You are on page 1of 4

AUDITUL DE MEDIU AUDITUL DE MEDIU

STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN


FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FUNDAMENTAREA DECIZIILOR
AUDITUL DE MEDIU
Auditul Auditul de de mediu mediu -- un un instrument managerial de evaluare instrument managerial de evaluare
sistematic sistematicaa, documentat , documentataa,, periodic periodicaa ssi obiectiv i obiectivaa aa performan performanttei ei
organiza organizattiei, a sistemului de management iei, a sistemului de management ssii a proceselor a proceselor
elaborate pentru protec elaborate pentru protecttia mediului, cu ia mediului, cu scopul scopul de: de:
a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact
asupra mediului; asupra mediului;
a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea
obiectivelor obiectivelor ssii tintelor de mediu ale organizatiei. tintelor de mediu ale organizatiei.
Auditor de mediu Auditor de mediu -- persoan persoanaa sau echip sau echipaa apar aparttin inaand nd
personalului organiza personalului organizattiei iei sau din afara acesteia, care ac sau din afara acesteia, care acttioneaza ioneaza
in numele conducerii organizatiei, care in numele conducerii organizatiei, care are, individual sau are, individual sau
colectiv, competente colectiv, competente specifice specifice si si este suficient de independenta este suficient de independenta
fata de activitatile auditate pentru a formula o fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere apreciere
obiectiva. obiectiva.
AUDITUL DE MEDIU
TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1) TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1)
1) 1)auditurile terenurilor contaminate. auditurile terenurilor contaminate. Scopul lor este de a Scopul lor este de a
identifica si a stabili identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea raspunderile care deriva din contaminarea
solului si a apei subterane la nivelul unui solului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al amplasament sau al
unei cladiri; unei cladiri;
2) 2)auditurile necesare in cazurile de transfer de auditurile necesare in cazurile de transfer de
proprietate. proprietate. Scopul lor este de a Scopul lor este de a identifica riscurile si identifica riscurile si
raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de
proprietate; proprietate; de multe ori includ analizarea conformarii de multe ori includ analizarea conformarii
anterioare; anterioare;
AUDITUL DE MEDIU
TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (2) TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (2)
3) 3)auditurile de conformare. auditurile de conformare. Scopul lor este de a analiza si a evalua Scopul lor este de a analiza si a evalua
daca activittile daca activittile aflate in functiune se desfsoara in conformitate cu aflate in functiune se desfsoara in conformitate cu
cerintele prevazute prin cerintele prevazute prin reglementari sau prin regulamentele de ordine reglementari sau prin regulamentele de ordine
interna; interna;
4) 4)auditurile sistemelor de management de mediu (SMM). auditurile sistemelor de management de mediu (SMM). Scopul lor Scopul lor
este de a este de a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent, pentru a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent, pentru a
verifica si stabili daca verifica si stabili daca acesta se conformeaza standardului international acesta se conformeaza standardului international
ISO 14001, in vederea asigurarii ISO 14001, in vederea asigurarii unei permanente fuctionalitti a SMM unei permanente fuctionalitti a SMM;;
5) 5)auditurile pentru planurile de management de mediu. auditurile pentru planurile de management de mediu. Scopul lor Scopul lor
este de a analiza este de a analiza implementarea recomandarilor privind masurile de implementarea recomandarilor privind masurile de
reducere a efectelor semnificative reducere a efectelor semnificative asupra mediului si monitorizare a asupra mediului si monitorizare a
efectelor, efectuate in cadrul planurilor de efectelor, efectuate in cadrul planurilor de management de mediu. management de mediu.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
CERIN CERINTTE PRIVIND AUDITUL DE MEDIU E PRIVIND AUDITUL DE MEDIU
AAuditurile verifica daca activitatile care se desfasoara intr uditurile verifica daca activitatile care se desfasoara intr--o organizatie o organizatie
sunt in conformitate cu procedurile stabilite. sunt in conformitate cu procedurile stabilite.
AAuditul identifica orice uditul identifica orice probleme in procedurile existente, precum si probleme in procedurile existente, precum si
posibilitatile de imbunatatire ale posibilitatile de imbunatatire ale acestor proceduri. Domeniul de aplicare a acestor proceduri. Domeniul de aplicare a
auditurilor realizate intr auditurilor realizate intr--o organizatie o organizatie poate varia de la auditul unei simple poate varia de la auditul unei simple
proceduri pana la auditarea activitatilor proceduri pana la auditarea activitatilor complexe. Toate activitatile unei complexe. Toate activitatile unei
anumite organizatii sunt supuse unui audit pe o anumite organizatii sunt supuse unui audit pe o perioada data de timp. perioada data de timp.
Perioada necesara pentru finalizarea auditarii tuturor Perioada necesara pentru finalizarea auditarii tuturor activitatilor se numeste activitatilor se numeste
ciclu de audit ciclu de audit. . n cazul organizatiilor mici, cu structura n cazul organizatiilor mici, cu structura simpla, se pot audita simpla, se pot audita
in acelasi timp toate activitatile. Pentru aceste organizatii in acelasi timp toate activitatile. Pentru aceste organizatii ciclul de audit este ciclul de audit este
intervalul dintre auditari. intervalul dintre auditari.
AAuditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente uditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente de de
activitatea activitatea auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi
efectuate de efectuate de angajati ai organizatiei sau de persoane din exterior (angajati angajati ai organizatiei sau de persoane din exterior (angajati ai ai
altor organizatii sau angajati ai altor departamente din cadrul altor organizatii sau angajati ai altor departamente din cadrul aceleiasi aceleiasi
organizatii ori consultanti). organizatii ori consultanti).
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
OOBIECTIVE BIECTIVE
Programul de audit de mediu al organizatiei Programul de audit de mediu al organizatiei
defineste in scris obiectivele fiecarui defineste in scris obiectivele fiecarui audit audit sau sau ciclu ciclu
de audit, de audit, inclusiv inclusiv frecventa frecventa auditului auditului pentru pentru fiecare fiecare
activitate activitate..
Obiectivele se refera in special la evaluarea Obiectivele se refera in special la evaluarea
sistemelor de management sistemelor de management operationale si la operationale si la
determinarea conformarii cu politica si programul determinarea conformarii cu politica si programul
organizatiei, organizatiei, care includ respectarea cerintelor care includ respectarea cerintelor
relevante privind reglementarea de mediu. relevante privind reglementarea de mediu.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
SCOP SCOP
Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de
audit, dupa caz, trebuie sa audit, dupa caz, trebuie sa defineasca si sa precizeze explicit: defineasca si sa precizeze explicit:
1. domeniile acoperite; 1. domeniile acoperite;
2. 2. activittile de auditat activittile de auditat;;
3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere; 3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere;
4. perioada acoperita de audit. 4. perioada acoperita de audit.
Auditul de mediu include analiza datelor Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare reale necesare
pentru evaluarea pentru evaluarea performantei de mediu a organizatiei. performantei de mediu a organizatiei.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
OORGANIZARE SI RESURSE RGANIZARE SI RESURSE
Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de
persoane cu persoane cu experienta necesara in domeniile si sectoarele auditate, experienta necesara in domeniile si sectoarele auditate,
avand inclusiv avand inclusiv cunostintele relevante si experienta in domeniul cunostintele relevante si experienta in domeniul
mediului, managerial, tehnic si mediului, managerial, tehnic si legislativ, precum si cu pregatirea si legislativ, precum si cu pregatirea si
competenta necesare auditarii pentru competenta necesare auditarii pentru atingerea obiectivelor stabilite. atingerea obiectivelor stabilite.
Resursele si timpul alocate auditului sunt in Resursele si timpul alocate auditului sunt in concordanta cu scopul concordanta cu scopul
si obiectivele acestuia. si obiectivele acestuia.
Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa acorde acorde
sprijin in procesul sprijin in procesul de audit. de audit.
Auditorii trebuie sa fie independenti de Auditorii trebuie sa fie independenti de
activittile pe care le auditeaza activittile pe care le auditeaza, pentru a , pentru a
realiza o evaluare obiectiva si impartiala. realiza o evaluare obiectiva si impartiala.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
ACTIVITTILE DE AUDIT ACTIVITTILE DE AUDIT
discutii cu personalul; discutii cu personalul;
inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare; inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare;
analizarea inregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor analizarea inregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor
documentatii documentatii relevante, relevante, cu scopul de a evalua performanta de cu scopul de a evalua performanta de
mediu a activittii auditate si pentru mediu a activittii auditate si pentru a se stabili daca: a se stabili daca:
respecta standardele, regulamentele, obiectivele si respecta standardele, regulamentele, obiectivele si
tintele; tintele;
sistemul existent de sistemul existent de gestionare a responsabilittilor gestionare a responsabilittilor
de mediu este de mediu este eficient si adecvat. eficient si adecvat.
controale prin sondaj pentru verificarea controale prin sondaj pentru verificarea respectarii acestor respectarii acestor
criterii si pentru a determina eficacitatea intregului criterii si pentru a determina eficacitatea intregului sistem de sistem de
management. management.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
ETAPELE PROCESULUI DE AUDIT ETAPELE PROCESULUI DE AUDIT
A. A. FFamiliarizarea cu sistemele de management; amiliarizarea cu sistemele de management;
B. B. Evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de Evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de
management; management;
C. C. Obtinerea dovezilor relevante; Obtinerea dovezilor relevante;
D. D. EEvaluarea constatarilor auditului; valuarea constatarilor auditului;
E. E. PPregatirea concluziilor auditului; regatirea concluziilor auditului;
F. F. RRaportarea constatarilor si a concluziilor auditului. aportarea constatarilor si a concluziilor auditului.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
FRECVENTA AUDITULUI FRECVENTA AUDITULUI
Auditul sau ciclul de audit se desfsoara Auditul sau ciclul de audit se desfsoara, dupa caz, la intervale de cel , dupa caz, la intervale de cel
mult 3 ani. mult 3 ani.
Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza in Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza in functie functie
de: de:
natura, dimen natura, dimensiunea si complexitatea activittilor siunea si complexitatea activittilor;;
relevanta impacturilor de mediu asociate; relevanta impacturilor de mediu asociate;
importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile
precedente; precedente;
istoricul problemelor de mediu. istoricul problemelor de mediu.
Activittile complexe Activittile complexe, cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie , cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie
auditate auditate mai des. mai des.
AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU