You are on page 1of 4

Checos Banditos nám v Bíých Kordille-

rách posílili dobré jméno, a tak přestoŽe

od návratu Hudy ýpravy uběhl měsíc,

Carmen, majitelka horolezci oblíbeného hotelu Virgin de Carmen, nás v Huarázu přivítala s otevřenou náručí. A síla české pověsti - tentokrát překvapivě skutečně v dobrém slova smyslu - nás provázela

celým

ýetem.

Naše překvapenÍ z toho, jak dobrou

pověst mohou Češiza hranicemi mít,

"1r','

,;N

*j

bylo opravdu veliké, a tak nám to nedalo

chtě]i bychom se o své zážitlg podělit

a

s ostatními' Huaráz je krásné městečko nacháze-

jící se zhruba 350 km severně od Limy.

Se sými 120 tisíci ob1vate1i je dvaadva-

cátým největšímměstem Peru a zároveň nejčastějším 1Íchozím místem pro cesty

do Bíých Kordi]]er' Kromě typicky barev-

ných pouličníchtrhů, všudypřítomných

kuřatáren a peruánslých babiček prodá-

.

,'.'

'i"

.,. ,l'

l.r? :ll, "

1'.L

Í,.'''

;rj

.;

?

,.,|.K'ď

vajícíchpletené čepice funguje v centl'

Huarázu několik agentu! ve kterych s. místníhoromilové rádi podělí o aktlrl'

informace z jednotliých údolía kol'

ců' Přátelské vztahy s agenturami se pl,

při odjezdu dajíl,ryuŽít i k prodeji nep,

třebného materiálu, ktery agentury hr ně přeprodávají. Snad z úcty k Inkům pojmeno\'l]

Peruánci svou nejoblíbenějšíšťávu In. Colou. Se všíúctou k Inkům i místnr:

lelpu 'ruyrrpr-

ii

aruslasuzualJls?rlr

rudusg.r>1rLrl,lg^]o]orlo]a[odgu-au

'ryrclo

earus[>1e1rlpts!;rzrLr"rQ^-luls!Lu

'or'gra11.{qalrurolrde'r1a-1d-palau

l:.nLLtn-loI^eJ-IeJe11LlIpÁoJIqE-l>I11LIJÁ

'Eue^eloý{ oL],

ýJa]) l0]

poqop

1upo"t14d

Á;o-t1se1e>1AaJoJ

EIeZ^Á1o.tt7LuILIaJ2-olsa?

'acrpadxaa[-od

?isua,\'?>lf,rzalo-roq

]LLloll[)ugnred

oqcfisa2q)l)zaloroq

LLouqurorru{urueuz{.rs-ror-1r-u{>1rr-1e1s

:'-,ri-r

.;{,. iF'

jrď

t,-'

í

:.

,4.:''{

.4.

'::-;

Ied ]s?^

ruryuz,{dn1s,!,rqryupalsod

'1a1

noups-od

soaL!)yleurr,rLlrllrlsllrr{ra,ruq

eLu]iuaLu[aur4dollrJl

l)edsP

esLLlgLr-op

ElsrIEZolpa^od

'lr:rodpod QLrzp,r4^

JLIuap]iI9^o-IEq

J)EZl]l?LLlIlleÁ-11]l

nzgJu.LLU)vaIL

?>ls:lollrpBu

aJQ{Asa,^rd

o0o't

LLItu9uelÁqru4u?a]e]Sop-PIivZ

lu^ouodsluezal

^

unleH-et\l

tuepoJd

r{pz]tÁulpponZ9JEnHa[aqÁ^lau-a7olod

-oq

olEJ'.{Er{J

]selqolJl[epgl>lzor

osa^rl!4^

oot'ř

Lupa{]soJdnLll]sncl

9lJ)euQ^p

'E

' '':

::;1

,,4

í':d

r'

.ii

i,

."{i.:

3

i''

.'Ý

1-vi

-'

''pť-.l,:fa

:'r,-:.*

wj"ý

nou sportovní skalní lezeckou oblastí na sr,ětě. Výjimečnost tohoto místa je však dána nejen jeho polohou. Jakmile se člo- věku podaří povznést se nad nějaký ten průjem, bolest hlal'y a jiné drobné nepří-

jemnosti, nalezne v Hatun Machay krásné

lezení v magicky působivémúdo1í,nespo' četnádherných cest a v nedalekém refu-

filr*

i.'

giu přátelsl<ou atmosféru s rozpáletlým

krbem i teplou sprchou. Třetí a čtvrtý den uŽ se nám hezsl dý'

chá, a tak lezeme a lezeme a uŽír,áme si

krásných slunných dnů na perlných ska' Jrch obsypcrrych bllskcrymi n1 ty. osmý den v Peru uŽ ccstujeme zpět

do čer_veně omítnutého hostelu v cen_

[esta do Liar er [ampr A paraya

.

!**r

,*'q3,.

'dt'

'-,.

.lK

#

tru Huarázu, jehož fasádu zdobí také

česká vlajka. \'yzl.edáváme

si l,ěci, které

nám Carmen ochotně u1oŽi1a v depozi tu, a následující den připrar'ujeme vše k odjezdu do údolíIshinca, ve kterém

(5.495 m), Ishinca (5.530

m) a Tocllaraju (6.032 m, SW Edge, D). Jc

nás čeká Urus

nás osm' kopce vo1íme kaŽdý dle svých

PU peIqod

]upot]:4noqlÍ

nultseÁeupd|Vzeuaoj1ndLue3

-Ťřý:

:tň

Ir.-.

llsou?oul 'lls

EsuapalqoEu

znIoqJJ^

lp ez ?p7u4

g^oual?oqageunrudl

'aU) lqlep

qcÁuapalnuoq

?udn1sodýelrgus

Juz+r rauo>leN

alnpa1sggelsac

t?dz

opnzgJunH

Pn^ouz

ua1 í1ac

?ololo{'n'rgdz'4ruru

yug.todn>1eu 'aouel

elplle'Jug.r,oluqaqd

odruaral>1asarualn1ppzo.lop

+tuÁ}

eawy1glfl'uz

rrufiraza1 lru]tlep

pirlo{pu

'I!)

tuaqpgoqlFlppaupa(1epdas-od

4Ioq)I^

-eu^

pudn1spugpds4auJ]JeJ^z

167'9) Áqced

'(tue1a3ugs1e1sac)-r-rg"

j\

-,

+r{

r

t .\

:f

ailř

L.

oo8 ',,a1nog 1euÉ

'u(eil-qlee^,(eu:ed1y

'(or./*o '1ra'l1q qrua;3 '|]] Lý6'E)

1up,r9.rd'(1

owquppTodz

-acnu 'n1a1

ruguyuglst4dtzau

^

pa;lsordna\tzerg

nasnl4lapailV

oBSnlnedEouglqcyd

t

nlJnJtsaul9qtauEu

alo{nelneoq7ue,ro4;edeza^-{UBJJ

?qnolpluwrz

-a^

Ára2n

'n3o"r3

?p pEuS

eunolpurpa[ono'ro>1pr.qc-a4d

.š}J"š {,{t

s.rq_!

-

ř:'

-\':'qr

?191s tuluu?ra^ns

lpgr;[eur

sBl?ourlu)(U?sgu

aualn1gqezn.rodpodnur?Irazalorog

'qr9roq

ngppot4d

fulo{os?ullaq

qeficl.rg ^

:Á,Le.tdrfu.9^oual?'4a"rery!1a4

'ul['u]qou

'I9d'u[9d 'eqgJ'larey

ultuJaJ:Á're'ldfa

'g1'1'gL-tLOe

EÍOZ'8

nl{e^nloqo{leatua?frusru{uprl>lrua)prs

'le^o]elsuola?

pu

o>1e[uo1rga3arus[au

4e1

a?olord'puledgpqgrurur(utuoupa[,r

ANI]JAVISVN

vNl80t

n0Brl

oloJAil.llJe

lJolnp

luyapa64uge;ods

W0lxv

Pur.lc4saJ

ÁnopgzLue1sÁsuolxvaS

PzurJ^Fprpolqopggttt

{nou

e[nnepeuonr;1dPu

'qJapgz

'uoJtllol Ínns ggpg6o ut95

zc'lNld-lvlM0-l

l3l^Jul0stÍ0z

tct0Hc

S,UOll0lr,r

Wffi

98:99 aroloEl