You are on page 1of 31

UNIVERSITATEA BABE - BOLYAI FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE I

GESTIUNEA AFACERILOR
Studiu de caz
RAPORT DE EXPERTIZ
Profesor Coordonator Student
CHI Alexandru Pavel Alex
Anul III, ec ia Ma!"etin#, #!u$a %
&'(%
1
Tribunalul Piatra-ea!
Dosar "ivil nr#$ ()%*
Anul$ &'(%
P%r ile$
Recla+ant, S#C# CIEART S#R#&#
-.!.t, S#C# TT RO'(IA S#R#&#
)n"e*ut$ % +ai
)n"+eiat$ /////
2
Te!+en Te!+en
C,PRIS
(0 -!ea+1ul
&0 It2!icul liti#iului
%0 O1iectul e3$e!tizei
40 -!2cedu!a in5eti#a iil2!
)0 C2ntat6!i
70 C2ncluzii
80 B2!de!2ul de ane3e,
Ane3a n!0(, 9+$ute!nici!e
Ane3a n!0&, C2nt!act de t!an$2!t
Ane3a n!0%, A5iz de :n2 i!e a +6!;ii
Ane3a n!04, Dele#a ie e3$e!t
Ane3a n!0), -!2ce 5e!1al de $!eda!e < $!i+i!e
Ane3a n!07, -!2ce 5e!1al de !ece$ti5e
Ane3a n!08, N2ta de c2ntata!e
Ane3a n!0*, Rec2+andata (
Ane3a n!0=, Rec2+andata &
Ane3a n!0(', Decla!a ie de c2n;2!+itate
Ane3a n!0((, Ce!e!e de c>e+a!e :n ?udecat6
3
Ane3a n!0(&, -!2ce 5e!1al de c2ne+na!e a !ezultatel2!
4
-# PREA'.,&
Su1e+natul, -a5el Ale3-C!itian, e3$e!t ?udicia! atetat de c6t!e Minite!ul @uti iei
< Bi!2ul cent!al $ent!u e3$e!tize ?udicia!e c2n;2!+ 2!d2nan ei de #u5e!n a R2+.niei
n!0%A&(0'%0&''(BM0OF0 n!0%%A&*0'%0&''(C, cu n!0 le#iti+a iei ()7(A&'(' a;lat6 :n
e5iden a 1i!2ului de e3$e!tize din cad!ul t!i1unalului -iat!a-Nea+ , d2+iciliat6 :n -iat!a-
Nea+ , ?ud0 Nea+ , t!0 Vi2letei, N!0 &, Bl2c O%, Sc0 D, A$0 )8, nu+it $!in 2!d2nan a
e+i6 de c6t!e t!i1unalul Nea+ , :n cad!ul entin ei din &4 iulie, +i -a di$u e;ectua!ea
unei e3$e!tize, :n cad!ul d2a!ului ci5il n!0()%*A&'(%, $!in :+$ute!nici!ea n!0
&&%4A4)8*=%0
5
/# ISTORIC,& &ITI0I,&,I
TRIBUNALUL -iat!a-Nea+
CAUDA DOSAR NR0, ()%*A&'(%
-a!tea !ecla+ant6, S#C CIEART S#R#&, cu ediul :n -iat!a-Nea+ , ?ud0 Nea+ ,
t!0O!>ideel2!, N!0 &0 Re$!ezentatul !ecla+antului, -a5el Se!#iu, :n calitate de di!ect2!
#ene!al, d2+iciliat :n -iat!a-Nea+ , t!0 O!>ideel2!, n!0 &, identi;icat cu CI, e!ia NT, n!0
)(8)(80
-a!tea $.!.t6, S#C TT RO'AIA S#R#&#, cu ediul :n Bucu!e ti, Sect2!ul (, ?ud0
Il;25, S20 Bucu!e ti--l2ie ti (A B, n!088, tele;2n '&(-%'%04)0 Re$!ezentatul $.!.tului,
Adina Matac>e, :n calitate de +ana#e! calitate e!5icii, d2+iciliat :n Bucu!e ti, ?ud0
Il;25, t!0 D2!21an il2! n!0%, identi;icat cu CI, e!ia DR, n!0 %4)%8&0
9n luna iulie a anului &'(% -a :nc>eiat c2nt!actul de t!an$2!t +a!;a din S0C TNT ROMANIA
S0R0L0 i S0C0 Cinea!t S0R0L0 -!in acet c2nt!act 2cietatea c2+e!ciala S0C0 TNT ROMANIA
S0R0L, ce a!e ca 21iect de acti5itate de cu!ie!at i t!an$2!t +a!;a e 21li#6 li5!eze, in c2ndi ii de
i#u!an ta cu $!i5i!e la ta!ea calitati56 i cantitati56, +a!;a de inuta de 2cietatea c2+e!ciala
S0C0 CINEART S0R0L0 din de$2zitele c2+e!ciale a $2!tului na5al C2ntan a, c6t!e de$2zitul
2cieta ii Cinea!t in -iat!a-Nea+ , @ud0 Nea+ , St!0 Di+it!ie Le2nida, N!0 )%0
-e & iulie &'(% S0C CINEART S0R0L, ce a!e ca acti5itate c2+e!cializa!ea ec>i$a+entel2!
$!2;ei2nale de ilu+ina!e tudi2E;il+, !ece$ i2neaza la $2!tul na5al C2nta a, $!in inte!+ediul
t!an$2!tului +a!iti+, +a!;6 c2+e!cial6 :n u!+a unei c2+enzi in $!eala1il la S0C0 LIGFTGRI-
S0A0, :n 5al2a!e de 88)' EUR0
-e % iulie &'(%, +a!;a c2+andat6 int!6 :n $2eia ;i!+ei de cu!ie!at S0C0 TNT ROMGNIA
S0R0L0 La !ece$ ia +6!;u!il2! nu -au c2ntatat ne!e#ula!it6 i cu $!i5i!e la ta!ea calitati56 i
cantitati56 :n ;2!+a l2! de a+1ala!e $e % $ale i cu 2 #!eutate t2tal6 de 7%' HG, acetea u!+.nd a
;i :nc6!cate :n aut2ca+i2n $ent!u a ;i t!an$2!tate 1ene;icia!ului 0 La +2+entul 2i!ii
aut2ca+i2nului la de$2zitul ;i!+ei Cinea!t :n data de 4 iulie, -au c2ntatat ne!e#ula!it6 i cu unul
dint!e $ale i, aceta ;iind li$it de c>in#ile de anc2!a!e at;el +a!;a ti5uit6 $e $aletul !e$ecti5
!6tu!n.ndu-e :n ti+$ul t!an$2!tului $!252c.nd dit!u#e!i la ta!ea calitati56 a +6!;ii :n 5al2a!e
de (0)'' EUR
6
La data de 4 iulie &'(% S0C CINEART S0R0L de$une 2 $l.n#e!e le#at6 de ta!ea +6!;ii
t!an$2!tat6 de S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0 -!i+a a;i a!e :n ;ata intan ei a!e l2c la data de &4
iulie &'(%, atunci c.nd e decide $!in entin a ?udec6t2!eac6 nu+i!ea e3$e!tului -a5el Ale3-
C!itian $ent!u !ealiza!ea e3$e!tizei +6!;u!il2!0
7
1# O.IECT,& EXPERTIZEI
-!2duele a c6!2! ta!e calitati56 a ;2t a5a!iat6 :n ti+$ul t!an$2!tului c2t6 :n %
$!2due de ti$ LED -anel (3( Bi-C2l2! DMI $!252c.nd daune +ate!iale 2cieta ii
1ene;icia!e0 C2ndi ia +6!;ii ete i!e+edia1il6 i neceit6 2 c>e+a!e :n liti#iu
!e$!ezent.nd $ie!de!e at.t +2neta!e c.t i +ate!ial 2ciet6 ii c2+e!ciale S0C0
CINEART S0R0L0 at;el dete!+in.nd c>e+a!ea :n ?udecat6, $ent!u $!eta!ea
de;ectu2a6 a e!5iciil2!, 2cietatea S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0 ca!e !e;uz6 a
c2+enteze :n 5!eun ;el itua ia c!eate, +2ti5 $ent!u ca!e i+$lica!ea unui e3$e!t ca!e
6 e;ectueze un !a$2!t de e3$e!tiz6 $ent!u ta1ili!ea +2+entului dete!i2!6!ii,
identi;ica!ea cauzel2! i ta1ili!ea $6! ii !e$2na1ile cu u$2!ta!ea $ie!de!il2!0
8
2# PROCED,RA I3ESTI0A II&OR
9n $!i+ul !.nd e3$e!tul t!e1uie 6 ac2!de aten ie de!ul6!ii $!2ceului de t!an$2!t at.t
:n ce $!i5e te du!ata c.t i c2ndi iile :n ca!e el -a de;6 u!at0 Ulte!i2! 5e!i;ica!ea
c2nc!et6, $e te!en a a5a!iei :i 5a $e!+ite e3$e!tului 6 $!ecizeze cauzele de#!ad6!ii0
-!2cedu!a de de;6 u!a!e a e3$e!tizei e 1azeaz6 $e tudiul atent al d2cu+entel2! de
t!an$2!t, $!ecu+ i $e e5iden ele 1ene;icia!ului +6!;u!il2! ca!e ;ac 21iectul e3$e!tizei0
In;2!+a iile ;u!nizate de cei ca!e -au 2cu$at cu t!an$2!tul 52! c2nt!i1ui i ele la
;2!+a!ea unei i+a#ini de ana+1lu $!i5ind c2ndi iile :n ca!e -a de;6 u!at aceta0
Dei#u! e 52! ;ace !e;e!i!i i la +2dul de ti5ui!e a $!2duel2! i la +2dul de
;unc i2na!e a intala iil2! de ai#u!a!e a c2ndi iil2! 2$ti+e de $6t!a!e :n ti+$ul
t!an$2!tului0 O aten ie de2e1it6 t!e1uie ac2!dat6 i e3a+in6!ii a+1ala?el2!, a c6!2! ta!e
t!e1uie dec!i6 :n +2d a+6nun it0 Se 5a dec!ie detaliat +2dul de $!ezenta!e a +6!;ii i
de;ectele aceteia i e 5a $!eciza dac6 a+1ala?ul a $utut ai#u!a inte#!itatea $!2duului
$e ti+$ul t!an$2!tului0 9n caz c2nt!a! e $2t lua :n c2nide!a!e al i ;act2!i ca!e a! ;i $utut
du la de#!ada!ea $!2duel2!0 9n ce $!i5e te dec!ie!ea a5a!iil2! $!2duel2!, aceata
t!e1uie 6 indice ca!acte!ul i #!adul a5a!iei, l2cul a5a!iei $e $!2du i +6!i+ea
de;ectel2!, ta1ilit6 $!in +6u!a!e0
-!2cedu!a de e3$e!tiza!e t!e1uie 6 cu$!ind6 i c2nulta!ea d2cu+entel2! de li5!a!e a
l2tu!il2! de $!2due inc!i+inate, $!ecu+ i ce!ceta!ea c2nt!actului de ;u!niza!e de
$!2due0 T!e1uie e3$!i+at6 :n +2d 21li#at2!iu cantitatea +6!;u!il2! :n unit6 ile cu$!ine
:n d2cu+entele de li5!a!e0 Ve!i;ica!ea d2cu+entel2! ca!e :n2 ec l2tul de +6!;u!i ete 2
ac iune i+$2!tant6 de2a!ece :n cazul a$a!i iei un2! ne!e#uli acetea t!e1uie $!ecizate :n
!a$2!t0 9n ce $!i5e te e5alua!ea cantitati56 a $!2duel2!, 2 +a!e aten ie t!e1uie ac2!dat6
inte#!it6 ii a+1ala?el2!, a5.nd :n 5ede!e c6 acetea unt de cele +ai +ulte 2!i cauza
li$u!il2! cantitati5e0 A+1ala?ul t!e1uie dec!i :n detaliu i anu+e ti$ul de a+1ala?,
di+eniunile, +ate!ialul de c2n;ec i2na!e, +ate!ialele $ent!u cala!e, ta!ea a+1ala?ului0
C2ndi iile de $6t!a!e $2t in;luen a at.t calitatea c.t i cantitatea $!2duel2!, at;el e 5a
dec!ie de$2zitul ca ata!e, $!eciz.ndu-e dac6 e !e$ect6 n2!+ele de a+$laa!e a
+6!;u!il2! i dac6 $a!a+et!ii de $6t!a!e din de$2zit $uteau $!e?udicia inte#!itatea
cantitati56 a $!2duel2!0
S-au t!i+i !ec2+andatele n!0( BAne3a n!0 *C $ent!u $a!tea !ecla+antului i n!0&
BAne3a n!0= C $ent!u $a!tea $.!.tului :n 5ede!ea e;ectu6!ii in5eti#a iil2! te>nice la ;a a
l2cului :n data de &4 iulie &'(%0 Re$!ezentatul $6! ii $.!.te t!e1uie 6 $un6 la di$2zi ia
9
e3$e!tului ;actu!a eli1e!at6, denu+i!ea $!2duel2!, cantitatea, data eli1e!6!ii, data, 2!a i
e+n6tu!ile $e!2anel2! :n $!ezen a c6!2!a -a ;6cut e3$edie!ea, e+n6tu!a de $!i+i!e,
t2talul de $lat6 i a5izul de :n2 i!e a +6!;ii0 9+$ute!nicitul ;i!+ei !ecla+ante t!e1uie 6
dea in;2!+a ii cu $!i5i!e la n2ta de c2ntata!e a nec2n;2!+it6 ii i 6 $un6 la di$2zi ia
e3$e!tului $!21e $ent!u a $utea ;i u$ue analizei :nt!-un la12!at2! de $ecialitate0
9+$ute!nici ii ;i!+ei t!e1uie 6 dea in;2!+a ii de$!e $!eda!ea +6!;ii din de$2zit, de$!e
$e!2ana ca!e a e;ectuat $!eda!ea, 5e!i;ica!ea ;actu!ii ;icale i calitatea $!2duel2!0
10
4# COSTATRI
Din analiza d2cu+entel2! 2$e!ati5e c2!e$unz6t2a!e 2$e!aJiil2! c2+e!ciale
de;6Ku!ate :nt!e cele d2u6 ;i!+e a;late :n liti#iu au !ezultat u!+6t2a!ele,
9n data de & iulie :n u!+a unui c2+unicat $!i+it 2cietatea c2+e!ciala S0C0
CINEART S0R0L0 $!i+e te c2n;i!+a!ea !ece$ iei +6!;ii :n $2!tul na5al C2nta a,
;u!niz2! S0C0 LIGFTGRI- S0A0, i de$2zita!ea aceteia :n de$2zitele c2+e!ciale
$ecializate0 Ma!;a e c2ntituie din % $ale i de $!2due a+1alate in cutii de ca!t2n
anc2!ate cu c>in#i cu 2 #!eutate t2tala de 7%' HG0 9n acet +2+ent nu e c2ntata 5!e2
ne!e#ula!itate cu $!i5i!ea la ta!ea #ene!ala a +6!;ii0
9n data de % iulie 2cietatea c2+e!ciala S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0 $!eia, :n u!+a
:n ele#e!ii c2nt!actuale, +a!;a $e ca!e 2 :nca!ca :nt!-un aut2ca+i2n $ecializat $ent!u a 2
t!an$2!ta 1ene;icia!ului :n ta!ea ei $!ezent6 din +2+entul $!elua!ii0 Nici :n aceat6
eta$6 nu e c2ntat6 ne!e#ula!it6 i0
9n data de 4 iulie 2cietatea c2+e!ciala S0C0 CINEART S0R0L0 $!i+e te c2n;2!+
:n ele#e!ii c2nt!actuale +a!;a c2+andat6, :na e c2ntat6 c6 unul dint!e $ale i ete li$it
de c>in#ile de anc2!a!e, acetea ;iind de$!ine, ia! +a!;a din $a!tea u$e!i2a!6 a ti5ei
c6zut6 i :+$!6 tiat6 :n inte!i2!ul aut2ca+i2nului0 9n acet +2+ent e c2ntat6
ne!e#ula!it6 ile de t!an$2!t i dete!i2!a!ea i!e+edia1il6 a $!2duel2!0
Din decla!aJiile #eti2na!ului Ki a cel2! !e$2na1ili cu :nc6!ca!ea Ki t!an$2!tul
+6!;u!il2! din $2!tul +a!iti+ C2nta a a !eieKit ;a$tul c6 +a!;a, :n +2+entul dec6!c6!ii
de $e 5a$2! nu $!ezenta ne!e#ula!it6 2 0De ae+enea, aceeai decla!a ie ete 5ala1ila i
$ent!u #eti2na!ul i $e!2nalul !e$2na1il cu :nc6!ca!ea $ale il2! :n aut2ca+i2n0 T2tu i
:n u!+a e;ectu6!ii ce!cet6!ii, a !eie it ;a$tul c6 +a!;a a ;2t a+1alat6 c2!e$unz6t2!
+en ine!ii inte#!it6 ii aceteia in c2ndi iile tanda!d de t!an$2!t0
A a5ut l2c i in5eti#a!ea $!2ceului de de!ula!e a t!a$2!tului de c6t!e e3$e!t i
anu+e dac6 t!a$2!tul a a5ut l2c :n cele +ai 1une c2ndi ii, dac6 a a?un la ti+$ i dac6 a
;2t c2!e$unz6t2! anc2!at6 +a!;a :n +i?l2cul de t!an$2!t0 9n u!+a in5eti#6!ii -a
c2ntatat c6 :nt.!zie!ile !e$etate a dete!+inat $e!2nalul !e$2na1il cu dec6!ca!ea
+6!;u!il2! $e $a!cu!ul itine!a!iului 6 i i de;6 2a!e acti5itatea #!a1it i cu ne#li?en 6 i
in acet $!2ce au ;2t dete!i2!ate c>in#ile $aletului :n cauz6 de inut de 2cietatea
11
c2+e!ciala S0C0 CINEART0S0R0L, ia! $e !uta dint!e Bac6u < -iat!a-Nea+ acetea a
cedeze c2+$!2+i .nd inte#!itatea $aletului i at;el a $!2duel2! de $e aceta0
12
5# COC&,ZII
-a!tea !e$2na1il6 $ent!u $ie!de!ile cauza ete $e!2nalul an#a?at al 2ciet6 ii
S0C0 TNT ROMLNIA S0R0L i i+$licit 2cietatea :n ine0 -!in ac iuni ne#li?ente
i+$uli2nate de ;act2!ul de $!eiune ti+$, $e!2nalul !e$2na1il $ent!u deca!ca!ea
+6!;u!il2! la celelalte detina ii de $e $a!cu!ul itine!a!iului al aut2ca+i2nului au
dete!i2!ate in!e#!itatea $aletului i anu+e al c>in#il2! de u ine!e ceea ce a du la
dit!u#e!ea $!2duel2! +en i2nate $!in i+$ac cu $2deaua t!an$2!tat2!ului :n
+2+entul c6de!ii de $e ti560
13
Anexa -
R2+.nia Din data de
&40'80&'(%
T!i1unalul -iat!a-Nea+
D2a! n!0 ()%*
C6t!e -a5el Ale3-C!itian,
-!in $!ezenta 56 ;ace+ cun2cut ;a$tul c6 $!in :nc>eie!ea entin ei $u1lice din
data de &4 iulie &'(%, a i ;2t nu+it e3$e!t :n cauz6 ci5il6, $!i5ind !ecla+antul S0C
CINEART S0R0L0 cu ediul :n -iat!a-Nea+ , @ud0 Nea+ , St!0 O!>ideel2! N!0 &, :n
det!i+entul $.!.tului S0C TNT ROMGNIA S0R0L , cu ediul :n Bucu!e ti, @ud0 Il;25,
S20 Bucu!e ti--l2ie ti (A B, n!088 , a5.nd ca 21iect, $!e?udiciul adu !ecla+antului $!in
li5!a!ea nec2!e$unz6t2! calitati5 a +6!;u!il2!0
S-a ac2!dat te!+en :n cauz6 $ent!u data de &4 iulie &'(%, dat6 $.n6 la ca!e 56
!u#6+ 6 56 $!ezenta i la ediul T!i1unalului -iat!a-Nea+ , $ent!u a ;i int!2du6 :n
cauz6, a de$une ?u!6+.ntul i de a e;ectua !a$2!tul de e3$e!tiz6, a5.nd ca 21iect
u!+6t2a!ele,
ta1ili!ea +2+entului a$a!i iei ne!e#ula!it6 il2! la +a!;a
ta1ili!ea cauzei de a$a!i ie a $!e?udiciului0
ta1ili!ea #!adului de c2!e$2nden 6 a calit6 ii cu c2nt!actul de t!an$2!t


@udec6t2!, G!e;ie!,
14
C9M-EANU DANIEL DAFARIA
MIFAI
Anexa /
CONTRACT DE TRANSPORT


Nr. 23478 din 2-07-2013


Cap. I PARTILE CONTRACTANTE

SC CINEART SRL/SA, cu sediul socil in !IATRA-NEA", s#r. $R%I&EEL$R, nr. 2 , 'l. ((((((((,
).((((, sec#or((((((((, *ud. NEA" , #ele+on ((((((((((((((((((((((, ,- .40-333.81/.738,
inre0is#r# l Re0is#rul Co1er#ului su' nr 2/27/1210/2007, 3nd C4I R$-22380512, cod I6AN nr
R$17IN86000077770150/377 desc9is l 6nc IN8 6n: A1s#erd1 N.;, re)re<en## le0l )rin
((((((((((((((((((, in cli##e de((((((((, denu1i# in cele ce ur1e<,
PRESTATOR

si

SC TNT R$"=NIA SRL/SA, cu sediul socil in 644RE TI , s#r. $S. 64C4RE TI-!L$IE TI , nr. 1A
6 , 'l. ((((((((, ).((((, sec#or 1 , *ud. IL,$; (, #ele+on 021-303.45 , ,- 021-303.45 ,
inre0is#r# l Re0is#rul Co1er#ului su' nr 240/1428/1771 , 3nd C4I 1572787 , cod I6AN
nr((((((((((((((((((((((( desc9is l 6nc ((((((((((((((((, re)re<en## le0l )rin
((((((((((((((((((, in cli##e de((((((((, denu1i# in cele ce ur1e<,

BENEFICIAR

u con3eni# inc9eiere )re<en#ului con#rc# de #rns)or#, in ur1#orele condi#ii>

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. $'iec#ul con#rc#ului il cons#i#uie )res#re de ser3icii de #rns)or# 1r+, de c#re !RESTAT$R
)en#ru 6ENE,ICIAR, in condi#iile 1en#ion#e in )re<en#ul con#rc#.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. !re<en#ul con#rc# se inc9eie )e o )eriod de / luni si in#r in 3i0ore l d# se1nrii
15
ces#ui de c#re 1'ele )r#i. El )o#e +i )relun0i# de co1un cord )rin#r-un c# di#ionl l con#rc#
se1n# de 1'ele )r#i.

Cap. IV OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art. 3. !res##orul se o'li0>

? s si0ure 1i*locul de #rns)or# dec3#, crui c)ci##e es#e su+icien# si in s#re cores)un<#ore,
l d# si or +i-#, con+or1 co1en<ilor +er1e le 6ene+icirului si in condi#iile s#'ili#e de co1un cord .
&c u#o3e9iculul nu cores)unde cerin#elor e-)edi#orului, )re<en#nd de+ec#iuni #e9nice, nu es#e
)ro)riu n#urii 1r+ii su nu re do#rile necesre ces# es#e @n dre)# s cer @nlocuire cu un l#ul
cores)un<#or.

'? s i in )ri1ire 1r+A

c? s in#oc1esc du) )ri1ire 1r+ii, docu1en#ele de #rns)or#.

d? !res##orul re o'li0#i s 3eri+ice e-c#i##e docu1en#elor )use l dis)o<i#ie de c#re e-)edi#or
)recu1 si in#e0ri##e lor. Nu 3 )lec de l locul incrcrii +r #o#e docu1en#ele ce #re'uie s
inso#esc #rns)or#ul in 3edere 31uirii 1r+ii +r )ro'le1e.

e? S su)r3e09e<e incrcre si descrcre 1i*locului de #rns)or# ## l locul de incrcre l
'ene+icirului c# si l locul de descrcre. &re)#urile si o'li0#iile )res##orului in )ri3in# incrcrii si
descrcrii 1r+urilor sun# con+or1e cu re0le1en#rile cordului C"R, le cordului TIR )recu1 si cu
celell#e re0le1en#ri le le0isl#iei de #rns)or# in#ern#ionle si n#ionle.

+? !res##orul se o'li0 s inde)linesc oricnd condi#iile le0le in#ern#ionle BC"R, TIR, AETR, A&R,
e#c? )en#ru e-ecu#re co1en<ilor )ri1i#e de l 6ene+icir. To#od#, )res##orul se o'li0 s )rocure
#o#e )er1isele si u#ori<#iile necesre )en#ru #rns)or#, cores)un<#or le0isl#iei n#ionle si celei
in#ern#ionle s##elor )e #eri#oriul cror se e+ec#ue< #rns)or#urile.

0? S su)or#e con#r3lore e3en#ulelor li)suri su )ierderi inre0is#r#e, )roduse din cul) s.

Cap.V OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art. 4. 6ene+icirul se o'li0>

? S indru1e si s +urni<e<e #o#e in+or1#iile necesre )en#ru e+ec#ure #rns)or#urilor in #i1) si )e
ru# s#'ili#A

'? S incredin#e<e )res##orului #o#e docu1en#ele necesre )en#ru #rns)or#ul de 1r+uriA

c? S con+ir1e in docu1en#ele de #rns)or# e+ec#ure #rns)or#ului, rece)#ionre si in#e0ri##e
1r+urilor su orice l# o'ser3#ie )ri3ind s#re ces#orA

d? 6ene+icirul 3 si0ur e+ec#ure )l#ii +or1li##ilor 31le ## l e-)or# c# si l i1)or#A

e? S incrce si s descrce 1r+ in si din 1i*locele de #rns)or#A

+? S )l#esc con#r3lore ser3iciilor de #rns)or# e+ec#u#e in '< )re<en#ului con#rc#A
16

0? S )l#esc #- de s##ionre )en#ru de)sire #i1)ului de s##ionre cord#.

Cap.VI PRETUL TRANSPORTULUI

Ar#. 5. !re#ul )e curs se 3 ne0oci inin#e de e-ecu#re +iecrui #rns)or# in +unc#ie de dis#n#
)rcurs si de cn#i##e incrc# si 3 +i 1en#ion# in scrisore de #rns)or#.

!en#ru de)sire #i1)ului de s##ionre cord# se 3 )erce)e o #- de s##ionre de 50 euro/<i.

Cap.VII MODALITATEA SI TERMENUL DE PLATA

Ar#. /. !l# de c#re 6ene+icir se 3 +ce in #er1en de 15 <ile de l d# )ri1irii de l !res##or
+c#urilor inso#i#e de C"R-ul con+ir1# +r re<er3e.

Ar#. 7. In c<ul in cre 'ene+icirul nu res)ec# #er1enul de )l#, 3 su)or# )enli##i de 0,1C )e
+iecre <i de in#r<iere clcul#e l su1 d#or#.

Cap. VIII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Ar#. 8. Rs)undere 'ene+icirului @n con#rc#ul de #rns)or#

? 6ene+icirul 3 rs)unde )en#ru )l# l #er1en con#r3lorei #rns)or#ului, orice in#r<iere
ducDnd l )l# de )enli##i.

'? Rs)undere 'ene+icirului 1i )o#e in#er3eni si in c< de de#eriorre u#o3e9iculului cu
oc<i @ncrcrii su )en#ru 1'lre necores)un<#ore si ne+i-re 1r+ii, cD# si )en#ru
e-c#i##e 1en#iunilor din scrisore de #rns)or#.

c? 6ene+icirul isi su1 res)ons'ili##e )en#ru orice consecin#e ne+3or'ile re<ul##e c ur1re
unor d#e incorec#e su inco1)le#e )ri3ind co1nd de #rns)or# c# si docu1en#ele inso#i#ore
le 1r+ii.

Ar#. 7. Rs)undere )res##orului

? In c<ul 3rierii 1r+ii in #i1)ul #rns)or#ului si din cul) )res##orului, des)0u'ire l cre 3 +i
o'li0# cons# in su1 cores)un<#ore de)recierii 1r+ii, +r l#e dune.

'? &c 1r+ *uns l des#in#ie cu de)recieri cli##i3e, d#ori# de)sirii #er1enului de e-ecu#re
#rns)or#ului, crusul 3 +i o'li0# l )l# des)0u'irilor cores)un<#ore. Crusul 3 +i
e-oner# de rs)undere dc 3 )u#e do3edi c )ierdere su 3ri 1r+urilor u +os# cu<#e din
1o#i3e de +or# 1*or, li)s su de+ec#uo<i##e 1'l*ului, n#ur 1r+ii, incrcre-descrcre
de+ec#uos e-ecu##e de e-)edi#or Bdes#in#r?, +)#ul inso#i#orului 1r+ii e#c.
17

Ar#. 10. E-onerre de rs)undere

!r#ile sun# e-oner#e de rs)undere )en#ru c<urile de +or# 1*or, do3edi#e cu c#e le0le. !rin
+or# 1*or se @n#ele0e> +eno1ene n#urle cre @1)iedic derulre @n condi#ii de si0urn#
#rns)or#uluiA re0le1en#ri le u#ori##ilor locle de #rn<i#A c#iuni 1ili#reA di3ersiuni, sediuA c#iuni
or0ni<#e le 1unci#orilor si +unc#ionrilor.

Cap.VIII. LITIGII

Ar#. 11. Nein#ele0ere din#re )r#ile con#rc#n#e in le0#ur cu clu<ele si e-ecu#re )re<en#ul
con#rc# se 3or solu#ion )e cle 1i'il, dc ces# lucru nu es#e )osi'il 3 +i sesi<# ins#n#
*udec#oresc co1)e#en#.

Cap.IX NOTIFICARILE INTRE PARTI

Ar#. 12. !r#ile con#rc#n#e con3in c orice no#i+icre dres# de un din#re ces#e celeill#e es#e
3l'il inde)lini# dc 3 +i #rns1is l sediul 1en#ion# in )re<en#ul con#rc#.

Ar#. 13. In c<ul in cre no#i+icre se +ce )e cle )os#l, e 3 +i #rns1is, )rin scrisore
reco1nd#, cu con+ir1re de )ri1ire si se consider )ri1i# l des#in#r l d# 1en#ion# )e
con+ir1re de c#re o+iciul )os#l )ri1i#or.

Ar#. 14. &c no#i+icre se #ri1i#e )rin +- e se consider )ri1i# in )ri1 <i lucr#ore du) ce in
cre +os# e-)edi#.

Ar#. 15. No#i+icrile 3er'le nu se iu in considerre de nici un din#re )r#i, dc nu sun# con+ir1#e,
)rin in#er1ediul unei din#re 1odli##ile )re3<u#e l )unc#ele )receden#e.

Cap.X CLAUZE FINALE

Ar#. 1/ $rice 1odi+icre su co1)le#re )re<en#ului con#rc# se 3 +ce in '< unui c# di#ionl
cre 3 e-)ri1 cordul e-)res l 1'elor )r#i.

Ar#. 17. Re<iliere )re<en#ului con#rc# se 3 )u#e )roduce cu cordul scris l 1'elor )r#i su @n
1od unil#erl, @n c< de ne)l# @n #er1enul )re3<u# su )rin 3oin# e-)ri1# in scris de un din
)r#i cu 1ini1 30 de <ile inin#e de #er1enul de e-)irre l con#rc#ului, dr nu inin#e de c9i#re
l <i #u#uror o'li0#iilor re<ul##e din e-ecu#re ser3iciilor de #rns)or#.

!re<en#ul con#rc# de #rns)or# s- inc9ei# in 2 Bdou? e-e1)lre ori0inle, c#e unul )en#ru +iecre
)r#e con#rc#n#.

&# 27 iunie 2013

!RESTAT$R 6ENE,ICIAR
18
S.C. TNT R$"ENIA S.R.L. S.C. CINEART S.R.L.
Anexa 1
A3IZ DE )SO IRE A 'R6II
Se!ia IAA N!0 ((&
Fu!niz2!, S#C &I0HT0RIP S#A Cu+$a!at2!, S#C CIEART S#R#&
F2!+a ?u!idica, S#A
N!0 9n+at!0 Re#0 C2+0Aan, 7/891:-9/;;/ N!0 9n+at!0Re#0C2+Aan,79/:9-/-;9/;;:
C0I0F, <;<588:
Ca$ital 2cial, 1/;#;;; E,R C0I0F, //1<;4-/
Sediul, in=bo Sediul, Piatra-ea!
-unct de luc!u, in=bo @ude ul, ea!
Ad!ea $unct de luc!u,
.in+ai 1rd Road Han=>+ou .a? Industr? Zone@ in=bo C2ntul,
RO-8I0.;;;;8888;-4;518:
C2ntul, AAAAAAAAAAAAAA Banca, I0 .anB A!sterda! #3
TelAFa3, AAAAAAAAAAAAA
N!0
C!t0
S-ECIFICAIA
B$!2due, a+1ala?e, etc0C
U0M0 Cantitatea
li5!at6
-!e ul unita!
B;6!6 T0V0A0C -EUR-
Val2a!e
-EUR-
' ( & % 4 )
(0
&0
%0
40
)0
70
DaMLED *'' Bi-C2l2! Nit>
Di#ital Di$la?
@uni2! F!enel 7)' Natt
G!i$ Fead A G212 Fead
Red>ead *'' Natt
Studi2 C22l 4 I ))O
LED -anel (3( Bi-C2l2! DMI
1uc
1uc
1uc
1uc
1uc
1uc
)
(4
4'
&'
8
)
&''
(''
&'
)'
()'
)''
('''
(4''
*''
('''
(')'
&)''
19
4 iulie &'(%
Se+n6tu!a
i ta+$ila
;u!niz2!ului
Date $!i5ind $!i5ind e3$edi ia,
Nu+ele dele#atului C2?an And!ei
C0I0 Se!ia HT N!0 %4&((* eli1 S-CLE- CONSTAN A
Mi?l2cul de t!an$2!t aut2 PPPPPPP
E3$edie!ea -a ;acut :n $!ezen a n2at!6 la
data de '40'80&'(% 2!a ((,''
Se+n6tu!ile
T2tal, 88)'
Se+n6tu!a
de $!i+i!e
20
Ane3a 4
Dele#a ie e3$e!t
Bi!2ul L2cal de E3$e!tiz6
Nea+
Ordin de de*lasare
D2+nul, -a5el Ale3-C!itian, e3$e!t ?u!idic, a5.nd le#iti+a ia n!0 ()7(A&'(', a;lat :n
e5iden a Bi!2ului L2cal de E3$e!tiz6 Nea+ , :n 1aza :+$ute!nici!ii n!0 &&%4A4)8*=%,
e+i6 de T!i1unalul @ude ean Nea+ , ete dele#at6 6 elucideze 21iecti5ele :n d2a!ul
ci5il n!0 ()%*A&'(%0 Miiunea e 5a de;6 u!a la ediul ;i!+ei S0C TNT ROMGNIA
S0R0L0, cu ediul :n Bucu!e ti, ?ud0 Il;25, 20 Bucu!e ti--l2ie ti (A B
-!e edinte Bi!2u L2cal de E3$e!tiz6 Nea+ ,
G>e2!#>e Flutu!
21
Ane3a )
Pro"es verbal de *redare C *ri!ire
9nc>eiat at6zi, '40'80&'(%, :nt!e,
S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0@ cu ediul :n Bucu!e ti, ?ud0 Il;25, 20 Bucu!e ti--l2ie ti (A B,
:n!e#it!at6 la Re#it!ul C2+e!Jului u1 n!0 @4'A(4&*A(==( , CIF ()=&=*=, !e$!ezentat6 de Adina
Matac>e, nu+it :n c2ntinua!e V.nz6t2!
i
S0C0 CINEART S0R0L, cu ediul :n -iat!a-Nea+ , @ud0 Nea+ , St!0 O!>ideel2!, N!0 &, :n!e#it!at6
la Re#it!ul C2+e!Jului u1 n!0 @A&8A(&('A&''8, CIF RO-&&%*')(&, !e$!ezentat6 de -a5el
Se!#iu, nu+it :n c2ntinua!e Cu+$6!6t2!
-!i+ul $!2ced.nd la $!eda!ea i al d2ilea la $!i+i!ea u!+6t2a!el2! 1unu!i,
- DaMLED *'' Bi-C2l2! Nit> Di#ital Di$la?
- @uni2! F!enel 7)' Natt
- G!i$ Fead A G212 Fead
- Red>ead *'' Natt
- Studi2 C22l 4 I ))O
- LED -anel (3( Bi-C2l2! DMI
A+ $!i+it A+ $!edat
22
PPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPP
Ane3a 7
Pro"es verbal de re"e* ie
Data$ ;2#;:#/;-1 Ora$ --$;;
9nt!e ,
(0 S0C0 CINEART S0R0L0
i
&0 S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0
S-au !ece$ i2nat, c2n;2!+ c2nt!actului ci5il n!0 ()%*A'%0')0&'(%, at6zi, :n data de
'4A'8A&'(%, u!+6t2a!ele,
- DaMLED *'' Bi-C2l2! Nit> Di#ital Di$la?
- @uni2! F!enel 7)' Natt
- G!i$ Fead A G212 Fead
- Red>ead *'' Natt
- Studi2 C22l 4 I ))O
- LED -anel (3( Bi-C2l2! DMI
Din $unct de 5ede!e calitati5 -au c2ntatat % $!2due :n ta!e de dete!i2!a!e i!e+edia1il60 9n
c2ncluzie e $!2$une !e;uza!ea $!2duel2! !e$ecti5e
Din $a!tea, Din $a!tea,
23
S0C0 CINEART S0R0L0 S0C0 TNT ROMGNIA
S0R0L0

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ane3a 8
OTA DE COSTATARE
9nc>eiat at6zi ()0'=0&'(%, cu 2cazia ;inaliz6!ii in5eti#a iil2! e;ectuate :n cazul d2a!ului
()%*A&'(%0 9n u!+a analizel2! e;ectuate a+ c2ntatat c6 din cele *( $!2due li5!ate c2n;2!+
c2nt!actului ini ial dint!e cele d2u6 ;i!+e, % dint!e acetea nu c2!e$und calitati5 $!ezent.nd
de;ec iuni0 Acete de;ec iuni au ;2t cauzate $!in ne#li?en 6 :n +2+entul t!an$2!tului0 Se
!ec2+anda ac>ita!ea c2nt!a5al2!i $!2duel2! !e$ecti5e au :nl2cui!ea acet2!a cu $!2due de
aceea i natu!a cantitati56 i calitati560
()0'=0&'(% E3$e!t
Nea+ -a5el Ale3-
C!itian
24
Anexa <
Rec2+andata
N!0 (
&4 iulie &'(%
C%tre Pavel Ser=iu@
-!in $!ezenta 56 aduce+ la cun2 tin 6 c6 :n data de &4 iulie &'(% t!e1uie 6 56 $!ezenta i la
ediul S0C0 CINEART S0R0L0 $ent!u e;ectua!ea in5eti#a iil2! :n $!i5in a liti#iului :n ca!e ete
i+$licat6 ;i!+a !e$!ezentat6 de du+nea52at!6, cu d2a!ul ()%*A&'(%0

E3$e!t
-a5el Ale3-C!itian
25
26
Anexa 8
Rec2+andata
N!0 (
&4 iulie &'(%
C%tre 'ata"+e Adina@
-!in $!ezenta 56 aduce+ la cun2 tin 6 c6 :n data de &4 iulie &'(% t!e1uie 6 56 $!ezenta i la
ediul S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0 $ent!u e;ectua!ea in5eti#a iil2! :n $!i5in a liti#iului :n
ca!e ete i+$licat6 ;i!+a !e$!ezentat6 de du+nea52at!6, cu d2a!ul ()%*A&'(%0

E3$e!t
-a5el Ale3-C!itian
27
Ane3a ('
DEC&ARA IE DE CO6OR'ITATE
din data '40'80&'(%
S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0, a5.nd ediul Bucu!e ti, ?ud0 Il;25, 20 Bucu!e ti--l2ie ti (A B,
:n!e#it!at6 la Re#it!ul C2+e!Jului u1 n!0 @4'A(4&*A(==( , CIF ()=&=*=, !e$!ezentat6 de Adina
Matac>e, :n calitate de +ana#e! al calit6 ii e!5iciil2! decla!6+ $e $!2$!ia !a$unde!e, cun2c.nd
$!e5ede!ile a!t0&=& C2d -enal cu $!i5i!e la ;alul :n decla!a ii i $!e5ede!ile a!t0 ) din FG n!0
('&& A &''& cu $!i5i!e la !e#i+ul $!2duel2! i e!5iciil2! ca!e $2t $une :n $e!ic2l 5ia a,
6n6tatea, ecu!itatea +uncii i $!2tec ia +ediului, ;a$tul c6 $!2duele, DaMLED *'' Bi-C2l2!
Nit> Di#ital Di$laM, @uni2! F!enel 7)' Natt, G!i$ Fead A G212 Fead, Red>ead *'' Natt,
Studi2 C22l 4 I ))O, LED -anel (3( Bi-C2l2! DMI, ca!e ;ac 21iectul acetei decla!a ii de
c2n;2!+itate nu $un :n $e!ic2l 5ia a, 6n6tatea i ecu!itatea +uncii, nu $!2duc i+$act ne#ati5
au$!a +ediului i unt :n c2n;2!+itate cu O0U0G08)A&''', Le#ea n!0((&A(==8, F0G0)4A&''',
Le#ea n!0(%8A(==), SF NR0(A(==8, F0G0()(%A&''' i F0G0(%&A(=== 0
S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0
$!in
Adina Matac>e
28
Ane3a ((
Cerere de "+e!are Dn Eude"at%
9nc>eiat6 at6zi 40'80&'(%
S0C0 CINEART S0R0L, cu ediul :n -iat!a-Nea+ , @ud0 Nea+ , St!0 O!>ideel2!, N!0 &,
:n!e#it!at6 la Re#it!ul C2+e!Jului u1 n!0 @A&8A(&('A&''8, CIF RO-&&%*')(&, c>ea+6 :n
?udecat6 $e $.!.tul S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0@ cu ediul :n Bucu!e ti, ?ud0 Il;25, 20
Bucu!e ti--l2ie ti (A B, :n!e#it!at6 la Re#it!ul C2+e!Jului u1 n!0 @4'A(4&*A(==( , CIF
()=&=*=, $ent!u c6 $!in >2t6!.!ea ce e 5a $!2nun a, aceta 5a ;i 21li#at la de$6#u1i!i $ent!u
!e$a!a!ea $!e?udiciului $!2du0
De ae+enea S0C CINEART S0R0L, !2a#6 la di$une!ea 21li#at2!ie a $.!.tului la $lata
c>eltuielil2! de ?udecat60
29
Ane3a (&
Pro"es verbal de "onse!nare a re>ultatelor
9n u!+a in5eti#aJiil2! :nt!e$!ine la 2ciet6Jile CINEART i TNT ROMGNIA
u1e+natul -a5el Ale3-C!itian, :n calitate de e3$e!t dee+nat de @udec6t2!ia Nea+ , @udec6t2!
C:+$eanu Daniel, :n data de &40'80&'(%, $ent!u a e;ectua e3$e!tiza :n cazul d2a!ului nu+6!ul
()%*, a+ :nc>eiat $!2ceul 5e!1al de e3$e!tiz6 c2ntat.nd u!+6t2a!ele,
- 9n +2+entul !ece$ i2n6!ii +6!;ii li5!at6 de S0C0 TNT ROMGNIA S0R0L0, e c2ntat6
dete!i2!a!ea i!e+edia1il6 a $!2duel2! t!an$2!tate $!252c.nd $a#u1e +ate!ial i +2neta!e
$ent!u S0C0 CINEART S0R0L
E3$e!t Data
-a5el Ale3-C!itian ()0'=0&'(%
30
31