciaii.
Radu
r-r pornerit
fati-a fall
c-o Damili
de
:;
ridicai
in dcui picioarc,
pregetit
si-l apuco
fi
:
--l strivcasci.
Voiuicul
nu s-a spnrirt.
Si-a
iotirit
mu$chii
a5a
lr1
Stja
e-1. ficiodu-i
ca de
piatri,
s_a opiniit in
:la
uria$ului brun,
si-a sDus:
-
Ullrl* ano venjt sd-mi
dai
puDga
cu puteri
t,: carc_ai
furat-o
dc la m5tuga
din casielul de aur,
-
-
In- zadar te-ai ostenit, ftaciule.
punga
tru
: -J
dau. dcr nici tu ou mai
iesi de aici,
.
-l-At-"o:!: a-avem
ile ales. Hai, pria
lupti
:j:apt6_str
aflim cui
i se cuvise punga
cu
puleri.
-- .-
Uaaa
l0 olcumefi.
eu sltrt
gala,
spuse ursul,
=riDd
doi
pasi
spre el.
-
Si
Eumai
ce sc luarb Ia trinli, rostogoliodu_so
:
!t}-o.ilcdpore
lD-altr.
Ursul lupta
si-;i pistreze
'--rda.
iar Iaadu
roic
sA implineascii
dorinG bdtri_
:ii .arp
cunodca
drumul
spre Marele
lnlelept.
.rrstfcl. lupla
se, inletea
cu fieccro
clipd. Clnd
i:-ut
era dcasupla
de crcilcai
c;_l face pe
bliat una
::
terina.ind
Radu, snintcn ci
cu dorul in suflet,
-:-rutca
si-l lovcascd (.lr
capul de cite_o coloahd
de_l
r::ea
pe
ur._s5. vadi
bezni-n
jurul
lui,
Si
tot a9a.
i :i rc. t,rsul slmlirrd
ci nn_l poatc
dobori pe
biiat,
i-irut
$I.sc-ape
cu iuga, dinrl si se strecoare prin_
:-o gaulil
din
perete.
Gaula insi fiiad prea
mici,
! :irDas
jumitatc
afari.
jumatate
indunlru.
lmpie_
:i
Dehtrrr lotileauna.
Vdzind
ci ursul
nu rnai miqca,
Radu iacepu si
-cte
punga
aceea cu
Duteri.
.
..Oare
unde o fi punea
ctr
pufcri?{
s-a intrebat
intindu-ii privirilc
de iur-impreiur.
-
Aici. aici sidl:
a
ctrigal
o pungE
de horan_
5: .ns'rti
cu fir
de aur. dc
dund un mdrvcan.
-
_-
Tii!
Ce
prngi
ri?dr;vani!
$i
umbd qi vor_
lL=le:
-
Ce tc miri,
voinicc?
Doar sint doldora
de
:'::ed.
D,e vrei, to duc
€u la Marele lntelept.
-_Nu.
Tu csti
a bunicutei.
I-am
figiduit si fe
r: ,;._ta
ur6-si. drepr
ri.plati
imi va crita drumul
r-':
lllarclt
Intelent.
-
-NS :"i
rrimesli
in
slujba lc. chiar rlacr-(i
-r sindu!;i-!i spun rJride
se afth taura?
_ : ].9u."a
iubesfc
dinrinetiL,ceniDe,
zEpadla
ne-
r:.i
(r.rn_rma
llrea uioarE.
f5ri nici
o
povari,
zise
r":,1r.
Iuind punga
:i ic\iDd ta hrmin;.
-.Uraa!
Uraal
a invins Radu!
au stligal cci
::r pricteoi
ce-l asleptau
cu leamd
si
neriirdare.
-
-qi
no
cr5bim. te-a spus bjirtul.
Clipele ire-
::-
.;rtf
numllate.
Doar pulefile
din ptrnga
Diz_
r..rani
ii
Dot
rcdi \/iCoarea
vietii_
find
brilrina
a
.im{ir
punea
c
prtcri
in miini
:.:,.J'rcu-r9l
alil.dc
mull inrit
"astehil
a incopul
sd
: :',!sci
in vizdrrh_
-.ltiicu{tr!
]l{iicut
nde rni iluci?
!i_ai
ui-
:: t0rha?
...
-
Cp bine,zir"i. draeul
bahii.
Uitc. coUoari pe
r:'
r I dn nori
.r
m^rai
pe rirarea presdra{ii
cu nul_
bere.
de aur.
La capitnl
ceririi
il lei gisi pc
lldr.l.
InteleDt.
.
R;du
li
prietrnii
lui au mers pe
ciirrrca
:clipi_
Io1t": 19J 3u
m_e_rs pina
ciDd,
la orarginra
unui Ia(,
s-au
itrtilnit
cu
Noaptea
farb luni,
-
Sitrtem sjlili
si
poposim
aici.
a spus bdiarul.
,
Birujli
dc ostrneali,
t;ti au incuviinlar,
culcin_
ou-so pe
iarba moale,
ca de DuI.
,
Dupi.-citeva
ceasuri.
ilrdiasa-Noplii
ii
prir
ca
nedumerit5.
Dar chemarca
flodlor
din apE. getite_n
ve$ftrole
de mttase alb-rozacee,
o fdcurd
sd uile de
oaspelil
D€cunosc!-li.
Dio fiecaro
floare
se ridica
zunbttoare.
cite-o fati ce
sdrea zglobic ps
trr31.
Radu le
privea
mirat.
"
. ,":
Cg {llu frusoasc!
topti
tu{urira.
defrep_
lata
de mingiierea ubei
raze de hrni.
-. --
Mai frumoasi
ca oricare
este Laura, a spus
Badu-
,
Fetcls s-au_prins
do nriini
$i-au
porni{
a dan.a
prrn
poraDa
de ling5
lac. Esarfelc
luDgi,i
vaporoace
ce le acopereau
umerii filti:au
iu aei incit cine nu
lc- vAzuse
ie$ind din
cupcle Ilorilor
at fi zis ci sinr
oi:te libelule.
--
Ce-estc?l
inlrebi
ciprioara.
tre?ird
de fos_
Detul ierhii.
-
Uili-te
Si-
tu.
S-au
prins
zinele_n
jor.
i_,
spus
incetiSor
pasirea.
.
-
Ce
glafioase
si
gingaSe
sint!
s-a miraf ci_
pnoarq.
,. :
Nij.i
una nu es{p atit de
g;ngasd.
atit dcgrr_
lioaEd. ca Laura mea-
Fetele
lncepuri
si cinte pc
struncle vintului.
rispindind
afEorrii
dulci, pini-n
depertarea
zitii.
flq
r
r o npJ.iiioldr(.
L lct,
._3u
n/.iL
Ji
joc
ri
r inl.
L
il,r \-.r
al)Iuprrl dc
Rrdri .i-e zis:
-
Fdr-Irrunos, pe
toti flrc:iii
ce_au allat taina
:.rastrd
i-am prefdcut
iu fl.(uri rdticitori.
