You are on page 1of 2

Catre, SC _____________________

_____________________
Dlui Administrator (Director) _________________
Subsemnata ________________________ salariata la sociatatea dvs. in functia de _
__________prin prezenta va notific incetarea contractului individual de munca nr
.__________/___________, cu data de _______________ in baza art.31(4.1) din Codu
l muncii.
Rog a se intocmi actele necesare si a ma anunta sa ma prezint pentru a-mi ridica
carnetul de munca si nota de lichidare.
Data __________________ Semnatura ________________________
Faceti doua exemplare si unul il puneti prin posta cu confirmare de primire.
Daca se poate, ii dati numar de inregistrare la secretariat si pastrati dvs. un
exemplar cu acel numar.
Succes!
Pe contractul de munca aveti stipulata o perioada de proba, de ex 90 zile calend
aristice?
Daca aveti mentionata aceasta perioada (sau o alta in care inca va incadrati), p
uteti fara niciun fel de problema sa inaintati conducerii societatii o notificar
e de incetare a contractului de munca, cf art. 31 alin 3. Acest lucru il faceti
prin conceperea unei astfel de notificari, prin care anuntati angajatorul ca inc
epand cu data de .....inceteaza contractul de munca cf art 31 alin 3 Codul Munci
i.
Nici macar nu trebuie sa motivati de ce anume doriti incetarea raporturilor de m
unca, iar incetarea cf acestui articol nu presupune efectuarea nici unui preaviz
.
1. Cerere de demisie
Domnule director,
Subsemnatul ..domiciliat in ., Str. ..posesor al C.I. seria
inistrata de dumneavoastra, SC.. , va comunic cererea de incetare a c.i.m. prin demi
cepand cu data de respectand prevederile art.81 din Codul Muncii si respectand preavi
de . zile lucratoare/calendaristice .
Va multumesc .
Semnatura Data
2. Cerere de acordare CFP
Domnule Director,
Subsemnatul _______________, salariat al _______________, avand functia de _____
__________ rog sa-mi aprobati efectuarea a _____ zile de concediu fara plata pen
tru perioada _________ _________.
Data _______________