You are on page 1of 85

Horia Tecuceanu

Căpitanul Apostolescu şi SPIONII
NOTĂ:
Deşi subiectul acestui roman a fost inspirat dintr-un caz judiciar real, autorul – schimbând
identitatea personajelor implicate – nu şi poate lua r!spunderea pentru e"entuale asem!n!ri de
nume sau persoane care ar rezulta, acestea trebuind a fi considerate drept coinciden#e nedorite$
%$ T$
&ul#umesc Direc#iei 'oli#iei &unicipiului (ucureşti – şi n mod deosebit domnilor
)O*N+,-. D-/&/ND+0). şi &/NON 1,O*+0). – precum şi doamnei procuror +&-,-/
2%+O*2%+ pentru sprijinul acordat la realizarea acestei c!r#i$
%$ T$
/'*O'O3 .ND+ N/-(-- O* 1- 0O4., 5- 1-., 6-)T-&+-7
8 /m nimerit la fi93 &-a anun#at Dan, dup! ce a mai "erificat nc! o dat! dac! adresa
consemnat! n notesul lui corespunde cu cea a imobilului n fa#a c!ruia am ajuns$
Deşi ne aflam n mijlocul unei zile toride de "ar!, "e:eta#ia lu9uriant! din fa#a blocului şi
liniştea ce domnea pe strada )o"asna mi-au l!sat pentru o clip! senza#ia c!, dup! ce am str!b!tut
pustiul 0aharei, am ajuns n sfârşit n oaza mult râ"nita$
8 &er:em7 0-a interesat Dan, ner!bd!tor$
Trezit din scurta-mi re"erie, am p!şit pe sub bolta de trandafiri s!lbatici şi m-am ndreptat
spre treptele ce duceau n holul blocului$
8 )e etaj7 /m aruncat peste um!r, pe când inccpenm s! urc scara din beton$
8 Doi$
8 0unte#i de la poli#ie7 /m fost ntrba#i de un b!rbat cu aspect de pensionar, dup! ce ne-a
deschis uşa apartamentului ;<$
+u am dat din cap a confirmare şi el ne-a in"itat s! intr!m$
.rmându-l printr-un "estibul, am p!şit ntr-o camer! mobilat! cu o "itrin! şi o ser"ant!
ncadrate cu bibelouri, o canapea, dou! fotolii şi un tele"izor$ ,ân:! masa din mijlocul nc!perii,
st!teau pe scaune dou! persoane: o femeie ntre dou! "ârste, ncins! cu un şor# de buc!t!rie şi cu
bra#ele mânjite cu f!in! şi un b!rbat tân!r, mbr!cat n uniforma Tarom-ului$
/urindu-ne intrând, femeia şi-a ntors capul şi ne-a ppDro =lrcbâtoare, tn rtirap oe,
a"iatorul #inându-şi tâmptele ;nâtre palme> a continuat? terfelea cu coatele pe mas!, f i9ând cu
apatie scrumiera din fa#a l@ABi$
8 )e s-a ntâmplat7 /m ntrebat, remareând dezordinea din nc!pere$
8 / fost omorât! mama lui Titi – mi-a e9plicat femeia, ar!tând cu "ârful Cb!rbiei spre
ofi#erul de a"ia#ie$
8 0e afl! n dormitorD
8 / completat-o$ (!rbatul ca"e ne in"itase n cas!$
8 )onduce#i-ne, "! ro:, la "ictim! – i-am cerut, n timp ce-mi aruncam ochii spre
fljbfeele "ân!toreşti care erau a:!#ate pe ;o#i pere#ii Cmefe$
0atisf!cut de rolul de=hid pe care i l-am atribuit mi-a f!cut un eemn -de in"ita#ie$
.rmându-l pe un culoar, am trecut pe lin:! dou! uşi nchise şi ne-am oprit n fa#a aileia, dat! de
perete$
8 6! ro: s! n!mân=. pe loc3 --am cerut oâl!uzpi noastre, trecând pra:ul -camerei #i
oprindu-m! pentru a-i e9amina interiorul$ ,ân:! peretele din stin:! se :!sea un şifonier cu patru
uşi, n fa#! o fereastr!, iar n dreapta – un scrin şi un studio$ )a şi n celelalte nc!peri prin care
trecusem, am remarcat urmele unei scotociri f!r! menajamente$
/ten#ia mi-a fost atras! din nou de studio, deoarea pe el se aflau, aruncate la ntâmplare,
un mald!r de perne, aşternuturi, o plapum! şi, pe deasupra, ca pentru a sublinia şi mai mult
talmeş-balmeşul, o prepeli#! mp!iat!, irâr"> iit! cu picioarele n sus$
1!când câ#i"a paşi spre pat, am "!zut pe mocheta portocalie aşternut! pe duşumea o pat!
maronie, cu un diametru de "reo treizeci de centimetri$ /pleeându-m! şi e9aminând-o, am
priceput repede cam ce pro"enien#! ar putea a"ea$ *idicându-mi ochii spre studio, am z!rit, sub
boarfe, un picior nc!l#at cu o şoset!$
8 Dumnea"oastr! C#i aşezat "ictima n pat7 /m ntrebat? l!oiadu-i semn lui Dan s! se
apropie pentoru=a m! ajuta s! nl!tur lucrurile aruncate pe studio$
8 Nu, domnule ofi#er$ /şa am :!sit-o – a pro#jEtat de lin:! uş! C:hidul> nostru$
)in? ne-am terminat treaba, am pri"it "ictima$ /"ea AC jur de cincizeci deani, era
mbr!ca#i cu ua Cpot ş? = z!cea cu fata n sus? -is rm=tetol capelai am +$ 'la:! F dr "reo zece
centimetri?
8 )u ce-o ti to"itre7 )u toporul7 Gr-a inlnfbet ,Fan$
8 )um asta e treaba medicului le:ist, du-te şi cbea- = ra?-l3 De asemenea, anun#!
proctrorol şi crimirudistica H /m "!zut un telefon n sufra:erie – i-a> spus, când a dat s! ias! din
camer!$
8 )e nenorocireD
8 / spus cu am!r!ciune b!rbatul care ne asistase$
8 )um se numeşte "tctiraa7
8 )hiran +lena$
8 )ine a descoperit-o7
8 TitiD 5i, când a "!zut-o, a aler:at la noi s! ne ofaeme 5ti#i, noi locuim la ;I, adic! n
apartamentul de afeturi$ &ai ntâi am crezut c! e beat, dar dnd m-a adus aici, m-am :r!bit s! dau
telefon la JKKD
8 ,a ce or! a "enit fiul "ictimei s! "! cheme7
8 )am la o jum!tate ? or! dup! oe-a sunat prima dat! la noi$ 5i atunci era unsprezece şi
un sfert Deci, pe la dou!sprezece f!r! un sfertD
8 'rima oar! de ce "-a c!utat7
8 / "enit s! ne fritrebe dâr! ştira pe unde se afl! mama lui, pentru c! el şi-a uitat cheile
la ser"iciu şi n-are cum s! intre n cas!$
8 5i pân! la urm!, cum a descuiat7
&i-a r!spuns printr-o ridicare din umeri$
8 )u cine mai locuia aici7 /m ntrebat, ar!tând spre patul pe care z!cca "ictima$
8 )u so#ul ci şi cu nc! un fecior$
8 5i ei unde sunt7
8 ,a ser"iciu$
8 Nu i-a#i anun#at7
8 Nu, pentru c! n-am ştiut ee numere de telefon au, iar Titi a fost atât de tulburat de
nenorocire? care l-a lo"it, ncât n-a fost n stare s!-mi spun? cum pot s!-i :!scsc$
8 Doamna din sufra:erie este se#ja dumnea"oastr!7
Dup! ce a confirmat, i-am ru:at s! se Lnapoieze amlndoi n apartamentul lor, unde ii "oi
c!uta dup! ce "om termina cercet!rile n locuin#a "ictimei$
)ând am intrat n sufra:erie, tFan, ncheind transmiterea dispozi#iilor pe care i le
d!dusem, tocmai l!sa receptorul n furc!, iar a"iatorul lua din mina femeii un pahar cu ap!$ /m
aşteptat pin! ce "ecinul de apartament ?mi luat ne"asta şi apoi ra-ara adresat ofi#erului:
8 *e:ret profund nenorocirea care "-a lo"it$
&ai Lntâi şi-a ridicat ochii spre mine şi a dat din cap a resemnare, apoi, p!rând c! abia
atunci remarca prezen#a noastr!, a nceput s! ne pri"easc! intri:at, când pe mine, când pe Dan$
8 0untem c!pitanut:Mpostoleecu şi locotenentul 0imionescu – l-am anun#at$
8 )onstantin )hiran – s-a dezmeticit el de-a binelea, ridicându-se de pe scaun şi
prezentându-se$ 6! ro: s! luaNi loc3
8 Deşi nu este un moment potri"it, sunt ne"oit s! "! pun câte"a ntreb!ri – l-am anun#at
pe un ton de scuz!$
8 Ln#ele:$ 6! ascultD
8 / spus, oftând şi alunecând din nou pe scaunul de pe cârc se sculase$
8 'entru nceput, aş "rea s! cunosc mprejur!rile n care a#i descoperit drama din
locuin#a dumnea"oastr!$
8 /bia ast!zi m-am ntors n (ucureşti, deoarece am fost de ser"iciu pe aeroportul
Oo:!lniceanu$ Dup! ce am intrat n cas!D
8 De când lipsi#i de acas!7 ,-a ntrerupt Dan, care ncepuse s! ia noti#e$
8 De lunea trecut!$ /dic! e9act de o fc!pt!mân!$
8 ,a ce or! a#i ajuns aici7
8 5tiu c! la zece şi jum!tate am aterizat la (!ncasaD
8 / cu:etat el$ )red c! n jurul orei unsprezece şi un sfert m! aflam n fa#a uşii
apartamentului nostru$
8 'erfect$ )e a#i f!cut din momentul n care a#i ajuns acas!7
8 )ând am "rut s! descui uşa, am constatat c! rai-am uitat chcile n dulapul pe care l am
la Oo:!lniceanu #i am nceput s! sun$ /m insistat mult, ştiind c! mama ar fi trebuit s! fie acas!,
dar nu mi-a r!spuns nimeni$ /tunci m-pm dus la familia 6ioreanu, care locuieşte uş! n uş! cu
noi, pentru a m! interesa pe Pnde ar putea s! fie mama$ Nereuşind ins! s! aflu nimic de la "ecini,
m-ara napoiat la uşa noastr! şi am renceput s! sunD Dar, aşa cum am putut constata pu#in mai
târziu, n-a"ea cine s!-mi r!spund!D
8 / şoptit "l!:uit, n timp ce-şi n:ropa fa#a n palme$ Tocmai m! decisesem a-o caut la
comple9ul alimentar sau prin pia#!D
8 / reluat dup! ci te "a clipe, descoperind u-şi fa#a – când, urmare a unui :est refle9, am
pus mina pe clan#! şi am "!zut c! uşa nu era ncuiat!$
8 / spus, ntrerupându-şi relatarea printr-un suspin şi ntinzând mâna dup! paharul n
care mai r!m!sese un de:et de ap!$
/m fost ns! mai iute decât el şi, luându-l de pe mas!, m-am dus s!-l umplu la buc!t!rie$
/m aşteptat pân! ce a b!ut apa ce i-am adus-o şi, "!zând c! pri"irea i-a de"enit nesi:ur!,
m-am :r!bit s! inter"in mai nainte de a-l cuprinde iar deprimarea$
8 )ând a#i intrat, n-a#i remarcat dezordinea din cas!7
8 (inen#eles c! am "!zut-o, dar mi-am spus c! mama s-o fi apucat s! fac! cur!#enie
:eneral! – mi-a r!spuns el, dup! ce, pentru o clip!, am a"ut senza#ia c! nu m! auzise$
8 Dac! am n#eles bine, a#i cerut sprijinul "ecinilor dumnea"oastr! cam la o jum!tate de
or! dup! ce a#i intrat n cas!$ De ce a#i ntârziat atât de mult7 ,-am ntrebat pentru a elucida un
aspect care m! intri:ase n timpul discu#iei a"ute cu so#ul :ospodinei$
8 'entru c! abia atunci am "!zut ce i se ntâmplase mameiD
8 / zis, şter:ându-şi cu pumnii lacrimile ce i in"adaser! ochii$
Tocmai "oiam s! fac o pauz! pentru a-l l!sa s! se linişteasc!, când s-a auzit zbârnâitul
imperios al soneriei$
/ fost rândul lui Dan s!-şi abandoneze scaunul, iar când s-a napoiat era nso#it de
procurorul &arian 2abrielescu$
Dup! ce am f!cut prezent!rile, l-am ru:at pe noul "enit ?! fti! nso#easc! n camera unde
fusese :!sit! "ictima$ /poi, n timp ce el s-a apucat s! e9amineze cada"rul şi dezort(nea tfin
nc!pereQ l-am pus la curent cu cete C(ate$
8 0-ar p!rea c! slrft Lntrunite#oale c?eme"t?@;Be RSh CttutF?r ale tmei t(hârft – a
ConcbE ti, ctâprinzind ppirttf=e mişcare Ectilar! a df=Otihri ar!t!tor şa tul fi r!râşeata din
fci,ipurt$
8 ,a o st& de ipotez! m-ara :fltaiil şi eu – am C&l şi sper!m c0 fiul râttmci ne fi ajuta
s! stabitta fi mtfbih/
1=ec"rortit ro-a aprolErt şi eu =am poftit n sufra:erie prnS u a continua dbestionarea
ofi#erului de a"ia#ie$
8 )um se e9#rtic! fa#rtu c! a#i descoperit-o pe mama dumnea"oastr! abia ia o jum!tate
de or! dup! ce a#i intrat n cas!7 /m re"enit la ntrebarea pe care i-o pusesem f6ufcfi "ictimei n
momeirtul o,nd iş! f!cuse apari#ia procurorul$
8 /şa rom "-em spus, "!rmd dezordinea din apartament şi fnchipumdu-mi c! mama s-a
apucat s! taci cur!#enie, m-arn dus s! fac "m duş fi s! m! b!rbierescD Dep! aoeea am intrat$ 1a
dormi ton? meu pentru a-mi schimba uniforma$ .lterior, mai precis chiar n momentul n care
terminasem cu rmbr!catut, am auzit t%ntindu-se fereastra de la dormitorul p!rin#i.er mei şi mi-
am spus c!, n timp ce m! aflam m baie, s-a interi mama$ /şa c! ra-an dus s-a ntrdC dac! m!
c!utase cine"a cit lipsisem$ &ai ntii m-a contrariat faptul c! pe pat se afla arunart>-TrU pas!re
mp!iat!, apoi, apropiindtt-m?, am "!zu #-o şi pe mamaD
8 / zis, ascunzi ndtnşi n:rozit ochii$ 6
8 'e fratele şi pe tat!l dumnea"oastr! i-a#i anumit despre cele petrecute aici7
8 Nu, am şi uitat de ei3 / zis, lo"indu-şi fnmâea cu palma$
8 O s! ne ocup!m noi de asta$ 6! re: s! ne spune#i prenumele lor şi locul de munc! unde
pot fi :!si#i$
8 'e fratele meu, l cheam! 6alP, adic! 6alentin şi este fotoreporter la )entrul M aV
)ooperati"ei C1oto:rafia7 -ar pe tata, /nton şi lucreaz! la unitatea militar! G,@HHB0$
&-am uitat spre Dan şi a priceput ce are de (cut, râdicmdu-se de pe scaun şt Wndreprt TrU
du-ee spre iejipe$ )um aproape imediat şi-au f!cut apari#ia n camer! me- ;i?ml le:ist Oiimp
(ebreacu şi c!pitanul +u:en &t6r de ta criminalistic!, am presupus c! asistentei meu,
Xitâlnmdu-i n fa#a uşii, i-a ndemnat s! intre f!r! s! mai sune
'rocurorul, "!zând c! "reau a! m! ridic? mi-a f!cut aemn s!-mi "!d de treab! şl i-a poftit
pe e9per#i s!-i urmeze n dormitorul unde se aşa "ictima$
&ama dumnea"oastr! se afla n conflict cu cine"a7 &-am interesat, ntoreânri capul spre
a"iator$
8 NuD
8 0-a mirat el$ +ra un om paşnicD 'robabil c! trebuie s! fie ispra"a unor ho#i-
8 Obişnuia s! primeasc! n cas! persoane str!ine t
8 Nu H )um s! primeasc! necunoscu#i n cas!7
8 Thtrucât broasca de te aşa apartamentului nu prezint! urme de "iolen#!, este de
presupus c! autorul sau autorii omorului n-au p!truns n cas! cu for#a, ei cu asentimentul mamei
dumnea"oastr! – h-am atras aten#ia, n timp ee procurorul re"enea n dormitor şi lua ioc pe scaun$
8 &daD
8 / admis el, p!rând surprins de corectitudinea ra#ionamentului meu$ )ned c! a"e#i
dreptate, dar tot nu "!d cine ar fi putut comite o astfel de fapti,D
8 Din cite şti#i, #inea n cas! o sum! mai mare de hani7
8 &ama a"ea nişte bani, dar au prea mul#i, diroarere n urm! cu "reo lun! de zile mi-a
dat treiaeci de mii de lei ca s! pl!tesc a"ansul pentru o :arsonier! construit! pe credit 5i nu cred
s! mai fi a"ut mul#i al#ii,$
8 Dar, de e9emplu, bijuterii sau alte obiecte de "aloare7 T-a ntrebat procurorul$
8 N-am cunoştin#! de aşa ce"a – a r!spuns cel chestiomat, pe când s!lta din umeri a
scepticism$
8 ,ipsea#i mult de acas!7 *a-am interesat, pentru a afla de ce ni"elul erudi#iei sate a"ea
o cot! atât de c!ru#!$
8 1imd toat! rara detaşat ta aeroportul Oo:!lniceanu, nu puteam "eni pe aici mm des de
o dat! pe s!p-ftEiii>
8 Totuşi, "-aş ro:a s! "! anmca#i o pri"ire prin locuin#! şi s! ne spune? Ciac! remarca#i
lipsa "reimui obiect – i-am cerut, abordând un aspect mai practic pentru anchet!$
O jum!tate de or! mai târziu, când martorul a terminat de f!cut trecerea n re"ist! a
locuin#ei, am afla c! disp!ruser! o hain! din piele, dou! carpete de perete, pluşlte, prima
reprezentând o reproducere dup! C)ina cea de tain!>, iar a doua dup! C*!pirea din 0erai?@;B$ De
asemenea, din partament mai lipseau o cucu"ea mp!iat!, dou! radiocasetofoanc şi o puşc! de
"ân!toare$
)ând fiul "ictimei a ispr!"it cu descrierea obiectelor sustrase, l-am ru:at s!-mi "orbeasc!
despre prietenii şi rudele familiei$ /poi, dup! ce mi-am notat informa#iile pe care mi le-a furnizat,
i-am adus la cunoştin#! c!, n interesul cercet!rilor, ar fi bine dac! şi-ar lua cu el hainele şi
obiectele de care ar putea s! aib! ne"oie n urm!toarele dou!-trei zile$
)um el iti-a asi:urat c! a n#eles moti"ele cererii mele, l-am condus n dormitorul lui$
/şteptând ci te "a minute şi "!zând c! nu e prea decis asupra lucrurilor pe care inten#iona s! le
ba:e ntr-o "alijoar!, mi-am "ârit capul n camera unde z!cea "ictima$
8 /pare ce"a7 ,-am ntrebat pe c!pitanul &aier, care, dezlipind o band! adezi"! de pe
uşa :arderobului, se dusese cu ea spre fereastr! şi o ridicase pentru a o e9amina la lumina zilei,
cu interesul unui foto:raf amator debutant$
8 Da3 &-a asi:urat el cu satisfac#ie$ /mprentele sunt de-o claritate, aş zice, perfect!$
8 5i crede#i c! apar#in autorilor7 ,-a ntrebat procurorul cu interes$
8 ,a o astfel de ntrebare se poate r!spunde numai dup! ce "om e9clude impresiunile
di:itale ale persoanelor care, n mod le:itim, puteau l!sa urme n aceast! locuin#! – i-a replicat
imperturbabil criminalistul$
8 Lntrucât fiul "ictimei "a lipsi câte"a zile de acas!, nainte s! plece, te ro: s!-l
amprentezi – i-?m cerut, f!cându-i semn cu de:etul c!tre cel!lalt dormitor$
)âte"a minute mai târziu, n timp ce-l conduceam spre ieşire, a"iatorul s-a interesat cum
şi "a putea contacta fratele şi tat!l, din moment ce el "a fi plecat când aceştia "or fi anun#a#i de
cele petrecute la ei acas!$
8 )hiar "oiam s! "! ro: s!-mi spune#i unde "e#i locui$ /tât pentru a "! anun#a familia,
cit şi pentru a discuta cu dumnea"oastr!, dac! "a mai fi necesar$
8 Deşi :arsoniera pe care mi-am f!cut-o nu este complet mobilat!, "oi sta acolo – mi-a
r!spuns, dându-mi adresa$
*e"enind n dormitorul n care se afla "ictima, l-am "!zut pe doctorul Dobrescu
strân:ându-şi trusa$
8 )e ne spui, Olimp7 ,-am ntrebat$
8 )auza decesului este e"ident!$ &ultiple fracturi craniene, produse cu un corp dur şi
:reu, parc! cu muchiiD
8 Topor7 0-a interesat procurorul$
8 /şa cred$ -ns! un r!spuns mai si:ur, dup! necropsie$
8 )ând s-a produs decesul7
8 )u apro9imati" dou!zeci şi patru de ore n urm!$
8 /tât de mult H m-am mirat, deoarece eu mi nchipuisem c! drama se consumase n
cursul dimine#ii, dup! plecarea de acas! a so#ului şi a celuilalt fiu$
8 'oate mai pu#in, dar, dup! starea cada"eric!, n nici un caz ntr-un inter"al mai mic de
dou!sprezece ore$
8 0i:ur, Olimp7 /m insistat, nencrez!tor$
8 )c "rei s! spui7 0-a interesat el, de"enind dintr-o dat! ri:id ca o coaj! de pâine uscat!$
8 +şti con"ins c! omorul nu s-a comis mai curând7 0! zicem cu cel mult şase ore n
urm! – am zis eu, r!mânând la ideea c! drama a a"ut loc n cursul dimine#ii$
8 Dac! crezi c! te pricepi mai bine la medicina le:al!, poftim mi-a replicat, dintr-o dat!
iritat, ntinzându-mi trusa lui de ser"iciu cu un :est care nu mai a"ea ne"oie de alte e9plica#ii$
8 Te nfurii de:eaba, Olimp$ Nu e "orba despre competen#a ta, ci de faptul c! "ictima, n
mod lo:ic, nu putea fi r!pus! decât dup! ce a r!mas sin:ur! n cas!$ 0itua#ie n care se putea afla
numai dup! ora şase sau şapte diminea #a, când au plecat la ser"iciu ceilal#i membri ai familiei$
/ltfel, luând drept bun momentul pe care mi Oai indicat, ar trebui s! admit c! omorul a fost
comis nainte de miezul nop#ii, ceea ce m-ar obli:a n mod implicit s! cred c! ha .ciderea
"ictimei au asistat fiul sau so#ul acesteia$ O p!rere ai, #i se pare "eridic! aceast! ipotez!7
/ r!mas cu ochii pironi#i c!tre mine$ /poi, muşctntfo-şi :ândrtor buza superioar!, a
ridicat din umeri a indiferen#a şi m-a repezit:
8 DomYle, ştii ce"a7 1iecare cu meseria lui$ +u #i-am epu c! omorul s-a produs cu ccl
pu#in dou!sprezece ore n urm!$ Ln rest, te pri"eşte3 Descurc!-te
8 4inând seama de di"er:en#a de p!reri dintre dumnea"oastr! şi domnul c!pitan, nu
crede#i c! ar fi mai bine s! aştept!m pân! efectua#i necropsia7 --a ntrebat procurorul, cu "!dit!
inten#ie de a pune punct discu#iei$
Dobrescu a dat din cap a conformare şi, strâmbând plictisit din nas, ne-a a"ertizat:
8 Ln orice caz, este e9clus ca omorul s! fi fost comis tntr-un inter"al mai mic de
dou!sprezece ore3
)onciliant, procurorul l-a aprobat şi s-a declarat de acord cu ridicarea "ictimei$
8 /r mai e9ista o ipotez!D
8 / spus procurorul, dup! ce i-am condus pin! la uş! pe Dobrescu şi brancardierii s!i$
'oate c! teU de-al doilea tiu şi so#ul "ictimei n-au dormit azi-noapte acas!$ 0itua#ie care ar putea
s! e9plice faptul c! "ictima, aşa cum sus#inea medicul le:ist, a fost ucis! n timpul nop#ii$
8 &-am :ândit şi eu la o astfel de e"entualitate$ -ar confirmarea o "om a"ea curmd,
deoarece l-am şi trimis pe locotenentul 0imionescu dup! ei$ Ln caz poziti", nseamn! c! a:resorul
sau a:resorii fac parte din anturajul "ictimei, fie şi numai pentru faptul c! li s-a permis acce-: sul
n locuin#! la o or! atât de nepotri"it! pentru "izite? – am conchis$
8 &daD /şa s-ar p!rea – m-a aprobat aruneându-şj octtii pe ceas şi anun#ându-m!:
1%nd de ser"iciu pe )apitala, trebuie s! m! ntorc la post, aşa c! "! ro: s! continua#i cercet!rile
şi s! m! #ine#i la curent cu mersul lor$
Dup! plecarea procurorului, m-am ntors la c!pitanul &aier, care lipea de zor benzi
adezi"e pe mobila din sufra:erie$
8 )um mer:e$ +u:en7 ,-am ntrebat
8 /m ridicat attt de multe impresiuni, ncât nu mal am mult şi-mi epuizez rezer"a de
band! re"elatoare$ (arem de n-aş munci de:eabaD
8 / replicat a lehamite, pe când şi şter:ea transpira#ia de pe frunte cu dosul palmei$
8 )um infractorii, n ciuda faptului c! nu sunt str!ini de metoda identific!rii prin
amprente, continu! s!-şi semneze trecerea pe la locul faptei cu urme di:itale, s! sper!m c-au
f!cut-o şi de data asta – l-am Lncurajat, n timp ce m! duceam spre m!su#a pe care era aşezat
telefonul
Dup! ce am "orbit cu comandantul sec#iei de poli#ie a arondismentului şi i-am cerut s!-mi
trimit! câ#i"a oameni, care s! se ocupe cu depistarea unor e"entuali martori prin "ecin!tate, i-am
spus lui &aier c! am plecat s! cer rela#ii de la locatarii blocului$
8 6-aş ru:a s!-mi spune#i când a#i "!zut-o ultima oar! pe +lena )hiran7
8 --aZo ntrebat pe cei doi "ecini :!si#i n compania fiului "ictimei, de ndat! ce m-au
poftit s! intru n apartamentul lor$
8 +u am "!zut-o alalt!ieri diminea#!, cump!rând lapte$ De atunci n-am mai z!rit-o – a
r!spuns b!rbatul, ridicând din umeri$
8 (a eu am "!zut-o chiar ieri3 0-a :r!bit femeia s! inter"in!, mândr! c! este mai bine
informat! ca so#ul et
8 ,a ce or! şi n ce mprejurare7
8 Ln jurul orei dou! dup!-amiaza$ +u urcam sc!rile, iar ea ducea :unoiul la tobo:an$
8 /#i discutat ce"a7
8 Da, eu am intrehat-? ce mai face şi ea mi-a r!spuns c! e sup!rat!, pentru c! se
pre:!tise a!-şi petreac! duminica la ştrand cu familia #i nişte fini? iar ploaia le-a stricat toate
socotelile$
8 Ln noaptea care a trecut sau n cursul acestei dimine#i a#i auzit z:omote care ar putea fi
puse n le:!tur! cu fapta petrecut! tn apartamentul al!turat7
/mbii mi-au r!spuns cu :esturi de infirmare$
8 Dar persoane str!ine, care s! fi intrat n locuin#a familiei )hir an, a#i remarcat7
)um r!spunsul lor a fost din nou ne:ati", am "rut M! mai ştiu dac! au z!rit necunoscu#i
prin imobil, dar, "!zfridu-i c! ridic! iar din umeri, am abandonat f!r! prea mult re:ret scaunul pe
care m! in"itaser! s! iau Voc$
Ln apartamentul care se afla deasupra celui n care fusese ucis! "ictima, locatarii erau
pleca#i n concedii? de mai multe zile şi n-am a"ut cui s! cer rela#ii$ -ar n cti situat dedesubt am
:!sit o pereche de b!trâni care nu-=i mai "!zuser! "ecina de o s!pt!mân!, deoarece, fiind bolna"i
de :rip!, nu mai ieşiser! din cas!$ Tot ce ştiau s-a rezumat la faptul c!, n ziua precedent!, unul
din ei, ar fi auzit radioul cântând n apartamentul "ictimei$
8 )am cit putea fi ora7 /m ntrebat-o ntr-o doar!$
8 Ln jurul orei dou! dup!-amiaza$
8 /ltce"a a#i mai auzit7
/mbii au cl!tinat din cap, apoi femeia a zis$ +zitând:
8 'arc! am auzit totuşi ce"aD
8 6! ro: – am ncurajat-o$
8 -eri, pe la cinci dup!-amiaza, când am nchis tele"izorul, am a"ut impresia c! boc!ne
cine"a n apartamentul familiei )hiranD
8 /dic! un z:omot asem!n!tor celui produs prin baterea unui cui7 /m ncercat eu s!
stabilesc ce nsemna boc!neala la care s-a referit
8 /h, nu3 &ai de:rab! aş spune c! s-a auzit o #op!ial! ca la dansurile tineretului din ziua
de ast!zi – a r!spuns ca, strâmbind din nas cu dispre#$
8 0-a dansat mult7 /m "rut s! ştiu, spunându-mi c!, intru cit petrecerea a a"ut loc
nainte de comiterea omorului, "a trebui s!-i identific pe to#i participan#ii Ls ea, deoarece nu era
e9clus ca autorul sau autorii crimei s! fi f!cut parte din cercul acestora$
8 Nu ştiuD Ln oricc coz, cit timp a func#ionat tele"izorul, n-am auzit nimic, pentru c!
so#ul meu n-aude prea bine şi-l punem s! mear:! la ma9imum$ Dar, dup! ce l-am nchis, #op!iala
de ca"e "-am spus a mai durat câte"a clipe şi s-a f!cut linişte$
.na peste alta, din ultima afirma#ie a martorei, reieşea c! posibilitatea ca n locuin#a
"ictimei s! se fi dansat Ccu câte"a ore nainte de comiterea omorului se do"edea a fi f!r! temei$
'entru c!, n definiti", tot ce auzise ea se limitase la un z:omot care durase prea pu#in pentru a
putea tra:e concluzia c! n apartamentul de deasupra se d!duse o petrecere$
Lntrucât n-am reuşit s! mai aflu nimic de -a interlocutorii mei, m-am rc.Yas spunându-mi
c!, dac! mi s-ar ntâmpla s! uit relatarea facula de femeie, n-ar fi nici o pa:ub!$
&ai nainte de a-m relua pere:rinarea, am urcat clin nou n apartamentul familiei )hiran,
pentru a "edea dac! emisarul meu ii adusese intre timp pe so#ul şi pe cel de-al doilea fiu al
"ictimei$ /m constatat ins! c! Dan nu se napoiase nc! din misiune$ Ln schimb, sec#ia de aror7
8 Disment mi trimisese patru oameni a m! ajuta la cercet!ri$
8 Dumneata "ei sta la uş! şi "ei asi:ura paza cimpului infrac#ional – i-am spus unuia
dintre ei, care eia n uniform! de subofi#er şi am continuat c!tre ceilal#i: n ccea ce "! pri"eşte, "!
ro: s! "! mp!r#i#i astfel munca, ncât s! discuta#i cu to#i locatarii din imobilele de pe aceast!
strad!$ &! intereseaz! acei martori care ar putea furniza informa#ii despre uciderea "ictimei
+lena )hiran$ Lntrucât nu am primit nc! raportul medicului le:ist, suntem ne"oi#i s! situ!m
momentul probabil al crimei ntr-un inter"al foarte lar:, unde"a ntre seara zilei de duminic! şi
aceast! diminea#!$ Ln primul rând "a trebui s! afla#i când a fost "!zut! "ictima pentru ultima oar!
şi dac! a fost remarcat! prezen#a unor persoane suspecte prin mprejurimi 'ân! "om ştii mai bine
ce trebuie s! c!ut!m, ne limit!m la aceste taton!ri de rutin!$
8 +u am terminat – m-a anun#at &aier, dup! plecarea celor trei colaboratori$
8 )um pini apar şi ceilal#i doi membri ai familiei lot nu po#i face o selec#ie a urmelor pe
care le-ai ridicat, te-aş ru:a s! m! aju#i la cercetarea locuin#ei$
8 Dupfi r!"!şeala din cas!, chiar #i ima:inezi c! r!uf!c!torii n-au :!sit ce c!utau7 0-a
interesat el, cu ironie$
8 )um nu se ştie niciodat!, s! ne facem meseria3 ,-am ndemnat, sco#lndu-mi n mod
demonstrati" haina şi suflecindu-mi mlnecile c!m!şii$
O or! mai târziu, am f!cut bilan#ul cercet!rii noastre, ntr-o poşet! "eche, ascuns! n lada
studioului pe care z!cuse "ictima, se aflau: o broş! şi patru "eri:hete d! aur, precum şi dou!zeci
şi una de mii de lei n obli:a#iurfl )$ +$ )$
8 /cesta s! fi fost mobilul, ori numai nişte "alori ne:lijabile, func#ie de miza c!utat! şi
subtilizat! deja de infractori7 / ntrebat &aier, pri"ind con#inutul poşetei$
Tocmai când m! pre:!team s!-i po"estesc c! nu sunt &afalda pentru a-i putea da un
r!spuns, am auzit telefonul sunând n sufra:erie
8 (un! ziua$ /ş putea "orbi cu 6alP7 0-a interesat un tip, dup! ce am dus receptorul la
ureche$
8 Nu este acas!$ )ine-l caut!7
8 /urel$ Titi, tu eşti7 &i-a ntors el ntrebarea$
8 )ine sunte#i dumnea"oastr!7 ,-am contrat, pe când mi spuneam c!, dup! toate
probabilit!#ile, m! confund! cu a"iatorul$
8 /urel )lucescu, un cole: de-al lui 6alP$
8 Dac! sunte#i cole:i, de ce-l c!uta#i acas! şi nu la ser"iciu7
8 'entru c! n-a "enit3 5i doar am stabilit clar cu el c!-i mprumut maşina numai cu
condi#ia s! mi-o aduc! napoi, acas! a e9plicat interlocutorul meu cu un ton de ener"are
crescendo$
8 Domnule )lucescu, sVnt c!pitanul de poli#ie /postolescu şi "reau s! stau de "orb! cu
dumnea"oastr! – --am anun#at, cu interesul deodat! strlnât de afirma#ia lut
8 Da? ce s-a Lntâmplat7 &i-a accidentat maşina7 / ntrebat el cm o "oce sec!tuit! de
spaim!$
8 5ti#i unde locuieşte 6alentin )hiran7 ,-am consultat, om i#ind s!-i dau "reun r!spuns$
8 )um s! nu ştiu7
8 'erfect 6! ro: s! "eni#i cât mai repede posibil la el acas!, unde "e#i primi toate
e9plica#iile pe care mi le-a#i cerut
+l m-a asi:urat c! pleac! imediat spre mine, iar eu am nchis aparatul şi, intri:at, i-am
relatat lui &aier discu#ia a"ut!$
8 +i, mai sunt salaria#i care tra: chiulul de la ser"iciu – mi-a e9plicat el, f!când un :est
de ner!bdare, chiar n momentul n care am auzit pe cine"a intrând n cas!$
+ra locotenentul 0imionescu$
8 --ai adus7 ,-am ntrebat$
8 *e:ret, dai? n-am reşit s!-i :!sesc – m-a anun#at, subliniindu-şi spusele printr-o
eloc"ent! ridicare din umeri$ Tat!l nu s-a prezentat ast!zi la ser"iciu, iar fiul, aşijderea$ )u
men#iunea c! ultimul a lipsit şi ieri$
8 -eri a fost duminic! – l-am a"ertizat
8 0unt oameni care lucreaz! şi duminica$ De e9emplu fotoreporterii care fac poze la
nun#i, botezuri şi aşa mai departeD
8 &i-a replicat el, impasibil
8 +i fir-ar s! fie3 O femeie este ucis! n propria ei cas!, iar familia ei, cucu3 -a-o de unde
nu-i3 )am al naibii de curioas! aceast! coinciden#!D 5i eu cum fac o selec#ionare a im
presiunilor colec#ionate7 / zis &aier, reamintindu-şi de aspectul practic al muncii lui$
8 Deocamdat!, e9clude ce se poateD /dic! pe ale "ictimei şi ale fiului pe care l-ai
amprentat deja$ Ln rest, "om "edea )ând pleci la sediu, te ro: s! duci şi asta – i-am recomandat,
ar!tându-i con#inutul poşetei :!sit! n lada studioului
8 0-a mai ntâmplat ca persoanele pe care le-ai c!utat s! absenteze nemoti"at de la
ser"iciu7 ,-am ntrebat pe Dan, ncercând s! pricep cam de ce soi ar putea s! fie ştirea pe care
mi-o adusese$
8 Ln ceea ce-l pri"eşte pe b!iat da$ 5i, #inând seama de faptul c!, n fond este un fel de
liber profesionist, s-ar putea spune c! dispari#ia lui nu este n mod obli:atoriu semnificati"!$ Ln
schimb, cu tat!l, situa#ia se prezint! diferit, deoarece este cunoscut a fi un salariat foarte serios$
Dac! mai ad!u:!m şi faptul c! nu demult mai era nc! militar acti", nu-i tocmai uşor de admis c!,
aşa dintr-o dat!, s-a apucat s! tra:! chiululD
8 )u ce se ocup! n unitatea militar! n care lucreaz!7
8 +ste şeful popotei$ 5i$ Lntrucât masa ostaşilor trebuia demult ser"it! – a zis, b!tând n
mod semnificati" n ceasul de la min! – este :reu de :!sit o e9plica#ie pentru modul n care şi-a
ne:lijat ndatorirea$
8 5i totuşi s-ar putea s! e9isteD )um cel de-al doilea fiu a mprumutat o maşin!, pe care
nc! nu a restituit-o, am putea admite c! a plecat cu "reo femeie, ntr-o escapad! de ci te "a zile$
Deci, n mod firesc, n-a"ea cum s! fie acas! când s-a consumat dramaD
8 -ar tat!l lui şi totodat! so#ul "ictimei, din di"erse moti"e$ Lntr-o criz! etilic! sau de
:elozie, şi-a ucis consoarta – mi-a preluat Dan ideea$ 5i cum n crizele pasionale autorii lor
obişnuiesc s! se predea din proprie ini#iati"!$ )ând li se mai r!coreşte mintea nfierbântat! de
alcool, nu "om mai a"ea mult de aşteptat pân! se "a napoia acas! şi ne "a po"esti de-a fir a p!r
cum şi-a omorlt ne"asta$ )e p!rere ai, #ine o astfel de "ersiune7
/preciind c! modul n care şi e9pusese punctul de "edere p!rea destul de lo:ic, am
nceput prin a-mi nclina capul a confirmare, dar m-am r!z:ândit:
8 6arianta pe care ai fabricat-o are un cusur$ .nul sin:ur, dar esen#ialD3
8 5i$ &! ro:, care ar fi acesta7 &-a zorit el$ 6!zând c! m-am oprit pentru a pri"i spre
uş!, de unde se auzeau apropiindu-se nişte paşi$
)ând am "!zut c! era unul din ofi#erii pe care-i trimisesem s! fac! in"esti:a#ii prin
"ecin!tate, i-am f!cut semn s! aştepte şi am ntors capul spre Dan:
8 /i omis talmeş-balmcşul pe care l-am :!sit n cas! şi care, dup! p!rerea mea, e9clude
posibilitatea ca omorul s! fi fost comis de so#$ Deoarece acesta, prin pozi#ia lui, ar fi trebuit s! ştie
cu precizie ce şi unde are de c!utat C5l, cum dezordinea din locuin#! demonstreaz! c! persoana
sau persoanele care au Coperat> aici erau str!ine de obiceiurile casei, trebuie s! e9cludem o
posibil! implicare a celorlal#i membri ai familiei n f!r!dele:ea pe care o anchet!m$
8 (ine, admi#ând c! ai dreptate, te ro: s!-mi=raii unde sunt so#ul şi fiul "ictimei7
8 ,a aceast! ntrebare ar fi trebuit s! r!spunzi tu H )! doar de aceea te-am trimis s!-i
cau#i3 --am replicai iritat, constatând c! se uit! la mine zeflemitor$ Ln orice caz, numai
continuându-ne in"esti:a#iile "om putea afla ceea ce ne intereseaz! – am ad!u:at, "!zând c! s-a
bosumflat şi m-am adresat ofi#erului care-şi f!cuse apari#ia la uş!$ /i prins "reun fir7
8 Da, domnule c!pitan$ /m :!sit o martor! care a "!zut-o ieri dup!-amiaz! pe "ictim!$
/ceea esteD3
8 / raportat el, apropiindu-se de fereastr! pentru a-ml ar!ta ntr-un balcon al imobilului
de peste drum, la o distan#! de apro9imati" cincisprezece metri, o femeie care pri"ea spre noi, cu
coatele pe balustrad!, ca dintr-o loj! dtoteatru$
8=fce$ 0! mer:em la ea – am spus, pornind spre ieşbt$=
)& am ajuns pe palier şi am "rut s! nchid uşa, am z!rit un tip care urca n!"alnic scara,
câte dou! trepte o dat! şi, :ifâind, şi-a curmat elanul la o palm! de pieptul meu$ /"ea pân! n
patruzeci de ani, tr!s!turi re:ulate şi era blond spre şaten, suplu şi de statur! potri"it!$
8 .nde mer:e#i7 ,-am ntrebat$
8 /ici3 / scâncit el, speriat ca un c!#eluş care tocmai a sc!pat de lan#ul unui hin:her$
8 'e cine c!uta#i7
8 &-a in"itat un domY c!pitanD
8 / r!spuns, continuând s! respire cu dificultate$
8 0unte#i domnul )lucescu7 &i-am dat eu cu presupusul, amintindu-mi de tipul cu care
"orbisem la telefon$ )u mine a#i discutat$ 0unt c!pitanul /postolescu
8 --am reamintit, dup! ce el a confirmat c! era chiar persoana la care m! :ândisem$
8 )e laoem 90iartDra, domnule jc!pitan7 0-a interesat RrfiNerul care ra@AB nso#ea,
"âsond 9sb m! ntorc şi-l poftesc Tie aaul "enit toRc>,
8 /m i! m! ocnp 9te ea mai tlrau$ 'in! at9mti camtimM cereet!eilape aceeaşi-dirae#ie –
i-amtcerat, nai -fceunte de a reintra@;B? cas!$
8 )e s-a ntâmplat cu maşina mea7 .n-a Vuat repede i?""ntjrtuiane%, Y)tod@;Btto Comis
n sufra:erie$ &i-a distrus-o, nu7 / ad!u:at, arborând cn aer mai mfe[irit rdecât cel pe care poate
s! şi-? fabrice un cerşetor de profesie, când ntinde mina pentru a-şi umple buzunarele cu banii
craritdflor$
8 6! re: s! lua#i iac – am zis, indicându-i un scaun im:! masa din jePlocul camerei, pe
&nd toi spuneam R?, eâte mi aminteam, -- chemasem ca s!-i pun eu inttâb!ri, nu el mie$ C
/ cl!tinat din cap a refuz şi m-a a"ertizat cu toat!$ )on"in:erea:
8 1!r! menajamente H 6! ro: s!-mi spune#i Cb!rb!teşte ce s-a ntXupiat cu maşina mea -
Deşi am fast fe"tat aâ-l informez o! pu#in mi pan! maşina iui, m-am s&ptoit şi ;-am
propus:
8 6-aş ru:a s!-mi po"esti#i ce este cu marina ea re "! interesa#i$
8 Nu m-a#i chemat pentru a-mi spune c! mi-a accidentai-o 6?XP \ a "rut s! ştie, teribil
de nencrez!tor$
,-am liniştit jurintr-un :est de ne:a#ie şi i-am spus C ce ocazie aflu laia=fc h9,
8 Nu se poate H a Cclamat, dueându-şi stupefiat mina la :ur!$
/m ridicat din umeri a fatalitate şi am conchis:
8 'rin urmare, pe doamna )hiran am descoperit-o ucis!, iar so#ul ei şi 6alentin, colZ:ul
dumnea"oastr!, nu sunt de :!sit$ /"e#i cum"a idee pe unde ar putea fi7
8 )rede#i c! dac! aş fi Fşfiut, mi-aş mai ii pierdut toat! diminea#a snnind aici7 &-a
consultat, ar!tând spre titfon$
,-Cam f!cut semn lui f>an p"e:!Sasti! notesul şl am nceput aâ-l=he.ionez metodic:
8 )ând "-a#i "!zut ultiaia oar! cu 6alentin7
8 Ln urm! cu dou! zile, mai preeâs sâmb!t!, pe la /m!epnczece noaptea$
8 /şa târziu7 &-am mirat
8 (a era tihiar de"reme H 'entru c! e oeie mai multe ori ne termin!m ser"iciul spne
patru diminea#a$
8 Ln ce const! munca dumnea"oastr!7
8 0unt fotoreporter la )ooperati"a C1oto:rafia> şi sunt pl!tit n func#ie de comenzile pe
care le primesc$ 5i, pentru a primi aceste comenzi, trebuie s! umblu dup! chal#i3 Ln consecin#!Q eu
şi 6aiP form!m o echip! şi dup! zece diminea#a inoeptm s! batem drumurile Cpre prim!riile de
sector pentru a-i foto:rafia pe cei care$ 0e c!l!toresc$ 0pre onf petru, când se termin! aceast!
acti"itate, ne desp!r#im, pentru a ne re"edea dup! opt, când ncepm s! colind!m restaurantele n
c!utarea banchetelor, nun#ilor, botezurilor şi binen#eles a chefliilor care "or s!-şi imortalizeze
starea euforic! – a zâmbit el cu am!r!ciune, inchcind: iar aceast! colinda re a oraşului, aşa cum "-
am spus, se termin! mai ntotdeauna spre diminea#!$
/m dat din cap a compasiune pentru a"atarurile profesiei lui şi am abordat subiectul
discu#iei noastre telefonice:
8 6! ro: s!-mi relata#i ce este cu maşina pe care i-a#i mprumutat-o$
8 '!i, ce s! fie7 0âmb!t! noapte, când ne-am desp!r#it, 6alP mi-a cerut s! i-o las lui,
urmând ca a doua zi s! "in! s! m! ia de acas! la unsprezece diminea#aD 5i, cum l-a#i "!zut
dumnea"oastr!, aşa l-am "!zut şi eu3 / urmat el nciudat$ 'e -ar ora dou!aprezce, am sunat la el
acas! şi am "orbit cu mama lui, care mi-a spus c! 6alP a a"ut o pan! de motor la maşina lui
taic!-su şi c! a dus-o la reparat la C)iclop@;;B$ Ln final, mi-a promis c!, de ndat! ee "a "eni
acas!, ii "a spune s!-mi telefonase$ Dar, cum el n-a sunat pin! la trei dup!-amiaz!, am plecat
sin:ur la treab!$ -ar aa-diminca#!, "!zând o! tot nu a ap!rut, am sunat acas! la el şi mi-a#i r!spuns
dumnea"oastr!D
8 / zis pe un ton de resemnare$
8 )e autoturism a",#i7 ,-a ntrebat Dan$
8 O 0Xod! HJJJ &(, roşie$
8 )u re num!r este nmatriculat!7
8 6enea#i des pe aici7 &-am interesat, dup! ce i-a spus lui Dan num!rul maşinii lui$
/ ridicat o min! şi a rotit-o ca pe un pui aşezat la fript n pro#ap şi apoi a :l!suit:
8 /şa şi aşa$
8 )ând a#i -fost ultima oar! aici7
8 0âmb!ta, dup! ce am terminat cu foto:rafierea mirilorD
8 )ât era ora când a#i ajuns aici7 0-a interesat Dan, cu inten#ia de a consemna o depozi#ie
ca la carte$ R
8 Ln jur de patru$ -ar la opt, aşa cum con"enise= 6alP a "enit la mine şi apoi am plecat s!
"izit!m restae urantele pentru a afla dac! au an:ajate banchete aau nun#i n noaptea respecti"!$
8 6! referi#i la noaptea n care i-a#i mprumutat maşina7 ,-am ntrerupt, pentru a m!
con"in:e c! nu face "reo confuzie care s! deruteze in"esti:a#iile$
8 +9act - 5i din acel moment eu nu mai ştiu nimic despre soarta maşinii meleD
8 5i-a reamintit el s! otteze a descurajare$
8 Nu cred c! este cazul s! "! face#i :riji, pentru c!, daca ar fi fost accidentat!, am fi aflat
pin! acum$ -nY orice caz$ Noi o "om pune sub urm!rire – l-am liniştit$ /cum "! ro: s!-mi spune#i
pin! la ce or! a#i stat acas! la 6alentin7
8 ,-am nso#it pentru c!-mi trebuia unul din aparatele de foto:rafiat cu care lucr!m şi pe
care-l luase la el cu o sar! nainte, dar mama şi tat!l lui au insistat s! r!mân cu ei la mas!$ /şa
c!D +u zic c! am plecat pe la cinci$
8 Din discu#iile care s-au purtat ntre cole:ul dumnea"oastr! şi p!rin#ii lui, a#i a"ut
impresia Yc! ntre ei e9ista o stare de animozitate, de ncordare7
8 Nu$ Nici :ând3 Taic!-su a fost, ca de obicei, haios, iar maic!-sa i-a #inut isonulD
8 Ln afar! de faptul c! atmosfera a fost amuzant!, a#i re#inut ce"a din ceea ce s-a "orbit7
/m insistat, deoarece, pân! n prezent, interlocutorul meu era ultima persoan! care discutase cu
"ictima$
'entru a chibzui mai bine, martorul şi-a ridicat pri"irea spre ta"an şi a Lnceput s!-l
e9amineze de parc! ar fi descoperit acolo o pictur! de-a lui 2ri:orescu necatalo:htâ$
8 /, da3 Lmi amintesc3 / e9clamat cu satisfac#ie, tocmai tind, plictisindu-m! s!-l tot
pri"esc cum se z:âieşte la plafon, "oiam s!-i pun o alt! ntrebare$ Domnul )hiran l-a ntrebat pe
6alP ce face a doua zi, deoarece ar "rea s! se repead! pin! la *oşiori ca s! ia câte"a dami:ene cu
"in de la o rud!$ -ar când 6alP i-a spus c! maşina lor are o defec#iune la carburator, m-am oferit
s! i-o mprumut pe a mea, dar cu condi#ia s! porneasc! spre *oşiori dis-de-diminea#!, astfel ncât
la unsprezece s! "in! s! m! iaD
8 5ti#i ce rude au n *oşiori7
)um el a ridicat din umeri, mi-am plasat o alt! ntrebare:
8 Din ceea ce s-a discutat la mas!, a reieşit c! ar tepta "reo "izit! din partea cui"a7
8 Nu, nu s-a "orbit nimic dspre aşa ce"aD &ai
Q rab! aş spune c! nepotul lui nea /nton p!rea s!
=pte pe cine"a, fiinde! l-am tot "!zut pri"ind spre ffereastr!D
8 Ln afar! de p!rin#ii şi cole:ul dumnea"oastr!, s-a mai aflat cine"a n cas!7 ,-am
ntrerupt, f!r! nici o jen!, deoarece pin! atunci nu pomenise nimic despre o astfel de prezen#!$
8 Da, un nepot de-al lui nea /nton$
8 / "enit n timp ce "! afla#i acolo7
8 Nu$ )ând am intrat cu 6alP$ ,-am :!sit mpreun! cu p!rin#ii lui$
8 -l cunoştea#i7
8 Nu$ /tunci l-am "!zut pentru prima oar!D
8 )um se numeşte7
8 -onel$ &ai mult nu ştiu$ Ln orice caz, nea /nton mi-a spus c! este nepotul lui$
8 / mâncat şi el cu dumnea"oastr!7
8 Nu$ &ama lui 6alP l-a in"itat de câte"a ori, dar el a rfluzat-o, spunând c! a mâncat n
alt! parte, pu#in nainte de a "eniD
8 /#i discutat cc"a cu el7
&ai itfâi mi-a r!spuns printr-un :est de ne:a#ie, apei iar er f!cut cu mina Caşa şi aşa>$
8 'ân! s-a aşezat masa, "!zând c! este foarte retms, l-am ntrebat dac! e bucureştem, iar
el mi-a r!spuns c!este moldo"ean, din (ac!u$ /star ] fost tot?, deeeeoe, "!zfnd c! ir-a"ea chef de
"orb! şi se tot uita pe ferea?, nu i-am mai adresat nici un cu "in t$
8 +l a r!mas n cas! şi dup! plecarea dumnea"oastr! \
8 Da$
8 6! ro: s! ni-l descrie#i – i-am cerut, censtatând c! nu interlocutorul meu era ultimul
martor care a "!zut "ictima n "ia#!, ci nepotul de care ne "orbise$
8 +ra de statur! potri"it! şi slabD '!rul lun: şi şatenD
8 / nceput s! cu:ete el, rS%cându-şi din noi pri"irea spre ta"an$ /"ea fi:ura
lun:uia#!D Ochii cârpo, şi retraşi m orbiteD /ltfel aş spune c! era un tip dr!:u#
8 )um era mbr!cat7 ,-a luat DMn n primire, ci martorul, teiromindu-şi portr"tul-
"orbit, şi-a readus p "irea spre mine$
8 1otr-o pereche de &u:i româneşti, uza#i şi o c!eE n carouri, cu mincci scurteD
8 )e fel de autoturism a"ea cole:ul dumnea"oastr! T am "rut s! mai ştf?$
8 O Dacie albastr!, dar era a hii nea /nton$ +l numai o conducea, fiinde! tat!l lui n-a"ea
permis şi se temea s! conduc!D
8 5ti#i cum"a ce num!r de nmatriculare a"ea T
+l a ridicat din umeri şi eu, ccrindu-i adresa unde-l puteam :!si$ ,-am asi:urat c! il "om
anun#a de ndatfX ce "om da de 0Xoda lui$
.şa s-a deschis atrt de repede, ncât am fost con"ins c! doamna din balconul de peste
drum nu ne sl!bise din pri"iri nici m!car atuncr eând ara tra"ersat strada pentru a ne ndrepta spre
blocul ei$
+ra scund! şi planturoas!, cu tenul :alben, ea 0uferinzii de afec#iuni hepatice$ Nici n-a
aşteptat GA totem bme cunoştin#! şi s!-mi spun! c! se numeşte Cdoamn!
/n:he6, c! ne-a şi in"itat s! intr!m n cas!, n mod e"ident fericit! c! are?u cine s!
con"erseze$
8 'robabil c! a#i aflat ce i s-a ntâmplat "ecinei iumnea"oastr!, doamna )hiran – am zis,
n chip de introducere$
8 0i:ur3 Tot cartierul "orbeşte de nenorocirea asta$ Doamne fereşte3 0-a nchinat ea cu
repeti#ie$ )ine s-ar @i aşteptat la o astfel de nenorocireD
8 Lntrucât "! afla#i la acelaşi ni"el cu apartamentul Yamiliei )hiran$ 'resupun c! a#i "!zut
adesea ce se pe-rece n casa "ecinilor dumnea"oastr!D
8 (inen#eles (inen#eles c! am "!zut3 0-a :r!bit7 / s! confirme, ner!bd!toare s!-şi
demonstreze Cerudi#ia>$ Vi ultimii doi ani$ De când m-am mutat aici, am "!zut tot 9 s-a petrecut la
ei n cas!D
)um n-a"eam de-a face pentru prima oar! cu un nartor e9altat, am ştiut c!$ Dac! n-o
:hidonez cu price- R@IBre$ /m toute şansele s! m! ale: cu câte"a ore mi nea te ^! nici cel mai
mic folos$ /şa c!, arborând o min! plin! admira#ie pentru talentul ei de bun! obser"atoare, i
ntrerupt-o:
8 Deşi sunt con"ins c! a#i putea s!-mi spune#i luâruri deosebit de interesante despre
familia )hiran$ 0unt le"oit s! m! limitez numai la informa#iile pe care mi e-a#i putea furniza n
le:!tur! cu ceea ce s-a ntâmplat n casa lor$ 0! zicem, n ultimele dou! zile$ 'entru peioada
anterioar! urmând a mai discuta şi cu ocazia ltei "izite – m-am sim#it obli:at s! adau:, cu titlu de
onsolare, constatând câ, deodat!, i s-a deteriorat buna lispozi#ie$
8 0i:ur /m s! "! spun tot ce ştiu – s-a an:ajat ea$ +lncepind s! zâmbeasc! de ndat! ce a
auzit promisiunea$3 + Eeti s! "! spun7
8 Tn primul rând, când a#i "!zut-o pentru ultima oar! e doamna )hiran7
8 /st!zi, pe la opt diminea#a$ Nc-am ntâlnit la coad! i lapteD )a fiind cu câte"a
persoane naintea meaD
8 0unte#i con"ins! c!$ Tf#i "!zut-o ast!zi7 &i-an 9primat eu nencrederea, deoarece
medicul -le:ist fuseee formal n afirma#ia lui c! "ictima ar fi decedat cu cel pu#in dou!sprezece
ore nainte de a o Cconsulta@H;B el$
8 (inen#eles3 DaY mai e "orb!73 &-a asi:urat ea cu fermitate$
8 Lmi pare r!u c! trebuie s! "! contrazic, dar, dtn constat!rile pe care le-am f!cut, "ecina
dumnea"oastr! nu putea s! mai fie n "ia#! la ora opt diminea#a – i-aiN replicat, f!r!
menajamente, n timp ce-mi spuneam #inând cont de modul n care debutase Cpre#ioasa@;;B mei
martor!, "a trebui s! fiu foarte circumspect cu datele ce "or rezulta din depozi#ia ci$
8 Nu, domnule3 /m "!zut-o azi diminea#!3 / protestat ofensat!, pentru ca imediat s!
cad! pe :ânduri şi$ )âte"a clipe mai târziu, s! continue cu jen!: De fapt, cPetf c! a"e#i dreptateD
'entru c! acum mi-am amintit clYa& nici n-am luat lapte, fiinde! mi mai r!m!sese din ctt
cump!rat ieriD
8 Deci ultima dat! a#i "!zut-o ieri diminea#!, lapte – a conchis Dan, pentru a şti ce are de
consemn7 Ln notesul lui$
8 /h, nu3 /m mai "!zut-o şi ieri dupâ-amiaz
8 Ln ce mprejurare7 /m dirijat-o eu$
8 )ând a ieşit pe balconD = –
8 ,a ce or! s-a ntâmplat asta7
8 )red c! trebuie s! fi fost n jurul orei cinci dup!? amiaza$
8 0unte#i si:ur!7 /m "rut s! ştiu$
8 )um s! nu fiu, dac! am şi stat de "orb! cu Cea$
8 5i ce a#i discutat7
8 De fapt, n-am discutat, ci numai mi-a ar!tat prin semne c! ploaia care c!dea afar! i
stricase ziua$
)um n ultimele dou! s!pt!mâni numai duminic! plouase, i-am f!cut semn lui Dan c!
poate lua de bun! afirma#ia martorei$
8 .lterior a#i mai "!zut-o7
8 Nu$
8 /#i remarcat cine se afla atunci n cas!7 &-am interesat cu o le:itim! curiozitate,
deoarece ne apropiasem de momentul probabil al crimei$
8 Nu, pentru c! atunci când sunt l!sate perdelele nu le poate "edea nimicD
8 &i-a r!spuns ea, cu re:ret
8 Ln noaptea de duminic! spre luni, a#i auzit ce"a care s! "! re#in! aten#ia7 0! zicem, de
e9emplu, nişte stri:!te – am Lntrebat-o cu speran#a c! "oi reuşi s! localizez mai bine momentul
declanş!rii a:resiunii$
8 Nu, de ce s! "orbesc cu p!cat \
8 Dar despre so#ul sau fiul doamnei )hiran, ce-mi pute#i spune7
8 Nu ştiu cc "! intereseaz!$
8 )ând i-a#i "!zut ultima oar!7
8 0ta#i s! m! :ândesc$
8 / zis, ridieându-şi o palm! la frunte pentru a medita mal bine$ &daD /cum mi
amintesc3 0âmb!ta, pu#in dup! ora cinci dup!-amiaza, fcram "!zut pe domnul /nton ieşind din
bloc şi pornind -pre aleea din stân:a, unde ştiu c!-şi #ine maşinaD
8 5ti#i ce maşin! are7 / ntrebat-o Dan$
8 0i:ur$ O Dacie albastr!$
8 6-a astras ce"a aten#ia la domnul /nton, când l-a#i lut ieşind din imobil7 &i-am reluat
chestionarea$ Y – /dic! dac! era b!ut7
8 Obişnuia s! bea7
8 )am da$
8 5i era b!ut7
8 'ri"ind de sus, din balcon, nu mi-am putut da seama$ Tot ce pot s! "! spun, este c!
nso#itorul lui #inea n mân! o sacoş!$
8 5ti#i cine era persoana care era cu el7 /m ntrebat-o şi, dup! ce a f!cut un :est de
infirmare, i-am cerut s! mi-l descrie pe necunoscut
8 +ra un tinerel, pân! n treizeci de ani, slab, nalt, brunet sau şaten şi cu pârul lun:$
8 )um era mbr!cat7
8 )u uri pantalon uzat, parc! bleumarin şi o c!maş! cadrilat!, cu mâneci scurte$
8 ,-a#i mai "!zut pân! atunci7 /m ntrebat, pe când Nmi spuneam c! necunoscutul
seam!n! cu -on, nepotul lui$ /nton )hiran, despre care martorul )lucescu afirmase c! l-a ntâlnit
n locuin#a prietenului s!u$
8 Nu$
8 'te 6alentin, fiu3 &ai mic aU deanmei )hiran, Rtnd l-a#i z!rit ultima oar!7 -
8 Tot sâmb!Ta, dar nalt mai târzru – m-a a"ertizai ea$ )red c! era dup! miezufl nop#ii$
/ "enit cu o raajlzsf roşie şi a parcat-o pe aleea Rfin dreapta blocului no"tnft /poi, imediat ce a
tra"ersat strada, am "!zut cum aprins lumina la toate ferestrele apartamentului lor$ )aii o or! mai
tlrziu, h camere a nceput s! se fac! n tu? neric pe rând$ )e-a mai fost dup! aceea, nu mai ştiu,
fiinde! am intrat n cas!-
8 /#i mai remarcat şi altce"a, doamn! /n:hel
8 Oa$ 'utea s! r! spun c!, . pu#in timp dup! ofr a "enit 6alP arasdX am auait o discu#ie
aprins! intee ;, şi mama lu, Oed o! oe(nta tor a durat aproape o jum!tate de or!$
8 6-a#i putEt de seara de cama diaoe#iei Xir7
+a a ridicat din umeri, iar eu, dfm m=tf"e de precau#i profesional!, am "erSicaft-o:
8 )um se face c! era#i la o or! atât de târzie pe b con7
8 6! m!rturisesc c! aş fi preferat s! m! aflu n şi s! dormD Dar ce altce"a aş fi putut s!
fac$ )ând an sufoc!ri din cauza astmului7 De aceea am şi fost peiP şianat! medical cu aproape
doi aai mai de"remeD – F zis ea, n timp ce-şi lipea de piept o palm! cu deflptdfo r!sfirate,
probatul cu scopul de a-mi face cunoscut! zdfi? Xi care o durea$
)u inten#ia de a-i mai alun:a dio triste#ea pe cşf5 i-am citit-o n oobi când ne-a "!zut
ridicându-ne de pe scaune, i-am promis din nou câ, dac! timpul ne "a permite, "om mai trece pe
la ea$
-eşind din imobilul martorei, ne-am orientat spre prima alee din dreapta$ -Nrintnr -oele?
şme moşim parcate, mm *!rit şi una a c!rei caroserie Cen roşie ca o temstfl tocmai bun! de
cooptat ntr-o salate R?e "ar!: /pm^ piindu-ne de ea, n-am a"ut ne"oie de un binoclu puSYC a
"edea c! era o 0Xod!$
8 + a lui )lucescu7 ,-am ntrebat pe Dan care, dup! 9 şi-a consultat nsemn!rile din
notes> s-a uitat la num!r ^ul de nmatriculare al autoturismului$
6Mzindu-l conrfirmind, am dat o tur! n jurul ei şi am ncercat toate portierele$ +rau
ncuiate$
8 Ln timpul cercet!rii am "!zut un breloc al firmei FXoda, cu trei chei#e$ 0-ar putea s! fie
ale acestei mar ;niD
8 --am su:erat, lirtorcându-m! şi pornind spre capitol aleii$
Nici n-am intrat, bine n apartament c! telefonul a-? _Frnit s! zbirrriie$
Dup! cc am ridicat receptorul, o "oce feminin! s-a eclanşat pe ner!suflate:
8 /lo3 'e unde umbli, naş!7 Nu mi-ai promis c! tai şi m! aştep#i7 Toat! ziua te-am
sunat, da@HB ioc s! iii p-acasâ$ NaşuY pe unde umbl!D7
8 'e cine c!uta#i7 --am ntrerupt tirada, :ândind c! rebuie s! fie "reo zurlie care a :reşit
num!rul$
8 Dumneata eşti, naşule7 0unt eu, NiculinaD
8 'e cine c!uta#i7 &i-am repetat ntrebarea, pre:!indu-m! s! pun receptorul n furc!$
8 Nu-i casa )hiran7 0-a decis interlocutoarea mea s! ie intereseze
8 (a da )ine sunte#i dumnea"oastr!7 /m "rut s! ttiu, pe când ii ar!tam lui Dan brelocul
cu cheile maşinii7 + ser"anta din sufra:erie$
8 DaY dumnea"oastr! cine sunte#i7 &i-a ntors-o ea, ntri:atâ$
'rezentându-m!, am aflat c! se numeşte Niculina `amfir şi c! este fina lui +lena şi /nton
)hiran$
8 Da@HB ce s-a ntâmplat7 .nde-s naşii mei7 / ntrebat ? contrariat!$
8 )ând a#i stabilit ntttnirea de ast!zi7 /m chestiolat-o, omi#ând s! dau "reun r!spuns ta
ntrebarea ei$
8 -eri dup!-amiaz!, la telefonD
8 De unde "orbi#i acum \
8 De acas!$-
8 .nde locui#i7 &-am interesat, apreciind c! am dat peste un martor care ar putea s!-mi
furnizeze nişte rela#ii interesante$
Ln timp ce-mi notam adresa, l-am "!zut pe Dan intrând şi scuturând brelocul pentru a-mi
atra:e aten#ia cu ceX #ârei chei de maşin!, apoi dând din cap a confirmare$ *t= :fndu-mi
interlocutoarea s! r!mln! acas! pân! ajun: la ei? am nchis şi m-am adresat lui Dan:
8 'lec s! audiez o martor!$ -ntre timp, te ro: jti6 ceri de la )ircula#ie num!rul maşinii
familiei )hiran-= s-o dai n urm!rire$ De asemenea, cheam!-l pe &aier şi spune-i s! ridice urmele
din 0Xod! deoarece e9ist! prezuZfQ #ia c= amprentele ce le "a :!si ar putea s!-i apar#in! lui
6alentin, cel de-al doilea fiu al "ictimei$
8 'entru a se putea pune n e"iden#! nişte e"entual? amprente str!ine de cele l!sate de
cei patru membri ai familiei "ictimei, a"em ne"oie şi de cele ale so#ului aceşteia – a #inut el s!-mi
aminteasc!$
8 5tiu$ -ntre timp, mai d! o tur! prin cas!$ 'oate reuşeşti s! dibuieşti nişte obiecte
personale de-ale lui /ntari )hiran, capabile s! ne furnizeze urmele di:itale ale acestuia$ /r fi
foarte bineD
8 ,ipseşti mult7 F
8 Omul ştie numai când pleac!D
8 /m filosofat, dup! ce i-am cerut s!-mi dea notesul$
Niculina `amfir, era scund! şi "oinic!, cu fi:ura o"NV! şi p!rul şaten nc!run#it, ar!tând
cam de patruzeci de arii$
Ln chip de introducere, i-am po"estit n câte"a cu"ine despre ade"!ratul moti" al "izitei
mele$
8 Naşa moart!73 Nu se poate3D / :!imat ea= pe când şi acoperea cu palma :ura şi
b!rbia$
/m ridicat din umeri şi, dup! ce am l!sat-o s!-şi mai re"in! din surpriz!, am nceput s!-
mi fac meseria$
8 Doamn! `amfir, când a#i "!zut-o pe naşa dumnea"oastr! ultima oar!7
8 0!pt!mâna trecut!, când am fost cu to#ii la ştrandul de la %er!str!uD
8 )e n#ele:e#i prin Cto#i@;;B7
8 )! n afar! de noi au mai fost şi so#ii noştriD ^
8 Daca am n#eles bine, ieri dup!-amiaz! a#i "orbit l telefon cu naşa dumnea"oastr!$ /şa
este7 /m intrelat-o, iar când ea m-a aprobat, am continuat: cine a unat, ea sau dumnea"oastr!7
8 +u$
8 /#i putea preciza cit era ora7
8 0i:ur3 1iind duminic! şi :ândindu-m! c! ar putea XFrmi, am dat telefon numai dup! ce
am "!zut c! ceasul irat! ora cinciD
8 Despre ce a#i discutat7
8 /m "orbit de ploaia care ne d!duse planul peste ap, c!ci pl!nuisem sa mer:em din nou
la ştrand$
8 5i altce"a7
8 /tlce"a nimic – a dat ea din umeri$
8 0o#ul şi fiul ci se aflau acas!7
8 Nu, nu erau$
8 De unde şti#i7
8 De la naşaD 1iinde! mi-a po"estit "! moare de ilictiseal!, pentru c!-i sin:ur! acas!$
8 Nu "-a spus unde sunt ceilal#i membri ai familiei7
8 (a daD &i-a zis c! naşuY tocmai plecase la nişte irieteni, unde se "a ncurca n mod
si:ur la b!uturf-$ /r despre 6alP spunea c! o sunase pu#in mai nainte şi o inun#ase c! mai
ntârzie "reo dou! ore la C)iclop>, unde e afla cu maşina pentru nu ştiu ce defcc#iune$
8 6-a spus cine anume sunt prietenii la care se duese so#ul ei7
/ scuturat din cap c! nu$
8 -l cunoaşte#i pe -on, nepotul doamnei )hiran7 /m ntrebat-o şi, "!zând c! ridic! din
umeri, am precizat: -ocuieşte n (ac!u$
)um ea m-a asi:urat c! habar n-are cine ar putea fi Fersoana despre care m! interesam,
am ru:at-o s!-mi =orbeasc! despre rudele şi prietenii mai apropia#i ai !miliei )hiran$
&i-a furnizat câte"a nume şi adrese$
8 /"e#i cunoştin#! de faptul c! ntre 6alentin şi noma lui ar fi e9istat nişte nen#ele:eri7
&-am interesat când astfel o le:!tur! cu declara#ia "ecinei, care afirhase c! n noaptea de
sâmb!ta spre duminic! i-a auzit De cei doi cenindu-so$
&-a pri"it mirat? #i a cl!tinat din cap$
8 Din câte şti#i, familia )hiran a"ea n cas! o sum! important! de bani sau obiecte de
"aloare7
8 Tot ce ştiu este c!, n urm! cu "reo lun!, i-au dat lui Titi, care-i a"iator pe unde"a, prin
pro"incie, treiaeci de mii de lei ca s!-şi contracteze o locuin#!$
Ln final, am sondat marea cu de:etul, intreblnd-o dac! are "reo b!nuial! asupra autorului
sau autorilor omorului$
Dup! cum era şi firesc, habar n-a"ea -
*e"enind m apartamentul "ictimei, Dan m-a informat c?i pusese deja sub urm!rire
maşina familiei )hiran, iar ipitanul &aier, terminând cu ridicarea amprentelor, se napoiase la
sediu$
8 /i dat peste "reun obiect susceptibil s! ne furnizeze amprentele lui /nton )hii-an7
8 )um ntrea:a familie a tr!it n de"!lm!şie, n-am putut s!-i indic c!pitanului &aier nici
un element care s! dea "reo :aran#ie c! poart! impresiunile celui de-al patrulea locatar$
/'*O'O3 .ND+ N/-(-- O* 1- 0O4., 5- 1-., 6-)T-&+- H şi-a amintit el s! m! consulte,
#u:uindu-şi buzele a mirare$ .ite$ +ste trecut de ora opt searaD
8 / mai ad!u:at ar!tându-mi ceasul$
8 0-ar putea s! fi r!mas la rudele lor din *oşiori – am presupus$
8 /tât di? mult7 &ai cu scam! cRt ambii trebuiau s! se prezinte ast!zi la locurile lor de
munc!D
8 )ând te duci dup! "in, se cQ im ntâmpla s! de:uşti un pic mai mult decât trebuieD 5i
s! te ncurci – i-am r!spuns cu subn#eles$
8 5i dac! chefuial! mai dureaz! câte"a zile, ce facem7 Orbec!im f!r! s! fi audiat tocmai
persoanele din anturajul intim al "ictimei7
8 )um martora pe care am "izitat-o mi-a furnizat numele rudelor la care au plecat, "om
cere poli#iei din *oşiori s! afle adresa acestora şi s!-i anun#e pe Cdisp!ru#ii> noştri c! trebuie s! se
napoieze de ur:en#! acas! – am zis, ducându-m! spre telefon pentru a şi face demersul respecti"$
8 4inând seama de faptul c! este prea târziu pentru a ne continua in"esti:a#iile n
c!utarea unor e"entuali martori, i-am trimis acas! pe cei trei ofi#eri repartiza#i de sec#ia teritorial!
– m-a anun#at Dan, cu -o dezin"oltur! care indica f!r! nici cel mai mic echi"oc c!-mi bate şaua$
8 Dup! ce transmit comunicarea, plecam şi noiD
8 ,-am aprobat eu ini#iati"a$
D-N 'Ă)/T+, N. '*O(,+&/ 1,O*-,O* T*+(.-/ ),/*-1-)/T/$:
8 / mai ap!rut "reun membru al familiei7 ,-am Lntrebat pe subofi#erul care str!juia n
ziua urm!toare uşa apartamentului +lenei )hiran$
8 Nu, domnule c!pitan$ -ar cole:ul care mi-a predat postul azi-noapte mi-a zis s! "!
raportez c! nici n timpul ser"iciului s!u nu s-a prezentat nimeni$
)it am mai z!bo"it pe palier pentru a cere celor trei ajutoare repartizate de sec#ie s!
perse"ereze n acti"itatea de depistare a unor e"entuali martori printre "ecinii de imobil sau de
strad!, şi-a f!cut apari#ia şi Dan$
8 /"em nout!#i7 ,-am ntrebat, dup! ce-am intrat mpreun! n apartament$
8 'oli#ia din *oşiori a luat le:!tura cu familia pe care le-ai indicat-o$ /stfel, se confirm!
c! /nton Ohiran urma s!-i "iziteze duminic! pentru a lua dou! dami:ene cu "inD Dar n-a "enit$
5i nici nu a comunicat c! ar fi inter"enit ce"a$ Oare disp!ru#ii noştri, n drum spre *oşiori, n-or fi
fost implica#i ntr-un accident rutier şl acum zac prin "reun spital7
8 'arc! spuneai c! le-ai pus autoturismul sub urm!rire – i-am reamintit$
8 &daD /i dreptate$ Dac! ar fi ap!rut o astfel de situa#ie, am fi fost anun#a#i de
)in0ula#ie$ 5i atunci, cu atât mai mult, unde au disp!rut7
8 /sta m! ntreb şi euD
8 --am m!rturisit, pe când mi ridicam umerii spre urechi$ )um sin:urul mod n care am
putea ajun:e atât pe urmele lor, dt şi pe ale autorului omorului sunt in"esti:a#iileD 0! ne apuc!m
de ele3 Tu, dup! ce n prealabil faci o "izit! pe la toate ser"ice-urile )iclopului, te "ei ocupa de
contactarea rudelor şi rela#iilor "ictimei, iar eu "oi discuta nc! o dat! cu fiul mai marc al +lenei
)hiran şi "oi trece pe la locul de munc! al celor doi disp!ru#iD
8 /m decis$
0pre scar!, când am re"enit n locuin#a familiei )hiran, l-am :!sit pe Dan stând de "orb!
n fa#a uşii cu subofi#erul de planton$
8 )e"a nou7 ,-am ntrebat pe ultimul$
8 Nici o "este despre fiul şi so#ul "ictimei – a r!spuns Dan n locul lu,
8 /şa-i$
8 ,-a aprobat subofi#erul$ Ln schimb "-a c!utat domnul locotenent *adu$
8 *adu7 /m repetat, ncercând s!-mi amintesc cui ar putea apar#ine acest nume$
8 +ste unul din oamenii pe care ni i-a repartizat sec#ia – m-a l!murit Dan$ /m şi discutat
cu el$
)um intre timp descuiascm uşa, i-am f!cut semn lui Dan s! m! urmeze$
8 ,a )iclop, nimic$ /celaşi numitor şi n ceea ce pri"eşte discu#iile purtate cu rudele şi
rela#iile "ictimei – mi-a raportat, de parc! ar fi "rut s! reduc! la minimum cu"intele unui anun#
dat la mica publicitate, ca s! nu-şi :oleasc! prea mult buzunarele de parale$
8 5i totuşi doi martori afirm!, n mod independent, c! +lena )hiran le-ar fi spus c! fiul ei
mai mic se afla cu maşina la )iclop, pentru o repara#ieD 5i dac! "ictima a f!cut o confuzie7
'oate n-a fost "orba de )iclop, ci de unul din atelierele de repara#ii auto din sistemul coopera#iei
– am zis, ncercând s! :!sesc o cauz! a inad"erten#ei$
8 /m luat n considerare şi o astfel de posibilitate$ /şa c!, pân! la urm!, am colindat şi
ser"ice-urile apar#inând de cooperati"a C/utomecanica>$ Dar tot n-a ieşit nimicD
8 O e9plica#ie ar putea e9istaD
8 /m nceput eu s! :ândesc cu :las tare$
8 /#a mi-am spus #i eu$ (ar ce foto TrU7 Dac! şi-a reparai a&i=Xia ha irm9a m#eie:e(eC,
ct> "reun mecunrc ce ou ina:iatral ta scripte? a-a"em cum s!-l depist!m – m reuşit el s!
:hiceasc! ra#ionamentul pe care tocmai ti f!ceam$ -ar ceea ee m! intri:! – a continuat Dan dup!
ce s-a asi:urat c! nu-l contrazic – este faptul c! nimeni din rudele familiei nu-l cunoaşte pe -on
din (ac!u
8 Tntr-ade"âr, e bizar$ &ai eu seam! c! nici fiul mai mare al "ictimei n-are habar cine ar
putea s! )ie persoana care i-a fost prezentat! martorului )lucescu drept nepot al lui /nton
)hiran$
8 'oate c! martorul nu i-o fi n#eles bine numt%e7
8 )hiar dac! ar fi e9istat o confuzie asupra numelui, )onstantin )hiran a fost formal
când m-a asi:urat c! tat!l lui nu are nici un nepot şi nici "reun alt soi de rude la (ac!u$
8 /tunci, cu atât mai mult, acest misterios personaj ncepe s! de"in! teribil de
interesantD Dar cum dam de el7
8 Deocamdat!, nu "!d cumD
8 /m admis cu re:ret şi am continuat: Tot ce-am putut ob#ine din "izita f!cuta la locul
de munc! al lui /nton )hiran, au fost amprentele acestuia$ 0e aflau pe o sticl! de EhisXP 6eritas,
ncuiat! ntru-un dulap la care a"ea acces numai şeful popotei$ --am şi plasat-o lui &aier, pentru a
stabili dac! printre urmele ridicate de la locul faptei e9ist! şi imprcsiunl di:itale str!ine de cele
ale membrilor familiei$
8 .na peste alta, dup! dou! zile de cercetare, ne afl!m e9act ca la nceputD (a mai mult
/cum st!m şi mai prost3 Deoarece n afara unei cercet!ri de omor, "a trebui s! ne ocup!m şi de
dispari#ia celor doi )hiraniD )e coinciden#! a dracului3 / conchis Dan, strimbindu-sc a
nemul#umire$
8 'entru o sin:ur! familie, un omor şi dou! dispari#ii, aparent simultane, e9clud
posibilitatea unei coinciden#e$ 'rin urmare, ori ne ocup!m de omor, ori de dispari#ia celor doi,
cam tot aia ar trebui s! fieD
8 &i-am dat eu cu presupusul, pe când pri"irea mi poposea pe o carte :roas!, aşezat!
deasupra "itrinei din sufra:erie$
/propiindu-m! şi Xrind-o jet, am constatat mai Lntâi ? era aoZperit! de un strat :ros de
pra) apoi câ, ceea oe su luasem drept carte, eca de iapt un album cu fata=afit$
Dup! oe Dan a adus o Ccârp! şi am şters albumul, am nceput s!-l r!sfoim$ Nu ne-a trebuit
prea mult pentru i constata c! era o colec#ie de pOze ce reprezenta o e"ou#ie cronolo:ic! a
familiei )hiran$ )um pe "ictim! şi pe3 -ul oel mare al acesteia ii "!zusem deja, ne-am concentrat
ifcen#ia asupra ultimelor fotaPafii ale tat!lui şi fiului, are se nc!p!#ânau s!-şi p!streze
anonimatu, 'rim ui a"ea n jur de cincizeci de ani, n!l#imea potri"ita$ 1oarte oorioâoDt, cap ui
aproape rotund, iar p!rul, de culoare nchis!, sra r!rit pân! la chelie m zona frontal!$ /l doilea era
na., bine le:at şi p!rea s! aib! pin! n dou!zeci de ani$ <!rul, blond şi ondulat, ncadra o fi:ur!
cu tr!s!turi re:ulate şi a"ea ochii de culoare deschis!$
8 O=c! "om continua s! batem pasul pe loc, probabil M "a trebui s! identific!m şi s!
discut!m ou toate perloanele care apar imortalizate al!turi de familia )hiran – i zis Dan,
plimbându-şi un dejjet peste fi:urile ce-i anurau pe prota:oniştii albumului, n diferite ipostaze$
/prabindu-l n t!cere, am e9tras ultimele dou! foto:rafii aâe disp!ru#ilor şi i le-am
inraânat
8 'entru oa punerea sub Crmârine s! fie complet!, le lai la multiplicat şi le transmi#i o
dat! cu semnalmentele ar – i-am recomandat, pe RFnd puneam albumul la loc, leasupra ser"antei$
Ln tirap ce-şi "âra foto:rafiile n portofel, Dan şi-a continuat ideca$
8 /r fi firesc ca printre mutrele care apar n album l! fi:ureze şi cea a lui C-on de la
(ac!u>$
8 /şa-i$ Dar cum s!-l depist!m -ntre sutele de bârta#i care apar n foto:rafii7 &-am
consultat cu :lae tare$
8 /plicând sftota neastr! rutin!: pe m!sur! ce-i dentific!m pe unii, le cerem rela#ii
despre ceilal#i, care se tflau n compania lor$ /stfel, prra e9cluderi succesi"e, am Nrtea ajun:e la
-on, miri u&ima persoan! care, din câte tim, ar fi "!zut "ictima n "ia#! – roi-a su:erat e,
8 /i dreptate3 /m zis, mai nainte de a m! r!z:ândi$ (a nu3 Tactica pe care o propui
presupune o mare risipi de timp şi aşa cW"a nu prea a"em de irosit$ De aceea aplic!m metoda
scurtcircuit!riiD
8 &-am decis, dueându-m! s! iau albumul din locul n care abia l pusesem$
'rimul drum ne-a dus la noua locuin#! a fiului mai mare al "ictimei, dar f!r! ca s!
ob#inem ceea ce ne lntaresa$ /lbumul cu foto:rafii nu l-a putut ajuta s!-şl nfimprosp!teze
memoria şi s! ne indice chipul indi"idului pe care-l c!utam$ (a mai mult, a mai repetat o dat! c!,
dac! tat!l lui ar fi a"ut "reun nepot, fie el chiar şi la (ac!u, ar fi trebuit s! ştie şi el$ 'rin urmare,
el n-a"ea habar despre o astfel de rubedenie$
Lntrucât acest eşec nu putea s! afecteze un optimism care oricum nu m! ncerca, am pornit
n c!utarea lui /urel )lucescu$ 5i nu mi-a fost uşor, deoarece, pentru a-l putea da de urm!, a
trebuit s! colind patru case de oficiere a c!s!toriilor, mpr!ştiate prin tot atâtea sectoare ale
)apitalei$ -ar când, n sfârşit, i-am pus sub nas albumEl cu foto:rafii, n-a a"ut ne"oie de prea
mult timp pentru a m! anun#a c! n-a "!zut nici o fi:ur! care s! aduc! ai cea a tipului pe care-l
cunoscuse sâmb!t! dup!-amiaza n casa familiei )hiran$
)um orice comentariu era de prisos, de ndat! ce ne-am urcat n maşina de ser"iciu şi
6artunian ne-a ntrebat care este urm!toarea destina#ie, am ntors capul spre Dan şl l-am
consultat:
8 'arc! spuneai c! locotenentul *adu #i-a raportat ce"a, nu-i aşa7
8 /, da3 0-a decis el, dup! ce n prealabil s-a ncruntat, ca urmare a efortului ce-l f!cuse
pentru a-şi adusa :ândurile$ `icea c! a depistat un prieten apropiat al fiului mai mic al "ictimei$
8 /i adresa acestui martor7
Dup! ce a dat din cap a confirmare, i-am cerut s!-i e9plice şoferului nostru unde
inten#ionam s! ajun:em$
8 6! numi#i -lie 2an#u7 ,-a ntrebat Dan pe tipul care ne-a deschis uşa, un t!nMr lun: şi
deşirat, mbr!cat cu un maieu bleumarin şi nişte bluc-jeans petici#i şi albi#i de uzur!$
+l a confirmat c! este chiar persoana pe care o c!ut!m şi eu i-am spus cine sin tem şi cu
ce ocazie ne afl!m n fa#a lui$
8 0i:ur c!-l cunosc pe 6alP$ 6! ro: s! intra#iD
8 0-a :r!bit el s! ne in"ite, deschizând uşa pin! la perete$
8 'e 6alentin HH cunoaşte#i ca "ecin sau sunte#i chiar prieteni7 /m "rut s! ştiu, dup! ce
am fost conduşi ntr-o nc!pere mobilat! s!r!c!cios şi ne-am aşezat pe scaune, lin:! o mas!
albastr!, de buc!t!rie$
8 0intcm buni prieteni$ De altfel, n afar! de faptul c! suntem "ecini, am fost şi cole:i de
şcoal!, din clasa a cincea pin! ntr-a opta, când cu m-am retras pentru a n"!#a o meserie$ 5ti#i,
sunt şofer de autobuz, la -T(, pe liniaD 0-a declanşat el, mândru de parc! ne-ar fi informat c!
este comandantul "ehiculului spa#ial )olumbia$
8 +9celent3 /sta nseamn! c! ne pute#i ajuta – am apreciat, de fapt ntrerupându-l pentru
a-i st!"ili de la nceput tendin#a de aluneca spre lo:oree$ )ând l-a#i "!zut ultima oar! pe
6alentin>7
8 0âmb!t! seara, n fa#a restaurantului )ina$
8 ,a ce or!7 ,-a ntrebat Dan$
8 )red c! era n jur de nou!$
8 6-a spus ce f!cea acolo7
8 Nu, pentru c! nici n-am stat de "orb!$ 5ti#i, eu eram cu o fat!, iar el discuta cu un amic
de-al lui$ Ne-am salutat şi atât$
8 )unoaşte#i cum"a persoana cu care l-a#i "!zut \ l-am luat eu iar n primire$
8 0i:ur$ De fapt lucreaz! mpreun! la aceeşi cooperati"! şi ştiu c! se numeşte 2hi#escu
/urelD
8 2hi#escu sau )lucescu7
8 /"e#i dreptate3 0-a :r!bit el s! m! aprobe, pentru ca apoi s! continue nesi:ur: )red c!-
l cheam! aşa cum a#i spus dumnea"oastr!D Ln orice caz, prenumele lui este /urel$
)um discutasem deja cu /uriii= )lucescu, n-am #"& moti"e s! mai insist asupra i9 l-am
luat aVtfoP
8 Dup! cum probabil a#i şi _ftoi mama iui 6ZVejflfift a fost :!sit! omori ta, iar noi nu
rfe.pâi s!-@;B :!sim pe% a-i aduce la cunoştin#! aceast! nehdtbdhi /"e#i c9llj=( "reo idee
despre locul unde aiY putea s! fie7 =Vm
&ai ifttâi, :onit tor, a ridicat din umeri, apoi, T% luminându-se la fa#!, a dat din cap şi a
Lnceput s! N%N "esteasc!:
8 Noi nu ieşim prea des mpreun!, pentru eftj( lucrez n ture, iar el este ocupat noaptea
eu fRrtC:ratiile prin restaurante$ Tot ce pot s! "! spun este câ, &( eear!, am fost cu ella o tip! pe
care o cunoştea şi ;% l!sat cu cafteal!$ CO
8 )ând a a"ut loc acest incident7
8 Ln urm! cu "reo s!pt!mân!D
8 6! ro: s! ne po"esti#i oe s-a ntâmplat n noa=% aoeea – i-am cerut cu interesul sporit,
deoarece tr=%ş s! admit c! intimpiarea la care se referea, fiind de dsdl recent!, ar ti putut s! nu
fie str!in! de dispari#ia -ifi 6alentin )hiran$ b
8 '!i, ce s! fie7D Lntâlnindu-m! cu 6alP pe strati, ne-am dus s! bem o bere$ /poi, din
"orb! n "orb!, nceput s! discut!m despre femei şi el mi-a apta? c! ast o tip! ia care am putea s!
r!mânem amândoi pân! din?> nca#!$ )um el spunea c! tipa e mişto, am cump!rat dam restaurant
trei sticle cu "in şi am plecat s-o facem latN./
8 Oe Cr! era7 / ntrebat Dan$
8 )ând am ajuns la tip!, cred c! era aproape de miezul nop#ii$ 0_!tea al dracului de
departeD Tocmai spre?#= p!tul şosetei )olentmaD ^ H
8 5i ce s-a ntâmplat când a#i ajuns la destina#ie t l-am ntrebat pentru a-l men#ine la
subicct$
8 '!iD Dup! ce 6alP a b!tut ntr-un :eam$ Ln ltic s! ne deschid! uşa :a:icu#a despre
care-mi po"estite, şiP? f!cut apari#ia o matahal! care ne-a ntrebat de tfin somn$ -er 6alP, care era
deja cu chef de la fl:jrp, Gh m dt"neme! şi s! spun! e-a :teşrt adresa, i6%s % b!şc!lie c! i s-a
f!cdor de o femeie fnmoas!RPfteip ipCd ne-a poftit n cas! şi, de cum am -ntrat, i-a ars o hned!
atât de puternica, incit 6alP s-a ntins lat pe luşumea /poi tipol, "!zând c! 6alP a leşinat, s-a
speriat i a nceput a! stri:e: C6nstiico - 6asilico - /du nişfca ap! ? aa 6alP n primire T$ Dup! ce
a ap!rut hpesa cu a fZ> cu ap! şi a aruncat-o peste 6alP, am "!zut c! era ntr-ade"!r foarte mişto$
8 / apreciac el, ducându-şi lou! de:ete mpreunate spre :ur! şi pupându-le z:omoos
pentru a-şi sublinia admira#ia$
8 )e s-a mai tattmplat, dup! ce amicul dumnearoastr! şi-a re"enit7 ,-am ntrebat, pentru
a-l trezi din e"eria ce i-o pro"ocase :ândul la Ctipesa>$
8 '!i, matahala --a ajutat pe 6alP s! se ridice de pe luşumea şi i-a propus s! se mpace$
6alP a fost de acord -$ )ertndu-mi s! scot cele trei sticle cu "in din sacoş!, e-am pus cu to#ii pe
tras la m!sea$
8 / b!ut şi femeia7 0-a interesat Dan, teribil de im uzat$
8 Oho3 şi nc! cum3D )e mai, era femeie de comitct -U sunt con"ins câ, dac! n-am fi dat
de b!rba-su acas!, e-am fi distrat de minune n treiD
8 Deci – l-am ntrerupt din nou din "isare – pân! a urm! disputa s-a transformat ntr-o
a:ap! pl!cut! şi i#i plecat n rela#ii prieteneşti de acolo$ Nu7 &i-am dat: u presupusul pentru a
pune punct unei discu#ii care t-a"ea cum s! ajute anchetei$
8 /şa ar fi trebuit s! fie, daY n-a fost – m-a contra-: is lun:anul$ )! 6alP, ncepând s!
amestece "inul cu berea Fe care o b!usem la restaurant, s-a afumat atât de bine, ncât s-a apucat s-
o pip!ie pe :a:ic! pe sub mas!$ 'ân! a urm!, matahala s-a prins şi, şucârindu-se, l-a az"ârlit Fe
6alP afar! din cas! şi i-a spus câ, dac!-i mai d! târcoale e"esti-şi, l face harcea-parceaD 5i nu
"! mai spun cit, trebuit s! m! lupt cu 6alP, care "oia s! se ntoarc! s!-l iid! pe tip$ Da? eu n-am
"rut s!-l las, pentru c! eram i:ur c! !la l-ar fi rupt dac!-i mai suna o dat! -a uş!D
8 Deci a#i plecat şi conflictul s-a stins – am conchis u
8 +9act$ Numa? c! 6alP mi zicea pe drum c! nu la#i el buc!#ica din min! şi c! peste
câte"a zile "a trece pe la tipes! pe acas!, pentru c! i se fâlfâie de b!rba-tjfc -ar acum, dac!
dumnea"oastr! mi spune#i c! nu reufflN s! da#i de 6alP, eu mi zic c! s-o?fi dus din nou la
:a:ici? şi huiduma l-o fi prins la n:hesuial! şi nu l-a mai &t? tat – a zis, apropiindu-şi pumnii şi
r!sucindu-i n sefl+ in"ers, ntr-un :est care putea simboliza frân:erea :âturol la un pui de :!in!$
8 6alentin l cunoştea pe so#ul femeii7
8 Nu$ /tunci s-au "!zut pentru prima dat!$
8 5i totuşi, din relatarea pe care a#i f!cut-o, a rezultat c!, dup! ce amicul dumnea"oastr!
a fost lo"it af a leşinat, ad"ersarul lui i-ar fi stri:at ne"estii s! ad#tt! ap! pentru c! Cd! 6alP n
primire>$ Deci ştia pe R/e a f!cut XnocX-out$
+zitând, lun:anul a ridicat din umeri pentru a ne asi:ura c! nici el nu-şi poate e9plica
inad"erten#a$
)u toate c! nu "edeam prea clar ce le:!tur! ar fi putut e9ista ntre conflictul relatat şi
uciderea mamei unuia dintre beli:eran#i, mi-am spus c! n meseria mea, mai mult ca n oricare
alta, nu se ştie niciodat! de unde sare iepurele$
8 )um se numeşte familia despre care mi-a#i "orbit7 ,-am ntrebat, pe când i f!ceam
semn lui Dan s!-şi noteze r!spunsul, deoarece l-am "!zut desenând din plictiseal! nişte fi:uri
cabalistice$
8 'e femeie o chema 6asilic! şi pe b!rba-su, /ii$
8 5i numele de familie7 ,-a ntrebat Dan, disimulându-şi un c!scat$
/ r!spuns printr-o cl!tinare din cap$
8 ,a ce adres! locuiesc7 &-am interesat eu$
8 Lmi pare râu, ns! nu cunosc adresa e9act!D
8 / spus, pri"indu-m! cu re:ret$ DaY tot ce pot s! "! spun este c!, dac! dori#i, eu pot s!
"! duc la fi9 pin! la casa lor – s-a an:ajat el cu solicitudine$
8 /tunci "! ro: s! "eni#i cu noi – l-am in"itat, n pofida faptului c! Dan, :ândindu-se
probabil la lipsa de perspecti"! a pistei pe care m! hot!râsem s-o urmez, m! pri"ea plin de
dezaprobare$
Dup! ce am str!b!tut aproape toat! şoseaua )olentina, am "irat la dreapta pe drumul care
duce spre spitalul 1undeni şi, dup! d#i"a zeci de metri, :hidul nostru i-a ar!tat lui 6artunian o
:ospod!rie, pe partea stin:!$
,!sându-l pe nso#itorul nostru cu şoferul, am coborât din maşin!$
Ln spatele unui :ard din scânduri, am "!zut doi pomi, un pu# american şi o femeie pân! n
dou!zeci de ani, care turna ap! cu :!leata ntr-o strachin!, sub ochii apatici ai unor :!ini amor#ite
de c!ldura torid! a amiezei$
0esizând prezen#a noastr! n spatele por#ii, a ridicat capul şi ne-a pri"it ntreb!tor$ +ra
ar!mie de la natur!, fi:ura o"al!, cu tr!s!turi re:ulate şi p!rul, bo:at şi ne:ru, ii c!dea ca o
cascad! pân! dincolo de şolduri$ 'urta o rochie dintr-un material nc!rcat cu flori roşii şi :albene,
ce nu-i acoperea nici jum!tate din coapse şi era nc!l#ata cu o pereche de sandale atât de
n:lodate, ncât nu se mai putea stabili culoarea lor ori:inar!
6!zând c!-i fac semn cu de:etul, a pus :!leata pe mar:inea pu#ului şi s-a apropiat, ceea
ce mi-a permis s! constat c! a"ea ochii mari, ne:ri şi teribil de surâz!tori$
8 0untem de la poli#ie şi am "rea s! st!m de "orb! – am informat-o$
De ndat! ce a aflat care ne este meseria, zâmbetul i s-a transformat ntr-un rictus şi s-a
interesat:
8 DaY despre ce7
8 Discut!m peste :ard7 / consultat-o Dan, ar!tându-i le:itima#ia pentru a fi mai
con"in:!tor$
1!r! nici o tra:ere de inim!, a meşterit la z!"orul din spatele por#ii şi a deschis-o$
8 HH c!utam pe 6alP – am luat-o repede, de ndat! ce am intrat n curte$
8 '! cineee73 0-a mirat ea$
8 'e 6alentin )hiran$
8 /sta cine-o mai fi7 0-a ar!tat ea şi mai mirat!$
8 -a uit!-te bine aid3 'oate c! totuşi ştii dne este7 / inter"enit Dan, "ârându-i sub nas
foto:rafia fiului mai mic al +lenei )hiran$
5i-a coborât ochii spre pot! şi, n urm!toarea frac#iune de secund!, ne-a anun#at cu toat!
con"in:erea:
8 Da? Eu-l cuoose$ (re H
(eli si@JBtfr! \ an mire bat-O$ 'e când mi spuneam c!$ .rmare a unei contuzii, martorul
nostru ne condusese ta e alt! adres!
8 DaY cum s! nu fiu, dac! acu@HB "!z pentru prinsa oar! ehipuY S fe/iatuY /sta frumos T
)um nnstrE%itra ei nu-mi inspira prea mult! ncredere, mi-am spus c! a-ar strica dac!$
Lnainte de a dispune retra:erea noastr! aş apela b unicul mijloc de "erificare pe care-l a"eam fn
consecin#!, i-am f!cut semn iui Dan s? râEnn! pe ioe, iar eu m-am ntors şi am pornit spre
elaşino de ?[Fr"iciu$
8 O cunoşti \ l-=E ntrebai pe -lie 2an#u, când am aiuns cu cl L> )aia por#ii$
8 0ar tiYmumie f 0i=iu? r! ne cunoaştem3 Dânsa e do?mna 6aailica – a r!spuns martorul,
a#ii de e9taziat, de piirc! amftr"ama noastr! ar fi fosl cel pu#in ultima câştifloare a titlului de
C&iss .ni"ers>
8 Dumneata il cunoşti7 /m ntrebat-o şi pe brunc#9r!
8 Nu -o nu-i ştiuD
8 / declarat ea f!r! nici o con"in:ere$ Dup! ce$ Ln prealabil, s-a uitat nsp!imântata c!tre
lnsotiftarul meu$
8 )um nu m! cunoaşte#i7 / mntrat-o 2oan#!, n timp ce zâmbetul lui plin de admira#ie s-
a transformat ntr-un aer de surp-&utete Nu "! aminti#i c-am fost la dumnea"oastr! cu 6alP şi am
b!ut mpreun! trei Xile de "in de Drâ:â:aai \
8 1u:i d-acâlea$ DomYle$ )! io nu te cunosc3 --a ntors-o ea, pri"indu-l dispre#uitor$ )ind
st ie pe unde ai tras Ymnea#a la m!sea şi acu-mi aduci poli#ie p! cap c-ai fi b!ut la mine \ )e$ Nu
#i-e ruşine7
)um ambii erau foarte con"in:!tori n afirma#iile lor$ Total contradictorii, m-am decis s!
aflu care din ei
8 )um te tromeşti7 /m ntrebat-o pe femeie$
8 'oman!$
8 'oman! – l-am auzit pe Dan repetând amuzat
8 'oman! #i mal cum7 /m insistat$
8 6asilic!$
/poi m-am interesat dac! era c!s!torit! şi, Lntrucât a confirmat, am ru:at-o s!-mi spun!
cum l cheam! pe fericitul ei consort$
8 )a p! mine - s-a ar!tat ea mirat! de lipsa mea de perspicacitate Tot 'oman!$
8 5i numele lui mic, care este7 / inter"enit Dan, pricepând cam pe unde aş fi "rut s!
ajun:$
8 /le9andru$
+ra n re:ul!$ )um diminuti"ul putea s! fie /lee sau chiar /ii$ *ezulta c! martorul care
ne nso#ea ştia ce "orbea când sus#inea c! a"usese de-a face cu familia 'oman!$ /"ând n "edere
faptul c! o "erificare suplimentar! nu putea face r!u nim!nui, m-am ntors c!tre -lie 2an#u şi l-am
consultat, ar!tând spre casa din spatele femeii:
8 )rezi c! ai putea s! ne descri nc!perea n care s-au petrecut faptele pe care ni le-ai
po"estit7
1!r! cea mai mic! ezitare, a nceput s! ne nf!#işeze felul n care era mobilat! camera n
care fuseser! primi#i$ )ând a ajunF şi la am!nuntul c! deasupra patului se afla un tablou, pe care
era pictat! o brunet! :ras! şi deşuchiat!, l-am oprit$
8 /i auzit ce spune domnul7 /m consultat-o pe 6asiliczi 'oman!
8 &inte /sta n-a fost niciodat! la mine n cas! - s-a :r!bit ea s! m! asi:ure$
8 1!r! bali"erne3 *!spunde la ntrebarea domnului c!pitan / repezit-o Dan$ Ln casa ta
e9ist! sau nu nc!pere ca cea descris! de martor7
8 Nu esistâ$ DomY hofi#er3 / jurat ea, punându-şi palm! pe piept şi continuând cu
nfocare: %âsta minte ca s!-mi fac! râuD %ardâ-te-ar focu? d! ba:abont -
8 (a pe tine, bara:ladina dracului3 0-a ener"at :hidul nostru, uitând c! nu cu mult timp
nainte o mânca din ochi de admira#ie$
Lntrucât femeia, puternic afectat! de afrontul ce H se f!cuse, s-a repezit cu un:hiile spre
ochii indi:natului nostru martor, m-am "irât intre ei şi i-am ndep!rtat cu ambele bra#e$
8 /#i auzit73 %!sta face ur! de ras!3 &-a a"ertizat ea$
8 2ata cu prostiile3 /m zis foarte sup!rat, deşi, de fapt, scena m! amuzase$ 'entru a
putea şti caic are dreptate, trebuie s! "edem dac! n locuin#a dumitale e9ist! "reo camer! care
seam!n! cu cea descris! de dânsul$ +şti de acord s! ne conduci prin cas! pentru a face aceast!
"erificare7
8 DaY ch!rtie de la procoror a"e#i7 &-a chestionat b!t!ioasa :azd! cu ochii n:usta#i ca
t!işul unei lame de ras$
8 NuD -ns! acesta este sin:urul mod prin care s-ar putea demonstra, aşa cum ai afirmat,
c! martorul nostru minteD
8 /m luat-o eu cu uşurelul, ca la 'loieşti$
8 Dac! n-a"e#i ch!rtie, n-a"c#i ce c!ta n casa mea3 &i-a adus ea la cunoştin#!, n timp
ce-mi ar!ta cu bra#ul drept poarta, ntr-un :est care putea fi n#eles chiar şi f!r! a fi nso#it de nişte
instruc#iuni de folosire$
)um tot ne aflam la capitolul :esturilor, am f!cut şi eu unul care trebuia s! par! a
indiferen#! şi i-am e9plicat:
8 /tunci iat! ce "om faceD Ln timp ce noi o s! r!mânem aici n curte şi "om mai discuta
despre una-alta, cole:ul meu "a pleca la 'rocuratur! pentru a aduce o autoriza#ie de perchezi#ie
domiciliar!$ /şa e bine7
8 DaY d! ce "-a#i sup!rat, domY hofi#er7 &-a ntrebat ea, zâmbindu-mi cu candoare, e9âct
când Dan a deschis poarta pentru a ieşi n strad!$ )! io-s femeie cistit! şi n-am nimica d!
hascunsD 5i, dac! "re#i matale, io "! dau "oie n casa mea şi f!r! ch!rtieD )! p!re#i om
chums!cadeD
/"â#id n "edere faptul c! se do"edise o bun! cunosc!toare a pre"ederilor codului penal,
mai nainte de a o urma n cas!, am pus-o s! scrie o declara#ie prin care şi d!dea asentimentul la
efectuarea "erific!rii$ Nu de alta, dar nu-mi doream s! m! trezesc ulterior cu o reclama#ie pentru
"iolare de domiciliu, cum au mai p!#it al#i cole:i de-ai mei care, din prea mult! ncredere n
semenii lor, au uitat un pro"erb ce a"ertizeaz!, f!r! echi"oc, c! "crba adesea "olant$
8 /sta-i camera n caro am b!ut3 &i-a comunicat -lie 2an#u cu satisfac#ie, de cum am
p!şit pra:ul casei$
.rmare a descrierii pe care deja ne-o f!cuse, aş fi ştiut c! am nimerit unde trebuia, chiar şi
f!r! o confirmare suplimentar!$
/m aruncat o scurt! pri"ire spre tabloul care o reprezenta pe Cfermec!toarea> femeie
:oal! şi mi-am l!sat ochii pe patul de sub el$ /stfel am putut s! admir trei buchete de :aroafe de
nişte dimensiuni cum nu mai "!zusem "reodat!$
8 Lntrucât martorul a descris cu precizie aceast! nc!pere, este e"ident c! el a mai fost n
aceast! cas!$ Ln consecin#!, te a"ertizez c! inducerea n eroare a or:anelor de anchet! se
pedepseşte cu nchisoarea3 De ce ai ncercat s! ascunzi ade"!rul7
8 'entru ce nc-ai min#it7 / tunat Dan peste um!rul meu, pentru a m! sus#ine$
8 'entru c!-s o p!ch!toasâD 1iin-c! io de mic-am fost o marc mhincinoasâD DaY "! jur
c! acu? "! zic numaY hade"!ruYD 0-a an:ajat ea, ncepând s! plân:! cu nişte lacrimi pentru care
ar fi putut s=-o in"idieze chiar şi cel mai talentat actor dramatic din nzestrata ta:m! a
crocodililor$
Oarecum surprins de faptul c! s-a decis atât de brusc s! ne spun! Chade"âru@H;;B, l-am
ru:at pe martor s! se napoieze la maşin!$ Dup! ce acesta a ieşit din cas!, "!dit lezat de faptul c!-
l lipseam de satisfac#ia de a asista la ntrea:a discu#ie, i-am cerut femeii s! ne spun! tot ce ştia
despre 6alentin )hiran$
8 '! 6alP l-am chunoschut acuY "run an sau doi, p! când /ii, b!rbatu-miu, mai iera nc!-
n puşc!rieD
8 'entru ce-a fost nchis7 / ntrebat-o Dan$
8 'en-c! a fost şofer şi-a şutit benzin!D D! fapt nu iei, ci ho#ii$ D-au dat "ina p! iei şl
aşa a stat patru ani şi "ro jumate la pârnaieD
8 (ine, bine$ /cum po"esteşte-ne n ce rela#ii erai cu 6alP7 /m readus-o la subiect,
pentru c! nc! de pe "remea când eram copil nu m! mai d!deam n "ânt dup! basme$
8 '!i n ce reh#ti s! fim7 D! dra:oste t ,a nceput "enea mai des, p-orm! mai rar, c-a"ea
şi iei trebiD DaY iera foarte iubare# şi-mi pfâcea mult d! ie,D
8 Lnainte de a "eni nso#it de tân!rul pe care l-am trimis la maşin!, când a mai fost la
dumneata7
8 )u "-o şase hmi raaf Ynarate$ 'fcn-c! i-am zis c! nu mai #ineD )! peste dou! zile s!
libereaz! b!rbatu-miu c)n puşc!rie$ 5i d-aia chiar m-am mirat c! ce s-a-ntlmptat acu@HB câte"a
zile d! se t!cu de ap!ru@HB iar!D
/m ntrerupt-o din nou şi am pus-o s!-mi relateze ce s-a ntâmplat n noaptea n care se
consumase conflictul dintre 6alentin şi b!rbatul ei$ Lntrucât modul n care interpreta ea
e"enimentul nu era departe de cel descris de -lie 2an#u, n-am a"ut moti"e s! insist$
8 0o#ul dumitale il cunoştea pe 6alentin \ m-am interesat$
8 Nuuu3 DaY d! unde7
8 -ar minte3 0-a r!stit Dan -a ea$
8 0!-mi shar! ochii dac! mint3 / protestat ea, nchinându-se cu toat! con"in:erea
8 /tunci cum se e9plic! faptul câ$ Dup! ce l-a lo"it pe 6alP şi acesta a leşinat, so#ul
dumitale te-a stri:at s! aduci ap! c! moare 6alP>7 De unde ştia cum il cheam!, dac! nu-l
cunoştea7
8 '!i nu-l cunoştea, da? i-am "orbii io d! iei$ )ând a eşit d! lo pârnaie$ 5i când l-a "!zut
p! 6alP$ (Q 6ând noaptea-n uş!$ Nu i-a fost :reu s!-şi zic! c!-i chiai 6alPD
8 Nu n#ele: – am recunosc ut cu sinceritate 'entru ce te-a3 /pucat s!-i spui so#ului
dumitale câ$ Ln lipsa lui, a: a"ut alt b!rbat şi cinc anume era acesta7
8 'en-c! /ii nu m! dusese nc! la prim!rie când l-au b!:at la puşc!rie$ 5i atunci, ca s!-l
chon"in2$ -o i-am zis c! m! ia 6alP, d! nu m! ia iei$ /bia dup! aia s-a :r!bit s!-mi pun!
pirostriile – mi-a zâmbit ea cu şiretenie$
De team! c! strata:ema la care apelase m-ar putea face s! izbucnesc n râs, mi-am l!sat
ochii spre pachetele cu :aroafe şi am ntrebat-o f!r! s-o pri"esc:
8 /cum "reau s! ne spui ce s-a Lntâmplat dup! ce 6alentin a re"enit la dumneata, adic!
la ultima lui "izit!3
8 '!i nu "-am zis c!D
8 ,as! baii"emelr O intim ptiat când 6aleatin b-a ntors sm:ur, adie? f!r! prietenul lai7
--a cerul Dte cu o asprime calculat!$
8 DaY "-?hC Cpus taiD ,e? a "ecii şi b!rbatu-miu l-a "!zut c! m! pip!ia p! sub mas! Fi
s-a şuc!rite '! iei l-a dat afar! cu pretenuY lui cu tot şi, dup! ce-a plecat iei, m-a luat p! mine la
focealâ$ )! d! oe st!team ca "aca când 6alP-mi umbla p! sub fust!D
Lntrucât urma lui 6alentin )hiran se pierdea de luni diminea#a, iar din câte :tafbâlisem
Cei, prm martori, duminic! dup!-amiaza s-ar fi aflat ca autoturismul ntr-un ser"ice, rezulta c!
dispari#ia acestuia se petrecuse n acest inter"al de timp – ara ra#ionat eu, mai nainte de a o
ntrerupe:
8 Te ro: s!-mi spui ce ai f!cut n dup!-amiaza zilei de duminic! şi n noaptea care a
urmat
8 '!i oe s! fac7D /m stat cu b!rbatu-miu – mi-a replicat ea, an!tiodi?-se mirat!$
8 /dic! "rei s! spui c! 6alP a-a "enit duminic! ia tine7 --a n tara-o Dan, adopt ind uo
ton din care trebuia s! reias! c! n spatele ntreb!rii lui se ascundea o curs! mare cit un munte$
8 0!-m@HB sfoar! ochii din cap, dac! l-am mai "!zut p! 6alP din noaptea n care s-a
şuc!rit b!rbatu-miu H ne-a asi:urat ea, reincepâhd s! se nchine cu toat! con"in:erea$ )e, dac!
"enea, nu fM spuneam7
8 Dar ou fratele tui, a"iatorul, ai f!cut cunoştin#!7 /m ntrebat-o, cu inten#ia de a m!
edifica asupra "iabilit!#ii pistei pe care oe aflam$
8 N-o$ -m-@;B chunosc$
8 Dar pe mama lui7
8 DaY d! unde s-o chunosc7 &-a consultat, ridicând din umeri a mirare$
8 )um de unde7 / intrat şi Dan n joc$ De la 6alP, când te-ai dus la el acas!$
8 Da@HB d! ce trebuia s! mer: la iei, când io aueam casa mea7 -ei nu m-a chemat şi io n-
am a"ut d! ce m! duceD
8 )e "peu are73 &-a luat Dan drept martor$ /cuş? o s! sus#in! c! nu ştie nici pe unde
ioceieşte 6alP -
8 0!-mi shar! ochii dac! ştiu3 0-a jurat ea$ (a nu, c! mint3 'arc!-mi zicea odat! c! st!
prin chartieruY (erceni$ DaY nu-s tocmaY si:ur!$
8 Noi a"em treab! cu 6alP şi nu putem s! d!m de el$ /i cum"a "reo idee pe unde l-am
putea :!si7 /m consultat-o$
&i-a r!spuns printr-o cl!tinare din cap$
8 Dar ce prieteni a"ea, ştii7
8 Da de unde7 )! atunci când "enea p! la mine era tare secret$ Numa? beam şi f!ceam
dra:osteD
8 &-[ asi:urat ea cu dezin"oltur!$
8 /tunci de ce ai Lncercat la nceput s! ascunzi c!-l cunoşti7 /m ntrebat-o, cu toate c!
adulmecasem moti"ul tentati"ei ei de a ne induce n eroare, nc! de când intrasem n cas!$
8 'en-c! am crezut c! 6alP a f!cut reclama#ie la poli#ie c-a fost caftit la mineD 5i n-am
"rut ca bârbatO? miu s!-nfunde iar puşc!ria$
8 5i cu florile astea ce-i7 /m zis, ar!tlnd spre buchetele de :aroafe de pe pat
8 '!i ce s! fie7 / tres!rit ea, nepl!cut surprins!, pentru a continua imediat cu o nep!sare
necon"in:!toare$ 0unt pentru nun ta$ -uY shor-mia mai mic!$
8 /tât de multe7 &-am f!cut eu c! m! mir$
8 DaaaD )! aşa-i la noi, la #i:aniD 0e aduce multe flori$
8 (ra"o3 /sta-i un obicei foarte frumos$ 5i cam câte :aroafe sunt aici7 /m ar!tat eu spre
buchete$
8 6-o sut! şi ce"aD
8 / r!spuns, f!când un :est de ba:atelizare$
8 +u cred c! sunt mai multe$ -a s! le num!r!mD
8 Dac! pune#i mina p! iele s! le num!ra#i, mi le strica#i3 / protestat ea, n timp ce Dan
m! cerceta cu pri"irea, s! "ad! dac! nu cum"a :lumesc$
'entru a-l con"in:e de contrariu, m-am apropiat de pat şi am nceput s! num!r florile
dintr-unul din buchete$ .n sfert de or! mai târziu, stabilind c! ntr-o le:!tur! se aflau o mie de
:aroafe, m-am declarat edificat
8 0unt trei mii – am zis, Lntorcându-m! spre ca şi Lntrebând-o cu ne"ino"!#ie: oare nu
slnt totuşi prea multe7 1ie chiar şi pentru o nunt! cum spuneai c! se obişnuieşte pe la "oi$
8 Nu, dom? hofi#er3 'entru o shor! frumoas!, cum li a mea, e chiar prea pu#ine$ Dac!
"re#i, "! fac cunoştin#! cu ia, s-o "ede#i şi matale ce frumoas!-i – mi-a propus, zâmbindu-mi cu
complicitate$
8 5i de unde le-ai luat7
8 ,e-am cump!rat
8 De unde7
8 D! la o #i:anc!$
8 Numele şi adresa ei3 --a cerut Dan, pricepând despre ce era "orba n propozi#iune$
8 DaY d! unde s! ştiu7D )! n-o cunosc3D /m "!zut-o p! strad! cu :aroafe şi am
lntrebat-o dac! e de "ânzare şi ia a zis c! da$ /poi, dup! ce ne-am tocmit, i-am dat biştarii şi :ata
-
Deşi la e9plica#ia ei a ad!u:at şi o pronun#at! doz! de sinceritate, suficient de
con"in:!toare pentru a-l determina chiar şi pe Toma necredinciosul s! o lase balt!, la mine n-a
a"ut succesul pe care şi l-ar fi dorit ea$ Ln consecin#!, discu#ia noastr! s-a mai prelun:it nc! "reo
or!, timp n care am stabilit modul n care func#iona Cafacerea@;;B$ O afacere pe cit de simpl!, pe
atlt de eficient!$ ,a un cap!t al acesteia, o ntreprindere horticol! din 'loieşti, la cel!lalt, unit!#ile
care "indeau flori n (ucureşti, iar la mijlocD, dr!:!laşa noastr! interlocutoare$
8 Deci maşina cu flori, mai nainte de a intra n (ucureşti, se oprea n fa#a casei tale şi -#i
l!sa plusul de flori nenre:istrat n actele maşinii$ /şa este7 / ntrebat-o Dan, care ncepuse s!-i
scrie declara#ia$
Teribil de indispus!, a confirmat prin nclinarea capului$
8 ,a? ce inter"al de timp "enea aceast! maşin! s!-#i aduc! flori7 &-am interesat
8 ,a dou! zileD
8 5i câte flori #i l!sau7
8 '!i$ Dup! cum reuşea şi ei s! şuteasc!D )am "reo dou! sau trei mii$
8 )it le pl!teai pentru o :aroaf!7
8 .n franc$
8 5? lura etterE"rtadesi7
8 )u doi – mi-a spus ridicând dân umeri ntr-un f>f care trebuia sfri su&nme Edestia Tet
un banc d:[:( şi ti:anu@HB care lr -u? li eme ?i le tmp!r?a ? fttr!resele d! p! strad!, care le
rindea cu patru sau cinci lei, dup! client
8 0o#ul t!u cu ce se ocup! acum7
8 + tot şofer, daY tn pro"incieD
8 ,a 'loieşti7 /m ntrebat-o cu o "a:! b!nuial!
8 Da, aşa-i - a admis ea, mirat! de perspicacitatea mea$
8 Nu cum"a lucreaz! chiar la ntreprinderea horticol!7
-ndispus!, a l!sat capul n jos şi a om> s!-mi mal r!spund!$
8 /tunci nu n#ele:$ Dac! era o afacere de familie cili mai pl!teai un leu pe :aroaf!7
8 Nu ieu plâtiaro banii, ci bârbatu-raiu$: ,a !ia care-i d!deau mai multe flori dftcât scria
p! hârtie$
8 + posibil7 / zis Dan, pri"indu-m! aiurit$ '!i daca furau la fiecare dou! zile câte trei
mii de :aroafe, nseamn! c! lun! de ,un! Lşi b!:au n pun:! câte patruzeci şi cinc: de mii de lei
+ posibil7 / repetat Dan, uitându-se la mine cu speran#a c!-i "oi spune c! a :reşit la socoteal!$
8 Dane$ Du-te$ Te ro:, la maşin! şi cere-i +conomicului s!-şi trimit! oamenii aici7 &-am
decis, realizând cfl mi-am pierdut timpul cu o potlo:!rie care n-a"ca nici i*$ )lin nici n mânec!
cu misiunea mea$
De ndat! ce şi-au f!cut apari#ia cole:ii noştri, le-am po"estit cum jocul hazardului ne-a
f!cut s! alunec!m ntr-o afacere specific! acti"it!#ii lor şi, f!r! nici un re:ret, i-am l!sat s! se
ntre#in! cu madam 6asilic!$
8 -l "erific!m şi pe> b!rbatul ei7 / "rut s! ştie Dan, când ne ndreptam spre maşina de
ser"iciu$
8 Nu, nu cred c! ar mai a"ea rostD )hiar dac! am admite c! 6alentin a re"enit la
dulcineea lui, iar so#ul acesteia, din :elozie, l-a sechestrat sau chiar suprimat, n-a> putea tace nici
o Xs!iur! cu dispari#ia tat!lui şi, cu atât mai pu#in, cu uciderea mamei -ul
8 Oare n-am putea admite c!, n pofida declara#iei pe care a f!cut-a, 6asilic! l-a Lnso#it
totuşi pe 6alentin n casa "ictimei7 0itua#ie care i-ar ti permis s! pun! la cale tâlh!ria pe care o
anchet!m7
8 0e poate admite orice$ )hiar şi o astfel de "ariant!D Dar numai dac! stabilim o
le:!tur! intre omor şl dispari#ia fiului şi so#ului "ictimei$ 5i nu "!d cum am putea-o face3 (a mai
mult, care ar fi mobilul7 'entru ce-ar fi putut comite 6asilic! şi b!rbatul ei omorul, când şi aşa
câşti:au bani cu carul din afacerea pe care au montat-o7 -ar dac! 6asilic! a recunoascut c! la
fiecare transport i se furnizau câte trei roti de fieri, po#i s! fii con"ins c! n realitate num!rul
acestora era n mod sensibil mai mare$
8 Da, ai dreptate$ )hiar faptul c! flor!resele au ntotdeauna coşurile pline iar ma:azinele
horticole rafturile :oale, do"edeşte faptei c! furtul de flori este de mari propor#ii H m-a aprobat
Dan, pentru ca apoi s! oo>- fmue cu to!r!ciune: 'Ot 'Ă)/T+, N. '*O(,+&/ 1,O*-,O*
L6O.S/ ),/*-1-)/T/D
)um n-a"eam de ce s!-@;B contrarie, am deschis portiera maşinii şi, aruncându-mi pe
banchet!, l-am spus Xri 6srtunian c! mai hrtfi trebuie s!-l Os!m la d acas! pe martorul care ne
condusese la Cdoamna 6asilic! 'omanl?$ V de poman! -
/* /6+/ TO/T+ &OT-6+,+ 0/ 0+ -/ ,/ '/,&+ '+NT*. /6/N0/*+/ '+
)/*+ / '-+*D.T-@JB, -n diminea#a zilei urm!toare, când am ajuns cu Dan la locuin#a "ictimei,
l-am :!sit pe c!pitanul &aier aşteptându-m! la uş!, lin:! subofi#erul care st!tea de paz/ n fa#a
apartamentului$
8 Nea#a, +u:en3 )e-i cu tine7 &-am mirat$
8 5tii po"estea cu &ahomed şi cu muntele H m-a consultat el bine dispus$
8 /dmi#ând c! aş cunoaşte-o, oare cine-o fi le:endarul profet şi cine-i muntele7 ,-am
luat eu la "ale$
8 Te las pe tine s! apreciezi$ Ln orice caz, tu n-ai mai dat de dou! zile pe la inspectoratD
8 5i s! nu-mi spui c! n acest inter"al de timp mi-a sosit, n sfârşit, a"ansarea n :rad – l-
am ntrerupt :lumind$
8 1ii liniştit$ Ln aceast! direc#ie, nici o mişcare3 Ln schimb, am o "este n le:!tur! cuD
8 &i-a r!spuns, ar!tând cu capul spre uşa n fa#a c!reia discutamD
'ricepând aluzia, am descuiat repede şi l-am in"itat s! intre$
8 +i7 ,-am zorit, cu o justificat! curiozitate$ Despre ce e "orba7
8 Despre amprentele pe care le-am ridicat de aici$ Ln afara celor justificate, am
selec#ionat şi nişte urme di:itale str!ine de cele ale "ictimei şi ale membrilor familiei ei$
8 /par#in mai multor persoane7
8 Nu, uneia sin:ure$ )u precizarea c! -ndi"idul respecti" mi se pare foarte -nteresant,
deoarece impresluulle pe care le-a l!sat sunt suprapuse celorlalte$
8 Dec-$ 0ub rezer"a prezum#iei c! n-au e9istat şi nişte complici, se poate admite c! a"em
de-a face cu un sin:ur autor – am conchis$
8 Lntocmai – m-a aprobat &aier$
8 ,e-ai dat la -dentificarea judiciar!7
/ dat din cap şi a r!spuns cu re:ret:
8 ,e a"eau şi ei n e"iden#!, dar, din p!cate, f!r! ca purt!torul lor s! fie cunoscut$
8 6rei s! spui c! fuseser! recoltate cu ocazia cercet!rii unui caz r!mas cu autor
necunoscut7 /m ntrebat şi, "!zând c! aprob!, am continuat: Despre ce era "orba n cauza
respecti"!7
8 O spar:ere$
8 )ând s-a produs7
8 )u aproape un an n urm!$
8 5i n ce stadiu slnt cercet!rile7
8 Ln niciunul$ /u fost sistate chiar de la bun nceput, pentru c! partea ci"il!, constatând
c! nu s-a produs nici un prejudiciu, şi-a retras reclama#ia$
8 .rmele efrac#iei erau echi"oce7
8 Da? de unde7 +rau cât se poate de e"idente – a zis, arborând o schim! de dez:ust$
8 5i anchetatorii au admis totuşi c! au de-a face cu o spar:ere comis! de amorul artei7
8 /, nu3 Nici chiar aşa$ 0-a emis ipoteza c! sp!r:!torul şi-a ntrerupt acti"itatea, mai
nainte de a-şi fi atins scopul, deoarece ar fi a"ut impresia c! a fost descoperit
8 Nu n#ele: nimic3 /m recunoscut$ )u sau f!r! pa:ub!, dac! urmele infrac#iunii erau
f!r! ambi:uitate, de ce s-au sistat cercet!rile7 -
8 'entru c! aşa a cerut partea ci"il!, care este o unitate militar!$ 'ricepi7
Ln timp ce d!deam din cap a confirmare, un :tnd mi-a ful:erat mintea:
8 .nde se afl! aceast! unitate7
De ndat! ce mi-a r!spuns, i-am şi f!cut semn lui Dan s! m! urmeze$ Deoarece a"eam
toate moti"ele s! cred c! nu putea fi o simpl! coinciden#! faptul c! n e9act aceeaşi unitate
militarii lucra şi so#ul disp!rut al "ictimei$
Nc aflam n biroul comandantului sec#iei de poli#ie care se ocupase de spar:erea de ia
unitatea militar! din 'ipera$
8 Din p!cate, partea r aclama TrU ta, constatând c! n-a fost p!:ubita, ne-a oerut s! sist!m
cercet!rile, deoarece, prin chestionarea militarilor n termen, perturbam pro:ramul lor de instruire
– a conchis el, ridicând din umeri, dup! ce ne-a e9pus faptele
8 )it au durat cercet!rile7
8 /proape o lun! de zile$ 5i n-a fost mult, dac! #ine#i seama de faptul c! doi anchetatori
au a"ut de audiat efecti"ul unui re:iment$
8 )ercet!rile pe care le-a#i ntreprins erau a9ate pe un dii-ec#ional sau se bazau pe
in"esti:a#ii :enerale, de rutin!7
8 -nc! de la primele cercet!ri s-a stabilit c! autorul spar:erii trebuia s! cunoasc! la
perfec#ie topo:rafia cimpului infrac#ional$ 'entru c! altfel n>ar ti reuşit s! p!trund! n incinta
unit!#ii$ Ln consecin#!, am ştiut c! sp!r:!torul face parte n mod Jbli:auFrâu din colecti"ul
re:imentului$ -ar ulterior, când am terminat "erificarea celor prezen#i, f!r! s!-l fi putut descoperi
pe infractor, ne-am decis s! e9tindem aria cercet!rilor$ /dic! s! ne ocup!m şi de militarii care-şj
f!cuser! sta:iul n unitate ia urm! cu un an$
8 De ce un an şi nu doi, trei sau chiar şapte7 0-a mirat Dan$
8 'entru c! posturile de paz! au fost schimbate n ultimul an$ Deci, dac! autorul ?i-ar fi
f!cut sta:iul mai nainte, ncercând s! e"ite amplasamentul posturilor pe care-l ştia, ar fi nimerit
e9act peste cel actual$ /dic! ar fi fost capturat chiar n timpul tentati"ei$ 5i cum nu s-a ntâmplat
aşaD )oncluzia se impune de la sineD
8 / e9plicat interlocutorul nostru$
8 Ln ce stadiu "! afla#i cu cercet!rile când "i s-a cerut clasarea afacerii7 ,-am ntrebat eu$
8 Tocmai ntocmeam lista contin:entului anterior, dar n-am mai apucat s! ne punem
=anul n aplicare – a zis, ridicând cu re:i ei din umeri$
8 /ş p>tea ob#ine aceast! list!7
8 (inen#eles$
8 / r!spuns, ridicând receptorul tele-umihii$
8 Traiectoria urmat! de infractor prin unitate a permis s! se presupun! locul spre care se
ndrepta7
8 0i:ur 0-a dus :lon# spre sp!l!toria militarilor n termen )rede#i c! un astfel de obiecti"
ar putea fi urm!rit de un om cu mintea ntrea:!7 &-a consultat el, amuzat
8 )e se afla n spatele acestui :rup social7 ,-am ntrebat con"ins c! sunt teribil de iste#$
8 ,acul Tei – mi-a zâmbit comandantul sec#iei
8 .nitatea are un caracter special7 /m insistat, tn dorin#a de a stabili un posibil mobil al
ac#iunii infractorului$
8 Nici :ând3 + o simpl! unitate pentru instruirea recru#ilor – m-a asi:urat e-$ 'e când
secretara lui şi f!cea apari#ia n birou şi-i nmân! ci te "a file$
)ând lis.i pe care o cerusem a ajuns n mina mea, mi-am aruncat ochii pe ea )on#inea
numele şi adresele a optzeci de oameni$ 5t ca bucuria s! fie mai complet!, to#i domiciliau n
pro"incieD
8 Domnule c!pitan – m-a anun#at 6artunian, puni nd mina pe radio-telefon, n momentul
n care deschideam portiera maşinii – nu sunt nici dou! minute de când ati tost c!utat prin sta#ie$
Domnul c!pitan &aier "! roa:! s! "eni#i ur:ent pe bule"ardul &etalur:iei$
8 .nde locuia "ictima de care ne ocup!m7 0-a mirat Dan$
8 Nu$ Nu acolo, da? foarte aproape$
8 Lntâmpl!tor, chiar şi ştii unde ne-a chemat7 &-am interesat$
8 (inen#eles – m-a asi:urat el, ar!tându-se surprins c! mai pot pune o astfel de
ntrebare$
8 (ine3 Du-ne unde #i-a spus – i-am cerut pe când m! ntrebam ce s-o mai fi ntâmplat de
sunt chemat atât de imperios$
.n sfert de or! mai târziu, maşina a nceput s! ruleze pe bule"ardul &etalur:iei, apoi a
"irat la dreapta, pe o alee care şerpuia printre blocurile nou construite ale carflerului$ )a"artalul
n care intrasem mi de"enise fam liar de când preluasem cercetarea cazului +lena )hiran)u circa
treizeci de metri mai nainte de a ajun:e la intersec#ia cu strada )o"asna, unde domiciliase
"ictima, 6artunian a "irat din nou la dreapta şi a oprit maşina la cap!tul primului bloc$
)oborând, am "!zut c! ne afl!m n dreptul inter"alului dintre dou! imobile, folosit ca loc
de parcare pentru zecc-cincisprczece autoturisme$ &ai Lntâi am remarcat o maşin! alb-albastr! cu
semnalizator rotati", apoi câ#i"a subofi#eri foindu-se n jurul caroseriei unei Dacii albastre$
N-a trebuit s! cu:et prea adânc pentru a pricepe despre ce era "orba$
8 Ln sfârşit3 / fost :!sit!D
8 / confirmat şi Dan, ar!tându-mi num!rul de nmatriculare al autoturismului, când am
ajuns lin:! poli#işti$
/m mai f!cut câ#i"a paşi şi, Lnconjurând maşina, am ajuns n dreptul locurilor din fa#!,
ceea ce mi-a permis s!-l z!resc pe &aier ntins cu pieptul pe scaunul şoferului$ 0e ndeletnicea cu
e9aminatul podelei, printr-o lup!$
,-am l!sat n pace, pân! s-a hot!rât din proprie ini#iati"! s! se adune de pe banchet!$
8 4i-am :!sit maşina – m-a anun#at el, remareându-mi prezen#a$
8 6!d$ )um a ap!rut7
8 'roprietarul eiD
8 &i-a r!spuns, ar!tându-mi o 0Xod! care st!tea cu botul lipit de zidul imobilului din
stin:! şi cu bara din spate la o distan#! de dou! palme de cea din fa#a Daciei – a reclamat
sectoristului c! un deştept şi-a parcat maşina atât de bine, ncât nu poate s! şi-o mai scoat! pe a
lui$ -ar subofi#erul, deplasându-se la fa#a locului şi "!zând c! num!rul de nmatriculare al
autoturismului contra"enient este dat n urm!rire, a anun#at dispeceratul$
8 0-a stabilit de când st! maşina aici7
8 *eclamantul spune c! i-a remarcat prezen#a du= mânica, n jurul orei şapte diminea#a$
5i cum el şi-a parcat 0Xoda sâmb!t!, spre miezul nop#ii, nseamn! c? Dacia noastr! a fost
abandonat! n primele ore ale zilei ;e duminic!$
Deşi afirma#ia lui m! contraria, l-am ntrebat dac! a Cschis maşina prin for#area
portierelor$
8 N-a fost necesar$ +ra descuiat! şi cheile erau n contact
8 *ezult! ce"a interesant din e9aminarea autoturismului7 ,-am ntrebat, n timp ce
pri"eam prin :eamul portierei$
(anchetele erau acoperite cu o hus! din deşeuri de blan! maro$ 'e bord se aflau prinse n
"entuze o busol! şi lPi ceas care indica şase şi treizeci şi dou!, când probabil se oprise pentru c!
n-a mai fost ntors$ 'e parbriz, un mic "entilator, iar sub acesta, un dispoziti" pentru calcularea
consumului de benzin!$
8 + o maşin! nou!D /m remarcat, "!zând c! indicatorul de Xilometri parcurşi indic!
cifrele GI<A$
&aier mi-a r!spuns printr-un :est de indiferen#! şl a continuat:
8 /m ridicat urmele de pe "olan şi le "oi e9amina la inspectorat$ 'rin urmare, n ceea ce
m! pri"eşte, eu sunt :ata – m-a anun#at, scuturându-şi re"erele hainei nti"un :est care trebuia s!-
i nt!reasc! afirma#ia$
8 )um deocamdat! nu ştiu pe ce melodie "oi dansa, te ro: s! iei ma#ina şi s-o duci n
curtea inspectoratului$ +"entual, noteaz!-#i şi Xilometrajul nre:istratD
8 --am mai cerut, pe când m! ntorceam cu spatele la maşin!$
/jun:ând cu Dan n strad!, i-am f!cut semn lui 6artunâan s! ne urmeze, dar el, cl!tinând
din cap, mi-a ar!tat microfonul pentru a m! anun#! c! recep#ioneaz! o comunicate prin sta#ie$
8 )e este7 ,-am ntrebat, ajun:ând lin:! maşin! tocmai când r!sucea butonul radio-
telefonului$
8 Domnul doctor Dobrescu "! roa:! s! "eni#i la mor:!, pentru comunic!ri$
/m deschis portiera şi m-am aruncat pe bancheta din spate$
8 )e-ai p!#it7 &-a ntrebat medicul Dobrescu, n timp ce ne in"ita s! lu!m loc pe cele
dou! scaune din fa#a biroului la care st!tea$
8 Trebuia s! p!#esc ce"a7 &-am mirat$
8 Da$ 'entru c! ai o comportare cei pu#in ciuda#iC Tu$ )are m! b!teai ntodeauna3 / cap
s!-#i prezint cât Cai repede raportul necropsie al "ictimelor de care te ocupai, de data asta, nici
pis3
8 )a şi fi TcU ssicer$ /m şi uitat de chestia asta$ 'robabil pentru c! nicr ms speram s!-rai
po#i furniza nişte date rele"ante$ Oare m-am nşelat7 ,-am ntrebat cu u> "a: interes$
8 )um nu prea ştiu ce po#i tu sft E#ele:i prin date rele"ante, nu pol afirma c! te-ai
nşelat, ori ba$ Dar, dfc! te decizi s!-#i arunci ochii pe asta, s-ar putea s!-#i furnizezi chiar şi
sin:ur un r!spunsD
8 / zis aruncând pe birou câte"a file dactilo:rafiate$
8 +şti oon"iiE de ora decesului7 ,-am consultat confuz, dup! ce am citii rapertul$
8 (inen#eles3 Doar #i-am spus chiar din primul moment c! decesul "ictimei s-a produs
ntr-un inter"al cu muh mai lar: de şase oreQ cum ai tot sus#inut tu$
8 1unc#ie de rezuXatui necropsiei, care ar fi ora omorului, şefuY7 &-a ntrebat Dan$
8 )u apro9ima#ie, ora şase dup!-amiazaD Duminic!gpa 8 + oare posibil7 0-a mirat şi
el$
8 6! sf!tuiesc s! l!sa#i de-o parte rezer"ele – a inter"enit Dobrescu$ 1emeia a foet ucis!
n momentul pe care l-am consemnat m raport, cu o abatere de cel mult dou! ore, mai mult sau
mai pu#in$
8 Ln acost! situa#ie, n-a"em ce s! mai coment!m$ 'rin urmare, sintero obli:a#i s!
admitem c! "ictima a fost suprimat! n dup!-amiaza zilei de duminic!3 ,-am a"ertizat pe Dan,
rralhsmd o! ar fi absurd s! i:nor a"izul unui specialist, numai pentru c! acesta r!sturna ai#le
prezum#ii n care crezusem$ Olimp, i> eeea ce pri"eşte modul de desf!şurare a a:resiunii, #i-ai
format "reo p!- ]ere7 &-am a?esat medicului le:ist
8 /"ând n "edere localizarea celor şase fracturi craniene, una de calot! şi cinci frontale,
rezult! c! "ictima a fost lo"it! atât din spate cit şi din fa#!$
8 &ai mul#i autori7 0-a :r!bit Dan s! afle$
8 + pu#in probabil, fiinde! r!nile au fost produse de aceeaşi arm!$ 1ar ntr-o astfel de
a:resiune, arma crimei nu se pred! din min! n mân!> ea bastonul -a cursa cu ştafete H &ai
tie:rab! aş fi tentat s! cred c! "ictima a ncasat prima lo"itur! prin surprindere, pe la spate$ /poi,
cum fractura d# calot! a a"ut un caracter "ital, "ictima s-a pr!buşit mediat pe duşumea, cu fa#a n
sus, iar a:resorul i-a aplicat n continuare celelalte cinci lo"ituri
8 + corect3 ,-am aprobat, dup! ce am reuşit s!-mi ima:inez scena ce m rezultat din
descrierea f!cut! de medicul le:ist$ )u atât mai mult cu cit se e9plic! şi pro"enien#a petei de
sân:e de pe co"or$ Dar, dac! o suprimase deja$ De ce şi-a mai b!tut a:resorul capul s-o ridice şi
s-o aşeze pe pat7
8 Numai dac! aş fi fost de fat! la comiterea omorului #i-aş fi putut da e9plica#ia pe care
mi-o ceri$ Ln orice caz, s-a remarcat câ, de multe ori, infractorii au nişte ac#iuni consecuti"e
comiterii faptei determinante atât de ilo:ice, ncât adesea nici ei nu şi le mai pot l!muri, ulterior$
/şa de e9emplu, m-am ocupat când"a de un criminal care, dup! ce ucidea, şi aşeza "ictimele n
pat, cu mâinile mpreunate pe piept şi apoi d!dea foc locuin#elor acestora$ 1ocul s-ar fi putut
e9plica prin inten#ia autorului de a-şi şter:e urmele n schimb, scopul pe care-l urm!rea prin
modul n care şi Cpre:!tea> "ictima a r!mas un mister, pân! la capturarea criminaluluiD
8 5i pentru ce f!cea tot acest ritual7 ,-a ntrerupt DaN$ 0ub imboldul curiozit!#ii stârnite
de anecdotic!$
8 /i spus bine ritual H 'entru c! e9act despre aşa ce"a ora şi "orba, deoarece criminalul
era un psihopat "-f fond mest3 ) n dementa lui se credea emisar al puterii di"ine ns!rcinat cu
misiunea de a purifica sufletele p!c!toaseD -ar modul n care-şi pozi#iona "ictimele, cu fata n
sus şi cu mâinile pe piept, constituia pentru aliena#ia lui mijlocul cel mai eficient prin care putea
asi:ura "ictimelor o moarte creştineasc!$ 5i acum, re"enind la ntrebarea ta$ Nicule, #i nchipui
c! n astfel de cazuri, când ai de-a face cu schizofrenici, se pot :!si e9plica#ii pentru toate
ac#iunile ntreprinse de astfel de indi"izi \
8 Nu rezult! de nic!ieri c! uci:aşul "ictimei pe care ai e9aminat-o e nebun – i-am
amintit$ )el pu#in pân! n momentul de fa#!$
8 Dac! şi-a suprimat "ictima cu şase lo"ituri "itale, adic! a omorât-o, ca s! zic aşaf de
tot atilea ori, po#i fi con"ins c! foarte ntre: nu prea este la minte
/m f!cut un :est do resemnare şi l-am ntrebat dac! mai are ce"a s!-mi spun!$ &i-a
r!spuns ne:ati"$
Nici n-am intrat bine n birou şi Dan, foarte nciudat, s-a declanşat cu stridenta soneriei
unui ceas deştept!tor:
8 5efute informez c! nu mai pricep absolut nimic din acest caz3
8 5i ai moti"e s! crezi c! cu sunt mai deştept7
/ alunecat pe lin:! ntrebarea mea, ca şi cum nici n-ar fi auzit-o, continuând:
8 ,a nceput ne-am spus c! "ictima a fost ucis! n diminea#a zilei de luni, dup! plecarea
so#ului şi a fiului ei la ser"ici$ /cum, dac! #inem seama de rezultatul necropsiei, care acrediteaz!
ideea c! omorul s-a comis duminic! dup!-amiaza, n jurul orei şase, era firesc ca fapta s! fi fost
descoperit! chiar n aceeaşi zi, prin napoierea acas! a lui /nton şi 6alentin )hiran$ De ce nu s-a
ntâmplat aşa7 )e moti"e au a"ut aceştia pentru a nu denun#a faptele petrecute n casa lor7
/m ridicat din umeri, apoi, realizând c! *$ & r!mas n#epeni#i n picioare n mijlocul
nc!perii, am ar!tat spre scaunele dind!r!tul birourilor noastre$
8 Nu ştiu de ce n-au f!cut-oD
8 /m m!rturisit, n timp ce-mi a:!#am sacoul n cuier şi-mi scoteam batista din
buzunarul interior$ .n caz de omor a:rementat şi cu dispari#ia membrilor familiei "ictimei, nc!
n-nm ntâlnitD )e c!ldur!3 /m zis dez:ustat, dându-mi drumul pe scaun şi tamponindu-mi cu
batista broboanele de transpira#ie de pe frunte$
8 /cum nu ne mai putem plân:e c! n-am fost potco"i#i şi cu un astfel de caz3 / f!cut el
haz de necaz, luftid de pe mas! o copert! de dosar şi nccpind s!-şi fac! "ânt cu ea$
8 )red c! ar trebui s! facem un bilan# al datelor pe le de#inem – am cu:etat cu cu :las
tare$
8 .tilizarea no#iunii de bilan# pentru sintetizarea prea pu#inelor date pe care le a"em, mi
se pare a fi cel pu#in pre#ioas!D
8 -a uit!-te la noti#ele tale3 ,-am ntrerupt, spunându-mi c! a "enit momentul s! ieşim
din starea de demoralizare care ne cuprinsese$ Dac! nu m! nşel, ultimul martor care a "!zut-o n
"ia#! pe "ictim! este$ 6ecina din blocul de peste drum$
8 &daD
8 / spus, r!sfoindu-şi notesul$ Doamna /n:hel$ /firm! c! a "!zut "ictima duminic!, n
balconul apartamentului, n jurul orei cinci dup!-amiaza$ Dar, cum tot ea a sus#inut c! ar fi "!zut-
o şi luni da diminea#!, când +lena )hiran era deja moart!, m! ntreb cit! baz! se poate pune pe
afirma#ia eiD
8 0uficient!, pentru c! depozi#ia ei coincide cu cea a finei "ictimei, pe care am audiat-o
sin:ur$ 6ezi ce-am consemnat eu3
8 Da, ai dreptateD
8 / admis, dup! ce a r!sfoit notesul meu$ Niculina `amfirD 0us#ine c! a "orbit cu
"ictima n jurul aceleaşi ore, adic! cinci dup!-amiaza$
8 'rin urmare putem fi si:uri c! femeia mai era nc! n "ia#! la aceast! or!$ )e mai ştim
din declara#ia acestei martore7
8 )âD +ra sin:ur! şi c! so#ul ei plecase la nişte prieteni, unde era con"ins! c! se "a
ncurca la b!utur!D )! fiul ei o sunase pu#in mai nainte pentru a-i spune c! mai -râtârzie "reo
dou! ore cu repara#ia maşinii la )iclopD )am atât ai consemnat$
8 Deci, #inând seama şi de raportul medicului le:ist, "ictima a fost ucis! la scurt inter"al
dup! ce a fost "!zut! sau a discutat cu cele dou! martore$
8 'ractic, cu ce ne ajut! aceast! constatare7
8 Dac! ai r!bdare s! m! ascul#i şi, mai ales, s! nu m! ener"ezi cu catastiful !la pe care
mi-l tot fâ#âi pe sub nas, s-ar putea s! reuşim s! ne mai dezmeticim un pic$
8 Da@HB e n:rozitor de caldD
8 / scâncit, punând totuşi coperta dosarului pe birou şi continuând: Din con"ersa#ia
purtat! cu fina ei, a reieşit c! era sin:ur! acas!D -ar cum omorul s-a descoperit abia a doua zi, n-
ar trebui oare s! admitem c! fiul şi so#ul +lenei )hiran au disp!rut nc! de duminic! dup!-
amiaza7
8 'ân! -a descoperirea roaşâno #âşnitori )hiran, aşa mi spuneam şi et,D / cui? ns! an
moti"e s! cred c? "ictima, n con"orbirea a"ut! cu fina ei, a ascuns ade"!rulD
8 )e "rei s! spui \ s-a mirat Dan$
8 Dac! Dbcra se afla m parcaj Lnc! din diminea#a zilei de du(iinrnic!, cum putea s! fie
n acelaşi timp şi n repara#ie la )iclop7
8 +i fir-ar3D /sta mi-a sc!patD /tunci este clar c! 6alentin se afla acas! n momentul
critic f -ar dac! a min#it n le:!tur! cu flu, putea s! mint! şi când a afirmai c! so#ul şi plecase la
nişte prieteni$ Ln consecin#!, este e"ident c! ei nu şrot str!ini de omor3 0-e dedaânşat el cu toat!
con"in:erea$ 5i astfel a"em e9plica#ia dispari#iei celor doiD
Ln timp ce-mi tamponam fruntea cu batista, am ridicat din umeri a ndoial!:
8 5i totuşi nu-mi "ine s! credD
8 De ce, când concluzia se impune de la sine7 &-a ntrebat, cu bun!"oin#a cu cârc se
ajut! un b!trân neputincios s! treac! strada$
8 )unosc cazuri n care so#ul şi ucide ne"asta, prernm şi din acelea n care pro:enitura
şi omoar! p!rintele$ )azuistica judiciar! este suficient de bo:at! n astfel de r!fuieli familiale$
Dar despre situa#ii n care tat!l se asociaz! cu fiul pentru a-şi suprima so#ia şi respecti" mama,
nc! n-am auzit$
8 -ntodeauna nceputul ncepe cu un nceput mi-a replicat sarcastic$
8 Dac! ntr-ade"!r ci sunt autorii, nseamn! n mod obli:atoriu c! au ac#ionat dup! un
plan, cu premeditare$ Nu crezi7 /m zis f!r! s!-i remarc ironia$
8 (inen#eles – m-a aprobat$
8 5i atunci, dac! tot şi-au premeditat fapta, de ce nu şi-au luat m!suri de ascundere a
"ino"!#iei7 De ce n-au ncercat s! pun! la cale o nscenare7 De ce au ales calea dispari#iei care,
firesc, coincide cu cea a autoacuz!rii \
0-a ncruntat şi ochii lui, de un albastru ca cerul, şi-au pierdut si:uran#a cu care şi
sus#inuse punctul de "edere$
8 Nu-mi dau scamaD O e9plica#ie ar trebui ias! s! e9isteD
8 )ând o :!seşti, anun#!-m!3 5i dac! tot ai s-o :!seşti, mai f! un efort şi furnizeaz!-mi o
e9plica#ie şi pentru starea n care am :!sit locuin#a fsniiOri )hiran$ O locuin#! care prezenta tot
ce ar fi fost necesar pentru a indica o Clucr!tur!> tâlh!reasc!3
8 'arc! te ntrebai de ce n-au ncercat s! pun! la cale o nscenare7 / spus el, a:!#ându-se
repede de idee$ .ite c! au pus-o3
8 )opil!rii3 Dac! ei au nscenat tnh!ria, de ce n-,V mpins mascarada pin! la cap!t,
prezsntfndu-se la poli#ie pentru a ar!ta ce au descoperit la napoierea lor acas!7 Ln definiti", cum
se ştia c! plecase la *oşiori dup! nişte "in, a"eau chiar şi un alibi3
8 (ine, dar atunci unde au disp!rut7 / re"enit el la ntrebarea care ne fr!mânta nc! de la
deschiderea anchetei, cea ce demonstra c! a renun#at la "arianta pe care o sus#inuse$
+9act n momentul n care "oiam s!-l asi:ur c! im m! simt capabil s! fac nici cel mai mic
pronostic, uşa s-a deschis, lo"indu-se ce clan#a de zid$
Deoarece stilul de intrare era propriu c!pitanului &aier, n-am mai a"ut de ce s! ntorc
capul$
8 /m o bomb!3 Ne-a anun#at cu "ocea lui puternic!, de şef de echipaj pe o na"! de
pira#i$
/bia atunci am ntors capul spre el şi i-am pri"it mâinile$ Dar m-am liniştit 4inea n ele, la
"edere, doar dou! cartoteci antropometrice$
8 -#i aminteşti de amprentele pe care le-am ridicat din locuin#a "ictimei )hiran7 &-a
Lntrebat$
8 Te referi la cele despre care spuneai c! ar coincide cu impresiunile papilare l!sate de
un autor necunoscut, cu ocazia spar:erii comise la unitatea militar! din 'ipera \
8 +9act$ Dar de faptul c! am recoltat nişte eme şi de pe "olanul maşinii familiei )hiran,
i#i mai aminteşti \
8 0unt identice7 ,-am ntrebat uimit$
/ ncu"iin#at cu capul, zâmbindu-mi n"eselit$
8 Din acest moment, ptrtia care duoe spre criminal e liber! – am spus, pri"indu-l pe Dan$
1iinde! de acum putem fi con"inşi c! a f!cut parte din anturajul "ictimei$ -ar cea mai bun!
do"ad! c! aceast! "ariant! este corect!, rezult! din corelarea a trei elemente: primo, a p!truns n
cas! ttr! s! for#eze uşaQ secondo, a lucrat n acelaşi loc cu so#ul "ictimeiQ terzo, acum putem
ad!u:a şi faptul c! a circulat cu maşina familiei )hiran3 )e p!rere ai, mai e9ist! "reun dubiu7
8 Nu, şefuYD 6arianta e din beton armat3
8 +u am şi alte treburiD 0ucces3 / spus &aier p!r!sind nc!perea satisf!cut şi mândru
ca un p!un$
Lnceputul trebuie f!cut cu )onstantin )hiran, ccl de-al doilea fiu al "ictimei$ 'entru c! nu
este posibil ca o persoan! atât de apropiat! de familia lui s! nu-i fie cunoscut! – a propus Dan$
8 /şa "om face – l-am aprobat$ -ar n paralel, -i lu!m din nou la mân! pe cei care "izitau
"ictima$ ,a ne"oie, ii ampretâm pe to#i3 &-am decis, ridicându-m! de pe scaun$
/jun:ând lin:! cuier şi ntinzând mâna s!-mi iau sacoul, am z!rit coltul alb al unei hârtii
ieşind din buzunarul interior$ (rusc, mi-am amintit de lista pe care o primisem n cursul dimine#ii
de la comandantul sec#iei de poli#ie care anchetase spar:erea de la 'ipera$ /m renun#at la hain! şi
am tras afar! cele trei file$
8 &ai a"em şi aceast! pist! – am zis, pe când ntindeam pe birou ccle trei tabele, unul
lin:! altul$
8 )orect$ Din aceşti optzeci de oameni, care şi-au f!cut sta:iul n unitate, unul ar putea
s! fie sp!r:!torul, recte criminalul c!utat$ Dar cum facem aceast! anchet!, când to#i domiciliaz!
n pro"incie7 Dac! pornim pe urmele lor, nu ne ajun: nici trei luniD
8 / obiectat el, strâmbând din nas$
8 N-o "om face noi, ci or:anele de poli#ie local!$ Trimitem imedit o circular! prin care
cerem "erificarea modului n care numi#ii şi-au petrecut timpul n ziua de duminic!, IH iunie anul
curent$ /stfel, nou! nu ne "or mai r!mâne decât cei care nu dau r!spunsuri satisf!c!toare$ 5i este
de presupus c! n aceast! cate:orie nu se "or afla prea mul#iD
)hiar n clipa n care mi-am terminat spusele, s-a auzit o cioc!nitur! sfioas! n uş!$
Dup! ce Dan s-a dus s! deschid!, n birou a p!şit un subofi#er tinerel, blond, cu ochii
albaştri şi cu uniforma bine c!lcat!$ / luat pozi#ie de drep#i, cu mâna la caschet! şi s-a pornit:
8 0! tr!i#i3 6! ro: s!-mi permite#i s! m! prezint$ 0unt plutonierul )eplinschi -on, de la
paz! şi am ce"a de raportat c!pitanului /postolescu$
8 Te ascult – am zis, b!tându-m! cu de:etul ar!t!tor pe piept pentru a-l informa c! eu
sunt persoana c!utat!$
8 Domnule c!pitan, am aflat c! a#i pus sub urm!rire autoturismul Dacia cu num!rul de
nmatriculare HA ( KGAJ$ + ade"!rat7 &-a ntrebat cu timiditate$
8 /şa este$ Dar ntre timp maşina a fost :!sit! – m-am :r!bit s!-i aduc la cunoştin#!, de
team! c! ar putea s! m! anun#e c! a :!sit şi el un autoturism cu acelaşi num!r$
8 N-am ştiutD +u ns! "oiam s! "! raportez c! am f!cut un control al acestui
autoturismD
8 )ând7
8 Ln noaptea de sâmb!t! spre duminic!D
8 / zis, pe când s-a apucat s! r!sfoiasc! cu nfri:urare un carne#el$ &ai precis, n ziua de
IH iunie, la ora trei şi dou!zeci de minuteD
8 -a loc şi spune tot ce ştii3 ,-am in"itat, apreciind c! subiectul se anun#! a fi teribil de
interesant$
8 Ln noaptea de sâmb!t! spre duminic!, n timp ce-mi f!ceam rondul n zona hotelului
/thenee 'alace, am ajuns pe strada +piscopiei, unde am "!zut uu necunoscut mpin:ând un
autoturism Dacia$ 0punându-mi c! ar putea s! fie un ho#, m-am dus la elD
8 ,-ai identificat7 ,-a ntrerupt Dan, cu ncordare$
8 0i:ur – a confirmat subofi#erul, urm!rindu-şi nsemn!rile cu "ârful de:etelor$ 0e
numeşte 'âr"ule# -on, cu domiciliul n satul 'inoasa, comuna )âlnic, jude#ul 2orj$ Ln prezent este
l!c!tuş la termocentrala *o:ojel, din *o"inariD
8 D!-mi$ Te ro:, semnalmentele -ul – i-am cerut, de Lndat! ce, plin de satisfac#ie, am
constatat c! numele respecti"ului fi:ura n lista celor optzeci de fofti militari
8 6ârsta, pân! n dou!zeci şi cinci de ani$ De statur! potri"it!, slab, şaten şi cu fi:ura
prelun:!$
8 )um era mbr!cat7
8 /"ea pantaloni din doc, bleumarin şi o c!maş! cu mlneci scurte$ /mbele "echi şi
şifonate – mi-a spus, strâmbând din nas cu dispre#$
8 0eam!n! cu indi"idul ntâlnit de martorul )lucescu n locuin#a familiei )hiran şi care
i-a fost recomandat cu numele de -onel$ )u sin:ura deosebire c!D De fel, nu prea este din (ac!u
– a remarcat Dan$
8 &ai mult, aduce şi cu persoana pe care ne-a descris-o "ecina din blocul de peste drum$
/dic! cu necunoscutul care a ieşit din bloc sâmb!t! seara n jurul orei cinci dup!-amiaza,
mpreun! cu /nton )hiran – l-am completat, apoi i-am cerut subofi#erului s! ne relateze discu#ia
a"ut! cu 'ir"ule#$
8 Dup! cum "-am raportat, spunându-mi c! ar putea s! fie un ho# de maşini, l-am oprit şi
l-am le:itimat$ )um n-a"ea nici actele maşinii şi nici permis de conducere, l-am luat taie şl i-am
cerut s!-mi spun! de unde a furat-o$ +l ins! a nceput s! rid! şi$ /si:urându-m! c! nu este ho#,
mi-a e9plicat c! autoturismul este al unui "!r de-al lui şi c!, r!minând n pan! de combustibil,
acesta ar fi plecat cu un bidon s! caute pu#in! benzin! pentru a putea ajun:e acas!$ /tunci l-am
ntrebat de unde "ine la o or! atât de târzie şi el mi-a e9plicat c! l-a nso#it pe "!rul lui la o nunt!,
unde"a prin cartierul %er!str!u$ C)ui i spui c! ai fost la o nunt!, mbr!cat aşa de ne:lijent7> i-am
zis, iar cl mi-a spus c! a fost la o nunt! #i:!neasc!, unde nu se obişnuieşte alt! #inut!$
&ie ns! mi-a p!rut c! toat! po"estea lui era tras! de p!r şi inten#ionam s! chem prin
sta#ie un echipaj care s! "in! şi s!-l ridice$ Numai c!, mai nainte de a lua le:!tura cu
dispeceratul, o persoan! cunoscut!, care ntre timp se apropiase şi ascultase discu#ia noastr!, a
-nter"enit şi m-a asi:urat c!, mai nainte de a-l fi re#inut cu pe suspect, mai rfause ntr-ade"!r un
b!rbat care, dup! ce-a mpins maşina, s-a ndep!rtat, #inând n min! cc"a care aducea a bidon
mic$ )um persoana care plecase ar fi putut s! fie chiar "!rul de care-mi "orbise, iar eu trebuia s!-
mi continui rondul, mi-am notat datele de identificare şi l-am l!sat s! se descurce sin:urD
8 )ine era martorul care tf-a spus c! a mai "!zut pe cine"a lin:! maşin!7
8 'aznicul de la ber!ria care s-a deschis de curlnd pe strada +piscopiei$
8 5i de ce ai a"ut ne"oie de trei zile pentru a prezenta acest raport7 / "rut s! ştie Dan$
8 'entru c!, n acest inter"al de timp, am fost plecat n pro"incie, la tat!l meu care este
bolna" şi abia ast!zi, când mi-am reluat ser"iciul, am aflat c! maşina cu care a"usesem de-a face
era pus! sub urm!rire$ Domnule c!pitan$
8 / ntors subofi#erul capul spre mine – "! ro: s!-mi spune#i, crede#i c! ar fi trebuit s!-l
re#in n noaptea aceea7
1apta fiind oricum consumat!, nu mai a"ea nici un rost s!-i fac inim! rea$ +9plXindu-i c!
/* /6+/ TO/T+ &OT-6+,+ 0/ 0+ -/ ,/ '/,&+ '+NT*. /6/N0/*+/ '+ )/*+ /
'-+*D.T-O$
8 Deocamdat!, aflându-ne abia la nceputul anchetei, este :reu de spus cum ar fi fost mai
bine$ Ln orice caz$
8 -#i mul#umesc pentru sprijinul pe care ni l-ai dat – l-am spus, ridieându-m! de pe scaun
şi strân:ându-i mâna n timp ce :ândeam c! inter"en#ia lui ne scutise de pierderea de timp pe care
ar fi necesitat-o "erificarea celor optzeci de persoane$
8 +ste trecut pe list!7 0-a :r!bit Dan s! m! ntrebe, dup! ce s-a nchis uşa n spatele
subofi#erului$
8 Da$ 1!-mi le:!tura cu poli#ia din 2orjD
: fiul D.&N+/6O/0T*Ă a"ea "reun ba:aj7
0pre ora zece diminea#a, când am re"enit n birou, Dan m-a informat c! n urm! cu câte"a
minute am fost c!uta#i la telefon de poli#ia jude#ului 2orj$
8 5i7 /m fost eu curios$
8 'âr"ule# a disp!rut$ -eri sear! nu s-a napoiat acas!, iar ast!zi nu s-a prezentat la
ser"iciu$ Din in"esti:a#iile pe care le-au f!cut, a reieşit c! n perioada IJ – II iunie? a lipsit din
localitate$ )am asta ar fi tot ce mi-au comunicat n afar! de faptul c! "or continua s!-l caute$ /şa
c! "a trebui s!-l aştept!m – a conchis el cu nemul#umire$
8 Dac! a disp!rut, nseamn! c! şi-a dat scama c! i-am luat urmaD
8 /m cu:etat eu$ Nu ştiu cum, dar a aflat$ 5i nu-şi "a scoate capul prea curând3 -ar noi
a"em de rezol"at un caz, aşa c! nu ne putem permite s! aştept!m sine die, pin! se "a l!sa capturat
printr-un joc al hazardului$ Dane, pornim dup! elD3
8 /m hot!rât eu n final$
,a ora trei dup!-amiaza am intrat n biroul maistrului principal /lbi#!, care, aflând
moti"ul deplas!rii noastre de la (ucureşti, s-a ar!tat intri:at:
8 0! şti#i c! azi diminea#! au mai "enit s!-l caute nişte poli#iştiD 5i ce le-am spus lor, "!
spun şi dumnea"oastr!: De ieri dup!-amiaz!, când a plecat acas! s! m!nânce, n-a mai dat pe la
ser"ici$ 0itua#ie care ne-a produs multe probleme, deoarece ştia c! a"em de f!cut o inter"en#ie la
o a"arieD De altfel, nainte de a se duce acas!, şi pre:!tise sculele pe banc pentru a se apuca de
lucru de ndat! ce re"enea$
8 ,a ce or! a plecat7
8 ,a trei$ -ar cum drumul pân! acas! l face cu bicicleta, la patru şi jum!tate trebuia s!
re"in! la lucruD -ns! n-a mai ap!rut$
8 0-au mai petrecut astfel de situa#ii7
8 Nu, niciodat!$ Lntotdeauna a fost considerat un lucr!tor serios$
8 Dar alalt!ieri s-a prezentat la central!7 ,-a testat Dan$
8 Nu, a lipsit moti"at dou! zile$
8 )e nseamn! Cmoti"at>7
8 Lnseamn! c! sâmb!t! şi luni a fost n"oit pentru a-şi recupera zilele lucrate peste
pro:ram la nceputul lunii$
8 6-a spus cum"a unde şi-a petrecut acest mic concediu7
8 Da$ -eri, când s-a prezentat la lucru, a zis c! a fost la TimişoaraD / r!spuns
n:ândurat, pentru ca imediat s! ne ntrebe pe un ton confiden#ial: l c!uta#i pentru "reun furt7
8 )e "! face s! crede#i asta7 --am ntors-o eu$
8 'e de-o parte faptul c! l c!uta#i, iar pe de alt! parte "! m!rturisesc c! am r!mas
surprins "!zând casetofonul cu care a "enit la central!D +l ne-a po"estit c! l-a cump!rat din
Timişoara cu dou! mii de lei, deşi era e"ident c! "alora uşor peste zece miiD 5i, cum nu prea
"!d de unde ar fi putut s! aib! atâ#ia bani, mi "ine s! cred c! a#i "enit pentru c! l-o fi şterpelit de
unde"a$
8 Da, cam aşa ce"a – a r!spuns Dan e"azi"$ Dar cum ar!ta casetofonul pe care-l a"ea
'âr"ulc#7
8 +ra cam aşaD
8 / zis, ar!tând ntre palme dimensiunile de circa treizeci cu cincizeci de centimetri$
/"ea carcasa nea:r! şi dou! difuzoare de culoare :ri-Dmetalizat$ )am atât mi amintesc, pentru
c! a"eam prea mult! treab! ca s!-mi pot permite s!-l e9aminez mai ndeaproape$
Dan, care ntre timp Lşi consultase notesul, mi-a f!cut semn c! descrierea martorului
corespundea unuia dintre cele dou! casetofoane disp!rute din locuin#a familiei )hiran$
8 Despre comportarea lui 'âr"ule# ce ne pute#i spune7
8 + ade"!rat c! este un om retras, ns!, n ceea ce pri"eşte meseria, e foarte conştiincios$
)ând era de muncit, muncea$ )hiar şi atunci când :eneratoarele de curent func#ionau bine, nu-i
pl!cea s! stea de:eaba$ )ând n-a"ea de lucru, se apuca de nimicurile pe care le f!ceaD
8 / zis maistrul, f!când un :est de ba:atelizare$
8 Ln ce constau aceste nimicuri7 &-am interesat$
8 1!cea brelocuri din deşeuri de ple9i:las$
8 5i le "indea7
8 /ş3 ,e oferea n dreapta şi-n stân:a$
8 /"e#i "reo idee de locul unde l-am putea totuşi :!si7
8 )red c! cel mai bine ar fi dac! a#i ncerca la el acas! – a spus, dup! ce n prealabil a
ridicat din umeri$
Ln urm!toarea or! am mai audiat câ#i"a cole:i de-ai C suspectului, f!r! ns! a ob#ine alte
date interesante$
Dup! ce-am ajuns la postul de poli#ie din satul 'inoasa, şeful acestuia, un plutonier, ne-a
informat c! ieri seara, n jurul orei şapte, s-a deplasat mpreun! cu doi ofi#eri "eni#i din Târ:u-Viu
la domiciliul lui 'âr"ule#$ Dar suspectul nu era acas!$
8 Dup! ce ofi#erii s-au rentors la jude#, eu am mai trecut de dou! ori pe la el pe acas!,
dar n-am reuşit s!-l :!sesc$ Drept care$ --am l!sat o cita#ieD
8 / mai spus, cu re:ret pentru faptul c! nu ne putea ajuta prea mult$
8 )u cine locuieşte7
8 )u p!rin#ii lui, care lucreaz! la cooperati"a a:ricol!, ns! nu se au prea bine, pentru c!
tat!l d! pe b!utur! to#i banii pe care ii câşti:!D
8 Ln timp cc noi ne ducem s! discut!m cu c$ Te ro: s! af% de -a s!teni -când l-au "!zut
pe 'âr"ulet pentru ultima oar! n sat – i-am cerut, ridicându-m! de pe
)asa urm!ritului era din paiant!, scund!, s!r!c!cioas! şi tot atât de p!r!:inita ca şi o:rada
care o nconjura$
Dup! ce am b!tut ntr-o uş! ale c!rei :eamuri fuseser! nlocuite cu buc!#i de carton, şi-a
f!cut apari#ia o femeie sfrijit! #i ridat! atât de mult, 0ndt fata ei amintea de aspectul unui ziar bo#it
n pumn$ /"ea p!rul nc!run#it şi purta o rochie cernit? şi l!lâie$ --am spus cine suntem şl c!
"rem s! discut!m cu ea$
8 Da? cc-a f!cut -on, de-l tot c!uta#i7 / ntrebat n:rijorat!, pe când ne in"ita n cas!$
Lnc!perea n care am fost pofti#i era mobilat! cu trei la"i#e, lipite de tot atâ#ia pere#i, o
mas! şi trei scaune de buc!t!rie$
8 6rem s! st!m de "orb! cu el despre un accident la care a fost martor – i-am r!spuns
ntr-o doar!$ .nde putem s!-l :!sim7
8 DaY de unde s! ştiu -o \ a zis, silttad cu repeti#ie din umeri, chiar n ctipa n care a
scâr#iit uşa n spatele meu$
-ntordnd capul, am "!zut un b!rbat ntre dou! "trste$ 0cund şi :ras$ /"ea obrajii roşii, iar
nasul i era cuperoza,
Ne-a e9aminat a mirare, cu doi ochi tulburi, apoi i s-a adresat femeii:
8 )ine-i !ştia7
8 6enir! dup! Xmel, c! s de la poli#ieD
8 /ha f a morm!it a resemnare, duetndu-se spre scaunul ocupat de femeie, care i l-a
eliberat f!r! nici cea mai mX? ezitare$
.rmare a deplas!rii spre locul oferit ca atfta promptitudine, a l!sat n urma -ui un silaj
nc!rcat din plin cu miasm! de b!utur! trezit!$
8 De dnd e plecat de acas! \ mi-am continuat dialo:ul cu femela, n timp ce m! ridicam
de pe scaunul meu şi o pofteam prmtr-un :est s! se aşeze ea$
8 De ieri dis-de-diminea#!, când s-a dus la munc! – a r!spuns ea, refuzându-mi in"ita#ia
printr-o cl!tinare a capului$
8 0-a mai ntâmplat s! lipseasc! de acas! f!r! s! "! anun#e7 /m ntrebat-o$ *âminând şi
fcu n picioare$
8 Da, c! nu prea ne zice iei ce faceD
8 1! femeie, ce tot "orbeşti de nu ştii neam7 / mustrat-o el$ )ând tu te-ai dus la #a#a
,eana, dup-ain pumn de m!lai, fecior-tuY a fost p-acasgpa 8 ,a ce or!7 / ntrebat Dan$
8 Nu ştiu cât o fi fost ora, c! n-am ceas$ Da@HB ştiu c!-o fost de dou! ori$ OdatY la "remea
când "ine mereu de la central! s!-mbuce, daY n-a statD c-a plecat imediat$ /sta a fost când te-ai
dus tu dup! m!lai, femeie3 / #inut el s!-i mai aminteasc! o dat!$ e
8 6-a spus de ce nu r!mâne s! m!nânce7 ,-am ntrebat$
8 No$ O luat numaY nişte boarfe şi s-o dusD
8 )e fel de Cboarfe@;;B7 6! ro: s! ne spune#i cum ar!tau7
8 --a cerut Dan$
8 Da? io nu ştiu, c! n-am stat dup! iei s! m! uitD
8 / r!spuns, f!când un :est de nep!sare$
8 'arc! spunea#i c! a mai "enit o dat! acas!$ )ând anume7 &-am interesat, pe când m!
ntreb!m ce ar fi putut s! inter"in!, dup! ce a p!r!sit termocentrala, ca s!-l determine s! "in!
acas! pentru a-şi lua nişte lucruriD 5i t!lp!şi#a$
8 -cra târziu$ )! m! hodineam de dte"a ceasuri buneD 'oate miezuY nop#ii$ &-am trezit
din somn, c-am auzit porcu :ui#ând şi m-am dus s! "!z dac! ni-i care"a, "rYun ho#D /tunci l-am
"!zut pe -on, c! tocma? intr!-n o:rad!D DaY numaY c-a intrat, c-o şi n!"!lit p! iei câ#i"a oameni
ş-au nceput s!-i care la pumni$ /tunci m-am dus şi io acolo, ca s! "!d c! ce-iD DaY cum "enii
mai aproape, unuY din oameni m-a şi p!lit cu-n pumnD
8 / zis, pip!indu-şi b!rbia$ 'ân! m! ridicai io de jos, oamenii !ia l-ou le:at p! -on c-o
funie şr l-ou dus p! uli#!, la maşina care-i aştepta$ / p!i maşina a plecat şi a doua dup! iaD )!
iera dou! maşini$
/iurit$ Dan a ntors capul spre mine şi m-a consultat cu pri"irea$ Deşi eram şi eu la fel de
surprins de relatarea interlocutorului nostru, f!r! s! m! e9teriorizez, l-am ntrebat:
8 )ine erau persoanele care l-au luat n maşin! pe fiul dumnea"oastr!7
8 '!i dar! cine s! fie7 +rau poli#ai a replicat cu simplitate$
8 5i de ce "-au lo"it pe dumnea"oastr!7 &-am mirat eu şi mai mult$
&-a asi:urat printr-un :est c! nu ştie şi a ad!u:at:
8 Tot ce pot s! "! zic, e c! !l de m! p!li era brunet şi a"ea o musta#! mareD
Dac! l-ar fi ridicat poli#ia jude#ean!, ar fi trebuit s! ştiu şi cu$ 5i cum nu era cazul, mi-am
spus c!, pân! "oi cere confra#ilor din Târ:u-Viu rela#ii asupra celor po"estite de interlocutor, n-ar
fi r!u dac! am profita de prezen#a noastr! n casa suspectului$
8 Dac! am n#eles bine, persoanele care au plecat cu -on n-au intrat n cas!$ /şa este7
8 No$ Neam – m-a asi:urat el, cl!tinându-şi capul$
8 Noi l c!ut!m pe -on, deoarece b!nuim c! ar fi cump!rat de la cine"a nişte lucruri de
furat$ /#i fi de acord şi ne l!sa#i s! ne uit!m dup! ele prin cas!7 'entru c! nu este> e9clus ca ho#ul
pe care l-am arestat, şi care sus#ine c! a "ândut obiectele furate fiului dumnea"oastr!, s! mint! –
am turuit, f!r! s! clipesc$
Tnt!l lui -on a pri"it ntreb!tor spre ne"asta lui, care, dup! ce-şi f!cuse el apari#ia,
c!p!tase imobilitatea unei pietre de mormânt$ )ând femeia i-a r!spuns printr-o nclinare a
capului, ne-a anun#at c! este de acord cu cercetarea pe care i-o propusesem$
2ospod!ria fiind mic!, dup! o jum!tate de or! perchezi#ia domiciliar! era terminat!, iar n
mijlocul nc!perii se aflau adunate dou! carpete Ccelebre>: C*!pirea din 0enii ; şi C)ina cea de
tain!>$ )um astfel de capodopere nu se :!sesc tocmai rar nu le-aş fi considerat n mod obli:atoriu
corpuri delicte, dac! nu d!deam şi peste o cucu"ea mp!iat!$ )eea ce demonstra c!, dup! toate
probabilit!#ile, obiectele respecti"e fac parte din lotul celor disp!rute din locuin#a familiei )hiran$
8 ,e a"e#i de mult! "reme n cas!7 /m ntrebat, ar!tlnd spre lucrurile pe care le
colectasem$
1emeia mi-a ocolit pri"irea, iar b!rbatul el, ar!tlndu-se lezat, s-a :r!bit s! m! informeze
pe un ton de -mputare:
8 '!i dar! cum altfel7 ,e am nc! de -a mumâ-mea -
1!r! s! comentez, i-am ar!tat hii Dan eticheta de pe dosul C*!pirii din 0erai> care, n
afara unei scrieri cu caractere arabe, consemna anul de fabrica#ie: Hb\b$
8 )ând a plecat cu persoanele de care mi-a#i "orbit, 1-., D.&N+/6O/0T*Ă /6+/
6*+.N (/2/V7 /m tatonat$
8 N-am "!zYt nimica n mâinile luiD
8 / r!spuns el, f!când eforturi s!-şi #in! ochii deschişi$
Deoarece celelalte obiecte nsuşite din locuin#a "ictimei nu ap!ruser! n timpul
perchezi#iei efectuate, iar urm!ritul nu a"usese nimic asupra lui n momentul arest!rii, rezulta c!
acestea fuseser! dosite n alt! parte$ 5i cum sarcina de a descoperi unde se ascundeau dou!
casetofoane, o hain! de piele şi o f?şc! de "ân!toare mi re"enea tot mie, l-am ru:at s!-mi -ndice
care erau rudele şi cunoştin#ele mai apropiate fiului s!u$
8 /m aflat c! -on a a"ut câte"a zile de concediu$ 5ti#i cum"a n ce fel şi le-a petrecut7 ,-
am ntrebat, dup! ce Dan şi-a notat numele persoanelor la care era de presupus c! s-ar putea :!si
lucrurile care ne mai lipseau din in"entar$
8 &i-a zis c-a fost la Timişoara – s-a decis femeia s! inter"in!, remareând c! so#ul ei
ncepuse s! picoteasc! şi nu mai era capabil s! participe la discu#ie$
8 5i chiar l-a#i crezut7 / zis Dan, ironic, f!r! s!-şi ridice ochii de la procesul "erbal pe
care-l scria cu o aparent! sâr:uin#a$
8 Dar! cum, dac-a şi f!cut târ:uieli p-acolo7
8 Da7D 5i ce-a cump!rat de la Timişoara7 &-am interesat, ar!tlndu-m! nencrez!tor$
8 -o ştiuD O hain! de pele, un radioD 0au parc! dou!D )am aşa ce"aD
8 5i unde le-a pus7 / ntrebat-o Dan repede, cu "!dita inten#ie de a-şi ntre:i procesul
"erbal$
8 '!-i dac! nu-s, io zic c! le-o fo luat cu ieiD
8 / conchis ea cu o lo:ic! apreciabil!$
Lntrucât nu "edeam ce rela#ii s!-i mai cer, m-am ridicat de pe scaun şi, n
acompaniamentul sfor!iturilor tat!lui lui 'âr"ule#, i-am nmânat o copie dup! procesul "erbal de
ridicare a corpurilor delicteD
: N. D/. N-)- DO.Ă '/*/,+ '+ O /*+0T/*+ )/*+ N. +0T+ )ON1-*&/T/
-
8 Domnule c!pitan, ce-mi spune#i dumnea"oastr! aduce a basm pentru adormit copiii –
mi-a spus intri:at comandantul poli#iei jude#ene$ '!i, dac! il arestam pe acest 'âr"ule#, nu era
firesc s! "! anun#!m imediat7 )a s! nu "! mai spun c! n tot inspectoratul n-am nici un lucr!tor
care s! fie şi brunet şi s! aib! şi musta#! mi-a zâmbit el$
/m ntors capul spre Dan şi l-am consultat cu pri"irea, cu speran#a c! poate pricepe el
ce"a din anacronismul salatei pe care ne-o ndru:ase tat!l b!nuitului$ Numai c! el, n loc s! m!
ajute, s-a :r!bit s! sporeasc! confuzia care m! domina:
8 Lntrucât ştiam c! urm!ritul domiciliaz! pe teritoriul jude#ului 2orj, numai
inspectoratului dumnea"oastr! i-am cerut s!-l re#in! pe suspect$ /şa c!, putem e9clude
posibilitatea ca omul nostru s! fi fost arestat de o forma#ie de poli#ie str!in! jurisdic#iei
dumnea"oastr! – a ad!u:at Dan$
)omandantul, dup! ce l-a pri"it :ânditor câte"a clipe, l-a replicat:
8 )hiar este imposibil ca el s! fi fost arestat de o forma#iune de cercetare din alt jude#,
pentru cu totul alta infrac#iune decât cea pentru care-l c!uta#i dumneşr "oastr!7
0ubiectul fiind epuizat, deşi era departe de a fi fo? şi clarificat, n-am mai a"ut nici un
moti" pentru a z!bo"i n biroul comandantului$
8 5efuY – a spus Dan, pe când ieşeam din inspectoratul jude#ean, pentru c! eşti mai "echi
n meserie, aş "rea s! te ntreb ce"a$ /i mai tntâlnit "reodat! un caz atât de straniu ea !sta7 5i,
f!r! s! mai aştepte r!spunsul meu, a continuat: 2!sim o femeie ucis!D 5i, cu chiu cu "ai, dibuim
un suspect, dar când s! punem mâna pe el, afl!m c! l-au umflat nişte cole:i ine9isten#iD Oare
absurdul n-are limite7
8 Dac! ar a"ea, n-ar fi caracterizat ca atare$ )u obser"a#ia c!, n profesia noastr!, nu se
poate "orbi de un caz absurd, ci numai de nişte aparen#e )e$ )hiar #i ima:inezi c! ciud!#eniile pe
care le-am ntâlnit n acest caz sunt rezultatul unui simplu joc al hazardului7 Nu, Dane, au o
lo:ic!3 O lo:ic! pe care noi, din p!cate, nu reuşim s-o sesiz!m$
8 5i crezi c! e9ist! niscai"a şanse s! pricepem despre ce este "orba n aceast! afacere
afurisit!7
8 Nu prin discu#ii pseudofilozofice "om rezol"a cazul3 --am retezat-o, realizând c! ne-
am an:renat ntr-un dialo: sterilD 5i cum din impasul n care ne afl!m nu ne "a putea scoate
decât suspectul, trebuie s!-l :!sim cit mai repede posibil$ De aceea, "om cere s! ni se comunice
care inspectorat il re#ine pe 'âr"ule#$ Ln paralel, folosindu-ne de lista pe care ne-a dat-o tat!l lui,
ne "om ocupa de posibilitatea ca urm!ritul s! fi l!sat la rudele sau prietenii lui o parte din
obiectele pe care le-a jefuit din locuin#a familiei )hiran3 /m decis$
8 Dac! tot il d!m n urm!rire şi astfel "om fi rapid informa#i de locul unde se afl! re#inut,
de ce s! mai umbl!m dup! potcoa"e de cai mor#i7 N-ar fi mai comod s!-l ntreb!m chiar pe
domnul 'âr"ule# de locurile prin care a mpr!ştiat obiectele nsuşite7
8 5tii ce"a7 ,-am ntrerupt$ +u N. D/. N-)- DO./ '/*/,+ '+ O /*+0T/*+
)/*+ N. +0T+ )ON1-*&/T/3 0au chiar trebuie s!-#i amintesc c! nu cu prea mult! "reme n
urm! am anchetat un caz n care se afirmase c! so#ul unei infractoare se afla de patru ani n
nchisoare, dar n realitate tipul z!cea n:ropat, cu capul zdrobit, n pi"ni#a propriei sale locuin#e7
Tres!rind, Dan m-a pri"it câte"a clipe ntreb!tor, apoi s-a declarat de acord cu
demersurile pe care le propusesem$
: +*/ 5l 1-*+0) 0/ N.-5t DO*+/0)Ă 0/ 1-+ 6Ă`.T$
Dup! cc am cerut s! ni se indice locul unde s-ar afla re#inut 'âr"ule# -on, dispeceratul
departamentului ne-a informat c! respecti"ul nu se afla n cercetarea nici unui or:an de poli#ie$
-ar cum concluzia se impunea de la sine, am rediscutat cu tat!l urm!ritului$ Dar, neclintit ca o
piramid! e:iptean!, a continuat s! su#in! c! fusese martor la arestarea fiului s!u$ /cum de"enise
ns! clar c! po"estea lui era pe de-a ntre:ul in"entat!, aşa c! ne-am pus pe c!utatul suspectului,
prin controlarea locuin#elor rudelor şi prietenilor s!i$
Numai c!, dup! mai bine de zece zile de "erific!ri, sosise şi momentul s! facem bilan#ul
ac#iunii noastre de depistare$ .n bilan# care demonstra c!, odat! cu epuizarea listei rela#iilor lui
'âr"ule#, ne aflam la fel de fimpotmoli#i ca la nceput$
8 1ir-ar s! fie3 'arc! am urm!ri o fantom!D
8 / zis Dan, cu iritare, dup! care a continuat :ânditor: )red c! aceast! dispari#ie s-ar
putea e9plica numai ntr-un sin:ur felD /flând c! suntem pe urmele lui şi ştiind ce pedeaps! il
aşteapt! pentru omorul comis, a preferat s!-şi le:e un pietroi de :ât şi s! se arunce n "reun lacD
Deci, pin! dnd nu "a putrezi funia de care-i ancorat, pentru a H se ridica corpul la suprafa#a apei,
n-a"em nici o şans! s! d!m de el$
8 5i dac!, n loc de funie, s-a folosit de un cablu metalic7 5i-a dat cu presupusul şeful de
post, n biroul c!ruia ne aflam$
8 6rei s! spui c!, temându-se de consecin#a faptei lui, s-a sinucis7 --am ntrebat pe Dan$
8 )e, nu-i posibil7 &-a contrat el$
8 Nu$ +ste e9clus3 )azuistica judiciar! demonstreaz! c! cei care ucid n mod deliberat,
ca n cazul nostru, şi pre#uiesc propria "ia#! mult pre7 &ult pentru a a"ef curajul s! şi-o ia
sin:uri$ T
8 Odat!-i ca niciodat!3 &i-a replicat el, sceptic$
/m "rut s!-l contrazic dar, reamintindu-mi la timp c! zicala pe care-o in"ocase nu poate
fi ne:lijat!, mai ales n meseria noastr!, am renun#at$
8 &! re#:D -ns! chiar dac! ai a"ea dreptate, tot trebuie s!-l :!sim$ 6iu sau mort
8 Domnule c!pitan – a inter"enit subofi#erul – n ceea ce m! pri"eşte, sunt con"ins c!
'âr"ule# nu se mai afl! prin mprejurimi$ /m discutat cu to#i cet!#enii din satul nostru şi din cele
n"ecinate şi, dac! de atâta timp nu l-a mai "!zut nimeni, e clar c! nu se mai afl! pe aceste
melea:uri$
8 /dm i#ind c! totuşi nu s-a omor t, e de presupus c! e"it! s! se afişeze$ -ar pentru a
putea satisface un astfel de deziderat, ar trebui n mod obli:atoriu ca, n afara unei bune
ascunz!tori, s! aib! asi:urat! şi o pensiune complet!$ /ltfel, fiind obli:at s!-şi cumpere sin:ur
cele necesare traiului, nu se putea s! scape neremarcat, de-a lun:ul a dou! s!pt!mâni$
8 / remarcat Dan$
8 '!i "ede#i, domnule locotencntD Tocmai asta spuneam şi eu – a zis subofi#erul$ ,a noi
n sat este o sin:ur! b!c!nie şi to#i s!tenii se cunosc de când s-au n!scut$ Dar$ Lntr-un oraş mare,
unde poate târ:ui de fiecare dat! din alt ma:azinD
0! zicem c! ai dreptate n pri"in#a cump!r!turilor$ Dar cine ar ad!posti ntr-un oraş mare
un str!in7 5i nc! pe o perioad! atât de lun:!3 / fost rlndul meu s!-l ntrerup, pricepând unde
bate şaua$ Ln consecin#!, 'âr"ule# se afl! ascuns iot la o rela#ie de-a lui$ 5i nc! una care ar trebui
s!-i fie foarte apropiat!, dac! şi-a putut asuma riscul de a :!zdui o persoan! urm!ri ,!3
8 --am "erificat toate rela#iile – a #inut Dan s!-mi reaminteasc!$
8 Nu-i nimic3 O "om lua de la nceputD
8 &-am pornit s! spun cu iritare, pentru ca, brusc, s! realizez c! mai e9ista şi o alt!
posibilitate$ Dane, oare tat!l lui
'âr"ule# ne-o fi indicat chiar toate rudele şi prieter$ -i suspectului7
8 +i3 Dar asta e bun!3 / e9clamat el, surprins$ 5tii c! ar fi o idee7
8 5tiu – am admis, ntorcându-m! spre subofi#er şi ar!tându-i notesul n care
consemnasem numele persoanelor cu care era n rela#ii 'âr"ule#$ Te ro: s! "erifici dac!, n afara
acestora, mai a"ea şi alte cunoştin#e apropiate$
/ dat din cap pentru a m! asi:ura c! a priceput ce-i cer şi a nceput s! copieze lista$
8 Domnule c!pitan – a zis el, dte"a minute mai tlrziu, pe când mi restituia notesul – n
orice caz, o omisiune am şi "!zutD
8 )are7 0-a :r!bit Dan s! mi-o ia nainte$
8 Nu apare bunicul lui 'âr"ule#D Dar, cum nu este e9clus s! mai lipseasc! şi al#ii, "!
ro: s!-mi acorda#i un r!:az de dou!-trei oreD
8 .ndeY locuieşte acest bunic7 ,-am ntrerupt f!r! menajamente$
8 ,a "reo trei Xilometri de sat, lân:! e9ploatarea forestier!, ti cheam! tot 'âr"ule#, dar i
se spune 2heor:he 6iezure şi este p!durar$
8 O locuin#! situat! lân:! p!dure şi n afara "etrei satului ar putea reprezenta un ad!post
ideal – a remarcat cu satisfac#ie cole:ul meu$
8 0! şti#i c! am discutat cu muncitorii de la e9ploatare$ 5i, dac! l-ar fi z!rit care"a, chiar
şi numai prin :ospod!ria p!durarului, am fi ştiut şl noi – a #inut subofi#erul s!-l a"ertizeze pe
Dan$
Deşi afirma#ia şefului de post a a"ut darul s! diminueze chiar şi f!râma de optimism care
nc! nu a"usese timp s! m! ncerce, m-am ncurajat sin:ur, apelând la o zical! care sus#ine c!
ncercarea moarte n-are$
8 5tiindu-se c!utat, +*/ 5- 1-*+0) 0/ N.-5- DO*+/0)Ă 0/ 1-+ 6Ă`.T$ -ar
faptul c! tat!l urm!ritului a omis s! ne "orbeasc! şi despre bunicul fiului s!u, constituie un moti"
n plus pentru a "erifica şi aceast! pist! am spus, dup! ce i-am cerut subofi#erului s! ne arate pe
hart! unde se afl! locuin#a p!durarului$
)ând am localizat :ospod!ria care ncepuse s! ne -ntereseze, i-am reamintit c! doresc s!
completeze cit mai repede lista rela#iilor suspectului$
: N-/. &/- 2Ă0-T ).- 0Ă-- )+/*/ *+,/T.$ D+)hT .*&Ă*-T.,.- -
0e spune c! nu e9ist! ce"a mai pl!cut ca un picnic, la p!dure, n z!puşeala pe care luna
iulie poate s-o ofere cu atâta :enerozitate$ &ai cu seam! când o astfel de idilic! destindere #i este
oferit! n chip de obli:a#ie profesional!$ Ln ceea ce m! pri"eşte, sunt :ata s! afirm cu toat!
con"in:erea c! o sus#inere de felul acesta este departe de a fi ade"!rat!$ Despre ce rela9are poate
fi "orta, dnd stai trei nop#i la rând, pitit dup! copaci şi te z:tieşti printr-un binoclu cu infraroşii7
Nu numai c! m! dureau ochii, ca şi cum ar fi fost lubrefia#i cu nisip, dar mi mai amor#iser! şi
bra#ele, de parc! cele dou! Xilo:rame ale binoclului se transformaser! n dou! chintale$
.na peste alta, m! s!turasem pin! peste cap s! m! mai joc de-a (uffalo (ill şi pieile roşii
n 6estul s!lbatic$ &oti" pentru care m! şi hot!râsem c! peste "reo dou! ore, când urma s! se
lumineze de ziu!, s! las balt! pânda f!r! rost n care m! an:renasem din momentul n care mi-a
trecut prin cap c! sunt un tip cu teribil de mult fler$
)onsolat de ideea c! n curând "oi putea abandona aceast! supra"e:here f!r! perspecti"!
şi, astfel, "oi putea trece la "erificarea persoanelor indicate de şeful de post ca fiind rela#ii ale
urm!ritului, am s!ltat iar binoclul şi am scormonit cu pri"irea :ospod!ria bunicului acestuia$
2estul f!cut mi-a permis s! "!d, pentru a nu ştiu câta suta oar!, o ma:azie d!r!p!nat!, un :rajd
care ad!postea o mâr#oa:! b!trân!, o fXitân! abandonat! şi locuin#a din c!r!mid! aparent! a
p!durarului$ 5iD /tât - Toat! lumea dormea, mai pu#in eu^
)hiar n clipa tn care coboram binoclul, mi s-a p!rut c! aud ce"a care aducea a foşnet/m
pri"it din nou spre :ospod!rieD -ns! nu mi-a re#inut nimic aten#ia 0punlndu-mi c! mi s-a p!rut,
m-am rela9at$ Dar nu prea mult, pentru c! z:omotul s-a repetat /scultând atent, mi-am dat seama
c! susurul "enea din stin:! mea$ *idicând din nou binoclul, am m!turat cu pri"irea zona
respecti"!$ 'rin pâcla sub#ire şi roşiatic! oferit! de instrumentul meu, am remarcat, printre
trunchiurile copacilor, o siluet! care, str!duindu-se s! nu fac! z:omot, se apropia de locul unde
m! aflam eu$
&ai Lntâi m-am ntrebat dac! n-am de-a face cu mistre#ul care m! mai onorase cu câte"a
"izite de curtoazie, probabil pricepând, numai el ştie cum, c! nu sunt un braconier "enit cu
inten#ia de a-l transforma n caltaboşi$ /poi, ncordându-mi pri"irea, mi-am dat seama c! silueta
apar#ine unei fiin#e umane, deşi nainta curbat! de la mijloc$ )ând a ajuns la "reo zece metri, am
l!sat binoclul s!-mi atârne pe piept, m-am pitit dup! copacul de (n:! mine, mi-am pre:!tit
lanterna şi am dus mina dreapt! la subsuoar!$ &ai nainte de a-mi tra:e pistolul din toc, l-am
recunoscut pe Dan, care, ajun:ând n imediata mea apropiere, şi-a ridicat capul şi a nceput s! m!
caute, dup! toate aparen#ele, mirat c! nu m! "ede$
8 'st H l-am şoptit, amintindu-mi la timp c! nu ne aflam n p!dure pentru a ne juca de-a
"-a#i ascunselea$
8 +i3 )redeam c! te-ai pus pe tras a:hioaseD
8 &i-a replicat, "enind lin:! mine$
2ândind c! era firesc ca şl lui s! i se fac! lehamite s! tot "e:heze o:rada :ospod!riei din
partea care mi era mie opus!, m-am :r!bit s!-i fac o bucurie:
8 (ine c! ai "enitD Dac! de trei nop#i nu şi-a scos capul, e dar c! nu aici se ascundeD
/şa c! nu "!d de ce-am mai sta nc! dou! ore, mai nainte de a ne l!sa p!:ubaşi$
8 Doamne-fereşte3 0! abandon!m cursa tocmai acum, când l-am "!zut7 / spus
contrariat
8 .nde l-ai "!zut, m! \ - l-am ntrebat, con"ins c! m! ia peste picior, ca un apropo la
Cfructuosul> reztlltat al ini#iati"ei pe care o a"usesem$
8 Ln curtea :ospod!riei3 / ieşit din :rajd şi s-a dus n spatele ma:aziei, unde se afl! S$
)$-ul$ /poi, dup! "reun sfert de or!, s-a ntors de unde-a plecatD
8 5i de unde eşti atât de si:ur c! plimb!re#ul pe care l-ai "!zut era chiar 'âr"ule#7 Doar
binoclul #i permite s! "ezi numai silueta3 'oate c! era p!durarul sau$
8 Ne"asta lui3
8 Orice confuzie este e9clus!, şefuY7 Nu putea fi decât domnul 'âr"ule# n persoan!3 &i-
a replicat cu fermitate$ 'entru c! p!durarul este o namil! de aproape doi metri, iar ne"ast!-sa, o
pirpirie care$ Nu ştiu din ce moti"e, şi cam tra:e un picior$ +i bine, noctambulul de care #i
"orbesc era n afara semnalmentelor celor doi t /şa c!3D / conchis el cu subn#eles$
Deşi de trei zile aşteptam o astfel de "este$ /cum$ )ând n sfârşit o primeam, parc! nu-mi
"enea s! cred c! am reuşit s!-l depist!m pe suspect$
8 )e facem7 Nu intr!m peste el7 / zis Dan cu ner!bdare, "!zând c! am c!zut pe
:ânduri$
8 /cum7
8 (inen#eles3
8 )hiar aşa7 D!m buzna n toiul nop#ii, f!r! mandat7
8 Dac-am pus mâna pe el, ce ne mai trebuie mandat7 &i-a ntors-o el$
8 5i dac!, totuşi, nu-i urm!ritul nostru T
8 )um s! nu fie, domYle73 / zis el cu o iritare pro:resi"!$
8 /dmi#ând c! ai dreptate – şi "reau s! sper c! ai3 –, de ce trebuie s!-l arest!m acum, pe
moment, şi nu la şapte diminea#a, aşa cum pre"ede şi le:ea7
8 5i dac! intre timp spal! putina7
8 Dac! n-a f!cut-o n dou! s!pt!mâni, am moti"e s! cred c! nu se "a face ne"!zut pân!
diminea#!$ De altfel, pân! m! reped eu la procuratur!, tu "ei continua s! te binoclezi n
:ospod!rie$
/"ând n "edere relatarea lui Danr primul obiecti" al descinderii noastre l-a constituit
:rajdul$ )ând i-am p!şit pra:ul, o :loab! am!rât! a ntors capul spre noi şi, continuând s!
mestece dez:ustat! cele câte"a paie smulse din iesle, ne-a pri"it cu o apatie ce demonstra c!
meniu-ul nu-i era deloc pe plac$ /poi, consta tind c! nu ne n:hesuiam s!-i oferim o bani#! cu
o"!z, s-a resemnat şi şi-a ntors din nou capul spre j:heab pentru a mai lua o :ur! de paie, care,
deşi nu erau prea apetisante, puteau s!-i potoleasc! foamea n caz de restrişte$ Ln ceea ce m!
pri"eşte, m-am :r!bit s!-i cercetez cu pri"irea Cli"in:-ul>$ Dar, n afara locatarului, titular al
iealei şi al paielor aşternute pe podea, n-am remarcat nimic care s! aduc! cu ? ceea ce c!utam$
*idiclndu-mi pri"irea, am "!zut plafonul - din bârne şi un chepen: care ducea spre podul cu fiN$
T )um acest :en de ane9! putea reprezenta o ascunz!toare b formidabil!, n-am a"ut moti"e de
ezitare$ 'roptindu-mi N un picior pe iesl!, m-am ridicat pân! la :ura de acces f şi, mpin:ând
capacul, m-am s!ltat n pod$ Dup! ce a - ajuns şi Dan dup! mine, ne-am pus cu râ"n! pe
r!scolitul finului Dar foarte curtnd a trebuit s! tra:em concluzia c! omul nostru s-ar fi putut afla
oriunde, mai pu#in n ane9a de deasupra :rajdului$
De ndat! ce am re"enit n curtea :ospod!riei, ne-am continuat descinderea cu ma:azia şi
S$ )$-ul din spatele acesteia Dar rezultatul pe care-l scontam se l!sa aşteptat, aşa c! am trecut la
o "erificare temeinic! a locuin#ei şi a ntre:ii o:rade$ -ns! totul s-a do"edit n zadar$ &-am uitat
ntreb!tor la Dan, care s-a dez"ino"!#it f!r! cea mai mic! ezitare:
8 5cfuY, te ro: s! m! crezi c! l-am "!zut3
8 `!u7 5i unde e7
8 Nu ştiuD 5l nici nu pot s! n#ele:$ 'entru c! din momentul n care te-ai dus şi pân! te-
ai ntors de la 'rocuratur!, eu n-am mai luat binoclul de la ochi$ Deci se e9clude posibilitatea ca
'âr"ule# s! fi fu:itD3
8 /iurea - ara aruncat dispre#uitor$ O astfel de afirma#ie se poate face numai dac!
:ospod!ria este supra"e:heat! n mod simultan din dou! direc#ii opuse$ Ori chiar trebuie s!-#i
reamintesc c!, n timp oe tu -- urm!reai cum se fâ#âie prin curte, eu n-am "!zut nimic7
8 &daD 'robabil c! totuşi o fi reuşit s!-mi scapeD
8 / admis el, f!când un rictus de re:ret$
'ia#! de concluzia care se impunea, m-am ntors spre p!durar, care ne secundase n
controlul nostru de la o distan#! de doi-trei metri şi i-am cerut scuze pentru timpul pe care i-l
r!pisem$
+l m-a asi:urat c! i-a f!cut pl!cere s! ne cunoasc! şi c! niciodat! nu a pre:etat când a
trebuit s! ajute autorit!#ile$ )u sufletul :reu de sup!rare, am mai ad!u:at câte"o cu"inte nc!rcate
de o banal! amabilitate şi am pornit spre poart!$ Dar, mai nainte de a ieşi din curte, pri"irea mi-a
fost atras! de un morman de p!mânt, n:r!m!dit lân:! :ard$ &-am ntors Fdin drum şi m-am
apropiat s!-l pri"esc, f!r! s!-mi dau seama cu ce scop$ &o"ili #a era format! din bul:!ri de
p!mânt proasp!t r!scolit$ Lncercând s! stabilesc ce anume mi atr!sese aten#ia asupra ei, am ntors
capul şi m-a -uitat de-a lun:ul şi de-a latul o:r!zii 0olul era ori bine b!t!torit, ori acoperit cu
buruieni şi iarb!$
8 )um au ajuns aici7 &-am adresat p!durarului, ar!tlnd spre bul:!rii de p!mânt$
8 ,-am adus eu, cu c!ru#aD 'entru c! a"eam ne"oie de p!mânt, pentru un solariu de
roşiiD
&ai nainte de a-mi r!spunde cu ezitare, l-am "!zut tres!rind, nepl!cut surprins de
ntrebarea mea$ 5i, deoarece inten#ia lui de a-şi face un solariu era foarte l!udabil!, am a"ut toate
moti"ele s! doresc a afla de cc-i displ!cuse faptul c! proiectul lui mi atr!sese aten#ia$ Drept care
mi-am propus s!-l ro: s!-mi spun! de unde a adus p!mântul$ Numai c!, mai nainte de a da :laR
curiozit!#ii mele profesionale, am realizat c! nasul meQ i este asaltat de o miasm!$ Lncercând s!
stabilesc sursa deza:reabilei emana#ii, ochii mi s-au oprit asupra :r!mezii de p!mânt de la
picioarele mele, moment n care am stabilit şi c! mirosul care m! n:re#oşase aducea cQ i cel de
amoniac$ +dificat fiind, am ridicat capul şi am m!turat cu pri"irea :ospod!ria, n c!utarea locului
din care ar fi putut s! pro"in! duhoarea$ /poi, deoarece n timpul "izitei nu ntâlnisem nici o
cocin! de porci, :ândul mi-a zburat n mod firesc la mâr#oa:a ce nu se d!dea n "ânt dup! paie$
8 6a trebui s! mai control!m nc! o dat! :rajdul H sm decretat, plndind reac#ia
nso#itorului nostru$
/ arborat o fi:ur! atft de mthnitâ, ncât, tnl!turându-mi # ultimele reeer"e, i-am f!cut
semn lui Dan s! m! urmeze$
Ln timp ce st!team n pra: şi m! ntrebam de unde ar trebui s! ncep, :loaba, plin! de
optimism, a ntors iar capul spre mine$ Dar numai pentru câte"a clipe deoarece, recunosc3 Ndu-
m! şi pricepând c! nici de data asta n-a "enit &oş )r!ciunul cailor s!-i aduc! o"!zul râ"nit, şi-o
fi spus c! nu merit aten#ia ce mi-o acordase$
1!r! s! m! las afectat de afrontul oe mi-l f!cuse, l-am ru:at pe p!durar s! scoat! calul
afar!, n curte$
8 'entru ce7 / protestat el, ar!5ndu-ee foarte surprins de cererea mea$ 0t! bine unde st!3
/ ad!u:at cu fermitate$
6!zând c! n-are rost s! mal insist, i-am f!cut semn lui Dan s! e"acueze calul din :rajd$
Numai c! asistentul meu, mal mult la bine dedt la :reu, s-a f!cut a nu pricepe$ /mintindu-mi c!
şeful trebuie s! fie un e9emplu de curaj pentru subalterni, mi-am luat inima n din#i şi m-am
strecurat pe lân:! :loab!$ Dup! ce i-am desf!cut c!p!strul, f!r! ca animalul s! fi f!cut "reo
ncercare de re"olt!, l-am luş n curte şi l-am le:at de primul pom pe care l-am ntâlnit$
)ând am re"enit n :rajd, Dan, care ntre timp nl!turase cu furca paiele de pe podea, mi-a
ar!tat c! aceasta era pre"!zut! cu un capac de scânduri, de circa un metru p!trat$
/pledndu-se, a apucat cu de:etele mar:inile pode#ului şi l-a ridicat, r!sturnându-l lateral
(rusc, o sc!fârlie şi-a f!cut apari#ia mpreun! cu #ea"a dubl! a unei puşti de "ân!toare,
care #intea e9act pieptul lui Dan$ Ln urm!toarea clip!, piciorul meu stin: a decolat peste :roap!, şi
a aterizat peste arm!, culctnd-o la p!mânt şi, aproape simultan m-am aplecat pentru a propti
Saltherul meu de ceafa Cfranctirorului>$ Dup! cum am şi scontat, o#elul pistolului meu fiind rece,
tipului i-a "enit mintea la cap şi şi-a hiat mâinile de pe puşc! pentru a le ridica repede n sus$
8 /far!3 --am ordonat cu suficient! asprime pentru a-l ajuta s! n#elea:! c! nu ne aflam
prin partea locului pentru a oe juca de-a ho#ii şi "ardiştii$
&-a n#eles foarte bine şi a ieşit din ascunz!toare$
+ra de statur! potri"it!, slab, şaten, cu fata prelun:!, iar ochii mici şi retraşi spre fundul
orbitelor m! pri"eau tremurând$ 'robabil de fric!, pentru c! n :rajd era o c!ldur! n!buşitoare$
8 )um te numeşti7 ,-am ntrebat din formalism, pentru c! era e"ident c! a"eam de-a
face chiar cu persoana pe care m! s!turasem s-o tot caut$
8 0! tr!i#i3 &! numesc 'âr"ule# -on – m-a informat el, adoptând o atitudine de soldat
disciplinat$
Ln timp ce Dan i proptea mâinile n c!tuşe, eu am pri"it n ascunz!toare$ +ra adânc! de
"reun metru şi jum!tate, iar pe fundul ei se aflau câte"a obiecte$ Dup! ce-am coborât şi le-am
e9aminat, am constatat c! erau: o hain! de piele, dou! casetofoane cu câte"a zeci de casete, un
pumnal, o centur! de cartuşe de "ân!toare, mai multe conser"e, o pâine nceput! şi un ciub!raş cu
ap!$
/m scos din :roap! obiectele care-i #inuser! companie n e9ilul lui de şobolan şi l-am
anun#at c! "a trebuiY s! mear:! cu noiD
'e când ieşeam din :rajd, bunica lui, care se apropiase de noi, f!r! ca eu s! fi b!:at de
seam!, şi-a scos baticul cernit de pe cap şi, ascunzându-şi fa#a n el, a izbucnit n plânsD
/jun:ând la postul de poli#ie, l-am poftit s! ia loc pe scaun şi mi-am nceput
intero:atoriul:
8 5tii de ce te afli aici7
&i-a r!spuns printr-o cl!tinare din cap, cu un aer foarte ne"ino"at:
8 /i putea s!-mi spui ce ai f!cut n perioada IJ – II iulie7 ,-am ntrebat$
8 Nu, nu-mi amintescD
8 &-a anun#at cu re:ret, dup! ce mai nainte ridicase :ânditor pri"irea spre ta"an, pentru
a-şi etala bun!"oin#a$ 5ti#i, s-a scurs atâta Ytimp de atunciD
8 Dac! ai uitat, am s! te ajut eu – m-am oferit cu amabilitate$ &! refer la cele trei zile n
care n-ai fost la ser"iciu$ 5i cum un astfel de concediu nu se ia chiar n fiecare zi, eu cred c!, dac!
ai "rea, ai putea s! ne spui cum şi unde ti l-ai petrecut$
8 /aa3 Dac! "! referi#i la zilele alea de recuperare, mi amintesc – s-a ar!tat el bucuros
de sprijinul pe care i-l oferisem$ /m sim#it ne"oia s! m! distrez un pic şi m-am dus la Timişoara,
pentru c! este un oraş pe care il ndr!cesc mult$
8 Toate cele trei zile le-ai petrecut n Timişoara7
8 Da$ )ând le-am terminat, m-a ntors la termocentral! şi mi-am reluat muncaD
8 .nde ai locuit şi cum te-ai distrat pe acolo7 /m "rut s! mai ştiu$
8 )ând am plecat de acas!, m! :ândeam c! "oi lua o camer! la "reun hotel, dar n-a mai
fost ne"oie, pentru c! am ntâlnit n tren o timişoreanc!, care m-a in"itat s! stau la eaD 5i acolo
am şi r!mas pân! mi s-au terminat zilele de recuperareD
8 )um o cheam!7 ,-a ntrerupt Dan$
8 /n:ela$
8 /n:ela şi mai cum7
8 Numai /n:ela, c! ce m! interesa pe mine numele ei de famjlie7 / e9plicat cu
indiferen#!$
8 .nde locuieşte7 5i-a continuat Dan chestionarea, f!cându-se c!-l ia n serios$
8 Nu ştiu cum se numea strada, pentru c! eu nu cunosc prea bine oraşul – a r!spuns,
ridicând din umeri cu re:ret$ Dar pot s! "! spun c! locuia ntr-un bloc nou şi a"ea un apartament
cu dou! camereD
)um basme de felul celui pe care se apucase s! ndru:e mai auzisem eu, l-am ntrerupt:
8 De unde ai casetofoanele şi haina de piele7
8 ,e-am cump!rat din Timişoara, de la talciocD De la un str!in, parc! -u:osla"D Tot
de la el am luat şi nişte carpete pe care le-am l!sat acas!$
8 5i puşca, tot din talcioc ai cump!rat-o7 ,-am ntrebat cu seriozitate$
/ dat din cap a confirmare apoi, dându-şi probabil seama c! ntinsese coarda prea tare, a
nceput s!-l clatine a ne:a#ie:
8 Na, o am de ti ti"? ani, de la un "ân!torD /dic!, de fapt, de la un braconier care
pândea la mistre#iD
8 4i-a dat-o cadou7 ,-am ntrebat, ztinbindu-l cu n#ele:ere$
8 /, nu3 /m lua6o eu, dup! ce el a ascuns-o când --a "!zut pe bunicul f!când inspec#ie
prin p!dure$
Lntrucât scopul discu#iei introducti"e inii permisese s! stabilesc c! b!nuitul era şi in"enti"
şi decis s! nu-şi recunoasc! "ino"!#ia, admi#ând c! el sr fi fost autorul omorului, am apreciat c!
"enise momentul s! trec la elementele mai concrete ale afacerii$
8 De cc te-ai ascuns şi de ce nu te-ai mai dus la lucru7
8 'entru c! arn aflat c! m! urm!reşte poli#ia şl nu "oiam s! ajun: la nchisoare$
8 )um de politie se tem numai cei ce ncalc! le:ea, nseamn! c! ai comis o infrac#iune –
am oonchis eu, ar!tându-m! surprins de o astfel de e"entualitate$ -a spune-ne şi nou! ce"a despre
ea$
8 +u n-am f!cut nimica r!u, numai c!, f!r! s! "reau, cred c! m-am "ârit ntr-un mare
buclucD
8 / zis cu triste#e$
8 1ii, te ro:, mai e9plicit3 ,-am in"itat eu$
8 &! tem c! lucrurilc pe care le-am cump!rat de la Timişoara erau de furat$ /ltfel nu pot
s!-mi e9plic cum de le-am luat atât de ieftin$ 'e moment, :ândindu-m! c! am pus mina pe un
chilipir, m-am lacomii s! le iau, dar când am "!zut c! m! caut! poli#ia, am n#eles c! erau de furat
şi c! "oi fi arestat şi eu, pentru complicitate – a e9plicat, dând din cap a mare am!r!ciune$
0alata pe care mi-o ser"ise era atât de stupid!, ncât n-am a"ut nici un moti" s! "reau s-o
comentez$ )eea ce nu m-a putut mpiedica s! "reau s! aflu altce"a:
8 De unde ai ştiut c! eşti urm!rit de poli#ie7
8 /D /m aflat ntâmpl!tor>$ +u mer:eam :r!bit cu bicicleta spre cas!, pentru c! n
dup!-amiaza aceea trebuia s! lucrez la central!, când m-au oprit doi ofi#eri de poli#ie, care se
aflau ntr-o maşin! şi m-au ntrebat dac! ştiu unde locuieşte 'âr"ule# ,an$ /dic! ea$
8 /şa c!, c(ndu-mi seama c! m! caut! pentru lucrurile cump!rate la Timişoara, le-am
spus c! nu sunt de prin partea locului$ -ar dup! ce ei au plecat mai departe, eu m-am ascuns şi a
doua zi am s!pat :roapa din :rajdul bunicului meu, unde am stat pitit pân! m-a#i :!sit
dumnea"oastr!$
)a s! "ezi, ce coinciden#! a dracului3 Ofi#erii trimişi dup! 'âr"uTet$ N-/. &/- 2Ă0-T
).- 0Ă-- )+/*/ *+,/4--, D+)hT .*&Ă*-T.,.-3 &i-am zis eu, amuzat de :hinionul
cole:ilor mei de la inspectoratul Vude#ean$
8 /i putea s! ne e9plici, de ce tat!l t!u ne-a spus c! a asistat la arestarea ta7 ,-am
ntrebat, cu dorin#a de a mai l!muri o inad"erten#! e"iden#i$
8 +u l-am n"!#at s! spun! aşa^$ 'entru c! m-am :ândit c! poli#iştii care "or "eni s! m!
caute se "or l!sa p!:ubaşi când "or afla c! fusesem deja arestat de al#ii – a zimbrt el, mândru de
strata:ema pe care o in"entase$
)a s!-i fac o pl!cere, am dat din cap cu admira#ie pentru iste#imea hii şi, brusc, l-am
ntrerupt:
8 O cunoşti pe +lena )hiran7
8 0i:ur$ + so#ia lui nea /nton, care mi-a fost şef pe când mi f!ceam sta:iul militar$
8 /i fost de multe ori n casa familiei )hiran7
8 Da, cel pu#in o dat! pe s!pt!mân!, dar asta se tntâmpla mai demult$ )ând eram n
armat!, nea /nton, care era şeful popotei, m! trimitea adesea la el acas! cu ci te ce"a de mâncare$
8 /i continuat s!-l "ezi şi dup! ce #i-ai terminat sta:iul militar7
8 Numai o sin:ur! dat!$ /cum "reo dou! luni$ )ând tot m-am dus la nunta unui "âr, care
locuieşte n (ucureşti$
8 +şti con"ins c! n-ai intrat n casa fostului t!u şef mai de curând7 De e9emplu, chiar
luna trecut!7
8 NuuuD Nici :ând3 0in:urul drum pe care l-am f!cut, aşa cum "-am zis, a fost la
Timişoara – mi-a r!spuns, cu o con"in:ere care demonstra n e:al! m!sur!, ori c! el este un bun
actor, ori c! eu m! aflam pe o pist! fals!$
8 +ste surprinz!tor ceea ce sus#ii, 'âr"ule#3 Deoarece e9ist! doi martori care afirm! c!
te-au "!zut n locuin#a familiei )hiran, luna trecut! – l-am a"ertizat, referindu-m! la declara#iile
lui )lucescu şi ale "ecinei care suferea de astm$
8 0e nşeal!, domnule c!pitan$ )onfrunta#i-i cu mine şi am s! "! do"edesc c! fac o
confuzie – mi-a replicat cu un ton de superioritate$
Lntrucât nu f!cuscm nc! opera#iunea de recunoaştere din :rup, n-a"eam dreptul s!-l
contrazic$ Dar asta nu m-a mpiedicat s!-mi arunc pe mas! şi ultimul atu:
8 Dac! n-ai mai fost n locuin#a fostului t!u şef de dou! luni, cum #i e9plici c! toate
obiectele pe care le-am :!sit la tine, inclusi" cele dou! carpete ridicate din propria ta cas!, au
apar#inut familiei )hiran7 (a mai mult, ele au fost sustrase din apartamentul acestei familii n
urm! cu "reo dou! s!pt!mâni7
'entru o clip! am a"ut impresia c! l-am pus n ncurc!tur!$ Dar m-am nşelat, pentru c!,
dup! ce mai Lntâi a ridicat din umeri, mi-a spus:
8 Nu "!d decât o sin:ur! e9plica#ieD 'robabil c! datorit! unei ntâmpl!ri nefericite, am
cump!rat nişte lucruri care au fost furate chiar de la nea /nton$
)um ntr-o afacere criminal! coinciden#ele nu apar prea ntâmpl!tor, l-am anun#at c! ne
"a, nso#i la (ucureşti, nu de alta, dar tot trebuia s! i se ridice -mpresiunile di:itale pentru a putea
fi confruntate cu cele de la locul faptei$
*$ 'lN/ &h-N+ 'O/T+ )/-V- 6-N+ &-NT+/ ,/ )/'
+ra trecut de ora zece diminea#a când am reuşit s! termin confrunt!rile ce trebuiau s!-mi
indioe modul n care urma s!-l in"it pe b!nuit la dans$ /stfel c!, de ndat! ce ultimul martor a
p!r!sit biroul, l-am şi luat n primire:
8 Dup! cum ai "!zut, martorii au fost fermi$ 0ubofi#erul te-a :!sit duminic! diminea#a, la
trei şi dou!zeci, n fa#a hotelului /thenee 'alace, iar domnul )lucejeu te-a Lntâlnit sâmb!t! dup!-
amiaza n locuin#a famiiie )hiran$
8 Ori :reşesc, ori sunt r!u inten#iona#i$ Oare ce do"ad! mai bun! "! trebuie când femeia
pe care a#i adus-o s! m! "ad! a spus c! nu m! recunoaşte7
8 &artora la care te referi te-a z!rit numai din balconul apartamentului ei, adic! de la
distan#!, aşa c! era şi firesc s! nu-#i poat! recunoaşte chipul$ Dar s! l!s!m deocamdat! depozi#iile
martorilor şi s! discut!m alte aspecte$ Te informez c!, n urma e9pertizei dactiloscopice a rezultat
c! amprentele ridicate din locuin#a familiei )hiran coincid cu ale tale$ )eea ce demonstreaz! c!,
n mod indubitabil, tu eşti autorul faptelor consumate n locuin#a fostului t!u şef$
N-a spus nimic, dar n mod e"ident toat! suficien#a pe care o arborase pân! n acel
moment s-a transformat Lntr-o atitudine de derut!$
8 /cum adau:! la aceast! constatare şi pe aceea c! asupra ta au fost :!site toate
obiectele care au disp!rut e9act din aceeaşi locuin#!$ Ln fa#a acestor probe mai sus#ii c! eşti str!in
de infrac#iunea pe care o anchet!m7
6!dit dezorientat, fi-a n:ropat b!rbia n piept, scufundat ntr-o mu#enie total!$
8 De altfel #m s!-#i aduc la cunoştin#! câ$ Datorit! probelor de "ino"!#ie pe care le
de#inem, "ei fi trimis n judecat! chiar dac! "ei continua s! respin:i acuza#ia ce #i se aduce3 ,-am
a"ertizat$
8 (ine$ 6! spun totul – s-a decis el, ridicându-şi pri"irea spre mine$ Dar s! şti#i c! nu eu
am ucis-o pe ne"asta lui nea /nton3 / fost rândul lui s! m! a"ertizeze$
8 -au not! de afirma#ia ta şi te ascult – am r!spuns cu satisfac#ie deoarece, dând cauzei
aspectul unei cercet!ri pentru o simpl! spar:ere, pân! n acel moment nu se fftcuse nici o referire
la faptul c! fusese ucis! "reo persean!$
8 Nu eu am ucis-o7 / repetat el$
8 'erfect$ Te ro: s! notezi şi aceast! precizare – i-am cerut tui Dhn, f!eându-m! c!-l iaru
n serios$ /cum te roc ta ne po"esteşti cum au ajuns casetofoanele, puşca şi celelalte n posesia
ta7
8 6-am min#it$ Ln timpul zilelor de recuperare n-am fost la Timişoara, cum "-am spus, ci
la (ucureşti$
8 )unoaştem asta$ &ai bine ne-ai spune moti"ul pentru care ai "enit tin )apital!$
8 5i pentru nceput cel mai bine ar fi dac! ai preciza unde se afl! n momentul de fa#!
/nton )hiran şi fiul s!u – l-a luat Dan n primire, cu o curiozitate de ofi#er sta:iar$
Ln timp ce eu am ntors capul pentru a-l mustra pentru pripeala lui, 'âr"ule# ne-a e9aminat
cu pri"irea, mai Lntâi surprins, apoi nencrez!tor$
8 )um, nu şti#i7 5i-a e9primat el mirarea$
8 )rezi c! te ntreb pentru a face con"ersa#ie cu tine7 ,-a repezit Dan, f!r! s!-i pese c!-l
poftisem, din ochi, s! nu-l mai ntrerup! pe b!nuit$
8 ,ocotenent 0imioneseu$ +u cred c! cel mai bine ar fi dac! l-am l!sa s!-şi fac! relatarea
aşa cum "rea el$ -ar dac! "or ap!rea neclarit!#i, le "om discuta la sfârşit3 /m zis pe un ton care l-
a f!cut pe cole:ul meu s!-şi "âre nasul n notes, dar nu mai nainte ca obrajii s!-i de"in! stacojii$
Te ro: s!-#i continui po"estirea, spunându-ne pentru ce ai "enit la (ucureşti – m-a adresat lui
'âr"ule#$ `âmbindu-i cu amici#ie, pentru a-l asi:ura câ, spre deosebire de Dan, eu sunt un munte
de bun!tate$
8 /m "enit s!-l caut pe nea /nton, pentru c! ultima oar! când am fost la (ucureşti, adic!
pe la nceputul lunii mai, i-am l!sat nou!zeci şi dou! de mii de lei, ca s!-mi fac! rost de o maşin!
Dacia$
8 Nu n#ele:$ 'entru oe i-ai dat lui banii şi nu te-ai nscris sin:ur la )+), cum se
obişnuieşte7
8 1iinde! nea /nton mi-a spus c! are nişte cunoştin#e care pot s!-mi aranjeze s! iau
maşina peste rând, dac! le dau şi lor un ciubuc de "reo cincisprezece mii de leiD
8 5i te-a anun#at c! po#i s! "ii s-o iei7
8 Nu, p!i tocmai asta e şi problema$ +u l-am c!utat de câte"a ori -a telefon pentru a
"edea ce-a f!cut, dar n-am putut s! dau de el niciodat!$ /tunci, profitând d? recuperarea pe care o
a"eam, m-am decis s!-i fac o "izit! şi s!-l ntreb ce-a f!cut cu banii mei$
8 /cum am n#eles$ Dar spune-mi, rfnd te-ai dus Ls el acas!7
8 0âmb!t! spre prânz, când eram si:ur c!-l "oi :!si 5i nu m-am nşelat, deoarece dup!
"reo jum!tate de or! a "enit şi nea /nton acas!D
8 )e-ai f!cut aoolo7
8 )um era şi firesc, l-am ntrebat ce se aude cu maşina mea, iar el mi-a spus c! trebuie s!
mai am r!bdare, deoarece n-a apucat nc! s! "orbeasc! cu !ia care trebuiau s-o procure$ +u ns!
cred c! m! ducea cu "orba ca s!-mi ia baniiD
8 )ine mai era n cas!7
8 )ând am "enit, am :!sit-o numai pe doamna +lena apoi, dup! cum "-am mai spus, a
sosit şi nea /nton$ -m "reo or! mai târziu a sosit şi 6alP mpreun! cu un prieten de-al lui, tot
foto:raf care, dup! ce au luat masa, au plecat$
Lntrucât acest aspect coincidea cu relatarea f!cut! de martorul /urel )lucescu, l-am ru:at
s!-mi spun! ce s-s ntâmplat n continuare$
8 0pre ora cinci dup!-amiaza, nea /nton mi-a spui c! el nu s-a s!turat nici pe m!sea şi
c! i e foame$ /m ci a luat din fri:ider "reo dou! Xilo:rame de carne petitn, fripturi şi am plecat
s! le mânc!m la restaurantul /hmiş, unde"a prin apropiere, pe bule"ardul &etalur:iei$ 5l cred c!
era n jur de opt, când ne-am ntors din nou acas!$
.nde doamna +lena ne-a mal pus ce"a de mâncare şi am nceput s! ne uit!m la
tele"izorD
8 / zis, l!sând o pauz! pentru a plesc!i din :ur! şi mi-a cerut ru:!tor:
8 Dac! se poate, aş "rea un pic de ap!D3
Dup! c" Dan>i-a adus un pahar pe care l-a :olit dintr-o sorbitur!, şi-a reluat po"estirea
f!r! nici un ndemn:
8 ,a un moment dat am auzit pe cine"a sunând la uş!$ Nu ştiu cât putea fi ceasul, dar
cred c! trecuse cam "reo or! de la terminarea serialului$ Doamna +lena s-a ridicat de pe scaun,
spunând c! trebuie s! fie 6alP, care, ca de obicei$ Lşi uitase cheile acas!$ Dar nea /nton i-a zis s!
stea jos c! este altcine"a şi s-a dus el s! deschid!$ )urând dup! ce-a ieşit din camer!, l-am auzit
discutând cu cine"a n antreu$ Dar n-am putut s!-mi dau seama despre ce "orbeau, pentru c! era o
limb! pe care nu o n#ele:eam$ )âte"a minute mai târziu, când s-a rentors n sufra:erie, doamna
+lena l-a ntrebat dac! a fost ntr-ade"!r persoana pe care o aştepta$ +l a confirmat şi i-a spus c!
totul "a mer:e conform planului stabilit$ )ând i-a auzit r!spunsul doamna +lena a ntors capul
spre tele"izor şi pu#in mai târziu am "!zut c! plân:ea$ )ând s-a terminat emisiunea nea /nton
mi-a spus c! n noaptea aceea "a a"ea ne"oie de mine şi s-a apucat s!-şi strân:! nişte lucruri$
Tocmd3 Lnchidea ser"ieta n care a b!:at şi câtePa plicuri bine burduşite cu hârtii, când a intrat
6alP n$ )as!$ /r!tându-se mirat c! şi :!seşte p!rin#ii nc! treji, tat!l s!u i-a comunicat c! a "enit
momentul mult aşteptat$ 6alP s-a bucurat şi i-a r!spuns c! era şi cazul, pentru c! era con"ins c! i
se luase urma şi c! arestarea lui era o problem! numai de o zi sau cel mult dou!$ /uzindu-i
"orbind aşa, doamna +lena a izbucnit n plâns şi i-a ntrebat c! ea ce "a face sin:ur!$ Nea /nton a
liniştit-o spunându-i c! nu o paşte nici un pericol şi c!, de altfjel, n curând "a "eni şi ea dup!
eiD
8 / ncheiat 'âr"ule#, plesc!ind iar din :ur!, cu subn#eles$
Dan, pricepând aluzia, a luat paharul şl a ieşit, iar eu, Lncercând s! 0istematizez declara#ia
interlocutorului, f!ceam pronosticuri asupra unui deznod!mânt care se anun#a a fi total
impre"izibil$
8 Dup! ce şi-a adus şi 6alP o map! cu foto:rafii din camera lui, nea /nton mi-a spus c!
"a trebui s! mer: şi eu cu ei – a renceput 'âr"ule# s! relateze, dup! ce a :olit din nou paharul$
)ând l-am ntrebat ncotro, mi-a spus c!-mi "a e9plica n maşin!$ Lnainte de a ieşi din cas!,
doamna +lena i-a mbr!#işat pe amândoi şi le-a spus plân:ând c!, pân! "a reuşi s! ajun:! la ei,
este con"ins! c! "a nnebuni$ )ând ne-am suit n maşin!D
8 )ât era ora7 ,-am ntrebat$
8 Nu ştiu cu precizie, dar n orice caz era trecut de miezul nop#ii$,$ )am cu "reo or!$
8 )e #i-a spus n maşin! /nton )hiran7 &-am interesat, omi#ând c! la nceputul
intero:atoriului l-am luat pe Dan la refec tocmai pentru c! n-a fost capabil s!-şi st!pâneasc!
curiozitatea$
8 )! n noaptea aia "a pleca din #ar! cu 6alP, pentru c! b!nuia c! l-a adulmecat
si:uran#a statului$ 5i c!, n ceea ce m! pri"eşte, am misiunea de a-i aduce maşina napoi, la el
acas!D
8 N-am n#eles3 ,-am ntrerupt, f!r! s! m! ruşinez de i:noran#a mea$ )e a"eau cu el
or:anele de si:uran#!
8 )um, nu şti#i7 0-a ar!tat el nencrez!tor$
+u am cl!tinat din cap c! nu şi chiar nu e9a:eram, iar el, adoptând un aer de ma9im!
importan#!, a catadicsit s!-mi e9plice cu bun!"oin#a şi r!bdarea cu"enite când "rei s! te faci
n#eles de un copil arierat:
8 Nea /nton era şeful centrului de spionajD +l se ocupa de coordonarea acti"it!#ii
tuturor spionilor din *omânia$
8 .n fost subofi#er, şef de popot! ntr-o unitate de instruire pif!neasc!73 + posibil7 &-a
consolat Dan, siderat$
Deoarece ntors!tura pe care o luase cazul m! f!cuse paf şi pe mine, n-am a"ut ce s!-i
r!spund$
8 De aceea s-a şi an:ajat şef la popot! - i s-a adresat 'âr"ule# lui Dan, "!dit satisf!cut c!
reuşise s! ne lase pe amândoi cu :urile c!scate$ )ui s!-i treac! prin cap c! un om care st! pe un
post atât de nensemnat, poate da ordine la nu-ştiu-cine din &inisterul /p!r!rii Na#ionale7
8 1!cea spionaj militar \ Oam ntrebat
8 5i economic, dar mai pu#in, fini spunea, n timp ce 6alP conducea maşina, c! reuşise
s! pun! mina atât pe situa#ia nzestr!rii armatei, cât şi pe planul de mobilizare n caz de r!zboi 5i
cred c! le a"ea chiar la el, pentru c! atunci când mi "orbea de ele, b!tea cu palma pe ser"ieta pe
cârc o l6ase de acas!$
)eea ce ne po"estise era atât de fim tas tic, ncât am sim#it c! m! ia cu ame#eal!$ *euşind
s! m! stâpincsc, mi-am reluat intero:atoriul:
8 .nde "-a#i dus cu maşina7
8 +9act nu pot s! "! spun, pentru c! era ntunericD )red ns! c! ne-am oprit pe undfe"a
pe lin:! aeroportul (!neasa$ Ln orice caz, nea /nton mi-a spus c! mai nttt "or pleca cu un
elicopter, care-i "a duce ntr-un loc unde-i aştepta un a"ionD
8 Te ro: s! ne po"esteşti ce s-a petrecut când a#i ajuns la destina#ie$
8 &ai nainte de a opri, 6alP a semnalizat, de câte"a ori cu faza mare şi, dup! ce i s-a
r!spuns la fel din nişte tufişuri ntunecoase, s-a apropiat de alt! maşin!, mare şi roşie, care a"ea şi
ea luminile stinse$ Dup! ce din ea au coborât trei b!rba#i, nea /nton s-a dat jos şi s-a dus s! dea
mâna cu ei /u schimbat numai câte"a cu"inte, apoi nea /nton s-a ntors, i-a spus lui 6alP s!-l
urmeze şi mie s! duc maşina napoi, de unde plecasem$ )eea ce am şi f!cutD
8 De ce dorea s!-i fie dus! maşina acas!7 /m ncercat eu s! pricep$
8 Nea /nton mi-a e9plicat c! dac! las! maşina acolo, de unde ei "or pleca, si:uran#a
statului "a cunoaşte locul şi acesta nu "a mai putea fi folosit n "iitor pentru introducerea şi
scoaterea a:en#ilor din #ar!$
8 Te ro: s! continui – l-am ndemnat, cu o curiozitate a#i#at! la ma9imum$
/şa cum mi s-a cerut, am trecut la "olan şi am ntors, dar mai nainte de a demara, unul
din cei trei b!rba#i mi-a f!cut semn s! opresc$ 0-a apropiat de mine şi mi-a spus c! m! roa:! s!-l
duc şi pe el n oraş$ Dup! ce s-a urcat lin:? mine, mi-a spus s!-l las n fa#a hotelului /thenee
'alace, pentru c! el locuia acolo$ )ând am ajuns la destina#ie şi el a coborât, n-am mai putut s!
pornesc, pentru c! nu mai puteam s! ba: n "itez!$ Ln timp ce mi chinuiam s! n#ele: ce s-a
Lntâmplat, s-a apropiat de mine subofi#erul cu care m-a#i cnrtfruntat$ /cesta, nchipuindu-şi c! am
furat maşina, m-a le:itimat şi a "rut s! m! ia cu elD Dar, spre norocul meu, un paznic de noapte
mi-a luat ap!rarea, spunând c! l-a "!zut pe nso#itorul meu cobormd pu#in mai nainte şi
Lndep!rtându-se cu un bidon n mân!$ 0ubofi#erul a crezut acum ce-i po"estisem, şi anume c!
proprietarul maşinii s-a dus s! fac! rost de benzin!, drept care m-a l!sat n pace$ De fapt persoana
pe care o adusesem cu mine a"ea n mân! o ser"iet! diplomat, dar, datorit! ntunericului,
paznicul a luat-o drept un bidonD
8 / zis el, amuzat$
8 5i pân! -a urm! cum ai nl!turat pana7
8 )are pan!7 / ntrebat el, n"eselit$ Dup! ce am c!scat ochii, am "!zut c! nu puteam
debreia din cauza co"orului de cauciuc, care, ndoindu-se sub pedal!, m! mpiedica s! ap!s
ambreiajul pân! la podea$
8 /poi7 ,-am strunit eu$
8 /jun:ând n apropierea locuin#ei lui nea /nton, am parcat maşina unde am nimerit şi
m-am dus s!-i spun doamnei +lena c! fiul şi so#ul ei au plecat$
8 )ât era ceasul7
8 )red c! n jur de patru diminea#a, pentru c! ncepuse s! se lumineze de ziu!$ 5i cum "!
spuneam, am urcat pân! n fa#a apartamentului lui nea /nton şi tocmai când m! pre:!team s!
sun, un ne:ru a deschis uşa$ Lntâi m-a pri"it speriat, deoarece nu cred c! se aştepta s! m! "ad!
acolo, apoi şi-a scos repede un pistol şi mi l-a pus n stomac, n timp ce cu cealalt! mân! m-a tras
n cas!D
8 / zis el, emo#ionat de parc! retr!ia scena de care "orbea$
8 &ai "rei pu#in! ap!7
/ dat din cap cu recunoştin#! şi Dan$ )are cumula n e:al! m!sur! func#iile de steno:raf
şi de saca:iu cu nalt! calificare, a şi ieşit cu paharul$
8 )ând am intrat n sufra:erie – şi-a reluat 'âr"ule# po"estirea, dup! ce şi-a f!cut iar
plinul cu ap! – am "!zut-o pe doamna +lena aşezat! pe un scaun, iar lin:! ea st!teau doi b!rba#i
n picioare$ .nul din ei, pe care eu l cunoşteam din "edere, i-a zis ce"a celui care m!
ntâmpinase la uş!D N-am n#eles ce anume, fiinde! "orbea ntr-o limb! necunoscut!, dar cred
c!-l ntrebase de ce m! adusese acolo$ Dup! ce indi"idul care m! amenin#a cu pistolul i-a
r!spuns, i-a f!cut semn s! plece şi i-a şoptit ce"a celuilalt, iar acesta m-a luat de min! şi m-a dus
n dormitorul lui 6alP şi, sco#ându-şi şi el un pistol, mi-a ar!tat c! trebuie s! m! culc pe pat, cu
fa#a n jos$ Dup! ce i-am f!cut pe plac, mi-a le:at mâinile la spate cu o sfoar! şi mi-a "ârât n :ur!
un c!luş din nişte cârpe rupte$ /poi l-am auzit când a ieşit şi a nchis uşa dup! el$ /m stat atât de
mult aşa, ncât mi s-a f!cut somn şi am adormit$ Tot ce-mi amintesc este c! am fost trezit de uji
stri:!t al doamnei +lenaD 5i nu mult dup! aceea, am auzit trântindu-se uşa de la intrareD
/"eam mâinile atât de amor#ite de sfoara cu care eram le:at, ncât, deşi mi-era fric!, m-am
re"oltat şi am nceput s!-mi for#ez le:!turile$ /stfel sfoara a nceput s! cedeze şi curând, am
reuşit s! m! eliberez$ Dup! ce mi-am scos şi c!luşul, mi-am lipit urechea de uş! şi am nceput s!
ascultD Dat nu se auzea nimicD /tunci mi-am luat inima n din#i şi am cr!pat pu#in uşa$ )um
tot nu se auzea nimic, m-am strecurat afar!, cu inten#ia s! fu:D Trecând ns! prin sufra:erie şi
ne"!zând pe nimeni, mi-am rec!p!tat curajul şi m-am dus s-o caut pe doamna +lenaD /m :!sit-
o n cel!lalt dormitor, z!când n pat, plin! de sân:e$
8 / zis, ascunzându-şi n:rozit fa#a n palme$
8 Deci, dup! ce ai reuşit s! te eliberezi, n apartament nu se mai afla nimeni, iar pe
doamna )hiran ai :!sit-o ucis!$ )e ai f!cut din acel moment7 ,-am ntrebat, dup! ce l-am l!sat s!
se reculea:!$
8 &ai ntâi am "rut s! telefonez la poli#ie, dar am renun#at$ 'entru c! ar fi trebuit s! spun
şi c! l-am ajutat pe nea /nton s! fu:! din tar!$ 5i ştiam c! astfel "oi fi şi eu condamnat la
nchisoare pentru complicitate$ Dup! aceea m-am :ândit s! las totul balt! şi s! plec, dar fiind ziu!
afara, m-am temut c! am s! fiu "!zut$ Drept care m-am hot! "il s! mai aştept pân! se insereaz!D
8 )am cit putea fi ora când ai reuşit s!-#i desfaci le:!turile şi s! te eliberezi7 ,-am
ntrebat$
8 )red ca era n jur de şase dup!-amiazaD Ln orice caz, eu am plecat de acolo pe la opt
searaD
8 )e-ai f!cut pân! atunci7 /m "rut s! aflu$ 0punându-mi c! momentul uciderii "ictimci
coincide cu cel indicat de medicul le:ist$
8 '!i s! "ede#iD Tot stând şi aştcptând s! se ntunece, mi-a trecut spaima prin care
trecusem şi mi-am adus aminte de banii pe carc-i d!dusem lui nea /nton pentru maşin!$ Lnc!
nainte de a fi ajuns la locul de unde urmau s! plece, nea /nton mi spusese c! cei nou!zeci şi
dou! de mii de lei i l!sase so#iei sale, ca s! se ocupe ca de procurarea maşinii, pentru c! ştia la fel
de bine ca şi el cu cine trebuia discutat$ -ar acum, când nea /nton fu:ise din #ar!, iar nc"ast!-sa
era omorât!, eu cc m! f!ceam7 )ând mai puteam eu s! strân: atâta b!net7D 5i tot :ândindu-m!
la situa#ia n care m! aflam, mi-a "enit ideea s!-mi caut banii şi s!-i iau napoi$
8 5i i-ai luat7 &-am interesat, dând din cap cu n#ele:ere pentru ra#ionamentul ce-l
f!cuse$
8 Da@HB de unde3 Deşi am r!scolit prin toat! casa, n-am :!sit decât "reo dou! mii de lei3
'robabil c! banii fuseser! lua#i de cei care o omorâser! pe doamna +lena, deoarece, când m-am
apucat eu s! caut, am obser"at c! prin apartament fusese deja r!scolit$ Ln final, ajun:ând la
concluzia c! a"utul meu s-a dus pe apa sâmbetei, m-am decis s! mai reduc din pa:ub!D 5i am
luat obiectele pe care lc-a Ti :!sit la mineD
8 / spus, f!când cu umerii un :est care su:era c! nu mai "ede ce-ar putea ad!u:a
e9plica#iilor pe cârc le d!duse$
Numai c! eu mai a"eam ne"oie de niscai"a l!muriri şi nu m-am sfiit s! i le cer$
8 Din cite ne-ai po"estit, rezult! c! indi"izii pe care i-ai :!sit n cas! cu +lena )hiran te-
au izolat ntr-o camer! de cum ai "enit, iar tu te-ai eliberat sin:ur, spre ora şase dup!-amiaza$ /şa
este7
8 Da, aşa e – m-a aprobat el$
8 )um tu C intrat n cas! la patru diminea#a, ar nse mna c! ai stat le:at caza paisprezece
oreD
8 /şa c3 0-a :r!bit el s!-mi dea dreptate$ Norocul meu a fost c! n tot aoest timp am
demit H
8 )hiar atât de mult7 ,-am Lntrebat, considerând c! acest aspect al relat!rii lui pare
destul de curios$
8 Da, pentru c! eu obişnuiesc s! dorm foarte mult$ &ai ales c! nu m! mai culcasem de
dou! zileD Deoarece, mai nainte cu o noapte "enisem cu trenul spre (ucureşti, iar hi noaptea n
care s-a-ntâmplat nenorodirea, de asemenea n-am a"ut când s! nchid odhiiD
8 'arc! spuneai c! pe una din cele trei persoane :!site m camer! o cunoştcai$ De unde7
/m continuat eu s!-l chestionez$
8 Lntr-o z-$ 'e când mai eram militar n termen, nea /nton mF-a spus c! are o coad!,
adic! se tine cine"a dup! el, şi mi-a cerut s!-i depistez urm!ritorul /stfel, dup! ce nea /nton a
plecat de la unitate, m-am luat şi eu dup! el$ &er:ând la "reo sut! de metri n spate$ )urând mi-
am dat seama c! a a"ut dreptatea, pentru c! am "!zut pe cine"a n plasa lui$ -ar tipul respecti" era
una şi aceeaşi persoan! cu cea care st!tea n picioare lin:! doamna +lena$
8 )um a reac#ionat /nton )hiran dup! ce i-ai confirmat c! era ntr-ade"!r urm!rit7
8 &-a pus s! l-l descriu, iar dup! ce i-am spus cum a"ftta necunoscutul, a nceput s!
râd!$ 'e urm! mi-a spus c! l cunoaşte şi c! facc parte din ser"iciul de informa#ii al unei alte
puteri care se str!duia de mult s! pun! mina pe or:aniza#ia condus! de nea /nton$ 5i a mai
ad!u:at c! n-o s! reuşeasc! niciodat!, pentru c! filiera este atât de ermetic or:anizat!, ncât n-are
cum s! se -nfiltreze n ea$
8 'âr"ule#, deşi te-am ascultat cu aten#ie, n-am putut n#ele:e anumite lucruri$ De
e9emplu, pentru ce a fost ucis! +lena )hiran7 /i putea s!-mi dai "reo e9plica#ie7
/ ridicat din umeri, ca şi cum o astfel de ntrebare HH fr!mânt! şi pe el, apoi mi-a r!spuns
cu şo"!ial!:
8 +tt cred c! ci au intrat ht cas! crezXid c! peri raâna pe nea /nton dar, cum -ntre timp
ari pâroEer!ra, au treimii s! se nml#micas:! rn ce au :!sit$ /dir! numai cu doamna +TentiD
/poi, "âzârE, c! zm reuşesc s! sroat! de la ea ee-i mleresa= au nceput s! caute prin ras?
documentele dup! care "eniser!$ -ar n final sr fi ucis-th pentru a se asi:ura c! nu-i "a putea
descrie ulteriorD
8 5i pe tine de ce te-au l!sat n "ia#!7
8 'entru c! ori s-au :ândit c! eu, "suinduci numai ci te "a c&pe, nu reprezint un pericol
serios pertfrc ei, ori poate c! au fost ne"oi#i s! pirce atât derepede, incit pur şi simplu au uita? de
prezen#a mea – roi-a r!spuns el? suficient de repedr$ 'enXru ca s! n?@;B pot b!nui c! pre"âzn?
ntrebarea mea$ 5i apoi nu este e9clus ca ei s! fi ştiut c! n-am nici un amestecim treburile lor de
spionaj$
8 Tocmai asta este şi problema3 Din tot ce nc-ai po"estit, rezult! c! tu nu eşti de loc
str!in de ac#iunea de cule:ere ? informa#ii de pe teritoriul #ârii noastre$ /şa c! te ro: s! ne
"orbeşti de rolul pe care l-ai jucat tu personal – i-am cerut$
8 /, nu3 / protestat el$ +u n-am nici un amestec n chestia asta3 Tot ce-am f!cut, a fost o
urmare a ordinelor pe care le primeam de la şeful meu direct, adic! de la nea /nton$ 5i era firesc
s! trebuiasc! s! m! conformez, de ndat! ce eu am fost n"!#at Lnc! din prima zi de armat! c!
ordinele nu se discut!, ci se e9ecut!3 5i aşa am f!cut3 &i-a trântit-o cl cu aplomb$
8 &! ro: – m-am ar!tat eu aproape con"ins$ Lns! pentru a putea stabili c! ai dreptate,
trebuie s!-mi spui n ce au constat misiunile pe care le-ai primit$
8 Numai din aceea c! am f!cut-o pe curierul$ /dic! duceam plicuri cu hârtii la
persoanele pe care mi le indica nea /nton sau i aduceam altele de la alte persoane$ /ltce"a n-am
f!cut niciodat!3
8 6reau s! ştiu cine sunt şi unde pot fi :!si#i cei cu care ai a"ut de-a face3 --am cerut,
profitând de faptul c! atinsesem miezul problemei
8 '!i de unde s! ştiu eu7 / ridicat el din umeri cu ne"ino"!#ie$ Nea /nton mi spunea s!
m! duc pe strada cutare, la intersec#ia cutare, unde, n fa#a ma:azinului sau cinemato:rafului
cutare, "oi "edea un bâibat sau o femeie care trebuiau s! fie mbr!cate nu-ştiu-cum şi #ineau n
min! nu-ştiu-ce$ De cele mai multe ori a"eau asupra lor re"iste str!ine$ Dac! descrierea
corespundea, m! apropiam şi, dup! cum era ordinul primit, predam sau preluam un plic$
8 5i ce discutai cu ei7
O – /bsolut nimic$ Dup! cum "-am spus, luam sau d!deam un plic$ De altfel, cum dup!
fi:uri erau cu to#ii str!ini, nici nu cred c! ştiau s! "orbeasc! româneşte$
8 Dar ei cum te recunoşteau7
8 /sta ei ştiau3 -ns! conform dispozi#iilor primite de la nea /nton, trebuia s! m! prezint
la ntâlnire n uniform! militar! şi s! #in n mâna stân:! o ser"iet! albastr!, care, "! da#i seama,
bate imediat la ochi$
8 0! ştii c! nu este suficient s! in"oci c! acti"itatea ta ile:al! a fost o consecin#! a
ordinelor primite de la superior$ De altfel o astfel de atitudine au a"ut şi hitleriştii, când a "enit
ziua socotelilor$ Oare trebuie s!-#i mai spun c!, deşi au apelat şi ei la o astfel de moti"are, au
suportat pe de-a ntre:ul consecin#ele f!r!dele:ilor comise7
8 /"e#i dreptate şi-mi pare r!uD DaY acum ce s! mai fac, când faptele sunt deja
consumateD7
8 / zis el, l!sându-şi sp!şit pri"irea spre duşumea$
8 Dac! "rei s! beneficiezi de circumstan#e fa"orabile, trebuie s! ne aju#i s!-i identinfc!m
pe spionii de care ne-ai "orbit$
8 /ş "rea, dar cum7 )! nu-i cunoscD
8 'e cei trei b!rba#i pe care i-ai "!zut la locul unde te-ai desp!r#it de /nton )hiran şi de
fiul lui, i-ai mai ntâlnit pân! atunci7 /m ncercat s!-l ajut$
8 Numai pe unul din ei, care era ne:ruD
8 'arc! ne:ru era cel care #i-a pus pistolul n stomac, când ai re"enit la locuin#a familiei
)hiran – a remarcat Dan$
8 0i:ur3 Dar !sta era un alt ne:ru – a replicat 'âr"ule#?
8 + n re:ul! – am inter"enit cu$ Ln ce mprejur!ri l-ai mai nttlnit pe ne:rul de care
"orbeai7
8 +l a fost unul din cei c!ruia i-am dat cel mai des plicurile lui nea /nton$ -ns! n-am stat
niciodat! de "orb!$ -i d!deam ce era de dat şi plecam$
8 Te ro: s! ni-l descrii – i-am cerut$
8 +ra nalt, slab, cu fata rotund! şi, când zâmbea$ - se "edeau din#ii albi$ .ltima oar!
când l-am "!zut era mbr!cat cu un costum albastru, foarte frumos$
8 )um ar!ta cel pe care l-ai l!sat n fata hotelului /thtaee7
8 +ra scund, cu p!rul şi ochii ne:ri, iar fa#a mai nchis! la culoare$ )ând mi-a cerut s!-l
iau n oraş, mi-am dat seama c! "orbea foarte prost româneşte$ Dup! cum ar!ta sunt si:ur c! era
arabD
8 5i cel de-al treilea7
8 /sta era tot scund, dar :ras$ /"ea p!rul blond, ochii "erzi şi pistrui pe fat!$ Dup!
p!rerea meaD +ra neam#D
8 )um era mbr!cat7 ,-am ntrebat, constatând c! are un spirit de obser"a#ie mai mult
decât remarcabil$
8 )u un costum n carouri, maron pe fond bej – a precizat, f!r! s! se :ândeasc! prea
mult$
8 5i ceilal#i trei, :!si#i n apartamentul familiei )hiran7 ,-a luat Dan n primire,
pricepând probabil din modul n care ncepusem s!-mi e9aminez mâinile, c! sunt Creocupat şi
chiar c! m! fr!mânta ce"a3 Dar, n ciuda eforturilor la care mi supuneam menin:ele, nu reuşeam
s!-mi definesc cauza an9iet!#ii care m! ncerca$ )ând m-am "!zut ne"oit s! admit c! bat timpii
de:eaba, l-am auzit pe 'âr"ule#, care tocmai terminase cu descrierea celorlal#i trei indi"izi,
conchizând:
8 /sta era :alben$
8 )um adic! :alben7 0uferea de hepatit!7 ,-a ntrebat Dan$
8 Nuuu3 +ra chinez sau japonezD
8 ,uam o pauz! – am decis, pri"ind-mi ceasul şi constatând c! intero:atoriul dura de
patru orc$
8 + fantastic3 / apreciat Dan, dup! ce 'âr"ule# a plecat spre arestul pre"enti", ntre doi
subofi#eri$ Dac! c"eciaia"ia iui n-iu HH a"u=uiu"e C – -
)hirani, nici nu mi-ar "eni s! cred c! este ade"!rat$
8 0! l!s!m considerentele personale3 4inând seama de caracterul pe care s-ar p!rea c!-l
ia aceast! afacere, suntem obli:a#i s! inform!m or:anele de contra informa#iiD Du-tc şi m!nânc!
pân! m! ntorc3 --am propus, D!râsind scaunul$
8 )e-au spus 0$ *$ -$-ul7 &-a ntrebat Dan, o or! mai târziu, de ndat! ce am deschis uşa$
8 )! data "iitoare, când mi mai cade n mân! "reo nou! carte eu Vames (ond, mai bine
s! le-o mprumut, decât s!-mi pierd timpul cu po"estirea ei: – i-am r!spuns, zâmbind strâmb$
8 /dic! n-au "rut s! cread! c! a"em de-a face cu o "ast! ac#iune de spionaj7 0-a ar!tat el
contrariat$
8 )hiar deloc$ (a mai mult, când le-am e9plicat c! scopul re#elei a fost ob#inerea
planului de mobilizare, au izbucnit n râs şi m-iu asi:urat c! un banc atât de bun n-au mai auzit de
mult$ / fost al dracului de penibilD
8 /m spus$ /cru de sil!$
8 (ine, daYD
8 /jun:e3 ,-am ntrerupt, iritat$ Dac! nu ne l!s!m duşi de nas de importan#a mizei
in"ocate de 'âr"ule#, ar fi trebuit s! ne d!m seama de faptul c! cl s-a do"edit deosebit de in"enti"
şi când ne-a ndru:at modul n care a ob#inut puşca de "ân!toareD CDe la un braconier care a
ascuns-ou, ce coinciden#!,>tocmai sub ochii lui3 /dau:! la asta şi po"estea cu Carestarea> lui, tot
o consecin#! a ima:ina#iei saleD3
8 0tai şefuY$ 0! n-o lu!m chiar aşa de uşor – a protestat Dan$ Deosebit de faptul c!
afirma#iile lui sunt sus#inute de dispari#ia lui /nton şi 6alentin )hiran, #i reamintesc c! 'âr"ule#
este ultima persoan! care a condus maşina lor$ +i bine, fa#! de aceste dou! clemente foarte
concrete, se poate totuşi admite c! el este str!in de fu:a )hiranilor din #ar!7
8 &-am folosit şi eu de acest ar:ument$ Numai c! şl ofi#erii de la contrainforma#ii au
a"ut unul, mult mai con"in:!tor$ /nume c! *omânia, la fel ca toate #!rile lumii, fşi
supra"e:heaz! faine spa#iul aerian, prin radar, I; de ore din I; - Deci, dac! n noaptea aceea s-ar
fi ridicat "reun aparat de zbor neautorizat de la sol, el ar fi fost semnalat şi interceptat 5i, cum nu
s-a raportat "reun astfel de e"eniment? se e9clude posibilitatea ca cei doi )hirani s! fi p!r!sit #ara
pe calea aerului
8 5i re:ulile admit e9cep#ii3 &i-a replicat Dan, puf!ind din nas a dispre#$ Oare dispari#ia
)hir anilor nu ple? deaz! tocmai pentru o astfel de e"entualitate7 5i apoi, de ce n-am admite c!
po"estea zborului cu elicopterul şi a"ionul a fost in"entat! de /nton )hiran, cu inten#ia e9pres!
de a-l into9ica pe 'âr"ule#7 /şa cum fac spionii ntotdeauna3 )a o m!sur! suplimentar! de
si:uran#!, pentru cazul n care un colaborator ar c!dea n mâinile autorit!#ilorD )eea ce i s-a şi
ntâmplat domnului 'âr"ule# H
/scultându--, a trebuit s! admit c! ra#ionamentul -ul era corect$ Dar cum eu n-a"eam
moti"e s! dau dreptate tuturor interlocutorilor cu care a"eam de-a face, m-am decis s! apelez la s
fin ta şi concreta metod! a rutinei poli#ieneşti:
8 Dane, dac! facem abstrac#ie de dispari#ia )hiranilor, ai putea s!-mi ar!#i ce elemente
palpabile ar:u fiin#eaz! c! ar e9ista re#eaua de spionaj de care ne-> "orbit 'âr"ule#7
8 Dac! faci abstrac#ie tocmai de placa turnant! a ntre:ii afaceri, ce pot s!-#i mai
r!spund7 &i-a ntors-o, dispre#uitor$
/preciind c! am b!tut destul apa n piu!, m-am hot!rât s! apelez la autoritatea mea de şef:
8 Deşi po"estea pe care ne-a ndru:at-o 'âr"ule# este frumoas!, eu consider c! nu are
nici cea mai mic! urm! de suport3 Ln schimb, noi de#inem probe concrete asupra "ino"!#iei lui n
uciderea +lenei )hiran - n aceast! situa#ie, te ntreb: )u cine "ot!m7 )u nişte afirma#ii
ne"erosimile sau cu do"ezile care-l -ndic! n mod e"ident ca autor al omorului7
6!zând c! se uit! la mine cu scepticism, m-am ridicat de pe scaun şi i-am f!cut semn s!-
mi urmeze e9emplul, ad!u:ind:
8 Deoarece din declara#ia lui rezuhi şi nişte aspecte "erificabile, hal s! le e9amin!m H
'rimul lucru pe care l-am f!cut, odat! intra#i n apartamentul familiei )hiran, a fost s!-l
conduc pe Dan ta dormitorul tinerilor$ ,-am poftit s! ia loc pe pat şi am ieşit, fnchizând uşa dup!
mine$ /poi, dudadu-m! n camera tn care :!sisem "ictima, am imitat stri:!tele care puteau fi
atribuite femeii$
Dup! ce-am apreciat c! mi-am f!cut bine num!rul, m-am dus n "estibul şi am deschis de
câte"a ori uşa de la intrare, inchisând-o prin trântire$
8 )e-ai auzit7 ,-am ntrebat pe Dan, re"enind n camera unde-l l!sasem$
8 Numai :lasurile copiilor care se joac! pe strad!$
8 )hiar nimic care s! aduc! a :emete de durere sau a trântire de uş!7 /m insistat, pentru
a fi cu conştiin#a curat!$
8 Nimic t (a mai mult, stând aici şi aşteptând s! fad e9perimentul, mi-am spus c!
a:resorii ar fi trebuit, n mod firesc, s! fac! tot posibilul pentru a nu risca s! atra:! aten#ia
"ecinilor$ -ar trântitul unei uşi n-ar fi rimat cu discre#ia impus! de situa#ie$ =
8 )orect – l-am aprobat$ Numai c!$ Noi am "enit ;n ntâmpinarea lui, ad9m#ând c!
datorit! uflui :hinion, bşa ar fi fost trântita de curent n acest moment ştim ns! cfiX şl aceast!
posibilitate poate fi e9clus!, aşa c! mai "erifXiim ce"aD
8 /m propus, ncepând un control atent al camertti, inclusi" al spa#iului de sub pat$
)urând am ajuns la concluzia c! este aberant s! cau#,j ce"a care nu e9ist!D
8 'âr"ule# – l-am luat n primire de cum s-a aşezat pe scaunul din fa#a biroului meu – am
s! te ro: s!-mi mai r!spunzi la câte"a ntreb!riD
8 )u pl!cere – s-a oferit el, plin de bun!"oin#!$
8 Dac! am pleca cu maşina noastr!, crezi c! ai putea s! ne ar!#i locul n care i-ai l!sat pe
/nton )hiran şi pe fiul s!u7
8 Nu, nu credD Nu cunosc (ucureştiul – mi-a replicat cu o p!rere de r!u mult prea
su:esti"! pentru a putea fi şi con"in:!toare, n ciuda str!daniilor sale$
8 (ine, dar la napoiere, tu ai condus maşinaD
8 &-am ar!tat eu intri:at$
8 Dac! a#i ştii pe câte str!zi m-am r!t!cit pân! am reuşit s! ajun: pe bule"ardul
&etalur:ieiD Nu de pu#ine ori m-am trezit c! re"in pe o strad! pe unde mal trecusem o dat!D
8 &i-a e9plicat, a:rementându-şi re:retul şi cu o s!ltare din umeri$
8 'âr"ule#, deşi nu eşti bucureştean, eu cred c! ar trebui s! cunoşti locul n care a#i fost
cu maşinaD Doar ai f!cut armata n (ucureşti$
8 /şa, n linii mari, ştiu$ Lns! locul e9act nu pot s! "i-l ar!t – s-a decis el s! cedeze pu#in,
probabil pentru a-şi ar!ta bun!"oin#a$
8 (ra"o3 /i "!zut c! dac! "rei, po#i s! ne aju#i7 /m apreciat, arborând un zâmbet care se
"oia de satisfac#ie$ 5tii unde este 'ia#a *oman!7
8 0i:ur3
8 'erfect3 /cum te ro: s! ne spui, pornind din acest punct, care a fost direc#ia luat! de
maşin!7
8 /m f!cut la dreapta şi apoi am intrat pe calea Doroban#ilor – a zis el, dueându-şi o
palm! la frunte şi ncruntându-se, probabil din dorin#a de a-şi stimula ochii min#ii$ De acolo am
"irat la dreapta pe strada (eller, pân! am ajuns n calea 1loreascaD /m f!cut la stân:a, dar mai
departe, chiar c! nu mai ştiu – m-a anun#at, luându-şi palma de la frunte, pentru a-mi demonstra
c!, n pofida bunelor sale inten#ii, transa la care apelase refuz! s!-l mai ajute$
8 Nu se poate, 'âr"ule# - +u cred c! tu nu "rei s! colaborezi cu noi - m-am ar!tat eu
sup!rat$
8 `!u c! "reauD
8 0-a milo:it el$
8 Nu te cred3 )um po#i s!-mi spui c! nu ştii pe unde a circulat maşina, când #l-ai f!cut
sta:iul militar chiar n zona de care "orbim7
8 Nu ştiu, z!uD /far! era ntunericD
8 / zis, dup! ce mi-a l!sat impresia c! remarca mea nu i-a produs nici o bucurie$ N-aş
"rea s! "orbesc cu p!cat, dar cred c! la un moment dat, am intrat pe şoseaua unde se afl! o fabrici
de mobil!D Ln orice caz, "! ro: s! m! crede#i c! mai departe nu ştiu pe unde am fost -
Dându-mi seama c! orice insisten#! ar fi zadarnic!, mi-am spus c! a "enit momentul s!
p!şesc pe un teren mai uşor controlabil:
8 0puneai c! dup! ce ai fost dus n cel de-al doilea dormitor, te-au le:at de mâini şi #i-au
pus un c!luş n :ur!$ Nu-i aşa7
/ dat din cap a confirmare$
8 /tunci cum e9plici faptul c! n-am :!sit sfoara cu care ai fost imobilizat7 ,-am
ntrebat, con"ins c! l-am prins n offside$
8 )um s-o :!si#i, când am folosit-o pentru a le:a cele dou! co"oraşe7 0-a interesat el, cu
promptitudine$
8 Dar cârpele cu care #i s-a pus c!luşul7 --am ntors-o eu$ ,ot atât de repede$
Dup! o scurt! ezitare, şi-a rec!p!tat cump!tul şi mi-a e9plicat pe un ton de scuz!:
8 0foara fiind insuficient!, am fost ne"oit s! folosesc şi şu"i#ele de cârp! la le:atul
lucrurilor pe care le-am luat$
Deşi scorul era n fa"oarea lui, nu m-am l!sat descurajat şi m-am men#inut n atac:
8 Ne-ai spus c!, le:at fiind, ai auzit-o pe +lena )hiran stri:ând şi apoi z:omotul f!cut de
trântitura uşii de la intrare$ /m dreptate7
8 /şa este -
8 Din e9perimentul pe care l-am f!cut, a rezultat c! din camera n care te aflai nu puteai
s! auzi nimic din ceea cc sus#ii$
8 Nu ştiu despre ce e9periment "orbi#i, dar eu ştiu c! am auzit tot ce "-am spusD )e,
crede#i c! dac! n-auzeam nchizându-se uşa de la intrare, aş fi a"ut curaj s! ies din camcr!7 &-a
ntrebat cu candoare$
)um nu se putea e9clude posibilitatea ca b!nuitul s! fie "reun fenomen, capabil s!
perceap! sunetele cu atâta acuitate ncât s! umple de in"idie ntrea:a ta:m! iepureasc!, mi-am
spus c!, Lntrucât numai un medic orelist poate stabili sau infirma calitatea pe care şi-o atribuia,
pot trece di"er:en#a noastr! n beneficiul de in"entar, deocamdat!$ Ln consecin#!, m-am decis s!-i
atac poarta prin şuturi imparabile:
8 /i putea s! m! aju#i s! n#ele: cum ai reuşit s! "ezi c! maşina care "! aştepta a"ea
culoarea roşie, deşi afar! era ntuneric7
Descump!nit, a f!cut ochii mari, şi a nceput s! n:hit! n sec$
8 /"e#i dreptate – a zis, dup! ce s-a scurs un timp apreciabil$ Nu puteam s! "!dD
'robabil c! aşa mi-am nchipuitD
8 Dar faptul c! unul din cei trei necunoscu#i a"ea p!rul blond, ochii "erzi şi pistrui pe
fa#!, ce-a mai fost \ Tot o nchipuire7 ,-am luat repede, ridicând tonul pentru a-i aduce la
cunoştin#! c! sunt teribil de iritat$
Dintr-o dat! n!ucit, şi-a l!sat s!-i cad! capul cu b!rbia nfipt! n piept$
8 'rin urmare, este e"ident$ Ne-ai min#it3 'entru ce7 &i-am men#inut asprimea,
constatând c! nu se prei n:hesuia s!-şi ridice pri"irea spre mine$
8 6-am spus ade"!rulD
8 / scâncit, continuând s! pri"easc! cu obstina#ie co"orul ros şi pr!fuit de pe podea$ Nu
eu, ci spionii au omorât-o pe doamna +lenaD
8 )are spioni, m!7 Ne-ai ndru:at un basm n care ai inclus o liot! de spioni de toate
neamurile şi rasele p!mântului3 ,-am repezit$
8 6-am spus numai ade"!rulD
8 / n:!imat, ridicându-şi capul numai atât cit s! m! poat! pri"i pe sub arcade$
8 Dac! e9ist! un sin:ur dram de ade"!r n afirma#iile tale, d!-mi date concrete3 Nu
po"eşti absurde3
8 Da@bB eu nu-i cunoscD3
8 ,as! bali"ernele3 Te informez c! din acest moment eşti anchetat pentru uciderea
+lenei )hiran3
8 Nu-i ade"!rat3 / protestat el$ Nu eu am omorât-oD
8 'âr"ule# – l-am ntrerupt, adoptând un ton sf!tos – aş dori s! n#ele:i c! noi lu!m n
considerare numai fapte, nu şi basme pentru copii$ 5i sub acest aspect, lucrurile sunt mai mult
decât clare – am spus, hcepând s! num!r: unu, prin martori şi probe am stabilit c! te-ai aflat n
locuin#a "ictimei atunci când aceasta a fost ucis!3 Doi, asupra ta s-au :!sit toate obiectele care au
disp!rut din aceast! locuin#!3 Ln consecin#!, dac! l!s!m de-o parte n!scocirea ta referitoare la
ac#iunea unor spioni fantom!, de"ine limpede c! tu, şi numai tu3 /i ucis-o şi jefuit-o pe +lena
)hiran3 5i pentru aceste fapte "ei r!spunde n fa#a justi#iei3
8 Nu-i ade"!rat3 N-am ucis-o cu3 0-a Lmpotri"it el din nou, ridicând capul şi fnfruntindu-
m! cu inc!p!#lnare$
8 Dac! "rei s!-#i uşurezi situa#ia, m!rturiseşte din proprie ini#iati"! cum şi de cc ai ucis
"ictimaD
8 Niciodat! n-am s! recunosc o fapt! pe cârc nu am comis-o3 &-a a"ertizat el, cu
nd!r!tnicie$
8 (ine$ Te ntorci la arest şi 'lN/ &l-N+ 'O/T+ )Ă-4- 6-N+ &-NT+/ ,/ )/' – i-
am su:erat, pornind de la ideca c! noaptea este un bun sfetnic, poate chiar şl pentru mineD
D/* /0T/ -N)/ N. LN0+/&NĂ )/ /& *+`O,6/T '*O(,+&/D
8 'âr"ule# a cerut s! ias! la raport – m-a anun#at Dan, dup! ce am p!şit n birou$ 'robabil
c! a mai scornit o le:end!D
8 N-ar fi nici o catastrof!, deoarece cu cit "orbeşte mai mult, cu atât ne este mai uşor s!-l
prindem cu minciuna$ 0!-l aduc! sus -
8 Dac! la prima or! a dimine#ii este aşa de z!puşeal!, m! ntreb cum "a? fi c!tre prânz$
8 / zis Dan cu lehamite, pe când punea receptorul la loc n furc! şi şi scotea batista
pentru a-şi tampona fruntea$
8 -#i spun eu$ 6a fi şi mai cald – am :lumit, f!r! nici un chef, n timp ce-mi a:!#am
sacoul n cuier$
Nu mult dup! ce m-am aşezat pe scaunul dind!r!tul biroului meu, şi-a f!cut apari#ia şi
b!nuitul$ 'robabil c! somnul ii priise, pentru c! a"ea o min! mai pu#in ncrinccnat! ca la ultima
noastr! discu#ie$
8 &i s-a comunicat c! ai cerut s! m! "ezi$ Te ascult – l-am in"itat, indicându-i cu
de:etul scaunul din fa#a mea$
8 6reau s! "! ntreb ce"aD
8 / zis, pri"indu-m! cu timiditate$
4 – 'oftim – l-am ncurajat$
8 /dmi#ând c! aş recunoaşte c! amD )! eu am omorât-o pe ne"asta lui nea /ntonD
8 / zis poticnindu-se$ )rede#i c! aş putea fi condamnat la mai mult de cinci ani de
nchisoare7
Deşi cota la care e"aluase ac#iunea sa era mult sub baremul codului penal, pre"alându-m!
de faptul c! nu cran cM nfeiX: Xff? de eficm ajpn#flar dt !rarsa= m em> sim#it obli:at s!-i spulber
a#.ptftiih$
8 De stabilirea pe?pselbr se ocup! justi#ia, nu noi$
&-a e9aminat :ânditor, de parc! ar fi "rut s! aprecieze câte Xilo:rame am$
8 +u am omorât-o pe doamna +lena – m-a anun#at el, intempesti", mândru de curajul lui$
Deşi mi-a l!sat impresia c! aştepta s! primeasc! o decora#ie pentru Cbra"ura> lui, m-am
rezumat numai la a-i pune o sin:ur! ntrebare, pe cit de laconic!, pe atât de esen#ial!:
8 )um7
8 /m onaorât-e lo"ind-o n cap cu #ea"a puştii de "ân!toareD
8 )u fra"a7D V-a fatirerupt Dan, nencrez!tor$ 'oate cu patul armeiD
8 /du puşca, s! ne arate cura m procedat – P-am cerut eu indiferen#! coie:uhai ?ieus
ceea ce nu nsemna c! slnt mai pu#in intri:at decst ei$
Dup! ce Dan a scos arma din spat? unui dulap ? o#el şi i-a pus-o n bra#e, l-am ndemnat
s!-şi demenstreae afirma#ia$
,-am urm!rit cum s-a ridicat de pe scaun şi, din X-ei mişc!ri rapide, a demontat-o$ /poi,
aşezând pe co"or patul şi :arnitura de lemn a nchiz!torului, a apucat cu mina dreapt!
e9tremitatea #e"ii şi a lo"it de câte"a ori n palma mâinii stin:i cu partea n care se afla cula ta$
'entru a m! edifica mai bine, m-am apropiat de el şi, luându-i-o din min!, am repetat
:esturile f!cute de el /"ea dreptate$ 4ea"a, fiind uşoar! la cap!tul unde se afla c!tarea, şi mult
mai :rea la partea dinapoi, putea a"ea ca efect nişte lo"ituri la fel de puternice ca cele de
buzdu:an$ /şa se e9plica de ce craniul "ictimei a fost spart de parc! ar fi fost o coaj! de ou$
)u inten#ia de a mai face o "erificare, am e9aminat cu aten#ie cele dou! orificii n care se
introduc cartuşele$ 5i n-am a"ut ne"oie de un microscop pentru a "edea c! şan#ul de fi9are pentru
arm!tura metalic! a cartuşelor era mânjit cu o substan#! maronie$ Lntrucât aceast! consistare
"onaa n sus#inerea declara#iei inculpatului, sni-am reluat intero:atoriul:
8 De ce ai ucis-o, 'âr"ule#7
8 'entru c! n-a "rut s!-mi dea in=poi cele non!zeci şi nou! de mii de lei> pe care-i
d!dusem pentru maşin!D
8 'arc! spuneai c! banii l-ai dai lui /nton )hiran$
8 Lntocmai3 Numai c!, atunci când ne=am desp!r#it, nea /nton mi-a spus c!, latracât d
este o&i:at s! fu:!, nu se mai poate ocupa cfe procurarea maşinii mele şi s!-i cer so#iei sale s!-
mi dea banii napoiD
8 5i "ictima n-a "rut s! #i-i restitaie7
8 +9act V s-a :r!bit el s! confirme$ / sus#inut c! ea nu ştie nimic despre hanii mei
8 'oate c! nu ştia – am tatonat eu$
8 )um s! nu ştie7 Doar a 0os? de fa#! când nes /nlan mi-a luat hanii$
8 5i atunci de Ccc te-a rctuzst7
8 De ce7D / repetat el, 0spro#uitor$ 'entru c! era hoa#! şi "oia s! se bucure de banii
mei3 5i "! ro: s! m! crede#i c! m-am ru:at de ea ore ntre:iD /m stat şi n :enunchiD Dar
de:eaba$ / afirmat tot timpul c! nu ştie romic şi c! s-o las n pace$ )red c! pân! la urm! m-aş fi
l!sat p!:ubaş, dac! nu m-ar ii nfuriatD /#i putea s!-mi da#i pu#in! ap!7 0-a ru:at el, n:hi#ind n
sec$
8 )um te-a nfuriat7 ,-am ntrebat, câte"a minute mai .rziu, dup! ce-a :olit paharul
adus de Dan$
8 &i-a spus c! nu-mi d! nimic dac! nu-mi con-Y "ine, n-am decât s! m! duc dup! nea
/nton şi s-o reclam$ /bia atunci m-am decis s-o omor şi s!-mi caut baniiD
8 ,a ce or! ai ucis-o7
8 Dup! cinciD )am cinci şi un sfert, cinci şi jum!tate$ 5i "! ro: s! re#ine#i cât! r!bdare
am a"ut cu ea, mal bine de treisprezece ore, deoarece am implorat-d F! nu se bucure de banii
meiD
8 &-a luat el drept martor al stoicului s!u pacifism$
8 )um ai ucis-o7
8 ,a un moment dat s-a ridicat de la tele"izor şi a plecat spre dormitorD &-am luat şi eu
dup! -eaD )ând ftt? intrat -h faftrt, Cttit> E"a tri :afderob$ &fit st!tea cu spatele la mine, am tu
#ea"a arEfei m rDe câte bfl7
8 Nu ştiuD +ram cuprins de furie$ Tot ce ştiu e[te c! a c!zut de la prima lo"itur!
8 .nde a c!zut7 =
8 Ln mijlocul taberei, pe co"orD
8 5i cum a ajut=tn pat7
8 /m pus-o %l
8 'entru ce7
1iinde! dup! ce aih -d"it-o şi s-a pr!buşit pe co"or, a nceput s! llea din jrtcioareD
/tunci, de team! s! n-aud! "ecinii de dedesubt, am aruncat-o tn patD
8 &i-a e9plicat cu,ttatura3 +#e$
6!zând cu ochii mht#ti spasmele "ictimei, sm sim#it c! m! ia cu fri:Q deşi n birou erit A
e#Sttr! torid!$ 2r!bindu-m! s! m! detaşez de n:rozitoarea ima:ine, mi-am reluat int=m:5tillu-:
8 )urp se face c! flforf #err? rniel pre:atft! pentru otoor7
8 /m :!sit pu:ea n "estibul, mult? nainteD 5l, ft#&#la tele"izor, de ener"are, am tot
montat-o şi demonta#Oi=$ -ar ea /$ 'lecat spâne dormitor, chiar atunci când a"eam #e?"a tamfca!$
8 )e-ai i!aitudin -a Se ai re"enit n locuin#a "ictimei şi pin! a#lids-o-l +"ident, h afar!
de tjW@JBo! drte=d ru:at de ea sl-#l deşt b!nii napoi$
8 +u ştiu T-a ridicat e! din umeri /m stat de YPufti!D Ne-am uitat la tele"izorD / pus
masa şi am mâncat de "reo? dou! ori$: )am #şa ce"aD
8 – n -nter"alul de timp n care te-jd aflat n cas!, a mai "enit cine"a7
8 Nu, nlmen,
-nten#ionlod s!--$ *Zific spusele, am "rut s!-l trimit la arest dar, n ultima clip!,$ &-am
decis s! profit de accesul lui de sinceritate, pentru a mal l!muri ce"a: Noi ştim c#, Wup! ce #i-ai
terminat armata, tu ai p##p9ns ntr-o noapte tn incinta unit!#ii n care ai fost -nstruit 'entru ce \
&ai ntâi şi-a s!ltat ochii spre ta"an, apoi mi-a r!spuns:
8 Da, aşa eD /cum mi amintesc$ &-am dus s! iau nişte deşeuri din mas! plastic!, care
erau aruncate lin:! sp!l!toria militarilor n termen$
8 ,a ce-#i trebuiau7
8 )a s! fac nişte brelocuri pentru chei$
8 'entru ce a"eai ne"oie de brelocuri7 ,e "indeai7
8 Nu, le f!ceam cadouD 'e la prieteniD
8 5i pentru asta ai riscat s! fii mpuşcat de santinele7 /m ncercat s!-l n#ele:$
8 /ş3 / aruncat dispre#uitor$ )um s! m! mpuşte, când eu cunoşteam unitatea ca pe
propriile mele buzunare7
&-am uitat la Dan, pentru a m! asi:ura c! auzise şi el e9plica#ia$ Dup! pri"irea
nencrez!toare cu care mi-a r!spuns am ştiut c! era la fel de aiurit ca şi mine$
+ra atât de mult! insanitate n moti"a#ia ce-o d!duse faptei lui, ncât n-am mai a"ut ce
comenta şi l-am e9pediat la arest$
8 Olimp, aş "rea s! ştiu dac! aceasta este arma crimei – i-am spus medicului le:ist
Dobrescu, de ndat! ce am intrat n cabinetul s!u şi ne-am strâns mâinile$
8 0! ne uit!mD
8 / zis, ridicindu-sc de pe scaun şi ndreptându-se spre un dulap cu sertare, dup! ce, n
prealabil, a pri"it câte"a clipe #ea"a de puşc! pe care i-o ar!tasem$
*e"enind cu un plic din care a scos câte"a foto:rafii la scar! natural!, a nceput s!
compare r!nile de pe craniul "ictimei cu profilul #e"ii de puşc!$
8 Da, asta e arma3 &-a anun#at el, câte"a clipe mai târziu$ Nu e9ist! nici un dubiu$
8 Ln aceast! situa#ie, mai am o ru:!minteD
8 /m zis, luându-i #ea"a din mân! şi ar!tându-i substan#a ancrasat! n l!caşul cartuşelor$
6reau s! ştiu dac! este sân:e uman$ Ln caz poziti", din ce :rup!$
8 )ând #i trebuie7
8 /cum$
8 (ine$ -a loc şi aşteapt!-m!3Q
Dup! nici zece minute a re"enit n birou şi a confirmat c! partea dinapoi a puştii era
mânjit! cu sân:e uman$
8 Oe :rup!7
8 'entru ca ntrebarea ta s! fie formulat! corect, ar trebui s! foloseşti pluralul – mi-a
replicat, zhnbind misterios$
8 Nu n#ele: – l-am informat, mai sincer ca oridnd$
8 0-au decelat dou! :rupe san:uine: /( şi O$
8 0i:ur7 /m zis nencrez!tor$
8 )hiar i#i ima:inezi c! n laboratorul nostru analizele se fac prin dare n bobi7 0-a
interesat cu ironie$
8 6ictima ce :rup! a"ea7
8 /($
8 &ai am o ru:!minte, Olimp$ /ş dori ca laboratorul s! ncerce s! stabileasc! dac! nu
cum"a cele dou! urme de sân:e au o "echime diferit! – i-am cerut, cu inten#ia de a şti mai bine ce
am de f!cut$
8 )a to#i medicii le:işti, fiind şi eu criminalist, am fost curios s! aflu e9act ce "rei şi tu
s! ştii – mi-a surâs cu simpatie$ +i bine, afl! c! "echimea celor dou! :rupe de sân:e este aceeaşi$
8 + n re:ul!3 /m decretat, deşi situa#ia era contrar! afirma#iei pe care o f!ceam$
8 .n moment3 &-a stri:at doctorul Dobrescu, când am pus mina pe clan#a uşii$
8 ,!sând aprecierile pe seama ta, mai am o precizare de f!cut – a zis, când m-am ntors
s!-l pri"esc$ 2rupa /( se suprapune celeilalte$
8 Nici nu se putea altfel3 ,-am asi:urat, mai nainte de a ieşi din cabinet
8 +9traordinar3 / e9clamat Dan, buim!cit, dup! ce i-am relatat discu#ia a"ut! cu
doctorul Dobrescu$
8 'entru a nu e9ista confuzii, trebuie s! afl!m ce :rup! san:uin! au so#ul şi fiul "ictimei$
8 Nici o problem!3 / zis el, ridicându-se n picioare$ Trebuie s! fie consemnat! n
li"retele militare, pe care le-anr z!rit n timpul perchezi#iei flicute b lDeuin#i familiei )hiran$
/m e9tras dinti&m sertar al biroului meu cheile apartamentului respecti" şi am pornit
spre uş!D
De ndat! ce ne-am ntors la inspectorat, am telefonat la, arest pentru a cere s! ni-l trimit!
pe inculpat$
8 /i a"ut dreptate, 'âr"ule#3 ,-am luat cu binişorul de ndat! ce a fost introdus n birou$
&edicul le:ist a e9aminat #ea"a puştii de "ân!toare şi a confirmat c! +lena )hiran a fost ucis! cu
ea$
8 6ede#i7 / zis el satisf!cut c! şi-a putut demonstra onestitatea$
8 (ra"o3 &! bucur c! te-ai decis s! ne spui ade"!rul? – am apreciat /cum$ 'entru c! tot
ne-ai do"edit c! te-ai hotMrit s! fii sincer, aş dori s! mai l!murim câte"a aspecteD
8 Ordona#i, domnule c!pitan3 0-a oferit el, zâmbindu-mi mbietor$
8 Dac! am n#eles bine$ &!rturisind c! ai ucis-o pe +lena )hiran, implicit ai recunoscut
c! po"estea cu spionii pe care i-ai ntâlnit n locuin#a "ictimei era o in"en#ie$ /şa este7
8 /şa este, domnule c!pitan3 + ade"!rat c! la nceput am ncercat s! scap de r!spundere
pentru fapta mea, aruncând "ina pe umerii unor persoane ficti"eD /cum ns! nu mai are nici un
rost s! ntind pelteauaD
8 / declarat el, mândru de fair-plaP-ul pe care ni-l demonstra$
8 1oarte bine3 &-am :r!bit s!-l aprob, str!duindu-m! s!-mi compun o atitudine
admirati"!3 Deşi, n realitate, nu merita decât o sil! dispre#uitoare$ Ln aceast! situa#ie sunt con"ins
c! "ei recunoaşte şi c! ceilal#i trei spioni au fost o in"en#ieD
8 )are spioni7 &-a ntrerupt, de"enind dintr-o dat! circumspect$
8 /ceia cu care ne-ai spus c! s-au ntâlnit /nton şi 6alentin )hiran$
8 /, nu3 /ia au fost ade"!ra#i3 / protestat el De altfel, ideea de a "! "orbi de spionii
ntâlni#i n casa lui nea /nton s-a datorat tocmai faptului c!-i "!zusem pe, cei ade"!ra#i mai
nainte$
8 -ar nu eşti cinstit – l-am mustrat eu$ Doar am l!murit deja faptul c! ntunericul nu-#i
putea permite s!-i "ezi şi s! ni-i descrii aşa cum ai f!cut-oD
8 Totuşi i-am "!zut3 &-a anun#at el, cu aplomb$ 'entru c! deşi era ntuneric bezn!, când
am ntors maşina ca s! m! napoiez n oraş, i-am luminat cu farurileD
1iind e"ident c! e9plica#ia, aparent plauzibil!, pe care o d!dea de data asta era un rezultat
al medita#iei lui din arest, am insistat:
8 Noi nu suntem copii, 'âr"ule#3 )ând ntorci o maşin!, mai ales pe ntuneric, eşti atent
la mane"rele pe care le faci$ /şa c! n-ai a"ut posibilitatea şi nici timpul necesar pentru a le putea
"edea culoarea ochilor şi a p!rului$ (a, dup! cum ai afirmat, chiar şi pistruii de pe obrajii unuia
dintre ei3
8 )e do"ad! mai bun! "re#i pentru a m! crede, când "i-i i-am şi descris7 5i-a men#inut el
pozi#ia$
)um s-au mai "!zut persoane dotate cu sim#uri deosebit de dez"oltate, de ce n-aş admite
c! şi interlocutorul meu era capabil s! nre:istreze ima:inile ntr-o frac#iune de secund!, ca un
obiecti" de polaroid \ Desi:ur, nu era tocmai "erosimil s! fie chiar el fenomenul care se
pretindea a fi, mai cu seam! dup! ce mai ncercase o dat! s! m! duc!, pretinzând c! ar a"ea un
auz supranatural H Dar, cum tot n-a"eam mijloace suficiente pentru a-l face s! admit! c! minte,
am preferat s!-mi continui intero:atoriul: i
8 'arc! spuneai c! /nton şi 6alentin )hiran tl p!r!sit #ara cu un elicopterD
8 Nu, cu un a"ion – m-a ntrerupt el, ridicând un de:et n sus, pentru a m! aten#iona c!
fac o :reşeal!$ +licopterul era utilizat numai ca mijloc de le:!tur! cu aerodromul pe care-i aştepta
a"ionul H
8 &! ro:D
8 /m zis, f!când o pauz! pentru a da mal mult! :reutate ntreb!rii urm!toare$ /m
"erificat ambele ipoteze$ 5i ştii ce-a rezultat7
/ dat din cap c! nu ştie$
8 Ln noaptea n care pretinzi c! cei doi )hirani au fu:it din tar!, n-a zburat n spa#iul
aerian al #!rii nici un a"ion şi nici un elicopter3 )e p!rere ai de asta7
'entru o clip! s-a ar!tat surprins, apoi$ 1!când un :est de indiferen#!, mi-a plasat o
e9plica#ie la care se :ândise şi Dan:
8 /sta nseamn! câ$ Din nu ştiu ce moti"e, or fi preferat s! plece altfelD 'oate cu trcnuY,
poate cu o maşin!D )ine poate ştii7
Deoarece m! obişnuisem deja cu şiretenia lui, n-am mai a"ut moti"e s! m! mir de
capacitatea sa de a furniza e9plica#ii aparent lo:ice$ )eea ce nu m-a mpiedicat s! apelez cu
rapiditate la piesa de rezisten#! a intero:atoriului:
8 &edicul le:ist a e9aminat #ea"a puştii de "ân!toare şi a :!sit pe ea urme de sân:e din
:rupa "ictimei, adic! /($
8 5i de ce "! mira#i7 Doar "-am spus c! eu am omorât-o3 / #inut el s!-mi reaminteasc!,
probabil pentru a-şi do"edi consec"en#a$
8 Nedumerirea mea n-a constat n faptul c! pe arma crimei se afla sân:e din :rupa
"ictimeiD Doar era şi normal s! fie aşa, din moment ce cu ea ai omorât-o pe +lena )hiran$ Ln
schimb, m-a mirat foarte mult când am aflat c! pe cula ta #e"ii de puşc! se afla şi sân:e din :rupa
J3
8 Nu n#ele:D
8 / zis el, cu o sincer! candoare$
8 &! surprinde c! nu n#ele:i$ + doar foarte simplu$ )ea de-a doua :rup! de sân:e
apar#inea atât lui /nton )hiran cât şi fiului s!u$ 'e care tu pretinzi c! i-ai ajutat s! fu:! din #ar!D
8 /dic! "re#i s! spune#i c! nu i-am condus la elicopter7 &-a ntrerupt el, ji:nit
8 Da? de unde3 Nici nu m! intereseaz! acest aspect3 /m aruncat cu dispre#$ Ln schimb,
tare mult aş dori s! ne spui de ce i-ai ucis7
8 )uuumD73 )um pute#i s! spune#i una ca asta73 / zis, ar!tându-se sufocat de
indi:nare$
8 N-o spun eu, ci faptele3 --am replicat$
8 Nu este ade"!rat3 )e m! lua#i pe mine cu :rupa de sân:e7 0ân:ele e sân:e3 / decretat
el, cu o fermitalc care-mi spunea c! ntr-ade"!r i:nor! e9isten#a celor patru :rupe san:uine$
8 /ş "rea s! fii con"ins c! nu-#i aduc acuza#ii :ratuite – l-am asi:urat$ +9isten#a urmelor
de sân:e de pe #ea"a de puşc! indic! n mod ri:uros c! accasta a fost utilizat! şi pentru uciderea
celorlal#i )hireni$ /i n#eles \
8 )e s! n#ele:7 )! "re#i s!-mi pune#i n cârc! moartea lui nea /nton şi a lui fii-su7 Nu
ştiu nimic despre asta3 0-a ndârjit el, deşi era e"ident c! acum era nsp!imântat$
8 Deci eşti de acord c! nu mai tr!iesc7 / inter"enit Dan n discu#ie$
8 Nu sunt de acord cu nimic şi n-am ucis pe nimeni H a replicat cu ochii seânteind de
furie$
8 Nici pe +lena )hiran7 &-am interesat, :lumind$
8 Nici3 0-a repezit el, pentru ca imediat s! se calmeze şi s! continue: (a pe ca am
omorât-o3 )e, n-am recunoscut7
8 (ine$ Te ntorci la arestD 5i mai mediteaz! la discu#ia noastr! – i-am recomandat, n
timp ce Dan punea mina pe telefon$
8 0ân:cle de care mi-a#i spus c! s-a :!sit pe #ea"a armei, nu putea fi mai de demult7 5i
chiar aşa şi este - a nceput el s! ar:umenteze, dup! ce Dan a nchis aparatul /cum mi amintesc
c! nea /nton chiar mi-a spus c! s-a t!iat la un de:et, pe când scotea cu "ârful cu#itului un cartuş
n#epenit pe #ea"!$
8 )ând i s-a ntâmplat asta7 &-am f!cut c!-l iau n serios, tocmai când intrau n birou
subofi#erii de la arest$
8 &i-a spus c! n urm! cu "reo zece zile$, Y
8 5i când ai a"ut aceast! discu#ie cu el7
8 Ln ziua n care i-am condus la elicopter – s-a :r!bit el, con"ins c! prin e9plica#ia lui de
ultim moment a reuşit s! ias! basma curat!$
8 Nu #ine$ .rmele de sân:e din :rupa J a"eau o "echime mai mic! de dou!zeci şi patru
de ore, fa#! de cele din :rupa +lenei )hiran$ /şa c!, mai :ândeşte-teD3
8 /m spus, f!când semn subofi#erilor c! pot s!-l ia$
8 5efuşi totuşi e9ist! o contradic#ie – şi-a e9primat Dan dubiile dup! ce-am r!mas
sin:uri$
8 )e "rei s! spui7
8 -ni#ial a sus#inut c! unul din cei trei spioni l-ar fi ru:at s!-i ia cu maşina$ 5i c! l-a dus
pin! n fa#a hotelului /th,n,e$
8 5i7 ,-am zorit, apreciind c! se l!lâie prea mult$
8 Dac!-#i mai aminteşti, subofi#erul care l-a le:itimat ne-a spus c! paznicul de noapte de
la ber!ria din apropiere ar fi "!zut un tip mpin:ând maşina şi apoi tndep!rtindu-seD
8 'âr"ule# este cel care nu şi-a amintit acest ar:ument, nu eu - 5i dac! n-a apelat la el,
nseamn! c!, minciun! fiind, a şi uitat de in"entarea tipului respecti" - m-am stârnit pentru o
clip!, dup! care am continuat medita#ia: Dup! cum ai "!zut, cedeaz! numai pozi#iile pe care le-
am cucerit n mod cate:oricD Dac! nu reuşim s! descoperim cada"rele celor doi disp!ru#i, nu
"om putea scoate nimic de la elD
8 Numai de n-am tra:e o concluzie pripit! – a zis el, cl!tinându-şi capul a şo"!ial!$
8 Nu, Dana$ 0unt con"ins c! /nton şi 6alentin )hiran au fost ucişi$ 5i dac! ai s!
e9aminezi câte"a clemente, deja bine stabilite, ai s! "ezi c! am dreptate$ De e9emplu, eşti de
acord c! toat! afacerea de spionaj cu care s-a str!duit s! ne into9ice era pe de-a ntre:ul o
cacialma7
8 &daD /i dreptate$ Nu e9ist! alt! e9plica#ieD
8 &-a aprobat el$
8 Ln aceast! situa#ie, apare o Lnl!n#uire lo:ic!: primo, dac! e9cludem spionajul, )hiranii
n-a"eau cum s! fie implica#i ntr-o combina#ie fantomatic!, ine9istent!Q secondo, admi#ând n
consecin#! c! n-a"ea de ce s! le fie team!, dispare moti"a#ia unei fu:i atât de precipitateQ ter#o,
adau:! la primele dou! puncte constatarea laboratorului n le:!tur! cu urmele de sân:e de pe
arma crimei, şi "arianta uciderii celor doi )hirani de"ine e"ident!3 Nu crez c! am dreptate$7 ,-
am consultat cu inten#ia de a-rai "erifica ra#ionamentul$
8 'unând problema aşa, e clar c! nu mai poate e9ista o alt! e9plica#ie a dispari#iei
)hiranilor – a admis el$ )eea ce ns! nu m! mpiedic! s! mai am o nel!murireD
8 )are anume7 ,-am ncurajat eu$
8 'e arma crimei s-a pus n e"ident! atât e9isten#a urmelor de sân:e din :rupa /(, care
a apar#inut +lenei )hiran, cit şi a celor din :rupa J, care este comun! so#ului şi fiului ciD
8 /m n#eles3 ,-am ntrerupt$ 0impla prezen#! a sân:elui din :rupa J, nu ne d!
certitudinea uciderii ambilor disp!ru#i$ 'entru c!, ntr-ade"!r, la fel de bine putea fi ucis numâi
unul din ei$ Dar, n aceast! ipotez!, ar fi trebuit s! admit c! ori tat!l, ori fiul s-au ucis unul pe
cel!lalt$ 5i este ade"!rat, s-au "!zut şi astfel de cazuri$ Numai c!, n situa#ia noastr!, când l-am
descoperit deja pe uci:aşul uneia dintre "ictime, mai a"em noi "oie s! credem c! a"em de-a face
şi cu o astfel de :roz!"ie7 H
8 'oate c! ai dreptate – a consim#it Dan$
8 'oate c! da, poate c! nu – a fost rândul meu s! m! ar!t rezer"at$ 1iinde! atâta "reme rit
nu i-am :!sit, mer:em numai pe prezum#ii$
8 Te-ai :ândit de unde trebuie s! ncepem c!utarea celor dou! presupuse cada"re7
8 0i:ur$ Dar asta nu nseamn! c! am fost capabil s! :!sesc şi r!spunsul$ Oricum, mai
nainte de a ne apuca s! facem pronosticuri asupra locului unde ar putea s! zac! "ictimele, "reau
s! "erific ce"aD
8 --am spus, ridieându-m! de pe scaun$
8 +u:ene, am ne"oie de tine – l-am nştiin#at ps c!pitanul &aier, intrând n laboratorul
de criminalistic!$
8 -ar!7 0-a ncruntat el pe sub ramele ochelarilor$
8 -ar!3 /m admis, amuzat de aerul lui de se"eritate, care nu m! mai impresiona de mult$
-a, te ro:, cheile maşinii :!site pe bule"ardul &etalur:iei şi hai s-o mai pri"im o dat!3
&-a e9aminat câte"a clipe apoi, arborând un aer de plictisit! resemnare, a tras dintr-un
sertar un breloc de care atârnau trei chei#e$
8 )e te intereseaz!7 &-a ntrebat, câte"a minute mal târziu, dup! ce-am ajuns n :arajul
inspectoratului şi a deschis portiera din dreptul "olanului
1!r! sfi-i r!spund, am Lntins mina dup! memoratorul consumului de combustibil şi am
nceput s!-l e9aminez$
8 )hestiile astea sunt utilizate numai dnd sunt noi, apoi au soarta juc!riilor Ln"echiteD
Lşi pierd hazul şi nu se mai uit! nimeni la ele – a zis c!pitanul &aier, dispre#uitor$
8 0-ar p!rea c! juc!ria asta este destul de nou! pentru proprietarul maşinii – am spus,
ar!tându-i pe rând indicatorul de Xilometraj al memoratorului şi pe cel de la bordul maşinii$
'rimul ar!ta GIHK, cel de-al doilea )@I;JB$
8 &daD )um maşina a mai parcurs nc! "reo patru Xilometri de la locul n care am
:!sit-o şi pân! aici, poate c! ai dreptate – s-a decis el s! m! aprobe$ Dar, admi#ând c! aceast!
prezum#ie este corect!, ce speri s! ob#ii7
8 *ezol"area cazului, binen#elesD
8 --nm r!spuns, salutându-l printr-o fluturare a palmei, dup! care$ Npuclndu-l pe Dan de
bra#, am pornit spre ieşirea :arnjului
8 'rin urmare, se poate admite c! drumul pe care l-a f!cut n"inuitul cu cei doi )hirani
nu a putut fi mai lun: ca jum!tate din dou!zeci de Xilometri$ Dar pe ce direc#ie a zis Dan, când
am re"enit n biroul nostru$
8 )red c! am putea lua drept bun! afirma#ia lui 'âr"ule# c! ar fi fost pe unde"a prin
(!ncasa$ 5i asta din dou! moti"e: unu, pentru c! pozi#ia n care l-a :!sit subofi#erul care l-a
le:itimat sus#ine acest lucru şi doi, pentru c! 'âr"ule#$ 1iind pro"incial, nu s-ar fi putut descurca
decât n zona n care şi-a f!cut armata$ Deci n zona 'ipera-(!ncasa$ Ln consecin#!, hai s!
ncerc!m s! stabilim pân! unde putea s! ajun:!3
O jum!tate de or! mai târziu, când am terminat de m!surat o bucat! de a#!$ )are, func#ie
de scara planului municipiului (ucureşti, trebuia s! reprezinte o distan#! de circa \$ )cc Xilometri
şi am nşezat-o cu bolduri pe traseul str!zilor pe cârc ne-am nchipuit c! a circulat maşina, iun
constatat c! e9tremitatea firului ne indic! un punct al şoselei 'ipera-Tunari, situat la circa doi
Xilometri dup! intersec#ia accstoia cu calea 1lorcasca$
8 'rin urmareD )am pe aic-$ 'e unde"aD
8 / conchis 'iin$ Ln"!luind printr-o mişcare de rota#ie a de:etului 'Y$, netul n cârc sc
afla cap!tul a#ei$
8 Da, dar numai cu condi#ia ca el s! fi mers pe drumul ccl mai scurt$ )eea ce nu se poate
-admite, pentru c! nu cunoştea oraşul$ 5i c! aşa s-au petrecut lucrurile rezult! din nsuşi faptul c!,
pe drumul de napoiere spre bule"ardul &etalur:iei, s-a r!t!cit pe lin:! hotelul /th@AB- nâe$ Ln
aceast! situa#ie cred c! ar trebui s! consider!m c! drumul real pe care l-a str!b!tut a fost ce"a mai
scurt$
8 /tunci, s! ne concentr!m aten#ia asupra platformei 'ipera – a comentat el$
T – .n ar:ument n plus c! am localizat aria cea mai corect! este şi acela c! ea coincide
cu zona n care 'âr"ule# şi-a f!cut sta:iul militar şi pe care n mod firesc ar fi trebuit s-o cunoasc!
mai bine decât pe oricare alta$
8 5efupân! aici e n re:ul!3 D/* /0T/ -N)/ N. LN0+/&NĂ )/ /& *+`O,6/T
'*O(,+&/D
8 &i-a spus Dan cu scepticism$ Lntrucât punctule#ul !sta de pe planul municipiului
reprezint! n realitate o suprafa#! de peste un Xilometru p!trat, cum "om demara cercet!rile7
,u!m cas! cu cas!7
8 0-ar putea s! ajun:em şi la solu#ia asta, dat numai dup! ce "oni termina de cercetat
terenurile e9tra"ilane care abund! n respecti"a zon!$ 5i n le:!tur! cu acestea, aten#ia "a trebui
concentrat! asupra fintânilor p!r!site şi mai ales a fostelor :ropi cu "ar$ 0in:urele susceptibile s!
ascund! prezen#a unor cada"re e9puse unei caiduri toride, de aproape trei s!pt!mâniD
8 /i omis lacurile Tei şi 1lorcasca$ .n pietroi bine le:at de :ând ar putea de asemenea
s! furnizeze o bun! e9plica#ie pentru dispari#ia unor persoane$
8 1!când abstrac#ie de faptul c! mi-ai mai ser"it o dat! aceast! ipotez!, şi atunci când ne
str!duiam s!-l :!sim pe 'âr"ule#, i#i amintesc c!, fiind n pi n sezon esti"al, se noat! "ârtos prin
cele dou! lacuri$ Ln consecin#!, dac! ar fi e9istat ceea ce c!ut!m, probabil c! ar fi trebuit s! afl!m
pân! acum$ /şa c!, mai bine spune-mi$ Ln arondismentul c!rei sec#ii de poli#ie intr! zona care ne
intereseaz!7
8 / dou!$
8 Ln re:ul!$ %ai s!-i facem o "izit! comandantului şi s!-i spunem ce bucurie HH
aşteapt!D
)+-O* 1- )Ă.T/T )%-*/N-- n TO-., NO'4-- ,/ D*/).-N '*/`N-)7
)u fiocarc or! care a nceput s! se scur:! dup! ce-am declanşat ac#iunea de scotocire n
zona susceptibil! s! ascund! dou! presupuse cada"re, certitudinea c! ştiu ce caut a nceput s! se
de:radeze n pro:resie :eometric!$
0tr!duindu-m! s!-mi men#in moralul la o cot! acceptabil!, l-am mai audiat, pe 'âr"ule# de
dou! ori$ / fost ns! zadarnic$ N-a "rut s! se clinteasc! nici cu un micron de la ultima lui
"ersiune$ 0us#inea cu dtrzcnie "! habar n-are ce li s-a Lntâmplat celor doi )hirani din momentul
n care i-a l!sat ntr-un loc pe cârc nu-i capabil s!-l indice$
)um el şi-a men#inut cu hot!rirc pozi#ia, n timp ce prezum#iile melc refuzau s! se
confirme, ncepusem s! m! ntreb dac! n-ar trebui s!-l cred şi s! pun cap!t afacerii, prin
trimiterea lui n judecat! pentru uciderea +lenei )hiran$
Descurajarea mea coborâse atât de jos, ncât sunt con"ins c!, dac! Dan nu şi-ar fi stabilit
cartierul :eneral la sediul sec#iei a doua, l-aş fi pus s! Lntocmeasc! actele de punere sub acuza#ie$
Deoarece ideea abandon!rii pistei pe care ne aflam de"enise dominant!, mi-am pri"it
ceasul$ +ra zece f!r! câte"a minute, ceea ce nsemna c! pân! la sfârşitul zilei mai erau nc! "reo
unsprezece ore de lumin! bun!$ Deci, suficient timp pentru a putea primi confirmarea c! m!
aflam pe o cale bun!$ Ln caz contrar, l anun#am pe Dan c! Lntrucât ipoteza pe care am fabricat-o
nu se "erifica, l poftesc s! re"in! la sediul inspectoratului -ar odat! ajuns la aceast! decizie, cum
era şi firesc, am nceput s! m! Lntreb dac! mai era cazul s!-mi pierd timpul aşteptând pân! se
nsereaz!$ Ln definiti", pân! ajun:ea 'âr"ule# n fa#a judec!#ii pentru uciderea +lenei )hiran, mai
treceau "reo dou!-trei luni$ /şa c!, dac! ntre timp ap!reau cada"rele celor doi, n-a"eam decât s!
completez actul de acuzare$ )on"ins fiind c! am :!sit cea mai bun! solu#ie, am ntins mina spre
telefon$ Numai c!, mai nainte do a apuca s! ridic receptorul, aparatul s-a pornit s! sune din
proprie ini#iati"!$
8 /lo7 5efuY7 0-a interesat "ocea lui Dan, de3 / cel!lalt cap!t al firului$
8 /sta da telepatie3 /m apreciat, bucuros c! m! scuteşte s!-l mai caut eu$
8 )rezi n telepatie7 0-a mirat el$
8 (inen#eles$ )ând mi con"ine$ Tocmai "oiam s! te sun şi s!-#i spun s-o laşi balt!D
8 )e-#i "eni7 / e9clamat contrariat$ *enun#!m tocmai acum73 )ând s-a :!sit n zon! un
cada"ru7
8 /l cui este7 /m n:!imat, surprins s! aflu c! mi se confirm! supozi#ia pe care tocmai
m! pre:!team s-o abandonez$
8 Nu ştiu$ &i s-a raportat numai c! apar#ine unui b!rbat$ 5i mai nainte de a m! deplasa
la fa#a locului, "oiam s!-#i anun# "esteaD
8 + ade"!rat ori te #ii de bancuri7 ,-am ntrerupt, nencrez!tor$
Dan s-a :r!bit s! m! asi:ure de contrariu, iar eu, dup! ce am aflat unde trebuia s! "in, n-
am mai a"ut nici un moti" s! z!bo"esc cu receptorul n min!D
&aşina s-a lansat pe calea 1loreasca$ )ând am ajuns la "reo sut! de metri de podul care
desparte lacurile Tei şi 1loreasca, 6artunian a "irat la dreapt! pe o strad! Ln:ust!, pa"at! cu
pietre de rlu şi m!r:init! de caso scunde şi modeste$ ,a cap!tul a "reo trei sute de metri de
hurduc!ial! pe un traseu plin de meandre, drumul s-a sfârşit ntr-altul perpendicular$
8 /sta este strada 2lucozei, domnule c!pitan – m-a anun#at 6artunian, oprind n
intersec#ie$ ,a R R &$ &!r7
)um nici Dan n-a putut s!-mi furnizeze acest reper, m-am dat jos din maşin! şi am pri"it
n jurul meu$ N-am prea n#eles cum se poate boteza drept strad! o uli#! de tar!, f!r! trotuare$ 'e
partea dreapt! era m!r:init! de liziera unui parc cu copaci nen:riji#i, iar n stin:! de o
mprejmuire din plas! de sârm!, n spatele c!reia sa z!rea un teren n para:in!$ ,a senza#ia c! m!
aflu pe un drumea: rural a contribuit din plin şi faptul c! sin:urele fiin#e "ii care se p!rea c!
s!l!şluiesc prin partea locului erau numai p!s!relele care ciripeau printre copaci$
Lntrebându-m! dac! Dan nu mi-a f!cut totuşi o fars!, am pri"it spre partea stin:! a str!zii
2lucoza$ ,a câ#i"a zeci de metri mai departe, accesul era nchis de podul de pe calea 1loreasca$
Ln schimb, n partea opus! drumul se pierdea printre arbori$ )um nu puteam face decât o sin:ur!
ale:ere, i-am f!cut semn lui 6artunian s! "in! dup! mine şi am pornit spre partea deschis! a
str!zii$
Nu cred c! am mers mai mult de "re-o sut! de metri şi am z!rit, n spatele unor arbuşti, un
/*O cu nsemnele poli#iei$ '!rea abandonat, lân:! o sp!rtur! a mprejmuirii din plas! de sârm!$
Dup! ce m-am strecurat n spatele aşazisului :ard, l-am şi z!rit pe Dan$ 0e :!sea mprcunfi cu doi
subofi#eri, pe un mic mamelon, situat n apropierea :ardului$
)ând m-am apropiat de :rup, e9ala#ia unui miros fetid mi-a p!truns n n!ri cu "iolen#!$
&iasma era atât de caracteristic!, ncât puteam deja s!-mi ima:inez ce urma s! "!d$
5i l-am z!ritD `!cea la picioarele unor arbuşti, pe iarb!, cu fa#a n jos şi bra#ele nainte$
8 / fost identificat \ am ntrebat, cu ochii la cada"ru$
8 Nu$ N-am "rut s!-l atin: pân! nu "ei fi şi tu de fa#i – mi-a r!spuns Dan$
&i-am acoperit nasul cu o batist! şl am str!b!tut cel cinci-şase metri care mi mai
desp!r#eau de "ictim!$ &-am l!sat ntr-un :enunchi şi l-am e9aminat Dup! toate epa-i ren#ele
moartea i se datora unor multiple fracturi craniene$ 1!r! s!-l mişc, mi-am strecurat mina n
buzunarul interior al hainei din stof! sub#ire, albastr!, dar era :o, ,e-am controlat apoi şi pe
celelalte$ Lntr-unul din ele am :!sit câte"a monede şi o le:!tur! cu ehei$ )ând an? "rut s! m!
ridic, om z!rit, prins de ncheietura mâinii stân:i, un ceas cu br!#ar! metalic!$ )um "ictima l
purta ntors spre interior, l-am r!sucit uşor şi l-am pri"it$ /"ea :eamul spart şi indicatoarele se
opriser! la ora dou! şi patruzeci şi unu de minute$
8 )ine l-a descoperit7 /m ntrebat, re"enind spre :rup$
8 +u$ &i-a atras aten#ia mirosul – a r!spuns unul dintre subofi#eri$
8 'in! anun# prin sta#ie 'rocuratura şi medicul le:ist, or:anizeaz! o cercetare atent! a
terenului – i-am spus lui Dan, ar!tând cu un :est circular spre cei doi subofi#eri cafe-l asistau$
.nicul bilan# al cercet!rii terenului s-a rezumat la :!sirea unui portofel, z"ârlit n
apropierea :ardului din plas! de sârm!$ Nu con#inea decât nişte actc, pe numule lui 6alentin
)hiran$
Lntrucât starea a"ansat! de descompunere a cada"rului nu permitea oQ dentificare cert!, m-
am deplasat la locuin#a familiei )hiran şi am ncercat n broaştele uşilor cheile :!site asupra
"ictimei$ *ezultatul ob#inut fiind poziti", am tras concluzia c! "ictima descoperit! pe strada
2lucozei era fiul mai mic al +lenei )hiran$
8 .nde-o fi cel de-al doilea )hiran7 &-am ntrebat cu :las tare, când am intrat n birou,
spre sear!$
8 Dup! ce l-am :!sit pe? 6alentin, omorât, putem fi si:uri c! şi tat!l lui a a"ut aceeaşi
soart!D
8 /şa-i3 Dar unde este cada"rul s!u7 /m repetat$ 1iresc ar fi fost s!-l :!sim n apropiere
de cel al fiului s!uD 1iinde! nu "!d de ce l-ar fi ucis pe /nton n alt! parteD
8 /m continuat s! ra#ionez$
8 'oate c! tot pe acolo se afl!, dar n:ropat – mi-a su:erat Dan$
8 Dac! nu l-a n:ropat pe fiu, de ce l-ar fi n:ropat pe tat!7 De altfel, cred c! nici n-a
a"ut timpul material necesar pentru aceast! opera#iune$ -ar cea mai bun! do"ad! c! lucrurile stau
aşa, rezult! din nsuşi modul n care a circulat maşina n noaptea care nc intereseaz!$ 4inând
seama de ora n care s-a plecat din bule"ardul &etalur:ici, este de presupus c! au ajuns n strada
2lucozei pe la dou! diminea#a$ &ai ştim c! 6alentin a fost ucis la trei f!r! dou!zeci$ -ar n coca
co-l pri"eşte pe /nton, acesta tarebuie s! ti fost emorit nainte sau .i foarte scurt timp dup! fiul
lui, pentru c! altfel 'âr"ule# n-ar mni fi n"ut când s!^ajun:! cu maşina n fa#a hotelului /tente la
ora trei şi dou!zeci, când a fost le:itimat$ (a aş mer:e şi mai departe3 /m continuat cu senza#ia
câ$ 6orbind, m! edific$ 4inând seama de timpul care i-a trebuit pentru a str!bate distan#a dintre
strada 2lucozei şi hotelul /thenee, precum şi de mprejurarea c!, necunoscând drumurile de
acees spre oraş, s-a r!t!cit, sunt con"ins c! /nton )hiran a fost ucis naintea lui 6alentin$ /ltfel
dac! ora comiterii omorurilor ar fi fost in"ers!$ 'âr"ule# n-ar fi putut sa se afle atât de curând n
fata hotelului$ .nde, de asemenea, n-ar fi a"ut ce s! caute dac! ar fi cunoscut oraşul3 /m conchis,
con"ins de corectitudinea ra#ionamentului f!cut$
Dan m-a urm!rit, dând aprobator din cap, apoi, când am terminat, a zis oflând:
8 &odul n care ai e9pus succesiunea faptelor pare lo:icD Dar de unde lu!m cel de-al
doilea cada"ru7
8 4i-am mni spus3 Tot pe acolo trebuie s!-l c!ut!mD3
8 N-ar fi cazul s! cerem nişte câini de ser"iciu7
8 Nu, ar fi zadarnic$ )e le dai s! adulmece, dup! trei s!=t!mâni7 .n alt cada"ru7
8 'ractic, ce propui7
8 )a s! cercet!m terenul aşa cum trebuie, palm! cu palm!, a"em ne"oie de oameniD De
mul#i oameni3
8 5tiu, dar de unde s!-i lu!m7
8 0! cerem ajutorul unit!#ii n care a lucrat /nton )hiran$ Nu "!d alt! solu#ieD
8 + o ideeD (arem s! ştim dac!-i alb! sau nea:r! – s-a decis Dan s! m! aprobe$
8 Tare-aş "rea s! afluD )+-O* 1- )Ă.T/T )%-*/N% n TO-., NO'4-- ,/
D*/).-N '*/`N-) \ m-am ntrebat, ridieându-m! de pe scaun$
1-* /* 0Ă 1-+3 /0T/-&- &/- ,-'0+/$:
`ona care trebuie cercetat! era cuprins! ntre molul drept al lacului Tei, podul de pe calea
1loreasca şi strada 2lucozei$ Din p!cate, urmare a unei ploi toren#iale, ieri n-am putut s! m!
folosesc de cei o sut! de ostaşi ce-mi fuseser! puşi la dispozi#ie de comandantul unit!#ii militare
din apropiere$
/st!zi ns!, deşi era numai şapte dimine#a, cerul era senin şi soarele ncepuse s!
do:oreasc!$ Ln consecin#!, plin de ner!bdare, am cerut solda#ilor s! porneasc! simultan dinspre
calea 1loreasca, iar eu şi cu Dan ne-am instalat pe podul de beton care domina zona şi i-am pri"it
naintând ca un lan# "iu, cot la cot$
Dup! "reo dou! ore, când s-au ndep!rtat mai bine de patru sute de metri, am apelat la
ser"iciile unui binoclu de câmp$ Dar curând mi-am amor#it bra#ele şi l-Wmn l!sat s! atârne de
curea, pe piept$
8 De ce nu "rei s!-l chestion!m pe 'âr"ule# n le:!tur! cu uciderea lui 6alentin )hiran7
&-a ntrebat Dan, la un moment dat$
8 'entru c!, dac! nu-i punem tot tacâmul pe mas!, nu numai c! ne pierdem "remea, dar
-i mai şi furniz!m nişte idei cu ajutorul c!rora ne mai z!p!ceşte cu nu-=tiu-ce elucubra#ii$ /i
"!zut doar c! nu de in"enti"itate duce lips!3
8 5i ne "om men#ine aceast! pozi#ie, chiar dac! nu :!sim şi cel!lalt cada"ru7
8 Nu ştiuD
8 /m recunoscut, f!r! s! m! ruşinez$ 0! aplic!m tactica: "!zând şi f!când3 De altfel, tot
n-o şi-l putem urni dac! nu a"em raportul medico-lr:alD Dar ce naiba se ntâmpl! acolo7 /m
zis, 6!zând c! lan#ul o&aşilor sc curbeaz! spre cap!tul din dreapta, foarte aproape de locul n
care am :!sit cada"rul lui 6alentin )hiran$
/m ridicat din nou binoclul şi am pri"it n direc#ia respecti"!$ .n :rup de ostaşi, ajun:ând
la mar:inea unei b!l#i, s=au oprit, au pri"it-o şi, firesc, au ocolit-o pe la mar:ini$
Dan mi-a cerut binoclul şi, dup! ce-a urm!rit şi el mane"ra, a comentat:
8 /u f!cut foarte bineD )e, /nton ar fi putut s! fie atât de candriu, ncât s! intre n
noroi pân! la :enunchi7
Nu i-am acordat prea mult! aten#ie, deoarece n:rijorarea mea tindea s! atin:! cota
ma9im!$ Dac! nici pe ultimii zeci de metri nu ap!rea cada"rul, nsemna c! ra#ionamentul meu era
:reşit$ 0itua#ia care m! obli:a s! iau n considerare "arianta c! /nton, ca urmare a unui conflict
de familie, nu era str!in de uciderea propriului s!u fiu$ 5i, n consecin#!, 'âr"ule# a"ea dreptate
când sus#inea c! cei doi )hirani erau n "ia#! când s-a desp!r#it de e, O
)um ntre timp ostaşii ajunseser! la cap!tul parcelei şi se ntorceau spre pod, am pornit şi
eu spre ei pentru a -e mul#umi pentru ajutorul ce ni-l d!duser!$ ;
8 /sta este tot ce-am :!sit – m-a nştiin#at un caporal, când m-am apropiat de ei,
nmânându-mi un portofel$
8 .nde a fost :!sit7 /m ntrebat, dup! ce, controlându-@HB, i-am "!zut con#inutul$
8 /coloD
8 &i-a ar!tat ostaşul un punct situat la "reo cincisprezece metri de locul n care fusese
descoperit cada"rul lui 6alentin$
Ln timp ce ostaşii ne salutau şi se ndep!rtau, i-a$ni ntins lui Dan portofelul$
8 Lncep s! n#ele: din ce n ce mai pu#inD
8 / m!rturisit el$ 1aptul c! am :!sit actele lui /nton n aceleaşi mprejur!ri ca şi pe cele
ale lui 6alentin, impune concluzia c! şi el a mp!rt!şit soarta fiului s!uD Dar, dac! este a#a,
unde-i este cada"rul \
8 'e unde"a pe aici ar trebui s! fieD 5i totuşi, nu-i3 --am r!spuns cu am!r!ciune, pe
când continuam s! ne apropiem de mamelonul unde-l :!sisem pe 6alentin$
8 )! un tat! şi ucide fiul şi apoi dispareD Trepr, ?- mear:i, c! doar s-au mai "!zut şi
de-asiea$ Dar de ce aruncat actclc7 / comentat Dân, e9act atunci când am nimerit cu piciorul
ntr-o :roap! plin! cu ap!$
8 1-*-/*$ 0/ fl+ - /0T/-&t &h- ,-'0+/D
8 /m zis ener"at, n timp ce d!deam cu piciorul n p!mânt pentru a ndep!rta noroiul
care-mi ajunsese pin! la :lezn!$
Dan m-a pri"it amuzat, dar "!zând c! sunt n toane proaste, s-a R :r!bit s! abordeze, un
-aer de comp!timire, deşi era e"ident c! abia sc mai st!pânea s! nu izbucneasc! n râs$
Lnfuriat, am "rut s!-l reped, dar n-am mai a"ut când pentru c! o idee mi-a ful:erat brusc
mintea$
8 Dane, ieri a plouat potop -
8 Da, aşa eD
8 / confirmat, pri"ind cu subn#eles spre pantoful meu plin de noroi, ima:inându-şi
probabil c! am :!sit o scuz! pentru nepl!cutul meu accident$
8 6ino cu mine3 --am cerut, ducându-l spre b!ltoaca pe care o ocoliser! solda#ii$
8 DaD 0-ar putea s! ai dreptate – a admis el, pricepând ce-mi trecea prin cap$ Dac!
"ictima ar fi z!cut n aceast! adâncitur! de teren, ploaia de ieri putea s!-l acopere$ 0tratul de ap!
are peste jum!tate de metruD
8 Du-te efup! ostaşi şi adu-i napoi3 --am cerut$
Dou! ore mai târziu$ )ând apa s-a scurs printr-un şan# s!pat de solda#i, am "!zut şi
cada"rul c!utat$ +ra la mai pu#in de dou!zeci de metri de locul n care-l :!sisem pe 6alentin$
`!cea cu fa#a n jos şi cu mâinile aruncate lateral, n cruce$ Deşi era plin de noroi, mi-am dat
seama c! fusese ucis ca şi fiul s!u$ 'artea dinapoi a cutiei craniene era sf!râmat!$ ,a câ#i"a metri
de "ictim! am :!sit o lopat! de tip militar, cu minerul scurt şi amo"ibil$
Dup! plecarea ostaşilor, i-am spus lui Dan s! se duc! la maşin! şi s! cheme la fa#a locului
procurorul, medicul le:ist şi pe c!pitanul &aier, de la criminalistic!D
/0T/-t T*+/(/ ,.- -
8 Ln sfârşit3 &edicul le:ist s-a decis s! ne trimit3 *aportul şi arma crimei – m-a anun#at
Dan, când am intrat n birou$
8 Deci supozi#ia noastr! s-a confirmat – am conchis eu cu satisfac#ie, dup! ce-am citit
filele raportului şi am pri"it foto:rafiile ataşate$ /cum, fiinde! tot a"en e baz! de discu#ie, ia
pofteşte-l pe acuzat la intero:atoriu
8 .rât! treab!3 / apreciat Dan, dup! ce a telefonai la arest$
&ai ntii l-am aprobat, apoi am ridicat din umer: ntr-un :est de resemnare:
8 /şa eD Dar ce putem face7 6olens-nolens, !şti ne e meseriaD
8 /m zis, ducându-m! s! pri"esc pe fereastr! forfota str!zii cu speran#a c! m! scap de
sila can m! cuprinsese dup! citirea raportului f!cut de doctorul Dobrescu$
)ând am sim#it c! se face curent, m-am ntors cu fa#s şi l-am "!zut pe 'âr"ule# a"ansând
spre biroul meu, r timp ce unul din subofi#erii care l escortaser! pân! H? mine, nchidea uşa$
8 Te-ai mai :ândit la ce-am discutat7 ,-am ntrebat, indicându-i scaunul pe care s! se
aşeze$
8 ,a ce s! m! :ândesc7 ,a faptul c! dumnea"oastr! dori#i s! "! spun c! eu i-am omorât
pe nea /nton şi pR 6alP7 &i-a aruncat el, dispre#uitor$
8 Te informez c! i-am :!sit Oare trebuie s!-#i ma pus c! ambii au fost ucişi7
8 .cişi7 0-a mirat el, de parc! n-ar fi priceput sensul no#iunii respecti"e$
8 +9act3
8 Doamne fereşte3 0-a ar!tat el speriat, nccpind s! se nchine repede, apoi, apreciind c!
şi-a f!cut bine num!rul, a continuat cu o candid! uimire: Da@HB de ce i-o ii omorât !iaD7
8 Nu n#ele: ce spui – a fost rândul meu s! fac pe neştiutorul$ )ine sunt,$ Lia@;;B de care
"orbeşti7 N – )um cine7 &i-a ntors-o, ar!tându-se uimit de Ymonumentala mea i:noran#!$ 0pionii
cu care s-au inii -ni tD
8 /, nu3 /sta iar ne pune placa cu spionii fantom!3 / e9clamat Dan, ridicânud-şi
e9asperat ochii de pe notesul n care steno:rafia intero:atoriul$
8 /dic! domnul locotenent "rea s! spun! c! mint7 &-a consultat 'âr"ule#, ar!tându-se
sufocat de ji:nirea ce i se aducea$
8 Tu chiar #i ima:inezi c! noi n-a"em alt! treab! decât s! credem toate bali"ernele pe
care ni le-ai ndru:at7 --am reproşat, cu dorin#a de a-l con"in:e s! de"in! mai realist
8 )um, nici dumnea"oastr! nu m! crede#i7 +u "! dau informa#ii atât de importante
despre spionii care mişun! prin #ara noastr!, iar dumr$ +a"ostr! spune#i c! nu-i ade"!rat7 &i s-a
adresat adoptând o atitudine constituit! din p!r#i e:ale de re"olt! şi de indi:nare$
Deşi şi interpreta rolul cu mult! pricepere actoriceasc!, n-am mai a"ut r!bdare s!-l las s!-
şi repete la nesfir=it absurdul monolo:$
8 /jun:e, 'âr"ule#3 ,-am ntrerupt cu bruschc#e$ jreau s! ştiu de ce i-ai ucis pe /nton şi
6alentin )hiran -
8 Nu eu, ci spionii i-au ucisD
8 /i "!zut tu când au fost ucişi7 ,-am ntrerupt, ar!tându-m! interesat de afirma#ia lui$
8 Nu$ Dar dac! i-a#i :!sit omorâ#i, nseamn! c! asta se putea ntâmpla numai dup! ce am
plecat cu maşina de acolo$
8 /ha3 &-am f!cut eu c! "in de acas!$ Deci tu a"eai misiunea s-o omori pe +lena )hiran
şi ei pe /nton şi$ 6alentin$
'entru o frac#iune de secund! am a"ut impresia c! ideea pe care i-o plasasem i-a sur s,
apoi s-a r!z:ândit şi a cl!tinat din cap:
8 +u n-am a"ut nici o le:!tur! cu ei3D &-a anun#at circumspect +ste ade"!rat c! am
omorât-o pe ne"asta -ul nea /nton şi "-am spus şi pentru ceD Ln ce pri"eşte omorârea lui nea
/nton şi a lui fii-su, asta-i treaba spionilor şi pe ei s!-i ntreba#i de ce au f!cut-o$
8 Domnule locotenent – m-am adresat n mod demonstrati" lui Dan, te ro: s!
consemnezi c! /nton şi 6alentin )hiran au fost ucişi dup! ce inculpatul a plecat cu maşina
acestora de la fapta locului$ /şa este, 'âr"ule#7 --am sondat opinia$
8 Da$ /cesta este alc"!rul – a confirmat :r!bit
8 -a spune-mi$ Tu cu ce misiune te ocupai n cadrul :rupului de spionaj7 ,-am ntrebat,
adoptând o atitudine de complicitate$
8 +u7 (ine, dar "-am spus c! n-am a"ut nici o le:!tur! cu ei3 0-a mirat el, ofensat$
8 /re dreptate3 )onsemneaz! şi aceast! declara#ie, domnule locotenent3 --am cerut lui
Dan cu toat! principialitatea cu"enit!, apoi m-am adresat din nou inculpatului: /ş "rea s!-mi mai
spui ce"a, 'ir"ule#D Dar aş "rea s! fii sincer$ 0e poate7 &-am interesat apelând la cel mai sua"
:las e9istent n in"entarul fonotecii mele portabile$
8 0i:ur$ 5i pin! acum am fost sincer$ 6! ascult s-a sim#it el obli:at s! m! ncurajeze,
f!cându-i-se probabil mil! de aerul de neajutorare pe care-l arborasem$
8 Te-ai mai "!zut cu spionii Lntâlni#i n noaptea n care i-ai condus pe /nton şi 6alentin
)hiran7
8 Nu$ Din momentul n care am plecat cu maşina de acolo, nu i-am mai "!zut niciodat! –
m-a asi:urat el cu toat! fermitatea$
8 +şti si:ur c! nu i-ai mai ntâlnit7 /m -nsistat, ar!tându-m! necon"ins, deşi ştiam c! ar
fi fost absurd s! nu-l cred$
8 Da3 0unt foarte si:ur3 / afirmat din nou r!spic:>t, pe când şi ducea o mân! n dreptul
inimii, ca s!-şi sub$
8 Nieze spumele$
8 (ra"o, 'âr"ule#3 0! ştii c!-#i apreciez sinceritatea şi s! fii la fel şi n continuare – l-am
aprobat, compunindu-mi un zimbct de simpatie la adresa lui$ 'lecând cu aceast! speran#!, aş dori
s! ştiu dac!, atunci când ai plecat s!-i conduci pe /nton 5i 6alentin )hiran, ai luat puşca de
"ân!toare cu tine$
Dup! cum s-a ncruntat, am a"ut moti"t7 0! cred c! ntrebarea pe care o formulasem l-a
luat prin surprindere$Y
8 )iim s-o iau7 )e, era a mea7 &i-a r!spuns din nou nchistat +u am dat de ea n
"estibul, ntâmpl!tor, când m-am ntors de la locul unde-i l!sasem pe nea /nton şi pe fii-su$ 5i
mai bine n-o :!seamD )! nici nu şti#i ce r!u mi pare c! i-am luat "ia#a doamnei +lena – s-a
sim#it el obli:at s!-şi e9prime re:retul
8 +i, p!i asta este şi problemaD
8 &-am ar!tat eu nedumerit$ Dac! n-a#i luat puşca cu "oi, cum se face totuşi c! noi am
:!sit pe #ea"a ei urme de sân:e din :rupa care a apar#inut lui /nton şi 6alentin )hiran \
8 Nu "-am spus c! nea /nton s-a t!iat mai demult cu un cu#it, pe când scotea un cartuş
n#epenit de pe #ea"!7 &i-a testat el memoria, bucuros c!-mi poate ser"i un ar:ument pertinent$
8 Da, da$ Ne-ai spus$ De altfel am şi consemnat asta – s-a :r!bit Dan s! confirme,
pricepându-mi jocu,
8 +i, atunci lucrurile sunt clare3 &-am declarat eu satisf!cut, pentru ca n clipa
urm!toare s-o fac pe şo"!ielniculQ 5i totuşi parc! nu pricep ce"aD
8 )e anume7 0-a oferit 'âr"ule# s! m! ajute, cu o bun!"oin#! pentru care l-ar fi putut
in"idia chiar şi cel mai inimos samaritean biblic$
8 6eziD Nu sunt capabil s! n#ele: cum a fost posibil ca /nton şi 6alentin s! fie ucişi
cu aceeaşi arm! cu care tu i-ai luat "ia#a +lenei )hiran – i-am zis dintr-o suflare$ 5i apoi,
constatând c! reuşisem s!-l buim!cesc, am apreciat c! pot s! mai pun niscai"a paie pe foc:
+"ident, dac! spionii ar fi "enit s!-#i aduc! arma, dup! ce i-au ucis pe /nton şi 6alentin, lucrurile
ar fi fost clareD )um ins! tu ne-ai spus c! nu i-ai mai re"!zutD
8 /m conchis, ridicând cu subn#eles din umeri$
8 NuD Nu n#ele: cc spune#iD
8 0-a str!duit el f! se dezmeticeasc! şi s! ias! din cursa n care l "iriscm$ Despre ce
arm! "orbi#i7
8 *idic!-te şi apropie-te3 --am cerut, iar când s-a conformat, i-am ar!tat #ea"a de puşc! şi
foto:rafiile craniene primite de la medicul le:ist$ )e p!rere ai cit de bine se suprapune partea
dinapoi a #e"ii n fracturile suferite de cele trei "ictime7 Ln aceast! situa#ie – am continuat, "!zând
c! el pri"eşte ndobitocit ba foto:rafiile, ba arma crimei – nu poate e9ista decât o sin:ur!
e9plica#ie$ 'uşca s-a aflat asupra ta şi când i-ai condus pe 6alentin şi /nton )hiran$ 0itua#ie care
indic!, f!r! nici cel mai mic echi"oc, c! tu i-ai ucis şi pe aceştia3
8 Nu3 Nu e ade"!rat3 / stri:at el când, n:rozit, a realizat c! fusese demascat$ Nu3 Nu
eu3D 0pionii i-au omorât3D
8 )um7 )u o arm! care s-a aflat la tine n e9clusi"itate, aşa cum ai afirmat7 /m ridicat
şi eu tonul, pentru a nu-i r!mâne dator$
-ntimidat, şi-a l!sat capul n jos şi a nceput s! "orbeasc! cu ezit!ri:
8 /m s! "! spun ade"!rulD --am re"!zut pe cei trei spioniD /u "enit dup! mine n
casa lui nea /nton$ 'e la "reo cinci dup!-amiaza au sunat la uş!D )ând m-am dus s! deschid,
mi-au spus c! i-au omorât pe nea /nton şi pe fii-su, fiinde! erau tr!d!toriD
8 /şa, aşaD
8 ,-am incurajaat eu, ar!tându-m! interesat de po"estea pe care ncepuse s-o
impro"izeze cu a"ânt$ 5i n acest timp, unde se afla +lena )hiran7
8 Ln baieD )red c! sp!la ce"aD
8 5i ce #i-au mai spus spionii7
8 )! au "enit s-o ucid! şi pe doamna +lena, pentru c! ştia prea multeD +u am ncercat
s! m! opun$ Dar$ /şa cum "-am mai spus, ei m-au le:at şi m-au izolat n dormitorul cel micD
8 Opreşte-te, c! iar m! z!p!ceşti3 /m zis, luându-mi n mod demonstrati" capul n
palme$ )hestia asta nc-ui mai relatat-o, dar se referea la cel!lalt :rup de spioni, pe care i-ai :!sit
n cas! când ai "enit cu maşina$ 5i de care, pln! la ui m!, ne-ai spus cft nici nu ou e9islat3 0au ai
de :ând s-o ici de la nceput7 &-am r!stit la el, f!? când-o pe ner!bd!torul
8 Dar eu nu "! "orbesc despre !ia – a ndru:at, pus pe moment n ncurc!tur!$ )i de
!ilal#i trei spioni, pe care i-am ntâlnit la (!neasaD 5i de care "-am spus tot timpul c! au
e9istatD
8 'âr"ule#, nu mai a"em ce discuta3 --am ntrerupt opintelile, deoarece nu mai a"eam
chef s!-l las s!-mi pun! din nou placa inconsec"entelor lui bali"erne, fii aduc la cunoştin#! c!, din
acest moment eşti acuzat de uciderea lui /nton, 6alentin şi +lena )hiran -
8 Nu-i ade"!rat3
Nu m! ntrerupe3 /cum "orbesc cu3 ,-om chemat la ordine, cu infle9ibilitate$ 0! ştii c! n
pofida minciunilor puerile cu care te str!duieşti s! ne impui capul, "ei fi trimis n judecat! pentru
comiterea unui triplu asasinat3 5i, indiferent de faptul c!-#i "ei recunoaşte sau nu faptele, noi
a"em suficiente probe pentru a sus#ine n"inuirea pe care #i-am adus-o3 + clar7
8 NuD Nu3 Nu euD 0pionii i-au omorât$ 0unt nişte spioni foarte periculoşi3D 1oarte
periculoşi pentru tara noastr!3 / nceput s! repete ca o plac! de patefon stricat!, sub imperiul
freneziei care-l cuprinsese$
8 0coate-l afar!$ Dane3 /m cerut, e9asperat$
8 (itD /sta-i nebun de le:at – a comentat Dan$ Lnfiorându-se de repulsie, când am
r!mas sin:uri$
8 NuuD Nici :ând – am spus cu dispre#$ Lncearc! s! scape de r!spundere, simulând
demen#a$ /tât i-a mai rimas, dup! ce s-a con"ins c! scorneala n care implicase nişte spioni
fantom! nu-i poate asi:ura impunitatea n care spera$
8 +9ist! totuşi dou! aspecte pe care nu pot s! ie n#ele:D
8 )are7
8 &ai ntâi, de ce s-au dus /nton şi fiul lui pe un teren pustiu n miez de noapte$
8 +ste e"ident c! l-au nso#it pe infractor$ -ns! sub re le:end! anume a reuşit s!-i atra:!
n curs! pe cei doi )hirani, nu ştiu$ Dar este e"ident c! scopul pe care l-a urmMrit a fost acela al
uciderii "ictimelor$ 5i c! acesta i-a fost telul o demonstreaz! cu prisosin#! faptul c! i-a condus pe
un teren atât de izolat, ncât, dac! nu reuşeam s! circumscricm şi s! efectu!m scotocirea zonei
respecti"e, ar mai fi trecut mult timp pân! sc descopereau cada"rele$ Dar numai cu totul
ntâmpl!tor3 - 6 – &ai am o problem! – şi-a amintit Dan, dup! ce m-a ascultat dlnd aprobator din
cap$ 'entru a suprima "ia#a a trei fiin#e umane e ne"oie de un mobil$ .n mobil temeinic3 'entru
c! una este s! ucizi sub imperiul unei st!ri emoti"e şi alta e s-o faci n mod deliberat, asasinând
trei oameni de-a lun:ul a dou!sprezece ore$
8 5i chiar crezi c! e9ist! un mobil capabil s! justifice uciderea a trei oameni7 ,-am
consultat, cu o ironic! am!r!ciune$
8 Din punctul -ul de "edere, 'âr"ule# trebuie s!-şl fi justificat ntr-un fel ac#iunea$
8 'osibilD
8 /m admis$ Numai c! eu n-am cum s! m! transpun n situa#ia lui pentru a putea cobor
pân! la ni"elul mintii sale$ Deci n-am cum s!-#i spun care a fost propria lui le:itimitateD -ns! din
punct de "edere strict juridic, scopul urm!rit este f!r! echi"oc$ Tâlh!ria3 5i aceast! calificare este
e"ident! dac! #ii seama de faptul c! a scos banii din portofelele "ictimelor ucise la 'ipera$ )a s!
nu mai "orbesc de lucrurile pe care şi le-a nsuşit dup! ce-a ucis-o şi pe +lena )hiran$
8 Dar dac! totuşi se nc!p!#ineaz! n respin:erea acuza#iei, ce facem7
8 /0T/-- T*+/(/ ,.-3 /m aruncat dispre#uitor$ Ln ceea ce ne pri"eşte, n-a"em ce s!
mai aştept!m$ /şa câ, apuc!-te de ntocmirea concluziilor de punere sub acuza#ie - i-am cerut tot
atât de decis ca şi /le9andru &acedon, când a purces la t!ierea nodului :ordian, deşi nici prin
:ând nu-mi trecea inten#ia de a ajun:e st!plnul /sieiD H
TOT /5/-&- 0'.N+/& 5l +.$:
)auza fiind intre timp preluat> de 'rocuratur!, şeful Direc#iei, prompt ca ntotdeauna, m-a
şi potco"it cu un nou caz$
Tocmai r!sfoiam dosarul primit pentru a pricepe cam ce m-ar putea aştepta, când arestul
m-a anun#at c! 'âr"ule# -on a cerut s!-mi "orbeasc!$
8 /bia aştept s! aflu ce nou! po"este cu spioni "rea s! ne plaseze – a zis Dan, n"eselit,
dup! ce m-am declarat de acord cu demersul inculpatului$
)um eu m! str!duiam s! stabilesc modul n care "a trebui s! declanşez in"esti:a#iile
pentru elucidarea noii afaceri, nu m-am sim#it obli:at sft-i comcntez afirma#ia$
+ram atât de absorbit de con#inutul dosarului, r$ Dt n-am luat cunoştin#! de sosirea lui
decât dup! cc i-am auzit :lasul$
8 0! tr!i#i, domnule c!pitan3 &i-a urat cl$
/m ridicat capul şi l-am pri"it$ *!m!sese n mijlocul nc!perii, n pozi#ie de drep#i şi se
uita la mine smerit
8 /i cerut s! ieşi la raport$ )u ce scop7 ,-am chestionat pe un ton neutru$
8 6oiam s! "! ntreb ce"aD
8 / şoptit cu timiditate$
8 Te ascult$
8 /dmi#ând c! aş -ecunoaştc c! tot e#i i-am omorât pe nea /nton şi pe fii-su, crede#i c!
aş putea s! primesc o pedeaps! mai marc de zece ani7
Dac! nu mi-ar fi pus o ntrebare asem!n!toare şi când s-a decis s! recunoasc! ucidurcu
+lenei )hiran, aş fi a"ut tot dreptul s! cred c! sc tine de bancuri$ /cum ns! ştiam c! a "orbit cu
toat! seriozitatea$
8 N-am cum s! r!spund la ntrebarea ta, deoarece poli#ia se ocup! numai cu descoperirea
şi capturarea infractorilor, iar aplicarca pedepselor este o problem! a justi#iei – i-am e9plicat,
circumspect$ Ln orice caz, judec!torii #in seama ntotdeauna de sinceritatea acuzatului$
8 De altfel e9ist! şi o "orb! româneasc!: C2reşeala recunoscut! e pe jum!tate iertat!> –
i-a cântat Dan n strun!, f!r! s! mni adau:e c!$ 1at! de periculozitatea social! a faptelor omise,
era absurd s! mai spere n efeetul unor circumstan#e fa"orabile$
8 Tocmai$ /şa m-am :ândit şi eu$ /şa c! "reau s! fiu sinccr şl s! "! spun tot cc s-a
ntâmplat – ne-a informat el, mândru de atitudinea pe care o adopta$
8 0! te auzim – l-am ndemnat, in"itându-l cu un :est s! ia loc pe scaunul din fa#a
biroului meu$
8 +u i-am ucis pe to#i treiD
8 /sta nu-i o noutate$ Dar, dac! tot te-ai hot!rât s!-#i recunoşti Cispra"a>, liai s-o lu!m
metodic$ &ai ntii, "reau s! ştiu de ce i-: ii omorât$
8 'entru a-mi i"eupera cei nou!zeci şi dou! de mii de lei pe carc-i d!dusem lui nea
/nton, ca s!-mi fac! rost de o maşin!$
8 )ând i-ai dat aceşti bani7
8 Ln luna mai$ -ar când am "!zut c! m! tot amin!, am "enit la (ucureşti ca s!-i cer s!-mi
dea paralele napoi$
8 /i a"ut aceast! discu#ic n ziua n care l-ai omorât7
8 Da$
8 5i ce #i-a r!spuns7
8 )! s! mai aştept, pentru c! o Dacie nou! nu se cump!r! aşa cum ai bate din palme$
/poi, când a "!zut c! insist, mi-a spus c! nu-i are la el, dar c! o s! mi-i deaD )ând oi mai trece
prin (ucureştiD /tunci am n#eles câ, dac! nu mQ -i iau sin:ur napoi, n-am s! mai "!d niciodat!
culoarea b!nu#ilor mei$
8 )ine mai ştia c! i-ai dat aceşti bani7
8 0o#ia luiD 1iinde! a fost de fa#! şi a "!zut când i-a luatD
8 Deci, ajun:ând la concluzia c! /nton )hiran "rea s!-şi nsuşeasc! suma pe care i-ai
dat-o, te-ai hot!rât s! #i-o recuperezi$ Ln ce mod7 ,-am ntrebat, readucându-l pe direc#ia
principal! a m!rturisirii lui
8 Nu puteam decât ntr-un sin:ur felD
8 / spus, f!când un :est care trebuia s! m! asi:ure c! n-a a"ut alt! cale$ 0!-i omor şi
apoi s!-mi caut baniiD
8 5i cum ai procedat7
8 --am spus lui nea /nton c!, pe "remea când mi f!ceam sta:iul militar, am ascuns ntr-
un loc p!r!sit doi bani de aurD -ar el a reac#ionat aşa cum m! aşteptam, adic! s-a :r!bit s! m!
ntrebe dac! nu "reau s!-i "ând -ulD
8 5i nu tc-a ntrebat de unde ai tu astfel de monezi7
8 (a da, dar eu pre"!zusem o astfel de ntrebare şi i-am spus c! le-am luat de la un alt
ostaş din buzunar şi câ, deşi p!:ubaşul nu m-a reclamat de fric! s! n-aib! de-a face cu politia, eu
am preferat s! le n:rop unde"a şi s! le iau mai târziu$
8 (ra"o$ 'âr"ule#3 Dar eşti foarte in:enios – am apreciat, f!cându-m! c! l admir pentru
iste#imea lu, cu -nten#ia de a-i stimula "anitatea$ 5i ce s-a Lntâmplat dup! ce te-ai oferit s!-i "inzi
monezile de aur7
8 &-a ntrebat dac! aş putea s!-l duc la locul n care le-am ascuns$
8 Tu de unde cunoşteai terenul n care i-ai atra$ ? pe /nton şi 6alentin )hiran7
8 )um s! nu-l cunosc, când pe acolo f!ceam dra:oste eu fetele pe care le a:!#am, pe
"remea sta:iului militar7 5i mai ales ştiam c! pe acolo nu trece nici #ipenie de om
8 &-a asi:urat el atotştiutor$
8 )e s-a ntâmplat dup! ce ai discutat cu /nton )hiran despre cele dou! monezi de aur7
8 Nea /nton mi-a propus s! mer:em s! le lu!m chiar n noaptea aceea, de ndat! ce se
napoia 6alP acas!$
8 5i pe tine nu te ncurca faptul c! "enea şi fiu rfi-j cu "oi7
8 Nu, din contr!$ )ând i-am "orbit lui nea /nton de banii de aur, am ştiut c! "a trebui
s!-l iau şi pe 6alP, pentru c! numai el a"ea permis de conducere$ -ar mie mi con"cnca s!-i omor
acolo pe amândoi, fiinde! astfel mi-ar fi fost mai uşor s!-i fac felul şi doamnei +lena$-
8 Ln#ele: – am zis, aprobati", pentru a-l ncuraja s!-şi continue m!rturisirea, deşi, n
realitate, eram departe de a putea pricepe cum a fost posibil ca o fiin#! omeneasc! s! condamne
atât de diabolic trei oameni .i moarte$ /ş dori s! ne po"esteşti ce s-a ntâmplat din momentul n
care 6alentin )hiran s-a napoiat acas!$
8 '!i ce s! se ntâmple7>$ Nea /nton a luat lanterna şi o lopat! scurt! pe care le pre:!tise
dinainte şi i-a spus lui 6alP c! a"em de f!cut un drum$ 1ii-su nu "oia s! mear:! nic!ieri, pentru
c! era mort de oboseal!, dar nea /nton a stri:at la el c! este un puturos şi pân! la urm! l-a
con"ins s! "in! cu noiD )ând am ajuns la destina#ieD
8 Nu mi-ai "orbit nimic despre puşc! – i-am amintit, n timp ce-mi spuneam c! acum am
aflat şi rolul lope#ii :!site lin:! cada"rul lui /nton$ ,a cine se afla T
8 ,a mine$ Deoarece, nainte de a pleca de acas!, l-am spus lui nea /nton c! am putea fi
ataca#i de #i:anii care locuiesc prin partea locului şi c! n-ar strica dac! am lua şi puşca cu noi,
pentru a ne putea ap!ra la ne"oie$ +- mi-a r!spuns c!, dac! am chcf s-o car dup! min# n-am decât
s-o iau$ 5i am luat-oD
8 *ezult! c! te-ai :ândit la toate, m!i 'âr"ule# – am apreciat, adoptând din nou un ton
care urm!rea s!-i satisfac! amorul propriu$
8 DaY cum altfel7 &i-a replicat, flatat de ceea ce el considera a fi un compliment la
adresa inteli:en#ei sale$ )! doar nu era s!-i omor cu mâinile :oale, nu7
8 (inen#eles – l-am aprobat /cum te ro: s! ne spui ce s-a ntâmplat dup! ce a#i ajuns la
destina#ie$
8 +u şi nea /nton am plecat s! c!ut!m b!nu#ii de aur, iar 6alP a r!mas s! ne aştepte n
maşin!$ Dup! ce ne-am strecurat printr-o sp!rtur! a :ardului şi am ajuns la o distant! de unde nu
puteam fi auzi#i, cu am r!mas mai n urm! şl am demontat #ea"a de la puşc!$ /poi m-am apropiat
de nea /nton şi l-am palii n cap, pe la spate$ / c!zut imediat, dar i-am mai dat câte"i lo"ituri
pentru a fi si:ur c! l-am omorât$ Dup! aceea ;-am c!utat n portofel, ns! n-am :!sit decât o
hârtie de cincizeci de lei$
8 )u portofelul ce-ai f!cut \ l-a ntrebat Dan, pentru a-l "erifica sinceritatea$
8 )e era s! fac cu el7 Dup! ce-am scos banii din el, l-am aruncat unde"a, prin apropiere$
8 )u 6alP cum ai procedat7
8 &-am dus la el şi i-am spus c! nea /nton l roa:! sft "in! şi s! ne #in! lanterna, n timp
ce noi s!p!m p!mântu, ,-am condus pe acelaşi drum şi, când am ajuns tn apropiere de locul n
care-l omorâsem pe taic!-su, l-am l!sat s! mear:! naintea mea$ /m demontat din nou #ea"a de
puşc! şi l-am lo"it pe la spate, tot n cap$ Dup! ce-a c!zut i-am mai tras şi lui câte"a şi apoi l-am
c!utat de bani$ /m :!sit cheile de la maşin! şl trei sute fi ce"a de leiD
8 /"ea acte la el7 ,-a tatonat Dan$
8 Da$ /"ea un portofel cu acte$ )um n-a"eam ce face cu el, l-am aruncat lân:! sp!rtura
:ardului când am plecat spre maşin! – a r!spuns el, indicând chiar locul unde :!sisem obiectul
respecti"$
8 Te ro: s! ne ar!#i şi modul n care ai omorât-o pe (ena )hiran – i-am cerut, cu acelaşi
scop ca şi Dan$
1!r! nici o ezitare ne-a descris felul n care a ac#ionat pentru a lua şl "ia#a ultimei "ictime$
/preciind c! relatarea lui corespunde cu cea f!cut! anterior, mi-am pus c! a "enit momentul s!
mai clarific şi alte aspecte$
8 'âr"ule#, din ce ne-ai declarat tu reiese c! ai re"enit n casa "ictimei dis-de-diminea#!,
n jurul orei patru şl c! al ucis-o abia dup! cinci dup!-amiaza$ De ce #l-a trebuit atât timp pentru a
o ataca \
8 6-am spus doarD /m omorât-o numai dup! ce m-am con"ins c! nu "rea s!-mi
napoieze banii de bun!"oie$ &ai bine de dou!sprezece ore am ru:at-o şi am insistat n toate
felurileD Dar a fost n zadarD
8 &-a asi:urat el, subliniindu-şi afirma#ia printr-un :est care -n"oca fatalitatea$
8 Tu nu "rei s! ne spui ade"!rul, 'âr"ule# – ara zis, mustr!tor$
8 6ai, daY sc poate7 0-a ar!tat cl ofensat de aprer cierea mea$
8 6rei s! cred c! ai fi cru#at "ia#a "ictimei, dac? -#i d!dea banii pe care-i, pretindeai7
8 0i:ur3 &! şi jur c! !sta e ade"!rul ,$
8 / -nsistat, f!cându-şi semnul crucii de mai multe or,
8 )hiar "rei s! cred c! mai puteai s-o laşi n "ia#!, dup! ce i-ai ucis fiul Ni so#ul7
8 De ce nu7 &-a ntrebat el, f!r!prfra mult! curiozitate$
8 0implu$ 'entru c! n momentul n care +lena )hiran ar fi ajuns la concluzia c! absen#a
lui /nton şi a lui 6alentin nu mai poate fi e9plicat!, ar fi anun#at poli#ia, indicând c! nu i-a mai
"!zut din clipa n care au plecat cu tine$ 0itua#ie n care tu ai fi a"ut de dat nişte e9plica#ii Nişte
e9plica#ii pe care ştii prea bine c! nu a"Zai de unde s! le sco#i$
8 Dac! ar fi cum zice#i dumnea"oastr!, ar fi trebuit s-o omor de cum am intrat pe uş! –
m-a contrat e,
/m ezitat pentru a-l face s! cread! c! ar:umentul pe care mi l-a plasat a fost con"in:!tor,
apoi, ridicând din umeri ntr-un mod care trebuia s!-l asi:ure c! am abandonat subiectul, l-am
ntrebat: - – )um te-ai napoiat la tine acas!7
8 &-am urcat ntr-un ta9imetru pe care l-am :!sit pe bule"ardul &etalur:iei şi m-am dus
cu el pin! la :ar!D De acolo am luat trenul spre Târ:ul Viu şiD
8 ,a ce or! a plecat trenul7 ,-am ntrerupt$
8 )am la "reo jum!tate de or! dup! ce am ajuns la :ar!$ )red c! pe la nou! şi un sfertD
Dan, care -ntre timp se apucase s! r!sfoiasc! un mers al trenurilor, s-a apropiat de mine şi
mi l-a pus pe birou$ &i-am aruncat ochii pe tabela pe care mi-a indicat-o cu "ârful de:etului şi
apoi am pri"it spre inculpat:
8 -ar ne ascunzi ade"!rul, 'âr"ule#3 ,-am dojenit f!r! asprime$ Tu n-ai ucis-o mai
de"reme pe +lena )hiran din cu totul alt moti" decât cel pe care l-ai sus#inut$ De ce s! te fi :r!bit,
când tot n-a"eai pân! spre sear! nici un tren cu care s! te ntorci acas!$ /şa e7
)um r!spunsul lui s-a materializat numai printr-o co-> borâre a ochilor spre co"or, am
remarcat persuasi":
8 )ând ai cerut s! ne "orbeşti, am n#eles c! te-ai hot!rât s! fii sincer$ Din p!cate, trebuie
s! constat c! tu continui s! tc ascunzi dup! de:eteD
8 +ste e"ident c! nici acum, n ceasul al doisprezecelea nu "rea s! fie sincer3 Deşi este n
interesul lui3 &l s-a adresat Dan, teribil de re"oltat de atitudinea inculpatului$ Domnule c!pitan,
"! propun s!-l trimitem napoi la arest H mi-a mai cerut el, nchizându-şi n mod demonstrati"
notesul n care steno:rafia intero:atoriul$
8 /i dreptate, locotenent$ )heam!, te ro:, subofi#erii care l-au adus – i-am r!spuns
pentru a-i sus#ine cacialmaua$
*ezultatul jocului ini#iat de Dan nu s-a l!sat aşteptat$
8 Domnule c!pitan, nu m! trimite#i la arest nc!3 6! promit c! din acest moment "oi
spune numai ade"!rul – s-a precipitat 'âr"ule#, ru:!tor$ 5i n-o s! "! mal ascund nimic, fiinde!
mi dau sema c! este n -nteresul meu s! se ştie la judecat! c! mi-am recunoscut "ina şi c! am
re:retat sincer faptele pe care le-am comisD
8 (ine$ Dar s! ştii c! dac! te mai prind cu "reo minciun!, am terminat discu#ia – l-am
a"ertizat, cedând implor!rii lui$ /şa c!, aştept s! ne spui pentru ce ai ucis-o pe +lena )hiran atât
de târziu$
8 + aşa cum a#i spus dumnea"oastr!D Din cauza orei la cârc pleca trenul meu – s-a
:r!bit el s!-mi confirme supozi#ia$ N-a"ea nici un rost s-o omor mai de"reme şl apoi s! m! plimb
prin (ucureşti, #inând n bra#e lucrurile pe care i lfe luasemD Deoarece e9ista riscul s! m!
opreasc! un a:ent de poli#ie şi s! m! ntrebe de unde le-am luatD
8 (ra"o3 Dac! "rei, "ezi c! po#i s! spui ade"!rul3 ,-am l!udat cu -nten#ia de a-l men#ine
pe linia m!rturisirilor f!r! ascunzişuri$ -a spune-mi, +lena )hiran n-a nceput s! fie n:rijorat!
când a "!zut c! nu-i mai "in acas! so#ul şi f iul
8 ,a nceput, nu$ Dar mal târziu, adje! spre ora dou!sprezece, dup! ce a "orbit la telefon
cu un b!rbat, a nceput s! fie n:rijorat! ntr-ade"!r$
8 )ine a telefonat, ea7
8 Nu, b!rbatul acela a sunat-o$
8 5l ce au discutat7
8 Din dte am n#eles, el s-a interesat unde este ? 6alP, pentru c! ea l-a r!spuns c! fiul ei
este plecat eu maşina lui talc!-su, pentru a-l tace o re"izie$
8 0ub ce form! şi-a manifestat +lena )hiran Ln:rijorarea \ am "rut s! ştiu dnd am n#eles
c! necunoscutul de la telefon fusese tipul care -i mprumutase 0Xoda lui 6alentin$
8 / de"enit ner"oas! şi m-a Lntrebat de câte"a ori dac! ştiu de ce ntârzieD -ar eu i-am
repetat de fiecare dat! c! 6alP s-a dus cu maşina la un ser"ice şt c! nea /nton a plecat la nişte
cunoscu#i de-ai lui s! le arate b!nu#ii pe care HH dez:ropasemD
8 )it ai stat cu "ictima, a mal "orbit cine"a cu ea \
8 Da$ Ln jurul orei când a sunat-o fina el$
8 Despre ce au discutat \ am "rut s! "erific$
8 Din dte am n#eles, despre faptul c! din cauza ploii n-au mal putut mer:e la ştrand n
ziua aceea$
8 5l altce"a \ =
8 )am atât$ /h, da - mi mal amintesc ci la un moment dat am auzit dnd i-a spus cl 6alP
tocmai o anun#ase c! se afla cu maşina la un ser"ice, iar c! n: i /nton a plecat la nişte prieteni,
unde n mod si:ur se u ncurca la b!utur!D
)um "enise momentul s! l!muresc un element care m-a derutat la Lnceputul anchetei, m-
am :r!bit şi-- Lntreb:
8 'entru ce l-ai spus cl 6alentin tocmai o anun. f ci se afl! la ser"ice, când n realitate
fiul ei era disp!rut de mal multe ore \
8 &ie mi-a con"enit aceast! afirma#ie, deşi n-am Ln#eles de ce-a ficut-o – mi-a spus cu
sinceritate, ridicând din umeri$ /cum -ns!, dac! stau şi mi :lndesc, cred c! a spus aşa pentru ci se
temea ci fina ei ar putea s! se in"ite la ea şi n-o fi a"ut chef de musafiriD &al cu seam! ci
de"enise foarte ner"oas! din cauza Lntârzierii lui nea /nton$ 'robabil şi datorit! faptului ci
ncepuse şi-i fie frici ci poli#ia l-ar fi putut prinde pe birba-su cu cei doi bani de aurD /#i putea
şi-mi da#i pu#in! ap!7 / cerut, plesc!ind din :ur! cu semnifica#ie$
8 'âr"ule#, pentru ce te-a prezentat /nton )hican martorului )-uccscu drept nepotul
s!u7 ,-am ntrebat dup! cc l-am l!sat s! :oleasc! paharul adus de Dan$
8 'entru c! m! ndr!:ea foarte mult şi m-a recomandat adesea aşa$ De altfel, nc! de pe
"remea când l eram subordonat mi spunea c! eu i sunt mai apropiat ca proprii tet ittF /cestaY
cna -ş,moti"ul pentru care m! in"ita atât de des la ci acas!D 5i am continuat şi ulterina s! tra:
la el, când se ntâmpla s! "in n (ucureştiD
8 &-a informat el, mândru de aprecierea de care s-a bu-s curat$ ?
8 -l "izitai des n perioada n care -#i satisf!ccal sta:iuQ militar7
8 Da, aproape zilnic$ 'entru c! la terminarea pro:ramului n unitate m! chema la el acas!
pentru a mânca mpreun!$ De aceea cu chiar mi şi #ineam acolo un costum de haine, ca s!-mi pot
schimba uniforma$
8 0e purta frumos cu tine7
8 Da, era un om Yfoarte bunD /proape ntotdeauna când mi schimbam uniforma,
:!seam ntr-un buzunar al costumului o hârtie de cincizeci de leiD
8 / zis elisurâzându-mi cu satisfac#ie$
0punându-mi c! felul n care fusese tratat de "ictim! aducea teribil de mult cu po"estea
"iperei care a fost nc!lzit! la sin, i-am pus ntrebarea urm!toare:
8 )um #i-a "enit ideea s! ne apui c! /nton )hiran şi fiul s!u au fu:it din #ar!7
'entru o clip! ochii lui m-au fi9at cu ironie, apoi, reluându-şi aerul de poc!in#!, care rima
mai bine cu atitudinea ce trebuia s-o e9teriozeze un indi"id care re:ret! comiterea unor fapte nu
tocmai l!udabile, mi-a e9plicat, ar!tlnd cu "ârful b!rbiei spre Dan:
8 )ând dup! ce am fost arestat, domnul locotenent m-a ntrebat unde sunt nea /nton şi
6alP, mi-am dat seama c! nu fuseser! nc! :!si#i$ 5i cum descoperirea lor putea s! mai dureze
suficient de mult, pentru ca ei s! putrezeasc! şi s! nu mai şti#i niciodat! cu cine a"ea#i de-a face,
pm in"entat po"estea aia cu spionii$
&-am "3 /t cu reproş la Dan pentru a m! con"in:e c! a prX put ce se ntâmpla când un
anchetator "or0eşteniai mult decât trebuie$ Dup! :estul de re:ret cu care mi-a r!spuns, puteam
spera c! "a ştii s!-şi #in! :ura pe "iitor$
8 )ine a fost persoana care tc-a ajutat s! mpin:i autoturismul când ai r!mas n pan! n
fa#a hotelului /thfeâe 'alace73 ,-am chestinat n continuare$
8 %abar n-am3 &-a asi:urat, dup! ce şi-a disimulat din nou un zâmbet nc!rcat de
sarcasm$ Trecea pe strad! fi, "!zându-m! c! m! chinuiesc s! pornesc maşina, a nceput s! m!
mpin:!D .lterior, când am nceput s! "! spun po"estea cu spionii, mi-am amintit c! paznicul i
spusese subofi#erului care m-a le:itimat c! mai fusese cine"a cu mine$ Drept care, pentru a face şi
mai credibil! po"estea mea, "-r$ & spus c! necunoscutul era unul din cei trei spioni care l-au
aşteptat pe nea /nton şi pe 6alP$
/m fost ne"oit s! admit c! iste#imea lui nati"! reuşise s!-mi stârneasc! admira#ia$ Dac!,
n loc s! ucid! oameni, s-ar fi apucat s! scrie romane de spionaj, ar fi a"ut toate şansele s!-l lase
de c!ru#! chiar şi pe Van 1lemin:, creatorul lui JJ\$
8 'âr"ule#, "reau s! mai l!murim o problem! – l-om anun#at, considerând c! am ajuns la
cap0tul discu#iei$ &ai precis, "reau s! ştiu de unde ai a"ut tu banii pe care sus#ii c! i-ai dat lui
/nton )hiran, pentru procurarea unui autoturism7
/ ridicat o min! şi a nceput s! numere pe de:ete:
8 Dou!zeci de mii mi i-a dat tataD )incisprezece mii mi i-au dat buniciiD
8 )are bunici7 /ceia n al c!ror :rajd te-am arestat7
+l a dat din cap a confirmare şi eu i-am cerut s!
Vustifice şi restul de cincizeci şi şapte de mii de lei$
8 0unt bani pe care i-am economisit din salariul pe care l-am primit de la termocentral!$
8 /ş dori s! mai ştiu ce"a – am zis, ridieându-m! de pe scaun pentru a-i face cunoscut c!
am ajuns la sfârşitul intero:atoriului$ )e f!ceai dac! intre timp "enea acas! şi cel!lalt fiu al
"ictimei \
8 NuD / ezitat el, pentru ce imediat s! continue afişând un rânjet cinic$ &ersesem prea
departe pentru a-l mai putea cru#aD
8 TOT /5/-&- 0'.N+/& 5- +.D
8 /m admis, zâmbindu-i, deşi sim#eam c! m! ia cu fri:$
8 6! ro: s! trece#i n acte c! am fost sincer n tot timpul ancheteiD
8 &-a mai ru:at el o dat!, pe când ieşea din birou, ntre cei doi subofi#eri care l
adunaser!$
--am promis c! "oi #ine seama de dorin#a lui, deşi, n sinea mea mi spuneam c!
circumstan#ele fa"orabile pe care sconta s! le in"oce n timpul judec!#ii, -i "or fi tot atât de utile
cit o reprezenta#ie de pantomim! unui orbD
'*+D/ , /*+0T.,.- -r$
,a cinci zile dup! ultima discu#ie a"ut! cu inculpatul, Dan, re"enind din misiunea pe care
i-o d!dusem, s-s pornit s!-mi raporteze rezultatul cercet!rilor pe care le f!cuse$ ,-am ascultat cu
aten#ie şi mai ales cu mult! nencredere, dar, n final, dnd a nceput s!-mi "tre sub nas nişte
chestii care n branşa noastr! poart! denumirea de probe materiale, a trebuit s!-i dau dreptate$
0itua#ie n care m-am sim#it pe dat! in"adat de imperioasa dorin#! de a mai con"ersa o mic!
Cdiscu#ie> cu domnul 'âr"ule#$ )um sunt o fire slab!, n-am putut rezista imboldului ce m-
aYcuprins şi am dispus aducerea inculpatului la intero:atoriu$
)ând şi-a f!cut apari#ia n birou, m-a salutat re"eren#ios şi mi-a surâs de parc! am fi jucat
ru:bi n aceeaşi echip!$ Ln timp ce eu, in:ratul, nu numai c! nu m-am n"rednicit s!-l poftesc pe
scaun, da l-am luat şi repede la refec:
8 'âr"ule#, n ciuda an:ajamentului pe care l-ai luat, s-a do"edit din nou c! ai fost
nesincer3
8 NuD Nu n#ele:D ,a ce "! referi#i7 / bâi:uit el, surprins de se"eritatea pe care o
e9teriorizam$
8 5tii bine3 ,a cei nou!zeci şi dou! de mii de lei, pe care ai sus#inut c! i-ai ncredin#at lui
/nton )hiran3
8 /cum n-o s! spune#i c! nu i-am dat aceşti bani - a protestat el, Lncruntându-se ofensat$
8 (a e9act asta şi spun H
8 Da ? de unde şti#i aşa de bine7 /#i discutat cu nea /nton7 &-a contrat el sarcastic$
8 .nui om pe care l-ai ucis cu propria ta min! nu-l mai spui Cnea/nton, ci "ictima
/nton )hiran - /ft n#eles7 / fost rlndul meu s! ridic tonul şi s! m! ncrunt pentru ca imediat s!
continui pe un ton neutru: Wtim c! n-ai putut s!-i dai banii pe carc-i in"ociD 'entru simplul
moti" c! n-ai a"ut niciodat! o astfel de sum!$
8 )um pute#i spune aşa ce"a, când eu "-am e9plicat deja cum am strâns> baniipentru
maşin!D
8 / nceput el s! ar:umenteze, neliniştit$
8 /m s!-#i reamintesc eu ce mi-ai Ce9plicat>3 --am retezat macaroana$ )nu, c! #i-a
mprumutat dou!zeci de mii tat!l t!u3 0-a "erificat aceast! posibilitate şi a rezultat c! acesta n-a
a"ut n "ia#a lui o bancnot! ntrea:! de o sut! de lei mai mult de o or!$ /dic! e9act timpul de care
a"ea ne"oie pentru a se duce s-o bea la cârcium! din sat3 Doi, ne-ai spus c! ai luat cinsprezece
mii de lei de la bunicii t!i$ Trebuie s!-#i spun c! s-a discutat cu ei şi c! au declarat c! n "ia#a lor
nu #i-au dat o astfel de sum!7
8 Nu-i ade"!rat3 0! şti#i c! mint3 0-a dezl!n#uit cu furie$ /u min#it pentru c! s-au temut
s! nu-i ntreba#i de unde au a"ut banii pe care mi i-au dat, doarece astfel a#i fi putut afla c! fac
afaceri cu lemnele din p!durea staluluiD
8 (ine3 1ie3 ,-am ntrerupt$ Dar n ceea ce-l pri"eşte pe tat!l t!u, şi el a min#it7
8 0i:ur3 'entru c! el primise banii tot de la bunicii mei, care sunt p!rin#ii luiD 5i dac!
recunoştea c! mi i-a dat mie, trebuia s! spun! şi de unde-i a"ea şi atunci l b!:a pe taic!-su la
puşc!rie, pentru c! a "ândut p!durea$
8 / nceput el s!-mi e9plice cu nsufle#ire$
8 /jun:e - i-am t!iat a"ântul$ %ai s! admitem c! al dreptate şi c! datorit! unor moti"e
personale rudele tale nu şi-au putut permite s! recunoasc! sume de treizeci şi cinci de mii de lei
pe care #i-au dat-o$ +şti mul#umit7
0atisf!cut c! şi-a putut impune punctul de "edere, a dat din cap şi a completat:
8 (inen#eles$ Doar !sta e ade"!rul$
8 &! ro:D =- am cedat$ /cum te ro: s!-mi spui, de unde iri a"ut diferen#a de cincizeci
şi şapte de mii de lei \
&i-a zâmbit cu n:!duin#!:
8 /u fost economisi#i din salariul meu$
8 `!u \ m-am f!cut eu c! sunt luat prin surprindere$ /tunci s! facem o mic! socoteal!D
8 /m propus, sco#ând din sertarul biroului situa#ia câşti:ului mediu pe care o adusese
Dan de la locul lui de munc!$ Tu ai fost l!sat la "atr! anul trecut, la sfârşitul lunii iulie, iar banii
pentru maşin! i-ai dat lui /nton )hiran anul acesta, n luna mai$ 2reşesc cu ce"a7
.rm!rindu-m! cu aten#ie, a f!cut un :est de ne:a#ie$
8 /tunci calculul e simplu$ `ece luni ori dou! mii şi trei sute de -ci, fac dou!zeci şi trei
de mii de lei$ Deci aceasta era suma pe cârc ai fi putut s-o sirin:i, admilind$ 'rin absurd, c! n-ai fi
cheltuit nici un leu din leaf!$ /?-i c! te ro: s! ne spui, de unde ai a"ut restul de treueci şi patru de
mii de lei$
Dup! o clip! de e"ident! dezorientare a arborat un zâmbet de superioritate şi a r!spuns cu
*$ OnşalanQ !:
8 Din banii pe care i-am economisii din leafa mea pân! când am plecat n armat!$
&-am rezemat de sp!tarul scaunului şi i-am m!rturisit:
8 De mai bine de cincisprezece ani, de când mi fac meseria, nc! n-am ntâlnit un
mincinos atât de marc ca tine3
8 )um pute#i spune aşa ce"a7 &-a ntrebat el$ /rfltându-se adine r!nit n amorul s!u
propriu$ Dup! cc "-am m!rturisit totul, ca la un frate7
8 )unoşti asta7 ,-am ntrerupt cu o iritare pe care nu mai reuşisem s! mi-o st!pânesc, n
timp ce scuteam din sertar un re:istru cu copert! "erde$
/ f!cut ochii mari şi şi-a muşcat buzele$
8 +ste jurnalul t!u personal, pe cârc l-cm :!sit la tine acas!, ascuns n pod$ &ai #ii minte
cc-ai notat anul trecut, n ziua de HH au:ust, adic! dup! ce rencepuseşi s! lucrezi la
termocentral!7
)"m el continua s! se uite la mine cu un aer timp, m-am sim#it obli:at s! continui:
8 /m s!-#i reamintesc eu3 /i scris te9tual: C)? mult aş "rea s!-mi cump!r şi eu o maşin!
Dacia H De[ cum, dac! n-am nici un ban7>$
8 /cum ce mai ai de spus7 / "rut s!-l stimuleze Dan, apreciind c! nlemnirea ce il
cuprinsese s-ar fi putui prelun:i pin! la calendele :receşti$
8 /m s!-#i r!spund eu, Dane – am zis, "!ztnd ci 'âr"ule# şi-a-pierdut :raiul$ Obsedat de
ideea c! trebuâs s! aib! un autoturism, s-a hot!rât s!-l ob#in!$ )hiar dadl pentru a-şi putea
satisface aceast! dorin#! urma sM treac! peste cada"re$ 5i asta a şi f!cut3 Ln ceea ce pri"eşte pa
"ictime, /nton )hiran a f!cut :reşeala s!-l trateze ca pe un copil şi s!-l cheme adesea la el acas!,
pentru a-i oferi c!ldura unui c!min$ ). ocazia acestor "izite el a ajuns la concluzia c! banii pe
care-i "a :!si n locuin#! familiei )hiran ii "or da posibilitatea s!-şi realizeze dezideratul$ -ar ccea
ce a urmat, ştim3 Lntr-un inter"al de cincisprezece ore a ucis cu sân:e rece trei oameni şi n-ar fi
ezitat s! decimeze ntrea:a familie, dac! cel de-al doilea fiu al "ictimelor ar fi a"ut :hinionul s!
"in! acas! cu o zi mai de"reme
/m ridicat ochii spre 'âr"ule#$ 0t!tea n mijlocul camerei imobil ca o piatr! de mormânt
şi m! pri"ea ca printr-un :eam, f!r! s! m! "ad! n sfârşit, reuşisem s!-l pun n situa#ia n care
chiar şi formidabila lui in"enti"itate l-a abandonat$
.itându-mft la el sim#indu-m! in"adat de o :rea#a irezistibil!, am aruncat cu mânie
printre din#i:
8 Dane, nu mai "reau s!-l "!d pe descreieratul !sta H 1*+D/-, /*+0T.,.-D3
+'-,O2:
Tribunalul municipiului (ucureşti, prin sentin#a din Hb noiembrie HbG<, l-a condamnat la
moarte pe inculpatul 'ir"ule# -on$ )ererile de :ra#iere şi i9$ )ursul fiind respinse, sentin#a a fost
e9ecutat!3

01h*5-T