You are on page 1of 4

IES LA MALLOLA Curs: 2012-2013

(Seminari de Matemtiques)
PROVA ESCRITA (3er ESO)
GRFICS I FUNCIONS
Nom:!ata:Curs:Nota:
Notes:
1) Lexamen sha de fer amb neteja, ordenat i sense faltes dortografia.
2) Lexamen sha de fer amb bolgraf, si es necessari utilitzar tipex.
!) "an dapar#ixer totes les operacions necess$ries i seguir el procediment establert en
classe. %ndicar nom&s el resultat no es comptar$.
1. Completa les segents expressions:
a En una "un#i$% & 's % ( 's
) E* tram de +a*ors de & ,er a*s qua*s -i -a un .ni# +a*or de ( s/anomena
# L/ei& -orit0onta* en una re,resenta#i$ 1r"i#a d/una "un#i$ s/anomena : i */ei&
+erti#a* :
d Si en una "un#i$ -i -a un ,unt m's a*t que e*s ,unts que */en+o*ten% es diu que aquest ,unt
's
e A */esquerra d/un m2nim *a "un#i$ 's % i a *a dreta
" Si una "un#i$ ,resenta sa*ts en e* 1r"i#% es diu que 's% en #as #ontrari
's
2. Indica vertader(V) o fals(F) i corregeix les falses.
a No 's e* matei& e&,ressa ( que "(&) ,er de"in2 una "un#i$
) En tota "un#i$% *a imat1e ( d/un +a*or de & 's .ni#a% ,er3 ,ot ,assar que *a antiimat1e d/un
+a*or donat de ( ,ot #orres,ondre a +arios +a*ors de &
# E* s2m)o* 4 matemti# entre dos inter+a*s indi#a que e* #on5unt resu*tant 's e* "ormat ,e*s
nom)res de* ,rimer inter+a* 5untament am) e*s se16ents
d 4na "un#i$ es #rei&ent si donats dos ,unts de* seu domini% a i )% sent a7)% "(a)8"())
3. Indica de les segents relacions entre variables si s f!nci" o no indicant en cas afirmati! la
variable dependent i la independent i l#expressi" algebraica $!e les relaciona.
a */a*9ada d/una ,ersona i *a se+a edat
) L/rea d/un #er#*e i e* seu radi
# 4n nom)re natura* e* seus m.*ti,*es
d 4n nom)re natura* i e* seu quadrat mes una unitat
e Les -ores de* dia i *a tem,eratura m2nima enre1istrada durant #ada -ora
%. Calc!la les imatges de % i 3 i les antiimatges de &2 i ' de la f!nci" definida com : f(x)( 3x&).
expressa&*o de manera correcta ( no momes fent l#operaci")
1
IES LA MALLOLA Curs: 2012-2013
(Seminari de Matemtiques)
+. Imagina $!e tens !na ,-./I01 23 F/0CI4056 de forma $!e si introd!eixes !n nombre x
per !na ran!ra6 ix per la boca de la ma$!ina el valor 7 $!e representa: 8 el doble de x i !na
!nitat ms9
a Com,*eta aquesta tau*a de +a*ors se1ons e* nom)re de &:
) !i)ui&a *a 1r"i#a de *a "un#i$ que rea*it0a *a mquina
). /n repartidor de pi::es a domicili g!an7a per treballar 2'; fixes al dia ms 2 e!ros per cada
pi::a repartida.
a Es#riu */e&,ressi$ a*1e)rai#a #orres,onent
) E*a)ora una tau*a que mostre #om +aria e* sou se1ons e* nom)re de ,i00es
re,artides% sa)ent que #o)rar un m&im de :0 ; diaris% en e* domini <0%1=>
# E*a)ora e* 1r"i# #orres,onent i #omenta/*
2
IES LA MALLOLA Curs: 2012-2013
(Seminari de Matemtiques)
<. =es representacions segent mostra la temperat!ra de l#aig!a
amb $!e s#*a d!txat 1lfred.
a ?uant de tem,s dura *a dut&a@ A quina tem,eratura #omen9a
a ei&ir */ai1ua@ Aer que no #omen9a de 0BC@ ?uina 's *a
tem,eratura 1que #onsidera idea*@
) ?uina 's *a tem,eratura m&ima@ Aer que #reus que dura tan
,o#@
# A*1. o)ri */ai&eta de *a #uina i A*"red #rida La tanquen En
quin moment o#orre i& ai&3@
>. 2el segent gr?fic est!dia:
a) !omini:
)) Ce#orre1ut:
#) Aunts de ta** am) */ei& d/ordenades:
d) Aunts de ta** am) */ei& d/a)s#isses:
e) Crei&ement:
") !e#rei&ement:
1) M&ims:
-) M2nims:
i) DEM en */ inter+a* <-1% 0>
5) ContinuFtat:
G) Aeriodi#itat:
*) As2m,totes:
3
IES LA MALLOLA Curs: 2012-2013
(Seminari de Matemtiques)
@. 1CAIVIA1A 3BAC1
4na ")ri#a de deter1ent ,ro+a dos ti,us d/en+s d/1 *itre ,er a #omer#ia*it0ar e* seu
,rodu#te L/interessa triar e* mode* d/en+s que sHom,*i1a en men(s tem,s
E*s tI#ni#s +an om,*int #ada en+s i mesurant */a*tura de* *2quid #ada #ert tem,s%
re*a#ionant */a*tura am) e* tem,s E*s resu*tats queden re"*e#tits en *es tau*es se16ents:
a) Construei& so)re e*s ei&os *es dues situa#ions ,*ante5ades:
)) ?uina )ote**a #omen9a a om,*ir-se m's r,id% es a dir% #rei& m's de ,ressa@ A ,artir de
quin instant t% */a*tra )ote**a s/om,*i m's r,id@ ?uin en+s -a de ser triat@ Aer quI@
#) Aer quI no di)ui&en *a ,art de*s ei&os am) nom)res ne1atius@
J