E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Samobojczy gol Bergoglio FO340 aby prowadzil Biskup Rzymu ludzi
wybranych przez Jezusa 20140613 ZECh von Stefan Kosiewski ZR
Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w 20:28 w kategorii Stefan Kosiewski,
czytaj: 7×

"Jak sêdzia w
mistrzostwach œwiata
mo¿e nie mówiã po
angielsku?!" Sùusznie
pytaj¹
oburzeni piùkarze
sùowiañscy z Chorwacji
po tym, jak japoñski
sêdzia usiùowaù
dogadywaã siê z nimi
podczas meczu w
jednym z
dialektów swojego
jêzyka ojczystego, który
dla rzeczowników, sùów
takich jak: "piùka",
"piùkarz", "bramka"
i "gol" nie ma
gramatycznej odmiany
przez liczbê i rodzaj. A
zatem: Japoñczyk z Japoñczykiem dogaduj¹ siê jakoœ ze sob¹ (nie wnikaj¹c w
szczegóùy, jak oni to robi¹, nie tylko na boisku), natomiast w kontaktach
interpersonalnych zdaj¹ siê posùugiwaã z przedstawicielami innych narodów tak
samo, jak ptaszki chiñszczyzn¹ - zwa¿ywszy, i¿ ornitolodzy zaobserwowali ju¿ dla
potrzeb nauki, ¿e bociany nie potrafi¹ zliczyã do dwóch i jeœli tylko do namiotu
obserwacyjnego wejdzie np. dwóch, czy trzech mê¿czyzn, zaœ wyjdzie po chwili jeden,
to bociany utrzymuj¹ siê na swoim gnieêdzie we œwiêtym przekonaniu, ¿e wszystkie
obce stworzenia wyszùy z namiotu.


Czy i jak 77-letni Bergoglio chciaùby dogadaã siê jeszcze ze œwiatem
katolickim, je¿eli w tzw. Przesùaniu papie¿a na Mundial, omówionym
szczegóùowo przez portal Radia Watykañskiego, nie wspomniaù ten
Jezuita z gwiazd¹ masoñsk¹ w herbie kardynalskim nawet jednym
sùowem o Panu Bogu, Jezusie, Maryi, Opatrznoœci Bo¿ej, czy
moralnoœci katolickiej - tak bardzo potrzebnej przecie¿ w ¿yciu
ka¿dego sêdziego i ka¿dego dziaùacza sportowego, jak w ¿yciu papie¿a
i we wspóù¿yciu szefa FIFA, Blattera z katolickimi sportowcami ¿egnaj¹cymi siê na
caùym œwiecie znakiem Krzy¿a œw. przed ka¿dym meczem, wznosz¹cymi czêsto palce
obu dùoni w Niebo, w podziêkowaniu za gole, które dane im byùo prawdziwym cudem
strzeliã, caùuj¹cymi publicznie przed kamerami telewizji krzy¿yki œw. od Pierwszej
Komunii noszone demonstracyjnie w czasie meczy na swoich szyjach, jak
monstrancje ludzie nosz¹ w Bo¿e Ciaùo na ulicach miast i wsi.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
APrzesùanie Papie¿a na Mundial
... Przesùanie Papie¿a na Mundial. Mundial w Brazylii mo¿e byã dla wszystkich
szkoù¹ ... przeciwnika – powiedziaù Papie¿ w przesùaniu telewizyjnym na ...
pl.radiovaticana.va/news/2014/06/12/przesùanie_papie¿a_na_mundial/pol-806578 - 2014-06-
12
Przypomnijmy starym Polakom, pokrzywdzonym w Magdalence 1989 r. przez
haniebny, antypolski spisek, ukùad ¿ydokomuny zawarty do spóùki z ksiê¿mi Koœcioùa
œw. a tak¿e z przedstawicielami drugiej,
faùszywej Solidarnoœci (obecnie firmowanej
nazwiskiem Duda, zaœ wczeœniej: Waùêsa,
Kaczyñski, Lech i Krzaklewski, Maniek);
powiedzmy informuj¹c o faktach z najnowszej
historii Polski Mùodzie¿ nie tylko Wszechpolsk¹,
¿e tak samo bezosobowo i bezpùciowo,
nierzeczowo, jak wypowiadaj¹ siê dzisiaj o
swoich grzechach ciê¿kich Blatter i Bergoglio,
tak samo baùamutnie dogadywaù siê za Waùêsê
ze ¿ydokomunist¹ Jagielskim wolnomyœliciel i
trockista Gwiazda, po œlubie cywilnym ze
¿ydówk¹ z domu Duda. W Stoczni Lenina 1980 r.
nie wnikaj¹c w szczegóùy takie jak np., sk¹d
zadùu¿ony przez Gierka na Zachodzie rz¹d PRL-u
miaùby nabraã pieniêdzy potrzebnych na
postulowane podwy¿ki zarobków dla wszystkich
oczekuj¹cych na kasê? Nie nakrêcaj¹c przy tym
œmiertelnego niebezpieczeñstwa spirali inflacji,
jak robi to od lat bezlitoœnie i bezkarnie w
Stanach Zjednoczonych jeden ¿yd amerykañski
po drugim, zamieniaj¹c siê miejscami na fotelu
szefa Rezerwy Federalnej, czyli maszynki do
robienia dolarów z powietrza, którymi
zmniejszana jest przez nikczemnych cwaniaków
realna wartoœã ka¿dej skarpety z uciuùanymi
przez ludzi na caùym Bo¿ym œwiecie pieniêdzmi,
sùoików z efektem krwawicy prostego czùowieka,
które dobrodusznie zakopaù w ogródku przed
domkiem, z oszczêdnoœciami caùego ¿ycia zùo¿onymi na koncie w banku, który to bank
wiêcej pobiera od czùowieka opùat za dokonywane regularnie wpùaty na konto, ni¿ sam
bankster daje czùowiekowi odsetek rocznie za zaufanie, które bezczelnie wykorzystuje,
jak nie przymierzaj¹c ukrywany przez Bergoglio we Watykanie pedofil i abp
Wesoùowski, który kupowaù sobie dzieci do posùug seksualnych przy pisuarach
publicznych w Poùudniowej Ameryce.

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Dylematem Narodu Polskiego, który Jaruzelski zgwaùciù a Wajda
wykorzystaù do zarobienia na kilku filmach o charakterze komiksu,
jest dzisiaj pytanie: Do ilu stworzeñ Bo¿ych rodzaju ludzkiego (on,
ona, pedofil, ksi¹dz i pedaù, gender, facet, który robi za babê w
Sejmie, powrotowiec pùciowy po amputacji pr¹cia itp.
dziwactwa) maj¹ jeszcze odnosiã siê wyniki rokowañ postêpowego
postulatora strajkowego Waùêsy 1980 r. z oportunistycznym dziaùaczem partyjnym
Lisem, który staù na stra¿y socjalizmu z Kiszczakiem i zawalidrog¹ Jaruzelskim, w
poprzek drogi do wolnoœci Narodu Polskiego, chocia¿ wspomniany partyjniak
¿ydokomunistyczny w Komitecie Strajkowym Polaków i Katolików modl¹cych siê i
przyjmuj¹cych Komuniê œw. podczas trwania strajku byù chyba ciaùem obcym,
ateistycznym, bezbo¿nym.
Diabùu na uciechê zostawiù Bergoglio piùkarzy z caùego
œwiata. Nie pobùogosùawiù igrzysk, ani sportowców! Nie
uczyniù znaku Krzy¿a œw. przed pierwszym meczem na
Mistrzostwach Swiata 2014 r. , reprezentacji pañstwa
najbardziej katolickich Sùowian w Europie Poùudniowej
przeciwko reprezentacji Brazylii, pañstwa o najwiêkszej na
œwiecie liczbie katolików. Nie przemówiù do nieœmiertelnej
duszy katolika œmiertelny czùeczyna, który odziaù siê w
owcz¹ skórê Biedaczyny Bo¿ego.
W bezbo¿nym "Przesùaniu papie¿a na Mundial" peùno jest wolnomularskich uniesieñ,
masoñskich wezwañ do "budowania pokoju" i przezwyciê¿enia "wszelkich form
rasizmu", "nietolerancji". Nie ma natomiast w inkryminowanym tekœcie Ducha
œwiêtego, Ducha Nauki Koœcioùa Rzymskokatolickiego. W Tychach zaœ na Górnym
Sl¹sku, w Polsce Dziwisza i
prymasa Polaka, taki sobie
ks. Skworc (TW
"D¹browski" w aktach
Sùu¿by Bezpieczeñstwa)
kropi jako Arcybiskup
Katowic w XXI wieku po
szamañsku wod¹ œwiêcon¹
tysi¹ce blaszanych
samochodów, bo mu za to
pùac¹.
Dlaczego Bergoglio w
kazuistyce swojej odchodzi
od grzechu korupcji w
sporcie? Dlaczego Jezuita
taki sam jak pochowany
przez wspóùczesnych
¿ywcem Sùuga Bo¿y, ks.
Piotr Skarga, nie wzywa
Blattera do spowiedzi, lub
chocia¿by na dywanik ze skruch¹ u rabina Skorka?
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Dlaczego papie¿ nie mówi NIC o grzechu œmiertelnym zarabiania ciê¿kich miliardów
EURO przez geszefciarzy Bundesligi, DFL, którzy nie przyczyniaj¹ siê w znacz¹cy
sposób finansowo do poprawienia kiepskiego losu amatorskich klubów piùkarskich
zrzeszonych w DFB , które to kluby zajmuj¹c czêstokroã pierwsze miejsce
w amatorskich rozgrywkach nie s¹ w stanie przejœã do Bundsligi 2 (drugiej ligi), bo na
peryferiach wielkiego geszeftu robionego na miùoœnikach piùki no¿nej, nie staã
prostych, Bogu Ducha winnych ludzi, dziaùaczy i sportowców, na opùacenie z wùasnej
kieszeni drogich licencji, niesprawiedliwych sêdziów, jak chocia¿by znowu
dzisiaj! Tak to jest, szkoda ka¿dego sùowa.

Szatan skorzystaù z okazji i pró¿noœã bardzo ciê¿ko schorowanego starca
przymierza siê tak oto do wyró¿nienia jej przez masoneriê Pokojow¹
Nagrod¹ Nobla we wysokoœci 1 mln dolarów. Zapomina kapùan Jezusa
Chrystusa, nastêpca œw. Piotra, ¿e powierzona zostaùa mu przez Pana Boga
na krzy¿u Owczarnia po trzykrotnym zapytaniu: Piotrze, czy kochasz mnie?
Koœcióù œw. oddany zostaù Piotrowi z kluczami, aby prowadziù Biskup Rzymu
ludzi wybranych przez Jezusa ku Zbawieniu!

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/13348

SZCZURY, Apps
18 Pins 59 Follower

Auf wiadomosci.onet.pl
gefunden
magazyn
europejski • vor 4 Minuten
...Moja modlitwa jest ¿ydowska. Odprawiam potem Eucharystiê, która jest
chrzeœcijañska - stwierdziù Franciszek. Potêpiù antysemityzm, który istnieje "raczej w
prawicowych ni¿ lewicowych nurtach politycznych". - Wci¹¿ s¹ dzisiaj negacjoniœci
Szoah. To szaleñstwo! Nie wiem, jak to mo¿e istnieã - powiedziaù ...
http://www.pinterest.com/pin/452752568762616632/
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Samobojczy-gol-Bergoglio-FO340-
aby-prowadzil-Biskup-Rzymu-ludzi-wybranych-przez-Jezusa-20140613-ZECh-von-
Stefan-Kosiewski-ZR
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful