You are on page 1of 21

Universitatea Ovidius Constana Facultatea de tiinte Economice,

Specializarea Afaceri nternaionale


Firm de consultan financiar a IMM-urilor
- finanat prin fonduri europene
!rofesor coordonator "
#ector Costin Octavian orici
Student$" %ram$ Anca & Eu'enia
%rupa (), Anul
Constana 2011
*
Introducere
"Categoria ntreprinderilor Micro, Mici i Mijlocii (IMM) este format din ntreprinderi
care angajeaz mai puin de !" de persoane i care au o cifr de afaceri anual net de p#n la
!" de milioane de euro i$ sau dein acti%e totale de p#n la &' de milioane de euro"
(
+ntreprinderile micro, mici ,i mi-locii .//0 -oac$ un rol esenial 1n economia european$2
Ele reprezint$ o surs$ de a3ilit$i antreprenoriale, inovare ,i creare de locuri de munc$2 +n Uniunea
European$ apro4imativ 5) de milioane de //&uri asi'ur$ 1n -ur de 67 de milioane de locuri de
munc$ ,i reprezint$ 889 din toate 1ntreprinderile2
Fata de intreprinderile mari // au urmatoarele avanta-e"
'rad mare de fle4i3ilitate, put:ndu&se adapta usor la cerinele pieei
capacitate mare de inovare in condiii de concuren$
creatoare de noi locuri de munca
o 3una 'estionare a resurselor umane
structuri or'anizatorice simple si suple
un sistem de informare direct si rapid
control eficient
contri3uie la dezvoltarea diferitelor zone nationale2
;otodata semnal$m si urm$toarele dezavanta-e"
dispun de capital redus, ceea ce la face vulnera3ile la socurile economice
'rad mare de dependen$ fa$ de un 'rup de clieni .e4emplu" su3furnizori0
lipsa unor sisteme de distri3uie funcionale si a accesului la servicii de
mar<etin' performante si accesi3ile
acces scazut la te=nolo'ii noi
lipsa unor cunostine mana'eriale si economice suficiente2
nfiinarea si dezvoltarea // 1n >om:nia a cunoscut o crestere relativ accentuat$ 1n anii
*88? *887, datorit$ e4istenei unor cereri nesatisf$cute, a necesit$ii dezvolt$rii propriet$ii
private si a facilit$ilor fiscale din aceast$ etap$2 n perioada *88@ 5??? a avut loc o sta'nare a
num$rului // datorit$ situaiei economice nefavora3ile si a 1n'reun$rii fiscalit$ii2 Si perioada
anterioara a fost pentru // o perioada dificil$ referindu&ne la pro3lemele economice si sociale
cu care s&au confruntat2 Supravietuirea lor ridic$ pro3leme in perioadele de recesiune economic$
c:nd numarul de clieni, se'mentele si cota de pia$ sunt deficitare2
n acest$ etap$ sunt necesare o serie de m$suri pentru alinierea 1ntreprinderilor mici si
mi-locii la condiiile Uniunii Europene2
!ro3lemele cu care se confrunt$ 1n aceasta etap$ // sunt"
deprecierea leului 1n raport cu principalele valute straine
do3:nzile mari la capitalul 1mprumutat
inflaia
ta4ele si impozitele mari 1n raport cu volumul activit$ii firmelor2
a3sena resurselor proprii
comprimarea pieelor interne
concurena produselor str$ine
ritmul 'reoi al privatiz$rii
*
Fra'ment din Articolul 5 al ane4ei din >ecomandarea 5??)A)@*ACE
5
dificult$ile ce rezult$ din domeniul le'islativ si instituional si corupia2
Aceste pro3leme conduc la consecine economice si sociale nefavora3ile2 Consecinele
economice constau 1n diminuarea investiiilor 1n domeniul privat, reducerea cererii interne de
produse si servicii, reducerea cifrei de afaceri sau c=iar falimentarea firmelor, diminuarea
veniturilor la 3u'etul statului2
!rincipalele consecine de ordin social sunt cresterea numarului de someri, climat social
tensionat, sc$derea puterii de cump$rare a populaiei si privarea consumatorilor de produse
made in >omania mai accesi3ile si de multe ori mai 3une2
!ro3lemele cu care se confunt$ // si implicit consecinele lor pot fi 1nl$turate deoarece
1n >om:nia e4ista o serie de oportunit$i pentru dezvoltarea //2 Bintre acestea semnificative
sunt"
nivelul ridicat de instruire 'eneral$ si profesional$ a populatiei
sistem de 1nv$$m:nt cu un nivel ridicat, inclusiv pentru //
disponi3ilitatea pentru efort a 1ntreprinz$torilor si alocarea de mult timp activit$ilor
firmei
e4istena unor importante resurse naturale
condiii favora3ile pentru turism si a'ricultur$ active neutilizate .spaii si ec=ipamente
ale societ$ilor comerciale0
pro'ramele de asisten$ ale Uniunii Europene2
Ar'umentele prin care se relev$ numeroasele roluri ale //&urilor contribuia lor
esenial la dezvoltarea economic i social, sunt urmatoarele"
& 'enereaz$ cea mai mare parte a !( din fiecare ar$, de re'ul$, 1ntre 779 & 879C
& ofer$ locuri de munc$ pentru ma-oritatea populaiei ocupateC
& 'enereaz$ 1ntr&o mare proporie inovaiile te=nice aplica3ile 1n economieC
& in cvasitotalitatea statelor lumii, inclusiv 1n Uniunea Europeana, //urile sunt sin'urele
care, 1n ultimii ani, 'enereaz$ noi locuri de munc$C
& prezint$ cel mai ridicat dinamism 1n condiiile economiei de pia$, situaieatestat$ de
evoluia numarului lor, a volumului cifrei de afaceri ,i am$rimii forei de munc$ ocupate,
sensi3il superioare 1ntreprinderilor mariC
& realizeaz$ produse ,i servicii la costuri mai reduse dec:t firmele mari, factorii principali
care determin$ aceast$ diferen$ fiind c=eltuielile constant convenionale mai mici, volumul
,i intensitatea superioare a muncii 1n condiiile permanenei prezente a 1ntreprinz$torului 1n
firm$ ,i, de re'ul$, motivarea mai intens$ a personaluluiC
& dovedesc fle4i3ilitate ,i adapta3ilitate ridicate la cerinele ,i sc=im3$rile pieei, favorizate
de talia mai redus$, procesul decizional rapid, specific 1ntreprinz$torului ,i de implicarea sa
nemi-locit$ 1n activit$ile curenteC
& reprezint$ una dintre principalele surse de venituri ale 3u'etului statului .impozite, ;DA,
etc20
& tendinele actuale de natur$ te=nic$, economic$ ,i social$ favorizeaz$ crearea cu prec$dere
de //&uri2 Ee referim la miniaturizarea ec=ipamentelor, ro3otizare, informatizare,
dezvoltarea comunicaiilor ,i transporturilor, cre,terea 'radului de pre'$tire a populaiei,
reducerea rapid$ a diferenelor de condiii de via$ dintre zone ,i localit$i, descentralizarea
administrativ$, care nu numai c$ fac posi3ile, dar ,i 'enereaz$ performane economice
superioare, 1n primul r:nd prin firme mici ,i mi-locii2
)
I. !"I# FC$%&I"%&
Factorii interesai Cracteristici
'uridice
Interese( ateptri titudini fa
de proiect
)trate*ii
IMM-urile !ersoane -uridiceC
(eneficiari direci
&F promovarea ,i ap$rarea intereselor
economice, de producie, comerciale,
financiare, -uridice2
!ro
utoritile publice
+primria, prefectura,
ntreprinderile de stat,
!ersoane -uridiceC
(enficiari indireci
&F crearea de locuri de munc$ C
&F stimularea dezvolt$rii re'ionaleC
&F venituri la 3u'etul de statC
!ro
-ersoanele favorizate !ersoane fiziceC
(enficiari indireci
&F crearea de locuri de munc$C
&F reducerea ,oma-uluiC
&F atra'erea de surse de finanare
pentru poteniale proiecte de afaceriC
&F 1m3un$t$irea nivelului de trai2
!ro
Mass-media &F sensi3ilitatea opiniei pu3lice cu
privire la pro3lematica // prin
apariiile mass&media, revista // ,i
pu3licarea anuala a Cartei Al3e a
//C
&F or'anizarea de t$r'uri ,i e4poziii,
seminarii etc2 C
&F promovarea produselor ,i serviciilor
// pe piaa interna ,i e4tern$,
reclame ,i pu3licitate2
!ro
lte centre pentru
.nfiinarea i dezvoltarea
IMM-urilor
!ersoane -uridiceC &F reprezint$ concurena ,i prin urmare
cota de pia$ deinut$ de acestea se va
diminua o dat$ cu crearea unui nou
centru cu interese ,i activit$i
asem$natoare celor e4istente2
Contra &F propunerea unor parteneriate ce vor
veni 1n 1nt:mpinarea nevoilor am3elor
p$ri"
a0 or'anizarea 1n comun a t:r'urilor,
e4poziiilor, seminariilorC
30 sc=im3ul de informaii privind"
& le'islaia 1n vi'oare cu impact
asupra sectorului //&urilor,
& oportunit$ile de afaceri 1n
str$in$tate2 etc2
G
II. !"I# -&%/"0M0"%&
"ipsa de interes fa de
promovarea .nfiinrii de IMM-uri
e4istenta unor 3ariere
administrativ&
3irocratice care
determina costuri
suplimentare la
1nfiinarea ,i in
timpul funcion$rii
//&urilor
1m3un$t$irea
mediului
concurenial
sla3a activitate de
cercetare&
dezvoltare 1n
domeniul //&
urilor
crearea de oportunit$i
de dezvoltare ,i
adaptare a
te=nolo'iilor
stimularea
dezvolt$rii
capacit$ilor
antreprenoriale
lipsa 1ncrederii
populaiei 1n
antrenarea
economiilor lor
1n sfera
investiiilor
receptivitatea
sporit$ la
nevoile pieei
ocuparea ni,elor
de pia$ care nu
sunt profita3ile
pentru
1ntreprinderile de
mari dimensiuni
insuficienta promovare
a instrumentelor
financiare adresate
//
ancorarea 1n
economiile
locale prin
valorificarea
resurselor
locale
competitivitatea
scazuta a //&
urilor din
sectorul
productiv si
serviciiC
insuficienta
orientare
catre
cerintele
sectorului
productiv
1ncura-area
investiiilor,
av:nd ca surs$
economiile
populaiei
HHnecesitatea introducerii
serviciilor on&line pentru a
veni in intampinarea nevoilor
// facilitarea accesului
// la
informatii pu3lice
facilitarea
transferului
resurselor
economice din
sectoarele aflate
1n declin spre
cele 1n
dezvoltare
insuficienta dezvoltare
a mi-loacelor specifice
// pentru accesarea
pietelor e4terne
a3uzuri ale
or'anelor de
control
atra'erea unei
importante
p$ri a forei de
munc$
disponi3ilizate
7
III. !"I# %/I0C$I10"%&
!romovarea si ap$rarea intereselor
economice, de producie, comerciale,
financiare, -uridice si de orice natura
ale //&urilor private din Bo3ro'ea
1 alcatuirea 3azei de
date cuprinzand //,
inclusiv prezentarea
detaliata a o3iectului
de activitate
1 informarea
intreprinzatorilor de
activitatea //&
urilor e4istente
2 'asirea surselor de
finantare pentru a realiza
un monta- financiar
adecvat nevoilor
intreprinatorilor
22 informarea,
consilierea si asistenta
pentru accesarea
pro'ramelor de
spri-inire a //
222m3unatatir
ea accesului
// la
finantare
3 promovarea
produselor si
serviciilor // pe
piata interna si e4terna,
, reclame si pu3licitate,
participarea la
tar'uri
32im3unatatire
a mediului
concurential
322ndividualizare
a puternica a
produselor si
serviciilor oferite
de //&uri
4promovare
a SB la
nivelul
//
42
522stimularea
privatizarii si a
infiintarii de
// cu
capital privat
sau strain
6 crearea de
locuri de munca
prin a-utorul
acordat
infiintarii de
//&uri
6
reducerea
soma-ului
5 antrenarea
economiilor
populatiei in
sfera
investitiilor
522 stimularea
dezvoltarii
capacitatii
antreprenoriale
52 intarirea
performantelor
mana'eriale
7 facilitarea accesului
la activele disponi3ile
ale intreprinderilor cu
capital ma-oritar de
stat si la ac=izitiile
pu3lice
7 dezvoltarea
capacitatii
competitive a
//
82 dezvoltarea
tranzactiilor
transfrontaliere prin
intermediul comertului
electronic
822 facilitarea
participarii //
la tar'uri si
evenimente
internationale
8 spri-inirea
// in
activitatea
de e4port
42 crearea de
oportunitati de
dezvoltare si
adaptare a
te=nolo'iilor
@
*2 /i-loc" alcatuirea 3azei de date cuprinzand //, inclusiv prezentarea detaliata a o3iectului de activitate
>ezultat " informarea intreprinzatorilor de activitatea intreprinderilor mici si mi-locii e4istente C
52 /i-loc "'asirea surselor de finantare pentru a realiza un monta- financiar adecvat nevoilor intreprinatorilor
>ezultat " informarea, consilierea si asistenta pentru accesarea pro'ramelor de spri-inire a //
m3unatatirea accesului // la finantare
)2 /i-loc " promovarea produselor si serviciilor // pe piata interna si e4terna, reclame si pu3licitate, participarea la tar'uri
>ezultate " im3unatatirea mediului concurential
ndividualizarea puternica a produselor si serviciilor oferite de //&uri
G2 /i-loc " promovarea SB la nivelul //
>ezultat " crearea de oportunitati de dezvoltare si adaptare a te=nolo'iilor
stimularea privatizarii si a infiintarii de // cu capital privat sau cu participare straina
72 /i-loc" crearea de locuri de munca prin a-utorul acordat infiintarii de //&uri
>ezultat " reducerea soma-ului
@2 /i-loc " antrenarea economiilor populatiei in sfera investitiilor
>ezultat" stimularea dezvoltarii capacitatii antreprenoriale
stimularea privatizarii si a infiintarii de // cu capital privat sau cu participare straina
intarirea performantelor mana'eriale
62 /i-loc " facilitarea accesului la activele disponi3ile ale intreprinderilor cu capital ma-oritar de stat si la ac=izitiile pu3lice
>ezultat " dezvoltarea capacitatii competitive a //
I2 /i-loc " dezvoltarea tranzactiilor transfrontaliere prin intermediul comertului electronic2
facilitarea participarii // la tar'uri si evenimente internationale
>ezultat " spri-inirea // in activitatea de e4port
6
I1. !"I# )$&$09II"%&
Conducerea unei intreprinderi, indiferent de dimensiunea acestuia, implic$ efectuarea
unor opiuni 1ntre diferitele alternative posi3ile de aciune care im3rac$ forma proceselor
decizionale2;oate domeniile activit$ii 1ntreprinderii prezint$ pro3leme pentru rezolvarea c$rora
este necesar$ efectuarea unor opiuni ale'erea produselorAserviciilor care sa formeze o3iectul
de activitate al 1ntreprinderii, procurarea resurselor necesare, alocarea lor pentru diferite
destinaii, sta3ilirea nivelului pana la care s$ se e4tind$ volumul activit$ii, sta3ilirea profitului ,i
a destinaiilor acestora etc2 Serviciile oferite de acest centru se refera la selectia, evaluarea si
promovarea de 1ntreprinzatori si proiecte intreprenoriale, dezvoltarea a3ilitatilor mana'eriale ale
1ntreprinzatorilor, asistarea acestora 1n ela3orarea de planuri de afaceri si studii de mar<etin',
o3tinerea de spatii, servicii etc, asistenta te=nolo'ica si inovationala, facilitarea acestora la surse
de finantare si retele de e4perti, monitorizarea proiectelor intreprenoriale etc2
Strate'ia noastra implic$ dezvoltarea ,i cre,terea competitivit$ii sectorului privat de
1ntreprinderi mici ,i mi-locii .//&uri0, prin crearea unui mediu favorizant -uridic,
instituional, economic, te=nic, ,tiinific, educaional, informaional ,i cultural 1nfiin$rii,
funcion$rii ,i amplific$rii performanelor firmelor 1n conte4tul intensific$rii internaionaliz$rii
activit$ilor, al inte'r$rii >om:niei 1n Uniunea European$2 Centrul pentru +nfiinarea ,i
Bezvoltarea //&urilor din Bo3ro'ea va aciona pentru realizarea unei puternice reele de
filiale capa3ile s$ prote-eze ,i promoveze interesele //&urilor pe plan naional, re'ional ,i
local, 1n relaiile cu administraia central$ ,i local$, cu or'anismele ,i or'anizaiile politice,
financiare, comerciale, informaionale, te=nico&,tiinifice ,i patronale2 Concomitent, 1n
cola3orare cu A'enia Eaional$ pentru +ntreprinderi /ici ,i /i-locii ,i Cooperaie .AE//C0,
centrul va urm$ri recunoa,terea de facto de c$tre toate forele politice, de c$tre 1ntrea'a
populaie, a rolului determinant pe care sectorul //&urilor 1l are 1n asi'urarea unei activit$i
economice performante ,i a sta3ilit$ii sociale ,i politice a >om:niei, ceea ce va tre3ui s$ se
reflecte 1n sc=im3area radical$ a deciziilor ,i aciunilor parlamentare ,i 'uvernamentale
referitoare la firmele mici ,i mi-locii, 1n crearea unui mediu economico&social favorizant, similar
cu cel e4istent 1n Uniunea European$2
!riorit$ile strate'ice ale Centrului ,i m$surile corespunz$toare sunt urm$toarele"
-rioritatea Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru .nfiinarea i
dezvoltarea IMM
Msura A1 mbuntirea cadrului de reglementare i eliminarea barierelor administrativ -
birocratice
Msura A2 mbuntirea dialogului public-privat, cu organismele reprezentative ale IMM i
ali factorirelevani
I
-rioritatea / :ezvoltarea capacitii competitive a IMM
Msura 1 !pri"in pentru inovare i accesul IMM la noile te#nologii
Msura 2 !usinerea IMM $n introducerea standardelor de calitate i a sistemelor de
management al calitii
Msura % &romovarea e-business
Msura ' (acilitarea accesului la activele disponibile ale $ntreprinderilor cu capital ma"oritar
de stat i la ac#iziiile publice
Msura ) mbuntirea accesului IMM la servicii de consultan i informaii de calitate
Msura * !usinerea parcurilor industriale
Msura + &articiparea IMM la reducerea disparitilor economice regionale
-rioritatea C ;mbuntirea accesului IMM la finanare
Msura ,1 !timularea capitalizrii IMM-urilor productive
Msura ,2 !usinerea apariiei unei reele naionale de fonduri de garantare pentru IMM
Msura ,% !usinerea $ntreprinderilor nou $nfiinate $n domeniile prioritare
Msura ,' !c#eme pilot inovative pentru finanarea IMM
-rioritatea : ;mbuntirea accesului IMM pe pieele e<terne
Msura -1 !timularea dezvoltrii cooperrii transfrontaliere i a parteneriatelor de afaceri
regionale
Msura -2 !pri"inirea IMM $n activitatea de e.port
-rioritatea 0 -romovarea unei culturi antreprenoriale i .ntrirea performanelor
mana*eriale
Msura /1 -ezvoltarea unei culturi antreprenoriale
Msura /2 !ervicii de consultan i training pentru $ntreprinztori

8
"o*ica interveniei Indicatori de verificare obiectivi )urse de verificare )upoziii
%biective
*enerale
&romovarea i aprarea intereselor
economice, de producie, comerciale,
financiare, "uridice i de orice natur
ale IMM-urilor private din -obrogea
& Cre,terea cu pana la G?9 a contri3uiei
sectorului // in !(C cre,terea contri3uiei
// in total e4porturi cu pana la 5G,G 9 si
asi'urarea a 7?,79 din totalul forei de munca2
Strate'ia
'uvernamental$ pentru
susinerea dezvolt$rii
//&urilor 1n perioada
5??I&5?*)
/inisterul Finanelor
!u3lice
nstitutul Eaional de
Statistic$
)cop !timularea privatizrii i $nfiinrii de
$ntreprinderi mici i mi"locii cu capital
privat sau cu participare strin
& Evoluia num$rului de societ$i
comerciale 1nmatriculate la
>e'istrul Comerului .se urm$re,te o cre,tere
cu I,@I9 p:n$ 1n 5?**0C din totalul //
inmatriculate, 88,)9 vor fi cu capital privat si
?,69 de stat C
& Evoluia num$rului de societ$i
comerciale radiate .se urm$re,te o sc$dere cu
5?,*69 p:n$ 1n 5?**0C
Oficiul Eational al
>e'istrului Comertulu
O3servatorul //&
urilor Europene
/inisterul Finanelor
!u3lice
&ezultate 10 mbuntirea accesului IMM la
finanare
& Eum$rul de //&uri care au o3inut profit
va cre,te p:n$ 1n anul 5?** cu G&79 fa$ de al
doilea semestru al anului 5??I
/inisterul Finanelor
!u3lice
20 Informarea $ntreprinzatorilor de
activitatea $ntreprinderilor mici i
mi"locii e.istente
& Eumarul de //uri care utilizeaz$
nternetul pentru a o3ine informaii de la
'uvern
%0 -ezvoltarea capacitii
antreprenoriale
& Cresterea investiiilor realizate 1n //&uri
cu )79 pana in 5?*)2
/inisterul Finanelor
!u3lice
'0 mbuntirea activitii de e.port
a IMM-urilor
& Cre,terea e4porturilor //&urilor cu )?9
p:n$ 1n anul 5?**2
)0 Atragerea unei importante pri a
forei de munc disponibilizate
& >ata ,oma-ului redus$ cu trei puncte
procentuale p:n$ 1n anul 5?*)C
& Cre,terea ponderii personalului an'a-at 1n
// din industrie ,i servicii de la )59 1n
5??5 la 7*9 in 5?**, fa$ de totalul
an'a-atilor din aceste sectoareC
& !ersonalul an'a-at de // din domeniul
productiei industriale crescut de la 5?9 la
nstitutul Eaional de
Statistic$
*?
**
D2 !lanul de activitati
*2 #ista activitatilor
*2* Formarea ec=ipei proiectului
*25 Ac=izitionarea unui sediu
*2) Ac=izitionarea ec=ipamentelor necesare activitatii firmei
*2G >ealizarea de materiale pu3licitare
*27 Or'anizarea de intalniri cu reprezentanti ai sectorului 3ancar, ai administratiei centrale si locale de stat, personalitati ale mediului de
afaceri cu scopul atra'erii de fonduri
52* Alcatuirea 3azei de date cuprinzand //, inclusiv prezentarea detaliata a o3iectului de activitate
525 >edactarea unei revistei //
)2* mplementarea unui pro'ram care sa incura-eze investitiile avand ca sursa economiile populatiei
)25 Or'anizarea de cursuri pe tematici de interes"
/ana'ement
/ar<etin'
Finante
>elatii pu3lice si comunicare in afaceri
)2) Or'anizarea participarii la"
/isiuni economice
;ar'uri si e4pozitii
Seminarii si Jor<&s=opuri
ntalniri cu oameni de afaceri din strainatate
G2* !romovarea produselor si serviciilor // pe piaa e4terna prin intermediul reelei de internet ,i cu a-utorul mass&mediei .reclame,
pu3licitate0
G25 Or'anizarea de t:r'uri ,i e4poziii economice in strainatate
*5
G2) nformarea firmelor cu privire la etapele o3tinerii certificatelor internationale de calitate si familiarizarea cu le'islatia in vi'oare pe plan
international
72* Berularea unor pro'rame de instruire si calificare a personalului
725 Ela3orarea unor periodice si proiectarea, tiparirea si promovarea materialelor pentru transferul te=nolo'ic si de inovatie
52 Estimarea duratei activitatilor
Burata activitatilor se estimeaza folosind metoda !E>;, folosind formula deciziei optime,
S!K , unde
K scenariul optimist
K scenariul pesimist
K scenariul pro3a3il
*2* SoptK *G zile, SpesK5I zile ,Spro3K *@ zile, S!K*6 zile
*25 SoptK )? zile, SpesK@? zile ,Spro3K )8 zile, S!K G* zile
*2) SoptK 6 zile, SpesK57 zile ,Spro3K *7 zile, S!K*7 zile
*2G SoptK 5? zile, SpesK)) zile ,Spro3K 5G zile, S!K57 zile
*27 SoptK 5* zile, SpesK)7 zile ,Spro3K )? zile, S!K58 zile
a2 SoptK )* zile, SpesK@? zile ,Spro3K G7 zile, S!KG7 zile
32 SoptK *5 zile, SpesK57 zile ,Spro3K *I zile, S!K*I zile
)2* SoptK 6? zile, SpesK8? zile ,Spro3K 6I zile, S!K68 zile
*)
)25 SoptK *6 zile, SpesK57 zile ,Spro3K 5? zile, S!K*8 zile
)2) SoptK 5? zile, SpesK)? zile ,Spro3K 57 zile, S!K5@ zile
G2* SoptK G7 zile, SpesK6? zile ,Spro3K 77 zile, S!K7@ zile
G25 SoptK @8 zile, SpesK8I zile ,Spro3K 6@ zile, S!K68 zile
G2) SoptK G7 zile, SpesK@I zile ,Spro3K 7? zile, S!K75 zile
72* SoptK @? zile, SpesK6I zile ,Spro3K @G zile, S!K@@ zile
725 SoptK 87 zile, SpesK*5? zile ,Spro3K *?? zile, S!K*?5 zile
*G
z
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
*7
D2 nlantuirea activitatilor
S;A>;
*2* *25
72*
*2)
)25
*2G
*27
)2) G25
S;O!
S;O!
52* 525 725
S;O!
*6
G*
@@
G7
*7
*8
57
58
5@ 68
*I *?5
G2*
)2*
G2)
7@
68
75
*@
. Finanri de la bu*etul de stat
.1. -ro*ramul naional multianual pentru susinerea .nfiinrii i dezvoltrii IMM
/=90$ -&01I#I%!$ 572GG? mii lei
)=&) :0 FI!!>&0 /inisterul pentru ntreprinderi /ici ,i /i-locii, Comer, ;urism ,i !rofesii
#i3erale
/0!0FICI&II ;oate 1ntreprinderile mici ,i mi-locii
$I-=" :0 )I)$0!>? Finanare&%ranturi
.2. )c@ema de microcredite
/=90$ -&01I#I%!$ *G2??? mii USB
)=&) :0 FI!!>&0 +mprumut (>B G678&>O" *5257?2??? USBC
Contri3uia %uvernului >om:niei" 67?2??? USB
%/I0C$I1=" -&%9&M="=I Facilitarea accesului la credite pentru 1ntreprinz$torii care nu au
capacitatea de a apela la credite 3ancare ,i dezvoltarea a3ilit$ilor acestora de accesa ,i utiliza credite
pentru activit$i 'eneratoare de venit
/0!0FICI&II +ntreprinz$tori particulariC //
$I-=" :0 )I)$0!>? *2 >ecepie, facilit$i ,i informaii de 3az$C
52 Servicii profesionale de informareC
)2 Consiliere ,i Spri-in BirectC
G2 Finanare
.3. -roiectul 0conomia /azat pe Cunoatere +0/C,( iniiat de 9uvernul &omAniei prin
Ministerul Comunicaiilor i $e@nolo*iei Informaiei( cu spri'inul /ncii Mondiale
)=&)0 :0 FI!!>&0 (anca /ondial$
%/I0C$I1 90!0&" Familiarizarea sectorului 1ntreprinderilor mici ,i mi-locii cu te=nolo'ii
inovative, de 1nalt$ productivitate, care pot asi'ura supravieuirea ,i trecerea la un mediu de afaceri
performant2 Acest mecanism ofer$ spri-in 1ntreprinz$torilor particulari sau consoriilor 1n efortul acestora
de adoptare a soluiilor inovatoare tip e&3usiness cu scopul de a 1m3un$t$i competitivitatea acestora pe
pieele naionale ,i internaionale2
/. Finanri -B&0
/.1. -B&0 2005 Csisten IMM pentru ac@iziionarea de servicii de consultan .n afaceriD
/=90$ -&01I#I%!$ **25? milioane Euro
)=&) :0 FI!!>&0 Contri3uie !=are L cofinanare de la (u'etul Eaional
%/I0C$I1=" -&%9&M="=I +m3un$t$irea accesului // la servicii de dezvoltare a afacerilor,
oferite de c$tre prestatorii de servicii de consultan$2 Acest o3iectiv va fi urm$rit prin reducerea
costurilor suportate de c$tre // pentru ac=iziionarea serviciilor corespunz$toare de consultan$
C. Finanri din fonduri structurale
*6
C.1. -ro*ramul operaional sectorial ECreterea Competitivitii 0conomiceD( <a prioritar
1F=n sistem de producie inovativ i ecoeficient( :omeniul de intervenie :1.1( %peraiunea
a,F )pri'in pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii
tan*ibile i intan*ibile
/=90$ -&01I#I%!$ 5??6 & 5?*) & B/ *2*2 & nvestiii productive ,i pre'$tirea pentru
competiia pe pia$ a 1ntreprinderilor, 1n special a //" 75@2?I82*I7 Eur
)=&) :0 FI!!>&0 Fondul European de Bezvoltare >e'ional$
%/I0C$I1=" -&%9&M="=I O3iectivul 'eneral al !OS Cre,terea Competitivit$ii
Economice este cre,terea productivit$ii
1ntreprinderilor rom:ne,ti, 1n conformitate
cu principiile dezvolt$rii dura3ile ,i reducerea decala-elor fa$ de
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene
O3iective specifice"
M valorificarea sectorului productiv 3azat$ pe e4tindere ,i modernizare,
prin ac=iziionarea de te=nolo'ii ,i ec=ipamente noi, licene ,i <noJ
=oJC
M promovarea dezvolt$rii dura3ile, diminuarea impactului ne'ativ asupra
mediului ,i 1m3un$t$irea competitivit$ii internaionale2
/0!0FICI&II 1ntreprinderi mici ,i mi-locii, societ$i cooperative
$I-=" :0 )I)$0!>? Alocaie financiar$ neram3ursa3il$ pentru"
& Crearea unui nou amplasament de producie .unitate de producieA
instalaie0 pentru e4tinderea capacit$ii de producie, inclusiv transferul
unei instalaii de producie e4istente, ca urmare a unui act administrativ
.e4cepie delocalizarea unei capacit$i de producie din alt stat mem3ru
UE0C
& E4tinderea unui amplasament e4istent pentru cre,terea capacit$ii de
producieC
& Biversificarea produciei unui amplasament e4istent, prin lansarea de noi
produseC
& /odernizarea 1ntreprinderii, inclusiv sc=im3$ri 1n procesul de producie
a unui amplasament e4istent .e4" modernizare instalaii, ec=ipament ,i
instalaii 1nalt te=nolo'izate, automatizarea procesului de fa3ricaie,
introducerea de noi te=nolo'ii de producie02 Ec=ipamentele pentru
protecia mediului, reciclarea de,eurilor, tratarea apelor reziduale,
reducerea emisiilor din atmosfer$ se finaneaz$ numai 1n le'$tur$ cu
investiiile menionate anteriorC
& Ac=iziionarea de 3unuri intan'i3ile, cum ar fi softJare, 3revete, licene,
<noJ&=oJ sau soluii te=nice ne3revetateC
& nstruire specializat$, strict le'at$ de activit$ile de investiii specificate
mai sus
C.2. -ro*ramul operaional sectorial ECreterea Competitivitii 0conomiceD( <a prioritar
1F=n sistem de producie inovativ i ecoeficient( :omeniul de intervenie :1.1( %peraiunea
b, )pri'in pentru implementarea standardelor internaionale
/=90$ -&01I#I%!$ 5??6 & 5?*) & B/ *2*2 & nvestiii productive ,i pre'$tirea pentru
competiia pe pia$ a 1ntreprinderilor, 1n special a //" 75@2?I82*I7 Euro
)=&) :0 FI!!>&0 Fondul European de Bezvoltare >e'ional$
%/I0C$I1=" -&%9&M="=I O3iectivul 'eneral al !OS Cre,terea Competitivit$ii Economice
este cre,terea productivit$ii 1ntreprinderilor rom:ne,ti, 1n conformitate
*I
cu principiile dezvolt$rii dura3ile ,i reducerea decala-elor fa$ de
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene
O3iective specifice"
& adoptarea standardelor internaionale ,i certificarea sistemelor de
mana'ement .de calitate, de mediu etc0C
& promovarea dezvolt$rii dura3ile, diminuarea impactului ne'ativ asupra
mediului ,i 1m3un$t$irea competitivit$ii internaionale2
/0!0FICI&II 1ntreprinderi mici ,i mi-locii, societ$i cooperative
$I-=" :0 )I)$0!>? Alocaie financiar$ neram3ursa3il$ pentru"
& mplementarea ,i certificarea sistemelor de mana'ement al calit$ii .e42
SO 8??*0, mana'ement inte'rat, alte sc=eme de certificareC
& mplementarea ,i certificarea sistemelor de mana'ement al mediului
.SO *G??*0 sau certificarea voluntar$ de mediu .E/AS0C
& Etic=etarea ecolo'ic$ a produselor ,i serviciilorC
& Crearea ,i modernizarea la3oratoarelor de 1ncerc$ri ,i etalon$riC
& Acreditarea la3oratoarelor de 1ncerc$ri ,i etalon$riC
& nstruirea personalului, strict le'at$ de activit$ile precizate mai sus
C.3. -ro*ramul operaional sectorial ECreterea Competitivitii 0conomiceD( <a prioritar
1F =n sistem de producie inovativ i ecoeficient( :omeniul de intervenie :1.1( %peraiunea c,
)pri'in pentru accesul pe noi piee i internaionalizare
/=90$ -&01I#I%!$ 5??6 & 5?*) & B/ *2*2 & nvestiii productive ,i pre'$tirea pentru
competiia pe pia$ a 1ntreprinderilor, 1n special a //" 75@2?I82*I7 Euro
)=&) :0 FI!!>&0 Fondul European de Bezvoltare >e'ional$
%/I0C$I1=" -&%9&M="=I O3iectivul 'eneral al !OS Cre,terea Competitivit$ii Economice
este cre,terea productivit$ii 1ntreprinderilor rom:ne,ti, 1n conformitate
cu principiile dezvolt$rii dura3ile ,i reducerea decala-elor fa$ de
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene
O3iective specifice
M accesul pe noi pieeC
M promovarea dezvolt$rii dura3ile ,i 1m3un$t$irea competitivit$ii
internaionale2
/0!0FICI&II 1ntreprinderi mici ,i mi-locii, societ$i cooperative
$I-=" :0 )I)$0!>? Alocatie financiar$ neram3ursa3il$ pentru"
& Ela3orare de studii de pia$ ,i activit$i de promovareC
& !articiparea la t:r'uri, e4poziii ,i misiuni economiceC
& Ac=iziia de servicii de consultan$ specializat$
C.4. -ro*ramul operaional sectorial ECreterea Competitivitii 0conomiceD( <a prioritar
1F=n sistem de producie inovativ i ecoeficient( :omeniul de intervenie :1.3( %peraiunea
b, )pri'in pentru consultan acordat IMM-urilor
/=90$ -&01I#I%!$ 5??6 & 5?*) & B2/2 *2) & Bezvoltarea dura3il$ a antreprenoriatului"
)?527@52*?7 Euro
)=&) :0 FI!!>&0 Fondul European de Bezvoltare >e'ional$
%/I0C$I1=" -&%9&M="=I O3iectivul 'eneral al !OS Cre,terea Competitivit$ii Economice
este cre,terea productivit$ii 1ntreprinderilor rom:ne,ti, 1n conformitate
cu principiile dezvolt$rii dura3ile ,i reducerea decala-elor fa$ de
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene
/0!0FICI&II /icro1ntreprinderi, 1ntreprinderi mici, mi-locii, societ$i cooperative
*8
$I-=" :0 )I)$0!>? Alocaie financiar$ neram3ursa3il$ pentru"
& dezvoltarea de strate'ii 3azate pe soluii inovative ,i crearea de noi
produseAserviciiC
& studii de feza3ilitate ,i pre&feza3ilitate privind implementarea
te=nolo'iilor eco&eficiente, te=nolo'ii ,i produse competitiveC
& mana'ement, mar<etin' ,i activit$i de promovareC
& consultan$ financiar$C
& inovare ,i drepturi de proprietate intelectual$C
& te=nolo'ia informaiei ,i e&3usinessC
& mana'ementul resurselor umaneC
& transferul afacerii2
C.6. -ro*ramul %peraional &e*ional
/=90$ -&01I#I%!$ @@G2)G82@I? Euro
)=&) :0 FI!!>&0 Fondul European de Bezvoltare >e'ional$
/0!0FICI&II // .micro1ntreprinderi din mediul ur3an, // din turism, societ$i
comerciale administrator pentru structuri de spri-inire a afacerilor ,i
societ$i comerciale pentru aceste structuri0
:. Finanri din fonduri de *arantare
:.1. 9aranie IMM
/=90$ -&01I#I%!$ Cot$ parte din fondul de 'aranii alocat de la (u'etul de Stat
)=&) :0 FI!!>&0 (u'etul de Stat
%/I0C$I1 O3iectivul acord$rii 'araniei // 1l constituie susinerea ,i dezvoltarea
activit$ii //&urilor prin facilitarea accesului acestora la creditele oferite de 3$ncile comerciale
rom:ne,ti2
$I-=" :0 )I)$0!>? %aranii
0. Microfinanri
0.1. )c@ema de microfinanare pentru .ntreprinderi nou .nfiinate i micro.ntreprinderi
/=90$ -&01I#I%!$ I? milioane Euro
)=&) :0 FI!!>&0 Fonduri !=are, Contri3uia %uvernului >om:niei ,i fonduri (E>B
%/I0C$I1 Acordarea de microcredite pentru 1ntreprinderi nou 1nfiinate .1n primele*5
luni de funcionare0 ,i micro1ntreprinderi
/0!0FICI&I +ntreprinderi nou 1nfiinate .1n primele *5 luni de funcionare0 ,i
micro1ntreprinderi
$I-=" :0 )I)$0!>? Credite pentru micro1ntreprinderi p:n$ la 572??? euro
Credite pentru 1ntreprinderi nou 1nfiinate p:n$ la 7?2??? euro
!erioada de creditare p:n$ la ) ani
0.2. Micro credite pentru .ntreprinztorii( fermierii i intreprinderile micro( mici i mi'locii
/=90$ -&01I#I%!$ *?? milioane Euro
5?
)=&) :0 FI!!>&0 Fonduri proprii ale FE, credite 3ancare ,i de la instituii financiare
%/I0C$I1 Acordarea de microcredite p:n$ la 572??? euro pentru 1ntreprinderi
mici ,i mi-locii, micro1ntreprinderi, 1ntreprinz$tori individuali ,i
asociaii familiale, fermieri2
/0!0FICI&I +ntreprinderi mici ,i mi-locii, micro1ntreprinderi, 1ntreprinz$tori individuali
,i asociaii familiale, fermieri2
$I-=" :0 )I)$0!>? Credite 572??? euroC asisten$ pentu 1ntocmirea documentaiei de
finanare !erioada de creditare p:n$ la ) 7 Ani2
5*