Agatha Christie

13 la cină
Doctorului şi doamnei Campbell Thompson
CUPRINS:
Capitolul 1 O serată artistică
Capitolul ! O "nt#lnire la cină
Capitolul $ Omul cu un dinte de aur
Capitolul % "nt#lnirea
Capitolul & Crima
Capitolul ' (ădu)a
Capitolul * Secretara
Capitolul + Posibilită,i
Capitolul - . doua crimă
Capitolul 1/ 0enn1 Dri)er
Capitolul 11 23oista
Capitolul 1! 4iica lordului
Capitolul 1$ Nepotul
Capitolul 1% Cinci "ntrebări
Capitolul 1& Sir 5onta3u Corner
Capitolul 1' Discu,ii
Capitolul 1* 5a6ordomul
Capitolul 1+ Pretendentul
Capitolul 1- O mare doamnă
Capitolul !/ 7o8erul de ta9i
Capitolul !1 5ărturia lui Ronald
Capitolul !! :ercule Poirot se comportă ciudat
Capitolul !$ Scrisoarea
Capitolul !% (eşti de la Paris
Capitolul !& O masă mondenă
Capitolul !' Paris;
Capitolul !* Unde e )orba de ochelari
Capitolul !+ Poirot pune c#te)a "ntrebări<
Capitolul !- Poirot )orbeşte
Capitolul $/ Po)estea crimei
Capitolul $1 O ultimă mărturie
Capitolul 1
O serată artistică
5emoria publicului este scurtă Puternicul interes şi a3ita,ia produse de moartea lui
=eor3e .l8red St (incent 5arsh> al patrulea baron 2d3?are> au 8ost uitate şi noi e)enimente de
sen@a,ie leAau luat locul
Numele prietenului meu> :ercule Poirot> nu a 8ost niciodată men,ionat deschis "n le3ătură
cu acest ca@ 7i acest lucru> aş putea spune> a 8ost "n "ntre3ime con8orm dorin,ei sale de a răm#ne
"n umbră Solu,ionarea ca@ului a 8ost asumată de altcine)a B şi chiar aşa şiAa dorit să se "nt#mple
5ai mult> din punctul lui de )edere> Poirot considera că acest ca@ a 8ost unul dintre eşecurile sale
Sus,ine "ntruna că doar remarca "nt#mplătoare a unui trecător de pe stradă 1Aa 8ăcut să re)adă
situa,ia dintrAun nou un3hi
Oricum ar 8i> numai datorită 3eniului său "ntrea3a a8acere a ieşit la i)eală Dacă nu era
:ercule Poirot> mă "ndoiesc că ar 8i 8ost de@)ăluit )reodată ade)ăratul )ino)at de această crimă
7i cred că a )enit timpul să pun pe h#rtie tot ceea ce ştiu despre această po)este> p#nă la
cel mai mic amănunt> şi sunt si3ur că ast8el )oi satis8ace din plin dorin,ele unei doamne
"nc#ntătoare care a 8ost implicată
Cmi amintesc deseori @iua "n care> pre@en,i "n micul> cochetul şi at#t de ordonatul salon al
lui Poirot> dra3ul meu prieten> plimb#nduAse cu paşi mari deAa lun3ul unei linii in)i@ibile a
co)orului> neAa de@)ăluit pe scurt> cu o măiestrie surprin@ătoare> "ntre3ul ca@ 7i pentru că mi se
pare cel mai potri)it> "mi )oi "ncepe şi eu istorisirea "n acelaşi loc unde sAa "nt#mplat B CntrAun
teatru londone@> anul trecut> "n iunie
Carlotta .dams era sen@a,ia Dondrei la acel moment Cu un an "n urmă> sus,inuse două
matinee ce ob,inuseră un succes răsunător Cn anul "n care are loc po)estea noastră> ea "şi ducea la
bun s8#rşit un an3a6ament pe trei săptăm#ni ce a)ea să se "ncheie a doua @i
.ceastă t#nără americană dotată cu un talent surAprin@ător e9cela "n scheciuri de una
sin3ură 8ără a apela la schimbări de decoruri sau de machia6 De asemenea> părea capabilă să se
e9prime "n orice limbă cu 8oarte mare uşurin,ă Sceneta sa ilustr#nd o seară "ntrAun hotel
cosmopolit "nc#ntase pe toată lumea Pe r#nd> ea incarnase cu uşurin,ă turişti americani şi
3ermani> membri ai unei 8amilii en3le@e de pătură mi6locie> doamne cu reputa,ie "ndoielnică>
aristocra,i ruşi ruina,i şi ospătari discre,i şi plictisi,i
Scheciurile sale )ariau de la triste,e la )eselie şi )iceA)ersa Interpretarea unei 8emei
cehoslo)ace muribunde "ntrAun spital ne pusese un nod "n 3#t ca> un minut mai t#r@iu> să 8ie
"nlocuit de hohote de r#s de po)estea unui dentist care> "n timp ceAşi e9ercita meseria> sporo)ăia
amical cu pacien,ii săi
Pro3ramul său se termina cu un număr intitulat ECateta imita,iiF
7i de această dată> 8u incomparabilă 4ără a6utorul )reunui machia6> trăsăturile sale
dispărură brusc pentru a se trans8orma imediat "n ima3inea unui politician> a unei actri,e renumite
sau a unei mondene 8aimoase Cn iposta@a 8iecărui persona6> ea sus,inu un scurt discurs> @u3ră)ind
cu măiestrie prin doar c#te)a 8ra@e de8ectele modelului ales
Printre ultimele persona6e "ntruchipate> 8u cu ade)ărat remarcabil cel al lui 0ane
GilHinson> o t#nără şi talentată actri,ă americană> 8oarte cunoscută la Dondra .m pri)it 8ascina,i
cum )ocea caldă şi pu,in ră3uşită trans8orma 8ără )oia noastră banalită,ile rostite pe un ton plin
de semniA8ica,ii emo,ionale "n cu)inte cu "n,eles puternic şi 8undaAmental Reproducerea
3esturilor sale re,inute> a uşoarei le3ănări a corpului şi chiar impresia puternică de 8rumuse,e
8i@ică necontenstabilă au 8ost 8enomenale
.dmirator "n8ocat al 8rumoasei 0ane GilHinson> am 8ost mereu mişcat de interpretările ei
emo,ionante şi iAam "n8runtat "ntotdeauna pe cei care "i recunoşteau 8rumuse,ea> dar a8irmau că "i
lipseşte talentul actoricesc şi că nu era o actri,ă "n ade)ăratul sens al cu)#ntului
7i mAam sim,it pu,in cam straniu au@ind această )oce un pic ră3uşită şi at#t de cunoscută>
care mă impresionase de at#tea ori> şi pri)ind acel 3est lent al m#inii care se deschidea şi se
"nchidea şi acea mişcare bruscă a capului arunc#nd părul pe spate> caracteristică actri,ei la 8inalul
scenelor sale dramatice
0ane GilHinson era una dintre acele actri,e care părăAsiseră scena după căsătorie numai
pentru a se re"ntoarce c#,i)a ani mai t#r@iu
Cu trei ani "n urmă> ea se căsătorise cu lordul 2d3?are> un bărbat bo3at şi e9centric Se
@)onise că lAar 8i părăsit la pu,in timp după aceea şi> la un an şi 6umătate după căsăAtorie> turnase
un 8ilm "n .merica şi> "n timpul ultimului se@on teatral> cunoscuse un )iu succes la Dondra
Urmărind imita,iile reuşite> dar poate pu,in caustice ale Carlottei .dams> mă "ntrebam ce
puteau 3#ndi personaAlită,ile interpretate Oare se bucurau de această publicitate 3ratuită; Sau "i
deran6a această etalare deliberată a secreAtelor meseriei lor; Nu "ntruchipa oare Carlotta .dams
prestidi3itatorul ri)al care replică: E.h> acesta este un truc )echi şi 8oarte simpluI C,i arăt eu cum
se 8aceIF
Dacă eu aş 8i 8ost "n locul persoanelor )i@ate mAaş 8i sim,it 8oarte neplăcut dar> bine"n,eles>
miAaş 8i ascuns iritarea Trebuie să pose@i un spirit 8oarte tolerant şi un sim, al umorului deosebit
pentru a aprecia o ast8el de interApretare nemiloasă
Tocmai a6unsesem la aceste conclu@ii c#nd> din spatele meu> se au@i un r#set 8ermecător şi
pu,in ră3uşit> asemăAnător cu cel de pe scenă
5Aam "ntors brusc şi am )ă@ut pe scaunul din spate> aplecată un pic "nainte> cu bu@ele
"ntredeschise> tocmai persoana imitată "n acel moment B Dad1 2d3?are> cunoscută mai bine sub
numele de 0ane GilHinson
.m reali@at imediat că mă "nşelasem "n deduc,iile mele Cntrea3a ei atitudine şi e9presia ei
de "nc#ntare şi amu@ament sus,ineau contrariul
Da 8inalul imita,iei> ea aplaudă @3omotos> r#@#nd alături de partenerul ei din acea seară> un
bărbat "nalt şi e9trem de arătos> asemănător @eilor 3reci din .ntichitate> pe care lAam recunoscut
imediat ca 8iind Jr1an 5artin> un star de cinema 8oarte popular la acel moment 2i interpretaseră
"mpreună mai multe roluri "n produc,ii ale marelui ecran
K 2ste minunată> nuAi aşa; Ci spuse Dad1 2d3?are "nso,itorului ei
K 0ane> se pare că teAa emo,ionat pro8und> "i răspunse acesta r#@#nd
K 2i bine> este "ntrAade)ăr 8ermecătoareI Chiar mai talentată dec#t aş 8i cre@ut
Carlotta .dams "ncepu o nouă imita,ie şi nAam apucat să aud comentariul lui Jr1an
5artin
Cnsă> ceea se "nt#mplă mai t#r@iu "n acea seară 8u o coinciden,ă mai mult dec#t stranie
După repre@enta,ie> eu şi Poirot am mers să cinăm la Sa)o1
Da masa de alături> se a8lau Dad1 2d3?are> Jr1an 5artin şi alte două persoane pe care nu
le cunoşteam Cn timp ceAi atră3eam aten,ia lui Poirot asupra acestui lucru> un alt cuplu se aşe@ă "n
apropierea noastră Chipul 8emeii "mi păru 8amiliar> "nsă> pentru moment> nu am reuşit săAi atribui
)reun nume
5iAam dat brusc seama că 8emeia pe care o pri)eam cu stăruin,ă era Carlotta .dams NuA
1 cunoşteam pe cel care o "nso,ea> un bărbat "n3ri6it> cu trăsături plăcute şi cum)a distrate> dar cu
si3uran,ă nu 3enul care săAmi pro)oace admira,ia
Carlotta .dams purta o rochie nea3ră 8oarte discretă 4i@ionomia sa nu o8erea nimic care
săA,i atra3ă aten,ia "n mod deosebit> mobilitatea şi sensibilitatea trăsăturilor pret#nduAse 8oarte
bine artei de a mima: 8iind lipsite de un caracter personal> luau uşor e9presia unui alt chip
IAam "mpărtăşit re8lec,iile mele lui Poirot şi el mă ascultă cu capul plecat> "nclinat uşor
"nspre mine> "n acelaşi timp arunc#nd o pri)ire atentă către persoanele de la cele două mese "n
discu,ie
K .I Deci ea este Dad1 2d3?areI .m )ă@utAo adesea 6uc#nd 2ste o belle 8emmeI
K 7i> "n plus> o actri,ă e9celentă
K Posibil
K Nu pari prea con)ins
K Totul depinde de rolul care "i este re@er)at> dra3ul meu prieten Dacă este "n centrul
piesei> dacă totul se raportea@ă la ea> atunci de)ine o actri,ă per8ectă Dar mă "ndoiesc că ar 8ace
8a,ă onorabil unui rol secundar sau unui rol de compo@i,ie Piesa trebuie scrisă despre ea şi pentru
ea 5i se pare că 8ace parte dintre acele 8emei pentru care nu e9istă nimic "n a8ară de ele "nsele
.ceste 8emei se e9pun la 3ra)e pericole> adău3ă el după o scurtă pau@ă
K Ce pericole; DAam "ntrebat> surprins
K .cest cu)#nt te miră> mon ami Cl men,in pentru că> )e@i tu> o ast8el de 8emeie nu )ede
dec#t un sin3ur lucru B pe ea "nsăşi 4emeile de acest 3en nu obser)ă nimic din pericolele şi
riscurile ce le "ncon6oară> multitudinea de interese con8lictuale şi rela,iile dintre oameni Nimic
din toate acestea> ci doar propriul drum "n )ia,ă 7i ast8el> mai de)reme sau mai t#r@iu> le iese "n
cale ine)itabilul
.m de)enit brusc interesat de idee pentru că> trebuie să recunosc> nu mAaş 8i 3#ndit
niciodată la aşa ce)a
K 7i despre cealaltă ce ai putea spune;
K Despre domnişoara .dams; Replică el arunc#nd o pri)ire rapidă spre masa ei şi
@#mbind Ce ai dori săA,i spun despre ea;
K Doar primul lucru careA,i )ine "n minte
K 5on cher> cred că mă con8un@i cu acei 3hicitori "n palmă careA,i spun cine eşti cu
ade)ărat
K 2i bine> cred că teAai descurca mai bine dec#t mul,i dintre ei> am continuat eu 6ocul
"nceput de Poirot
K (ăd că ai 8oarte multă "ncredere "n 6udecata mea> :astin3s Sunt impresionat Nu ştiai
că 8iecare dintre noi este un mister 3reu de pătruns> un labirint de pasiuni> dorin,e şi atitudini> "n
permanent con8lict unele cu altele; 5ais oui> cLest )rai Oricare dintre noi poate e9prima o părere>
dar> de cele mai multe ori> din @ece "ncercări doar una este ade)ărată
K Nu şi "n ca@ul lui :ercule Poirot> am replicat @#mbind
K Cn special "n ca@ul lui :ercule PoirotI O> sunt per8ect conştient de 8aptul că mAai
considerat "ntotdeauna pu,in )anitos> "nsă te asi3ur că "n realitate sunt o persoană 8oarte modestă
Răspunsul lui Poirot "mi pro)ocă r#sul
K Tu; 5odest;
K Chiar aşa 5ărturisesc "nsă că sunt m#ndru de musta,a mea mai mult dec#t ar trebui>
pentru că nAam )ă@ut nicăieri "n Dondra una care să 8ie demnă de compara,ie
K 2şti "n per8ectă si3uran,ă> pentru că nici nu e9istă )reuna> iAam răspuns scurt Să
"n,ele3 că nu doreşti să rişti o părere despre Carlotta .dams;
K 2lle est artisteI Nu cred că aş putea adău3a ce)a "n plus
K 7i după tine> )ia,a ei nu este presărată cu pericole ca acea a lui Dad1 2d3?are;
K Cu to,ii ne strecurăm printre obstacole> rosti Poirot cu o )oce 3ra)ă Prime6diile ne )or
aştepta "ntotdeauna la orice cotitură Cnsă> ca săA,i răspund la "ntrebare> cred că domnişoara
.dams )a reuşi "n )ia,ă NuAi lipseşte pre@en,a de spirit şi> 8ără "ndoială ai remarcat de6a> e
e)reică
5ărturisesc că "mi scăpase acest detaliu şi> acum> uit#nduAmă cu aten,ie> sesi@am pe 8a,a
sa urme de ori3ine semită Poirot "ncu)iin,ă din cap şi continuă:
K Iată moti)ele pentru care )a trium8a> cu toate că e9istă totuşi un obstacol la care )a
trebui să 8ie atentă
K Care;
K Dra3ostea pentru bani O ast8el de pasiune ar puteaAo "ndepărta de calea precaută pe
care a alesAo
K 2 o prime6die pentru oricare dintre noi
K Sunt de acord> "nsă "n acelaşi timp> tu sau eu am sesi@a pericolul> am c#ntări
ar3umentele pro şi contra C#nd dra3ostea pentru bani este at#t de pro8undă> nu mai )e@i dec#t
banii şi orice altce)a trece pe un plan secundar
Tonul lui serios mă 8ăcu să @#mbesc
K Se pare că 2smeralda> re3ina ,i3anilor> este "n mare 8ormă "n această seară> lAam
tachinat pe Poirot
4ără a se emo,iona> micul detecti) bel3ian reluă:
K Psiholo3ia este un domeniu interesant 7i> un criminolo3 de)otat nu poate e9clude
studiul psiholo3iei> pentru că nu actul "n sine este important> ci moti)ul care a dus la acest act 5ă
ascul,i> :astin3s;
DAam asi3urat de aten,ia mea completă
K Dra3ul meu :astin3s> am obser)at că de 8iecare dată c#nd lucrăm "mpreună la un ca@
mă "ndemni să măsor urme de paşi> să anali@e@ scrumiere sau să mă "ntind pe podea pentru a
e9amina cine ştie ce detaliu TeAai 3#ndit oare )reodată că aşe@at comod "ntrAun 8otoliu> cu ochii
"nchişi> po,i 3ăsi mai uşor solu,ia unei probleme> pentru că atunci )e@i lucrurile cu ochii min,ii;
K Nu este şi ca@ul meu 5ie mi se "nt#mplă doar un sin3ur lucru c#nd stau aşe@at "ntrAun
8otoliu cu ochii "nchişi
K .m obser)at> continuă Poirot 7i mi se pare surprin@ător Cn ast8el de momente>
creierul ar trebui să lucre@e cu mai multă "n)erşunare şi nu să se scu8unde "ntrAun somn liniştit
.cti)itatea mentală este at#t de interesantă> at#t de stimulantăI 4olosirea celulelor cenuşii este o
plăcere mentală Doar ele sunt sin3urele "n care putem să ne "ncredem pentru a a6un3e la
ade)ăr<
Recunosc că lAam au@it pe Poirot de at#tea ori menA,ion#nd celulele lui cenuşii> "nc#t miA
am creat un obicei de aAmi "ndrepta aten,ia spre altce)a c#nd )ine )orba despre ele 7i de această
dată> miAam ocupat timpul obser)#nd cele patru persoane de la masa alăturată C#nd monolo3ul
lui se apropie de s8#rşit> iAam atras aten,ia chicotind:
K Poirot> ai dat lo)itura 4rumoasa Dad1 2d3?are nuAşi mai poate lua ochii de la tine
K 4ără "ndoială> a 8ost in8ormată asupra identită,ii mele> replică Poirot> 8ăc#nd un )ădit
e8ort pentru a părea indi8erent
K Cred mai de3rabă că e )ră6ită de ele3an,a mustă,ii tale
K Tocmai pentru că este unică> recunoscu Poirot> m#n3#induAşi podoaba discret>Peria de
din,iF pe care )oi a,i adoptatAo mi se pare o oroare> o atrocitate> o crimă "mpotri)a 3enero@ită,ii
Naturii .şa că te implor> bunul meu prieten> săA,i laşi musta,a să crească
K 5ăi să 8ieI DAam "ntrerupt> i3nor#nduAi ru3ămintea Doamna se ridică şi se "ndreaptă
"nspre masa noastră Jr1an 5artin "ncearcă să o oprească> dar ea este de ne"nduplecat
0ane GilHinson se apropie hotăr#tă de masa noastră Poirot se ridică şi salută 2u> la 8el
K Domnul :ercule Poirot> nuAi aşa; Mise )ocea meloAdioasă şi 3ra)ă a lui 0ane
GilHinson
K 2l "nsuşi> la dispo@i,ia dumnea)oastră> doamnă
K .ş )rea să )ă )orbesc> domnule Poirot Trebuie să )ă )orbesc neapărat
K (ă ascult> madame Dua,i loc> )ă ro3
K Nu> nu aici Ci "n particular (om urca de "ndată "n apartamentul meu
Jr1an 5artin o a6unse din urmă şi i se adresă de@aprobator:
K 0ane> aşteaptă cel pu,in p#nă la s8#rşitul mesei Nu am terminat de m#ncat şi nici
domnul Poirot
Cnsă 0ane GilHinson nu se lăsă prea uşor con)insă:
K Ce importan,ă are> Jr1an; (om cina cu to,ii "n aparAtament 4ii bun şi dă ordinele
necesare 7i> Jr1an<I
Se 3răbi "n urma lui Jr1an> "n timp ce acesta se "ndeApărta> şi păru săAi şoptească la ureche
ce)a cu un ton hotăr#t Scutur#nd din cap şi ridic#nd din spr#ncene> el se "mpotri)i la "nceput>
"nsă tonul decisi) cu care ea "i )orbi din nou "l 8ăcu să cede@e> ridic#nd din umeri
O dată sau de două ori "n timpul acestei scurte discu,ii> 0ane "şi "ntoarse pri)irea "nspre
Carlotta .dams şi mAam "ntrebat dacă ceea ce "i su3era a)ea )reo le3ătură cu t#năra americană
5ul,umită de re@ultatul discu,iei> 0ane re)eni la noi
K Să urcăm repede> @ise> arunc#nduAmi un @#mbet strălucitor
7i> 8ără să se sinchisească dacă in)ita,ia ne con)enea sau nu> ne "ndrumă spre li8t
K Domnule Poirot> reluă ea> doar norocul )Aa scos "n calea mea "n această seară şi nuAmi
)ine să cred cum totul pare să 8ie "n 8a)oarea mea De ce)a )reme> mă 8răm#nt şi mă "ntreb ce să
8ac> şi c#nd )Aam )ă@ut la masa alăturată> miAam @is: EDomnul Poirot "mi )a spune ce să 8acF Se
opri pentru un moment pentru aAi spune li8tierului: Da eta6ul doiI
K Dacă )ă pot 8i de 8olos cu ce)a<> "ncepu Poirot
K Sunt si3ură 5i sAa spus că sunte,i un om e9traorAdinar 7i dacă e9istă cine)a care mă
poate a6uta să ies din neca@ul "n care mă a8lu> dumnea)oastră sunte,i cel mai potri)it
Da eta6ul doi> 0ane GilHinson ne "nso,i deAa lun3ul culoarului şi> oprinduAse "n dreptul
unei uşi> ne conduse "ntrAunui dintre apartamentele cele mai lu9oase ale hoteAlului Sa)o1
.runc#nduAşi capa de blană albă pe un scaun şi poşeta ornată cu pietre pre,ioase pe masă>
actri,a se a8undă "ntrAun 8otoliu şi declară:
K Domnule Poirot> "ntrAun 8el sau altul> trebuie să scap de so,ul meuI
Capitolul !
O "nt#lnire la cină
K 5adame> răspunse Poirot> "ncerc#nd săAşi re)ină după un prim moment de surpri@ă> a
despăr,i o 8emeie de bărbatul ei nu 8ace parte din atribu,iile mele
K Jine"n,eles că ştiu acest lucru
K .)e,i ne)oie mai de3rabă de un a)ocat
K Tocmai aici )ă "nşela,i Sunt sătulă de a)oca,i> 8ie ei cinsti,i sau oneroşi> şi niciunul
dintre cei pe care iAam consultat p#nă acum nu a 8ost capabil să mă a6ute Sunt e9per,i "n ale le3ii>
"nsă> "n a8ară de asta> nu au pic de sim, al )ie,ii
K 7i crede,i că eu am;
2a @#mbi
K .m au@it că nu )ă scapă nimic> domnule Poirot
K Comment; 5ă tem că nu "n,ele3 ce )re,i să spune,i
K 2i bine> mi sAa spus că sunte,i cel mai inteli3ent om
K Doamnă> 8ie că sunt inteli3ent sau nu< Realitatea 8ace că sunt inteli3ent< De ceAaş
ne3aAo; Cnsă "n ceea ce pri)eşte a8acerea dumnea)oastră> nu cred că este 3enul meu
K 7i de ce nu; 2 )orba despre o problemăI
K O problemă;
K O problemă complicată care trebuie re@ol)ată> continuă 0ane GilHinson 7i nAam au@it
să 8i,i omul care să dea "napoi "n 8a,a unei di8icultă,i
K Permite,iAmi să )ă 8elicit pentru perspicacitate> madame Cnsă> )ă repet> nu mă ocup de
anchete pentru ob,inerea unui di)or, Nu consider prea plăcută< Ce mNtierAlO
K Dar dra3ul meu domn> nu )ă cer săAmi spiona,i so,ul Nu mAar a6uta cu nimic Doresc
numai să scap de el şi sunt si3ură că mă pute,i s8ătui cum să 8ac asta
Poirot se 3#ndi pentru un moment şi> c#nd )orbi> tonalitatea )ocii sale se schimbă
K 5ai "nt#i> madame> spune,iAmi )ă ro3 de ce sunte,i at#t de nerăbdătoare să scăpa,i de
lordul 2d3?are;
K (reau să mă recăsătoresc Ce alt moti) aş putea a)ea; Răspunse ea> 8ără nici un 8el de
e@itare> pri)induA1 cu un aer inocent> cu ochii săi mari şi albaştri
K Păi atunci cu si3uran,ă a,i putea ob,ine di)or,ul 8ără prea mare di8icultate
K NuAmi cunoaşte,i so,ul> domnule Poirot 2ste< 2ste< Nu ştiu cum să mă e9prim
2ste un bărbat bi@ar< Nu se aseamănă cu nici un alt bărbat
Tremur#nd uşor> 8ăcu o pau@ă şi continuă:
K Cred că un ast8el de om nAar trebui să se "nsoare cu nimeni Spun ade)ărul doar că nu
ştiu cum să )ă e9plic 2ste un bărbat< Ciudat Prima sa ne)astă 1Aa părăsit 8u3ind din domiciliul
con6u3al şi abandon#nduAşi copilul de trei luni 2l nAa consim,it niciodată să di)or,e@e şi ea a
murit după o )reme "n mi@erie> unde)a "n străinătate .poi el sAa căsătorit cu mine 7i eu> ei bine>
nAam putut re@ista Cmi inspira teamă DAam părăsit şi am plecat "n Statele Unite Nu am nici un
moti) "ntemeiat pentru aAi cere di)or,ul şi> "n schimb> iAam dat lui o 3rămadă de moti)e> "nsă nu
)rea săA1 intente@e 2 "ntrAun 8el< 4anatic> cred
K Cn anumite state ale .mericii> )i sAar acorda cu uşurin,ă di)or,ul> madame
K Da> dar nAar a)ea nici o )aloare> pentru că inten,ione@ să locuiesc "n .n3lia
K Cn .n3lia;
K Da
K 7i> dacăAmi permite,i> cine e )iitorul so,;
K Tocmai "n asta constă di8icultatea Ducele de 5erton
.m rămas stupe8iat Ducele de 5erton era disperarea mamelor cu 8ete de măritat T#năr
cu tendin,e monahale> catolic an3lican con)ins> se spunea că era "n "ntre3ime sub papucul mamei
sale> o redutabilă ducesă bo3ată Ducea o )ia,ă ascetică> colec,iona por,elanuri chine@eşti şi trecea
drept un om cu 3usturi artistice Se mai spunea şi că este un miso3in con)ins
K Sunt nebună după elI Declară 0ane pe un ton sentimental NAam mai "nt#lnit nici un om
ca el> iar castelul 5erton este o minună,ie Cntrea3a po)este este cel mai romantic lucru care sAa
"nt#mplat )reodată Cn plus> el este at#t de 8ermecătorI Odată căsătorită )oi renun,a la scenă
Oricum nu mă mai atra3e deloc> reluă ea după o scurtă pau@ă
K Cntre timp> remarcă Poirot cu o )oce seacă> lordul 2d3?are stă "n calea tuturor acestor
proiecte romantice
K 29actI 7i numai 3#ndul la asta mă "nnebuneşte Dacă neAam 8i a8lat "n Chica3o>
continuă ea 3#nditoare> lAaş 8i putut 8ace să dispară 8ără probleme> dar din c#te ştiu> "n ,ara asta nu
se recur3e la asasini plăti,i> nuAi aşa;
K Cn această ,ară> madame> replică Poirot @#mbind> credem că orice 8iin,ă umană are
dreptul să trăiască
K 2i bine> nu ştiu cum e mai bine Dar dacă ar 8i după mine> cred că )Aar 8i mai bine 8ără
unii dintre politicieni şi> dacă lAa,i cunoaşte pe lordul 2d3?are la 8el de bine ca mine> moartea sa
nu ar constitui o pierdere> ci mai de3rabă contrariul
Se au@i o bătaie "n uşă şi un ospătar intră cu c#te)a platouri 0ane GilHinson continuă
nestin3herită> 8ără a se sinchisi de pre@en,a acestuia:
K Cnsă> domnule Poirot> nu )ă cer săA1 ucide,i de dra3ul meu
K 5ul,umesc> madame
K 5Aam 3#ndit doar că lAa,i putea determina să di)or,e@e> pre@ent#nduAi c#te)a
ar3umente iste,e Con)in3e,iA1 să accepte ideea unui di)or, Sunt si3ură că a,i putea 8ace acest
lucru
K 5adame> cred că "mi supraestima,i puterea de con)in3ere
K Nici pe departeI Domnule Poirot> sunt si3ură că )e,i 3ăsi un moti) oarecare Cşi 8i9ă
ochii ei mari> albaştri> asupra prietenului meu şi "ncheie cu o )oce dulce> seducătoare: (re,i să mă
)ede,i 8ericită> nuAi aşa;
K (reau ca toată lumea să 8ie 8ericităI O asi3ură Poirot cu pruden,ă
K Jine"n,eles> dar nu mă 3#ndeam la toată lumea aici> ci doar la mine
K .ş putea spune> madame> că asta 8ace,i "ntotdeauna
K Crede,i că sunt e3oistă;
K Nu am a8irmat acest lucru> madameI
K 2u> "n schimb> recunosc asta Cnsă e doar pentru că nu suport ideea că "ntrAo @i aş putea
8i ne8ericită =#ndul acesta "mi a8ectea@ă p#nă şi abilitatea de a 6uca pe scenă 7i> cu si3uran,ă>
)oi 8i condamnată la o )ia,ă mi@erabilă dacă nu consimte să di)or,e@e sau< Dacă nu moare 7i>
dacă mă 3#ndesc mai bine> aş pre8era săA1 ştiu mort .st8el> mAaş sim,i eliberată de el pentru
totdeauna
Cl pri)i pe Poirot> aştept#nd ca acesta să o "n,elea3ă Se ridică> "şi luă capa de blană albă şi
se uită insistent la acesta Prin uşa "ntredeschisă> am au@it )oci pe culoar
K 5ă )e,i a6uta> domnule Poirot> nuAi aşa; Dacă nu<
K Dacă nu> madame;
K Iau un ta9i şi "i 8ac 8elul chiar euI Declară @#mbind
Dispăru "n camera )ecină tocmai "n momentul c#nd "şi 8ăceau apari,ia Jr1an 5artin>
perechea care mai de)reme lua cina cu el şi 0ane GilHinson> precum şi Carlotta .dams şi
"nso,itorul ei Perechea "mi 8u pre@entată ca domnul şi doamna Gidburn
K Jună seara Unde e 0ane; (oiam să o anun, că am reuşit săAi "ndeplinesc dorin,ele>
@ise Jr1an
0ane apăru "n cadrul uşii cu un ru6 "n m#nă
K IatăA)ăI 29clamă ea 5inunatI Domnişoară .dams> am 8ost at#t de impresionată de
repre@enta,ia dumneaA)oastră> "nc#t am sim,it că trebuie să )ă cunosc neapărat :aide,i cu mine
să discutăm "n timp ce "mi "mprospăte@ pu,in machia6ul Sunt de părere că arăt "n3ro@itor
Carlotta .dams "i acceptă in)ita,ia> iar Jr1an 5artin se instală comod "ntrAun 8otoliu
K Deci> domnule Poirot> iatăA)ă prinsI . reuşit oare dra3a noastră 0ane să )ă con)in3ă
săAi ,ine,i partea; Crede,iAmă pe cu)#nt că ar 8i mai bine săAi ceda,i Nu ştie ce "nseamnă cu)#ntul
EnuF
K Probabil pentru că nu i sAa spus niciodată
Jr1an 5artin "şi aprinse o ,i3ară şi> lăsat pe spate> trimitea spre ta)an rotocoale de 8um
K 0ane e o 8emeie cu un caracter uimitor Nu respectă pe nimeni şi nimic Nu are pic de
sim, moral NAaş spune că este imorală> pentru că nAar 8i ade)ărat .ş numiAo mai de3rabă
amorală> pentru că este interesată de un sin3ur lucru: propria plăcere Cred că ar ucide 8ără
remuşcări pe oricine iAar sta "n cale> continuă @#mbind> şi sAar sim,i 6i3nită dacă> prinsă "n 8la3rant
delict> ar 8i condamnată pentru asta Problema este că ar 8i prinsă cu si3uran,ă Nu are pic de
minte Părerea ei "n ceea ce pri)eşte crima este de a se urca "ntrAun ta9i> de a nuAşi ascunde
identitatea şi de a tra3e
K 7i ce anume )ă 8ace să a8irma,i acest lucru; 5urmură Poirot
K Po8tim;
K O cunoaşte,i bine> mosieur;
K .ş spune mai de3rabă că o cunoşteam> răspunse Jr1an> r#@#nd mai de3rabă ironic Nu
sunte,i de aceeaşi părere cu mine; Ceru el părerea celorlal,i
K 0ane este o e3oistă> 8u de acord doamna Gidburn Dar aşa trebuie să 8ie o actri,ă dacă
doreşte săAşi e9prime "ntrea3a personalitate
Poirot rămase tăcut> pri)induA1 insistent pe Jr1an 5artin cu o curio@itate careAmi păru
atunci de ne"n,eles
Cn acel moment> 0ane sosi din cealaltă cameră> urmată de Carlotta .dams 4ără "ndoială că
0ane "şi re8ăcuse machia6ul> spre "ntrea3a ei satis8ac,ie Pentru mine era e9act ca şi "nainte>
neput#nd de)eni mai 8rumoasă dec#t era "n realitate
Cina ce urmă 8u 8oarte )eselă> cu toate că> uneori> am a)ut impresia că pluteau "n
atmos8eră c#,i)a curen,i subtili> ai căror sens e9act "mi scăpa
Departe de mine 3#ndul că 0ane GilHinson putea 8i responsabilă de asta 2ra e)ident că
această t#nără era capabilă să se concentre@e numai asupra unei sin3ure idei deodată> iar pentru
moment> satis8ăcută căAşi "ndeplinise dorin,a de aA1 "nt#lni pe Poirot> se arăta "n cea mai bună
dispo@i,ie 5Aam con)ins că o in)itase pe Carlotta .dams din pur capriciu şi din simplul moti) că
imita,ia at#t de )eridică a propriei persoane reali@ată de aceasta o amu@ase nespus
Nu> cu si3uran,ă> 0ane GilHinson nu a)ea nici o le3ătură cu sen@a,ia ciudată pe care o
resim,eam 7iAatunci cui iAaş 8i pututAo imputa;
Pe r#nd> miAam studiat atent con)i)ii
Jr1an 5artin; Purtarea sa nu părea deloc naturală> dar am pusAo pe seama calită,ilor sale
de )edetă a ecranului .cest bărbat )anitos şi plin de pre,io@itate continua săAşi 6oace rolul şi "n
)ia,a de toate @ilele> căci te lepe@i mai 3reu de obiceiul de)enit o a doua piele
Comportamentul Carlottei .dams era> 8ără "ndoială> destul de natural .cum> c#nd
puteam să o studie@ "ndeaAproape> descopeream "n ea o t#nără liniştită> cu o )oce armonioasă şi
3ra)ă Poseda un 8armec discret> mai de3rabă comun> care consta parcă din absen,a oricărei note
discordante sau stridente Cntrea3a ei 8iin,ă "mi su3era o supunere bl#ndă Părul ne3ru> ochii de un
albastru pal> tenul mat şi 3ura mobilă şi sensibilă "mi "ntre3eau sen@a,ia ne3ati)ă de comun Un
chip plăcut> dar 3reu de recunoscut> "nt#lnindAo "mbrăcată cu alte )eşminte
.cceptase cu o plăcere e)identă complimentele şi cu)intele lui 0ane Orice t#nără "n
po@i,ia ei ar 8i 8ăcut la 8el> "nsă tocmai atunci se "nt#mplă ce)a ceAmi schimbă complet percep,ia
le3ată de ea O pri)i pe 0ane care "şi "ntorsese capul pentru aAi )orbi lui Poirot şi am desluşit cu
surprindere "n ochii tinerei 8emei o curio@itate atentă la orice detaliu şi> "n acelaşi timp> o ostilitate
e)identă Să 8i 8ost )anitate 8eminină sau> probabil> in)idie pro8esională; 0ane era o actri,ă a8lată
"n culmea succesului> pe c#nd Carlotta deAabia acum se 8ăcea remarcată
5iAam "ndreptat aten,ia asupra celorlal,i trei in)ita,i In ceea ceAi pri)eşte pe domnul şi
doamna Gidburn> el era "nalt şi cada)eric> iar ea durdulie> blondă şi plină de e8u@iune
Cntruchipau ima3inea oamenilor "nstări,i> pasioAna,i de orice e le3at de uni)ersul scenei şi> de
8apt> era sin3urul subiect pe care erau dispuşi săA1 discute .)#nd "n )edere recenta mea absen,ă
din Dondra> nu eram la curent cu noută,ile din lumea teatrală şi> "n cele din urmă> doamna
Gidburn "şi "ntoarse ostentati) spatele şi mă i3noră pentru tot restul serii
Cn s8#rşit> ultimul dintre comeseni era "nso,itorul Carlottei .dams> un t#năr brunet> cu 8a,a
rotundă şi )eselă .m bănuit de la bun "nceput că era pu,in mai ame,it dec#t sAar 8i cu)enit şi> pe
măsură ce cantitatea de şampanie "n3ur3itată crescu> acest lucru de)eni şi mai e)ident
Cn prima parte a mesei> stătu tăcut şi bosum8lat> păr#nd că su8eră de o o8ensă primită
recent .poi> spre s8#rşit> "ncepu să mi se destăinuie ca unui )echi prieten:
K Ceea ce )reau să spun< Nu este<> "şi "ncepu discursul presărat de b#lb#ieli> mă
"n,ele3i> nuAi aşa> bătr#ne; .dică> spuneAmi tu< Dacă o 8emeie ",i 8ace ne"ncetat reproşuri şi ",i
dă toate planurile peste cap> 8ără ca )reodată săAi 8i spus )reun cu)#nt nepotri)it< Nu teAai
aştepta la asta 7tii tu: 8amilie puritană> americani sută la sută< Cn 8ine> o 8ată bunăI Ce )reau să
spun este< .şa> unde rămăsesem;
K Spuneai că nu eşti deAal lor> iAam răspuns pe un ton liniştitor
K 2i bine> nu are importan,ă Uite> a trebuit să măAmprumut de la croitorul meu pentru
această seară> un tip 8oarte săritor Ci datore@ bani de ani de @ile< 2ste o le3ătură "ntre noi şi
nimic nu se compară cu o le3ătură "ntre doi oameni< Tu şi cu mine< Tu şi cu mine< Dar cine
dracuL eşti tu> bătr#ne;
K 5ă numesc :astin3s
K Nu mai spuneI Puteam să 6ur că )orbesc cu )echiul meu prieten Spencer 0onesI
Jătr#nul Spencer 0onesI Ultima dată c#nd lAam "nt#lnit la 2ton şi :arro? lAam tapat de cinci lire
Părerea mea e că oamenii se aseamănă al dracului "ntre ei Jine că nu suntem chine@i> că nu neA
am mai 8i deosebit unul de altul
Scutură din cap trist> apoi se "n)eseli brusc şi mai "n3hi,i o 3ură de şampanie
K Orice sAar "nt#mpla> măcar nu sunt un ne3ru nenorocitI
Se pare că această remarcă "i dădu o )ie satis8ac,ie> căci continuă cu c#te)a obser)a,ii
pline de speran,ă
K Ia "ntotdeauna din )ia,ă ce are ea mai bun> băiete .dică> uităAte la partea bună a
lucrurilor CntrAuna din aceste @ile> c#nd )oi 8i a6uns> să @icem> pe la şapte@eci şi cinci sau opt@eci
de ani> )oi 8i un om bo3at .tunci> unAchiul meu )a 8i mort şi eu "mi )oi putea plăti croitorul
M#mbi 8ericit la acest 3#nd
Părea beat> dar simpatic .)ea un chip rotund şi o musta,ă nea3ră> incredibil de mică> care
",i dădea impresia că este i@olată unde)a "n mi6locul unui deşert
.m obser)at că aten,ia Carlottei .dams era "ndreptată asupra lui şi> după o pri)ire scurtă>
aceasta se ridică de la masă
K . 8ost 8rumos din partea dumnea)oastră că a,i acceptat să urca,i "n apartamentul meu>
"i spuse 0ane .dor aceste reuniuni impro)i@ate Dumnea)oastră;
K 2u nu> răspunse sec domnişoara .dams 2u mă 3#ndesc "ntotdeauna "nainte să
"ntreprind ce)a .cest lucru mă scuteşte de e)entuale neplăceri
K Oricum ar 8i> re@ultatele )ă "ndreptă,esc> "i spuse 0ane @#mbind Niciodată nu mAam
sim,it at#t de bine ca la repre@enta,ia din seara aceasta
Trăsăturile Carlottei se destinseră şi "i răspunse lui 0ane pe un ton cald:
K C#t de amabilă sunte,iI (ă mul,umesc pentru apreAcieri Ca toate debutantele> am
ne)oie de "ncura6ări
K Carlotta> o "ntrerupse "nso,itorul său> dă bună seara la toată lumea> mul,umeşteAi
mătuşii 0ane pentru această cină şi să plecăm
Reuşi printrAun miracol să nimerească uşa din prima şi Carlotta "l urmă cu paşi repe@i
K 5i sAa parut mie sau tocmai mAa numit Emătuşa 0aneF; Nici nu lAam obser)at p#nă
acum> spuse 0ane
K Dra3a mea> nuAi da aten,ie> @ise doamna Gidburn De mic copil a repre@entat o
speran,ă "n lumea dramatică Nu sAar @ice astă@i> nuAi aşa; 2 trist c#nd )e@i că debuturi at#t de
promi,ătoare eşuea@ă "ntrAun mod lamentabil 7i acum> eu şi Charles trebuie să ne retra3em
So,ii Gidburn plecară> iar Jr1an 5artin "i "nso,i
K 2i bine> domnule Poirot;
Poirot "i @#mbi actri,ei
K 2h bien> Dad1 2d3?are;
K (ă implor> nuAmi spune,i aşa Dăsa,iAmă să uit acest nume> sau o să )ă cred omul cel
mai insensibil din "ntrea3a 2uropăI
K 7i totuşi> nAam o inimă de piatră
După părerea mea> Poirot băuse un pic prea multă şampanie> poate o cupă "n plus
K Deci neAam "n,eles> dra3ă domnule PoirotI (e,i mer3e la so,ul meu şiA1 )e,i con)in3e
săAmi elibere@e calea;
K Da> )oi mer3e săA1 )ăd> promise Poirot precaut
K 7i dacă re8u@ă să )ă asculte> cum pre)ăd> )ă )e,i 3#ndi la un alt mi6loc Se @ice că
sunte,i omul cel mai inteli3ent din .n3lia
K 5adame> cum se 8ace că atunci c#nd e )orba de su8letul meu )ă raporta,i la "ntrea3a
2uropă> şi "n ceea ce pri)eşte inteli3en,a mea )ă limita,i compara,ia la .n3lia;
K Dacă )e,i reuşi> )ă )oi proclama cel mai remarcabil om din tot uni)ersulI
Poirot ridică o m#nă
K 5adame> nu )ă promit nimic Din curio@itate pentru natura psiholo3ică> mă )oi strădui
să ob,in o "nt#lnire cu so,ul dumnea)oastră
K Pute,i săA1 anali@a,i din punct de )edere psiholo3ic c#t dori,i Poate chiar "i )a 8ace
bine Pe mine mă interesea@ă numai să re@ol)a,i această situa,ie> de dra3ul meu (reau săAmi
trăiesc po)estea de dra3oste> domnule PoirotI Cu un aer )isător> ea adău3ă: =#ndi,iA)ă ce
surpri@ă sen@a,ională )a produce această istorieI
Capitolul $
Omul cu un dinte de aur
C#te)a @ile mai t#r@iu> "n timp ce ne luam micul de6un> Poirot "mi "ntinse o scrisoare pe
care tocmai ceAo deschisese
K Ce părere ai despre asta> mon ami;
Jiletul )enea din partea lordului 2d3?are şi> "ntrAun limba6 8ormal şi sec> stabilea o
"nt#lnire pentru a doua @i la ora 11
Trebuie să recunosc că am rămas 8oarte surprins Poirot acceptase să 8acă acest lucru "ntrA
un moment de bună dispo@i,ie şi nuAmi trecuse nici o clipă prin minte că a)ea )reo inten,ie de aAşi
,ine promisiunea 8ăcută actri,ei
Poirot "şi dădu imediat seama ce se petrecea "n mintea mea şi mă pri)i clipind şiret din
ochi
K Dar> mon ami> bine"n,eles că nu a 8ost numai e8ectul şampaniei
K Departe de mine ideea asta
K Ja da< ba da< Cn sinea ta ,iAai @is: EJietul bătr#n> )rea săAi 8acă pe plac 3a@dei> şiAa
luat un an3a6ament pe care nAo săA1 ducă la bun s8#rşit şi pe care oricum nu are de 3#nd săA1
respecteF Cnsă> prietene> promisiunile lui :ercule Poirot sunt sacre
7i "şi luă un aer 8oarte demn> "n timp ce pronun,a aceste ultime cu)inte
K Jine"n,eles Jine"n,eles 7tiu asta> am "ncercat Dar am cre@ut că 6udecata ta a 8ost
pu,in< Cum săA,i spun< In8luen,ată
K Nu am obiceiul să mă las Ein8luen,atF> cum spui tu> :astin3s Nici cea mai bună
şampanie şi nici cea mai atracti)ă şi seducătoare 8emeie nu in8luen,ea@ă 6udecata lui :ercule
Poirot Nu> mon ami> sunt doar interesat de această a8acere
K De po)estea de dra3oste a lui 0ane GilHinson;
K Nu neapărat Po)estea ei de dra3oste> cum o numeşti tu> este o a8acere comună> un alt
pas "n cariera de succes a unei 8emei 8oarte 8rumoase Dacă ducele de 5erton nAar 8i de,inut un
titlu de noble,e şi o a)ere considerabilă> acest călu3ăr romantic nu ar 8i interesatAo cu si3uran,ă pe
doamna noastră Ceea ce mă intri3ă pe mine este latura psiholo3ică a po)eştii> interdependen,a
dintre persona6e 7i mă bucur de oca@ia de aA1 studia "ndeaproape pe lordul 2d3?are
K Sper că nu te aştep,i să reuşeşti "n misiunea pe care ,iAai asumatAo;
K PourPuoi pas; 4iecare dintre noi are un punct slab Doar nu cre@i> :astin3s> că studiul
acestui ca@> din punct de )edere psiholo3ic> mă )a "mpiedica să "mi dau "ntrea3a stăruin,ă "n
reuşita misiunii ce miAa 8ost "ncredin,ată .dor săAmi pun inteli3en,a la treabă
5Aam temut că )a "ncepe iar să )orbească despre micile celule cenuşii şi> pentru a e)ita> iA
am spus repede:
K Deci> m#ine la 11 mer3em "n Re3ent =ate;
K NoiFI 4ăcu Poirot> ridic#nd din spr#ncene> ceea ce "i dădu un aer nostim
K PoirotI .m rostit cu surprindere Doar nAo să te duci 8ără mine; De obicei te "nso,esc
peste tot
K Dacă ar 8i )orba despre o crimă> despre un ca@ misterios de otră)ire> un asasinat< 2i>
aş mai "n,ele3e că teAar pasiona Dar o simplă ne"n,ele3ere socială;
K Nici un cu)#nt "n plus> am continuat hotăr#t (in cu tine
Poirot schi,ă un @#mbet şi "n acel moment ni se anun,ă )i@ita unui 3entleman
Spre surprinderea noastră> lAam )ă@ut intr#nd pe Jr1an 5artin
.ctorul părea mult mai "n )#rstă la lumina @ilei 2ra la 8el de 8rumos> dar de o 8rumuse,e
cam ră)ăşită şi atitudinea lui oarecum tensionată mă 8ăcu să mă 3#ndesc că era posibil să 8i 8ost
un consumator obişnuit de dro3uri
K Jună diminea,a> domnule Poirot> @ise actorul )esel 5ă bucur să )ăd că
dumnea)oastră şi căpitanul :astin3s lua,i micul de6un la o oră re@onabilă .propo> presupun că
sunte,i 8oarte ocupat> pentru moment;
K Dimpotri)ă> "n pre@ent nu am nimic important de 8ăcut> "i răspunse Poirot @#mbind
amabil
K 5ăi să 8ieI Nici un tele8on de la Scotland Qard; Nici o problemă de natură delicată de
re@ol)at pentru 8amilia re3ală; Nu pot să credI
K Dra3ă domnule> con8unda,i 8ic,iunea cu realitatea (ă asi3ur că> pentru moment> sunt
absolut liber şi> mul,umesc lui Dumne@eu> nu "ncă 8ără ocupa,ie
K Spre norocul meu> continuă Jr1an r#@#nd Cn acest ca@> sper că mă )e,i putea a6uta pe
mine
Poirot "l pri)i pe t#năr cu 8oarte mare aten,ie şi> după c#te)a minute> "i răspunse:
K SăAn,ele3 că a)e,i )reo problemă pe care dori,i să miAo "ncredin,a,i;
K 2i bine< 7i da> şi nu
De data aceasta> r#sul lui 8u pu,in ner)os Pri)induA1 "n continuare cu mare aten,ie> Poirot
"i 8ăcu semn să se aşe@e pe un scaun "n 8a,a noastră
K Să )edem despre ce este )orba> @ise Poirot
Jr1an 5artin e@ită> păr#nd că nu ştie cum să "nceapă istorisirea
K Neca@ul e că nu )ă pot da at#t de multe detalii pe c#t miAaş dori 2ste un pic mai
di8icil (ede,i> totul a "nceput "n .merica
K Cn .merica; .şa<
K Călătoream cu trenul> c#nd> din pură "nt#mplare> miAa atras aten,ia un anumit bărbat>
scund> ur#t> proaspăt ras> cu ochelari şi un dinte de aur
K OI Un dinte de aurI
K 29act 7i "n asta constă chiar esen,a po)eştii
Poirot "ncu)iin,ă din cap de c#te)a ori
K Cncep să "n,ele3 Continua,iI
K După cum )ă spuneam> "l remarcasem pe acest om "n trenul cu care mer3eam spre
Ne? QorH 7ase luni mai t#r@iu> pe c#nd mă a8lam la Dos .n3eles> lAam "nt#lnit din nou Nu mi sA
a părut ce)a ieşit din comun> cu toate că la momentul respecti) nu )edeam nici un moti) pentru
care sAar 8i a8lat acolo
K .poi;
K O lună mai t#r@iu> a trebui să mer3 la Seattle şi> la pu,in timp după ce am a6uns acolo>
pe cine )ăd; Nimeni altul dec#t acelaşi bărbat> de data aceasta purt#nd barbă
K 4oarte curiosI
K NuAi aşa; Jine"n,eles că> la acel moment> nu miAam ima3inat că pre@en,a lui a)ea )reo
le3ătură cu mine Cnsă c#nd lAam )ă@ut iar "n Dos .n3eles> 8ără barbă> la Chica3o> cu musta,ă şi
spr#ncene 8alse şi "ntrAun orăşel de munte de3hi@at "n cerşetor> am "nceput săAmi pun "ntrebări
K Normal
K 7i> "n s8#rşit> cu toate că poate părea ciudat> "nsă nu mai am nici cea mai mică urmă de
"ndoială> cred că eram spionat
K RemarcabilI
K NuAi aşa; După aceea mAam asi3urat că nu mi se pare Oriunde mAaş 8i a8lat> unde)a "n
apropiere apărea şi acest persona6 sub di8erite de3hi@ări Din 8ericire> mul,umită dintelui său de
aur> "l identi8icam "ntotdeauna destul de uşor
K O> dintele de aur> o 8oarte 8ericită coinciden,ă
K Cu si3uran,ă
K Spune,iAmi> domnule 5artin> dar nu iAa,i )orbit niciodată acestui indi)id> săA1 "ntreba,i
moti)ul supra)eA3herii sale;
.ctorul e@ită
K Nu O dată sau de două ori miAa trecut prin cap sAo 8ac> dar mAam ab,inut 5Aam 3#ndit
că nAaş 8i 8ăcut altce)a dec#t săA1 pun "n 3ardă şi> "n plus> nAaş 8i a8lat nimic 7i> odată ce ei şiAar
8i dat seama că a 8ost descoperit> lAar 8i "nlocuit cu altcine)a> unul pe care nu lAaş mai 8i
recunoscut at#t de uşor
K 2n e88et> cine)a 8ără acel pre,ios dinte de aur
K 29act Poate am 3reşit< Dar asta am 3#ndit atunci
K Domnule 5artin> a,i men,ionat cu)#ntul EeiF pu,in mai "nainte Da cine )ă re8erea,i;
K Da nimeni "n mod deosebit .m presupus> 8ără un anumit moti)> că sunt mai multe
persoane "n spatele acestei po)eşti
K .)e,i )reun moti) pentru a crede acest lucru;
K Niciunul
K Cu alte cu)inte> nu a)e,i nici cea mai mică idee cine ar dori să )ă spione@e sau care ar
8i moti)ul pentru care ar 8ace asta
K Niciuna Cu toate că<
K Continue@> "l "ncura6ă Poirot
K .r 8i ce)a> spuse Jr1an 5artin şo)ăind 2 doar o )a3ă bănuială din partea mea
K Domnul meu> uneori o bănuială poate 8i cheia "ntre3ii po)eşti
K 2 )orba de un incident care sAa petrecut acum doi ani> la Dondra O "nt#mplare 8ără
importan,ă> dar una ine9Aplicabilă şi pe care nAo po,i da uşor uitării 5Aam 3#ndit deseori la
aceasta şi am "ncercat săAi 3ăsesc un sens 7i tocmai pentru că nu am 3ăsit nici o e9plica,ie la
momentul respecti)> mă "ntreb dacă nu cum)a această supra)e3here are )reo le3ătură cu ea Dar>
pur şi simplu> oric#t mAaş chinui> nuAmi pot da seama de ce şi cum
K Poate o sAo descopăr eu
Iarăşi> Jr1an 5artin păru "ncurcat
K Cu si3uran,ă> dar )ede,i dumnea)oastră> neca@ul e că nu )ă pot )orbi deschis despre
asta> nu acum Poate că peste o @i sau două> o )oi putea 8ace
Pri)irea "ntrebătoare a lui Poirot "l "ndemnă să continue:
K (ede,i> "n toată po)estea asta e amestecată şi o t#nără
K .hI Par8aitementI O en3le@oaică;
K Da Dar de ce crede,i că ar 8i )orba despre o en3le@oaică;
K 4oarte simplu Nu pute,i )orbi acum> dar spera,i sAo 8ace,i "ntrAo @i> două .sta
"nseamnă că spera,i să ob,ine,i> "n prealabil> permisiunea acestei tinere .şadar> ea se a8lă "n
.n3lia 5ai mult> ea se a8la "n .n3lia "n perioada "n care a,i 8ost urmărit> alt8el> dacă ar 8i 8ost "n
.merica> a,i 8i căutatAo atunci pentru a 3ăsi răspuns Prin urmare> pentru că a locuit "n .n3lia "n
ultimele optspre@ece luni> deduc> 8ără a 8i si3ur> că este en3le@oaică Un ra,ionament corect> nu
crede,i;
K Oarecum Spune,iAmi> domnule Poirot> dacă ea "mi acordă permisiunea să )orbesc> "mi
promite,i că mă )e,i a6uta;
Poirot 8ăcu o pau@ă> timp "n care păru că de@bate proAblema "n minte In s8#rşit> "ntrebă:
K De ce a,i )enit la mine> "nainte săAi cere,i ei permisiunea;
Jr1an 5artin se 3#ndi o secundă:
K Păi> mă 3#ndeam<> se b#lb#i el> )oiam sAo con)in3 să< Clari8ice lucrurile< .dică
să )ă lase să a8la,i ade)ărul .lt8el spus> dacă dumnea)oastră sunte,i cel care )a in)estiA3a
a8acerea> nu )a 8i necesar să o 8acem publică> nu;
K .sta depinde> replică Poirot cu calm
K Cum adică;
K Dacă este )orba despre o crimă<
K OI Nu este )orba despre nici o crimă
K Nu şti,i "ncă Poate
K Cnsă )e,i 8ace ce e mai bine pentru ea< Pentru noi> nuAi aşa;
K Cu si3uran,ă 7i după un moment de tăcere> continuă: Spune,iAmi> urmăritorul
dumnea)oastră< .ceastă umbră< C#,i ani părea să aibă;
K OI Părea destul de t#năr Cam de trei@eci de ani
K .I .cesta este un amănunt remarcabil Iată ce 8ace problema mai interesantă dec#t
credeamI
DAam pri)it 8i9 pe Poirot şi Jr1an 5artin 8ăcu la 8el> căci ultima lui remarcă era cu
si3uran,ă ine9plicabilă> "n aceeaşi măsură şi pentru el> c#t şi pentru mine Jr1an ridică spre mine
din spr#ncene sper#nd la un răspuns> dar eu am scuturat din cap neputincios
K Da> murmură Poirot Cntrea3a po)este de)ine 8oarte interesantă
K Se poate să 8i 8ost pu,in mai "n )#rstă> rosti Jr1an nesi3ur> dar mă "ndoiesc
K Nu> nu .precierea dumnea)oastră este e9actă> domnule 5artin 4oarte interesant<
29traordinar de interesant
Deconcertat de cu)intele eni3matice ale lui Poirot> Jr1an 5artin păru să nu mai ştie ce să
8acă sau ce să spună "n continuare şi se lansă "ntrAo con)ersa,ie de con)enien,ă
K Reuşită petrecere> ieriAseară> nuAi aşa; Spuse el 0ane GilHinson este poate cea mai
dominatoare 8emeie din lume
K 7tie e9act ce )rea la momentul potri)it> remarcă Poirot> @#mbind> şi 8ace doar un
sin3ur lucru deodată
K Da> şi ob,ine "ntotdeauna ce )rea> continuă 5artin Nu ştiu cum de ceilal,i suportă asta
K Dra3ul meu prieten> oricine se a8lă "n 8a,a unei 8emei 8rumoase re@istă mai 3reu>
replică Poirot Dacă ar a)ea nasul borcănat> tenul li)id> părul unsuros> atunci> ar 8i cu totul şi cu
totul o altă situa,ie
K Presupun că a)e,i dreptate> recunoscu Jr1an Cnsă uneori mă "n8urie la culme Cn
s8#rşit> "i sunt de)otat lui 0ane> cu toate că> uneori> nu cred că e "n toate min,ile
K Ja dimpotri)ă> eu cred că este 8oarte lucidă
K .I Nu la asta mă re8eream NAo "ntrece nimeni c#nd trebuie săAşi apere interesele> căci
este 8oarte şireată c#nd are ne)oie 2u mă 3#ndeam din punct de )edere moral
K 5oral;
K 2ste 3enul de persoană pe care lAa,i numi amoral Jinele şi răul nu e9istă pentru ea
K Cmi amintesc că )Aa,i e9primat aceeaşi părere şi aseară
K Păi> acum )orbeam despre crimă<
K 7i> dra3ul meu prieten;
K 2i bine> nu aş 8i surprins dacă 0ane ar comite o crimă
K Dumnea)oastră o cunoaşte,i mai bine> murmură Poirot cu un aer 3#nditor .,i 6ucat "n
multe produc,ii "mpreună> nuAi aşa;
K Da Presupun că am )ă@utAo "n di)erse situa,ii şi o cunosc 8oarte bine O cred "n stare
să omoare pe cine)a> şi asta cu mare uşurin,ă
K (re,i să spune,i că este o 8emeie temperamentală;
K Nu> dimpotri)ă 2ste o persoană cu 8oarte mult s#n3eArece Dacă cine)a iAar sta "n cale>
lAar suprima 8ără e@itare 7i> din punct de )edere moral> nici nAai puteaAo "n)ino)ă,i căci> "n
mintea ei> oricine o "mpiedică pe 0ane GilHinson săAşi continue drumul trebuie să dispară
.m sim,it amărăciune "n )ocea lui Jr1an 5artin> "n timp ce pronun,a aceste ultime
cu)inte> şi mAam "ntrebat ce amintire iAa tre@it "n minte discu,ia noastră
K 7i crede,i că ar mer3e p#nă la crimă;
Poirot "l pri)i intens Jr1an suspină ad#nc şi răspunse:
K Da> sunt si3ur Poate "ntrAuna dintre aceste @ile> )ă )e,i aminti cu)intele mele< O
cunosc prea bine .r ucide la 8el de simplu cum şiAar bea ceaiul de diminea,ă Dua,i aminte>
domnule Poirot
Se ridicase "n picioare
K (ă cred> "i spuse Poirot "ncet
K O cunosc pe această 8emeie de ce)a )reme> repetă Jr1an 5artin şi> după un minut de
tăcere> schimbă tonul şi adău3ă: C#t despre a8acerea despre care am )orbit mai de)reme> )ă )oi
,ine la curent "n c#te)a @ile> domnule Poirot Cmi promite,i că )ă )e,i ocupa de ea> da;
Poirot "l pri)i pentru o clipă 8ără să răspundă> apoi replică:
K Jine"n,eles 5i se pare< Interesantă
Spuse ultimul cu)#nt pe un ton ciudat DAam condus pe Jr1an p#nă "n capul scărilor Cn
pra3> mă "ntrebă:
K .)e,i )reo idee ce a )rut să spună cu pri)ire la )#rsta indi)idului; Ce ar putea 8i at#t de
interesant dacă tipul ar a)ea trei@eci de ani; NAam "n,eles nimic din toate acestea
K Nici eu la r#ndul meu> am recunoscut
K Nu 3ăsesc nici o e9plica,ie Oare mă lua doar peste picior;
K NuI Poirot nu ar 8ace astaI 4i,i con)ins> dacă el spune asta "nseamnă că acest detaliu
este important
K Cn 8ine> să 8iu al naibii dacă "n,ele3 Dar mă bucur că nici dumnea)oastră nu "n,ele3e,i>
căci mAaş 8i sim,it complet idiot
Se "ndepărtă> iar eu mAam "ntors la prietenul meu
K Poirot> ce era at#t de important le3at de )#rsta urmăritorului;
K NAai sesi@at; Dra3ul meu :astin3sI M#mbi> scutură din cap şi apoi mă "ntrebă: Ce
impresie ,iAa lăsat "ntre)eAderea noastră;
K 5iAe 3reu să tra3 conclu@ii c#nd am at#t de pu,ine in8orma,ii Dacă am şti mai multe<
K Chiar şi cu pu,inul pe careA1 a)em> oare ",i trec prin minte anumite idei> mon ami;
Mb#rn#itul tele8onului mă sal)ă de ruşinea de a recunoaşte că nici o idee nu mi se
conturase "ncă .m ridicat receptorul şi am au@it o )oce 8eminină> clară şi rece:
K Sunt secretara lordului 2d3?are Dordul 2d3?are re3retă că trebuie să am#ne
"nt#lnirea de m#ineAdiminea,ă cu domnul Poirot 2 chemat de ur3en,ă la Paris .r putea "nsă>
dacă e posibil> să aibă o "ntre)edere de c#te)a minute cu domnul Poirot> astă@i> la douăspre@ece şi
un s8ert DAam consultat pe Poirot
K Jine"n,eles> )om mer3e ne3reşit
.m repetat "n receptor răspunsul lui Poirot
K 4oarte bine Dordul 2d3?are )ă aşteaptă> răspunse secretara şi "nchise
Capitolul %
Cnt#lnirea
Cmpreuna cu Poirot> am a6uns "n Re3ent =ate> acasă la lordul 2d3?are> "ntrAo stare de
plăcută incitare Chiar dacă nu "mpărtăşeam pasiunea pentru psiholo3ie a prietenului meu>
pu,inele cu)inte rostite de Dad1 2d3?are pentru aAşi caracteri@a so,ul "mi tre@iseră curio@itatea şi
eram nerăbAdător să )ăd dacă propriaAmi ra,iune mAar conduce spre aceeaşi conclu@ie
Casa a)ea un aspect impo@ant: solid construită> cu o arhitectură ele3antă şi pu,in sumbră>
8ără 6ardiniere sau alte decora,iuni tri)iale
Uşa neAa 8ost deschisă rapid> nu de un )alet bătr#n> cu părul alb> "n ton cu aspectul
e9terior al clădirii> ci de un ma6ordom t#năr şi poate unul dintre cei mai arătoşi bărba,i pe care lA
am )ă@ut )reodată Cnalt> blond> ar 8i ser)it per8ect ca model pentru statuia unui :ermes sau
.pollo Cn ciuda aspectului său> "mi atrase aten,ia> "n mod neplăcut> )ocea sa moale şi pu,in
e8eminată şi> lucru ciudat> "mi amintea de cine)a> o persoană "nt#lnită de cur#nd> dar nuAmi
puteam da seama cine
.m cerut săA1 )edem pe lordul 2d3?are
K Pe aici> domnilor> )ă ro3> ne răspunse t#nărul şi lAam urmat> trec#nd pe l#n3ă o scară>
p#nă la o uşă din capătul holului
O deschise şi ne anun,ă stăp#nului cu acea )oce moale care "mi pro)ocase instincti)
ne"ncredere
Camera "n care am intrat era un 8el de bibliotecă> a)#nd pere,ii capitona,i cu căr,i>
mobilierul din lemn "nchis la culoare> dar totuşi ele3ant> scaunele ri3ide şi nu 8oarte con8ortabile
Dumina di8u@ă> ce )enea de la o sin3ură 8ereastră> sporea sen@a,ia de răcoare a camerei
Dordul 2d3?are se ridică pentru a ne primi 2ra un bărbat "nalt> băt#nd spre cinci@eci de
ani> cu părul ne3ru> uşor 3ri@onant> 8a,a uscă,i)ă şi un @#mbet sarcastic Părea prost dispus şi plin
de amărăciune> iar ochii aceia a)eau ce)a 8oarte ciudat
Ne in)ită> "ntrAo manieră ri3idă şi 8ormală> să ne aşe@ăm şi luă "n m#nă scrisoarea trimisă
de Poirot
K Numele dumnea)oastră "mi sună cunoscut> domnule Poirot Oare cine nAa au@it
)orbinduAse de dumnea)oastră;
Poirot mul,umi pentru compliment printrAo mişcare uşoară a capului
K Totuşi nu "n,ele3 interesul dumnea)oastră "n această situa,ie Spune,i că dori,i să mă
)ede,i "n numele< So,iei mele;
Rosti ultimele două cu)inte "ntrAun mod 8oarte straniu> ca şi c#nd ar 8i 8ăcut un e8ort
pentru a le pronun,a
K 2ste corect> spuse prietenul meu
K .)eam impresia> domnule Poirot> că sunte,i interesat "ndeosebi de in)esti3area
crimelor;
K Nu neapărat> lord 2d3?are 5ă interesea@ă orice 8el de probleme 7i e9istă 8ără
"ndoială probleme ce ,in de crime> dar mai sunt şi de altă natură
K Corect 7i care ar 8i natura celei "n cau@ă; Continuă lordul 2d3?are cu o ironie
e)identă> ce 8u i3norată de Poirot
K .m onoarea să )ă )orbesc "n numele lui Dad1 2d3?are> spuse acesta După cum bine
şti,i> d#nsa doreşte să< Di)or,e@e
K Sunt la curent cu dorin,a ei> răspunse lordul 2d3?are pe un ton 3lacial
K 5Aa ru3at să discut această problemă cu dumneaA)oastră
K Dar nu a)em ce discuta
K Deci> re8u@a,i;
K Să re8u@; Jine"n,eles că nuI
Oricare ar 8i 8ost răspunsul aşteptat de Poirot> de data aceasta 8usese luat prin surprindere
Rareori a)usesem oca@ia de aAmi )edea prietenul "nmărmurit> şi aceasta 8u cu si3uran,ă una dintre
acele dă,i Cntre3ul său aspect era cara3hios> cu 3ura "ntredeschisă> m#inile depărtate> spr#ncenele
ridicate B arăta ca o caricatură dintrAo re)istă umoristică
K Comment; Stri3ă el Consim,i,i la di)or,;
K Domnule Poirot> nu )ă "n,ele3 surpri@a
K 2coute@> accepta,i să di)or,a,i de so,ia dumnea)oastră;
K Cu si3uran,ă 7i ea o ştie prea bine IAam trimis o scrisoare "n acest sens
K IAa,i scris şi iAa,i spus asta;
K Jine"n,eles IAam scris eu "nsumi acum şase luni
K .tunci nu "n,ele3 Nu mai "n,ele3 nimic
Dordul 2d3?are tăcu
K 5i sAa spus că )ă opune,i di)or,ului> din principiu
K Domnule Poirot> nu )ăd de ce principiile mele )Aar pri)i pe dumnea)oastră 2ste
ade)ărat că nu am acordat di)or,ul primei mele so,ii Conştiin,a nuAmi permitea să 8ac asta Cn
ceea ce pri)eşte cea deAa doua căsătorie> recunosc că a 8ost o 3reşeală de la bun "nceput Prima
oară c#nd so,ia mea miAa su3erat di)or,ul> am re8u@at din start .cum şase luni miAa scris iar>
implor#nduAmă cu pri)ire la acest subiect .8lasem că ar dori să se recăsătorească imediat cu un
actor de cinema sau cine)a de 3enul acesta Cntre timp> punctul meu de )edere schimb#nduAse
considerabil "n această pri)in,ă> iAam trimis o scrisoare la :oll1?ood "n care o "nştiin,am de acest
lucru Prin urmare> nu "n,ele3 de ce )Aa trimis la mine Presupun că este )orba despre bani
Pe bu@ele sale apăru iar un @#mbet sardonic> rostind aceste ultime cu)inte
K 4oarte ciudat< Ciudat<> murmură Poirot Ce)a "mi scapă din această po)este
K Cn ceea ce pri)eşte banii<> continuă lordul 2d3?are So,ia mea mAa părăsit de
bună)oie Dacă doreşte să se recăsătorească> e liberă să o 8acă> "nsă nu )ăd nici un moti) pentru
care ar ob,ine )reun ban de la mine şi nici nu se )a "nt#mpla aşa ce)a
K Nici nu se pune problema de bani
Dordul 2d3?are se "ncruntă
K 0ane probabil că se )a căsători cu un om bo3at> spuse el cu ironie
K 2 ce)a aici ce nu se lea3ă> murmură Poirot Chipul lui perple9 era "ncre,it "n e8ortul de
a 3#ndi Oare Dad1 2d3?are nu )Aa abordat "n le3ătură cu di)or,ul> "n mai multe r#nduri> prin
intermediul a)oca,ilor;
K Ja da> răspunse lordul 2d3?are sec .)oca,i en3le@i> americani> tot 8elul de a)oca,i> de
la cei mai cinsti,i la cei de cea mai 6oasă spe,ă Cnsă> aşa cum tocmai )Aam men,ionat> "ntrAun
8inal> miAa scris ea personal
K 7i p#nă atunci a,i re8u@at de 8iecare dată;
K 29act
K Cnsă la primirea scrisorii ei> )Aa,i schimbat complet părerea Pute,i săAmi spune,i care a
8ost moti)ul> lord 2d3?are;
K Nu a a)ut nici o le3ătură cu ceea ce cuprindea scrisoarea> răspunse el pe un ton tăios
Pur şi simplu> )eAdeam alt8el "ntrea3a situa,ie
K Trebuie să recunoaşte,i că a 8ost cum)a subit
Dordul 2d3?are tăcu
K Oare ce circumstan,e speciale au condus la această deci@ie;
K .sta nu )ă pri)eşte> domnule Poirot Să spunem că> "n timp> am "nceput să )ăd
a)anta6ele ruperii unei rela,ii pe care o consideram de@onorantă pentru statutul meu Scu@a,iAmi
brutalitatea> "nsă cea deAa doua căsătorie a 8ost o 3reşeală din partea mea
K Dad1 2d3?are este de aceeaşi părere> replică Poirot
K .de)ărat;
O licărire stranie se i)i "n ochii lordului 2d3?are> dar se stinse imediat Se ridică> semn că
"nt#lnirea luase s8#rşit şi> "n timp ce ne luam rămasAbun> ,inuta lui păru dintrAodată mai destinsă
K Cmi cer scu@e că am modi8icat @iua "ntre)ederii noastre 5#ine trebuie să plec la Paris
K 4oarte bine< 4oarte bine<
K 2ste )orba despre o licita,ie de obiecte de artă .m pus ochii pe o statuetă> per8ectă "n
8elul ei> cum)a macabră poate> dar miAa plăcut dintotdeauna macabrul =usturile mele sunt mai
speciale> continuă lordul 2d3?are> şi pe bu@e "i apăru din nou @#mbetul cinic
.pucasem să arunc o pri)ire la căr,ile de pe ra8tul din apropiere şi remarcasem printre ele
memoriile lui CasaAno)a> un )olum al contelui de Sade> precum şi altul despre torturile
medie)ale> şi miAam amintit de 8iorul ceAo străbătuse pe 0ane GilHinson c#nd po)estise despre
so,ul ei Teama sa nu 8usese parte a unui rol> ci păruse destul de reală> şi mAam "ntrebat acum oare
ce 8el de om era =eor3e .l8red St (incent 5arsh> al patrulea baron 2d3?are
Cu m#na pe sonerie> "şi luă rămasAbun cu o polite,e sua)ă Ieşind> lAam re3ăsit pe
ma6ordomul arătos ca un @eu olimpian aştept#nduAne "n hol Cnchi@#nd după mine uşa bibliotecii>
am aruncat 8ără să )reau o ultimă pri)ire "năuntru şi deAabia miAam stăp#nit o e9clama,ie de
surpri@ă
Chipul lordului se trans8ormase complet M#mbetul sua) dispăruse> bu@ele răs8r#nte
descopereau din,i "ncleşAta,i> ochii erau aprinşi de 8urie> aproape de turbare dementă
De)eni e)ident de ce niciuna din so,ii nu rămăsese l#n3ă lordul 2d3?are şi mAam minunat
pro8und de autocontrolul de 8ier al acestui om> care se men,inuse pe durata "nt#lnirii per8ect rece
şi de o polite,e re@er)ată
Tocmai c#nd ne apropiam de intrare> se deschise o uşă din dreapta Cn tocul uşii apăru o
t#nără 8ată care> la )ederea noastră> se retrase pu,in
2ra "naltă şi @)eltă> cu părul ne3ru şi tenul palid Ochii săi ne3ri şi speria,i se "ncrucişară
pentru un moment cu ai mei> apoi> ca o umbră> se "ntoarse "n cameră> "nchi@#nd uşa "n urma ei
.6unşi "n stradă> Poirot opri un ta9i şi "i spuse şo8erului să ne ducă la Sa)o1
K 2i bine> :astin3s> spuse Poirot> clipind din ochi> această "nt#lnire nu sAa des8ăşurat
tocmai cum miAam "nchipuit
K CntrAade)ăr Ce tip e9traordinar> acest lord 2d3?are
IAam relatat ce am )ă@ut "n momentul "n care "nchisesem uşa bibliotecii şi Poirot dădu din
cap "ncet> cu un aer 3#nditor
K Cred> :astin3s> că pe acest om "l paşte nebunia Probabil este măcinat de nenumărate
)icii neobişnuite şi că> sub masca sa aparent controlată> ascunde puternice instincte de cru@ime
K Nu e de mirare că ambele so,ii lAau părăsit
K Corect
K Poirot> c#nd ieşeam> ai remarcat şi tu pre@en,a unei 8ete> brunetă şi cu chipul palid;
K Da> dra3ul meu> am )ă@utAo O t#nără domnişoară care părea speriată şi nu tocmai
8ericită> rosti pe un ton 3ra)
K Cine cre@i că ar putea 8i;
K 4iica sa> probabil 7tii că are o 8ată
K 2ra "ntrAade)ăr speriată> am spus "ncet .cea casă trebuie să 8ie un loc "n8ricoşător
pentru o t#nără 8ată
K Cu si3uran,ă .I Iată că am a6uns> mon ami Să mer3em săAi comunicăm )estea cea
bună doamnei 2d3?are
0ane se a8la "n apartamentul ei După ce "i tele8onă> recep,ionerul ne "ndrumă să urcăm şi
un pa6 ne conduse la eta6
Ne deschise o 8emeie "n3ri6ită> "ntre două )#rste> cu ochelari şi părul 3ri@onant coa8at cu
3ri6ă Din dormitor> se au@i )ocea ră3uşită a lui 0ane> stri3#ndAo:
K 2llis> e domnul Poirot; Roa3ăA1 să ia loc Să pun ce)a de "mbrăcat pe mine şi )in şi eu
"ntrAun minut
0ane GilHinson apăru "ntrAun superb halat de dantelă care mai mult de@)ăluia dec#t
acoperea
K 2i bine; Spuse> intr#nd nerăbdătoare
Poirot se ridică şi se "nclină deasupra m#inii sale "ntinse
K .,i pronun,at cu)#ntul potri)it> madame> este bine
K Cum< Ce )re,i să spune,i;
K Dordul 2d3?are este per8ect de acord cu di)or,ul
K Ce;
Stupe8ac,ia "ntipărită pe 8a,a ei era 8ie cu ade)ărat sinceră> 8ie Dad1 2d3?are era "ntrA
ade)ăr o actri,ă 8oarte talentată
K Domnule PoirotI .,i reuşitI 7i din primaI 29traordiAnarI Sunte,i un ade)ărat 3eniu Cn
numele lui Dumne@eu> cum a,i 8ăcut;
K 5adame> nu pot accepta complimentele dumneaA)oastră deoarece nu este meritul meu
.cum şase luni> so,ul dumnea)oastră )Aa scris că nu mai are nimic "mpoAtri)a di)or,ului
K Ce spune,i; 5iAa scris; Unde miAa scris;
K Din c#te am "n,eles> "n perioada c#nd era,i la :oll1?ood
K NAam primit niciodată o asemenea scrisoare Trebuie să se 8i pierdut 7i c#nd te
3#ndeşti că toate lunile acestea mAam 8răm#ntat şi aproape că am "nnebunit 8ăc#nduAmi 3ri6i şi
planuri
K Se pare că lordul 2d3?are are impresia că dori,i să )ă căsători,i cu un actor
K Normal .sta iAam şi spus> răspunse ea cu @#mbetul unui copil satis8ăcut> care se
trans8ormă dintrAodată "ntrAo nelinişte )ădită De ce< Domnule Poirot> sper că nu iAa,i pomenit
nimic de căsătoria mea cu ducele;
K Nu> nu> 8i,i si3ură Sunt un om discret Nu neAar 8i 8olosit la nimic> nuAi aşa;
K 2 un om rău)oitor .r )edea căsătoria mea cu 5erton ca o uniune a)anta6oasă pentru
mine şi> bine"n,eles> sAar strădui să ba3e c#t mai multe be,e "n roate Pe c#nd un actor de cinema e
cu totul altce)a Cu toate că> oricum ar 8i> sunt pro8und surprinsă Ce @ici> 2llis> nu te miră şi pe
tine;
Remarcasem că> "n tot acest timp> camerista se tot 8oise prin cameră> aran6#nd di)erse
obiecte de "mbrăcăminte aruncate pe spătarul scaunelor .)usesem impresia că tra3e cu urechea
la con)ersa,ia noastră> iar acum mAam con)ins că "mpărtăşea toate con8iden,ele stăp#nei sale
K CntrAade)ăr> doamna mea Cnăl,imea Sa trebuie să se 8i schimbat 8oarte mult de c#nd lA
am )ă@ut noi ultima oară> răspunse camerista pu8nind dispre,uitor
K 4ără nici o "ndoială
K .titudinea sa este ine9plicabilă (ă intri3ă oare; Su3eră Poirot
K O> cu si3uran,ă Cn s8#rşit> nu )ăd de ce neAam 8ace 3ri6i pentru asta Ce mai contea@ă
care au 8ost moti)ele pentru care şiAa schimbat părerea at#t timp c#t a 8ăcutAo "n 8a)oarea mea;
K Poate nu )ă interesea@ă pe dumnea)oastră> madame> dar eu> cu si3uran,ă> sunt curios
0ane nuAi dădu nici o aten,ie lui Poirot
K 2sen,ialul este că "n s8#rşit sunt liberă
K Nu "ncă> madame
2a "l pri)i nerăbdătoare
K Cn tot ca@ul> )oi 8i liberă 2ste acelaşi lucru
Poirot nu păru săAi "mpărtăşească opinia
K Ducele este la Paris> adău3ă 0ane Ci )oi tele3ra8ia imediat .ş< Să )e@i ceAo să se
"n8urie hoaşca de maicăAsaI
Poirot se ridică
K 5adame> sunt 8ericit că totul a ieşit aşa cum )Aa,i dorit
K Da re)edere> domnule Poirot> şi )ă mul,umesc din su8let
K NAam 8ăcut nimic
K 5iAa,i adus totuşi )estea cea mare> domnule Poirot> şi )ă sunt pro8und recunoscătoare
K 7i asta a 8ost tot> "mi spuse Poirot> imediat după ce am părăsit apartamentul actri,ei
.ceastă 8emeie nu )ede nimic dincolo de propria persoană Nu 8ace presupuneri> nu are nici cea
mai mică curio@itate de ce scrisoarea nu a a6uns niciodată la ea .i obser)at> :astin3s; 2ste
istea,ă peste poate c#nd )ine )orba despre a8acerile ei> dar absolut lipsită de inteli3en,ă 2i bine>
bunul Dumne@eu nu poate da totul unei sin3ure persoane
K Cu e9cep,ia lui :ercule Poirot> am insinuat eu
K 5ă tachine@i> replică el senin :aide să ne plimbăm pe cheiul Tamisei Simt ne)oia săA
mi pun ordine "n 3#nduri
.m păstrat o linişte discretă> aştept#nd momentul "n care micul detecti) 8u 3ata să
)orbească
K .cea scrisoare> "ncepu el> "n timp ce ne plimbam deAa lun3ul r#ului> mă intri3ă .m
3ăsit> dra3ul meu prieten> patru e9plica,ii plau@ibile pentru această problemă
K Patru;
K Da 5ai "nt#i> a putut 8i pierdută la poştă Se mai "nt#mplă> ceAi drept cam rar Cnsă>
dacă adresa era 3reşită> trebuia să 8ie de mult returnată lordului 2d3?are .şa că pre8er să renun,
la această primă solu,ie> deşi ar putea 8i cea ade)ărată
. doua e9plica,ie: 4rumoasa noastră doamnă minte> pretin@#nd că nu a primitAo 2 8oarte
posibil .ceastă doamnă "nc#ntătoare este per8ect capabilă să mintă cu o candoare copilărească
atunci c#nd este "n a)anta6ul ei Dar> dra3ul meu :astin3s> nu )ăd a)anta6ul unei asemenea
minciuni Dacă ar 8i ştiut că el este de acord cu di)or,ul> de ce mAar 8i trimis pe mine săA1
con)in3; Toată po)estea asta nu are nici un sens
. treia e9plica,ie: lordul 2d3?are minte Dacă ar 8i să mintă cine)a> "ntre el şi so,ia lui> lA
aş considera mai de3rabă pe el capabil să o 8acă Totuşi> nu )ăd scopul acestei minciuni De ce să
in)ente@e o scrisoare e9pediată so,iei sale acum şase luni; Nu mai bine ar 8i consim,it la
propunerea mea; Nu> cred că e8ecti) iAa trimis această scrisoare< Deşi> moti)ul pentru această
schimbare bruscă de atitudine nuA1 pot identi8ica "ncă
7i am a6uns la ultima e9plica,ie: cine)a ar 8i putut intercepta scrisoarea "n cau@ă 7i aici>
:astin3s> totul se trans8ormă "ntrAun e9erci,iu in)esti3ati) 8oarte interesant> deoarece scrisoarea ar
8i putut 8i interceptată oriunde> 8ie "n .merica> 8ie "n .n3lia
Cel care a 8ăcut ca scrisoarea să dispară se opunea des8acerii căsătoriei :astin3s> aş da
orice să ştiu ce se ascunde "n spatele acestei a8aceri Pentru că ce)a este< RiAo 6ur
4ăcu o pau@ă> apoi adău3ă> "ncet:
K Ce)a ce> deocamdată> "ntre@ăresc doar
Capitolul &
Crima
. doua @i era $/ iunie
Pe la ora nouă şi 6umătate> am 8ost anun,a,i că inspecAtorul 0app era 6os şi dorea să ne
)adă
Trecuseră c#,i)a ani de c#nd "l )ă@usem ultima dată pe inspectorul de la Scotland Qard
K .hI Ce bon 0app> @ise Poirot 5ă "ntreb ce )rea de data asta;
K .6utor> am sărit eu .re )reun ca@ careA1 depăşeşte şi )ine săA,i ceară a6utorul
Nu "mpărtăşeam pentru 0app aceeaşi indul3en,ă ca Poirot Nu mă deran6a at#t de tare
8aptul că pro8ita de 3eniul lui Poirot> pentru că> p#nă la urmă> lui Poirot "i 8ăcea plăcere şi se
sim,ea 8latat Ceea ce nuAmi con)enea era ipocri@ia lui 0app> care nu recunoştea nici "n ruptul
capului meritul lui Poirot Cmi place "nainte de toate sinceritatea şi iAam destăinuit părerea mea lui
Poirot> pe care "l pu8ni r#sul
K 2şti cel mai "ncăpă,#nat om pe careA1 cunosc> :astin3sI .minteşteA,i că sărmanul 0app
trebuie să sal)e@e aparen,ele .şa că "şi 6oacă rolul 2 per8ect normal
.m considerat că este o prostie din partea lui> "nsă Poirot nuAmi "mpărtăşi opinia
K 4elul "n care suntem percepu,i de ceilal,i e o ba3atelle> dar contea@ă pentru oameni De
satis8ace lLamour propre
După mine> nu iAar 8i stricat lui 0app dacă cine)a lAar 8i pus un pic "n banca lui> dar "n acel
moment nu a)ea rost să mă contra@ic cu Poirot pe acest subiect şi> "n plus> eram nerăbdător să
a8lu moti)ul pentru care 0app ne )i@ita
.cesta intră şi ne salută călduros
K După cum )ăd> tocmai )ă pre3ătea,i să lua,i micul de6un NAa,i reuşit "ncă să 3ăsi,i
3ăinile care să 8acă ouăle pătrate pentru dumnea)oastră> domnule Poirot; 4ăcu el o alu@ie la o
remarcă mai )eche deAa lui Poirot cu pri)ire la dimensiunea )ariată a ouălor ceAi intri3ase sim,ul
simetriei
K Nu "ncă> răspunse amicul meu> sur#@#nd Ce te aduce la noi at#t de de)reme> bunul
meu 0app;
K 2 de)reme; Nu şi pentru mine 5iAam "nceput de6a munca de )reo două ore C#t
despre moti)ul )i@itei mele: ei bine> este o crimă
K O crimă;
0app "ncu)iin,ă din cap
K Dordul 2d3?are a 8ost asasinat ieriAseară> la reşedin,a sa din Re3ent =ate Cn6un3hiat "n
cea8ă de so,ia sa
K De so,ia sa; .m stri3at
5iAam amintit "ntrAo 8rac,iune de secundă cu)intele lui Jr1an 5artin din diminea,a @ilei
precedente Presim,ise oare ce urma să se "nt#mple; 5iAam adus aminte de asemenea şi de
le6eritatea cu care 0ane GilHinson )orbise despre ElichidareaF so,ului ei Jr1an 5artin o
caracteri@ase ca 8iind amorală şi i se potri)ea de minune> căci era o 8emeie crudă> e3oistă şi
iresponsabilă C#tă dreptate a)useseI
Toate aceste 3#nduri "mi trecură prin minte "n timp ce 0app continuă:
K Da .ctri,a Destul de renumită 0ane GilHinson SAau căsătorit acum trei ani> "nsă nu
sAau "n,eles şi ea 1Aa părăsit
Poirot arăta intri3at şi serios
K 7i ce te 8ace să bănuieşti că ea 1Aa ucis;
K NuAi )orba de nici o bănuială . 8ost recunoscută Nici nu sAa chinuit să "şi ascundă
identitatea măcar . luat un ta9i<
K Un ta9i; .m repetat eu in)oluntar> ca un ecou> amintinduAmi cu)intele ei din acea
seară petrecută la Sa)o1
K . sunat la uşă şi a cerut săA1 )adă pe lordul 2d3?are 2ra 1/ seara 5a6ordomul iAa
răspuns că mer3e să )adă dacă o poate primi> la care ea iAa răspuns cu un calm imperturbabil: EO>
nu e ne)oie Sunt Dad1 2d3?are Presupun că "l 3ăsesc "n bibliotecăF 7i şiAa continuat drumul> a
deschis uşa> a intrat şi a "nchisAo "n urma ei
5a6ordomul sAa 3#ndit că "nt#mplarea era oarecum ciudată> dar "n 8ine> nu era treaba lui
. cobor#t iar scările şi> @ece minute mai t#r@iu> a au@it "nchi@#nduAse uşa de la intrare Semn că
doamna nu stătuse prea mult Pe la 11> a @ă)or#t toate uşile pentru noapte . deschis şi uşa la
bibliotecă> dar 8iind "ntuneric> sAa 3#ndit că stăp#nul mersese la culcare .@iAdiminea,ă> o
ser)itoarea a descoperit cada)rul 2ra "n6un3hiat "n cea8ă> chiar la ba@a 3#tului
K Nimeni nAa au@it nimic; Nici un stri3ăt;
K Tot personalul a8irmă că nu De alt8el> uşile bibliotecii sunt i@olate 8onic destul de bine
7i la asta se mai adau3ă şi @3omotul stră@ii Cn plus> o ast8el de rană pro)oacă moartea imediat
Chiar sub cerebel> străpun3#nd mădu)a spinării> parcă aşa a spus doctorul> sau ce)a asemănător
Dacă nimereşti e9act "n punctul potri)it> po,i omor" un om instantaneu
K .sta presupune ca asasinul să cunoască e9act acest detaliu> adică sunt necesare ce)a
cunoştin,e medicale
K Da> e ade)ărat 2 un ar3ument "n 8a)oarea ei Cnsă aş bă3a m#na "n 8oc că a 8ost noroc
chior Cnt#mplarea a 8ăcut să lo)ească e9act acolo> căci> )ede,i> unii oameni sunt 8a)ori@a,i de
şansă
K Nu )ăd care ar 8i norocul dacă p#nă la urmă tot la sp#n@urătoare a6un3e> mon ami>
obser)ă Poirot
K Corect . 8ost cu si3uran,ă o nebunie din partea ei< Să intre ast8el> 8ără 3ri6ă> d#nduAşi
numele<
K Cu si3uran,ă> 8oarte curios
K Probabil că nu )enise cu inten,ii rele SAau certat> ea a "nş8ăcat bricea3ul şi 1Aa "n8ipt
dintrAodată
K (orbeşti de un bricea3;
K Ce)a asemănător> a spus medicul Orice ar 8i 8ost> 1Aa luat cu ea pentru că nu a rămas
"n rană
Poirot scutură din cap nemul,umit
K Nu> nu> dra3ul meu prieten> nu se poate să se 8i "nt#mplat ast8el O cunosc pe Dad1
2d3?are şi este incapabilă să ac,ione@e sub imperiul impulsi)ită,ii Cn plus> e 8oarte pu,in
probabil să poarte "n 3eanta ei un bricea3 Pu,ine 8emei posedă aşa ce)a< 7i )ă asi3ur că 0ane
GilHinson nu este una dintre ele
K Deci spune,i că o cunoaşte,i> domnule Poirot;
K Da Chiar 8oarte bine
Poirot tăcu un moment 0app "l pri)i cu un aer "ntrebător
K .)e,i )reun as pe m#necă> domnule Poirot; Cndră@ni 0app "ntrAun t#r@iu să spună ce)a
K .propo> replică Poirot> acum că miAam amintit Cncă nu miAai spus ce )ă aduce aici
Căci miAe 3reu să cred că ai dorit pur şi simplu să petreci pu,in timp "n compania unui )echi
prieten Cu si3uran,ă că nu acesta este moti)ul 7i ai aici un ca@ 8oarte simplu de crimă> ai şi
criminalul> şi chiar mobilul< .propo> care este ade)ăratul mobil;
K (oia să se căsătorească cu un alt bărbat . 8ost au@ită spun#nd asta "n public acum
)reo săptăm#nă De aseAmenea> se pare că a pro8erat şi amenin,ări Că sAar urca "ntrAun ta9i> ar
mer3e la el şi iAar 8ace 8elul
K .I Se )ede că eşti 8oarte bine in8ormat> spuse Poirot> 8oarte bine in8ormat Cine)a a
a)ut 3ri6ă să te pună la curent
Pri)irea lui Poirot implica o "ntrebare> dar 0app se 8ăcu că nu "n,ele3e
K .)em şi noi in8ormatorii noştri> domnule Poirot> răspunse acesta cu indi8eren,ă
D#nd din cap> Poirot se uită după @iarul @ilnic> pe careA1 3ăsi aruncat "ntrAo parte> l#n3ă
uşa de la intrare 4ără "ndoială> 0app "l răs8oise nerăbdător "n timp ce ne aştepta Cu o mişcare
mecanică> Poirot "l plie la loc> "ndrept#nd pa3inile "ndoite> şi chiar dacă pri)ireaAi rătăcea asupra
te9tului> se )edea clar că mintea sa era complet absorbită de 3#nduri
K 7i totuşi> nu miAai răspuns la "ntrebare Dacă totul mer3e strună> de ce ai mai )enit la
mine;
K Pentru că am a8lat că ieriAdiminea,ă a,i 8ost la Re3ent =ate
K Cn,ele3
K Imediat ceAam au@it asta miAa atras aten,ia Cnăl,imea Sa 1Aa chemat pe domnul Poirot
De ce; Oare ce suspecta; .)ea moti)e să se teamă; .şa că> "nainte de a "ntreprinde ce)a> miAam
@is că ar 8i bine să )ă 8ac o )i@ită şi să a8lu despre ce este )orba
K CeAn,ele3i prin Ea "ntreprinde ce)aF; Să aresta,i 8emeia> presupun;
K Corect
K NAai )ă@utAo "ncă;
K O> ba da Primul lucru pe care lAam 8ăcut a 8ost să mer3 la Sa)o1 NAaş 8i riscat săAmi
scape pentru nimic "n lume
K .> deci dumneata<
Poirot se "ntrerupse Pri)irea sa> concentrată p#nă acum pe pa3inile @iarului> se schimbă
brusc Cnăl,ă capul şi> cu un ton cu totul şi cu totul di8erit> "l "ntrebă pe inspector:
K 7i ea ce ,iAa spus; 2i> prietene> ea ce ,iAa spus;
K IAam debitat placa obişnuită> că trebuie să ne dea o declara,ie şi o ru3ăm să răm#nă la
dispo@i,ia noastră< Ca să nu @ice,i că poli,ia en3le@ă nu e corectă
K După mine> chiar nai) de corectă Dar continuă> te ro3 Ce )Aa @is Dad1 2d3?are;
K .u apucatAo isteriile< .sta a 8ăcut SAa a3itat "ncoace şiAncolo> şiAa 8răm#ntat m#inile
şi "ntrAun 8inal sAa prăbuşit pe podea O> un spectacol impresionant< NAam ce @ice 2ste o
ade)ărată artistă
K Deci> continuă Poirot cu bl#nde,e> cre@i că reac,ia ei nu a 8ost sinceră;
0app clipi din ochi cu sub"n,eles
K 7i dumnea)oastră ce 3#ndi,i> domnule Poirot; Pe mine nu mă păcălesc uşor şiretlicuri
de 3enul acesta Nu şiAa pierdut cunoştin,a nici măcar o secundă< Cn nici un ca@ . "ncercat> da
Dar )ă 6ur că am a)ut şi impresia că tot spectacolul acesta "i 8ace plăcere
K Da> răspunse Poirot 3#nditor .ş putea a8irma că e 8oarte posibil 7i după aceea;
K După aceea chipurile şiAa re)enit< Cel pu,in aşa a pretins . pl#ns> a 3emut> "n 8ine>
tot tac#mul> şi camerista aceea acră a ei iAa tot dat săruri pe la nas şi> c#nd "n s8#rşit şiAa re)enit
"ndea6uns> a cerut un a)ocat Că nu )a mai spune nimic dec#t "n pre@en,a a)ocatului ei 7iAacum
)ă "ntreb> "ntrAo clipă istericale şi> imediat după> cere un a)ocat> a,i @ice că e un comportament
normal;
K Cn ast8el de "mpre6urări> da> răspunse Poirot calm
K Pentru că e )ino)ată şi o ştie> nuAi aşa;
K Nu neapărat Spun asta pentru că "i cunosc tempeAramentul 5ai "nt#i 6oacă rolul so,iei
care doar ce a a8lat de moartea so,ului ei> aşa cum crede ea că ar trebui 6ucat 7i> după ce şiAa
satis8ăcut impulsul artistic> a3erimea ei nati)ă o "ndeamnă săAşi cheme a)ocatul .st8el> creea@ă o
scenă arti8icială şi se distrea@ă la 3#ndul că nu demonstrea@ă cu nimic )ino)ă,ia sa Ci pur şi
simplu> arată că este o actri,ă "nnăscută
K 2i bine> nuAi o inocentă Sunt si3ur de asta
K Poate că ai dreptate> spuse Poirot Presupun că aşa şi este Cnsă parcă ai spus că nu a
dat nici o declara,ie> nuAi aşa; Nici un cu)#nt;
0app r#n6i
K Nici un cu)#nt "n absen,a a)ocatului ei Camerista 1Aa chemat la tele8on 5iAam lăsat
doi oameni de pa@ă acolo> şi am )enit aici 5Aam 3#ndit că "n timpul ăsta aş putea a8la ce sAa
"nt#mplat "nainte de crimă şi aş pune toate do)e@ile "n ordine "nainte de a lua o deci@ie de8initi)ă
K 7i totuşi> eşti si3ur de )ino)ă,ia ei;
K Jine"n,eles că sunt si3ur Cnsă )reau să adun c#t mai multe do)e@i posibil (ede,i> toată
po)estea asta )a pro)oca o sen@a,ie de propor,ii Nu se )a ascunde nimic Toate @iarele )or 8i
pline de articole re8eritoare la această a8acere> şi şti,i şi dumnea)oastră cum sunt @iarele<
K .propo de presă> "l "ntrerupse Poirot Ce părere ai despre asta> dra3ă 0app; Se pare că
nAai citit cu prea mare aten,ie @iarul "n diminea,a asta
Se plecă peste masă> indic#nd cu de3etul un para3ra8 din coloana de mondenită,i 0app citi
cu )oce tare:
.seară> S ir 5onta3u Corner a o8erit un dineu reuşit la reşedin,a sa din Chis?icH> de pe
malul Tamisei Printre personalită,ile pre@ente> amintim c#te)a nume: Sir =eor3e şi Dad1 du
4isse> domnul 0ames Jlunt> binecunoscutul critic dramatic> Sir Oscar :ammer8eldt> de la
studiourile cinemato3ra8ice O)erton> doamna 0ane GilHinson SDad1 2d3?areT> şi al,ii
0app se opri uluit .poi> re)eninduAşi> @ise:
K Ce are a 8ace asta cu po)estea noastră; 7tirea aceasta a 8ost trimisă spre publicare
"nainte de a se a8la de moartea lordului 2d3?are O să )ă con)in3e,i (e,i )edea că doamna nici
măcar nu a 8ost acolo sau a a6uns t#r@iu> după ora 11 Pentru numele lui Dumne@eu> domnule>
doar nu crede,i toate b#r8ele din presă; Dintre to,i oamenii> dumnea)oastră ar trebui să şti,i mai
bine
K O> dar ştiu Doar că articolul aceasta miAa st#rnit curio@itatea
K Se mai "nt#mplă să apară coinciden,e de 3enul acesta .cum> re)enind la problema
noastră> ştiu din proprie e9perien,ă c#t de 3reu este să )ă 8acă cine)a să )orbi,i Dar sper că )ă
)e,i da concursul de această dată> nuAi aşa; Cmi )e,i spune de ce )Aa chemat lordul 2d3?are;
Poirot "şi "nclină capul
K Dordul 2d3?are nu mAa chemat deloc Dimpotri)ă> eu am 8ost cel care iAa solicitat o
"ntre)edere
K .de)ărat; De ce; Poirot e@ită o secundă
K (ă )oi răspunde la "ntrebare> rosti el "ncet> dar o )oi 8ace "n 8elul meu caracteristic
0app suspină .m sim,it o oarecare simpatie pentru el> pentru că Poirot poate 8i uneori
e9trem de e9asperant Poirot continuă:
K C,i cer permisiunea de a tele8ona unei anumite persoane şi de aAi cere să )ină aici
K Cui anume;
K Domnului Jr1an 5artin
K (edeta de cinema; Ce le3ătură are el;
K Cred că )ei 3ăsi declara,ia lui 8oarte interesantă şi poate de a6utor :astin3s> )rei să 8ii
bun şi săA1 suni;
.m luat cartea de tele8on .rtistul locuia "ntrAun apartament dintrAo clădire impunătoare
situată "n apropiere de St 0ames ParH
K (ictoria %-%--
După c#te)a minute> se au@i )ocea cam adormită a lui Jr1an 5artin
K .lo> cineAi la tele8on;
K Ce săAi spun; .m şoptit> acoperind receptorul cu m#na
K SpuneAi că lordul 2d3?are a 8ost asasinat şi că miAar 8ace o 8a)oare dacă ar )eni să mă
)adă imediat
.m repetat cu)intele lui Poirot Da celălalt capăt al 8irului se au@i o e9clama,ie de
surpri@ă
K Dumne@euleI Stri3ă 5artin Deci a 8ăcutAo p#nă la urmăI (in "ntrAo clipă
K CeAa spus; Cntrebă Poirot
IAam repetat cu)intele lui Jr1an 5artin
K .> e9clamă Poirot> satis8ăcut EDeci a 8ăcutAo p#nă la urmăIF .sta a spus; .tunci este
e9act cum am cre@ut> e9act cum am cre@ut
0app "l urmări nedumerit
'/ Cu8aCD.UDt#
K Domnule Poirot> atitudinea dumnea)oastră mă lasă 8ără cu)inte 5ai "nt#i> )ă
comporta,i ca şi cum ea nAar 8i 8ost capabilă să 8acă asta şi acum a8irma,i că ştia,i de )ino)ă,ia ei
de la bun "nceput
Poirot @#mbi satis8ăcut
Capitolul '
(ădu)a
Jr1an 5artin> parolist> sosi "n mai pu,in de @ece minute Cn tot timpul acesta> Poirot 8u
dispus să )orbească despre orice alt subiect "n a8ară de crimă şi re8u@ă 8erm săAi satis8acă măcar
pu,in curio@itatea lui 0app
După toate aparen,ele> )estea asasinatului lordului 2d3?are "l emo,ionase puternic pe
t#nărul actorV era palid şi tras la 8a,ă
K Doamne s8inte> domnule Poirot> spuse el "n timp ce ne str#n3ea m#inile Ce dramă
oribilăI Sunt complet şocat şi totuşi nu pot spune că nu mAam aşteptat la asta .m bănuit
dintotdeauna că se )a "nt#mpla ce)a de 3enul acesta (ă aminti,i ce )ă spuneam @ilele trecute;
K 5ais oui> mais oui Cmi amintesc per8ect Permite,iAmi să )iA1 pre@int pe inspectorul
0app> "nsărcinat cu acest ca@
Jr1an 5artin "i aruncă lui Poirot o pri)ire plină de reproş
K Trebuia să mă pre)eni,i> murmură el
Cl salută rece pe inspector> apoi se aşe@ă str#n3#nd din bu@e
K Nu )ăd de ce miAa,i cerut să )in aici> obiectă el Istoria asta nu mă pri)eşte deloc
K Cred că )ă "nşela,i> răspunse Poirot cu bl#nde,e> "ntrAun ca@ de crimă> trebuie să punem
deoparte a)erAsiunile personale
K Nu> nu .m 6ucat "n multe 8ilme "mpreună cu 0ane şi o cunosc 8oarte bine Da naiba> e
prietena mea
K 7i totuşi> c#nd a,i a8lat despre asasinarea lordului 2d3?are> sin3ura conclu@ie care )Aa
)enit "n minte a 8ost că ea 1Aa omor#t> remarcă Poirot> 8oarte sec
.rtistul tresări
K (re,i să spune,i că<; Ochii aproape căAi ieşeau din orbite (re,i să spune,i că mAam
"nşelat; Că ea nu are nici o le3ătură cu asta;
0app inter)eni:
K Ja da> domnule 5artin> ea este uci3aşa
T#nărul se cu8undă iar "n scaun
K Pentru o clipă> am cre@ut că am comis o eroare de neiertat> murmură el
K Cn ast8el de ca@uri> nAar trebui să lăsa,i prietenia să )ă "ntunece 6udecata> rosti Poirot
hotăr#t
K .)e,i dreptate> dar<
K Dra3ul meu> sunte,i si3ur că )re,i să 8i,i de partea unei criminale; Crima< Cel mai
respin3ător păcat comis de om
Jr1an 5artin o8tă ad#nc
K Nu "n,ele3e,i 0ane nu este o uci3aşă obişnuită 2a nu are nici o idee despre ce e rău sau
ce e bine 2ste iresponsabilă
K .sta e treaba 6uriului să decidă> iAo tăie scurt 0app
K (ă ro3 domnilor> "i "ntrerupse Poirot cu bl#nde,e Domnule 5artin> nu e ca şi cum a,i
8i dumnea)oastră cel care o acu@ă 2a este de6a acu@ată Cnsă nu pute,i re8u@a să ne spune,i ce
şti,i .)e,i o datorie 8a,ă de societate> tinere domnI
.ctorul suspină din nou
K 4ără "ndoială că a)e,i dreptate Ce )re,i să )ă spun;
Poirot se uită la 0app
K .,i au@itAo )reodată pe Dad1 2d3?are> sau poate ar 8i mai bine săAi spunem
domnişoara GilHinson> amenin,#nduAşi so,ul; Cntrebă inspectorul
K Da> de mai multe ori
K 7i care au 8ost cu)intele ei;
K Spunea că dacă nuAi )a reda libertatea> )a 8i ne)oită EsăAi 8acă 8elulF "ntrAo @i
K 2ste posibil să 8i 3lumit;
K Nu> cred că )orbea 8oarte serios CntrAuna din da,i> a speci8icat că )a lua un ta9i şi )a
mer3e personal la el ca săA1 omoare 2ra,i şi dumnea)oastră acolo> domnule Poirot> apelă el
patetic la prietenul meu
Poirot "ncu)iin,ă din cap spre Jr1an> con8irm#nduAi spusele
0app "şi continuă "ntrebările:
K .cum> domnule 5artin> am 8ost in8orma,i că )oia să di)or,e@e pentru a se recăsători
7ti,i cum)a cu cine;
K Da Cu ducele de 5erton
K Ducele de 5erton> Dumne@eule> inspectorul 8luieră admirati) Rinteşte sus> nuAi aşa;
NAam dreptate;I Se spune că este unul dintre cei mai bo3a,i oameni din .n3lia
Jr1an scutură din cap şi mai abătut dec#t "nainte
Doar atitudinea lui Poirot părea mai eni3matică dec#t oric#nd Cu8undat "n scaun> cu
de3etele "mpreunate> mişAcarea ritmică a capului său su3era aprobarea totală a unui om care
ascultă la 3ramo8on discul pre8erat şi este 8oarte mul,umit de ceAi aud urechile
K 7i so,ul său nu )oia să di)or,e@e;
K Nu Re8u@ase cu "nd#r6ire
K Sunte,i 8oarte si3ur;
K Da
K .ici> @ise Poirot> inter)enind "n con)ersa,ie> iată unde "ncepe rolul meu> dra3ă 0app
Dad1 2d3?are mAa ru3at săA1 con)in3 pe so,ul ei să consimtă la di)or, 7i acesta este moti)ul
"nt#lnirii mele cu el de ieriAdiminea,ă
Jr1an 5artin ridică din umeri
K .cest demers nAar 8i ser)it la mare lucru Dordul 2d3?are nAar 8i acceptat niciodată aşa
ce)a
K Crede,i; Spuse Poirot> "ntorc#nduAse spre el şi arunc#nduAi o pri)ire prietenoasă
K Sunt si3ur Cnsăşi 0ane era con)insă de asta Nu a)ea nici o "ncredere "n mi6locirea
dumnea)oastră şi abanAdonase orice speran,ă Dordul 2d3?are nu sAar 8i lăsat niciodată con)ins
Poirot @#mbi şi ochii săi de)eniră deodată 8oarte )er@i
K (ă "nşela,i> tinere DAam )ă@ut ieri pe lordul 2d3?areV era 3ata sa di)or,e@e
Jr1an 5artin 8u total şocat la au@ul acestei )eşti Cu ochii bulbuca,i> "l pri)i pe Poirot:
K DAa,i< DAa,i )ă@ut ieri; Se b#lb#i el
K Da Da douăspre@ece şi un s8ert> răspunse Poirot metodic
K 7i a consim,it la di)or,;
K . 8ost de acord să di)or,e@e
K Trebuia să o anun,a,i imediat pe 0aneI Stri3ă t#nărul cu reproş
K Dar am 8ăcutAo> domnule 5artin
K IAa,i spus; Stri3ară deodată 5artin şi 0app
Poirot @#mbi din nou
K Schimbă un pic mobilul crimei> nuAi aşa; 5urmură el .cum> domnule 5artin> da,iAmi
)oie să )ă atra3 aten,ia asupra unui lucru
7i "i indică para3ra8ul din @iar Jr1an "l citi 8ără prea mare interes
K Crede,i că acest dineu ar putea 8i alibiul ei; Mise Jr1an Jănuiesc că lordul 2d3?are a
8ost "mpuşcat "n timpul serii
K Dordul a 8ost "n6un3hiat şi nu "mpuşcat> preci@ă Poirot
5artin lăsă săAi cadă @iarul
K 5ă tem că nu ne a6ută cu nimic> spuse el cu re3ret 0ane nu a 8ost pre@entă la acel
dineu
K De unde şti,i;
K 5i sAa spus> nu mai ştiu de către cine
K Păcat> @ise Poirot 3#nditor
0app "l pri)i cu o )ie curio@itate
K (ă "n,ele3 din ce "n ce mai pu,in> domnule Se pare că nAa,i )rea ca această 8emeie să
8ie )ino)ată;
K Nu> nu> bunule 0app Nu sunt omul care să 8ie de partea cui)a> dar sincer> aşa cum )e@i
dumneata acest ca@> e o bat6ocură la adresa inteli3en,ei mele
K Cum adică; 2u nu mă simt deloc o8ensat
Cn acel moment> am )ă@ut cum prietenului meu "i stăteau pe limbă c#te)a cu)inte> "nsă se
ab,inu să le rostească
K Iată o t#nără 8emeie care doreşte> după cum spui dumneata> să scape de so,ul ei Nu te
contra@ic aici . recunoscutAo ea "nsăşi 2i bine> cum procedea@ă oare; .8irmă de mai multe ori
de 8a,ă cu martori că se 3#ndeşte săA1 omoare .şa că iese "ntrAo seară> mer3e la el acasă> se
pre@intă> "l "n6un3hie şi pleacă Ce părere ai> bunul meu prieten; .re )reun sens ce spun eu acum;
K Recunosc că a 8ost cam iresponsabil din partea ei
K Iresponsabil;I 2 ade)ărată prostieI
K 2h> @ise 0app şi se ridică 2 "n a)anta6ul poli,iei c#nd criminalii "şi pierd capul Trebuie
să mă "ntorc la Sa)o1 acum
K PermiteAmi să te "nso,esc
Inspectorul nu a)u nici o obiec,ie> iar noi "l urmarăm
Jr1an 5artin ne părăsi 8ără che8 Părea 8oarte a3itat şi ne ru3ă săA1 ,inem la curent cu
ancheta
K .cest tip te calcă pe ner)i> 8u opinia lui 0app> la care se ralie şi Poirot
Da Sa)o1 ne aştepta un persona6 care> după toate aparen,ele> părea să 8ie un om al le3ii
Tocmai sosise> şi to,i patru am 8ost conduşi "n apartamentul lui 0ane
0app se adresă unuia dintre oamenii săi
K Nimic nou; Cntrebă el laconic
K . )rut să tele8one@e
K Cui; Cntrebă inspectorul nerăbdător
K Da 0a1> săAşi comande toaleta de doliu
0app "n6ură printre din,i
Intrarăm "n apartament
(ădu)a proba pălării "n 8a,a unei toalete Cmbrăcată "ntrAo )aporoasă rochie nea3ră cu alb>
ne "nt#mpină cu unul dintre cele mai 8ermecătoare @#mbete ale sale
K Domnule Poirot> sunte,i 8oarte amabil că a,i )enit Domnule 5o9on Sacesta era numele
a)ocatuluiT> sunt "nAc#ntată să )ă )ăd .şe@a,iA)ă l#n3ă mine şi a)erti@a,iAmă c#nd trebuie să
răspund .cest poli,ist "şi ima3inea@ă că am 8ost plecată a@iAdiminea,ă şi lAam ucis pe =eor3e
K Scu@a,iAmă> doamnă> aseară> recti8ică 0app
K NAa,i spus la ora 1/> a@iAdiminea,ă;
K Nu> la 1/> aseară> postmeridian
K Jine> nAam putut niciodată 8ace di8eren,a care e diminea,ă sau seară> antemeridian sau
postmeridian
K Păi> chiar "n acest moment este 1/ diminea,a> obiectă inspectorul pe un ton se)er
0ane deschise ochii mari şi 8oarte mira,i
K Ia te uită> murmură ea De ani de @ile nAam mai 8ost aşa de matinală Cnseamnă că deA
abia se crăpa de @iuă c#nd a,i a6uns la mine
K O clipă> inspectore> inter)eni domnul 5o9on> cu un ton o8icial (re,i să preci@a,i c#nd
a a)ut loc acest e)eniAment< Re3retabil;
K .seară> "n 6ur de ora 1/> domnule
K .> "n ca@ul acesta> spuse 0ane pe ne3#ndite> la acea oră eram la o petrecere OI 7i "şi
duse m#na la 3ură cu un 3est brusc Poate că nu ar 8i trebuit să spun asta
Căută cu o pri)ire "ntrebătoare "ncu)iin,area a)ocaAtului ei
K Dacă> la ora 1/ ieriAseară> era,i< la o petrecere> Dad1 2d3?are> eu< 2u nu )ăd nici
un impediment "n aA1 in8orma pe domnul inspector de acest 8apt
K 2ste "n re3ulă> @ise 0app 2u )Aam solicitat doar o declara,ie cu pri)ire la modul "n care
)Aa,i petrecut timpul seara precedentă
K Ja nu .,i men,ionat ora 1/ şi "ncă ce)a 7i oricum> mAa,i speriat teribil 5iAam
pierdut imediat cunoştin,a> domnule 5o9on
K Dad1 2d3?are> "n le3ătură cu această petrecere<;
K . a)ut loc la Sir 5onta3u Corner> la Chis?icH
K Da ce oră a,i a6uns acolo;
K Dineul era pre)ă@ut pentru opt şi 6umătate
K 7i la ce oră a,i plecat de aici;
K Pe la opt 5Aam oprit pu,in la Piccadill1 Palace săAmi iau rămasAbun de la o prietenă
care pleca acasă "n State B doamna (an Dusen .m a6uns "n Chis?icH pe la nouă 8ără un s8ert
K 7i la ce oră a,i părăsit dineul;
K Cn 6ur de 11 şi 6umătate
K .,i )enit direct aici;
K Da
K Cu un ta9i;
K Nu> cu maşina mea .m "nchiriatAo de la Daimler
K 7i "n timpul dineului nu )Aa,i ridicat de la masă nici măcar pentru o clipă;
K Păi< 2u<
K Deci a,i 8ăcutAo;
Inspectorul arăta ca un motan care tocmai "ncol,ise un şoarece
K Nu ştiu ce )re,i să insinua,i cu asta .m 8ost chemată la tele8on "n timpul mesei
K Cine )Aa tele8onat;
K Cred că a 8ost )orba de o 3lumă stupidă .m au@it o )oce spun#nd: ESunte,i Dad1
2d3?are;F IAam răspuns: EChiar eaF .poi am au@it un hohot de r#s la capătul 8irului şi sAa
"ntrerupt
K .,i ieşit din casă pentru a )orbi la tele8on;
0ane "l pri)i amu@ată
K 2)ident că nu
K C#t timp a,i lipsit de la masă;
K .pro9imati) un minut şi 6umătate
0app arăta de parcă mai a)ea pu,in şiAşi pierdea cumpătul 2ram con)ins că nu credea nici
un cu)#nt din cele spuse de Dad1 2d3?are> dar aceasta 8iind declara,ia> nu mai a)ea altce)a de
8ăcut dec#t să )eri8ice 8aptele .şa că "i mul,umi pe un ton 3lacial şi se retrase
Ne "ndreptam şi noi spre ieşire c#nd 0ane "l chemă "napoi pe Poirot
K Domnule Poirot> sunte,i bun săAmi 8ace,i un ser)iciu;
K Cu plăcere> madame
K Tele3ra8ia,iAi ducelui la Paris din partea mea Trebuie să 8ie la hotel Crillon .r trebui
să a8le ce sAa "nt#mplat NAaş )rea să o 8ac personal Presupun că acum sAar cu)eni să 6oc o
săptăm#nă sau două rolul )ădu)ei "ndurerate
K 2ste absolut inutil săAi tele3ra8ia,i> madame> spuse Poirot cu bl#nde,e Miarele din Paris
)or )orbi cu si3uran,ă despre această a8acere
K 5ăi să 8ie> ce iste, sunte,iI Jine"n,eles că )a apărea "n @iare 5ai bine să nuAi trimit
nici o tele3ramă Cred că acum ar trebui să 8iu mai atentă> mai ales că lucrurile sAau aran6at at#t
de bine "n 8a)oarea mea Comportamentul meu trebuie să 8ie demn de o )ădu)ă 5ă 3#ndeam să
trimit o coroană de orhidee Cred că sunt cele mai scumpe 8lori de pe aici Ce @ice,i> nuAi aşa că
)a trebui să mer3 şi la "nmorm#ntare;
K (a trebui mai "nt#i să participa,i la anchetă> madame
K .)e,i dreptate Tăcu un moment> c#ntărind "n minte ce era de 8ăcut şi adău3ă: NuAmi
place deloc inspectorul acela de la Scotland Qard 5Aa speriat de moarte Domnule Poirot;
K Da;
K Se pare că miAa sur#s norocul> ră@3#ndinduAmă "n ultimul moment şi mer3#nd la acel
dineu p#nă la urmă
Da au@ul acestor cu)inte> Poirot> care se "ndrepta de6a spre uşă> se opri brusc şi se "ntoarse
către Dad1 2d3?are
K Ce spune,i doamnă; (Aa,i ră@3#ndit;
K Da Nu )oiam să mă duc .m a)ut o durere de cap "n3ro@itoare ieri dupăAamia@ă
Poirot "n3hi,i "n sec de c#te)a ori> de parcă se chinuia să pronun,e cu)intele
K .,i< .,i men,ionat asta cui)a; Cntrebă "ntrAun 8inal
K Jine"n,eles 2ram mai mul,i şi luam ceaiul "mpreună 5ă tot in)itau la o serată şi eu iA
am re8u@at DeAam spus că "mi crapă capul de durere şi că mă )oi "ntoarce direct la hotel şi nu )oi
mer3e nici la dineu
K 7i ce )Aa 8ăcut să )ă ră@3#ndi,i> doamnă;
K 2llis mAa con)ins . spus că nuAmi pot permite să nu mă duc (ede,i dumnea)oastră>
bătr#nul Sir 5onta3u are o 3rămadă de rela,ii şi> "n plus> e o creatură cam ciudată< Se simte
repede 6i3nit Oricum nuAmi păsa Odată măritată cu 5erton aş 8i renun,at la )ia,a asta Cnsă 2llis
a 8ost dintotdeauna mai prudentă dec#t mine . spus mai multe aseară> că e de a6uns să pierd o
oca@ie< 7i> p#nă la urmă> iAam dat dreptate 7i după cum a,i )ă@ut> am mers la dineu
K Doamnă> cred că ar trebui să "i 8i,i 8oarte recunoscătoare lui 2llis> spuse Poirot pe un
ton serios
K Probabil Inspectorul acela crede că le ştie pe toate> nuAi aşa; Replică 0ane r#@#nd
Poirot o i3noră şi adău3ă cu o )oce 6oasă:
K Oricum ar 8i< Toată po)estea asta te pune serios pe 3#nduri Da> te pune serios pe
3#nduri
0ane o stri3ă pe 2llis şi camerista "şi 8ăcu apari,ia din "ncăperea alăturată
K Domnul Poirot este de părere că am a)ut noroc că mAai con)ins să mer3 aseară la
dineu
2llis deAabia se uită la Poirot Cntrea3a ei atitudine era se)eră şi de@aprobatoare
K Nu se cu)ine să anula,i an3a6amentele 8ăcute> milad1 Sunte,i prea capricioasă şi
oamenii nu iartă aşa de uşor Ducrurile se pot "ntoarce "mpotri)a dumnea)oastră
0ane apucă pălăria pe care o proba la )enirea noastră şi o puse din nou pe cap
K Detest culoarea nea3ră> spuse ea nemul,umită De alt8el> nici nu port ne3ru Dar
presupun că de data aceasta trebuie să o 8ac> ca o ade)ărată )ădu)ă Toate pălăriile astea sunt
"n3ro@itoare 2llis> sună şi la celălalt ma3a@in Trebuie să mă pun la punct "nainte de aAmi 8ace iar
apari,ia "n public
4u momentul potri)it pentru mine şi Poirot să părăsim camera neobser)a,i
Capitolul *
Secretara
Nu scăpasem de pre@en,a lui 0app O oră mai t#r@iu> apăru la hotel> şi arunc#nduAşi pălăria
pe masă> e9clamă că parcă 8usese blestemat
K .i )eri8icat cele spuse de Dad1 2d3?are; Cntrebă Poirot> "n,ele3ător
K Da> răspunse cu triste,e 0app 7i dacă cele paispre@ece persoane "ntrebate nu mint>
"nseamnă că nu ea a comis crimaI Nu mă deran6ea@ă să recunosc "n 8a,a dumnea)oastră> domnule
Poirot> continuă el> dar mă aşteptam la cu totul altce)a Da prima )edere> nAai @ice că altcine)a "n
a8ară de ea ar 8i putut săA1 ucidă pe lordul 2d3?are 2a e sin3ura persoană care ar a)ea )reun
moti) să o 8acă
K Nu sunt de acord cu tine 5ais continue@
K 2i bine> aşa cum spuneam> mă aşteptam ca lucrurile să 8ie aran6ate de6a 7ti,i cum sunt
adunăturile astea artistice< Se alia@ă cu to,ii săAşi apere con8ratele Cnsă> de data aceasta> e cu
totul altă po)este Cei pre@en,i la dineul de aseară sunt cu to,ii martori serioşi> niciunul dintre ei
nu este prieten cu actri,a şi> mai ales> unii nici nu se cunosc "ntre ei 5ărturia lor este
independentă şi de necontestat .m sperat atunci să a8lu că poate ea a dispărut )reo 6umătate de
oră .r 8i putut să o 8acă uşor> pretin@#nd că trebuie săAşi pudre@e nasul sau in)ent#nd orice altă
scu@ă ridicolă Dar nici )orbă de aşa ce)a . părăsit masa "ntrAade)ăr aşa cum neAa declarat> ca să
răspundă la tele8on> "nsă ma6ordomul a 8ost cu ea "n permanen,ă şi a durat e9act at#t c#t neAa
preci@at 5a6ordomul a au@itAo spun#nd: EChiar ea Sunt Dad1 2d3?areF şi apoi sAa "ntrerupt
le3ătura la celălalt capăt al 8irului 2 "ntrAade)ăr ciudată treaba asta cu tele8onul> dar nu )ăd nici o
le3ătură cu ancheta noastră
K Posibil să nu aibă< Dar chiar şiAaşa> este interesantă 2ra o )oce de bărbat sau de
8emeie;
K De 8emeie> parcă aşa a spus ea
K Ciudat> răspunse Poirot 3#nditor
K Să lăsăm asta la o parte> continuă 0app nerăbdător> şi să ne "ntoarcem la ce e mai
important Cntrea3a seară sAa petrecut e9act aşa cum neAa declarat ea . sosit la nouă 8ără un s8ert>
a plecat la unspre@ece şi 6umătate şi sAa "ntors la hotel la douăspre@ece 8ără un s8ert DAam
intero3at pe şo8er> 8ace parte din echipa de ser)iciu obişnuită de la Daimler> iar personalul de la
Sa)o1 a )ă@utAo intr#nd şi a con8irmat ora "ntoarcerii
K Pare destul de concludent
K 7iAatunci cum răm#ne cu cei doi care au )ă@utAo "n Re3ent =ate; Nu e numai
ma6ordomul> ci şi secretara lordului 2d3?are: am#ndoi 6ură> pe ce au ei mai s8#nt> că "nsăşi Dad1
2d3?are a )enit la stăp#nul lor "n 6ur de ora 1/
K De c#t timp lucrea@ă ma6ordomul "n acea casă;
K De şase luni .propo> 8rumos specimen
K CntrAade)ăr 2h bien> dra3ul meu> dacă e "n ser)iciul lordului 2d3?are abia de şase
luni> nu a)ea cum sAo recunoască pe Dad1 2d3?are> pentru că nu o mai )ă@use "nainte
K . recunoscutAo după 8oto3ra8iile din @iar 7i oricum ar 8i> secretara o cunoştea 2 "n
ser)iciul lordului 2d3?are de cinci sau şase ani şi este sin3ura absolut si3ură că era Dad1
2d3?are
K .I 29clamă Poirot .tunci aş )rea sAo )ăd pe această 8emeieI
K Cn acest ca@> ce părere a)e,i să mă "nso,i,i acum;
K C,i mul,umesc> mon ami> cu cea mai mare plăcere Sper că in)ita,ia dumitale "l include
şi pe :astin3s> nuAi aşa;
0app dădu din cap a8irmati) şi @ise:
K Păi cum alt8el; Unde e maestrul> apare şi "nA)ă,ăcelulI 7i continuă: Totul "mi aminteşte
de a8acerea 2li@abeth Cannin3 (ă aminti,i; Cel pu,in două@eci de martori se 6urau că au )ă@utAo
pe 3itana 5ar1 SPuires "n două locuri di8erite din .n3lia> la distan,ă considerabilă unul de altul
7i martori onorabiliI .ceastă 5ar1 SPuires era at#t de ur#tă că nu puteai sAo con8un@i cu altaI
5isterul nAa 8ost niciodată de@)ăluitI .ici> ne 3ăsim "n 8a,a unei situa,ii similare Două 3rupuri
separate a8irmă că au )ă@utAo "n acelaşi timp> "n două locuri total di8erite Care din ei spun
ade)ărul;
K Nu cred că ar 8i di8icil de a8lat
K Crede,i; .ceastă 8emeie> domnişoara Carroll> a cunoscutAo "ntrAade)ăr pe Dad1
2d3?are .u locuit sub acelaşi acoperiş @i de @i 2 imposibil să se "nşele
K (om a8la imediat
K Cine )a 8i moştenitorul titlului nobiliar; .m "ntrebat eu
K Un nepot> căpitanul Ronald 5arsh Cam risipitor> din c#te se spune
K Ce a spus doctorul cu pri)ire la ora mor,ii; Cntrebă Poirot
K Nu o )om şti e9act dec#t după autopsie C#nd )om )edea unde "i a6unsese cina
Stilul lui 0app> "mi pare rău sAo spun> nu era dintre cele mai ra8inate
K Cnsă ora 1/ sAar potri)i . 8ost )ă@ut "n )ia,ă pe la - şi c#te)a minute c#nd sAa ridicat de
la masă şi ma6ordomul iAa ser)it ?hisH1Aul cu si8on "n bibliotecă Da ora 11> c#nd ma6ordomul se
pre3ătea de culcare> lumina "n bibliotecă era stinsă> aşa că e 8oarte probabil să 8i 8ost de6a mort
Nu ar 8i rămas sin3ur "n "ntuneric
Poirot dădu> 3#nditor> din cap Peste c#te)a minute> am a6uns "n Re3ent =ate Obloanele
casei erau toate lăsate
Uşa ne 8u deschisă de acelaşi ma6ordom chipeş
0app intră primul> urmat de noi doi Uşa 8iind deschisă spre st#n3a> ma6ordomul 8u obli3at
să se lipească de peAretele din spatele lui şi> ast8el> nuA1 putu obser)a pe Poirot imediat> acesta
a8l#nduAse "n dreapta mea şi ascuns pu,in de statura mea "naltă DeAabia după ce am a)ansat "n
hol> ma6ordomul "l )ă@u şi am au@it cum i se taie brusc resApira,ia Uit#nduAmă la el> lAam
surprins pri)induA1 şocat pe Poirot> "ntrAo stare e)identă de 3roa@ă .m re,inut acest detaliu
pentru mai t#r@iu> 3#ndinduAmă că ar putea 8i semni8icati)
0app intră "n su8ra3erie prin dreapta noastră şi "l chemă pe ma6ordom după el
K .lton> haide să recapitulăm "ncă o dată cu mare aten,ie ce sAa "nt#mplat aseară 2ra ora
1/ c#nd a sosit doamna aceea;
K Dad1 2d3?are; Da> domnule
K Cum a,i recunoscutAo; Cntrebă Poirot
K 5iAa spus numele> domnule 5ai mult> iAam )ă@ut portretul "n @iare şi am )ă@utAo şi
6uc#nd
K Cum era "mbrăcată; 5ai "ntrebă Poirot
K Cn ne3ru> domnule O rochie nea3ră şi o mică pălărie nea3ră .)ea la 3#t un colier de
perle şi purta mănuşi 3ri
Poirot "l intero3ă pe 0app din pri)iri
K Rochie de seară din ta8ta albă şi capă de hermină> 8ăcu detecti)ul pe un ton sec
5a6ordomul "şi continuă po)estea Relatarea sa era "ntocmai cu ceea ce ne po)estise 0app
de6a
K Stăp#nul dumitale a mai a)ut )reun alt )i@itator aseară; Cntrebă Poirot
K Nu> domnule
K Cum se "nchide uşa de la intrare;
K 2 pre)ă@ută cu o 1ală şi> de obicei> "nainte să mă culc> tra3 doar @ă)oarele .sta se
"nt#mplă pe la 11 seara Dar> aseară> domnişoara =eraldine a 8ost la Operă> aşa că am lăsat uşa
ne@ă)or#tă
K Cum a,i 3ăsit uşa> a@iAdiminea,ă;
K 2ra "ncuiată> domnule Domnişoara =eraldine a tras @ă)oarele la "ntoarcere
K 7ti,i cum)a la ce oră sAa "ntors;
K Cred că pe la douăspre@ece 8ără un s8ert> domnule
K .sta "nseamnă că> p#nă la douăspre@ece 8ără un s8ert> uşa nAar 8i putut 8i deschisă din
e9terior dec#t cu o cheie; 7i din interior> pentru a o deschide> era su8icient să apeşi pe clan,ă
K 29act> domnule
K C#te chei e9istă;
K Dordul 2d3?are a)ea una 7i se mai 3ăseşte alta "n sertarul dulapului din hol> cea de
care sAa 8olosit domniAşoara =eraldine aseară Nu ştiu să mai e9iste altele
K Nimeni altcine)a din personalul casei nu mai de,ine )reo cheie;
K Nu> domnule Domnişoara Carroll sună "ntotdeauna
Poirot anun,ă că asta era tot ce )oise să a8le şi am pornit
Cn căutarea secretarei
.m 3ăsitAo scriind> aşe@ată la un birou masi)
Domnişoara Carroll era o 8emeie plăcută> "n 6ur de %& de ani> cu un aer e8icient Părul ei
blond "ncepuse să "ncărun,ească> iar "n spatele ochelarilor> sclipeau două lumini,e albastre> 8oarte
)ii De "ndată ce "ncepu să )orAbească> iAam recunoscut )ocea> clară şi sobră> pe care o au@isem la
tele8on
K .I Domnul Poirot> spuse> după ce 0app 8ăcu pre@entările Cu dumnea)oastră am
aran6at "nt#lnirea de ieriAdiminea,ăI
K 29act> mademoiselle
5Aam 3#ndit că Poirot trebuie să 8ie plăcut impresionat de ea 2ra cu si3uran,ă
"ntruchiparea ordinii şi a preci@iei
K 2i bine> domnule inspector> cu ce )ă pot 8i de 8olos; Reluă ea
K SăAmi răspunde,i la o simplă "ntrebare> domnişoară Sunte,i absolut si3ură că Dad1
2d3?are a 8ost aseară> aici;
K 2 pentru a treia oară c#nd mă "ntreba,i acelaşi lucru Jine"n,eles> sunt si3urăI .m
)ă@utAo cu ochii mei
K Unde se "nt#mpla asta> domnişoară;
K Cn hol IAa )orbit ma6ordomului pentru un minut> apoi a străbătut holul p#nă la uşa
bibliotecii
K 7i unde era,i dumnea)oastră "n acel moment;
K Da primul eta6 Pri)eam "n 6os de la balustradă
K 7i sunte,i si3ură că nu )Aa,i "nşelat;
K ImposibilI IAam )ă@ut 8a,a 8oarte clar
K 2ste posibil să 8i 8ost cine)a care semăna cu ea;
K Nu Chipul lui 0ane GilHinson este unic CntrAade)ăr> ea era
0app "i aruncă o pri)ire lui Poirot> care )oia să "nsemne: E2i> ai )ă@ut;F
K Dordul 2d3?are a)ea duşmani; Cntrebă> subit> Poirot
K Prostii> @ise domnişoara Carroll
K Ce )re,i să spune,i> mademoiselle;
K Duşmani; Cn @ilele noastre> oamenii nu au duşmani Nu en3le@iiI
K 7i totuşi> lordul 2d3?are a 8ost asasinat<
K De ne)asta sa> conchise domnişoara Carroll
K După părerea dumnea)oastră> o so,ie nu poate 8i un duşman;
K Recunosc că e o "nt#mplare de ne"nchipuit Nu creAdeam că aşa ce)a e cu putin,ă< cu
at#t mai pu,in "n cate3oria socială din care 8acem parte
După toate aparen,ele> domnişoara Carroll "şi ima3ina că omorurile nu puteau 8i să)#rşite
dec#t de be,i)i din cate3oriile sociale in8erioare
K C#te chei e9istă pentru uşa de la intrare;
K Două> răspunse prompt domnişoara Carroll Dordul 2d3?are a)ea "ntotdeauna o cheie
asupra lui Cealaltă era ,inută "ntotdeauna "n sertarul mobilei din hol> "n e)entuaAlitatea că cine)a
se "ntorcea mai t#r@iu> să o poată lua 5ai de mult> e9ista şi o a treia> dar a pierdutAo căpitanul
5arsh 4oarte ne3li6ent din partea lui
K Căpitanul 5arsh )enea des pe aici;
K P#nă acum trei ani> locuia aici
K De ce a plecat; Cntrebă 0app
K Nu ştiu 4ără "ndoială> pentru că nu se "n,ele3ea deloc cu unchiul său
K Cred> mademoiselle> că şti,i mai mult de at#t> su3eră Poirot
Domnişoara Carroll "i aruncă o pri)ire rapidă
K Nu am obiceiul să b#r8esc> domnule Poirot
K Dar a,i putea totuşi să ne spune,i ade)ărul pri)ind @)onurile despre o ne"n,ele3ere
serioase dintre lordul 2d3?are şi nepotul său
K NAa 8ost nimic at#t de serios Dordul 2d3?are a)ea un caracter 8oarte di8icil
K .,i sim,itAo şi pe pielea dumnea)oastră;
K NuAi )orba de mine NAam a)ut niciodată )reo ne"n,ele3ere cu lordul 2d3?are . a)ut
"ntotdeauna o mare "ncredere "n mine
K Cnsă "n ceea ceA1 pri)eşte pe căpitanul 5arsh<;
Poirot insistă asupra subiectului> "ndemn#ndAo cu 3ri6ă spre mai multe destăinuiri
Domnişoara Carroll cedă> ridic#nd din umeri
K 2ra e9tra)a3ant şi cheltuitor 7iAa 8ăcut o 3rămadă de datorii . intrat şi "n alte
neca@uri< pe care nu le cunosc tocmai e9act SAau certat> şi lordul 2d3?are iAa inter@is să mai
intre "n casă .staAi tot
Cşi str#nse bu@ele> ca şi cum ar 8i )rut să ne indice că mai mult de at#t nu ne )a spune
Camera "n care discutasem cu secretara se a8la la primul eta6 Cn momentul "n care ne
pre3ăteam să cobor#m> Poirot mă prinse de bra,
K O secundă> :astin3s Răm#i aici> "n timp ce eu cobor cu 0app UrmăreşteAne cu
pri)irea p#nă c#nd )om 8i intra,i "n bibliotecă şi apoi> urmea@ăAne
Renun,asem de mult săAi mai pun lui Poirot "ntrebări care "ncepeau cu EDe ceF> aşa că mA
am con8ormat ca "n poemul cu ca)aleria uşoară al lui Tenn1son ENu e treaba mea să 6udec> ci să
mă e9ecut sau să morF> chiar dacă> de data aceasta> din 8ericire> nu era ca@ul 5iAam ima3inat că>
probabil> suspecta că ma6ordomul "l spiona şi )oia să se con)in3ă dacă era ade)ărat sau nu
5iAam ocupat deci locul "n picioare> pri)ind "n 6os> peste balustradă Poirot şi 0app se
"ndreptară mai "nt#i spre uşa de la intrare< De unde nu puteam săAi )ăd .poi> reapărură>
a)ans#nd lent> "n hol IAam urmărit cu pri)irea> din spate> p#nă intrară "n bibliotecă .m aşteptat
un minut sau două> "n ca@ că ma6ordomul şiAar 8i 8ăcut apari,ia şi> neobser)#nd nici o mişcare> am
cobor#t scările "n 3rabă şi am mers după ei "n bibliotecă
Cada)rul 8usese ridicat Perdelele erau trase şi lumina aprinsă Poirot şi 0app stăteau "n
mi6locul camerei> pri)ind "n 6urul lor
K Nu e nimic aiciI Declară 0app
Poirot replică> cu @#mbetul pe bu@e:
K 2i> ce săAi 8aciI Nici scrum de ,i3ară< Nici urme pe parchet< Nici )reo mănuşă de
8emeie< Nici măcar cea mai mică d#ră de par8umI Nimic din ceea ce descoperă at#t de uşor
detecti)ii din romanele poli,iste
K Cn po)eştile de 3enul acela> poli,iştii sunt "ntotdeauna complet i3noran,i> spuse 0app cu
un r#n6et
K .m 3ăsit un indiciu odată> continuă Poirot )isător Dar pentru că era lun3 de patru
picioare> "n loc de patru centimetri> nu mAa cre@ut nimeni
5iAam amintit "nt#mplarea şi mAa pu8nit r#sul .poi> am de)enit conştient de misiunea
mea
K Totul eAn re3ulă> Poirot> iAam @is 5Aam uitat şi nici urmă de ma6ordom> cel pu,in at#t
c#t miAam putut da seama
K OI Ochiul )i3ilent al dra3ului meu :astin3sI 4ăcu Poirot pe un ton 3lume, Ia să
)edem> miAai remarcat tranda8irul dintre bu@e;
K Tranda8irul dintre bu@e; .m "ntrebat mirat
0app i@bucni "n r#s
K CntrAo @i o să mor de r#s din cau@a ta> domnule Poirot Cu si3uran,ăI Un tranda8ir; CeA
,i mai trece prin minte;I
K Păi> mă 3#ndisem să pretind că sunt Carmen> replică Poirot 8oarte calm
5Aam "ntrebat dacă ei erau nebuni> sau eu "nsumi
K Nu lAai remarcat> :astin3s; Repetă Poirot> de data asta> pe un ton de reproş
K Nu Pentru simplul 8apt că nu ,iAam )ă@ut 8a,a
K NAare importan,ă> răspunse Poirot> clătin#nd din cap
Oare 8ăceau 3lume pe seama mea;
K 2i bine> @ise 0app> nu mai )ăd nimic de 8ăcut "n camera asta .ş )rea> dacă e posibil> sA
o re)ăd pe 8iica lordului 2d3?are Diminea,ă era prea supărată ca să mai a8lu ce)a de la ea
Sună pentru aA1 chema pe ma6ordom
K CntreabAo pe domnişoara 5arch dacă e dispusă săAmi acorde c#te)a momente
Jărbatul se "ndepărtă Peste c#te)a minute domnişoara Carroll apăru "n locul lui
K =eraldine doarme> e9plică ea Jiata copilă a 8ost realmente şocatăI După ce a,i plecat>
iAam dat un calmant şi acum a că@ut "ntrAun somn ad#nc Peste o oră> două> poate
0app "ncu)iin,ă din cap
K Cn orice ca@> adău3ă domnişoara Carroll> tot ce ar putea ea să )ă @ică> aş putea să )ă
spun eu> la 8el de bine
K Ce părere a)e,i despre ma6ordom; Cntrebă Poirot
K (ă mărturisesc că nuAmi place deloc> dar nAaş putea să )ă spun de ce anume> răspunse
domnişoara Carroll
.6unseserăm aproape de uşa de la intrare
K Domnişoară> nuAi aşa că aseară era,i acolo sus; O "ntrebă Poirot> ridic#nd de3etul spre
scară
K Da De ce;
K 7i de acolo a,i )ă@utAo pe Dad1 2d3?are mer3#nd deAa lun3ul holului spre bibliotecă;
K Da
K 7i iAa,i )ă@ut trăsăturile per8ect;
K 4ără nici o "ndoială
K Dar de acolo> nu iAa,i putut )edea chipul> "n cel mai bun ca@> numai spatele
Domnişoara Carroll> "ncurcată> roşi
K Spatele ei> )ocea ei> mersul ei 2ste acelaşi lucruI Nu a)eam cum să mă "nşel (ă spun
că era ea> 0ane GilHinson< O 8emeie de cea mai 6oasă spe,ă> dacă a e9istat )reodată aşa ce)a
7i se "ntoarse> 3răbinduAse spre scară
Capitolul +
Posibilită,i
0app ne părăsi 2u şi Poirot am intrat "n Re3ent ParH şi neAam căutat un loc liniştit
K DeAabia acum "n,ele3 ce era cu tranda8irul tău dintre din,i> iAam spus r#@#nd Pe
moment am cre@ut că ai "nnebunit
Poirot "şi păstră aerul serios
K (e@i tu> :astin3s> secretara este un martor periculos 2ste periculoasă pentru că
declara,ia ei nu este e9actă .i obser)at c#t de si3ură era că a )ă@ut 8a,a )i@itatoarei; .sta mi sAa
părut de la "nceput imposibil Dacă ar 8i )enit dinspre bibliotecă> da> cu si3uran,ă> dar nu mer3#nd
spre bibliotecă .şa că am condus micul meu e9periment care miAa con8irmat părerea şi> "n
acelaşi timp> iAam "ntins o cursă respectabilei domnişoare După care a schimbat imediat tactica
K Cnsă a continuat să sus,ină cu tărie că a 8ost Dad1 2d3?are> am punctat eu P#nă la
urmă> )ocea şi 3esturile unei persoane sunt 3reu de con8undat cu ale alteia
K Nu> nu
K De ce> Poirot 2u consider că cele două sunt cele mai caracteristice aspecte ale unei
persoane
K Sunt de acord cu tine Dar tocmai din acest moti) sunt cel mai uşor de imitat
K Cre@i;
K CntoarceAte cu c#te)a @ile "n urmă C,i aminteşti seara petrecută la teatru<;
K Carlotta .dams; Da> dar ea are un talent cu totul special
K O persoană 8oarte cunoscută de public nu e aşa de di8icil de imitat Dar sunt de acord
cu tine că e 8oarte talentată Cred că ar putea imita cu uşurin,ă pe oricine 8ără a6utorul unor lumini
speciale sau pro8it#nd de a)anta6ul distan,ei
Deodată mă stră8ul3era o idee
K PoirotI .m stri3at Doar nu cre@i că ar 8i posibil<; Nu> ar 8i o coinciden,ă prea mare
K Depinde cum )e@i tu lucrurile> :astin3s Dacă pri)eşti dintrAun anumit un3hi nAar 8i
deloc o coinciden,ă
K Dar ce moti) ar 8i a)ut Carlotta .dams săA1 ucidă pe lordul 2d3?are; Nici măcar nuA1
cunoştea
K De unde ştii dacă "l cunoştea sau nu; De ce 8aci presupuneri ne8ondate> :astin3s;
Poate au e9istat "ntre ei le3ături pe care leAam i3norat Nu neapărat că asta ar 8i şi teoria mea
K .i atunci o idee despre ce sAa "nt#mplat;
K Da Cncă de la "nceput> am bănuit posibilitatea implicării Carlottei .dams
K Dar> Poirot<
K Răbdare> :astin3sI DăAmi )oie săA,i lămuresc c#te)a 8apte pentru edi8icarea ta
personală 4ără )reo 6enă> Dad1 2d3?are de@)ăluie rela,iile dintre ea şi so,ul ei> mer3#nd p#nă
acolo "nc#t să a8irme că lAar omor" Nu suntem sin3urii martori: au au@itAo un ospătar> camerista
ei de mai multe ori> Jr1an 5artin şi> poate> chiar Carlotta .dams 7i mai sunt persoanele cărora
aceştia leAau repetat spusele lui Dad1 2d3?are .poi> "n aceeaşi seară> este comentată maniera
e9celentă "n care Carlotta .dams o poate imita pe 0ane GilHinson Cine a)ea moti)e săA1 reducă
la tăcere pe lordul 2d3?are; So,ia lui
.cum> să presupunem că un alt persona6 ar 8i )rut să scape de lordul 2d3?are 2l are la
"ndem#nă ,apul ispăşitor şi> "n @iua "n care 0ane GilHinson anun,ă că> din cau@a mi3renei> )a
petrece o seară liniştită "n casă> planul este pus "n aplicare
2ra necesar ca Dad1 2d3?are să 8ie )ă@ută intr#nd "n casa so,ului ei 2i bine> a 8ost
)ă@ută 5er3e at#t de departe "nc#t "şi 8ace cunoscută şi identitatea .hI CLest peu trop> WaI .r
tre@i suspiciunea p#nă şi unei 3ăini
7i "ncă un detaliu< 5ărunt> ceAi drept 4emeia care a intrat "n casa din Re3ent =ate>
aseară> era "mbrăcată "n ne3ru Iar 0ane GilHinson detestă ne3rul şi nuA1 poartă niciodată Chiar
ea neAa @isAo Să ne ima3inăm acum că )i@itatoarea "n cau@ă nu era 0ane GilHinson> ci o persoană
care sAa dat drept ea: oare această persoană este şi uci3aşul;
. e9istat oare o a treia persoană ar 8i putut pătrunde "n casă pentru aA1 ucide pe lordul
2d3?are; 7i dacă ar 8i aşa> persoana "n cau@ă a a6uns "nainte sau după pretinsa )i@ită a lui Dad1
2d3?are; 7i dacă a sosit după> atunci ce a a)ut de spus 8emeia lordului 2d3?are; Cum ar 8i putut
săAşi 6usti8ice pre@en,a; Putea săA1 "nşele pe ma6ordom> care nu o cunoştea> şi pe secretară> care
nu a )ă@utAo dec#t din spate Dar doar nu credea că ar putea săA1 "nşele pe so,; Sau> poate e9ista
de6a un cada)ru "n cameră; 4usese oare lordul 2d3?are ucis "nainte de )enirea ei;
K OpreşteAte> Poirot> am stri3at eu Simt cum "mi pocneşte capulI
K DinişteşteAte> prietene Nu 8acem dec#t să ne ima3iAnăm posibilită,i 2 ca atunci c#nd
probe@i mai multe obiecte de "mbrăcăminte .cesta se potri)eşte; Nu; 2 prea mare la umeri; Dar
acesta; Da> acum e mai bine< Dar mă cam str#n3e .cesta e o mărime prea mică 7i aşa mai
departe< P#nă c#nd 3ăsim )eşm#ntul per8ect B ade)ărul
K Pe cine suspecte@i de acest plan diabolic; .m "ntrebat eu
K .h> e "ncă prea de)reme pentru a decide Trebuie mai "nt#i să a8lăm cine ar 8i a)ut
interesul săAşi dorească dispari,ia lordului 2d3?are De o parte "l a)em bine"n,eles pe nepotul
moştenitor Pu,in cam prea e)ident> probabil 7iAapoi> "n ciuda protestelor domnişoarei Carroll>
mai e problema duşmanilor După părerea mea> lordul 2d3?are era 3enul de om care şiAar 8i 8ăcut
uşor duşmani
K Sunt per8ect de acord cu tine
K Oricine ar 8i> trebuie să se simtă "n 8oarte mare si3uran,ă .minteşteA,i> :astin3s> că
dacă nu sAar 8i ră@3#ndit "n ultimul moment> 0ane GilHinson nAar 8i a)ut nici un alibi .r 8i stat "n
camera ei la Sa)o1 şi iAar 8i 8ost destul de 3reu sAo do)edească .r 8i 8ost arestată> 6udeAcată< 7i
probabil sp#n@urată
5Aau trecut 8iorii
K Totuşi> e ce)a ce mă intri3ă> continuă Poirot Inten,ia de a o incrimina pe ea este
e)identă< 7i atunci> care e moti)ul tele8onului primit; De ce ar sunaAo cine)a la Chis?icH şi>
odată con)ins de pre@en,a ei acolo> să "nchidă imediat Pare mai de3rabă> nuAi aşa> că acel cine)a
dorea să se asi3ure că ea era acolo "nainte de a ac,iona Dar ce anume să 8acă; .sta pe la nouă şi
6umătate> cu si3uran,ă> "nainte de asasinat Cn acest ca@> nu e9istă altă conclu@ie dec#t că persoana
care a tele8onat iAa 8ăcut lui 0ane un ser)iciu Nu poate 8i uci3aşul< Căci a)ea tot interesul să o
incrimine@e pe 0ane 7iAatunci> cine a 8ost; Se pare că a)em aici două circumstan,e cu totul
di8erite
2ram complet aiurit
K Poate e doar o coinciden,ă> am su3erat eu
K Nu> nu> sunt prea multe coinciden,e .cum şase luni> sAa pierdut o scrisoare De ce;
Prea multe lucruri par ine9plicabile Trebuie să e9iste o le3ătură "ntre ele 5ai e şi po)estea pe
care neAa relatatAo Jr1an 5artin> continuă el> după un o8tat
K Jine> Poirot> dar asta nAare nimic "n comun cu moarAtea lui 2d3?areI
K :astin3s> eşti orb şi> mai mult dec#t at#t> obtu@I Nu )e@i că toate aceste piese de pu@@le
8ormea@ă o ima3ine mai amplă; O ima3ine neclară acum> dar care se )a claAri8ica "ncetul cu
"ncetul
Poirot "mi păru e9cesi) de optimist Nu )edeam cum totul ar putea de)eni mai clar şi> "n
plus> minteaAmi era bul)ersată complet
K 2 imposibilI .m stri3at deodată Nu pot să cred aşa ce)a despre Carlotta .damsI Pare
o 8ată at#t de dră3u,ă
Totuşi> rostind aceste cu)inte> miAam amintit de cu)intele lui Poirot despre pasiunea ei
pentru bani Dorin,a de "mbo3ă,ire< Să 8ie asta rădăcina tuturor relelor; Poirot 8usese 8oarte
inspirat "n acea noapte O )ă@use pe 0ane "n pericol> din cau@a temperamentului ei e3oist> şi pe
Carlotta abătută de la calea cea dreaptă de pasiunea pentru bani
K Nu cred că ea este )ino)ată> :astin3s 2 prea stăp#nă pe sine şi prea echilibrată pentru
asta 2ste posibil să nu i se 8i spus nimic despre crimă şi să 8i 8ost doar 8olosită Dar atunci<
Se "ntrerupse> "ncruntat
K Chiar şiAaşa> e complice 8ără )oie .dică> )a a8la )estea a@i din @iare Cşi )a da
seama<
Deodată> Poirot scoase un stri3ăt ră3uşit
K Repede> :astin3sI RepedeI .m 8ost at#t de orbI De imbecilI Un ta9iI ImediatI
DAam pri)it stupe8iat cum 8lutură bra,ele "n aer
K Un ta9i> imediatI
Opri unul care trecea pe l#n3ă noi şi am urcat "n 3rabă
K Ci ştii adresa;
K Carlottei .dams;
K 5ais oui> mais ouiI Repede> :astin3s> repedeI 4ieAcare minut este pre,ios NuA,i dai
seama;
K Nu> deloc> am replicat
Poirot "n6ura printre din,i
K Cn cartea de tele8oane; Nu> nAar 8i listată acolo TeatrulI
Da teatru nu sAau arătat 8oarte dispuşi să ne comunice adresa Carlottei> dar Poirot reuşi să
o ob,ină Docuia "ntrAun apartament dintrAo clădire "n apropiere de Sloane SPuare .m mers cu
ta9iul p#nă acolo> Poirot neput#nd săAşi stăp#nească nerăbdarea
K Să sperăm că nu a6un3 prea t#r@iu> :astin3s Să sperăm că nu a6un3 prea t#r@iuI
K Ce e cu 3raba asta; Nu te "n,ele3 CeAnseamnă toate astea;
K Cnseamnă că nAam reac,ionat c#nd trebuia şi miAa luat prea mult timp să )ăd ce era
e)ident .h> mon DieuI Să sperăm că a6un3em la timpI
Capitolul -
. doua crimă
Chiar dacă nu "n,ele3eam moti)ul a3ita,iei lui Poirot> "l cunoşteam destul de bine ca săAmi
dau seama că era "ntemeiată
C#nd am a6uns la Rosede? 5ansions> Poirot sări din maşină> "i plăti şo8erului şi dispăru
"n clădire .partamentul domnişoarei .dams se a8la la primul eta6> după cum am putut )edea pe
lista locatarilor
Poirot urcă scările "n 3rabă 8ără să mai aştepte li8tul oprit la unul dintre eta6ele superioare
Jătu la uşă şi sună După un scurt moment> uşa 8u deschisă de o 8emeie "ntre două )#rste>
cu părul prins str#ns "ntrAun coc la spate Pleoapele ochilor "i erau "nroşite de parcă pl#nsese
K Domnişoara .dams; Cntrebă Poirot nerăbdător
4emeia "l pri)i nedumerită
K Nu a,i a8lat;
K Să a8lu; Ce să a8lu;
Poirot se albi dintrAodată la 8a,ă şi> "n acel moment> miAam dat seama că orice se
"nt#mplase era e9act de ce se temea prietenul meu
K 2 moartă> continuă 8emeia> scutur#nd din cap 5oartă "n somnI 2ste "n3ro@itorI
Poirot se re@emă de tocul uşii> neputincios
K Prea t#r@iu> murmură el
.3ita,ia sa era at#t de e)identă> "nc#t 8emeia "l pri)i cu şi mai mare aten,ie
K Scu@a,iAmă> domnule> dar sunte,i un prieten deAal d#nsei; NuAmi amintesc să )ă 8i
)ă@ut pe aici p#nă astă@i
Poirot i3noră remarca ei Cn schimb> o "ntrebă:
K . )ă@utAo )reun doctor; Ce a spus;
K Că a luat o do@ă puternică de somni8ere O> sărăcu,a de eaI O t#nără doamnă at#t de
dră3u,ăI 5edicamentele astea sunt at#t de periculoase Doctorul a spus că a 8ost )eronal
Poirot se ridică dintrAodată şi atitudinea sa se schimbă complet
K Trebuie să intru> spuse el
4emeia de)enise cu si3uran,ă bănuitoare şi suspicioasă
K Nu cred că<> "ncepu ea
Dar Poirot trebuia săAşi 8acă )oia şi se le3ă de sin3urul lucru care lAar 8i a6utat să ob,ină
re@ultatul dorit
K Trebuie să mă laşi să intru> spuse el Sunt detecti) şi trebuie să in)esti3he@
circumstan,ele mor,ii stăp#nei tale
4emeia suspină> se dădu la o parte şi el păşi "n apartament
Din acel moment> Poirot preluă controlul situa,iei
K Ceea ce ,iAam spus> i se adresă el 8emeii pe un ton autoritar> este strict con8iden,ial Nu
trebuie să mai spui asta nimănui Toată lumea trebuie să creadă "n continuare că moartea
domnişoarei .dams a 8ost accidentală DăAmi te ro3 numele şi adresa doctorului pe care lAai
chemat "n diminea,a aceasta
K Doctor :eath> Carlisle Street nr 1*
K 7i numele dumitale care este;
K Jennett B .lice Jennett
K Din c#te obser)> ai 8ost ataşată de domnişoara .dams
K O> da> domnule 2ra o t#nără at#t de dră3u,ăI Sunt "n ser)iciul ei de anul trecut> c#nd a
)enit la Dondra Nu semăna deloc cu celelalte actri,e 2ra o ade)ărată domAnişoară> plină de bunA
sim, şi pretindea acelaşi lucru de la cei de l#n3ă ea
Poirot asculta cu aten,ie şi "n,ele3ere şi nu arăta deloc că sAar 3răbi 5iAam dat seama că
cea mai bună modalitate de a ob,ine in8orma,ii de la cine)a era să te compor,i "n cel mai 3entil
mod cu putin,ă
K Trebuie să 8i 8ost 8oarte tulburător pentru dumneata> obser)ă el cu bl#nde,e
K O> da> domnule Pe la nouă şi 6umătate> ca de obicei> iAam adus "n cameră ceaiul şi ea
era "ntinsă acolo Ini,ial mAam 3#ndit că "ncă doarme .m pus ta)a pe masă şi am tras draperiile
Unul dintre inele se prinsese şi a trebuit să tra3 mai tare> produc#nd @3omot C#nd mAam "ntors
spre ea am rămas surprinsă că nu se tre@ise 7iAapoi> deodată> ce)a miAa atras aten,ia> 8elul "n care
era "ntinsă "n pat 5Aam apropiat de pat şi iAam atins m#na 2ra rece ca 3hea,a> domnule> şi am
scos un ,ipăt
4emeia se opri din po)estire şi "şi şterse ochii "nlăcrima,i
K =ata> 3ata> rosti Poirot cu bl#nde,e Trebuie să 8i 8ost teribil pentru dumneata
Domnişoara .dams obişnuia să ia somni8ere ca să adoarmă;
K 5ai lua din c#nd "n c#nd ce)a pentru durere de cap> domnule Nişte pastile mici dintrA
un 8lacon Dar aseară se pare că a luat altce)a> sau cel pu,in aşa a spus doctorul
K . a)ut )reun )i@itator aseară;
K Nu> domnule . ieşit aseară
K (Aa spus cum)a unde a mers;
K Nu> domnule . plecat "n 6ur de ora şapte
K .I 7i cum era "mbrăcată;
K Purta o rochie nea3ră O rochie şi o pălărie ne3re
Poirot mă pri)i cu sub"n,eles
K Purta )reo bi6uterie;
K Doar colierul ei de perle> domnule
K 7i mănuşi< =ri;
K Da> domnule 5ănuşile ei erau 3ri
K .I 4ii amabilă şi spuneAmi care era starea ei de spirit 2ra )eselă; 2mo,ionată; Tristă;
.3itată;
K 5i sAa părut mul,umită de ce)a> domnule Tot @#mbea pentru sine ca şi cum ar 8i 8ăcut
cui)a o 3lumă
K Pe la ce oră sAa "ntors;
K Pu,in după ora douăspre@ece> domnule
K 7iAatunci; Cum ,i sAa părut; Da 8el;
K 2ra 8oarte obosită> domnule
K Dar nu supărată sau tulburată;
K O> nu> domnule Părea mul,umită de ce)a> dar "n acelaşi timp obosită> dacă "n,ele3e,i
ce )reau să spun . )rut să tele8one@e cui)a> dar a renun,at şi a @is că e prea t#r@iu ca să mai
deran6e@e şi că )a cere le3ătura a doua @i diminea,ă
K .I Ochii lui Poirot străluceau Se aplecă spre 8emeie şi "şi reluă "ntrebările pe un ton
neutru .i au@it numele persoanei cu care a )rut să )orbească;
K Nu> domnule . cerut numai numărul şi a aşteptat o clipă Centralista iAa răspuns ca de
obicei: E"ncerc să )ă 8ac le3ăturaF Domnişoara .dams a spus E4oarte bineF şiAapoi> brusc> a
căscat şi a spus: EOI Nu pot să deran6e@I Sunt at#t de obosităF> a "nchis şi a "nceput să se
de@brace
K Ce număr a cerut; RiA1 aminteşti oare; =#ndeşteAteI Poate 8i importantI
K Cmi pare rău> dar nuA1 ştiu> domnule Cmi amintesc doar că era un număr de (ictoria
Nu am ascultat cu aten,ie
K . m#ncat sau a băut ce)a "nainte de culcare;
K Un pahar cu lapte cald> ca de obicei
K Cine 1Aa pre3ătit;
K Chiar eu> domnule
K 7i nAa )i@itatAo nimeni "n timpul serii;
K Nimeni> domnule
K Nici "n timpul dupăAamie@ii;
K NuAmi amintesc să 8i )enit cine)a Domnişoara .dams a luat pr#n@ul şi ceaiul "n oraş
SAa "ntors "n 6ur de ora şase
K C#nd a sosit laptele; Daptele din care a băut aseară;
K Ieri dupăAamia@ă 2ra proaspăt> domnule Jăiatul "l pune "ntotdeauna la uşă la ora %
Dar> domnule> sunt si3ură că nu era nimic rău cu el .m băut şi eu chiar a@iAdiAminea,ă la ceai 7i
doctorul a spus că era absolut si3ur că ea a luat ce)a
K 2ste posibil să mă "nşel> @ise Poirot Da> este 8oarte posibil să mă "nşel (oi )orbi şi cu
medicul Dar> )e@i dumneata> domnişoara .dams a)ea duşmani Ducrurile sunt di8erite "n
.merica 8a,ă de aici<
2@ită o clipă> dar .lice Jennett "i pică "n cursă
K O> ştiu> domnule .m citit despre Chica3o şi despre pistolarii de acolo Trebuie să 8ie o
,ară periculoasă şi măAndoiesc că poli,ia de acolo este cinstită Nu ca a noastră
Poirot mul,umi cerului că şo)inismul lui .lice Jennett "l scutea de alte e9plica,ii şi lăsă
baltă subiectul
Pri)irea "i pică pe o )ali6oară ce semăna mai de3rabă cu o trusă> aşe@ată pe un scaun
K Domnişoara .dams a luat această 3eantă cu ea c#nd a ieşit aseară;
K Nu> a luatAo cu ea ieriAdiminea,ă> domnule Nu o a)ea cu ea c#nd sAa "ntors dupăA
amia@ă> dar a adusAo "napoi a@iAnoapte
K Cmi dai )oie să o deschid;
.lice Jennett iAar 8i permis orice Ca orice 8emeie prudentă şi suspicioasă> odată ceAi
c#şti3ai "ncrederea> putea 8i manipulată ca un copil Nu iAar 8i re8u@at nimic lui Poirot
(ali6oara nu era "ncuiată şi Poirot o deschise 5Aam apropiat şi am pri)it peste umărul lui
K (e@i> :astin3s> )e@i; 5urmură el emo,ionat
Con,inutul 3en,ii era cu si3uran,ă su3esti) Cuprindea o cutie de machia6> două obiecte
care puse "n panto8i "năl,au o persoană cu c#,i)a centimetri> o pereche de mănuşi 3ri şi> "mpăturită
"ntrAo h#rtie specială> o perucă aurie> lucrată cu măiestrie> de aceeaşi nuan,ă ca părul lui 0ane
GilHinson şi cu aceeaşi pieptănătură ca a ei: cărare pe mi6loc şi c#rlion,i la cea8ă
K Te mai "ndoieşti acum> :astin3s; 5ă "ntrebă Poirot
Recunosc că p#nă "n acel moment a)usesem "ndoielile mele> dar acum nu mai a)eam nici
un moti) să mă "mpotri)esc
Poirot "nchise )ali@a şi se "ntoarse spre cameristă
K 7tii cum)a cu cine a cinat domnişoara .dams ieriAseară;
K Nu> domnule
K 7tii cu cine a luat pr#n@ul sau ceaiul;
K Nu ştiu nimic despre ceai> dar cred că a luat pr#n@ul cu domnişoara Dri)er
K Domnişoara Dri)er;
K Da> prietena ei cea mai bună 2ste patroana unui ma3a@in de pălării din 5o88at Street>
chiar )i@a)i de Jond Street Se numeşte =ene)ie)e
Poirot "şi notă adresa "n carne,el imediat sub cea a medicului
K Cncă o "ntrebare> madame C,i aminteşti ce)a< Orice< Din ceea ce mademoiselle
.dams a spus sau a 8ăcut c#nd sAa "ntors la ora ' şi care ,i sAa părut neobişnuit sau deosebit;
Camerista se 3#ndi pentru un moment sau două
K NAaş putea spune> domnule> răspunse ea "ntrAun t#r@iu .m "ntrebatAo dacă )rea ceai şi
miAa răspuns că a băut de6a
K OI Duase ceaiul de6a> o "ntrerupse Poirot Pardon ContinuăI
K 7iAapoi a scris scrisori p#nă aproape de momentul c#nd a trebuit să plece
K Scrisori; 7tii cum)a către cine;
K Da> domnule . 8ost o sin3ură scrisoare către sora ei din Gashin3ton Ci scria re3ulat
de două ori pe săptăm#nă . luat scrisoarea cu ea să o pună la poştă> dar a uitat
K 7iAatunci e "ncă aici;
K Nu> domnule .m pusAo eu la poştă 7iAa amintit de ea seara trecută> chiar "nainte să se
culce 7i eu iAam @is că mă duc eu Pun#nd "ncă un timbru şi prin@#nd poşta de noapte putea să
plece la timp
K .I 7i e departe;
K Nu> domnule> e chiar după col,
K .i "nchis uşa cu cheia "n urma dumitale;
.lice Jennett "l pri)i 8i9
K Nu> domnule Nu o "nchid niciodată c#nd lipsesc at#t de pu,in
Poirot )ru să spună ce)a> dar se ab,inu
K (re,i să o )ede,i; Cntrebă camerista cu lacrimi "n ochi 2 at#t de 8rumoasăI
.m urmatAo "n dormitor
Carlotta .dams arăta liniştită şi mult mai t#nără dec#t "n seara de la Sa)o1 Ca un copil
obosit care "n s8#rşit se odihnea
29presia "ntipărită pe 8a,a lui Poirot> uit#nduAse la ea> mi se păru stranie DAam )ă@ut
8ăc#nduAşi cruce şi> "n timp ce coboram scările> "mi @ise:
K 0Lai 8ait un serment> :astin3s
Nu lAam "ntrebat care era acela căci "l 3hiceam> 8ără "ndoială
Un minut mai t#r@iu adău3ă:
K 5Aam liniştit "ntrAo pri)in,ă măcar Nu am putut să o sal)e@ Da momentul la care noi
a8lam despre decesul lordului 2d3?are> ea era de6a moartă .sta mă linişteşte Da> mă consolea@ă
8oarte mult
Capitolul 1/
0enn1 Dri)er
Următorul lucru pe careA1 a)eam de 8ăcut era să merA3em la medicul a cărui adresă ne
8usese dată de cameristă
Se do)edi a 8i un bătr#nel a3itat> cu atitudine cam nehotăr#tă Cl cunoştea pe Poirot după
reputa,ie şi "şi e9priAmă plăcerea de aA1 "nt#lni "n carne şi oase
K .şadar> ce pot 8ace pentru dumnea)oastră> domnule Poirot; Cntrebă el după o scurtă
introducere
K .,i 8ost chemat "n această diminea,ă> le docteur> la căpăt#iul unei domnişoare pe nume
Carlotta .dams
K .> daI Jiata 8atăI O actri,ă talentată .m 8ost de două ori la spectacolul ei Păcat că a
s8#rşit ast8elI De ce a6un3 oare 8etele astea să ia dro3uri> nuAmi pot "nchipui
K Crede,i> aşadar> că era dependentă de dro3uri
K Pro8esional> nAaş putea sAo spun Cn orice ca@> nu le lua pe cale in6ectabilă Nu am 3ăsit
urme de ac Se pare că şi le administra pe cale orală Camerista a a8irmat că nu a)ea probleme cu
somnul> dar ce ştiu cameristele; PresuApun că nu lua )eronal "n 8iecare seară> dar e e)ident că lua
de mult timp
K Ce )ă 8ace să crede,i asta;
K .ceastă< Drace> unde lAam pus; Scotoci "ntrAo 3eantă mică IatAoI
7i scoase o mică poşetă de seară
K (a urma cu si3uran,ă o anchetă 7i am luat asta cu mine de 8rică să nuAşi ba3e nasul
camerista
Scoase din poşetă o micu,ă cutie de aur> pe care se puteau citi ini,ialele C .> "ncrustate "n
rubine O ba3atelă )aloroasă şi scumpă O deschise şi am putut )edea că era aproape plină cu o
pudră albă
K (eronal> e9plică el pe scurt Pri)i,i ce scrie "năuntru
Pe interiorul capacului era 3ra)at:
Pentru C . De la D> Paris> 1/ noiembrie (ise plăcute
K 1/ noiembrie> murmură Poirot 3#nditor
K 29act> şi acum suntem "n iunie .sta ne indică 8aptul că lua )eronal de cel pu,in şase
luni şi cum pe cutie nu apare anul> ar putea 8i chiar şi 1+ luni sau ! ani şi 6umătate
K Paris> D> repetă Poirot "ncrunt#nduAse
K Da Cnseamnă ce)a pentru dumnea)oastră; .propo> nu )Aam "ntrebat "n ce calitate )ă
interesea@ă acest ca@ Presupun că a)e,i moti)e "ntemeiate .,i )rea să şti,i dacă este )orba de
sinucidere; 2i bine> nAaş putea să )ă spun cu e9actitate Nimeni nu poate Con8orm declara,iei
cameristei> domnişoara era "ntrAo dispo@i,ie 8oarte )eselă ieri .sta mă 8ace să mă 3#ndesc că ar
putea 8i un accident şi> dacă )re,i opinia mea> eu "nclin săA1 declar un accident (eronalul este o
substan,ă 8oarte "nşelătoare 2 posibil ca o do@ă 8oarte mare să nuA,i 8acă nimic şi o do@ă in8imă
să te ucidă Din această cau@ă este 8oarte periculos 4ără "ndoială că la anchetă )or conclu@iona că
a 8ost o moarte accidentală 5ă tem că nu )ă pot a6uta mai mult dec#t at#t
K Cmi permite,i să e9amine@ poşeta domnişoarei;
K Jine"n,eles Jine"n,eles
Poirot 3oli poşeta pe masă: o batistă 8ină cu ini,ialele C 5 . Jrodate "ntrAun col,> o
pensulă pentru pudră> un ru6> o h#rtie de o liră sterlină şi ce)a mărun,iş> şi un pinceAne@
Poirot "l e9amină cu multă aten,ie .)ea ramele aurite şi părea mai de3rabă a 8i purtat de
o persoană se)eră şi autoritară
K Curios> spuse Poirot Nu ştiam că domnişoara .dams purta ochelari Probabil că sunt
pentru citit
Doctorul "i luă şiAi studie
K Nu> aceştia sunt ochelari pentru distan,ă> a8irmă el .u dioptriile destul de mari
Persoana care purta aceşti ochelari trebuie să 8i 8ost 8oarte mioapă
K 7ti,i cum)a dacă domnişoara .dams<;
K .@i e prima oară c#nd am e9aminatAo .m mai 8ost chemat o sin3ură dată ca să trate@
de3etul in8ectat al caAmeristei Cn rest> nAam 8ost niciodată "n apartament Domnişoara .dams> pe
care am )ă@utAo atunci doar pentru o clipă> nu purta ochelari
Poirot iAa mul,umit doctorului şi am plecat Pe 8a,a prietenului meu se putea )edea o
e9presie de intri3are
K Se pare să mă 8i "nşelat> admise el
K Cn pri)in,a substitu,iei;
K Nu> nu .cest 8apt e do)edit de6a Nu> mă re8er la decesul ei 2ste e)ident că )eronalul
era "n posesia ei Oare este posibil ca> 8iind obosită aseară> să 8i )rut să se asi3ure că )a dormi
bine;
.poi se opri brusc> speriinduAi pe trecători> şi bătu din palme
K Nu> nu> nuI Declară el cu em8a@ă De ce să se producă acest accident "ntrAun moment
at#t de propice; Nu e )orba de nici un accident şi nici de sinucidereI Nu> ea şiAa 6ucat rolul şi>
ast8el> şiAa semnat condamnarea la moarte 2ste posibil ca )eronalul să 8i 8ost ales pur şi simplu
pentru că se ştia că ea "l 8oloseşte din c#nd "n c#nd şi că "l a)ea "n posesia ei Dar chiar şiAaşa>
criminalul trebuia să 8ie o persoană care o cunoştea 8oarte bine Cine este D> :astin3s; .ş da
orice să ştiu cine este D
K Poirot> iAam spus eu> pri)induA1 cum rămăsese postat "n mi6locul trotuarului Nu ar 8i
mai bine să mer3em; Toată lumea se uită la noi
K Po8tim; Probabil că ai dreptate Cu toate că pe mine nu mă deran6ea@ă NuAmi
a8ectea@ă absolut deloc şirul 3#ndurilor
K Oamenii au "nceput să r#dă de noi> am murmurat eu
K Nu are nici o importan,ă
Nu eram de acord cu el .)eam oroare de situa,iile 6enante de acest 8el Sin3urul lucru
careA1 preocupă pe Poirot este posibilitatea 8ie a unei călduri "năbuşitoare> 8ie a unei ume@eli care
iAar strica aspectul mustă,ii lui 8aimoase
K Să luăm un ta9i> spuse Poirot şi> a3it#nd din baston> opri unul care tocmai trecea pe
l#n3ă noi
NeAam urcat "n el şi Poirot "i ceru şo8erului să ne ducă la =ene)ie)e> "n 5o88at Street
=ene)ie)e se do)edi a 8i unul dintre acele ma3a@ine care> la parter> e9puneau "ntrAo
)itrină o pălărie de o 8ormă nede8inită şi o eşar8ă> "n timp ce ade)ăratul centru al opera,iunilor se
a8la la eta6 .m urcat un r#nd de scări mirosind a muce3ai şi am a6uns la o uşă pe care scria
E=ene)ie)e Po8ti,i "năuntru> )ă ro3IF .m intrat "ntrAo cămăru,ă burduşită cu pălării şi neAam
tre@it "n 8a,a unei creaturi blonde> cu statură impunătoare> care "i aruncă lui Poirot o pri)ire
bănuitoare
K Domnişoara Dri)er; Cntrebă Poirot
K Nu ştiu dacă doamna )ă poate primi Ce dori,i> )ă ro3;
K SpuneAi> te ro3> domnişoarei Dri)er că un prieten deAal domnişoarei .dams doreşte să
"i )orbească
Jlonda nici nu apucă să transmită mesa6ul că o draperie de cati8ea nea3ră se dădu la o
parte şi apăru o 8emeie micu,ă> )i)ace> cu părul roşu aprins
K Ce este; Cntrebă ea
K Sunte,i domnişoara Dri)er;
K Da CeAi cu Carlotta;
K .,i a8lat )estea tristă;
K Ce )este tristă;
K Domnişoara .dams a murit "n somn a@iAnoapte O suprado@ă de )eronal
4emeia căscă ochii mari
K Ce "n3ro@itorI 29clamă ea Jiata CarlottaI NuAmi )ine să cred Cum aşa; 2ra at#t de
plină de )ia,ă ieriI
K Din păcate> acesta este ade)ărul> mademoiselle> spuse Poirot .cum> e "n 6ur de ora 1
Permite,iAmi> )ă ro3> să )ă in)it la pr#n@ "mpreună cu prietenul meu .ş )rea să )ă pun mai multe
"ntrebări
T#năra "l măsură din cap p#nă "n picioare Se )edea că este 3enul de 8emeie combatantă>
şiAmi amintea de o rasă de c#ini a3resi)i
K Dumnea)oastră cine sunte,i; Cntrebă direct
K Numele meu este :ercule Poirot .cesta este prieAtenul meu> căpitanul :astin3s
5Aam "nclinat
Pri)irea ei se opri c#te pu,in la 8iecare din noi
K .m au@it de dumnea)oastră> spuse ea brusc (ă urme@ O stri3ă pe blondă: Doroth1I
K Da> 0enn1
K Doamna Dester )a )eni pentru pălăria Rose Descartes pe care o 8acem pentru ea
Cncearcă mai multe 8eluri de pene .m plecat> nu )oi lipsi mult> cred
Cşi aşe@ă pe cap o pălărie mică> nea3ră> "şi pudră nasul şi apoi se "ntoarse spre Poirot
K Sunt 3ata
Cinci minute mai t#r@iu> ne a8lam "ntrAun mic restaurant pe Do)er Street Poirot dăduse
comanda ospătarului şi> "n 8a,a noastră> a)eam cocHtailurile
K .cum> spuse 0enn1 Dri)er (reau să ştiu ce "nseamnă toate acestea Cn ce "ncurcătură a
intrat Carlotta;
K .tunci> şti,i ce)a de )reo "ncurcătură> mademoiselle;
K 2i> cine pune "ntrebările aici> eu sau dumnea)oastră;
K Scu@a,iAmă> dar inten,ia mea era ca eu să o 8ac> răspunse Poirot @#mbind .m "n,eles că
era,i prietene 8oarte bune
K Corect
K 2h bien> mademoiselle> )ă ro3 să "mi permite,i să )ă asi3ur că tot ceea ce 8ac acum
este "n interesul prietenei dumnea)oastră
După un moment de re8lec,ie> 0enn1 Dri)er ne dădu acordul printrAo uşoară "nclinare a
capului
K (ă cred Continua,i Ce dori,i să a8la,i de la mine;
K 5ademoiselle> am 8ost in8orma,i că ieri a,i luat pr#n@ul "mpreună
K .şa e
K (Aa spus ce)a "n le3ătură cu pro3ramul ei de aseară;
K Nu tocmai
K .tunci a men,ionat ce)a;
K 5iAa po)estit ce)a ce cred că are le3ătură cu moti)ul )i@itei dumnea)oastră Cnsă nu
uita,i că tot ce miAa spus e cu titlu de con8iden,ă
K 2 de la sine "n,eles> domnişoară
K Să )edem Cred că mai bine )ă e9plic toate acestea "n stilul meu
K (ă ro3
K 2i bine> iată> Carlotta era 8oarte "nc#ntată şi emo,ionată cum nAam )ă@utAo de multe ori
De obicei> este 8oarte re,inută NAa )rut săAmi po)estească nimic> pentru că "şi dăduse cu)#ntul să
,ină secret> dar sunt si3ură că punea ce)a la cale Ce)a de 3enul unei 8arse inima3inabile
K O 8arsă;
K 2 cu)#ntul pe care 1Aa 8olosit Nu a preci@at cum> c#nd sau unde Doar<> 8ăcu o
pau@ă> ridic#nd din spr#nAcene 2i bine> Carlotta nu e 3enul de persoană căreia săAi 8acă plăcere
3lumele ne)ino)ate> 8arsele sau lucrurile de 8elul acesta .re mai de3rabă un caracter serios>
cu)iincios> dedicat "n "ntre3ime muncii sale Ce )reau să spun este că e e)ident că cine)a a
"mpinsAo la această cascadorie 7i mai cred< Nu că ea ar 8i a8irmat asta> ,ine,i minte<
K Cn,ele3 per8ect> domnişoară Da ce )Aa,i 3#ndit;
K Cred> sunt aproape si3ură> că a 8ăcutAo pentru bani Nimic nu o entu@iasma pe Carlotta
cu e9cep,ia banilor .şa era ea .)ea un sim, ascu,it pentru a8aceri Nu ar 8i 8ost at#t de "nc#ntată
dec#t dacă era )orba despre bani la mi6loc> o sumă 8oarte mare de bani .m impresia că 8ăcuse un
pariu şi că era aproape si3ură că "l )a c#şti3a 7i totuşi> e posibil să mă "nşel Carlotta nu era 3enul
de persoană care să se dedea la pariuri Oricum> "ntrAun 8el sau altul> sunt si3ură că la mi6loc erau
banii
K . a8irmat ea asta;
K Nu . spus doar că e capabilă să 8acă asta> şi altele pe )iitor (oia să o aducă pe sora ei
din .merica şi să se "nt#lnească apoi cu ea la Paris Cşi adora sora mai mică> o 8iin,ă 8ra3ilă> cred>
şi cu "nclina,ii mu@icale .sta e tot ce ştiu 2 su8icient;
Poirot 8ăcu un semn a8irmati) din cap
K Da Cmi con8irmă teoria Recunosc că am sperat să a8lu mai multe .m presupus că
domnişoara .dams promisese să ,ină secretul> dar> 8iind 8emeie> miAam ima3iAnat că nAar 8i
considerat o indiscre,ie săA1 "mpărtăşească prietenei ei celei mai bune
K .m "ncercat să o 8ac să )orbească> recunoscu 0enn1 Dar a r#s şi a spus doar că "mi )a
po)esti c#nd)a
Poirot tăcu pentru un moment> apoi reluă:
K .,i au@it )orbinduAse despre lordul 2d3?are;
K Po8tim; Jărbatul care a 8ost asasinat; .m )ă@ut un titlu "n @iare acum )reo 6umătate de
oră
K Da 7ti,i cum)a dacă domnişoara .dams "l cunoştea;
K Nu cred Sunt si3ură că nu .> dar aştepta,iI
K Da> mademoiselle> răspunse Poirot nerăbdător
K Oare cum a 8ost; Se "ncruntă> "ncerc#nd săAşi aminAtească Da> asta e Carlotta iAa
men,ionat numele o dată pe un ton 8oarte duşmănos
K Duşmănos<
K Da . spus< Cum a 8ost e9act; Că bărba,ilor ca el nu ar trebui să li se permită să
distru3ă )ia,a altor oameni prin cru@imea şi e3oismul lor . spus că era 3enul de om a cărui
moarte ar "nsemna un bine pentru omenire
K 7i c#nd se "nt#mpla asta> mademoiselle;
K O> acum )reo lună> cred
K 7i care a 8ost moti)ul discu,iei;
0enn1 Dri)er se 8or,ă să "şi amintească pentru c#te)a minute şi> "ntrAun t#r@iu> scutură din
cap
K NuAmi pot aminti> se con8esă ea Numele lordului 2d3?are a apărut "n con)ersa,ie
dintrAun moti) sau altul Probabil se scrisese ce)a prin @iare Cn orice ca@> "mi aminAtesc că mi sAa
părut ciudat să o aud pe Carlotta at#t de pornită "mpotri)a unui om pe care nuA1 cunoştea
K 2 "ntrAade)ăr curios> 8u de acord Poirot> 3#nditor .poi "ntrebă: 7ti,i cum)a dacă
domnişoara .dams a)ea obiceiul să ia )eronal;
K Nu ,in minte să o 8i 8ăcut NAam )ă@utAo niciodată să ia şi nici nAam au@itAo
men,ion#nd asta
K .,i )ă@ut )reodată "n poşeta ei o cutiu,ă aurită cu ini,ialele C . Cncrustate cu rubine;
K O cutiu,ă aurită; Nu Sunt si3ură de asta
K 7ti,i unde se a8la domnişoara .dams "n noiembrie anul trecut;
K Dăsa,iAmă săAmi amintesc Cn noiembrie> sAa "ntors "n State> cred> spre s8#rşitul lunii
Cnainte de asta 8usese la Paris
K Sin3ură;
K Jine"n,elesI Scu@a,iAmă< Probabil că nu a,i spusAo "n sensul acela Nu "n,ele3 de ce
orice alu@ie la Paris implică ce e mai rău> pentru că este un loc "nc#ntător şi at#t de respectabil
Cnsă Carlotta nu era 3enul care să umble după a)enturi> dacă la asta )Aa,i re8erit
K .cum> mademoiselle> aş )rea să )ă adrese@ o "ntreAbare 8oarte importantă 2ra
domnişoara .dams interesată de )reun bărbat "n mod special;
K Răspunsul este cu si3uran,ă nu> rosti 0enn1 "ncet De c#nd o cunosc eu> Carlotta sAa
dedicat "n "ntre3ime muncii ei şi 3ri6ii pentru sora ei .)ea 3enul ăla de atitudine de Ecap al
8amiliei de care depinde totulF Răspunsul este NU B )orbind 8oarte strict
K 7i> )orbind mai pu,in strict;
K Nu mAar mira dacă< Cn ultima perioadă> Carlotta ar 8i 8ost implicată "ntrAo mică idilă
sentimentală
K .hI
K Rine,i seama> )ă ro3> că aici este )orba doar de băAnuiala mea 7i asta din cau@a
comportamentului ei Cn ultima )reme> era< Di8erită< Nu neapărat )isătoare> mai mult absentă
7i arăta cum)a alt8el NAaş putea să )ă e9plic
2 unul dintre acele lucruri pe care doar noi> 8emeile> le sim,im şi> bine"n,eles> putem să ne
"nşelăm "n totalitate Poirot "ncu)iin,ă din cap
K (ă mul,umesc> mademoiselle Cncă un lucru Domnişoara .dams a)ea )reun prieten al
cărui nume "ncepea cu D;
K D> rosti 0enn1 Dri)er 3#nditoare D; Nu> "mi pare rău NuAmi )ine niciunul "n minte
Capitolul 11
23oista
Nu cred ca Poirot se aştepta la un alt răspuns Cn acelaşi timp> dădu trist din cap şi se
cu8undă "n 3#nduri 0enn1 Dri)er se aplecă spre el> cu coatele spri6inite pe masă
K 7i acum> "ntrebă ea> "mi spune,i şi mie ce se "nt#mplă;
K 5ai "nt#i> mademoiselle> "i răspunse Poirot> da,iAmi )oie să )ă 8elicit Răspunsurile
dumnea)oastră au 8ost cu si3uran,ă 8olositoare şi la obiect Sunte,i o 8emeie 8oarte inteli3entă 5ă
"ntreba,i dacă )ă )oi de@)ălui c#te)a lucruri din a8acerea aceasta şi> din păcate> nu )ă pot spune
8oarte multe Pentru moment> )ă )oi 8ace cunoscute doar unele 8apte de necontestat
După o pau@ă> )orbi pe un ton calm:
K Noaptea trecută> lordul 2d3?are a 8ost asasinat "n biblioteca reşedin,ei sale Da ora 1/
ieriAseară> o 8emeie> care cred că a 8ost prietena dumnea)oastră> domnişoara .dams> sAa pre@entat
la el acasă şi a cerut săA1 )adă pe lordul 2d3?are> pretin@#nd că este chiar so,ia lui Purta o
perucă blondă şi era machiată "ntocmai ca ade)ărata Dad1 2d3?are> pe care> probabil> o şti,i B nu
e alta dec#t celebra actri,ă 0ane GilHinson Domnişoara .dams> dacă ea era> nu a stat dec#t )reo
c#te)a minute . părăsit casa lordului 2d3?are la 1/ şi & minute> "nsă nu sAa "ntors acasă dec#t
după mie@ul nop,ii . mers la culcare după ce a luat o do@ă puternică de )eronal .cum>
domnişoară> )ede,i probabil le3ătura cu unele dintre "ntrebările puse de mine mai "nainte
0enn1 inspiră ad#nc
K Da> spuse ea Cn,ele3 acum şi cred că a)e,i dreptate> domnule Poirot 2a trebuie să 8i
8ost cea care a mers la lordul 2d3?are 5ai ales că ieri a cumpărat de la mine o pălărie nouă
K O pălărie nouă;
K Da . spus că )rea săAi ascundă partea st#n3ă a 8e,ei
Cn acest moment> permite,iAmi să opresc pu,in şirul istorisirii pentru a da c#te)a e9plica,ii>
pentru că nu ştiu c#nd )or 8i citite aceste r#nduri P#nă acum> am )ă@ut de6a succed#nduAse mai
multe mode ale pălăriilor 8eminine: moda cloş> care ",i ascunde aproape total 8a,a> "nc#t 8ace
8oarte 3rea recunoaşterea chiar şi de către o prietenăV toca> adusă pe 8runteV pălăria prinsă pe
cea8ăV bascul> şi multe altele Cn acest an> "n iunie> pălăria la modă a)ea 8orma unei 8ar8urii de
supă "ntoarse şi se purta 8i9ă> pe o ureche> lăs#nd cealaltă parte a 8i3urii şi a capului libere
pri)irilor
K .ceste pălării nu se poartă oare pe partea dreaptă; Obser)ă Poirot
5icu,a modistă con8irmă cu un semn al capului
K Da> dar re@er)ăm "ntotdeauna c#te)a modele ce pot 8i purtate pe partea st#n3ă> e9plică
ea Unele cliente consideră că le a)anta6ea@ă mai bine pro8ilul pri)it din partea dreaptă dec#t din
partea st#n3ă sau au obiceiul săAşi 8acă o cărare doar "ntrAo parte a capului .)ea Carlotta )reun
moti) anume pentru a ale3e o pălărie care săAi ascundă partea st#n3ă;
5iAam amintit că uşa de la intrarea casei din Re3ent =ate se deschidea spre st#n3a> ast8el
"nc#t )i@itatorul nu putea scăpa "n partea asta de pri)irea atentă a ma6ordoAmului 5iAam amintit>
de asemenea> şi că 0ane GilHinson Saşa cum obser)asem cu o seară "nainteT a)ea o aluni,ă mică la
col,ul ochiului st#n3
IAam comunicat cu "n8ri3urare 3#ndurile mele lui Poirot> care mă aprobă
K 2 ade)ărat (ous a)e@ par8aitement raison> :astin3s Da> iată de ce ar 8i cumpărat o
ast8el de pălărie
K Domnule Poirot> e9clamă deodată 0enn1> "ncord#nduAşi spatele Doar nu bănui,i că<
Nu )Aa,i 3#ndit nici un moment< Carlotta ar 8i 8ăcutAo; SăA1 ucidă> adică Nu pute,i crede aşa
ce)aI Nu pentru că a )orbit rău despre el "n 8a,a mea> o dată
K Nu> deloc Dar este 8oarte curios> "n acelaşi timp> că )Aa 8ăcut aceste con8iden,e .ş
)rea să cunosc moti)ul resentimentului ei 8a,ă de lordul 2d3?are Ce ar 8i putut el 8ace< Ce ştia
ea despre acest om "nc#t săAi inspire o ast8el de 6udecată;
K Nu ştiu> dar nu ea 1Aa omor#t 2a e< oI 2a era< 2i bine< Prea ra8inată
K Da> da> o aprobă Poirot (Aa,i e9primat 8oarte bine 2ste un detaliu important "ntrAun
ca@ de crimă Sunt de acord 7i> "n ca@ul nostru> crima a 8ost mai de3rabă ştiinA,i8ică dec#t
ra8inată
K 7tiin,i8ică;
K Criminalul ştia e9act unde trebuie să lo)ească pentru a atin3e centrii ner)oşi )itali de
la ba@a craniului> acolo unde "ncepe mădu)a spinării
K Pare mai de3rabă un medic> obser)ă 0enn1
K Domnişoara .dams cunoştea )reun medic; (reau să spun> )reunul dintre prietenii ei
era medic;
0enn1 "nclină capul
K Cn nici un ca@> nu Nu "n .n3lia> cel pu,in
K Cncă o "ntrebare: domnişoara .dams purta ochelari;
K Ochelari; NiciodatăI
K .I Pu8ni Poirot
Cn acel moment "mi răsări "n minte ima3inea unui doctor> mirosind a medicamente> cu
ochii miopi mări,i de nişte lentile 3roase de ochelari 2ra absurdI
K .propo> domnişoara .dams "l cunoştea pe Jr1an 5artin> actorul de 8ilm;
K O> da 5iAa spus că 1Aa cunoscut "n copilărie Totuşi> nu cred că se )edeau prea des> ci
doar din c#nd "n c#nd Carlotta 3ăsea că de)enise 8oarte plin de el 0enn1 se uita la ceas şi scoase
un stri3ăt Dumne@euleI Trebuie să plec (Aam 8ost c#t de c#t de 8olos> domnule Poirot;
K 4ără nici o "ndoială (oi mai apela la ser)iciile dumnea)oastră @ilele acestea
K Oric#nd dori,i Cine)a a re3i@at toată a8acerea aceasta şi trebuie neapărat să a8lăm cine
a 8ost
Ne str#nse m#na repede> din,ii ei albi arăt#nduAse "ntrAun @#mbet 8ermecător> şi ne părăsi
"n 3rabă
K O t#nără 8oarte interesantă> comentă Poirot "n timp ce achita nota de plată
K Cmi e simpatică> am spus eu
K Cntotdeauna e plăcut să )orbeşti cu o 8emeie aşa de spirituală
K Poate un pic cam dură> am re8lectat eu 5oartea prietenei sale nu a bul)ersatAo at#t de
tare cum mAaş 8i aşteptat
K 2)ident> nu este 3enul de 8emeie care să )erse lacrimi din orice> remarcă Poirot pe un
ton sec
K .i reuşit să ob,ii din această "nt#lnire tot ce teAa interesat;
Poirot scutură din cap
K Nu Contam pe ce)a mai mult< Speram să identi8ic personalitatea lui D> cel care iAa
o8erit cutia aurită Carlottei .dams .ici nu am reuşit Din păcate> Carlotta .dams a 8ost o 8emeie
discretă> care nu "şi b#r8ea prietenele sau posibilele a)enturi sentimentale Pe de altă parte>
persoana care a su3erat 8arsa poate să nu 8i 8ost deloc apropiată> ci doar o cunoştin,ă care a 8ăcut
propunerea> in)oc#nd un moti) distracti) oarecare şi o8erinduAi o sumă importantă de bani
.ceastă persoană a a)ut oca@ia să )adă cutia aurită "n 3eanta Carlottei şi a 8ăcut "n aşa 8el "nc#t să
descopere ce con,inea
K Dar cum a reuşit să o con)in3ă să ia o do@ă at#t de puternică; 7i c#nd;
K Păi ar 8i momentul "n care uşa apartamentului a rămas descuiată> c#nd camerista a ieşit
să ducă scrisoarea la poştă Nu că ipote@a aceasta mAar satis8ace> pentru că lasă mult prea mult loc
nepre)ă@utului .şa că să ne "ntoarcem la treabă .)em "ncă două indicii posibile
K Care;
K Primul este tele8onul la numărul de (ictoria Carlotta ar 8i putut să sune la "ntoarcere
pentru aAşi anun,a succesul Pe de altă parte> unde sAa a8lat "ntre !!/& şi mie@ul nop,ii; Poate că
sAa "nt#lnit cu insti3atorul păcălelii şi> "n acest ca@> apelul tele8onic a 8ost adresat )reunui prieten
K 7i al doilea;
K .> aici chiar am mari speran,eI Scrisoarea> :astin3s 2 )orba de scrisoarea trimisă de
Carlotta surorii sale 2 posibil B am @is doar posibil B ca "n această scrisoare> Carlotta să 8i
po)estit toată "nt#mplarea Nu ar 8i consideAratAo o "ncălcare a promisiunii> a)#nd "n )edere că
scrisoarea ar 8i 8ost citită o săptăm#nă mai t#r@iu şi> mai ales> "ntrAo altă ,ară
K .r 8i minunatI
K Să nu ne punem mari speran,e "n chestia asta> :astin3s 2 doar o şansă> at#ta tot Cnsă>
pentru moment> trebuie să ne ocupăm de un alt aspect al crimei
K CeAn,ele3i prin alt aspect;
K Un studiu atent al celor care puteau pro8ita "ntrAo anumită măsură de decesul lordului
2d3?are
.m ridicat din umeri
K Cn a8ară de nepotul său şi de so,ia lui<
K 7i cel cu care so,ia sa )oia să se recăsătorească> adău3ă Poirot
K Ducele; 2 la Paris
K Corect Totuşi> nu po,i ne3a că nAar a)ea nici un interes "n această po)este 5ai răm#ne
personalul casei< 5a6ordomul< Ser)itorii Cine ştie ce nemul,umiri puteau să aibă "mpotri)a
stăp#nului lor; Cnsă> mai "nt#i> am 8ace bine sAo re)edem pe mademoiselle 0ane GilHinson 2ste
şireată Poate ne )a da )reo su3estie
NeAam "ntors la Sa)o1 .m 3ăsitAo pe 0ane GilHinson "ncon6urată de numeroase cutii şi
ambala6e 8ine şi mătăsuri ne3re> de calitate 8oarte bună> aruncate pe spatele 8iecărui scaun din
cameră 0ane a)ea o e9presie preocupată şi serioasă> prob#nd "n 8a,a toaletei sale a nu ştiu c#ta
pălărie nea3ră
K .> domnule Poirot 4i,i amabil şi aşe@a,iA)ă .sta dacă 3ăsi,i un scaun liber 2llis> mai
str#n3e din lucruri> te ro3
K Sunte,i 8ermecătoare> madame> "i spuse Poirot
2a r#mase serioasă
K NAaş )rea să par ipocrită> domnule Poirot Totuşi> trebuie să te con8orme@i
con)enien,elor> nu crede,i; (reau să spun că ar trebui să mă comport mai cu 3ri6ă .propo> am
primit cea mai "nc#ntătoare tele3ramă de la ducele de 5erton
K De la Paris;
K Da> de la Paris 4oarte re,inută> e)ident> şi plină de condolean,e> dar scrisă "ntrAo
asemenea manieră> "nc#t am putut citi printre r#nduri
K 5adame> 8elicitările meleI
0ane GilHinson "şi "mpreună m#inile şi )ocea sa seAndulci .răta ca un "n3er pe cale să
rostească 3#ndurile cele mai sacre
K Domnule Poirot> mAam tot 3#ndit Totul pare at#t de miraculos> dacă "n,ele3e,i ce )reau
să spun IatăAmă> toate neca@urile mele au dispărut Nu mai e9istă nici neplăcerile unui di)or,>
nici o 3ri6ă Doar o cale 8ără obstacole şi liberă să mer3 mai departe Toate astea mă 8ac să mă
simt chiar pro8und reli3ioasă> mă "n,ele3e,i> nuAi aşa;
5iAam ,inut respira,ia> Poirot o pri)i> cu capul plecat uşor "ntrAo parte> şi parcă ne)eninduA
i să creadă că )orAbeşte serios
K .ceasta este impresia dumnea)oastră> madame;
K Totul sAa aran6at de minune> rosti 0ane pe un ton re)eren,ios 5iAam @is de at#t de
multe ori "n ultima )reme: ce bine ar 8i dacă lordul 2d3?are ar muri< 7i iatăI 2 mortI .i putea
spune că Dumne@eu miAa "ndeplinit ru3ăciunea
Poirot "şi drese )ocea
K Doamnă> nAaş putea spune că )ăd lucrurile la 8el ca dumnea)oastră Cine)a )Aa ucis
so,ul
0ane "ncu)iin,ă din cap
K .sta e e)ident
K Nu )Aa,i "ntrebat deloc cine ar putea 8i )ino)atul;
.ctri,a "l pri)i nedumerită pe Poirot
K Ce importan,ă are; .dică> ce le3ătură are cu perAsoana mea; 2u şi ducele ne )om
putea căsători "n patru sau cinci luni<
Poirot se controlă cu mare 3reutate
K 7tiu> madame> dar "n a8ară de asta> nu a,i 8ost nici măcar pentru o clipă curioasă cine ar
"i putut săA1 ucidă pe so,ul dumnea)oastră;
K Nu
Păru surprinsă că Poirot se aştepta la aşa ce)a de la ea şi chiar se 3#ndi pu,in la idee
K Nu )Aar interesa să şti,i; Cntrebă Poirot
K Nu neapărat> o mărturisesc Jănuiesc că poli,ia )a descoperi 8ăptaşul .u oameni
capabili> nuAi aşa;
K .şa se @ice 2u "nsumi miAam luat an3a6amentul să 3ăsesc asasinul
K Chiar; Ce ciudatI
K De ce crede,i că ciudat;
K 2i bine> nu ştiu
Pri)irea i se "ntoarse "nspre hainele de doliu> "mbrăcă un mantou din satin şi se studie "n
8a,a o3lin@ii
K Nu a)e,i nimic "mpotri)ă; O "ntrebă Poirot> clipind repede
K O> bine"n,eles că nu> domnule Poirot .ş 8i 8oarte mul,umită ca dumnea)oastră să
de@le3a,i misterul (ă doresc din toată inima să reuşi,i
K Dar> madame> )ă cer mai mult dec#t urări de bine .m ne)oie de opinia
dumnea)oastră
K Opinia mea; Răspunse 0ane absentă> pri)induA1 peste umăr Cu pri)ire la ce;
K Cine> după dumnea)oastră> lAar 8i omor#t pe lordul 2d3?are;
K NAam nici o idee> @ise ea> scutur#nd din cap
Trase de umeri pentru a "ncerca să )adă c#t de 8i9 era paltonul şi merse p#nă la toaletă de
unde luă o o3lindă "n m#nă
K DoamnăI 4ăcu Poirot> cu o )oce puternică CIN2 CR2D2RI CX DA. UCIS P2
SORUD DU5N2.(O.STRX;
De data asta "şi atinse scopul 0ane tresări şiAi aruncă o pri)ire surprinsă
K =eraldine> 8ără "ndoială> răspunse ea
K CineAi această =eraldine;
Din nou aten,ia lui 0ane @bură "n altă parte
K 2llis> ridică un pic umărul drept .şa Ce spune,i> domnule Poirot; =eraldine e 8iica
lordului 2d3?are Nu> 2llis> umărul drept .şa e mai bine Pleca,i de6a> domnule Poirot; (ă sunt
8oarte recunoscătoare pentru tot ceea ce a,i 8ăcut pentru mine> şi anume> pentru di)or,ul meu>
chiar dacă nu mai este necesar p#nă la urmă (oi considera pentru totdeauna că a,i 8ost
e9traordinar
NAam mai re)ă@utAo pe 0ane GilHinson dec#t de două ori după aceea O dată pe scenă şi a
doua oară la un de6un> c#nd sAa "nt#mplat să 8iu aşe@at chiar "n 8a,a ei Cnsă miAo )oi aminti
"ntotdeauna aşa cum am )ă@utAo "n cursul ultimei noastre )i@ite> absorbită de probarea noilor
toalete> arunc#nd la "nt#mplare c#te un răspuns la "ntrebările lui Poirot> răspunsuri ce urmau săAi
in8luen,e@e acestuia mersul anchetei> cu mintea concentrată puternic asupra admira,iei propriei
persoane
K 2patantI 29clamă Poirot cu admira,ie> c#nd am a6uns "n stradă
Capitolul 1!
4iica lordului
Cntorşi la hotel> am 3ăsit pe masă o scrisoare Poirot o ridică> o deschise cu de9teritate şi>
după ce o citi 8u3iti)> r#se
K Cum se spune; E(orbeşti de lupF; Ia uităAte> :astin3s IAam luat biletul din m#nă
:#rtia a)ea imprimată adresa Re3ent =ate 1* şi era scrisă de m#nă> "ntrAun stil 8oarte
drept> a cărui lectură pare uşoară la prima )edere> dar> "n realitate> o8eră reale di8icultă,i
Dra3ă domnule> .m a8lat că a@iAdiminea,ă a,i 8ost aici> "mpreună cu domnul inspector
Cmi pare rău că nu am a)ut oca@ia să )orbesc cu dumnea)oastră Dacă sunte,i disponibil> )Aaş
răm#ne recunoscătoare dacă miAa,i acorda c#te)a minute din timpul dumnea)oastră a@i dupăA
amia@ă
Cu multă stimă> =eraldine 5arsh
K Curios> am replicat 5ă "ntreb de ce )rea să te )adă;
K Ri se pare curios că )rea să mă )adă; Nu eşti deloc politicos> dra3ul meu
Poirot are obiceiul acesta ener)ant de a 3lumi pe seama ta "n cele mai nepotri)ite
momente
K (om mer3e la ea de "ndată> bunul meu prieten> spuse el şi> "nlătur#nd o urmă in)i@ibilă
de pra8 de pe pălărie> şiAo puse pe cap
Su3estia deloc 3#ndită a lui 0ane GilHinson că =eraldine şiAar 8i ucis tatăl "mi părea> cel
pu,in mie> absurdă Doar o persoană 8ără minte ar 8i putut su3era aşa ce)a şi iAam "mpărtăşit
această opinie lui Poirot
K 5inte> minte< Ce "nseamnă de 8apt pentru noi acest termen; După tine> 0ane
GilHinson ar a)ea un creier de iepure .st8el nu 8aci dec#t să discredite@i specia iepurelui Căci
dacă stai şi cumpăneşti pu,in lucrurile> iepurele e9istă şi se "nmul,eşte> nuAi aşa; 7i asta> "n natură>
este semnul unei superiorită,i mentale Pe c#nd "nc#ntătoarea Dad1 2d3?are nu cunoaşte istorie
sau 3eo3ra8ie> şi nici măcar clasicii> 8ără "ndoială Numele lui Dao Tse "i e)ocă probabil un
pechine@ premiat> iar cel al lui 5oliere o casă de modă Cnsă c#nd )ine )orba despre ale3erea
unor toalete> măritatul cu un bărbat bo3at şi cu o po@i,ie "naltă "n societate şi satis8ac,ia ei
personală> succesul ei este 8enomenal Opinia unui 8iloso8 asupra identită,ii uci3aşului lordului
2d3?are nuAmi 8oloseşte la nimic Căci moti)ul crimei din punctul de )edere al unui 8iloso8 ar
a)ea le3ătură cu cel mai mare bine şi a)anta6ul c#t mai multor persoane şi> ast8el> inter)ine
di8icultatea deci@iei De alt8el> prea pu,ini 8iloso8i au 8ost şi uci3aşi Cn schimb> opinia 8ără minte
a lui Dad1 2d3?are ar putea 8i utilă pentru că pleacă de la un punct de )edere materialist> ba@at
pe cunoaşterea celei mai ur#te laturi a naturii umane
K Poate că ai dreptate> am 8ost de acord
K .m a6uns> @ise Poirot Sunt curios să a8lu de ce t#năra domnişoară doreşte să mă )adă
at#t de ur3ent
K 2 o dorin,ă naturală> iAam replicat> )r#nd săA1 tachine@ un pic şi săAi plătesc pentru
inter)en,ia de mai de)reme .i spusAo chiar tu acum un s8ert de oră Dorin,a naturală de a )edea
de aproape ce)a unic
K Probabil că dumneata> dra3ul meu prieten> eşti cel care iAa lăsat o impresie at#t de
puternică ieri> "mi răspunse Poirot> sun#nd la uşă
5iAam amintit chipul surprins al tinerei> "ncremenită "n dreptul uşii Cncă puteam săAi
re)ăd ochii ne3ri pro8un@i ce contrastau cu tenul ei palid .cel moment 8u3iti) a)usese un impact
deosebit asupra mea
.m 8ost conduşi la eta6> "ntrAun imens salon> şi după c#te)a minute apăru şi =eraldine
5arsh
Impresia de intensitate pe care o remarcasem "nainte mi se păru şi mai puternică dec#t
prima dată .ceastă t#nără> "naltă> suplă> cu tenul alb şi ochii ne3ri pro8un@i era 3enul de persoană
pe care o ui,i cu 3reu
Cn ciuda tinere,ii sale> era remarcabil de re,inută şi de calmă
K Sunte,i 8oarte amabil că a,i răspuns at#t de repede la ru3ămintea mea> domnule Poirot>
spuse ea Re3ret că nu )Aam putut )edea a@iAdiminea,ă
K Dormea,i;
K Da Domnişoara Carroll> secretara tatălui meu> a insistat să mă odihnesc . 8ost 8oarte
dră3u,ă
Tonul )ocii sale "mi dădu impresia că de@minte cu)intele spuse mai "nainte
K Cu ce )ă pot 8i de 8olos> domnişoară; Cntrebă Poirot
2a e@ită o clipă apoi continuă:
K Cu o @i "nainte de asasinatul tatălui meu a,i )enit săA1 )ede,i;
K 29act> domnişoară
K De ce; (Aa< Chemat el;
Poirot nu "i răspunse imediat Părea că se "ntreabă dacă e bine să "i spună 5ă 3#ndesc
acum că această tăcere a 8ost o mişcare iste, calculată din partea lui> pentru a o 8ace pe t#nără să
de@)ăluie mai multe Cşi dăduse seama imediat că era 3enul de persoană nerăbdătoare> care )rea
ca totul să se 8acă repede
K .)ea )reo temere; Spune,iAmiI Spune,iAmiI Trebuie să a8luI De cine "i era teamă; De
ce; Ce )Aa spus; O> dar )orbi,i> )ă ro3I
5Aam 3#ndit atunci că atitudinea sa rece de la "nceput nu 8usese 8irească şi> acum>
dispărea "ncet> "ncet 2ra aplecată "n 8a,ă> 8răm#nt#nduAşi ner)os m#inile "n poală
K Discu,ia dintre mine şi lordul 2d3?are a a)ut un caracter con8iden,ial> spuse "n s8#rşit
Poirot> pe un ton liniştit
Pri)irea sa nu părăsi nici o clipă 8i3ura lui =eraldine
K Deci a a)ut le3ătură cu< .dică> trebuie să 8i 8ost ce)a strict le3at< De 8amilie OI
Tăcerea dumnea)oastră mă omoară De ce nuAmi spune,i; 2ste important pentru mine să ştiu
TrebuieI (ă implorI
Din nou> 8oarte "ncet> Poirot clătină din cap> aparent pradă unei imense perple9ită,i
K Domnule Poirot> se "mbă,oşă ea Sunt 8iica lui .m tot dreptul să ştiu ceA1 neliniştea pe
tatăl meu cu o @i "nainte de a muri Nu e corect săAmi ascunde,i acest lucru Nu e corect 8a,ă de el
K .şadar> )Aa,i iubit at#t de mult tatăl> mademoiselle; Cntrebă Poirot cu 3ri6ă
Se retrase ca şi cum ar 8ost "n,epată
K Dacă lAam iubit; 7opti ea Dacă lAam iubit; 2u< 2u<
7i deodată> "şi pierdu orice control I@bucni "n hohote de r#s> se re@emă cu spatele de
scaun şi r#se> r#se 8ără să se mai oprească
K 2 at#t de amu@ant> rosti ea pe nerăsu8late .t#t de amu@ant< Să mă "ntreba,i asta
R#sul ei isteric nu trecu neobser)at Uşa se deschise şi apăru domnişoara Carroll cu
atitudinea ei 8ermă şi e8icientă
K 2i> =eraldine dra3ă> nu se cu)ine să 8aci asta Nu> nu Cncetea@ă acum Insist Nu
Cncetea@ăI Cncetea@ă imediatI
Tonul ei autoritar "şi a)u e8ectul scontat =eraldine se calmă Cşi şterse ochii şi "şi re)eni
K Cmi cer scu@e> rosti ea cu o )oce 6oasă Nu mi sAa mai "nt#mplat aşa ce)a niciodată
Domnişoara Carroll continua să o pri)ească insistent
K Sunt "n re3ulă acum> domnişoară Carroll . 8ost o nesăbuin,ă din partea mea
M#mbi dintrAodată> un @#mbet mai de3rabă ciudat şi trist careAi str#mbă bu@ele Se aşe@ă
dreaptă "n 8otoliul ei şi nu mai pri)i pe nimeni
K 5Aa "ntrebat dacă miAam iubit tatăl> e9plică ea cu o )oce clară şi rece
Domnişoara Carroll scoase un @3omot nede8init ce marca o nehotăr#re din partea ei
=eraldine continuă> de data aceasta> cu timbrul )ocii puternic şi dispre,uitor:
K 5ă "ntreb dacă e mai bine să mint sau să spun ade)ărul; 4ără "ndoială> ade)ărul e de
pre8erat Nu "mi iubeam tatăl Cl uramI
K OI =eraldineI
K De ce să pretind contrariul; Dumnea)oastră nu lAa,i ur#t pentru că nu )ă putea 8ace
nimic 2ra,i printre pu,inii oameni din lume de care nu se putea atin3e şi era pentru
dumnea)oastră doar un an3a6ator care )ă plăteşte o anuAmită sumă pe an 4uriile şi ciudă,eniile
sale nu )ă interesau şiAatunci le i3nora,i 7tiu ce )e,i spune: E"n )ia,ă e9istă şi de@a)anta6eIF 2ra,i
)eselă şi de@interesată Sunte,i o 8emeie puternică şi mai cred că nici nu sunte,i prea umană 7i
apoi> putea,i părăsi casa asta oric#nd a)ea,i che8 2u nu puteam 2u trebuia să răm#n aici
K Mău> =eraldine> nu )ăd necesitatea de a intra "n ast8el de detalii Ne"n,ele3erile dintre
tată şi 8iică sunt ce)a obişnuit Cnsă am "n)ă,at din e9perien,ă că> de 8apt> cu c#t se )orbeşte mai
pu,in despre asta> cu at#t e mai bine
=eraldine "i "ntoarse spatele şi i se adresă lui Poirot:
K Domnule Poirot> miAam ur#t tatălI 5ă bucur că este mortI 5oartea sa "mi aduce
libertatea şi independen,aI Descoperirea uci3aşului său nu mă interesea@ă c#tuşi de pu,inI Din
c#te ştim> persoana care a 8ăcutAo trebuie să 8i a)ut moti)e puternice şi "ntemeiate care săAi
6usti8ice actul
Poirot o pri)i 3#nditor
K 5ademoiselle> atitudinea dumnea)oastră mi se pare mai de3rabă periculoasă
K Sp#n@urarea )ino)atului "l aduce "n )ia,ă pe tatăl meu;
K Nu> răspunse Poirot pe un ton sec> dar poate sal)a alte persoane ne)ino)ate
K Nu )ă "n,ele3
K 5ademoiselle> o persoană care a ucis o dată> o )a 8ace aproape cu si3uran,ă şi a doua
oară> şi c#teodată de mai multe ori
K Nu cred Nu< Cel pu,in nu o persoană normală
K (re,i să spune,i< Nu un maniac uci3aş; Dar e ade)ăArat> din păcate O )ia,ă este
"ndepărtată< Urmea@ă probabil "n conştiin,a uci3aşului o luptă interioară puternică .poi>
pericolul lo)eşte din nou> şi a doua crimă de)ine mai uşoară din punct de )edere moral Da cea
mai mică ameAnin,are sau suspiciune urmea@ă şi cea deAa treia 7i> "ncetul cu "ncetul> apare şi
m#ndria artistică< Crima< De)ine o meserie 7i uite aşa> a6un3e să 8ie 8ăcută chiar din plăcere
T#năra "şi ascunse obra6ii "n m#ini
K Cn3ro@itorI 2 "n3ro@itorI Nu poate 8i ade)ărat
K .tunci ce părere a,i a)ea dacă )Aaş spune că sAa "nt#mplat de6a; Că> pentru a se sal)a>
uci3aşul a comis de6a a doua crimă;
K Cum aşa> domnule Poirot; Stri3ă domnişoara Carroll Cncă un asasinat; Unde; Cine;
Poirot "şi plecă pu,in capul
K . 8ost doar un e9emplu (ă cer scu@e
K O> "n,ele3I Pentru o clipă> am cre@ut< .cum> =eraldine> dacă ai terminat de debitat
absurdită,i crase<
K (ăd că suntem de aceeaşi părere> "i @ise Poirot domnişoarei Carroll> "nclin#nd uşor din
cap
K Nu sunt de acord cu pedeapsa capitală> obiectă aceasAta Cn rest> sunt de acord cu
dumnea)oastră Societatea trebuie prote6ată
=eraldine se ridică> nete@induAşi uşor părul pe spate
K 5ă scu@a,i> spuse ea> miAe teamă că mAam 8ăcut un pic de r#s mai de)reme 7i totuşi>
re8u@a,i săAmi spune,i de ce )Aa chemat tatăl meu la el;
K Chemat; Repetă domnişoara Carroll> mirată
K .,i interpretat 3reşit cu)intele mele> domnişoară 5arsh Nu am re8u@at să )ă răspund
De data aceasta> Poirot 8u 8or,at să de@)ăluie moti)ul )i@itei
K .m )rut doar săAmi dau seama p#nă unde discu,ia purtată ar putea săAşi păstre@e
caracterul con8iden,ial Domnişoară> tatăl dumnea)oastră nu mAa chemat> eu am 8ost cel care iAam
solicitat o "ntre)edere "n numele unui client .cel client a 8ost Dad1 2d3?are
K OI Cn,ele3
O e9presie stranie i se "ntipări pe chip 5ai "nt#i am luatAo ca o decep,ie> apoi miAam dat
seama că era )orba de o uşurare
K 5Aam comportat prosteşte> spuse ea "ncet .m cre@ut că tatăl meu se sim,ea amenin,at
de )reun pericol oarecare . 8ost stupid din partea mea
K 7ti,i> domnule Poirot> miAa,i creat o ade)ărată emo,ie> inter)eni domnişoara Carroll>
c#nd a,i insinuat că această 8emeie ar 8i comis o a doua crimă
Poirot nuAi răspunse> dar i se adresă tinerei 8ete:
K Crede,i că Dad1 2d3?are a comis crima;
=eraldine scutură din cap
K Nu> nu cred 5i se pare incapabilă de un asemenea act 2 prea< Cum să spun< Prea
super8icială
K Nu )ăd pe altcine)a capabil să o 8acă> inter)eni domAnişoara Carroll 7i nu cred că
8emeile de 3enul ei au )reun strop de conştiin,ă
K Nu putea să 8ie ea> replică =eraldine Putea să )ină p#nă aici şi doar să )orbească pu,in
cu el şi să plece .de)ăratul uci3aş ar putea 8i )reun nebun oarecare care a pătruns "n casă după
aceea
K To,i criminalii sunt bolna)i mintal< De asta sunt si3ură> spuse domnişoara Carroll
29istă la ei un de@echiAlibru "n secre,ia 3landelor
Cn acel moment> uşa se deschise şi intră un bărbat care se opri brusc "ncurcat
K 5ă scu@a,i> spuse el Nu ştiam că e cine)a aici
=eraldine "l pre@entă mecanic:
K (ărul meu> lordul 2d3?are> domnul Poirot 2ste "n re3ulă> Ronald Nu neAai deran6at
K 2şti si3ură> Dina; Ce mai 8ace,i> domnule Poirot; Celulele dumnea)oastră cenuşii sunt
oare puse la treabă pentru de@le3area misterului ce ne "ncon6oară 8amilia;
.m "ncercat săAmi amintesc unde am )ă@ut această 8i3ură rotundă> plăcută> chipul distrat>
ochii sub care se conturau pun3i 8ine şi musta,a mică> nea3ră> aşe@ată ca o insulă "n mi6locul 8e,ei
.I 2ra "nso,itorul Carlottei .dams din seara cinei luate "n apartamentul lui 0ane
GilHinson
Căpitanul Ronald 5arsh .cum> lord 2d3?are
Capitolul 1$
Nepotul
Noul lord 2d3?are a)ea ochiul a3er> căci remarcă imeAdiat surprinderea mea
K .I (Aa,i prinsI Spuse el 8oarte amabil 5icul dineu de la mătuşica 0ane 2ram un pic
ame,it> nuAi aşa; Sper că nu sAa obser)at prea tare
Poirot "şi luă rămasAbun de la =eraldine 5arsh şi domnişoara Carroll
K (ă conduc> spuse Ronald şi cobor" scările "naintea noastră> continu#nd să )orbească
Curios< Ce ,iAe şi cu )ia,a asta; .runcat a8ară "ntrAo @i şi stăp#n al casei a doua @i Unchiul meu>
a cărui dispari,ie nAo pl#n3e nimeni> mAa dat a8ară din casă acum trei ani 7tia,i> nuAi aşa> domnule
Poirot;
K .m au@it men,ion#nduAse acest lucru> replică Poirot pe un ton calm
K Normal Un asemenea detaliu este si3ur că iese la i)eală Cel mai bun copoi nuAşi
poate permite săA1 treacă totuşi cu )ederea
Pe chip "i apăru un r#n6et
Deschise uşa su8ra3eriei şi continuă:
K Nu )re,i un strop "nainte de a pleca;
Poirot re8u@ă> şi eu> de asemenea Cnsă t#nărul "şi pre3ăti un pahar şi continuă să
)orbească:
K Jeau "n cinstea crimeiI Spuse el )esel CntrAo sin3ură noapte> mAam trans8ormat dintrA
un creditor disperat "n speran,a comerciantului Ieri> mă con8runtam cu ruina şi astă@i> cu)#ntul de
ordine este abunden,a Să trăiască mătuşica 0aneI
=oli paharul dintrAo "n3hi,itură> apoi> schimb#nduAşi atitudinea> i se adresă lui Poirot
K Destul cu 3lumaI Domnule Poirot> ce căuta,i aici; .cum patru @ile> mătuşa 0ane
declama pe un ton dramatic: ECine mă )a scăpa de acest tiran;F 7i> pe nepusăAmasă> iată că e
liberăI Sper că nAa,i a6utatAo dumnea)oastră> nuAi aşa; :a> ha< Crima per8ectă> de :ercule
Poirot> 8ost copoiI
Poirot @#mbi
K .m )enit aici "n dupăAamia@a aceasta pentru că mAa ru3at domnişoara =eraldine
5arsh
K (ă 8elicit pentru discre,ia dumnea)oastră> domnule Poirot 7i totuşi> ce 8ace,i aici cu
ade)ărat; DintrAun moti) sau altul sunte,i interesat de moartea unchiului meu
K Pe mine mă interesea@ă "ntotdeauna crimele> lord 2d3?are
K Cnsă nu le comite,i personal Sunte,i 8oarte precaut .r trebui săAi da,i c#te)a lec,ii de
pruden,ă mătuşii 0ane> pruden,ă şi discre,ie Scu@a,iAmă că "i spun aşa> dar mă amu@ă teribil IAa,i
)ă@ut surprinderea pe chip c#nd am 8ăcutAo acum două nop,i; Nici măcar nuAşi ima3ina cu cine
)orbeşte
K 2n )entN;
K Sunt si3ur .m 8ost dat a8ară din casă cu trei luni "nainte să )ină ea
29presia rela9ată de pe 8a,a lui dispăru pentru o clipă şi el continuă pe acelaşi ton )esel:
K 4rumoasă 8emeieI Dar lipsită de subtilitate 5etodele ei sunt cam crude> nu crede,i;
Poirot ridică din umeri
K Posibil
Ronald "l pri)i curios
K .tunci> o crede,i ne)ino)ată; .ha> deci )Aa prins şi pe dumnea)oastră "n plasa ei
K .m o admira,ie pentru tot ce e 8rumos> declară Poirot pe un ton neutru Dar> "n acelaşi
timp> şi pentru tot ce "nseamnă do)e@i
K Do)e@i; Stri3ă lordul 2d3?are
K Poate că nAa,i a8lat> lord 2d3?are> dar Dad1 2d3?are a 8ost la o petrecere "n Chis?icH
aseară> tocmai "n momenAtul "n care se presupune că a a)ut loc crima
Ronald "n6ură cu )oce tare
K Deci a mers p#nă la urmăI Ce 8emeie nemaipomeAnităI Da şase se 8andosea> a8irm#nd
"ncoace şiAncolo că nimic pe lume nAar con)in3eAo să mear3ă şi> presupun> @ece minute mai
t#r@iu> sAa ră@3#ndit Cn)ă,ătură de minte< C#nd plănuieşti o crimă să nu te ba@e@i niciodată pe
ce spune o 8emeie că )a 8ace UiteAaşa p#nă şi cele mai bune planuri se duc pe apa s#mbetei Nu
8i,i aşa de si3ur> domnule Poirot> că eu sunt )ino)atul Da> da> "mi pot da seama ce )ă trece acum
prin minte Cine e suspectul principal; JineAcunoscutul nepot> un om bun de nimic
Se lăsă pe spate "n scaun şi chicoti
K Domnule Poirot> mă )ăd obli3at să )ă prote6e@ micile celule cenuşii Nu e ne)oie să
"ntreba,i pe al,ii dacă eram prin prea6mă c#nd mătuşica 0ane declara că niciodată> nici "n ruptul
capului> nu ar ieşi din casă "n acea noapte 2ram acolo .şadar> "ntreba,iA)ă acum dacă nu cum)a
nepotul mişel a )enit aseară de3hi@at cu o perucă blondă şi o păAlărie 8ran,u@ească
Părea că se distrea@ă copios şi ne obser)ă pe am#ndoi> pe r#nd Poirot cu capul aplecat
"ntrAo parte> "l pri)ea cu aten,ie> "n timp ce eu "ncepeam de6a să mă simt oarecum st#n6enit
K 5oti)e am a)ut destule O> daI RecunoscI 7i )ă )oi o8eri drept cadou şi o in8orma,ie
8oarte )aloroasă şi importantă IeriAdiminea,ă iAam 8ăcut o )i@ită unchiului meu De ce; Ca săAi
cer bani .şa> de)ine interesant< SăAi C2R J.NI 7i am plecat cu bu@unarele la 8el de 3oale
cum am )enit 7i "n seara aceleiaşi @ile> lordul 2d3?are moare 2 un titlu bun de carte> apropo
Dordul 2d3?are moare .r arăta bine pe ra8tul librăriei
4ăcu o pau@ă Poirot r#mase la 8el de tăcut
K 5ă simt 8latat de aten,ia dumnea)oastră> domnule Poirot Căpitanul :astin3s arată de
parcă ar 8i )ă@ut o năluAcă sau mai are pu,in şi )ede una Rela9ea@ăAte> dra3ul meu prieten Nu am
a6uns "ncă la lo)iturile de teatru .şa> unde rămăsesem; .> da> ca@ul "mpotri)a nepotului
ne)rednic 5ătuşica prin căsătorie )a pica drept ,ap ispăşitor Nepotul> aclamat la scenă deschisă
c#nd)a pentru roluri 8eminine> 8ace un ultim e8ort artistic Cu o )oce 8eminină> se pre@intă ca
Dad1 2d3?are şi se strecoară pe l#n3ă ma6ordom cu paşi mici Nici o bănuială p#nă aici E0aneIF
stri3ă dra3ul meu unchi E=eor3eIF stri3 eu sub,ire Cl "ncon6ur dră3ăstos cu bra,ele şi "i "n8i3
bricea3ul "n cea8ă Următoarele detalii sunt pur ştiin,i8ice şi le putem omite 4alsa doamnă pleacă
şi mer3e la culcare după o @i de muncă at#t de plină
R#se> se ridică> "şi turnă "ncă un pahar de ?hisH1 cu si8on şi se "ntoarse "ncet pe scaunul
său
K Cum )i se pare p#nă acum; Sună bine; Dar )ede,i )oi> iată că )ine şi esen,a po)eştii
noastre De@amă3ireaI Sen@a,ia ener)antă că ai 8ost dus de nas Căci> domnule Poirot> a6un3em la
alibi
Cşi 3oli paharul
K 5iAau plăcut "ntotdeauna alibiurile> remarcă el De 8iecare dată c#nd citesc un roman
poli,ist> aştept cu nerăbdare momentul c#nd apare alibiul 7i> "n ca@ul de 8a,ă> a)em un alibi 8oarte
bun Trei martori serioşi> şi e)rei pe deasupra Ca să scurte@ suspansul: domnul> doamna şi
domnişoara Dortheimer> oameni 8oarte bo3a,i şi melomani "n8oca,i .u o lo6ă la Co)ent =arden
unde in)ită tinerii cu perspecti)e a)anta6oase Iar eu> domnule Poirot> sunt un t#năr cu
perspecti)e< ca oricare altul> am putea spune> pe care speră săA1 acapare@e Dacă "mi place
opera; Sincer> nu Dar "mi 8ace plăcere o cină e9celentă "n =ros)enor SPuare "nainte de spectacol
şi> de asemenea> nu re8u@ nici o mică 3ustare "n altă parte după aceea Chiar dacă pentru acestea
trebuie să danse@ cu Rachel Dorheimer şi să am m#na "n,epenită două @ile .şa că> domnule
Poirot> )Aam elucidat misterul Cn timp ce )ia,a unchiului meu se stin3ea> eu şopteam inep,ii
amu@ante la urechea plină de diamante a brunetei Rachel> "ntrAo lo6ă la Co)ent =arden Nasul ei
e)reiesc tremura de emo,ie 7i )ede,i acum> domnule Poirot> de ce "mi permit să 8iu at#t de 8ranc;
Se a8undă "n scaun
K Sper că nu )Aam plictisit .)e,i )reo "ntrebare pentru mine;
K 4i,i si3ur că nu mAa,i plictisit deloc> 8ăcu Poirot 7i pentru că sunte,i at#t de amabil>
permite,iAmi să )ă pun o mică "ntrebare
K Cu plăcere
K Dord 2d3?are> de c#t timp o cunoaşte,i pe Carlotta .dams;
Cntrebarea lui Poirot nu era cu si3uran,ă ceea ce aştepta t#nărul bărbat Se "ndreptă dintrA
odată de spate cu o e9presie de mare surprindere pe chip
K De ce naiba a,i )rea să şti,i asta; Ce le3ătură are cu ce am )orbit p#nă acum;
K 2ram curios> doar at#t Cn ceea ce pri)eşte cealaltă chestiune> a,i e9plicat cu at#t de
multe amănunte totul> "nc#t este de prisos să )ă mai pun )reo "ntrebare
Ronald "i aruncă o pri)ire scurtă 2ra ca şi cum nuAi con)enea amabilitatea lui Poirot şi ar
8i pre8erat ca acesta să 8ie mult mai suspicios
K Carlotta .dams; Păi să )edem> cam de acum un an> poate chiar mai mult .m
cunoscutAo anul trecut c#nd a dat prima ei repre@enta,ie la Dondra
K O cunoaşte,i bine;
K Destul de bine .,i obser)at şi dumnea)oastră că nu e 3enul de persoană pe care a6un3i
să o cunoşti prea bine> 8iind aşa de re@er)ată şi discretă
K Dar ,ine,i la ea;
Ronald "l pri)i 8i9
K .ş )rea totuşi să ştiu de ce sunte,i at#t de interesat de această doamnă 2 din cau@ă că
mAa,i )ă@ut cu ea alaltăseară la cină; Dacă ,ine,i mor,iş să şti,i> da> "mi place 8oarte mult de ea 2
8oarte dră3u,ă> ştie să te asculte şi te 8ace să sim,i că )alore@i ce)a
K Cn,ele3> spuse Poirot "ncu)iin,#nd din cap .tunci )ă )a părea nespus de rău
K Cmi )a părea rău; Din ce cau@ă;
K Pentru că e moartă
K Po8tim; Ronald sări "n picioare de surprindere Carlotta e moartă;
.răta pur şi simplu trăsnit la au@ul acestor )eşti
K =lumi,i> domnule Poirot Carlotta se sim,ea 8oarte bine ultima oară c#nd am )ă@utAo
K 7i c#nd a 8ost asta; Cntrebă Poirot repede
K .laltăieri> cred NuAmi amintesc e9act
K Tout de mYme> Carlotta .dams a murit
K Trebuie să se 8i "nt#mplat 8oarte brusc Ce a 8ost; Un accident pe stradă;
Poirot pri)i spre ta)an
K Nu . "n3hi,it o do@ă prea mare de )eronal
K OI .m "n,eles Jiata de eaI C#t de tristI
K NLest ce pas;
K Cmi pare nespus de rău Cncepuse săAi mear3ă at#t de bine (oia să o aducă pe sora ei
mai mică aici şi "şi 8ăcuse tot 8elul de planuri DraceI Chiar mă "ntristea@ă 8oarte mult această
)esteI
K Da> replică Poirot 2ste trist să mori c#nd eşti t#năr> c#nd "ncă nu eşti pre3ătit să
mori< C#nd )ia,a e toată "naintea ta şi ai toate moti)ele să trăieşti
Ronald "l pri)i curios
K Nu )ă "n,ele3> domnule Poirot
K Nu;
Poirot se ridică şi "ntinse m#na
K Probabil că mă e9prim pu,in cam dur Pentru că nuAmi place să )ăd cum unei )ie,i
tinere i se ia dreptul de a trăi> lord 2d3?are 5oartea asta mă doare enorm Da re)edere
K O< Da< Da re)edere
Ronald "l pri)ea şocat
Deschi@#nd uşa> aproape că ne ciocnirăm de domnişoara Carroll
K .I Domnule Poirot> mi sAa spus că nu a,i plecat "ncă .ş )rea să )ă )orbesc c#te)a
minute> dacă nu )ă supăra,i Dacă nu )ă deran6ea@ă> urca,i> )ă ro3> "n biroul meu 2ste )orba
despre =eraldine> spuse ea după ce am intrat "n birou şi "nchise uşa
K (ă ascult> mademoiselle
K . spus o 3rămadă de lucruri 8ără noimă "n această dupăAamia@ă (ă ro3> nu mă
"ntrerupe,iI .bsurdită,iI .şa consider eu şi asta au şi 8ost 2 doar deprimată
K .m putut obser)a că este 8oarte a8ectată> rosti Poirot cu bl#nde,e
K 2i bine> ca să )ă spun ade)ărul> ea nu a a)ut o )ia,ă prea 8ericită Nu> nimeni nu poate
pretinde asta Sincer> domnule Poirot> lordul 2d3?are era un bărbat ciudat> nu tipul de om care ar
a)ea )reo le3ătură cu creşterea copiilor> "n realitate> o terori@a pe =eraldine
Poirot "ncu)iin,ă din cap
K Da> miAam ima3inat ce)a de acest 8el
K 2ra un om mai deosebit 2l< Nici nu ştiu cum să mă e9prim< Dui "i plăcea să )adă
că oamenilor le era 8rică de el Părea căAi dă o plăcere morbidă
K Se "n,ele3e
K 2ra un om e9trem de inteli3ent şi 8oarte culti)at> dar "n alte pri)in,e> ei bine> eu nu am
)ă@ut această 8a,ă a lui> dar era acolo Nu sunt prea surprinsă că so,ia sa 1Aa părăsit 5ă re8er la
ultima lui so,ie> pe care o şti,i şi dumnea)oastră Nu "i aprob purtarea> ,ine,i seama Nici nu mă
preocupă prea mult persoana ei Dar prin căsătoria cu lordul 2d3?are a c#şti3at tot ce şiAa dorit şi
chiar mai mult dec#t merita 2i bine> ea 1Aa părăsit< 7i pa3ubăAn ciuperci> cum se mai spune
Dar =eraldine nu putea să plece Pentru perioade "ndelun3ate> părea că a uitat de ea> şi apoi>
brusc> "şi amintea 5Aam 3#ndit uneori< Poate nAar trebui să spun<
K Ja da> mademoiselle> )ă ro3I
K 5Aam 3#ndit uneori că se ră@buna "mpotri)a 8elului cum plecase mama sa> o 8emeie
at#t de bună şi de dulce
.m compătimitAo "ntotdeauna NAaş 8i 8ăcut alu@ie la toate astea> domnule Poirot> dacă nA
ar 8i 8ost ieşirea lui =eraldine de mai de)reme Ducrurile pe care leAa spus> căAşi urăşte tatăl> pot
părea ciudate pentru cine)a care nu ştie toate acestea
K (ă mul,umesc 8oarte mult> mademoiselle Dordul 2d3?are> "mi "nchipui> ar 8i 8ăcut
mult mai bine dacă nu sAar 8i căsătorit )reodată
K Cate3oric
K Nu sAa 3#ndit niciodată să se recăsătorească pentru a treia oară;
K Cum ar 8i putut; So,ia sa trăia "ncăI
K Dacă "i reda ei libertatea> şiAar 8i redatAo şi lui "nsuşi
K Cred că a "nt#mpinat destule 3reută,i cu cele două ne)este> replică domnişoara Carroll
8oarte serioasă
K Deci> după dumnea)oastră> nici nu era )orba de o a treia căsătorie Chiar deloc;
=#ndi,iA)ă bine> domnişoarăI Niciuna;
Domnişoara Carroll roşi uşor
K Nu )ăd de ce insista,i pe acest punct Normal că nu e9ista nimic "n acest sens
Capitolul 1%
Cinci "ntrebări
K De ce ai "ntrebatAo pe domnişoara Carroll despre posibilitatea unei a treia căsătorii a
lordului 2d3?are; .m "ntrebat cu )ădită curio@itate> "n timp ce ne "ntorceam la hotel
K Pentru că miAa trecut prin minte ideea că sAar 8i putut 3#ndi la aşa ce)a> mon ami
K Pentru care moti);
K .m tot căutat o e9plica,ie pentru schimbarea bruscă a atitudinii lordului 2d3?are cu
pri)ire la di)or, 2 ce)a ciudat aici> dra3ul meu
K De acord> iAam răspuns 3#nditor 2 destul de ciudat
K (e@i> :astin3s> lordul 2d3?are a con8irmat spusele lui 0ane GilHinson 5ai "nt#i> ea a
an3a6at tot soiul de a)oca,i> dar el nici nAa )rut să audă Nimic> nu )oia să "i acorde di)or,ul
.poi> brusc> a acceptat
K Sau aşa a a8irmat el> iAam amintit eu
K .i dreptate> :astin3s Obser)a,ia ta este corectă .şa a a8irmat el Nu a)em nici o
do)adă că scrisoarea aceea a 8ost scrisă )reodată .şadar> a)em de o parte lordul care ne minte
DintrAun moti) oarecare in)entea@ă această po)este> nuAi aşa; Din ce cau@ă; Poate nu )om şti
niciodată Dar> dacă a scrisAo "ntrAade)ăr> nu a 8ăcutAo 8ără )reun moti) 7i moti)ul care se
impune min,ii mele "n mod lo3ic e cO a "nt#lnit pe cine)a> o posibilă candidată la căsătorie .sta
e9plică per8ect schimbarea deci@iei sale şi> prin urmare> mi se pare normal să pun "ntrebări
K Dar domnişoara Carroll a re8u@at această posibilitate de o manieră cate3orică
K Da Domnişoara Carroll<> @ise Poirot cu un aer )isător
K Unde )rei să a6un3i; .m replicat> e9asperat
Poirot e9celea@ă "n a produce "ndoieli oamenilor prin unicul ton al )ocii sale .m adău3at:
K Pentru ce moti) neAar 8i min,it;
K Pentru <niciunul Totuşi> :astin3s> mi se pare destul de 3reu să pun pre, pe cu)intele
ei
K Cre@i că minte; De ce; 5i se pare o persoană 8oarte cinstită
K Tocmai de aceea 2ste destul de di8icil uneori să 8aci distinc,ia "ntre minciuna
deliberată şi eroarea in)oluntară
K 29plicăAte
K . min,i deliberat< 2 un lucru Dar> a 8i si3ur de ceea ce ştii> 8apte> idei şi ade)ărul lor
esen,ial> ast8el "nc#t detaliile nu mai contea@ă> iată> prietene> caracteristica oamenilor cinsti,i Nu
uita că domnişoara Carroll neAa min,it de6a> o dată . a8irmat că a )ă@ut chipul lui 0ane
GilHinson> c#nd> de 8apt> nu era posibil aşa ce)a Cum sAa "nt#mplat; Iată o )ariantă . pri)it
aplecată peste balustradă şi a )ă@utAo pe 0ane GilHinson "n hol Cn mintea ei nu e9istă nici o
"ndoială că acea 8emeie era 0ane GilHinson O ştie cu si3uran,ă şi a8irmă că iAa )ă@ut chipul
8oarte clar pentru că> 8iind con)insă de ceea ce ştie> detaliile e9acte ale momentului nu mai
contea@ă I se demonstrea@ă că nu a)ea cum să )adă 8i3ura lui 0ane GilHinson> nuAi aşa; 2i bine>
ce mai contea@ă dacă iAa )ă@ut 8a,a sau nu< 2ra 0ane
GilHinson 7i e9emplul poate continua cu alte "ntrebări la care ea neAa răspuns 2a ştie 7i
ast8el> răspunde la "ntrebări pe ba@a a ceea ce ştie şi nu con8orm modului "n care sAau des8ăşurat
lucrurile 5artorul absolut si3ur de ceea ce spune trebuie "ntotdeauna pri)it cu suspiciune> dra3ul
meu prieten 5artorul nesi3ur care nuAşi aminteşte e9act se )a 3#ndi un minut şi< .I Da> iată
cum sAa petrecut< 7i )a 8i de mii de ori mai de "ncredere dec#t celălalt
K .hI PoirotI .m replicat iritat Cmi dai peste cap toate ideile mele cu pri)ire la mărturiiI
K Ca răspuns la "ntrebarea pe care iAam pusAo "n le3ătură cu a treia căsătorie a lordului
2d3?are> domniAşoara Carroll a 3ăsit această idee ridicolă> pur şi simplu pentru că nu iAa trecut
niciodată prin cap Nici măcar nu sAa obosit săAşi amintească )reun amănunt nesemni8icati) care
ar 8i putut indica asta Prin urmare> am a6uns de unde am plecat
K Dacă mă 3#ndesc bine> nAa părut deloc surprinsă c#nd iAai demonstrat că nu a)ea cum
să )adă chipul lui 0ane GilHinson> am remarcat 3#nditor
K Deloc Din această cau@ă am decis că este una dintre acele persoane cinstite care se
"nşală asupra 8aptelor> mai de3rabă dec#t o mincinoasă deliberată Pentru că nu )ăd de ce neAar 8i
min,it> dec#t< Stai> iată o ideeI
K Ce idee; .m "ntrebat plin de curio@itate
Dar Poirot clătină din cap
K O idee ce sAa născut "n mintea mea Dar pare impoAsibil< Da> prea imposibilI
7i re8u@ă să spună mai multe
K Se pare că este 8oarte ataşată de t#năra 8ată> am obser)at
K Da 2ra 8oarte hotăr#tă să asiste la "ntre)ederea noastră :astin3s> ce părere ai despre
onorabila =eraldine 5arsh;
K 5iAa 8ost milă de ea<
K .i a)ut "ntotdeauna o inimă mare> :astin3s 4rumuAse,ea ne8ericită te emo,ionea@ă de
8iecare dată
K Nu ai sim,it acelaşi lucru;
Poirot dădu din cap 8oarte serios
K Ja da Nu a a)ut o )ia,ă prea 8ericită şi asta şiAa lăsat amprenta pe chipul ei
K Cn orice ca@> am adău3at cu con)in3ere> ",i dai seama acum c#t de absurdă a 8ost
su3estia lui 0ane GilHinson< Că ar 8i a)ut )reo le3ătură cu asasinatul tatălui ei
K .libiul ei este> 8ără "ndoială> satis8ăcător> cu toate că 0app nu mAa in8ormat "ncă
K Dra3ul meu Poirot> )rei să insinue@i cum)a că> şi după ce ai )ă@utAo şi ai stat de )orbă
cu această 8ată> nu eşti mul,umit şi ai ne)oie de un alibi;
K Junul meu prieten> spuneAmi> te ro3> care este re@ultatul "nt#lnirii noastre cu ea; .m
putut descoperi că a dus o )ia,ă 8oarte tristă> a recunoscut că "şi ura tatăl şi că se bucură de
moartea lui> şi este 8oarte preocupată să a8le ce neAa @is ieriAdiminea,ă tatăl ei 7i după toate astea>
ai imApresia că un alibi e inutil;
K Doar 8ranche,ea ei e su8icientă pentru a o disculpa> am replicat cu căldură
K 4ranche,ea este una dintre calită,ile 8amiliei .i )ă@ut cu c#tă 8ranche,e şiAa etalat
căr,ile pe masă noul lord 2d3?are
K .i dreptate aici> iAam răspuns şi am @#mbit amintinduAmi momentul O metodă 8oarte
ori3inală
K NeAa< Cum se spune; Tăiat craca dinaintea picioaArelor> "ncu)iin,ă Poirot
K De sub picioare> lAam corectat eu Da< NeAa 8ăcut să ne sim,im cam ridicol
K Ce idee ciudatăI Poate tu> căci eu nu mAam sim,it nici o clipă ridicol şi nici nu cred că
am arătat aşa Dimpotri)ă> dra3ul meu> cred că lAam cam descumpănit
K Oare; .m spus cu "ndoială "n 3las> pentru că nuAmi aminteam să 8i remarcat asta
K Da> da DAam ascultat "n tăcere şi c#nd a terminat de )orbit> iAam pus o "ntrebare despre
un subiect cu totul di8erit 7i poate că ai remarcat ce "ncurcat a 8ost domnul nostru "n momentul
ăla Nu ai obser)at> :astin3s;
K .m cre@ut că oroarea şi stupe8ac,ia sa la a8larea mor,ii Carlottei .dams au 8ost
ade)ărate> am replicat (ei pretinde> bine"n,eles> că a 6ucat teatru
K =reu de ştiut Dar sunt de acord cu tine că reac,ia sa a părut reală
K De ce cre@i că neAa aruncat "n 8a,ă toate acele 8apte> "ntrAo manieră at#t de cinică; Doar
pentru a se amu@a;
K 2 posibil (oi> en3le@ii> a)e,i un umor 8oarte ciudat Dar ar 8i putut 8i şi pură
diploma,ie din partea lui 4aptele disimulate c#şti3ă o importan,ă suspectă> pe c#nd cele po)estite
8ără ascun@işuri tind să 8ie pri)ite cu mai pu,ină aten,ie dec#t sAar cu)eni
K Te re8eri la cearta cu unchiul său;
K 29actI 7tie că mai de)reme sau mai t#r@iu )a ieşi la i)eală 7i atunci> se laudă cu ea
K NuAi aşa de prost pe c#t pareI
K OI Nu e deloc prostI 2 "ndea6uns de inteli3ent atunci c#nd are neapărată ne)oie 7tie
e9act care "i este situa,ia şi> aşa cum am mai spus> 6oacă acum cu căr,ile la )edere :astin3s> tu
6oci brid3e SpuneAmi> te ro3> c#nd se proceAdea@ă aşa;
K 7i tu 6oci> am obser)at r#@#nd 7tii la 8el de bine ca şi mine< C#nd ai toate atuurile "n
m#nă şi nAare rost să pier@i timpul şi )rei să treci la m#na următoare
K 2 ade)ărat> mon ami Dar> uneori> mai 8olosim această metodă şi din alt moti) .m
obser)atAo de )reo două ori c#nd am 6ucat cu les dames Chiar dacă are o uşoară "ndoială> la dame
"şi aruncă senin căr,ile> spun#nd: ERestul e pentru mineF> şi adună căr,ile şi le "mparte pentru
runda următoare 7i> de cele mai multe ori> ceilal,i 6ucători sunt de acord> "n special dacă sunt mai
pu,in e9perimenta,i Trucul nu e e)ident> ,ine minte Necesită doar o urmărire atentă a 6ocului Pe
la 6umătatea "mpăr,irii căr,ilor pentru runda următoare> unuia dintre 6ucători "i trece prin minte:
EDa> dar ar 8i trebuit să c#şti3e şi a patra m#nă de romb cu m#na moartă> chiar dacă )oia sau nu
şi> apoi> să iasă cu o tre8lă mică şi nouarul meu ar 8i c#şti3at m#naF
K Cre@i;
K Cred> :astin3s> că o bra)adă e9cesi)ă este 8oarte interesantă 7i mai cred de asemenea
că este timpul să cinăm Une petite omelette> n-est ce pas; După care> pe la -> mai )reau să 8ac
"ncă o )i@ită
K Unde;
K :aide să m#ncăm "nt#i> :astin3s 7i p#nă nu ne )om bea ca8eaua> nu )om mai discuta
despre acest ca@ Cn timpul mesei> creierul ar trebui concentrat asupra di3estiei şi nu asupra altor
lucruri
Poirot se ,inu de cu)#nt .m mers "ntrAun mic restauArant din Soho unde era 8oarte
cunoscut şi unde ni se ser)i o omletă delicioasă> calcan> pui şi o sa)arină cu rom> 8oarte apreciată
de Poirot
.poi> "n timp ce ne sorbeam ca8eaua> Poirot "mi spuse> cu un @#mbet plin de a8ec,iune:
K Dra3ul meu prieten> spuse el> "mi eşti mai util dec#t cre@iI
Complimentul lui neaşteptat mă lăsă con8u@ şi plăcut impresionat NuA1 mai au@isem
niciodată pe Poirot )orbinduAmi ast8el şi recunosc că uneori mă sim,isem pu,in 6i3nit )ă@#nd c#t
de repede "mi critica 8acultă,ile mentale
Chiar dacă era e)ident 8aptul că spiritul lui era mai )iu ca niciodată> am reali@at
instantaneu că> probabil> a6unsese să depindă de a6utorul meu mai mult dec#t şiAar 8i "nchipuit
K Da> adău3ă Poirot pe un ton )isător> poate nu "n,ele3i "ntotdeauna cum reuşeşti> dar se
"nt#mplă adesea să mă pui pe calea cea bună
Nu puteam săAmi cred urechilor .m roşit de bucurie
K Mău> Poirot> mAai 8ăcut 8ericit .m "n)ă,at 8oarte multe "n compania ta> 8ără "ndoială
K 5ais non> ce n-est pas Wa> "mi tăie el a)#ntul clătin#nd din cap NAai "n)ă,at nimicI
K OI .m stri3at şocat
K .şa şi trebuie să 8ie mersul 8iresc al lucrurilor Nici o 8iin,ă umană nu ar trebui să
"n)e,e de la alta 4iecare indi)id trebuie săAşi descopere propriile calită,i> 8ără a le imita pe ale
celuilalt NuAmi doresc ca tu să a6un3i un al doilea şi un in8erior Poirot> ci incomparabilul
:astin3sI 7i eşti incomparabilI Cn tine 3ăsesc modelul per8ect al omului normal
K Cel pu,in> bine că nu sunt un anormalI
K Nu> nu 2şti un echilibru per8ect şi minunat> ra,iunea "nsăşiI Cn,ele3i ce "nseamnă asta
pentru mine; Dacă un criminal se decide să comită un omor> "ncearcă> mai "nt#i> să "nşele 7i pe
cine "ncearcă să "nşele; Pe cel care repreA@intă B Cn mintea lui B omul normal Probabil că nici nu
e9istă o ast8el de persoană< 2 mai mult o ipote@ă matematică Dar tu te apropii 8oarte mult de
ea Cn unele momente> ai sclipiri de inteli3en,ă care te ridică peste media inteli3en,ei> "n altele
Sscu@ăAmi sinceritatea> dra3ul meuT atin3i uimitoare pra3uri ale inep,iei Dar> credeAmă> eşti
per8ect normal 7i iată cum mă a6u,i: citesc "n tine> ca "ntrAo o3lindă> ceea ce asasinul )rea să mă
8acă să cred 7i acest lucru miAe mult mai pre,ios ca orice alt a6utor
Cn realitate> nu "n,ele3eam prea bine 5i se părea "nsă că Poirot 8usese departe de aAmi
adresa un compliment Dar miAam corectat imediat impresia
K 5Aam e9primat prost> "ncercă el să adau3e Tu ai> dra3ul meu> un instinct ceA,i permite
să intri "n mintea unui criminalZ lucru care mie "mi lipseşte cu desă)#rşire Cmi ară,i ceea ce el
doreşte să mă 8acă să cred 7i ăsta e un talent e9traordinar
K Instinct> am rostit 3#nditor Da> probabil că posed aşa ce)a
5Aam uitat la el> aşe@at "n 8a,a mea la masă> 8um#nduAşi una dintre minusculele ,i3ări şi
pri)induAmă a8ectuos
K Cher :astin3s> murmură el> ,in 8oarte mult la tine
5Aam sim,it mul,umit> dar> "n acelaşi timp> şi 8oarte Cncurcat> aşa că mAam 3răbit să
schimb subiectul
K :aide> iAam spus pe un ton o8icial> să ne "ntoarcem la ancheta noastră
K 2h bien;
Poirot "şi dădu capul pe spate şi ochii săi mici se "n3usAtară Scoase "ncet un 8um
K 0e me pose des Puestions> adău3ă el
K Da; .m replicat nerăbdător
K 7i tu de asemenea> 8ără "ndoială
K Normal> am @is 7i> re@em#nduAmă de spetea@a scaunului şi pri)induA1 concentrat> lA
am "ntrebat repede: Cine 1Aa ucis pe lordul 2d3?are;
Poirot se "ndreptă şi scutură din cap cu ener3ie
K NuI NuI Nu e bine .sta te "ntrebi tu; Semeni cu cititorul de romane poli,iste care>
"ncă de la "nceput> ia pe r#nd 8iecare persona6 şi "l consideră )ino)at 8ără a a)ea )reo noimă sau
)reun moti) Odată> recunosc> am 8ost ne)oit să procede@ şi eu ast8el> "ntrAun ca@ e9cep,ional
despre care ",i )oi po)esti poate "ntrAuna din @ilele astea 5iAa dat ce)a de 8urcă Dar unde
rămăsesem;
K Da "ntrebările pe care ,i le pui> iAam răspuns sec
Cmi stătea pe )#r8ul limbii săAi su3ere@ că> "n mintea lui> ade)ăratul meu scop era săAi ,in
companie şi să aibă cui se lăuda> dar mAam ab,inut Dacă )oia să mă instruiască> 8ie> nAa)ea dec#tI
K :aide> iAam spus> să le au@imI
(anitatea lui 8u per8ect satis8ăcută> ast8el că se spri6ini de spetea@a scaunului şi "şi reluă
atitudinea dinainte
K Prima "ntrebare despre care am discutat de6a a 8ost: De ce şiAa schimbat părerea lordul
2d3?are cu pri)ire la di)or,; Cntre)ăd aici una sau două e9plica,ii> din care pe una o cunoşti
Cea deAa doua "ntrebare pe care miAo pun: Ce sAa "nAt#mplat cu scrisoarea; Cine a)ea
interesul ca so,ii 2d3?are să răm#nă căsători,i;
. treia "ntrebare: Ce "nsemna e9presia pe care ai )ă@utAo pe chipul său ieriAdiminea,ă>
c#nd părăseam biblioteca; .i )reo su3estie> :astin3s;
K Nu> şi am scuturat din cap NuAmi pot "nchipui ce ar putea "nsemna
K 2şti si3ur că nAa 8ost doar rodul ima3ina,iei tale; Uneori> dra3ul meu :astin3s>
ima3ina,ia ta este un peu )i8
K Nu> nu Sunt si3ur că nu mAam "nşelat
K Jine .sta răm#ne de e9plicat . patra "ntrebare pri)eşte ochelarii Nici 0ane
GilHinson şi nici Carlotta .dams nu poartă ochelari .tunci ce căutau aceştia "n 3eanta Carlottei
.dams;
7i a6un3em la a cincea "ntrebare: De ce a tele8onat cine)a ca să a8le dacă 0ane GilHinson
era la Chis?icH> şi careAi este identitatea;
Iată> prietene> "ntrebările care nuAmi dau pace Dacă aş putea să le 3ăsesc răspuns> mAaş
sim,i mai 8ericit Dacă aş putea măcar emite o teorie care mAar a6uta să le e9plic satis8ăcător>
amorul meu propriu nu sAar mai sim,i at#t de şi8onat
K .r mai e9ista şi altele> am spus
K Cum ar 8i;
K Cine a "ndemnatAo pe Carlotta să 6oace această păcăleală; Unde se a8la ea "nainte şi
după 1/ seara; Cine e acest misterios EDF care iAa o8erit cutia aurită;
K Cntrebările tale sunt e)idente şi nu au pic de subtiAlitate Sunt pur şi simplu lucruri pe
care nu le cunoaştem> "ntrebări 8aptice 2 posibil să le a8lăm răspunsul c#t de cur#nd Pe c#nd>
"ntrebările mele> mon ami> sunt de ordin psiholo3ic 5icile celule cenuşii ale creierului<
.m sim,it că trebuie săA1 opresc cu orice pre, Nu mai a)eam răbdarea necesară de aA1
mai asculta "ncă o dată )orbind despre celulele lui cenuşii
K Poirot> 1Aa "ntrerupt brusc> )orbeai de o )i@ită "n seara asta;
Poirot se uită la ceas
K 2 ade)ărat> replică el (oi tele8ona să )ăd dacă ne poate primi Se "ndepărtă şi re)eni
după c#te)a minute Totul e bine> "mi spuse Cnso,eşteAmăI
K Unde mer3em;
K Da Sir 5onta3u Corner> la Chis?icH .ş dori să ştiu mai multe despre tele8onul primit
de 0ane GilHinson
Capitolul 1&
Sir 5onta3u Corner
2ra aproape 1/ c#nd am a6uns la Sir 5onta3u Corner> la Chis?icH> pe malul Tamisei
Casa> ma3ni8ică> trona "n mi6locul unui parc .m 8ost introduşi "ntrAun minunat hol "n lambriuri
Da dreapta noastră> am @ărit> printrAo uşă deschisă> su8ra3eria> cu o masă lun3ă luminată de
lum#nări
K (ă ro3 să mă urma,i> ne spuse ma6ordomul şi ne conduse la primul eta6> pe o scară
spa,ioasă> "ntrAo "ncăpere lun3ă> cu )edere spre Tamisa Domnul :ercule Poirot> anun,ă el
pompos
2ra o cameră cu propor,ii minunate> ceA,i amintea de )remurile de odinioară> 3ra,ie
lămpilor "n3ri6it )oalate> "ntrAun col,> "n 8a,a unei 8erestre deschise> patru persoane erau aşe@ate "n
6urul unei mese de brid3e Da intrarea noastră> una dintre persoane se ridică şi se "ndreptă spre
noi
K Sunt 8oarte "nc#ntat să )ă cunosc> domnule Poirot
DAam studiat cu interes pe Sir 5onta3u Corner .)ea o 8i3ură tipic e)reiască> cu ochi
mici> ne3ri> sclipitori şi inteli3en,i> şi o meşă aran6ată cu 3ri6ă .)ea cel mult 1>*/ m> iar
manierele sale lăsau să se "ntre)adă o oarecare a8ectare
K Da,iAmi )oie să )iAi pre@int pe prietenii mei: domnul şi doamna Gidburn
K Ne cunoaştem de6a> anun,ă doamna Gidburn )eselă
K 7i domnul Ross
Ross era un t#năr de )reo două@eci şi doi de ani> cu o 8i3ură plăcută şi părul bălai
K (ă deran6e@ de la 6oc 5ii de scu@e> @ise Poirot
K Nici o problemă Cncă nu am "nceput Doar ce "mpăr,eam căr,ile (ă ro3 să lua,i o
ca8ea> domnule Poirot
Poirot re8u@ă> dar acceptă un pahar cu coniac )echi> care ne 8u adus "n nişte cupe imense
Cn timp ce ne sorbeam coniacul> Sir 5onta3u se puse pe po)estit
Ne )orbi de stampele 6apone@e> de lacurile chine@eşti> de co)oarele persane> de
impresioniştii 8rance@i> de mu@ica modernă şi de teoriile lui 2instein
C#nd ispră)i> se re@emă "n 8otoliu şi ne pri)i "nc#ntat Se )edea că era m#ndru de
repre@enta,ia sa şi> "n lumina slabă> arăta ca un duh din timpuri medie)ale Cn 6urul nostru> camera
era "n,esată de e9emple deosebite ale artei şi culturii
K 7i acum> Sir 5onta3u> "i spuse Poirot> nu )reau să abu@e@ de ospitalitatea
dumnea)oastră> ast8el că )oi trece direct la obiectul )i@itei mele
Sir 5onta3u 8lutură din m#na care semăna curios cu o 3heară
K Nu e nici o 3rabă Timpul este in8init
K Cn această casă ai "ntotdeauna sen@a,ia asta> suspină doamna Gidburn 2 at#t de
minunatăI
K NAaş trăi la Dondra nici pentru un milion de lire sterlineI Declară Sir 5onta3u .ici>
putem respira atAmos8era timpurilor trecute pe care< (aiI .m uitatAo "n )remurile noastre
a3itate
Un 3#nd diabolic "mi trecu deodată prin minte că> dacă cine)a iAar 8i o8erit lui Sir
5onta3u un milion de lire sterline> ar 8i renun,at "ntrAo clipită la liniştea )remurilor de altădată>
dar mAam străduit săAmi reprim ast8el de sentimente neortodo9e
K Ce repre@intă banii p#nă la urmă; 5urmură doamna Gidburn
K .I Rosti domnul Gidburn 3#nditor> "n timp ce @drăn3ăni absent c#te)a monede a8late
"n bu@unarul pantalonului
K Charles> "l apostro8ă doamna Gidburn cu reproş
K Scu@ăAmă> dra3a mea> "i replică domnul Gidburn şi se opri
K Să )orbeşti despre o crimă "ntrAo ast8el de ambian,ă> mi se pare de neiertat> "ncepu
Poirot
K Nu chiar> @ise Sir 5onta3u 8lutur#nd 3ra,ios din m#nă O crimă poate 8i o operă de
artă> iar un detecti)> un artist Jine"n,eles> nu mă re8er la poli,işti .stă@i> a 8ost aici un inspector
Curios tipI (ă pute,i ima3ina că nAa au@it niciodată de Jen)enuto Cellini;
K . )enit să se in8orme@e despre 0ane GilHinson; Cntrebă plină de curio@itate doamna
Gildburn
K Doamna a a)ut un mare noroc că sAa a8lat ieriAseară aici> spuse Poirot
K .şa sAar @ice> răspunse Sir 5onta3u .m in)itatAo aici ştiind că este o 8emeie 8rumoasă
şi talentată şi sper#nd că o pot a6uta cum)a Se 3#ndea să preia conducerea unui teatru Dar se
pare că am 8ost destinat săAi 8iu de 8olos "n cu totul altă direc,ie
K 0ane e născută sub o stea norocoasă> @ise doamna Gildburn (oia de mult să scape de
2d3?are şi iată că cine)a iAa 8ăcut un ser)iciu şi a sal)atAo de probleme Se )a recăsători acum cu
t#nărul duce de 5erton Toată lumea )orbeşte despre asta 5ama lui e "nnebunită de idee
K 5iAa lăsat o impresie 8oarte bună> obser)ă Sir 5onta3u . emis c#te)a păreri 8oarte
inteli3ente despre arta 3reacă
.m @#mbit> "ncerc#nd să miAo ima3ine@ pe 0ane răspun@#nd cu )ocea ei minunată şi
ră3uşită> cu EdaF şi EnuF şi Ee nemaipomenitF Sir 5onta3u era tipul de perAsoană care considera
că inteli3en,a se caracteri@ea@ă prin c#t de bine ştii să ascul,i> cu aten,ia potri)ită la propriile lui
remarci
K 2d3?are era un indi)id tare bi@ar> orice sAar @ice> comentă Gidburn .ş "ndră@ni să
a8irm că a)ea ce)a duşmani
K 2 ade)ărat> domnule Poirot> că cine)a iAa "n8ipt un bricea3 "n cea8ă; Cntrebă doamna
Gidburn
K 4oarte ade)ărat> doamnă Do)itura a 8ost dată cu o si3uran,ă şi o preci@ie aproape
ştiin,i8ice
K Nu mă pot ab,ine să nu )ă obser) plăcerea artistică> domnule Poirot> spuse Sir
5onta3u
K .cum> "i "ntrerupse Poirot> să ne "ntoarcem la obiectul )i@itei mele Dad1 2d3?are a
8ost chemată la tele8on "n timpul mesei .ş )rea să str#n3 c#te)a in8orma,ii cu pri)ire la acest
subiect Cmi permite,i să )ă intero3he@ personalul de ser)iciu;
K Jine"n,eles Jine"n,eles Ross> sună> te ro3
5a6ordomul apăru imediat 2ra un bărbat "nalt> de )#rstă mi6locie> cu o alură aproape
clerică
Sir 5onta3u "i e9plică atunci ceea ce se aştepta de la el 5a6ordomul se "ntoarse spre
Poirot şi "i acordă "ntrea3a sa aten,ie
K Cine a răspuns la tele8on; Cntrebă Poirot
K Chiar eu> domnule Tele8onul se a8lă "ntrAo 8iridă> cum ieşi din hol
K Persoana care a sunat a cerut să )orbească cu Dad1 2d3?are sau cu 0ane GilHinson;
K Cu Dad1 2d3?are> domnule
K Ce a spus e9act;
Ser)itorul se 3#ndi un moment
K .t#t c#t pot săAmi amintesc> domnule> eu am spus: E.loIF .poi> o )oce mAa "ntrebat
dacă e Chis?icH %$%$% .m răspuns EDaF .m 8ost ru3at să aştept O altă )oce a "ntrebat de
asemenea dacă e Chis?icH %$%$%> şi la răsApunsul meu a8irmati)> a adău3at: EDad1 2d3?are e
acolo;F .m spus că Dad1 2d3?are se a8la "ntrAade)ăr aici la cină (ocea a reluat: E.ş )rea săAi
)orbesc> dacă se poateF .m mers sAo in8orme@ să )ină la tele8on 2a sAa ridicat şi am condusAo la
aparat
K 7i apoi;
K Doamna a luat receptorul şi a spus: E.loI Cu cine )orbesc;F .poi> după c#te)a
momente: EChiar ea Dad1 2d3?are la aparatF Cncepusem să mă "ndepărte@ c#nd doamna mAa
chemat şi miAa spus că le3ătura sAa "ntrerupt . mai preci@at că interlocutorul ei i@bucnise "n r#s
şi că "nchisese 5Aa "ntrebat dacă şiAa dat )reun nume IAam răspuns că nu Iată tot ce sAa
"nt#mplat> domnule
Poirot se "ncruntă
K Crede,i că tele8onul are )reo le3ătură cu asasinatul> domnule Poirot; Cntrebă doamna
Gidburn
K Imposibil de a8irmat cu si3uran,ă> madame 2ste doar o coinciden,ă curioasă
K Oamenii mai sună uneori pentru 3lume de 3enul acesta 5i sAa "nt#mplat chiar mie
K CLest tou6ours possible> madame Poirot i se adresă din nou ma6ordomului: 2ra o )oce
de bărbat sau de 8emeie;
K Cred că o )oce 8eminină> domnule
K Ce 8el de )oce< 0oasă sau ascu,ită;
K 0oasă> domnule Rară şi 8oarte distinctă 4ăcu o pauA@ă Se poate să mă "nşel> dar sAar
putea spune că era o persoană străină pentru că rAurile erau 8oarte sonore
K 2ra probabil )reun sco,ian> Donald> @ise doamna Gidburn @#mbind către Ross
Ross i@bucni "n r#s
K Nu sunt eu )ino)atul 2ram aici la masă
Poirot "i )orbi din nou ma6ordomului:
K Cre@i că ai recunoaşte )ocea dacă ai au@iAo din nou; Cntrebă el
5a6ordomul e@ită
K NAaş putea să a8irm asta> domnule 2 posibil Cred că da
K 5ul,umesc> prietene
K 5ul,umesc> domnule
5a6ordomul "nclină discret din cap şi se retrase> păstr#nduAşi ,inuta demnă
Sir 5onta3u Corner continuă să se comporte 8oarte prietenos şi săAşi 6oace rolul de 3a@dă
şi insistă să răm#nem pentru a 6uca o partidă de brid3e 5Aam scu@at< 5i@ele erau mai mari
dec#t miAar 8i con)enit T#nărul Ross păru uşurat că cine)a "i putea lua locul şi am#ndoi am stat şi
am pri)it 6ocul Seara se "ncheie cu un c#şti3 considerabil pentru Poirot şi Sir 5onta3u
5ul,uminduAi 3a@dei noastre> am plecat Ross decise să ne "nso,ească
K Ce omule, ciudatI Comentă Poirot "n timp ce ne "ndepărtam
Noaptea era splendidă> aşa că neAam hotăr#t să ne plimbăm pu,in p#nă să 3ăsim un ta9i> "n
loc să tele8onăm pentru unul
K Da> un omule, ciudat> repetă Poirot
K Un omule, 8oarte bo3at> răspunse Ross cu con)in3ere
K Presupun că da
K Se pare că este interesat de persoana mea> @ise Ross 7i sper ca acest capriciu să dure@e
c#t mai mult Cu in8luen,a unui asemenea om> po,i săA,i croieşti un drum "n )ia,ă
K Sunte,i actor> domnule Ross;
Ross răspunse a8irmati) Păru pu,in deran6at că nu iAam recunoscut numele Tocmai
ob,inuse un mare succes "ntrAo oarecare dramă sumbră> tradusă din rusă
C#nd eu şi Poirot am reuşit săAi liniştim or3oliul> Poirot "l "ntrebă pe un ton neutru:
K 4ără "ndoială că o cunoştea,i pe Carlotta .dams;
K Nu .m a8lat de moartea ei din @iarele de astăAseară O do@ă puternică de cine ştie ce
medicament Idiot obicei şiAau mai 8ormat actri,ele astea tinereI
K Da> e 8oarte trist 2ra> de asemenea> şi 8oarte talentată
K Probabil
Răspunsul lui purtă marca acelui de@interes caracAteristic pe careA1 arată orice artist cu
pri)ire la per8orAman,ele altuia
K .,i )ă@utAo )reodată 6uc#nd;
K Nu =enul ei de repre@enta,ie nuAmi place deloc Publicul e "nc#ntat pe moment> dar nu
cred că o să dure@e
K .I 4ăcu Poirot Iată un ta9i
Ci 8ăcu semn şo8erului cu bastonul
K 2u cred că mă )oi mai plimba pu,in> anun,ă Ross (oi lua un metrou de la
:ammersmith direct spre casă Spun#nd acestea> i@bucni dintrAodată "ntrAun r#s ner)os Ciudat
lucruI Spuse el Dineul de ieriAseară
K Po8tim;
K 2ram treispre@ece la masă Un in)itat a renun,at "n ultimul moment şi nAam obser)at
numărul nostru dec#t spre s8#rşitul mesei
K 7i cine sAa ridicat primul de la masă; DAam "ntrebat Din nou> a)u un mic r#s ciudat
K 2u> răspunse
Capitolul 1'
Discu,ii
Sosi,i la hotel> lAam 3ăsit pe 0app care ne aştepta
K 5Aam 3#ndit să )ă 8ac o )i@ită scurtă şi să )orbim pu,in "nainte de a "ncheia @iua>
domnule Poirot> ne spuse el )esel
K 2h bien> bunul meu prieten> cum mer3e;
K Nu 8oarte bine> dacă chiar )re,i să şti,i 7i asta e si3ur Părea tulburat 5ă pute,i a6uta
cu ce)a> domnule Poirot;
K 2i bine> aş a)ea )reo idee sau chiar două pe care aş dori să ,i le pre@int> @ise Poirot
K Dumneata şi ideile dumitaleI Cn unele pri)in,e> şti,i 8oarte bine> sunte,i o pacoste Nu
că nAaş )rea să le aud Dimpotri)ă Cntotdeauna a ieşit ce)a bun din căpşorul ăla cu 8ormă ciudată
al dumitale
Poirot "i primi complimentul pu,in cam rece
K .)e,i )reo idee despre apari,ia aceleiaşi 8emei "n două locuri di8erite; Iată despre ce aş
dori să aud> domnule PoirotI Ce părere a)e,i; Cine era cealaltă 8emeie;
K 2ste e9act subiectul despre care )oiam şi eu să ",i )orbesc> "i răspunse Poirot> şi apoi "l
"ntrebă dacă au@ise )reodată despre Carlotta .dams
K Numele mi se pare cunoscut> dar nAaş putea spune si3ur de unde
Poirot "i e9plica despre cine era )orba
K 2aI O actri,ă care 8ace imita,ii reuşite pe scenăI Dar ce oare )Aa 8ăcut să )ă 3#ndi,i la
ea; Ce le3ătură are ea cu toată po)estea asta;
Poirot "i dădu detalii pri)ind propria noastră in)estiA3a,ie şi "i pre@entă conclu@iile la care
a6unseserăm
K Dumne@eule> este posibil să a)e,i dreptate :ainele> pălăria> mănuşile etc 7i peruca
blondă Da> trebuie că aşa sAa "nt#mplat Domnule Poirot> sunte,i nemaipomenitI .,i 8ăcut o
treabă e9celentăI Totuşi> nu cred că a)e,i prea multe do)e@i care să sus,ină ipote@a că a 8ost
8olosită şi apoi suprimată Pare un pic cam e9a3erat Trebuie să recunosc că nu )ă "mpărtăşesc
părerea Teoria dumnea)oastră este cam 8antastică> după părerea mea> şi am mai multă e9perien,ă
dec#t dumnea)oastră "n ast8el de treburi Nu cred "n po)estea asta cu rău8ăcătorul din spatele
cortinei Carlotta .dams e )ino)ată de asasinat> nici o "ndoială "n această pri)in,ă . mers la
lordul 2d3?are din propriile moti)e< 7anta6> probabil> 3#ndinduAse că )a primi banii ceru,i .u
a)ut o ceartă 2l sAa ener)at> ea sAa ener)at şi 1Aa omor#t Odată "ntoarsă acasă> a reali@at ce a
8ăcut şi a apucatAo disperarea Nu a inten,ionat săA1 omoare 7i cred că a luat o do@ă puternică de
)eronal 3#ndinduAse că este calea cea mai uşoară de a se sal)a
K Crede@i că e9plica,ia asta 6usti8ică toate 8aptele;
K Jine"n,eles Normal că mai e9istă "ncă detalii pe care nu le ştim> dar este o ipote@ă
bună pentru a continua ancheta Cealaltă e9plica,ie ar 8i că păcăleala şi crima nu au nici o
le3ătură una cu alta> ci este )orba doar de o coinAciden,ă nenorocită
Poirot nu "mpărtăşea aceeaşi părere> o ştiam Totuşi> răspunse> 8ără a se implica:
K 5ais oui> c Lest possible
K Sau> iată> ce părere a)e,i despre asta; 4arsa a 8ost inocentă> doar că altcine)a a a8lat
despre asta şi sAa 3#ndit că iAar putea ser)i interesele Nu e o idee rea 4ăcu o pau@ă şi apoi reluă:
Dar> eu> personal> pre8er prima e9plica,ie Raporturile dintre lord şi t#năra actri,ă le )om a8la noi
mai de)reme sau mai t#r@iu
Poirot "i )orbi despre scrisoarea trimisă de Carlotta .dams surorii sale din .merica> iar
0app opină că această epistolă ar putea 8i de un real a6utor
K 5ă )oi ocupa de asta imediat> spuse> not#nduAşi "n a3endă Cnclin să cred din ce "n ce
mai mult că ea a 8ost criminala> pentru că oric#t mAaş chinui> nu mă pot 3#ndi la nimeni altcine)a>
continuă el> pun#nd a3enda "n bu@unar Căpitanul 5arsh> acum actualul lord> are un moti) 3reu
de i3norat şi o reputa,ie destul de proastă Cncăpă,#nat şi nu 8oarte scrupulos c#nd )ine )orba de
bani 5ai mult> a a)ut o ceartă cu unchiul său ieriAdiminea,ă 5iAa spusAo chiar el şi recunosc că
miAa cam luat din a)#nt Da> ar putea 8i suspectat> dar are un alibi pentru ieriAseară . 8ost la
operă cu nişte e)rei bo3a,i> Dortheimer> "n =ros)enor SPuare .m )eri8icat şi se con8irmă .
cinat cu ei "nainte de operă> apoi au mers la spectacol şi după aceea sAau dus la supeu la
restaurantul Sobranis Iată
K 7i domnişoara;
K (re,i să spune,i> 8iica lordului 2d3?are; 2a> de asemenea> era plecată . luat masa cu
nişte indi)i@i pe nume Carthe? Gest> care au condusAo la operă şi apoi acasă> pe la douăspre@ece
8ără un s8ert 7i asta o scoate din calcul Secretara lordului 2d3?are pare "n re3ulă> o 8emeie
cinstită şi e8icientă 7i mai e ma6ordomul Nu pot să a8irm căAmi place prea mult Nu e normal ca
un bărbat să arate at#t de bine 7i ce)a sc#r,#ie re8eritor la modul "n care a intrat "n ser)iciul
lordului 2d3?are Cncă mai )eri8ic in8orma,iile despre el> dar nu )ăd ce moti) ar 8i a)ut săAşi
omoare stăp#nul
K NAa mai apărut nici o noutate;
K Ja da> una sau două 2 destul de 3reu să le c#ntăreşti importan,a 5ai "nt#i> cheia
lordului 2d3?are lipseşte
K Cheia de la uşa de la intrare;
K Da
K .sta pare interesant> 8ără "ndoială
K Cum )Aam spus> poate "nsemna multe sau nimic Depinde Ce mi se pare mie mult mai
important e 8aptul că lordul 2d3?are a "ncasat un cec ieri> nu o sumă mare> doar o sută de lire .
cerut banii "n bancnote 8ran,u@eşti 2 şi moti)ul pentru care a scos banii> datorită plecării sale la
Paris 2i bine> această sumă a dispărut
K Cine )Aa spus;
K Domnişoara Carroll Chiar ea a "ncasat cecul şi a luat banii> şi a men,ionat acest lucru
.poi am descoperit că banii nu mai erau
K Unde se a8lau ieriAseară;
K Domnişoara Carroll nu ştie IAa dat lordului 2d3?are> ieri> pe la trei şi 6umătate> "ntrAun
plic de bancă Cn acel moment> el se a8la "n bibliotecă . luat plicul şi 1Aa aşe@at pe masă> l#n3ă
el
K .sta complică lucrurile> e9plică Poirot
K Sau le simpli8ică .propo< Rana<
K Da;
K Doctorul nu crede că a 8ost 8ăcută cu un bricea3 oarecare Ce)a asemănător> dar cu o
8ormă di8erită şi lama 8oarte ascu,ită
K Nu un brici;
K Nu> nu 5ult mai mic
Poirot a)u un aer 3#nditor
K Noul lord 2d3?are> reluă 0app> insistă "n 3luma sa> care nu e prea nostimă Se amu@ă
cam mult de 8aptul că e bănuit de omor 7i a a)ut şi 3ri6ă să ne 8acă săA1 suspectăm NuAi cam
ciudat;
K .r putea 8i un simplu 3est inteli3ent
K 5ai mult o conştiin,ă "ncărcată 5oartea unchiului său e pro)iden,ială pentru el
.propo> sAa şi instalat "n casă
K Unde locuia "nainte;
K Cn 5artin Street> Saint =eor3eLs Road Nu e un cartier prea 3ro@a)
K .r 8i bine să note@i asta> :astin3s
.şa am şi 8ăcut> cu toate că mAam "ntrebat pu,in de ce Dacă Ronald se mutase "n Re3ent
=ate> de ce am 8i a)ut ne)oie de adresa dinainte;
K După părerea mea> domnişoara .dams e )ino)ată> @ise 0app ridic#nduAse .,i 8ăcut o
treabă e9celentă> domnule Poirot> că a,i descoperit asta Dar> bine"n,eles> e din cau@ă că sunte,i un
om umblat pe la teatre şi obişnuit să se distre@e .st8el> sunt lucruri pe care dumnea)oastră le
)ede,i şi care mie nici nuAmi trec prin minte Păcat că nu a)em şi un moti) e)ident care ar 8i
"ndreptatAo pe această 8emeie spre crimă> dar pu,in e8ort detecti)ist din partea noastră )a aduce
lumină şi "n treaba asta> 8ără "ndoială
K 5ai e9istă o persoană care a)ea un moti) temeinic> dar "nspre care nici măcar nu ,iAai
"ndreptat aten,ia> remarcă Poirot
K Cine anume;
K Domnul care> după cum se @)oneşte> ar )rea sAo ia de so,ie pe ne)asta lordului
2d3?are 5ă re8er la ducele de 5erton
K Da> presupun cO ar a)ea un moti)> spuse 0app> r#@#nd Dar un om de )aloarea sa nu
poate să se coboare la a comite un asasinat 7i> "n orice ca@> el e la Paris
K .şadar> nu "l consideri un suspect plau@ibil;
K Dar dumnea)oastră> domnule Poirot;
7i amu@#nduAse pe absurditatea unei asemenea idei> 0app ne părăsi
Capitolul 1*
5a6ordomul
. doua @i 8u una de oarecare odihnă pentru noi şi de acti)itate intensă pentru 0app> care
)eni să ne )adă pe la ora ceaiului
2ra roşu la 8a,ă şi părea 8urios
K .m 8ăcut o t#mpenie
K Imposibil> dra3ul meu> "ncercă Poirot săA1 liniştească
K Ja da> din păcate DAam lăsat pe acest< Scu)#ntul rostit de el nu se cade săA1
reproducemT de )alet săAmi scape printre de3ete
K . dispărut;
K Da 7iAa luat tălpăşi,a 7i ce mă 8ace săAmi dau palme ca unui idiot este că nu lAam
suspectat nici măcar o clipă
K Calmea@ăAte< Te ro3> calmea@ăAte
K Uşor de @is NAa,i 8i at#t de calm dacă )i sAar 8i tras un perda8 cum am primit eu la
sediul central OI CanaliaI Nu este prima oară c#nd se "nt#mplă aşa ce)a 2 un e9pertI
0app "şi şterse 8runtea asudată şi luă un aer cam amăr#t Poirot "ncercă săA1
compătimească> dar nu reuşi dec#t să scoată nişte sunete asemănătoare cu cele 8ăcute de 3ăină
c#nd se ouă 4amiliari@at cu caracterul en3le@ilor> am umplut un pahar cu ?hisH1 şi si8on pentru
inspector şi i lAam dat Imediat se "nsenină la 8a,ă
K 2i bine> @ise el> asta nuAi de re8u@at
Jău şi continuă să )orbească pe un ton mai )esel:
K Nu sunt si3ur nici acum că el este uci3aşul 4ără "ndoială> 8u3a lui este suspectă> dar
poate 8i e9plicată şi alt8el (ede,i> a6unsesem prea aproape de el Se pare că 8rec)enta c#te)a
cluburi de noapte de cea mai proastă reputa,ie Nimic din ceea ce a,i mai "nt#lnit p#nă acum> ci un
antura6 mult mai periculos şi căutat Pe scurt> tipul e o ade)ărată canalie
K Tout de mYme> dar asta nu "nseamnă neapărat că el este uci3aşul> replică Poirot
K .)e,i dreptateI Poate să 8i 8ost implicat "n )reo a8acere necurată> dar nu neapărat
crimă Nu> sunt din ce "n ce mai mult con)ins că domnişoara .dams e )ino)ată> chiar dacă nu am
nici o do)adă "ncă .stă@i> am trimis oameni săAi perche@i,ione@e apartamentul> dar nAau
descoperit nimic util 2ra destul de şireată Nu păstra coresponden,a> "n a8ară de c#te)a scrisori de
a8aceri pri)ind acorduri 8inanciare> toate aran6ate "n ordine> şi două scrisori de la Gashin3ton> de
la sora sa Totul normal şi la )edere C#te)a piese de bi6uterie )aloroase> de modă )eche> nimic
nou şi costisitor Nu ,inea un 6urnal Paşaportul şi carnetul de cecuri nu arată nimic ieşit din
comun Drace> 8ata asta pare să nu 8i a)ut deloc o )ia,ă pri)atăI
K 2ra 8oarte discretă> spuse Poirot 3#nditor Pentru noi e re3retabil
K .m )orbit cu 8emeia care a ser)itAo NAam scos nimic de la ea .m )ă@utAo şi pe t#năra
patroană a unui ma3a@in de pălării şi care> se pare> era una dintre prietenele ei
K .I 7i ce părere ai despre domnişoara Dri)er;
K 2 o persoană de o inteli3en,ă 8oarte )ie Din ne8eriAcire> nu miAa 8ost de nici un a6utorI
Nu că nu mAaş 8i aşteptat la asta Cn toate ca@urile de dispari,ii ale unor tinere 8ete> pe care leAam
in)esti3at personal> 8amilia şi prietenii lor au spus de 8iecare dată aceeaşi placă E2ra inteli3entă
şi de)otată şi nu ştiu să 8i 8ost ataşată de )reun bărbat "n mod deosebitF 7i niciodată nu se
do)edeşte a 8i ade)ărat Nici măcar nu este normal Tinerele 8ete ar trebui să aibă prieteni de se9
opus Dacă nu e aşa "nseamnă că este ce)a "n nere3ulă cu ele Doialitatea idioată a antura6ului şi a
8amiliei 8ace ca )ia,a unui detecti) să de)ină 8oarte di8icilă
4ăcu o pau@ă săAşi tra3ă răsu8larea şi am pro8itat de oca@ie săAi reumplu paharul
K C,i mul,umesc> capitane :astin3s> nu re8u@ un asemenea tratament Cn s8#rşit> iatăAmă
8or,at să scotocesc "n cele mai mici cotloane Domnişoara .dams a cinat şi a dansat cu )reo
du@ină de tineri> dar nu a dat semne că ar 8i ataşată de )reunul "n de8a)oarea celorlal,i Unul
dintre ei era actualul lord 2d3?are> apoi domnul Jr1an 5artin> )edeta de cinema> şi "ncă o
6umătate de du@ină< Dar nimeni "n special Ideea dumnea)oastră> domnule Poirot> că altcine)a
ar 8i "n spatele acestei po)eşti este complet 3reşită 2u sunt con)ins că a 6ucat pe cont propriu şi>
"n pre@ent> mă interesea@ă să 3ăsesc le3ătura dintre ea şi )ictimă> pentru că trebuie să 8ie una
Cred că )a trebui să mă duc la Paris> pentru că EParisF era "nscris pe cutiu,a aurită şi de8unctul
lord a mers de multe ori acolo toamna trecută pentru a asista la licita,ii de artă şi a cumpăra
bi@arerii> con8orm spuselor domnişoarei Carroll Da> trebuie să mer3 la Paris .ncheta o8icială )a
8i m#ine O )oi am#na> bine"n,eles> şi mă )oi "mbarca pe )aporul de m#ine dupăAamia@ă
K 2şti plin de ener3ie debordantă> 0app 5ă uimeşti
K Da Cn schimb> dumnea)oastră lene)i,i Nu 8ace,i altce)a dec#t să sta,i aici şi să
3#ndi,i< Să )ă 8olosi,i micile celule cenuşii> cum spune,i dumnea)oastră 7i la ce bun;I
Trebuie să te duci "n mi6locul lucrurilor> pentru că ele nu )or )eni la tineI
5ica ser)itoare deschise uşa şi anun,ă:
K Domnul Jr1an 5artin> domnule Sunte,i ocupat sau "l pute,i primi;
K 2u )ă părăsesc> domnule Poirot> @ise 0app> pre3ătinduAse de plecare Toate stelele de
cinema par să )ină să )ă ceară s8atul
Poirot ridică din umeri "ncerc#nd să arate modest şi 0app r#se
K Trebuie să 8i,i de6a milionar acum> domnule Poirot Ce 8ace,i cu banii; Ci economisi,i;
K 4i,i si3ur că "i 8olosesc cu chib@uială 7i pentru că )orbim despre "mpăr,irea banilor>
cum şiAa distribuit a)erea lordul 2d3?are;
K . lăsat 8iicei proprietă,ile ce nu ,ineau de titlu> cinci sute de lire domnişoarei Carroll> şi
astaAi tot Nici o altă moştenire Un testament dintre cele mai simple> după cum )ede,i
K 7i c#nd a 8ost "ntocmit;
K După plecarea so,iei sale< .cum )reo doi ani şi ce)a .propo> o e9clude "n mod
e9pres din moştenire
K O natură ră@bunătoareI 5urmură Poirot mai mult pentru sine
Cu un>Pe cur#ndIF )esel> 0app ne părăsi
Jr1an 5artin intră Cmbrăcat de o manieră impecabilă> arăta 8oarte bine> doar că "mi dădu
impresia că e mai de3rabă isto)it dec#t )esel
K 5ă tem că nu )ă aduc nici o noutate> domnule Poirot> @ise el pe un ton de scu@e 7i>
după toate acestea> am abu@at şi de timpul dumnea)oastră de3eaba
K 2n )NritN;
K Da 5Aam "nt#lnit cu doamna despre care )Aam )orbit .m ru3atAo> chiar mAam certat
cu ea> dar 8ără nici un re@ultat Re8u@ă cate3oric de a )ă 8ace părtaş la secretul nostru 7i> "n acest
ca@> mă tem că trebuie să lăsăm totul baltă Re3ret nespus că )Aam deran6at<
K Nu 8ace nimic> replică Poirot pe neaşteptate 5ă aşteptam la asta
K Po8tim; 4ăcu actorul surprins 7tia,i> deci; Cntrebă el "ncurcat
K 5ais oui Cncă de c#nd a,i dorit să cere,i acordul prietenei dumnea)oastră puteam să )ă
spun că acesta )a 8i re@ultatul
K .şadar> a)e,i )reo teorie;
K Domnule 5artin> un detecti) are "ntotdeauna o teorie 8ormată "n minte 2 ceea ce se
aşteaptă de la el Cnsă eu> de obicei> nu o numesc teorie> ci mai de3rabă> o idee .ceasta este
prima etapă
K 7i a doua etapă;
K Dacă ideea se do)edeşte corectă> atunci ştiuI 2ste 8oarte simplu> după cum )ede,i
K .ş dori totuşi săAmi "mpărtăşi,i teoria< Sau ideea dumnea)oastră
Poirot clătină "ncet din cap
K Iată o altă re3ulă: un detecti) trebuie să ştie să tacă
K Nu pute,i nici măcar săAmi da,i o su3estie;
K Nu (ă )oi spune doar că miAam 8ormat o părere din momentul "n care miAa,i )orbit
despre bărbatul cu dintele de aur
Jr1an 5artin "l pri)i surprins
K 5ă uimi,i din ce "n ce mai mult> declară el Unde )re,i să a6un3e,i; Dacă miAa,i da
măcar un indiciu<
Poirot @#mbi şi clătină din cap
K :aide,i să schimbăm subiectul con)ersa,iei
K Cum dori,i> dar mai "nt#i )ă ro3 săAmi spune,i c#t )ă datore@
Poirot dădu din m#nă
K Pas un souI NAam 8ăcut nimic pentru dumnea)oastră
K Dar )Aam ocupat timpul<
K C#nd mă interesea@ă un ca@> trec peste problema banilor 7i ca@ul dumitale mă
interesea@ă chiar 8oarte mult
K 5ă bucur> răspunse actorul un pic 6enat şi 8ără să arate deloc 8ericit
K :aide> "i @ise Poirot cu bl#nde,e> să )orbim despre altce)a
K .dineauri> pe scări> nu era inspectorul de la Scotland Qard;
K Ja da> inspectorul 0app
K Dumina era at#t de scă@ută> că nAam 8ost si3ur că e el .propo> a 8ost pe la mine ca să
mă intero3he@e despre sărmana Carlotta .dams> care a murit din cau@a unei suprado@e de
)eronal
K .,i cunoscutAo bine pe domnişoara .dams;
K Nu 8oarte bine .m cunoscutAo "n copilărie "n .merica 5Aam mai "nt#lnit cu ea o dată
sau de două ori aici la Dondra> dar nAam )ă@utAo prea des 5Aa "ntristat 8oarte mult moartea ei
K O plăcea,i;
K Da 2ra o persoană cu care puteai "ntrAade)ăr discuta
K O personalitate 8oarte empatică> da> sunt de acord cu dumneata
K Presupun că ei cred că este )orba despre o sinucidere> nuAi aşa; NAam putut săAi dau
inspectorului nici o in8orma,ie utilă Carlotta a 8ost "ntotdeauna o persoană 8oarte re@er)ată
K Nu cred că a 8ost sinucidere> replică Poirot
K Sunt de acord cu dumnea)oastră Pare mai de3rabă un accident
Poirot 8ăcu o pau@ă> apoi adău3ă:
K Nu crede,i că misterul mor,ii lordului 2d3?are se cam complică;
K 2 ade)ărat 7ti,i ce)a< au )reo idee< Cine a 8ăcutAo< .cum că 0ane este "n a8ara
oricărei suspiciuni;
K Jine"n,eles .u de6a o teorie 8oarte interesantă
Jr1an 5artin păru incitat
K .de)ărat; Re8eritor la cine;
K 5a6ordomul lordului 2d3?are a dispărut (ă pute,i da seama; 4u3a este la 8el de bună
cu o con8irmare a )ino)ă,iei
K 5a6ordomul; Sunt surprinsI
K Un bărbat at#t de 8rumos şi de puternic Il )ous ressemble un peu[ @ise Poirot "nclin#nd
uşor din cap
Jine"n,elesI DeAabia acum am reali@at de ce 8a,a ma6ordomului "mi păruse 8amiliară la
prima noastră )i@ită
K 5ă 8lata,iI Replică Jr1an 5artin cu un mic sur#s
K Nu> nu> nu Nu toate tinerele domnişoare> ser)itoare> 8etişcane> secretare> 8emei de
societate "l adoră pe Jr1an 5artin; 29istă cine)a care poate săAi re@iste;
K 5ai multe> aş @ice eu> răspunse 5artin şi se ridică brusc 2i> )ă mul,umesc 8oarte mult>
domnule Poirot 7i permite,iAmi să mă mai scu@ "ncă o dată pentru deran6
Ne str#nse m#inile la am#ndoi şi am remarcat deodată că arăta mult mai bătr#n şi pri)ireaA
i posomor#tă de)enise şi mai e)identă
Plin de curio@itate> de "ndată ce )i@itatorul "nchise uşa "n urma lui> am sărit asupra lui
Poirot cu "ntrebări
K Poirot> chiar te aşteptai ca el să re)ină şi să renun,e la orice "ncercare de a in)esti3a
acele "nt#mplări ciudate din .merica;
K 5Aai au@it spun#nd asta> :astin3s;
K Dar atunci<> am "ncercat să 3ăsesc o lo3ică "n această po)este Cnseamnă că tu ştii
cine este t#năra misterioasă căreia trebuia săAi ceară permisiunea de a )orbi;
Poirot @#mbi
K Dra3ul meu> am o mică idee Cum ,iAam spus de6a> totul a "nceput c#nd a pomenit de
dintele de aur şi> dacă ipote@a mea se 6usti8ică> ştiu cine e t#năra "n cau@ă şi de ce iAa inter@is lui
Jr1an 5artin să mi se destăinuiască Cunosc ade)ărul despre "ntrea3a a8acere 7i lAai cunoaşte şi
tu dacă ,iAai pune la treabă mintea pe care ,iAa datAo bunul Dumne@eu Uneori> sunt tentat să cred
că> din 3reşeală> teAa sărit
Capitolul 1+
Pretendentul
NuAmi propun să descriu nici ancheta o8icială asupra mor,ii lordului 2d3?are şi nici cea
pri)indAo pe Carlotta .dams Pentru cea din urmă deci@ia 8u moarte accidentală> "n ca@ul lordului
2d3?are> ancheta 8u am#nată> după e9punerea do)e@ilor de identi8icare şi a re@ultatului
e9amenului medical .nali@a con,inutului stomacului stabili că decesul a)usese loc la
apro9imati) o oră de la terminarea cinei> poate chiar două ore> dar nu mai mult de at#t .sta
"nsemna că crima 8usese comisă "ntre orele @ece şi unspre@ece seara> mai de3rabă imediat după
ora @ece
Detaliile pri)ind substitu,ia dintre 0ane GilHinson şi Carlotta .dams nu 8ură de@)ăluite
Miarele publicară semnalmentele ma6ordomului căutat şi toată lumea cre@u că el e uci3aşul
5ărturia lui pri)ind )i@ita lui 0ane GilHinson 8u pri)ită ca o minciună neruşinată şi se omise
8aptul că era coroborată cu acea a secretarei Toate @iarele cuprindeau coloane "ntre3i cu
in8orma,ii despre crimă> dar pu,ine dintre ele aduceau detalii reale
Cn acest timp> eram si3ur că 0app se mişca rapid Iner,ia lui Poirot mă irita pu,in şi
bănuiala că atitudinea lui are deAa 8ace cu 8aptul că "mbătr#nea "mi trecu prin minte de mai multe
ori şi nu era pentru prima oară Scu@ele lui nuAmi părură prea con)in3ătoare
K Da )#rsta mea> e bine săA,i păstre@i ener3ia pentru lucruri mai importante> "mi e9plică
el
K Dar> dra3ul meu Poirot> nu trebuie să te consideri bătr#n> am protestat eu
5Aam 3#ndit că are ne)oie de "mbărbătare şi am abordat un tratament pe careA1 ştiam la
modă B puterea su3estiei
K 2şti mai plin de )i3oare dec#t ai 8ost )reodată> iAam @is sincer Poirot> eşti "n 8loarea
)ie,ii> "n plenitudinea puterilor tale .i putea 8oarte uşor mer3e şi de@le3a acest ca@ numai dacă ai
)rea
Poirot "mi răspunse că pre8eră să 8acă asta st#nd acasă
K Dar nu po,i 8ace astaI
K Nu "n "ntre3ime .ici ai dreptate
K Ce )reau eu să spun este că stăm de3eaba şi 0app 8ace toată treaba
K Ceea ce mă aran6ea@ă de minuneI
K Pe mine> nuI (reau să )ăd că te impliciI
K Păi asta şi 8ac
K .dică;
K .ştept
K Ce aştep,i;
K Pour Pue mon chien de chasse me rapporte le 3ibier> răspunse Poirot> 8ăc#nduAmi cu
ochiul
K Ce "n,ele3i prin asta;
K 4ac alu@ie la bunul 0app De ce să ai un c#ine şi să latri tot tu; 0app )ine aici cu
re@ultatele ener3iei sale debordante pe care o admiri at#t Dispune de mi6loace pe care eu nu le
am 7i> 8ără "ndoială> că nu )a "nt#r@ia să ne aducă )eşti
Poirot a)ea dreptate că 0app> datorită in)esti3a,iei sale tenace> aduna "ncetul cu "ncetul
in8orma,iile necesare Nu a8lase nimic la Paris> dar> două @ile mai t#r@iu> ne )i@ită arăt#nd 8oarte
satis8ăcut de el "nsuşi
K .ncheta cere timp şi răbdare> spuse el> dar "n s8#rşit "ncepem săAi dăm de capătI
K 4elicitările mele> dra3ul meu Ce mai e nou;
K .m descoperit că> "n seara crimei> "n 6ur de ora -> o doamnă blondă a depus o )ali6oară
la ba3a6e "n 3ara 2uston 4unc,ionarului iAa 8ost arătată )ali6oara domnişoaArei .dams şi a
recunoscut o> mai ales că este 8abricată "n .merica şi> ast8el> di8eră de produsele locale
K 2ustonI .I Da> cea mai apropiată sta,ie de Re3ent =ate 4ără "ndoială că a mers acolo>
şiAa schimbat "n8ă,işarea la toaletă şi apoi a lăsat )ali@a C#nd a 8ost retrasă 3eanta;
K Da 1/ şi 6umătate> după spusele 8unc,ionarului> şi de către aceeaşi persoană
Poirot "ncu)iin,ă cu un semn al capului
K 7i am mai 8ăcut "ncă o descoperire> continuă 0app .m toate moti)ele să cred că
domnişoara Carlotta .dams se 3ăsea la D1ons Corner :ouse> "n 7trand> la ora 11
K .I Iată ce)a interesantI Cum ai a6uns să descoperi asta;
K Păi> mai mult sau mai pu,in din "nt#mplare Cum şti,i> toate @iarele )orbesc despre
cutiu,a aurită cu ini,ialele incrustate "n rubine Un reporter a scris despre asta "ntrAun articol le3at
de 8olosirea din ce "n ce mai des a dro3urilor de către tinerele actri,e =enul de articol potri)it
@iarelor de duminică> men,ion#nd cutiu,a aurită cu con,inutul ei letal şi schi,#nd portretul patetic
al tinerei 8ete cu toată )ia,a la picioare .utorul se "ntreba unde "şi petrecuse ultima seară> cum se
sim,ise şi aşa mai departe
2i bine> se pare că una dintre chelneri,ele de la Corner :ouse a citit articolul şi şiAa
amintit că o doamnă pe care o ser)ise "n acea seară a)usese o ast8el de cutie "n m#nă 7iAa amintit
chiar şi ini,ialele C . De pe ea 7i> entu@iasmată de descoperire> a po)estit despre asta tuturor
prietenilor ei> sper#nd că @iarul iAar da o recompensă
Un t#năr @iarist a trecut imediat la treabă şi amănuntele picante )or apărea "ntrAun articol
din următorul număr din Stri3ătul serii Ultimele ore ale re3retatei actri,e: aşteptarea unui bărbat>
care nAa )enit la "nt#lnire> şi pu,in despre intui,ia actri,ei pri)ind unele probleme pe care leAar
putea a)ea sora ei Cunoaşte,i 3enul acesta de nimicuri> nuAi aşa> domnule Poirot;
K 7i cum de po)estea asta a a6uns la urechile dumitale at#t de repede;
K 2i> suntem "n rela,ii 8oarte bune cei de la @iar T#nărul @iarist care sAa ocupat de această
ştire miAa dat pontul c#nd "ncerca să a8le de la mine şi alte detalii .şa că mAam 3răbit să mer3 "n
Corner :ouse imediat<
Da> miAam spus că 0app a procedat 8oarte bine şi am sim,it> "n acelaşi timp> o "mpunsătură
de milă pentru Poirot DeAo parte era 0app> ob,in#nduAşi in8orma,iile proaspete direct de la
martori şi> după opinia mea> pier@#nd din )edere poate detalii importante> şi> de cealaltă parte>
Poirot> care se mul,umea cu )eşti răsu8late
K .m )ă@utAo pe chelneri,ă> continuă 0app> şi nu cred că a)em de ce ne "ndoi Nu a putut
să o recunoască pe Carlotta .dams din 8oto3ra8ie> dar a spus că nu acordase o aten,ie specială
chipului 8emeii După spusele 8etei> era o t#nără brunetă> suplă şi "mbrăcată ele3ant> a)ea pe cap
una dintre pălăriile acelea la modă 5iAaş dori c#teodată ca 8emeile să obser)e mai bine
trăsăturile semenelor lor şi nu pălăriile acestora
K 4i@ionomia domnişoarei .dams nu era uşor de reAmarcat> comentă Poirot> căci a)ea
mobilitate> sensibilitate> calită,i ceAo 8ăceau deosebită
K (ă dau dreptate 2u nu prea pierd timpul cu anali@e de acest tip Chelneri,a a mai spus
că doamna era "mbrăcată "n ne3ru şi a)ea la ea o )ali6oară> ceea ce i sAa părut ciudat la momentul
respecti)> pentru că )ali6oara nu prea se potri)ea cu ,inuta ele3antă a 8emeii . comandat o
omletă şi ca8ea> dar> după părerea martorei> părea mai de3rabă că tră3ea de timp şi aştepta )enirea
cui)a> căci "şi consulta "n permanen,ă ceasul de m#nă Cutiu,a aurită a obser)atAo c#nd a )enit săA
i aducă nota de plată T#năra o scosese din 3eantă şi o pusese pe masă Chelneri,a şiAa amintit că
a )ă@utAo ridic#nduAi capacul şi apoi "nchi@#nduA1 la loc> @#mbind de parcă şiAar 8i ima3inat un
)is 8rumos . obser)atAo şi pentru că iAa plăcut 8oarte mult> şi chiar iAa spus clientei că şiAar dori
şi ea să aibă o cutie aurită cu ini,ialele "n rubine pe ea Se pare că domnişoara .dams a mai rămas
ce)a timp după ce a plătit consuma,ia şi apoi> "ntrAun 8inal> sAa mai uitat "ncă o dată la ceas şi a
plecat "n3#ndurată
Poirot ridică din spr#nceană
K 2ra )orba de un rende@A)ous> murmură el O "nt#lnire cu cine)a care nAa mai )enit
Oare Carlotta .dams sAo 8i "nt#lnit mai t#r@iu cu această persoană; Sau sAa "ntors acasă şi a
"ncercat săAi tele8one@e; O> ceAaş )rea să ştiuI
K .sta este teoria dumnea)oastră> domnule Poirot Jărbatul misterios 2 un mitI Nu spun
că nu e posibil să 8i aşteptat pe cine)a> căci ar 8i o )ariantă Să 8i stabilit o "nt#lnire cu cine)a "n
acel local după ce discu,ia cu lordul sAar 8i terminat cu bine Dar> mai ştim şi ce sAa "nt#mplat 7iA
a pierdut min,ile şi 1Aa "n6un3hiat Cnsă nu a "nt#r@iat "n aAşi re3ăsi s#n3ele rece . mers la 3ară>
şiAa schimbat "n8ă,işarea> a luat )ali6oara cu ea> a mers la "nt#lnire şi> apoi> sAa "nt#mplat ceea ce
numesc psiholo3ii o Ereac,ieF . cuprinsAo oroarea 3#ndinduAse ce a 8ăcut şi> cumulată cu absen,a
prietenului ei de la "nt#lnire> a clacat 2 8oarte posibil ca prietenul ei să 8i ştiut de )i@ita la Re3ent
=ate din acea seară 2a a sim,it că totul sAa s8#rşit> aşa că şiAa scos cutiu,a cu )eronal O do@ă mai
puternică şi totul sAar termina Cn orice ca@> nAar muri sp#n@urată 2i> e at#t de e)ident că aşa sAau
petrecut lucrurile> mai ce)a dec#t 8aptul că nasul dumnea)oastră se a8lă "n mi6locul 8e,eiI
Poirot "şi duse instincti) m#na la nas apoi şiAo cobor" la musta,ă> pe care o m#n3#ie cu
3ri6ă şi m#ndrie
K Nu e9istă nicăieri )reo do)adă despre bărbatul misterios> "şi reluă 0app discursul>
"ncerc#nd cu "ncăpă,#Anare săAşi do)edească teoria Nu am reuşit să stabilesc "ncă le3ătura dintre
Carlotta .dams şi lordul 2d3?are> dar )oi a6un3e şi acolo< 2 doar o chestiune de timp
Recunosc că sunt de@amă3it de călătoria mea la Paris> dar nouă luni sunt o perioadă destul de
lun3ă şi am lăsat pe cine)a acolo să continue in)esti3a,ia Ce)a> ce)a tot )a apărea 7tiu că nu
sunte,i de acord cu mine> domnule Poirot .,i 8ost dintotdeauna un omule, cam "ndărătnic<
K Cmi insul,i "nt#i nasul şi acum asta;
K 2i> e doar un 8el de a )orbi> "ncercă 0app săA1 calme@e NAa 8ost inten,ia mea să )ă
6i3nesc
K 7i răspunsul lo3ic ar 8i> am inter)enit eu> că nAa 8ost nici o 6i3nire
Poirot> "ncurcat> se uită c#nd la mine> c#nd la 0app
K Care sunt ordinele; Cntrebă 0app ironic din uşa
Poirot "i @#mbi cu un aer iertător
K Nu am ordine< Dar totuşi> o su3estie<
K Care; :aide,i> spune,iAmiI
K Caută printre ta9iuri şi pune c#te)a "ntrebări =ăseşte ta9iul care a 8ăcut o cursă sau
poate mai multe> probabil două< Da> două curse< Din apropiere de Co)ent =arden pentru a
mer3e la Re3ent =ate> "n noaptea crimei Cn priA)in,a timpului> cred că era "n 6ur de !!%/
Ochii lui 0app se luminară dintrAodată .răta ca un c#ine trimis după )#nat
K Deci asta e su3estiaI Spuse el Cn re3ulă> mă )oi ocupa Nu )ăd ce rău ar 8ace şi>
uneori> a)e,i idei bune
Cum ieşi inspectorul> Poirot se ridică şi> plin de enerA3ie> "ncepu săAşi perie pălăria
K Dra3ul meu> nu mă "ntreba nimic .duAmi "n schimb pu,ină ben@ină Cn diminea,a
aceasta miAa picat o bucă,ică de omletă pe haină
IAam adus
K De data asta> iAam spus> nu simt ne)oia să te "ntreb ce)a Pare destul de e)ident Dar
chiar cre@i că e aşa;
K 5on ami> momentan mă preocupă doar toaleta proprie 7i> dacă nu te superi> nuAmi
place cra)ata pe care ,iAai pusAo
K 2 o cra)ată e9celentăI .m protestat
K Posibil că a 8ost odată> dar arată de )#rsta pe care ai 8ost at#t de amabil să miAo
reaminteşti SchimbAo te ro3 şi perieA,i şi m#neca dreaptă
K 5er3em săAi 8acem )reo )i@ită re3elui =eor3e; DAam "ntrebat eu sarcastic
K Nu .m citit a@iAdiminea,ă "n @iar că ducele de 5erton sAa "ntors la reşedin,a sa din
Dondra .m "n,eles că este un membru distins al aristocra,iei en3le@e şi aş dori să mă pre@int "n
8a,a lui "n cea mai bună 8ormă
Poirot nAa 8ost niciodată un socialist con)ins
K De ce mer3em săA1 )edem pe ducele de 5erton;
K Pentru că )reau săA1 cunosc
.sta a 8ost tot ce am putut scoate de la Poirot C#nd ,inuta mea 8u "ndea6uns de decentă
pentru ochiul critic al lui Poirot> am pornit spre 5erton :ouse
Da reşedin,a ducelui> un lacheu ne "ntrebă dacă eram aştepta,i Poirot răspunse ne3ati)
Dacheul luă cartea de )i@ită şi reapăru la pu,in timp pentru a ne transmite re3retele 29celen,ei
Sale> care era 8oarte ocupat "n acea diminea,ă pentru a ne putea primi Cnsă Poirot se aşe@ă
imediat pe un scaun
K 4oarte bine> spuse el (oi aştepta (oi aştepta chiar şi mai multe ore> dacă e ne)oie
Totuşi> nu 8u necesar Cum mi6locul cel mai e9pediti) de a scăpa de un musa8ir inoportun
este de aA1 primi imediat> Poirot 8u introdus la duce> 8ără "nt#r@iere
Ducele a)ea "n 6ur de !* de ani Nu părea 8oarte impunător> căci era slab şi parcă cam 8ără
)la3ă Părul> de o nuan,ă nede8inită> "ncepuse să se rărească pe la t#mple> 3ura mică a)ea col,urile
lăsate a amărăciune şi ochii 8ără strălucire păreau )isători Cn cameră erau mai multe cruci8i9e şi
di8erite obiecte de artă reli3ioasă Una dintre poli,ele late ale bibliotecii părea să nu con,ină
altce)a dec#t lucrări de teolo3ie .răta mai de3rabă ca un ne3ustor ne"n3ri6it de mărun,işuri>
dec#t ca un duce Din c#te ştiam> 8usese educat acasă datorită naturii sale 8oarte 8ira)e din
copilărie Deci acesta era bărbatul careAi că@use pradă lui 0ane GilHinsonI Situa,ia era chiar
e9trem de ridicolă 5anierele sale erau aro3ante şi primirea 8u rece şi la limita polite,ii
K 5ă cunoaşte,i poate după nume; Cncepu Poirot
K NuAmi amintesc săA1 8i au@it unde)a
K 5ă consacru studiului psiholo3iei criminalistice
Ducele păstră tăcerea> aşe@at "n dreptul unui birou> cu o scrisoare neterminată "n 8a,ă Jătu
nerăbdător cu stiloul "n masă
K Care e moti)ul )i@itei dumnea)oastră; Cntrebă el pe un ton 8oarte rece
Poirot> aşe@at e9act "n 8a,a lui> stătea cu spatele la 8ereastră şi lumina @ilei de@)elea per8ect
chipul ducelui
K Sunt implicat "n pre@ent "n anchetarea circumstan,eAlor le3ate de moartea lordului
2d3?are
Nici un muşchi nu se clinti pe 8a,a palidă a ducelui de 5erton
K .de)ărat; Nu lAam cunoscut pe lordul 2d3?are
K Dar cred că "i cunoaşte,i so,ia> pe doamna 0ane GilHinson;
K .şa este
K Sunte,i conştient că se presupune că a)ea moti)e puternice ca să dorească moartea
so,ului său;
K Nu sunt deloc la curent cu nimic de 3enul acesta
K Cnăl,imea (oastră> permite,iAmi să )ă "ntreb direct Inten,iona,i să )ă căsători,i cur#nd
cu doamna 0ane GilHinson;
K Dacă mă hotăr#m să mă "nsor> presa nu ar 8i "nt#r@iat să anun,e această )este Consider
"ntrebarea dumnea)oastră o impertinen,ă Da re)edere
Se ridică Poirot se ridică şi el şi> cu un aer "ncurcat> se b#lb#i:
K NAam a)ut inten,ia< 2u< 0e )ous demande pardon<
K Da re)edere> repetă ducele> pu,in mai tare
De data aceasta> Poirot renun,ă 4ăcu un 3est caracteAristic de neputin,ă şi am ieşit>
acoperi,i de ruşine
Cmi păru rău de Poirot Stilul lui bombastic obişnuit nuA1 a6utase "n această situa,ie Pentru
ducele de 5erton> un mare detecti) merita probabil mai pu,ină aten,ie dec#t un cărăbuş
K Nu neAa mers prea bine> iAam spus lui Poirot cu simApatie Ce om insolent şi or3oliosI
De ce ai )rut săA1 )e@i;
K (oiam să ştiu dacă "ntrAade)ăr 0ane GilHinson şi cu el urmăreau să se căsătorească
K Păi neAa spusAo chiar eaI
K .> da> neAa spusAo chiar ea Dar ",i dai seama că o 8emeie de 3enul ei a8irmă orice iAar
ser)i interesele Poate că ea a hotăr#t săA1 ia de bărbat şi bietul de el nu ştie nimicI
K Cn orice ca@> teAa trimis la plimbare
K 5iAa răspuns ca unui reporter Da> chicoti Poirot Dar acum ştiuI 7tiu e9act cum stau
lucrurileI
K Cum ai a8lat; După atitudinea sa;
K Nicidecum .i obser)at că scria o scrisoare
K Da
K 2i bine> "n timpul sta3iului meu "n poli,ia bel3iană> am "n)ă,at că e 8oarte util să citeşti
in)ers scrisul SăA,i spun ce scria "n scrisoare; EDra3a mea 0ane> adorată> "n3eArul meu radios>
cum aş putea săA,i arăt c#t miAeşti de dra3ă; .i su8erit at#t de multI Natura ta delicată şi
3eneroasă<F
K PoirotI .m e9clamat eu> scandali@at> oprinduA1 să continue
K Doar at#t am reuşit să )ăd ENatura ta delicată şi 3eneroasă< pe care doar eu o
cunoscF
2ram 8oarte 8urios Părea at#t de "nc#ntat de ceea ce 8ăcuse
K PoirotI .m stri3at .şa ce)a nu se 8aceI SăA,i ba3i nasul "ntrAo scrisoare intimăI
K Spui prostii> :astin3sI 2 absurd să pretin@i că nu pot 8ace ce)a ce tocmai am 8ăcutI
K Nu este< Nu este ca şi c#nd ai 6uca un 6ocI
K Dar eu nu mă 6oc deloc 5ă cunoşti prea bine Crima nu este un 6oc> ci ce)a 8oarte
serios 7i> "n orice ca@> :astin3s> nu ar trebui să 8oloseşti un asemenea limba6 Să nu mai )orbim
despre asta .m a8lat ce am dorit să ştiu şi cu asta> basta Doar tinerii r#d c#nd aud aşa ce)a Da
Tinerele atră3ătoare ar r#de dacă teAar au@i spun#nd că E6oci un 6ocF "n loc de EcrichetF
.m tăcut> incapabil să "n,ele3 cum a putut Poirot să comită o ast8el de indiscre,ie
K . 8ost cu totul inutil> iAam spus Dacă iAai 8i e9plicat că la ru3ămintea lui 0ane
GilHinson ai mers săA1 )e@i pe lordul 2d3?are> teAar 8i tratat cu totul alt8el
K .> dar nu puteam să 8ac asta 0ane GilHinson a 8ost clienta mea Nu pot să )orbesc
despre a8acerile clientei mele cu o altă persoană> pentru că ar "nsemna săAi trăde@ "ncrederea şi nu
ar 8i deloc onorabil din partea mea
K OnorabilI
K 29act
K Dar urmea@ă să se căsătorească totuşi cu duceleI
K .sta nu "nseamnă că nu poate a)ea secrete 8a,ă de el Părerile tale despre căsătorie sunt
complet "n)echite Nu> ceea ce su3ere@i tu ar 8i 8ost imposibil Trebuie săAmi apăr onoarea de
detecti) şi nu e un lucru de ici> de colo
K Cn 8ine> presupun că e9istă mai multe 8eluri de onoare pe lume
Capitolul 1-
O mare doamnă
. doua @i diminea,ă> am primit o )i@ită care> după părerea mea> 8u cel mai surprin@ător
lucru din toată a8aAcerea asta
5ă a8lam "n salonaş> c#nd Poirot intră 8ără @3omot> cu o strălucire ciudată "n ochi
K Prietene> a)em un )i@itator
K Cine e;
K Ducesa de 5ertonI
K 29traordinarI Ce )rea;
K Cnso,eşteAmă 6os şi o să )e@i
5Aam 3răbit săA1 urme@ şi am intrat "mpreună "n salon
Ducesa era o 8emeie de statură mică> cu un nas ascu,it şi ochi autoritari Chiar dacă era
măruntă şi "ndesată> nAar 8i "ndră@nit nimeni sAo numească dolo8ană şi> "n ciuda "mbrăcămin,ii
ne3re> 8iecare centimetru al ei arăta că era cu ade)ărat o 3rande dame Din prima clipă> "mi 8ăcu
impresia unei personalită,i 8ără scrupule 2ra e9act opusul 8iului ei (oin,a ei era "n8ricoşătoare
O puteai sim,i )enind "n )aluri de 8or,ă dinspre ea Nu e de mirare că această 8emeie "i dominase
pe to,i cei cu care )enise "n contact
Cşi potri)i monoclul şi ne studie> mai "nt#i pe mine> apoi pe prietenul meu Pe urmă i se
adresă lui Poirot cu o )oce 8ermă şi clară> obişnuită să comande şi să 8ie ascultată
K Dumnea)oastră sunte,i domnul :ercule Poirot;
Prietenul meu "ncu)iin,ă din cap
K Da dispo@i,ia dumnea)oastră> 5adame la Duchesse
Doamna "şi "ntoarse pri)irea spre mine
K .cesta este prietenul meu> căpitanul :astin3s Cmi dă concursul său "n di8erite
"mpre6urări
5ă pri)i ini,ial cu "ndoială> apoi "şi "nclină capul a recunoaştere şi acceptă scaunul o8erit
de Poirot
K .m )enit să )ă consult "ntrAo problemă 8oarte delicată> domnule Poirot 7i )ă ro3 să
considera,i demersul meu cu totul con8iden,ial
K Nici nu "ncape "ndoială> madame
K Dad1 Qardl1 a 8ost cea care miAa )orbit de dumneaA)oastră După cele ce miAa @is şi
datorită recunoştin,ei ce )Ao poartă> am sim,it că sunte,i sin3urul capabil să mă a6uta,i
K 5adame> 8i,i si3ură că )oi 8ace tot ce e posibil
Ducesa "ncă e@ita .poi> "n s8#rşit> cu un e8ort )i@ibil> abordă subiectul ce o preocupa cu o
uşurin,ă ceAmi aminti> "ntrAun mod ciudat> de 0ane GilHinson "n acea memorabilă noapte de la
hotelul Sa)o1
K Domnule Poirot> )reau să mă a6uta,i să "mpiedic căsătoria 8iului meu cu actri,a 0ane
GilHinson
Dacă Poirot "ncercă un oarecare sentiment de mirare> se ab,inu săA1 arate O pri)i doar
3#nditor şi "i răspunse după o scurtă pau@ă
K Pute,i să 8i,i mai precisă> madame> le3at de ceea ce aştepta,i de la mine;
K NuAi uşor Sunt con)insă că acest maria6 ar 8i un de@astru .r putea ruina )ia,a 8iului
meu
K Crede,i> madame;
K Sunt si3ură 4iul meu e un idealist Nu cunoaşte prea bine lumea Nu iAa păsat
niciodată de niciuna dintre tinerele din clasa noastră socială care iAau părut mai de3rabă prostu,e
şi 8ri)ole Cnsă> "n ceea ce o pri)eşte pe această 8emeie< 2i bine> recunosc că e 8oarte 8rumoasă şi
are de asemenea puterea de aAi capti)a pe bărba,i DAa 8ermecat pe 8iul meu .m sperat ca această
in8atuare să "i treacă "n timp şi datorită 8aptului că> din 8ericire> această 8emeie nu era liberă Dar
acum că so,ul ei este mort<
4ăcu o pau@ă
K Inten,ionea@ă să se căsătorească "n c#te)a luni 4ericirea 8iului meu este "n 6oc
Continuă pe un ton poruncitor: Domnule Poirot> trebuie neapărat "mpiedicat aşa ce)aI
Poirot clătină din umeri
K Nu spun că nu a)e,i dreptate> doamnă Sunt de acord că acest maria6 nu este unul chiar
potri)it Dar> ceAaş putea 8ace eu;
K Dumnea)oastră trebuie să şti,i
Poirot mişcă uşor din cap
K Da> da> trebuie să mă a6uta,i
K 5adame> mă "ndoiesc că sAar putea 8ace ce)a 4iul dumnea)oastră> trebuie să )ă
a)erti@e@> )a re8u@a să audă orice "mpotri)a acestei persoane 7i> de alt8el> nu cred că a)em de
spus multe "mpotri)a ei 5ă "ndoiesc să e9iste ascuns "n trecutul ei )reun incident care să o
discredite@e 2a a 8ost< Cum să )ă spun< Discretă;
K 7tiu> murmură ducesa supărată
K .haI Deci a,i "ntreprins de6a o mică anchetă "n acest sens;
Se "nroşi pu,in la 8a,ă sub pri)irea atentă a lui Poirot
K Nu mă )oi da "napoi de la nimic> domnule Poirot> pentru aA1 sal)a pe 8iul meu de la
această căsătorieI De la nimicI Repetă ea cu)intele cu hotăr#re
4ăcu o scurtă pau@ă şi apoi continuă:
K Janii nu contea@ă "n acest ca@ Numi,i orice sumă Cnsă> maria6ul trebuie oprit 7i
numai dumnea)oastră sunte,i capabil să o 8ace,i
Poirot scutură din cap ne"ncre@ător
K Janii nu sunt o problemă aici Nu pot să )ă a6ut cu nimic< Pentru un moti) pe care
)iA1 )oi e9pune imediat Dar> mai "nt#i> permite,iAmi să )ă spun că nu )ăd ce ar putea 8i 8ăcut
5adame la Duchesse> "mi este imposibil să )ă a6ut Totuşi> a,i considera o impertinen,ă din partea
mea dacă )Aaş o8eri un s8at;
K Care;
K Nu )a opune,i 8iului dumnea)oastră .re )#rsta la care poate ale3e sin3ur Dacă
această ale3ere nu coresApunde cu a dumnea)oastră> nu "nseamnă că dumnea)oastră a)e,i
dreptate Dacă este o ale3ere ne8ericită< .tunci accepta,iAo ca atare 4i,i 3ata săAi )eni,i oric#nd
"n a6utor> dacă are ne)oie de dumnea)oastră Dar> nuA1 "ntăr#ta,i "mpotri)a dumnea)oastră
K Nu mă "n,ele3e,i<
Se ridică "n picioare> cu bu@ele tremur#nd de indi3nare
K Ja da> doamnă ducesă> )ă "n,ele3 8oarte bine inima de mamă Nimeni nu "n,ele3e mai
bine ca mine> :ercule Poirot 7i )ă s8ătuiesc din e9perien,ă< .)e,i răbdareI 4i,i calmă şi
ascunde,iA)ă sentimentele 5ai e9istă "ncă speAran,a ca această problemă să se re@ol)e de la sine>
"n timp ce "mpotri)irea dumnea)oastră nAar 8ace dec#t să mărească "ncăpă,#narea 8iului
dumnea)oastrăI
K Da re)edere> domnule Poirot> @ise ea cu răceală Sunt cu ade)ărat decep,ionată
K 5adame> re3ret sincer că nu )ă pot 8i de 8olos 5ă a8lu "ntrAo po@i,ie delicată (ede,i
dumnea)oastră> Dad1 2d3?are miAa 8ăcut de6a onoarea de a mă consulta
K .I .cum "mi dau seama (ocea ei de)eni tăioasă Dupta,i pe 8rontul ad)ers .sta
e9plică> 8ără "ndoială> de ce Dad1 2d3?are nu a 8ost "ncă arestată pentru asasinarea so,ului ei
K Comment> doamnă ducesă;
K .,i au@it 8oarte bine cu)intele mele De ce e "ncă "n libertate; . 8ost acolo "n acea
seară . 8ost )ă@ută intr#nd "n casă< Cn biblioteca so,ului ei Nimeni altcine)a nu sAa mai
apropiat de el "n a8ară de ea şi el a 8ost 3ăsit mort; 7i totuşi ea nu e arestatăI Poli,ia noastră
trebuie să 8ie coruptă p#nă "n mădu)a oaselor
Cşi aran6ă eşar8a "n 6urul 3#tului cu m#inile tremur#nd şi> după o tentati)ă de salut> ieşi din
cameră
K DraceI .m comentat Ce 8emeie autoritarăI Trebuie să recunosc că o admir Tu nu;
K Pentru că "şi doreşte să aran6e@e tot uni)ersul conA8orm propriei )oin,e;
K Se 3#ndeşte doar la 8ericirea 8iului ei
Poirot "ncu)iin,ă din cap
K 2 ade)ărat> :astin3s 7i totuşi> ar 8i un lucru at#t de rău ca ducele să se căsătorească
oare cu 0ane GilHinson;
K De ce; Nu cre@i că e "ntrAade)ăr "ndră3ostită de el;
K Probabil că nu Sunt aproape si3ur că nu este Dar e 8oarte "ndră3ostită de situa,ia sa şi
"şi )a 6uca admirabil rolul 2ste o 8emeie 8oarte 8rumoasă şi 8oarte ambi,ioasă Nu cred că această
căsătorie e aşa o mare catastro8ă DuAcele ar 8i putut 8oarte bine să ia de so,ie o t#nără de ran3ul
său care lAar 8i acceptat din aceleaşi moti)e< Dar nimeni nAar 8i a)ut nimic de comentat despre
asta
K Poate că ai dreptate> dar<
K 7i să presupunem că sAar căsători cu o t#nără care lAar iubi la nebunie Care ar 8i
a)anta6ul; .m obser)at deseori că bărbatul care are o so,ie careA1 iubeşte este un ne8ericit So,ia
creea@ă toate acele scene de 3elo@ie> "l 8ace să arate ridicol "n public şi insistă ca el săAi acorde din
timpul şi aten,ia sa .> nu> nu e o 8ericireI
K Poirot> iAam spus 2şti un cinic incurabil
K Deloc> prietene Re8lecte@ doar asupra )ie,ii (e@i tu> :astin3s> "n realitate sunt de
partea mamei iubitoare
Nu mAam putut ab,ine să nu r#d> au@induA1 )orbind ast8el despre tru8aşa ducesă de
5erton Poirot rămase 8oarte serios
K Nu ar trebui să r#@i Toate acestea sunt e9trem de importante Trebuie să mă 3#ndesc
Trebuie să mă 3#ndesc "ndelun3
K Nu )ăd ce ai putea 8ace "n acest ca@> am replicat
Poirot nuAmi dădu nici o aten,ie
K .i obser)at> :astin3s> ce in8ormată era ducesa; 7i c#t de ră@bunătoare este; 2ra la
curent cu toate do)e@ile "mpotri)a lui 0ane GilHinson
K Cn ca@ul acu@ării> dar nu şi do)e@ile "n apărarea ei> iAam spus @#mbind
K Cum de a a8lat toate aceste lucruri;
K 0ane iAa )orbit ducelui> care iAa po)estit apoi mamei sale> am su3erat eu
K 2 posibil Totuşi<
Soneria tele8onului @b#rn#i "n acel moment şi am ridicat receptorul
Cn această con)ersa,ie> rolul meu se limită la a răspunde EdaF la inter)ale )ariate Cn 8inal>
am pus receptorul 6os şi mAam "ntors entu@iasmat către Poirot
K 2ra 0app 5ai "nt#i> eşti nemaipomenit ca "ntotdeaAuna Cn al doilea r#nd> a primit o
tele3ramă din .merica Cn al treilea r#nd> 1Aa 3ăsit pe şo8erul de ta9i Cn al patrulea r#nd> te
"ntreabă dacă ai dori să mer3i p#nă acolo şi să ascul,i mărturia şo8erului Cinci: a repetat că eşti
un tip nemaipomenit şi a spus că a 8ost con)ins tot timpul că ideea ta cu bărbatul din umbră a)ea
un dram de ade)ăr .m omis săA1 in8orme@ că tocmai am a)ut o )i@itatoare care este de părere că
poli,ia e coruptă
K .şadar> 0app e "n s8#rşit con)ins> murmură Poirot 2 curios că teoria bărbatului
misterios se do)edeşte a 8i )alabilă tocmai c#nd eram tentat să adopt o altă ipote@ă posibilă
K Care;
K Cea "n care moti)ul asasinatului nAar a)ea nici o le3ătură cu lordul 2d3?are
Ima3inea@ăA,i că cine)a o ura de moarte pe 0ane GilHinson> at#t de mult "nc#t ar 8i 8ăcut ast8el
"nc#t să 8ie sp#n@urată pentru o crimă pe care nAa comisAo CLest une idNe> WaI O8tă< .poi
"nsu8le,induAse imediat: :aide> :astin3s> să mer3em să )edem ce mai are de spus 0appI
Capitolul !/
7o8erul de ta9i
DAam 3ăsit pe 0app intero3#nd un bărbat "n )#rstă> cu o musta,ă ne"n3ri6ită şi purt#nd
ochelari> cu o )oce ră3uşită şi mieroasă
K .I IatăA)ăI Mise 0app Totul mer3e ca pe roate Cred .cest bărbat> pe nume 0obson> a
luat "n maşina sa două persoane din Don3 .cre "n noaptea de !- iunie
K 29act> aprobă 0obson 2ra o noapte superbă> cu lună< T#năra doamnă şi 3entlemanul
erau aproape de sta,ia de metrou c#nd miAau 8ăcut semn
K 2rau "n haine de seară;
K Da> domnul "n 6iletcă albă şi doamna "n alb cu păsări brodate Probabil că ieşeau de la
Opera Re3ală
K Ce oră era;
K .proape 11
K .şa> şi ce a urmat;
K 5iAau cerut săAi conduc la Re3ent =ate şi că "mi )or indica ei casa odată a6unşi acolo
7i miAau mai spus să mă 3răbesc To,i oamenii "mi spun asta> de parcă aş a)ea che8 să umblu
haihui Cu c#t a6un3 mai repede la destina,ie şi 3ăsesc o altă cursă> cu at#t este mai bine pentru
mine Nu )ă 3#ndi,i niciodată la asta 7i> ,ine,i minte> că dacă are loc )reun accident> )oi sunte,i
acu@a,i de conducere periculoasaI
K Treci peste asta> "l "ntrerupse 0app nerăbdător NAa 8ost nici un accident de data
aceasta> nuAi aşa;
K N< nu> 8u de acord bărbatul pe un ton de parcă nAar 8i renun,at aşa de uşor la
supărarea lui Nu> trebuie să reAcunosc că nu 2i bine> am a6uns "n Re3ent =ate< Nu miAa luat
mai mult de şapte minute< 7i acolo domnul a bătut "n 3eam şi am oprit 2ram cam "n 8a,ă la
numărul + Domnul şi doamna au cobor#t Domnul sAa oprit l#n3ă maşină şi miAa spus să aştept
Doamna a tra)ersat strada şi a 8ăcut cale "ntoarsă spre capătul ei> deAa lun3ul caselor de partea
opusă Domnul a rămas pe trotuar> cu m#inile "n bu@unare şi cu spatele la mine> şi sAa uitat după
ea Cam după )reo & minute lAam au@it e9clam#nd şi sAa "ndepărtat şi el 5Aam uitat după el
pentru că nAa)eam de 3#nd să 8iu păcălit 5i sAa mai "nt#mplat şi altădată> aşa că lAam urmărit cu
aten,ie . urcat scările unei case de pe partea cealaltă şi a intrat
K C#nd a deschis uşa> a "mpinsAo;
K Nu> a)ea o cheie
K Ce număr a)ea casa;
K Cred că era 1* sau 1- Cn 8ine> mi sAa părut cam ciudat că mi sAa spus să aştept acolo şi
am continuat să pri)esc cu aten,ie Cinci minute mai t#r@iu> domnul şi t#năra doamnă au ieşit
"mpreună> sAau "ntors la ta9i şi miAau spus să mer3 "napoi la opera din Co)ent =arden 5Aau oprit
pu,in "nainte de a a6un3e acolo şi mAau plătit destul de binişor> aş @ice Cu toate că mă aşteptam să
nu 8ie a bine< Se pare că miAau pro)ocat doar neca@uri
K 2şti "n re3ulă> @ise 0app UităAte doar la aceste 8oto3ra8ii> te ro3> şi spuneAmi dacă
t#năra doamnă este printre ele
Ci puse "n 8a,ă )reo 6umătate de du@ină de 8oto3ra8ii "n8ă,iş#nd 8emei asemănătoare> cam
de acelaşi 3en Curios> mAam uitat cu interes peste umărul lui 0app
K IatAo> declară 0obson şi indică 8ără e@itare o 8oto3ra8ie a lui =eraldine 5arsh "n toaletă
de seară
K 2şti si3ur;
K 4oarte si3ur .)ea tenul alb şi părul ne3ru
K 7i acum bărbatul;
I se arătă un alt r#nd de 8oto3ra8ii
Jărbatul se uită la ele atent şi apoi scutură din cap
K Nu ştiu ce să @ic< Nu sunt si3ur Oricare din aceştia doi ar putea 8i el
Printre 8oto3ra8ii se a8la şi una a lui Ronald 5arsh> dar 0obson nu o selectă Cn schimb>
indică al,i doi bărba,i care nu se deosebeau at#t de mult de 5arsh
0obson plecă şi 0app aruncă 8oto3ra8iile pe masă
K NuAi rău 5iAaş 8i dorit să ob,in o identi8icare mai precisă a t#nărului lord NAam reuşit
să pun m#na dec#t pe o 8oto3ra8ie mai )eche deAa lui> de acum )reo şapte sau opt ani .ş a)ea
ne)oie de o identi8icare mai bună> dar şiAaşa ca@ul este destul de clar Iată cum dispar c#te)a
alibiuri Domnule Poirot> 8oarte iste, din partea dumnea)oastră
Poirot luă un aer modest
K C#nd am a8lat că domnişoara =eraldine şi )erişorul său sAau a8lat am#ndoi la operă "n
seara aceea> mAam 3#ndit că era posibil ca ei să 8i petrecut ce)a timp "mpreună "ntrAuna din pau@e
Jine"n,eles că persoanele cu care erau au presupus că nu au părăsit nici o clipă incinta Dar o
pau@ă de o 6umătate de oră este su8icientă pentru a a6un3e la Re3ent =ate şi a te "ntoarce la operă
.u@induA1 pe noul lord 2d3?are cu c#tă si3uran,ă )orbea despre alibiul său> am 8ost si3ur că
ce)a nu era "n re3ulă
K Sunte,i un tip cam suspicios> nuAi aşa; Ci @ise 0app cu a8ec,iune 2i bine> de data asta a,i
a)ut dreptate Dar nu po,i 8i prea suspicios "ntrAo lume ca a noastră Cnăl,imea Sa este cu si3uran,ă
)ino)at Uita,iA)ă la astaI
Ci "ntinse o h#rtie lui Poirot
K O tele3ramă de la Ne? QorH .u reuşit să ia le3ătura cu domnişoara Ducie .dams
Scrisoarea pe care o căutăm a a6uns la ea tocmai "n diminea,a aceasta . re8u@at să ne dea
ori3inalul> doar dacă ar 8i 8ost absolut necesar> dar a permis o8i,erului să 8acă o copie şi să neAo
tele3ra8ie@e .şa că iatAo> şi do)e@ile sunt mai concludente dec#t a,i 8i sperat
Poirot luă tele3rama cu 8oarte mare interes şi eu am cititAo peste umărul lui:
Te9tul scrisorii primite de Ducie .dams> datată !- iunie> Rosede? 5ansions nr +>
Dondra> S G$
Dra3a mea surioară> Scu@ăAmă că ,iAam scris o scrisoare at#t de scurtă săptăm#na trecută>
dar am 8ost 8oarte ocupată 2i bine> dra3a mea> am a)ut un succes răsunătorI .rticolele din @iar
au 8ost nemaipomenite> sala plină şi toată lumea 8oarte atentă cu mine 5iAam 8ăcut c#,i)a
prieteni buni aici şi la anul mă 3#ndesc să iau un teatru pentru două luni Scheciul dansatoarei
ruse a plăcut 8oarte mult> la 8el şi americanca la Paris> "nsă cred că scenele din hotelul cosmopolit
sunt "ncă 8a)orite Sunt at#t de emo,ionată "nc#t deAabia mă mai pot concentra asupra a ceea ce ",i
scriu şi ",i )oi e9plica imediat de ce> dar mai "nt#i săA,i descriu ce sAa mai "nt#mplat Domnul
:er3sheimer> cu obişnuitaAi amabilitate> miAa promis să mă in)ite la masă pentru aAmi 8ace
cunoştin,ă cu Sir 5onta3u Corner> care ar putea să mă a6ute .laltăieriAseară> mAam "nt#lnit cu
0ane GilHinson care sAa arătat entu@iasmată de spectacolul meu şi de 8elul cum am imitatAo 7i
iată că am a6uns şi la moti)ul scrisorii mele Trebuie să recunosc că nu o aprecie@ 8oarte mult>
mai ales şi pentru că "n ultima )reme am au@it o 3rămadă de lucruri despre ea de la o persoană "n
care am "ncredere şi pentru că sAa comportat> după părerea mea> crud şi oarecum 6osnic> dar nu
)oi intra acum "n amănunte 7tii că "n realitate e so,ia lordului 2d3?are; .m au@it destule şi
despre el şi pot săA,i spun cu si3uran,ă că nici el nu este )reun s8#nt 7iAa tratat nepotul> pe
căpitanul 5arsh despre care ,iAam )orbit> "ntrAun mod e9trem de ruşinos> d#nduA1 e8ecti) a8ară
din casă şi re8u@#nd săAi mai plătească aloca,ia lunară 5iAa po)estit chiar el toate acestea şi miAa
părut nespus de rău de el 5iAa mai @is şi că iAa plăcut 8oarte mult spectacolul meu: ECred că lAai
păcăli chiar pe "nsuşi lordul 2d3?are .scultă> c#t ai )rea să mă a6u,i cu un pariu;F .m r#s şi iA
am răspuns: EPe c#t;F Dra3a mea Ducie> răspunsul său aproape miAa tăiat respira,ia: @ece mii de
dolari Mece mii de dolariI =#ndeşteAte> şi asta doar pentru a a6uta pe cine)a să c#şti3e un pariu
inocent E2i bine> iAam spus> iAaş 6uca o 8arsă şi re3elui la JucHin3ham Palace> risc#nd să 8iu
acu@ată de le@ma6estateF .tunci> neAam pus min,ile la lucru şi am stabilit detaliile
C,i )oi po)esti restul săptăm#na )iitoare< 4ie că am 8ost descoperită sau nu Cn orice ca@>
Ducie dra3ă> chiar dacă reuşesc sau nu> )oi primi cei @ece mii de dolari O> Ducie> surioară dra3ă>
",i dai seama ce )a "nsemna asta pentru noi; Nu mai am timp săA,i spun mai multe> căci trebuie să
plec săAmi duc păcăleala la capăt 5ultă> multă> multă dra3oste> surioară dra3ăI . ta> Carlotta
Poirot lăsă 8oaia pe masă Scrisoarea "l impresionase> se putea )edea asta
0app> "n schimb> reac,ionă complet di8erit
K DAam prinsI Stri3ă el e9altat
K Da> rosti Poirot cu o )oce ciudat de seacă
0app "l pri)i cu curio@itate
K Ce sAa "nt#mplat> domnule Poirot;
K Nimic> răspunse 5ărturisesc că nu e chiar aşa cum mă aşteptam Doar at#t Poirot
arăta 8oarte ne8ericit Dar trebuie să 8ie aşa> "şi spuse el ca pentru sine DaI .şa trebuie să 8ieI
K Jine"n,eles că este aşa Ce; .,i spus asta tot timpulI
K Nu> nu 5Aai "n,eles 3reşit
K Nu spunea,i că cine)a din umbră o con)insese pe t#năra 8ată să se implice "n această
po)este "ntrAun mod cu totul inocent;
K Da> da
K 7iAatunci> ce )re,i mai mult;
Poirot o8tă şi nu mai spuse nimic
K Sunte,i un indi)id 8oarte ciudat Nimic nu )ă mul,umeşte După părerea mea> am a)ut
noroc că domnişoara .dams a scris scrisoarea asta
Poirot "i dădu dreptate cu şi mai multă )i3oare dec#t arătase p#nă acum
K Corect> şi uci3aşul nu a pre)ă@ut asta nici un moAment C#nd domnişoara .dams a
acceptat cei @ece mii de dolari> şiAa semnat condamnarea la moarte .sasinul a cre@ut că şiAa luat
toate măsurile de precau,ie şi totuşi> 8ără să )rea> ea sAa do)edit mai deşteaptă dec#t el 5or,ii
)orbesc Da> uneori mai şi )orbesc
K NAam cre@ut niciodată că ea a 8ăcutAo din proprie ini,iati)ă> @ise 0app 8ără să roşească
K Nu> nu> răspunse Poirot absent
K 2i bine> eu trebuie să mă apuc de treabă
K Cl )e,i aresta pe căpitanul 5arsh< (reau să @ic pe lordul 2d3?are;
K De ce nu; Ca@ul "mpotri)a lui pare do)edit p#nă la ultimul detaliu
K 2 ade)ărat
K Păre,i 8oarte abătut> domnule Poirot .de)ărul este că )ă place să complica,i lucrurile
Iată că teoria dumneaA)oastră se do)edeşte corectă> şi totuşi nu )ă mul,umeşte (ede,i )reun
de8ect "n do)e@ile pe care le a)em;
Poirot "nclină capul
K Dacă domnişoara 5arsh a 8ost complice sau nu> nu ştiu> @ise 0app Se pare totuşi că
ştia> dacă a mers cu el "n Re3ent =ate de la operă Dacă nu a 8ost> de ce a luatAo cu el; Cn 8ine>
)om a8la ce au de spus despre asta
K Cmi permite,i să 8iu de 8a,ă; Cntrebă Poirot cu un aer aproape modest
K Jine"n,elesI Dumnea)oastră )ă datore@ acest de@nodăm#nt
0app luă tele3rama de pe masă
.m pro8itat de moment şi lAam tras pe Poirot deoparte
K Ce ai> Poirot;
K Sunt 8oarte ne8ericit> :astin3s Totul pare simplu ca bună @iua şi chiar mai mult Dar
totuşi ce)a nuAmi miroase a bine CntrAun 8el sau altul> :astin3s> ce)a ne scapă Toate 8aptele se
potri)esc> este aşa cum miAam ima3inat şi totuşi> prietene> ce)a nu este "n re3ulă
5ă pri)i cu un aer lamentabil
Nu am ştiut ce săAi răspund ca săA1 console@
Capitolul !1
5ărturia lui Ronald
Cmi )enea 3reu să "n,ele3 atitudinea lui Poirot Oare nu asta era ceea ce el pre@isese tot
timpul;
Tot drumul spre Re3ent =ate> Poirot r#mase perple9 şi 3#nditor> neacord#nduAi nici o
aten,ie lui 0app care nu contenea să se 8elicite sin3ur
Cn s8#rşit> "şi re)eni din )isare cu un o8tat
K Cn orice ca@> murmură el> )om au@i ce are de spus
K Nimic> dacă are ce)a minte> comentă 0app Destui oameni au contribuit la propria
sp#n@urare pentru că au 8ost prea dornici să 8acă o declara,ie 7i nici nu putem spune că "i
a)erti@ăm "n le3ătură cu asta> chiar dacă suntem corec,i "n totalitate Cnsă cu c#t sunt mai )ino)a,i>
cu at#t sunt mai nerăbdători săA,i "nşire minciunile pre3ătite Nu ştiu că ar trebui să )orbească mai
"nt#i cu un a)ocat
O8tă şi continuă:
K .)oca,ii şi medicii le3işti sunt cei mai mari duşmani ai poli,iei De 8oarte multe ori mi
sAa "nt#mplat să am un ca@ clar ca lumina @ilei dat peste cap de medicul le3ist> care şiAa bă3at
nasul şi a lăsat )ino)atul să scape Pe a)oca,i nuAi po,i condamna at#t de tare> cred eu P#nă la
urmă sunt plăti,i pentru iscusin,a cu care interpretea@ă lucrurile "n 8a)oarea lor
.6unşi la Re3ent =ate> am a8lat că cei )i@a,i erau acasă 4amilia "ncă mai lua pr#n@ul
0app "şi e9primă dorin,a de aAi )orbi lordului 2d3?are "ntre patru ochi> aşa că am 8ost conduşi "n
bibliotecă
T#nărul ne urmă "n c#te)a minute> cu un @#mbet de3a6at> care se şterse imediat ce ne )ă@u
chipurile Ju@ele i se str#nseră
K Jună @iua> inspectore Ce se "nt#mplă;
0app "i e9puse obiectul )i@itei "n limba6ul său obişnuit
K .ha> deci asta era> @ise Ronald
Cşi trase un scaun> se aşe@ă şi "şi scoase o ,i3ară
K Cred> inspectore> că aş )rea să )ă 8ac o mărturisire
K Cum dori,i> milord
K 7tiu că e o nebunie din partea mea Cu toate acestea> o )oi 8ace>Nu am moti)e să mă
tem de ade)ărF> parcă aşa spun totdeauna eroii din romane> nuAi aşa;
0app nuAi răspunse şi continuă săA1 pri)ească pe Ronald 8ără nici un 8el de reac,ie )i@ibilă
K Iată o masă şi un scaun la "ndem#nă> continuă t#nărul .6utorul dumnea)oastră poate
să se aşe@e şi să steno3ra8ie@e spusele mele
Nu cred că 0app era obişnuit să i se pună la dispo@i,ie toate aceste aran6amente cu at#ta
3ri6ă> şi su3estia lordului 2d3?are 8u adoptată imediat
K Pentru "nceput> spuse t#nărul> pentru că nu miAam pierdut "ncă ra,iunea> "mi "nchipui că
alibiul meu per8ect nu mai stă "n picioare Ci scot din cau@ă pe dra3ii Dortheimeri 7o8erul de ta9i>
nuAi aşa;
K Suntem la curent cu toate ac,iunile dumnea)oastră din acea seară> @ise 0app> impasibil
K .m o admira,ie 8oarte mare pentru Scotland Qard Cu toate acestea> )ede,i )oi> dacă aş
8i plănuit cu ade)ărat o 8aptă at#t de )iolentă> aş 8i luat un ta9i care mAar 8i adus direct "n 8a,a
casei şi lAaş 8i pus să mă aştepte; (Aa,i 3#ndit la asta; .> )ăd că domnul Poirot a 8ăcutAo
K 5iAa trecut prin minte> da> răspunse Poirot
K Nu se comite ast8el o crimă premeditată> continuă Ronald Pun#nduA,i o musta,ă
roşcată şi o pereche de ochelari cu ramă de ba3a şi lu#nd o maşină p#nă pe strada următoare şi
plătinduA1 pe şo8er Du#nd metroul; 2h> mai bine mă opresc aici .)ocatul meu> pentru un
onorariu de c#te)a mii de 3uinee> ar descrie toate astea mai bine dec#t mine Jine"n,eles> pre)ăd
răspunsul dumnea)oastră Crima a 8ost un impuls nepre)ă@ut IatăAmă "n ta9i> aştept#nd etc>
etc< 7i brusc> "mi spun: E.cum> băiete> duAte şi 8ăAoIF
2i bine> )ă )oi spune ade)ărul .)eam neapărată ne)oie de bani Nu cred că e )reun
mister aici 2ram destul de disperat Trebuia să 8ac rost de bani p#nă a doua @i sau sAar 8i terminat
totul IAam cerut unchiului meu Nu mă iubea prea mult> dar am sperat că ,ine totuşi la onoarea
numelui său Jărba,ii "ntre două )#rste 8ac asta Cnsă unchiul meu sAa do)edit mult mai modern "n
indi8eren,a sa cinică
Se părea că nAam altce)a de 8ăcut dec#t să suport consecin,ele cu un @#mbet 5ă bătea
3#ndul să "ncerc să "mprumut de la Dortheimeri> dar ştiam că nAa)eam nici o şansă 7i nu puteam
nici să mă căsătoresc cu 8iica lor 2 prea inteli3entă ca să mă accepte .poi> din "nt#mplare> am
"nt#lnitAo pe )erişoara mea la operă Nu o )ăd prea des> dar a 8ost "ntotdeauna dră3u,ă cu mine
c#nd locuiam "n casă Din )orbă "n )orbă mAam tre@it că "i spun de neca@urile mele .u@ise
oricum şi ea ce)a de la tatăl ei 7i deodată şiAa arătat cura6ul 5iAa su3erat să iau perlele ei> care
apar,inuseră mamei ei
T#nărul bărbat 8ăcu o pau@ă Cmi dădu impresia că "n )ocea sa se sim,ea o emo,ie reală
Sau "şi 6uca mai bine rolul dec#t neAam 8i aşteptat
K .m acceptat o8erta acestei copile binecu)#ntate Puteam ob,ine pe perle suma de bani
de care a)eam ne)oie şi mAam 6urat că le )oi răscumpăra chiar dacă ar 8i "nsemnat să muncesc
pentru asta Dar perlele erau acasă "n Re3ent =ate .şa că am decis că cel mai bun lucru de 8ăcut
era să mer3em şi să le luăm .m sărit "ntrAun ta9i şi am pornit la drum
.m oprit maşina pe cealaltă parte a stră@ii "n ca@ că cine)a ar 8i au@it ta9iul "n dreptul uşii
=eraldine a cobor#t şi a tra)ersat strada .)ea cheia cu ea şi ar 8i intrat neobser)ată> ar 8i luat
perlele şi mi leAar 8i adus Nu ne aşteptam să se "nt#lnească "nsă cu nimeni> cu e9cep,ia poate a
unui ser)itor Domnişoara Carroll> secretara unchiului meu> mer3ea la culcare de obicei pe la
nouă şi 6umătate Unchiul meu probabil că se a8la "n bibliotecă
Dina a plecat .m rămas pe trotuar> 8um#nd o ,i3ară Din c#nd "n c#nd mai aruncam c#te
pri)ire spre casă să )ăd dacă )ine 7i acum> a6un3 la bucata din istorisirea mea pe care dacă )re,i
o crede,i sau nu Un bărbat a trecut pe l#n3ă mine pe trotuar 5Aam "ntors să mă uit după el şi>
spre surpri@a mea> a urcat scările casei de la numărul 1*> şi a intrat Cel pu,in aşa mi sAa părut> că
era numărul 1*> dar trebuie să recunosc că eram la ce)a distan,ă de el 5i se păru ciudat din două
moti)e: "n primul r#nd> a)ea o cheie> şi> "n al doilea r#nd> mi sAa părut căA1 recunosc ca 8iind un
actor bineAcunoscut
2ram at#t de surprins> "nc#t am decis să )ăd ce se "nt#mplă Din "nt#mplare> a)eam "n
bu@unar cheia casei O pierdusem sau am cre@ut că am pierdutAo acum )reo trei ani .m dat de ea
pe neaşteptate cu o @i sau două "nainte> şi inten,ionam să iAo "napoie@ unchiului meu "n acea
diminea,ă Dar> "n 8ocul discu,iei> am pierdut din )edere acest amănunt C#nd mAam schimbat
pentru operă> am trans8eratAo "mpreună cu celelalte lucruri din bu@unare
Ru3#nduA1 pe şo8erul de ta9i să aştepte> am străbătut cu paşi mari trotuarul> am tra)ersat
şoseaua> am urcat treptele casei cu numărul 1* şi am deschis uşa cu cheia :olul era pustiu Nu
era nici urmă de )i@itator .m rămas un moAment pri)ind "n 6urul meu> apoi am mers spre uşa
biblioAtecii Poate că bărbatul acela era la unchiul meu şi> dacă era aşa> ar 8i trebuit să aud )oci
.m stat "n dreptul uşii bibliotecii> dar nu am au@it nimic
.m sim,it brusc că mă comportasem cu ade)ărat prosteşte Jărbatul probabil că intrase
"ntrAo altă casă< Cea de alături> poate Re3ent =ate este pu,in luminat "n timpul nop,ii 5Aam
sim,it ca un idiot Ce naiba mă 8ăcuse săA1 urmăresc pe acel indi)id nuAmi puteam da seama 5ă
adusese p#nă aici şi aş 8i arătat ca un t#mpit dacă unchiul meu ar 8i ieşit brusc din bibliotecă şi mA
ar 8i 3ăsit acolo .ş 8i bă3atAo pe =eraldine "n neca@uri şi Dumne@eu cu mila Toate acestea doar
pentru că ce)a din ,inuta unui bărbat mAa 8ăcut săAmi "nchipui că 8ăcea ce)a necurat Din 8ericire>
nu mAa )ă@ut nimeni pentru că am ieşit c#t de repede am putut
5Aam "ntors păşind uşor spre uşa de la intrare şi> "n acelaşi moment> =eraldine a cobor#t
scările cu perlele "n m#nă
. 8ost 8oarte surprinsă c#nd mAa )ă@ut acolo> bine"n,eles .m ieşit din casă şi apoi iAam
e9plicat ce sAa "nt#mplat
Ronald 8ăcu o scurtă pau@ă
K NeAam "ntors "n 3rabă la operă .m a6uns acolo tocmai c#nd se ridica cortina Nimeni
nAa bănuit că am plecat> pentru că> 8iind o seară 8oarte călduroasă> mai multe persoane ieşiseră
a8ară pentru a lua o 3ură de aer
T#nărul se opri iar
K 7tiu ce )e,i spune: de ce nu neAai pre@entat toate acestea imediat; Dar )ă "ntreb pe
dumnea)oastră: Dacă a,i 8i 8ost "n locul meu> cu un moti) e)ident de a comite crima> a,i 8i admis
aşa de uşor că a,i 8ost "n casă "n noaptea crimei;
Sincer> am datAo "n barăI Chiar dacă am 8i 8ost cre@u,i> tot ne aşteptau o 3rămadă de
probleme pe mine şi pe =eraldine NAa)eam nimic deAa 8ace cu crima> nu )ă@usem nimic> nu
au@isem nimic .m 3#ndit că era e)ident că mătuşica 0ane a 8ăcutAo 7iAatunci> de ce mAaş 8i pus
eu pe ta)ă; (Aam spus despre ceartă şi despre datoriile mele pentru că ştiam că le )e,i a8la oricum
şi> dacă aş 8i "ncercat să le ascund> aş 8i apărut şi mai suspect şi miAa,i 8i anali@at alibiul cu mai
multă aten,ie .şa cum )edeam eu lucrurile> dacă mă lăudam destul cu acestea> )Aaş 8i 8ăcut să )ă
3#ndi,i că> "n ciuda bra)adei mele> totul e "n re3ulă Dortheimerii erau con)inşi că nAam părăsit
Co)ent =arden> şi 8aptul că petrecusem una din pau@e "n compania )erişoarei mele nu a)ea de ce
să tre@ească )reo suspiciune 7i ea putea spune oric#nd că a 8ost cu mine şi că nu am părăsit
clădirea
K Domnişoara 5arsh a 8ost de acord cu această< Tăinuire;
K Da Imediat ce am a8lat> am sunatAo şi am s8ătuitAo pentru binele ei să nu pomenească
nimic de )enirea noastră aici "n timpul nop,ii .m stabilit că am 8ost "mpreună am#ndoi "n timpul
ultimei pau@e la Co)ent =arden .m )orbit pu,in "n stradă şi asta a 8ost tot 2a a "n,eles şi chiar a
8ost de acord .dău3ă după o scurtă pau@ă: 7tiu că nu sună prea bine< Declar#nd toate acestea
deAabia acum Dar este ade)ărat tot ce )Aam spus Pot să )ă dau chiar numele şi adresa celui care
miAa dat banii pe perlele lui =eraldine "n diminea,a următoare 7i dacă o "ntreba,i şi pe ea> )a
con8irma 8iecare cu)#nt deAal meu
Se re@emă de spătarul scaunului şi "l pri)i pe 0app care rămăsese impasibil
K Spune,i că )Aa,i 3#ndit că 0ane GilHinson a comis crima> lord 2d3?are; Cntrebă 0app
K 2i bine> nu a,i crede acelaşi lucru; 5ai ales după cele declarate de ma6ordom;
K Ce ne pute,i spune despre pariul dumnea)oastră cu domnişoara .dams;
K Un pariu cu domnişoara .dams; (re,i să spune,i> Carlotta .dams; .sta ce )rea săA
nsemne;
K Ne3a,i că iAa,i o8erit suma de @ece mii de dolari pentru a se de3hi@a "n 0ane GilHinson
şi a mer3e la unchiul dumnea)oastră "n acea seară;
Ronald ne pri)i surprins
K IAam o8erit @ece mii de dolari; ProstiiI Cine)a 8ace 3lume pe seama dumnea)oastră
Nu a)eam de unde săAi dau @ece mii de dolari (isa,i cai )er@i pe pere,iI .şa spune ea;O> draceI
.m uitatI 2 moartă> nuAi aşa;
K Da> răspunse Poirot "ncet> e moartă
Ronald ne pri)i c#nd pe unul> c#nd pe celălalt Cnainte 8usese binedispus> dar acum chipul
său pălise şi "n ochi i se citea teama
K Nu mai "n,ele3 nimic> răspunse el (Aam spus adeA)ărul Presupun că niciunul dintre
dumnea)oastră nu mă crede
7i apoi> spre stupe8ac,ia mea> Poirot "i răspunse:
K Ja da 2u )ă cred
Capitolul !!
:ercule Poirot se comportă ciudat
Ne a8lam "n camerele noastre la hotel
K Ce dracuL; .m "nceput eu
Poirot mă "ntrerupse cu un 3est mult mai e9tra)a3ant dec#t "l )ă@usem )reodată 8ăc#nd
4lutură ambele m#ini "n aer
K Te implor> :astin3sI Nu acumI Nu acumI
7i "şi luă pălăria> "şi trase o palmă peste 8runte şi ieşi )al)#rte6 din cameră Nu se "ntorsese
"ncă> c#nd> o oră mai t#r@iu> apăru 0app
K Omule,ul a ieşit; Cntrebă el
Da răspunsul meu a8irmati) din cap> se aşe@ă şi "şi şterse 8runtea cu o batistă Căldura era
"năbuşitoare
K Ce naiba 1Aa apucat; .scultă> :astin3s> am rămas trăsnit c#nd lAam )ă@ut aplec#nduAse
spre lordul 2d3?are şi spun#nduAi: E2u )ă credF 5Aam sim,it ca "ntrAo meloAdramă romantică
Nu mai "n,ele3 nimicI
5ă a8lam "n aceeaşi situa,ie şi iAam "mpărtăşit acest lucru lui 0app
K 7i apoi a părăsit casa "n 3rabă> continuă 0app Ce ,iAa @is după aceea;
K Nimic> am replicat
K Nimic> nimic;
K .bsolut nimic C#nd am )rut săAi )orbesc> miAa oprit )orbele cu un 3est 5Aam 3#ndit
că e mai bine săA1 las "n pace C#nd am a6uns aici> deAabia am apucat să scot o )orbă că a 8luturat
din m#ini> şiAa luat pălăria şi a ieşit din nou "n 3rabă
NeAam uitat unul la altul mira,i 0app "şi dădu una peste 8runte ca şi cum "şi adusese
aminte de ce)a
K Trebuie să 8ie<> spuse el
De data aceasta> "nclinam să 8iu de acord cu el 0app su3erase deseori că Poirot era ceea ce
numea el E,icnitF Cn acele ca@uri> 0app nu "n,elesese pur şi simplu unde )oia Poirot să a6un3ă
.cum> mărturisesc că nici eu nuAi puteam "n,ele3e atitudinea Dacă nAar 8i 8ost scr#ntit> atunci cu
si3uran,ă era ciudat de schimbător Iată că i se con8irma teoria "ntrAun mod trium8ător> şi el> "n loc
să 8ie mul,umit> "ncepea să se "ndoiască de ea
2ra su8icient pentru aAi demorali@a şi e9aspera p#nă şi pe cei mai "n8oca,i sus,inători ai
săi .m scuturat din cap descura6at
K . 8ost mereu un tip special> spuse 0app . a)ut mereu modul lui deosebit de a pri)i
lucrurile şi< Cam ciudat după părerea mea 2 un 8el de 3eniu> trebuie să recunosc asta Dar se
spune "ntotdeauna că 3eniile sunt 8oarte aproape de 3rani,a nebuniei şi o pot trece c#nd nu te
aştep,i IAa plăcut mereu să complice lucrurile Un ca@ simplu nAa 8ost niciodată "ndea6uns de bun
pentru el Nu> trebuie săA1 8acă să se 8răm#nte 2 complet rupt de realitate şi 6oacă un 6oc pe care
numai el "l "n,ele3e 2 ca una dintre acele doamne bătr#ne care se 6oacă lent cu răbdarea ta şi c#nd
nu "i iese aşa cum şiAa dorit> trişea@ă 2i bine> cu Poirot e e9act in)ers Dacă lucrurile ies la i)eală
prea uşor> el trişea@ă ca să le compliceI .sta e părerea meaI
Nu am ştiut ce săAi răspund 7i eu> la r#ndul meu> 3ăseam de ne"n,eles comportamentul lui
Poirot şi> pentru că mă sim,eam 8oarte ataşat de bunul meu prieten> mă "n3ri6ora mai mult dec#t
)oiam să o arăt
Rămăseserăm "n tăcere> c#nd Poirot intră "n cameră
.răta mai calm acum şi acest lucru mă bucură nespus
Cşi scoase pălăria cu 3ri6ă> o puse pe masă "mpreună cu bastonul şi se aşe@ă "n 8otoliu
K IatăAte> bunule 0app 5ă bucur Tocmai mă 3#ndeam că trebuie să te )ăd c#t mai
repede posibil
0app "l pri)i 8ără săAi răspundă Cşi dădu seama că acesta era doar "nceputul discursului>
aşa că "l aşteptă pe Poirot săAşi e9plice purtarea Ceea ce prietenul meu chiar şi 8ăcu> )orbind rar
şi cu 3ri6ă
K .scultăAmă> 0app NeAam "nşelat NeAam "nşelat complet 5ă doare să o spun> dar am
8ăcut o 3reşeală
K 2 "n re3ulă> replică 0app si3ur pe el
K Dar nu este "n re3ulăI 2ste deplorabilI 5ă doare su8letul
K Nu trebuie să )ă 8răm#nta,i pentru acel t#năr Cşi merită din plin soarta
K Nu el mă nelinişteşte> ci dumneata
K 2u; Nu trebuie să )ă 8ace,i 3ri6i din cau@a mea
K Ja da Căci> )e@i dumneata> cine teAa "ndreptat spre această pistă; :ercule Poirot 5ais
oui> eu sunt cel care ,iAa arătat această cale RiAam atras aten,ia asupra Carlottei .dams> ,iAam
)orbit de scrisoarea ei către .merica 2u sunt cel care ,iAa 3hidat 8iecare pasI
K .ş 8i a6uns şi sin3ur aici> iAo tăie 0app 8oarte rece Sunte,i doar cu un pas "naintea mea>
astaAi tot
K Cela ce peut Dai asta nu mă consolea@ă Dacă te )a a8ecta< Dacă ",i )ei pierde
presti3iul din cau@ă că miAai ascultat ideile< Cmi )oi reproşa asta pentru totdeauna
0app părea amu@at Cred că "i atribuia lui Poirot moti)e nu 8oarte curate pentru această
purtare Cşi ima3ina că Poirot "l in)idia pentru recunoaşterea ceAo )a primi pentru elucidarea
acestei po)eşti
K 2 "n re3ulă> @ise el către Poirot şi "mi 8ăcu cu ochiul Nu )oi uita să 8ac cunoscut 8aptul
că )ă datore@ o parte din lauri "n această a8acere
K O> dar nu "n,ele3i nimic Nu )reau recunoaştere şi> mai mult> nici nu )ei primi )reuna>
căci totul este un ade)ărat 8iasco pentru dumneata şi eu> :ercule Poirot> sunt cel care 1Aa creat
0app i@bucni "n r#s dintrAodată> )ă@#nd e9presia "ndureArată de pe chipul lui Poirot> care se
arătă 6i3nit
K Cmi cer scu@e> domnule Poirot> "i spuse el> şter3#nduAşi ochii de lacrimi> dar arăta,i at#t
de cara3hios "n disperarea dumnea)oastră .cum> linişti,iA)ă şi să uităm de această discu,ie Sunt
dispus săAmi asum laurii sau di@3ra,ia pentru această a8acere (a 8ace destulă )#)lă> a)e,i dreptate
aici> dar eu mă )oi strădui să ob,in o conAdamnare 2ste posibil ca a)ocatul iste, al lordului săA1
8acă achitat< Nu ştii niciodată la ce să te aştep,i de la 6uriu Dar chiar şiAaşa> nu mă )a a8ecta cu
nimic Se )a şti că am descoperit ade)ăratul )ino)at chiar dacă nu )a 8i condamAnat 7i dacă> din
cine ştie ce "nt#mplare> o apucă pe )reo cameristă isteriile şi pretinde că ea 1Aa omor#t> atunci )oi
accepta situa,ia şi nu mă )oi pl#n3e că mAa,i condus pe un drum 3reşit Cred că aşa e corect
Poirot "l pri)i cu bl#nde,e şi triste,e "n acelaşi timp
K 2şti at#t de "ncre@ător< Cntotdeauna "ncre@ătorI Nu te opreşti nici o clipă să te
"ntrebi< Dar oare este aşa; Nu te "ndoieşti niciodată Nu te 3#ndeşti niciodată: E2 prea uşor să
8ie aşaFI
K Pute,i 8i si3ur de astaI 7i din cau@a asta> scu@a,iAmă că mă e9prim ast8el> o lua,i pe
c#mpii de 8iecare dată De ce nAar trebui să 8ie uşor; De ce nAar 8i bine dacă un lucru este simplu;
Poirot "l pri)i> o8tă> "şi aruncă bra,ele "n lături a nepuAtin,ă şi scutură din cap
K CLest 8iniI Nu )oi mai spune un cu)#nt
K SplendidI Ci răspunse 0app cu a8ec,iune .cum> să ne "ntoarcem la oile noastre Sunte,i
curios să şti,i ce am mai 8ăcut;
K Jine"n,eles
K .şadar> am )ă@utAo pe onorabila =eraldine şi po)estea ei este "ntocmai cu cea a
lordului 2 posibil să 8ie am#ndoi complici> dar mă cam "ndoiesc După părerea mea> el a păcălitA
o< 2a e şiAaşa prea dră3u,ă cu el C#nd a a8lat că el a 8ost arestat> sAa emo,ionat pro8und
K .de)ărat; 7i secretara< Domnişoara Carroll;
K Nu a 8ost prea surprinsă> cred Cu toate acestea> e doar impresia mea
K 7i perlele; .m "ntrebat .ceastă parte a istorisirii e ade)ărată;
K 4oarte . ob,inut banii pe ele la prima oră a dimine,ii următoare Dar nu cred că acest
lucru a8ectea@ă restul Jănuiesc că ideea iAa )enit brusc c#nd şiAa "nt#lnit )erişoara la operă 2ra
disperat< Iată o cale de ieşire Cred că se 3#ndise cum)a la asta şi de aceea păstrase cheia "n
bu@unar Nu cred că a 8ost un impuls de moment .şadar> )orbind cu )erişoara sa> )ede că
implic#ndAo )a ob,ine un plus de si3uran,ă pentru sine O duce de nas> 8ace alu@ie la perle> ea pică
"n plasă şi iatăAi la drum Imediat ce ea a intrat "n casă> el a urmăritAo şi a mers "n bibliotecă
Poate că "năl,imea Sa adormise "n 8otoliu Cn orice ca@> "n două secunde şiAa 8ăcut treaba şi a ieşit
Nu cred că se aştepta să 8ie surprins "n casă de către t#năra 8ată> ci se 3#ndise să 8ie 3ăsit
aştept#nd nerăbdător pe trotuar> l#n3ă ta9i 7i nici nu cred că şo8erul de ta9i ar 8i trebuit săA1 )adă
intr#nd "n casă> ci impresia 3enerală ar 8i 8ost că sAa plimbat deAa lun3ul stră@ii> 8um#nd şi
aştept#ndAo pe 8ată Dacă )ă aminti,i> ta9iul era oprit cu 8a,a "n direc,ia opusă
Jine"n,eles că a doua @i diminea,ă> a trebuit să "mpruAmute banii pe colier Trebuia să pară
"n continuare că are ne)oie de bani .poi> a8l#nd de crimă> o sperie pe 8ată şi o con)in3e să
ascundă )i@ita lor nocturnă (or spune că au petrecut acea pau@ă "mpreună la operă
K 7i atunci de ce nAau 8ăcut "ntocmai; Cntrebă repede Poirot
0app ridică din umeri
K SAa ră@3#ndit Sau sAa 3#ndit că )erişoara lui nu )a 8i capabilă să ,ină secretul 2 o
8iin,ă cam ne)ricoasă
K Da> aprobă Poirot 2 o 8iin,ă cam ne)ricoasă
După o pau@ă de c#te)a minute> Poirot re)eni:
K Nu ,i se pare că ar 8i 8ost mai uşor şi mai simplu pentru căpitanul 5arsh să plece sin3ur
de la operă "n timApul pau@ei; Să 8i intrat "n linişte cu propria cheie> săAşi 8i ucis unchiul şi apoi să
se 8i "ntors la operă< Cn loc să 8acă toate acestea cu un ta9i aştept#nd a8ară şi o t#nără 8ată
ner)oasă> care ar 8i putut cobor" scările "n orice clipă şi lAar 8i putut da de 3ol;
0app r#n6i
K Iată cum dumnea)oastră sau eu am 8i ac,ionatI Dar noi suntem pu,in mai inteli3en,i
dec#t căpitanul Ronald 5arsh
K Nu sunt aşa de si3ur 5iAa dat impresia unui t#năr destul de inteli3ent
K Dar nu la 8el de inteli3ent ca :ercule PoirotI :aide,i> sunt si3ur că asta a,i 3#nditI R#se
0app
Poirot "l pri)i rece
K 7i dacă e inocent> de ce a mai con)insAo pe t#năra .dams să accepte pariul; Continuă
0app Poate e9ista doar un sin3ur moti) pentru această păcăleală< SăA1 prote6e@e pe ade)ăratul
criminal
K .ici sunt de acord cu dumneata "n "ntre3ime
K 5ă bucur că "n s8#rşit )edem am#ndoi lucrurile la 8el
K Să 8i 8ost el cel care a )orbit cu domnişoara .dams> medită Poirot Cn timp ce> "n
realitate< Nu> e o prostieI
.poi> pri)induA1 pe 0app> "l "ntrebă brusc:
K Care e teoria dumitale cu pri)ire la moartea Carlottei .dams;
0app "şi drese )ocea
K Cnclin să cred că a 8ost un accident Recunosc> un accident con)enabil> dar nu )ăd cum
el ar 8i a)ut ce)a deAa 8ace cu asta .libiul lui se con8irmă după spectacolul de la operă SAa a8lat
la Sobranis cu 8amilia Dortheimer p#nă aproape de unu noaptea Carlotta .dams era de mult culA
cată Nu> cred că a 8ost unul dintre acele momente noroAcoase pe care le mai au c#teodată
criminalii .lt8el> dacă nu sAar 8i petrecut accidentul> cred că "şi 8ăcuse de6a planuri cum să o
reducă la tăcere 5ai "nt#i ar 8i amenin,atAo cu in8luen,a pe care o a)ea ca lord> iAar 8i @is că )a 8i
arestată pentru crimă dacă ar 8i spus ade)ărul .poi> ar 8i cumpăratAo cu o sumă mare de bani
K 7i nu te miră că<> şi Poirot se opri e9act "n dreptul lui 0app 7i nu te miră că
domnişoara .dams ar 8i lăsat să 8ie sp#n@urată o altă 8emeie> c#nd mărturia ei ar 8i putut să o
sal)e@e;
K 0ane GilHinson nAar 8i 8ost sp#n@urată Declara,iile in)ita,ilor de la Sir 5onta3u
Corner erau su8iciente pentru aAi sus,ine ne)ino)ă,ia
K Dar uci3aşul nu ştia asta .r 8i trebuit să conte@e pe sp#n@urarea lui 0ane GilHinson şi
tăcerea Carlottei .dams
K (ă place să )orbi,i> nuAi aşa> domnule Poirot; 7i mai sunte,i con)ins că Ronald 5arsh
e un t#năr ne)ino)at care nu ar 8ace rău nici unei muşte Crede,i "n po)estea lui că un alt bărbat sA
a 8urişat "n locuin,a lordului 2d3?are;
Poirot ridică din umeri
K 7ti,i cum)a cine pretinde că ar 8i acesta;
K .ş putea 3hici> probabil
K 2l spune că i sAa părut a 8i )edeta de cinema> Jr1an 5artin Ce spune,i despre asta; Un
bărbat care nici măcar nu 1Aa )ă@ut )reodată pe lordul 2d3?are
K .tunci> ar 8i 8oarte curios săA1 )adă cine)a pe acest bărbat deschi@#nd uşa cu cheia
K :aI 4ăcu 0app> pe un ton plin de dispre, .cum> presupun că a,i 8i 8oarte surprins să
a8la,i că domnul Jr1an 5artin nici măcar nu a 8ost "n Dondra "n acea noapte . "nso,it o t#nără
doamnă la cină la 5olese1 şi nu sAau "ntors "n Dondra dec#t după mie@ul nop,ii
K .haI Răspunse Poirot bl#nd Nu sunt deloc surprins T#năra doamnă este şi ea actri,ă;
K Nu 2 o t#nără proprietară a unui ma3a@in de pălării De 8apt> e chiar prietena
domnişoarei .dams> domnişoara Dri)er Cred că )e,i 8i de acord cu mine că mărturia sa este de
necontestat
K Nu am pusAo nici o clipă la "ndoială> dra3ul meu prieten
K De 8apt> eşti "n)ins şi o ştii> băiete> @ise 0app r#@#nd Po)estea asta )#nătorească sAa
do)edit a 8i o 8antasmaA3orie> asta e tot Nimeni nu a intrat la numărul 1* 7i nici "n altă casă
)ecină< 7i ce ne arată asta; Că "năl,imea Sa este un mincinosI
Poirot clătină trist din cap
0app se ridică "n picioare> 8oarte mul,umit de sine
K :aide> e totul "n re3ulă acum
K Cine e ED> Paris> noiembrieF;
0app dădu din umeri
K Po)este )eche> presupun Nu poate o 8ată să păstre@e un su)enir de acum şase luni>
care nu are nici o le3ătură cu crima; Trebuie să ştim c#nd să ne oprim> domnule PoirotI
K .cum şase luni> murmură Poirot> cu o strălucire "n ochi Dieu> Pue 6e suis bYteI
K Ce spune; 5ă "ntrebă 0app
Poirot se ridică şi "l "mpunse pe 0app cu de3etul "n piept
K .scultăI De ce ser)itoarea domnişoarei .dams nu a recunoscut această cutie; De ce
domnişoara Dri)er nu a recunoscutAo nici ea;
K Ce )re,i să spune,i cu asta;
K Pentru că e nouaI Tocmai ce a primitAo Paris> noiembrie< Per8ect< 5ă "ndoiesc ca
data de pe cutie să in)oce )reo amintire Pentru că iAa 8ost o8erită deAabia acum> şi nu atunci
Doar ce a 8ost cumpăratăI In)esti3hea@ă asta> te implor> bunul meu 0app 2ste cu si3uran,ă un
indiciu Nu cred că a 8ost cumpărată de aici> ci din străinătate Probabil de la Paris Dacă ar 8i 8ost
cumpărată de aici> cu si3uran,ă că )reun bi6utier ar 8i recunoscut asta> pentru că a 8ost 8oto3ra8iată
şi a apărut "n toate @iarele Da> da> Paris Sau )reun alt oraş din străinătate> dar sunt mai mult ca
si3ur că este )orba de Paris Te implor> 0app> interesea@ăAte despre asta> pune "ntrebări (reau să
a8lu< Nici nuA,i po,i "nchipui c#t de mult< Cine este acest misterios D
K Nu )ăd cu ce ar strica> "i răspunse 0app bine)oitor Nu pot să spun că mă "nc#ntă ideea>
dar )oi 8ace tot ce pot Cu c#t ştim mai multe> cu at#t mai bine
7i se "ndepărtă )esel
Capitolul !$
Scrisoarea
K .cum> 8ăcu Poirot> să mer3em să m#ncăm 5ă luă de bra, şi "mi @#mbi Dra3ul meu>
am speran,eI Cmi e9plică el
2ram 8ericit săA1 )ăd re)enit la normal> cu toate că nu eram mai pu,in con)ins de
)ino)ă,ia t#nărului Ronald 5iAam "nchipuit că şi Poirot "nsuşi "mpărtăşea aceeaşi părere> după ce
ascultase ar3umentele lui 0app> iar căutarea cumpărătorului cutiei era> probabil> o ultimă "ncercare
de a sal)a aparen,ele
.şadar> neAam "ndreptat spre restaurant să luăm pr#n@ul "mpreună ca doi prieteni
Spre surprinderea mea> la o masă din celălalt capăt al sălii> iAam )ă@ut pe Jr1an 5artin şi
pe 0enn1 Dri)er lu#nd masa "mpreună .mintinduAmi de )orbele lui 0app> am bănuit că "ntre ei ar
8i o posibilă le3ătură amoroasă
Ne )ă@ură imediat şi 0enn1 ne 8ăcu semn cu m#na
C#nd am a6uns la ca8ea> 0enn1 "şi părăsi "nso,itorul şi se apropie de masa noastră .răta la
8el de plină de )ia,ă ca "ntotdeauna
K Pot să mă aşe@ un minut l#n3ă dumnea)oastră> domnule Poirot;
K Jine"n,eles> domnişoară Sunt "nc#ntat să )ă re)ăd Domnul 5artin ni se )a alătura şi
el;
K DAam ru3at să mă aştepte pentru că )reau să )ă )orAbesc despre Carlotta
K (ă ascult> mademoiselle
K Dorea,i să a8la,i dacă a)ea )reo pre8erin,ă pentru )reun bărbat> nuAi aşa;
K Da> da
K 2i bine> mAam tot 3#ndit Uneori> nuA,i )ine imediat "n minte> aşa că trebuie să medite@i
la ceea ce sAa "nt#mplat> săA,i aminteşti cu)inte sau 8ra@e cărora nu leAai dat prea multă importan,ă
la momentul respecti) 29act asta am 8ăcut şi> amintinduAmi "ntocmai cu)intele ei> am a6uns la o
oarecare conclu@ie
K Continua,i> mademoiselle
K Cred că bărbatul la care ,inea< Sau "ncepea să ,ină< 2ra Ronald 5arsh< 7ti,i> cel
care tocmai a moştenit titlul
K 7i ce )ă 8ace să crede,i asta> mademoiselle;
K Păi> unul dintre moti)e ar 8i că> "ntrAuna din @ile> )orbind la modul 8oarte 3eneral>
Carlotta miAa po)estit despre un bărbat cam 3hinionist şi cum acest lucru iAar putea a8ecta
caracterul . spus ce)a de 3enul că acel bărbat ar putea 8i un om de treabă şi totuşi> din cau@a
acestor circumstan,e> sAar putea săAşi piardă capul O "ntrea3ă teorie despre cum> bietul de el>
oropsit de societate> "ncepe prin a 8ace şi el rău 7i> după cum şti,i> este primul lucru pe care şiA1
spune o 8emeie pentru a 6usti8ica purtarea unui bărbat de care "ncepe să se "ndră3ostească .m
au@it placa aceasta de at#tea oriI Carlotta era 8oarte inteli3entă şi totuşi )enea acum cu această
po)este de parcă deAabia acum scosese capul "n lume .şa că miAam spus: E:ei> ce)a nu este "n
re3ulăF Nu a men,ionat nici un nume< (Aam spus> discu,ia a 8ost 8oarte 3enerală Dar> aproape
imediat> a "nceput să )orbească despre Ronald 5arsh şi despre c#t de rău a 8ost tratat NAam 8ăcut
le3ătura atunci> datorită manierei sale impersonale şi de3a6ate cu care a pre@entat lucrurile Dar
acum< Cncep să mă "ntreb Jănuiesc că se re8erea la Ronald Dumnea)oastră ce crede,i> domnule
Poirot; Cncheie ea şi "l pri)i pe Poirot "n ochi
K Cred> mademoiselle> că miAa,i o8erit> poate> o in8orma,ie 8oarte pre,ioasă
K Jun aşaI Ci răspunse ea şi bătu din palme
Poirot o pri)i cu simpatie
K Poate nu a,i a8lat> dar< Domnul despre care tocmai a,i )orbit> Ronald 5arsh< Dordul
2d3?are< Tocmai a 8ost arestat
K O> şi 0enn1 "l pri)i surprinsă .tunci conclu@ia la care am a6uns e cam tardi)ă
K Niciodată nuAi prea t#r@iu> @ise Poirot Nu pentru mine> dacă "n,ele3e,i (ă mul,umesc>
mademoiselle
T#năra ne părăsi şi se "ntoarse la Jr1an 5artin
K Iată> Poirot> am comentat .sta ",i @druncină cu si3uran,ă ideile
K Nicidecum> :astin3s Din contră< De "ntăreşte
Cn ciuda acestei a8irma,ii cura6oase> eram de părere "n sinea mea că Poirot "ncepea să
piardă din teren
Cn @ilele ce urmară> nu men,ionă nici un cu)#nt despre ca@ul lordului 2d3?are Dacă
aminteam de el> "mi răsApundea monosilabic şi 8ără interes Cu alte cu)inte> se spălă pe m#ini de
"ntrea3a po)este Indi8erent ce "i trecuse prin minteaAi 8antastică re8eritor la acest asasinat> se
)ă@use "n iposta@a de a recunoaşte că 3reşise şi că prima sa teorie despre acest ca@ 8usese cea
corectă> Ronald 5arsh 8iind ade)ăratul )ino)at Cnsă> 8iind )orba despre Poirot> nu putea
recunoaşte deschis că aşa stăteau lucrurile şi> ast8el> pretinse că şiAa pierdut interesul
Cam asta era părerea mea pri)ind atitudinea lui Poirot Păru depăşit de situa,ie> nu arătă
nici un interes pentru ac,iunile poli,iei care> "n orice ca@> erau doar o pură 8ormalitate Se ocupă
de alte ca@uri şi> aşa cum )Aam spus> nu arăta nici un interes atunci c#nd se 8ăcea şi cea mai mică
men,iune la acest subiect
Cam la două săptăm#ni după e)enimentele descrise "n capitolul anterior> miAam dat seama
că interpretarea mea pri)ind atitudinea lui Poirot 8usese cu totul 3reşită
2ra diminea,ă> cam pe la micul de6un D#n3ă 8ar8uria lui Poirot se adunaseră ca de obicei
o 3rămadă de scrisori De sortă cu de3ete a3ile şi> cu o e9clama,ie bruscă de satis8ac,ie> luă o
scrisoare cu un timbru american pe plic şi se 3răbi să o deschidă
DAam pri)it cu mare interes> căci părea 8oarte mul,umit de ceea ce primise Plicul con,inea
o scrisoare şi un pachet destul de 3ros
Poirot citi scrisoarea de la un capăt la altul de )reo două ori> apoi mă pri)i:
K .i )rea să )e@i despre ce e )orba> :astin3s; IAam luat scrisoarea din m#nă şi am citit
următoarele:
Dra3ă domnule Poirot> .m 8ost 8oarte mişcată de scrisoarea dumnea)oastră> "n ultima
)reme> am 8ost at#t de tulburată de tot ceea ce sAa "nt#mplat Cn plus> pe l#n3ă durerea mea> am
su8erit at#t de mult la au@ul tuturor insinuărilor puse pe seama Carlottei< Cea mai dra3ă> scumpă
soră pe care şiAar doriAo )reodată cine)a Nu> domnule Poirot> Carlotta nu lua nici un 8el de dro3I
Sunt si3ură de asta pentru că a)ea oroare de ele .m au@itAo deseori a8irm#nd acest lucru 7i dacă
a 6ucat )reun rol "n moartea acelui biet om> a 8ost complet inocent din partea ei şi> cu si3uran,ă>
scrisoarea ei către mine o do)edeşte "n "ntre3ime (ă trimit ori3inalul scrisorii la ru3ămintea
dumnea)oastră 5ă doare nespus s# m# despart de ultima ei scrisoare> dar ştiu că )e,i a)ea 3ri6a
de ea şi miAo )e,i "napoia 7i dacă )ă )a a6uta să clari8ica,i misterul mor,ii ei> aşa cum a8irma,i<
.tunci> bine"n,eles că trebuie s# a6un3ă la dumnea)oastră
5Aa,i "ntrebat dacă nu cum)a Carlotta a men,ionat "n scrisorile ei pe cine)a "n mod
deosebit 2i bine> miAa scris despre multe persoane> bine"n,eles> dar nimeni "n mod special Cei
despre care miAa po)estit mai des au 8ost Jr1an 5artin> pe care 1Aa cunoscut cu ani "n urmă> o
t#nără pe nume 0enn1 Dri)er şi un oarecare căpitan Ronald 5arsh
5iAaş dori s# )ă pot spune mai multe 5iAa,i scris cu at#ta bl#nde,e şi "n,ele3ere şi miAa,i
dat impresia c# "n,ele3e,i ce ne le3a pe mine şi pe Carlotta
Cu multă recunoştin,ă> Ducie .dams
P S Un inspector de poli,ie tocmai a trecut pe la mine săAmi ceară scrisoarea Carlottei IA
am răspuns c# )Aam e9pediatAo dumnea)oastră Jine"n,eles> nu era ade)ărat> dar am sim,it că>
"ntrAun 8el sau altul> este mai bine ca scrisoarea s# a6un3# mai "nt#i la dumnea)oastră Se pare c#
Scotland Qardul are ne)oie de ea ca probă la dosar pentru a do)edi )ino)ă,ia uci3aşului (ă ro3
să leAo "nm#na,i dumnea)oastră Dar> )ă ro3> 8ace,i tot posibilul să o pot primi "napoi c#nd)a
(ede,i dumnea)oastră> sunt ultimele cu)inte ale Carlottei către mine
K Deci p#nă la urmă iAai scris personal; .m remarcat> lăs#nd scrisoarea pe masă De ce
ai 8ăcut asta> Poirot; 7i de ce ai cerut ori3inalul scrisorii;
Poirot se aplecă 3#nditor peste 8oile de h#rtie incluse "n plicul trimis de Ducie .dams
K Sincer> nAaş putea spune de ce> :astin3s< Dec#t că poate am sperat că ori3inalul ar
putea e9plica ine9plicabilul
K Nu )ăd ce ar putea arăta "n plus te9tul acelei scrisori Carlotta .dams a dat scrisoarea
cameristei sale pentru a o duce la poştă Nu e nici o şmecherie "n asta 7i> cu si3uAran,ă> nuAi
altce)a dec#t o scrisoare ca oricare alta
Poirot suspină
K 7tiu> ştiu şi tocmai de aceea mă intri3ă Pentru că> :astin3s> aşa cum am cititAo noi
atunci> această scrisoare este imposibilă
K ProstiiI
K Nu> nu (e@i tu> aşa cum am 3#ndit eu> unele lucruri trebuie să se "nt#mple< Pentru că
se lea3ă unele de altele con8orm unei metode şi unei ordini "ntrAo manieră 8irească Dar apoi> )ine
această scrisoare şi este "n de@acord complet cu toate celelalte lucruri 7iAatunci> cine 3reşeşte;
:ercule Poirot sau scrisoarea;
K Nu cre@i că> poate> de data aceasta ar putea 8i :ercule Poirot; IAam su3erat eu c#t mai
delicat posibil
Poirot "mi aruncă o pri)ire plină de reproş
K 5Aam "nşelat şi eu de c#te)a ori< Dar nu şi de data aceasta 2ste e)ident că> "ntruc#t
scrisoarea pare impoAsibilă> atunci este imposibilă Ce)a ne scapă cu pri)ire la această scrisoare
7i )reau să descopăr ce anume
7i "şi reluă anali@a epistolei "n cau@ă> "narm#nduAse cu un mic microscop portabil
După ce termină e9aminarea atentă a 8iecărei pa3ini "n parte> mi le "nm#nă şi mie
Jine"n,eles că nu am putut 3ăsi nimic nelalocul lui Scrisul era 8erm şi li@ibil şi reproducea cu)#nt
cu cu)#nt ceea ce citisem de6a "n copia tele3ra8iată din .merica
Poirot o8tă ad#nc
K Nu )ăd nimic contra8ăcut aici< Nu> e acelaşi scris peste tot 7i totuşi> aşa cum ,iAam
spus> este imposibil<
Se "ntrerupse Cmi ceru 8ilele cu un 3est de nerăbdare I leAam dat "napoi> şi le parcurse
"ncă o dată cu mare aten,ie
Deodată> scoase un stri3ăt
5ă "ndepărtasem de masă şi> "n picioare> mă delectam cu pri)eliştea din dreptul 8erestrei
noastre Da au@ul stri3ătului lui> mAam "ntors repede spre el
Poirot tremura pur şi simplu de emo,ie Ochii căpătaAseră o nuan,ă de un )erde puternic
Cu de3etul tremur#nd> "mi arăta ce)a "n scrisoare
K Uite> :astin3sI UităAte aici< Repede< (ino să )e@iI
.m 8u3it spre el Cn 8a,a lui> pe masă> se a8la una dintre pa3inile scrisorii Cnsă nu )edeam
nimic neobişnuit la ea
K Nu )e@i nimic; Toate celelalte pa3ini au mar3inile drepte< Sunt 8oi simple Cn timp ce
aceasta< (e@i< Una din mar3ini este ine3ală< . 8ost ruptă .cum> "n,ele3i ce )reau să spun;
.ceasta pa3ina a 8ost dublă> şi> ast8el> dacă "n,ele3i> lipseşte o pa3ină din scrisoare
DAam pri)it t#mpit> cu si3uran,ă
K Dar cum aşa; .r a)ea sens<
K Da> da> are sens 7i iată unde intră "n scenă in3enio@itatea ideii Citeşte şi )ei )edea
Cred că nu pot 8ace aici mai mult dec#t să reproduc 8acsimilul pa3inii "n chestiune
5iAa spus: ECred c# lAai păcăli chiar pe "nsuşi lordul 2d3?are .scultă> c#t ai )rea să mă
a6u,i cu un pariu;F
.m r#s şi iAam răspuns:Pe c#t;F
Dra3a mea Ducie> răspunsul s#u aproape miAa tăiat respira,ia:
Mece mii de dolariI
K Reali@e@i> acum; Cntrebă Poirot Scrisoarea e "ntreAruptă acolo unde e )orba de
căpitanul 5arsh Ci depl#n3e situa,ia şi apoi spune: EIAa plăcut spectacolul meu 8oarte multF
.poi> pe pa3ina următoare continuă: E2l miAa @is<F Dar> dra3ul meu> o pa3ină lipseşte
Persoana care Ea @isF poate să nu 8ie aceeaşi cu cea din pa3ina precedentă De 8apt> nici nu este
cel din pa3ina anterioară 2ste )orba despre cu totul alt bărbat care a propus păcăleala (e@i>
nicăieri după aceea nu mai este men,ionat numele lui .I CLest NpatantI1 "ntrAun 8el sau altul>
uci3aşul nostru a descoperit scrisoarea careA1 dădea de 3ol 4ără "ndoială că ini,ial sAa 3#ndit să o
distru3ă> dar> apoi> citindAo> descoperă un mi6loc mai in3enios de a se sal)a CndepărAtea@ă una
dintre pa3ini şi scrisoarea capătă ast8el un alt sens şi 8ace să cadă bănuiala pe alt bărbat< Un
bărbat care de asemenea are moti)e săA1 )rea mort pe lordul 2d3?are .hI 2ste un darI O mică
răsplatăI . rupt pa3ina şi a pus scrisoarea la loc "n plic
DAam pri)it pe Poirot cu admira,ie Nu eram per8ect con)ins de ade)ărul spuselor lui
După părerea mea> Carlotta putea să se 8olosească de o 6umătate de 8oaie de6a ruptă Dar Poirot
era at#t de trans8i3urat de bucurie "nc#t> pur şi simplu> nAam a)ut inima săAi su3ere@ această posiA
bilitate P#nă la urmă> cine ştie> poate că a)ea dreptate
5Aam ha@ardat totuşi săAi atra3 aten,ia asupra uneia sau mai multor obiec,ii la teoria sa
K Dar cum a pus asasinul> oricine ar 8i el> m#na pe scrisoare; Domnişoara .dams a scosA
o direct din poşetă şi iAa datAo personal cameristei pentru a o pune la poştă Cel pu,in> aşa a
a8irmat camerista
K .tunci> trebuie să presupunem două lucruri: 8ie camerista minte> 8ie> "n cursul acelei
seri> Carlotta .dams sAa "nt#lnit cu uci3aşul
.m "ncu)iin,at din cap
K Cred că cea mai probabilă este ultima )ariantă Cncă nu ştim unde şiAa petrecut timpul
Carlotta .dams "ntre momentul "n care a părăsit apartamentul şi ora nouă seara c#nd şiAa lăsat
)ali@a la 3ara 2uston Cn tot timpul acesta> sunt con)ins că sAa "nt#lnit cu uci3aşul "ntrAun loc
stabilit dinainte< Poate că au luat masa "mpreună şi el iAa dat ultimele indica,ii Cn ceea ce
pri)eşte scrisoarea> nu ştim cu e9actitate ceea ce sAa "nt#mplat şi putem 8ace doar preAsupuneri
Poate că o a)ea "n m#nă pentru a o pune la cutia poştală şi a pusAo pe masă la restaurant 2l>
)ă@#nd adresa> a mirosit un posibil pericol şi a luat pe nesim,ire plicul> sAa scu@at pentru c#te)a
minute> a citit scrisoarea> a rupt pa3ina şi a repusAo pe masă la "ntoarcere sau iAa datAo la plecare
pretin@#nd că iAa că@ut Detaliile e9acte ale modului "n care sAau petrecut lucrurile nu contea@ă
at#t de mult> dar două lucruri sunt 8oarte clare Carlotta .dams sAa "nt#lnit cu uci3aşul "n acea
seară 8ie "nainte de asasinarea lordului 2d3?are> 8ie după aceea> pentru că au a)ut su8icient timp
să se )adă şi după ce ea a părăsit Corner :ouse .m o mică bănuială B cu toate că e 8oarte posibil
să mă "nşel B că uci3aşul iAa dat cadou cutia aurită< Poate ca un su)enir al primei lor "nt#lniri 7i
dacă este aşa> atunci numele uci3aşului "ncepe cu litera D
K Nu )ăd ce caută aici cutiu,a aurită
K .scultăAmă> :astin3s Carlotta .dams nu 8olosea )eronal Ducie .dams o a8irmă şi eu
"nclin să cred acelaşi lucru .ceastă t#nără persoană cu pri)irea a3eră şi plină de sănătate nu arăta
"n nici un 8el că ar 8i că@ut pradă acestui )iciu Niciunul dintre prietenii ei şi nici camerista nu au
recunoscut cutia 7i atunci de ce a 8ost 3ăsită "n posesia ei după moarte; Oare pentru a lăsa
impresia că lua )eronal şi asta de ce)a timp< .dică de cel pu,in şase luni Să preAsupunem că 1A
a )ă@ut pe criminal> după crimă> timp de c#te)a minute .u băut ce)a "mpreună pentru a sărbători
reuşita planului lor 7i> "n paharul tinerei 8emei> el a pus o do@ă su8icientă de )eronal pentru a se
asi3ura că ea nAo să se mai tre@ească a doua @i diminea,ă
K OribilI .m comentat şi mă străbătu un 8ior
K Da> nu e ce)a prea plăcut> replică Poirot sec
K Ci )ei po)esti toate astea lui 0app; .m "ntrebat după c#te)a minute
K Nu "ncă Ce iAaş putea spune; .cest e9celent 0app ar considera această ipote@ă o altă
nebunie deAa mea :a> t#năra 8emeie a scris pe o 8oaie de h#rtie de6a ruptăI .staAi totI
.m 8i9at podeaua cu o pri)ire )ino)ată
K CeAaş putea săAi răspund; Nimic 2 doar un e)eniAment posibil 7tiu doar că ea nu a
scris din "nt#mplare pe o h#rtie de6a ruptă pentru că este necesar ca lucrurile să se 8i petrecut
ast8el 4ăcu o pau@ă> cu o e9presie )isătoare pe chip =#ndeşteAte şi tu> :astin3s> dacă acel bărbat
ar 8i a)ut )reun pic de minte> ar 8i tăiat pa3ina "n loc sAo rupă 7i ast8el> noi nAam 8i obser)at
nimicI
K De unde deducem că este un indi)id cam ne3li6ent> am 8ăcut eu @#mbind
K Nicidecum 2 posibil să se 8i 3răbit După cum )e@i> este ruptă 8ără prea mare aten,ie
O> cu si3uran,ă că a 8ost presat de timp .dău3ă> după c#te)a minute de 3#ndire: Sper că ai
remarcat un lucru .cest bărbat< .cest D< trebuie să aibă un 8oarte bun alibi pentru acea seară
K Nu )ăd cum ar 8i putut a)ea )reun alibi dacă şiAa petrecut "nt#i timpul la Re3ent =ate>
pentru a comite crima> şi apoi "n compania Carlottei .dams
K 29act> @ise Poirot 2ste ceea ce am )rut să spun .re ne)oie disperată de un alibi şi
ast8el> 8ără "ndoială că şiAa pre3ătit unul 7i "ncă ce)a: Oare numele lui "ncepe "ntrAade)ăr cu litera
D; Sau DAul )ine de la un nume de alint cunoscut doar de ea; 4ăcu iar o pau@ă şi continuă apoi
cu o )oce 6oasă: Un bărbat a cărui ini,ială sau poreclă "ncepe cu D :astin3s> trebuie săA1 3ăsimI
Da> trebuie să a8lăm cine esteI
Capitolul !%
(esti de la Paris
. doua @i> am primit o )i@ită neaşteptată
Ne 8u anun,ată =eraldine 5arsh
Poirot o "nt#mpină şi "i o8eri un scaun tinerei 8ete ai cărei ochi "ncercăna,i păreau mai
"ntuneca,i ca niciodată şi trădau nop,i de insomnie Cmi păru rău de ea> )ă@#nduAi trăsăturile poate
prea palide şi obosite> pentru cine)a at#t de t#năr< Pu,in mai "n )#rstă dec#t> "n 8ine> un copil
K Domnule Poirot> am )enit să )ă )ăd pentru că pur şi simplu nu ştiu ce să mai cred
Sunt at#t de "n3ri6orată şi tulburatăI
K (ă ascult> mademoiselle
Răspunsul lui Poirot arăta multă compasiune pentru situa,ia ei
K Ronald miAa repetat cu)intele dumnea)oastră din acea @i 5ă re8er la @iua "n3ro@itoare
a arestării sale> e9plică t#năra cu un tremur 5iAa spus că a,i )enit la el dintrAodată> tocmai c#nd
terminase de relatat acea istorie de necre@ut şi a,i a8irmat că dumnea)oastră "l crede,i 2 ade)ărat>
domnule Poirot;
K 2 ade)ărat> mademoiselle 29act asta am spus
K 7tiu asta> "nsă ceea ce )reau să a8lu nu este dacă acesAtea sunt e9act cu)intele
dumnea)oastră> ci dacă "ntrAade)ăr aşa şi 3#ndi,i .dică> crede,i "n po)estea lui;
.răta 8oarte tulburată> aplecată "nspre Poirot> cu m#inile "mpreunate
K .m e9primat ceea ce am 3#ndit> mademoiselle> răspunse Poirot "ncet Nu cred că
)erişorul dumnea)oastră 1Aa ucis pe lordul 2d3?are
Un pic de culoare apăru "n obra6ii tinerei şi ochii i se deschiseră lar3
K OhI .tunci crede,i că altcine)a 1Aa ucis;
K 2)idemment> domnişoară
Poirot @#mbi
K Sunt prostu,ă 5ă e9prim aiurea Ce )reau să spun este< 7ti,i cine ar putea 8i;
7i> spun#nd acestea> t#năra se apropie de Poirot cu e)identă nerăbdare
K .m micile mele idei> normal< Sau> mai bine @is> bănuielile mele
K Cmi pute,i spune; (ă ro3< (ă ro3 din su8letI
Poirot scutură din cap
K Nu ar 8i corect din partea mea
K .tunci sunte,i aproape si3ur de identitatea criminalului;
Poirot re8u@ă să spună mai multe
K Dacă miAa,i da măcar un indiciu> "şi pledă t#năra cau@a> mAaş sim,i mai bine Poate>
cine ştie> aş putea să )ă a6ut Da> serios> )Aaş putea da o m#nă de a6utorI
.r3umentul ei era 8oarte de@armant> "nsă Poirot rămase impasibil
K Ducesa de 5erton "ncă e con)insă că a 8ost mama mea )itre3ă> reluă t#năra 3#nditoare
şi aruncă o pri)ire "ntrebătoare spre Poirot care nu a)u nici o reac,ie Dar> personal> mă "ndoiesc
K Ce părere a)e,i despre ea; Despre mama dumneaA)oastră )itre3ă;
K O cunosc prea pu,in 2ram la şcoală "n Paris c#nd tatăl meu sAa căsătorit cu ea C#nd
mAam "ntors acasă> sAa arătat destul de amabilă 5iAa dat impresia că ar 8i cam aiurită şi< Cam
interesată
Poirot aprobă cu un semn al capului
K .,i )orbit adineaori de ducesa de 5erton O )ede,i des;
K Da . 8ost 8oarte amabilă cu mine .m petrecut mult timp "mpreună "n aceste ultime
două săptăm#ni . 8ost o perioadă "n3ro@itoare< cu toate b#r8ele> reporterii> Ronald "n "nchisoare
şi restul Simt că nu am nici un prieten ade)ărat Dar ducesa a 8ost minunată şi el a 8ost 8oarte
dră3u, de asemenea< .dică 8iul ei
K (ă place de el;
K Cl 3ăsesc timid Ri3id şi cu un caracter mai de3rabă di8icil Dar mama sa )orbeşte
8oarte mult despre el> aşa că simt de6a că "l cunosc destul de bine
K Cn,ele3 Spune,iAmi> mademoiselle> ,ine,i mult la )ărul dumnea)oastră;
K Da Ronald; Jine"n,elesI 2l< Nu neAam )ă@ut prea mult "n ultimii doi ani< Dar
"nainte> c#nd locuiam "n aceeaşi casă> am cre@ut "ntotdeauna că este minunat =lumea tot timpul
şi scornea tot 8elul de nebunii O> "n casa tristă "n care trăiam> schimba complet lucrurile
Poirot "ncu)iin,ă din cap cu simpatie> "nsă continuă cu o remarcă tăioasă> care mă
surprinse prin cru@imea ei
K Cnseamnă că nu )re,i săA1 )ede,i sp#n@urat> nuAi aşa;
4ata tresări )iolent
K Nu> nu .şa ce)a nuI O> deAar 8i ea )ino)ata< 5ama mea )itre3a Trebuie să 8ie ea
Ducesa spune că aşa este
K .hI 4ăcu Poirot> ce bine ar 8i 8ost dacă ar 8i rămas "n ta9i căpitanul 5arsh> nuAi aşa;
K Da< .dică> ce )re,i să spune,i; Ridică din spr#nceană Nu "n,ele3
K Dacă nu lAar 8i urmărit pe acel bărbat "n casă .propo> nAa,i au@it intr#nd nici o
persoană;
K Nu> nAam au@it nici un @3omot
K CeAa,i 8ăcut c#nd a,i a6uns "n casă;
K .m 8u3it direct "n camera mea< Pentru aAmi lua perlele
K Jine"n,eles (Aa trebuit ce)a timp ca să le 3ăsi,i
K Da Nu am 3ăsit imediat cheia de la cutia cu bi6uterii
K .şa se "nt#mplă de obicei Cu c#t e mai mare 3raba> cu at#t mai 3reu 3ăseşti ceea ce
cau,i . trecut ce)a timp p#nă a,i cobor#t> şi apoi< (Aa,i 3ăsit )ărul "n hol;
K Da> )enea dinspre bibliotecă
T#năra "şi ume@i bu@ele
K Cn,ele3 (Aa cam speriat
K Da> aşa a 8ost 5Aa cam surprins
Ci aruncă lui Poirot o pri)ire recunoscătoare pentru tonul lui "n,ele3ător
K 5i se pare normal
K Ronnie miAa spus din spatele meu: E:ei> Dina> leAai luat;F 7i eu am sărit c#t colo
K Da> replică Poirot cu bl#nde,e Cum )Aam spus "nainAte> e păcat că )ărul
dumnea)oastră nu a rămas a8ară .tunci> şo8erul de ta9i ar 8i putut să 6ure că el nu a intrat nici o
clipă "n casă
T#năra "ncu)iin,ă din cap şi "ncepu să pl#n3ă 8ără oprire Se ridică şi Poirot "i luă m#na
K (re,i săAi sal)e@ )ia,a> nuAi aşa;
K OI Da> domnule Poirot (ă implorI Nici nu şti,i<
Se opri> "ncerc#nd să se controle@e> 8răm#nt#nduAşi m#inile
K 5ademoiselle> "i spuse Poirot cu o )oce caldă> )ia,a nu a 8ost prea bl#ndă cu
dumnea)oastră (ă "n,ele3 per8ect> ştiu> nu )Aa 8ost uşor :astin3s> 8ii bun şi cheamă un ta9i
pentru domnişoara
.m condusAo pe t#năra 8ată şi mAam asi3urat că urcă "ntrAun ta9i Se liniştise de6a şi "mi
mul,umi cu multă 3ri6ă
DAam re3ăsit pe Poirot plimb#nduAse "n cameră> "ncruntat Nu arăta prea 8ericit şi mAam
bucurat c#nd am au@it soneria tele8onului> sper#nd săAi mai distra3ă aten,ia pu,in
K Cine e la tele8on; .I Tu eşti> 0app Jon6ourV mon amiI
K Ce are de spus; .m "ntrebat> apropiinduAmă de tele8on
Cn s8#rşit> după un şir de e9clama,ii> Poirot )orbi:
K 7i> cine a comandatAo; 7tiu;
Oricare a 8ost răspunsul> nu era ceea ce aştepta Poirot> căci chipul "i luă o e9presie
ridicolă
K 2şti si3ur;
K Nu> doar mă surprinde un pic> astaAi tot
K Da> trebuie săAmi re)i@uiesc teoria
K Comment;
K Cn orice ca@> am a)ut dreptate Da> un detaliu> aşa cum spui tu
K Nu> răm#n la părerea mea TeAaş ru3a să continui să te interese@i pe la restaurantele din
)ecinătatea Re3ent =ate şi 2uston> Tottenham Court Road şi> probabil> O98ord Street
K Da> un bărbat şi o 8emeie 7i chiar pe l#n3ă 7trand> pu,in "nainte de mie@ul nop,ii
Comment;
K Da> ştiu că Ronald 5arsh era cu 8amilia Dortheimer Dar mai sunt şi al,i oameni pe
lume pe l#n3ă căpitanul 5arsh
K Nu se cu)ine să mă 8aci "ncăpă,#nat Cn orice ca@> 8ăAmi plăcerea de data aceasta> te
implor
Puse 6os receptorul
K 2i bine; DAam "ntrebat cu nerăbdare
K Oare e bine; 5ă "ntreb< :astin3s> cutia aurită a 8ost cumpărată de la Paris . 8ost
comandată "n scris la o binecunoscută 8irmă din Paris> speciali@ată "n acest 3en de articole Se
pare că scrisoarea a )enit din partea unei aşaA@ise Dad1 .cHerle1< Constance .cHerle1> aşa sAa
semnat Jine"n,eles că nu e9istă nici o Constance .cHerle1 Scrisoarea a a6uns cu două @ile
"nainte de asasinat şi se cerea "n ea 3ra)area "n rubine a ini,ialelor Sse presupuneT semnatarei şi a
inscrip,iei din interior . 8ost o comandă ur3entă> li)rarea trebuind 8ăcută a doua @i .sta
"nseamnă cu o @i "nainte de crimă
K 7i a 8ost li)rată;
K Da> cutia a 8ost li)rată la momentul indicat şi plătită "n bancnote
K 7i cine a ridicat cutia; .m "ntrebat a3itat> sim,induAmă de parcă nu mai a6un3eam
odată la capăt
K O 8emeie> :astin3s
K O 8emeie; .m spus surprins
K 5ais oui O 8emeie> de statură mică> "ntre două )#rste şi purt#nd pinceAne@
Complet stupe8ia,i> neAam uitat unul la altul
Capitolul !&
O masă mondenă
Cred parcă> nu mai sunt si3ur> că a doua @i am 8ost in)ita,i la masă la 8amilia Gidburn> la
hotelul Clarid3e
Nici eu şi nici Poirot nu eram prea nerăbdători să mer3em 2ra de 8apt cam a şasea
in)ita,ie pe care o primeam Doamna Gidburn era o 8emeie tenace şi "i plăceau la nebunie
celebrită,ile 4ără a se lăsa descura6ată de re8u@urile noastre> ne propuse "ntrAun 8inal o dată pe
care nu am putut să o e)ităm şi> "ntrAo asemenea situa,ie> cu c#t mer3eam mai de)reme> cu at#t
scăpăm mai repede
Poirot de)enise 8oarte necomunicati) după primirea )eştilor de la Paris şi la remarcile
mele cu pri)ire la acest subiect "mi răspundea mereu la 8el
K 2 ce)a ceAmi scapă
7i> de c#te)a ori> repetase ca pentru sine:
K PinceAne@ PinceAne@ la Paris PinceAne@ "n poşeta Carlottei .dams
5Aam sim,it "ntrAade)ăr bucuros de această in)ita,ie la masă> care neAar mai 8i distras
pu,in de la 3#ndurile noastre
T#nărul Donald Ross era şi el aici şi )eni spre mine şi mă salută )esel 2rau mai mul,i
bărba,i dec#t 8emei> aşa că 8usese plasat l#n3ă mine la masă
0ane GilHinson era aşe@ată aproape "n 8a,a noastră şi> l#n3ă ea> "ntre ea şi doamna
Gidburn> se a8la ducele de 5erton
5i se păru< 7i poate 8u doar impresia mea< Că ducele arăta cam st#n6enit Compania "n
care se 3ăsea era> "mi ima3ine@> prea pu,in pe 3ustul său 2ra un t#năr bărbat 8oarte conser)ator şi
cum)a reac,ionar> 3enul de persoană care pare picată direct din 2)ul 5ediu prin cine ştie ce
3reşeală re3retabilă Pasiunea sa pentru prea moderna 0ane GilHinson părea una dintre acele
3lume macabre pe care le mai 6oacă din c#nd "n c#nd natura
.dmir#nd eu "nsumi 8rumuse,ea lui 0ane şi 8armecul cu care )ocea ei ră3uşită pronun,a
8iecare silabă> nu mă surprindea deloc capitularea ducelui Cnsă )ine şi moAmentul "n care
8rumuse,ea "ntruchipată şi )ocea ame,itoare de)in ce)a obişnuit şi "ncetea@ă să mai e9ercite
aceeaşi 8ascina,ie Cmi trecu prin minte că poate chiar acum o ra@ă de bunAsim, "ncepuse să
"mprăştie cea,a in8luen,ei acestei doamne 7i ceea ce mă 8ăcu să 3#ndesc asta 8u o remarcă
"nt#mplătoare a lui 0ane> de 8apt mai de3rabă o 3a8ă deAa ei
Cine)a< Nu mai ştiu cine< men,ionă e9presia E6udecata lui ParisF şi> imediat> se au@i
)ocea "nc#ntătoare a lui 0ane
K Paris; Spuse ea Dar> "n @ilele noastre> Parisul nu mai dă deloc tonulI Dondra şi Ne?
QorHul sunt importante acum
7i cum se mai "nt#mplă uneori> aceste cu)inte nimeriră e9act "ntrAunui dintre acele
momente "n care con)ersa,ia l#nce@ea . urmat o 6enă 3enerală Da dreapta mea> Donald Ross "şi
drese )ocea brusc Doamna Gidburn "ncepu să )orbească tare despre opera rusească 4iecare
spuse ce)a repede către altcine)a Numai 0ane păru 8oarte senină şi stăp#nă pe ea> 8ără săAşi 8i dat
seama că ar 8i spus ce)a nelalocul lui
Chiar atunci> am obser)at reac,ia ducelui Str#nse din bu@e> se "nroşi la 8a,ă şi păru că se
"ndepărtea@ă "ncet de 0ane Probabil că "ntre)ă@use pentru o clipă 8aptul că> pentru un bărbat de
talia lui> o căsătorie cu 0ane GilHinson ar duce la unele momente oarecum st#n6enitoare "n public
.şa cum se "nt#mplă de obicei> am spus primul lucru careAmi )eni "n minte )ecinei din
st#n3a mea> o doamnă corpolentă care se ocupa de or3ani@area de matinee pentru copii Cmi
amintesc că remarca "n cau@ă a 8ost: ECine este doamna aceea 8oarte atră3ătoare> "mbrăcată "n
roşuA"nchis> de la celălalt capăt al mesei;F 2ra> bine"n,eles> sora d#nseiI J#lb#ind ce)a scu@e> mA
am "ntors şi am "ncercat să pălă)ră3esc cu Ross> care "mi răspunse numai monosilabic
Cn acel moment> re8u@at din ambele păr,i> lAam @ărit pe Jr1an 5artin Probabil că sosise
mai t#r@iu pentru că nuA1 obser)asem mai "nainte
2ra pu,in mai departe de mine> de aceeaşi parte a mesei> şi stătea aplecat "nainte şi
sporo)ăia cu mare interes cu o blondă dră3u,ă
Trecuse ce)a timp de c#nd "l )ă@usem şi mă surprinse deodată "mbunătă,irea e)identă a
aspectului său Umbrele de pe chipul lui dispăruseră> arăta mai t#năr şi 8oarte "n 8ormă R#dea> "şi
tachina )ecina din 8a,a lui şi părea "ntrAo 8oarte bună dispo@i,ie
Nu am a)ut prea mult timp la dispo@i,ie săA1 obser) "ndeaproape> căci )ecina mea
dolo8ană mă iertă pentru remarca de mai de)reme şi se lansă "ntrAun monolo3 lun3 despre
8rumuse,ile matineelor pentru copii pe care le or3ani@ase "n scop caritabil
Poirot trebui să plece mai de)reme pentru că a)ea o "nt#lnire In)esti3a la acel moment
dispari,ia 8oarte ciudată a 3hetelor unui ambasador şi 8i9ase o "nt#lnire pentru ora două şi
6umătate 5ă "nsărcină săAi transmit oma3iile sale doamnei Gidburn şi> "n timp ce aşteptam săAmi
duc la capăt misiunea B ceea ce nu era un lucru uşor> pentru că doamna Gidburn era "ncon6urată
de o mul,ime de prieteni> care mai de care lu#nduAşi rămasAbun B cine)a mă atinse pe umăr
2ra t#nărul Donald Ross
K Domnul Poirot nuAi aici; .ş 8i )rut săAi )orbesc
IAam e9plicat că Poirot deAabia plecase Ross păru consternat Uit#nduAmă mai cu aten,ie
la el> am obser)at că ce)a "l supărase Pălise la 8a,ă şi a)ea "n ochi o pri)ire cam stranie
K Rinea,i neapărat săA1 )ede,i personal; DAam "ntrebat
Cmi răspunse e@it#nd
K Nu< Nu ştiu
Răspunsul lui 8u at#t de bi@ar> "nc#t lAam pri)it surAprins Roşi
K Sună ciudat> ştiu .de)ărul este că tocmai sAa "nAt#mplat ce)a 8oarte straniu Ce)a ce
nu reuşesc să "n,ele3 7i aş )rea< Să a8lu părerea domnului Poirot despre asta Pentru că> )ede,i
dumnea)oastră> nu ştiu ce să 8ac< NAaş )rea săA1 deran6e@< Dar<
.răta at#t de "ncurcat şi de ne8ericit> "nc#t mAam 3răbit săA1 liniştesc
K Poirot are o "nt#lnire> dar ştiu că se )a "ntoarce cu si3uran,ă "n 6urul orei & CeAar 8i săAi
tele8ona,i atunci sau să )eni,i săA1 )ede,i;
K 5ul,umesc Cred că aşa )oi 8ace Pe la ora &;
K Poate mai bine tele8ona,i mai "nt#i> iAam spus> ca să )ă asi3ura,i că este la hotel "nainte
de a )eni
K Jine (oi tele8ona 5ul,umesc> :astin3s (ede,i dumnea)oastră> ceea ce )reau să "i
spun> cred că are> poate> mare importan,ă
DAam aprobat cu o mişcare uşoară a capului şi mAam "ntors spre doamna Gidburn care
continua să str#n3ă m#inile in)ita,ilor şi să "mpartă salutări "ncoace şiAncolo
5iAam dus la bun s8#rşit misiunea şi> "ntorc#nduAmă> am sim,it o m#nă strecur#nduAse sub
bra,ul meu
K NuAmi da papucii> "mi spuse o )oce )eselă
2ra 0enn1 Dri)er> o apari,ie 8oarte ele3antă
K Jună @iuaI De unde a,i apărut;
K .m luat pr#n@ul la o masă de l#n3ă )oi
K Nu )Aam )ă@ut Cum mer3 a8acerile;
K 5ul,umesc> "n8loritor
K Pălăriile "n 8ormă de 8ar8urii de supă se )#nd bine;
K 4ar8uriile de supă> cum le numi,i dumnea)oastră 8ără milă> au succes C#nd se )a
plictisi toată lumea de ele> )oi lansa un nou model> şi mai scandalos Ce)a ca o băşică ornată cu o
pană> pe care 8emeile o )or purta chiar "n mi6locul 8run,ii
K Nu a)e,i multe scrupule> domnişoară> iAam spus
K Nicidecum Trebuia să )ină cine)a "n a6utorul struA,ilor Sunt cu to,ii "n pra3ul
şoma6uluiI T#năra r#se şi se "ndepărtă Da re)edere .stă@i "mi iau o )acan,ă (reau să dau un tur
la ,ară
K 4oarte 8rumos din partea dumnea)oastrăI IAam aprobat deci@ia 2 o căldură
"năbuşitoare a@i "n Dondra
.m tra)ersat "n linişte parcul şi am a6uns acasă pe la ora patru dupăAamia@a Poirot nu
a6unsese "ncă şi apăru deAabia pe la cinci 8ără două@eci Strălucea şi se )edea că era 8oarte
binedispus
K .ha> )ăd :olmes> am remarcat eu> că ai 3ăsit 3hetele ambasadorului;
K 2ra )orba de tra8ic de cocaina 4oarte in3enios .m petrecut ultima oră "ntrAun coa8or
2ra acolo o t#nără 8emeie cu părul roşcat care> cu si3uran,ă> ,iAar 8i 8urat imediat inima ta tandră
Poirot a a)ut dintotdeauna impresia că sunt mai sensibil la părul roşcat> aşa că nu mAam
obosit săA1 mai contra@ic
Soneria tele8onului ne "ntrerupse
K Probabil că e Donald Ross> am spus> apropiinduAmă de aparat
K Donald Ross;
K Da T#nărul pe care lAam cunoscut la Chis?icH (rea săA,i )orbească
.m ridicat receptorul şi am răspuns:
K Jună @iua Da tele8on căpitanul :astin3s
2ra Ross la tele8on
K O> dumnea)oastră sunte,i> :astin3s; Domnul Poirot sAa "ntors;
K Da Tocmai a sosit (re,i să )orbi,i cu el sau să )eni,i pe aici;
K Nu e mare lucru Pot săAi spun la 8el de bine şi la tele8on
K Cn re3ulă .ştepta,i pu,in
Poirot luă receptorul 5ă a8lam at#t de aproape> "nc#t puteam au@i slab )ocea lui Ross
K Domnul Poirot;
(ocea "i păru nerăbdătoare< .3itată
K Chiar el
K Scu@a,iAmă de deran6> dar am descoperit un lucru cam ciudat 2 "n le3ătură cu moartea
lordului 2d3?are
.m )ă@ut 8a,a lui Poirot "ncord#nduAse
K Continua,i> )ă ro3
K Poate părea stupid
K Nu> nu Spune,iAmi> )ă ro3
K . 8ost Parisul care miAa atras aten,ia (ede,i dumnea)oastră<
Cn acel moment> 8oarte )a3> am au@it o sonerie
K O secundă> )ă ro3> @ise Ross
Urmă @3omotul receptorului pus pe masă 7i am aşteptat am#ndoi> Poirot ,in#nd
receptorul la ureche şi eu "n picioare> l#n3ă el
Trecu un minut> două< Trei Patru Cinci
Poirot se 8oi pe picioare> se uită la ceas> apoi "ntrerupse apelul şi )orbi cu centralista Se
"ntoarse spre mine
K Da celălalt capăt> receptorul e "ncă 6os şi nu răspunde nimeni Repede> :astin3s> caută
adresa lui Ross "n cartea de tele8onI Trebuie să a6un3em la el c#t mai repedeI
Capitolul !'
Paris;
C#te)a minute mai t#r@iu> săream "ntrAun ta9i
Chipul lui Poirot era 8oarte serios
K :astin3s> miAe teamă> @ise el 5iAe teamă
K Doar nu cre@i că<> am răspuns şi mAam oprit brusc
K Duptăm "mpotri)a unui indi)id care nu a e@itat să comită două crime şi nu )a da "napoi
nici de la a treia 2 ca un şobolan prins "n cursă> care se @bate pentru )ia,a lui Ross a de)enit un
pericol şi trebuia suprimat
K Ceea ce )oia să ne @ică era at#t de important; .m "ntrebat cu "ndoială "n 3las Nu părea
să creadă asta
K .tunci sAa "nşelat 2)ident> ce a)ea să ne spună era e9trem de important
K Dar cum a putut a8la uci3aşul;
K Spui că ,iAa )orbit> acolo> la Clarid3e Cu at#ta lume "n 6urul )ostru Ce nebunieI
Curată nebunieI .hI De ce nu lAai luat cu tine< SăA1 pă@eşti< Să nu laşi pe nimeni altcine)a "n
apropierea lui p#nă )orbeam eu cu el;
K Nu mAam 3#ndit< Nici nu miAam ima3inat<> mAam b#lb#it eu
Poirot 8ăcu un 3est scurt cu m#na
K Nu te "n)ino)ă,i> :astin3s Cum puteai să 3hiceşti; 2u< 2u miAaş 8i dat seama
Uci3aşul> :astin3s> este la 8el de şiret şi de neliniştit ca un ti3ru .hI DeAam a6un3e odatăI
Cn s8#rşit> ta9iul se opri Ross locuia "ntrAun apartament separat> la primul eta6 al unei
clădiri situate "ntrAo pia,ă lar3ă din \ensin3ton O plăcu,ă de pe sonerie ne indică această
in8orma,ie Uşa holului era deschisă şi "năuntru se 3ăsea o scară lar3ă
K Se intră at#t de uşor aici Nimeni nu putea )edea nimic> murmură Poirot şi se repe@i pe
scări
Da primul eta6> după un 8el de para)an> am )ă@ut o uşă "n3ustă cu o "ncuietoare cu 1ală
Numele lui Ross era scris pe mi6locul uşii
NeAam oprit acolo Cn 6urul nostru> nici ,ipenie de om
.m "ncercat uşa şi> spre marea mea surpri@ă> se deschise
.m intrat "n casă> mai "nt#i "ntrAun hol "n3ust> "n dreapta căruia era o uşă deschisă şi o alta
"n 8a,a noastră> care părea că dă "ntrAun salonaş
NeAam "ndreptat spre salonaş> ce despăr,ea o su8ra3erie spa,ioasă de restul casei> modest
mobilat> dar con8ortabil Nu am 3ăsit pe nimeni "n cameră Pe o măsu,ă se a8la tele8onul> cu
receptorul pus alături
Poirot 8ăcu un pas "nainte> se uită "mpre6ur> apoi scutură din cap
K NuAi nimic aici (ino> :astin3s
NeAam "ntors "n hol şi am intrat "n cealaltă cameră> o mică su8ra3erie> unde> "ntrAo parte a
mesei> că@ut din scaun şi "ntins pe podea> se a8la Ross
Poirot se aplecă deasupra lui şi c#nd se ridică> era alb la 8a,ă
K 2 mort> lo)it cu un cu,it "n cea8ă
5ult timp după aceea> e)enimentele din acea dupăAamia@ă persistară "n mintea mea ca un
coşmar Nu mă puteam ab,ine s# nu mă simt responsabil de ceea ce se "nt#mplase
5ult mai t#r@iu> "n acea seară> c#nd am rămas sin3uri eu şi cu Poirot> miAam luat inima
din din,i şi> cu mare e8ort> iAam 8ăcut cunoscute sentimentele mele de )ino)ă,ie Cmi răspunse
8oarte repede
K Nu> nu> nu te "n)ino)ă,i Cum ai 8i putut suspecta aşa ce)a; Junul Dumne@eu nu ,iAa
dat nici măcar o natură suspicioasă
K Tu ai 8i bănuit;
K 2 cu totul altce)aI (e@i tu> toată )ia,a nAam 8ăcut altce)a dec#t să 3ăsesc criminali
7tiu cum> de 8iecare dată> impulsul de a ucide de)ine şi mai puternic> p#nă c#nd> "n s8#rşit> dintrA
un moti) oarecare<
Poirot nu mai putu continua
Rămăsese 8oarte tăcut> după descoperirea noastră teAribilă Chiar şi după sosirea poli,iei>
"n timpul intero3ării celorlalte persoane din clădire şi a tuturor ac,iunilor de rutină e8ectuate de
obicei după o crimă> Poirot rămase tăcut> ciudat de calm> cu o pri)ire )isătoare şi meditati)ă
.cum> oprinduAse din )orbit> "i re)eni pe chip aceeaşi pri)ire 3#nditoare
K Nu a)em timp pentru re3rete> :astin3s> "mi spuse "ncet Nu a)em timp să ne "ntrebăm
ceAar 8i 8ost dacă< Jietul t#năr a murit pentru că )oia să ne 8acă o mărturisire 7i ştim acum că
ceea ce a)ea de spus era e9trem de important> alt8el nAar 8i 8ost ucis Pentru că nu mai poate să ne
spună el "nsuşi> nu mai a)em altce)a de 8ăcut dec#t să 3hicim .)em doar un sin3ur indiciu care
să ne 3hide@e
K Paris> am spus
K Da> Paris
Se ridică "n picioare şi "ncepu să se plimbe deAa lun3ul şi deAa latul camerei
K SAau 8ăcut mai multe re8eriri la Paris "n a8acerea asta> dar> din ne8ericire> "n di)erse
"mpre6urări Cl a)em o dată 3ra)at pe cutia aurită Paris> noiembrie anul trecut Domnişoara
.dams se a8la acolo pe atunci< Probabil Ross era şi el acolo 5ai era şi altcine)a acolo; O
persoană pe care o cunoştea şi Ross; O persoană pe care ar 8i remarcatAo "n compania Carlottei
.dams "n cine ştie ce circumstan,e deosebite;
K Nu )om şti niciodată> am remarcat eu
K Ja da> dra3ul meu> putem a8la şi )om a8la Puterea min,ii umane> :astin3s> este
aproape nelimitată Ce alte men,iuni la Paris mai ştim "n le3ătură cu acest ca@; .)em 8emeia
măruntă cu pinceAne@ care a ridicat cutia aurită de la bi6utier Ross o cunoştea; Ducele de 5erton
era la Paris c#nd a a)ut loc crima Paris> Paris> Paris< Dordul 2d3?are trebuia să plece la Paris
Iată> poate> un indiciuI . 8ost oare ucis pentru aA1 "mpiedica să a6un3ă la Paris;
Se aşe@ă> cu spr#ncenele "ncruntate> 8oarte concentrat
K Ce sAa "nt#mplat la pr#n@ul de la Clarid3e; 5urmură el (reun cu)#nt oarecare sau
)reo 8ra@ă trebuie săAi 8i atras aten,ia lui Donald Ross şi săAi 8i adus aminte de un amănunt ce
p#nă atunci păruse nesemni8icati) . 8ăcut cine)a alu@ie la 4ran,a; Sau Paris; Cn partea ta de
masă> mă re8er
K Cu)#ntul Paris a 8ost men,ionat> dar nu "n acest conte9t
7i iAam po)estit lui Poirot despre 3a8a lui 0ane GilHinson
K .sta probabil că e9plică totul> spuse el 3#nditor Cu)#ntul Paris ar 8i su8icient< Duat
"n combina,ie cu altce)a Dar ce ar 8i putut să 8ie; Da ce se uita Ross; Sau despre ce )orbea el
c#nd cu)#ntul a 8ost pronun,at;
K Ross )orbea despre supersti,ii sco,iene> mi se pare
K 7i "n ce parte "i era pri)irea;
K Nu sunt si3ur Cred că pri)ea "nspre capul mesei> unde se a8la doamna Gidburn
K Cine stătea l#n3ă ea;
K Ducele de 5erton> apoi 0ane GilHinson> şi apoi un indi)id pe care nuA1 cunosc
K Ducele de 5erton 2 8oarte posibil săA1 8i pri)it pe ducele de 5erton c#nd a 8ost rostit
cu)#ntul Paris Dacă ",i aminteşti> ducele era la Paris> sau aşa se presupunea> la momentul crimei
Să presupunem că Ross şiAa amintit deodată un detaliu care ar 8i arătat că ducele nu era la Paris
K Dra3ul meu PoirotI
K Da> ştiu> 3ăseşti absurd acest ra,ionament .şa ar 3#ndi toată lumea .)ea ducele
)reun moti) să comită crima; Da> unul 8oarte puternic Dar să ne 3#ndim măcar o clipă că ar 8i
capabil de aşa ce)a< O> absurdI 2ste o persoană at#t de bo3ată> cu o po@i,ie "naltă "n societate>
cu un caracter at#t de nobil Nimeni nu iAar )eri8ica alibiul cu aten,ie 7i totuşi> să simule@i un
alibi "ntrAun hotel mare nu e aşa de di8icil Să iei )aporul de dupăAamia@ă şi să te "ntorci< ar 8i
posibil SpuneAmi> :astin3s> Ross nAa spus nimic c#nd a au@it cu)#ntul Paris; Nu şiAa trădat nici
o emo,ie;
K Cmi amintesc că şiAa dres )ocea cam brusc
K 7i după aceea> c#nd ,iAa )orbit> cum ,i sAa părut; Tulburat; Con8u@;
K 29actI
K PrNcisNment IAa trecut prin minte o idee pe care a cre@utAo absurdăI 7i totuşi> a e@itat
să ,iAo spună . )rut mai "nt#i să miAo de@)ăluie mie Dar> din păcate> părăsisem de6a Clarid3eAul
K Dacă miAar 8i spus mai multe> am suspinat eu
K Da> dacă< Cine era atunci l#n3ă )oi;
K Cam toată lumea> mai mult sau mai pu,in Cşi luau rămasAbun de la doamna Gidburn
NAam obser)at pe nimeni "n mod deosebit
Poirot se ridică iar "n picioare
K Oare mAam "nşelat de la bun "nceput; 5urmură el> "ncep#nd iar să măsoare camera "n
lun3 şiAn lat Tot timpul ăsta> am 8ost pe o pistă 3reşită;
DAam pri)it cu simpatie Nu ştiam e9act ceAi trece prin minte "n acel moment ETăcut ca
un melcF "l numise 0app şi inspectorul de la Scotland Qard nu putea să aibă mai multă dreptate
7tiam doar că> "n acel moment> "n interiorul lui a)ea loc o luptă cu sine "nsuşi
K Cn orice ca@> am obser)at> această crimă nu poate 8i pusă "n c#rca lui Ronald 5arsh
K Cncă un punct "n 8a)oarea sa> @ise cu un aer distrat prietenul meu Cnsă acest lucru nu ne
interesea@ă acum Jrusc> continuă: Nu mă pot "nşela "n "ntre3ime :astin3s> ",i aminteşti c#nd>
"ntrAo @i> miAam pus cinci "ntrebări;
K Cmi amintesc )a3 ce)a de 3enul acesta
K Iată "ntrebările: De ce şiAa schimbat lordul 2d3?are po@i,ia 8a,ă de di)or,; Cum se
poate e9plica 8aptul că iAa scris so,iei sale dar aceasta nAa primit scrisoarea; De ce a)ea acea
e9presie 8urioasă pe 8a,ă c#nd am părăsit biblioteca "n acea @i; Ce căutau ochelarii "n 3eanta
Carlottei .dams; De ce i sAa tele8onat lui Dad1 2d3?are la Chis?icH şi con)orbirea a 8ost
"ntreruptă;
K Da> acestea erau "ntrebările Cmi amintesc acum
K :astin3s> mă urmăreşte o idee "ncă de la "nceput O idee cu pri)ire la bărbatul din
umbră şi cine ar putea 8i el .m răspuns p#nă acum la trei dintre "ntrebările mele< 7i aceste
răspunsuri se potri)esc cu ideea mea Dar la celelalte două "ntrebări> :astin3s> nu 3ăsesc nici un
răspuns Cn,ele3i ce "nseamnă asta; 4ie mă "nşel asupra persoanei şi nu poate 8i acea persoană> 8ie
răspunsul la cele două "ntrebări a 8ost sub nasul meu tot timpul Cum e p#nă la urmă> :astin3s;
Care e ade)ărul;
Ridic#nduAse> merse spre biroul său> "l deschise şi scoase scrisoarea trimisă de Ducie
.dams din .merica Ci ceruse lui 0app să iAo lase o @i sau două şi acesta 8usese de acord Poirot o
"ntinse pe masă şi o studie "ndelun3
Trecură c#te)a minute .m căscat şi am luat o carte Nu mă aşteptam ca Poirot să
descopere ce)a nou "n urma anali@ei sale> căci e9aminaserăm această scrisoare "mpreună> nu o
dată> ci de mai multe ori Dacă nu era )orba despre Ronald 5arsh> nu e9ista nici un indiciu "n
scrisoare care să ne arate cine altcine)a putea 8i
.m continuat să citesc> pa3ină după pa3ină<
Posibil să 8i şi a,ipit la un moment dat<
Deodată> Poirot scoase un stri3ăt 5Aam ridicat brusc
5ă pri)ea cu o e9presie nede8inită pe chip> cu ochii )er@i şi strălucitori
K :astin3s> :astin3sI
K Da> ce este;
K C,i aminteşti c#nd ,iAam spus că dacă bărbatul ar 8i a)ut mai multă minte ar 8i tăiat
pa3ina şi nu ar 8i ruptAo;
K Da 7i;
K 5Aam "nşelat Uci3aşul a a)ut destulă minteI Pa3ina trebuia ruptă şi nu tăiatăI UităAte
şi tuI
5ă uitai 8ără să )ăd nimic
K 2h bien> )e@i;
.m scuturat din cap ne3ati)
K (rei să spui că se 3răbea; .m "ntrebat eu
K =răbit sau nu> nAare importan,ă Nu )e@i> dra3ul meu; Pa3ina trebuia rupta<
Tot nu pricepeam nimic Cu o )oce 6oasă> Poirot adău3ă:
K .m 8ost un prost< Un orb Dar acum< .cum< Ci )om da de capI
Capitolul !*
Unde e )orba de ochelari
Un minut mai t#r@iu> "şi schimbă dispo@i,ia complet Se ridică brusc "n picioare
DAam imitat B 8ără să "n,ele3 de ce> dar dornic să a8lu mai multe
K (om lua un ta9i Nu e dec#t ora - Nu e prea t#r@iu pentru a 8ace o )i@ită
DAam urmat pe scară "n 3rabă
K Unde mer3em;
K Da Re3ent =ate
.m considerat că e mai "n,elept să păstre@ tăcerea După cum )edeam> Poirot nu era deloc
"ntrAo dispo@i,ie 8a)orabilă pentru "ntrebări Rămase 8oarte a3itat tot drumul şi> aşe@at l#n3ă mine
"n ta9i> bătu darabana ner)os pe 3enunchi> "ntrAo stare complet opusă calmului său obişnuit
5iAam repetat "n minte 8iecare cu)#nt al Carlottei .dams din scrisoarea adresată surorii
sale De6a la acest moment a6unsesem să o cunosc pe de rost 5iAam repetat de mai multe ori ceea
ce Poirot spusese cu pri)ire la pa3ina ruptă
Dar 8ără nici un succes După părerea mea> cu)intele lui Poirot nAa)eau nici un sens De
ce o pa3ină ar trebui ruptă Nu> nu reuşeam să "n,ele3
Da Re3ent =ate> un nou ma6ordom ne deschise uşa Poirot ceru sAo )adă pe domnişoara
Carroll şi> "n timp ce "l urmam pe scări> mAam "ntrebat a nu ştiu c#ta oară unde dispăruse 8ostul
ma6ordom> 8rumos ca un @eu 3rec P#nă acum> poli,ia nu reuşise să a8le nimic 5Aam cutremurat
la 3#ndul că poate era şi el mort<
(ederea domnişoarei Carroll> sprintenă şi precisă şi> mai ales> 8oarte "n )ia,ă> mă readuse
la realitate din specula,iile mele 8antastice 2ra cu si3uran,ă 8oarte surprinsă săA1 )adă pe Poirot
K 5ă bucur că )ă 3ăsesc "ncă aici> mademoiselle> 8ăcu Poirot> aplec#nduAse săAi sărute
m#na 5Aam temut că a,i părăsit de6a casa
K =eraldine nici nu )rea să audă de plecarea mea> răspunse domnişoara Carroll 5Aa
implorat să răm#n 7i sincer> "ntrAun moment ca acesta> biata copilă are ne)oie de cine)a l#n3ă ea
.re ne)oie doar de cine)a care să o prote6e@e si> )ă asi3ur că> atunci c#nd este ne)oie> sunt un
protector 8oarte e8icient> domnule Poirot
=ura i se str#mbă )a3 şi miAam ima3inat că> dacă ar 8i putut> leAar 8i @is ea )reo două
reporterilor sau căutătorilor de sen@a,ii tari
K 5ademoiselle> miAa,i părut de la "nceput e8icien,a "ntruchipată 7i e8icien,a este lucrul
pe careA1 admir cel mai mult pentru că a de)enit at#t de rar C#t despre mademoiselle 5arsh> nu
posedă deloc spirit practic
K 2 o )isătoare> răspunse domnişoara Carroll 2 complet lipsită de orice sim, practic
Cntotdeauna a 8ost ast8el Din 8ericire> nu trebuie săAşi c#şti3e e9isten,a
K CntrAade)ăr
K Dar presupun> domnule Poirot> că nAa,i )enit aici să discutăm despre c#t de practici sau
nepractici sunt oamenii Cu ce )ă pot 8i de 8olos;
5ă "ndoiesc că lui Poirot iAa 8ăcut plăcere să i se reamintească obiectul )i@itei sale "ntrAo
ast8el de manieră 2l era obişnuit mai de3rabă cu o abordare mai ocolită Cnsă> "n ca@ul
domnişoarei Carroll> nu ne puteam aştepta la aşa ce)a şi "l pri)i pe Poirot cu suspiciune> clipind
des "n spatele ochelarilor săi cu lentile 3roase
K .ş )rea să )ă cer c#te)a preci@ări 7tiu că mă pot "ncrede "n memoria dumnea)oastră>
domnişoară Carroll
K Nu aş 8i o bună secretară> dacă nu aş a)ea o bună memorie
K Dordul 2d3?are a 8ost la Paris> "n noiembrie trecut;
K Da
K Pute,i săAmi spune,i data e9actă a )i@itei sale;
K .ştepta,i> )ă ro3> să mă uit
Se ridică> descuie un sertar> scoase o mică a3endă le3ată pe care o răs8oi şi ne spuse "ntrA
un s8#rşit:
K Dordul 2d3?are a plecat la Paris pe $ noiembrie şi sAa "ntors "n * . plecat din nou pe
!/ noiembrie şi a re)enit "n % decembrie .ltce)a;
K Cu ce scop a mers la Paris;
K Prima dată> )oia să )adă nişte statuete pe care dorea să le cumpere şi care urmau să 8ie
scoase la licita,ie . doua călătorie> din c#te ştiu> nu a a)ut nici un scop bine determinat
K 5ademoiselle 5arsh 1Aa "nso,it pe tatăl său "n )reuna din aceste oca@ii;
K Niciodată nu şiAa "nso,it tatăl> domnule Poirot Dordului 2d3?are nici nu iAar 8i trecut
prin cap aşa ce)a Pe )remea aceea> =eraldine se a8la "ntrAo mănăstire la Paris> dar nu cred cO
tatăl ei a mers să o )adă sau a scosAo prin oraş< Cel pu,in mAar 8i surprins 8oarte mult să o 8acă
K Dumnea)oastră lAa,i "nso,it;
K Nu Cl pri)i pe Poirot cu curio@itate şi "l apostro8ă brusc: De ce "mi pune,i "ntrebările
astea> domnule Poirot; Unde )re,i să a6un3e,i;
Cn loc de răspuns> Poirot "ntrebă:
K Domnişoara 5arsh "şi iubeşte mult )ărul> nuAi aşa;
K Serios> domnule Poirot> nu )ăd de ce )Aar interesa aşa ce)a
K 5Aa căutat ieri 7tia,i;
Secretara păru uimită
K Nu> nu ştiam Ce )Aa @is;
K 5iAa mărturisit< Nu "n cu)intele acestea e9act< CăAşi iubeşte 8oarte mult )ărul
K 7iAatunci> de ce mă mai "ntreba,i;
K Pentru că )reau să )ă cunosc părerea
De data asta> domnişoara Carroll se hotăr" să răspundă:
K După părerea mea> ,ine prea mult la el Cntotdeauna a 8ost aşa
K Nu )ă place noul lord 2d3?are;
K NAam spus asta Doar că mă lasă indi8erentă> astaAi tot Nu este serios Jine"n,eles> are
un caracter plăcut> are puterea de con)in3ere> dar aş pre8era ca =eraldine să se interese@e de un
t#năr mai serios
K Ducele de 5erton> de e9emplu;
K NuA1 cunosc pe duce Cn orice ca@> pare căAşi respectă obli3a,iile impuse de ran3ul său
Dar e "ndră3ostit de acea 8emeie< Pre,ioasa 0ane GilHinson
K 5ama lui<
K O> sunt si3ură că mamei sale iAar plăcea mai mult săA1 )adă căsătorit cu =eraldine Dar
ce pot 8ace mamele; 4iii nu pre8eră niciodată so,iile alese de mamele lor
K Crede,i că )ărul domnişoarei 5arsh ,ine la ea;
K Cn situa,ia "n care se a8lă> nu mai contea@ă dacă ,ine sau nu
K Deci> crede,i că )a 8i condamnat;
K Nu> nu cred Nu cred că el e )ino)atul
K Dar totuşi ar putea 8i condamnat pentru asta> nuAi aşa;
Domnişoara Carroll nu răspunse
K Nu )ă mai re,in mult> spuse Poirot ridic#nduAse .propo> o cunoştea,i pe Carlotta
.dams;
K .m )ă@utAo pe scenă O actri,ă 8oarte talentată
K Da> 6uca 8oarte bine Poirot păru pierdut "n medita,ie .> unde miAam pus mănuşile;
.plec#nduAse să le ia de pe masă> unde le lăsase> atinse ochelarii domnişoarei Carroll>
aşe@a,i pe col,ul mesei şiAi dăr#mă Poirot "i recuperă "mpreună cu mănuşile care că@useră de
asemenea şi> scu@#nduAse> "i "ntinse domniAşoarei Carroll
K Cmi cer scu@e "ncă o dată că )Aam deran6at> "ncheie el Dar speram să 3ăsesc un nou
indiciu cu pri)ire la o ne"n,ele3ere care a a)ut loc anul trecut "ntre lordul 2d3?are şi o altă
persoană De aici> "ntrebările mele despre Paris O speran,ă 8oarte mică> mă tem> dar domnişoara
era at#t de si3ură că nu )erişorul ei a comis crima< Jună seara> mademoiselle> şi "ncă o dată
scu@e că )Aam deran6at
.6unseserăm la uşă c#nd domnişoara Carroll ne stri3ă:
K Domnule Poirot> aceşti ochelari nuAmi apar,in Nu )ăd nimic cu ei
K Cum; Poirot o pri)i cu un aer mirat .poi 8a,a i se lumină "ntrAun @#mbet: Ce idiot
suntI 5iAau că@ut ochelarii din bu@unar c#nd mAam aplecat după ai dumnea)oastră şi după
m#nuşi şi am con8undat perechile Iată> se aseamănă
Schimbul a)u loc> cu @#mbete de ambele păr,i> şi ne luarăm rămasAbun
K Poirot> iAam spus c#nd am a6uns "n stradă> tu nu por,i ochelari
5ă pri)i strălucind de satis8ac,ie
K 4oarte iste, din partea taI C#t de repede teAai prinsI
K .cei ochelari nu sunt cei din poşeta Carlottei .dams;
K 29act
K Cum ai putut crede căAi apar,in domnişoarei Carroll;
Poirot ridică din umeri
K 2ste sin3ura persoană din antura6ul )ictimei care poartă ochelari
K Dar nu sunt ai ei> am remarcat 3#nditor
K Cel pu,in aşa pretinde
K Drăcuşor suspicios ce eştiI
K Nicidecum Probabil că a a8irmat ade)ărul Cred că aşa este .lt8el> nAar 8i remarcat
"nlocuirea .m 8ost 8oarte "ndem#natic> prietene
NeAam plimbat deAa lun3ul stră@ilor> 8ără 3rabă> la "nt#mplare .m su3erat să luăm un
ta9i> dar Poirot re8u@ă
K Trebuie să mă 3#ndesc> prietene dra3 Plimbarea aceasta mă a6ută
Nu am mai spus nimic Noaptea era 8rumoasă şi nu a)eam nici o 3rabă să mă "ntorc la
hotel
K Cntrebările tale despre Paris au 8ost un simplu subter8u3iu; DAam "ntrebat curios
K Nu "n "ntre3ime
K Cncă nAam re@ol)at misterul ini,ialei D> am obser)at> dus pe 3#nduri 2 ciudat că
niciunul dintre suspec,i nu are ini,iala D< 8ie la numele de 8amilie> 8ie la cel de bote@< cu
e9cep,ia< O> daI Ce ciudatI Cu e9cep,ia lui Donald Ross Iar el e mort
K Da> @ise Poirot cu o )oce sumbră 2 mort
5iAam amintit de o altă noapte "n care to,i trei mer3eam "mpreună 5iAam amintit şi de
altce)a> de asemenea> şi mi sAa tăiat răsu8larea
K Dumne@euleI Poirot> ",i aminteşti; IAam spus
K Ce anume> dra3ul meu;
K Ross neAa @is că erau treispre@ece la masă Iar el sAa ridicat primul
Poirot nu răspunse 5Aam sim,it cam st#n6enit> aşa cum se simte cine)a c#nd o supersti,ie
se do)edeşte a 8i ade)ărată
K Ciudat> am continuat cu o )oce 6oasă Trebuie să recunosc c# e ciudat
K 2i;
K .m spus că e ciudat< De3at de Ross şi de numărul treispre@ece Poirot> la ce te
3#ndeşti;
Spre marea mea mirare şi> o mărturisesc> de@3ust> Poirot "ncepu brusc să r#dă ca un
nebun Nu se mai putea opri 2ra e)ident că ce)a "i pro)ocase această reac,ie e9traordinară
K De ce naiba r#@i; .m stri3at eu la el
K OI Cncercă Poirot să răspundă printre hohote NuAi nimic 5ă 3#ndeam doar la o
3hicitoare pe care am au@itAo ieri RiAo )oi spune şi ,ieI Ce are două picioare> aripi şi latră ca un
c#ine;
K O 3ăină> normal> am răspuns eu "mpietrit O ştiam de c#nd eram la 3rădini,ă
K :astin3s> eşti prea bine in8ormat .r 8i trebuit să răspun@i: ENu ştiuF 2u ,iAaş 8i
răspuns: EO 3ăinăF .tunci> ar 8i trebuit să spui: EJine> dar o 3ăină nu latră ca un c#ineIF Iar eu ,iA
aş 8i replicat la r#nduAmi: E.hI .m adău3at acest detaliu ca să 8ie mai di8icilă 3hicitoareF 7i dacă
am presupune> :astin3s> că am a)ea un ra,ionament asemănător pentru e9plica,ia literei D;
K Ce prostieI
K Da> pentru ma6oritatea oamenilor> dar pentru un anumit 3en de 3#ndire OI Dacă aş
putea "ntreba pe cine)a<
.m trecut prin 8a,a unui mare cinemato3ra8 SpecAtatorii> care tocmai ieşeau> discutau
despre a8acerile lor> ser)itori> prieteni de se9 opus şi> oca@ional> despre 8ilmul pe care tocmai "l
)ă@useră
.m tra)erst 2uston Road cu un 3rup de acest tip
K . 8ost e9traordinarI 29clamă o t#nără Jr1an 5artin e minunatI Nu pierd niciodată un
8ilm "n care 6oacă el .i )ă@ut cum a cobor#t 8ale@a călare şi a a6uns tocmai la timp cu h#rtiile;
Cnso,itorul ei era mai pu,in entu@iasmat
K Po)estea era stupidă Dacă leAar 8i trecut prin minte să o "ntrebe imediat pe 2llis> aşa
cum oricine cu pu,ină minte ar 8i 8ăcutAo<
Restul ne scăpă .6un3#nd pe trotuar> mAam "ntors după Poirot şi lAam )ă@ut rămas "n
mi6locul şoselei> cu autobu@e cla9on#nduA1 din toate păr,ile Din instinct> miAam acoperit ochii cu
m#inile .m au@it sc#r,#itul 8r#nelor şi limba6ul colorat al unui şo8er de autobu@ Cu un aer demn>
Poirot merse p#nă la mar3inea trotuarului .răta ca un lunatic
K PoirotI .m stri3at 2şti nebun;
K Nu> mon ami 2ram doar< .m a)ut un moment de inspira,ie Chiar acolo> "n acea
clipă
K O clipă prost aleasă> lAam apostro8at 7i aproape ultima din )ia,a ta
K Nu contea@ăI .hI 5on ami< .m 8ost orb> surd> insensibil .cum> cunosc
răspunsurile la toate cele cinci "ntrebări Da> la toate cinci 2 at#t de simplu< la mintea
cocoşului
Capitolul !+
Poirot pune c#te)a "ntrebări
Drumul de "ntoarcere spre hotel 8u 8oarte curios
Poirot> urm#nduAşi cursul ideilor sale> mormăia din timp "n timp c#te un cu)#nt printre
din,i O dată> am distins cu)#ntul Elum#năriF> altă dată ce)a care suna a Edu@inăF Presupun că
dacă aş 8i 8ost mai perspicace> aş 8i 3hicit cu si3uran,ă rela,ia "ntre aceste idei 2ra "ntrAade)ăr o
pistă destul de clară Oricum ar 8i> la momentul respecti)> mi se păru o b#lb#ială 8ără sens
Cum am a6uns "n apartament> Poirot se 3răbi spre tele8on> sună la Sa)o1 şi ceru să
)orbească ur3ent cu Dad1 2d3?are
K Imposibil> băiete> "i spusei cu amu@ament
Poirot> aşa cum iAam spus şi lui "n repetate r#nduri> este unul dintre cei mai prost in8orma,i
oameni de pe păm#nt
K Nu ştii; .m continuat 0oacă "ntrAo nouă piesă Trebuie să 8ie la teatru "n acest
moment 2 de6a ora @ece şi 6umătate
Poirot nu dădu nici o aten,ie spuselor mele (orbea cu recep,ionerul hotelului care>
e)ident> "i spuse acelaşi lucru
K .I CntrAade)ăr; Cn acest ca@> )reau săAi )orbesc cameristei doamnei 2d3?are
După c#te)a momente> le3ătura era stabilită
K Sunte,i camerista doamnei 2d3?are; Da tele8on> domnul Poirot Domnul :ercule
Poirot (ă aminti,i de mine> nuAi aşa;
K Tr]s bien .cum> trebuie să sublinie@> sAa "nt#mplat ce)a important (reau să )eni,i
imediat şi să stăm de )orbă
K Da> e 8oarte important (ă dau adresa .sculta,i cu aten,ie
Repetă de două ori adresa noastră> apoi "nchise> cu o 8a,ă 3#nditoare
K CeAai pă,it; DAam "ntrebat curios .i "ntrAade)ăr noi in8orma,ii;
K Nu> :astin3s> ea mi le )a da
K Despre ce in8orma,ii este )orba;
K Despre o anumită persoană
K Despre 0ane GilHinson;
K O> "n ceea ce o pri)eşte> am toate indica,iile pe care le doresc O cunosc pe 8emeia asta
ca pe bu@unarul meu> cum spune,i )oi
K .tunci> despre cine;
Poirot "mi aruncă unul dintre @#mbetele lui ener)ante şi mă ru3ă să am răbdare
Se apucă apoi> 3răbit> să 8acă ordine "n cameră
Mece minute mai t#r@iu> apăru ser)itoarea Părea pu,in ner)oasă şi nesi3ură Cmbrăcată
"n3ri6it> "n ne3ru> se uită "n 6urul ei cu suspiciune
Poirot o @ori să intre
K .> ai )enitI 4oarte dră3u, din partea dumitale Te ro3 să iei loc> mademoiselle< 2llis>
nuAi aşa;
K Da> domnule
Se aşe@ă pe scaunul pe care iA1 "ntinse Poirot> cu m#inile str#nse "n poală> uit#nduAse c#nd
la unul> c#nd la celălalt Chipul ei mic şi palid arăta netulburat şi bu@ele păreau parcă lipite una de
alta
K 5ai "nt#i> domnişoară 2llis> spuneAmi de c#t timp eşti "n ser)iciul doamnei 2d3?are;
K De trei ani> domnule
K 2ste e9act cum am 3#ndit Cnseamnă că "i cunoşti destul de bine a8acerile personale
2llis nu răspunse> ci doar ne pri)i de@aprobator
K Ce )reau să spun este că ar trebui să ştii binişor cam care iAar 8i duşmanii
2llis "şi str#nse şi mai tare bu@ele sub,iri
K 5ulte 8emei au "ncercat săAi 8acă rău> domnule Da> mai toate au 8ost "mpotri)a ei> din
3elo@ie
K 4emeile nu o plac;
K Nu> domnule 2 prea 8rumoasă 7i ob,ine "ntotdeauna ceAşi propune Cn lumea teatrului
e9istă multă 3elo@ie răutăcioasă
K 7i bărba,ii;
2llis lăsă să i se )adă un @#mbet pe 8a,ă
K Ci are la de3etul ei mic> domnule> şi asta se ştie
K Sunt de acord cu dumneata> replică Poirot @#mbind Totuşi> chiar şiAaşa> pot "ntre)edea
apăr#nd di)erse siAtua,ii< Se opri brusc şi> apoi> reluă pe un ton di8erit: "l cunoşti pe Jr1an
5artin> )edeta de cinema;
K OI Si3ur> domnule
K 4oarte bine;
K CntrAade)ăr 8oarte bine
K Cred că nu mă "nşel dacă a8irm că mai acum un an> domnul Jr1an 5artin era 8oarte
"ndră3ostit de stăp#na dumitale;
K 2ra nebun după ea> domnule 7i dacă )re,i să şti,i> nu era> ci este
K Da acel moment> era con)ins că ea se )a căsători cu el> nuAi aşa;
K Da> domnule
K 2a sAa 3#ndit )reodată serios la o căsătorie cu el;
K Da> domnule Dacă ar 8i ob,inut di)or,ul de "năl,imea Sa> cred că sAar 8i măritat cu el
K 7iAapoi> presupun că a apărut "n scenă ducele de 5erton
K Da> domnule Pe c#nd )i@ita Statele Unite . 8ost dra3oste la prima )edere
K 7i ast8el> 3ata cu speran,ele lui Jr1an 5artin;
2llis "ncu)iin,ă din cap
K Domnul 5artin a c#şti3at şi el destul de mul,i bani> e9plică ea Dar ducele de 5erton
are şi o anumită po@i,ie "n societate 7i doamna mea ,ine 8oarte mult la statutul social 5ărit#nduA
se cu ducele> ar 8i 8ost una dintre primele doamne "n stat
(ocea cameristei trăda o satis8ac,ie "ncre@ută ce măL amu@ă
K .st8el> domnul Jr1an 5artin a 8ost< Cum se spune< Re8u@at; Cum a primit )estea;
K SAa comportat "n3ro@itor> domnule
K .hI
K O dată> a amenin,atAo cu pistolul 7i scenele pe care leAa 8ăcutI 5Aa speriat> cu
ade)ăratI . "nceput şi să bea .proape că şiAa pierdut min,ile
K Dar "ntrAun 8inal sAa calmat
K .şa sAar @ice> domnule Dar "ncă se mai ,ine după ea 7i nuAmi place cum o pri)eşte
.m a)erti@atAo pe stăp#na mea> dar ea sAa mul,umit doar să r#dă .doră săAşi )adă puterea de
seduc,ie> dacă "n,ele3e,i ce )reau să spun
K Da> răspunse Poirot> cred că ştiu la ce te re8eri
K Cn ultimul timp> nu lAam mai )ă@ut at#t de des Cu at#t mai bine> după părerea mea
Sper că "ncepe să se console@e
K Poate
4elul "n care Poirot pronun,ă acest cu)#nt o cam miră pe 2llis> care "ntrebă cu nelinişte:
K Doar nu crede,i că e "n prime6die> domnule;
K Ja da> răspunse 3ra) Poirot Presimt că e "n mare pericol> dar şi lAa căutat cu
lum#narea
5#na lui Poirot> rătăcind deAa lun3ul şemineului> a6unse l#n3ă o )a@ă cu tranda8iri şi o
răsturnă 8ără să )rea .pa o stropi pe 2llis pe 8a,ă Rareori "l )ă@usem pe Poirot ne"ndem#natic şi
tot ce puteam deduce era că se a8la "ntrAo stare puternică de tulburare mentală De@olat> 8u3i după
un prosop> o a6ută cu 3ri6ă pe cameristă să "şi usuce 8a,a şi 3#tul> scu@#nduAse "ntruna
Cn s8#rşit> Poirot o "nso,i pe cameristă p#nă la uşă> mul,uminduAi pentru amabilitatea cu
care )enise
K 2 "ncă de)reme> @ise el> arunc#nd o pri)ire la ceas Te )ei "ntoarce "naintea stăp#nei
K O> este "n re3ulă> domnule Cred că )a cina "n oraş şi> oricum> nuAmi cere să o aştept
dec#t dacă e )orba de ce)a special
Deodată> Poirot sări pu,in "ntrAo parte
K 5ademoiselle> nu te supăra> mi se pare mie sau şchiopăte@i;
K NuAi nimic> domnule 5ă dor pu,in picioarele> astaAi tot
K Jătături; 5urmură Poirot cu )ocea plină de "n,elesuri a unui 8rate de su8erin,ă
Se pare că a)u dreptate şi Poirot "i recomandă un oarecare remediu care> după părerea lui>
8ăcea minuni
Cn s8#rşit> 2llis plecă
4ierbeam de curio@itate
K 2i bine> Poirot;
2l se amu@ă de nerăbdarea mea
K Nimic mai mult pentru seara asta> prietene 5#ineAdiminea,ă de)reme "l )om suna pe
0app şi "l )om ru3a să )ină aici Cl )om con)oca de asemenea şi pe domnul Jr1an 5artin Cred că
ne )a 8ace declara,ii interesante De asemenea> )reau săAi plătesc o datorie
K .de)ărat;
DAam pri)it pe Poirot chior#ş M#mbea ca pentru sine> "ntrAun mod 8oarte bi@ar
K Cn orice ca@> am spus> nuA1 po,i suspecta pe el de moartea lordului 2d3?are 5ai ales
după ce am au@it "n seara asta .sta ar "nsemna săAi 8acă 6ocul lui 0ane comAbinat cu o ră@bunare
Să uci@i so,ul unei 8emei doar ca ea să se mărite cu altul e prea de tot pentru orice bărbatI
K Ce 6udecată pro8undăI
K Termină cu sarcasmele tale> te ro3> iAam spus pe un ton 6i3nit 7i cu ce naiba te mai
6oci acum "n m#nă;
Poirot "mi arătă obiectul "n cau@ă
K Cu ochelarii dra3ei noastre 2llis> prietene 7i iAa uitat
K =lumeştiI Ci a)ea pe nas c#nd neAa părăsit
Poirot scutură bl#nd din cap
K =reşitI Complet 3reşitI Ceea ce a)ea ea pe nas> dra3ul meu :astin3s> erau ochelarii din
poşeta Carlottei .damsI
.m rămas cu 3ura căscată
Capitolul !-
Poirot )orbeşte
Sarcina de aAi tele8ona inspectorului 0app> a doua @i diminea,ă> "mi re)eni mie
.cesta "mi răspunse cu o )oce descura6ată
K .I Dumneata eşti> căpitane :astin3s Ce mai e nou;
IAam transmis mesa6ul lui Poirot
K Dacă pot )eni pe la ora 11; Da> potI .re )reun indiciu cu pri)ire la moartea t#nărului
Ross; Nu mă deran6ea@ă să )ă mărturisesc că am a)ea ne)oie de a6utorul lui NAam reuşit să
3ăsim nici un indiciu de nici un 8el O a8acere 8oarte misterioasă
K Cred că )ă re@er)ă o surpri@ă> iAam spus 8ără a de@)ălui nimic mai mult Cn orice ca@>
are un aer 8oarte satis8ăcut
K NAaş putea să @ic acelaşi lucru despre mine Pe cur#nd> căpitane :astin3s
Următorul lucru pe careA1 a)eam de 8ăcut era săAi tele8one@ lui Jr1an 5artin IAam repetat
te9tual ce 8usesem instruit să spun: Poirot a descoperit c#te)a detalii intereAsante pe care domnul
Jr1an 5artin ar )rea cu si3uran,ă să le cunoască C#nd actorul mă "ntrebă despre ceAi )orba> iAam
răspuns c# nAa)eam habar> Poirot ne"ncredin,#nduAmi secretele sale Urmă o pau@ă la celălalt
capăt al 8irului
K Cn re3ulă> spuse "n s8#rşit Jr1an> )oi )eni
7i puse 6os receptorul
Imediat> spre mirarea mea> Poirot o sună pe 0enn1 Dri)er şi o ru3ă şi pe ea să )ină la 11
(ă@#nduA1 tăcut şi cam serios> am renun,at săAi pun )reo "ntrebare
Jr1an 5artin sosi primul Părea "n per8ectă stare de sănătate 8i@ică şi morală> dar> poate că
nu era dec#t o idee deAa mea> a)ea un aer pu,in 6enat 0enn1 Dri)er apăru aproape imediat după el
7i ea> şi Jr1an 8ură la 8el de surprinşi c#nd se )ă@ură
Poirot aduse două scaune şi "i ru3ă să se aşe@e .poi> "şi consultă ceasul
K Inspectorul 0app )a a6un3e şi el "ntrAo clipă> cred
K Inspectorul 0app; Tresări Jr1an
K Da IAam dat "nt#lnire aici> neo8icial> ca prieten
K Cn,ele3
Jr1an recă@u "n tăcere 0enn1 "i aruncă o pri)ire scurtă> apoi se uită "n altă parte Părea
uşor preocupată de ce)a "n această diminea,ă
Un moment mai t#r@iu> intră şi 0app
Dacă era sau nu mirat de pre@en,a celor doi> nu lăsă să se "ntre)adă Cl salută pe Poirot ca
de obicei
K 2i bine> domnule Poirot> ce "nseamnă reuniunea asta; .i )reo teorie minunată de
"mpărtăşit> presupun
Poirot "i aruncă un @#mbet strălucitor
K Nu> deloc< Nimic minunat Doar o mică po)este> 8oarte simplă< .t#t de simplă "nc#t
miAe şi ruşine că nu miAam dat seama imediat Dacă "mi permite,i> aş )rea să trecem "n re)istă
"mpreună ca@ul de la "nceput
0app o8tă şi "şi pri)i ceasul
K Dacă nu )a dura mai mult de o oră<> spuse el
K DinişteşteAte> răspunse Poirot Nu "mi )a lua at#ta timp (ede,i )oi> )re,i cu to,ii să
şti,i> nuAi aşa> cine 1Aa ucis pe lordul 2d3?are> cine pe domnişoara .dams şi cine pe Donald
Ross;
K .ş dori săA1 ştiu pe ultimul> a8irmă 0app cu pruden,ă
K .cordăAmi pu,ină aten,ie şi )ei şti totul Inten,ione@ să 8iu 8oarte umil SCam di8icilI
.m 3#ndit eu> ne"nAcre@ătorT (ă )oi conduce pas cu pas "n "ntrea3a po)este (ă )oi de@)ălui
cum am 8ost păcălit> cum miAam dat seama de prostia mea> cum am a)ut ne)oie de o con)ersa,ie
cu prietenul meu :astin3s şi cum o remarcă absolut "nt#mplătoare> au@ită pe stradă> mAa readus
pe drumul cel bun
4ăcu o pau@ă şi> dre3#nduAşi )ocea> "ncepu să )orbească 8olosind tonul pe care eu "l
numesc Ede prele3ereF:
K (oi "ncepe cu dineul de la hotelul Sa)o1 Dad1 2d3?are a )enit la mine săAmi ceară o
"ntre)edere pri)ată (oia să scape de so,ul ei Spre 8inalul "nt#lnirii> a a8irmat B oarecum
ne"n,elept> am cre@ut eu B că mai bine ar lua un ta9i şi lAar omor" ea "nsăşi .celeaşi cu)inte leAa
au@it şi Jr1an 5artin> care a intrat "n acel moment Se "ntoarse spre el NuAi aşa> domnule
5artin;
K Toată lumea de 8a,ă leAa au@it> replică actorul 4amilia Gidburn> 5arsh> Carlotta> noi
to,i
K De acord Sunt per8ect de acord 2h bien> nu am putut uita cu)intele doamnei 2d3?are>
căci domnul Jr1an 5artin a )enit "n )i@ită "n diminea,a următoare cu sin3urul scop de a mi le
aminti
K NicidecumI Stri3ă Jr1an 5artin 8urios 2u am )enit<
Poirot ridică m#na
K .,i )enit săAmi "ndru3a,i )rute şi ne)rute despre o urmărire O po)este de care p#nă şi
un copil sAar 8i prins că e 8alsă .,i luatAo probabil din )reun 8ilm mai )echi
O 8emeie de la care dorea,i să ob,ine,i consim,ăm#ntul> un bărbat pe care "l recunoaşte,i
după dintele de aur 5on ami> nici un t#năr nu şiAar pune un dinte de aur< Nu se mai 8ace "n
@ilele noastre< 7i mai ales "n .mericaI Dintele de aur este o piesă perimată din istoria
stomatolo3iei O> "ntrea3a dumnea)oastră po)este era cusută cu a,ă albă C#nd a,i terminat cu
absurdită,ile> a,i re)enit la moti)ul real al )i@itei< De a suscita bănuielile mele "mpotri)a lui
Dad1 2d3?are Pentru a 8i mai clar> a,i pre3ătit terenul pentru momentul c#nd ea "şi omoară so,ul
K Nu ştiu la ce )ă re8eri,i> "n3ăimă Jr1an 5artin> 3alben la 8a,ă
K .,i 3ăsit ridicolă ideea că lordul 2d3?are )a consim,i la di)or, (Aa,i 3#ndit că o săA1
)ăd deAabia a doua @i> dar de 8apt data "nt#lnirii se modi8icase 5Aam dus la el chiar "n acea
diminea,ă şi a acceptat di)or,ul Deci> Dad1 2d3?are nAa)ea nici un moti) săAşi ucidă so,ul 5ai
mult> acesta "mi spune că iAa scris de6a despre asta Cnsă ea a8irmă că nu a primit nici o scrisoare
Ori ea minte> ori so,ul ei> ori cine)a a interceptat scrisoarea< Cine; .6un3 ast8el să mă "ntreb de
ce domnul Jr1an 5artin "şi dă silin,a să )ină şi săAmi po)estească asemenea minciuni; Ce moti)
ar putea a)ea; 7i a6un3 la conclu@ia> domnule> că sunte,i "nnebunit după Dad1 2d3?are Dordul
2d3?are "mi spusese că so,ia sa )oia să se căsătorească cu un actor Să presupunem că aşa era>
doar că doamna sAa ră@3#ndit P#nă c#nd a6un3e la ea scrisoarea prin care lordul 2d3?are o
"nştiin,a că este de acord cu di)or,ul> e9istă de6a altcine)a cu care ea )rea să se căsătorească> şi nu
cu dumnea)oastrăI .,i a)ea ast8el moti)e să suprima,i această scrisoare
K 2u> niciodată<
K C#nd )oi termina )e,i putea spune tot ce dori,i .cum "nsă> urmări,iAmă pe mine Care
trebuia să 8ie starea dumnea)oastră de spirit> dumnea)oastră> idolul răs8ă,at al 8emeilor> care p#nă
acum nu a,i cunoscut re8u@ul; După cum )ăd eu lucrurile> "ntrAun moment de 8urie> )Aa,i hotăr#t
să )ă ră@buna,i pe Dad1 2d3?are> 8ăc#nduAi cel mai mare rău posibil 7i ce săA,i doreşti mai mult
dec#t sAo )e@i acu@ată< Poate sp#n@urată pentru crimă;
K Dumne@euleI 29clamă 0app
Poirot se "ntoarse spre el
K Da> dra3ă prietene> iată ideea care prindea contur "n mintea mea şi "n spri6inul căreia
)eneau mai multe lucruri Carlotta .dams era prietenă cu doi bărba,i: căpitanul 5arsh şi Jr1an
5artin 2ra posibil ca Jr1an 5artin> un bărbat bo3at> să 8ie cel care a su3erat 8arsa şi iAa o8erit
@ece mii de dolari să o ducă la "ndeplinire 5i se părea cam imposibil ca domnişoara .dams să
creadă )reodată că Ronald 5arsh ar a)ea de unde săAi dea @ece mii de dolari> "l ştia sărac lipit
păm#ntului Jr1an 5artin era o ipote@ă mult mai probabilă
K (ă 6ur că nu sunt euI (Ao 6urI Stri3ă t#nărul actor cu )oce ră3uşită
K C#nd te9tul scrisorii domnişoarei .dams a 8ost tele3ra8iat de la Gashin3ton< OAlaAlaI
.m 8ost 8oarte supărat 5i se părea că tot ra,ionamentul meu 8usese complet 3reşit Dar mai
t#r@iu am 8ăcut o descoperire .m primit ori3inalul scrisorii şi am obser)at că> "n loc să aibă
continuitate> scrisoarea a)ea o pa3ină lipsă .st8el> EelF putea sa se re8ere la altcine)a şi nu la
căpitanul 5arsh
5ai e9ista un indiciu C#nd 8usese arestat> căpitanul 5arsh a8irmase că i se păruse căA1
)ă@use pe Jr1an 5artin intr#nd "n casa unchiului său (enind de la un om acu@at> a8irma,ia nu
a)ea nici o )aloare 5ai mult> domnul 5artin a)ea un alibi Jine"n,elesI 2ra de aşteptatI Dacă
domnul 5artin ar 8i comis crima> era necesar săAşi construiască un alibi 7i acel alibi a 8ost
spri6init de un sin3ur martor> domnişoara Dri)er
K 7i ceAi cu asta; Inter)eni t#năra modistă
K Nimic> domnişoară> răspunse Poirot @#mbind Cu e9cep,ia 8aptului că> "n aceeaşi @i>
chiar eu )Aam )ă@ut lu#nd masa cu domnul Jr1an 5artin şi )Aa,i deran6at să )eni,i la masa mea
pentru a "ncerca să mă con)in3e,i că prietena dumnea)oastră> domnişoara .dams> a)ea ce)a
anume pentru Ronald 5arsh< 7i nu> cum "mi ima3inam eu< Pentru Jr1an 5artin
K Nici pomenealăI Protestă actorul cu ener3ie
K Poate că nu a,i 8ost conştient de asta> domnule> pronun,ă calm Poirot> dar cred că ăsta e
ade)ărul .sta ar e9plica cel mai bine antipatia sa pentru Dad1 2d3?are O ura din pricina
dumnea)oastră IAa,i mărturisit totul despre decep,ia dumnea)oastră> nuAi aşa;
K Da> sim,eam ne)oia să mă descarc "n 8a,a cui)a> şi ea<
K 2a ştia să asculte cu aten,ie 7tiu> am obser)at chiar eu 2i bine> ce sAa "nt#mplat după
aceea; Ronald 5arsh a 8ost arestat Imediat> dispo@i,ia dumnea)oastră sAa "mbuAnătă,it Orice
nelinişte pe care a,i 8i a)utAo a dispărut Chiar dacă planul dumnea)oastră a eşuat din cau@ă că
Dad1 2d3?are sAa ră@3#ndit "n ultimul moment şi a mers la dineu p#nă la urmă> totuşi altcine)a a
de)enit ,apul ispăAşitor şi )Aa uşurat de probleme 7iAapoi> la pr#n@ul so,ilor Gidburn> lAa,i au@it
pe Donald Ross> acel t#năr amabil> dar cam prostu,> spun#nduAi ce)a prietenului meu :astin3s şi
nu )Aa,i mai sim,it "n si3uran,ă
K Nu e ade)ăratI Stri3ă actorul "n3ro@it Pe 8a,ă i se scur3eau şiroaie de transpira,ie (ă
6ur că nu am au@it nimicI NimicI NAam 8ăcut nimicI
.tunci> cred> se produse o lo)itură de teatru
K .)e,i dreptate> răspunse Poirot cu calm 7i sper că )Aam pedepsit "ndea6uns pentru
"ndră@neala de a )eni la mine> săAmi po)esti,i mie> :ercule Poirot> o po)este de adormit copiii
Rămăseserăm mu,i Poirot continuă )isător:
K Iată (Aam e9pus toate erorile mele 5iAam pus cinci "ntrebări :astin3s le ştie
Răspunsurile la trei dintre ele se potri)eau per8ect Cine a suprimat scrisoarea; 4ără "ndoială>
Jr1an 5artin De ce lordul 2d3?are şiAa schimbat brusc părerea şi a consim,it la di)or,; 2i bine>
a)eam o idee de ce 4ie )oia să se recăsătorească B dar nAam 3ăsit nici o do)adă care să sus,ină
asta B 8ie era la mi6loc un 8el de şanta6 Dordul 2d3?are era un bărbat cu 3usturi mai deosebite
2ra posibil ca in8orma,ii despre el să 8i ieşit la i)eală> care> chiar dacă nu o a6utau pe so,ia lui să
ob,ină di)or,ul "n .n3lia> iAar 8i putut 8olosi prea bine pentru a "nclina balan,a "n 8a)oarea ei dacă
amenin,a să le dea publicită,ii 2u cred că aşa sAa "nt#mplat: lordul 2d3?are nu şiAa dorit un
scandal le3at de numele său> aşa că a cedat> cu toate că 8uria că 8usese 8or,at să accepte a ieşit la
i)eală c#nd sAa cre@ut neobser)at 29plică de asemenea şi rapiAditatea cu care neAa răspuns c#nd a
a8irmat că scrisoarea so,iei sale nu contribuise cu nimic la ră@3#ndirea sa> chiar "nainte ca eu săAi
su3ere@ asta
5ai răm#neau două "ntrebări: .i cui erau ochelarii din 3eanta Carlottei .dams şi care nuA
i apar,ineau acesteia; 7i de ce i sAa tele8onat doamnei 2d3?are "n timpul mesei de la Sir
5onta3u; Jr1an 5artin nu sAa potri)it "n nici un 8el> "n niciuna din situa,ii
.m 8ost deci obli3at să recunosc că 8ie mAam "nşelat acu@#nduA1 pe Jr1an 5artin> 8ie mă
"nşelam asupra "ntreAbărilor mele Cn disperare de cau@ă> am reluat cu aten,ie lectura scrisorii
domnişoarei .dams 7i> din nou am descoperit ce)aI
Constata,i cu propriii )oştri ochi IatăI (ede,i că 8oaia este ruptă ine3al> cum se "nt#mplă
de obicei; Să presuApunem că "n partea de sus a pa3inii era scris: E2a miAa spusF .I .,i "n,elesI
Nu el> ci eaI Nu un bărbat> ci o 8emeie a 8ost cea care iAa propus 6ocul Carlottei .dams
.m "ntocmit o listă cu 8emeile care> de aproape sau de departe> au a)ut )reo tan3en,ă cu
ca@ul nostru Pe l#n3ă 0ane GilHinson> mai bănuiam "ncă patru: =eraldine 5arsh> domnişoara
Carroll> domnişoara Dri)er şi ducesa de 5erton
Dintre cele patru> cele mai mari suspiciuni erau 8a,ă de domnişoara Carroll Purta
ochelari> se a8la "n casă "n noaptea crimei> dăduse de6a o declara,ie6neorectă din dorin,a de a o
incrimina pe 0ane GilHinson şi> pe deasupra> e o 8emeie 8oarte capabilă şi cu destulă stăp#nire de
sine să ducă la bun s8#rşit un ast8el de asasinat 5oti)ul nuA1 )edeam prea bine dar> p#nă la urmă>
lucra de mul,i ani pentru lordul 2d3?are şi ar 8i e9istat probabil c#te)a moti)e de care noi nici
măcar nu a)eam cum să ştim
Nu puteam şter3e de pe listă "nsă cu uşurin,ă nici numele lui =eraldine 5arsh Cşi ura
tatăl: chiar ea neAa mărturisit 2ste o 8iin,ă ner)oasă> 8oarte "ncăpă,#nată Să presupunem că> odată
intrată "n casă> şiAa ucis deliberat tatăl> apoi a urcat liniştită săAşi caute perlele Ima3ina,iA)ă
a3onia prin care a trecut c#nd a descoperit că )ărul ei> pentru care are o pro8undă a8ec,iune> nu a
rămas a8ară l#n3ă ta9i> ci a intrat "n casă
.3ita,ia sa e9tremă ar putea 8i e9plicată şi alt8el Putea la 8el de bine să 8ie inocentă> dar
să se teamă că )erişorul ei 8usese cel care comisese această crimă 5ai a)eam un indiciu aici
Cutia aurită> descoperită "n 3eanta domnişoarei .dams> purta ini,iala EDF DAam au@it de c#te)a
ori pe lordul 2d3?are adres#nduAiAse )erişoarei sale cu EDinaF> "n plus> ea se 3ăsea "n pension la
Paris "n noiembrie trecut şi putea 8oarte bine sAo "nt#lnească pe Carlotta .dams
Poate că )i se pare ciudată ideea mea de a o pune şi pe ducesa de 5erton pe listă Dar
această doamnă a )enit să mă consulte şi am recunoscut "n ea 3enul de om 8anatic Dra3ostea
"ntre3ii ei )ie,i a 8ost concentrată asupra 8iului său şi era 8oarte posibil să aran6e@e un complot
pentru a o distru3e pe 8emeia care mai a)ea pu,in şi ruina )ia,a băiatului său
Să nAo uităm nici pe 0enn1 Dri)er<
Se opri şi o pri)i pe 0enn1 2a se uită ,intă la el> "n8runt#nduAi pri)irea şi "ntrebă:
K Ce a)e,i săAmi reproşa,i;
K Nimic> domnişoară> dec#t că sunte,i o prietenă deAa lui Jr1an 5artin şi că numele
dumnea)oastră de 8amilie "ncepe cu EDF
K .staAi tot;
K Nu "ncă 5ai mult dec#t oricare alta a)e,i inteli3en,a şi stăp#nirea de sine necesare
pentru a comite o ast8el de crimă
T#năra "şi aprinse o ,i3ară
K Continua,i> "i spuse ea )eselă
K .libiul domnului 5artin era 8als sau ade)ărat; .sta )oiam să ştiu Cn ca@ a8irmati)> pe
cine a )ă@ut Ronald 5arsh intr#nd "n casa unchiului său; 7i> deodată> miAam amintit că 8rumosul
ma6ordom de la Re3ent =ate seamănă 8oarte bine cu domnul 5artin Pe el "l )ă@use căpitanul
5arsh 7i ast8el am lansat o nouă ipote@ă 5a6ordomul a 8ost primul care a descoperit asasinatul
stăp#nului său D#n3ă lordul 2d3?are a @ărit şi un plic care con,inea o sută de lire sterline "n
bancnote 8rance@e . luat banii> a ieşit tiptil> a mers să "i pună "n si3uran,ă la )reunul dintre
prietenii lui dubioşi şi apoi sAa re"ntors 8olosind cheia lordului 2d3?are pentru a intra "n casă .
lăsat apoi "n 3ri6a 8emeii cu cură,enia descoperirea cada)rului a doua @i diminea,ă Nu a )ă@ut
nici un risc "n asta> 8iind con)ins că Dad1 2d3?are a să)#rşit omorul> şi bancnotele erau>
probabil> de6a schimbate "n monedă en3le@ă "nainte de a se descoperi că au dispărut Cu toate
acestea> c#nd a a8lat că Dad1 2d3?are are un alibi şi Scotland Qardul a "nceput să se interese@e
asupra propriilor antecedente> i sAa 8ăcut 8rică şi a părăsit oraşul
0app aprobă din cap
K Răm#ne "ncă problema ochelarilor Dacă domnişoara Carroll ar 8i 8ost posesoarea>
totul era clar ca lumina soarelui 2a ar 8i putut suprima scrisoarea şi> aran6#nd detaliile crimei cu
Carlotta .dams sau "nt#lninduAse cu ea "n acea seară> ar 8i putut săAşi uite ochelarii care ar 8i
a6uns "n poşeta Carlottei
Dar ochelarii nu erau ai domnişoarei Carroll CntrAo seară> pu,in cam descura6at>
"ntorc#nduAmă spre casă cu :astin3s şi "ncerc#nd să 8ac pu,ină ordine "n mintea mea> miracolul sA
a produsI
5ai "nt#i> :astin3s miAa )orbit despre detaliile crimei "ntrAo anumită ordine . 8ăcut
alu@ie la remarca lui Donald Ross: erau treispre@ece la masă la dineul lui Sir 5onta3u şi el 8usese
primul care sAa ridicat Cmi urmăream la acel moment cursul 3#ndurilor şi nu iAam dat prea mare
aten,ie C#nd> deodată> "mi trecu prin minte că nu era aşa de 8apt Poate că Donald Ross a 8ost
primul care sAa ridicat de la masă la s8#rşitul cinei> dar prima care sAa ridicat a 8ost Dad1 2d3?are
pentru a răspunde la tele8on =#ndinduAmă la ea> miAa )enit "n minte o 3hicitoare care
corespundea per8ect cu mentalitatea sa> oarecum puerilă IAam spus 3hicitoarea lui :astin3s şi el>
aşa cum )ă aştepta,i> a reac,ionat ca un en3le@ 3etAbe3et şi nAa 8ost prea amu@at de 3luma mea
.m "nceput să mă "ntreb de la cine aş putea a8la nişte detalii despre sentimentele lui Jr1an 5artin
pentru 0ane GilHinson 7tiam că ea> personal> nu mi leAar 8i dat 7i iată că o simplă 8ra@ă>
pronun,ată de un trecător care a ieşit de la cinema> mAa scos din "ncurcătură
Ci spunea "nso,itoarei lui că unul dintre persona6ele 8ilmului Ear 8i trebuit sAo "ntrebe pe
2llisF 7i imediat mi se aprinse becule,ulI
Pri)i "n 6urul lui
K Da> da> ochelarii> apelul tele8onic> 8emeia măruntă care sAa pre@entat la bi6utierul
pari@ian pentru a ridica acea cutie aurită era 2llis> e)ident> camerista lui 0ane GilHinsonI .m
)eri8icat pas cu pas 8iecare detaliu< Dum#nări> semiobscuritate> doamna (an Dusen< Cn 8ine>
totulI 7tiam totulI
Capitolul $/
Po)estea crimei
Poirot ne pri)i un moment
K Prieteni> relua el cu o )oce caldă> )ă )oi po)esti acum ce sAa "nt#mplat cu ade)ărat "n
acea noapte
Da ora *> Carlotta .dams a părăsit apartamentul ei şi a luat un ta9i spre Piccadill1 Palace
K Ce; .m scos o e9clama,ie de surpri@ă
K 29act> :astin3s> la Piccadill1 Palace 5ai de)reme "n acea @i re,inuse o cameră acolo
sub numele de doamna (an Dusen Purta ochelari cu lentile 3roase> ceea ce şti,i de6a> modi8ică
8oarte mult 8i@ionomia Re@er)#nduAşi camera> pretinsese că pleacă "n aceeaşi seară la Di)erpool
cu trenul de noapte şi că ba3a6ele sunt de6a "n tren Da + şi 6umătate> Dad1 2d3?are se pre@intă la
hotel> cere sAo )adă şi este condusă "n camera doamnei (an Dusen .ici> cele două 8emei "şi
schimbă hainele Purt#nd o perucă blondă> o rochie de ta8ta albă şi o blană de hermină> Carlotta
.dams> şi nu 0ane GilHinson> părăseşte hotelul şi se "ndreaptă spre Chis?icH DaI DaI 2 posibil
.m 8ost seara la Sir 5onta3u Corner 5asa nu este luminată dec#t de lum#nări> aba6uArurile sunt
)oalate şi niciunul dintre in)ita,i nu o cunoştea bine pe 0ane GilHinson .re părul blond> bineA
cunoscuta )oce ră3uşită şi manierele sunt aceleaşi Ce simplu e totulI
7i dacă treaba nAar 8i reuşit> dacă cine)a ar 8i descoperit de3hi@area> ei bine> se pre3ătiseră
şi pentru aceasta Dad1 2d3?are> purt#nd o perucă nea3ră> cu hainele Carlottei şi ochelari>
plăteşte nota> urcă> a)#nd )ali@a cu ea> "ntrAun ta9i şi mer3e la 2uston Cşi scoate peruca nea3ră "n
toaletă şi "şi lasă )ali6oara la ba3a6e Cnainte de a se "ndrepta spre Re3ent =ate> sună la Chis?icH
şi cere să )orbească perAsonal cu Dad1 2d3?are> aşa cum au stabilit dinainte Dacă totul mer3ea
per8ect şi Carlotta nu 8usese descoperită> ea trebuia să răspundă: EChiar eaF Nu cred că mai este
ne)oie să spun că domnişoara .dams era complet neştiutoare de necesitatea acestui apel
tele8onic .u@ind cu)intele Carlottei> Dad1 2d3?are "şi continuă reali@area planului 5er3e la
Re3ent =ate> cere săA1 )adă pe lordul 2d3?are> "şi anun,ă identitatea şi intră "n bibliotecă 7i
comite prima crima Jine"n,eles> nu a ştiut că domnişoara Carroll o )ă@use de la eta6ul "nt#i 2a
ştie doar că )a 8i cu)#ntul ma6ordomului Scare nici nAo )ă@use p#nă atunci şi pe deaAsupra mai
purta şi o pălărie careAi ascundea 8a,aT> "mpotri)a cu)#ntului a douăspre@ece persoane onorabile şi
distinse care au asistat la cina de la lordul 5onta3u Corner
2a părăseşte casa> se "ntoarce la 2uston> se schimbă iar din blondă "n brună şi ia )ali@a cu
ea Trebuie acum să aştepte "ntoarcerea Carlottei .dams de la Chis?icH SAau "n,eles asupra unei
anumite ore> şi pentru a trece timpul> 0ane GilHinson mer3e la Corner :ouse unde> din c#nd "n
c#nd> aruncă alene c#te o pri)ire la ceas .tunci "ncepe săAşi pre3ătească al doilea asasinat Pune
cutia aurită> comandată de ea "nsăşi la Paris> "n poşeta Carlottei> pe care o are cu ea Poate "n acel
moment @ăreşte scrisoarea Poate mai de)reme Oricum> imediat ce )ede adresa> presimte un
pericol Deschide plicul şi bănuielile sale "i sunt 6usti8icate
Probabil că prima inten,ie a 8ost de a distru3e scrisoaArea Dar> "şi dă seama că are o
solu,ie mult mai bună la "ndem#nă Cndepărt#nd doar o pa3ină din scrisoare aceasta> )a suna ca o
acu@a,ie "mpotri)a lui Ronald 5arsh> un bărbat care a)ea un moti) temeinic pentru crimă 7i
chiar dacă 5arsh are un alibi> )a suna "n continuare ca o acu@a,ie "mpotri)a unui alt bărbat> at#t
timp c#t 8ace să dispară cu)#ntul EeaF .şa că procedea@ă "ntocmai> apoi reintroAduce scrisoarea
"n plic şi "napoi "n poşetă
Ora "nt#lnirii se apropie Se "ndreaptă spre hotelul Sa)o1 Imediat ce )ede trec#nd pe
l#n3ă ea maşina> "n care se presupunea că este ea> 3răbeşte pasul> intră la timp şi urcă scările 2ste
"mbrăcată discret "n ne3ru şi e prea pu,in probabil să o 8i )ă@ut cine)a
Intră "n cameră imediat după Carlotta .dams Cnainte de a pleca> 0ane GilHinson "i
recomandase ca de obicei cameristei să se culce 8ără sAo aştepte> aşadar cele două actri,e erau
sin3ure Cşi schimbă din nou hainele şi cred că "n acel moment> Dad1 2d3?are a propus să bea
ce)a pentru reuşita micii lor 8arse Cn paharul pe careA1 "ntinsese Carlottei se 3ăsea )eronal 0ane
GilHinson "şi 8elicită )ictima şi "i promite că a doua @i "i )a trimite cecul cu banii Carlotta se
"ntoarce la ea acasă> este 8oarte adormită> "ncercă să tele8one@e unui prieten< Probabil domnului
Jr1an 5artin sau căpitanului 5arsh> căci am#ndoi au număr de (ictoria< Dar renun,ă 2ste
prea obosită (eronalul "ncepe săAşi 8acă e8ectul Se culcă şi nu se mai tre@eşte niciodată . doua
crimă a 8ost dusă la capăt cu succes
.6un3em acum la a treia Suntem la pr#n@ul dat de so,ii Gidburn Sir 5onta3u Corner
8ăcea o re8erire la o con)ersa,ie pe care o a)usese cu Dad1 2d3?are chiar "n seara asasinatului
so,ului ei P#nă aici> nimic complicat
Cnsă Nemesis nu doarme şi o lo)eşte mai t#r@iu Se 8ace o men,iune la E6udecata lui
ParisF> şi ea "n,ele3e că e )orba despre oraş> căci pentru ea nu e9istă dec#t un sin3ur Paris<
Oraşul modei şi al b#r8elorI
Cnsă "n 8a,a ei stă un t#năr care 8usese şi la dineul de la Chis?icH> un t#năr care a au@itAo
pe Dad1 2d3?are din acea seară )orbind despre arta şi ci)ili@a,ia 3reacă Carlotta .dams era o
8emeie culti)ată T#nărul nu poate "n,ele3e> o pri)eşte 8i9 şi> brusc> "şi dă seama: nu era )orba
despre aceeaşi 8emeieI 4oarte tulburat> nu mai ştie ce să creadă şi caută să se s8ătuiască cu cine)a
(rea să mi se adrese@e mie> dar "n absen,a mea> "i )orbeşte lui :astin3s
Cnsă doamna surprinde con)ersa,ia lor 2 destul de istea,ă şi subtilă "nc#t să 3hicească
totuşi că> "ntrAun 8el sau altul> sAa dat de 3ol Cl aude pe :astin3s spun#nd că nu mă "ntorc "nainte
de ora cinci şi la cinci 8ără două@eci mer3e acasă la Ross 2l deschide> e 8oarte surprins sAo )adă>
dar nu se 3#ndeşte că i sAar putea "nt#mpla ce)a rău Cum să se teamă un om t#năr )i3uros de o
8emeie; O conduce "n su8ra3erie unde ea "i po)esteşte o istorioară oarecare Poate că a picat "n
3enunchi şi şiAa aruncat bra,ele "n 6urul 3#tului lui 7i> apoi> si3ur şi precis> lo)eşte ca şi "nainte
Probabil că el nAa apucat dec#t să scoată un sunet su3rumat> nu mai mult .şadar> e redus şi el la
tăcere
Urmă o mică pau@ă .poi> 0app "ntrebă:
K (re,i să spune,i că a 8ost ea "n tot timpul acesta;
Poirot a8irmă printrAo "nclinare a capului
K Dar de ce> dacă so,ul ei a consim,it să di)or,e@e;
K Pentru că ducele de 5erton este un st#lp al societă,ii an3loAcatolice şi nAar 8i acceptat
niciodată să se căsătoArească totuşi cu o 8emeie al cărei so, e )iu 2 un t#năr bărbat cu principii
8anatice Ca )ădu)ă> era aproape si3ură că se )a putea mărita cu el Cu si3uran,ă că a 8ăcut alu@ie
la di)or,ul de lordul 2d3?are şi ducele nu a muşcat momeala
K 7i atunci> de ce teAa trimis la lordul 2d3?are;
K .hI Pentru aAmi arunca pra8 "n ochiI Pentru a 8ace din mine un martor care ar 8i
sus,inut că nu a)ea nici un moti) plau@ibil săAşi ucidă so,ulI Da> a "ndră@nit să 8acă din mine>
:ercule Poirot> marioneta eiI 7i a şi reuşit> pe le3ea mea Ce minte ciudată poate a)ea această
8emeie> )icleană şi in8antilă totodatăI Dar e talentatăI C#t de bine a ştiut săAşi ascundă surpri@a
c#nd iAam spus de scrisoarea so,ului său pe care se 6ura că nAa primitAoI . sim,it oare )reo
remuşcare c#t de mică pentru )reuna dintre cele trei crime; .ş putea 6ura că nu
K Nu )Aam pre)enit; Stri3ă Jr1an 5artin (Aam spusI 7tiam căA1 )a omor"I O sim,eam
7i miAa 8ost teamă că )a reuşi cum)a să iasă inocentă din toată po)estea asta 2 istea,ă> deAo
iste,ime dia)olească> deşi 8ără prea multă minte 7i "mi doream să su8ere (oiam să su8ere şi
)oiam sAo )ăd sp#n@urată pentru astaI
Chipul "i de)eni roşu de 8urie> )ocea i se "n3roşă
K :aide> haide> "i spuse 0enn1 Dri)er> şi "i )orbi e9act ca o dădacă unui copilaş "n parc
K 7i cutia aurită cu ini,iala D> purt#nd inscrip,ia>Paris> noiembrieF; Cntrebă 0app
K . comandatAo printrAo scrisoare şi a trimisAo pe 2llis> camerista sa> să o aducă Normal
că 2llis nAa 8ăcut altce)a dec#t să ia un colet şi să plătească pentru el> 8ără a şti ce transportă
Dad1 2d3?are a "mprumutat de asemenea delO 2llis una din perechile de ochelari pentru a o
putea a6uta la de3hi@area "n doamna (an Dusen Cnsă a uitat complet de asta şi iAa lăsat "n poşeta
Carlottei .dams B sin3ura ei 3reşeală
Toate astea miAau )enit "n minte e9act "n momentul "n care tra)ersam strada Nu a 8ost
politicos ce miAa spus şo8erul de autobu@> dar a meritat 8ără "ndoială 2llisI Ochelarii lui 2llisI
2llis mer3#nd la Paris pentru a ridica cutia 2llis şi> prin urmare> 0ane GilHinson 7i> 8oarte
posibil> Dad1 2d3?are a mai "mprumutat un obiect de la 2llis "n a8ară de ochelari
K Care;
K Un cu,it pentru bătături<
5ă apucă tremuratul
Urmă o tăcere
.poi> 0app "ntrebă:
K Domnule Poirot> totul e ade)ărat;
K Da> mon ami> ade)ărul 3olA3olu,
.tunci> Jr1an 5artin inter)eni şi cu)intele lui> după părerea mea> 8ură tipice lui:
K 7i eu; Spuse el iritat 2u ce le3ătură am; De ce mAa,i 8ăcut să )in aici astă@i; De ce
aproape că mAa,i speriat de moarte;
Poirot "i răspunse cu un ton rece
K Pentru a )ă pedepsi> domnule> pentru impertinen,a dumnea)oastră Cum de )Aa,i
permis săAi "nşira,i )er@i şi uscate lui :ercule Poirot;
0enn1 Dri)er i@bucni "n r#s
K Jine ,iAa 8ăcut> 5artinI Spuse ea "ntrAun t#r@iu .poi> "ntorc#nduAse spre Poirot: Sunt
8ericită că nu a 8ost Ronnie 5arsh Cntotdeauna miAa plăcut de acest băiat 7i sunt 8oarte> 8oarte
8ericită că moartea Carlottei nu )a răm#ne nepedepsită C#t despre Jr1an> pre@ent aici> )ă )oi
"mpărtăşi un secret> domnule Poirot (reau săA1 iau de bărbat 7i dacă crede că poate să di)or,e@e
şi să se căsătorească iar la 8iecare doiAtrei ani> cum se practică la :oll1?ood> ei bine> se "nşală
amarnic Dacă mă ia de so,ie> )a 8i pentru toată )ia,aI
Poirot o pri)i pe t#năra 8emeie> cu bărbia ei hotăr#tă şi părul de un roşu aprins
K 2ste 8oarte posibil> mademoiselle> că poate 8i aşa (Aam spus de6a că a)e,i su8icient
cura6 pentru a 8ace orice Chiar şi să )ă mărita,i cu o )edetă de cinema
Capitolul $1
O ultimă mărturie
Da o @i sau două după această "ntre)edere> am 8ost chemat de ur3en,ă "n .r3entina 7iAaşa
se "nt#mplă că nAam mai re)ă@utAo pe 0ane GilHinson şi am citit doar din @iare despre procesul şi
condamnarea ei Spre surprinderea mea> "şi pierdu complet capul "n momentul acu@ării .t#t timp
c#t se m#ndrise cu iste,imea ei şi "şi 8ăcuse 6ocul> nu comisese nici o 3reşeală> dar odată pierdută
toată această stăp#nire de sine> din cau@ă că 8usese descoperită> de)enise incapabilă de a men,ine
"nşelătoria Cn timpul intero3atoriului> se pierdu cu 8irea
Cum am mai spus "nainte> pr#n@ul so,ilor Gidburn 8u ultima dată c#nd am )ă@utAo pe 0ane
GilHinson Cnsă> c#nd mă mai 3#ndesc la ea> miAo amintesc "ntotdeauna "ntrAun sin3ur mod< Cn
apartamentul de la hotelul Sa)o1> prob#nd hainele ne3re ele3ante "n 8a,a toaletei> cu o e9presie
serioasă pe chip Sunt con)ins că "n acele momente nu 6uca un rol şi era complet naturală Planul
"i reuşise şi> ast8el> nu mai a)ea nici nelinişti şi nici "ndoieli Sunt de asemenea con)ins că nAa
sim,it nici măcar o clipă )reo remuşcare pentru cele trei crime să)#rşite
(ă reproduc "n continuare un document care> con8orm ultimei sale dorin,e> trebuia săAi 8ie
"ncredin,at lui Poirot> după moartea ei .ceastă ultimă comunicare> cred eu> este tipică acestei
doamne at#t de dră3u,e şi complet lipsite de conştiin,ă
Dra3ă domnule Poirot> 5Aam tot 3#ndit la tot ce sAa "nt#mplat şi am sim,it că ar 8i bine să
)ă scriu această scrisoare 7tiu că publica,i> din timp "n timp> articole le3ate de ca@urile
solu,ionate de dumnea)oastră> dar mă "ndoiesc că p#nă acum a,i reprodus )reun document
"ntocmit chiar de m#na )ino)atului Pe deasupra> )reau ca toată lumea să cunoască "n detaliu tot
ce am 8ăcut> pentru că eu "ncă mai cred că totul a 8ost plănuit admirabil Dacă nu a,i 8i e9istat
dumnea)oastră> totul sAar 8i des8ăşurat cu succes .m 8ost cam supărată pe dumnea)oastră pentru
asta> dar presupun că nu )Aa,i putut ab,ine să nu inter)eni,i 7i sunt si3ură că> dacă )ă )a par)eni
această scrisoare> "i )e,i da importan,a cu)enită> nuAi aşa; .ş )rea ca lumea săAşi amintească de
mine 7i sunt con)insă că sunt unică "n 8elul meu> cel pu,in aici toată lumea pare să 8ie de acord
cu mine
Totul a "nceput "n .merica> c#nd lAam cunoscut pe 5erton .m "n,eles imediat că numai
dacă sunt )ădu)ă mă )a lua de ne)astă Din ne8ericire> a)ea o stranie idee preconcepută "mpotri)a
di)or,ului .m "ncercat săAi e9plic> dar de3eaba> şi trebuia să 8iu atentă> pentru că> "n 8elul lui> era
3enul de persoană pu,in cam ciudată
.m reali@at cur#nd că so,ul meu trebuia pur şi simplu să moară> dar nu ştiam cum să pun
totul la cale (ă ima3ina,i că lucrurile de 3enul acesta sunt mult mai uşor de 8ăcut "n .merica 5A
am 3#ndit şi mAam 8răm#ntat dar tot nAam reuşit să 3ăsesc o modalitate 7i apoi> deodată> am
)ă@utAo pe Carlotta .dams imit#nduAmă pe scenă şi miAa )enit inspira,ia Cu a6utorul ei> puteam
săAmi construiesc un alibi Cn aceeaşi seară )Aam "nt#lnit şi pe dumnea)oastră şi miAa )enit ideea
3enială de a )ă trimite la so,ul meu s#Ai cere,i consim,ăm#ntul la di)or, Cn acelaşi timp> am
"nceput s# pălă)ră3esc )rute şi ne)rute despre cum miAaş omor" so,ul> pentru că am obser)at c#
atunci c#nd spui ade)ărul pe un ton pu,in prostu,> nimeni nu te crede că )orbeşti serios O mai
8ăcusem şi altădată> ca s# ob,in unele a)anta6e "n contractele mele 7i e mai bine s# 8aci pe prostul
c#nd nu eşti Da a doua "nt#lnire cu Carlotta .dams> am abordat subiectul> iAam spus că este
)orba de un pariu şi ea a "n3hi,it momeala imediat Trebuia s# mear3ă "n locul meu la un dineu>
pretin@#nd c# sunt eu> şi dacă reuşea> primea @ece mii de dolari . 8ost 8oarte entu@iasmată şi
multe dintre idei au )enit chiar de la ea< De3hi@area noastră şi restul (ede,i dumnea)oastră> nu
puteam sAo 8acem aici din cau@a lui 2llis şi nici la ea acasă> din cau@a cameristei ei 2a>
bine"n,eles> nu "n,ele3ea de ce . 8ost un moment un pic mai st#n6enitor> dar am spus pur şi
simplu EnuF şi am con)insAo Probabil c# mAa considerat cam prostu,#> dar a cedat şi neAam
3#ndit atunci la un hotel .tunci am luat ochelarii lui 2llis
Normal c# nAam "nt#r@iat săAmi dau seama că ea )a trebui să dispară 2ra p#cat> dar p#nă
la urmă> imita,iile ei erau cam impertinente Dacă sAar 8i "nt#mplat ca imita,ia mea s# nu 8ie at#t
de reuşită> mAaş 8i supărat amarnic 2ram "n posesia unei mici cantită,i de )eronal> cu toate că m#
8olosesc rar de el> aşa că mi sAa părut uşor .m a)ut apoi o sclipire 3enială .r 8i 8ost mult mai
bine dacă aş 8i 8ăcut "n aşa 8el "nc#t s# se creadă că era o consumatoare obişnuită de )eronal
.şadar> am comandat o cutie> un duplicat al unei bi6uterii ceAmi 8usese o8erită> şi am cerut sa 8ie
3ra)ate ini,ialele ei şi> "năuntru> o inscrip,ie 5Aam 3#ndit că o ini,ială oarecare şi EParis>
noiembrieF pe capacul interior ar complica pu,in lucrurile .m comandat cutia printrAo scrisoare
pe care am trimisAo de la Rit@> "ntrAuna din @ile c#nd am pr#n@it acolo 7i am trimisAo pe 2llis sAo
ridice Jine"n,eles că 2llis nAa ştiut nimic despre toate acestea
Totul a mers ca pe roate "n acea noapte IAam sustras lui 2llis unul din cu,itaşele pentru
bătături pe c#nd se a8la la Paris> pentru că era mic şi 8oarte ascu,it Nu a obser)at> pentru că lAam
pus imediat la loc> după ce mAam 8olosit de el Un medic din San 4rancisco mAa "n)ă,at> 8ără să
)rea> unde să lo)esc Cmi )orbea "ntrAo @i despre punc,iile lombare şi ce8alice şi miAa spus că cel
care e8ectuea@ă aceste punc,ii trebuie să 8ie 8oarte atent> pentru că alt8el ar 8i per8orat centrii
ner)oşi )itali şi ar 8i pro)ocat moartea 8ul3erător DAam ru3at atunci săAmi arate de mai multe ori
locul e9act> cu 3#ndul că nu se ştie c#nd "mi )a 8i de 8olos> şi iAam spus că )oiam să 8olosesc
ideea "ntrAun 8ilm
5i sAa părut 8oarte ur#t din partea Carlottei săAi scrie surorii ei despre planul nostru Cmi
promisese că nu )a spune nimănui 5ă consider totuşi 8oarte istea,ă pentru 8aptul că am rupt acea
pa3ină şi am scos cu)#ntul EeaF .ceastă idee "mi apar,ine "n "ntre3ime 7i cred că sunt mai
m#ndră de asta dec#t de orice altce)a Toată lumea pretinde că sunt lipsită de inteli3en,ă< Dar>
după părerea mea> ",i trebuie o mare do@ă pentru a in)enta aşa ce)a
.m 3#ndit cu mare 3ri6ă totul şi mAam comportat e9act aşa cum plănuisem c#nd a )enit la
mine inspectorul acela de la Scotland Qard Chiar miAa plăcut repre@enta,ia mea 5Aam 3#ndit la
un moment dat că poate mă )or şi aresta Dar mAam sim,it complet "n si3uran,ă> pentru că
trebuiau săAi creadă pe to,i acei in)ita,i la cină şi nu )edeam cum ar putea descoperi ce)a despre
mine şi Carlotta şi despre de3hi@area noastr#
Dup# aceea> mAam sim,it at#t de 8ericită şi de mul,umită Norocul 8usese de partea mea şi
totul mer3ea strună Ducesa de 5erton sAa purtat oribil cu mine> dar ducele a 8ost 8oarte amabil
(oia s# se căsătorească cu mine c#t de repede posibil şi nu bănuia absolut nimic
Nu cred că am mai 8ost aşa de 8ericită )reodată ca "n timpul acelor c#te)a săptăm#ni
.restarea nepotului so,ului meu a contribuit "ncă o dată la liniştea mea Din ce "n ce mai mult> mă
8elicitam că am rupt acea pa3ină din scrisoarea Carlottei .dams
Cn ceea ceA1 pri)eşte pe Donald Ross> a 8ost pur nenoroc Cncă nici acum nu sunt si3ură
cum de şiAa dat seama Ce)a le3at de Paris> ca 8iind o persoană şi nu un oraş Nici acum nu ştiu
cine a 8ost Paris şi> "n orice ca@> 3ăsesc ridicol să dai un ast8el de nume unui bărbat
Curios totuşi> că atunci c#nd 3hinionul "ncepe să te lo)ească> nu se mai opreşte Trebuia
neapărat să 8ac ce)a "n pri)in,a lui Donald Ross> şi repede> şi cred c# mAam descurcat 8oarte bine
şi de data aceea 2ra posibil s# dau 3reş> pentru că nu a)usesem timp să mă 3#ndesc sau s#Ami 8ac
rost de un alibi 5Aam considerat totuşi "n a8ara pericolului dup# aceea
Jine"n,eles c# 2llis miAa spus că a,i chematAo pentru a o intero3a> dar mAam 3#ndit că era
)orba despre rela,iile mele cu Jr1an 5artin> şi nAa)eam cum s# 3hicesc unde )oia,i să a6un3e,i
Nu a,i "ntrebatAo direct dacă a 8ost după cutia aurită> la Paris .m bănuit că )Aa,i 3#ndit c#> dac#
miAar 8i spus aşa ce)a> miAaş 8i dat seama că ce)a nu e "n re3ulă Oricum ar 8i> mAa luat total prin
surprindere NuAmi )enea să cred Părea incredibil c#t de bine ştia,i tot ce am 8#cut
5iAam dat seama imediat c# nu e bine Nu po,i lupta contra norocului NuAi aşa c# a 8ost
pur 3hinion; 5# "ntreb dacă )ă pare rău pentru ceea ce miAa,i 8ăcut P#nă la urmă> nu miAam dorit
dec#t să 8iu 8ericită şi> dacă nAaş 8i 8ost eu> nAa,i 8i 8ost niciodată implicat "n po)estea asta Nu )A
am cre@ut nici o clipă at#t de perspicace Cine )ă )ede nu ar @ice asta
2 amu@ant cum> "n ciuda procesului aceluia "n3ro@itor şi a tuturor lucrurilor oribile pe care
a)ocatul acu@ării leAa spus despre mine şi a "ntrebărilor care parcă nu se mai s8#rşeau> nu miAam
pierdut din 8rumuse,e
.răt acum pu,in mai palidă şi mai slabă> dar mi se potri)eşte oarecum Toată lumea "mi
admiră cura6ul 7tia,i că sp#n@urările nu mai au loc "n public; PăcatI
Sunt si3ură că nu au mai a)ut un ca@ ca al meu p#nă acum
Cred c# ar trebui s# )# spun la re)edere acum 5i se pare 8oarte ciudat şi "nc# nu reali@e@
3ra)itatea situa,iei mele 5#ine> "l )oi )edea pe preot
. dumnea)oastră> iertătoare> SPentru că trebuie s# ne iertăm duşmanii> nuAi aşa;T
0ane GilHinson
P S Crede,i că )oi 8ace parte din Colec,ia de ceară a 5u@eului Tussaud;
S4^R7IT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful