GELAGAT ORGANISASI

Tajuk Tugasan:

Conflict And Negotiation
Dibentangkan Oleh: Muhayudin Salleh No. Matrik: 125485

Universiti Utara Malaysia

Universiti Utara Malaysia

Definisi Konflik
• Konflik boleh ditakrifkan sebagai ketidak setujuan (disagreement) diantara dua pihak atau kumpulan mengenai sesuatu perkara yang mempunyai kepentigan bersama di kedua-dua belah pihak (issue of mutual interest). •
Universiti Utara Malaysia

• Gardiner, P.D. dan Simmons, J.E.L. (1992, m.s.459 478), mendefinisikan “konflik” dalam konteks pengurusan konflik ialah,
 

“Sebarang perlencongan kepentingan-kepentingan, objektif atau keutamaan diantara individuindividu, kelompok, atau organisasi, atau ketidakserupaan kepada kehendak-kehendak sesuatu tugas, aktiviti atau proses”.
Universiti Utara Malaysia

• Secara umum, konflik bermaksud suatu proses yang bermula apabila satu pihak membuat tanggapan bahawa satu pihak yang lain akan menerima kesan yang negatif ataupun hampir menerima kesan negatif, iaitu pihak yang pertama mengambil berat akan kesan kepada pihak kedua. •
Universiti Utara Malaysia

Perubahan Dalam Konflik

Universiti Utara Malaysia

• Pandangan Tradisional Ø konflik adalah sesuatu yang buruk dan kalau boleh hendak dielakkan Ø dilihat sebagai keluaran tidak fungsi (disfunctional) • Pandangan Perhubungan Kemanusiaan Ø konflik adalah sesuatu yang semula jadi dan pasti akan berlaku dalam mana-mana kumpulan mahupun organisasi Ø dibincangkan dalam tahun 1940-an sehingga ke pertengahan tahun1970-an • Pandangan Interaksi Ø bahawa bukan sahaja konflik itu merupakan kuasa positif dalam kumpulan tetapi sesuatu yang pasti perlu bagi kumpulan untuk melaksanakan kerja dengan lebih berkesan dan cekap Universiti Utara Malaysia

Konflik Fungsian / Salah Fungsian

Universiti Utara Malaysia

Proses Konflik

Universiti Utara Malaysia

Peringkat 1: Kemungkinan Penentangan
• Komunikasi v berlakunya salah fahaman (misunderstanding), masalah semantik, dan “kebisingan” dalam saluran komunikasi • Struktur v saiz v tahap pengkhususan tugasan yang diberikan kepada ahli kumpulan v kejelasan bidang tugas v gaya kepimpinan v sistem ganjaran v tahap kebergantungan antara kumpulan dan matlamat

Universiti Utara Malaysia

• Pemboleh Ubah Peribadi vPerbezaan nilai individu vCiri individu

Universiti Utara Malaysia

Peringkat 2: Kognitif dan Keperibadian
• konflik tertanggap (perceived conflict) vkesedaran oleh satu atau lebih mengenai kewujudan keadaan yang memberi peluang kepada kemungkinan timbulnya konflik • konflik terasa (felt conflict) vmemberi erti mengenai penglibatan emosi dalam konflik yang mencetuskan kebimbangan (anxiety), ketegangan (tension),
Universiti Utara Malaysia

Peringkat 3: Niat
• bertindak dengan cara tertentu vbertindak berdasarkan pertimbangan di antara persepsi dan emosi • Dua dimensi digunakan untuk menunjukkan bagaimana penyelesaian kepada niat dan konflik vkerjasama (iaitu tahap di mana satu pihak cuba memuaskan hati pihak yang satu lagi) vasertif (tahap di mana satu pihak cuba memuaskan hati diri sendiri)
Universiti Utara Malaysia

Peringkat 4: Gelagat
• Pengurusan konflik vmenggunakan resolusi dan teknik simulasi untuk mencapai peringkat konflik yang dikehendaki

Universiti Utara Malaysia

Peringkat 5: Keluaran
a.Keluaran fungsian • meningkatkan kualiti keputusan • menggalakkan kreativiti dan inovasi • menggalakkan kepentingan dan perasaan ingin tahu di kalangan ahli • memberi ruang kepada ahli untuk mengutarakan masalah • mewujudkan suatu penyelesaian yang berkualiti tinggi b. Keluaran salah fungsian • mengurangkan keeratan dalam kumpulan • mengurangkan matlamat kumpulan • mengurangkan keberkesanan kumpulan

Universiti Utara Malaysia

Perundingan (Negotiation)
• Tawar-menawar • merupakan satu proses interaksi di antara ahli dalam kumpulan dan organisasi • proses di mana dua atau lebih pihak bersetuju bertukar perkhidmatan atau barangan dan cuba mencapai persetujuan kadar pertukaran di antara mereka • Dua (2) pendekatan: Ø tawar-menawar beragihan (distributive bargaining)  -perundingan untuk mencari satu formula untuk membahagikan sejumlah sumber yang tetap dan menyebabkan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah Ø tawar-menawar bersepadu (intergrative bargaining)  -cuba mencari satu atau lebih alternatif penyelesaian yang boleh membawa kepada penyelesaian berbentukUtara Malaysia kemenangan kepada semua Universiti pihak yang terlibat (win-win situation)

Proses Perundingan
ØBATNA ü“ Best Alternative To a Negotiated Agreement” (BATNA)alternatif terbaik kepada perjanjian daripada rundingan üpenerimaan yang paling rendah kepada individu dalam perjanjian perundingan berkenaan Universiti Utara Malaysia

1. Peranan Sifat Peribadi
Ø Ø

Keperbezaan Dalam Mempengaruhi Gaya Perundingan
sifat peribadi tidak mempunyai kesan langsung terhadap proses tawar-menawar atau keputusan perundingan mengesyorkan bahawa kita perlu menumpukan perhatian ke atas isu-isu dan faktor-faktor situasi dalam setiap episod lelaki dan perempuan mempunyai asas kuasa yang sama, tiada perbezaan dari segi gaya perundingan. Pengurusan wanita menunjukkan kurang keyakinan dalam perundingan dan kurang puas hati dengan prestasi mereka selepas proses perudingan selesai walaupun prestasi dan keluaran yang dicapai adalah sama dengan lelaki (Robbin 1998)
Universiti Utara Malaysia dapat mewujudkan rundingan yang baik

3. Perbezaan Jantina
Ø Ø

5. Mood dan Emosi
Ø

Penggunaan Pihak Ketiga

a) Pengantara q berkecuali akan bertindak sebagai pemudahcara kepada penyelesaian secara rundingan dengan menggunakan alasan, pujukan dan cadangan sebagai alternatif  b) Penimbangtara qberkuasa untuk menentukan persetujuan  c) Pendamai / Pemujuk qmenyediakan saluran komunikasi tidak formal antara perunding dan pihak yang berkonflik  d) Perunding qsaksama, berkemahiran dan berpengetahuan dalam pengurusan konflik, yang cuba untuk memudahkan cetusan penyelesaian Universiti Utara Malaysia masalah melalui kaedah komunikasi dan

Implikasi Global
• Konflik dan Budaya qorang Perancis suka berkonflik • Perbezaan Budaya dalam Perundingan qOrang China dan Jepus suka berunding untuk membentuk perhubungan dan iltizam bekerjasama qOrang Amerika pula dikenali sebagai orang yang paling kurang sabarnya dan mereka suka disukai
Universiti Utara Malaysia

Rumusan Dan Implikasi Kepada Pengurus
• konflik boleh dikategorikan sama ada konstruktif atau destruktif kepada fungsian kumpulan atau unit • sebahagian daripada garis panduan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan konflik: ü Persaingan ü Penyesuaian ü Pengelakan ü Bertolak Ansur ü Permuafakatan

Universiti Utara Malaysia

Sekian, terima kasih

Universiti Utara Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful