You are on page 1of 53

BI 6: HNG DN NGHIP V CHO VAY

THEO CC CHNG TRNH TN DNG


1. CHNG TRNH CHO VAY H NGHO
1.1. N!"#$% &'( )*# )+%
H ngho vay vn phi bo m cc nguyn tc sau:
- S dng vn vay ng mc !ch "in vay#
- Ho$n t% n& gc v$ '(i vn vay ng th)i h*n ( th+a thu,n#
1.,. -./" 0.1% 23 245( )*# )+%
- H ngho phi c- .a ch/ c0 t% h&p php t*i .a ph01ng 0&c 23 ban nh4n
d4n 526789 "( "c nh,n t%n danh sch :;<=8#
- >- tn t%ong danh sch h ngho t*i "(? ph0)ng? th. t%@n thAo chuBn h ngho
do 6 Cao ng th01ng binh v$ D( hi cEng b tFng th)i GH#
- 7g0)i vay vn '$ ng0)i *i diIn h gia Jnh ch.u t%ch nhiIm t%ong mKi Luan
hI vMi 7g4n h$ng >h!nh sch "( hi 57H>SDH9? '$ ng0)i GN nh,n n& v$ ch.u t%ch
nhiIm t% n& 7H>SDH#
- H ngho phi tham gia =O tiPt GiIm v$ vay vn 5=QRSS9 t%n .a b$n#
1.6. N78%! 79 %!7:; 07<%! 245( )*# )+% (=* NHC>?H
- 7hTng h GhEng cUn sVc 'ao ng#
- 7hTng h c th4n ang t%ong th)i gian thi h$nh n#
- 7hTng h ngho 0&c ch!nh LuyWn .a ph01ng 'o*i %a Gh+i danh sch vay vn
vJ mc tI n*n c) b*c? nghiIn ht? t%m cp? '0)i biPng GhEng ch.u 'ao ng#
- 7hTng h ngho thuc diIn ch!nh sch "( hi nh0 gi$ c nAo 1n? t$n t,t?
thiPu Xn do ng4n sch 7h$ n0Mc t%& c@p#
1.@. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
- YZu t0 mua sm cc 'o*i v,t t0? ging c4y t%[ng? v,t nuEi? ph4n b-n###? cEng
c 'ao ng? chi ph! thanh ton cung Vng 'ao v? Zu t0 '$m nghW th\ cEng? chi ph!
nuEi t%[ng? nh bt? chP biPn th\y hi sn#
- ]-p vn ^ th_c hiIn d_ n sn "u@t Ginh doanh do cng [ng ng0)i 'ao ng
sng ',p v$ 0&c ch!nh LuyWn .a ph01ng cho ph`p th_c hiIn#
- >ho vay gii LuyPt mt phZn nhu cZu thiPt yPu vW nh$ a? n0Mc s*ch? iIn thp
sng v$ hKc t,p# 7H>SDH cho vay vn hb t%& mt phZn chi ph! hKc t,p cho nhTng
con Am ang thAo hKc phO thEng ^ t%ang t%i cc chi ph! sau:
c =iWn hKc ph! phi np thAo Luy .nh c\a 6 ]io dc v$ Y$o t*o i vMi
t%0)ng cEng ',p v$ thAo Luy .nh c\a nh$ t%0)ng i vMi t%0)ng d4n ',p#
c Qinh ph! "4y d_ng t%0)ng thAo Luy .nh c\a .a ph01ng phd h&p vMi Luy
.nh c\a 6 gio dc v$ $o t*o#
c =iWn mua dng c hKc t,p v$ sch gio Ghoa thAo gi ghi t%n bJa sch
5GhEng cho vay mua sch tham Gho? sch n4ng cao9#
c =iWn mua LuZn o hoec t%ang phc hKc 0)ng c\a hKc sinh thAo Luy .nh#
>Xn cV v$o tJnh hJnh th_c tP ngu[n vn v$ nhu cZu vn t*i .a ph01ng? ]im
c chi nhnh 7H>SDH c1 sa 0u tin? t,p t%ung ngu[n vn cho vay h ngho sn "u@t
1
Ginh doanh t%0Mc? sau - mMi "`t Pn cho vay gii LuyPt mt phZn nhu cZu thiPt yPu vW
nh$ a? n0Mc s*ch? iIn thp sng v$ hKc t,p t*i cc t%0)ng phO thEng#
1.G. AH( (7; )*#
fVc cho vay Luy .nh i vMi tFng 'o*i mc !ch c th^ nh0 sau:
- >ho vay sn "u@t? Ginh doanh? d.ch v: mVc cho vay ti a ;: t%iIu [ng<gh#
- >ho vay gii LuyPt mt phZn nhu cZu thiPt yPu vW nh$ a? n0Mc s*ch? iIn thp
sng v$ hKc t,p vMi mVc cho vay c th^ nh0 sau:
c >ho vay sa chTa nh$ a? mVc cho vay ti a ; t%iIu [ng<gh#
c >ho vay iIn thp sng? mVc cho vay ti a g?h t%iIu [ng<gh#
c >ho vay n0Mc s*ch? mVc ti a i t%iIu [ng<gh#
c >ho vay chi ph! hKc t,p t*i cc t%0)ng phO thEng: =Ong gim c u3 LuyWn
cho ]im c chi nhnh 7H>SDH cc t/nh? th$nh ph LuyPt .nh mVc cho vay nh0ng
GhEng v0&t Lu tOng i Ghon chi ph! hKc t,p cao nh@t 0&c vay nu a i^m 1.@.
I4" J: fVc cho vay ti a c\a ch01ng t%Jnh cho vay h ngho '$: ;: t%iIu
[ng<gh 5bao g[m c nhu cZu sn "u@t Ginh doanh v$ nhu cZu thiPt yPu vW nh$ a?
n0Mc s*ch? iIn thp sng? chi ph! hKc t,p cho con Am hKc t%0)ng phO thEng9#
1.6. IK. D"L& (7; )*#: :?jh k<thng#
C(i su@t n& Lu h*n 0&c t!nh blng g;:k '(i su@t cho vay#
1.M. T7N. 7O% (7; )*#
- >ho vay ngn h*n: YPn gm thng#
- >ho vay t%ung h*n: =%n gm thng Pn j: thng#
- >ho vay d$i h*n: =%n j: thng 5i vMi t%0)ng h&p cho vay ^ t%ang t%i chi
ph! cho con Am hKc phO thEng9#
NHCSXH v h vay tha thun v thi hn cho vay cn c vo:
- fc !ch s dng vn vay c\a ng0)i vay#
- =h)i h*n thu h[i vn c\a ph01ng n Zu t0 5chu GH sn "u@t Ginh doanh9#
- Qh nXng t% n& c\a ng0)i vay#
- 7gu[n vn cho vay c\a 7H>SDH#
1.P. -Q%7 0R 7O% &ST %5U &7" %5U &7" VK.
Sn vay phi 0&c ho$n t% Zy \ c gc v$ '(i thAo ng th)i h*n ( cam GPt#
1.8.1. Thu n gc!
7H>SDH tO chVc viIc thu n& gc t%_c tiPp tMi tFng h vay t*i Yi^m giao d.ch
thAo Luy .nh sau:
- f-n vay ngn h*n: thu n& gc mt 'Zn Ghi Pn h*n#
- f-n vay t%ung h*n: ph4n GH t% n& nhiWu 'Zn 5j thng hoec g nXm mt 'Zn do
7H>SDH v$ h vay th+a thu,n9? H vay 0&c LuyWn t% n& t%0Mc h*n#
1.8.". Thu #$i!
1.8.". Thu #$i!
- C hai hnh thc:
c =hu gc Pn 4u thu '(i Pn - 5cdng g 'Zn9#
c =hu '(i thAo .nh GH h$ng thng thAo 6in 'ai#
2
- i vi khon n trong hn, thc hin thu li nh k! h"ng th#ng tr$n % &' n
va()
c C(i ch0a thu 0&c c\a GH t%0Mc chuy^n sang thu v$o GH h*n GP tiPp#
- C#c khon n *u# hn thu gc +n ,u thu li +n )
c ning cc Ghon n& Gh- Ui 0u tin thu gc t%0Mc thu '(i sau#
c S '(i ch0a thu 0&c h*ch ton ngo*i bng ^ c- GP ho*ch thu st vMi th_c tP#
1.W. X"# &SY%7 (7; )*#
> -Z CHO VAY H NGHO
-'c .: Qhi c- nhu cZu vay vn? ng0)i vay viPt ]i@y W ngh. vay vn 5mou s
:g<=89? gi cho =O =QRSS#
-'c /: =O =QRSS cdng tO chVc ch!nh t%. - "( hi tO chVc hKp ^ bJnh "`t
nhTng h ngho \ iWu GiIn vay vn? ',p danh sch mou :;<=8 t%Jnh 2678 c@p "(
"c nh,n '$ i t0&ng 0&c vay v$ c0 t% h&p php t*i "(#
-'c 0: =O =QRSS gi h[ s1 W ngh. vay vn tMi ng4n h$ng#
-'c 1: 7g4n h$ng ph duyIt cho vay v$ thEng bo tMi 2678 c@p "( 5mou :i<=89#
-'c 2: 2678 c@p "( thEng bo cho tO chVc ch!nh t%. - "( hi c@p "(#
-'c 3: =O chVc ch!nh t%. - "( hi c@p "( thEng bo cho =O =QRSS#
-'c 4: =O =QRSS thEng bo cho tO vin<h gia Jnh vay vn biPt danh sch
h 0&c vay? th)i gian v$ .a i^m gii ng4n#
-'c 5: 7g4n h$ng tiPn h$nh gii ng4n Pn ng0)i vay#
% &i v'i cho vay () t*ang t*+i chi ,h- cho con ./ h0c ,h1 th2ng3 ngoi c4c
5uy (6nh nh7 cho vay h ngh8o th2ng th7ng3 c9n c: /t ; (i)/ 5uy (6nh c< th)
nh7 ;au!
- >h\ h Vng tn vay '$ b? mp hoec ng0)i t%_c tiPp nuEi d0qng h&p php vay
^ chi ph! hKc t,p cho con mJnh 5G^ c con nuEi thAo php 'u,t9#
3
H9 %!7:; T[ T\]VV
^BND (L_ `K
NHCSXH
T[ (7H(
CT?H (L_ `K
(7
)
(2
)
(3
)
(4
)
(8
)
(5
)
(6
)
(1
)
- fbi nXm g 'Zn v$o Zu nXm hKc? h ngho viPt gi@y W ngh. vay vn mou
:g<=8 s tiWn "in vay cho c nXm hKc -? np =O =QRSS ^ tO chVc hKp bJnh "`t v$
',p danh sch mou :;<=8r
- =h)i h*n cho vay g[m th)i gian 4n h*n v$ th)i gian t% n&:
Thi gian =n hn: '$ Ghong th)i gian t!nh tF ng$y h vay nh,n m-n vay Zu
tin cho Pn Ghi ng0)i con GPt thc GH thi tt nghiIp c@p hKc G^ c nXm hKc '0u ban
5nPu c-9# =%0)ng h&p h ngho c- nhiWu con thAo hKc thJ th)i gian 4n h*n 0&c "c
.nh thAo s nXm c\a ng0)i con ang thAo hKc a c@p hKc c- s nXm d$i nh@t# =%ong
th)i gian 4n h*n? h ngho ch0a phi t% gc nh0ng phi t% '(i tiWn vay#
Thi gian t*+ n: ti a 0&c t!nh blng s nXm 0&c 7H>SDH cho vay vn
t%ong th)i gian hKc t*i c@p hKc - 5ti^u hKc '$ h nXm? t%ung hKc c1 sa i nXm? t%ung hKc
phO thEng ; nXm9#
- 7H>SDH thu n& gc mt nXm g 'Zn? GH thu n& Zu tin t%ong th)i gian g nXm
G^ tF Ghi GPt thc cho vay i vMi hKc sinh -# S tiWn thu n& mbi GH !t nh@t blng s
tiWn cho vay bJnh Lu4n mt nXm t%ong th)i gian 4n h*n#
- HiIn nay? 7H>SDH thu '(i .nh GH h$ng thng thAo 6in 'ai#
1.1a. ?E VJ %5 2b% 7O%
1.1>.1. Cho vay #7u v<
- 6r'7ng h8 #8 &9ng cho va( l'u v9:
c >c Ghon vay ngn h*n v$ t%ung h*n#
c sp dng cho cc Ghon vay Zu t0 ng$nh nghW sn "u@t? Ginh doanh c- chu
GH GP tiPp nh0 chu GH sn "u@t? Ginh doanh t%0Mc#
- i:u kin cho va( l'u v9:
c Qhon vay ( Pn h*n t% nh0ng h vay von cUn nhu cZu vay vn cho chu GH
sn "u@t? Ginh doanh 'iWn GW#
c th01ng n ang vay c- hiIu Lu#
c H vay t% \ s '(i cUn n& c\a Ghon vay t%0Mc v$ ch0a thot ngho#
- ;c cho va( l'u v9 ti a GhEng Lu s d0 n& cUn '*i c\a h vay vn Pn
ng$y cho vay '0u v#
- 6h7i hn cho va( l'u v9 '$ th)i h*n c\a chu GH sn "u@t? Ginh doanh tiPp thAo
nh0ng ti a GhEng Lu th)i h*n ( cho vay#
- <i %u=t cho va( l'u v9 0&c p dng thAo '(i su@t hiIn h$nh t*i th)i i^m cho
vay '0u v#
5g9
- 6h> t9c cho va( l'u v9: Qhi c- nhu cZu vay '0u v? t%0Mc h ng$y Pn h*n t%
cui cdng? h ngho '$m gi@y W ngh. vay '0u v 5mou s :u<=89 gi =O t%0ang =O
=QRSS? cc th\ tc Ghc GhEng phi ',p '*i# 7H>SDH GhEng th_c hiIn viIc h*ch
ton gi cho vay? gi thu n&#
fKi t%0)ng h&p cho vay '0u v? 7H>SDH phi ghi Zy \ cc yPu t Luy .nh
v$o c SO vay vn '0u t*i 7H>SDH v$ SO c\a h vay giT#
1.1>.". &iu ch?nh @A hn t*+ n
- =%0)ng h&p h vay c- Gh- GhXn? ch0a t% 0&c n& gc thAo ng GH h*n (
tho thu,n do nguyn nh4n:
g
5 9 <?C@ l'u v9, th> t9c cho va( l'u v9 thAo vBn Cn 4/DEFGC?-6HFF-G??@ ng"( /IE0E/D.. h'ng &Jn %Ka
Li, CL %ung, tha( th+ MNt % iOM trong c#c vBn Cn h'ng &Jn nghi8 v9
4
c >h0a GPt thc chu GH sn "u@t Ginh doanh#
c >h0a tiu th 0&c sn phBm hoec h vay gep Gh- GhXn t*m th)i vW t$i ch!nh#
- Qhon n& c\a GH h*n - 0&c thAo dvi v$o GH h*n t% n& tiPp thAo 5GhEng
chuy^n n& Lu h*n c\a tFng GH h*n v$ ng0)i vay GhEng phi '$m th\ tc iWu ch/nh GH
h*n n&9#
1.1>.B. Cia hn n
- =%0)ng h&p h vay GhEng t% n& ng h*n do thin tai? d.ch bInh v$ nguyn
nh4n Ghch Luan Ghc? ( 0&c 7H>SDH Gi^m t%a "c nh,n v$ c- gi@y W ngh. gia
h*n n& 5mou s :w<=89? thJ 7H>SDH "Am "`t cho gia h*n n&#
- =h)i gian cho gia h*n n&: 7H>SDH c- th^ th_c hiIn viIc gia h*n n& mt hay
nhiWu 'Zn i vMi mt Ghon vay nh0ng tOng s th)i gian cho gia h*n n& GhEng Lu gm
thng i vMi cho vay ngn h*n v$ GhEng Lu g<m th)i h*n cho vay i vMi cho vay
t%ung h*n#
=%0)ng h&p h ngho vay vn b. %\i %o do nguyn nh4n Ghch Luan ( 0&c gia
h*n n& ti a thAo Luy .nh t%n? nh0ng h vay von ch0a c- Gh nXng t% n&? nPu c-
nhu cZu thJ 0&c gia h*n n& bO sung ^ tiPp tc GhEi phc sn "u@t Ginh doanh# =h)i
gian ti a GhEng Lu gm thng i vMi cho vay ngn h*n v$ GhEng Lu g<m th)i h*n
cho vay ghi i vMi cho vay t%ung h*n
5m9
#
7Pu h ngho t%ong Lu t%Jnh s dng vn vay ^ sn "u@t Ginh doanh gep Gh-
GhXn vW t$i ch!nh? ch0a t% 0&c n& do cc nguyn nh4n Ghch Luan ( 0&c
7H>SDH n1i cho vay cho gia h*n n&? nh0ng Pn h*n t% n&? h vay von c- nhu cZu
vay '0u v 5nPu c- \ iWu GiIn9 thJ c- th^ 0&c "Am "`t cho vay '0u v
5;9
#
1.1>.D. Chuy)n n 5u4 hn
- >c t%0)ng h&p chuy^n n& Lu h*n:
c H vay s dng vn vay sai mc !ch#
c >- Gh nXng t% Ghon n& Pn h*n nh0ng GhEng t% hoec Pn GH h*n t% n&
cui cdng? h vay GhEng 0&c gia h*n n& thJ 7H>SDH chuy^n to$n b s d0 n& sang
n& Lu h*n#
- Sau Ghi chuy^n n& Lu h*n? 7H>SDH phi h&p vMi ch!nh LuyWn sa t*i? cc tO
chVc ch!nh t%. - "( hi c- biIn php t!ch c_c thu h[i n&#
1.11. ?E VJ %5 S=. S;
=h_c hiIn thAo xuyPt .nh s h:<m:g:<xY-==g ng$y my<u<m:g: c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\z
=hEng t0 s gjg<m:g:<==-6=> ng$y m:<g:<m:g: c\a 6 =$i ch!nh v$ xuyPt .nh s gh<xY-
HYx= ng$y mu<:g<m:gg c\a >h\ t.ch HYx= 7H>SDH#
1.1,. \.3c &S* DE FB%! )+% )*#
PiQ) =%0Mc Ghi pht tiWn vay cho ng0)i vay? 7H>SDH phi Gi^m t%a:
- 7g0)i vay phi '$ th$nh vin c\a =O =QRSS do tO chVc ch!nh t%. - "( hi
th$nh ',p thAo vXn bn h0Mng don c\a 7H>SDH#
- 7g0)i vay c- tn t%ong 8anh sch h gia Jnh W ngh. vay vn 7H>SDH
5mou s :;<=89 do =O =QRSS bJnh "`t? ',p danh sch v$ 0&c 2678 c@p "( "c
nh,n#
2
( ) @Bn Cn /.DDEFGC?-6H ng"( D3E5E/DD5 vEv RK lS n +n hn tr n)
3
() @- ./I4EFGC?-6HFF-G??@ ng"( 0DE2E/D.. vEv v'ng MTc trong thc hin nghi8 v9 tUn &9ng
5
PiiQ) 7H>SDH u3 thc cho tO chVc Hi? =O =QRSS Gi^m t%a viIc s dng vn vay c\a
tFng ng0)i vay t%ong ph*m vi ;: ng$y G^ tF ng$y nh,n tiWn vay v$ Gi^m t%a .nh GH hoec t "u@t
5thAo mou s :j<=89# 7g4n h$ng phi h&p vMi tO chVc Hi Gi^m t%a viIc s dng vn vay v$
ch@p h$nh Luy .nh cho vay c\a ng0)i vay Ghi cZn thiPt# QPt Lu Gi^m t%a c\a tO chVc Hi? =O
=QRSS 0&c gi cho ng4n h$ng sau Ghi ho$n th$nh viIc Gi^m t%a#
PiiiQ) 7H>SDH u3 thc cho tO chVc ch!nh t%. - "( hi th_c hiIn i chiPu n& cEng
Ghai !t nh@t mt nXm mt 'Zn thAo mou s gh<=8 v$ gi GPt Lu i chiPu cho ng4n h$ng#
CC VdN BeN HIN HNH
g# SXn bn ;gj<7H>S-=8 ng$y :m<h<m::; vW H0Mng don nghiIp v cho vay h ngho#
m# SXn bn mjmy<7H>S-7S=8 ng$y gh<gm<m::i H0Mng don nghiIp v cho
vay mt phZn nhu cZu thiPt yPu t%ong sinh ho*t vW sa chTa nh$ a? n0Mc
s*ch? iIn thp sng v$ hKc t,p i vMi h ngho#
;# SXn bn s juj<7H>S-=8 ng$y mm<i<m::u vW viIc sa Oi mt s i^m vXn
bn ;gj<7H>S-QH#
i# SXn bn g:;:<7H>S-=8 ng$y :y<j<m::u vW viIc gii p thc mc sau hi
ngh. t,p hu@n#
h# SXn bn gjgu<7H>S-=8 ng$y my<y<m::u vW viIc n4ng cao ch@t '0&ng t!n dng
j# SXn bn um:<7H>S-=877-HSSS ng$y mw<:;<m:gg H0Mng don sa Oi? bO
sung? thay thP mt s i^m t%ong cc vXn bn h0Mng don nghiIp v cho vay
h ngho v$ cc i t0&ng ch!nh sch Ghc#
u# SXn bn mg::<7H>S-=8 ng$y :j<y<m::y vW viIc " 'N n& Pn h*n t% n&#
y# SXn bn gmwu<7H>S-=877-HSSS ng$y ;:<h<m:gg vW viIc v0Mng mc
t%ong th_c hiIn nghiIp v t!n dng#
w# SXn bn gwg:<7H>S-=8SS ng$y my<u<m:gg vW viIc gii LuyPt v0Mng mc
nghiIp v t!n dng#
,. CHNG TRNH CHO VAY H CfN NGHO
,.1. N!"#$% &'( )*# )+%
6
H c,n ngho vay vn phi bo m cc nguyn tc sau:
- S dng vn vay ng mc !ch "in vay#
- Ho$n t% n& gc v$ '(i vn vay ng th)i h*n ( th+a thu,n#
,.,. -./" 0.1% 23 245( )*# )+%
- H c,n ngho phi c- .a ch/ c0 t% h&p php t*i .a ph01ng 0&c 2678 "(
"c nh,n t%n danh sch :;<=8#
- >- tn t%ong danh sch h c,n ngho t*i "(? ph0)ng? th. t%@n "c nh,n thAo
chuBn h c,n ngho 0&c =h\ t0Mng >h!nh ph\ Luy .nh tFng th)i GH 5HiIn nay? 0&c
th_c hiIn thAo xuyPt .nh s :w<m:gg<xY-==g ng$y ;:<:g<m:gg9#
- 7g0)i vay vn '$ ng0)i *i diIn h gia Jnh ch.u t%ch nhiIm t%ong mKi Luan
hI vMi 7H>SDH? '$ ng0)i GN nh,n n& v$ ch.u t%ch nhiIm t% n& 7H>SDH#
- H c,n ngho phi tham gia =O =QRSS t%n .a b$n#
,.6. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
- S dng ^ Zu t0 v$o '{nh v_c sn "u@t? Ginh doanh#
,.@. AH( (7; )*#
- fVc cho vay do 7H>SDH v$ h vay th+a thu,n nh0ng GhEng v0&t Lu mVc
cho vay ti a phc v sn "u@t? Ginh doanh p dng i vMi h ngho t%ong tFng th)i
GH#
- HiIn nay? mVc cho vay ti a: ;: t%iIu [ng<g h
,.G. IK. D"L& (7; )*#
- C(i su@t cho vay: blng g;:k '(i su@t cho vay i vMi h ngho Luy .nh t%ong
tFng th)i GH# HiIn nay? '(i su@t cho vay '$ :?yih k<thng#
- C(i su@t n& Lu h*n 0&c t!nh blng g;:k '(i su@t cho vay#
,.6. T7N. 7O% (7; )*#
- >ho vay ngn h*n: YPn gm thng#
- >ho vay t%ung h*n: =%n gm thng Pn j: thng#
NHCSXH v h vay tha thun v thi hn cho vay cn c vo:
- fc !ch s dng vn vay c\a ng0)i vay#
- =h)i h*n thu h[i vn c\a ph01ng n Zu t0 5chu GH sn "u@t Ginh doanh9#
- Qh nXng t% n& c\a ng0)i vay#
- 7gu[n vn cho vay c\a 7H>SDH#
,.M. Cg( %9. F"%! 07g( )/: ph01ng thVc cho vay? iWu GiIn cho vay? th\ tc v$
Luy t%Jnh cho vay? .nh GH h*n t% n&? thu n&? thu '(i? gia h*n n&? " 'N n& b. %\i %o? Gi^m
t%a? i chiPu n&?### 0&c th_c hiIn nh0 cho vay i vMi h ngho#
VdN BeN HIN HNH
g# SXn bn g::;<7H>S-=877 ng$y gm<i<m:g; vW H0Mng don nghiIp v cho
vay i vMi h c,n ngho thAo LuyPt .nh gh<m:g;<xY-==g ng$y m;<:m<g:g; c\a =h\
t0Mng >h!nh ph\#
7
6. CHNG TRNH CHO VAY HhC >INHU >INH VIiN jH>>Vk Cl
HON CeNH \Hl \HdN
6.1. -+. &45%! 245( )*# )+%
- HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn thAo hKc t*i cc t%0)ng *i hKc 5hoec t01ng
01ng *i hKc9? cao |ng? t%ung c@p chuyn nghiIp v$ t*i cc c1 sa $o t*o nghW 0&c
th$nh ',p v$ ho*t ng thAo Luy .nh c\a php 'u,t SiIt 7am thAo xuyPt .nh s
ghu<m::u<xY-==g ng$y mu<w<m::u c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
- 6 i "u@t ng} thAo hKc t*i cc c1 sa d*y nghW thuc 6 xuc phUng v$ cc
c1 sa d*y nghW Ghc thuc hI thng gio dc Luc d4n thAo Luy .nh t*i xuyPt .nh s
gmg<m::w<xY-==g c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
- Cao ng nEng thEn t%ong tuOi 'ao ng? c- t%Jnh hKc v@n v$ sVc Gh+A
phd h&p vMi nghW cZn hKc? hKc nghW t%ong cc t%0)ng cao |ng? t%ung c@p nghW? t%ung
t4m d*y nghW? t%0)ng *i hKc? t%ung c@p chuyn nghiIp c\a cc 6? ng$nh? tO chVc
ch!nh t%. - "( hi? cc c1 sa $o t*o nghW Ghc thAo Luy .nh t*i xuyPt .nh s
gwhj<xY-==g ng$y mu<gg<m::w c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
I4" J:
*. Yi vMi t%0)ng h&p HSSS hKc t%ung c@p? cao |ng hKc 'in thEng 'n cao
|ng? *i hKcz HSSS ang hKc t%0)ng n$y nh0ng b chuy^n sang t%0)ng Ghc? HSSS
hKc hI *i hKc t*i chVc? $o t*o tF "a \ iWu GiIn thuc iWu m xuyPt .nh
ghu<m::u<xY-==g ng$y mu<w<m::u c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ von 0&c gii LuyPt cho
vay#
m. 7H>SDH GhEng gii LuyPt cho vay i vMi nhTng HSSS '$:
- HKc vin cao hKc? nghin cVu sinh#
- >n b cEng tc t*i cc ng$nh a "(? huyIn? t/nh hKc t*i chVc#
- HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn b. cc c1 Luan " ph*t h$nh ch!nh t%a 'n vW: c)
b*c? nghiIn ht? t%m cp###
- HSSS ang b. cc t%0)ng hKc G3 'u,t tF cnh co t%a 'n#
- HSSS hKc vXn blng thV m#
5i9
6.,. X"# 2Q%7 )/ H>>V (n 7;o% (T%7 07n 07p%
HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn thAo hKc t*i cc t%0)ng $o t*o 0&c vay vn t*i
7H>SDH bao g[m:
- HSSS m[ cEi c cha v$ mp? hoec ch/ m[ cEi cha hoec mp nh0ng ng0)i cUn '*i
GhEng c- Gh nXng 'ao ng#
- HSSS '$ con 5con ~ hoec con nuEi h&p php9 c\a h gia Jnh? thuc mt
t%ong cc i t0&ng:
c H ngho thAo Luy .nh c\a php 'u,t#
c H gia Jnh c- thu nh,p bJnh Lu4n ti a blng gh:k mVc thu nh,p bJnh Lu4n
Zu ng0)i c\a h ngho#
5h9
- HSSS m$ gia Jnh gep Gh- GhXn vW t$i ch!nh do tai n*n? bInh t,t? thin tai?
ho ho*n? d.ch bInh t%ong th)i gian thAo hKc c- "c nh,n c\a 2678 "(? ph0)ng? th.
t%@n n1i c0 t%#
i
PQ @- 0053EFGC?-6H?@ ng"( /3E..E/DDI vEv gii #8 v'ng MTc v: cho va( G??@ c ho"n cnh kh khBn
h
59 xY s :w<m:gg-xY- ==g ng$y ;:<:g<m:gg ban h$nh chuBn h ngho v$ h c,n ngho v$ vXn bn h0Mng don
s m;ji<7H>S-=8SS ng$y mu<w<m:gg vW gii p v0Mng mc nghiIp v vW cho vay HSSS
8
6.6. -./" 0.1% )*# )+%
Y^ 0&c vay vn? HSSS phi c- \ cc iWu GiIn sau:
P.Q HSSS ang sng t%ong h gia Jnh c0 t% h&p php t*i .a ph01ng n1i cho
vay c- \ cc tiu chuBn nh0 mc ;#m#
71i c0 t% h&p php c\a ng0)i vay vn '$ n1i ng0)i - th0)ng "uyn sinh
sng# =%0)ng h&p GhEng "c .nh 0&c n1i c0 t% c\a ng0)i vay vn thAo Luy .nh thJ
n1i c0 t% '$ n1i ng0)i - ang sinh sng 0&c 2678 "(? n1i Lun 'N h gia Jnh
ang sinh sng "c nh,n 5t%n mou s :;<=89#
P/Q) HSSS 0&c v$o hKc v$ ang thAo hKc t*i cc t%0)ng *i hKc 5hoec t01ng
01ng *i hKc9? cao |ng? t%ung c@p chuyn nghiIp v$ t*i cc c1 sa $o t*o nghW 0&c
th$nh ',p v$ ho*t ng thAo Luy .nh c\a php 'u,t SiIt 7am#
> th^ phi c- mt t%ong :m 'o*i gi@y t) sau:
- Yi vMi sinh vin nXm thV nh@t phi c- ]i@y bo nh,p hKc c\a nh$ t%0)ng 5hoec gi@y
"c nh,n mou :g<=8SS9#
- Yi vMi sinh vin nXm thV m t%a i phi c- ]i@y "c nh,n c\a nh$ t%0)ng thAo
mou Luy .nh 5mou :g<=8SS9#
P0Q) C$ HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn 0&c 2678 c@p "( n1i h gia Jnh c\a
HSSS sinh sng "c nh,n#
6.@. AH( )+% (7; )*#
PaQ) fVc cho vay c th^ i vMi tFng HSSS 0&c "c .nh cXn cV v$o Gh nXng
t$i ch!nh c\a 7H>SDH v$ nhu cZu vay vn c\a ng0)i vay? nh0ng GhEng v0&t Lu
mVc cho vay ti a thAo Luy .nh c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ cEng b tFng th)i GH#
fVc cho vay ti a:
- =F ng$y :g<g:<m::u Pn mh<y<m::w i vMi mbi HSSS '$ y::#::: [ng<thngz
5y#:::#::: [ng<nXm hKc9#
- =F ng$y mj<y<m::w Pn gi<gg<m:g: i vMi mbi HSSS '$: yj:#:::
[ng<thngz 5y#j::#::: [ng<nXm hKc9#
- =F ng$y gh<gg<m:g: Pn ;g<u<m:gg i vMi mbi HSSS '$: w::#:::
[ng<thngz 5w#:::#::: [ng<nXm hKc9#
- =F ng$y :g<y<m:gg Pn ;g<u<m:g; p dng mVc cho vay mMi i vMi mbi
HSSS '$: g#:::#::: [ng<thngz 5g:#:::#::: [ng<nXm hKc9#
- =F ng$y :g<y<m:g; p dng mVc cho vay mMi i vMi mbi HSSS '$: g#g::#:::
[ng<thngz 5gg#:::#::: [ng<nXm hKc9#
Yi vMi HSSS ang t%ong Lu t%Jnh gii ng4n da dang 5vay vn t%_c tiPp t*i
7H>SDH n1i 7h$ t%0)ng -ng t% sa hoec vay thEng Lua h gia Jnh9? nPu c- nhu
cZu vay thAo mVc mMi? thJ G^ tF ng$y :g<y<m:g; 0&c p dng thAo mVc cho vay mMi#
PCQ) S tiWn "Am "`t cho vay ti a i vMi mbi h gia Jnh cXn cV v$o s '0&ng
HSSS t%ong gia Jnh? mVc vn cho vay ti a c\a 7H>SDH? s thng tFng sinh vin
cUn phi thAo hKc t*i t%0)ng G^ tF ng$y c- nhu cZu vay vn#
PcQ) Yi vMi nhTng HSSS thuc diIn 0&c min? gim hKc ph! hoec HSSS thAo
hKc t*i cc t%0)ng >Eng an? xu4n s_ ( 0&c min hKc ph! v$ sinh ho*t ph! thJ 'o*i t%F
GhEng cho vay i vMi s tiWn ( 0&c min? gim hKc ph!? sinh ho*t ph!### fVc hKc ph!
'$m cXn cV gim t%F '$ mVc hKc ph! c\a cc t%0)ng $o t*o hI cEng ',p c\a c1 Luan c-
thBm LuyWn Luy .nh#
9
P&Q) Yi vMi HSSS thuc i t0&ng 0&c vay vn nh0ng hKc hI *i hKc t*i
chVc? $o t*o tF "a thJ HSSS von 0&c vay? nh0ng mVc cho vay phi cXn cV v$o s
thng th_c tP HSSS phi thAo hKc t*i t%0)ng? mVc thu hKc ph! c\a tFng thng? chi ph!
mua sm sch va? ph01ng tiIn hKc t,p? chi ph! Xn a? i '*i 5nPu hKc t*i chVc9 ^ "Am
"`t "c .nh mVc cho vay#
6.G. V+% )*# 245( DE FB%! )o; ).1(
7p hKc ph!? chi ph! ^ mua sm sch va? ph01ng tiIn hKc t,p nghin cVu v$
cc chi ph! Ghc phc v cho viIc hKc t,p c\a HSSS#
6.6. T7N. 7O% (7; )*#
=h)i h*n cho vay '$ Ghong th)i gian 0&c t!nh tF ng$y ng0)i vay nh,n m-n
vay Zu tin cho Pn ng$y t% hPt n& gc v$ '(i 0&c tho thu,n#
=h)i h*n cho vay bao g[m thi hn ,h4t tin vay v thi hn t*+ n.
a. Thi hn ,h4t tin vay! C$ Ghong th)i gian t!nh tF ng$y ng0)i vay nh,n m-n
vay Zu tin cho Pn ng$y HSSS GPt thc Gho hKc? G^ c th)i gian HSSS 0&c nh$
t%0)ng cho ph`p ngh/ hKc c- th)i h*n v$ 0&c bo '0u GPt Lu hKc t,p 5nPu c-9# =%ong
th)i gian pht tiWn vay? HSSS ch0a phi t% n& gc v$ '(i# C(i tiWn vay 0&c t!nh tF ng$y
nh,n m-n vay Zu tin cho Pn ng$y t% hPt n& gc#
E. Thi hn t*+ n: C$ Ghong th)i gian 0&c t!nh tF ng$y ng0)i vay t% m-n
n& Zu tin Pn ng$y t% hPt n& gc v$ '(i# 7g0)i vay v$ 7g4n h$ng tho thu,n th)i
h*n t% n& c th^ nh0ng GhEng v0&t Lu th)i h*n t% n& ti a 0&c Luy .nh c th^
nh0 sau:
- Yi vMi cc ch01ng t%Jnh $o t*o c- th)i gian $o t*o Pn mt nXm? th)i gian
t% n& ti a blng hai 'Zn th)i h*n pht tiWn vay#
- Yi vMi cc ch01ng t%Jnh $o t*o t%n mt nXm? th)i gian t% n& ti a blng
th)i h*n pht tiWn vay#
=%0)ng h&p? mt h gia Jnh vay vn ^ chi ph! hKc t,p cho nhiWu HSSS cdng
mt 'c? nh0ng th)i h*n %a t%0)ng c\a tFng HSSS Ghc nhau? thJ th)i h*n cho vay 0&c
"c .nh thAo HSSS c- th)i gian cUn phi thAo hKc t*i t%0)ng d$i nh@t#
=%0)ng h&p HSSS ( vay vn? sau Ghi tt nghiIp? i ngh{a v Lu4n s_? nPu cUn
d0 n& ch01ng t%Jnh cho vay HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn t*i 7H>SDH thJ s d0 n&
- 0&c G`o d$i th)i gian t% n& v$ 0&c min '(i tiWn vay t01ng Vng vMi th)i gian
phc v t*i ng} c\a HSSS -? nh0ng ti a GhEng Lu mi thng G^ tF ng$y HSSS
nh,p ng}#
Yi vMi HSSS m$ gia Jnh gep Gh- GhXn vW t$i ch!nh ( 0&c vay vn nh0ng nay
thuc diIn h ngho hoec h c- thu nh,p bJnh Lu4n blng gh:k mVc thu nh,p bJnh Lu4n
c\a h ngho? th)i h*n pht tiWn vay phi 0&c "c .nh '*i bao g[m th)i h*n pht tiWn
vay t%0Mc 4y v$ th)i h*n pht tiWn vay 'Zn n$y#
q I4" J: f-n n& gc v$ '(i Zu tin 0&c t% Ghi HSSS %a t%0)ng? c- viIc '$m?
c- thu nh,p nh0ng GhEng Lu gm thng G^ tF ng$y HSSS GPt thc Gho hKc# 7h0 v,y?
th)i h*n cho vay ti a bao g[m th)i h*n pht tiWn vay? th)i gian HSSS %a t%0)ng ch)
viIc '$m ch0a c- thu nh,p v$ th)i h*n t% n& vay#
6.M. IK. D"L& (7; )*#
- >c Ghon cho vay tF :g<y<m:gg t%a i 0&c p dng '(i su@t cho vay
:?jhk<thngz C(i su@t Lu h*n blng g;:k '(i su@t cho vay#
10
>c Ghon cho vay tF ;g<u<m:gg t%a vW t%0Mc cUn d0 n& Pn ng$y ;g<u<m:gg
von 0&c p dng '(i su@t cho vay ( ghi t%n sO =QRSS hoec GhP 0Mc nh,n n& cho
Pn Ghi thu h[i hPt n&#
6.P. Hr Ds (7; )*#
B.8.1. Cho vay th2ng 5ua h gia (Fnh!
- ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89 Gm
]i@y "c nh,n c\a nh$ t%0)ng i vMi sinh vin nXm thV hai t%a i 5bn ch!nh9 hoec
gi@y bo nh,p hKc i vMi sinh vin nXm thV nh@t 5bn ch!nh hoec bn photo c- cEng
chVng9#
CV *uan c thWM *u(:n R#c nhXn PMJu D.E6H?@Q: <" c#c tr'7ng, cV %Y gi#o
&9c kh#c PgZi chung l" c#c tr'7ngQ thuNc h thng gi#o &9c *uc &,n 'c -N
[H\6 cho 8h]8 "o to v" c=8 C^ng tt nghi8) C#c Vn v thaM gia li$n k+t "o
to, kh_ng trc ti+8 c=8 C^ng tt nghi8 cho G??@ th kh_ng c thWM *u(:n R#c nhXn`
Giu tr'Yng c#c tr'7ng c thO ua *u(:n cho tr'Yng 8hbng c_ng t#c G??@ hocc
tr'Yng 8hbng "o to R#c nhXn` C#c cV %Y "o to &o th> tr'Yng Vn v R#c nhXn`
C#c khoa thuNc MNt % tr'7ng i hZc duc gia G" FNi, i hZc duc gia th"nh 8h
Ge ChU ;inh, i hZc 6h#i Fgu($n, i hZc " Ffng n+u c t"i khon, con &=u ri$ng
'c gi#M c i hZc ua *u(:n th ch> nhiM khoa R#c nhXn)
- 8anh sch h gia Jnh c- HSSS W ngh. vay vn 7H>SDH 5mou s :;<=89
- 6in bn hKp =O =iPt GiIm v$ vay vn 5=QRSS9 5mou g:<=89
- =hEng bo ph duyIt cho vay 5mou s :i<=89
% G7u H!
IJK
- Yi vMi h gia Jnh ( vay vn cho HSSS nh0ng nXm hKc mMi n$y c- thm
HSSS t%ng tuy^n? H vay ',p gi@y W ngh. vay vn 5mou s :g<=89 !nh Gm ]i@y
"c nh,n c\a nh$ t%0)ng hoec ]i@y bo nh,p hKc gi =O =QRSS#
- Yi vMi 6 i "u@t ng}? ng0)i vay gi cho 7H>SDH n1i cho vay bn sao
xuyPt .nh vW viIc Lu4n nh4n "u@t ng} c- chVng th_c c\a 2678 c@p "(#
- Yi vMi ng0)i hKc nghW phi c- gi@y "c nh,n 5fou s :g<=8SS9 hoec gi@y
bo nh,p hKc c\a c1 sa d*y nghW? c1 sa $o t*o 0&c th$nh ',p v$ ho*t ng thAo Luy
.nh c\a php 'u,t SiIt 7am#
- Yi vMi 'ao ng ( 0&c vay vn hKc nghW mt 'Zn nh0ng b. m@t viIc '$m do
nguyn nh4n Ghch Luan phi c- tn t%ong xuyPt .nh c\a 2678 c@p t/nh vW viIc
0&c tiPp tc hb t%& hKc nghW ^ chuy^n Oi viIc '$m thAo ch!nh sch c\a YW n thJ
0&c 7H>SDH tiPp tc "Am "`t cho vay nh0ng ti a GhEng Lu :; 'Zn#
- Yi vMi HSSS m$ gia Jnh gep Gh- GhXn vW t$i ch!nh? nPu h vay ( nh,n tiWn
vay \ gm thng nh0ng von cUn Gh- GhXn hoec '*i Gh- GhXn tiPp thJ yu cZu phi c-
vXn bn nu %v 'N do Gh- GhXn 0&c 2678 c@p "( "c nh,n hoec danh sch do 2678
c@p "( ',p gi 7H>SDH v$ ]i@y "c nh,n c\a nh$ t%0)ng '$m c1 sa "c .nh mVc
cho vay c th^ ^ gii ng4n tiPp cho h vay thAo Luy .nh m$ GhEng phi ',p thm th\
tc gJ#
6
() @Bn Cn 0.5/EFGC?-6H?@ ng"( /.E./E/D.D thc hin cho va( thAo d .I23Ed-66g` vBn Cn 550EFGC?-
6H?@ ng"( .IE1E/D.. gii #8 v'ng MTc v: nghi8 v9 6H` @- ///2EFGC?E6H ng"( 0DE.DE/DD4, vBn Cn
/031EFGC?-6H?@ ng"( /4EIE/D.. vEv gii #8 v'ng MTc v: nghi8 v9 tUn &9ng cho va( G??@)
11
- Yi vMi HSSS m$ gia Jnh gep Gh- GhXn vW t$i ch!nh ( 0&c vay vn nh0ng
nay thuc diIn h ngho hoec h c- thu nh,p bJnh Lu4n blng gh:k mVc thu nh,p
bJnh Lu4n c\a h ngho? Ghi 0&c 2678 "( "c nh,n? H vay ',p ]i@y W ngh. vay
vn 5mou s :g<=89 !nh Gm ]i@y "c nh,n c\a nh$ t%0)ng hoec ]i@y bo nh,p hKc
gi =O =QRSS#
B.8.". Cho vay t*Lc tiM, HSSN ti NHCSXH!
HSSS m[ cEi c cha v$ mp hoec ch/ m[ cEi cha hoec mp nh0ng ng0)i cUn '*i
GhEng cUn Gh nXng 'ao ng 0&c vay vn v$ t% n& t%_c tiPp t*i 7H>SDH n1i .a
b$n nh$ t%0)ng -ng t% sa#
7g0)i vay viPt gi@y W ngh. vay vn 5mou s :g<=89 Gm thAo gi@y "c nh,n
c\a nh$ t%0)ng 5fou s :g<=8SS9 vW viIc sinh vin ang thAo hKc t*i t%0)ng v$ '$
HSSS c- ho$n cnh m[ cEi 5bn ch!nh9 v$ gi@y bo nh,p hKc 5bn ch!nh hoec bn
photo c- cEng chVng9 gi 7H>SDH n1i nh$ t%0)ng -ng t% sa#
SiIc "c nh,n c\a nh$ t%0)ng c- th^ "c nh,n thAo mou s :g<=8SS hoec t%n
]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89 hoec thAo vXn
bn %ing c\a nh$ t%0)ng '$ \ iWu GiIn ^ 7g4n h$ng "Am "`t cho vay#
I4" J: 7h$ t%0)ng GhEng c- t%ch nhiIm "c nh,n HSSS - c- thuc diIn h
ngho? h c,n ngho? h c- ho$n cnh Gh- GhXn t "u@t? viIc "c nh,n n$y thuc
t%ch nhiIm c\a 2678 c@p "( n1i HSSS c0 t%#
5u9

7h,n 0&c h[ s1 "in vay? 7H>SDH "Am "`t cho vay? thu h[i n& 5gc? '(i9 v$
th_c hiIn cc ni dung Ghc thAo Luy .nh#
6.W. T[ (7H( !.T. %!t%
- SiIc gii ng4n c\a 7H>SDH 0&c th_c hiIn mt nXm m 'Zn v$o cc GH hKc:
S tiWn gii ng4n tFng 'Zn cXn cV v$o mVc cho vay<thng v$ s thng c\a tFng hKc GH#
]i@y "c nh,n c\a nh$ t%0)ng hoec ]i@y bo nh,p hKc 0&c s dng '$m cXn cV gii
ng4n cho m 'Zn c\a nXm hKc -# Y^ gii ng4n cho nXm hKc tiPp thAo phi c- ]i@y "c
nh,n mMi c\a nh$ t%0)ng#
- YPn GH gii ng4n? ng0)i vay mang chVng minh nh4n d4n? sO vay vn Pn
Yi^m giao d.ch Luy .nh c\a 7H>SDH ^ nh,n tiWn vay# =%0)ng h&p? ng0)i vay
GhEng t%_c tiPp Pn nh,n tiWn vay 0&c u3 LuyWn cho th$nh nin t%ong h '{nh tiWn
nh0ng phi c- gi@y u3 LuyWn c- "c nh,n cu 2678 c@p "(# fbi 'Zn gii ng4n? cn
b ng4n h$ng ghi Zy \ ni dung v$ yu cZu ng0)i vay GN "c nh,n tiWn vay thAo Luy
.nh#
- 7H>SDH c- th^ gii ng4n blng tiWn met hoec chuy^n Ghon cho ng0)i vay
thAo ph01ng thVc 7H>SDH n1i cho vay chuy^n tiWn cho HSSS nh,n tiWn met t*i t%
sa 7H>SDH n1i gZn t%0)ng hKc c\a HSSS hoec chuy^n Ghon cho HSSS -ng hKc
ph! cho nh$ t%0)ng thAo W ngh. c\a ng0)i vay#
- Y^ t*o iWu GiIn thu,n '&i cho HSSS Ghi s dng vn vay -ng hKc ph! v$
t%ang t%i cc Ghon chi ph! cho hKc t,p? [ng th)i hb t%& cho gia Jnh Ghi vay v$
chuy^n tiWn vay GhEng phi ch.u chi ph! Ghi chuy^n tiWn cho HSSS? HSSS GhEng phi
bo Lun tiWn met nn m bo an to$n v$ 0&c h0ang '(i thAo mVc '(i su@t GhEng GH
h*n t!nh t%n s d0 c\a t$i Ghon th~? 7H>SDH ( GN h&p [ng h&p tc vMi 7g4n
h$ng 7Eng nghiIp v$ tht t%i^n nEng thEn SiIt 7am 5g%ibanG9 v$ 7g4n h$ng
=h01ng m*i cO phZn >Eng th01ng SiIt 7am 5SiAtinbanG9 vW viIc pht h$nh th~ ^
7
() @- ///2EFGC?E6H ng"( 0DE.DE/DD4,VB 1964/NHCS-TDSV ngy 15/7/2009 v/v mt s n !"ng #$
s"ng v% &'(n &')n' &'* v+y HSSV n,m '-& 2009-2010.
12
th_c hiIn gii ng4n cho vay >h01ng t%Jnh t!n dng HSSS# Y^ 0&c gii ng4n Lua th~
thJ HSSS phi c- th~ t*i g%ibanG hoec SiAtinbanG# HSSS ch0a c- th~ s 0&c
g%ibanG hoec SiAtinbanG c@p th~ min ph!#
6.1a. -Q%7 0R 7O% &ST %5U &7" %5U &7" VK. &./% )*#
B.1>.1. &6nh @A hn t*+ n!
- Qhi gii ng4n s tiWn cho vay c\a GH hKc cui cdng? 7H>SDH n1i cho vay
cdng ng0)i vay tho thu,n viIc .nh GH h*n t% n& c\a to$n b s tiWn cho vay# 7g0)i
vay phi t% n& gc v$ '(i tiWn vay 'Zn Zu tin Ghi HSSS c- viIc '$m? c- thu nh,p
nh0ng GhEng Lu gm thng G^ tF ng$y HSSS GPt thc Gho hKc# S tiWn cho vay 0&c
ph4n GH t% n& ti a j thng g 'Zn? phd h&p vMi Gh nXng t% n& c\a ng0)i vay do ng4n
h$ng v$ ng0)i vay tho thu,n ghi v$o sO vay vn#
- =%0)ng h&p ng0)i vay vn cho nhiWu HSSS cdng mt 'c nh0ng th)i h*n %a
t%0)ng c\a tFng HSSS Ghc nhau? thJ viIc .nh GH h*n t% n& 0&c th_c hiIn Ghi gii
ng4n s tiWn cho vay GH hKc cui c\a HSSS %a t%0)ng sau cdng#
- =%0)ng h&p HSSS m$ gia Jnh gep Gh- GhXn vW t$i ch!nh? 7H>SDH n1i cho
vay v$ ng0)i vay th+a thu,n pht tiWn vay mt 'Zn cho c nXm hKc thJ ng4n h$ng v$ h
vay tiPn h$nh th+a thu,n GH h*n t% n& ngay Ghi gii ng4n# Qhi h vay ( nh,n tiWn vay
\ gm thng nh0ng \ iWu GiIn ^ 0&c vay tiPp? Ghi gii ng4n Ghon vay n$y thJ
ng4n h$ng n1i cho vay tiPp tc .nh GH h*n n&? th)i h*n t% n& bao g[m c th)i h*n t%
n& c\a s tiWn gii ng4n t%0Mc v$ th)i h*n pht tiWn vay 'Zn n$y#
B.1>.". Thu n gc!
- SiIc thu n& gc 0&c th_c hiIn thAo ph4n GH t% n& ( tho thu,n t%ong sO vay vn#
- =%0)ng h&p ng0)i vay c- Gh- GhXn ch0a t% 0&c n& gc thAo ng GH h*n t%
n& thAo ph4n GH 5GH con9 thJ 0&c thAo dvi v$o GH h*n t% n& tiPp thAo#
B.1>.B. Thu #$i tin vay!
- C(i tiWn vay 0&c t!nh tF ng$y ng0)i vay nh,n m-n vay Zu tin Pn ng$y t%
hPt n& gc# 7H>SDH tho thu,n vMi ng0)i vay t% '(i thAo thng t%ong th)i h*n t% n&#
- Yi vMi cc Ghon n& Lu h*n? thu n& gc Pn 4u thJ thu '(i Pn -z t%0)ng
h&p ng0)i vay th_c s_ Gh- GhXn c- th^ 0u tin thu gc t%0Mc thu '(i sau#
I4" J: TS4N%! 75_ D.%7 ).$% &ST !+( &S4u( 7O% Dv 245( 74w%! (7C%7 Dg(7
!.Tc VK. (=* N7o %4u(. CB &73 %74 D*":
q S tin #$i (7c gi+/ @hi t*+ n t*7'c hn.
S tiWn '(i 0&c gim t!nh t%n s tiWn gc t% n& t%0Mc h*n v$ th)i gian t% n&
t%0Mc h*n c\a ng0)i vay# fVc '(i su@t 0&c gim blng h:k '(i su@t cho vay#
S tiWn '(i 0&c gim cho mbi 'Zn t% n& t%0Mc h*n 0&c t!nh thAo cEng thVc sau:
S tiWn '(i
0&c gim
x
S tiWn gc
t% n& t%0Mc
h*n
`
S ng$y t%
n& t%0Mc
h*n
`
C(i su@t cho vay
5k<thng9
;: ng$y
` h:k
S ng$y t% n& t%0Mc h*n 0&c t!nh tF ng$y t% n& Pn ng$y t% n& cui cdng ghi
t%n sO vay vn# =%0)ng h&p th)i h*n t% n& ch0a ghi t%n sO vay vn thJ ng$y t% n&
cui cdng '$ ng$y cui cdng c\a th)i gian t% n& ti a thAo Luy .nh t*i >Eng vXn s
mgjm<7H>S-=8 ng$y :m<g:<m::u c\a =Ong gim c 7H>SDH vW H0Mng don th_c
hiIn cho vay i vMi HSSS#
13
Yi vMi nhTng HSSS ( 0&c G`o d$i th)i h*n t% n& do i ngh{a v Lu4n s_? nPu t%
n& t%0Mc h*n von 0&c th_c hiIn gim '(i tiWn vay thAo Luy .nh hiIn h$nh#
Yi vMi HSSS sau Ghi tt nghiIp? to$n b s d0 ( hPt th)i gian gia h*n n& b. chuy^n
sang n& Lu h*n m$ sinh vin - mMi i ngh{a v Lu4n s_ thJ s d0 n& n$y GhEng 0&c
chuy^n t%*ng thi n& tF Lu h*n sang t%ong h*n v$ GhEng 0&c min '(i tiWn vay#
% ThLc hiOn t*+ tin #$i (7c gi+/
=hoi t% tiWn '(i 0&c gim t!nh mt 'Zn Ghi ng0)i vay t% hPt n& cho 7H>SDH 5c gc
v$ '(i9 v$ GhEng v0&t Lu tOng s '(i tiWn vay phi t% c\a GhP 0Mc -? c th^:
- =%0)ng h&p tOng s '(i 0&c gim nh+ h1n hoec blng s tiWn '(i cUn phi t%?
ng4n h$ng th_c hiIn Gh@u t%F t%_c tiPp v$o s '(i cUn phi t%#
- =%0)ng h&p tOng s '(i 0&c gim 'Mn h1n s '(i cUn phi t%? ng4n h$ng th_c hiIn
thoi t% cho Ghch h$ng phZn chnh 'Ich giTa s '(i 0&c gim vMi s '(i cUn phi t%? nh0ng
s thoi t% GhEng 0&c v0&t Lu tOng s tiWn '(i ng0)i vay - t%#
6.11. ?E VJ %5 2b% 7O%
B.11.1. Cia hn n!
- YPn th)i i^m t% n& cui cdng? nPu ng0)i vay c- Gh- GhXn Ghch Luan ch0a
t% 0&c n& thJ 0&c 7H>SDH cho gia h*n n&#
- =h\ tc gia h*n n&: =%0Mc :h ng$y Pn h*n t% n& cui cdng? ng0)i vay viPt
gi@y W ngh. gia h*n n& 5mou s :w<=89 gi 7H>SDH n1i cho vay "Am "`t cho gia
h*n n&#
- =h)i gian cho gia h*n n&: tuH tFng t%0)ng h&p c th^? ng4n h$ng c- th^ cho
gia h*n mt hay nhiWu 'Zn cho mt Ghon vay? nh0ng th)i gian gia h*n n& ti a blng
g<m th)i h*n t% n&#
B.11.". Chuy)n n 5u4 hn!
=%0)ng h&p ng0)i vay GhEng t% n& ng h*n thAo GH h*n t% n& cui cdng v$
GhEng 0&c 7H>SDH cho gia h*n n& thJ chuy^n to$n b s d0 n& sang n& Lu h*n#
Sau Ghi chuy^n n& Lu h*n? ng4n h$ng n1i cho vay phi h&p vMi ch!nh LuyWn sa
t*i? cc tO chVc ch!nh t%. - "( hi? =O =QRSS v$ tO chVc? c nh4n s dng 'ao ng '$
HSSS ( 0&c vay vn ^ thu h[i n&# =%0)ng h&p? ng0)i vay c- Gh nXng t% n& thJ
"Am "`t chuy^n h[ s1 sang c1 Luan php 'u,t ^ " 'N thu h[i vn thAo Luy .nh c\a
php 'u,t#
6.1,. ?E VJ %5 S=. S;
=h_c hiIn thAo xuyPt .nh s h:<m:g:<xY- ==g ng$y my<u<m:g: c\a =h\ t0Mng
>h!nh ph\z =hEng t0 s gjg<m:g:<==-6=> ng$y m:<g:<m:g: c\a 6 =$i ch!nh v$
xuyPt .nh s gh<xY-HYx= ng$y mu<:g<m:gg c\a >h\ t.ch HYx= 7H>SDH#
6.16. \.3c &S* )+% )*#
- Yi vMi nhTng t%0)ng h&p vay vn thEng Lua h gia Jnh: Qi^m t%a ging nh0
cho vay h ngho#
- Yi vMi t%0)ng h&p HSSS vay t%_c tiPp t*i 7H>SDH n1i t%0)ng -ng t% sa:
7H>SDH n1i cho vay t%_c tiPp Gi^m t%a t!nh h&p 'I? h&p php c\a b h[ s1 "in vay v$
Gi^m t%a th_c tP viIc s dng vn vay 5mou s :j<=89#
6.1@. V/ ).1( (*c 0b& &ST %5
=%0Mc GH thi tt nghiIp ti thi^u m tuZn? sinh vin ( vay vn von cUn d0 n& t*i
7H>SDH phi '$m gi@y cam GPt t% n& thAo mou :h<=8SS np cho nh$ t%0)ng#
14
>h/ sau Ghi HSSS vay vn '$m gi@y cam GPt t% n& thJ nh$ t%0)ng mMi '$m cc
th\ tc c@p gi@y chVng nh,n tt nghiIp? pht blng tt nghiIp v$ t% h[ s1 cho HSSS#
CC VdN BeN HIN HNH
g# xuyPt .nh ghu<m::u<xY-==g ng$y mu<w<m::u c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW t!n
dng i vMi HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn#
m# SXn bn mgjm<7H>S-=8 ng$y :m<g:<m::u c\a =Ong gim c 7H>SDH vW
h0Mng don cho vay HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn#
;# SXn bn mmmh<7H>S-=8 ng$y ;:<g:<m::u vW gii p mt s v0Mng mc vW
cho vay i vMi HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn#
i# SXn bn gyy;<7H>S-=8 ng$y g:<u<m::y vW ban h$nh gi@y cam GPt t% n& v$
thay gi@y "c nh,n#
h# SXn bn myy;<7H>S-=8 ng$y gj<g:<m::y vW gii p mt s v0Mng mc vW
cho vay i vMi HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn#
j# SXn bn gwji<7H>S-=8SS ng$y gh<u<m::w vW mt s ni dung bO sung v$
ch/nh sa cho vay hKc sinh sinh vin nXm hKc m::w - m:g:#
u# SXn bn mhiu<7H>S-=8SS ng$y :;<w<m::w vW viIc iWu ch/nh mVc cho vay
i vMi HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn#
y# SXn bn mhmh<7H>S-=8SS ng$y u<w<m::w vW viIc gii ng4n Lua th~ i vMi
ch01ng t%Jnh cho vay HSSS c- ho$n cnh Gh- GhXn#
w# SXn bn ;gym<7H>S-=8SS ng$y mg<gm<m:g: h0Mng don th_c hiIn xuyPt .nh
s gmg<m::w<xY-==g ng$y :w<g:<m::w v$ xuyPt .nh s gwhj<xY-==g ng$y
mu<gg<m::w c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
g:# SXn bn myjg<7H>S-=8SS ng$y gj<gg<m:g: vW viIc iWu ch/nh mVc cho vay i vMi HSSS#
gg# SXn bn s um:<7H>S-=877-HSSS ng$y mw<:;<m:gg vW viIc h0Mng don sa
Oi? bO sung? thay thP mt s i^m t%ong cc vXn bn h0Mng don nghiIp v cho
vay h ngho v$ cc i t0&ng ch!nh sch Ghc#
gm# SXn bn s yy;<7H>S-=8SS ng$y gw<i<m:gg vW viIc gii p v0Mng mc vW
nghiIp v t!n dng#
g;# SXn bn s gjjm<7H>S-=8SS ng$y :y<u<m:gg vW viIc h0Mng don th_c hiIn
xuyPt .nh s yh;<xY-==g ng$y :;<j<m:gg c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
gi# SXn bn s m;ji<7H>S-=8SS ng$y mu<w<m:gg vW viIc gii p v0Mng mc vW
nghiIp v t!n dng ch01ng t%Jnh cho vay HSSS#
gh# S6 ;y:m<7H>S-Q==> ng$y :;<gm<m:gm vW viIc thay Oi ph01ng php t!nh v$
chi t% hoa h[ng? ph! \y thc i vMi ch01ng t%Jnh cho vay HSSS#
gj# S6 g::m<7H>S-Q==> ng$y gm<i<m:g; vW viIc chi t% hoa h[ng? ph! \y thc
ch01ng t%Jnh cho vay HSSS#
gu# S6 mj:w<7H>S-=8SS ng$y gy<u<m:g; vW viIc ]ii p v0Mng mc vW ch01ng
t%Jnh t!n dng HSSS#
15
@. CHNG TRNH CHO VAY GIeI X^YyT VIC IA
@.1. -+. &45%! )*# )+%
Yi t0&ng vay vn ch01ng t%Jnh xuc gia gii LuyPt viIc '$m '$ cc c1 sa sn
"u@t? Ginh doanh v$ h gia Jnh#
6rong :
gGN gia nh: >c h gia Jnh c- nhu cZu vay vn gii LuyPt viIc '$m? t%ong -
0u tin cho vay ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp#
5y9

gCV %Y %n Ru=t, kinh &oanh geM:
- H Ginh doanh c th^#
- =O h&p sn "u@t#
- H&p tc "( ho*t ng thAo 'u,t H&p tc "(#
- >1 sa sn "u@t Ginh doanh c\a ng0)i t$n t,t#
- 8oanh nghiIp nh+ v$ vFa ho*t ng thAo Cu,t doanh nghiIp#
- >h\ t%ang t%*i 5c- \ tiu ch! thAo Luy .nh hiIn h$nh c\a 7h$ n0Mc9#
@.,. -./" 0.1% )*# )+%
D.".1. &i v'i c4c cP ;Q ;+n RuSt3 @inh Toanh!
- thi c- d_ n vay vn Gh thi? phd h&p vMi ng$nh nghW sn "u@t Ginh doanh?
t*o viIc '$m mMi? thu ht thm 'ao ng v$o '$m viIc On .nh#
- 8_ n phi c- "c nh,n c\a 2678 c@p "( hoec c1 Luan th_c hiIn ch01ng
t%Jnh a .a ph01ng n1i th_c hiIn d_ nz 5%ing i vMi cc d_ n thuc ngu[n vn do
=Ong 'in o$n Cao ng Lun 'N thJ phi c- "c nh,n c\a ]im c doanh nghiIp v$
>Eng o$n c1 sa9#
- Yi vMi d_ n c- mVc vay t%n ;: t%iIu [ng phi c- t$i sn thP ch@p? cZm c
thAo Luy .nh hiIn h$nh hoec bo m tiWn vay thAo vXn bn h0Mng don c\a
7H>SDH#
5Yi vMi ngu[n vn do =Ong Cin o$n Cao ng Lun 'N thJ nh@t thiPt c1 sa
sn "u@t Ginh doanh phi c- tO chVc >Eng o$n9#
D.".". &i v'i h gia (Fnh!
- thi m bo t*o thm ti thi^u :g chb '$m viIc mMi#
- thi c- d_ n vay vn 0&c 2678 c@p "( hoec c1 Luan th_c hiIn ch01ng
t%Jnh a .a ph01ng n1i th_c hiIn d_ n "c nh,n#
- >0 t% h&p php t*i .a ph01ng n1i th_c hiIn d_ n#
<'u S : Yi vMi ngu[n vn do =Ong 'in o$n Cao ng Lun 'N thJ H gia Jnh
0&c vay vn phi c- \ nhTng iWu GiIn sau: H gia Jnh phi '$ gia Jnh cEng nh4n?
vin chVc? 'ao ng 5>7S> - CY9 p Vng mt t%ong cc tiu ch! sau:
c >- v& hoec ch[ng? hoec con 5gKi chung '$ th$nh vin t%ong gia Jnh9 t%ong
tuOi 'ao ng nh0ng ch0a c- viIc '$m#
c >- th$nh vin t%ong gia Jnh b. m@t viIc? thEi viIc? b. dEi d0 t%ong Lu t%Jnh
sp "Pp doanh nghiIp 7h$ n0Mc? thuc diIn tinh gim bin chP t%ong c1 Luan h$nh
ch!nh? 1n v. s_ nghiIp#
y59
S6 s mwu<7H>S-=877 ng$y :i<:m<m:g; c\a =Ong gim c 7H>SDH v<v h0Mng don th_c hiIn cho vay
ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp thAo xY hm<m:gm<xY-==g ng$y gj<gg<m:gm c\a =h\ t0Mng >h!h ph\#
16
c >- th$nh vin t%ong gia Jnh '$ ng0)i ngh/ h0u sMm? ngh/ m@t sVc 'ao ng
nh0ng th_c tP von cUn Gh nXng 'ao ng#
c >- th$nh vin t%ong gia Jnh ngh/ ch) viIc d$i ng$y GhEng h0ang '01ng#
Yi t0&ng vay vn p Vng mt t%ong cc tiu ch! t%n phi 0&c =h\ t%0ang c1
Luan? 1n v. hoec ]im c doanh nghiIp v$ >Eng o$n c1 sa '_a chKn v$ "c nh,n# >c
h >7S> - CY c- th^ cdng nhau g-p vn th$nh d_ n nh-m h#
@.6. V+% )*# 245( DE FB%! )o; (g( ).1(
- fua sm v,t t0? my m-c? thiPt b.? ma %ng nh$ "0ang? ph01ng tiIn v,n ti?
ph01ng tiIn nh bt thu3? hi sn nhlm ma %ng? n4ng cao nXng '_c sn "u@t? Ginh
doanh#
- fua sm nguyn 'iIu? ging c4y t%[ng? v,t nuEi? thanh ton cc d.ch v phc
v sn "u@t? Ginh doanh#
@.@. AH( (7; )*#
- fVc cho vay cXn cV v$o:
c 7hu cZu vay vn#
c Sn t_ c- c\a c1 sa sn "u@t Ginh doanh? h gia Jnh#
c Qh nXng ho$n t% c\a c1 sa sn "u@t Ginh doanh? h gia Jnh#
- Yi vMi cc c1 sa sn "u@t Ginh doanh: mVc cho vay ti a GhEng Lu h::
t%iIu [ng<d_ n v$ GhEng Lu m: t%iIu [ng<g 'ao ng thu ht mMi#
- Yi vMi h gia Jnh: mVc cho vay ti a GhEng Lu m: t%iIu [ng<h#
- Yi vMi d_ n nh-m h? mVc cho vay ti a ph thuc v$o s h tham gia d_
n nh0ng mVc cho vay mbi h ti a GhEng Lu m: t%iIu [ng#
- Yi vMi ngu[n vn do =Ong Cin o$n Cao ng SiIt 7am Lun 'N: fVc cho
vay cao nh@t i vMi h gia Jnh GhEng v0&t Lu m: t%iIu [ng v$ th@p nh@t GhEng
d0Mi h t%iIu [ng#
@.G. IK. D"L& (7; )*#
- =F ng$y :g<:g<m::j? '(i su@t cho vay '$ :?jhk<thng#
- C(i su@t n& Lu h*n 0&c t!nh blng g;:k '(i su@t cho vay t%ong h*n#
I4" J:
- C(i su@t cho vay i vMi tO chVc sn "u@t c\a th01ng binh? ng0)i t$n t,tz cc
d_ n h? nh-m h gia Jnh c\a th01ng binh? ng0)i t$n t,t '$ :?hk<thng#
5w9
- C(i su@t cho vay blng h:k mVc '(i su@t cho vay i vMi cc i t0&ng Ghc
vay vn ]xSC c\a 7H>SDH 5 :?;mhk<thng9
5g:9
0&c p dng i vMi cc c1 sa
SDQ8 d$nh %ing cho ng0)i 'ao ng '$ ng0)i t$n t,t g[m: cc doanh nghiIp 7h$
n0Mc? doanh nghiIp t0 nh4n? cEng ty cO phZn? cEng ty t%ch nhiIm hTu h*n? cEng ty
h&p doanh? h&p tc "(? tO h&p tc# Y0&c th$nh ',p thAo Luy .nh c\a php 'u,t? c- t%n
hgk s 'ao ng '$ ng0)i t$n t,t v$ c- Luy chP ho*t ng hoec iWu 'I phd h&p vMi i
t0&ng 'ao ng '$ ng0)i t$n t,t#
@.6. T7N. 7O% (7; )*# g_ FB%! (7; &z%! cB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
9
() S6 ugg<7H>S-Q= ng$y :h<i<m::j c\a =Ong gim c 7H>SDH v<v '(i su@t cho vay i t0&ng ng0)i t$n t,t
thuc ch01ng t%Jnh cho vay ]xSC#
10
() xY hg<m::y<xY-==g c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW ch!nh sch hb t%& c\a 7h$ n0Mc i vMi c1 sa SDQ8
d$nh %ing cho ng0)i 'ao ng '$ ng0)i t$n t,t#
17
YPn gm thng =%n gm - mi thng =%n mi - ;j thng =%n ;j - j: thng
- >hXn nuEi
gia sc? gia
cZmz
- =%[ng c4y
'01ng th_c?
hoa m$u c-
th)i gian sinh
t%0ang d0Mi gm
thngz
- 8.ch v?
Ginh doanh
nh+#
- =%[ng c4y cEng
nghiIp ngn ng$y? c4y
hoa m$u c- th)i gian
sinh t%0ang t%n gm
thngz
- 7uEi thu3? hi sn?
con ec snz
- >hXn nuEi gia sc
sinh sn? *i gia sc '@y
th.tz
- Sn "u@t ti^u th\ cEng
nghiIp? chP biPn 5nEng?
'4m? thO? hi sn9#
- >hXn nuEi *i gia sc
sinh sn? '@y sTa? '@y
'Eng? '@y sFngz
- YZu t0 mua thiPt b.
my m-c phc v sn
"u@t? ph01ng tiIn v,n
ti thu3 b 'o*i vFa v$
nh+? ng0 c nuEi t%[ng?
nh bt thu3? hi snz
- >hXm s-c ci t*o
v0)n c4y Xn t%i? c4y
cEng nghiIp#
=%[ng mMi c4y Xn
Lu? c4y nguyn
'iIu? c4y cEng
nghiIp d$i ng$y#
@.M. P74s%! &7H( (7; )*#
D.U.1. &i v'i h gia (Fnh!
- >c d_ n vay vn thuc ngu[n vn do 2678 c@p t/nh? ngu[n vn do Hi
Cin hiIp ph nT SiIt 7am 5CHt7S79? Yo$n =hanh nin cng sn H[ >h! finh
5=7>SH>f9? Hi 7Eng d4n SiIt 7am 578S79? Hi >_u chiPn binh SiIt 7am
5>>6S79 Lun 'N: sp dng ph01ng thVc u3 thc tFng phZn Lua cc tO chVc ch!nh t%.
"( hi t%n c1 sa thiPt ',p cc =O =QRSS#
- >c d_ n thuc ngu[n vn do =Ong Cin o$n Cao ng SiIt 7am
5=CYCYS79? Cin minh cc H&p tc "( SiIt 7am 5H=DS79? Hi ng0)i md SiIt
7am 5H7fS79 v$ 6 xuc phUng Lun 'N: 7H>SDH th_c hiIn cho vay t%_c tiPp
thEng Lua cc d_ n? c th^ '$ d_ n nh-m h hoec d_ n do ng0)i vay vn t%_c tiPp
'$m ch\ d_ n#
D.U.". &i v'i cP ;Q ;+n RuSt @inh Toanh!
7H>SDH th_c hiIn cho vay t%_c tiPp t*i t% sa ng4n h$ng c@p t/nh? huyIn#
@.P. ?t# F{%! F{ g%
>c i t0&ng Ghch h$ng Ghi c- nhu cZu vay vn phi "4y d_ng d_ n t%Jnh
b$y %v mc tiu? ni dung? hiIu Lu Ginh tP c\a d_ n v$ cam GPt s dng vn ng
mc !ch? thu ht s 'ao ng v$o '$m viIc? c th^:
- Yi vMi cc c1 sa sn "u@t Ginh doanh: >h\ c1 sa sn "u@t Ginh doanh '$ ch\
d_ n phi "4y d_ng d_ n thAo mou ga ban h$nh Gm thAo thEng t0 gi#
- Yi vMi h gia Jnh: >h\ h '$m ch\ d_ n phi "4y d_ng d_ n thAo mou s
gb ban h$nh Gm thAo thEng t0 gi? c th^:
c Yi vMi cc h gia Jnh cdng tham gia mt d_ n 5d_ n nh-m h gia Jnh9:
ng0)i vay vn phi '$m 1n tham gia d_ n thAo mou :m ban h$nh Gm thAo thEng t0
gi gi ch\ d_ n 5'$ ng0)i *i diIn nh-m h gia Jnh hoec *i diIn ch!nh LuyWn hoec
*i diIn c1 Luan th_c hiIn ch01ng t%Jnh9#
c Yi vMi h gia Jnh t_ "4y d_ng d_ n thJ ng0)i vay vn '$m ch\ d_ n#
@.W. P7t% (L_ _7$ F"#1& F{ g%
18
Cs |"*% |"T% VJ
F{ g%
D{ g% (n cH( )*#
2b% 1aa &S.1" 2r%!
D{ g% (n cH( )*# &z
&S$% 1aa &S.1" } Gaa &S.1" 2r%!
-+. )u. (g( F{ g%
&7"9( %!"r% )+%
F; 2Q* _74s%!
|"T% VJ
- >h\ t.ch 2678
c@p huyIn ph
duyIt
- >h\ t.ch 2678 c@p t/nh ph duyIt#
P6u! tnh hnh c thO ua *u(:n cho cV *uan c=8
&'i thWM nh v" 8h$ &u(t nh' i vi Mc
va( +n .DD triuQ
D{ g% &7"9(
%!"r% )+% F; &[
(7H( CT } ?HU &[
(7H( `K 79. |"T%
VJ
- =h\ t%0ang c1
Luan th_c hiIn
>h01ng t%Jnh t/nh
ph duyIt
- =h\ t%0ang c1 Luan =%ung 01ng th_c hiIn
ch01ng t%Jnh ph duyIt#
P6u! tnh hnh c thO ua *u(:n cho cV *uan c=8
&'i thWM nh v" 8h$ &u(t, nh' i vi Mc
va( +n .DD triuQ
-+. )u. (g( F{ g%
F; B9 X"+(
_7~%! |"T% VJ
SiIc ph4n c@p ph duyIt d_ n tuH thAo tJnh hJnh c th^ do 6
t%0ang 6 xuc phUng h0Mng don viIc ph4n c@p cho c@p d0Mi ph
duyIt d_ n
ning i vMi ngu[n vn do =Ong Cin o$n Cao ng SiIt 7am Lun 'N: Cin
o$n Cao ng t/nh? th$nh ph ph duyIt cho vay v$ %a LuyPt .nh cho vay cc d_ n
c- mVc vn vay tF m:: t%iIu [ng t%a "ungz 8_ n c- mVc vn vay tF m:g t%iIu [ng
t%a 'n: =Ong =Ong Cin o$n Cao ng SiIt 7am ph duyIt v$ %a LuyPt .nh cho vay#
@.1a. T7c 2Q%7 F{ g%
7H>SDH n1i cho vay ch.u t%ch nhiIm tO chVc thBm .nh hoec u3 thc cho tO chVc
ch!nh t%. - "( hi c@p "( tO chVc thBm .nh? bo m cc ch/ tiu t*o viIc '$m mMi v$ bo to$n
vn t%Jnh c1 Luan c- thBm LuyWn ph duyIt d_ n thAo Luy .nh:
- Yi vMi cc d_ n vay vn c\a h gia Jnh thuc ngu[n vn do 2678 c@p
t/nhz ngu[n vn do Hi CHt7S7? Yo$n =7>SH>f? Hi 78S7? Hi >>6S7 Lun
'N: 7H>DH n1i cho vay u3 thc cho tO chVc ch!nh t%. - "( hi c@p "( tO chVc viIc
thBm .nh d_ n vay vn#
- Yi vMi cc d_ n vay vn c\a h gia Jnh thuc ngu[n vn do =Ong 'in o$n
'ao ng SiIt 7am? Cin minh cc H&p tc "( SiIt 7am? Hi ng0)i md SiIt 7am v$
6 xuc phUng Lun 'N: 7H>SDH n1i cho vay t%_c tiPp tO chVc thBm .nh d_ n vay
vn#
- Yi vMi cc d_ n vay vn c\a cc c1 sa sn "u@t Ginh doanh: 7H>SDH n1i
cho vay t%_c tiPp tO chVc thBm .nh d_ n vay vn#
@.11. T7N. 7O% &7c 2Q%7 )o _7$ F"#1& (7; )*#
- =%ong th)i h*n gh ng$y 5t!nh thAo ng$y '$m viIc9 G^ tF ng$y nh,n 0&c Zy
\ h[ s1 thAo Luy .nh? c1 Luan th_c hiIn ch01ng t%Jnh hoec 7H>SDH c- t%ch
nhiIm thBm .nh h[ s1 cho vay t%Jnh c@p c- thBm LuyWn ph duyIt cho vay#
- =%ong th)i h*n gh ng$y 5t!nh thAo ng$y '$m viIc9 G^ tF ng$y nh,n 0&c Zy
\ h[ s1 t%Jnh duyIt? c1 Luan c- thBm LuyWn phi ph duyIt d_ n? nPu GhEng %a xuyPt
.nh ph duyIt d_ n thJ c1 Luan c- thBm LuyWn c- t%ch nhiIm t% ')i blng vXn bn
v$ nu %v 'N do ^ 7H>SDH thEng bo cho ng0)i vay# 5ning i vMi ngu[n vn do
=CYCY Lun 'N t%ong th)i gian '$m viIc g: ng$y G^ tF ng$y nh,n 0&c Zy \ h[ s1
v$ t) t%Jnh? cc c1 Luan c- t%ch nhiIm ph duyIt v$ %a LuyPt .nh cho vay cc d_ n
thAo ph4n c@p9#
19
@.1,. T7= &B( )o |"# &SY%7 (7; )*#
7g0)i vay ',p :; b h[ s1 5sau Ghi c@p c- thBm LuyWn ph duyIt? LuyPt .nh
ph duyIt Gm bi^u tOng h&p d_ n thAo mou s i ban h$nh Gm thAo thEng t0 s gi
v$ h[ s1 vay vn - Lua thBm .nh9 0&c gi :g b cho ch\ d_ n? :g b gi
7H>SDH n1i cho vay? :g b gi Sa Cao ng th01ng binh v$ "( hi 5CY=6 R DH9
5i vMi ngu[n vn do 2678 t/nh Lun 'N9 hoec c1 Luan = th_c hiIn ch01ng t%Jnh
5i vMi ngu[n vn do c1 Luan =%ung 01ng th_c hiIn ch01ng t%Jnh Lun 'N9? chi tiPt
nh0 sau:
D.1".1. &i v'i c4c TL 4n vay vn cVa h gia (Fnh thuc nguWn vn To XYNZ
cS, t?nh3 nguWn vn To Hi GH[NNN\ &on TNCSHC]3 Hi NZNN\ Hi CCYNN
5u+n #H!
-'c .: 7g0)i vay ',p d_ n vay vn 5mou s gb9 gi =O =QRSS#
-'c /: =O =QRSS nh,n h[ s1 c\a ng0)i vay? tiPn h$nh hKp =O ^ bJnh "`t cho
vay? Gi^m t%a cc yPu t t%n d_ n? i chiPu vMi i t0&ng "in vay ng vMi ch!nh sch
vay vn c\a >h!nh ph\# =%0)ng h&p ng0)i vay ch0a '$ th$nh vin c\a =O =QRSS thJ
=O =QRSS t*i thEn? bn ang ho*t ng hiIn nay tO chVc GPt n*p th$nh vin bO sung
hoec th$nh ',p =O mMi nPu \ iWu GiIn#
-'c 0: =O =QRSS t%Jnh tO chVc ch!nh t%. - "( hi c@p "( 0&c 7H>SDH
nh,n \y thc ^ tiPn h$nh thBm .nh d_ n? viIc thBm .nh thAo mou s ;b ban h$nh
thAo =hEng t0 s gi#
-'c 1: Sau Ghi c- GPt Lu thBm .nh? =O =QRSS ',p 8anh sch h gia Jnh
W ngh. vay vn 7H>SDH 5mou s :;<=89 Gm thAo d_ n vay vn 5mou s :gb9
t%Jnh 2678 c@p "( "c nh,n t%n d_ n vW .a ch/ n1i th_c hiIn d_ n v$ "c nh,n
t%n danh sch mou s :;<=8 vW .a ch/ c0 t% h&p php c\a h gia Jnh t*i "(? thuc
cc h c- nhu cZu vay vn ^ gii LuyPt viIc '$m#
-'c 2: Sau Ghi c- "c nh,n c\a 2678 c@p "(? =O t%0ang =O =QRSS gi b
h[ s1 "in vay cho 7H>SDH# Qhi nh,n h[ s1 do =O =QRSS gi 'n? 7H>SDH viPt
]i@y bin nh,n thAo mou s gy<=8 sau - t%Jnh 2678 c@p c- thBm LuyWn ph duyIt
cho vay#
-'c 3: Sau Ghi c- xuyPt .nh ph duyIt cho vay c\a c@p c- thBm LuyWn? LuyPt
.nh ph duyIt d_ n? >n b 7H>SDH th_c hiIn viIc Gi^m t%a i chiPu t!nh h&p
php? h&p 'I c\a b h[ s1 "in vay? sau - h0Mng don h vay ',p ]i@y W ngh. vay vn
Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89 t%Jnh ]im c thUng giao d.ch
7H>SDH c@p huyIn ph duyIt gii ng4n#
-'c 4: 7H>SDH n1i cho vay ',p thEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay 5mou
s :i<=89 gi 2678 c@p "(#
-'c 5: 2678 c@p "( thEng bo cho tO chVc ch!nh t%. - "( hi c@p "( 51n v.
nh,n u3 thc9 ^ =O =QRSS thEng bo cho ng0)i vay Pn i^m giao d.ch t*i "( hoec
t% sa 7H>SDH n1i cho vay ^ '$m th\ tc nh,n tiWn vay#
D.1".". &i v'i c4c TL 4n vay vn cVa h gia (Fnh thuc nguWn vn To
TG&G&NN3 Gi^n /inh c4c HTX3 Hi ng7i /_ v Y `uc ,h9ng 5u+n #H!
-'c .: D4y d_ng d_ n#
c =%0)ng h&p cc h gia Jnh cdng tham gia mt d_ n 5d_ n nh-m h gia
Jnh9: ng0)i vay vn phi '$m 1n tham gia d_ n thAo mou s m ban h$nh Gm thAo
=hEng t0 gi gi ch\ d_ n? ch\ d_ n Gi^m t%a cc yPu t t%n 1n? i chiPu vMi i
t0&ng "in vay ng vMi ch!nh sch vay vn c\a >h!nh ph\? nPu ch0a ng thJ h0Mng
20
don ng0)i vay '$m '*i th\ tc hoec bO sung phZn cUn thiPu? sau - tOng h&p "4y d_ng
th$nh d_ n nh-m h thAo mou s gb v$ ',p bi^u tOng h&p danh sch h gia Jnh tham
gia d_ n vay vn gii LuyPt viIc '$m ban h$nh Gm thAo =hEng t0 s gi#
c Yi vMi h gia Jnh: ch\ h '$m ch\ d_ n "4y d_ng d_ n thAo mou s :gb
ban h$nh Gm thAo =hEng t0 s gi#
-'c /: >h\ d_ n t%Jnh 2678 c@p "( n1i th_c hiIn d_ n "c nh,n t%n 1n
tham gia d_ n vW viIc c0 t% h&p php c\a ng0)i vay v$ "c nh,n t%n d_ n vW .a
ch/ ho*t ng sn "u@t Ginh doanh? d.ch v c\a i t0&ng hiIn ang ho*t ng t%n .a
b$n#
-'c 0: >h\ d_ n gi h[ s1 cho 7H>SDH n1i cho vay? h[ s1 bao g[m: 1n
tham gia d_ n v$ d_ n vay vn# 7H>SDH n1i cho vay Gi^m t%a cc yPu t t%n d_ n
vay vn? i chiPu vMi i t0&ng "in vay ng vMi ch!nh sch vay vn c\a >h!nh ph\?
nPu ch0a ng thJ h0Mng don ng0)i vay '$m '*i th\ tc hoec bO sung phZn cUn thiPu?
sau - ghi gi@y bin nh,n h[ s1 cho >h\ d_ n thAo mou s gy<=8#
-'c 1: >n b 7H>SDH 0&c ph4n cEng tiPn h$nh thBm .nh thAo mou s
;b? sau - t%Jnh =O t%0ang 5=%0ang phUng9 "Am "`t hoec thBm .nh '*i 5nPu th@y cZn
thiPt9 sau - t%Jnh ]im c ^ t%Jnh b h[ s1 "in vay 'n c@p c- thBm LuyWn ph duyIt
cho vay hoec ',p =hEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay thAo mou s :i<=8 5i vMi
t%0)ng h&p GhEng \ iWu GiIn cho vay9 gi ng0)i vay#
-'c 2: Sau Ghi c- xuyPt .nh ph duyIt cho vay c\a c@p c- thBm LuyWn? cn b
7H>SDH th_c hiIn viIc Gi^m t%a i chiPu t!nh h&p 'I h&p php c\a b h[ s1 "in vay
vn sau - h0Mng don h vay ',p H&p [ng t!n dng thAo mou s :hb<]xSC ban h$nh
Gm thAo vXn bn n$y? t%Jnh ]im c ph duyIt gii ng4n#
-'c 3: 7H>SDH n1i cho vay ',p thEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay 5mou
s :i<=89 gi ch\ d_ n [ng th)i gi c1 Luan th_c hiIn ch01ng t%Jnh c@p c1 sa ^
thEng bo cho ng0)i vay Pn i^m giao d.ch t*i "( hoec t% sa 7H>SDH n1i cho vay
'$m th\ tc nh,n tiWn vay#
D.1".B. &i v'i cP ;Q ;+n RuSt @inh Toanh!
-'c .: 7g0)i vay vn ',p d_ n vay vn thAo mou s :ga c- "c nh,n c\a
2678 c@p "( n1i th_c hiIn d_ n vW .a i^m ho*t ng sn "u@t Ginh doanh? d.ch v
c\a i t0&ng hiIn ang ho*t ng t%n .a b$n#
- Yi vMi cc i t0&ng c- mVc vay t%n ;: t%iIu [ng? ng0)i vay phi c- t$i
sn bo m tiWn vay thAo Luy .nh#
- 7go$i %a? tdy thAo tFng t%0)ng h&p c th^ ng0)i vay cZn c- mt t%ong cc gi@y
t) sau:
c 6n sao H&p [ng h&p tc sn "u@t? Ginh doanh c- chVng nh,n c\a 2678
c@p "( 5i vMi =O h&p tc9#
c 6n sao ]i@y t) chVng minh c- \ tiu ch! "c .nh t%ang t%*i thAo Luy .nh
t*i mc =hEng t0 'in t.ch s jw<m:::<677-=>=Q ng$y m;<j<m::: c\a 6 7Eng
nghiIp v$ tht t%i^n nEng thEn - =Ong cc =hng G H0Mng don tiu ch! ^ "c .nh
Ginh tP t%ang t%*i 5i vMi >h\ t%ang t%*i9#
c 6n sao ]i@y chVng nh,n Xng GN Ginh doanh hoec gi@y ph`p h$nh nghW 5i
vMi H Ginh doanh c th^z H&p tc "(z 8oanh nghiIp nh+ v$ vFa ho*t ng thAo Cu,t
doanh nghiIpz >1 sa sn "u@t Ginh doanh c\a ng0)i t$n t,t9#
c 6n sao xuyPt .nh th$nh ',p 5i vMi =%ung t4m gio dc 'ao ng - "( hi9z
21
-'c /: 7g0)i vay vn gi h[ s1 "in vay tMi 7H>SDH? cn b 7H>SDH
0&c ]im c ph4n cEng th_c hiIn viIc Gi^m t%a i chiPu t!nh h&p php? h&p 'I c\a
b h[ s1 "in vay vn? sau - viPt ]i@y bin nh,n thAo mou s gy<=8#
-'c 0: >n b 7H>SDH 0&c ph4n cEng tiPn h$nh thBm .nh thAo mou s ;a
t%Jnh =%0ang phUng 5=O t%0ang9 =!n dng tOng h&p hoec tO chVc thBm .nh '*i 5nPu
th@y cZn thiPt9 sau - t%Jnh ]im c 7H>SDH GN duyIt ^ t%Jnh c@p c- thBm LuyWn
%a xuyPt .nh ph duyIt cho vay 5i vMi t%0)ng h&p \ iWu GiIn cho vay9 hoec ',p
=hEng bo GPt Lu thBm .nh thAo mou s :i<=8 t%Jnh ]im c 7H>SDH gi Pn
ng0)i vay 5i vMi t%0)ng h&p GhEng \ iWu GiIn vay vn9#
-'c 1: Sau Ghi c- xuyPt .nh ph duyIt cho vay c\a c@p c- thBm LuyWn? cn
b 7H>SDH 0&c ]im c ph4n cEng h0Mng don ng0)i vay ',p H&p [ng bo m
tiWn vay thAo Luy .nh c\a php 'u,t 5t%0)ng h&p phi th_c hiIn bo m tiWn vay9 v$
cdng ng0)i vay ',p H&p [ng t!n dng thAo mou s :ha<]xSC ban h$nh Gm thAo vXn
bn n$y? t%Jnh ]im c 7H>SDH n1i cho vay ph duyIt gii ng4n#
@.16. T[ (7H( !.T. %!t%
- Yi vMi h gia Jnh: SiIc tO chVc gii ng4n 0&c th_c hiIn nh0 cho vay i
vMi h ngho#
- Yi vMi c1 sa sn "u@t Ginh doanh: 7H>SDH c- th^ gii ng4n blng tiWn met
hoec chuy^n Ghon t*i t% sa 7H>SDH c@p t/nh hoec c@p huyIn#
@.1@. T7" %5U &7" VK.
D.1D.1. Thu n
7H>SDH tiPn h$nh thu n& t%_c tiPp tF ng0)i vay thAo .nh GH Ghi Pn h*n do
ng0)i vay v$ ng4n h$ng tho thu,n t%n H&p [ng t!n dng 5GhP 0Mc nh,n n&9# 7g0)i
vay c- th^ t% n& t%0Mc h*n#
D.1D.". Thu #$i
SiIc thu '(i 0&c th_c hiIn thAo .nh GH h$ng thng#
- Yi vMi cc h gia Jnh vay vn thEng Lua cc =O =QRSS v$ \y thc Lua cc
tO chVc ch!nh t%. - "( hi thJ 7H>SDH c- th^ \y nhiIm cho =O =QRSS thu '(i thAo
Luy .nh hiIn h$nh#
- Yi vMi d_ n nh-m h: =uH tJnh hJnh th_c tP? 7H>SDH th_c hiIn viIc thu
'(i t%_c tiPp c\a tFng h hoec u3 nhiIm cho ch\ d_ n t%_c tiPp thu '(i nPu ch\ d_ n
c- t!n nhiIm v$ 0&c cc th$nh vin c\a d_ n nh@t t%!#
c =%0)ng h&p 0&c u3 nhiIm thu '(i thJ ch\ d_ n cdng 7H>SDH GN H&p
[ng u3 nhiIm thAo mou s gg<=8 v$ 0&c 7H>SDH chi t% hoa h[ng hiIn nay '$
:?:yhk<thng t!nh t%n s d0 n& c- thu 0&c '(i#
c =%0)ng h&p GhEng 0&c u3 nhiIm thu '(i thJ ch\ d_ n 0&c 7H>SDH u3
nhiIm th_c hiIn mt s cEng viIc t%ong Luy t%Jnh cho vay? 7H>SDH cdng ch\ d_ n
',p H&p [ng u3 nhiIm thAo mou s gg<=8 v$ 0&c ng4n h$ng chi t% hoa h[ng vMi
mVc chi '$ :?:uhk<thng t!nh t%n s d0 n& c- thu 0&c '(i#
Y^ th_c hiIn H&p [ng u3 nhiIm nu t%n? ng4n h$ng ( ban h$nh bng G '(i
phi thu - '(i th_c thu - tiWn gi tiPt GiIm - thu n& gc tF tiWn gi tiPt GiIm 56ng G
g;<=89 ^ cc ch\ d_ n thAo dvi 0&c viIc thu '(i? thu n&? s d0 n& c\a tFng th$nh
vin t%ong d_ n# 6ng G n$y 0&c ch\ d_ n c,p nh,t v$ '0u giT thAo thng#
SiIc thu '(i? chi t% hoa h[ng cho ch\ d_ n 0&c th_c hiIn thAo thng nh0 cho
vay h ngho#
22
- Yi vMi c1 sa sn "u@t? Ginh doanh v$ cc t%0)ng h&p h vay t%_c tiPp:
7H>SDH tO chVc thu n& thAo .nh GH ( th+a thu,n? thu '(i thAo thng ghi t%n H&p
[ng t!n dng? th_c hiIn thu t%_c tiPp t*i Yi^m giao d.ch hoec t*i t% sa 7H>SDH n1i
cho vay#
@.1G. ?E VJ %5 2b% 7O%
YPn h*n t% n& ng0)i vay c- t%ch nhiIm t% n& gc? '(i Zy \ cho 7H>SDH#
D.1a.1. Cia hn n
=%0Mc :h ng$y c\a GH h*n t% n& cui cdng? ng0)i vay GhEng t% 0&c n& do
cc nguyn nh4n Ghch Luan gep Gh- GhXn vW t$i ch!nh don Pn ng0)i vay ch0a c- Gh
nXng t% n& v$ c- nhu cZu gia h*n phi c- ]i@y W ngh. gia h*n n& 5mou s :w<=89 gi
7H>SDH n1i cho vay "Am "`t gii LuyPt# >Xn cV v$o ]i@y W ngh. gia h*n n&?
7H>SDH n1i cho vay Gi^m t%a? "Am "`t? gii LuyPt gia h*n n&# Sau Ghi gia h*n n&?
7H>SDH n1i cho vay c- t%ch nhiIm bo co vMi c1 Luan Cao ng - =h01ng binh v$
D( hi v$ c1 Luan th_c hiIn ch01ng t%Jnh cung c@p ^ tOng h&p bo co 'in 6#
=h)i gian gia h*n n&: i vMi cho vay ngn h*n ti a blng th)i h*n ( cho vay?
i vMi cho vay t%ung h*n ti a blng g<m th)i h*n cho vay ( th+a thu,n t%ong H&p
[ng t!n dng#
D.1a.". Chuy)n n 5u4 hn
a) C#c tr'7ng h8 chu(On n *u# hn:
- H vay s dng vn vay sai mc !ch#
- YPn GH h*n t% n& cui cdng 5i vMi h gia Jnh9? hoec Pn GH h*n t% n& thAo
th+a thu,n ghi t%n H&p [ng t!n dng 5i vMi c1 sa sn "u@t? Ginh doanh9 ng0)i vay
GhEng t% 0&c n&? GhEng 0&c ng4n h$ng "Am "`t cho gia h*n n& thJ 7H>SDH
chuy^n s d0 - sang n& Lu h*n#
C) fKi t%0)ng h&p chuy^n n& Lu h*n? 7H>SDH gi thEng bo chuy^n n& Lu
h*n cho tFng Ghch h$ng 5mou s gi<=89 v$ bo co c1 Luan c- thBm LuyWn ph
duyIt d_ n ^ c- biIn php thu h[i n& t!ch c_c hoec chuy^n h[ s1 sang c1 Luan php
'u,t ^ " 'N thu h[i thAo Luy .nh c\a php 'u,t#
c) Sau :; thng G^ tF ng$y chuy^n sang n& Lu h*n? nPu ( 0&c En c t% n&
nh0ng von c tJnh d4y d0a thJ 7H>SDH "Am "`t? c- th^ chuy^n h[ s1 cho vay Pn c1
Luan 7h$ n0Mc c- thBm LuyWn W ngh. pht m*i t$i sn thP ch@p thAo Luy .nh hiIn
h$nh ^ thu h[i vn hoec W ngh. " 'N thAo php 'u,tz t%0)ng h&p nghim t%Kng? W
ngh. t%uy cVu t%ch nhiIm hJnh s_#
@.16. \.3c &S*U !.gc Dg& )o `E VJ D*" 07. 0.3c &S*
D.1J.1. bi)/ t*a3 gi4/ ;4t!
% i vi c#c & #n FGC?hG trc ti+8 thWM nh v" cho va(:
7H>SDH t%_c tiPp th_c hiIn Gi^m t%a? gim st viIc s dng vn vay:
- >h,m nh@t sau gh ng$y G^ tF ng$y pht tiWn vay? 7H>SDH n1i cho vay tiPn
h$nh Gi^m t%a viIc s dng vn vay# Yi vMi d_ n nh-m h? 7H>SDH c- th^ t%_c
tiPp Gi^m t%a hoec u3 nhiIm cho ch\ d_ n Gi^m t%a viIc s dng tiWn vay c\a tFng h#
QPt Lu Gi^m t%a phi 0&c ghi v$o 6in bn Gi^m t%a 5mou s :j<=89 ^ thAo dvi v$
'0u h[ s1 cho vay#
- Y.nh GH hoec t "u@t? 7H>SDH c- t%ch nhiIm Gi^m t%a hoec phi h&p vMi
c1 Luan th_c hiIn ch01ng t%Jnh Gi^m t%a#
23
- Y.nh GH mt nXm hoec t "u@t? 7H>SDH i chiPu s d0 n& gc? s tiWn '(i
thu 0&c giTa h[ s1 '0u t*i ng4n h$ng v$ ng0)i vay m bo GhMp ng#
% i vi c#c & #n cho va( th_ng *ua 6L 6i\@@ v" >( th#c tjng 8hkn *ua
c#c tL chc chUnh tr - R hNi)
=h_c hiIn viIc Gi^m t%a? gim st nh0 i vMi ch01ng t%Jnh h ngho v$ cc i
t0&ng ch!nh sch Ghc#
D.1J.". Xc #H ;au @hi @i)/ t*a!
]im c 7H>SDH n1i cho vay cXn cV v$o GPt Lu Gi^m t%a tdy thAo mVc
vi ph*m c\a ng0)i vay LuyPt .nh " 'N nh0 sau:
} =*m ngFng cho vay t%ong cc t%0)ng h&p: ng0)i vay s dng vn vay sai mc
!ch? cung c@p thEng tin sai s_ th,t#
} >h@m dVt cho vay t%ong cc t%0)ng h&p ng0)i vay s dng vn vay sai mc
!ch v$ bo co c1 Luan c- thBm LuyWn ph duyIt d_ n vay vn %a LuyPt .nh thu h[i
n& t%0Mc h*n#
} Qhai GiIn t%0Mc php 'u,t t%ong cc t%0)ng h&p sau:
c 7g0)i vay vi ph*m cc Luy .nh t%ong H&p [ng t!n dng ( 0&c 7H>SDH
thEng bo blng vXn bn nh0ng GhEng Ghc phc#
c 7g0)i vay c- n& Lu h*n do nguyn nh4n ch\ Luan nh0ng GhEng c- biIn
php Gh thi ^ t% n& ng4n h$ng#
c 7g0)i vay c- nXng '_c t$i ch!nh ^ t% n& nh0ng c tJnh t%n t%nh t% n&
7g4n h$ngz ng0)i vay c- h$nh vi 'Fa o? gian ',n#
- >c vi ph*m Ghc thAo Luy .nh c\a php 'u,t#
@.1M. ?E VJ %5 mQ S=. S; F; %!"#$% %7t% 07g(7 |"*%
=h_c hiIn thAo xuyPt .nh s h:<m:g:<x Y- ==g ng$y my<u<m:g: c\a =h\ t0Mng
>h!nh ph\z =hEng t0 s gjg<m:g:<==-6=> ng$y m:<g:<m:g: c\a 6 =$i ch!nh v$ xuyPt .nh
s gh<xY-HYx= ng$y mu<g<m:gg c\a >h\ t.ch HYx= 7H>SDH#
CC X^YyT -NH V VdN BeN HIN HNH
g# xuyPt .nh ug<m::h<xY-==g ng$y h<i<m::h c\a =h\ t0Mng >h!n ph\ vW c1 chP
Lun 'N? iWu h$nh vn cho vay cc xu Luc gia vW viIc '$m#
m# xuyPt .nh gh<m::y<xY-==g ng$y m;<:g<m::y c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW
sa Oi? bO sung mt s iWu c\a xuyPt .nh ug<m::h<xY-==g ng$y h<i<m::h
c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW c1 chP Lun 'N? iWu h$nh vn cho vay c\a xu
Luc gia vW viIc '$m
;# SXn bn s mh;w<7H>S-=8 ng$y gj<w<m::y vW h0Mng don Luy t%Jnh th\ tc
cho vay gii LuyPt viIc '$m c\a =Ong gim c 7H>SDH
i# SXn bn s mygm<7H>S-=8 ng$y w<g:<m::y c\a =Ong gim c vW viIc sa Oi
mt s i^m vW nghiIp v cho vay gii LuyPt viIc '$m#
h# SXn bn s ugg<7H>S-Q= ng$y h<i<m::j c\a =Ong gim c 7H>SDH vW
viIc '(i su@t cho vay i t0&ng ng0)i t$n t,t thuc ch01ng t%Jnh cho vay ]ii
LuyPt viIc '$m#
24
j# xuyPt .nh s hg<m::y<xY-==g c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW ch!nh sch hb t%&
c\a 7h$ n0Mc i vMi c1 sa SDQ8 d$nh %ing cho ng0)i 'ao ng '$ ng0)i t$n
t,t#
u# SXn bn s mwu<7H>S-=877 ng$y i<:m<m:g; c\a =Ong gim c vW viIc
h0Mng don th_c hiIn cho vay ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp thAo
xuyPt .nh s hm<m:gm<xY-==g ng$y gj<gg<m:gm c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
25
G. CHNG TRNH CHO VAY CC -I TNG CHNH >CH -I
IAO -NG Cl THI HN NC NGOI
G.1. -+. &45%! 245( )*#
- S& 5ch[ng9? con c\a 'iIt s{#
- =h01ng binh 5G^ c th01ng binh 'o*i 6 0&c "c nh,n tF ;g<gm<gww; t%a vW
t%0Mc? nay gKi '$ Lu4n nh4n b. tai n*n 'ao ng9? ng0)i h0ang ch!nh sch nh0 th01ng
binh? m@t sVc 'ao ng mgk t%a 'n 5gKi chung '$ th01ng binh9#
- S& 5ch[ng9? con c\a th01ng binh#
- >on c\a: nh hdng '_c '0&ng v} t%ang? nh hdng 'ao ngz ng0)i ho*t ng
Ghng chiPn? ng0)i c- cEng gip q cch m*ng 0&c th0ang hu4n? huy ch01ng Ghng
chiPnz cn b ho*t ng cch m*ng t%0Mc thng y nXm gwih#
- 7g0)i 'ao ng thuc h ngho thAo tiu chuBn Luy .nh c\a php 'u,t#
- 7g0)i 'ao ng thuc cc h gia Jnh t%_c tiPp sn "u@t nEng nghiIp t%n
ph*m vi c n0Mc b. 7h$ n0Mc thu h[i @t nEng nghiIp m$ GhEng c- @t ^ b[i th0)ng
5gKi '$ ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp9#
G.,. -./" 0.1% )*# )+%
% Cho vay (i v'i nhdng (i t7ng (i #ao (ng c: thi hn Q n7'c ngoi th.o
vn E+n 1>BDeNHCSfbH ngy "1eDe">>8!
- >0 t% h&p php t*i .a ph01ng n1i 7H>SDH cho vay -ng t% sa#
- >- "c nh,n c\a 2678 c@p "( n1i ng0)i vay c0 t% vW viIc ng0)i vay thuc
i t0&ng ch!nh sch# =%0)ng h&p? i t0&ng ch!nh sch GhEng thuc 2678 c@p "(
Lun 'N thJ ng0)i vay c- th^ "u@t t%Jnh gi@y t) ^ chVng minh 5nh0 th~ th01ng binh?
gi@y chVng nh,n?###9 ^ 2678 c- c1 sa "c nh,n#
- Y0&c bn tuy^n dng ch!nh thVc tiPp nh,n i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc
ngo$i#
% Cho vay (i #ao (ng c: thi hn Q n7'c ngoi (i v'i ng7i #ao (ng E6 thu
hWi (St n2ng nghiO, th.o vn E+n "UgeNHCSfTZNN ngy >De>"e">1B!
- >- h GhBu th0)ng t% t*i h gia Jnh c- @t nEng nghiIp b. thu h[i#
- >- xuyPt .nh thu h[i @t t%ong vUng ; nXm G^ tF ng$y xuyPt .nh thu h[i @t
c- hiIu '_c#
- Y0&c bn tuy^n dng ch!nh thVc tiPp nh,n i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc
ngo$i#
I4" J: =%0)ng h&p ng0)i 'ao ng i DQCY t*i Cibya? cc n0Mc 6c thi v$
=%ung YEng phi vW n0Mc t%0Mc h*n do nguyn nh4n Ghch Luan? nPu cUn d0 n& v$ c-
nhu cZu vay vn i DQCY a n0Mc Ghc? ngo$i cc th\ tc thAo Luy .nh hiIn h$nh
phi c- thm cc iWu GiIn sau:
c >- bn =hanh 'N h&p [ng 0a ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i
hoec gi@y t) Ghc chVng minh ng0)i 'ao ng vW n0Mc t%0Mc h*n#
c 7g0)i vay ( s dng to$n b cc Ghon tiWn 0&c nh,n '*i Ghi thanh 'N H&p
[ng 'ao ng thAo Ghon vay t%0Mc 50&c nu c th^ t%ong =hanh 'N h&p [ng 0a
ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i g[m: tiWn ph! d.ch v? tiWn ph! mEi giMi? tiWn
et cKc###9 ^ t% n& 7H>SDH#
c Y( ho$n t@t cc th\ tc thAo Luy .nh vW " 'N n& %\i %o do nguyn nh4n
Ghch Luan vMi 7H>SDH 5nh0 gia h*n n&? Ghoanh n&###9
26
G.6. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
>hi t% cc chi ph!? 'I ph! h&p php cZn thiPt ^ 0&c i 'ao ng c- th)i h*n a
n0Mc ngo$i# > th^ '$:
- th! $o t*o#
- th! t0 v@n h&p [ng#
- th! et cKc#
- S` my bay mt '0&t tF SiIt 7am Pn n0Mc m$ ng0)i 'ao ng tMi '$m viIc#
- >hi ph! cZn thiPt Ghc t*i h&p [ng 'ao ng#
G.@. T7N. 7O% (7; )*#
SiIc "c .nh th)i h*n cho vay 0&c cXn cV v$o th)i h*n i 'ao ng a n0Mc
ngo$i thAo H&p [ng tuy^n dng v$ Gh nXng t% n& c\a ng0)i vay nh0ng ti a GhEng
Lu th)i h*n i 'ao ng a n0Mc ngo$i thAo H&p [ng 'ao ng#
G.G. IK. D"L& (7; )*#
- fVc '(i su@t cho vay hiIn nay '$ :?jhk<thng#
- C(i su@t n& Lu h*n blng g;:k '(i su@t Ghi cho vay#
G.6. AH( (7; )*#
- fVc cho vay c th^ i vMi tFng ng0)i i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc ngo$i
0&c "c .nh cXn cV v$o nhu cZu vay vn c\a ng0)i vay ^ chi ph! i 'ao ng a
n0Mc ngo$i thAo h&p [ng tuy^n dng? Gh nXng t% n& c\a ng0)i vay v$ Gh nXng
ngu[n vn c\a 7H>SDH? nh0ng GhEng v0&t Lu mVc cho vay ti a do Hi [ng
Lun t%. 7H>SDH Luy .nh tFng th)i GH#
HiIn nay? Hi [ng Lun t%. 7H>SDH Luy .nh mVc cho vay ti a '$ ;: t%iIu
[ng<ng0)i i 'ao ng a n0Mc ngo$i#
- Yi vMi ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp? mVc cho vay 0&c "c
.nh thAo nhu cZu v$ Gh nXng t% n& c\a ng0)i vay? nh0ng ti a blng tOng cc Ghon
chi ph! cZn thiPt m$ ng0)i 'ao ng phi -ng g-p thAo Luy .nh ghi t%n H&p [ng v$
GhEng v0&t Lu mVc t%Zn cho vay thAo tFng th. t%0)ng 'ao ng ( 0&c 6 Cao ng
- =h01ng binh v$ "( hi Luy .nh tFng th)i GH 5t*i ph 'c !nh Gm vXn bn s
;;hi<CY=6DH-xCCY77 ng$y :w<w<m::w v$ vXn bn ;;my<CY=6DH-xCCY77
ng$y :i<g:<m:gg9#
G7u H! Yi vMi ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp? mVc cho vay GhEng
bao g[m cc Ghon chi ph!: HKc ph! hKc nghW? hKc ngo*i ngT v$ b[i d0qng GiPn thVcz
'I ph! '$m vi sa? h chiPu? Ghm sVc Gh+A? 'I ph! 'N '.ch t0 php# >c Ghon chi ph! n$y
( 0&c 7h$ n0Mc hb t%& g::k#
G.M. P74s%! &7H( (7; )*#
- 7g0)i vay 5bao g[m c cho vay thEng Lua h gia Jnh v$ cho vay t%_c tiPp
ng0)i 'ao ng '$ c th4n9 GhEng phi thP ch@p t$i sn nh0ng phi gia nh,p v$ '$
th$nh vin =O =QRSS t*i thEn 5"-m9? @p? bn? buEn 5gKi chung '$ thEn9 n1i h gia
Jnh ang sinh sng? 0&c =O bJnh "`t \ iWu GiIn vay vn? ',p th$nh danh sch W
ngh. vay vn 7H>SDH gi 2678 c@p "( "c nh,n#
- SiIc cho vay c\a 7H>SDH 0&c th_c hiIn u3 thc tFng phZn Lua cc tO chVc
ch!nh t%. - "( hi thAo c1 chP \y thc nh0 cho vay h ngho v$ cc i t0&ng ch!nh
sch hiIn h$nh c\a 7H>SDH#
27
G.P. Hr DsU &7= &B( (7; )*#
} ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89#
} H&p [ng 'ao ng ( GN giTa ng0)i 'ao ng vMi bn tuy^n dng# =%0)ng
h&p ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i thAo H&p [ng 'ao ng c nh4n do
ng0)i 'ao ng t%_c tiPp GN GPt vMi ng0)i s dng 'ao ng a n0Mc ngo$i thJ H&p [ng
'ao ng c nh4n phi 0&c chVng nh,n ( Xng GN t*i Sa Cao ng - =h01ng binh v$
D( hi n1i ng0)i 'ao ng c0 t%#
=%ong Ghi ch0a c- H&p [ng 'ao ng? 7H>SDH cXn cV v$o thEng bo hoec
gi@y "c nh,n c\a bn tuy^n dng vW viIc ng0)i 'ao ng 0&c tuy^n dng i '$m viIc
c- th)i h*n a n0Mc ngo$i ^ "Am "`t v$ '$m cc th\ tc cho vay# =iWn vay ch/ 0&c
pht %a Ghi 7H>SDH nh,n 0&c bn gc H&p [ng 'ao ng#
- 6in bn hKp =O =QRSS 5mou s g:<=89#
- 8anh sch h gia Jnh W ngh. vay vn 7H>SDH 5mou s :;<=89 c- "c
nh,n c\a 2678 c@p "( vW viIc ng0)i 'ao ng thuc i t0&ng ch!nh sch#
- =hEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay 5mou s :i<=89#
7Pu ng0)i vay vn thuc i t0&ng ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp?
ngo$i cc gi@y t) t%n? phi c- xuyPt .nh thu h[i @t nEng nghiIp c\a c@p c- thBm
LuyWn 5bn sao c- chVng th_c c\a 2678 c@p "(9#
7Pu ng0)i c- tn t%ong xuyPt .nh thu h[i @t nEng nghiIp GhEng phi ch\ h
v$ GhEng t%dng vMi ng0)i Vng tn vay t%ong SO vay vn 5h ( vay vn 7H>SH9 thJ
phi c- "c nh,n c\a 2678 c@p "( vW Luan hI c\a ng0)i vay v$ ng0)i 'ao ng i
'$m viIc c- th)i h*n a n0Mc ngo$i '$ v&? ch[ng? b? mp### c\a ng0)i c- tn t%ong xuyPt
.nh thu h[i @t ang t%ong cdng h GhBu c\a gia Jnh#
G.W. T[ (7H( !.T. %!t%
=iWn vay 0&c chuy^n t% th|ng cho bn tuy^n dng 'ao ng# Qhi nh,n 0&c
thEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay? ng0)i vay Pn t% sa 7H>SDH ^ '$m th\ tc
chuy^n tiWn vay t% th|ng cho bn tuy^n dng thAo h&p [ng tuy^n dng# =%0)ng h&p
bn tuy^n dng c- W ngh. blng vXn bn? 7H>SDH c- th^ pht tiWn vay t%_c tiPp cho
ng0)i vay t*i i^m giao d.ch Luy .nh# 7Pu ng0)i vay GhEng t%_c tiPp Pn nh,n tiWn
vay 0&c thJ u3 LuyWn cho th$nh vin t%ong h '{nh tiWn nh0ng phi c- gi@y u3 LuyWn
c- "c nh,n c\a 2678 c@p "(#
G.1a. -Q%7 0R 7O% &ST %5U &7" %5U &7" VK. &./% )*#
- SiIc .nh GH h*n t% n& th_c hiIn nh0 cho vay h ngho# =%0)ng h&p 8oanh
nghiIp SiIt 7am 0&c ph`p 0a ng0)i 'ao ng i 'ao ng a n0Mc ngo$i Lun 'N
0&c thu nh,p c\a ng0)i 'ao ng do 6n n0Mc ngo$i t% thJ 7H>SDH? ng0)i 'ao
ng v$ doanh nghiIp SiIt 7am c- th^ tho thu,n viIc 8oanh nghiIp SiIt 7am t% n&
t%_c tiPp cho 7H>SDH tF thu nh,p c\a ng0)i 'ao ng#
- SiIc thu n& gc th_c hiIn thAo .nh GH t% n& gc ( tho thu,n# =%0)ng h&p
ng0)i vay t% n& blng YE 'a f thJ 7H>SDH chuy^n Oi thAo t3 gi Luy .nh c\a
7g4n h$ng 7h$ n0Mc SiIt 7am t*i th)i i^m t% n&# =%0)ng h&p ng0)i vay c- Gh-
GhXn ch0a t% 0&c n& gc thAo ng ph4n GH t% n& 5GH con9 thJ 0&c thAo dvi v$o GH
h*n t% n& tiPp thAo#
- SiIc thu '(i th_c hiIn thAo .nh GH h$ng thng#
28
G.11. G.* 7O% %5
7H>SDH c- th^ th_c hiIn viIc gia h*n n& mt hay nhiWu 'Zn i vMi mt Ghon
vay nh0ng tOng s th)i gian cho gia h*n n& i vMi cho vay ngn h*n ti a blng th)i
h*n ( cho vay? i vMi cho vay t%ung h*n ti a blng g<m th)i h*n ( cho vay#
G.1,.C7"#3% %5 |"g 7O%: =h_c hiIn nh0 cho vay h ngho#
CC VdN BeN HIN HNH
g# SXn bn s g:;i<7H>S-=8 ng$y mg<i<m::y c\a =Ong gim c vW viIc H0Mng
don cho vay cc i t0&ng ch!nh sch i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc ngo$i#
m# SXn bn s m;jm<7H>S-=877 ng$y mj<w<m:gg c\a =Ong gim c vW viIc cho
vay bO sung i vMi 'ao ng i DQCY t*i Cibya? cc n0Mc 6c thi v$ =%ung
YEng phi vW n0Mc t%0Mc h*n#
;# SXn bn s mwu<7H>S-=877 ng$y i<:m<m:g; c\a =Ong gim c vW viIc
h0Mng don th_c hiIn cho vay ng0)i 'ao ng b. thu h[i @t nEng nghiIp thAo
xuyPt .nh s hm<m:gm<xY-==g ng$y gj<gg<m:gm c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
i# SXn bn s ;;hi<CY=6DH-xCCY77 ng$y w<w<m::w c\a 6 Cao ng-
=h01ng binh v$ "( hi vW viIc mVc t%Zn chi ph! i vMi 'ao ng huyIn ngho
vay vn i '$m viIc a n0Mc ngo$i#
h# SXn bn s ;;my<CY=6DH-xCCY77 ng$y i<g:<m:gg c\a 6 Cao ng
-=h01ng binh v$ "( hi vW viIc bO sung mVc t%Zn chi ph! i vMi 'ao ng
huyIn ngho vay vn i '$m viIc a fa'aysia#
29
6. CHO VAY H TR CC H^YN NGHO -Y ANH ?^T
\H^ IAO -NG GlP PHN GIeA NGHO BN VNG GIAI -ON ,aaW
} ,a,a THEO X^YyT -NH M1X-}TT! %!o# ,W@,aaW
6.1. -+. &45%! )*# )+%
7g0)i 'ao ng c0 t% h&p php t*i jm huyIn ngho v$ huyIn 0&c tch %a tF
jm huyIn ngho ( 0&c tuy^n chKn c- nhu cZu vay vn i "u@t GhBu 'ao ng thuc
i t0&ng 0&c vay vn 7H>SDH i "u@t GhBu 'ao ng thAo xuyPt .nh
ug<m::w<xY-==g ng$y mw<i<m::w c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
6.,. -./" 0.1% )*# )+%
- Y0&c 2678 c@p "( n1i ng0)i vay c0 t% "c nh,n '$ c0 t% h&p php t*i "(?
ph0)ng? th. t%@n#
- Y0&c bn tuy^n dng 5g[m doanh nghiIp d.ch v hoec tO chVc s_ nghiIp9
ch!nh thVc tiPp nh,n i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc ngo$i 5c- h&p [ng 'ao ng GN
GPt giTa ng0)i 'ao ng vMi doanh nghiIp d.ch v hoec c- thEng bo tuy^n dng c\a
tO chVc s_ nghiIp9#
C0u N: =%0)ng h&p ng0)i 'ao ng i DQCY t*i Cibya? cc n0Mc 6c thi v$
=%ung YEng phi vW n0Mc t%0Mc h*n do nguyn nh4n Ghch Luan? nPu cUn d0 n& v$ c-
nhu cZu vay vn i DQCY a n0Mc Ghc? ngo$i cc th\ tc thAo Luy .nh hiIn h$nh
phi c- thm cc iWu GiIn sau:
c >- bn =hanh 'N h&p [ng 0a ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i
hoec gi@y t) Ghc chVng minh ng0)i 'ao ng vW n0Mc t%0Mc h*n#
c 7g0)i vay ( s dng to$n b cc Ghon tiWn 0&c nh,n '*i Ghi thanh 'N H&p
[ng 'ao ng thAo Ghon vay t%0Mc 50&c nu c th^ t%ong =hanh 'N h&p [ng 0a
ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i g[m: tiWn ph! d.ch v? tiWn ph! mEi giMi? tiWn
et cKc###9 ^ t% n& 7H>SDH#
c Y( ho$n t@t cc th\ tc thAo Luy .nh vW " 'N n& %\i %o do nguyn nh4n
Ghch Luan vMi 7H>SDH 5nh0 gia h*n n&? Ghoanh n&###9
6.6. IK. D"L& (7; )*#
- 7g0)i vay thuc h ngho v$ h d4n tc thi^u s: '(i su@t cho vay blng h:k
'(i su@t cho vay hiIn h$nh c\a 7H>SDH p dng i vMi cho vay cc i t0&ng ch!nh
sch i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc ngo$i#
- 7g0)i vay thuc cc i t0&ng cUn '*i c\a cc huyIn ngho 0&c vay thAo '(i
su@t cho vay hiIn h$nh c\a 7H>SDH p dng cho i t0&ng ch!nh sch i "u@t GhBu
'ao ng#
- C(i su@t n& Lu h*n 0&c t!nh blng g;:k '(i su@t Ghi cho vay#
6.@. T7N. 7O% (7; )*#
SiIc "c .nh th)i h*n cho vay 0&c cXn cV v$o th)i h*n i 'ao ng a n0Mc
ngo$i thAo h&p [ng tuy^n dng v$ Gh nXng t% n& c\a ng0)i vay nh0ng ti a GhEng
Lu th)i h*n i 'ao ng a n0Mc ngo$i thAo h&p [ng 'ao ng#
6.G. AH( (7; )*#
=hAo nhu cZu c\a ng0)i vay? ti a blng cc Ghon chi ph! ng0)i vay phi -ng
g-p thAo tFng th. t%0)ng#
30
>c Ghon chi ph! bao g[m: chi ph! 0&c ghi t%ong h&p [ng 0a ng0)i 'ao
ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i 5h&p [ng ( GN GPt giTa doanh nghiIp d.ch v v$
ng0)i 'ao ng9 hoec ghi t%ong vXn bn thEng bo chi ph! c\a cc tO chVc s_ nghiIp
0a ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i v$ cc chi ph! Ghc ngo$i h&p [ng g[m:
'I ph! '$m visa? h chiPu? Ghm sVc Gh+A? 'I ph! 'N '.ch t0 php v$ h:k hKc ph! hKc
nghW? ngo*i ngT v$ b[i d0qng GiPn thVc cZn thiPt v$ ph! bo hi^m 5i vMi cc i
t0&ng GhEng thuc diIn h ngho t*i cc huyIn ngho9? nh0ng ti a GhEng v0&t Lu
mVc t%Zn cho vay thAo tFng th. t%0)ng 'ao ng ( 0&c 6 Cao ng =h01ng binh v$
"( hi Luy .nh tFng th)i GH#
HiIn nay? 6 Cao ng =h01ng binh v$ "( hi Luy .nh mVc t%Zn chi ph! i
vMi 'ao ng cc huyIn ngho i '$m viIc a mt s th. t%0)ng nh0 sau:
>TT \7" ){( T7Q &S4N%!
AH( &S% (7. _7C
jVN-k
G7. (7
g YEng 6c s
Y$i Coan jh#:::#::: >Eng nh4n SD>=? h 'N
7h,t 6n uh#:::#::: =u nghiIp sinh< ff
H$n xuc mh#:::#::: >h01ng t%Jnh tS
fa >ao
mh#:::#::: ]ip viIc gia Jnh
ih#:::#::: 8.ch v nh$ h$ng? 6o vI
m =%ung YEng
2
ih#:::#:::
fKi ng$nh nghW
%,p " t fKi ng$nh nghW
6ah%ain fKi ng$nh nghW
fan fKi ng$nh nghW
Ci 6Xng fKi ng$nh nghW
Qu ait fKi ng$nh nghW
>ata fKi ng$nh nghW
>H S!p fKi ng$nh nghW
6c =hO S!p fKi ng$nh nghW
; 6c thi
Cibya
i:#:::#:::
fKi ng$nh nghW
'gA%ia fKi ng$nh nghW
i YEng 7am
fa'aysia mh#:::#::: fKi ng$nh nghW
6%unAy mh#:::#::: fKi ng$nh nghW
C$o gh#:::#::: fKi ng$nh nghW
I4" J: fVc cho vay ti a i vMi 'ao ng i '$m viIc t%ong '{nh v_c "4y
d_ng a fa'aysia nh0 sau:
- Cao ng "4y d_ng c- nghW: im#:::#:::
- Cao ng "4y d_ng phO thEng: ;y#:::#:::
31
6.6. P74s%! &7H( (7; )*#
sp dng ph01ng thVc cho vay \y thc tFng phZn Lua cc tO chVc ch!nh t%. - "( hi#
6.M. X"# &SY%7 )o &7= &B( (7; )*#
=h_c hiIn thAo h0Mng don c\a ch01ng t%Jnh cho vay cc i t0&ng ch!nh sch
i 'ao ng c- th)i h*n a n0Mc ngo$i hiIn h$nh#
=%n danh sch mou :;<=8 ct Yi t0&ng ghi '$ H ngho nPu h vay '$
H ngho thAo chuBn Luy .nhz ghi '$ H d4n tc thi^u s - 8==S nPu h vay '$
8==Sz ghi '$ H Ghc i vMi nhTng h cUn '*i
5gg9
I4" J
j1,k
:
=%0)ng h&p ng0)i 'ao ng i DQCY t*i Cibya? cc n0Mc 6c thi v$ =%ung YEng
phi vW n0Mc t%0Mc h*n thJ Wu phi th_c hiIn thanh 'N H&p [ng 'ao ng vMi 8oanh
nghiIp DQCY v$ nh,n '*i tiWn ph! d.ch v? ph! mEi giMi t01ng Vng vMi s thng ng0)i 'ao
ng vW n0Mc t%0Mc h*n v$ b tiWn et cKc 5nPu c-9# 7hTng 'ao ng ( vay vn 7H>SDH
thJ 7H phi h&p vMi =O =QRSS En c h vay t% n& ngay s tiWn nh,n 0&c n$yz [ng
th)i ng vin v$ En c ng0)i vay v$ gia Jnh c- GP ho*ch t% hPt n& hoec ',p h[ s1 W
ngh. " 'N n& %\i %o do nguyn nh4n Ghch Luan thAo Luy .nh#
=%0)ng h&p ng0)i 'ao ng vW n0Mc t%0Mc h*n do nguyn nh4n Ghch Luan nh0:
87 tiPp nh,n ng0)i 'ao ng b. ph sn? gii th^ hoec do nh h0ang c\a Gh\ng hong
ch!nh t%. Ginh tP? nPu cUn d0 n& 7H nh0ng c- nhu cZu tiPp tc vay vn ^ i DQCY a
n0Mc Ghc thJ 7H c- th^ "Am "`t cho vay tiPp mt Ghon vay mMi ngo$i s d0 n& c\a
m-n vay c}# 7go$i cc th\ tc thAo Luy .nh hiIn h$nh cUn c- thm iWu GiIn sau:
- >- bn =hanh 'N h&p [ng 0a ng0)i 'ao ng i '$m viIc a n0Mc ngo$i
hoec gi@y t) Ghc chVng minh ng0)i 'ao ng vW n0Mc t%0Mc h*n#
- 7g0)i vay ( s dng to$n b cc Ghon tiWn nh,n '*i Ghi thanh 'N H&p [ng
'ao ng thAo Ghon vay t%0Mc 50&c nu c th^ t%ong =hanh 'N h&p [ng 0a ng0)i i
'ao ng '$m viIc a n0Mc ngo$i g[m: tiWn ph! d.ch v? tiWn ph! mEi giMi? tiWn et
cKc? ###9 ^ t% n& 7H>SDH#
- Y( ho$n t@t cc th\ tc thAo Luy .nh vW " 'N n& %\i %o do nguyn nh4n Ghch
Luan vMi 7H>SDH 5nh0 gia h*n n&? Ghoanh n& ###9#
6.P. ?E VJ %5 mQ S=. S;
=h_c hiIn thAo xuyPt .nh s h:<m:g:<x Y- ==g ng$y my<u<m:g: c\a =h\ t0Mng
>h!nh ph\z =hEng t0 s gjg<m:g:<==-6=> ng$y m:<g:<m:g: c\a 6 =$i ch!nh v$ xuyPt .nh
s gh<xY-HYx= ng$y mu<:g<m:gg c\a >h\ t.ch HYx= 7H>SDH#
TI II^ THAA \HeO
g# xuyPt .nh s ug<xY-==g ng$y mw<i<m::w c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW hb t%&
cc huyIn ngho By m*nh "u@t GhBu 'ao ng g-p phZn gim ngho bWn vTng
giai o*n m::w - m:m:#
m# =hEng t0 'in t.ch s ;g<m::w<==C=-6CY=6DH-6=> ng$y w<w<m::w h0Mng
don mt s ni dung LuyPt .nh s ug<xY-==g ng$y mw<i<m::w#
gg
5 9 SXn bn s m:uj<7H>S-=877 ng$y gh<y<m:gg vW viIc h0Mng don ghi ch`p t%n danh sch :;<=8 i vMi
cho vay DQCY
gm
5 9 SXn bn m;jm<7H>S-=877 ng$y mj<w<m:gg vW viIc cho vay bO sung i vMi 'ao ng i DQCY t*i Cibya?
cc n0Mc 6c thi v$ =%ung YEng vW n0Mc t%0Mc h*n#
32
;# SXn bn s mjju<7H>S-=877 ng$y mg<w<m::w c\a =Ong gim c 7H>SDH
vW viIc cho vay 'ao ng thuc huyIn ngho i "u@t GhBu 'ao ng#
i# SXn bn um:<7H>S-=877-HSSS ng$y mw<:;<m:gg h0Mng don sa Oi? bO
sung? thay thP mt s i^m t%ong cc vXn bn h0Mng don nghiIp v cho vay h
ngho v$ cc i t0&ng ch!nh sch Ghc#
h# SXn bn m;jm<7H>S-=877 ng$y mj<w<m:gg vW viIc cho vay i vMi 'ao ng
i DQCY t*i Cibya? cc n0Mc 6c thi v$ =%ung YEng vW n0Mc t%0Mc h*n#
j# SXn bn mhwj<7H>S-=877 ng$y mi<g:<m:gg vW viIc bO sung mVc t%Zn cho
vay i vMi 'ao ng huyIn ngho '$m viIc t%ong '{nh v_c "4y d_ng a
fa'aysia#
33
M. CHNG TRNH CHO VAY NC >CH V V >INH AI
TRNG NNG THN
M.1. P7Oc ). &7{( 7.1%
=F nXm m::i? th_c hiIn cho vay t*i g: t/nh: S1n Ca? Hi 801ng? 7am Y.nh? 7inh
6Jnh? 7ghI n? Qhnh Ho$? 6Jnh =hu,n? YXG CXG? =iWn ]iang v$ Qin ]iang#
=F nXm m::j? th_c hiIn ma %ng cho vay cc t/nh? th$nh ph t%n to$n Luc#
M.,. -+. &45%! 245( )*#
>c h gia Jnh thuc Ghu v_c nEng thEn bao g[m cc "( thuc huyIn? cc "(
thuc th. "( v$ "( thuc th$nh ph thuc t/nh#
M.6. -./" 0.1% )*# )+%
7H>SDH "Am "`t v$ LuyPt .nh cho vay Ghi h vay c- \ cc iWu GiIn sau:
- >- h GhBu th0)ng t% hoec Xng GN t*m t% d$i h*n t*i Ghu v_c nEng thEn n1i
chi nhnh 7H>SDH -ng t% sa#
- >h0a c- cEng t%Jnh n0Mc s*ch v$ vI sinh mEi t%0)ng 57SRSSf=9 hoec ( c-
nh0ng ch0a *t tiu chuBn Luc gia vW n0Mc s*ch v$ ch0a m bo vI sinh mEi t%0)ng
nEng thEn 0&c 2678 c@p "( "c nh,n#
- H vay GhEng phi thP ch@p t$i sn nh0ng phi '$ th$nh vin =O =QRSS? 0&c =O
bJnh "`t ',p th$nh 8anh sch W ngh. vay vn c- "c nh,n c\a 2678 c@p "( vW .a ch/ c0 t%
h&p php c\a cc h gia Jnh t*i "(? ch0a c- cEng t%Jnh 7SRSSf= hoec ( c- nh0ng ch0a
*t tiu chuBn Luc gia vW n0Mc s*ch v$ vI sinh mEi t%0)ng#
M.@. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
- fua nguyn v,t 'iIu#
- =% cEng "4y d_ng#
- >c chi ph! cZn thiPt Ghc cho viIc "4y d_ng mMi? ci t*o? n4ng c@p cEng t%Jnh
n0Mc s*ch? cEng t%Jnh vI sinh bo m thAo tiu chuBn Luc gia vW 7SRSSf= nEng
thEn 5h "! hoec h "! Gm b^ bioga? chu[ng t%*i chXn nuEi gia sc? gia cZmz " 'N
n0Mc thi? %c thi Ghu v_c '$ng nghW nEng thEn9#
M.G. AH( (7; )*# )o _74s%! &7H( (7; )*#
>ho vay hai 'o*i cEng t%Jnh: cEng t%Jnh n0Mc s*ch v$ cEng t%Jnh vI sinh# fVc
cho vay i vMi mbi 'o*i cEng t%Jnh ti a GhEng Lu i t%iIu [ng<h? th_c hiIn
ph01ng thVc cho vay u3 thc tFng phZn Lua cc tO chVc ch!nh t%. - "( hi#
M.6. T7N. 7O% (7; )*#
=h)i h*n cho vay ti a GhEng Lu j: thng? t%ong - th)i gian 4n h*n '$ j
thng# =%ong th)i gian 4n h*n? h vay ch0a phi t% n& gc v$ '(i tiWn vay#
M.M. IK. D"L& (7; )*#: =F ng$y :g<i<m::y? p dng '(i su@t cho vay :?wk<thng#
C(i su@t n& Lu h*n blng g;:k '(i su@t Ghi cho vay#
M.P. -Q%7 0R 7O% %5U &7" %5U &7" VK.U !.* 7O% %5
- S tiWn gc 0&c ph4n GH h*n t% n& ti a j thng<g 'Zn#
- =iWn '(i thu thAo thng#
- =%0)ng h&p h vay GhEng t% n& 0&c ng h*n do nguyn nh4n Ghch Luan
'$m thiIt h*i Pn cEng t%Jnh "4y d_ng c\a h d4n hoec nh h0ang Pn )i sng c\a h
34
vay '$m h vay Gh- GhXn t%ong viIc t% n& v$ c- gi@y W ngh. gia h*n n& 5mou :w<=89
thJ 7H>SDH "Am "`t cho gia h*n n&#
5g;9
SiIc gia h*n n& c- th^ th_c hiIn mt hay
nhiWu 'Zn nh0ng th)i gian cho gia h*n n& ti a GhEng Lu g<m th)i h*n cho vay ghi
t%n SO vay vn#
M.W. T[ (7H( !.T. %!t%
=uH thAo hJnh thVc thi cEng? 7H>SDH tO chVc gii ng4n nh0 sau:
% &i v'i c2ng t*Fnh cVa thng h *i^ng EiOt To h tL #/ hoic thju @ho4n
- ]ii ng4n t%_c tiPp cho ng0)i vay hoec gii ng4n thAo ph01ng thVc thanh ton
tay ba 5h vay GN nh,n tiWn vay v$ s tiWn vay n$y 0&c chuy^n th|ng cho 1n v. nh,n
thZu Ghon "4y d_ng cEng t%Jnh9#
- >Xn cV v$o tJnh hJnh th_c tP? 7H>SDH c- th^ gii ng4n mt 'Zn hoec nhiWu
'Zn s tiWn cho vay 0&c duyIt#
% &i v'i c2ng t*Fnh cS, n7'c v vO ;inh /2i t*7ng t, t*ung 5cc h cdng
g-p vn ^ "4y d_ng v$ 0&c s dng chung9:
- SiIc gii ng4n th_c hiIn thAo ph01ng thVc thanh ton tay ba? h vay nh,n n&
7H>SDH v$ 7H>SDH chuy^n tiWn cho 1n v. nh,n thZu#
- SiIc gii ng4n th_c hiIn '$m hai &t: &t mt Vng t%0Mc ti a u:k s tiWn
cho vay thAo SO vay vn? &t hai gii ng4n s tiWn cho vay cUn '*i sau Ghi cEng t%Jnh
( nghiIm thu b$n giao c\a cc bn c- 'in Luan 5=%ung t4m n0Mc s*ch v$ vI sinh mEi
t%0)ng nEng thEn? 1n v. "4y d_ng? cc h gia Jnh hoec *i diIn h gia Jnh v$
2678 c@p "(9#
M.1a. Hr Ds (7; )*#
- ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89#
- 8anh sch h gia Jnh W ngh. vay vn 5mou s :;<=89#
- 6in bn hKp =O =QRSS 5mou g:<=89#
- =hEng bo ph duyIt cho vay 5mou s :i<=89#
M.11. X"# &SY%7 (7; )*#: 7h0 cho vay h ngho#
CC X^YyT -NH V VdN BeN HIN HNH
g# xuyPt .nh jm<m::i<xY-==g ng$y gj<i<m::u c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW t!n dng
th_c hiIn >hiPn '0&c Luc gia vW c@p n0Mc s*ch v$ vI sinh mEi t%0)ng nEng thEn#
m# SXn bn s gigg<7H>S-QH7S ng$y :;<y<m::i c\a =Ong gim c 7H>SDH vW
viIc h0Mng don cho vay ch01ng t%Jnh 7SRSSf= nEng thEn#
;# SXn bn s gwyi<7H>S-QH77 ng$y gh<g:<m::i c\a =Ong gim c vW viIc
t%i^n Ghai ch01ng t%Jnh t!n dng th_c hiIn chiPn '0&c Luc gia vW c@p n0Mc s*ch
v$ vI sinh mEi t%0)ng nEng thEn#
i# SXn bn s miwm<7H>S-=8SS ng$y g:<g:<m:gg vW viIc gia h*n n& ch01ng
t%Jnh 7SRSSf=7=#
g;
59 SXn bn miwm<7H>S - =8SS ng$y g:<g:<m:gg vW viIc gia h*n n& ch01ng t%Jnh 7SRSSf=7=#
35
P. CHO VAY THNG NHN HOT -NG THNG AI TI
VNG \Hl \HdN
P.1 -+. &45%! )*# )+%
- C$ th01ng nh4n 5sau 4y gKi tt '$ ng0)i vay9 ho*t ng th01ng m*i th0)ng
"uyn a vdng Gh- GhXn# Sdng Gh- GhXn bao g[m cc "(? ph0)ng? th. t%@n 0&c Luy
.nh t*i danh mc ban h$nh Gm thAo xuyPt .nh s ;:<m::u<xY-==g ng$y h<:;<m::u
c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW viIc ban h$nh 8anh mc cc 1n v. h$nh ch!nh thuc
vdng Gh- GhXn#
- =h01ng nh4n ho*t ng th01ng m*i t*i cc "( th$nh ',p sau Ghi xuyPt .nh
;:<m::u<xY-==g c- hiIu '_c? t%n c1 sa chia tch? sp nh,p cc 1n v. h$nh ch!nh
thuc 8anh mc cc 1n v. h$nh ch!nh thuc vdng Gh- GhXn#
5=h01ng nh4n ho*t ng th01ng m*i bao g[m tO chVc Ginh tP 0&c th$nh ',p
h&p php? c nh4n ho*t ng th01ng m*i mt cch c ',p? th0)ng "uyn v$ c- Xng
GN Ginh doanh9#
P.,. -./" 0.1% 245( )*# )+%
- thi c- vn t_ c- tham gia ti thi^u blng m:k tOng nhu cZu vn vay cho ho*t
ng th01ng m*i t*i vdng Gh- GhXn 5vn t_ c- g[m gi t%. v,t t0? nguyn v,t 'iIu?
h$ng ho? ph4n b-n? ging c4y t%[ng? v,t nuEi? gi t%. LuyWn s dng @t m$ ng0)i vay
nm giT? gi t%. t$i sn t%n @t? gi t%. ng$y cEng 'ao ng m$ ng0)i vay tham gia
ph01ng n sn "u@t? tiWn met blng SiIt 7am [ng? ngo*i tI? d0 c- cc t$i Ghon tiWn
gi t*i cc ng4n h$ng v$ cc tO chVc t$i ch!nh Ghc? gi t%. cc chVng ch/ c- gi Ghc9#
- =h01ng nh4n vay vn t%n ;: t%iIu [ng phi th_c hiIn bo m tiWn vay thAo
Luy .nh#
a. &i v'i th7Png nh=n # c4 nh=n!
thi c- ]i@y chVng nh,n Xng GN Ginh doanh v$ 0&c 2678 c@p "( n1i
th01ng nh4n ho*t ng th01ng m*i "c nh,n c- ho*t ng th01ng m*i th0)ng "uyn
t%n .a b$n#
E. &i v'i th7Png nh=n # t1 chc @inh tM!
thi c- ]i@y chVng nh,n Xng GN Ginh doanh v$ 0&c 2678 c@p "( "c nh,n
'$ n1i th01ng nh4n ho*t ng th01ng m*i th0)ng "uyn t%n .a b$n# =%0)ng h&p tO
chVc Ginh tP ma vXn phUng *i diIn hoec chi nhnh t*i vdng Gh- GhXn phi c- thm
]i@y ph`p ho*t ng#
P.6. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
- YZu t0 "4y d_ng t% sa? ca h$ng? Gho t$ng? t%ang thiPt b. v$ cc t$i sn Ghc#
- fua sm h$ng ho g[m my m-c? thiPt b.? nguyn 'iIu? nhin 'iIu? v,t 'iIu?
h$ng tiu ddng? cc ng sn Ghc 0&c '0u thEng t%n th. t%0)ng#
- ]-p vn vMi cc tO chVc? c nh4n Ghc ^ th_c hiIn cc d_ n sn "u@t Ginh?
doanh t*i .a b$n vdng Gh- GhXn#
P.@. T7N. 7O% (7; )*#
=h)i h*n cho vay ti a GhEng Lu th)i h*n ho*t ng cUn '*i thAo ]i@y ph`p
ho*t ng 5nPu c-9#
- >ho vay ngn h*n: nhTng Ghon vay c- th)i h*n cho vay Pn gm thng#
36
- >ho vay t%ung h*n: nhTng Ghon vay c- th)i h*n cho vay t%n gm thng Pn j:
thng#
P.G. IK. D"L& (7; )*#
- sp dng blng mVc '(i su@t cho vay i vMi h gia Jnh sn "u@t? Ginh doanh
t*i vdng Gh- GhXn 5hiIn t*i '$ :?wk<thng9#
- C(i su@t n& Lu h*n blng g;:k '(i su@t cho vay#
- SiIc iWu ch/nh mVc '(i su@t cho vay tFng th)i GH do =h\ t0Mng >h!nh ph\
LuyPt .nh thAo W ngh. c\a HYx= 7H>SDH#
P.6. G.* 7O% %5U _7t% 0R 7O% &ST %5: =h_c hiIn nh0 cho vay h ngho#
P.M. I;O. (7; )*#
- >ho vay tFng 'Zn: C$ 'o*i cho vay mbi 'Zn vay vn ng0)i vay v$ 7H>SDH
n1i cho vay th_c hiIn th\ tc vay vn thAo Luy .nh v$ GN h&p [ng t!n dng 5hoec sO
vay vn9#
- >ho vay thAo h*n mVc t!n dng: C$ 'o*i cho vay 7H>SDH n1i cho vay v$
ng0)i vay tho thu,n mt h*n mVc t!n dng duy t%J mt Ghong th)i gian nh@t .nh 5p
dng i vMi th01ng nh4n '$ tO chVc Ginh tP9# SiIc "c .nh h*n mVc t!n dng cXn cV
v$o tOng gi t%. h$ng h-a 'u4n chuy^n t%ong GH t%F 5-9 vn t_ c- c\a tO chVc Ginh tP#
7h0ng h*n mVc t!n dng ti a GhEng Lu h:: t%iIu [ng#
P.P. AH( (7; )*#
- Yi vMi ng0)i vay '$ c nh4n GhEng th_c hiIn ma sO sch GP ton v$ np thuP
Ghon thAo Luy .nh c\a c1 Luan thuP: mVc cho vay ti a '$ ;: t%iIu [ng#
- Yi vMi ng0)i vay '$ c nh4n th_c hiIn ma sO sch GP ton v$ G Ghai np
thuP thAo Luy .nh c\a php 'u,t: mVc cho vay ti a '$ g:: t%iIu [ng#
- Yi vMi ng0)i vay '$ tO chVc Ginh tP 0&c th$nh ',p h&p php: mVc cho vay
ti a '$ h:: t%iIu [ng#
P.W. P74s%! &7H( (7; )*#
- Yi vMi th01ng nh4n '$ c nh4n? 7H>SDH th_c hiIn cho vay t%_c tiPp Pn ng0)i
vay thEng Lua ph01ng thVc u3 thc tFng phZn Lua cc tO chVc ch!nh t%. - "( hi nh0 c1
chP u3 thc cho vay h ngho v$ cc i t0&ng ch!nh sch Ghc#
- Yi vMi th01ng nh4n '$ tO chVc Ginh tP 7H>SDH th_c hiIn cho vay t%_c tiPp
t*i Hi sa ng4n h$ng c@p t/nh? c@p huyIn#
P.1a. T7= &B(U |"# &SY%7 %!7.1_ )B (7; )*#
8.1>.1. &i v'i th7Png nh=n # c4 nh=n.
a. HW ;P cho vay
l i vi th'Vng nh,n l" c# nh,n kh_ng thc hin MY %L %#ch k+ to#n v" nN8
thu+ kho#n)
- ]i@y chVng nh,n Xng GN Ginh doanh 5bn sao c- chVng th_c c\a 2678 c@p
"( hoec cEng chVng9#
- =hEng bo np thuP Ghon c\a c1 Luan =huP GH t%0Mc 'iWn GW 5bn sao c-
chVng th_c c\a 2678 c@p "( hoec cEng chVng9#
- ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89#
- 8anh sch h gia Jnh W ngh. vay vn 7H>SDH 5mou s :;<=89#
- 6in bn hKp =O =QRSS 5mou s g:<=89#
37
- SO vay vn#
l i vi th'Vng nh,n l" c# nh,n thc hin MY %L %#ch k+ to#n v" nN8 c#c loi
thu+ thAo *u( nh c>a 8h#8 luXt)
- ]i@y chVng nh,n Xng GN Ginh doanh 5bn sao c- chVng th_c c\a 2678 c@p
"( hoec cEng chVng9#
- =) Ghai thuP hoec xuyPt ton thuP 5bn sao c- chVng th_c c\a 2678 c@p "(
hoec cEng chVng9#
- ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou s :g<=89
- 8anh sch h gia Jnh W ngh. vay vn 7H>SDH 5mou s :;<=89#
- 6in bn hKp =O =QRSS 5mou s g:<=89#
- SO vay vn#
- H[ s1 bo m tiWn vay i vMi t%0)ng h&p ng0)i vay vay t%n ;: t%iIu [ng#
E. `uy t*Fnh cho vay3 t1 chc gi+i ng=n3 thu n3 thu #$i:
]ing nh0 cho vay h ngho#
8.1>.". &i v'i th7Png nh=n # t1 chc @inh tM
a. HW ;P cho vay!
6ao g[m ; 'o*i h[ s1 sau: H[ s1 php 'Nz H[ s1 Ginh tPz H[ s1 vay vn#
l Ge %V 8h#8 lS:
=uH thAo 'o*i hJnh tO chVc Ginh tP ng0)i vay gi cho ng4n h$ng cc gi@y t)
5bn sao c- cEng chVng9 sau:
- YiWu 'I 8oanh nghiIp? YiWu 'I H&p tc "( 5t%F 8oanh nghiIp t0 nh4n9#
- xuyPt .nh bO nhiIm >h\ t.ch Hi [ng Lun t%. 5nPu c-9? =Ong gim c
5]im c9? QP ton t%0ang#
- ]i@y chVng nh,n YXng GN Ginh doanh# =%0)ng h&p tO chVc Ginh tP ma vXn
phUng *i diIn hoec chi nhnh t*i vdng Gh- GhXn phi c- thm ]i@y ph`p ho*t ng#
- ]i@y ph`p h$nh nghW i vMi cc t%0)ng h&p ho*t ng th01ng m*i phi c-
gi@y ph`p h$nh nghW 5v! d: Qinh doanh 80&c phBm9#
- 6in bn g-p vn? danh sch th$nh vin sng ',p 5>Eng ty >O phZn? >Eng ty
=%ch nhiIm hTu h*n? >Eng ty h&p danh9#
- >c gi@y t) vW Xng GN mou d@u? chT GN v$ ma t$i Ghon#
- S '0&ng "( vin? danh sch 6an Lun t%.? 6an Gi^m sot 5i vMi H&p tc "(9#
- 6in bn ( thEng Lua t*i Hi ngh. th$nh ',p h&p tc "( 5i vMi H&p tc "(9#
l Ge %V kinh t+:
- QP ho*ch sn "u@t Ginh doanh .nh GH#
- 6o co t$i ch!nh v$ GPt Lu th_c hiIn Ginh doanh GH t%0Mc 'iWn GW#
l Ge %V va( vn:
- ]i@y W ngh. vay vn 5mou s :g<87SR79#
- 8_ n? ph01ng n sn "u@t? Ginh doanh? d.ch v 5do ng0)i vay t_ ',p9#
- H[ s1 bo m tiWn vay thAo Luy .nh#
- thiPu thBm .nh? ti thBm .nh 5mou s :m<87SR79
- =hEng bo ph duyIt cho vay 5mou s :i<=89#
- H&p [ng t!n dng 5mou s :;<87SR79#
38
- 6in bn Gi^m t%a sau Ghi cho vay 5fou s :j<87SR79#
E. `uy t*Fnh cho vay
- 7g0)i vay c- nhu cZu vay vn viPt ]i@y W ngh. vay vn 5mou s
:g<87SR79 c- "c nh,n c\a 2678 c@p "(# Sau - ng0)i vay np t%_c tiPp h[ s1 cho
vay vW 7H>SDH n1i cho vay#
- 7H>SDH n1i cho vay sau Ghi nh,n 0&c ]i@y W ngh. vay vn 5mou s
:g<87SR79 v$ cc h[ s1 thAo Luy .nh t*i tiPt a? b i^m m#g mc m phZn vXn bn
n$y cn b t!n dng tiPn h$nh thBm .nh thAo mou s :m<87SR7#
- >Xn cV v$o GPt Lu thBm .nh c\a cn b t!n dng? =%0ang phUng hoec =O
t%0ang =!n dng c- t%ch nhiIm Gi^m t%a t!nh h&p php? h&p 'I c\a h[ s1 hoec thBm
.nh '*i 5nPu cZn thiPt9 t%Jnh ]im c ph duyIt#
- 7Pu 0&c ph duyIt cho vay? cn b t!n dng 0&c ph4n cEng h0Mng don
ng0)i vay ',p H&p [ng bo m tiWn vay thAo Luy .nh# =%0)ng h&p GhEng 0&c vay?
thJ ',p thEng bo thAo mou s :i<=8 gi ng0)i vay#
- Sau Ghi ho$n th$nh th\ tc bo m tiWn vay thAo Luy .nh? ng0)i vay cdng
7H>SDH ',p H&p [ng t!n dng 5mou s :;<87SR79# 7g0)i vay 0&c '_a chKn v$
th+a thu,n vMi ng4n h$ng p dng g t%ong m hJnh thVc cho vay tFng 'Zn hoec cho vay
thAo h*n mVc t!n dng#
c. Ci+i ng=n
Yi vMi i t0&ng ng0)i vay '$ tO chVc Ginh tP phi ma t$i Ghon tiWn gi t*i
7H>SDH n1i cho vay? ^ th_c hiIn cc hJnh thVc thanh ton GhEng ddng tiWn met v$
t% n& 7g4n h$ng#
7g0)i vay t%_c tiPp Pn nh,n tiWn vay t*i ng4n h$ng# =%0)ng h&p ng0)i vay
GhEng t%_c tiPp Pn nh,n tiWn vay? 0&c u3 LuyWn cho th$nh vin Ghc blng vXn bn
c- "c nh,n c\a =h\ t%0ang 1n v.#
=%0)ng h&p gii ng4n i vMi cho vay tFng 'Zn: 7g4n h$ng tiPn h$nh gii ng4n
t%_c tiPp blng tiWn met hoec chuy^n Ghon thAo yu cZu c\a ng0)i vay#
=%0)ng h&p gii ng4n cho vay thAo h*n mVc: fbi 'Zn nh,n tiWn vay ng0)i vay
viPt ]i@y nh,n n&? tOng s tiWn nh,n n& 'Zn n$y cng 5c9 d0 n& GhEng 0&c v0&t Lu
h*n mVc ti a ( 0&c ph duyIt# 7g4n h$ng t%_c tiPp gii ng4n blng tiWn met hoec
chuy^n Ghon thAo yu cZu c\a ng0)i vay#
T. Thu n3 thu #$i tin vay
=hu n& gc 0&c th_c hiIn t%_c tiPp t*i t% sa 7H>SDH n1i cho vay# 7g0)i
vay nPu p dng 'o*i cho vay thAo h*n mVc c- th^ t% n& t%_c tiPp v$o t$i Ghon tiWn
vay hoec t%!ch tF t$i Ghon tiWn gi ^ t% n& h$ng ng$y hoec thAo chu GH Ginh doanh
th01ng m*i#
SiIc thu '(i 0&c th_c hiIn thAo thng t*i t% sa 7H>SDH n1i cho vay#
fbi 'Zn thu n&? thu '(i? GP ton 7H>SDH n1i cho vay ',p phiPu thu tiWn? cXn cV
v$o chVng tF? GP ton ghi v$o h[ s1 cho vay '0u t*i 7H>SDH v$ h[ s1 ng0)i vay giT
thAo ng Luy .nh#
P.11. ?E VJ %5 2b% 7O%
=h_c hiIn thAo Luy .nh c\a ch01ng t%Jnh cho vay h sn "u@t Ginh doanh t*i
vdng Gh- GhXn#
39
TI II^ THAA \HeO
g# xuyPt .nh s wm<m::w<xY-==g ng$y y<u<m::w c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW t!n
dng i vMi th01ng nh4n ho*t ng th01ng m*i t*i vdng Gh- GhXn#
m# SXn bn s miuw<7H>S-=8SS ng$y i<w<m::w c\a =Ong gim c 7H>SDH
vW h0Mng don cho vay thAo xuyPt .nh s wm<m::w<xY-==g ng$y y<u<m::w c\a
=h\ t0Mng >h!nh ph\ vW t!n dng i vMi th01ng nh4n ho*t ng th01ng m*i t*i
vdng Gh- GhXn#
40
W. CHNG TRNH CHO VAY H >eN ?^T \INH DOANH TI
VNG \Hl \HdN
W.1. -+. &45%! 245( )*# )+%
- >c h gia Jnh thAo Luy .nh c\a 6 Cu,t d4n s_ 5bao g[m c h gia Jnh
'$m Ginh tP t%ang t%*i9 GhEng thuc diIn h ngho th_c hiIn cc ho*t ng sn "u@t?
Ginh doanh t*i vdng Gh- GhXn t%ong nhTng '{nh v_c m$ php 'u,t GhEng c@m#
@mng kh khBn 'c th9 h'Yng chUnh %#ch tUn &9ng i vi hN gia nh %n
Ru=t, kinh &oanh *u( nh ti du(+t nh n"( Cao geM c#c R, 8h'7ng, th tr=n *u(
nh trong &anh M9c Can h"nh knM thAo du(+t nh % 0DE/DD4Ed-66g ng"(
2E0E/DD4 c>a 6h> t'ng ChUnh 8h>)
- >h\ h vay vn t*i 7H>SDH '$ ng0)i *i diIn cho h gia Jnh ch.u t%ch
nhiIm giao d.ch vMi 7H>SDH t%ong Luan hI vay vn? t% n&? t% '(i 5'$ ng0)i ( th$nh
nin9 0&c 2678 c@p "( sa t*i "c nh,n#
W.,. -./" 0.1% )*# )+%
- 7g0)i vay vn phi c- nXng '_c h$nh vi d4n s_ Zy \#
- 7g0)i vay vn c0 t% h&p php t*i n1i th_c hiIn d_ n hoec ph01ng n sn
"u@t? Ginh doanh#
l 6r'7ng h8 hN va( vn tr$n 0D triu +n .DD triu eng th ngo"i c#c i:u
kin tr$n cbn 8hi c 0 i:u kin %au :
- 7g0)i vay vn phi c- d_ n hoec ph01ng n sn "u@t? Ginh doanh 0&c
2678 "( n1i th_c hiIn d_ n? ph01ng n sn "u@t? Ginh doanh "c nh,n#
- >- vn t_ c- tham gia ti thi^u blng m:k tOng nhu cZu vn c\a d_ n hoec
ph01ng n sn "u@t? Ginh doanh#
- >am GPt s dng t$i sn hJnh th$nh tF vn vay '$m t$i sn bo m tiWn vay#
W.6. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
} fua sm v,t t0? thiPt b.? ph01ng tiIn phc v sn "u@tz c4y t%[ng? v,t nuEi? sa
chTa? "4y d_ng mMi nh$ "0ang sn "u@t? Ginh doanh 5SDQ89z "4y d_ng v$ ci t*o [ng
%ung? t%ang t%*i chXn nuEiz cc nhu cZu vW vI sinh mEi t%0)ngz thanh ton tiWn thu nh4n
cEng v$ cc d.ch v phc v sn "u@t? Ginh doanh#
} ]-p vn th_c hiIn cc d_ n hoec ph01ng n h&p tc SDQ8:
c 7g0)i vay v$ cc bn g-p vn t_ nguyIn s dng vn vay g-p vn vMi cc h? cc
tO h&p? cc ch\ t%ang t%*i? cc tO chVc Ginh tP t%n .a b$n ang cdng sinh sng? c- t%uyWn
thng '$m Xn gi+i? t%_c tiPp th_c hiIn cc ph01ng n sn "u@t#
c 7H>SDH GhEng cho vay g-p vn Ginh doanh tiWn tI nh0 mua bn chVng
Ghon? mua "O s###
} ]ii LuyPt mt phZn nhu cZu thiPt yPu vW nh$ a? iIn thp sng v$ $o t*o tay
nghW c- 'in Luan m,t thiPt Pn d_ n hoec ph01ng n SDQ8#
7H>SDH GhEng 0&c cho vay nhTng d_ n? ph01ng n SDQ8 nhTng met h$ng
thuc danh mc h$ng h-a c@m '0u thEng? d.ch v th01ng m*i c@m th_c hiIn 5thAo ph
'c s :g 7gh. .nh hw<m::j<7Y->t ng$y gm<j<m::j c\a >h!nh ph\9#
W.@. V+% &{ (n &7*c !.* )o; F{ g%U _74s%! g% >?\D
- @Xt t': nguyn v,t 'iIu? ph4n b-n? ging c4y t%[ng? v,t nuEi###
41
- du(:n %K &9ng =t: gi t%. LuyWn s dng @t m$ h nm giT thAo gi t%. th.
t%0)ng# =%0)ng h&p i thu '$ gi tiWn thu ( 0&c thanh ton cho th)i h*n thu @t
cUn 0&c s dng#
- [i# tr t"i %n tr$n =t: t!nh thAo gi t%. th. t%0)ng# =%0)ng h&p i thu '$ gi
tiWn thu ( 0&c thanh ton cho th)i h*n thu t$i sn cUn 0&c s dng#
- <ao Nng: gi t%. ng$y cEng 'ao ng m$ ng0)i vay tham gia ph01ng n sn
"u@t#
- @n C^ng ti:n: tiWn met? d0 c- cc t$i Ghon tiWn gi t*i cc ng4n h$ng? gi t%.
cc chVng ch/? GH phiPu? t%i phiPu? cO phiPu###
W.G. IK. D"L& (7; )*#
- C(i su@t cho vay : :?wk<thng#
- C(i su@t n& Lu h*n blng g;:k '(i su@t cho vay#
W.6. T7N. 7O% (7; )*#
- >c 'o*i: 7gn h*n Pn gm thng? t%ung h*n tF t%n gm thng Pn j: thng? d$i
h*n tF t%n j: thng#
- f-n vay ngn h*n t% n& gc g 'Zn Ghi Pn h*n# f-n vay t%ung? d$i h*n .nh
GH t% n& j thng hoec g nXm g 'Zn#
- Yi vMi cho vay d$i h*n? th)i gian 4n h*n ti a '$ m nXm# =h)i gian 4n h*n c
th^ do gim c 7H>SDH n1i cho vay LuyPt .nh# =%ong th)i gian 4n h*n? ng0)i vay
ch0a phi t% n& gc nh0ng phi t% '(i thAo thng#
- =h)i gian gia h*n n& i vMi cc Ghon cho vay ngn h*n ti a blng th)i h*n
( cho vay# =h)i gian gia h*n n& i vMi cc Ghon cho vay t%ung h*n v$ d$i h*n ti a
blng g<m th)i h*n cho vay ghi t%n SO vay vn hoec H&p [ng t!n dng#
W.M. AH( (7; )*# )o _74s%! &7H( (7; )*#
- fVc cho vay ti a ;: t%iIu [ng: p dng ph01ng thVc cho vay u3 thc Lua
cc tO chVc ch!nh t%. - "( hi#
- ft s t%0)ng h&p c th^? mVc cho vay c- th^ t%n ;: t%iIu [ng Pn g:: t%iIu [ng<g
h: 7H>SDH t%_c tiPp cho vay t*i t% sa ng4n h$ng c@p t/nh? c@p huyIn#
- >Eng thVc "c .nh mVc cho vay c th^:
fVc cho vay
7hu cZu vn c\a
ph01ng n sn "u@t
-
Sn t_ c- tham gia v$o
ph01ng n sn "u@t
]t ; (i)/ ging v @h4c nhau v 5uy t*Fnh v thV t<c vay vn (i v'i
/c vay (Mn B> t*iOu (Wng v t*^n B> t*iOu (Wng (Mn 1>> t*iOu (Wng!
X"# 2Q%7
AH( )*# 2b%
6a &S.1" 2r%!
AH( )*# &S$% 6a &S.1" 2b% 1aa &S.1" 2r%!
P74s%!
&7H( (7;
)*#
23 thc tFng phZn Lua tO
chVc ch!nh t%. - "( hi
>ho vay t%_c tiPp
-Tc mT;
&./% )*#
QhEng phi m bo tiWn
vay nh0ng h vay phi '$
th$nh vin =O =QRSS
- Ym bo tiWn vay blng t$i sn hJnh th$nh tF vn
vay
- >- vn t_ c- tham gia v$o ph01ng n sn "u@t ti
thi^u m:k
42
Hr Ds
(7; )*#
g# ]i@y W ngh. vay vn
Gim ph01ng n s
dng vn vay 5mou
:g<=89
m# 8anh sch 5mou :;<=89
;# 6in bn hKp tO
=QRSS 5mou g:<=89
i# =hEng bo GPt Lu ph
duyIt cho vay 5mou
:i<=89
g# ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n sn "u@t
5mou :g<=89 5>- "c nh,n c\a 2678 "( n1i
th_c hiIn d_ n9
m# thiPu thBm .nh 5mou :m<=89
;# =hEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay 5mou
:i<=89
i# QhP 0Mc Gim cam GPt m bo tiWn vay blng t$i
sn hJnh th$nh tF vn vay 5mou :h<=89z QhP 0Mc
Gim cam GPt m bo tiWn vay blng t$i sn hJnh
th$nh tF vn vay bO sung 5mou :h<=89
-./"
(7%7 0R
7O% %5
QhEng chuy^n n& Lu h*n
c\a tFng GH h*n
=%0Mc h ng$y phi c- gi@y W ngh. iWu ch/nh GH
h*n n&
G.* 7O%
%5
7gn h*n ti a blng th)i
h*n cho vay
=%ung h*n v$ d$i h*n ti
a blng g<m th)i h*n cho
vay ghi t%n SO vay vn
5mou :w<=89
7gn h*n ti a blng th)i h*n cho vay
=%ung h*n v$ d$i h*n ti a blng g<m th)i h*n cho
vay ghi t%n H&p [ng t!n dng
5mou :w<=89
C7; )*#
V4" )B
>h/ p dng vMi t%0)ng
h&p cho vay ngn h*n? th\
tc nh0 cho vay h ngho
>h/ p dng vMi t%0)ng h&p cho vay ngn h*n? th\
tc nh0 cho vay h ngho
C7"#3%
%5 |"g
7O%
7H>SDH chuy^n d0 n&
Pn h*n ch0a t% sang Lu
h*n 5=hEng bo
mougi<=89 t%ong t%0)ng
h&p:
- YPn h*n t% n& cui
cdng? nPu GhEng 0&c gia
h*n n&
- >c t%0)ng h&p s dng
vn sai mc !ch
7H>SDH chuy^n d0 n& Pn h*n ch0a t% sang Lu
h*n 5=hEng bo mougi<=89 t%ong t%0)ng h&p:
- YPn GH h*n giTa 5GH con9 m$ ch0a t% 0&c n&? nPu
GhEng c- gi@y W ngh. iWu ch/nh GH h*n n&#
- YPn h*n t% n& cui cdng? nPu GhEng 0&c gia h*n
n&
- >c t%0)ng h&p s dng vn sai mc !ch
D4 %5
=Ong d0 n& t*i chi nhnh GhEng 0&c v0&t Lu ;k
tOng d0 n& cho vay h SDQ8 vdng Gh- GhXn#
W.W. X"# &SY%7 (7; )*#.
l i vi ng'7i va( +n 0D triu eng: =h_c hiIn nh0 cho vay h ngho#
l i vi ng'7i va( tr$n 0D triu eng +n .DD triu eng:
- 7g0)i vay c- nhu cZu vay vn viPt ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n sn
"u@t thAo mou :g<=8? "in "c nh,n c\a 2678 c@p "(? gi 7H>SDH n1i cho vay#
- 7H>SDH n1i cho vay sau Ghi nh,n 0&c ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng
n sn "u@t? cn b 7H>SDH 0&c ph4n cEng tiPn h$nh thBm .nh thAo mou s
:m<=8#
43
- >Xn cV v$o GPt Lu thBm .nh? cn b 7H>SDH ghi %v N GiPn cho vay hoec
GhEng \ iWu GiIn cho vay gi =%0ang phUng hoec =O t%0ang t!n dngz =%0ang
phUng hoec =O t%0ang t!n dng c- t%ch nhiIm Gi^m t%a t!nh h&p php? h&p 'I c\a h[
s1 hoec thBm .nh '*i 5nPu cZn thiPt9 t%Jnh ]im c ph duyIt#
- 7Pu 0&c ph duyIt cho vay? 7H>SDH v$ ng0)i vay ',p QhP 0Mc nh,n n&
Gim cam GPt bo m tiWn vay blng t$i sn hJnh th$nh tF vn vay 5mou s :h<=89#
=%0)ng h&p GhEng 0&c vay thJ ',p thEng bo thAo mou :i<=8 gi ng0)i vay#
CC VdN BeN HIN HNH
g# xuyPt .nh s ;g<m::u<xY-==g ng$y h<:;<m::u c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW
viIc t!n dng i vMi h sn "u@t? Ginh doanh t*i vdng Gh- GhXn#
m# SXn bn juu<7H>S-=8 ng$y mm<i<m::u c\a =Ong ]im c 7H>SDH vW viIc
h0Mng don th_c hiIn cho vay vn thAo LuyPt .nh ;g<m::u<xY-==g ng$y
h<:;<m::u c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\#
;# SXn bn um:<7H>S-=877-HSSS ng$y mw<:;<m:gg h0Mng don sa Oi? bO
sung? thay thP mt s i^m t%ong cc vXn bn h0Mng don nghiIp v cho vay h
ngho v$ cc i t0&ng ch!nh sch Ghc
i# SXn bn uju<7H>S-=8-QH->7== ng$y w<i<m::w vW viIc mt s v0Mng mc
sau hi ngh. t,p hu@n nghiIp v thng :;<m::w#
44
1a. CHNG TRNH CHO VAY D N DOANH NGHIP VA V NH
1a.1. \7g. |"g& X" &C% FB%! |"*# )~%! D{ g% _7g& &S.3% F;*%7 %!7.1_
)z* )o %7
6 =$i ch!nh cho 7H>SDH vay Ghon vay blng [ng u%o t01ng 01ng 6y
t%iIu u%o 5u#:::#::: 2n9 tF ngu[n vay vn c\a >ng ho$ Cin bang YVc thEng Lua
7g4n h$ng =i thiPt YVc 5Q9 ^ thiPt ',p xu t!n dng Luay vUng nhlm cho vay
tMi cc doanh nghiIp vFa v$ nh+ thuc vdng d_ n#
xu t!n dng Luay vUng 0&c th_c hiIn t%ong m: nXm 5m::h - m:mh9#
1a.,. P7Oc ). &7{( 7.1% F{ g%
HiIn nay c- mg 1n v. 7H>SDH ang c- d0 n& cho vay ch01ng t%Jnh n$y '$: H$
]iang? YiIn 6in? S1n Ca? HUa 6Jnh? xung 7inh? 6c 7inh? 6c ]iang? Sa ]iao d.ch? H$
ni? Hi thUng? H0ng n? 7am Y.nh? H$ ={nh? xung 6Jnh? Y$ 7ng? Qhnh HUa? ]ia
Cai? H[ >h! finh? 6Jnh 801ng? Y[ng 7ai v$ Cong n#
1a.6. -+. &45%! )*# )+%
Qhch h$ng '$ doanh nghiIp vFa v$ nh+ ho*t ng Ginh doanh t*i SiIt 7am#
Zoanh nghiO, vha v nh 5ih#i niM Hoanh nghi8 vja v" nho thAo Fgh
nh 23E/DDIEF-CpQ: '$ c1 sa Ginh doanh ( Xng GN Ginh doanh thAo Luy .nh php
'u,t? 0&c chia th$nh ba c@p: siu nh+? nh+? vFa thAo Luy mE tOng ngu[n vn 5tOng
ngu[n vn t01ng 01ng tOng t$i sn 0&c "c .nh t%ong bng c4n i GP ton c\a
doanh nghiIp9 hoec s 'ao ng bJnh Lu4n nXm 5tOng ngu[n vn '$ tiu ch! 0u tin9? c
th^ nh0 sau:
X"# c<
\7" ){(
DN D.$" %7 D;*%7 %!7.1_ %7 D;*%7 %!7.1_ )z*
>+ V*; 29%!
T[%! %!"r%
)+%
>+ V*; 29%!
T[%! %!"r%
)+%
>+ V*; 29%!
I. N<%!U
Vtc %!7.1_
)o &7=# DT%
g: ng0)i t%a
"ung
m: t3 [ng
t%a "ung
tF t%n g:
ng0)i Pn
m:: ng0)i
tF t%n m: t3
[ng Pn g::
t3 [ng
tF t%n m::
ng0)i Pn ;::
ng0)i
II. C<%!
%!7.1_ )o
`t# F{%!
g: ng0)i t%a
"ung
m: t3 [ng
t%a "ung
tF t%n g:
ng0)i Pn
m:: ng0)i
tF t%n m: t3
[ng Pn g::
t3 [ng
tF t%n m::
ng0)i Pn ;::
ng0)i
III.
T74s%!
cO. )o FQ(7
)B
g: ng0)i t%a
"ung
g: t3 [ng
t%a "ung
tF t%n g:
ng0)i Pn h:
ng0)i
tF t%n g: t3
[ng Pn h: t3
[ng
tF t%n h:
ng0)i Pn g::
ng0)i
1a.@. -./" 0.1% )*# )+%
j1@k
7H>SDH "Am "`t v$ LuyPt .nh cho vay i vMi doanh nghiIp vFa v$ nh+ c-
\ cc iWu GiIn sau:
- >- d_ n? ph01ng n Zu t0? sn "u@t? Ginh doanh? d.ch v Gh thi v$ c- hiIu Luz
14
( ) @Bn Cn 4/DEFGC?-6HFF-G??@ ng"( /IE0E/D.. h'ng &Jn %Ka Li, CL %ung, tha( th+ MNt % iOM trong
c#c vBn Cn nghi8 v9
45
- =h_c hiIn cc Luy .nh vW bo m tiWn vay thAo Luy .nh c\a 7H>SDH#
1a.G. AB( 2C(7 DE FB%! )+% )*#
Sn vay s dng ^ phc v cho sn "u@t? Ginh doanh? d.ch v m$ php 'u,t
GhEng c@m thAo ch01ng t%Jnh? d_ n "in vay#
1a.6. AH( )+% 245( )*#U _7t% |"#/% _7g% |"#b& (7; )*#
1>.J.1. ]c cho vay (7c R4c (6nh cn c vo!
- 7hu cZu vay vn c\a Ghch h$ng#
- fVc vn t_ c- c\a Ghch h$ng tham gia v$o d_ n? ph01ng n sn "u@t? Ginh
doanh? d.ch v#
- Qh nXng ho$n t% n& c\a Ghch h$ng vay#
- Qh nXng ngu[n vn c\a 8_ n nh0ng mVc cho vay ti a GhEng Lu
h::#:::#::: [ng 5nXm t%Xm t%iIu [ng9 i vMi mt 8oanh nghiIp#
1>.J.". `uyn ,h4n 5uyMt cho vay!
- =Ong gim c 7H>SDH u3 LuyWn phn LuyPt cho vay: ]im c cc chi
nhnh 7H>SDH c@p t/nh phn LuyPt cho vay ti a i vMi mt Ghch h$ng '$ h::
t%iIu [ng#
- ]im c cc chi nhnh 7H>SDH c@p t/nh? th$nh ph th_c hiIn 8_ n 0&c u3
LuyWn phn LuyPt cho vay i vMi th- ]im c nh0ng ti a GhEng 0&c v0&t Lu mVc
phn LuyPt m$ =Ong gim c u3 LuyWn cho ]im c c@p t/nh#
- ]im c cc chi nhnh 7H>SDH c@p t/nh? th$nh ph th_c hiIn 8_ n 0&c
\y LuyWn phn LuyPt cho vay i vMi ]im c thUng giao d.ch c@p huyIn ti a
GhEng 0&c Lu m:: t%iIu [ng<Ghch h$ng tdy thAo nXng '_c c\a tFng thUng giao
d.ch#
- =%0)ng h&p 8oanh nghiIp c- nhu cZu vay vn v0&t LuyWn phn LuyPt cho
vay? ]im c thUng giao d.ch tO chVc thBm .nh v$ t%Jnh 'n 7H>SDH c@p t/nh?
th$nh ph: H[ s1 t%Jnh g[m: =) t%Jnh? H[ s1 vay vn c\a Ghch h$ng? thiPu thBm
.nh? ti thBm .nh#
1a.M. P74s%! &7H( (7; )*#
=uH ec i^m vW 'u4n chuy^n vn c\a mbi Ghon vay v$ Gh nXng Lun 'N vn
c\a 7H>SDH? 7H>SDH cdng vMi Ghch h$ng '_a chKn mt t%ong hai ph01ng thVc
cho vay sau 4y:
% Cho vay thng #jn! th01ng thVc cho vay n$y p dng i vMi Ghch h$ng c-
nhu cZu vay vn tFng 'Zn# fbi 'Zn vay vn? Ghch h$ng phi cdng 7H>SDH ',p th\
tc vay vn thAo Luy .nh v$ GN GPt h&p [ng t!n dng#
% Cho vay th.o TL 4n (ju t7! 6n cho vay cho Ghch h$ng vay vn ^ th_c
hiIn cc d_ n Zu t0 pht t%i^n sn "u@t Ginh doanh? d.ch v v$ cc d_ n Zu t0
Ghc#
1a.P. T7N. 7O% (7; )*#U VK. D"L& (7; )*#
- =h)i h*n cho vay ti a h nXm nh0ng GhEng Lu th)i h*n ho*t ng cUn '*i
thAo LuyPt .nh th$nh ',p hoec gi@y ph`p ho*t ng c\a Ghch h$ng v$ th)i gian th_c
hiIn d_ n#
f G$i ;uSt cho vay hiOn nay # >3gketh4ng . G$i ;uSt n 5u4 hn Elng 1B>k #$i
;uSt @hi cho vay.
46
1a.W. Hr Ds (7; )*#
a. HW ;P To @h4ch hng #, v cung cS,!
I1aK
6ao g[m ; 'o*i h[ s1 sau: H[ s1 php 'Nz H[ s1 Ginh tPz H[ s1 vay vn#
l Ge %V 8h#8 lS:
8oanh nghiIp gi cho ng4n h$ng cc gi@y t) 5bn sao c- cEng chVng9 sau:
- ]i@y chVng nh,n Xng GN Ginh doanh#
- ]i@y ph`p Zu t0 5i vMi doanh nghiIp c- vn Zu t0 n0Mc ngo$i9#
- SXn bn \y LuyWn hoec bo '(nh vay vn c\a c1 Luan c@p t%n c- thBm LuyWn
5nPu c-9 5i vMi 1n v. h*ch ton phc thuc9#
l Ge %V kinh t+:
6o co t$i ch!nh v$ GPt Lu th_c hiIn sn "u@t Ginh doanh m nXm 'iWn GW v$ GH
gZn nh@t#
l Ge %V va( vn:
- ]i@y W ngh. vay vn 5fou s :g<87SS7-Q9#
- 8_ n? ph01ng n sn "u@t? Ginh doanh? d.ch v#
E. HW ;P To NHCSXH #,.
- thiPu thBm .nh? ti thBm .nh 5fou s :m<87SS7-Q9#
- >c 'o*i thEng bo: =hEng bo tF chi cho vay 5fou s :w<87SS7-Q9?
thEng bo chuy^n n& Lu h*n 5fou s :h<87SS7-Q9#
- SO thAo dvi cho vay? thu n& 5ddng cho cn b t!n dng9 5fou s g:<87SS7-
Q9#
- >c h[ s1 Ghc 5nPu c-9#
c. HW ;P To @h4ch hng v NHCSXH c_ng #,!
- H&p [ng t!n dng 5fou s :;<87SS7-Q9#
- H&p [ng bo m tiWn vay#
- ]i@y nh,n n& 5fou s :i<87SS7-Q9#
- 6in bn Gi^m t%a sau Ghi cho vay 5fou s :j<87SS7-Q9#
- 6in bn "c .nh n& %\i %o b@t Gh Ghng 5nPu c-9#
1a.1a. X"# &SY%7 `& F"#1& (7; )*#
- -'c .! >n b t!n dng tiPp nh,n H[ s1 vay vn c\a Ghch h$ng? tiPn h$nh
thBm .nh cc iWu GiIn vay vn thAo Luy .nh#
- -'c /: =%0ang phUng QP ho*ch nghiIp v 5hoec tO t%0ang tO t!n dng9 c-
t%ch nhiIm Gi^m t%a t!nh h&p 'I v$ h&p php c\a h[ s1 v$ phiPu thBm .nh? ti thBm
.nh ^ t%Jnh ]im c "Am "`t? LuyPt .nh#
Yi vMi d_ n vay vn v0&t mVc phn LuyPt cho vay:
c thUng giao d.ch tO chVc thBm .nh v$ bo co 7H>SDH c@p t/nh? th$nh ph#
c =*i 7H>SDH c@p t/nh? th$nh ph? =%0ang phUng QP ho*ch - nghiIp v tO
chVc thBm .nh '*i 5nPu th@y cZn thiPt9 v$ t%Jnh ]im c 7H>SDH c@p t/nh? th$nh
ph "Am "`t ph duyIt cho vay#
15
( )@Bn Cn 4/DEFGC?-6HFF-G??@ ng"( /IED0E/D.. h'ng &Jn %Ka Li, CL %ung, tha( th+ MNt % iOM trong
c#c vBn Cn nghi8 v9
47
7i dung t) t%Jnh vW viIc ph duyIt d_ n cho vay cZn nu %v mt s i^m c1
bn: =n doanh nghiIp? mVc vn "in vay? N GiPn c\a cn b thBm .nh v$ c\a thUng
giao d.ch vW nhu cZu vay c\a doanh nghiIp#
- -'c 0: ]im c 7H>SDH "Am "`t h[ s1 cho vay tF phUng QP ho*ch
nghiIp v 5tO t!n dng9 t%Jnh ^ LuyPt .nh cho vay hay GhEng cho vay#
6r'7ng h8 .: 7Pu [ng N cho vay thJ cdng Ghch h$ng ',p H&p [ng t!n dng? h&p
[ng bo m tiWn vay 5t%0)ng h&p cho vay c- bo m tiWn vay blng t$i sn9#
Yi vMi Ghon vay v0&t LuyWn phn LuyPt thJ 7H>SDH c@p t/nh? th$nh ph
thEng bo cho thUng giao d.ch 7H>SDH n1i cho vay vW viIc ph duyIt hay GhEng
ph duyIt cho vay# 7Pu ph duyIt cho vay thJ thEng bo cho thUng giao d.ch ^
thUng giao d.ch '$m th\ tc gii ng4n thAo Luy .nh#
6r'7ng h8 /: 7Pu GhEng cho vay thJ thUng giao d.ch 7H>SDH n1i cho vay
thEng bo blng vXn bn cho Ghch h$ng biPt? t%ong - nu %v 'N do tF chi cho vay#
- -'c 1: H[ s1 Ghon vay 0&c ]im c GN duyIt cho vay? cn b t!n dng
chuy^n cho GP ton vin th_c hiIn viIc h*ch ton GP ton thAo chP Luy .nh hoec
chuy^n b ph,n th\ Lu ^ gii ng4n Ghon vay cho Ghch h$ng 5nPu cho vay blng
tiWn met9#
1a.11. T7N. !.*% &7c 2Q%7U `& F"#1& (7; )*#
- C#c khon va( trong *u(:n 8h#n *u(+t: =%ong th)i gian GhEng Lu h ng$y '$m
viIc i vMi cho vay ngn h*n v$ GhEng Lu g: ng$y '$m viIc i vMi cho vay t%ung h*n
G^ tF Ghi 7H>SDH n1i cho vay nh,n 0&c Zy \ h[ s1 vay vn h&p 'I v$ cc thEng tin
cZn thiPt c\a Ghch h$ng thAo yu cZu c\a 7H>SDH#
- C#c khon va( v't *u(:n 8h#n *u(+t: =h)i gian thBm .nh t%Jnh 'n c@p t%n
nh0 Ghon vay t%ong LuyWn phn LuyPt v$ th)i gian "Am "`t 7H>SDH c@p t%n '$
GhEng Lu :h ng$y '$m viIc i vMi cho vay ngn h*n v$ GhEng Lu g: ng$y '$m viIc
i vMi cho vay t%ung h*n G^ tF ng$y nh,n 0&c Zy \ h[ s1 t%Jnh? 7H>SDH c@p t%n
phi thEng bo ch@p thu,n hoec GhEng ch@p thu,n#
1a.1,. ?E VJ %5 2b% 7O%
1>.1".1. &iu ch?nh @A hn t*+ n3 gia hn n!
- =%0)ng h&p Ghch h$ng GhEng c- Gh nXng t% n& ng GH h*n ( tho thu,n
t%ong h&p [ng t!n dng v$ 7H>SDH nh gi '$ c- th^ t% n& t%ong cc GH h*n tiPp
thAo thJ 7H>SDH "Am "`t cho iWu ch/nh GH h*n t% n& gc v$<hoec '(i vn vay#
- =%0)ng h&p Ghch h$ng GhEng t% 0&c n& Ghi Pn GH h*n t% n& cui cdng
ghi t%ong h&p [ng t!n dng do nguyn nh4n Ghch Luan nh0 thin tai? ho ho*n? d.ch
bInh? biPn ng th. t%0)ng GhEng c- '&i cho nh$ sn "u@t### v$ c- 1n W ngh. thJ
7H>SDH "Am "`t cho gia h*n n&# =h)i gian cho gia h*n n& c th^:
c Yi vMi cho vay ngn h*n: cho gia h*n n& mt hay nhiWu 'Zn nh0ng tOng s
th)i gian cho gia h*n GhEng Lu gm thng#
c Yi vMi cho vay t%ung h*n: tOng s th)i gian cho gia h*n n& ti a blng g<m
th)i h*n cho vay ( tho thu,n t%ong h&p [ng t!n dng#
l 6h> t9c i:u chqnh k! hn tr n, gia hn n:
- =uH tFng t%0)ng h&p c th^? Ghch h$ng ',p gi@y W ngh. gia h*n n& 5mou s
:u<87SS7-Q9 hay gi@y W ngh. iWu ch/nh GH h*n t% n& 5mou s :y<87SS7-
Q9? gi 6n cho vay t%0Mc :h ng$y Pn h*n t% n&#
- >n b t!n dng tiPn h$nh thBm .nh? t%Jnh =%0ang phUng t!n dng v$ ]im c#
48
- ]im c 7H>SDH n1i cho vay "Am "`t LuyPt .nh cho iWu ch/nh GH h*n
t% n&? gia h*n n&#
- >c t%0)ng h&p cho iWu ch/nh GH h*n t% n&? gia h*n n&: 7H>SDH cdng vMi
Ghch h$ng tho thu,n bO sung v$o h&p [ng t!n dng 5mc thAo dvi cho vay- thu n&9#
SiIc iWu ch/nh GH h*n t% n&? gia h*n n& phi 0&c th_c hiIn t%0Mc Ghi Ghon n& Pn
h*n#
1>.1".". Chuy)n n 5u4 hn!
a) C#c tr'7ng h8 chu(On n *u# hn:
- Qhch h$ng vay s dng vn vay sai mc !ch#
- Qhch h$ng vay c- Gh nXng t% Ghon n& Pn h*n nh0ng GhEng t%#
- YPn GH h*n t% n& ph4n GH tho thu,n? Ghch h$ng GhEng t% 0&c nh0ng
GhEng c- gi@y W ngh. iWu ch/nh GH h*n n& 5mou :y<87SS7-Q9#
- YPn GH h*n t% n& cui cdng? Ghch h$ng GhEng 0&c "Am "`t gia h*n n& thJ
7H>SDH chuy^n s d0 n& - sang n& Lu h*n#
C) ?au khi chu(On n *u# hn, 7H>SDH phi h&p vMi cc c1 Luan chVc nXng
tJm biIn php t!ch c_c thu h[i n&# =uH tFng t%0)ng h&p c th^? 7H>SDH c- LuyWn "
'N t$i sn '$m bo m tiWn vay thAo tho thu,n t%ong h&p [ng ^ thu h[i n& hoec yu
cZu ng0)i bo '(nh th_c hiIn ngh{a v bo '(nh 5nPu c-9#
1a.16. ?E VJ %5 S=. S;
=h_c hiIn thAo xuyPt .nh s h:<m:g:<x Y- ==g ng$y my<u<m:g: c\a =h\
t0Mng >h!nh ph\z =hEng t0 s gjg<m:g:<==-6=> ng$y m:<g:<m:g: c\a 6 =$i ch!nh
v$ xuyPt .nh s gh<xY-HYx= ng$y mu<g<m:gg c\a >h\ t.ch HYx= 7H>SDH#
1a.1@. \.3c &S*U !.gc Dg& )o `E VJ )+% )*#
a. bi)/ t*a3 gi4/ ;4t vn vay
Qi^m t%a t%0Mc Ghi cho vay? t%ong Ghi cho vay v$ Gi^m t%a sau Ghi cho vay# QPt
Lu Gi^m t%a phi 0&c ghi v$o 6in bn Gi^m t%a d_ n sau Ghi cho vay ^ thAo dvi v$
Lun 'N 5mou s :j<87SS7-Q9#
E. Xc #H vn vay
7H>SDH cXn cV v$o GPt Lu Gi^m t%a tuH thAo mVc vi ph*m c\a Ghch
h$ng LuyPt .nh " 'N nh0: t*m ngFng cho vay? ch@m dVt cho vay v$ Ghai GiIn t%0Mc
php 'u,t#
CC VdN BeN HIN HNH
g# SXn bn s ;mhi<7H>S-H=x= ng$y gj<gg<m::h c\a =Ong gim c 7H>SDH
vW viIc h0Mng don nghiIp v cho vay i vMi d_ n >h01ng t%Jnh pht t%i^n
doanh nghiIp vFa v$ nh+ vay vn Q
m# SXn bn um:<7H>S-=877-HSSS ng$y mw<:;<m:gg h0Mng don sa Oi? bO
sung? thay thP mt s i^m t%ong cc vXn bn h0Mng don nghiIp v cho vay h
ngho v$ cc i t0&ng ch!nh sch Ghc
11. CHO VAY H NGHO ?Y DNG CHI PHNG TRNH IU
IT THEO X^YyT -NH > M16X-}TT! %!o# 1@6,a1,
11.1. -+. &45%! &7B 74w%!
49
- C$ h ngho thAo chuBn ngho Luy .nh t*i xuyPt .nh s :w<m:gg<xY-==g
ng$y ;:<:g<m:gg c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ v$ '$ h c ',p c- th)i gian ti thi^u :g
nXm t!nh tF th)i i^m tch h Pn Ghi xuyPt .nh n$y c- hiIu '_c thi h$nh? 0&c c@p
c- thBm LuyWn cEng nh,nz bao g[m nhTng h ( c- nh$ a v$ nhTng h thuc diIn
0&c hb t%& thAo cc ch01ng t%Jnh? ch!nh sch hb t%& nh$ a Ghc c\a 7h$ n0Mc? .a
ph01ng v$ cc tO chVc? o$n th^#
- >h0a c- nh$ a Gin c c- s$n s dng cao h1n mVc ng,p 't tF g?h - ;?jm t!nh
tF nWn nh$#
11.,. ?b_ V;O. &7H &{ 4" &.$% (7; )*# )o (g(7 &7H( mY%7 `&
% XM, #oi th tL 7u ti^n cho vay
=%0)ng h&p "( 0&c chKn ^ t%i^n Ghai th! i^m c- s h ngho thuc diIn i
t0&ng nhiWu h1n h: h thJ tiPn h$nh '_a chKn s h thuc diIn i t0&ng ^ hb t%& thAo
thV t_ 0u tin sau:
g# H gia Jnh c- cEng vMi cch m*ng#
m# H gia Jnh '$ [ng b$o d4n tc thi^u s#
;# H gia Jnh c- ho$n cnh Gh- GhXn 5gi$ c? nAo 1n? t$n t,t###9#
i# H gia Jnh ang sinh sng t%ong vdng ec biIt Gh- GhXn#
h# >c h gia Jnh cUn '*i#
% C4ch thc EFnh Rmt
- 2678 "( '_a chKn v$ ',p danh sch cc h 0&c hb t%&? t%Jnh 2678 huyIn#
- 2678 huyIn ph duyIt danh sch cc h 0&c hb t%&? bo co 2678 t/nh?
thEng bo danh sch h gia Jnh thuc i t0&ng ( 0&c ph duyIt cho 7H>SDH
cdng c@p ^ th_c hiIn cho vay#
11.6. P7Oc ). g_ FB%!
=%i^n Ghai th! i^m gii php hb t%& h ngho n4ng cao iWu GiIn an to$n chb a?
Vng ph- vMi '} 't vdng 6c =%ung b v$ 8uyn hi miWn =%ung 0&c p dng t*i gi
"( b. nh h0ang neng bai '}? 't thuc u t/nh: =hanh H-a? 7ghI n? H$ ={nh? xung
6Jnh? xung 7am? xung 7g(i? th n 5mbi t/nh c- m "(? mbi "( h: h ngho do .a
ph01ng '_a chKn9#
Yi vMi nhTng t/nh GhEng '_a chKn 0&c "( c- \ h: h thAo Luy .nh thJ c-
th^ '_a chKn thm g "( ^ th_c hiIn 5tOng cng ; "(9# D( bO sung cZn 'iWn GW vMi "( (
'_a chKn ^ thu,n '&i cho viIc ch/ *o? Gi^m t%a? En c th_c hiIn#
11.@. AH( (7; )*#. =hAo W ngh. c\a ng0)i vay? nh0ng ti a GhEng v0&t Lu
g: t%iIu [ng<h#
11.G. IK. D"L& (7; )*#: ;k<nXm 5:?mhk<thng9z C(i su@t n& Lu h*n blng
g;:k '(i su@t Ghi cho vay#
11.6. T7N. 7O% (7; )*#
- =h)i h*n cho vay ti a '$ g: nXm G^ tF th)i i^m h d4n nh,n n& m-n vay
Zu tin? t%ong - th)i gian 4n h*n '$ h nXm Zu#
- =%ong th)i gian 4n h*n? h d4n ch0a phi t% n& gc? t% '(i? h d4n bt Zu t%
n& tiWn vay tF nXm thV j t%a i# fVc t% n& mbi nXm ti thi^u blng m:k tOng s vn
( vay#
- H d4n c- th^ t% n& t%0Mc h*n#
11.M. >+ V45%! )o %!"r% )+% 7 &S5
50
- =Ong s h 0&c hb t%& thAo xuyPt .nh ugj<xY-==g '$ u:: h#
- 7gu[n vn cho vay do ng4n sch t%ung 01ng c@p h:k t%n tOng s vn vay
cho 7H>SDH? h:k cUn '*i do 7H>SDH huy ng? ng4n sch t%ung 01ng c@p bd
chnh 'Ich '(i su@t cho 7H>SDH thAo Luy .nh#
11.P. P74s%! &7H( (7; )*#: y thc tFng phZn Lua cc tO chVc ch!nh t%. - "(
hi#
11.W. C7. &ST _7C FQ(7 )B )o 7;* 7r%!
SiIc t% ph! d.ch v \y thc v$ hoa h[ng 0&c th_c hiIn :g thng<'Zn t!nh t%n
s d0 n& bJnh Lu4n thng thAo Luy .nh:
- th! d.ch v \y thc t% cho tO chVc ch!nh t%. "( hi c@p "( '$ :?:;k<thng#
- Hoa h[ng t% cho =O =QRSS '$ :?:hk<thng#
11.1a. X"# &SY%7U &7= &B( (7; )*#
a. HW ;P cho vay
- ]i@y W ngh. vay vn Gim ph01ng n s dng vn vay 5mou :g<=89
- SO vay vn#
- 8anh sch h gia Jnh W ngh. vay vn 5mou :;<=89#
- 6in bn hKp =O =QRSS 5mou s g:<=89#
- =hEng bo GPt Lu ph duyIt cho vay 5mou :i<=89#
E. `uy t*Fnh cho vay! nh0 cho vay h ngho#
I4" J:
- =O =QRSS? tO chVc ch!nh t%. - "( hi v$ 6an gim ngho c@p "( phi i
chiPu tn ng0)i W ngh. vay vn vMi 8anh sch cc h gia Jnh thuc i t0&ng vay
vn ( 0&c 2678 c@p huyIn ph duyIt? [ng th)i th_c hiIn thAo thV t_ 0u tin thAo
mc gg#m nu t%n?
- 7H>SDH nh,n 0&c h[ s1 do =O =QRSS gi Pn? cn b 7H>SDH 0&c
gim c ph4n cEng th_c hiIn viIc Gi^m t%a t!nh Zy \? ng n c\a h[ s1 vay vn?
i chiPu tn ng0)i W ngh. vay vn vMi 8anh sch cc h ngho thuc diIn 0&c vay
vn "4y d_ng chUi phUng t%nh '}? 't ( 0&c 2678 c@p huyIn ph duyIt#
c .[h7Png thc gi+i ng=n
=dy thuc v$o iWu GiIn c th^? 7H>SDH n1i cho vay c- th^ '_a chKn ph01ng
thVc gii ng4n t%_c tiPp blng tiWn met cho ng0)i vay hoec chuy^n Ghon cho 1n v.
cung c@p v,t t0? nguyn v,t 'iIu 5nPu ng0)i vay yu cZu9 ^ ng0)i vay t_ "4y d_ng
chUi phUng t%nh '}? 't#
Yi vMi h d4n c- ho$n cnh Gh- GhXn 5gi$ c? nAo 1n? t$n t,t###9 GhEng th^ t_
"4y d_ng 0&c v$ 0&c 2678 "( phi h&p vMi Yo$n =hanh nin >ng sn H[ >h!
finh c\a .a ph01ng tO chVc "4y d_ng thEng Lua cc tO chVc? cc 1n v. "4y d_ng
cho cc i t0&ng n$y thJ 7H>SDH c- th^ gii ng4n blng tiWn met hoec chuy^n Ghon
cho cc tO chVc "4y d_ng -? nh0ng phi c- s_ chVng GiPn c\a *i diIn =O =QRSS?
*i diIn c\a fet t%,n =O Luc a "(? tO chVc ch!nh t%. - "( hi nh,n \y thc? *i diIn
6an gim ngho v$ 2678 c@p "(? t%ong t%0)ng h&p n$y phi 0&c ng0)i vay ch@p
thu,n v$ GN Zy \ v$o h[ s1 vay vn#
I4" J:
- ]ii ng4n t%_c tiPp hay chuy^n Ghon? h vay von phi t%_c tiPp '$m th\ tc GN
nh,n n& vMi 7H>SDH#
51
- =%0)ng h&p ng0)i Vng tn vay vn GhEng Pn nh,n tiWn thJ \y LuyWn cho
th$nh vin Ghc t%ong h 5tF gy tuOi t%a 'n c- nXng '_c h$nh vi d4n s_9 Pn nh,n tiWn
vay nh0ng phi c- gi@y \y LuyWn c- "c nh,n c\a 2678 "(#
- Qhi gii ng4n? cn b ng4n h$ng phi ghi Zy \ cc ni dung v$ yu cZu ng0)i
vay GN v$o sO vay vn 5g[m c 'in ng0)i vay giT v$ 'in 7H>SDH '0u9#
T. &6nh @A hn t*+ n
Qhi cho vay? 7H>SDH cdng vMi h vay tho thu,n vMi nhau vW s tiWn t% n& thAo GH
h*n h$ng nXm bt Zu tF nXm thV j t%a i v$ ghi c th^ v$o sO vay vn# fVc t% n& mbi nXm
ti thi^u blng m:k tOng s tiWn gc ( vay#
.. Thu n
- =%0Mc ng$y Pn h*n? tO chVc Hi nh,n u3 thc cXn cV v$o thEng bo danh
sch n& Pn h*n ^ thEng bo cho tO t%0ang =O =QRSS En c h vay t% n& ng4n
h$ng#
- 7g0)i vay t% n& t%_c tiPp t*i i^m giao d.ch c\a 7H>SDH#
- =%0)ng h&p h vay t% n& t%0Mc h*n? 7H>SDH th_c hiIn thu v$ h*ch ton
thAo Luy .nh#
n. Thu #$i
- =iWn '(i t!nh tF ng$y h vay nh,n m-n vay Zu tin Pn ng$y t% hPt n& gc#
- 7H>SDH th_c hiIn thu '(i h$ng thng G^ tF nXm thV j t%a i# fVc thu '(i
h$ng thng 0&c t!nh t%n nguyn tc s tiWn '(i t% t%ong mbi nXm ti thi^u blng m:k
tOng s tiWn '(i phi t%#
g. Cia hn n
- H vay gep Gh- GhXn Ghch Luan ch0a t% 0&c n& thJ viPt gi@y W ngh. gia
h*n n& mou :w<=8 gi 7H>SDH "Am "`t cho gia h*n n&#
- 7g4n h$ng c- th^ gia h*n n& mt hoec nhiWu 'Zn nh0ng th)i gian gia h*n n&
ti a blng th)i h*n ( cho vay#
h. Chuy)n n 5u4 hn
YPn GH h*n t% n& cui cdng? ng0)i vay GhEng t% n& ng h*n v$ GhEng 0&c
7H>SDH cho gia h*n n& thJ chuy^n to$n b s d0 n& sang n& Lu h*n? '(i su@t Lu
h*n g;:k '(i su@t cho vay#
i. G7u gid hW ;P! =hAo Luy .nh hiIn h$nh c\a 7H>SDH#
CC X^YyT -NH V VdN BeN HIN HNH
g# xuyPt .nh s ugj<m:gm<xY-==g ng$y gi<j<m:gm c\a =h\ t0Mng >h!nh ph\ vW
viIc t%i^n Ghai th! i^m gii php hb t%& h ngho n4ng cao iWu GiIn an to$n
chb a? Vng ph- vMi '}? 't vdng 6c =%ung b v$ 8uyn hi miWn =%ung#
m# SXn bn s mi;u<7H>S-=877 ng$y g;<u<m:gm c\a =Ong gim c 7H>SDH
vW h0Mng don th_c hiIn cho vay h ngho "4y d_ng chUi phUng t%nh '}? 't
thAo xuyPt .nh s ugj<m:gm<xY-==g ng$y gi<j<m:gm c\a =h\ t0Mng >h!nh
ph\#
;# SXn bn s ;h:h<7H>S-=877 ng$y :h<gg<m:gm c\a =Ong gim c 7H>SDH
vW viIc sa Oi? bO sung mt s ni dung vXn bn s mi;u<7H>S-=877 c\a
=Ong gim c 7H>SDH#
52
53