Gmail - பாைத 42

Page 1 of 5

Gowri Kirubanandan <tkgowri@gmail.com> 

பாைத 42
1 message
tkgowri@gmail.com <tkgowri@gmail.com>
To: tkgowri@gmail.com

Tue, Aug 17, 2010 at 9:49 AM

tkgowri@gmail.com sent you the following story from Thinnai (http://www.thinnai.com/):
Sunday August 15, 2010 
பாைத 42
By ெத
கி யதன ேலாசனாராண தமிழாக ெகௗ கி
email id

பாந"த#

tkgowri@gmail.com

கி $ணைன ேதா%டதி எனகாக காதி க( ெசா#ேனேன ஒழிய, வ%
+
யா , ெதயாம அ
ேக எ.ப. ேபாவ/ எ#0 1யவ ைல. கி $ண#
அைரமண ேநரதி2, #னா அைதயட "ேதா%டதி2,. ேபா3 வ கிேற#"
எ#0 ெசா லி ெகா56 ேபான/ காதி வ7"த/. அவ# அ.ப( ெசா#ன/
அைதயட ெசா லி ெகாவத2காக இ ைல. எ#ைன எ(ச.பத2காக. ஏ#
எ#றா சாதாரணமாக கி $ண# ெவள;ேய ேபா, ேபா/ ேபா3 வ கிேற# எ#0
ெசா வாேன ஒழிய எ
ேக ேபாகிேற# எ#0 ெசா  வழக இ ைல.
ராஜிய# வயைத ஒ2ற ெப5க சில= அவைள. பா=க வ"தி "தா=க. ராஜி எ#
ைகைய. ப/ ெகா56 வடேவ இ ைல. அவ=க எ ேலா  ேப(சி
ஆ?"தி "த ேபா/ எ7"/ ெகாள 2ப%ேட#. ராஜி ைகைய. ப/ உ%கார
ைவதா. 
"த வ"தவ=கA, ம"தார இைலய காரா"திB ல%6C ெகா6/
ெகா5 "தா. எ#ன;ட ெகா6க. ேபான ேபா/ ேவ5டாெம#0
ம0/வ%ேட#.
"ராஜி! உேள ேபா3 ெகாDச ேநர ப6/ ெகாகிேற#. தைலைய வலிகிற/"
எ#ேற#.
ராஜி எ# ைகைய வ%6வ%டா. "ேபா3 ப6/ெகா. தைலைய ெராப
வலிகிறதா? சாடா# ேபா%6 ெகாகிறாயா?" பத2ற/ட# ேக%டா.
"மாதிைர எ/C ேதைவய ைல. ச20ேநர ப6தா தாேன ,ைற"/வ6" எ#0
எ7"/ ெகா5ேட#.

கி "/ ெவள;ேயற "தத2, நிமதியாக இ "த/. E%ேகஸிலி "/
ேதா%டதி2, சப"த.ப%ட ேப.ப=கைள எ6/ ேஹ5%ேபகி ைவ/
ெகா5ேட#. ராஜி ம2ற ெப5கAட# ெகா ைலய உ%கா="/ ேபசி
ெகா5 "தா. அைதB அ
ேகதா# இ "தா. ம2ற உறவன=க சில= அ
ேக

ேக நடமா ெகா5 "தா=க. அவ=கைள. ெபா %ப6த ேவ5யதி ைல. 
"த ம%6 இ ைல எ#றா , அ"த. ெப5ண# பா=ைவ ஒHெவா
வனாB
எ#ைன ேவ%ைடயாடாம இ "தி "தா , அைத ம20 ராஜியட
ெசா லிெகா56 கிளபய .ேப#. ஒ கா நா# ேதா%டதி2, ேபாகிேற#
எ#0 ெசா#னா "நாI வ கிேற#" எ#0 "த 1ற.ப%6 வ6வாேளா எ#0
பயமாக இ "த/.
வ%ைட
+
வ%6 ெவள;ேய வ"த/ ேவகேவகமாக ேதா%டைத ேநாகி நடக

