ಭರ

ಮಘ

ಪಬ

ಮೂಲ

ಜನ?

ಮಘ

ಕೃ

ಮೃಗ !ಾ

ಅ01ಾ(

ಪ ನವ ಸು

ಪ ಷ:

ಆ6ೆ<ೕಷ

56ಾಖ

ಅನು!ಾಧ

=ೆ:ೕ ಾ/

ಹಸ

,ತ

ಉತ!ಾ ಾಡ

ಶ(ವಣ

ಧ ಷ/

ಶತ3ಷ

ಸಂಪB

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

ಗುರು

ಕುಜ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು
ಉತಮ

ಉತರ ಾಲು

!ೋ$

ಾಡ

2ಾ

ಾ 8ಾದ(

ಉತರ 8ಾದ(

ಪರಮ ತ

ಮೂಲ

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಭರ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

ಪಬ

ೇತು

ಗುರು

ಕುಜ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

ಗುರು

ಕುಜ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ಗುರು

ಕುಜ

!ಾಹು

ಶುಕ(

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB

ೇಮ

ಪ(ತ:C

ಗುರು

ಕುಜ

!ಾಹು

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB

ೇಮ

ಗುರು

ಕುಜ

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB

ಗುರು

ಕುಜ

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಪರಮ ತ

ಜನ?

ಸಂಪB


ಕೃ

ಾಡ

ಉತಮ

ಉತರ ಾಲು
ಉತ!ಾ ಾಡ

ಚಂದ

ೇತು

ಉತಮ

ಉತಮ

!ೋ$

ವಧ

ಹಸ

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು

ಶ(ವಣ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಉತಮ

ಮೃಗ !ಾ

2ಾಧನ

ವಧ

,ತ

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು

ಧ ಷ/

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಉತಮ

ಅ01ಾ(

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು

ಶತ3ಷ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಉತಮ

ಪ ನವ ಸು

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಉತಮ

ಪ ಷ:

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

ಅನು!ಾಧ

ಕುಜ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು

ಉತರ 8ಾದ(

ೆಟ ದು

ಉತಮ

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಉತಮ

ಆ6ೆ<ೕಷ

ಸಂಪB

ೇಮ

ಪ(ತ:C

2ಾಧನ

ವಧ

=ೆ:ೕ ಾ/

ಗುರು

ಕುಜ

!ಾಹು

ಶುಕ(

ಬುಧ

ಚಂದ

ೇತು

ಅತು:ತಮ

ೆಟ ದು

ಅಧಮ

ಅತು:ತಮ

ಅಧಮ

ಉತಮ

ಉತಮ

2ಾ

56ಾಖ

!ೇವ

ಾ 8ಾದ(

!ೇವ

ಉತಮ

ಗುರು

2ಾ@ಾನ:

ಅತು:ತಮ

ಪರಮ ತ

ಜನ?

2ಾ@ಾನ:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful