You are on page 1of 2

Tn: Trn Nguyn Ph ng Thanh

L p: 11A8
STT: 25
: Tan a lang man trn cai ti ngng! cai ti "#i $uyn tn tai cua
minh% & 'u (un Ph ng) Phn tich *u tr i% lam r# nhn "inh trn)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++
,ai lam
Tan a " c -.m la ng i n/m 0/t minh $ua hai th 1i%! la cu ni
gi a th cu 0a th m i) Tan a la "ai 2in tiu 3iu ch# 0/n h#c 'it Nam
tr#ng 3 c chuyn minh gi a 0/n h#c trung "ai 0a 0/n h#c hin "ai) *u
tr i% la mt tr#ng nh ng 3ai th cua ng th hin r# cai ti ngng cua Tan
a! mt "/c tinh $uy "inh 2# "/c thu cua 0/n h#c hin "ai) 'u (un
Ph ng "a 1hng 4ai 1hi n#i r/ng: Tan a lang man trn cai ti ngng!
cai ti "#i $uyn tn tai cua minh%)
Tan a tn tht la Nguyn 5h/c *iu! 4inh n/m 1886 3n nui Tan
4ng a! tinh S n Ty nn ly 3ut 2anh la Tan a) Tan a 4inh ra tr#ng
mt gia "inh c# truyn thng 1h#a 3ang 0a 0/n h#c ngh thut) Tan a 0it
ca 0/n nh ng ni ting h n 0 i t cach nha th ) ,ai th *u tr i% " c
trich tr#ng tp 7#n ch i% " c 0it 2 i 2ang t 4 ! 1 mt tinh hung
t ng t ng canh 3ay ln tr i 0a ngm th ch# tr i ngh.! $ua "# th hin
cai ti ngng cua minh cung y th c 0a thai " 0 ngh th ! 0/n)
Sau 1hi gi i thiu cac tac phm! c# phn chia r# rang thanh t ng l#ai
th.# $uan "im ca nhn 80/n thuyt li! 0/n ch i! 0/n tiu thuyt! 0/n 0i l i
0a li 0/n 2ich9 thi " a ra nhn -.t) 7ung 0 i nhn -.t cua Tr i '/n "a
giau thay! lai l/m li%! Tan a tip tuc m n l i Tr i " 1h/ng "inh tai n/ng
cua 3an thn:
Tr i lai ph ch#: '/n tht tuyt:
'/n trn " c th ch/c c# it
Nh i 0/n chut ".p nh 4a# 3/ng
5hi 0/n hung manh nh my chuyn:%
Tan a "a hin ngang 1h/ng "inh cai ti cua minh) # la thai " ngng cua
ng i c# tai 3it trn tr#ng tai n/ng cua minh)
Thy th Tan a hay! Tr i h#i h# tn) 'ic t - ng h# tn tr#ng th
0/n cung la mt 0ic 1h/ng "inh cai ti ngng "#i $uyn tn tai cua Tan
a) 5hi "#c th ! thi m#i ng i cung 3/t 3uc phai "#c h# tn cua Tan a
0a it nhiu cung n t ng 0 i cach ng trinh 3ay 3an thn)
;< ! 3 m l y Tr i c#n -in th a
7#n tn 5h c *i u h l= Nguy n
(u > 7hu 0 a c u
Sng = n?i T n n c Nam 'i t;)
Tan a n#i r# h# tn cung nh $u $uan cua minh) Th i y l#an lac! "t
n c "ang mt chu $uyn! ma Tan a gi i thiu 0 "t n c nh mt nim
t ha#! t# r# t tn 2n tc cua minh)
(ua cuc "i th#ai t ng t ng cua minh! Tan a c#n 1h/ng "inh
nghia 0u 0a trach nhim ca# ca cua ng i lam 0/n! th la l# 0ic thin
l ng% cua nhn l#ai:
Tr i r/ng: 5hng phai la Tr i "ay!
Tr i "inh 4ai c#n mt 0ic nay
La 0ic thin l ng% cua nhn l#ai
7h# c#n -ung thut cung " i hay)%
7ai ngng cua Tan a th hin mt phn 0ic t -.m minh la mt trich
tin 3i "ay -ung ha gi i 0i ti ngng 8,m $ua c# tn Nguyn 5h/c *iu!
"ay -ung ha gi i 0i ti ngng)%9! 4au "# t nhn minh la ng i nha Tr i 4ai
-ung " lam 0ic thin l ng% cua nhn l#ai! mt 4 mnh ca# ca)
7ai ti cua Tan a! ca ng i nh ng 1hng h m hinh! "#c ln ngh.
nh ng "ang "ua gi n! 0 i ng Tr i 0a 0 i ng i "#c) @ n l i Tr i cung
ch tin " th hin cai ti ngng cua minh $ua 0ic Tr i tan t ng! -.m
minh la mt trich tin 3i "ay -ung ha gi i lam 0ic thin l ng% cua nhn
l#ai! $ua la chi c# Tan a: S#ng 4#ng "#! $ua cach 2 ng chuyn h#m hinh!
ngn ng 0/n -ui! " i th ng! 3inh 2n! Tan a 0 a t tin 1h/ng "inh tai
n/ng cua minh 0 a n#i ln $uan "im lam 0/n ch ng! "# la 0it 0/n phuc
0u thin l ng%) 'it 0/n hay! lam ch# " i ".p h n la nhim 0u ma Tr i "a
tra# ch# ng i ngh 4i)