P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

סב " ד הלואש תילט הלק ןילוח - ולק

www.swdaf.com
ט תיל הלואש
לבב דומלת א דומע ולק ףד ןילוח תכסמ י
תיציצ אנמחר בתכד בג לע ףא + כ םירבד " ב + ךתוסכ - אל תופתושד ןיא ךדיד , אנמחר בתכ + ט רבדמב " ו + םהידגב יפנכ לע
םתורודל , יל המל ךתוסכ אלאו ? הדוהי ברדכל , הדוהי בר רמאד : םוי םישלש לכ תיציצה ןמ הרוטפ הלואש תילט .

ב דומע הלק ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
הזוזמ ביתכד בג לע ףא + ו םירבד + ךתיב - אל תופתוש ןיא ךדיד , אנמחר בתכ + י םירבד " א + םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל ,
אתא יאמל ךתיב אלאו ? הברדכל , הבר רמאד : ךתאיב ךרד , ןימיה ןמ .

א דומע ולק ףד ןילוח תכסמ תופסות
ךתאיב ךרד ךתיב - ליעלד ינה לכב רמאקדכ םיבכוכ דבועד תופתוש רמא אל יאמא המית .

ב דומע יק ףד ןילוח תכסמ תופסות
וכ םוי םישלש לכ הרוטפ הלואש תילט ' - םלועל הרוטפ אתיירואדמ זגה תישארב רמאקדכ ) לק ףד ןמקל ו (. ךתוסכ
םירחא לש אלו ךליאו םוי םישלשמ םימכח והובייח ולשכ תיארנש יפל אלא ל ךרד ןיאד םוי םישלשמ רתוי לאשי ןאכמו
ר קדקדמ " םוי םישלש הלאש םתסד ת האולה ומכ תוכמב ןנירמאד ) ג ףד (: תוחפ ועבותל יאשר ןיא םתס וריבח תא הולמה
םוי םישלשמ הזמ היאר ןיאד הארנו הד " תלכתהב ןנירמא נ ) דמ ףד תוחנמ (. רוטפ םוי םישלש לכ ץראל הצוחב תיב רכושה
םתסד בג לע ףא הזוזמה ןמ םוי םישלש איוה אל תוריכש רמואש יפ לע ףא הלואשה לע ךרבל ןיאש הארנ הכרב ןינעלו
ר " השועו הווצמ הניא יוהד תורוטפד בג לע ףא הכוסא תוכרבמ םישנד ת הכלה יל רמאד ןאמ רמאד ףסוי בר ןחכשאדמ
ךרבל לוכי היה אל םאו ןנברל אבט אמוי אנדיבע תוצמה ןמ רוטפ אמוס רמאד הדוהי יברכ רבדב חמש היה אל תוכרבה לכ
מ " ולש וניאשכ רוטפ םדא לכ אכה לבא השא הניאש וא אמוס וניאש בייח היה רחא םדא םתהד הלואש תילטל ימד אל מ
פעאו " דיספה אל ךרבמה כ יו " אתיירואדמ הרוטפד ןויכ הרוסאד תלכת ןוגכ םיאלכ לש איה םאד מ ר רמואו " ןיאד ת
שוחל תלכתה שירב ןנירמאדמ ) תוחנמ מ ףד (: תלטומל ליטהש ןוגכ קיסמו הרוטפ תילטב וליפאו םיאלכ םושמ הב ןיא תלכתו
מקו םינושארה ריסה ךכ רחאש ןוגכ רמימל יעב אלו רבכ תיציצ הב שיש תילט שוריפ " ןמ אלו השעת םושמ הלוספ איוה אלד ל
הרשכ תלטומל ליטה אמיל םיאלכ םושמ הב ןיא רמימל היל המל ןכ םאד יושעה ק אה אלא מ " הב ירתשאד תילט לכ ל
הלילב ןיב םויב ןיב ותשאל ןיב וריבחל ןיב ול ןיב ויתחת עיצהל ןיב ףטעתהל ןיב םינינע לכב רתומ תלכתב ונייהד םיאלכ
םיאלכ היב ארש ירמגלד ןיקילדמ המב קרפב ןנירמאד אהו ) הכ ףד תבש (: שריפש ומכ אל הליל תוסכ םושמ הריזג
א הלילב הב הסכתי אמש סרטנוקב ללכ םיאלכ הב ירתשא אלד הלילל דחוימה תוסכ םושמ הריזג אל םתיארומ טיעמיאד
רו ' יממ רזעלא " ול השקה ץ ןיכרע שירב רמאד ) ג ףד (: ךירטצא םינהכד שרפמו םילארשיו םיול םינהכ תיציצב םיבייח לכה
מק ובייחיל אל והייבג םיאלכ ירתשאו ליאוה אנימא ךתעד אקלסד היל " דיעב ירתשיאד יהנ ל אל הדובע ןדיעב אלש הדובע ן
ןינע לכב ירתשיאד ןנירמא אלו ירתשיא ר רמואו " הדובע ןדיעב אלש וליפא ןינע לכב ורתשיא ימנ םתהד ת קרפב ןנירמאדכ
ול אב ) אמוי חס (. ת אל וא םהב תונהיל ונתינ הנוהכ ידגב יבג " יכלהמ יכולה אה אלד אוה הניש הנוהכ ידגבב םינשי ויה אל ש
ינת דועו ןיב הדובע תעשב ןיב רתומ שדקמבו שדקה רוסיא םושמ שוריפ רוסא הנידמב םהב תאצלד הנוהכ ידגב יבג םתה א
שוריפ הדובע תעשב אלש הדובע תעשב םישבולש םידגב רמולכ הדובע תעשב ורתשאד יהנ רמאקד אהו הדובע תעשב אלש
שיבל ךרד אלא ורש אלד םתה עמשמ והימו םיאלכב ורתשיא ימ לוח ידגב ינתקדמ םהב תונהיל ונתינד םתה קדימל יעבד ה
הו םהישאר דגנכ אמיא אלא םהישאר תחת אמית אל יחדו םהישאר תחת םתוא ןיחינמו םילפקמו םתוא םיטשופ " ארבתסמ נ
ס יאד " םיאלכ םושמ היל קופית םהב תונהיל ונתנד יהנ םהישאר תחת ד ויתחת ועיצהל רוסא היה הלואש תילטב הז יפלו
הארנ והימו הדובע ךרוצל ןתשיבל רקיעש הנוהכ ידגב ןיבו ותאנה ךרוצל התשיבל רקיע לכש תילט ןיב קלחל שיש .

א דומע דמ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
ל לכ הלואש תילט ' םוי - ל הלאש םתסד ןאכמ קדקדל ןיא ' האולה ומכ םוי פב " תוכמד ק ) ג ףד (: הלאש אמלידד אדח
אקוד תילטד ל דעד אלא רטפימ אל אכה דועו ' ךרד ןיאד איה הלואשד ישניא ירבס םוי הרוטפ אתיירואדמד רתוי הלאש
םלועל ןנישרדדכ ) הלק ףד ןילוח (. םירחא לש אלו ךתוסכ ימנ יכה םירחא לש אלו ךנאצ זג תישאר בייח הזוזמבד בג לע ףא
םתה קיסמדכ רכושה ) םש (: ךתאיב ךרד רמאד אברדכל אלא םירחא תיב יקופאל אתא אל ךתיבד ) דל ףד ליעל (. פו " ק
אמויד ) אי ףד (: אכיא ימנ יכה הו " ל דיבע רומישלד ןויכד םירחא תיב יטועמל ארק רבתסמ אלד ט " ל לכ והימ ש ' רוטפ םוי
אוה הידיד הריד תיב ואלד פ ןנירמאדכ " ארתב אבבד ק ) ח ףד (. ל םש ההתשנ יבג ' יתיימד אהו ריעה ישנאכ אוה ירה םוי
זמל ןנברדמ תילט תומדל היל רבתסמד הלואש תילטד אהל הדוהי ברל עויס אכה צו אתיירואד הזו " ןינעלד רמימל ןניצמ יא ע
ל דע רוטפל ' יתיימד אוה םוי י והימו " יביתכ ךתיב ירתד ןנברדמ ימנ הזוזמד ל לאושה ףוסב יעבד אהו ) ב " אק מ (: לע הזוזמ
אישרשמ בר רמא אה ךירפו ימ ה אלא הל יתיימ רכוש יבויחל ואל איה רדה תבוח " ןויכ בייח וניא ריכשמהש אטישפ ק
וניאש םש רד פ ןכו " ע תכסמד ק " ז ) אכ ףד . םשו ( יפ איה רדה תבוח ינשמו הזוזממ היל עקפמ ימנ תיב ךירפד ' אל הצרי םאש
ר שיר ןנירמאד אהו בייחימ אלו שקו ןבתל וב שמתשי אלא וב רודי " הלימד א ) אלק תבש (: ר רמא לכל אל " הוצמ ירישכמ א
ר הדומד תבשה תא ןיחוד " זוזמ השעו ותילט ץייצ םאש א ה ןריקפהל ודיבו ליאוה בייח וחתפל ה " אלש ודיבו ליאוה רמימל מ
כל לכב הושה םעטה אלא החינהל " מלו ע " בייח השיבל אלב תילט תבוח ד .1
סב " ד הלואש תילט הלק ןילוח - ולק
www.swdaf.com
בשרה ישודיח " ב דומע אלק ףד תבש תכסמ א
ליאוה ןריקפהל ודיבו . ושבולל אלש ודיבו ליאוה רמא אלד אהו , שר שריפ " ז י " השעב הילע רבע אספוקב חנומ וליפאד ל , וניאו
ספוק ילכד אתכלהכ אלד איתא אה םושמ יאד רווחמ אוה אנמ תבוח ואלד תיציצב ןיבייח ןניא א , ןאמ אכיאד םושמ אמשו
והלוכל יתאד אמעט טקנו ןיכהב היל טקנ אל תוחנמב ןיכה היל אריבסד , אלד תיציצה ןמ רוטפ רקפה לש תילטד אמעטו
הלואש תילטמ ףידע םוי םישלש לכ הרוטפ איהש ןנירמאד , הזוזמה ןמ רוטפ רקפה לש תיב ןכו כושד ןנירמאדכ רוטפ ר
םישלש לכ , ךות ןיב שרפה ןיא אתיירואדמ וליאד ןנברדמ ונייה הזוזמב ןיב תיציצב ןיב ןיבייח םישלש רחאלד בג לע ףאו
םישלש רחאל םישלש , או " הזוזממ ולש וניאש תיב אכה ןנירטפד ןויכ ת זגה תישאר קרפ שירב ןנירמאד אה ) לק " ב ה ' (
שד אלו ןיא ךדיד ךתיב ביתכד בג לע ףא הזוזמ יאמל ךתיב אלאו ןנישקאו םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל אנמחר בתכ תופתו
ןימיה ןמ ךתאיב ךרד הבר רמאד הברדכל ןניקרפו אתא , תיציצב ינשדכו ולש וניאש תיבב רד יטועמל ךתיב היל ינשיל
םוי םישלש לכ תיציצה ןמ הרוטפ הלואש תילט רמאד הדוהי ברדכל יל המל ךתוסכ , י " ימנ יכה ןיאד ל ירתמ דח אלא
טקנ ימעט .

די ןמיס תיציצ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ג ףיעס
תצייוצמ הניאש תילט וריבחמ לאושה , ) ט ( ה ל לכ תיציצ הב ליטהלמ רוטפ ' םוי , ביתכד : ךתוסכ ) בכ םירבד , אי ( לש אלו
םירחא . ל רחא לבא ' םוי , בייח ) י ( ןנברדמ , ולשכ תיארנש ינפמ . הגה : ל ךות וריזחה םאו ' וחקלו רזחו , ףרטצמ וניא , ל ןניעב קר ' םיפוצר םוי
) תיציצ תוכלה ףסוי יקומינ .( * > ד < תצייוצמ איהשכ הלאש , ) אי ( ו ] ו [ הילע ךרבמ ) בי ( דימ .
ד ףיעס
* > ה < ל רתומ לוטי ) גי ( ז ] ז [ ח וריבח תילט ) די ( הילע ךרבלו , דבלבו ) וט ( ט > ו < תלפוקמ האצמ םא התוא לפקיש . הגה : הו " ה
ןיליפתב ) נ " הניפסה קרפ י ( , לבא > ז < וריבח לש םירפסמ דומלל רוסא ) זט ( ותעד אלב , ודומלב םתוא ערקי אמש ןנישייחד י ) נ " תונטק תוכלה י .(
ה ףיעס
* תילט ) זי ( יפתוש לש ן ) חי ( תיציצב תבייח , ביתכד ) וט רבדמב , חל ( םהידגב יפנכ לע .

ס די ןמיס הרורב הנשמ " אי ק
) אי ( הילע ךרבמ - שיו ] זט [ אא ךרבל אלש ןירבוסו ןירימחמ " ע הנתמב שוריפב ול ןתנ כ " ריזחהל מ ךא ] זי [ בור
ושה קספל םימיכסמ םינורחאה " ע אש ןויכו הילע ךרביש ול הליאשה יכהד אתעדא אהד אוה םעטהו " אא ךרבל ול א " כ
וליאכ יוה ולש היהת ע הנתמב ול הנתנ " ריזחהל מ . נתמב ול ןתיש ליאשמהמ שקבל בוט רתוי יאדוב הלחתכלו ' ע " מ
אבוכיעל אלו ריזחהל . אקודו ] חי [ חותפש ןויכ קרו השיבלל דמועה דגב אוה םא לבא הוצמל דחוימה תילט ונממ לאש םא
תיציצ תוצמ ליבשב השענ אלו תיציצ וב ןישוע ובור תילט לאש םא ןכו ] טי [ ולעל ןכודל וא הביתה ינפל רובעל וא הרותל ת
וילע ןיכרבמ ןיא דובכה םושמ אלא וניאש ול תונקהל אלו דוחל שובלמל קר וליאשהל ונוצר היה ילואד הזב ןיקלוח שיו ] כ [
סו " ןיכרבמ ינווג לכבד ל ע " וכל ךרבל ךרטצי אלש ידכ תונקל אלש ולא לכב ןיוכיש בוט רתויד םייחה ךרדב בתכ כ " ע דבל
לטהמ וב תאצל הלפתה תעב לאשש תי . כו " תותילטב לבא יטרפ שיא לש תותילטב ז ] אכ [ תויוצמה ונלש ןיעכ להק לש
וכל וילע ךרבל ךירצ תויסנכ יתבב " להק לש תילטד םושמ הרותל תולעל וא הביתה ינפל רובעל קר ושבולשכ וליפא ע
גורתאב ומכ ולש היהיש ותוא שבולש ימ לכש הלחתמ והונק יכהד אתעדא שמ ןייעו " הבב כ " םירפא ירעשה םשב ל :

ד די ןמיס הכלה רואיב " ה * איהשכ הלאש
* וכו תצייוצמ איהשכ הלאש ' - מב ןייע " ס ףוסב ב " י ק " שמ א " וכו והונק יכהד אתעדאד להקה תילט ןינעל כ ' בתכ ןכ
הדב " ח אה אלה הזל ךירצ המל ינהימתו " ןיפתוש לש תילטכ יוהד בתכ ר סב ראבתנד " תוכלהב יכדרמב אתיא ןכו תבייחד ה
יסב תיציצ ' קתת " כ יכדרמהש הזמ רתויו נ ' יפב ' בשרה בתכד אהל אכירצ אלד " ב ם " לק ב " ע ז " אתעדאד גורתאב רמול ונוצרו ב
וכו יכהד ' תבייח ןיפתוש לש תילטב םג אלה הזבד . הדה םעט ילואו " הטורפ הוש יטמי אלו דאמ הלודג ריעה םימעפד ח
דח לכל שריפש ןיעכו " כ הכוסב י " ע ז " ד ב " זאה לכ ה יע חר " ש תעב הלואש תילט חקיל בוט רתויד בתכ םירפא ירעש רפסבו
ךרבל בייוחמ אמש קפס ללכל סנכנ להקה תילטבש להקה תילט חקילמ הרותל ותיילע הצורו להקה תילט חקל םאו
או תירחשב ומכ ושאר וב ףוטעיו תיציצ לש שובלמ םשל ושבלל הצורש זא ןיוכי ךרבל " ךוליה רועיש ףטועמ דומעל זא צ
ד ' וכו תומא ' דבל ףוגה תפיטע קר ללכ ושאר ףוטעי אל וילע ךרבל הצור וניא םאו ולש םירעש יחתפהב וירבדל םעט ןתנו
זו " ןיפתוש לש תילטב ומכ וילע ךרבל שי להקה תילטב ל מו " אה תירחש תפיטע ךרדכ ושאר וב ףטעמשכ אקוד הארנ מ
אלב " ע םיקלוחה םיקסופ תצק תעד שיש ףא ךרבל ןיא ה " ו ז ס " מ יגס ףוגה ףוטיעד ל " קר ללכ ףטעתהל ותנוכ ןיא מ
וניאש לוהב ונמז םא ולש תילטב ףאו הזכ יערא ףוטיעב הב הסכת רשא ןנירק אל אמלעב דובכ םושמ ותעשל השיבל
צ דימ וריסהל ותעדו האירקה תעשב הלק העשל דבל םייפתכה לע ונתונו שממ וב ףטעתהל לוכי " הכב ע " כע ג " ל וירבדו
מב םישולח ושה תמכסה אלהד תצק " ח ןמיסב ליעל ע ' אבוכיעל וניא ףוטיעהד שרמ ולש ינשה םעט םגו " מו ל " או א " ר
םינורחא יראשו אל וא ושאר ףטעמ םא ןיב ללכ וקליח אלו ךרבל בייח יאדוב ולש דגבבד עמשמ לכבד םהירבדמ עמשמ
ע בייח ינווג " תיציצב וז השיבל י מ " שב בתכש המ מ " נה א " יבלב זא ןיוכיד ל דובכל אלו תיציצ לש שובלמ םשל ותש
אנידמ דאמ םינוכנ וירבד אמלעב טמ " א יק אלהד " יסב ל ' ס ' ס " ד אוה אבוכיעלו הנוכ תוכירצ תוצמד שמכו םש ראובמכ " כ
יסב ' ח ' מב " יקס ב " יע ט " ש . חא " הבב בתכש המ אוהו םירפא ירעשהל רבח יתאצמ כ " ט י ןמיסב " קס ח " לה םשב ד " ח
וביצה דובכ ינפמ ףטעתמהד ךרבמ ןיא ר שמכ ומעט אמתסמו " שה כ " תיציצב תבייחמה השיבל ארקנ וניא הזד רשפאד א
י ןמיס ףוס םהרבא ןגמ ןייעו " צו תופסותה םשב בתכש המב ט " ע :
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->