You are on page 1of 1

REPREZENTATIVNI PRIMJER ZA EDUCA KREDITE

Valuta kredita
EUR
Traeni iznos kredita
10.000,00
Rok otplate
10 godina
Naknada %
1,00%
Iznos naknade
400,00 kuna (53,33 EUR
1
)
Kamatna stopa
6,34%
2

Efektivna kamatna stopa
6,65%
Ukupni iznos kamate za razdoblje otplate
3.528,05
Mjeseni anuitet
112,74
Ukupni iznos za otplatu
13.528,05
3


1
Teaj EUR: 7,50

2
Kamatna stopa sastoji se od 6M EURIBOR-a vaeeg na dan 30.06.2013. (0,337) uveanog za
fiksni dio kamatne stope.

3
Ukupan iznos za otplatu ukljuuje iznos glavnice kredita te kamate obraunate do dospijea, a koju
bi korisnik kredita plaao do konane otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita
vaea promjenjiva kamatna stopa od 6,34%, godinje.

Utvrivanje i promjenjivost kamatne stope prema 6M EURIBOR-u definirano je Opim uvjetima
poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizikim osobama.

Ukupan iznos za otplatu ne sadri interkalarnu kamatu, budui da ista ovisi o datumu isplate kredita.
U izraun EKS-a nisu ukljueni trokovi polica osiguranja.