You are on page 1of 281

Arkusz1

Strona 1
Nr umowy Rodzaj umowy Data zawarcia Strona umowy
Przedmiot umowy
1 RF 5.01.2009
2 GM 5.01.2009 HANSKI Sp. z o. o. Agnieszka Pitek Jarosaw Skiba
3 RF 30.12.2008
4 RB 23.12.2008
5 RF 30.12.2008
6 GM A 9.01.2009 Marzena Gajewska Aneks do uow! z dnia "#."$.%""& r.
7 KP 2.01.2009
8 KP P 6.01.2009
9 OR 1.12.2008
10 AB 18.12.2008
11 GM A 14.01.2009 Hurtowania 'A()*S+ Sp. j. )adeusz ,zerski Aneks do uow! z dnia %$.-".%""& r.
12 BM!K P 6.01.2009
Komrka
organizacyjna
Saorzd .ojew/dztwa 0ube1skiego Marek
21asi3ski Arkadiusz 'ratkowski
4o5inansowanie projektu w raa67 Prograu
*pera6!jnego Kapita 0udzki
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Na;6zowskiej o powierz67ni -<"" % z
przezna6zenie na rea1iza6j; eko1ogi6znej !jni
sao67odowej
Ministerstwo In5rastruktur! Patr!6ja .o1i3ska =
'arkiewi6z
4o5inansowanie projektu = budowa w;za
drogowego >Poniatowskiego? @wiadukt z
po6zenie do u1. Ks. J. PopieuszkiA w 6igu dr/g
krajow!67 -%B -$B -# w 0ub1inie
Po1eksbud )rade Sp. z o. " +bigniew Ki6i6
.oj6ie67 Mierni6ki
.!konanie terooderniza6ji wraz z reonte
poiesz6ze3 bud!nku Cobka Nr % w 0ub1inie prz! u1.
*krzei --
'ank Gospodarstwa Krajowego Gra8!na Mizera
Kr!st!na Szab1e3ska
4o5inansowanie przedsi;wzi;6ia inwest!6!jnego ze
9rodk/w 2undusz (ozwoju Ku1tur! 2iz!6znej =
budowa kr!tej p!wa1ni i rozbudowa sa1i
ginast!6znej prz! Szko1e Podstawowej Nr %< w
0ub1inie
Dsugi (eontowo = 'udow1ane )adeusz
Mar67ewka
4eonta8 Szopki 'o8ego Narodzenia na P1a6u Po
2arze w dnia67 "%. E -"."-.%""# r.
Sze5 Sztabu .ie1kiej *rkiestr! Fwite6znej
Poo6!Sebastian Krzesiak
Porozuienie w sprawie zorganizowania w dniu
--."-.%""# r. na terenie Miasta 0ub1in >0ube1skiego
GHII 2inau .ie1kiej *rkiestr! Fwite6znej Poo6!?
DNIIA )owarz!stwo Dbezpie6ze3 S.A. Piotr
Ada6z!k
(egu1a6ja zasad wsp/pra6! poi;dz!
Dbezpie6zaj6! i Dbezpie6z!6ie1e dot!6z6!67
zawar6ia i rea1iza6ji uow! ubezpie6zenia
A4 (JM Agen6ja (ek1a! i .!dawni6two s.6
0eszek 4u1ik .a1dear Go1e6
Ddost;pnienie ar67iwa1n!67 zdj;: przedstawiaj6!67
widoki 0ub1ina 6e1e zaiesz6zenia i67 w pub1ika6ji
>A1bu 1ube1ski. .;dr/wki po dawn! i
wsp/6zesn! ie96ie?
Koenda .ojew/dzka Po1i6ji w 0ub1inie Henr!k
(udnik
Porozuienie w sprawie zorganizowania w %""#
roku su8b ponadnorat!wn!67 5unk6jonariusz!
Koend! Miejskiej Po1i6ji w 0ub1inie 5inansowan!67
ze 9rodk/w stanowi6!67 do67od! wasne iasta
0ub1in
Arkusz1
Strona 2
13 OR 1.12.2008
14 OR 1.12.2008
15 OR 1.12.2008
16 OR 1.12.2008
17 BO" A 12.01.2009 Aneks do uow! partnerskiej z dnia %$."K.%""& r.
18 OR ! 5.01.2009 Grzegorz 4!6zkowski
19 OR ! 5.01.2009 Karo1ina Jakubowska
20 OR ! 12.01.2009 Konrad Mazurkiewi6z
21 #M 15.01.2009
22 OR 8.01.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S j Ada )ara67a
23 OR 2.01.2009
Powsze67n! +akad Dbezpie6ze3 S.A. A1ina Serde1
4aria Kurek
Ddost;pnienie ar67iwa1n!67 zdj;: przedstawiaj6!67
widoki 0ub1ina 6e1e zaiesz6zenia i67 w pub1ika6ji
>A1bu 1ube1ski. .;dr/wki po dawn! i
wsp/6zesn! ie96ie?
Powsze67n! +akad Dbezpie6ze3 S.A. A1ina Serde1
4aria Kurek
Ddost;pnienie ar67iwa1n!67 zdj;: przedstawiaj6!67
widoki 0ub1ina 6e1e zaiesz6zenia i67 w pub1ika6ji
>A1bu 1ube1ski. .;dr/wki po dawn! i
wsp/6zesn! ie96ie?
Powsze67n! +akad Dbezpie6ze3 S.A. A1ina Serde1
4aria Kurek
Ddost;pnienie ar67iwa1n!67 zdj;: przedstawiaj6!67
widoki 0ub1ina 6e1e zaiesz6zenia i67 w pub1ika6ji
>A1bu 1ube1ski. .;dr/wki po dawn! i
wsp/6zesn! ie96ie?
Powsze67n! +akad Dbezpie6ze3 S.A. A1ina
Serde1 4aria Kurek
Ddost;pnienie ar67iwa1n!67 zdj;: przedstawiaj6!67
widoki 0ub1ina 6e1e zaiesz6zenia i67 w pub1ika6ji
>A1bu 1ube1ski. .;dr/wki po dawn! i
wsp/6zesn! ie96ie?
Powiat 0ubartowski Marian Starownik Kaziierz
S!siakL Powiat 0ube1ski Pawe Piku1a Marek
KwiatkowskiL Powiat M;6z!3ski Ada Niwi3ski
Andrzej 4!6zewskiL Powiat Fwidni6ki Mirosaw Kr/1
+bigniew )war/g
4oraNne wspar6ie konserwator/w sprz;tu
koputerowego w zakresie napraw! sprz;tu
koputerowego
Sprawowanie obsugi sekretarsko = biurowej oraz
kan6e1ar!jnej Przewodni6z6ego (ad! Miasta i
kierowni6twa 'iura
Porzdkowanie u67wa (ad! Miasta 0ub1in podj;t!67
na sesja67 (ad! Miasta w %""& roku wraz z w!kaze
rozstrz!gni;: nadzor6z!67 .ojewod! 0ube1skiego
dot!6z6!67 6z;96i u67wa
0ub1in Grand Hote1 Manageent Sp. z o. *
Agnieszka Mazurkiewi6z
*ddanie iejs6a w pasie drogow! u1i6!
Krakowskie Przedie96ie d1a potrzeb parkowania na
prawa67 w!6zno96i na w!dzie1on! stanowisku
postojow!
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej d1a student/w
.!dziau Prawa i Adinistra6ji = Marek ,7!aL
Joanna ,ie67o3ska
SOS)JM = G(A2 4rukarnia Agen6ja (ek1aowo =
.!dawni6za Janusz 0askowski
.!tworzenie i dostar6zenie druk/w w opar6iu o
odr;bne za/wienia
Arkusz1
Strona 3
24 "$
25 "% 29.12.2008 Mie6z!sawa Koodziej
26 "% 29.12.2008 Mie6z!sawa Koodziej
27 OR ! 5.01.2009
28 "% 29.12.2008 Ada .ie6zerzaL 4orota .ie6zerza
29 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
30 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
31 !SS ! 12.01.2009
32 !SS ! 14.01.2009
33 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
34 !SS ! 14.01.2009
35 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
0ubMAN DM,S Sp. z o. o. Andrzej 'ob!k
4zier8awa na terenie iasta 0ub1ina tor/w
9wiatowodow!67B zo8on!67 z jednej par! w/kien
9wiatowodow!67
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
-&P& z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z
budow ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej NII = od6inek
IH od u1. Guskiej do u1. +orza
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
<-#< z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z
budow ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej NII = od6inek
IH od u1. Guskiej do u1. +orza
.a1ent!na Hood = 0epidi
Porzdkowanie ar67iwu dokuenta6ji projektowej
oraz dokuenta6ji zwizanej z przejowanie u1i6
od sp/dzie1ni ieszkaniow!67
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
&P%& z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z
budow ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej NII = od6inek
IH od u1. Guskiej do u1. +orza
Janina Matusewi6z 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Anna ,7aas 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
'o8ena 'o67niak 1ekarz Miejskiego +espou do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
.!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
d1a dzie6i do 1at -K i orze6ze3 o stopniu
niepenosprawno96i
Anna ,7aas dorad6a zawodow! w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Jerz! (ze67ua 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
)eodozja 0enartowi6z pra6ownik so6ja1n! w
Miejski +espo1e do Spraw *rzekania o
Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
.anda Makowska 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Arkusz1
Strona 4
36 !SS ! 12.01.2009
37 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
38 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
39 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
40 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
41 !SS ! 12.01.2009
42 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
43 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
44 !SS ! 14.01.2009
45 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
46 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
47 !SS ! 12.01.2009
48 !SS ! 12.01.2009
49 GM ! 19.01.2009
50 BK A 12.01.2009
51 BK A 13.01.2009
Jwa 'e67!ne = Henkie1 ps!67o1og w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Anna Sz6zepanowska 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Grzegorz Mobi3ski 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Hanna Andrzejewska 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Joanna Kai3ska = Makowska 1ekarz w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Kr!st!na (o1ska ps!67o1og w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
'arbara 'artosik 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Marek Sp!67a1ski 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
4anuta Pi1ip6zuk pra6ownik so6ja1n! w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
J18bieta 'ednarzewska 1ekarz w Miejski +espo1e
do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
+!gunt Se1wa 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Janina (a67wa ps!67o1og i dorad6a zawodow! w
Miejski +espo1e do Spraw *rzekania o
Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
)eresa )rz6i3ska 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
.!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
d1a dzie6i do 1at -K
Mariusz Ibowi6z
Sprztanie p1a6u targowego prz! u1. Kru6zkowskiego
6znie z prz!1eg! trawnikie o 6znej
powierz67ni KP"
%
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A.Agata Koorek Pawe
'asz6zak
Aneks do uow! o prowadzenie ra67unk/w
bankow!67 z dnia %K.-".%""K r.
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek Pawe
'asz6zak
Aneks do uow! o prowadzenie ra67unk/w
bankow!67 z dnia %K.-".%""K r.
Arkusz1
Strona 5
52 !SS ! 12.01.2009
53 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
54 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
55 !SS ! 14.01.2009
56 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
57 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
58 !SS ! 12.01.2009
59 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
60 !SS ! 14.01.2009
61 !SS ! 14.01.2009
62 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
63 K& A 15.12.2008 Aneks do uow! z dnia "<."<.%""& r.
64 K& 19.01.2009 *bsuga bib1iote6zna ieszka36/w Gin! Gusk
65 BM!K 15.01.2009
66 OR ! 30.12.2008 Kaziierz Mierzejewski
67 !SS ! 12.01.2009
Jwa Anna Misiuda = Ko1ejko ps!67o1og w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Mi67a Sagan 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
A1i6ja Matusz!k 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Karo1ina 'ie1i3ska pedagog w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Mi67a 4zik 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Jwa JQner = 0ipko 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Anna 'rajerska = .a11ner ps!67o1og w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Ma6iej Pat!ra 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
)eodora Jaru8ewska pra6ownik so6ja1n! w
Miejski +espo1e do Spraw *rzekania o
Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Katarz!na Matuszewska = Pitkowska pra6ownik
so6ja1n! w Miejski +espo1e do Spraw *rzekania o
Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
Magorzata Kosik 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
Miejska 'ib1iotek Pub1i6zna i. H. Mopa6i3skiego
Piotr )okar6zuk
Gina Gusk Ja6ek Anasiewi6z ./jt Gin!
Koenda Miejska Pa3stwowej Stra8! Po8arnej
Mirosaw Haas
4arowizna pop! wodno = sz1aowej t!pu Mini =
,7isee '-""" w i1o96i P szt. o 6znej warto96i PP
&#K z brutto
4oz/r ienia w bud!nku w!najowan! d1a potrzeb
Drz;du Miasta prz! u1. Krakowskie Przedie96ie $%
Gra8!na Pardus 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
.!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
d1a dzie6i do 1at -K
Arkusz1
Strona 6
68 !SS ! 14.01.2009
69 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
70 K& 19.12.2008
71 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
72 "% 15.01.2009
73 "% 15.01.2009
74 "% A 15.01.2009 Aneks do uow! z dnia %&."P.%""K r.
75 GM A 21.01.2008 Aneks do uow! z dnia "<.-".%""& r.
76 GM 20.01.2009 Katarz!na 4udek = ,7roi3ska
77 #M 8.01.2009 +akad Dsugowo = Hand1ow! JKSAM Marek Suszek
78 #M 14.01.2009
79 #M 14.01.2009
80 #M 14.01.2009
81 "% A 27.11.2008 Aneks do uow! z dnia -K."$.%""& r.
+o5ia (at!3ska pra6ownik so6ja1n! w Miejski
+espo1e do Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
D6zestni6zenie w posiedzenia67 skad/w
orzekaj6!67 Miejskiego +espou do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
4anuta 'oguszewska 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
I) MJ4IA s.6. Ja6ek ,7ojnowski
Nab!6ie oprograowania 5ontu K1aRika 2ai1! w
wersji *pen )!pe
+!gunt Krupa 1ekarz w Miejski +espo1e do Spraw
*rzekania o Niepenosprawno96i
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej
sterownika s!gna1iza6ji 9wiet1nej = u1. G;boka = u1.
.ier6ie3skiego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej
sterownika s!gna1iza6ji 9wiet1nej = u1. G;boka = u1.
(aabego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Agen6ja 4etekt!wist!6zna 0JGJ A()IS (obert
'!1ina Ada Ka6zar6z!k +dzisaw Gazka
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! a1.
.arszawskiej o powierz67ni PS % z przezna6zenie
na zie1e3 prz!doow
.!konanie reontu od6inka 67odnika w u1. 4roga
M;6zennik/w Majdanka od u1. Kra36owej do u1.
0otni6zej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Sprzeda8 prz!6za e1ektroenerget!6znego wraz z
dokuenta6j projektow prz!6za do zasi1ania w
energi; e1ektr!6zn = aszt 5otoradaru prz! u1.
)ur!st!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Sprzeda8 prz!6za e1ektroenerget!6znego wraz z
dokuenta6j projektow prz!6za do zasi1ania w
energi; e1ektr!6zn = s!gna1iza6ja 9wiet1na prz! u1.
)ur!st!6znejTKasprowi6za
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Sprzeda8 prz!6za e1ektroenerget!6znego wraz z
dokuenta6j projektow prz!6za do zasi1ania w
energi; e1ektr!6zn = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1i6U
Ja6zewskiego = Prusa = P/no6na = 'ierna6kiego
Minister Ku1tur! i 4ziedzi6twa Narodowego 4ariusz
Jankowski
Arkusz1
Strona 7
82 G# 6.01.2009
83 OR 30.12.2008 SK(IHANJK Sp. z o. o. Anna Krupi3ska = Mat!ka
84 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
85 BK A 16.01.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
86 #M 16.01.2009 PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. 4ariusz Saj
87 !SS ! 12.01.2009
88 "$ 14.11.2008
89 "$ 14.11.2008
90 OR # 5.01.2009 Mi67a Adaski
91 OR 22.01.2009 Hote1 HI,)*(IA Sp. z o. o. )adeusz 4ziurz!3ski
92 OR # 21.01.2009 Katarz!na Sko6zek
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i Jarosaw
0esz6z!3ski
.!konanie S" operat/w sza6unkow!67
nieru67oo96i gruntow!67 zabudowan!67 d1a
usta1enia odszkodowania za nieru67oo96i przej;te
pod drogi pub1i6zne
.!konanie przez tua6z! prz!si;g!67 zap!ta3B
pisB dokuent/w dot!6z6!67 uprawnie3 do
kierowania @prawo jazd!A oraz pojazd/w
sao67odow!67 @dowod! rejestra6!jneA z j;z!k/w
ob6!67 na j;z!k po1ski
Gustaw 4owski 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A.Agata Koorek Pawe
'asz6zak
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
o9wiet1enie podwieszone u1. 'iskupie
Kinga *bara = G/rniak 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
.!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
d1a dzie6i do 1at -K
StarNJ) Stanisaw Starek
Przetwarzanie dan!67 osobow!67 = ewiden6ja
kadrowa Drz;du Miasta 0ub1in
StarNJ) Stanisaw Starek
Przetwarzanie dan!67 osobow!67 zawart!67 w
zbiorze dan!67 osobow!67 o nazwie i nuerze
ksi;gi GI*4*
*rganiza6ja kon5eren6ji inauguruj6ej projekt >Kadr!
Nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie kwa1i5ika6ji
zawodow!67 pra6ownik/w saorzdow!67 Miasta
0ub1in?
Dsuga kon5eren6!jno = gastronoi6zna
zrea1izowana w raa67 kon5eren6ji >Kadr!
Nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie kwa1i5ika6ji
zawodow!67 pra6ownik/w saorzdow!67 Miasta
0ub1in?
Przeprowadzenie warsztat/w z zakresu innowa6ji i
now!67 te67no1ogii w dniu %%."-.%""# r. oraz
w!stpienie na kon5eren6ji >Kadr! Nowo6zesnej
Jurop!. Podniesienie kwa1i5ika6ji zawodow!67
pra6ownik/w saorzdow!67 Miasta 0ub1in?
Arkusz1
Strona 8
93 OR # 21.01.2009
94 OR # 21.01.2009 Pawe Prokop
95 OR # 21.01.2009 Jarosaw ,zerw
96 !SS ! 2.01.2009
97 !SS ! 2.01.2009
98 !SS ! 2.01.2009
99 !SS ! 2.01.2009
100 !SS ! 2.01.2009
101 !SS ! 2.01.2009
102 !SS ! 2.01.2009
103 !SS ! 2.01.2009
104 !SS ! 2.01.2009
105 OR 5.01.2009 Janusz Seeniuk
Agnieszka Sitko = 0utek
Przeprowadzenie warsztat/w z zakresu rozwoju
zasob/w 1udzki67 oraz w!stpienie na kon5eren6ji
>Kadr! Nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie
kwa1i5ika6ji zawodow!67 pra6ownik/w
saorzdow!67 Miasta 0ub1in?
Przeprowadzenie warsztat/w z zakresu budow!
inst!tu6jona1nego poten6jau adinistra6ji pub1i6znej
w dniu %%."-.%""# r. oraz w!stpienie na kon5eren6ji
>Kadr! Nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie
kwa1i5ika6ji zawodow!67 pra6ownik/w
saorzdow!67 Miasta 0ub1in?
Przeprowadzenie warsztat/w z zakresu
nowo6zesn!67 etod zarzdzania w adinistra6ji
pub1i6znej oraz w!stpienie na kon5eren6ji >Kadr!
Nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie kwa1i5ika6ji
zawodow!67 pra6ownik/w saorzdow!67 Miasta
0ub1in?
)oasz Ku1ig 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
Maria St;pie3 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
+o5ia Mukasik 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
J18bieta 'ierna6ka 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
Gra8!na 'ie1e6ka 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67 w 0ub1inie
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
Sawoir '1iNniuk 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
Jadwiga Ma67 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
0u6!na Megie9 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
Anna +awadzi3ska 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 zespou ds. kontro1i oraz
w!kon!wanie 6z!nno96i kontro1n!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 9
106 !SS ! 2.01.2009
107 GM 26.01.2009 *bsuga (!nku Nieru67oo96i
108 BK A 19.01.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
109 BK A 21.01.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
110 BK A 23.01.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
111 "% 19.01.2009
112 !SS ! 22.01.2009 Pau1ina Kood!3ska
113 !SS ! 22.01.2009 J18bieta Sowi3ska
114 RF 20.01.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska
115 K& 15.01.2009
116 K& ! 15.01.2009 )adeusz +abie1ski
117 OR 2.01.2009 P(JSSPD'0I,A Sp. z o. o. Artur Sierant Pawe 'ie3
Mukasz Piasiewi6z 6zonek Koisji (ozwiz!wania
Prob1e/w A1ko7o1ow!67
Ddzia w pra6a67 koisji o6eniaj6!67 o5ert! i
wnioski skadane na rea1iza6j; zada3 Ginnego
Prograu Pro5i1akt!ki i (ozwiz!wania Prob1e/w
A1ko7o1ow!67
.!6ena ustanowionego rosz6zenia do do8!wotniego
zaieszkiwania w 1oka1u ieszka1n! o powierz67ni
u8!tkowej KKB< % poo8on! prz! u1. +otej <
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A.Agata Matuszewska
Pawe 'asz6zak
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
'arbara C!1i3ska = 4e67nik
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A.Agata Koorek Anna
Mazur
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 S.A. Jugeniusz
Drban
'udowa u1i6! 'ursaki na od6inku od u1. (apa6kiego
do u1. 4o 4!sa w 0ub1inie w k1asie >K44? wraz z
o9wiet1enieB odwodnienie 1ikwida6j ko1izji 1inii
kab1ow!67 nn i sn oraz budowa u1i6! (apa6kiego
Sporzdzanie protoko/w z posiedze3 skad/w
orzekaj6!67 d1a dzie6i do -K roku 8!6ia 1ub os/b po
-K roku 8!6ia ubiegaj6!67 si; o otrz!anie
orze6zenia o stopniu niepenosprawno96i
Sporzdzanie protoko/w z posiedze3 skad/w
orzekaj6!67 d1a dzie6i do -K roku 8!6ia 1ub os/b po
-K roku 8!6ia ubiegaj6!67 si; o otrz!anie
orze6zenia o stopniu niepenosprawno96i
4o5inansowanie projektu >'udowa u1i6!
GnieNnie3skiej nr -"K&PK w 0ub1inie?
2i17aronia i. H. .ieniawskiego'o8ena
,7o1ewi3ska Ha1ina )rz6i3ska
.!naje sa1i kon6ertowej na organiza6j;
>Jkueni6znego kon6ertu ko1;d i pie9ni
bo8onarodzeniow!67 r/8n!67 trad!6ji
67rze96ija3ski67?
*bsuga te67ni6zno = organiza6!jna
>Jkueni6znego kon6ertu ko1;d i pie9ni
bo8onarodzeniow!67 r/8n!67 trad!6ji
67rze96ija3ski67?
+aiesz6zanie ogosze3 Drz;du Miasta 0ub1in w
gaze6ie 6odziennej o zasi;gi og/1nopo1ski
Arkusz1
Strona 10
117A P' 5.01.2009 Jan P;6ak
118 P' 5.01.2009 Mi67a Figie1ski
119 P' 5.01.2009 )oasz Sitarz
120 OR 28.01.2009
121 P' 5.01.2009 Pawe Pi6
122 P' 5.01.2009 'ogdan Figie1ski
123 GK 23.12.2008
124 O( P 22.01.2009
125 !SS ! 12.01.2009 .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
126 RB A 20.01.2009 Aneks do uow! nr %#SPT('T%""&
127 K& # 22.01.2009
128 K& 28.01.2009
129 K& 28.01.2009
130 K& 28.01.2009
131 K& 28.01.2009
132 K& 28.01.2009
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
AS, G1oba1 s.6. Andrzej Sz!anik Agnieszka
Prz!tua
.!kon!wanie i dostar6zanie pie6ztek i tuszu do
pie6ztek
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
+akad *grodni6z! (*OA0 P0AN) s.6. )oasz
Pgowski Andrzej Pgowski
.!tworzenie i dostar6zenie sadzonek ro91in
rabatow!67 do obsad! rabat kwiatow!67 wiosnB
1ate i jesieni %""# r.
Gina Gusk Ja6ek Anasiewi6z ./jt Gin!
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o niepub1i6zn! i pub1i6zn!
Grzegorz Krz!wi6ki 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
JD.JN)DS Przedsi;biorstwo Hand1owo =
DsugoweStanisaw Jabo3ski
,ezar! G!z
Prz!gotowanie i przeprowadzenie autorskiego
w!kadu pod6zas d!skusji pane1owej pt. >(odzin!
ieszane = w!zwanie 67rze96ija3stwa GGI wieku?
(obotni6za Sp/dzie1nia Mieszkaniowa M*)*(
Janusz Sza6o3 Grzegorz Pru67niak
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa ,+J,HV. Marek
Sz!anek Piotr )oru3
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa ,+D'O (!szard 'urski
Ada +i/ek
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
0ube1ska Sp/dzie1nia MieszkaniowaJan Gbka
Andrzej Mazurek
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
(obotni6za Sp/dzie1nia Mieszkaniowa M*)*(
Janusz Sza6o3 Grzegorz Pru67niak
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
Arkusz1
Strona 11
133 K& 28.01.2009
134 K& 28.01.2009
135 OR ! 19.01.2009 Aneta Kr/1ikowska *bsuga sekretariatu G/wnego Drbanist! Miasta
136 K# 29.01.2009
137 K# 29.01.2009 >Projekt Ku1tura? 'ogusaw '!rski
138 OR ! 6.01.2009 Mar6in Kao1a
139 OR 23.12.2008
140 OR 23.12.2008 GA(M*N4 P(JSS = Marek 4uda
141 OR 2.01.2009
142 "$ 6.01.2009
143 OR ! 15.01.2009
144 OR ! 6.01.2009 Agata .itkowska
145 KP P 19.01.2009
146 KP P 30.12.2008
147 OR ! 5.01.2009 Maria Anna Janusz
148 OR ! 5.01.2009 A1ina Sagan
Pra6owni6za Sp/dzie1nia Mieszkaniowa K*0JJA(+
(!szard Petkowi6z .ito1d Pawowski
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa i. .. +. Nakowski67
0eszek Kra6zkowski Jan Kos
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 d1a dzie6i i odzie8!
w okresie 5erii ziow!67
)eatr i. H. ,7. Andersena Arkadiusz K1u6znik
*rganiza6ja przedstawienia teatra1nego pt.U 4zikie
Mab;dzie? d1a dzie6i pra6ownik/w Drz;du Miasta
0ub1in w dniu "-."%.%""# r.
*rganiza6ja i obsuga iprez! ku1tura1no =
o9wiatowej d1a dzie6i pra6ownik/w Drz;du Miasta
0ub1in w dniu "-."%.%""# r.
Prz!gotowanie i rea1iza6ja dziaa3 zwizan!67 z
kand!dowanie 0ub1ina do t!tuu Juropejskiej
Sto1i6! Ku1tur!
K*0P*()J( S.A. 'ernard (o7an
4ostar6zenie pras! i 6zasopis na potrzeb! Drz;du
Miasta 0ub1in
4ostar6zenie pras! i 6zasopis na potrzeb! Drz;du
Miasta 0ub1in
Media (egiona1ne Sp. z o. o.(oan ,zarnu67
Andrzej Pestkowski
+aiesz6zanie ogosze3 Drz;du Miasta 0ub1in w
gaze6ie 6odziennej o zasi;gu 1oka1n!
.o1ters K1uwer Po1ska Sp. z o. o. 0idia Kowa16z!k
Ddzie1enie 1i6en6ji 6zterdziesto stanowiskowej na
korz!stanie z 'az! 0eQ w Intrane6ie
Pawe Agres
Prowadzenie ewiden6ji ksi;gowej podatku od
nieru67oo96iB ro1nego i 1e9nego w!ierzanego
osobo 5iz!6zn! w rejonie -%
+bieranie i opra6ow!wanie in5ora6ji na teat
iprez ku1tura1n!67 w 0ub1inie
,entru Ku1tur! A1eksander Szpe67t
Podj;6ie wsp/pra6! w raa67 organiza6ji
preierowego pokazu spektak1u >Jigran6i?
Sawoira Mro8ka
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej Andrzej
4browski
Porozuienie w sprawie stworzenia
spoe6zno96iowego porta1u studen6kiego.
*bsuga prawna spraw sdow!67L d!8ur % raz! w
t!godniu w .!dzia1e *9wiat! i .!67owania i
.!dzia1e 'ezpie6ze3stwa Mieszka36/w i
+arzdzania Kr!z!sowego
Prowadzenie ewiden6ji ksi;gowej do67od/w Skarbu
Pa3stwa w .!dzia1e 'ud8etu i Ksi;gowo96i
Arkusz1
Strona 12
149 O( ! 5.01.2009 .oj6ie67 4oa3ski
150 O( ! 5.01.2009 'eata Mi67a16z!k
151 BM!K 5.01.2009
152 BM!K 5.01.2009
153 !SS 2.01.2009
154 GM 2.02.2009
155 "% 22.01.2009
156 "% 22.01.2009
157 OR 19.01.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = 4orota 4oa3ska
158 OR 5.01.2009 Ste5ania 4oa3ska = Mi67aek
159 OR 5.01.2009 (a5a 4ziekanowski
160 OR 5.01.2009 Ja6ek +ar;bski
161 OR 5.01.2009
Prowadzenie dokuenta6ji projektowej zwizanej z
rea1iza6j projektu >)w/j star w prz!szo9: = rozw/j
szko1ni6twa zawodowego w 0ub1inie?
Sprawne i prawidowe roz1i6zenie bie86!67 koszt/w
w raa67 rea1iza6ji projektu >)w/j star w prz!szo9:
= rozw/j szko1ni6twa zawodowego w 0ub1inie?
Koenda Miejska Po1i6jJa6ek 'u6zek
Nieodpatne przekazanie przediot/w z
przezna6zenie d1a Koend! Miejskiej Po1i6ji w
0ub1inie
Miejskie Przedsi;biorstwo Kounika6!jne ,zesaw
(!de6ki
Nieodpatne przekazanie przediot/w z
przezna6zenie d1a Miejskiego Przedsi;biorstwa
Kounika6!jnego 0ub1in Sp. z o. o.
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta Ki5ner
Korz!stanie przez Gin; z poiesz6ze3 na1e86!67
do *9rodka
Miejska 'ib1iotek Pub1i6zna i. H. Mopa6i3skiego
Piotr )okar6zuk
D8!6zenie do bezpatnego u8!wania nieru67oo96i
poo8onej prz! u1. Szaser/w -< i -S zabudowanej
bud!nkie u8!tkow!
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
4;bowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. * Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
,7abrowa
Dniwers!tet Marii ,urie = SkodowskiejStanisaw
Mi67aowski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Mirosawa Puton
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 13
162 OR 5.01.2009 Anna Adaowi6z
163 OR 5.01.2009 (adosaw Kopi3ski
164 OR 5.01.2009 J18bieta Mazurek
165 OR 5.01.2009 Anna 'u1i3ska
166 OR 5.01.2009
167 OR 5.01.2009 Grzegorz Haer1a
168 OR 5.01.2009 Anna .osz6zek
169 KP 30.12.2008
170 KP 30.12.2008
171 KP 30.12.2008 Dowa 1i6en6!jna na pub1i6zne w!konanie utwor/w
172 #M A 20.01.2009 P(*+J0 = 0D'0IN Sp. z o. o. Krz!szto5 0ig;za Aneks do uow! nr %%<%T4MT%""&
173 #M 23.01.2009 (a5a 'ogusz
174 OR 5.01.2009 Maria 'e6ik
175 OR 5.01.2009
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Hio1etta Pe67a
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Stowarz!szenie Autor/w +aiKS Gra8!na Sied1a6zek
= Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna = jednorazowa na pub1i6zne
w!konanie utwor/w = kon6ert Nata1ii Arna1B
2edera6jiB 4zie6i z 'rod
Stowarz!szenie Autor/w +aiKS Gra8!na Sied1a6zek
= Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna = jednorazowa na pub1i6zne
w!konanie utwor/w = kon6ert zespo! 'ig 4a! i
'a6kbeat
Stowarz!szenie Autor/w +aiKSGra8!na Sied1a6zek =
Ada6zuk
Ddost;pnienie nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i
urzdze3 e1ektroenerget!6zn!67 = u1i6a M;6z!3ska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Jwa 4ukiewi6z = Sprawka
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 14
176 OR 5.01.2009 Mirosaw (oa36zuk
177 OR 5.01.2009 Jerz! Ku9
178 OR 5.01.2009 'arbara 4anie1uk
179 OR 5.01.2009
180 OR 5.01.2009 Jarosaw 4udziak
181 OR 5.01.2009 Iwona .oNniak
182 OR 5.01.2009 'ogdan Hetan
183 OR 5.01.2009 Prze!saw Gruba
184 OR 5.01.2009 Gustaw Fwier6z!3ski
185 OR 5.01.2009
186 OR 5.01.2009 Magda1ena Gazka = Kozak
187 !SS ! 12.01.2009
188 OR 5.01.2009
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Irena Szu1ak
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Katarz!na Jakii3ska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
J18bieta Sadurska 1ekarz w Miejski +espo1e do
Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i
.!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
d1a dzie6i do 1at -K
+bigniew Se67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 15
189 OR 5.01.2009 Mariusz Miazek
190 OR 5.01.2009 Grzegorz Di3ski
191 OR 5.01.2009 Janusz Sad!
192 OR 5.01.2009 )adeusz 2ranasz6zuk
193 OR 5.01.2009
194 OR 5.01.2009 Andrzej Mar6iniak
195 OR 5.01.2009 Anna +arze6zna
196 OR 5.01.2009 J18bieta 4asz!3ska
197 OR 5.01.2009 Katarz!na (a6z!3ska
198 OR ! 15.01.2009 )oasz Ku16z!3ski
199 OR 5.01.2009 0esaw Mazur
200 OR 5.01.2009 Sawoir Skowronek
201 OR 5.01.2009 ,ezar! '6zkowski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Pawe 4udak
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Adinistrowanie porta1u internetowego w raa67
projektu >Kadr! nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie
kwa1i5ika6ji zawodow!67 pra6ownik/w
saorzdow!67 Miasta 0ub1in?
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 16
202 OR 5.01.2009 )oasz (adzikowski
203 OR 5.01.2009
204 OR 5.01.2009 Jugeniusz .ojta9
205 OR 5.01.2009 Andrzej .ojew/dzki
206 OR 5.01.2009 Mirosaw 'ie1awski
207 OR 5.01.2009
208 AB 30.01.2009
209 OR 5.01.2009 Jdward Poorski
210 OR 5.01.2009 Ju1iusz Majewski
211 OR ! 5.01.2009
212 OR A 6.01.2009 Ha1ina Jeie1niak Aneks do uow! nr -"T## z dnia <-.-%.-### r.
213 OR # 6.01.2009 4anuta 4uszak
214 O) 5.01.2009
215 O) A 16.12.2008 Aneks do uow! nr -<#-T*FT,PT%""$
216 O) A 16.12.2008 Aneks do uow! nr %%#"T*FT%""&
217 BK 28.01.2009 Dowa o kart! patni6ze d1a k1ient/w korpora6!jn!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Marek Puka1uk
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
)adeusz (ukasz
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
+akad Projektowo = 'udow1an! Pra6ownia
Projektowo = Studia1na JK* = P0AN Marek
Kozowski
Przeprowadzenie toku 5ora1noprawnego i
w!konanie projektu zian! iejs6owego p1anu
zagospodarowania przestrzennego iasta 0ub1in =
6z;9: I obszar p/no6no = ws67odni
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Marek Grusz6zak
Penienie d!8uru trz! raz! w t!godniu w .!dzia1e
Inwest!6ji Drz;du Miasta 0ub1in
Prowadzenie obsugi kasowej Pra6owni6zej Kas!
+apoogowo = Po8!6zkowej
Dniwers!tet Prz!rodni6z! .!dzia *grodni6z!
Katedra *67ron! i Kwarantanna (o91in Antoni
2i1ipowi6z
+diagnozowanie 67orob! jarzb/w rosn6!67 prz!
u1. *d1ewni6zej K oraz w!danie stosown!67 za1e6e3
dot. da1szego post;powania
Anna Kuro6zko
HA0*2A(MA,JA Sp. z o. o. Anna Kuro6zko
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek Pawe
'asz6zak
Arkusz1
Strona 17
218 BK A 28.01.2009 Aneks do uow! z dnia <".-%.%""& r.
219 OR 5.01.2009 (!szard Gajewski
220 OR 5.01.2009 Kr!st!na So1e3
221 OR 5.01.2009 Andrzej Mi67a1ik
222 OR 5.01.2009 Jadwiga 2uraniak
223 OR 5.01.2009 'eata Szaowska
224 OR 5.01.2009
225 OR 5.01.2009
226 OR 5.01.2009 Ju1iusz Szajno67a
227 K& # 22.01.2009 K1ara K1inger = Kosa1a
228 RF 4.07.2008
229 RF A 3.12.2008 Aneks do uow! z dnia "P."$.%""& r.
230 OR 27.01.2009
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Jwa 'rogowska
Agata Koorek
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Krz!szto5 'ieda67a
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Janusz Podgajn!
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Prz!gotowanie i przeprowadzenie autorskiego
w!kadu pod6zas d!skusji pane1owej pt. >(odzin!
ieszane = w!zwanie 67rze96ija3stwa GGI wieku?
Stowarz!szenie Poo6! (odzinie +agro8onej
Pato1ogi Spoe6zn P*S)IS'arbara 'ojko = Ku1pa
Dowa wsp/pra6! partnerskiej dot!6z6ej rea1iza6ji
projektu >S+ANSA = Akt!wiza6ja spoe6zno =
zawodowa odzie8! trudnej na 0ube1sz6z!Nnie?
Stowarz!szenie Poo6! (odzinie +agro8onej
Pato1ogi Spoe6zn P*S)IS 'arbara 'ojko = Ku1pa
.ojew/dzki *9rodek (u67u 4rogowego (!szard
Pasikowski
.!naje 1oka1u u8!tkowego poo8onego prz! u1.
Hutni6zej < w 6e1u przeprowadzania egzain/w d1a
przewoNnik/w ubiegaj6!67 si; o udzie1enie 1i6en6ji
na zarobkow! przew/z )AGI
Arkusz1
Strona 18
231 OR 27.01.2009
232 OR ! 30.12.2008 'arbara Ja9kowska
233 OR 5.01.2009 +dzisaw Niedbaa
234 BO" # 27.01.2009 Ada Mire6ki
235 OR 5.01.2009 Aneta Karasek
236 OR 5.01.2009
237 OR 5.01.2009 .iesaw Pitkowski
238 OR 5.01.2009 Marzena Jonak
239 OR 5.01.2009 Jerz! *strowski
240 OR 5.01.2009
241 OR 5.01.2009 Janusz Kasprz!k
242 OR 5.01.2009 Magda1ena Po6ie67a
243 OR 5.01.2009 )oasz .zitek
244 OR 5.01.2009 'eata Sak = Mapi3ska
SA0DS 2D(NI,* s.6. Magda1ena H!os
4ostawa i zainsta1owanie krzese w bud!nka67
Drz;du Miasta 0ub1in
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
.!konanie 'az! o5ert inwest!6!jn!67 0ube1skiego
*bszaru Metropo1ita1nego
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Marian Stani
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Grzegorz A1inowski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 19
245 OR 5.01.2009 Krz!szto5 Mikoaj6zak
246 OR 5.01.2009 )oasz K;pa
247 OR 5.01.2009 Mi67a Kraw6z!k
248 OR 5.01.2009 Jugeniusz Jani6ki
249 OR 5.01.2009 Anna Adaiak
250 OR 5.01.2009 Andrzej 'aaban
251 OR 5.01.2009
252 OR 5.01.2009 'arbara 4ubie1
253 OR 5.01.2009
254 OR 5.01.2009
255 OR 5.01.2009 Henr!ka Mazur = Strz;pka
256 OR 3.02.2009
257 K& ! 30.01.2009 0ena Jakubie6 = (;bisz
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Kr!st!na Grdkowska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
He1ena Hu!k
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Mirosawa Muksza
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Mi;dz!u6ze1nian! Inst!tut 4ziennikarstwa i Nauk
Spoe6zn!67 i. M. .a3kowi6zaMi67a Ke11es =
Krauz
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej d1a student/w =
Monika Skorek
.sp/pra6a w pro6esie zarzdzania in5ora6j w
zakresie dziaa1no96i ku1tura1nej na terenie iasta
0ub1in
Arkusz1
Strona 20
258 GK 4.02.2009
259 GK 14.01.2009 .!w/z nie6z!sto96i sta!67 z kontener/w KPE$
260 OR A 15.12.2008 Aneks do uow! z dnia "-."<.%""$ r.
261 OR 20.01.2009 .!tworzenie i dostar6zenie druk/w
262 OR 5.01.2009
263 "% 20.01.2009
264 "% A 4.02.2009 Dsugi Projektowe Marek Kur6zuk Aneks do uow! nr <-S&TINT%""&
265 GM 28.01.2009 Grzegorz Gad!szewski
266 GM 4.02.2009 Artur 'udek
267 GM 4.02.2009 Janina (utkowska
268 GM 5.02.2009 Ji1ia Pawe1e6 Mar6in Pawe1e6
269 GM 5.02.2009 Katarz!na Sikorska
270 GM 4.02.2009
271 BO" # 23.01.2009 Anna 4rabik
+akad ,7irurgiiB Pie1;gna6ji i F6inki 4rzewAndrzej
.!p!67owski
Dsuni;6ie konar/w i ga;zi drzew ob6i8on!67
gniazdai ptasii a tak8e sa!67 gniazd z KK drzew
rosn6!67 w *grodzie Saski
MP* SI)A0eszek 'u6z!3ski Andrzej Pietrkiewi6z
(SM M*)*( Janusz Sza6o3 Grzegorz Pru67niak
4anuta Ja67orek
SOS)JM G(A2 4rukarnia Agen6ja (ek1aowo =
.!dawni6za Janusz 0askowski
0idia 'aran = Wwirta
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej F6ibior
Grzegorz 4o1e6ki
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej p!wa1ni
prz! A1. +!guntowski67
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Araszkiewi6za o powierz67ni -"& % z
przezna6zenie na zie1e3 prz!doow
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
0esz6z!3skiego o powierz67ni -$-K % z
przezna6zenie na parking niestrze8on!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
)atarakowej o powierz67ni S-% % z przezna6zenie
na parking spoe6znie strze8on!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Kuni6kiego &$ o powierz67ni <" % z
przezna6zenie pod kiosk 7and1ow!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 4o1na
Pann! Marii o powierz67ni <%#< % z
przezna6zenie na parking niestrze8on!
)eresa Carinow
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Podza6ze o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
*pra6owanie tre96i Kata1ogu 5ir dziaaj6!67 na
obszarze 0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
Arkusz1
Strona 21
272 OR 9.02.2009
273 OR 5.01.2009 Jwa 'oguta
274 OR 5.01.2009 Marzena Jodowska
275 OR 5.01.2009 'ogdan Maj67er
276 GM 6.02.2009
277 OR 5.01.2009
278 OR 5.01.2009 .a1dear Szu16
279 GM 6.02.2009
280 OR ! 7.01.2009 He1ena .arda
281 KP 15.01.2009
282 OR 4.02.2009
283 "$ 12.12.2008
284 OR 5.01.2009 Ja6ek Sz!ona
285 OR 5.01.2009 Grzegorz Janiuk
286 OR 5.01.2009 Andrzej Mae6ki
MI,(* = ,0IMA Sp. z o.o. 2ran6iszek Fwitaa
*bsuga serwisowa i ewentua1na naprawa urzdze3
z1oka1izowan!67 w bud!nka67 Drz;du Miasta 0ub1in
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Krz!szto5 +agraba
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
4roga M;6zennik/w Majdanka o pow. <K"
%
z
przezna6zenie pod sta6j; pa1iw gazu p!nnego
Kaziierz Kieruza1ski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
+akad *bsugi Nieru67oo96i A4MINA (!szard
Sko6z!1as
(eont 1oka1u ieszka1nego nr %< w bud!nku
poo8on! prz! u1. Kare1i6kiej <
Ar67iwizowanie dokuent/w Kas! +apoogowo =
Po8!6zkowej Drz;du Miasta 0ub1in
4rukarnia AKAPI) 'o1esaw 'e11on Grzegorz
Kie1o67
4ruk i w!konanie proo6!jnego ka1endarza >PP" 1at
Dnii 0ube1skiej?
*GIG* M*M*(A Sp. J.Piotr 0ewandowski
Prze!saw Moora
Stworzenie iniu -" podstron z o81iwo96i i67
dodawania 1ub usuwania oraz zaiesz6zania gra5iki
Spe6ja1ist!6zne Przedsi;biorstwo Innowa6!jno =
.dro8eniowe P*0IS*2) Sp. z o. o. Magorzata
'aranowska
.!konanie od!5ika6ji u8!tkowanego w Drz;dzie
Miasta 0ub1in prograu 2KEDP*MNIJNIA
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 22
287 OR 5.01.2009
288 OR 5.01.2009
289 OR 10.02.2009 M(*4JN Magorzata 4enis Andrzej 4enis Sprzeda8 asort!entu d1a Drz;du Miasta 0ub1in
290 BM!K 9.02.2009
291 GM 10.02.2009 +dzisaw C!wi6ki
292 GM 10.02.2009
293 GM 9.02.2009 )ota1izator Sportow! Sp. z o. o Jdward Sidoruk
294 #M 10.02.2009
295 OR P 5.02.2009
296 OR ! 2.02.2009
297 OR ! 2.02.2009
298 OR ! 26.01.2009
299 OR 5.01.2009 Ja6ek Gurbie1
300 KP 2.02.2009
301 !SS 16.01.2009
Grzegorz Huni6z
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Piotr +!gan
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Stra8 Miejska Miasta 0ub1in .a1dear .ieprzowski
Nieodpatne przekazanie radiote1e5onu GM
<K"TDH2TMotoro1a
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Ki6i6a o pow. -"" % z przezna6zenie na zie1e3
prz!doowa
PPH *(I*N Jdward 0e36zuk
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Ste56z!k o pow. -"$S %
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
G;bokiej o pow. -" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
.ojew/dzki Sd Adinistra6!jn! Magorzata
4oa3ska Izabe1a 'anaszek
*ddanie iejs6a w pasie drogow! u1i6!
Dniwers!te6kiej d1a potrzeb parkowania na prawa67
w!6zno96i na w!dzie1on! stanowisku
postojow!
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski .!dzia nauk
Huanist!6zn!67 Hubert Maszkiewi6z
Porozuienie dot!6z6e organiza6ji prakt!k
zawodow!67 student/w 7istorii KD0 = Jd!ta Haasa
Anna Skr;towska
.!kon!wanie 6z!nno96i w 'iurze *bsugi
Kan6e1ar!jnej
Jwe1ina Misie6
.!kon!wanie 6z!nno96i w 'iurze *bsugi
Kan6e1ar!jnej
Kai1 *re6zuk
.!kon!wanie 6z!nno96i w .!dzia1e In5orat!ki i
)e1ekounika6ji
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
'iuro )ua6ze3 'artoiej ,zuwara
)ua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
tekst/w na ang1oj;z!6zn stron; internetow Drz;du
Miasta 0ub1in
N+*+ *pieki +drowotnej Poradnia Pro5i1akt!ki i
)erapii Dza1e8nie3 M*NA( Iwona sztajner
Ddzie1anie bezpatn!67 9wiad6ze3 zdrowotn!67 w
raa67 Ginnego Prograu Prze6iwdziaania
Narkoanii
Arkusz1
Strona 23
302 GM 11.02.2009 J/ze5 Krupi3ski
303 GM 11.02.2009 Ste5an Podg/rski
304 "% 19.01.2009
305 GM 11.02.2009 Miejski Drzd Pra6! Katarz!na K;pa
306 OR ! 2.02.2009 Grzegorz 0inkowski
307 KP 2.02.2009 AGI) 2.D.H. Agnieszka (!dz
308 KP 5.01.2009
309 OR 5.01.2009 Marek M!nar6z!k
310 OR 5.02.2009
311 "% 4.02.2009
312 OR 2.02.2009
313 OR 5.01.2009
314 OR ! 2.02.2009 'arbara Ja9kowska
315 OR 4.02.2009 4ostar6zenie art!ku/w spo8!w6z!67
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
C!wie6kiej o pow. $"" % z przezna6zenie na zie1e3
prz!doowa
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
C!wie6kiej o pow. <"" % z przezna6zenie na zie1e3
prz!doowa
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
sie6i wodo6igowej w u1. SzerokieB 0ubuszan
Nieodpatne u8!6zenie zabudowanej dziaki prz! u1.
(adziwiowskiej <
Koord!na6ja dziaa3 zwizan!67 z
przeprowadzenie konkursu na 5i1 dokuenta1n! o
zna6zeniu Dnii 0ube1skiej w 7istorii iasta 0ub1in
)ua6zenie ateria/w tekstow!67 do
w!dawni6twa proo6!jnego
)owarz!stwo Jduka6ji Ku1tura1nej Janusz *pr!3ski
.ito1d Mazurkiewi6z
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 w raa67
rea1iza6ji wersji te1ewiz!jnej spektak1u >2erd!durke?
wg .ito1da Gobrowi6za
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
.!8sza Szkoa Jkonoii i Innowa6ji Marek
Cigrodzki
Dowa o organiza6j; prakt!k = Katarz!na
.oj6ieszek
Maria 'odzia67owska
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
%##- z za znisz6zenie skadnik/w budow1an!67 i
ro91inn!67 oraz zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej
w zwizku z w!konanie uzieienia sup/w
w!sokiego napi;6ia
Arpis *pti6a1 Sp. z o. o. J18bieta Kutnik
.!konanie oku1ar/w kor!guj6!67 wzrok
niezb;dn!67 pod6zas pra6! prz! e1ektroni6zn!67
onitora67 ekranow!67 d1a potrzeb! pra6ownik/w
Drz;du Miasta 0ub1in
Andrzej Sie6zuk
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
)(A4IS Sp. z o. o. Ma6iej Ste5unko 0esaw S!gua
Arkusz1
Strona 24
316 OR 5.01.2009 )adeusz 'oru6ki
317 BK 10.02.2009 Dowa raowa )ransak6ji 0okat )erinow!67
318 KP 9.02.2009 A(, (!nek i *pinia Sp. z o. o. Mukasz Mazurkiewi6z
319 KP 12.02.2009 SP( Sportowa Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
320 O( A 2.02.2009 Sewer!n Krz!8anowski Aneks do uow! nr P#$T*.T,PTIT%""&
321 "% A 15.01.2009 Aneks do uow! nr %<%$TINT%""&
322 "% 26.01.2009
323 OR ! 9.02.2009 Monika ,zerwi3ska
324 BO" # 17.02.2009 Jwa Kor6z!3ska = Madej
325 OR A 29.01.2009 Aneks do uow! nr -P$TAT%""&
326 GM 17.02.2009 Irena Kaszte1an
327 GM 12.02.2009
328 GM 16.02.2009 J0P(* Sp. z o. o. .ito1d Sarz!3ski
329 OR 5.01.2009 )adeusz 4ziuba
330 KP P 5.02.2009 *SP Poo6 Ma1ta3ska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
N*'0J 'ANK S.A. *ddzia Spe6ja1ist!6zn!
Introbank Janusz 'ieniek
Przeprowadzenie bada3 wspieraj6!67 rozw/j arki
0ub1in
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 pod6zas
e6zu -T& 2inau o Pu67ar Jurop! w pi6e r;6znej
Przedsi;biorstwo Projektowo = .!konaw6ze
HO4(*JK* 2ran6iszek +bek
+akad (ob/t In8!nier!jno = 'udow1an!67
A1eksander .sik
'udowa sie6i kana1iza6ji desz6zowej odwadniaj6ej
u1. Powstania St!6zniowego oraz budowa sie6i
kana1iza6ji desz6zowej odwadniaj6ej u1. ,!da
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
)ua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
tre96i Kata1ogu 5ir dziaaj6!67 na obszarze
0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
Powiatow! Drzd Pra6! w +ao96iu Marian
Hawr!1ak
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Noskowskiego o pow. -"" % z przezna6zenie na
zie1e3 prz!doow
'eata MadejekL Krz!szto5 Kozak
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Sze1igowskiego = +wizkowej = ,7odNki o pow. P""
% z przezna6zenie pod sta6j; tankowania gaze
p!nn!
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
4roga M;6zennik/w Majdanka o pow. -#"P % z
przezna6zenie pod parking prz! pawi1onie
7and1ow!
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Pokr!6ie koszt/w zabezpie6zenia ed!6znego
konwoju z poo6 7uanitarn d1a Gruzji
Arkusz1
Strona 25
331 KP ! 5.02.2009 Magda1ena Ste5anek
332 K& # 20.01.2009 0ena Jakubie6 = (;bisz
333 "% 19.01.2009
334 O) 12.02.2009
335 OR ! 5.02.2009
336 OR 29.01.2009
337 BM 20.02.2009 )(ODM2 Sp. z o. * . 4ariusz Jakubaszek
338 "% 12.12.2008 Jwa Kasprzak
339 OR ! 2.02.2009
340 O) 30.01.2009 Prz!67odnia 41a +wierzt )adeusz Nowak .!konanie zabiegu ster!1iza6ji -S" kot/w
341 G# 9.02.2009
342 #M A 22.01.2009 Aneks do uow! nr <%KKT4MT%""&
343 OR 25.02.2009
344 OR A 30.01.2009 Ju1iusz Szajno67a Aneks do uow! nr %%KT*(T%""#
345 K& # 24.02.2009 Magda1ena Kawa
346 K& # 19.01.2009
347 GM A 13.02.2009 Aneks do uow! z dnia %-."#.%""$ r.
+groadzenie ateria/w in5ora6!jn!67 na
potrzeb! rea1iza6ji 5i1/w proo6!jn!67 dot!6z6!67
studiowania w 0ub1inie
(edagowanie in5ora6ji ku1tura1n!67 B w!szukiwanie
art!ku/w prasow!67 oraz zaiesz6zanie i67 na
stronie internetowej
'iuro Projektowe A(,*NJ0 Sp. z o. o. Jwa
0ebiedzka = Nowakowska
*pra6owanie kon6ep6ji prograowo = przestrzennej
na budow; 8obka i przedszko1a prz! u1. +!gunta
Augusta
,7irurgia 4rzew Marta Kau8nia6ka
.!konanie ekspert!z! dendro1ogi6znej stanu
zdrowotnego drzew rosn6!67 w pasie drogow! u1.
Nowi6kiego
Gra6ja Mar6ewi6z
.!kon!wanie 6z!nno96i w 'iurze *bsugi
Inwestor/w
*ddzia Miejski P))K Andrzej .asi1ewski 'ogdan
Kotowski
Naje pokoi biurow!67 o 6znej powierz67ni &$BP"
% w kaieni6! prz! u1. (!nek &
.!konanie i dostawa ateria/w d1a potrzeb!
rea1iza6ji Prograu >'ezpie6zn! 0ub1in?
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
&%#" z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z
budow ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej NII = od6inek
IH od u1. Guskiej do u1. +orza
Piotr Hawr!1inka
.!konanie 6z!nno96i w .!dzia1e In5orat!ki i
)e1ekounika6ji
*kr;gowe Przedsi;biorstwo Geodez!jno =
Kartogra5i6zne Sp. z o. o. Marian 'r!a Mar6in
'udniak
Prowadzenie obsugi te67ni6znej +espou
Dzgadniania 4okuenta6ji Projektowej Miasta 0ub1in
,**0 A( Sp. z o. o. Mirosaw .ik1i3ski
'ID(* = P0DS 0.A. 0u6!na Jwa Kopt!ra
4ostar6zenie papieru kserogra5i6znego i art!ku/w
papierni6z!67
*pra6owanie raportu dot!6z6ego potrzeb i
o6zekiwa3 student/w zagrani6zn!67 studiuj6!67 i
ieszkaj6!67 w 0ub1inie
Artur 4owgird
(ea1iza6ja i onta8 ateriau = dokuenta6ji z
0ube1skiego )!godnia Jkueni6znego w %""#
GA0AK)OKA s.6. Agnieszka )arnowska
Arkusz1
Strona 26
348 GM 19.02.2009
349 GM 13.02.2009 0u6jan Krz!sz6zak
350 GM 17.02.2009 Marzena .o1ska
351 GM 16.02.2009 Ha1ina Kr!gier Mar6in Kr!gier
352 K& 20.02.2009
353 OR ! 9.02.2009 J18bieta .oNniak
354 G# A 11.02.2009 Aneks do porozuienia z dnia --."%.%""% r.
355 KP 19.02.2009 S)(D,)DM Sp. z o. o. Marek Sz6zepaniak
356 O% A 25.02.2009 Aneks do uow! nr %#%&T*NT%""&
357 O% A 24.02.2009 Aneks do uow! nr %KK"T*NT%""&
358 #M 29.01.2009
359 #M 23.01.2009
360 #M 20.02.2009
361 #M 23.02.2009
362 #M 29.01.2009
363 "% A 15.01.2009 Aneks do uow! nr %&SSTINT%""&
0ube1skie Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 S.A.
.iesaw Ada6z!k
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Skadowej %P o pow. - -$#- % z przezna6zenie
pod parking na dziaa1no9: statutow
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Niezapoinajki o pow. &"" % z przezna6zenie pod
upraw! ro1ne
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Kr;8ni6kiej SA o pow. -%P% % z przezna6zenie pod
upraw; warz!w
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
4asz!3skiego o pow. <%%" % z przezna6zenie na
parking strze8on!
4MK Studio s.6. 'eata Ma6iejewska (!szard
K1onowski
.!konanie konstruk6ji t!pu ro11 = up ode1 J1egan6e
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
0as! Pa3stwowe Nad1e9ni6two Jerz! Jaroz
.!konanie projektu gra5i6znego witr!n! internetowej
2unda6ja >4o 4zie6i 'enjain? Marian Stasiak
Pawe 'u6o3
0ube1skie Hospi6ju d1a 4zie6i i. Maego Ksi;6ia
0eszek 'u6z!3ski Grzegorz 4;bie6
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
drogowa s!gna1iza6ja 9wiet1na = skrz!8owanie u1i6
+wizkowaTSze1igowskiegoT,7oin!TJ1snera
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa ,JN)(DM Marek
,zapski
Ddost;pnienie nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i
urzdze3 e1ektroenerget!6zn!67 = u1i6a Puawska
+akad Dsug Pro5esjona1n!67 KAMAK Mirosaw
Ka6zor Arkadiusz Kwiatkowski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
s!gna1iza6ji 9wiet1nej na skrz!8owaniu u1i6
+wizkowaTSze1igowskiegoT,7oin!TJ1snera
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o.Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
podsta6ji trak6!jnej sie6i tro1ejbusowej prz! u1.
Abraowi6kiej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
o9wiet1enie 6entarza oraz kap1i6a = u1. 4roga
M;6zennik/w Majdanka
JK*SAN 'iuro Projekt/w S!ste/w .odno =
F6iekow!67 Magorzata 4udek
Arkusz1
Strona 27
364 "% P 5.01.2009
365 "% A 19.02.2009 Aneks do uow! z dnia -#."$.%""K r.
366 "% 16.02.2009
367 "% A 13.02.2009 Aneks do uow! nr %<<#TINT%""&
368 BK 24.02.2009
369 OR 18.02.2009
370 BO" 2.02.2009 GA(M*N4 = P(JSS Marek 4uda
371 !SS ! 2.03.2009
372 GK 24.02.2009
373 K& 23.02.2009
374 "$ 26.02.2009
375 K& 20.01.2009 Piotr )okar6zuk
376 BK 25.02.2009
377 BM 23.02.2009
378 BM 23.02.2009
379 BM 23.02.2009
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Jo1anta
Ja36zak Jarosaw Sz6zerbatka
Porozuienie w sprawie przej;6ia przez PGJ
4!str!bu6ja 0ub1in wsz!stki67 praw i obowizk/w
PGJ 0ube1skie +akad! Jnerget!6zne
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej F6ibior
Ma6iej Nejkau5
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i =
Ka1in/wka
JK*SAN 'iuro Projekt/w S!ste/w .odno =
F6iekow!67 Magorzata 4udek
'ank MI0JNIDM S.A +bigniew )arkowski Anna
Kanad!s
Dowa o prowadzenie ra67unk/w 1okat
terinow!67
+esp/ Szk/ )ransportowo = Kounika6!jn!67
Magorzata Jad6zak = Nowa6ka
Dowa o prakt!6zn nauk; zawodu w 5orie prakt!k
zawodow!67 = 4anie1 GeorgieR
4ostar6zenie pras! i 6zasopis na potrzeb! Drz;du
Miasta 0ub1in
Po1ski ,zerwon! Krz!8 +arzd *kr;gow! Ste5an
Pedr!6z Mariusz Goniewi6z
Prowadzenie szko1e3 d1a odzie8! 1ube1ski67 szk/
ponadginazja1n!67 za zakresu udzie1ania pierwszej
poo6!
SIA0 s.j .oj6ie67 Kiber
4ostawa <" szt. doni6 do onta8u na aszta67
1atarni
)eatr i. H. ,7. Andersena Arkadiusz K1u6znik
Ddzie1enie dota6ji na rea1iza6j; zadania >inwest!6je
@zakup w!posa8eniaA?
)e1ekounika6ja Po1ska S.A. Ja6ek ,7ar!tanowi6z
Fwiad6zenie usugi dost;pu do Internetu 4S0 = (ada
4zie1ni6! Ko9inek
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
4JGIA Kouna1kredit 'ank Po1ska S.A. Ja6ek
(!3ski Marek Kepn!
Dowa genera1na o otwar6ie i prowadzenie
ra67unk/w 1okat terinow!67 o sta!
opro6entowaniu
Dnitra J1tron Serwis Mirosaw ,7arz!3ski
D8!6zanie energii e1ektr!6znej na potrzeb! zasi1ania
punktu kaerowego = 'ra6i .ieniawski67 S
Pawe Kieszko
D8!6zanie energii e1ektr!6znej na potrzeb! zasi1ania
punktu kaerowego = u1. (!nek S
A. '. )(ANS Artur i 0i11a 'ieniaszews6!
M!6ie k1osz! kaer na1e86!67 do s!steu
wiz!jnego onitoringi iasta 0ub1in
Arkusz1
Strona 28
380 BM 23.02.2009 JD(*PA S.A. Marta Adaiak Maria 'igos
381 RB 2.02.2009 'D4JGP*0 sp. J Artur 'ukowski
382 "% A 9.02.2009
383 "% 10.02.2009
384 OR 3.03.2009 4ostar6zenie napoj/w do Drz;du Miasta 0ub1in
385 K& 27.02.2009
386 S$ 26.01.2009 Koitet .!konaw6z! (ad! Miejskiej Andrij Sadow!
387 K& 27.02.2009 Ga1eria Sztuki .I(O4A(+ Piotr +ie1i3ski
388 S$ 27.02.2009
389 S$ 27.02.2009
390 S$ 27.02.2009
391 S$ 27.02.2009
392 S$ 27.02.2009 K1ub Sportow! *NI Just!na Mrugaa 'eata .izek
393 "% 4.03.2009
394 "% 16.02.2009 S+G Sp. z o. o. (!szard +awisza
D8!6zanie energii e1ektr!6znej na potrzeb! zasi1ania
punktu kaerowego = u1. Krakowskie Przedie96ie
%#
.!konanie terooderniza6ji bud!nk/w
Spe6ja1nego *9rodka Szko1no = .!67owaw6zego Nr
- a1. Sp/dzie16zo96i Pra6! KS
Autorskie 'iuro Ar67itektur! INHJS)P(*JJK) =
PA()NJ( Sp. z o. o. Maria 'a1awajder = Kantor
Mi67a1ina Iwaniak
Aneks do uow! nr --&STSi(T,PT%""$
Autorskie 'iuro Ar67itektur! INHJS)P(*JJK) =
PA()NJ( Sp. z o. o.Maria 'a1awajder = Kantor
Mi67a1ina Iwaniak
*pra6owanie spe6ja1ist!6zn!67 projekt/w
te67no1ogi6zn!67 w zakresie o9wiet1enia s6en! i
s!steu 6zno96i = )eatr Star! u1. Jezui6ka -&
PHD SPJ,JAM Sp. z o. o.Krz!szto5 )okarz
AG*(A S.A. *ddzia Ma6iej D1r!67
*pra6owanie skadu koputerowego oraz
prz!gotowanie dodatku proo6!jnego z rek1a
Dtworzenie tur!st!6zno = in5ora6!jnej
in5rastruktur! w ie96ie 0w/w
*rganiza6ja w!staw! a1arstwa wsp/6zesnego
pro5esora )adeusza 4oinika
0ube1ski K1ub Pikarski M*)*( Marek Sadowski
Grzegorz Szkutnik
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
(ea1iza6ja pro6esu szko1eniowegoB organiza6ja i
udzia w rozgr!wka67 o istrzostwo I 1igi piki no8nej
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
(ea1iza6ja pro6esu szko1eniowegoB organiza6ja i
udzia w zawoda67 1ekkiej at1et!ki
Stowarz!szenie Piki (;6znej Sportowa Sp/ka
Ak6!jnaAndrzej .i16zek
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
(ea1iza6ja pro6esu szko1eniowego w pi6e r;6znej
kobiet
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
organiza6ja i udzia w zawoda67 II 1igi kosz!k/wki
;86z!zn
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 Suo
P(*0A' Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze
Jdward 21ak
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na budow;
przedu8enia u1. Garbarskiej
*pra6owanie opinii geote67ni6znej dot!6z6ej
no9no96i grunt/w w rejonie osadnik/w na terenie
,ukrowni 0ub1in
Arkusz1
Strona 29
395 OR 18.01.2009
396 #M 5.03.2009
397 #M 13.02.2009 PGJ +akad! Jnerget!6zne S.A Stanisaw Pa1u67
398 S$ 27.02.2009 )A'A0 Jan Kidaj Mie6z!saw 4anie1
399 O) 2.01.2009 0ube1skie ,entru Ma!67 +wierzt )adeusz +!67
400 O) 2.01.2009
401 #M 5.03.2009
402 #M 5.03.2009
403 #M 5.03.2009
404 "% 29.01.2009
405 "% 29.01.2009
406 "% 29.01.2009
407 "% 27.02.2009
408 "% 27.02.2009
409 "% 27.02.2009
410 "% 27.02.2009
'iuro 4oradztwa Juropejskiego >Juro,opass?
(!szard 'oguszewski .odziierz St!ka
Fwiad6zenie usug doradztwa zwizanego z
rea1iza6j projektu >Kadr! nowo6zesnej Jurop!.
Podniesienie kwa1i5ika6ji zawodow!67 pra6ownik/w
saorzdow!67 iasta 0ub1in?
J1ektroprojekt S.A. Marian 4a6a 0e67osaw
Sz!a3ski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia 5ragentu u1. +wizkowej
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. 4roga M;6zennik/w MajdankaTu1. 0.
Her6
'ie86e utrz!anie i konserwa6ja -& sztuk
oszk1on!67 gab1ot z ap kartogra5i6zn 0ub1ina
(ea1iza6ja P1anu dziaaniaB post;powania z dzikii
zwierz;tai na terenie iasta 0ub1in
Po1skie Stowarz!szenie )errar!st!6zne 'artoiej
Gorzkowski
(ea1iza6ja P1anu dziaaniaB post;powania z dzikii
zwierz;tai na terenie iasta 0ub1in
J1ektroprojekt S.A. Marian 4a6a 0e67osaw
Sz!a3ski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia skweru prz! u1. *r1anda
J1ektroprojekt S.A. Marian 4a6a 0e67osaw
Sz!a3ski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia 6igu u1. Ga6z!3skiego
J1ektroprojekt S.A Marian 4a6a 0e67osaw
Sz!a3ski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia 5ragentu u1. Nektarowej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. 'iskupi3ska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. (b1owska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. 0ipska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
Gop1an
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
(ataja
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = a1.
warszawskaL a1. So1idarno96iL P1a6 +akow!L a1. Dnii
0ube1skiej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
Pan6erniak/wL u1. +eborz!6ka
Arkusz1
Strona 30
411 OR 2.03.2009 Kato1i6ki Dniwers!tet 4orota Gizi6ka *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Maria Pado
412 OR 5.03.2009
413 OR 25.02.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
414 BK 25.02.2009
415 GK 2.03.2009 .IN4 Anna .oNniak (ozwizanie uow! nr -&%#TGKT%""&
416 GM 6.03.2009
417 GM 5.03.2009 Przedsi;biorstwo Pr!watne A0,A( 0e67 Cuber
418 GM 5.03.2009 Jan Maska
419 OR A 15.01.2009 Aneks do uow! z dnia "$."<.%""& r.
420 GM 5.03.2009
421 OR ! 23.02.2009 Marianna 4uda
422 O" 4.03.2009
423 K& ! 16.02.2009 Joanna Sta67!ra
424 GM 6.03.2009 Anna 2uraniak
425 GM 6.03.2009 +bigniew Krusi3ski
426 GM 9.03.2009 P.H.D. ,HA(*N Andrzej 4;bi3ski
427 G# 26.02.2009 (ze6zoznaw6a Majtkow! Piotr (/8a3ski
Po1i6ea1na Szkoa d1a 4oros!67 KD(S*( Iwonna
,enzartowi6z
Dowa o prakt!6zn nauk; zawodu w 5orie prakt!k
zawodow!67
Dowa o organiza6j; prakt!k = A1eksandra Petua
'ank +a67odni .'K S.A. A1eksandra (!671ik Mukasz
.oNni6zka
Dowa o tr!bie zawierania oraz roz1i6zania
transak6ji depoz!tow!67
Kr!st!na Josi6z Jdund Josi6z
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
0awendowej o pow. %<S % z przezna6zenie na
zie1e3 prz!doow
Naje powierz67ni do - % 96ian! wewn;trznej
bud!nku prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z
przezna6zenie na uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
2ir1ejowskiej o pow. P#$ % z przezna6zenie pod
gara8 i ko/rki
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A.Gra8!na 4ebna
Henr!k ,e1ejewski
Maria 4obranow
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Kor!znowej o pow. -" % z przezna6zenie pod
kiosk 7and1ow!
.!kon!wanie 6z!nno96i w .!dzia1e +drowia i Pra6
Spoe6zn!67
(!tter InRestent Po6k +bigniew (!tter
.!konanie projektu gra5i6znegoB skadu i druku
Kata1ogu 5ir
Groadzenie in5ora6ji dot!6z6!67 aktua1n!67
w!darze3 ku1tura1n!67 odb!waj6!67 si; na terenie
0ub1ina
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
.!8!nnej o pow. S" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
)atarakowej o pow. SS< % z przezna6zenie na
parking spoe6znie strze8on!
Naje powierz67ni do - % 96ian! wewn;trznej
bud!nku prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z
przezna6zenie na uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
.!konanie <-" operat/w sza6unkow!67
nieru67oo96i gruntow!67 niezabudowan!67
Arkusz1
Strona 31
428 GM 27.02.2009
429 K& ! 16.02.2009 A1eksandra Gu1i3ska
430 G# 18.02.2009
431 S$ 9.03.2009
432 S$ 9.03.2009
433 S$ 9.03.2009
434 S$ 9.03.2009
435 S$ 9.03.2009
436 S$ 9.03.2009
437 S$ 9.03.2009
438 S$ 9.03.2009
439 S$ 9.03.2009
440 S$ 9.03.2009
SMA() Sp. z o. o. Andrzej 'utr!
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
-Ego Maja o pow. <%%" % z przezna6zenie pod
iejs6a parkingowe
Groadzenie in5ora6ji dot!6z6!67 aktua1n!67
w!darze3 ku1tura1n!67 odb!waj6!67 si; na terenie
0ub1ina
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA()
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej dot. s6a1ania
i podziau nieru67oo96i poo8on!67 w rejonie u1.
(ataja
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
'udow1an! K1ub Sportow! (obert Gro!sz Ma6iej
Grz!wa
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
Akadei6ki +wizek Sportow! *ddziaJakub
Kosowski Pawe 4anie16zuk
*rganiza6ja na terenie iasta wsp/zawodni6twa
sportowego szk/ w!8sz!67 w 6o najniej S
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowski K1ub Sportow! ,+)J(O )(+O Krz!szto5
2it Iwona Pajdosz
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
K1ub Sportow! G(A2 = MA(INA .oj6ie67
,7odonowski Stanisaw 'aran
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1skie )owarz!stwo Kajakowe 2A0A +o5ia 2i1ipek
= Kra6zek 0eszek 4aniewski
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski K1ub Pikarski M*)*( Marek Sadowski
Grzegorz Szkutnik
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski K1ub Pikarski M*)*( Marek Sadowski
Grzegorz Szkutnik
*rganiza6ja na terenie iasta wsp/zawodni6twa
sportowego szk/ w!8sz!67 w 6o najniej S
d!s6!p1ina67 sportow!67
Stowarz!szenie Modzie8owe K1ub Sportow! HIKING
0D'0INIANKA +bigniew Grzesiak Mira .i9niewska
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
+akadow! K1ub Sportow! J0PIS J/ze5 Sugier
Kaziierz Kowa16z!k
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Arkusz1
Strona 32
441 S$ 9.03.2009
442 S$ 9.03.2009
443 S$ 9.03.2009
444 S$ 9.03.2009 MKS KA0INA Ma6iej Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
445 S$ 9.03.2009 MKS KA0INA Ma6iej Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
446 S$ 9.03.2009 MKS KA0INA Ma6iej Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
447 S$ 9.03.2009 MKS KA0INA Ma6iej Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
448 S$ 9.03.2009
449 S$ 9.03.2009
450 S$ 9.03.2009
451 S$ 9.03.2009
452 S$ 9.03.2009
453 "% 10.03.2009 P*0IS*2) rezerwa6ja
454 S$ 9.03.2009
'udow1an! K1ub Sportow! (obert Gro!sz Ma6iej
Grz!wa
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski Sportow! K1ub )aekwonEdo)adeusz
Moboda Joanna Munzadi
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
K1ub Pikarski .IJNIA.A = Jerz! ,7ura J18bieta
Ska1ska
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = ua! t7ai
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = pika no8na
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = boks
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = ki6k boQing
K1ub Sportow! DNIA Mie6z!saw Granda Kaziiera
.ie1gosz
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
)owarz!stwo Sportowo = )ur!st!6zne S*K*0IK
Ada Gowa6z +enon 4anowski
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = kosz!k/wka dziew6zt
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = 1ekkoat1et!ka
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = biegi na orienta6j;
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = 1ekka at1et!ka
Arkusz1
Strona 33
455 S$ 9.03.2009
456 S$ 9.03.2009
457 S$ 9.03.2009
458 S$ 9.03.2009
459 S$ 9.03.2009
460 S$ 9.03.2009
461 S$ 9.03.2009
462 S$ 9.03.2009
463 S$ 9.03.2009
464 S$ 9.03.2009
465 S$ 9.03.2009
466 S$ 9.03.2009
467 S$ 9.03.2009
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = kosz!k/wka 67op6/w
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = 'ieg So1idarno96i
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = 6zwartki 1ekkoat1et!6zne
MKS )owarz!stwo Piki (;6zne Krz!szto5 Kraw6z!k
.a1dear ,zuba1a
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowski K1ub Sportow! >4w/jka Iwona Gajowiak
Ja6ek Hoa
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
K1ub Sportow! PA,* Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
)owarz!stwo Sportowo = )ur!st!6zne S*K*0IK
Ada Gowa6z +enon 4anowski
+apewnienie dost;pno96i obiekt/w sportow!67 d1a
ieszka36/w iasta 0ub1in
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
+apewnienie dost;pno96i obiekt/w sportow!67 d1a
ieszka36/w iasta 0ub1in
Stowarz!szenie 0oka1ne KA0INA Sa1ezja3skiej
*rganiza6ji Sportowej Kaziierz 4rozd (a5a Iskra
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Stowarz!szenie 0oka1ne KA0INA Sa1ezja3skiej
*rganiza6ji Sportowej Kaziierz 4rozd (a5a Iskra
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
Stowarz!szenie 0oka1ne KA0INA Sa1ezja3skiej
*rganiza6ji Sportowej Kaziierz 4rozd (a5a Iskra
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8! = siatk/wka
D6zniowski K1ub Sportow! PIX)KA Magorzata
Jesionek Mirosaw Sao3
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = kosz!k/wka
Arkusz1
Strona 34
468 S$ 9.03.2009
469 S$ 9.03.2009
470 S$ 9.03.2009
471 S$ 9.03.2009
472 S$ 9.03.2009
473 S$ 9.03.2009
474 S$ 9.03.2009
475 S$ 9.03.2009
476 S$ 9.03.2009
477 S$ 9.03.2009 K1ub Sportow! *NI Just!na Mrugaa 'eata .izek
478 S$ 9.03.2009
479 S$ 9.03.2009
480 S$ 9.03.2009
D6zniowski K1ub Sportow! PIX)KA Magorzata
Jesionek Mirosaw Sao3
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8! = siatk/wka
D6zniowski K1ub Sportow! PIX)KA Magorzata
Jesionek Mirosaw Sao3
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = p!wanie
Kosz!karski K1ub Sportow! N*HDM Grzegorz
Gospodarek Miosz Mie1e6ki
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
Kosz!karski K1ub Sportow! N*HDM Grzegorz
Gospodarek Miosz Mie1e6ki
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Stowarz!szenie Pikarskie Nadzieje M*)*( 4ariusz
Misiurek (oan Garwoa
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Ko1ejow! K1ub Sportow! SOGNAM Kaziierz
Persona .iesaw Pawat
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = tenis stoow!
Ko1ejow! K1ub Sportow! SOGNAM Kaziierz
Persona .iesaw Pawat
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = pika no8na
D6zniowski K1ub Sportow! (*GA )adeusz .i;6ek
Hanna (ui3ska
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
Kosz!karski K1ub Sportow! N*HDM Grzegorz
Gospodarek Miosz Mie1e6ki
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Stowarz!szenie na (ze6z 4zie6i i Modzie8!
Niepenosprawnej (u67owo A1ina Starek Ha1ina
4ebajo
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Modzie8ow! K1ub Pikarski K*+I*MJK +bigniew
Kozowski (a5a Kozowski
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
K1ub Sza67ist/w 4(AK*N Mi67a Praszak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Arkusz1
Strona 35
481 S$ 9.03.2009
482 S$ 9.03.2009
483 S$ 9.03.2009
484 S$ 9.03.2009
485 S$ 9.03.2009 MKS KA0INA Ma6iej Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
486 S$ 9.03.2009 MKS KA0INA Ma6iej Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
487 S$ 9.03.2009
488 S$ 9.03.2009
489 S$ 9.03.2009
490 S$ 9.03.2009
491 !SS 10.03.2009
491A !SS 10.03.2009
492 !SS 10.03.2009
493 !SS 10.03.2009 Stowarz!szenie K*N)AK) Jo1anta .sowska
D6zniowskie )owarz!stwo Sportowe *(0IK
.oj6ie67 Szopa Agnieszka .iak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Akadeia Sportu D(.IS Sabina .odek Izabe1a
Pu67a6z
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski K1ub Sportow! Gu67!67 SPA()AN
.oj6ie67 Stepurski Stanisaw Janie6
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Integra6!jne ,entru Sportu i (e7abi1ita6ji S)A()
Janusz Jurek 'o8ena )atar6zak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 d1a os/b niepenosprawn!67 w
r/8n!67 d!s6!p1ina67 sportow!67
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = zapas!
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67 = judo
D6zniowski K1ub Sportow! SPA()AKDS J/ze5
)ka6z!k Andrzej Jeie1niak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowski *sied1ow! K1ub Sportow! SMA.IN
Janusz Kood!3ski Piotr ,7ojna6ki
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Miejskie )owarz!stwo P!wa6kie 0D'0INIANKA
'ogdan .agner Magorzata Kostko
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowski K1ub Sportow! .I4*K )oasz 'ie1e6ki
Marek Sitarz
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
NA4+IJJA ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski Andrzej K1u6z!k
Prowadzenie o9rodka t!pu 7oste1 d1a os/b
uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Stowarz!szenie N*.J CO,IJ Jo1anta So1ak Marta
./j6ik = Su1owska
Ddzie1anie rodzinoB w kt/r!67 w!st;puj prob1e!
narkoanii poo6! ps!67ospoe6znej i prawnej
Stowarz!szenie N*.J CO,IJ Jo1anta So1ak Marta
./j6ik = Su1owska
Poo6 spoe6zna osobo uza1e8nion! i rodzino
os/b uza1e8nion!67 dotkni;t!67 ub/stwe i
w!k1u6zenie spoe6zn!
Ddzie1anie rodzinoB w kt/r!67 w!st;puj prob1e!
narkoanii poo6! ps!67ospoe6znej i prawnej
Arkusz1
Strona 36
494 !SS 10.03.2009
495 !SS 10.03.2009
496 !SS 10.03.2009
497 !SS 10.03.2009
498 !SS 10.03.2009
500 S$ 9.03.2009
501 S$ 9.03.2009
502 S$ 9.03.2009
503 S$ 9.03.2009
504 S$ 9.03.2009
505 S$ 9.03.2009
506 S$ 9.03.2009
507 S$ 9.03.2009 Magorzata (o1a
508 S$ 9.03.2009 Monika Marze6
Stowarz!szenie = )owarz!stwo N*.A KDYNIA
Ireneusz Siude Anna Siude
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 i
zagro8on!67 uza1e8nienie
Stowarz!szenie = )owarz!stwo N*.A KDYNIA
Ireneusz Siude Anna Siude
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 i
zagro8on!67 uza1e8nienie
Stowarz!szenie S)*P Jwa *1e67 = ,zupr!3ska
Konrad *1ejni6zak
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 i
zagro8on!67 uza1e8nienie
Stowarz!szenie S)*P Jwa *1e67 = ,zupr!3ska
Konrad *1ejni6zak
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 i
zagro8on!67 uza1e8nienie
NA4+IJJA ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski Andrzej K1u6z!k
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 i
zagro8on!67 uza1e8nienie
0ube1skie )owarz!stwo Kajakowe 2A0A +o5ia
2i1ipek = Kra6zek 0eszek 4aniewski
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
.spieranie sportu kwa1i5ikowanego w I p/ro6zu
%""# r.
0ube1ski K1ub Sza67ist/w 4(AK*N Mi67a Praszak
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
Prz!gotowanie do rozgr!wek sza67ow!67
4ru8!now!67 Mistrzostw Po1ski
K1ub Sportow! PA,* Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego = 6!k1
prz!gotowa3 Karo1in! Mi67a16zuk do Mistrzostw
Po1ski i Mistrzostw Dnii Juropejskiej
K1ub Sportow! PA,* Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
rea1iza6ja pro6esu szko1eniowego w boksieB
ku1tur!st!6eB 5itness
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie i udzia w zawoda67
D6zniowski K1ub Sportow! (*GA )adeusz .i;6ek
Hanna (ui3ska
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
prz!gotowanie i udzia w rozgr!wka67 II 0igi Piki
(;6znej Kobiet
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = Ma6iej Kaznowski
Grzegorz Ada6z!k
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
propagowanie i rozpowsze67nianie d!s6!p1in!
sportowej KI,K'*GINGD
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 37
509 S$ 9.03.2009 Izabe1a Pu67a6z
510 S$ 9.03.2009
511 !SS 5.03.2009 *ddanie w bezpatne u8!wanie a1koetru A %."T"P
512 S$ 9.03.2009 Magorzata Majerek
513 S$ 9.03.2009
514 S$ 9.03.2009 Jd!ta Ma16zewska
515 S$ 9.03.2009 Sabina .odek
516 S$ 9.03.2009
517 S$ 9.03.2009
518 S$ 9.03.2009 Jwa 4ai;6ka
519 S$ 9.03.2009 Katarz!na Skrz!niarz
520 S$ 9.03.2009 Magorzata Sadowska
521 S$ 9.03.2009
522 S$ 9.03.2009 Mateusz ,aka
523 S$ 9.03.2009 Grzegorz .;gier
524 OR A 1.03.2009 IN.JS)P(*JJK) .ad!saw Kr/1 Andrzej 'at Aneks do uow! z dnia <"."-.%""& r.
525 S$ 9.03.2009 Jakub Szopa
526 S$ 9.03.2009 (a5a 2edorowi6z
527 S$ 9.03.2009 Joanna (eszka
528 S$ 9.03.2009 Katarz!na .itkowska
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
4orota Ma1e6zewska
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Koenda .ojew/dzka Po1i6ji w 0ub1in Ja6ek
'u6zek
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Agnieszka )!da
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Just!na Mabu1
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Magda1ena ,7ei6z
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Kr!stsina (epe1ewska
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 38
529 S$ 9.03.2009 'eata Koprowska
530 S$ 9.03.2009 Nata1ia Nowi6ka
531 S$ 9.03.2009 .eronika +arz!6ka
532 S$ 9.03.2009 Kinga )ess
533 S$ 9.03.2009 Katarz!na Sowa
534 S$ 9.03.2009 Anna )atara
535 S$ 9.03.2009 Monika N/8ka
536 S$ 9.03.2009 Iwona Kot
537 S$ 9.03.2009
538 S$ 9.03.2009 Katarz!na )rze6iak
539 S$ 9.03.2009 Magorzata Jurkowska
540 S$ 9.03.2009 Agata 4obrowo1ska
541 S$ 9.03.2009 Mar6in 4ziuba
542 S$ 9.03.2009 Pawe 'artkiewi6z
543 S$ 9.03.2009 Izabe1a 'artkiewi6z
544 S$ 9.03.2009 Izabe1a .ronka
545 S$ 9.03.2009 Ja6ek Pu67a6z
546 S$ 9.03.2009 (a5a A1eksandrowi6z
547 S$ 9.03.2009
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Jwe1ina Ko6uper
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Ada Pietroniuk
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 39
548 S$ 9.03.2009 Artur 21is
549 S$ 9.03.2009 Karo1ina Mi67a16zuk
550 S$ 9.03.2009
551 S$ 9.03.2009 )oni Nowosad
552 S$ 9.03.2009
553 S$ 9.03.2009
554 RB A 30.12.2008 Aneks do uow! z dnia -$.-%.%""& r.
555 OR 25.02.2009
556 OR A 26.02.2009 Aneks do uow! nr -%"T*(T%""#
557 "% 3.03.2009 ,+JGJK* Sp. z o. o. Piotr ,ze67
558 OR A 13.02.2009 GA(M*N4 P(JSS = Marek 4uda Aneks do uow! nr -P"T*(T%""#
559 OR A 10.03.2009 Aneks do uow! nr <<ST*(T+T%""#
560 GM 12.03.2009 J18bieta So67a
561 GM 12.03.2009
562 GM A 11.03.2009 Kr!st!na ,zajka Aneks do uow! z dnia %<."#.%""& r.
563 OR # 23.02.2009 .!konanie autorskiego projektu ins!gni/w wadz!
564 OR A 12.02.2009 Powiatow! Drzd Pra6! Sawoir Mar6iniuk
565 OR A 25.02.2009 Powiatow! Drzd Pra6! w 0ub1inie Aneks do uow! nr &&T%""&
566 KP 27.02.2009
567 OR 2009* rezerwa6ja A. 'orowski
568 "% 4.03.2009
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Just!na Murgaa
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Kinga Koosi3ska
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Monika .asi1
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
.ojew/dztwo 0ube1skie Krz!szto5 Grab6zuk
Arkadiusz 'ratkowski
Przedsi;biorstwo Hand1owo = )e67ni6zne SDP*N
Sp. z o. o. 'ogusaw Gustaw .a1dear Kr/1ik
Konserwa6ja urzdze3 insta1a6ji ppo8 w bud!nku
prz! u1. .ieniawskiej -P
AS, G1oba1 s.6. Andrzej Sz!anik Agnieszka
Prz!tua
Aktua1iza6ja dokuent/w przetargow!67 d1a zadania
>(enowa6ja K1asztoru Powiz!tkowskiego na
,entru 4ziaa3 Art!st!6zn!67 w 0ub1inie?
Gra6ja Mar6ewi6z
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
.odopojnej K o pow. -$#S % z przezna6zenie na
parkin patn! niestrze8on!
(a5a 2ran6kie
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Dni6kiej o pow. <# % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
Jo1anta Soianowska
Aneks do uow! nr DStT"&T"%%-
Po1ski Inst!tut sztuki 2i1owej Agnieszka
*dorowi6z
*rganiza6ja otwartego 5i1u dokuenta1nego pod
7ase >*d Dnii 0ube1skiej do Dnii Juropejskiej?
0D'+J0 4OS)(O'D,JS Sp. z o. o.Andrzej Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
.o1ska
Arkusz1
Strona 40
569 "% 5.12.2008
570 GK 27.02.2009
571 GK 27.02.2009
572 "$ 17.02.2009 KA'JM )oasz +a1ewa
573 "$ 16.02.2009 J0K*M)J0 Mirosaw Sot!s
574 "$ 11.02.2009 P(*JNJ) Jarosaw 'u6zek
575 GM 11.03.2009
576 AB 12.03.2009
577 BM 23.02.2009 Irena J18bieta Kowa1ewska
578 S$ 9.03.2009
579 S$ 9.03.2009
580 S$ 9.03.2009
581 S$ 9.03.2009
582 S$ 9.03.2009
'iuro *pra6ow!wanie Progra/w i Projekt/w
In8!nierii Kounika6!jnej 0ISPDS Mar6in 4obek
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego nad
inwest!6j rea1izowan p.n. +agospodarowanie
dziaki nr %S prz! u1. janowskiej $K d1a potrzeb
rekrea6!jno = sportow!67
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej = bud!nek
gospodar6z! prz! u1. 'iaej <
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
drogowa s!gna1iza6ja 9wiet1na = skrz!8owanie u1i6
a1. So1idarno96iT4o1na <Ego MajaTPrusa
4ostawa i insta1a6ja radiowego s!steu transisji
dan!67 w w!bran!67 obiekta67 Drz;du Miasta 0ub1in
Fwiad6zenie penego serwisu pogwaran6!jnego
S!steu *bsugi Gosowa3
(eprezentowanie Drz;du Miasta 0ub1in w kontakta67
z regu1atore DKJ w sprawa67 zwizan!67 z
pozwo1eniai te1ekounika6!jn!i
+arzd Nieru67oo96i Kouna1n!67 w 0ub1inie
Henr!k Ma6ek
Ddzie1enie dota6ji 6e1owej z przezna6zenie na
s5inansowanie pra6 zwizan!67 z oderniza6j
bud!nk/w
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i s.6.Marek
(osz6zewski
Dsta1enie w!soko96i opat! p1anist!6znej d1a %
nieru67oo96i
D8!6zanie energii e1ektr!6znej na potrzeb! zasi1ania
punktu kaerowego = u1. 0ubartowska -#
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 d1a os/b niepenosprawn!67 w
r/8n!67 d!s6!p1ina67 sportow!67 = pika no8na
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA.oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 d1a os/b niepenosprawn!67 w
r/8n!67 d!s6!p1ina67 sportow!67 = pika r;6zna
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 d1a os/b niepenosprawn!67 w
r/8n!67 d!s6!p1ina67 sportow!67 = p!wanie
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie sportowe na w!soki pozioie w zakresie
1ekkoat1et!ki
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie sportowe w zakresie kosz!k/wki kobiet
Arkusz1
Strona 41
583 S$ 9.03.2009
584 S$ 9.03.2009
585 S$ 9.03.2009
586 S$ 9.03.2009
587 S$ 9.03.2009
588 S$ 9.03.2009
589 S$ 9.03.2009
590 S$ 9.03.2009
591 S$ 9.03.2009
592 S$ 9.03.2009
593 S$ 9.03.2009
594 S$ 9.03.2009
595 S$ 9.03.2009
596 OR A 20.02.2009 Anna .osz6zek Aneks do uow! nr -K&T*(T%""#
597 OR A 20.02.2009 (adosaw Kopi3ski Aneks do uow! nr -K<T*(T%""#
598 #M 16.03.2009
K1ub Sportow! 'D4*.0ANI Krz!szto5 *kapa Ja6ek
Hoa
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
5inansowe wspieranie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego
0ube1ski Sportow! K1ub )aekwonEdo )adeusz
Moboda Joanna Munzadi
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie oraz udzia w zawoda67
Miejski Szko1n! +wizek Sportow! Krz!szto5
Sz6zeb1ewski 4ariusz .iniar6z!k
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
K1ub Sportow! *0IMPIA Sawoir P1iszka Ma6iej
Gon6zarski
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
.spieranie sportu kwa1i5ikowanego w I p/ro6zu
%""# r.
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie sportowe w zakresie piki r;6znej kobiet
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie sportowe w zakresie piki r;6znej
;86z!zn
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie sportowe w zakresie sza67/w
Miejski K1ub Sportow! S)A() .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
organiza6ja GII *twart!67 Mistrzostw Miasta 0ub1in w
0ekkiej At1et!6e
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
.spieranie sportu kwa1i5ikowanego w I p/ro6zu
%""# r.
D6zniowskie )owarz!stwo Sportowe *(0IK
.oj6ie67 Szopa Agnieszka .iak
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
organiza6ja 1ub udzia w zawoda67 wojew/dzki67B
krajow!67 i i;dz!narodow!67
Sportow! K1ub Ki6k = 'oQingu Po1ite67niki
0ube1skiej )adeusz Po1ja3ski Ja6ek Pu67a6z
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
organiza6ja 1ub udzia w zawoda67 wojew/dzki67B
krajow!67 i i;dz!narodow!67
D6zniowski K1ub Sportow! .I4*K )oasz 'ie1e6ki
Marek Sitarz
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego = udzia w
rozgr!wka67 II 0igi Kobiet
P(*M*S) 'iuro Projektowo = 'adaw6ze Jdund
'udka
*pra6owanie rea1iza6ji reontu zab!tkowego ostu
na rze6e '!strz!6!
Arkusz1
Strona 42
599 OR A 20.02.2009 Anna Adaowi6z Aneks do uow! nr -K%T*(T%""#
600 OR A 20.02.2009 J18bieta Mazurek Aneks do uow! nr -KPT*(T%""#
601 OR A 20.02.2009 Anna 'u1i3ska Aneks do uow! nr -KST*(T%""#
602 OR A 14.01.2009 2unda6ja (ozwoju 0ube1sz6z!zn! Henr!k Mu6jan Aneks do uow! partnerskiej
603 K& 1.03.2009 Karo1ina Jwa (ozw/d
604 OR 4.03.2009
605 GM 12.03.2009
606 OR 4.03.2009
607 O( P 13.02.2009 Gina C/kiewka Ja6ek 0is
608 OR A 6.02.2009 Aneks do uow! nr %&%T*(T%""#
609 "% 29.01.2009
610 OR 10.03.2009 Dowa o organiza6j; prakt!k = 'artosz 4eka3ski
611 OR A 20.02.2009 Grzegorz Haer1a Aneks do uow! nr -K$T*(T%""#
612 #M 16.03.2009 P(*JHAN4 )adeusz .!branie6
613 #M 27.02.2009
614 #M 27.02.2009
615 #M 27.02.2009
616 #M 27.02.2009
617 S$ 9.03.2009
618 S$ 9.03.2009 2i1ip 0ewandowski
619 S$ 9.03.2009
*pra6owanie prograu wsp/pra6! ku1tura1nej
i;dz! 0ub1ine a San Sebastain
.!dzia Nauk Spoe6zn!67 Inst!tu6ji So6jo1ogii KD0
4orota Gizie6ka
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Just!na
'asz6zak
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej podziau
dziaki = u1. Szwo1e8er/wB u1. +ad;bieB u1.
'urszt!nowa
.!dzia Nauk Spoe6zn!67 Inst!tu6ji So6jo1ogii KD0
4orota Gizie6ka
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Ji1ia
'ednar6z!k
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o pub1i6zn! i niepub1i6zn!
*GIG* Moora Sp. j. Piotr 0ewandowski
Prze!saw Moor
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. +wizkowa
,*SINDS Sp. z o. o. Piotr .iadern!
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia 5ragentu u1. (oant!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. Nektarowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. Ga6z!3skiego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. (oant!6zna
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. +wizkowa
Iwona 0e5anowi6z
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Karo1ina Gronau
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 43
620 S$ 9.03.2009 Mi67a 'rzu67a1a
621 S$ 9.03.2009 Grzegorz Spos/b
622 S$ 9.03.2009 Mi67a Saborski
623 S$ 9.03.2009 A1eksander (ak
624 S$ 9.03.2009 'artoiej Kar6zewski
625 S$ 9.03.2009
626 S$ 9.03.2009 'artosz 'orkowski
627 S$ 9.03.2009 Mi67a Sikora
628 S$ 9.03.2009 Pawe Miszta1
629 S$ 9.03.2009 Ada 2ig1arski
630 S$ 9.03.2009
631 S$ 9.03.2009 Pawe Jabo3ski
632 S$ 9.03.2009 Jakub Jabo3ski
633 S$ 9.03.2009 Mi67a .r/be1
634 S$ 9.03.2009 Andrzej Szad!
635 S$ 9.03.2009 Prze!saw K;dzierski
636 S$ 9.03.2009 Ada Gad!szewski
637 S$ 9.03.2009 Marek Sob6z!k
638 S$ 9.03.2009 )oasz 4usz!3ski
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Artur 'id!3ski
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
4oinik Gora1
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 44
639 S$ 9.03.2009 4oinika Nowakowska
640 S$ 9.03.2009
641 S$ 9.03.2009 Marta PrzeNdzie6ka
642 S$ 9.03.2009 A1eksandra Kar6zar6z!k
643 S$ 9.03.2009
644 S$ 9.03.2009
645 S$ 9.03.2009
646 S$ 9.03.2009 Mukasz Miszta1
647 S$ 9.03.2009 Mar6in S!roka
648 S$ 9.03.2009 Prze!saw Mierzwa
649 S$ 9.03.2009 Mi67a Ma6iejewski
650 S$ 9.03.2009 (a5a Kr/1
651 S$ 9.03.2009 Prze!saw Cuda
652 S$ 9.03.2009 Pawe Maziarz
653 RF 13.03.2009
654 S$ 9.03.2009 4awid Ptasz!3ski
655 S$ 9.03.2009
656 S$ 9.03.2009
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Anita G/NdN
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Magda1ena Koperwas
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
.a1dear .argu1ak
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Izabe1a Kostruba
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Minister Gospodarki (a5a 'aniak = Podsekretarz
Stanu
4o5inansowanie projektu >(ozszerzenie Podstre5!
0ub1in SSJ Juro = Park Mie1e6?
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
4aian 2a1isiewi6z
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
K1ub *!aa Karate Piotr Jaruga Mar6in Maj6zak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Arkusz1
Strona 45
657 S$ 9.03.2009
658 S$ 9.03.2009 Sebastian 0ewandowski
659 S$ 9.03.2009 4anie1 Iwanek
660 S$ 9.03.2009 A1eksander Mi67aowski
661 S$ 9.03.2009
662 S$ 9.03.2009 Prze!saw Abrozik
663 S$ 9.03.2009
664 S$ 9.03.2009 +o5ia Pietrzak
665 S$ 9.03.2009 Magda1ena Sobieszek
666 S$ 9.03.2009 Piotr Sawi6ki
667 S$ 9.03.2009 .iesaw .o1ak
668 GM 13.03.2009 Po1ski +wizek Motorow! Ja6ent! Maj67er
669 GM 13.03.2009 Dsugow! +akad Pogrzebow! Grzegorz .oNn!
670 S$ 9.03.2009
671 S$ 9.03.2009 .oj6ie67 '!67awski
672 S$ 9.03.2009 (a5a 'arwi3ski
673 S$ 9.03.2009
674 S$ 9.03.2009
)owarz!stwo Piki Siatkowej Ja6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
'artoiej Po1ewiak
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Agata Sau1
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Naje powierz67ni do - % 96ian! wewn;trznej
bud!nku prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z
przezna6zenie na uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
Naje powierz67ni do - % 96ian! wewn;trznej
bud!nku prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z
przezna6zenie na uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
Adrian ,zu67aj
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Pawe 4zie676ierewi6z
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
S!1wia ,ie1
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 46
675 S$ 9.03.2009 Krz!szto5 Mirosaw
676 S$ 9.03.2009 .oj6ie67 Kr/1
677 S$ 9.03.2009 Mi67a Jabo3ski
678 S$ 9.03.2009 'artoiej Mukaszek
679 S$ 9.03.2009 .oj6ie67 Piotrowi6z
680 S$ 9.03.2009 (a5a Gor6z!6a
681 S$ 9.03.2009 Mi67a K;dra
682 S$ 9.03.2009 Kai1 .a1aszek
683 S$ 9.03.2009 4anie1 *pa1i3ski
684 S$ 9.03.2009 'artosz Sz!ba
685 S$ 9.03.2009 Ja6ek Szopa
686 GM 13.03.2009 'iuro .!6en Nieru67oo96i Jo1anta Saran
687 GM 13.03.2009 Pra6ownia Dsug )e67ni6zn!67 Jugeniusz *rze
688 GM 13.03.2009 *bsuga (!nku Nieru67oo96i Piotr Cak
689 GM 13.03.2009
690 BM P 11.03.2009 Koenda Miejska Po1i6ja Ja6ek 'u6zek
691 O) P 1.02.2009 Dniwers!tet Prz!rodni6z! Marian .esoowski
692 #M 17.03.2009 Dniwers!tet Prz!rodni6z! Marian .esoowski
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
.!konanie operatu sza6unkowego nieru67oo96i
zabudowanej poo8onej prz! u1. +eborz!6kiej &%
.!konanie operatu sza6unkowego nieru67oo96i
zabudowanej poo8onej prz! u1. Gospodar6zej %K
.!konanie -S" operat/w sza6unkow!67 dziaek
gruntow!67 Gin! 0ub1in
M4 P(*JJK) 'iuro Projektowo = Kosztor!sowe
Maria )eresa 4udziak
.!konanie operat/w sza6unkow!67 dziaek
gruntow!67 Gin! 0ub1in
Porozuienie zawarte 6e1e zapewnienia
wa96iwego 5unk6jonowania S!steu Monitoringu
.iz!jnego Miasta 0ub1in
Porozuienie w sprawie P1anu dziaania
post;powania z dziki zwierz;tai na terenie iasta
0ub1in
.!ra8enie zgod! na udost;pnienie nieru67oo96i w
6e1u budow! 1inii kab1ow!67 = u1. 4o9wiad6za1na
Arkusz1
Strona 47
693 O" 13.03.2009 Kurier 0ube1ski 4ariusz Kot1arz
694 OR 2.03.2009
695 RB 20.03.2009
696 GK # 16.03.2009 Pra6ownia Projektowa G(AMA Gra8!na Matusz6zak
697 G# 20.03.2009 Dsugi Geodez!jne Marta Jastrz;bska
698 OR A 13.02.2009 Aneks do uow! nr -<#T*(T%""#
699 "% A 29.01.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop Aneks do uow! nr %<-"TINT%""&
700 #M 20.03.2009
701 #M 20.03.2009
702 RB 16.03.2009
703 RB 16.03.2009
704 #M 9.03.2009 .IN4 Anna .oNniak
705 O) 23.01.2009 Dniwers!tet Prz!rodni6z! Jdward Pa!s
706 !SS 20.03.2009
707 OR # 26.02.2009 4anuta 4uszak
708 OR A 26.02.2009 Ha1ina Jeie1niak Aneks do uow! nr -"T##
709 GK 3.04.2009 J0S)J( Sp. z o. o. Stanisaw .ie6zorek
710 GM 11.03.2009 'iuro .!6en! Nieru67oo96i Marta (!:
Diesz6zenie 1ogo Kuriera w w!dawni6twa67
towarz!sz6!67 Konkursowi na Nagrod;
Gospodar6z Prez!denta Miasta 0ub1in
2unda6ja (ozwoju 4eokra6ji 0oka1nej =
(egiona1n! *9rodek Monika Madejska
*kre91enie warunk/w i zasad odb!6ia sta8u =
'arbara So1an
+akad ProjektowaniaB Nadzoru i .!konawstwa
'udow1anego Jugeniusz J/ze56zuk
.!konanie pra6 przedprojektow!67B dokuenta6ji
projektowej w 5orie projektu wg prograu Moje
'oisko = *r1ik %"-% prz! bud!nku +espou Szk/
*g/1nokszta66!67 nr P u1. )uidajskiego KA
.!konanie kon6ep6ji ar67itektoni6zno = budow1anej
sza1etu w obr;bie nas!pu prz! u1. +akowej
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej aj6ej na
6e1u po6zenie dziaek = u1. Jagie!
K*0P*()J( S.A. 'ernard (o7an
J0JK)(*P(*JJK) S.A *T0ub1in Marian 4a6a
0e67osaw Sz!a3ski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia 5ragentu u1. 0aur!
J0JK)(*P(*JJK) S.A *T0ub1in Marian 4a6a
0e67osaw Sz!a3ski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia 5ragentu u1. 'or!n!
+akad Gospodar6z! )DM Marta Ma67nowska
.!konanie projektu w;za 6iep1nego i insta1a6ji 6.o.
w bud!nku Szko! Podstawowej Nr <- u1. 0otni6za -
+akad Gospodar6z! )DM Marta Ma67nowska
.!konanie projektu w;za 6iep1nego i insta1a6ji 6.o.
w bud!nku Ginazju nr # u1. 0ipowa %S
(eont e1eent/w aej ar67itektur! w obr;bie
P1a6u +akowego
.!konanie odwiert/w denn!67 w +biorniku
+eborz!6ki oraz ana1iza struktur! i skadu
osad/w
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Prowadzenie obsugi kasowej Pra6owni6zej Kas!
+apoogowo = Po8!6zkowej
4ostar6zenie <S sztuk daszk/w kop1etn!67 z rura
o6!nkowan do kosza 'A(*N
.!6ena KS 1oka1i ieszka1n!67 z uprosz6zona
inwentar!za6j
Arkusz1
Strona 48
711 GM 11.03.2009 *bsuga (!nku Nieru67oo96i Piotr Cak
712 GM 11.03.2009 Pra6ownia Dsug )e67ni6zn!67 Jugeniusz *rze
713 S$ 9.03.2009
714 S$ 9.03.2009
715 KP # 5.01.2009
716 KP # 2.02.2009 'arbara Kowa1ewska
717 KP # 2.02.2009
718 KP # 2.02.2009 Mar6in Kup6zak
719 S$ 9.03.2009
720 S$ 9.03.2009
721 S$ 9.03.2009
722 S$ 9.03.2009
723 S$ 9.03.2009
724 OR ! 2.03.2009 'arbara Ja9kowska
725 !SS ! 24.03.2009 .a1dear *5iarski
726 BO" ! 24.03.2009
.!6ena -" 1oka1i ieszka1n!67 z uprosz6zona
inwentar!za6j
.!6ena %" 1oka1i ieszka1n!67 z uprosz6zona
inwentar!za6j
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
.spieranie sportu kwa1i5ikowanego w I p/ro6zu
%""# r.
K1ub Sportow! 'D4*.0ANI Krz!szto5 *kapa Ja6ek
Hoa
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 d1a os/b niepenosprawn!67 w
r/8n!67 d!s6!p1ina67 sportow!67
Arkadiusz .ide1ski
.!konanie autorskiego projektu oraz w!konanie K
sztuk statuetek d1a 1aureat/w Nagrod! Ange1us
.!konanie autorskiej kon6ep6ji p1ast!6zno =
5unk6jona1nej obiektu Piwni6 prz! u1. (!nek &
Ada *r1ewi6z
.!konanie autorskiej kon6ep6ji p1ast!6zno =
5unk6jona1nej obiektu Piwni6 prz! u1. (!nek &
.!konanie autorskiej kon6ep6ji p1ast!6zno =
5unk6jona1nej obiektu Piwni6 prz! u1. (!nek &
K1ub Motorowo = Cu81ow! +bigniew .oj6ie67owski
4ariusz Sprawka
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego = udzia w
rozgr!wka67 o istrzostwo II 0igi
K1ub Motorow! ,(*SS 0e67 .i9niewski Anna
Fwiet1i6ka
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
szko1enie oraz udzia w zawoda67
G(JJN Sport K1ub )oasz Kisie1 (obert +ander
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
.spieranie sportu kwa1i5ikowanego w I p/ro6zu
%""# r.
Miejskie )owarz!stwo P!wa6kie 0D'0INIANKA
'ogdan .agner Magorzata Kostko
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego = udzia w
zawoda67 p!wa6ki67 Grand PriQ Po1ski
+apa9ni6ze )owarz!stwo Sportowe S*KVM
Krz!szto5 'or!6 +dzisaw +iebowi6z
.spar6ie rozwoju sportu kwa1i5ikowanego =
prowadzenie zaj;: szko1eniow!67 w zapasa67 i
suo
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
Przeprowadzenie szko1enia z zakresu o67ron!
dan!67 osobow!67 d1a 6zonk/w Koisji
(ozwiz!wania Prob1e/w A1ko7o1ow!67
'0DJ HINJ Aneta Koda9
Poz!skanie -" przedsi;bior6/w zagrani6zn!67 ze
Skand!nawii zainteresowan!67 nawizanie
wsp/pra6! w 1oka1n!i 5irai
Arkusz1
Strona 49
727 BO" ! 17.03.2009
728 BO" ! 24.03.2009 Marek Pie6!k
729 OR A 10.03.2009 Aneks do uow! z dnia %K.--.%""& r.
730 OR 16.03.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
731 RB 16.03.2009 'iuro Projektowe MAKSP(*JJK) Ada Maks!iuk
732 RB 16.03.2009 'iuro Projektowe MAKSP(*JJK) Ada Maks!iuk
733 S$ 9.03.2009 Mukasz K;6ik
734 S$ 9.03.2009 Mi67a Jakub .ie1eba
735 KP # 6.01.2009 .ad!saw Ste5an Grz!b
736 S$ 9.03.2009 Pau1ina Guz
737 S$ 9.03.2009 4orota Moboda
738 S$ 9.03.2009 K1ub Cu81ow! Janusz Sternik +bigniew Studzi3ski
739 S$ 9.03.2009
740 S$ 9.03.2009 D6zniowski K1ub Sportow! (D,H Sebastian Ponka
741 S$ 9.03.2009
,.K. (etureQ 'iuro Hand1owo = Prawne 'artosz
Koasa
Poz!skanie -" przedsi;bior6/w zagrani6zn!67 z Azji
zainteresowan!67 nawizanie wsp/pra6! w
1oka1n!i 5irai
Przeprowadzenie konsu1ta6ji Strategii proo6ji
inwest!6!jnej 0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
+esp/ Szk/ Jkonoi6zn!67 i. A. i J. Hetter/w
0ub1in
Dowa o organiza6j; prakt!k = Mar6in 0egowski
.!konanie projektu reontu ku67ni z zap1e6ze w
bud!nku Szko! Podstawowej Nr P" u1. (/8! .iatr/w
#
.!konanie projektu reontu w;za 6iep1nego i
insta1a6ji 6.o. w bud!nku ,entru Kszta6enia
Dstawi6znego nr % u1. Pogodna S%
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prowadzenie 6ereoniau pod6zas wiz!t de1ega6ji z
kraju i z zagrani6! w (atuszu Miejski oraz inn!
iejs6u wskazan! przez +aawiaj6ego
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowskie )owarz!stwo Sportowe *(0IK
.oj6ie67 Szopa Agnieszka .iak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
+wizek Har6erstwa (ze6zpospo1itej *kr;g 0ube1ski
Monika Kobus Karo1 .ojtaszek
*rganiza6ja i prowadzenie iprez krajoznaw6zo =
tur!st!6zn!67 d1a 9rodowiska 7ar6erskiego z iasta
0ub1ina
Arkusz1
Strona 50
742 S$ 9.03.2009
743 S$ 9.03.2009
744 S$ 9.03.2009
745 S$ 9.03.2009
746 S$ 9.03.2009
747 S$ 9.03.2009
748 S$ 9.03.2009
749 S$ 9.03.2009
750 S$ 9.03.2009
751 S$ 9.03.2009
752 S$ 9.03.2009
753 GK A 25.02.2009 Aneks do uow! nr %S"PTGKT,PT%""K
754 S$ 9.03.2009
755 S$ 9.03.2009
756 S$ 9.03.2009 D6zniowski K1ub Sportow! (D,H Sebastian Ponka
757 S$ 9.03.2009
,7orgiew 0ube1ska +wizku Har6erstwa Po1skiego
Hu5ie6 Katarz!na Piondo Mukasz Mazu9
*rganiza6ja i prowadzenie iprez krajoznaw6zo =
tur!st!6zn!67 d1a 9rodowiska 7ar6erskiego z iasta
0ub1ina
*ddzia Miejski P))K 'ogdan Kotowski .ito1d
Szu1e6ki
*rganiza6ja i prowadzenie iprez tur!stki
kwa1i5ikowanej
D6zniowskie )owarz!stwo Sportowe *(0IK
.oj6ie67 Szopa Agnieszka .iak
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
)owarz!stwo Piki SiatkowejJa6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
*gnisko )KK2 *MJGA +bigniew 2uran Jerz!
'rzostek
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
Stowarz!szenie 0oka1ne Ka1ina Sa1ezja3skiej
*rganiza6ji Sportowej Kaziierz 4rozd (a5a Iskra
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
Pikarskie Nadzieje Motor 4ariusz Misiurek (oan
Garwoa
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
)owarz!stwo Sportowo = )ur!st!6zne S*K*0IK
Ada Gowa6z +enon 4anowski
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
)KK2 *gnisko ,zub! J/ze5 Maek ,zesaw +ientak
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
Koenda Miejska Stra8! Po8arnej w 0ub1inieL
MP.iK w 0ub1inie
*ddzia Miejski P))K 'ogdan Kotowski .ito1d
Szu1e6ki
*rganiza6ja i prowadzenie w raa67 0ube1ski67 4ni
)ur!st!ki iprez i konkurs/w
Miejski Szko1n! +wizek Sportow! Krz!szto5
Sz6zeb1ewski Piotr Ko6zur
*rganiza6ja wsp/zawodni6twa sportowego szk/
wsz!stki67 t!p/w
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
Arkusz1
Strona 51
758 S$ 9.03.2009
759 !SS ! 16.03.2009 4oinik 4ubie1
760 S$ 9.03.2009
761 G# 2.03.2009
762 "% 24.03.2009
763 "% 17.03.2009
764 "% A 23.03.2009 Aneks do uow! nr ---TINT%""#
765 OR A 2.03.2009 Aneks do uow! nr %&%T*(T%""#
766 BO" # 27.03.2009
767 OR 16.03.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = )oasz *1e67
768 SA ! 10.03.2009 Agnieszka (!bojad
769 SA ! 10.03.2009
770 SA ! 10.03.2009 )oasz Mozowski
771 SA ! 10.03.2009
772 SA ! 10.03.2009 Jwa +awi91ak
773 SA ! 10.03.2009 Gra8!na Koprowska
774 SA ! 10.03.2009 Magorzata Krakowiak
D6zniowski *sied1ow! K1ub Sportow! SMA.IN
Janusz Kood!3ski Piotr ,7ojna6ki
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
Porzdkowanie skadu ar67iwu Miejskiego +espou
4o Spraw *rzekania o Niepenosprawno96i w
0ub1inie
D6zniowski K1ub Sportow! 4o Modzie8! S*S Jan
'artosik 0e67 Pu67a1ski
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
*kr;gowe Przedsi;biorstwo Geodez!jno =
Kartogra5i6zne w 0ub1inie Sp. z o. o.Stanisaw
Margu1
Przeniesienie dokuenta6ji geodez!jnej z
w!kon!wan!67 rob/t do poiesz6ze3 zast;p6z!67
ar67iwu
Autorskie 'iuro Ar67itektur! INHJS)P(*JJK) =
PA()NJ( K Sp. z o. o. Maria 'a1awajder = Kantor
Mi67a1ina Iwaniak
*pra6owanie spe6ja1ist!6zn!67 projekt/w
te67no1ogi6zn!67 w zakresie o9wiet1enia s6en! i
s!steu 6zno96i = )eatr Star! u1. Jezui6ka -&
Przedsi;biorstwo Sprz;towo = )ransportowe
P*)(ZW Stanisaw Potr;:
(ozbi/rka bud!nk/w ieszka1n!67 i gospodar6z!67
z1oka1izowan!67 prz! u1. Sosnowej P$ i P#
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 0ubart/w S.A.
Jugeniusz Drban
*GIG* M*M*(A Sp. Piotr 0ewandowski
Prze!saw Moora
Anna 4rabij
*pra6owanie tre96i 5o1deru prouj6ego 0ube1ski
*bszar Metropo1ita1n!
.!dzia Nauk Spoe6zn!67 Inst!tu6ji So6jo1ogii KD0
4orota Gizie6ka
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Anna *boza
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Iwona Sora1
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Arkusz1
Strona 52
775 SA ! 10.03.2009 (enata .o1ska
776 SA ! 10.03.2009 Gra8!na )r!bua
777 SA ! 10.03.2009
778 SA ! 10.03.2009
779 SA ! 10.03.2009 Agnieszka Pa1u67 = 2ran6zak
780 SA ! 10.03.2009 Jwa 'ondaruk
781 SA ! 10.03.2009 .anda 0ipska
782 SA ! 10.03.2009 Iwona Nowogrodzka
783 !SS 23.03.2009
784 !SS 24.03.2009
785 "% 3.03.2009
786 "% 15.01.2009
787 "% A 25.02.2009 Aneks do uow! nr %%&-TINT%""&
788 RB A 2.03.2009 Aneks do uow! nr %#KST('T4T%""&
789 !SS 24.03.2009
790 !SS 24.03.2009
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Marta Mi6iua
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Jadwiga 0!ss!
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 w!bor6/w
AGAPJ Kato1i6kie Stowarz!szenie Poo6! *sobo
Dza1e8nion! Piotr 4rozd Iwona Przewor
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Stowarz!szenie Proo6ji Ku1tur! na (ze6z
Frodowisk 0oka1n!67 i *s/b Niepenosprawn!67
4+IJSIX)A Marek Koodziej6z!k Janusz Gad!sz
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe SD0 Mi67a
Konrad Suek
*pra6owanie dokuenta6ji reku1t!wa6ji II nie6ki
skadowiska odpad/w kouna1n!67 w (okitnie etap
I zadanie %
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o.Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie aneksu do projektu budow1ano =
w!konaw6zego sie6i kana1iza6ji sanitarnej w
dzie1ni6! (udnik = u1. 4;bowa = u1. 4o 4!sa = u1.
'o6zna 4o8!nkowej
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
,entru In5orat!6zno = Konsu1tingoweJarosaw
Gukowski
Stowarz!szenie = )owarz!stwo N*.A KDYNIA
Ireneusz Siude Anna Siude
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
2unda6ja .zajenego .spar6ia K0D,+ )eresa
Sze1iga Maria Stasiak
(ea1iza6ja prograu so6joterapeut!6znego d1a dzie6i
z rodzin z prob1ee a1ko7o1ow!
Arkusz1
Strona 53
791 !SS 23.03.2009
792 !SS 23.03.2009
793 !SS 23.03.2009
794 !SS 23.03.2009
795 !SS 23.03.2009
796 !SS 23.03.2009
797 !SS 23.03.2009
798 !SS 23.03.2009
799 OR A 13.03.2009
800 MOPR P 27.02.2009
801 K& A 17.03.2009 Ga1eria Sztuki .I(O4A(+ Piotr +ie1i3ski Aneks do uow! nr <&$TK0T%""#
802 GM 26.03.2009 Sebastian Kozio
803 "% 26.03.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak
2unda6ja J. = MA( Pro5i1akt!kaB Jduka6ja i
Proo6ja (ozwoju Maria Mi67a1ska Jwa 4ziedziu67
Prowadzenie 9wiet1i6! so6joterapeut!6znej
9wiad6z6ej poo6 dzie6io z rodzin z prob1ee
a1ko7o1ow!
,entru ,7ar!tat!wno = Jduka6!jne i. Jana Pawa
II A1i6ja 4e6
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67 = u1. (ado96i %<
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67 = u1. .ie1kopo1ska S-
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67 = u1. 2i1aret/w $
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67 = 2abr!6zna -#
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67 = u1. Kasztanowa -
Para5ia (z!sko = Kato1i6ka p. w. Fw. Krz!8a
Marian 4ua
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Powiatow! Drzd Pra6! w Hrubieszowie Sawoir
Mar6iniuk
Aneks do uow! nr DStT"&T"%%S
.ojewoda 0ube1ski reprezentowan! przez )oasz
.odka
Porozuienie w sprawie okre91enia w!soko96i
dota6ji 6e1owej na do5inansowanie zadania wasnego
Gin! w zakresie do8!wiania dzie6i oraz
zapewnienia posiku osobo go pozbawion!
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
G;bokiej i Narutowi6za o pow. -S % z
przezna6zenie pod kiosk 7and1ow!
Przebudowa sie6i kana1iza6ji desz6zowej w u1.
Spadowej oraz u1. 0igonia
Arkusz1
Strona 54
804 O" P 11.02.2009
805 GM 13.03.2009 P(* = INHJN) (a5aa Kiszka
805A !SS 24.03.2009
806 GM 13.03.2009 'iuro .!6en Nieru67oo96i Jo1anta Saran
806A !SS 24.03.2009 Stowarz!szenie K*N)AK) Jo1anta .sowska
807 GM 19.03.2009 *bsuga (!nku Nieru67oo96i Piotr Cak
807A !SS 24.03.2009 Stowarz!szenie K*N)AK) Jo1anta .sowska
808 !SS 23.03.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski
809 !SS 23.03.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski
810 !SS 24.03.2009
811 O" 1.02.2009
812 GM 17.03.2009
813 "% 9.03.2009
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o Andrzej F6ibior
Grzegorz 4o1e6kiL 'a11 Pa6kaging Jurope 0ub1in Sp.
z o. o. Grzegorz Sk/ra Magorzata (ent51ejsz
Porozuienie w sprawie opat! za uzbrojenia
teren/w Spe6ja1nej Stre5! Jkonoi6znej JD(* PA(K
MIJ0J, Podstre5a 0ub1in
.!konanie inwentar!za6ji wie1koieszkaniowego
bud!nku poo8onego w 0ub1inie prz! u1.
.rotkowskiej %A
Stowarz!szenie K1ub Abst!nenta (A4*FW Anna
Mot!1ska 'ogusaw Sz!dowski
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow!
.!konanie inwentar!za6ji bud!nku
wie1koieszkaniowego prz! u1. +aojskiej << i
0ubartowskiej %#
(ea1iza6ja prograu interwen6!jno = korek6!jnego
d1a kierow6/wB kt/rz! utra6i1i prawo jazd! z powodu
prowadzenia pojazdu pod wp!we a1ko7o1u
.!konanie w!6en %" nieru67oo96i gruntow!67
Gin! 0ub1in w 6e1u sprzeda8! na rze6z
u8!tkownik/w wie6z!st!67
(ea1iza6ja prograu eduka6!jnego aj6ego na 6e1u
zniejszenie 1i6zb! nietrzeNw!67 u8!tkownik/w dr/g
Prowadzenie 9rodowiskow!67 dziaa3 na rze6z
dzie6i i odzie8! ieszkaj6!67 w obszara67
sz6zeg/1nego r!z!ka
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
D6zniowski K1ub Sportow! 4.VJKA Iwona
Gajowiak Ja6ek Hoa
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn!
Mirosaw .endeker
.!kon!wanie obowizk/w Penoo6nika
Prez!denta ds. Innowa6ji
*kr;gowe Przedsi;biorstwo Geodez!jno =
Kartogra5i6zne Sp. z o. o. Stanisaw Margu1
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej podziau
dziaki = u1. 0ubartowska %PAL P1agego i 0a9kiewi6za
$E#L )!iankowa $
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 0ubart/w S.A.
Grzegorz Gregorowi6z
(obot! uzupeniaj6e na inwest!6ji rea1izowanej p.n.
'udowa u1. 'ursaki na od6inku od u1. (apa6kiego do
u1. 4o 4!sa
Arkusz1
Strona 55
814 "% 12.03.2009
815 "% 12.03.2009 .ito1d Kowa1ik
816 RB 23.03.2009
817 GM 26.03.2009 Piotr 0ipa
818 O) 6.03.2009
819 OR 16.03.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
820 OR 16.03.2009 Dowa o organiza6j; prakt!k = Mar6in 2ran6zak
821 GM 15.01.2009
822 "% A 30.03.2009 Aneks do uow! nr P&%TINT,PTIT%""&
823 OR A 8.10.2008 J18bieta Kraszewska Aneks do uow! nr %%S"T*(T4T%""&
824 RB 26.03.2009
825 RB 3.03.2009
826 !SS 30.03.2009
827 O) 19.03.2009
828 OR 26.03.2009
829 "% 27.03.2009 Pra6ownia Projektowa G(AMA Gra8!na Matusz6zak
830 O" A 10.03.2009 Aneks do uow!
.ito1d Po1u67owi6z
.!pata odszkodowania w w!soko96i -< %$< z w
zwizku z budow ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej NE
2
.!pata odszkodowania w w!soko96i -K <K$ z w
zwizku z budow ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej NE
2
Po1ska Pra6ownia Konserwa6ji +ab!tk/w S.A.
Stanisaw Mazur
'udowa bud!nku szatniowo = sanitarnego prz!
bud!nku Ginazju Nr -P u1. Pogodna -#
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Arii Krajowej -< o pow. - % z przezna6zenie
pojenik na odpad! zwizane z prowadzon
dziaa1no96i 7and1ow
NA)D(*HI)A = +IJ0J[ Dsugi = Nadzor! = *pinie
.oj6ie67 Mata6z
Penienie obowizk/w inspektora nadzoru =
za1e6enia dot!6z6e pie1;gna6ji drzewa = topo1i
6zarnej rosn6ej na terenie P1a6u 0itewskiego
Dowa o organiza6j; prakt!k = Jwa Surowi6ka
.!dzia Nauk Spoe6zn!67 Inst!tu6ji So6jo1ogii KD0
4orota Gizie6ka
Miejski *9rodek Poo6! (odzinie Antoni (udnik
4o 4zie6ka i. Jw! Sze1burg = +arebin! Piotr
Po1kowski
D8!6zenie do bezpatnego u8!wania nieru67oo96i
poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Narutowi6za <%
Pra6ownia Projektowa Pawe )iepow
'iuro Dsug Inwest!6!jno = Projektow!67 INHJS) =
'AK 'arbara Anna Krusz!3ska
.!konanie dokuenta6ji projektowej na przebudow;
zjazdu z u1. Struga na teren IG 0i6eu
*g/1nokszta66ego
J4A,H P.H.D. Sp. z o. o.Jan Starownik
Dsuni;6ie skutk/w katastro5! budow1anej uru
oporowego prz! bud!nku IH 0i6eu
*g/1nokszta66ego prz! u1. Szko1nej &
Stowarz!szenie .odnia6ki D6zniowski K1ub
Sportow! SP <" )adeusz 0itwin
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn!
Po1ski +wizek .;dkarski +arzd *kr;gu +bigniew
Sadowski Andrzej 'orkowski
(eku1t!wa6ja +biornika +eborz!6kiego poprzez
w!konanie sztu6zn!67 tar1isk d1a sanda6za
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej Stanisaw
Mi67aowski
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = A1eksandra
Grani6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
rozbi/rki bud!nku prz! u1. Poniatowskiego -
0ube1ska Agen6ja .spierania Przedsi;bior6zo96i
(enata Siwie6
Arkusz1
Strona 56
831 S$ 9.03.2009 Ada 4ubie1
832 S$ 9.03.2009
833 S$ 9.03.2009 Izabe1a )rzaska1ska
834 S$ 9.03.2009 )oasz .!so6ki
835 S$ 9.03.2009 Mikoaj ,zarne6ki
836 S$ 9.03.2009
837 S$ 9.03.2009 )oasz 4enis
838 S$ 9.03.2009 Grzegorz Gajewski
839 S$ 9.03.2009 Jakub .iak
840 S$ 9.03.2009 Izabe1a Su1arz
841 S$ 9.03.2009 Mariusz ,ie91ik
842 S$ 9.03.2009 Karina Mirosaw
843 S$ 9.03.2009
844 S$ 9.03.2009 Joanna 0ipa
845 S$ 9.03.2009 Katarz!na Mazur
846 S$ 9.03.2009
847 S$ 9.03.2009 Nata1ia Kuta
848 S$ 9.03.2009
849 S$ 9.03.2009 Magorzata (oga6zewska
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
*1gierd Sta3ski
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Jakub Ginszt
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
'artoiej ,!bu1
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Katarz!na .i67a
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Mateusz Puzo3
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 57
850 S$ 9.03.2009
851 S$ 9.03.2009 Katarz!na Mirosaw
852 S$ 9.03.2009
853 S$ 9.03.2009 Anna Siwi3ska
854 S$ 9.03.2009 Monika Prokopiuk
855 S$ 9.03.2009 Magorzata (udzi3ska
856 S$ 9.03.2009
857 S$ 9.03.2009 )oasz Jasi3ski
858 S$ 9.03.2009 Ada Jasi3ski
859 S$ 9.03.2009 Jarosaw Mazurek
860 S$ 9.03.2009 Ma6iej .i;6kowski
861 "% A 30.03.2009 Aneks do uow! nr -"#"TINT,PT%""&
862 S$ 9.03.2009 0udwika Sz!na1
863 S$ 9.03.2009
864 S$ 9.03.2009 .oj6ie67 Sadowski
865 S$ 9.03.2009
866 S$ 9.03.2009
867 S$ 9.03.2009
868 S$ 9.03.2009 Just!na Mar6iniak
+uzanna ,7wade6zko
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
'artoiej )!zo
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Mateusz Ko6zara
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. Jerz! Podstawka
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Pau1ina 'arz!6ka
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
'udow1an! K1ub Sportow! 'KS (obert Gro!sz
Ma6iej Grz!wa
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
G(JJN SP*() ,0D' )oasz Kisie1 (obert +ander
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski Sportow! K1ub )aekwonEdo )adeusz
Moboda Joanna Munzadi
*rganiza6ja i udzia w ipreza67 sportow!67 d1a
dzie6i i odzie8!
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
Arkusz1
Strona 58
869 S$ 9.03.2009 'arbara Mar6iniak
870 #M 20.02.2009
871 #M 19.02.2009
872 #M 17.02.2009
873 #M 18.02.2009
874 #M 19.02.2009
875 #M 19.02.2009
876 #M 19.02.2009
877 #M 20.02.2009
878 #M 20.02.2009
879 #M 18.02.2009
880 #M 18.02.2009
881 #M 20.02.2009
882 #M 20.02.2009
Prz!znanie st!pendiu d1a zawodnik/w
osigaj6!67 w!sokie w!niki sportowe
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1. *bro36/w
PokojuT0ipowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na a1. .arszawska
Tu1. Generaa +aj6zka
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. * Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
M!3skaTPisudskiego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sawoir Krokowski Sp.
z o. o.
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
Kuni6kiegoTPo67!a
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
G;bokaT.i1e3skaTPagi
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na a1.
Sp/dzie16zo96i Pra6!Tu1. Magno1iowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
*rkanaT+w!6i;ska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. oSawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
Hutni6zaTM;6z!3skaT.itosa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
+anaTNadb!strz!6ka
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
Kuni6kiegoTMi6kiewi6za
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1. a1.
Sp/dzie16zo96i Pra6!T4o8!nkowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na a1. .arszawska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
*rkanaT(ozto6ze
Arkusz1
Strona 59
883 #M 19.02.2009
884 #M 17.02.2009
885 !SS 30.03.2009
886 !SS 30.03.2009
887 !SS 31.03.2009
888 !SS 31.03.2009
889 !SS 31.03.2009
890 !SS 31.03.2009
891 !SS 31.03.2009
892 !SS 31.03.2009
893 !SS 31.03.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski
894 !SS 31.03.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski
895 !SS 31.03.2009
896 !SS 31.03.2009
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
.itosaT4o9wiad6za1na
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = s!gna1iza6ja 9wiet1na u1.
Kuni6kiegoTPawia
Stowarz!szenie ,entru .o1ontariatu Ja6ek .nuk
Katarz!na 'raun
Prowadzenie 9rodowiskow!67 dziaa3 na rze6z
dzie6i i odzie8! ieszkaj6!67 w obszara67
sz6zeg/1nego r!z!ka = Po dw/67 strona67 ostu
Stowarz!szenie ,entru .o1ontariatu Ja6ek .nuk
Katarz!na 'raun
Prowadzenie 9rodowiskow!67 dziaa3 na rze6z
dzie6i i odzie8! ieszkaj6!67 w obszara67
sz6zeg/1nego r!z!ka = 4zie1ni6a 6ud/w
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
no8na
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = p!wanie
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! =
wspina6zka
Stowarz!szenie )owarz!stwo Prz!ja6i/ 4zie6i
*ddzia (egiona1n! Irena Kasperska = 4w/rnik
Iwona M!sakowska
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Stowarz!szenie *67ron! i Poo6! (odzinie
A1ko7o1owej S*P(A +o5ia Krasi3ska = )utka
Magorzata ./j6ik
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow! = doro91i
Stowarz!szenie *67ron! i Poo6! (odzinie
A1ko7o1owej S*P(A +o5ia Krasi3ska = )utka
Magorzata ./j6ik
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow! = dzie6i
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow! = doro91i = II
ed!6ja
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow! = doro91i = I ed!6ja
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
no8na
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = aerobik
Arkusz1
Strona 60
897 !SS 31.03.2009
898 SA 20.03.2009
899 RB 31.03.2009
900 !SS 31.03.2009
901 !SS 31.03.2009
902 !SS 31.03.2009
903 !SS 31.03.2009
904 !SS 31.03.2009
905 S$ 9.03.2009
906 S$ 9.03.2009 D6zniowski K1ub Sportow! S*'IJSKI PK
907 S$ 9.03.2009
908 S$ 9.03.2009
909 KP 23.03.2009 AG*(A S.A. .arszawa Magorzata 'ie1e6ka = Hoda
910 RF A 5.01.2009 Aneks do uow! z dnia -K."$.%""& r.
911 RF A 27.11.2008 Aneks do uow! z dnia -K."$.%""& r.
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = tenis
stoow!
Krajow! (ejestr 4ug/w 'iuro In5ora6ji
Gospodar6zej S.A. Joanna Kwie6ie3 4ariusz
Mupi3ski
Dowa o wsp/pra6! z Krajow! (ejestre 4ug/w
'iuro In5ora6ji Gospodar6zej
Pra6ownia Ar67itektoni6zna A(KA4A Sp. z o. o.
(enata Janusz
.!konanie projektu reontu ku67ni z zap1e6ze w
bud!nku Przedszko1a nr SK u1. Kurantowa <
AGAPJ Kato1i6kie Stowarz!szenie Poo6! *sobo
Dza1e8nion! Piotr 4rozd Iwona Przewor
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow!
Para5ia (z!sko = Kato1i6ka p. w. Fw. Krz!8a
Marian 4ua
Prowadzenie 9wiet1i6! so6joterapeut!6znej
9wiad6z6ej poo6 dzie6io z rodzin z prob1ee
a1ko7o1ow!
Para5ia (z!sko = Kato1i6ka p. w. Fw. Krz!8a
Marian 4ua
Prowadzenie dziaa3 na rze6z do8!wiania dzie6i
u6z;sz6zaj6!67 w poza1ek6!jn!67 prograa67
opieku36zo = w!67owaw6z!67
Stowarz!szenie )rzeNwo96iowe (*4+INA +bigniew
Kuzioa 4anuta 'orowi6z Antoni 4udek
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow! = w!jazd
w!po6z!nkow!
Stowarz!szenie )rzeNwo96iowe (*4+INA +bigniew
Kuzioa 4anuta 'orowi6z Antoni 4udek
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego d1a 6zonk/w
rodzin z prob1ee a1ko7o1ow! = w!jazd
integra6!jn!
K1ub Motorow! ,(*SS 0e67 .i9niewski Anna
Fwiet1i6ka
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
0ube1ski +wizek Sza67ow! +bigniew P!da
Magda1ena Mka = Po1kowska
*rganiza6ja i udzia w ipreza67 sportow!67 d1a
dzie6i i odzie8!
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67B organiza6ja i
udzia w zawoda67 dzie6i i odzie8! w r/8n!67
d!s6!p1ina67 sportow!67
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta w raa67 ak6ji Sz!bka Ko1ej do .arszaw!
Minister Ku1tur! i 4ziedzi6twa Narodowego 4ariusz
Jankowski = 4!rektor 4epartaentu
Minister Ku1tur! i 4ziedzi6twa Narodowego 4ariusz
Jankowski = 4!rektor 4epartaentu
Arkusz1
Strona 61
912 OR 30.03.2009 Dowa o sta8 = Just!na Kozowska
913 OR 2.04.2009 Dowa o sta8 = Agnieszka Jesionek
914 OR 9.03.2009
915 "$ 12.03.2009
916 GK 27.02.2009
917 OR 25.03.2009
918 !SS 1.04.2009
919 !SS 1.04.2009
920 !SS 1.04.2009
921 AB 2009*
922 G# 16.03.2009
923 G# 17.03.2009
924 OR 3.04.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
925 OR 6.04.2009 Dowa o organiza6j; prakt!k = Anna Grabie6
926 OR 16.03.2009 Iga Ka1ina Ku1ig
927 OR 6.04.2009
928 "% 27.02.2009
929 GM 3.04.2009 *bsuga (!nku Nieru67oo96i Piotr Cak
Powiat 0ube1ski )oasz Pie6ak = +ast;p6a
4!rektora Powiatowego Drz;du Pra6! w 0ub1inie
Juropejski 4o Spotka3 = 2unda6ja Now! Staw
Anna Moskwa
2unda6ja (ozwoju 4eokra6ji 0oka1nej =
(egiona1n! *9rodek Monika Madejska
Dowa o sta8 = Katarz!na Sz!ejko
,*IG = So5tware Sp. z o. o. Krz!szto5 Spausta Insta1a6ja oraz uru67oienie s!steu ,onta6t
K*MEJK* Sp. z o. o. .oj6ie67 0utek
Dsuni;6ie niebezpie6znej w!rw! z1oka1izowanej
poi;dz! u1. )uidajskiego a u1. Andersa
Agen6ja Hand1owo = Dsugowa .I4*K Sp. z o. o.
Krz!szto5 'artosz6ze
4ostar6zanie or!gina1n!67 ateria/w
eksp1oata6!jn!67 do kserokopiarek i risogra5/w
D6zniowski K1ub Sportow! MA(A)*N Mariusz
Na;6ki Sawoir M!szka
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
siatkowa
D6zniowski K1ub Sportow! MA(A)*N Mariusz
Na;6ki Sawoir M!szka
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
kosz!kowa
D6zniowski K1ub Sportow! MA(A)*N Mariusz
Na;6ki Sawoir M!szka
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
no8na
(egensburg 4.EMartin ,7ristine S67ip5erann
4ek1ara6ja wsp/dziaania w prograie opera6!jn!
D('A,) II
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
.!konanie wznowie3 punkt/w grani6zn!67 i
okazania grani6 dziaek
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
Aktua1iza6ja baz! ewiden6ji grunt/wB bud!nk/w i
1oka1i na podstawie akt/w notaria1n!67 w i1o96i -S""
szt.
Dowa o organiza6j; prakt!k = Grzegorz Kutrzepa
,*SINDS Sp. z o. o. Piotr .iadern!
)ua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
ateria/w zawart!67 na stronie www.kadr!
europ!.1ub1in.eu
Przedsi;biorstwo Hand1u +agrani6znego GAMA
.odziierz Gawe
4ostawaB zainsta1owanie i serwisowanie 5rankowni6!
2ran6ot!p Posta1ia J2S <"""0
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
o9wiet1enie 96ie8ki rowerowej = u1. Po1igonowa
.!konanie w!6en -"" nieru67oo96i gruntow!67
Gin! 0ub1in 6e1e na1i6zenia oraz aktua1iza6ji opat
Arkusz1
Strona 62
930 !SS 3.04.2009
931 !SS 3.04.2009
932 OR 6.04.2009 Dowa o prakt!ki zawodowe = Ji1ia Miosz
933 OR 6.04.2009 Dowa o prakt!ki zawodowe = Nata1ia Ma3kowska
934 !SS 7.04.2009 Stowarz!szenie K*N)AK) Jo1anta .sowska
935 O% A 25.03.2009 Aneks do uow! z dnia %S."K.%""$ r.
936 O% A 25.03.2009 Aneks do uow! z dnia %S."K.%""$ r.
937 O( P 5.03.2009 Gina Kur/w Stanisaw ./j6i6ki
938 O" P 19.03.2009
939 "% 22.12.2008 'udowa sie6i wodo6igowej w u1. Soko1niki
940 "% 16.03.2009
941 OR A 31.03.2009 Kaziierz Mierzejewski Aneks do uow! nr KKT*(T+T%""#
942 OR 8.04.2009 PPHD SANIMJG 'ogdan *1esz6zak
943 GM 3.04.2009 Artur Kosta
944 OR ! 26.03.2009 Karo1ina Jakubowska
945 OR ! 1.04.2009 Grzegorz 4!6zkowski
K1ub Sportow! DNIA Mie6z!saw Granda Kaziiera
.ie1gosz
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
r;6zna d1a odzie8! Prz! Szko1e Podstawowej Nr $
K1ub Sportow! DNIA Mie6z!saw Granda Kaziiera
.ie1gosz
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
r;6zna d1a odzie8! prz! Ginazju Nr -K
,*SINDS Sp. z o. o. Piotr .iadern!
,*SINDS Sp. z o. o. Piotr .iadern!
(ea1iza6ja dziaa3 na rze6z prze6iwdziaania
prob1eo a1ko7o1ow! i przeo6! w rodzinie
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 .iesaw 'ieniek Janina
.odar6z!k
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 .iesaw 'ieniek Janina
.odar6z!k
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przez Miasto 0ub1in przedszko1o
niepub1i6zn! i pub1i6zn!
Stowarz!szenie 0ube1ski K1ub 'iznesu Agnieszka
Gsior = Mazur .iesaw 'rodowski
Porozuienie dot. wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
2oru Inwest!6!jnego
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej=
Henr!k 'ondos
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej oraz
sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1. Fw. .oj6ie67a =
Mar6in Jan Kierek
'udowa kana1iza6ji sanitarnej wraz z prz!6zeniai
oraz sie6i wodo6igowej w u1. Fw. .oj6ie67a
4ostar6zenie do Drz;du Miasta 0ub1in art!ku/w
67eii gospodar6zej
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. .o1skiej
o powierz67ni -" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
Sprawowanie obsugi sekretarsko = biurowej oraz
kan6e1ar!jnej Przewodni6z6ego (ad! Miasta i
kierowni6twa 'iura
4oraNne wspar6ie konserwator/w sprz;tu
koputerowego w zakresie napraw! sprz;tu
koputerowego
Arkusz1
Strona 63
946 GK 31.03.2009
947 !SS 31.03.2009
948 !SS 31.03.2009
949 !SS 31.03.2009
950 !SS 31.03.2009
951 BO" A 24.03.2009 Mie6z!saw 'k Aneks do uow! nr <$""T'*IT4T%""&
952 !SS 31.03.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko
953 !SS 31.03.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko
954 RF 5.03.2009
955 !SS 31.03.2009
956 !SS 31.03.2009
957 OR 7.04.2009
958 OR 7.04.2009 INP*0 CA0D+JJ .a1dear Jakubiak
959 O( 26.01.2009 HD0,AN Ja6ek (/8!6ki
960 S$ 9.03.2009
961 S$ 9.03.2009
K*M = JK* Sp. z o. o. 0ub1in .oj6ie67 0utek
0etnie r;6zne o6z!sz6zanie Starego Miasta w
0ub1inie
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = Ma6iej Kaznowski
Grzegorz Ada6z!k
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! =
ku1tur!st!ka
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = Ma6iej Kaznowski
Grzegorz Ada6z!k
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = judo
2unda6ja .zajenego .spar6ia K0D,+ Jwa
Sze1iga J1zbieta Stasiak
Prowadzenie 9rodowiskow!67 dziaa3 na rze6z
dzie6i i odzie8! ieszkaj6!67 w obszara67
sz6zeg/1nego r!z!ka
)owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM)oasz Sta3ko
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = sek6ja
wspina6zkowa
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
no8na i p!wanie
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = Po1owa
4ru8!na Soko1a
Sd (ejonow! +o5ia HoaL Prokuratura (ejonowa
Andrzej 0epieszkoL Koenda Miejska Po1i6ji w
0ub1inie Ja6ek 'u6zek
Dowa partnerska na rze6z rea1iza6ji projektu
>4ia1og spoe6zn! w zakresie prze6iwdziaania
przeo6! w rodzinie w 0ub1inie?
2unda6ja P(AJS)J(N* Drszu1a Stajak
Prowadzenie dziaa3 eduka6!jno = wspieraj6!67 d1a
os/b doros!67 oraz pro5i1akt!6zno =
interwen6!jn!67 d1a dzie6i i odzie8!
podejuj6!67 za67owania r!z!kowne
Miejski K1ub Sportow! KA0INA =Ma6iej Kaznowski
Grzegorz Ada6z!k
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = kraR =
aga
JK* = MA( Marek Gwizda
Przej;6ie oraz przew/z i suk6es!wne nisz6zenie
dokuent/w niear67iwa1n!67 kategorii '
.!konanie i onta8 8a1uzji w bud!nka67 Drz;du
Miasta 0ub1in
Ddost;pnienie s!steu Nab/r *pitiRu = Szko!
ponadginazja1ne
*gnisko )KK2 *MJGA +bigniew 2uran Jerz!
'rzostek
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! .rotk/w
'udow1an! K1ub Sportow! (obert Gro!sz Ma6iej
Grz!wa
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! 0SM
Arkusz1
Strona 64
962 S$ 9.03.2009
963 S$ 9.03.2009
964 !SS 9.04.2009
965 K& # 16.03.2009 Karo1ina Majkowska
966 !SS 9.04.2009
967 !SS 9.04.2009
968 "% 5.03.2009
969 "% 6.03.2009
970 "% 7.04.2009
971 "% 6.04.2009
972 O( 6.03.2009 Narodowe ,entru Ku1tur! Krz!szto5 4udek
973 O( 6.03.2009 Narodowe ,entru Ku1tur! Krz!szto5 4udek
974 O% A 7.04.2009 Aneks do uow! z dnia "$."S.%""&
975 O% 7.04.2009
K1ub Sportow! PA,* Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! 0SM
Pikarskie Nadzieje M*)*( 4ariusz Misiurek (oan
Garwoa
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6a67U ,ze67/wB
4ziesitaB 2e1in
)owarz!stwo Piki Siatkowej Ja6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
siatkowa 67op6/w
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
)owarz!stwo Piki Siatkowej Ja6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
siatkowa dziew6zt = -SE-& 1at
)owarz!stwo Piki Siatkowej Ja6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
siatkowa dziew6zt = --E-S 1at
+esp/ Projektowania i *bsugi In8!nierskiej
'udowni6twa 4rogowego )oMa( = 4(*G )oasz
0is Marek *1esz6zuk
.!konanie poiaru nat;8enia ru67u d1a
projektowanej u1. +wizkowej
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1. Poabian i 0ubuszan
Przedsi;biorstwo Sprz;towo = )ransportowe
P*)(ZW Stanisaw Potr;:
(ozbi/rka bud!nk/w agaz!nowo = produk6!jn!67
poo8on!67 prz! u1. Kuni6kiego --" i Sza36owej % i P
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
+aojska = a1. Dnii 0ube1skiej
(ea1iza6ja prograu rozwoju 67/r/w szko1n!67
Ministra Ku1tur! i 4ziedzi6twa Narodowego
>Fpiewaj6a Po1skaU
(ea1iza6ja prograu rozwoju 67/r/w szko1n!67
Ministra Ku1tur! i 4ziedzi6twa Narodowego
>Fpiewaj6a Po1skaU
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 .iesaw 'ieniek Janina
.odar6z!k
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 .iesaw 'ieniek Janina
.odar6z!k
4o5inansowanie ze 9rodk/w P2(*N prowadzenia
o9rodka in5ora6ji d1a os/b niepenosprawn!67
Arkusz1
Strona 65
976 S$ 9.03.2009
977 S$ 9.03.2009
978 S$ 9.03.2009
979 S$ 9.03.2009
980 #M 10.04.2009 I+*0A)*( Marian 4udek Anna 4udek
981 #M 25.03.2009
982 #M 10.04.2009
983 #M 9.04.2009 Przebudowa ukadu drogowego u1. 4ziewann!
984 !SS 31.03.2009
985 !SS 9.04.2009
986 !SS 9.04.2009 K1ub Cu81ow! Janusz Sternik +bigniew Studzi3ski
987 KP A 16.02.2009 Aneks do uow! z dnia "%."%.%""# r.
988 KP 26.02.2009
989 KP A 9.03.2009 Aneks do uow! z dnia -"."P.%""& r.
990 OR A 9.04.2009 Aneks do uow! nr <P&ST*(T%""&
991 GM 2009* K;pa Auto = ,entru Marek K;pa
992 GM 2.04.2009 J1iza 4;bska Henr!k 4;bski
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = Ma6iej Kaznowski
Grzegorz Ada6z!k
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! Ponikowda
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = 0D'0IN Ma6iej
Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! Ponikowda
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! Fr/die96ie
)owarz!stwo Sportowe )A)A(O +bigniew 2ugie1
A1ina P!d!9
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! )atar!
Monta8 aszt/w do 5otoradar/w na terenie 0ub1ina
wraz z zasi1anie
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad reonte
e1eent/w aej ar67itektur! w obr;bie P1a6u
+akowego
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego reontu ost!
drogowego przez rzek; '!strz!6; = u1. Kro67a1na
0I40 P*0SKA Sp. z o. o. Mar6in Stopa Konrad
Cukiewi6z
2unda6ja Integra6!jna NA )A)A(A,H Ada
'u6z!3ski
(ea1iza6ja prograu so6joterapeut!6znego d1a dzie6i
i rodzin z prob1ee a1ko7o1ow!
'udow1an! K1ub Sportow! (obert Gro!sz Ma6iej
Grz!wa
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = pika
no8na
Prowadzenie poza1ek6!jn!67 zaj;: sportow!67 z
prograe in5ora6!jno = eduka6!jn! = 8u8e1
'iuro )ua6ze3 'artoiej ,zuwara
SONJ(GIA Sp. z o. * Piotr 0utek
4oradztwo w zakresie p1anowania arketingowego
na pozioie strategi6zn! i opera6!jn!
Po1skie (adio = (ozgo9nia (egiona1na w 0ub1inie
Mariusz 4e6kert
.inda = Serwis Sp. z o. o. 0ub1in .a1dear Mitua
Mariusz Mat!jasz6z!k
Naje iejs6a o powierz67ni - % 96ian! w bud!nku
prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z przezna6zenie na
uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
2abr!6znej o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
Arkusz1
Strona 66
993 O) 20.03.2009
994 "% 20.03.2009 'udowa o9wiet1enia drogowego w u1. Fw. .oj6ie67a
995 #M 9.04.2009
996 SA 1.04.2009 Jwa ,zerniak
997 SA 1.04.2009 Marta Sagan
998 SA 1.04.2009 Gabrie1a )oaszewska
999 SA 1.04.2009 Just!na (udzka
1000 SA 1.04.2009
1001 SA 1.04.2009
1002 SA 1.04.2009 Ji1ia Kwietniewska
1003 SA 1.04.2009
1004 SA 1.04.2009 +!gunt +ako96ie1n!
1005 SA 1.04.2009 S!1wester )argo3ski
1006 SA 1.04.2009
1007 "% 14.04.2009
1008 "% 20.03.2009 Przedsi;biorstwo In8!nierii 0dowej )oasz Sie3ko
1009 GK 3.04.2009 Przeg1d i o6ena stanu pa16/w zabaw
1010 GK 15.04.2009 .IN4 Anna .oNniak
1011 KP # 10.03.2009
,7irurgia 4rzew Marta Kau8nia6ka
Penienie nadzoru inwestorskiego nad 1e6zenie i
konserwa6ja staro drzewu i nasadzeniai zie1eni na
terenie iasta 0ub1in
Spoe6zn! Koitet 'udow! o9wiet1enia w u1. Fw.
.oj6ie67a = Marek G;bka
Przedsi;biorstwo Dsug J1ektrote67ni6zn!67 i
Hand1ow!67 J0)* Sp. z o. o. 0eszek Gowa6ki
'udowa o9wiet1enia 6igu pieszego od u1. Kresowej
do u1. Monta8owej
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
Katarz!na Paszte1an
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
Just!na ,e1egrat
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
'eata Kr!jak
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
Izabe1a Soowska
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
+akad (ob/t In8!nier!jno = 'udow1an!67
A1eksander .sik
'udowa sie6i kana1iza6ji desz6zowej w u1.
'iesz6zadzkiej na od6inku od skrz!8owania w u1.
Drz;dowsk do skrz!8owania z u1. .ro6awsk
(ozbi/rka bud!nk/w ieszka1n!67 i gospodar6z!67
prz! u1. Sza36owej -" i -%
4te67 4oradztwo )e67ni6zne )oasz 'oguszewski
Pra6e reontowo = konserwatorskie ig1i6! ponika
Dnii 0ube1skiej
)oasz .i1kiewi6z
.!konanie projektu gra5i6znego koiksuB kt/rego
teate b;dzie >0egenda o ,zar6iej Mapie?
Arkusz1
Strona 67
1011A KP # 10.03.2009
1012 KP 2.04.2009 )HJ )*P 4aria Minta
1013 RB 1.04.2009 P.H.D. HDP = 'D4 'eata .nuk
1014 RB 1.04.2009 P.H.D. HDP = 'D4 'eata .nuk
1015 "% 26.03.2009
1016 "% 15.04.2009 P. .. S)(D,)DM Sp. z o. o. Marek Sz6zepaniak
1017 RB 17.04.2009 J4'D4 Jdward ./j6ik
1018 KP 7.04.2009
1019 OR ! 1.04.2009 Jarosaw 2ran6zak
1020 !SS 12.04.2009
1021 GM 15.03.2009 'o8ena Ka6przak
1022 !SS 6.04.2009
1023 !SS 6.04.2009
1024 !SS 6.04.2009
)oasz .i1kiewi6z
.!konanie projektu gra5i6znego ko1orowanek d1a
dzie6i o teat!6e zwizanej z iaste 0ub1in
Autorski w!st;p zespou MD,HO w dniu "K."S.%""# r.
na P1a6u +akow!
.!konanie projektu reontu sa1i ginast!6znej z
zap1e6ze sanitarno = szatniow! w bud!nku
Szko! Podstawowej Nr <" u1. Nakowski67 --"
.!konanie projektu reontu sa1i ginast!6znej z
zap1e6ze sanitarno = szatniow! w bud!nku
+espou Szk/ J1ektroni6zn!67 prz! u1.
.oj6ie67owskiej <&
,o1 = Garten JK* s.6.
Kopensa6!jne nasadzenie drzew ozdobn!67
1i96iast!67
*pra6owanie studiu w!kona1no96i d1a inwest!6ji
dot!6z6ej przebudow! rzeki ,zerniej/wki na
od6inku od uj96ia do rzeki '!strz!6! do u1. Guskiej
.!konanie rob/t reontowo = budow1an!67 w
poiesz6zenia67 stra8ni6! *SP GuskB u1. Guska
-<&
GDJ((I00A Marta Gawdzik
.!konanie no9nik/w rek1aow!67 G
Mi;dz!narodowego 2estiwa1u 2i1owego >(ozstaje
Jurop!?
Prowadzenie spraw w .!dzia1e Gospodarowania
Mienie
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta Ki5ner
4ota6ja na rea1iza6j; zadania = +wi;kszenie poo6!
terapeut!6znej i re7abi1ita6!jnej d1a os/b
uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 0otni6zej
o powierz67ni -" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Monika Konarzewska = I16z!na
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr <P u1. Kosowskiej <
N+*+ JSKD0AP )eresa (udzka Mar6in (udzki
Grzegorz (udzki
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr < u1. 'a11ad!n! %%
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Anna Maj67er
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr <& u1. .ood!jowskiego -<
Arkusz1
Strona 68
1025 !SS 6.04.2009
1026 !SS 6.04.2009
1027 !SS 6.04.2009
1028 !SS 6.04.2009
1029 !SS 6.04.2009
1030 !SS 6.04.2009
1031 !SS 6.04.2009
1032 !SS 6.04.2009
1033 !SS 6.04.2009
1034 !SS 6.04.2009
1035 !SS 6.04.2009
Grupowa Prakt!ka 0ekarska S)*MA)*0*GIA
S+K*0NA s.6. )eresa 'u67aj6z!k Magorzata
Krupi3skaEMa91anka Monika Karpi3ska Monika
,7r/1
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju Nr S u1.
S!6zkowa <L +espou Szk/ nr - u1. Podwa1e --L
Szko! Podstawowej Nr %< u1. Podza6ze #
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Janina Krzeszowska = Mazurek
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Spe6ja1nego
*9rodka Szko1no = .!67owaw6zego nr - a1.
Sp/dzie16zo96i Pra6! KS
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
)eresa A5t!ka
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr % u1.
0wowska --L +espou Szk/ nr < u1. .!96igowa <-
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Iwona 'ie1awska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr # u1.
0ipowa %S
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Magorzata 'aranowska = Groek
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w 0ube1skiego
,entru Jduka6ji +awodowej u1. Magno1iowa &
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Agnieszka +iei3ska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w I 0i6eu
*g/1nokszta66ego A1. (a6awi6kie %K
N+*+ 0ekarze Spe6ja1i96i Sp. z o. o. Magda1ena
)u6ewi6z = Pasikowska Ja6ek Grabski
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr -$ u1.
Masz!nowa %L +espou Szk/ nr P u1. 'ronowi6ka %-L
IH 0i6eu *g/1nokszta66ego u1. Szko1na PL Szko!
Podstawowej nr %$ u1. Kresowa -
N+*+ 4JN) A MJ4 Andrzej ,zaara (obert
0ipi3ski
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr -< u1.
Narutowi6za <%A
Grupowa Prakt!ka Stoato1ogi6zna 4JNS s.6. Anna
'u6zak = Koper Irena '1usiewi6z Monika Koro1 =
0esz6z!3ska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w III 0i6eu
*g/1nokszta66ego P1a6 .o1no96i P
N+*+ Stoato1ogia 0eszek 'u6z!3ski Grzegorz
4;bie6
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Spe6ja1nego
*9rodka Szko1no = .!67owaw6zego nr % u1. Guska
S
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Ha1ina Ku67nio
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w HI 0i6eu
*g/1nokszta66ego u1. Mi6kiewi6za <K
Arkusz1
Strona 69
1036 !SS 6.04.2009
1037 !SS 6.04.2009
1038 !SS 6.04.2009
1039 !SS 6.04.2009
1040 OR 17.04.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
1041 !SS 6.04.2009
1042 !SS 6.04.2009
1043 OR 1.04.2009 0*)*S PA0I.A Sp. z o. o. Mariusz Korde6ki
1044 !SS 6.04.2009
1045 !SS 6.04.2009
1046 !SS 6.04.2009
1047 !SS 6.04.2009
1048 !SS 6.04.2009
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Jo1anta +ar;bska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr <" u1. Nakowski67 --"L Ginazju Nr < u1.
Nakowski67 --"
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Magorzata Kope:
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju Nr -S u1.
J1ektr!6zna -S
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Maria KuNi3ska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju Nr -# u1.
Szko1na K
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Agnieszka ./j6i6ka
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/
Sao67odow!67 a1. 4ugosza -"A
Dowa o organiza6j; prakt!k = Konrad Su67oraL
Hubert Ku1pa
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Anna Kijewska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/
*dzie8owo = ./kienni6z!67 u1. Spokojna -"
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Gra8!na Dranowska = 0a6kowska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/ i.
sw. Stanisawa Kostki u1. Sowikowskiego K
+akup pa1iwa po1egaj6! na tankowaniu
sao67od/w su8bow!67 Drz;du Miasta 0ub1in
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Agnieszka Surd!ka
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w IG 0i6eu
*g/1nokszta66ego u1. Struga K
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Magda1ena *r1ik = ./j6ik
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/
J1ektroni6zn!67 u1. .oj6ie67owska <&
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Hanna Andze1 = .a1kowska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr %- u1. +u67/w -
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Anna 0epa = Krajewska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr <- u1. 0otni6za -
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Katarz!na 'iegaj = 0askowska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr K u1. ,zwartak/w --L Ginazju nr -% u1. Podwa1e
<
Arkusz1
Strona 70
1049 !SS 6.04.2009
1050 !SS 6.04.2009
1051 !SS 6.04.2009
1052 !SS 6.04.2009 2*( = MAG Andrzej ,zaara (obert 0ipi3ski
1053 !SS 6.04.2009
1054 !SS 6.04.2009
1055 !SS 6.04.2009
1056 !SS 6.04.2009
1057 !SS 6.04.2009
1058 !SS 6.04.2009
1059 !SS 6.04.2009
1060 !SS 6.04.2009
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
'eata 'anasiak = Goua
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr %# u1. .ajde1ot! -
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Iwona (owi3ska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr % u1. Mi6kiewi6za %P
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Drszu1a (adzie36iak
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr $ u1.
Krasi3skiego $
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr -P u1.
Pogodna -#L +espou Szk/ *g/1nokszta66!67 nr K
u1. Kro67a1na %# +espou Szk/1 )ransportowo =
Kounika6!jn!67 u1. +eborz!6ka &%
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Magda1ena 'ar7a
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/
*g/1nokszta66!67 nr P u1. )uidajskiego KA
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Maria G/re6ka
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w H 0i6eu
*g/1nokszta66ego u1. 0ipowa $
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Monika Cuk = +apo1ska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w GGIII 0i6eu
*g/1nokszta66ego u1. Poniatowskiego S
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
'oguia F1i8 = Gustaw
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr - u1.
Kuni6kiego --K
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Gra8!na 'aziak
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w PS'iG A1.
(a6awi6kie S
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Gra8!na ,7i1ioniuk
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w II 0i6eu
*g/1nokszta66ego u1. *grodowa -K
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Magda1ena St;pniewska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Ginazju nr -" u1.
.ajde1ot! -%
S)*MA)*0*GIA S+K*0NA Irena Pe67a = 'ie1e6ka
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
nr %& u1. (ado96i -<L Ginazju nr -- u1. (ado96i -<
Arkusz1
Strona 71
1061 !SS 6.04.2009
1062 !SS 6.04.2009
1063 !SS 6.04.2009
1064 !SS 6.04.2009
1065 !SS 6.04.2009
1066 !SS 20.04.2009 Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67
1067 !SS 20.04.2009 Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67
1068 OR A 30.03.2009 Magda1ena Po6ie67a Aneks do uow! nr %P%T*(T%""#
1069 OR ! 1.04.2009 Maria Anna Janusz
1070 GK 3.04.2009
1071 "% 24.03.2009
1072 "% 25.03.2009
1073 "% 8.04.2009
1074 RB 10.04.2009
1075 #M 17.04.2009 Konsor6ju = 0ider HJNP*0 Sp. z o. o.
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
A1ina Adaska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/
*g/1nokszta66!67 nr S u1. (ze6kiego -"
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Marta Drba3ska = ,zaj6z!k
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/ nr -"
u1. 'iedronki &
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
(enata J/ze56zak = Satke
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w +espou Szk/
'udow1an!67 u1. Sowi6za SL HIII 0i6eu
*g/1nokszta66ego u1. Sowi6za S
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
J18bieta .i9niewska
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr $ u1. P1a8owa #
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Agnieszka 'rzezi6ka
*bowizek udzie1ania bezpatn!67 9wiad6ze3
stoato1ogi6zn!67 d1a u6zni/w Szko! Podstawowej
Nr <% u1. )etajera %
0ube1skie )owarz!stwo Prz!ja6i/ ,7or!67
Hospi6ju 4obrego Saar!tanina Maria 4r!gaa
J18bieta ,!gan
0ube1skie Hospi6ju d1a 4zie6i i. Maego Ksi;6ia
2i1ip 'u6z!3ski Joanna (a5a1ska
*bsuga prawna sprawa sdow!67L d!8ur w
.!dzia1e *9wiat! i .!67owania
K*M = JK* Sp. z o. o. .oj6ie67 0utek
.!konanie pra6 reontow!67 sza1etu iejskiego
prz! u1. <Ego aj
Pra6ownia Dsug Inwest!6!jn!67 MA.A( (!szard
Mazurek
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego w
pro6esie rea1iza6ji inwest!6ji 'udowa boisk i
67odnik/w prz! Szko1e Podstawowej nr S-
JD(* = 4I(J,) ,*NSD0)ING 4ariusz 4oba
Aktua1iza6ja studiu w!kona1no96i d1a zadania
Przedu8enie u1. Kra36owej na od6inku od u1. 4ugiej
do u1. Kuni6kiego
Konsor6ju = 0ider Przedsi;biorstwo (ob/t
4rogowo = Mostow!67 w 0ub1inie S.A.
'udowa 6ig/w kounika6!jn!67 w Spe6ja1nej
Stre5ie Jkonoi6znej w 0ub1inie
PKP Jnerget!ka S.A. .a1dear .ie1eba Andrzej
Jarni6ki
.!konanie o9wiet1enia terenu +espou P1a6/wek
*pieku36zo = .!67owaw6z!67 >P*G*4NO 4*M? u1.
Pogodna <-
(eont ostu drogowego przez rzek; '!strz!6; w
6igu jezdni u1. Kro67a1nej
Arkusz1
Strona 72
1076 O" # 21.04.2009
1077 O" # 21.04.2009
1078 #M 20.04.2009
1079 #M 17.04.2009
1080 GM 20.04.2009 A1eksander Jankowski
1081 GM 17.04.2009
1082 "% 16.03.2009
1083 "% 30.03.2009
1084 "% 30.03.2009
1085 "% 30.03.2009
1086 "% 20.03.2009 MA)I Agnieszka Staniak = Studzi3ska
1087 KP 10.03.2009 IM*)I*N Piotr 4obosz
1088 KP 11.03.2009
1089 OR A 31.03.2009
1090 BRM # 17.04.2009 Karo1ina Gro67owi6z = Ste6
1091 O) 7.04.2009
,DMD0DS Agen6ja (ek1aowaJan Mat!sik
*pra6owanie S!steu Ident!5ika6ji .izua1nej
0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
HJNA A() Sp. z o. o. Joanna .awer = Ja67i
*pra6owanie 5i1u prouj6ego poten6ja
0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
K+A Przedsi;biorstwo Autoat!ki i )e1ekounika6ji
S.A. Henr!k Staniewski
.!iana trze67 sup/w o9wiet1enia drogowego
wzdu8 u1. Krakowskie Przedie96ie
GAPA s.6. Ja6ek Gieroba
'udowa og/1nodost;pn!67 iejs6 parkingow!67 na
terenie pasa drogowego u1. Arii Krajowej
4zier8awa gruntu o pow. ok. %" % pod gara8e prz!
u1. So1u67owskiego
Andrzej Saonek
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
4iaentowej o powierz67ni %%S" % z
przezna6zenie na parkin strze8on!
Pra6ownia Projektowa S)API[SKI =
INS)A0P(*JJK) Grzegorz Stapi3ski
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
przebudow! istniej6ego ko1ektora desz6zowego w
u1. .itosa
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
.!konanie dodatkow!67 egzep1arz! projektu
budow1ano = w!konaw6zego przebudow!
skrz!8owania 0ube1ski 0ipie6 &"
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie dodatkowej dokuenta6ji w zakresie
rozwiza3 kounika6!jn!67 dot!6z6!67 p/no6nej
stron! u1. 2abr!6znej
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie a1ternat!wnej dokuenta6ji do projektu
budow1ano = w!konaw6zego u1. (adziwiowskiej i u1.
<Ego aj
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
rozbi/rki bud!nku prz! u1. .!96igowej <B S i $
.!konanie 5i1u prouj6ego 0ub1in jako iasto
studen6kie
)adeusz Grajpe1
Autorskie w!konanie wiernej kopii Aktu Dnii
0ube1skiej
Powiat Drzd Pra6! w Hrubieszowie Sawoir
Mar6iniuk
Aneks do uow! nr DStT"&T"%%-
Szko1enie z zakresu saRoir = RiRre i protokou
d!p1oat!6znego d1a (adn!67 Modzie8owej (ad!
Miasta 0ub1in
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej .oj6ie67 Piekar6z!k 0u6jan
*rgasi3ski
4o5inansowanie zadania pn. Progra eduka6ji
eko1ogi6znej spoe6zno96i 1oka1nej Miasta 0ub1in
Arkusz1
Strona 73
1092 !SS 30.03.2009
1093 "% 8.04.2009
1094 "% 16.04.2009
1095 OR 31.03.2009
1096 OR 2009* Dowa o prakt!ki zawodowe = Izabe1a Kostka
1097 O" 20.04.2009
1098 RF 21.04.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska
1099 RF 21.04.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska
1100 GK 23.04.2009
1101 RB 17.04.2009
1102 "$ 10.04.2009
1103 RF 15.04.2009
1104 OR ! 10.04.2009 Konrad Mazurkiewi6z
1105 OR ! 21.04.2009 Joanna Ko6iuba
1106 K& ! 1.04.2009 Agata .itkowska
Stowarz!szenie Produ6ent/w i 4ziennikarz!
radiow!67 Piotr Adaski
+akup i dostar6zenie P pakiet/w ateria/w
eduka6!jn!67 do przeprowadzenia kapanii
+a67owaj )rzeNw! D!s
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe K*M4D4JG Sp. z
o. o.. Jerz! A6edo3ski
*pra6owanie nuer!6znego grani6 d1a z1e6on!67
u1i6 w dzie1ni6! Hajd/w = +ad;bie
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i =
0ube1ska Stre5a Jkonoi6zna
Prestige Propert! Sp. z o. o. *1ga Horszt!3ska
4okonanie 6z!nno96i po9redni6twa zierzaj6!67
do naju powierz67ni biurowej ok. <S" % w
6entru iasta
,*SINDS Sp. z o. o. Piotr .iadern!
Stowarz!szenie +wizek Miasta Po1ski67 A1i6ja
Grenda
*rganiza6ja wsp/1nej powierz67ni w!stawienni6zej
na targa67 JGP* (JA0 w Mona67iu
Ddzie1enie dota6ji 6e1owej bud8etu pa3stwa na
zadania rea1izowane w raa67 >Narodowego
Prograu Przebudow! 4r/g 0oka1n!67 %""&E%""-? E
przebudowa u1. Megiewskiej
Ddzie1enie dota6ji 6e1owej bud8etu pa3stwa na
zadania rea1izowane w raa67 >narodowego
Prograu Przebudow! 4r/g 0oka1n!67 %""&E%""-? E
budowa u1. 'ursaki i u1. (apa6kiego
Pra6ownia Art!st!6zno = Kaieniarska .ito1d
Mar6ewi6z
(enowa6ja band! 5ontann! na P1a6u 0itewski w
0ub1inie
2abr!ka *kien Spe6tru Sp. z o. o. .oj6ie67
Gieresz
.!konanie terooderniza6ji bud!nku Przedszko1a
nr $K prz! u1. Paderewskiego -%
S*2)'0DJ .ito1d Kieru1
.!konanie Studiu .!kona1no96i d1a projektu
>iejska szerokopasowa sie: szkie1etowa = II
etap?
APDS Przedsi;biorstwo (ek1aowo = .!dawni6ze
Marek 0e6ki
.!konanie oraz dostar6zenie art!ku/w
stanowi6!67 nagrod! d1a u6zestnik/w konkurs/w
Porzdkowanie u67wa (ad! Miasta 0ub1in podj;t!67
na sesja67 w %""& roku
*bsuga kadrowa pra6ownik/w 4epartaentu
Sekretarza oraz .!dziau +drowia i Spraw
Spoe6zn!67
Prz!gotow!wanie i obsuga uro6z!sto96iB jubi1eusz! i
spotka3 wsp/organizowan!67 przez .!dzia Ku1tur!
Arkusz1
Strona 74
1107 K& 4.04.2009 Ddzie1enie dota6ji 6e1owej = zakup w!posa8enia
1108 OR ! 7.04.2009 Mar6in Kao1a
1109 K& 1.04.2009 Ddzie1enie dota6ji 6e1owej = zakup w!posa8enia
1110 K& 1.04.2009 Ddzie1enie dota6ji 6e1owej = zakup w!posa8enia
1111 K& 1.04.2009 Ddzie1enie dota6ji 6e1owej = zakup w!posa8enia
1112 S$ 9.03.2009
1113 S$ 9.03.2009
1114 S$ 9.03.2009
1115 S$ 20.04.2009
1116 S$ 1.04.2009
1117 GM 8.04.2009
1118 OR ! 10.04.2009 Anna Jastrz;bska
1119 #M 24.04.2009
1120 RF 21.04.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska
1121 GK 9.04.2009
1122 GK 27.04.2009 (D4K* JANDS+
4zie1ni6ow! 4o Ku1tur! 'ronowi6e A1eksandra
Szu16 = ,7oa
Prz!gotow!wanie i rea1iza6ja dziaa3 zwizan!67 z
kand!dowanie 0ub1in do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur!
+esp/ Pie9ni i )a36a 0D'0IN i. .and! Kaniorowej
Jan )wardowski
,entru Ku1tur! A1eksander Szpe67t
*9rodek Mi;dz!ku1turow!67 Ini6jat!w )w/r6z!67
(*+4(*CA Mirosaw Haponiuk
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ i S!pat!k/w *sied1a
'onie Marzena Pie3kosz = Sapie67a Gra8!na
./jtowi6z = Huba
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! ,zub!
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6a67U 0SMB ,zub!
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6a67U 0SMB ,zub!
Po1ski +wizek Gu67!67 'ogusaw .odar6z!k
(egina '1a67arska
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
0ube1skie )owarz!stwo Kajakowe 2A0A +o5ia
2i1ipek = Kra6zek 0eszek 4aniewski
*rganiza6ja i udzia w iejski67B regiona1n!67B
og/1nopo1ski67B i;dz!narodow!67 ipreza67
sportow!67 d1a dzie6i i odzie8!
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
.!kon!wanie wznowie3 punkt/w grani6zn!67 i
okazania dziaek d1a potrzeb .!dziau
Gospodarowania Mienie
+bieranie in5ora6ji dot!6z6!67 potrzeb podiot/w
partnerski67 w kraj/w Jurop! .s67odniej
SPA *(KANA Sp. z o. o. Jdund 'ranie6ki
Magorzata Mo6z!broda
'udowa 6igu pieszo = rowerowego na od6inku od
u1. Szaser/w do u1. *rkana
4o5inansowanie projektu 'udowa sa1i ginast!6znej
w Szko1e Podstawowej nr P& w o9 +ad;bie = Hajd/w
w 0ub1inie
INHJS)IM S.A. .a6aw Miska
.!konanieB dostar6zenie i ustawienie %KS szt.
betonow!67 wo1nostoj6!67 kosz! u1i6zn!67
.!konanie prograu 5unk6jona1no = u8!tkowego pn.
reont kana1iza6ji desz6zowej w a1. .itosa
Arkusz1
Strona 75
1123 GK 27.04.2009 (D4K* JANDS+
1124 "% 20.03.2009
1125 #M 21.04.2009
1126 KP # 16.02.2009 Pawe +akrzewski
1127 OR 28.04.2009 PPHD SANIMJG 'ogdan *1esz6zak
1128 O) 16.04.2009
1129 O) 16.04.2009 Ar67itektura +ie1eni H*()DS (adosaw ,ioek
1130 !SS A 21.04.2009 Aneks do uow! nr -"K%T+SST%""#
1131 O) 22.04.2009
1132 AB 23.04.2009
1133 K& # 23.04.2009 Karo1ina Majkowska
1134 S$ 9.03.2009
1135 "% 28.04.2009 S+G Sp. z o. o. (!szard +awisza
1136 "% 17.04.2009 +!gunt Miszta1
1137 RB 28.04.2009
.!konanie prograu 5unk6jona1no = u8!tkowego pn.
reont kana1iza6ji desz6zowej w u1. Nadstawnej
JK*SAN 'iuro Projekt/w S!steow!67 .odno =
F6iekow!67 Magorzata 4udek
*pra6owanie aneksu do dokuenta6ji projektowej =
budowa ko1ektora kana1iza6ji sanitarnej do a1. .itosa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przeo8enie sie6i e1ektroenerget!6zn!67 = u1. 4o1na
<Ego aj
Pisene tua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k
1itewski tre96i u/w i 1ist/w w raa67 wsp/pra6!
i;dz!narodowej
4ostar6zanie art!ku/w 7igieni6zn!67 do Drz;du
Miasta 0ub1in
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni Sp. z o. o. A1i6ja
4obrowo1ska Mariusz Piat
(atowanie 1ube1ski67 kasztanow6/w przed inwazj
kasztanow6owia6zka
(atowanie 1ube1ski67 kasztanow6/w przed inwazj
kasztanow6owia6zka
Ind!widua1na Spe6ja1ist!6zna Prakt!ka 0ekarska
Marta Drba3ska = ,zaj6z!k
,entru 'ada3 Jko1ogi6zn!67 PAN Janusz
D67anowski Kaziiera 'i6z
'adania d!naiki toks!6zn!67 pojaw/w sini6ow!67
i produk6ji toks!n wraz z usta1enie sposob/w
w!st;powania zakwit/w sini6ow!67 w +biorniku
+eborz!6ki
*kr;gowe Przedsi;biorstwo Geodez!jno =
Kartogra5i6zne w 0ub1inie Sp. z o. o. Stanisaw
Margu1
.!konanie opra6owa3 geodez!jno =
kartogra5i6zn!67 d1a potrzeb projektow!67
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
)owarz!stwo Sportowo = )ur!st!6zne S*K*0IK
Ada Gowa6z +enon 4anowski
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! 'ronowi6e
*pra6owanie 67arakter!st!ki energet!6znej bud!nku
i projektu wizua1iza6ji bud!nku 4zie1ni6owego 4ou
Ku1tur! prz! u1. Jud!a %A
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej = boisko
sportoweB szatnieB o9wiet1enie terenu = u1.
HerbowaT(!6erska
Arkusz1
Strona 76
1138 RB 1.04.2009 A(MJ = P(*JJ,) Piotr P;dzisz
1139 GM 28.04.2009 'o8ena 'e1niak
1140 GM 27.04.2009 Stanisaw Gwiazda
1141 !SS 24.04.2009 0AN,J) Sp. z o. o. Monika 4a3ko
1142 !SS 24.04.2009
1143 !SS 24.04.2009
1144 !SS 24.04.2009
1145 !SS 24.04.2009 N+*+ MJ0ISA Jwa )urska
1146 !SS 24.04.2009
1147 !SS 24.04.2009 N+*+ MJ4I,DM Sp. z o. * Piotr Sz6zepanowski
1148 RF 27.04.2009
1149 !SS 24.04.2009
1150 !SS 24.04.2009
1151 !SS 24.04.2009
1152 !SS 24.04.2009
1153 !SS ! 28.04.2009
.!konanie projektu rozbudow! i reontu ku67ni
wraz z zap1e6ze = Przedszko1e nr <K u1. .a11enroda
P
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 2i1aret/w
o powierz67ni $% % z przezna6zenie pod iejs6a
postojowe
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
,iepie1ewskiego %P o powierz67ni -S" % z
przezna6zenie na zie1e3 prz!doow
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ HI)A = MJ4 (enata Pastawska = ,7awr!o
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ HIS HI)A0IS Anna 4r!gie1
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
.ojew/dzki *9rodek Med!6!n! Pra6! Anna
(ut6z!3ska = (ui3ska
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ JSKD0AP Sp. z o. o. Aanna K;pa
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Miasto Poniewie8 @0itwaA Miasto Munster @Nie6!A
Miasto Hisen @Portuga1iaA
.sp/pra6a partnerska prz! rea1iza6ji projektuU *d
Dnii 0ube1skiej do Dnii Juropejskiej
N+*+ 2AMI0 = MJ4 Jo1anta Harasi = Grossan
Iwona Sz6z;9niak
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ ).*JA P(+O,H*4NIA Sp. z o. o. Monika
Skae6ka Jwa ,7odu3
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ HIHAMJ4 )oasz Sao1ej
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ A0HI)A He1ena .dowiak Maria Margo1
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dniwers!tet Prz!rodni6z! Henr!k 'i67ta
.!naje g/wnej au1i w ,entru Kongresow! na
przeprowadzenie debat! w raa67 og/1nopo1skiej
kapanii pro5i1akt!6zno = eduka6!jnejU SprawdN 6z!
)woje pi6ie jest bezpie6zne
Arkusz1
Strona 77
1154 !SS 24.04.2009
1155 !SS 24.04.2009
1156 !SS 24.04.2009 N+*+ 2AMI0IA 'arbara Gowa6ka J18bieta Skorek
1157 !SS 24.04.2009 N+*+ 0AN,J) Hanna Ja9kiewi6z Hanna *67nik
1158 !SS 24.04.2009 N+*+ PD0S = MJ4 4orota Gosz6z!3ska
1159 !SS 24.04.2009
1160 !SS 24.04.2009 N+*+ MAK = MJ4 Kr!st!na .a1i6ka
1161 !SS 24.04.2009
1162 !SS 24.04.2009 N+*+ P(*HI)A J18bieta Kosowska = ,eg1arska
1163 !SS 24.04.2009
1164 !SS 24.04.2009
1165 !SS 24.04.2009 *kr;gow! Szpita1 Ko1ejow! Mirosaw 'orowie6
1166 !SS 24.04.2009
1167 !SS 24.04.2009
1168 !SS 24.04.2009
1169 !SS 24.04.2009
1170 !SS 24.04.2009
1171 !SS 24.04.2009
1172 !SS 24.04.2009 N+*+ +4(*.IJ J18bieta Paw1ak = Gan6zarska
N+*+ .A00JN(*4A MJ4 +enon Sz6zeka1a
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ Spe6ja1ist!6zne Gabinet! 0ekarskie SANI)AS
s.6.
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ ).VJ 0JKA(+ J18bieta Kieres Jadwiga
,zarnota
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ P(+O,H*4NIA 0JKA(+A (*4+INNJG*
Maria Sudo1ska
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ MJ4O,ONA %""- J18bieta So1is = Ku1esza
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
.ojew/dzki Szpita1 Spe6ja1ist!6zn! (!szard
Fie67
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ A(NIKA Mirosawa *skroba Gra8!na
.asi16zuk
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ MAKI Krz!szto5 Gustaw J18bieta .;6awska
= Krupa
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ Spe6ja1ist!ka ,ze67/w Mariusz Mi67aek
4ariusz 'o67e3ski
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ MJ4 = ,JN)(DM A1ina Kurek .anda
,zarna6ka
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ A(S MJ4I,A 'eata Gsawska
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ 'AMJ4 'arbara .!so6ka = Spustek Anna
0itwinek
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Arkusz1
Strona 78
1173 !SS 24.04.2009 N+*+ '(*N*.I,J J18bieta )rojanowska = 4re1a
1174 !SS 24.04.2009 N+*+ ,entru Med!6zne ,+D'O Jan Kukua
1175 !SS 24.04.2009
1176 !SS 24.04.2009 N+*+ MJ4I,*( Izabe1a Mi67a1ak 4orota Stawiarz
1177 !SS 24.04.2009 N+*+ *9rodek Med!6zn! 4MP Jerz! Portka
1178 !SS 24.04.2009 N+*+ JD)(+JNKA Drszu1a Ar6iszewska
1179 !SS 24.04.2009 N+*+ KA0INA ,ezar! 4udka J18bieta )oborek
1180 !SS 24.04.2009 N+*+ )JHAN4 Sp. z o. o. +dzisaw Paszkowski
1181 !SS 24.04.2009 N+*+ ,+J,HV. Iwona ,zajka
1182 !SS 24.04.2009 N+*+ MJ4I,*( Maria Izdebska Maria P/Nniak
1183 #M 28.04.2009
1184 !SS 24.04.2009
1185 !SS 24.04.2009
1186 !SS 24.04.2009
1187 !SS A 28.04.2009 Aneks do uow! nr P#-T+SST%""#
1188 !SS 24.04.2009
1189 !SS 24.04.2009
1190 OR A 27.04.2009 Jarosaw 2ran6zak Aneks do uow! nr -"-#T*(T+T%""#
1191 OR # 27.04.2009 J18bieta Gaw1ik
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ DNI = MJ4 (enata Grend!sz Marek ,7ataa
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa i. .. +. Nakowski67
0eszek Kra6zkowski Jan Kos
'udowa iejs6 parkingow!67 w pasie drogow! u1.
Nakowski67
N+*+ ANI = MJ4 Anna .a67 = +abadaa
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ ,entru Med!6zne JD(*MJ4 (o7a
(a7na
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ MJ4 = K*0 Izabe1a Pan6ewi6z = Mazur Maria
'udz!3ska
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
NA4+IJJA ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski Andrzej K1u6z!k
N+*+ GMDSK = MJ4 J18bieta Ma6ek
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
N+*+ P(* = MJ4I,A 'eata 2iuk +o5ia 2ranasz6zuk
= (usinek
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Skor!gowanie b;d/w w dek1ara6ja67
roz1i6zeniow!67 pra6ownik/w z1ikwidowanej Izb!
.!trzeNwie3 w 0ub1inie
Arkusz1
Strona 79
1192 KP ! 6.04.2009
1193 "% A 9.04.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop Aneks do uow! nr <%%%TINT%""&
1194 "% A 27.03.2009 0INJ)J0 Sp. z o. o. Krz!szto5 Sokoowski Aneks do uow! nr <$"<TINT%""&
1195 !SS 24.04.2009
1196 !SS 24.04.2009 N+*+ AMI,DS Anna (a6zkiewi6z Ha1ina Pie67owi6z
1197 !SS 24.04.2009 N+*+ CO,IJ Anna 4zioba Izabe1a Niezna3ska
1198 !SS 24.04.2009 N+*+ A02A Marzena Sz!dowska
1199 !SS 24.04.2009
1200 #M 24.04.2009 MD0)I,* Sp. z o. * Ada Fwiet1i6ki Re1 .;gorek
1201 OR 28.04.2009 P.P.H.D. MJ'0*)JG Piotr Suek
1202 RB 13.05.2009
1203 K& A 31.03.2009 0ena Jakubie6 = (;bisz Aneks do uow! nr %S$TK0T+T%""#
1204 OR 22.04.2009
1205 OR 22.04.2009 4ostar6zenie nisz6zarek do Drz;du Miasta 0ub1in
1206 O( 21.01.2009
1207 OR 29.04.2009 P.H.D. M*(S Krz!szto5 Mirosaw
1208 "% 30.04.2009
1209 OR 4.05.2009
1210 OR 4.05.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a Dowa o organiza6j; prakt!k = Pawe St;pniak
1211 OR 4.05.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
1212 BM 30.04.2009
)IMJ S.A. 2i1ia w 0ub1inie Krz!szto5 ,7udo1owski
Katarz!na (esze1ewska
Jisja rek1a! dNwi;kowej na antenie radia JSKA
0ub1in
N+*+ MJ4IMJ4 )eresa Jendrej Jo1anta
)r!bu67owi6z
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
Saodzie1n! Pub1i6zn! Szpita1 K1ini6zn! Nr P Marian
Prz!1epa
Dowa o udzie1enie 9wiad6ze3 zdrowotn!67 =
sz6zepienia o67ronne
*ddanie iejs6a w pasie drogow! u1. 0ipowej d1a
potrzeb parkowani ana zasada67 w!6zno96i
.!konanieB dostar6zenie i onta8 eb1i na potrzeb!
Drz;du Miasta 0ub1in
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej = boisko
sportowe= u1. 0wowska
'ID(* = P0DS 0. A. 0u6!na Kopt!ra
4ostar6zenie ateria/w biurow!67 do Drz;du
Miasta 0ub1in
'ID(* = P0DS 0. A. 0u6!na Kopt!ra
P+D CO,IJ S.A. Ja6ek .ere6zuk Arkadiusz
*po1ski
Ddost;pnienie do stosowania ap1ika6ji (ejestrator
Dbezpie6ze3 Grupow!67
Dsuga !6ia sao67od/w su8bow!67 Drz;du
Miasta 0ub1in
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie Stanisaw Jakiiuk
Dowa partnerska dot. rea1iza6ji wsp/1nego projektu
pn. (egu1a6ja rzeki ,zerniej/wki w 0ub1inie = etap I
)owarz!stwo Jduka6ji 'ankowej Marzena
Guzowska
Dowa o organiza6j; prakt!k = Mukasz (zu6ido
Dowa o organiza6j; prakt!k = .oj6ie67
Staierowski
(ejonowe .odne *67otni6ze Pogotowie (atunkowe
)adeusz ,7ie1ewski Piotr Ko6iuba
+apewnienie bezpie6ze3stwa na wodzie os/b
korz!staj6!67 z akwenu +a1ew +eborz!6ki
Arkusz1
Strona 80
1213 GM 29.04.2009 )eodora Ka6zarska (oan Ka6zarski
1214 "% A 23.04.2009 Aneks do uow! nr <%&"TINT%""&
1215 O) 15.04.2009 4J()JG 444 Joanna Sord!1
1216 !SS ! 30.04.2009
1217 !SS ! 30.04.2009
1218 KP 21.04.2009 G**4 MDSI, P(*4D,)I*NS Monika K1onowska
1219 O" 5.05.2009 rezerwa6ja *I
1220 "% 9.04.2009
1221 OR 30.04.2009 ,*((A4* Konrad 'ur6z!3ski 4zier8awa kopiarki d1a potrzeb Drz;du Miasta 0ub1in
1222 "% 29.04.2009
1223 OR ! 10.04.2009
1224 "% 1.04.2009
1225 GK 29.04.2009 SA)J(NDS Sp. z o. o. +bigniew 'ie1ak
1226 KP P 28.04.2009 JD(*PA S.A. Marta Adaiak Maria 'igos
1227 KP 26.03.2009
1228 KP 6.04.2009 IHJN) Mikoaj Majda
1229 KP 14.04.2009
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Hutni6zej
o powierz67ni S" % z przezna6zenie pod pawi1on
gastronoi6zn!
Konsor6ju = 0ider Kouna1ne Przedsi;biorstwo
(ob/t 4rogow!67 Jerz! Podstawka
4wukrotne odkoarzanie teren/w wskazan!67 przez
+aawiaj6ego
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Prowadzenie poradni6twa ind!widua1negoB
doradztwa prawnego oraz grupow!67 zaj;:
terapeut!6zn!67 d1a os/b do9wiad6zaj6!67
przeo6! w rodzinie
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
(ea1iza6ja prograu korek6!jno = eduka6!jnego d1a
os/b stosuj6!67 przeo6 w rodzinie
.!st;p art!st!6zn! zespou )HJ 2D)D(JHJA4S w
dniu "K."S.%""# r. w 0ub1inie
+esp/ Projektowania i *bsugi In8!nierskiej
'udowni6twa 4rogowego )oMa( = 4(*G )oasz
0is Marek *1esz6zuk
*pra6owanie projekt/w budow1ano = w!konaw6z!67
prz!6z! wodo6igow!67 i kana1iza6!jn!67 u1i6U
Jeioowej i Skowronkowej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej = p1a6
budow! = zesp/ p!wa1ni = A1. +!guntowskie
Marek Grusz6zak
Penienie d!8ur/w w .!dzia1e Inwest!6ji i w 'iurze
*bsugi Prawnej
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej przebudow!
u1. Mire6kiego i (e!onta
4ostaw % szt. betonow!67 sto1ik/w wraz z
krzesekai do gr! w sza67!
Dzgodnienie zasad wsp/pra6! w zakresie proo6ji
arki Hote1 Juropa
A() AI4 Arno1d 4e:
*pra6owanie strategii proo6ji G
Mi;dz!narodowego 2estiwa1u 2i1owego (ozstaje
Jurop!
.!konanie 9wiad6ze3 na potrzeb! dziaa3
proo6!jn!67 Kon6ertu Inauguruj6ego 0ube1skie
4ni Ku1tur! Studen6kiej %""#
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
.!naje i obsuga te67ni6zna sprz;tuU o9wiet1enie
s6eni6zneB agregat prdotw/r6z!
Arkusz1
Strona 81
1230 KP 14.04.2009
1231 KP 28.04.2009
1232 KP 28.04.2009 ANNA 4*'(*.*0SKA
1233 KP ! 28.04.2009 Mukasz ,zaja
1234 KP ! 28.04.2009
1235 KP ! 16.04.2009 Ireneusz Misiejuk
1236 KP 21.04.2009
1237 !SS 30.04.2009
1238 !SS 5.05.2009
1239 "$ 28.01.2009 JES)D4I* S*2).A(J (enata Nowakowska
1240 BK 4.05.2009 Aneks do uow! z dnia <".-%.%""& r.
1241 O" 15.04.2009 ).* 2*( O*D Arkadiusz 0itwi3ski
1242 KP ! 30.04.2009 Mirosaw Marosz
1243 KP ! 28.04.2009
1244 K& # 4.05.2009 Magda1ena Maria Gad!sz
1245 "% 4.05.2009
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
.!naje i obsuga te67ni6zna sprz;tuU zadaszenie
s6en!B wie8e pod nago9nienie
Kan6e1aria 4orad6za SONJ(GIA Sp. z o. o. Piotr
0utek
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u przeprowadzenia
Prograu >Miasto Po1e6a?
Monta8 i deonta8 barierek o67ronn!67 na P1a6u
+akow!
Prowadzenie obi1nej kapanii rek1aowej
0ube1ski67 4ni Ku1tur! Studen6kiej
Pawe )!piak
Prowadzenie iprez! proo6!jnejU Kon6ertu
Inauguruj6ego 0ube1skie 4ni Ku1tur! Studen6kiej
%""#
Prz!gotowanie i przeprowadzenie iprez!
proo6!jnej = P1at5or! Juropejskiej w raa67
studen6kiego korowodu
Miejska Korpora6ja Kounika6!jna Sp. z o. o.
Jarosaw Pasz6z!k
Dsuga 5iz!6znej o67ron! = Kon6ertu Inauguruj6ego
0ube1skie 4ni Ku1tur! Studen6kiej %""#
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
(ea1iza6ja prograu so6joterapeut!6znego d1a dzie6i
i rodzin z prob1ee a1ko7o1ow!
Stowarz!szenie P(* HI)AJ (enata 4o8a =
4rzewi6ka Anita Maj67rowska
*rganiza6ja iprez! beza1ko7o1owej w raa67
kapanii eduka6!jnej SprawdN 6z )woje pi6ie jest
bezpie6zne
Prowadzenie i utrz!anie J1ektroni6znej Skrz!nki
Podaw6zej
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Jwa 'rogowska
Agata Koorek
*pra6owanie serwisu internetowego
www.gospodarka.1ub1in.eu
Nadz/r nad pra6ai 5ir zapewniaj6!67 zap1e6ze
1ogist!6zne iprez! Kon6ertu Inauguruj6ego
0ube1skie 4ni Ku1tur! Studen6kiej %""#
Grzegorz Ko6zkodaj
+apewnienie obsugi te67ni6znej iprez!
proo6!jnejU Kon6ertu Inauguruj6ego 0ube1skie 4ni
Ku1tur! Studen6kiej %""#
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
'AA(4 Sp. z o. o. Andrzej Sergie1
Przebudowa ukadu drogowego u1. Jana Pawa II =
pawi1on 7and1ow!
Arkusz1
Strona 82
1246 OR 30.04.2009 SIGMAN Sawoir Kowa16z!k Przebudowa u1. Na;6zowskiej = budowa 67odnika
1247 "% 24.04.2009
1248 OR 4.05.2009 J0JK)(* = SPA(K Sp. z o. o. Marek (oaniuk
1249 !SS A 30.04.2009 Aneks do uow! nr #P&T+SST%""#
1250 !SS A 30.04.2009 Aneks do uow! nr #SKT+SST%""#
1251 "$ 26.03.2009
1252 GM 7.05.2009 Ha1ina )okarska
1253 GM 7.05.2009 .iesawa 4oagaa
1254 GM 6.05.2009
1255 GM 5.05.2009 A1ina Gut
1256 GM 5.05.2009
1257 GM 29.04.2009
1258 KP 15.04.2009 'DS+A0JNK* .ASO0 GJ*(GIJJ.I,+
Konsor6ju = 0ider J4A,H Przedsi;biorstwo
Hand1owo = Dsugowe Jan Starownik
'udowa zespou urzdze3 sportow!67 prz!
Ginazju Nr -K i Szko1e Podstawowej Nr P<
4ostawa art!ku/w e1ektr!6zn!67 do Drz;du Miasta
0ub1in
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = 0D'0IN Ma6iej
Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = 0D'0IN Ma6iej
Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
.ojew/dzki *9rodek In5orat!ki )erenow! 'ank
4an!67 0ube1skiego Drz;du .ojew/dzkiego
+bigniew F6iubak
.!konanie usug serwisow!67 urzdze3
in5orat!6zn!67 zainsta1owan!67 w Drz;dzie Miasta
0ub1in zapewniaj6!67 dost;p do baz! ewiden6ji
1udno96i
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Gowa6kiego o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Pu67a6za
o powierz67ni -" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
Niepub1i6zn! Punkt Przedszko1n! M*JJ
P(+J4S+K*0J Magda1ena Jakubaszek Anna
'urago
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 'ea o
powierz67ni SK& % z przezna6zenie na urzdzenie
p1a6u zabaw
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Siewnej o
powierz67ni -&$ % z przezna6zenie na drog;
dojazdow
Jerz! *ndra
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
'otani6znej i Generaa +aj6zka o powierz67ni #P %
z przezna6zenie na zie1e3 prz!doow
Jerz! Gawe1ski
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
(u6keana o powierz67ni %#"" % z
przezna6zenie na parkin strze8on!
*rganiza6ja i w!st;p zespou 20I) w dniu "K."S.%""#
r. na P1a6u +akow!
Arkusz1
Strona 83
1259 KP # 28.04.2009 Mukasz 4ownar
1260 O( P 20.04.2009 Gina Jabonna Hio1etta (udzka
1261 K& ! 30.04.2009 *bsuga te67ni6zna iprez! ku1tura1nej
1262 KP 30.04.2009
1263 O) 8.05.2009 SM*0K*P 0eszek So1ak
1264 OR ! 30.04.2009
1265 OR ! 30.04.2009
1266 MOPR 5.05.2009
1267 #M 11.05.2009
1268 K& 30.04.2009 H*M* *J,*N*MI,DS Piotr Skrz!p6zak
1269 RF 3.04.2009
1270 "% A 31.03.2009 Aneks do uow! nr %#-KTSI(T,PT%""$
1271 "% A 11.05.2009 Aneks do uow! nr %%$STINT,PT%""&
1272 "% 16.04.2009
1273 "% 12.05.2009 SM*0K*P 0eszek So1ak
1274 "% 21.04.2009
1275 "% 22.04.2009
.!st;p art!st!6zn! pod6zas kon6ertu
inauguruj6ego 0ube1skie 4ni Ku1tur! Studen6kiej
%""#
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o pub1i6zn! i niepub1i6zn!
4anuta 'ogut!n
)eatr Muz!6zn! w 0ub1inie Krz!szto5 Kutarski
+bigniew Kazanowski
*rganiza6ja i w!stawienie spektak1u opartego na
operze >Straszn! 4w/r? Stanisawa Moniuszki
Ddro8nienie 6ieku Fwidni6zek na od6inku ok. &""
od ostu w u1. )ur!st!6znej
Kai1 *re6zuk
.spoaganie stanowiska pra6! ds. eksp1oata6ji
sie6i w zakresie usuwania awarii sie6i
Piotr Hawr!1inka
Prz!gotowanie sprz;tu w!6o5anego z u8!tkowania
do 1ikwida6ji
.ojewoda 0ube1ski reprezentowan! przez Andrzeja
'or!sa
4o5inansowanie koszt/w rea1iza6ji zadaniaU Poprawa
jako96i 8!6ia os/b w podesz! wieku
Stowarz!szenie J1ektr!k/w Po1ski67 *ddzia 0ub1in
.oj6ie67 2r6kiewi6z Ha1ina 2uszara
*pra6owanie pi;6iu instruk6ji ru67u i eksp1oata6ji
urzdze3B insta1a6ji i sie6i
Prz!gotowanie i przeprowadzenie trze67 ak6ji
proo6!jn!67 pt. Moja Juropejska Sto1i6a Ku1tur!
,o55e! Internationa1 4eRe1opent Sp. z o. o. (i67ard
Moreton
Prz!gotowanie angie1skiej i po1skiej wersji Strategii
(ozwoju Miasta 0ub1in
Stowarz!szenie In8!nier/w i )e67nik/w Kounika6ji
*ddzia w 0ub1inie Jerz! Jkiert
S). A() Sawoir Maka1
P(*0A' Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze
Jdward 21ak
*pra6owanie kart! in5ora6!jnej = przebudowa u1.
Nadb!strz!6kiej
.!konanie rozbi/rki bud!nk/w ieszka1n!67 prz!
u1. Sosnowej PS
A(S = )AG nieru67oo96i s.6. )eresa Jani6ka
.!konanie operatu sza6unkowego w!6en! warto96i
odszkodowania za szkod! wskutek prowadzenia
rob/t budow1an!67 = a1. Sp/dzie16zo96i Pra6! S" i
S%
A(S = )AG nieru67oo96i s.6. )eresa Jani6ka
.!konanie operatu sza6unkowego w!6en! warto96i
odszkodowania za szkod! wskutek prowadzenia
rob/t budow1an!67 = dziaki pr!watne prz! u1.
(ogi3skiego
Arkusz1
Strona 84
1276 "% 5.05.2009 He1ena Mazur Marian Mazur
1277 "% 5.05.2009 'arbara Su1owska Jan Su1owski
1278 OR 4.05.2009
1279 RB 27.04.2009
1280 "% 28.04.2009
1281 !SS A 30.04.2009 Aneks do uow! nr &&$T+SST%""#
1282 !SS 11.05.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski
1283 !SS 11.05.2009
1284 !SS 11.05.2009
1285 KP 16.04.2009
1286 KP # 30.04.2009
1287 KP A 5.05.2009 Aneks do uow! nr -%<KTKPT%""#
1288 BRM # 30.04.2009 Jarosaw ,7odak
1289 !SS ! 11.05.2009
1290 !SS ! 11.05.2009
1291 !SS ! 11.05.2009
1292 !SS ! 11.05.2009
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
-<P<S z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z
budow sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
<K#K z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
zniejszenia zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z
budow sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
.ojew/dzki *9rodek Med!6!n! Pra6! Anna
(ut6z!3ska = (ui3ska
Przeprowadzenie kop1eksow!67 bada3
pro5i1akt!6zn!67 pra6ownik/w Drz;du Miasta 0ub1in
+akad ProjektowaniaB Nadzoru i .!konawstwa
'udow1anego Jugeniusz J/ze56zuk
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
izo1a6ji i o6iep1enia 96ian Cobka nr S u1. Sowia P
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i =
zesp/ p!wa1ni prz! A1. +!guntowski67
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie obozu z prograe terapeut!6zn!
d1a 6zonk/w rodzin z prob1ee a1ko7o1ow!
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja zaj;: eduka6!jn!67 d1a 6zonk/w rodzin
os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja zaj;: eduka6!jno = terapeut!6zn!67 d1a
6zonk/w rodzin os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Dsugi J1ektroni6zno = Akust!6zne Jarosaw
Kasz!3ski
Nago9nienie iprez! proo6!jnej = kon6ertu
inauguruj6ego 0ube1skie 4ni Ku1tur! Studen6kiej
)oasz .i16zkiewi6z
.!konanie projektu gra5i6znego koiksuB kt/rego
teate b;dzie Dnia 0ube1ska
Miejska Korpora6ja Kounika6!jna Sp. z o. o.
Jarosaw Pasz6z!k
.!goszenie re5eratu oko1i6zno96iowego pod6zas
uro6z!stej sesji (ad! Miasta 0ub1in w dniu < aj
%""# r.
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
Przeprowadzenie araton/w terapeut!6zn!67 d1a
6zonk/w rodzin os/b z prob1ee a1ko7o1ow!
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego pro6es
zdrowienia os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego pro6es
zdrowienia os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego pro6es
zdrowienia os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Arkusz1
Strona 85
1293 !SS ! 11.05.2009
1294 !SS ! 11.05.2009
1295 !SS ! 9.05.2009 Dniwers!tet Med!6zn! w 0ub1inie Andrzej Ksi8ek
1296 !SS ! 9.05.2009
1297 OK A 30.04.2009 Aneks do uow! z dnia %#.-%.%""& r.
1298 RF 13.05.2009 Stowarz!szenie N*HA (*MA Jwa Krz!8anowska
1299 RF 11.05.2009 Stowarz!szenie (*M 'ogdan Sz6zerba
1300 OR A 16.04.2009 Aneks do uow! z dnia -".--.%""P r.
1301 "% 28.04.2009
1302 GM 14.05.2009 )J+J) S.A. )oasz K1ikiewi6z
1303 O) 10.04.2009
1304 #M 14.05.2009
1305 GM 23.12.2008 Kr!st!na Kai3ska
1306 KP 16.04.2009
1307 KP 16.04.2009
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego pro6es
zdrowienia os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Szpita1 Neurops!67iatr!6zn! i. pro5. M.
Ka6z!3skiego Jdward 0ew6zuk
(ea1iza6ja prograu wspieraj6ego pro6es
zdrowienia os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Prowadzenie Punktu In5ora6!jno =
Konsu1ta6!jnego d1a student/w na terenie u6ze1ni
Dniwers!tet Prz!rodni6z! w 0ub1inie Marian
.esoowski
Prowadzenie Punktu In5ora6!jno =
Konsu1ta6!jnego d1a student/w na terenie u6ze1ni
Po6zta Po1ska ,entru Po6zt! *ddzia (egiona1n!
w 0ub1inie Magorzata Kao1a Jadwiga Ku9pit
+awizanie partnerstwa w 6e1u wsp/pra6!
partnerskiej prz! opra6ow!waniu i rea1iza6ji projektu
obejuj6ego wiz!t! u6zni/w roski67 w teatrzeB
5i17aronii oraz kinie
+awizanie partnerstwa w 6e1u wsp/pra6!
partnerskiej prz! opra6ow!waniu i rea1iza6ji
projekt/wU zakup podr;6znik/wB prz!bor/w
szko1n!67 obuwia i stroj/w sportow!67 d1a u6zni/w
roski67
Miejski *9rodek Sportu i (ekrea6ji >'!strz!6a?
Mariusz Szit
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
Sierpi3skiegoL u1. Fwi;to67owskiego
4zier8awa gruntu o pow. ok. %" % poo8onego prz!
u1. Puawskiej z przezna6zenie pod wjazd na teren
sta6ji pa1iw
0ube1skie ,entru Sport/w .odn!67 NJP)DN
(obert Jaworski
(eku1t!wa6ja +biornika +eborz!6kiego naprawaB
konserwa6ja i rozbudowa barier bio1ogi6zn!67
0ube1ska Sp/dzie1nia Mieszkaniowa Jan Gbka
.oj6ie67 0ewandowski
Przebudowa ukadu drogowego u1. .i1e3ska do
skrz!8owania z u1. G;bok
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Sawinek
P< o powierz67ni $%" % z przezna6zenie na
upraw; warz!w
.I00S*N \ '(*.N = .' Sp. z o. o. .oj6ie67
Ga6kowski 4ariusz (ut6z!3ski
.!konanie protot!pu oraz %" sztuk stojak/w
proo6!jn!67 na u1otki
.I00S*N \ '(*.N = .' Sp. z o. o. .oj6ie67
Ga6kowski 4ariusz (ut6z!3ski
.!konanie protot!pu oraz -" sztuk gab1ot
proo6!jn!67 na gad8et!
Arkusz1
Strona 86
1308 KP 7.05.2009 SP( Sportowa Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
1309 KP 30.04.2009
1310 KP A 28.04.2009 Aneks do uow! nr --#%TKPT%""#
1311 OR ! 30.04.2009
1312 !SS 11.05.2009
1313 OR ! 5.05.2009 .a1dear Ma3ko
1314 RB A 30.04.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska Aneks do uow! z dnia "K.-".%""& r.
1315 !SS ! 30.04.2009
1316 #M 18.05.2009 I+*0A)*( AMMA 4D4JK Monta8 asztu do 5otoradaru prz! u1. 4iaentowej
1317 #M 12.05.2009
1318 K& 20.04.2009 'J00 M*4A Ida1ia S!6z!3ska
1319 OR 12.05.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a *rganiza6ja prakt!ki zawodowej = Kai1 4ziubi3ski
1320 K& 1.04.2009 'J00 M*4A Ida1ia S!6z!3ska
1321 K& # 20.04.2009 Mi67a Miosz +ie1i3ski
1322 K& # 20.04.2009
1323 K& 20.04.2009 IHJN) Mikoaj Majda
1324 OR # 27.04.2009 4anuta 4uszak
1325 OR A 27.04.2009 Ha1ina Jeie1niak Aneks do uow! z dnia <-.-%.-##& r.
1326 OR 11.05.2009
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta
A(AM MD0)IMJ4IA J18bieta Mrz!go6ka
Dsuga w!najuB obsugiB onta8u i deonta8u
sprz;tu
)IMJ S.A. 2i1ia w 0ub1inie Krz!szto5 ,7udo1owski
Katarz!na (esze1ewska
Jwe1ina Misie6
Poo6 w rea1iza6ji zada3 w!nikaj6!67 z regu1ainu
zakadowego 5unduszu 9wiad6ze3 so6ja1n!67
AGAPJ Kato1i6kie Stowarz!szenie Poo6! *sobo
Dza1e8nion! Piotr 4rozd Iwona Przewor
(ea1iza6ja dziaa3 na rze6z prze6iwdziaania
prob1eo a1ko7o1ow! i przeo6! w rodzinie
.!kon!wanie zada3 kan6e1ar!jn!67 d1a koisji
przetargow!67
G(A2 = MA(INA s.6. Agata August!niak Mirosaw
August!niak
.!konanie zadaniaU 4zie6i;6a Integra6!jna
Kawiarenka Art!st!6zna
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. Strojnowskiego
Prz!gotowanie projektu gra5i6znego i skad
ateria/w proo6!jn!67
Prz!gotowanie projektu gra5i6znego ateria/w
proo6!jn!67 >0ub1in %"-K = Juropejska Sto1i6a
Ku1tur! = Kand!dat?
Prz!gotowanie tekst/w do pub1ika6ji w 5o1derze
>0ub1in %"-K = Juropejska Sto1i6a Ku1tur! =
Kand!dat?
Grzegorz Kondrasiuk
(edak6ja i korekta tekst/w do pub1ika6ji w 5o1derze
>0ub1in %"-K = Juropejska Sto1i6a Ku1tur! =
Kand!dat?
+akup 5otogra5ii do pub1ika6ji w 5o1derze >0ub1in
%"-K = Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat?
Prowadzenie obsugi kasowej Pra6owni6zej Kas!
+apoogowo = Po8!6zkowej
+akad )ransportu Kouna1nego ,ie6ierz!n
Grzegorz Kosior
*dbi/r i transport odpad/w sta!67
wie1kogabar!tow!67 z agaz!nu Drz;du Miasta
0ub1in
Arkusz1
Strona 87
1327 OR 11.05.2009 J0 = )JG J18bieta Przes!6ka
1328 "% 27.02.2009
1329 "% A 11.05.2009 Aneks do uow! z dnia -K.-".%""K r.
1330 "% A 11.05.2009 Aneks do uow! z dnia "$."<.%""S r.
1331 OR 28.04.2009
1332 OR 28.04.2009
1333 OR 28.04.2009
1334 OR 28.04.2009
1335 OR 28.04.2009 Po1ski +wizek Motorow! Jan Maj67er
1336 OR 28.04.2009 *9rodek Med!6zn! 4MP Sp. z o. o. Jerz! Portka
1337 OR 28.04.2009
1338 RF 14.05.2009 Stowarz!szenie N*HA (*MA Jwa Krz!8anowska
1339 RF 14.05.2009
1340 KP 6.04.2009
1341 OR 4.05.2009
1342 O" A 18.05.2009 Aneks do uow! z dnia %$."K.%""& r.
1343 "% 7.05.2009
(enowa6ja eb1i st!1ow!67 stanowi6!67
w!posa8enie sa1 reprezenta6!jn!67 )r!bunau
Koronnego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. Kredowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
'D(S+)ONJK s.6. Magda1ena ./jtowi6z
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni S" %
poo8onego w bud!nku prz! u1. 'urszt!nowej <A
Przedszko1e Pr!watne ,HA)KA PD,HA)KA 4orota
Pietruk
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni P& %
poo8onego w bud!nku prz! u1. Kaskadowej --
AD)* = 0AK 'ronisaw 2igurniak
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni &" %
poo8onego w bud!nku prz! u1. .ertera -
'JS) ,entru J;z!kowe Joanna Ja6kowska =
,zerwonka
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni %S %
poo8onego w bud!nku prz! u1. 'urszt!nowej -S
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni PP %
poo8onego w bud!nku prz! u1. Prusa &
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni S" %
poo8onego w bud!nku prz! u1. Megiewskiej $E#
Niepub1i6zne Med!6zne Studiu +awodowe
)e67niki 4ent!st!6znej 4ariusz 'asz6zak
.!naje 1oka1u u8!tkowego o powierz67ni S" %
poo8onego w bud!nku prz! u1. (zeie91ni6zej -
+awizanie partnerstwa w 6e1u wsp/pra6!
partnerskiej prz! opra6ow!waniu i rea1iza6ji
projekt/w
Stowarz!szenie Mniejszo96i narodowej (*M
'ogdan Sz6zerba
+awizanie partnerstwa w 6e1u wsp/pra6!
partnerskiej prz! opra6ow!waniu i rea1iza6ji
projekt/w
MJ4IA ,*N)A,)S Sp. z o. o. J18bieta 2ro3
Koord!na6ja przebiegu kapanii proo6!jnej w
Interne6ie oraz dostar6zenie raportu
podsuowuj6ego
Starosta Powiatu *po1skiego 4ariusz ,zarnowski =
4!rektor Powiatowego Drz;du Pra6!
*db!wanie sta8u przez bezrobotnego = Mario1a
+!dor6z!k
Powiat 0ubartowski = Marian StarownikL Powiat
0ube1ski = Pawe Piku1aL Powiat M;6z!3ski = Ada
Niwi3skiL Powiat Fwidni6ki = Mirosaw Kr/1
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. Skrona
Arkusz1
Strona 88
1344 !SS A 30.04.2009 Aneks do uow! nr #KPT+SST%""#
1345 !SS ! 18.05.2009
1346 OR 20.04.2009 Gra8!na +iei3ska = 'i6ka
1347 BM 20.05.2009 )(ODM2 Sp. z o. o. 4ariusz Jakubaszek
1348 #M 13.05.2009
1349 GK 20.05.2009
1350 "$ 15.05.2009 AG, ,onsu1ting Sp. z o. o. Andrzej 'rzozowski
1351 KP P 19.05.2009 ANAS Sp. z o. o. Kr!st!na (adzik
1352 K& # 20.05.2009 Ma6iej Soka1
1353 OR 20.04.2009 Jarosaw Jung
1354 GM 30.06.1894 Ha1ina Pra8o
1355 GM 19.05.2009 Agnieszka Koni6ka
1356 GM 20.05.2009 Magorzata Popawska
)owarz!stwo Piki Siatkowej Ja6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
Po1ite67nika 0ube1ska w 0ub1inie Marek *pie1ak
Prowadzenie Punktu In5ora6!jno =
Konsu1ta6!jnego d1a student/w na terenie u6ze1ni
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
.!konanie i dostawa ateria/w przezna6zon!67 d1a
dzie6i przedszko1n!67 i odzie8! szk/ iasta
0ub1in
Po1eksbud = )rade Sp. z o. o. .oj6ie67 Mierni6ki
*9wiet1enie 5ragentu u1. Ceg1arskiej @od6inek od u1.
'r!3skiego do u1. +eborz!6kiejA
SPJ, = 'D4 Przedsi;biorstwo (enowa6ji i
Konserwa6ji 'udow1i Grzegorz +ubi1ewi6z
+aprojektowanie i usz6ze1nienie nie6ki 5ontann! na
P1a6u 0itewski w 0ub1inie
(ozszerzenie uow! 1i6en6!jnej okre91onej uow
&<PT*rT,PT%""S na +arzd )ransportu Miejskiego w
0ub1inie
Podj;6ie wsp/pra6! 6e1e udost;pnienia adresu
doenowego www.unia1ube1ska.eu na rze6z Miasta
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
ukrai3ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Maria3skiej o powierz67ni %" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Nektarowej o powierz67ni -"" % z przezna6zenie
na zie1e3 prz!doow
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Kra36owej o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
Arkusz1
Strona 89
1357 GM 30.06.1894 Jdward Pe16
1358 GM 20.05.2009 (oan Grz!bek
1359 GM 18.05.2009
1360 GM 19.05.2009
1361 GM A 18.05.2009 Aneks do uow! z dnia %#."K.%""$ r.
1362 "% 7.05.2009
1363 "% A 31.03.2009 Aneks do uow! nr <&K<TINT,PT%""$
1364 K& 4.05.2009
1365 K& 4.05.2009
1366 K& 8.05.2009
1367 K& 4.05.2009
1368 K& 24.04.2009
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 4roga
M;6zennik/w Majdanka o powierz67ni -" % z
przezna6zenie pod kiosk 7and1ow!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. (usaka o
powierz67ni <P" % z przezna6zenie na upraw;
kwiat/w
2ran6iszka Mazur = *woruszko J/ze5 *woruszko
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Popieuszki o powierz67ni P" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
MIM s.6. Magorzata Kosut .odziierz Kosut
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. .!8!nnej
o powierz67ni --" % z przezna6zenie pod pawi1on
7and1ow!
0ubMAN DM,S Sp. z o. o. Andrzej 'ob!k
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
o9wiet1enie drogowe u1. 4;bowa
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe K*M'D4JG Sp. z
o. o. Jerz! A6edo3ski
2unda6ja (estaurare 'asi1i6a (obert G1obisz
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = ,!k1 kon6ert/w >.ie1kopostne
9piewanie?
Stowarz!szenie Proo6ji Ku1tur! Na (ze6z
Frodowisk 0oka1n!67 i *s/b Niepenosprawn!67
>4ziesita? Marek Koodziej6z!k Janusz Gad!sz
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
Handkra5t
Stowarz!szenie Proo6ji Ku1tur! Na (ze6z
Frodowisk 0oka1n!67 i *s/b Niepenosprawn!67
>4ziesita? Marek Koodziej6z!k Janusz Gad!sz
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = 0ato
w ie96ie
Stowarz!szenie Proo6ji Ku1tur! Na (ze6z
Frodowisk 0oka1n!67 i *s/b Niepenosprawn!67
>4ziesita? Marek Koodziej6z!k Janusz Gad!sz
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
Spotkania z ku1tur
2unda6ja Ku1tura Jnter Piotr +ieniuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Saki Jurop!
Arkusz1
Strona 90
1369 K& 22.04.2009
1370 K& 8.05.2009
1371 K& 8.05.2009
1372 K& 8.05.2009
1373 K& 4.05.2009
1374 K& 5.05.2009
1375 K& 4.05.2009
1376 K& 5.05.2009
1377 K& 4.05.2009
1378 K& 4.05.2009
1379 K& 4.05.2009
1380 OR ! 4.05.2009 4anuta Paradowska
1381 K& 4.05.2009
Stowarz!szenie (ozstaje Jurop! Grzegorz
0inkowski Piotr +ieniuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = -" Mi;dz!narodow! 2estiwa1 2i1ow!
>(ozstaje Jurop!?
.s67odnia 2unda6ja Ku1tur! AK,JN) 'ogusaw
.r/b1ewski .a1dear Mi67a1ski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = w!danie kwarta1nika Ak6ent
.s67odnia 2unda6ja Ku1tur! AK,JN) 'ogusaw
.r/b1ewski .a1dear Mi67a1ski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Kr8enie warto96i w ku1turze
.s67odnia 2unda6ja Ku1tur! AK,JN) 'ogusaw
.r/b1ewski .a1dear Mi67a1ski
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
wernisa8e 1itera6kie Ak6entu
Stowarz!szenie >. Stron; Sztuki? Anna 2orna1 Jan
Kondratowi6z = Ku6ewi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
organiza6ja kon6ert/w . Stron; Sztuki
Stowarz!szenie ,entru .o1ontariatu Ja6ek .nuk
Katarz!na 'raun
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Gwiazd! ,ze6zenii d1a 0ub1ina
2unda6ja )eatroterapia 0ube1ska Maria Pietrusza =
'udz!3ska +bigniew .r/b1ewski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = +organizowanie 6!k1u < 7appening/w
>.;dr/wka?
Stowarz!szenie ,entru .o1ontariatu Ja6ek .nuk
Katarz!na 'raun
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Ga1a .o1ontariatu
0ube1skie )owarz!stwo Genea1ogi6zne Piotr
G1daa (a5a 4usz!6a
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = w!danie <"" egzep1arz! (o6znika
0ube1skiego )owarz!stwa Genea1ogi6znego
2unda6ja 4ziaa3 Jduka6!jn!67 KreAduka6ja Agata
2rankowska
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
'dNM! raze
Stowarz!szenie )w/r6/w 0udow!67 Andrzej ,iota
Jo1anta Pastuszak
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .ok/ )rad!6ji
.!konanie 6z!nno96i w zwizku z w!borai do
Par1aentu Juropejskiego
*kr;g 0ube1ski +wizek Po1ski67 Art!st/w
P1ast!k/w Krz!szto5 Sz!anowi6z Piotr 0e67
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = # w!staw w Ga1erii Pod Podog
Arkusz1
Strona 91
1382 K& 4.05.2009
1383 OR 12.05.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
1384 OR 15.05.2009
1385 OR P 21.05.2009
1386 OR P 21.05.2009 Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Kajetan Perzanowski Dowa o organiza6j; prakt!k = 4orota ,zepie1
1387 "% 12.05.2009 Kr!st!na Mro6zkowska
1388 !SS 18.05.2009
1389 !SS 18.05.2009
1390 !SS ! 14.05.2009 Krz!szto5 Pasz6z!k
1391 !SS ! 14.05.2009 (obert Sz!a3ski
1392 !SS ! 14.05.2009
1393 OR A 12.05.2009
1394 K& 8.05.2009 PJ)I) Skad = 4ruk = *prawa .oj6ie67 Guz
1395 O% 20.05.2009
1396 "% 12.05.2009 Andrzej Kowa1ski He1ena Kowa1ska
1397 "% 8.05.2009 Jwa So1a = Kuna
*kr;g 0ube1ski +wizek Po1ski67 Art!st/w
P1ast!k/w Krz!szto5 Sz!anowi6z Piotr 0e67
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = I Mi;dz!narodowe 'ienna1e .s67odni
Sa1on Sztuki 0ub1in %""#
Dowa o organiza6j; prakt!k = Monika )okarskaL
Katarz!na Gaan
DM,S 0ub1in Henr!k (onek
Dowa o prakt!k; d!p1oow = .oj6ie67
Kondra6iuk
Dniwers!tet Prz!rodni6z! Marek Szwajgier Dowa o organiza6j; prakt!k = Magda1ena 'oba
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
Stowarz!szenie )rzeNwo96iowe (*4+INA +bigniew
Kuzioa 4anuta 'orowi6z
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
Stowarz!szenie )rzeNwo96iowe (*4+INA +bigniew
Kuzioa 4anuta 'orowi6z
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
= w!jazd! integra6!jne AA
*bsuga te67ni6zna 7appeningu w dniu "#."K.%""# r.
na P1a6u 0itewski
*bsuga te67ni6zna 7appeningu w dniu "#."K.%""# r.
na P1a6u 0itewski
+esp/ Pie9ni i )a36a 0ub1in i. .and! Kaniorowej
Jan )wardowski
Monta8 i deonta8 s6en! na 7appeningu w dniu
"#."K.%""# r. na P1a6u 0itewski
Powiatow! Drzd Pra6! w Hrubieszowie Sawoir
Mar6iniuk
Aneks do uow! nr DStT"&T"%SS
4ruk ateria/w proo6!jn!67U Kata1og 0ub1in %"-KL
u1otka 0ub1in %"-K
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 A1eksandra Pie67nik .iesawa
'ieniek
(e5unda6ja koszt/w w!posa8enia stanowiska pra6!
osob! niepenosprawnej
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
Arkusz1
Strona 92
1398 "% 8.05.2009 +o5ia Ja9kowska Jan Ja9kowski
1399 "% 8.05.2009 'ernard Janowski
1400 !SS 14.05.2009
1401 !SS # 15.05.2009 Magda1ena Pietruszka
1402 !SS # 22.05.2009 A15red K;dziora
1403 KP # 28.04.2009 Sawoir 'a6zewski
1404 KP # 30.04.2009 Karo1 )arkowski
1405 K& 8.05.2009
1406 K& 18.05.2009
1407 !SS ! 18.05.2009
1408 !SS ! 18.05.2009
1409 !SS ! 18.05.2009
1410 !SS ! 18.05.2009
1411 !SS ! 18.05.2009
1412 !SS ! 18.05.2009
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
,INJMA ,I)O P*0AN4 Sp. z o. o. (a5a (!bski
MeraR Keren
+akup bi1et/w do kina w i1o96i S"" sztuk d1a dzie6i z
okazji 4nia 4zie6ka
Prz!gotowanie w!kadu na teat SprawdN 6z! )woje
pi6ie jest bezpie6zne
.!konanie kon6ertu na 1oka1nej kon5eren6ji SprawdN
6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
.!konanie autorskiego opisu posta6i oraz
e1eent/w na obrazie Dnia 0ube1ska
Studiu .!kona1no96i projektuU Piwni6a (!nek & =
Mu1tiedia1na w;dr/wka po 7istorii 0ub1in
Po1skapress Sp. z o. o. 4awid ,ukierski
*pra6owanie skadu koputerowego oraz
prz!gotowanie rek1a! 0ub1in%"-K
Miejskie Przedsi;biorstwo Kounika6!jne = 0ub1in
Sp. z o. o. Grzegorz Siei3ski Andrzej Satke
Ddost;pnienie do 6e1/w rek1aow!67 powierz67ni
zewn;trznej trze67 tro1ejbus/w
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie araton/w terapeut!6zn!67 d1a
rodzi6/w os/b uza1e8nion!67 od narkot!k/w
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie aratonu terapeut!6znego
>'udowa po6zu6ia wasnej warto96i? d1a rodzi6/w
os/b uza1e8nion!67 od narkot!k/w
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie aratonu terapeut!6znego >Jak
radzi: sobie ze strese? d1a rodzi6/w os/b
uza1e8nion!67 od narkot!k/w
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie aratonu terapeut!6znego
>Nawrot!? d1a rodzi6/w os/b uza1e8nion!67 od
narkot!k/w
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie zaj;: terapeut!6zn!67 z zakresu
ps!67oterapii grupowej d1a os/b uza1e8nion!67 od
a1ko7o1u
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie zaj;: terapeut!6zn!67 z zakresu
ps!67oterapii grupowej d1a os/b uza1e8nion!67 od
a1ko7o1u
Arkusz1
Strona 93
1413 !SS ! 18.05.2009
1414 !SS ! 18.05.2009 Kr!st!na Sz!dowska
1415 !SS ! 20.05.2009
1416 !SS A 15.05.2009 Aneks do uow! nr $#KT+SST%""#
1417 OK A 19.05.2009 Aneks do uow! z dnia %#.-%.%""& r.
1418 BRM # 20.05.2009 )eresa Guzowska
1419 #M 10.03.2009
1420 #M 20.02.2009 K1asztor *j6/w 4oinikan/w
1421 #M 10.03.2009 Ar67idie6ezja 0ube1ska
1422 #M 10.03.2009
1423 #M 10.03.2009 Modzie8ow! 4o Ku1tur! >Pod Aka6j?
1424 #M 6.02.2009 Sp/dzie1nia Mieszkaniowa M*)*(
1425 #M 19.05.2009
1426 #M 19.05.2009
1427 K& 28.04.2009 Media (egiona1ne Sp. z o. o. Piotr Ada6zuk
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Przeprowadzenie zaj;: terapeut!6zn!67 d1a os/b
wsp/uza1e8nion!67 od narkot!k/w
.!konanie kon6ertu na 1oka1nej kon5eren6ji SprawdN
6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
Ireneusz Siude
Przeprowadzenie badania = onitoringu u8!wania
narkot!k/w przez odzie8 1ube1ski67 szk/
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Po6zta Po1ska ,entru Po6zt! *ddzia (egiona1n!
w 0ub1inie Magorzata Kao1a Jadwiga Ku9pit
)ua6zenie konsekut!wne z j;z!ka po1skiego na
j;z!k ukrai3ski pod6zas konwentu iast
wojew/dzki67 we 0wowie
Para5ia (z!skokato1i6ka pw. 9w. Jana ,7rz6i6ie1a i
9w. Jana Jwange1ist!
Dowa w sprawie zasad udost;pniania
nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i urzdze3
e1ektroenerget!6zn!67 oraz eksp1oata6ji
Dowa w sprawie zasad udost;pniania
nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i urzdze3
e1ektroenerget!6zn!67 oraz eksp1oata6ji
Dowa w sprawie zasad udost;pniania
nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i urzdze3
e1ektroenerget!6zn!67 oraz eksp1oata6ji
4o Poo6! Spoe6znej i. .. Mi67e1isowej
Dowa w sprawie zasad udost;pniania
nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i urzdze3
e1ektroenerget!6zn!67 oraz eksp1oata6ji
Dowa w sprawie zasad udost;pniania
nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i urzdze3
e1ektroenerget!6zn!67 oraz eksp1oata6ji
Dowa w sprawie zasad udost;pniania
nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i urzdze3
e1ektroenerget!6zn!67 oraz eksp1oata6ji
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przeo8enie sie6i e1ektroenerget!6zn!67 = u1.
+aojska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przeo8enie sie6i e1ektroenerget!6zn!67 = u1.
Kuni6kiego = u1. Guska = u1. Abraowi6ka
*pra6owanie skadu koputerowego oraz
prz!gotowanie rek1a! 0ub1in %"-K
Arkusz1
Strona 94
1428 K& 4.05.2009
1429 K& 5.05.2009
1430 K& 5.05.2009
1431 K& 5.05.2009
1432 K& 5.05.2009
1433 !SS ! 5.05.2009
1434 !SS ! 15.05.2009
1435 !SS ! 5.05.2009
1436 !SS 18.05.2009
1437 !SS 4.05.2009
1438 !SS 6.05.2009
1439 !SS 6.05.2009 Stowarz!szenie SKAD) J18bieta Nowak
1440 !SS 6.05.2009
1441 !SS 6.05.2009
1442 !SS 6.05.2009
2unda6ja 4ia1og Narod/w Grzegorz Szwed Mirosaw
,zapkowi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .ie6z/r z Ko1;d .s67odniego
Pograni6za w 0ub1inie
Stowarz!szenie S+)D,+NJ (a5a sadownik Izabe1a
F1iwa
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .aka6!jna Akadeia Sztukistrz/w
2unda6ja Akt!wno96i *b!wate1skiej Agnieszka
.ojnarska
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = Nie67
w!gra ,**0)D(A
Stowarz!szenie S+)D,+NJ (a5a sadownik Izabe1a
F1iwa
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
)urniej i warsztat! 1ino67od/w i. Jasz! Mazura
Stowarz!szenie S+)D,+NJ (a5a sadownik Izabe1a
F1iwa
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
.arsztat! gier i zabaw trad!6!jn!67
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta
Ki5ner
Ddzie1anie rodzinoB w kt/r!67 w!st;puj prob1e!
a1ko7o1owe poo6! ps!67ospoe6znej i prawnej
APDS Przedsi;biorstwo (ek1aowo = .!dawni6ze
Marek 0e6ki
.!konanie baneru z napise Ginn! Progra
Pro5i1akt!ki i (ozwiz!wania Prob1e/w
A1ko7o1ow!67
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ J18bieta Ki5ner
Ddzie1anie rodzinoB w kt/r!67 w!st;puj prob1e!
a1ko7o1owe poo6! ps!67ospoe6znej i prawnej
AGAPJ Kato1i6kie Stowarz!szenie Poo6! *sobo
Dza1e8nion! Piotr 4rozd Iwona Przewor
+wi;kszenie dost;pno96i terapeut!6znej i
re7abi1ita6!jnej d1a os/b uza1e8nion!67 od a1ko7o1u
AGAPJ Kato1i6kie Stowarz!szenie Poo6! *sobo
Dza1e8nion! Piotr 4rozd Iwona Przewor
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
D6zniowski K1ub Sportow! 4.VJKA Iwona
Gajowiak Ja6ek Hoa
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
,7orgiew 0ube1ska +wizku Har6erstwa Po1skiego
Hu5ie6 Katarz!na Piondo Mukasz Mazu9
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
+wizek Har6erstwa (ze6zpospo1itej *kr;g 0ube1ski
Monika Kobus Karo1 .ojtaszek
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Arkusz1
Strona 95
1443 !SS 5.05.2009
1444 !SS 6.05.2009
1445 !SS 6.05.2009
1446 !SS 6.05.2009
1447 !SS 6.05.2009
1448 RB 25.05.2009
1449 "% A 31.03.2009 Aneks do uow! nr <-$&TINT%""&
1450 "% A 25.05.2009 Aneks do uow! z dnia %#."K.%""$ r.
1451 KP 30.04.2009
1452 KP 20.05.2009
1453 OR 25.03.2009 .!dzia Nauk Spoe6zn!67 KD0 4orota Gizi6ka Dowa o organiza6j; prakt!k = Jwe1ina PaNdzior
1454 GM 25.05.2009
1455 RB 4.05.2009 )J(M*P(*JJK) Sp. z o. o. Mi67a .a16zak
1456 K& 24.04.2009
1457 GM 25.05.2009 Andrzej J;6ze3
1458 GM A 29.04.2009 )eodora Ka6zarska (oan Ka6zarski Aneks do uow! nr -%-<TGMT%""#
Miejski K1ub Sportow! KA0INA = 0D'0IN Ma6iej
Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
.odnia6ki D6zniowski K1ub Sportow! SP <"
)adeusz 0itwin
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
4o +akonn! +groadzenie Si/str Drszu1anek
Ser6a Jezusa Konaj6ego w 0ub1inie Jwa
NiedNwiedzka
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia Poo6!
,7or! MISJ(I,*(4IA )adeusz Pajurek 0u6!na
'iakowska = ,eg1arz
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
'iuro Dsug Inwest!6!jno = Projektow!67 INHJS) =
'AK
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego na
przebudow; zjazdu z u1. Puawskiej na terenie Cobka
nr P
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
Monta8 i deonta8 % s6en z zadaszeniai na P1a6u
0itewski w 0ub1inie
0ube1ski +wizek Sza67ow! +bigniew P!da
Magda1ena Mka = Po1kowska
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta
Koenda .ojew/dzka Po1i6ji w 0ub1inie Henr!k
(udnik Marek Kozowski
D8!6zenie 6z;96i nieru67oo96i poo8onej prz! u1.
.ieniawskiej -P = 6z;9: da67u bud!nku w 6e1u
zapewnienia eksp1oata6ji dw/67 anten
.!konanie dokuenta6ji dot!6z6ej
terooderniza6ji i reontu Cobka nr K u1.
Kru6zkowskiego -%
Stowarz!szenie Pro Musi6a Anti]ua Ste5an Mun67
4ariusz Kopi3ski
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = GH
2estiwa1 Muz!ka i P1ast!ka = )epus Pas67a1e
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
'urszt!nowej o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
Arkusz1
Strona 96
1459 GM 25.05.2009
1460 O" A 6.04.2009 Aneks do uow! nr &--T*IT%""#
1461 !SS ! 14.05.2009
1462 OR 21.05.2009 DM,S 0ub1in Jwa Maj
1463 OR P 26.05.2009 .!8sza Szkoa Hand1u i Prawa Gra6jan Krupski
1464 OR P 26.05.2009 Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Kajetan Perzanowski
1465 OR 18.05.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
1466 OR 18.05.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Mar1ena .osiak
1467 O" 30.06.1894
1468 O" # 15.05.2009 Jwa Kor6z!3ska = Madej
1469 KP # 30.04.2009 )oasz 4browski
1470 KP 5.05.2009
1471 S$ # 7.05.2009 Grzegorz Jaworski
1472 GM A 30.04.2009 Miejski Drzd Pra6! w 0ub1inie Katarz!na K;pa Aneks do uow! nr <"STGMT%""#
1473 "$ 27.05.2009 'JA)A P*M*(SKA S)A(2AG
1474 O) ! 22.05.2009 Marta Hetan
1475 S$ 9.03.2009
1476 O) P 27.05.2009
1477 O( A 30.06.1894 Aneks do porozuienia z dnia %#.-%.%""& r.
1478 GK A 20.05.2009 Aneks do uow! nr -"$"TGKT%""#
1479 SA 14.05.2009 'o8ena ./j6ik
)ota1izator Sportow! Sp. z o. o. *ddzia w 0ub1inie
Jdward Sidoruk
4zier8awa gruntu Gin! 0ub1in poo8onego prz! u1.
Narutowi6za o pow. -" % z przezna6zenie pod
kiosk 7and1ow!
Mirosaw .endeker
HIP s.6. Artur Sienkiewi6z Krz!szto5 ./j6ik
.!konanie ateria/w z nadrukie 1ogo Ginn!
Progra Pro5i1akt!ki i (ozwiz!wania Prob1e/w
A1ko7o1ow!67
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Anna
.ojew/dzka
Porozuienie dot!6z6e organiza6ji i prowadzenia
studen6ki67 prakt!k zawodow!67
Porozuienie dot!6z6e organiza6ji i prowadzenia
studen6ki67 prakt!k zawodow!67
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = A1i6ja
)oasz6z!k
)ua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
tre96i 5o1deru proo6!jnego 0ube1skiego *bszaru
Metropo1ita1nego
Autorski w!st;p art!st!6zn! pod6zas iprez!
proo6!jnej w dni "K."S.%""# r.
Stowarz!szenie Autor/w +AiKS Gra8!na Sied1a6zek
= Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna na w!konanie utwor/w = kon6ert
zespo/w )HJ 2D)D(JHJA4S i MD,HO
Aktua1iza6ja p1anu iasta 0ub1in d1a potrzeb s!steu
in5ora6ji tur!st!6znej
4ostawa urzdze3 te1e5oni6zn!67 do Drz;du Miasta
0ub1in
.er!5ika6ja dokuenta6ji zwizanej z w!dawanie
de6!zji 9rodowiskow!67
K1ub *!aa Karate Piotr Jaruga Mar6in Maj6zak
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
Dniwers!tet Prz!rodni6z! Marek Szwajgier
Porozuienie dot!6z6e organiza6ji i prowadzenia
studen6ki67 prakt!k zawodow!67
Gina Gusk Ja6ek Anasiewi6z
K*M = JK* Sp. z o. o. .oj6ie67 0utek
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
Arkusz1
Strona 97
1480 #M 25.05.2009
1481 OR A 30.04.2009 Aneks do uow! nr -$ST*(T%""#
1482 "$ 15.05.2009
1483 "$ 15.05.2009 4JSIGNJ(S Andrzej Jaruga
1484 "$ 15.05.2009
1485 RF # 8.05.2009 Prze!saw 'uksi3ski
1486 GM A 28.05.2009 Aneks do uow! nr -&"%TGGNT,PT%""$
1487 !SS ! 14.05.2009 Pros6eniu Sp. z o. o. Pawe )rzebiatowski
1488 !SS ! 14.05.2009
1489 !SS 6.05.2009
1490 S$ 29.05.2009
1491 #M 25.05.2009
1492 "% A 29.04.2009 Aneks do uow! nr P$"TINT,PTIT%""&
1493 "% A 28.04.2009 Aneks do uow! nr P&-TINT,PT%""&
1494 "% 7.05.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop
1495 "% 14.05.2009
1496 OR 27.05.2009 DMS, .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
1497 OR 15.05.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Monika .anat
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przeo8enie sie6i e1ektroenerget!6zn!67 = ost na
rze6e '!strz!6! = u1. Kro67a1na
Jwa 4ukiewi6z = Sprawka
IEMA)I, P*0AN4 Sp. z o. o. Pawe Mikunda
(ozszerzenie 5unk6jona1no96i posiadan!67
s!ste/w ko1ejkow!67 IEMA)I,
Aktua1iza6ja pi;6iu 1i6en6ji prograu MapHIJ. do
wersji MapHiew 4esktop
MJ4IA Sp. z o. o. Sebastian Ma!67a Jarosaw
./j6ik
.er!5ika6ja oprograowania u8!tkowanego na
sta6ja67 robo6z!67 w Drz;dzie Miasta 0ub1in w
zakresie zgodno96i z posiadan!i 1i6en6jai wraz z
dostar6zenie ro6znej subskr!p6ji do prograu
AuditPro
Prowadzenie uro6z!sto96i ob67od/w 4nia Jurop! w
dniu & aj %""# r.
Miejski *9rodek Sportu i (ekrea6ji >'!strz!6a?
Mariusz Szit
.!najeB onta8 i obsuga te67ni6zna 96ian!
wiz!jnej t!pu ekran diodow! )e6noRision SP$
Poorska Agen6ja Iprez Art!st!6zn!67 PAJA
Piotr Janusiewi6z
+akup -S" sztuk bi1et/w na iprez; estradow
NIJWPA w dniu "S."S.%""# r.
)owarz!stwo Piki Siatkowej Ja6ek (utkowski
Krz!szto5 Iwa36zuk
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
0ube1ski +wizek Sza67ow! +bigniew P!da
Magda1ena Mka = Po1kowska
+apewnienie udziau -" ar6!istrz/w w Juropejski
2estiwa1u Sza67ow! w 0ub1inie
0ube1skie Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 S.A.
.iesaw Ada6z!k
+aprojektowanie i w!konanie u1. Dro6zej od
skrz!8owania z a1. .arszawsk do u1. Ska1istej
+akad Insta1a6ji Prze!sow!67 i Sanitarn!67 Jan
Pastwa
Stowarz!szenie In8!nier/w i )e67nik/w Kounika6ji
*ddzia w 0ub1inie Jerz! Jkiert
*pra6owanie kon6ep6ji prograowo = przestrzennej
kana1iza6ji sanitarnej i desz6zowej d1a rejonu osied1a
Nakowski67
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j o9wiet1enia drogowego w u1. 0azurowej
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Prze!saw
Arasi
DM,S 0ub1in Henr!k (onek
Arkusz1
Strona 98
1498 GM 27.05.2009 Krz!szto5 Kotua
1499 K& 20.04.2009 AG*(A S.A. *ddzia w 0ub1inie Drszu1a Minkiewi6z
1500 K& 4.05.2009
1501 K& 8.05.2009
1502 KP P 29.04.2009 J0 Sp. z o. o. 2i1ip 0ewak
1503 K& 8.05.2009
1504 K& 7.05.2009
1505 K& 8.05.2009
1506 K& 4.05.2009
1507 "$ 6.05.2009
1508 "$ 6.05.2009
1509 "$ 6.05.2009
1510 !SS 4.05.2009
1511 !SS 6.05.2009
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Guskiej o
powierz67ni $"" % z przezna6zenie na zie1e3
prz!doow
*pra6owanie skadu koputerowego oraz
prz!gotowanie rek1a! 0ub1in %"-K
.ojew/dzka 'ib1ioteka Pub1i6zna i. H.
Mopa6i3skiego +o5ia ,iuru9 A1i6ja (oga1ska
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .!stawa z 6!k1uU Nasi Ssiedzi. 0itwa
Stowarz!szenie 2estiwa1 'runona S67u1za Grzegorz
J/ze56zuk 0e67 ,wa1ina
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = >'runoPeRerU europrowin6ja
Dzgodnienie zasad wsp/pra6! w zakresie proo6ji
arki >,zar6ia Mapa?
)owarz!stwo Prz!ja6i/ Sztuk Pi;kn!67 Kaziierz
4rzewi3ski )eresa Prende6ka
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
Konkurs p1ast!6zn! = 0ub1in w a1arstwie
Stowarz!szenie Hoo 2aber Joanna Sta67!ra Piotr
,7oro9
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .ita! w 0ub1inie
*9rodek 'raa Grodzka = )eatr NN )oasz
Pietrasiewi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 2estiwa1 >Miasto Poezji?
Stowarz!szenie na rze6z S6en! P1ast!6znej KD0
+dzisaw ,ieszkowski Anna Mukasik
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Prezenta6ja tw/r6zo96i 0eszka
Mdzika na 'iaorusi
(JSJ) = P, Ada +as
4ostawa sprz;tu koputerowego do Drz;du Miasta
0ub1in
(JSJ) = P, Ada +as
4ostawa sprz;tu koputerowego do Drz;du Miasta
0ub1in
(JSJ) = P, Ada +as
4ostawa sprz;tu koputerowego do Drz;du Miasta
0ub1in
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Para5ia (z!skokato1i6ka pw. 9w. Jana ,7rz6i6ie1a i
9w. Jana Jwange1ist! Ada 0ewandowski
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Arkusz1
Strona 99
1512 !SS 6.05.2009
1513 K& # 20.04.2009
1514 O" 25.05.2009
1515 OR ! 18.05.2009 Jarosaw 2ran6zak
1516 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1517 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1518 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1519 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1520 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1521 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1522 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
Para5ia (z!skokato1i6ka pw. 9w. Stanisawa
'iskupa Jugeniusz +ar;bi3ski
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
)oasz Ku1bowski
(ea1iza6ja proo6!jnego spotu aniowanego 0ub1in
%"-K = Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
)eatr Muz!6zn! w 0ub1inie Krz!szto5 Kutarski A1ina
Gska
Dowa dot. organiza6ji .ie1kiej Ga1i Nauki i 'iznesu
%""#
Prowadzenie spraw dot. najuB dzier8aw!B
u8!tkowania 1oka1i u8!tkow!67 oraz nieru67oo96i
prz!znan!67 w tr!bie bezprzetargow!
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: IU 1oka1iza6ja I = u1. 'ra6i .ieniawski67 SB
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: IIU 1oka1iza6ja I = u1. Nadb!strz!6ka <&B
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: IIIU 1oka1iza6ja I = u1. Narutowi6za &"AB
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: IHU 1oka1iza6ja I = u1. Krakowskie Przedie96ie
S"B 1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: HU 1oka1iza6ja I = u1. Ko96iuszki -"B 1oka1iza6ja
II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: HIU 1oka1iza6ja I = u1. (ado96i #B 1oka1iza6ja II =
u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: HIIU 1oka1iza6ja I = u1. 0ubartowska P#B
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Arkusz1
Strona 100
1523 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1524 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1525 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1526 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1527 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1528 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1529 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1530 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1531 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1532 "$ 25.05.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
1533 #M 22.05.2009 )(ASA Dsugi Projektowe Jerz! Ka1iszuk
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: HIIIU 1oka1iza6ja I = u1. .o1skaT2abr!6znaB
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: IGU 1oka1iza6ja I = u1. Krakowskie Przedie96ie
K&B 1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GU 1oka1iza6ja I = u1. Narutowi6za #B 1oka1iza6ja
II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GIU 1oka1iza6ja I = u1. Kuni6kiego S%B 1oka1iza6ja
II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GIIU 1oka1iza6ja I = u1. ,!ru1i6za KB 1oka1iza6ja II
= u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GIIIU 1oka1iza6ja I = u1. (!bna #B 1oka1iza6ja II =
u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GIHU 1oka1iza6ja I = u1. Staszi6a SB 1oka1iza6ja II
= u1. .ieniawska -PL t!p transisji <MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GHU 1oka1iza6ja I = u1. Kuni6kiego -SB
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GHIU 1oka1iza6ja I = u1. M;6z!3ska S$B
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
Fwiad6zenie usugi transisji dan!67 w re1a6jiU
,z;9: GHIIU 1oka1iza6ja I = u1. *rkana @sup MPKAB
1oka1iza6ja II = u1. .ieniawska -PL t!p transisji
<MbTs Jt7
.!konanie dokuenta6ji budow! drogowej
s!gna1iza6ji 9wiet1nej na skrz!8owaniu a1.
So1idarno96i = u1. 4o1na <Ego aj = u1. Prusa
Arkusz1
Strona 101
1534 OR ! 30.04.2009 Grzegorz 0inkowski
1535 GM 4.05.2009
1536 K& 20.05.2009 Ireneusz .!drz!3ski
1537 !SS ! 28.05.2009 Agen6ja Pub1i6 (e1ations (JA0 Ha1ina (oanisz!n
1538 !SS 6.05.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko
1539 !SS 6.05.2009
1540 !SS 6.05.2009
1541 !SS 6.05.2009
1542 RB 2.06.2009
1543 OR ! 21.05.2009
1544 OR ! 6.04.2009
1545 "% 11.05.2009
1546 OR 27.05.2009
1547 K& 8.05.2009
1548 K& 19.05.2009
Koord!na6ja dziaa3 zwizan!67 z
przeprowadzenie konkursu na 5i1 dokuenta1n! o
zna6zeniu Dnii 0ube1skiej w 7istorii iasta 0ub1in
4o 4zie6ka i. Jw! Sze1burg = +arebin! Piotr
Po1kowski
D8!6zenie do bezpatnego u8!wania nieru67oo96i
poo8onej prz! u1. Narutowi6za <% z przezna6zenie
na potrzeb! statutowe
.!konanie statuetki Nagrod! Miasta 0ub1in za
6aoksztat osigni;: w dziedzinie ku1tur! i sztuki
Prowadzenie przez .oj6ie67a ,ejrowskiego iprez!
= 7appeningu
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Kato1i6kie Stowarz!szenie Modzie8! Ar67idie6ezji
0ube1skiej Katarz!na Kogu6ik 'oguia Pazur
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Miejskie )owarz!stwo P!wa6kie 0D'0INIANKA
'ogdan .agner Piotr 'ujak
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Para5ia (z!skokato1i6ka pw. 9w. Krz!8a Marian
4ua
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe J0PIJ Andrzej
'artnik
.!konanie kana1iza6ji kab1owej oraz insta1a6ji
te1ewizji ,,)H d1a potrzeb onitoringu terenu boisk
sportow!67 = Ginazju nr -P u1. Pogodna -#
)eresa Sta67u1a
(oz1i6zanie re5unda6ji oraz sporzdzanie wniosku o
re5unda6j;
Katarz!na 'isak
'ie86e protokoowanie oraz sporzdzenie
protokou z rozpraw! adinistra6!jnej dot!6z6ej
u6i81iwo96i toru kartingowego )or 0ub1in
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe J0PIJ Andrzej
'artnik
.!konanie 1inii kab1ow!67 zasi1aj6!67 i
sterowni6z!67 bra przesuwn!67 w bud!nku 4PS
'J)ANIA a1. Kra9ni6ka %%<
G(AN = S*2) A. i G. ,7aup6zak Andrzej
,7aup6zak
.!konanie i insta1a6ja eb1i na potrzeb! Drz;du
Miasta 0ub1in
Stowarz!szenie Hoo 2aber Joanna Sta67!ra Piotr
,7oro9
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Jnter %"-K
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ Muzeu .si 0ube1skiej
Marzena 'ur! Janina Kisie1
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = No6
9w. Jana w skansenie
Arkusz1
Strona 102
1549 K& 15.05.2009 +wizek 0iterat/w Po1ski67
1550 !SS 6.05.2009
1551 K& 8.05.2009
1552 K& ! 13.05.2009 0ena Jakubie6 = (;bisz
1553 K& 8.05.2009
1554 K& 15.05.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko
1555 K& 8.05.2009
1556 K& 8.05.2009
1557 K& 15.05.2009
1558 K& 8.05.2009
1559 K& 8.05.2009
1560 KP 29.04.2009
1561 KP # 18.05.2009 A1eksandra Jasi3ska
1562 KP # 28.04.2009 (obert Ku9irowski
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
.arsztat! 1itera6kie d1a odzie8! pisz6ej >Miedz!
poko1eniai?
K1ub Sportow! DNIA Mie6z!saw Granda Kaziiera
.ie1gosz
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
Stowarz!szenie na rze6z S6en! P1ast!6znej KD0
+dzisaw ,ieszkowski Anna Mukasik
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = *rganiza6ja pi;6iu w!staw 6zasow!67
w Ga1erii Sztuki S6en! P1ast!6znej KD0
Adinistrowanie i obsuga redak6!jna porta1u
www.1ub1in%"-K.p1
*9rodek 'raa Grodzka = )eatr NN )oasz
Pietrasiewi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = Po8ar
0ub1in = warsztat! i widowisko art!st!6zne
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
'a11ad!na = przedstawienie teatra1ne
0ube1skie )owarz!stwo +a67;t! Sztuk Pi;kn!67
Piotr Majewski Mar6in 0a67owski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 2otogra5ia = i;dz! dokuente a
dziee
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .ie1oku1turow! 0ub1in %""#
Stowarz!szenie +esp/ ta36a 0udowego >Ma!
Gusk? Drszu1a *bara Henr!k Pawasek
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = Fwiat
ta36z! wok/ nas
Stowarz!szenie ,7/ra1ne Kant!1ena Magorzata
Nowak Kr!st!na Nowi6ka
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
Kon6ert jubi1euszow! 67/ru Kant!1ena
Kato1i6kie Stowarz!szenie Modzie8! Ar67idie6ezji
0ube1skiej Katarz!na Kogu6ik 'oguia Pazur
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Jeste9! = pai;ta!
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Ma6iej Nejkau5
Grzegorz 4o1e6ki
4arowizna kwot! %S"" z z przezna6zenie na
dziaa1no9: statutow = Proo6ja Miasta
*pra6owanie autorskiego ukadu 67oreogra5i6znego
na potrzeb! Ga1i 2inaowej .!bor/w Studen6kiej
Miss 0ub1ina
.!konanie autorskiego projektu p1akatu na potrzeb!
proo6ji ob67od/w z okazji PP" ro6zni6! Dnii
0ube1skiej
Arkusz1
Strona 103
1563 KP ! 28.04.2009
1564 BM 3.06.2009 Koenda Miejska Po1i6ji w 0ub1inie Ja6ek 'u6zek
1565 OR 1.06.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
1566 OR 1.06.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
1567 OR 25.05.2009 .!dzia Prawa Kanoni6znego KD0 Mi67a 4oagaa *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Ma6iej .nuk
1568 OR 4.05.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Katarz!na 0enart
1569 #M 28.05.2009
1570 KP 20.05.2009
1571 OR ! 1.06.2009 Ja6ek .arda
1572 "% 10.04.2009
1573 "% 4.05.2009 Aneks do uow! nr <%$PTSI(T,PT%""$
1574 GK 19.05.2009
1575 GK 19.05.2009
1576 GK 19.05.2009
1577 GK 19.05.2009
1578 GK 22.04.2009
1579 GK 27.05.2009 +arzdzanie sza1etai iejskii w 0ub1inie
1580 OR ! 25.05.2009 Pawe Jankowski
Piotr Mopu6ki
Prz!gotowanie kon6ep6jiB organiza6ja i rea1iza6ja
projektu Stud! )our 0ub1in d1a )our operator/w oraz
dziennikarz! edi/w tur!st!6zn!67
Nieodpatne przekazanie sprz;tu przezna6zonego na
w!posa8enie po1i6!jn!67 patro1i rowerow!67
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = 4oinika
Paubska
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Magda1ena
(ut!na
.!8sza Szkoa Jkonoii i Innowa6ji w 0ub1inie
Marek Cigrodzki
Przedsi;biorstwo )e67ni6zno = Dsugowe J0JK)(A
Sp. z o. o. Janusz Gawowski
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a budow!
o9wiet1enia drogowego wzdu8 u1. Strojnowskiego
0ube1ski K1ub Pikarski M*)*( Marek Sadowski
Grzegorz Szkutnik
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta w raa67 rozgr!wek o istrzostwo I 1igi
Prowadzenie i 5a6i1ita6ja % warsztat/w d1a (ad!
4zie1ni6! Gusk
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
przebudow! sie6i wodo6igowej w u1. 'ursaki
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe SANI)JG
Krz!szto5 'ardzaa 'o8ena Pat!ra
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
0ikwida6ja dziki67 w!s!pisk 9ie6i na terenie iasta
0ub1in w rejonie nr I
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
0ikwida6ja dziki67 w!s!pisk 9ie6i na terenie iasta
0ub1in w rejonie nr IH
Ar67itektura +ie1eni H*()DS (adosaw ,ioek =
Poniatowski
0ikwida6ja dziki67 w!s!pisk 9ie6i na terenie iasta
0ub1in w rejonie nr III
Ar67itektura +ie1eni H*()DS (adosaw ,ioek =
Poniatowski
0ikwida6ja dziki67 w!s!pisk 9ie6i na terenie iasta
0ub1in w rejonie nr II
Sanite6 Koo Sp. z o. o. Piotr 2rt6zak Ste5an
0ewi6ki
4ostar6zenie urzdze3 d1a potrzeb sza1etu
iejskiego prz! u1. <Ego aj
K*M = JK* Sp. z o. o. .oj6ie67 0utek
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 104
1581 OR ! 25.05.2009 .oj6ie67 Post/j
1582 OR ! 25.05.2009 Jwa F1aska
1583 OR ! 25.05.2009 Kai1 .!ro91ak
1584 OR ! 25.05.2009 S!1wester 'ar!a
1585 OR ! 25.05.2009 Marek Kosi6ki
1586 OR ! 25.05.2009 S!1wester 'ar!a
1587 OR ! 25.05.2009 Iwona .i1kosz
1588 OR ! 25.05.2009 Jan )oasz Cak
1589 OR ! 25.05.2009 Gabrie1 Jaroszewski
1590 OR ! 25.05.2009 Mukasz 4udek
1591 OR ! 25.05.2009
1592 OR ! 25.05.2009 )adeusz Sz!dowski
1593 OR ! 25.05.2009 Mukasz Jan6zara
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
.oj6ie67 Go1us
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 105
1594 OR ! 25.05.2009
1595 OR ! 25.05.2009 .a1dear Sto6zkowski
1596 OR ! 25.05.2009 Janusz Strk
1597 OR ! 25.05.2009 (oan Piotrowski
1598 OR ! 25.05.2009
1599 OR ! 25.05.2009 Andrzej 4br/wka
1600 OR ! 25.05.2009 (a5a Iskra
1601 OR ! 25.05.2009 Mukasz K1iowi6z
1602 OR ! 25.05.2009 Grzegorz Skua
1603 OR ! 25.05.2009
1604 OR ! 25.05.2009
1605 OR ! 25.05.2009 Hio1etta Krz!wi6ka
1606 OR ! 25.05.2009 Kai1 .!ro91ak
)oasz Kwiatosz
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Jwa 4baa
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Piotr 2uge1
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Piotr 2uge1
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 106
1607 OR ! 25.05.2009 Pawe 'asak
1608 OR ! 25.05.2009 S!1wester Maj67rzak
1609 OR ! 25.05.2009 4ariusz 'ie1e6ki
1610 OR ! 25.05.2009 Marek Kosi6ki
1611 OR ! 25.05.2009 +bigniew Mazur
1612 OR ! 25.05.2009 'eata Piase6ka
1613 OR ! 25.05.2009 4anie1 (otkiewi6z
1614 OR ! 25.05.2009 Andrzej Sawi6ki
1615 OR ! 25.05.2009 4anie1 (otkiewi6z
1616 OR ! 25.05.2009
1617 OR ! 25.05.2009 Grzegorz 4!6zkowski
1618 OR ! 25.05.2009 Grzegorz 4!6zkowski
1619 OR ! 25.05.2009 Arno1d Po1ak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Jerz! Ko1ow6a
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 107
1620 OR ! 25.05.2009 Monika 0ato
1621 OR ! 25.05.2009 Grzegorz (o1ewski
1622 OR ! 25.05.2009
1623 OR ! 25.05.2009 Krz!szto5 Sz6zerba
1624 OR ! 25.05.2009 Maria Krupa
1625 OR ! 25.05.2009
1626 OR ! 25.05.2009 Ja6ek ,7oi6z
1627 OR ! 25.05.2009 Andrzej +!sowski
1628 OR ! 25.05.2009 Ada ,z!8ewski
1629 OR ! 25.05.2009 Janusz Kone6ki
1630 OR ! 25.05.2009
1631 OR ! 25.05.2009
1632 OR ! 25.05.2009
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
4orota *strou67
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Pawe P!6
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
4anie1 'isak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mariusz Musiatowi6z
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Magda1ena Praje1
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 108
1633 OR ! 25.05.2009 Ada Jezierski
1634 OR ! 25.05.2009 Ma6iej +ieg1er
1635 OR ! 25.05.2009 Piotr +akrzewski
1636 OR ! 25.05.2009 Ada G/re6ki
1637 OR ! 25.05.2009 Ada G/re6ki
1638 OR ! 25.05.2009 Mar6in *szust
1639 OR ! 25.05.2009 Ireneusz Koodziej
1640 OR ! 25.05.2009 ,ezar! 'i6ki
1641 OR ! 25.05.2009 Ireneusz Koodziej
1642 OR ! 25.05.2009
1643 OR ! 25.05.2009 Mar6in Gre1a
1644 OR ! 25.05.2009 Grzegorz .oosz!n
1645 OR ! 25.05.2009 Piotr 4o;ga
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mukasz (!6aj
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 109
1646 OR ! 25.05.2009 'artoiej Jusz6z!k
1647 OR ! 25.05.2009
1648 OR ! 25.05.2009 'arbara )urska = Paprz!6ka
1649 OR ! 25.05.2009 Mar6in (akowski
1650 OR ! 25.05.2009 Andrzej Sadowski
1651 OR ! 25.05.2009
1652 OR ! 25.05.2009 Arno1d (!ba6ki
1653 OR ! 25.05.2009 Artur So1arz
1654 OR ! 25.05.2009 Just!na Ma1inowska
1655 OR ! 25.05.2009 4ariusz Ku1i3ski
1656 OR ! 25.05.2009 Anna .i1k
1657 OR ! 25.05.2009
1658 OR ! 25.05.2009 Pawe Antoniak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Ja6ek *d/j
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
0u6!na Kin6e1
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
0eszek Ja7okowski
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 110
1659 OR ! 25.05.2009 Grzegorz Cak
1660 OR ! 25.05.2009 Mi67a Pogoda
1661 OR ! 25.05.2009
1662 OR ! 25.05.2009 Mariusz )o6z!k
1663 OR ! 25.05.2009
1664 OR ! 25.05.2009
1665 OR ! 25.05.2009 Pawe Kr!sa
1666 OR ! 25.05.2009 Mirosaw So1i3ski
1667 OR ! 25.05.2009 4ioniz! )ra6z!3ski
1668 OR ! 25.05.2009 (adosaw *bsz!3ski
1669 OR ! 20.05.2009
1670 OR ! 20.05.2009 (!szard 4r!gao
1671 OR ! 20.05.2009 4ariusz 'asz6zak
1672 OR ! 20.05.2009
1673 OR ! 20.05.2009 Marian .ie6zorek
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mukasz Jasz6zewski
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Izabe1a Cukiewi6z
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mukasz 0in6a
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Jan K!6ia
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Piotr Maju67
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Arkusz1
Strona 111
1674 OR ! 20.05.2009 Piotr Pi1ip6zuk
1675 OR ! 20.05.2009
1676 OR ! 20.05.2009 .a1dear Podstawka
1677 OR ! 20.05.2009 Ada Pietro3
1678 OR ! 25.05.2009 Jdward Sza5ranek
1679 OR ! 25.05.2009
1680 OR ! 25.05.2009
1681 OR ! 25.05.2009 (oan Kotarski
1682 OR ! 25.05.2009 (oan Kotarski
1683 OR ! 25.05.2009 4awid Pa1uszek
1684 OR ! 25.05.2009 Prze!saw Kupie6
1685 OR ! 25.05.2009 Jerz! Jesionek
1686 OR ! 25.05.2009 Aneta 'kowska
1687 OR ! 25.05.2009 Karo1ina +ieg1er
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Iwona Piskor
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb obwodowej koisji
w!bor6zej
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Ha1ina Augustak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Piotr Sa1ira
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 112
1688 OR ! 25.05.2009 Marek Misiura
1689 OR ! 25.05.2009 Henr!k Kawka
1690 OR ! 25.05.2009
1691 OR ! 25.05.2009 Mar6in Nakonie6zn!
1692 OR ! 25.05.2009
1693 OR ! 25.05.2009 .a1dear Sta67ura
1694 OR ! 25.05.2009 .a1dear Sta67ura
1695 OR ! 25.05.2009
1696 OR ! 25.05.2009 Pawe Pa1uszek
1697 OR ! 25.05.2009
1698 OR ! 25.05.2009 Piotr ./j6ik
1699 OR ! 25.05.2009 Ja6ek Misz6zak
1700 OR ! 25.05.2009 Krz!szto5 Sura
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
)oasz 4worak = 'a7an
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Krz!szto5 'a8u6ki
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
J18bieta Na1berska
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Krz!szto5 'a8u6ki
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 113
1701 OR ! 25.05.2009 )oasz Ignatiuk
1702 OR ! 25.05.2009
1703 OR ! 25.05.2009 Mukasz Mr/z
1704 OR ! 25.05.2009 Piotr Pi1ip6zuk
1705 OR ! 25.05.2009 Ja6ek Piesiak
1706 OR ! 25.05.2009 'ogdan ./j6ik
1707 OR ! 25.05.2009 Prze!saw Kasprzak
1708 OR ! 25.05.2009 Ja6ek Markowi6z
1709 OR ! 25.05.2009 Jr!k Sowa
1710 OR ! 25.05.2009 Artur Harasi
1711 OR ! 25.05.2009
1712 OR ! 25.05.2009 Magorzata (odzik
1713 OR ! 25.05.2009
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mar6in Psiek
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
)oasz F6irka
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Krz!szto5 J/ze5a6iuk
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 114
1714 OR ! 25.05.2009 Aneta 'kowska
1715 OR ! 25.05.2009 J18bieta Pie6zonka
1716 OR ! 25.05.2009 Krz!szto5 Koodziej6z!k
1717 OR ! 25.05.2009 Piotr +ieski
1718 OR ! 25.05.2009 Piotr 4ziatkiewi6z
1719 OR ! 25.05.2009 Katarz!na *rze
1720 OR ! 25.05.2009 (enata .r/b1ewska
1721 OR ! 25.05.2009 Andrzej PaNdzior
1722 OR ! 25.05.2009
1723 OR ! 25.05.2009 )oasz Sz6ze9niak
1724 OR ! 25.05.2009 .iktor Siei3ski
1725 OR ! 25.05.2009 Marek .ojtan
1726 OR ! 25.05.2009 Mi67a +1ot
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Piotr 'isz6zak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 115
1727 OR ! 25.05.2009
1728 OR ! 25.05.2009 (a5a .!ro91ak
1729 OR ! 25.05.2009 (adosaw .oNniak
1730 OR ! 25.05.2009 Mar6in Kr/1
1731 OR ! 25.05.2009 Mukasz Ko8u67owski
1732 OR ! 25.05.2009 A1dona Mazurkiewi6z
1733 OR ! 25.05.2009 Mariusz )ur6z!n
1734 OR ! 25.05.2009 )oasz Gaj
1735 OR ! 25.05.2009 Pawe 4asz!3ski
1736 OR ! 25.05.2009 Ireneusz Kozowi6z
1737 OR ! 25.05.2009 Piotr 0ipie6
1738 OR ! 25.05.2009 Piotr 0ipie6
1739 OR ! 25.05.2009
.oj6ie67 .aj67t
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Jakub 0as!k
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 116
1740 OR ! 25.05.2009 Mateusz (udnik
1741 OR ! 25.05.2009
1742 OR ! 25.05.2009 'artoiej +aojski
1743 OR ! 25.05.2009
1744 OR ! 25.05.2009
1745 OR ! 25.05.2009 )adeusz 'ej
1746 OR ! 25.05.2009
1747 OR ! 25.05.2009
1748 OR ! 25.05.2009 Joanna Poniatowska
1749 OR ! 25.05.2009 (adosaw 'erdak
1750 OR ! 25.05.2009 Mariusz )ur6z!n
1751 OR ! 25.05.2009
1752 OR ! 25.05.2009 +enobia G/rniak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mar6in ,7an!szkiewi6z
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Andrzej )!bur6z!k
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Krz!szto5 '!d1er
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Ada C/kowski
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Agnieszka Spuz = Szpos
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mukasz Mazu9
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 117
1753 OR ! 25.05.2009 Korne1ia Kraw6z!k
1754 OR ! 25.05.2009
1755 OR ! 25.05.2009 )oasz Idzikowski
1756 OR ! 25.05.2009 Jarosaw Kraw6z!k
1757 OR ! 25.05.2009 Mar6in ,zerniak
1758 OR ! 25.05.2009 Mar6in ,zerniak
1759 OR ! 25.05.2009 ,ezar! 4owski
1760 OR ! 25.05.2009 )oasz Sz6ze9niak
1761 OR ! 25.05.2009 )oasz Sz6ze9niak
1762 OR ! 25.05.2009 Gra8!na Kowa16z!k
1763 OR ! 25.05.2009 Pawe Pr/67niak
1764 OR ! 25.05.2009 Prze!saw
1765 OR ! 25.05.2009 +bigniew 'ar6zak
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Mi67a ,7awraj
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 118
1766 OR ! 25.05.2009 Jo1anta 'ie1ska
1767 OR ! 25.05.2009
1768 OR ! 25.05.2009 .oj6ie67 Post/j
1769 OR ! 25.05.2009 Grzegorz Mi67a1ik
1770 OR ! 25.05.2009 Mukasz Pi/rkowski
1771 OR ! 25.05.2009 .a1dear 4;bi6ki
1772 OR ! 25.05.2009
1773 OR ! 25.05.2009 4oinik Kwiatkowski
1774 OR ! 25.05.2009 'a8ej Gospodarek
1775 OR ! 25.05.2009 Iwo Skiba
1776 OR ! 25.05.2009 Mariusz Koodziej6z!k
1777 OR ! 25.05.2009 Pawe ,zapi3ski
1778 OR ! 25.05.2009
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Iwona .ie8e1
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
.a1dear +araj6z!k
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
(obert Jarzbkowski
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 119
1779 OR ! 25.05.2009 Prze!saw Mo96i6ki
1780 OR ! 25.05.2009 Mariusz Psz6zoa
1781 OR ! 25.05.2009
1782 OR ! 25.05.2009 Andrzej *strowski
1783 OR ! 25.05.2009 Henr!k Kawka
1784 OR ! 25.05.2009 Ja6ek Sz6z!gie
1785 OR ! 25.05.2009 0eszek ./j6ik
1786 OR ! 25.05.2009 Krz!szto5 Kao1a
1787 OR ! 25.05.2009 Krz!szto5 Ma67aj
1788 OR ! 3.06.2009 )oasz A5t!ka
1789 OR ! 3.06.2009
1790 OR ! 3.06.2009 Sebastian Mi67a1ski
1791 OR ! 3.06.2009 Krz!szto5 Kawiak
1792 OR ! 25.05.2009 Adrian Gawor
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Magda1ena .dowi6z
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Przew/z os/b niepenosprawn!67 do obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Pawe Mobejko
Przew/z os/b niepenosprawn!67 do obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Przew/z os/b niepenosprawn!67 do obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Przew/z os/b niepenosprawn!67 do obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 120
1793 OR ! 25.05.2009 'artoiej Jusz6z!k
1794 OR ! 25.05.2009 (a5a .!ro91ak
1795 OR ! 20.05.2009
1796 OR ! 6.05.2009 Grzegorz Szaruga
1797 OR ! 6.05.2009 Ste5an Mikoaj6zuk
1798 OR ! 6.05.2009 (obert Sz!a3ski
1799 OR ! 6.05.2009 Krz!szto5 Pasz6z!k
1800 "% 20.05.2009 Henr!k So1i3ski
1801 "% 14.05.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak
1802 KP ! 18.05.2009
1803 KP 18.05.2009
1804 O( 28.05.2009
1805 O( 8.05.2009
1806 O( 8.05.2009
1807 O( 8.05.2009
1808 O( 8.05.2009
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Penienie obowizk/w operatora in5orat!6znej
obsugi obwodowej koisji w!bor6zej w zwizku z
w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Piotr +!gan
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
)ransport urnB parawan/w i kart w!bor6z!67 dp
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
)ransport urnB parawan/w i kart w!bor6z!67 dp
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
)ransport urnB parawan/w i kart w!bor6z!67 dp
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
)ransport urnB parawan/w i kart w!bor6z!67 dp
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. Po1igonowej
.!konanie sie6i wodo6igowej oraz odga;zienia w
u1. Szarotkowej
Pawe )!piak
Prowadzenie iprez! proo6!jnejU Ga1i 2inaowej
.!bor/w Studen6kiej Miss 0ub1in
MAG MJ4IA A() Sp. z o. o. Artur Korgu1
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta = p!ta 4H4 z kon6erte Kabaretu Ani Mru
Mru
I4JA S)D4I* s.6. Magda1ena Sz!a1a Marek
Skowronek
.!konanie oraz dostawa gad8et/w proo6!jn!67 w
zwizku z rea1iza6j projektu )w/j star w prz!szo9:
rozw/j szko1ni6twa zawodowego w 0ub1inie
.ojew/dzki *9rodek 4oskona1enia Nau6z!6ie1i
KD(S*( Gra8!na +awadzak
Dowa szko1eniowa = )w/j start prz!szo9: = rozw/j
szko1ni6twa zawodowego w 0ub1inie
0ube1skie Przedsi;biorstwo Jnerget!ki ,iep1nej Sp.
z o. o. Stanisaw Ka1inowski
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
GAS)(*MAG Stanisaw *zie6zuk
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
'D4* = K*MPJG P' Stanisaw 0udian
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
Arkusz1
Strona 121
1809 O( 8.05.2009
1810 O( 8.05.2009
1811 O( 8.05.2009
1812 O( 8.05.2009
1813 O( 8.05.2009 +akad 2r!zjerski Agata Prz!b!a
1814 O( 8.05.2009 Sa1on 2r!zjerski Marianna Kwa9ni6a
1815 OR 21.05.2009
1816 GK A 19.05.2009 Aneks do uow! nr --%-TGKT%""#
1817 #M 25.05.2009
1818 O" 15.05.2009
1819 O) 4.06.2009 Przekazanie dota6ji w w!soko96i $K """ z
1820 KP P 20.05.2009
1821 OR ! 1.06.2009
1822 !SS 15.05.2009
1823 !SS # 29.05.2009
1824 !SS # 29.05.2009 )eresa Kubiak
0ube1skie Przedsi;biorstwo 'udow! Pie6/w
Prze!sow!67 S.A. )adeusz 'rzozowski
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
(JA0 Sp. z o. o. (a5a 'ie1u6z!k
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
Po1skie Pra6ownie Konserwa6ji +ab!tk/w S.A.
.arszawa *ddzia w 0ub1inie Stanisaw Mazur
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
0ube1ska Sp/dzie1nia Spo8!w6/w Mie6z!saw
+apaa
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
,entra1n! *9rodek In5orat!ki G/rni6twa S.A.
Stanisaw Sa5iak Krz!szto5 Puzik
Przeprowadzenie kurs/w koputerow!67 w zakresie
e1ektroni6znego s!steu obiegu dokuent/w Mdok
INHJS)IM S.A. .a6aw Miska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Stanisaw
'ie1ak
Przeo8enie sie6i e1ektroenerget!6zn!67 =
przebudowa i rozbudowa trak6ji tro1ejbusowej w u1.
Abraowi6kiej
+wizek Pr!watn!67 Pra6odaw6/w 0ube1sz6z!zn!
0J.IA)AN 4ariusz Jodowski
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u zorganizowania Ga1i
Nauki i 'iznesu %""#
0ube1ska 2unda6ja *67ron! Frodowiska
Natura1nego Andrzej Kara9 Janusz Nowakowski
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u proo6ji iasta w
raa67 rea1iza6ji dziaa3 proo6!jn!67 IH ed!6ji
2estiwa1u )eatr/w Jurop! Frodkowej
Kinga .6ise
.!kon!wanie 6z!nno96i w 'iurze *bsugi
Kan6e1ar!jnej
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
Prowadzenie przez r/8ne podiot! oboz/w @ko1oniiA
z pro5esjona1n! prograe pro5i1akt!6zn!
+esp/ Pie9ni i )a36a 0ub1in i. .. Kaniorowej Jan
)wardowski
Kon6ert pod6zas 7appeningu w raa67
og/1nopo1skiej spoe6znej kapanii pro5i1akt!6zno =
eduka6!jnej SprawdN 6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
*pra6owanie s6enariusza og/1nopo1skiej spoe6znej
kapanii pro5i1akt!6zno = eduka6!jnej SprawdN 6z!
)woje pi6ie jest bezpie6zne
Arkusz1
Strona 122
1825 !SS # 29.05.2009 )ransport Sao67odow! Pub1i6zn! Karo1 +ieak
1826 !SS ! 5.05.2009 DM,S 0ub1in (!szard 4;bi6ki
1827 OR 8.06.2009
1828 !SS A 5.06.2009 Aneks do uow! nr --$"T+SST%""#
1829 "% 21.04.2009
1830 "% 7.05.2009
1831 !SS # 14.05.2009
1832 !SS # 14.05.2009 Magorzata (apa
1833 !SS # 14.05.2009 )oasz Jan6zak
1834 !SS # 9.06.2009 4ariusz 0ewandowski
1835 !SS ! 4.06.2009 'artosz Pra8o .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
1836 !SS ! 4.06.2009 Marek Modrzewski .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
1837 !SS ! 4.06.2009 Arkadiusz Kaszte1an .!stawianie orze6ze3 o stopniu niepenosprawno96i
1838 O) 5.06.2009
1839 #M 1.06.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
1840 O" 5.06.2009
1841 OR ! 25.05.2009 Joanna .aa67
.!naje autokaru w raa67 og/1nopo1skiej
spoe6znej kapanii pro5i1akt!6zno = eduka6!jnej
SprawdN 6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
Dza1e8nienie w do9wiad6zenia67 1ube1skiej
odzie8! = diagnoza zjawiska
2unda6ja (ozwoju 4eokra6ji 0oka1nej =
(egiona1n! *9rodek w 0ub1inie .arszawa )oasz
Mae6ki
*kre91enie warunk/w i zasad odb!6ia sta8u = Piotr
Stawi6ki
N+*+ A(S MJ4I,A 'eata Gsawska
'iuro Dsug Projektow!67 'D4*P(*JJK) Janusz
2ron6z!k
.!konanie opinii te67ni6znej o o81iwo96i
6z;96iowej rozbi/rki bud!nku ieszka1nego E u1.
Kuni6kiego --P
'iuro Dsug Projektow!67 'D4*P(*JJK) Janusz
2ron6z!k
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej rozbi/rki
bud!nku ieszka1nego = u1. Kuni6kiego --P
A1esja A1eksandrowi6z
.!konanie kon6ertu pod6zas 7appeningu SprawdN
6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
.!konanie kon6ertu pod6zas 7appeningu SprawdN
6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
.!konanie kon6ertu pod6zas 7appeningu SprawdN
6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne
*pra6owanie s6enariusza og/1nopo1skiej spoe6znej
kapanii pro5i1akt!6zno = eduka6!jnej SprawdN 6z!
)woje pi6ie jest bezpie6zne
MA)(IG JHJN)S .oj6ie67 .!sowski
*rganiza6ja kon6ertu zespou 2(JJ4*M w dniu
"$."K.%""# r.
(eont 6igu pieszego prz! u1. 'ra6i .ieniawski67
w 0ub1inie
'(IGH)NJSS Sp. z o. o. Jdward (usz!6
Prz!gotowanie projektu gra5i6znegoB skad i druk
5o1deru proo6!jnego
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 123
1842 OR ! 25.05.2009 Mar6in Fwist
1843 OR ! 25.05.2009 Piotr Gaw;da
1844 OR ! 25.05.2009 Karo1ina G/ra
1846 OR ! 25.05.2009
1847 RF 5.06.2009
1848 OR A 30.04.2009
1849 K& 15.05.2009
1850 K& 18.05.2009
1851 K& 18.05.2009
1852 K& 8.05.2009
1853 K& 8.05.2009
1854 K& 8.05.2009
1855 K& 15.05.2009
1856 SA ! 3.06.2009 Gabrie1a )oaszewska
1857 SA ! 3.06.2009 Marta Sagan
1858 SA ! 3.06.2009 Kr!st!na (udzka
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
Agata +aro91i3ska
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej Andrzej Gajak 0u6jan
*rgasi3ski
Ddzie1enie po8!6zki na do5inansowanie zadaniaU
'udowa ko1ektora sanitarnego od a1. Sp/dzie16zo96i
Pra6! do u1. 4o 4!sa
Starosta Par6zewski .ad!saw (oso3 Aneks do uow! Nr DStT"&T"-#<
Stowarz!szenie H*M* 2A'J( Joanna Sta67!ra
Piotr ,7oro9
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = Moja
P1aneta
Stowarz!szenie Ku1tura1no = *9wiatowe .;g1in
P/no6n! 4ariusz 'oru67 Andrzej 'utr!
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
*rganiza6ja ak6ji 0ato w ie96ie %""#
Stowarz!szenie Ku1tura1no = *9wiatowe .;g1in
P/no6n! 4ariusz 'oru67 Andrzej 'utr!
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
2est!n osied1ow! HIII 4zie3 .;g1ina
Stowarz!szenie ,ine^Juropa Piotr Kotowski Jakub
Kuszewski
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = -K.
Studen6kie Kon5ronta6je 2i1owe
.ojew/dzka 'ib1ioteka Pub1i6zna i. H.
Mopa6i3skiego +o5ia ,iuru9 A1i6ja (oga1ska
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = III 0ube1skie )argi Ksi8ki
Juropejski 4o Spotka3 )oasz (/8niak Anna
Moskwa
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = *b1i6za .ie1oku1turowego 0ub1in
Stowarz!szenie )w/r6z!67 *sobowo96i 4awid
Modrzejewski 'eata +i;ba
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Musi6a1 P(*(*,K
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
Arkusz1
Strona 124
1859 SA ! 3.06.2009
1860 SA ! 3.06.2009 Ji1ia Kwietniewska
1861 SA ! 3.06.2009
1862 SA ! 3.06.2009 'o8ena ./j6ik
1863 SA ! 3.06.2009 +!gunt +ako96ie1n!
1864 SA ! 3.06.2009 S!1wester )argo3ski
1865 O) 3.06.2009 KAN = P*0 PPHD Iwona Mosiewi6z
1866 GM 1.06.2009
1867 "% 27.05.2009
1868 OR 25.05.2009 Andrzej .aa67
1869 OR 25.05.2009 Magda1ena .ronka
1870 O) 5.06.2009 .!dawanie 6zasopisa pt. +ie1on! 'iu1et!n
1871 O) ! 1.06.2009 Jwa Miszta1 Prowadzenie wizji 1oka1n!67 dot!6z6!67 zie1eni
1872 S$ 1.06.2009
1873 BRM # 4.06.2009 Ha1ina Kobus
1874 BRM # 4.06.2009 )eresa Guzowska
1875 GK A 25.05.2009 Aneks do uow! nr <S%PTGKT%""&
Katarz!na Paszte1an
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
'eata Kr!jak
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji wojskowej i
w!penianie ksi8e6zek wojskow!67
Dsuga pakowaniaB zaadunku i transportu
zdeontowan!67 -PS ton w!rob/w zawieraj6!67
azbest
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej podziau
dziaek u1. .a11enrodaL u1. 0;dzianL u1. Sz6z!towa
JK'D4 Sp. z o. o. .a1dear Gaan Krz!szto5
Sao3
'udowa bud!nku ieszka1nego wie1orodzinnego
prz! u1. Mire6kiego PE&L u1. (e!onta %-B %<
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
Stowarz!szenie 0igi *67ron! Prz!rod! +arzd
*kr;gu w 0ub1inie Anna Mikoajko = (ozwaka
4anuta Gajewska
K1ub Sportow! *NI Just!na Murgaa A1eksander
Sztanu67in
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
Prz!gotowanie w!posa8enia te67ni6znego sa1i w
dniu "S."S.%""# r.
)ua6zenie konsekut!wne z j;z!ka po1skiego na
j;z!k ukrai3ski pod6zas wsp/1nej sesji w dniu
"S."K.%""# r.
K*M = Jko Sp. z o. o. .oj6ie67 0utek
Arkusz1
Strona 125
1876 BM 29.05.2009
1877 OR 20.05.2009 SPJ,JAM Sp. z o. o. Krz!szto5 )okarz
1878 OR ! 6.05.2009
1879 KP 30.04.2009
1880 KP 27.05.2009
1881 OR 25.05.2009
1882 "% 14.05.2009
1883 S$ 1.06.2009
1884 S$ 1.06.2009
1885 S$ 1.06.2009
1886 S$ 1.06.2009
1887 S$ 1.06.2009
1888 S$ 1.06.2009
1889 S$ 1.06.2009
1890 S$ 1.06.2009
+akad Adinistrowania Nieru67oo96iai )oasz
(ogowski 'arbara 0itwi3ska
D8!6zenie 6z;96i bud!nku prz! u1. Skodowskiej S na
potrzeb! punktu kaerowego
4ostar6zenie do Drz;du Miasta 0ub1in wod!
inera1nej
Anna *boza
Koord!na6ja pra6 zwizan!67 z prz!gotowanie i
aktua1iza6j spis/w w!bor6/w
Makowie6ki .okitajtis Grupa 'iako Ma6iej
.okitajtis
*pra6owanie s6enariusz! oraz koord!na6ji dw/67
ak6ji rea1izowan!67 w raa67 kapanii rek1aowej
iasta 0ub1in
Izabe1a Studio Izabe1a (oszer
Dsuga ko1porta8u -"" """ szt. zdj;: w raa67
kapanii rek1aowej iasta 0ub1in
Kai1a Poowniak
P1akatowanie na terenie iasta 0ub1in obwiesz6ze3
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej w
u1. Szarotkowej = Pawe .odar6z!k
'udowa sie6i wodo6igowej w u1. Szarotkowej w
0ub1inie
D6zniowski K1ub Sportow! (*GA )adeusz .i;6ek
Hanna (ui3ska
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
Mi;dz!szko1n! K1ub Sportow! )owarz!stwo Piki
(;6znej Krz!szto5 Kraw6z!k .a1dear ,zuba1a
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
,7orgiew 0ube1ska +wizku Har6erstwa Po1skiego
Hu5ie6 Katarz!na Piondo Mukasz Mazu9
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
D6zniowski K1ub Sportow! .I4*K )oasz 'ie1e6ki
Marek Sitarz
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
D6zniowskie )owarz!stwo Sportowe *(0IK
.oj6ie67 Szopa Agnieszka .iak
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
K1ub *!aa Karate Piotr Jaruga Mar6in Maj6zak
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
K1ub Sportow! *0IMPIA Sawoir P1iszka Krz!szto5
Koorski
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
K1ub Sportow! *0IMPIA Sawoir P1iszka Krz!szto5
Koorski
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
Arkusz1
Strona 126
1891 S$ 1.06.2009
1892 S$ 1.06.2009
1893 S$ 1.06.2009
1894 S$ 1.06.2009
1895 S$ 1.06.2009
1896 S$ 1.06.2009
1897 S$ 1.06.2009
1898 S$ 1.06.2009
1899 S$ 1.06.2009
1900 S$ 1.06.2009
1901 K& 18.05.2009
1902 K& 18.05.2009
1903 K& 26.05.2009
Stowarz!szenie Pikarskie Nadzieje M*)*( 0D'0IN
4ariusz Misiurek (oan Garwoa
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
0ube1ski Sportow! K1ub )aekwonEdo )adeusz
Moboda
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
G(JJN Sport K1ub )oasz Kisie1 (obert +ander
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
D6zniowski K1ub Sportow! .I4*K )oasz 'ie1e6ki
Marek Sitarz
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
Stowarz!szenie 0oka1ne KA0INA Sa1ezja3skiej
*rganiza6ji Sportowej Kaziierz 4rozd (a5a Iskra
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
D6zniowski K1ub Sportow! .I4*K )oasz 'ie1e6ki
Marek Sitarz
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
D6zniowski K1ub Sportow! PIX)KA Magorzata
Jesionek Mirosaw Sao3
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
'udow1an! K1ub Sportow! 0D'0IN (obert Gro!sz
Ma6iej Grz!wa
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
Kosz!karski K1ub Sportow! N*HDM Grzegorz
Gospodarek Miosz Mie1e6ki
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Ko1ek6ja a1ternat!wna
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = M! z 0ub1ina
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ )a36a A1i6ja Kowa16z!k
0i1iana 'artnik
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = *powie9: o dw/67 iasta67 0ub1in =
0w/w
Arkusz1
Strona 127
1904 OR ! 27.05.2009 A1i6ja Kozio
1905 K& 15.05.2009
1906 K& 15.05.2009
1907 K& 8.05.2009
1908 K& 22.05.2009
1909 K& 26.05.2009
1910 K& 22.05.2009
1911 K& 8.05.2009
1912 K& 15.05.2009
1913 K& # 30.04.2009
1914 K& ! 20.05.2009
1915 K& # 1.06.2009
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
0ube1skie Stowarz!szenie *9wiatowo =
.!67owaw6ze Agata Maguna Pawe Piskorz
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = GI *g/1nopo1ski Przeg1d 4zie
.i11iaa Szekspira
0ube1skie Stowarz!szenie A11ian6e 2ran6aise
.oj6ie67 Go1ean
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = kon6ert piosenki 5ran6uskiej w
w!konaniu zespou Mange = oi
0ube1skie Stowarz!szenie A11ian6e 2ran6aise
.oj6ie67 Go1ean
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = kon6ert piosenek Georges^a
'rassens^a
Stowarz!szenie H*M* 2A'J( Joanna Sta67!ra
Piotr ,7oro9
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = *pornik = Gazeta *b!wate1ska
)eatr i. H. ,7. Andersena Arkadiusz K1u6znik
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Jubi1eusz SSE1e6ia )eatru Andersena
)owarz!stwo d1a Natur! i ,zowieka Agnieszka
Soka1uk Sebastian )rusza
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = S6ena In ,rudo %""#
)owarz!stwo Prz!ja6i/ Grodna i .i1na )oasz
(odziewi6z 'arbara .ierzbi6ka
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = sesja +wizki spoe6zneB ku1tura1ne i
naukowe 0ub1in i .i1na w dobie nowo8!tnej
+wizek 0iterat/w Po1ski67 Stanisaw Mukowski
+o5ia Nowa6ka
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = *b67od! stu1e6ia urodzin J/ze5a
Mobodowskiego
Artur 4owgird
(ea1iza6ja i onta8 dokuenta6ji 5i1owej z ak6ji
proo6!jnej projektu 0ub1in %"-K Juropejska Sto1i6a
Ku1tur! = Kand!dat
4raiusz 2igura
Prz!gotowanie i obsuga iprez! 4ia1og Ku1tur =
spotkania z ku1tur ukrai3sk i po1sk
Anna Wwiertniewska
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
Arkusz1
Strona 128
1916 GK 1.06.2009
1917 GK 27.05.2009
1918 OR A 28.05.2009 Jerz! *strowski Aneks do uow! nr %<#T*(T%""#
1919 #M 4.06.2009
1920 "% 3.06.2009
1921 KP 18.05.2009
1922 #M 10.06.2009 J0JK)(* = SPA(K Sp. z o. o. Marek (oaniuk *9wiet1enie 5ragentu u1. M;6z!3skiej
1923 GK 15.06.2009
1924 K& ! 4.06.2009 Piotr ,7oro9
1925 K& ! 4.06.2009 Sz!on Pietrasiewi6z
1926 K& ! 4.06.2009
1927 K& ! 14.05.2009
1928 K& ! 14.05.2009
1929 K& ! 14.05.2009
1930 K& ! 14.05.2009
1931 RF # 1.06.2009 .a1dear (udni6ki
1932 GK 15.06.2009
1933 O( P 7.05.2009 Gina Megiew .a6aw Mot!1
1934 O" # 16.06.2009 Mukasz 'orkowski
SPJ, = 'D4 Przedsi;biorstwo (enowa6ji i
Konserwa6ji 'udow1i Grzegorz +ubi1ewi6z
Konie6zn! reont p!t! dennej nie6ki 5ontann! na
P1a6u 0itewski w 0ub1inie
Pra6ownia Art!st!6zno = Kaieniarska .ito1d
Mar6ewi6z
4eonta8 p!t betonow!67 z1oka1izowan!67 w
bandzie 5ontann! na P1a6u 0itewski
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogowo = Mostow!67 w
0ub1inie S.A. A1ina Sz!a3ska Stanisaw .!dr!67
+aprojektowanie i w!konanie reontu od6inka jezdni
u1. Par!sa oraz od6inka u1. Szwejka
Przedsi;biorstwo Geo1ogi6zne Sp. z o. o. )adeusz
,a1i6ki
.!konanie pra6 geo1ogi6zn!67 uo81iwiaj6!67
usta1enie zasob/w eksp1oata6!jn!67 uj;6ia w/d
podzien!67 w )ur6e
MAIK Agen6ja (ek1aowa 'arbara )!ne6ka = 'abi6z
Janusz 'abi6z
Przeprowadzenie kapanii proo6!jnej na
no9nika67 rek1a! zewn;trznej
Przedsi;biorstwo Geo1ogi6zne P*0GJ*0 Jan
.i1gat
.!konanie warunk/w 7!drogeo1ogi6zn!67 w
zwizku z projektowan inwest!6j
Przeprowadzenie ak6ji proo6!jnej pt. Moja
Juropejska Sto1i6a Ku1tur!
Przeprowadzenie trze67 u1i6zn!67 ak6ji
proo6!jn!67 0ub1in %"-K Juropejska Sto1i6a
Ku1tur! = Kand!dat
(adosaw 'utowi6z
Przeprowadzenie dw/67 ak6ji proo6!jn!67 0ub1in
%"-K Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
AG*(A S. A. .arszawa *ddzia w 0ub1inie Drszu1a
Minkiewi6z
+aiesz6zenie rek1a! 0ub1in %"-K Juropejska
Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
AG*(A S. A. .arszawa *ddzia w 0ub1inie Drszu1a
Minkiewi6z
+aiesz6zenie rek1a! 0ub1in %"-K Juropejska
Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
AG*(A S. A. .arszawa *ddzia w 0ub1inie Drszu1a
Minkiewi6z
+aiesz6zenie paska rek1aowego 0ub1in %"-K
Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
AG*(A S. A. .arszawa *ddzia w 0ub1inie Drszu1a
Minkiewi6z
+aiesz6zenie rek1a! 0ub1in %"-K Juropejska
Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
4ostosowanie ap do pub1ika6ji Strategii (ozwoju
Miasta 0ub1in w j;z!ku angie1ski
Park Projekt Irena ,7orosz!3ska
*6ena stanu zdrowotnego drzew rosn6!67 w pasie
drogow! u1. Krakowskie Przedie96ie
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o pub1i6zn! i niepub1i6zn!
Prz!gotowanie prezenta6ji u1tiedia1nej o5ert!
inwest!6!jnej 0ub1ina
Arkusz1
Strona 129
1935 O" # 16.06.2009 Mukasz 'orkowski
1936 S$ A 8.05.2009 Aneks do uow! nr $SPTS)T%""#
1937 S$ 1.06.2009
1938 S$ 1.06.2009
1939 !SS P 10.06.2009
1940 !SS ! 29.05.2009 .J')(JN4 Mi67a Konopi3ski
1941 #M 10.06.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
1942 KP 11.05.2009
1943 KP 21.05.2009
1944 SA ! 3.06.2009
1945 G# 25.05.2009 Dsugi Geodez!jne Marta Jastrz;bska
1946 KP 2.06.2009
1947 KP 2.06.2009
1948 KP 2.06.2009
1949 KP 4.05.2009
1950 KP P 19.05.2009
1951 KP 2.06.2009
*bsuga u1tiedia1na szko1e3 d1a przedsi;bior6/w
w raa67 Prograu d1a 0ub1ina
*ddzia Miejski P))K 'ogdan Kotowski .ito1d
Szu1e6ki
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
D6zniowski K1ub Sportow! SKA(PA .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
.ojew/dzki *9rodek (u67u 4rogowego w 0ub1inie
(!szard Pasikowski
Porozuienie w sprawie wsp/dziaania w zakresie
pro5i1akt!ki i dziaa3 prouj6!67 trzeNwo9: w9r/d
kierow6/w
*rganiza6ja warsztat/w art!st!6zn!67 gra55iti w
zakresie rea1iza6ji Ginnego Prograu Pro5i1akt!ki i
(ozwiz!wania Prob1e/w A1ko7o1ow!67
'udowa zatoki parkingowej prz! u1. Paderewskiego
w 0ub1inie
0A'A0'A0 4aian Kudzinowski
.!konanie stroj/w d1a aniator/w bior6!67 udzia
w kapanii rek1aowej iasta 0ub1in
Dsugi Kurierskie (obert P!tkowski Majski
.!konanie usug na potrzeb! ak6ji proo6!jnej
Autostopowi6ze
Izabe1a Soowska
Sprztanie poiesz6ze3 w 1oka1u Powiatowej
Koisji 0ekarskiej Nr - i Nr %
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej po6zenia
dziaek u1. Pogodna
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
.!naje i obsuga te67ni6zna sprz;tuU zadaszona
s6ena
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
*9wiet1enie s6eni6zne w dniu --."K.%""# r. na P1a6u
0itewski
Grupa i))R Andrzej 2i1ipowi6z
Przekaz audio = wideo na 8!wo w sie6i Internet w
dniu --."K.%""# r.
(AMI(JN) S.A. Grzegorz ,7anaj
4zier8awa e1eent/w rusztowania produk6ji 5ir!
0a!er
.ojew/dztwo 0ube1skie Marek 21asi3ski Arkadiusz
'ratkowski
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u wsp/1nego
zorganizowania iprez! proo6!jnej S)D4O )*D(
0D'0IN %""#
AD4I* SOS)JM Sp. z o. o. Jerz! .ikira
Nago9nienie iprez! proo6!jnej = K*N,J()
,H.AMO na P1a6u 0itewski
Arkusz1
Strona 130
1952 KP P 1.06.2009
1953 OR 16.06.2009 ,*((A4* Konrad 'ur6z!3ski
1954 K& 8.05.2009
1955 "% A 14.05.2009 Aneks do uow! nr #K#TINT%""#
1956 "% A 12.05.2009 Aneks do uow! nr <"PTINT%""#
1957 "% A 18.05.2009 Aneks do uow! nr %&SSTINT%""&
1958 AB 11.05.2009 Ada Maria Sz!ski
1959 O( 7.05.2009
1960 O( 8.05.2009
1961 K& 26.05.2009
1962 K& 2.06.2009
1963 K& 27.05.2009
1964 K& 2.06.2009
1965 K& 2.06.2009
1966 K& 2.06.2009
1967 AB 8.06.2009
Ar67idie6ezja 0ube1ska Mirosaw Magodniak
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u zorganizowania
uro6z!sto96i K*N,J() ,H.AMO
4ostawa i insta1a6ja < szt. kopiarek K!o6era Mita KME
<"<S
0ube1skie )owarz!stwo +a67;t! Sztuk Pi;kn!67
Piotr Majewski +bigniew Sob6zuk
(ea1iza6ja zadania pub1i6znegoU Kont!nua6ja
tworzenia (egiona1nej Ko1ek6ji Sztuki .sp/6zesnej
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
JK*SAN 'iuro Projekt/w S!ste/w .odno =
F6iekow!67 Magorzata 4udek
4okonanie konsu1ta6ji i o6en! er!tor!6znej
ateria/w zwizan!67 z prz!gotowanie konkursu
na rewita1iza6j; P1a6u 0itewskiego w 0ub1inie
JK'D4 Sp. z o. o. J/ze5 (oga1a Krz!szto5 Sao3
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
PGJ J1ektro6iepownia 0ub1in = .rotk/w Sp. z o. o.
Jerz! Kurpie1
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
Para5ia (z!sko = Kato1i6ka p.w. Fw. Krz!8a 0ub1in
Marian 4ua
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
*rganiza6ja ak6ji 0ato w ie96ie %""#
2unda6ja Ku1tur! 4u67owej Pograni6za Ste5an
'atru67
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Dkraina w 6entru 0ub1ina %""#
)owarz!stwo .o1nej .sze67ni6! Mie6z!saw
Mar6zuk +o5ia +aorska
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 4ia1og ku1turB dia1og genera6ji
.ojew/dzki *9rodek Ku1tur! Artur S;po67a Ha1ina
4ziewu1ska
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = H *g/1nopo1ski 2estiwa1 )eatr/w
Niewie1ki67
2i17aronia i. H. .ieniawskiego Jan S;k Piotr
.ijatkowski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Kon6ert! Prez!den6kie
2i17aronia i. H. .ieniawskiego Jan S;k Piotr
.ijatkowski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Muz!ka 4awnej Jurop!
Piotr Sep1i3ski
Konsu1ta6je eksper6kie niezb;dne w dokuenta67
p1anist!6zn!67
Arkusz1
Strona 131
1968 AB 8.06.2009 0eszek Soe6ki
1969 O( P 25.05.2009 Gina .!sokie Henr!k (oanek
1970 "% 10.06.2009
1971 "% 10.06.2009 MJN*(A Sp. z o. o. J/ze5 God1ewski
1972 "% 10.06.2009 MJN*(A Sp. z o. o. J/ze5 God1ewski
1973 "% 10.06.2009
1974 "% 10.06.2009
1975 "% 10.06.2009
1976 "% 10.06.2009
1977 O) 27.05.2009 MJ' Gniew Ni6ponia Ja6ek 'rzezi3ski
1978 O) 1.06.2009
1979 "% 30.06.1894
1980 OR ! 9.06.2009
1981 GK 18.06.2009 K*MSJ(.IS Sp. z o. o. Piotr 4worak Marta 4worak 4ostawa PS sztuk kosz! parkow!67
1982 KP 1.06.2009 Magda1ena Kawa
1983 O) A 2.06.2009 Jadwiga Janiszewska Aneks do uow! Nr -S&<T*FT,PT%""$
1984 OR 29.05.2009 Dowa o sta8 d1a bezrobotnego = 4agara +aorska
1985 OR A 1.06.2009 Aneks do uow! nr -KKT*(T%""#
Konsu1ta6je eksper6kie niezb;dne w dokuenta67
p1anist!6zn!67
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o pub1i6zn! i niepub1i6zn!
Ar67idie6ezja 0ube1ska )adeusz Pajurek
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = Paa6
'iskupi
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = Paa6
Par!s/w
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = Paa6
Par!s/w
K1asztor 4oinikan/w (obert Gubisz
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = ko96i/
Fw. Stanisawa
Ko96i/ (ektora1n! pw. Niepoka1anego Po6z;6ia
NMP .oj6ie67 P;67erzewski
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = Ko96i/
(ektora1n! pw. Niepoka1anego Po6z;6ia NMP 0ub1in
Para5ia (z!skokato1i6ka pw. 9w. Jana ,7rz6i6ie1a i
9w. Jana Jwange1ist!
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie =
Ar67ikatedra 0ube1ska
0ube1ska 2unda6ja *dnow! +ab!tk/w Andrzej
Guieni6zek
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = reont
w zespo1e k1asztorn! u1. Ka1inowsz6z!zna K%
4ostawa S" sztuk osiatkowan!67 pojenik/w do
se1ekt!wnej zbi/rki odpad/w
GAMJS)D4I* s.6. Artur 0u9nia
4ostawa SS sztuk pojenik/w dwuko1orow!67 t!pu
ig1oo
,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia Poo6!
,7or! MISJ(I,*(4IA )adeusz Pajurek 0u6!na
'iakowska = ,eg1arz
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie = ko96i/
pw. FwB Jakuba Apostoa
Gra6ja Mar6ewi6z
Konsu1towanie z inst!tu6jai biznesu ini6jat!w i
projekt/w na rze6z rozwoju przedsi;bior6zo96i
Prz!gotowanie autorskiego s6enariusza w raa67
iprez! proo6!jnej P1aneta 0ub1in
Powiatow! Drzd Pra6! w 0ubartowie 'eata
Pankowska
Hio1etta Pe67a
Arkusz1
Strona 132
1986 GM 10.06.2009 J0P(* Sp. z o. o. .ito1d Sarz!3ski
1987 GM 17.06.2009 Andrzej 4;bi3ski
1988 S$ 15.05.2009 )A'A0 Jan Kidaj Mie6z!saw 4anie1
1989 "% 8.06.2009 S)(D,)DM Sp. z o. o. Marek Sz6zepaniak
1990 OR ! 7.05.2009 J18bieta .oNniak
1991 O" 15.06.2009 SK(IHANJK Sp. z o. o. Anna Krupi3ska = Mat!ka
1992 O" # 19.06.2009 Jwa Kor6z!3ska = Madej
1993 "% 9.06.2009 P(* = GJ* 4anuta Sieion
1994 GK 4.06.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop
1995 GK A 21.05.2009 (D4K* JANDS+ Aneks do uow! nr --%<TGKT%""#
1996 GK A 21.05.2009 (D4K* JANDS+ Aneks do uow! nr --%%TGKT%""#
1997 GK A 21.05.2009 Aneks do uow! nr --""TGKT%""#
1998 GK A 21.05.2009 Aneks do uow! nr -<P#TGKT%""#
1999 "% 14.05.2009
2000 O) 4.06.2009 SA'A) Sp. z o. o. Andrzej *strowski
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. .!8!nnej
o powierz67ni -#$S % z przezna6zenie pod
iejs6a postojowe
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 4roga
M;6zennik/w Majdanka o powierz67ni -%-% % z
przezna6zenie pod usugi budow1ane
.!konanie +integrowanego oznakowania
tur!st!6znego 0ub1ina
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na regu1a6j;
rzeki ,zerniej/wki I etap
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
Dsuga tua6ze3 pod6zas 2oru Inwest!6!jno =
Gospodar6zego 0D' = INHJS) %""#
*pra6owanie P" o5ert inwest!6!jn!67 z 0ube1skiego
*bszaru Metropo1ita1nego
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej do
ograni6zenia praw wasno96i do dziaki nr -T-% u1.
Po1igonowa
Prz!gotowanie ateria/w potrzebn!67 do uz!skania
pozwo1enia wodnoprawnego na odprowadzenie w/d
opadowo = roztopow!67 z od6inka drogi krajowej nr
-#
Pra6ownia Art!st!6zno = Kaieniarska .ito1d
Mar6ewi6z
SPJ, = 'D4 Przedsi;biorstwo (enowa6ji i
Konserwa6ji 'udow1i Grzegorz +ubi1ewi6z
A(S = )AG nieru67oo96i s.6. )eresa Jani6ka
.!konanie operatu sza6unkowego w!6en! warto96i
odszkodowania za szkod! przewidziane wskutek
prowadzenia rob/t budow1an!67 zwizan!67 z
budow kana1iza6ji desz6zowej odwadniaj6ej u1.
,!da
DsuwanieB prze67ow!wanie i transportowanie
pojazd/w pozostawion!67 bez tab1i6 rejestra6!jn!67
Arkusz1
Strona 133
2001 !SS A 22.06.2009 Aneks do uow! nr -S-"T+SST%""#
2002 !SS A 22.06.2009 Aneks do uow! nr &#ST+SST%""#
2003 !SS A 22.06.2009 Aneks do uow! nr &#$T+SST%""#
2004 O) 27.05.2009 MJ' Gniew Ni6ponia Ja6ek 'rzezi3ski
2005 OR 22.06.2009
2006 "% 27.05.2009
2007 K& 2.06.2009
2008 K& 2.06.2009
2009 OR ! 6.05.2009 .anda 0ipska Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2010 OR ! 6.05.2009 Iwona Nowogrodzka
2011 OR ! 6.05.2009 Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2012 OR ! 6.05.2009 Gra8!na Koprowska Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2013 OR ! 6.05.2009 Jwa 'ondaruk Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2014 OR ! 6.05.2009 Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2015 OR ! 6.05.2009 Magorzata Krakowiak Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2016 OR ! 6.05.2009 Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2017 OR ! 6.05.2009 Gra8!na )r!bua Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2018 OR ! 6.05.2009 Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2019 OR ! 6.05.2009 (enata .o1ska Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2020 OR ! 6.05.2009 Jwa +awi91ak Prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w w!bor6/w
2021 OR ! 6.05.2009
2022 OR ! 6.05.2009 0esaw Mazur
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ 4zie6i i Modzie8! >6on
aore? Agnieszka G/rka Jwa Moot
4ostawa SS sztuk pojenik/w do se1ekt!wnej zbi/rki
odpad/w
0ube1ska 2unda6ja (ozwoju Andrzej Kid!ba Jarz!
Nazaruk
Dowa naju = nieru67oo9: prz! u1. 4o1nej <Ego
Maja S
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
budow! sie6i wodo6igowej w u1. (apa6kiego
Stowarz!szenie na (ze6z .spierania Modzie8!
Dzdo1nionej Muz!6znie S*0* CO,IA Mie6z!saw
Jure6ki Grzegorz Kabasa
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 2estiwa1 S*0* CO,IA
)owarz!stwo Dkrai3skie w 0ub1inie Grzegorz
Kuprianowu6z Andrzej Jekater!n6zuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Dkrai3ska 'iesiada
.sp/pra6a z 5ir ,*IG S. A. w 6e1u dostosowania
dokuent/w i 5unk6ji oduu J.4 prograu KSA)
= S%""" prz!gotow!wanie i aktua1iza6ja spis/w
w!bor6/w
Jadwiga 0!ss!
4orota K1iejko = )oasik
Marta Mi6iua
Iwona Sora1
Andrzej Szer1ak
Koord!na6ja i nadz/r dziaa3 w zakresie dot!6z6!
sporzdzania spis/w w!bor6/w
Koord!na6ja i nadz/r dziaa3 w zakresie dot!6z6!
sporzdzania spis/w w!bor6/w
Arkusz1
Strona 134
2023 K& 8.05.2009
2024 "% 20.05.2009
2025 OR ! 1.06.2009 Grzegorz 0inkowski
2026 "% 9.06.2009 Magorzata KuNniar
2027 "% 22.05.2009
2028 "% 22.05.2009
2029 K& 27.05.2009
2030 K& 27.05.2009
2031 OR ! 20.05.2009
2032 OR 1.06.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Ma6iej Kowa16zuk
2033 OR 21.05.2009 DM,S 0ub1in .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
2034 OR 1.04.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = (a5a Sawi6ki
2035 OR P 22.06.2009
2036 KP ! 29.04.2009 4aian Nie6karz
2037 OR 27.05.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Magda1ena C!dek
2038 OR ! 20.05.2009
Stowarz!szenie Pisarz! Po1ski67 'ernard Nowak
+bigniew 2ron6zak
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .!danie sze96iu nuer/w
dwuiesi;6znika 0D'0IN
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Dowa kop1eksowa o sprzeda8 energii
e1ektr!6znej = p1a6 budow! = u1. Jezui6ka
Koord!na6ja dziaa3 zwizan!67 z
przeprowadzenie konkursu na 5i1 dokuenta1n! o
zna6zeniu Dnii 0ube1skiej
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 oraz zniejszenia
zdo1no96i produk6!jnej w zwizku z w!konanie
sie6i wodo6igowej w u1. P1atanowej
JM = 'D4 Maria Potr;:
.!konanie rozbi/rki bud!nku ieszka1nego prz! u1.
.!96igowej <
JM = 'D4 Maria Potr;:
.!konanie rozbi/rki bud!nku ieszka1nego prz! u1.
.!96igowej S
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
)rad!6ja w6i8 8!wa
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 0
%
= pot;gowanie ku1tur! 0ub1in i
0wowa
Krz!szto5 Koorski
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
DM,S 0ub1in .!dzia Jkonoi6zn! Ma6iej
'atowski
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Karo1ina
Ku9ider
KD0 .!dzia Nauk Spoe6zn!67 4orota Gizie6ka
Dniwers!tet Prz!rodni6z! Marek Szwajgier
Porozuienie w sprawie organiza6ji prakt!k
studen6ki67
4!str!bu6ja p1akat/w prouj6!67 ob67od! PP".
ro6zni6! Dnii 0ube1skiej
DM,S 0ub1in .!dzia Jkonoi6zn! Henr!k (onek
Agnieszka (adaj
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Arkusz1
Strona 135
2039 GM 19.06.2009
2040 K& # 4.06.2009 Jarosaw Koziara
2041 KP # 15.06.2009 Joanna Sta67!ra
2042 KP # 15.06.2009
2043 OR ! 20.05.2009 Grzegorz +ie1i3ski
2044 S$ 1.06.2009
2045 S$ 1.06.2009
2046 OR 19.06.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a
2047 OR 26.06.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a
2048 OR 31.05.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = )oasz Madniak
2049 OR 15.06.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = A1ina 'aranowska
2050 OR 23.06.2009
2051 #M 1.06.2009 'udowni6two 4rogowe +dzisaw Kozie Przebudowa u1. 4o8!nkowej = budowa 67odnika
2052 AB 23.06.2009 Piotr Ma6iuk
2053 AB 23.06.2009 Aerok1ub 0ube1ski
2054 O) 9.06.2009 Apteka Natura )oasz )argo3ski
2055 O) A 15.06.2009 Aneks do uow! nr -P<ST*FT,PT%""$
0u6!na Ka6zarzewska
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
4udzi3skiego o powierz67ni <P" % z
przezna6zenie na zie1e3 prz!doow
.!konanie insta1a6ji art!st!6znej Guerni6a po
po1sku
Prz!gotowanie autorskiego s6enariusz dziaa3
art!st!6zn!67 na potrzeb! iprez! proo6!jnej
P1aneta 0ub1in
Piotr ,7or9
Prz!gotowanie autorskiego projektu 6!k1u w!staw
Portret na potrzeb! iprez! proo6!jnej P1aneta
0ub1in
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
*rganiza6ja 1etni67 oboz/w szko1eniow!67 d1a dzie6i
i odzie8! uprawiaj6!67 r/8ne d!s6!p1in!
sportowe
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = 'eata
Sto6zkowska
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Magorzata
Szadkowska
KD0 .!dzia Nauk Spoe6zn!67 4orota Gizie6ka
DM,S 0ub1in .!dzia Mateat!kiB 2iz!ki i
In5orat!ki +dzisaw (!671ik
.SPiA Ja6ek Po1eszak
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = A1eksandra
(ojewska
.!konanie P" 5otogra5ii 1otni6z!67 obszar/w iasta
0ub1in
.!konanie prze1otu sao1ote 6e1e w!konania
zdj;: 1otni6z!67 obszar/w iasta 0ub1in
4zier8awa - pojenika do prowadzenia zbi/rki
przeterinowan!67 1ek/w
Maria 0angwi3ska
Arkusz1
Strona 136
2056 O) 19.06.2009
2057 RB 30.06.1894
2058 RB 20.05.2009 JD( = AN4 Andrzej .rona
2059 KP 2.06.2009 Miejska Korpora6ja Kounika6!jna Janusz .i1k Dsuga o67ron! iprez! proo6!jnej P1aneta 0ub1in
2060 KP # 16.06.2009 Anna 4browska
2061 KP # 2.06.2009 A1i6ja Kawka
2062 KP 22.06.2009
2063 #M 10.06.2009 Konsor6ju = 0ider HJNP*0 Henr!k Po1ak
2064 KP 17.06.2009
2065 KP P 2.06.2009 4A2I studio 0ub1in Marta 2a1kowska
2066 GM A 23.06.2009 (obert PikuaL Anna K1ikiewi6z Aneks do uow! z dnia %%."&.%""& r.
2067 GM 24.06.2009
2068 GM 23.06.2009
2069 BK A 22.06.2009 Aneks do uow! z dnia <".-%.%""& r.
2070 !SS A 4.06.2009 Aneks do uow! nr -"<PT+SST%""#
2071 OR ! 6.05.2009 Grzegorz Mar6iniak
2072 OR ! 20.05.2009 4ariusz Kraw6zuk
2073 OR ! 20.05.2009 Mukasz Mazur
2074 OR ! 20.05.2009 4ariusz Strzakowski
Apteka Mi1eniu (!szard Gargo1
4zier8awa - pojenika do prowadzenia zbi/rki
przeterinowan!67 1ek/w
.!iana 91usarki a1uiniowej p.po8 w bud!nku 4PS
i. .. Mi67e1isowej u1. Ar67idiako3ska $
Prz!gotowanie autorskiego s6enariusza w raa67
iprez! proo6!jnej P1aneta 0ub1in
Prz!gotowanie autorskiego projektu s6enogra5ii w
raa67 iprez! proo6!jnej P1aneta 0ub1in
S,O00A Piotr +ieniuk
+organizowanie widowiska art!st!6znego w PP".
ro6zni6; zawar6ia Dnii 0ube1skiej
Dsuni;6ie ko1izji 1inii kab1owej SN ostu drogowego
przez rzek; '!strz!6;
Po6zta Po1ska ,entru Po6zt! *ddzia (egiona1n!
w 0ub1inie Piotr .aszak
Dowa dot. w wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
PP". ro6zni6! podpisania Dnii 0ube1skiej
Porozuienie dot. wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
P1anet! 0ub1in
Gra8!na Hara9
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Sowi3skiego o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
2(JJ0INJ Piotr *strz!8ek
Naje powierz67ni do - % 96ian! wewn;trznej
bud!nku prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z
przezna6zenie na uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Andrzej Kr/1 Agata
Koorek
0ube1skie Hospi6ju d1a 4zie6i i. Maego Ksi;6ia
0eszek 'u6z!3ski Grzegorz 4;bie6
Nadz/r i koord!na6ja w zakresie transportu urn i
parawan/w do 1oka1i obwodow!67 koisji
w!bor6z!67
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 137
2075 OR ! 20.05.2009 'eata Skrz!pie6
2076 OR ! 20.05.2009
2077 OR ! 20.05.2009
2078 OR ! 20.05.2009 Janusz )ar6z!3ski
2079 OR ! 25.05.2009
2080 OR ! 20.05.2009 Sawoir Skowronek
2081 OR ! 20.05.2009 Katarz!na (a6z!3ska
2082 OR ! 20.05.2009 Jarosaw 2ran6zak
2083 OR ! 20.05.2009 4ariusz Mae6ki
2084 OR ! 20.05.2009 Anna 'u1i3ska
2085 OR ! 20.05.2009 Kinga ,iuru9
2086 OR ! 20.05.2009 Marta Jaro8ek
2087 OR ! 20.05.2009 .oj6ie67 Nowak
2088 OR ! 20.05.2009 Izabe1a (odak
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
4oinik Mo1ik
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
Piotr Hawr!1inka
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
Pawe Stasie6zek
+apewnienie 6zno96i te1e5oni6znej 6e1e rea1iza6ji
zada3 zwizan!67 z w!borai do Par1aentu
Juropejskiego
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Arkusz1
Strona 138
2089 OR ! 20.05.2009
2090 OR ! 20.05.2009 Hanna Grab
2091 OR ! 20.05.2009
2092 OR ! 20.05.2009
2093 "% 27.05.2009 P(* = GJ* 4anuta Sieion
2094 "% 29.05.2009
2095 "% 7.05.2009 Przesadzenie krzew/w w u1. ,!da
2096 "% 25.05.2009 +akad Dsugowo = Hand1ow! JKSAM Marek Suszek
2097 "% 26.05.2009
2098 "% A 29.05.2009 Aneks do uow! nr <&$&TINT,PTIT%""$
2099 K& 27.05.2009
2100 K& 10.06.2009 Gra8!na 0utosawska
2101 K& 2.06.2009
2102 K& 15.05.2009
4agara .1azi3ska
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Agnieszka .ereko
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Janusz Podgajn!
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej do
ograni6zenia praw wasno96i do dziaek poo8on!67
wzdu8 grani6! iasta od u1. 4roga M;6zennik/w
Majdanka
P(*0A' Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze
Jdward 21ak
Penienie nadzoru autorskiego w pro6esie rea1iza6ji
inwest!6jiU Przebudowa u1i6U Hetter/wB MoritzaB
'ana67a
,o1 = Garten JK* s.6. Jwa 4ejneko
(ozbi/rka bud!nku ieszka1nego prz! u1.
.!96igowej $
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
przebudow! sie6i 6iepowni6zej w u1i6a67U
Stra8a6kaB .s67odniaB FrodkowaB Narutowi6za
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
Para5ia (z!sko = Kato1i6ka p.w. Fw. Krz!8a Marian
4ua
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = .a1ki
o 0ub1in. (ekonstruk6je
Prowadzenie uro6z!sto96i podsuowania roku
ku1tura1nego %""&T%""#
Para5ia (z!sko = Kato1i6ka p.w. Fw. (odzin!
(!szard Jurak
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = GIII Mi;dz!narodow! 2estiwa1
*rganow!
)owarz!stwo Muz!6zne i. H. .ieniawskiego Jerz!
Karski Grzegorz .i16z!3ski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = GI Mi;dz!narodow! Konkurs Mod!67
Skrz!pk/w
Arkusz1
Strona 139
2103 K& 26.05.2009
2104 K& 2.06.2009
2105 S$ 1.06.2009
2106 S$ 1.06.2009
2107 S$ 1.06.2009
2108 S$ 1.06.2009
2109 S$ 1.06.2009
2110 KP 2.06.2009 )S. Sp. z o. o. Mi67a NiedNwiadek = Sane6ki
2111 "% 10.06.2009 Sewer!n Krz!8anowski
2112 "% 10.06.2009 Sewer!n Krz!8anowski
2113 #M 25.06.2009 'udowa u1. 4ziewann! na od6inku od u1. (/8anej
2114 K# 19.06.2009
2115 OR ! 20.05.2009 Anna Piase6ka
2116 OR ! 6.05.2009 Ja6ek Sz!ona
2117 OR ! 25.05.2009
2118 OR ! 25.05.2009 Kaziierz Kr/1
2119 OR ! 20.05.2009
0ube1skie )owarz!stwo +a67;t! Sztuk Pi;kn!67
Piotr Majewski +bigniew Sob6zuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Projekt (O'NA P
Stowarz!szenie Pro Musi6a Anti]ua Ste5an Mun67
4ariusz Kopi3ski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = I 2estiwa1 Mi;dz! .s67ode a
+a67ode
Stowarz!szenie Pikarskie Nadzieje M*)*( 0D'0IN
4ariusz Misiurek (oan Garwoa
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! Fr/die96ie
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! Fr/die96ie
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
*rganiza6ja iprez sportowo = rekrea6!jn!67 w
osied1a67 ieszkaniow!67
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6a67 0SM i
Fr/die96ie
'udow1an! K1ub Sportow! 0D'0IN (obert Gro!sz
Ma6iej Grz!wa
4zie1ni6ow! aniator sportu = prowadzenie zaj;:
sportowo = rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! 0SM
.!po8!6zenie urzdze3 rekrea6!jn!67 na potrzeb!
rea1iza6ji iprez! proo6!jnej P1aneta 0ub1in
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie =
kaieni6a prz! u1. (!nek -%
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie =
kaieni6a prz! u1. (!nek -%
SM P*02A Krz!szto5 ,7rzanowski Anna Sawu1ska
P(IMA P.P.H.D. Joanna G;6a
+organizowanie iprez! d1a dzie6i w Jura Parku w
'atowie w dniu %-."K.%""# r.
*bsuga in5orat!6zna w!bor/w pos/w do
Par1aentu Juropejskiego
Przeprowadzenie szko1e3 d1a operator/w obsugi
in5orat!6znej
4ariusz .a16z!na
Poo6 prz! w!dawaniu ateria/w w!bor6z!67 w
dniu "K."K.%""# r.
Poo6 prz! w!dawaniu ateria/w w!bor6z!67 w
dniu "K."K.%""# r.
4orota Men6zewi6z
Przeg1d 1oka1i na siedzib! obwodow!67 koisji
w!bor6z!67L przeprowadzenie szko1e3 skad/w
obwodow!67 koisji w!bor6z!67
Arkusz1
Strona 140
2120 OR ! 6.05.2009 Jarosaw Jung
2121 OR ! 6.05.2009 0u6!na 'ar!a Prz!gotowanie ateria/w d1a potrzeb *K.
2122 OR ! 20.05.2009 Magda1ena .1azo
2123 OR ! 6.05.2009 Marta Ku1baka Prz!gotowanie ateria/w d1a potrzeb *K.
2124 OR ! 28.04.2009 Joanna Korna6ka
2125 OR ! 25.05.2009 A1i6ja Mukoska
2126 OR ! 25.05.2009 4anuta Sz!anik
2127 OR ! 6.05.2009 )eresa Marek
2128 OR ! 6.05.2009
2129 OR ! 28.04.2009 4orota Karwowska
2130 OR ! 28.04.2009 Agata Ko67a1ska
2131 OR ! 25.05.2009 Kr!st!na ,7odorowska = )arnowska
2132 OR ! 6.05.2009
2133 OR ! 6.05.2009
2134 OR ! 6.05.2009 4orota Ja6kowska
2135 OR ! 6.05.2009 'eata .a1en6ik
Prz!gotow!wanie 1ist kand!dat/w na 6zonk/w *K.B
sporzdzanie w!kaz/w 6zonk/w *K.
Prz!gotow!wanie u/w z1e6e3 d1a os/b
wsp/pra6uj6!67 z Miejski 'iure ds. w!bor/w
Sprawdzenie zarzdze3 Prez!denta Miasta dot.
dota6ji na organiza6j; w!bor/w do Par1aentu
Juropejskiego
.!pata diet osobo bior6! udzia w koisja67
w!bor6z!67
.!pata diet osobo bior6! udzia w koisja67
w!bor6z!67
Nadz/r i kontro1a nad prowadzenie ewiden6ji
ksi;gowej oraz ak6epta6ja do zapat! dokuent/w
ksi;gow!67 dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu
Juropejskiego
J18bieta Guta1ska
Nadz/r i kontro1a nad prowadzenie ewiden6ji
ksi;gowej oraz ak6epta6ja do zapat! dokuent/w
ksi;gow!67 dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu
Juropejskiego
Prowadzenie ewiden6ji oraz ana1iza u/w
dot!6z6!67 w!bor/w do Par1aentu Juropejskiego
Sprawdzenie zarzdze3 Prez!denta Miasta dot.
dota6ji na organiza6j; w!bor/w do Par1aentu
Juropejskiego
.!pata diet osobo bior6! udzia w koisja67
w!bor6z!67
Magorzata .awru67
Sporzdzanie z1e6e3 patni6z!67 w s!steie
e1ektroni6zn!
Joanna Sapo1ska E Pasie6zna
Sprawdzanie pod wzg1;de 5ora1no =
ra67unkow! dokuent/w ksi;gow!67 zwizan!67
z w!borai do Par1aentu Juropejskiego
Prowadzenie ewiden6ji ksi;gowej w zakresie
raport/w kasow!67 zwizan!67 z w!borai do
Par1aentu Juropejskiego
Prowadzenie ewiden6ji ksi;gowej w zakresie
ra67unk/w bankow!67 zwizan!67 z w!borai do
Par1aentu Juropejskiego
Arkusz1
Strona 141
2136 OR ! 25.05.2009 J18bieta Gaw1ik (oz1i6zanie u/w z1e6e3 d1a potrzeb +DS
2137 OR ! 25.05.2009 4orota Kuna (ejestra6ja z1e6eniobior6/w w +DS
2138 OR ! 25.05.2009 Magorzata Mi1er = 4rozda 0ub1in (ejestra6ja z1e6eniobior6/w w +DS
2139 OR ! 25.05.2009 )eresa .a16z!k
2140 OR ! 6.05.2009 Marta +aj6zkowska Prz!gotowanie 1ist kand!dat/w do *K.
2141 OR ! 6.05.2009 Agnieszka St;pie3 Prz!gotowanie ateria/w d1a potrzeb *K.
2142 OR 9.07.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Marta Majek
2143 OR 24.06.2009
2144 OR 25.06.2009
2145 OR 13.05.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Anna Kraw6z!k
2146 OR 4.06.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Agnieszka Sze51er
2147 OR 15.06.2009 DM,S 0ub1in .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
2148 OR 30.06.1894 DM,S 0ub1in .!dzia Ps!67o1ogii (!szard 'era
2149 OR 16.06.2009 DM,S 0ub1in Stanisaw Mi67aowski *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Agata *strowska
2150 OR 16.06.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Ka6per Perkowski
2151 OR 25.05.2009 Dsugi )ransportowe )oasz Kozie
2152 #M 10.06.2009
2153 #M 23.06.2009 .IN4 Anna .oNniak
2154 BK A 18.06.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
2155 GK A 25.05.2009 K*M = JK* Sp. z o. o. Ja6ek GoNdzik Aneks do uow! nr -"$"TGKT%""#
2156 KP # 17.06.2009 .!konanie tre96i zesz!tu 7istor!6znego = 6z;9: A
Koord!na6ja i nadz/r dziaa3 w zakresie
prz!gotowania dokuent/w zgoszeniow!67 do
obsugi podatkowej +DS
.ojew/dzkie Pogotowie (atunkowe SP +*+
+dzisaw Ku1esza
Szko1enie w zakresie pierwszej poo6! ed!6znej
d1a pra6ownik/w Drz;du Miasta 0ub1in
Stowarz!szenie Szkoa 0ider/w +bigniew
Pe6z!3ski
+organizowanie i przeprowadzenie szko1enia z
zakresu zarzdzania d1a kadr! kierowni6zej Drz;du
Miasta 0ub1in
.!dzia +aiejs6ow! Prawa i Nauk o Gospodar6e
KD0 Agnieszka P!szn!
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Magda1ena
Paru67L Izabe1a (oanowska
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Izabe1a
0enartowi6z Monika Kowa1ik
.!8sza Szkoa Jkonoii i Innowa6ji w 0ub1inie
Marek Cigrodzki
(ozwiezienie urn oraz ekran/w w!bor6z!67 do 1oka1i
w!bor6z!67
'iuro Dsug Projektow!67 A0G(A s.6. Andrzej
Mukasiewi6z
Penienie nadzoru autorskiego nad reonte ostu
drogowego przez rzek; '!strz!6a w 6igu u1.
Kro67a1nej
(obot! uzupeniaj6e = +aprojektowanie i w!konanie
e1eent/w aej ar67itektur! w obr;bie P1a6u
+akow!
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Anna Matuszewska
Pawe 'asz6zak
Henr!k .isner
Arkusz1
Strona 142
2157 KP 30.06.1894 rezerwa6ja = M. +aporowski
2158 KP 30.06.1894 rezerwa6ja = M. +aporowski
2159 KP 30.06.1894 rezerwa6ja = M. +aporowski
2160 #M P 24.06.2009 +akad! )!toniowe S.A. Marek Maj Jerz! Mukowski
2161 K# 26.06.2009 A)0AS )(AHJ0 Magda1ena G/rska
2162 O) 8.06.2009
2163 GK P 26.06.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska
2164 K& 4.06.2009 Sewer!n ,7waa
2165 OR 23.06.2009 P.P.H.D. MJ'0*)JG Piotr Suek
2166 GK 19.06.2009
2167 !SS A 23.06.2009 Aneks do uow! nr &#-T+SST%""#
2168 OR ! 15.06.2009 4orota Hasiak
2169 OR ! 15.06.2009 Maria Jankowska
2170 GK 26.06.2009
2171 GM 29.06.2009 .odziierz Mar6iniak
2172 GM 26.06.2009 AAA KA00A Ja6ek 'rodziak
2173 GM A 19.05.2009 Sp/ka PP Sp. z o. o. Ma6iej Kora1ewski Aneks do uow! nr -<<KTGMT%""&
2174 K& 2.06.2009
Porozuienie w sprawie w!dzie1enia drogi
wewn;trznej na terenie dziaek = u1. .rotkowska
*rganiza6ja iprez! tur!st!6znej na Pog/rzu
Prze!ski w terinie %$E%&."K.%""# r.
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Stanisaw .i1k
J18bieta .a1
(atowanie 1ube1ski67 kasztanow6/w przed inwazj
szrot/wka kasztanow6owia6zka
Porozuienie w sprawie utrz!ania grob/w i
6entarz! wojenn!67 na terenie Gin!
Przeprowadzenie ak6ji proo6!jnej pt. 0ub1in E
Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
.!konanie eb1i biurow!67 d1a potrzeb Drz;du
Miasta 0ub1in
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 0ubart/w S.A.
Jugeniusz Drban
.!konanie K szt. tab1i6zek in5oruj6!67 o o
1oka1iza6ji toa1et
Stowarz!szenie *67ron! i Poo6! (odzinie
A1ko7o1owej S*P(A +o5ia Krasi3ska = )utka
Magorzata ./j6ik
Prz!gotow!wanie wezwa3 do os/b 5iz!6zn!67 do
zo8enia In5ora6ji w sprawie podatki od
nieru67oo96i
Prz!gotow!wanie wezwa3 do os/b 5iz!6zn!67 do
zo8enia In5ora6ji w sprawie podatki od
nieru67oo96i
20*(JS A1eksandra Igras
Dtrz!anie grob/w i 6entarz! wojenn!67 na
terenie gin! 0ub1in
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Motorowej o powierz67ni -K % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
Naje powierz67ni do - % 96ian! wewn;trznej
bud!nku prz! u1. 0esz6z!3skiego %" z
przezna6zenie na uiesz6zenie tab1i6! rek1aowej
0ube1skie Stowarz!szenie 2antast!ki ,!tade1a
S!riusza Krz!szto5 Ksi;ski Mar6in Andr!s
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = C!j 5antast!6znie_
Arkusz1
Strona 143
2175 GK 2.06.2009 (JK*(4 P.P.H.D. )oasz .oj6ie67owski 4ostaw KS sztuk awek
2176 K& 2.06.2009
2177 K& 2.06.2009
2178 K& 2.06.2009
2179 K& 2.06.2009
2180 !SS A 23.06.2009 Aneks do uow! nr &#%T+SST%""#
2181 BM 29.06.2009
2182 RB 15.06.2009 (JHAM*'I0 Sp. z o. o. Mario1a Kieszkowska
2183 OR ! 22.06.2009 Magda1ena Makaruk
2184 KP 27.05.2009 Akadeia Proo6ji Aneta )ra6z
2185 KP P 29.05.2009
2186 KP 11.05.2009 P(IN)MAN Ada Ko67anowski
2187 "% A 24.06.2009 Aneks do uow! nr -%PSTINT%""#
2188 #M 23.06.2009
2189 #M 19.06.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
2190 #M 23.06.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
0ube1skie Stowarz!szenie 2antast!ki ,!tade1a
S!riusza Krz!szto5 Ksi;ski Mar6in Andr!s
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = G *g/1nopo1ski Konwent Mio9nik/w
2antast!ki 2a1kon %""#
Stowarz!szenie Aniator/w (u67u 2o1kowego
Agnieszka Mate6ka = Skrz!pek Jwa +abrotowi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Piso 5o1kowe Gadki z ,7atki
2unda6ja )rans Ku1tura (a5a Kozi3ski Maria
Arteiuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Jezzbez 2estiwa1
*9rodek 'raa Grodzka = )eatr NN )oasz
Pietrasiewi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Sztuka pai;6iU warsztat! art!st!6zno
= eduka6!jne
Stowarz!szenie *67ron! i Poo6! (odzinie
A1ko7o1owej S*P(A +o5ia Krasi3ska = )utka
Magorzata ./j6ik
Miejskie Przedsi;biorstwo Kounika6!jne 0ub1in
Sp. z o. o. Grzegorz Siei3ski Andrzej Po1eszak
.!naje poiesz6ze3 agaz!now!67 na terenie
zajezdni prz! u1. Gr!gowej %
4ostawa < szt. urzdze3 do transportu os/b
niepenosprawn!67 po s67oda67
.!s!anie zawiadoie3 o zae1dowaniu na pob!t
sta! 1ub 6zasow!
+apewnienie pi;tnastu w!se1ek6jonowan!67
pi;6ioosobow!67 zespo/w aniator/w na
przeprowadzenie ak6ji Autostopowi6ze
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Porozuienie dot. wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
P1anet! 0ub1in
.!konanie tab1i6zek d1a aniator/w graj6!67 ro1e
autostopowi6z/w w raa67 ak6ji Autostopowi6ze
'AA(4 Sp. z o. o. Andrzej Sergie1
SAN = 'D4 Stanisaw Pastr!k
'udowa 67odnika na przej96iu 6z6! u1. 'or!n! z
u1. AksiniL budowa 67odnika na przej96iu 6z6!
u1. 4itt! z u1. Gu1iwera
'udowa zatoki parkingowej z p!t a8urow!67 prz! u1.
K. .ie1kiego
.!konanie s67od/w 6z6!67 u1. 2ara6eut!6zn z
drog ewakua6!jn z boiska +espou Szk/
J1ektroni6zn!67
Arkusz1
Strona 144
2191 K& 2.06.2009
2192 K& 2.06.2009
2193 K& 26.05.2009
2194 GK A 21.05.2009 Aneks do uow! nr %#&<TGKT,PT%""$
2195 OR 4.05.2009
2196 OR 4.05.2009
2197 OR 30.06.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
2198 OR 1.07.2009
2199 OR 30.06.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = S!1wia .siewi6z
2200 OR ! 22.06.2009 Karo1ina Jakubowska
2201 KP 17.06.2009 Na *1ejnej Jwa Koziara .!konanie S# sztuk propor6/w
2202 KP 1.06.2009 Jarosaw Koziara .!konanie projektu gra5i6znego propor6/w
2203 OR 1.07.2009
2204 P' 1.07.2009 Piotr 21orek
2205 OK A 29.06.2009 Aneks do uow! z dnia %#.-%.%""& r.
2206 GK 2.07.2009 (ewa1or!za6ja *grodu Saskiego
2207 #M 26.06.2009
2208 OR 30.06.1894
2209 O( 1.07.2009
)owarz!stwo Nowa KuNnia Ireneusz Siude Anna
Siude
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
*rganiza6ja zaj;: ku1tura1n!67 w dzie1ni6!
Ponikwoda
)owarz!stwo Nowa KuNnia Ireneusz Siude Anna
Siude
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
*rganiza6ja ak6ji 0ato w ie96ie %""#
Stowarz!szenie Spoe6zno = Ku1tura1ne Sawinek
Jo1anta Janosz6z!k Marianna Pa6o67a
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
*rganiza6ja ak6ji 0ato w ie96ie %""#
Miejskie Przedsi;biorstwo .odo6ig/w i Kana1iza6ji
Sp. z o. o. )adeusz 2ijaka Ja6ek ,zarne6ki
KD0 .!dzia Prawa Kanoni6znego i Adinistra6ji
Mi67a 4oagaa
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Prze!saw
Pasie6zn!
KD0 .!dzia Prawa Kanoni6znego i Adinistra6ji
Mi67a 4oagaa
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Agata *so1inie6
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Just!na
4obrowo1ska
Po1ska .!tw/rnia Papier/w .arto96iow!67 S.A.
A1eksandra Gr!nkiewi6z
.!konanie i dostawa druk/w kounika6!jn!67 d1a
.!dziau Kounika6ji
KD0 .!dzia Mateat!6zno = Prz!rodni6z! Kajetan
Perzanowski
Sprawowanie obsugi sekretarsko = biurowej oraz
kan6e1ar!jnej Przewodni6z6ego (ad! Miasta oraz
kierowni6twa 'iura
A- Szkoa J;z!k/w *b6!67 Piotr Pa3kowski
+organizowanie i przeprowadzenie kurs/w
j;z!kow!67 na r/8n!67 stopnia67 zaawansowania
Przeniesienie na rze6z Gin! wasno96i rze6z! o
warto96i -& """ z w zaian za za1ego96i podatkowe
Po6zta Po1ska ,entru Po6zt! *ddzia (egiona1n!
w 0ub1inie Magorzata Kao1a Jadwiga Ku9pit
Ar67itektoni6zna Pra6ownia Projektowa Jerz! Ke1ar
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. +aojska = ost
SA0DS 2D(NI,* s.6. Magda1ena H!os
4ostawa i zainsta1owanie krzese w bud!nka67
Drz;du Miasta 0ub1in
GA0A = )(AHJ0 'iuro )ur!st!ki (oua1da
Prz!uska
+organizowanie ko1onii 1etni67 d1a dzie6i i odzie8!
roskiej i po1skiej
Arkusz1
Strona 145
2210 OR 12.06.2009
2211 RB 8.06.2009 J4'D4 Jdward ./j6ik
2212 RB 8.06.2009
2213 GM 30.06.2009
2214 K& 2.06.2009
2215 K& 2.06.2009
2216 K& 2.06.2009
2217 K& 2.06.2009
2218 K& 2.06.2009
2219 K& 2.06.2009
2220 K& 2.06.2009
2221 "$ 24.06.2009 J18bieta Kos Dsugi In5orat!6zne
2222 "$ 23.06.2009
2223 KP # 17.06.2009 Mar6in 'ie1esz .!konanie tre96i zesz!tu 7istor!6znego = 6z;9: ,
2224 KP # 17.06.2009 Pawe (eszka .!konanie tre96i zesz!tu 7istor!6znego = 6z;9: 4
Powiatow! Drzd Pra6! w +ao96iu Marian
Hawr!1ak
*rganiza6ja sta8u d1a osob! bezrobotnej = Gabrie1a
Mo1enda
Inwentar!za6ja projektu budow1ano = w!konaw6zego
na prz!stosowanie bud!nku d1a potrzeb os/b
niepenosprawn!67 = Przedszko1e nr P" u1.
Gospodar6za -#
+akad ProjektowaniaB Nadzoru i .!konawstwa
'udow1anego Jugeniusz J/ze56zuk
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
budow! boiska sportowego na osied1u ,zub! =
'onie u1. 4ragon/w
.sp/1nota Mieszkaniowa 'ud!nku Krz!szto5
Houbowi6z Jarosaw Sadowski
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 0ipowej
-$ o powierz67ni %KS" % z przezna6zenie na
zagospodarowanie na teren rekrea6!jn! i iejs6a
parkingowe
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
*sied1/wka
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! = )utaj
nas jesz6ze nie b!o
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = MAA) 2estiwa1
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Powr/t Sztukistrza
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 2estiwa1 opowiada6z! Sowo 4aj;
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
Natura inspira6j sztuki
0ube1skie )owarz!stwo +a67;t! Sztuk Pi;kn!67
Piotr Majewski +bigniew Sob6zuk
ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = A',4JSIGN
+organizowanie w .!dzia1e In5orat!ki i
)e1ekounika6ji zespou ds. s!ste/w u8!tkow!67
NP0AO Grzegorz Gie6ko
4ostaw i insta1a6ja radiowego s!steu transisji
dan!67 w w!bran!67 obiekta67 Drz;du Miasta 0ub1in
Arkusz1
Strona 146
2225 K& 30.06.2009
2226 K& A 20.05.2009 Aneks do uow! nr SK<T*(T4T%""#
2227 K& A 15.06.2009 Aneks do uow! z dnia %<."%.%""# r.
2228 OR 22.06.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
2229 OR 22.06.2009
2230 KP 23.06.2009 Pros6eniu Art J. (udni6ki
2231 KP 23.06.2009 Pros6eniu Art J. (udni6ki
2232 KP P 23.06.2009 DM,S 0ub1in Andrzej 4browski
2233 KP ! 24.06.2009 Mariusz Ku16z!3ski
2234 KP P 2.06.2009
2235 !SS P 25.06.2009
2236 BK A 1.07.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
2237 !SS 8.06.2009
2238 GK A 21.05.2009 SP, INSAN Szponar = 'at 0eszek 'at Aneks do uow! nr %#&%TGKT,PT%""$
2239 KP # 17.06.2009 Marek Pietra9 .!konanie tre96i zesz!tu 7istor!6znego = 6z;9: '
2240 GM A 6.07.2009 Aneks do uow! nr -"&-TGMT%""#
2241 GM 6.07.2009
2242 GM 3.07.2009 Anna Skotni6ka
Gina Kaziierz 4o1n! Grzegorz 4unia
Nieodpatne uiesz6zanie in5ora6ji o ipreza67
ku1tura1n!67 organizowan!67 przez Gin; Kaziierz
4o1n! w porta1u internetow! www.ku1tura.1ub1in.eu
Jo1anta Soianowska
)eatr i. H. ,7. Andersena Arkadiusz K1u6znik
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Katarz!na
Fwitek
KD0 .!dzia Mateat!6zno = Prz!rodni6z! Kajetan
Perzanowski
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Katarz!na
Gra1ewska = 'k
+apewnienie i obsuga o9wiet1enia estradowego na
potrzeb! kon6ertu na P1a6u po 2arze
+apewnienie i obsuga sprz;tu naga9niaj6ego na
potrzeb! kon6ertu na P1a6u po 2arze
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u rea1iza6ji kapanii
proo6!jnej na no9niku rek1a! zewn;trznej
4!str!bu6ja -S"" p1akat/w prouj6!67 ob67od!
PP". ro6zni6! Dnii 0ube1skiej
Juropejska 2unda6ja Ku1tur! Miejskiej ,ezar!
Hunkiewi6z
Porozuienie dot. wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
iprez! proo6!jnej 0ube1ski 2estiwa1 Gra55iti %""#B
JuroJa Session
Minister Pra6! i Po1it!ki Spoe6znej A1ina
.i9niewska = 4!rektor 4epartaentu Fwiad6ze3
(odzinn!67
Przekazanie 9rodk/w w w!soko96i # K"" z jako
dota6ji 6e1owej
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Stowarz!szenie Autor/w +AiKS Gra8!na Sied1a6zek
= Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna na pub1i6zne odtwarzanie
utwor/w pod6zas iprez! = "#."K.%""# r. P1a6
0itewski
Andrzej Saonek
Hurtownia Pi1arek i Kosiarek PA()NJ( = SJ(HI,J
Krz!szto5 Kon6za1ski
4zier8awa 6z;96i dziaek stanowi6!67 wasno9:
Gin! o pow. %P" % poo8on!67 prz! a1. Dnii
0ube1skiej wraz z bud!nkie
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Monta8owej o powierz67ni <" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
Arkusz1
Strona 147
2243 KP 29.06.2009 MD0)I4(DK S.A. Andrzej Jasi3ski
2244 "% 22.06.2009
2245 OR 3.07.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a
2246 OR 30.06.1894 KD0 .!dzia 2i1ozo5ii J/ze5 )urek *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Ja6ek Szarz!3ski
2247 OR 3.07.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a
2248 OR 13.05.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Anna Kraw6z!k
2249 OR 25.06.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
2250 GM 6.07.2009
2251 #M 18.06.2009
2252 O) 28.05.2009
2253 GK 23.06.2009
2254 G# 22.06.2009
2255 G# 22.06.2009
2256 O) 23.06.2009
2257 K& 4.06.2009
2258 OR A 29.06.2009
Prz!gotowanie do drukuB w!konanie koiksu o Dnii
0ube1skiej d1a Drz;du Miasta 0ub1in
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej zakni;6ia
w1otu u1. Mire6kiego
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Pau1ina 2ero3ska
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Krz!szto5
Po1a3ski
.!dzia +aiejs6ow! Prawa i Nauk o Gospodar6e
KD0 Agnieszka P!szn!
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Magda1ena
,zerniak
Krajowa Szkoa Sdowni6twa i Prokuratur! Ma6iej
Jusz6z!k
D8!6zenie nieru67oo96i zabudowanej bud!nkie
urowan! poo8onej prz! u1. Krakowskie
Przedie96ie K%
Po1ite67nika (zeszowska i. Igna6ego
Mukasiewi6za Ja6ek K1uska Kaziiera Se1a
.!konanie ekspert!z! stanu te67ni6znego
wiadukt/w z1oka1izowan!67 w 6igu drogi nr -# = u1.
Sorawi3skiego
Inst!tut *67ron! Frodowiska 'arbara Gworek
Gra8!na 4;bska
.!konanie ekspert!z! akust!6znej = o6ena 7aasu
eitowanego przez tor kartingow! )or 0ub1in
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni Sp. z o. o. A1i6ja
4obrowo1ska Mariusz Piat
4eonta8 <" szt. kosz! w obudowie drewnianej i P"
szt. awek z P1a6u 0itewskiego
Dsugi Mierni6ze 0u6jan Jag1i3ski
Przeprowadzenie post;powania rozgrani6zeniowego
nieru67oo96i = u1. Abraowi6kaL u1. Star! Gaj
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
Przeprowadzenie post;powania rozgrani6zeniowego
nieru67oo96i = u1. Jagie11o3ska
Stowarz!szenie Autor/w +AiKS Gra8!na Sied1a6zek
= Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna na pub1i6zne odtwarzanie
utwor/w pod6zas iprez! = "$."K.%""# r. p1ener
Sone6zn! .rotk/w
Media (egiona1ne Sp. z o. o. *ddzia w 0ub1inie u
(obert G1inkowski Mariusz Knut1a
*pra6owanie skadu koputerowego oraz
prz!gotowanie rek1a!U 0ub1in %"-K = Juropejska
Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
Powiatow! Drzd Pra6! w Hrubieszowie Sawoir
Mar6iniak
Aneks do uow! DStT"&T"%SS
Arkusz1
Strona 148
2259 OR 26.06.2009 Dowa o sta8 d1a bezrobotnego = 4anie1 Grzesz6zuk
2260 O( 8.05.2009 '*'AS PHD
2261 OR 22.06.2009
2262 G# 24.06.2009 Dsugi Geodez!jne Marta Jastrz;bska
2263 OR 8.07.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a
2264 KP # 23.06.2009
2265 KP # 23.06.2009
2266 KP # 23.06.2009 Ja6ek Kowa1ski
2267 KP # 23.06.2009 Marzena Mopi3ska
2268 KP # 23.06.2009
2269 KP 17.06.2009 )e67nika Jstradowa Andrzej *6zkowski Monta8 i deonta8 propor6/w
2270 KP # 23.06.2009 .oj6ie67 .iniarski
2271 "% 18.06.2009
2272 GK A 7.07.2009 Aneks do uow! nr GK.%#%T-<&%T%""P
2273 GK A 7.07.2009 Aneks do uow! nr GK.%#<T-<&-T%""P
2274 GK A 7.07.2009 Aneks do uow! nr GK.%#&T-PS-T%""P
Powiat Par6zewski .ad!saw (oso3 = 4!rektor
PDP
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
Muzeu 0ube1skie w 0ub1inie +!gunt Nasa1ski
.!po8!6zenie obrazu P. 4obe6ka >.jazd gen.
+aj6zka do 0ub1ina w -&%K r.?
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jno = prawnej do
zao8enia ksi;gi wie6z!stej dziaek u1. JagodowaL u1.
Jarz;binowa
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = 'eata
(ozwadowska
(obert (ekie1
.!konanie kon6ertu art!st!6znego na instruenta67
perkus!jn!67 pod6zas ob67od/w PP". ro6zni6!
zawar6ia Dnii 0ube1skiej
Anita 'itter
.!konanie kon6ertu art!st!6znego na 5ago6ie
pod6zas ob67od/w PP". ro6zni6! zawar6ia Dnii
0ube1skiej
.!konanie kon6ertu art!st!6znego pod6zas
ob67od/w PP". ro6zni6! zawar6ia Dnii 0ube1skiej
.!konanie kon6ertu art!st!6znego na 51e6ie pod6zas
ob67od/w PP". ro6zni6! zawar6ia Dnii 0ube1skiej
Just!na Gertner = Pie67e1
.!konanie kon6ertu art!st!6znego na wio1on6ze1i
pod6zas ob67od/w PP". ro6zni6! zawar6ia Dnii
0ube1skiej
.!konanie kon6ertu art!st!6znego na gitarze
pod6zas ob67od/w PP". ro6zni6! zawar6ia Dnii
0ube1skiej
A(S = )AG nieru67oo96i s.6. )eresa Jani6ka
*pra6owanie operatu sza6unkowego w!6en!
warto96i odszkodowania za szkod! przewidziane w
zwizku z prowadzenie rob/t budow1an!67 = u1.
'iesz6zadzka
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie )adeusz Stadni6ki
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie )adeusz Stadni6ki
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie )adeusz Stadni6ki
Arkusz1
Strona 149
2275 GK A 7.07.2009 Aneks do uow! nr GK.%#-T-<&"T%""P
2276 GK A 7.07.2009 Aneks do uow! nr GK.%#"T-<$#T%""P
2277 KP P 22.06.2009 Stowarz!szenie (owerowe +ie1on! Sz1ak
2278 KP A 22.05.2009 Aneks do uow! nr -<"KTKPT%""#
2279 KP A 22.05.2009 Aneks do uow! nr -<"$TKPT%""#
2280 RB 8.07.2009 JK* = SANI) 4ariusz Grz!bowski
2281 OR 9.07.2009
2282 GK 15.06.2009 4ostawa <K szt. stojak/w rowerow!67
2283 "% 1.07.2009
2284 OR 30.06.1894
2285 OR 19.06.2009
2286 OR 9.07.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a
2287 OR 9.07.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DMS, Ada )ara67a Dowa o organiza6j; prakt!ki = Ji1ia Jan6zak
2288 OR 2.07.2009 Dowa o organiza6j; prakt!ki = Pau1ina Kosik
2289 "% 8.07.2009
2290 KP P 30.06.2009 KI)*N A() Mirosaw *1sz/wka
2291 KP # 30.06.2009 Krz!szto5 (uowski
2292 KP 1.07.2009 KI)*N A() Mirosaw *1sz/wka
2293 KP # 3.07.2009 4ariusz 2i1ozo5
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie )adeusz Stadni6ki
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie )adeusz Stadni6ki
Porozuienie dot. wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
iprez! proo6!jnej 4rugi 0ube1ski Maraton
(owerow!
.I00S*N \ '(*.N = .' Sp. z o. o. .oj6ie67
Ga6kowski 4ariusz (ut6z!3ski
.I00S*N \ '(*.N = .' Sp. z o. o. .oj6ie67
Ga6kowski 4ariusz (ut6z!3ski
.!konanie insta1a6ji k1iat!za6ji poiesz6zenia na I
pi;trze bud!nku )r!bunau Koronnego
AGAM Mi67a 4ziaba
,HJM*(JM*N) .in6ent! Kor6zak )oasz
Markiewi6z
Konsor6ju = 0ider Przedsi;biorstwo 4rogowo =
Mostowe S. A. w Kra9niku Mie6z!saw .i1k
'udowa u1. (ozto6ze na od6inku od u1. Jana Pawa II
do u1. .ie1kopo1skiej
.SPiA Ja6ek Po1eszak Dowa o organiza6j; prakt!ki = )oasz J1iaszewi6z
DM,S .!dzia 'io1ogii i Nauk o +iei Anna
)ukiendor5
Dowa o organiza6j; prakt!ki = Ma6iej Kowa16z!kL
Magda1ena Piat
Dowa o organiza6j; prakt!ki = Ji1ia K;si6kaL
Agnieszka +deb
KD0 .!dzia Mateat!6zno = Prz!rodni6z! Kajetan
Perzanowski
)*(GAN 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU 'udowa drogi z uzbrojenie w u1.
Stru!kowej
Porozuienie dot. wsp/pra6! w zakresie organiza6ji
2estiwa1u >Inne 'rzienia Art^ n^ Musi6 2estiRa1
0ub1in %""#?
.!konanie projekt/w gra5i6zn!67 drukowan!67
ateria/w proo6!jn!67
*rganiza6ja kon6ertu zespou H** H** \
HAO4AMAKO w dniu -%."$.%""# r.
.!konanie projektu i1uina6ji = o9wiet1enia
ar67itektur! 'az!1iki oo. 4oinikan/w
Arkusz1
Strona 150
2294 KP 6.07.2009 Pros6eniu Art Jarosaw (udni6ki
2295 KP 6.07.2009 Pros6eniu Art Jarosaw (udni6ki
2296 KP 6.07.2009 Pros6eniu Art Jarosaw (udni6ki
2297 KP 1.06.2009 ,(J4I)J Sp. z o. o. Piotr Sini6ki
2298 KP 2.06.2009 IM*)I*N Piotr 4obosz Produk6ja < spot/w rek1aow!67
2299 KP 23.06.2009
2300 #M 1.07.2009
2301 #M 1.07.2009
2302 #M 1.07.2009
2303 K& 2.06.2009
2304 K& 2.06.2009
2305 K& 2.06.2009
2306 K& 2.06.2009
2307 K& 2.06.2009
2308 K& 2.06.2009
.!najeB insta1a6ja i obsuga sprz;tu
naga9niaj6ego pod6zas 2estiwa1u >Inne 'rzienia
Art^ n^ Musi6 2esiRa1 0ub1in %""#?
.!najeB insta1a6ja i obsuga s6en! pod6zas
2estiwa1u >Inne 'rzienia Art^ n^ Musi6 2esiRa1
0ub1in %""#?
.!najeB insta1a6ja i obsuga o9wiet1enia pod6zas
2estiwa1u >Inne 'rzienia Art^ n^ Musi6 2estiRa1
0ub1in %""#?
.!konanie prezenta6ji u1tiedia1nej na potrzeb!
porta1u internetowego
2*)* HAN4J0 'artoiej 'utowi6z
4ostawa -"" sztuk gad8et/w proo6!jn!67 =
panorai6zn! obrazek
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
.!konanie tab1i6 z oznakowanie iasta 0ub1in w
rejonie $
iK*M Sp. z o. o. .iesaw Gra6z!k
.!konanie tab1i6 z oznakowanie iasta 0ub1in w
rejonie PB SB K
0ube1skie Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 S.A.
.iesaw Ada6z!k
.!konanie tab1i6 z oznakowanie iasta 0ub1in w
rejonie -B %B <
*g/1nopo1skie Stowarz!szenie Mio9nik/w Hejna/w
Miejski67 .ad!saw Ste5an Grz!b Andrzej ,iota
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = GHI *g/1nopo1ski Przeg1d Hejna/w
Miejski67
Stowarz!szenie ,7orgiew (!6erstwa +iei
0ube1skiej Piotr Szponar Mukasz )arenda
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = )urniej (!6erski
2unda6ja Ku1tura Jnter Piotr +ieniuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Mi;dz! Dniai
2unda6ja Ku1tura Jnter Piotr +ieniuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .sp/pra6a ku1tura1na 0ub1in = San
Sebastian
2unda6ja Ku1tura Jnter Piotr +ieniuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne o 67arakterze 1oka1n! =
'a9niowa Kraina 0ub1in
*9rodek Mi;dz!ku1turow!67 Ini6jat!w )w/r6z!67
(ozdro8a Mirosaw Haponiuk
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = ,!k1 w!staw prezentowan!67 w Stop_
Ga1eria
Arkusz1
Strona 151
2309 K& 5.05.2009
2310 K& 2.06.2009 DM,S Andrzej 4browski
2311 K& 2.06.2009
2312 K& 5.05.2009 DM,S (!szard 4;bi6ki Grzegorz Mazur
2313 K& 2.06.2009
2314 K& 2.06.2009
2315 KP # 23.06.2009
2316 KP 1.06.2009
2317 KP 6.07.2009
2318 KP 15.06.2009 S*NA)A Mukasz Kondra6iuk
2319 O) 6.07.2009
2320 KP # 17.06.2009
2321 GM 8.07.2009
2322 GM A 10.07.2009 Gertruda K1iek Aneks do uow! z dnia %&."<.%""& r.
2323 KP 29.06.2009 ANNA 4*'(*.*0SKA .!naje barierek o67ronn!67 1ekki67
Stowarz!szenie Mio9nik/w )a36a 2ora6ji
)ane6znej GAM+A Piotr Mo67o1a
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = GI 2estiwa1 Piosenki 4zie6i;6ej i
)a36a w 0ub1inie
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Studen6ki *g/1nopo1ski 2estiwa1
)eatra1n! >Kontesta6je?
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 2estiwa1 4a5 Ooi
Przeprowadzenie bada3 spoe6zn!67 dot. zagadnie3
ku1tur! w 0ub1inie
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = 0etnia Szkoa ,eraiki 0udowej
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Mi;dz!narodow! 2estiwa1 Sztuki
Per5oran6e 0ub1in %""#
0i1ianna .iesawa Kowa1ik = 4utkowiak
Penienie 5unk6ji przewodnika po (atuszu w dniu
%&."K.%""# r.
'(AN4 NA)D(J A,,JS Sp. z o. o.Mariusz Prz!b!a
Przeniesienie autorski67 praw za1e8n!67 i
ajtkow!67 do kon6ep6ji kreat!wnej >(enesans
inspira6ji?
Grupa *67ron! 'iznesu Persona i .sp/1ni6!
Monika 21is
Dsuga 5iz!6znej o67ron! iprez!U >Inne 'rzienia
Art^ n^ Musi6 2esiRa1 0ub1in %""#?
)ua6zenie na j;z!k angie1ski ateria/w
tekstow!67 do koiksuB kt/rego teate jest Dnia
0ube1ska
Inst!tut Meteoro1ogii i Gospodarki .odnej Jan
*rowski A1i6ja (oszkowska
.!konanie Jkspert!z! wp!wu w/d opadow!67
sp!waj6!67 z dziaki prz! u1. .i91an %&
Iwona 'urdzanowska
.!konanie -P sztuk zdj;: obejuj6!67 5otokopie
starego p1anu 0ub1in
J18bieta 4urakiewi6z
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Pogodnej
o powierz67ni -" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
Arkusz1
Strona 152
2324 KP # 30.06.2009 'ogusaw .ojtowi6z
2325 KP 3.07.2009
2326 KP 6.07.2009 ANNA 4*'(*.*0SKA .!naje barierek o67ronn!67 1ekki67
2327 KP 9.07.2009 AK*(4J*NDS Anna .ojtarowi6z
2328 O" # 3.07.2009 Jwa Kor6z!3ska = Madej
2329 O" 10.07.2009
2330 S$ 3.07.2009
2331 G# 23.06.2009
2332 BK A 3.07.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
2333 O( 8.05.2009
2334 "% 25.06.2009
2335 OR ! 16.06.2009 Kaziierz Mierzejewski
2336 "$ A 14.07.2009 'JA)A P*M*(SKA S)A(2AG Aneks do uow! nr -P$<TI)T%""#
2337 KP 23.06.2009 MD0)IMJ4IA 2A,)*(O Monika F1iwi3ska = Krupa
2338 KP 16.06.2009 AG*(A S.A. *ddzia w 0ub1inie Drszu1a Minkiewi6z
2339 KP P 13.07.2009
2340 KP P 13.07.2009
2341 KP P 9.07.2009
2342 #M 10.07.2009
(ea1iza6ja trze67 w!staw art!st!6zn!67 w raa67
2estiwa1u >Inne 'rzienia Art^ n^ Musi6 2estiRa1
0ub1in %""#?
A()G(DPA = Agen6ja Art!st!6zna Krz!szto5
4oinik
*rganiza6ja kon6ertu zespou N*S*.SKA w dniu
-S."$.%""# r.
*rganiza6ja kon6ertu zespou M*)I*N )(I* w dniu
-"."$.%""# r.
)ua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski P"
o5ert inwest!6!jn!67 teren/w 0*M
HJNA A() SP. z o. o. Joanna .awer = Ja67i
.!danie o5ert inwest!6!jn!67 0ube1skiego *bszaru
Metropo1ita1nego
Powiat 0ube1ski Pawe Pikua (obert ./j6ik
Jadwiga ./j6ik
Dowa Partnerska = Proo6ja arkowego produktu
tur!st!6znego 0ube1sz6z!zn! >Kajakie po
'!strz!6! i .ieprzu?
Dsugi Geodez!jno = Kartogra5i6zne Andrzej
Sz!6z!k
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jno = prawnej do
zao8enia ksi;gi wie6z!stej dziaek u1. Karowi6zaL u1.
Hep1aL u1. *kopowa
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek Pawe
'asz6zak
P.D.P.H. 'AS)A Sebastian Pardej
Pokr!6ie koszt/w udziau w kursie pedagogi6zn!
d1a instruktor/w prakt!6znej nauki zawodu
.sp/1nota Mieszkaniowa Jwa Ran der Heer
4ota6ja 6e1owa na pra6e konserwatorskie =
kaieni6a prz! u1. <Ego Maja %%
4oz/r ienia w bud!nku prz! u1. Krakowskie
Przedie96ie $%
*prawa wizua1na usugi kon6ertowej pod6zas
ob67od/w PP". ro6zni6! zawar6ia Dnii 0ube1skiej
4!str!bu6ja S"S """ egzep1arz! zesz!tu
7istor!6znego o Dnii 0ube1skiej
0ube1ski *9rodek In5ora6ji )ur!st!6znej Stanisaw
)urski
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
Muzeu 0ube1skie w 0ub1inie +!gunt Nasa1ski
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
0ub1in Grand Hote1 Manageent Sp. z o. o.
Agnieszka Mazurkiewi6z
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
4rogMost 0ube1ski Sp. z o. o. Andrzej 0eniak
+aprojektowanie i w!konanie reontu kadki d1a
piesz!67 nad a1. Andersa
Arkusz1
Strona 153
2343 "% A 20.02.2009 Aneks do uow! nr %&"#TINT%""&
2344 "% 30.06.2009
2345 "% 1.07.2009
2346 "% A 9.07.2009 Aneks do uow! z dnia %&."P.%""K r.
2347 "% 6.07.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak
2348 "% A 30.06.2009 Aneks do uow! nr -%%PTINT%""#
2349 KP 23.06.2009 JD(*PA S.A. Maria 'igos Dsuga zakwaterowania d1a -% os/b
2350 KP 23.06.2009 JD(*PA S.A. Maria 'igos
2351 !SS A 13.07.2009 Aneks do uow! nr $#ST+SST%""#
2352 !SS 25.06.2009 (ozwizanie uow! nr -PPST+SST%""#
2353 OR 9.07.2009
2354 OR 6.07.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Katarz!na Marek
2355 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P"&T+SST+T%""#
2356 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P-%T+SST+T%""#
2357 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P--T+SST+T%""#
2358 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P-"T+SST+T%""#
2359 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P"$T+SST+T%""#
2360 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P"#T+SST+T%""#
2361 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P-<T+SST+T%""#
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
Stowarz!szenie Ar67itekt/w Po1ski67 *ddzia 0ub1in
Anna Po1ska .iesaw 'orek
.sp/pra6a prz! organiza6ji konkursu na projekt
kon6ep6!jn! p.t. Projekt (ewita1iza6ji P1a6u
0itewskiego w 0ub1inie
)*(GAN 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU 'udowa drogi z uzbrojenie w u1.
0i1iowej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
.!konanie sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Nakowski67
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
Dsuga zorganizowania kon5eren6ji w PP" ro6zni6e
zawar6ia Dnii 0ube1skiej
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
.!8sza Szkoa 'iznesu i Przedsi;bior6zo96i w
*strow6u Fwi;tokrz!ski Stanisaw +aborniak
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Grzegorz
Ma3kowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
Arkusz1
Strona 154
2362 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P<<T+SST+T%""#
2363 !SS A 7.07.2009 Aneks do uow! nr -P<ST+SST+T%""#
2364 O" # 6.07.2009
2365 G# 14.07.2009
2366 GM 16.07.2009 Mirosawa 4!9
2367 OR 14.07.2009
2368 RB 15.07.2009 Dsugi Projektowe )oasz S;dziir 4obrowo1ski
2369 GM 30.06.2009
2370 GK 10.07.2009 SA)J(NDS Sp. z o. o. +bigniew 'ie1ak
2371 #M 17.07.2009 Przebudowa a1. Sorawi3skiego
2372 GM 7.07.2009 Ar67idie6ezja 0ube1ska Jan Kiebasa
2373 GK 1.07.2009 K*M = JK* Sp. z o. o. Ja6ek GoNdzik
2374 KP ! 27.05.2009
2375 KP 6.07.2009
2376 KP 6.07.2009
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 SP +*+ Pawe
2ijakowski
Katarz!na Sz6zeka1a
)ua6zenie stron! internetowej 1ub1in.eu podstron!
gospodarka z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA() Drszu1a
Koinek
Moderniza6ja ewiden6ji grunt/w i bud!nk/w = (ur!
'oni5raterskieL (ur! .iz!tkowskie
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Kra36owej o powierz67ni -" % z przezna6zenie
pod kiosk 7and1ow!
Sp/dzie1nia 'udow1ano = Mieszkaniowa DNIA
(!szard Prz!b!1ski Andrzej Po1ak Anna Ne:
Naje 1oka1u u8!tkowego o pow. S" % w bud!nku
prz! u1. Prz! Stawie P na prowadzenie dziaa1no96i
statutowej (ad! 4zie1ni6! .ieniawa
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego na
oderniza6j; sto/wki i zap1e6za w interna6ie
Spe6ja1nego *9rodka Szko1no = .!67owaw6zego
d1a 4zie6i i Modzie8! Nies!sz6ej i Sabos!sz6ej
u1. Pogodna SP
Super7obb! Market 'udow1an! Sp. z o. o. Mar6in
Kanarek (obert +iebi3ski
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
,7ei6znej o powierz67ni <#<# % z
przezna6zenie pod obsug; kounika6!jn
4ostawa i onta8 urzdze3 zabawow!67
drewnian!67 i urzdze3 kouna1n!67 do
w!posa8enia p1a6/w zabaw
Izba Skarbowa w 0ub1inie Hanna S!sa
D8!6zenie nieru67oo96i zabudowanej bud!nkie
urowan! poo8onej prz! u1. 2u1ana
+arzdzanie sza1ete nadzien! prz! u1.
Prz!stankowej
Izabe1a Sojarska
*bsuga pub1i6 re1ations kapanii proo6!jnej
iasta 0ub1in
KAOAG )oasz Grewi3ski
*rganiza6ja kon6ertu zespou P*0A w dniu
-S."$.%""# r.
KAOAG )oasz Grewi3ski
*rganiza6ja kon6ertu zespou MA(II PJS+JK w dniu
-S."$.%""# r.
Arkusz1
Strona 155
2377 KP 7.07.2009 MOS)I, P(*4D,)I*N 'arbara Mikua
2378 KP 7.07.2009
2379 KP 7.07.2009
2380 #M 14.07.2009
2381 "% A 15.06.2009 Aneks do uow! nr P&%TINT,PT%""&
2382 "% 3.06.2009
2383 OR 9.07.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Konrad Makua
2384 "% 20.07.2009 .!konanieB dostawa i onta8 tab1i6! in5ora6!jnej
2385 K& 24.06.2009 J18bieta 4!na
2386 K& 4.06.2009
2387 K& 1.07.2009 Karo1ina Majkowska
2388 O( P 5.06.2009
2389 GM 3.07.2009
2390 !SS A 17.07.2009 Aneks do uow! nr $#$T+SST%""#
2391 OR A 25.06.2009 Aneks do uow! z dnia "$."<.<""& r.
2392 K& 2.06.2009
2393 K& 2.06.2009
*rganiza6ja kon6ertu zespou Gabrie1i Ku1ki w dniu
--."$.%""# r.
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
.!naje i obsuga te67ni6zna oraz onta8 i
deonta8 o9wiet1enia s6eni6znego
0IGH) = )J,H Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maks!iuk
.!naje i obsuga te67ni6zna oraz onta8 i
deonta8 s6en! i zadaszenia s6eni6znego
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. Jerz! Podstawka
.!konanie reontu s67od/w w 6igu piesz! prz!
u1. Prusa %
Pawe )iepow = Pra6ownia Projektowa
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1. Kra36owej
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogowo = Mostow!67 S.A.
Prze!saw Prz!67odze3
Przeprowadzenie konsu1ta6ji na teat rek1a! w
przestrzeni iasta z 0oka1n Grup .spar6ia
projektu Her*
4MK Studio s.6. 'eata Ma6iejewska (!szard
K1onowski
.!konanie konstruk6ji t!pu ro11 = up ode1 J1egan6e
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
Gina '!67awa Andrzej Sobaszek
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o pub1i6zn! i niepub1i6zn!
Stowarz!szenie Pikarskie Nadzieje M*)*( 0D'0IN
4ariusz Misiurek (oan Garwoa
D8!6zenie nieru67oo96i gruntowej poo8onej prz!
u1. Jagie! --
Inst!tut Ak6ji Kato1i6kiej Ar67idie6ezji 0ube1skiej
Kaziierz ,zerwi3ski J18bieta 4obosz
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Gra8!na 4ebna
Henr!k ,e1ejewski
2unda6ja (estaurare 'asi1i6a (obert G1obisz
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .arsztat! Muz!ki 0iturgi6znej
Stowarz!szenie na rze6z ,7/ru Kato1i6kiego
Dniwers!tetu 0ube1skiego +dzisaw ,ieszkowski
Magorzata God1ewska
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Kon6ert ,7/ru KD0
Arkusz1
Strona 156
2394 K& 2.06.2009 2unda6ja .i11a Po1onia Jan S;k
2395 K& 2.06.2009
2396 K& 2.06.2009
2397 K& 2.06.2009
2398 K& 2.06.2009
2399 KP 11.05.2009
2400 KP 7.07.2009
2401 KP P 14.07.2009 *('IS S.A. *ddzia 0ub1in Jan +iarko
2402 #M 21.07.2009 S)O0IS)A 2ran6iszek Jakubie6
2403 OR 26.06.2009 Jerz! *strowski
2404 OR 26.06.2009
2405 OR 26.06.2009 Iwona .oNniak
2406 OR 26.06.2009
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Kont!nua6ja 2estiwa1u Ku1tur!
(odziej
Stowarz!szenie Pisarz! Po1ski67 'ernard Nowak
+bigniew 2ron6zak
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Konkurs na 4ebiut 0itera6ki
Stowarz!szenie Pisarz! Po1ski67 'ernard Nowak
+bigniew 2ron6zak
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = II *g/1nopo1ski Konkurs Poet!6ki i.
J/ze5a ,ze67owi6za
Stowarz!szenie Aniator/w (u67u 2o1kowego
Agnieszka Mate6ka = Skrz!pek Jwa +abrotowi6z
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = GIG Mi;dz!narodow! 2estiwa1 Muz!ki
0udowej
Stowarz!szenie 0itera6kie K(JSO Arkadiusz
'agajewski Andrzej Niewiadoski
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = .!danie kwarta1nika 1itera6kiego
Kres!
2*( M*4J0S .oj6ie67 2orbert
*bsuga u1tiedia1na kapanii rek1aowej iasta
0ub1in
(*K* (oua1d Koszper
Nago9nienie du8ej s6en! us!tuowanej na (!nku
Starego Miasta
Podj;6ie wsp/pra6! w raa67 projektu Punkt!
st!ku z Mark
+aprojektowanie i w!konanie przebudow! u1.
Kurpiowskiej w 0ub1inie
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Grzegorz A1inowski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Piotr +!gan
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 157
2407 OR 26.06.2009 Ju1iusz Szajno67a
2408 KP P 17.07.2009
2409 #M 14.07.2009
2410 GM 20.07.2009 Jerz! ./jtowi6z
2411 GM 21.07.2009 ,HJMIK* P.P.H.D. Magorzata Mi67na
2412 "% 10.07.2009
2413 "% 10.07.2009
2415 "% 22.05.2009
2416 KP 7.07.2009 Dsuga d!str!bu6ji stojak/w i gab1ot
2417 OR 26.06.2009
2418 OR 26.06.2009 Aneta Karasek
2419 OR 26.06.2009 'ernadeta Krz!szto5ik
2420 KP 24.06.2009 Dsuga obsugi stojak/w i gab1ot
2421 OK A 7.07.2009 Aneks do uow! nr %P#STorT,PT%""S
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Koenda .ojew/dzka Po1i6ji w 0ub1inie Henr!k
(udnik
Porozuienie w sprawie podj;6ia wsp/pra6! w 6e1u
proo6ji Miasta poprzez rea1iza6j; projektu >#" 1at
Po1i6ji?
4(*G'JS) Andrzej .anatowi6z
.!iana nawierz67ni 67odnika od wie8ow6a prz! u1.
'urszt!nowej P- wzdu8 parkingu strze8onego
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
'urszt!nowej o powierz67ni $" % z przezna6zenie
na parking strze8on!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
'urszt!nowej o powierz67ni <%"" % z
przezna6zenie na parking strze8on!
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
o9wiet1enie drogowe u1. Fwi;to67owskiego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej =
o9wiet1enie drogowe u1. Po1an
JK* = GJ* ,onsu1ting Marek 'i!k
*pra6owanie aktua1iza6ji studiu w!kona1no96i d1a
projektu budow! kr!tej p!wa1ni i rozbudow! sa1i
ginast!6znej prz! Szko1e Podstawowej nr %<
'JS) G(*DP Grzegorz 4aniowi6z )oasz
Ku16z!3ski
Pawe 4udak
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
'JS) G(*DP Grzegorz 4aniowi6z )oasz
Ku16z!3ski
Po6zta Po1ska ,entru Po6zt! *ddzia (egiona1n!
w 0ub1inie u Magorzata Kao1a Jadwiga Ku9pit
Arkusz1
Strona 158
2422 GM 22.07.2009 Jan Mi;so
2423 MOPR 25.06.2009 4ota6ja 6e1owa w w!soko96i -& """ z
2424 KP P 29.06.2009 DM,S Stanisaw Mi67aowski
2425 KP P 13.07.2009 A.H.D. (J4'JS) Janusz Kraw6zak
2426 OR 26.06.2009 Mirosaw (oa36zuk
2427 OR 26.06.2009
2428 OR 26.06.2009
2429 OR 26.06.2009
2430 OR 26.06.2009 Janusz Seeniuk
2431 KP 17.07.2009
2432 G# 6.07.2009
2433 "% 16.07.2009
2434 OR 26.06.2009 J18bieta 4asz!3ska
2435 KP 23.06.2009 KI)*N A() Mirosaw *1sz/wka .!konanie i dostawa gad8et/w proo6!jn!67
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Kotaja
S o powierz67ni P % z przezna6zenie pod s67od!
prowadz6e do 1oka1u
Minister Pra6! i Po1it!ki Spoe6znej Kr!st!na
.!rwi6ka = 4!rektor 4epartaentu Poo6! i
Integra6ji Spoe6znej
Porozuienie w sprawie podj;6ia wsp/pra6! w 6e1u
proo6ji Miasta poprzez rea1iza6j; projektu
>Studiu 2o1k1or!st!6zne d1a Instruktor/w +espo/w
Po1onijn!67 w 0ub1inie?
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Mirosawa Puton
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Irena Szu1ak
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
0idia 'aran = Wwirta
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Stowarz!szenie Autor/w +AiKS Gra8!na Sied1a6zek
= Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna na pub1i6zne odtwarzanie
utwor/w pod6zas iprez! = -S."$.%""# r. r!nek
Starego Miasta
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe )J4'JS)
)adeusz ,ieszko
Aktua1iza6ja baz! ewiden6ji grunt/w i bud!nk/w na
podstawie zawiadoie3 z ksig wie6z!st!67
'iuro Projektowe A(,*NJ0 Sp. z o. o. Jwa
0ebiedzka = Nowakowska
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej bud!nku
8obka i przedszko1a wraz z zagospodarowanie
terenu prz! u1. .o1skiej S
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 159
2436 OR 27.07.2009
2437 OR 20.07.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Jwe1ina 0enart
2438 OR 29.06.2009 DM,S .!dzia Jkonoi6zn! Ma6iej 'atowski *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Anna 'roda6ka
2439 OR 15.06.2009 DM,S .!dzia Po1ito1ogii Jwa Maj
2440 !SS A 3.07.2009 Aneks do uow! nr -PP<T+SST%""#
2441 "% 9.07.2009 Kr!st!na Krajewska
2442 "% 9.07.2009 Iwona Pu67aa
2443 "% 9.07.2009 DM,S (!szard Soowiej
2444 "% 9.07.2009 0u6!na 4;bi6ka
2445 OR 23.07.2009
2446 OR ! 1.07.2009 Anna Jastrz;bska
2447 OR A 15.06.2009 .a1dear Ma3ko Aneks do uow! nr -<-<T*(T+T%""#
2448 OR 26.06.2009 Anna .osz6zek
2449 OR 26.06.2009 Grzegorz Haer1a
2450 OR 26.06.2009 J18bieta Mazurek
2451 OR 26.06.2009 Anna 'u1i3ska
Dniwers!tet Jagie11o3ski w Krakowie Inst!tut Historii
Stanisaw Sroka
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Jwa Kurni6ka =
Grz!wa
Po1ite67nika 0ube1ska .!dzia In8!nierii 'udow1anej
Nata1ia Przes!6ka
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Katarz!na
'ra6aw
MKS KA0INA 0D'0IN Ma6iej Kaznowski Grzegorz
Ada6z!k
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 w zwizku z w!konanie
sie6i desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 w zwizku z w!konanie
sie6i desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
.!pata odszkodowania za szkod! w zakresie
trwaego ograni6zenia u8!tkowania gruntu w zwizku
z w!konanie sie6i desz6zowej w rejonie u1.
P1atanowej
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 w zwizku z w!konanie
sie6i desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
Sp/ka In5oRide = MatriQ S.A. 'oris Stoka1ski
4zierz!kra
Przeprowadzenie szko1enia i egzainu P(IN,J%
2oundation
+bieranie in5ora6ji dot!6z6!67 potrzeb podiot/w
partnerski67 z kraj/w Jurop! .s67odniej
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 160
2452 OR 26.06.2009 Jugeniusz Jani6ki
2453 OR 26.06.2009 Andrzej 'aaban
2454 OR 26.06.2009 Anna Adaiak
2455 OR 26.06.2009
2456 OR 26.06.2009 Mirosaw 'ie1awski
2457 OR 26.06.2009 Andrzej .ojew/dzki
2458 OR 26.06.2009 Ja6ek Sz!ona
2459 OR 26.06.2009 Grzegorz Janiuk
2460 OR 26.06.2009 Andrzej Mae6ki
2461 OR 26.06.2009
7 OR 20.07.2009 Dowa o skierowanie na studia w!8sze
2464 OR 20.07.2009 4o5inansowanie studi/w w!8sz!67 bez skierowania
2465 "% 10.07.2009
2466 OR 22.07.2009
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
)adeusz (ukasz
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Grzegorz Huni6z
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Kr!st!na .id!3ska
J18bieta J/siak
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6znej i przekazanie
na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
Poniatowskiego
Starosta 'iesz6zadzki Joanna Sz6zepanik = 4!rektor
Powiatowego Drz;du Pra6! w Dstrz!ka67 4o1n!67
*db!wanie sta8u przez bezrobotnego = Ma1wina
Mi67a1ik
Arkusz1
Strona 161
2467 OR 26.06.2009 +dzisaw Niedbaa
2468 OR 26.06.2009 0esaw Mazur
2469 OR 26.06.2009 Jwa 'oguta
2470 OR 26.06.2009 Jdward Poorski
2471 OR 26.06.2009 Ja6ek Gurbie1
2472 OR 26.06.2009 Ju1iusz Majewski
2473 OR 26.06.2009 )oasz (adzikowski
2474 OR 26.06.2009
2475 OR 26.06.2009
2476 OR 26.06.2009
2477 !SS 9.07.2009
2478 !SS 9.07.2009
2479 O% 27.07.2009 Jwa Poara3ska = Caba
2480 OR A 10.07.2009 Aneks do uow! z dnia -%."K.%""# r.
2481 O) A 10.07.2009 Aneks do uow! z dnia %$."#.%""K r.
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Marek Puka1uk
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Andrzej Sie6zuk
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Drszu1a Surda6ka
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
N+*+ *9rodek Med!6!n! Szko1nej P(*MJ4
'ronisawa Kai3ska
Dowa o udzie1enie za/wienia na 9wiad6zenia
szko1ne
N+*+ *9rodek Med!6!n! Szko1nej )J(MJ4 )eresa
F1usarska
Dowa o udzie1enie za/wienia na 9wiad6zenia
szko1ne
Ddzie1anie in5ora6ji z e1eentai doradztwa w
rozowa67 ind!widua1n!67 i grupow!67
Miasto +ao9: Marian Hawr!1ak = 4!rektor
Powiatowego Drz;du Pra6!
.ojew/dzki Inspektorat )ransportu 4rogowego
,ezar! Jurkowski Mirosawa .iater
Arkusz1
Strona 162
2482 OR 20.07.2009 Dowa o skierowanie na studia w!8sze
2483 "$ 26.06.2009
2484 GM 3.07.2009
2485 GM 7.07.2009
2486 GM 23.07.2009 .oj6ie67 Peka
2487 "% 17.07.2009
2488 !SS ! 24.07.2009 .!r/b zabawek Kr!st!na Pokr!wka
2489 OR 20.07.2009 Marzena 4udek Dowa o skierowanie na studia w!8sze
2490 O) A 1.07.2009 Aneks do uow! z dnia "-."K.%""$ r.
2491 K& A 30.06.2009 Aneks do uow! nr $SPTS)T%""#
2492 OR 26.06.2009
2493 OR 26.06.2009 )oasz K;pa
2494 OR 26.06.2009
2495 OR 26.06.2009 Gustaw Fwier6z!3ski
2496 OR 26.06.2009 Grzegorz Di3ski
2497 O% A 21.07.2009 Aneks do uow! z dnia "$."P.%""# r.
4oinik Mo1ik
IN2*( P0 S.A. Jwa Fwistuniuk Jo1anta Ada6z!k
4ostar6zenie pub1ika6ji z serii IN2*( 0JGU
A4MINIS)(A,JA = NJ) %"
Para5ia (z!skokato1i6ka pw. )r/j6!
Przenaj9wi;tszej Jan 'ie1ak
D8!6zenie nieru67oo96i gruntowej poo8onej prz!
u1. Jagie! --
+esp/ Szk/ Sao67odow!67 Andrzej Szpura
D8!6zenie nieru67oo96i gruntowej poo8onej prz!
u1. Snopkowskiej %
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Jana
Saw! o powierz67ni -S % z przezna6zenie pod
kiosk 7and1ow!
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6znej i przekazanie
na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1. Garbarska
.!konanie askotek w raa67 Ginnego Prograu
Pro5i1akt!ki i (ozwiz!wania Prob1e/w
A1ko7o1ow!67
)owarz!stwo Inwest!6!jne J1ektrownia .s67/d S.A.
Magorzata )!o67owi6z
*ddzia Miejski P))K Andrzej .asi1ewski .ito1d
Szu1e6ki
Hio1etta Pe67a
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
+bigniew Se67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 A1eksandra Pie67nik .iesawa
'ieniek
Arkusz1
Strona 163
2498 OR 26.06.2009 Mariusz Miazek
2499 RB 7.07.2009
2500 OR 26.06.2009 'ogdan Hetan
2501 OR 26.06.2009 Janusz Sad!
2502 OR 26.06.2009 )adeusz 4ziuba
2503 "% 10.07.2009
2504 "% 8.05.2009
2505 "% 6.07.2009
2506 OR 20.07.2009 Dowa o skierowanie na studia w!8sze
2507 O) 29.07.2009
2508 O) A 10.07.2009 Aneks do uow! z dnia -%."$.%""S r.
2509 AB 30.06.1894 4ostar6zenie ateria/w biurow!67
2510 RF A 29.05.2009 Aneks do uow! nr -%K#T2(T%""#
2511 !$M A 24.07.2009 Aneks do porozuienia z dnia %&.-".%""P r.
2512 !$M A 24.07.2009 Gina Nie6e Ste5an ,z!8!k Aneks do porozuienia z dnia -S."<.%""K r.
2513 OR ! 20.07.2009
2514 OR 26.06.2009 'eata Sak = Mapi3ska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Pra6ownia Projektowa Ka6z!3ski i Sp/ka Janusz
Ka6z!3ski
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego na
przebudow; bud!nku prz! u1. Narutowi6za <%A
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
P(*0A' Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze
Jdward 21ak
*pra6owanie aktua1iza6ji raportu oddzia!wania na
9rodowisko d1a zadania >Przebudowa u1.
Nadb!strz!6kiej w 0ub1inie
+akad Insta1a6ji Prze!sow!67 i Sanitarn!67 Jan
Pastwa
.!konanie rob/t dodatkow!67 w!nik!67 w trak6ie
rea1iza6ji inwest!6ji zwizanej z budow sie6i
kana1iza6ji desz6zowej na od6inku od dziaki ,aritas
do rzeki ,zerniej/wki
Przedsi;biorstwo Projektowo = .!konaw6ze
HO4(*JK* s.6. 2ran6iszek +bek
*pra6owanie pro5i1u prz;sa 1inii --" kH re1a6ji
Abraowi6e = J1ektrownia
J18bieta Mat!nia
0ube1ski .ojew/dzki Inspektorat *67ron!
Frodowiska w 0ub1inie 0eszek Ce1azn!
.sp/1ne u8!tkowanie autoat!6znej sta6ji
onitoringu powietrza
.ojew/dzki Inspektorat )ransportu 4rogowego
,ezar! Jurkowski Mirosawa .iater
Agen6ja Hand1owo = Dsugowa .I4*K Sp. z o. o.
Krz!szto5 'artosz6ze
,o55e! Internationa1 4eRe1opent Sp. z o. o. (i67ard
Moreton
Gina ./1ka .odziierz Ho5a
Gra8!na Kintop
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 164
2515 OR 26.06.2009 Agata Serwin
2516 OR 26.06.2009 Krz!szto5 Mikoaj6zak
2517 OR 26.06.2009 Janusz Kasprz!k
2518 OR 26.06.2009 )oasz .zitek
2519 OR 26.06.2009 Magda1ena Po6ie67a
2520 OR 26.06.2009 'artosz Sobotka
2521 KP 30.06.2009
2522 KP P 10.07.2009
2523 KP 3.07.2009
2524 KP 3.07.2009
2525 KP 3.07.2009
2526 BM 27.07.2009
2527 !SS A 3.07.2009 Aneks do uow! nu -PPKT+SST%""#
2528 RB 28.07.2009
2529 "% 9.07.2009
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Miejska Korpora6ja Kounika6!jna Sp. z o. o.
Janusz .i1k
+abezpie6zenie iprez! *b67od! ro6zni6! PP"E1e6ia
zawar6ia Dnii 0ube1skiej
Pa3stwowe Muzeu na Majdanku )oasz Kranz
(enata Pojasek
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
APDS Przedsi;biorstwo (ek1aowo = .!dawni6ze
Marek 0e6ki
.!konanie oraz dostar6zenie gad8et/w
proo6!jn!67 z nadrukie proo6!jn! iasta
)oo)u...skr/t do suk6esu... Krz!szto5 Giska
.!konanie oraz dostar6zenie gad8et/w
proo6!jn!67 z nadrukie proo6!jn! iasta
HJNA A() SP. z o. o. Joanna .awer = Ja67i
.!konanie oraz dostar6zenie gad8et/w
proo6!jn!67 z nadrukie proo6!jn! iasta
Koenda Miejska Pa3stwowej Stra8! Po8arnej w
0ub1inie Mirosaw Haas
Nieodpatne przekazanie w;8! ssawno = to6z6!67 <
w i1o96i & sztuk
4o +akonn! +groadzenie Si/str Drszu1anek
Ser6a Jezusa Konaj6ego w 0ub1inie Jwa
NiedNwiedzka
Przedsi;biorstwo Projektowo = Dsugowe
Miastoprojekt = 0ub1in .ad!saw 4ziewu1ski
J18bieta +a1ewska = Pe6io
.!konanie dokuenta6ji projektowej na
prz!stosowanie bud!nku Spe6ja1nego *9rodka
Szko1no = .!67owaw6zego d1a 4zie6i i Modzie8!
Sabo .idz6ej u1. Hirsz5e1da K
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa A+S .iesaw Prusak
J18bieta (ejak
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 w zwizku z w!konanie
sie6i desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
Arkusz1
Strona 165
2530 "% 17.07.2009
2531 O% ! 31.07.2009 Mirosaw 4uda
2532 BK A 22.07.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
2533 GK 31.07.2009
2534 #M 23.07.2009
2535 OR ! 7.07.2009 Mar6in Kao1a
2536 OR A 31.07.2009 Aneks do uow! nr <S"$T*(T%""&
2537 OR 26.06.2009 Anna Adaowi6z
2538 KP 30.07.2009
2539 KP 30.07.2009
2540 KP 30.07.2009
2541 OR 27.07.2009 Monika Madejska Dowa o skierowanie na szko1enie
2542 OR 27.07.2009 'eata *rze67owska Dowa o skierowanie na szko1enie
2543 OR 27.07.2009 'ernadeta Krz!szto5ik Dowa o skierowanie na szko1enie
2544 OR 27.07.2009 Dowa o skierowanie na szko1enie
2545 OR 27.07.2009 4orota .r/be1 Dowa o skierowanie na szko1enie
2546 OR 27.07.2009 Anna Gajos Dowa o skierowanie na szko1enie
2547 OR 27.07.2009 Ma6iej +aporowski Dowa o skierowanie na szko1enie
2548 OR 27.07.2009 Jwa Drbanowi6z Dowa o skierowanie na szko1enie
2549 OR 27.07.2009 Krz!szto5 Mtka Dowa o skierowanie na szko1enie
2550 OR 27.07.2009 Katarz!na 21is Dowa o skierowanie na szko1enie
2551 OR 27.07.2009 Aneta Karasek Dowa o skierowanie na szko1enie
2552 OR 27.07.2009 J18bieta Matuszak Dowa o skierowanie na szko1enie
2553 OR 27.07.2009 Andrzej 'orowski Dowa o skierowanie na szko1enie
+arzd (odzinn!67 *gr/dk/w 4ziakow!67 SP*MJM
(oan Groszek
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
ro91inn!67 w zwizku z w!konanie sie6i
desz6zowej w rejonie u1. ,!da
Ddzie1anie i upowsze67nianie in5ora6ji dot!6z6!67
os/b niepenosprawn!67
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek Pawe
'asz6zak
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa Mieszkaniowego
PIJ,'D4 = ,JMA( )adeusz 'rzozowski
Sporzdzenie penej dokuenta6ji projektowej
budow! u1. Papro6iowej
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogowo = Mostow!67 w
0ub1inie S.A. A1ina Sz!a3ska Stanisaw .!dr!67
+aprojektowanie i w!konanie reontu u1. Gra8!n! w
0ub1inie
Prz!gotow!wanie i rea1iza6ja dziaa3 zwizan!67 z
kand!dowanie 0ub1in do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur!
MP* SI)A 0ub1in S.A. 0eszek 'u6z!3ski Andrzej
Pietrkiewi6z
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Mu1tipress Grzegorz .ode6ki 4orota .ode6ka
Prz!gotowanie do drukuB w!konanie oraz
dostar6zenie do Drz;du Miast 0ub1in druk/w
4rukarnia Standruk Ada Kr/1
Prz!gotowanie do drukuB w!konanie oraz
dostar6zenie do Drz;du Miast 0ub1in druk/w
IN)(*G(A2 = 0D'0IN Piotr )ara67a Mariusz
Fwiet1i6ki
Prz!gotowanie do drukuB w!konanie oraz
dostar6zenie do Drz;du Miast 0ub1in druk/w
Monika 0ej6!k
Arkusz1
Strona 166
2554 OR 27.07.2009 Magorzata Ma67 = 4udek Dowa o skierowanie na szko1enie
2555 O" # 6.07.2009 GJ(.+IA)JK )oasz .zitek
2556 RB 3.08.2009
2557 O" ! 1.08.2009
2558 OR 26.06.2009 )adeusz 2ranasz6zuk
2559 OR 26.06.2009 Andrzej Mi67a1ik
2560 OR 26.06.2009 Sawoir Skowronek
2561 OR 26.06.2009 ,ezar! '6zkowski
2562 OR 26.06.2009 'arbara 4ubie1
2563 OR 26.06.2009 Henr!ka Mazur = Strz;pka
2564 OR 26.06.2009
2565 #M 27.07.2009
2566 !SS 16.06.2009
2567 OR 26.06.2009
)ua6zenie stron! internetowej 1ub1in.eu podstron!
gospodarka z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
J4A,H P.H.D. Sp. z o. o. Jan Starownik
'udowa boisk sportow!67 prz! bud!nku +espou
Szk/ *g/1nokszta66!67 nr P u1. )uidajskiego K
Gra6ja Mar6ewi6z
Konsu1towanie z inst!tu6jai biznesu ini6jat!w i
projekt/w na rze6z rozwoju przedsi;bior6zo96i
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Kr!st!na Grdkowska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogowo = Mostow!67 w
0ub1inie S.A. A1ina Sz!a3ska Stanisaw .!dr!67
(obot! budow1ane uzupeniaj6e do za/wienia
podstawowego na +aprojektowanie i w!konanie
reontu od6inka jezdni w u1. Par!sa oraz od6inka u1.
Szwejka
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Stanisaw
Pa1u67
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = P1a6 0itewski
He1ena Hu!k
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 167
2568 "% 17.07.2009
2569 "% 17.07.2009 Stanisaw Ki6iak
2570 "% 17.07.2009
2571 "% 17.07.2009
2572 GM 3.08.2009
2573 RB 3.08.2009 J4'D4 Jdward ./j6ik
2574 K& # 1.07.2009 Ma6iej Soka1
2575 K& ! 7.07.2009 A1eksandra Gu1i3ska
2576 K& ! 7.07.2009 Joanna Sta67!ra
2577 OR 26.06.2009 (adosaw Kopi3ski
2578 OR 26.06.2009 'arbara 4anie1uk
2579 OR 26.06.2009 Magda1ena Gazka = Kozak
Jdward Kiebus
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 w zwizku z w!konanie
sie6i desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
.!pata odszkodowania za znisz6zenie skadnik/w
budow1an!67 i ro91inn!67 w zwizku z w!konanie
sie6i desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
J18bieta Szaniewska
.!pata odszkodowania za szkod! w zakresie
trwaego ograni6zenia u8!tkowania gruntu w zwizku
z w!konanie sie6i desz6zowej w rejonie u1.
P1atanowej
Magorzata Kakowska
.!pata odszkodowania za szkod! w zakresie
trwaego ograni6zenia u8!tkowania gruntu w zwizku
z w!konanie sie6i desz6zowej w rejonie u1.
P1atanowej
'arbara Gieroba Marian Gieroba
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. (oera o
powierz67ni -$- % z przezna6zenie na dojazd i
zie1e3 prz!doow
(eont sanitariatu w poiesz6zenia67 Powiatowego
Inspektora Nadzoru 'udow1anego u1. ,7opina S
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
ukrai3ski do pub1ika6ji w 5o1derze i na u1ot6e 0ub1in
%"-K. Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat
Groadzenie in5ora6ji dot!6z6!67 aktua1n!67
w!darze3 ku1tura1n!67 i zaiesz6zanie na stronie
www.1ub1in%"-K.eu
Groadzenie in5ora6ji dot!6z6!67 aktua1n!67
w!darze3 ku1tura1n!67 i zaiesz6zanie na stronie
www.1ub1in%"-K.eu
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 168
2580 OR 26.06.2009 Prze!saw Gruba
2581 AB 4.08.2009
2582 KP 3.07.2009 A.IH +bigniew +ie1i3ski
2583 KP 8.07.2009
2584 OR 26.06.2009 Iwona 4browska
2585 GM 3.08.2009 'iuro .!6en Nieru67oo96i Jo1anta Saran
2586 KP 30.06.2009 Pros6eniu Art Jarosaw (udni6ki
2587 KP 30.06.2009 Pros6eniu Art Jarosaw (udni6ki
2588 KP 23.07.2009 (ea1iza6ja usugi onitorowania edi/w
2589 OR 26.06.2009
2590 OR ! 24.07.2009 Katarz!na +ienkiewi6z = 'akun Prz!gotowanie na1epek z nuerai inwentarzow!i
2591 "$ 25.06.2009
2592 OR ! 1.07.2009 )adeusz Ku16z!3ski
2593 OR 26.06.2009
2594 OR ! 24.07.2009 Ja6ek .arda
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
'iuro .!6en i 4oradztwa Majtkowego P(*2I) s.6.
Gra8!na Ko16z!3ska
.!konanie -"" operat/w sza6unkow!67
nieru67oo96i gruntow!67 d1a usta1enia opat!
p1anist!6znej
.!konanie oraz dostar6zenie gad8et/w
proo6!jn!67 z nadrukie proo6!jn! iasta
APDS Przedsi;biorstwo (ek1aowo = .!dawni6ze
Marek 0e6ki
.!konanie oraz dostar6zenie gad8et/w
proo6!jn!67 z nadrukie proo6!jn! iasta
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
.!konanie w!6en! %" 1oka1i u8!tkow!67
stanowi6!67 wasno9: Gin! 0ub1in wraz z
uprosz6zon inwentar!za6j
+apewnienie i obsuga nago9nienia estradowego
oraz zapewnienie konstruk6ji s6eni6znej na potrzeb!
w!stpie3 Prez!dent/w na P1a6u 0itewski w dniu
"-."$.%""# r.
+apewnienie konstruk6ji s6eni6znej pod6zas
w!stpie3 Prez!dent/w na P1a6u 0itewski w dniu
"-."$.%""# r.
P(JSS = SJ(HI,J Monitoring Medi/w Sp. z o. o.
Sebastian '!kowski Arkadiusz Juszkiewi6z
Mirosawa Muksza
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
S)(A)DS Sp. J. Piotr Iwanejko 4orota Kru6ie3
w!konanie aud!t/w w p1a6/wka67 o9wiatow!67
0ub1ina w 6e1u okre91enia warunk/w te67ni6zn!67
insta1a6ji s!ste/w onitoringu wiz!jnego
adinistrowanie porta1u internetowegoB w t!
zaiesz6zenie in5ora6ji proo6!jno =
in5ora6!jn!67
Katarz!na Jakii3ska
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Prowadzenie i 5a6i1ita6ja warsztat/w d1a (ad!
4zie1ni6! Gusk
Arkusz1
Strona 169
2595 OR 14.07.2009 MDSI = Sp/dzie1nia Jan Jaroowi6z .!naje nieru67oo96i
2596 OR # 27.07.2009 Andrzej Adaek
2597 "% 21.07.2009 Marian Sz!6z!k
2598 "% 27.07.2009
2599 "% 24.07.2009 Sebastian Podka3ski
2600 #M 31.07.2009
2601 #M 31.07.2009
2602 "% 4.08.2009
2603 RB 3.08.2009
2604 P' A 31.07.2009 )oasz Sitarz Aneks do uow! nr --#TPJT%""#
2605 "$ 10.07.2009
Sporzdzenie penej dokuenta6ji projektowej
budow! drogi dojazdowej do obwodni6! Miasta
0ub1in = przedu8enie u1. Megiewskiej
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
$-<P z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
budow1an!67 w zwizku z prowadzenie rob/t
budow1an!67 zwizan!67 z w!konanie sie6i
kana1iza6ji desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
+arzd (odzinn!67 *gr/dk/w 4ziakow!67 >(VCA?
0ub1in .ad!saw Fwie67a
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
-"&" z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 w
zwizku z prowadzenie rob/t budow1an!67
zwizan!67 z w!konanie sie6i kana1iza6ji
desz6zowej w rejonie u1. (ogi3skiego
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
-%&$" z za znisz6zenie skadnik/w ro91inn!67 oraz
trwaego ograni6zenia u8!tkowania gruntu zwizku z
prowadzenie rob/t budow1an!67 zwizan!67 z
w!konanie sie6i kana1iza6ji desz6zowej w rejonie
u1. P1atonowej
>*P)(*NIK? Sp. z o. o. Sawoir ,io6zek Jan
Mukasik
.!konanie dokuenta6ji projektowej na budow;
koord!na6!jnej 1inii 9wiatowodowej kanaowej
wzdu8 u1. Krakowskie Przedie96ie w 0ub1inie
>*P)(*NIK? Sp. z o. o. Sawoir ,io6zek Jan
Mukasik
.!konanie dokuenta6ji projektowej na budow;
koord!na6!jnej 1inii 9wiatowodowej kanaowej
wzdu8 A1. +!guntowski67 oraz wzdu8 A1.
Pisudskiego w 0ub1inie
0ider = J1ektroprojekt S.A. *ddzia w 0ub1inie
Partner = 'iuro 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Partner = Marek Stawisz!3ski Marian 4a6a
0e67osaw Sz!a3ski
opra6owanie odr;bn!67 i kop1etn!67 dokuenta6ji
projektow!67 na budow; trak6ji tro1ejbusowejB
oderniza6j; S skrz!8owa3 oraz budow; p;t1i
tro1ejbusowej prz! u1. ,7oin! w 0ub1inie
>A('J)? Sp. z o. o. (obert Kie1e67
.!konanie izo1a6ji prze6iwwi1go6iowej wraz z
robotai towarz!sz6!i bud!nku Cobka nr S w
0ub1inie prz! u1. Sowiej S
Konsor6ju 0ider = ,entra1n! *9rodek In5orat!ki
G/rni6twa S. A. Partner = ,*IG So5tware Sp. z o. o.
Stanisaw Sa5iak (oua1d Ga6ka
(ozszerzenie 1i6en6ji o u8!wanie S!steu Mdok na
dodatkow!67 PS" stanowiska67
Arkusz1
Strona 170
2606 KP # 23.06.2009 4aian Mika
2607 KP A 1.07.2009 4aian Mika Aneks do uow! o dzieo nr %K"$TKPT AT%""#
2608 "$ 17.07.2009
2609 "$ 17.07.2009
2610 OR 26.06.2009 'ogdan Maj67er
2611 OR 26.06.2009 .a1dear Szu16
2612 OR 26.06.2009 Marek M!nar6z!k
2613 OR 26.06.2009 Marzena Jodowska
2614 OR 31.07.2009
2615 #M 22.07.2009
2616 !SS A 13.07.2009 Aneks do uow! nr -S<&T+SST%""#
2617 "F 10.08.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska
2618 OR 26.06.2009 Ste5ania 4oa3ska = Mi67aek
2619 OR 26.06.2009
.!konanie %"" zdj;: w t! zakup S" praw
autorski67 do zdj;: z przezna6zenie na stron;
www = w raa67 dokuenta6ji 5otogra5i6znej
ob67od/w PP" ro6zni6! zawar6ia Dnii 0ube1skiej
StarNJ) Stanisaw Starek
.!generowanie z baz! dan!67 s!ste/w
podatkow!67 p1iku GM0
StarNJ) Stanisaw Starek
.!konanie konserwa6ji progra/w 5unk6jonuj6!67
w 'iurze Kadr Drz;du Miasta 0ub1in
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Sp/dzie1nia Pra6! Koiniarz! A1eksandra Pi1ipie6
Pawe Pi1i67owski
Przeprowadzenie okresowej kontro1i stanu
te67ni6znej sprawno96i przewod/w went!1a6!jn!67 i
spa1inow!67
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego reontu kadki
d1a piesz!67 nad A1. Andersa w 0ub1inie
)owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko
Przekazanie 9rodk/w z rezerw! 6e1owej bud8etu
pa3stwa udzie1onej na do5inansowanie Pogotowia
*pieku36zego w 0ub1inie
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Kaziierz Kieruza1ski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Arkusz1
Strona 171
2620 "% 10.07.2009
2621 "% 27.07.2009 4anuta Mu6zak
2622 "% 23.07.2009 4ariusz .rona
2623 !SS A 27.07.2009 Aneks do uow! nr #P&T+SST%""#
2624 K& 2.06.2009
2625 K& 2.06.2009
2626 OR 26.06.2009
2627 OR 26.06.2009 .iesaw Pitkowski
2628 BK 7.07.2009 *rganiza6ja i obsuga eisji niepub1i6znej *b1iga6ji
2629 OR 26.06.2009
2630 "$ 23.07.2009
2631 "$ 23.07.2009
2632 O) 27.07.2009
>SANI)JG? Sp. z o. o. Krz!szto5 'ardzaa
4ostar6zenie i onta8 kabin pr!szni6ow!67 d1a
bud!nku 4ou Poo6! Spoe6znej 'J)ANIA prz! u1.
Kra9ni6kiej %%< w 0ub1inie
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
-"%"" z w zwizku z prowadzenie rob/t
budow1an!67 zwizan!67 z w!konanie sie6i
kana1iza6ji sanitarnej N = 2 i desz6zowej w kierunku
o9 2e1in
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
$%""z w zwizku z prowadzenie rob/t
budow1an!67 zwizan!67 z w!konanie sie6i
kana1iza6ji desz6zowej prz! u1. P1atonowej w 0ub1inie
Miejski K1ub Sportow! >KA0INA = 0D'0IN? Ma6iej
Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
Stowarz!szenie .oka1ne In ,orpore Andrzej 4er!o
Andrzej Gu6a
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina
Stowarz!szenie .oka1ne In ,orpore Andrzej 4er!o
Andrzej Gu6a
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina
Marian Stani
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Powsze67na Kasa *sz6z;dno96i 'ank Po1ski
Sp/ka Ak6!jna A1eksandra Pua Jwa Kwiek 'ank
Gospodarstwa Krajowego Mariusz Grab Anna
Sekua
Mar6in Mar6ewi6z
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
NP0AO Grzegorz Gie6ko
.!konanie s!steu okab1owania struktura1nego w
obiek6ie Drz;du Miasta 0ub1in
NP0AO Grzegorz Gie6ko
4ostawa i insta1a6ja radiowego s!steu transisji
dan!67 w w!bran!67 obiekta67 Drz;du Miasta 0ub1in
oraz inst!tu6ja67 pod1eg!67
0ube1skie Przedsi;biorstwo Jnerget!ki ,iep1nej Sp.
z o. o. Stanisaw Ka1inowski Artur 0ipi3ski
Prz!6zenie do sie6i 6iepowni6zej istniej6ego
bud!nku ieszka1nego dwurodzinnego
Arkusz1
Strona 172
2633 OR # 15.07.2009
2634 OR P 11.08.2009 Katarz!na 4obrowska Poo6 w prowadzeniu biura arketingu
2635 OR 26.06.2009 Marzena Jonak
2636 KP P 23.07.2009 Hi6toria Hote1 Sp. z o. o. )oasz Strugaa
2637 BK
2638 OR 27.07.2009 )oasz +dunek
2639 KP # 30.06.2009 Krz!szto5 .ojtowi6z
2640 KP A 27.07.2009 Aneks do uow! z dnia -"."P.%""&
2641 AB A 13.05.2009 >JK* = P0AN? Marek Kozowski Aneks do uow! nr %"&TA'DT%""#
2642 OR 26.06.2009
2643 #M 16.07.2009
2644 RF 10.08.2009
2645 OR 12.08.2009 .!konanie eb1i biurow!67 w ok1einie natura1nej
2646 "% 10.08.2009
2647 GM 12.08.2009 Gra8!na 'ur! )adeusz 'ur!
.iktor Fwini6i6ki
.!konanie tua6ze3 z j;z!ka ukrai3skiego i
ros!jskiego na j;z!k po1ski oraz z j;z!ka po1skiego
na ukrai3ski i ros!jski dokuent/w zwizan!67 z
projektai rea1izowan!i przez re5erat ds. wdra8ania
projekt/w w .!dzia1e *rganiza6ji Drz;du
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Podj;6ie wsp/pra6! w raa67 projektu Punkt!
st!ku z Mark
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej 0ub1in .oj6ie67 Piekar6z!k
Andrzej Gajak
4o5inansowanie zadania U Park w dzie1ni6!
ieszkaniowej ,zub!
*pra6owanie kon6ep6ji organiza6!jnej i struktura1nej
dot!6z6ej 5unk6jonowania dou poo6! spoe6znej
Prz!gotowanie autorskiego s6enariusza oraz
autorskiej aran8a6ji przestrzennej ekspoz!6ji <
w!staw art!st!6zn!67
>(adio 0ub1in? S.A. Mariusz 4e6kert
Jwa 4ukiewi6z = Sprawka
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Po1ite67nika (zeszowska i. Igna6ego
Mukasiewi6za dr 7ab. in8. Ja6ek K1uska gr
Kaziiera Se1a
.!konanie przeg1d/w sz6zeg/ow!67 drogow!67
obiekt/w in8!nierski67
Minister Ku1tur! i 4ziedzi6twa Narodowego 'ogdan
+drojewski
4o5inansowanie projektu > (enowa6ja k1asztoru
powiz!tkowskiego na 6entru dziaa3 art!st!6zn!67
w 0ub1inie?
Gran = So5t A. i G. ,7aup6zak Sp/ka Jawna
Andrzej ,7aup6zak
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j sie6i wodo6igowej prz! u1. .o!nian w
0ub1inie
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
Arkusz1
Strona 173
2648 GM 11.08.2009
2649 GM 12.08.2009 J/ze5 4anie1uk
2650 GM 12.08.2009 +bigniew 'urda
2651 GM 11.08.2009 J1igia Pi/rkowska Janusz Pi/rkowski
2652 G# 24.07.2009
2653 OR P 14.08.2009
2654 #M A 13.08.2009 >HJNP*0? Sp. z o. o. Henr!k Po1ak Aneks do uow! nr -"$ST4MT%""#
2655 OR A 10.08.2009 Aneks do uow! nr %K<<T*(T4T%""#
2656 !SS 12.08.2009
2657 OR ! 3.08.2009
2658 GM 18.08.2009
2659 KP 12.08.2009 >(A'A( = 'A( > Sp/ka jawna Ja6ek Abraowi6z
2660 KP 12.08.2009 Sok/ Andrzej Sokoowski
2661 KP # 23.07.2009 'arbara ,ios
)adeusz Mendra
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 'eatr!6ze
PT u1. Aksini P&
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
So1u67owskiego
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie w pob1i8u u1.
2rankowskiego
>)edbest? )adeusz ,ieszko J/ze5 Wwika
.!konanie pra6B kt/r!67 przediote jest redak6ja
ap! ewiden6ji grunt/w obejuj6ej pas! drogowe
u1i6 o dugo96i ok <" k poo8one w ginie 0ub1in
Miejski *9rodek Poo6! (odzinie w 0ub1inie Antoni
(udnik
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Kadr! nowo6zesnej europ!. Podniesienie
kwa1i5ika6ji zawodow!67 pra6ownik/w
saorzdow!67 Miasta 0ub1in?
.iktor Fwini6i6ki
>NA4+IJJA? ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski .a1dear Sztajde1
*rganiza6ja 1oka1nej iprez! pro5i1akt!6znej
prouj6ej zdrow! i trzeNw! st!1 8!6ia >4ni Nadziei?
Kai1 *re6zuk
.!konanie okab1owania struktura1nego w!nikaj6a
ze zian iejs6a zainsta1owania sta6ji robo6z!67 i
drukarek
,entru Ku1tur! A1eksander Szpe67ta Ha1ina
Ste1asik
D8!6zenie nieru67oo96i gruntowej poo8onej prz!
u1. Narutowi6za <%
.!konanie usugi gastronoi6znej aks!a1nie d1a
K% os/b u6zestni6z6!67 w projek6ie )own =
)winning >Juropejski Jarark Mu1tiku1tura1n!?
.!konanie usugi gastronoi6znej aks!a1nie d1a
S# os/b u6zestni6z6!67 w projek6ie )own =
)winning >Juropejski Jarark Mu1tiku1tura1n!?
Prz!gotowanie prograu wiz!t! w 0ub1inie oraz
tua6zenie konsekut!wne o5i6ja1n!67 de1ega6ji z
iast partnerski67 i zaprz!jaNnion!67 tj. z Pernika B
Poniewie8aB .i1na w raa67 Jararku
Jagie1o3skiego w dnia67 -< = -$ sierpnia %""#
Arkusz1
Strona 174
2662 #M 31.07.2009
2663 "% 24.07.2009 4ota6ja 6e1owa w w!soko96i # %"" """ z
2664 OR 26.06.2009
2665 KP 22.06.2009 Grupa )eatra1na 'ez +iei Pawe Stankiewi6z
2666 KP A 10.07.2009 Aneks do uow! nr -<"$TKPT%""#
2667 KP 23.06.2009
2668 !$M A 17.08.2009 Gina Konopni6a Mirosaw C!dek Aneks do porozuienia nr GK <. %. -. %-ST&"ST%""P
2669 !$M A 17.08.2009 Aneks do porozuienia nr GK <. %. -. %$%T--%PT%""P
2670 !$M A 17.08.2009 Aneks do porozuienia nr <<-TGKTPT%""#
2671
2672 SA ! 2.07.2009 Magorzata Krakowiak
2673 SA ! 10.07.2009 .anda 0ipska
2674 SA ! 10.07.2009 Gra8!na )r!bua
2675 SA ! 15.07.2009 Jwa 'ondaruk
2676 SA ! 15.07.2009 4orota Pedr!6z = Guzek
2677 SA ! 15.07.2009 Iwona Nowogrodzka
2678 SA ! 15.07.2009 Gra8!na Koprowska
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe >J0IPJ? Sp. z o. o.
Andrzej 'artnik
.!konanie i1uina6ji obiekt/w U Ko96i/ pw Fw.
Stanisawa 'iskupa M;6zennika 2igura ,7r!stusa
Miosiernego Ponik Marii ,urie = Skodowskiej
Miejski *9rodek Sportu i (ekrea6ji >'OS)(+O,A?
Mariusz Szit
Pawe Spoz
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Przeprowadzenie ak6ji proo6!jnej >.iz!ta
autostopowi6z/w w 0ub1inie?
.I00S*N \ '(*.N = .' Sp. z o. o. S. K. A.
.oj6ie67 Ga6kowski 4ariusz (ut6z!3ski
S,O00A Piotr +ieniuk
+organizowanie usugi kon6ertowej pod6zas
ob67od/w PP" ro6zni6! zawar6ia Dnii 0ube1skiej
Gina Gusk Ja6ek Anasiewi6z
Gina Jastk/w +bigniew Sao3
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Arkusz1
Strona 175
2679 SA ! 15.07.2009
2680 SA ! 15.07.2009 Jwa +awi91ak
2681 SA ! 15.07.2009
2682 SA ! 15.07.2009 Ha1ina *poka
2683 SA ! 15.07.2009
2684 SA ! 15.07.2009 (enata .o1ska
2685 SA ! 15.07.2009 )oasz Mozowski
2686 SA ! 15.07.2009 Agnieszka (!bojad
2687 #M 14.08.2009
2688 K& # 1.07.2009 (a5a Sadownik
2689 K& 1.07.2009 Ida1ia S!6z!3ska
2690 #M 4.08.2009
Iwona Sora1
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Jadwiga 0!ss!
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Marta Mi6iua
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
Aktua1iza6ja rejestru w!bor6/wB zakadanie kart
dodatkow!67 rejestru w!bor6/wB prz!gotowanie
de6!zji o wpisaniu do staego rejestru w!bor6/w
0ube1skie Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 S.A
.iesaw Ada6z!k
+aprojektowanie i w!konanie reontu u1. C!wnego
dugo96i K$$B"" b w 0ub1inie
Przeprowadzenie ak6ji proo6!jnej >0ub1in =
Juropejska Sto1i6a Ku1tur! = Kand!dat?
Prz!gotowanie projektu gra5i6znego ateria/w
proo6!jn!67 >0ub1in %"-K = Juropejska Sto1i6a
Ku1tur! = Kand!dat?
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
Stanisaw Jakiiuk
Ddost;pnienie nieru67oo96i w 6e1u budow!
urzdze3 s!gna1iza6ji 9wiet1nej wraz z asztai
p;t1ai induk6!jn!i sterownikie s!gna1iza6ji
kab1e zasi1aj6! sterownik oraz kana1iza6j pod
s!gna1iza6j; zian; geoetrii jezdni i 67odnika
Arkusz1
Strona 176
2691 "% 27.07.2009 HO4(*GJ*)J,HNIKA Sp. z o. o. Mar6in Miszta1
2692 "% 6.07.2009
2693 RB 20.08.2009
2694 G# 30.07.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2695 G# 28.07.2009 A' GJ* = Geodezja .iesaw Koodziej *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2696 G# 29.07.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2697 OR ! 3.08.2009
2698 OR 19.08.2009
2699 AB 14.08.2009
2700 !$M A 21.08.2009 Aneks nr P
2701 "% 10.07.2009
2702 "% 23.06.2009
.!konanie %PEgodzinn!67 poiar/w 7aasu w -"
punkta67 i nat;8enia ru67u kounika6!jnego w <
punkta67 z1oka1izowan!67 przed bud!nkai
ieszka1n!i w oko1i6a67 u1i6 Wwik1i3skiej i
Snopkowskiej do67odz6!67 do 6zni6 nr - i nr &
oraz u1i6 0ipi3skiego od stron! 6zni6 nr K i nr $
w;za drogowego Poniatowskiego w 0ub1inie
P.H.D. ,+JS) = 'D4 Mi67a Staga Mi67a Staga
+akup dostar6zenie i pr/ba rozru67u asz!n!
startowej d1a P" iejs6 d1a oto6rosu
Pra6ownia Ar67itektoni6zna A(KA4A Sp. z o. o.
(enata Janusz
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego na
prz!stosowanie bud!nku 'urs! Szko1nej Nr < do
przepis/w p.po8. *raz dokuenta6ji kosztor!sowej
przediar/w rob/t i spe6!5ika6ji te67ni6zn!67
w!konania i odbioru rob/t budow1an!67
Dsugi Geodez!jno Kartogra5i6zne Stanisaw Seroka
Dsugi Geodez!jno Kartogra5i6zne Marian N!kie1
Piotr Hawr!1inka
.spoaganie pra6! serwisu koputerowego w
zakresie prz!gotowania persona1iza6ji i rozwiezienia
koputer/w
Sp/ka In5oRideEMatriQ S.A. Ja6ek Kr/1ik
Przeprowadzenie szko1enia i egzainu P(IN,J%
2oundation
*kr;gowe Przedsi;biorstwo Geodez!jno =
Kartogra5i6zne Sp. z o. o. Stanisaw Margu1
.!konanie opra6owa3 geodez!jno =
kartogra5i6zn!67 d1a potrzeb projektow!67
zwizan!67 z opra6owanie p1an/w
zagospodarowania przestrzennego iasta
Miejskie Przedsi;biorstwo Kounika6!jne = 0ub1in
Sp. z o. o. ,zesaw (!de6ki Grzegorz Siei3ski
Przedsi;biorstwo Geo1ogi6zne >P*0GJ*0? S.A.
Jan .i1gat = 4!rektor +akadu z siedzib w 0ub1inie
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
prowadzon!i w terenie pra6ai geo1ogi6zn!i
uo81iwiaj6!i usta1enie zasob/w
eksp1oata6!jn!67 uj;6ia w/d podzien!67 w )ur6e =
etap -
SI)K (.P. Stowarz!szenie In8!nier/w i )e67nik/w
Kounika6ji (ze6zpospo1itej Po1skiej *ddzia w
0ub1inie *9rodek Dsug )e67ni6zno =
Jkonoi6zn!67 Jerz! Jkiert
*pra6owanie studiu w!kona1no96i d1a inwest!6ji
dot!6z6ej budow! 96ie8ek rowerow!67
Arkusz1
Strona 177
2703 GM 19.08.2009
2704 GM 20.08.2009 Kr!st!na 'i6z Marek 'i6z
2705 GM A 22.08.2009 Aneks do uow! dzier8aw! z dnia %%."&."#
2706 GM 19.08.2009 (oan Gosik
2707 GM 19.08.2009
2708 GM 17.08.2009 Maria Jezierska
2709 "% 30.07.2009
2710 OR 24.08.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Magorzata Kras
2711 O) 14.04.2009
2712 !SS 12.08.2009
2713 O) 20.08.2009 M0D Sp. z o. o. )oasz Ma67
2714 OR A 31.07.2009 Gustaw Fwier6z!3ski Aneks do uow! nr %P#ST*(T%""#
2715 OR A 31.07.2009 'ogdan Hetan Aneks do uow! nr %S""T*(T%""#
2716 P' A 27.07.2009 (ewu6ki Grzegorz (ewu6ki Aneks do uow! nr <K"STPJT%""&
2717 OR 24.08.2009 Magda1ena Ste5aniak Skierowanie na studia w!8sze
2718 KP A 7.08.2009 >)e67nika Jstradowa? Andrzej *6zkowski Aneks do uow! nr %%K#TKPT%""#
2719 O( A 13.08.2009
'ator! InRestent Sp. z o. o. 4ariusz Pastuszak
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
.oj6ie67owskiej i u1. Fnie8!3skiego
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Har6erskiej
'ogusaw F6irka Jwe1ina 'ana67
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 'eatr!6ze
PT u1. Aksini P&
4ariusz Jasi36zak
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 'eatr!6ze
P T u1. Aksini P&
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
J0JK)(*MJKS Sp. z o. o. )oasz Jo9ko
.!konanie rob/t zwizan!67 z usuni;6ie ko1izji
kab1i nn z zaprojektowan kana1iza6j desz6zow
odprowadzaj6 wod! desz6zowe z poa6i da67owej
rea1izowanej kr!tej p!wa1ni prz! Szko1e
Podstawowej Nr %< w 0ub1inie
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie dr in8. Ja6ek Po1eszak
Po1skie +wizek .;dkarski +arzd *kr;gu w
0ub1inie +bigniew Sadowski
.!konanie zadania pt. >Przeprowadzenie
reku1t!wa6ji +biornika +eborz!6kiego poprzez
zian; struktur! i1o96iowej i67tio5aun!?
>NA4+IJJA? ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski .a1dear Sztajde1
*rganiza6ja 1oka1nej iprez! pro5i1akt!6znej
prouj6ej zdrow! i trzeNw! st!1 8!6ia >Sie1skoB
trzeNwoB rodzinnie?
.!konanie >Konserwa6ji sta6ji onitoringu
powietrza atos5er!6znego z1oka1izowanej w
0ub1inie prz! A1. Kra9ni6kiej %,4?
+groadzenie Si/str Drszu1anek Dnii (z!skiej
0ub1in S. A1eksandra Sta67nik S. .a1ent!na He1ena
Ga6zo
Aneks do uow! naju *i..II. -T%""T##
Arkusz1
Strona 178
2720 GM 19.08.2009 J18bieta Sura )oasz Sura
2721 "% 29.07.2009 >S+G? Sp. z o. o. in8. (!szard +awisza
2722 "% 20.08.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak .!konanie odga;zienia z rur PJ
2723 GK 24.08.2009
2724 GM 24.08.2009 Kr!st!na ,7rzanowska
2725 KP P 17.08.2009
2726 KP P 23.07.2009 Hote1 JD(*PA S.A. Marta Adaiak Maria 'igos
2727 GM 31.07.2009 .!konanie projektu budow1anego
2728 OR 14.08.2009
2729 OR 25.08.2009
2730 OR 24.08.2009 *rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Monika Siuda
2731 "% 6.08.2009
2732 S+ 29.07.2009
2733 "% 29.05.2009
2734 GM 17.08.2009
2735 "% A 30.07.2009 Aneks do uow! nr --%PTINT%""#
2736 OR A 27.08.2009 Anna Jed1i6zka Aneks do uow! nr *r KST&#T%""-
2737 GM 13.08.2009
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
2rankowskiego
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na rozbi/rk;
trze67 bud!nk/w ieszka1n!67 wraz z bud!nkai
gospodar6z!i
.IN4 Anna .oNniak Piotr Maks!i1ian Mizi3ski
Naniesienie napis/w na p!6ie sjenitowej
uiesz6zonej w Mauzo1eu Conierz! (adzie6ki67
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
P.P.H. OA(4 S.,. Mirosaw Fwierz
Porozuienie o wsp/pra6! w zakresie projektu
>Punkt! St!ku z ark?
Porozuienie o wsp/pra6! w zakresie projektu
>Punkt! St!ku z ark?
Przedsi;biorstwo Projektowo = Dsugowe >GJP(*?
Sp. z o. o. )adeusz Mazur
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie dr in8. Ja6ek Po1eszak
*rganiza6ja prakt!k studen6ki67 = Gabrie1a
4oinika (!bi3ska
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5. dr 7ab. Anna )ukiendor5
*db!wanie nieodpatnej prakt!ki zawodowej = Ja6ek
S67erer
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Jana Pawa II .!dzia
PrawaB Prawa Kanoni6znego i Adinistra6ji
Sebastian 2r!dr!67
0inete1 Sp. z o. o. Krz!szto5 Sokoowski
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na budow;
sie6i wodo6igowej
Muzeu Narodowe w .arszawie Andrzej
Ma6iejewski Katarz!na 4zie676iarz
Nieodpatne u8!wanie zab!tk/w d1a 6e1/w
dekora6!jn!67
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa In8!nier!jnego
>)*(GAN? Sp. z o. o. 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inspektora nadzoru nad
w!konanie zadania U >przebudowa sie6i
wodo6igowej na terenie osied1a ,7oin! w 0ub1inie?
Anna 'arz;6ka
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
2rankowskiego
>JK*SAN? 'iuro Projekt/w S!ste/w .odno =
F6iekow!67 Magorzata 4udek
A(SE)AG Janusz ,zaje6ki
.!konanie operatu sza6unkowego zbudowanej
nieru67oo96i gruntowej poo8onej prz! u1. +ana
Arkusz1
Strona 179
2738 GM 13.08.2009 'iuro .!6en Nieru67oo96i Jo1anta Saran
2739 KP 12.08.2009
2740 O( P 23.07.2009 Gina M;6zna 4ariusz Kowa1ewski 4ota6ja 6e1owa w w!soko96i <<P.KK z iesi;6znie
2741 RB 26.08.2009
2742 !SS P 24.08.2009
2743 O) 20.08.2009 AIDA P(*JJK) dr in8. Sawoir 'oro3
2744 GK 16.08.2009
2745 G# 19.08.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2746 OR 17.07.2009 Prowadzenie obsugi ubezpie6ze3
2747 OR ! 17.08.2009 Kai1 .!ro91ak D6zestni6two w pra6a67 koisji przetargowej
2748 OR 11.08.2009 Monika Sz!szko
2749 OR 26.08.2009
2750 OR 26.08.2009 Marta Jaro8ek
2751 OR 26.08.2009 Jd!ta Pa1u67
2752 OR 26.08.2009 Anna .osz6zek
2753 OR 26.08.2009 Jan Ja6ek Sz!ona
2754 OR 26.08.2009 Joanna 'ednarska = S!ska
2755 OR 26.08.2009 Mar6in Przepi/rka
.!konanie operatu sza6unkowego zbudowanej
nieru67oo96i poo8onej prz! u1. Mierni6zej
Po1ite67nika 0ube1ska dr 7ab. in8. Stanisaw
Skowron gr Janina Ksiska
Dsuga zakwaterowania aks!a1nie KP os/b
u6zestni6z6!67 w projek6ie )own = )winning pt.U
>Juropejski Jarark Mu1tiku1tura1n!?
>J4A,H Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe?
Sp. z o. o. Goebe1 Sport II Grzegorz Goebe1 Jan
Starownik
'udowa kop1eksu sportowego na osied1u 'M*NIJ
w 0ub1inie prz! u1. 4ragon/w wraz z ogrodzenie i
w!posa8enie = w raa67 prograuU >Moje boisko
= *r1ik %"-%?
Pa3stwowa Agen6ja (ozwiz!wania Prob1e/w
A1ko7o1ow!67 Krz!szto5 'rz/zka
*rganiza6ja kon5eren6ji > Sie6i Gin .iod6!67 i
4u8!67 Miast?
.!konanie zadania pt. >'adanie struktur!
gatunkowej stanu i67tio5aun! w +biorniku
+eborz!6ki?
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa 4rogowego
S)AN4(*G in8. Stanisaw Kr/1
(eont 6ig/w kounika6!jn!67 U s67od! i a1ejki w
wwoza67 i na skwera67
)edbest Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe )adeusz
,ieszko J/ze5 Wwika
IN)J( '(*KJ( Sp. z o. o. (obert Ko8u67owski
Mi67a Ko8u67owski
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Mar6in Mar6ewi6z
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Arkusz1
Strona 180
2756 OR 26.08.2009 )oasz )ka6z!k
2757 OR 26.08.2009
2758 OR 26.08.2009 Monika Art!iak
2759 OR 26.08.2009 Iwona .oNniak
2760 OR 26.08.2009 Andrzej .ojew/dzki
2761 OR 26.08.2009 Magda1ena Niewiarowska
2762 OR 26.08.2009
2763
2764 #M 27.08.2009
2765 "% 25.08.2009
2766 "% 19.06.2009
2767 "% 24.08.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2768 !SS 31.08.2009
2769 #M 2.09.2009 'udowa zatok postojow!67B budowa 67odnika
2770 KP 2.09.2009
2771 KP # 13.08.2009 Prze!saw 'uksi3ski
2772 KP 17.08.2009
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Mukasz Kozar
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
Mirosawa Puton
Skierowanie na szko1enie i egzain P(IN,J%
2oundation
'ank Po1ska Kasa *pieki Gra8!na 4ebna Henr!k
,e1ejewski
Ddost;pnienie iejs6 parkingow!67 w pasie
drogow! u1i6! 'ernard!3skiej
>PI*N? Pra6ownia Projektowa Andrzej Kuszte1ak
*pra6owanie wie1obran8owej dokuenta6ji
projektowej na budow; kr!tej p!wa1nie z pen!
prograe prz! u1. Mab;dziej %a i P w 0ub1inie
Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe >SD0? w
+akresie *67ron! Frodowiska Sp. z o. o. Mi67a
Suek
*pra6owanie studiu w!kona1no96i d1a inwest!6ji
dot!6z6ej budow! insta1a6ji biogazu w (okitnie
Przedsi;biorstwo Dsug Geodez!jn!67 i
)e67ni6zn!67 >GJ*'D4? Jan Ste5anek
Miejski K1ub Sportow! >KA0INA = 0D'0IN? Ma6iej
Kaznowski Grzegorz Ada6z!k
*rganiza6ja 1oka1nej iprez! pro5i1akt!6znej
prouj6ej zdrow! i trzeNw! st!1 8!6ia >KA0INA =
(*4+INA +4(*.J ,IAM* = )(+JY.O DMOSM?
Przedsi;biorstwo Dsugowo = Hand1owe >SIGMAN?
Sawoir Kowa16z!k
Agen6ja Kon6ertowa )*MMA )oasz Mar6in
Maj6zak )oasz Mar6in Maj6zak
Autorskie w!konanie prograu art!st!6znego
zespou 'A,K'JA)
Prz!gotowanie s6enariusza i prowadzenie
kon5eren6ji prasowej z udziae o5i6ja1n!67 de1ega6ji
z iast partnerski67 i zaprz!jaNnion!67 w raa67
Jararku Jagie11o3skiego
>Art6reation Mar6in Szpitun? Mar6in Szpitun
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta 0ub1in
Arkusz1
Strona 181
2773 KP 16.07.2009
2774 KP # 1.09.2009 Mie6z!saw Jure6ki
2775 "% 19.08.2009
2776 GM 1.09.2009 +bigniew Sadowski
2777 GM 31.08.2009
2778 KP # 13.08.2009 )eresa Guzowska
2779 OR 28.08.2009
2780 OR 28.08.2009
2781 #M 24.08.2009
2782 #M 28.08.2009 >IK*M? Sp. z o. o. .iesaw Gra6z!k
2783 KP # 2.09.2009 Andrzej Ma1inowski
2784 BK A 1.09.2009 Aneks do uow! nr -#T%""&
'iuro )ua6ze3 'artoiej ,zuwara
)ua6zenie z j;z!ka po1skiego na j;z!k angie1ski
tekst/w na ang1oj;z!6zn stron; internetow Drz;du
Miasta 0ub1in
.!konanie % autorski67 kon6ert/w grup! >(iders?
Przedsi;biorstwo >JME'D4? Maria Potr;:
(ozbi/rka bud!nku ieszka1no = usugowego wraz z
prz!bud/wk i ogrodzenie urowan! prz! u1.
Kuni6kiego --P w 0ub1inie
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 'eatr!6ze
PT u1. Aksini P&
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe >PA(JG'D4? Sp.
z o. o. 0ub1in Jugeniusz Paradzi3ski
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
.oj6ie67owskiej S
)ua6zenie pisene uow! partnerskiej poi;dz!
0ub1ine a 'rze96ie na j;z!k po1ski oraz
w!konanie tua6zenia konsekut!wnego pod6zas
6ereonii podpisania aktu partnerstwa iast 0ub1in
= 'rze9:
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie Jd!ta )ruszkowska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >Prz!gotowanie
projekt/w i zarzdzania 5unduszai Dnii
Juropejskiej?
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie Jd!ta )ruszkowska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >Mediator =
a1ternat!wne etod! rozwiz!wania spor/wB
nego6ja6jeB edia6je i arbitra8?
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o.K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 ze zwi;kszenie o6! prz!6zeniowej
d1a insta1a6ji e1ektr!6znej
.!konanie poiar/w ru67u drogowego na
w!bran!67 skrz!8owania67 i od6inka67
i;dz!w;zow!67 u1i6 iasta 0ub1ina oraz
aktua1iza6ji baz! dan!67 *pera6!jnej Map!
*znakowania
.!konanie wedug wasn!67 re6eptur potraw
1ube1ski67 oraz i67 prezenta6ja w ie96ie
partnerski 0ub1ina = Poniewie8
'ank Po1ska Kasa *pieki Sp/ka Ak6!jna Agata
Koorek Pawe 'asz6zak
Arkusz1
Strona 182
2785 BK A 27.08.2009 Aneks nr <<
2786 O) A 30.07.2009 Aneks do uow! nr %%S%T*FT%""#
2787 OR 23.06.2009
2788 OR 31.08.2009 Agnieszka *szust Skierowanie na kurs j;z!kow!
2789 OR 18.08.2009 Iwona Jwa Haponiuk Skierowanie na kurs j;z!kow!
2790 OR 28.08.2009 +dzisaw Niedbaa Skierowanie na kurs j;z!kow!
2791 OR 17.08.2009 +dzisaw Niedbaa Skierowanie na kurs j;z!kow!
2792 OR 26.08.2009 Mi67a Kraw6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
2793 OR 17.08.2009 Agnieszka Ma!ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2794 OR 31.07.2009 Agnieszka Paro1 = G/rna Skierowanie na kurs j;z!kow!
2795 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2796 OR 17.08.2009 Joanna Sze1g Skierowanie na kurs j;z!kow!
2797 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2798 OR 17.08.2009 Agnieszka .rona Skierowanie na kurs j;z!kow!
2799 OR 17.08.2009 Magda1ena Ste5anek Skierowanie na kurs j;z!kow!
2800 OR 17.08.2009 Aneta .iniar6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
2801 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2802 OR 31.07.2009 Mirosaw Ka1inowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
2803 OR 4.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2804 "% A 29.05.2009
2805 "% A 15.04.2009 Aneks do uow! nr %$P%TINT%""&
2806 "% A 8.05.2009 Aneks do uow! nr -%P%TINT%""&
2807 O( 27.08.2009
2808 O( 27.08.2009
2809 O( 27.08.2009 +esp/ Szk/ nr S Marian K1i6zak
2810 "% A 2.06.2009 M*S)O KA)*.I,J Sp. z o. o. Ma6iej 'a67 Aneks do uow! nr K-STINT,PTIT%""&
'ank Po1ska Kasa *pieki Sp/ka Ak6!jna Agata
Koorek Pawe 'asz6zak
Inst!tut *67ron! Frodowiska pro5.. dr. Hab. 'arbara
Gworek Gra8!na 4;bska
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5. dr 7ab. Jwa Maj
*db!wanie prakt!ki zawodowej = Katarz!na 'ra6aw
Sawoir (osz6zenko
Iwo .ereko
Magorzata Mar6owska
0idia 4zierba
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa In8!nier!jnego
>)*(GAN? Sp. z o. o. 0e67 Gano
Aneks do uow! nr K$PTSi(T,PT%""$
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa In8!nier!jnego
>)*(GAN? Sp. z o. o. 0e67 Gano
M*S)*S)A0 .arszawa S.A. P*0MI0 0)4 Sp. z o. o.
Jarosaw Kozowski
>)eteko? Pawe Had!niuk
.!konanie oraz dostar6zenie gad8et/w
proo6!jn!67 w raa67 projektu >Ja te8 67odz; do
przedszko1a?
Modzie8ow! 4o Ku1tur! >Pod Aka6j? Agnieszka
4epta
.!naje sa1i nr P" oraz prz!1egego do niej 7o1u
z1oka1izowanego w bud!nku M4K >Pod Aka6j?
Fwiad6zenie usugi 6ateringowej na kon5eren6ji
inauguruj6ej projekt >Ja te8 67odz; do przedszko1a?
Arkusz1
Strona 183
2811 "% 6.08.2009
2812 "% A 30.03.2009 M*S)O KA)*.I,J Sp. z o. o. Ma6iej 'a67 Aneks do uow! nr PK<TINT,PTIT%""&
2813 G# 31.08.2009
2814 OR 31.08.2009 *rganiza6ja sta8u = )oasz Poorski
2815 G# 7.09.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2816 G# 7.09.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
2817 GM 1.09.2009
2818 GM 2.09.2009 +o5ia 0e9niak
2819 "% 31.08.2009
2820 "% 31.08.2009
2821 "% 31.08.2009
2822 "% 31.08.2009
2823 "% 31.08.2009
2824 "% A 31.07.2009 Aneks nr % do uow! nr <%$"PP
2825 "% A 31.07.2009 Aneks nr % do uow! nr <%S&P$
2826 "% 31.08.2009
2827 "% 24.08.2009
2828 KP P 3.08.2009
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na
przeprojektowanie skrz!8owania
Dsugi Mierni6ze 0u6jan Jag1i3ski
Przeprowadzenie post;powania rozgrani6zeniowego
nieru67oo96i
Powiatow! Drzd Pra6! w 0ub1inie 2i1ia w 'e8!6a67
Magorzata Pietrzak
Marian N!kie1 Dsugi Geodez!jno = Kartogra5i6zne
Marian N!kie1
Stanisaw Seroka Dsugi Geodez!jno =
Kartogra5i6zne Stanisaw Seroka
Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugow! >AN4A(
= GA+? A. Staniak 4. NiedNwiedzki Sp/ka Jawna
Andrzej Staniak 4ariusz NiedNwiedzki
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
.oj6ie67owskiej S
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Sawinkowskiej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 z prz!6zenie insta1a6ji e1ektr!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 z prz!6zenie insta1a6ji e1ektr!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 z prz!6zenie insta1a6ji e1ektr!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 z prz!6zenie insta1a6ji e1ektr!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 z prz!6zenie insta1a6ji e1ektr!6znej
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
*kre91enie wzajen!67 praw i obowizk/w
zwizan!67 z prz!6zenie insta1a6ji e1ektr!6znej
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 0ubart/w S.A
Przedsi;biorstwo Produk6!jno = 'udow1ane SANE
'D4 Andrzej Jed1i6zko Jugeniusz Drban
.!konanie rob/t dodatkow!67 w!nik!67 prz!
rea1iza6ji inwest!6ji prowadzonej p. n. >'udowa u1i6!
'ursaki?
Hote1 GJ 0ub1in Sp. z o. o. *1iRer )7ierr! 4er!6ke
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
Arkusz1
Strona 184
2829 KP 31.08.2009
2830 OR 17.08.2009 0uiza +azu1a Skierowanie na kurs j;z!kow!
2831 OR 7.08.2009 Jwa Gosawska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2832 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2833 O) 1.09.2009 HD0,AN Sp. z o. o. Ja6ek (/8!6ki
2834 OR 7.08.2009 Marek Kosi6ki Skierowanie na kurs j;z!kow!
2835 OR 21.08.2009 Agata Ko67a1ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2836 OR 17.08.2009 Swietana 4oa3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2837 OR 7.08.2009 ,e1ina ,7oiuk Skierowanie na kurs j;z!kow!
2838 OR 7.08.2009 Monika 'ednar6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
2839 OR 27.08.2009 Ma6ieje 'ednarski Skierowanie na kurs j;z!kow!
2840 OR 26.08.2009 'artoiej )arka Skierowanie na kurs j;z!kow!
2841 OR 26.08.2009 Anita Kowa16z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
2842 OR 17.08.2009 Anita .arda Skierowanie na kurs j;z!kow!
2843 OR 6.08.2009 Agnieszka Gae6ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
2844 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2845 OR 31.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2846 OR 31.08.2009 >4rukarnia Akapit? Sp. z o. o. Grzegorz Kie1o67a
2847 OR 31.08.2009 Jerz! Jabo3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
2848 OR 11.08.2009 Monika Sz!szko Skierowanie na kurs j;z!kow!
2849 OR 19.08.2009 Marzena Sz6zepa3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2850 OR 17.08.2009 Magorzata Kai3ska = 2orna1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2851 OR 19.08.2009 Hanna ,7ie1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2852 K& 31.08.2009 *rganiza6ja w!staw!
2853 GK 31.08.2009
2854
2855 KP ! 3.09.2009
2856 KP A 4.05.2009 'arbara Kowa1ewska Aneks do uow! nr $-KTKPT4T%""#
2857 KP A 4.05.2009 Mar6in Kup6zak Aneks do uow! nr $-&TKPT4T%""#
>'est Group 4aniowi6z Ku16z!3ski? Sp/ka Jawna
Grzegorz 4aniowi6z )oasz Ku16z!3ski
.!konanie S"" znak/w gra5i6zn!67 zwan!67
>S!gnetai? w przestrzeni iejskiej 0ub1ina
Mirosawa Puton
Prawo do u8!wanie prograu koputerowego 4roga
Jduka6!jna D6znia
Pawe 4udak
0esaw 21isiuk
.!konanie gazetki in5ora6!jnej Drz;du Miasta
0ub1in
'artoiej 'utowi6z 2oto Hande1 'artoiej
'utowi6z
A() 0**K GA00J(O S.,. 'artoiej Musia1ik
Gra8!na Musia1ik
Iport dan!67 dot. os/b po67owan!67 z obe6nie
u8!wanego prograu A]wi11a do prograu
koputerowego >Adinistrator ,entarz!?
Grzegorz Ko6zkodaj
Monta8 i deonta8 s!ste! w!stawienni6zego w
zwizku z w!staw >0ub1inianie w obiekt!wie
Hartwig/w?
Arkusz1
Strona 185
2858 KP A 4.05.2009 Aneks do uow! nr $-$TKPT4T%""#
2859 OR 9.09.2009 .!konanie < 5i1/w o dziaa1no96i rad dzie1ni6
2860 O) 1.09.2009
2861 O) 1.09.2009 >K*M = JK*? Sp. z o. o. Ja6ek GoNdzik
2862 O) A 30.07.2009 Aneks do uow! dzier8aw! nr %"SKT*FT%""#
2863 O) A 30.07.2009 A0PN*HA = G(+J,HNIK Sp. j. 0udoir Grze67nik Aneks do uow! dzier8aw! nr -<$-T*FT,PT%""$
2864 S$ 1.09.2009
2865 S$ 1.09.2009
2866 S$ 31.08.2009
2867 OR 13.08.2009 Powiatow! Drzd Pra6! w 0ub1inie Gra8!na Gwiazda
2868 OR 24.08.2009 Powiatow! Drzd Pra6! w 0ub1inie Gra8!na Gwiazda
2869 OR 17.08.2009 Agnieszka Ma671arz Skierowanie na kurs j;z!kow!
2870 OR 17.08.2009 Agnieszka +i;ba Skierowanie na kurs j;z!kow!
2871 OR 17.08.2009 Agnieszka Ma671arz Skierowanie na kurs j;z!kow!
2872 OR 20.08.2009 Mario1a Ko6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
2873 OR 6.08.2009 'eata J;drzejewska = Kozowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2874 OR 17.08.2009 Magda1ena Guz Skierowanie na kurs j;z!kow!
2875 OR 7.08.2009 Agnieszka Gajowiak Skierowanie na kurs j;z!kow!
2876 OR 20.08.2009 J/ze5 Piotr .rona Skierowanie na kurs j;z!kow!
2877 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2878 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2879 OR ! 19.08.2009
2880 RF 20.08.2009 Ida1ia S!6z!3ska Prz!gotowanie tekstu >Strategii (ozwoju Miasta?
Ada *r1ewi6z
>Iotion Piotr 4obosz? Piotr 4obosz
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
4zier8awa pojenik/w do prowadzenia se1ekt!wnej
zbi/rki 5rak6ji su67ej odpad/w kouna1n!67 i
odpad/w szka na terenie iasta 0ub1in
4zier8awa pojenik/w do prowadzenia se1ekt!wnej
zbi/rki 5rak6ji su67ej odpad/w kouna1n!67 i
odpad/w szka na terenie iasta 0ub1in
Apteka >MI0JNIDM? S.,. (!szard Gorgo1 .oj6ie67
Gorgo1 (!szard Gorgo1
+apa9ni6ze )owarz!stwo Sportowe >S*KVM?
Krz!szto5 'or!6 +dzisaw +iebowi6z
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Prowadzenie zaj;:
szko1eniow!67B organiza6ja i udzia w zawoda67
dzie6i i odzie8! w suo i zapasa67 w dzie1ni6!
Fr/die96ie
D6zniowski K1ub Sportow! >SKA(PA? .oj6ie67
Nie96i/r Krz!szto5 Sagan
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ddzia w turnieja67
piki r;6znej 67op6/w?
0ube1ska 0oka1na *rganiza6ja )ur!st!6zna Agata
August!niak Krz!szto5 'rogowski
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U )ur!st!6zne
po8egnanie 1ata
*rganiza6ja sta8u = Joanna Mi6z
*rganiza6ja sta8u = Just!na ,zeredere6ka
J18bieta Sp/1ni6ka
Agnieszka *s!pi3ska
Gra8!na Kintop
.!konanie 6z!nno96i zwizan!67 z utrz!anie
6z!sto96i w bud!nku Drz;du Miasta 0ub1in
Arkusz1
Strona 186
2881 S$ 31.08.2009
2882 S$ 7.09.2009 A1ina .ojtas St!pendiu sportowe
2883 S$ 7.09.2009 Kai1a Skrz!niarz St!pendiu sportowe
2884 S$ 7.09.2009 4orota Maek St!pendiu sportowe
2885 S$ 7.09.2009 Sebastian 'atorski St!pendiu sportowe
2886 S$ 7.09.2009 Magorzata (udzi3ska St!pendiu sportowe
2887 S$ 7.09.2009 Mi67a 'udz!3ski St!pendiu sportowe
2888 S$ 7.09.2009 Jd!ta Ma16zewska St!pendiu sportowe
2889 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
2890 S$ 7.09.2009 Mirosaw Suszek St!pendiu sportowe
2891 S$ 7.09.2009 Grzegorz Kr!stosiak St!pendiu sportowe
2892 S$ 7.09.2009 Agnieszka .o1ska St!pendiu sportowe
2893 S$ 7.09.2009 4aian Ira6ki St!pendiu sportowe
2894 S$ 7.09.2009 4anie1 Iwanek St!pendiu sportowe
2895 S$ 7.09.2009 )oasz 0enart St!pendiu sportowe
2896 S$ 7.09.2009 Katarz!na .i;6iorek St!pendiu sportowe
2897 S$ 7.09.2009 A1eksandra Mi16zewska St!pendiu sportowe
2898 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
2899 S$ 7.09.2009 Prze!saw Cuda St!pendiu sportowe
2900 S$ 7.09.2009 Mar6in Popawski St!pendiu sportowe
2901 S$ 7.09.2009 'eata Koprowska St!pendiu sportowe
2902 S$ 7.09.2009 Katarz!na .ojdat St!pendiu sportowe
2903 S$ 7.09.2009 Jakub Kozowski St!pendiu sportowe
2904 S$ 7.09.2009 S!1wia ,7ie1 St!pendiu sportowe
2905 S$ 7.09.2009 Magorzata Sadowska St!pendiu sportowe
2906 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
2907 S$ 7.09.2009 *1ga 2igie1 St!pendiu sportowe
2908 S$ 7.09.2009 Agata Markiewi6z St!pendiu sportowe
2909 S$ 7.09.2009 Izabe1a Pu67a6z St!pendiu sportowe
2910 S$ 7.09.2009 Sabina .odek St!pendiu sportowe
2911 OR 31.08.2009 4udziak Jarosaw Skierowanie na kurs j;z!kow!
2912 OR 17.08.2009 Ji1ia )oa1a Skierowanie na kurs j;z!kow!
2913 OR 17.08.2009 Katarz!na Popie1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
Pikarskie Nadzieje M*)*( 0D'0IN 4ariusz
Misiurek (oan Garwoa
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U 4zie1ni6ow!
aniator sportu = Prowadzenie zaj;: sportowo =
rekrea6!jn!67 w dzie1ni6! )atar! a dnia67 "-."#. E
<-.-".%""#?
Kr!stsina (epe1ewska
4aian 2a1isiewi6z
Agnieszka )!da
Arkusz1
Strona 187
2914 OR 17.08.2009 Jd!ta Pa1u67 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2915 OR 17.08.2009 Ji1ia 0ipi3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2916 !SS ! 28.08.2009 'usiness ,onsu1ting Sp. z o. o. Krz!szto5 G!rek
2917 OR 9.09.2009 *db!wanie sta8u = Sebastian Kawka
2918 OR 17.08.2009 Jwa Koszaka Skierowanie na kurs j;z!kow!
2919 OR 17.08.2009 0eszek Gregorowi6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
2920 OR 6.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
2921 OR 17.08.2009 Honorata 4oa3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
2922 OR A 27.07.2009 Ha1ina Jeie1niak Aneks do uow! z1e6enia nr -"T##
2923 OR # 27.07.2009 4anuta 4uszak
2924 OR ! 28.08.2009 .a1dear Ma3ko
2925 OR P
2926 OR 7.09.2009
2927 KP 18.08.2009
2928 KP 24.08.2009
2929 KP 20.08.2009
2930 "% 20.08.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak .!konanie sie6i kana1iza6ji sanitarnej z rur P,H
2931 "% A 27.07.2009 Aneks do uow! nr <#<TINT%""#
2932 "% A 14.08.2009 Aneks do uow! nr %$KKTINT%""#
2933 K& 31.07.2009 Stowarz!szenie 4.A '(+JGI Mi67a Mi67a1ski
+akup nak1ejek na t!! sao67od/w z 1ogo
og/1nopo1skiej kapanii prouj6ej trzeNwo9:
w9r/d u8!tkownik/w dr/g pod 7ase > Prowadz;
jeste trzeNw!? w i1o96i S""" sztuk
Powiatow! Drzd Pra6! w )oaszowie 0ube1ski
Anna Koaszewska
Magda1ena G/NdN
Prowadzenie obsugi kasowej Pra6owni6zej Kas!
+apoogowo E Po8!6zkowej
.!konanie zada3 kan6e1ar!jn!67 d1a koisji
przetargow!67
.!dzia Huanist!6zn! Dniwers!tetu
Sz6ze6i3skiego .iesaw .r/b1ewski
Porozuienie w sprawie *rganiza6ji prakt!ki
studen6kiej
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Jana Pawa II .!dzia
PrawaB Prawa Kanoni6znego i Adinistra6ji Mi67a
4oagaa
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej student/w szko!
w!8szej
Mazaki Studio = Konrad (zdowski
Autorski projekt i opra6owanie gra5i6zne okadki i
1a!outu gazet! w!dawanej przez Drzd Miasta 0ub1in
Mazaki Studio = Konrad (zdowski
*pra6owanie gra5i6zne powierzon!67 przez
+aawiaj6ego ateria/w i w!konanie skadu
gazet! w!dawanej przez Drzd Miasta 0ub1in
Grupa *67ron! 'iznesu Persona i .sp/1ni6! Sp. j.
Monika 21is
.!konanie usugi 5iz!6znej o67ron! rea1iza6ji
produk6ji 5i1owej >.!6zno9:?
Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze
>P(*0A'? S.,. Jdward 21ak
Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe >SD0? w
+akresie *67ron! Frodowiska Sp. z o. o. Mi67a
Suek
*rganiza6ja 2estiwa1u 2i1u i Sztuki 4.A '(+JGI
Kaziierz 4o1n! = Janowie6 nT.is
Arkusz1
Strona 188
2934 K& 31.08.2009
2935 K& # 31.08.2009
2936 GM 10.09.2009 Drszu1a Sotwi3ska
2937 GM 10.09.2009
2938 GM 10.09.2009 J1eonora Mrozowska 0eszek +awisza
2939 #M A 14.08.2009 Aneks do uow! nr S&#T4MT%""#
2940 "% A 14.05.2009 Aneks do uow! nr <<&KTINT%""#
2941 #M 15.09.2009
2942 #M 15.09.2009
2943 #M 15.09.2009
2944 #M 15.09.2009
2945 #M 15.09.2009
2946 #M 15.09.2009
2947 KP 11.09.2009
2948 KP 22.06.2009 Przeprowadzenie ak6ji proo6!jnej na rze6z Miasta
2949
2950 OR 15.09.2009
2951 OR 15.09.2009
'iuro Proo6ji Proedia Janusz 4worni6ki
*rganiza6ja Juropejskiego 2estiwa1u Saku 0ub1in
%""# = %"-K
Hanna Panis7aRa
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
biaoruski do pub1ika6ji w biaoruskiej wersji
j;z!kowej www.1ub1in%"-K.eu
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
,(H CAGIJ0 MJ4 Sp. z o. o. 0ub1in .oj6ie67
Jinowi6z
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. .i16zej
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. +agob!
>P(*M*S)? 'iuro Projektowo = 'adaw6ze Jdind
'udka
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa In8!nier!jnego
>)*(GAN? Sp. z o. o. 0e67 Gano
J0SJ(HI,J%P Sp. z o. o. J0)J0 NJ).*(KS S.A.
Ada 'ro8bar
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6e na
budowie o9wiet1enia s67od/w
J0SJ(HI,J%P Sp. z o. o. J0)J0 NJ).*(KS S.A.
Ada 'ro8bar
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6e na
budowie o9wiet1enia s67od/w
J0SJ(HI,J%P Sp. z o. o. J0)J0 NJ).*(KS S.A.
Ada 'ro8bar
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6e na
budowie o9wiet1enia 6igu pieszego
J0SJ(HI,J%P Sp. z o. o. J0)J0 NJ).*(KS S.A.
Ada 'ro8bar
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6e na
budowie o9wiet1enia s67od/w
J0SJ(HI,J%P Sp. z o. o. J0)J0 NJ).*(KS S.A.
Ada 'ro8bar
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6e na
budowie o9wiet1enia u1i6! 4ziubi3skiej
J0SJ(HI,J%P Sp. z o. o. J0)J0 NJ).*(KS S.A.
Ada 'ro8bar
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6e na
budowie o9wiet1enia 6igu pieszego
)owarz!stwo Jduka6ji Ku1tura1nej w 0ub1inie
Janusz *pr!3ski .ito1d Mazurkiewi6z
*rganiza6jaB koord!na6ja i przeprowadzenie pokazu
proo6!jnego zarejestrowanego spektak1u
>2erd!durke? wg .ito1da Gobrowi6za
)owarz!stwo Jduka6ji Ku1tura1nej w 0ub1inie Janusz
*pr!3ski .ito1d Mazurkiewi6z
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie Jd!ta )ruszkowska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >Pub1i6 (e1ations?
Po1ite67nika 0ube1ska pro5.. dr 7ab. Jwa 'ojar gr
Janina Ksi;ska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >+arzdzanie i
organiza6ja za/wie3 pub1i6zn!67?
Arkusz1
Strona 189
2952 OR 15.09.2009
2953 #M 14.09.2009
2954 #M 14.09.2009
2955 "$ 1.09.2009 >Dsugi in5orat!6zne? J18bieta Kos
2956 "$ 23.06.2009
2957 !SS ! 31.08.2009
2958 OR ! 11.08.2009 J18bieta .oNniak
2959 OR ! 31.08.2009 'arbara Ja9kowska
2960 OR ! 31.08.2009 Kaziierz Mierzejewski
2961 "$ 26.08.2009 0D',*M Piotr Gor!6ki
2962 BK A 9.09.2009
2963 O(
2964 BM 2.07.2009 Nieodpatne u8!wanie poiesz6ze3 agaz!now!67 E
2965 GK 8.08.2009 SP, INSAN Szponar 'at 0eszek 'at
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie Jd!ta )ruszkowska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >Prawo pra6! i
ubezpie6ze3 spoe6zn!67?
>Proze1 = 0ub1in? Sp. z o. o. 0eszek 0ipski
Penienie nadzoru autorskiego prz! rea1iza6ji
inwest!6ji o9wiet1eniow!67
>At67ee? 'adania i Nadzor! Ar67eo1ogi6znie (a5a
NiedNwiadek
Penienie nadzoru ar67eo1ogi6znego prz! rea1iza6ji
inwest!6ji o9wiet1eniow!67
Przetwarzanie dan!67 osobow!67 zawart!67 w
zbiorze dan!67 osobow!67 o nazwie Kadr!B
Jwiden6ja 0udno96iB ,entra1na Kartoteka
Kontra7ent/w
'iuro 4oradztwa Juropejskiego >Juro,opas?
.!konanie aktua1iza6ji Studiu .!kona1no96i d1a
projektu >Miejska szerokopasowa sie: szkie1etowa
= I etap?
Agen6ja Kon6ertowa )*MMA )oasz Mar6in
Maj6zak )oasz Mar6in Maj6zak
(ea1iza6ja 1oka1nej kapanii prouj6ej zdrow! i
trzeNw! tr!b 8!6ia pod 7aseU >0epiej gra: ni8 pi:
1ub :pa:? pod6zas 5estiwa1u >So1o 8!6ia?
Dtrz!anie 6z!sto96i w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
Dtrz!anie 6z!sto96i w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
4oz/r ienia w bud!nku w!najowan! d1a potrzeb
Drz;du Miasta 0ub1in prz! u1. Krakowskie
Przedie96ie $% w 0ub1inie
*pra6owanie regu1ain/w i pro6edur w zakresie
dot!6z6! rea1izowan!67 zada3 w .!dzia1e
In5orat!ki i )e1ekounika6ji
'ank Po1ska Kasa *pieki Sp/ka Ak6!jna Agata
Koorek Pawe 'asz6zak
Aneks do uow! o prowadzenie ra67unk/w
bankow!67 Nr -""-%S<&S
2unda6ja (ozwoju S!steu Jduka6ji = Narodowa
Agen6ja Prograu >D6zenie si; przez 6ae 8!6ie?
Mirosaw Mar6zewski
0ube1ski +arzd *kr;gow! P,K 0ub1in gr +bigniew
Kaznowski gr Ste5an Pedr!6z gr in8. Magorzata
Pa36z!k
.!konanie zadania >+aprojektowanie i w!konanie
reontu od6inka kanau desz6zowego
z1oka1izowanego w terenie zie1on! prz!1eg! do
A1. .itosa w 0ub1inie?
Arkusz1
Strona 190
2966 KP ! 21.08.2009
2967 O) 15.09.2009
2968 O) 15.09.2009
2969 BK A 28.10.2008 Aneks do uow! nr %#&#T'KT%""&
2970 "% 15.09.2009
2971 "% A 11.09.2009 Aneks do uow! nr <%S#<& z dnia -%."#.%""$
2972 "% 6.07.2009
2973 "% A 19.08.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop Aneks do uow! nr -P#PTINT%""#
2974 #M ! 16.09.2009 Janusz Guz
2975 O) 18.09.2009
2976 KP ! 20.08.2009 4ariusz Krz!szto5 +i;6ik
2977 !SS ! 21.09.2009
'artosz Gburek
(ea1iza6ja o9wiet1enia 5i1owego zgodnie ze
spe6!5ika6j
+akad ,7irurgiiB Pie1;gna6ji i F6inki 4rzew Andrzej
.!p!67owski
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
+akad ,7irurgiiB Pie1;gna6ji i F6inki 4rzew Andrzej
.!p!67owski
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
4eQia Kouna1kredit 'ank Po1ska Sp/ka Ak6!jna
'ank Po1ska Kasa *pieki Sp/ka Ak6!jna Marek
Marek Kepn! Jwa +wierko Mi67a .a1;6zak Marta
Ku1esza
Projektowanie 4r/gB D1i6 i Most/w in8. Grzegorz
(udni6ki
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej budow!
u1i6! Sportowej i u1i6! Prze1ot w 0ub1inie na od6inku
od u1. .ie1kiej do u1. Ponikwoda wraz z organiza6j
ru67uB o9wiet1enieB odwodnienie i ewentua1n!i
ko1izjai z istniej6 in5rastruktur te67ni6zn
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. K1epka
Krz!szto5
'iuro Projektowe >A(,*NJ0? Sp. z o. o. Jwa
0ebiedzka = Nowakowska
*pra6owanie kon6ep6ji wst;pnej i ateria! do
wniosku dot!6z6ego de6!zji o usta1eniu 1oka1iza6ji
inwest!6ji 6e1u pub1i6znego oraz kon6ep6j;
prograowo E przestrzenn i progra 5unk6jona1no
= u8!tkow! na budow; bud!nku szko! podstawowej
z oddziaai przedszko1n!i wraz z
zagospodarowanieB urzdzenie i uzbrojenie
terenu dzie1ni6! Sawin
Penienie nadzoru autorskiego w bran8!
H!drote67ni6znej nad reonte ostu drogowego
przez rzek; '!strz!6;
Koenda Miejska Pa3stwowej Stra8! Po8arnej w
0ub1inie br!g. gr in8 Mirosaw Haas
'ezpatne u8!6zenie przeno9nego detektora
5otojoniza6!jnego %"%" P(* P1us
.!konanieB onta8 i deonta8 s6enogra5ii w 1oka1u
prz! u1. Jezui6kiej %-B na potrzeb! produk6ji 5i1owej
>.!6zno9:?
Agen6ja Szko1eniowo = Dsugowa >J4DKA)*(?
0eszek Iwaniak
Przeprowadzenie 6!k1u szko1e3 d1a (ad
Pedagogi6zn!67 oraz d1a rodzi6/w w 1ube1ski67
szkoa67 ponadpodstawow!67 na teatU >Szkoa a
narkot!ki?
Arkusz1
Strona 191
2978 GM 18.09.2009 Jadwiga 4u1;ba
2979 GM A 20.07.2009 Krz!szto5 'ie1ak Jerz! ./jtowi6z Aneks do dzier8aw! z dnia %"."$.%""#
2980 GM 1.09.2009 Katarz!na G/ra 2ran6iszek G/ra
2981 GM 14.09.2009 Mirosaw Sz6zurek
2982 K# 10.09.2009
2983 GM 8.09.2009 'ID(* .O,JN NIJ(D,H*M*F,I Jo1anta Saran
2984 GM 8.09.2009 'ID(* .O,JN NIJ(D,H*M*F,I Jo1anta Saran
2985 GM 8.09.2009 'ID(* .O,JN NIJ(D,H*M*F,I Jo1anta Saran
2986 K& 31.08.2009
2987 K& 28.08.2009 MIGJ( Jakub Mi67aek
2988 K& # 24.08.2009 Karo1ina Majkowska
2989 O% A 14.09.2009 Aneks do uow! nr -T(J2T%""#
.!naje nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej prz! u1. .ieniawskiej -P
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
So1u67owskiego
>0*G*S)D(? Sp. z o. o. Jwa Guzowska Irena
Kapaa
(ea1iza6ja i obsuga iprez! tur!st!6znej do
'udapesztu i Pragi w terinie %< = %$ wrze9nia %""#
r. d1a PP os/b
.!konanie inwentar!za6ji bud!nku ieszka1nego
poo8onego w 0ub1inie prz! u1. .!8!nnej %" 6e1e
zniesienia wsp/wasno96i poprzez w!odr;bnienie
saodzie1n!67 1oka1i ieszka1n!67 stanowi6!67
wasno9: Gin! 0ub1in i os/b 5iz!6zn!67
.!konanie inwentar!za6ji bud!nku ieszka1no =
usugowego poo8onego w 0ub1inie prz! u1. 0ipowej
-$ 6e1e sprostowania udzia/w w nieru67oo96i
wsp/1nej
.!konanie inwentar!za6ji bud!nku ieszka1no =
usugowego poo8onego w 0ub1inie prz! u1.
0ubartowskiej -% 6e1e w!odr;bnienia i sprzeda8!
1oka1i u8!tkow!67 i ieszka1n!67 stanowi6!67
wasno9: Gin! 0ub1in
2unda6ja (ozwi3 Skrz!da Gra8!na Joa67iowi6z
Anna Ma1e6
(ea1iza6ja zadania pub1i6znegoU Ini6jat!w! ku1tura1ne
wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina = iasta
kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >Prz!stanek ku1tura = teatra1ne inspira6je?
(ea1iza6ja i onta8 ateriau = dokuenta6ji
5i1owej z >HI 4ni 4obrossiedztwa na grani6!
po1sko = ukrai3skiej? odb!waj6!67 si; w dnia67 %#E
<"."&."# w Kr!owie
)ua6zenie tekst/w i dokuent/w z j;z!ka
po1skiego na j;z!k angie1ski
Pa3stwow! 2undusz (e7abi1ita6ji *s/b
Niepenosprawn!67 A1eksander Pi67nik (!szard
4ados
Arkusz1
Strona 192
2990 S$ 21.09.2009
2991 S$ 21.09.2009
2992 S$ 21.09.2009
2993 O) 17.09.2009
2994 O) 17.09.2009
2995 O) 18.09.2009
2996 O) 18.09.2009
2997 O) 18.09.2009
2998 OR 22.09.2009 Po1ska Gieda Pra6! Sp. z o. o. 'ogusaw 4rozd
2999 OR 17.09.2009
3000 OR 18.09.2009
Stowarz!szenie Piki (;6znej 0ub1in Sportowa
Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
(ea1iza6ja zadania >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowego w pi6e r;6znej kobietB organiza6ja i
udzia w zawoda67 w II p/ro6zu %""# r. E I 1iga?
Stowarz!szenie Piki (;6znej 0ub1in Sportowa
Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
(ea1iza6ja zadania >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowego w pi6e r;6znej kobietB organiza6ja i
udzia w zawoda67 w II p/ro6zu %""# r. E
Jkstrak1asa?
Stowarz!szenie Piki (;6znej 0ub1in Sportowa
Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
(ea1iza6ja zadania >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowego w pi6e r;6znej kobietB organiza6ja i
udzia w zawoda67 w II p/ro6zu %""# r. E )urniej
Kwa1i5ika6!jn! do 0igi Mistrz/w?
Drzdzanie i Dtrz!anie +ie1e36/w ,7irurgia 4rzew
.oj6ie67 .itkowski
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
Drzdzanie i Dtrz!anie +ie1e36/w ,7irurgia 4rzew
.oj6ie67 .itkowski
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
)*PIA(IDS Drzdzanie i Dtrz!anie +ie1eni 0eszek
M;6z!3ski
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
IDJ(,DS Mi67a Kieszko
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
IDJ(,DS Mi67a Kieszko
Przeprowadzenie zabieg/w 1e6zenia i konserwa6ji
starodrzewu oraz zie1eni w!sokiej na terenie Miasta
0ub1in
Kurs! koputerowe z pakietu biurowego
rea1izowane s na potrzeb! projektu >Kadr!
nowo6zesnej Jurop!. Podniesienie kwa1i5ika6ji
zawodow!67 pra6ownik/w saorzdow!67 Miasta
0ub1in?
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie Jd!ta )ruszkowska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >)rener biznesu?
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Jana Pawa II Ks. dr
7ab. Sawoir Nowosad
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 w zakresie aud!tu wewn;trznego w
sektorze 5inans/w pub1i6zn!67
Arkusz1
Strona 193
3001 F' 16.09.2009
3002 S$ 7.09.2009 Jakub Pitek St!pendiu sportowe
3003 S$ 7.09.2009 Agnieszka Sok/ St!pendiu sportowe
3004 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3005 S$ 7.09.2009 Grzegorz Gajewski St!pendiu sportowe
3006 S$ 7.09.2009 .oj6ie67 Sadowski St!pendiu sportowe
3007 S$ 7.09.2009 Marta PrzeNdzie6ka St!pendiu sportowe
3008 S$ 7.09.2009 +o5ia Pietrzak St!pendiu sportowe
3009 S$ 7.09.2009 Marta P1ewa St!pendiu sportowe
3010 S$ 7.09.2009 Magda1ena Sobieszek St!pendiu sportowe
3011 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3012 S$ 7.09.2009 Izabe1a )rzaska1ska St!pendiu sportowe
3013 S$ 7.09.2009 Nata1ia Nowi6ka St!pendiu sportowe
3014 S$ 7.09.2009 2i1ip .i;6kowski St!pendiu sportowe
3015 S$ 7.09.2009 Ma6iej .i;6kowski St!pendiu sportowe
3016 S$ 7.09.2009 Mi67a .ie1eba St!pendiu sportowe
3017 S$ 7.09.2009 (a5a A1eksandrowi6z St!pendiu sportowe
3018 S$ 7.09.2009 (a5a 'udz!3ski St!pendiu sportowe
3019 S$ 7.09.2009 )oasz 'aziak St!pendiu sportowe
3020 S$ 7.09.2009 Mar6in 4ziuba St!pendiu sportowe
3021 S$ 7.09.2009 (obert Ma1e6 St!pendiu sportowe
3022 S$ 7.09.2009 Magda Mar6iniak St!pendiu sportowe
3023 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3024 S$ 7.09.2009 )oasz 'orowie6 St!pendiu sportowe
3025 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3026 O( 1.09.2009
3027 S$ 7.09.2009 )oasz 4usz!3ski St!pendiu sportowe
3028 S$ 7.09.2009 Sebastian 4r8!k St!pendiu sportowe
3029 S$ 7.09.2009 Mikoaj ,zarne6ki St!pendiu sportowe
3030 S$ 7.09.2009 Piotr Sawi6ki St!pendiu sportowe
3031 S$ 7.09.2009 .iesawa .o1ak St!pendiu sportowe
3032 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3033 S$ 7.09.2009 Jarosaw Mazurek St!pendiu sportowe
Apus Przedsi;biorstwo (ek1aowo .!dawni6ze
Marek 0e6ki
.!konanie oraz dostawa art!ku/w proo6!jn!67 z
nadrukie proo6!jn! Miasta 0ub1in i Juropejskie
Projekt! 0ub1ina
Ma6iej Kister
Agata Sau1
Ada Pietroniuk
*1gierd Sta3ski
Po1ite67nika 0ube1ska pro5.. dr 7ab. Jwa 'ojar gr
Janina Ksi;ska
.!naje nieru67oo96i prz! u1. Nadb!strz!6kiej P%
w 4ou Studenta nr - w 0ub1inie
.a1dear .argu1ak
Arkusz1
Strona 194
3034 S$ 7.09.2009 Marek Sob6z!k St!pendiu sportowe
3035 S$ 7.09.2009 'artosz Pitek St!pendiu sportowe
3036 S$ 7.09.2009 )oasz Jasi3ski St!pendiu sportowe
3037 S$ 7.09.2009 Ada Jasi3ski St!pendiu sportowe
3038 S$ 7.09.2009 Pawe Ce1azo St!pendiu sportowe
3039 S$ 7.09.2009 Karina Mirosaw St!pendiu sportowe
3040 S$ 7.09.2009 Ja6ek Pu67a6z St!pendiu sportowe
3041 S$ 7.09.2009 4anie1 *pa1i3ski St!pendiu sportowe
3042 S$ 7.09.2009 Mar6in )atara St!pendiu sportowe
3043 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3044 S$ 7.09.2009 Mariusz Gor6z!6a St!pendiu sportowe
3045 S$ 7.09.2009 Konrad NiedNwiedN St!pendiu sportowe
3046 S$ 7.09.2009 Jakub Ste1a67 St!pendiu sportowe
3047 S$ 7.09.2009 Piotr Skae6ki St!pendiu sportowe
3048 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3049 S$ 7.09.2009 .oj6ie67 Piotrowi6z St!pendiu sportowe
3050 S$ 7.09.2009 Piotr Nojszewski St!pendiu sportowe
3051 S$ 7.09.2009 'artoiej Mukaszek St!pendiu sportowe
3052 S$ 7.09.2009 Jakub Jasi3ski St!pendiu sportowe
3053 S$ 7.09.2009 Mi67a K;dra St!pendiu sportowe
3054 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3055 S$ 7.09.2009 Ja6ek Szopa St!pendiu sportowe
3056 S$ 7.09.2009 .oj6ie67 Kr/1 St!pendiu sportowe
3057 S$ 7.09.2009 'artoiej Jasi3ski St!pendiu sportowe
3058 S$ 7.09.2009 Mi67a Jabo3ski St!pendiu sportowe
3059 S$ 7.09.2009 Agata 4obrowo1ska St!pendiu sportowe
3060 S$ 7.09.2009 Katarz!na Przekora St!pendiu sportowe
3061 S$ 7.09.2009 Iwona Kot St!pendiu sportowe
3062 S$ 7.09.2009 4oinik Jurek St!pendiu sportowe
3063 S$ 7.09.2009 Pawe Miszta1 St!pendiu sportowe
3064 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3065 S$ 7.09.2009 Monika N/8ka St!pendiu sportowe
3066 S$ 7.09.2009 A1eksandra Antoniak St!pendiu sportowe
3067 S$ 7.09.2009 Kai1 0atusek St!pendiu sportowe
3068 S$ 7.09.2009 Karo1ina Mi67a16zuk St!pendiu sportowe
Mi67a .;zka
(a5a Szrejber
Sebastian 'erestek
Jwe1ina Ko6uper
Arkusz1
Strona 195
3069 S$ 7.09.2009 Magorzata Kozak St!pendiu sportowe
3070 S$ 7.09.2009 Magda1ena Kozak St!pendiu sportowe
3071 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3072 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3073 S$ 7.09.2009 Mateusz ,aka St!pendiu sportowe
3074 OR 21.09.2009
3075 S$ 7.09.2009 Grzegorz .;gier St!pendiu sportowe
3076 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3077 S$ 7.09.2009 Anna 4udek St!pendiu sportowe
3078 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3079 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3080 S$ 7.09.2009 Katarz!na )rze6iak St!pendiu sportowe
3081 KP 26.10.2006 Aneks nr <S z dnia -P.%""#
3082 KP P 1.09.2009 Po1skapresse Sp. z o. o. Aure1iusz Mikos
3083 KP P 11.09.2009
3084 #M 17.09.2009
3085 #M 21.09.2009
3086 S$ 7.09.2009 Magorzata Jurkowska St!pendiu sportowe
3087 S$ 7.09.2009 4aria ,!bu1ak St!pendiu sportowe
3088 S$ 7.09.2009 Agata So1e3 St!pendiu sportowe
3089 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3090 S$ 7.09.2009 Joanna 0ipa St!pendiu sportowe
3091 S$ 7.09.2009 .oj6ie67 Kot St!pendiu sportowe
3092 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3093 S$ 7.09.2009 Jan (zep1i3ski St!pendiu sportowe
3094 S$ 7.09.2009 Karo1 Pr/67niak St!pendiu sportowe
3095 S$ 7.09.2009 Anna Siwi3ska St!pendiu sportowe
3096 S$ 7.09.2009 4orota Moboda St!pendiu sportowe
(a5a 'or!6
Iwona 0e5anowi6z
DM,S .!dzia Prawa i Adinistra6ji w 0ub1inie dr
7ab. Ada )ara67a
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej student/w szko!
w!8szej = 4aian Kozie
A1eksander Sztanu67in
Just!na Murgaa
Anita G/NdN
'ank Po1ska Kasa *pieki Sp/ka Ak6!jna Agata
Koorek Pawe 'asz6zak
Porozuienie wsp/pra6! w zakresie organiza6ji i
przeprowadzenia konkursu na projekt i w!konanie
aran8a6ji wn;trza szopki bo8onarodzeniowej
.ojewoda 0ube1ski Genowe5a )oka1ska Saorzd
wojew/dztwa 0ube1skiego Krz!szto5 Grab6zuk
Sawoir Sosnowski
Porozuienie stron w sprawie wsp/1nej organiza6ji
wiz!t! Sze5/w Misji 4!p1oat!6zn!67 w
.ojew/dztwie 0ube1ski
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogowo = Mostow!67 w
0ub1inie S.A. Prze!saw Prz!67odze3
+aprojektowanie i w!konanie reontu od6inka jezdni
u1. 'o7ater/w Monte ,assino w 0ub1inie
)(ASA = Dsugi Projektowe gr in8. Jerz! Ka1ikusz
.!konanie >Projektu organiza6ji ru67u oraz projektu
budow1ano = w!konaw6zego w bran8! drogowej u1.
.!8!nnej w 0ub1inie?
Magda1ena Koperwas
Pawe 4zie676ierewi6z
Arkusz1
Strona 196
3097 S$ 7.09.2009 Mariusz ,ie91ik St!pendiu sportowe
3098 S$ 7.09.2009 )oni Nowosad St!pendiu sportowe
3099 S$ 7.09.2009 (obert Mioduszewski St!pendiu sportowe
3100 S$ 7.09.2009 (a5a Kr/1 St!pendiu sportowe
3101 S$ 7.09.2009 'artosz Skwarski St!pendiu sportowe
3102 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3103 S$ 7.09.2009 Andrzej Jaros St!pendiu sportowe
3104 S$ 7.09.2009 Pau1ina Guz St!pendiu sportowe
3105 "% 1.09.2009 >GJ*)J,HNIKA? Sp. z o. o. Drszu1a Paderewska
3106 S$ 7.09.2009 Katarz!na Mirosaw St!pendiu sportowe
3107 S$ 7.09.2009 A1eksandra (udzi3ska St!pendiu sportowe
3108 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3109 S$ 7.09.2009 (a5a Haasa St!pendiu sportowe
3110 S$ 7.09.2009 Jakub Jabo3ski St!pendiu sportowe
3111 S$ 7.09.2009 Jakub Ignaszewski St!pendiu sportowe
3112 S$ 7.09.2009 S!1wester Kwa9niewski St!pendiu sportowe
3113 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3114 S$ 7.09.2009 .eronika +arz!6ka St!pendiu sportowe
3115 S$ 7.09.2009 Anna )atara St!pendiu sportowe
3116 !SS ! 21.09.2009
3117 GM 23.09.2009 'ID(* .O,JN NIJ(D,H*M*F,I Jo1anta Saran
3118 GM 23.09.2009
3119 GK 16.09.2009
I1ona +aniuk
*pra6owanie prograu 5unk6jona1no = u8!tkowego
d1a zaprojektowania i w!konania stadionu iejskiego
wraz z in5rastruktur prz! u1. Kro67a1nej w 0ub1inie
Mateusz Puzo3
4oinik Gora1
*ddzia Miejski P))K w 0ub1inie 'iuro (u67u
)ur!st!6znego Kr!st!na Miazek
+organizowanie w dniu %$.#.%""# r. zwiedzania
iasta 0ub1in d1a -$" u6zestnik/w kon5eren6ji >Sie6i
Gin .iod6!67 i 4u8!67 Miast?
.!konanie w!6en! nieru67oo96i Skarbu Pa3stwa
poo8on!67 na terenie iasta 0ub1in
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i Prze!saw
Sz6zepi3ski Jarosaw 0esz6z!3ski Marek
(osz6zewski
.!konanie w!6en! nieru67oo96i Skarbu Pa3stwa
poo8on!67 na terenie iasta 0ub1in
>H*()DS? Ar67itektura +ie1eni (adosaw ,ioek =
Poniatowski
Koszenie trawnik/w iejski67B zebranie i
w!wiezienie zanie6z!sz6ze3 z w!koszon!67 teren/w
zgodnie z 1oka1iza6jai wskazan!i w za6zniku
Arkusz1
Strona 197
3120 OR # 31.08.2009
3121 OR 26.08.2009 Szko1enie i egzain P(IN,J% 2oundation
3122 OR 25.09.2009
3123 !SS # 31.08.2009 Grzegorz .rona
3124 !SS # 31.08.2009 )oasz Fwitek
3125 !SS # 31.08.2009 Anna Prusinowska = Marek
3126 !SS # 31.08.2009
3127 !SS # 31.08.2009
3128 !SS # 31.08.2009
.iktor Fwin6i6ki
.!konanie tua6ze3 j;z!ka ukrai3skiego i
ros!jskiego na j;z!k po1ski oraz po1skiego na j;z!k
ukrai3ski i ros!jski dokuent/w zwizan!67 z
projektai rea1izowan!i przez re5erat ds. wdra8ania
projekt/w w .!dzia1e *rganiza6ji Drz;du
Grzegorz Huni6z
.!8sza Szkoa Jkonoii i Innowa6ji w 0ub1inie
)eresa 'oga6ka
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 z zakresu >+arzdzanie
nieru67oo96iai?
Prz!gotowanie w!kadu na teat >Przepis! prawne
zwizane z o67ron dzie6ka? i w!goszenia go
pod6zas kon5eren6ji >Sie6i Gin .iod6!67 i
4u8!67 Miast?
Prz!gotowanie warsztat/w po9wi;6on!67 tworzeniu
wsp/pra6! interd!s6!p1inarnej i poprowadzenie i67
pod6zas kon5eren6ji >Sie6i Gin .iod6!67 i
4u8!67 Miast?
Przeprowadzenie <BS godzinn!67 warsztat/w
po9wi;6on!67 tworzeniu wsp/pra6!
interd!s6!p1inarnej E >+espo! interd!s6!p1inarne =
skute6zna etoda poagania osobo
do9wiad6zon! przeo6!?
,entru Ps!67oeduka6ji Pro5i1akt!ki i Proo6ji
+drowia ,JP(*+ Krz!wi6ka 0i1iana Krz!wi6ka
Prz!gotowanie i przeprowadzenie PS inutowego
w!kadu oraz <BS godzinn!67 warsztat/w na teat
>Jak b!: e5ekt!wn! i dba: o siebie w pra6!
zawodowej = 6z!1i jak b!: zdrow! i e5ekt!wn!
narz;dzie pra6!? na kon5eren6ji >Sie6i Gin
.iod6!67 i du8!67 Miast?
Dsugi Ps!67o1ogi6zne >Seza? .anda Paszkiewi6z
Prz!gotowanie i przeprowadzenie PS inutowego
w!kadu oraz <BS godzinn!67 warsztat/w na teat
>.sp/pra6a interd!s6!p1inarna jako podstawowa
strategia pra6! w obszarze prze6iwdziaania
przeo6! w rodzinie? na kon5eren6ji >Sie6i Gin
.iod6!67 i du8!67 Miast?
Dsugi Ps!67o1ogi6zne )erapia Ind!widua1na i
Grupowa Anna .ie676i3ska = Sz!a3ska
Prz!gotowanie i przeprowadzenie <BS godzinn!67
warsztat/w po9wi;6on!67 tworzeniu wsp/pra6!
interd!s6!p1inarnej pod6zas kon5eren6ji >Sie6i Gin
.iod6!67 i du8!67 Miast?
Arkusz1
Strona 198
3129 !SS # 31.08.2009 +bigniew Kowa16z!k
3130 !SS # 31.08.2009 Katarz!na Jjd!s
3131 !SS ! 21.09.2009 Hote1 >Hi6toria? Sp. z o. o. )adeusz 4ziurz!3ski
3132 !SS ! 14.09.2009
3133 !SS # 31.08.2009 )oasz Jan6zak
3134 !SS # 31.08.2009 J18bieta Ka6zarz!k = Jan6zak
3135 !SS # 31.08.2009 A1eksja A1eksandrowi6z
3136 !SS # 31.08.2009 Magorzata (apa
3137 OR A 16.09.2009 >,orrado? Konrad 'ur6z!3ski Aneks do uow! nr %$-ST*(T%""&
3138 !SS A 31.08.2009 Aneks do uow! nr %$-%T+SST%""#
3139 !SS A 31.08.2009 Aneks do uow! nr %KSKT+SST%""#
3140 O) 22.09.2009
3141 RF 23.09.2009
Prz!gotowanie w!kadu na teat >Ddzia
spe6ja1ist/w w interwen6ja67 doow!67 zwizan!67
z przeo6?
Prz!gotowanie i przeprowadzenie -BS godzinn!67
w!kad/w na teatU >Prob1e krz!wdzenia dzie6i E
pro5i1akt!ka i prze6iwdziaanie.? Propoz!6je dziaa3
s!steow!67 oraz przedstawienie zao8e3 II etapu
Kapanii 4zie6i3stwo bez przeo6! na kon5eren6ji
>Sie6i Gin .iod6!67 i 4u8!67 Miast?
.!naje sa1i kon5eren6!jnej i S sa1 warsztatow!67
wraz z nago9nienie i obsug w Hote1u >Hi6toria?
>HA4JS? 0. J. ,.A0INA .. J. *(+J,H*.S,O M.A.
S)A)KIJ.I,+ Sp/ka Jawna .odziierz
*rze67owski
*rganiza6ja uro6z!stej ko1a6jiB w t! prz!gotowanie
posiku w 5orie stou szwedzkiego i udost;pnienie
s6en! na potrzeb! prezenta6ji prograu
art!st!6znego
Prz!gotowanie i w!konanie kon6ertu art!st!6znego
d1a u6zestnik/w og/1nopo1skiej kon5eren6ji >Sie6i
Gin .iod6!67 i 4u8!67 Miast?
Prz!gotowanie i w!konanie kon6ertu art!st!6znego
d1a u6zestnik/w og/1nopo1skiej kon5eren6ji >Sie6i
Gin .iod6!67 i 4u8!67 Miast?
Prz!gotowanie i w!konanie kon6ertu art!st!6znego
d1a u6zestnik/w og/1nopo1skiej kon5eren6ji >Sie6i
Gin .iod6!67 i 4u8!67 Miast?
Prz!gotowanie i w!konanie kon6ertu art!st!6znego
d1a u6zestnik/w og/1nopo1skiej kon5eren6ji >Sie6i
Gin .iod6!67 i 4u8!67 Miast?
>Nadzieja? ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski .a1dear Sztajde1
>Nadzieja? ,7ar!tat!wne Stowarz!szenie Niesienia
Poo6! ,7or! Dza1e8nion! od A1ko7o1u
Krz!szto5 0esz6z!3ski .a1dear Sztajde1
JRent Studio S.,. (a5a 4browski (a5a Kotowski
.!konanie pokaz/w akroba6ji rowerow!67 prz! 7a1i
g1obus w raa67 iejski67 ob67od/w
Juropejskiego 4nia bez Sao67odu
Przedsi;biorstwo Produk6!jno = Hand1ow! *rion
Jdward 0e36zuk
(ea1iza6ja w partnerstwie zadania inwest!6!jnego
pn.U >'udowa u1. Granitowej @nazwa robo6za u1.
.iaduktA w 0ub1inie?
Arkusz1
Strona 199
3142 RF 23.09.2009
3143 RF 25.09.2009
3144 #M 7.09.2009
3145 #M 21.09.2009 SI0 Sp. z o. o. Mar6in Sku1iowski
3146 "$ 9.09.2009 )*PENJ) )oasz ,zajkowski
3147 K& 31.08.2009
3148 K& 31.08.2009
3149 K& 31.08.2009
3150 K& 31.08.2009
>.i11owa II? Sp. z o. o. Marek 4uda Jdward
.oj6ie67owski
(ea1iza6ja w partnerstwie zadania inwest!6!jnego
pn.U >'udowa u1. Granitowej @nazwa robo6za u1.
.iaduktA w 0ub1inie?
)owarz!stwo d1a Natur! i ,zowieka Krz!szto5
Gor6z!6a Sebastian Ja6ek )rusz
(ea1iza6ja projektu partnerskiego pn. >'udowa
bezpie6znego s!steu 96ie8ek rowerow!67 w
0ub1inie?
0ube1skie Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 S.A.
.iesaw Ada6z!k
(obot! budow1ane uzupeniaj6e do za/wienia
podstawowego na >zaprojektowanie i w!konanie
reontu u1. Dro6zej w 0ub1inie od skrz!8owania z a1.
.arszawsk do u1. Ska1istej?
.!konanie budow! 67odnika w pasie drogow! u1.
2i1aret/w od skrz!8owania u1. 2i1aret/w = u1. Jana
Pawa II do istniej6ego peronu prz!stankowego
poo8onego w pasie drogow! u1. 2i1aret/w
4ostawa i insta1a6ja radiowego s!steu transisji
dan!67 w w!bran!67 obiekta67 Drz;du Miasta 0ub1in
Stowarz!szenie Prz!ja6i/ i S!pat!k/w *sied1a
>'onie? Marzena Pie3kosz Gra8!na .ojtowi6z =
Huba
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >.igi1ia pod Gwiazdai?
*9rodek >'raa Grodzka = )eatr NN? )oasz
Pietrasiewi6z
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >Misteriu dzwonu? E w!darzenie art!st!6zne
i gra iejska z okazji dnia po9wi;6onego Mi67aowi
Ar67anioowi?
*9rodek >'raa Grodzka = )eatr NN? )oasz
Pietrasiewi6z
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >F1ad! iasta? E warsztat! o wsp/istnieniu
iasta 8!dowskiego i 67rze96ija3skiego w 0ub1inie
d1a odzie8! po1skiej i izrae1skiej
Stowarz!szenie na rze6z S6en! P1ast!6znej
Kato1i6kiego Dniwers!tetu 0ube1skiego +dzisaw
,ieszkowski Anna Mukasik
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = *rganiza6ja 6!k1u spotka3 autorski67
po6zona z proo6j a1buu 0eszka Mdzika
Arkusz1
Strona 200
3151 K& 31.08.2009
3152 K& 31.08.2009 Stowarz!szenie >NoRa (oa? Jwa Krz!8anowska
3153 K& 31.08.2009
3154 K& 31.08.2009
3155 K& 31.08.2009
3156 K& 31.08.2009
3157 K& 1.09.2009 )oasz Krz!szto5 G/ra
3158 O) ! 1.09.2009 Jwa Miszta1
Stowarz!szenie +esp/ )a36a 0udowego >Ma!
Gusk? Drszu1a *bara Henr!ka Pawasek
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = Ddzia +espou ta36a 0udowego >Ma! Gusk?
w GGIH Mi;dz!narodow!67 Spotkania67
2o1k1or!st!6zn!67 ,I*22 0ub1in`%""#
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = Kon6ert Mi;dz!narodowej Grup! (oskiej
>NoRa (oa?
Stowarz!szenie Hoo 2aber A1eksandra Gu1i3ska
Piotr ,7oro9
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >.e16oe to 0ub1in = progra w6zenia
student/w ob6okrajow6/w w 8!6ie spoe6zno =
ku1tura1ne 0ub1ina?
Stowarz!szenie Szk/ Art!st!6zn!67 >Pro Arte?
Anna 4r8kowska
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = GHII Mi;dz!narodow! Kurs Muz!ki Kaera1nej
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = *twarte .arsztat! (;kodziea i P1ast!ki
2unda6ja 4ia1og Narod/w Grzegorz Szwed Mirosaw
,zapkowi6z
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >.sp/1ne dziedzi6two? E w!stawa
5otogra5i6zna i kon6ert uz!ki 6erkiewnej w 0ub1inie
.!konanie i przeprowadzenie ak6ji proo6!jn!67
>Juropejskie 4ni 4ziedzi6twa?
Przeprowadzenie wizji 1oka1n!67 dot!6z6!67 zie1eniB
odbi/r nasadze3 rekopensa6!jn!67B obsugiwanie
baz dan!67
Arkusz1
Strona 201
3159 "$ 24.09.2009
3160 OR 15.09.2009 *rganiza6ja prakt!ki zawodowej K u6zni/w
3161 OR 28.09.2009
3162 OR 28.09.2009
3163 OR ! 16.09.2009 Anna 4ragon
3164 O) 21.09.2009
3165 O) 21.09.2009
3166 O) 21.09.2009
3167 OR *rganiza6ja sta8u d1a u6zestnik/w projektu
3168 F' 28.09.2009
3169 F' 28.09.2009
3170 BK 4.09.2009 Artur 'artoszewi6z
3171 OR 28.09.2009
(JSJ) P, .. Kondratowi6z = Ku6ewi6zB A. +as
Sp/ka jawna .oj6ie67 Kondratowi6z = Ku6ewi6z
Sprzeda8B dostar6zenie oraz obsuga serwisowa
oprograowania JSJ) N*4<% 'J ,0IJN)B ,ore1
4raw Grap7i6s Suite GPB MS *55i6e %""$ P0 std
M*0PB P5otos7op J1eents $ P0B .indows Hista
'usiness P0 *JMB P7otos7op J1eents ,S P P0
+esp/ Szk/ Jkonoi6zn!67 i. A. i J. Hetter/w w
0ub1inie Marzenna Modrzewska = Mi67a16z!k
.!8sza Szkoa 'iznesu i Przedsi;bior6zo96i w
*strow6u Fwi;tokrz!ski Stanisaw +abornik J/ze5
)!bur6z!
*rganiza6ja prakt!k zawodow!67 d1a student/w
szk/ w!8sz!67 = )oasz P1eskot
.!8sza Szkoa 'iznesu i Przedsi;bior6zo96i w
*strow6u Fwi;tokrz!ski Stanisaw +abornik J/ze5
)!bur6z!
*rganiza6ja prakt!k zawodow!67 d1a student/w
szk/ w!8sz!67 = Mariusz Prz!b!ka
4ora8na poo6 w obsudze sekretariatu w!dziau
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
4ostar6zenieB nasadzenie oraz zabezpie6zenie drzew
i krzew/w oraz zao8enie trawnika na terenie iasta
0ub1in wraz z i67 pie1;gna6j w okresie
gwaran6!jn!
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
4ostar6zenieB nasadzenie oraz zabezpie6zenie drzew
i krzew/w oraz zao8enie trawnika na terenie iasta
0ub1in wraz z i67 pie1;gna6j w okresie
gwaran6!jn!
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
4ostar6zenieB nasadzenie oraz zabezpie6zenie drzew
i krzew/w oraz zao8enie trawnika na terenie iasta
0ub1in wraz z i67 pie1;gna6j w okresie
gwaran6!jn!
Juropejski 4o Spotka3 = 2unda6ja Now! Staw
Anna Moskwa
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa A+S .iesawa Prusak
J18bieta (ejak
(ea1iza6ja w partnerstwie zadania inwest!6!jnego
pn.U >'udowa u1. (ozto6ze na od6inku od u1. Jana
Pawa II do u1. .ie1kopo1skiej w 0ub1inie?
Sp/dzie1nia 'udow1ano Mieszkaniowa >*A+A?
Sawoir Podo1ski (!szard 4oaszewi6z
(ea1iza6ja w partnerstwie zadania inwest!6!jnego
pn.U >'udowa u1. (ozto6ze na od6inku od u1. Jana
Pawa II do u1. .ie1kopo1skiej w 0ub1inie?
Przeprowadzenie szko1enia pt. >'ud8etowanie
zadaniowe? d1a pra6ownik/w Drz;du Miasta 0ub1in
.!dzia In8!nierii Frodowiska Po1ite67niki
.arszawskiej Pro5. dr 7ab. in8. 'ernard +awada
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 z zakresu >In5orat!ka i
zarzdzanie w o67ronie 9rodowiska?
Arkusz1
Strona 202
3172 OR 28.09.2009
3173 OR ! 16.09.2009 .iktor Mi67aek
3174 GM 15.09.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
3175 GM 15.09.2009 *pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej
3176 GM 31.08.2009
3177 OR A 28.09.2009 Po1ska Gieda Pra6! Sp. z o. o. 'ogusaw 4rozd Aneks do uow! nr %##&T*(T%""#
3178 OR 30.09.2009 4ostar6zenie papieru kserogra5i6znego
3179 MOPR 22.09.2009
3180 BK 25.09.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K
3181 !SS A 24.09.2009 Aneks do uow! nr -"%"T+SST+T%""#
3182 KP 9.09.2009
3183 KP 22.09.2009
3184 GK 17.09.2009
3185 "% 1.10.2009 M*S)*S)A0 .arszawa S.A. Jarosaw Kozowski
3186 OR 29.09.2009 *rganiza6ja sta8u d1a u6zestnik/w projektu
3187 KP P 30.09.2009
Po1ite67nika .arszawska .!dzia Ar67itektur! Pro5.
zw. 4r 7ab. in8. ar67. Ste5an .rona gr Jwa
'oersba67
*rganiza6ja i przeprowadzenie studiu
pod!p1oowego na kierunku >Drbanist!ka i
gospodarka przestrzenna?
.!konanie 6z!nno96i zwizan!67 z obsug prawnB
do kt/r!67 uprawnion! jest ap1ikant rad6owski
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i Prze!saw
Sz6zepi3ski Jarosaw 0esz6z!3ski Marek
(osz6zewski
Ab geo = geodezja .iesaw Koodziej
KSJ +arzdzanie i Adinistrowanie Nieru67oo96i
Ste6 i s = ka Sp. j. Jo1anta Ste6 Krz!szto5 Ste6
+arzdzanie i adinistrowanie nieru67oo96i
zabudowanej bud!nkie ieszka1no = u8!tkow!
Agen6ja Hand1owo = Dsugowa .idok Sp. z o. o.
.iesawa .ierte1
.ojewoda 0ube1ski Genowe5a )oka1ska
Przekazanie 9rodk/w z rezerw! 6e1owej bud8etu
pa3stwa
'ank Po1ska Kasa *pieki Sp/ka Ak6!jna Agata
Koorek Pawe 'asz6zak
*9rodek 0e6zenia Dza1e8nie3 w 0ub1inie
Saodzie1n! Pub1i6zn! +akad *pieki +drowotnej
Pawe 2ijakowski
0ube1ski (!nek Hurtow! S.A. (!szard Nowak
Magorzata )u1ej
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na (ze6z
Miasta pod6zas og/1nopo1skiego Fwi;ta
Produ6ent/w *wo6/w i .arz!w >*wo6obranie
%""#?
)owarz!stwo Jduka6ji Ku1tura1nej Janusz *pr!3ski
.ito1d Mazurkiewi6z
+organizowanie i zrea1izowanie w!stawienia
spektak1u >2erd!durke? wg .. Gobrowi6za w
j;z!ku angie1ski
K*MEJK* Sp. z o. o. .oj6ie67 0utek
.!konanie pra6 po1egaj6!67 na w!konaniu
t!6zasow!67 a1ejek na 6entarzu kouna1n!
prz! u1. 4r. M;6zennik/w Majdanka w 0ub1inie
4ostar6zenie w!posa8enia rozbudowanej sa1i
ginast!6znej w Szko1e Podstawowej nr %< w
0ub1inie wraz z zap1e6ze so6ja1n!
Juropejski 4o Spotka3 = 2unda6ja Now! Staw
Anna Moskwa
Ksi;garnia Dniwers!te6ka Sp. z o. o. Karo1
)arkowski (!szard 'ania
Porozuienie o wsp/pra6! w raa67 projektu
>Punkt! St!ku z Mark?
Arkusz1
Strona 203
3188 "% 10.08.2009
3189 RF A 13.08.2009 Aneks do uow! nr -%K#T(2T%""#
3190 !SS A 21.09.2009 Aneks do uow! nr -%<&T+SST%""#
3191 GM 25.09.2009 Ma6iej .oNniak
3192 "% 1.09.2009
3193 OR 30.09.2009
3194 S$ 21.09.2009
3195 S$ 21.09.2009
3196 S$ 21.09.2009
3197 S$ 21.09.2009
3198 S$ 21.09.2009
3199 S$ 21.09.2009
'iuro 4oradztwa Juropejskiego >Juro,opas?
.odziierz St!k
*pra6owanie studiu w!kona1no96i d1a projektu
>'udowa 4ou Ku1tur! prz! u1. Jud!a w 0ub1inie?
,o55e! Internationa1 4eRe1opent Sp. z o. o. (i67ard
Moreton
Stowarz!szenie >P(* HI)AJ? (enata 4o8a =
4rzewi6ka Anita Maj67rowska
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
2ir1ejowskiej <"7
>A,IDA? 'iuro Dsug Projektow!67 in8. Hanna
Gwiazda
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na budow;
sie6i kana1iza6ji desz6zowej w rejonie +espou Szk/
nr $ prz! u1. (ozto6ze w 0ub1inie
.!8sza Szkoa Przedsi;bior6zo96i i Adinistra6ji w
0ub1inie Jd!ta )ruszkowska
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oowego na kierunku >+arzdzanie
bezpie6ze3stwe i 7igien pra6!?
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enie sportowe w zakresie
kosz!k/wki kobiet oraz udzia w zawoda67
krajow!67 rangi istrzowskiej = I 1iga A?
Miejski K1ub Sportow! >S)A()? .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = *rganiza6ja III )urnieju o Pu67ar
0ube1skiego Kozioka w kosz!k/w6e ;86z!zn?
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enie sportowe na w!soki
pozioie w zakresie 1ekkoat1et!ki oraz udzia w
zawoda67 krajow!67 rangi istrzowskiej?
Miejski K1ub Sportow! >S)A()? .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Prowadzenie zaj;:
szko1eniow!67B organiza6ja i udzia w zawoda67 I
0igi Kosz!k/wki ;86z!zn?
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enie sportowe w zakresie
piki r;6znej kobiet oraz udzia w zawoda67
krajow!67 rangi istrzowskiej = I 1iga?
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enie sportowe w zakresie
piki r;6znej ;86z!zn oraz udzia w zawoda67
krajow!67 rangi istrzowskiej = II 1iga?
Arkusz1
Strona 204
3200 S$ 21.09.2009
3201 S$ 21.09.2009
3202 S$ 21.09.2009
3203 S$ 21.09.2009
3204 S$ 21.09.2009
3205 OR 31.08.2009 (!szard Gajewski
3206 S$ 21.09.2009
3207 S$ 21.09.2009
3208 S$ 21.09.2009
3209 S$ 21.09.2009
Miejski K1ub Sportow! >S)A()? .ito1d ,zarne6ki
,ezar! .i67a
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Prowadzenie zaj;:
szko1eniow!67B organiza6ja i udzia w zawoda67
1ekkiej at1et!ki?
Akadei6ki +wizek Sportow! K1ub D6ze1nian!
DM,S 4ariusz .ierzbi6ki 4ariusz Sz!6zuk
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enie sportowe na w!soki
pozioie w zakresie sza67/w oraz udzia w
zawoda67 krajow!67 i i;dz!narodow!67 rangi
istrzowskiej?
K1ub Sportow! >MAN)A? J18bieta 'ie1e6ka =
(enkiewi6z (!szard Ga8ewski
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = *rganiza6ja Mi;dz!narodow!67
Mistrzostw Po1ski w wakeboardzie i
Mi;dz!narodow!67 +awod/w w wakeboardzie
>No6na Jisja??
K1ub Sportow! >'D4*.0ANI? Krz!szto5 *kapa
Hanna 0e67us
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = 2inansowe wspieranie rozwoju
sportu kwa1i5ikowanego w II p/ro6zu %""# r.?
Stowarz!szenie K1ub Motorowo = Cu81ow! >0ub1in?
+bigniew .oj6ie67owski 4ariusz Sprawka
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = 2inansowe wspieranie rozwoju
sportu kwa1i5ikowanego?
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
0ube1skie )owarz!stwo Kajakowe >2A0A? +o5ia
2i1ipek = Kra6zek 0eszek 4aniewski
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = .spieranie sportu
kwa1i5ikowanego w II p/ro6zu %""# r.?
Miejskie )owarz!stwo P!wa6kie >0D'0INIANKA?
'ogdan .agner Magorzata Kostko
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Prz!gotowanie i udzia w
zawoda67 p!wa6ki67 Grand PriQ Po1ski i +iowe
Mistrzostwa Po1ski Senior/wB udzia w
Mistrzostwa67 Fwiata?
0ube1ski K1ub Pikarski >M*)*(? 0ub1in a1.
+!guntowskie S Grzegorz Szkutnik Marek
Sadowski
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowegoB organiza6ja i udzia w rozgr!wka67 o
istrzostwo I 1igi piki no8nej?
K1ub Sportow! >PA,*? Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowego kobiet i ;86z!zn oraz organiza6ja i
udzia w zawoda67 krajow!67B i;dz!narodow!67
sportu kwa1i5ikowanego w d!s6!p1ina67U boksB
ku1tur!st!ka?
Arkusz1
Strona 205
3210 S$ 21.09.2009
3211 S$ 21.09.2009
3212 S$ 21.09.2009
3213 S$ 21.09.2009
3214 S$ 21.09.2009
3215 S$ 21.09.2009
3216 S$ 21.09.2009
3217 S$ 21.09.2009
3218 S$ 21.09.2009
0ube1ski K1ub Sza67ist/w >4(AK*N? Mi67a
Praszak
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Ddzia w rozgr!wka67
Sza67ow!67 4ru8!now!67 Mistrzostw Po1ski
Senior/w I 0igi %""#B Mistrzostw Po1ski Kobiet %""#B
oboza67 i inn!67 turnieja67 sza67ow!67?
0ube1ski K1ub Karate K!okus7in Ja6ek ,zernie6
0eszek Gierszon
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enie i udzia w zawoda67?
K1ub Sportow! >*NI? Just!na Murgaa 'eata
.izek
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Prowadzenie zaj;:
szko1eniow!67B organiza6ja i udzia w zawoda67
Suo?
D6zniowski K1ub Sportow! >(*GA? )adeusz
.i;6ek Hanna (ui3ska
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Prz!gotowanie i udzia w
rozgr!wka67 II 0igi Kobiet Piki (;6znej?
+apa9ni6ze )owarz!stwo Sportowe >S*KVM?
Krz!szto5 'or!6 +dzisaw +iebowi6z
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Prowadzenie zaj;: szko1eniow!67
w zapasa67 i suoB aj6e na 6e1u prz!gotowanie
do Mistrzostw Jurop! w suo oraz Mistrzostw
Po1ski i Pu67aru Po1ski w zapasa67 i suo oraz
udzia w zawoda67?
K1ub Sportow! >*0IMPIA? Sawoir P1iszka Ma6iej
Gan6zarski
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowegoB prz!gotowanie do startu i udzia
zawodnik/w sek6ji p!wa6kiej KS >*1ipia? 0ub1in w
Mistrzostwa67 Po1ski Senior/w i junior/w oraz
inn!67 zawoda67 i;dz!narodow!67 i krajow!67 w
p!waniu?
D6zniowski K1ub Sportow! >.I4*K? SP nr S-
)oasz 'ie1e6ki Marek Sitarz
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Ddzia w rozgr!wka67 II 0igi
Kobiet i Pu67arze Po1ski?
Miejski K1ub Sportow! >KA0INAE0D'0IN? Ma6iej
Kaznowski 'eata Nie96ioruk
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Propagowanie i
rozpowsze67nianie d!s6!p1in! sportowej
KI,K'*GINGD w9r/d Spoe6zno96i iasta 0ub1inaB
szko1enie oraz udzia w ipreza67 sportow!67
ogoszon!67 przez Po1ski +wizek Ki6kboQingu na II
p/ro6ze %""#?
K1ub Sportow! >PA,*? Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowego i ind!widua1n! 6!k1 prz!gotowa3
Karo1in! Mi67a16zuk do Mistrzostw Jurop!?
Arkusz1
Strona 206
3219 S$ 21.09.2009
3220 S$ 21.09.2009
3221 S$ 21.09.2009
3222 S$ 21.09.2009
3223 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3224 S$ 7.09.2009 (a5a 2ederowi6z St!pendiu sportowe
3225 S$ 7.09.2009 )oasz .!so6ki St!pendiu sportowe
3226 S$ 7.09.2009 Ada M!91iwie6 St!pendiu sportowe
3227 S$ 7.09.2009 'artoiej Kar6zewski St!pendiu sportowe
3228 S$ 7.09.2009 Konrad Szuster St!pendiu sportowe
3229 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3230 S$ 7.09.2009 Kai1 .awer St!pendiu sportowe
3231 "% 21.07.2009
3232 S$ 7.09.2009 4oinika Nowakowska St!pendiu sportowe
3233 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3234 S$ 7.09.2009 Mi67a Saborski St!pendiu sportowe
3235 S$ 7.09.2009 (a5a Kr/1 St!pendiu sportowe
3236 S$ 7.09.2009 Mi67a Sikora St!pendiu sportowe
3237 S$ 7.09.2009 Mi67a 'rzu67a1a St!pendiu sportowe
3238 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3239 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3240 S$ 7.09.2009 Iwona Majewska St!pendiu sportowe
3241 S$ 7.09.2009 Grzegorz Spos/b St!pendiu sportowe
3242 S$ 7.09.2009 Izabe1a .ronka St!pendiu sportowe
3243 S$ 7.09.2009 Mukasz Drbaniak St!pendiu sportowe
0ube1ski Sportow! K1ub )aekwonEdo )adeusz
Moboda
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = (ea1iza6ja pro6esu
szko1eniowego i udzia w zawoda67 )aekwonEdo I2)?
K1ub Sportow! >PA,*? Andrzej Sta67ura Jwa
Sta67ura
(ea1iza6ja zadania U >*rganiza6ja i udzia w
zawoda67 krajow!67B i;dz!narodow!67 sportu
kwa1i5ikowanego w d!s6!p1ina67U boksB ku1tur!st!kaB
5itnessB arwrest1ing?
D6zniowski K1ub Sportow! >SKA(PA? .oj6ie67
Nie96i/r Krz!szto5 Sagan
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = .spieranie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego w II p/ro6zu %""#?
Sportow! K1ub Ki6kE'oQing Po1ite67nika 0ube1ska
)adeusz Po1ja3ski Ja6ek Pu67a6z
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = *rganiza6ja 1ub udzia w
zawoda67 wojew/dzki67B krajow!67 i
i;dz!narodow!67 sportu kwa1i5ikowanego?
Mukasz Kr;6ik
Kai1 *sie1enie6
Przedsi;biorstwo Produk6!jno = 'udow1ane >SANE
'D4? Andrzej Jed1i6zko
.!konanie prz!6z! kana1iza6ji sanitarnej do
posesji nr < i nr & w u1i6! Poani6kiej w 0ub1inie z rur
P,H i z rur kaionkow!67
Mukasz Mo67o1
Artur 'id!3ski
Karo1ina Gronau
Arkusz1
Strona 207
3244 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3245 S$ 7.09.2009 Just!na Mar6iniak u St!pendiu sportowe
3246 S$ 7.09.2009 'arbara Mar6iniak St!pendiu sportowe
3247 S$ 7.09.2009 Izabe1a Szopa St!pendiu sportowe
3248 S$ 7.09.2009 Jan Fwitkowski St!pendiu sportowe
3249 S$ 7.09.2009 Jakub Szopa St!pendiu sportowe
3250 S$ 7.09.2009 4aian Kowa16z!k St!pendiu sportowe
3251 S$ 7.09.2009 Agata Gu96iora St!pendiu sportowe
3252 S$ 7.09.2009 0udwika Sz!na1 St!pendiu sportowe
3253 S$ 7.09.2009 Ji1 4zik St!pendiu sportowe
3254 S$ 7.09.2009 Monika Prokopiuk St!pendiu sportowe
3255 BM 2.10.2009 Koenda Miejska Po1i6ji insp. Ja6ek 'u6zek
3256 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3257 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3258 S$ 7.09.2009 .iktor .i;6kowski St!pendiu sportowe
3259 S$ 7.09.2009 Pawe Pra6ownik St!pendiu sportowe
3260 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3261 S$ 7.09.2009 Jakub .iak St!pendiu sportowe
3262 S$ 7.09.2009 Ada 4ubie1 St!pendiu sportowe
3263 S$ 7.09.2009 Adrianna (udawska St!pendiu sportowe
3264 S$ 7.09.2009 St!pendiu sportowe
3265 S$ 7.09.2009 Ada Gad!szewski St!pendiu sportowe
3266 #M 1.10.2009
3267 GK 25.09.2009
3268 "% A 8.06.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop Aneks do uow! nr %P$-TINT%""&
3269 #M 5.10.2009 ,GM Projekt Sp. z o. o. Marek ,7;6i3ski = ,zajka
*ksana Graban
Nieodpatne przekazanie ana1izator/w tar6z o
nuera67 inwentarzow!67 U .'M = K&KB K&$B K&&B
K&#B kt/re s wasno96i Gin! 0ub1in
Katarz!na .i67a
Jakub Ginszt
Izabe1a Kostruba
Kinga Koosi3ska
.+MiD. Stanisaw Jakiiuk
Ddost;pnienie nieru67oo96i w 6e1u budow! sie6i i
urzdze3 kana1iza6ji 9wiatowodowej oraz
eksp1oata6ji
Ksztatowanie )eren/w +ie1on!67 *G(*4O Ja6ek
*67nio
(eku1t!wa6ja teren/w zdegradowan!67 w dzie1ni6!
2e1in poi;dz! a1. .itosa a u1. Kr/1owej Jadwigi
.!konanie >4okuenta6ji projektowej
wie1obran8owej na przebudow; od6inaka u1i6! a1eja
.arszawska w 0ub1inie od u1i6! +bo8owej do grani6!
iasta?
Arkusz1
Strona 208
3270 OR 16.09.2009 A0)JS) S!ste +abezpie6ze3 ,ezar! Pojaj
3271 OR 16.09.2009 A0)JS) S!ste +abezpie6ze3 ,ezar! Pojaj Aneks do uow! nr <&%#T*(T,PTIT%""$
3272 K& 1.09.2009 Pra6owania 2otogra5ii .oj6ie67 Kornet
3273 GM 16.08.2009
3274 BK A 28.10.2008 Aneks do uow! nr %#&#T'KT%""&
3275 BK 30.09.2009
3276 OR 30.09.2009
3277 GM 5.10.2009
3278 GM A 6.10.2009 J18bieta 'aszak 4ariusz ,7udzik Aneks do uow! dzier8aw! z dnia %P.#.%""& r.
3279 GM 16.08.2009
3290 GM 25.09.2009 0ogo = 0i5t Stanisaw Go9
3291 GM 25.08.2009 Janina .odar6z!k Ja6ek .odar6z!k
Monitorowanie s!gna/w z s!steu w!kr!wania i
s!gna1iza6ji po8aru wraz z przekaz!wanie
s!gna/w a1arow!67 o po8arze do ,entru
Powiadaiania (atunkowego Pa3stwowej Stra8!
po8arnej w 0ub1inie
Prz!gotowanie dokuenta6ji 5otogra5i6znej
w!darze3 ku1tura1n!67 i przekazanie jej w 5orie
uo81iwiaj6ej uiesz6zenie na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.eu U 2estiwa1 So1o C!6iaB
Mi;dz!narodow! 2estiwa1 Kon5ronta6je )eatra1ne
Po1ska )e1e5onia ,!5rowa Sp. z o. o. Marek Sitkowski
Sawoir Sadowski
4zier8awa 6z;96i powierz67ni da67u bud!nku
nieru67oo96i stanowi6ej wasno9: Gin! 0ub1in
poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 0esz6z!3skiego %"
4eQia Kouna1kredit 'ank Po1ska S.A. Ja6ek
Prze!saw (!3ski Marek Kepn!
ING 'ank F1ski Sp/ka Ak6!jna Pawe 'ojarski
Ma6iej Studenn!
Ddzie1enie kred!tu dugoterinowego z
przezna6zenie na s5inansowanie w!datk/w
inwest!6!jn!67 nieznajduj6!67 pokr!6ia w
p1anowan!67 do67oda67 bud8etu iasta 0ub1in w
%""# r.
.!8sza Szkoa +arzdzania i Adinistra6ji w
+ao96iu Andrzej M!gas
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oowego na kierunku >Aud!t energet!6zn! w
budowni6twie oraz sporzdzanie 9wiade6tw
67arakter!st!ki energet!6znej bud!nk/w?
S+)O(0I, (!szard Stur1is
.!konanie pra6 rozbi/rkow!67 na
nieru67oo96ia67 stanowi6!67 wasno9: Gin!
0ub1in
Piotr )!usz
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Aksini
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Podza6ze
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
4udzi3skiego
Arkusz1
Strona 209
3292 GK 30.09.2009
3293 O) 30.09.2009
3294 O) 30.09.2009
3295 OR 2.09.2009 +bigniew Ga67 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3296 OR 31.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3297 OR 31.08.2009 Aneta 'ie3ko Skierowanie na kurs j;z!kow!
3298 OR 24.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3299 OR 27.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3300 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3301 OR 17.08.2009 Ma6iej +aporowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3302 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3303 OR 5.08.2009 'eata *rze67owska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3304 OR 17.08.2009 Magda1ena .1azo Skierowanie na kurs j;z!kow!
3305 OR 10.08.2009 Magorzata Moska1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3306 OR 19.08.2009 Pawe *g/rek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3307 OR 31.07.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3308 OR 17.08.2009 Kinga Masowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3309 OR 26.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3310 OR 17.08.2009 Marta Jaro8ek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3311 OR 7.08.2009 Anna Haponiuk Skierowanie na kurs j;z!kow!
3312 OR 17.08.2009 Katarz!na 21is Skierowanie na kurs j;z!kow!
3313 OR 17.08.2009 Andrzej 'orowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3314 OR 17.08.2009 Marta 'ana67 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3315 OR 7.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3316 OR 21.08.2009 Sz!a3ska 'arbara Skierowanie na kurs j;z!kow!
3317 OR 21.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3318 OR 21.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3319 OR 21.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
DNIMA(K Sp. z o. o. AMA( Sp. z o. o.
)erokop1eks Pra6ownia Projektowo =
.!konaw6za Kr!st!na Sz6zekarewi6z )oasz )utaj
.!konanie zadania >+aprojektowanie i w!konanie
reontu sie6i kana1iza6ji desz6zowej w rejonie u1.
Nadstawnej w 0ub1inie?
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
4ostar6zenieB nasadzenie oraz zabezpie6zenie drzew
i krzew/w oraz zao8enie trawnika na terenie iasta
0ub1in wraz z i67 pie1;gna6j w okresie
gwaran6!jn!
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
4ostar6zenieB nasadzenie oraz zabezpie6zenie drzew
i krzew/w oraz zao8enie trawnika na terenie iasta
0ub1in wraz z i67 pie1;gna6j w okresie
gwaran6!jn!
Jo1anta Kais
4ariusz .a16z!na
Kr!st!na Ku9ierzak
Piotr +!gan
Magorzata *sek
4agara .1azi3ska
4ariusz Kopro3
Maria Pude1ska
Irena H!1i3ska
+ieniuk Piotr
Jan Szar!k
Arkusz1
Strona 210
3320 OR 21.08.2009 (a5a Kozi3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3321 OR 21.08.2009 Kopotowska Hanna Skierowanie na kurs j;z!kow!
3322 OR 21.08.2009 Monika .oNniak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3323 OR P 11.09.2009
3324 OR 3.08.2009 Monika Ka1ina = Musz!3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3325 OR 4.08.2009 Prze!saw .odar6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3326 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3327 OR 17.08.2009 Grzegorz )o6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3328 OR 4.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3329 OR 17.08.2009 Mariusz Prz!b!sz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3330 OR 17.08.2009 Katarz!na Podka3ska E 4ziubi3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3331 OR 17.08.2009 )oasz Krajewski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3332 OR 4.08.2009 Pawe ,zarne6ki Skierowanie na kurs j;z!kow!
3333 OR 17.08.2009 Jo1anta 'ie1ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3334 OR 17.08.2009 Artur +ugaj Skierowanie na kurs j;z!kow!
3335 OR 17.08.2009 4orota .r/be1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3336 OR 17.08.2009 4orota .r/be1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3337 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3338 OR 17.08.2009 Magda1ena Skiba Skierowanie na kurs j;z!kow!
3339 OR 6.07.2009 .oj6ie67 Pikua Skierowanie na kurs j;z!kow!
3340 OR 4.08.2009 Magda1ena Mitura Skierowanie na kurs j;z!kow!
3341 OR 17.08.2009 J18bieta Matuszak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3342 OR 17.08.2009 Monika Kos Skierowanie na kurs j;z!kow!
3343 OR 20.08.2009 Joanna Janek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3344 OR 17.08.2009 Ja6ek Jakubowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3345 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3346 OR 7.08.2009 Marta 'ierna6ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3347 OR 17.08.2009 Andrzej Mi67a1ik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3348 OR 31.07.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3349 OR 17.08.2009 (adosaw Heran Skierowanie na kurs j;z!kow!
3350 OR 17.08.2009 Jadwiga 2uraniak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3351 OR 20.08.2009 )oasz Mozowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3352 OR 19.08.2009 Anna Sz6zeb1ewska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3353 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
Miejski *9rodek Poo6! (odzinie w 0ub1inie Antoni
(udnik
Porozuienie w sprawie u6z;sz6zania pra6ownik/w
M*P( na studia pod!p1oowe organizowane przez
1ube1skie u6ze1nie
Iwona .ie8e1
Agnieszka (adaj
Ange1ika Su67od/
Jwe1ina Graban
(adosaw Kau8niak
Anna Szajwaj
Arkusz1
Strona 211
3354 OR 17.08.2009 Ju1iusz Szajno67a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3355
3356 OR 5.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3357 OR 17.08.2009 Anna 'anaszek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3358 OR 17.08.2009 Marta Mata6z!3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3359 OR 17.08.2009 Mukasz Kowa16z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3360 OR 24.08.2009 Karo1ina Jakubowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3361 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3362 KP A 18.05.2009 Karo1 )arkowski Aneks do uow! nr -P"PTKPT4T%""#
3363 KP 9.09.2009
3364 KP 23.09.2009 )A'A0 Jan KidajB Mie6z!saw 4anie1 Sp. j.
3365 KP 1.10.2009 SP( Sportowa Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
3366 OR 3.09.2009 Agata Serwin Skierowanie na kurs j;z!kow!
3367 OR 4.09.2009 Mar6in Sze1esz6zuk Skierowanie na kurs j;z!kow!
3368 OR 4.09.2009 Joanna Su1owska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3369 OR 28.08.2009 Magda1ena Po6ie67a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3370 OR 17.08.2009 Ma6iej Kotowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3371 OR 2.09.2009 Ji1ia +wierz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3372 OR 2.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3373 OR 17.08.2009 4orota +ag/rska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3374 OR 17.08.2009 Mi67a Figie1ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3375 OR 17.08.2009 Krz!szto5 F1edN Skierowanie na kurs j;z!kow!
3376 OR 7.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3377 OR 17.08.2009 Katarz!na (oa3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3378 OR 17.08.2009 (egina Pi;towska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3379 OR 3.08.2009 Just!na Pawowska = Kan6ik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3380 OR 17.08.2009 (adosaw Kopi3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3381 OR 17.08.2009 Joanna Jasi3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3382 OR 17.08.2009 Grzegorz Haer1a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3383 OR 3.08.2009 Anna 'uzek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3384 OR 17.08.2009 Pawe 'o6ian Skierowanie na kurs j;z!kow!
Jarosaw 4aniewski
Katarz!na 'isak
Studio 2i1owe Ka1ejdoskop Sp. z o. o. Janusz
Skakowski .oj6ie67 Sz6zudo
.!konanie na rze6z Miasta proo6!jnego 5i1u
dokuenta1nego pod 7ase >*d Dnii 0ube1skiej do
Dnii Juropejskiej?
.!tworzenie i dostar6zenie raek do tab1i6
rejestra6!jn!67 jednorz;dow!67
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 na rze6z
Miasta pod6zas )urnieju J1iina6!jnego 0igi
Mistrz/w w pi6e r;6znej kobiet
Anna 'orsukiewi6z
Jarosaw Sta1;ga
Arkusz1
Strona 212
3385 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3386 OR 17.08.2009 Mi67a Matras Skierowanie na kurs j;z!kow!
3387 OR 17.08.2009 Ada Ko9: Skierowanie na kurs j;z!kow!
3388 OR 17.08.2009 Andrzej +apo1ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3389 OR 7.08.2009 Anna +arze6zna Skierowanie na kurs j;z!kow!
3390 OR 7.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3391 OR 7.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3392 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3393 "% 7.09.2009
3394 "% 27.08.2009 M*S)*S)A0 .arszawa S.A. Jarosaw Kozowski
3395 OR 6.08.2009 Kai1a (owi3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3396 OR 6.08.2009 Izabe1a Katarz!na (odak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3397 OR 17.08.2009 0i1iana M!6zak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3398 OR 17.08.2009 J18bieta ,7abros Skierowanie na kurs j;z!kow!
3399 OR 17.08.2009 4ariusz Janiszewski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3400 OR 17.08.2009 Marta Jankowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3401 OR 17.08.2009 Andrzej Mae6ki Skierowanie na kurs j;z!kow!
3402 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3403 OR 17.08.2009 Grzegorz 4!6zkowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3404 OR 31.08.2009 Ja6ek Gurbie1 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3405 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3406 OR 17.08.2009 Jwa 'oguta Skierowanie na kurs j;z!kow!
3407 OR 17.08.2009 Pawe 'asak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3408 OR 17.08.2009 Jd!ta 'ie3 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3409 OR 17.08.2009 .oj6ie67 Karski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3410 OR 17.08.2009 Jadwiga .oj6ie67owska = 'artnik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3411 OR 21.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3412 OR 17.08.2009 Mi67a )rzewik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3413 OR 5.08.2009 Magda1ena St!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3414 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3415 OR 17.08.2009 Anna (!bak Skierowanie na kurs j;z!kow!
Pawe Agres
Marzena )!usz
4orota .ara6zewska
'eata Sa;ga
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego w
pro6esie rea1iza6ji inwest!6ji >'udowa sie6i
kana1iza6!jnej w u1. 'ursakiB u1. (apa6kiegoB bo6znej
u1. 'ursaki i bo6znej u1. (apa6kiego?
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej i w!konanie
reontu uru oporowego prz! Szko1e Podstawowej
Nr %< w 0ub1inie
'o8ena 'arbara Jaru
4ariusz Habdas
Jo1anta .a67
Magorzata Saniawa
Arkusz1
Strona 213
3416 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3417 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3418 OR 17.08.2009 Anna 0a1ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3419 OR 7.08.2009 (obert Kur!o Skierowanie na kurs j;z!kow!
3420 OR 4.08.2009 J18bieta Kraszewska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3421 OR 7.08.2009 Pawe Kot Skierowanie na kurs j;z!kow!
3422 OR 17.08.2009 Magorzata Curkowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3423 OR 3.08.2009 Gra8!na Ja6kowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3424 OR 17.08.2009 Magorzata Gazka = Kozak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3425 OR 17.08.2009 Katarz!na (a6z!3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3426 OR 17.08.2009 Prze!saw (a67wa Skierowanie na kurs j;z!kow!
3427 OR 17.08.2009 'eata Paku1ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3428 OR 27.08.2009 'eata A1ina Jasi3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3429 OR 17.08.2009 Jerz! Ku9 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3430 OR 21.08.2009 .a1dear Kone5a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3431 OR 17.08.2009 'arbara 4anie1uk Skierowanie na kurs j;z!kow!
3432 RB 5.10.2009 >J4'D4? Jdward ./j6ik
3433 OR 1.09.2009 (enata 4ziewi;6ka = 'asak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3434 OR 15.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3435 OR 1.09.2009 Konrad 'ar!a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3436 G# 18.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3437 OR 17.08.2009 Ireneusz +i;ba Skierowanie na kurs j;z!kow!
3437,A OR 21.08.2009 Arkadiusz 0ig;za Skierowanie na kurs j;z!kow!
3438 OR 6.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3439 OR 11.08.2009 )oasz 'rewi3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3440 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3441 OR 17.08.2009 Henr!ka Mazur = Strz;pka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3442 OR 17.08.2009 Grzegorz 0inkowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3443 OR 5.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3444 OR 17.08.2009 Izabe1a Kopotek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3445 OR 17.08.2009 Agnieszka St;pie3 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3446 OR 17.08.2009 .a1dear *5iarski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3447 OR 7.08.2009 Mi67a Popie1a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3448 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3449 OR 17.08.2009 Piotr Mobodzi3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
'ogui 4ariusz Postawski
Iwonna Mro6zek = 4rozd
.!konanie rob/t reontow!67 w sa1i nr < w
(atuszuB prz! u1. P1a6 Mokietka - w 0ub1inie
.eronika Gad!sz = Antoszek
(!szard 'r!a Jkogeo.p1
Pawe Misie6
Krz!szto5 Anto3
He1ena Saardak
Janusz Mo67niej
Arkusz1
Strona 214
3450 OR 17.08.2009 Adrian Kowa16z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3451 OR 17.08.2009 )oasz K;pa Skierowanie na kurs j;z!kow!
3452 OR 17.08.2009 Anna Ko6ot Skierowanie na kurs j;z!kow!
3453 OR 3.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3454 OR 17.08.2009 Marzena Sadurska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3455 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3456 OR 17.08.2009 A1dona (ozwadowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3457 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3458 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3459 OR 17.08.2009 Katarz!na Jareek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3460 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3461 OR 11.08.2009 Katarz!na Skowronek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3462 OR 3.08.2009 A1eksandra Mizioek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3463 OR 3.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3464 OR 7.08.2009 Joanna Ko6iuba Skierowanie na kurs j;z!kow!
3465 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3466 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3467 OR 17.08.2009 4anuta Mabuda Skierowanie na kurs j;z!kow!
3468 OR 17.08.2009 Pau1ina 'ednarska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3469 OR 17.08.2009 Joanna 'ednarska = S!ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3470 OR 3.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3471 "% 23.09.2009 Jugeniusz Grudzie3
3472 "% 23.09.2009 Ste5an 4re1i67
3473 "% 19.08.2009 A0'I,* = 'ID(* P(*JJK)V. Grzegorz Kotowi6z
3474 OR 17.08.2009 Prze!saw Gruba Skierowanie na kurs j;z!kow!
3475 OR 17.08.2009 Mar6in ,ebu1a Skierowanie na kurs j;z!kow!
3476 OR 17.08.2009 Mukasz Go9 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3477 OR 10.08.2009 Just!na ,z!8 = Mi67owska Skierowanie na kurs j;z!kow!
Mukasz )!zo
Drszu1a Surda6ka
Marek Puka1ak
Iwona Mar67e1
Katarz!na ,7aabis
Jwe1ina Misie6
Mi67a Karapuda
(oan Jabork7e1
Marta )odorowska
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
-"<$Sz za znisz6zenie skadnik/w budow1an!67 oraz
ro91inn!67 w zwizku z budow kanau desz6zowego
w rejonie u1i6! 'iesz6zadzkiej
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i
$P#%z za znisz6zenie skadnik/w budow1an!67 oraz
ro91inn!67 w zwizku z budow kanau desz6zowego
w rejonie u1i6! 'iesz6zadzkiej
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na budow;
sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1. Janowskiej i u1i6a67
bo6zn!67 w podz1ewni kanau w u1. Par6zewskiej w
0ub1inie
Arkusz1
Strona 215
3478 OR 4.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3479 OR 17.08.2009 Magorzata .i1k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3480 OR 30.09.2009
3481 OR 30.09.2009
3482 OR 31.07.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3483 OR 17.08.2009 (enata (ejak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3484 OR 17.08.2009 Arkadiusz Niezgoda Skierowanie na kurs j;z!kow!
3485 OR 17.08.2009 Monika Kr!6zka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3486 OR 17.08.2009 Mario1a Jaruga Skierowanie na kurs j;z!kow!
3487 OR 31.07.2009 Jugeniusz Jani6ki Skierowanie na kurs j;z!kow!
3488 OR 5.08.2009 Ada 'orow! Skierowanie na kurs j;z!kow!
3489 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3490 OR 18.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3491 OR 26.08.2009 Gra8!na Ste5anik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3492 OR 17.08.2009 'ernadeta Prz!b!1ska = 'artnik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3493 OR 31.07.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3494 OR 17.08.2009 Grzegorz Andrzej Maruszak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3495 OR 17.08.2009 Monika Mukaszewi6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
3496 OR 17.08.2009 .oj6ie67 4oa3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3497 OR 6.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3498 BK A 2.10.2009 Aneks do uow! nr -""-%S<&S
3499 GM 6.10.2009 Miro Agen6ja *67ron! Sp. z o. o. Andrzej +auski
3500 !SS A 21.09.2009 Aneks do uow! nr &&$T+SST%""#
3501 K& 31.08.2009
3502 "% 18.09.2009
Ma6iej ,e1ewi6z
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5.. dr 7ab. Andrzej 4browski
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >(a67unkowo9:?
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5.. dr 7ab. Andrzej 4browski
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oowego na kierunku >+arzdzanie zasobai
1udzkii w Jednostka67 Saorzdu )er!toria1nego?
Andrzej .ere6ik
Marzena Kao
Monika )anikowska
Monika *67i3ska
'arbara ,zoowska
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
.!konanie s!steu a1arowego w bud!nku
us!tuowan! prz! u1. Gospodar6zej %K w 0ub1inie
D6zniowski K1ub Sportow! >SKA(PA? .oj6ie67
Nie96ior Krz!szto5 Sagan
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >K1twa?
>P(*IN'D4? +akad Dsug Inwest!6!jn!67 in8.
'ogusaw Konasz6zuk
*pra6owanie aneksu do projektu budow1ano =
w!konaw6zego sie6i kana1iza6ji desz6zowej
odwadniaj6ej skerz!8owanie u1i6! Powstania
St!6zniowego i u1i6! (ogi3skiego w 0ub1inie
Arkusz1
Strona 216
3503 "% 17.07.2009
3504 RB 30.09.2009 Poo6 5inansowa w 5orie dota6ji
3505 K& 21.09.2009
3506 K& 31.08.2009
3507 K& 31.08.2009
3508 K& 31.08.2009
3509 S$ 7.09.2009 (a5a K1iek St!pendiu sportowe
3510 S$ 7.09.2009 Ma6iej Mi67a1uk St!pendiu sportowe
3511 S$ 7.09.2009 )oasz (epaa St!pendiu sportowe
3512 S$ 21.09.2009 Green Sport ,1ub
3513 KP P 8.10.2009
3514 KP P 8.10.2009
3515 O) 29.09.2009 >G(DPA K*M = JK*? S.A. Ada K1oska
3516 "% 1.10.2009 *PA0 = 'iuro *bsugi Inwest!6ji Anna Mar6zewska
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe >SANI)JG? Sp. z
o. o. Krz!szto5 'ardza 'o8ena Pat!ra
.!konanie drogi wewn;trznej na terenie 4ou
Poo6! Spoe6znej >'J)ANIA? w 0ub1inie prz! a1.
Kra9ni6kiej %%<
.ojew/dztwo 0ube1skie Arkadiusz 'ratkowski
Marek 21asi3ski
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = Sztuka Per5oran6e w Po1s6e
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = Sta67ura <" 1at p/Nniej
Stowarz!szenie Aniator/w (u67u 2o1kowego
Agnieszka Mate6ka = Skrz!pek Jwa +abrotowi6z
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = >2ara? E No6 Fwi;toja3ska
Stowarz!szenie Pisarz! Po1ski67 'ernard Nowak
+bigniew .odziierz 2ron6zek
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = IG Mi;dz!narodowa Sesja Histor!6zno =
0itera6ka >Nasi Ssiedzi U Dkraina i 'iaoru9?
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = .spieranie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego w II p/ro6zu %""# = taekwonEdo?
Stowarz!szenie >J,H*E)AGI? 'ogusaw Przewo6ki
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
MAN4(AG*(A Izabe1a Kozowska = 4e67nik
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
+1e6enie zadania pt. >.!konanie s!steu
opoiarowania od6iek/w powstaj6!67 na
Skadowisku *dpad/w w (okitnie?
*pra6owanie aktua1iza6ji kosztor!s/w inwestorski67
dot!6z6!67 przebudow! bud!nku )eatru Starego
prz! u1. Jezui6kiej -& w 0ub1inie z uwzg1;dnienie
aktua1n!67 6en r!nkow!67
Arkusz1
Strona 217
3517 "% A 29.09.2009 .ito1d Kowa1ik Aneks do ugod! nr &-STINTDT"#
3518 "% A 14.09.2009 Aneks do uow! nr %&SSTINT%""#
3519 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3520 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3521 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3522 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3523 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3524 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3525 #M 12.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Marian Sku1iowski
3526 #M 9.10.2009
3527
3528 GM 14.09.2009 Aneks do uow! dzier8aw! nr -%""TGMT%""&
3529 OR 7.09.2009
3530 OR 21.09.2009
3531 OR 5.10.2009 ,entru Kszta6enia Dstawi6znego nr % w 0ub1inie *rganiza6ja prakt!ki zawodowej = 'arbara 4udek
3532 "% A Sewer!n Krz!8anowski Aneks do uow! nr %---TINT%""#
3533 KP P 12.10.2009
3534 KP P 12.10.2009
'iuro Projekt/w S!ste/w .odno = F6iekow!67
>JK*SAN? s. 6.
+aprojektowanie i w!konanie przebudow! u1i6!
Kr;8ni6kiej po1egaj6ej na w!konaniu zatoki
prz!stankowej i 67odnika prz! u1. Kr;8ni6kiej -%Sa w
0ub1inie
+aprojektowanie i w!konanie reontu od6inka
67odnika w u1. 0wowskiej w 0ub1inie
+aprojektowanie i w!konanie przebudow! u1i6!
Strojnowskiego w 0ub1inie po1egaj6ej na budowie
67odnika w u1. Strojnowskiego na od6inku od u1.
Abraowi6kiej do ostu na rze6e ,zerniej/w6e
+aprojektowanie i w!konanie reontu 67odnika w
u1i6! .ad!sawa Jagie! w 0ub1inie
+aprojektowanie i w!konanie reontu 6igu pieszo =
jezdnego od u1. Niepod1ego96i -Kdo zespou szk/
prz! u1. )uidajskiego Ka w 0ub1inie
zaprojektowanie i w!konanie budow! 67odnika w u1.
Na;6zowskiej w 0ub1inie
+aprojektowanie i w!konanie budow! 67odnika w u1.
+bo8owej
4esigners Andrzej JaguraB Caneta Jagura Sp/ka
Jawna Andrzej Jagura
.!konanie ewiden6ji dr/g krajow!67B wojew/dzki67B
powiatow!67 ginn!67 i wewn;trzn!67 oraz
obiekt/w ostow!67 na terenie iasta 0ub1in
>Pera = 'rowar! 0ube1skie? S.A. (obert .i6i3ski
Krz!szto5 ./jtowi6z
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Jana Pawa II dr
Mi67a 4oagaa
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej student/w szko!
w!8szej = (adosaw .o1e3
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
dr 7ab. Ada )ara67a
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej d1a student/w
.!dziau Prawa i Adinistra6ji DM,S
0ub1in Grand Hote1 Manageent Sp. z o. o.
Agnieszka Mazurkiewi6z
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
(estaura6ja MAGIA Dsugi Gastronoi6zne
,zesawa Kowa1ska
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
Arkusz1
Strona 218
3535 KP P 9.10.2009
3536 KP P 9.10.2009 >)J4? )adeusz Cdo
3537 KP P 9.10.2009
3538 K& 21.09.2009
3539 !SS A 25.09.2009 Aneks do uow! nr &%KT+SST%""#
3540 O) 2.10.2009
3541 "% 27.08.2009
3542 OR 20.09.2009
3543 OR 28.09.2009
3544 OR 24.09.2009 *rganiza6ja prakt!ki zawodowej
3545 #M 9.10.2009
3546 #M 5.10.2009
3547 OR ! 8.10.2009 'ogdan +dziebowski
3548 OR ! 8.10.2009 Sawoir Ka1inowski
3549 OR ! 8.10.2009 Kr!st!na Mi67aek
A)(IDM Iwona 'aruk
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
)(JS s. 6. J1iza '!6z!k Mariusz '!6z!k 0eszek
,eg1arski
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w zakresie
u6zestni6twa w prograie >Miasto Po1e6a?
2unda6ja >(estaurare 'asi1i6a? (obert Gubisz
*P
(ea1iza6ja zadania pub1i6znego U Ini6jat!w!
ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1in E iasta
Kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur!
%"-K = G .igi1ia Starego Miasta
Stowarz!szenie .odnia6ki D6zniowski K1ub
Sportow! SP <" w 0ub1inie )adeusz 0itwin
>Pie1;gna6ja 4rzew *zdobn!67 .oj6ie67 Gnoi3ski?
.oj6ie67 Gnoi3ski
.!konanie zabieg/w pie1;gna6!jno = 67irurgi6zn!67
na P drzewa67
Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze P(*0A'
Jdward 21ak
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego
pod6zas budow! u1i6! (ozto6ze na od6inku od u1i6!
Jana Pawa II do u1i6! .ie1kopo1skiej w 0ub1inie
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5.. dr 7ab. Ireneusz Nowikowski
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej d1a student/w
.!dziau Prawa i Adinistra6ji DM,S
.!8sza Szkoa 'iznesu i Przedsi;bior6zo96i pro5..
dr 7ab. Stanisaw +aborniakB gr in8. J/ze5 )!bur6z!
*rganiza6ja prakt!k zawodow!67 d1a student/w
szk/ w!8sz!67
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5.. dr 7ab. Jwa Maj
Przedsi;biorstwo Dsugowo = Hand1owe >SIGMAN?
Sawoir Kowa16z!k
.!konanie dokuenta6ji projektowej budow!
67odnika w u1. Jana Saw! oraz w!budowanie
67odnika na podstawie zatwierdzonej dokuenta6ji
projektowej
K+A Przedsi;biorstwo Autoat!ki i )e1ekounika6ji
Sp/ka Ak6!jna Henr!k Staniewski
.!konanie rob/t budow1an!67 po1egaj6!67 na
budowie s!gna1iza6ji 9wiet1nej na skrz!8owaniu u1i6 U
J1snera = ,7oin! = +wizkowa = Sze1igowskiego
wraz z zasi1anie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr K 4zie1ni6a Fr/die96ie w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr P 4zie1ni6a ,zub! P/no6ne w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr S 4zie1ni6a (ur! w 0ub1inie
Arkusz1
Strona 219
3550 OR ! 8.10.2009 )eresa ,7ie1ewska
3551 OR ! 8.10.2009 Just!na Ma1inowska
3552 OR ! 8.10.2009 Irena Pogoda
3553 OR ! 8.10.2009 Ada Pietro3
3554 OR ! 8.10.2009 Iwona Ste5aniak
3555 OR ! 8.10.2009 Stanisaw Sie3ko
3556 OR ! 8.10.2009 Jwa Mak1akiewi6z
3557 OR ! 8.10.2009 Mirosawa Iwaniak
3558 OR ! 8.10.2009 Piotr ./j6ik
3559 OR ! 8.10.2009 Jerz! Kurowski
3560 OR ! 8.10.2009 Piotr Pi1ip6zuk
3561 OR ! 8.10.2009 Marek Podgajniak
3562 OR ! 8.10.2009 Magorzata ./jtowi6z
3563 OR ! 8.10.2009 Ha1ina Sawa
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr P 4zie1ni6a Fr/die96ie w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr S 4zie1ni6a Fr/die96ie w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr < 4zie1ni6a Fr/die96ie w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr % 4zie1ni6a Fr/die96ie w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr - 4zie1ni6a Fr/die96ie w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr $ 4zie1ni6a (ur! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr K 4zie1ni6a (ur! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr P 4zie1ni6a ,ze67/w
Poudniow! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr - 4zie1ni6a ,ze67/w P/no6n!
w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr < 4zie1ni6a ,ze67/w P/no6n!
w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr P 4zie1ni6a ,ze67/w P/no6n!
w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr - 4zie1ni6a ,zub! P/no6ne w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr % 4zie1ni6a ,zub! P/no6ne w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr < 4zie1ni6a ,zub! P/no6ne w
0ub1inie
Arkusz1
Strona 220
3564 OR ! 8.10.2009 (!szard (otkiewi6z
3565 OR ! 8.10.2009
3566 OR ! 8.10.2009 Agnieszka (ozwadowska
3567 OR ! 8.10.2009
3568 OR ! 8.10.2009 4anuta Mar6inek
3569 OR ! 8.10.2009 Kr!st!na (!bka
3570 OR ! 8.10.2009 (enata .r/b1ewska
3571 OR ! 8.10.2009 Iwona .oowska
3572 OR ! 8.10.2009 Maria Krz!8a3ska
3573 RB 1.10.2009
3574 OR 1.10.2009
3575 "% A 28.09.2009 Aneks do uow! nr <%$"<P
3576 OR 26.08.2009 Dowa o odb!wanie sta8u przez bezrobotnego
3577 OR 14.10.2009
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr % 4zie1ni6a ,ze67/w
Poudniow! w 0ub1inie
Mirosawa Gregua
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr - 4zie1ni6a ,ze67/w
Poudniow! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr S 4zie1ni6a ,ze67/w
Poudniow! w 0ub1inie
Jo1anta Fwiestowska
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr < 4zie1ni6a ,ze67/w
Poudniow! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr % 4zie1ni6a Konstant!n/w w
0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr - 4zie1ni6a (ur! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr % 4zie1ni6a (ur! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr P 4zie1ni6a (ur! w 0ub1inie
Prz!gotowanie 1oka1u d1a potrzeb *bwodowej
Koisji .!bor6zej Nr - 4zie1ni6a Konstant!n/w w
0ub1inie
Przedsi;biorstwo Produk6!jno = Dsugowe >A('J)?
Sp. z o. o. (obert Kie1e67
Naprawa usterek w ogrodzeniu boisk *(0IK
%"-%prz! Ginazju nr -P 0ub1in u1. Pogodna -#
Stowarz!szenie In8!nier/w 4orad6/w i
(ze6zoznaw6/w Krz!szto5 .oNnia6ki Jan
+abrz!6ki
Przeprowadzenie szko1e3 w zakresie >.arunki
Kontraktowe 2I4I,?
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Powiatow! Drzd Pra6! w 0ubartowie 0u6jan
+bigniew )oasiak
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
pro5.. dr 7ab. Stanisaw ,7ibowski
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >Adinistra6ja i
zarzdzanie d1a kadr! kierowni6zej w adinistra6ji
pub1i6znej?
Arkusz1
Strona 221
3578 G# 28.09.2009
3579 KP ! 21.09.2009 Grzegorz Marek Po1ak
3580 KP P 11.09.2009
3581 KP A 2.10.2009 SP( Sportowa Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek Aneks do uow! z dnia "-.-".%""# r.
3582 KP ! 1.10.2009 'artosz Siwek
3583 KP ! 1.10.2009 Magda1ena Katarz!na .arda
3584 GM A 13.10.2009 Aneks nr P do uow! nr -&"%TGGNT,PT%""$
3585 OR ! 24.09.2009 Anna Jastrz;bska
3586 "% A 14.07.2009 Dsugi Projektowe (!szard Ste5an ,zop Aneks nr % do uow! nr <%%%TINT%""&
3587 OR 3.06.2009
3588 O) 14.10.2009
3589 OR 6.10.2009
3590 KP ! 1.10.2009 Piotr (zdkowski
Dsugie Geodez!jne Marta Jastrz;bska
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej do
wprowadzenia zian! w ewiden6ji grunt/w
w!nikaj6ej z zapis/w w ksi;dze wie6z!stej d1a
dziaki nr $KT% o pow. %.&&<& 7a stanowi6ej u1.
So1u67owskiego
Monta8 i deonta8 w!staw! prouj6ej -P
Mi;dz!narodow! 2estiwa1 >Kon5ronta6je )eatra1ne?
na terenie P1a6u 0itewskiego w 0ub1inie w dnia67
%<."# = "P.-".%""# r.
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Porozuienie dot!6z6e wsp/pra6! w 6e1u proo6ji
Miasta w raa67 rea1iza6ji dziaa3 proo6!jn!67 -P
ed!6ji Mi;dz!narodowego 2estiwa1u Kon5ronta6je
)eatra1ne
4!str!bu6ja -"" sztuk u1otek 5oratu %-"T-""
prouj6!67 Konkurs na projekt i w!konanie
aran8a6ji Szopki 'o8onarodzeniowej
4!str!bu6ja -"" sztuk u1otek 5oratu %-"T-""
prouj6!67 Konkurs na projekt i w!konanie
aran8a6ji Szopki 'o8onarodzeniowej
Miejski *9rodek Sportu i (ekrea6ji >'!strz!6a? w
0ub1inie Mariusz Szit
+bieranie in5ora6ji dot!6z6!67 potrzeb podiot/w
partnerski67 z kraj/w europ! ws67odniej
Dniwers!tet Marii ,urie = Skodowskiej w 0ub1inie
dr 7ab. Grzegorz Janusz
*rganiza6ja prakt!k zawodow!67 d1a student/w
szk/ w!8sz!67
0ube1skie Przedsi;biorstwo Jnerget!ki ,iep1nej Sp.
z o. o. Stanisaw Ka1inowski Artur 0ipi3skiL 0udowa
Sp/dzie1nia Pra6! Krawie6kiej w 0ub1inie .iesaw
)urek
Prz!6zenie do sie6i 6iepowni6zej istniej6ego
bud!nku adinistra6!jno = produk6!jnego
z1oka1izowanego w 0ub1inie prz! u1. 'ursaki -S
Kato1i6ki Dniwers!tet 0ube1ski Jana Pawa II Ks. dr
7ab. Sawoir Nowosad
*rganiza6ja i przeprowadzenie Pod!p1oow!67
Studi/w 4oradztwa +awodowego i rea1iza6ja
prograu nau6zania wraz ze wsz!stkii
w!agan!i egzainai.
4!str!bu6ja -"" sztuk u1otek 5oratu %-"T-""
prouj6!67 Konkurs na projekt i w!konanie
aran8a6ji Szopki 'o8onarodzeniowej
Arkusz1
Strona 222
3591 S$ 21.09.2009
3592 S$ 21.09.2009
3593 S$ 1.10.2009 )A'A0 Jan Kidaj Mie6z!saw 4anie1 Sp. j.
3594 "% A 14.10.2009 Aneks do uow! nr <<"%$-
3595 !SS ! 1.10.2009 SP( Sportowa Sp/ka Ak6!jna Andrzej .i16zek
3596 O) A 21.09.2009
3597 RB 15.09.2009
3598 K& ! 23.09.2009 Joanna (zd
3599 K& ! 23.09.2009
3600 K& 22.09.2009 DM,S
3601 K& 30.09.2009
3602 K& 30.09.2009
3603 K& 15.10.2009 Stowarz!szenie Ginast!6zne >Sok/? Aneks do uow! nr <"%KT%""#
3604 K& 21.09.2009
3605 K& 30.09.2009
0ube1ski K1ub Karate )rad!6!jnego Andrzej
Ma6iejewski 4anie1 Iwanek
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = 2inansowe wspieranie rozwoju
sportu kwa1i5ikowanego w II p/ro6zu %""#r. E karate
trad!6!jne?
K1ub Motorow! >,(*SS? 0e67 .i9niewski Anna
Fwiet1i6ka
(ea1iza6ja zadania U >.spar6ie rozwoju sportu
kwa1i5ikowanego = Szko1enieB udzia w zawoda67
rangi Mistrzostw Jurop!B Mistrzostw Po1skiB Pu67aru
Po1skiB organiza6ja zgrupowa3B trening/wB
prz!gotowanie tras do trening/wB organiza6ja
zawod/w Mistrzostw *kr;gu 0ube1skiegoB proo6ja
sport/w oto6!k1ow!67?
.!konanie pra6 rea1izowan!67 w raa67 zadania
>+integrowane oznakowanie tur!st!6zne 0ub1ina?
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
(ea1iza6ja przedsi;wzi;6ia pro5i1akt!6znego pod
7ase >0epiej w pik; r;6zn gra: ni8 pa1i:B pi: i
:pa:?
0ube1skie Przedsi;biorstwo Jnerget!ki ,iep1nej Sp.
z o. o. Stanisaw Ka1inowski Artur 0ipi3ski
Jugeniusz J/ze56zuk
*pra6owanie dokuenta6ji te67ni6znej na boisko
wraz z bud!nkie zap1e6za szatniowo = so6ja1nego
prz! u1. 0wowskiej
Prz!gotowanie proo6ni iprez zwizan!67 z
kand!dowanie 0ub1ina do t!tuu Juropejskiej
Sto1i6! Ku1tur!
Pau1ina Poowniak
*rganiza6ja proo6ji ob67od/w #-. ro6zni6!
*dz!skania Niepod1ego96i
Przekazanie 9rodk/w 5inansow!67 na >Studen6ki
Inkubator )w/r6zo96i?
Stowarz!szenie Pisarz! Po1ski67 'ernard Nowak
+bigniew .odziierz 2ron6zek
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
.!danie tou proz! >*powiadania 1ube1skie?
Stowarz!szenie Pisarz! Po1ski67 'ernard Nowak
+bigniew .odziierz 2ron6zek
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
.!danie nueru >0ub1in. Ku1tura i spoe6ze3stwo?
,entru Ku1tur! . 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne = S6ena
'o6zna
0ube1skie Stowarz!szenie 2antast!ki >,!tade1a
S!riusza?
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
Dro6z!sta Ga1a Nagrod! 0itera6kiej i. Jerzego
Cuawskiego
Arkusz1
Strona 223
3606 K& 22.09.2009 Stowarz!szenie Konota6je Sztuki S+)DK*N
3607 K& 30.09.2009
3608 GK 14.10.2009 .ojew/dztwo 0ube1skie Aneks do porozuienia nr %%#T%""#
3609 K& 21.09.2009 )owarz!stwo Dkrai3skie
3610 K& 21.09.2009
3611 GM 6.10.2009 Prz!gotowanie dokuenta6ji geodez!jnej
3612 OR 9.09.2009 Anna Str/zik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3613 OR 15.09.2009 Magda1ena .odar6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3614 OR 9.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3615 OR 14.09.2009 J/Nwiak He1ena Skierowanie na kurs j;z!kow!
3616 OR 14.09.2009 Agnieszka Po1eszak = 'rodziak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3617 O) 30.09.2009
3618 "% 6.10.2009 Prz!gotowanie dokuenta6ji projektowej
3619 !SS 30.09.2009 Mi67a Konopi3ski Aneks do uow! Nr -#P"T+SST+T%""#
3620 !SS 16.10.2009 Monika Grzegor6z!k Dowa z1e6enie = przeprowadzenie szko1e3
3621 !SS 22.09.2009 2unda6ja Integra6!jna >Na )atara67? Aneks do uow! nr &"&T+SST%""#
3622 !SS 12.10.2009 2unda6ja Integra6!jna >Na )atara67? Aneks do uow! Nr &#<T+SST+T%""#
3623 !SS 12.10.2009 2unda6ja Integra6!jna >Na )atara67? Aneks do uow! Nr &#PT+SST+T%""#
3624 !SS 12.10.2009 2unda6ja Integra6!jna >Na )atara67? Aneks do uow! Nr #&PT+SST+T%"-"
3625 OR 16.09.2009 'artosz Sobotka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3626 OR 2.09.2009 S!1wia 'ednarska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3627 OR 4.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3628 OR 31.08.2009 Joanna Kostera Skierowanie na kurs j;z!kow!
3629 OR 4.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3630 OR 4.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3631 OR 4.09.2009 Magorzata Masz6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
3632 OR 4.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3633 OR 3.09.2009 Jwa .ie1og/rska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3634 OR 3.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
2abr!ka Ini6jat!w )w/r6z!67
0ube1skie Stowarz!szenie 2antast!ki >,!tade1a
S!riusza?
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
.!stawa ><" 1at 1ube1skiej 5antast!ki?
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
.!danie toiku poezji ukrai3skiej Switan! 'akun
*9rodek Mi;dz!ku1turow!67 Ini6jat!w )w/r6z!67
>(ozdro8a?
Przekazanie dota6ji na ini6jat!w! ku1tura1ne =
>.sp/1na energia?
)adeusz ,ieszko
F1i5irz 'arbara
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej
Przekazanie dota6ji na progra >(atowanie
1ube1ski67 kasztanow6/w przed inwazj szrot/wka
kasztanow6owia6zka?
0ider = 'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego
Sp. z o.o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
(obert Su67ar6zuk
Jwe1ina 2ran6kie
4orota Nasa1ska
Anna Pru67niak
J18bieta 'utr!
Arkusz1
Strona 224
3635 OR 3.09.2009 J/ze5 Husarz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3636 OR 31.08.2009 Marzena 4udek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3637 OR 8.09.2009 Anna 'anaszek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3638 OR 7.09.2009 Iwona Nowakowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3639 OR 8.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3640 OR 3.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3641 OR 4.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3642 OR 3.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3643 OR 3.09.2009 J18bieta Pitera Skierowanie na kurs j;z!kow!
3644 OR 7.09.2009 'o8ena Kozie Skierowanie na kurs j;z!kow!
3645 OR 4.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3646 OR 3.09.2009 Monika Ma1i6ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3647 OR 3.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3648 OR 4.09.2009 (enata Ka1inowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3649 OR 3.09.2009 Anna ./j6ik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3650 OR 3.09.2009 Agnieszka Adaska = 'ednarz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3651 OR 4.09.2009 Marzena Gae6ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3652 OR 4.09.2009 Anna Mr/z 0ub1in Skierowanie na kurs j;z!kow!
3653 OR 4.09.2009 )oasz .zitek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3654 OR 29.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3655 OR 14.09.2009 Mariusz Ku9ierz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3656 OR 14.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3657 OR 17.09.2009 Monika Madejska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3658 OR 15.09.2009 )adeusz Sz6z;67 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3659 OR 31.08.2009 Antoni 4utkiewi6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
3660 OR 31.08.2009 'o8ena .i9niewska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3661 OR 31.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3662 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3663 OR 17.08.2009 Ju1ia +ako96ie1na Skierowanie na kurs j;z!kow!
3664 OR 31.07.2009 4ariusz Skibniewski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3665 OR 31.07.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3666 OR 31.07.2009 Andrzej Gadoski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3667 OR 31.07.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3668 K& 31.07.2009 *rganiza6ja 0etniej Akadeii 2i1owej
3669 K& 21.09.2009 )oasz Krz!szto5 G/ra
Katarz!na 'isak
Katarz!na (!uska
Magorzata .i;s!k
Agnieszka (!ba6zuk = Jjzak
.iesawa Maka1
Katarz!na 'ogu3 = Ka1i3ska
Mirosawa Muksza
Hanna Moze1
Anna Kanak = (uszewska
Anna Pidek
Joanna )r!ka6z
Artur Sugier
Arno1d 4e: B Agen6ja Proo6ji Ku1tur! A() AI4
*rganiza6ja ak6ji proo6!jnej warsztat/w pt. >4NA
Miasta 0ub1inB brakuj6! e1eentT?
Arkusz1
Strona 225
3670 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3671 OR 18.08.2009 Stanisaw Jakubowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3672 OR 19.08.2009 Ada +a1ewski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3673 OR 18.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3674 OR 18.08.2009 4ariusz Pawe16z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
3675 OR 17.08.2009 (!szard 'a3ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3676 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3677 OR 26.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3678 OR 7.08.2009 (obert He11er Skierowanie na kurs j;z!kow!
3679 OR 8.09.2009 'eata Ku1ik Skierowanie na kurs j;z!kow!
3680 OR 7.09.2009 Izabe1a Kisie1ewska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3681 OR 8.09.2009 Artur Kasprzak Skierowanie na kurs j;z!kow!
3682 OR 8.09.2009 Marek Muka Skierowanie na kurs j;z!kow!
3683 OR 3.09.2009 .anda )!szko Skierowanie na kurs j;z!kow!
3684 OR 7.09.2009 Sawoir Gad!sz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3685 OR 14.09.2009 Monika 0esz6z!3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3686 OR 9.09.2009 Andrzej *9r/dek Skierowanie na kurs j;z!kow!
3687 OR 11.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3688 OR 11.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3689 OR 11.09.2009 Anna ,zarne6ka = Pawowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
3690 OR 11.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3691 OR 16.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3692 OR 15.09.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3693 OR ! 2.09.2009 Konrad Mazurkiewi6z
3694 OR # 28.09.2009
3695 OR # 28.09.2009 Marta +aj6zkowska
3696 OR ! 28.09.2009 Magda1ena .1azo
3697 OR ! 28.09.2009 Marta Ku1baka
3698 OR ! 12.10.2009 Jwa +awi91ak Sporzdzanie spis/w w!bor6/w
3699 OR ! 12.10.2009 Gra8!na )r!bua Sporzdzanie spis/w w!bor6/w
3700 OR ! 12.10.2009 Jwa 'ondaruk Sporzdzanie spis/w w!bor6/w
(a5a Kiwa6ki
A1bert .arneo
Mar6in Spo6z!3ski
Jarosaw Kap6zuk
Mar6in Spo6z!3ski
)adeusz Skrz!pik
Monika Ku6zaszewska
Andrzej Szuper
+bigniew Nap/ra
Potwierdzanie 1oka1i na siedzib! obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Piotr +!gan
Szko1enie 6zonk/w obwodow!67 koisji
w!bor6z!67
Szko1enie 6zonk/w obwodow!67 koisji
w!bor6z!67
Koord!na6ja spraw dot!6z6!67 zaopatrzenia
koisji w ateria! w!bor6ze
Potwierdzanie 1oka1i na siedzib! obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Arkusz1
Strona 226
3701 OR ! 12.10.2009 Gra8!na Koprowska Sporzdzanie spis/w w!bor6/w
3702 OR ! 12.10.2009 (enata .o1ska Sporzdzanie spis/w w!bor6/w
3703 OR ! 15.10.2009
3704 OR ! 18.09.2009 Piotr Gaw;da
3705 OR ! 18.09.2009 Karo1ina G/ra
3706 OR ! 18.09.2009
3707 OR ! 15.09.2009 4anuta Sz!anik
3708 OR ! 2.09.2009 Jarosaw Jung
3709 K& 21.09.2009 2unda6ja S6en! In Hitro Mukasz .itt
3710 OR A 30.09.2009 Aneks do uow! z dnia "$."<.%""& r.
3711 KP 28.09.2009
3712 !SS ! 16.10.2009
3713 !SS A 15.10.2009 Aneks do uow! nr &-"T+SST%""#
3714 "% 5.10.2009
3715 "% 12.10.2009 Jadwiga Sowik
3716 OR # 16.10.2009 Krz!szto5 'artnik
3717 O) # 5.10.2009 AIDA ,*NSD0)ING Marek G/rski
Pawe Mobejko
Przew/z os/b niepenosprawn!67 do obwodow!67
koisji w!bor6z!67
P1akatowanie obwiesz6ze3 Miejskiej Koisji
.!bor6zej
P1akatowanie obwiesz6ze3 Miejskiej Koisji
.!bor6zej
Agata .ierz67o3
P1akatowanie obwiesz6ze3 Miejskiej Koisji
.!bor6zej
.!pata diet d1a 6zonk/w obwodow!67 koisji
w!bor6z!67
Potwierdzanie 1oka1i na siedzib! obwodow!67
koisji w!bor6z!67
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = Projekt eduka6!jn! >+!. SpowiedN
gangstera?
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Gra8!na 4ebna
Henr!k ,e1ejewski
KAOAG Jerz! Grewi3ski Kon6ert zespou +akopower dniu <-.-%.%""# r.
J18bieta Sered!n
Przeprowadzenie K ed!6ji szko1e3 d1a sprzedaw6/w
napoj/w a1ko7o1ow!67 w raa67 og/1nopo1skiej
spoe6znej kapanii pro5i1akt!6zno = eduka6!jnej
>SprawdNB 6z! )woje pi6ie jest bezpie6zne?
D6zniowski K1ub Sportow! >4w/jka? Iwona
Gajowiak Ja6ek Hoa
Iwona Ma67u1 Stanisaw Ma67u1
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 i ko1ektor/w
kana1iza6ji desz6zowej
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 i ko1ektor/w
kana1iza6ji desz6zowej
Naa1owanie na p/tna67 w te67ni6e o1ejnej <
portret/w 7onorow!67 ob!wate1i iasta 0ub1in
Prz!gotowanie i w!goszenie re5eratu pt. >+ian! w
przepisa67 prawa dot. gospodarki odpadai?
Arkusz1
Strona 227
3718 MOPR A 14.10.2009 .ojewoda 0ube1ski Genowe5a )okarska Aneks do uow! z dnia -"."&.%""# r.
3719 RB 12.10.2009
3720 GK 23.10.2009
3721 RB A 21.10.2009 Aneks do uow! nr %$P-T('T%""#
3722 GM 16.10.2009
3723 KP # 3.09.2009 Henr!k Marian Ku9
3724 K& # 13.10.2009 Mie6z!saw )oaszewski
3725 "% A 24.09.2009 S)(D,)DM Sp. z o. o. Marek Sz6zepaniak Aneks do uow! nr -#&#TINT%""#
3726 "% 16.09.2009
3727 "% 19.08.2009
3728 OR 16.10.2009 Dniwers!tet .arszawski Janusz Adaowski
3729 O) A 23.10.2009 Aneks do uow! z dnia --.-".%""$ r.
3730 OR A 1.10.2009 Grzegorz Haer1a Aneks do uow! nr %PP#T*(T%""#
3731 RB 19.10.2009 J4'D4 Jdward ./j6ik
3732 GM 29.10.2009 .ito1d M!91iwie6
3733 GM A 19.19.9 Jadwiga Pruszkowska 2i1ip Pruszkowski Aneks do uow! z dnia --."&.%""& r.
3734 GM 20.10.2009 AD)* = PA(K = ,A((JG 'o8ena Kuna
'*4A( 4ariusz 'od!s
Dsuni;6ie awarii insta1a6ji wod! 6iepej w bud!nku
Drz;du Miasta 0ub1in prz! u1. .ieniawskiej -P
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
*pr/8nienie K& kosz! 9ietnikow!67 parkow!67
znajduj6!67 si; na terena67 zie1eni iejskiej
>J4A,H Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe?
Sp. z o. o. Goebe1 Sport II Grzegorz Goebe1 Jan
Starownik
,JN)(DS ,entru Dsug Sanitarn!67 444 'ogdan
Hruzewi6z
.!konanie dez!n5ek6jiB dez!nsek6ji i derat!za6ji w
1oka1u ieszka1n! poo8on! w 0ub1inie prz! u1.
4u1;b! -
.!konanie serii 5otogra5ii w ie96ie partnerski
0ub1ina = Poniewie8
.sp/prowadzenie uro6z!sto96i oraz w!goszenie
w!kadu w raa67 proo6ji ksi8ki autorskiej
>2r!der!k ,7opin = 5enoen i paradoks?
(*4M*S s.6. (oan (odak
.!konanie prz!6za kana1iza6ji sanitarnej do
bud!nku kr!tej p!wa1ni prz! Szko1e Podstawowej nr
%< prz! u1. Podza6ze #
,*0EGA()JN JK* s.6. Mot!6z Jwa 4ejneko Janusz
Ma3ko
Przesadzenie drzew w i1o96iU # szt.B usuni;6ie wraz z
kar6zowanie $& szt. drzew
+organizowanie i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 na kierunku >'ezpie6ze3stwo
.ewn;trzne?
Koenda Stra8! Miejskiej .a1dear .ieprzowski
(obot! reontowe w siedzibie (ad! *sied1a u1. Prz!
Stawie P
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej prz! u1. So1u67owskiego o
pow. %%"" % z przezna6zenie pod parking
strze8on!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej prz! u1. 'urszt!nowej o pow.
-S%" % z przezna6zenie pod parking strze8on!
Arkusz1
Strona 228
3735 GM 27.10.2009 0u6jan Sz!dowski
3736
3737 #M 14.10.2009
3738 GK 12.10.2009
3739 "$ 9.10.2009 G)S Jnergis Sp. z o. o. Pawe Kowa1ski
3740 OR 12.10.2009
3741 OR 26.10.2009
3742 OR 24.08.2009
3744 "% 25.09.2009
3745 "% 1.10.2009
3746 OR 28.09.2009 J/ze5 Su1owski Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3747 OR 23.09.2009 Agata +ie1i3ska Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3749 OR 16.09.2009 Anna Giezek Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3750 OR 17.09.2009 +o5ia Siwak Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3751 OR 15.09.2009 +bigniew .;gier Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3752 OR 16.09.2009 )oasz K1e6zek Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3753 OR 17.09.2009 Mario1a Paw1ik Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3754 OR 17.09.2009 Jwe1ina Nowi6ka Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3755 OR 12.10.2009 Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3756 OR 18.09.2009 Jd!ta Kasprz!k Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3757 OR 18.09.2009 Joanna Gad!sz Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3758 OR 18.09.2009 Agata Ku1i3ska Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3759 OR 18.09.2009 .iesaw Staszewski Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3760 OR 21.09.2009 Jerz! Godzi3ski Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3761 OR 22.09.2009 0aura Grabowska Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej prz! u1. Jutrzenki o pow. KS"
% z przezna6zenie pod parking strze8on!
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
.!konanie doj96ia do Pa3stwowego Muzeu na
MajdankuL .!konanie reontu od6inka u1. 4u1;b!
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
.!konanie pra6 ogrodni6z!67 na terenie iasta
0ub1in
(ezerwa6ja nuera6ji pub1i6znej w zakresie od &-
PKKK""" do &- PKK K###
Powiatow! Drzd Pra6! w Hrubieszowie Sawoir
Mar6iniuk
*rganiza6ja sta8u d1a bezrobotnegoE )oasz Korgo1
.!dzia PrawaB Prawa Kanoni6znego i Adinistra6ji
KD0 Mi67a 4oagaa
*rganiza6ja prakt!k zawodow!67 d1a student/w
szk/ w!8sz!67 = Joanna 2e1iks
DM,S 0ub1in Henr!k (onk
*rganiza6ja prakt!k zawodow!67 d1a student/w
szk/ w!8sz!67 = 'runo S67iRinski
Inst!tut )e67niki G/rni6zej K*MAG Magorzata
Maria Ma1e6
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej na budow;
ekran/w akust!6zn!67 wzdu8 a1. Generaa
Sikorskiego
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa A+S w 0ub1inie .iesaw
Prusak J18bieta (ejak
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 i budow1an!67 w zwizku z
budow kana1iza6ji desz6zowej w u1. Powstania
St!6zniowego
Grzegorz Huni6z
Arkusz1
Strona 229
3762 OR 23.09.2009 Monika Ka1inaEMusz!3ska Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3763 OR 28.09.2009 Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3764 OR 20.10.2009 Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3765 OR 30.09.2009 0esaw Mazur Dowa o skierowanie na kurs j;z!kow!
3766 BM 14.10.2009
3767 F' 22.10.2009
3768 GK # 19.10.2009 Marek Stanisaw Pitkowski
3774 K& # 12.10.2009 Magda1ena Maria Gad!sz
3775 K& # 1.10.2009 Karo1ina Majkowska
3776 OR ! 20.10.2009 Anna (zepe6ka
3777 KP P 1.10.2009
3778 KP P 15.10.2009
3779 OR 28.09.2009
3780 OR 30.09.2009 Powiatow! Drzd Pra6! w 0ub1inie Gra8!na Gwiazda *rganiza6ja sta8u d1a bezrobotnegoE Mukasz 4eputat
3781 OR A 20.10.2009 K0IMA) Grzegorz Sura6z Aneks do uow! nr <P%%T*(T%""#
3782 OR 21.09.2009 Jwa Koszaka Skierowanie na studia pod!p1oowe
3783 OR 17.09.2009 Magorzata Adaiak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3784 OR 23.09.2009 Jwa 0ipi3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3785 OR 23.09.2009 Izabe1a Grz!wa6z Skierowanie na studia pod!p1oowe
3786 OR 7.10.2009 Agnieszka *szust Skierowanie na studia pod!p1oowe
Anna Pajdosz
Karo1ina +uzaniuk
SP(IN) Sp. z o. o. .a1dear Matukiewi6z
4ostawa i onta8 1oka1izator/w GPS oraz
uru67oienie oduu poz!6jonowania patro1i Stra8!
Miejskiej
.ojew/dztwo 0ube1skie Krz!szto5 Grab6zuk Marek
21asi3ski
4o5inansowanie ProjektuU Przedu8enie u1.
Kra36owej do u1. Kuni6kiego wraz z oste na rze6e
,zerniej/w6e
*pra6owanie projektu w!konaw6zego przebudow!
zbiorowej ogi! 8onierz! Arii Krajowej
z1oka1izowanej na 6entarzu prz! u1. Dni6kiej
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
Porzdkowanie dokuenta6ji S!steu +arzdzania
Jako96i w e1ektroni6zn! obiegu spraw i
dokuent/w Mdok
.ojew/dztwo 0ube1skie Marek 21asi3ski Arkadiusz
'ratkowski
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u wsp/1nego
zorganizowania iprez! proo6!jnejU Spotkanie
inauguruj6e K1ub (egionu 0ube1skiego
)eatr i. H. ,7. Andersena Arkadiusz K1u6znik
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u wsp/1nej rea1iza6ji
w!dawni6twa proo6!jnego = 2o1deru
Jubi1euszowego
Powiatow! Drzd Pra6! w Ko3ski67 .ad!saw
Pajk
*rganiza6ja sta8u d1a bezrobotnegoE Kai1a
Magda1ena Kaniowska
Arkusz1
Strona 230
3787 OR 23.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3788 OR 23.09.2009 Anna Kwa9na = +bi6iak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3789 OR 25.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3790 OR 20.10.2009 Mi67aa Kie: Skierowanie na studia pod!p1oowe
3791 OR 14.10.2009 Marta Ku1baka Skierowanie na studia pod!p1oowe
3792 OR 8.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3793 OR 9.10.2009 Prze!saw (a67wa Skierowanie na studia pod!p1oowe
3794 OR 21.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3795 OR 28.09.2009 Mirosaw 4!k Skierowanie na studia pod!p1oowe
3796 OR 25.09.2009 'eata Kurek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3797 OR 28.09.2009 Magda1ena Po6ie67a Skierowanie na studia pod!p1oowe
3798 OR 25.09.2009 Agata Serwin Skierowanie na studia pod!p1oowe
3799 OR 28.09.2009 Pawe +bek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3800 OR 25.09.2009 Mar6in Sze1esz6zuk Skierowanie na studia pod!p1oowe
3801 OR 28.09.2009 Mukasz Go9 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3802 OR 28.09.2009 Jo1anta 'ie1ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3803 OR 27.09.2009 +bigniew 'ar6zak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3804 OR 24.09.2009 J18bieta 4asz!3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3805 OR 24.09.2009 )oasz Krajewski Skierowanie na studia pod!p1oowe
3806 OR 24.09.2009 Mukasz Kuda Skierowanie na studia pod!p1oowe
3807 OR 24.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3808 OR 24.09.2009 Anna +i/kowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3809 OR 24.09.2009 Jarosaw 2ran6zak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3810 OR 25.09.2009 Monika Ko6aj Skierowanie na studia pod!p1oowe
3811 OR 24.09.2009 Joanna Krzei3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3812 OR 28.09.2009 Agnieszka ,7!a = J;drzejewska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3813 OR 24.09.2009 Antoni 2akowski Skierowanie na studia pod!p1oowe
3814 OR 16.09.2009 Jarosaw 4udziak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3815 OR 21.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3816 OR 23.09.2009 Anna Gajos Skierowanie na studia pod!p1oowe
3817 OR 16.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3818 OR 21.09.2009 'eata Mi67a16z!k Skierowanie na studia pod!p1oowe
3819 OR 23.09.2009 Jd!ta Pa1u67 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3820 OR 21.09.2009 Gra8!na Ste5anik Skierowanie na studia pod!p1oowe
3821 OR 23.09.2009 Agnieszka St;pie3 Skierowanie na studia pod!p1oowe
'arbara ,zoowska
4orota Men6zewi6z
Agnieszka .ereko
Anna Morow
Iwona .ie8e1
Jwa 4ukiewi6z = Sprawka
4agara .1azi3ska
Arkusz1
Strona 231
3822 OR 9.10.2009 )oasz )ka6z!k Skierowanie na studia pod!p1oowe
3823 OR 16.09.2009 .io1etta Sz6zepi3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3824 OR 21.09.2009 Mariusz )ur6z!n Skierowanie na studia pod!p1oowe
3825 OR 17.09.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3826 OR 21.09.2009 *1ga .itek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3827 OR 17.09.2009 Magda1ena .1azo Skierowanie na studia pod!p1oowe
3828 OR 23.09.2009 Prze!saw .odar6z!k Skierowanie na studia pod!p1oowe
3829 OR 16.10.2009 Anna +arze6zna Skierowanie na studia pod!p1oowe
3830 OR 19.10.2009 (adosaw Kopi3ski Skierowanie na studia pod!p1oowe
3831 OR 19.10.2009 Pawe *g/rek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3832 OR 19.10.2009 Honorata 4oa3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3833 OR 23.09.2009 Krz!szto5 Mtka Skierowanie na studia pod!p1oowe
3834 OR 21.10.2009 Andrzej Mar6iniak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3835 OR 15.10.2009 )oasz K;pa Skierowanie na studia pod!p1oowe
3836 OR 20.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3837 OR 20.10.2009 Magda1ena +bi6iak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3838 RB 19.10.2009 +*S)A +akad Dsug 4rogow!67 Stanisaw K;pka
3839 OR 20.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3840 OR 19.10.2009 Arkadiusz Niezgoda Skierowanie na studia pod!p1oowe
3841 OR 19.10.2009 Izabe1a Kopotek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3842 OR 19.10.2009 Ada 'orow! Skierowanie na studia pod!p1oowe
3843 OR 20.10.2009 Jerz! Pa9nik
3844 OR 16.10.2009 A1ina ,iei3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3845 OR 19.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3846 OR 19.10.2009 A1dona (ozwadowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3847 OR 19.10.2009 Kai1a Garwo1i3ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3848 OR 16.10.2009 Magda1ena Niewiarowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3849 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3850 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3851 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3852 OR 16.10.2009 Katarz!na 21is Skierowanie na studia pod!p1oowe
3853 OR 16.10.2009 Anna .osz6zek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3854 OR 9.10.2009 0u6!na Sternik Skierowanie na studia pod!p1oowe
3855 OR 9.10.2009 4orota Karwowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
Mukasz )!zo
Saanta Musz6zew
Przebudowa zjazdu pub1i6znego z u1. Puawskiej $ =
Cobek nr P
Marta Wwikaa
*pra6owanie ana1iz dot!6z6!67 za/wie3
pub1i6zn!67 w Drz;dzie Miasta 0ub1in
Iwona )atar6zak
.ad!saw )oasz Kau8niak
Katarz!na (at!3ska = 0ipert
(enata *w6zarewi6z
Arkusz1
Strona 232
3856 OR 9.10.2009 )eresa Marek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3857 OR 12.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3858 OR 12.10.2009 Kr!st!na .asg Skierowanie na studia pod!p1oowe
3859 OR 9.10.2009 Marzena Sadurska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3860 OR 12.10.2009 Monika Podo1ak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3861 OR 9.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3862 OR 9.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3863 OR 9.10.2009 (egina Soek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3864 OR 12.10.2009 (egina Majewska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3865 OR 9.10.2009 Artur +ugaj Skierowanie na studia pod!p1oowe
3866 OR 9.10.2009 Jwe1ina Nowi6ka Skierowanie na studia pod!p1oowe
3867 "% # 23.10.2009 Andrzej Adaiak
3868 "% A 31.08.2009 Aneks do uow! nr P&-TINT,PT%""&
3869 OR 20.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3870 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3871 OR 19.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3872 OR 16.10.2009 Anna Giezek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3873 OR 19.10.2009 Andrzej .ojew/dzki Skierowanie na studia pod!p1oowe
3874 OR 20.10.2009 Gra8!na Ja6kowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3875 OR 19.10.2009 Ju1iusz Szajno67a Skierowanie na studia pod!p1oowe
3876 OR 14.10.2009 Mi67a Piat Skierowanie na studia pod!p1oowe
3877 OR 9.10.2009 Magorzata Ma67 = 4udek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3878 OR 8.10.2009 Marta 'onar Skierowanie na studia pod!p1oowe
3879 OR 9.10.2009 Marta 'ana67 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3880 OR 14.10.2009 Iwona .oNniak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3881 OR 14.10.2009 Jwa Magorzata 'oguta Skierowanie na studia pod!p1oowe
3882 OR 1.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3883 OR 12.10.2009 Anna Piase6ka Skierowanie na studia pod!p1oowe
3884 OR 14.10.2009 (adosaw Heran Skierowanie na studia pod!p1oowe
3885 OR 13.10.2009 Marta Sawek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3886 OR 12.10.2009 Agnieszka Paro1 = G/rna Skierowanie na studia pod!p1oowe
3887 OR 13.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3888 OR 9.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
Anna .1izo
Agnieszka Gua9
J18bieta Guta1ska
.er!5ika6ja dokuenta6ji projektowej w zakresie
poprawno96i er!tor!6znej = przedu8enie u1.
Muz!6znej
Stowarz!szenie In8!nier/w i )e67nik/w Kounika6ji
*ddzia w 0ub1inie Jerz! Jkiert
Joanna Mu8!kowska
Marta Sajkiewi6z
Hanna 'ieniaszkiewi6z
Jarosaw 4aniewski
4ariusz Kopro3
(oan Jabork7e1
Arkusz1
Strona 233
3889 OR 8.10.2009 'eata Skrz!pie6 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3890 OR 9.10.2009 Izabe1a ,e1ej Skierowanie na studia pod!p1oowe
3891 OR 8.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3892 OR 9.10.2009 Joanna 'ednarska = S!ska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3893 OR 8.10.2009 Mar6in Przepi/rka Skierowanie na studia pod!p1oowe
3894 OR 9.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3895 OR 8.10.2009 'eata *rze67owska Skierowanie na studia pod!p1oowe
3896 OR 17.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3897 OR 14.10.2009 Jo1anta 'ogusz Skierowanie na kurs j;z!kow!
3898 OR 15.10.2009 J18bieta .ojtanowi6z Skierowanie na studia pod!p1oowe
3899 OR 20.10.2009 Anna (!bak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3900 OR 15.10.2009 Andrzej 'orowski Skierowanie na studia pod!p1oowe
3901 OR 20.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3902 OR 12.10.2009 Krz!szto5 ./j6ik Skierowanie na studia pod!p1oowe
3903 OR 8.10.2009 Krz!szto5 'i1ski Skierowanie na studia pod!p1oowe
3904 OR 8.10.2009 Sawoir .o1ski Skierowanie na studia pod!p1oowe
3905 KP A 23.09.2009 )A'A0 Jan Kidaj Mie6z!saw 4anie1 Sp. j.
3906 #M 28.09.2009 'udowa iejs6 postojow!67 prz! u1. Meda1ion/w
3907 OR 30.10.2009 Magda1ena 0ewtak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3908 OR 27.10.2009 'eata Mazur Skierowanie na studia pod!p1oowe
3909 BM 9.10.2009 (HJMA Ja6ek Saj
3910 OR 17.10.2009 Jdward Poorski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3911 K# 20.10.2009 A)0AS )(AHJ0 Magda1ena G/rska
3912 "$ 15.10.2009 2.H.D. MJ(I)DM Konrad ,zubek 4ostar6zenie i insta1a6ja prograu N*(MA <
3913 OR 17.10.2009 )oasz (adzikowski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3914 KP P 8.10.2009 DM,S Stanisaw Mi67aowski
3915 OR 28.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3916 OR 30.10.2009 Iwona Sz!anek Skierowanie na studia pod!p1oowe
3917 OR 30.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
3918 RB 26.10.2009
Marta )odorowska
Joanna Gajak
Katarz!na 4ekund!
Mi67a Judzi3ski
Aneks do uow! nr <<KPTKPT%""# z dnia %<."#.%""#
r.
SAN = 'D4 Stanisaw Pastr!k
.!konanie i dostawa ateria/w w raa67
Prograu >'ezpie6zn! 0ub1in?
*rganiza6ja iprez! tur!st!6znej do 0wowa w
dnia67 %PE%S paNdziernika %""# r.
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u proo6ji Miasta poprzez
rea1iza6j; projektu 0ube1skiego )owarz!stwa
Naukowego
Monika Pie9ko
Mirosawa Puton
'*4A( 4ariusz 'od!s
.!iana zestawu wodoierzowego w bud!nku
4ou Poo6! Spoe6znej i. .. Mi67e1isowej w
0ub1inie
Arkusz1
Strona 234
3919 OR 6.08.2009 ,ezar! Adaski Skierowanie na kurs j;z!kow!
3920 OR 3.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3921 OR 17.08.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
3922 "% 10.09.2009
3923 K& 1.09.2009 Krz!szto5 ,z!8ewski
3924 K& 13.10.2009 Ga1eria Sztuki .I(O4A(+ Piotr +ie1i3ski
3925 !SS A 26.10.2009 Aneks do uow! nr #""T+SST%""#
3926 GM 22.10.2009
3927 OR A 1.10.2009 'eata Sak = Mapi3ska Aneks do uow! nr %S-PT*(T%""#
3928 OR A 1.10.2009 Magda1ena Po6ie67a Aneks do uow! nr %S-#T*(T%""#
3929 OR A 1.10.2009 Krz!szto5 Mikoaj6zak Aneks do uow! nr %S-KT*(T%""#
3930 OR A 1.10.2009 Agata Serwin Aneks do uow! nr %S-ST*(T%""#
3931 OR A 1.10.2009 )oasz .zitek Aneks do uow! nr %S-&T*(T%""#
3932 OR A 7.10.2009 Aneks do uow! nr %S#%T*(T%""#
3933 "% 15.09.2009 'iuro 4oradztwa Juropejskiego JD(*,*MPAS
3934 OR 27.10.2009 Szkoa G/wna Hand1owa Ada 'udnikowski
3935 K& 1.09.2009
3936 #M 2.11.2009
3937 GM 19.10.2009
3938 GM 16.10.2009
3939 O" 8.09.2009
3940 OR 29.10.2009
Mukasz Kozar
Mar6in 4ekowski
J0JK)(*P(*JJK) S.A. *ddzia w 0ub1inie Marian
4a6a 0e67osaw Sz!a3ski
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego
pod6zas budow! parku w dzie1ni6! ieszkaniowej
,zub! w 0ub1inie = 6z;9: 6entra1na
Przeprowadzenie konsu1ta6ji w sprawie stara3 o
uz!skanie t!tuu Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur! %"-K
*rganiza6ja w!staw! r!sunk/w Andrzeja .ajd! i
Kr!st!n! +a67watowi6z pt. Nasza Japonia
AGAPJ Kato1i6kie Stowarz!szenie Poo6! *sobo
Dza1e8nion! Piotr 4rozd Iwona Przewor
Po1ite67nika 0ube1ska Marek *pie1ak Janina Ksi;ska
D8!6zenie nieru67oo96i na zorganizowanie rajdu
sao67od/w terenow!67
Hio1etta Pe67a
Aktua1iza6ja studiu w!kona1no96i d1a projektu
>(enowa6ja )eatru Starego w 0ub1inie?
*rganiza6ja i przeprowadzenie studi/w
pod!p1oow!67 w zakresie >+arzdzania
Projektai?
Media (egiona1ne Sp. z o. o. *ddzia w 0ub1inie
(obert G1inkowski Mariusz Knut1a
Prz!gotowanie rek1a! >Juropejskie 4ni
4ziedzi6twa?
J0JK)(*SPA(K Sp. z o. o. Marek (oaniuk
S!1wester 'e1niak
'udowa o9wiet1enia drogowego wzdu8 5ragentu
u1. Kr;8ni6kiej
Dsugi Geodez!jno = Kartogra5i6zne Stanisaw
Seroka
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej na t1e
istniej6!67 grunt/w nieru67oo96i = u1. G1inianaB
u1. Fwi;to67owskiego
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe )J4'JS)
)adeusz ,ieszko
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej na t1e
istniej6!67 grunt/w nieru67oo96i = 4ziesita
HJNA A() Sp. z o. o. Joanna .awer = Ja67i
.!konanie projektu gra5i6znego 5o1deru
proo6!jnego d1a Gin! 0ub1in
(egiona1n! +wizek (ewiz!jn! Sp/dzie1ni
Mieszkaniow!67 'o1esaw (!kwa J/ze5 2urtak
Naje pokoi biurow!67 w bud!nku prz! u1. +ana <& @I
pi;troA o 6znej powierz67ni -"KB% %
Arkusz1
Strona 235
3941 OR A 29.10.2009 Aneks do uow! nr <K$T*rT,PTIT%""&
3942 "% 28.10.2009 Dsugi Projektowe w 'udowni6twie Gra8!na Kwiek
3942A BRM # 20.10.2009 )eresa Guzowska
3943 "% 23.10.2009 )eresa ,zerni6ka
3943A O) ! 30.10.2009 Katarz!na 'k
3944 "% 19.10.2009
3945 "% 21.10.2009 4ariusz (;ba6z
3946 "% 21.10.2009
3947 "% 21.10.2009
3948 "% 21.10.2009
3949 "% 1.10.2009
3950 KP # 19.10.2009 Krz!szto5 (ogowski
IN.JS)P(*JJK) 0ub1in S.A. Andrzej 'at Anna
Krupa
*pra6owanie kon6ep6ji prograowo = przestrzennej
szko! podstawowej w dzie1ni6! Szerokie
)ua6zenie konsekut!wne z j;z!ka po1skiego na
j;z!k ukrai3ski pod6zas wsp/1nej sesji (ad! Miasta
0wowa i (ad! Miasta 0ub1in
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 rejonie
4ziesita .ie9
.!konanie bie86ej ana1iz! ap! akust!6znej iasta
0ub1in
+arzd (odzinn!67 *gr/dk/w 4ziakow!67
.;g1inek )adeusz 4ziewu1ski
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow kanau
desz6zowego w rejonie u1. 'iesz6zadzkiej
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 rejonie
4ziesita .ie9
Hio1etta Koajda 'ogdan Koajda
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 rejonie
4ziesita .ie9
'arbara G/rnia
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 rejonie
4ziesita .ie9
Hio1etta Koajda 'ogdan Koajda
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 w zwizku z budow
ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej NE2 rejonie
Abraowi6e Pr!watne
J4A,H P.H.D. Sp. z o. o. Jan Starownik
.!konanie zabezpie6zenia stro!67 skarp p!tai
a8urow!i prz! Szko1e Podstawowej Nr S- prz! u1.
'urszt!nowej %%
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie Ju1ii Hartwig t!tuu
Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
Arkusz1
Strona 236
3951 KP # 19.10.2009
3952 KP # 19.10.2009 4ariusz 4browski
3953 KP # 19.10.2009 Andrzej S67ab
3954 OR 8.10.2009 Dowa o odb!wanie sta8u przez bezrobotnego
3955 OR 14.09.2009 Izabe1a ,e1ej Skierowanie na kurs j;z!kow!
3956
3957
3958
3959
3960 BRM # 29.10.2009
3961 OR ! 27.10.2009 Marta Hetan
3962 !SS # 6.11.2009 Katarz!na Jjd!s
3963 !SS ! 6.11.2009
3964 OR 5.11.2009 Miasto Mu6k 'ogdan Sz!ba
3965 #M A 26.10.2009 Aneks do uow! nr %<$-T4MT%""#
3966 GK 16.10.2009 Ar67itektura +ie1eni H*()DS (adosaw ,ioek
3967 GK 16.10.2009
3968 O) A 1.09.2009 Aneks do uow! z dnia %#."$.%""# r.
Jerei +ienkowski
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie Ju1ii Hartwig t!tuu
Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie Ju1ii Hartwig t!tuu
Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie Ju1ii Hartwig t!tuu
Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
Starosta M;6z!3ski reprezentowan! przez Janin;
)eres; 'ro3sk
Kan6e1aria (ad6! Prawnego )oasz Sto1at
Sporzdzenie opinii prawnej w sprawie
donieanego naruszenia przez Pana Piotr
.i;6kowskiego przepis/w ustaw! o saorzdzie
ginn!
.er!5ika6ja dokuenta6ji zwizanej z w!dawanie
de6!zji 9rodowiskow!67
Prz!gotowanie w!kadu >*g/1nopo1ska kapania
spoe6zna >4zie6i3stwo bez przeo6!? @ed!6ja %""#A
jako prz!kad budowania 9wiadoo96i i uiej;tno96i
w!67owania dzie6i bez bi6ia?
')M Hote1 restaura6ja 0.V. 'ogdana Ma1awska
)aras Ma1awski
.!naje sa1i kon5eren6!jnej w dniu -% 1istopada
%""# r. na przeprowadzenie kon5eren6ji
Dowa partnerska o wzajenej wsp/pra6! w
zakresie rea1iza6ji projektu >Juropejskie standard!
wsp/pra6! projektowej w rea1iza6ji ini6jat!w
transgrani6zn!67 0ub1in i Mu6ka?
Izba Skarbowa w 0ub1inie Hanna S!sa
Dsuwanie powa1on!67 drzewB poaan!67 konar/w
w p/no6nej 6z;96i iasta
Ksztatowanie )eren/w +ie1eni >*G(*4O? Ja6ek
*67nio
Dsuwanie powa1on!67 drzewB poaan!67 konar/w
w poudniowej 6z;96i iasta
0ube1ski Inspektorat *67ron! Frodowiska w
0ub1inie 0eszek Ce1azn!
Arkusz1
Strona 237
3969 G# 19.10.2009
3970 KP 13.10.2009
3971 K& # 29.10.2009 Jan Kondrak
3972 K& # 29.10.2009 Jan Kondrak
3973 O( 6.05.2009 Narodowe ,entru Ku1tur! 'ernard Abro8kiewi6z
3974 O( 6.05.2009 Narodowe ,entru Ku1tur! 'ernard Abro8kiewi6z
3975 "% 19.10.2009
3976 "% 19.10.2009
3977 "% 19.10.2009
3978 "% 19.10.2009
3979 "% 16.10.2009 HIHA Sp. z o. o.
3980 GM A 10.11.2009 Aneks do uow! nr $-#TGMT%""&
3981 "$ 5.11.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
3981A GM 4.11.2009 .*0,* Sp. z o. o. Kaziierz .o1ski
3982 RB 6.10.2009
3983 RB 30.10.2009
3984 #M 28.10.2009
A' Geo = Geodezja .iesaw Koodziej
Dsta1enie grani6 poi;dz! dziakai poo8on!i w
pob1i8u u1. Na5towej
MAG MJ4IA A() Sp. z o. o. Artur Korgo1
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 w raa67
>Jubi1euszu dziesi;6io1e6ia Kabaretu Ani Mru Mru?
Prz!gotowanie i przeprowadzenie autorskiego
w!st;pu art!st!6znego pod6zas kon6ertu w raa67
ob67od/w #-. ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
Dowa dot!6z6a wsp/organiza6ji projektu w
raa67 Po1sko = Dkrai3skiej .!ian! Modzie8!
Dowa dot!6z6a wsp/organiza6ji projektu w
raa67 Po1sko = Dkrai3skiej .!ian! Modzie8!
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. ,7abrowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. 0i1iowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. Stru!kowa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. G1i3skiego
'udowa wie1orodzinnego bud!nku ieszka1nego
prz! u1. +!gunta Augusta
Iwona Kubejko
4ostawa i insta1a6ja radiowego s!steu transisji
dan!67 w w!bran!67 obiekta67 Drz;du Miasta 0ub1in
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. +wizkowej o
pow. <&" % z przezna6zenie na dziaa1no9: Sp/ki
P*0JKS'D4 )(A4J Sp. z o. o. +bigniew Ki6i6
.oj6ie67 Mierni6ki
.!konanie insta1a6ji e1ektr!6zn!67 w
poiesz6zenia67 Cobka Nr % prz! u1. *krzei --
.ojew/dztwo 0ube1skie Arkadiusz 'ratkowski
Marek 21asi3ski
Ddzie1enie dota6ji na do5inansowanie zadania
>'udowa kop1eksu boisk sportow!67 w raa67
prograu >Moje 'oisko = *r1ik %"-%?
PKP S.A. *ddzia Gospodarowania
Nieru67oo96iai w 0ub1inie Pawe ,7ie1ewski
Marek ,i67osz
Ddost;pnienie terenu PKP S.A. poo8onego na
dzia6e obr;b 0ub1in PK +ad;bie <
Arkusz1
Strona 238
3985 "% 5.10.2009
3986 OR 3.11.2009 Grzegorz Maruszak Skierowanie na studia pod!p1oowe
3987 RB 2.11.2009 Pra6ownia Projektowa = Jo1anta K;dzierska
3988 RB 27.10.2009 4o5inansowanie inwest!6ji ze 9rodk/w bud8etow!67
3989 #M 3.11.2009 )(ASA Dsugi Projektowe Jerz! Ka1iszuk
3990 #M 9.11.2009
3991 O% ! 10.11.2009
3992 "% 12.11.2009
3993 !SS 9.11.2009
3994 BM # 10.11.2009 +bigniew .oj6ie67 Jakub6zak
3995 !SS A 23.10.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko Aneks do uow! nr #%ST+SST%""#
3996 !SS A 23.10.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko Aneks do uow! nr #S<T+SST%""#
3997 !SS A 23.10.2009 )owarz!stwo Ginast!6zne S*KVM )oasz Sta3ko Aneks do uow! nr #S"T+SST%""#
3998 !SS A 16.10.2009 Aneks do uow! nr #<"T+SST%""#
3999 !SS A 16.10.2009 Aneks do uow! nr #<-T+SST%""#
4000 K& ! 26.10.2009
Spoe6zn! Koitet 'udow! u1. 0azurowej Grzegorz
Nowakowski
'udowa u1. 0azurowej @od6inek od u1. (asz!3skiej do
u1. K1epa6kiegoA
.!konanie dokuenta6ji projektowej oraz
spe6!5ika6ji te67ni6znej w!konania i odbioru rob/t
na insta1a6j; gazowo = grzew6z i prz!6ze gazowe
do naiotu sportowego prz! Szko1e Podstawowej Nr
<- u1. 0otni6za -
Minister Sportu i )ur!st!ki )oasz P/grabski
.!konanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
dot!6z6ego przebudow! nawierz67ni jezdni w
rejonie skrz!8owania a1. So1idarno96i = u1. 4o1na <E
go Maja = u1. Prusa
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej
o9wiet1enia drogowego = a1. .arszawska = u1.
+bo8owa
Pawe Pra6zuk
Ddzie1anie i upowsze67nianie in5ora6ji dot!6z6!67
os/b niepenosprawn!67
Pawe )iepow = Pra6ownia Projektowa
*pra6owanie kosztor!s/w inwestorski67 = zesp/
p!wa1ni prz! A1. +!guntowski67
.ojew/dzki Szpita1 Spe6ja1ist!6zn! (!szard
Fie67
Ddzie1anie bezpatn!67 9wiad6ze3 zdrowotn!67
obejuj6!67 rea1iza6j; >Prograu na rze6z
spoe6zno96i roskiej = 'iaa niedzie1a?
Przeprowadzenie zaj;: teoret!6zn!67 w raa67
szko1enia obronnego
K1ub Sportow! DNIA Mie6z!saw Granda Kaziiera
.ie1osz
K1ub Sportow! DNIA Mie6z!saw Granda Kaziiera
.ie1osz
Monika Gorgo1
.prowadzanie dan!67 do ewiden6ji zewn;trzn!67
dokuent/w ksi;gow!67 i rejestru za/wie3
pozaustawow!67
Arkusz1
Strona 239
4001 K& # 13.10.2009
4002 K& # 13.10.2009
4003 K& # 13.10.2009 )oasz Jasi3ski
4004 K& 21.09.2009
4005 "% 4.09.2009
4006 "% P 20.10.2009
4007 OR 3.11.2009 Marzena Jodowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
4008 GK 29.10.2009 )JK*M )e67no1ogia Sp. z o. o. )oasz Sie3ko
4009 #M 12.11.2009 +*S)A +akad Dsug 4rogow!67 Stanisaw K;pka .!konanie przebudow! u1. (udni6kiej
4010 O) 28.10.2009
4011 KP 12.11.2009 Agen6ja Kon6ertowa P(*MDSI, Artur ,zaban
4012 RB 23.10.2009
4013 RB 26.10.2009
4014 "$ 6.11.2009 SP(IN) Sp. z o. o. Ma6iej 4obosz (ozbudowa onitoringu wiz!jnego iasta
4015 OR 30.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4016 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4017 OR 16.10.2009 J18bieta Mazurek Skierowanie na studia pod!p1oowe
4018 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4019 OR 16.10.2009 'eata Ku1ik Skierowanie na studia pod!p1oowe
4020 OR 16.10.2009 .anda Grabowska Skierowanie na studia pod!p1oowe
Piotr ,7i1ioniuk
Prz!gotowanie i w!konanie kon6ertu kaera1nego w
raa67 proo6ji ksi8ki >,7opin = 5enoen i
paradoks?
Magorzata Krzei3ska = Sribniak
Prz!gotowanie i w!konanie kon6ertu kaera1nego w
raa67 proo6ji ksi8ki >,7opin = 5enoen i
paradoks?
Przeprowadzenie uro6z!sto96i w raa67 proo6ji
ksi8ki >,7opin = 5enoen i paradoks?
Stowarz!szenie ,aerata 0ube1ska 'arbara G/rska
)adeusz Sz!kua
Ini6jat!w! ku1tura1ne wzboga6aj6e o5ert; 0ub1ina =
iasta kand!duj6ego do t!tuu Juropejskiej Sto1i6!
Ku1tur! %"-K = )r!pt!k Mar!jn! z okazji K"E1e6ia 6udu
w Ar67ikatedrze 0ube1skiej
Przedsi;biorstwo Sprz;towo = )ransportowe
P*)(ZW Stanisaw Potr;:
.!konanie rozbi/rki bud!nku z1oka1izowanego na
dzia6e prz! u1. Kuni6kiego &<
MP.iK Sp. z o. o. Ja6ek ,zare6ki Andrzej Kozak
Porozuienie w sprawie budow! u1. Kra36owej na
od6inku od skrz!8owania z u1. Kuni6kiego do
skrz!8owania z u1. 4ug
4ostawaB zainsta1owanie i wdro8enie pakietu
oprograowania k1ien6kiego JSK*P
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej .oj6ie67 Piekar6z!k 0u6jan
*rgasi3ski
4o5inansowanie zadania pn. 0e6zenie i konserwa6ja
starodrzewu na terenie iasta 0ub1in
.!st;p art!st!6zn! zespou ,zbanband
,entru In5orat!6zno = Konsu1tingowe Jarosaw
Gukowski
.!konanie ana1iz! 5inansowo = ekonoi6znej do
projektu = )erooderniza6ja obiekt/w Spe6ja1nego
*9rodka Szko1no = .!67owaw6zego Nr -
'A)IMJN) Sp. z o. o. )oasz 'abinetz Stanisaw
'abinetz
.!konanie dokuenta6ji projektowej d1a potrzeb
rozbudow! bud!nku I 0i6eu *g/1nokszta66ego
Ma6iej +bara67ewi6z
(obert )!1ega
Grzegorz Huni6z
Arkusz1
Strona 240
4021 RB 2.11.2009
4022 BM A 30.10.2009 Aneks do porozuienia z dnia "&."S.%""& r.
4023 BM 9.11.2009
4024 OR 20.10.2009
4025 "% A 15.10.2009 Aneks do uow! nr %P<<TINT%""#
4026 O( 16.11.2009 A)0AS )(AHJ0 Magda1ena G/rska
4027 GM A 16.11.2009 Aneks do uow! nr -SPTGMT%""#
4028 O) P 16.11.2009
4029 BM 17.11.2009 Koenda Miejska Po1i6ji Ja6ek 'u6zek Nieodpatne przekazanie sprz;tu
4030 OR 27.10.2009 DM,S Stanisaw Mi67aowski
4031
4032 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4033 K& # 29.10.2009 'o8ena 'aranowska
4034 K& # 28.10.2009 Mie6z!saw )oaszewski
4035 GM P 30.10.2009
4036 OR 29.10.2009
4037 O) P 21.10.2009
4038 GM 18.11.2009
MP.iK Sp. z o. o. Ja6ek ,zare6ki Andrzej Kozak
+apewnienie dost;pno96i do sie6i = boisko
pikarskie MKS Ka1ina = 0ub1in
Po6zta Po1ska ,entru In5rastruktur! *ddzia
(egiona1n! Pawe Cejo
Koenda Miejska Pa3stwowej Stra8! Po8arnej w
0ub1inie Mirosaw Haas
Nieodpatne przekazanie kontenera ratowni6zego 0HE
# z p1andek
Akadeia G/rni6zo = Hutni6za w Krakowie Marian
Mazur
Przeprowadzenie studi/w pod!p1oow!67 z zakresu
S!ste/w In5ora6ji Geogra5i6znej
'iuro Projektowe A(,*NJ0 Sp. z o. o. Jwa
0ebiedzka = Nowakowska
*rganiza6ja w!6ie6zki d1a u6zni/w spoe6zno96i
roskiej i po1skiej
Miejska 'ib1iotek Pub1i6zna i. H. Mopa6i3skiego
Piotr )okar6zuk
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
Porozuienie zwizane z rea1iza6j ind!widua1nej
zabudow! w!stawienni6zej na )arga67 P*0JK* w
Poznaniu
Skierowanie na prakt!k; studen6k = Joanna
Szponar
Mukasz Kozar
*pra6owanie 67oreogra5ii oraz koord!na6ja kon6ertu
w raa67 ob67od/w #-. ro6zni6! *dz!skania
Niepod1ego96i
.!goszenie w!kad! autorskiego w raa67
uro6z!sto96i proo6ji ksi8ki autorskiej >,7opin.
2enoen i paradoks?
MP.iK Sp. z o. o. Marek .agner Ja6ek ,zare6ki
Porozuienie w sprawie wsp/5inansowania projektu
>(ozbudowa i oderniza6ja s!steu zaopatrzenia w
wod; i odprowadzania 96iek/w w 0ub1inie?
Powiatow! Drzd Pra6! w ,7eie (egina P/ko9nik
+organizowanie sta8u d1a bezrobotnego = Agnieszka
Kopniak
,JMJG Po1ska Sp. z o. o. )adeusz (adzi;6iak
)oasz Jasie1ski
Porozuienie dot. przekszta6enia teri6znego przez
,eentowni; ,7e
Hurtownia Pi1arek i Kosiarek PA()NJ(ESJ(HI,J
Krz!szto5 Kon6za1ski
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Misjonarskiej
%% o pow. --$SP % z przezna6zenie na
prowadzenie dziaa1no96i 7and1owo = usugowej
Arkusz1
Strona 241
4039 GM 16.11.2009
4040 GM 16.11.2009 Krz!szto5 'ie1ak Jerz! ./jtowi6z
4041 "% 12.11.2009 .A('D4 S.A. Mar6in Sz6zepaniak
4042 "% A 21.10.2009 Aneks do uow! nr %$SPTINT%""&
4043 GM 12.11.2009
4044 KP P 18.11.2009
4045 S$ 23.10.2009
4046 G# 6.11.2009 Dsugi Geodez!jne Marta Jastrz;bska
4047 G# 6.11.2009
4048 G# 6.11.2009
4049 OR 24.11.2009 Monika Madejska Skierowanie na studia pod!p1oowe
4050 K& 29.10.2009
4051 OR 16.10.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4052 OR 9.11.2009 Dowa o sta8 = Ha1ina Madej
4053 K& ! 28.10.2009 Prze!saw 'uksi3ski
4054
4055 K& # 12.10.2009 Magorzata Mat!siak
4056 K& # 29.10.2009 Agnieszka *rze
JD(* = S)A() *9rodek Szko1enia Kierow6/w
Marzena Nie:ko
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. 4wor6owej & o
pow. -S" % z przezna6zenie na p1a6 anewrow!
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. 'urszt!nowej
o pow. %S" % z przezna6zenie na iejs6a
postojowe
(enowa6ja k1asztoru powiz!tkowskiego na 6entru
dziaa3 art!st!6zn!67 w 0ub1inie
Konsor6juU 0ider = JKSAM +akad Dsugowo =
Hand1ow! Marek Suszek
Andrzej Arasz6zuk
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Gospodar6zej
o pow. %&P" % z przezna6zenie pod parking
strze8on!
P.P.H. OA(4 s.6. Mirosaw Fwierz
Poj;6ie wsp/pra6! w 6e1u przeprowadzenia
Prograu >Miasto Po1e6a?
.!8sza Szkoa Spoe6zno = Prz!rodni6za w 0ub1inie
Henr!k Ste5anek
D8!6zenie pod9wiet1anej gab1ot! z ap
kartogra5i6zn 0ub1ina
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej stanu
prawnego dziaek = u1. Sowi3skiegoL u1. +bo8owa
Dsugi Geodez!jno = Kartogra5i6zne Andrzej
Sz!6z!k
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej stanu
prawnego dziaek = u1. HarnasieB Poturz!3skaB
Skoub!B Kiepur!B PaganiniegoB C!wnegoB Ce1azowej
.o1i
Dsugi Geodez!jno Kartogra5i6zne Marian N!kie1
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej stanu
prawnego dziaek = u1. 4o1na Pann! MariiB Miodowa
Agen6ja Proo6ji Ku1tur! A() AI4 Arno1d 4e:
Prz!gotowanie i przeprowadzenie pokazu 5i1u pt.
>Mogia Nieznanego Conierza?
Grzegorz A1inowski
Powiatow! Drzd Pra6! w 0ub1inie 2i1ia w '!67awie
'o8ena Sz!u1a
Prowadzenie uro6z!sto96i odsoni;6ia tab1i6!
paitkowej po9wi;6onej Janinie Porazi3skiej
Prz!gotowanie autorskiego projektu gra5i6znego
ateria/w proo6!jn!67
Prz!gotowanie i w!konanie pie9ni w raa67
ob67od/w #-. ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
Arkusz1
Strona 242
4057 K& # 29.10.2009 Grzegorz (oua1d Sied1a6zek
4058 K& # 29.10.2009 0esaw Skwarski
4059 K& # 29.10.2009 +dzisaw *7ar
4060 K& # 29.10.2009 Drszu1a Kozak
4061 K& ! 29.10.2009 4ariusz .r/b1ewski
4062 K& ! 28.10.2009 Ja6ek 4ragun
4063 K& # 29.10.2009 Andrzej (usin
4064 "% 29.10.2009
4065 "% 19.11.2009
4066 "% 19.11.2009
4067 "% 29.10.2009
4068 "% 17.11.2009
4069 "% 17.11.2009
4070 "% 29.10.2009 HO4(* = GA+ Henr!k +a1esz6z!k Piotr +a1esz6z!k
4071 "% 29.10.2009
4072 "% 29.10.2009
Akopaniowanie w!konaw6o w raa67 ob67od/w
#-. ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
(ea1iza6ja dokuenta6ji zdj;6iowej w raa67
ob67od/w #-. ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
Prz!gotowanie i przeprowadzenie kon6ertu ,7/ru 0a
Musi6a w raa67 ob67od/w #-. ro6zni6!
*dz!skania Niepod1ego96i
Autorska aran8a6ja w!staw! >Pie93 ujdzie 6ao? w
raa67 ob67od/w #-. ro6zni6! *dz!skania
Niepod1ego96i
*bsuga te67ni6zna przesu67a3 w Konkursie PoezjiB
Proz! i Pie9ni Patriot!6znej w raa67 ob67od/w #-.
ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
Prowadzenie uro6z!sto96i w raa67 ob67od/w #-.
ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
(ea1iza6ja dokuenta6ji 5i1owej i onta8 ateriau
5i1owego z kon6ertu w raa67 ob67od/w #-.
ro6zni6! *dz!skania Niepod1ego96i
M*0A Krz!szto5 +agraba
.!konanie sie6i wodo6igowej w grani6a67 pasa
drogowego u1. .sp/1nej
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1. Abe1arda
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j sie6i wodo6igowej w u1. 'r!3skiego
+akad (ob/t In8!nier!jno = 'udow1an!67
A1eksander .sik
.!konanie sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Fwi;to67owskiego
)*(GAN 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU budowa sie6i kana1iza6ji
sanitarnej w u1. +ieowita i u1. 0eszka
)*(GAN 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU budowa sie6i kana1iza6ji
sanitarnej w u1. Pitkowskiego
.!konanie sie6i wodo6igowej w grani6a67 pasa
drogowego u1. )rze9niowskiej
+akad (ob/t In8!nier!jno = 'udow1an!67
A1eksander .sik
.!konanie sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Sawinkowskiej
He1ena Koajda )adeusz Koajda
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 oraz trwaego ograni6zenia
korz!stania z gruntu w zwizku z budow ko1ektor/w
kana1iza6ji sanitarnej NE2
Arkusz1
Strona 243
4073 "% 23.10.2009
4074 "% 28.10.2009 Anna G/rska
4075 "% 29.10.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak
4076 "% 5.10.2009 'udowa kana1iza6ji sanitarnej w u1. 0azurowej
4077 "% 5.10.2009 'udowa o9wiet1enia drogowego u1. 0azurowej
4078 "% 4.11.2009
4079 "% A 31.08.2009 Aneks do uow! nr <-$&TINT%""&
4080 "% A 30.06.2009 Aneks do uow! nr %P&TINT%""&
4081 "$ 30.10.2009 Fwiad6zenie usug serwisow!67 S!steu DS,
4082 "% 29.10.2009
4083 O( P 20.10.2009 Gina Serniki Jan Kaziierz Sawe6ki
4084 "% 26.10.2009
4085 O) 5.11.2009
4086 O) 16.11.2009
4087 #M 13.11.2009 +akad Dsugow! S)AMA( Przebudowa u1. Spado67roniarz! = budowa 67odnika
4088 BM 12.11.2009 Przeprowadzenie szko1enia obronnego
Magorzata 'e11on 'o1esaw 'e11on
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 oraz trwaego ograni6zenia
korz!stania z gruntu w zwizku z budow ko1ektor/w
kana1iza6ji sanitarnej NE2
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania za znisz6zenie
skadnik/w ro91inn!67 oraz trwaego ograni6zenia
korz!stania z gruntu w zwizku z budow ko1ektor/w
kana1iza6ji sanitarnej NE2
.!konanie sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Krwawi6za
Spoe6zn! Koitet 'udow! kana1iza6ji sanitarnej w
u1. 0azurowej Norbert Jan6zarek
Spoe6zn! Koitet 'udow! o9wiet1enia drogowego
u1. 0azurowej Grzegorz Nowakowski
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej = obiekt
usugow! u1. Mab;dzia %A
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
+esp/ Projektowania i *bsugi In8!nierskiej
'udowni6twa 4rogowego )oMa( = 4(*G )oasz
0is Marek *1esz6zuk
4MK S*2) s.6. Piotr Ma6iejewski
)*(GAN 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU budowa sie6i wodo6igowej i
kana1iza6ji sanitarnej w u1. 4br/wki
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
przedszko1o pub1i6zn! i niepub1i6zn!
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,j67o6ka
*pra6owanie projektu przebudow! ko1ektora
kana1iza6ji sanitarnej w u1. Nadrze6znej
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej .oj6ie67 Piekar6z!k 0u6jan
*rgasi3ski
4o5inansowanie zadania pn. Nasadzenia zie1eni
w!sokiej i krzew/w na terenie iasta 0ub1in
+akad ,7irurgiiB Pie1;gna6ji i F6inki 4rzew Andrzej
.!p!67owski
.!konanie zabieg/w pie1;gna6!jno = 67irurgi6zn!67
na < drzewa67
.ojew/dzki *9rodek In5orat!ki )erenow! 'ank
4an!67 0ube1skiego Drz;du .ojew/dzkiego Monika
0ipi3ska
Arkusz1
Strona 244
4089 K& ! 29.10.2009 .ito1d 4browski
4090
4091 K& ! 29.10.2009 )oasz Moot
4092 K& ! 29.10.2009 Ja6ek 'rzezi3ski
4093 GM 23.11.2009 D8!6zenie nieru67oo96i poo8onej prz! u1. 0;dzian
4094 !SS ! 23.11.2009 Pau1ina Siebida
4095 !SS ! 23.11.2009 J18bieta Sowi3ska
4096 "% 9.11.2009 A(SE)AG )eresa Jani6ka
4097 "% 9.11.2009 HJNP*0 Sp. z o. o. Henr!k Po1ak
4098 K& ! 29.10.2009 Marzena 'ernatowi6z
4099 KP ! 18.11.2009
4100 KP P 24.09.2009
4101 KP P 18.11.2009
4102 "$ 22.09.2009 S*0I4JG S.A. Ma6iej *g/rkiewi6z Karo1ina Szko1ak
4103 "$ 6.11.2009 SP(IN) Sp. z o. o. Ma6iej 4obosz
4104 G# 16.11.2009 A' GJ* = Geodezja .iesaw Koodziej
4105 G# 16.11.2009 Dsugi Geodez!jne Marta Jastrz;bska
4106 G# 16.11.2009
4107 K& 29.10.2009 'eata Kraw6z!k
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
0ube1skie Hospi6ju d1a 4zie6i i. Maego Ksi;6ia
2i1ip 'u6z!3ski
Sporzdzanie protoko/w z posiedze3 skad/w
orzekaj6!67 d1a dzie6i do 1at -K
Sporzdzanie protoko/w z posiedze3 skad/w
orzekaj6!67 d1a dzie6i do 1at -K
*pra6owanie operatu sza6unkowego w!6en!
odszkodowania za szkod! powstae na
nieru67oo96i prz! u1. Kuni6kiego --%
'udowa bud!nku 4zie1ni6owego 4ou Ku1tur! prz!
u1. Jud!a %A
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
Pawe )!piak
Prowadzenie iprez! proo6!jnej >S!1wester
Miejski?
Sp/dzie1nia Psz6ze1arska APIS (adosaw Janik
Mario1a 'anak
Stworzenie produktu prouj6ego Miasto 0ub1in tj.
iod/w pitn!67 w spe6ja1n!67 opakowania67
MJNJ)B )*MI,AB +GIJ) Gabrie1 Menet Jarosaw
)oi6
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u przeprowadzenia
Prograu >Miasto Po1e6a?
+apewnienie serwisu i 9wiad6zenie usug as!st!
te67ni6znej urzdze3 ,IS,* oraz JDNIPJ(
Fwiad6zenie usugi as!st! te67ni6znej d1a s!steu
HIPA)H P""" wraz z ap1ika6jai towarz!sz6!i
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej stanu
prawnego dziaek = u1. Nadb!strz!6kaL u1. More1owa
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej stanu
prawnego dziaek = u1. .a1e6zn!67
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i Prze!saw
Sz6zepi3ski Jarosaw 0esz6z!3ski Marek
(osz6zewski
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej podziau -""
dziaek
*pra6owanie s6enariusza oraz re8!seria kon6ertu w
dniu "#.--.%""# r.
Arkusz1
Strona 245
4108 O) 9.11.2009 AHJ HISI*N 'artosz Fwigo3
4109 OR ! 27.10.2009 Agnieszka Siuda
4110 OR ! 9.11.2009
4111 "% 29.10.2009
4112 G# 2.11.2009
4113 "% 20.10.2009 'udowa o9wiet1enia drogowego u1. 'iskupi3skiej
4114 "% 16.09.2009
4115 "% 10.11.2009
4116 "% 9.10.2009
4117 GM 23.11.2009 Anna M6zka
4118 GM 25.11.2009
4119 OR ! 3.11.2009
4120 BO"
4121 KP 24.11.2009 JA'A Ja6ek 'arwi3ski
4122 KP 25.09.2009
4123 KP 16.10.2009 IHJN) Mikoaj Majda
(ea1iza6ja ind!widua1nej zabudow! w!stawienni6zej
na )arga67 P*0JK* %""# w Poznaniu
*rganiza6ja i obsuga otwart!67 spotka3 Prez!denta
Miasta z ieszka36ai dzie1ni6
'arbara (!niewska
Sporzdzanie dokuent/w *) na zako36zone
zadania inwest!6!jne
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
.!konanie sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Kra36owej
Dsugi Mierni6ze 0u6jan Jag1i3ski
Przeprowadzenie post;powania rozgrani6zeniowego
nieru67oo96i poo8onej prz! u1. Megiewskiej &#
Spoe6zn! Koitet 'udow! o9wiet1enia drogowego
u1. 'iskupi3skiej .oj6ie67 Jarz!na
.I00*.A II Sp. z o. o. Marek 4uda Jdward
.oj6ie67owski
Sprawowanie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU 'udowa sie6i kana1iza6ji
desz6zowejB sie6i kana1iza6ji sanitarnej oraz sie6i
wodo6igowej na osied1u .;g1inek
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej i
kana1iza6ji sanitarnej w u1. .sp/1nej .a1dear
,iotu67a
'udowa sie6i wodo6igowej i kana1iza6ji sanitarnej
w u1. .sp/1nej
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
.!konanie zabezpie6zenia 67odnik/w barierkai
prz! Szko1e Podstawowej Nr S- prz! u1.
'urszt!nowej %%
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Fnie8!3skiego
o pow. -"" % z przezna6zenie na zie1e3
prz!doow
Skarb Pa3stwa Sd *kr;gow! w 0ub1inie Ha1ina
Skikiewi6z
D8!6zenie do bezpatnego u8!wania nieru67oo96i
poo8onej prz! u1. 'o6zna 0uboe1skiej -< na
siedzib; i dziaa1no9: eEsdu
Piotr Hawr!1inka
Prz!gotowanie sprz;tu w!6o5anego z u8!tku i
prz!stosowanie do 1ikwida6ji
.!konanie Szopki 'o8onarodzeniowej
z1oka1izowanej na P1a6u Po 2arze
Ja6ek S67erer
Nieodpatne przekazanie zdj;: w!konan!67 w
raa67 prakt!k w Drz;dzie Miasta 0ub1in
+akup S" 5otogra5ii na potrzeb! w!dawni6twa
proo6!jnego = 2o1deru Jubi1euszowego z okazji SSE
1e6ia )eatru H. ,7. Andersena
Arkusz1
Strona 246
4124 KP 20.10.2009 MAND2AK)D(A 'artoiej F6ibior
4125 "% 15.10.2009
4126 "% 29.09.2009
4127 O) P 16.10.2009
4128 GK A 16.11.2009 Aneks do uow! nr %-$"TGKT%""#
4129 OR 16.10.2009 Joanna ./j6ik Skierowanie na studia pod!p1oowe
4130 OR 8.10.2009 Kinga Ku: = Kasperek Skierowanie na studia pod!p1oowe
4131 OR 18.11.2009 )oasz K1e6zek Skierowanie na studia pod!p1oowe
4132 OR 18.11.2009 Pawe 'asak Skierowanie na studia pod!p1oowe
4133 OR 18.11.2009 Marianna 'artoszek Skierowanie na kurs j;z!kow!
4134 OR 18.11.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4135 OR 18.11.2009 Mirosaw I1ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
4136 OR 18.11.2009 Janusz Po1a3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
4137 OR 18.11.2009 Karo1ina Mo8d8e3 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4138 OR 18.11.2009 Arkadiusz K1u6znik Skierowanie na kurs j;z!kow!
4139 OR 12.11.2009 Iwona 4browska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4140 OR 6.10.2009 Monika Mai3ska = 4oaga1ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4141 OR 5.10.2009 21orent!na Nastaj Skierowanie na kurs j;z!kow!
4142 OR 6.10.2009 .io1etta Agnieszka .ejan Skierowanie na kurs j;z!kow!
4143 OR 6.10.2009 Agnieszka .i9niewska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4144 OR 2.10.2009 0e67 Pudo Skierowanie na kurs j;z!kow!
4145 OR 1.10.2009 (a5a )arnawski Skierowanie na kurs j;z!kow!
4146 OR 1.10.2009 Agnieszka Jastrz;bska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4147 OR P 3.11.2009 Andrzej .ojew/dzki %PS$T*(T%""#
4148 OR 2.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4149 OR 2.10.2009 .iesawa Pietrz!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
4150 OR 1.10.2009 Katarz!na (udnik Skierowanie na kurs j;z!kow!
4151 OR A 24.11.2009 Ada 'orow! Aneks do uow! nr <P&&T*(T%""#
4152 K& ! 29.10.2009 Magorzata Nowak
.!konanie opra6owania gra5i6znego w!dawni6twa
proo6!jnego = 2o1deru Jubi1euszowego z okazji SSE
1e6ia )eatru H. ,7. Andersena
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe S)(D,)DM Sp. z
o. o. Marek Sz6zepaniak
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
przebudow! kab1i e1ektroenerget!6zn!67
zasi1aj6!67 trak6j; tro1ejbusow = u1. Garbarska
,*0EGA()JN JK* s.6. Jwa 4ejneko Janusz Ma3ko
.!konanie sz6zeg/owej inwentar!za6ji
dendro1ogi6znej istniej6ego drzewostanu w
dzie1ni6! ,7oin! w 0ub1inie
2unda6ja 'ankowa i. 0eopo1da Kronenberga
Krz!szto5 Ka6zar
Porozuienie dot. wo1ontariatu w raa67 projektu
,I)I PDPPIJS
20*(JS A1eksandra Igras
Gra8!na S!bi1ska
Magda1ena Siastaa
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
Arkusz1
Strona 247
4153 !SS ! 13.11.2009 4rukarnia A02 = G(A2 Agnieszka 0ipe6ka
4154 O) 20.11.2009
4155 KP 10.11.2009 'artoiej M!6ek Jakub M!6ek
4156 KP 27.11.2009 Grupa *67ron! 'iznesu Persona i .sp/1ni6!
4157 OR 20.11.2009
4158 RB 12.11.2009
4159 RB ! 25.11.2009 P.P.H.D. DNI = 4(J. Piotr 21orek
4160 RB 9.11.2009 G(J)ASP*() I1ona Sta36z!k
4161 OR ! 25.11.2009 Pawe Drban Monitoring oznakowania tur!st!6znego iasta 0ub1in
4162 OR 27.11.2009 H*0DMJN = G(A2 (oan .odarski
4163 OR 2.10.2009 Monika Gor6z!6a Skierowanie na kurs j;z!kow!
4164 OR 2.10.2009 Iwona Ka6zorowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4165 OR 6.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4166 OR 1.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4167 OR 1.10.2009 Katarz!na So1arz Skierowanie na kurs j;z!kow!
4168 OR 2.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4169 OR 1.10.2009 Prze!saw ,zop Skierowanie na kurs j;z!kow!
4170 OR 1.10.2009 Monika ,zaja Skierowanie na kurs j;z!kow!
4171 OR 2.10.2009 Krz!szto5 'o9 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4172 OR 1.10.2009 Karo1ina Siw! Skierowanie na kurs j;z!kow!
4173 OR 19.11.2009 Mar6in Kao1a Skierowanie na kurs j;z!kow!
4174 OR 6.11.2009 Andrzej (usin Skierowanie na kurs j;z!kow!
4175 OR 2.10.2009 )eresa Piase6ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
4176 OR 2.10.2009 Jwa Maek Skierowanie na kurs j;z!kow!
4177 OR 2.10.2009 (enata Gwiazdowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
*pra6owanie projektu gra5i6znegoB druk i oprawa
ka1endarz! 96ienn!67 GPPi(PA
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej .oj6ie67 Piekar6z!k 0u6jan
*rgasi3ski
4o5inansowanie zadaniaU 4eonta8 i usuwanie
pokr!: da67ow!67 zawieraj6!67 azbest na1e86!67
do os/b 5iz!6zn!67
Nieodpatne w!konanie aran8a6ji wn;trza Szopki
'o8onarodzeniowej
.!konanie usugi 5iz!6znej o67ron! iprez!
proo6!jnej = 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia %""#
.ojew/dztwo 0ube1skie Sawoir Sosnowski
Arkadiusz 'ratkowski
4o5inansowanie ProjektuU *d Dnii 0ube1skiej do Dnii
Juropejskiej
Minister Sportu i )ur!st!ki )oasz P/grabski
4o5inansowanie inwest!6ji ze 9rodk/w
bud8etow!67U 'udowa kop1eksu boisk sportow!67
w raa67 prograu >Moje 'oisko = *r1ik %"-%? E u1.
(!6erska
.!iana skrz!de okienn!67 zewn;trzn!67 w
bud!nku )r!bunau Koronnego
.!iana nawierz67ni boiska prz! Szko1e
Podstawowej nr P& u1. Kasprowi6za --%
*prawa intro1igatorska akt/w DS, oraz 4ziennik/w
Dstaw i Monitor/w Po1ski67
Monika Po1ak = 0u96i3ska
Anna Hapen
Agnieszka Musur
Arkusz1
Strona 248
4178 OR 2.10.2009 Jd!ta Popie1ewi6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
4179 OR 2.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4180 OR 2.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4181 OR 2.10.2009 Karo1 ,!gan Skierowanie na kurs j;z!kow!
4182 OR 2.10.2009 Jd!ta 0esz6z!3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4183 OR 2.10.2009 Kr!st!na Ma3ko Skierowanie na kurs j;z!kow!
4184 OR ! 3.11.2009 Katarz!na +ienkiewi6z = 'akun
4185 OR 2.10.2009 'arbara Gaat Skierowanie na kurs j;z!kow!
4186 OR 2.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4187 OR 6.10.2009 'arbara .!ba6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
4188 OR 2.10.2009 Anna Nawrot = Gr!ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
4189 OR 2.10.2009 Marta NiedNwiedN Skierowanie na kurs j;z!kow!
4190 OR 6.10.2009 Aneta Ku9nierz Skierowanie na kurs j;z!kow!
4191 OR 6.10.2009 Iwona 0eonowi6z Skierowanie na kurs j;z!kow!
4192 OR 2.10.2009 Anna Popawska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4193 OR 2.10.2009 Janusz +ie1i3ski Skierowanie na kurs j;z!kow!
4194 OR 2.10.2009 Katarz!na Sz!a3ska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4195 OR 2.10.2009 Joanna Ki6iak Skierowanie na kurs j;z!kow!
4196 OR 2.10.2009 Jwa ./j6ik Skierowanie na kurs j;z!kow!
4197 OR 2.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4198 OR 2.10.2009 Kr!st!na Go1an Skierowanie na kurs j;z!kow!
4199 OR 2.10.2009 'arbara +a1ewska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4200 OR 2.10.2009 Izabe1a Kozak Skierowanie na kurs j;z!kow!
4201 #M 17.11.2009
4202 #M 12.11.2009
4203 #M 18.09.2009
4204 #M 21.09.2009
Monika Sza67ku1jan
Ma6iej Patronowi6z
Prz!gotowanie na1epek z nuerai inwentarzow!i
w .!dzia1e In5orat!ki i )e1ekounika6ji
A1eksandra Szu16 = ,7oa
(/8a )uszewska
Przedsi;biorstwo )e67ni6zno = Dsugowe J0JK)(A
Sp. z o. o. Janusz Gawowski
.!konanie dokuenta6ji projektowej zasi1ania
s!gna1iza6ji 9wiet1nej na skrz!8owaniu u1. 0ipowej i
u1. Skodowskiej
IGJ (!szard Hendze1
Prowadzenie wsze1ki67 pra6 zwizan!67 z
konserwa6jB obsug i naprawai
podewasta6!jn!i insta1a6ji i urzdze3 i1uina6ji
obiekt/w
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = a1. Kra9ni6ka = s!gna1iza6ja 9wiet1na
u1i6
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. )ur!st!6zna = aszt 5otoradaru
Arkusz1
Strona 249
4205 #M 18.09.2009
4206 #M 21.09.2009
4207 #M 18.09.2009
4208 #M 28.09.2009
4209 #M 10.09.2009
4210 #M 1.10.2009
4211 GK 10.11.2009 .IN4 Anna .oNniak .!konanie pra6 reontow!67 P1a6u Po 2arze
4212 GM 26.11.2009
4213 OR 30.10.2009
4214 O) 12.10.2009 Park 0e9n! +akad Dsugow! .itosaw Gr!gier6z!k
4215 "% A 20.08.2009 Aneks do uow! nr <P-$TSI(T,PT%""$
4216 "% 5.10.2009
4217 "% 17.11.2009
4218 F' 23.11.2009
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. )ur!st!6zna = s!gna1iza6ja 9wiet1na
u1i6
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. ,ienista = sza5ka o9wiet1enia
u1i6znego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Jana Pawa II = sza5ka o9wiet1enia
u1i6znego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Ceg1arska = sza5ka o9wiet1enia
u1i6znego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Ja6zewskiego = s!gna1iza6ja
9wiet1na u1i6
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = a1. Kra9ni6ka = sza5ka o9wiet1enia
u1i6znego
D('AN i .sp/1ni6! Nieru67oo96i s.6. Jarosaw
Drban
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Na;6zowskiej
o pow. S"" % z przezna6zenie na t!6zasow!
dojazd i iejs6a parkingowe
Mar6in Ko1enkiewi6z
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
.!konanie inwentar!za6ji dendro1ogi6znej drzew
rosn6!67 na terenie iejski o obr;bie
Fr/die96ia
Konsor6juU 'iuro Projekt/w 'udowni6twa
Kouna1nego Sp. z o. o.B L )(ASAB Marianna Madej
0udwika ,i67o6ka
Przedsi;biorstwo Sprz;towo = )ransportowe
P*)(ZW Stanisaw Potr;:
.!konanie rozbi/rki bud!nku ieszka1nego wraz z
bud!nkai gospodar6z!i prz! u1. Kuni6kiego &S
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogowo = Mostow!67 S.A.
Prze!saw Prz!67odze3
+aprojektowanie i w!konanie przebudow! u1.
Poniatowskiego na od6inku od u1. Popieuszki do A1.
(a6awi6ki67
'ank Gospodarstwa Krajowego 0udia ,7o6z!k
Magorzata +aniewi6z = Padu67
4o5inansowanie przedsi;wzi;6ia inwest!6!jnegoU
'udowa terenow!67 urzdze3 sportow!67 na terenie
parku ,+D'O
Arkusz1
Strona 250
4219 OR ! 5.11.2009 Marzena (/j
4220 K& A 30.10.2009 Joanna (zd Aneks do uow! nr <S#&TK0T+T%""#
4221 "% 24.11.2009
4222 "% A 12.11.2009 Aneks do uow! z dnia %"."-.%""# r.
4223 O) P 16.11.2009
4224 OR 24.11.2009 )oasz K1e6zek Dowa o skierowanie na szko1enie
4225 OR 24.11.2009 Pawe 'asak Dowa o skierowanie na szko1enie
4226 OR 24.11.2009 Anna Giezek Dowa o skierowanie na szko1enie
4227 "$ 26.10.2009 .!konanie 5unk6jona1no96i dodatkow!67 KSA)%"""
4228 KP P 18.11.2009
4229 !SS A 10.11.2009 Aneks do uow! nr #SST+SST%""#
4230 !SS A 30.11.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski Aneks do uow! &"&T+SST%""#
4231 !SS A 16.11.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski Aneks do uow! #&PT+SST%""#
4232 !SS A 16.11.2009 2unda6ja Integra6!jna Na )atara67 Ada 'u6z!3ski Aneks do uow! &#<T+SST%""#
4233 OR A 23.11.2009 'eata *rze67owska Aneks do uow! nr <<"<T*(T%""#
4234 OR 20.11.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4235 OR 20.11.2009 Ja6ek Jakubowski Skierowanie na studia pod!p1oowe
4236 OR 20.11.2009 Marta 'ierna6ka Skierowanie na studia pod!p1oowe
4237 OR 20.11.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4238 RB 12.11.2009
4239 KP 27.11.2009 JMP*(A Pawe 4ogan
4oraNna poo6 prz! usta1aniu terin/w nego6ja6jiB
usta1anie gra5iku terin/w i u/wion!67
kontra7ent/w w .!dzia1e Gospodarowania Mienie
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6zn!67 i
przekazanie na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1.
.o1ska
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej F6ibior
Grzegorz 4o1e6ki
Miejskie Przedsi;biorstwo Kounika6!jne 0ub1in
Sp. z o. o. ,zesaw (!de6ki Grzegorz Siei3ski
Porozuienie dot. proo6ji MPK na )arga67
P*0JK* w Poznaniu
,entra1n! *9rodek In5orat!ki G/rni6twa S.A.
+bigniew Koszowski Stanisaw Sa5iak
PJ(MA 'rowar! 0ube1skie S.A. Andrzej (utkowski
(obert .i6i3ski
Porozuienie dot. wsp/pra6! w 6e1u rea1iza6ji
projektu proo6!jnego = 9wiet1na i1uina6ja
9wite6zna na deptaku
2unda6ja P(AJS)J(N* *9rodek w 0ub1inie Drszu1a
Stajak
Jwe1ina Graban
Sawoir (osz6zenko
Dsugow! +akad '1a67arsko = 4ekarski .a1dear
Kuropatwi3ski
(eont da67u na bud!nku Powiatowej Sta6ji
Sanitarno = Jpideio1ogi6znej w 0ub1inie prz! u1. <E
go MajaP
Monta8 i deonta8 insta1a6ji e1ektr!6znej w Szop6e
'o8ego narodzenia
Arkusz1
Strona 251
4240 KP 27.11.2009
4241 KP # 26.11.2009
4242 KP # 2.11.2009 4ariusz 4browski
4243 KP # 2.11.2009
4244 KP # 2.11.2009 Krz!szto5 (ogowski
4245 KP # 2.11.2009 Andrzej S67ab
4246 OR 23.11.2009 Anna Sokoowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4247 OR 30.11.2009 .!dzia Prawa i Adinistra6ji DM,S Ada )ara67a
4248 OR 26.11.2009 ,*SINDS Sp. z o. o.
4249 !SS 30.11.2009 )D(IS4IS Sp. z o. o. Magorzata ./j6ik = Sz!u9
4250 "% A 22.09.2009 M*S)O KA)*.I,J Sp. z o. o. Ma6iej 'a67 Aneks do uow! nr PK<TINT,PTIT%""&
4251 "% 12.11.2009
4252 "% 12.11.2009
4253 "% 12.11.2009
4254 "% A 21.09.2009 M*S)O KA)*.I,J Sp. z o. o. Ma6iej 'a67 Aneks do uow! nr K-STINT,PTIT%""&
4255 O( 2.11.2009 HD0,AN Sp. z o. o. Ja6ek (/8!6ki
4256 O( 2.11.2009 HD0,AN Sp. z o. o. Ja6ek (/8!6ki
4257 BK A 25.11.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
Miejska Korpora6ja Kounika6!jna Sp. z o. o.
Janusz .i1k
.!konanie usugi 5iz!6znej o67ron! iprez! =
S!1westra Miejskiego
Ada Kor6zakowski
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu S67o1i ANI*MKI
pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie .andzie P/tawskiej
t!tuu Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
Jerei +ienkowski
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie .andzie P/tawskiej
t!tuu Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie .andzie P/tawskiej
t!tuu Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
.!st;p art!st!6zn! pod6zas uro6z!sto96i
zwizan!67 z prz!znanie .andzie P/tawskiej
t!tuu Honorowego *b!wate1a Miasta 0ub1in
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej = Andrzej P6ian
*rganiza6ja prakt!ki zawodowej = Pau1ina
4ankiewi6z
+akup SS" szt. pa6zek ze sod!6zai na iprez; z
okazji Mikoajek
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Aet!stowa %%
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Aet!stowa %%
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Aet!stowa %%
Prawo do u8!wania ap1ika6ji HD0,AN o nazwieU
Jednorazow! dodatek uzupeniaj6! *P)IHDM wraz z
serwere
.!konanie usug wdro8eniow!67 w zakresie
w!korz!stania oprograowania Jednorazow!
dodatek uzupeniaj6! *P)IHDM
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Arkusz1
Strona 252
4258 BK A 25.11.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
4259 O" 1.12.2009
4260
4261 GM # 10.11.2009 0*G*S ,*NSD0)ING Sp. z o. o . Pawe 4r!1
4262 "% 19.11.2009
4263 "% 19.11.2009
4264 "% 17.11.2009
4268 OR A 30.11.2009 Agata Ko67a1ska Aneks do uow! nr %&<ST*(T%""#
4269 OR A 30.11.2009 Marek Kosi6ki Aneks do uow! nr %&<PT*(T%""#
4270 OR A 30.11.2009 Katarz!na Skowronek Aneks do uow! nr <PK-T*(T%""#
4271 OR 14.09.2009 Aneta +i;tek Skierowanie na szko1enie
4272 !SS ! 4.12.2009 H*)J0 MMON 'A0I Gustaw Kr/1
4273 !SS ! 4.12.2009
4274 #M 30.11.2009
4275 #M 30.11.2009
4276 GK A Ar67itektoni6zna Pra6ownia Projektowa Jerz! Kie1ar Aneks do uow! nr %%"KTGKT%""#
4277 GK 18.11.2009
4278 O) 16.11.2009
4279 "% 26.11.2009
4280 K& 1.10.2009
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Po1skie )owarz!stwo Mieszkaniowe Kaziierz
.id!siewi6z
.sp/pra6a dot. Konkursu >* kr!sztaow 6eg; = na
naj1epsz inwest!6j; budow1an po obu strona67
ws67odniej grani6! Dnii Juropejskiej?
Prz!gotowanie pisenej o6en! biznes p1anu
przedsi;wzi;6ia Motor 0ub1in S.A.
Przedsi;biorstwo Sprz;towo = )ransportowe
P*)(ZW Stanisaw Potr;:
.!konanie rozbi/rki bud!nku ieszka1nego wraz z
bud!nkai gospodar6z!i prz! u1. Kuni6kiego -"P
Przedsi;biorstwo Sprz;towo = )ransportowe
P*)(ZW Stanisaw Potr;:
.!konanie rozbi/rki bud!nku ieszka1nego wraz z
bud!nkai gospodar6z!i prz! u1. Kuni6kiego &-
Przedsi;biorstwo Geo1ogi6zne P*0GJ*0 S.A. Jan
.i1gat
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej 1ikwida6ji
studni Nr PA na uj;6iu >Sawinek?
*rganiza6ja szko1enia d1a 6zonk/w Koisji
(ozwiz!wania Prob1e/w A1ko7o1ow!67 w 0ub1inie
Ha1ina Ginowi6z
Przeprowadzenie szko1enia d1a 6zonk/w Koisji
(ozwiz!wania Prob1e/w A1ko7o1ow!67 w 0ub1inie
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
.!konanie reontu s67od/wU s67od! nr - od u1.
Podwa1e do K1asztoru **. 4oinikan/w
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
.!konanie reontu s67od/wU s67od! nr % od u1.
Podwa1e do P1a6u Po 2arze
Ksztatowanie )eren/w +ie1eni *G(*4O Ja6ek
*67nio
(ewa1or!za6ja zie1eni u1i6 ,7opina i A1. (a6awi6kie
w 0ub1inie
0eszek M;6z!3ski )*PIA(IDS Drzdzanie i
Konserwa6ja +ie1eni
.!konanie zabieg/w pie1;gna6!jno = 67irurgi6zn!67
na %" drzewa67
0ube1skie Przedsi;biorstwo (ob/t In8!nier!jn!67
Sp. z o. o. Sz!on .iak
'udowa ko1ektor/w kana1iza6ji sanitarnej i
desz6zowej obsuguj6!67 dzie1ni6; 2e1in
4'S S!stes Mukasz Koro1 Je1eniewo
(ozbudowa porta1u internetowego
www.1ub1in%"-K.eu
Arkusz1
Strona 253
4281 #M 7.10.2009 SI0 Sp. z o. o. Mot!6z Marian Sku1iowski
4282 "% 28.10.2009
4283 GM A 3.12.2009 Aneks do uow! nr %#<$TGMT%""#
4284 OR A 20.10.2009 Starosta Hrubieszowski Sawoir Mar6iniuk
4285 OR 18.11.2009
4286 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! z dnia <-."&.%""# r.
4287 #M 3.12.2009
4288 O) A 3.11.2009 Aneks do uow! nr %%#"T*FT%""&
4289 RB 2.11.2009 P.H.D. HDP = 'D4 'eata .nuk
4290 KP # 27.11.2009
4291 KP # 3.12.2009 Jakub Piotrowski
4292 KP 26.11.2009
4293 KP 27.11.2009 )A'A0 Jan Kidaj Mie6z!saw 4anie1
4294 KP # 27.11.2009 Marek 'roda6ki
4295 KP # 27.11.2009 Magda1ena Ku1ig
4296 GM 2.12.2009
'udowa od6inka 67odnika w pasie drogow! u1.
2i1aret/w w rejonie skrz!8owania z u1. Jana Pawa II
Akadei6ki *9rodek Naukowo = )e67ni6zn! A*NE)
Jwa Sz6zepaniak Mie6z!saw )rz6inka
*pra6owanie raportu oddzia!wania na 9rodowisko
d1a zadania p.n. 'udowa stadionu iejskiego wraz z
zagospodarowanie prz!1egaj6ego terenu
,(H CAGIJ0 MJ4 Sp. z o. o. 0ub1in S!1wia
4o;gowska
Aneks do uow! nr DStT"&T"%SS
Powiatow! Drzd Pra6! w 0ubartowie 0u6jan
)oasiak
Dowa o odb!wanie sta8u przez bezrobotnego =
Monika Ma67
Powiatow! Drzd Pra6! 2i1ia w 'e8!6a67
Magorzata Pietrzak
Przedsi;biorstwo Pr!watne .J+AN Fwidnik
.a1dear +aniuk
'udowa o9wiet1eniaU u1. 0aur!B u1. 'or!n!B u1.
+wizkowaB u1. *r1anda
HA0*2A(MA,JA Sp. z o. o. Anna Kuro6zko
.!konanie projektu prz!stosowania poiesz6ze3
piwni6zn!67 bud!nku prz! u1. (!nek & d1a 6e1/w
ekspoz!6ji >Mu1tiedia1na w;dr/wka po 7istorii
iasta?
Andrzej Naiota
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu zespou
0ube1ska baszta pod6zas 2estiwa1u 'o8ego
Narodzenia
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu zespou
2abr!ka Poara36z! pod6zas 2estiwa1u 'o8ego
Narodzenia
PGJ J1ektro6iepownia 0ub1in = .rotk/w Sp. z o. o.
Jerz! Kurpie1 Maria Soka
*kre91enie zasad wsp/pra6! zwizanej z dziaaniai
proo6!jn!i w raa67 organiza6ji Kon6ertu
S!1westrowego
.!tworzenie raek do tab1i6 rejestra6!jn!67
jednorz;dow!67 w i1o96i %P"" szt.
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu zespou
Akadeuz pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu S67o1i 4obr!
Pasterz pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
A04A Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe
Stanisaw Szust
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. *wo6owej K o
pow. <PP % z przezna6zenie na urzdzenie p1a6u
zabaw
Arkusz1
Strona 254
4297 GM 2.12.2009 Ma6iej Jusz6z!k
4298 GM 1.12.2009
4299 GM A 30.11.2009 .oj6ie67 Peka Ji1ia Peka Aneks do uow! z dnia %<."$.%""# r.
4300 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <PSST*(T%""#
4301 OR A 30.11.2009 Magorzata .i1k Aneks do uow! nr <P$#T*(T%""#
4302 OR A 30.11.2009 Monika Kr!6zka Aneks do uow! nr <P&ST*(T%""#
4303 OR A 30.11.2009 Mario1a Jaruga Aneks do uow! nr <P&KT*(T%""#
4304 OR A 30.11.2009 Arkadiusz Niezgoda Aneks do uow! nr <P&PT*(T%""#
4305 OR A 30.11.2009 (enata (ejak Aneks do uow! nr <P&<T*(T%""#
4306 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %$#$T*(T%""#
4307 OR A 30.11.2009 .oj6ie67 Karski Aneks do uow! nr <P"#T*(T%""#
4308 OR A 30.11.2009 Mirosaw Ka1inowski Aneks do uow! nr %&"%T*(T%""#
4309 OR A 30.11.2009 )oasz 'rewi3ski Aneks do uow! nr <P<#T*(T%""#
4310 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P"%T*(T%""#
4311 OR A 30.11.2009 Arkadiusz 0ig;za Aneks do uow! nr <P$<T*(T%""#
4312 OR A 30.11.2009 Katarz!na 21is Aneks do uow! nr <<-%T*(T%""#
4313 OR A 30.11.2009 A1eksandra Mizioek Aneks do uow! nr <PK%T*(T%""#
4314 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P<KT*(T%""#
4315 OR A 30.11.2009 Mario1a 'ednar6z!k Aneks do uow! nr %&<&T*(T%""#
4316 OR A 30.11.2009 0uiza +azu1a Aneks do uow! nr %&<"T*(T%""#
4317 OR A 30.11.2009 Swietana 4oa3ska Aneks do uow! nr %&<KT*(T%""#
4318 OR A 30.11.2009 0aura Grabowska Aneks do uow! nr <$K-T*(T%""#
4319 OR A 30.11.2009 ,e1ina ,7oiuk Aneks do uow! nr %&<$T*(T%""#
4320 OR A 30.11.2009 Jo1anta 'ogusz Aneks do uow! nr <&#$T*(T%""#
4321 OR A 30.11.2009 Agnieszka Ma!ska Aneks do uow! nr %$#<T*(T%""#
4322 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %$#ST*(T%""#
4323 OR A 1.12.2009 Jadwiga .oj6ie67owska = 'artnik Aneks do uow! nr <P-"T*(T%""#
4324 OR A 30.11.2009 J18bieta Kraszewska Aneks do uow! nr <P%"T*(T%""#
4325 O) ! 16.11.2009 Piotr .r/b1ewski
4326 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P--T*(T%""#
4327 OR A 30.11.2009 +dzisaw Niedbaa Aneks do uow! nr %$#-T*(T%""#
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. 0ubartowskiej
i 'ierna6kiego o pow. <" % z przezna6zenie pod
kiosk 7and1ow!
Sp/dzie1nia Mieszkaniowa >(zeie91nik? Stanisaw
Strug
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. 'urszt!nowej
o pow. %KKS % z przezna6zenie na teren zie1eni
Drszu1a Surda6ka
Iwo .ereko
'o8ena Jaru
Jwe1ina Misie6
Sawoir (osz6zenko
Pra6a kon5eransjera pod6zas 5est!nu >4zie3 bez
sao67odu?
Jo1anta .a67
Arkusz1
Strona 255
4328 OR A 30.11.2009 +dzisaw Niedbaa Aneks do uow! nr %$#"T*(T%""#
4329 OR A 1.12.2009 Pawe Kot Aneks do uow! nr <P%-T*(T%""#
4330 OR A 30.11.2009 (obert Kur!o Aneks do uow! nr <P-#T*(T%""#
4331 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %&PPT*(T%""#
4332 GK A 27.11.2009 SP, INSAN Szponar 'at 0eszek 'at Aneks do uow! nr %#KSTGKT%""#
4333 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <K%$T*(T%""#
4334 OR A 30.11.2009 He1ena J/Nwiak Aneks do uow! nr <K-ST*(T%""#
4335 OR A 30.11.2009 Ma6iej +aporowski Aneks do uow! nr <<"-T*(T%""#
4336 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<""T*(T%""#
4337 OR A 30.11.2009 Joanna Sze1g Aneks do uow! nr %$#KT*(T%""#
4338 OR A 30.11.2009 Magda1ena .1azo Aneks do uow! nr <<"PT*(T%""#
4339 OR A 30.11.2009 Anna (!bak Aneks do uow! nr <P-ST*(T%""#
4340 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <#-#T*(T%""#
4341 OR A 30.11.2009 ,ezar! Adaski Aneks do uow! nr <#-#T*(T%""#
4342 OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <PS$T*(T%""#
4343 OR A 1.12.2009 )oasz (adzikowski Aneks do uow! nr <#-<T*(T%""#
4344 OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <PS&T*(T%""#
4345 OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <<K"T*(T%""#
4346 OR A 1.12.2009 A1dona (ozwadowska Aneks do uow! nr <PSKT*(T%""#
4347 OR A 1.12.2009 Katarz!na Jareek Aneks do uow! nr <PS#T*(T%""#
4348 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <PP<T*(T%""#
4349 OR A 30.11.2009 Jwe1ina Nowi6ka Aneks do uow! nr <$SPT*(T%""#
4350 OR A 30.11.2009 'artoiej 'asak Aneks do uow! nr <P"$T*(T%""#
4351 OR A 30.11.2009 Ji1ia )oa1a Aneks do uow! nr %#-%T*(T%""#
4352 OR A 30.11.2009 Katarz!na Popie1 Aneks do uow! nr %#-<T*(T%""#
4353 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %#%"T*(T%""#
4354 OR A 30.11.2009 Andrzej 'orowski Aneks do uow! nr <<-<T*(T%""#
4355 OR A 30.11.2009 Izabe1a Kopotek Aneks do uow! nr <PPPT*(T%""#
4356 OR A 30.11.2009 4anuta Mabuda Aneks do uow! nr <PK$T*(T%""#
4357 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <#%"T*(T%""#
4358 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<<$T*(T%""#
4359 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<"#T*(T%""#
4360 OR A 30.11.2009 Magorzata Moska1 Aneks do uow! nr <<"ST*(T%""#
4361 OR A 30.11.2009 Anna Haponiuk Aneks do uow! nr <<--T*(T%""#
4362 OR A 30.11.2009 Ada Ko9: Aneks do uow! nr <<&$T*(T%""#
Pawe 4udak
(obert Su67ar6z!k
Piotr +!gan
Agnieszka (!ba6zuk = Jjzak
Marek Puka1uk
Iwona Mar67e1
Katarz!na ,7aabis
He1ena Saardak
Magda1ena G/NdN
Mukasz Kozar
Ange1ika Su67od/
4ariusz Kopro3
Arkusz1
Strona 256
4363 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P<&T*(T%""#
4364 OR A 30.11.2009 0eszek Gregorowi6z Aneks do uow! nr %#-#T*(T%""#
4365 OR A 30.11.2009 Pau1ina 'ednarska Aneks do uow! nr <PK&T*(T%""#
4366 OR A 30.11.2009 Magorzata Curawska Aneks do uow! nr <P%%T*(T%""#
4367 OR A 30.11.2009 'artoiej )arka Aneks do uow! nr %&P"T*(T%""#
4368 OR A 30.11.2009 Honorata 4oa3ska Aneks do uow! nr %#%-T*(T%""#
4369 OR A 30.11.2009 Jwa Koszaka Aneks do uow! nr %#%-T*(T%""#
4370 OR 3.12.2009 Gra8!na Sitarz Skierowanie na kurs j;z!kow!
4371 OR 30.11.2009 Anna Kraw6z!k Skierowanie na kurs j;z!kow!
4372 OR 30.11.2009 Magorzata Kobus Skierowanie na kurs j;z!kow!
4373 OR 1.12.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4374 OR 30.11.2009 0idia Go;biowska Skierowanie na kurs j;z!kow!
4375 OR 16.11.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4376 !SS ! 2.12.2009
4376A OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <&#KT*(T%""#
4377 OR A 30.11.2009 )oasz .zitek Aneks do uow! nr <KS<T*(T%""#
4378 OR A 30.11.2009 Jarosaw 4udziak Aneks do uow! nr %#--T*(T%""#
4379 OR A 30.11.2009 Jd!ta Pa1u67 Aneks do uow! nr %#-PT*(T%""#
4380 OR A 30.11.2009 Ji1ia 0ipi3ska Aneks do uow! nr %#-ST*(T%""#
4381 OR 6.10.2009 'arbara Sawi6ka Skierowanie na kurs j;z!kow!
4382 OR 1.10.2009 Janusz Stani6ki Skierowanie na kurs j;z!kow!
4383 !SS ! 3.12.2009
4384 !SS ! 3.12.2009
4385 !SS ! 3.12.2009
4386 !SS ! 3.12.2009
4387 !SS ! 3.12.2009 Andrzej Pierz67aa
Pawe Misie6
Marek Nawratowi6z
Kinga .6ise
)eatr Muz!6zn! w 0ub1inie Krz!szto5 Kutarski
Monika Podkowi3ska
+organizowanie iprez! z okazji Mikoaja d1a SS"
podopie6zn!67 9wiet1i6 opieku36zo =
w!67owaw6z!67
Katarz!na 4ekund!
Iwona Sztajner
Prz!gotowanie i przeprowadzenie w!kadu na teatU
2akt! na teat HIHTAI4S = aspekt ed!6zn! i
poradni6two przed i po testowe
Anna Siude
Prz!gotowanie i przeprowadzenie w!kadu na teatU
Jduka6ja prorodzinna jako 5ora pro5i1akt!ki
HIHTAI4S
Agen6ja Szko1eniowo = Dsugowa J4DKA)*(
0eszek Iwaniak Mi67/w
Prz!gotowanie i przeprowadzenie w!kadu na teatU
HIHTAI4SB 6o pwoiniene9 wiedzie:
Ireneusz Siude
Prz!gotowanie i przeprowadzenie w!kadu na teatU
'io1ogi6zn! i ps!67ospoe6zn! kontekst HIHTAI4S
Prz!gotowanie i przeprowadzenie w!kadu
>D8!wanie narkot!k/w jako r!z!ko zara8enia
HIHTAI4S
Arkusz1
Strona 257
4388 F' 16.11.2009 .ojew/dztwo 0ube1skie Arkadiusz 'ratkowski
4389 #M 3.12.2009 P.P.H.D. J0JK)(*PAKS Stanisaw Jaroszek
4390 #M 3.12.2009
4391 GM A 7.12.2009 Aneks do uow! nr S$STGMT%""#
4392 K& ! 12.10.2009 Anna 'eata Kraw6z!k
4393 K& ! 12.10.2009 Magorzata Kobus *bsuga Kon6ertu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
4394 K& ! 12.10.2009
4395 O( 7.12.2009 A)0AS )(AHJ0 Magda1ena G/rska
4396 GK 7.12.2009 AMA( Sp. z o. o. Andrzej Sagan
4397 OR 2.12.2009
4398 RB 23.11.2009 A(,HI = % 2ira Ar67itektoni6zna Ma6iej Dsz!3ski
4399 BK A 30.11.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
4400 "% 30.11.2009
4401 "% 16.11.2009
4402 "% 18.11.2009
4403 OR ! 1.12.2009
4404 OR 10.11.2009
4o5inansowanie rob/t budow1an!67 dot!6z6!67
obiekt/w su86!67 re7abi1ita6ji
'udowa o9wiet1enia = 6z;9: % 6igu pieszego prz!
u1. (oant!6znej
+akad (ob/t J1ektr!6zn!67 )adeusz Jasz6zewski
'udowa o9wiet1enia = 6z;9: - u1. 'iskupieB 6z;9: <
u1. .o1i3skiegoB 6z;9: & u1. Nektarowej
+arzd Nieru67oo96i Kouna1n!67 w 0ub1inie
Henr!k Ma6ek
Koord!na6ja organiza6ji Kon6ertu PoezjiB Proz! i
Pie9ni Patriot!6znej
Joanna Ko1strung
*rganiza6ja w 67arakterze as!stentki koord!natora
Kon6ertu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
+organizowanie w!6ie6zki d1a u6zni/w spoe6zno96i
roskiej i po1skiej
Dsuni;6ie awarii na kana1e desz6zow! prz! u1.
.!8!nnej P#
Sie: .spierania *rganiza6ji Pozarzdow!67 SP0*)
Mar6in 4ade1
+organizowanie i przeprowadzenie szko1enia z
zakresu zarzdzania w Jednostka67 Saorzdu
)er!toria1nego d1a kadr! kierowni6zej Drz;du Miasta
0ub1in
.!konanie projektu dobudow! wind! prz! bud!nku
Szko! Podstawowej Nr P# @+S nr PA prz! u1.
'ronowi6kiej %-
'ank Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej w
u1. Sawinkowskiej (!szard KuNniar
'udowa sie6i wodo6igowej w u1. Sawinkowskiej
wraz z odga;zienie do posesji nr K
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej w
u1. )rze9niowskiej )adeusz 2r6zek
'udowa sie6i wodo6igowej w u1. )rze9niowskiej
wraz z odga;zienie do posesji nr P%M i P%N
Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 0ubart/w S.A
Andrzej Jed1i6zko
.!konanie rob/t uzupeniaj6!67 na inwest!6ji
rea1izowanej p.n. >'udowa u1i6! 'ursaki w 0ub1inie
na od6inku od u1. (apa6kiego do u1. 4o 4!sa?
Mukasz Kizeweter
Przeprowadzenie przeg1du dokuent/w
p1anist!6zn!67 strategii wie1o1etni67 w zakresie i67
sp/jno96i w .!dzia1e P1anowania
Akadeia G/rni6zo = Hutni6za i. St. Staszi6a w
Krakowie Janusz Kowa1
Przeprowadzenie studi/w pod!p1oow!67 z zakresu
>*67rona 9rodowiska przed 7aase i drganiai?
Arkusz1
Strona 258
4405 OR 12.11.2009 Skierowanie na studia pod!p1oowe
4406 GK 1.12.2009
4407 OR A 25.11.2009 Aneks do uow! nr %P%$T*(T%""#
4408 G# 24.11.2009
4409 !SS A 2.12.2009 Aneks do uow! nr --$-T+SST%""#
4410 "% 2.11.2009
4411 OR 6.10.2009 Skierowanie na kurs j;z!kow!
4412 OR A 1.12.2009 Iwona .oNniak Aneks do uow! nr %P"ST*(T%""#
4413 P& 7.12.2009 4ostar6zenie ateria/w biurow!67
4415 BK 26.11.2009
4416 OR # 1.12.2009 Krz!szto5 'artnik
4417 KP # 22.10.2009
4418 KP # 8.10.2009
4419 KP 8.10.2009 KI)*N A() Mirosaw *1sz/wka
4420 KP P 2.11.2009
4421 KP 16.11.2009 S)(D,)DM Sp. z o. o. Marek Sz6zepaniak
4422 BM A 1.12.2009 Aneks do uow! nr P"%<T'M+KT%""#
4423 OR 17.11.2009 .io1etta .zitek Skierowanie na kurs j;z!kow!
4424 K& ! 12.10.2009 Mateusz Nowak *bsuga Kon6ertu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
J18bieta Sp/1ni6ka
0ube1ska 2unda6ja *67ron! Frodowiska
Natura1nego Andrzej Kara9 Janusz Nowakowski
.!konanie kon6ep6ji ar67itektoni6zno =
krajobrazowej zagospodarowania istniej6ego terenu
zie1eni 6ztere67 skwer/w
Mirosawa Puton
Dsugi Geodez!jno Kartogra5i6zne Stanisaw Seroka
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej regu1a6ji
stanu prawnego dziaek poo8on!67 prz! u1. Podwa1e
% i u1. Jezui6kiej -#
N+*+ 'AMJ4 'arbara .!so6ka = Spustek Anna
0itwinek
J1ektroprojekt S.A. *ddzia w 0ub1inie Marian 4a6a
0e67osaw Sz!a3ski
*pra6owanie dokuenta6ji projektowej budow!
67odnika i 96ie8ki rowerowej w rejonie Parku ,zub!
Anna )rusz = Krok
Agen6ja Hand1owo = Dsugowa .I4*K Sp. z o. o.
Krz!szto5 'artosz6ze
.ojew/dzki 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej .oj6ie67 Piekar6z!k Andrzej
Gajak
Po8!6zka do do5inansowanie zadaniaU +akup
sao67odu ratowni6zo = ga9ni6zego d1a KM PSP w
0ub1inie
Naa1owanie na p/tna67 w te67ni6e o1ejnej <
portret/w 7onorow!67 ob!wate1i iasta 0ub1in
Ja6ek S67erer
.!konanie reporta8u 5otogra5i6znego z Dro6z!stej
Sesji (ad! Miasta
0eszek Mdzik
.!konanie autorskiego projektu gra5i6znego p1akatu
prouj6ego kon5eren6j; pt. Przestrze3
antropogeni6zna iasta 0ub1ina
Przeprowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 w raa67
w!dawni6twa >Herbert? E a1bu z p!t
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u proo6ji Miasta w
raa67 -<. Mi;dz!narodow!67 Spotka3 )eatr/w
)a36a w 0ub1inie
.!konanie oduu >JEkartka? oraz oduu
uo81iwiaj6ego w!r/8nianie wiz!t/wek w kata1ogu
5ir integra1n!67 z s!stee In5o'iz SerRer
Koenda Miejska Pa3stwowej Stra8! Po8arnej w
0ub1inie Mirosaw Haas
Arkusz1
Strona 259
4425 "% A 26.10.2009 Aneks do uow! nr $&STINT%""#
4426 "% 16.11.2009
4427 "% 28.08.2009
4428 KP ! 8.12.2009 Hanna Spa6z!3ska
4429 KP # 27.11.2009 4oinik Nastaj
4430 "% 7.12.2009
4431 OR A 8.12.2009 Aneks do uow! nr <%-&T*(T%""&
4432 RB 1.12.2009 A0 = G0ASS Irina Paw1ik
4433 K& 1.10.2009
4434 OR A 30.11.2009 Magda1ena Skiba Aneks do uow! nr <<<&T*(T%""#
4435 OR A 30.11.2009 )oasz Krajewski Aneks do uow! nr <<<-T*(T%""#
4436 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <PKST*(T%""#
4437 OR A 30.11.2009 Mar6in Kao1a Aneks do uow! nr P-$<T*(T%""#
4438 OR A 30.11.2009 Grzegorz Maruszak Aneks do uow! nr <P#PT*(T%""#
4439 OR A 30.11.2009 .a1dear *5iarski Aneks do uow! nr <PPKT*(T%""#
4440 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <KSPT*(T%""#
4441 OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <K%#T*(T%""#
4442 "$ 10.11.2009
4443 OR A 30.11.2009 (egina Pi;towska Aneks do uow! nr <<$&T*(T%""#
4444 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<%KT*(T%""#
4445 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<%&T*(T%""#
Przedsi;biorstwo Hand1owo = Dsugowe SD0
Mi67a Konrad Suek
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej w
u1. Piekarskiej Pawe 4anie1
'udowa sie6i wodo6igowej w u1. Piekarskiej do
posesji nr <
>.i11owa II? Sp. z o. o. Marek 4uda Jdward
.oj6ie67owski
Sprawowanie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadania inwest!6!jnego p.n. 'udowa u1i6!
K4+T(E""- oraz K44E"<P
,aodobowa obsuga te67ni6zna 6entru
onitoringu Szopki 'o8onarodzeniowej
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu zespou
'JJ*))J pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i kana1iza6ji
sanitarnej w u1. Fwi;to67owskiego Iwona Jaga
Izdebska
'udowa sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Fwi;to67owskiego wraz z odga;zienie do posesji
nr --<
+arzd Pra6owni6zej Sp/dzie1ni Mieszkaniowej
>Ko1ejarz? (!szard Petkowi6z .ito1d Pawowski
Marianna Mazurkiewi6z
.!iana sto1arki okiennej na P,H oraz 91usarki
drzwiowej w bud!nku Cobka nr $ prz! u1. 'ra6i
.ieniawski67 -"
(A4I* 0D'0IN S.A. Mariusz 4e6kert
Produk6ja 6!k1u reporta8! oraz s!gnau
dNwi;kowego dot!6z6!67 ku1tur! 1ube1skiej w
aspek6ie stara3 Miasta 0ub1in o t!tu Juropejskiej
Sto1i6! Ku1tur!
Mi67a Karapuda
Mirosawa Muksza
Jwe1ina 2ran6kie
StarNJ) Stanisaw Starek
.!generowanie z baz! dan!67 s!ste/w
podatkow!67 p1iku GM0 zawieraj6ego dane o
aktua1no96i na dzie3 - paNdziernika %""# r. E zgodnie
z badanie -.PS.%#@-<$A
Iwona .ie8e1
Agnieszka (adaj
Arkusz1
Strona 260
4446 OR A 30.11.2009 Mi67a )rzewik Aneks do uow! nr <P-%T*(T%""#
4447 OR A 7.12.2009 'arbara 4anie1uk Aneks do uow! nr <P<-T*(T%""#
4448 #M 3.12.2009 )(ASA = Dsugi Projektowe Jerz! Ka1iszuk
4449 OR A 30.11.2009 Gra8!na Ja6kowska Aneks do uow! nr <P%<T*(T%""#
4450 OR A 30.11.2009 Mariusz Prz!b!sz Aneks do uow! nr <<%#T*(T%""#
4451 OR A 30.11.2009 0i1ianna M!6zak Aneks do uow! nr <<#$T*(T%""#
4452 OR A 30.11.2009 'eata J;drzejewska = Kozowska Aneks do uow! nr %&$<T*(T%""#
4453 OR A 30.11.2009 Magda1ena Guz Aneks do uow! nr %&$PT*(T%""#
4454 OR 1.12.2009 Mirosaw .;gier
4455 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <KP$T*(T%""#
4456 OR A 30.11.2009 Agnieszka Gajowiak Aneks do uow! nr %&$ST*(T%""#
4457 OR A 30.11.2009 )oasz Mozowski Aneks do uow! nr <<S-T*(T%""#
4458 OR A 30.11.2009 Marta 'ana67 Aneks do uow! nr <<-PT*(T%""#
4459 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P#$T*(T%""#
4460 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P#<T*(T%""#
4461 OR A 30.11.2009 .oj6ie67 4oa3ski Aneks do uow! nr <P#KT*(T%""#
4462 OR A 30.11.2009 'ernadeta Prz!b!1ska = 'artnik Aneks do uow! nr <P#%T*(T%""#
4463 OR A 30.11.2009 Mario1a Paw1ik Aneks do uow! nr <$S<T*(T%""#
4464 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <P&#T*(T%""#
4465 OR A 30.11.2009 Gra8!na Ste5anik Aneks do uow! nr <P#-T*(T%""#
4466 OR A 30.11.2009 J18bieta Matuszak Aneks do uow! nr <<P-T*(T%""#
4467 OR A 30.11.2009 Magda1ena Mitura Aneks do uow! nr <<P"T*(T%""#
4468 RB 20.11.2009 PJ(2JK) 0ube1ska 2abr!ka *kien Jan Mroziewi6z
4469 KP # 23.11.2009
4470 OR 12.10.2009 Jo1anta 'ie1ska Skierowanie na szko1enie
4471 OR 10.12.2009
.!konanie >Kon6ep6ji budow! u1. P/no6nej oraz
w!konanie jej nowego w6zenia do u1. Gen. 4u67a w
bran8! drogowej?
D8!wanie pr!watnego sao67odu osobowego do
jazd 1oka1n!67 w grani6a67 adinistra6!jn!67 iasta
0ub1ina w 6e1u zaatwienia spraw su8bow!67
Katarz!na 'ogu3 = Ka1i3ska
'arbara ,zoowska
Monika *67i3ska
Marzena Kao
.!iana sto1arki w bud!nku Cobka nr K prz! u1.
Kru6zkowskiego -%
Ja6ek S67erer
.!konanie reporta8u 5otogra5i6znego z Dro6z!stej
Sesji (ad! Miasta
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
Sprztanie w okresie ziow! i 1etni terenu prz!
bud!nka67 adinistrowan!67 przez Drzd Miasta
0ub1in
Arkusz1
Strona 261
4472 P& 1.12.2009 Jadwiga Jaiokowska
4473 OR A 30.11.2009 Jerz! Jabo3ski Aneks do uow! nr %&P$T*(T%""#
4474 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %&PST*(T%""#
4475 #M 11.12.2009 'udowni6two 4rogowe +dzisaw Kozie
4476 #M 7.12.2009
4477 OR A 2.12.2009 Iwona Nowakowska Aneks do uow! nr <K<&T*(T%""#
4478 OR A 2.12.2009 Aneks do uow! nr <P&%T*(T%""#
4479 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<"$T*(T%""#
4480 OR A 30.11.2009 Agnieszka St;pie3 Aneks do uow! nr <PPST*(T%""#
4481 "% A 2.12.2009 Aneks do uow! nr <K-&TINT%""#
4482 OR A 1.12.2009 Prze!saw Gruba Aneks do uow! nr <P$PT*(T%""#
4483 OR 11.12.2009 ,J('J( Andrzej 'ore6zek
4484 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <%#KT*(T%""#
4485 OR A 30.11.2009 Aneta 'ie3ko Aneks do uow! nr <%#$T*(T%""#
4486 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <PKKT*(T%""#
4487 #M 4.12.2009
4488 OR A 30.11.2009 Monika Mukaszewi6z Aneks do uow! nr <P#ST*(T%""#
4489 OR A 30.11.2009 Katarz!na (oa3ska Aneks do uow! nr <<$$T*(T%""#
4490 OR A 30.11.2009 Mukasz Go9 Aneks do uow! nr <P$KT*(T%""#
4491 OR A 30.11.2009 Mi67a Popie1a Aneks do uow! nr <P$PT*(T%""#
4492 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <PP&T*(T%""#
4493 OR A 30.11.2009 Piotr Mobodzi3ski Aneks do uow! nr <PP#T*(T%""#
4494 OR A 30.11.2009 Joanna Gad!sz Aneks do uow! nr <$S$T*(T%""#
4495 OR A 30.11.2009 Marzena Sadurska Aneks do uow! nr <PSPT*(T%""#
4496 OR A 4.12.2009 Anna Sokoowska Aneks do uow! nr P%PKT*(T%""#
4497 OR A 30.11.2009 Prze!saw (a67wa Aneks do uow! nr <P%KT*(T%""#
Konsu1ta6ja eksper6ka w zakresie projektu
iejs6owego p1anu zagospodarowania
przestrzennego iasta 0ub1in = rejon u1i6
4o8!nkowa = '1usz6zowa
0esaw 21isiuk
+aprojektowanie i w!konanie przebudow! u1.
Kasprowi6za
MS( )(A22I, +akad S!ste/w Sterowania
(u67e 4rogow! Sp. z o. o. )oasz 'orkowski
)oasz 2o1warski
4ostar6zenie dodatkowej - 1i6en6ji prograu MS( =
SiS ,ross His
Andrzej .ere6ik
4agara .1azi3ska
0ider = 'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego
Sp. z o.o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
Konserwa6ja insta1a6ji i urzdzenia s!steu
s!gna1iza6ji waania i napadu w Kan6e1arii )ajnej
Jo1anta Kais
(oan Jabork7e1
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej
Ku676iak
Przeo8enie sie6i e1ektroenerget!6znej = przebudowa
skrz!8owania u1. Su1isawi6ka = u1. Gro67owskiego =
u1. )etajera = u1. Kossaka
Janusz Mo67niej
Arkusz1
Strona 262
4498 OR A 4.12.2009 'eata Jasi3ska Aneks do uow! nr <P%&T*(T%""#
4499 OR A 30.11.2009 Magda1ena Gazka = Kozak Aneks do uow! nr <P%PT*(T%""#
4500 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <KP-T*(T%""#
4501 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <K<"T*(T%""#
4502 OR A 30.11.2009 +o5ia Siwak Aneks do uow! nr <$S"T*(T%""#
4503 OR ! 26.11.2009 Krz!szto5 *1szewski
4504 OR A 4.12.2009 Anna Mr/z Aneks do uow! nr <KS%T*(T%""#
4505 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %&$$T*(T%""#
4506 OR A 4.12.2009 (adosaw Heran Aneks do uow! nr <<P#T*(T%""#
4507 OR A 30.11.2009 Pawe *g/rek Aneks do uow! nr <<"KT*(T%""#
4508 OR A 30.11.2009 Iwona 4browska Aneks do uow! nr P-<#T*(T%""#
4509 OR A 30.11.2009 .a1dear Kone5a Aneks do uow! nr <P<"T*(T%""#
4510 OR A 30.11.2009 Andrzej Mi67a1ik Aneks do uow! nr <<P$T*(T%""#
4511 OR A 2.12.2009 Aneks do uow! nr <P$"T*(T%""#
4512 OR A 30.11.2009 Karo1ina Jakubowska Aneks do uow! nr <<K"T*(T%""#
4513 OR A 30.11.2009 Marta Mata6z!3ska Aneks do uow! nr <<S&T*(T%""#
4514 OR A 30.11.2009 Mukasz Kowa16z!k Aneks do uow! nr <K%KT*(T%""#
4515 OR A 30.11.2009 S!1wia 'ednarska Aneks do uow! nr <K%KT*(T%""#
4516 OR A 30.11.2009 Agnieszka Paro1 = G/rna Aneks do uow! nr %$#PT*(T%""#
4517 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <KP"T*(T%""#
4518 OR A 2.01.2029 Agnieszka Gae6ka Aneks do uow! nr %&P<T*(T%""#
4519 OR A 30.11.2009 Aneta .iniar6z!k Aneks do uow! nr %&""T*(T%""#
4520 OR A 30.11.2009 Anna Ko6ot Aneks do uow! nr <PS%T*(T%""#
4521 OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <PS<T*(T%""#
4522 OR A 30.11.2009 Marzena Sz6zepa3ska Aneks do uow! nr %&P#T*(T%""#
4523 OR A 30.11.2009 Magorzata Kai3ska = 2orna1 Aneks do uow! nr %&S"T*(T%""#
4524 OR A 30.11.2009 Katarz!na (a6z!3ska Aneks do uow! nr <P%ST*(T%""#
4525 OR A 30.11.2009 Magda1ena Ste5anek Aneks do uow! nr %$##T*(T%""#
4526 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr %$#&T*(T%""#
4527 OR A 30.11.2009 Grzegorz Haer1a Aneks do uow! nr <<&%T*(T%""#
4528 OR A 30.11.2009 (adosaw Kopi3ski Aneks do uow! nr <<&"T*(T%""#
4529 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<"%T*(T%""#
4530 OR A 30.11.2009 4ariusz Janiszewski Aneks do uow! nr <<##T*(T%""#
4531 OR A 4.12.2009 Aneks do uow! nr <<#"T*(T%""#
Magorzata .ies!k
4orota Nasa1ska
.!b/r dokuenta6ji geodez!jnej z ar67iwu
*9rodka w 6e1u udost;pniania i67 do dokonania
z1e6on!67 rob/t
J18bieta Sp/1ni6ka
Marta )odorowska
Katarz!na (!uszko
Mukasz )!zo 0ub1
Agnieszka .ie67nik
Magorzata *sek
Marzena )!usz
Arkusz1
Strona 263
4532 OR A 30.11.2009 Agnieszka Po1eszak = 'rodziak Aneks do uow! nr <K-KT*(T%""#
4533 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<#-T*(T%""#
4534 OR A 30.11.2009 Kai1a (owi3ska Aneks do uow! nr <<#ST*(T%""#
4535 OR A 30.11.2009 Magda1ena .odar6z!k Aneks do uow! nr <K-<T*(T%""#
4536 OR A 30.11.2009 Izabe1a (odak Aneks do uow! nr <<#KT*(T%""#
4537 OR A 1.12.2009 Joanna Su1owska Aneks do uow! nr <<K&T*(T%""#
4538 OR A 30.11.2009 Agata Serwin Aneks do uow! nr <%#ST*(T%""#
4539 OR A 1.12.2009 Aneks do uow! nr <<$"T*(T%""#
4540 OR A 30.11.2009 Marta Jaro8ek Aneks do uow! nr <<-"T*(T%""#
4541 OR A 2.12.2009 Ma6iej Kotowski Aneks do uow! nr <<K$T*(T%""#
4542 OR A 30.11.2009 Kinga Masowska Aneks do uow! nr <<"&T*(T%""#
4543 OR ! 3.11.2009
4544 O( A 10.11.2009 Gina Jabonna Hio1etta (udzka Aneks do porozuienia z dnia %"."P.%""# r.
4545 OR 11.12.2009 K0IMA) Grzegorz Sura6z
4546 GM A 11.12.2009 Aneks do uow! nr S$STGMT%""#
4547 P&
4548 P' # 10.12.2009 Artur *su67
4549 O% ! 1.12.2009
4550 #M 11.12.2009
4551 G# 24.11.2009 Dsugi Geodez!jne Marta Jastrz;bska
4552 "% 1.12.2009
4orota .ara6zewska
Mar6in Sze1esz6zu67
Kai1 *re6zuk
.spoaganie wie1oosobowego stanowiska pra6!
ds. zasob/w in5orat!6zn!67 w zakresie usuwania
awarii
*bsuga serwisowa urzdze3 6entra1i went!1a6!jnej
H'. i SOS)JM AI(
+arzd Nieru67oo96i Kouna1n!67 w 0ub1inie
Henr!k Ma6ek
Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze (ea1iza6ji
i Nadzoru Inwest!6ji w 0ub1inie Saodzie1n! +esp/
Geote67ni6zn! Sp. z o. o. (!szard +awisza
.!konanie dokuenta6ji geote67ni6znej wraz z
opini potwierdzaj6 o81iwo9: 1oka1iza6ji
6entarza kouna1nego prz! u1. Po1igonowej
*pra6owanie opinii na teat 6z! pojazd!
w!korz!st!wane do szko1enia kand!dat/w na
kierow6/w s pojazdai spe6ja1n!i
Pawe Pra6zuk
Ddzie1anie i upowsze67nianie in5ora6ji dot!6z6!67
os/b niepenosprawn!67
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Sprzeda8 prz!6za e1ektroenerget!6znego =
s!gna1iza6ja 9wiet1na na skrz!8owaniu u1i6U
+wizkowaB Sze1igowskiegoB ,7oin! i J1snera
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej regu1a6ji
stanu prawnego dziaek poo8on!67 prz! a1.
Sorawi3skiego
Konsor6ju = 0iderU Przedsi;biorstwo 4rogowo =
Mostowe S.A. +bigniew Nastaj A1i6ja Krop
.!konanie rob/t uzupeniaj6!67 na inwest!6ji
rea1izowanej p.n. >'udowa u1i6! (ozto6ze w 0ub1inie
na od6inku od u1. Jana Pawa II do u1.
.ie1kopo1skiej?
Arkusz1
Strona 264
4553 "% A 6.11.2009 Aneks do uow! nr %#$%TINT%""#
4554 "% A 16.09.2009 M*S)*S)A0 .arszawa S.A. Jarosaw Kozowski Aneks do uow! nr -%P%TINT%""&
4555 "% A 16.09.2009 M*S)*S)A0 .arszawa S.A. Jarosaw Kozowski Aneks do uow! nr -%P%TINT%""&
4556 !SS 10.12.2009
4557 !SS 10.12.2009
4558
4559 !SS 10.12.2009 K*0GA+ J1ektronika Prze!sowa Janusz Ko1anko
4560 K& A Aneks do uow! z dnia "&."S.%""# r.
4561 O) 9.12.2009 )oasz Sz!6zak
4562 KP 30.11.2009
4563 KP # 8.12.2009 Mi67a 'ator
4564 KP # 8.12.2009
4565 KP # 10.12.2009
4566 KP # 8.12.2009
4567 KP 8.12.2009
4568 O( P 26.11.2009 Gina Strz!8ewi6e Jan Andrzej 4browski
4569 KP # 18.11.2009
4570 OR A 30.11.2009 Adrian Kowa16z!k Aneks do uow! nr <PS"T*(T%""#
4571 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr P<$ST*(T%""#
4572 OR A 30.11.2009 Krz!szto5 F1edN Aneks do uow! nr <<$ST*(T%""#
'iuro Projektowe >A(,*NJ0? Sp. z o. o. Jwa
0ebiedzka = Nowakowska
Stowarz!szenie Produ6ent/w i 4ziennikarz!
(adiow!67 Piotr Adaski
+akup i dostar6zenie -" pakiet/w d1a szk/
podstawow!67 i P pakiet/w d1a ginazju
ateria/w eduka6!jn!67 w zakresie rea1iza6ji
GPPi(PA
)rans6o Internationa1 Sawoir F1eziak
+akup % kop1et/w urzdze3 A16osensor IH t!pu
ASIH,M
+akup & sztuk urzdze3 do poiaru zawarto96i
a1ko7o1u w w!d!67an! powietrzu
0ube1skie )owarz!stwo +a67;t! Sztuk Pi;kn!67
Piotr Majewski +bigniew Sob6zuk
*kre91enie wp!wu ewentua1nej zian! stanu wod!
na grun6ie na dzia6e prz! u1. (u6kiego -$
Stowarz!szenie Autor/w +AiKS *ddzia w 0ub1inie
Gra8!na Sied1a6zek = Ada6zuk
Dowa 1i6en6!jna na pub1i6zne w!konanie utwor/w
= S!1wester %""#
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu zespou
Stowarz!szenie )w/r6/w Ku1tur! (/8nej S*2A
'JS) G(*DP Grzegorz 4aniowi6z )oasz
Ku16z!3ski
Monta8 gotow!67 e1eent/w aran8a6ji wn;trza
Szopki 'o8onarodzeniowej
AD4I* )J,HNIKA Agnieszka .ikira Jerz! .ikira
(ea1iza6ja dNwi;ku wraz z obsug te67ni6zn na
potrzeb! iprez! proo6!jnejU S!1westra Miejskiego
S)AGJ SJ(HI,J Krz!szto5 Sza1ak
.!konanie nago9nienia kon6ert/w w Szop6e
'o8onarodzeniowej
AD4I* SOS)JM Sp. z o. o. Jerz! .ikira
.!naje aparatur! naga9niaj6ej wraz z
transporte na potrzeb! organiza6ji iprez!
proo6!jnej S!1westra Miejskiego
Porozuienie w sprawie pokr!wania koszt/w dota6ji
udzie1onej przedszko1o niepub1i6zn! i pub1i6zn!
)oasz +oa36zuk
.!st;p art!st!6zn! z okazji po9wi;6enia Sztandaru
+wizku Psz6ze1arz!
Kinga .6ise
Arkusz1
Strona 265
4573 OR A 30.11.2009 Jwa Gosawska Aneks do uow! nr %&<-T*(T%""#
4574 OR A 15.09.2009 Aneks do uow! nr <P<PT*(T%""#
4575 OR A 30.11.2009 Joanna 'ednarska = S!ska Aneks do uow! nr <PK#T*(T%""#
4576 OR A 30.11.2009 Anna Str/zik Aneks do uow! nr <K-%T*(T%""#
4577 OR A 30.11.2009 Monika .oNniak Aneks do uow! nr <<%%T*(T%""#
4578 OR A 30.11.2009 Anna Kopotowska Aneks do uow! nr <<%"T*(T%""#
4579 OR A 30.11.2009 Monika Ma1i6ka Aneks do uow! nr <KPKT*(T%""#
4580 OR A 30.11.2009 Agnieszka Adaska = 'ednarz Aneks do uow! nr <KS"T*(T%""#
4581 OR A 30.11.2009 Mar6in ,ebu1a Aneks do uow! nr <P$ST*(T%""#
4582 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <<$KT*(T%""#
4583 OR A 30.11.2009 Magda1ena St!k Aneks do uow! nr <P-<T*(T%""#
4584 !SS A 11.12.2009 Aneks do uow! nr --KPT+SST%""#
4585 OR ! 26.11.2009 J18bieta .oNniak
4586 F' 27.11.2009
4587 GK
4588 OR 7.12.2009 *rganiza6ja prakt!ki zawodowej = Jo1anta Pastwa
4589 KP 8.12.2009
4590 F' 9.12.2009
4591 "% 1.12.2009
4592 "% 10.12.2009 A1eksander Co!niak
.eronika Gad!sz = Antoszek
Jarosaw Sta1;ga
.ojew/dzki Szpita1 Spe6ja1ist!6zn! i. Ste5ana
Kard!naa .!sz!3skiego (!szard Fie67
Sprztanie poiesz6ze3 w bud!nka67 Drz;du Miasta
0ub1in
Saorzd .ojew/dztwa 0ube1skiego = .ojew/dzki
Drzd Pra6! w 0ub1inie Mirosaw 2at!ga
Dowa o do5inansowanie projektuU >4ia1og
spoe6zn! w zakresie prze6iwdziaania przeo6! w
rodzinie w 0ub1inie?
Miejskie Przedsi;biorstwo .odo6ig/w i Kana1iza6ji
w 0ub1inie Sp. z o. o. Marek .agner Henr!ka
Piotrowska
+asad! rea1iza6ji przez MP.iK prograu bada3
dot!6z6!67 rozpoznania zasi;gu i prz!6z!n
ska8enia w/d podzien!67 w rejonie uj;6ia wod!
>,entra1na?
.!dzia PrawaB Prawa Kanoni6znego i Adinistra6ji
KD0 Mi67a 4oagaa
P(*S,JNIDM = A() J. (udni6ki J. Szar!k
.!najeB insta1a6ja oraz obsuga o9wiet1enia
pod6zas kon6ert/w w Szop6e 'o8onarodzeniowej
Narodow! 2undusz *67ron! Frodowiska i
Gospodarki .odnej Jan .iatr Janusz )opo1ski
4o5inansowanie projektuU )erooderniza6ja
o9wiatow!67 obiekt/w u8!te6zno96i pub1i6znej w
0ub1inie
A(,HJJ 'adania i Nadzor! Ar67eo1ogi6zne (a5a
NiedNwiadek
Penienie nadzoru ar67eo1ogi6znego pod6zas
prowadzenia rob/t zwizan!67 z budow od6inka
sie6i wodo6igowej w u1. Siennej
*pra6owanie 9wiade6twa 67arakter!st!ki
energet!6znej d1a rozbudow! sa1i ginast!6znej i
nowo budowanego bud!nku kr!tej p!wa1ni prz!
Szko1e Podstawowej Nr %< prz! u1. Podza6ze #
Arkusz1
Strona 266
4593 "% 10.12.2009 M*S)*S)A0 .arszawa S.A. Jarosaw Kozowski
4594 G# 7.12.2009 A' GJ* = Geodezja .iesaw Koodziej
4595 "$ 4.12.2009
4596 BK A 8.12.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""# r.
4597 "% 16.12.2009 .!konanie renowa6ji )eatru Starego w 0ub1inie
4598 #M 16.12.2009
4599 KP # 8.12.2009 Jakub Piotrowski
4600 KP # 8.12.2009
4601 KP 25.11.2009 KI)*N A() Mirosaw *1sz/wka
4602 GM 16.12.2009
4603 GM 14.12.2009 HJ(MAG Jerz! 'artoszek Jadwiga (adzikowska
4604 GM 16.12.2009 Gra8!na Kusiak (!szard Kusiak
4605 GM 16.12.2009 Andrzej Matraszek
4606 GM A 18.11.2009 PP Sp. z o. o. Grzegorz Gajewski Aneks do uow! z dnia -#."&.%""& r.
4607 GM 10.12.2009 Piotr 'art6zak
(ea1iza6ja rob/t dodatkow!67 na inwest!6ji
>(ozbudowa sa1i ginast!6znej i budowa basenu
prz! Szko1e Podstawowej nr %< prz! u1. Podza6ze #
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej stanu
prawnego dziaek poo8on!67 prz! u1. Meta1urgi6znej
Konsor6juU 0ider = )e67nika +abezpie6ze3 A0A(M
= SJ(.IS Grzegorz Mi67aek
(ozbudowa s!steu onitoringu w szkoa67 i
p1a6/wka67 o9wiatow!67
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Konsor6juU 0ider = Po1skie Pra6ownie Konserwa6ji
+ab!tk/w S.A. w .arszawie *ddzia w 0ub1inie
Marek 'ara3ski
Stowarz!szenie Ksi;gow!67 w Po1s6e +arzd
G/wn!Ste5an ,zerwi3ski Anna Janik = ,zop
*ddanie iejs6a w pasie drogow! a1. Pisudskiego
= stanowisko postojowe zastrze8one
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu zespou
4JP*+O) pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
0eszek Marek G;6a
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu +espou
0udowego SMA.INIA,O pod6zas 2estiwa1u 'o8ego
Narodzenia
Nago9nienie i o9wiet1enie Kon6ertu
podsuowuj6ego .aka6!jn Ak6j; Krwiodawstwa
)A.J(NA J1eonora .ide3ska Mirosaw *rowski
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. (uskiej o pow.
P" % z przezna6zenie pod kiosk gastronoi6zn!
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Harnasie o
pow. %""" % z przezna6zenie na u8!tkowanie i
utrz!anie og/1nodost;pnej drogi
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Pozna3skiej %-
o pow. <K" % z przezna6zenie na zie1e3
prz!doow
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. .!zwo1enia o
pow. <"" % z przezna6zenie na zie1e3 i drog;
dojazdow
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. Jana
Pawa II o powierz67ni -" % z przezna6zenie pod
kiosk 7and1ow!
Arkusz1
Strona 267
4608 GM 11.12.2009 Maria Granat
4609 OR 9.12.2009 Artur 'artoszewi6z
4610 GK 3.12.2009
4611 KP ! 10.12.2009
4612 KP ! 10.12.2009
4613 KP 1.06.2009 S)(D,)DM Sp. z o. o. Marek Sz6zepaniak Aneks do uow! nr <SSTKPT%""#
4614 G#
4615 RB 3.11.2009
4616 RB 27.11.2009
4617 K& # 20.11.2009 4ariusz Kwiatkowski
4618 K& ! 29.10.2009 Ha1ina )oaszewska = Korna6ka
4619 K& A 7.12.2009 Aneks do uow! z dnia %-."#.%""# r.
4620 KP # 8.12.2009 Anna 'ie1ak
4621 GM 17.12.2009
4622 GM 17.12.2009
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1.
Pozna3skiej o powierz67ni -"& % z przezna6zenie
na zie1e3 prz!doow
Przeprowadzenie szko1enia nt. >'ud8etowanie
zadaniowe? d1a pra6ownik/w Drz;du Miasta 0ub1in
Kouna1ne Przedsi;biorstwo (ob/t 4rogow!67 Sp.
z o. o. w 0ub1inie Jerz! Podstawka
Naprawa s67od/w w *grodzie Saski o pow. $PB%"
%
0IGH) = )J,H Przedsi;biorstwo Dsugowo =
Hand1owe Mirosaw Maks!iuk Jarosaw Jaworski
.!najeB obsuga te67ni6znaB onta8 i deonta8
zadaszonej s6en! na potrzeb! iprez! proo6!jnej =
S!1wester Miejski
0IGH) = )J,H Przedsi;biorstwo Dsugowo =
Hand1owe Mirosaw Maks!iuk Jarosaw Jaworski
.!najeB obsuga te67ni6znaB onta8 i deonta8
o9wiet1enia s6eni6znego na potrzeb! iprez!
proo6!jnej = S!1wester Miejski
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i s.6.
Prze!saw Sz6zepi3ski
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej podziau
dziaki poo8onej prz! u1. Nar6!zowej %#A
Przedsi;biorstwo Projektowo = Dsugowe
MIAS)*P(*JJK) = 0D'0IN .ad!saw 4ziewu1ski
J18bieta +a1ewska = Pe6io
.!konanie dokuenta6ji projektowej w zakresie
dostosowania bud!nku 'urs! Szko1nej Nr S prz! u1.
Pogodnej S%A do obowizuj6!67 przepis/w
po8arow!67
+akad ProjektowaniaB Nadzoru i .!konawstwa
'udow1anego Jugeniusz J/ze56zuk
.!konanie pra6 przedprojektow!67B projektu
budow1ano = w!konaw6zego budow! boiska
sportowego prz! bud!nku Szko! Podstawowej Nr P"
u1. (/8! .iatr/w #
.!konanie kon6ertu 5ortepianowego pod6zas
Pikniku naukowego >(ozw/j r!nku zdrowej
8!wno96i?
D6zestni6zenie w pra6a67 jur! w 67arakterze jurora
Konkursu PoezjiB Proz! i Pie9ni Patriot!6znej
*9rodek Mi;dz!ku1turow!67 Ini6jat!w )w/r6z!67
(*+4(*CA Jan 'ernad J1iana Kisie1ewska
Autorski w!st;p sowno = uz!6zn! wraz z *rkiestr
9w. Mikoaja w Szop6e 'o8onarodzeniowej
M4 P(*JJK) 'iuro Projektowo = Kosztor!sowe
)eresa 4u6iak
.!konanie w!6en! nieru67oo96i Skarbu Pa3stwa =
u1. .rotkowskaB u1. Gr!gowaB u1. Grenadier/wB u1.
*1szewskiegoB u1. In8!nierska
'iuro *bsugi (!nku Nieru67oo96i s.6. Jarosaw
0esz6z!3ski
.!konanie w!6en! nieru67oo96i Skarbu Pa3stwa =
% 1oka1e ieszka1ne
Arkusz1
Strona 268
4623 OR 7.12.2009 Po1ski +wizek Motorow! Ja6ent! Maj67er +akup % szt. sao67od/w arki 2IA) ode1 4*'0*
4624 OR 11.12.2009
4625 BK 11.12.2009 (J.D,KI Grzegorz (ewu6ki
4626 "$ 1.12.2009 )J0JK)(IM S.A. 'ogdan F1iwi3ski
4627 "$ 1.12.2009 )J0JK)(IM S.A. 'ogdan F1iwi3ski
4628 "$ 1.12.2009 )J0JK)(IM S.A.
4629 "$ 17.12.2009
4630 S$ 15.12.2009 )oasz Jasina
4631 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <KPPT*(T%""#
4632 OR A 30.11.2009 'eata Paku1ska Aneks do uow! nr <P%$T*(T%""#
4633 OR A 30.11.2009 Agnieszka Ma671arz Aneks do uow! nr %&$-T*(T%""#
4634 OR A 30.11.2009 .oj6ie67 Pikua Aneks do uow! nr <<<#T*(T%""#
4635 OR A 30.11.2009 Joanna Janek Aneks do uow! nr <<P<T*(T%""#
4636 OR A 30.11.2009 Jwa .ie1og/rska Aneks do uow! nr <K<<T*(T%""#
4637 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <PP"T*(T%""#
4638 OR A 30.11.2009 Andrzej Mae6ki Aneks do uow! nr <P"-T*(T%""#
4639 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <%##T*(T%""#
4640 OR A 30.11.2009 Marta 'ierna6ka Aneks do uow! nr <<PKT*(T%""#
4641 OR A 30.11.2009 Ja6ek Jakubowski Aneks do uow! nr <<PPT*(T%""#
4642 OR A 30.11.2009 .io1etta .zitek Aneks do uow! nr PP%<T*(T%""#
4643 OR A 30.11.2009 Monika Kos Aneks do uow! nr <<P%T*(T%""#
4644 OR A 30.11.2009 Aneks do uow! nr <KPST*(T%""#
4645 OR A 30.11.2009 J/ze5 .rona Aneks do uow! nr %&$KT*(T%""#
GJ(*G Po1ska Sp. z o. o. 4ariusz Gopsz
4ostawaB zainsta1owanie oraz uru67oienie
kserokopiarki 6!5rowej GJ(*G K%"P M2 5oratu A"
Prowadzenie dziaa1no96i serwisowej s!steu
in5orat!6znego do roz1i6zania t!tu/w
w!konaw6z!67 )AGIa
+aprojektowanie i w!konanie in5rastruktur!
te1ekounika6!jnej zo8onej z od6ink/w tor/w
9wiatowodow!67 = u1. .ieniawska -% = (ondo
4owskiego
+aprojektowanie i w!konanie in5rastruktur!
te1ekounika6!jnej zo8onej z od6ink/w tor/w
9wiatowodow!67 = a1. 4ugosza -" = u1. +u67/w -
+aprojektowanie i w!konanie in5rastruktur!
te1ekounika6!jnej zo8onej z od6ink/w tor/w
9wiatowodow!67 = u1. Kaziierza .ie1kiego & =
(ondo i. +rzeszenia .iN
StarNJ)
Konserwa6ja progra/w 5unk6jona1n!67 w .!dzia1e
Podatk/w i Jgzeku6ji Drz;du Miasta 0ub1in
Prz!gotowanie i przedstawienie prezenta6ji
osigni;: zawodnik/w reprezentuj6!67 k1ub!
sportowe iasta 0ub1in
'o8enna Kozie
Krz!szto5 Anto3
Kr!st!na Ku9ierzak
Jwe1ina Graban
Arkusz1
Strona 269
4646 OR A 30.11.2009 Jwa 'oguta Aneks do uow! nr <P"KT*(T%""#
4647 OR A 30.11.2009 Agata Ku1i3ska Aneks do uow! nr <$S&T*(T%""#
4648 #M 17.12.2009
4649 KP P 30.11.2009 2unda6ja +A,NO D,+ONJK (oan Ce1azn!
4650 !SS ! 17.12.2009
4651 !SS ! 14.12.2009 Agnieszka +ie1i3ska
4652 !SS ! 14.12.2009 Magda1ena ./j6ik
4653 OR 19.11.2009 S!ste = Gra5 Janusz 0askowski .!tworzenie i dostar6zenie druk/w
4654 OR A 19.11.2009 Aneks do uow! nr <-#%TINT%""#
4655 BM 18.12.2009 2ira *dzie8owa 2AS*N Sebastian Mawe6ki
4656 BM 18.12.2009 (HJMA Ja6ek Saj
4657 O) P 9.11.2009
4658 O) 11.12.2009 A0'J,* Sz6zepa3ska Sp. j. Mar1ena Sz6zepa3ska
4659 KP # 27.11.2009 Piotr +i/ek
4660 G# 7.12.2009
4661 G# 7.12.2009
4662 F' 18.12.2009 DM,S Andrzej 4browski
.ojew/dzki +arzd Me1iora6ji i Drzdze3 .odn!67
w 0ub1inie Stanisaw Jakiiuk
Ddost;pnienie nieru67oo96i w 6e1u w!konania
rob/t zien!67 i uo6nieniow!67 w obr;bie wa/w
rzeki '!strz!6!
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u przeprowadzenia dziaa3
proo6!jn!67 pod6zas wr;6zania uro6z!sto96i
wr;6zenia Nagrod! >+a6nego D6z!nku?
)eatr Muz!6zn! w 0ub1inie Krz!szto5 Kutarski
Monika Podkowi3ska
.!stawienie dw/67 spektak1i ba1etow!67 >Nie t!1ko
jezioro ab;dzie? w raa67 GPPi(PA
*rganiza6ja szko1e3 w zakada67 pra6! na terenie
iasta 0ub1in w zakresie trzeNwo96i w iejs6u pra6!
*rganiza6ja szko1e3 w zakada67 pra6! na terenie
iasta 0ub1in w zakresie trzeNwo96i w iejs6u pra6!
>A,IDA? 'iuro Dsug Projektow!67 in8. Hanna
Gwiazda
.!konanie i dostar6zenie eb1eat/w 7a5towan!67
= -"" szt.
.!konanie i dostawa ateria/w popu1ar!zuj6!67
znajoo9: nuer/w te1e5on/w su8b ratowni6z!67
0ube1skie Przedsi;biorstwo Jnerget!ki ,iep1nej Sp.
z o. o. Stanisaw Ka1inowski Artur 0ipi3ski
.sp/5inansowanie Gin! 0ub1in w zwizku z
rea1iza6j ind!widua1nej zabudow! w!stawienni6zej
na )arga67 P*0JK* w Poznaniu
+agospodarowanie odpad/w niebezpie6zn!67 i
inn!67 ni8 niebezpie6zne
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu +espou
>4rewutnia? pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
Dsugi Mierni6ze 0u6jan Jag1i3ski
Kontro1a ok. $"" dokuenta6ji geodez!jn!67 dot.
opra6owa3 prawn!67 i podziaow!67
Dsugi Geodez!jno = Kartogra5i6zne Andrzej
Sz!6z!k
*pra6owanie dokuenta6ji geodez!jnej regu1a6ji
stanu prawnego dziaek poo8on!67 prz! u1.
P/no6nej i u1. )u1ipanowej
Dowa partnerska na rze6z rea1iza6ji projektu
>D6ze3 do potegi?
Arkusz1
Strona 270
4663 "% 8.12.2009
4664 K& 28.10.2009
4668 BK A 2.12.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
4669 BK A 9.12.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
4670 GK 21.12.2009 P.H.D. J0I+JDM Monika ,zuba6ka
4671 GK 14.12.2009
4672 GK 7.12.2009
4673 BK 9.12.2009 Dowa o kred!t dugoterinow! zotow!
4674 BK 15.10.2009 Dowa o prowadzenie ra67unku bankowego
4675 BK 15.10.2009
4676 OR ! 16.12.2009 Jd!ta Kapusta
4677 BK A 10.12.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
4678 OR (ozwizanie uow! naju nr &<"T*rT%""&
4679 O" ! 16.12.2009 Monika Kr/1 *pra6owanie baz! dan!67 poten6ja1n!67 inwestor/w
4680 O" 14.12.2009
4682 "% A 17.12.2009 Aneks do uow! nr %$KSTINT%""#
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Andrzej F6ibior
Grzegorz 4o1e6ki
Przebudowa sie6i e1ektroenerget!6znej i przekazanie
na ajtek w!budowan!67 sie6i = u1. +e1werowi6za
*9rodek >'raa Grodzka = )eatr NN? )oasz
Pietrasiewi6z
Ddzie1enie dota6ji na w!konanie pra6 reontowo =
budow1an!67 w kaieni6! prz! u1. Cigr/d -
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Przew/z zwok i sz6ztk/w 1udzki67 os/b zar!67
1ub zabit!67 w iejs6a67 pub1i6zn!67 na terenie
iasta 0ub1in
Miejskie Przedsi;biorstwo +ie1eni w 0ub1inie Sp. z o.
o. Mariusz Piat Joanna +iei67/d
Dtrz!anieB kop1eksowa konserwa6ja i renowa6ja
zie1eni kouna1nej iasta 0ub1in w rejonie nr II =
,ze67/w
0ube1ska 2unda6ja *67ron! Frodowiska
Natura1nego Andrzej Kara9
*pra6owanie za1e6e3 dot!6z6!67 popraw! jako96i
wod! prz! rewita1iza6ji sadzawki do1nej w *grodzie
Saski
ING 'ank F1ski S.A. *ddzia w 0ub1inie Pawe
'ojarski Ma6iej Studenn!
ING 'ank F1ski S.A. *ddzia w 0ub1inie Pawe
'ojarski Ma6iej Studenn!
ING 'ank F1ski S.A. *ddzia w 0ub1inie Pawe
'ojarski Ma6iej Studenn!
Dowa korz!stania z s!steu bankowo96i
internetowej ING 'usiness*n0ine
Poo6 prz! w!kon!waniu 6z!nno96i
adinistra6!jno = biurow!67 dot!6z6!67 su8b!
'HP
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Gra8!na 4ebna
Henr!k ,e1ejewski
(oads7ow Po1ska Sp. z o. o . JRa 'ende
*rganiza6ja dziaa3 proo6!jno = rek1aow!67
zwizan!67 z organiza6j H 2oru *utsour6ingu =
'P*
>PI*N? Pra6ownia Projektowa Andrzej Kuszte1ak
Arkusz1
Strona 271
4683 "$ 3.12.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
4684 "$ 7.12.2009
4685 OR 10.12.2009 ),HV(+J.SKI SJ(.IS 'artosz )67/rzewski
4686 OR A 10.12.2009 Aneks do uow! nr #-$T*(T%""#
4687 GK 10.12.2009
4688 GK 9.12.2009
4689 GM 14.12.2009
4690 GM 14.12.2009
4691 GM 18.12.2009
4692 GM A 18.12.2009 Pawe Sprawka Mar6in Skorek Aneks do uow! z dnia %#."P.%""# r.
4693 O" 7.12.2009 4ruk 5o1deru proo6!jnego d1a Gin! 0ub1in
4694 F' 16.12.2009
4695 OR 7.12.2009 .!tworzenie i dostar6zenie druk/w
4696 GM 22.12.2009
4697 OR 22.12.2009 M*NI)*( P*0SKA S.A. J/ze5 Spos/b Prowadzenie zr!6zatowanej konserwa6ji dNwig/w
4698 OR 21.12.2009 Marzena ,!bu1ska Skierowanie na studia w!8sze
4699 O) P 10.11.2009
4ostawa i insta1a6ja radiowego s!steu transisji
dan!67 na potrzeb! iejskiego s!steu wideo
onitoringu
NP0AO Grzegorz Petru6z!nik
Adapta6ja do 6e1/w te1ekounika6!jn!67
poiesz6zenia z1oka1izowanego na -< pietrze
biurow6a prz! u1. .ieniawska -P
Konserwa6ja i nadz/r eksp1oata6!jn! nad kotownia
gazow w bud!nku prz! u1. Fwi;toduskiej <
Agen6ja Hand1owo = Dsugowa .I4*K Sp. z o. o.
Krz!szto5 'artosz6ze
Ksztatowanie )eren/w +ie1on!67 *G(*4O Ja6ek
*67nio
Dtrz!anieB kop1eksowa konserwa6ja i renowa6ja
zie1eni kouna1nej iasta 0ub1in w rejonie nr H =
(ur!
Ar67itektura +ie1eni H*()DS (adosaw ,ioek =
Poniatowski
.!konanie pra6 porzdkow!67 na terena67 zie1eni
iejskiej
0ube1ska 2unda6ja *dnow! +ab!tk/w Andrzej
Guieni6zek
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. (uskiej o pow.
%%P" % z przezna6zenie pod parking do obsugi
stanowisk
0ube1ska 2unda6ja *dnow! +ab!tk/w Andrzej
Guieni6zek
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. (uskiej PEK o
pow. %%P" % z przezna6zenie pod prowadzenie
targowiska deta1i6znego
Sk1ep *g/1nospo8!w6z! Marta Kowa16z!k J18bieta
Mazur
4zier8awa gruntu poo8onego prz! u1. Sierpi3skiego
- o pow. %%P" % z przezna6zenie pod kiosk
7and1ow!
*55setdruk i edia Sp. z o. o. Stanisaw Stoszek
.ojew/dztwo 0ube1skie Arkadiusz 'ratkowski
Marek 21asi3ski
Dowa o do5inansowanie ProjektuU In5rastruktura
d1a stre5! ekonoi6znej na 2e1inie w 0ub1inie
Przedsi;biorstwo )e67ni6zno = Hand1owe
)J,HNIKA Sp. z o. o. Pawe Gajowski .ad!saw
Penar
'iuro Geodez!jno = Projektowe P(*KA)( Drszu1a
Koinek
.!konanie wznowie3 punkt/w grani6zn!67 i
okazania grani6 dziaek
Miejskie Przedsi;biorstwo .odo6ig/w i Kana1iza6ji
w 0ub1inie Sp. z o. o. Marek .agner Ja6ek
,zarne6ki
.sp/5inansowanie Gin! 0ub1in w zwizku z
rea1iza6j ind!widua1nej zabudow! w!stawienni6zej
na )arga67 P*0JK* w Poznaniu
Arkusz1
Strona 272
4700 KP 7.12.2009 'AJM Andrzej Pietras
4701 GK 22.12.2009 Dgoda dot. w!konania uow! nr %%PPTGKT,PT%""K
4702 "$ 7.12.2009
4703 #M 25.11.2009
4704 #M 17.11.2009
4705 #M 23.12.2009 'iuro Projektowe )oasz )eter!6z
4706 K& # 24.11.2009 Mie6z!saw )oaszewski
4707 G# 23.12.2009 (ze6zoznaw6a Majtkow! Janina Szad!
4708 O) 21.12.2009
4709 RB 30.11.2009
4710 P& 22.12.2009
4711 GK 28.12.2009
4712 "$ 14.12.2009 2D)D(* JGI)* Sp. z o. o. (obert Ste6
4713 "$ 14.12.2009
4714 BK A 15.12.2009 Aneks do uow! z dnia %K.-".%""K r.
.!st;p zespou KASHMI( pod6zas S!1westra
Miejskiego
Ksztatowanie )eren/w +ie1on!67 *G(*4O Ja6ek
*67nio 0ub1in
0ubMAN DM,S Sp. z o. o. Andrzej Ma1inowski
4zier8awa na terenie iasta 0ub1in tor/w
9wiatowodow!67 zo8on!67 z jednej par! w/kien
9wiatowodow!67 jednoodow!67
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
+wi;kszenie o6! prz!6zeniowej d1a o9wiet1enia
drogowego = u1. )etajeraB u1. KossakaB u1.
Su1isawi6kaB u1. Gro67owskiego
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Stanisaw
Pa1u67
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = u1. Sze1igowskiego = rondo i. .. Po1a
.!konanie >*pra6owania projektu t!6zasow!67
podpar: skrajn!67 dNwigar/w ustroju no9nego
wiaduktu nad sta6j rozrzdow 0ub1in = )atar! w
6igu u1. Gr!gowej?
.!goszenie w!kadu autorskiego w raa67
uro6z!sto96i proo6ji ksi8ki autorskiej >,7opin.
2enoen i paradoks?
.!konanie w!6en! skadnik/w ro91inn!67 oraz
usta1enia odszkodowania za reku1t!wa6j; grunt/w na
nieru67oo96ia67 poo8on!67 prz! u1. (ataja
Spe6ja1ist!6zna Prz!67odnia d1a +wierzt P*0I.J)
'o8ena Kiedrowska
Prowadzenie i adinistrowanie iejskiego
S67roniska d1a bezdon!67 zwierzt w 0ub1inie
+akad ProjektowaniaB Nadzoru i .!konawstwa
'udow1anego Jugeniusz J/ze56zuk
.!konanie pra6 przedprojektow!67B projektu
budow1ano = w!konaw6zego budow! boiska
sportowego prz! bud!nku Ginazju Nr - u1.
Kuni6kiego --K
Dniwers!tet Prz!rodni6z! w 0ub1inie Marian
.esoowski
Dgoda dot. w!pat! odszkodowania w w!soko96i S
K&% K-& z
MP* SI)A 0ub1in S.A. Mirosaw Sokoowski Andrzej
Pietrkiewi6z
Podstawienie i opr/8nianie kosz! u1i6zn!67 w rejonie
HI na terenie iasta 0ub1in
+apewnienie dost;pu do Internetu d1a 1oka1nej sie6i
Drz;du Miasta 0ub1in
0ubMAN DM,S Sp. z o. o. Andrzej Ma1inowski
+apewnienie dost;pu do Internetu d1a 1oka1nej sie6i
Drz;du Miasta 0ub1in
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
Arkusz1
Strona 273
4715 O( 20.11.2009
4716 K& # 29.10.2009 )oasz (odziewi6z
4717 KP # 17.12.2009
4718 KP 30.11.2009
4719 KP 21.12.2009
4720 O% ! 21.12.2009 Katarz!na Sied1e6ka
4721 O% ! 21.12.2009 Jwa Poara3ska = Caba
4722 O% ! 21.12.2009 Jwa Pi/re6ka
4723 O) 23.12.2009
4724 P 22.12.2009
4725 K& # 2.12.2009 Ma6iej Jerz! Soka1
4726 "% 29.09.2009
4727 GM 23.12.2009 +akad! (eontowe Jnerget!ki Marek 'orkowski
Minister Jduka6ji Narodowej 0i11a Jaro3
Podsekretarz Stanu
4o5inansowanie projektuU Koputerow! Fwiat
.iedz!
Prz!gotowanie autorskiej prezenta6ji u1tiedia1nej
pt. >Ku Niepod1ego96i. .a1ka o Po1sk; w 1ata67 -#-P
= -#%%?
S!1wia 0asok
Prowadzenie oraz autorska ania6ja w!st;p/w
pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
,A00S.P0 Mari!a D1ri67
Prowadzenie dziaa3 proo6!jn!67 pod6zas
kon5eren6ji >Hetan Dkrain! Iwan Mazepa = 8!6ieB
6zas!B trad!6ja?
2ira (ek1aowo = Proo6!jna M*4A() 'eata
4rewienkowska Mar6in Koandowski
4arowizna su! pieni;8nej w w!soko96i P &&" z z
przezna6zenie na >Proo6j; Miasta?
Ddzie1anie in5ora6ji z e1eentai doradztwa w
rozowa67 ind!widua1n!67 i grupow!67 w raa67
prograu >*9rodki In5ora6ji d1a *s/b
Niepenosprawn!67 %""&?
Ddzie1anie in5ora6ji z e1eentai doradztwa w
rozowa67 ind!widua1n!67 i grupow!67 w raa67
prograu >*9rodki In5ora6ji d1a *s/b
Niepenosprawn!67 %""&?
In5ora6ja prawna przekaz!wana w rozowa67
ind!widua1n!67 i grupow!67 w raa67 prograu
>*9rodki In5ora6ji d1a *s/b Niepenosprawn!67
%""&?
Po1skie )owarz!stwo Mieszkaniowe Kaziierz
.id!siewi6z
.!konanie dokuenta6ji obejuj6ej wniosek
ap1ika6!jn! do .ojew/dzkiego 2unduszu *67ron!
Frodowiska i Gospodarki .odnej w 0ub1inie
.ojew/dztwo 0ube1skie Krz!szto5 Grab6zuk Marek
21asi3skiL 'ank Gospodarstwa Krajowego Mar6in
Murawski
Porozuienie w sprawie zao8enia sp/ki >0ube1ski
2undusz Por;6zeniow!?
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
ukrai3ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
Przedsi;biorstwo Projektowania i (ea1iza6ji
Inwest!6ji AP(* Sp. z o. o. 'o1esaw (adzie36iak
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego w
pro6esie rea1iza6ji inwest!6ji >Moderniza6ja sie6i
wodo6igowej w dzie1ni6! ,7oin! w 0ub1inie?
4zier8awa nieru67oo96i stanowi6ej wasno9:
Gin! 0ub1in poo8onej w 0ub1inie prz! u1. 4roga
M;6zennik/w Majdanka -A o powierz67ni #%P % z
przezna6zenie pod po1e odkad6ze
Arkusz1
Strona 274
4728 K& A 24.11.2009 Joanna (zd Aneks do uow! nr <S#&TK0T+T%""#
4729 K& # 29.10.2009 Magorzata Nowak
4730 "% A 10.12.2009 Aneks do uow! nr <<&%TINT%""&
4731 "% 11.12.2009
4732 "% 11.12.2009
4733 "% 11.12.2009
4734 K& # 1.10.2009 Krz!szto5 ,z!8ewski
4735 K& # 1.10.2009 Krz!szto5 ,z!8ewski
4736 K& # 1.10.2009 Krz!szto5 ,z!8ewski
4737 K& 2.12.2009 'J00 M*4A Ida1ia S!6z!3ska
4738 K& # 2.12.2009 Karo1ina Majkowska
4739 K& # 2.12.2009 Mi67a Miosz +ie1i3ski
4740 K& 2.12.2009 'J00 M*4A Ida1ia S!6z!3ska
4741 K& A 10.12.2009 'J00 M*4A Ida1ia S!6z!3ska Aneks do uow! nr P$P-TK0T%""#
4742 K& A 11.12.2009 Aneks do uow! z dnia "%."K.%""# r.
4743 K& A 11.12.2009 Aneks do uow! z dnia %-."#.%""# r.
Prz!gotowanie i przeprowadzenie w 67arakterze
d!r!genta autorski67 w!st;p/w ,7/ru >Kant!1ena?
+esp/ Projektowania i *bsugi In8!nierskiej
'udowni6twa 4rogowego )oMa( = 4(*G )oasz
0is Marek *1esz6zuk
+akad (ob/t In8!nier!jno = 'udow1an!67
A1eksander .sik
.!konanie 5rezowaniaB odtworzenie nawierz67ni w
i1o96i $< % oraz w!konanie <K % przebudow!
drogowej u1. Fwi;to67owskiego
NP0AO Grzegorz Gie6ko
*pra6owanie projektu budow1ano = w!konaw6zego
oraz w!budowania sie6i struktura1n!67 w
w!zna6zon!67 poiesz6zenia67 4ou Poo6!
Spoe6znej prz! u1. Aet!stowej
+akad (ob/t In8!nier!jno = 'udow1an!67
A1eksander .sik
.!konanie prz!kana1ika kana1iza6ji desz6zowej
odwadniaj6ego rejon u1i6U Powstania St!6zniowego
i (ogi3skiego
*pra6owanie autorskiego raportu na teat stanu
prz!gotowa3 0ub1in do udziau w konkursie o t!tu
Juropejskiej Sto1i6! Ku1tur! w %"-K roku
*pra6owanie autorskiego raportu dot!6z6ego
poten6jau ku1tura1nego 0ub1in i o81iwo96i jego
rozwoju w 1ata67 %"-" = %"%"
Prz!gotowanie i przeprowadzenie 6!k1u autorski67
warsztat/w d1a pra6ownik/w .!dziau Ku1tur!
Prz!gotowanie projektu gra5i6znego ateria/w
proo6!jn!67 0ub1in %"-K = Juropejska Sto1i6a
Ku1tur! = Kand!dat
)ua6zenie tekst/w z j;z!ka po1skiego na j;z!k
angie1ski do pub1ika6ji na stronie internetowej
www.1ub1in%"-K.p1
Prz!gotowanie i redak6ja tekst/w do pub1ika6ji w
5o1derze 0ub1in = Miasto Ku1tur!. Najwa8niejsze
w!darzenia ku1tura1ne w roku %"-"
Prz!gotowanie projektu gra5i6znego i skad kata1ogu
dokuentuj6ego iejskie ob67od! #-. (o6zni6!
*dz!skania Niepod1ego96i
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
,entru Ku1tur! w 0ub1inie A1eksander Szpe67t
Arkusz1
Strona 275
4744 K& A 24.11.2009 Aneks do uow! z dnia "%."K.%""# r.
4745 "$ 29.12.2009 G)S Jnergis Sp. z o. o. Pawe Kowa1ski
4746 OR 29.12.2009
4747 KP ! 1.12.2009 4anie1 Grzesz6zuk
4748 BK 22.12.2009 Dowa kred!tu w ra67unku bie86!
4749 KP 9.12.2009 4J* Sp. z o. o. .odziierz ,z!8
4750 KP P 24.11.2009
4751 "% 23.12.2009 A1eksander Co!niak
4752 "% A 30.10.2009
4753 OR ! 14.12.2009
4754 O" ! 22.12.2009 Anna )e1i67owska = Kai3ska
4755 O" 30.11.2009
4756 KP # 18.12.2009
4757 KP 18.12.2009 Anna 4obrowo1ska
4758 "% 9.12.2009
4759 OR ! 13.11.2009 Agnieszka .odar6z!k = 4ziedzi6
*9rodek Mi;dz!ku1turow!67 Ini6jat!w )w/r6z!67
(*+4(*CA Jan 'ernad J1iana Kisie1ewska
(ea1izowanie po6ze3 z abonentai pub1i6znej sie6i
te1ekounika6!jnej z w!korz!stanie nuera6ji
PKK-""" " PKKK### d1a Drz;du i jednostek
organiza6!jn!67 iasta 0ub1in
+akad Insta1a6ji Prze!sow!67 i Sanitarn!67 Jan
Pastwa
Naje poiesz6ze3 o powierz67ni <<K % w
nieru67oo96i poo8onej prz! u1. 0esz6z!3skiego -P
na 6e1e biurowe
Prz!gotowanie iprez! proo6!jnejU 0ube1skiego
GHIII 2inau .ie1skiej *rkiestr! Fwite6znej Poo6!
'ANK Po1ska Kasa *pieki S.A. Agata Koorek
Pawe 'asz6zak
.!konanie -" szt. kaseton/w 9wiet1n!67 wraz z
o6owaniaiB ko1orow!67B dwustronn!67
(egiona1ne ,entru Krwiodawstwa i
Krwio1e6zni6twa SP +*+ Jugeniusz )oru3
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u proo6ji Miasta w
raa67 organiza6ji kon6ertu podsuowuj6ego
.aka6!jn Ak6j; Krwiodawstwa
*pra6owanie 9wiade6twa 67arakter!st!ki
energet!6znej d1a bud!nku 4ou Poo6!
Spoe6znej prz! u1. *pa1owej
Przedsi;biorstwo .ie1obran8owe SANI)JG
Krz!szto5 'ardzaa 'o8ena Pat!ra
Aneks do uow! nr <"$"TSi(T,PT%""$
Jwa )ruba6z
Prowadzenie ewiden6ji organizowan!67 prakt!k
studen6ki67 oraz u6zniowski67
*pra6owanie ana1iz! r!nku 6entr/w usug wsp/1n!67
w 0ub1inie
Po1ska Agen6ja (ozwoju Przedsi;bior6zo96i Andrzej
Szew6z!k
*pra6owanie kon6ep6ji proo6ji iasta 0ub1in na
.!stawie Fwiatowej JQpo %"-" w Szang7aju
Monika 0udian
Prowadzenie oraz autorska ania6ja w!st;p/w
dzie6i i odzie8! pod6zas 2estiwa1u 'o8ego
Narodzenia
.!naje i obsuga s6en!L % nagrzewni6L o9wiet1enia
s6eni6znegoL -" barierek o67ronn!67
Autorskie 'iuro Ar67itektur! INHJS)P(*JJK) =
PA()NJ( Sp. z o. o. Maria 'a1awajder = Kantor
Mi67a1ina Iwaniak
Penienie kop1eksowego nadzoru autorskiego nad
rea1iza6j inwest!6jiU (enowa6ja )eatru Starego prz!
u1. Jezui6kiej -&
Przeprowadzenie szko1enia z zakresu >Diej;tno96i
interpersona1ne i budowanie zespou?
Arkusz1
Strona 276
4760 OR ! 14.12.2009 4agara +aorska
4761 K& 16.12.2009
4762 O% ! 29.12.2009 Jadwiga ./j6ik
4763 KP ! 14.12.2009 Artur Panek
4764 KP 17.12.2009
4765 O" 1.12.2009
4766 O" # 16.12.2009 Mukasz 'orkowski
4767 K& # 16.12.2009 Agnieszka Kara9
4768 K& # 16.12.2009
4769 KP # 16.12.2009 Ma6iej Szkutnik
4770 F' # 9.12.2009
4771 #M 30.12.2009 KAM4JN Sp. z o. o. Marek .awsz6zak
4772 KP 18.12.2009 )e67nika Jstradowa Andrzej *6zkowski
4773 KP 17.12.2009 Mu1tiedia 2a6tor! Monika F1iwi3ska = Krupa
Dporzdkowanie 6z;96i za1egej dokuenta6ji
ar67iwa1nej kat. A z okresu Prez!diu Miejskiej (ad!
Narodowej
4ragan K1ai6 ,7ur67i11 Iaan
Przekaz!wanie in5ora6ji w j;z!ku igow!
pod6zas spotka3 ind!widua1n!67 i grupow!67 w
raa67 prograu >*9rodki In5ora6ji d1a *s/b
Niepenosprawn!67 %""&?
4oradztwo w zakresie poten6ja1n!67 Nr/de
5inansowania d1a prograu 1oja1no96iowego Marki
0ub1in
Mazaki Studio = Konrad (zdowski
.!konanie %" akiet stron wewn;trzn!67 na
potrzeb! gazet! In5o 0ub1in
MAIK Agen6ja (ek1aowa 'arbara )!ne6ka =
'abi6z Janusz 'abi6z
.!konanie usugi dekora6ji 67oinki
bo8onarodzeniowej us!tuowanej przed (atusze
*pra6owanie kon6ep6ji III Ga1i Nauki i 'iznesu wraz
z prz!gotowanie s6enariusza w!darzenia i
nagranie spotu rek1aowego
Skad i aanie koputerowe ksi8ki pt. >.obe6
2or! *twartej *skara Hansena. Idea = utopia =
reinterpreta6ja?
Krz!szto5 .asi16z!k
.!konanie autorski67 zdj;: spoe6zno96i roskiej
w zwizku z rea1iza6j projektu >Miasta
Mi;dz!ku1turowe?
.!konanie reporta8u 5otogra5i6znego z iprez!
proo6!jnej = S!1westra Miejskiego
'artosz 4uba1
.!konanie dw/67 5otogra5ii w!korz!stan!67 do
w!konania ateria/w proo6!jn!67 Juropejski67
Projekt/w 0ub1ina
(ea1iza6ja budow! u1i6! ozna6zonej w Miejs6ow!
P1anie +agospodarowania Przestrzennego jako K44
= u1. +awieprz!6ka
.!po8!6zenie agregatu prdotw/r6zego wraz z
obsug na potrzeb! iprez! proo6!jnej 2estiwa1u
'o8ego Narodzenia
(ea1iza6ja u1tiedia1n!67 projek6ji
ar67itektoni6zn!67 oraz aran8a6ji przestrzeni P1a6u
0itewskiego na potrzeb! iprez! proo6!jnej =
S!1westra Miejskiego
Arkusz1
Strona 277
4774 KP 27.11.2009
4775 "$ 11.12.2009
4776 "% 26.10.2009
4777 "% 29.12.2009
4778 OR 27.11.2009 AG*(A S.A. *ddzia w 0ub1inie Drszu1a Minkiewi6z
4779 "% 30.11.2009
4780 "% 22.12.2009
4781
4782 "% 29.12.2009
4783 OR 8.12.2009
4784 "% 21.12.2009
4785 "% 21.12.2009
4786 "% 21.12.2009 Pra6ownia Projektowa G(AMA Gra8!na Matusz6z!k
'JS) G(*DP Grzegorz 4aniowi6z )oasz
Ku16z!3ski
*bsuga te67ni6zna iprez! proo6!jnej =
S!1westra Miejskiego
StarNJ) Stanisaw Starek
Mod!5ika6ja na rok podatkow! %"-" ap1ika6ji
te67no1ogii PHP
'iuro Projekt/w Inwest!6!jn!67 Mirosaw
Hageejer
*pra6owanie kon6ep6ji prograowo = przestrzennej
zagospodarowania terenu w dzie1ni6! )atar! w
rejonie u1i6U *d1ewni6zaB Masz!nowaB M;6z!3skaB
Gospodar6za
HJNA A() Sp. z o. o. Anna Sz6z!towska Joanna
.awer = Ja67i
Prz!gotowanieB w!konanie oraz dostawa gad8et/w
proo6!jn!67 z nadrukie proo6!jn!
0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
+aiesz6zanie ogosze3 Drz;du Miasta 0ub1in w
gaze6ie 6odziennej o zasi;gu og/1nopo1ski
A(S = )AG nieru67oo96i s.6. )eresa Jani6ka
*pra6owanie ekspert!z! budow1anej oraz w!6en!
szk/d powsta!67 wskutek prowadzenia rob/t
budow1an!67 zwizan!67 z budow ko1ektora
kana1iza6ji sanitarnej NII = od6inek od u1. Guskiej do
w!soko96i u1. +orza
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej PGJ
4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. o9wiet1enia
drogowego u1. 0;dzian
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Krz!szto5
K1epka
Prz!6zenie do sie6i e1ektroenerget!6znej PGJ
4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. zasi1anie s!gna1iza6ji
9wiet1nej skrz!8owania u1i6U 4roga M;6zennik/w
Majdanka = .ro3ska = Garbarska
)DH (7ein1and Po1ska Sp. z o. o. Jednostka
,ert!5ikuj6a Janusz Jan Grabka
+iana w!nagrodzenia w zwizku ze wzroste
1i6zb! pra6ownik/w Drz;du Miasta 0ub1in
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie wie1obran8owego projektu budow1ano
= w!konaw6zego bud!nku ieszka1nego Nr K na
terenie poo8on! prz! u1. +!gunta Augusta w
dzie1ni6! 2e1in
'iuro Projekt/w 'udowni6twa Kouna1nego Sp. z o.
o. Marianna Madej 0udwika ,i67o6ka
*pra6owanie wie1obran8owego projektu budow1ano
= w!konaw6zego budow! 5ragentu u1. +!gunta
Augusta od wjazdu na parking projektowan! d1a
bud!nku Nr K
*pra6owanie kon6ep6ji prograowo = przestrzennej
zian! 5unk6ji parteru w zaprojektowan! bud!nku
ieszka1n! wie1orodzinn! prz! u1. Su1isawi6kiej
$A
Arkusz1
Strona 278
4787 AB 15.11.2009 Piotr Ma6iuk Aneks do uow! nr %"S%TA'DT%""#
4788 AB 15.11.2009 Aneks do uow! nr %"S<TA'DT%""#
4789 "% 21.12.2009
4790 "% 17.12.2009
4791 KP 8.12.2009 Jan Kondrak
4792 KP 8.12.2009
4793 KP # 18.12.2009 Sawoir 21is
4794 KP 7.12.2009
4795 "% A 21.12.2009 Aneks do uow! nr P--PTINT%""#
4796 KP 30.11.2009
4797 "% 21.12.2009
4798 "% A 27.11.2009 +akad Insta1a6ji Sanitarn!67 .iesaw Maruszak Aneks do uow! nr %#<"TINT%""#
4799 OR 2.11.2009 A1i6ja Magiera Skierowanie na kurs j;z!kow!
4800 OR A 14.12.2009 Jo1anta 'ie1ska Aneks do uow! nr <<<<T*(T%""#
4801 OR A 14.12.2009 Grzegorz )o6z!k Aneks do uow! nr <<%$T*(T%""#
4802 OR A 14.12.2009 Katarz!na Podka3ska = 4ziubi3ska Aneks do uow! nr <<<"T*(T%""#
4803 OR A 14.12.2009 Monika Ka1inaEMusz!3ska Aneks do uow! nr <<%PT*(T%""#
4804 "% 14.12.2009
4805 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr <<P&T*(T%""#
4806 OR A 14.12.2009 0esaw Mazur Aneks do uow! nr <$KST*(T%""#
Aerok1ub 0ube1ski Mot!6z 0otnisko (adawie6
Janusz Sza6o3 Ada Grusze6ki
J4A,H P.H.D. Sp. z o. o. Jan Starownik
.!konanie podkadu z 67udego betonu oraz izo1a6ji
pionowej 5undaent/w pod ogrodzenie boiska do
piki no8nej oraz tr!bun na terenie inwest!6ji
prowadzonej pod nazw >'udowa zespou urzdze3
sportow!67 prz! Ginazju Nr -K i Szko1e
Podstawowej Nr P< = etap I?
Konsor6juU 0ider = Przedsi;biorstwo (ob/t
4rogow!67 0ubart/w S.A. Jugeniusz Drban
Przedu8enie u1. +wizkowej w 0ub1inie na od6inku
od u1. 'az!1ian/wka do u1. .a1e6zn!67 wraz z
organiza6j ru67uB o9wiet1enieB odwodnienie
Kon6ert ko1;d w w!konaniu 0ube1skiej 2edera6ji
'ard/w pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
'JA) \ HJAHJN Po1ska Pawe Madniak 0ub1in a1.
Kra9ni6ka &P
.!konanie autorskiego projektu gra5i6znego
ka1endarza proo6!jnego na %"-" rok pt. Historia i
pi;knoB kt/re inspiruj
Autorski kon6ert ko1;d w w!konaniu +espou
(J.J0J(SI pod6zas 2estiwa1u 'o8ego Narodzenia
2.H.D. AS s.6. Anna Sobieraj
Prz!gotowanie oraz rea1iza6ja pokazu
pirote67ni6znego pod6zas iprez!U S!1wester
Miejski
>.i11owa II? Sp. z o. o. Marek 4uda Jdward
.oj6ie67owski
PGJ 4!str!bu6ja 0D'+J0 Sp. z o. o. Sawoir
Krokowski
Sprzeda8 energii e1ektr!6znej i 9wiad6zenie usug
d!str!bu6ji = P1a6 Po 2arze = szopka
4!rek6ja Inwest!6ji Miejski67 Sp. z o. o. Hanna
Siwek
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j o9wiet1enia drogowego w u1. Pod1e9nej
Przedsi;biorstwo 'udowni6twa In8!nier!jnego
>)*(GAN? Sp. z o. o. 0e67 Gano
Penienie 5unk6ji inwestora zast;p6zego nad
rea1iza6j zadaniaU 'udowa sie6i wodo6igowej w u1.
,7odNkiB u1. Pi1e6kiego
(adosaw Kau8niak
Arkusz1
Strona 279
4807 OR A 14.12.2009 Monika Ka1inaEMusz!3ska Aneks do uow! nr <$K%T*(T%""#
4808 OR A 14.12.2009 Prze!saw .odar6z!k Aneks do uow! nr <<%ST*(T%""#
4809 KP P 15.12.2009
4810 "% A 29.12.2009 Aneks do porozuienia nr P""KTINTPT%""#
4811 OR A 4.12.2009 Aneks do uow! nr <P#"T*(T%""#
4812 OR A 14.12.2009 Joanna Kostera Aneks do uow! nr <K%&T*(T%""#
4813 OR A 14.12.2009 J/ze5 Husarz Aneks do uow! nr <K<ST*(T%""#
4814 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr %&<%T*(T%""#
4815 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr <<&&T*(T%""#
4816 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr <<#%T*(T%""#
4817 OR A 14.12.2009 4orota +ag/rska Aneks do uow! nr <<$<T*(T%""#
4818 OR A 14.12.2009 Ji1ia +wierz Aneks do uow! nr <<$-T*(T%""#
4819 OR A 14.12.2009 Just!na Pawowska = Kan6ik Aneks do uow! nr <<$#T*(T%""#
4820 OR A 14.12.2009 Pawe 'o6ian Aneks do uow! nr <<&PT*(T%""#
4821 OR A 14.12.2009 Joanna Jasi3ska Aneks do uow! nr <<&-T*(T%""#
4822 OR A 14.12.2009 Anna 'uzek Aneks do uow! nr <<&<T*(T%""#
4823 OR A 14.12.2009 J18bieta Pitera Aneks do uow! nr <KP<T*(T%""#
4824 OR A 14.12.2009 Anna Sz6zeb1ewska Aneks do uow! nr <<S%T*(T%""#
4825 OR A 14.12.2009 Anna 'anaszek Aneks do uow! nr <<S$T*(T%""#
4826 OR A 14.12.2009 Anna 'anaszek Aneks do uow! nr <K<$T*(T%""#
4827 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr <<S<T*(T%""#
4828 OR A 14.12.2009 Anna +arze6zna Aneks do uow! nr <<&#T*(T%""#
4829 OR A 14.12.2009 Andrzej +apo1ski Aneks do uow! nr <<&&T*(T%""#
4830 OR A 14.12.2009 Marta Jankowska Aneks do uow! nr <P""T*(T%""#
4831 OR A 14.12.2009 Monika Sz!szko Aneks do uow! nr %&P&T*(T%""#
4832 OR A 14.12.2009 Just!na ,z!8EMi67owska Aneks do uow! nr <P$$T*(T%""#
4833 OR A 14.12.2009 Hanna ,7ie1 Aneks do uow! nr %&S-T*(T%""#
4834 OR A 14.12.2009 Anita Kowa16z!k Aneks do uow! nr %&P-T*(T%""#
4835 OR A 14.12.2009 Anita .arda Aneks do uow! nr %&P%T*(T%""#
4836 OR A 14.12.2009 Konrad 'ar!a Aneks do uow! nr <P<ST*(T%""#
4837 OR A 14.12.2009 4orota .r/be1 Aneks do uow! nr <<<ST*(T%""#
4838 OR A 14.12.2009 4orota .r/be1 Aneks do uow! nr <<<KT*(T%""#
Drzd Marszakowski .ojew/dztwa 0ube1skiego
Ja6ek Sob6zak Arkadiusz 'ratkowski
Podj;6ie wsp/pra6! w 6e1u proo6ji Miasta w
raa67 organiza6ji Marszakowskiego Jararku
Fwite6znego
Miejskie Przedsi;biorstwo .odo6ig/w i Kana1iza6ji
w 0ub1inie Sp. z o. o. Ja6ek ,zarne6ki Andrzej
Kozak
Monika )anikowska
Mirosawa Puton
J18bieta 'utr!
'eata Sa;ga
Anna Szajwaj
Arkusz1
Strona 280
4839 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr <P-KT*(T%""#
4840 OR A 14.12.2009 Iwona Haponiuk Aneks do uow! nr %$&#T*(T%""#
4841 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr %&"<T*(T%""#
4842 OR A 14.12.2009 Anna ./j6ik Aneks do uow! nr <KP#T*(T%""#
4843 OR A 14.12.2009 Aneks do uow! nr <KPST*(T%""#
4844 OR A 4.12.2009 Izabe1a ,e1ej Aneks do uow! nr <#SST*(T%""#
4845 OR A 14.12.2009 Agnieszka +i;ba Aneks do uow! nr %&$"T*(T%""#
4846 OR A 14.12.2009 Mi67a Figie1ski Aneks do uow! nr <<$PT*(T%""#
4847 OR A 14.12.2009 Anna 0a1ka Aneks do uow! nr <P-&T*(T%""#
4848 OR A 14.12.2009 Jd!ta 'ie3 Aneks do uow! nr <P"&T*(T%""#
4849 OR A 14.12.2009 Grzegorz 0inkowski Aneks do uow! nr <PP%T*(T%""#
4850 OR A 14.12.2009 Jdward Poorski Aneks do uow! nr <#-"T*(T%""#
4851 OR A 14.12.2009 Ireneusz +i;ba Aneks do uow! nr <P<$T*(T%""#
4852 "% 6.11.2009
4853 "% A 15.12.2009 Aneks do uow! nr %KK<TINT%""#
4854 O" 30.12.2009
4855 OR ! 28.12.2009 He1ena .arda
4856 "% 16.09.2009 'udowa sie6i wodo6igowej w u1. .o!nian
4857 "% 18.08.2009
4858 "% A 30.12.2009 Aneks do uow! nr PP%$TINT%""#
4859 O" ! 18.11.2009 Kan6e1aria >Ste5aniuk i Partnerz!? J;drzej Ste5aniuk
4860 "% A 21.12.2009 Aneks do uow! nr P&%TINT,PT%""&
4861 OR A 14.12.2009 (enata Ka1inowska Aneks do uow! nr <KP&T*(T%""#
4862 OR A 31.12.2009 Aneks do uow! nr <$KPT*(T%""#
4863 OR A 31.12.2009 +bigniew Ga67 Aneks do uow! nr <%#ST*(T%""#
4864 OR A 31.12.2009 Aneks do uow! nr <<-ST*(T%""#
'ogui Postawski
0idia 4zierba
.iesawa M;ka1
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i kana1iza6ji
sanitarnej w u1. Krwawi6za Marek Kraw6z!k
'udowa sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1. Krwawi6za
wraz z odga;zienie do posesji w grani6a67 pasa
drogowego
Miejski *9rodek Sportu i (ekrea6ji >'OS)(+O,A?
Mariusz Szit
HJNA A() Sp. z o. o. Joanna .awer = Ja67i
Grzegorz Sz6z!towski
4ruk %"" sztuk ka1endarz! ksi8kow!67
t!godniow!67 na %"-" rok z to6zenie 1ogo
0ube1skiego *bszaru Metropo1ita1nego
Ar67iwizowanie dokuent/w Kas! +apoogowo =
Po8!6zkowej Drz;du Miasta 0ub1in
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i wodo6igowej w
u1. .o!nian Sawoir *1szak
Spoe6zn! Koitet 'udow! sie6i kana1iza6ji
sanitarnej w u1. Nakowski67 0udwik Piskorski
'udowa sie6i kana1iza6ji sanitarnej w u1.
Nakowski67 wraz z odga;zieniai do posesji Nr
%<- i Nr %<<A
>.i11owa II? Sp. z o. o. Marek 4uda Jdward
.oj6ie67owski
+aopiniowanie projektu uow! inwest!6!jnej
zwizanej z projekte inwest!6!jn! I(IN
Pawe )iepow = Pra6ownia Projektowa
Karo1ina +uzaniuk
Maria Pude1ska
Arkusz1
Strona 281
4865 OR A 3.12.2009 Monika Madejska Aneks do uow! nr <$S$T*(T%""#
4866 OR A 4.12.2009 Agnieszka Gae6ka Aneks do uow! nr %&P<T*(T%""#
4867 OR A 4.12.2009 Artur +ugaj Aneks do uow! nr <<<PT*(T%""#
4868 OR A 4.12.2009 Aneks do uow! nr <P-PT*(T%""#
4869 OR A 4.12.2009 Aneks do uow! nr <<K-T*(T%""#
4870 OR A 4.12.2009 Aneks do uow! nr <K<#T*(T%""#
4871 OR A 4.12.2009 Aneks do uow! nr <P"ST*(T%""#
4872 OR A 4.12.2009 Joanna Ko6iuba Aneks do uow! nr <PKPT*(T%""#
4873 "% A 15.12.2009 Aneks do uow! nr <#<TINT%""#
Magorzata Saniawa
Katarz!na 'isak
Katarz!na 'isak
4ariusz Habdas
P(*0A' Przedsi;biorstwo Projektowo = 'adaw6ze
Jdward 21ak