You are on page 1of 7

Mga Mahahalagang Petsa sa Buhay ni Jose Rizal

Kabanata 1 Pagsilang ng Pambansang Bayani


1. Hunyo 19, 1861 isinilang si Jose Rizal sa bayan ng Calamba
2. Hunyo 22, 1861 bininyagan si Rizal ni Padre Rufino Collantes
3. Mayo 11, 1818 kapanganakan ni Don Francisco Mercado
4. Eneo !, 1898 kamatayan ni Don Francisco Mercado
5. "obyembe 8, 1826 kapanganakan ni Doa Teodora Alonzo
6. #gosto 16, 1911 kamatayan ni Doa Teodora Alonzo
Kabanata 2 Kabataan sa $alamba
1. 18%6 naisulat ni Rizal ang !n Recuerdo A Mi Pueblo" &1! taong gulang'
2. 186! namatay ang kapatid ni Rizal na si Conc#a
Kabanata ( Pag)aaal sa $alamba at Bi*an
1. Eneo 2+, 19%2 nagsimula ang Pag$aalsa sa Ca%ite sa pamumuno ni ,an-is-o .ama/i/
2. Pebeo 1%, 18%2 binitay sin Padre &omez' Padre (urgos at Padre )amora *&om$(ur$)a+
Kabanata 0 Mga 1antim2alang "atamo sa #teneo /e Manila &18%2 18%%'
1. 181% itinatag ang isang paaralan para sa mga kalalaki#an sa Maynila
2. Hunyo 1+, 18%2 kumu#a si Rizal ng eksamen sa ,ole#iyo ng -an Juan de .etran
3. Hunyo 16, 18%! naging interno si Rizal sa Ateneo
4. Maso 2(, 18%% nagtapos si Rizal sa Ateneo Municipal &16 taong gulang'
5. Hunyo 2, 18%6 natapos ni Rizal ang dulang -an /ustacio' Martir"
Kabanata ! Pag)aaal ng Me/isina sa 3nibesi/a/ ng 4anto 5omas &18%% 1882'
1. "obyembe 2!, 1881 naibigay ang titulong perito agrimensor kay Rizal
2. #bil 11, 186% kapanganakan ni .eonor Ri%era
3. 18%9 naisulat ni Rizal ang A .a Ju%entud Filipina" &18 taong gulang'
4. 188+ naisulat ni Rizal ang /l Conse0o de los Dioses"
5. 6isyembe 8, 188+ itinang#al ang kat#a ni Rizal na Junto al Pasig" ng mga Atenista
Kabanata 6 4a Maaa7 na Es2anya &1882 188!'
1. Mayo (, 1882 lumulan si Rizal sa barkong -al%adora papuntang -ingapore
2. Mayo 11, 1882 lumipat si Rizal sa barkong D0emna# papuntang /uropa
3. Hunyo 18, 1882 narating ni Rizal ang (arcelona
4. #gosto 2+, 1882 nailat#ala ang Amor Patria" ni Rizal sa Diariong Tagalog
5. "obyembe (, 1882 nag$enrol si Rizal sa !ni%ersidad Central de Madrid
6. Pebeo 1!, 1892 gina1aran si Rizal ng diploma bilang Punong Mason ng .e &rand 2rient de
France sa Paris
7. Hunyo 2!, 1880 makabagbag$damdaming pangyayari na nangyari kay Rizal
8. Hunyo 21, 1880 igina1ad kay Rizal ang digri ng .isensiyado sa Medisina ng !ni%ersidad
Central de Madrid
9. Hunyo 19, 188! igina1ad kay Rizal ang digri ng .isensiyado sa Pilosopiya at -ulat
Kabanata % Pais Patungong Belin &188! 188%'
1. Pebeo 1, 1886 nilisan ni Rizal ang masayang Paris patungong Alemanya
2. Pebeo (, 1886 dumating si Rizal sa 3eidelberg
3. #bil 22, 1886 isinulat ni Rizal ang tulang A .as Flores de 3eidelberg+
4. Hunyo 2!, 1886 nilisan ni Rizal ang 4il#emsfeld pabalik ng 3eidelberg
5. Hulyo (1, 1886 isinulat ni Rizal ang kanyang unang li#am kay Ferdinand (lumentritt
6. #gosto 9, 1886 nilisan ni Rizal ang 3eidelberg patungong .eipzig
7. #gosto 10, 1886 narating ni Rizal ang .eipzig
Kabanata 8 "ailathala ang "oli Me 5angee &188%'
1. Eneo 2, 1880 ipinanukala ni Rizal ang pagsulat ng isang nobela sa isang grupo ng Pilipino
2. Pebeo 21, 188% natapos ni Rizal ang 5oli
3. Maso 21, 188% lumabas sa imprenta ang 5oli Me Tangere
Kabanata 9 Paglala8bay ni Rizal sa Euo2a Kasama si 9iola &188%'
1. Mayo 11, 188% nilisan ni Rizal at 6iola ang (erlin
2. Mayo 1(, 188% unang nagkita sina Rizal at (lumentritt sa .eitmeritz
3. Hunyo 2(, 188% nag#i1alay sina Rizal at 6iola sa &enera' -1itzerland
Kabanata 1+ 3nang Pag)u7i ni Rizal sa Pili2inas &188% 1888'
1. Hulyo (, 188% sumakay si Rizal sa D0emna# pabalik ng Pilipinas
2. Hulyo (+, 188% lumipat si Rizal sa barkong 3aip#ong sa -aigon pabalik ng Maynila
3. #gosto !, 188% dumating si Rizal sa Maynila
4. #gost 8, 188% umu1i si Rizal sa Calamba
Kabanata 11 4a Hong Kong at Ma-ao &1888'
1. Pebeo (, 1888 nilisan ni Rizal ang Maynila patungong 3ong ,ong lulan ng )afiro
2. Pebeo 18, 1888 pumunta si Rizal sa Macao mula 3ong ,ong lulan ng ,iu$,iang
3. Pebeo 22, 1888 nilisan ni Rizal ang 3ong ,ong patungong Japan lulan ng 2ceanic
Kabanata 12 Romanti8ong Pagbisita sa Ja2an &1888'
1. Pebeo 28, 1888 dumating si Rizal sa 7oko#ama' Japan
2. #bil 1(, 1888 sumakay si Rizal sa barkong (elgic patungong /stados !nidos
3. 6isyembe 1, 1888 nag#i1alay sina Rizal at Tetc#o sa .ondon
Kabanata 1( Pagbisita ni Rizal sa Esta/os 3ni/os &1888'
1. #bil 28, 1888 dumaong ang barkong (elgic sa -an Francisco
2. Mayo 0, 1888 pinayagang bumaba si Rizal ng barko
3. Mayo 6, 1888 nilisan ni Rizal ang -an Francisco patungong 2akland
4. Mayo 1(, 1888 narating ni Rizal ang 5e1 7ork
5. Mayo 16, 1888 nilisan ni Rizal ang 5e1 7ork patungong .ondon lulan ng City of Rome
Kabanata 10 4i Rizal sa .on/on &1888 1889'
1. Mayo 20, 1888 narating ni Rizal ang .i%erpool' 8nglatera
2. Mayo 2!, 1888 narating ni Rizal ang .ondon
3. Pebeo 1!, 1889 itinatag ni &raciano .opez Jaena ang .a -olidaridad
4. Pebeo 22, 1889 isinulat ni Rizal ang .i#am sa mga Dalaga ng Malolos"
5. Maso 19, 1889 nilisan ni Rizal ang .ondon patungong Paris
Kabanata 1! Pangala7ang Paglala8bay ni Rizal sa Pais at ang E8s2osisyong 3nibesal ng 1889
1. Mayo 6, 1889 ang pagbubukas ng /ksposisyong !nibersal ng 9::;
2. Maso 19, 1889 itinatag ni Rizal ang -ama#ang ,idlat
Kabanata 16 4a Bussels, Belhi8a &189+'
1. Eneo 28, 189+ nilisan ni Rizal ang Paris patungong (russels
Kabanata 1% Mga Kasa7ian sa Ma/i/ &189+ 1891'
1. #gosto 19, 189+ namatay si Jose Ma< Panganiban
Kabanata 18 Ba8asyon sa Biaitz at Pa8i8i2ag)ibigan 8ay "elly Boustea/ &1891'
1. Maso 29, 1891 natapos ni Rizal ang manuskrito ng /l Filibusterismo
Kabanata 19 El ,ilibusteismo "ailathala sa 1hent &1891'
1. Hulyo !, 1891 nilisan ni Rizal ang (russels patungong &#ent
2. 4etyembe 18, 1891 nailabas sa imprenta ang /l Filibusterismo
Kabanata 2+ 4iuhano sa Mata sa Hong Kong &1891 1892'
1. :8tube (, 1891 nilisan ni Rizal ang &#ent patungong Paris
2. :8tube 18, 1891 sumakay si Rizal sa barkong Melbourne papuntang 3ong ,ong
3. "obyembe 2+, 1891 dumating si Rizal sa 3ong ,ong
4. Maso %, 1892 nagtungo si Rizal lulan ng barkong Menon para sa pagtatatag ng isang
kolonyang Pilipino
5. Hunyo 21, 1892 nilisan ni Rizal ang 3ong ,ong pau1i ng Maynila
Kabanata 21 #ng Pangala7ang Pag)u7i at ang .a .iga ,ili2ina
1. Hunyo 26, 1892 dumating sa Maynila si Rizal
2. Hulyo 6, 1892 dinakip at ikinulong si Rizal sa Fort -antiago
3. Hulyo 1!, 1892 dinala si Rizal sa barkong Cebu papuntang Dapitan
Kabanata 22 #ng Pag8a8a2ata2on sa 6a2itan &1892 1896'
1. Hulyo 1%, 1892 dumating si Rizal sa Dapitan
2. 4etyembe 21, 1892 dumaong ang barkong koreong (utuan para ibalita ang pagkapanlo ni
Rizal sa loterya
3. :8tube (, 18%6 kapanganakan ni Josep#one (racken
4. Hulyo %, 1892 itinatag ni Andres ni (onifacio ang ,atipunan
5. Hulyo (1, 1896 sumakay si Rizal sa barkong /spaa paalis ng Dapitan
Kabanata 2( Huling Pangingibang)Bayan &1896'
1. #gosto 6, 1896 dumaong sa .a1a ng Maynila ang barkong /spaa at inilipat si Rizal sa
Castilla
2. #gosto 19, 1896 natuklasan ang planong rebolusyon ng ,atipunan
3. #gosto 26, 1896 naganap ang -iga1 ng (alinta1ak ni Andres (onifacio
4. 4etyembe (, 1896 umalis ang barkong 8sla de Panay papuntang (arcelona' /spanya
5. :8tube 6, 1896 nilisan ni Rizal ang (arcelona pabalik ng Maynila lulan ng Colon
Kabanata 20 Huling Pagbabali8 sa Bayan at Paglilitis
1. "obyembe (, 1896 dumating ang barkong Colon sa Maynila
2. "obyembe 2+, 1896 sinimulan ang paunang imbestigasyon kay Rizal
3. 6isyembe 26, 1896 nilitis si Rizal ng isang #ukumang$militar
4. 6isyembe 28, 1896 inapruba#an ni Camilo Pola%ie0a ang pagbaril kay Rizal sa (agumbayan
Kabanata 2! Pag8amati sa Bagumbayan
1. 6isyembe 29, 1896 binasa kay Rizal na babarilin siya sa likod ng isang isk1ad na /spanyol
sa (agumbayan
2. 6isyembe (+, 1896 binaril si Rizal sa (agumbayan
Mga ;sinulat ni Jose Rizal
1. 4a #8ing Mga Kababata unang tulang isinulat ni Rizal tungkol sa pagmama#al sa 1ikang
Tagalog
2. $ome/ia kauna$una#ang drama na isinulat ni Rizal na itinang#al sa isang pista sa Calamba at
kinaluguran ng mga manonood
3. Mi Pimea ;ns2ia-ion &#8ing 3nang ;ns2iasyon' unang tula na naisulat ni Rizal sa
Ateneo na ini#andog niya sa kanyang ina noong kaara1an nito
4. 3n Re-ue/o # Mi Pueblo &4a #laala ng #8ing Bayan' tulang nagbibigay$dangal sa
Calamba' ang baying sinilangan ni Rizal
5. #lianza ;ntima Ente la Religion y la Buena E/u-a-ion &Mala2it na 3gnayan ng Relihiyon
at Mabuting E/u8asyon' tula ni Rizal na nagsasabing ang edukasyong #indi kumikilala sa
Diyos ay #indi tunay na edukasyon
6. Po la E/u-a-ion Re-ibe .uste la Patia &4a E/u8asyon ay Magtatamo ng .i7anag ang
Bansa' ipinakita ni Rizal ang ma#alagang papel ng edukasyon sa kaunlaran at kalagayan ng
bansa
7. El $auti<eio y el 5iun=o> Batalla /e .u-ena y Piston /e Boab/il &#ng Pag8a8abilanggo
at ang 5agum2ay> #ng .abanan ng .u-ena at ang Pag8a8a8ulong ng Boab/il' tulang
naglalara1an sa pagkakadakip ng (oabdil' #uling Morong sultan ng &ranada
8. .a Enta/a 5iun=al /e los Reyes $atoli-es en 1ana/a &#ng Matagum2ay na Pag2aso8 ng
Katoli8ong Mona8iya sa 1ana/a' tulang nagsasalaysay sa matagumpay na pagpasok nina
3aring Ferdinand at Reyna 8sabela sa &ranada' ang #uling Morong kuta sa /spanya
9. El Heoismo /e $olon &#ng Kabayanihan ni $olumbus' tulang pumupuri kay Columbus'
ang tagapagtuklas ng Amerika
10. $olon y Juan ;; &$olumbus at Juan ;;' tulang nagsasalaysay kung paano na1ala ang
katanyagan at yaman ni 3aring Juan 88 ng Portugal da#il #indi niya napinasiya#an ang mga
panukalang ekspedisyon ni Columbus sa (agong Daigdig
11. 3n 6ialogo #lusi<o a la 6es2e/i/a /e los $olegiales &;sang 6ialogo ng Pamamaalam ng
mga Mag)aaal' #uling tulang isinulat ni Rizal sa Ateneo
12. #l "i*o Jesus &4a 4anggol na si Hesus' isang maikling reli#iyosong oda na isinulat ni Rizal
13. # .a 9igen Maia &Paa sa Biheng Maia' pangala1anang reli#iyosong tula ni Rizal
14. 4an Eusta-io, Mati isinulat na dula ni Rizal na #iniling ni Padre -anc#ez
15. # .a Ju<entu/ ,ili2ina &Paa sa Kabataang Pili2ino' tulang #umi#iling sa kabataang
Pilipino na imulat na ang mga mata sa mga nangyayari sa kanilang paligid' na #ayaang
pumailanlang ang kanilang talino sa sining at ag#am' at lagutin ang tanikalang pumipigil sa di1a
nila bilang tao
16. El $onse?o /e los 6ioses &#ng Konseho ng mga 6iyos' isang dulang alegorikal na
napag1agian ni Rizal sa .iceo Artistico$.iterario
17. Junto al Pasig &4a 5abi ng Pasig' isang sars1ela na itinang#al ng mga Atenista sa pista ng
8mmaculada Concepcion *Disyembre :' 9::=+
18. # ,ili2inas isang sonata na isinulat ni Rizal para sa album ng -ama#an ng mga 8skultor na
#inikayat ang mga artistang Pilipino na magbigay$dangal sa Pilipinas
19. #b/)el)#zis y Mahoma tulang binigkas ni Manuel Fernandez bilang parangal sa Patron ng
Ateneo
20. #l M@R@P@ Pablo Ramon isang tulang nagpapakita ng pagmama#al kay Padre Pablo Ramon na
naging mabuti at matulungin sa kanya
21. #mo Patio &Pagmamahal sa Bayan' isang makabayang sanaysay na siyang unang
artikulong isinulat ni Rizal sa /spanya na inilat#ala sa Diariong Tagalog> #inikayat niya ang mga
kababayan na ma#alin ang lupang tinubuan' ang Pilipinas
22. .os 9ia?es &Mga Paglala8bay' ikala1ang artikulo ni Rizal sa Diariong Tagalog
23. Re<ista /e Ma/i/ &Paggunita sa Ma/i/' pangatlong artikulo ni Rizal na isinauli da#il
nagsara ang Diariong Tagalog
24. # .a 4e*oita $@:@y@P@ &Paa Kay Binibining $@:@y@P@' tula na nagpa#ayag ng pag#anga ni
Rizal kay Consuelo 2rtiga y Perez
25. Mi Pi/en 9esos &Hinilingan "ila #8o ng Beso' tulang isinulat ni Rizal at itinula niya
noong pagdiri1ang ng mga Pilipino sa (ispera ng (agong Taon ng Circulo 3ispano$Filipino
26. 4-ien-e, 9itue an/ .abo isang panayam na isinulat ni Rizal bilang isang Mason na binigkas
niya sa .o#iya -olidaridad
27. #lin Mang .ahi makabayang a1it na nagpapa#ayag ng mit#iig kalayaan ng alinmang la#i
28. .a 6e2ota-ion isang malungkot na danza na nilik#a ni Rizal sa Dapitan noong siya?y
ipinatapon dito
29. # .as ,loes /e Hei/elbeg &Paa sa mga Bula8la8 ng Hei/elbeg' tulang isinulat ni Rizal
da#il sa pagkabig#ani niya sa pamumukadkad ng mga bulaklak sa may pampang ng 8log ng
5eckar *forget$me$not+
30. Himno #l 5aba?o &Himno sa Pagga7a' tulang isinulat ni Rizal bilang parangal sa masisipag
na mamamayan ng .ipa para sa paggunita ng pagiging %illa nito
31. .os #gi-ultoes ,ili2inos &Mga Magsasa8ang Pili2ino' unang artikulo ni Rizal na
nailat#ala sa .a -olidaridad
32. .a 9ision /el ,ay Ro/iguez &#ng Panana7 ni Pa/e Ro/iguez' isang polyetong isinulat
ni Rizal bilang pagkontra sa panunuligsa ni Padre Rodriguez
33. .iham sa mga Kababaihan ng Malolos isinulat ni Rizal sa ka#ilingan ni Marcelo del Pilar
para puri#in ang mga kababai#an ng Malolos
34. ,ili2inas /ento /e $ien #*os &#ng Pili2inas sa 6aating na 4iglo' isang artikulo kung saan
ipina#ayag ni Rizal ang kanyang mga panana1 sa kolonisasyon ng /spanya sa Pilipinas at
#inulaan ang matra#edyang pag1a1akas ng kapangyari#an ng /spanya sa Asya
35. 4obe la ;n/olen-ia /e los ,ili2inos &#ng Katamaan ng mga Pili2ino' isang sanaysay ni
Rizal na isang maayos na pagtatanggol sa sinasabing katamaran ng mga Pilipino
36. Po 5ele2ono isang polyeto na isang ma#usay na satirika patungkol kay Padre Font
37. # Mi Musa &4a #8ing Musa' ka#ambal$#ambal na tulang isinulat ni Rizal bunga ng pag$iisip
sa kinasapitan ng kanyang mag$anak
38. .a Mano Ro?a &#ng Pulang Kamay' itinak1il ni Rizal ang madalas na pagsasadya ng sunog
sa Maynila
39. # .a "a-ion Es2a*ola &Paa sa "asyong Es2anyol' isang pagsamo sa /spanya na i1asto
ang kamaliang ginaga1a ng mga kasama sa Calamba
40. 3na 9isita a la 9i-toia 1aol &;sang Pagbisita sa Kulungang 9i-toia' isang paglala#ad
tungkol sa unang pagdala1 ni Rizal sa kolonyal na bilangguan ng 3ong ,ong
41. # 6on Ri-a/o $ani-eo tulang isinulat ni Rizal sa okasyon ng kaara1an ni ,apitan
Carnicero bilang tanda ng kanyang pag#anga
42. Himno Paa sa 5alisay isang tula na isinulat ni Rizal na inaa1it ng kanyang mga mag$aaral
bilang parangal sa Talisay
43. Mi Retio &#ng #8ing Pamamahinga' isang napakagandang tulang isinulat ni Rizal tungkol
sa payapa niyang bu#ay bilang desterado sa Dapitan at ipinadala sa kanyang ina
44. El $anto /el 9ia?eo &#ng #7it ng Manlala8bay' makabagbag$damdaming tulang isinulat ni
Rizal sa kanyang galak na makapaglalakbay siya sa /uropa at pagkaraan sa Cuba
45. Mi 3ltimo #/ios &Huling Paalam' #uling tulang isinulat ni Rizal bago siya barilin sa may
(agumbayan
Mga 1a7ang 4ining ni Jose Rizal
1. 4aga/ong Puso ni Hesus isang ima#en na inukit ni Rizal na #iniling ni Padre .leonart na
inilagay sa pinto ng dormitoryo