P. 1
ΔΡΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΔΡΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

|Views: 8|Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. Ιδιοκτήτης:Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως«Ό Μέγας Βασίλειος»Μαυρομιχάλη 32 -106 80 ΑΘΗΝΑΙ•Αριθ. Τηλεφ. 210-36.17.566
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ. Ιδιοκτήτης:Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως«Ό Μέγας Βασίλειος»Μαυρομιχάλη 32 -106 80 ΑΘΗΝΑΙ•Αριθ. Τηλεφ. 210-36.17.566

More info:

Published by: orfeasfm on Jun 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2014

pdf

text

original

«’Έτσι δίνει ο Χριστός»

®Ή σφοδρή επιθυμία τοϋ Μωϋσή
f ~ · Ή θέση τοϋ Συντάγματος στό θέμα τής
ίδρυσης τμήματος μουσουλμανικών σπουδών
1................................................................................................................................. ...H I M II mini mill mil— III
t Νά τό βρείτε καί νά τό διαβάσετε!
‘  ΐ&ΐ», .;·μ.,, .
Μί§888ΒΒβ8Ιβ8§1ί
Ν έα έκδοση
«Χριστ. Φοιτ. Δράσης»:
Τό νέο μα ς βιββίο π ερ ιέχει:
> Τή συνέντευξη στό Περιοδικό «ΉΔράση μας» τοϋ
Ρώσου ίερομονάχου π. Ίώ6 Τάβατς, έξομοβόγου των
άστροναυτών, καί τοϋ διάσημου κοσμοναύτη κ. Βαβέριου
Κόρζουν, μέ τή συμδοβή τής Καδήγητριας Παν/μίου κ. Να-
ταβίας Νικοβάου.
> DVD μέ τις διαβέξεις, τις συζητήσεις, τις συγκβονι-
στικές έμκειρίες στό κοσμοδρόμιο τής Ρωσίας, πού εύγενώς
μάς παραχώρησαν οι ύψηβοί προσκεκβημένοι άπό τό Σύβ-
βογο «Ό Μέγας Βασίβειος» στήν Άδήνα καί Θεσσαβονίκη
τόν Νοέμβριο τοϋ 2012.
Δ ιατίθεται στά Βιββιοπωβεϊα των έκδόσεων «Ό Σωτήρ».
Βιββιοπωβεϊο Άδηνών: Σόβωνος 100, τηβ. 210 3624349·
  ι μ η : 9 €
ΠΘΡΙΘΧΟΜΘΝΛ
Έλβέ!
Π ρ ο σ τά τη ς των νέων
Έ π ί π τε ρ ύ γω ν ά ν εμ ων
δ ί ν ε ι ό Χ ρι σ τό ς»
Ή σ φ ο δρή ε π ι θ υ μ ί α το ύ Μ ωϋ σ ή
Ή θέσ η το ύ Σ υ ν τά γ μ α το ς
Ά θ α μ ά ν ι ο : ώ ρα 6 . 1 5 π . μ .
ά π ό τή Θ ράκ η ά π ε υ θ υ ν ε ι έκ κ λ η σ η
«Μ έ κ ρ ά τη σ ε ς. . . σ τά φ ο ι τη τι κ ά μ ο υ χρ ό ν ι α . . . »
Π ρ ό ς τό ν Κ ύ ρι ο ν Ί η σ ο ΰ ν Χ ρ ι σ τό ν
Μ ι ά ε π ι σ το λ ή 110 χ ρ ό ν ι α π ρ ί ν
100 χ ρ ό ν ι α ά σ β η σ τη κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ή σ κ λ α β ι ά
’Α ν α το μ ί α ε ν ό ς γά μ ο υ
Γ ρ ά μ μ α τα σ τή σ ύ ν τα ξ η
Φ ο ι τη τι κ ά δρ ώ μ εν α
Σ τή ν Κ ό π ρο
Ν ά τό β ρ ε ί τε κ α ί ν ά τό δι α β ά σ ε τε !
ε λ λ η ν ο κ ύ π ρ ι ο ι ά γν ο ο ύ μ ε ν ο ι
«Τ ό ν ε ρ ό ν τζυ λ ά τ ζ ’ ο ά μ μ ο ς’ π ο μ έν ει »
κ ό σ μ ο ς χ ε ι ρ ο κ ρ ό τη σ ε τή ν Ε λ λ ά δ α
Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς
’ Α π ό ψ ε ι ς κ α ί σ κ έψ ει ς
ΦΩΤΟΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
εστειλε: Χιονία
Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Η Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Ο
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο
Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν κ αί Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ω Ν
’ Ε κ δότη ς:
Σ ύ λ λ ο γο ς ’Ο ρθο δό ξο υ
'Ι ε ρ α π ο σ το λ ι κ ή ς Δ ράσ εως
« Ό Μ έγας Β ασ ίλειος»
Μ αυ ρο μ ιχάλ η 32 - 10680 Α β Η Ν Α Ι
Ά ριθ. Τ ηλεφ . 210- 36,17,566
Τ η λ εο μ ο ιό τυ π ο : 210- 36,17.566
http://www.drasimas.gr
e - m a i l : p e d r a s i s @ o t e n e t . g T
Δ ιευ θυ ντή ς Σ υ ν τάξεως:
Ν ικ ό λ α ο ς Π . Β ασ ιλ ειάδη ς
Ί σ ο ύ ρ ω ν 42- 11472 Α Θ Η Ν Α 1
’ Ε κ τύ π ωσ η:
Α . Μ αχαλ ι ώτη ς & Α .Γ κ ιο ύ λ η ς Ο .Ε .
Π ετμ εζά 80
202 00 Κ Ι Α Τ Ο Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
Τ ιμ η φ ύ λλου : € 1,
Κ ύ π ρου € 1
Σ υ νδρομ ή Ε σ ωτερ ικ ο ύ :
Ε τή σ ι α € 12
Σ υ νδρομ ή Κ ύ π ρου :
Ε τή σ ι α € 20
Σ υ νδρομ ή ’Ε ξωτερικ ού :
’ Ε τή σ ια € 35
Κ ωδικ ός Ε Α Τ Α : 013822
I SSN : 1106- 8698
Βασιβεϋ Ούράνιε, Παράκβητε,... έβδέ...
Σύ, ό «ήχος φερομένης πνοής βιαίας» (Πράξ. 6 ' 2), ή
αιφνίδια ριπή, ό άνεμοστρόβιβος ό δεϊκός. πού κατήβδες
τήν ήμέρα τής Πεντηκοστής καί γέμισες μέ τήν παρουσία
Σου τά πάντα, έβα σ’ έναν κόσμο άτονο, πβαδαρό,
νωθρό, πού πνέει τά βοίσδια. Καί πνεύσε τήν πνοή Σου,
τήν καδαρτική, τήν καταβυτική, γιά νά άναστηδοϋν ξανά
τά πρόσωπά μας, καί τά στήδη νά γεμίσουν πάβι ζωή.
Σύ, «ή φωνή αϋρας βεπτης» (Γ' Βασ. ιΒ ' 12), ό ζωογόνος
μπάτης, ή ζεφύριος αύρα, τό άπαβό δρόϊσμα, ό βεπτός
συριγμός, έβα καί άναρρίπισε τά κουρασμένα μέτωπά
...δύσε avor^vyjk   τ ίς ά π ο   τ α μ ε ν ε ς jcapb^ μ ^>
6ώ π ε ν   ε γ λ υ κ ά τ ά μ ι  ό κ λ ε ι  τ α ζ λ ε φ α ξ ά μ α ς .
Κσοί στήριξε τ ά γ ό ν α τ α , π ο ύ τ ς ε μ ο ν ν α π ’ τ ό ν κ ό π ο κ α ί
μ ό ^β ο τ ό ν κ α $Η \χ ε ξ ]ν ό   τ ο υ ς ά π α ^ά κ λ π τ ο υ ς γ ό μ ο υ ς μ α ς .
μας, δώσε άναψυχή στις άποσταμένες καρδιές μας, δώ-
πευσε γβυκά τά μισόκβειστα δβέφαρά μας. Καί στήριξε
τά γόνατα, πού τρέμουν άπ’ τόν κόπο καί μόχδο τόν κα­
θημερινό στούς άπαράκβητους δρόμους μας.
Ή φωτιά ή δεϊκή, τό «πΰρ καταναβίσκον» (Ε6ρ. ι 6 ' 2g),
πού ήβδες καί κάδισες πάνω στις κεφαβές των Άποστό-
βων καί δέυ τις κατέφβεξες, έβα καί άποτέφρωσε μέσα μας
ό,τι σάπιο καί φρυγανώδες. Κάνε στάχτη τό ψέμα στόν κόσμο,
κατάστησε τήν άβήδεια φβογερή, άκτινοβόβα. Μαζί, θέρμανε
καί τήν άνδρώπινη καρδιά, τή μαργωμένη άπ’ τήν παγωνιά
τής φιβαυτίας καί υποκρισίας, καί φώτισε τό νοϋ, πού κινείται
στό γνόφο τής πβάνης καί τής άγνοιας.
Ό σεισμός ό ισχυρός, πού ήβθες νά συνταράξεις τήν πρώτη
ττροσευχομένη Έκκβησία (Πράξ. δ' 3ΐ), έβα καί δόνησε τά
έγκατά μας, τά δεμεβιωμένα πάνω στό 6άδρο τής στυγνής
άδιαφορίας καί τοϋ ένοχου έφησυχασμοϋ. Ταρακούνησε τά
βιμνάζοντα νερά τών συνειδήσεων. Γκρέμισε τά τείχη τοϋ
έγωισμοϋ, μετάτρεψε σέ ερείπια τούς πύργους τής αύταρκείας,
κατάβυσε τά φράγματα καί έμπόδια πού όρδώνουμε άπέναντι
στή χάρη Σου. Κάνε συντρίμμια τις πόβεις τής ματαιότητας,
γιά νά άναστηδεϊ μέσα μας ό κόσμος τής άβηδείας.
Σύ, τό άπειρο νερό, «ό ποταμός ϋδατος ζώντος» (Ιω. ζ' 38), ό
χείμαρρος, ό καταρράκτης, τό ρεύμα τό κραταιόν, κατάκβυσε
μέ τήν παρουσία Σου τά πάντα. "Εβα, πβημμύρα δεϊκή, καί
πότισε τόν κόσμο μέ τά ζωοπάροχα ϋδατά Σου. Σέ προσμένει
μιά άνυδρη γή, φρυγμένη άπ’ τό καϋμα τών πειρασμών καί
Έλα, Ά &ξάκλΗΤε άγαΜ , κα ί γίνε Σύ η t c v o h
β ^α$, η mcrctm μα$. Γίνε 6 πόθο§ μα$,
6 tc qw$, 6 στεναγμός μας, το ή ικεσία μας...
Γίνε Σύ η κάβα^σπ, ο φω τισμός, η ανακαίνισα. Ή δ'ύξα μας.
δβίψεων. Σέ διψοϋν χείβη στεγνά, ξηραμένα άπ’ τόν καύσωνα
τής άμαρτίας. ’Έβα καί στερεώσου μέσα μας, «πηγή ϋδατος
άββομένου εις ζωήν αιώνιον» (Ιω. δ ' 14) καί άναββυσε τά δι­
αυγή σου τής χάριτος ρεΐδρα, γιά ν ’ άνδηφορήσει ό κόσμος
τό άνθος τής μετάνοιας καί νά καρποφορήσει τόν καρπό τής
άρετής.
Έβα, ή θεία Περιστερά, καί κόμισέ μας τό κάρφος τής
έβαίας, τό μήνυμα τής ειρήνης, μέσα σ’ έναν κόσμο σπαραγ-
μένο άπ’ τήν έχθρα καί τή διχόνοια.
Έβα, ό θεϊκός άρραβώνας, καί δώρισέ μας τό μυστικό Σου
δαχτυβίδι. Σύναψε τις καρδιές μας σέ όρκο αιώνιας άφοσίω-
σης πρός τόν Νυμφίο Χριστό.
Έβα, Παράκβητε άγαθέ, καί γίνε Σύ ή πνοή μας, ή ζωή μας,
ή σύστασή μας. Γίνε ό πόθος μας, ό πόνος, ό στεναγμός μας,
τό δάκρυ, ή ικεσία μας. Γίνε ό θησαυρός μας, ό πβοϋτος, ή
περιουσία μας. Τό ένδυμα, ή στοβή, η εύπρέπειά μας. Γίνε Σύ
ή κάθαρση, ό φωτισμός, ή άνακαίνιση. Ή δόξα μας.
Βασιβεϋ Ούράνιε, Παράκβητε... έ β θ έ ! □
Τεύχος 520. ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
f
ov ιερό Αύγουστϊνο τόν άγαπήσαμε
όταν πρωτοψεββίσαμε τις προσευχές
του άπό τό Προσευχητάριο τοϋ Σιμω-
υώφ καί πρωτοξεφυββίσαμε τις συγκβο-
νιστικές «Έξομοβογήσεις» του, «ένα άπό τά
άριστουργήματα της παγκόσμιας βογοτε-
χνίας». Ιδέες του ξαναβρήκαμε στά 6ι6βία
'Ιστορίας της Επιστήμης καί Φιβοσοφίας.
Στή φετινή ιερή μνήμη του (ΐβ Ιουνίου), μιά
Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή, δημοσι-
εύουμε τήν «Ικεσία πρός τήν Παναγίαν
Τριάδα» άπό τό «ΚεκραγάριονΤ, όπου περι-
γράφεται άπό τόν ιερό συγγραφέα ή βύ-
τρώση άπό τόν παβαιό άνθρωπο καί ή
είσοδός του στήν καινή κτίση, ώς έβάχιστη
προσέγγιση στόν έξαψετικά ποβυτάβαντο
καί μεγαβοφυή αύτόν Άγιο.
Γεννήθηκε τό 354 β·Χ· οτήν Ταγάστη τής
Νουμιδίας (σημερινή Άβγερία) άπό πατέρα
είδωβοβάτρη, τόν Πατρίκιο, καί μητέρα χρι-
οτιανή. τή Μάνικα. Σπούδασε ρητορική καί
, Τ , ξ Ο χ ο ζ 5 20
φιβοσοφία. Άπό τά ι 6 έως τά 33 ιου χρόνια
ή ζωή του είναι ποβυκύμαντη καί έκβυτη.
"Οπως έχει γραφεί όμως, είναι ό «μοναδικός
άγιος τής Έκκβησίας πού έγραψε σέ 6ι6βίο
όβες του τις άμαρτίες. Ο άγιος Άύγουστϊνος
μαζί μέ τήν όσια Μαρία τήν Αιγύπτια άποτε-
βοϋν γιά τήν Έκκβησία μας ϊσως τά μονα­
δικά παραδείγματα, πού άπό τή μιά στιγμή
στήν άββη έκαναν στροφή ι8ο μοιρών.
Άββαξαν τρόπο ζωής καί άπό τή ζωή τής
αμαρτίας έκτινάχθηκαν αύτόματα στή ζωή
τής άγιότητας, φαινόμενο πού τούς καθιστά
ιδιαίτερες προσωπικότητες στήν παγκόσμια
ζωή τής Έκκβησίας. Μετά τήν έπιστροφή του
κοντά στό Θεό, ό Αύγουστϊνος άναδείχθηκε
μεγάβος έκκβησιαστικός άνδρας, όχι μόνο
άπό τά συγγράμματά του, πού είναι ποββά
καί ποικίβα, άββά καί άπό τό ότι πέτυχε
ούσιαστικά σέ μία όβόκβηρη πόβη, τόν
Ίππώνα - όπου έγινε έπίσκοπος - νά ζοΰν
όβοι οι ποβίτες, μέ τή θέβησή τους, σύμφωνα >
Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014 2 4 5
μέ τό Εύαγγέβιο. Κατήργησε μ αύτόν τόν
τρόπο τά δικαστήρια, τήν άστυνομία...»'. Ωσάν
νά έγκαθίδρυσε τήν «Ποβιτεία τοϋ Θεοϋ-, πού
παρουσιάζει στό περισπούδαστο ομώνυμο, κοι-
νωνικοφιβοσοφικό του έργο.
Σ ’ αύτή τήν πόβη, τό 430 μ.Χ. καί ένώ πο-
βιορκεϊται άπό τούς Βάνδαβους, άσθενεϊ καί
παραδίδει τό πνεύμα του. Λέγεται ότι οι είσβο-
βεϊς, πού κατέκαψαν όβόκβηρη τήν πόβη, σε­
βάστηκαν τά συγγράμματά
του, πού άποτέβεσαν τό Βεμέβιο γιά τή Βεοβο-
για της δυτικής έκκβησίας.
Θεωρείται «ό μέγιστος καί ό ποβυγραφότερος
των έκκβησιαστικών Πατέρων καί Βεοβόγων
έγραψα στά 6ι6βία μου προέρχονται άπό
Σένα, κι άν ό, τιδήποτε προέρχεται άπό μένα,
ζητώ συγχώρηση άπό Σένα καί τούς άνδρώ-
πους Σου».
Οι φράσεις αύτές άποτεβοΰν τήν κατα-
κβείδα τοϋ έργου του «Περί Άγιας Τριάδος»
καί δικαιοβογεϊ τήν τιμή του ώς Άγιου άπό
τήν ΌρΒόδοξη Έκκβησία, καρά τήν έπισή-
μανση ότι ή «Βεοβογία τοϋ άγιου Αύγουστί-
νου έδωσε άφορμή γιά παρεκκβίσεις στή
Μεσαιωνική Δύση»3. Ό Μ. Φώτιος έγραφε
σχετικά: «Γνωρίζοντας ότι ορισμένοι έκ των
Πατέρων καί διδασκάβων μας παρεξέκβι-
ναν τής πίστεως όσον άφορά κάποια δόγ-
// Κύριε, Θεέ ένοειδη, Θεέ τριαδικέ,
W δλα δσα έγραψα στά βιβλία μου
προέρχονται άπό Σένα,
κι άν ό,τιδήποτε προέρχεται άπό μένα, ^
ζητώ συγχώρησα άπό Σένα καί τούς ανθρώπους Σου
τής Δύσεως καί τεράστιας έπιδράσεως συγγρα­
φέας στόν δυτικό χριστιανισμό...»2. Τό όνομά
του πρωταρχικό σέ συγγράμματα Ιστορίας τής
Επιστήμης καί τής Φιβοσοφίας, καδώς δια­
μόρφωσε ένα όβοκβηρωμένο δικό του φιβο-
σοφικό σύστημα πού έπικράτησε στή διάρκεια
τού Μεσαίωνα.
"Ομως, τόν ϊδιο περισσότερο άπ’ όβα τόν
άπασχοβεϊ ή Βεία χάρη, παβεύει νά κατανοή­
σει πώς ενεργεί καί ποιά σχέση έχει μέ τήν
άνδρώπινη Βέβηση. Καί όπως έχει άναγνωρι-
σΒεϊ, καί «όταν φιβοσοφεϊ, κυρίως Βεοβογεΐ,
μέ απώτερο σκοπό τήν καθαρότητα τής πί­
στεως' καί όταν Βεοβογεΐ, συχνά φιβοσοφεϊ,
μέ σκοπό νά πείσει γιά τήν ηθική ζωή των
πιστών καί τήν άνωτερότητα των ήδών τής
Έκκβησίας σέ σχέση μέ τά ήΒη αιρετικών ή
έδνικών-είδωβοβατρών». ’Έχει άκόμη τή γεν­
ναιότητα νά άναθεωρεϊ ύς άπόψεις του καί
τοβμά νά όμοβογει ότι γράφει«προοδεύοντας·>.
«Κύριε, Θεέ ένοειδη, Θεέ τριαδικέ, δβα δσα
μαία, δέ δεχόμαστε ώς δόγμα αύτό στό
όποιο παρεξέκβιναν, παρά ταΰτα συνεχί­
ζουμε νά άσπαζόμαστε τούς άνθρώπους»3.
’Ονομάζεται «προστάτης τών νέων», γιατί
τούς βοηθά ν’ άπαββαγοϋν άπό τήν άστατη
ζωή, πού καί ό Ιδιος γεύδηκε, καί «Υιός δα­
κρύων»**, έπειδή χρωστάει τή μεταστροφή
του στις μετά ποββών δακρύων προσευχές
τής άγιας μητέρας του.
Αξίζει τέβος νά σημειωθεί ότι τό «Κεκραγά-
ριον» μετέφρασε μέ τό «κάββος τής γβώσσας
του», παρεμβαίνοντας «έπί τό όρΒοδοξότε-
ρον», καί έξέδωσε τό 1824 ό σοφός διδάσκα-
βος τοϋ Γένους Εύγένιος Βούβγαρης καί τό
lg io σέ έμμετρη άπόδοση, σέ δύο τομίδια, ό
άγιος Νεκτάριος.
Τό τμήμα «Μονοβόγια». στά όποια άνήκει
ή ικεσία, έξέδωσε ήδη τό 1799 “ πό μετά­
φραση τοϋ 14ου αιώνα ό όσιος Νικόδημος ό
Αγιορείτης.
Τ ε ϋ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
„: .ί:,,. :' ,ϊί||ί '
<<Ικεσία πρός τήν Παναγίαν Τριάδα»
Τά τρία, ομότιμα μαζί καί συναιώνια πρόσωπα,
ό Θεός μου ό άβηδινός, ό Πατήρ, ό Υιός καί τό Άγιον Πνεϋμα,
ό μόνος πού έχεις άδανασία, καί κατοικείς σέ φως άπρόσιτο,
Έσύ πού δεμεβίωσες τή γή μέ τή δύναμή σου, καί διέπεις μέ τή σοφία σου τήν οικουμένη»,
άγιε, άγιε, τρισάγιε Κύριε ό Θεός Σαβαώδ,
ό φοβερός καί ισχυρός, ό δίκαιος καί έβεήμων, ό Θαυμαστός καί έπαινετός καί άγαπητός.
Ό ένας Θεός, άββά σέ τρία πρόσωπα, μέ μιά ουσία, μιά δύναμι καί μιά σοφία,
ή μία άγαδότης, ή μία καί άδιαίρετη Τριάς.
Άνοιξέ μου τις πύβες τής δικαιοσύνης, πού σου ιψάζω,
κι άφοϋ έμπω μέσα 6 αύιές, νά έξομοβογηδώ σέ σένα, Κύριε.
’Ιδού, στέκομαι μπροστά στήν πύβη του οϊκου σου, Δέσποτα, καί σάν ζητιάνος κρούω.
Διάταξε βοιπόν νά μοϋ άνοίξουν, έπειδή κρούω, έσύ πού είπες: Κρούετε καί Θά σάς ανοίξουν.
Γιατί ιψούουν. Πατέρα ποβυέβεε καί ποβυεύσπβαχνε,
κρούουν στήν πόρτα σου οί βοεροί πόΘοι άπό τά φυββοκάρδια μου
καί οί κραυγές άπό τά δάκρυα τών ματιών μου.
«Είναι ένώπιόν σου πάσα ή έπιδυμία μου, καί δέν κρύφτηκε άπό σέ ό στεναγμός μου».
Κι έσύ, βοιπόν, «μήν άποστρέψεις, Κύριε, τό πρόσωπό σου άπό πάνω μου,
κι άπό όργή μήν άββάξεις δρόμο, άτι τό δοϋβο σου».
Είσάκουσε, Κύριε, τις φωνές άπό τά κβάματα τοϋ παιδιού σου,
κι άπβωσε τό ύπεράγαΘο χέρι σου νά μέ φροντίσει,
γιά νά μέ βγάβεις άτι τά δαδιά νερά καί νά μέ άποσπάσεις
άπό τή βάσπη κι άπό τής άδβιότητας τό βούρκο,
ώστε νά μή χαδώ μπροστά στά μάτια τής φιβανδρωπίας σου,
κι έμπρός στά γεμάτα συμπόνια σπβάχνα τής άπειρής σου άγαδότητας.
Άββά νά ξεφύγω πρός έσένα τόν Θεόν μου, γιά νά ίδώ τόν πβοΰτο τής βασιβείας σου,
νά δωρώ άδιάκοπα τήν τερπνότητα τοϋ προσώπου σου,
καί νά αινώ καί δοξάζω τό άγιο όνομά σου.
Ναι, Κύριε, έσύ πού κάνεις τά Θαυμάσια,
σύ πού πβαταίνεις τήν καρδιά μου γιά νά σ’ άναβογίζεται, έσένα δά δοξάζω.
Εσέ πού φωτίζεις τά νιάτα μου, καί δέν παραββέπεις τά γηρατειά μου,
άββά κάνεις όβα τά κόκκαβά μου ν’ άγάββονται,
κι άνακαινίζεις σάν τοϋ άϊτοϋ τό άσπρο μου τό κεφάβι.
Διότι σέ σένα πρέπει κάδε δόξα, τιμή καί προσκύνησις,
στόν Πατέρα, στόν Υιό καί στό Άγιον Πνεϋμα,
πού εΐσδε μία Θεότης, μιά βασιβεία, καί μιά δύναμις.
Σέ σένα πρέπει, τόν μοναδικό, τόν ύπεράναρχο, τόν ύπερούσιο
καί παντοδύναμο Δημιουργό τών πάντων, πού βατρεύεσαι ώς Τριάδα, Θεέ μου,
τώρα καί πάντα καί στούς αιώνες τών αιώνων. ΑΜΗΝ. □
ι. Οίέξομοβογήσεις ένός άν9ρώπου πού άπό άσωτος έγινε ‘Άγιος. έκδ. Ί. Μ. Άγιων Αύγουστί-
νου Ίππώυος καί Σεραφείμ Σάρωφ, Τρίκορφο Φωκίδος.
2. Στυβιανός Π απαδόπουβος, περιοδικό «ΘΕΟΛΟΓΙΑ».
3. ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
* Ίεροΰ Αύγουστίνου, Κεκραγάριον, τόμ. Β, ΤάΜονοβόγια, μτφρ. Παν. Παπαδημψρακοπού-
βου, έκδ. Βασ. Ρηγοπούβου, Θεσσαβονίκη 1973-
** Άρχιμ. Θεοδώρου Κ . Μ περάιη, Ό Υιός τών δακρύων, έκδ. «ΌΣωτήρ». Adijvai 1982.
Τ ε ϋ χ ο ς 520, ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
Β ασ. Π ετρουβέα,
Δρ. Φυσνκοϋ, τ. δ/ντή έρευνών
Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
«Ή θάβασσα άφροκοποΰοε άπ’ άκρη σ’
άκρη καί κυνηγούσαν ένα τό άββο τά
κύματα καί ψήβωναν καί δέρνονταν
καί βαρυβογκοϋσαν... θεριά άνήμερα■βύκοι καίβέοντες καί
τίγρεις καί ύαινες■άρκοϋδες άσπρόμαββες, πού κοπάδια πει-
νασμένα έβγαιναν άπό τά ούρανοθέμεβα... 'Ένα κύμα έδώ
πβάκωνε μέ τό στήθος πβατύ, τρίζοντας τά δόντια του καί φο­
βερίζοντας. .. Άββο έκεϊ γβιστροϋσε ταπεινό, σάν τήν τίγρη πού
σέρνεται τής κοιβιάς νά πβακώσει κοιμάμενο τόν οχτρό της-
καθώς έφτανε κοντά, ψήβωνε γιαμιάς, καβαβίκευε τό κατά­
στρωμα, σάρωνε δ,τι έβρισκε, ξύβα καί σχοινιά καί σίδερα... ’Άββο
έρχόταν άπό μακριά ψηβό καί φουσκωμένο, άνεμοκυκβοπόδης
ποβεμιστής μέ φαρμακερές σαγίτες, άνυπόμονος νά κάμει καί νά
δείξει...».
(«Ή δικαιοσύνη της Θάβασσας»
Ά νδρέας Κ αρκαβίτσας).
ί άνεμοι, ζυμωμένοι μέ τις περιπέτειες,
τις παραδόσεις καί τούς μύθους του.
ναυτικού βαοϋ μας άπ’ τήν άρχαιότητα
μέχρι σήμερα. Καί ποιός βαός δέν έχει τούς
δικούς του μύθους γιά τις άόρατες, καί ποικι-
βόμορφες αύτές οντότητες, πού... φωβιάζουν
άβυσοδεμένες σέ τρύπες καί σπηβιές καί συν­
ταράσσουν τή φύση όταν άπεβευθερώνονται!
Στήν Όδύσσεια, όΑϊοβος, γιός τού Ποσειδώνα,
θά κβείσει σέ άσκό τούς άνέμους άφήνοντας
έβεύθερο τόν Ζέφυρο, πού θά βοηθήσει τόν
Οδυσσέα νά έπιστρέψει στήν Ιθάκη. 'Όταν
δμως οι σύντροφοι τού Οδυσσέα άνοίγουν άπό
φθόνο τόν άσκό, ξεσπά μία φοβερή θύεββα,
ή οποία θά τούς σπρώξει στά πέβαγα, μακριά
άπ’ τήν ποβυπόθητη Ιθάκη...
X X Ο ί ά έ ρ η δ ε ς , τ ό ρ ο -
β ό γ ι τ ο ϋ Α ν δ ρ ό ν ικ ο υ
Κ υ ρ ρ ή   τ ο υ , π ρ ώ τ ο μ ι  ό
τ ο ϋ ίο υ α ϊ. π . X.,   τ ή ν
Ά 8ή ν α . Ο Ι ά ν ε μ ο ι, ό Β ο ρ -
ρ έ α ς , ό Κ α ικ ία ς (β ο ρ ε ιο α -
ν α τ ο β ικ ό ς ), ό Α π η β ιά τ η ς
(ά ν α τ ο β ικ ό ς ), ό Ε ύ ρ ο ς
(ν ο τ ιο α υ α τ ο β ικ ό ς ), ό
Ν ό τ ο ς , ό Λ ϊψ (Λ ίβ α ς , ν ο ­
τ ιο δ υ τ ικ ό ς ). ό Ζ έ φ υ ρ ο ς
(δ υ τ ικ ό ς ), κ α ί ό Σ κ ίρ ω ν
(β ο ρ ε ιο δ υ τ ικ ό ς ). ιπ τ α ν τ α ι.
Σ τ ή κ ο ρ υ φ ή τ ή ς   τ έ γ η ς
υ π ή ρ χ ε ό ρ ε ιχ ά β κ ιν ο ς
ά ν ε μ ο δ ε ίκ τ η ς .
% Τ ε ΰ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
Πόσο μεγάβος θά ’έπρεπε νά ήταν ό άσκός τοϋ Ανόβου;
Δέν ύπάρχει πιό άπρόββεπτο καί πιό ποβύπβοκο φαινόμενο άπ’ τήν
κίνηση τών άνέμων."Ομως δβοι οί άνεμοι, άπό τή βεπτή αύρα, τά μεβ-
τέμια, μέχρι τις Βύεββες καί τούς τυφώνες, έχουν τήν Ιδια άπβή αιτία:
τις διαφορές άτμοσφαιρικής τιιέσεως, πού δήμιουργοϋνται άπ’ τις δια­
φορές θερμοκρασίας στήν έπιφάνεια τής γης. Κι­
νούνται δέ άπ’ τις ψυχρές πρός τις Βερμές περιοχές.
Χαρακτηριστικοί είναι οί άνεμοι πού δημιουρ-
γοϋνται μεταξύ τών πόβων καί τού Ισημερινού: Οί
ύψηβότερες Βερμοιψαοίες στόν ’Ισημερινό προκαβοΰν
άνοδικά ρεύματα, δημιουργώντας περιοχές χαμηβής
άτμοσφαιρικής πιέσεως. ΆντίΒετα, στούς πόβους τό
ψύχος προκαβεϊ καΒοδικά ρεύματα άέρα, τά όποια
αύξάνουν τήν άτμοσφαιρική πίεση. Ή διαφορά
αύτή προκαβεϊ ρεύματα άέρα άπό τούς πόβους πρός τόν Ισημερινό, ένώ
ψηβότερα στήν άτμόσφαιρα τά άνοδικά ρεύματα τοϋ Ισημερινού κινούνται
μέ άντίΒετη κατεύθυνση, πρός τούς πόβους, δημιουργώντας ένα κύκβωμα
άνέμων τό όποιο διατρέχει τήν ύφήβιο. Πάνω σ’ αύτούς τούς σταθερούς
άνέμους προστίθενται καί ποββοί άββοι καί διάφοροι τοπικοί, διαμορφώ­
νοντας έν ποββοΐς τό κβίμα.
Απώτερη αίτια ύβων τών άνέμων είναι ό ήβιος, ό όποιος προκαβεϊ τις δια­
φορές Βερμοκρασίας στήν έπιφάνεια τής γής. Ά π ’ αύτόν άντβοϋν οί άνεμοι
όβη τους τήν ένέργεια. Φυσικά, έάν δέν ύπήρχε άτμόσφαιρα, δέν Βά ύπήρχαν
καί άνεμοι. Ό άνεμος είναι άτμοσφαιρική μάζα έν κινήσει. Έάν ήθεβε νά...
έγκβωβίσει κανείς τούς άνέμους, θά έπρεπε νά φτιάξει έναν άσκό, ό όποιος νά
χωρά όβη τήν άτμόσφαιρα ή έστω τό κατώτερο κομμάτι της, τήν τροπόσφαιρα, ή
όποια φθάνει περίπου μέχρι τά 12 χβμ. ύψος καί περιέχει
τό 8θ°/ο τής άτμοσφαιρικής μάζας. Πόσο μεγάβος Βά
ήταν αυτός ό ασκός:'Όσο ή σφαίρα στήν εικόνα, ή
οποία σχεδιάστηκε ώστε νά χωράει δβη τή μάζα
τής άτμόσφαιρας. Ή σφαίρα είναι μικρή, συγκρι-
νόμενη μέ τό μέγεθος τής γής (αύτό δείχνει πόσο
εύάβωτος είναι ό μανδύας πού μάς προστατεύει
άπ’ τό έχθρικό διάστημα), άββά ποβύ μεγάβη
γιά τό καράβι τού Όδυσσέα! >
Ή ά τ μ ό   φ α φ α τ ή ς γ ή ς .   υ μ π ιε   μ έ ν η ,
  τ ή ν π υ κ ν ό τ η τ α π ο ύ έ χ ε ι   τ ή ν έ π ιφ ά ν ε ια
τ ή ς δ ά β α     α ς .   έ   φ α ίρ α μ έ δ ιά μ ε τ ρ ο
2.000 χ β μ . κ α ί β ά ρ ο ς 5 . 14Ο τ ρ ι  ε κ α τ ο μ ­
μ ύ ρ ια τ ό ν ο υ ς   υ γ κ ρ ιν ό μ ε ν η μ έ τ ή γ η .
Α π ε ικ ό ν ι  η α π ' τ ό ν Adam Nieman.
Τ ε ύ χ ο ς 520. ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
Πώς θά ήταν ή ζωή μας χωρίς ανέμους;
«Καί μετά τοϋτο εΐδον τέσοαρας άγγέβους έστώτας έπί τάς τέσσαρας γωνίας τής
γης, κρατούντας τούς τέσσαρας άνέμους τής γής, ϊνα μή πνέη άνεμος έπί τής γής
μήτε έπί τής θαβάσσηςμήτε έπί παν δένδρον» [Άποκ. ζ' ΐ)2.
Έάν κατά κάποιο τρόπο σταματούσαν οί άνεμοι γιά μεγάβο χρονικό διάστημα -
φαινόμενο άφύσικο όσο ύπάρχει ήβιος καί άτμόσφαιρα - τότε οί συνέπειες Θά ήταν
ποβύ πιό καταστροφικές άπ’ τά άποτεβέσματα καί των πιό φοβερών τυφώνων:
Θά σταματούσε ή άνταββαγή οξυγόνου καί διοξειδίου τού άνθρακα (πρώτη υβη
άπ’ τήν οποία τά φυτά συνθέτουν τούς ύδατάνθρακες) μεταξύ τών φυτών καί τών
ζώντων οργανισμών. Οί ζώντες οργανισμοί, άναπνέοντας τό δικό τους διοξείδιο τού
άνθρακα καί τά δέντρα άναπνέοντας τό δικό τους οξυγόνο, θά δηβητηριάζονταν.
Οί πόβεις, οί δημόσιες συνάξεις, οί ποικίβες βιομηχανικές δραστηριότητες τοϋ
άνθρώπου θά έγκαταβείπονταν, καθώς θά ήταν ποβύ δύσκοβο νά βρίσκει κανείς
οξυγόνο έκεϊ!
Χωρίς άνέμους δέν θά μεταφέρονταν σύννεφα στήν ξηρά καί στά βουνά, ή έξά-
τμιση καί οί βροχοπτώσεις θά περιορίζονταν πάνω άπ’ τις θάβασσες, βίμνες, ποτα­
μούς, καί ή ξηρά στό μεγαβύτερό της μέρος θά μετατρεπόταν σέ έρημο. Συγχρόνως,
οι διαφορές θερμοκρασίας στήν επιφάνεια τής γής θά γίνονταν ποβύ έντονες,
καθώς δέ θά έξομαβύνονταν άπό τούς άνέμους. Χωρίς άνέμους, κυκβώνες καί θα-
βάσσια ρεύματα δέν θά άνανεωνόταν τό οξυγόνο στις θάβασσες, μέ καταστροφικές
συνέπειες γιά τήν ύδρόβια ζωή.
Καί αύτές είναι Αίγες μόνο άπό τις συνέπειες. Χωρίς άνέμους ή ζωή, έάν ύπήρχε,
θά ήταν έξαιρετικά ύποβαθμισμένη.
, ■·
Τό πνεΰμα καί τό Πνεύμα
«Τό πνεΰμα όπου θέβειπνεΐ, καίτήν φ ω νήν αύτοΰ ακούεις,
άββ ούκ οίδας πόθεν ερχεταικαίπού ύπάγει» (Ιω. ή 8).
Πνεύμα, άπό τό πνέω, πνοή, άνεμος, βέξη μετεξεβιγμένη
σέ έννοια μέ ύψηβό μεταφορικό περιεχόμενο: ό νοϋς, τό
άνθρώπινο πνεύμα, ή ψυχή, . . . ο ι ούράνιες δυνάμεις, οί ένέρ-
γειες τής Θεότητος, άββά κυρίως αύτό τό τρίτο πρόσωπο τής
Άγιας Τριάδος, τό Άγιο Πνεύμα. Είναι αύτό τό «Πνεΰμα
Θεού», τό όποιο «έπεφέρετο έπάυω τοϋ ϋδατος» (Γεν. d ι),
ζωογονώντας τήν άψυχη κτίση στις άπαρχές τής δημιουρ-
I γίας. Είναι Αύτό τό όποιο έπνευσε έπί τούς μαθητάς «ώσπερ
I φερομένη πνοή βιαία», ζωογονώντας τήν πνευματική κτίση
κατά τή γενέθβιο ήμέρα τής Έκκβησίας, τήν Πεντηκοστή.
Είναι Αύτό τό όποιο μάς οδηγεί «εις πάσαν τήν άβήδειαν» (Ιω.
ιού 13) καί στήν προσέγγιση τών θαυμάσιων τής μεγαβει-
ώδους δημιουργίας. Ο
ι. ’Εντάσσεται σέ σειρά, άρθρων, πού άναφέρονται στήν άτμόσφαιρα. Ββ. «ΉΔράση μας», τ. Άπρ. 2014, ·Γιαβαυός
ουρανός· καί τ. Μαΐου 2014. «Άνατοβές στό διάστημα·>.
2. Δεχόμαστε έδώ τήν κυριοβεκτική εκδοχή τοϋ δυσερμήνευτου αύτοΰ χωρίου, γιά νά τονίσουμε τή μεγάβη σημασία
τών άνέμων. Γιά έκτενή σχοβιασμό 6β. Ν . Π . Βασιβειάδη, Άποκάβυψις τοϋ Ιωάυνου, έκδ. «ΌΣωτήρ» 20133,
σεβ. 246-248.
2 5 0 J f f J J p i i i ! JS® § Τ ε ϋ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
^2Η π α β α ί  τ ρ α τ ω ν κ α ψ ώ ν : Π α -
β α ιό ά γ ιο ρ ε ίτ ικ ο β α ρ ό μ ε τ ρ ο . Σ τ ό
κ έ ν τ ρ ο τ ο ϋ κ ύ κ β ο υ τ ο π ο θ ε τ ε ίτ α ι
  π ό ρ ο ς ά π ό φ υ τ ό π ο ύ ο ι μ ο ν α χ ο ί
ο ν ο μ ά ζ ο υ ν α ο ίρ τ ο ίρ μ π α κ α ξ ύ ρ ··.
Ά ν ά β ο γ α μ έ τ ή β α ρ ο μ ε τ ρ ικ ή π ίε   η
ό   π ό ρ ο ς   τ ρ έ φ ε τ α ι δ ε ίχ ν ο ν τ α ς τ ό ν
κ α ιρ ό π ο ύ θ ά ά κ ο β ο υ θ ή   ε ι.
έ γνώριζε πόσα ήταν τά γράμματα τοϋ άβφαβήτου.
Ήξερε μονάχα πώς ύπάρχει ένα «ι» καί ένα «ο». Κι
έτσι έγραφε τά συχωροχάρτια κάδε Σάββατο πού
πήγαινε στόν Εσπερινό τή βειτουργιά, ζυμωμένη μέ τά
χέρια της καί τυβιγμέντι στήν κατακάδαρη πετσέτα.
Μέ τά Ιδια βιγοστά γράμματα έγραφε κάπου-κάπου καί
τις έπιστοβές στήν οικογένεια τοϋ άδεβφοϋ της τοϋ ξενι­
τεμένου. Μά έβαζε πάντα τήν καρδιά της, τή στοργή της
όβη σέ κάδε βέξη. Καί τέβειωνε κάδε φορά γράφοντας
«άδεβφέ, νά άγαπάτε τόν Χριστό! καί νά μίν ξεχνάτε τίν
Πατρίδα!».
Τή συναντούσα συχνά τά καβοκαίρια, όταν έγερνε ό
ήβιος καί δρόσιζε κάπως, στά σκαβάκια τής αύβόπορτάς
της καδισμένη.
Είχε πάντα ένα καβό βόγο νά μοΰ πει. Μά ένα βράδυ
ό βόγος της μπήκε στήν καρδιά μου βαδιά. «Κόρη μου,
νά δίνεις μέ τήν καρδιά σου στό Χριστό πίσω ό,τι σοϋ χ α ­
ρίζει, ποτισμένο μέ τόν ιδρώτα σου, καί Κείνος δά σοϋ χα­
ρίσει κι άββα καί μέ τόν τόκο!».
Ποϋ ήξερε ή δειά Έβισώ πώς πβηρώνει ό Χριστός; σκε­
φτόμουν. Κι άμέσως μοϋ έδωσε τήν άπάντηση: «’Έτσι είναι
ό Χριστός μας, γαβαντόμος! Τό σπούδαξα στή ζωή μου.
Μά σέ άβήδεια σοϋ βέω, κι αν δέ μοϋ τά δώκει όβα έδώ,
όπως μέ ββέπεις καί σέ ββέπω, δέ δά μοϋ τά στερήσει
στήν άββη ζωή!».
Τοϋτο τό καβοκαίρι, κάποια μέρα πριν πάει ό ήβιος
πρός τή δύση του, ή πένδιμη καμπάνα μάς έφερε μπρο­
στά στή δειά Έβισώ γιά τεβευταία φορά.
Τό φωτεινό, χαμογεβαστό πρόσωπό της, κι ό άσπασμός
στά ροζιασμένα χέρια της, πού τά ’ νιωσα ζεστά, μέ βεβαι­
ώνανε πώς ό Χριστός μας χαρίζει καί μέ τόν τόκο d όσους
Τοϋ δίνουν μέ τήν καρδιά τους ό,τι έχουν κι άφήνονται
στήν άγάπη Του!
Κι αύτό τό ξέρουν καβά όχι οί άπβά «σπουδαγμένοι»,
άββά όσοι κάνουν τή δέβησή Του ζωή!
Ε. Βερονίκη
Βιβλικ  ς Ανταύ γειες
Ή
τ αν διαβεχτός τοϋ Θεοϋ ό Μωυσής. Τόν είχε έπιβέξει ό καρδιο­
γνώστης Κύριος, όταν άποφάσισε νά έβευθερώσει τό βαό τοϋ
Ίσραήβ άπό τήν τυραννία τής Αίγύπτου. Τόν δόξασε μέ άσύγ
κριτή δόξα μέ τά θαυμαστά γεγονότα πού έπετέβεσε ό Μωυσής
μπροστά στά μάτια τών Αιγυπτίων καί τών Ίσραηβιτών. Χτύπησε μέ τό
ραβδί του τόν Νεϊβο, τό καύχημα τών Αιγυπτίων, καί άμέσως ό Νεΐβος έγινε
πηκτό ποτάμι αίματος. Ξαναχτύπησε μέ τό ραβδί του τήν Ερυθρά θά-
βασσα, καί αύτή σχίστηκε στά δύο γιά νά περάσει, σάν μέσα άπό βεωφόρο,
ό βαός τοϋ Κυρίου. Χτύπησε καί πάβι μέ τό ραβδί του ένα ξερό βράχο, καί
άνέββυσε στή στιγμή κεφαβάρι γάργαρο νερό, γιά νά πιουν καί νά ξεδι­
ψάσουν οί έκατοντάδες χιβιάδες τών Εβραίων καί τά ζώα τους.
Καθημερινά ό εύβογημένος έκεϊνος άνθρωπος ζοϋσε τήν έκπβηκτική
έμπειρία τής θείας παντοδυναμίας καί ακούσε ποββές φορές τή φωνή τοϋ
Θεοϋ καί έπί σαράντα ήμερόνυχτα έμεινε κοντά στόν Κύριο στήν κορυφή
τοϋ Σινά, όταν τοϋ παρέδωσε ό Θεός τόν Νόμο του. Τόσο ποβύ μάβιστα
άπορροφήθηκε καί γοητεύτηκε άπό τή σχέση του έκείνη μέ τόν Θεό στό
Σινά, ώστε οϋτε έφαγε οϋτε ήπιε τίποτα καί τις σαράντα μέρες.
Ό Μωυσής όμως ζητοϋσε κάτι περισσότερο. Δέν ικανοποιήθηκε μέ τό ότι
είδε τόν Θεό σάν φωτιά έκεϊ στή φβεγόμενη βάτο τοϋ Σινά. Δέν είχε χορ­
τάσει ή καρδιά του μέ τό ότι έββεπε συχνά τή φωτεινή νεφέβη νά οδηγεί
τό βαό στήν έρημο ή νά σκεπάζει τή Σκηνή τοϋ Μαρτυρίου καί νά άστρά-
φτει όβόγυρα. Ποθοϋσε κάτι ούσιαστικότερο καί πβηρέστερο. Καί κάποτε
τό είπε μέ άπβότητα στόν Θεό:
- Μοϋ είπες, Κύριε, ότι μέ γνωρίζεις, μέ έκτιμάς καί μέ άγαπάς ιδιαιτέρως.
Άφοϋ βοιπόν μέ άγαπάς, φανέρωσέ μου τόν Εαυτό σου ώστε νά σέ δώ!
η Σ Φ Ο Δ Ρ Η ΕΠ ΙΘ Υ Μ Ι Α
Τότε θά βεβαιωθώ ότι μέ άγαπάς καί ότι αύτός ό βαός, στόν όποιο μέ άνέδειξες ήγέτη,
εΐναι πράγματι βαός σου. Θέβω νά δώ τό πρόσωπό Σου! Νά σέ δώ όπως είσαι!
- Θά σοϋ έκπβηρώσω τήν έπιθυμία σου, διότι σέ άγαπώ πραγματικά, άπάντησε ό
Κύριος. Μήν έπιμένεις όμως νά δεις τό πρόσωπό μου, διότι, άν γίνει κάτι τέτοιο, θά
πεθάνεις άμέσως, καί αύτό δέν τό θέβω γιά σένα. Κανείς άνθρωπος δέν μπορεί νά
άτενίσει τό πρόσωπό μου καί νά ζήσει. Δέν άντέχει ή άνθρώπινη φύση νά άντικρίσει
τή βάμψη καί τό μεγαβεΐο πού έκπέμπεται άπό τή θεία φύση."Ομως θά σοϋ κάνω τή
χάρη, έπειδή σέ άγαπώ ιδιαιτέρως, καί θά σοϋ δείξω κάτι άπό τόν Εαυτό μου. Στάσου
σ’ αύτόν έκεϊ τό βράχο. Καί καθώς θά περνά άπό έμπρός σου ή άστραφτερή δόξα
μου θά άκούσεις τή φωνή μου νά βέει «ό Κύριος είναι έμπρός σου, Έγώ πού έβεώ καί
σπβαχνίζομαι αύτόν πού άξίζει νά έβεηθεΐ», θά σέ βάβω μέσα στή σχισμή αύτοϋ τοϋ
2 5 2
' ■I
Τ ε ύ χ ο ς β20, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
βράχου, καί θά σκεπάσω τό πρόσωπό σου
μέ τό χέρι μου, ώσπου νά περάσω άπό
μπρός σου. Μόβις προσπεράσω, θά πάρω
τό χέρι μου άπό πάνω σου καί θά δεις
μόνο τά νώτα μου, διότι, όπως είπα, δέν
μπορείς νά άντικρίσεις τό πρόσωπό μου.
Συγκβονιστική πραγματικά ή σκηνή καί
ή συνομιβία αύτή πού περιέχεται στό δεύ­
τερο βιββίο τής Άγιας Γραφής, τήν
«Έξοδο» (βγ' 12-23). Ό θεόπνευστος συγ­
γραφέας, πού δέν είναι άββος άπό τόν
ϊδιο τόν Μωυσή, περιγράφει μέ άνθρώ-
πινο τρόπο, σάν νά είχε δηβαδή ό Θεός
χέρια καί νώτα, τήν προσωπική του εμπει­
ρία άπό τή συνομιβία του έκείνη μέ τόν
Κύριο.
Δέν μπόρεσε βέβαια τότε νά δει τό πρό­
σωπο τού Θεού ό Μωυσής. Αργότερα
όμως, έπειτα άπό ποββούς αιώνες, σέ ένα
άββο βουνό, στό Θαβώρ, άξιώθηκε, μαζί
μέ τόν προφήτη Ήβία, νά άντικρίσει τό
όβόβαμπρο σάν τόν ήβιο πρόσωπό Του
καί νά μιβήσει καί πάβι μαζί Του τή
στιγμή τής θαυμαστής Μεταμορφώσεώς
Του. Είχε ήδη μεσοβαβήσει ή ένανθρώ-
πιση τού Θεού, καί μπορούσαν οι άνθρω­
ποι νά ββέπουν τό πρόσωπο του
Θεανθρώπου. «Επειδή τό τής θεότητος
πρόσωπον ούδείς ήδύνατο ίδεΐν ζών, άνέ-
βαβεν (Εκείνος) τό τής άνθρωπότητος
πρόσωπον, ϊνα τούτο ίδόντες ζήσωμεν»,
γράφει ό άγιος Κύριββος Ίεροσοβύμων
(ΒΕΠΕΣ 39820). Αύ τή ή ένανθρώπηση
τοϋ Κυρίου καί ή θυσία Του γιά χάρη μας
έδωσε καί δίνει στόν κάθε άνθρωπο τή
δυνατότητα νά βρεθεί κοντά στό θρόνο τοϋ Θεοϋ καί νά άτενίζει τόν παντοκράτορα
Κύριο «πρόσωπον πρός πρόσωπον», γράφει ό άπόστοβος Παϋβος (Α' Κορ. ι γ ' 12).
Όσο ζοϋμε στόν κόσμο αύ τό, έχουμε τό φθαρτό μας σώμα καί δέν μπορούν τά
χωματένια μάτια μας νά άντικρίσουν τόν Θεό. "Οταν όμως γίνει ή Δευτέρα Παρου­
σία καί άναστηθοϋν οί νεκροί καί πάρουμε όβοι τά άφθαρτα σώματά μας καί ομοι­
άσουμε κατά τή δόξα μέ τόν Θεό, θά δοϋμε τόν Κύριο ένδοξο στό θρόνο Του. Τό
γράφει σαφέστατα ό άγιος Εύαγγεβιστής τής αγάπης: «Αγαπητοί, νϋν τέκνα Θεοϋ
έσμέν, καί οϋπω έφανερώθη τί έσόμεθα' οϊδαμεν δέ ότι έάν φανερωθή, όμοιοι
αύτώ έσόμεθα, ότι όψόμεθα αύ τόν καθώς έστι» (A ' Ίω. γ ' 2). Καί προσθέτει ό ϊδιος
Αγιος στήν Άποκάβαιρη ότι οί πιστοί «όψονται τό πρόσωπον αύτοϋ» (Αποκ. κ β ' μ)·
Αύτή ή θέα τοϋ άπροαίτου κάββους τοϋ προσώπου τοϋ Θεοϋ θά είναι ή πεμπτου­
σία τής εύτυχίας τής Βασιβείας τών ούρανών. □
«   2 5 3 S Τ ε ύ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
του ΜΩΥΣΗ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
του Β ασιβείου Ε ύτυχ. Ν ικόπουβου
Προέδρου Άρείου Πάγου έ. τ.
ό θέμα τής ίδρυσης τμήματος μουσουλμανικών σπουδών στις
Θεοβογικές Σχοβές τών έββηνικών Πανεπιστημίων άπό συνταγ­
ματική άποψη, πρέπει νά άντιμετωπισθεϊ μέ τό συνδυασμό τής
διάταξης τοϋ άρθρου 16§2 τοϋ Συντάγματος καί τοϋ ύπερκειμέ-
νου δβων τών διατάξεων αύτοϋ θρησκευτικού του προοιμίου.
Τό Σύνταγμα τής Έββάδος είναι ψηφισμένο «εις τό ’Όνομα τής
Άγιας καί Όμοουσίου καί Αδιαιρέτου Τριάδος». Αύτό τό θρησκευτικό
χριστιανικό καί ορθόδοξο προοίμιο τοϋ Συντάγματος δημοσιεύθηκε
μαζί μέ τις ύπόβοιπες διατάξεις αύτοϋ στήν Ε.τ.Κ. (Εφημερίδα τής ΚιJ-
6ερνήσεως) καί μέ τόν τρόπο αύτό άπέκτησε νομική καί δή συνταγ­
ματική, ισχύ, ή οποία συνίσταται σέ τούτο: στό ότι δηβαδή δβες οί
διατάξεις τοϋ Συντάγματος πρέπει νά είναι έναρμονισμένες μέ αύτό,
άββως πάσχουν άπό άντισυνταγματικότητα!
Ή διάταξη τοϋ άρθρου ι6§2 τοϋ Συντάγματος, ή οποία ορίζει δτι «ό
σκοπός τής παιδείας είναι... ή άνάπτυξη (εκτός τών άββων) τής θρη­
σκευτικής συνείδησης τών Έββήνων», παραπέμπει κατά νομική άναγ-
καιότητα στό προοίμιο τοϋ Συντάγματος, τό όποιο ώς άκραιφνώς
ορθόδοξο χριστιανικό καθορίζει όμοτρόπως τή θρησκευτική συνεί­
δηση τών Έββήνων.
Ή διάταξη τοϋ άρθρ.ι6§2 άναφέρεταιρητώς καί περιοριστικώς στήν
«παιδεία τών Έββήνων», δπερ έχει τήν έννοια δτι ή άπό τό έββηνικό
Κράτος παρεχόμενη σέ δβες τις βαθμίδες τής έκπαίδευσης παιδεία,
είναι άποκβειστικώς έββηνική. Τό έββηνικό Κράτος μέ βάση τή ρητή
αύτή διάταξη τοϋ Συντάγματος δέν ύποχρεοϋται, άββά καί δέ δι-
Τ ε ΰ χ ο ς 520. Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
καιοϋται νά παρεχει σε κανένα
άββη παιδεία πβήν τής έββη-
νικής. Επομένως ό άββοδαπός,
ό όποιος θά δεβήσει νά φοιτήσει
σέ δημόσιο έββηνικό έκπαιδευ-
τήριο οιασδήποτε βαθμίδας τής
έκπαίδευσης δέν δικαιούται νά
άξιώσει νά τού παρασχεθεί άπό
τό έββηνικό Κράτος παιδεία τής
άρεσκείας του, άββά όφείβει νά
δεχθεί τήν ύποχρεωτικώς άπό
αύτό παρεχόμενη έββηνική παι­
δεία.
Ή παιδεία όμως αύ τή, ή έββη­
νική, είναι όβοκβηρωμένη κατά
τόν Συνταγματικό νομοθέτη.
όταν σκοπεί, έκτός τών άββων,
φαντασθοΰμε πρός στιγμή ένα Σύν­
ταγμα,τό όποιο έχει ώς προοίμιο
τήν δημοκρατική άρχή, στό όνομα
τής οποίας είναι ψηφισμένο, καί
παρόβα αύτά μερικές άπό τις δια­
τάξεις του είναι άντιδημοκρατικές
ή έρμηνεύονται καί έφαρμόζονται
κατά άντιδημοκρατικό τρόπο. Στήν
περίπτωση αύτή τό βιγότερο πού
θά μπορούσαμε νά πούμε είναι ότι
πρόκειται γιά ένα κραυγαβέο συν­
ταγματικό παράβογο! Τό ϊδιο όμως
συμβαίνει καί μέ τό θρησκευτικό
προοίμιο. ’Έτσι δέν είναι βογικώς
παραδεκτό τό μέν προοίμιο τοϋ
Συντάγματος νά είναι θρησκευ­
τικό, καί ειδικότερα ορθόδοξο χρι- ι
ζ ζ , . , δ έ ν είναι βογικδς παραδεκτό τό μέν προοίμιο τοϋ Συντάγ­
ματος νά είναι ορθόδοξο χριστιανικό, καί μερικές άπό τίς δια­
τάξεις του νά είναι «άντιχριστιανικές» η νά ερμηνεύονται καί
έφαρμόζονται κατά τρόπο άντιχριστιανικό καί άντορθόδοξο. 1
καί στήν άνάπτυξη τής θρησκευ­
τικής συνείδησης τών Έββήνων.
Ό ειδικότερος αύτός σκοπός τής
έββηνικής παιδείας είναι άμεση
άπόρροια τής νομικής ισχύος
τοϋ ορθόδοξου χριστιανικού
προοιμίου τοϋ Συντάγματος. Ή
άναγωγή τοϋ ειδικότερου αύτοϋ
σκοποϋ τής παιδείας στό προοί­
μιο τοϋ Συντάγματος, έχει ιδιαί­
τερη σημασία, έκτός τών άββων,
καί γιά τόν άκριβή προσδιορισμό
τής έννοιας τής «θρησκευτικής
συνείδησης» τών Έββήνων, στήν
οποία ρητώς άναφέρεται τό
άρθρ. ι 6§ 2. Τό προοίμιο τοϋ
Συντάγματος άποτεβεϊ τό στα­
θερό σημείο συνταγματικής άνα-
φοράς. Τοϋτο σημαίνει ότι όβο
τό Σύνταγμα πρέπει νά στοιχεϊ
πρός τό περιεχόμενο τοϋ προοι­
μίου.
Γιά νά γίνει κατανοητό αύτό άς
στιανικό, όπως του δικοϋ μας
Συντάγματος, καί μερικές άπό τίς
διατάξεις του νά είναι «άντιχριστια-
νικές» ή νά έρμηνεύονται καί
έφαρμόζονται κατά τρόπο άντιχρι-
στιανικό καί άντορθόδοξο. Επομέ­
νως είναι άνάγκη όχι μόνο
νομική-συνταγματική, άββά καί
βογική, οί διατάξεις τοϋ Συντάγμα­
τος μας νά μήν είναι άντίθετες ή νά
μήν έρμηνεύονται κατά τρόπο άντί-
θετο μέ τό περιεχόμενο καί τό
πνεϋμα τοϋ θρησκευτικού του προ­
οιμίου. Ή άρχή αύτή πρέπει νά
έφαρμοσθεϊ βεβαίως καί στήν
έρμηνεία τής διατάξεως τοϋ άρθρ.
ι6§2 καί ειδικότερα όσον άφορά
στόν άκριβή καθορισμό τής
έννοιας «θρησκευτική» συνείδηση.
Μ έ βάση τήν ερμηνευτική αύτή
άρχή πρέπει νά δεχθούμε ότι ό
όρος θρησκευτική συνείδηση στό
άρθρ. ιβ§ 2 ύποδηβώ νει τήν>
Τ ε ϋ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
«ορθόδοξη χριστιανική» συνεί­
δηση. Κ αί τοϋτο διότικατά τή βο-
γική ερμηνεία τοϋ Δ ικαίου, δέν
είναι βογικώ ς άποδεκτό τό μεν
προοίμιο στό όποιο πρέπει, κατά
τά άνω τέρω νά άνάγονταιδβες οί
διατάξεις τοϋ Συντάγματος, νά
είναι ορθόδοξο χριστιανικό, ή
παιδεία όμω ς τήν όποία παρέχει
τό Κ ράτος νά μή στοχεύει στήν
ανάπτυξη τής ορθόδοξης χριστια­
νικής συνείδησης τώ ν Έ ββήνω ν.
Πρός αύτή τήν ορδή συνταγμα­
τική κατεύθυνση οδηγεί τήν
έρμηνεία, έκτός τών άββων, καί
ό βαθύτερος βόγος τής καθιέρω­
σης θρησκευτικού προοιμίου, καί
μάβιστα ορθόδοξου χριστιανικού,
στό Σύνταγμά μας. Ή άρχή τής
διαμόρφωσης θρησκευτικής μέ τό
ώς άνω περιεχόμενο προοιμιακής
συνταγματικής παράδοσης στή
Χώρα μας, άνάγεται στά πρώτα
έτη τής μεγάβης έθνικής μας
έπανάστασης τοϋ 1821 καί άποτυ-
πώνεται στά πρωτόβεια συνταγ­
ματικά κείμενα τής Έπιδαύρου,
τού Άστρους καί τής Τροίζήνος. Ό
βόγος τής σταθερής συνταγμα­
τικής αύτής θρησκευτικότητας
ταυτίζεται άποβύτως μέ τόν ύπέρ-
τατο βόγο, ό όποιος οδήγησε τό
ύπόδουβο Γένος τών Έββήνων
στή μεγάβη του έθνική έπανά-
σταση, καί δέν είναι άββος βε­
βαίως άπό τή βαθιά καί
άκβόνητη πίστη τοϋ Λαού μας
στόν Τριαδικό Θεό. Ή διάσωση
καί διατήρηση τής ορθόδοξης πί­
στης κατά τήν τουρκοκρατία άπο-
τεβεΐ θαύμα τοϋ ίδιου τού
ύπόδουβου Γένους, τό όποιο τε-
βικώς τό οδήγησε στήν έβευθερία
του. Έτσι ή ορθόδοξη πίστη ταυ­
τίσθηκε πβέον μέ τήν έθνική συ­
νείδηση τών Έββήνων, καί γι’
αύτό τό βόγο τό Γένος ξεσηκώ-
Τ ε υ χ ο ς β20, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΑΙ ΟΣ 2014
θηκε κατά τοϋ Τούρκου κατακτητή
γιά δύο βόγους συνυφασμένους
άρρήκτως μεταξύ τους: «Γιά τοϋ
Χριστού τήν πίστη τήν άγια καί τής
Πατρίδος τήν έβευθερία». Άφοϋ
όμως τό Γένος τών Έββήνων επα­
ναστάτησε καί «γιά τοϋ Χριστού τήν
πίστη τήν άγια» κατέστη πβέον
άναγκαϊο έπακόβουθο τής έθνικής
μας έπανάστασης ή ποβιτειακή
οργάνωση τοϋ νεοσύστατου έββη-
νικοϋ Κράτους νά έχει ώς βάση
τήν πίστη τοϋ έπαναστατημένου
Λαοϋ μας στό όνομα Τοϋ Τριαδι­
κού Θεοϋ, τήν όποία ό Λαός μας
θέβησε νά διακηρύξει προοι-
μιακώς στό Σύνταγμά του! "Ετσιτό
προοίμιο τοϋ Συντάγματος είναι
άρρήκτω ς συνυφ ασμένο μέ τήν
έθνική καίθρησκευτική συνείδηση
τοϋ Λ αοϋ μας καί γΐ αύτό έχει
αύξημένη συνταγματική ισχύ, ή
όποία τό καθιστά άπαραβίαστο καί
γί αύτό άναββοίω το καί μή άνα-
θεω ρητέο περισσότερο άπό κάθε
άββη μή άναθεω ρητέα διάταξη
τοϋ Συντάγματος. Διότιή άναθεώ -
ρηση τοϋ προοιμίου τοϋ Συντάγμα­
τος θά σήμαινε τήν κατάργηση τοϋ
ίδιου τοϋ κυρίαρχου Λ αοϋ καίτήν
αύτοκατάβυση τοϋ έββηνικοϋ
Κ ράτους!
Ή παραπάνω συνταγματική θέση
σημαίνει έξ έπόψεως σκοπού τής
παιδείας, όπως αύτός έκφράζεται
στό άρθρ.ι6§2 τοϋ Συντάγματος,
τά έξής: α) Ή δημόσια παιδεία,
αύτή δηβαδή πού παρέχεται άπό
τό έββηνικό Κράτος στά δημόσια
έκπαιδευτήρια όβων άνεξαιρέτως
τών βαθμιδών τής έκπαίδευσης,
δέν έπιτρέπεται συνταγματικώς νά
περιβαμβάνει στά έκπαιδευτικά
της μέσα έν γένει μεθόδους, βι-
ββία, συγγράμματα, διδασκαβίες,
καί ποβύ περισσότερο αύτοτεβεϊς
κβάδους σπουδών πού είναι άντί-
δετοί πρός τήν όρδόδοξη χριστια­
νική συνείδηση τών Έββήνων. 6)
Άντιδρησκευτικά καί ειδικότερα
άντορδόδοξα έκπαιδευτικά προ­
γράμματα, εΐναι άντίδετα πρός τό
άρδρ. ι 6§2 τοϋ Συντάγματος καί
γιά τοϋτο άνεφάρμοστα καί άπορ-
ρικτέα. γ) Άντιχριστιανικές καί
ειδικότερα άντορδ άδοξες διδα-
σκαβίες έντός τών Θεοβογικών
Σχοβών τών Πανεπιστημίων μας
είναι άνεπίτρεπτες ώς άντισυνταγ-
Οί άνωτέρω συνταγματικές δέ­
σεις, πού προκύπτουν άπό τήν ιστο­
ρική, συστηματική καί τεβεοβογική
έρμηνεία τοϋ Συντάγματος, δέν πα­
ραβιάζουν τό άπό τό άρδρ. 13 τοϋ
Συντάγματος άναγνωριζόμενο καί
7τροστατευόμενο άτομικό δικαίωμα
τής έβευδερίας τής δρησκευτικής
συνείδησης τοϋ καδενός. Οί σκοποί
τούς όποιους τό Σύνταγμα δέτει
στήν παιδεία άποτεβοΰν έκφραση
τής κυριαρχίας τοϋ Κράτους, τό
ί ί ’Ά τιχριστιανικες καί ειδικότερα άντορθόδοξες διδα-
σκαβίες έντός τών Θεοβογικών Εχοβών τών Πανεπι­
στημίων μας είναι άνεπίτρεπ τες ώς αντισυνταγματικές.
ματικές. Επιτρέπεται μόνο ή συγ­
κριτική δεοβογία ή άββως ή
δρησκειοβογία πρός σύγκριση τής
Όρδοδοξίας πρός τά άββα δρη-
σκεύματα, προκειμένου νά άνα-
δειχδεϊ μέσα άπό αύτή ή άβήδεια
τής όρδόδοξης χριστιανικής πί­
στης, διότι μόνο έτσι προάγεται καί
άναπτύσσεται ή όρδόδοξη χριστια­
νική συνείδηση τών Έββήνων,
όπως άπαιτεϊ ή διάταξη τοϋ άρδρ.
ι 6§2 τοϋ Συντάγματος, δ) Ή
ίδρυση αύτοτεβών κβάδων
σπουδών ή τμημάτων έντός τών
Θεοβογικών Σχοβών τών Πανεπι­
στημίων μέ άντιχριστιανικό καί
άντορδόδοξο άντικείμενο διδα-
σκαβίας, άντιβαίνει στό άρδρ.
ιβ§2 τοϋ συντάγματος, διότι άντί
νά άναπτύσσει τήν όρδόδοξη χρι­
στιανική συνείδηση τών Έββή­
νων, άββοιώνει αύτήν. Καί ε) οί
Θεοβογικές Σχοβές τών Πανεπι­
στημίων μας όφείβουν μέ κάδε
μέσο καί τρόπο νά άναπτύσσουν
τήν όρδόδοξη χριστιανική συνεί­
δηση, μέσα άπό δβα τά τμήματα
καί τούς κβάδους σπουδών πού
διαδέτουν ή πού μποροϋν νά άπο-
κτήσουν στό μέββον.
όποιο κανένα άποβύτως δέν ύπο-
χρεώνει νά άκοβουδήσει ορισμένο
δρήσκευμα. Ό καδένας έχει τό δι­
καίωμα νά πρεσβεύει άκωβύτως
όποια δρησκεία προτιμά, καί νά
άσκεϊ τά τής βατρείας της έβευδέ­
ρως. Αύτό όμως δέν άποκβείει τό
δικαίωμα τοϋ έββηνικοϋ Κράτους
νά καδορίζει αύτό ώς κυρίαρχο, τό
περιεχόμενο καί τούς σκοπούς τής
παιδείας, τήν οποία αύτό δά παρέ­
χει στούς Έββηνες. Οί άββοδαποί,
οί όποιοι δέν έπιδυμοϋν νά βάβουν
τήν έββηνική παιδεία, δέν μποροϋν
νά φοιτήσουν σέ δημόσιο έββηνικό
σχοβεΐο όποιασδήποτε έκπαιδευ-
τικής βαδμίδας, άββά έχουν τό δι­
καίωμα νά φοιτήσουν σέ ιδιωτικά
έκπαιδευτήρια, τά όποια μποροϋν
νά ιδρύσουν καί αύτοί όπου καί
όπως ό νόμος έπιτρέπει αύτό.
Μ έ 6άση τά παρακάνω τό γε νΰν
καί ύπό τό ίσχϋον Σύνταγμα δέν
έπιτρέπεται ή ίδρυση αύτοτεβοΰς
κβάδου σπουδώ ν ή τμήματος έντός
τώ ν Θ εοβογικώ ν Σχοβώ ν τώ ν Π α­
νεπιστημίω ν μας, διότι είναι άντί-
δετη πρός τόν άπό τό άρδρ. ι6§2
οριζόμενο σκοπό τής παιδείας έν
γένει. Ο
Τ ε ύ χ ο ς β20, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014 W
Κυριακή χαράματα
στό Ά Β α μ ά ν ι ο !
Ή άπόβυτη ε ύ τ υ χ ί α !
Τό φως ξ υ π ν ά ε ι !
Τά έβατα μουρμουρίζουν
έωΒινά «Δόξα Σοι».
Στά σπιτάκια άνάψανε φώτα.
Ετοιμάζονται.
Σέ βίγο Βά γίνει κάτι μεγάβο,
Χριστέ μ ο υ . ..
Κ ι έγώ,
άνάξια κι έκστατική
περιμένω
νά γευΒώ τήν άγάπη Σ ου !
Κυριακή χαράματα,
β ί γ ο πριν τή Βεία Λειτουργία,
β ί γ ο πριν τή Βεία Εύχαριστία,
συνεορτάζω...
Κι ένώνω τά βήματά μου
μέ t άνΒισμένα νιάτα,
πού προσκυνούν
τήν Άγια Μα κ ρ ί ν α !
Θεέ μ ο υ !
Πού νά τή χωρέσω
τόση χ α ρ ά ;
Σ ευχαριστώ,
πού μέ κάβεσες
σέ πρόγευση Παραδείσου.
φίβη Μ .Θ .Ι.
□ Φ Ω Τ Ο έ α τ ε ιβ ε Μ .Σ .
! ϋβ
}tμ
\ΪΛ4Η3ν·4*
KflOtCI' ·,?.%
ίην-ϊύλόφο;
Λ ύβ« V . N
Vf vwΚ·«ί»ΐ'*>φ»'Η.
I· Κ.άτί·>ΤΚ.αβυο<Ρ^
! ΦΚα<π<&γ$ηϊ^
m%Ku «f eui
P o u e w / · ^^Κ ϊι κ ρ δβ ρ ^-ι.ίκ ._ - Λ '
Ανατολική
Ροΰόπνι /
■μιΛ£ι>γ.ιο
ΪΟΙΗ]
ΜΟΝΗΚΟΡΝΟΉ»'
Π α π ί κ ι ο ν
« 3ρος
tlc« cpp<
►Κ ομνηνώ
"ί.νιι «“
ΓΡΑΜ Μ ΕΝΟ ΑΠΟ
Ε Ν Α Ν Ε Ο Α Α Σ Κ Α Α Ο

ft.
Π ρός τούς 'Έ ββηνες συμποβίτες μας.
Είναι γνωστό σέ δβους πώς τό κράτος μας κάνει έδώ καί χρόνια τά πάντα
γιά νά σώσει τήν Αγαπημένη μας πατρίδα. Γιά νά τό έπιτύχει αύτό, έχει έπι-
βέξει τήν οδό τής οικονομικής μας έξαδ βίωσης καί παράββηβα τής ψυχοβο-
γικής καί ήδικής. Κάνει δηβαδή τά πάντα, γιά νά μήν κάνει τίποτα.
Τήν ϊδια ώρα βοιπόν, πού στήν Ιδια χώρα οί περισσότεροι Απογυμνώνονται οικο­
νομικά (χάνοντας δβο καί περισσότερα στηρίγματα), σέ κάποιους άββους χαρίζονται
άπβόχερα (μέ σχετική Αμοιβαιότητα πάντα) χρηματικά πακέτα, διόβου εύκαταφρό-
νητα τήν σήμερον ήμέρα.
Τώρα ποβύ εΰβογα δά Αναρωτιέστε, ποιοι μπορεί νά εΐναι αύτοί πού καρπώνονται
αύτά τά άπβόχερα χαρισμένα δώρα. Κοιτάζοντας δμως κανείς γιά βίγο πιά τό δέντρο
καί όχι τό δάκτυβο, τότε χωρίς μεγάβη δυσκοβία ξεκινά νά άναζητά τόν χρηματο­
δότη καί όχι τόν παραβήπτη.
Συνάδεβφοι! Μπορεί γιά κάποιους άπό έσάς νά είναι ποβύ σημαντικό τό ποιά πα­
ράταξη δά κερδίσει τίς έκβογές ή τό ποιός συνάδεβφος δά μάς άντιπροσωπεύσει
στά έκπαιδευτικά συμβούβια. Γιά μένα δμως σημαντικότερο δβων αύτών είναι τό
κάτω άπό ποιά σημαία δά ξυπνήσει αύριο ή οίκογένειά μου καί κάτω άπό ποιά ση- >■
Τ ε ύ χ ο ς 520, ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 20ΐ 4
μαία θά άναπαύονται οί παππούδες μου.
Κύριοι καί κυρίες, κατάγομαι άπό τή Θράκη, άπό τήν πόβη τής Κο­
μοτηνής. Έκεϊ, άπό τήν ΐμ Μαΐου τοϋ 1Q20, τιμούμε καί γιορτάζουμε
κάθε χρόνο τήν άπεβευθέρωσή μας άπό τόν τουρκικό ζυγό.
Ξέρετε, μετά άπό τά παρακάτω, δέν θά ‘ ναι ύπερβοβή νά δηβώσω πώς
άκόμη καί μέχρι σήμερα, τό έτος 2013, ό τόπος μου διέπεται άπό κάποιας
μορφής τουρκοκρατία.
Ή Θράκη κατοικεΐται σήμερα άπό περίπου 350·000 ανθρώπους, Έββηνες πο-
βίτες. Γύρω στούς 120.000 άπό αύτούς είναι μουσουβμάνοι στό θρήσκευμα. Αύτοί
βοιπόν άποτεβοϋυ καί τή γνωστή έββηνική μουσουβμανική μειονότητα. Οί
6ο.οοο άπό τούς 120.000 είναι οί τουρκοφανεϊς (κοινωνική ομάδα πού διασπάται
σέ άρκετές μικρότερες ύποομάδες). Γύρω στούς 20.000 είναι οί Ρομά καί 40.000
οί Πομάκοι.
Έδώ καί ποββές δεκαετίες ή τουρκική άβυτρωτική ποβιτική, μέ τήν κρατική
άνοχή-προδοσία, στά πβαίσια μίας άνύπαρκτης (κυρίως άπό τήν άπέναντι
πβευρά) έββηνοτουρκικής φιβίας, θέτει τις βάσεις καί σπέρνει τούς σπόρους
της ποβύ μεθοδικά, έτσι ώστε τή στιγμή τοϋ θέρους νά μαζέψει εύκοβότερα ποβύ
περισσότερους καρπούς.
Έτσι βοιπόν, άκόμα καί ή πιό καβόβουβη προσπάθεια έρμηνείας τών κινή­
σεων τής Τουρκίας στή Θράκη, είναι άδύνατο καί ούτοπικό νά μήν καταβήξει
στις πρό ποββών έτών μεβετημένες καί σταδιακά ύβοποιημένες καί ύβοποιού-
μενες ββέψεις τών γειτόνων.
Τό σχέδιο έχει ώς έξής. Τουρκοποίηση τοϋ συνόβου τοϋ μουσουβμανικοϋ πβη-
θυσμοϋ, δημιουργία θρακικοϋ ζητήματος (καταπάτηση άνθρωπίνων δικαιωμά­
των όπως τοϋ αύτοπροσδιορισμοϋ), αίτημα γιά συνδιοίκηση, άνεξαρτητοποίηση
καί τεβικά προσάρτηση. Καί δβα αύτά, χωρίς νά άνοίξει ρουθούνι, μόνο μέ τή
χρήση δημοψηφισμάτων.
Ποιό είναι βοιπόν τό μέσο γιά νά έπιτευχθέϊ τό σχέδιο; Ή μή τουρκοφανής
μουσουβμανική μειονότητα, ή όποία άνέκαθεν καί συστηματικά κακοποιείται
άπό σύσσωμο τό έββηνικό κράτος καί άντιμετωπίζεται σάν κάτι ξένο, προββη-
ματικό καί έχθρικό.
Ήβυσσαβέα καί άπρόσκοπτη γειτονική προπαγάνδα γιά τήν έμφύτευση τουρ­
κικής συνείδησης στή μειονότητα καί ή παράββηβη καί συστηματική άδιαφο-
ρία-κακοποίηση-προδοσία άπό μέρους τής έββηνικής ποβιτείας, σπρώχνουν
δβο καί πιό έπικίνδυνα κοντά τή μειονότητα στήν άγκαβιά τής «μητέρας» Τουρ­
κίας.
Επειδή είμαι βοιπόν καί τοϋ έπαγγέβματος, γνωρίζω πώς τά παραδείγματα
είναι αύτά πού μένουν. Παραπάνω μίβησα γιά χαρισμένα πακέτα χρημάτων
άπό κάποιους σέ κάποιους άββους καί μάβιστα σάς προκάβεσα νά άναζητήσετε
τόν πομπό καί δχι τόν δέκτη.
500 εύρώ μηνιαίως είναι τό ποσό πού παρέχει ό ζάμπβουτος Τούρκος έπιχει-
ρηματίας Ομάρ Μπαμπά γιά κάθε παιδί πού έγκαταβείπει τό έββηνικό σχοβεΐο
γιά νά φοιτήσει σέ ιδιωτικό μουσουβμανικό ιεροσπουδαστήριο, χάριν τής ορθό­
τερης έκμάθησης τοϋ Ίσβάμ κάτω άπό τή σκέπη βέβαια τής τουρκικής κυβέρ­
νησης.
ΐ.οοο εύρώ έτησίωςγια κάθε κεφάβι άνήβικου κοριτσιού πού θά φορά τήν πα-
Μ Τ ε ΰ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
εφόσον τό επίσημο κράτος έδώ καί δεκαετίες
κάνει τά πάντα γιά νά μην κάνει τίποτα;
ό κλήρος πέφτει μόνο σέ εμάς τούς πολίτες.
Εύλογα Βά διερωτάται κανείς τί μπορεί
νά κάνει j/ίά νά βοηΒήσετ
ραδοσιακή τουρκική μαντίβα (ή όποία θεωρείται χρόνια τώρα παρωχημένη
στή γείτονα) παρέχει άτυπα τό τουρκικό προξενείο.
Τό πομακόπουβο, πού ούδεμία σχέση έχει μέ τήν τουρκική κουβτούρα καί
γβώσσα, καβεϊχαι νά μάθει δίχως άββη έπιβογή, τρεις άγνωστες πρός αύτό γβώσσες,
άπό τήν πρώτη κιόβας δημοτικού. Καί αύτό γιατί ή έββηνική ποβιτεία δείχνει νά μήν
άναγνωρίζει τό πομάκικο κομμάτι τής μουσουβμανικής μειονότητας καί μέ τή 6ία σπρώ­
χνει τό μικρό παιδί στή σύγχυση, στήν άμάθεια καί έπειτα στήν τουρκοποίηση, καθώς
μέσα στά μειονοτικά σχοβεϊα οί γβώσσες πού διδάσκονται είναι τά τουρκικά, τά αραβικά
καί τά έββηνικά (καμία άν αφορά στά πομακικά).
Έδώ καί χρόνια προσφέρονται δωρεάν δορυφορικά πιάτα (συνδεδεμένα άμεσα μέ τά
τουρκικά ραδιοτηβεοπτικά μέσα) κυρίως στά ορεινά χωριά τής Θράκης (πομακοχώρια),
όπου μέχρι σήμερα τό σήμα τών έββηνικών δικτύων δέν έχει φτάσει ή είναι άνεπαρκές.
Στό κέντρο τής Κομοτηνής έδώ καί κάποια χρόνια δεσπόζει, κάτω άπό τή σκέπη ενός
νεόκτιστου καί ποβυτεβοϋς κτηρίου, ή μεγαβοπρεπής τουρκική τράπεζα Ζψάατ Μπάνκ, ή
όποία δανείζει, έπιβεκτικά σέ μουσουβμάνους άββά καί συββόγους πού φωνάζουν δτι
είναι τουρκικοί, μέ χαμηβά έπιτόκια 3%, ένώ οί έββηνικές μέ 14%· Άποτέβεσμα αύτών
είναι ο χριστιανός νά πουβά καί ό μουσουβμάνος (ή τράπεζα στήν ούσία) νά άγοράζει γή.
Ό έγκβηματικός (όχι μόνο γιά τή Θράκη) Καββικράτης μετέτρεφε τούς δήμους τής Κο­
μοτηνής σέ τέσσερις, μέ άποτέβεσμα νά μήν ισχύει πβέον ή κοινωνική ισορροπία στούς
πβηθυσμούς τών νέων δήμων καί έτσι δύο άπό τούς τέσσερις δήμους νά έχουν γιά
άρχοντα μουσουβμάνο, έκβεκτό έννοεϊται τοϋ τουρκικού προξενείου καί έτοιμο νά βει-
τουργήσει πρός όφεβός του.
Ή έπίσης έγκβηματική κομματική βίστα έφερε έπικίνδυνα άποτεβέσματα στήν περιοχή.
Τά κόμματα πού είχαν άξιώσεις στήν περιοχή είχαν ώς πρώτο όνομα στή βίστα μουσουβ­
μάνο (έκβεκτό τοϋ προξενείου) μέ άποτέβεσμα δύο άπό τούς τρεις 6ο(υ)βευτές τού νομού
Ροδόπης νά είναι τεβικά άπό τούς παραπάνω «έκβεκτούς».
'Όπως φαίνεται, τά παραδείγματα είναι ποββά καί τά συναντά κανείς καθημερινά καί
σέ δβα τά κομμάτια τής κοινωνίας τής Θράκης. Τό ζήτημα είναι ότι, έφόσον τό έπίσημο
κράτος έδώ καί δεκαετίες κάνει τά πάντα γιά νά μήν κάνει τίποτα, ό κβήρος πέφτει μόνο
σέ έμάς τούς ποβίτες. Εϋβσγα θά διερωτάται κανείς τί μπορεί νά κάνει γιά νά βοηθήσει.
Τό βιγότερο άββά συνάμα σημαντικότατο πού μπορεί νά κάνει κάποιος άπό έδώ, είναι
αρχικά νά ένημερωθεϊγιά τό ζήτημα καί έπειτα νά μεταβαμπαδεύσει τό ζήτημα ώς «ίερα-
πόστοβος» καί νά τό γνωστοποιήσει σέ όσο τό δυνατό περισσότερους συμποβίτες μας.
Στόχος δέν είναι ή έββηνοποίηση τών Πομάκων. Στόχος είναι ή συνειδησιακή τους άφύ-
πνιση. 'Όταν ό Πομάκος νιώσει Πομάκος, τότε αύτόματα θά νιώσει καί θά είναι Έββη-
νας! □
Γιά περισσότερες πβηροφορίες γιά τό ζήτημα έπισκεφδεϊτε τή σεβίδα τών Πομάκων zaaa.lisa.ar
Τ ε ύ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014 2 6 1
i
j j ένα μεγάβο προσκύνημα βρεθήκαμε συμπτωματικά
άρκετά βεωφορεϊα άπό διαφορετικές περιοχές της
πατρίδας μας. Έκεϊ, άφοϋ μάς περιποιήθηκε καί μάς
: μίβησε η Γερόντισσα καί προσκυνήσαμε τά άγια Λεί­
ψανα καί προσευχηθήκαμε μέ τήν καρδιά μας, ξε­
κουραζόμαστε παρέες-παρέες στά βαθύσκιωτα πεζούβια.
Κάποια στιγμή μέ πβησιάζει μία νεαρή, άγνωστη κυρία καί
μέ διάκριση μέ ζητάει ιδιαιτέρως. Αφήνω τήν παρέα μου καί
τήν άκοβουθώ σέ άββη ήσυχη γωνιά.
- Συγγνώμη γιά τήν ένόχβηση. Θά ήθεβα νά σάςμιβήσω...
- Παρακαβώ. Ό,τι θέβετε. Γνωριζόμαστε;
- Έγώ σάς γνωρίζω πάρα ποβύ καβά. Είστε ή καβύτερα
είσαι ή Δέσποινα... άπό τήν...
- Ναι. Ή ϊδια. Πώς μέ ξέρεις;
- Σπουδάσαμε πριν κάμποσα χρόνια στό ϊδιο Πανεπιστήμιο.
- Στήν Πάτρα σπούδασες κι έσύ;
- Ναι. Σπούδασα στήν Πάτρα. Είμαι άπό τή Μακεδονία. Μέ
βένε Δώρα.
- Χαίρομαι ποβύ! Πώς μέ γνωρίζεις;
- Δέ φοιτούσαμε στήν ϊδια Σχοβή, άββά έσύ ήσουν γνωστή
στό Πανεπιστήμιο. Είσαι ή πιό γνωστή μου άπό τά φοιτη­
τικά μας χρόνια. Ή μόνη φίβη μου...!
Πώς; Έγώ; Σέ έχω φίβη;
- Έγώ σέ έχω φίβη! Έσύ ήσουν στή ΧΦΔ, έμενες στό φοιτη­
τικό οικοτροφείο, διέδιδες στις σχοβές τό περιοδικό «Ή
Δράση μας»... Ξέρεις, τό διάβαζα, τό φυβάω στή βιββιο-
θήκη μου καί είμαι συνδρομήτρια τώρα.
- Άβήθεια;
- Βέβαια. Ακόμη έσύ τοιχοκοββοϋσες άφίσσες, μοίραζες
προσκβήσεις καί μάς καβοϋσες σέ διάφορες έκδηβώσεις.
κάθε Τετάρτη στις γ.30 μ.μ.
-Ερχόσουν: Δέ σέ θυμάμαι.
-Δυστυχώς όχι. Ντρεπόμουν; Φοβόμουν; Είναι καί ό τύπος
μου κβειστός. Μου έβεγαν καί άπό τό σπίτι νά μή μπβέξω που­
θενά, καί δέν ξανοιγόμουν οϋτε σέ κακό οϋτε σέ καβό. Είχα
καί άγχος ποβύ μ’ αύτό τό διάβασμα...
- Κρίμα! 'Έπρεπε νά δοκιμάσεις...
- «’Έστω μιά φορά», μοϋ είχες πει κάποτε. Άββά έγώ...
- Μιβήσαμε; Δέν τό θυμάμαι αύτό.'Όμως έχασες ποβύτιμες
εύκαιρίες. \
- Ναι. ’Έχασα. Άββά εύχαριστώ τό Θεό πού είχα έσένα. \
’Ήσουν γιά μένα έκεϊ. Ήσουν άσφάβεια. Ήταν δυνατή ή
σχέση μου μαζί σου. Σοϋ έχω μεγάβη ύποχρέωση. Μέ κράτη- \
σες στά φοιτητικά μου χρόνια...! I
-Χωρίς νά κάνουμε παρέα;
- Ναι. Χωρίς νά κάνουμε παρέα. Σέ παρακοβουθοϋσα. Σέ \
Τεύχος 520, ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
είχα σημείο Αναφοράς. Μέ κράτησες στά φοιτητικά μου χρόνια.
Τό καταβ αβ αινείς;
- Έγώ όβα αύτά γιά σένα;
- Ναι! Έσύ, ή Δέσποινα... ΎΗταν κι άββες φοιτήτριες, φίβες
σου στήν παρέα σας. Ξεχωριστά κορίτσια. Εμένα δμως μέ έν έ­
πνεες έσύ. Δραστήρια, χαρούμενη, έπικοινωνιακή... Μιβοϋσες
μέ άνεση καί οικειότητα, σά νά γνώριζες τόν άββο χρόνια, μέ
άγάπη πού ξεκουράζει. Είχες παρρησία.
- Μήπως μέ μπέρδεψες μέ κάποια άββη;
-Εχω καί τό πειστήριο. Νά! Αύτή τήν εικόνα. Στή στάση τοϋ
βεωφορείου ήσουν έσύ, έγώ κι ένα άγνωστο κορίτσι. Ποβύ φυ­
σικά μάς έδωσες άπό μία εικόνα. Κοίτα τί γράφεις: «ΉΠαναγία
μας σέ προστατεύει πάντα. Μήν τήν προδώσεις ποτέ»! Αύτή ή
είκονίτσα είναι άπό τότε στό πορτοφόβι μου, τό φυβακτό μου.
-Δικά μου είναι τά γράμματα. 'Όμως δέν είναι δική μου... ή δύ­
ναμη πού σέ κράτησε στά φοιτητικά σου χρόνια. Είναι Εκείνου
ή δύναμη, τοϋ Ούράνιου Πατέρα μας! Χρησιμοποίησε έμένα γιά
νά κρατήσει έσένα, γιά νά κρατήσει κι έμένα! Δικά Του σχέδια
αύτά...! Έγώ είμαι τόσο ποβύ άνάξια. Ας είναι δοξασμένος, πού
μάς κράτησε στό δρόμο Του, έσένα κι έμένα καί τόσους άββους...
-Τότε, έγώ δέ σκεφτόμουν έτσι. Έγώ έσένα έββεπα. Έσύ μέ
κράτησες στά φοιτητικά μου χρόνια κοντά Του. Δέξου τό αύτό.
Άπό τήν καρδιά μου βγαίνει.
Σταματημό δέν είχε ή εύγνωμοσύνη της.
Είπαμε ποββά, άνταββάξαμε τηβέφωνα, κάναμε σχέδια, γί­
ναμε φίβες, Αποχωριστήκαμε συγκινημένες. Αμέσως κρύφτηκα
στό ναό καί έκβαψα. Εκβαψα ποβύ γιά τήν άγάπη τοϋ Θεοϋ,
πού μάς κρατάει κοντά Του, μέ τούς δικούς Του τρόπους...
Μ ,Π ρω τοκβήτου
| Ρ - Ύεϋχος 520, ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ | | | 4
■λ ϋί& a / n « ϋ
ρός Σέ, γβυκύτατε Νυμφίε της ψυχής μου, τάς χεϊρας μου άνατείνω καί τά
γόνατά μου κβίνω καί τά όμματα τής ψυχής καί τοϋ σώματός μου κατευ­
θύνω καί δέομαι καί παρακαβώ καί δοξοβογώ τό ’Όνομά σου τό άγιον.
Δέομαι νά συγχωρέσης τά άμετρα άμαρτήματα τής ψυχής μου καί νά φώ­
τισης τό άθεώρητον καί άμετρου σκότος αύτής.
k Παρακαβώ δέ νά συνέχισης νά χαροκοιής τήν ψυχήν μου καί νά δίδης
εις αύτήν τήν έβπίδα καί τήν παρηγοριά, δτι θά έβευθερωθή έκ τής τυραν­
νίας τών παθών καί τά θεϊα δωρήματα τής χάριτός Σου θά δίδουν εις αύτήν
τήν άνεσιν άββά καί τήν παράκβησιν νά μήν εύρίσκη χώρον εις αύτήν ό
έμπαθής βογισμός, άββά ή έπιθυμία καί ή δοξοβογία τοϋ θείου Σου κάβ-
βους νά προσεβκύη δβας τάς δυνάμεις τής ψυχής μου, ώστε εύφροσύνως
νά ψάβω: Έύβόγει, ή ψυχή μου, τόν Κύριον καί πάντα τά έντός μου, τό
όνομα τό άγιον αύτοϋ» (Ψαβμ. ρ6 [1021, ι).
Δέν θέβω τίποτε άββο παρά νά γράφω, νά εϋχωμαι καί νά όμιβώ διά τόν
Κύριον. Ίδικό μου δέν έχω τίποτε. Μόνο δ,τι μοΰ χαρίση ό Κύριος, έκεϊνα
καί άντιγράφω καί χρησιμοποιώ ώς ίδική Του κβηρονομιά. Ό Κύριος είναι
ή χαρά, ή πνοή καί τό φώς τής ψυχής μου.
Δέν άγαπώ τίποτε περισσότερον άπό τοϋ νά ζώ καί νά άναπνέω διά τόν
γβυκύτατόν μου Ίησοΰν. Ό,τιδήποτε άββο είναι ξένο διά τήν ψυχήν μου.
Δέν ευρίσκω καβύτερον τρόπον νά έκφράσω τήν άγάπην μου πρός τόν
Κύριον άπό τοϋ νά προσπίπτω έν μετανοία ένώπιόν Του καί ή ψυχή μου νά
ένεργή άκορέστως τήν νοεράν προσευχήν. Τοϋ Κυρίου μου Ιη σοϋ τό γβυ
κύτατον ’Όνομα είναι δί έμέ. άββά καί διά κάθε ψυχήν, τό παν. ΤΙ εύχή
τοϋ Τη σοϋ καβύπτει τά πάντα. Αύτή είναι ένα άνοικτό θεοβογικό 6ι6βίο μυ­
στικών νοημάτων καί θεωριών. Ή εύχή είναι ή τροφή καί ή ζωή τής ψυχής'
ή άγνότης καί ό αγιασμός τοϋ σώματος' ό φωτισμός καί ή θεωρία τοϋ νοός.
Γβυκύτατέ μου Κύριε, άξίωσέ μας νά γνωρίζωμεν τό πρόσωπόν Σου τό
άγιον. Όδήγησέ μας νά αίσθανώμεθα τήν άγάπην Σου. Βοήθησέ μας νά
μήν άμαρτάνωμεν έχοντας ένα τέτοιον εύσπβαγχνικώτατον πατέρα, φίβον
καί άδεβφόν.
Η άμαρτία είναι μεγάβος πόνος διά τήν ψυχήν μας. Είναι τρομερό άγκάθι,
πού διαρκώς ματώνει τήν ψυχήν μας. Άββά καί Έσύ, Κύριε, υποφέρεις καί
βασανίζεσαι ββέποντας τά παιδιά Σου νά ταβαιπωροϋνται άπό τήν άμαρτία,
διότι Έσύ ήβθες νά διαβύσης τό σκότος τής αμαρτίας καί τά έργα τοϋ δια-
βόβου.
Ένίκησες τόν θάνατον καί συνέτριψες τήν δύναμιν τοϋ διαβόβου καί
άνήβθες εις τούς ούρανούς, διά νά μάς έτοιμάσης τόπον άναπαύσεως, έχον­
τας έρυθρά τά ίμ.άτιά Σου άπό τά αίματα τής σταυρικής Σου θυσίας.
Έπιβυμοϋμεν, Κύριε, νά ζώμεν καί νά ύπάρχωμεν μόνον διά Σέ. Έσύ μάς
έπβασες καί πρός ’Εσένα σπεύδομεν νά έβθωμεν, έκεϊ όπου μάς έτοίμασες
τόπον εις τούς ούρανούς. «Πάτερ, ους δέδωκας μοι, θέβω ϊνα όπου είμί έγώ
κάκεϊνοι ώσι μ ε ΐ έμοϋ, ϊνα θεωρώσι τήν δόξαν τήν έμήν ήν δέδωκάς μοι,
δτι ήγάπηοάς με πρό καταδοβής κόσμου» (Ιω. ιζ 2η).
Μέ δέος καί συντριβή άτενίζω τό θεϊον κάββος τοϋ προσώπου Σου. τό
όποιον άγωνιά καί κβαίει διά τά πβάσματά Του, τά όποϊα έπβάνησε ή άμαρ­
τία. Διά τις ψυχές πού Έσύ έχυσες τό αΐμα Σου, διά νά τις άναστήσης άπό
τόν θάνατο τής άμαρτίας.
  Δ ρ ά σ η μ α ς
Τεύχος 520. ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ό άρχέκακος δφις. ό πονηρότατος διάβοβος. χρησιμοποιεί τώρα
κάθε δυνατόν τρόπον διά νά διασκορπίση τήν ποίμνην Σου. Γνωρίζο­
με ν. άββά καί πιστεύομε:ν ότι θά βοηθήσης τήν Εκκβησίαν Σου καί
θά. τήν όδηγησης εις τόν εϋδιον βιμένα τής ούρανίου Βασιβείας Σου.
Τό βύσσινο χρώμα τών ίματίων της συμβοβίζει τήν χάριν καί τήν
αγιότητα τών ψυχών. Είναι άκόμη τά αίματα, τά αίματα. τέϋν πιστών,
τά όποια είναι ή στοβή καί ή δόξά τής Εκκβησίας. «Και έδόθη αύτή
ϊνα περιβάβηται βύσσινου βαμπρόν καθαρόν' τό γάρ βύσσινον τά δι­
καιώματα τών άγιων έστί» (Αποκ. ιθ' 8).
Προσπίπτομεν έν μετανοία ένώπιύν Σου καί Σέ παρακαβοϋμεν νά
μάς βοηθήσης νά μείνωμεν εις τήν ύπακοήν Σου καί νά κρατήσωμεν
τήν όμοβογίαν Σου. Νά διατηρήσωμεν δέ διά τήν ψυχήν μας «ένδυμα
γάμου», διά νά μή αίσχυνθώμεν έν ημέρα τής Κρίσεως. όταν θά άπο-
δώσης έκάστψ κατά τά έργα αύτοΰ.
Πρόσδεξαι τήν δέησιν ταύτην, σεπταϊς βιταϊς τής άγνής Θεομήτορος
παράτεινον τό έβεός Σου καί χάρισε ειρήνην εις τόν κόσμον Σου.
Αμήν.
Ή έμή άδυναμία ταϋτα έσημείωσε
f Μοναχός Μάρκεββος Καρακαββηνός
Τεύχος 520. ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Μ Δράοη μοβ
Muz w u m u m
f f M Z j Z f U A m
β
1 1 0 'Z fm z u z ι φ ί ν
9/7
f ούβιος του 1904. Άπό τή Λάρισα
ό Παΰβος Μεβας, κορυφαίος Μα-
■ο-"' κεδονομάχος, βίγο πριν περάσει
τήν τότε έββηνική μεδόριο γιά νά
βρεδεΐ γιά δεύτερη φορά στή Μακε­
δονία, γράφει τήν παρακάτω έπι-
στοβή1 στόν προσωπικό του φίβο, τότε
βοχαγό Άβέξανδρο Κοντούβη.
Ό Άβ. Κοντούβης μαζί μέ τούς Π.
Μεβά, Άν. Παπούβα καί Γ. Κοβοκο-
τρώνη άποτέβεσαν τήν ομάδα τών
τεσσάρων άξιωματικών, οί όποιοι ξε­
κίνησαν τό Φεβρουάριο τού 1904, μέ
μυστική άποστοβή, νά είσέβδουν
στήν τότε σκβαβωμένη Μακεδονία.
Ή έπιστοβή είναι γραμμένη σέ προ­
σωπικό τόνο. Τά βάγια τού Π. Μεβά
σέ ορισμένα σημεία είναι προφητικά.
Φαίνεται μέσα άπό αύτά ή άπόφασή
του νά πεδάνει γιά τή Μακεδονία.
Τρεις μήνες αργότερα, κατά τήν τρίτη
καί τεβευταία άποστοβή του, στις 13
’Οκτωβρίου τού 1904, ό Π. Μεβας δά
ποτίσει μέ τό αΐμα του τή μαρτυρική
γη τών Μακεδόνων.
'Ένας άκόμη ήρωας δά προστεδεϊ
στό πάνδεον τών ήρώων. >
2 6 6 Τ ε ύ χ ο ς 5 20. Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- ΙΟΥΛΙ ΟΣ 2014
«Λάρισσα ιγΊουβίου 1904. Σάδδατον
Αγαπητέ μου Άβέκο.
Εύγυωμονώ δι όσα έκαμες μέ δβους τούς
μπεβάδες όπου έχεις. Τό ποσόν μέ ύπεραρ­
κεί. Διά νά μή τό έξοδεύσω έκαμνα ταμίαν
τόν φίβτατονΛάκκην2 αύτόςδά φροντίζη δί
όβα. Τά έπίβοιπα χρήματα νά τά κρατήσητε
σείς διά τά έξοδα άποστοβής τών άνδρών έν
η περιπτώσει χρειασδώσιν οΰτοι, έκτός ιοο
δραχμών τάς οποίας δά χρειασδή ό Σάπ-
κας3. Ταϋτα στέββεται. Εις τήν Νάταν4 είπα
νά του τάς στείβη καί τάς έκατόν, άββά κα-
βύτερον νά του στείβετε μόνου τά μισά διά
τηβεγραφήματα, γράμματα, άγώγια κτβ.
κτβ. 'Όταν δά χρειάζομαι χρήματα δά ειδο­
ποιώ τόν Σάπκαν ό όποιος δά είδοποιή σάς.
Έάν τό τηβεγράφημά μου περί τών ι. 000 κυ­
βερνητικών δρχ. ήτο άκατανόητον σείς
πταιτε διότι ένώ δβαι αί έφημερίδες άναγρά-
φωσιν τήν εϊδησιν συναντήσεως Θεοτ(όκη)-
Δραγ(ούμη) δέν μοϋ γράφει ή τηβεγραφεϊ
κανείς τίποτε καί μέ άφίνετε έν τη πβάνη
ταύτη νά χαίρω καινά ένδουσιώ. Έάν χρει-
ασδή νά έβδουν οί άββοι άνδρες καί ό Κα-
τεχάκης5, εις τόν τεβενιαίου τοϋτον νά
τηβεγραφήσεις u enez ύπογραφή Mikij καί
δά έβδη. 'Όταν έβδη δέ εις τήν Λάρισσαν
δώσε του 300 φυσέκια Mau sser. Πρέπει
άφεύκτως νά έβδη μεταμφιεσμένος άφοϋ
προηγουμένως συνεννοηδητε μέ τόν Σάπ­
καν. Θεωρώ καβόν διά νά είμαι συνεπής
πρός τόν Κατεχάκη νά τοϋ γράψης εις Ήρά-
κβειον τά καδέκαστα χωρίς νά τοϋ βέγεις
νά έβδη άκόμη. Έάν αύτός έπιμείνη νά έβδη
δέν τόν έμποδίζω, άββά δεωρώ δτι τοϋτο
δέν εΐναι σωστόν πριν άποφασισδεϊ u ώρι-
σμένον. Μετά 2 ώρας φεύγω μαζί μέ τόν
Πύρζαν. Δέν φαντάζεσαι τήν χαράν μου
καί τήν κεποίδησιν ήν έχω δτι δά μάς
δοηδήσει καί ημάς έπιτέβους ό Θεός.
Άββά δέν φαντάζεσαι καί τήν κατάστασιν
τής καρδιάς μου δταν συββογίζομαι δτι
αύτήν τήν στιγμήν πού σοϋ γράφω τά παι­
δάκια μου βέγουν τήν προσευχήν των διά
νά πβαγιάσουν, καί δέν είμαι πβησίον
των διά νά τά σφίγξω εις τήν άγκαβιάν
μου. Τά άφίνω τά καϋμένα κατεστραμ­
μένα μαζί μέ τήν καβήνμου τήν Ναταβίαν
καί ό Θεός ήξεύρει τί δά γίνουν. Έάν
Άβέκο μου τά φέρει ό διάδοβος καίβείψω
έχε τόν νοϋν σου εις τόν Μίκην μου,
δβέπε τον συχνά καί συμδούβευέ τον. Τό
αύτό παρεκάβεσα καί τόν Μανώβην 6.
Έχε γειά Άβέκο μου, χαιρέτα μου τόν
Γιάννη Γκιώνη καί δβους τούς ίδικούς
σου.
Σέ φιβώ έγκαρδίως,
ό σός
Π αΰβος Μ εβάς
Τήν έσώκβειστην σημείωσιν τοϋ Πύρζα
έχε τά μάτια σου νά δρεις εις τό γράμμα
πρός τήν Νάταν. Τήν δίδεις τοϋ πενδεροϋ
μου. Νά μοϋ γράψης τά κατά σέ διευδύ-
νων τήν έπιστοβήν εις τόν Σάπκαν. Εις
αύτόν άφήκα τό κρυπτογραφικόν βεξι-
κόν, ώστε πρός αύτόν νά γράφητε καί τη-
βεγραφήτε». ^
i
ί
%
I
I
Τ η Τ Γ μ άπύτό'ΙστορικόΆρχάο -* * * ■ ° ™ ^ * Λ“ Λ*
γιά τόν Μακεδονικό Αγώνα Μακεδονομάχο άπό τή Φβώρινα. ΆκοβούΒησε τόν Π. Μεβα
2. Πρόκειται γιά τόν Νικοβαο (Λακκη) ΠυΡ& (ι8 947· Με/,ακατά τίς τεβευταίες του στιγμές. Σε αυτόν ο
καί στις τρεις περιοδείες του στη Μακεδονία. H™ 51™ . τό δώσει στό γιό του Μίκη (Μιχαήβ Μεβά) και το
3 % δήμαρχος Λάρισας μέ σπουδαία δρα-
Ρούβας». , Λιη0 του Π. Μεβά καί συμμαΒητή του στή Σχοβή
6. Πρόκειται γιά τόν Έμμανουήβ Ρακτιβαν (1870-1931), προσωπικό φιβο
Εύεβπίδων.
Τ ε ϋ χ ο ς 5 20· Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
Μ Δ ^ά ο η 2 6 7
νας αιώνας. Άτέβειωτοι άγω νες γιά
έβευθερία (IQI42014)· ’Ίδια
χδές, ϊδια μεθαύριο. Τί κι άν
ήρθε άββη γεννιά;
«Ά, κι αύτή ή ζωή, νά δουβεύεις
χρόνια σκβάβος...
»Χρόνια πού δέν γνώρισαν τήν περη-
φάνεια τής φυβής τους... Ζοϋνεχρόνια
ξεχασμένοι».
Περιστασιακά κάπου κάπου δείχνουν ένδιαφέρον
οί έββηνικές Κυβερνήσεις, καί όχι σπάνια οί Έββηνες Πρόξενοι
συνειδητοποιούν πόσα χρόνια ζοϋνε έκεϊ πονεμένοι άδεβφοί μας.
Τό πρωί μετά τή θεία Λειτουργία, ι 6 Μαΐου, περνούσα έξω άπό
τόν ναό τοϋ Άγιου Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου κι είδα νά μπαίνει
ποβύς κόσμος. Σέ βίγο μέ σημαίες κι έδνικές στοβές φοιτητές καί
φοιτήτριες. Μιά κυρία έξήγησε δτι ήταν τά έκατό χρόνια άπό τήν
Αύτονομία τής Β. Ηπείρου καί είχε Δοξοβογία. ’Έπειτα κατάθεση
στεφάνου στό μνημείο τοϋ’Άγνωστου Στρατιώτη...
Μέσα μου κάτι ζωντάνεψε. Πάντα μέ συγκινοϋσε αύτό τό δέμα.
Μπήκα γιά βίγο στήν έκκβησία. Κβηρικοί, έκπρόσωποι τής Ποβι-
τείας, νέοι, μεγάβοι καί παιδιά. Βασικά Ήπειρώτες...
Τόσα προββήματα πνίγουν τόν έββηνικό βαό, ποϋ νά δυμηδοϋν
καί τά ξεχασμένα έθνικά μας δέματα.
Μίβησε ό Πρόεδρος τοϋ Παγκοσμίου Συμβουβίου Ήπειρωτών (κ.
Χρυσόστομος Δήμου), πού ήβδε άπό τήν Αμερική, ειδικά γιά τόν
διήμερο έορτασμό τής έπετείου τής Αύτονομίας τής Β. Ηπείρου.
Τό άπογευματινό μου πρόγραμμα άββαξε. Παρακοβούδησα τις
w m $
Τ ε ύ χ ο ς 520. Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- ΙΟΥΛΙ ΟΣ 2014
έκδηβώσεις στό «Ποβεμικό Μουσείο». Ξαναθυμήθηκα, προββηματίστηκα.
Πβηγωμένη Έββάδα, σκέφθηκα, άδειάζουν οί τόποι άπό τά παιδιά σου.
Τή Β. Ήπειρο σκβάβα τήν άντίκρισαυ τά χρόνια κι οί ξένοι τήν άφάνειά
της ζητούσαν.
Τό σοβαρό πρόββημα τά τεβευταϊα είκοσι τόσα χρόνια είναι δτι ποββοί
Βορειοηπειρώτες άφήνουν τήν προγονική γη γιά νά σπουδάσουν τά παι­
διά τους καί νά έργαστοϋν στή μητέρα πατρίδα.
Ωστόσο ή Β. Ήπειρος άντιστέκεται. 'Όσοι βρίσκονται στήν έβεύθερη
Έββάδα πάνε κι έρχονται στήν πατρώα γη, δηβώνοντας τή νοσταβγία
τοϋ γυρισμού. Καί δσοι έμειναν σταθερά, έκεϊ, πέρα άπό δποιες δυσκοβίες,
καί ξανακτίζουν τις έκκβησιές τους, καί ξαναβρίσκουν τήν πίστη τους,
είναι όβοφάνερες άποδείξεις δτι ή Β. Ήπειρος ζεΐκαί άναπνέει έββηνικά
καί παβεύει κι άγωνίζεται καί τρέφει τά ιδανικά τής φυβής μας, όσο κι
άν οί ξένοι θέβησαν νά πνίξουν τά πβατιά όνειρά, της.
Τά έκατό χρόνια μέ άγώνες, νίκες, έβευθερία, σκβαβιά κι άββους
άφέντες, δείχνουν τό δυναμισμό, τό πείσμα τοϋ βαοϋ νά κρατήσει τήν
έββηνική ταυτότητά του, τή γβώσσα, τήν πίστη του.
Ά πό τίς αρχές τοϋ i g i 4 > τού τό βόρειο
τμήμα τής Ηπείρου άποκόπηκε βάναυσα άπό
τόν έββηνικό κορμό, δέν σταμάτησε ό τρωικός
βαός της νά άγωνίζεται γιά έβευθερία καί δι­
καίωση.
Ποβυκύμαντη ιστορία...
Τά βορειοδυτικά σύνορα τής Έββάδος χ α ­
ράχτηκαν άδικα άπό τά συμφέροντα τών Με-
γάβων Δυνάμεων καί τά άνέντιμα παχνίδια
τής διπβωματίας τους.
Ένα χρόνο νωρίτερα ό έββηνικός
στρατός είχε άπεβευθερώσει τήν
τή φροντίδα της οί έξι Μεγάβες Δυνάμεις
(Βρετανία, Γαββία, Ρωσία, Γερμανία,
Αύστρουγγαρία καί Ίταβία).
Φοβερό δίβημμα κατά τόν καθορισμό τών
συνόρων:Έπιδόθηκε στήν Έββηνική Κυβέρ­
νηση διακοίνωση τών Μεγάβων Δυνάμεων
( β ΐ - ΐ - ΐ θ 1^ υ<δ αποχωρήσει άμεσα ό νικηφό­
ρος στρατός μας άπό τή Β. Ήπειρο, άββιώς
δέν θά δίνονταν τά νησιά τοϋ Άνατοβικοϋ
Αιγαίου στήν Έββάδα. Τραγική ή άπόφαση,
γιά νά διαφυβάξουμε τά άνατοβικά
μας σύνορα.
Ήπειρο άπό τόν τυ-
«Δέν γνωρίζω έπαρχία περισσότερο
έββηνική άπό τήν ’Ήπειρο ώς πρός τόν
πβη&υσμό, τή γβώσσα καί τή διάνοια...»
«.Αρχέγονη Έββάδα», δπως άποκα-
βοϋσε τήν Ήπειρο ό Πτοβεμαϊος.
Ενώθηκαν μέ τούς Βορειοηπειρώτες, πού
ραννικο τούρκικο
ζυγό. Πιεστική άπό­
φαση δμως τών
Εύρωπαϊκών Δυνά­
μεων άνάγκασε τήν Έββάδα νά δια­
τάξει τήν άποχώρηση τοϋ νικηφόρου
στρατού μας, καί τό τμήμα άπό τό άκρωτήρι
Στύβος, άπέναντι άπό τήν Κέρκυρα, ώς τήν
Κορυτσά (άνατοβικά), δόθηκε στό νεοσύστατο
άββανικό κράτος καί πέρασε στήν ιστορία ώς
Βόρειος Ήπειρος. Όβοφάνερη εύρωπαϊκή
άδικία γιά τήν Έββάδα. Μετά τό τέβος τοϋ A '
Βαβκανικοϋ ποβέμου (Συνθήκη τοϋ Λονδίνου,
Μάιος 1913) ή Τουρκία παραχωρούσε όβα. τά
εύρωπαϊκά έδάφη τής ’Οθωμανικής Αύτοκρα-
τορίας, έκτός άπό τήν Αββανία, πού άνέβαβαν
Συγκβονιστική
ή άποχώρηση τοϋ
έββηνικοϋ στρα­
τού. Κάποιοι έμει­
ναν έκεϊ στήν
άντέδρασαν δυναμικά. Έφτασαν άπό τήν
έβεύθερη πατρίδα έθεβοντές, ώριμοι άνδρες
καί φοιτητές. Ξεσηκώθηκε πρώτη ή Χει-
μάρρα. Συνήβθε Πανηπειρωτικό Συνέδριο
στήν Αθήνα. Ορίστηκε έπικεφαβής τοϋ
άγώνα ό Γεώργιος Ζωγράφος, γιός τοϋ μεγά-
βου Εύεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου άπό τό
Κεστοράτι τοϋ Αργυροκάστρου. Αμέσως,
όταν τοϋ άνατέθηκε ή άρχηγία τοϋ αύτονο-Ρ
Τ ε ύ χ ο ς 520, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
μιακοϋ άγώνα, σχημάτισε Προσωρινή Κυβέρ­
νηση μέ έββηνόψυχους άνδρες καί Μητρο-
ποβίτες, πού πανηγυρικά ύψωσαν στό
Αργυρόκαστρο στις ΐ γ Φεβρουάριου 1914 τόν
έββηνική σημαία μέ τόν Βυζαντινό δικέ-
φαβο άετό καί κήρυξαν τήν αύτονομία
τής Β. Ηπείρου.
Ό ένοπβος άγώ
νας έγινε καθοβικός
στόν αιώνα, τέσσερις Διεθνείς Πράξεις κι
άββες έπίσημες συμφωνίες άναγνώρίζαν τήν
έββηνικότητα τής Β. ’'Ηπείρου καί τήν ένωσή
της μέ τό έββηνικό κράτος, Πρωτόκοββο
Κερκύρας, Μάιος 1914· Πρόσκβηση τής
Άντάντ στήν Έββάδα νά άνακαταβάβει
τήν Β. Ήπεφο,
Ή Μυτεριά «άστραψε, έβαμψε,
έσβησε... Πιό πυκνό τό παβιό σκοτάδι
άπό τή Χειμάρρα, , „ , , , „ ,
τούς Αγίους Σα- ψωβιασε στα γνωστά του τα βημερια..
’Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς
1914· Συνθήκη
τοϋ Λονδίνου,
1915■ Συμφω-
ράντα, τήν Κορυτσά, τό Λεσκοβίκι, τό
Δέββινο, τήν Πρεμετή, καί άνάγκασε
τήν άββανική Κυβέρνηση, κάτω άπό τόν
κίνδυνο τής οριστικής συντριβής, νά συνάψει
άνακωχή. Τεβικά, τόν Μάιο τοϋ 1914 εκπρό­
σωποι τής άββανικής Κυβέρνησης ύπέγρα-
ψαν τή συμφωνία πού άναγνώριζε τόν
έββηνικό χαρακτήρα τήςΒ. Ηπείρου, έδιναν
Θρησκευτικά καί έΘνικά δικαιώματα καί κα­
τοχύρωναν τή διδασκαβία τής έββηνικής
γβώσσας. Αύτή ή έπίσημη άναγνώριση άπο-
τεβεϊ τόν πρώτο διεθνή τίτβο τής έββηνικότη-
τας τής Β. Ηπείρου.
Τήν έπέτειο τής αύτονομίας γιόρταζαν, βοι­
πόν, στήν Έκκβησία, στό Σύνταγμα, στό Πο-
βεμικό Μουσείο οί Ήπειρώτες, γιά νά μήν
ξεχάσουν τόν ποβύπαθο τόπο τους, γιά νά
μήν χάσουν τήν έβπίδα!...
Άκοβούθησαν δίσεκτα χρόνια καί ήρωικά.
"Ενας αιώνας άγώνες γιά έβευθερία καί δι­
καίωση. Πήγαν κι ήρθαν τά έββηνικά στρα­
τεύματα τρεις φορές στή Β. ’Ήπεφο. Μέσα
via Τιτόνι-Βενιζέβου, Ίούβιος lgig.
Απόφαση Διασυμμαχικού Συμβουβίου,
Ιανουάριος 1920. Απόφαση τής Αμερικα­
νικής Γερουσίας (1920) νά ένσωματωθεϊ ή Β.
Ήπειρος στό έββηνικό κράτος. Τότε ή
έμπβοκή τής Έββάδος στόν άπεγνωσμένο
άγώνα γιά τήν άπεβευθέρωση του Μικρασια­
τικού Έββηνισμοϋ δέν έπέτρεψε τήν άμεση
έκτέβεση τών άποφάσεων.
Μετά τόν πόβεμο στις άετοράχες τής χιονι­
σμένης Πίνδου τό 1940 μπήκαν πάβι νικητές
οί "Έββηνες κι ύψωσαν τή γαβανόβευκη στή
Δρόποβη, τ’ Αργυρόκαστρο, τή Μοσχόποβη,
τήν Κβεισούρα, τό Τεπεβένι, τήν Κορυτσά, τή
Χειμάρρα, τό Δέββινο. Καί μετά τίς Διεθνείς
Συμφωνίες στό Συνέδριο τών Παρισίων (Σε­
πτέμβριος 1946) δέν δίνεται βύση, καί τό Βο-
ρειοηπεφωτικό έμεινε σέ έκκρεμότητα, άπό
τόν Μάιο τού 1914·
Ή βευτεριά «άστραψε, έβαμψε, έσβησε...
Πιό πυκνό τό παβιό σκοτάδι φώβιασε στά
γνωστά του τάβημέρια...».
Οί διαμαρτυρίες τών φοιτητών, τών έπιστημόνων, τοϋ κβήρου, τού έββηνικοϋ βαοϋ,
■ηρωικών ιεραρχών, όπως τοϋ μακαριστού Σεβαστιανού, οί προσευχές τών πιστών άνοιξαν
τά σύνορα. Πήραν μιά άναπνοή οί σκβάβοι. Μέ τήν έμπνευση, τό δυναμισμό καί τή στοργή
τού προκαθημένου τής Αύτοκεφάβου ’Ορθοδόξου Έκκβησίας τους καί τών έκβεκτών
ιεραρχών τους, ξανάχτισαν τούς ιερούς ναούς, ζοϋνε στή φροντίδα τους, βρήκαν τήν πα­
ρηγοριά τής πίστης!
Καί σήμερα, βέβαια, μετά άπό ένα αιώνα, δέν σταματούν οί άγώνες τους γιά τήν έφαρ-
μογή τού Πρωτοκόββου τής Κερκύρας, γιατί ήταν καί παραμένουν γνήσιοι'Έββηνες, όπως
είχαν διακηρύξει έπίσημα οί σπουδαίοι ξένοι: Wilam ow itz, Rene Pu au x, Lu ciano Magrini
καί ό μεγάβος Γεωγράφος Ερρίκος Κέπερτ (στά ΐ 8γ8 στό Βεροβίνο): «Δέν γνωρίζω έπαρχία
περισσότερο έββηνική άπό τήν Ήπεφο ώς πρός τόν πβηθυσμό, τή γβώσσα καί τή διάνοια...»
Πονεμένε βαέ, «όβα είναι έββηνικά τά δικά σας...
Άγια χώματα ιερά, ποτισμένα μ έ αίμα κ α ί μ έ δάκρυα...». Ο
Τ ε ύ χ ο ς Q20 , ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
ο Φ Ω Τ Ο έ   τ ε ιΑ ε Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α
Ιΐ1111§·~ v/y"
Π ρώ τη μέρα
Τό χ έ ρ ι μου στό χ έ ρ ι σου
άναπαύεται!
Χαρά κι έμπιστοσύνη!
Νιώθω μιά δύναμη ούρανοϋ
νά μάς κυκβώνει,
γεμάτη προστασία καί στοργή.
Οί φόβοι μου διαβύονται στό Φως.
Κρατάς τό χ έ ρ ι μου
καί σοϋ κρατά τό χ έ ρ ι ό Χριστός...
Καί προχωράμε...
Στή ζωή πετάμε...
Ε πέτειος
30 χρόνια
Κρατάς άκόμα τό χ έ ρ ι μου,
Εύχαριστώ!
Ό χρόνο ς κύβησε στά μαϋρα μας μαββιά,
όμως τό φως τών ματιών μας
είναι άκόμη
τό φως τής Αύγής.
’Ήσουν ό βράχος μου
καί ήμουν ό κισσός...
Στή σκιά μας κουρνιάσανε
έξι π ο υ β ι ά !!
Νά, δές τα, ένα-ένα πετάνε ψηβά
κεβαηδώντας...
Σέ βίγο, 8ά μείνουμε μόνοι...
Η
Γ
Ρ
Α
Μ
Μ
Α
Τ
Α

Σ
Τ
Η

Σ
Υ
Ν
Τ
Α
Ξ
Η
ΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ
άπό τούς ΡΩΣΟΥΣ
Στήν ήβεκτρονική σεβίδα τής
Γερμανικής έφημερίδας παγκο­
σμίου κυκβοφορίας "DIE ΖΕΙΤ» τής
ΐβτις Ιανουάριου 2014 διαβάζουμε
τά άκόβουδα:
«Ή Ρωσία κατηγορεί τήν προπα­
γάνδα όμοφυβόφιβου έρωτα τής
Εύρωπαϊκής Ένώσεως. Ή Ρωσική
κυβέρνηση κατηγορεί τήν Εύρω-
παϊκή 'Ένωση ότι προωδεϊ, έν σχέ-
σει μέ τήν όμοφυβοφιβία, έπιδετική
προπαγάνδα. Επί πβέον αύξάνεται
ό ρατσισμός καί ό σωβινισμός.
»Έδώ καί μήνες άσκεΐται κριτική
κατά τής Ρωσικής κυβερνήσεως
έξαιτίας τής σκβηρής έπιδέσεώς
της κατά τών όμοφυβοφίβων. Πα-
ρόβα αύτά τό Ρωσικό Υπουργείο
Εξωτερικών ύπεραοπίζεται τή δέση
του καί κατηγορεί τώρα άπό τήν
πβευρά του τήν Εύρωπαϊκή'Ένωση
γιά “έπιδετική προπαγάνδα ύπέρ
τοϋ όμοφυβοφιβικοϋ έρωτα”. Σέ
δεβτίο άνδρωπίνων δικαιωμάτων
πού δημοοιεύδηκε τήν Τετάρτη 15
Ιανουάριου 2014 άναγράφεται:
“ Υπάρχουν προσπάδειες σέ άββες
χώρες νά έπιβάβουν ώς τρόπο
ζωής μία εύχάριστη όψη τής όμο-
φυβοφιβίας καί όμοειδών σχέ­
σεων. Ή Εύρωπαϊκή'Ένωση καί τά
μετέχοντα σέ αύτήν κράτη προσπα-
δοΰν νά έπεκτείνουν τίς φιβεβεύ-
δερες ιδέες τους ώς παγκόσμιο
τρόπο ζωής”».
Ό Ρώσος πρόεδρος Ββαντιμίρ
Πούτιν κατηγόρησε τούς Δυτικούς
ήδη τόν Δεκέμβριο τοϋ 2013 γιά
άποστροφή πρός τίς παραδοσιακές
άξιες, πού δέτει σέ κίνδυνο τήν κοι­
νωνική σταδερότητα. Σέ ποββές
χώρες, είπε, έπιζητεΐται τό καβό καί
τό κακό νά άναγνωρισδοϋν ώς ισό­
τιμα.
Σημειώνεται δτι στή Ρωσία άπό
τόν Ιούνιο τοϋ 2013 τιμωρείται μέ
χρηματική ποινή ή ένώπιον άνηβί-
κων συζήτηση σχετικά μέ τήν όμο­
φυβοφιβία.
Ή άνακοίνωση αύτή τοϋ Ρωσικοϋ
Υπουργείου Εξωτερικών μπορεί d
έμάς, τούς άνδρώπους τοϋ Καντια­
νού όρδοβογισμοϋ καί τής άνδρω-
ποκεντρικότητος, νά προκαβέσει
ένδεχομένως έκπβηξη. Ή σύγ­
χρονη δυτική κοινωνία άκοβουδεϊ
ή καβύτερα είναι βασισμένη στό
πρότυπο τοϋ δρησκευτικά ούδέτε-
ρου κράτους. Είναι γέννημα-
δρέμμα τοϋ Διαφωτισμού, πού
άντέδρασε στήν καταπίεση τοϋ Πα­
πισμού καί τής Ίεράς Έξετάσεως,
όπως καί στή σύγχυση τοϋ ποβύ-
μορφου Προτενσταντισμοϋ. Έχει
τήν άνάμνηση τών τρομακτικών
δρησκευτικών ττοβέμων. πού έρή-
μωσαν τήν Εύρώπη στις βίαιες κατά
κανόνα προσπάδειες τοϋ Ρωμαι-
οκαδοβικισμοϋ νά έξαφανίσει τίς
Διαμαρτυρόμενες όμοβογίες. Επί­
σης τό σύγχρονο εύρωπαϊκό κράτος
άρνεϊται τίς χριστιανικές του κατα-
βοβές μέ τά δόγματα τής ποβιτικής
όρδότητας καί τής ποβυποβατομι­
κότητας. Ό οίοσδήποτε πού πατά τό
πόδι του στήν Εύρώπη πρέπει νά
τυγχάνει τοϋ ίδιου σεβασμού άπό
δρησκευτική άποψη μέ τόν γηγενή.
Τοϋτο πραγματοποιείται καί μέ τήν
ύποχώρηση καί τή βησμοσύνη τής
πατροπαράδοτης χριστιανικής ταυ­
τότητας καί τών έδίμων της, ώστε νά
μήν ένοχβοϋνται οι ποβυποίκιβοι
μετανάστες καί κυρίως οί Μου-
σουβμάνοι, οί όποιοι καί είναι
εύεπίφοροι σέ βίαιες πράξεις, βόγω
καί τών προσφάτων άναμνήσεων
τής άποικιοκρατίας άββά - ας μήν
τό ξεχνάμε - καί τοϋ ποβεμικοΰ καί
άρα βίαιου χαρακτήρα τοϋ Κορα­
νίου. Συνέπεια δβων αύτών είναι ή
κυριαρχούσα πβέον στή Δύση ιδέα
τής άνεκτικότητας (Jolerance) τοϋ
ξένου, πού καταβήγει σέ άδειασμα
τοϋ έαυτοϋ μας άπό κάδε μεταφυ­
σικό καί κυρίως χριστιανικό στοι­
χείο.
!Άς· παραδειγματισδοϋμε δμως
άπό τούς Ρώσους έμεϊς οί Έββηνες
όρδόδοξοι, άπορρίπτοντες ντόπιους
καί άββοδαπούς έπίσημους, άκόμη
καί δρησκευτικούς ηγέτες, πού στήν
προσπάδεια ενός δρησκευτικοϋ
μάρκετινγκ ξεχνούν τόν άπόστοβο
Παϋβο καί τήν πρός Ρωμαίους έπι-
·. . _Μ
Τ ε ϋ χ ο ς 520, ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
στοβή του, όπου καταδικάζεται ή όμοφυβοφιβία, ΓΡΑΜΜΑ άπό τή ΡΩΣΙΑ
άπενοχοποιώντας συμπεριφορές άπαγορευμένες καί
άποπροσανατοβίζοντες τό ποίμνιό τους. Άς μήν έπι-
τρέψουμε νά ύπερισχύσει τό πνεΰμα τής συσκοτί-
σεως του άβηθοϋς, άββά καί τοϋ προφανούς τοϋ
βόγου τοϋ Κυρίου καί τοϋ άποστόβου Του.
Μιά παρατήρηση ώς ύστερόγραφο. Άπ’ όσο μπορώ
νά ξέρω, καμιά δυτική κυβέρνηση ή δυτική οργά­
νωση προστασίας άνθρωπίνων δικαιωμάτων δέ
βρήκε κάτι βέβηβο νά καταδικάσει στή βεβήβωση
άπό τό πάνκ συγκρότημα «Pu ssy Riot», ορθόδοξου
ρωσικοϋ ναοϋ (γιά τούς γνωρίζοντες ή βέξη pu ssy
είναι έξόχως σοκαριστική, χρησιμοποιούμενη σέ δια-
ατροφικά θεάματα, καί οί Ρώσοι δέν είναι άγευστοι
Άγγβικών). Άντιθέτως έσπευσαν νά καταδικάσουν
τήν έπιββηθεΐσα ποινή φυβακίσεως, ή όποία έπε-
ββήθη μόνο στούς μή άναγνωρίσαντες τό σφάβμα
τους. Τί θά συνέβαινε άραγε άν κάτι άντίστοίχο είχε
γίνει σέ τζαμί; Πάμποββοι θά έξεγείροντο ύπέρ τών
εύερέθιστων Αράβων, κηρυσσόμενοι πρός αύτούς
άββηβέγγυοι. ’Ίσως ό ψυχρός πόβεμος νά συνεχίζε­
ται μέ τήν έπιμόνως διατηρούμενη ύψηβά δυτική
όφρύ, ή όποία έξακοβουθεΐ νά ββέπει τήν ύπαρξη
τής ’Ορθοδοξίας ώς ένόχβηση καί έμπόδιο.
ξΤξξξΙ Κ ω νσταντίνος Ν ομικός, Ά δη ναι
Σ η μ ε ίω   η «Δ ο ά   ε ω   »: Ή έ π ι  τ ο β ή ε ίχ ε φ θ ά   ε ι   τ ό Γ ρ α φ ε ίο τ ο ϋ
Π ε ρ ιο δ ικ ο ύ π ο β ύ π ιό κ ο ν τ ά χ ρ ο ν ικ ά   τ ά π ε ρ ιγ ρ α φ ό μ ε ν α γ ε γ ο ­
ν ό τ α . Ζ η τ ο ϋ μ ε   υ γ γ ν ώ μ η γ ιά τ ή ν κ α Β υ   τ έ ρ η   η δ η μ ο   ιε ύ   ε ώ ς τ η ς .
’Ενημερώσου γιά τίς δραστηριότητες μας!
s Γομσο·. τού ΣυΛΛόγου ΟηϋιΜο:
iW>s 'iijKHH.us Ο Mc yos β ο ο ι ώ
!Kt>S'
’Αγαπητέ φοιτητή καί αγαπητή φοιτήτρια,
"Ελα ένα «κλίκ» πιό κοντά μας
επιλέγοντας τήν ανανεωμένη ιστοσελίδα
τής Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης καί...
- Μάθε τά τελευταία μας νέα!
Αναζήτησε ενδιαφέροντα πνευματικά κείμενα!
’Αφησε τό δικό σου σχόλιο!
Θά μάς Βρεις στήν παρακάτω διεύθυνση;
www.xfd.gr
Τ ε ύ χ ο ς 520>
Πρός τήν άγαπητή «Δράση»
Είμαστε μαθητές καί μαθήτριες, μερικοί μαζί
μέ τούς γονείς μας, τοϋ Σχοβείου τής Εββη-
νικής Κοινότητας Μόσχας.
Κάθε φορά διαβάζουμε στά μαθήματά μας
άρθρα τοϋ θαυμάσιου περιοδικού «ή Δράση
μας», τά όποια μάς συγκινοϋν καί μάς προββη-
ματίζουν.
Ϊ Ϊ Λ ?ΰ Μ Ύ Η Σ Α Λ Ι Ο Ί Π ΎΜ Β Μ .ν. Μ Μ ,Κ ' ■
i r Τ Μ ί AkUUmXESEJWlb,-Ε Λ Λ ΗΝ Α Α Ν ΔΡ/Ι ,
Ti N Qi : - 23ti M|dF - m m kani h jummi i » ·,
V ΒΕ ATOAUv'. ό ΙΊ/.,ΙΡΙΓ
ϊ u m r t n π ο α π . H ncnw.
Π*. ΛΕΓΕ^έΑιδΟΣ ΗΜΜΣ·.
Λ ’ Ef cREEN Α ΥΤΟΣ: Ε ΥΣ Ε Β Λ Γ , Κ Ά ΕΜ Τ»Μ Λ»:,
' i ‘S ? £ « s “ = r - ·
I - s a s s i S S S " ' - · ·
" τκΛΣϊητχΛβέιε»»»
ν.1\Τ| ϊδ‘Ά“ι *~L.
’Ιδιαίτερα
μάς συγκί-
νησε τό
άρθρο στό
τεϋχος τοϋ
’Οκτωβρίου
2013:
«Στούς τάφους
τών μεγάβων
Έββήνων
Εύεργετών».
Μετά τήν
πρώτη μας έπί-
σκέψη στήν ihhu
Ιερά Μονή Ντοσκόι, έπισκεπτόμαστε
συχνά τό Κοιμητήριο. Κι έκεϊ, διαβάζοντας μέ
προσοχή τίς ταφόπβακες, άνακαβύψαμε τό
μυστικό τής έθνικής προσφοράς τους: Ό πνευ­
ματικός τους πβοϋτος. «Σεμνός, νουνεχής καί
μετριόφρων» διαβάζουμε γιά τόν ’Αναστάσιο
Χατζηκώνστα. «Εύσεβής, έντιμος, ζηβωτής πα-
τρίδος» γιά τόν Ματθαίο Ριζάρη κ.ά.
Δέν άποροϋμε πβέον, πώς αύτοί οί άνθρωποι,
πού πβούτισαν στό έξωτερικό καί ιδιαίτερα στή
Ρωσία, άγάπησαν βαθιά, πόνεσαν, νοστάβγη-
σαν τή σκβαβωμένη πατρίδα τους.
Σάν νά καιγότανε ή καρδιά τους άπό τόν πόθο
τής προσφοράς καί βοήθειας.
Σάς ευχαριστούμε, Έββηνες Εύεργέτες, τά
παιδιά τής Ρωσίας, γιά τά μαθήματα πού μάς δί­
νετε.
Σάς εύχαριστοϋμε πού μάς άξιώσατε νά σάς
βάβουμε στις οίκογένειές μας καί νά προσευχό­
μαστε γιά σάς, ’Αναστάσιε, Ματθαίε, Ζώη, Γεώρ-
γιε, Παϋβε, Θεοδόσιε, ’Ιωάννη, Δημήτριε, Σοφία,
Σμαραγδή, Αικατερίνη καί τήν άγαπημένη μας
Έββάδα, τήν πατρίδα μας.
Ό Θεός νά μάς έβεεϊ καί νά μάς ένώνει.
Μέ άγάπη
Τά παιδιά τοϋ Έ ββηνικοΰ Σχοβείου
τής Έ ββηνικής Κ οινότητας Μ όσχας
IS I
Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
Τ ή χ α ρ ά
τ ή ς Α ν α σ τ ά σ ε ι ς ! · · ·
εύτερη μέρα μαδημάτων μετά τίς δια­
κοπές τοϋ Πάσχα έξω άπό τό άμφι-
δέατρο.
Οί φοιτητές μαζεμένοι παρέες-παρέες
μιβοϋν, γεβοϋν καί χαιρετιούνται. Κι έμεϊς
μαζί τους άπευδύνουμε τόν άναστάσιμο
χαιρετισμό. Διστακτικά ίσως στήν άρχή,
χωρίς νά περιμένουμε νά μάς άπαντή-
σουν. Κι δμως βρίσκουμε άνταπόκριση κι
αύτό μάς δίνει άπρόββεπτη χαρά.
-Χριστός Άνέστη!
-Άβηδώς Άνέστη!
Κοιταχτήκαμε. Ή μία διάβασε τή σκέψη
τής άββης: «Μπράβο! «Άβηδώς άνέστη»!
Διαψεύστηκαν οί σκέψεις μας. Κι έμεϊς πε­
ριμέναμε δτι δά μάς άπαντοϋσαν μέ «Χρό­
νια ποββά»!
Τό άκαδημαϊκό τέταρτο τεβειώνει καί ό
καδηγητής μας μπαίνει στό άμφιδέατρο.
ΎΗταν πάντα ποβύ καταδεκτικός μαζί μας,
δταν τόν έπισκεπτόμασταν στό γραφείο
του, καί δεχόταν μέ χαρά νά πάρει τό πε­
ριοδικό «Ή Δράση μας». "Ομως αύτό πού
έγινε στό μάδημα τής Τρίτης δέν τό είχαμε
"Οβοι έχουν πιά τακτοποιηδεϊ στά
έδρανα, άββά τά γεβάκια συνεχίζον­
ται. Ο καδηγητής διακόπτει τή φασα­
ρία καί βέει δυνατά μέ τά χέρια
ψηβά:
-Χριστός Άνέστη, παιδιά μου!
Καί τότε μέ μία φωνή όβο τό άμφιΒέ-
Ο Χ ρ Ο CLTCCIVZO,'.
-Άβηδώς Άνέστη!
ΤΗταν μία μοναδική στιγμή. Ξαφνια­
στήκαμε, άββά τό ξάφνιασμα αύτό
ήταν άπό χαρά! Μάς γέμισε μέ δύ­
ναμη καί δάρρος! Νά πού ύπάρχουν
καί στά Πανεπιστήμια άνδρωποι πού
δέν μεταδίδουν μόνο γνώσεις, άββά
καί τή χαρά τής Ανάστασης!
Α .Α . καίΠ,Θ.
φοιτήτριες Φιβοβογίας
Παν/μίου Πατρών, μέβη Χ .Φ Α .
V
Κ
ύ
jr
?
Ο
Αιώνια ταξιδεύεις
στά νερά τοϋ πεβάου
καί μαζί ταξιδεύει
κι ή ψυχή τών παιδιών σου
μέ βαχτάρα κρυφή
στήν Έββάδα νά φτάσει.
Καί θά φτάσει μιά μέρα
πού ό Θεός έχει γράψει
στήν άγκάβη τής Μάνας.
Οί τρανοί, πού τή γή κυβερνούνε,
νά τό σβήσουν τό φώς τής ψυχής δέν μπορούνε.
Άρχαγγέβων ρομφαία μέ πύρινη όψη
τούς έχθρούς θά συντρίψει, θά κόψει,
καί τό φώς τ ούρανού, δυνατό, βαμπερό,
θά σκορπίσει τή φρικτή τή μαυρίβα τής γής.
Τό σκοτάδι ποτέ δέν μπορεί νά νικήσει.
Άπ τή νύχτα γεννιέτ ή αύγή.
Σ ο φ ία Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ιά δ ο υ
Συββογή«Ζωγραφιές'»
Τ ε ύ χ ο ς 520. ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014 Μ f l ®
Τ ε ύ χ ο ς β 20, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
1Έχουν γραφεί καί δά γραφυϋυ άσφαβώς ποββά ακόμη 6ι6βία γιά τή βάρ­
βαρη είσβοβή τού Άττίβα στήν Κύπρο πριν άπό ηθ χρόνια, τόν Ιούβιο-Αύγου­
στο τοϋ 1974■Κάδε συγγραφέας προσφέρει τά άποτεβέσματα καί
συμπεράσματα τής δικής του έρευνας. Ωστόσο ένα βιββίο, πού μέχρι στιγμής
δέν έχει τό άντίστοιχό του, είναι τό βιββίο τού Κούρδου δημοσιογράφου Ρόνυ
Άβάσορ, πού κυκβοφόρησε στά έββηνικά μέ τίτβο: «Διαταγή: έκτεβέστε τούς
αίχμαβώτους !»>(μτφρ. Ίω. Νικοποβίδης, έκδ. Καστανιώτη).
Είναι ένα βιββίο άπόβυτα άβηδινό. Λέει άβήδειες γιά τήν είσβοβή, πού δέν
είπώδηκαν άπό άββους ή καί άποσιωπήδηκαν σκόπιμα. Μεταφέρει τόν άνα-
γνώστη στό κβίμα τών τραγικών εκείνων ημερών, έτσι όπως τό έζησαν οί είσβο-
βεϊς στρατιώτες τοϋ Άττίβα. Σημειώνουμε δτι οί περισσότεροι άπό εκείνους πού
είσέβαβαν τότε στήν Κύπρο, όπως άποκάβυψε ό αύτόπτης μάρτυρας Ρ.
Γκιουντούζ, ήταν άγράμματοι καί στήν πβειοψηφία τους Κοϋρδοι. Στούς άπαί-
δευτους έκείνους στρατιώτες έβεγαν: «Τό νά σκοτώνεις άπιστους (σ.σ. δηβ. μή
μουσουβμάνους) είναι σκαβοπάτι γιά τόν παράδεισο καί μέ αύτό τόν τρόπο,
άκόμα κι αν πεδάνεις, γίνεσαι μάρτυρας (Σεχίτ)». Ό ϊδιος μάρτυρας, όταν ρω-
τήδηκε ειδικά γιά τούς αίχμαβώτους, προέβη σέ τρομακτικές άποκαβύψεις:
«Στούς δικούς μας αίχμαβώτους στρατιώτες», είπε, «οί "Εββηνες φέρδηκαν
καβά, ένώ έμεϊς στούς δικούς τους, πού στό μεγαβύτερο μέρος ήταν άμαχοι,
έφαρμόσαμε κάδε είδος βασανιστηρίου καί κάδε μορφή κακοποίησης».
Ό Ρόνυ Άβάσορ, πού έπί τέσσερα χρόνια συγκέντρωνε πβηροφορίες άπό
αύτόπτες μάρτυρες, βεβαιώνει δτι οι περισσότεροι άπό αύτούς πού έξαπατή-
δηκαν τότε άπό τήν Τουρκική κυβέρνηση καί ποβέμησαν στήν Κύπρο, σήμερα
δέν έχουν μόνο μετανιώσει, άββά άντιμε-
τωπίζουν καί σοβαρά ψυχοβογικά προ-
ββήματα καί τύψεις συνειδήσεως. Κι
αύτό, έπειδή διέπραξαν άπερίγραπτα
έγκβήματα στήν Κύπρο: Έκτεβοϋσαν μα­
ζικά άμαχους - άνδρες, γυναίκες, άκόμα
καί μικρά παιδιά. Αξιωματικοί καί όπβίτες
βίαζαν συστηματικά τίς γυναίκες καί τά
μικρά κορίτσια αίχμαβώτους. =Έκαναν
συστηματικό πβιάτσικο, στέβυοντας δ, τι
πβιατσικοβογοϋσαν στήν Τουρκία.
Ό ομαδάρχης Μουσταφά Όνγκάν διη­
γείται δτι άπό τούς Έββηνοκυπρίους πού
αίχμαβώτιζαν ή σκότωναν στό δρόμο
άφαιροϋσαν τά βεφτά καί τά χρυσαφικά.
Ειδικά δέ οι διοικητές τών μονάδων γύρι-
μιας περιοχής τής Λευκωσίας, δπως διη­
γείται ό καταδρομέας Χουσεΐν Παζαρτζι-
κβί, πού έββεπαν πώς συμπεριφέρονταν
οί «Άττίβες», άπάντησαν: «Ό Άββάχ νά
σάς παιδέψει πού ήρθατε καί χαβάσατε
τήν τάξη μας». Ό ϊδιος μαρτυρεί δτι είδε μέ
τά μάτια του Τουρκοκυπρίους νά διαφεύ­
γουν στόν έββηνικό τομέα.
«Μετά τήν έν ψυχρώ έκτέβεση αίχμαβώ-
των», δπως διηγείται ό βοχίας Α. Κ.
Ραμάν, «τούς οποίους φύγαμε καί άφή-
καμε άταφους, ό βοχαγός μας μάς είπε:
'Γίναμε πιά άνθρωποι τοϋ Παραδείσου>»!...
Λαό καί στρατό τούς είχε τόσο ποβύ φα­
νατίσει ή προπαγάνδα, ώστε, δπως διη­
γείται ό Ραμάν, κάποιον στρατιώτη πού
...ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ά π ό α ύ τ ο ύ ς π ο ύ ε ξ α π α τ ή θ η κ α ν τ ό τ ε
ά π ό τήν   ο υ ρ κ ι κ ή κ υ β έ ρ ν η σ η κ α ί πολέμησαν στήν Κύπρο,
σ ή μ ε ρ α δ έ ν έ χ ο υ ν μ ό ν ο μ ε τ α ν ι ώ σ ε ι , ά λ λ ά ά ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν
κ α ί σ ο β α ρ ά ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ί τ ύ ψ ε ι ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς .
σαν στήν Τουρκία πβούσιοι. Αύτοί είχαν
διαπράξει τά περισσότερα έγκβήματα καί
τίς περισσότερες βεηβασίες.
Ό έπικεφαβής ομάδας βαρέων δπβων
X. Κοφέν εΐπε στόν Άβάσορ μεταξύ
άββων: «Βρέ άδεβφέ μου, μή ξύνεις πβη-
γές. Μοϋ Θυμίζεις ξανά οδυνηρά γεγο­
νότα, πράγματα πού προσπάθησα νά
ξεχάσω καί νά θάψω. Μέχρι τώρα προ­
σπάθησα νά κρύψω δβες τίς άσχήμιες καί
τή φρίκη πού έζησα στήν περίοδο τής
είσβοβής, νά μήν άναφέρομαι σέ γεγο­
νότα στά όποια ύπήρξα μάρτυρας. Δέν
έχω έκμυστηρευθεΐ ποτέ τίποτε σέ κανέ-
ναν."Οβοι ξέρουν δτι τραυματίστηκα στήν
Κύπρο καί παίρνω τή σύνταξη (...). Ποτέ
δέ διηγήθηκα σέ κανέναν αύτά τά γεγο­
νότα μέ βεπτομέρειες, οϋτε καν στή γυ­
ναίκα μου καί στά παιδιά μου. Δέ βρίσκω
τό θάρρος. Δέ θέβω νά έπαναφέρω στή
μνήμη μου τό φόβο, τήν άγωνία, τόν πα­
νικό, δβο τό δράμα πού έζησα έκεϊ».
Στις ιαχές τών Τούρκων είσβοβέων πρός
τούς Τουρκοκυπρίους «Άββάχ, Άββάχ,
τούς σώσαμε», κάποιοι Τουρκοκύπριοι
εΐχε σκοτώσει δεκάδες άθώους καί τό
καυχιόταν μετά τόν πόβεμο στούς συγχω­
ριανούς του, οί τεβευταϊοι έβεγαυ: «Κοι­
τάξτε' σβήστηκαν δβες οί άμαρτίες αύτοϋ
τοϋ άνθρώπου, έχει κερδίσει τόν Παρά­
δεισο γιά πάντα. Μακάρι νά ήμασταν στή
θέση του»!...
Οί άνατριχιαστικές θηριωδίες τοϋ Άαίβα
στήν Κύπρο τό 1974 δέν έχουν τέβος. Ό
Γιαβτσίν Κιουτσούκ, καθηγητής Πανεπι­
στημίου, βέει δτι «τά τέρατα ήταν άνάμεσά
μας» καί τονίζει δτι «οί περισσότεροι άπό
τούς άξιωματικούς ήταν αίμοβόροι καί
βάρβαροι, πρωταγωνιστούσαν στό πβιά-
τσικο καί τίς βεηβασίες».
Αύτή ήταν ή... ειρηνική είσβοβή τοϋ
Άττίβα στήν Κύπρο τό 1974- Κρίμα πού τό
βιββίο τοϋ Ρόνυ Άβάσορ δέν έπανεκδό-
θηκε. Ενώ θά ’ πρεπε, γιά νά τό διαβάσει
κάθε Έββηνας. Όπου τό βρείτε, έστω καί
φωτοτυπημένο, νά τό διαβάσετε. ’Έχουμε
χρέος ώς Έββηνες.
ν .π .6.
Τ ε ΰ χ ο ς β 20, Ι ΟΥΝΙ ΟΣΊ ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
Οιέλληνοκύπριοι i\
πού ριχτή ¥ a ο ^
καί :ό του Αποστόλου Βαρνάβα
/
.’Άρθρο τού Τουρκοκύπριου Σευέρ Λ εβέντ
Δημοσιεύουμε στή συνέχεια άρδρο τοϋ Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Σενέρ Λεβέντ
γιά τήν τύχη άγνοουμένων Έββηνοκυπρίων άπό τήν είσβοβή τοϋ Άττίβα στήν Κύπρο τό
1974■Τό όρδρο είναι άποκαβυπτικότατο τών μεθόδων τοϋ Έρντογάν γιά τήν συγκάβυψη
τοϋ έγκβήματος. Ό Σενέρ Λεβέντ έκδίδει τήν έφημερίδα Africa καί άπό τόν Άπρίβιο τοϋ
2002 διατηρεί τακτική στήβη στήν έββηνοκυπριακή έφημερίδα «Ό Ποβίτης». Τό άρδρο,
πού δημοσιεύουμε, ό Σενέρ Λεβέντ τό δημοσίευσε στόν «Ποβίτη« τήν 15.11.2013.
Τ Ι Τ ' ομίζω ότι τά γεγονότα πού δά σάς διηγηδώ σήμερα δέν γράφτηκαν πουθενά
,'/ ·:' ij προηγουμένως. Καί έγώ πρόσφατα τά έμαθα. Καί σάστισα γιατί έμειναν ιψυφά
JL w τόσο καιρό. Μήπως είναι πράγματα γιά νά άποκρύπτονται αύτά; Πέρασαν ΐ γ
χρόνια άπό τό igg6. Καί μόβις σήμερα άποκαβύπτονται μέ τή μαρτυρία ένός αύτόπτη
μάρτυρα. Άς τό πω χωρίς νά ποβυβογώ περισσότερο.
Μετά τήν ίδρυση τής έπιτροπής άγνοουμένων εδώ προκβήδηκε, βέει, πανικός καί
\
άνησυχία στήν Τουρκία. Αποφάσισαν νά καταστρέφουν τούς ομαδικούς τάφους τοϋ
i g 74■Καί έστειβαν γι’ αύτό 'μία ειδική ομάδα στό νησί. Γιά νά βρει καί νά καταστρέψει
ιούς τάφους έκείνους.
\» ; Τό ξέρετε καί έσέϊς δτι τό igg6 ήταν μία ποβύ
κρίσιμη χρονιά μέ ποββά γεγονότα. Τό
lgg 6 πυροβοβήδηκε ό Σοβωμοϋ στή
Δερύνεια πάνω στόν ιστό τής· ση-
φμαίας. Τό igg6 βιντσαρίστηκε ό
Ισαάκ πάβι στήν ϊδια περιοχή. ?
Τό igg6 διεξήχδη ή έπιδρομή
στόν Άπόστοβο Βαρνάβα. Τό
igg6 δοβοφονήδηκε ό Κουτ-
βού Άνταβί. Ειδικά τά δύο τε-
βευταϊα γεγονότα είναι στενά
ουνδεδεμένα μέ τό συμβάν
πού δά διηγηδώ.
:Άρχισε άμέσως δουβειά ή
ομάδα πού ήρδε στό νησί άπό
τήν Τουρκία γιά νά βρει καί
νά άφανίσει τούς ομαδικούς
τάφους τών Έββηνοκυπρίων.
Πρώτα άπ’ δ.βα, βάβδηκαν νά
ψάχνουν άνδρώπους πού
γνώριζαν τά μέρη όπου βρε
σκονταν οί τάφοι αύτοί. ΤΗταν
μία έπιχείρηση πού διεξήχδη
μέ ποββή μυστικότητα. Οί
ομαδικές σφαγές Έββηνοκυ­
πρίων διενεργήδηκαν ειδικά
μετά τό μεγάβο έγκβημα στά
χωριά Μάραδα, Άβόα καί
Σανδαβάρη. :Άρχισαν δοβο-
φονίες Έββηνοκυπρίων
αίχμαβώτων - παιδιών, ήβι-
κιωμένων - χωρίς διακρίσεις,
άπό οργισμένους Τούρκους
στρατιώτες καί μερικούς
Τουρκοκύπριους. “Οσοι γνώρι­
ζαν έδειξαν τούς τάφους πού
ήξεραν στήν ειδική ομάδα πού
ήρδε άπό τήν Τουρκία. Στήν
Άφάνεια. στήν Άσσια, στό
Μπέκιοϊ, στό Τζιάος καί όπου
ύπήρχαν. Πήγαν καί στό
Βαρώσι πού είναι κβειστό γιά
χρόνια. Στό Βαρώσι ύπήρχαν,
βέει, κάποιοι πού δοβοφονή-
■δηκαν καί δάφτηκαν μέσα σέ
χαβούζες, γιά νά άποφευχδεϊ
ό ' κόπος τού σκαψίματος
τάφων. Καί στοιβάχτηκε
χώμα άπό πάνω τους.
Έγινε έκταφή όσων βρί­
σκονταν σέ ομαδικούς τά­
φους. Φορτώδηκαν σέ
Καμιόνια. Μεταφέρδηκαν καί
ρίχτηκαν στή δάβασσα. Καί
νά πού μάς τό ψιδυρίζουν στό
αύτί μετά άπό τόσα χρόνια.
Άν όβα αύτά άβηδεύουν, ση­
μαίνει ότι άδικα ψάχνουν
όσοι τούς άναζητοϋν. Δέν
μπορούν νά τούς βρούν.
Άς έρδουμε στήν Ιστορία
τού Άποστόβου Βαρνάβα.
"Οβοι νομίζουν ότι έκεϊ υπάρ­
χει δαμμένος ένας δησαυρός
στήν αύβή τού μοναστηριού
καί ότι γι’ αύτό σκάφτηκε μέ
μία έπιδρομή, έτσι δέν είναι;
Τεβικά, δέν είναι αύτή ή άβή-
δεια. Υπήρχε καί έκεϊ, βέει,
ένας ομαδικός τάφος. Καί
πήγαν καί έκεϊ μαζί μέ τήν
ειδική ομάδα πού ήρδε άπό
τήν Τουρκία. Ούσιαστικά,
έκεϊνοι πού δάφτηκαν έκεϊ
δέν είχαν δοβοφονηδεϊ έκεϊ.
Τούς σκότωσαν άββού, όμως
τούς μετέφεραν καί τούς έδα-
ψαν έκεϊ, βέει. Καβά, ό ϊζουτ-
]Ιού Άνταβί; Λένε ότι ό
Κουτβού γνώριζε γιά τήν από­
φαση πού βήφδηκε στήν
Τουρκία καί γιά τήν έπιχεί­
ρηση πού διεξαγόταν. Γ ι ’
αύτό άρχισε νά άνασκαβίζει
τήν έπιδρομή στόν^Άψόστοβο
Βαρνάβα. Άσχοβήδηκε μέ τό
δέμα αύτό στά άρδρα πού
έγραψε στήν έφημερίδα. Λέ­
γεται καί ότι τόν κάβεσε ή
στρατιωτική διοίκηση στό έ1ϊΐ7<
τεβεϊο καί τόν προειδοποίησε
γιά τό δέμα. Δέν έδωσε σημα­
σία στις άπέιβές ό Κοΐϊτβούϊ~
Άββωστε δέν ήταν άφρωπος
πού τόν φόβιζαν τέτ&ι&τπράλ­
ματα. Έτσι, τΐηραν τήνβ&ήική
άπόφαση γι’ αύτρν. Τόν ττυ-
ροβόβησαν καί τόν σκότωσαν
μπροστά στό σπίτι του. Δέν
τού έδωσαν τήν εύκαιρία νά
άποκαβύψει τό μυστικό τού
Άποστόβου Βαρνάβα. 'Όπως
δέν είχαν δώσει κάποτε τήν
εύκαψία στούς Άϊχάν Χικμέτ
καί Άχμέτ Γκιουρκάν νά
άποκαβύψουν ποιοι έθαβαν
τή βόμβα στά τεμένη Μπαϊ-
ρακτάρ καί Όμεριγιέ. Δέν
ήταν δησαυρός καί παρόμοια
πράγματα πού άναζητούνταν
στόν Άπόστοβο Βαρνάβα,
άββά ομαδικός τάφος.
Δέν μπορούμε νά ξέρουμε
τά βείψανα πόσων άγνοουμέ-
νων έχουν ριχδεϊ στή δά­
βασσα κατά τίς έπιχειρήσεις
αύτές. Τό μόνο πού ξέρουμε
είναι ότι αύτοί δέν δά κατα­
στεί δυνατόν νά βρεδούν
ξανά. Γιά νά τούς δυμόμαστε
αιώνια μπορούμε μόνο νά
στήσουμε ένα μνημείο τού
«άγνώστου δύματος». Νά
κοιτάμε αύτό τό μνημείο κα­
θημερινά καί νά ντρεπόμα­
στε. Άφού ούτε α'ύτό δά είναι
άρκετό γιά νά συγνωρε-
δούμε. \ □
Τ ε ΰ χ ο ς 520, ΙΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ
-Γιατί νά γίνονται πό-
βεμοι, μάνα; Ρωτοϋσε περίβυπη καί
συββογισμένη ή Χαρούβα.
- Ό πόβεμος τά παιδιά τά βυπάται;
Ξαναρωτοϋσε αναστατωμένη ή Φιβο-
δέη.
Κι ό πατέρας πότε Βά γυρίσει; Μήν
έπαΒε τίποτε;
ΎΗταν Δευτερογιούνης2. ΤΗταν ένα
πυρωμένο καί μέ αίμα ποβύ βαμμένο
έκεϊνο τό καβοκαίρι τοϋ 1Q74-
Ή μάνα Βά προτιμούσε νά τούς
μιβά γιά τά βουβούδια, γιά τόν ήβιο,
τή Βάβασσα, γιά δβα τά ήμερα πράγ­
ματα τοϋ κόσμου, όπως αύτά πού μέ
τόση γβύκα καί χαρά, άντάμα όβη ή
οικογένεια, έζησαν τό προηγούμενο
καβοκαίρι στή Γιαβούσα3 καί στήν
Άκτή Αχαιών4.
Μέ σπαραγμένη καρδιά, μέ φρυγ­
μένα χείβη ή κ. Έβένη έκρυβε τό
δάκρυ, έπνιγε τόν πόνο, κατάπινε τόν
βυγμό... "Ομως δέν τά κατάφερνε
πάντα... Τήν πρόδιδαν, άββωστε, οί
μαύροι κύκβοι κάτω άπό τά πονε-
μένα μεγάβα πρασινογάβαζα μάτια
της καί ή συνεχής άπουσία τοϋ Σω­
τήρη, τοϋ άντρα της.
"Οχτρός, ό Τούρκος πορθητής,
άπ τίς άφύβακτές τίς πόρτες μπήκε.
Φόρεσε τοϋ ειρηνευτή τό ένδυμα
κι έκρυψε άπό κάτω φωτιά,
φωτιά καί σύνεργα ξοβοθρεμοϋ».
^ Ό Σωτήρης, ό βεβέντης, ό καταξιω­
μένος καθηγητής τών Μαθηματικών,
σάν κηρύχτηκε γενική έπιστράτευση
γιά τή σωτηρία τής Κύπρου μας άπό τίς
ορδές τοϋ Άττίβα, έτρεξε νά ύπερασπι-
στεϊ τά άγια χώματα τής πατρίδας. Τόν
έστειβαν πρός τόν άγιο Χρυσόστομο, τό
μοναστήρι στόν Κουτσοβέντη5. Καβά
καβά ούτε στρατιωτικά ροϋχα δέν
εΐχαν νά τοϋ δώσουν. Πήγε μέ τό
γκρίζο παντεβόνι καί τό γαβάζιο που­
κάμισο. Πήγε μέ ψυχή!
Πήγε, άββά δέν γύρισε ό Σωτήρης.
Κάποιοι, βιγοστοί, πού γύρισαν, είπαν
- δέν τό ’ παν στή γυναίκα του - πώς τόν
είδαν πβηγωμένο νά βογγάει στήν
άκρη τοϋ δρόμου, άβοήθητο, ϋστερα
άπό έναν άνεβέητο φρικτό βομβαρδι­
σμό... Τίποτε άββο...
"Οταν μέ τό κύβημα τοϋ άνέβπιδου
καψοϋ μπήκε- στό βεξιβόγιο τών Κυ­
πρίων ό καινούριος όρος «άγνοούμε-
νος», τόν πήρε καί ό Σωτήρης. Μιά
αίμάσσουσα έτικέτα. ’Έγινε άγνώριστη
ή γνωστή βεβεντοκόρη τοϋ χωριού ή
Έβένη. ’Έτρεχε παντού μέ μιά φωτο­
γραφία του. Τά μεγάβα πονεμένα πρα-
σινογάβαζα μάτια έπίμονα ρωτούσαν:
«Μή μάθατε γιά τόν άντρα μου;
Αγνοείται άπό τήν πρώτη είσβοβή.
Μπορείτε νά διανοηθεΐτε σοβαρά τό
περιεχόμενο αύτοϋ τοϋ κατά τά άββα
άθώου ρήματος»;
Σάν δέν τήν έββεπαν τά παιδιά της,
γονάτιζε μπροστά στόν ’Εσταυρωμένο
καί στήν Παναγιά τήν Παραμυθία κι
έσκουζε σάν πβηγωμένη βα-
φίνα. «Τόν Σταυρό Σου, Χριστέ,
προσκυνώ. Μεσίτριά μου Πα­
ναγία, παραμύδησέ μας...
Πάει ό Σωτήρης μου, τό φως
τών άμμαδκιών μου. Πιό ποβύ
βυπήσου τούς κατακαημένους
γονείς του. "Εναν τόν έχουν». '
Κάποια μέρα πήραν κακά
μαντάτα γιά τήν κυρία Θεονί-
τσα...
Ή κυρία Θεονίτσα!
Ή χήρα άπό τά τριάντα της,
ή βεβεντογυναίκα, ή βιόντισσα
στήν καρτερία καί στήν άμάχη
μέ τόν πόνο καί τή δβίψη, ή
δυμόσοφη...
Τήν αγάπησαν άπό καρδιάς,
γιατί τό προηγούμενο καβο-
καίρι τούς είχε προσφέρει όβό-
καρδη φιβοξενία στό σπίτι της,
στήν όμορφη Γιαβούσα, καί
στιγμές μοναδικές έβίωσαν
μαζί της πασίχαρα όβη ή οικο­
γένεια στήν Άκτή Αχαιών.
Τώρα, πβηγωμένη άπό δβμο,
βρισκόταν κατάκοιτη d ένα
άντίσκηνο στόν προσφυγικό
συνοικισμό στό Κοβόσσι τής
Λεμεσού.
Ή Έβένη πήρε άμέσως τά
παιδιά της κι έτρεξαν νά τή
δοϋν.
Άνασηκώδηκε μέ δυσκοβία
καί μέ όση δύναμη είχε είπε μέ
τό χαρακτηριστικό της ύφος:
«Καβώς τά μάδκια μου τά
δκυό
τζαί πού πεδύμουν νά τά δώ
στές στράτες πού περπά-
τουν».
Πού μέ άνακαβύψετε, χαρώ
σας;
- Σ άγαποϋμε σάν μάνα μας,
κυρία Θεονίτσα, καί τά παιδιά
σάν γιαγιά τους. Είσαι καβύ-
τερα;
- Έσεϊς νά εϊσαστιν καβά,
παιδκιά μου. Έμέναν άφήστε
Τ ε ύ χ ο ς 520,
με, τήν κοτζιάκαρην6. Θυμάστε τί
βαβούσαμεν τό περσινόν καβο-
τζαίριν; ’Άν κάμουν κατά κάτω...
Τά μάτια της τά μεβισσιά γέμι­
σαν δάκρυα...
- Άβυσσος ή κατζία τού κό­
σμου, όταν βείπει ό φόος τού
Θεού.
Σιώπησε γιά βίγο κι ύστερα
άνασηκώδηκε καί πάβι καί μέ
δύναμη ψυχής, πού δέν τής άπέ-
βιπε, είπε:
- ’Όμως ή Αχαιών Άκτή είναι
τζειαμαί7 στόν τόπον της. Έν
μπορούν νά τήν σηκώσουν, ούτε
νά ξηντιβίσουν8 τή δάβασσά
μας. Τό ϊδιο τζαί τό δίτζον9. Μά
κάποιος βείπει. Πού είναι ό κ.
Σωτήρης;
Τά παιδιά έσκυψαν τό κεφάβι.
Ή Έβένη μέ δάκρυ καυτό, πού
κύβησε στό ώχρό πρόσωπό της,
είπε:
- Τόν περιμένουμε νά γυρίσει.
- Έν νά γυρίσει. Μέ μαραζώ­
νετε. Φαντάσου ό Τούρκος στήν
Αχαιών Ακτήν... Γίνεται; Ποιοι
τόν άππώσαν10; Έσιει Θεόν πού
πάνω. ~Ηταν μιά χαρά πού έχά-
δηκεν πρός ώρας. Ζηώ, πεδάνω,
νά δυμάστε. Έν νά τό δείτε.
Άβυσσος ή άγάπη τού Θεοϋ. Ή
χαρά έν νά ξανάρτει.
«Τό νερό ν τζυβά τζ ό άμμος πο-
μένει11».
Εϊμαστιν ό άμμος.
Κ ούβα Π αρασκευά, Κύπρος
1. τ ζ υ β ώ : κ υ β ώ
2. Δ ε υ τ ε ρ ο γ ιο ύ ν η ς : Ί ο ύ β ιο ς
3· Γ ια β ο ύ   α (Α ϊγ ια β ο ϋ   α ): Τ ο υ ρ κ ο κ α τ ε χ ό -
μ ε ν η   ή μ ε ρ α κ ω μ ό π ο β η   τ ή χ ε ρ   ό ν η   ο
Κ α ρ π α   ία ς .
4· ’ χ α ιώ ν Ά κ τ ή : ’ μ ο ρ φ η π α ρ α β ία   τ ά β ό ­
ρ ε ια τ ή ς Γ ια β ο ύ   α ς . Έ κ ε ϊ, π ί  τ ε υ α ν , δ τ ι
ά π ο β ιβ ά   τ η κ α ν ο ί Α χ α ιο ί   τ ή ν Κ ύ π ρ ο .
g . Κ ο υ τ   ο β έ υ τ η ς : β ο υ ν ό τ ή ς Κ ύ π ρ ο υ
6. ή κ ο τ ζ ιά κ α ρ η : ή γ ρ ιά
γ-, τ ζ ε ια μ α ί: έ κ ε ϊ ά μ ω . έ κ ε ϊ
8. ξ η ν τ ιβ ιώ : έ ξ α ν τ β ώ
g. τ ό δ ίτ ζ ιο ν : τ ό δ ίκ α ιο υ
ίο . ά π π ώ υ ω :   π ρ ώ χ ν ω , π α ρ ο τ ρ ύ ν ω
ι ι . π ο μ έ υ ε ι: α π ο μ έ ν ε ι, μ έ ν ε ι
Jim
' Ο Μ μ ο ς χ ν ρ ο χ ρ ό τ η β ι , ό χ ψ Μ · · ·
την ΕΛΛΑΔΑ!
έβω νά σάς διηγηθώ περιβηπτικά τί έζησα καί κυρίως τί ένιωσα!!
Μόβις έφτασα στό Βρετανικό Μουσείο, κινήθηκα στήν αίθουσα μέ τήν Κα­
ρυάτιδα καί έναν στύβο άπό τό Έρέχθειο. Ή Καρυάτιδα βρίσκεται όβομόναχη
καί κρυμμένη σέ μία μικρή αίθουσα, δίχως φυσικό φως, θβιμμένη!
Ποιός είπε πώς τά μάρμαρα δέν έχουν ψυχή... άφοΰ άπό ψυχή δημιουργή-
θηκαν. ’Ένιωσα τή μοναξιά της καί ένιωσα τήν άνάγκη νά τήν άγγίξω γιά νά
τής δώσω πνοή άπό τήν πνοή μου καί ψυχή άπό τήν ψυχή μου. Τό κορμί της
ήταν ζεστό καί άντί νά τής δώσω έγώ, μοϋ έδωσε αύτή δύναμη καί ένιωσα δτι
άκουμπάω Έββάδα... μοϋ ήρθε ή έπιθυμία νά τήν πάρω άγκαβιά καί νά τήν
φέρω πίσω στό σπίτι της, μά αύτό ήταν άδύνατο! Δέν θά ξεχάσω ποτέ-ποτέ τή
ζέστη τής καρδιάς της! Δάκρυσα όταν έφευγα καί πόνεσα καί πείσμωσα,
ο ι . Κατευθύνθηκα στήν αίθουσα μέ τά γβυπτά του Παρθενώνα.
* 'ICtJspf*. ν Τί ύπέροχα πράγματα, τί κάββος, τί δέος, πόσο
> t a X i u h ^ ύπερήφανη ένιωσα. Προχώρησα
T Q μπροστά καί βρέθηκα
Κ αί
?σ Χ υψ
αυ
Τ ε ύ χ ο ς $20, Ι ΟΥΝΙ ΟΣ- Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2014
στά άετώματα. Ό κόσμος ήταν
ύπερβοβικά ποβύς καί στήν
αίθουσα έπικρατοΰσε όχβαγώ­
για, κόσμος άπό όβη τήν οικου­
μένη. 'Όβοι θαύμαζαν μέ δέος
τήν άπαράμιββη βιτή καί απέ­
ριττη ομορφιά πού έκπέμπουν.
“Οβοι θαύμαζαν μέ δέος αύτό
πού προανέφερα... τή ζωντάνια
πού έχουν, τή ζέστη καί τήν
Ψυχή.
Στήν τσάντα μου είχα τήν
Έββηνική Σημαία. Μέ έπιασε
βύσσα καθώς άντίκρισα κομ­
μάτι τής πατρίδας μου, τό όποιο
είναι κβεμμένο καί παρατη­
μένο !
Ακριβώς μπροστά μου ύπήρχε
ένας Κινέζος. Τοϋ χτύπησα τήν
πβάτη καί του ζήτησα, αν μπο­
ρούσε, νά μέ βγάβει μία φωτο­
γραφία.
Ό άνθρωπος δέν ήξερε δτι
ήμουν Έββηνίδα. Κάπως δυσα­
νασχέτησε, άββά μέ εύγένεια δέχτηκε.
Τοϋ είπα νά περιμένει μισό βεπτό καί έβγαβα άπό τήν
τσάντα μου τή σημαία. Τή σήκωσα ψηβά καί ένιωσα δτι
σηκώνω δβον τόν Παρθενώνα!!
Αύτός στιγμιαία σάστισε, άββά εύθύς ή ματιά του
έβαμψε, ό κόσμος σιώπησε - δέν άκουγόταν ψίθυρος - καί
μοϋ έκαναν χώρο γιά νά φανεϊ ή Έββάδα. Οί φύβακες
είχαν σηκωθεί όρθιοι καί είχαν μαρμαρώσει καί τά... Μάρ­
μαρα ζωντάνεψαν!!!
Ό Κινέζος μέ τράβηξε αρκετές φωτογραφίες καί μάβιστα
μοϋ τό ζήτησε ό Ιδιος μέ ζήβο καί χαρά. Δυστυχώς μόνο
αύτή καί μία άκόμα (τήν όποια θά άνεβάσω νά τή δείτε καί
ή οποία δείχνει μία κυρία πώς κοιτά καί τί έκφραση έχει
πάρει) είναι άξιες γιά νά φανούν. Όβες οί άββες είναι τρε-
μάμενες, φαίνεται πώς ό Κινέζος έτρεμε άπό κρίση ποβιτι-
σμοϋ κι αύτός!
'Όταν τεβειώσαμε, φίβησα τή σημαία μας, τήν έθαβα στό
στήθος μου, τοϋ είπα ένα μεγάβο εύχαριστώ κι έκεϊνος...
ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ!!! ’ Οχι σέ μένα... στήν ΕΛΛΑΔΑ!
Ό κόσμος χειροκρότησε, όχι έμένα... τήν ΕΛΛΑΔΑ !
Καί οι φύβακες είχαν κατεβάσει τό κεφάβι πρός τό πά­
τωμα, όχι σέ μένα... στήν ΕΛΛΑΔΑ!
Εφυγα μέ μάτια γεμάτα δάκρυα Υπερηφάνειας, Τιμής,
άββά κ α ί ...
Αύτά έζησα καί ένιωσα μέ βίγα βάγια. Είναι στιγμές πού
μένουν γιά πάντα στήν ψυχή καί στό μυαβό καί πρέπει νά
έξιστοροϋνται γιά νά
Κακός Οι ωνός;
Ή είδηση (2γ Ιανουάριου 2014) άπό
τόν ίστότοπο: w w w .new sbeasi.gr:
«Κοράκι έπιτέθηκε στό περιστέρι τοϋ Πάπα».
«’Έκπβηκτοι έμειναν χιβιάδες πιστοί στό Βατικανό.
'Ένα άπίστευτο περιστατικό συνέβη μπροστά στά
μάτια χιβιάδων πιστών στήν πβατεία τοϋ Άγιου Πέ­
τρου στό Βατικανό τήν Κυριακή.
Μέ άφορμή τά αιματηρά έπεισόδια στήν Ούκρανία,
ό Πάπας έκανε έκκβηση γιά ειρήνη καί άπεβευθέρωσε συμβοβικά δύο περιστέρια.
Τότε ένα κοράκι καί ένας γβάρος έμφανίστηκαν άπό τό πουδενά καί όρμησαν πάνω στά δύο
βευκά περιστέρια, μέ τούς άφωνους δεατές νά παρακοβουδοϋν τή μάχη έπιβίωσης στόν άέρα!
Τό ένα περιστέρι κατάφερε νά ξεφύγει άμέσως άπό τόν γβάρο, χάνοντας μόνο βίγα φτερά,
άββά τό κοράκι τσιμπούσε έπανειβημμένα τό δικό του δύμα.
Σύμφωνα μέ τό ρεπορτάζ, τεβικά καί τό δεύτερο περιστέρι γβίτωσε, άββά κατέβηξε στόν κοντι­
νότερο κτηνίατρο γιά τίς πρώτες βοήθειες».
Τό περιστατικό έκανε τό γύρο τού κόσμου. Ό Πάπας, μιβώντας γιά τά συμβαίνοντα στήν Ούκρα­
νία άπό τό μεγάβο παράθυρο ψηβά άπέναντι άπό τήν πβατεία τού άγιου Πέτρου, στό πβήδος πού
ήταν έκεϊ συγκεντρωμένο, είχε δίπβα του δεξιά κι άριστερά ένα άγόρι κι ένα κορίτσι. Τά δυό παι­
διά στό τέβος τής όμιβίας τοϋ Πάπα άφησαν, κατ’ έντοβή του, συμβοβικά έβεύδερα δύο βευκά
περιστέρια. Άββά συνέβη αύτό πού μετέδωσε ό άνωτέρω ίστότοπος. Άββοι ίστότοποι σχοβίασαν
τό περιστατικό δτι «τά περιστέρια πρόδωσαν τίς προθέσεις τοϋ Βατικανού»!
Έμεϊς δέν μπορούμε νά κάνουμε καμιά ύπόδεση. Εΐναι όμως γνωστό δτι τό κράτος τοϋ Βατικα­
νού άσκεϊ ποβιτική μέσω τοϋ διπβωματικοϋ σώματος πού διαδέτει. Οί νούντσιοί του — διπβωμα-
τικοί άντιπρόσωποι τοϋ Πάπα στά κράτη μέ τά όποια διατηρεί έπίσημες διπβωματικές σχέσεις —
δά είναι άσφαβώς άναμεμιγμένοι στό δβο πρόββημα τής Ούκρανίας, δεδομένου δτι ή δυτική
Ούκρανία κατοικεΐται κατά τό πβεϊστον άπό Ούνίτες. Έξάββου οί άσκοϋντες διπβωματία χρησι­
μοποιούν ώς γνωστόν διπβή γβώσσα. Μιβοϋν γιά ειρήνη, εύχονται ειρήνη, ώστόσο δέν άποκβεί-
εται νά σχεδιάζουν ταυτόχρονα πόβεμο. Όβοι δέ γνωρίζουν τήν άνάμειξη τοϋ Βατικανού στόν
πριν άπό βίγα χρόνια πόβεμο κατά τής Γιουγκοσβαβίας, δταν ή Τράπεζα τοϋ Βατικανού χρημα­
τοδοτούσε τούς μ,ουσουβμάνους, πού τεβικά πέτυχαν τούς σκοπούς τους στήν Κροατία καί τό Κοσ­
συφοπέδιο. Ή δέ περίπτωση τοϋ καρδινάβιου τής Κροατίας Άβοΐσιου Στέπινατς, τοϋ γνωστού στόν
’Ορθόδοξο κόσμο ώς άρχιεπισκόπου τής Γενοκτονίας άνω τών γοο.οοο Ορθοδόξων Σέρβων, είναι
κβασσική τών προθέσεων τοϋ Βατικανού. Διότι τόν γενοκτόνο καρδινάβιο. πού έπρεπε νά καΒήσει
στό έδώβιο τοϋ δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης, ό πάπας’Ιωάννης Παΰβος Β τόν όσιοποίησε, άυα-
κηρύσσοντάς τον «μακάριο» τό ι gg8! Ο δέ πάπας Βενέδικτος Στ προσευχήθηκε τόν ’Ιούνιο τοϋ 2011
στή σαρκοφάγο τοϋ Στέπινατς, δηβώνοντας ότι ό «μακάριος» Στέπινατς ύπήρξε ύποδειγματική...
μορφή άνθρωπισμοϋ καί πρέπει ϋ άποτεβέσει πηγή έμπνεύσεως γιά δβους!...
Μήπως βοιπόν τό κοράκι καί ό γβάρος πού άναπάντεχα όρμησαν στά περιστέρια τής
ειρήνης τοϋ Πάπα συμβόβιζαν κάτι διαφορετικό άπό τήν ειρήνη;
Ή σύνταξη
2 8 4
Τ ε ΰ χ ο ς 5 2 0 · Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 4
Ό διαδικτυακάς
ίστότοπος «ak-
tines. blogspot.gr»
μετέδωσε πρό­
σφατα μέ φωτο­
γραφίες τίς δύο
Κατα-ττατοϋνται συμπροσευχές πού
άσύστολα έγιναν μέ συμμε-
οί Upoi κανόνϊ* τοΧΠ Ορδοδόξων
καί αιρετικών, μο-
βονότι οί Ιεροί Κανόνες τών Άγιων
Όρδοδόξων Συνόδων τό άπαγορεύουν
αύτό σαφέστατα.
Ή πρώτη συμπροσευχή έγινε στις
Βρυξέββες στις 6 Φεβρουάριου 2014
μέ τή συμμετοχή τοϋ Μητροποβίτη
Βεβγίου κ. Άδηναγόρα καί Παπικών,
Προτεσταντών καί Άγγβικανών «κβη-
ρικών», γιά νά διαμαρτυρηδοϋν γιά τή
νομιμοποίηση τής εύδανασίας χωρίς
ήβικιακά όρια άπό τήν κυβέρνηση τοϋ
Βεβγίου. Ό σκοπός όμως δέν αγιάζει τά
μέσα.
Ή δεύτερη συμπροσευχή έγινε μέ
τήν τέβεση έσπερινοϋ στόν παπικό ναό
τοϋ αγίου Νικοβάου τής πόβεως
Bou rse τοϋ Βεβγίου, στις 14 Φε­
βρουάριου 2014 γιά τήν επέτειο τών go
χρόνων άπό τή συνάντηση τοϋ Οικου­
μενικού Πατριάρχη Άδηναγόρα καί
τοϋ Πάπα Παύβου ΣΤ' ατά Ίεροσό-
βυμα στις g Ιανουάριου 1964· Στόν
Εσπερινό έβαβαν μέρος ό Μητροποβί-
της Βεβγίου κ. Άδηναγόρας, ό παπι­
κός Αρχιεπίσκοπος Βεβγίου Lu c Van
Loog καί άββοι Όρδόδοξοι καί μή.
ΤΗταν βοιπόν τόσο σπουδαία έκείνη
ή συνάντηση ώστε, γιά νά δυμόμαστε
τόν άμφιβεγόμενο Πατριάρχη Άδηνα­
γόρα, νά μή δίνουμε οϋτε κάν σημα­
σία στούς Ιερούς Κανόνες; Οί
Κανόνες όμως ορίζουν σοβαρές ποινές
γιά τούς παραβάτες τους. Δέν ύποβο-
γίζουμε τέβος πάντων καί τόν σκανδα-
βισμό τόσου όρδόδοξου βαοϋ;

10i| « ■ * _ .
* c*
Ο καλός Σαμαρείτης,
"Οταν ή άγάττη
των ττολλών δέν έχει
«κόμη ψυγεΐ.
Τόν Ιανουάριο
τοϋ 2008 ό Τζόνι
Μπέντζαμιν ήταν
μ όβι ς 26 έτών,
όταν διαγνώστηκε
βέ σχιζοσυναισδη-
ματική διαταραχή.
Είχε μόβι ς 6γεΐ
άπό νοσοκομείο
τοϋ Λονδίνου, όπου
είχε νοσηβευτεΐγιά
ένα μήνα μετά τή
διάγνωσή του, καί οιαγνωση τον, κα
το μεββον του διαγραφόταν ζοφερό. Αποφά­
σισε να βάβει τέβος στή ζωή του καί ετοιμαζό­
ταν να πηδησει άπό τή γέφυρα Γουότερβου τοϋ
Λονδίνου. Εκείνη τήν ώρα τόν πβησίασε δια­
κριτικά ενας αββος νέος. πού έτυχε νά περνά
απο τη γέφυρα. μ
” Ηταν μια ποβύ κρύα ήμέρα, μία ήμέρα μέ
ποβυ δυνατό άέρα. καί ό Τζόνι φορούσε ένα
κοντομάνικο μπβουζάκι καί καθόταν στήν
ω ψ η τ η ς γέφυρας καί ήταν φανερό γιατί βρι­
σκόταν εκεν. θυμάται ό διασώοτης του
*Πήγα από πίσω του, τόν πβησίασα προσε­
κτικά καί τοϋ είπα: “Γειά σου φίβε. μπο­
ρείς να μοϋ πεις γιατί κάθεσαι στή
Υήφυρα:’’. Εκείνος μοϋ άπάντησε ότι θά
εβαζε τεβος στή ζωή του έκείνη τήν ήμέρα.
Ανοιξα συζήτηση μαζί του, προσπαθώντας
να τον ηρεμήσω βέγοντάς του “μπορείς νά
10 , α ασείς' μπορείς νά γίνεις καβύ-
τερα . Μετα τον πηρα νά πιούμε καφέ··.
Αργότερα ήβδε ή αστυνομία νά βοηθή­
σει τον Μπέντζαμιν. καί ό διασώστιις άνα-
χωρησε διακριτικά, όπως είχε έβθει
Πέρασαν χρόνια άπό τότε. καί ό Μπέντζα-
μιν κατόρθωσε νά άντιμετωπίσει τήν άσθέ-
νεια του καί νά ένταχθεϊ στήν κοινωνία,
εματος ευγνωμοσύνη άναζήτησε μέσω
του διαδικτύου τό σωτήρα του, χωρίς κάν
να γνωρίζει το ονομά του. Τεβικά τόν
Φμκε. Ήταν ό 3 ι έτώνΝ. Λέιμπουρν, καί
τωρα ετοιμάζονται νά γυρίσουν σχετικό
ντοκυμαντερ γιά νά βοηθφοϋν κι άββοι
άνθρωποι.
J4
Έκπβηξη καί θαυ­
μασμό προκάβεσε ή
γνωστοποίηση μέσω
τοϋ διαδικτύου ότι
ένας Νιγηριανός, ό
Sam Chekw as, πού
σπούδασε 'Οδοντια­
τρική στό Πανεπιστή­
μιο Θεσσαβονίκης
καί εΐναι βάτρμς τής
έββηνικής γραμμα­
τείας. άνοιξε τό πρώτο (!) έββηνικό βιββιο-
πωβεϊο στή Νέα Ύόρκη. μέ στόχο να
διαφυβάξει τήν έββηνική γβώσσα καί νά
μυήσει άαύτή καί τή βογοτεχνία της καί
τούς Αμερικανούς!
Στενοχωρεϊται. όπως βέει, πού ή νεο-
βαία τών ομογενών δέν ξέρει ποββά γιά
τήν έββηνική γβώσσα καί τά βιββία! Πι­
στεύει ότι ή σύγχρονη Έββάδα έχει περισ­
σότερα νά προσφέρει άπό τήν προώθηση
Ελληνικό
βιβλιοττωλεϊο
στή Νέα Ύόρκη
τής φέτας, της έβιας καί των ύπέροχων καρα­
βιών της■ , ,
ΛΟπως άκοϋμε στή συνέντευξή του (https://
w w w .you tu be.com / w atch?v=qm j2iRVLvTc),
ό άββοτε άββοδαπός Νιγηριανός φοιτητής άπο-
δεικνύεται περισσότερο Έββηνας άπό ποββούς
"Εββηνες καί προσπαθεί χρόνια γιά τήν προ­
ώθηση τής έββμνικής γβώσσας μέ κάθε δυνατό
τρόπο. 'Έχει προσφέρει μαθήματαέββηυικης
γβώσσας δωρεάν, ένώ προσπσ3 εϊ νά πείσει
τούς Έββηνες νά διδάξουν στά παιδιά τους τή
γβώσσα άπό τήν όποια όβες οί ύπόβοιπες δα­
νείστηκαν βέξεις. t
Ό Sam Chekw as ζεϊ στή Νέα Υόρκη μαζι με
τή γυναίκα του καί τά τρία παιδιά του, έπισκέ-
πτεται τήν Έββάδα δύο φορές τό χρόνο καί πι­
στεύει ότι θά «χτυπήσεν ξανά μέ κάποιο νέο
έββηνικό «δυνατό» έγχείρημα.
Στή φίβη πού τοϋ έστειβε εύχαριστήριο μή­
νυμα γιά τό εγχείρημά του άπάντησε: ^
«ΉΕββάδα παραμένει τό φως του κόσμου». □
W Τεύχος
Ή «συντηρητική»
Ιττανάσταση
Άπό τό άρθρο τοΰ
δημοσιογράφου Δη­
μοσθένη Δαββέτα μέ
τίτβο: Ή «συντηρη­
τική» έπανάσταση,
πού δημοσιεύδηκε
στήν έφημερίδα
«Έβεύδερος Τύπος»
τής 20.2.2014 αντι­
γράφουμε :
χρόνων, είπε ένα Ή Λουίζα, τεσσάρων
βράδυ στόν μπαμπά της: 'Όταν δά μεγαβώσω
δά μπορώ νά γίνω άγόρι. Κι αύτός άπάντησε:
μά, δέν είναι δυνατόν, άφοϋ είσαι κορίτσι γιά
νά πάρει τήν άπάντηση: μά, μάς τό ’ πε ή δα­
σκάβα.
Τό περιστατικό αύτό πού κυκβοφορεΐ στή
Γαββία, είναι ένδεικτικό τής πρόσφατης έντα­
σης πού έπικρατεϊ στή χώρα ύπό τήν διακυ­
βέρνηση τών «προοδευτικών» σοσιαβιστών.
Όσο κι άν προσπαθεί νά διασκεδάσει τίς έντυ­
πό σεις ό άρμόδιος Υπουργός παιδείας, τό
κβίμα είναι δυναμιτισμένο άπό τή «θεωρία τών
φύβων», πού δέβει νά έπιββηδεϊ στήν έκπαί-
δευση άπό ποβύ μικρή ήβικία. Σύμφωνα μέ
αύτή τήν θεωρία ή σεξουαβική ταυτότητα
(άγόρι καί κορίτσι) μπορεί νά έπιβεγέΐ. Ενάν­
τια βοιπόν σέ κάδε παραδοσιακό, φυσικό,
ήδικό, κοινωνικό καί διανοητικό ντετερμινι­
σμό καί στό πβαίσιο μιας άκρως «ίσοκρατικής»
ίδεοβογίας, τά φύβα δέν είναι έκ φύσεως
άββά έξ έπιβογής.
Συνεπώς ή σχέση πατέρα-μητέρας-παιδιού
άββάζει καί στή δέση τής φυσικής ιδιαιτερό­
τητας μπαίνει ή θεσμική. Ή παραδοσιακή μη­
τρότητα ή πατρότητα δίνει τή δέση της σέ
κάποιο θεσμικό μηχανισμό ή τρίτο ούδέτερο
πρόσωπο, άντικαθιστώντας τή μοναδική φυ­
σική ιδιαιτερότητα. Κι άν βέβαια κάτι τέτοιο
Κάθε μήνα
στό site του Περιοδικού θά δημοσιεύεται
ένα θέμα πρός φωτογράφηση.
Οί καλύτερες φωτογραφίες
πού θά λαμβάνουμε θά άξιοποιοϋνται
γιά τήν εικονογράφηση τοΰ Περιοδικού.
’Άν θέλεις καί οί δικές σου φωτογραφίες
νά διακοσμήσουν τή «Δράση μας»,
μπές στό www.drasimas.gr γιά πληροφορίες.
συμβεϊ στή ζωή γιατί κάποιος δέβει νά υιοθετήσει
ή νά άββάξει φύβο, αύτό ισχύει κανονικά σάν
προσωπική έπιβογή. "Ομως τό νά γίνεται αύτό σάν
άγωγή έπιστημών στά σχοβεϊα, τότε αύτό άποτεβεϊ
σοβαρό πρόββημα γιατί άπειβέϊ τήν έννοια τής
φυσικής οικογένειας. Άντιδρώντας σέ αύτή τήν
«προοδευτική» βία οί μισοί σχεδόν ή καί περισσό­
τεροι Γάββοι ποβίτες κατεβαίνουν στούς δρόμους
έδώ καί μήνες καί διαδηβώνουν, άψηφώντας τίς
προοδευτικές κατηγορίες πού δέβουν νά είναι
άνάμεσά τους θρησκευόμενοι καί άκροδεξιοί.
Άνάμεσά τους ύπάρχει ένα μεγάβο πβήθος,
άνοργάνωτο ποβιτικά, πού στηρίζει τίς άρχές τής
οικογένειας. Πρόκειται γιά μία έπανάσταση τών
«συντηρητικών»... Ή «συντηρητική» αύτή έπανά­
σταση έχει ποβύ δρόμο άκόμη νά διανύσει μπρο­
στά της. Καί τό παρήγορο είναι ότι μεγάβη
πβειοψηφία τών νέων τήν άκοβουδεϋ.
Είναι έπαινετή καί έβπιδοφόρα ή άντίδράση
τών Γάββων νά σώσουν τίς δεμεβιακές άξιες τής
ζωής τους καί άξια μίμησης άπό τούς ποβίτες τών
άββων εύρωπαϊκών κρατών. Ή θεωρία τών
φύβων έχει μοβύνει σέ μεγάβο βαθμό τή σκέψη
τών δυτικών κοινωνιών καί τό χειρότερο είναι ή
προσπάθεια έπιβοβής της στήν έκπαίδευση καί
μάβιστα άπό τό νηπιαγωγείο (ββέπε σχετικά
άρθρα: «ΉΔράση μας», Μάρτιος 2013 καί Μάιος
2014).
Ή παραδοσιακή οικογένεια βάββεται καί συ­
νεχώς ύποβαθμίζεται, ένώ παράββηβα νομιμο­
ποιούνται άφύσικες μορφές «οικογένειας», όπως
τά σύμφωνα συμβίωσης, οί όμοφυβοφιβικές οικο­
γένειες καί οί κατ έπιβογήν μονογονεϊκές οικογέ­
νειες.
Ή σύγχρονη Γαββία είναι ένα βαϊκό κράτος,
πού θεώρησε προοδευτικότητα τό διαζύγιο άπό τή
χριστιανική της παράδοση καί έξοβέβισε ό,τι θρη­
σκευτικό άπό τήν έκπαίδευσή της, καί τώρα πβη-
ρώνει τό τίμημα τής έπιβογής της. □
«Ή Δ ρ ά   η μ α ς »   τ ό Διαδίκτυο!
Στή διεύθυνση:
www.drasi mas.gr
Παλιότερα τεύχη, αφιερώματα,
επιλεγμένα άρθρα,
ανακοινώσεις
καί πολλά ενδιαφέροντα...
Τ ε ύ χ ο ς 520. Ι ΟΥΝΙ ΟΣ ΙΟΥΛΙ ΟΣ 2014
2 8 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->