You are on page 1of 4

23. ta je suplementacija?

To je dodatak hrani,olakavaju nam dostizanje naih ciljeva, jaaju zdravlje i imunitet, pomau nam u
oporavku itd.
21. ta je prehrana?
Je podmirenje potreba organizma za kalorijama,proteinima,ugljiko hidratima,mineralima i vitaminima to
je jedna od disciplina znanosti o hrani.
22. ta su esencijalni nutrijenti?
Esencijalni elementi su supstancije nune za zdravlje, a koje se moraju unijeti u organizam hranom jer ih
sam organizam ne moe proizvesti ili ih ne moe proizvesti u dovoljnim koliinama.
19. ta je zamor i koje su vrste zamora?
Zamor nazivamo opterecenjem privremeno smanjene radne sposobnosti.Vrste
zamora:umni,senzorni,emocijonalni,fizicki.
20. ta je oporavak i vrste oporavka?
Pod pojmom oporavka u sportu najcesce se podrazumjeva period od zavrsetka rada pa do uspostavljanja
funkcija organizma u nivou stanja mirovanja.
18. Kako tjelesna aktivnost djeluje na masno tkivo?
Redovitim upranjavanjem kineziolokih aktivnosti dolazi do redukcije masnog tkiva u organizmu
Nakon izgaranja fosfatnih i proteinskih rezervi, tek na kraju na red dolaze masti
Redukcija masnog tkiva moguda je samo dugotrajnim ciklikim aktivnostima umjerenog i srednjeg
intenziteta u aerobnim uvjetima rada
Najbolji rezultati u redukciji masnog tkiva postiu se kombiniranjem navedenih aktivnosti i
adekvatne prehrane
12. ta su motorike sposobnosti?
Sposobnost uinkovite provedbe motorike aktivnosti u odnosu na fizikalne parametre (prostor, vrijeme,
sila)
13. ta je maksimalna snaga?
Sposobnost apsolutne eksitacije maksimalnog broja motornih jedinica u cilju stvaranja maksimalne sile
za savladavanje vanjskog otpora-

14. ta je fleksibilnost?
Sposobnost izvoenja pokreta maksimalnom amplitudom.
15. ta je brzina frekvencije pokreta?
Sposobnost maksimalnog viekratnog savladavanja puta u jedinici vremena.
16. ta su funkcionalne sposobnosti?
Sposobnosti odgovorne za transport i iskoritavanje energije u ljudskom organizmu (izdrljivost,
kondicija)
17. ta su kognitivne sposobnosti?
Intelektualne (mentalne) sposobnosti-sposobnosti snalaenja u novonastalim situacijama.Odnose se na
sposobnost prikupljanja, obrade, memoriranja i interpretacije informacija.
11. Navedi i objasni glavne morfoloke karakteristike
4 GLAVNE MORFOLOKE DIMENZIJE:
Longitudinalna dimenzionalnost (Oznaava rast kostiju u duljinu
Transverzalna dimenzionalnost (Oznaava rast kostiju u irinu
Voluminoznost (Oznaava tjelesne opsege
Masno tkivo (Oznaava koliinu potkonog masnog tkiva

6. ta su motorika znanja?
MOTORIKO ZNANJE je neuroloki algoritam (obrazac) za provedbu neke strukture kretanja.

7. Koje su faze motorikog uenja?
FAZA USVAJANJA
FAZA USAVRAVANJA
FAZA STABILIZACIJE
FAZA AUTOMATIZACIJE

8. ta je ideomotorika metoda motorikog uenja?

Misaona reprodukcija pojedine kretne strukture (vizualizacija)
Povezivanje percepiranih i izvedenih gibanja
Pomodna metoda, jer iskljuuje kinestetike podraaje
9. Koji su osnovni metodiki principi motorikog uenja?
Zornost (kvalitetna demonstracija pokreta)

Postupnost (hijerarhinost)

Ponavljanje

Kontrola provedbe


1. Navedi definiciju kineziologije

Kineziologija je znanost koja prouava ljudsko kretanje, a naroito zakonitosti upravljanja procesom
vjebanja i posljedice tih procesa na ljudski organizam.

2. Navedi podjelu kineziologije kao multidisciplinarne nauke
Primjenjene
Antropoloske
Medicinske
Metodsko-metodoloske

3. Koje su biotike potrebe za odravanje ivota?
Kisik
Voda
Energija (hrana)
Miidna aktivnost

4. Koje su osnovne komponente kretanja?
UPRAVLJAKA (ivani sustav)

MIINA (miidni sustav)

MORFOLOKA (morfoloka obiljeja)

ENERGETSKA (stvaranje i koritenje energije)


5. Navedi vrste kineziolokih aktivnosti
MONOSTRUKTURALNE CIKLIKE
MONOSTRUKTURALNE ACIKLIKE
POLISTRUKTURALNE ACIKLIKE
POLISTRUKTURALNE SLOENE AKTIVNOSTI
POLISTRUKTURALNE ESTETSKE AKTIVNOSTI

10. Objasni pojam konativne osobine linosti
Osobine linosti - crte linosti
U velikoj mjeri genetski uvjetovane
Znaajno odreuju uspjenost u kineziolokim aktivnostima, posebno sposobnost motivacije i
psiholoka stabilnost