You are on page 1of 2

Schema pasivului patrimonial

I. Capital strain (Datorii)


a. Datorii pe termen scurt
1. datorii comerciale
furnizori
furnizori de imobilizari
furnizori facturi nesosite
efecte comerciale de platit
avansuri primite de la clienti
2. datorii fiscale
impozitul pe profit
taxa pe valoarea adaugata
accizele
impozitul pe venitul de natura salariilor
3. datorii salariale (salariile nete pentru munca prestata)
4. datoriile sociale (CS unitate ! 2"#$%# C&S ! "#'%# CSS ! '#2%# CC( ! "#$'%# fd.
accid.# fd. garantare ! "#2'%# comis. ()* ! "#2'% + "#,'%# CS salariati ! 1"#'%# C&S
salariati ! "#'%# CSS salariati - '#'%)
'. datorii fata de actionari sau asociati
.. credit bancar pe termen scurt
,. dobanda aferenta creditului bancar pe termen scurt
$. creditori diversi
b. Datorii pe termen mediu si lung ( datorii financiare)
1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (imprumuturi obligatare)
2. credite bancare pe termen mediu si lung
3. datorii legate de participatii
4. datorii privind concesiunile
'. alte imprumuturi si datorii asimilate
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
a. Provizioane pentru litigii
b. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
c. Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea
d. Provizioane pentru restructurare
e. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
f. Provizioane pentru impozite
g. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
III. Subventii pentru investitii
IV. Capital propriu
a. Capital social
1. capital subscris si nevarsat
2. capital subscris si varsat
b. Prime legate de capital
1. prime de emisiune
2. prime de fuziune
3. prime de aport
4. prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
c. Rezerve de capital
1. rezerve legale
2. rezerve statutare
3. rezerve de valoare /usta
4. alte rezerve
d. Rezerve din reevaluare
e. Rezultatul exercitiului
1. profit
2. pierdere
f. Rezultatul reportat
1. profit nerepartizat
2. pierdere neacoperita