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u... 12/19/2011

ர ெகா6/ அவைன தி6கிட( ெச3ய ேவ56 எ#ப/ எ# எ5ணமாக இ "த/.Gmail . எ# ைககைள ெதா%6 ெகா5ேட "யா ?" எ#றா#.ப6தாம அேம அைவ/ அவI. .ேபா சாதிய இ ைல.1 இ ைல. மர கA ெத#ப%டன.ப/ ந .01 கல"த ேப( எ லா ெகா5ட ெப5மண ந+தா#. அதிலி "த கைள எ6/ ைகயலி "த கதேகாலா அதIைடய கா1கைள( சீராக கத/ெகா5 "தா#..பட மா%டா/" எ#ேற#. அ"த. க நிரப Nைட இ "த/. ப#னா ெந கி வ"ேத#. ச. Pகி# மK / ேகாப. பா=தா#.ேப#. ம%6ேம ெசா"த. ச"ேதாஷமாக இ "த/. எ#ன. ". மா!" "அச ெபய= ெசா லQ. ேபாேத கி $ண# எ ேக இ கிறா# எ#0 க5ணாேலேய ேதேன#.google." "இ"த மK னா பாரா%6கைள க56 மய கமா%டா. இ#0 இரC மா. "எ#ன இ/?" எ#றா#. மா பா=/வ%6 வரலாI. ஆனா வள="த பற. ப%ட. எதிராள. "ந ல க¨தா#." 1டைவய இ லாத Rசிைய த% ெகா5ேட ெசா#ேன#. ெபய= ைவகQ. இ." "ெசா லவ ைல எ#றா ?" R5வ6வ/ ேபா ேக%டா#. ெம#ைமயான மன. ெசா#னைத அவ=கAேக திைச தி . ப/ ெதாைலC. அத# 2றி  இ "த  ேவலிைய.1வதி ம#ன#. அவ# ைகக ஒ நிமிட Nட மா இ கா/ ேபா . அ"த எ5ணைத மா2றி ெகா5ேட#.." "அச ெபயேர அ/தா#.. அவI. ேவ0 யா . உ#ன. எதிேர சாம"தி.?" எ#றா#. அ"த( சி. . எ#ைனB அறியாம https://mail.. அத# மK / அதிகார இ ைல.ழ"ைத பற"த/ ெபய= ைவ.பைள வ%டா= + வ கிறா=க எ#பதா வ%6வ%ேட#.ெபய=.. ஒ நிமிட ேயாசி/வ%6 "ைகக எ6க. பா=த/ எ# இதய ேவகமாக /த/. அைத தலி ந+ ெத"/ெகாளQ." கலகலெவ#0 சிதா#. இ லாவ%டா உ#Iட# ப"தய ைவ/ ெகா56 இரC 7வ/ உ#ைன இ ேகேய உ%கார ைவதி . "ெசா பா=.ய.தா#. ஒ2ைறய பாைதய நட"/ ேபா3ெகா5 "த என. எ#னJ ெப5ேண இ"த ேநரதி கிளபய கிறாேய? எ ேக?" எ#0 ேக%டா.ணைத. வ%ேட#.ேபா இ"த ேதா%ட கி $ணI." "பா=தாயா! உ# ெபயைர ந+ேய ெசா லிவ%டா3. நா# ச%ெட#0 அவ# க5கைள Pய "த ைககைள எ6/வ%6 ேதாகைள. "ந+ ெராப ெக%டவ#..பாைத 42 Page 2 of 5 ெதாட கிேன#. ெம/வாக ஓைச. ெசா லிவ6கிேற#. வழகமாகிவ%ட/.ேபா" எ#ேற# . எ#ைனB அறியாம அவ# தைலைய மா=ேபா6 அைண/ ெகா5ேட#.ரைல தா?தி.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u..ட இ"த உைம ேவ0 யா . பாவைத அறி"த பற. ச.1 எ# மனதி கி( கி( P% வ%ட/ ேபா இ "த/. " ! "ேதா%டதி2. ெபயைர( ெசா லிதா# ஆகQ.ப/ ந ல/. ேதா%டதி அெய6/ ைவ.பட மா%டா/. தள.ேபா/ ஏேதா ஒ ேவைலைய( ெச3/ ெகா5ேட இ . நா# தா# எ#0 ெத"தா  ெதயாத/ ேபா ழ ைக வைர தடவ. எ. 12/19/2011 ." நி2காம நட"/ ேபா3 ெகா5ேட பதி ெசா#ேன#.. பற. எ"த வதமான ஆடபர கA இ லாத அ"த ப%கா% ைகய ேபைக மா%ெகா56 நட"/ ேபாவ/ எனேக பா"தமாக இ கவ ைல. .டமி "/ வலகிய .பா. திJெர#0 . அ"த நிைன. ெச ல. நா# ேபைக தி5ைணய ஒ ஓரமாக ைவ/வ%6 ைககைள ந+% அவ# க5கைள Pேன#. சி/ெகா5ேட "ேவ0 யா ? இ"த /ண(ச . ந6வ யா= வ%லி + "ேதா ெவள.6ப கள.பா#. ெதாைலவ ேதா%ட.ேப என. இ.ேயறிய ம கமா எதிேர வ"தா.ெபய= ஏ20ெகாள. ஏேதா ேயாசைனய ஆ?"தி "த கி $ண# தி6கி%டைத நா# உணராம இ ைல. ஆனா அ கி ேபான பற.. இ . ெதாைலவ அரசமரத 2றி  க%ய "த தி5ைணய அம="தி "தா#.ணாதிசய கைள ெசா#னா ேபாறா/. அ"த ேதா%டைத. பக தி ப உ%கா="தி "ததா எ# வ ைகைய உண="தி க வா3.

பாைத 42 Page 3 of 5 நா# ெச3த காயைத அவ# உண="/ வ%டா# எ#ற உ5ைம என.ப6தினா அச ேக ெசா ல மா%ேட#. "அட ராமா! எ#ைன ெதா%டா ேதாஷ ஏதாவ/ ஒ%ெகாAமா? இ ைல உ# "த. மDச நிற ெவயலி# ெவள. "த வைரய வைளயா%டாக ேபசி.. "ேபாக%6. ப2றி கி $ணன.ட ெசா லி ெகா5 "தா#.ட ெதவ. அத2." அவ# பக தைலைய தி . மாைல ேநர/ ெவய எ ."ேத#. பரவய "த/. தமா$ ெச3/ அ. பதி ேபசவ ைல.. இர56 சாம"தி க இ "தன. " ேவ56மா மK னா?" எ#றா#." அவ=க ெசா லி ெகா5 "தா=க. ச. என.பேன#.பேய ெச3கிேறா. அவ# ைககள. எ#ன நிைன/ெகா5டாேனா எ#னேவா. அ"த இர56 நா%கள. 2றி  பா=ைவய%ேட#. ைபயலி "/ பண எ6/ அவ=கள. இடதி2. ேபா6வத2காக ப/. மல="/ மலராத கAட# அ"த இட 7வ/ மDசA ப(ைசBமாக க5Q. ேபசாம இ "தா#.Gmail . வ"தா#. உ# இ$ட வ"த ேபாேத ெசா " எ#றா#. "ஏேதா ெசா ல.. Nைடகைள எ6/( ெச ல ஆ%க வ"/ வ%டா=க. கி $ண# ஒேர ஒ Nைடைய ைவ/ ெகா56 ம2ற Nைடகைள அவ=கAைடய தைலய ஏ2றிவ%டா#. உ%கா="/ ெகாவத2. நா# எதி=பா=த/ ேபா எ6/ ெகாள( ெசா லி அவ# வ210தC இ ைல. ேவ56 எ#ப/ ேபா தைலைய அைசேத#. எதிேர சாம"தி ெசகள.ட த"தா#.ைப ஓரமாக வ%6வ%6 ைவேகா மK / உ%கா="/ ெகா5ேட#. இர56 ேபசினா அதிக எ#பா3. ேபாவதாக( ெசா#னாேய? சீகிரமாக ெசா " எ#றா#.பாவைய. ேபா ெம/வாக வஷயைத( ெசா ல ேவ56.பவ%6 நா# இ .பனா#. "உ#Iட# இ/தா# பர(ைன. லபமான காய இ ைல. "ஆக%6 சாமி. அ கி "/ ெதாைலவாக Dெசக இ .google. "நானா? ஊஹ¤" எ#றா#.த/. சி/வ%6. 12/19/2011 .ப அவசர. நா# க5கைள அகல வ/. நா# உடேன எ/C ெசா லவ ைல.ட ஏேதா ெசா லி ெகா5ேட ச%ைட. வ"/ எ# பகதி ச20 இைடெவள. "ந+ேய ைவ/வ6. ச20 ெதாைலவ ைவேகாைல காய. ேதா%டைத.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. அவ=கள. "ந+ இ. வ%6 அம="/ ெகா5டா#. ஒ வா=ைத ேபசினா . நா# ேபைக எ6/ ெகா56 அ கி "/ நக="/வ%ேட#. எ6/ ெகா எ#ப/ேபா ைகைய ந+%னா#. இடதி2. ேவ5டா" எ#ேற#. ேதாதான இட ெத#படவ ைல.ைறC. கி $ண# ஆ%கைள அI.Aைமயாக கா%சியள. வர. அ"த.ப/ நா# நிைனத அளC. பா=க ெதவ%டாததாக இ "த/." அவ# ப#னா தி பனா#. ெச .(சதி எ# எதிேர நி#றி "த கி $ணIைடய உ வ ெராப கபTரமாக.. ேப( அ/ட# "/ வ%ட/ ேபா ேவ0 பக தைலைய தி . வ"/ வ%ேட#. எ#ென#ன ேவைலக ெச3ய ேவ56ேமா கி $ண# அவ=கள. அவைன நிமி="/ பா=க யாம தைல. ேபா% "தா=க. ந+ தைலய ைவக மா%ேட# எ#றா பரவாய ைல." "அ.# மைன இ "த/. ேபைக மய ைவ/ ெகா56 ைககைள ழ காைல 2றி  பைணத https://mail. ெவ%கைத ஏ2ப6திய/. தா# இர56 நா%க வைரய ேதா%டதி2. தைலய ைவகC இ ைல.ேபாவதி ைல எ#0. அநியாய ெச3/ வ%டா2ேபா ஆகிவ6ேம எ#றா?" R5வ6வ/ ேபா நா# ேபசிய ேப(ைச அவ# 1"த ெகா56வ%டா# ேபா . அவI எ/C ேபசவ ைல. எ# இதய ேவகமாக // ெகா5 "த/. பா=ேத#. ேபா/ ஆபதான E?நிைல ஏ2ப%டா /ண"/ ஏேதா ஒ ைவ எ6க ேவ5ய தளபதிய# நிைலய இ "ேத#.ன. . ேபா= நட. "மா%டாயா? ஏ#?" அவ# பதி ெசா லவ ைல.

google. நா# ச%ெட#0 ேபைக திற"/ ேப. "எ#Iைடய//¡#.. "நானா? எ/. ப#னா இ "த உண=Cேகா எ# க#ன க சிவ"தன. எ#ைன இ ேக வர(ெசா#ன காரண எ#ன? ெசா வத2. நானா அவI. பா=தாேல எ# மன. இத? இதழாக ப"/ ெகா5 "தன. "அ3ேயா! எத2காக ைவ ப3/ ெகா5 கிறா3?" எ#ேற#.ேம அ. 1 வ (ேசறியைத.01 ேவைல ெச3ய ேதா#0. "க#னதி தி $. எ. இன. உ#ைன. "எ#ன இ/?" எ#ேற#. எ# N"தைல அல க/ இ க ேவ5ய சாம"தி க அவ# ைககள. உனேக 1B.. "எ#ன இ/?" "ப/. பா=தா3 எ#றா இ/ேபா ஏதாவ/ .யாகி வ%டாயா?" "இ ைல மK னா! உ5ைமயாகதா# ெசா கிேற#. "இர56 உள ைககைள வதப ேச=/ கா%6.ப/ேபா ெத#ப%டா#. 12/19/2011 ." "ச.Gmail . "பவதி ப%சா"ேதஹி எ#0 Nட ெசா லQமா?" சி/ ெகா5ேட உள ைககைள ேச=தப கா5பதா#. க5கைள Pெகாள ெசா#னா ந+ Pெகாளவ ைல. . "ந+ எ# க5கைள ேநராக. பற. பா=காேத" எ#றா#.2றவாள. ஆ?"த ேயாசைனய இ .பாைத 42 Page 4 of 5 ெகா56 ேதா%டைத பசீலிதப உ%கா="தி "ேத#. ந+%னா#.ப ெதB? ேபாக%6 வ6. வஷய ஏதாவ/ இ கா? இ ைல மாதானா?" ச"ேதக/ட# பா=தா#." ெப ைமBட# பா=/ ெகா5ேட ெசா#ேன#. ெகாDச ெகாDசமாக அவIைடய க கைள இழ"தைத நா# கவன. எ# இதய/.1 அதிகத/.பைத க56ப. வைளயா%டாக ேபவ/ ேபா ேபசி காயைத கமாக க ேவ56 எ#0 C ெச3தி "ேத#. நா# எ#ன ெச3ய%6?" "ச ச. . "ைககைள #னா ந+%6" எ#ேற#.# ெந2றி./ வ%ேட#. பா=தா#. "சதா#. மய  வ7"த இத?கைள உதறிெகா5ேட. எ#ைனேய . வஷய எ#னெவ#0 சீகிரமாக ெசா .0ேக ேகவக ேக%டா தாமத ஆ. வ"த வஷயைத ெசா . 15ணய கிைடக%6. அவ# க ெசக( சிவ"/ வ%ட/." கி $ண# ஒ நிமிட ஆ=வ/ட# எ# மனதி இ ..com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. ேதா மK /. https://mail.ெபா%6 ைவ/ எ#ைன மணமக# ஆகினா3 இ ைலயா? மணமக# யா= தைலயலாவ/ அ%சைத ேபாட ேவ5டாமா?" அவ# ெசா#ன ேதாரைணேகா இ ைல அ"த ெசய . உ# வ ." அவ# எ6/. உன.?" "ந ல பைளயாக ெசா#னப ேக%டா ேவைல சீகிரமாக B. ந+ க5கைள Pெகா. 7வ/ பத பற. ேப( ஒ நாA எ#ன. கி $ண# த# ைகய இ "த சாம"தி இத?கைள எ# தைலய ெகாDச ெகாDசமாக. "ந+தா# ேவ5டா எ#0 ெசா லிவ%டாேய?" "ேவ5டா எ#0 நா# ெசா#ேனனா?" ". இன 1யாத ேவதைன பளபளத/. + ேபாகQ.ட கிைடயா/.1ெகாகிேற#. ேபா%டா#.ப.ப= த%6." கி $ண# ந லபைள ேபா க5கைள P ெகா5டா#. "ெவ%. எ5ணதி க5 இைமகாம எ# கைத பா=தா#. கி $ண# வல/ ழ ைகைய ப# பகமாக தைரய ஊ#றி சா3"த வாகி அம="தி "தா#. ஆ=வ/ட# பக ெதாட கியவன. ெதBமா?" 0வ ட# ெதயா/ எ#ப/ேபா தைலைய அைசேத#.ப%ட/ தி6கி%டவனாக க5கைள திற"தா#.2றைத ஒ. பா=.. வ%2. ப ெகா6க ேபாகிறவ? 0வ ட# பா=ேத#.. ைகய ேப.ப." ஆைணய6வ/ ேபா ேசா#ேன#. "உன. ெசா லி வ6கிேற#. அவ# க5கள.ள +U மK னா! எ#ைன அைலகழிகாேத. "யா ைடய ேவைல இ/?" ேநராக எ#ைன. பா=/ெகா5ேட ேக%டா#. எHவளC ச"ேதாஷமாக இ .ப=கைள எ6/ அவ# ைகய ைவேத#." சீயஸாக ெசா#ேன#.

.Gmail . "எ கAைடய பணைத வா கி ெகாளNடா/ எ#ப/தாேன உ#ைனடய சபத? அதனா .. 12/19/2011 .com https://mail.. ஆேவசைதB வ க%டாயமாக அடகி ெகாவ/ ேபா ெத#ப%டா#.பாைத 42 Page 5 of 5 "யாைர ேக%6 ெச3தா3?" "யாைர ேக%கQ? மாம# மக எ#ற ைறய என. எ லா உைமகA இ .. Copyright thinnai..google..ரலி ெசா#ன கி $ண# காகித கைள எ#மK / வசி + எறிவ/ ேபா ேபா%6வ%6 அ கி "/ ேபா3வ%டா#. "அதனா ? எ#Iைடய சபதைத றிய/ வ%டாயா." எ# வாயலி "த வா=ைத இ#I யNட இ ைல." த+வரமான . ேகாபைதB.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.பதாக ந+தா# ெசா லிய கிறாேய?" கி $ண# பதி ெசா லவ ைல. ம2ெறா தடைவ காகித கைள 1ர% ேவகேவகமாக பதா#.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful