You are on page 1of 6

Zadatak 1.

U elipsu upisan je kvadrat tako da su mu stranice paralelene sa koordinatnim


osima. Kolika je njegova dijagonala?
A. B. C. D. 2 E. 1
Rjeenje:

Vrhovi kvadrata su u tokama gdje pravci y = x i y = - x sijeku elipsu.
Uzmimo pravac y = x i naimo sjecita sa elipsom. Uvrtavamo u jednad!u elipse"
Zadatak 2. #ud!enik" $aki%&'lezovi%( )atematika *+ str. 1,-. zadtak **..
/ara!oli px y 2
2
= upisan je jednakokraan pravokutni trokut s hipotenuzom duljine 0.
1apii jednad!u para!ole.
1adopunimo li crte kao na slici
primje%ujemo da je udaljenost
toaka 2 i 3 upravo duplo
manja od hipotenuze # radi se o
dijagonalama kvadrata. te iznosi
,( odn. do!ijemo vrijednosti
koordinata toaka 4( 5 i 2.
6z toga slijedi da su kordinate
toke 4#,(,.( 5#,(&,. te 2#,(-..
Uvrstimo li toku 4 ili toku 5
u jednad!u para!ole do!ijemo"
2
, 2 17
2
2
=
=
=
p
p
px y
6z toga proizlazi da je jednad!a
para!ole"
x y ,
2
=
.
Zadatak 3. #ud!enik" $aki%&'lezovi%( )atematika *+ str. 1,-. zadtak 8,..
Kolika je povrina trokuta to ga zatvaraju asimptote hiper!ole *7 9 ,
2 2
= y x i ravnalica
para!ole x y 10
2
= ?
3znaiti %emo trokut na slici .
6z jednad!e hiper!ole
1
, 9
2 2
=
y x
itamo da je
, ( 9
2 2
= = b a odn. da su
asimptote hiper!ole zadane
jednad!ama
x y
*
2
=
.
6z jednad!e para!ole itamo
da je
2
9
= x
ravnalica
para!ole.
2raimo presjek asimptota i
ravnalice odn. rjeavamo
sustav dvije jednad!e s dvije
nepoznanice kako !ismo
do!ili koordinate toaka 5 i :. 2oke 5 i : su simetrine ; dovoljno je do!iti samo jednu od
njih.
<ustav"
2
9
*
2
=
=
x
x y
dati %e nam traenu koordinatu toke 5 " =>*.
2o znai da su koordinate toaka" 5#&9?2(*.( :#&9?2(&*.( 3#-(-..
/ovrina trokuta je"
2
2@
2
2
9
7
2
=

=
AO BC
P
.
Zadatak 4.
1a para!oli x y 0
2
= odredi toke koje su od njezinog arita udaljene za ,.
6z jednad!e para!ole itamo da je
2p>0 odn. p>,.
2o znai da je arite para!ole
toka A#2(-..
2akoer znai i da je ravnalica
para!ole pravac B>&2.
Udaljenost svake toke para!ole od
arita jednaka je kao udaljenost te
toke od ravnalice. 6z toga
zakljuujemo kako je udaljenost
traene toke od ravnalice ,.
$akle koordinate toke 5 su 5#2(=..
Vridnosti = koordinate toke 5 do!iti %e se iz
jednad!e para!ole" x y 0
2
= .
,
17
2 0
2 ( 1
2
2
=
=
=
y
y
y
2raene toke su" 5#2(,. i $#2(&,..
Zadatak 5.
/ara!ola px y 2
2
= prolazi tokom 4#,(,.. Kolika je udaljenost toke 4 od arita para!ole?
px y A 2
2
= # 4 je toka na para!oli.
Uvrstimo li koordinate toke 4 do!iti
%emo"
2
, 2 17
=
=
p
p
2o znai da je Cokus para!ole A#1(-.( a
ravnalica B>&1.
Udaljenost toke 4 od ravnalice ista je kao
udaljenost 4 od Cokusa"
( ) ( ) F A d x A d ( 8 ( = = .
Zadatak 6.
Kolika je udaljenost ortogonalnih projekcija arita hiper!ole * *
2 2
= y x na pravac
- = y x
?
U naem sluaju #iz
skice. trai se
udaljenost toaka 4 i 5.
Dednad!u hiper!ole
napisati %emo kao"
1
*
1
1 *
2
2
2 2
=
=
=
b
a
y x
odn. a>*( !>1.
2akoer
,
2
2 2 2
=
+ =
e
b a e
6z toga proizlazi da su
A
1
#&2(-.( A
2
#2(-..
<ada traimo pravac koji je okomit na pravac =>B i prolazi Cokusima. /ravac koji je okomit na =>B
ima koeCicijent smjera k>&1 #suprotan i reciproan od koeCicijenta pravca =>B..
Dednad!a pravca kroz A
1
je dakle" =&->&1#BE2.
=>&B&2......p
1
4nalogno jednad!a pravca kroz A
2
" =&->&1#B&2.
=>&BE2......p
2
/resjekom pravaca =>B i p1 do!ivamo " =>&=&2
2=>&2
=>&1 odn. B>&1
2ime smo do!ili koordinate toke 4#&1(&1.
<lino do!ivamo i koordinate toke 5. /resjekom pravaca =>B i p2 "
2=>2 odn. =>1
B>1 tj. koordinate toke 5#1(1..
Udaljenost dvije toke 4 i 5 jest"
( ) ( ) 0 , , 1 1 1 1
2 2
= + = + = d .
Zadatak 7.
3dredi toke na hiper!oli
12 *
2 2
= y x
kojima su radijvektori meuso!no okomiti.
6z jednad!e hiper!ole itamo"
1, , ( 12
2 2 2
= = = e b a
2raimo presjek hiper!ole i
krunice sa sreditem u ishoditu
radijusa 1, #jer je kut nad
promjerom pravi..
12 *
1,
2 2
2 2
=
= +
y x
y x
1akon rjeavanja sustava
jednad!i do!iti %emo"
2
7 *
(
2
2
= = x y