Tie
insi
ti
drtn
luic sa-li alcgi l|lircasA dinlre
not.
H.rdu
s-a ridicri
in picioare.
le_a pr.irit pc
[ie_
rafc
in parte,
apoi a
griit:
-
Frumoase
sinlcli.
iDtr_adevar,
tlar irrima
::.1
e da{5 Inei fote
co tj intrece
iD loale. Laura
: :lUmele
ei.
Auzind
acestea,
Ictclc s-au arutrcat
iD lac, hrl_
ririndu-i
apa.
-
C€ s-a intimplat?!
intrcbi ursulelul
speriat.
--
Itrm!
Somnorosul
vrea
s;
itie
ce s_a rntlm_
:;t.
Porlc mci
sforii pu{inJ
inlerveDi
turturi(a,
-.
tri. d-ragii mci. luna
a
pdlit,
zorile sc arati,
\.
.u
nici o clipi n-am
dorlrit,
zise Rado,
-
Pfivili!
prir.ili:
a strigal puiul
de urs. Cli_
-i-_e,r,
cu pulLerc
de aur se teimine
in fala
Dorrijci
i€
colo.
-
Are drcplalc.:puse
tlifiitd riprioara.
-
.
|]]n
-
"i.f"o?.
trrmtl.,
ursut(lul
a
$i
fost tijr8;
:. lfld,
A deschis-o
ii_a
inlrat iniunlru.
Pina
sa ajutrgi inli
ceilalli, puiul
de urs a fii_
'::
calea inloaI.E. zicind
inrpiimintal.
-
Nu intrati!
- -De
cc?: tu intrcbtt
loli inlr-un glas.
-.Induntr
c pirirut
rlin cactelrrl
Jc argint,
$i
i: lr
itili
cum ne-a
chirruit.
l-):rr
piticul
aprru
in poa116,
rhentiodu_i:
. -
tndrdzni{i:
Viuo. Radulel
Marete
tnlelep{
{e
r'.:eaptd
sub nrlclll din livadi.
SuJr
nucul t;mtllos, pe
un scau[
iiert
alin lemn
!,: :rrel.
sta
!^n moincag
cu prirul
alb \i
cu
privirile
r:
tre,
care-l inlimpinA
cu vorba blindi.
_ _-
Ai.colindat
ca,n
mult, voini(e, pine
sb ajungi
i:lrne,
Iti cunosc
alean
l, O cauti pc
Laura.bri-
!..meu..Laura
astdzi
are nunta.
Ivlirele
esle un
.r:"r
clltpcs.
cu ;Ilima
buni
.i
viteazo.
-
Cum. Laura
:i-a
dbruit
inima
altuia?!
se
"Ii
(a.trdznir
Radu.
simlird
cd_i luge pAmintulde
rtr l prcroate.
"..
.
-
Tala rboiu!
Tala
mo)u! auzi
deoda(i
ungtas
-*.
ldcu
sa
pnveasci
dc-a lungul livezii.
.. ,:.,ntrn
meri
5i
peri, pruni
;i
gului.
alerga spre
-
.-
Igtl.
nlolu!
Tata mo,.. fata
nu_qi
termini
.1rr3
cici didu cu
ochii de Radu,
-
Railule!
-
Laural
_-
JIo:ul
se srul:l incrt
de pe
scaun.
ii lu.i rie dupi
um.rj. porni^d
crr
ri Ia plinrbar"
l,rinrre
lunr.:
o ,-
rala mea..cind
mi_ai piJrcslir
alu;ci
dcspre
Il9u
--u-
gludi,
(:i
trebu;e
sa
rriu,
rl^.:i
rp m.-
ll[a-s?u
-n!,
Uc accca
te-tu] Iuar
cu n;ine.
piticul
e
tDvalrcelul.
rneu..
A. [:icut
ce i_am cerui.
A0oi l_r ur_
marif
tot timpul gi
ustfel
dupl
incerciiri,
care au
outat
ani am atlat ca
c \rednir
de tinc, Ii incrcdir_
Iez
-(ea
mai
alcasi
:i
rea
mai srumpi
lloare
din
erddina vicaii mcle...
Ei.
dar nc luarjrm
cu r.orl,:
$j
nunta$ii s-ar ospila
!i; ar De{r(ce.
Nunta
a tinut trei
zjte:i
trei uopli.
.
Diu povcs{e
mult
mai
es{e, dar c tirziu
5i
nc-ant
culca.
:l'))rru
qRAOIhTA
cu
plonr
deAun
rdia odati un tinfu cu ti-
rea veseld ca ziua scildat-n soare. Numele lui era
Cosmin, ChipeFol voinic igi avea casa in mijlocul
unei
grldini
cu flori. Florile il desfdtau
$i-i
inseni-
Dau viala.
E adevdrat ci llici u-apucau si 6e atate zolile
cintl Cosmin se gi
aIIa
printre
ele; le tlia frunzele
uscatg
afina pimintul
iD
jurul
lor, Ie stmpea, iar
Ia urn'Ii se oprea liogi trandafirul ro$rr. Traudaii.
lul acela il rlinlea pdn
ciuddtenia luil avea doar o
sirgrui lloale io
vitf, cale atit vara cit
Si
iarda lsi
deschidea pctalele califelate
6i
pline
de miresme.
Cosmin nu
$tia
ci tratrdaflrul rotu crc$tea dea-
supra utrui caslel in cure locuia o zini, cA zina se
ingrijel
ca florile si fie cit mai frumoase, numti
$i
numai pentru
ca el sI se simti fericit- Asa s-a!
fi .imlit o viali intreagi dacd, tlin intimplare, n-ar
fi zirit o
gridini
in care llorile erau cu totul de aur.
,,Ce
minundlie!"
a etrclamat fliciul. Ce n-ar fi
dat si
poati
avea
5i
el o
gridini
ca aceea, De cind
o vizuse,
gindurilc
ii fugeau mercu spre strilu€i,
toatea gridinl cu flori
de aur.
Dcgeabi ghiocelul
intruntd asprimea iclnii, s(o-
tindu-si
ciptorul alb
de sub zipadi; in zadar se
gAti
\ioreauat in vaD se risipi stiidania trandafirrr-
lui de-ai
fi
pe plac,
Tinir[l lor stipin visa Dumai s
numai gr;dina
cu flofi
de aur.
Din zi in zi devenea mai trist. NoaDtea. Ilodl(
de arrr i, liceau si se frimintc, ii alungau somnul
f)ar nu numai el nu dormea. Nu dormeau nici IIo.
rile neg[jale din
griidiBa
lui
$i
niri ziua,
-
ZinI drag;, fd ceva sd fie Cosmiq iar vese
li
brn ctt noi ca inaintc.
*
Nu e eu putintd,
dragele rnele. L-a lTdjir
gridina
cu flori de aur, se va zbate pinS
o va avea
Dupi
citeva zile, Cosmin, firl a irvrednici mi.
car c-o singuri privire llorile olilitc de supirate
pelreeul
de orliii sfalda(i in r"ud ai zioei, s-a iD.
dreptat
cu
pa$i
repczi spre
gridina
cu flori de aur
Era a lui. ln.chifth!,I
ei a dat lot c€ avea si se tre.
dca acum
cel rnai norococ om dc
pc pamint.
Cu cit se apropia dc rivni{a-i
gridini,
voiosia-i
cre ea. De cum ajunsc, dcschise neribdSlor
porti.
ta.
Apoi
se opfi.
,,Tii!
ce
gridiri
firi seamin!" ex.
clami
el. Sc apropie cu sfiali dc
plirno floare. Intin-
se bralul s-o mingiie. Dar...
li-l
relrase repede. C
plivi
niucil. Inima i se chirci, O mai atinse o dati
Din nou i;i retrase mina. Se cutlemurd. Floarea era
rece
Qi
toat€ florile acestea de aur erau le fel; firi
nume, firi via1i.
Itl
lnlr-o
titlqciitre
d,r sccurld:i. ii .ri)irrrrr:t
iD
qjnd
lrietencairh Iui lloli pjtrisite:
trandalirirl
r.o;u teJ
rtrigea
iD chip tainic; busuiccul cel pozDa$;
zoreiele
:.-!
rin_)bccI|
dimincc!r pr.in gearu:
r.cgina n,.rpqii
'r-l
dt\ltla ru parlulnul
ei suav; condurul doanlnei
:el
Iacom de lumini.
Cit ai
(lipi.e
rori
ti
alerga intr-un
sullet acaql.
,rlditra
lusa era
pu5liq:
nici o floare, nici un fir de
-:rbi.
',Ce
si fac nirijitul de mine?l Unde si le caut?,,
..
irirninta
Cosmin, plimbindu-se
de colo piui
colo.
-
De ce etfi trist, Cosmin€? ii grii
o ciocirlie.
-
Ot! nu mi-ntreba.
-
Hai, pdetenc,
dcSartS-ti ah^rul, il indemni
:;sirea
cu duio$ie,
Cosmin
ii prrrc".ti
lottr|. a$a c m s-a intimplar.
-
M-a amagit ctrahtcirca
tloritor de arrr
ii
::.rm
tinjesc
dupi llorile rnele
adeviratc, lloriie
::le
dragi. Spune
Si
tu, ce si fac?
-
*
Dc..,
Stiu
eu? Du-te gi cere-i sfat mogului
-
Care Bei?
-
Cr.l ce-a nimgs r-un singur orhi. dupd ri-
:.Jta
ce-c atut-o
cu tur.cii, care i_au itrjunqhiat
r:i
asta
ii
i-au ripit fata. De attlnci ochiul lui plinge
::rl!na,
Lacrindle
i so aduni inl.r-un lac. de-i zi-ce
.
":hiul Eeiului.
Cosmin
n-a mai stnt pe ginduri
ci a
pornit
I"l
::.rn.
$i
s-a dus, tot dr"rs, trecinrl vii
1i
dceluri, stri-
:iiind poteci
de lrlunie.
-l idtrat apoi intr-un
sat ale cirur casc eras
gir-
:=
cu
lcsit'uri
dc mitase,
care de eare mai aii,_
::!€:
un€lc infilitau poicniie
cu flori.
altele cirpri_
::--?
h izvor.
-\Ierse
el rc n]ai Drorsc
5i
rJcodata u zi cirllerc
-_
taragot
ti
glds
dulcc dc fati,
CiDd s_a uilat
:
lL!r, a vizut munfii imbricati
in str.aie
de sirbi-
j:-e.
imptesurati
dc tule de liliac
inIlorit.
U.,rnenii lcnirA
da la mari depdrllrri
s.i cCmirc
:
eLitrca.
Bucuria
cupriDsr,
tot norodul.
Co\nrin
r,;'a-
trecea
ingindurat
$i
alnirit.
-{bia clnd ii apiru
in {afi lacul,
obrazul i s_a
-,:r luminat.
Prio
apa de clegtar, inotau pegti
eu solzi atgin-
i: .i picitele
roqii,
-
Beiule! Beiule! strigi
Cosmin.
-_
Cinc-mi
tulbura
tristclnu adunarri
dc
,i..rri:
intrebi
o voce rdgu.itd
de barbat.
\i
Dumai ce se
dcsprinle
din murrre un moincag
:-:
oarbd
din
Suvi{e
cristalinc
de api.
-
Beiule, te rog, ajutd-mh!
-
-
Care
c necazul?
findrul
ii povesti
totul din fir in
par.
Uupi
ce-l asculti,
&osul ziser
-
BAicte,
biinuicsc
undc sint flor;le
talc. S1,r
. :j- rn
Pojana
I1l;nunati.
a r.rrei
noa i c({(. tot-
: :-
rd
jncuialS.
dc nu pilruude
a.olu. n;(i
tr.lsirra
-
$iatunci, eu cum si intru?
_ ; ,Dr-tl-n
Cetarec
de Foc
;i
roagd_l pc
mc.rc_
-:. IJr.lrr_si-li
Iac_
o cheie
de orel: cheia s_o
1ii
:":-rpra
Flic; rii-Nestiusc
din mijlocul
Cetdtii pirli
b'Lnro;ctle.
du_pd accea si lugi ca vintul pc
Mur_
Iorc scmcnic
fi
s-o ri(orc|ti
ir Bai \-ultuijlor.
C
chcin aceasta poli
deschide
poiana
Minuoatd.
-
$i
unde sc afll Poiana Mirunati?
--
Nu departe
de Cetatca dc Foc.
O iei pe
dru_
nrul
rc duce.pre
$ura
Ortanilnr,.lJr
cind vci
(o_
bori
sprc
Suri.
cotctti spre dreaplit.
-
Iti ntultunlesc,
mosulc
Bei.
-
J\Icrgi sinil'rc.
fiule.
zise mo:ul,
inrrtnd iir
rn multe.
Ciqd ajuDse
Cosrain
iu Cetatea
ale Foe era
noapte. Din
citrd
jn
(iDd
orutul
era lulruDat
cu va_
l)rr
rrrrF:c. cc urca!r pin;i
in inall l cerul||i,
\,
v\;,
rrw
WA
\
'.d-
tw'
bat ciocirlia.
-
O! Cc bine ci te vid! Vrei sd m;
lluntcle
Semenic?
-
Vreau, de ce E1!!
Iute, i'rte, €um e viniul,
llu-ma, prieten, drage,
Acolo. unde mi-e gindul
llelterut
O{elar, inlierbintat de c6lalura cupto-
rului in care clocotea otelul, it intrebi de-Ddatd cc-l
vizu,
ciEe este si ce
poftette.
Cosmin igi spuse aleadul.
-
Cheia ce-o dorc'qti,
{i-o
pot
face, daci imi
adu.i vcsminte dddStoare de tdcoale.
B;iatul n-avea asemenea vesminte. S-a dus insd
Ia prietenul
siu.
-
Dinel, ai cumva hainc dititoare de ticoale?
-
Am.
Ai nevoie de ele?
-
Da.
-
Ti
lo dau cu pldcere,
Cosmin le lui gi
le duse meqterului
Olelar.
,{cesta, fericit din cale afari, Ie inbrici gi ziie:
-
E$ti un tinir de !6dejde. Mi-ai implinit un
vis de-o viafi. Acum iti
pot
face cheia, fiirdci nu
mai simt dogoarea focului.
Cind cheia a fost
gata,
Cosmin a
plecat
$i-a ti-
nut-o
deasupra Flicldi-Nestinse.
-
Cosmine! Cosmine! Ce faci aici? l-a intr€-
Inci
era rolie cheia, cind ajunscri Ia Baia Vul-
turilor.
Cosmin o arpnci in api. Dar cind s-o scoatS,
apiruri doi vulturi, carc se rcpeziri si-l sfisie,
-
Apoi. dacd asa \a c t.oia. hairleti <li
nc ltp-
tim, i-a infruntat
tiidrul.
$i-ncepurd
a se bate. Vultnrii il loveau eu ad-
pile
uriaie.
Flicdul se zbitea si le apuce capctele
ndrivaqc.
Vrind
si-j p,.;ndi
unuia
aripi, rirnasc c-,r
pani galhcnd
i,r nrin.r. ln,lip:r
accna, I.nllurul cj_
zu
jos
liri suflarc.
-
Aa! Deci in pana
asta
ti-a
stat viata!
Vru s:ll riipuna
ri
pc
celalalt, dar ia-i de unde
nu-i! Se mai
zdrea doar ca un
punct pe
albastrul
cer[lui.
Cosmin
lui cheir
.i
zibo\i puiin pe vir.lul
C0z-
na sd-$i adunc puterile.
-
Ei,
vii, Cosmine?
-
Vin, vin, Lie-Ciocirlie.
.
Zlturari
din nou pe
deasupra brazilor, fagilor
Si
a
pallinilor.
-
Am ajuns, zise nizdrjivana
colrcrind. Eu te
Ias
ei sint gribiti,
Cosmin
deschise poaria.
Ncliind nimeni pe
aproapq pri.r.i
Poiana il voie; era inconjurati de
multi
inalti, iar un piriiat
zglobiu
se luriga de_a
Iungul ei, ca un copil neastimpArat.
Uuu! Utru!
se auzi deodati-
,,Lrn
tten?!
Un tren airi?!', se iniri Cosalin.
Sc lui
tlc
urficlc
lui, ujungind
inlr-o lume <le
pitici:
ca\c. leaq6ne. tohogrne, {oiitc ertu fiici.
_
Pe
acaiteptate
se tr{:zi inconjurat
de felite
$i
biieti, carel luarir Ia intrch5ri:
-
Cine esti?
-
Ce cauti in poiatra
noastr;?
-
Caut florile clr petale
catifelatr,ti
cu mires-
rne
suave.
-
NLr cumva . . . tu e;ti Cosmin?
-
Ba da.
-
Atunci pleacl ptecunr
ai venit. Du-te la flo-
Iile de aur, il alunsa! coFiii.
Cosmin, nccijit
s-a indreptat
spre
poa
E.
Cind si ias5, o fetild ascunsi sub o frunzi de
mesteacin,
i-a Iicut sernn sd se apropie.
.
-
Te duc eu Ia florilc pe
care le cauti . . . hai,
v!no.
Cosmin
o l|rtni.
Tot pr duna bo.rl.ele,
"d
nu lie
vSzuli
de
(eilalli
pifici,
se dr>era din(nto
de rn n-
fele cu liliac.,.
Ziri intii trandafiml rosu, Vru
s-alerce spre el, dar toc$ai atunci, din cups lui se
ridici
o fati neascrnuit dc frumoasi, subtii.e
5i
nli-
dioasii ce o trestinari. oehii-i avea blinzi ca dc
ciprioari, i:ir ir plrul
lung.
pioi
la rilcii, ii hrceau
zeci de stelutc arsintij.
ln
jurul
ei, florile tli o sorbcau parci
ilin ochi.
In vreme ce Ie
privea,
hop! si ciocirlia.
-
Cosminc,
fi-ai
gisit
florilc?
*
Ticere! Aptopie-tet
Pasirea i se alezi
pe
urnir.
-
Di fuga la
pdeteaul
meu Dioel. Spune-i sd
vini cit
poate
de repede pini
aici,
-
Bine, sopti nizdrivana.
Nu trecu mult ci Dihci ie si rfiltii.
duci pc
cosmin se siltd pe
spatele nlzdtivanei, zicind:
/1€-t
L
..-
J';;
!)
)',
..
.ea?..2
.--trt
.""\\
--=-=-.-:
:li+
r)
#'ffi, : \+T
-
De ce xo-ai cheeat, Cosmin€?
-
PrieteDe, prive$re-mi
florile
9i
pe
noua lor
stipin6. InvalS-m5. cum si imbunez florile
pirisite
$i
cum si-i liu
pe plac
acestei zine?
Dinel, cind v5zu fata, dintr-un salt fu lingi ea;
o imbrdtigi, ziciad bucuros:
-
In sfirgit, te-am
gisit.
Ce-ti veni, surioari
dragi, si intirzii a$a mult
p€ planeta
asta?
-
Dinel! Dinel: Ce bine imi
pare
cd te ved. Ce
dor
mi-a fost de voi, Ai venit de mult acasi?
-
Da. De mult. Da!, spune-ni, ce-ai
gtsit pe
pdmint
ci te-a ficut si uiti de noi?
In loc de rispuns, fatal
privi pe Cosmin,
Dupi citeva secuodo zise i
-
Nu-ti fac€ gdji,
frate dragi. Nu rdmln aici,
lli intorc cu tine acasi.
-
Mergem
Fi
rloi cu titre, strigari flodle in-
t!-un
glas.
Cosoin sta deopade. Pricepuse totul. Flolile
du-l iettau, dupb curn uu-l ierta nici zina. Vru si
plece,
dar nu sc
putu
urni din loc.
Fata a$ezi florilo iltr-un co$, iti prinse
ceu-
tura-zburitoare
la briu si zise:
-
Sint
gata
de
plecare,
friJioarel
Dinel se apropie
de Cosmin, il imbiatiSi, mir-
turisindu-i:
-
Prietene drase. eu nu sitrt Dimintean. SiEt
de pe planela
Auroia. Am venit aici doai sr-{oi
caut so.a, De vreme ce-am gisit-o,
trebuie sd
plec.
Ai troFtri vor Ii ingrijorati. R6mii cu biu€.
-
Cu bire, zise Cosmin aEirit.
Fata lui cogui cu tlori
Fi
i$i strlnee centum mai
tare. Dinel ficu la fel. lndati furi inviluiti intr-o
ceati verzuie gi
se despdnsed [9or de
pdmint.
