You are on page 1of 4

T.C.

SALIK BAKANLII
Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl

Say : B.10.0.TSH.0.10.00.04/121.99 15.05.2008/15653
Konu: Yzme havuzlarnn denetimi hk.VALLNE
(l Salk Mdrl)

Bahar mevsimiyle birlikte havalarn snmas ve haziran aynda okullarn tatile girmesi
sonucunda, nmzdeki dnemde i ve d turizmdeki hareketlilie bal olarak zellikle
turizm blgelerinde nfus younluunda artlar grlecektir. nsanlarn elenmek, spor
yapmak ve serinlemek amacyla deniz, gl ve yzme havuzu gibi alanlara da ihtiyalar
artacaktr. Deniz ve gl suyu kalitesi Bakanlmzca dzenli olarak kontrol edilmektedir.
Havuz suyu kalitesi ve standartlar konusunda ise Ynetmelik almalar halen devam
etmektedir. Yzme amacyla kullanlan ak ve kapal yzme havuzlar ile sularnn hijyenik
artlara uygunluu, havuz suyunda kullanlan kimyasallarn (dezenfektan, pH dzenleyici,
topaklayc, ktrc, parlatc ve yosun nleyici gibi) Bakanlmzca ruhsatlandrlm
rnler olmas ve havuz suyundaki konsantrasyonlarnn kontrol edilmesi halk sal
asndan nem arz etmektedir.

Yzme havuzu ileticileri, havuz sularnda Bakanlmzdan ruhsatl havuz suyu
kimyasallarn kullanmaktan, bu kimyasallarn eitimli personelce uygulanmasndan, havuz
suyu kalitesinin bu genelge ekinde belirtilen limit deerleri salamasndan, yzme
havuzlarnn hijyenik artlarda iletilmesinden ve gerekli koruyucu tedbirlerin alnmasndan
sorumludurlar.

Ak ve kapal yzme havuzu bulunduran ve ileten kurum, kurulu ve tesisler genelge
eki (Ek-4teki) izelgede yer alan parametrelerin analizlerini izelgede belirtilen sklkta 15
Haziran 2008 tarihi itibariyle yapmaya veya yaptrmaya balayacaklardr. Havuz suyuna ait
analiz sonular analizi yapan yetkili personelce (biyolog, kimyager, kimya mhendisi, evre
mhendisi ve laborant) imzalanacak ve iletmenin idaresinden sorumlu personel tarafndan
onaylanarak muhafaza edilecek ve denetimlerde l Salk Mdrl denetim elemanlarna
ibraz edilecektir.

l Salk Mdrlklerince halk salnn korunmas amacyla havuz suyu kontrol ve
denetimlerinin;

1. Yazmz ekinde gnderilen (Ek-5) denetim formu dorultusunda yaplmas,

2. Yzme havuzlarnda Bakanlmzca ruhsatlandrlan kimyasallarn kullanlp
kullanlmadnn kontrol edilmesi, izinsiz rnlerin kullanldnn tespit edilmesi
halinde kullanmnn nlenmesi ve gerekli yasal ilemlerin yaplmas,

3. Havuz kimyasallarnn depolanma, hazrlanma ve uygulanma artlarnn, yeterli kiisel
koruyucu ekipmanlarn bulunup bulunmadnn kontrol edilmesi,
T.C.
SALIK BAKANLII
Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl

Say : B.10.0.TSH.0.10.00.04
Konu: Yzme havuzlarnn denetimi hk.4. Yzme havuzu suyunun kimyasal zelliklerinin Ek-1, fiziksel zelliklerinin Ek-2 ve
mikrobiyolojik zelliklerinin Ek-3te belirtilen standartlar salayp salamadnn
kontrolnn ayn formlarda belirtilen sklkta yaplmas,
5. Havuz suyu niteliklerinin genelge ekinde belirtilen standartlar salamadnn tespit
edilmesi durumunda uygun hale getirilmesinin salanmas, uygun hale getirilinceye
kadar havuz suyunun kullanmnn nlenmesi,
6. Havuz suyunu hazrlayan tesis operatrlerine ynelik verilecek eitimlerin
yrrlkteki mevzuat dorultusunda Halk Eitim Mdrlkleri veya Halk Eitim
Mdrlkleri ile ilgili sektr dernekleri veya ilgili meslek odalarnn koordinesinde
dzenlenmesi ve sertifikalarn Halk Eitim Mdrlkleri tarafndan verilmesi,
eitimlerde genel hijyen kurallar, su ile bulaabilecek hastalklar, havuz sularnda
kullanlan kimyasallarn insan sal zerine etkileri ve ilk yardm konusunda yetkili
personel tarafndan eitim verilmesinin salanmas,
7. lgili iletmelere grev ve sorumluluklarnn tebli edilmesi, Haziran ayna kadarki
denetimlerin mevcut mevzuat dorultusunda yaplmas,
8. Bu genelgede belirtilen talimatlara uymayanlar hakknda 1593 sayl Umumi
Hfzsshha Kanunu, 5237 sayl Trk Ceza Kanunu, 4077 sayl Tketicinin
Korunmas Hakknda Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmlerinde n grlen
meyyidelerin uygulanmas hususlarnda bilgilerinizi ve gereini nemle rica ederim.


Dr. Seraceddin OM
Bakan a.
Genel Mdr V.


DAITIM:
Gerei: Bilgi:
81 l Valiliine Kltr ve Turizm Bakanlna
Milli Eitim Bakanlna
Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Bakanlna
Ulusal Havuz Enstits Dernei Bakanlna

Ek: 3 sayfa

././2008 Hukuk Maviri H. EN

T.C.
SALIK BAKANLII
Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl

EK-1

Kimyasal zellikler
Parametre rnek alma skl Birim Minimum Maksimum
pH Havuz suyunun
kullanmndan nce
balanmak zere gnde az 3
defa
Tatl su 6,5 7,6
Deniz
suyu
6,5 7.8
Amonyum Ayda bir defa mg/L 0.5
Nitrit Ayda bir defa mg/L 0.5
Nitrat Ayda bir defa mg/L 20
Siyanrk asit Ayda bir defa mg/L 30 100
Bakr Ayda bir defa mg/L 1.0
Alminyum Ayda bir defa mg/L 0.2
Organik maddeler
iin sarf edilen
oksijen miktar
Ayda bir defa mg/L 5.0
Toplam alkalilik Ayda bir defa 80 120
Bal klor Havuz suyu kullanmndan
nce ve izleyen 4er saatlik
aralklarla olmak zere gnde
en az 3 defa
mg/L 0.2
Serbest klor Havuz suyu kullanmndan
nce ve izleyen 4er saatlik
aralklarla olmak zere gnde
en az 3 defa
mg/L 0.3 0,6*EK-2
Fiziksel zellikler

Parametre Bulunabilecek miktar Skl
Renk Renksiz olacaktr. Haftada bir defa
Tortu Bulunmayacaktr.
Bulanklk Berrak olacak ve havuz dibi net olarak grlecektir.
Scaklk 26-28
o
C olacak, hava scakl ile su scakl arasnda
fazla fark olmayacaktr. ocuk havuzlarnda su scakl
26-32
o
C olacaktr.

T.C.
SALIK BAKANLII
Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl

EK-3
Mikrobiyolojik zellikler

Parametreler Snr Deerlerler nerilen Metot
1
nerilen Analiz Skl
2

Toplam Koloni (jerm) Says
22 C de toplam koloni says
36 C de toplam koloni says

72 saatte en fazla 100 CFU
3
/ml olacaktr.
48 saatte en fazla 100 CFU
3
/ml olacaktr.


TS EN ISO 6222Ayda bir defa Toplam koliform bakteri 0/100 ml
TS EN ISO 9308-1
E. coli 0/100 ml
TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml
1. Laboratuvarlar nerilen metot dnda, referanslarn gstermek art ile baka bir metodu da kullanabilirler.
2. Yzme havuzu kullanmnn youn olduu dnemlerde analiz skl ayda iki defa da olabilir.
3. CFU: Colony Forming Unit (koloni oluturan birim).
Not 1: Ek-1, Ek-2 ve Ek-3te yer alan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite standartlarnn belirlenmesi iin l Salk
Mdrlklerince belirtilen sklklarda su numunesi alnarak analizleri yaptrlacak ve analiz cretleri havuz suyu ileti cileri
tarafndan karlanacaktr.

EK4
letmeci tarafndan yaplacak analizler

Parametre rnek alma skl Birim Minimum Maksimum
pH Havuz suyunun kullanmndan
nce balanmak zere gnde en
az 3 defa
Tatl su 6,5 7,6
Deniz suyu 6,5 7.8
Amonyum Ayda bir defa mg/L 0.5
Nitrit Ayda bir defa mg/L 0.5
Nitrat Ayda bir defa mg/L 20
Siyanrik asit Ayda bir defa mg/L 30 100
Alminyum Ayda bir defa mg/L 0.2
Bal klor Havuz suyu kullanmndan nce
ve izleyen 4er saatlik aralklarla
olmak zere gnde en az 3 defa
mg/L 0.2
Serbest klor Havuz suyu kullanmndan nce
ve izleyen 4er saatlik aralklarla
olmak zere gnde en az 3 defa
mg/L 0.3 0,6
Scaklk Her gn 26-28
o
C olacak, hava scakl ile
su scakl arasnda fazla fark
olmayacaktr. ocuk havuzlarnda
su scakl 26-32
o
C olacaktr.