You are on page 1of 2

EXAMEN ESTADSTICA 4 ESO B.

1. En un grup de 30 persones shan estudat e!s des tota!s en un an" #ue $an deport.
a. 30 3% &' &( 33 34 3% 3& &) 3* 3& 3( 3+
&* 3& 40 3( 3' 3% 3) 34 3( 30 &' &+ 3&
33 &* 30 3%
,. Dgues tpus de -ara,!e. po,!a/0. 1ostra2 s ha estat ne/esstada per#u345.
/. rea!t6a una tau!a de $re#73n/es.
d. representa gr8$/a1ent de !a 1anera 19s adent a 19s $es un gr8$/ de se/tor
/r/u!ars.
e. /a!/u!a !a 1t:ana. !a -ar8n/a !a des-a/0 t;p/a.
$. dgues #un es e! /oe$/ent de -ara/0 #un es e! seu sgn$/at.
g. Ca!/u!a Me. <%.<&.<3.=%0. =+0.
h. rea!t6a un dagra1a de /a>a nterpreta!.
2. En un grup .A. de persones. !estatura 1t:ana es de %)( /1 a1, una des-a/0 t;p/a de
%0.( /1. En un a!tre grp .B. !a 1t:ana ha estat de %40 /1 !a se-a des-a/0 t;p/a de
'.4 /1.
a. /o1enta #un grup presenta una 1t:ana de estatura 1es a!ta.
,. #un grup presenta 1a:or dspers0.
/. /o1 son e!s grups? ho1ogens o heterogens.
3. en un grup . A. !a 1t:ana es de %).4 an"s a1, una des-a/0 de &.%. en un a!tre grup B !a
1t:ana -a ser de 4.3 an"s !a des-a/0 de %.'.
a. #un grup es 1es :o-e4
,. #un grup esta 1en"s dspers4
/. son ho1ogens o heterogens.
4. !es notes o,tngudes en un e>a1en de 1ate18t#ues pe!s a!u1nes de 4 ESO dun
nsttut a1, ' /ursos de 4 ESO e!egts a !a!tar son?
& * 3 * ( %0 4 ( ) + + ' %0
3 4 4 ' * ( ) + + ' ' ) (
) + + (
a. Dgues tpus de -ara,!e. po,!a/0. 1ostra2 s ha estat ne/esstada per#u345.
,. rea!t6a una tau!a de $re#73n/es.
/. representa gr8$/a1ent de !a 1anera 19s adent a 19s $es un gr8$/ de se/tor
/r/u!ars.
d. /a!/u!a !a 1t:ana. !a -ar8n/a !a des-a/0 t;p/a.
e. dgues #un es e! /oe$/ent de -ara/0 #un es e! seu sgn$/at.
$. Ca!/u!a Me. <%.<&.<3.=%0. =+0.
g. rea!t6a un dagra1a de /a>a nterpreta!.