D[pi un timp, doar stelutele din pirul f€tei se mai
zireau striluciad in bitaia soaleltri.
Cosmid le ufmiri indeluug, apoi trist se in-
drepti spte iegire. Se impiedici de ceva. Cind colo,
ce era?! O centirti zburitoare.
Cosmiu o ridici,
plivi
spre zarea alba6tri, inh€-
biudu-se:
,,Oare
ciue mi-a ddruit-o? Dinel, zitra sau
tlorile?"
drN rspnAvrl-e
Lur
NrNeL
fost odati
ca liciodata,
. .
Dupb ce-a goiit
va:lul, l-a ur,tplut
cu f|alzc gi
pietriF,-i-a
potrivit
bine capacul,
1re
urmi
-
1u;ti:
-
in pidurea
de brazi.
L?cii^n-ar
Ii fost, nu s-ar li povesfit.
Se.spunc
cii
_undeva
in mijlocul
Munlilor
de
Eafald
se afla odati un ursuleg pe
careJ
cherna Ni_
i+1.
Cil" era ziua de mare, Ninei
hoinirea pritr pi-
Irri
|i
l5c€a fcl dc fcl de isprdvi,
r.rnele mai o6stru5-
rce
deail altele.
lntr-o
zi calduroasd
de trr;, h-inel
s-a dus h
*-0r
si sc ricoreasci.
Pe culmea din faja lui ziti
,
:atd ce apirea
$i
dispirea
dupi boschete,
intocmai
:r luua
dupi nori.
,,Oare ce-o Ii iicind
acolo?!,,
s-a intrebat ini_
-::.
.,Ia
si m-d duc sii vdd.. Tiplil,
tiptil, apoi ririS
rt burtA
s-a furitat p;[e
aproape
de faU. Fata
cu_
4ea
zmeuri.
Tocmai
i$i umpluse
vasul
9i_l
spri-
,!-:ed dc-o
buturugd:
dupi aceea,
spriateni
ca o
'-rrioa-ri.
a.dal luqa la izvor.
$i-a
privit
o clipl
=.pul
iD oglinda
de cristal.
apoi s-a lasat iD voia
Errdlii5lilor
reci
ale apci ce_o
jnviorau
si_o vese_
*l
ca
pc-o
sircnd ie$ila la luJhina.
_
Lui
Nin_el.atita
i-a frebuit,
Cit ai clipi, a
Si
fost
r]!<6
vas,
A iucoput
si minince
fruct;le
dulc; si
BrEate
c-o poftd
nemaipomenitd
incit
s_a minjir
nl cap piui-n picioare.
lluliumit de ispra\'fi.
sc-nrirlea dupi
(opaci,
idcea tumbe
ii-atita
gildgie,
de sc uitau la el rnirate
toate \.iet:tlile pEdurii.
De cum a ajuns in tabila urtilor
9i-a
chc$at
prietenii
ti
a inccput sd se lasdc.
-
Ahl cc dc zrneuri au mincatl
-
De unde?!
*
IIlr! Ha! trIa! ,., si vi povestcsc,
O sI v:
tiriliti pe
jos
dc ris. nu altr.
Fi
le-n dcsrAin||it lotul, a)a c m \-a intimPlFl.
-
lrchipui!i-vii, (c
ocLi nrari va face fata cirrl
in loc de zmcurl, va vedea lrlrnz€
Si
pietriF... Hal
Ha! Spune{i
fi
voi, ce mai
piciloali
i-am tras, nd-i
a$a?
-
A$a e! Ha! I{a: rideau
ii
prietenii
lui.
O micrli
ins; ce sta pc-o creangd dcaslpra lor,
Ie-a zis cu
glas
dojenitor.
*
Daci a1i
Sti
voi, ce
;1iu
eu, n-ati mai face
atita haz.
-
Ce? ar intrebat ursuletii, ridicindu-qi privi-
file spre ea.
-
AII1 lost dc fatd, cind tu, Niuel, inghi{eai
pe
ncristflate zmeura adunati de PoieDila. Trci
zile s-a trudit lata s'o culeagi. Dcar
ili1i
bir'le ce
rare
sint itci bobitele coaptc. A strins-o cu
gind
s-o
ducS Zinei-Zin€lor.
-
De ce s-o duci? a intrebat Ninel.
-
Sd-i dea in schimb
pinzi
alb; de borangic
si fire de arnici, si-li coase haine noi, pe cind va Ji
Tifgul de lete de
pe Mun{ele Giina.
Nincl
a
inc?emcnit, N-a vrut sx-i faci riiu fc-
tei, ci doar afa, o
pacEleali...
Privirile i-au rimas
picrdute-n gol,
iar
ginduri mustritoare
l-au biciuit
fitri crutere . . .
,,De
undc sri iau
pinzi
find
;i
firc
(olorate?"
se frirmil1ta u$rletul.
Tovarltii lui de
joar!
se uitau la el ncputin-
ciofi. N-aveau cDm si-l ajute.
Si
mierla s-a indu-
iosai de zbuciumul hii.
Dcodat!, Nincl s-a insednat. Din noianul dc
ginduri,
uD[l i-a luminat mintea. S-a sculat ca la o
poruncii
rii-a porl1it
cu
pafi
repezi spre Cetirlile
Poiorulti. Acolo s-a citirat pc zidudle mari dc
fiatri $i-a
privit
in
gridina
ferm€catd. Floarca al-
bastri, ca ochii Zinei, avea petalelc inchise, scnlir
ci Zina-Zinelor nu era acas5.
,,-qrn
s-o aitept", a hot5rit Ninel,
ghcmuindu-se
irtr-uIr colt,
Dal nici irinc nu s-a a$ezat ci u llutulc
poznat
i s-a
pus
drept
pe
nas. L-a alungat cu lalta, Fltftl-
rcle
a ris
pe-nlunalate
ii
l-a necijit iar, Din nou i-a
fdcut vint. J[cilr$ul zburitor nu s-a linistit, ci tot
pe nasul ursuletului a
poposit. Atunci, Ninel, [u-
rios,
a incercat si-l pdndi. A fugit
pdn toatd
gri-
dina, fdcind-o una eu
pdmintul,
de nu se mai vedea
o Iloare intrcagi, iar pe
flflture, nici pomcneali si-l
ajungd, Cind era sI
pund laba pe el, zbura
pe l;DgI
botul lui, intiritindu-l
Fi
mai tale.
Pe neaftcptatc, fluturele a dispiut. U$ulelul
s-a oprir. ci-a rotil
friTirile
de
jur-imprejur.
iF"Ff-
cind sd
ghiceascd
unde s-a asculrs, S-a trezil iDs!
fa!i-n f!ti cu Zina-Zi[elor.
-
Ce cauli aici, Ninel?l
9i
ce-i cu ispravs asta?l
Nu-ti ajungc pidur$ pentru qtrengirii?
,,No!
iar am incurcat-o",
$i-a
zis in
gind
ursu-
lctul, privind
cu coada ochiuhi
gridina
rivirgitl.
,,Ahl
flutute, fluturc, de te-aS
prinde!"
*
IIai, spune-mi, Ninel, de ce-ai vcnit?!
-
Si te rog...
-
Ce anum€?
-
Sn-i dai Poienitei pinzi dc borangic
Ei
lire
de arnici.
-
Dc ce u-a venit si-mi ceari ea?!
-
!'iindci,.. Iiindci eu am millcat zmeula
pregdtitx
sA
fi-o
aduci
lie,
-
$i?!
-
$i-a(um
imi
pale
r;u. Cere-mi ori(e, numci
s5-i dai Poicni{ei pinza
ti
firele pe care le vrca.
-
Bine. Dodnta
li
se va implini de-ndatd ce
gridina
mea cu flori va arita ca inaiDte, a zis ZiJra-
Zinelor.
Ursuletul s-a posomorit. Toate llorile erau tur-
tite. Habar n-avea eflm si le indrepte.
$i
cu Zina-
Zinelor nu era de
glumit;
re.ai repede i$i schinrba
locul
stinca dc
glanit,
dccit ea vorba. A$a c5, a
por-
lrit agale
prin pddure.
A tot mels, ers, IlSmintat
dc gindrui, pind
s-a
pomenii la Stinl de Valc.
-
Noroc, Ninel! !a dat binete Voinic l codti-
lor de srnarald.
*
Noroc!
-
[i, dal cc-i cu tine, ai
pltil
ccva?
-
Da,
-
Ce?!
Si
ursulclul i-a
po\
csli{ locti
pilania.
-
Hm: sI reinvii o
gridini
cu atitea flori frr-
moaseJ
cum e cca a Zinei-Zin€lor, ai ncvoie dc pul-
bere fermecati, a zis Voinicul.
-
$i
Ce unde s-o iau?
-
Dc pc Planeta ro5ie.
-
Aa! N-am cum ajluge acolo.
-
I-asrult5, Ninel, zici ci lata e haxnici?
-
Oho!
;i
inci ce harnici, nici o albini ut-i
ca ea. Ial de-$ oglindelte chipul in api,
ii
i?vorul
sti
s-o
ptiveasci,
atit c de frumoasi.
$i
are o inini,
r(rpti palci
din soarc, e de ajuns s-o cunoiti
ii
simtri
jtdrr:r
-,.1
,
:
, ,,,r,
.. :.t..r,j.,,:...
\Lr
..:u.
Du
>Llt:
II n,j_O
\{u;l ._O
lldcalesa...
-
Lra(i-.
jr:a
(unl
spui,
rc ojut cu.
-
!rrm. s-a invior3t
ursutretul-
-
-I;
pulinti
riibdare
l;_Ddari
!ri sa \ezi.
,
\'oinicul
a taiat cu topoli!(a
de la brru, un brad
:Jrt.:i
drept.
di|l ntul!irnea
arborilor
vc)nic
vet.zi
.
-t tnconjurau,
rpoi l_a
rndi.eplat
spre
pianeta
,o_
:-1.
ZiCtnd:
Brad
vojnic si viguros,
Din rddicina
cu te am scos,
Si, deschizi
calea n.asrrd
lntre
steauu ro;sie si cea atbasn;.
Si"-bradul a incepu{
sa se-nvirteasca,
mai abi{ir
,r
o slirleazd.
Ursrrlclul
j_a
pus
labele
la ochi, sim_
:.!d
cii-i gata
sa ameteasca,
..
.
-
Hr: lla:
a ris
Voinicul
de rlibiciunea
lui.
.1r1,
s-a terlninat, pot'i
sii Drivctti.
Ciad
;i-a
drsihis
orlhii. t,linel
a r;mas
de_a
:replut
Uluil: ncnrlmdratc
sfliri
duCcau
sus, sus,
-nce 5e aUa un
pod.
Ncrcbdritor
ca_ntotdrauna,
Ni_
iel
a
ii
vrut
si urce scara.
-
Stai, nu te
gribi,
Nimic
nu_i
atit de uror,
:e
cit pare
la iDceput,
De aceea trcluie
sd te pregil
::iti,.dragul
meu prieten,
si faci lati
Ia <rri,ie p-ri-
:ejdie.
-
rrrme-ldlc7j
-
D""-tgrl.
Afli c6 pulberea
face partc
dirr co_
rDara
unui balaur.
-
Aoleo!
$i-atunci?l
-
Pii,
e neyoic si-l imblinzegti.
Ai vreo pi_
:.re?
-.Nu.
Nici unit.
a spus oll;Dd
ursulel l.
voinicul
s-a indrcptat
sprL. o scorbura
de unale
:
:cos
uq vas de hlt.
.
,
-
j:t,i. v.rsul-accsta
e
plin
cu micre:
e de ajuns
i-r
srmla aroma
5i
bclaurrrl
va uila
de conroari
lui.
..:1reme
(c
cl se va iDfiupla
din dulreala pdmin_
:.
-'{5,
tu
ia pllberoa
ti
Ii ;cpcd{r (ahe_ntoarsii,
fii
:i_:!\5i
nu iolirzia
mutt
ca olilel
re va
sfiliia.
.\urel
a lual
visul
Si_a
porDit
De
s(iri
in sus,
..,.Egind
pr pod
a iu('l pu.t
i. etoma
ruerci il
cam
--oura.
,.Uustoasi lrebuic
sj lic,..
s_a
gindit
el. Dar
-
- :].a Qnlrt boful nici
mdcar
c_o
picatuti,
,rJcodati,
o melodie
linA ca zboiul
unei
ciocir_
-
_Fa
rccut eA
lresari.
S_a uiltl mjral
ilr toate par_
---
. .
.. Uc
!e,
un nor plu{ilar.
ca o barcd pe
mare,
:jfu
lete ii ficcau
:emne:ii
meargj
la ele.
.
L rsulelut
te-a privit
uimit.
parca
erau
din vis:
!,--ru.
pirul
lung,
Iung pini
Ia cllcii.
Dou; dintre
L:-'
! aveAu negtu
curn e abanosul,
iar cclelalte
!3u
ca spicarl griului.
Ilo.hiile
vapoloaso
pireau
,,=re
din
azurul
ccrului.
tllllnd.cal!
bralele.pre
tl, chcrnindu_l
prin
cin-
F
ir
prifiri.
-\inet,-vrajil._s-a
jndrcpiat
cdlre
ele, mai,
mai
'- .IDla
atunri
(-a
dezficticit.
..Ahj
Uodi
mi_a
{ rapul?
Am,tarrs,at
micrra pe pod...
"e
spcrrc ,\i-
r:..
trunloa5ete
vlzduhltlrri
sc depirlau
ve.ele,
-
- rnrlre
du tspra\a lor.
"
-
Hei, ursuletule,
ce
li
s-a intinplar?
Te,air
iemecat
cosminelc?
a strigat
lrn tinir chipeq de pe
o ster.
-
Ohi-nici
nu mi inrlelrir,
a spus
necijir Ninel.
'rrnaru_t
a eolrorit
de pe
astrul lunlinos
,i
s_a
apropiat
de cl. Dar
nebagind
de scama.
a cirlcar
cnlar tn,miere
Fi
nu-ii mai pulea
dezlipi picjorul.
-
Aa! Deci asta era! Nu Ii amirit.-ur.ulequle.
(i
Du-i o treabd atit de grca.
Astcapti-me
cA \in
indaad.
.
$i
cosEinul
s-a trudit si-ii scoati piciorul
din
mrere.
.apoi
s-a avintat
in sus. dispdfind
dupi o
stea. Citrd s-a iltors
avea miinile piine
cu puibere
argrftre, pe
cafe a presdrat_o peslc
vasul spart. Nu_
iriCecil
ctoburilr \-au siliirr. s-au adunrt. cititiir-
::-:l parcar
lirclre lorul,
(a
dansatorii
cc se
prind
.: hur'-.
DUpi. a,rea s-au rrnil incil rasul aDaru in-
:':-'. plin (u
nticrc. de parci
ninri( tru
.-;r
ti in-
aiLrl
Nincl
a \'Iut si-i multrumeasca,
tiuilul nu
::r r!i: l;ngii cl; se prinscse
dc-o comcti
cc tocmai
::::
-
I pe
acolo:
-
Mergi
sinitos, ursulcfulc,
a strigat cosmi-
r:1. pierzindu-se
in matea cu stele.
Dupi
cc Du l-a mai vizut, Nirel
$i-a
luat vasul
;i-:
mels mai depafie.
.
Pe misuri
ce se apropia,
platreta
ro$ie apirea
.r lo pustiu
acopefit
cu nisip rubiniu.
\l(i
tr-a pus
bine picjorul pe
ea,
(rit
balaurul i_a
!:*it in rale, gata
si-l ingface, Ninel s-a inspii-
r:-:
at d_e s-a zbillit blana pe
el. A uitat pini
,i
de
r.:ie.
Norocul
lui c-a zdrit-o dihania pi-i
apuiat-o
:: l,icomie-
\idel
a luat repede
un
pumn
de pulbere qi-a
::Il-i
cit a DUtUt.
Cind
i ajuns in
grddina
minuDatd era tfnt ale
::._'ieald.
-
.lnxiBtiddu-ti
insil de isplava lui, nu
$i-a
ingi-
l;i
si se odjhneasci
ci s-a
gribit
s-arunce pulbeiea
:":.e pesle
florile
ofilile. tiind pe
rind, Ilorilc sc ri-
trr:r
drepte
si
Irumoase ra inainte.
.
Ddr.
vai: Nu i-a ajuus pentru
toalil griidina.
+:rflt
ii
oslenit
s-a dus la
prieteDul
lui, Voinirui
: r:r1lor
de smarald, carc viziudu-I, I-a intrebal:
-
Ei, Ninel, ai adus pulberea?
-
Da, insi nu cit trcbuie,
-
De asta esti mihnit?
-
CutD si tru liu? Doar o cunoiti pe
zind.
-
I\u te-nlrisla,
dragul meu.
Te mai duci o
!]ii
L;ite airi un cot cu pere,
Balaurul
se dI-n vidt
El,Itr
ele,
\-u pcea_vesel,
iliind
(a
iar va da fald cu diha-
Ea \iDel
a luat
colul cu
pere yi
s-a orcat pe podul
tr-.
ducea pe
?laneta roqie, Dc data aceasla,linea
'r.rsiil ltriDs
in brare, nu cumva si_l scape.
_
-{
mers_cl
ce-a me1s,
cind deodati,
vijj! pe
lin-
sr.g D raahet5.
A fugit pe marginea porluiui
s-o
qL:
mai
bine.
Din nebigare
dc scamilns.i
a ris-
E@-r!
corul
li
loate perele
s-au impr;)tiat
care pc
*:
y"l9
pe
slelclc mai apropiati. aitcle pe pla_
.Ere
i.Edepertale,
"-\oi
acum
nici cosrninul
nu mi poate
ajuta!,,
a riii
\inel.
D?t
chiar atunci
atr apirul lingd €l trei cos_
-:!i].
-
Ce oecazuri
ai, ursulefule,
l-au intlebat
elc.
-
.lJu
scipat perele
in oceanul
aceasta de stele.
-
O: pentru
atita lucru
te necijerti!
.
Z . DJ accst(a.
lrunroascle
vizduirulul
s_au in_
rllr
:o pr;\'iri
Si
numai
cc s_au lisal.
ba pc-o pJa_
[*a
i3 pe
o stea, adunindu-i
Derele.
.
i:--:
s-aInai
bucurat Ninel cind
$i-a
vizut pe_
o;j
l::u Jn
c"os. Nu.tia cum sa Ic m tlumeasiE.
r:r{)oll
otn [re. co\mtncle
au lornrat
o hora_n
l(I-r"
:ri.
jtcind
$i
cintind.
\],tl
a iqlt repede
din cerc;i-a inceput
si se dca
tlii:
: di-a lungul podului.
_
i rLeie au, rir. iru ris cu poli;,
apoi l-au imLrari-
gi:it
rr sluln dc ramas
bu[,
$i_au
eiergat
riupA naie
.
Ursule{ul
}i-a
luat coful
Si-a
pornit
1.esrl mai
ocpafte.
,
.
Bllla:rr.rl.
de cum l-a zilrit.
s-a
ti
nipLrsrir dsuprJ
rur s{r-! rDlra[c,
.
,Dar
ursuletd,
cunoscindu_i
acurn
birle [iravul,
r.a
rntrus cusul cu pere.
Bineihleles
cir dihanid
a ui_
tat iDdati
de oaspetele nepoltit,
^.
Nincl
a luat pulbere;ulli
)i-c
pdrdsir
jn
grab:i
Plancta
rotie.
A sosit pc pdmint
odati cu Amurgul.
"---Avird
pulberc
jndeajuns,
ursuleiul
a rer,Tir
s;l
ra^cr gradroa
mat
Iru$orsd (a
iDaitrle.
\'itzrod_,..
zrna-Zlnelor
a rimas uluitd.
,
-_Nu
tc crcdLafu
atit de vleddr,
nazdrara_
nulc..L)u-le
acum de te odihnerte
ce miinc e Tirgul
dc tcte dc pe
MuDtele
GaiDa.
-
Miine?!
s-a intristat
Niucl.
_
Da.
-
Intr-o
n_oapte
sc pot
face verminte
fru-
doasc,
a$a cum doreFte
poienila?!
...
--
Cc te miri?
Doar
;tii
cit e de Larnica,
Si nu
tu rxgrlJorat_cii-i
trimit
eu
piDza
$i
firele
de arbici.
.
ursuhlul
10( D-a lust cu inima inlpAcatd.
ln
f.l1
.p"q
casi, s-a abrtut pdn
satul
ltienitei. A
plrvrt prlo geanrurile
citorva
case. Aproapc
iir fie_
::,1L
",""d
u \':irut
[et_e rDindrc
care_]i incercau
ve,i_
mrnlele
clt
podoabe..I)oar poienda
sta tristd. gind;_
toareJ.
ea n-avca haine
de
probat,
ci doar viie de
ICrerat-
,,-M-aln.zLitut
i!- zadar
sa-mi repar greleala.
Nu
r chip si. aib.i fala
hainc
noi. pinii
Eiioe in zori...
a as ursutcful
cu amar.
.
N,J *u
dus la ai sdi, ci s-a
chircit intr-o
scot-
DUra,,
brtrinE.
Acolo I_a giisil
diDineala
VoiDicul
codrilor
dc smarald.
-
Hai. Nincl,
Ia tirg cd-ndrzi€m
-
Nu merg,
-
De ce?
-
Nici
Poienila
ou merge.
-
-!r ce-i
cu asta?
Vino, astezi
rm d(,
gind
sa-nrl aleg mireasa,
-
Nu mi
duc.
. ,-
Treaba
ta.
$i
Voinicui
s_a tlepirtat
fluie_
nud.
Pidur_ea
era pustie.
Toati suflarea,
ale la mic Ia
mare,
a
plecat
spre
Mutel€
Giina. Numai
ursulc_
f
ul sta-n scor buri singur-singurcl.
-
NiDel!
Ninel! Unde
eiti?
11 striga
mierla, prieteua
lui.
-
Niael!
Flinell
Eispundc_mi!
- -Ce
vrei?
a spus m;rocinos
Ninel,
srotindu_ri
capul
afari din scorburd,
.
-
fil:i,
v;no \-o
vo?i po
poieDila.
t .ea
mai
ririmoasd
dintre
toate fetclc,
\'qnriotele
ei s;Dl
(u_
sute
clr ttr: de auI
Fi
argint.
-
Cum
ata?!
-
Fai. s_i vezi...
Azi
dimincal;,
cirrd au
(he_
mat-o,.suralcl(.
ci Ia lirg, ea a vrut
se lc irrale pie_
\?
-
Cind colo, 1c-.t
oibit strilucircl
l)ainelor
!cuIDpe,
-
Tu de unde
stii toate accsiea?
.
-
M-am
nimerit
si fiu pc
aproepe. ciod letr.lo
rriate,
au strigat
intr-utr glas:..Tii!
Ce minund!ii!.'
3E
zburat repede iDtr-acolo
Si
m-am
uitat pe geam.
-
Dacd-i
ala, mi-ai adus cea mai buni veste,
peDtru
care-ti multumesc,
a spus Ninel, luind-o la
goani,
de nu se putea
tine
de el nici nierla-n zbor.
Ajungind pe
Muntele Giina si vdzind atita lu-
Ee.
cil.i frunzii
Si
iarbd-n pedure.
s-a oprit locului
cluit.
N-a lost niciodatd piDd
atunci l; Tirgul de
iere
ri
nu
saia
cum se ciirigd fetele, lntji de {oate
nsa
a vrut s'o giseasci pe
poienita.
S-a sfr€curat
tritr
mulfime,
avind gdji
si nu riitoarne
vreo ta-
t-abi
cu dodte, fluiere
sau tulnice.
.
Deodatd,
un cor de tulnice
a risuEat pesl€ po-
irda
strijuiti
d€ brazi.
Cilluzit
de
glasul
dulce
iii
duios al tulnicelor,
lYr-trai
ce s-a pomcnit
fali-n fatd
cu fetele din
lrdra,
in Iruntea cerora
se alla
poicnil
.
,.Ah:
Cit
a de frumoasd!
Parce ar fi sord geaminii
cu Zida-
Lrlelor!"
ii-a
spus in
gind
Mnel.
,
Apoi. fetelc au lisat tulnicclc
jns,
gi-au
jucat
Jrlvlfirla"
in vremo ce liulari iscusili
au prins
din
rbor
ultirnile
$oapte
ale tulnicelor,
$i-au
aontinuat
sa
umple vizduhul
cu voia buni qi
indemn Ia
joc.
.
Mai
_alitud
s-a incins
,,Jocul
ciluFarilor.,,
,,Ta-
:ou.d9 lu
Abrud..
;i
mulre
atte
iocuii.
de nu pria
Ersrrletul
unde sd mai priveascii...
Cind.
oe ne_
r+leptale,
a dat cu ochij de Voinicul
codrilor de
qqarold!
care s-a prins
in
,,Sirba
muttei,lilof,,
Iinsd
o lalt chipeti,.i
buna
jrLc;in;li.
,,Pe
semnc t: n-a
vdzut-o pe Poienital"
a bonlbitirlil .'<inel,
Drr, parci,
aflindu-i gindul,
\'oinicul
!i-a
ro-
ti( privil.ilc
in
jur:
a ziirit-n pc
Poicnila. Iit pedc
s-a
desprins din
joc
ti
s-a ind;eptar.p;c
puicrile
;i
ling6 ea a rimas,
Dupi
joc, g-a
luat aleasa de mijloc
;i-a
pornii
po
dlumul ce dueea spre Stina de Vale.
Ninel
a rinas
o
(lipi
nedumerit..,
Fdi, n-a
pl5tit
nimic niminui pcntru
ci a luat-o pe
poie-
nita , . .l
ti-a
zis el.
A pornit pe
ur'mele lor. Tot ascunzindu-se duDd
copaci.
nu-i pierdea pe
tineri din ochi,
Cind cei doi s-au
oprit s; se odih[easci, l-a
vdzut
Poienita
Fi
i-a strigat:
-
Hai, Niuel, nu
te mai ascunde.
Stio ci esti
acolo, dupd bradul cel inalt, Vioo, ci nu mai siDl
sup6rata pe
tiue; mi-a pov€stit
Zina-ZiDclor
tot
ce-ai ficut pentru
mine,
-
Prietene.
nu se face sii a${aptdm prea
ll,ull,
cdcj avcE drun IuDg de aici pini-la
Stibd, i-a zis
Voinicul
codrilor dc smarald,
-
NiDcl
a
litnil
arunci
de dupd brad
ti-!
\.c.
tia
Iui s-a dat tunrba
o dali. de doud ori, de zeci de ori,
insotindu-i pini
r'.asi, undc-i
asteptau
nunta\;i cu
mesclc iutinsc
$i
c liutarii
Drcsititi.
^
Nunta
a
linut
laptc
zilc
5i-5eplc
nop(i. Toli au
mincat
$i
au biut, numai Ninei
i mai fncrrt
.i
ci-
teva ispravj.
Mirii
insi Dq s-au supirat,
ea
pe
un
plieten
]-au
oclotit pe
lingi casa lor.
-Fi.
daci_ am aflat
eu bine, toti tlci triiesc,i
astizi in Codxii de smarald.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful