You are on page 1of 1

; !

, 100 .
ORSZAGOS
MAGYAR BANYASZATI ~S KOHASZAn EGYESULET
. 1371 Budapest Pf. 433.
1027 Budapest,
F& u. 61. IV. em. 40)-409.
Telefon: 2012011
Tel: 22 4343 MTESZ
Telefa. : 1561215 MTESZ
2017056 OMBKE
Telefon: Tllk6r.6g 2017337
KOlk.rkedel.m 2017056
MEG H f V
Az egyes l et kz i GEOTERMI KUS SZAKCSOPORT, a MOL Rt .
t mogat s val , az OMBKE s a t r s egyes l et ek r endez -
s ben, a MOL Rt . ( Budapes t , XI . Sc hnher z Z. t 18. )
Kongr es s z us i Ter mben
1992. j ni us 30- n 9 r akor
F RANCI A- MAGYAR GEOTERMI KUS SZAKMAI NAPOT
t ar t .
Napi r end:
- El nki megnyi t
- Ref er t umok
1. M. Lemal e, J. / ADEME/ : " A geot er mi a F r anc i aor s z gban"
2. Mme. Pi vi n, M. / ADEME/ : " A geot er mi a gaz das gos s gi
s z m t s ai "
3. M. Dubi ef , R. / SM/ " Eur pa l egnagyobb geot er mi -
kus er mve" .
- r s z r evt el ek ~s vl emnyc s er e a f r anc i a s a magyar
geot er mi a t er ms z et i adot t s gai nak, ms z aki l ehet s -
gei nek s gaz das gi meg t l s nek s s z ehas onl t s a
t r gyban.
Sz m t unk r , hogy r s z vt el vel s j avas l at ai val el s e-
g t i a s z akmai nap c l j nak megval s t s t .
Bp. 1992. j ni us 10.