You are on page 1of 1

Lektira za 6.

razred
1. Narodne lirske porodine pesme
2. Narodne lirske svatovske pesme
3. Narodne epske pesme o kosovskom boju (Kosovski ciklus)
. !pske pesme o "arku Kraljevi#u
$. %ivotni obiaji srpsko& naroda
6. '(ek London) *ov divljine
+. ,enrik -jenkjevi) Kroz pustinju i pra.umu
/. 0ranko 1opi#) 2rlovi rano lete
3. 4erenc "olnar) 'eaci 5avlove ulice
16. 7ndjela 7noneta) "oj je deka bio tre.nja
11. 5orodine i obiajne lirske narodne pesme
12. "ilutin "ilankovi# 8 %ivotni rad
13. 9ej 0redberi 8 "aslakovo vino
1. 0ranislav Nu.i# 8 autobio&ra:ija
1$. Kosta ;ri:kovi# 8 <zbiranije
16. =ladimir > Le&enda o &radovima
1+. -vetlana =elmar ?ankovi# 8 'or#ol