You are on page 1of 13

Ante Vranković

Domjanićeva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Hrvatska odvjetnička komora - Croatian Bar Association
Predsjednik i Upravni odbor – President and Steering Committee

Koturaška c. 53, 10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, June 2, 2014

Na znanje: USKOK – On the knowledge: BCCOC

OTVORENO PISMO – OPEN LETTER
Poštovani,
nastavno na moju Obavijest od 25. 2. o. g.1 ovime vas izvješćujem da je glede tužbe vaše članice odvjetnice
Dijane Zoričić (zastupane u tom predmetu po još dvama odvjetnicima: Eleonori Katić i Marijanu Pistotniku) koja me
na Prekršajnom sudu u Hvaru tužila za moje postupanje prema njoj i prema vašoj organizaciji (HOK)
zlonamjerno, perfidno izmislivši postojanje mojih navodnih „prijetećih dopisa Hrvatskoj odvjetničkoj
komori“2, grubo pri tome krivotvorivši činjenice i naočigled lažući o sadržaju relevantnih dokumenata (vidjeti o tome
moje Očitovanje na optužni prijedlog od 30. 9. 2013.3 i Podnesak od 24. 2. 2014.)4, nadležni Prekršajni sud u Starom
Gradu s privremenim sjedištem u Hvaru pred par dana donio presudu u moju korist (vidjeti Presudu u Privitku).
Tom presudom su mnogobrojne perfidne odvjetničke maske, uključujući i one HOK-ove, konačno
pale, i moj je slučaj sada čak i najobičnijem laiku postao kristalno jasnim, što je npr. HHO-u bio od samoga
početka (vidjeti u Slobodnoj Dalmaciji članak pod naslovom: „HHO:Ante Vranković je u pravu“, link:
http://www.scribd.com/doc/87463948/HHO-Ante-Vrankovi%C4%87-je-u-pravu-Slobodna-Dalmacija-31-o%C5%BEujka-2012-str-6).
Unatoč šokantnoj činjenici da je u tom sporu jedan povjesničar umjetnosti san samcat na sudu pobijedio čak 3
odvjetnika(!), siguran sam da vas takav rasplet ipak nije osobito iznenadio, obzirom da vi nikada ni niste tvrdili da u
mom Odštetnom zahtjevu HOK-u od 7. 11. 2012., ni u ostalim relevantnim dopisima koji su bili predmetom navedene
tužbe vaše članice protiv mene bilo nešto neutemeljeno, a kamoli nezakonito, pa me stoga nikada niste niti prijavili, ni
protiv mene pokretali sudski postupak, što Vam, obzirom da vaše članstvo svoj kruh zaraĎuje na sudu, svakako nije
bio problem, te biste to sigurno već odavno bili učinili da je za to bilo ikakve činjenične i/ili pravne osnove.
Vaša članica Dijana Zoričić je pak svoju tužbu u kojoj je od jednog prekršajnog suda, temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u
obitelji zatražila da me kazni za moje postupanje prema vama, podnijela ne priloživši uz tu tužbu nikakvu punomoć za zastupanje vaše
organizacije (HOK) u tom predmetu (čime vas je dakle samovoljno bespravno zastupala!), i to temeljem – kako sam već naveo – Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji, premda ja s vašom organizacijom – Hrvatskom odvjetničkom komorom (HOK) nisam i ne mogu biti ni u kakvim
obiteljskim odnosima, jer HOK nije fizička već isključivo pravna osoba.

Ovakav rasplet tj. presuda u moju korist nije me iznenadila, stoga što mi je za moje postupke vezane za vas
(HOK) i za moje 2 disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012., podnesene zbog činjenice da mi je vaša navedena
članica oduzevši mi sredstva za život osporila pravo na život, na koje dvije prijave do dana današnjeg nisam dobio
nikakav odgovor, već ranije izravno i/ili neizravno dalo za pravo čak 12 kako državnih, tako i nevladinih instanci:
1) Hrvatski helsinški odbor u članku u „Slobodnoj Dalmaciji“: „HHO: Ante Vranković je u pravu“5
2) Udruga za zaštitu žrtava pravosuĎa „Veronika Vere“ u članku: „Život za pravdu“6
3) Udruga za pravnu zaštitu „Juris protecta“ u svojem Priopćenju i službenoj korespondenciji7
4) I. policijska postaja Zagreb u dopisu od 18. 6. 2012.8
U navedenom dopisu, načelnik I. PP Zagreb g. Zvonimir Petrović je nakon prethodno izvršenih potrebitih provjera službeno
potvrdio da navodi prijava vašeg tadašnjeg predsjednika Lea Andreisa protiv mene „nisu potvrĎeni“, tj. Policija je utvrdila da me je Andreis
– kolokvijalno rečeno – lažno prijavio Policiji. Razdražen činjenicom da njegova navedena podvala nije uspjela, Andreis je kasnije posegnuo
9

i za uličnim nasiljem, što je vrlo lako moguće dokazati, jer je pritom poput najobičnijeg kriminalca ostavio otiske svojih prstiju.

5)

Ministarstvo financija – Porezna uprava u dopisu od 5. 2. 2013.

10

Na moj upit o tome da li je točna opetovana službena tvrdnja HOK-a da u mojoj dana 16. 4. 2010. prijavljenoj i s 95 priloženih
dokumenata dokazanoj utaji poreza i davanja vaše članice Dijane Zoričić (koja je na taj način iz očeve smrti koju je nepružanjem nužne
11

pomoći uzrokovala izvukla golemu materijalnu korist ), a koju utaju zbog brojnih dokaza nadležni u HOK-u nisu niti negirali, „nema
1

Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/209781731/Obavijest-HOK-Notification-CBA-25-2-2014
Tekst navedene tužbe dostupan je na linku: http://www.scribd.com/doc/166336244/Optu%C5%BEni-prijedlog-odvjetnice-Dijane-Zori%C4%8Di%C4%87-zastupane-po-odvjetnicima-Eleonori-Kati%C4%87-i-MarijanuPistotniku-protiv-povjesni%C4%8Dara-umjetnosti-Ante-Vranko?secret_password=1pu4q0hzzyifdre1v872 (vidjeti osobito str. 4/f i 5/a).
3
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013 (vidjeti osobito str. 1-2 i 4-15).
4
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014?secret_password=1gxwrjd313h5l6rpj82d (vidjeti osobito str. 2-15).
5
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/87463948/HHO-Ante-Vrankovi%C4%87-je-u-pravu-Slobodna-Dalmacija-31-o%C5%BEujka-2012-str-6
6
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013, Dokument 24-25; i na: http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=43889
7
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013, Dokument 26; i na:
http://www.scribd.com/doc/96792195/Priop%C4%87enje-udruge-Juris-protecta
8
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, Dokaz 50-51 na str. 68-69
9
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, Dokaz 52-54 na str. 70-72
10
Odgovor dostupan na: http://www.scribd.com/doc/126075200/Odgovor-Porezne-uprave-na-moj-upit-od-2-1-2013; a upit na: http://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanostislu%C5%BEbenog-stava-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od
11
O čemu je točno riječ vidjeti na: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 10-11, 53-55, 115-116, 121-131
2

1

elemenata teže niti lakše povrede dužnosti odvjetništva“, iz čega izravno proizlazi da je HOK-ov službeni stav da odvjetnici nisu dužni
plaćati porez (iako takav protuzakoniti stav predstavlja izravno kršenje čl. 1-6 Kodeksa odvjetničke etike, i meĎunarodne odvjetničke
cehovske legislative), čega su se hrvatski odvjetnici u pravilu zdušno i držali (vidjeti Jutarnji list od 19. 12. 2012., str. 1 i 4-5, tekst: „Najviše
12

varaju na porezima odvjetnici“) , Porezna uprava bila je vrlo jasna i potvrdila da je: „jedna od osnovnih dužnosti poreznog obveznika da
podmiruje svoje porezne obaveze“, pa je dakle jasno ne samo da je stav HOK-a o tome da odvjetnici nisu dužni plaćati porez i davanja bio
nezakonit, već i da je HOK 10. 5. 2010. nezakonito odbacio moju disciplinsku prijavu od 16. 4. 2010.! Gore navedeno šokantno
„obrazloženje“ iz kojeg proizlazi da HOK službeno drži odvjetnici nisu dužni plaćati porez, a o čemu sam 2. 1. 2013. detaljno izvijestio
tadašnjeg ministra Linića je HOK na koncu koštao sramnog povlačenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti s Ustavnoga suda i bespogovornog
uvoĎenja fiskalnih blagajni u odvjetništvo što je jedinstveni slučaj u svijetu (detaljnije o tome: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-52013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (str. 1, pod: 1)). HOK-u je naime bilo jasno da im u tako drskom bezakonju kao što je službeni stav
da plaćanje poraza i davanja ne spada u dužnosti odvjetništva nijedan sud na svijetu, pa čak ni hrvatski, nemože i neće dati za pravo.

6)

Liječnik - specijalist psiholog13

Liječnik specijalist – psiholog je, nakon dva dana detaljnih pretraga, nadovezujući se na identičan raniji nalaz psihijatra, utvrdio
da sam ja savršeno zdrav i normalan čovjek koji se bori za pravdu, pobivši tako zlonamjerne tvrdnje vaše glavne tajnice Biserke Barac, koja
14

je tvrdila suprotno.

7)

USKOK15 - nije odbacio moju prijavu iz siječnja i veljače 2013. protiv Labana, Andreisa i Travaša

USKOK-u sam 10. 1. 2013. podnio kaznenu prijavu protiv disciplinskog tužitelja HOK-a Predraga Labana za iznuĎivanje mita, a
4. 2. 2013. i protiv prijašnjeg predsjednika HOK-a Lea Andreisa i sadašnjeg predsjednika Roberta Travaša, koji su za Labanovo nezakonito
postupanje znali, ali su ga nesavjesnim radom u službi (= kazneno djelo) nezakonito svjesno tolerirali, i to vrlo dugo.
16

Cijeli slučaj detaljno je opisan u mom Otvorenom upitu Travašu od 24. 1 2013. Radi se ukratko o sljedećem: Disciplinski
tužitelj HOK-a Predrag Laban je mi je nakon što sam mu 14. 2. 2012. u njegov odvjetnički ured faksom poslao dokumentaciju o teškim
kršenjima Kodeksa odvjetničke etike od strane odvjetnice Dijane Zoričić u telefonskom razgovoru voĎenom istoga dana navečer kazao: „Ja
sam volonter, zašto bih vam ja to riješio?'“ dajući mi očito do znanja da mu treba još „nešto“ osim same činjenice da je moja prijava
utemeljena da bi on taj predmet riješio, jer se kao volonter (čovjek koji radi besplatno) očito ne osjeća obaveznim raditi svoj posao, za koji
nije plaćen.
Nešto kasnije sam doznao da ovakvo postupanje vaših dužnosnika nije novo i da su i drugi dužnosnici HOK-a bili prijavljivani
17

USKOK-u zbog iznuĎivanja mita, konkretno: Marijan Hanžeković ali je taj predmet – naravno - otišao u zastaru.
Svoje nerješavanje i neslanje odgovora na moju disciplinsku prijavu od 13. 3. 2012. Laban je novom predsjedniku Travašu
obrazložio tvrdnjom da u njoj, navodno, „nije bilo novih činjenica niti dokaza koji već ne bi ranije bili izneseni“.
18

U svojem Otvorenom pismu predsjedniku HOK-a Travašu od 22. 10. 2012. dokazao sam da je to drska, očigledna laž, jer je već
na prvi pogled, iz nadnevaka priloženih dokaznih dokumenata jasno da je uz moju prijavu od 13. 3. 2012. priloženo 13 (dolje navedeni
podebljano), a uz prijavu od 13. 9. 2012. čak 30 (stranica) dokumenata nastalih nakon - kako smo to vidjeli ovdje pod: 5) - nezakonitog
odbacivanja moje prijave iz 2010. dana 10. 5. 2010. Ti dokumenzi nose nadnevke: 12. 5. 2010.; 10. 11. 2010; 14. 12. 2010.; 25. 2. 2011.; 27. 10.
2011.; 13. 3. 2012; 31. 3. 2012.; 25. 4. 2012; 07. 09. 2012. (sve je to vrlo lako provjeriti na linku: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvorenopismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 4 i ondje navedeni, i u istom Otvorenom pismu na navedenom linku priloženi dokumenti).
Iako sam Travašu nepobitno dokazao da Laban vulgarno laže, krši zakon i mene svjesno šalje u smrt štrajkom glaĎu, Travaš mi na
moje Otvoreno pismo nikad nije odgovorio, niti su moje prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. riješene, niti sam na njih dobio odgovor, pa je postalo
jasno da Travaš, baš kao i lažni prijavitelj i ulični napadač Andreis (vidjeti ovdje pod: 4) svjesno štiti Labanov kriminal, pa sam ih stoga
logično morao prijaviti USKOK-u (link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi str. 2).
Premda je HOK uz pomoć svojega člana, bivšeg ravnatelja USKOK-a Željka Žganjera, uspio ishoditi da moja prijava protiv
HOK-a bude pospremljena u ladicu (razlog tome je, meĎu ostalim, i činjenica da je supruga Mladena Bajića – Ecija Bajić Kuljiš članica
HOK-a), moja prijava protiv Labana, Andreisa i Travaša do danas nije odbačena, što implicite potvrĎuje da navodi moje prijave stoje, ali da
19

državni odvjetnici iz USKOK-a, držeći stranu svojim kolegama privatnim odvjetnicima iz HOK-a , perfidno čekaju dalji razvoj situacije.

8)
9)

20

Bundestag - moje je dokaze o korupciji u HOK-u, poslane 1. 7. 2013., proslijedio njemačkoj Vladi
Svjedoci Marica Gagić i prof. Branimir Besak21

Dana 10. 10. 2013. Prekršajni sud u Sv. Ivanu Zelini ispitao je svjedoke Maricu Gagić i prof. Branimira Besaka.
Marica Gagić (susjeda moje obitelji već preko 50 godina) u svojem je iskazu navela da se vaša kolegica Dijana Zoričić pismeno
službeno odrekla svoje i moje majke Anice, (navevši za taj svoj postupak razlog da se „nije dobro brinula za nju“, jer ju je „hranila na silu i
tome slično“ (dok je bila mala)) da je ona taj dokument o odricanju pročitala, i da se mama radi tog odricanja tri dana kasnije ubila,
prethodno kazavši svjedokinji da „njezin život više nema smisla, jer da se njezina kćer nje odrekla“.
Svjedokinja je kazala i da je Zoričićeva pokušala spriječiti taj njezin iskaz.
Nakon toga Dijana Zoričić je prisvojila cjelokupne iznose majčinih mirovina, kupujući za njih, meĎu ostalim, 2 bunde 1983. i
1987., te trošeći taj novac dobiven majčinom smrću koju je svojim odricsnjem izravno uzrokovala na druge slične ekstravagantme i luksuzne
22
načine.

12

Detaljno o tome vidjeti na: http://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013 (str. 7-8: Nužno obrazloženje…).
Nalaz dostupan na: http://www.scribd.com/doc/129342338/NALAZ-PSIHOLOGA-12-2-2013
O toj lažnoj tvrdnji vaše djelatnice vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 150-151
15
Dopis USKOK-u glede predmeta KR-US 1/13: http://www.scribd.com/doc/135720611/Dopis-USKOK-u-4-3-2013
16
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-gospodine-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnim-la%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-kriminal-u-vrhu-HOK-a
17
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (Dokument 7-9)
18
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, (str. 3-4: pod: 6)
19
Zbog ovakve korupcije u USKOK-u, čak se i na hrvatskoj nacionalnoj televiziji HRT (emisija Korupcija kao način života, 14. 4. 2014.) otvoreno ističe činjenica glede rada USKOK-a i DORH-a da „je previše
dokaza na osnovi kojih svatko može doći do zaključka da je progon selektivan“ Vidjeti emisiju na linku: http://www.hrt.hr/enz/glas-za-covjeka/
20
Odgovor iz Bundestaga dostupan na: http://www.scribd.com/doc/161622358/ODGOVOR-BUNDESTAGA-Kabinet-Predsjednika-prof-dr-Norberta-Lammerta-na-moj-dopis-od-1-7-2013
21
Zapisnici saslušanja svjedoka dostupni su na linku: http://www.scribd.com/doc/176255760/Obavijest-Notification-HOK-CBA-11-10-2013
22
Vidjeto dokaze na: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 53-54, and 16, 115, 118, 121-128).
13
14

2

Svjedok prof. Branimir Besak (susjed obitelji već preko 50 godina), nastavnik glazbene kulture u mirovini je u svojem iskazu
naveo da mi je vaša članica Dijana Zoričić još 2002. pred njim dvaput izrijekom prijetila smrću, kazavši mi vučući: „Mrak će te pojesti“.

10) Sudovi, Grad Sv. Ivan Zelina, Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, Porezna ispostava Hvar 23
Činjenicu da me odvjetnica Dijana Zoričić doista lišila sredstava za život osporivši mi time de iure i de facto pravo na život, čime
je teško izravno prekršila Kodeks odvjetničke etike, što je potvrdio i HHO, a koja činjenica je bila predmetom mojih dviju disciplinskih
prijava na koje ja sve do danas nisam dobio nikakav odgovor, svojim su oslobaĎanjem od plaćanja sudskih taksi potvrdili Prekršajni sud u
24

Zagrebu i Visoki upranvi sud u Zagrebu, a kasnije i Općinski kazneni sud u Zagrebu , te Prekršajni sud u Starom Gradu sa privremenim
25

sjedištem u Hvaru . Isto su svojom dodjelom novčane pomoći potvrdili Grad Sv. Ivan Zelina i Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, a
Potvrdom o imovnom stanju i Porezna ispostava Hvar.

26

11) Odvjetnici i suci
Da Hrvatska odvjetnička komora već desetak godina „ne radi kako treba“, kazali su mi još u siječnju 2012. bivši visoki dužnosnici
27

vaše organizacije Jadranko Črnko i Tamara Abel , naglasivši da je to i bio razlog njihova samoinicijativnog odlaska sa funkcija koje su
obnašali u HOK-u. Troje visokopozicioniranih hrvatskih sudaca, koje privatno dobro poznajem jer su mi bili susjedi i jer su im moji roditalji
bili nastavnici u školi, kazali su mi da sam u svojim tvrdnjama i traženjima potpuno u pravu, te u kontekstu mog štrajka glaĎu da „moram
28

izdržati do kraja“.

12) Javno mnijenje
29

Podršku javnog mnijenja mojoj borbi za moja temeljna ljudska i ljudska prava dokazuju brojne usmene i pisane poruke podrške
kao i preko 155.000 posjetitelja koji prate objave na mojoj stranici na Scribdu, link: http://www.scribd.com/Ante%20Vrankovi%C4%87. Tako široka
podrška ne čudi, obzirom da su „odvjetničke mafijaške strukture“ (za koje sam detaljno dokazao da postoje u HOK-u još u siječnju
30
31
2013. ) nedavno i na nacionalnoj televiziji HRT javno prokazane kao jedan od glavnih krivaca potpune devastacije hrvatskoga društva.

Slijedom svega navedenog presuda suda u Hvaru (vidjeti Privitak) doista predstavlja točku na „i“ meĎu
dokazima opravdanosti mojeg postupanja u ovome slučaju, jer iz te presude (kao i iz činjenice da me HOK
nikada za ništa niti nije prijavio niti tužio) nepobitno i jasno proizlazi da je cjelokupno moje postupanje prema
vašoj organizaciji za koje sam bio optužen tj.:
- zahtjev za rješavanjem mojih dviju disciplinskih prijava na koje dvije godine nisam dobio odgovor;
- zahtjev za naknadu štete za navedenim nezakonitim propuštanjem HOK-ovih odgovornih osoba
koje su mi na taj način – nerješavanjem mojih prijava - nepovratno uništile zdravlje (teška
hipoglikemija, bradikardija, hipokalemija, oteknuće jetre, bakterijska upala, i polipoza na
žučnjaku koja predstavlja predstadij raka od kojeg se umire u roku od par tjedana!) a koji
zahtjev prvih 8 mjeseci mog štrajka tj. štrajkova uopće nisam postavljao, nego sam to učinio tek
nakon nekoliko dobronamjernih prethodnih dobrohotnih upozorenja 7. 11. 2012.32, kada mi je iz
bolova u abdomenu postalo jasno da su vaši dužnosnici uspjeli uništiti moje zdravlje (stvorivši time
umišljajem od mog štrajka negativan primjer za sve druge koji bi na isti način - neplaćajući HOK-ovim „volonterima“ mito

što je nepobitno potvrdila snimka mog abdomena 4. prosinca 2012.
pokazavši da je tim bolovima uzrok neizlječiva i izrazito opasna polipoza žučnjaka (link:
pokušali izboriti svoja zakonska prava)

http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem

str. 13,

Nalaz 8, a svakako vidjeti i izvore navedene ovdje u bilješci 32);

…bilo pravno gledajući posve zakonito, te da HOK u mojem slučaju iznova, kao i ranije u slučaju:
- Darka Zadre kojeg ste punih 10 godina za njegova brojna i javno poznate radikalna kršenja Kodeksa
odvjetničke etike (kaznena djela za koja je kažnjen s 6 mjeseci zatvora) odbijali sankcionirati(!) sve dok
posve nepoznatom čovjeku(!), ocu četverogodišnjeg djeteta nije prosuo mozak 2011. godine33
- odvjetnika prijavljenih u Aferi Raiffeisen, koje su HOK-ovi „volonteri“ odbili sankcionirati, uzrokujući
time u zadnje 2 godine čak 5 samoubojstava(!), od kojih se 2 odnose na samoubojstva očeva troje djece34 (ti
očevi su bili: pok. Ivo Jušić i pok. Ivo Skorin);
23

Odavna poslana dokumentacija o tome: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str. 14, 16, 17, Dokaz 19-22 i 39-43, te str. 116-117 i Dokumenti 16-19).
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/176255760/Obavijest-Notification-HOK-CBA-11-10-2013 (Prilog 3)
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014?secret_password=1gxwrjd313h5l6rpj82d (Dokaz 25)
26
Vidjeti bilješku 45.
27
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str. 13-14) http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajkugla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (str.4-5)
28
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014?secret_password=1gxwrjd313h5l6rpj82d (str. 23)
29
Vidjeti npr: http://www.scribd.com/doc/123184641/Pismo-g%C4%91e-%C5%A0kreblin-veleposlaniku-SR-Njema%C4%8Dke-g-Annenu ; http://www.scribd.com/doc/112923332/Veronika-Topi%C4%87-Ante-morateustrajati ; http://www.scribd.com/doc/112778672/Branko-%C4%8Ca%C4%8Duga-Da-li-je-odvjetni%C4%8Dka-mafija-doista-toliko-jaka-i-infiltrirana-u-sve-stranke-Scribd-10-10-2012 ;
http://www.scribd.com/doc/112782805/Arijana-Ro%C5%BEi%C4%87-Brakus-Odvjetni%C4%8Dka-komora-je-tako%C4%91er-dio-mafija%C5%A1ke-sprege-gadova-u-na%C5%A1em-pravosu%C4%91u
30
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/219803278/Obavijest-HOK-Notification-CBA-23-4-2014 (vidjeti bilješke 2 i 6)
31
Vidjeti link: http://www.index.hr/vijesti/clanak/branimir-bilic-na-htvu-kad-ce-u-remetinec-razni-kalmete-linici-pavici-i-todorici/740895.aspx
32
Detaljno o tome vidjeti: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (str. 3-4, pod: III.). Vidjeti i:
http://hr.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE#logout (str. 1 – zadnji
odlomak. Tu je vidljivo zašto naknadu od HOK-a tražim direktno, a ne putem sud: hrvatski sudovi – kako šokantno dokazuju citirani dokumenti – vulgarno odbijaju pokrenuti postupak protiv svojih kolega odvjetnika(!)).
33
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (str. 11-13)
34
Linkovi: http://www.scribd.com/doc/155404643/Udarno-VELIKA-ISTRAGA-Raiffeisenn-odvjetnici-obavljaju-kriminal-pod-za%C5%A1titom-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore ;
http://www.scribd.com/doc/155653475/Udarno-IDEMO-PROTIV-BANKE-I-ODVJETNI%C4%8CKE-MAFIJE; http://www.scribd.com/doc/156162535/Udrano-Odvjetnici-du%C5%BEnike-navodili-na-suicid
24
25

3

…svjesno krši moja zakonom i meĎunarodnim konvencijama za zaštitu ljudskih prava zagarantirana prava.
Time HOK izravno krši svoje meĎunarodne cehovske obaveze (Kodeks ponašanja europskih odvjetnika;
Povelju osnovnih načela europske odvjetničke profesije i dr.), o čemu sam još 3. 7. 2013. (kao i o čak 7 različitih
kaznenih djela počinjenih od strane HOK-ovih dužnosnika protiv mene35) detaljno obavijestio nadležne u
Bruxellesu36 od kojih sam tražio i tražim da u slučaju da to i takvo višegodišnje šikanozno, nezakonito i
sramotno postupanje vaše organizacije uzrokuje moju smrt u štrajku glađu (koja je zbog mog traženja da mi
HOK nadoknadi nezakonitim radom svojih odgovornih osoba /P. Laban, L. Andeis…/ svjesno i namjerno
prouzročenu štetu, vama (HOK i odgovorne osobe: Laban, Andreis, Travaš) sada u izravnom
materijalnom interesu) pokrene postupak izčlanjenja vaše organizacije iz meĎunarodnih cehovskih asocijacija,
u kojima HOK-u – prema onome što sam čuo od gĎe Abel i gdina Črnka (vidjeti gore pod: 11) i bilj. 27), te što
je vidljivo i iz mnogih činjenica objavljenih u medijima - bar od 2002. godine ionako niti nije mjesto.
Da je tome doista tako, jasno pokazuje i činjenica da mi vaš predsjednik Travaš nikada nije odgovorio na
moje Otvoreno pismo od 22. 10. 2012. (link : http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOKTravasu-22-10-2012) kojim sam mu temeljem brojnih priloženih dokumenata nepobitno dokazao da su informacije
koje je „dobio“ u HOK-u suprotne istini, kao i preko 30 drugih HOK-ovih ogluha na moje dopise.
Ovo oglušivanje i okorjelost u nerješavanju disciplinskih prijava tim je šokantnija kada se zna da su
dužnosnici HOK-a istom „metodom“ kojom se služe u mojem slučaju već naveli na samoubojstvo čak 5 osoba,
meĎu kojima i dvojicu očeva troje djece, što sam maloprije već spomenuo.
2 uvjeta prestanka mog štrajka glaĎu su i dalje:
1. – Pravično pravomoćno rješenje mojih disciplinskih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012.
2. - Naknada počinjene mi štete (ZOO čl. 1052 i 1095) po kriterijima iz Obavijesti od 25. 2. o. g. i kasnijih 37
Obzirom da ste svojim upornim odbijanjem da radite po zakonu vi svjesno nepovratno uništivši moje
zdravlje, učinivši me invalidom (jer polipoza na žučnjaku je neizlječiva i zbog izrazite opasnosti prerastanja u
smrtonosni tip raka nužno zahtjeva uklanjanje žučnjaka operacijim!) i to samo zato jer vašem disciplinskom
tužitelju Predragu Labanu nisam dao mito koji me on tražio (vidjeti ovdje str 2, pod: 7)), ja od svog
zakonski utemeljenog, logičnog i pravičnog traženja neću odustati čak ni ako vi iznos naknade štete koju ste mi
počinili svojim daljnjim destruktivnim postupanjem tj. svjesnim uništavanjem mojeg zdravlja „nabijete“ na
preko 300% godišnjeg iznosa svog komorskog doprinosa, kako sam vas to upozorio još 16. 5. 2013.38, a što je
bilo poznato i Prekršajnom sudu u Hvaru, koji je presudio u moju korist. 39
TakoĎer ističem da je iznos odštete kojeg ste perfidno sami nabili nebu pod oblake, kako biste me radi tog
mog zakonitog potraživanja proglasili ludim (to su neki Vaši djelatnici činili i ranije: vidjeti ovdje bilj. 38), što je
specijalistički nalaz meĎutim pobio (vidjeti ovdje pod: 6), još uvijek sasvim u skladu sa hrvatskom sudskom
praksom, jer je vaše štetničko djelovanje bilo svjesno, tj. počinjeno je umišljajem (detaljno vidjeti bilj. 16), a nije
plod nehata, niti nesretnoga slučaja. Stoga sredstva za naknadu štete (ukoliko ih nemate u pričuvi – iako biste
obzirom na brojne radikalne nezakonitosti u radu svojih dužnosnika trebali - do njih lako možete doći kreditom
jer vaš predsjednik radi kao odvjetnik Zagrebačke banke) možete kasnije sudski potraživati od nekolicine svojih
za nastanak tih šteta odgovornih dužnosnika, u člemu sam vašoj organizaciji koja je u tome žrtva šačice šačice
kriminalaca i neodgovornih osoba iskreno spreman pomoći.
Zbog opisanog bezočnog i drskog kriminalnog postupanja Labana, Andreisa i drugih, te i svih ostalih
ovdje navedenih razloga nikakvo cjenkanje glede iznosa naknade štete koju su vaši dužnosnici počinili i koju
će HOK naknadno od njih moći refundirati nipošto, pa ni pod cijenu mojega života, ne dolazi u obzir: za to
Vam dajem svoju riječ.
Ipak, navedenog potraživanja spreman odreći i to u cijelosti – no jedino i samo ako se u tu svrhu netko
od članova HOK-a dovede u stanje: polipoze na žučnjaku, teške hipoglikemije, bradikardije, hipokalemije,
oteknuća jetre, bakterijske upale – što je sve za mene bila cijena koju sam platio stoga što HOK (zato jer
disciplinskom tužitelju Labanu nisam dao traženi mito) godinama odbija riješiti moje 2 disciplinske prijave, čime
izravno krši svoje domaće zakonske i meĎunarodne cehovske obaveze. Znam unaprijed da to ni za koje novce
35

Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi str. 2, bilj. 29-34
Link: http://www.scribd.com/doc/151295816/Kompletna-detaljna-dokumentacija-o-nezakonitom-postupanju-HOK-ova-trojca-Laban-Andreis-Trava%C5%A1-poslana-u-Berlin-i-Bruxelles
Dostupno na: http://www.scribd.com/doc/209781731/Obavijest-HOK-Notification-CBA-25-2-2014
38
Detaljno o tome svakako vidjeti: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (str. 3-4, pod: III.) Vidjeti i:
http://hr.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MIZDRAVLJE#logout (str. 1 – zadnji odlomak); http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str. 150-151).
39
Moj posljednji dopis HOK-u od 16. 5. 2012. iz kojeg potječe taj navod priložen je Sudu još 30. 9. 2013. kao Dokaz 12. Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNIPRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013 (str. 16, pod: Dokaz 12)
36

37

4

nitko neće učiniti, jer je svakome – baš kao i meni - njegovo zdravlje (koje je meni potpuno uništeno) vrednije
od svega drugog.
Iako je presuda u ovom času nepravomoćna, to je irelevantno, jer se HOK, kako je poznato, u slučaju
svojeg člana, ubojice Darka Zadre oglušio čak i na pravomoćnu sudsku presudu, i tu je očitu korumpiranost u
radu vaših disciplinskih tijela mladi, tridesetdvogodišnji otac četverogodišnjeg djeteta Jakša Denich u rujnu
2011. platio glavom (vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajkugla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje, str. 12-13).

TakoĎer napominjem da vam „utjecaj u odvjetničkim i sudačkim krugovima“ na višestupanjskom sudu,
na koji utjecaj je povodom nakaradne prethodne presude kojom sam osuĎen za „verbalni napad putem tiska“
izrijekom upozorila poznata novinarka „Večernjeg lista“ Ružica Cigler 40, kao ni pomoć korumpiranih sudaca
koje je kao takve izrijekom jasno prozvao ministar Miljenić 41, u ovom slučaju neće pomoći, jer ću takvu
eventualnu opetovanu naočigled nakaradnu presudu smatrati ništavnom, jer ona to de iure i jest.
Stoga odgovornima u HOK-u savjetujem da već danas poduzmu korake kako bi u času kada moj život
koncem lipnja ili početkom srpnja postane neposredno ugrožen, i kada će biti nužno brzo reagirati bili spremni:
a) ispuniti moja 2 gore navedena na zakonu utemeljena i brojnim dokumentima potkrijepljena traženja, ili:
b) otići u zatvor, jer im njihovi kolege odvjetnici iz USKOK-a (konkretno: Andreja Vrančić) naprosto više
neće moći držati stranu „čuvajući“ moju disciplinsku prijavu u ladici (što su činili od siječnja 2013. do sada),
obzirom da su mi nakon njezinog podnošenja (nakon što su to već ranije učinili HHO, Policija, Veronika Vere, Juris
protecta itd. … – vidjeti gore: 1-12) u meĎuvremenu za pravo dali: Ministarstvo financija i liječnik specijalist,
a sada izravnom presudom izravno i sam Sud, i obzirom da sam sve relevantne dokumente poslao u
Bruxelles, pa će u slučaju moje smrti u štrajku glaĎu biti svima jasno da su me HOK-ovi djelatnici,
postupajući pritome nezakonito i krajnje maliciozno, iz najnižeg koristoljublja svjesno poslali u smrt.
Nalaze o mom zdravstvenom stanju ću vam i dalje slati faksom, a ako to pred smrt (za koju će, doĎe li
do nje izravno biti odgovorni HOK-ovi dužnosnici: Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš i članovi
Upravnog odbora kojima su više-manje svi ovdje izneseni podaci bili poznati još od početka 2013. – vidjeti npr.
ovdje bilj. 16 i bilj. 38) zbog nepokretnosti ne budem dalje mogao, objavljivati kao i do sada na Scribdu (na:
http://www.scribd.com/Ante%20Vrankovi%C4%87 ), ili ćete o istima biti informirati putem medija.
Ovo Otvoreno pismo sam napisao dvojezično, jer će biti poslano na znanje nadležnim institucijama u Bruxellesu.

Dear Sirs,
in the addition of my Notification of February 25, 201442, I have decided to inform you that in the lawsuit
started by your member, lawyer Dijana Zoričić (represented at the court by 2 more lawyers: Eleonora Katić and
Marijan Pistotnik) against me at Municipal Violation Court at Stari Grad, temporarily located at Hvar, in which she
falsely accused me for my behavior towards her and your organization maliciously perfidiously inventing the existence
of my alleged "threatening official letters to Croatian Bar Association"43, roughly at the same forgering facts and
obviously vulgary lying about the content of relevant documents (see my Response on the suit of September 30, 2013 44
and court filing of February 24, 2014) 45, mentioned court in Hvar reached the verdict in my favor (see the verdict
in the Appendix).
Result of this is that all perfidious attorneys masks, including those of the CBA, finally fell, and my
case is now crystal clear, as for the Croatian Helsinki Committe was right from the start (see in Slobodna Dalmatia article
entitled: "CHC: Ante Vranković is Right" link: http://www.scribd.com/doc/87463948/HHO-Ante-Vrankovi%C4%87-je-u-pravu-Slobodna-Dalmacija-31-o%C5%BEujka-2012-str-6).)

Despite the shocking fact that in this lawsuit one art historian in court have alone won three lawyers(!), I'm
sure that this outcome hasn`t surprised you at all, because you have never claimed that in my compensatory request to
the CBA sent on November 7, 2012, nor in other relevant correspondence which was the subject of this lawsuit against
me, I have done something wrong, or illegal, so therefore CBA has never reported me, nor started any legal actions

40

Vidjeti: http://blog.vecernji.hr/zastupnica-citatelja/2012/06/10/svada-je-svada-i-bez-71-dana-strajka-gladu
Vidjeti: http://www.scribd.com/doc/214620849/Ministar-priznao-Korupcija-je-velika-krivi-suci
Available at: http://www.scribd.com/doc/209781731/Obavijest-HOK-Notification-CBA-25-2-2014
43
Text oft he suit available at: http://www.scribd.com/doc/166336244/Optu%C5%BEni-prijedlog-odvjetnice-Dijane-Zori%C4%8Di%C4%87-zastupane-po-odvjetnicima-Eleonori-Kati%C4%87-i-Marijanu-Pistotniku-protivpovjesni%C4%8Dara-umjetnosti-Ante-Vranko?secret_password=1pu4q0hzzyifdre1v872 (see especially p. 4/f and 5/a).
44
Available at: http://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013 (see especially p. 1-2 and 4-15).
45
Available at: http://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014?secret_password=1gxwrjd313h5l6rpj82d (see especially p. 2-15).
41
42

5

against me, which was - since your members earn their living at court - certainly not a problem for you, and you would
have done that a long time ago, if there was any factual and/or legal basis for such an action.
Your member Dijana Zoričić started her lawsuit - in which she demanded from Municipal Violation Court, on the basis of the
Law on Protection from Domestic Violence to punish me for my conduct toward you - by not enclosing any power of attorney for
representing your organization (CBA) in that lawsuit. So she was obviously illegally represented you, and on the basis of - as I already said the Law on Protection from domestic Violence, despite the fact that with your organization - Croatian Bar Association (CBA) I am not, and
could not be in any family relations, because CBA is not physical, but only a legal entity.

This outcome at the court hasn´t come as a surprise to me eather, because my claims and actions related to
CBA, as well as my two disciplinary reports of March 13, 2012 and September 13, 2012 (due to the fact that your
mentioned member took away my livelihood and by doing so trampled my basic human right to life) on both of which reports to
this day I have not received any response, are already directly and/or indirectly supported by 12 state, and nongovernmental instances:
1) The Croatian Helsinki Committee, in article in "Slobodna Dalmacija": "CHC: Ante Vranković is Right"46
2) The Association for the Protection of Victims of Judiciary "Veronica Vere", in article: "Life for Justice"47
3) The Association for Legal Protection "Juris Protecta" in its communiqué and official correspondence48
4) The First Police Station of the City of Zagreb in their official letter sent on June 18, 2012 49
In this letter, Chief of The First Police Station of the City of Zagreb, Mr Zvonimir Petrovic confirmed to me that after all necessary
checkings were completed, the claims of CBA`s then-President Leo Andreis against me were "not confirmed", i.e., the police found out, and
officially stated that Andreis - colloquially speaking - falsely reported me to the police. Irritated by the fact that his fraud failed, Andreis later
used street violence, which I can easily prove, because while doing so, he left his fingerprints like an ordinary criminal.

50

5 ) The Ministry of Finance - Tax Administration in an official letter sent on February 5, 201351
In my inquiry to the Croatian Tax Administration, I have asked her is it really the true that lawyers do not have the duty to pay
taxes, as Croatian Bar Association (CBA) several times officially implied (on May 10, 12 and 13, 2010). It is important to point out that
CBA´s officials never denied tax evasion (by which CBA`s member Dijana Zoričić made profit from our father`s death which she had cused
52

by not providing him necessary assistance (=nužna pomoć – law term) ) which I have reported to them and proved with 95 evidences
(official documents!) attached to my report of April 16, 2010, but they simply stated that in the reported (criminal) act (which also means
direct violation of CBA`s Code of Ethics - Articles 1-6, and lawyers international guild legislation) "there are no elements of heavier or
easier violation of the lawyer`s duties“. That CBA`s official attitude (that paying of taxes is not one of Croatian lawyer`s duties) led to the
situation that the lawyers became publicly well-known as a leading profession in tax evasion in Croatia (see the text on p. 1, 4-5 in "Jutarnji
53

list" issued on December 19, 2012, entitled: "Investigation about tax evasion: The most tax-frauds were done by lawyers“ ). Official answer
of Croatian Tax Administration was very clear: "…one of the basic obligations of the taxpayer is to settle their tax duties". That official
statement clearly proves that CBA`s rejection of my disciplinary report (on May 10, 2010) which I sent them on April 16, 2010 was
illegal, i. e. against the law.
Above mentioned shocking "explanation", which shoved that CBA has an official attitude that that paying of taxes is not one of
Croatian lawyer`s duties (I sent detailed documents about that to the minister of finance Linić on January 2, 2013) CBA in the end “payed“
with an obligation of introducing of fiscal cash registers in the all attorney's offices (unique case in the world!), as well as with shameful
retreat of their request for the review of the constitutionality of the Fiscalization law from the Croatian Constitutional Court. (see more at:
http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (p. 1, ad: 1)) CBA realised that no court in the world,
not even Croatian one, can`t reach the verdict which would confirm their official attitude that the paying of taxes and benefits is not among
the duties of the lawyer.

6 ) The doctor - a specialist psychologist54
Specialist - a psychologist, after two days of detailed searches, following mainly the same earlier finding of the psychiatrist, found
that I was perfectly healthy and normal persom, who is fighting for justice. That official medical report refutes malicious claim of CBA`s
principal secretary Biserka Barac, who claimed the opposite.

55

56

7) BCCOC – hasn`t rejected my criminal report from Jan. and Feb. 2013 against Laban, Andreis and Travaš
On January 10, 2013 I have sent criminal report against CBA`s disciplinary prosecutor Predrag Laban for extorting bribes, and on
February 4, 2013 against the former president of the CBA Leo Andreis and current president Robert Travaš because they both knew about
Laban`s criminal activities, but with their unscrupulous work in the office (=criminal act) knowingly illegally tolerated his crimes, for a very
long time.
57

The case is described in detail in my Open letter to Travaš sent on January 24, 2013. This is what happened: on Febr. 14, 2012 I
sent by fax to Mr Laban documentation of “my case“ in his lawyer`s office in Bjelovar. When I called him by phone on the evening on the
46

Available at: http://www.scribd.com/doc/87463948/HHO-Ante-Vrankovi%C4%87-je-u-pravu-Slobodna-Dalmacija-31-o%C5%BEujka-2012-str-6
Available at: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013, Dokument 24-25; and on: http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=43889
Available at: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013, Dokument 26; and on:
http://www.scribd.com/doc/96792195/Priop%C4%87enje-udruge-Juris-protecta
49
Available at: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, Dokaz 50-51 on p.: 68-69
50
Available at: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, Dokaz 52-54 on p. 70-72
51
Ansewr available at: http://www.scribd.com/doc/126075200/Odgovor-Porezne-uprave-na-moj-upit-od-2-1-2013; and the question on: http://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonskeosnovanosti-slu%C5%BEbenog-stava-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od
52
See about that: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, p. 10-11, 53-55, 115-116, 121-131
53
See in detail at: http://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013 (p. 7-8: Nužno obrazloženje…).
54
Medical report available at: http://www.scribd.com/doc/129342338/NALAZ-PSIHOLOGA-12-2-2013
55
About that false statement of CBA`s employee see: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, p. 150-151
56
Official leter to BCCOC about the case KR-US 1/13: http://www.scribd.com/doc/135720611/Dopis-USKOK-u-4-3-2013
47
48

6

same day, he said that he saw the documentation which I sent him earlier that day, and then he asked me: „I am a volunteer, why should I
solve that to you?“, obviously alluding that I should give him some additional reason – a bribe – to perform his duty of CBA`s disciplinary
prosecutor, because as a volunteer (the person who is working for free) he obviously does not feels an obligatory to do the job for which he
has not been paid for.
Somewhat later I found out that such conduct of CBA`s officials is not really new, and that other CBA`s officials were also
58

investigated by BCCOC for the extortion of bribes, namely: Marijan Hanžeković but that enquieries went within the statute of limitations.
His not solving of my disciplinary report sent on March 13, 2012 Laban explained to CBA`s new president Travaš by saying that I
have not enclosed any new evidences or facts which were not already previously presented."
59

In my open letter to the President of the CBA Travaš, sent on October 22, 2012 , I have proved that Laban`s “explanation“ is
obvious lie, because already on the first glance, from the dates of the documents i. e. evidences enclosed to my disciplinary report of March
13, 2012 is clear that there are as much as 13 (listed below in bold), and in my report of September 13, 2012 as much as 30 (pages of)
documents issued after my disciplinary report has been illegally rejected by the CBA on May 10, 2010 (see here under: 5))! Those
documents were issued on: May 12, 2010; November 10, 2010; December 14, 2010; February 25, 2011; October 27, 2011; March 13,
2012; March 31, 2012; April 25, 2012; September 7, 2012 (all this is very easy to check on link:
http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, p. 4, and in the same Open Letter on the
link mentioned above are enclosed all these documents).
Although I have irrefutably proved to Travaš that Laban is lying, breaking the law and is consciously sending me to death in the
hunger strike, Travaš never answered to my Open letter, and none of my 2 disciplinary reports (March 13 and September 13 2012) is solved,
nor did I receivd any answer on them from CBA on them, so it became clear that Travaš, just like the fols-reporter and street-attacker
Andreis (see here under: 4) ) is consciously protecting Laban`s crime, so I had to report them to USKOK (=BCCOC) (see:
http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi – page 2)

Although CBA – thanks to the help of their member, former director of USKOK Željko Žganjer - succeeded in their intention that
my application against CBA is stored in the drawer (the reason for this is, among other things, the fact Mladen Bajić`s wife - Ecija Bajic
Kuljiš is a member of CBA) my criminal report against Laban, Andreis and Travaš is not rejected up until today, which implicitly proves that
all the claims of my report have legal and factual grounds, and also that public lawyers-prosecutors from USKOK are holding side to their
60

fellows - private lawyers from CBA , perfidiously waiting further development of the situation.

8)
9)

61

The Bundestag – the evidences about corruption in the CBA (which I sent them on July 1, 2013) sent
forward to the German Government
Witnesses Mrs Marica Gagić and prof. Branimir Besak62

On October 10, 2013 Municipal Violation Court at Sv. Ivan Zelina examined the witnesses Marica Gagić and Branimir Besak.
Witness Mrs Marica Gagić (neigbour of my family for more than 50 years) witnessed at the Court that your colleague Dijana
Zoričić formally renounced of hers and my mum Anica in writing (she explained that act with argument that mum "had not took good care of
her", because she "fed her by force, etc" (as a child)), that mum red that document, and that she committed suicide three days later,
previously telling to the witness that "her life has no longer meaning, because her daughter renounced from her". Witness Gagić also said that
your colleague tried to prevent her from giving that statement at the court.
After mum` death Dijana Zoričić appropriated the entire amounts of mother's pensions, with which, among other things, she
63
bought two fur-lined coats in 1983 and 1987, and spending the money received after mum`s death on other similar extravagant luxuries.
Witness prof. Branimir Besak (neigbour for more than 50 years), music teacher in retirement, said in his testimony that your

member Dijana Zoričić twice threatened to kill me in his presence in 2002, by shouting at me: "The darkness will eat you".

10) Courts, City of Sveti Ivan Zelina, Social service Center of Sv. Ivan Zelina, Tax administration at Hvar 64
The fact that your member Dijana Zoričić trampled my basic human right to life by non-legal taking away sources with which I
was earning my living was confirmed by CHC. That fact, which was the subject of my 2 disciplinary reports on which I still haven`t received
any answer, nor are they solved, was confirmed by their decision that I don´t have to pay court taxes because I have no incomes by these
courts: Municipal Violation Court at Sv. Ivan Zelina (Prekršajni sud u Sv. Ivanu Zelini), High Administrative Court at Zagreb (Visoki
upravni sud u Zagrebu), Municipal Criminal Court at Zagreb (Općinski kazneni sud u Zagrebu)

65

and Municipal Violation Court at Stari
66

Grad, temporarily located at Hvar (Prekršajni sud u Starom Gradu sa privremenim sjedištem u Hvaru) . The same fact was confirmed by
their decision to give me financial help by: The City of Sveti Ivan Zelina and Social service Center of Sv. Ivan Zelina, and with official
67

(state) confirmation that I practicaly do not have anny incomes for several (from 2009. on) years by Tax administration at Hvar.

11) Lawyers and court judges
68

Former high-ranking officials of your organization Mr Jadranko Črnko and Mrs Tamara Abel have told me already in January
2012 that "for the last 10 years Croatian Bar Association is not working properly", stressing that it was the reason for their departure from
their positions in the CBA on their own demand. Three high-ranking Croatian court judges, whom I privately know well because we were

57

Available at: http://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-gospodine-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnim-la%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-kriminal-u-vrhu-HOK-a
See the link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (Dokument 7-9)
See the link: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, (p. 3-4: ad: 6)
60
Because of the obvious coruption in the work of BCCOC on the Croatian national television HRT (Branimir Bilić: “Corruption as a lifestyle“, 14. 4. 2014.) it was said that regarding functioning BCCOC and
State Attorney's Office (DORH) that "there is too much evidence upon which everyone can come to the conclusion that prosecution is selective.“ See at: http://www.hrt.hr/enz/glas-za-covjeka/
61
Answer from the Bundestag available at: http://www.scribd.com/doc/161622358/ODGOVOR-BUNDESTAGA-Kabinet-Predsjednika-prof-dr-Norberta-Lammerta-na-moj-dopis-od-1-7-2013
62
Records of court hearings at:: http://www.scribd.com/doc/176255760/Obavijest-Notification-HOK-CBA-11-10-2013
63
See the profs at: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 53-54, and 16, 115, 118, 121-128).
64
Documentation about that sent a long time ago: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 14, 16, 17, Dokaz 19-22 i 39-43, and p. 116-117 and Dokument 16-19).
65
See the link: http://www.scribd.com/doc/176255760/Obavijest-Notification-HOK-CBA-11-10-2013 (Prilog - Appendix 3)
66
See the link: http://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014?secret_password=1gxwrjd313h5l6rpj82d (Dokaz 25)
67
See footnote 49.
68
See the link:: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (p. 13-14); http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajkugla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (P. 4-5)
58
59

7

neighbors and because my parents were their teachers in school, told me that my claims and demands are absolutely right, and in the context
of my hunger strike - that "I have to endure until the end“.

69

12) Public opinion
70

Support of public opinion to my struggle for my legal and human rights is obvious in the numerous verbal and written messages
of support and over 155,000 visitors which are following announcements on my page on Scribd (link:
http://www.scribd.com/Ante%20Vrankovi%C4%87). This is not really surprising considering the fact that "lawyers mafia
71

structures"(which I proved to exist in CBA itself already in January 2013 ) were recently publicly denounced on Croatian national
television HRT as one of three illegal structures directly responsible for the complete devastation of Croatian society

72

Therefore, the verdict of Court at Hvar (see Appendix) is really the strongest possible (together with the
fact that CBA never even reported me nor sued me) among doesns of irrefutable evidences of legitimacy of my
claims based on CBA's legal obligations, because from this verdict in my favour is clear that the whole of my
conduct towards your organization (for which I was sued), i. e.:
- my demand that CBA solves my two disciplinary reports, on which for the last two years I have not
received any response;
- compensatory request for damages caused by CBA`s mentioned illegal omission with which your
responsible officials (whom in that way from my hunger strike created a negative example for all those
people whom might try to fight for their legal rights, without paying to the CBA`s volunteers requested
bribery) whom irrevocably destroyed my health (heavy hypoglycemia, bradycardia, hypokalemia, liver
swelling, bacterial inflammation, and the gallbladder polyps which is pre-stage of cancer from which a
person dies within a few weeks!) - a request that the first 8 months of my strike/strikes was not existing,
but I`ve decided to make it, after several previous benevolent warnings, on November 7, 2012, 73 when
from the pain in my abdomen it became clear that your officials managed to destroy my health, which was
irrefutably confirmed by snapshot of my abdomen on December 4, 2012 (link:
p. 13, Nalaz (Medical report) 8, and be sure to read sources in note 73) showing that
the cause of this pain are incurable and extremely dangerous gallbladder polyps;
…was entirely lawful, and that CBA is in my case again, as before in the cases of:
http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-

posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem

- Darko Zadro whom committed numerous offenses and crimes (for some of which he was sentenced on 6
months of prison) during 10 years long period and who is publicly known for his radical violation behavior, i. e.
direct braking of CBA`s Code of Ethics, was not sanctioned by CBA at all(!), until he shot in the face 74 and
killed the man he didn`t knew(!), Jakša Denich, a father of four-year child in 2011.;
- lawyers reported in the Raiffeisen affair, which CBA's volunteers haven`t to sanctioned, thus causing at last
five suicides in the last two years(!), two of which suicides were done by fathers (Ivo Jušić and Ivo Skorin)
of three children75;
…consciously violating my rights guaranteed by law, as well as international human rights conventions.
In this way CBA directly violates its international guild obligations (Code of Conduct for Practitioners of
Law; Charter of Core Principles of the European Legal Profession…), as on July 3, 2013 I have already
informed competent instances in Brussels76 (as well as 7 different criminal offenses committed by officials of
the CBA against me77), from which I have demanded that in the case that more than two years long destructive,
illegal and shameful conduct of your organization causes my death in hunger strike (which is now in CBA`s
direct material interest as a result of my compensatory request based on CBA`s illegal operations done by
its responsible persons /P. Laban, L. Andeis ... / by which CBA knowingly and intentionally caused
mentioned unrecoverable damages to my health) to initiate exclusion of your organization from international
guild associations, in which - according to what I have heard from Mrs. Abel and Mr. Črnko (see above ad: 11)
69

See the link: http://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014?secret_password=1gxwrjd313h5l6rpj82d (p. 23)
See for example: http://www.scribd.com/doc/123184641/Pismo-g%C4%91e-%C5%A0kreblin-veleposlaniku-SR-Njema%C4%8Dke-g-Annenu ; http://www.scribd.com/doc/112923332/Veronika-Topi%C4%87-Antemorate-ustrajati ; http://www.scribd.com/doc/112778672/Branko-%C4%8Ca%C4%8Duga-Da-li-je-odvjetni%C4%8Dka-mafija-doista-toliko-jaka-i-infiltrirana-u-sve-stranke-Scribd-10-10-2012 ;
http://www.scribd.com/doc/112782805/Arijana-Ro%C5%BEi%C4%87-Brakus-Odvjetni%C4%8Dka-komora-je-tako%C4%91er-dio-mafija%C5%A1ke-sprege-gadova-u-na%C5%A1em-pravosu%C4%91u
71
See the link: http://www.scribd.com/doc/219803278/Obavijest-HOK-Notification-CBA-23-4-2014 (see there footnotes 2 and 6). See also here footnote 60.
72
See the link: http://www.index.hr/vijesti/clanak/branimir-bilic-na-htvu-kad-ce-u-remetinec-razni-kalmete-linici-pavici-i-todorici/740895.aspx
73
See for detailess: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (p. 3-4, ad: III.) See also:
http://hr.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MIZDRAVLJE#logout (p. 1 – last paragraph - here is evident why I am asking CBA to give me compensation for the consciously commited damages directly, and not through the court: Croatian courts - there quoted documents
are proving that in a shocking way – are vulgary refusing to start a lawsuit against their colleagues lawyers (!)).
74
See the link: http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (p.11-13)
75
Links: http://www.scribd.com/doc/155404643/Udarno-VELIKA-ISTRAGA-Raiffeisenn-odvjetnici-obavljaju-kriminal-pod-za%C5%A1titom-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore ;
http://www.scribd.com/doc/155653475/Udarno-IDEMO-PROTIV-BANKE-I-ODVJETNI%C4%8CKE-MAFIJE; http://www.scribd.com/doc/156162535/Udrano-Odvjetnici-du%C5%BEnike-navodili-na-suicid
76
Link: http://www.scribd.com/doc/151295816/Kompletna-detaljna-dokumentacija-o-nezakonitom-postupanju-HOK-ova-trojca-Laban-Andreis-Trava%C5%A1-poslana-u-Berlin-i-Bruxelles
77
See the link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi p. 2, footnotes. 29-34
70

8

and note 68), as well as according to the facts published by the media - at least from the year 2002 onwards,
CBA really shouldn`t be a member.
That this is also clearly demonstrated by the fact that your president Travaš never responded to my Open
letter dated October 22, 2012 (link: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012) in
which I have proved - on the basis of a number of accompanying documents - that the information "given" to
him are contrary to the truth, as well as over 30 other CBA`s default judgments on my official communication.
This defaults and persistence in CBA`s not-solving disciplinary reports is even more shocking when we
know that in my case CBA`s officials are using the same "method" which already led to suicide five people,
including two fathers of three children, as I've just mentioned.
Two conditions for ending of my hunger strike are:
1. – Fair and valid, final decision of my disciplinary application of March 13 and September 13, 2012
2. – Full compensation of the committed damage (Law of obligations, Art. 1052 and 1095) according to
the criteria from the Notification sent on February 25, and later Notifications 78
Since you have, with your persistent refusal to act by the law, consciously irreversibly destroyed my
health and made me an invalid (the gallbladder polyps is incurable and extremely dangerous because it can
easily grow into a very deadly type of cancer, so it is necessarily to remove the gallbladder!), only because I
haven`t gave to your disciplinary prosecutor the bribes that asked me (see here, p. 2, at 7)), I will not give
up of any part of my legally based, logical and fair request for the compensation of the committed damages, even
if you, with your further destructive actions, i. e. with further conscious destroying of my health "pump up"
requested compensation on more than 300% of annually income of your organization (CBA), as I already
warned you on May 16, 201379, what was well known to Municipal Violation Court at Stari Grad, temporarily
located at Hvar, which reached the verdict in my favor. 80
I have to point out that the amount of compensatory request that you have perfidiously pumped up so you
could, for my legitimate claims declare me insane (they were trying to do that before also: see footnote 73),
which, however, finding of a specialist neglected (see here ad: 6), is still quite in accordance with Croatian court
practice, because your destructive actions were conscious, i. e. is committed intentionally (see footnote 57), and
not the result of negligence, or accident. For that reason you can recover that money (if you dont have it in
requied reserve – although because of numerous radical illegal element sin the work of your officials you should
- you can get it by credit, since your president is the lawyer of the Zagrebačka banka bank) on the court from the
officials of the CBA who are responsible for those damages, and for this and all the other reasons stated
haggling about the amount of compensatory request for the damages commited by your your officials and which
CBA will subsequently be able to refund from them is not an option, even at the cost of my life: you have my
word on that.
Still, I will give up of my complete compensatory request - but only if some member of the CBA will
bring himself into the state of: the intensive gallbladder polyps, heavy hypoglycemia, bradycardia, hypokalemia,
liver swelling, bacterial infections - what was all for me the price I have paid because CBA (for the reason that I
did not paid required bribe to the disciplinary prosecutor Predrag Laban) is refusing to solve my two disciplinary
reports, which directly violates their legal and international guild obligations. I know in advance that not for any
kind of money no one will do it, because to everyone – like to myself - his health (in my case now totaly
destroyed) is more valuable than anything else.
Although this vedict is still not with final force and effect (i. e. non-appealable), it is irrelevant, because
the CBA, as it is well known, in the case of its member, murderer Darko Zadro, have ignored even the final, nonappelable verdict, and this obvious corruption in the work of your disciplinary body have costed young, 32 y. o.
father of four y. o. child Jaksa Denich in September 2011 his life (see link: http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovneinformacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje p. 12-13).
I would like to kindly warn you that "influence among lawyers and judges" on the higher court, on
which influence explicitly warned famous journalist of "Večernji list" Ružica Cigler81 in the occasion of
grotesque previous verdict with which I was sentenced for "verbal assault through the press" as well as the help
78

Available at: http://www.scribd.com/doc/209781731/Obavijest-HOK-Notification-CBA-25-2-2014
See for detailes: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (p. 3-4, ad: III.)
My last official letter to the CBA sent on May 16, 2012, where I have stated here quoted words was given to the Court on September 30, 2013 as Dokaz 12 (=Proof 12). See the link:
http://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013 (p. 16, ad: Dokaz 12)
81
See: http://blog.vecernji.hr/zastupnica-citatelja/2012/06/10/svada-je-svada-i-bez-71-dana-strajka-gladu
79
80

9

of corrupt judges which were explicitly named as such by the Minister of Judiciary Orsat Miljenić82, will not
help you in this case, because I will not consider simillar verdict as valid, because legally (de iure) it is not.
Therefore I have decided to suggest to the responsable officials in the CBA to emediatly take steps, so
that in the moment when my life will, in late June or early July, become endangered by a hunger strike, and
when it will be necessary to act quickly they would be ready:
a) to fulfill my 2 above mentioned legally based requests;
b) to go to jail, because your colleagues lawyers state attorneys (i. e. lawyers) from USKOK/BCCOC (namely:
Andrea Vrančić) simply will no longer be able to hold your side of "preserving" my criminal report in a drawer
(like from january 2013 on), since in the meanwhile - after they have received it (after the same had been already done
by HHO/CHC, Police, Veronica Vere, Juris Protecta, etc ... - see above: 1-12) : the correctness of my statements and actions was
confirmed by: Ministry of Finance, medical specialist, and now by a direct judgment the Court itself, and since I
have sent relevant documents sent to Brussels, so in the case of my death it will be clear to everyone that CBA`s
employees, acting illegally and quite malicious, motivated by greed sent me to death.
I will continue to send you medical reports about my health by fax, and if in the days before my death
(for which, if that happens, will be responsible CBA` s officials: Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš and
members of the Steering Committe which knew almost all here mentioned facts already from the beginning of
2013 – see here footnotes 57 and 79) in a hunger strike I will not be able to do it no more, I will publish them on
Scribd (on: http://www.scribd.com/Ante%20Vrankovi%C4%87 ) or you will be informed about them through the media.
This Open letter is written bilingually, because it will be sent to the knowledge of the relevant
institution(s) in Brussel.

82

See: http://www.scribd.com/doc/214620849/Ministar-priznao-Korupcija-je-velika-krivi-suci

10

Privitak – Appendix: Presuda / The Verdict – Prva i zanja od 7 strana / First and last of 7 pages

11

.

12

Potvrda primitka ovog Otvorenog pisma u HOK-u 3. 6. 2014.
Confirmation that this Open letter was received in the CBA on June 3, 2014

13