ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ, Η ΑΙΤΗΣΗ
ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.(Βασικά Στοιχεία είναιεκείνα με ένα Αστεράκι ( * )
ΠΡΟΣΟΧΗ: 2. ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΘΑ
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΟ .(Στοιχεία Υπολογισμού Μορίων
είναι εκείνα με δύο Αστεράκια ( ** )
1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠPOΣ: (1)................................
Αριθμ. Πρωτ ./ Ημερ . : (2)................................
ΑΡΙΘ.
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ε.Α.Α.Σ.
Ε.Α.Α.Σ. **

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ **
(( Μόνο
Μόνο για
για Αξκούς
Αξκούς ε.α.)
ε.α.)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για

ΚΑΑΥ

Δηλώνω υπε ύθυνα τα ακόλουθα:
(3)
(4)

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ * : (5)........................................................................ ΟΠΛΟ / ΣΩΜΑ * :
(6).........................................................................

EΠΩNYMO * : (7).....................................................................
ONOMA * :
Ως Δικαιούμενα Τέκνα Θεωρούνται Εκείνα που Είναι Μέχρι 18 Ετών
ή Μέχρι 25 Εφόσον Είναι Άγαμα και Σπουδάζουν ή Είναι Άγαμα και
(8).....................................................................................
Άνεργα με την Προϋπόθεση να Αποτελούν Προστατευόμενα Μέλη.
ONOMA ΠATPOΣ * : (8)........................................................ ONOMA MHTPOΣ :
(8)................................................................

AP. AΣT. TAYT/ΤΟΣ : (9).....................ΕΙΣΘΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ * ; (10)

ΕΤΟΣ AΠOΣTPΑΤΕΙΑΣ *:

(11)..................

ΙΔΙΟΤΗΤΑ * : (12) .Αξκός ε.α.. - Σύζυγος θανόντος Αξκού ε.α - Τέκνο θανόντος Αξκού ε.α.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ * : (13) Έγγαμος/η - Άγαμος/η – Δ ιαζευγμένος/η – Χήρος/α.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗ * : (14)......................................................... TAΞΗ * : (15).................
ΑΡΙΘ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ **: (16)...........
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ * (17)

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ * : (18).....................…..……….................. ΟΔΟΣ
– ΑΡΙΘ *:
(19)...........................................................................
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΝΟΜΟΣ *: (20)............................................................…….
Τ.Κ.:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ ΟΧΙ
(21).............................................................................................
ΣΤΑΘΕΡΟ THΛ .: (22)............................................................ ΚΙΝΗΤΟ THΛ .:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ ΟΧΙ
(23)......................................................................
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Β΄ MEPOΣ [Συμπληρώνεται Μόνο για τα Δικαιούμενα Μέλη της Οικογενείας Αποβι ώσαντος AΝΑΙ
ξκο ύ
ε .α .]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ
ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
ΑΞΚΟΥ
● ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 5 ΕΤΗ ΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ** : (40)
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ*
(24).............................................
ΗΜΕΡ. 2013
ΘΑΝΑΤΟΥ
:
2012 ΝΑΙ ΟΧΙ
2010 ΝΑΙ ΟΧΙ
2011 ΝΑΙ ΟΧΙ
2009 : ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ ΟΧΙ

(25).........................
● ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΕΙΧΑΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
Ε.Α.Α.Σ. ΑΙΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ*
: (26)............................................
ΟΠΛΟ / ΣΩΜΑ*
(27)..........................................
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΙ :ΔΕΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΑΤΕ ** : (41) Α.Μ.*:
(28)............................
2011
2012
2009
2010
2013
ΕΠΩΝΥΜΟ*: (29)..........................................ΟΝΟΜΑ*: (30)........................... ONOM. ΠATPOΣ :
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

. ● ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ** : (37).. **: (35) (Ίδιος .... (Ίδιος . ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ...Α......................... ● ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΤΑΥΤΗΣ *: (32) Γ΄ MEPOΣ [Ειδικές Περιπτώσεις....Σύζυγος – Τέκνο/α) (34)...........Σύζυγος – Τέκνο/α) (36).... ● ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ Α..Ε...Μ.. ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ **: (39) Δ΄ MEPOΣ [Πληροφορίες ]] ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε.. ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ● ΕΙΣΤΕ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ** : (38) ● ΕΧΕΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ.......] ● ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100% ** : (33).....α......2η Σελίδα (31)........

............χ... ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΝΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ **: ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ (43). Ο/Η στην 3η Σελίδα Δηλών/ούσα .................................. π..... Απαιτείται Λουτροθεραπε ία: (52) ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 7..Αιτών/ούσα ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (46) 1......Έγγραφα όπως ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στα ΚΑΑΥ των Σχηματισμών.............. με την σειρά προτεραιότητας που επιθυμεί. εάν επιθυμεί να δηλώσει τις παραθεριστικές σειρές 2.... ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συμπληρ ώνεται απ ό την Επιτροπ ή ) Εμπρ όθεσμη : Εκπρ όθεσμη : ..... 5..........3η Σελίδα ● ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ** : (42) 1η Επιλογή ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2η Επιλογή ΚΑΑΥ 3η Επιλογή ΑΓ....Α..Ε.. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης : (47) 2... ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων στα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ.. 7...... αφού συμβουλευτεί προηγουμένως τον παρακάτω «Ενημερωτικό Πίνακα Σειρών Παραθερισμού». ΑΝΔΡΕΑ 4η Επιλογή ΚΑΤΑ 5η Επιλογή ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ● ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΙΡΑ.... : (50) 5.... καθορίζεται από τους Σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης των οποίων εδρεύουν.. Η ΕΠΙΤΡ ΟΠΗ (54) Ο ΠΡ ΟΕΔΡ ΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε..... Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας: (51) ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΗ ΜΗ ΔΕΚΤΗ ΔΕΚΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 6.. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  Ο αιτών πρέπει να δηλώσει τις «Σειρές Προτίμησης» μέσα στα Ειδικά ΠΛΑΙΣΙΑ......... 1..........Μ......Ορθ ότηταεπιλογής των περι όδων : (53) Ημερ/νία : (54).. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ .α..ΕΩΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΑΑΣ 1η 07/5 – 20/5 13 130 η 22/5 – 03/6 13 130 η 05/6 – 17/6 13 29 η 4 19/6 – 01/7 13 29 5η 03/7 – 15/7 13 29 η 17/7 – 29/7 13 24 η 31/7 – 11/8 12 24 η 8 13/8 – 26/8 14 37 9η 28/8 – 10/9 14 37 η 12/9 – 25/9 14 130 η 27/9 – 11/10 15 130 2 3 6 7 10 11 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (44)... ΕΑΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ....... 11 με σειρά προτίμησης την σειρά αναγραφής τότε συμπληρώνει τα Πλαίσια ως εξής: 1η Επιλογή 2η Επιλογή 3η Επιλογή 4η Επιλογή 5η Επιλογή 2 5 7 1 11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ..... Αριθμός Δικαιουμένων Τέκνων : (49) 4... Ορθότητα Αίτησης (Ελλιπή Στοιχεία): (48) ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΔΕΚΤΗ ΕΚΤΗ 3.............. Αναπηρία 100% ή Α.

..... όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του... (3)....... ....... .................... θεωρημένο από Κ. Δικαιολογητικά για όλες τις Περιπτώσεις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (55) α......... Φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας της E.......Π............ ........ . Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής............. ...... (2).......................Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης. θεωρημένο από Κ..... ...........Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από το αρμόδιο ΚΕ............ Φ/A Ενός (1) Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ.............. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) δ.. ε............Π......................... γ........... διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν (αυτοί μόνο) ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.. Για Λουτροθεραπεία ..................Π. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του τέκνου του....... ..σε έναν εκ των Διαζευγμένων..α..Π............ Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και έως 24 για τους φοιτούντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα........λπ.............. Επιτροπής σε «Ισχύ» από την οποία να προκύπτει ότι το ποσοστό της αναπηρίας είναι 100%.........Σ..... ή Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ ( Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού).... στ...........4η Σελίδα ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Κ...................... .... Αίτηση (χορηγείται από τα Γραφεία της E.........................Φ/Α Πιστοποιητικού Δημόσιας Υγειον...........Πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας όπου να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ............. .....Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας).. λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής. β.. Για Πολύτεκνη Οικογένεια................... θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου.. Περίπτωση Χηρείας του Μονογονέα : .. 2................................. . γ. Για τα δηλούμενα Τέκνα.................Υ. το Ονοματεπ/μο και την Ημερομ................και όχι μόνο της επιμέλειας .........Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της Γονικής Μέριμνας ...... Για Αναπηρία 100% του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του τέκνου του .....Γνωμάτευσης εντός του Τρέχοντος Έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο....A.. ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. (Υποχρεωτική η επίδειξη του πρωτότυπου κατά την κατάθεση αίτησης. ..... Γέννησης)... (Υποχρεωτική η επίδειξη της πρωτότυπης)... (3)....................)............Σ....... 1....... Για Μονογονεϊκή Οικογένεια . ΕΥΔΑΠ κ... ........Φ/Α της Κάρτας Ανεργίας (πρόσφατα ανανεωμένη από ΟΑΕΔ) θεωρημένο από ΚΕΠ... ............. .......... ..................... Για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι άγαμα και σπουδάζουν : ... ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε.....Φ/Α της Αστυνομικής Ταυτότητας... (2)........Φ/Α του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας (Οι σελίδες που περιέχει την Φωτογραφία................................ προκειμένου να αποδειχθεί ο αριθμός των προστατευόμενων Τέκνων........A....................... θεωρημένο από Κ.. Για τέκνα κάτω των 18 ετών: . .......: (1)..A............ Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση....... Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο : ...... ..... .....Φ/Α της Αστυνομικής Ταυτότητας για τέκνο ηλικίας από 12 -18 ετών. Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου : ...) ή Τηλεφωνίας στο όνομά του Αιτούντος που έχει εκδοθεί το 2013 -14 όπου να φαίνεται η Μόνιμη Διεύθυνσή.Α...Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013. .......... Για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι άγαμα και άνεργα : .. .. α.Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.......Φ/Α της Αστυνομικής Ταυτότητας........Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.....Ε............ .......Ε.. ....... για τέκνο ηλικίας από 1 -12 ετών.....Ε....Α..Οποιοδήποτε δικαιολογητικό από αρμόδια Δημόσια Αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας και συγκεκριμένα : (1).A. β...................

χ. τίθεται Παύλα (-). (16). Αναγράφεται ο «ΑΡΙΘ . (6). Αναγράφεται ο «Α. π . ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ε . (19). Αναγράφονται οι Αριθμοί των τηλεφώνων του αιτούντος.. (7) & (8). Αναγράφεται το «Όπλο Σώμα» του αιτούντος με κεφαλαία.α. Δηλαδή εάν είναι Αξιωματικός ε. (25). 1975 Στην περ ί πτωση που ο Αιτών είναι Μέλος της Οικογενείας Αξκού ε.Μ.Σ. Αναγράφεται αντίστοιχα ολόκληρο το «Επ ώνυμο » και το «Όνομα» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα. Αναγράφεται η «ΤΑΞΗ» του αιτούντος. Στην περ ίπτωση που ο Αιτών είναι Μέλος Οικογενείας Θανόντος Αξκού ε.Α. τέκνα θανόντος Αξκού ε. (20) και (21) αναγράφονται (Υποχρεωτικά) τα Στοιχεία Διαμονής του αιτούντος στις αντίστοιχες ζητούμενες θέσεις. οι προερχόμενοι εξ Υπαξιωματικών οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από την ΣΜΥ αναγράφουν « ΣΜΥ». εάν είναι χήρα θανόντος Αξκού γράφεται «ΣΥΖΥΓΟΣ». Αναγράφεται το «Έτος Αποστρατείας» του αιτούντος π . ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΑ (17). (3).α. π . 2005.λπ. τίθεται Παύλα (-).λπ. οι εισελθόντες κατόπιν Διαγωνισμού αναγράφουν «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Στην περ ίπτωση που ο Αιτών είναι Μέλος Οικογενείας Θανόντος Αξκού ε.χ. (5). οι προερχόμενοι από την Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων αναγράφουν «ΣΣΑΣ».α. Διευκρινίζεταιότι τα δικαιούμενα παραθερισμού στα ΚΑΑΥ. οι προερχόμενοι από την Σχολή Ευελπίδων αναγράφουν «ΣΣΕ». (14). Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο αιτών έχει τον ΤΙΤΛΟ του ΕΠΙΤΙΜΟΥ και « ΟΧΙ» εάν δεν τον έχει.5η Σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (1).χ .α.α.. (13).λπ.χ.. Ως δικαιούμενα τέκνα θεωρούνται εκείνα που είναι μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 εφόσον είναι άγαμα και σπουδάζουν ή είναι άγαμα και άνεργα με την προϋπόθεση να αποτελούν προστατευόμενα μέλη.α. Π.λπ. Αναγράφεται ο αριθμός των δικαιούμενων παραθερισμο ύ ΝΟΜΙΜΩΝ τέκνων. ΑΒ. την λέξη Σύζυγος θανόντος Αξκού ε. (2).» του αιτούντος όταν ήταν στην ενέργεια.α. τίθεται Παύλα (-). εάν είναι Σύζυγος θανόντος Αξκού ε.α. Αναγράφεται ο Αποστρατευτικός «Βαθμός» του αιτούντος με κεφαλαία. Στην περίπτωση που ο Αιτών είναι Μέλος της Οικογενείας θανόντος Αξκού ε.α.» του αιτούντος.Α . καθορίζονται από την Πα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ» που λαμβάνει η Αίτηση και η ημερομηνία υποβολής. Όταν ο αιτών είναι Μέλος της Οικογενείας Θανόντος Αξκού τότε στην Θέση αυτή αναγράφει τον Βαθμό Συγγενείας π . Διαγράφεται η «Ιδιότητα» που αντιστοιχεί στον Αιτούντα. (22) & (23). (24). Αναγράφεται μόνο ο «Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητος » του αιτούντος π . τίθεται Παύλα (-). «Σταθερού» και «Κινητού» στα αντίστοιχα πεδία.α κ. τίθεται Παύλα (-). ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . (9).. ΕΥΔΑΠ κ.α.χ. Αναγράφεται η «Ημερομηνία Θανάτου» του Συζύγου ή Πατέρα του αιτούντος με μορφή ηη/μμ/εεεε. Διαγράφεται η «Οικογενειακή Κατάσταση» που αντιστοιχεί στον Αιτούντα. Αναγράφεται η «ΕΑΑΣ» ή το οικείο Παράρτημαανάλογαμε τόπο Διαμονής. (12). (10). (4). Στις θέσεις (18). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε. (11). εάν είναι τέκνο θανόντος Αξκού γράφεται «Τέκνο». Τα Στοιχεία αυτά θα Πιστοποιούνται από το Φ/A ενός (1) Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ.123456. Αναγράφεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο «ΑΡΙΘ . Στην περί πτωση που ο Αιτών είναι Μέλος Οικογενείας Θανόντος Αξκού ε. Εάν δεν υπάρχει «Οδός» και«Αριθμός » στο αντίστοιχοπεδ ίο τίθεται Παύλα (-). (15). κ. την λέξη Αξκός ε.χ.Δ περί ΚΑΑΥ. ) ή Τηλεφωνίας που έχει εκδοθεί το 2013 -14 και είναι στο Όνομά του Αιτούντος. Εάν είναι «Έγγαμος» την λέξη Έγγαμος/η εάν είναι «Χήρος» την λέξη Χήρος/α κ. Αναγράφεται η «Σχολή» ή ο τρόπος «Εισαγωγής» του αιτούντος στην Υπηρεσ ία με κεφαλαία.

λπ. (36). (42). κατά τα τελευταία π έντε (5) έτη ως ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ.λπ. Με τον όρο «Μονογονεϊκή Οικογένεια» εννοούμε την οικογένεια. Η αναγραφή των ζητούμενων αυτών στοιχείων είναι Υποχρεωτική. Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο Ίδιος o αιτών. Εάν δηλωθε ί ο χαρακτηρισμός Α. λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής. (33).εάν είχε υποβληθεί αίτηση παραθερισμο ύ το 2010 και ικανοποιήθηκε δεν διαγρά201 φεται το έτος 2010 ενώ εάν δεν είχε υποβληθεί καθόλου αίτηση παραθερισμο ύ το 2011 πάλι201 δεν διαγράφεται το έτος 2011 κ. π . ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . (40).Α.. στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για τη βελτίωση της υγείας του. ως ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ στα ΚΑΑΥ κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. και ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) . αναγράφεται το ποσοστ ό της αναπηρίας αυτού που έχει τον χαρακτηρισμό. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε. την οποία δεν έχει επιλέξει. να υπάρχει η πιθανότητα να επιτραπεί ο παραθερισμός του σε κάποια άλλη. είτε λόγω διαζυγίου ή γιατί ο γονέας δεν παντρεύτηκε ποτέ.χ. (43).α.χ . διαγράφεται το «Μέλος της Οικογενείας» εκείνο που έχει την εν λόγω αναπηρία.Μ. για παραθερισμό στα ΚΑΑΥ ΑΓ. εάν έχει παραθερίσει το 2009 διαγράφεται το «ΝΑΙ» που υπάρχει δίπλα 2009 ΝΑΙ στο ΟΧΙ πλαίσιο του έτους 2009 .Μ. στην οποία υπάρχουν παιδιά κάτω των 18 ετών που έχουν μόνο έναν γονέα.Ε. θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου. Ο Αιτών δηλώνει πότε υπ έβαλε. ώστε όταν τα Μόριά του δεν επιτρέπουν την επιλογήν του σε μια από τις δηλούμενες. Στον χώρο αυτόν ο Αιτών δηλώνει π ότε παραθ έρισε.Μ. Δηλαδή εάν έχει τον χαρακτηρισμό ο «Ίδιος» ο αιτών διαγράφεται η λέξη «Ίδιος » εάν είναιη «Σύζυγος» η λέξη «Σύζυγος» κ. εάν δεν έχει παραθερ ίσει το 2010 διαγράφεται το «ΟΧΙ» που υπάρχει δί πλα από 2010 ΝΑΙ ΟΧΙ το πλαίσιο του έτους 2010 κ. διαγράφεται το «Μέλος της Οικογενείας» που έχει την εν λόγω ιδιότητα. Σύζυγος και τέκνο) έχει ως Α.. (38). Με τον όρο «Α. Η δήλωση γίνεται με την διαγράφη του «ΝΑΙ» ή του «ΟΧΙ» που υπ άρχει δίπλα από το αντίστοιχο πλαίσιο του έτους. (35). ΑΝΔΡΕΑ. αίτηση στην ΕΑΑΣ. Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο θανών Σύζυγος ή Πατέρας Απεβίωσε εν Υπηρεσία και Ένεκα Ταύτης άλλως «ΟΧΙ» Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν κάποιο Μέλος της οικογενεας ί (Ίδιος.λπ. Δηλαδή εάν έχει την αναπηρία ο «Ίδιος» ο αιτών διαγράφεται η λέξη «Ίδιος » εάν είναιη «Σύζυγος» την λέξη «Σύζυγος» κ. είναι Γονέας Μονογονεϊκή Οικογένεια και «ΟΧΙ» εάν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. π. Εάν Δηλωθεί αναπηρία 100%.λπ .Α. (37). Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν κάποιο Μέλος της οικογενεας ί (Ίδιος. Στον χώρο αυτόν ο Αιτών έχει το δικαίωμα να Δηλώσει την επιθυμία Παραθερισμού σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΕΙΡΑ.Ε. άλλως «ΟΧΙ».Μ. Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν εσείς ο Ίδιος και ΜΟΝΟ έχετε ανάγκη ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εάν δηλωθε ί ο χαρακτηρισμός Α. είτε γιατί ο άλλος γονέας απεβίωσε.» εννοούμε το άτομο εκείνο που δε μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής. εάν είχε υποβληθεί αίτηση 2009 παραθερισμο ύ το 2009 και δεν ικανοποι ήθηκε διαγράφεται το έτος 2009 . Σύζυγος και Τέκνο) έχει αναπηρία 100% και «ΟΧΙ» εάν ΔΕΝ υπάρχει ανάπηρο Μέλος. (41). Για να ισχύει αυτό απαιτείται Γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Αναγράφονται με κεφαλαία τα Στοιχεία που (32). ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία για τον Θανόντα Σ ύζυγο ή Πατέρα του αιτούντος. Δ ηλώνονται οι «Σειρές Προτίμησης» για το τρέχον έτος όπως αναλυτικά περιγράφονται στις διευκρινήσεις της 2ης Σελίδας. διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχει (αυτοί μόνο) ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Για τον σκοπ ό αυτό δ ιαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο αιτών επιθυμεί αυτή την επιλογή και «ΟΧΙ» εάν δεν επιθυμεί. (39).Ε. Η δήλωση γίνεται με την διαγράφη του έτους.Α.Ε. (34).Α.6η Σελίδα (26) & (27) & (28) & (29) & (30) & (31).

Εύβοιας. ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . εάν ο αιτών έχει ορθ ά επιλέξει τις δικαιούμενες παραθεριστικές περιόδους. η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναγράφεταιαπ ό την Επιτροπ ή η Ημερομηνία που λαμβάνει την απ όφαση . Σε περ ί πτωση που κάποιο δεν αναγράφεται. Η Επιτροπ ή απ ό τα υποβαλλ όμενα δικαιολογητικ ά. Ελέγχεται απ ό την Επιτροπ ή. Η Επιτροπή. 10η και 11η σειρά και ανάλογα δ ιαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο αιτών έχειδικαίωμα και «ΟΧΙ» εάν δεν έχει. και Πειραιώς). Πειραιώς. Μεσσηνίας. Αναγράφεται Αριθμητικά το Σύνολο των Εγγράφων που συνοδε ύουν την Αίτησηκαι έχουν επισημανθεί στο ειδικό πλα ίσιο στην 3η Σελίδα. ο αιτών διαμένει μόνιμα στην Καλαμάτα και έχει επιλέξει την 1η . 2η και 3η παραθεριστική περ ίοδο . Ρεθύμνου. Ελέγχεται από την Επιτροπ ή. Σύρου. (48). Ηλείας. Συνεπ ώς η επιτροπ ή διαγράφει ανάλογα το «ΔΕΚΤΗ» ή το «ΜΗ ΔΕΚΤΗ». Εάν εντοπίσει κάποιο λάθος στην επιλογή. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (46). Ηρακλείου. Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ Χ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ ]. [ επιτροπή ανάλογα διαγράφει το «ΝΑΙ» ή το «ΟΧΙ» (54). Αχαΐας. Η αναγραφή του αριθμού των τέκνων από την Επιτροπή είναι υποχρεωτική ασχέτως εάν ταυτίζεται με τον αριθμό που ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτηση. Αναγράφεταιη Ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης. από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Κορινθίας. (51). Αρκαδίας. είναι και μοναδική τότε η αίτηση απορρ ί πτεται. Περιττό να τονιστεί ότι η 3η . 2η. (47). (53).7η Σελίδα (44). (50). Δηλαδή εάν π . ελέγχει εάν ο αιτών εμπίπτει σε αυτές της κατηγορίες και ανάλογα διαγράφει το «ΝΑΙ» ή το «ΟΧΙ». Χανίων με την διαφορά ότι οι διαμένοντες στον Νομό Αττικής (Δυτ-Ανατ. Η Επιτροπ ή ελέγχει τον τόπο διαμονής αφο ύ λάβει υπ όψη της ότι. διαγράφει την 3η περ ίοδο . (49).χ. κατά την κατάθεση της αίτησης. (52). Σε αυτό τον χώρο η Επιτροπ ή ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕΛΑΝΙ καταγράφει τις αποφ άσεις τις μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα προσκομισθούν από τους αιτούντες. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ελέγχει τον αριθμό των τέκνων και στο παραπλεύρως κενό χώρο αναγράφει τον αριθμό των τέκνων που εγκρίνει. δικαίωμα παραθερισμού έχουν οι διαμένοντες στους Νομούς Αργολίδας. Σε περ ίπτωση που η επιλογή που έχει γίνει είναι λάθος. στην πόλη της Σπάρτης και της Τρίπολης δικαιούνται παραθερισμό σε όλες τις παραθεριστικές περιόδους ενώ οι υπόλοιποι που διαμένουν σε παραθαλάσσιες πόλεις θα επιλέγουν υποχρεωτικά και θα τοποθετούνται την 1 η. προβαίνει στην διαγραφή του λάθους. εάν ο αιτών έχει αναγράψει στην αίτηση όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία [είναι αυτά που έχουν αστερίσκο ( * )]. (45). Αττικής(ΑνΔυτ).

8η Σελίδα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΣΕΪ ΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful