Јован

Ајдуковић

БАЛКАНСКА
РУСИСТИКА
Први
балкански
славистички
академски
информационокомуникациони
систем

Књига
Београд, 2008

1

Компјутерска припрема
Јован Ајдуковић
Web презентација
www.russian.slavica.org
За издавача
Ангелина Караџић
Дизајн корица
Душан Караџић
Прво издање
Тираж 150
Издавач и штампа
Фото Футура - Београд

Штампање књиге финансирао је аутор.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
811.16
811.16:004.738.1
АЈДУКОВИЋ, Јован
Балканска русистика: први балкански славистички
академски информационо-комуникациони систем.
Књ.1. / Јован Ајдуковић; [аутори фотографија Јован
Ајдуковић… и др.]. 1. изд. - Београд: Фото Футура,
2008 (Београд: Фото Футура).- 400 с.: илустр.; 24 cm
Тираж 150. - Напомене и библиографске референце
уз текст. - Резюме.
ISBN 978-86-83691-35-7
а) Балканска русистика. Web презентација
б) Славистика - Интернет
COBISS.SR-ID 148429836
2

УВОД
0. Ова књига написана је на основу предавања које смо одржали на
Варшавском универзитету 2006. године1 и реферата са међународних конференција у Москви (2004)2, Београду (2006)3 и Темишвару (2007)4. Њоме
желимо да обележимо пет година рада интернет портала „Балканская русистика“, али и да оставимо у монографском облику писано сведочанство о
постојању првог балканског, славистичког и академског информационокомуникационог система.
0.1. У последњих неколико година у Србији је значајно повећана
употреба интернета у комерцијалне, информативне и забавне сврхе, међутим, мали је број научно-образовних портала. Због све бржег развоја славистичке научне мисли на глобалном нивоу, географске недоступности информација и литературе, као и презасићености интернета (информацијска
презасићеност; све је већи проблем прикључити се на мрежу; период долажења до неке информације је предугачак), отворила се потреба за повезивањем различитих славистичких и русистичких канала комуникације.
0.2. Образовно-научни веб-портал „Балканска русистика“ организован је као прегледна база података која промовише славистичко и русистичко образовање преко интернета и подстиче њене кориснике на интердисциплинарност у истраживањима. „Балканска русистика“ пружа широки
круг информација о руском језику, књижевности и култури, славистици и
општој лингвистици, и то посредством база линкова, софтвера, реферата и
других едукативних садржаја.
0.3. Портал и истоимени часопис настао је на иницијативу аутора
1

26. октобра 2006. године у Институту западне и јужне славистике Варшавског
универзитета одржали смо предавање на тему „Лингвистика в Интернете: о портале Балканская русистика“.
2
„Балканская русистика - первый русистский академический портал на Балканах“,
Международный конгресс „Русская словесность в мировом контексте“, Тезисы докладов, Фонд Достоевского, 2004, Москва.
3
„Савремене тенденције у настави језика и књижевности“, Филолошки факултет у
Београду и ACTR/ACCELS, Београд, 7-8. априла 2006; „Лингвистика на интернету:
о порталу Балканска русистика“, Савремене тенденције у настави језика и књижевности, Зборник радова, Филолошки факултет, Београд, 2007: 606-613; „Балканская
русистика: веб портал Факултета словенских филологија Софијског универзитета“,
Стил V, Београд, 2006: 402-405.
4
PowerPoint презентација: „Балканская русистика и электронное обучение“, Међународни симпозиум „Тимишоарской славистике 50 лет. Межкультурные диалоги“,
Темишварски западни универзитет, 2-4. новембра 2007 г., Темишвар, „Балканская
русистика“, Универзитет у Софији, 2007.
3

ове књиге и неколико наставника са Софијског универзитета. Чланови уређивачког колегијума са бугарске стране су др Пламен Градинаров (директор издавачке кућа „Eurasia Academic Publishers“), доц. др Ала Градинaрова
(Софијски универзитет), доц. др Ана Николова (Шуменски универзитет) и
асист. др Красимира Петрова (Софијски универзитет).
0.4. „Балканска русистика“ је образовни пројекат од међународног
значаја. Уредници портала сарађују са колегама из образовно-научних институција земаља балканског региона (са универзитета у Београду, Нишу,
Новом Саду, Никшићу, Подгорици, Софији, Пловдиву, Великом Трнову,
Шумену, Загребу, Задру, Љубљани, Анкари, Истанбулу, Букурешту, Темишвару, Скопљу и Солуну), као и са колегама из Русије и многих других
европских и ваневропских земаља (са универзитета у Бечу, Грацу, Будимпешти, Виљнусу, Варшави, Аризони, Јерусалиму, Москви, Санкт Петербургу, Самари, Тјумену, из Института за руски језик и Института за лингвистику Руске академије наука итд.). „Балканска русистика“ интегрише
балкански и европски образовни простор, заснована је на принципима
мултикултуралности и мултијезичности. Радови се штампају на свим балканским и светским језицима.
0.5. Овај информационо-комуникациони систем постао је важан
славистички ресурс и његова адреса се данас може срести на интернетстранама многих универзитета, у радовима научника, на различитим форумима. О његовом значају говоре поруке подршке многих истакнутих лингвиста чија су писма-честитке упућене на адресу редакције (овом приликом
ћемо поменути Ј.Д. Апресјана, А.М. Молдована, Ј.А. Земску, Г.А. Золотову, Л.П. Крисина, Л.Л. Касаткина, М.Ј. Гловинску, Н.К. Онипенко, Н.В.
Уфимцеву, Л.Л. Шестакову, А.Н. Баранова, В.Б. Криска, Д.О. Добровољског, А.А. Поликарпова, Т.В. Черњиговску, Ј.М. Верешчагина, Е. Ласан, Ж.
Финк, М. Мозера, А. Золтана, Ш. Неверклу, В. Пјанку, А. Дитрих). „Балканска русистика“ је, између осталог, утицала на развој глобалног славистичког пројекта „Slavica.org“ (потпројекат посвећен украјинистици једно
време је уређивао др Д. Ајдачић) и електронског часописа “Acta Linguistica” чији се први број појавио 2007. године (уредник је др А. Градинарова).
0.6. Књига „Балканска русистика“ и истоимени интернет пројекат
представљају значајну новину у балканској, посебно српској, академској
славистици.
0.6.1. Њима се по први пут код нас у русистику уводе нове информационо-комуникационе технологије као предмет научног интересовања. Књига је написана са циљем да пружи теоријску и библиографску подршку пројекту. Осим тога, „Балканская русистика“ је
практична апликација прилагођена нашем основном пројекту „Језички кодови у контакту“ у коме се, између осталог, бавимо управљањем механизмима ширења и ограничавања руског утицаја.
4

0.6.2. У књизи је обрађен комплетан садржај првог славистичког
академског информационо-комуникационог система на Балкану
који обухвата период од 22. јуна 2003. до 10. јануара 2008. године
Из садржаја се може видети да је „Балканска русистика“ давно превазишла регионални значај и да све више личи на глобално мрежно
чвориште за научна истраживања, пре свега у области лингвистичке русистике.
0.6.3. За историју славистике од изузетног је значаја архива „Балканске русистике“ у којој су похрањене фотогалерије о догађајима
из славистичког живота. Први том ове књиге доноси мали део те
грађе. Данас је готово незамисливо да се неки важан славистички
догађај не забележи оком фото-апарата или видео-камером. Желели
бисмо да се заступљеност фото-прилога у наредним томовима значајно повећа.
0.7. Иако можда звучи нескромно, имамо потребу да укажемо на
чињеницу да је „Балканска русистика“ у великој мери резултат рада главног уредника, односно аутора ове књиге. Његов допринос се огледа како у
уређивачком (прикупљање и селекција материјала; припрема за објављивање; стална комуникација са члановима редакције, ауторима прилога и другим колегама; сарадња са институцијама), администраторском (техничко
уређивање; обрада фото-прилога) и модераторском послу (рад на форуму),
тако и у развоју његове концепције. Из описа садржаја портала се може
стећи увид у свакодневни рад уредника, нарочито у последње две године
(изузев када портал из техничких разлога није био доступан), па чак у време празника и викендом.
0.8. Као и ову књигу, тако и истоимени интернет пројекат финансирају својим бесплатним радом њени уредници и сарадници. Овде бисмо
посебно желели да истакнемо велико залагање др Пламена Градинарова,
веб-мастера портала, без чије свакодневне инжењерске помоћи овај пројекат не би могао да се реализује. Одржавање интернет портала није лак и
јефтин посао, посебно када се јаве проблеми са вирусима, хакерима или када треба реализовати неку технички сложенију замисао.
0.9. Ради бољег разумевања концептуалне основе интернет портала
„Балканска русистика“ у првом делу књиге објашњавамо појмове електронско учење, веб-презентација, виртуелна библиотека, интернет претраживач и информационо-комуникациони систем, док у другом делу разматрамо архитектуру и онтологију портала, анализирамо његову садржину
и начин каталогизације. У трећем делу на ретроспективан начин дајемо
комплетан каталошки описан садржај истоименог часописа. Четврти део
књиге садржи сто деведесет и девет слајдова урађених у програму Power
Point којима илуструјемо најважније делове портала.
5

1. О ПОЈМОВИМА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ,
ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ВИРТУЕЛНА
БИБЛИОТЕКА, ИНТЕРНЕТ ПРЕТРАЖИВАЧ И
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИ
СИСТЕМ
1.0. Онтологија „Балканске русистикe“ је веома сложена и њено разумевање захтева поред филолошког (у ужем смислу лингвистичког) образовања и знања из великог броја других области као што су примењена
информатика, библиотекарство, комуникологија, медиологија, менаџмент,
новинарство, сајбер право, културологија, социјална психологија и др. У
овом поглављу у најосновнијим цртама размотрићемо пет појмова важних
за разумевање „Балканске русистике“ као базе знања и базе информационих ресурса, која служи као комуникациони канал институцијама и појединцима у њиховим наставним и научноистраживачким активностима у
области русистике и сродних дисциплина.
1.1. ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ. На седници Европског савета у Лисабону која је одржана 23. и 24. марта 2000. године председници влада држава чланица Европске уније донели су закључак да ће до 2010. године Европска унија имати најконкурентнију привреду засновану на знању (Lisbon
Strategy 2000)5. Најважнију улогу у остварењу тога циља имаће поред класичног учења и електронско учење6. Под електронским учењем подразумевамо стицање знања помоћу мултимедијалних технологија (текста, звука
и филма заједно) и интернета7. Реч је, дакле, о учењу уз помоћ рачунара и
5

Lisbon European Council 23 and 24 march 2000. Presidency Conclusions. In: *http://
www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
6
Европска унија је донела „eLearning Programme“ интеграције информационих и
комуникационих технологија у образовању и оспособљавању. Он подразумева
унапређење дигиталне писмености, организовање европских виртуелних кампуса,
умрежавање школа (European Commission, eLearning Programme, 2003). Електронском учењу и примени информационо-комуникационих технологија у образовању
посвећени су портали „European Schoolnet“ и „ Elearningeuropa.info”.
7
Творац интернета је Л. Клајнрок који је докторирао шездесетих година ХХ века
на теорији мрежне размене података. Интернет је званично почео да ради 1969. године. У почетку је повезивао четири америчка велика универзитетска рачунара.
Често се за интернет може чути да је то глобална мрежа информација, заједница
људи која користи и развија ову мрежу или скуп ресурса којима се приступа преко
мреже. Интернет се данас поистовећује са појмом „веб“ (World Wide Web) који је
само један његов сервис (реч је о интернет страницама, систему хипертекстовних
докумената), као што су електронска пошта, систем за размену докумената и др.
6

интернета, односно интранета. Интернет омогућава лакши и квалитетнији
пренос све веће количине новога знања, као и приступ ресурсима и услугама у било које време и са било ког места које има одговарајућу инфраструктуру. Електронско учење развија, динамизује и интегрише потенцијале образовних ресурса, засновано је на информационој технологији, педагошки је оријентисано (омогућава индивидуални развој у електронској
друштвеној заједници) и за разлику од класичног учења оно је транспарентније и визуелно напредније. Данас се термином електронско учење често
покривају термини за друге активности учења и истраживања као што су
учење путем веб-а, настава базирана на веб-у, веб подржано учење, учење на даљину уз помоћ интернета, дистрибуирано учење, дистрибуирано
напредно учење, дистрибуирано организована настава, учење на даљину,
онлајн учење, мобилно учење, удаљено учење, управљано учење и др. Неки
од ових термина су синоними, на пример, учење на даљину и дистрибуирано учење8.
1.1.1. Историјат електронског учења9 у многоме је повезан са историјатом развоја светске рачунарске мреже, односно веб-а10. Другим речима,
електронско учење се интензивно развија од краја ХХ века пре свега захваљујући убрзаном развоју веб-а. У првој фази (од 1991. године)11 веб је служио само за читање, односно за пружање информација (Web 1.0), док се у
другој фази користи и за писање (Web 2.0). Електронско учење је изједначено са онлајн учењем чији обавезан садржај представљају онлајн курсеви
засновани на систему за управљање учењем12 (Kljakić 2007)13. Овај систем
се састоји од стандардног курса (подељеног на модуле или лекције) и неког
8

Сви термини из ове области настали су у енглеском језику (E-learnig, Web Based
Learning, Web Based Instruction, Internet Based Training, Distributed Learning,
Advanced Distributed Learning, Distance Learning, On-line Learning, Mobile Learning,
Remote Learning). Синонимија српских термина последица је различитог превода.
9
Енглез Исак Питман, наставник стенографије по професији, пионир је у области
учења на даљину. Половином XIX века терао је своје ученике да преписују кратке
пасусе из Библије које би потом враћали поштом на оцену (Ж. Станковић, „Развој
технологије учења на даљину“, Настава и васпитање 2, Београд, 2006).
10
Пре појаве интернета средином осамдесетих година ХХ века праву револуцију у
дотадашњи начин преноса информација направили су мултимедијални системи.
Међутим, учење преко компакт дискова има и значајне слабости, у које убрајамо
одсуство интеракције са наставником и спорост у учењу.
11
Творац веб-а је Британац Тим Бернерс-Ли који је крајем осамдесетих година ХХ
века радио на пројекту његовог осмишљавања у Европској организацији за нуклеарна истраживања. Веб је постао доступан јавности 6. августа 1991. године када је
он послао документ под називом „Кратак садржај пројекта World Wide Web“.
12
Данас у свету постоји велики број система за управљање учењем. Један од најпопуларнијих бесплатних система који има подршку за велики број језика (па и за
руски и српски) је „Moodle“. Ипак, најраспрострањенији у институцијама високог
образовања у свету је систем “Blackboard”. Овај алат није бесплатан.
13
D. Kljakić, „Evolucija elektronskog učenja: E-learning 2.0“, Časopis za teoriju I
praksu odgoja I obrazovanja “Naša škola”, Sarajevo, 42, 2007: 3-19.
7

од облика провере знања (квиза знања или тестова) и врло често је интегрисан у постојећи информациони систем студента. Наредну фазу у развоју
електронског учења представља мобилно учење (м-учење) или учење у покрету. Оно је омогућено захваљујући напретку мобилне телефоније и преносивих рачунара који су способни да обрађују и архивирају податаке, да
се повезују са другим телекомуникационим уређајима и интернетом и имају изузетне мултимедијалне способности. У пракси мобилно учење представља учење помоћу мобилног телефона или лаптопа у покрету и то тако
што корисник скида и репродукује на било ком месту унапред снимљене
аудио и видео-записе. Међутим, овакав облик учења није још заживао јер
нема довољно садржаја прилагођених овим уређајима, нити у образовним
институцијама има довољно спремности да га прихвате.
1.1.2. Другу фазу развоја веб-a (Web 2.0), а која је започела 2003.
год., карактеришу убрзан развој машина за претраживање, слободан избор
информација, партиципација и међусобна интеракција корисника. Типични
примери ове фазе развоја веб-а су онлајн сервиси Wikipedia и YouTube.
Први сервис омогућава да сваки корисник самостално уређује садржаје
највеће слободне енциклопедије на мрежи, док други сервис спаја текст,
слику, музику и видео-садржај помоћу слободно изабраних кључних речи
или тагова. У Web 2.0 технолошком окружењу електронско учење омогућава кориснику да сам производи наставни материјал који може личити
на „блог“, „Википедију“ или усмерену дискусију. Наставник и ученик одн.
студент постају „колеге у друштвено умреженом окружењу“ и до знања долазе путем сарадње, истраживањем и коришћењем менаџмента знања у реалном времену (Downes; Kljakić 2007)14.
1.1.3. На област електронског учења као трансфера знања и вештина преко интернета све већи утицај имају технологије веб интелигенције.
Предмет интересовања веб интелигенције су примена информационих
система на веб-у, онтолошко инжењерство15, семантички веб16, интеракција
човека и рачунара и рачунарских медија, управљање информацијама на
веб-у, претраживање и откривање информација и знања на веб-у, вебагенти17, веб-мининг18 и др. (Wintel)19. Тако, на пример, примена семантич14

Stephen Downes (http://www.downes.ca), према D. Kljakić (2007)
Примера ради, на Факултету организационих наука у Београду Д. Милошевић је
2007. год. одбранила докторску дисертацију из области онтолошког инжењерства.
16
Семантички веб се заснива на интелигентним софтверским агентима који приликом претраживања информација разумеју не само синтаксичку форму, већ и семантички садржај. Машина разуме семантику захваљујући претходном семантичком
означавању података и његових извора. Семантички веб се још зове „интелигентни веб“ или „веб треће генерације“.
17
Веб агенти су програми који самостално или на основу захтева корисника филтрирају, обрађују или повезују податке на веб-у.
18
Веб мининг је начин проналажења и селекције потенцијално корисних, али и непознатих података на веб-у.
8
15

ког веб-а у системима за електронско учењe омогућава онтолошко означавање наставног материјала, његово уграђивање у курсеве и претраживање
(Džunić 2004)20.
1.1.4. Систем за електронско учење се састоји од хардверског дела
и софтверског дела у који улазе база података и база знања. У базама се налазе текстови, аудио и видео-садржаји, анимације, симулације и др. Оне
обезбеђују функционисање централног дела система електронског учења
који чине лекције, туторијали, тестови, статистике, систем за ауторизацију
и т.д. 21 Према Д. Јанковићу, П. Рајковићу и Д. Вучковићу разликују се три
система за електронско учење: брзи, традиционални и стратешки22. Брзи
систем је најчешће усредсређен на обавештавање, брзу акцију, развија се
интерно, користи, на пример, PowerPoint и на њему раде заједно експерти
из појединих области и стручњаци за обуку кадрова. Традиционални систем је усмерен на вештине, припрема се у складу са годишњим планом
обуке у некој организацији, захтева дугорочно планирање материјала за
електронско учење, као и ангажовање инструктора, дизајнера, аутора курсева и др. Мултимедијални систем електронског учења је сложеније архитектуре, обухвата базе података и знања неопходне за учење, софтверску
подршку, „чаробњаке“ за креирање тестова, лекција и туторијала и њихових база, као и основну апликацију помоћу које се кориснику сервирају
тачно одређени подаци и статистике.
1.1.5. Обично се као први корак ка електронском учењу узима израда веб-презентације или стављање одређених ресурса на интернет. Међутим, такав систем не обезбеђује управљање процесом учења. Управљање
процесом учења се постиже увођењем система за регистрацију корисника,
инструктора и руководилаца обуке, инсталирањем система за праћење, бележење свих активности и контролу приступа учесника одређеним функцијама и ресурсима, процесом уписивања корисника на курс, процесом интерперсоналне комуникације међу учесницима, увођењем система за тестира19

„Wеб интелигенција и електронско учење. Програм истраживања у области технолошког развоја у периоду од 2005. до 2007. год.“, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет и ИНИ д.о.о. из Београда. http://wintel.fon.
bg.ac.yu/ProgramIstrazivanja.htm
20
Ž. Džunić, „Elearning scenario in semantic Web environment”, Automatics and Informatics ’04, 06-08, October, 2004, Sofia.
21
Интернет омогућава пренос докумената у програмима за штампање (Word, Adobe Acrobat), затим садржаја у HTML-у, Java и сл., стриминг садржаја (RealVideo,
MP3 audio, NetShow) и „извршних курсева“ урађених уз помоћ алата за ауторство
(Authorware, ToolBook).
22
Д. Јанковић, П. Рајковић и Д. Вучковић, „Мултимедијални системи као део система за електронско учење“, ХХІІІ Симпозијум у новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају – PostTel 2005, Београд, http://saobracaj.net/
dokumenti/multimedije-i-telekomunikacije/multimedijalni-sistemi-kao-deo-sistema-zaelektronsko-ucenje/download.html
9

ње и оцењивање, наставног програма и базе података за управљање и администрирање курсева. У зависности од технолошке базе крајњег корисника,
смештајних могућности сервера и брзине везе са сервером зависи и избор
неког од модела електронског учења (Јанковић, Рајковић, Вучковић 2005).
Модел самосталног учења преко интернета у окружењу са асинхроном
подршком карактеришу једноставнији веб-садржаји у HTML-у и мултимедијални материјали. Систем обухвата каталог курсева, листу са подацима о
корисницима, коментаре, онлајн приручнике, односно електронске књиге у
pdf, html или другом формату. Регистровани корисник у овом случају сам
одређује време за учење. Модел онлајн наставе подразумева укључивање
инструктора путем форума, електронске поште, система за онлајн комуницирање, веб-блога т.ј. веб-дневника и сл. Инструктор усмерава курс према
специфичним потребама корисника. Онлајн семинари су, на пример, снимљене дигитализоване презентације у Power Point-у које користи више људи
неограничени број пута. Употреба стриминг медија који синтетишу аудио
и визуелну комуникацију уживо, као што су, на пример, видео-веб-конференције или веб-преноси, представља модел интерактивне наставе у реалном времену.
1.1.6. У оквиру електронског учења разликују се четири дисциплине које „Балканска русистика“ афирмише“ (Путник 2003)23: 1. образовање
на даљину (курсеви су скупови фајлова повезани хиперлинковима са мноштвом мултимедијалних елемената; овакво образовање је у складу са актуелним светским концептом учења на даљину који подразумева коришћење
текстуалних материјала, видео-конференција и мултимедијалних презентација (Fallon, Brown) 24), 2. образовање у правом моменту (запослени се повремено шаље на усавршавање из одређене области), 3. образовање коришћењем интернета (појединац се едукује помоћу ресурса који се налазе на
интернету) и 4. образовање током читавог живота (примена концепта
„доживотног ученика“ који стално мења посао и усавршава се).
1.1.7. За разлику од класичног учења које се углавном заснива на
моделу репродукције знања25, односно на питањима и одговорима, електронско учење представља модел „прављења“ знања којим су обухваћени
следећи процеси: прикупљање информација, прављење приче (истраживање), креација (структурирање знања), интеракција (комуникација са дру23

З. Путник, „Рачунари у настави - перспективе примене и могући проблеми“, Први семинар о употреби рачунара у настави. Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 2003, http://
perun.im.ns.ac.yu/events/ rana/Prezentacije/rana2003 Putnik.ppt
24
C. Fallon and Sh. Brown, e-Learning Standards, CRCpress, 2003.
25
Истраживање УНИЦЕФ-а под називом „Свеобухватна анализа система основног
образовања СРЈ“ из 2001. год. показује да наш наставник највише користи фронтални облик рада, затим рад у пару и рад у групи. Фронтални рад тражи од ученика
да механички памте чињенице, односно да репродукују одређене садржаје, а не
фокусира се на практичне вештине, умења и способности.
10

гим ученицима и експертима у широј заједници), постављање питања и
давање одговора виртуелном наставнику. Електронско учење је пројектно
оријентисано, омогућава стални приступ новим знањима и континуирано
усавршавање ради стварања практично употребљивог знања. Онлајн настава у већој мери активира креативне потенцијале наставника и ученика и доводи до бољег памћења садржаја. Она поспешује њихову интерактивност у
дискусионим форумима, брзу размену података, слање електронске поште,
аудио и видео-комуникацију, ублажава или потпуно елиминише њихову географску изолацију, омогућава већу понуду предмета изучавања и, што је
не мање важно, штеди време и новац. Наставник није више „центар учионице у којој се одвија фронтална настава, већ сарадник, инструктор или
тренер који помаже ученицима да уче на свој начин и успешно прераде информације у знање“ (Глушац 2007)26. Предност електронског учења је и у
томе што наставник не мора више да брине о броју ученика у одељењу или
на њихову дисциплину на часу, Чињеница је да су данас корисници е-учења ученици и студенати припадници тзв. „нет генерације“ која је одрасла
на интернету (Кљакић)27.
1.1.8. Слабу страну електронског учења, с једне стране, представљају проблеми у вези са филтрацијом информација, брзим мењањем и застаревањем садржаја, контролом квалитета, односно евалуацијом ресурса,
док с друге стране, електронско учење захтева појачан ангажман наставника у припреми курсева и у савладавању веб-технологија и софтвера, као и
већи ниво активности са ученицима. Такође, систем хиперлинкова може
ученика да дезоријентише и преоптерети информацијама, па је стога неопходно ограничити његово кретање строгим процедурама у складу са циљевима учења28. Најзад, електронско учење је и извор одређених психофизичких проблема услед недостатка директног контакта са људима, ремећења
традиционалног начина предавања или грешака у раду са компјутером
(нпр. долази до појачане нервозе и стреса) (Doubt 2005: 72-73)29.
1.2. ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА. Неопходни елеменат инфраструктуре за
примену концепта електронског учења представљају веб-презентације. Оне
26

Д. Глушац, „Педагошки аспекти имплементације мултимедијалних елемената у
електронској настави“, Зборник радова са 12. конгреса Јединственог информатичког савеза Србије, http://www.ecdlcentar.com/baza/ecdl_informacije/zbornik_radova
_jisa_kongres_2007/KONGRES/4/09.html
27
Д. Кљакић, Интернет у функцији учења. Е-скрипта за студенте Педагошке академије, www.thinkfreedocs.com/tools/download.php?mode=down&dsn=843748
28
Интернет омогућава да се текст чита линеарно, на традиционални начин, или као
хипертекст, односно текст који садржи линкове ка другим текстуалним, аудио и
видео садржајима.
29
K. Doubt, „Spajanje kultura: uspostavljanje kurseva na daljinu putem Interneta“, Prilozi za pedagoško-andragošku praksu na univerzitetu / Zalkida Hadžibegović et al. Sarajevo: DES, 2005, 71- 80
11

могу бити различитих типова, на пример, једноставне или статичке направљене у HTML-у (Hyper Text Markup Language), флеш-веб-презентације са анимираним графичким странама, презентације у облику веб-сервиса са програмираним компонентама за размену и модификацију информација, динамичке са базом података, комерцијалне које у реалном времену
обрађују различита плаћања или пословне у којима се обрађују и синхронизују различити пословни процеси и сл.
1.2.1. Према другој подели разликују се три врсте веб-презентација.
Прву врсту чине интегрисане презентације које се састоје од основне стране, динамичке форме и модула (форума, секција, линкова, фајлова, фотоалбума), мејл сервера, веб-мејл сервиса, статистике и др. Другу врсту чине
стандардне презентације које се састоје од основне стране, динамичке
форме (анкете, контакт форме, фајлова, линкова, форума), статистике и др.
Трећу врсту веб-презентација представља портал.
1.2.2. Из информатичког угла портал је модерни информациони
систем за поставку и контролу садржаја динамичког карактера, односно
„специјализовани информациони систем који је снабдевен ергономским
корисничким интерфејсом“ (Боровикова, Булгаков, Загорулько, Сидорова,
Холюшкин)30. Из угла корисника, портал је тематски интернет ресурс који
обезбеђује систематизацију знања у оквиру неке предметне области и
иформационих ресурса, њихову интеграцију у јединствени информациони
простор, као и претраживање и лаку навигацију (Загорулько, Боровикова,
Кононенко, Сидорова 2006)31. Према А. Поповићу32 портали су класификационе шеме са подацима о важним интернет адресама, „могу бити општи или ускостручни, резултат рада једне библиотеке, заједнице библиотека или неког стручног удружења и сл“. (Поповић 2003). Они садрже основну страну, динамичке елементе, веб-мејл, панел за пријаву корисника,
административни мени, контакт форме, мулти мени систем, аутоматизовани фотоалбум, систем за вести, секције за фајлове и линкове, придружене
динамичке системе (нпр. приватне поруке, секције за представљање корисника, анкетни систем за проверу јавног мњења). Главну контролу и администрацију система обавља администратор.
1.2.3. Веб-презентације се могу међусобно повезивати у виртуелне
библиотеке. Оне представљају њихове примарне изворе. Међутим, веб-презентације су и секундарни извори када се ради о страницама са линковима
30

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/inf7/?html=if75.htm&id=1933
Ю.А. Загорулько, О.И. Боровикова, И.С. Кононенко, Е.А. Сидорова, Подход к
построению предметной онтологии для портала знаний по компьютерной лингвистике, Материалы конференции „Диалог-21“, Москва, 2006. http://www.dialog-21.ru/
dialog2006/materials/html/Zagorulko.htm
32
A. Поповић, „Специјализоване базе података и Интернет као извори информација за природне и биомедицинске науке“, Инфотека, 4(2003) 2, стр. 139-144.
12
31

или садржајима публикација часописа или зборника. Научне и образовне
веб-презентације често садрже линкове референтних извора, на пример,
националних виртуелних библиотека или претраживача. Осим научнообразовних, културних и других институција сопствене презентације имају
приватна лица која се исто тако могу међусобно повезивати.
1.3. ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА. Један од примарних циљева пројекта „Балканска русистика“ је развој и афирмација отворене виртуелне библиотеке као скупа директорија пажљиво одабраних, хијерархијски и организовано поређаних ресурса према темама и категоријама ради лакшег
претраживања. У литератури се напоредо са појмом виртуелна библиотека
користе појмови дигитална библиотека који акценат ставља на формат
презентације информације, електронска библиотека којим се истиче кориснички медиј, хибридна библиотека који у први план ставља сакупљање
различитих типова докумената, затим појам библиотека без зидова који се
односи на интеграцију различитих информационих извора у виртуелном
простору и универзална библиотека који обухвата сва дела целог света на
једном месту (Ињац 2002)33. Према неким ауторима дигитална библиотека
је комбинација дигиталне колекције, метаподатака који описују јединице у
колекцији, скуп корисника и система који нуде низ услуга (Chen 1999;
Chowdhury 2002)34. Према Стерну дигитална библиотека не може да буде
засебан ентитет због своје универзалне концепције која подразумева коришћење савремене технологије за повезивање информационих извора различитих дигиталних библиотека чије су међусобне везе видљиве крајњем
кориснику (Stern 1999)35. Има истраживача који сматрају да веб није виртуелна библиотека зато што не нуди организоване и стандардизоване информационе изворе, између осталог и због тога што документи на веб-у могу бити недоступни, односно обрисани. Међутим, постоје тзв. „заједнице“
добро организованих група сајтова са материјалима сличне тематике. Претраживачи могу да прикажу „централне странице“ на којима су велики
спискови са линковима, али и странице које садрже линкове ка тзв. „ауторитативним страницама“ (Kleinberg 1999, Крижановский 2006) 36. В. Ињац
33

В. Ињац, „Светска дигитална библиотека - сан или виртуелна стварност“,
Гласник Народне библиотеке Србије, Београд, 2002: 235-250.
34
Chen, H. (Oct 1999) Semantic Research for Digital Libraries, D-Lib Magazine, v. 5, n.
107; Chowdhury, G. G. (2002) Digital libraries and reference services: present and future, J. of Documentation, v. 58, n.3, pp.258-283
35
D. Stern, editor: Digital libraries: philosophies, technical design considerations and
examples scenarios. Binghamton, The Haworth Press, 1999. стр. 1.
36
Ј. Kleinberg, „Authoritative sources in a hyperlinked environment“. Journal of the
ACM 46(5), 1999, 604-632; А.А. Крижановский, „Автоматизированное построение
списков семантически близких слов на основе рейтинга текстов в корпусе с гиперссылками и категориями“, Материалы международной конференции „Диалог“,
2006, http://www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Krizhanovsky.htm
13

сматра да дигиталне библиотеке треба да „пруже подршку корисницима у
претраживању, налажењу и прибављању докумената, а њихова организација треба да буде усмерена више на услуге него на физички простор“
(Ињац 2002)37
1.3.1. Према В.В. Слемњовој рад са виртуелном библиотеком обухвата три основна процеса: формирање (дигитализација), управљање (регистрација ресурса у систему, индексирање, каталогизација) и дистрибуцију
(на пример, рад са корисницима, ширење мреже, увођење вишејезичког
интерфејса) (Слемнева 2004)38. Виртуелна библиотека омогућава кориснику да приступи различитим документима у електронској форми у било које
време и са било ког места. Ови документи се могу презентовати у целини
или парцијално у HTML облику погодним за онлајн коришћење или у неком од формата који се везују за програме за обраду текста као што су PDF
(Adobe Acrobat Reader), DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format),
TXT (Text Format), затим за програм за прављење табела са аутоматским
функцијама XLS (Microsoft Excel), програм за израду презентација PPT
(Power Point) и врло се лако обрађују помоћу претраживача. Виртуелна
библиотека обезбеђује лакшу и јефтинију репродукцију, приказ, обраду,
претраживање, чување и заштиту докумената. С друге стране, недоследност у примени међународних библиотечких стандарда, проблеми у обради
вишејезичне грађе, компликована софтверска решења су неке од слабости
оваквих библиотека.
1.3.2. Као што се веб-презентације повезују, тако се и виртуелне
библиотеке умрежавају са другим библиотекама у јединствен информациони систем. У Словенији, Босни и Херцеговини, Македонији, Србији и Црној Гори модел повезивања локалних библиотека у библиотечко-информациони систем или виртуелну библиотеку представља COBISS. Овај систем
садржи узајамну каталогизацију, узајaмну библиографско-каталошку базу
података COBIB, локалне базе података библиотека учесница, базу података о библиотекама COLIB, нормативну базу података CONOR и развијене
друге функције виртуелне библиотеке39. Сви национални системи држава
чланица (COBISS.SI, COBISS.BH, COBISS.MK, COBISS.SR, COBISS.CG)
су повезани у јединствену мрежу која се зове COBISS.net. У Русији постоји
неколико пројеката електронских библиотека националног и регионалног
значаја (Негуляев 2004)40. Један од најважнијих пројеката је Национална
37

в. В. Ињац, 2002.
В.В. Слемнёва, Межвузовский проект распределенной виртуальной библиотеки
VirLib, Восьмая Международная Конференция и Выставка "LIBCOM-2004",
http://www.gpntb.ru/libcom4/index3.cfm?n=tez/doc5/doc2
39
Детаљније в. http://www.cobiss.net/platforma_COBISS_scr.htm
40
Е.А. Негуляев, „Электронные библиотеки в России: достижения и проблемы“,
Научно-практический семинар „Создание и организация информационных ресурсов в библиотеках“, г. Ижевск, 1-2 апреля 2004 г.: Доклады. Тезисы докладов.
14
38

електронска библиотека. О уквиру овог пројекта настала је колекција
аутореферата и дисертација Руске државне библиотеке41. У организацији
Конференције директора европских националних библиотека развија се
пројекат „Европска библиотека“ у који су до 2006. године укључене колекције 19 националних библиотека. Циљ пројекта је да се преко заједничког
портала омогући приступ дигиталним колекцијама свих 47 библиотека чланица ове Конференције, укључујући и све земље Балкана.
1.4. ИНТЕРНЕТ ПРЕТРАЖИВАЧ. За брзу претрагу велике количине информација на интернету, као и за повећање саобраћаја на веб-страницама, односно њихове видљивости користе се интернет претраживачи42.
Они се обично групишу у три врсте. Мета претраживачи претражују информације у „мета“ ознакама html докумената, односно преко кључних речи или фраза помоћу којих се откривају веб-стране и сајтови (овој групи
припада, на пример, претраживач „AltaVista“). Прави претраживачи формирају листинге или хијерархијска стабла свих html докумената и затим их
обрађују у базе података или каталоге (добар представник је „Yahoо“). Трећа врста је комбинација мета и правих претраживача (на пример „Google“).
Према терминологији А. Поповића претраживачи се деле на претраживаче
индекса и претраживаче категорија (Поповић 2003)43. Претраживачи имају велике базе података у које смештају веб-странице и податке са тих страница, које даље укрштањем групишу по сличности. Оне рангирају вебстранице по фреквентности тако што на првом месту стављају ону страницу која је остварила највећи саобраћај. На српском језичком подручју међу
познатије претраживаче слове „Погодак“ и „Крстарица“, док су од руских
популарни „Rambler“, „Mail.ru“ и „Yandex“. Сваки од поменутих претраживача подржава ћирилична и латинична слова што им повећава употребљивост. Потреба за одређеном врстом информације диктира и њихов избор.
1.4.1. У раду са претраживачима можемо издвојити четири елементарне фазе: дефинисање кључне речи пре почетка претраживања; сам процес претраживања; разматрање резултата претраживања и поновно претраживање са другачијом кључном речју у оквиру задатих потреба. Детаљнија
разрада ових фаза изгледала би овако: утврђивање потребе за одређеном
Ижевск: Научная библиотека Удмуртского государственного университета, 2004.
С. 100-108.
41
О.А. Лавренова, „Электронная библиотека диссертаций в РГБ“, Материалы 9-й
Международной конференции „Крым — 2002” , Ялта, 2002. Т.1, С.235-239.
42
За И.В. Сегаловича претраживачи су друго ново светско чудо. У прво убраја
интернет (И.В. Сегалович, Как работают поисковые системы, Сайт„Диалог“,
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии“, http://www.dialog21.ru/trends/?id=15539&f=1)
43
A. Поповић, „Специјализоване базе података и Интернет као извори информација за природне и биомедицинске науке“, Инфотека, 4(2003)2, стр. 139-144.
15

информацијом на природном језику; избор система за претраживања; формализација захтева на језику претраживача; извршавање захтева; обрада
добијених страница са линковима; одлазак на изабране адресе; преглед
садржаја нађеног документа; проширење захтева извлачењем линкова из
нађеног документа; проучавање свих нађених докумената. Ако тражилац
информације није задовољан добијеном услугом, цео процес претраживања
се понавља.
1.4.2. И.В. Сегалович истиче две тешкоће које је ново доба донело.
Прва: људи се служе речима не само да би исказали своје мисли, него и да
уз помоћ њих трагају за новим речима. Друга: човека који претражује тешко је научити како да претражује (Сегалович)44. Трећи проблем скопчан је
са потребом власника сајтова да заузму што бољи рејтинг на веб-у, због
чега многи на разне начине покушавају да преваре претраживаче, затим са
фреквенцијом обнављања, односно освежавања страница и цитираношћу
како самих извора, тако и аутора. Истраживачи у слабе стране данашњих
интернет претраживача наводе и недовољну прецизност, велико време потребно за долажење до информације, немогућност читања графичких, већ
искључиво текстуалних записа. Е. Чано-Томић предлаже да „би било корисно располагати метаподацима о самим интернет ресурсима који би нам
помогли у претрази“45. У предности интернет претраживача убраја њихову
доступност у било које време и у било ком простору са одговарајућом опремом, постојање листе погодака која нас води до “објеката у облику докумената”, доступност личних веб-презентација и других садржаја без посредовања, селекције и сл., пролаз до других претраживача и каталога. Као
недостатке истиче постојање дупликата, неконзистентност резултата претраге у зависности од претраживача, одсуство приступа садржају база података и описа критеријума за унос докумената у базу, као и чињеницу да
„речник није контролисан, а правила интерпункције и ортографије нису
стандардизована“ (Чано-Томић 2005). Претраживање тзв. „сличних објеката“ обухвата поред приближно истих докумената у текстуалном облику и
трагање за семантички блиским речима. У том случају се примењује метод
који узима у обзир структуру хиперлинкова, фреквенцију синтагми и др.
(Крижановский 2006)46. Тешкоће у претраживању синонима представљају
недостатак чврстог начина одређивања степена синонимичности значења
речи, контекстуална условљеност синонимије и сталне језичке промене
које доводе до полисемије.
1.5. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ. Под информационим системом се подразумева „систем који прикупља, похра44

в. И.В. Сегалович (фусн. 42)
Е. Чано-Томић, Каталогизација интернет ресурса: искуства и имплементација,
Гласник Народне библиотеке Србије, 1/2005: 271-293.
46
в. А.А. Крижановский 2006
16
45

њује, чува, обрађује и испоручује информације47 важне за организацију и
друштво, тако да буду доступне и употребљиве за сваког ко се жели њима
користити, укључујући пословодство, клијенте, запослене и остале. Информациони систем активни је друштвени систем који се може, али и не мора,
користити информационом технологијом“ (IFIP)48. Другим речима, информациони систем је комплексни организациони систем како у погледу
структуре његових елемената, тако и у погледу структуре веза унутар система и према окружењу, а обухвата све видове компјутеризоване и некомпјутеризоване информационе делатности. Њиме су поред програмско-техничке, технолошке и правно-организационе подршке обухваћени и људски
ресурси. Основне функције информационих система су информисање и документовање. Прва функција је повезана са механизмом управљања и одлучивања а тиче се прикупљања, организовања, анализе, чувања, обраде и
приказивања података, њиховог трансфера унутар и између информационих система, док је друга у вези са свим осталим активностима организације као што су контрола, размена информација и др. Према организационој
структури информациони системи се деле на одељењске, информативни
систем јединица и међуорганизацијске. Према функцијама или задацима
које треба да решавају разликују се информативни, претраживачки (тако,
на пример, „Балканска русистика“ обезбеђује унос, систематизацију, чување и пружање информације), рачуноводствени, производни, маркетиншки,
систем управљања људским ресурсима и др. Према типу подршке издвајају
47

Кључни појмови науке о информационим системима су податак, информација,
знање и информациона технологија. Подаци представљају елементаран опис ствари, догађања, активности и трансакција који су забележени, класификовани и ускладиштени, али нису организовани да пренесу неко конкретно значење а могу бити нумерички, алфанумерички, у облику звука, слике и др. (Тумбас, Ђурковић
2008). Информације су организовани подаци који за примаоца имају значење и
вредност, он их тумачи и из њих извлачи одређене закључке и импликације. С друге стране, ентропија је недостатак информација, односно мера дезеорганизације
система. Знање представља организоване и обрађене податке и информације којима се преноси неко разумевање, искуство, акумулирано учење, стручност а у вези
су са одређеним проблемом или активношћу. Тако је Шести оквирни програм Европске уније (2002-2006) имао као циљ прелазак са информационог друштва у
друштво засновано на знању. Када је реч о појму информационе технологије првобитно се он односио на компјутере, односно системе за пренос и дистрибуцију
података, а данас је све чешће у употреби појам нове информационе технологије
који обухвата како коришћење компјутера и интернета, тако и читав систем иновација које се односе на мултифункционалност (коришћење различитих компјутерских програма), мултимедијалност (коришћење различитих мултимедијалних средстава), мултикомуникативност (двосмерна веза између корисника и извора информација), стварање базе података према потребама корисника и претраживача (В.
Штамбук, Кибернетика, информатика, Интернет, ФПН, Чигоја Штампа, Београд,
2001; В. Штамбук, Информатика и Интернет, Чигоја штампа, Београд, 2005)
48
International Federation for Information Processing, http://www.ifip.org; Према:
http://www.znanje.org/knjige/computer/access/access_01/INFORMACIONI%20SISTE
MI.htm
17

се системи за обраду трансакција, управљачко-информациони системи
(обрађују информације везане за доношење одлука), систем за управљање
знањем, систем аутоматизације канцеларијских послова и др. И најзад, према активности које подржавају информациони системи се класификују на
оперативне, тактичке и стратешке49. Осим ових класификација постоји и
подела информационих система према степену аутоматизације обраде информација на ручне (све операције у вези са обрадом информације обавља
човек), аутоматске (без учешћа човека) и аутоматизоване (уз учешће и
човека и компјутера који има доминантну улогу; такав систем представља
„Балканска русистика“).
1.5.1. Према М. Радојковићу и Б. Стојковићу информационо-комуникациони систем је „скуп посебних институција, канала50 и активности
помоћу којих групе специјалиста, на друштвеним нормама утемељен начин, информишу јавност о деловању појединаца, група, институција и организација. Његова сврха је омогућавање масовног приступа информацијама
и транспарентност власти и других организација у друштву“ (Радојковић,
Стојковић 2004)51. Можемо рећи да информационо-комуникациони систем
поспешује и убрзава комуникацију међу људима, профилише ставове државних институција и организација цивилног друштва и утиче на формирање јавног мњења. Он треба да задовољи потребе друштва у целини, група и појединаца у прикупљању, ширењу, објашњавању и тумачењу информација, повезујући их са одређеним контекстом, да осигура пренос културне баштине са генерације на генерацију, као и да омогући разоноду и поспеши промет роба и услуга. Као слабу страну информационо-комуникационих система истраживачи истичу: 1) придавање већег јавног значаја и
учвршћивање друштвеног статуса одређених институција, организација,
група или појединаца; 2) потврђивање и наметање норми које се могу косити са друштвеним вредностима и консензусом око најважнијих друштвених питања; 3) њихов утицај на опадање активизма појединаца у вези са
питањима од јавног значаја и поред све веће количине информација
(Lazarsfeld, Merton, 1971, Радојковић, Стојковић 2004) 52.
49

P. Tumbas, J. Đurković, Razvoj informacionih sistema, Ekonomski fakultet, Subotica,
2008.
50
Амерички нобеловац К.Е. Шенон у радовима о математичкој теорији информација из 1948. и 1949. поставио је основе теорије информације. Он је дошао до закључка да је при комуницирању најважније пренети у виду поруке од пошиљаоца
преко канала везе до примаоца математички одређену количина нечег непознатог
(C.E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical
Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948; C.E. Shannon and W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication. The University of Illinois Press, Urbana, 1949).
51
М. Радојковић, Б. Стојковић, Информационо-комуникациони системи, Clio, Београд, 2004.
52
P.F. Lazarsfeld, R.K. Merton, “Mass communication, popular, taste and organized social action”, The Process and Effects of Mass Communications, Chicago, 1971; в. Радојковић, Стојковић 2004
18

1.5.2. Сви лингвистички програми и ресурси на интернету могу се
класификовати у девет група: 1) програми за анализу и лингвистичку обраду текстова53, 2) програми за преформатирање текстова54, 3) психолингвистички програми55, 4) генератори текстова56, 5) системи за обраду природног језика и машинско превођење, 6) каталози и колекције ресурса, 7) речници и тезауруси, 8) претраживачки системи и 9) системи за синтезу и
препознавање говора (Логичев57). Иако се на развоју и усавршавању већине
споменутих лингвистичких програма непрекидно ради (в. фусн. 54-57), за
53

Примера ради, синтаксичкој и морфолошкој анализи руског језика намењени су
„Russian Morphological Dictionary“ С. Сикорског (www.geocities.com/SiliconValley/
Bit/1116/), „Mystem“ И. Сегаловича, В. Титова и компаније „Яндех“ (http://company
.yandex.ru/technology/products/mystem/mystem.xml), производи финске компаније
„LingSoft“ (www.lingsoft.fi/en/products.html), „Морфолошки анализатор“ С.А. Старостина (http://starling.rinet.ru/morpho.php?lan=en), „Морфолошки анализатор руског језика“ А. Коваленка (www.keva.ru), „Морфоанализатор руског језика“ MCR
DLL (http://macrocosm.narod.ru/index.html), лематизатор „Мултитран“ (www.multi
tran.ru/), „Грамматика связей“ С. Протасова (http://sz.ru/parser), „Синтаксички анализатор природног текста на руском језику“ Д.С. Јермолајева (http://syntax.ru), програм аутоматске деклинације „Склонятель“ С. Слепова (http: //morpher.ru) и програм за морфолошку обраду текстуалне информације компаније „МедиаЛингва“
(www.medialingua.ru/products.asp?category_id=8800). Анализи структуре текстова
посвећен је програм „Лингвоанализатор“ Д.В. Хмељова (www.rusf.ru/books/analysis
/index.htm). „Галактика ZOOM“ корпорације „Галактика“ је аутоматизован систем
за претраживање и обраду информације (www.galaktika.zoom.ru). „WordTabulator v
2.2.3“ С.В. Логичева (http://www.rvb. ru/soft/index.html) је програм за анализу текстова. „Худломер“ Л.Делицина (http://teneta.rinet.ru/hudlomer) је програм за аутоматску класификацију функционалног стила на основу дужине речи. Стилском про
вером текстова на руском језику бави се програм „Свежий взгляд“ Д. Кирсанова
(www.kirsanov.com/fresheye). Модули графематске анализе текста, компоненте
морфолошке анализе, модул аутоматског укидања хомонимије и семантичке анализе текста налазе се на сајту радне групе „АОТ“ (www.aot.ru). Технологијама анализе и претраживања текстуалне информације бави се московска компанија RCO
(www.rco.ru).
54
Такви су, на пример, програми „Словогрыз“ И. Сагалајева (www.softwarema
niacs.org/soft/tr/) и „xReplacer“ компаније „XDW Soft“ који служе за претраживање
и замену текста према одређеном шаблону, затим програми „ClearText Reader's Edi
tion“ Д. Грибова за преформатирање текстуалних или html фајлова (www.gribuser.
ru/freeware/cleartxt/index.shtml), и „xMarkup v1.8.0“ (www.rvb.ru/soft/index.html) С.
В. Логичева који је способан да анализира, замењује, додаје и брише задате елеменате унутар текста.
55
„Пси-офис“ В. Сисујева (http://psy-two.narod.ru/) је систем психолингвистичке
анализе текстова, док је „ВААЛ-2000“ (http://www.vaal.ru/) експертни систем за
лексичку и контент анализу текстова. Постоје програми који саветују корисника
како да напише неки текст (www.triz-chance.spb.ru/) или да ураде комплетну компјутерску психодијагностику личности (http://psyton.ru/index.html).
56
Програм „Russian Word Constructor (RWC)“ Д. Кирсанова може да ствара руске
неологизме према задатим параметрима (www.kirsanov.com/rwc/).
57
В.С. Логичев, http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html
19

истраживаче у области лингвистичке русистике проблем представља недостатак глобалног информационо-комуникационог система58 попут америчког „LinguistList“-a. До покретања пројекта „Балканска русистика“ ни
једна од балканских земаља није имала професионално организован и централизован информациони систем електронских лингвистичких ресурса59.
Постоји више разлога зашто је то тако, али међу важније убрајамо пад научних активности у славистици на интернету у последњих неколико година, недостатак одговарајућег кадра, материјалне и техничке проблеме60.
58

На развоју интернета у Русији радили су заједнички Фонд “Сорош“ и Влада Руске Федерације. Захваљујући њиховом програму „Интернет“ на светску мрежу
прикључена су 33 највећа руска универзитета. У сарадњи са Институтом „Отворено друштво“ 2001. године започет је рад на новом пројекту из хуманистичких и
друштвених наука под називом „Информационо-образовни портал Auditorium.ru”
који је од јануара 2002. године постао доступан корисницима. Полазећи од чињенице да је недостатак информација један од органичавајућих фактора развоја образовања, Влада Русије је у периоду од 2001. до 2005. године финансирала федерални програм „Развој јединственог образовног и информационог окружења“. Циљ је
био да се израде општеобразовни и специјализовани портали у области хуманистичких и друштвених наука, да се омогући подједнак приступ информацијама на
целој њеној територији и на свим нивоима образовања, да се створе виртуелне заједнице наставника и научника, повећа квалитет образовног и научног рада применом општенационалних стандарда и да се у научно-истраживачке пројекте укључе универзитетски наставници и студенти. Наиме, идеја је била да се створи
систем портала који се састоји од хоризонталног портала „Российское образование“ и вертикалних портала који су дистрибуирани по областима знања (нпр.
хуманистичке науке) и специјализацијама (нпр. издаваштво) и који садрже примарне и секундарне изворе информација. Као резултат рада на овом пројекту настао је национални портал „Гуманитарные науки“. Он садржи библиографске записе, текстове приложене у целини, линкове ка другим сајтовима, персоналије, информације о конференцијама, вести из различитих области науке, информације о
научним и образовним установама, приручну методичку литературу и др. Портал
је отворен како за институције са којима сарађује (на пример са РАН), тако и за појединце који уз дозволу Савета портала могу постављати своје материјале.
59
Ми се слажемо са А. Кирвесмјаки и М. Копотевом да су за истраживаче важне
тематске библиографије и корпуси текстова. У књизи „Электронные материалы в
помощь русисту. University of Helsinki, Хельсинки 2007, 38 с.“ они описују библиографске каталоге Универзитета у Хелсинкију (информационо-претраживачки портал Nell www.nelliportaali.fi, библиографске каталоге Helka www.helsinki.fi/helka,
Linda https://linda.linneanet.fi, Arto http://arto.linneanet.fi, Fennica https://fennica.
linneanet.fi, E-Thesis http://ethesis.helsinki.fi), „The MLA International Bibliography“,
руске библиографске каталоге ИНИОН и „Русские словари“, руске електронске
библиотеке као што су „Фундаментална електронска библиотека Руска књижевност и фолклор“, Руска виртуелна библиотека, Библиотека Максима Мошкова,
Руски национални корпус, комерцијални систем база података „Интегрум“, Тибингенски корпус руских текстова, Хелсиншки корпус руских текстова ХАНКО, као и
електронске речнике на порталима „Грамота.ру“, „Вавилонска кула“ и др.
60
Нпр. финансирање пројекта, неравномеран прилив информација, нестандардизованост онтологија портала и др.
20

1.5.3. Према нашим сазнањима од свих русистичких катедри на
Балкану Катедра за руски језик Софијског универзитета има највећи број
стручњака у области компјутерске лингвистике и информационих технологија61. Међу њима су др Николај Вазов, шеф факултетског пројекта „Електронен корпус на Виктор Пелевин, с вградена машина за търсене“, др Красимира Петрова, научни руководилац у бугарском делу лингвистичког пројекта Европске уније под називом „Balric-Ling“62, др Ана Липовска, уредница портала Друштва русиста Бугарске, др Ала Градинарова, администратор „Балканске русистике“ и уредница електронског часописа „Acta Linguistica“, као и др Јекатерина Солнцева која руководи пројектом „Славистиката в Интернет“63. Иначе, Факултет за словенску филологију у Софији може се похвалити већим бројем пројеката у овој области као што су „Електронно обучение в славистиката (създаване на уеб-базирани курсове във
Факултета по славянски филологии)“, „Bibliotheca Slavica“, „Виртуална библиотека и дигитален архив Българска ръкописна книга”, „Българска виртуална словакистика“, „Ресурси за обучение по български език и лингвостранознание - индексиран електронен текстов масив“, „Дигитализиране на
подбрани материали от сп. ‘Съпоставително езикознание’ и поддържане на
вече създадената електронна страница“64. Поред тога факултет у сарадњи
са Бугарском академијом наука и Универзитом у Сарбрикену организује за
студенте курс из језичких технологија у славистичким истраживањима65.

61

Неки истраживачи су запазили да је доста слаба корелација између рејтинга универзитета и рејтинга сајтова и она не прелази више од 0,5%. Тако, на пример, сајт
Новосибирског државног универзитета 10.3.2003. год. заузимао је прву позицију
по индексу цитираности, док се на ранг листи најбољих универзитета Министарства просвете Русије налази између 13. и 15. места. Московски државни универзитет „Ломоносов“ је најбоље рангирана образовна устанава у земљи, а његов сајт
је на трећем месту према индексу цитираности претраживача „Яндех“ (В.В. Миняйлов, Б.И. Покровский, „Образовательные ресурсы на сайтах российских университетов“. Сборник научных статей „Интернет-порталы: содержание и технологии“. Москва: Просвещение, 2004, 250-284.
62
http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/LiLi1/PetrovaK200401b.html
63
http://www.slav.uni-sofia.bg/project/slavic_pages.html
64
http://www.slav.uni-sofia.bg/Pages/protokol.html
65
Ове курсеве су током 2007. године држале др Елена Паскалева (БАН) и др Тања
Августинова (Универзитет у Сарбрикену). Студенти славистике Факултета за словенску филологију Софијског универзитета су имали прилику да се упознају са основама компјутерске лингвистике, граматичким речницима, анотацијским маркерима, формалним моделима анализе и препознавања језичких структура у словенским језицима, употребом синтаксички анотираних корпуса у славистици, модуларном разрадом компјутерске граматике словенских језика, обрадом паралелних
текстова, начином мерења узајамне блискости словенских језика, машинским превођењем, системом претраживања и класификације, компјутерском лексикографијом, статистичким процедурама итд. Овим курсевима су присуствовали и студенти
русистике под руководством др Красимире Петрове.
21

2. „БАЛКАНСКА РУСИСТИКА“ –
СЛАВИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ
2.0. Развој „Балканске русистике“ је усклађен са циљевима националне стратегије за информационо друштво у Србији66, а која обухвата
компјутерско описмењавање грађана, изградњу образовног система који је
прилагођен потребама информационог друштва, подстицање истраживања
и развоја и обезбеђење приступа информацијама о културно-историјском и
научном наслеђу (Стратегија 2005)67. Овај онлајн информационо-комуникациони систем олакшава приступ светској русистичкој (славистичкој)
продукцији, подстиче прикупљање и ширење информација, њихову презентацију, тумачење и саопштавање, као и пренос културног наслеђа. У не мање важне његове функције убрајамо сазнавање, учење, разоноду, опуштање, укључивање појединаца и институција у стручну заједницу, препуштање самоћи, као и стицање и развој персоналног идентитета.
2.0.1. “Балканска русистика” је настала на таласима експанзије интернета и у “раздобљу ширења демократије” (Радојковић, Стојковић 2004)
68
. Потпуну институционалну контролу овог ресурса онемогућавају њена
интерактивност са читалачким аудиторијумом, али и чињеница да је уређују експерти из различитих земаља и институција. Осим тога, портал одликују професионализам садржаја, диверзитет материјала који су из идентификованих извора, елитизам, аутентичност садржаја и структуре. Неки
од циљева уређивачке политике су просветитељска делатност, учвршћивање вере у научни прогрес, стварање позитивне слике о балканским славистима и њиховим земљама, подршка језичкој, културној и религијској разноликости, поштовање славистичке традиције и обичаја, недискриминација
по било ком основу (једнака шанса да представе своје радове пружа се како
ауторима из великих светских центара, тако и оним из мањих средина, затим водећим стручњацима у својим областима, али и млађим, још увек неафирмисаним ауторима), као и поштовање права на изражавање мишљења
аргументованим заступањем свог приступа, изазивање и преусмеравање
66

Сличне стратегије имају Русија („Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г.“) и Европска унија (пројекат „ЕЕвропа“ је покренут 1999. године са жељом да буде подршка дигиталном описмењавању грађана Европе и да оснажи употребу интернета; пројекат “ European Information Society in 2010“ из 2005. године има за циљ стварање свеобухватног информационог друштва, в. http://ec.europa.eu).
67
„Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији“, Министарство за телекомуникације и информатичко друштво (http://www.mtid.sr.gov.yu)
68
в. фусн. 51.
22

пажње читалачког аудиторијума (расподела публицитета), те довођење у
везу порталових база података са материјалима на глобалном нивоу. Већа
пажња се поклања претраживачкој и информативној функцији портала
(стварању електронске библиотеке и сервиса за вести), док се простор за
повећање посећености портала види у придобијању новопридошлих корисника интернета. Тако формулисана уређивачка политика је у складу са најновијим резултатима истраживања о употреби интернета на Балкану. Наиме, према истраживању БОШ-а и ЦЕПИТ-а највећи број испитаника који
до сада нису користили интернет у наредном периоду планира да почне да
га користи, док корисник који употребљава дуже од три године или више
од шест сати недељно интернет не показује жељу да онлајн проведе више
времена него што је то чинио пре. Испитаници најчешће користе интернет
за претраживање и мејл комуникацију, док се много мање времена проводи
у сурфовању и скидању различитих материјала (Миловановић ет ал. 2005;
Голчевски ет ал. 2004)69.
2.0.2. Концепт „Балканске русистике“ се заснива како на медијима
и технологијама које користи, тако и на циљевима и жељеним резултатима
електронског образовања70 и електронског научно-истраживачког рада71.
Овај информационо-комуникациони систем обједињује три групе медија и
технологија: наставне материјале (штампани, звучни, видео- и мултимедијални запис), средства за двосмерну комуникацију (рачунарска конференција, електронска пошта, приступ базама података) и комуникационе канале (јавна мрежа за размену података и др). Захваљујући природи визуелних
медија „Балканска русистика“ је јако мотивационо средство, омогућава разумевање комплексних и апстрактних садржаја, олакшава увођење у наставни и научну рад. Материјали се брзо и лако обрађују и доступни су онлајн сваком кориснику. Она је добар модел за комбиновање перманентног
традиционалног и електронског учења (в. т. 1.1.). Статистика из 2008. године показује да „Балканску русистику“ највише посећују студенти (39.
06%), наставници (27.40%) и постдипломци (20,16%). Та чињеница у многоме одређује њену уређивачку политику. Ове друштвене групе су у већој
мери развиле схватања, приступе и ставове у вези са применом информационо-комуникационих технологија у образовању, као и потребу за креирањем другачијег професионалног окружења, подизања радне активности и
69

Г. Миловановић, М. Ситарски, М. Петровић, Н. Голчевски, С. Баришић, Т. Миловановић, Мрежа у развоју: информационо друштво у Србији. Београд, БОШ,
2005; Н. Голчевски, М. Петровић, Г. Миловановић, М. Ситарски, Студија употребе
интернета у градовима Југоисточне Европе. Перспективе умрежавања. Интернет у
8 градова Југоисточне Европе. Београд: БОШ, 2004, 25-138.
70
С обзиром да информационо друштво карактерише прикупљање и обрада информација циљ савременог образовања треба да буде развој креативног размишљања и учење током читавог живота. Информационо-комуникационе технологије су
интегрални део образовних програма.
71
Научно-истраживачки рад утиче на повећање ефикасности, очување, продубљивање и ширење фонда знања.
23

нивоа професионалности. По природи ствари оне се одликују завидним нивоом информатичке компетенције.
2.0.3. „Балканска русистика“ као јавни и институционализовни72 комуникациони канал подстиче проток идеја и вредности, утиче на промене,
убрзава комуникацију припадника различитих култура. Захваљујући слободном приступу информацијама од јавног значаја јавност контролише институције, групе и појединце и чини их одговорним. Она je средство за
формирања јавног мњења путем критичких коментара, дискусије или начином селекције материјала, али је и средство за социјализацију у виртуелну
заједницу. Повратну информацију од јавности уредништво добија путем
интерперсоналних канала комуникације, канала масовних медија и путем
приказа њеног рада од стране компетентних стручњака73. Уредници уважавају основне етичке принципе професије74 и одговарајућа нормативна
акта75, шаљу тачне и прaвовремене информације свим другим информационим системима са којима сарађују, као што су српски „Пројекат Растко“
72

Институција која непосредно учествује у реализацији пројекта је Катедра за руски језик Факултета словенских филологија Софијског универзитета. Посредно пројекат подржавају Катедра за руски језик Универзитета у Великом Трнову, Катедра
за руску филологију Универзитета у Пловдиву, Катедра за руски језик Универзитета у Шумену, Друштво русиста Бугарске, као и Филолошки факултет Универзитета у Београду.
73
Й. Айдукович, „Новые материалы по лингвистике на сайте Балканская русистика“, Болгарская русистика 3-4, София, 2005, 112-11; Й. Aйдукович, „Балканская
русистика - первый русистский академический портал на Балканах“. Международный конгресс „Русская словесность в мировом контексте“, Москва, 2004, Фонд
Достоевского,www.dostoevsky-fund.ru/sites/krs/doc/dokl/doc%20izvne/ajdukovich.zip;
А. Градинарова, „Балканская русистика“, Болгарская русистика 3-4. София, 2004,
114; З. Паунковић, „Балканска русистика“, Политика, Културни додатак бр. 46 од
13.11.2004. Београд; К. Петрова, „Балканская русистика“, VI Международный симпозиум „Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков“.
Белград, 2004, 219-221; R. Šejić, Prikaz portala i on-line časopisa „Balkanska rusistika“, Zagreb, Strani jezici 32/3, 2003, 199-200.
74
У професионалне стандарде убрајамо слободу и одговорност у трагању за истином, објективно вредновање прилога, подстицање слободног и озбиљног приступа
образовању и истраживању, недискриминацију, развијање колегијалних односа,
чување интегритета академске институције, развијање критичког мишљења и уважавање туђих идеја, савестан, марљив и посвећен рад итд.
75
Овде се пре свега мисли на поштовање права интелектуалне својине. Ова права,
поред многобројних међународних конвенција, уговора и директива, регулисана
су Законом о ауторским и сродним правима Републике Србије из 2004. године и
Светском конвенцијом о ауторском праву из 1952. Уредници портала обавезно наводе име аутора и извор из кога је дело преузето, примењују део закона који се односи на суспензију искључивих права и права на накнаду када је реч о јавном саопштавању дела путем штампе, радија и телевизије о текућим догађајима и о представљању кратких одломака објављених дела за некомерцијалне сврхе наставе и
научног истраживања.
24

(Библиотека српске културе на интернету)76 или независним пројектима на
естонском сајту „Ruthenia“77. До сада се показало да „Балканскa русистикa“
у извесном смислу утичe на научне и образовне процесе у појединим срединама и у доброј мери даје печат времену у коме функционише78.
2.0.4. У првих пет година рада портала уређивачка политика је била
усмерена на развој електронске поште, интерних и екстерних ресурса, унапређењу комуникације са другим корисницима посредством чата, форума
или слања кратких јавних порука. У овој фази доминантну улогу у уређивању портала имали су уредници, док је улога институција била готово занемарљива што се види у потпуном одсуству финансијске подрше пројекту.
У другој фази развоја овај информационо-комуникациони систем пратиће
развој кључних елемената веб 2.0. (в. т. 1.1.2) и област електронског и мобилног учења (в. т. 1.1. и 1.1.1). Захваљујући специфичном концепту, садржају, структури, дужини непрекидног трајања и укупном броју људи који су волонтерски укључени у рад, „Балканска русистика“ представља јединствен славистички пројекат на интернeту79.
2.1. АРХИТЕКТУРА ПОРТАЛА ЗНАЊА. Сваки портал знања се
састоји од неколико основних компонената и модула (сл. 1)80. Основни
компоненти портала су кориснички интерфејс, база знања, унутрашња база
знања и администраторски интерфејс. Модуле представљају претраживач,
колекционар онтолошке информације и интегратор. Базу знања чине тезаурус и онтологија портала. Унутрашња база података чува локалну информацију, делимично и опис ресурса. Модул интеграције знања омогућава укључивање нових извора података и обезбеђује унифицирани приступ информационим ресурсима. Портал садржи колекционар онтолошке инфор76

http://www.rastko.org.yu
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/index.html
78
Према речима колега материјали из „Балканске русистике“ редовно се користе у
раду са постдипломцима на универзитетима у Задру, Софији и Шумену. У Београду је прихваћена идеја да се иза сваког славистичког скупа или догађаја остави фотодокументација (в. код Б. Станковић, „60 година Славистичког друштва Србије“,
СДС, Београд, 2008).
79
Преглед постојећих русистичких лингвистичких интернет ресурса може се наћи
у раду Данка Шипке под називом „Русистички лингвистички мрежни ресурси“,
„Лингвистичке актуелности“, Институт за српски језик САНУ, Година 4, бр. 11.
http://www.public.asu.edu/~dsipka/PREGL112.HTM Аутор као основне њихове слабости наводи често мењање адресе, престанак њиховог функционисања, затим различите стандарде представљања словних знакова.
80
О.И. Боровикова, С.В. Булгаков, Ј.А. Загорулько, Ј.В. Сидорова, Ј.П. Холюшкин,
Разработка интеллектуального интернет-портала знаний для доступа к информационным ресурсам по археологии и этнографии, Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Выпуск 7. Новосибирск: Редакционно-издательский
Центр НГУ, 2004, с. 31-39.
25
77

мације који представља подсистем за извлачење знања и података са интернета, као и аутоматизовани конвертор за претварање знања у унутрашњи
формат. Кориснички интерфејс омогућава кориснику лакшу навигацију по
порталу. Администраторски интерфејс омогућава администратору различита подешавања, унос нових података у базу и измену старих, модификацију
онтологије и сл.
Архитектура
портала знања

Претраживач

Модул
интеграције

Кориснички
интерфејс
Корисник
Унутрашња
база података

База знања
Онтологија науке
Онтологија знања
Предметна онтологија

Администратор

Тезаурус

Колекционар
онтолошке
информације

Интерфејс
администратора
Подешавање и
мониторинг
система портала

Сл. 1. Архитектура портала знања
2.2. ОНТОЛОГИЈА „БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ“. Већину постојећих русистичких (лингвистичких) интернет ресурса карактерише недовољна систематичност81, међусобна неповезаност и територијална односно
језичка локализованост (ако се ради о тзв. руском интернету, онда су они
већином из Русије и на руском језику)82. Пројекат „Балканска русистика“ је
81

в. фусн. 31.
Нпр. „Культура письменной речи или www.gramma.ru“ (пружање помоћи у усвајању норми савременог руског књижевног језика, редактура текста), „Записки лингвиста, www.khvorostin.ruserv.com“ (блог Дениса Хворостина посвећен проблемима савремене лингвистике), „Юрислингвистика, http://www.lexis-asu.narod.ru/“ (пра
26
82

покренут са циљем да на глобалном нивоу створи једноставну, лаку за коришћење и централизовану каталогизацију прилога научних и образовних
институција, појединаца и професионалних група.
2.2.1. Према Ј. Загоруљко, О. Боровиковој, И. Кононенко, Ј. Сидоровој83 и неким западним ауторима84 интеграција знања и информационих
ресурса у јединствен информациони простор се постиже помоћу онтологије која садржи како формални опис система појмова из одређене области,
тако и типове информационих ресурса и њихове везе са другим појмовима.
Свака онтологија се састоји од шест делова. Први део чини мноштво класа
помоћу којих се описују појмови неке предметне области. Други део представља мноштво атрибута који говоре о својству појмова. Трећи део се односи на мноштво типова значења атрибута. Четврти део је мноштво домена. Пети део представља мноштво односа. Шести део је мноштво ограничења значења атрибута. Да би неки портал био квалитетан, он мора имати добро структуирану онтологију која адекватно одражава проблемску и предметну област портала. Аутори разликују две врсте онтологија: базичну и
предметну. У базичну онтологију (која је независна у односу на конкретну
предметну област портала) улазе онтологија научне делатности85 и онтологија научног знања. Предметна онтологија описује одређену научну дисциплину. Користећи приступ гореспоменутих аутора на примеру онтологије портала знања из лингвистичке контактологије показаћемо у ком правцу
може да се креће развој архитектуре „Балканске русистике“.
2.2.2. Онтологија научне делатности „Балканске русистике“ садржи основне класе појмова који се тичу организације научно-истраживачке
делатности и то: Лицe, Организација, Догађај, Публикација, Информациони
ресурс. У класу Лицe улазе истраживачи, сарадници, чланови организација
итд. Класа Организација укључује појмове који описују различите организације, научна друштва, институте, истраживачке групе и друга удружења.
У класу Догађај улазе појмови који описују научно-организациону и научно-истраживачку делатност као што су програм истраживања и пројекат.
Подкласе представљају Научни скуп и Активност. Прва описује семинаре,
вно-лингвистичка експертиза различитих појава руског језика), „E-Lingvo.net, http:
//www.e-lingvo.net/index.html“ (сајт посвећен лингвистици, књижевности и другим
дисциплинама које се изучавају на Филолошком факултету), „Грамота.ру“ (сајт посвећен руском језику), „Русский язык за рубежом, http://www.russianedu.ru“ (сајт
посвећен методици наставе руског језика) и др.
83
в. фусн. 31.
84
N. Guariano, P. Giaretta, Ontologies and Knowledge Bases. Towards a Terminological
Clarification. Towards Very Large Knowledge Bases / Ed. by N. J. I. Mars., Amsterdam:
IOS Press, 1995; М. Uschold, М. Gruninger, Ontologies: Principles, Methods and Applications. Knowledge Engineering Review 11(2), 1996.
85
Аутори преузимају модел приказан у Benjamins V. R., Fensel D., et. all, 1998,
"Community is Knowledge! in KA2", Proceedings of the KAW'98, Banff, Canada, 1998.
27

конгресе, конференције, изложбе, док друга повезује метод и објекат са
добијеним резултатима истраживања. Класа Публикације служи за опис
различитих типова публикација и материјала у штампаном и електронском
облику као што су монографије, чланци, извештаји, зборници са конференције, периодика, фото- и видео-материјали. Класу Информациони ресурс
представљају информациони ресурси који се налазе на интернету.
2.2.3. Онтологија научног знања садржи метапојмове, односе и
задате структуре као што су Научна дисциплина, Метод истраживања,
Објекат истраживања, Научни резултат. Они служе за опис одређене
предметне области, издвајање дисциплина и поддисциплина, типизацију
метода и објеката истраживања, опис научног резултата. Предметна онтологија се гради на основу базичних онтологија и изражава опште знање о
предметној области као што је хијерархија класа појмова, семантички односи између класа итд. На слајду Ј. Загоруљко, О. Боровикова, И. Кононенко и Е. Сидорова показују како су појмови унутар и између онтологија
међусобно повезани асоцијативним везама.

Сл. 2. Онтологија науке и научног знања86
2.2.4. „Балканска русистика“ представља портал знања у коме се
публикују прилози из великог броја лингвистичких, методичких и књижевно-културолошких дисциплина и поддисциплина: из опште лингвистике
(001)87, етимологије (002), историје руског језика (003), социолингвистике
(004), психолингвистике (005), конфронтативне лингвистике (006), когнитивне лингвистике (007), теорије превођења (008), стилистике (009), дија86

в. фусн. 31.
У загради дајемо ознаку дисциплине како стоји на сајту.
28
87

лектологије (010), семантике (011), лексикографије (012), лексикологије
(013), фразеологије (014), фонетике (015), творбе речи (016), ономастике
(017), морфологије (018), синтаксе (019), семиотике (020), граматике (021),
прагмалингвистике (022), лингвистике текста (023), корпусне лингвистике
(024), компјутерске лингвистике (025), машинског превођења (026), примењене лингвистике (027), старе руске књижевности (028), фолклористике
(029), руске књижевности 18 и 19. века (030), руске књижевности 20. века
(031), савремене руске књижевности (032), теорије књижевности (033),
књижевне критике (034), филозофије (035), културологије (036), контактологије (037), методике (038), руског језика као страног (039), славистике
(040), учења на даљину (041) и филологије (042). На следећем слајду приказујемо фрагмент онтологије „Балканске русистике“.
Онтологија
научног
знања

Научни
резултат

Метод
истраживања

Објекат
истраживања

Научна
дисциплина

Методи
контактолошког
моделирања

Објекти
контактолошких
истраживања

Резултати
контактолошких
истраживања

се

КОНТАКТОЛОГИЈА

Теоријски
модели
Теоријска
Речници

Дискурс

Лексичка

Примењена
Идентификације

Усмени

Фразеолошка

Текст

Адаптације

Контактолошка
лексикографија

Синтаксичка...

Онтологија
лингвистичке контактологије (037)

Сл. 3. Фрагмент онтологије „Балканске русистике“
2.2.5. „Балканска русистика“ је путоказ ка знањима и ресурсима из
многих области, укључујући и лингвистичку контактологију. Архитектура
онтологије лингвистичке контактологије је састављена од хијерархије обје29

ката истраживања (дискурс, текст, усмени говор), метода истраживања
(конфронтативни, дескриптивни, упоредно-историјски, типолошки, структурни и др.) и хијерархије научних резултата (теоријски модели и речници). Класу Научни резултати могу чинити „научна хипотеза“, „научна
чињеница“, „научни допринос“ и „научно откриће“. Све хијерархије су
хронолошки организоване и повезане асоцијативним односима, омогућавају да се објекат истраживања налази и унутар неког другог објекта. Овако
структуирана архитектура олакшава кретање корисника по порталу, обезбеђује детаљни опис предметне области и интеграцију припадајућих ресурса и представља добар пример транзиције из информационог друштва у
друштво засновано на знању које се ствара, стиче, шири и практично примењује.
2.3. ОПИС СТРУКТУРЕ И САДРЖАЈА ПОРТАЛА. „Балканска русистика“ је почела са радом 22. јуна 2003. године захваљујући несебичном
ентузијазму својих оснивача, уредника и сарадника88. Укратко, њихове
биографије изгледају овако:
2.3.0.1. Јован Ајдуковић налази се на месту главног уредника „Балканске русистике“. Први рад је објавио са шеснаест година.
Дипломирао је, магистрирао и докторирао на теми из лексичке контактологије на Филолошком факултету у Београду. Објавио је шест
књига и већи број научних и стручних радова у домаћим и страним
публикацијама. Учествовао је на више домаћих и међународних
конференција. По позиву је држао предавања на Бечком, Грацком и
Варшавском универзитету. Консултант је за русизме у XVI тому
Речника САНУ. Сарадник је на научном пројекту „Кодови руске
културе“ Филолошког факултета у Београду. Члан је Консултативног савета „Међународног часописа за руске студије“ Универзитета
у Анкари. Уже области његовог интересовања су лингвистичка контактологија и нове информационе технологије у лингвистици. Држи наставу у средњој школи у Београду.
2.3.0.2. Ала Градинарова је уредница „Балканске русистике“. Завршила је основне студије у Саранску, а магистрирала на
Московском обласном педагошком институту. Бави се генеративном синтаксом, семантиком, конфронтационом лингвистиком и историјом руског књижевног језика. Објавила је неколико књига и већи број радова у земљи и иностранству. Од 1984. године је члан
Друштва русиста Бугарске. Ангажована је у Уређивачком одбору
88

Развојни тим „Балканске русистике“ чине главни уредник, администратор сајта,
сарадници и администратор система одн. вебмастер. Сви чланови тима поседују
следеће податке: име, презиме, корисничко име, лозинка, звање, институција запослења, град, e-mail, веб презентација, адреса становања.
30

часописа „Болгарская русистика“. Уредник је и менаџер интернет
часописа „Acta Linguistica”. Ради као доцент за руски језик на Софијском универзитету.
2.3.0.3. Пламен Градинаров је веб-мастер „Балканске русистике“. Оснивач је филозофских интернет часописа „Orientalia“ и
„Darsana“. Дипломирао је на Софијском универзитету, магистрирао
на Московском државном универзитету „Ломоносов“, а докторирао
на теми из класичне индијске филозофије у Институту филозофије
Руске академије наука. Радио је као доцент на Академији друштвених наука и менаџмента у Софији. Главни је уредник „Sophia Indological Series“ (Њу Делхи). Директор је издавачке куће „Eurasia Academic Publishers“. Објавио је неколико књига и већи број радова из
филозофије.
2.3.0.4. Ана Николова је сарадник „Балканске русистике“.
Дипломирала је на Софијском универзитету, а магистрирала на
Московском државном универзитету „Ломоносов“. Бави се синтаксом руског језика, теоријом превођења и конфронтационом граматиком. Ради као доцент за руски језик на Шуменском универзитету.
Учествовала је на конгресима МАПРЈАЛ-а и у другим домаћим и
међународним конференцијама. Члан је Савеза научника Бугарске.
Објавила је самостално или у коауторству неколико књига и већи
број научних радова.
2.3.0.5. Красимира Петрова је сарадник „Балканске русистике“. Дипломирала је и магистрирала на Софијском универзитету
на коме ради као главни асистент за руски језик. Учествовала је у
више међународних пројеката, између осталих и у „BALkan Regional Information Centers for Awareness and Standardisation of LINGuistic Resources and Tools for Advanced HLT Applications (BALRICLING)“ Петог оквирног споразума Европске уније. Објавила је више радова у земљи и иностранству. Члан је Организационог одбора
међународне конференције „Когнитивно моделирање у лингвистици“. Бави се морфологијом руског језика, невербалном комуникацијом, когнитивном и компјутерском лингвистиком.
2.3.1. Архитектура портала је у складу са циљевима пројекта као
што су подршка учењу обезбеђивањем лакшег и бесплатног приступа материјалима89, побољшање размене знања, подстицање конкуренције и квали89

Циљ многих међународних пројеката у области електронског учења је обезбеђивање лакшег приступа наставним материјалима. Тако, на пример, под покровитељством Европске заједнице од 1. децембра 2005. год. институције из Холандије,
Чешке, Португалије, Пољске, Бугарске, Велике Британије, Румуније, Швајцарске,
Немачке и Малте раде на пројекту „Језичке технологије за електронско учење
31

тета ресурса, учвршћивање дијалога између русиста света, преузимање
елемената комуникационог система карактеристичних за универзитетску
заједницу организацијом видео-конференција и предавања, електронског
консалтинга и мониторинга. Осим тога, опције прелиставања хипертекстуалних садржаја са линковима ка другим страницама90, кретање по страници
линијски (као код класичног читања), хијерархијски (путем каталога и
садржаја) или претраживање помоћу кључних речи у знатној мери утичу на
смањење значаја штампаних часописа који су до сада били најважнији комуникациони канал у науци. „Балканска русистика“ је портал знања добијен интеграцијом и надградњом ресурса који постоје на интернету или у
штампаном облику и у тој чињеници се огледа њен глобални значај91. Она
почива на концептуалним (усмереност, интеграција, ширина, целовитост,
отвореност, типизација, ефективност), конструктивним (дистрибутивност,
персонализација, мултикорпоративност, комуникативност) и технолошким
принципима (коришћење напредних технологија пројектовања и објектнооријентисаног приступа, раздвајање механизма држање информација од
приказивање информација, модуларност архитектуре, навигација, дистрибуирано управљање, унификација сервиса, језичка локализација) на којима
се данас заснивају стандарди израде портала92.
2.3.2. Из информатичког угла „Балканска русистика“ је урађена у
PHP-Nuke систему93 за управљање базама података, односно текстуалним и
графичким садржајима веб-сајтова94 и користи базу података MySQL95.
Систем омогућава управљaње подацима на диску и оперативној меморији,
константно бележење свих промене у бази података, прављење резервних
(LT4eL)“ који има за циљ повећање ефикасности у управљању, дистрибуцији и извлачењу наставног материјала помоћу технологија за обраду неколико језика и семантичких техника за обраду интернета. Нове функције које буду развијене у оквиру пројекта као што су програм за откривање кључних речи или програм за откривање „кандидат-дефиниција“ термина, омогућиће израду курсева за електронско учење према потреби корисника, лакши приступ знању, децентрализацију и кооперацију у управљању садржајем, као и учвршћивање језичке разноликости у Европи (http://www.lt4el.eu/index.php? content=home)
90
Р.К. Потапова је у књизи „Новые информационные технологии и лингвистика“
(М. 2005) посветила посебно поглавље хипертексту у лингвистици.
91
„Балканска русистика“ је финансијски веома захтеван подухват па је потребно у
будућности развити његову економску подршку. Други проблем се тиче евалуације вредности извора. Иако су уредници портала професионални филолози, они не
могу да покривају све филолошке дисциплине, нити да утичу на квалитет истраживања. Корисници сами критички оцењују материјале.
92
В.И. Береговой, А.Д. Иванников, А.Н. Тихонов „Стратегия создания и развития
сети образовательных порталов“. Сборник научных статей „Интернет-порталы: содержание и технологии“. М.: Просвещение, 2003, 19-63.
93
PHP (Hypertext Preprocessor) је назив за моћан језик програмирања који омогућава прављење динамичких веб сајтова.
94
http://phpnuke.org/
95
MySQL је систем за управљање релационим базама података.
32

копија, има администраторску секцију, главни прозор са кога се приступа
линковима ка веб-страницама и одвојена права приступа за администраторе и кориснике. Мени адимистратора садржи велики број опција као што су
убацивање слика, рад са текстом и коментарима корисника, прављење
табела, бојење текста итд. Важан део система представља претраживач, док
је језик интерфејса апликације руски и енглески96.
2.3.3. Централни део „Балканске русистике“ чине леви и десни стубац са различитим блоковима, као и средишњи део у коме се налази основни садржај портала. Блокови, на пример, навигатор, рубрикатор, претраживач, систем за регистрацију корисника, топ листа итд., представљају функционални део портала и налазе се скоро на свакој његовој страници97.
Структура портала
Горњи део
БАЛКАНСКАЯ РУСИСТИКА
Леви стубац

Централни део

Десни стубац

Блок:
Претраживач

Модул 1
Чланак

Блок:
Рубрикатор

Блок:
Навигатор

Модул 2
Фоторепортажа

Блок:
Анкета

Доњи део
Архива

Сл. 4. Структура PHP-Nuke система
2.3.4. Портал је модуларне форме што значи да постоји могућност
додавања нових секција. Релациона база података доприноси динамици
система, док се ажурирање, подадминистрација и администрација орга96

На пример Site Search, Navigator, Rubricator, Topics, Polls, User Info.
Према С.К. Коваленко, Т.А. Мешковој, А.В. Сигалову, Д.Ј. Стољарову основне
компоненте портала „Гуманитарные науки“ су библиотека (електронски каталог и
публикације), блок виртуелне комуникације (виртуелне конференције, форум, чат,
анкете), информативни блок (базе података о лицима, организацијама, ресурсима,
текућим конференцијама) и блок вести из света образовања и науке (Специализированный информационно-образовательный портал „Гуманитарные науки“ Auditorium.ru. Сборник научных статей „Интернет-порталы: содержание и технологии“.
Просвещение, 2003, 158-181).
33
97

низују по хијерархијској структури. Оријентацију и кретање по порталу
олакшава навигатор који има следећу структуру: Почетна страница,
Карта сајта, Рубрикатор, Библиотека, Аутореферати, Часопис, Послати
прилог, Језици света, Каталог линкова, Катедре, Колеге, Форуми, Албуми,
Шале (тематски се односе на језик и научнике), Вести, Ваша питања (посетиоци сајта могу да поставе питања редакцији сајта) и О нама (информација о уредницима портала). Истоимени часопис је састављен од следећих
рубрика: Библиографије, Анализе, Огласи, Рецензије, Класици, Конференције, Интервјуи, Истраживања, Предавања, Осврти, Програми, Пројекти,
Новости, Нове књиге, Портрети, Монографије, Зборници, Тезе, Уџбеници,
Дискусије, Дисертације, Реферати, Документи, Часописи, Почетнички радови и Школе.
2.3.5. Модули су сложене структуре (в. сл. 5), извршавају одређене
функције и њихов резултат се налази у централном делу портала у облику
појединачне странице. У горњем делу налазе се кључне речи важне за
претраживање, док је у десном углу иконица (2) која нас води до каталога
докумената исте тематике. Рад у централном делу модула (3) може се у
целини прочитати ако се пређе мишем преко дугмета „далее“ (4). У доњем
делу модула смештени су подаци о уреднику документа (5), датуму (6) и
времену (7) његовог објављивања, категоризацији (8), статистици посета
(9), физичком обиму (10) и рејтингу (11). За коментаре постоји посебан
одељак (12).
2

1
3

5
4

10

34

6

7

Сл. 5. Пример модула

8

9

12

11

2.3.6. На почетној страници портала налазе се анкетни систем за
проверу јавног мњења, подаци о корисницима који су у онлајн режиму, информација о укупном броју и структури регистрованих корисника и њиховом присуству у одређеном дану и месецу. Регистрација корисника је обавезна ако се жели учествовати у раду форума, фотоалбума, направити лична презентација, комуницирати преко чата, путем мејла или кратких јавних
порука98. На почетној страници портала наводе се цитати, изреке или пословице из Речника В. И. Даља. Корисници имају слободан приступ часописима, електронским књигама, магистарским и докторским дисертацијама, речницима, огласима за посао и обавештењима о стипендијама. У левом углу почетне странице налази се централни претраживач портала, док
свака секција има свој специјализовани интерни претраживач. Било где да
се корисник затекне, притиском на дугме „начало“ он се враћа на почетну
страницу.
2.3.7. Динамичке модуле и форме презентације представљају секције „Форум“ и „Албуми“. Дискусионе групе разврстане су према следећим тематским областима: историја језика, теорија језика, примењена лингвистика, историја руске књижевности, савремена руска књижевност, теорија књижевности, руски језик у школи, школа интернета, филозофија језика,
међукултурна лингвистика, теме дисертација, извештаји Комисија о написаним дисертацијама и др. За сваку тему постоји модератор. У албуму се
налазе фотографије чланова славистичких катедри, учесника конференција,
званичних догађаја и неформалних сусрета, фотографије из живота познатих русиста, као и корице значајних публикација.
2.3.8. Секција „Катедре“ представља базу наставно-научних јединица земаља балканског региона, Централне и Западне Европе, Евроазије,
Аустралоазије, Северне и Јужне Америке и Африке где се изучавају руски
језик, књижевност и култура. Опис ресурса садржи назив института, универзитета, факултета, катедре, места и државе у којој се институција налази, адресу екстерног линка који води ка страници институције и датум
постављања информације на сајт. Модул „Колеге“ садржи основне податке
о магистрима, докторима филологије и докторима филолошких наука из
многих земаља света и то: име, име по оцу, презиме, држава, града, институција, научни степен, научно или наставно звање, ужа област интересовања, друге професионалне активности, email и датум постављања информације на сајт. Поред тога, у одељку за регистрацију налазе се подаци о корисницима које они сами остављају.
2.3.9. Администратори и регистровани корисници се пријављују на
сајт уношењем корисничког имена и лозинке. Систем омогућава одјаву и
промену корисничког имена и лозинке, контакт са администраторима пу98

До маја 2008. године регистровано је 2592 корисника из разних земаља света, укључујући Европу, Северну и Јужну Америку и Азију.
35

тем електронске поште, јавних порука, уласком у секцију „Пишите нам“
или кликом на дугмад jovan и alla у доњем левом углу сваког чланка. Након пријаве отвара се одговарајућа страница главног корисничког (в.т.
2.3.3. и 2.3.4.) или администраторског менија. Администраторски мени садржи следеће опције: управљање базом радова, линкова, дисертација, библиотеком, садржајем и енциклопедијом, рад у секцијама са често постављаним питањима и шалама, као и рад са системом за анкетирање корисника.
За разлику од веб-мастера који има право регистрације новог администратора, мењања и брисања метаподатака, администратор односно уредник
портала бави се администрацијом корисника, провером да ли је материјал
већ евидентиран у бази, контролом уноса радова, самим уношењем и техничким уређивањем радова. Обрада новог материјала подразумева попуњавање низа дефинисаних форми као што је унос података о кључним речима из наслова прилога, одређивање припадности некој од понуђених тематских области (в.т. 2.2.4) и рубрици (в.т. 2.3.4), али и активирање или дезактивирање опција за постављање прилога на почетну страницу сајта и слање
коментара. У зависности о каквом се ресурсу ради зависиће избор релевантних података који ће бити постављени на сајт. Након тога се прелази на
обраду материјала у HTML редактору на исти начин како се ради у другим
програмима за обраду текста (нпр. Word-у). Када се материјал обради, он
се може програмирати да се појави на сајту одређеног дана и часа. Последњи обавезан део администраторског посла је провера унетог садржаја
(Preview Story) и кликом на дугме Post Story публиковање рада. Материјал
може бити постављен у целости у HTML облику, али и као засебнан фајл,
на пример, у pdf или doc формату преко FTP програма који омогућава лакши пренос велике количине података. С времена на време администратор
ажурира унете податаке, брише непотребне фајлове (на пример информације о ранијим конференцијама). Добра страна овога система је у томе
што регистровани корисници могу сами да поставе свој рад на сајт, да
убаце линк ка њиховој персоналној страници, дисертацији, књизи. Наравно, уредник све прилоге прво прегледа, што значи да уколико рад не задовољава у техничком и садржинском погледу он има право да га не објави.
Веома често администратори помажу корисницима да поставе своје прилоге и да прођу сву предвиђену процедуру за објављивање рада. Злоупотреба
система од стране корисника је сведена на најмању могућу меру, између
осталог, и захваљујући чињеници да веб-мастер може таквом лицу забранити приступ систему.
2.3.10. Ресурсима „Балканске русистике“ приступа се на два начина: путем интерног система за претраживање који је смештен на почетној
страници сајта и на почетку сваке секције или путем екстерних претраживача као што су Google, Yahoo, Yandex и др. који индексирају највећи број
њених страница (в.т. 1.4). Претраживање може да буде једноставно и онда
се форма за претраживање састоји само од једног поља у које се уноси реч
или фраза према задатом критеријуму. Други тип претраживања је напредно претраживање где је форма састављена од више поља и чије параме36

тре треба подесити пре него што се крене са претраживањем. Корисници
најчешће претражују према кључној речи, наслову, садржају апстракта, садржају главног текста, имену аутора, научној области и научној дисциплини. Код трећег типа претраживања или командног претраживања корисник може да користи логички оператор AND када жели да се у извештају
појаве све задате речи које је повезао овим оператором, затим оператор OR
када му је довољно да се појави барем један од задатих појмова и оператор
NOT уколико не жели да се у извештају појави одређени појам наведен иза
самог оператора. Овом типу претраживања приступа се из форума. Код напредног претраживања параметри за подешавање могу бити датум објављивања рада, редослед извештаја према датуму објављивања, аутор, тема,
укупан броју жељених страна у извештају итд. Након постављеног упита
кориснику се даје на увид приказ резултата претраживања који садржи
наслов прилога у оригиналу, URL адресу преко које се може приступити
раду у електронској или штампаној форми, име онога ко је прилог послао,
име уредника прилога, датум и време постављања прилога на сајт, назив
теме или дисциплине из које је рад и укупан број коментара. Претраживач
„Балканске русистике“ може добро да претражује фразе само уколико
знамо тачан назив прилога.
2.3.11. Своје место у „Балканској русистици“ су нашле познате руске и стране софтверске компаније које се баве компјутерском лексикографијом и превођењем, познате издавачке куће балканског региона (на пример турски издавач који посетиоцима нуди уџбенике за учење руског језика), као и школе или институти, на пример, „Петница“ или Институт за
лингвистику Руске академије наука. Систем за вести, захваљујући линковима који воде до сајтова руских медија, нуди преглед најновијих информација из Русије и света.
2.3.12. Оно што посебно издваја „Балканску русистику“ од других
русистичких портала јесте њен садржај99. Она доноси обиље најновије информације о правцима и дометима данашње научне русистике, али и даје
увид у достигнућа ранијих генерација стручњака. Посебно радује чињеница да су на њеним страницама присутни аутори из великог броја земаља и
радови на готово свим светским и балканским језицима што ће несумљиво
помоћи млађим колегама да стекну шири увид у проученост неке појаве у
разним деловима света. Интегрални приступ изворима елиминише било
коју врсту једностраности у истраживањима. Последњих година портал, а
99

Обично се као елементи за оцену квалитета неког портала узимају степен аутоматизације, статистика посећености садржаја, количина образовних материјала,
количина, типологија и номенклатура предметних области, могућност коришћења
интерактивних сервиса, електронске библиотеке, хипертекстуалних и мултимедијалних технологија, лакоћа навигације, популарност појединих ресурса, брзина манипулације, дизајн и субјективна мишљења корисника. Често је вредност портала
већа ако је већи број линкова ка другим ресурсима.
37

посебно његов садржај, је више пута представљен на научним конференцијама и у часописима, као и у средствима јавног информисања100. Тако, на
пример, у бугарском научном часопису „Болгарская русистика“ за 2005.
годину објављен је наш чланак „О новим прилозима из лингвистике на сајту Балканска русистика“ који овде доносимо у незнатно проширеној верзији101. У њему дајемо кратак осврт на проблематику лингвистичких радова.
Современные исследования в области лингвистики характеризуются заметной экспансией междисциплинарности, которая стала
источником новых направлений и методик. Несмотря на то, что
лингвистику XXI века характеризует в большей степени экспланаторность, чем дескрипция языковых явлений, в задачу лингвистики
входит продолжение сбора и описания фактов, а также формирование, размещение и постоянное обновление лингвистической информационной базы данных в Интернете. Кроме того, представляется
необходимым подробное рассмотрение и обобщение результатов
работы российских и зарубежных авторов. Если раньше исследователи занимались в основном фактами языковой системы, то теперь
наблюдается все большее обращение к тексту и речевым актам. О
развитии и ценности междисциплинарности в лингвистике свидетельствует выход в свет большего числа разнообразных трудов, охватывающих различные уровни языка. В последние годы возрос интерес к прагмалингвистике, логическому анализу языка, культурным концептам, когнитивизму, функциональной и коммуникативной грамматике. Эти и подобные им темы затрагивались на страницах лингвистических журналов и в диссертациях, а сегодня они получили широкое распространение и в Интернете. Выход в свет многочисленных электронных журналов и сборников статей, электронных библиотек свидетельствует о растущем интересе лингвистов к
новым информационным технологиям. Наиболее очевидным успехом „Балканской русистики“ является распространенность многоязычия на ее страницах. Статьи печатаются на русском, английском, сербском, болгарском, хорватском, французском, испанском
и др. языках. За четыре с половиной года совместными усилиями
болгарских и сербских ученых (П. Градинарова, А. Градинаровой,
К. Петровой, А. Николовой и Й. Айдуковича) создана библиотека
по русистике, насчитывающая свыше 8000 докладов, книг, учебников и линков к статьям в формате PDF или Word for Windows. Далее мы коротко обобщим материалы по лингвистике, размещенные
на страницах „Балканской русистики“ в последнее время. Надо отметить, что многие темы настолько обширны, что представить их
здесь полностью невозможно.
100

в. фусн. 69.
Й. Айдукович, „Новые материалы по лингвистике на сайте Балканская русистика“, Болгарская русистика 3-4, София, 2005, 112-11
38
101

По мнению А.Е. Кибрика („Современное состояние лингвистики“)102, главными вопросами теории языка являются: Как устроен
язык, языковая деятельность? Чем ограничивается языковое разнообразие? Чем обусловлена бесконечность языкового варьирования?
В XXI веке лингвисты сконцентрируют свое внимание на изучении
человека – „самого сложного научного объекта, существующего во
вселенной“. О.Г. Ревзина в статье „Лингвистика XXI века: на путях
к целостности теории языка“103 излагает свою точку зрения. Лингвистика, по ее мнению, тяготеет к соединению с психологией и социологией; когнитивистика отказывается от дихотомий язык-речь,
синхрония-диахрония, синтаксис-семантика, лексика-грамматика;
теория дискурса отказывается от естественно-научной модели;
лингвистика стала междисциплинарной наукой о человеке. Н.В.
Перцов выступает за полный пересмотр лингвистической терминологии („О парадоксах лингвистических понятий и терминологии“)104. С.К. Шаумян в статье „Семиотическая лингвистика как
объяснительная наука“105 указывает нa то, что впервые семиотическая лингвистика была представлена в его книге „А Semiotic Theory
of Language“ в 1986 году, а современное состояние семиотической
лингвистики – в книге „Semiotic Linguistic as an Explanatory Science“ (2005). Работа Н. Алмаева посвящена динамической теории значений и когнитивному моделированию („Dynamic Theory of Meaning: New Opportunities for Cognitive Modeling“)106. По мнению автора, вопрос не в том, „как моделировать?“, а в том, „что должно
быть смоделировано?“.
Разным подходам к формализации семантики генитивной конструкции посвящена статья В.Б. Борщева и Б. Парти („Семантика генитивной конструкции: разные подходы к формализации“)107. Авторы
стремятся к интеграции лексической и формальной семантики, а
также контекстной информации в рамках теоретико-модельного
подхода. О.А. Михайлова в диссертации „Ограничения в лексической семантике русского слова“108 выделила денотативно-ограничительный компонент в структуре лексического значения и определила онтологическую природу этого компонента и его составля102

Презентация к докладу „Современное состояние лингвистики“, сделанному 24.
02.05 на заседании Ученого совета филологического факультета МГУ http://
www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/articles/kibrik/kibrik-2004-sovr_ling.ppt
103
Критика и семиотика, Вып. 7. Новосибирск, 2004. С. 11-20 (Ј.А.)
104
Труды Международной конференции „Диалог 1996“, http://www.dialog-21.ru
105
Труды Международной конференции „Диалог 2005“, http://www.dialog-21.ru
106
Proceedings of conference „Cognitive Modelling '99“, Pushcino, 17-19 September
1999. http://fccl.ksu.ru
107
Typology and Linguistic Theory: From Description to Explanation. For the 60th
birth-day of A.E. Kibrik, eds. E.V. Rakhilina and Y.G. Testelets, 159-172. Moscow.
108
Дис. … д-ра филол. наук: Екатеринбург, 1998.
39

ющих. Научная новизна работы состоит в выявлении лингвокультурологического основания системной организации лимитирующих
сем и в установлении связи между типами лимитирующих сем и семантико-синтаксическими позициями пропозициональной структуры. В.А. Плунгян в диссертации „Грамматические категории, их
аналоги и заместители“109 выделил и типологически описал категорию антирезультатива, дал классификацию перфективных значений
и выделил три типа перфективных систем в языках мира, построил
единую типологическую классификацию для семантической зоны
залога и актантной деривации, выделил несколько периферийных
синтаксических конструкций „с удвоением“ в русском языке, а также описал эвиденциальные конструкции в языке догон. В докладе
„Модальность как сценарий“ 110 Е.В. Падучева рассматривает один
нетрадиционный тип контекста – сценарий. Автор отмечает, что
различия значений порождают их контексты, т.е. одна и та же языковая единица может быть употреблена в высказывании в составе
разных сценариев. Выявлением метафорических осмыслений коррупции посвящена статья А.Н. Баранова („Феномен коррупции в
метафорах двух дискурсов“)111. Работая над статьей, автор с 2002
по 2004 г. провел две серии глубинных интервью с политиками, чиновниками федерального уровня, предпринимателями мелкого и
среднего бизнеса, экспертами по коррупции.
Большой интерес в „Балканской русистике“ представляют прагмалингвистические исследования, касающиеся феноменов манипуляции, речевой стратегии и диалогического дискурса. Е.В. Денисюк в
диссертации „Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект“112 изложил лингвопрагматические
параметры описания манипуляции как речевого воздействия и
структурно-содержательную модель манипулятивного коммуникативного события. В работе „Рекламный текст и проблемы манипуляции“ Е.С. Поповой приводятся основные характеристики рекламного дискурса и текста, а также выявляются механизмы манипулятивного воздействия в современной рекламе113. В статье „К вопросу о речевых стратегиях скрытого воздействия отправителя текста на его получателя“ 114 Г.Г. Матвеева рассматривает структуру,
речевые сигналы, нюансы смысла, способы изучения и перспективы выделения стратегии скрытого воздействия отправителя текста на его получателя. Понятие „речевая стратегия“ занимает клю109

Дис. … д-ра филол. наук: Москва, 1998.
Труды Международной конференции „Диалог 2005“, http://www.dialog-21.ru
111
Труды Международной конференции „Диалог 2005“, http://www.dialog-21.ru
112
Автореф. дис. ... канд. филол. наук: Екатеринбург, 2004.
113
Автореф. дис. ... канд. филол. наук: Екатеринбург, 2005.
114
Личность, речь и юридическая практика 6, Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2003.
40
110

чевое место в теории скрытой прагмалингвистики и является единицей исследования, обладающей содержательной и формальной
стороной. В работе „Грамматика диалога: основные категории“ Л.
Л. Федорова исследует способы построения человеческого диалога,
выявляет закономерности связи реплик и задает модель общения,
пригодную для практических приложений115. И.Е. Папулинова в
диссертации „Языковая манифестация жестов рук в диалогическом
дискурсе (на материале русского, немецкого и английского языков)“116 провела системное исследование вербализации жестов рук
на материале трех языков с использованием фреймового когнитивного подхода. В докладе под названием „Можно ли поверить дискурс фракталом?“117 Н.Н. Белозерова указывает на значение фрактального измерения в лингвистических явлениях и моделях. По
мнению автора, параметр „фрактальность“ помогает объяснить,
„каким образом связываются в единый динамичный процесс отношения референта к объекту, отношение знаков друг к другу (линейное или многоуровневое) и отношение знаков к интерпретатору“, а
также понять взаимосвязь культурных и лингвистических факторов. Е.И. Шейгал и Ю.М. Иванова в статье под названием „Предвыборные теледебаты как жанр стратегической коммуникации“118
анализируют феномен стратегической коммуникации как особого
типа дискурса. В качестве примера авторы рассматривают предвыборные теледебаты в США. Стратегическая коммуникация анализируется с учетом конфликта целей говорящих, наличия в дискурсе
системы стратегий воздействия и использования для разрешения
данного конфликта имеющейся в культуре игровой коммуникативной формы. Особый аспект дискурс-анализа феномена лоббирования затронут в статье Е. В. Савич под названием „Макротекст в его
линейной развернутости: дискурс-анализ кампании лоббирования“119. В докладе И.М. Кобозевой и Л.М. Захарова „Для чего нужен звучащий словарь дискурсивных слов русского языка“120 дана
оценка современного состояния изучения и описания дискурсивных
слов. В упомянутой работе авторами предлагается и на конкретных
примерах демонстрируется проект создания звучащего электронного словаря дискурсивных слов русского языка. В исследовании
„Ритмическая организация суггестивного текста“ 121 С.В. Болтаева
разработала и апробировала методики анализа лексико-ритмической организации текста внушения и предложила алгоритм анализа.
115

Труды Международной конференции „Диалог 2005“, http://www.dialog-21.ru
Дис. ... канд. филол. наук : Тамбов, 2003
117
Язык и литература, Выпуск № 16, http://frgf.utmn.ru/No16/journal.htm
118
Respectus philologicus, 5(10), 2004
119
Respectus philologicus, 6(11), 2004
120
Труды Международной конференции „Диалог 2005“, http://www.dialog-21.ru
121
Автореф. дис. ... канд. филол. наук: Екатеринбург, 2003.
116

41

Автором „разработана алгоритмизированная методика фоноритмического анализа текста, построенная на учете статистики и опирающаяся на результаты лексико-ритмического анализа, позволяющая
выявить звуковой рисунок ключевых слов, определить композиции
звуко-буквенных ритмов в их взаимосвязи с лексическими“. Кроме
того, в работе представлены „варианты графических изображений
текстов, на основе которых выводятся формульные структурные
схемы текстов внушения, выявляются композиционные ритмы и их
динамика“. А. Чудинов в нескольких статьях осветил основные направления в современной российской политической лингвистике.
Исследователи в данной области занимались в основном описанием
отдельных элементов политического языка, хронологическими рамками исследования, уровнями языка, нормативными подходами, отдельными политическими жанрами, идиостилями политических
лидеров, дискурсивным изучением коммуникативных ролей, методами исследования политического языка и речи и т.д. Проблеме
языковой личности в политическом дискурсе посвящена статья
Д.В. Шапочкина122. Автор пришел к выводу, что языковая личность
в политическом дискурсе включает характеристику толерантности
политического деятеля и характеристику его коммуникативно-когнитивных стратегий. В.М. Амиров в диссертации „Агитационный
предвыборный сверхтекст: организация содержания и стратегии
реализации“123 попытался сопоставить агитационную продукцию
трех предвыборных кампаний, разделенных почти вековым промежутком. Они представлены как сверхтексты, содержание которых
описано как совокупность идеологем, мифологем и императивов,
„объединенных в мифологический сюжет с помощью приемов, реализующих стратегии устрашения, самовосхваления и лести“.
Из докладов, посвященных проблемам психолингвистики, отметим
работу И.А. Секериной под названием „Метод вызванных потенциалов мозга в американской психолингвистике и его использование при решении проблемы порядка слов в русском языке“124. Данный метод получил широкое распространение в американской психолингвистке с 1990 гг. и применяется „при изучении всех этапов
понимания языка, включая восприятие звуков, слов и псевдо-слов,
словосочетаний и предложений, анафоры, связанного текста, а
также при определении нагрузки на рабочую память“. Е.И. Горошко в докладе „Особенности ассоциативного поведения человека
в необычном психофизиологическом состоянии (стресс)“ анализирует связь языкового сознания носителей русского языка с состояниями стресса, „которые могут влиять на протекание ассоциатив122

Балканская русистика, http://www.russian.slavica.org/article1906.html
Автореф. дис. ... канд. филол. наук: Екатеринбург, 2002.
124
Труды Международной конференции „Диалог 2002“, http://www.dialog-21.ru
42
123

ных процессов и на формирование образов языкового сознания, овнешняемых с помощью вербальных ассоциаций“ 125. Впервые типология ассоциативной множественности представлена в диссертации
М.А. Даниэля („Типология ассоциативной множественности“)126. В
работе автор указал на основные типологические параметры ассоциативности и объяснил феномен ассоциативной интерпретации
показателя аддитивной множественности. Автором сформулировано и обосновано положение о том, что ассоциативность является
структурно-семантическим подтипом репрезентативной множественности. В диссертации особенно подчеркивается необходимость
внесения существенных корректировок в типологию местоименных
систем. В докладе „Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике (Философский и методологический аспекты)“ А.В. Кирилина обсуждает понятие „гендер“, исследует взаимосвязь языка и пола его носителей, а также рассматривает соотношение категории грамматического рода и экстралингвистической категории „пол“.127 С одной стороны, „многое из того, что требовали
феминисты, – изменение в официальном письме форм обращения,
реферирование не только к мужчинам, но и к женщинам, и т.п. – по
умолчанию присутствовало в русском узусе: тетрадь ученика (цы),
родился (лась) и т.д.“, а с другой стороны – в российской лингвистике отсутствовала соответствующая дискурсивная практика. В статье „Основные понятия и категории коммуникативной стилистики
текста“ Н.С. Болотнова определяет и систематизирует основные
понятия и категории коммуникативной стилистики текста128. Это
новое направление функциональной стилистики комплексно (т.е. с
учетом лингвистических и экстралингвистических факторов общения) анализирует целый текст как форму коммуникации и явление
идиостиля. Название газеты впервые исследуется в диссертации
Т.И. Кравец („Название газеты: ономасиологический и стилистический аспекты“)129. Газетный текст рассматривается как элемент
единого целостного текста. Ж. Финк представила в статье „Опыт
составления словаря славянской сравнительной фразеологии“130
концепцию словаря, цель которого – показать сходство и различие
сравнительной фразеологии девяти славянских языков. В словаре
исходным языком является хорватский, а целевыми языками – словенский, македонский, болгарский, украинский, русский, польский,
чешский и словацкий. Выбор хорватских фразеологизмов в основ125

Сборник докладов международной научной конференции „Межкультурные
коммуникации: пространство и время“. М.: Изд-во РУДН, 2004.
126
Дисс. на соискание уч. степ. канд. филол. наук. Москва: РГГУ, 2000.
127
Oбщественные науки и современность, № 4, 2000.
128
Речевое общение, Выпуск 4 (12), 2002 г.
129
Автореф. дис. ... канд. филол. наук: Екатеринбург, 2002.
130
Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера, Москва, 2006, 685-690.
43

ном зависел от частоты употребления и, до определенной степени,
фиксации фразеологизмов в лексикографических источниках.
Из докладов, посвященных вопросам фонетики, выделим „Логикокоммуникативные функции интонации“ С.В. Кодзасова131. Автор
указал на то, что долгое время в центре внимания российских интонологов находились тональные конфигурации или так называемые
ИК. В фокусе современных исследований находятся просодические оформления коммуникативного членения, актуализационный
статус термов и типологии оппозиций, информационные и дискурсивные аспекты интонации и т.д. Весьма эффективной в выработке
электронной информационной базы по интонации является методикa, основывающаяся на комплексном анализе. Пример применения такой методики анализа дается в статье „База данных 'Интонация русского диалога': Вопросительные реплики“ С.В. Кодзасова,
А.А. Бонч-Осмоловской, Л.М. Захарова, И.М. Кобозевой и О.Ф.
Кривновой132.
В статье „Лингвистические методы исследования в области (межкультурной) коммуникации“ М.Б. Бергельсон сосредоточилась на
вкладе лингвистических подходов к изучению коммуникации как
собственно языковой деятельности133. Автор включает в сферу
своих интересов самые различные аспекты межкультурной коммуникации: лингвистику, психологию и социологию. П.И. Донец в
статье „Об исследовательской единице межкультурной коммуникации“134 делает попытку определить базовую исследовательскую
единицу теории межкультурной коммуникации. А.П. Сковородников в работе „К становлению системы лингвоэкологической терминологии“135 пишет, что независимо от того, когда произойдет признание лингвоэкологии как самостоятельной лингвистической дисциплины, необходимым является разработка лингвоэкологической
терминологии и словаря лингвоэкологических терминов.
В нескольких статьях по лингвистической контактологии автором
данного обзора представлена теория межславянских языковых контактов и концепция контактологического словаря адаптации русизмов в восьми славянских языках. Два доклада посвящены разработке контактологической терминологии: „О понятии 'язык-посредник' на материале словарей сербского, болгарского и македонского
131

1-я российская конференция по когнитивной науке. Казань: 2004, 116-118.
Труды Международной конференции „Диалог 2005“, http://www.dialog-21.ru
133
Коммуникация: концептуальные и прикладные аспекты. Материалы Второй
международной конференции „Коммуникация 2004“. Ростов-на-Дону, 2004. 9-13.
134
Вестник ВГУ, 2003/2, 183-194.
135
Речевое общение. Вып. 3, 2000, 70-78.
44
132

языков“136 и „Основные понятия лексической контактологии на материале русизмов в славянских языках“137. К примеру, под понятием контактема подразумевается активированный и/или отображаемый элемент доминирующего языка-источника в языке-адресате на
определенном языковом уровне. В „Балканской русистике“ можно
также ознакомиться с тремя нашими книгами. Первая книга называется „Русизмы в словарях сербскохорватского языка. Принципы
адаптации. Словарь“138 В этой книге мы определяли и формулировали принципы адаптации русизмов в словарях сербско-хорватского языка. Она содержит в себе значительные иновации, которые
модифицируют и дополняют существующие контактологические
теории Эйнара Хаугена, Уриеля Вайнрайха, Рудольфа Филиповича
и некоторых других контактологов. Вторая книга называется „Введение в лексическую контактологию. Теория адаптации русизмов“139. В монографии обобщены результаты нашей десятилетней
работы над проектом „Инославянско-русские языковые контакты“.
Нами разработаны механизмы адаптации русизмов в сербском,
хорватском, македонском, болгарском, словенском, словацком,
чешском и польском языках, а такоже данна переоценка таких понятий, как „русизм“, „язык-посредник“, „адаптация“, „лингвистическая контактология“ и др. В книге отдельно рассматривались
понятия „контактема“ и ее разновидности (контактофонема, контактоморфема, контактосема, контактосинтаксема и т.д.). Третья
книга называется „Контактологический словарь адаптации русизмов в восьми славянских языках“140. Предлагаемая нами концепция
контактологического словаря адаптации русизмов в славянских
языках опирается на положения контактологической теории активации и отображения, изложенные в предшествующих книгах. Из
этих публикаций следует, что „контактема“ - основная контактологическая единица. Суть теории активации и отображения заключается в том, что в ситуации доминирующего влияния языка-источника элемент языка-рецептора может активироваться (т.е. перейти в
деятельное состояние) или замещаться отображаемыми элементами
языка-источника. На самом деле, механизм отображения сводится к
модификации элементов языка-рецептора. Доминирующие языки
накладывают свое влияние на всю языковую систему. Контактологический признак контактолексемы меняется в зависимости от того, какой из языков является доминирующим. Следовательно, мы
можем говорить о вытеснении и о перераспределении контактологических ролей: в одних ситуациях ранее освоенные контактолексе136

Проблеми на социолингвистиката 7, София, 2002, 178-181.
ІІ Международный конгресс русистов-исследователей, Москва, 2004: 445.
138
Фото Футура, Београд, 1997, 331.
139
Фото Футура, Београд, 2004, 364.
140
Фото Футура, Београд, 2004, 771.
137

45

мы получают новый контактологический признак (например, за новомодным англицизмом часто скрывается латинизм, грецизм, романизм и т.д.), в других элементы могут обладать несколькими контактологическими признаками, т.е. мы имеем дело сo своеобразным
наслоением языкового воздействия (например, сербским языком
усвоено большое количество слов из русского языка, значительная
часть которых - старославянизмы или церковнославянизмы).
И.Г. Лебедев и В.М. Константинов141 разрабатывают вопросы этимологии русских названий птиц отечественной фауны („Значение и
этимология некоторых русских названий хищных птиц и сов фауны
России“). А.С. Кравец в статье142 „Структура смысла: от слова к
предложению“ занимается выявлением элементарных структур
смысла в языке. Слова обогащаются смыслом и возвращаются
вновь в систему языка. Аккумулируя новые смыслы, система языка
постоянно обогащается за счет речевой деятельности. М.Л. Ремнева
пришла к неожиданным и сенсационным открытиям143. Журналисту
„Российской газеты“ она сообщила, что „знаменитой древнерусской диглоссии не было вовсе! “ и что многих шокировало ее заявление о том, „что язык наших предков не имел такой сложнейшей
системы временных форм, как, скажем, старославянский. Древние
русичи использовали обычные глаголы в формах на -л, как и мы сегодня. А все изнуряющие студенческие мозги „плюсквамперфекты“
и „аористы“ - из диалектов“. В статье „О причастиях будущего времени“ Михаил Эпштейн выступил за освобождение русского языка
от искусственных запретов144. По его мнению, назрела потребность
включить причастия будущего времени в соответствующий раздел
грамматики.
Чрезвычайно актуальной научной методической парадигме посвящен доклад О.Д. Митрофановой („Коммуникативно-когнитивная
парадигма современной методики обучения иностранному (русскому) языку студентов и специалистов-нефилологов“)145. По мнению
автора, за прошедшие тридцатилетие произошла смена научных парадигм в методике: от сознательно-практической, коммуникативнодеятельностной (коммуникативно-ориентированной) и культуроведческой к коммуникативно-когнитивной парадигме. Г. А. Золотова в докладе „О роли семантики в преподавании и изучении языка“
критически относится к применению устарелого морфологического
141

III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии. Ставрополь, 1999. Часть 2. 80-96.
142
Вестник ВГУ, 2001/1
143
Российская газета, 2004
144
XI Конгресс МАПРЯЛ, Варна, 2008.
145
XI Конгресс МАПРЯЛ, Варна, 2008.
46

подхода в синтаксисе146. Так, например, в университетских учебниках русского языка односоставные предложения являются особым
типом простого предложения („Зима“. „Снег“. „Тоска“). По мнению автора, „предложения, состоящего из подлежащего, не может
быть. В природе вещей невозможно настроение ничье, действие ничье и беспредикатные сообщения“.
Мы надеемся, что наиболее интересные материалы по русистике
найдут место на страницах „Балканской русистики“. Кроме функции электронного журнала, „Балканская русистика“ играет роль инструмента систематизированного поиска. Уникальность проекта
состоит в полном охвате информации с точки зрения как спектра
освещаемых тем, так и использования большого количества источников на разных языках. Редколлегия и в дальнейшем заинтересована в том, чтобы „Балканская русистика“ имела высокий рейтинг и
обеспечила дополнительный приток аудитории.
2.3.13. До 7. маја 2008. године у „Балканској русистици“ у целини
или парцијално постављено је 8012 радова, као и више стотина информација о конференцијама, часописима, дисертацијама, образовним и научним
установама, зборницима, монографијама, новим књигама, библиотекама и
догађајима из славистичког живота. Радови објављени у „Балканској русистици“ присутни су на најважнијим светским претраживачима који индексирају највећи број њених страница. Захваљујући тој чињеници она константно долази до нових посетилаца. Материјал за објављивање може доставити сваки регистровани члан након провере квалитета од стране уређивачког колегијума. Уредништво „Балканске русистике“ у неком наредном периоду планира увођење виртуелне наставе, односно на порталу ће бити
постављени виртуелни курсеви, вежбе147 и демонстрације на разне теме.
Коришћењем различитих образовних софтвера виртуелни ученици ће на један савременији и ефикаснији начин долазити до нових сазнања.
2.4. СТАТИСТИКА „БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ. До 7. маја 2008.
године „Балканска русистика“ је остварила 5.926.637 посета. Приметан је
тренд двоструког повећања броја посета из године у годину. Најпосећенији
месец је јун 2007. године када је остварено 334.868 посета, док је најпосећенији дан био 11. април 2008. године са 42.934 посета. Интересантно је да
корисници највише улазе на сајт у периоду између 9 и 10 ујутро по средњеевропском времену. Од априла 2008. године сајт бележи значајно повећање
корисника у онлајн режиму (око 90 корисника просечно) и сада их је готово три пута више него претходних месеци.
146

XI Конгресс МАПРЯЛ, Варна, 2008.
На страницама портала објављена је пробна лекција из будућег уџбеника за ученике средње школе Тање Павловић из Београда.
47
147

2.4.1. Последња мерења148 говоре да на глобалном интернету „Балканска русистика“ заузима 828.109 место149 што је бољи рејтинг него што
га имају сајтови „Русский язык за рубежом“ (1.095.028 место; 88,8% корисника долази из Русије) 150, „РОПРЯЛ. ру“151 (1.893.084 место; из Русије је
95,8% корисника), „Грамоты.ру“152 (1.394.063 место; 61% посетилаца је из
Русије) и „МАПРЯЛ.орг“153 (944.690 место; 51,3% посета је из Русије), али
је далеко слабији од рејтинга сајтова „Русланг.ру“ (607.833 место; 76,5%
корисника је из Русије) 154, естонског „Ruthenia. ru“155 (88.077 место; 75,5%
посетилаца долази из Русије), „Грамота.ру“156 (18.532 место; 77,8% корисника долази из Русије) и сајта157 за наставнике руског језика који се налази
на невероватном 9.583 месту а посећује га 78% корисника из Русије. Наша
статистика показује да на глобалном нивоу расте укупан број посетилаца
„Балканске русистике“ за око 5%, док се број појединачних страница које
корисници свакодневно прегледају увећава за 12%. У последње две године
највише посета је забележено из Русије (43,35%), из земаља Балкана
(23,04%), Европске Уније (16,03%) и осталих земаља Заједнице Независних
Држава (13,66%). Знатно мање корисника је из Азије (1,43%), САД (0,95%),
Кине (0,71%), Јапана (0,59%), Аустралије (0,48%), Канаде (0,48%), Јужне
Америке (0,36%) и Африке (0,36%). Последњи подаци од 27. априла 2008.
године показују да су највећи корисници сајта посетиоци из Русије (60,5%),
Украјине (10,7%), Бугарске (8,5%), Србије (3,4%) и Марока (2,3%). Када је
реч о сајтовима издавачке куће „Eurasia Academic Publishers“ из Софије,
„Балканска русистика“ је убедљиво најпосећенији сајт на њиховом домену
„slavica.org“ (93%), затим следе сајт „Часописи“158 (4%) и сајт Друштва
русиста Бугарске (3%)159. Узимајући у обзир чињеницу да „Балканску русистику“ бесплатно уређују и технички одржавају два лица и да је у тематском смислу веома уско профилисана, сматрамо да је у првих пет година
постојања на глобалном интернету сајт веома добро позициониран.
2.4.2. У „Балканској русистици“ највише се читају онлајн речници,
уџбеници и информације о конференцијама. На првом месту се по читаности160 налази речник „Онлайн Турецко-русский словарь" (8730 читања), а
148

Последње мерење је обављено 27. априла 2008. године. Иначе, наша досадашња
мерења су показала врло честа померања на ранг листи.
149
Подаци означавају рејтинг сајта на глобалној мрежи према компанији „Аlеxa“.
150
http://www.russianedu.ru
151
http://www.ropryal.ru
152
http://www.gramoty.ru
153
http://www.mapryal.org
154
http://www.ruslang.ru
155
http://www.ruthenia.ru
156
http://www.gramota.ru
157
http://rus.1september.ru/
158
http://open.slavica.org/
159
http://orus.slavica.org/
160
Истраживање je обављено 30. априла 2008. год.
48

затим следе „О.Н. Лагута, Метафорология. Теоретические аспекты“ (7598),
„Online Русско-греческий словарь“ (7430), „Карта сайта“ (7150), „Русскорумынский словарь RORUS“ (5377), „Русизмы во французском языке“
(4875), „История русского литературного языка„ (4271), „О нас“ (4124.),
„XXXIII Международная филологическая конференция“ (4065) и „Congress
of Applied Linguistics (Belgrade, 2006)“ (3936). Најпопуларнији прилози
према гласовима корисника су „Интервју са Рафаелом Шејић са Универзитета у Задру“ који је добио 43 гласа, затим рад Олге Јушицуми под називом „Discourse-semantics of Borrowed Words in Russian after Perestroika“ (23
гласа) и информација о пројекту „Балтички архив“ који је добио 20 гласова.
Корисници често оцењују прилоге оценама од један до пет и тако утичу на
њихов рејтинг. Међутим, испоставило се да је оцењивање сувише пристрасно, необјективно и да није баш срећан начин привлачења пажње корисника. Како је портал од глобалног значаја, проблем представља неуједначен систем оцењивања: у неким земљама је петица (5) одлична оцена, а у
другима то није, оцена један (1) може се тумачити као „прво место на ранг
листи“, „одличан“, „недовољан“ и сл. Уредници сматрају да оцењивање
има смисла уколико је оцена образложена, међутим, корисници веома ретко остављају коментаре испод прилога или у форуму. Прилози са највише
коментара су „Укинути право на монопол“ од З. Аврамовића који се бави
реформом високог образовања у Србији и рад В.Т. Чумакова „Латиница
вторгается в русский язык“.
2.4.3. Евалуацијa „Балканске русистике“ показује да највећи број
корисника посећује рубрику „Истраживања“ (70981 читања), затим долазе
рубрике „Реферати“ (45422), „Тезе“ (41314), „Конференције“ (29919), „Дисертације“ (22302), „Часописи“ (19294), „Монографије“ (10396), „Портрети“ (10267), „Вести“ (8976) и „Пројекти“ (8568). Скоро 89% материјала су
лингвистички прилози, док је само 11% прилога из књижевности, културе
и филозофије. Сматрамо да је велика посета рубрикама са научним радовима у складу са основним циљевима портала, а да су лична интересовања
главног уредника утицала на лингвистичку оријентацију портала. Највише
прилога објављено је из славистике (553), когнитивне (482), конфронтативне (475) и опште лингвистике (431), као и из синтаксе (396) и контактологије (392), док је најмање радова из машинског превођења (17), етимологије (45) и методике (65). Најактивнији уредник „Балканске русистике“ је
аутор ове књиге који је за пет година уредио и поставио 95,85% прилога,
затим следе Ала Градинарова (3,51%), Пламен Градинаров (0,60%) и Красимира Петрова (0,01%).

49

3. КАТАЛОГИЗАЦИЈА
„БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ“
3.1. С обзиром да је претраживање информација једна од основних
функција „Балканске русистике“, администратори портала су у старту
морали да развију систем за класификацију материјала кога данас чине
каталог научних области (нпр. семантика, прагмалингвистика, контактологија, морфологија, синтакса, фонетика и др., в.т. 2.2.4) и рубрикатор типова информационих ресурса161 (нпр. уџбеник, реферат, предавање, истраживање, часопис, библиографија, интервју итд., в.т. 2.3.4). Други начин
претраживања заснива се на уношењу кључне речи и он за сада функционише доста добро (в.т. 2.3.10). Наредна, сложенија фаза рада на систему
претраживања информација обухвата каталогизацију информационих ресурса, односно рад са базом метаподатака (в.т. 2.2.). Како се каталогизација
ресурса обавља ручно, лако је извести закључак да је реализација ове фазе
развоја „Балканске русистике“ прилично неизвесна162.
3.2. Интернет ресурси се обично деле на неструктуриране (текстуалне), слабоструктуриране (на пример документи у xml-у) и структуриране
ресурсе (базе података). Њихов опис обухвата специфичне атрибуте и везе
који одређују њихов однос према елементима онтологије. Они су дефинисани различитим стандардизацијама метаподатака за описивање интернет
ресурса, међу којима су најпознатији Dublin Core за каталогизацију сопствених интернет страница, TEI који омогућава повевезивање описа са документом, URC који омогућава повезивање URL-a (Uniform Resource Locator) са URN (Uniform Resource Name), MARC који служи за описивање,
похрањивање, размену и претраживање читљивих библиографских података163. „Балканска русистика“ садржи различите врсте метаподатака који се
161

Информациони ресурси представљају „результат информационной многообразности индивидуумов, результатов, которые могут быть многократно востребованы
некоторым абонентом“ (М.А. Гуриев, Трансформация предметной области и проблематики управления информационными ресурсами“, Информационные ресурсы
России 1-2, 2002, 3-4.
162
Ако погледамо структуру сарадника неких од највећих портала видећемо да
поред руководиоца пројекта на порталу су ангажовани савет портала, експертска
група, уређивачки колегијум и администрација портала. Тако, на пример, тим највећег светског онлајн лингвистичког ресурса „Linguist List“ (www.linguistlist.org)
чине два модератора, руководилац пројекта, директор пројекта, два менаџера, деветнаест уредника, три консултанта, рецензент, пет програмера и др. особље.
163
В. фусн. 45.; А.И. Башмаков, В.А. Старых, „Каталогизация образовательных информационных ресурсов“. Сборник научных статей „Интернет-порталы: содержание и технологии“. М.: Просвещение, 2003, 511-558.
50

могу разврстати у три групе: интелектуалне (елементе за индентификацију
ресурса као што су ISBN, ISSN, примарни и секундарни извор информације, аутор, наслов, издавач и др.; различите моделе претраживања по секцијама), структурне (информације потребне за повезивање објеката) и административне метаподатке (информације о формату ресурса у бајтима, назив). Дакле, инвентар неопходних елемената за опис ресурса постављених
у „Балканској русистици“ изгледа овако: назив ресурса, информације о
издању, издавач, место настанка, дескриптор садржине, локација документа, тип ресурса (интернет сајт, база података, појединачни документ),
језик ресурса, значајне физичке карактеристике (нпр. величина у бајтовима), датум постављања интелектуалног садржаја и име оног ко је одговоран
за интелектуални садржај164.
3.3. Чињеница да интернет ресурси могу да мењају адресу на којој
се налазе, да буду привремено недоступни или да временом буду обрисани,
потакла нас је да знатан део овог и сваког наредног тома одвојимо за библиографски опис „Балканске русистике“. Прикупљању, каталогизацији и
чувању у штампаном облику подвргавамо само ресурсе истоименог часописа. Сматрамо да нема потребе за библиографским описом база као што
су „Катедре“, „Библиотека“, „Колеге“, „Форуми“ и др. На тај начин повећавамо контролу ресурса у дигиталној форми. У овој књизи смо елементарно
каталогизовали текстуални, визуелни и мултимедијални садржај (текст,
видео-записе, фотографије и презентације у Power Point-у). У опису ресурса нисмо се држали неког од постојећих стандарда, већ смо се определили
за ниво описа који узима у обзир ограничени обим књиге, расположиво
особље (опис је радио појединац) и сврху каталогизације (в т. 0 и 3.2).
3.4. Наша каталогизација текстуалних интернет ресурса (в. сл. 6)
састоји се од две врсте записа: основне и изведене. Основи запис представља све оно што се уз ресурс наводи, односно служи за његову идентифика164

Тако, на пример, материјали у часопису „Аcta Linguistica“ каталогизовани су
према Dublin Core стандарду. Каталогизацијом су обухваћени следећи метаподаци:
назив документа, аутор, институција, дисциплина, предмет, анотација, организатор, град, спонзор, датум публиковања, тип документа, формат фајла, универзални
идентификатор или URL, часопис, том, број, година, језик, допунски фајлови, метод и поступак истраживања, права и приступ. У књизи Weber, Mary Beth. Cataloging Nonprint and Internet Resources. New York; London: Neal-Schuman Publishers,
2002. наводе се следећи елементи за идентификацију интернет ресурса: примарни
извор информација, секундарни извор информација, избор главног уноса, физички
опис, ISSN, ISBN или DOI, каталошки извор, код за језик, географске информације, наслов, варијанте наслова, општа ознака грађе, подаци о одговорности, издање,
карактеристике датотеке, место издавања и/или дистрибуције, или производње,
име издавача и/или дистрибутера, датум издавања, дистрибуције, копирајта, производње, издавачке целине, напомене, предметне одреднице, додатни уноси (лична и
/или корпоративна имена, додатни уноси о наслову), електронска адреса и приступ, класификација.
51

цију као што су секундарна локација документа изражена скупом бројева,
дескриптор садржине, дескриптор области165, аутор, назив прилога, датум
објављивања и име уредника прилога. Изведени запис се добија од основног и на сл. 6 је означен курзивом. Тако на основу каталошког броја можемо утврдити тачну интернет адресу секундарног извора (URL адресу) која
је за сваки прилог иста (http://www.russian.slavica.org/articleБРОЈ.html), као
и језик на коме је написан. Затим преко тако добијене секундарне адресе
остварујемо увид у примарни извор информације166.
Каталогизација
текстуалне грађе
7559 Диссертации 006: Т.Т. Нещеретова, Сопоставительная типология грамматической категории рода в русском и немецком языках 2008-01-10 (Ј.А.)
Аутор
Локација
документа
у БР

Дескриптор
области:
006
Конфронтативна
лингвистика

Наслов
прилога

Датум
објављивања
Уредник:
Ј. Ајдуковић
Језик рада:
Руски

Дескриптор
садржине

http://www.russian.slavica.org/article7559.html

Текст доступан на адреси:
http://www.adygnet.ru/nauchrab/u
chrab_new/nauchres/docs/avtoref
erat-nesheretova.doc

Сл.6. Каталогизација текстуалне грађе
165

Посебан проблем представља каталогизација материјала према научној дисциплини с обзиром да многи радови тематски могу припадати различитим дисциплинама. Како два или више дескриптора области због техничких разлога није могуће ставити, одлуку о дескриптору области неке публикације доноси уредник.
Када је реч о интернет верзији „Балканске русистике“ уредник има право да на сугестију научне јавности премести неку публикације из једне области у другу.
166
Због ограниченог обима штампаног издања књиге били смо принуђени да у неким случајевима изоставимо неки сегмент описа ресурса, међутим тај изостављени
део описа лако се може реконструисати на основу других ресурса у окружењу који
имају исте податке. Углавном смо изостављали иницијале уредника, датум објављивања прилога, а дешавало се да изоставимо само годину и месец објављивања, а
да оставимо дан. Понегде нисмо иницајле аутора стављали у заграде, нпр. Ј.А., или
смо давали другачије решење, на пример, састављено писање иницијала ЈА.
52

3.5. Каталогизација видео-материјала и фотографија обухвата поред
стандардних основних елемената записа још два нова елемента: словну ознаку за видео- и фото-материјал и нумеричку ознаку за укупан број записа
(на сл. 7 и 8 дати су у угластим заградама). Изведене информације представљају адреса екстерног сајта где је видео-материјал постављен и дужина видео-прилога изражена у секундама. Ради лакше експлоатације видео материјал смо поставили на сајт YouTube компаније Google (www.
youtube.com/ajdukovicj) који служи за бесплатну размену видео-садржаја.
Када је реч о фотографијама оне се у „Балканској русистици“ објављују у
величини не већој од 800х800 тачака по ширини и висини слике, међутим
програм Power Point омогућава уношење фотографија без смањења резолуције. За обраду фотографија уредници користе неки од познатих графичких
софтвера.
Каталогизација
видео-материјала
7937 Лекции 021: Йован Айдукович, Короткая видеозапись лекции академика
Бориса Андреевича Успенского [В9] 2008-01-10 (J.A.)
Наслов
прилога

Аутор
Локација
документа
у БР

Уредник:
Ј. Ајдуковић

Дескриптор
области:

Датум
објављивања

021
Граматика

Дескриптор
садржине

Број
видео
записа

[1]http://www.youtube.co
m/watch?v=plj613MwS7o

http://www.russian.slavica.org/article7937.html

Дужина
прилога:
00:12

Сл. 7. Каталогизација видео-материјала
3.6. Данас је готово постао стандард да реферате на конференцијама прате презентације у програму Power Point јер се у њима на јасан и
прецизан начин поентира оно шта је предмет излагања. С обзиром да
самостална израда презентација у Power Point-у захтева одређени труд,
сматрали смо да и оне треба да буду каталошки обрађене. На сл. 9
приказали смо начин каталогизације презентација. У угластим заградама
поред слова „С“ (слајд) налази се нумеричка ознака за укупан број слајдова
унутар презентације.
53

Каталогизација изложбе фотографија
7557 Конференции 040: Јован Ајдуковић, Округли сто студената славистике:
Електронски дискурс српског и других словенских језика [Ф31] 2008-01-10
(Ј.А.)
Аутор

Локација
документа
у БР

Наслов
фото
изложбе

Дескриптор
области:
040
Славистика

Уредник:
Ј. Ајдуковић

Број
фото
прилога

Дескриптор
садржине

http://www.russian.slavica.org/article7557.html

Датум
објављивања

Фотографија у пуном
формату:
http://www.russian.slavica.org
/gate.html?name=Forums&file
=album_page&pic_id=2813

Сл.8. Каталогизација изложбе фотографија
Каталогизација Power Point презентација
6908 Тезисы 041: Йован Айдукович, PowerPoint презентация: 'Балканская русистика' и электронное обучениe (С30) 2007-10-31 (Ј.А.)
Аутор

Локација
документа
у БР

Наслов
фото
изложбе

Дескриптор
области:
041
Учење на
даљину

Дескриптор
садржине

Уредник:
Ј. Ајдуковић
Број
слајдова
у Power
Point-у

Датум објављивања

http://www.russian.slavica.org/article6908.html

Сл. 9. Каталогизација Power Point презентација
54

ТЕХНИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ И ОЗНАКЕ

Ј.А. (Јован Ајдуковић), А.Г. (Ала Градинарова), П.Г. (Пламен Градинаров), К.П. (Красимира Петрова), В (видео), Ф (фотографија), С (слајд), општа лингвистика (001), етимологија (002), историја руског језика (003), социолингвистика (004), психолингвистика (005), конфронтативна лингвистика (006), когнитивна лингвистика (007), теорија превођења (008), стилистике (009), дијалектологија (010), семантика (011), лексикографија (012),
лексикологија (013), фразеологија (014), фонетика (015), творба речи (016),
ономастика (017), морфологија (018), синтакса (019), семиотика (020), граматика (021), прагмалингвистика (022), лингвистика текста (023), корпусна
лингвистика (024), компјутерска лингвистика (025), машинско превођење
(026), примењена лингвистика (027), стара руска књижевност (028), фолклористика (029), руска књижевност 18. и 19. века (030), руска књижевност
20. века (031), савремена руска књижевност (032), теорија књижевности
(033), књижевна критика (034), филозофија (035), културологија (036), контактологија (037), методика (038), руски језик као страни (039), славистика
(040), учење на даљину (041), филологија (042)

55

4. САДРЖАЈ „БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ“167
7561 Исследования 006: M. Kótova, Unha vez máis sobre a correlación entre paremioloxía e fraseoloxía 2008-01-10 (Ј.А.)
7560 Диссертации 019: Ю.Н. Болотина, Модели русских элементарных простых
предложений пространственной семантики с локативным компонентом в форме
винительного падежа без предлога 2008-01-10 (Ј.А.)
7559 Диссертации 006: Т.Т. Нещеретова, Сопоставительная типология грамматической категории рода в русском и немецком языках 2008-01-10 (Ј.А.)
7558 Конференции 040: Скуп слависта Србије [Ф14] 2008-01-10 (Ј.А.)
7557 Конференции 040: Округли сто студената славистике [Ф31] 2008-01-10 (Ј.А.)
7556 Диссертации 006: О.В. Афанасьева, Семантическая структура концепта
ВРЕМЯ и ее отражение во фразеологических системах английского, испанского и
русского языков 2008-01-09 (Ј.А.)
7555 Диссертации 006: Ф.Л.Косицкая, Письменно-речевые жанры рекламного
дискурса моды в аспекте межъязыковой контрастивности (на материале французских и русских каталогов моды) 2008-01-09 (Ј.А.)
7554 Диссертации 006: О.С. Рыхлова, Концепт длительности в немецком, английском и русском языках в сопоставительном плане 2008-01-09 (Ј.А.)
7553 Диссертации 023: Н.Л. Моргун, Научный сетевой дискурс как тип текста
2008-01-09 (Ј.А.)
7552 Диссертации 004: Н.Ю. Буравцова, Национально-культурные особенности
статусных обращений в русском языке: история и современность 2008-01-09 (Ј.А.)
7551 Рецензии 003: П.В. Петрухин, Семантические классы предикатов и развитие
вида в восточнославянском 2008-01-09 (Ј.А.)
7550 Сообщения 041: Електронно обучение в славистиката 2008-01-08 (Ј.А.)
7549 Сообщения 030: Лекция Urs Heftricht в Загребском университете 2008-01-08
(Ј.А.)
7548 Журналы 001: Language and Linguistics Compass 2008-01-08 (Ј.А.)
7547 Журналы 004: Journal of Sociolinguistics 2008-01-08 (Ј.А.)
7546 Диссертации 014: А.В. Зинченко, Идиоматичность как проявление структурно-семантической аналогии единиц лексико-фразеологической системы (на материале адъективных фразеологизмов и прилагательных) 2008-01-08 (Ј.А.)
7545 Диссертации 016: Е.В. Костина, Авторские новообразования в языке отечественной детской литературы: функциональный и словообразовательный аспекты
2008-01-08 (Ј.А.)
7544 Диссертации 007: Е.В. Белецкая, Моделирование особенностей конструирования метафоры 2008-01-08 (Ј.А.)
7543 Диссертации 021: А.Г. Нарушевич, Категория одушевленности – неодушевленности в свете теории поля 2008-01-08 (Ј.А.)
7542 Диссертации 021: Е.М. Повышева, Межкатегориальные связи в грамматике
отглагольного существительного 2008-01-08 (Ј.А.)
7541 Диссертации 007: С.В.Валиулина, Средства репрезентации эмоции СТРАСТЬ
как фрагмента русской языковой картины мира 2008-01-08 (Ј.А.)
7540 Диссертации 014: И.Б. Русакова, Концепт „СЧАСТЬЕ“ - „НЕСЧАСТЬЕ“ в
167

56

Овим томом обухваћен је период од 22. јуна 2003. до 10. јануара 2008. године.

лингвокультурном содержании русских пословиц 2008-01-08 (Ј.А.)
7539 Диссертации 006: М.С. Хмелевский, Формирование разряда наречий – интенсификаторов в славянских языках 2008-01-08 (Ј.А.)
7538 Диссертации 013: В.В. Пирко, Просторечие Приамурья: лексикологический и
лексикографический аспекты 2008-01-08 (Ј.А.)
7537 Диссертации 022: М.А. Канчер, Языковая личность телеведущего в рамках
русского риторического этоса (на материале игровых программ) 2008-01-08 (Ј.А.)
7536 Диссертации 037: М.С. Селиванова, Семантическая адаптация англицизмов в
русском языке 2008-01-08 (Ј.А.)
7535 Диссертации 004: А.Б. Кутузов, Модель функционирования терминологического сленгизма в дискурсе сетевых форумов 2008-01-08 (Ј.А.)
7534 Исследования 037: М. Ђинђић, Позајмљенице словенског порекла у савременом турском језику 2008-01-07 (Ј.А.)
7533 Журналы 040: Croatica et Slavica Iadertina 2008-01-07 (Ј.А.)
7532 Исследования 037: M. Radčenko, Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od 1945. do 2000. godine 2008-01-07 (Ј.А.)
7531 Портреты 020: Владимир Валентинович Фещенко (Москва) 2008-01-07
(Ј.А.)
7530 Сборники 019: Структуры и интерпретации 2008-01-06 (Ј.А.)
7529 Конференции 019: Синтаксические структуры ІІ (Москва) 2008-01-06 (Ј.А.)
7528 Конференции 011: Взгляды на семантико-синтаксический интерфейс (Москва) 2008-01-06 (J.A.)
7527 Конференции 040: The Third Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society
(Columbus) 2008-01-06 (Ј.А.)
7526 Школы 040: Medieval Slavic Summer Institute (Columbus) 2008-01-06 (Ј.А.)
7525 Конференции 040: Formal Approaches to Slavic Linguistics 17 2008-01-06 (Ј.А.)
7524 Конференции 040: BASEES Conference (Cambridge) 2008-01-06 (Ј.А.)
7523 Конференции 040: Perspectives on Slavistics 3 (Hamburg) 2008-01-06 (Ј.А.)
7522 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-06
(Ј.А.)
7521 Сборники 040: III међународни конгрес слависта 2008-01-06 (Ј.А.)
7520 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-05
(Ј.А.)
7519 Исследования 037: А.Ю. Русаков, Севернорусский диалект цыганского языка:
„заимствование“ русских префиксов 2008-01-05 (Ј.А.)
7518 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-05
(Ј.А.)
7517 Рецензии 037: A.Yu. Rusakov, “Myers-Scotton, Contact Linguistics” 2008-01-05
(Ј.А.)
7516 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-05
(Ј.А.)
7515 Исследования 001: А.Ю. Русаков, Албанский язык: между Востоком и Западом 2008-01-05 (J.A.)
7514 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-05
(Ј.А.)
7513 Новости 039: Tanoviću „Medalja Puškina“ 2008-01-05 (Ј.А.)
7512 Рецензии 036: З. Паунковић, Дурилинови есеји о прогонству 2008-01-05 (Ј.А.)
7511 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-05
(Ј.А.)
7510 Исследования 003: Н. В. Перцов, Из истории русской орфографии: письмо не57

мецкому естествоиспытателю о пользе буквы „ъ“ 2008-01-05 (Ј.А.)
7509 Проекты 036: Tatlin’s Tower and the World [Ф13] 2008-01-04 (Ј.А.)
7508 Документы 001: Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2008 г. Международным годом языков 2008-01-04 (Ј.А.)
7507 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-04
(Ј.А.)
7506 Исследования 003: А.А. Турилов, „Ото князя от Яръополка“. К истории двух
древнейших русских списков Лествицы 2008-01-04 (Ј.А.)
7505 Исследования 040: Ф. Минлос, Рефлексы праслав. *СelС в восточнославянских языках 2008-01-04 (Ј.А.)
7504 Исследования 027: Р. Ратмайр, Лингвистические задачи изучения межкультурной коммуникации (на материале деловых переговоров) 2008-01-04 (Ј.А.)
7503 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-04
(Ј.А.)
7502 Документы 040: Записник од четвртиот состанок на Президиумот на Меѓународниот славистички комитет одржан во Охрид 2008-01-04 (Ј.А.)
7501 Исследования 011: Т. Е. Янко, Русские числительные как классификаторы существительных 2008-01-03 (Ј.А.)
7500 Исследования 023: А.Б. Пеньковский, Загадки пушкинского текста и словаря
2008-01-03 (Ј.А.)
7499 Исследования 011: С.М. Толстая, Мотивационные семантические модели и
картина мира 2008-01-03 (Ј.А.)
7498 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-03
(Ј.А.)
7497 Исследования 011: Е.В. Падучева, О параметрах лексического значения глагола: таксономический класс участника 2008-01-03 (Ј.А.)
7496 Исследования 015: Т.М. Николаева, Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения 2008-01-03 (Ј.А.)
7495 Исследования 021: Г.А. Золотова, О возможностях функционального исследования языка 2008-01-03 (Ј.А.)
7494 Исследования 011: А. Богуславский, К вопросу об универсальной семантической системе 2008-01-03 (Ј.А.)
7493 Исследования 012: Ю.Д. Апресян, Взаимодействие лексики и грамматики:
лексикографический аспект 2008-01-03 (Ј.А.)
7492 Портреты 015: Материалы к биографии Р.И. Аванесова 2008-01-03 (Ј.А.)
7491 Обзоры 040: Л. Ферм, Работы шведских русистов, опубликованные в серии
Studia Slavica Upsaliensia 2008-01-03 (Ј.А.)
7490 Доклады 040: К истории создания второго издания „Праславянской грамматики“ Г.А. Ильинского 2008-01-03 (Ј.А.)
7489 Исследования 022: Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев, Русский анекдот как текст и
как речевой жанр 2008-01-03 (Ј.А.)
7488 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-02
(Ј.А.)
7487 Исследования 010: А.И. Рыко, Причастия на „ши-“ в одном западнорусском
говоре торопецко-холмского региона 2008-01-02 (Ј.А.)
7486 Исследования 003: А.А. Пичхадзе, Литературно-языковые и переводческие
традиции в словоупотреблении церковнославянских памятников и русских летописей XI-XIII вв. 2008-01-02 (Ј.А.)
7485 Исследования 025: Ю.Д. Апресян, Л.Л. Цинман, Формальная модель перифразирования предложений для систем переработки текстов на естественных языках
58

2008-01-02 (Ј.А.)
7484 Исследования 021: В.С. Храковский, Русский язык в зеркале типологии: новации в императивной парадигме 2008-01-02 (Ј.А.)
7483 Исследования 002: Е. Хелимский, Трансевразийские аспекты русской этимологии 2008-01-02 (J.A.)
7482 Исследования 021: А.Тимберлейк, Significatio, Convention, Imitation et Invention 2008-01-02 (J.A.)
7481 Исследования 003: А.А. Зализняк, Тетралогия „Oт язычества к Христу” из Новогородского кодекса XI века 2008-01-02 (Ј.А.)
7480 Исследования 007: А. Вежбицка, Русские культурные скрипты и их отражение в языке 2008-01-02 (Ј.А.)
7479 Исследования 027: T. V. Chernigovskaya, „Homo loquens“: Evolution of Cerebral
Functions and Language 2008-01-02 (Ј.А.)
7478 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-02
(Ј.А.)
7477 Исследования 020:Т.Черниговская, Маленький мальчик нашёл „Першинг-2...“
2008-01-02 (Ј.А.)
7476 Исследования 005: K. Gor, T. Chernigovskaya, Generation of Complex Verbal
Morphology in First and Second Language Acquisition: Evidence from Russian 200801-02 (Ј.А.)
7475 Исследования 027: Т.В. Черниговская, Т.А. Гаврилова, А.В. Воинов, К.Н.
Стрельников, Сенсомоторный латеральный профиль: тестирование и интерпретация 2008-01-02 (Ј.А.)
7474 Исследования 005: T.V. Chernigovskaya, V.V. Arshavsky, Olfactory and Visual
Processing and Verbalization: Cross-cultural and Neurosemiotic Dimensions 2008-01-02
(Ј.А.)
7473 Исследования 005: T.V. Chernigovskaya, T.A. Gavrilova, A.V. Voinov, and K. N.
Strel’nikov, Sensorimotor and Cognitive Laterality Profile 2008-01-02 (Ј.А.)
7472 Исследования 005: K. Gor and T. Chernigovskaya, Formal Instruction and the
Acquisition of Verbal Morphology 2008-01-02 (Ј.А.)
7471 Исследования 027: K.N. Strelnikov, V.A. Vorobyev, T.V. Chernigovskaya, and S.
V. Medvedev, Prosodic Clues to Syntactic Processing - a PET and ERP Study 2008-0102 (Ј.А.)
7470 Исследования 005: T.V. Chernigovskaya, The Mirror Brain, Concepts, and
Language: The Price for Anthropogenesis 2008-01-02 (Ј.А.)
7469 Исследования 005: K.S. Strel’nikov, V.A. Vorob’ev, M.S. Rudas, T.V.
Chernigovskaya and S.V. Medvedev, PET study of the Brain Mechanisms Underlying
Perception of Phrases with Syntagmatic Splitting 2008-01-02 (Ј.А.)
7468 Сообщения 041: В 2008 г. мы отмечаем свой пятилетний юбилей 2008-01-01
(Ј.А.)
7467 Доклады 006: Ж. Финк, Какая на самом деле Снежная королева? 2008-01-01
(Ј.А.)
7466 Исследования 006: Ž. Fink, Hrvatski frazemi kojima se opisuje neka ilegalna
djelatnost (u usporedbi s ruskima) 2008-01-01 (Ј.А.)
7465 Исследования 006: Ž. Fink, Čega se vrag boji i od čega bježi? O dvama frazemima
hrvatskoga i ruskog jezika 2008-01-01 (Ј.А.)
7464 Исследования 040: Ž. Fink, A. Menac, Hrvatska frazeologija - staro i novo 200801-01 (Ј.А.)
7463 Исследования 006: Ж. Финк, Что откладывают в ящик и кому не дают ходу?
(две группы хорватских фразеологизмов в сравнении с русскими) 2008-01-01 (Ј.А.)
59

7462 Исследования 040: Ж. Финк, Кого бережем как свой глаз, а кого как каплю
воды (о хорватских фразеологизмах со значением „заботливо беречь (хранить)
кого, что”) 2008-01-01 (Ј.А.)
7461 Исследования 006: Ž. Fink, Hrvatski priložni frazemi s komponentama „dan” i
„noć” i njihovi ekvivalenti u drugim jezicima 2008-01-01 (Ј.А.)
7460 Исследования 040: Ž. Fink, Trošimo li do zadnje pare ili lipe? (novčane jedinice u
hrvatskoj frazeologiji) 2008-01-01 (Ј.А.)
7459 Исследования 040: Ž. Fink, Tata od formata i konobar do jaja 2008-01-01 (Ј.А.)
7458 Новости 005: Т.В. Черниговская 2007-12-31 (Ј.А.)
7457 Обзоры 005: Т.В. Черниговская, Мозг и язык: полтора века исследований
2007-12-31
7456 Исследования 007: T. Chernigovskaya, Cognitive struggle with Sensory Chaos:
Semiotics of Olfaction and Hearing 2007-12-31 (Ј.А.)
7455 Исследования 005: Т.В. Черниговская, С.Э. Давтян, Н.Н. Петрова, К.Н.
Стрельников, Специфика полушарной асимметрии восприятия интонаций в норме
и при шизофрении 2007-12-31 (Ј.А.)
7454 Конференции 039: Русский язык и культура в зеркале перевода (Салоники)
2007-12-30 (Ј.А.)
7453 Исследования 005: К.Н. Стрельников, В.А. Воробьев, М.С. Рудас, Т.В. Черниговская, С.В. Медведев, ПЭТ-исследование мозгового обеспечения восприятия
фраз с синтагматическим членением 2007-12-30 (Ј.А.)
7452 Исследования 020: S. Davtian & T. Chernigovskaya, Psychiatry in Free Fall: In
Pursuit of a Semiotic Foothold 2007-12-30 (Ј.А.)
7451 Проекты 040: Стандардизација старословенског ћириличног писма и његова
регистрација у Уникоду [Ф8] 2007-12-29 (Ј.А.)
7450 Исследования 005: K. Gor and T. Chernigovskaya, Rules in Processing of Russian
Verbal Morphology 2007-12-29 (Ј.А.)
7449 Исследования 005: T. Chernigovskaya and K. Gor, The Complexity of Paradigm
2007-12-29 (Ј.А.)
and Input Frequencies in Native and Second Language Verbal Processing: Evidence
from Russian 2007-12-29 (Ј.А.)
7448 Исследования 005: T.V. Chernigovskaya, Yu.V. Natochin, V.V. Menshutkin,
Principles of Evolution of Natural and Computer Languages and Physiological Systems
2007-12-29 (Ј.А.)
7447 Исследования 005: Yu. V. Natochin and T. V. Chernigovskaya, Evolutionary
Physiology: History, Principles 2007-12-29 (Ј.А.)
7446 Классики 005: Т.В. Черниговская, В.Л. Деглин, Метафорическое и силлогистическое мышление как проявление функциональной асимметрии мозга 2007-1229 (Ј.А.)
7445 Школы 020: Finland, a Land of Semiotics 2007-12-29 (Ј.А.)
7444 Дискуссии 039: Год русского языка – успех или провал? 2007-12-28 (Ј.А.)
7443 Конференции 039: XI Конгресс МАПРЯЛ (Варна) [Ф16] 2007-12-28 (Ј.А.)
7442 Новости 036: М. Ђорђевић, Култура слободе 2007-12-28 (Ј.А.)
7441 Документы 040: Стандартизация старославянского кириллического письма
2007-12-28 (J.A)
7440 Документы 040: Standardization of the Old Slavic Churc Script and it’s Registration in Unicode 2007-12-28 (Ј.А.)
7439 Исследования 006: О. Стен, Что лучше: одна птица в руке или десять на крыше? Устойчивые выражения с орнитологическим компонентом в датском языке и
их русские соответствия 2007-12-28 (Ј.А.)
60

7438 Журналы 009: Стил (2007) 2007-12-28 (Ј.А.)
7437 Портреты 014: Валерий Михайлович Мокиенко (СПб) 2007-12-27 (Ј.А.)
7436 Конференции 042: XXXVII Международная филологическая конференция
(Санкт-Петербург) 2007-12-27 (Ј.А.)
7435 Монографии 001: G.P. Melnikov, Systemology and Linguistic Aspects of Cybernetics 2007-12-27 (Ј.А.)
7434 Исследования 027: O.V. Kukushkina, A.A. Polikarpov, D.V. Khmelev, Using
Letters and Grammatical Statistics for Authorship Attribution 2007-12-27 (Ј.А.)
7433 Исследования 023: Yu. K. Krylov, Three Laws of Fiction Prosaic Texts Organization 2007-12-27 (Ј.А.)
7432 Исследования 001: J.K. Krylov, On the Nature of Koehler's Effect 2007-12-27
(Ј.А.)
7431 Библиография 012: А.А. Поликарпов, Материалы по В.И.Далю в Интернете
2007-12-27 (Ј.А.)
7430 Журналы 022: Lodz Papers in Pragmatics 2007-12-27 (Ј.А.)
7429 Журналы 001: Research in Language 2007-12-27 (Ј.А.)
7428 Тезисы 001, 013: А.А. Поликарпов, Зависимость сохранности общеславянской
лексики во времени от категориальной принадлежности и возраста слов 2007-12-27
(Ј.А.)
7427 Монографии 001: Г.П. Мельников, Системная типология языков: синтез морфологической классификации языков со стадиальной 2007-12-27 (Ј.А.)
7426 Монографии 001: Г.П. Мельников, Системология и языковые аспекты кибернетики 2007-12-27 (Ј.А.)
7425 Программы 001: А.А. Поликарпов, Проблемы эволюционной лингвистики
2007-12-27 (Ј.А.)
7424 Новые книги 012: И. Улуханов, Х. Хебекер, Русско-немецкий словарь новых
слов 2007-12-26 (Ј.А.)
7423 Монографии 042: О.И. Северская, Язык поэтической школы: идиолект, идиостиль, социолект 2007-12-26 (Ј.А.)
7422 Монографии 001: M.В. Панов, Труды по общему языкознанию и русскому
языку 2007-12-26 (Ј.А.)
7421 Доклады 024: O.V. Kukushkina, A.A. Polikarpov, DicTUM-1. A System for
Dictionary-text Universal Manipulations and Analysis 2007-12-26 (Ј.А.)
7420 Исследования 024: О.В. Кукушкина, Словарная база данных „Грамматический словарь русского языка А.А.Зализняка“ 2007-12-26 (Ј.А.)
7419 Проекты 024: Корпусная информационно-исследовательская система 200712-26 (Ј.А.)
7418 Исследования 024: О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, А.Г. Токтонов, Анализ
системных характеристик словообразовательного процесса (На основе анализа
новых лексических единиц газетного материала „Полистилевого корпуса современного русского языка“) 2007-12-26 (Ј.А.)
7417 Исследования 024: О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, Е.Ф. Пирятинская,
Полистилевой корпус текстов современного русского языка: задачи, принципы,
первичный анализ 2007-12-26 (Ј.А.)
7416 Сборники 004: Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина 2007-12-25 (Ј.А.)
7415 Новые книги 002: А.Е. Аникин, Русский этимологический словарь 2007-12-25
(Ј.А.)
7414 Сборники 001: Жизнь языка: Памяти М.В. Панова 2007-12-25 (Ј.А.)
7413 Конференции 023: Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования
(Москва) 2007-12-25 (Ј.А.)
61

7412 Новости 040: Проведение заседания Международной комиссии по фонетике
и фонологии 2007-12-25 (Ј.А.)
7411 Учебники 027: А.Н. Баранов, Лингвистическая экспертиза текста 2007-12-25
(Ј.А.)
7410 Новые книги 040: Общеславянский лингвистический атлас 2007-12-25 (Ј.А.)
7409 Журналы 042: Philologia 2007-12-25 (Ј.А.)
7408 Программы 040: Скуп слависта Србије (Београд) 2007-12-24 (Ј.А.)
7407 Портреты 005: Сергей Аврутин (Utrecht) 2007-12-24 (Ј.А.)
7406 Исследования 037: A. Gladkova, New and Traditional Values in Contemporary
Russian. Natural Semantic Metalanguage in Cross-cultural Semantics 2007-12-24 (Ј.А.)
7405 Тезисы 011: S. McCoy-Rusanova, Decomposing Particles in Combination:
Colloquial Russian - To, Že, and Ved’ 2007-12-24 (Ј.А.)
7404 Исследования 011: O. Kagan, Aspect as Number in the Verbal Domain: Evidence
from Russian 2007-12-24 (Ј.А.)
7403 Исследования 001: David Gil, Early Human Language was Isolating-Monocategorial-Associational 2007-12-24 (Ј.А.)
7402 Исследования 006: L.V. Khokhlova, Some Notes on Reflexivization in Hindi and
Russian 2007-12-24 (Ј.А.)
7401 Исследования 011: A. Asarina, Russian Binding Theory: Two Improved Movement Approache 2007-12-24 (Ј.А.)
7400 Исследования 011: A. Asarina, The Subjunctive and Tense in Russian 2007-12-24
(Ј.А.)
7399 Тезисы 011: G. Kustova, O. Lashevskaja, E. Rakhilina, E. Paducheva, On Taxonomy in Cognitive Semantics and Corpus Linguistics: Parts of Body 2007-12-23 (Ј.А.)
7398 Исследования 011: B.H. Partee, Compositionality and Coercion in Semantics Case
Study: The Dynamics of Adjective Meaning 2007-12-23 (Ј.А.)
7397 Тезисы 006: M. Abildsnes, On the Semantics of the so-called Empty Verbal Prefix
na- in Bulgarian and Russian 2007-12-23 (Ј.А.)
7396 Конференции 036: Эмоции в русской истории и культуре (Москва) 2007-12-23
(Ј.А.)
7395 Исследования 011: A. Pazelskaya, When Eventual Semantics Meets Nominal
Form: Plural of Russian Event Nouns 2007-12-23 (Ј.А.)
7394 Исследования 011: E. Markovskaya, Goal-Source Asymmetry and Russian Spatial
Prefixes 2007-12-23 (Ј.А.)
7393 Сборники 001: University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 200712-23 (Ј.А.)
7392 Исследования 006: D. Beaver, I. Francez & D. Levinson, Bad Subject: (Non-)
canonicality and NP Distribution in Existentials 2007-12-22 (Ј.А.)
7391 Исследования 006: D. Levinson, Aspect in Negative Imperatives and Genitive of
Negation: A Unified Analysis of Two Phenomena in Slavic Languages 2007-12-22
(Ј.А.)
7390 Исследования 018: D. Levinson, Polarity Sensitivity in Inflectional Morphology
2007-12-22 (Ј.А.)
7389 Исследования 011: D. Levinson, Negative Polarity Particles & Semantic
Negativity 2007-12-22 (Ј.А.)
7388 Исследования 011: D. Levinson, Aspect in Negative Imperatives and Genitive of
Negation: A unified Analysis of two Phenomena in Russian 2007-12-22 (Ј.А.)
7387 Документы 042: Резолюция научной сессии Общего собрания Российской
академии наук 2007-12-21 (Ј.А.)
7386 Документы 039: В.А. Тишков, Русский язык и русскоязычное население в
62

странах СНГ и Балтии 2007-12-21 (Ј.А.)
7385 Документы 031: Н.В. Корниенко, Архив А.П. Платонова в РАН как общекультурное событие 2007-12-21 (Ј.А.)
7384 Документы 030: В.Е. Багно, Русская классическая литература и формирование образа России в мире 2007-12-21 (Ј.А.)
7383 Документы 028: А.А. Зализняк, Проблема подлинности „Слова о полку Игореве“ 2007-12-21 (Ј.А.)
7382 Документы 012: Ю.Д. Апресян, Теоретические основы активного словаря
русского языка 2007-12-21 (Ј.А.)
7381 Документы 024: А.М. Молдован, Национальный корпус русского языка и
проблемы русистики 2007-12-21 (Ј.А.)
7380 Документы 042: A.Б. Куделин, Русская филология на современном этапе
2007-12-21 (Ј.А)
7379 Документы 042: Вступительное слово академика Ю.С. Осипова 2007-12-21
(Ј.А.)
7378 Новости 042: Научная сессия Общего собрания РАН 2007-12-21 (Ј.А.)
7377 Журналы 020: Književna smotra 2007-12-20 (Ј.А.)
7376 Диссертации 001: А.С. Мельков, Лингвистические аспекты археографического описания рукописных собраний 2007-12-20 (Ј.А.)
7375 Диссертации 005: И.Н. Рыбка, Психолингвистическое исследование особенностей устного научного монологического текста 2007-12-20 (Ј.А.)
7374 Диссертации 014: Ю.М. Белозерова, Структурно-семантический, этимологический, парадигматический и речевой аспекты описания фразеосинтаксических
схем с опорным компонентом-наречием (на материале русского языка) 2007-12-20
(Ј.А.)
7373 Диссертации 016: Юань Цуй, Коллоквиализация языка современной прессы
(на материале словообразования имен существительных) 2007-12-20 (Ј.А.)
7372 Новые книги 040: В.П. Гудков, Исследование частных вопросов истории
славянских языков 2007-12-19 (Ј.А.)
7371 Диссертации 006: А.Г. Фетхановна, Сравнительный анализ неологизмов в
русском и немецком языках 2007-12-19 (Ј.А.)
7370 Новости 038: Презентация сборника „Current Issues in the Learning and
Teaching of Languages and Literatures“ [Ф34] 2007-12-19 (Ј.А.)
7369 Конференции 040: Доклад проф. Д. Шипка (Белград) [Ф8] 2007-12-18 (Ј.А.)
7368 Конференции 040: Круглый стол в Сербской академии наук и искусств [Ф26]
2007-12-18 (Ј.А.)
7367 Диссертации 017: В.А. Ражина, Ономастические реалии: лингвокультурологический и прагматический аспекты 2007-12-18 (Ј.А.)
7366 Диссертации 007: О.В. Шабалина, Структура и функционирование метафоры
в детской речи 2007-12-18 (Ј.А.)
7365 Диссертации 022: Т.Е. Водоватова, Инференциальный смысл высказываний с
пониженной и повышенной информационной емкостью 2007-12-18 (Ј.А.)
7364 Конференции 040: Международная славистическая конференция в Сербской
академии наук и искусств (Белград) [Ф66] 2007-12-17 (Ј.А.)
7363 Новости 040: В. Радева, Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию 2007-12-17 (Ј.А.)
7362 Обзоры 039: Г.Ю. Никипорец-Такигава, Русская диаспора в Японии: история,
проблемы существования и сохранения русского языка 2007-12-17 (Ј.А.)
7361 Новости 036: Top 100 European universities (2007) 2007-12-17 (Ј.А.)
7360 Новости 036: Истраживачка станица Петница - Првих 25 година 2007-12-16
63

7359 Программы 040: Стање и перспективе науке о српском језику 2007-12-16
(Ј.А.)
7358 Исследования 020: И.Н. Завязкина, О некоторых особенностях русской чайной традиции (лингвокультурологический аспект) 2007-12-16 (Ј.А.)
7357 Исследования 020: А.А. Романовская, К эпистемологическому обоснованию
символа в лингвистике 2007-12-16 (Ј.А.)
7356 Исследования 020: М.Л. Новикова, Изучение семантики остранненного знака
- словесного образа как единицы и компонента художественного пространства текста 2007-12-16 (Ј.А.)
7355 Исследования 006: А.Г. Шустер, Реализация условно-следственных отношений на разных ярусах синтаксиса 2007-12-16 (Ј.А.)
7354 Исследования 007: А.А. Водяха, Эмоциональная картина мира: реализация
эмоционального кода 2007-12-16 (Ј.А.)
7353 Исследования 021: В.А. Лаврентьев, Предикативные личные формы личных
глаголов 2007-12-16 (Ј.А.)
7352 Исследования 021: А.И. Нечаева, Аспектуальная характеристика предикатов
поведения 2007-12-16 (Ј.А.)
7351 Новости 036: М. Радовић, Дар руског цара Његошу 2007-12-16 (Ј.А.)
7350 Исследования 011: А.Г. Етко, Категория авторизации: основные аспекты категориальной семантики 2007-12-16 (Ј.А.)
7349 Портреты 040: Румяна Павлова (София) 2007-12-15 (Ј.А.)
7348 Сборники 040: Acta universitatis szegediensis 2007-12-15 (Ј.А.)
7347 Школы 040: Кирило-Методиевски научен център при БАН 2007-12-15 (Ј.А.)
7346 Конференции 040: Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym,
leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich (Warszawа) 2007-12-15 (Ј.А.)
7345 Конференции 040: Evropska unija i jezička ravnopravnost: kodeks rodno osetljivog jezika (Novi Sad) 2007-12-15 (Ј.А.)
7344 Портреты 023: Стефана Димитрова (София) 2007-12-14 (Ј.А.)
7343 Исследования 029: Е.И. Алещенко, Коллективная языковая личность и ее отражение в народной сказке 2007-12-14 (Ј.А.)
7342 Конференции 031: Southern Slavic Avant-garde between East and West (Belgrade) [Ф77] 2007-12-13 (Ј.А.)
7341 Исследования 007: К.И. Декатова, Роль гештальта в процессе смыслообразования знаков косвенно-производной номинации 2007-12-13 (Ј.А.)
7340 Исследования 007: Ж.А. Вардзелашвили, Наносемы как латеральный компонент значения слова 2007-12-13 (Ј.А.)
7339 Исследования 006: А.Ю. Маслова, К проблематике исследования категории
побудительности в славянских языках 2007-12-13 (Ј.А.)
7338 Исследования 021: Д.И. Коломацкий, К вопросу о распределении русских
пассивных форм по виду 2007-12-13 (Ј.А.)
7337 Исследования 019: А.Л. Леонтьева, У Х-а у Y-а Р: конструкции с рекурсивной
группой у + GEN в русском языке 2007-12-13 (Ј.А.)
7336 Портреты 040: Мотоки Номати (Токио) 2007-12-12 (Ј.А.)
7335 Библиография 039: Промоција библиографских издања (Београд) 2007-12-12
(Ј.А.)
7334 Исследования 006: А.А. Градинарова, Болгарский субъектный имперсонал и
его русские функциональные соответствия 2007-12-12 (Ј.А.)
7333 Новости 038: Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti 2007-12-12
(Ј.А.)
7332 Конференции 039: IV Международная научная конференция (Варшава) 200764

12-11 (Ј.А.)
7331 Сборники 036: Руска дијаспора и српско-руске културне везе 2007-12-11
(Ј.А.)
7330 Журналы 025: International Journal of Applied Linguistics 2007-12-11 (Ј.А.)
7329 Журналы 025: Computational Intelligence 2007-12-11 (Ј.А.)
7328 Тезисы 005: Т.В. Черниговская, „Language Acquisition Device“: Где оно? 200712-11 (Ј.А)
7327 Тезисы 040: Српски језик у информационим технологијама 2007-12-11 (Ј.А.)
7326 Тезисы 005: К.Ф. Седов, Ретроспективный подход к исследованию речевого
онтогенеза 2007-12-11 (Ј.А.)
7325 Тезисы 005: Е.А. Офицерова, Модальный оператор „нельзя“ в активном и
пассивном лексиконе ребенка 2007-12-11 (Ј.А.)
7324 Тезисы 005: Н.К. Онипенко, О возможностях применения идей коммуникативной грамматики в онтолингвистике 2007-12-11 (Ј.А.)
7323 Тезисы 005: И.Г. Овчинникова, Индивидуальная вариативность построения
дискурса 2007-12-11 (Ј.А.)
7322 Тезисы 005: Ст. Милевский, Влияние речи, обращенной к маленьким детям,
на процесс усвоения ими языка 2007-12-11 (Ј.А.)
7321 Тезисы 005: С. Миеттинен, Е. Протасова, Совместное воспитание детей с разными родными языками 2007-12-11 (Ј.А.)
7320 Тезисы 005: Н.Г. Мальцева, Модальные слова в детской речи (на материале
русского и английского языков) 2007-12-11 (Ј.А.)
7319 Журналы 001: Communication Theory 2007-12-10 (Ј.А.)
7318 Журналы 005: Child Development 2007-12-10 (Ј.А.)
7317 Тезисы 005: И.Г. Маланчук, Развитие диалогических форм речи у ребенка на
первом году жизни 2007-12-10 (Ј.А.)
7316 Тезисы 005: Е.Е. Ляксо, Вокальная имитация в диаде „мать-ребенок“ 2007-1210 (Ј.А.)
7315 Тезисы 040: М. Ивановић, Прелазност у украјинском и српском језику: функционални аспект 2007-12-10 (Ј.А.)
7314 Тезисы 005: Н.А. Лемяскина, Об изучении динамики развития коммуникативного сознания младшего школьника 2007-12-10 (Ј.А.)
7313 Тезисы 005: А.И. Лаврентьева, Этапы овладения значениями прилагательных
в онтогенезе 2007-12-10 (Ј.А.)
7312 Тезисы 005: Н.И. Кулакова, Семантическая структура слова в онтогенезе
(формирование семантических связей слова) 2007-12-10 (Ј.А.)
7311 Тезисы 005: Т.В. Кузьмина, Иерархия правил русского письма и детские
графические девиации 2007-12-10 (Ј.А.)
7310 Тезисы 005: А.К. Шаяхметова, О соотношении языков в детском двуязычии
2007-12-10 (Ј.А.)
7309 Тезисы 005: Т.А. Круглякова, Роль ритмических структур в восприятии стихотворного текста дошкольниками 2007-12-10 (Ј.А.)
7308 Тезисы 005: М. Краузе, Модальные маркеры в речи детей: становление функций и системы 2007-12-10 (Ј.А.)
7307 Тезисы 005: В.М. Швец, Усвоение ребенком эпистемической модальности
2007-12-10 (Ј.А.)
7306 Журналы 001: Travaux de linguistique 2007-12-09 (Ј.А.)
7305 Тезисы 005: Е.А. Костылева, Особенности восприятия алексического текста
2007-12-10 (Ј.А.)
7304 Тезисы 005: И.В. Королёва, Роль морфемы в визуальном распознавании слова
65

2007-12-10 (Ј.А.)
7303 Тезисы 005: А.Н. Корнев, В.В. Люблинская, Э.И. Столярова, Сравнительный
анализ экспериментальных процедур организации интерактивного диалога между
детьми 2007-12-09 (Ј.А.)
7302 Тезисы 005: А.Н. Корнев, Прагматические аспекты речевых имитаций у детей
четвертого года жизни 2007-12-09 (Ј.А.)
7301 Тезисы 005: Ю.П. Князев, Некоторые синтаксические особенности раннего
детского письменного нарратива 2007-12-09 (Ј.А.)
7300 Тезисы 005: Н.М. Юрьева, Семантические дефиниции производных слов как
феномен речевой объективации языкового сознания ребенка 2007-12-09 (Ј.А.)
7299 Тезисы 005: В.Б. Касевич, А.В. Смирнова, Е.В. Ягунова, Перцептивный словарь взрослых и детей 2007-12-09 (Ј.А.)
7298 Тезисы 005: В.В. Казаковская, К проблеме семантической классификации
вопросо-ответных единств в диалоге „взрослый - ребенок“ 2007-12-09 (Ј.А.)
7297 Тезисы 005: Е.И. Исенина, Т.И. Барановская, Влияние структуры и динамики
развития базовых качеств матери на речевое развитие младенца 2007-12-09 (Ј.А.)
7296 Проекты 020: Text Semiotics 2007-12-09 (Ј.А.)
7295 Школы 020: З. Паунковић, Балкански модел света 2007-12-08 (Ј.А.)
7294 Портреты 007: Aleksander Kiklewicz (Olsztyn) 2007-12-08 (Ј.А.)
7293 Портреты 006: Stanisław Siatkowski (Warszawa) 2007-12-08 (Ј.А.)
7292 Тезисы 005: Т.И. Зубкова, О двух тенденциях речевого онтогенеза и разных
стратегиях построения вербального текста 2007-12-08 (Ј.А.)
7291 Тезисы 005: М.Б. Елисеева, О. Наумова, Языковые самоисправления ребенка
и исправления взрослым речи ребенка 2007-12-08 (Ј.А.)
7290 Тезисы 005: М.А. Еливанова, Общие пространственные отношения и их отражение в речи дошкольников 2007-12-08 (Ј.А.)
7289 Тезисы 005: В.А. Еливанова, Отрицание на этапе двухкомпонентных высказываний 2007-12-08 (Ј.А.)
7288 Исследования 011: С.Д. Кацнельсон, О грамматической семантике 2007-12-08
(Ј.А.)
7287 Тезисы 005: Н.А. Дьячкова, Полипропозитивные структуры в детской речи
2007-12-08 (Ј.А.)
7286 Исследования 021: М.Д. Воейкова, Вариативность морфологических характеристик предиката в вопросо-ответных единствах 2007-12-08 (Ј.А.)
7285 Тезисы 005: W.U. Dressler, How Does a Child Discover Morphology? 2007-12-08
(Ј.А.)
7284 Сборники 001: Prague Linguistic Circle Papers 2007-12-07 (Ј.А.)
7283 Тезисы 005: Г.Р. Доброва, Эгоцентричность прономинальной и „парапрономинальной“ лексики 2007-12-07 (Ј.А.)
7282 Тезисы 005: E. Дизер, Освоение категории рода в рамках детского трехъязычия 2007-12-07 (Ј.А.)
7281 Тезисы 005: В.В. Дементьев, Прямая и непрямая коммуникация в онтогенезе
2007-12-07 (Ј.А.)
7280 Тезисы 005: В.Б. Гулида, Социо-фонетические особенности речи ребенкабилингва 2007-12-07 (Ј.А.)
7279 Тезисы 005: А.Д. Громова, Воздействие индивидуальных особенностей речи
матери на развитие речи ребенка на примере ротацизма 2007-12-07 (Ј.А.)
7278 Тезисы 005: Е.И. Грищук, Особенности семантики абстрактных лексем в
языковом сознании старшего школьника 2007-12-07 (Ј.А.)
7277 Исследования 021: Ю.А. Пупынин, Связи субъекта и объекта с грамматичес66

кой семантикой предиката в русском языке 2007-12-07 (Ј.А.)
7276 Исследования 005: C.Н. Цейтлин, Детские речевые инновации: опыт анализа
2007-12-07 (Ј.А.)
7275 Исследования 021: В.М. Павлов, Принцип поля в грамматическом исследовании и идея противоречия 2007-12-07 (Ј.А.)
7274 Тезисы 005: Н.Д. Голев, Е.А. Аввакумова, Освоение морфематического принципа русской орфографии (к типологии орфографической способности детей)
2007-12-07 (Ј.А.)
7273 Интервью 031: А. Цвијић, Хиљаду година лирике 2007-12-07 (Ј.А.)
7272 Портреты 005: Екатерина Юрьевна Протасова (Хельсинки) 2007-12-06 (Ј.А.)
7271 Школы 027: Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa
Instytutu filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego 2007-12-06 (Ј.А.)
7270 Конференции 039: Русистика и современность (Жешув) 2007-12-06 (Ј.А.)
7269 Школы 042: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 2007-12-06 (Ј.А.)
7268 Школы 015:Zielonogórska Szkoła Fonologii Suprasegmentalnej 2007-12-06 (Ј.А.)
7267 Журналы 001: Transactions of the Philological Society 2007-12-06 (Ј.А.)
7266 Журналы 001: Language Learning 2007-12-06 (Ј.А.)
7265 Тезисы 005: Н.В. Глущевская, Функции метафоры в речи дошкольника 200712-06 (Ј.А.)
7264 Тезисы 005: К.В. Гарганеева, Цитата в речи ребенка и становление коммуникативных навыков на ранних этапах речевого онтогенеза 2007-12-06 (Ј.А.)
7263 Тезисы 005: Н.В. Гагарина, Видо-временные формы и их значения в детской
речи (на материале русского языка) 2007-12-06 (Ј.А.)
7262 Тезисы 005: М.Д. Воейкова, Системно-грамматические функции диминутивов
в усвоении русского языка ребенком 2007-12-06 (Ј.А.)
7261 Тезисы 005: Н.Т. Бушенев, О поиске языковой протоосновы, используемой
ребенком на начальном этапе языкового развития 2007-12-06 (Ј.А.)
7260 Тезисы 005: Е.О. Бухарова, А.Н. Иванова, Определение референциального
статуса собеседника детьми до трех лет 2007-12-06 (Ј.А.)
7259 Тезисы 005: Е.Л. Бровко, Начальные этапы формирования конструкций с
компонентом N5 при переходных глаголах 2007-12-06 (Ј.А.)
7258 Тезисы 015: Г.М. Богомазов, Фонология говорящего и фонология слушающего 2007-12-06 (Ј.А.)
7257 Тезисы 006: Д. Биттнер, Н.В. Гагарина, Видовая интерпретация ранних глагольных форм в немецком и русском языках 2007-12-06 (Ј.А.)
7256 Тезисы 011: Л.В. Балашова, Концепт ДЕТСТВО в метафорической системе
языка (диахронический аспект) 2007-12-06 (Ј.А.)
7255 Конференции 038: Изучение славянских языков, литератур и культур как
инославянских и иностранных (Белград) 2007-12-05 (Ј.А.)
7254 Портреты 020: Борис Андреевич Успенский (Università di Napoli) 2007-12-05
(Ј.А.)
7253 Монографии 001: Б.А. Успенский, Язык и коммуникационное пространство
2007-12-05 (Ј.А.)
7252 Библиография 041: Biblioteka Jagiellońska 2007-12-05 (Ј.А.)
7251 Конференции 039: Rusycystyka Europejska a współczesność (Poznań) 2007-1205 (Ј.А.)
7250 Конференции 039: Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i
Świata (Warszawa) 2007-12-05 (Ј.А.)
7249 Интервью 032: Z. Miladinović, Suviše dobar za obične nagrade 2007-12-05 (Ј.А.)
7248 Интервью 040: A. Wołodźko-Butkiewicz 2007-12-04 (Ј.А.)
67

7247 Проекты 010: Диалектологические экспедиции на Кольский полуостров 2007
-12-04 (Ј.А.)
7246 Тезисы 005: Детская речь как предмет лингвистического исследования 200712-04 (Ј.А.)
7245 Исследования 021: В.М. Павлов, Полевой подход и континуальность языковой системы 2007-12-04 (Ј.А.)
7244 Тезисы 005: Н.Ш. Александрова, Раннее двуязычие и гипотеза созревания
мозга 2007-12-04 (Ј.А.)
7243 Рецензии 036: Ј. Кајго, Виртуози балетске игре 2007-12-04 (Ј.А.)
7242 Интервью 032: М. Момчиловић, Писац диверзант 2007-12-04 (Ј.А.)
7241 Портреты 010: Christian Sappok (Bochum) 2007-12-03 (Ј.А.)
7240 Монографии 021: А.М. Мухин, Функциональный синтаксис. Функциональная
лексикология. Функциональная морфология 2007-12-03 (Ј.А.)
7239 Тезисы 021: С.А. Шубик, Грамматика и лексика 2007-12-03 (Ј.А.)
7238 Тезисы 011: В.Д. Черняк, Семантические переходы в лексической системе и
синонимия 2007-12-03 (Ј.А.)
7237 Тезисы 021: Т.В. Черниговская, Ментальная грамматика и картезианская лингвистика (читая С.Д. Кацнельсона в ХХІ веке) 2007-12-03 (Ј.А.)
7236 Тезисы 021: С.Н. Цейтлин, Многослойность планов содержания и выражения
и ее отражение в языковой системе ребенка 2007-12-03 (Ј.А.)
7235 Тезисы 021: В.С. Храковский, О зависимом / независимом статусе ситуаций
2007-12-03 (Ј.А.)
7234 Тезисы 021: И.Н. Смирнов, Повторяемость и обобщенность как типы нелокализованности действия во времени 2007-12-03 (Ј.А.)
7233 Тезисы 022: Н.Д. Светозарова, Об иерархичности интонационного членения
фразы и текста 2007-12-03 (Ј.А.)
7232 Тезисы 018: М.В. Русакова, Синтаксическое согласование или содержательная морфология? (По поводу сущности морфологических категорий существительного в трактовке С.Д. Кацнельсона) 2007-12-03 (Ј.А.)
7231 Тезисы 021: Е.Э. Пчелинцева, Семантический потенциал имен действия в
сфере аспектуальности 2007-12-03 (Ј.А.)
7230 Программы 036: Южнославянский авангард между Востоком и Западом
2007-12-02 (Ј.А.)
7229 Портреты 027: Юлий Абрамович Бельчиков (Москва) 2007-12-02 (Ј.А.)
7228 Тезисы 037: Е.В. Перехвальская, Говорка - упрощение или усложнение? 200712-02 (Ј.А.)
7227 Портреты 027: Светлана Григорьевна Тер-Минасова (Москва) 2007-12-02
(Ј.А.)
7226 Тезисы 011: А.М. Певнов, Об именном отрицании 2007-12-02 (Ј.А.)
7225 Тезисы 011: Е.В. Падучева, Семантические объяснения в синтаксисе: фокализация 2007-12-02 (Ј.А.)
7224 Тезисы 011: А.В. Павлова, Н.Д. Светозарова, Контекстуально свободные и
контекстуально связанные значения 2007-12-02 (Ј.А.)
7223 Тезисы 005: В.М. Павлов, О тезисе „Мысль не выражается в слове, но совершается в слове“ (Л.С.Выготский) 2007-12-02 (Ј.А.)
7222 Тезисы 021: Т.М. Николаева, Неописанный пласт языка и его грамматика
2007-12-02 (Ј.А.)
7221 Тезисы 006: Х.-Р. Мелиг, Посессивностъ и референциальный статус объекта
обладания: сопоставительный анализ русских бытийных предложений и немецких
конструкций с глаголом „haben“ 2007-12-02 (Ј.А.)
68

7220 Тезисы 007: М. Краузе, Концепт как дискурсивная единица. Или „достижители ли мы?“ 2007-12-02 (Ј.А.)
7219 Портреты 027: Мира Борисовна Бергельсон (Москва) 2007-12-01 (Ј.А.)
7218 Тезисы 021: И.М. Кобозева, Учение С.Д. Кацнельсона о падеже и концепция
падежа в Теории принципов и параметров 2007-12-01 (Ј.А.)
7217 Портреты 027: Галина Георгиевна Молчанова (Москва) 2007-12-01 (Ј.А.)
7216 Тезисы 021: Е.В. Клобуков, Падеж и падежность в понимании С.Д. Кацнельсона: пропозициональные, коммуникативные и иллокутивные измерения 2007-1201 (Ј.А.)
7215 Тезисы 018: Ю.А. Клейнер, Междометия и частицы 2007-12-01 (Ј.А.)
7214 Тезисы 021: А.А. Кибрик, Связанность и доминантность: два параметра типологии местоимений 2007-12-01 (Ј.А.)
7213 Тезисы 021: В.Б. Касевич, Апофатическая грамматика 2007-12-01 (Ј.А.)
7212 Тезисы 001: Е.Ю. Калинина, Понятие лингвистической компетенции в свете
наблюдений, полученных в ходе полевой работы 2007-12-01 (Ј.А.)
7210 Журналы 001: Journal of Politeness Research 2007-12-01 (Ј.А.)
7209 Журналы 042: Journal of Literary Semantics 2007-11-30 (Ј.А.)
7208 Журналы 022: Text & Talk 2007-11-30 (Ј.А.)
7207 Тезисы 001: Н.Н. Казанский, Следы субъектно-объектного спряжения в
праиндоевропейском? 2007-11-30 (Ј.А.)
7206 Тезисы 005: В.В. Казаковская, Синкреты в концепции речевого мышления
С.Д. Кацнельсона и данные современного корпуса детской речи 2007-11-30 (Ј.А.)
7205 Тезисы 019: С.Г. Ильенко, Возвращаясь к проблематике единиц синтаксиса:
соотнесенность членов предложения и компонентов словосочетания 2007-11-30
(Ј.А.)
7204 Тезисы 019: М.Я. Дымарский, Коннексия и иннексия: базовые принципы организации языковых структур? 2007-11-30 (Ј.А.)
7203 Тезисы 001: В.А. Дыбо, Явление Verschärfung'а в германских глаголах и балто-славянская акцентология 2007-11-30 (Ј.А.)
7202 Тезисы 001: В.З. Демьянков, Реконструирующий метод в теоретической лингвистике и в грамматике (о понятии „внутренняя форма“ в трактовке С.Д. Кацнельсона) 2007-11-30 (Ј.А.)
7201 Журналы 010: Dialectologia et Geolinguistica 2007-11-29 (Ј.А.)
7200 Тезисы 011: М.Я. Гловинская, Свойства потенциальных видовых коррелятов
2007-11-29 (Ј.А.)
7199 Тезисы 005: М.Д. Воейкова, Усвоение детьми абстрактных понятий 2007-1129 (Ј.А.)
7198 Тезисы 006: А. Бонола, Залог в трактовке С.Д. Кацнельсона и проблема пермутатива: контрастивный анализ итальянского и русского языков 2007-11-29 (Ј.А.)
7197 Тезисы 021: А.В. Бондарко, Отношение к говорящему в классификационной
системе категорий грамматики 2007-11-29 (Ј.А.)
7196 Тезисы 022: М.Б. Бергельсон, Дискурсивные маркеры как часть речи 2007-1129 (Ј.А.)
7195 Тезисы 022: Т.В. Базжина, Клавиши понимания 2007-11-29 (Ј.А.)
7194 Тезисы 011, 012: Ю.Д. Апресян, Трехуровневая теория управления: лексикографический аспект 2007-11-28 (Ј.А.)
7193 Тезисы 001: В.М. Алпатов, С.Д.Кацнельсон и проблемы истории языкознания
2007-11-28 (Ј.А.)
7192 Тезисы 019: М.И. Абабкова, К вопросу о средствах выражения коммуникативной перспективы предложения 2007-11-28 (Ј.А.)
69

7191 Доклады 023: А.П. Сковородников, О типологии контаминированных текстов
(к проблеме терминообозначения) 2007-11-28 (Ј.А.)
7190 Исследования 016: В.Н. Арутюнян, О необходимости выделения нового способа словообразования 2007-11-28 (Ј.А.)
7189 Портреты 005: Дмитрий Леонидович Спивак (Санкт-Петербург) 2007-11-27
(Ј.А.)
7188 Монографии 005: Д.Л. Спивак, Измененные состояния сознания: психология
и лингвистика 2007-11-27 (Ј.А.)
7187 Диссертации 005: О.В. Кукушкина, Речевые неудачи как продукт речемыслительной деятельности 2007-11-27 (Ј.А.)
7186 Портреты 005: Александр Романович Лурия (Москва) 2007-11-27 (Ј.А.)
7185 Обзоры 005: P.M. Фрумкина, Культурно-историческая психология Выготского-Лурия 2007-11-25 (Ј.А.)
7184 Портреты 015: Людмила Алексеевна Вербицкая (Санкт-Петербург) 2007-1125 (Ј.А.)
7183 Учебники 005: В.Ф. Петренко, Психосемантика сознания 2007-11-25 (Ј.А.)
7182 Портреты 005: Виктор Фёдорович Петренко (Москва) 2007-11-25 (Ј.А.)
7181 Тезисы 029: М.Р. Шумарина, К вопросу о поэтике фольклорной загадки 200711-25 (Ј.А.)
7180 Тезисы 014: А.В. Штейнгольд, Русские пословицы, связанные с ситуацией гадания (этимологический аспект) 2007-11-25 (Ј.А.)
7179 Тезисы 029: Т.С. Соколова, Фольклорный вербальный код в русле проблемы
традиционности и вариативности 2007-11-25 (Ј.А.)
7178 Тезисы 029: А.Е. Орлова, Язык фольклора и язык кино: к вопросу о трансформации 2007-11-25 (Ј.А.)
7177 Тезисы 029: А.Б. Нургалиева, Исторические судьбы русского фольклора 2007
-11-25 (Ј.А.)
7176 Тезисы 029: Т.Г. Никитина, Лингвокультурологические аcпекты изучения
фольклора футбольных фанатов 2007-11-25 (Ј.А.)
7175 Тезисы 029: М.Н. Заметалина, С.Н. Рубина, Исследование фольклорного текста как одно из условий познания языка 2007-11-25 (Ј.А.)
7174 Тезисы 029: М.А. Венгранович, Фольклорный текст в аспекте специфики образной конкретизации 2007-11-25 (Ј.А.)
7173 Тезисы 029: И.В. Бахмутова, В.Д. Гусев, Т.Н. Титкова, Количественный струк
турный анализ языка песен 2007-11-25 (Ј.А.)
7172 Тезисы 011, 029: Е.И. Алещенко, Лексико-фразеологические средства вербализации концепта ХРАМ в языке русской народной сказки 2007-11-25 (Ј.А.)
7171 Тезисы 004: Ч. Эфендиева, Русский язык как средство международного и
межнационального общения в новых геополитических условиях 2007-11-25 (Ј.А.)
7170 Тезисы 004: А.М. Эмирова, Языковая политика на Украине: новые реалии
2007-11-25 (Ј.А.)
7169 Тезисы 039: В. Шмидт, А. Штайнбах, Актуальное двуязычие в Регенсбурге
2007-11-25 (Ј.А.)
7168 Тезисы 039: Э. Шарфави, Л. Шапошникова, Русский язык в новых экономических условиях Словакии 2007-11-25 (Ј.А.)
7167 Тезисы 039: Ж. Чэлич, Русский - мировой язык. Его положение в Хорватии в
прошлом и сегодня 2007-11-25 (Ј.А.)
7166 Тезисы 039: З. Чойдонм Русский язык в Монголии 2007-11-25 (Ј.А.)
7165 Тезисы 039: Н.Н. Чайковская, Л.П. Осенмук, Функционирование русского
языка в восточном регионе республики Казахстан в новых геополитических усло70

виях 2007-11-25 (Ј.А.)
7164 Тезисы 039: А.Я. Хачикян, Русский язык в Армении в контексте национально-русского двуязычия 2007-11-25 (Ј.А.)
7163 Тезисы 014: А.Н. Василенко, Э.П. Лаврик, Синтаксические способы выражения условия в русских пословицах 2007-11-24 (Ј.А.)
7162 Портреты 001: Вадим Борисович Касевич (Санкт-Петербург) 2007-11-24
(Ј.А.)
7161 Портреты 006: Леонард Георгиевич Герценберг (Санкт-Петербург) 2007-1124 (Ј.А.)
7160 Тезисы 004: Э.К. Харатсидис, Этноязыковые процессы и особенности многоязычия русскоязычного населения Греции. Место и роль русского языка в них
2007-11-24 (Ј.А.)
7159 Тезисы 022: В.И. Тудосе, Слагаемые эффективного общения 2007-11-24 (Ј.А.)
7158 Портреты 037: Александр Юрьевич Русаков (Санкт-Петербург) 2007-11-24
(Ј.А.)
7157 Тезисы 039: Э.Д. Сулейменова, Русский язык в процессах языковой идентификации молодежи Казахстана 2007-11-24 (Ј.А.)
7156 Тезисы 039: В.П. Сидельников, Русский язык и среда его обитания 2007-11-24
(Ј.А.)
7155 Тезисы 004: Е. Протасова, Многоязычная ситуация в Нарве и окрестностях
2007-11-24 (Ј.А.)
7154 Тезисы 004: Е.А. Погорелая, Русско-национальное двуязычие в системе социокультурных координат постсоветского пространства 2007-11-24 (Ј.А.)
7153 Тезисы 039: Э.М. Оганесян, Роль и статус русского языка в Армении 2007-1124 (Ј.А.)
7152 Тезисы 039: М.Б. Нагзибекова, О функционировании русского языка в Таджикистане 2007-11-24 (Ј.А.)
7151 Тезисы 009: А.А.Митрофанова, Роль публицистической составляющей в
классических текстах русской литературы 2007-11-24 (Ј.А.)
7150 Тезисы 039: И.К. Микулацо, Изучение русского языка в Хорватии 2007-11-24
(Ј.А.)
7149 Тезисы 039: Т.А. Лисицына, Русский язык как социокультурный проект цивилизационного развития XXI века 2007-11-24 (Ј.А.)
7148 Тезисы 039: Н.Н. Латышев, Русский язык в Казахстане 2007-11-24 (Ј.А.)
7147 Тезисы 039: Е.В. Кривова, К вопросу о сохранении русского языка в иноязычном окружении (из опыта работы Библиотеки-фонда „Русское Зарубежье“)
2007-11-24(Ј.А.)
7146 Тезисы 023: Н.В. Кондратенко, Русский интертекст в украинском дискурсивном пространстве 2007-11-24 (Ј.А.)
7145 Журналы 039: РусскийМир.ru 2007-11-24 (Ј.А.)
7144 Анонсы 039: Фонд „Русский мир“ 2007-11-24 (Ј.А.)
7143 Тезисы 004: Б.И. Каракулов, Языковая ситуация государственных языков в
Удмуртской Республике 2007-11-24 (Ј.А.)
7142 Тезисы 005: Е.Д. Каражаева, Русский и национальный языки в логопедической практике: этнопсихосоциолингвистические аспекты 2007-11-24 (Ј.А.)
7141 Портреты 019: Валентин Иванович Трубинский (Санкт-Петербург) 20071123 (Ј.А.)
7140 Тезисы 004: Ю.Д. Каражаев, Какой же русский язык мы предлагаем мировому сообществу: эрзац-русский или „живой великорусский язык“? 2007-11-23 (Ј.А.)
71

7139 Тезисы 004: И.С. Карабулатова, Трансформационные процессы в постсоветском ономастическом пространстве 2007-11-23 (Ј.А.)
7138 Тезисы 004: Э.С. Исаева, Современные русские Латвии сквозь призму языка
2007-11-23 (Ј.А.)
7137 Тезисы 004: Е.А. Журавлева, Особенности речевой коммуникации в социокультурном пространстве Казахстана 2007-11-23 (Ј.А.)
7136 Тезисы 039: С.Б. Евстратова, О мотивации изучения русского языка эстонскими студентами-филологами 2007-11-23 (Ј.А.)
7135 Тезисы 039: З.К. Дербишева, Научное изучение русского языка в Кыргызстане 2007-11-23 (Ј.А.)
7134 Тезисы 039: Л.А. Гореликов, Т.А. Лисицына, Русскоязычное образовательное
пространство в современном мире 2007-11-23 (Ј.А.)
7133 Тезисы 039: А.И. Горбунова, Обсуждение проблем сохранения русского языка российской эмиграцией в 1920–1930-е годы 2007-11-23 (Ј.А.)
7132 Тезисы 039: Е.Ю. Васянина, Русское языковое наследие потомков эмигрантов
в США (лингвистические, культурологические и педагогические аспекты работы с
Heritage Learners) 2007-11-23 (Ј.А.)
7131 Обзоры 025: Е. Паскалева, Межъязыковые компьютерные исследования и
приложения для славянских языков: технологические и геополитические аспекты
2007-11-22 (Ј.А.)
7130 Новости 001: Журнал Acta Linguistica 2007-11-22 (А.Г.)
7129 Портреты 003: Татьяна Всеволодовна Рождественская (Санкт-Петербург)
2007-11-22 (Ј.А.)
7128 Портреты 021: Галина Николаевна Акимова (Санкт-Петербург) 2007-11-22
(Ј.А.)
7127 Тезисы 037: Л.П. Ваганова, Изучение заимствованной лексики в современных
геополитических условиях 2007-11-22 (Ј.А.)
7126 Тезисы 039: Л.М. Буренина, Некоторые особенности языковой ситуации и
функционирования русского языка в Литве 2007-11-22 (Ј.А.)
7125 Тезисы 039: А. Борута-Садковски, Россия и россияне глазами американцев:
актуальные проблемы современной жизни, политика, экономика, история и культура 2007-11-22 (Ј.А.)
7124 Тезисы 039: В.П. Белянин, Студенты с русским языковым наследием как языковые личности 2007-11-22 (Ј.А.)
7123 Тезисы 039: Г.М. Бадагулова, О функционально-коммуникативной модели
русского языка Казахстана 2007-11-22 (Ј.А.)
7122 Тезисы 039: Х. Арслан, Преподавание русского языка в Турции 2007-11-22
(Ј.А.)
7121 Тезисы 039: О.Б. Алтынбекова, Выбор языка обучения в современном Казахстане: этнодифференцирующий аспект 2007-11-22 (Ј.А.)
7120 Тезисы 039: Э.Б. Акматалиева, Функционирование русского языка на Юге
Киргизии 2007-11-22 (Ј.А.)
7119 Тезисы 007: В.А. Азарова, К вопросу о когнитивной базе Севастополя как
части национально-лингвального комплекса Крыма 2007-11-22 (Ј.А.)
7118 Тезисы 037: Н.Ю. Авина, Родной язык в ситуации языкового контактирования (на материале русского языка в Литве) 2007-11-22 (Ј.А.)
7117 Исследования 037: В. Станишић, Из историје примене словенске писмености
за албански језик 2007-11-21 (Ј.А.)
7116 Портреты 001: Николай Николаевич Казанский (Санкт-Петербург) 2007-1121 (Ј.А.)
72

7115 Тезисы 019: Е.С. Ярыгина, Модусные маркеры в конструкциях вывода-обоснования 2007-11-21 (Ј.А.)
7114 Тезисы 019: В.П. Щаднева, Ю.С. Кудрявцев, К вопросу о безличных пассивных оборотах в русском языке 2007-11-21 (Ј.А.)
7113 Тезисы 019: Л.А. Чернова, Синтаксические и актуальные позиции инфинитивных аналитических конструкций 2007-11-21 (Ј.А.)
7112 Тезисы 019: С.И. Холод, Лимитативные ситуации с глаголами движения 2007
-11-21 (Ј.А.)
7111 Портреты 037: Агния Васильевна Десницкая (Санкт-Петербург) 2007-11-21
(Ј.А.)
7110 Портреты 037: Agim Poloska (Shkup) 2007-11-20 (Ј.А.)
7109 Исследования 037: А. Пољоска, Старославянские заимствования *bolto, *dleto, *gord-/gradъ в албанском диалектном языке 2007-11-20 (Ј.А.)
7108 Новые книги 037: Боне Величковски, Русско-македонские и македонскорусские пословицы 2007-11-20 (Ј.А.)
7107 Доклады 037: B.D. Joseph, A Note on Slavic Loans in Romanian: Revisited 200711-20
7106 Портреты 021: Юрий Алексеевич Пупынин (Санкт-Петербург) 2007-11-20
(Ј.А.)
7105 Тезисы 022: Г.М. Сучкова, К вопросу о формализации прагматических (семантических) речевых моделей 2007-11-20 (Ј.А.)
7104 Тезисы 019: Л.М. Савосина, Проблемы синтаксической парадигматики: коммуникативная парадигма предложений с характеризационными предикатами (со
значением квалитативно-квалификативного признака) 2007-11-20 (Ј.А.)
7103 Тезисы 022: Е.А. Пантелеева, К проблеме вводных и вставных элементов в
аспекте коммуникативной прагматики 2007-11-20 (Ј.А.)
7102 Тезисы 011: Т.А. Остапенко, Семантическая организация нечленимых предложений 2007-11-20 (Ј.А.)
7101 Тезисы 019: А.Г. Ольшевская, К вопросу о взаимозависимости семантики и
синтаксиса каузативных глаголов в русском языке 2007-11-20 (Ј.А.)
7100 Тезисы 021: З. Новоженова, Функции и роли глагола в предложении и классификация сказуемых 2007-11-20 (Ј.А.)
7099 Тезисы 011: Т.С. Монина, Схемная семантика высказывания 2007-11-20 (Ј.А.)
7098 Тезисы 011: И.И. Минчук, Запреты и разрешения на денотативные роли в
структуре конверсивной ситуации „купить-продать“ 2007-11-20 (Ј.А.)
7097 Тезисы 019: С.А. Лалаян, Синтаксическая парадигма как способ организации
языкового материала в учебных целях 2007-11-20 (Ј.А.)
7096 Тезисы 019: В.А. Кузьменкова, К вопросу о формальном подлежащем и
семантическом субъекте в русских простых предложениях, организованных описательными предикатами 2007-11-20 (Ј.А.)
7095 Доклады 037: Н.И. Толстој, О језичким реликтима старог словенског становништва у Албанији 2007-11-19 (Ј.А.)
7094 Доклады 037: М. Грковић, Лична имена у неким насељима северне Албаније
и словенско-албанске везе у светлу антропонимије 2007-11-19 (Ј.А.)
7093 Сборники 001: Berkeley Linguistics Society: Proceedings of the Annual Meeting
2007-11-19 (Ј.А.)
7092 Журналы 007: Pragmatics & Cognition 2007-11-19 (Ј.А.)
7091 Тезисы 021: К.Г. Красухин, Проблема агенса в русской и общей грамматике
2007-11-19 (Ј.А.)
7090 Тезисы 019: И.В. Замятина, Семантика и семантическая структура безличных
73

причастных предложений со значением результативного состояния среды 2007-1119 (Ј.А.)
7089 Тезисы 019: Е.А. Зак, Семантико-синтаксические особенности модусных предикативов (на материале лексем „видно“, „слышно“) 2007-11-19 (Ј.А.)
7088 Тезисы 019: Н.Г. Загнитко, А.А. Загнитко, Структурные и позиционные типы
предикатов: теоретический и прикладной аспекты 2007-11-19 (Ј.А.)
7087 Тезисы 019: Н.А. Дьячкова, Полипропозитивные и полиситуативные структуры в сфере простого предложения 2007-11-19 (Ј.А.)
7086 Тезисы 019: Н.М. Девятова, К лингвистической теории сравнения 2007-11-19
(Ј.А.)
7085 Тезисы 019: М.В. Всеволодова, Инвариант содержания и парадигматика предложения 2007-11-19 (Ј.А.)
7084 Тезисы 006: В.В. Воронович, Опыт сравнительного анализа описательных
предикатов в русском и белорусском языках 2007-11-19 (Ј.А.)
7083 Тезисы 021: Е.Н. Виноградова, А.В. Ситарь, С.А. Важник, Опыт представления типовой ситуации (на примере ТС платы) 2007-11-19 (Ј.А.)
7082 Портреты 027: Анатолий Прокопьевич Чудинов (Екатеринбург) 2007-11-18
(Ј.А.)
7081 Портреты 017: Александр Константинович Матвеев (Екатеринбург) 200711-18 (Ј.А.)
7080 Тезисы 019: Н.Л. Васильев, Простое – осложненное – сложное (к типологии
предложений с вводными и вставными элементами) 2007-11-18 (Ј.А.)
7079 Тезисы 019: С.А. Важник, Синтаксические словари славянских языков: от
словаря управлений – к словарю синтаксических моделей 2007-11-18 (Ј.А.)
7078 Тезисы 019: Е.В. Борисова, Дебитивные предложения как один из типов предложений русского языка 2007-11-18 (Ј.А.)
7077 Тезисы 019: Л.А. Балобанова, О некоторых способах фразеологизации синтаксических конструкций (на примере синтаксических фразеологизмов, включающих в качестве постоянного компонента „что бы“) 2007-11-18 (Ј.А.)
7076 Тезисы 005: Н.А. Шовгун, Некоторые особенности детской речи и формирования языковой картины мира 2007-11-18 (Ј.А.)
7075 Тезисы 005: С.Н. Цейтлин, Освоение языка как овладение грамматическими
правилами 2007-11-18 (Ј.А.)
7074 Тезисы 005, 011: Н.Л. Тухарели, Концепт КРАСОТА в детской языковой картине мира 2007-11-18 (Ј.А.)
7073 Тезисы 005: В.В. Казаковская, Онтогенез интеррогативности: диалог „взрослый – ребенок“ 2007-11-18 (Ј.А.)
7072 Тезисы 005: Е.Л. Бровко, Высказывания со значением передачи материального объекта и передачи информации на ранних этапах детской речи 2007-11-18
(Ј.А.)
7071 Портреты 001: Владимир Зиновьевич Санников (Москва) 2007-11-17 (Ј.А.)
7070 Монографии 001: В.З. Санников, Русский язык в зеркале языковой игры 200711-17
7069 Тезисы 012: Б.Ю. Городецкий, Об экспериментальном подходе к русской лексикографии 2007-11-17 (Ј.А.)
7068 Тезисы 014: Т.С. Зевахина, Русская паремиология в типологической перспективе 2007-11-17 (Ј.А.)
7067 Тезисы 023: Ю.В. Шуйская, Общие места и прецедентные тексты в русской
судебной речи 2007-11-17 (Ј.А.)
7066 Тезисы 023: М.А. Ширинкина, Толкование закона как особый вид интерпре74

тации 2007-11-17 (Ј.А.)
7065 Тезисы 023: Н.В. Сайкова, Лингвоперсонология текста 2007-11-17 (Ј.А.)
7064 Тезисы 013: М.М. Мущинина, Русская юридическая терминология: семантика, стандартизация и перевод 2007-11-17 (Ј.А.)
7063 Тезисы 023: А.А. Муравьева, Интертекстуальность как отличительный признак текста права (на материале публикаций юридических журналов) 2007-11-17
(Ј.А.)
7062 Тезисы 023: Н.А. Любимов, Взаимодействие языка и права в юридических
текстах 2007-11-17 (Ј.А.)
7061 Тезисы 022: О.В. Красовская, Судебный диалог как конвенциональная коммуникативная форма 2007-11-17 (Ј.А.)
7060 Тезисы 027: Т.Н. Касьянюк, К вопросу о предмете лингвистической экспертизы по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 2007-11-17 (Ј.А.)
7059 Портреты 001: Виктор Алексеевич Виноградов (Москва) 2007-11-16 (Ј.А.)
7058 Монографии 004: В.А. Виноградов, А.И. Коваль, В.Я. Порхомовский, Социолингвистическая типология 2007-11-16 (Ј.А.)
7057 Тезисы 023: Р.А. Каримова, Е.Н. Александрова, Семантико-коммуникативная
организация текста, представляющего судебную деятельность 2007-11-16 (Ј.А.)
7056 Тезисы 027: Ю.В. Зайцева, О проблеме вычисления вероятности случайного
совпадения текстов 2007-11-16 (Ј.А.)
7055 Тезисы 022: С.В. Доронина, Проблемы лингвистической квалификации речевого экстремизма 2007-11-16 (Ј.А.)
7054 Тезисы 027: Н.Д. Голев, Теоретические аспекты юридического функционирования русского языка 2007-11-16 (Ј.А.)
7053 Тезисы 027: Е.И. Галяшина, Лингвистика и речеведение в теории экспертизы
спорных текстов 2007-11-16 (Ј.А.)
7052 Тезисы 027: Н.В. Бардина, Дискурсные технологии манипуляции сознанием
2007-11-16 (Ј.А.)
7051 Тезисы 027: С.А. Яблонский, Разработка словарей типа WordNet для русского
языка 2007-11-16 (Ј.А.)
7050 Тезисы 037: Р.А. Хасанова, Термины латинского происхождения в гуманитарных науках: особенности компьютерного терминографирования 2007-11-16
(Ј.А.)
7049 Тезисы 027: О.П. Сологуб, Документная лингвистика как наука о деловой
письменной коммуникации 2007-11-16 (Ј.А.)
7048 Тезисы 027: В.П. Синячкин, Н.А. Красс, М.А. Брагина, К вопросу о систематизации в области русской орфографии в прикладных целях 2007-11-16 (Ј.А.)
7047 Портреты 001: Владимир Антонович Дыбо (Москва) 2007-11-15 (Ј.А.)
7046 Рецензии 040: Ж.Ж. Варбот, Рецензия на книгу: Маслова В.А. Истоки праславянской фонологии 2007-11-15 (Ј.А.)
7045 Журналы 001: Lingvisticæ Investigationes 2007-11-15 (Ј.А.)
7044 Журналы 001: Linguistica Uralica 2007-11-15 (Ј.А.)
7043 Тезисы 027: А.Г. Сильницкий, Внутрикомплексные и межкомплексные квантитативные характеристики классификационных категорий 2007-11-15 (Ј.А.)
7042 Тезисы 024: В.В. Рыков, Корпус текстов и речевая деятельность – проблемы
подобия 2007-11-15 (Ј.А.)
7041 Тезисы 024: С.Б. Потёмкин, Г.Е. Кедрова, Использование корпуса параллельных текстов для пополнения специализированного двуязычного словаря 2007-1115 (Ј.А.)
7040 Тезисы 024: С.Б. Потёмкин, Фрагментация предложений корпуса параллель75

ных текстов 2007-11-15 (Ј.А.)
7039 Тезисы 027: Р.Г. Пиотровский, Информационные параметры русского текста
2007-11-15 (Ј.А.)
7038 Тезисы 027: Г. Никипорец-Такигава, Компьютерные технологии для русистики 2007-11-15 (Ј.А.)
7037 Тезисы 027: М.Н. Михайлов, Лексическая база данных как основа для компьютерного тренажера по лексике 2007-11-15 (Ј.А.)
7036 Тезисы 027: Ю.Н. Марчук, Русский язык и некоторые проблемы новых информационных технологий 2007-11-15 (Ј.А.)
7035 Тезисы 027: Н.В. Лукашевич, Однозначные словосочетания-синонимы многозначных слов 2007-11-15 (Ј.А.)
7034 Тезисы 005: Д.С. Лесникова, С.В. Лесников, Психолингвистическое исследование „незаконченное предложение“ 2007-11-15 (Ј.А.)
7033 Портреты 001: Noam Chomsky (Cambridge) 2007-11-14 (Ј.А.)
7032 Диссертации 006: Д. Војводић, Функционално-семантичко поље футуралности у савременом руском, пољском и српском језику 2007-11-14 (Ј.А.)
7031 Диссертации 001: Т.А. Сухомлина, Категория футуральности и средства ее
языковой манифестации (на материале английского языка) 2007-11-14 (Ј.А.)
7030 Журналы 004: Language Variation and Change 2007-11-14 (Ј.А.)
7029 Журналы 027: Issues in Applied Linguistics 2007-11-14 (Ј.А.)
7028 Тезисы 027: С.В. Лесников, Компьютерная версия „Энциклопедия академического журнала „Вопросы языкознания“ 2007-11-14 (Ј.А.)
7027 Тезисы 024: О.Ю. Крючкова, В.Е. Гольдин, И.А. Батраева, Принципы организации электронной базы диалектных текстов 2007-11-14 (Ј.А.)
7026 Тезисы 027: М.А. Красноперова, Моделирование семантики ритмического
текста стиха и ее вербальных соответствий 2007-11-14 (Ј.А.)
7025 Тезисы 027: А.В. Зубов, Формализация содержания русского лирического
стихотворения 2007-11-14 (Ј.А.)
7024 Тезисы 012: В.Д. Гусев, Н.В. Саломатина, Компьютерная поддержка формирования словарей общенаучной и терминологической лексики 2007-11-14 (Ј.А.)
7023 Тезисы 027: Е.Н. Вакулова, Документационное обеспечение управления:
лингвистический аспект 2007-11-14 (Ј.А.)
7022 Тезисы 041: Е.Ю. Булыгина, Т.А. Трипольская, Дистанционные технологии в
обучении русскому языку: слово в системе и тексте 2007-11-14 (Ј.А.)
7021 Тезисы 012: И. А. Большаков, Большой электронный словарь словосочетаний
и семантических связей в русском языке 2007-11-14 (Ј.А.)
7020 Тезисы 027: Л.Е. Бессонова, Е.Ю. Чепик, Гипертекстовое пространство политической лексики: параметризация и принципы описания 2007-11-14 (Ј.А.)
7019 Тезисы 027: Е.Н. Бендерская, С.В. Жукова, Методы формального представления текстовых документов для анализа в автоматических системах 2007-11-14
(Ј.А.)
7018 Тезисы 027: А.А. Антонова, Е.А. Ильюшина, А.В. Прохоров, Применение латентно-семантического анализа при кластеризации слов на основании их контекстов 2007-11-14 (Ј.А.)
7017 Тезисы 027: Л.А. Алексеенко, Н.П. Дарчук, Сканирование общественно-политической жизни Украины по данным украинских и русских газет 2004-2006 гг.
(тезаурусно-фреймовый подход) 2007-11-14 (Ј.А.)
7016 Портреты 018: Евгений Васильевич Клобуков (Москва) 2007-11-13 (Ј.А.)
7015 Портреты 015: Сергей Владимирович Князев (Москва) 2007-11-13 (Ј.А.)
7014 Исследования 015: S. Kniazev, E. Shaulskiy, The Development of „Akanje“ in
76

Russian: New Data 2007-11-13 (Ј.А.)
7013 Тезисы 023: О.В. Фокина, Аксиологическая функция прецедентных имен
литературного происхождения (на материале российских СМИ) 2007-11-13 (Ј.А.)
7012 Тезисы 023: А.В. Федосеева, Графические игры в аббревиации 2007-11-13
(Ј.А.)
7011 Тезисы 023: Г.У. Туралиева, Использование языковой игры в казахстанской
прессе 2007-11-13 (Ј.А.)
7010 Тезисы 022: С.М. Треблер, Об инструментах языкового манипулирования
2007-11-13 (Ј.А.)
7009 Тезисы023: И.В. Тимофеева, Некоторые способы выражения инвективы в газетных текстах: к вопросу о средствах передачи имплицитного смысла высказывания 2007-11-13 (Ј.А.)
7008 Тезисы 023: И.А. Cоколова, Имена-классификаторы и их сочетаемость в газетно-публицистическом тексте: текстообразующий потенциал оценочных средств
2007-11-13 (Ј.А.)
7007 Тезисы 009: М.П. Смирнова, Таблоидная разновидность публицистического
стиля: комплекс объективных признаков 2007-11-13 (Ј.А.)
7006 Тезисы 023: М.А. Сидорова, Портретирование человека в СМИ в аспекте русских национально-культурных стереотипов 2007-11-13 (Ј.А.)
7005 Портреты 001: Владимир Владимирович Лопатин (Москва) 2007-11-12
(Ј.А.)
7004 Тезисы 023: М.Х. Рахимбергенова, Прагматические и когнитивные стратегии
создания образа этнически „чужого“ на страницах российской прессы 2007-11-12
(Ј.А.)
7003 Тезисы 022: Н.Г. Нестерова, П.Н. Босый, Современная радиоречь как объект
лингвистического исследования 2007-11-12 (Ј.А.)
7002 Тезисы 023: А.А. Негрышев, О дискурсивных механизмах текстообразования
в новостях прессы 2007-11-12 (Ј.А.)
7001 Тезисы 023: О.В. Мякшева, Пространственная семантика и ее текстовое воплощение в языке СМИ 2007-11-12 (Ј.А.)
7000 Тезисы 023: В.А. Марьянчик, Функции нормативных высказываний в медиаполитическом тексте 2007-11-12 (Ј.А.)
6999 Тезисы 023: И.А. Магеррамов, Особенности композиции и синтаксиса газетного заголовка 2007-11-12 (Ј.А.)
6998 Тезисы 006: И.Г. Любимова, Вопросные образования в немецком и русском
языках: сопоставительный аспект 2007-11-12 (Ј.А.)
6997 Тезисы 022: А.А. Любимова, Традиционная система ценностей носителя русского языка как объект деструктивного воздействия средств массовой информации
2007-11-12 (Ј.А.)
6996 Тезисы 023: И.Н. Кошман, Об особенностях цитирования в русских публицистических текстах Украины 2007-11-12 (Ј.А.)
6995 Тезисы 023: М.А. Кормилицына, Неопределенность как принцип подачи информации в современной прессе 2007-11-12 (Ј.А.)
6994 Тезисы 023: Ж.Д. Капарова, Интерпретация классических выражений в современной журналистике 2007-11-12 (Ј.А.)
6993 Портреты 015: Светлана Максимовна Кузьмина (Москва) 2007-11-11 (Ј.А.)
6992 Тезисы 022: А.В. Завражина, Способы реализации инвективных тактик в массмедийном политическом дискурсе 2007-11-11 (Ј.А.)
6991 Тезисы 009: С.А. Гореликов, Русский язык средств массовой информации в
аспекте современного международного диалога культур 2007-11-11 (Ј.А.)
77

6990 Тезисы 009: М.Н. Володина, Язык СМИ как отражение языковой действительности 2007-11-11 (Ј.А.)
6989 Тезисы 023: Е.Л. Бабичева, Ю.А. Бабичева, Отражение гендерных стереотипов в рекламных текстах печатных изданий СМИ 2007-11-11 (Ј.А.)
6988 Тезисы 022: О.К. Андрющенко, Манипулирование в рекламе 2007-11-11 (Ј.А.)
6987 Портреты 021: Надежда Константиновна Онипенко (Москва) 2007-11-10
(Ј.А.)
6986 Портреты 011: Елена Сергеевна Копорская (Москва) 2007-11-10 (Ј.А.)
6985 Тезисы 007: И.Н. Щукина, Национальная картина мира и религиозный текст
2007-11-10 (Ј.А.)
6984 Тезисы 007: С.А. Шишкина, Когнитивная организация концепта ИНТЕРЕС
2007-11-10 (Ј.А.)
6983 Тезисы 007: Л.А. Шестак, Проблемы концептуальной эволюции: механизмы
переходности 2007-11-10 (Ј.А.)
6982 Тезисы 007: Т.П. Чепкова, Роль составных наименований в традиционных и
формирующихся языковых картинах мира 2007-11-10 (Ј.А.)
6981 Тезисы 007: Н.С. Цветова, Лингвокультурный концепт СМЕРТЬ в русской
словесности рубежа столетий 2007-11-10 (Ј.А.)
6980 Тезисы 007: Э.Р. Хамитова, Концептуальная метафора „природа – человек“
как объект лингвокультурологического исследования (на материале творчества
поэтов XIX века) 2007-11-10 (Ј.А.)
6979 Тезисы 011: А.В. Трофимова, Специфика репрезентации концепта ОГОНЬ в
современном русском языке 2007-11-10 (Ј.А.)
6978 Тезисы 023: Т.В. Тарасенко, Ситуация винопития в анекдоте (на материале
русских и американских анекдотов) 2007-11-10 (Ј.А.)
6977 Тезисы 007: Г.С. Сырица, К вопросу о формировании аксиологической характеристики концепта 2007-11-10 (Ј.А.)
6976 Портреты 003: Кирилл Александрович Максимович (Москва) 2007-11-09
(Ј.А.)
6975 Портреты 003: Софья Ивановна Иорданиди (Москва) 2007-11-09 (Ј.А.)
6974 Тезисы 007: Е.В. Старостина, Изменения в языковом сознании носителей
русского языка 2007-11-09 (Ј.А.)
6973 Тезисы 013: О.Ю. Смирнова, Слово как средство и инструмент достижения
цели 2007-11-09 (Ј.А.)
6972 Тезисы 013: И.А. Славкина, Динамика лексического выражения понятия „чужой“ в истории русского литературного языка 2007-11-09 (Ј.А.)
6971 Тезисы 007, 011: Т.А. Сироткина, Концепт ЭТНОС в русской языковой картине мира 2007-11-09 (Ј.А.)
6970 Тезисы 011: Е.В. Сердюкова, История формирования лексико-семантического
ряда в русском языке (на материале названия растений) 2007-11-09 (Ј.А.)
6969 Тезисы 007: Е.Н. Сергеева, Эволюция концепта-мифемы в русском языковом
сознании 2007-11-09 (Ј.А.)
6968 Тезисы 011: А.П. Сдобнова, Семантические зоны ядра языкового сознания
(динамический аспект) 2007-11-09 (Ј.А.)
6967 Тезисы 023: М.С. Рязанова, Прецедентные феномены со сферой-источником
„Эпоха СССР“ в рекламе предприятий сферы услуг 2007-11-09 (Ј.А.)
6966 Тезисы 004: А.В. Пузырёв, Параллелизм судеб русского языка и России в XXом веке 2007-11-09 (Ј.А.)
6965 Тезисы 008: Е.В. Полищук, Гендерные вопросы перевода в контексте фемининного компонента русского языка и культуры 2007-11-09 (Ј.А.)
78

6964 Журналы 006: Съпоставително езикознание 2007-11-08 (Ј.А.)
6963 Журналы 001: Grazer Linguistische Studien 2007-11-08 (Ј.А.)
6962 Тезисы 011: Ж.Ю. Полежаева, Лексико-семантическая характеристика русских глаголов-светообозначений 2007-11-08 (Ј.А.)
6961 Тезисы 007: С.Р. Омельченко, Этноязыковая ментальность и глагольные способы ее выражения 2007-11-08 (Ј.А.)
6960 Тезисы 007: Е.А. Нефедова, „Время“ и „жизнь“ через призму „вращения“ и
„поворота“ (фрагмент диалектной картины мира) 2007-11-08 (Ј.А.)
6959 Тезисы 007: Л.Б. Матевосян, Стереотипный пласт речи как составляющая
языкового сознания 2007-11-08 (Ј.А.)
6958 Тезисы 017: В.О. Максимов, Современные русские фамилии, образованные
от древних имен-оберегов 2007-11-08 (Ј.А.)
6957 Тезисы 007: А.Б. Лихачева, „Говорение“ в русском языковом сознании: синестемические глаголы речи 2007-11-08 (Ј.А.)
6956 Тезисы 017: Е.А. Косых, Ономы в современном лингвокультурологическом
пространстве 2007-11-08 (Ј.А.)
6955 Тезисы 011: А.Б. Коконова, Семантические области рождение и смерть как
антонимичные структуры 2007-11-08 (Ј.А.)
6954 Тезисы 007: О.А. Киселёва, Изучение языковой личности студента 2007-11-08
(Ј.А.)
6953 Новости 039: Китай стал местом проведения XII Конгресса МАПРЯЛ 200711-07 (Ј.А.)
6952 Портреты 012: Галина Александровна Богатова (Москва) 2007-11-07 (Ј.А.)
6951 Тезисы 007: Г.В. Киселёва, Имена собственные в русской языковой картине
мира (по экспериментальным данным) 2007-11-07 (Ј.А.)
6950 Тезисы 007, 011: И.Е. Ким, Семантика сопричастности и русская языковая
картина мира 2007-11-07 (Ј.А.)
6949 Тезисы 007: М.А. Калюга, Метафорическая концептуализация обучения 200711-07 (Ј.А.)
6948 Тезисы 007: З.Д. Искакова, Г.А. Еремеева, Когнитивная структура языковой
картины мира 2007-11-07 (Ј.А.)
6947 Тезисы 011: Н.Н. Занегина, Концепт СЕМЬЯ и эволюция материализующих
его единиц в XVIII–XX вв. 2007-11-07 (Ј.А.)
6946 Конференции 042: 1st International Conference on Philology (Athens) 2007-1106 (Ј.А.)
6945 Журналы 042: Известия РАН. Серия литературы и языка 2007-11-06 (Ј.А.)
6944 Журналы 040: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 20074-11-06
(Ј.А.)
6943 Тезисы 011: О.В. Евтушенко, К вопросу о структуре концепта (на основании
сопоставления суперконцептов РОССИЯ и ЛЮБОВЬ) 2007-11-06 (Ј.А.)
6942 Тезисы 011: И.В. Евсеева, Концепт ЯГОДА: семантико-словообразовательные связи 2007-11-06 (Ј.А.)
6941 Тезисы 007: В.А. Долинский, Русское „купи-продай“ и миф потребительства
в когнитивном измерении 2007-11-06 (Ј.А.)
6940 Тезисы 007: В.В. Дементьев, Коннотативная оппозитивность в современном
русском языке 2007-11-06 (Ј.А.)
6939 Тезисы 007: Л.И. Горбунова, Атрибутивно-локативная модель русского языка
как средство концептуализации свойств вещного пространства 2007-11-06 (Ј.А.)
6938 Тезисы 007: Т.В. Гоннова, К вопросу когнитивного понимания концепта 2007
-11-06
79

6937 Тезисы 007: В.Е. Гольдин, Динамика представлений молодежи о личной сфере и собственности по ассоциативным материалам 2007-11-06 (Ј.А.)
6936 Тезисы 011, 016: Р.М. Гайсина, Л.А. Линник, Концепты МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА в аспекте словообразования: диахронно-сопоставительный анализ 2007-1106 (Ј.А.)
6935 Тезисы 007: Н.В. Величко, „Предназначение“, „назначение“, „цель жизни“,
„смысл жизни“ в языковой картине мира уникального носителя языкового сознания (по материалам Дневников Л. Н. Толстого) 2007-11-06 (Ј.А.)
6934 Журналы 001: Folia Linguistica 2007-11-05 (Ј.А.)
6933 Тезисы 007: С.Г. Букаренко, Стереотипная сочетаемость как отражение доминирующих связей языковой картины мира (к постановке проблемы) 2007-11-05
(Ј.А.)
6932 Тезисы 022: Е.В. Брысина, Этнокультурная обусловленность прагматической
информации в семантике языкового знака 2007-11-05 (Ј.А.)
6931Тезисы 007: Л.В. Балашова, Элементы традиционности в современной русской языковой картине мира 2007-11-05 (Ј.А.)
6930 Портреты 040: Тања Поповић (Београд) 2007-11-04 (Ј.А.)
6929 Тезисы 007: Л.Г. Бабенко, Идеографическое описание русской лексики как
способ выявления базовых категорий и ключевых концептов 2007-11-04 (Ј.А.)
6928 Тезисы 007: Е.В. Алтабаева, Оптативность в категориальном пространстве
языка 2007-11-04 (Ј.А.)
6927 Библиография 041: University Central Library in Timisoara [Ф5] 2007-11-03
(Ј.А.)
6926 Школы 040: Тимишоарская славистика [Ф11] 2007-11-03 (Ј.А.)
6925 Конференции 040: Тимишоарской славистике 50 лет [Ф39] 2007-11-03 (Ј.А.)
6924 Тезисы 015: Т.Е. Янко, ИК-4 как показатель контраста 2007-11-02 (Ј.А.)
6923 Тезисы 007: Е.В. Печенкова, О.В. Фёдорова, Тест по определению объема рабочей памяти: апробация на русском материале 2007-11-02 (Ј.А.)
6922 Тезисы 007: Е.В. Падучева, „Когнитивные“ идеи в теоретической семантике
2007-11-02 (Ј.А.)
6921 Тезисы 007: О.Н. Ляшевская, Е.В. Рахилина, Топология в классификации русских предметных имен 2007-11-02 (Ј.А.)
6920 Сообщения 031: Ж. Бенчич, Биогеография: жизнь и творчество М. Цветаевой
в интерпретации Ирены Врклян 2007-11-01 (Ј.А.)
6919 Журналы 007: Cognitive Science 2007-11-01 (Ј.А.)
6918 Тезисы 007, 018, 011: Г.И. Кустова, Русские прилагательные: формы, конструкции, семантика 2007-11-01 (Ј.А.)
6917 Тезисы 007, 018, 011: М.Г. Колбенева, В.Ф. Петренко, Б.Н. Безденежных,
Ю.И. Александров, Субъективная оценка прилагательных русского языка, связанных с разными модальностями восприятия 2007-11-01 (Ј.А.)
6916 Тезисы 015: С.В. Кодзасов, А.В. Архипов, А.А. Бонч-Осмоловская, Л.М. Захаров, И.М. Кобозева, О.Ф. Кривнова, Информационная система „Интонация русского диалога“ 2007-11-01 (Ј.А.)
6915 Тезисы 007: И.М. Кобозева, Л.М. Захаров, Означающее дискурсивных слов
русского языка как объект когнитивно ориентированного описания: проблема
метаязыка 2007-11-01 (Ј.А.)
6914 Тезисы 007: А.Е. Кибрик, Проявление когнитивной сопряженности в фактах
русского языка 2007-11-01 (Ј.А.)
6913 Тезисы 007: А.А. Кибрик, В.И. Подлесская, Элементарные единицы в устном
русском дискурсе и их когнитивные основания 2007-11-01 (Ј.А.)
80

6912 Тезисы 007: А.А. Зализняк , И. Микаэлян, „Видовые тройки“ в русской аспектуальной системе 2007-11-01 (Ј.А.)
6911 Тезисы 007: Л.А. Гренобль, Синтаксис и совместное построение в русской
разговорной речи 2007-11-01 (Ј.А.)
6910 Тезисы 007: М.Б. Бергельсон, Когнитивно-ориентированные и коммуникативно-ориентированные проблемы прагматики: принципы прагматического контроля
и кооперации в современном русском языке 2007-11-01 (Ј.А.)
6909 Журналы 001: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2007-10-31
(Ј.А.)
6908 Тезисы 041: Й. Айдукович, PowerPoint презентация: „Балканская русистика“
и электронное обучениe [С30] 2007-10-31 (Ј.А.)
6905 Журналы 001: Belgian Journal of Linguistics 2007-10-30 (Ј.А.)
6904 Тезисы 006: Э.Б. Яковлева, Особенности слуховой перцепции просодической
компоненты звучащей речи носителями русского и немецкого языков 2007-10-30
(Ј.А.)
6903 Тезисы 006: Л. Шольце, Глаголы движения русского и верхнелужицкого
языков (типологические и диахронные аспекты) 2007-10-30 (Ј.А.)
6902 Тезисы 006: Х. Дунцзин, Дейктичность русских местоимений в зеркале китайских эквивалентов 2007-10-30 (Ј.А.)
6901 Тезисы 006: Ж. Финк, День и ночь в хорватской и русской фразеологии 200710-30
6900 Тезисы 006: М.М. Филиппова, Двойное и множественное отрицание в английском и русском языках 2007-10-30 (Ј.А.)
6899 Тезисы 008: А.В. Уржа, Вербализация модусного плана повествования в переводе: „подвижный“ метатекст 2007-10-30 (Ј.А.)
6898 Тезисы 006: А.Б. Туманова, О концепте РОДИНА в художественном дискурсе
писателя-билингва (на материале исторических романов казахстанского писателя
А. Алимжанова) 2007-10-30 (Ј.А.)
6897 Тезисы 006: А.Л. Толстая, Образные фразеологические единицы в русском и
английском языках 2007-10-30 (Ј.А.)
6896 Тезисы 006: Е.Е. Стефанский, Чешский концепт LÍTOST и его соответствия в
русской лингвокультуре 2007-10-30 (Ј.А.)
6895 Журналы 001: Белорусская лингвистика 2007-10-29 (Ј.А.)
6894 Тезисы 006: Н.П. Сидорина, Универсальное и национальное в русской и турецкой языковой картине мира (на материале концепта ОТЕЦ в пословицах и поговорках) 2007-10-29 (Ј.А.)
6893 Тезисы 012: А.Г. Саркисян, О принципах составления „Русско-армянского
тематического словаря сокращений, употребляемых в юриспруденции“ 2007-10-29
(Ј.А.)
6892 Тезисы 006: И.С. Ровдо, Теория поля в межъязыковых сопоставительных исследованиях 2007-10-29 (Ј.А.)
6891 Тезисы 006: Н.М. Потапова, Сопоставительный анализ эволюции эвфемизмов
в русском и английском языках 2007-10-29 (Ј.А.)
6890 Тезисы 006: Н.А. Погребная, Русский антонимический концепт ПРАВДА –
ЛОЖЬ в зеркале английского TRUTH – LIE, FALSEHOOD 2007-10-29 (Ј.А.)
6889 Тезисы 006: Г. Питкевич, Русские и латышские термины родства в ситуации
обращения 2007-10-29 (Ј.А.)
6888 Тезисы 006: Г.П. Нещименко, Язык компьютерного общения как предмет
лингвистического анализа (с учетом данных сопоставительного изучения русского
и чешского языков) 2007-10-29 (Ј.А.)
81

6887 Тезисы 006: Е.М. Маркова, Типологический характер переноса „лес“ → „безлесное пространство“ проявление конвергенции 2007-10-29 (Ј.А.)
6886 Тезисы 006: И.К. Манучарян, Присубстантивные падежи в типологическом
рассмотрении (на материале русского, чешского, армянского языков) 2007-10-29
(Ј.А.)
6885 Журналы 041: e-Learning World - Mир электронного обучения 2007-10-28
(Ј.А.)
6884 Портреты 021: Ольга Борисовна Сиротинина (Саратов) 2007-10-27 (Ј.А.)
6883 Школы 001: The Linguistic Circle of Copenhagen 2007-10-27 (Ј.А.)
6882 Журналы 001: Acta Linguistica Hafniensia 2007-10-27 (Ј.А.)
6881 Журналы 001: Revista Española de Lingüística 2007-10-27 (Ј.А.)
6880 Журналы 042: Sapientia 2007-10-27 (Ј.А.)
6879 Тезисы 008: А.Г. Мамаева, Некоторые проблемы перевода в связи с необходимостью учета изменений в семантико-стилистической структуре русского языка
2007-10-27 (Ј.А.)
6878 Тезисы 039: И. Макарова Томинец, Особенности курса РКИ в Приморском
университете, Словения 2007-10-27 (Ј.А.)
6877 Тезисы 006: А.Д. Маймакова, Лакуны (на материале лексики русского и казахского языков) 2007-10-27 (Ј.А.)
6876 Тезисы 006: Лю Чжимэй, Коммуникативные неудачи в межкультурной коммуникации (на примерах формулы обращения русского и китайского языков) 2007
-10-27 (Ј.А.)
6875 Тезисы 006: К.-Х. Лунд, Русские причинные сложноподчиненные предложения в зеркале датского языка 2007-10-27 (Ј.А.)
6874 Программы 040: Tимишоарской славистикe 50 лет 2007-10-26 (Ј.А.)
6873 Доклады 039: А.Ю. Бондаренко, Цели и условия изучения русского языка западноевропейцами до XVIII века 2007-10-26 (Ј.А.)
6872 Портреты 039: Лю Лиминь (Пекин) 2007-10-26 (Ј.А.)
6871 Доклады 039: А. Дитрих, Преподавание русского языка в Турции 2007-10-26
(Ј.А.)
6870 Тезисы 006: К. Ласорса Съедина, Конвергенции и расхождения в эволюции
современного русского и итальянского языка 2007-10-25 (Ј.А.)
6869 Тезисы 006: А.И. Кузнецова, „Нанизывание“ родительного падежа как норма
и как стилистическая неадекватность (по материалам русского и финно-угорских
языков) 2007-10-25 (Ј.А.)
6868 Тезисы 007: А.В. Кузнецова, Когнитивная парадигма лирического универсума: концептуализация и художественность 2007-10-25 (Ј.А.)
6867 Тезисы 004: Л.А. Кудрявцева, И.А. Филатенко, Медиатизация жизненного
пространства современного украинского социума: взгляд лингвиста 2007-10-25
(Ј.А.)
6866 Тезисы 006: А.А. Коростелёва, О коммуникативных интерпретациях переводного фильма (на материале сопоставления русской и польской версий к/ф „Чарли и
шоколадная фабрика“) 2007-10-25 (Ј.А.)
6865 Тезисы 006: Э.Ф. Керо Хервилья, Факторы, влияющие на оформление именной группы при переводе нулевого актуализатора с русского языка на испанский
2007-10-25 (Ј.А.)
6864 Тезисы 006: М.И. Каплун, Трудности русской интонации для говорящих на
тональных языках 2007-10-25 (Ј.А.)
6863 Тезисы 006: А.И. Изотов, Русский и чешский императив: к вопросу о полной
парадигме 2007-10-25 (Ј.А.)
82

6862 Тезисы 006: Е.Ф. Журавлёва, Фонетико-фонологическая интерпретация [j] и
[i] в русском и новогреческом языках 2007-10-25 (Ј.А.)
6861 Тезисы 007: Е.С. Жернакова, Коды культуры в раскрытии метафорического
ряда концепта 2007-10-25 (Ј.А.)
6860 Тезисы 006: А.Д. Жакупова, Когнитивный анализ мотивированной лексики
русского языка (в сопоставлении с польским и казахским языками) 2007-10-25
(Ј.А.)
6859 Портреты 040: Stanisław Karolak (Warszawa) 2007-10-25 (Ј.А.)
6858 Тезисы 037: Т.Е. Григорьева, Взаимодействие русского и татарского языков
(на материале произведений татарской литературы конца ХIХ – начала ХХ в.) 2007
-10-25 (Ј.А.)
6857 Тезисы 006: В. Гладров, Актуальные теоретические аспекты сопоставительного изучения русского языка 2007-10-25 (Ј.А.)
6856 Тезисы 006: Гао Синь, Сун Сяолин, Порядок слов в русской стихотворной речи в зеркале китайского языка 2007-10-25 (Ј.А.)
6855 Тезисы 008: Э. Галлуччи, О переводе непереводимого 2007-10-25 (Ј.А.)
6854 Тезисы 006: М.В. Володина, Взаимодействие средств и проблемы взаимопонимания в русско-итальянском речевом общении 2007-10-25 (Ј.А.)
6853 Тезисы 006: В.Ф. Васильева, Языковая картина мира в ракурсе сопоставительной лингвистики (на материале русского и чешского языков) 2007-10-25 (Ј.А.)
6852 Тезисы 006: Е.П. Буторина, Проблема адекватности предполагаемых эквивалентов при локализации программ поддержки малого и среднего бизнеса 2007-1025 (Ј.А.)
6851 Тезисы 006: О.Н. Брейдо, Белорусская поэтическая метафора в переводах на
русский язык (к вопросу о лингвистических механизмах понимания несистемной
метафоры) 2007-10-25 (Ј.А.)
6850 Тезисы 006: Т.М. Белкова, Сопоставительный анализ интонации русского и
чувашского языков 2007-10-25 (Ј.А.)
6849 Анонсы 036: Dani ruskog filma u Beogradu 2007-10-24 (Ј.А.)
6848 Тезисы 006: А.С. Беликова, Когнитивный аспект на материале семантического поля „Вкусовые ощущения“ в русском, английском и турецком языках 10-24
6847 Тезисы 006: И.В. Арутюнян, Употребление глагола „иметь“ в русском и в
чешском языках 2007-10-24 (Ј.А.)
6846 Тезисы 006: Н.Е. Ананьева, Концепт ЖЕЛАНИЕ в русском и польском языках 2007-10-24 (Ј.А.)
6845 Тезисы 006: Л.В. Алимпиева, Проблемы презентации частиц в русской типовой части двуязычного словаря 2007-10-24 (Ј.А.)
6844 Тезисы 006: Ф.Ш. Алигусейнова, К типологии отрицания в русском, лезгинском и английском языках 2007-10-24 (Ј.А.)
6843 Тезисы 006: Т.Н. Александрова, Идиоэтническая специфика русских экспрессивных производных существительных и способы их перевода на английский язык
2007-10-23 (Ј.А.)
6842 Новости 036: Први пут и руски штанд 2007-10-23 (Ј.А.)
6841 Монографии 036: И.И. Лещиловская, Сербский народ и Россия в XVIII веке
2007-10-23 (Ј.А.)
6840 Портреты 001: Андрей Анатольевич Зализняк (Москва) 2007-10-23 (Ј.А.)
6839 Монографии 028: А.А. Зализняк, „Слово о полку Игореве“: Взгляд лингвиста
2007-10-23 (Ј.А.)
6838 Школы 042: Oтделениe историко-филологических наук РАН 2007-10-23 (Ј.А.)
6837 Тезисы 009: И.Ю. Ярмульская, Духовное послание как жанровая разновид83

ность современного религиозного стиля 2007-10-23 (Ј.А.)
6836 Тезисы 023: А.С. Юркевич, Записная книжка как жанр естественной письменной речи 2007-10-23 (Ј.А.)
6835 Тезисы 004: Ю.Н. Шаталова, Современная разговорная речь: креативный аспект 2007-10-23 (Ј.А.)
6834 Тезисы 001: Л.О. Чернейко, Научный идиолект: метафизика и поэтика 200710-23 (Ј.А.)
6833 Тезисы 023: Т.М. Цветкова, Нормы научной деятельности в некоторых грамматических контекстах 2007-10-23 (Ј.А.)
6832 Тезисы 009: Г.Г. Хазагеров, Декларативная риторика как вызов культуре 2007
-10-23 (Ј.А.)
6831 Портреты 040: Violetta Koseska-Toszewa (Warszawa) 2007-10-22 (Ј.А.)
6830 Тезисы 023: У Баоянь, Новое и псевдоновое в русскоязычной интернет-коммуникации 2007-10-22 (Ј.А.)
6829 Тезисы 009: И.В. Труфанова, Риторические фигуры и типы повествования
2007-10-22 (Ј.А.)
6828 Тезисы 009: С.А. Тихомиров, Стилистические средства выражения категории
градуальности 2007-10-22 (Ј.А.)
6827 Тезисы 009: Е.Н. Тарасова, Речевая культура офицера как проблема военного
образования 2007-10-22 (Ј.А.)
6826 Тезисы 004: Е.Н. Степанов, Урбанолингвистика: проблемы и перспективы
исследований 2007-10-22 (Ј.А.)
6825 Тезисы 009: А.В. Степанов, Писательские идиолекты в русском языке: под
интегралом Стиля и дифференциалом Дискурса 2007-10-22 (Ј.А.)
6824 Тезисы 009: В.В. Смолененкова, Риторическая критика как теория анализа и
оценки речи 2007-10-22 (Ј.А.)
6823 Тезисы 023: И.А. Скрипак, Прагматика научного текста 2007-10-22 (Ј.А.)
6822 Школы 008: Союз переводчиков России 2007-10-21 (Ј.А.)
6821 Школы 008: Сојуз на литературните преведувачи на Македонија 2007-10-21
(Ј.А.)
6820 Школы 008: Друштво на научни и стручни преведувачи на град Скопје 200710-21 (Ј.А.)
6819 Школы 008: Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije 2007-10-21
(Ј.А.)
6818 Школы 008: Çeviri derneği 2007-10-21 (Ј.А.)
6817 Школы 008: Türkiye çevirmenler derneği 2007-10-21 (Ј.А.)
6816 Школы 008: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Crne Gore 2007-10-21
(Ј.А.)
6815 Школы 008: Asociaţiei Birourilor de Traduceri din România 2007-10-21 (Ј.А.)
6814 Школы 008: Asociatia traducatorilor din Romania 2007-10-21 (Ј.А.)
6813 Школы 008: Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών 2007-10-21 (Ј.А.)
6812 Школы 008: Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH 2007-10-21 (Ј.А.)
6811 Школы 008: Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja 2007-10-21 (Ј.А.)
6810 Школы 008: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja 2007-10-21
(Ј.А.)
6809 Школы 008: Hellenic Association of Translators & Interpreters 2007-10-21 (Ј.А.)
6808 Школы 008: Съюзът на преводачите в България 2007-10-21 (Ј.А.)
6807 Школы 008: Асоциация на преводачите в България 2007-10-21 (Ј.А.)
6806 Школы 008: Društvo slovenskih književnih prevajalcev 2007-10-21 (Ј.А.)
6805 Школы 008: Društvo hrvatskih književnih prevodilaca 2007-10-21 (Ј.А.)
84

6804 Школы 008: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Vojvodine 2007-10-21
(Ј.А.)
6803 Журналы 008: Prevodilac 2007-10-21 (Ј.А.)
6802 Школы 008: Udruženje književnih prevodilaca Srbije 2007-10-21 (Ј.А.)
6801 Журналы 040: Rocznik Slawistyczny 2007-10-20 (Ј.А.)
6800 Портреты 039: Клаудия Ласорса-Съедина (Roma) 2007-10-20 (Ј.А.)
6799 Тезисы 004: А.П. Романенко, Современный языковой стандарт в аспекте истории литературного языка 2007-10-20 (Ј.А.)
6798 Тезисы 009: О.А. Прохватилова, Речевая системность религиозного стиля современного русского литературного языка 2007-10-20 (Ј.А.)
6797 Тезисы 004: М.Н. Приёмышева, Исторический аспект лексического взаимодействия социальных диалектов (к проблеме формирования общего жаргона в
России во второй половине XIX в.) 2007-10-20 (Ј.А.)
6796 Тезисы 009: А.Н. Потсар, Стилистические особенности паралитературного
текста 2007-10-20 (Ј.А.)
6795 Тезисы 023: Н.Ю. Плаксина, К проблеме выделения маргинальных жанров
как нового объекта лингвистики 2007-10-20 (Ј.А.)
6794 Тезисы 006: J. Pilátová, L. Vobořil, Функционирование графики и лексики в
компьютерной форме речи 2007-10-20 (Ј.А.)
6793 Тезисы 009: М.Р. Очкасова, О некоторых особенностях идиостиля писателябилингва (на материале романа Л. Н. Толстого „Война и мир“) 2007-10-20 (Ј.А.)
6792 Тезисы 001: О.Е. Осовский, Рецепция идей А. М. Пешковского в наследии М.
М. Бахтина 1920–1950-х гг. 2007-10-20 (Ј.А.)
6791 Интервью 032: Н. Николић Бобић, Улицка: приче су ми потаман 2007-10-19
(Ј.А.)
6790 Новости 032: А. Цвијић, Сусрет са читаоцима 2007-10-19 (Ј.А.)
6789 Тезисы 023: Н.М. Орлова, „Где горит без пламени Содом“: библейский текст
как прецедентный феномен 2007-10-19 (Ј.А.)
6788 Сборники 040: Slavica Wratislaviensia 2007-10-18 (Ј.А.)
6787 Тезисы 022: М.Ю. Олешков, Интенция как основа коммуникативной стратегии в институциональном дискурсе 2007-10-18 (Ј.А.)
6786 Тезисы 023: И.Б. Ничипоров, Авторская песня как предмет лингвистических
и междисциплинарных исследований 2007-10-18 (Ј.А.)
6785 Тезисы 023: Е.А. Никишина, Особенности межтекстовых отношений (на материале писем читателей в эмигрантские и советские газеты 20–30-х гг. XX в.)
2007-10-18 (Ј.А.)
6784 Тезисы 023: Т.Г. Никитченко, Концептуальные понятия современного русского психотерапевтического дискурса 2007-10-18 (Ј.А.)
6783 Тезисы 023: С.А. Никитин, М.Ю. Авдонина, Графика неформального письменного общения на русском языке (на материале сообщений SMS) 2007-10-18
(Ј.А.)
6782 Тезисы 023: А.А. Миронова, Динамика жанра объявления в XVIII – начале
XX в. 2007-10-18 (Ј.А.)
6781 Тезисы 009: А.В. Меликсетян, Односоставные предложения как отражение
экстралингвистики научного стиля 2007-10-18 (Ј.А.)
6780 Проекты 002: Этимология и история слов русского языка 2007-10-17 (Ј.А.)
6779 Тезисы 009: А.Г. Макаров, С.Э. Макарова, А.А. Поликарпов, К вопросу о
принципах определения особенностей авторского стиля в романе „Тихий Дон“
2007-10-17 (Ј.А.)
6778 Тезисы 009: О.В. Лутовинова, Современный виртуальный креатифф: о неко85

торых особенностях языка Рунета 2007-10-17 (Ј.А.)
6777 Тезисы 009: Е.И. Литневская, Об Интернете и так называемой „порче языка“
2007-10-17 (Ј.А.)
6776 Тезисы 023: Н.Б. Лебедева, Теоретические аспекты исследования естественной письменной русской речи 2007-10-17 (Ј.А.)
6775 Сборники 040: Studia Litteraria Polono-Slavica 2007-10-16 (Ј.А.)
6774 Тезисы 023: О.В. Кукушкина, В.В. Поддубный, А.А. Поликарпов, О.Г. Шевелев, Автоматическая классификация текстов корпуса русских газет конца XX века
по жанровым типам и источникам 2007-10-16 (Ј.А.)
6773 Тезисы 009: Н.В. Кузнецова, Книжно-письменные языковые средства в текстах интернет-форумов 2007-10-16 (Ј.А.)
6772 Тезисы 009: В.О. Кузнецов, Общее и индивидуальное в речи школьников г.
Брянска (русская речь между литературным языком и диалектом) 2007-10-16 (Ј.А.)
6771 Тезисы 022: Ю.Д. Кравченко, Жанр рецензии и его современная трансформация 2007-10-16 (Ј.А.)
6770 Тезисы 022: Н.А. Кочетурова, Коммуникативные неудачи в общении по электронной почте в учебно-профессиональной сфере 2007-10-16 (Ј.А.)
6769 Тезисы 009: М.П. Котюрова, Стилистика научного текста в когнитивном аспекте 2007-10-16 (Ј.А.)
6768 Документы 039: Информационное сообщение о XI Конгрессе МАПРЯЛ 2007
-10-11 (Ј.А.)
6767 Тезисы 023: В.Г. Костомаров, Книжность и разговорность в массовой коммуникативности 2007-10-10 (Ј.А.)
6766 Портреты 040: Włodzimierz Pianka (Warszawa) 2007-10-09 (Ј.А.)
6765 Журналы 032: Русский альманах 12/2007 (Белград) 2007-10-09 (Ј.А.)
6764 Журналы 001: Acta Linguistica 2007-10-08 (А.Г.)
6763 Тезисы 011: А.В. Коряковцев, Теоретические аспекты описания инвективности как функционально-семантической категории 2007-10-08 (Ј.А.)
6762 Тезисы 009: А.Н. Качалкин, Прошлое, настоящее и будущее русской деловой
речи 2007-10-08 (Ј.А.)
6761 Тезисы 005: Т.Б. Карпова, Самовыражение личности в Интернете: лингвистический аспект 2007-10-08 (Ј.А.)
6760 Тезисы 009: Е.С. Кара-Мурза, Функциональная стилистика рекламы как вузовский спецкурс для медиаспециалистов 2007-10-08 (Ј.А.)
6759 Тезисы 023: М.К. Каракулова, Современное радиовещание как текст 2007-1008 (Ј.А.)
6758 Тезисы 023: С.Ю. Камышева, Понимание политических текстов через призму
теории речевого воздействия 2007-10-08 (Ј.А.)
6757 Тезисы 004: Г.В. Калиткина, Темпоральные структуры повседневности в языковом коде 2007-10-08 (Ј.А.)
6756 Тезисы 023: О.С. Иссерс, Когнитивные и речевые стратегии в аспекте их
функционирования в различных типах дискурса 2007-10-08 (Ј.А.)
6755 Тезисы 023: Л.А. Исаева, А.А. Щербаева, Институциональные дискурсы в художественном тексте 2007-10-08 (Ј.А.)
6754 Тезисы 023: Е.Г. Зырянова, Теоретические вопросы, решаемые при анализе
частной записки 2007-10-08 (Ј.А.)
6752 Тезисы 023: А.В. Зиньковская, Драматургический текст: особенности формирования и функционирования диалогических структур 2007-10-06 (Ј.А.)
6751 Тезисы 023: Т.С. Журавлёва, Е.А. Косых, Современные рекламные тексты с
точки зрения нормативности русского языка 2007-10-06 (Ј.А.)
86

6750 Тезисы 004: Т.И. Ерофеева, Социолингвистический облик провинциального
города 2007-10-06 (Ј.А.)
6749 Тезисы 004: Е.В. Ерофеева, Взаимоотношения разговорной литературной речи и просторечия в современном русском языке 2007-10-06 (Ј.А.)
6748 Тезисы 023: О.Н. Дубровская, Событие – текст – личность в сельской речевой
культуре 2007-10-06 (Ј.А.)
6747 Тезисы 023: Г.В. Денисова, Некоторые наблюдения над общими и специфическими явлениями (на материале воспоминаний эмигрантов „первой волны“)
2007-10-06 (Ј.А)
6746 Тезисы 023: Н.В. Данилевская, Старое и новое знание: конфликт или взаимодействие? (на материале научной коммуникации) 2007-10-06 (Ј.А.)
6745 Тезисы 022: Д.Б. Гудков, Узурпация номинаций в русском политическом дискурсе 2007-10-06 (Ј.А.)
6744 Тезисы 009: Ж.В. Ганиев, Изучение стилей произношения: краткая история
2007-10-06 (Ј.А.)
6743 Тезисы 022: Т.В. Гамалей, Речевая агрессия: варьирование к условиях поликультурной среды 2007-10-06 (Ј.А.)
6742 Тезисы 007, 023: М.В. Гаврилова, Лингвокогнитивный анализ политических
текстов (на материале инаугурационных речей российских президентов) 2007-1004 (Ј.А.)
6741 Тезисы 009: А.Р. Габидуллина, Жанры речи и жанры дискурса: к проблеме
терминологии 2007-10-04 (Ј.А.)
6740 Тезисы 009: О.Б. Волкоморова, Язык современной прозаической пародии:
опыт анализа 2007-10-04 (Ј.А.)
6739 Тезисы 009: А.А. Волков, Риторика как научная дисциплина и учебный предмет 2007-10-04 (Ј.А.)
6738 Тезисы 022: Т.Е. Владимирова, Русский межличностный дискурс как объект
прагмалингвистики 2007-10-04 (Ј.А.)
6737 Тезисы 004: Е.М. Верещагин, Современный русский язык и „русская“ (православная) вера 2007-10-04 (Ј.А.)
6736 Тезисы 006: Б. Бремер, Выражение субъекта и адресата отрицательной оценки в русских и немецких научных рецензиях 2007-10-04 (Ј.А.)
6735 Тезисы 009: Н.С. Болотнова, Анализ идиостиля в коммуникативной стилистике художественного текста 2007-10-04 (Ј.А.)
6734 Тезисы 009, 023: З.К. Беданокова, Рекламный слоган как отражение активных
процессов в русском языке 2007-10-04 (Ј.А.)
6733 Тезисы 023: Н.А. Батюкова, Языковая рефлексия в современных публицистических текстах 2007-10-04 (Ј.А.)
6732 Тезисы 009: Г.П. Байгарина, Власть языка в политической коммуникации
2007-10-04 (Ј.А.)
6731 Тезисы 004: О.А. Анищенко, Понятийно-тематические особенности русского
школьного жаргона ХIХ века 2007-10-04 (Ј.А.)
6730 Тезисы 009: Л.П. Амири, Феномен языковой игры в российской и американской рекламе 2007-10-04 (Ј.А.)
6729 Тезисы 009: Н.-Л.M. Акуленко, Роль культуры речи в современном российском обществе 2007-10-04 (Ј.А.)
6728 Тезисы 015: Е.В. Шаульский, Дистрибуция гласных разного подъема в первом предударном слоге при диссимилятивном яканье 2007-10-03 (Ј.А.)
6727 Тезисы 015: В.Т. Чумаков, Узаконить букву „ё“ на письме и в печати – неотложная задача сохранения русского языка 2007-10-03 (Ј.А.)
87

6726 Тезисы 015: Е.С. Стрельникова, Интонационно-звуковая организация рекламного фоностиля 2007-10-03 (Ј.А.)
6725 Тезисы 015: А.А. Соколянский, Многоуровневая фонология русского языкa
2007-10-03 (Ј.А.)
6724 Тезисы 015: Л.П. Прокофьева, Фоносемантический анализ текста: от эксперимента к методике 2007-10-03 (Ј.А.)
6723 Журналы 015: Проблемы фонетики V (2007) 2007-10-03 (Ј.А.)
6722 Рецензии 036: З. Паунковић, Забрањени сликари на Црвеном Тргу 2007-10-02
(Ј.А.)
6721 Программы 040: Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду 2007-10-01 (Ј.А.)
6720 Портреты 040: Björn Hansen (Regensburg) 2007-10-01 (Ј.А.)
6719 Исследования 006: Б. Ханзен, Национальные стереотипы и их отражение в
коннотациях этнонимов в русском и других языках 2007-10-01 (Ј.А.)
6718 Монографии 015: С. Бирцер, Транслитерация русских графем в латиницу в
электронной переписке на русском языке 2007-10-01 (Ј.А.)
6717 Сборники 040: Глагольный вид и лексикография 2007-10-01 (Ј.А.)
6716 Сборники 040: Modality in Slavonic Languages 2007-10-01 (Ј.А.)
6715 Журналы 040: Cassubia Slavica 2007-10-01 (Ј.А.)
6714 Библиография 041: Olbislav 2007-10-01 (Ј.А.)
6713 Тезисы 015: Р.К. Потапова, О возможности обнаружения признаков иноязычной произносительной интерференции на базе САРР Via Voice 2007-10-01 (Ј.А.)
6712 Тезисы 015: В.В. Потапов, Актуальные вопросы социофонетики современного русского языка 2007-10-01 (Ј.А.)
6711 Тезисы 015: Л.Б. Парубченко, Еще раз об основном принципе русского письма 2007-10-01 (Ј.А.)
6710 Тезисы 015: М.А. Мазия, Коммуникативный анализ эмоционального звучащего монолога (с параметром длящейся нормы) 2007-10-01 (Ј.А.)
6709 Тезисы 015: А.А. Курулёнок, О сильной позиции фонемы <е> в современном
русском языке и в его истории 2007-10-01 (Ј.А.)
6708 Тезисы 015: Г. Кундротас, Теория русской интонации и типология интонационных систем 2007-10-01 (Ј.А.)
6707 Тезисы 015: О.А. Кузнецов, Об особенностях реализации зияний в русской
речи 2007-10-01 (Ј.А.)
6706 Тезисы 015: О.Ф. Кривнова, Ларингализация в русской речи 2007-10-01 (Ј.А.)
6705 Тезисы 003: Т.А. Крепких, О.Л. Рюмина, К вопросу о преобразовании предлогов-приставок *vъn, *sъn, *kъn в праславянском языке 2007-10-01 (Ј.А.)
6704 Монографии 036: Н.М. Вагапова, Русская театральная эмиграция 2007-10-01
(Ј.А.)
6703 Интервью 036: Ј. Стевановић, Књига о руским позоришним емигрантима
2007-10-01 (Ј.А.)
6702 Портреты 042: Ingunn Lunde (Bergen) 2007-09-30 (Ј.А.)
6701 Портреты 042: Людмила Зубова (Санкт-Петербург) 2007-09-30 (Ј.А.)
6700 Интервью 039: Интервью с заведующей кафедрой славистики Белградского
университета Корнелией Ичин 2007-09-30 (Ј.А.)
6699 Проекты 004: Landslide of the Norm 2007-09-30 (Ј.А.)
6698 Тезисы 015: С.В. Князев, С.К. Пожарицкая, Орфография интернет-блогов как
источник лингвистической информации 2007-09-30 (Ј.А.)
6697 Тезисы 015: С.В. Князев, Фонетический процесс как основа для принятия решений в фонологии (на материале велярных согласных) 2007-09-30 (Ј.А.)
88

6696 Тезисы 015: Г.Е. Кедрова, Л.М. Захаров, Н.В. Анисимов, Ю.А. Пирогов, К
вопросу о построении артикуляторных моделей „нейтральных“ артикуляций в
русском языке: МРТ-исследование вариантов артикуляционной преднастройки
2007-09-30
6695 Тезисы 015: Л.В. Златоустова, Компрессия и ее связь с фонетическим и грамматическим строем языка 2007-09-30 (Ј.А.)
6694 Тезисы 015: О.В. Дедова, Антиорфография в Рунете 2007-09-30 (Ј.А.)
6693 Тезисы 015: Т.И. Голощапова, Сравнительное исследование акустической
картины русских гласных в прикладном аспекте 2007-09-30 (Ј.А.)
6692 Тезисы 015: Е.М. Болычева, О презумпции буквы в наивных представлениях
о языке и некоторых актуальных проблемах фонетики 2007-09-30 (Ј.А.)
6691 Тезисы 015: Г.М. Богомазов, Двухуровневая фонологическая система русского языка и особенности ее усвоения иностранной аудиторией 2007-09-30 (Ј.А.)
6690 Тезисы 015: М.А. Балдова, Эстетическая функция инофона в звучащей русской речи (на примере к/ф „Собака Баскервилей“) 2007-09-30 (Ј.А.)
6689 Тезисы 015: Е.Л. Арзиани, Экспериментальное исследование восприятия звуков на месте фонемы /j/ 2007-09-30 (Ј.А.)
6688 Тезисы 015: О.В. Антонова, О рефлексах старомосковского произношения в
современной звучащей речи 2007-09-30 (Ј.А.)
6687 Новости 007: Cognitive Modeling in Linguistics (2007) [Ф9] 2007-09-29 (Ј.А.)
6686 Конференции 025: Електронно обучение в славистиката (София) 2007-09-29
(Ј.А.)
6685 Портреты 025: Tania Avgustinova (Saarbrücken) 2007-09-29 (Ј.А.)
6684 Школы 025: Institute for Parallel Processing 2007-09-29 (Ј.А.)
6683 Школы 025: BIS-21 2007-09-29 (Ј.А.)
6682 Портреты 025: Elena Paskaleva (Sofia) 2007-09-29 (Ј.А.)
6681 Школы 025: Linguistic Modelling Department 2007-09-29 (Ј.А.)
6680 Лекции 025: Е. Паскалева, Т. Августинова, Компютърна компаративистика.
Езикови технологии за славистични изследвания 2007-09-29 (Ј.А.)
6679 Лекции 025: Е. Паскалева, Т. Августинова, Компютърна компаративистика.
Езикови технологии за славистични изследвания (анотация на курса) 2007-09-29
(Ј.А.)
6678 Тезисы 023: О.Н. Щербань, Проблема „гибридных“ слов в русском языке
2007-09-29 (Ј.А.)
6677 Тезисы 023: И.А. Шушарина, К вопросу о формировании начального блока в
текстах деловой письменности 2007-09-29 (Ј.А.)
6676 Тезисы 023: И.И. Чумак-Жунь, Автометадискурс как составляющая поэтического дискурса 2007-09-29 (Ј.А.)
6675 Тезисы 023: А.А. Чувакин, К исследованию „жизни“ текста 2007-09-29 (Ј.А.)
6674 Тезисы 023: Темпоральная характеристика побудительных высказываний
2007-09-29 (Ј.А.)
6673 Тезисы 023: В.М. Хамаганова, Пространство и время как содержательная
компонента текста типа „описание“ 2007-09-29 (Ј.А.)
6672 Тезисы 023: Г.Д. Фигуровская, Метаконструкции, выражающие временные
отношения в тексте 2007-09-29 (Ј.А.)
6671 Тезисы 023: Ю.В. Трубникова, Вопросы деривационного функционирования
текста 2007-09-29 (Ј.А.)
6670 Тезисы 023: О.В. Трофимова, Жанровый аспект грамматики долженствования
2007-09-28 (Ј.А.)
6669 Портреты 005: Наталья Владимировна Уфимцева (Москва) 2007-09-28 (Ј.А.)
89

6668 Тезисы 037: Trasjanka & Suržyk 2007-09-28 (Ј.А.)
6667 Портреты 037: Gerd Hentschel (Oldenburg) 2007-09-28 (Ј.А.)
6666 Сборники 040: Studia slavica Oldenburgensia 2007-09-28 (Ј.А.)
6665 Программы 037: Trasjanka and Surzhyk 2007-09-28 (Ј.А.)
6664 Новости 039: К. Петрова, XI Конгресс МАПРЯЛ [Ф11] 2007-09-28 (Ј.А.)
6663 Проекты 019: Sekundäre Prädikate 2007-09-28 (Ј.А.)
6662 Проекты 021: Variierende morphosyntaktische Markierungen von Nominalgruppen 2007-09-28 (Ј.А.)
6661 Тезисы 023: В.А. Сулимов, Моделирование литературного текста: когнитивные трансформации 2007-09-28 (Ј.А.)
6660 Тезисы 023: Т.В. Седова, Фатика телефонных разговоров в романах Татьяны
Поляковой 2007-09-28 (Ј.А.)
6659 Тезисы 022: Е.А. Савина, „Запросы об истинности“ и их контактоподдерживающие возможности 2007-09-28 (Ј.А.)
6658 Тезисы 023: С.В. Ракитина, Смыслообразующий потенциал концепта в научном тексте 2007-09-28 (Ј.А.)
6657 Тезисы 022: А.В. Плотникова, Диалогический повтор в системе средств организации речевого взаимодействия 2007-09-28 (Ј.А.)
6656 Интервью 036: R. Radosavljević, Voleti i posle smrti 2007-09-28 (Ј.А.)
6655 Рецензии 036: I.Matijević, Predstava između, po romanu između, pisca između
2007-09-28 (Ј.А.)
6654 Рецензии 036: М. Первић, Која је ово и каква земља, брате? 2007-09-28 (Ј.А.)
6653 Сборники 040: Sagners Slavistische Sammlung 2007-09-27 (Ј.А.)
6652 Портреты 040: Peter Rehder (München) 2007-09-27 (Ј.А.)
6651 Портреты 040: Ulrich Schweier (München) 2007-09-27 (Ј.А.)
6650 Тезисы 023: Н.П. Перфильева, О влиянии невербальной вторичной коммуникативной системы на вербальную 2007-09-27 (Ј.А.)
6649 Тезисы 023: Н.В. Панченко, Вариативность как один из принципов композиционного построения текста 2007-09-27 (Ј.А.)
6648 Тезисы 021: Н.К. Онипенко, Грамматика точки зрения и падеж (к проблеме
„выбора падежа“) 2007-09-27 (Ј.А.)
6647 Тезисы 023: Ф.Р. Одекова, Глаголы как метатекстовые операторы 2007-09-27
(Ј.А.)
6645 Новые книги 001: Болгарская русистика. Альманах 2007-09-26 (А.Г)
6644 Портреты 040: Андрей Николаевич Соболев (Санкт-Петербург) 2007-09-26
(Ј.А.)
6643 Портреты 004: Владислава Жданова (Germersheim) 2007-09-26 (Ј.А.)
6642 Исследования 023: В. Жданова, Русский и немец в зеркале современного русского анекдота 2007-09-26 (Ј.А.)
6641 Исследования 004: В. Жданова, Русский язык диаспоры: идентификационные
стратегии иммигрантов-билингвов 2007-09-26 (Ј.А.)
6640 Тезисы 023: И.В. Недялков, Дискурсивно навязанная долженствовательность
немодальных синтаксем 2007-09-26 (Ј.А.)
6639 Тезисы 023: О.В. Марьина, Реализация конструкций с чужой речью в художественных текстах конца ХХ – начала ХХI в. 2007-09-26 (Ј.А.)
6638 Тезисы 023: И.П. Лапинская, О ритмической организации прозаического
текста 2007-09-26 (Ј.А.)
6637 Тезисы 023: С.П. Ламбарджян, К вопросу о текстовой природе семантической
категории персуазивности 2007-09-26 (Ј.А.)
6636 Тезисы 023: Н.А. Кузьмина, Механизмы интерпретации классического текста
90

в „Чайке“ Б. Акунина 2007-09-26 (Ј.А.)
6635 Портреты 040: Jadranka Gvozdanović (Heidelberg) 2007-09-25 (Ј.А.)
6634 Тезисы 023: В.Л. Кудашина, Внутренний монолог персонажа как вариация
экспрессивно-семантической категории обращенности 2007-09-25 (Ј.А.)
6633 Тезисы 023: Л.Б. Крюкова, Способы отражения авторского мировосприятия в
поэтическом тексте 2007-09-25 (Ј.А.)
6632 Тезисы 001: Е.И. Костанди, Взаимодействие разноуровневых синтаксических
связей в художественном тексте 2007-09-25 (Ј.А.)
6631 Тезисы 023: Е.В. Корпусова, Роль наблюдателя в речи типа „повествование“
2007-09-25 (Ј.А.)
6630 Тезисы 023: Л.М. Кольцова, Теория текстовой пунктуации в современной
лингвистической парадигме 2007-09-25 (Ј.А.)
6629 Тезисы 023: Е.Н. Клемёнова, Высказывание с кванторными детерминантами
как феномен текста 2007-09-25 (Ј.А.)
6628 Тезисы 001: Л.Г. Ким, Множественность интерпретации в аспекте лингвистической герменевтики 2007-09-25 (Ј.А.)
6627 Тезисы 023: Е.А. Кац, Языковые средства формирования точки зрения в поэтическом тексте (на материале нескольких стихотворений Георгия Иванова) 200709-25 (Ј.А.)
6626 Тезисы 023: А.К. Казкенова, С.А. Никитина, Формирование и функционирование мотивационных сетей в газетном тексте (на материале современного русского языка) 2007-09-25 (Ј.А.)
6625 Тезисы 021: О.Ю. Инькова, Роль анафорических элементов в выражении категории интенсивности 2007-09-24 (Ј.А.)
6624 Тезисы 021: Г.А. Золотова, Грамматика в поисках системы 2007-09-24 (Ј.А.)
6623 Тезисы 021: А.Г. Етко, Категория авторизации в современном русском языке:
семантика, особенности структуры 2007-09-24 (Ј.А.)
6622 Тезисы 023: М.В. Дудорова, Система пространственных образов как ключ к
интерпретации текста 2007-09-24 (Ј.А.)
6621 Сборники 020: Anthropology of Color 2007-09-23 (Ј.А.)
6619 Портреты 040: Дејан Ајдачић (Београд) 2007-09-23 (Ј.А.)
6618 Новые книги 040: Д. Айдачич, „Славистические исследования“ 2007-09-23
(Ј.А.)
6617 Портреты 040: Werner Lehfeldt (Göttingen) 2007-09-23 (Ј.А.)
6616 Монографии 015: В. Лефельдт, Акцент и ударение в русском языке 2007-0923
6615 Тезисы 021: А.Н. Дробинина, Взаимосвязь категорий каузативности и акциональности 2007-09-23 (Ј.А.)
6614 Тезисы 023: Л.О. Деренько, Вставные конструкции оценочного и эмоционального характера в современной актуализирующей прозе 2007-09-23 (Ј.А.)
6613 Тезисы 023: Е.А. Денисова, Типы повествования в рассказах Б. Зайцева 200709-23
6612 Тезисы 023: А.Ф. Гершанова, Роль читателя в смыслопорождении художественного текста 2007-09-23 (Ј.А.)
6611 Тезисы 003: Н.О. Гарибян, Указательные местоимения „сь“, „тъ“, „онъ“ и
связный текст в произведениях древнерусской литературы XVIIв. 2007-09-23 (Ј.А.)
6610 Тезисы 021: А.В. Бондарко, Принцип поля и „ситуативный подход“ в системе
функциональной грамматики 2007-09-23 (Ј.А.)
6609 Тезисы 023: Е.В. Багумян, Стратегическое текстопостроение русскоязычного
и англоязычного бизнес-дискурсов 2007-09-23 (Ј.А.)
91

6608 Конференции 001:18th International Congress of Linguists (Seoul) 2007-09-22
(Ј.А.)
6607 Школы 001: Permanent International Committee of Linguists 2007-09-22 (Ј.А.)
6606 Портреты 003: Eckhard Weiher (Freiburg) 2007-09-22 (Ј.А.)
6605 Проекты 003: Великие Минеи Четьи Митрополита Макария 2007-09-22 (Ј.А.)
6604 Программы 040: XI. Jahrestagung der Europäischen Slavistischen Linguistik
2007-09-22 (Ј.А.)
6603 Тезисы 021: Т.А. Ященко, Предлог „ради“ в аспекте лингвоконцептологии
2007-09-22 (Ј.А.)
6602 Тезисы 021: Т. Шимидзу, Значение и употребление коннекторов „в самом
деле“ и „на самом деле“ 2007-09-22 (Ј.А.)
6601 Тезисы 021: Е.С. Шереметьева, Проблема категориального статуса отыменных релятивов 2007-09-22 (Ј.А.)
6600 Тезисы 022: Е.В. Чернцова, Дискурсивные слова как знаки коммуникативнопрагматического содержания 2007-09-22 (Ј.А.)
6599 Новости 001: Беспроводной контакт мозга человека с окружающими его
предметами 2007-09-21 (Ј.А.)
6598 Портреты 006: Hannu Tommola (Helsinki) 2007-09-21 (Ј.А.)
6597 Тезисы 021: В.Л. Чекалина, Предложные единицы в Словаре древнерусского
языка (XI–XIV вв.) 2007-09-21 (Ј.А.)
6596 Тезисы 011: А.А. Ховалкина, Семантика предлогов „в“ и „на“ и их функционирование в коммуникативном пространстве Украины 2007-09-21 (Ј.А.)
6595 Тезисы 012: В.И. Убийко, Теоретические основы когнитивно-дискурсивного
словаря 2007-09-21 (Ј.А.)
6594 Тезисы 021: Р. Судзуки, Словоформы параметрических существительных как
корреляты предлогов 2007-09-21 (Ј.А.)
6593 Тезисы 021: Е.М. Степанычева, Функционально-коммуникативный анализ синонимико-вариативных рядов русских наречий (на примере лексем „часто“ и „зачастую“) 2007-09-21 (Ј.А.)
6592 Тезисы 021: С.С. Скорвид, Д.К. Поляков, Проблема о предлоге „о“ в русском
языке рубежа XX–XXI вв. 2007-09-21 (Ј.А.)
6591 Тезисы 006: А.В. Ситарь, Е.Н. Виноградова, Первообразные предлоги: проблемы словарного представления и сопоставления (на примере предлога по в русском и украинском языках) 2007-09-21 (Ј.А.)
6590 Тезисы 021: Г.Н. Сергеева, Проблема частеречного статуса эквивалентов
слова 2007-09-21 (Ј.А.)
6589 Тезисы 021: А.В. Сентябова, Предложно-падежные синтаксемы с нумеративно-именным лексическим компонентом 2007-09-21 (Ј.А.)
6588 Портреты 040: Daniel Weiss (Zürich) 2007-09-20 (Ј.А.)
6587 Тезисы 021: А.Е. Рубан, Семантическая структура наречия (на примере лексем „вмиг, мгновенно, моментально“) 2007-09-20 (Ј.А.)
6586 Тезисы 021: Н.В. Петровская, Обусловленные синтаксемы „в + винительный
падеж“ в связанном употреблении (фрагмент описания) 2007-09-20 (Ј.А.)
6585 Тезисы 003: А. Пеетерс-Подгаевская, Вариативность в выборе предлогов „в“
и „на“ при локальных объектах памятниках деловой и бытовой письменности XIV
-XVII вв. 2007-09-20 (Ј.А.)
6584 Тезисы 023: О.Н. Паршина, Дискурсивы в политическом тексте 2007-09-20
(Ј.А.)
6583 Тезисы 021: Ф.И. Панков, Понятие текстовой парадигмы слова 2007-09-20
(Ј.А.)
92

6582 Тезисы 021: Н.Т. Окатова, Модально-сравнительные союзы: абсолютное тождество? 2007-09-20 (Ј.А.)
6581 Тезисы 021: И.А. Нагорный, Русские предположительные частицы и вероятностная квалификация сообщаемого 2007-09-20 (Ј.А.)
6580 Тезисы 021: А. Мукажанова, Парадигматические отношения в системе декомпаративных предложных единиц 2007-09-20 (Ј.А.)
6579 Тезисы 021: Т.И. Мочалова, Функциональное сближение глагольно-междометных форм со служебными частями 2007-09-20 (Ј.А.)
6578 Тезисы 021: С.А. Манаенко, Частицы и вводно-модальные слова как дискурсивная лексика 2007-09-19 (Ј.А.)
6577 Тезисы 006: Ч. Ляхур, Из наблюдений над семантикой славянских предлогов:
польское sprzed – русское *изперед 2007-09-19 (Ј.А.)
6576 Тезисы 021: Л. Лённгрен, О первом актанте семантического предлога 200709-19 (Ј.А.)
6575 Тезисы 021: Я.А. Лебедева, Актуализационная парадигма предлога 2007-0919 (Ј.А.)
6574 Тезисы 021: Н.В. Курикова, Особенности функционирования пространственных дейктиков (на материале лексем „тут“, „там“) 2007-09-19 (Ј.А.)
6573 Тезисы 021: Л.А. Кузнецова, Гибридизация союзов в современном русском
языке 2007-09-19 (Ј.А.)
6572 Новости 039: А. Градинарова, Софийскому Центру русского языка присвоено имя акад. В. В. Виноградова [Ф7] 2007-09-18 (А.Г.)
6571 Доклады 030: Е.В. Суровцева, „Жизнь Артемия Араратского“ в контексте
русско-армянских литературных связей 2007-09-18 (А.Г.)
6570 Доклады 030: Е.В. Суровцева, Творчество Акутагавы Рюноскэ и русская
классическая проза 2007-09-18 (А.Г)
6569 Тезисы 037: Ј. Ајдуковић, Фразеологија у контакту: теорија и примена 200709-18 (Ј.А.)
6568 Исследования 031: Е.В.Суровцева, Письмо-дифирамб как жанровая разновидность „письма вождю“ 2007-09-17 (А.Г.)
6567 Исследования 030: Е.В.Суровцева, О влиянии Ф.М. Достоевского на Акутагаву Рюноскэ 2007-09-17 (А.Г.)
6566 Конференции 037: J. Ajduković, Languages and Cultures in Contact (Herceg
Novi) [Ф50] 2007-09-17 (Ј.А.)
6564 Новости 039: Й. Айдукович, Добро пожаловать на XI Конгресс МАПРЯЛ!
[Ф8] 2007-09-17 (Ј.А.)
6562 Тезисы 021: С.А. Крылов, Е.В. Муравенко, Послелоги в русском языке 200709-14 (Ј.А.)
6561 Тезисы 021: М.И. Конюшкевич, О языковом статусе аналитических сочетаний типа „в сфере“, „на пике“, „под маской“ и под. 2007-09-14 (Ј.А.)
6560 Тезисы 021: Е.В. Клобуков, Уровни падежной семантики и типы семантикосинтаксических функций русского предлога 2007-09-14 (Ј.А.)
6559 Тезисы 021: А.А. Загнитко, Семантическая и функциональная типология русских предлогов: сопоставительный аспект 2007-09-14 (Ј.А.)
6558 Тезисы 021: Н.О. Григорьева, Прагматическая направленность конструкций с
полифункциональными служебными словами 2007-09-14 (Ј.А.)
6557 Тезисы 006: Г.Н. Гочев, С.П. Гочева, О болгарских и русских конструкциях
предлог + предложно-именное сочетание 2007-09-14 (Ј.А.)
6556 Тезисы 021: М.В. Гордиевских, Морфосинтаксическая парадигма русских
предложных единиц 2007-09-14 (Ј.А.)
93

6555 Тезисы 021: И.В. Галактионова, Предлог: препозиция и постпозиция 2007-0914 (Ј.А.)
6554 Тезисы 021: Д.Ю. Газарова, О дискурсивных особенностях местоимений
„иной“, „другой“ 2007-09-14 (Ј.А.)
6553 Тезисы 021: Г.Ф. Гаврилова, Функции сочинительных и подчинительных союзов в предложении и тексте 2007-09-14 (Ј.А.)
6552 Доклады 021: Е.В.Суровцева, Особенности языка в „Жизни Артемия Араратского“ 2007-09-13 (А.Г.)
6551 Конференции 042: Пространство и время в художественной литературе
(МГУ) 2007-09-13 (А.Г.)
6550 Тезисы 019: Е.Н. Вуколова, Синтаксические позиции русских наречий 200709-13 (Ј.А.)
6549 Тезисы 021: М.В. Всеволодова, Категория русского предлога. Системные
характеристики 2007-09-13 (Ј.А.)
6548 Тезисы 001: М.А. Винокурова , „Возможность“ – „вероятность“ – „предположение“: аспекты смыслообразования 2007-09-13 (Ј.А.)
6547 Конференции 040: Ј. Ајдуковић, Међународни научни састанак слависта у
Вукове дане (Београд) [Ф41] 2007-09-12 (Ј.А.)
6546 Школы 042: Филологический факультет Московского университета сегодня
2007-09-11 (Ј.А.)
6545 Портреты 040: Henning Andersen (Los Angeles) 2007-09-11 (Ј.А.)
6544 Исследования 021: H. Andersen, Grammaticalization in a Speaker-oriented
Theory of Change 2007-09-11 (Ј.А.)
6543 Исследования 001: H. Andersen, Naturalness and Markedness 2007-09-11 (Ј.А.)
6542 Диссертации 037: Н.В. Лабунец, Русская географическая терминология в
ситуации языкового контакта 2007-09-10 (Ј.А.)
6541 Школы 027: Speech Informatics Group of the Saint-Petersburg Institute for
Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS) 2007-09-10
(Ј.А.)
6540 Доклады 037: Й. Айдукович, Структура и основное содержание монографии
„Введение во фразеологическую контактологию. Теория адаптации фразеологических русизмов“ 2007-09-10 (Ј.А.)
6539 Проекты 022: Описание речевого воздействия в лингвистической модели
2007-09-10 (Ј.А.)
6538 Исследования 037: А.Н. Анцыпова, Английские вкрапления в письменной
речи русских эмигрантов Австралии 2007-09-10 (Ј.А.)
6537 Учебники 013: Т.В. Попова, Русская неология и неография 2007-09-10 (Ј.А.)
6536 Диссертации 006: Ф.К. Колпащикова, Русская вербализация эмоциональных
состояний на фоне англо-американской (коммуникативно-ситуативный, лингвокогнитивный и социокультурный аспекты) 2007-09-10 (Ј.А.)
6535 Диссертации 005: И.В. Привалова, Языковое сознание: этнокультурная
маркированность (теоретико-экспериментальное исследование) 2007-09-10 (Ј.А.)
6534 Диссертации 036: Г.Ю. Богданович, О некоторых терминах современной
лингвокультурологии 2007-09-10 (Ј.А.)
6533 Диссертации 011: Н.И. Гриценко, Названия металлов в русском языке:
семантико-словообразовательный и лингвокультурологический аспекты 2007-0910 (Ј.А.)
6532 Диссертации 004: В.В. Панин, Политическая корректность как культурноповеденческая и языковая категория 2007-09-10 (Ј.А.)
6531 Исследования 004: А. Мустайоки, Толерантность в государственной языковой
94

политике и коммуникации 2007-09-10 (Ј.А.)
6530 Диссертации 025: М.В. Мозговой, Машинный семантический анализ русского языка и его применения 2007-09-10 (Ј.А.)
6529 Портреты 040: Sebastian Kempgen (Bamberg) 2007-09-09 (Ј.А.)
6528 Софтвер 040: S. Kempgen, Unicode 4.1 and Slavic Philology - Problems and
Perspectives 2007-09-09 (Ј.А.)
6527 Исследования 015: S. Kempgen, Phonologische Silbentrennung im Russischen
2007-09-09 (Ј.А.)
6526 Исследования 015: S. Kempgen, Greenbergs phonologische Universalien und das
Russische 2007-09-09 (Ј.А.)
6525 Исследования 018: S. Kempgen, Zur Zeitoptimierung der russischen Verbalmorphologie 2007-09-09 (Ј.А.)
6524 Журналы 040: Slavistische Linguistik (2003) 2007-09-09 (Ј.А.)
6523 Журналы 040: Scripta & e-Scripa 3-4 2007-09-09 (Ј.А.)
6522 Журналы 040: Bulletin der Deutschen Slavistik 13, 2007. 2007-09-09 (Ј.А.)
6521 Доклады 042: В. Сакварелидзе, Термин и понятие „перифраза“ 2007-09-09
(Ј.А.)
6520 Обзоры 019: Р. Кокеладзе, Н. Топуриа, Л. Хатиашвили, Краткий обзор опубликованных в Грузии работ по проблемам синтаксиса русского языка 2007-09-09
(Ј.А.)
6519 Доклады 039: Н. Чохонелидзе, Русский язык в Грузии: проблемы и перспективы 2007-09-09 (Ј.А.)
6518 Школы 040: Славянский научно-просветительский центр (Грузия) 2007-0909(Ј.А.)
6517 Исследования 011: Ж.А. Вардзелашвили, Наносмыслы лексических структур
2007-09-09 (Ј.А.)
6516 Портреты 007: Жаннетта Александровна Вардзелашвили (Тбилиси) 200709-09 (Ј.А.)
6515 Исследования 011: Ж.А. Вардзелашвили, Наномасштабное исследование лексических единиц 2007-09-09 (Ј.А.)
6514 Исследования 021: М.И. Конюшкевич, К вопросу о предлоге как единице языка 2007-09-08 (Ј.А.)
6513 Дебюты021:А.А.Воронкова, Операциональные методы идентификации предлогов и предложных выражений 2007-09-08 (Ј.А.)
6512 Исследования 021: М.В. Всеволодова, Предлог как грамматическая категория: проблемы дефиниции, типология, морфологические и синтаксические характеристики 2007-09-08 (Ј.А.)
6511 Исследования 021: Е.В. Клобуков, Переходные процессы в образовании служебных частей речи (предлоги как продуктивный класс лексем) 2007-09-08 (Ј.А.)
6510 Сборники 021: Вопросы функциональной грамматики 2007-09-08 (Ј.А.)
6509 Монографии 042: Ю.А. Бельчиков, Русский язык. ХХ век 2007-09-08 (Ј.А.)
6508 Журналы 001: Linguistics in Potsdam 2007-09-08 (Ј.А.)
6507 Дискуссии 040: H. Schmid, K. Berwanger, Memorandum über den zustand der
Slawistik in Deutschland 2007-09-08 (Ј.А.)
6506 Журналы 040: Specimina Philologicae Slavicae 2007-09-08 (Ј.А.)
6505 Тезисы 021: Е.Н. Виноградова, В.Л. Чекалина, К вопросу о грамматике русского предлога: конверсия 2007-09-08 (Ј.А.)
6504 Тезисы 021: М.Г. Безяева, О соотношении номинативного и коммуникативного в значении слова. На примере русского „тут“ (материалы к словарю коммуникативных средств) 2007-09-08 (Ј.А.)
95

6503 Тезисы 021: Л.М. Байдуж, Функционирование модальных слов в причинных
конструкциях с союзом „а то“ 2007-09-08 (Ј.А.)
6502 Тезисы 021: В.В. Андреевская, К вопросу о текстовой парадигме предложных
единиц. Сочетаемость предложных единиц с анафорическими местоимениями
2007-09-08 (Ј.А.)
6501 Тезисы 021: К.С. Акопян, Заметки о частице „даже“: градация и квазиградация 2007-09-08 (Ј.А.)
6500 Новости 036: Ж. Комненовић, Руси уче на матерњем, али не на руском језику
2007-09-08 (Ј.А.)
6499 Школы 027: Кафедра математической лингвистики СПбГУ 2007-09-07 (Ј.А.)
6498 Конференции 039: Језик струке - теорија и пракса (Београд) 2007-09-07 (Ј.А.)
6497 Интервью 036: Д. Рамадански, Језик есеја као језик љубави 2007-09-07 (Ј.А.)
6496 Конференции 031: Й. Айдукович, Русский авангард и идеология (Белград)
[Ф59] 2007-09-06 (Ј.А.)
6495 Тезисы 019: Т.В. Шмелева, Нелинейный синтаксис 2007-09-06 (Ј.А.)
6494 Тезисы 019: Э.Г. Шимчук, К вопросу о русских безличных предложениях
2007-09-06 (Ј.А.)
6493 Тезисы 019: О.Ю. Шеманаева, Нестандартный способ выражения размера и
количества: конструкции уровня 2007-09-06 (Ј.А.)
6492 Тезисы 019: Ч. Юйпин, Омонимия субъектных синтаксем 2007-09-06 (Ј.А.)
6491 Тезисы 019: Н.В. Чернова, „Личности-неличности“ категория и ее межкатегориальные связи 2007-09-06 (Ј.А.)
6490 Тезисы 019: О.Е. Фролова, Парадоксы восприятия и референция 2007-09-05
(Ј.А.)
6489 Тезисы 019: Ю.А. Фомина, Классификации оценок в аспекте изучения оценочных высказываний 2007-09-05 (Ј.А.)
6488 Учебники 039: Учебные материалы по русскому языку 2007-09-04 (Ј.А.)
6487 Портреты 027: Михаил Викторович Горбаневский (Москва) 2007-09-04
(Ј.А.)
6486 Программы 031: Русский авангард и идеология (Белград) 2007-09-04 (Ј.А.)
6485 Портреты 027: Елена Игоревна Галяшина (Москва) 2007-09-03 (Ј.А.)
6484 Тезисы 019: С.Н. Туровская, Экспрессия и экспрессивность в высказываниях
с модальным смыслом долженствования 2007-09-03 (Ј.А.)
6483 Тезисы 019: Э. Тумазу, О некоторых случаях релевантности атрибута по
отношению к коммуникативной задаче предложения 2007-09-03 (Ј.А.)
6482 Тезисы 019: Т.И. Стексова, Функционально-семантический анализ тавтологических сочетаний Им. п.+Тв. п. 2007-09-03 (Ј.А.)
6481 Портреты 007: Tore Nesset (Tromsø) 2007-09-02 (Ј.А.)
6480 Исследования 007: T. Nesset, Second-Order Schemas and Active Subschemas:
Vowel Reduction in Cognitive Grammar 2007-09-02 (Ј.А.)
6479 Школы 007: Slavic Cognitive Linguistics in Tromsø 2007-09-02 (Ј.А.)
6478 Программы 040: The Second Congress of the Slavic Linguistic Societ 2007-09-02
(Ј.А.)
6477 Конференции 011: Recent Advances in Natural Language Processing (Borovets)
2007-09-02 (Ј.А.)
6476 Конференции 015: Workshop on Computational Phonology (Borovets) 2007-0902 (Ј.А.)
6475 Конференции 007: Slavic Cognitive Linguistics Association (Chicago) 2007-0902 (Ј.А.)
6474 Конференции 018: Variation and Change in Morphology (Vienna) 09-02 (Ј.А.)
96

6473 Портреты 021: Игорь Григорьевич Милославский (Москва) 2007-09-02 (Ј.А.)
6472 Монографии 021: И.Г. Милославский, Культура речи и русская грамматика
2007-09-02 (Ј.А.)
6471 Дискуссии 042: И.Г. Милославский, Наука о русском языке в постсоветской
России 2007-09-02 (Ј.А.)
6470 Тезисы 019: Б.Ю. Норман, Лексические условия реализации синтаксических
конструкций и лингвистический эксперимент (по Л.В. Щербе) 2007-09-02 (Ј.А.)
6469 Тезисы 019: В.Н. Немченко, О нормативности сочетаний имен существительных с собирательным числительным оба (обе) в современном русском языке (по
наблюдениям над устной речью) 2007-09-02 (Ј.А.)
6468 Тезисы 019: С.А. Мкртычян-Лалаян, О некоторых типах инфинитивных сочетаний 2007-09-02 (Ј.А.)
6467 Тезисы 019: В.А. Мишланов, О грамматической и коммуникативной природе
конструкций с „расчлененными“ Т-К-союзами 2007-09-02 (Ј.А.)
6466 Тезисы 020: Е.П. Марченко, Особенности коммуникативно-синтаксической
организации полипредикативных сложносочиненных предложений 2007-09-02
(Ј.А.)
6465 Тезисы 019: М.П. Манаенкова, Номинация пропозитивного предикативного
центра в ДПП 2007-09-02 (Ј.А.)
6464 Тезисы 019: Г.Н. Манаенко, Отображение деятельности говорящего в
семантике осложненного предложения 2007-09-02 (Ј.А.)
6463 Портреты 017: Александра Васильевна Суперанская (Москва) 2007-09-01
(Ј.А.)
6462 Монографии 017: А.В. Суперанская, Общая теория имени собственного 200709-01 (Ј.А.)
6461 Тезисы 019: И. Лучкув, Таксис следования. Временные предложения с формой „быть“ + participium perfecti passivi в придаточной части 2007-09-01 (Ј.А.)
6460 Тезисы 019: Э.П. Лаврик, Грамматическое и семантическое согласование в
современном русском языке 2007-09-01 (Ј.А.)
6459 Тезисы 019: Н.П. Курмакаева, Степень омонимичности словоформ в корреляционных парах личных и безличных предложений 2007-09-01 (Ј.А.)
6458 Тезисы 019: П.В. Козленко, Неагентивность синтаксического строя и агентивность лексического строя художественной речи Ф.М. Достоевского 2007-09-01
(Ј.А.)
6457 Тезисы 019: Л.Г. Канарская, Явление семантического и синтаксического переразложения в структуре словосочетания 2007-09-01 (Ј.А.)
6456 Тезисы 019: А.А. Калинина, Грамматика, семантика и прагматика утверждения / отрицания 2007-08-31 (Ј.А.)
6455 Тезисы 019: Д.Н. Жаткин, К вопросу о синтаксических особенностях идиллий
А.А. Дельвига 2007-08-31 (Ј.А.)
6454 Тезисы 019: А.М. Еримбетова, Конструкции уподобления: антропоцентрический аспект 2007-08-31 (Ј.А.)
6453 Тезисы 019: О.Ю. Дементьева, Глагол „встречать“ как средство выражения
логической пропозиции в полипропозитивном предложении 2007-08-31 (Ј.А.)
6452 Тезисы 019: Н.А. Герасименко, Грамматика связки 2007-08-31 (Ј.А.)
6451 Анонсы 039: Russian Language School in Karelia 2007-08-30 (А.Г.)
6450 Тезисы 019: М. Бэрман, Д. Браун, Г. Корбетт, А. Красовицкий, Морфосинтаксические изменения в русском языке: падеж прямого объекта при глаголах с отрицанием 2007-08-30 (Ј.А.)
6449 Тезисы 019: Е.А. Балова, К вопросу о парантезах, включающих вопроситель97

ный сегмент (на материале прозы рубежа XX–XXI веков) 2007-08-30 (Ј.А.)
6448 Тезисы 019: С.В. Андреева, Новый подход к типологии синтаксических единиц устной речи 2007-08-30 (Ј.А.)
6447 Тезисы 019: Х.Н. Абдуллаев, Чему равен этот шаг? 2007-08-30 (Ј.А.)
6446 Тезисы 016: Е.В. Хабибуллина, Имена существительные со значением лица
на -(ов)ик: современное состояние 2007-08-29 (Ј.А.)
6445 Тезисы 016: Е.В. Тумакова, Словотворчество А. Вознесенского 2007-08-29
(Ј.А.)
6444 Тезисы 016: Л.В. Табаченко, Приставки и концептуализация действия в истории русского языка 2007-08-29 (Ј.А.)
6443 Тезисы 016: Т.Д. Соколовская, Универбация как традиционный активный
процесс в русском языке 2007-08-29 (Ј.А.)
6442 Тезисы 016: Н.Ю. Санникова, Метаязык дериватологии: мотивация, мотивированность, производность 2007-08-29 (Ј.А.)
6441 Тезисы 016: Л.В. Рацибурская, Словообразовательные неологизмы в современных СМИ как смысловая доминанта эпохи 2007-08-29 (Ј.А.)
6440 Портреты 027: Владимир Андреевич Успенский (Москва) 2007-08-28 (Ј.А.)
6439 Обзоры 027: В.А. Успенский, Серебряный век структурной, прикладной и
математической лингвистики в СССР и В.Ю. Розенцвейг: как это начиналось (заметки очевидца) 2007-08-28 (Ј.А.)
6438 Сборники 027: В. Успенский, Труды по НЕматематике 2007-08-28 (Ј.А.)
6437 Тезисы 016: О.В. Почтарёва, Особенности словообразования в детской речи
2007-08-28 (Ј.А.)
6436 Тезисы 016: Т.Н. Попова, Динамика русского диалектного словообразования
2007-08-28 (Ј.А.)
6435 Тезисы 016: Т.В. Попова, Графодеривация в русском словообразовании конца
ХХ – начала ХХI в. 2007-08-28 (Ј.А.)
6434 Тезисы 016: Л.И. Плотникова, Современные деривационные процессы с коммуникативно-когнитивных позиций 2007-08-28 (Ј.А.)
6433 Портреты 002: Людмила Михайловна Баш (Москва) 2007-08-27 (Ј.А.)
6432 Школы 042: Школа юного филолога (МГУ) 2007-08-27 (Ј.А.)
6431 Журналы 042: Русский язык в школе и дома №2, 2004 год 2007-08-27 (Ј.А.)
6430 Тезисы 016: Е.В. Петрухина, Грамматические функции словообразовательных формантов и деривационные функции флексий в русском языке 2007-08-27
(Ј.А.)
6429 Тезисы 016: А.В. Петров, Деривационное выражение степени проявления
признака в сложных адъективах русского языка 2007-08-27 (Ј.А.)
6428 Тезисы 016: А.В. Перфильева, Словообразовательная мотивация термина (на
материале лексики глиноземной промышленности) 2007-08-27 (Ј.А.)
6427 Тезисы 016: В.П. Панченко, О когнитивно ориентированном подходе к изучению словообразовательно мотивированных слов 2007-08-27 (Ј.А.)
6426 Тезисы 016: Д.А. Осильбекова, Омонимия в словообразовании 2007-08-27
(Ј.А.)
6425 Тезисы 016: М.А. Осадчий, Комплексное моделирование словообразовательной системы когнитивными методами (фрейм и пропозиция в применении к словообразовательному типу и гнезду) 2007-08-27 (Ј.А.)
6424 Портреты 023: Марина Юрьевна Сидорова (Москва) 2007-08-26 (Ј.А.)
6423 Исследования 009: М.Ю. Сидорова, Рефлексия „наивного“ говорящего над
языком и коммуникацией (по материалам открытых Интернет-дневников) 2007-0826 (Ј.А.)
98

6422 Исследования 023: М.Ю. Сидорова, ...Многоточие русского человека... (по
материалам открытых интернет-дневников) 2007-08-26 (Ј.А.)
6421 Исследования 023: М.Ю. Сидорова, К определению художественного текста:
усложнения постгутенберговской эпохи 2007-08-26 (Ј.А.)
6420 Исследования 022: М.Ю. Сидорова, „Языковая политика“ форумов русского
Интернета: борьба администрации и пользователей за эффективность коммуникации и свободу слова 2007-08-26 (Ј.А.)
6419 Рецензии 036: З. Паунковић, Мистерија Ирине Александер 2007-08-25 (Ј.А.)
6418 Тезисы 016: Л.И. Озтюрк, Явление омонимии в оттопонимическом словообразовании 2007-08-25 (Ј.А.)
6417 Тезисы 016: И.А. Нефляшева, Когнитивное пространство отонимных словообразовательных гнезд 2007-08-25 (Ј.А.)
6416 Портреты 001: Алексей Дмитриевич Шмелёв (Москва) 2007-08-24 (Ј.А.)
6415 Тезисы 016: М.Р. Напцок, Русскоязычный дискурс В. Набокова: особенности
словотворчества 2007-08-24 (Ј.А.)
6414 Тезисы 016: Р.Ю. Намитокова, Н.Б. Гарбовская, Онимическое словообразование и его место в словообразовательной системе русского языка 2007-08-24 (Ј.А.)
6413 Тезисы 016: Й. Митурска-Бояновска, Суффиксальные существительные со
значением лица в системе русского словообразования ІІ половины ХХ века 200708-24 (Ј.А.)
6412 Монографии 011: С.Г. Воркачев, Сопоставительная этносемантика телеономных концептов ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ 2007-08-23 (Ј.А.)
6411 Монографии 007, 011: С.Г. Воркачев, Концепт СЧАСТЬЯ в русском языковом сознании 2007-08-23 (Ј.А.)
6410 Диссертации 006: Д.Ю. Полиниченко, Естественный язык как лингвокультурный семиотический концепт (на материале русского и английского языков)
2007-08-23 (Ј.А.)
6409 Диссертации 022: Г.В. Кусов, Оскорбление как иллокутивный лингвокультурный концепт 2007-08-23 (Ј.А.)
6408 Диссертации 006: В.А. Даулетова, Вербальные средства создания автоимиджа в политическом дискурсе (на материале русской и английской биографической прозы) 2007-08-23 (Ј.А.)
6407 Диссертации 006: Н.В. Дорофеева, Удивление как эмоциональный концепт
(на материале русского и английского языков) 2007-08-23 (Ј.А.)
6406 Диссертации 006: С.А. Голубцов, Семантика и прагматика показателей безразличия (на материале русского и английского языков) 2007-08-23 (Ј.А.)
6405 Диссертации 006: Е.А. Жук, Сопоставительный анализ ядерных предикатов
желания в русском и английском языках (прагмасемантические аспекты) 2007-0823 (Ј.А.)
6404 Программы 039: Программa XI Конгресса МАПРЯЛ 2007-08-22 (Ј.А.)
6403 Тезисы 016: Д.Г. Миронов, К вопросу о потенциале неглагольных языковых
единиц при номинации действия: имена существительные и междометия 2007-0822 (Ј.А.)
6402 Тезисы 016: Е.Н. Котлярова, Языковая мотивация и ее разновидности 200708-22 (Ј.А.)
6401 Тезисы 016: С.Б. Козинец, Реализация метафорического потенциала языка в
словосложении 2007-08-22 (Ј.А.)
6400 Тезисы 016: Э.П. Кадькалова, Ю.Г. Кадькалов, Словообразовательный анализ
в освещении Н. М. Шанского с позиций современной дериватологии 2007-08-22
(Ј.А.)
99

6399 Тезисы 016: С.В. Ильясова, Словообразовательная игра: аспекты исследования (на материале языка СМИ нач. XXI в.) 2007-08-22 (Ј.А.)
6398 Тезисы 016: М.Н. Золотарева, Деривационно-семантические поля русских
неологизмов (на материале неологизмов 1970–2005 гг. с глагольными корнями)
2007-08-22
6397 Новые книги 005: Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, В.Н. Ярошинская, Русский ассоциативный словарь 2007-08-21 (Ј.А.)
6396 Портреты 005: Юрий Александрович Сорокин (Москва) 2007-08-21 (Ј.А.)
6395 Исследования 005: Ю.А. Сорокин, Культурология и психолингвистика: цели
и методы 2007-08-21 (Ј.А.)
6394 Исследования 022: Н.Б. Корнилова, Молчание влюбленных (краткий анализ
смысловых лакун) 2007-08-21 (Ј.А.)
6393 Исследования 022: В.Н. Бабаян, Лакуны в триаде (диалог с молчащим наблюдателем) 2007-08-21 (Ј.А.)
6392 Исследования 005: Н.Ю. Шакирова, Язык тоталитарного общества как механизм политического подавления личности 2007-08-21 (Ј.А.)
6391 Исследования 005: Н.С. Федосюткина, Психолингвистический подход к изучению ценностных представлений 2007-08-21 (Ј.А.)
6390 Журналы 005: Вопросы психолингвистики №3 (2006 год) 2007-08-21 (Ј.А.)
6389 Портреты 015: Сандро Васильевич Кодзасов (Москва) 2007-08-20 (Ј.А.)
6388 Учебники 015: С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова, Общая фонетика 2007-08-20
(Ј.А.)
6387 Монографии 015: С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова, Современная американская
фонология 2007-08-20 (Ј.А.)
6386 Портреты 021: Вера Исааковна Подлесская (Москва) 2007-08-20 (Ј.А.)
6385 Тезисы 016: Л.К. Жаналина, Морфема с позиций прототипического подхода
2007-08-20 (Ј.А.)
6384 Тезисы 016: Э.С. Денисова, Когнитивные аспекты иконичности производного
слова (на материале окказиональной деривации газетного дискурса) 2007-08-20
(Ј.А.)
6383 Тезисы 016: В.М. Грязнова, Антропоцентрический аспект словообразовательной семантики мутационного существительного в русском языке ХІХ-ХХІ вв.
2007-08-20 (Ј.А.)
6382 Портреты 011: Екатерина Владимировна Рахилина (Москва) 2007-08-20
(Ј.А.)
6381 Портреты 006: Елена Васильевна Петрухина (Москва) 2007-08-20 (Ј.А.)
6380 Тезисы 016: Р.Р. Грдзелян, Смысловая организация русских окказиональных
сложных прилагательных 2007-08-20 (Ј.А.)
6379 Тезисы 016: В.В. Борисенко, Перестройка в современном русском языке 2007
-08-20 (Ј.А.)
6378 Тезисы 016: Г.В. Белякова, Об антиполисемичных ограничениях в образовании производных слов 2007-08-20 (Ј.А.)
6377 Тезисы 016: Н.А. Белова, Особенности реализации и взаимодействия текстовых функций словообразовательных средств 2007-08-20 (Ј.А.)
6376 Тезисы 037: Л.А. Баранова, Иноязычные аббревиатуры как структурный элемент слов и словосочетаний 2007-08-20 (Ј.А.)
6375 Портреты 015: Любовь Владимировна Златоустова (Москва) 2007-08-19
(Ј.А.)
6374 Портреты 021: Майя Владимировна Всеволодова (Москва) 2007-08-19 (Ј.А.)
6373 Тезисы 016: И.В. Баданина, Проблема расширения лексического состава сов100

ременного русского литературного языка в связи с выражением гендерных отношений 2007-08-19 (Ј.А.)
6371 Тезисы 016: О.Л. Арискина, Системный характер словообразовательной терминологии XVI – нач. XVIII в. 2007-08-19 (Ј.А.)
6370 Тезисы 016: А.Г. Антипов, Морфонологическая мотивированность производного слова 2007-08-19 (Ј.А.)
6369 Портреты 007: Борис Митрофанович Величковский (Москва) 2007-08-18
(Ј.А.)
6368 Дискуссии 005: Б.М. Величковский, Открытое письмо в редакцию „Вопросы
психологии“ 2007-08-18 (Ј.А.)
6367 Монографии 007: Б.М. Величковский, Когнитивная наука. Основы психологии познания 2007-08-18 (Ј.А.)
6366 Рецензии 036: З. Паунковић, Модернизација сељачког царства 2007-08-18
(Ј.А.)
6365 Конференции 001: Коммуникация человека и животных. Взгляд лингвиста и
биолога (Москва) 2007-08-18 (Ј.А.)
6364 Школы 007: International Cognitive Linguistics Association 2007-08-18 (Ј.А.)
6363 Конференции 007: 3rd International Conference on Cognitive Science (Moscow)
6362 Портреты 005: Татьяна Николаевна Ушакова (Москва) 2007-08-18 (Ј.А.)
6361 Исследования 005: Т.Н. Ушакова, Теоретические основания возрастной
психолингвистики 2007-08-18 (Ј.А.)
6360 Исследования 005: Т.Н. Ушакова, З.C. Бартенева, Психологическое содержание речи ребенка 3-5 лет 2007-08-18 (Ј.А.)
6359 Исследования 005: Т.Н. Ушакова, В.В. Латынов, Оценочный аспект конфликтной речи 2007-08-18 (Ј.А.)
6358 Тезисы 016: Е.С. Кубрякова, Ключевые проблемы когнитивного словообразования 2007-08-18 (Ј.А.)
6357 Портреты 005: Татьяна Васильевна Ахутина (Москва) 2007-08-17 (Ј.А.)
6356 Исследования 005: Т.В. Ахутина, Проблема строения индивидуального лексикона человека в свете идей Л.С. Выготского 2007-08-17 (Ј.А.)
6355 Обзоры 005: Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский и А.Р. Лурия: становление нейропсихологии 2007-08-17 (Ј.А.)
6354 Исследования 006: А.А. Зайцева, Слова категории состояния 2007-08-17
(А.Г.)
6353 Тезисы 016: Ж.Р. Амирова, Субстантиваты – знаки культурных кодов 200708-17 (Ј.А.)
6352 Тезисы 016: М.Ю. Авдонина, Производные от слова „око“ в современном
русском языке 2007-08-17 (Ј.А.)
6351 Портреты 025: Валерий Дмитриевич Соловьев (Казань) 2007-08-16 (Ј.А.)
6350 Проекты 005: В.Д. Соловьев, Экспериментальное исследование структуры
семантического поля эмоций 2007-08-16 (Ј.А.)
6349 Проекты 025: В.Д. Соловьев, Структура и эволюция клауз: когнитивноинформационных подход 2007-08-16 (Ј.А.)
6348 Проекты 025: А.В. Янчук, Моделирование онтогенеза грамматики на нейронных сетях 2007-08-16 (Ј.А.)
6347 Диссертации 025: О.А. Невзорова, Формальная модель реконструкции
морфологических категорий естественного языка на основе текстов 2007-08-16
(Ј.А.)
6346 Школы 007: Лаборатория когнитивных исследований (Казань) 2007-08-16
(Ј.А.)
101

6345 Портреты 025: Владимир Николаевич Поляков (Москва) 2007-08-15 (Ј.А.)
6344 Диссертации 025: В.Н. Поляков, Модели алгоритмического типа для распознавания семантических связей в системах машинной обработки естественного
языка 2007-08-15 (Ј.А.)
6343 Конференции 040: О. Стен, 17-й Съезд скандинавских славистов (Дания)
[Ф38] 2007-08-14 (Ј.А.)
6342 Сборники 040: 17-й Съезд скандинавских славистов. Сборник тезисов 200708-14
6341 Новости 040: 17th Meeting of Nordic Slavists 2007-08-14 (Ј.А.)
6340 Исследования 006: О. Стен, „Оцеживать комара“ или „проглатывать верблюда“? Библейские фразеологизмы в русском и датском языках (О некоторых
наблюдениях сравнительно-сопоставительного анализа) 2007-08-14 (Ј.А.)
6339 Новости 001: V Международная олимпиада по лингвистике (Санкт-Петербург) 2007-08-14 (Ј.А.)
6338 Исследования 007: V. Polyakov, Meaning Representation of Utterance in the
Manyaspect Model 2007-08-14 (Ј.А.)
6337 Портреты 025: Велина Славова (София) 2007-08-13 (Ј.А.)
6336 Исследования 007: V. Slavova, A. Soschen, Parallel Language and Semantic
Treatment in AGN 2007-08-13 (Ј.А.)
6335 Документы 042: Н.А. Фатеева, Т.А. Хазбулатовa, Лингвистика и поэтика в
начале третьего тысячелетия 2007-08-12 (Ј.А.)
6334 Школы 007: Московский семинар по когнитивной науке 2007-08-11 (Ј.А.)
6333 Исследования 007: V. Slavova, A. Soschen, L. Immes, Information Processing in
a Cognitive Model of NLP 2007-08-11 (Ј.А.)
6332 Исследования 007: A. Soschen, V. Slavova, L. Immes, Using Database Tables and
a Non-standard Neural Network Model, for Internal Cognitive Representations 2007-0811 (J.A.)
6331 Школы 039: Й. Айдукович, Прогулка по Софийскому университету [Ф8]
2007-08-07 (Ј.А.)
6330 Конференции 007: J. Ajdukovich, Cognitive Modeling in Linguistics-2007 (Sofia)
[Ф50] 2007-08-07 (Ј.А.)
6328 Школы 036: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde E.V. 2007-07-24 (Ј.А.)
6327 Школы 036: Институт России и Восточной Европы (Хельсинки) 2007-07-24
(Ј.А.)
6326 Школы 036: The Swedish Society for the Study of Russia, Central and Eastern
Europe and Central Asia 2007-07-24 (Ј.А.)
6325 Тезисы 021: И.Б. Шатуновский, Повторяемость и вид 2007-07-24 (Ј.А.)
6324 Тезисы 019: О.М. Чупашева, Синтаксические свойства деепричастий в
составе синтаксической группы 2007-07-24 (Ј.А.)
6323 Тезисы 021: Е.Я. Титаренко, Актуальные вопросы современной аспектологической терминологии 2007-07-24 (Ј.А.)
6322 Тезисы 038: Н.С. Новикова, Презентация глагольных видов в иноязычной
аудитории (опыт синхронно-диахронического анализа) 2007-07-24 (Ј.А.)
6321 Тезисы 011: Е.Н. Никитина, О соотношении возвратности и акциональности в
семантике русского глагола 2007-07-24 (Ј.А.)
6320 Тезисы 019: И.П. Кюльмоя, М.А. Шелякин, О синтаксических функциях видовых форм в русском языке 2007-07-24 (Ј.А.)
6319 Тезисы 006: К.Р. Керимов, Семантика вида и типология предикатов (по данным русского и лезгинского языков) 2007-07-24 (Ј.А.)
6318 Тезисы 010: В.А. Закревская, Виды глагола в функциональном аспекте (на
102

материале архангельских говоров) 2007-07-24 (Ј.А.)
6317 Тезисы 006: Л.Д. Дубовикова, М.Ю. Черткова, Глагольные префиксы в видои словообразовательной системе русского языка (в сопоставлении с английским)
2007-07-24 (Ј.А.)
6316 Тезисы 016: О.И. Дмитриева, Динамическая модель русской внутриглагольной префиксации и проблема словообразовательной диахронии 2007-07-24 (Ј.А.)
6315 Тезисы 006: Р. Гусман Тирадо, О зависимом таксисе в испанском и русском
языках 2007-07-24 (Ј.А.)
6314 Школы 039: Институт балканских языков и русского языка (Салоники) 200707-23 (Ј.А.)
6313 Тезисы 021: О.К. Грекова, Аспектуальное структурирование реальности русско-говорящими и иная логика 2007-07-23 (Ј.А.)
6312 Тезисы 019: Д.П. Войводич, Об одной разновидности условных предложений
(гипотаксис презенса СВ и его аналогов) 2007-07-23 (Ј.А.)
6311 Тезисы 007: Т.В. Белошапкова, Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности 2007-07-23 (Ј.А.)
6310 Тезисы 021: Н.В. Андросюк, Об одной группе двувидовых глаголов в современном русском языке 2007-07-23 (Ј.А.)
6309 Тезисы 018: М.В. Шульга, Род и пол при вторичной номинации 2007-07-23
(Ј.А.)
6308 Тезисы 018: А.Л. Шарандин, Части речи и теория формы слова 2007-07-23
(Ј.А.)
6307 Тезисы 018: Т.Е. Шаповалова, Субъективная экспрессия глагольных форм
будущего времени 2007-07-23 (Ј.А.)
6306 Тезисы 021: М.С. Фильцова, О принципах классификации слов с грамматической валентностью инфинитива 2007-07-23 (Ј.А.)
6305 Тезисы 018: Т.В. Тукова, Морфология защищается 2007-07-23 (Ј.А.)
6304 Тезисы 021: Е.Н. Ремчукова, Потенциальное и окказиональное в грамматике
2007-07-23 (Ј.А.)
6303 Портреты 009: Наталья Ивановна Формановская (Москва) 2007-07-22 (Ј.А.)
6302 Портреты 014: Наталья Георгиевна Брагина (Москва) 2007-07-22 (Ј.А.)
6301 Тезисы 018: И.В. Приорова, Синтагматическая реализация парадигмы
несклоняемых имен 2007-07-22 (Ј.А.)
6300 Тезисы 006: В.И. Перебейнос, Т.В. Бобкова, Типология категории числа имени существительного (на материале русского, украинского и английского языков)
2007-07-22 (Ј.А.)
6299 Тезисы 018: А.Г. Пазельская, Актантные свойства русских отглагольных существительных 2007-07-22 (Ј.А.)
6298 Тезисы 018: П.А. Лекант, Категориальный статус инфинитива 2007-07-22
(Ј.А.)
6297 Тезисы 018: А. Крылов, О различиях между трактовками залога в русском
языке 2007-07-22 (Ј.А.)
6296 Тезисы 018: В.Ф. Ильина, Категория залога русского глагола в многомерном
пространстве языка 2007-07-22 (Ј.А.)
6295 Тезисы 018: М.Я. Гловинская, Язык интернета как средство обнаружения
неустойчивых участков языка 2007-07-22 (Ј.А.)
6294 Тезисы 018: В.И. Гаврилова, Залоговый статус возвратных конструкций с
местоименной группой „сам собой“ 2007-07-22 (Ј.А.)
6293 Исследования 019: А. Градинарова, Об использовании русской безличной
конструкции для передачи ситуации издавания звука 2007-07-21 (А.Г.)
103

6292 Портреты 025: Игорь Михайлович Богуславский (Москвa) 2007-07-21 (Ј.А.)
6291 Портреты 040: Ronald Feldstein (Bloomington) 2007-07-21 (Ј.А.)
6290 Тезисы 018: И.В. Высоцкая, О принципах построения „морфологии взаимодействия“ 2007-07-21 (Ј.А.)
6289 Тезисы 018: Т.А. Волкова, Явление полифункциональности в системе частей
речи русского языка (на материале наречий и частиц) 2007-07-21 (Ј.А.)
6288 Тезисы 018: М.Д. Воейкова, Проявления языковой избыточности в области
русских падежных противопоставлений (на материале спонтанной речи взрослых
и детей с привлечением данных речевой патологии) 2007-07-21 (Ј.А.)
6287 Тезисы 018: Я.И. Бьорнфлатен, Грамматикализация в исторической морфологии русского языка: „На халава вянцы надели“ 2007-07-21 (Ј.А.)
6286 Тезисы 021: Э.А. Балалыкина, Грамматические противоречия в современном
русском языке 2007-07-21 (Ј.А.)
6285 Тезисы 014: А.Н. Овчинникова, Номинативная единица и стереотип в семантико-синтаксической модели русских изречений 2007-07-21 (Ј.А.)
6284 Тезисы 014: В.М. Мокиенко, Спорные проблемы современной фразеологии
2007-07-21 (Ј.А.)
6283 Тезисы 014: А.М. Мелерович, Структура и концептообразующее функционирование фразеологических конфигураций в поэтическом тексте 2007-07-21 (Ј.А.)
6282 Тезисы 014: Н.А. Максимчук, Фразеоним как функциональная ономастическая единица 2007-07-21 (Ј.А.)
6281 Тезисы 014: Л.В. Ксенофонтова, Семиотические свойства повтора во фразеологизированных единицах языка 2007-07-21 (Ј.А.)
6280 Портреты 020: Григорий Ефимович Крейдлин (Москва) 2007-07-20 (Ј.А.)
6279 Портреты 011: Максим Анисимович Кронгауз (Москва) 2007-07-20 (Ј.А.)
6278 Тезисы 014: Л.П. Дядечко, Структура крылатых выражений как результат
действия законов языка 2007-07-20 (Ј.А.)
6277 Тезисы 014: А.Г. Гюльмагомедов, Г.А. Гюльмагомедов, О глагольных фразеословосочетаниях в современном русском языке 2007-07-20 (Ј.А.)
6276 Тезисы 014: М. Горды, Лексические соматизмы как средство мотивации фразеологического значения 2007-07-20 (Ј.А.)
6275 Тезисы 014: Е.Ф. Габрик, Развитие фразеологического значения как один из
показателей динамики национального менталитета (на примере фразеологических
единиц с фразообразующим компонентом – именем в форме предложного падежа)
2007-07-20 (Ј.А.)
6274 Тезисы 014: И.Т. Вепрева, „Всё будет в шоколаде“, или о новой метафоре
вкусового восприятия 2007-07-20 (Ј.А.)
6273 Тезисы 037: Х. Вальтер, Русская фразеология как сокровищница старых немецких оборотов 2007-07-20 (Ј.А.)
6272 Тезисы 014: Т.И. Бытева, Забытый пакет, или опыт функционально-параметрического описания перифраз русского литературного языка 2007-07-20 (Ј.А.)
6271 Тезисы 014: Т.Г. Бочина, Интернет-игра в антифразы 2007-07-20 (Ј.А.)
6270 Тезисы 014: Е.Г. Борисова, Е.Н. Кицей, Системность и узус в устойчивых
сочетаниях 2007-07-20 (Ј.А.)
6269 Тезисы 014: Л.В. Басова, Отражение национальных проектов в лексике и фразеологии региональной прессы 2007-07-20 (Ј.А.)
6268 Тезисы 014: М.К. Абаева, Концептуальная метафора во фразеологизмах со
значением интеллектуальной деятельности 2007-07-20 (Ј.А.)
6267 Журналы 041: Сайт для учителей русского языка 2007-07-19 (Ј.А.)
6266 Журналы 038: Газета „Русский язык“ 2007-07-19 (Ј.А.)
104

6265 Портреты 023: Нина Николаевна Леонтьева (Москва) 2007-07-19 (Ј.А.)
6264 Тезисы 013: А.А. Яскевич, Модификация формы слова как способ создания
эвфемизма и дисфемизма 2007-07-19 (Ј.А.)
6263 Тезисы 013: М.Г. Шкуропацкая, Проблема семантического расстояния между
лексическими единицами языка и методы его измерения 2007-07-19 (Ј.А.)
6262 Тезисы 013: Н.В. Шестеркина, Структура пропозитивно-ассоциативного
фрейма ‘солнце’ 2007-07-19 (Ј.А.)
6261 Тезисы 013: Х. С. Чо, Попытка исследования эвфемизмов и дисфемизмов как
одна главная причина обогащения синонимической системы языка 2007-07-19
(Ј.А.)
6260 Тезисы 012: М.И. Чернышева, Итоги работы над двумя научными проектами
2007-07-19 (Ј.А.)
6259 Тезисы 012: А.С. Цой, Каким должен быть антропоцентрический словарь?
2007-07-19 (Ј.А.)
6258 Тезисы 017: Л.Г. Хижняк, Современные процессы изменений в микротопонимии села 2007-07-19 (Ј.А.)
6257 Тезисы 013: О.В. Фельде, Русская историческая терминография: современное
состояние и перспективы развития 2007-07-19 (Ј.А.)
6256 Тезисы 013: Г.И. Урбанович, Динамика одной мотивационной модели в лексико-семантическом поле „судьбы и счастья“ 2007-07-19 (Ј.А.)
6255 Тезисы 013: Т.О. Твердохлеб, Валентностное окружение глаголов лексикосемантической группы „разрушение“ 2007-07-19 (Ј.А.)
6254 Тезисы 013: М.Б. Ташлыкова, Параметрические прилагательные как единицы
измерения масштаба личности 2007-07-19 (Ј.А.)
6253 Тезисы 013: Ф.В. Степанова, Экспрессивное употребление женских личных
имен 2007-07-19 (Ј.А.)
6252 Тезисы 037: Э. Собиров, Судьбы русизмов в таджикском языке постсоветского периода 2007-07-19 (Ј.А.)
6251 Тезисы 013: М.В. Слаутина, Проблема семантического тождества синонимов
(на материале религиозной лексики русского языка) 2007-07-19 (Ј.А.)
6250 Тезисы 013: Е.Н. Руденко, Модели номинации интеллектуальных понятий в
синхронии и диахронии русского языка 2007-07-19 (Ј.А.)
6249 Учебники 010: Школьный диалектологический атлас 2007-07-18 (Ј.А.)
6248 Портреты 023: Лидия Николаевна Иорданская (Москва) 2007-07-18 (Ј.А.)
6247 Тезисы 037: И.А. Ребрушкина, Об интернациональном в русской лингвистической терминологии 2007-07-18 (Ј.А.)
6246 Тезисы 012: И.Г. Приходько, Лексикографическое описание современного
русского молодежного сленга 2007-07-18 (Ј.А.)
6245 Тезисы 037: Е.Г. Поспелова, Влияние процесса вторичного заимствования на
словообразовательное гнездо слова „агрессия“ 2007-07-18 (Ј.А.)
6244 Тезисы 013: А.М. Плотникова, Когнитивные стратегии формирования семантических структур многозначных глаголов социальных действий и отношений
2007-07-18 (Ј.А.)
6243 Тезисы 013: А.А. Пихурова, Семантическая судьба советизмов-прилагательных в русском языке XX века 2007-07-18 (Ј.А.)
6242 Тезисы 013: Н.Е. Петрова, Лексикализованные формы слова в аспекте категории внутренней формы 2007-07-18 (Ј.А.)
6241 Тезисы 013: П. Шугуан, Прилагательные „фактический“ и „действительный“:
соответствие реальности и соответствие идеалу 2007-07-18 (Ј.А.)
6240 Тезисы 012: Е.А. Осокина, Проблемы формирования базы данных сводного
105

словника древнерусских памятников для пополнения слря XI–XVII вв. 2007-07-18
(Ј.А.)
6239 Тезисы 013: Ф.Н. Новиков, Специфика семантического поля в тексте (на примере семантического поля цвета) 2007-07-18 (Ј.А.)
6238 Тезисы 037: Н.И. Николенко, Функционирование украинизма «помаранчевый» в русской речи 2007-07-18 (Ј.А.)
6237 Тезисы 013: Е.Б. Никифорова, Некоторые особенности развития и функционирования ЛСГ негативной оценки объекта в русском языке 2007-07-18 (Ј.А.)
6236 Школы 039: Русский язык и культура на Аляске 2007-07-17 (Ј.А.)
6235 Портреты 001: Maria Polinsky (Cambridge) 2007-07-17 (Ј.А.)
6234 Портреты 040: Michael S. Flier (Cambridge) 2007-07-17 (Ј.А.)
6233 Тезисы 037: М.Ш. Мусатаева, Тюркизмы как отражение русско-тюркских
языковых взаимосвязей 2007-07-17 (Ј.А.)
6232 Тезисы 007: С.Л. Мишланова, Т.И. Уткина, Когнитивные основы метафорического моделирования 2007-07-17 (Ј.А.)
6231 Тезисы 013: Е.В. Маркова, Наименования предметов дворянского быта в
русском языке начала XIX века с точки зрения пассивного и активного запаса (на
материале „Толкового словаря живого великорусского языка“ В. И. Даля) 2007-0717 (Ј.А.)
6230 Тезисы 037: Е.В. Маринова, О типах скрытого заимствования в современном
русском языке 2007-07-17 (Ј.А.)
6229 Тезисы 013: Г.М. Мандрикова, Таронимия как объект лингвистического описания 2007-07-17 (Ј.А.)
6228 Тезисы 013: М.В. Лысякова, Функциональная вариативность единиц различных лексико-семантических категорий 2007-07-17 (Ј.А.)
6227 Тезисы 013: И.В. Лукашенко, О содержании понятия „интерпретационный
глагол“ 2007-07-17 (Ј.А.)
6226 Тезисы 013: Х. Лесани, Метафорический потенциал русских производных
глаголов (на примере глаголов „водной“ семантики) 2007-07-17 (Ј.А.)
6225 Тезисы 017: П.А. Лекова, Имя собственное в игровой стилистике языка СМИ
2007-07-16 (Ј.А.)
6224 Новости 036: I. Lukšić, Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940-2007) 2007-07-16
(Ј.А.)
6223 Портреты 015: Jaye Padgett (Santa Cruz) 2007-07-16 (Ј.А.)
6222 Тезисы 013: В.М. Лейчик, Глобализация и национальная терминология 200707-16 (Ј.А)
6221 Тезисы 013: С.А. Кошарная, Через слово – к концепту 2007-07-16 (Ј.А.)
6220 Тезисы 013: И.В. Кочеткова, Спелеонимы как объект изучения когнитивного
терминоведения 2007-07-16 (Ј.А.)
6219 Тезисы 012: Л.И. Колодяжная, Л.Л. Шестакова, Количественные и качественные характеристики корпуса новых слов в „Словаре языка русской поэзии ХХ в.“
2007-07-16 (Ј.А.)
6218 Тезисы 013: Д.А. Клименко, Классификация используемых слов-паразитов в
русской разговорной речи. Теоретические аспекты 2007-07-16 (Ј.А.)
6217 Тезисы 013: А.К. Киклевич, Полисемия vs. амбисемия в семантической системе современного русского языка 2007-07-16 (Ј.А.)
6216 Тезисы 013: Л.А. Калимуллина, Модели семантического сдвига в сфере эмотивной лексики русского языка: диахронический аспект 2007-07-16 (Ј.А.)
6215 Тезисы 013: Г.А. Иванова, Синонимия терминов: ономасиологический аспект
2007-07-15 (Ј.А.)
106

6214 Монографии 006: Б. Тошович, Экспрессивный синтаксис глагола русского и
сербского / хорватского языков 2007-07-15 (Ј.А.)
6213 Портреты 039: Olga E. Kagan (Los Angeles) 2007-07-15 (Ј.А.)
6212 Тезисы 037: В.Ф. Ибрагимова, Тюркская лексика в славянской антропонимике 2007-07-15 (Ј.А.)
6211 Тезисы 013: Н. В. Зорихина-Нильссон, Значение и употребление лексем „более“ и „больше“ в современном русском языке 2007-07-15 (Ј.А.)
6210 Тезисы 013: Н.И. Жабо, Функционирование слова „око“ / „очи“ в текстах экологической тематики 2007-07-15 (Ј.А.)
6209 Тезисы 013: А.В. Егорова, Когнитивная метафора движения (на материале
текстов по архитектуре) 2007-07-15 (Ј.А.)
6208 Тезисы 012: В. Дубичинский, Проекты учебных русско-немецких словарей
2007-07-15 (Ј.А.)
6207 Тезисы 012: Т.И. Доценко, Е.В. Бочкарева, Устный и письменный подлексиконы ментального словаря русского подростка 2007-07-15 (Ј.А.)
6206 Тезисы 017: Е.В. Гусева, Любим ли мы свои имена? 2007-07-15 (Ј.А.)
6205 Тезисы 013: В.В. Громова, Антропонимы как единицы художественного
текста в повести Ф.М. Достоевского „Село Степанчиково и его обитатели“ 200707-15 (Ј.А.)
6204 Тезисы 013: Е.А. Григорьева, Энантиосемия в текстах Нового Завета 2007-0715 (J.A.)
6203 Тезисы 013: М.А. Грачев, К вопросу о запретной лексике в речи криминального мира 2007-07-15 (Ј.А.)
6202 Тезисы 013: М.В. Горбаневский, Возрождение исторической топонимии в
России в конце XX - начале XXI в.: опыт, проблемы, перспективы 2007-07-15
(Ј.А.)
6201 Тезисы 037: А.В. Гаврилов, Функциональная ассимиляция английских заимствований в переводной литературе II половины XIX века (на материале русских
переводов „Записок княгини Е. Р. Дашковой“ и В. Теккерея „Ярмарка Тщеславия.
Роман без героя“) 2007-07-15 (Ј.А.)
6200 Тезисы 037: Н.В. Габдреева, Семантические архаизмы заимствованного происхождения в диахроническом аспекте 2007-07-15 (Ј.А.)
6199 Монографии 011: Е.В. Падучева, О семантике синтаксиса 2007-07-15 (Ј.А.)
6198 Монографии 005: В.Ю. Щербинина, Вербальная агрессия 2007-07-15 (Ј.А.)
6197 Тезисы 022: Т.М. Воронина, Прагматические характеристики глаголов в метафорических значениях 2007-07-15 (Ј.А.)
6196 Портреты 023: Eleonora Lassan (Vilnius) 2007-07-14 (Ј.А.)
6195 Тезисы 012: С.С. Волков, О лексикографическом проекте „М. В. Ломоносов:
словарь языковой личности“ 2007-07-14 (Ј.А.)
6194 Тезисы 013: В.П. Васильев, Лексическая категория „атмосферные осадки“ и
прототипический характер ее организации 2007-07-14 (Ј.А.)
6193 Тезисы 013: И.В. Бугаева, Трансонимизация как способ номинации сакральных онимов 2007-07-14 (Ј.А.)
6192 Тезисы 012: Р. Беленчикова, В. Я. Беленчиков, Современный русский язык в
зеркале двуязычной лексикографии (Русско-немецкий словарь Майнцской Академии наук и литературы) 2007-07-14 (Ј.А.)
6191 Тезисы 013: Л. А. Баранова, Е. А. Пономаренко, Новые значения прилагательных цвета в современном общественно-политическом дискурсе 2007-07-14 (Ј.А.)
6190 Тезисы 013: Т.Г. Ашуркова, Деактуализация лексики в контексте языковых
изменений 2007-07-14 (Ј.А.)
107

6189 Тезисы 001: А.Х. Азаматова, Упорядочение и унификация лингвистической
терминологии 2007-07-14 (Ј.А.)
6188 Тезисы 010: Н.Г. Шубина, Синхронический и диахронический аспект изучения лексики одного говора 2007-07-14 (Ј.А.)
6187 Тезисы 010: Г.А. Татаринцева, К вопросу об изучении тамбовских говоров в
рамках регионального компонента федеральной программы подготовки учителясловесника 2007-07-14 (Ј.А.)
6186 Тезисы 010: С.К. Пожарицкая, Реликты „бы, было, буде, бывает, бывало“
2007-07-14 (Ј.А.)
6185 Тезисы 010: И.Б. Качинская, Половозрастная стратификация и термины родства в архангельских говорах 2007-07-14 (Ј.А.)
6184 Программы 007: Cognitive Modeling in Linguistics-2007 (Sofia) 2007-07-14
(Ј.А.)
6183 Монографии 023: В.Б. Петухов, Информационный дискурс терроризма в контексте художественной рефлексии 2007-07-13 (Ј.А.)
6182 Монографии 020: А.Ж. Греймас, Ж. Фонтаний, Семиотика страстей 2007-0713 (J.A.)
6181 Конференции 036: Южнославянский авангард и поздний авангард между
востоком и западом (Белград) 2007-07-13 (Ј.А.)
6180 Исследования 023: Я.Э. Ахапкина, Образно-поэтическое настоящее актуальное в ранней лирике О.Э. Мандельштама 2007-07-13 (Ј.А.)
6179 Монографии 001: А.А. Волков, Язык и мышление: мировая загадка 2007-0713 (J.A.)
6177 Исследования 020: Г.Е. Крейдлин, Мужчины и женщины в невербальной коммуникации: эмоциональный аспект 2007-07-13 (Ј.А.)
6176 Исследования 022: Э.Т. Кабина, Особенности передачи эмоций в межличностном общении при помощи интернет-программ ICQ И IRC 2007-07-13 (Ј.А.)
6175 Портреты 019: John Frederick Bailyn (New York) 2007-07-12 (Ј.А.)
6174 Учебники 027: Н.Н. Леонтьева, Автоматическое понимание текстов 2007-0712 (J.A.)
6173 Тезисы 010: Т.А. Демешкина, Когнитивная диалектология: проблемы и перспективы 2007-07-12 (Ј.А.)
6172 Тезисы 010: Э.А. Гейдарова, Древнерусские формы в лексике русского островного говора Азербайджана 2007-07-12 (Ј.А.)
6171 Тезисы 010: И.А Букринская, О.Е. Кармакова, Структура диалектных нарративных текстов 2007-07-12 (Ј.А.)
6170 Тезисы 003: И.А. Якунченкова, Эволюция семантики юридического термина
послух на протяжении XIV–XVII вв. (по материалам Русской Правды – Троицкий I
список второй половины XIV в., Судебника 1497 г. и Соборного Уложения 1649 г.)
6169 Тезисы 003: И.С. Юрьева, Инфинитивные сочетания с глаголами „имамь“ и
„имоу“ в языке древнерусских летописей 2007-07-12 (Ј.А.)
6168 Тезисы 003: М.Н. Шевелёва, О судьбе одной архаичной конструкции с независимыми формами глагола „быти“ в русском языке 2007-07-12 (Ј.А.)
6167 Тезисы 003: О.В. Чевела, Греко-славянские параллели в гимнографических
текстах: фрагменты слова Григория Богослова в песнопениях Св. Пятидесятницы
(на материале Цветной Триоди и Шаракана) 2007-07-12 (Ј.А.)
6166 Тезисы 037: Л.Г. Чапаева, Статус заимствований в русском языке первой
половины XIX в.: основные тенденции в оценке чужого языкового материала 200707-12 (Ј.А.)
6165 Тезисы 003: Хан Чжи Хен, Четвероевангелие Острожской Библии: тенденции
108

языковых исправлений 2007-07-12 (Ј.А.)
6164 Портреты 011: Анна Андреевна Зализняк (Москва) 2007-07-11 (Ј.А.)
6163 Портреты 023: Татьяна Михайловна Николаева (Москва) 2007-07-11 (Ј.А.)
6162 Тезисы 003: Д.Б. Тюняева, Текстологические отношения между тремя списками южнославянского перевода Жития Андрея Юродивого 2007-07-11 (Ј.А.)
6161 Тезисы 003: М.В. Турилова, К диахронической характеристике семантического поля „безумие“ в русском языке 2007-07-11 (Ј.А.)
6160 Тезисы 003: Е.В. Терентьева, История однокорневых слов с контрастными
значениями в русском языке 2007-07-11 (Ј.А.)
6159 Тезисы 003: Е.Н. Соколова, Состав и структура антропонимов „Моления“
Даниила Заточника 2007-07-11 (Ј.А.)
6158 Тезисы 003: Е.А. Смирнова, Грамматические особенности Евангелия Тяпинского в сравнении с церковнославянским языком острожской библии 2007-07-11
(Ј.А.)
6157 Тезисы 003: Е.А. Сивкова, Правописание н и нн в суффиксах прилагательных
и причастий (на материале рязанских деловых документов XVI в.) 2007-07-11
(Ј.А.)
6156 Тезисы 003: Слово в „Изборнике 1076 года“ 2007-07-11 (Ј.А.)
6155 Тезисы 003: В.С. Савельев, Коммуникативное событие глазами древнерусского автора (на материале „Повести временных лет“) 2007-07-11 (Ј.А.)
6154 Тезисы 003: А.М. Ранчин, Лексические и грамматические темные места в
Слове о полку Игореве 2007-07-11 (Ј.А.)
6153 Тезисы 003: Н.В. Пятаева, Этимологическое гнездо *dati в истории русского
языка 2007-07-11 (Ј.А.)
6152 Тезисы 003: М.В. Пименова, Виды формул-синтагм в древнерусском тексте
2007-07-10 (Ј.А.)
6151 Исследования 015: J. Padgett, Russian Vowel Reduction and Dispersion Theory
2007-07-10 (Ј.А.)
6150 Исследования 015: Ј. Padgett, Contrast and Post-velar Fronting in Russian 200707-10 (Ј.А.)
6149 Портреты 011: Владимир Борисович Борщев (Москва) 2007-07-10 (Ј.А.)
6148 Портреты 007: Валерий Закиевич Демьянков (Москва) 2007-07-10 (Ј.А.)
6147 Тезисы 003: В.Д. Петрова, Особенности языка древнерусских житий стиля
„плетение словес“ 2007-07-10 (Ј.А.)
6146 Тезисы 003: Т.В. Пентковская, Церковнославянская лексика: система и характер ее функционирования 2007-07-10 (Ј.А.)
6145 Тезисы 003: С.И. Панова, Славянские переводы Диатаксиса патриарха Филофея: лексические особенности 2007-07-10 (Ј.А.)
6144 Тезисы 003: М.О. Новак, О синтаксических вариациях в древнерусских списках Паренесиса Ефрема Сирина XIII–XIV вв. 2007-07-10 (Ј.А.)
6143 Тезисы 003: Н.В. Николенкова, Грамматика церковнославянского языка начала XVIII в. из фондов музея-заповедника „Московский Кремль“: структура и основные особенности 2007-07-10 (Ј.А.)
6142 Тезисы 003: Т.М. Николаева, Стилистическое новаторство Аввакума 2007-0710 (J.A.)
6141 Тезисы 003: Н.Г. Николаева, Славяно-русские Ареопагитики XVIII века 200707-10 (J.A.)
6140 Тезисы 003: Г.А. Николаев, Т.А. Корнеева, Из грамматической лексикологии
русского субстантива XVIII – начала XIX в. 2007-07-10 (Ј.А.)
6139 Тезисы 003: С.А. Никифорова, Композиты ранней славяно-русской гимногра109

фии: особенности деривации 2007-07-10 (Ј.А.)
6138 Тезисы 003: С.Ю. Нагорная, Языковые изменения в текстах старообрядцевстранников ХVIII–ХIХ вв. 2007-07-10 (Ј.А.)
6137 Диссертации 005: Н.Г. Регина, Специфика развития значения слова в индивидуальном сознании в условиях нормы и патологии 2007-07-09 (Ј.А.)
6136 Журналы 042: Ярославский Педагогический Вестник 2007-07-09 (Ј.А.)
6135 Школы 001: CRECLECO 2007-07-09 (Ј.А.)
6134 Журналы 036: Фенноскандия 2007-07-09 (Ј.А.)
6133 Исследования 022: И.А. Шаронов, Междометия в речевой коммуникации
2007-07-09 (Ј.А.)
6132 Исследования 022: Л.Л. Федорова, Эмоции в грамматике 2007-07-09 (Ј.А.)
6131 Исследования 022: Е. Протасова, Эмоциональная регуляция в общении взрослого и ребенка 2007-07-09 (Ј.А.)
6130 Исследования 022: Т.В. Ларина, Фатические эмотивы и их роль в коммуникации 2007-07-09 (Ј.А.)
6129 Интервью 033: М. Вулићевић, Све песничке тајне 2007-07-08 (Ј.А.)
6128 Программы 037: Jezici i kulture u kontaktu (Herceg Novi) 2007-07-08 (Ј.А.)
6127 Конференции 037: Languages and Cultures in Contact (Herceg Novi) 07-08 (Ј.А.)
6126 Исследования 022: А.А. Котов, Коммуникативная дистанция и настроение
диалога: моделирование с помощью д-сценариев 2007-07-08 (Ј.А.)
6125 Исследования 022: Н.И. Формановская, Эмоции, чувства, интенции, экспрессия в языковом и речевом выражении 2007-07-08 (Ј.А.)
6124 Документы 001: IV Международная олимпиада по лингвистике 2007-07-07
(Ј.А.)
6123 Новости 001: V Международная олимпиада по лингвистике 2007-07-07 (Ј.А.)
6122 Школы 001: Summer school 2007-07-07 (Ј.А.)
6121 Конференции 005: Конференция памяти А.Р. Лурия (Белгород) 2007-07-07
(Ј.А.)
6120 Портреты 020: Владимир Николаевич Топоров (Москва) 2007-07-07 (Ј.А.)
6119 Доклады 020: М.Б. Мейлах, „В наш век демифологизации мыслить мифологически“ 2007-07-07 (Ј.А.)
6118 Портреты 020: Sebastian K. Shaumyan (Yale University) 2007-07-07 (Ј.А.)
6117 Обзоры 020: В.В. Иванов, Из прошлого семиотики, структурной лингвистики
и поэтики 2007-07-07 (Ј.А.)
6116 Тезисы 003: А.Г. Муллагалиева 003, Функционально-семантические особенности слов этимологического гнезда с корневым *gi- в русском языке 2007-07-07
(Ј.А.)
6115 Тезисы 003: С. Менгель, Протестантские тексты на русском языке в свете
культурно-языковой ситуации в России XVII – начала XVIII века 2007-07-07 (Ј.А.)
6114 Тезисы 003: С.П. Лопушанская, Взаимодействие лексико-семантических процессов в истории общенародного русского языка 2007-07-07 (Ј.А.)
6113 Тезисы 003: Е.А. Кузьминова, Предисловие к грамматике 1648 г.: структура
„Цитатного пространства“ 2007-07-07 (Ј.А.)
6112 Тезисы 003: А.М. Кузнецов, Сравнение списков Смоленского договора 1229
г. 2007-07-07 (Ј.А.)
6111 Тезисы 003: М.С. Крутова, Семантика названий русских рукописных книг XI
–XIX веков 2007-07-07 (Ј.А.)
6110 Тезисы 003: А.А. Кретов, Праславянские фонетические процессы с участием
плавных 2007-07-07 (Ј.А.)
6109 Тезисы 003: Т.В. Кортава, Языковая личность Аввакума „как целостный фе110

номен“ 2007-07-07 (Ј.А.)
6108 Тезисы 003: Е.И. Колосова, Историческая перспектива развития грамматической синонимии на уровне глагольного формообразования 2007-07-07 (Ј.А.)
6107 Тезисы 003: И.Е. Колесова, Развитие семантической структуры исторического корневого гнезда глагола „лить“ в праславянский, древнерусский и старорусский периоды 2007-07-07 (Ј.А.)
6106 Тезисы 003: А.Ю. Козлова, Роль лингвистических данных в исследовании истории текста Толковой Палеи 2007-07-07 (Ј.А.)
6105 Тезисы 003: А.В. Козельский, Документы поучительного характера на древнейшем диалекте русского языка (на материале дешифрованных текстов крито-микенского линейного письма А, линейного письма Б) 2007-07-07 (Ј.А.)
6104 Конференции 018: 6th Mediterranean Morphology Meeting (Ithaca) 2007-07-06
(Ј.А.)
6103 Проекты 018: Morphology at Bologna Research Group 2007-07-06 (Ј.А.)
6102 Портреты 019: David Posetsky (Cambridge) 2007-07-06 (Ј.А.)
6101 Тезисы 003: А.А. Кожинова, Слово как конденсат текста 2007-07-06 (Ј.А.)
6100 Тезисы 003: О.Н. Киянова, Особенности языка памятников дворянского летописания XVII века 2007-07-06 (Ј.А.)
6099 Тезисы 003: Е.И. Кислова, Типы грамматической нормы публичной церковной проповеди 1740-х гг. 2007-07-06 (Ј.А.)
6098 Тезисы 003: В.П. Киржаева, Статус и формы „чужой речи“ в древнерусской
житийной литературе (на материале житий XII–XIII вв.) 2007-07-06 (Ј.А.)
6097 Тезисы 003: Л.Ф. Килина, О семантической сопряженности единиц „добро,
благо, зло“ в „Повести временных лет“ по Лаврентьевскому списку 2007-07-06
(Ј.А.)
6096 Тезисы 003: О.Г. Каменская, Э.К. Мустафина, Изучение памятников древнерусской письменности в контексте историко-культурной парадигмы средневековья
на филологических факультетов университета 2007-07-06 (Ј.А.)
6095 Тезисы 003: В.В. Калугин, Орфоэпические варианты <ĕ> (<...>) в поэтическом языке А. Кантемира 2007-07-06 (Ј.А.)
6094 Тезисы 003: В.В. Каверина, Префиксы <пре-> и <пере-> в Вестях-Курантах
XVII века 2007-07-06 (Ј.А.)
6093 Тезисы 003: О.В. Зуга, Типы языкового варьирования в повторяющихся фрагментах Пантелеймонова Евангелия XII–XIII вв. 2007-07-06 (Ј.А.)
6092 Тезисы 003: А.В. Духанина, Некоторые особенности употребления глагольных форм в Житии Стефана Пермского: специфика восприятия нормы Епифанием
Премудрым 2007-07-06 (Ј.А.)
6091 Портреты 001: Morris Halle (Cambridge) 2007-07-05 (Ј.А.)
6090 Тезисы 003: В.В. Дубовик, Проблема фальсификации и подложных документов в середине XVII века 2007-07-05 (Ј.А.)
6089 Тезисы 003: И.С. Добровольский, Выбор орфографических вариантов перед
дефектами пергамена в церковно-славянских рукописях 2007-07-05 (Ј.А.)
6088 Тезисы 003: А.А.Дерганц, Русистика в работах проф. Райко Нахтигала 200707-05 (Ј.А.)
6087 Тезисы 003: Г.-Р. А.-К. Гусейнов, К генезису смягчения заднеязычных согласных в истории русского языка и его говоров 2007-07-05 (Ј.А.)
6086 Тезисы 003: З.И. Годизова, Приставка „раз-„ в русском языке XI–XVII вв.
2007-07-05 (Ј.А.)
6085 Тезисы 003: И.В. Глушкова, К вопросу о формировании приставочных пространственно-направительных моделей глаголов движения в истории русского язы111

ка 2007-07-05 (Ј.А.)
6084 Тезисы 003: Н.В. Глухих, Деловой эпистолярий XVIII века (по материалам заводских провинциальных канцелярий) 2007-07-05 (Ј.А.)
6083 Тезисы 003: Л.А. Глинкина, Лингвистическое источниковедение скорописных текстов XVIII в. из архивов Челябинска, Кургана, Тобольска 2007-07-05 (Ј.А.)
6082 Тезисы 003: Е.А. Галинская, Количественные числительные в памятниках
псковской деловой письменности первой половины XVII века 2007-07-05 (Ј.А.)
6081 Тезисы 003: М.С. Выхрыстюк, Этикетные формулы в структуре начального
блока документов разных жанров XVIII века г. Тобольска 2007-07-05 (Ј.А.)
6080 Проекты 010: И.И. Исаев, Фотографии из диалектологических экспедиций
(Болгария, область Варна и область Силистра, 2006 год) 2007-07-05 (Ј.А.)
6079 Тезисы 002: Ж.Ж. Варбот, Этимологические гнезда и лексико-семантические
поля 2007-07-05 (Ј.А.)
6078 Тезисы 037: М.А. Бурибаева, Типология и лексикографическая маркированность тюркизмов в памятниках русской письменности XI–XVII вв. 2007-07-05
(Ј.А.)
6077 Тезисы 003: О.В. Боярская, Из истории функционирования адъективов в деловой письменности (на материале южноуральских и зауральских деловых документов конца XVIII в.) 2007-07-05 (Ј.А.)
6076 Тезисы 003: А.И. Бовсуновская, Имена на -тель в Лексиконе славяно-латинском Е. Славинецкого 2007-07-05 (Ј.А.)
6075 Тезисы 003: Д.Д. Беляев, Назализация и деназализация: причины, пути, следствия 2007-07-05 (Ј.А.)
6074 Тезисы 003: Е.Н. Бекасова, Механизмы генетической организации системы
русского литературного языка 2007-07-05 (Ј.А.)
6073 Тезисы 003: И.В. Бегунц, К вопросу об отражении цоканья в русской деловой
письменности XVII в. 2007-07-05 (Ј.А.)
6072 Тезисы 003: В.Е. Афанасьева, Формуляр сибирских отписок XVII века 200707-05 (Ј.А.)
6071 Тезисы 003: М.В. Артамонова, О языковом статусе союза в парных именованиях древнерусского текста 2007-07-05 (Ј.А.)
6070 Тезисы 037: Н.С. Арапова, Отвергнутые кальки 2007-07-05 (Ј.А.)
6069 Тезисы 003: Э.Н. Акимова, Ментальность русского средневековья и особенности выражения категории обусловленности в древнерусском мегатексте 2007-0705 (Ј.А.)
6068 Новые книги 031: I. Aleksander, Samo činjenice, molim! 2007-07-04 (Ј.А.)
6067 Проекты 001: C. Odé, The project „Voices from Tundra and Taiga“ 2007-07-04
(Ј.А.)
6066 Тезисы 007: Н.Л. Чулкина, Ассоциативное поле и фрейм как когнитивные
структуры языкового сознания 2007-07-04 (Ј.А.)
6065 Тезисы 001: Е.Е. Хазимуллина, Полимотивированность как важнейший принцип устройства и функционирования языка 2007-07-04 (Ј.А.)
6064 Тезисы 001: Б. Тошович, Понятие различия в русском языкознании 2007-0704 (Ј.А.)
6063 Тезисы 011: Г.В. Токарев, К вопросу о когнитивно-семантической специфике
квазиэталонов 2007-07-04 (Ј.А.)
6062 Тезисы 035: Е.А. Тахо-Годи, Константин Аксаков и поиски новой „философии языка“ первой четверти ХХ в. 2007-07-04 (Ј.А.)
6061 Тезисы 007: В.Г. Семенова, Новый тип науки о языке: когнитивная лингвистика 2007-07-04 (Ј.А.)
112

6060 Тезисы 001: З.К. Сабитова, Лингвокреативная энергия единиц языка и культуры 2007-07-04 (Ј.А.)
6059 Тезисы 023: А. Н. Рудяков, Концепция Н. А. Рудякова и теоретические проблемы современной русистики 2007-07-04 (Ј.А.)
6058 Тезисы 013: А.А. Поликарпов, Неолексикология: системно-теоретические
основания 2007-07-04 (Ј.А.)
6057 Тезисы 011: Л.А. Пиотровская, Взаимодействие эмоциональной и рациональной оценки в процессе порождения речи 2007-07-04 (Ј.А.)
6056 Тезисы 022: А. Мустайоки, К классификации коммуникативных неудач 200707-04 (Ј.А.)
6055 Тезисы 024: А.М. Молдован, В.А. Плунгян, Д.В. Сичинава, Национальный
корпус русского языка: новые перспективы русистики 2007-07-04 (Ј.А.)
6054 Тезисы 042: А.М. Молдован, Русский язык и русистика сегодня 2007-07-04
(Ј.А.)
6053 Тезисы 011: С.А. Лутин, Инвариантная функция как альтернатива инвариантному значению 2007-07-04 (Ј.А.)
6052 Тезисы 007: Е.М. Лазуткина, К проблеме метода исследования в когнитивной
функциональной лингвистике 2007-07-04 (Ј.А.)
6051 Тезисы 007: В.В. Красных, Воспроизводимость как лингво-когнитивный феномен 2007-07-04 (Ј.А.)
6050 Тезисы 001: В.А. Кочергина, Теоретические основы работ профессора М. Н.
Питерсона по русскому языку 2007-07-04 (Ј.А.)
6049 Тезисы 011: А.В. Колмогорова, Языковое значение как био-социо-культурный феномен 2007-07-04 (Ј.А.)
6048 Тезисы 023: Е.Ф. Киров, Цепь событий – дискурс – текст 2007-07-04 (Ј.А.)
6047 Портреты 019: Майя Ивановна Черемисина (Новосибирск) 2007-07-03 (Ј.А.)
6046 Монографии 019: М.И. Черемисина, Сравнительные конструкции русского
языка 2007-07-03 (Ј.А.)
6045 Журналы 042: Сибирский филологический журнал 2007-07-03 (Ј.А.)
6044 Проекты 042: Портал „Сибирская филология“ 2007-07-03 (Ј.А.)
6043 Тезисы 023: Т.Н. Кабанова, Текст и дискурс: к проблеме разграничения понятий 2007-07-03 (Ј.А.)
6042 Тезисы 021: Л.Г. Зубкова, Типологическая мотивированность русского звукового строя 2007-07-03 (Ј.А.)
6041 Тезисы 007: Л.М. Зайнуллина, Этапы категоризации и фазы концептуализации 2007-07-03 (Ј.А.)
6040 Тезисы 001: Л.М. Васильев, О научных основаниях лингвистических исследований 2007-07-03 (Ј.А.)
6039 Тезисы 022: Д. Будняк, Этнокультурное сознание как проблема варьирования
и языковой эволюции родственных языков 2007-07-03 (Ј.А.)
6038 Тезисы 018: Е.А. Брызгунова, Тенденции к аналитизму в русском языке: современное состояние 2007-07-03 (Ј.А.)
6037 Тезисы 018: В. Брой, Интегральное описание развития системы склонения
русского языка с общеславянской точки зрения 2007-07-03 (Ј.А.)
6036 Тезисы 007: Н.Г. Брагина, Дискурс памяти о человеке. Механизмы воспоминания 2007-07-03 (Ј.А.)
6035 Тезисы 022: Р.К. Боженкова, Речевая модель в аспекте теории отражения
2007-07-03 (Ј.А.)
6034 Тезисы 039: В.М. Алпатов, Русский язык на постсоветском пространстве
(1991–2006 гг.) 2007-07-03 (Ј.А.)
113

6033 Тезисы 020: Н.Ф. Алефиренко, Когнитивная семиология: ее истоки и становление в русистике 2007-07-03 (Ј.А.)
6032 Тезисы 008: А.К. Авеличев, Границы языка и границы культуры 2007-07-03
(Ј.А.)
6031 Доклады 001: В.А. Садовничий, Московский университет и изучение русского языка 2007-07-03 (Ј.А.)
6030 Доклады 001: М.Л. Ремнёва, В год русского языка 2007-07-02 (Ј.А.)
6029 Портреты 022: Olga T. Yokoyama (Los Angeles) 2007-07-02 (Ј.А.)
6028 Тезисы 004: Э.П. Стоянова, Роль русского языка в нормировании болгарского
идиома на Украине 2007-07-02 (Ј.А.)
6027 Тезисы 006: Е.О. Менджерицкая, Когнитивные стереотипы: их разрушение и
созидание в национальном публицистическом дискурсе (на материале английского
и русского языков) 2007-07-02 (Ј.А.)
6026 Тезисы 006: М. Копчевская-Тамм, Грамматические изоглоссы между русским, балтийскими и балто-финскими языками в свете ареальной типологии 200707-02 (Ј.А.)
6025 Тезисы 013: И.Б. Качинская, Мать и матушка 2007-07-02 (Ј.А.)
6024 Тезисы 015: Л.Л. Касаткин, Позиционно обусловленные и позиционно прикрепленные чередования согласных в русском литературном языке 2007-07-02 (Ј.А.)
6023 Тезисы 006: М. Каранфиловски, Коннекторы как элементы текста - проблемы
изучения и перевода с русского на македонский язык 2007-07-02 (Ј.А.)
6022 Тезисы 010: О.Г. Гецова, Русская диалектная лексикография „Архангельский
областной словарь“ 2007-07-02 (Ј.А.)
6021 Тезисы 036: И.В. Гармашова дю Плесси, Юаровцы о русских и о себе: сравнительный анализ персонифицированных портретов и автопортретов русских 2007
-07-02 (Ј.А.)
6020 Тезисы 004: Л.В. Владимирова, Прагматика билингва в социокультурном
контексте 2007-07-02 (Ј.А.)
6019 Проекты 015: Экспедиции под руководством проф. К. Саппока 2007-07-01
(Ј.А.)
6018 Проекты 015: Лингвистическая лаборатория (Бохум) 2007-07-01 (Ј.А.)
6017 Журналы 015: Bulletin des Phonetischen Fonds 2007-07-01 (Ј.А.)
6016 Портреты 005: Ревекка Марковна Фрумкина (Москва) 2007-07-01 (Ј.А.)
6015 Проекты 041: Википедия 2007-07-01 (Ј.А.)
6014 Проекты 041: Glottopedia 2007-07-01 (Ј.А.)
6013 Конференции 004: Культура русской речи (Москва) 2007-07-01 (Ј.А.)
6012 Портреты 039: Виталий Григорьевич Костомаров (Москва) 2007-07-01 (Ј.А.)
6011 Тезисы 015: С.С. Хромов, Универсальные, типологические и национально
специфические характеристики русской интонации: лингводидактический аспект
2007-07-01 (Ј.А.)
6010 Тезисы 015: Т.Г. Фомина, К проблеме применения синергетики в диахронических исследованиях фонетической системы языка 2007-07-01 (Ј.А.)
6009 Тезисы 015: А.А. Соколянский, Фонологическая интерпретация русского вокализма 2007-07-01 (Ј.А.)
6008 Тезисы 037: К. Саппок, А.М. Красовицкий, Фонетические процессы в языке
русских старожилов Крайнего Севера, обусловленные контактами с языками Сибири 2007-07-01 (Ј.А.)
6007 Тезисы 023: В.В. Потапов, К опыту сопоставления речевого ритма „Слова о
полку Игореве“ и некоторых его переводов 2007-07-01 (Ј.А.)
6006 Тезисы 006: Г. Питкевич, Позиционные чередования согласных в русском и
114

латышском языках 2007-07-01 (Ј.А.)
6005 Тезисы 015: И.В. Одинцова, Роль противопоставления согласных по твердости-мягкости в формировании артикуляционной базы 2007-07-01 (Ј.А.)
6004 Тезисы 006: Л.П. Морозова, Индивидуальное немотивированное варьирование речевой мелодии в русском и французском языках 2007-07-01 (Ј.А.)
6003 Исследования 037: Ј. Ајдуковић, Контактолошки речници 2007-07-01 (Ј.А.)
6002 Тезисы 015: В.Ф. Кудрявцева, Использование конструктивных единиц фонологического уровня языка в типологических исследованиях 2007-06-30 (Ј.А.)
6001 Портреты 003: Виктор Маркович Живов (Москва) 2007-06-30 (Ј.А.)
6000 Проекты 041: European Quality Observatory 2007-06-30 (Ј.А.)
5999 Проекты 041: European Schoolnet 2007-06-30 (Ј.А.)
5997 Проекты 041: Insafe 2007-06-30 (Ј.А.)
5996 Проекты 041: eTwinning 2007-06-30 (Ј.А.)
5995 Проекты 041: EUN Community 2007-06-30 (Ј.А.)
5994 Проекты 041: Xplora 2007-06-30 (Ј.А.)
5993 Проекты 041: Insight 2007-06-30 (Ј.А.)
5992 Проекты 041: myEUROPE 2007-06-30 (Ј.А.)
5991 Проекты 041: Calibrating eLearning in Schools 2007-06-30 (Ј.А.)
5990 Портреты 001: Владимир Михайлович Алпатов (Москва) 2007-06-30 (Ј.А.)
5989 Тезисы 015: Р.Н. Кривко, Теория нейтрализаций и принципы русской орфографии 2007-06-30 (Ј.А.)
5988 Тезисы 015: А.А. Кретов, О недостроенности научной парадигмы Московской фонологической школы 2007-06-30 (Ј.А.)
5987 Тезисы 015: С.В. Князев, О некоторых фонологических единицах в русском
языке 2007-06-30 (Ј.А.)
5986 Тезисы 015: С.В. Князев, Об одном акустическом критерии слогораздела в
русском языке 2007-06-30 (Ј.А.)
5985 Тезисы 015: Р.Ф. Касаткина, И.И. Фужерон, Слово как модель фразы в современном русском языке 2007-06-30 (Ј.А.)
5984 Тезисы 015: О.Т. Йокояма, Становление повествовательной интонации у детей дошкольного возраста 2007-06-30 (Ј.А.)
5983 Тезисы 015: З.В. Дудник, Параметризация артикуляционных событий 200706-30 (Ј.А.)
5982 Тезисы 015: Е.М. Болычева, Теория парадигматического строения фонемы в
контексте учения МФШ 2007-06-30 (Ј.А.)
5981 Тезисы 015: Г.М. Богомазов, Фонетика в свете детерминантных свойств русского языка 2007-06-30 (Ј.А.)
5980 Тезисы 015: Т.В. Бобкова, Визуальные наблюдения признаков активности
голосовых связок (по материалам кинорентгенографирования) 2007-06-30 (Ј.А.)
5979 Новости 036: Српски режисер код Путина 2007-06-29 (Ј.А.)
5978 Конференции 014: Фразеология и когнитивистика (Белгород) 2007-06-29
(Ј.А.)
5977 Портреты 014: Harry Walter (Greifswald) 2007-06-29 (Ј.А.)
5976 Проекты 007: М. Стефановић, Породица кроз призму језика - увод у пројекат
2007-06-29 (Ј.А.)
5975 Тезисы 023: С.Г. Шейдаева, Номинация во вторичных текстах 2007-06-29
(Ј.А.)
5974 Тезисы 023: А.А. Чувакин, Категория образа автора: новые аспекты старой
проблемы 2007-06-29 (Ј.А.)
5973 Тезисы 023: Н.И. Чиркова, Союз „а“ в тема-рематической прогрессии текста
115

2007-06-29 (Ј.А.)
5972 Тезисы 020: В.М. Хамаганова, Описательный текст в семиотическом аспекте
2007-06-29 (Ј.А.)
5971 Тезисы 022: Г. Фонтаньский, Методологические вопросы регистрового анализа 2007-06-29 (Ј.А.)
5970 Тезисы 008: А.В. Уржа, Образ автора и образ переводчика как композиционные категории художественного переводного текста 2007-06-29 (Ј.А.)
5969 Тезисы 023: И.В. Труфанова, Двуплановость несобственно-прямой речи как
признак, определяющий ее специфику 2007-06-29 (Ј.А.)
5968 Тезисы 023: Е.А. Тормозова, О реляционном понимании категории „цельность текста“ в рамках дискурсного подхода к анализу художественного текста
2007-06-29 (Ј.А.)
5967 Тезисы 023: О. Семенец, Прецедентный текст в газетном заголовке и современная текстовая картина мира 2007-06-29 (Ј.А.)
5966 Журналы 042: Гуманитарные науки в Сибири 2007-06-29 (Ј.А.)
5964 Журналы 042: Вестник РУДН 2007-06-29 (Ј.А.)
5963 Школы 001: Московский государственный лингвистический университет
2007-06-29 (Ј.А.)
5962 Журналы 036: Вестник Российской академии наук 2007-06-28 (Ј.А.)
5961 Школы 036: The National Academy of Sciences of Ukraine 2007-06-28 (Ј.А.)
5960 Школы 036: Slovenian Academy of Sciences and Arts 2007-06-28 (Ј.А.)
5959 Школы 036: Serbian Academy of Sciences and Arts 2007-06-28 (Ј.А.)
5958 Школы 036: Montenegrin Academy of Sciences and Arts 2007-06-28 (Ј.А.)
5957 Школы 036: Macedonian Academy of Sciences and Arts 2007-06-28 (Ј.А.)
5956 Школы 036: Croatian Academy of Sciences and Arts 2007-06-28 (Ј.А.)
5955 Школы 036: Българска Академия на Науките 2007-06-28 (Ј.А.)
5954 Школы 036: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine2007-06-28 (Ј.А.)
5953 Школы 036: Национальная академия наук Беларуси 2007-06-28 (Ј.А.)
5952 Школы 036: The Turkish Academy of Sciences 2007-06-28 (Ј.А.)
5951 Школы 036: The Academy of Sciences of Albania 2007-06-28 (Ј.А.)
5950 Школы 036: The Romanian Academy 2007-06-28 (Ј.А.)
5949 Школы 036: Academy of Athens 2007-06-28 (Ј.А.)
5948 Школы 036: Российская академия наук 2007-06-28 (Ј.А.)
5947 Школы 036: American Academy of Arts and Sciences 2007-06-28 (Ј.А.)
5946 Школы 036: European Academy of Sciences 2007-06-28 (Ј.А.)
5945 Портреты 021: Wolfgang Gladrow (Berlin) 2007-06-28 (Ј.А.)
5944 Тезисы 001: М.В. Яшенкова, Диахроническое описание: от Бодуэна де Куртенэ до Мишеля Фуко 2007-06-28 (Ј.А.)
5943 Тезисы 001: Е.А. Шенделева, Полевый подход к анализу образного строя языка: модели лингвистической интерпретации 2007-06-28 (Ј.А.)
5942 Тезисы 021: М.А. Шелякин, О функциях грамматики в языке и речи (объяснительный аспект) 2007-06-28 (Ј.А.)
5941 Тезисы 001: А.Л. Шарандин, Учение о формах слова в аспекте знаковой теории языка 2007-06-28 (Ј.А.)
5940 Тезисы 001: Л.О. Чернейко, Металингвистика: хаос и порядок 2007-06-28
(Ј.А.)
5939 Тезисы 022: Н.И. Формановская, Высказывание и дискурс как основные единицы общения 2007-06-28 (Ј.А.)
5938 Тезисы 001: Ю.В. Фоменко, Лингвистика должна остаться наукой 2007-06-28
(Ј.А.)
116

5937 Тезисы 003: М.Л. Ремнёва, О содержании курса „История русского литературного языка“ 2007-06-28 (Ј.А.)
5936 Тезисы 001: Н.Б. Мечковская, Русский язык на лингвистической карте Славии с точки зрения социальной типологии языков 2007-06-28 (Ј.А.)
5935 Тезисы 001: М.В. Лысякова, Теоретические основы анализа разноуровневых
единиц функционально-семантических полей русского языка 2007-06-28 (Ј.А.)
5934 Доклады 040: Б. Станковић, Један покушај заснивања научноистраживачког
пројекта из историје српске славистике 2007-06-27 (Ј.А.)
5933 Обзоры 006: Н. Ајџановић, Контрастивно проучавање руског и српског језика
2007-06-27 (Ј.А.)
5932 Исследования 019: Д. Војводић, О аспектуално-темпоралној корелативности
[1] у сложеним (условним) реченицама 2007-06-27 (Ј.А.)
5931 Журналы 040: Славистика (2007) 2007-06-27 (Ј.А.)
5930 Портреты 001: Александр Александрович Волков (Москва) 2007-06-27 (Ј.А.)
5929 Конференции 001: Системное и асистемное в языке и речи (Иркутск) 2007-0627 ЈА
5928 Конференции 037: Языковые контакты в аспекте истории (МГУ) 2007-06-27
(Ј.А.)
5927 Тезисы 001: С.М. Кузьмина, Русская орфография в ХХ веке 2007-06-27 (Ј.А.)
5926 Тезисы 001: Н.А. Кузьмина, Интертекст как философская модель описания
языковых процессов 2007-06-27 (Ј.А.)
5925 Тезисы 001: Ю.П. Князев, Типологическая эволюция русского языка 2007-0627 ЈА
5924 Тезисы 021: Е.Ф. Киров, Модель языка и русская грамматика 2007-06-27
(Ј.А.)
5923 Тезисы 021: Г.А. Золотова, Традиции и тенденции в современной грамматической науке 2007-06-27 (Ј.А.)
5922 Тезисы 001: К.В. Горшкова, Русский язык в аспекте лингвистического времени 2007-06-27 (Ј.А.)
5921 Тезисы 001: Е.А. Брызгунова, Современное состояние русского языка и речи
2007-06-27 (Ј.А.)
5920 Тезисы 001: А.А. Брагина, Диахрония в синхронии - как процесс развития
языка 2007-06-27 (Ј.А.)
5919 Тезисы 021: А.В. Бондарко, Проблемы теории значения в сфере грамматики
2007-06-27 (Ј.А.)
5918 Тезисы 001: Ф. Бацевич, Теоретические аспекты коммуникативной девиатологии (на материале русского языка) 2007-06-27 (Ј.А.)
5917 Дискуссии 001: Об изучении и кодификации норм русского правописания и
их отражении в своде правил 2007-06-27 (Ј.А.)
5916 Портреты 020: Борис Гаспаров (Columbia University) 2007-06-26 (Ј.А.)
5915 Дискуссии 003: Б. Гаспаров, Наблюдения над употреблением перфекта в
древне-церковнославянских текстах (К вопросу о природе грамматического значения) 2007-06-26 (Ј.А.)
5914 Дискуссии 003: А.А. Алексеев, Еще раз о книге Есфирь 2007-06-26 (Ј.А.)
5913 Исследования 003: В.И. Аннушкин, „Книга риторскаго всекраснаго златословия“ Козмы Афоноиверского 1710 года: источники - содержание – терминология
2007-06-26 (Ј.А.)
5912 Исследования 003: И.И. Макеева, Акцентная микросистема Архивского хронографа XV в. 2007-06-26 (Ј.А.)
5911 Исследования 003: Т.В. Пентковская, Лексический критерий в изучении древ117

неславянских переводов: проблемы локализации и группировки 2007-06-26 (Ј.А.)
5910 Исследования 011: О.Е. Фролова, Вульгарный или пошлый 2007-06-26 (Ј.А.)
5909 Исследования 007: А.А. Зализняк, Счастье и наслаждение в русской языковой
картине мира 2007-06-26 (Ј.А.)
5908 Исследования 011: Р.И. Розина, Глагольная метафора в литературном языке и
в сленге 2007-06-26 (Ј.А.)
5907 Исследования 023: М.Л. Гаспаров, Т.В. Скулачева, Односложные слова в стихе: ритм и части речи 2007-06-26 (Ј.А.)
5906 Исследования 011: И.И. Ковтунова, Семантика форм лица в языке поэзии
2007-06-26 (Ј.А.)
5905 Исследования 021: А.В. Бондарко, Функциональная грамматика: проблемы
системности 2007-06-26 (Ј.А.)
5904 Журналы 031: eSamizdat 2007 (V) 2007-06-25 (Ј.А.)
5903 Портреты 040: Александр Дмитриевич Дуличенко (Тарту) 2007-06-25 (Ј.А.)
5902 Тезисы 023: Е.И. Панченко, Сжатый текст: текст современности и будущего
2007-06-25 (Ј.А.)
5901 Портреты 003: Ingrid Maier (Uppsala) 2007-06-25 (Ј.А.)
5900 Тезисы 023: И.И. Панова, Лингвистика русского гипертекста 2007-06-25 (Ј.А.)
5899 Тезисы 023: Т.К. Орлова, Некоторые экстралингвистические и лингвистические особенности русского естественнонаучного текста 2007-06-25 (Ј.А.)
5898 Тезисы 023: В.Г. Миронова, О месте текста в языковой стратификации 200706-25 (Ј.А.)
5897 Тезисы 023: Н.В. Малычева, В.В. Богуславская, Художественный и журналистский текст в аспекте функционально-семантических категорий 2007-06-25
(Ј.А.)
5896 Тезисы 023: Н.А. Любимова, Л.В. Миллер, Элементы структуры художественного дискурса (к проблеме описания) 2007-06-25 (Ј.А.)
5895 Тезисы 023: Д.К. Лопарёва, Модальность как организующая категория текстового пространства газетного номера (на материале использования ФЕ) 2007-0625 (Ј.А.)
5894 Тезисы 023: Л.Ю. Иванов, К понятию теории специального текста 2007-06-25
(Ј.А.)
5893 Тезисы 023: М.И. Задорожный, Моделирование структуры и функциональносодержательной направленности текстов по заданным параметрам (на примере
эпистолярных и официально-деловых текстов) 2007-06-25 (Ј.А.)
5892 Тезисы 023: О.В. Дедова, К вопросу о терминологии лингвистического описания русского гипертекста (о соотношении понятий гипертекстуальности и интертекстуальности) 2007-06-25 (Ј.А.)
5891 Тезисы 023: Т.М. Голосова, Функционально-стилистические макрокатегории
аспектуальности 2007-06-25 (Ј.А.)
5890 Портреты 003: Swetlana Mengel (Halle) 2007-06-24 (Ј.А.)
5889 Исследования 022: Е. Протасова, Передача „Слабое звено“ на российском и
финляндском телевидении 2007-06-24 (Ј.А.)
5888 Журналы 001: Multilingua 2007-06-24 (Ј.А.)
5887 Журналы 022: Intercultural Pragmatics 2007-06-24 (Ј.А.)
5886 Школы 001: International Linguistic Association 2007-06-24 (Ј.А.)
5885 Портреты 040: Heinz Miklas (Wien) 2007-06-24 (Ј.А.)
5884 Исследования 005: Т.В. Базжина, Агрессия как маркер слабости позиции 2007
-06-24 (Ј.А.)
5883 Исследования 022: Л.Л. Федорова, Прямое выражение агрессии в речевом
118

общении 2007-06-24 (Ј.А.)
5882 Исследования 007: А.А. Дасько, Агрессия: штрихи к языковой картине мира
2007-06-24 (Ј.А.)
5881 Исследования 022: Е.П. Буторина, Агрессия в наименованиях торговых марок
2007-06-24 (Ј.А.)
5880 Исследования 020: Г.Е. Крейдлин, Мужчины и женщины в диалоге II: невербальная агрессия как тип поведения 2007-06-24 (Ј.А.)
5879 Исследования 016: Н.Т. Валеева, О деархаизирующей функции жаргонного
словообразования в современном русском языке 2007-06-24 (Ј.А.)
5878 Исследования 011: А.Д. Кошелев, О глаголах с семантикой агрессивности,
образованных приставками о- и об- (обругать, обвешать, освистать...) 2007-06-24
(Ј.А.)
5877 Журналы 040: Eslavística Complutense 2007-06-23 (Ј.А.)
5876 Рецензии 036: Р. Станков, Культура Древней Руси в трудах Ф. Томсона 200706-23 (Ј.А.)
5875 Новости 003: Фотографии с конференции „А.И. Соболевский и русское историческое языкознание“ (Москва) [Ф4] 2007-06-23 (Ј.А.)
5874 Тезисы 003: А.И. Соболевский и русское историческое языкознание 2007-0623 (Ј.А.)
5873 Документы 003: А.И. Соболевский и русское историческое языкознание (к
150-летию со дня рождения ученого) (Москва, 2007) 2007-06-23 (Ј.А.)
5872 Портреты 022: Renate Rathmayr (Wien) 2007-06-23 (Ј.А.)
5871 Рецензии 022: Р. Ратмайр, Прагматика извинения 2007-06-23 (Ј.А.)
5870 Исследования 022: М.М. Бурас, М.А. Кронгауз, Сексуальная агрессия в русском языке 2007-06-23 (Ј.А.)
5869 Исследования 022: О.В. Сахарова, Агрессивная реакция как ксенологическая
проблема в коммуникативном пространстве Киева 2007-06-23 (Ј.А.)
5868 Исследования 022: Е.Е. Левкиевская, Агрессия как форма защитной магии в
славянской традиционной культуре 2007-06-23 (Ј.А.)
5867 Исследования 022: Е.Б. Морозова, Агрессия в бытовой коммуникации: ситуация „гость-хозяин“ в русском языке и русской культуре 2007-06-23 (Ј.А.)
5866 Исследования 022: Р. Ратмайр, „Пробивные“ стратегии на деловых переговорах как пример „положительной“ завуалированной агрессивности 2007-06-23 (Ј.А.)
5865 Исследования 022: И.А. Шаронов, Приемы речевой агрессии: ирония и насмешка 2007-06-23 (Ј.А.)
5864 Исследования 022: И.Б. Шатуновский, Риторические вопросы как форма агрессивного речевого поведения 2007-06-23 (Ј.А.)
5863 Школы 027: European Masters in Clinical Linguistics 2007-06-22 (Ј.А.)
5862 Проекты 027: M. Trofimova, Prepositional Case-assignment: a Cross-population
Study 2007-06-22 (Ј.А.)
5861 Школы 027: Neurolingusitcs Group Groningen 2007-06-22 (Ј.А.)
5860 Новости 001: Fifth International Linguistics Olympiad 2007-06-22 (Ј.А.)
5859 Портреты 020: Юрий Сергеевич Степанов (Москва) 2007-06-22 (Ј.А.)
5858 Тезисы 009: Е.И. Янович, Народно-литературные афоризмы как особый жанр
современной русской речи (семантико-стилистический аспект) 2007-06-22 (Ј.А.)
5857 Тезисы 009: Е. Шмелёва, А. Шмелёв, Рассказывание анекдота как русский
лингвоспецифичный речевой жанр 2007-06-22 (Ј.А.)
5856 Тезисы 009: Е.Н. Ширяев, Что такое разговорный диалог? 2007-06-22 (Ј.А.)
5855 Тезисы 009: М.В. Хитина, Подходы к исследованию произносительных особенностей дискурса (в условиях специальной коммуникации) 2007-06-22 (Ј.А.)
119

5854 Тезисы 009: В.В. Химик, Современное русское просторечие как динамическая система 2007-06-22 (Ј.А.)
5853 Тезисы 037: Л.Л. Фёдорова, Английский в сетях русского: интерференция в
компьютерном жаргоне 2007-06-22 (Ј.А.)
5852 Тезисы 009: Е.В. Уздинская, Частицы как показатель специфики внутринациональных речевых культур 2007-06-22 (Ј.А.)
5851 Тезисы 009: Т.В. Тарасенко, Жанр извинения в русской речи 2007-06-22 (Ј.А.)
5850 Тезисы 009: Р.С. Стоянова, Проблема нормы в современной устной научной
речи 2007-06-22 (Ј.А.)
5849 Тезисы 009: А.В. Степанов, Русский язык и Московский университет 200706-22 (Ј.А.)
5848 Тезисы 009: С.О. Савчук, Об эволюции в системе жанров современной русской газеты 2007-06-22 (Ј.А.)
5847 Портреты 007: Alona Soschen (Cambridge) 2007-06-21 (Ј.А.)
5846 Диссертации 007: A. Soschen, On Subjects and Predicates in Russian 2007-06-21
(Ј.А.)
5845 Портреты 007: Laura Janda (North Carolina) 2007-06-21 (Ј.А.)
5844 Тезисы 009: О.Г. Ревзина, Стилистика XXI века 2007-06-21 (Ј.А.)
5843 Тезисы 009: Т.И. Попова, Телеинтервью в дискурсе экзистенциальных ценностей 2007-06-21 (Ј.А.)
5842 Тезисы 009: Г.Д. Миневич, Синтаксис и политика: о неполных и эллиптических предложениях в советской и постсоветской газетной публицистике 2007-06-21
(Ј.А.)
5841 Тезисы 009: Т.А. Милёхина, Социальное и профессиональное в речи „новых
русских“ 2007-06-21 (Ј.А.)
5840 Тезисы 009: Т.Е. Милевская, Можно ли говорить о мемуарном жанре? 200706-21 (Ј.А.)
5839 Тезисы 009: И.А. Магеррамов, О риторической структуре текстов малого
жанра (на примере парарекламных сообщений) 2007-06-21 (Ј.А.)
5838 Тезисы 009: А.Б. Лихачёва, Образ современного русского телезрителя по данным обращенных к нему текстов 2007-06-21 (Ј.А.)
5837 Тезисы 009: Н.Б. Лебедева, Естественная письменная русская речь: проблемы
изучения 2007-06-21 (Ј.А.)
5836 Тезисы 009: И.В. Коробушкин, Русский язык как средство международного
общения. Изменения в языке средств массовой информации (на примере текстов
газетных статей) 2007-06-21 (Ј.А.)
5835 Тезисы 009: М.А. Кормилицына, О.Б. Сиротинина, Тенденции развития
средств современной русской публицистики 2007-06-21 (Ј.А.)
5834 Тезисы 009: А.Н. Кожин, Лексико-стилистические процессы в языке литературы пореформенной России 2007-06-21 (Ј.А.)
5833 Тезисы 009: А.Н. Качалкин, Слово и дело (риторика делового общения в ее
предметно-языковых характеристиках) 2007-06-21 (Ј.А.)
5832 Тезисы 009: U. Kantorczyk, О языке прессы в переломные времена 2007-06-21
(Ј.А.)
5831 Тезисы 009: С.Ю. Камышева, К вопросу о функционально-стилистическом
статусе судебной речи 2007-06-21 (Ј.А.)
5830 Тезисы 009: О.А. Жилина, Лингвостилистическая норма в аспекте компьютерных технологий 2007-06-21 (Ј.А.)
5829 Портреты 011: Леонид Лейбович Иомдин (Москва) 2007-06-20 (Ј.А.)
5828 Библиография 041: BIBSYS 2007-06-20 (Ј.А.)
120

5827 Библиография 041: Library and Archives Canada 2007-06-20 (Ј.А.)
5826 Библиография 041: Main Library University of Zurich 2007-06-20 (Ј.А.)
5825 Библиография 041: Online-Katalog des Bibliotheksverbunds Basel / Bern 200706-20 (Ј.А.)
5824 Библиография 041: Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin 2007-06-20
(Ј.А.)
5823 Библиография 041: Online-Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern 2007-06-20
(Ј.А.)
5822 Библиография 041: Biblioteka Narodowa 2007-06-20 (Ј.А.)
5821 Библиография 041: Gemeinsamer Verbundkatalog 2007-06-20 (Ј.А.)
5820 Библиография 041: Ricerca Bibliografica (Roma) 2007-06-20 (Ј.А.)
5819 Исследования 022: Л. Кастлер, Негативная и позитивная вежливость: различные стратегии речевого взаимодействия 2007-06-20 (Ј.А.)
5818 Сборники 007: Эмоции в языке и речи 2007-06-20 (Ј.А.)
5817 Сборники 022: Агрессия в языке и речи 2007-06-20 (Ј.А.)
5816 Проекты 023: Сетевая система ГАФИС „Брюсов“ 2007-06-20 (Ј.А.)
5815 Тезисы 021: D. Murphy, Variation in the Gender Assignment of Inanimate
Indeclinable Nouns in Russian: The Moscow Experiment 2007-06-20 (Ј.А.)
5814 Тезисы 021: K.Goeringer, Indeclinable (Indigenous) Adjectives in Russian 200706-20 (Ј.А.)
5813 Тезисы 021: M. Whaley, The Origins of the Russian Imperfective Future Construction буду + Infinitive 2007-06-20 (Ј.А.)
5812 Тезисы 021: V. Abdelrahim-Soboleva, An Empirical Study of the Aspectual Usage
of Russian Verbs in the Past Tense 2007-06-20 (Ј.А.)
5811 Тезисы 004: D. Andrews, Gender-Based Assessments of Russian and AmericanEnglish Speakers: Data from Methodologically Identical Subjective-reaction Experiments 2007-06-20 (Ј.А.)
5810 Тезисы 022: Y. Belyaeva-Standen, Pragmatics of Russian Directives: A CrossCultural Analysis 2007-06-20 (Ј.А.)
5809 Конференции 015: Фонетика сегодня (Москва) 2007-06-19 (Ј.А.)
5808 Новости 040: Вручение Литературной премии Солженицына 2007-06-19
(Ј.А.)
5807 Исследования 031: А. Разина, Чеховский „шлейф“ в экранизациях произведений Ивана Бунина 2007-06-19 (Ј.А.)
5806 Проекты 001: Туруханская экспедиция 2006 г. (РГГУ) 2007-06-19 (Ј.А.)
5805 Тезисы 022: J. Hacking, Are You with Me? Понимаете as Pragmatic Expression
in Colloquial Russian Speech 2007-06-19 (Ј.А.)
5804 Журналы 040: Болгарская русистика, 2006, № 3-4 2007-06-19 (А.Г.)
5803 Портреты 001: Владимир Александрович Плунгян (Москва) 2007-06-19
(Ј.А.)
5802 Тезисы 040: M.J. McShane, Verbal Ellipsis in Slavic: Taming the System 200706-19 (Ј.А.)
5801 Тезисы 019: E.S. Komar, Unlocking the Mystery of Adverbial-Impersonal-State
Predicates in Russian? 2007-06-19 (Ј.А.)
5800 Тезисы 040: J. Weller, The Decomposition of Syllabic r/l In Baltic & Slavic 200706-19 (Ј.А.)
5799 Тезисы 037: R. Owen Richards, The Identification of Pannonian Slavic Loanwords
in the Hungarian Lexicon 2007-06-19 (Ј.А.)
5798 Тезисы 015: A. Kochetov, Phonology and Phonetics of Palatality Contrasts 200706-19 (Ј.А.)
121

5797 Тезисы 006: R. Feldstein, Comparative Notes on Accentual Paradigms in Russian
and Ukrainian 2007-06-19 (Ј.А.)
5796 Тезисы 015: N. Friedberg, Metrics and Optimality Theory: The Case of Russian
Verse 2007-06-19 (Ј.А.)
5795 Тезисы 006: G.C. Rappaport, Extraction from Noun Phrases and the Determiner
Phrase Analysis in Slavic: A Comparative Perspective 2007-06-19 (Ј.А.)
5794 Тезисы 019: J. Lavine, The Syntax of Feature-Checking, Focus Structure, and
Sentential Stress 2007-06-19 (Ј.А.)
5793 Тезисы 006: E. Jakab, Passive with and without Passive Morphology: A Minimalist Approach to Russian and Hungarian 2007-06-19 (Ј.А.)
5792 Тезисы 018: G. Samoukova, The Role of Phonology in the Analysis of Morphological Oddities: Nonce Words, Child Language, and Folk Etymology 2007-06-19 (Ј.А.)
5791 Тезисы 018: Joan Chevalier, Diathesis Shift in Prefixal Verb Derivation in CSR
2007-06-18 (Ј.А.)
5790 Портреты 025: Alexander Gelbukh (México) 2007-06-18 (Ј.А.)
5789 Исследования 025: А. Гельбух, Между текстом и смыслом 2007-06-18 (Ј.А.)
5788 Тезисы 009: О.И. Ермакова, Особенности формирования лексики русского
компьютерного жаргона 2007-06-18 (Ј.А.)
5787 Тезисы 006: С.Б. Евстратова, Лексико-грамматические средства реализации
функций газетных заголовков 2007-06-18 (Ј.А.)
5786 Тезисы 009: Е.В. Дзякович, Особенности современной печатной рекламы (параграфемный аспект) 2007-06-18 (Ј.А.)
5785 Тезисы 009: Т. Б. Горохова, Пути образования и функционирования аббревиатур в авиационной терминологии 2007-06-18 (Ј.А.)
5784 Тезисы 009: Н.Д. Голев, Юридизация естественного русского языка как фундаментальная проблема юридической лингвистики 2007-06-18 (Ј.А.)
5783 Тезисы 009: Е.И. Голанова, Публичный диалог: коммуникативный узус и
новые жанровые разновидности 2007-06-18 (Ј.А.)
5782 Тезисы 009: О.Г. Глазова, Экспрессивные формы обращения в аспекте русской разговорной речи 2007-06-18 (Ј.А.)
5781 Тезисы 009: К.В. Гарганеева, Типы мотивированности антропонимов в детской речи 2007-06-18 (Ј.А.)
5780 Тезисы 009: А.М. Варинская, Терминологический спектр стилистики художественной литературы 2007-06-18 (Ј.А.)
5779 Тезисы 009: Е.Б. Артеменко, Язык русского фольклора: опыт интерпретации
2007-06-18 (Ј.А.)
5778 Портреты 036: Anthony Cross (Cambridge) 2007-06-18 (Ј.А.)
5777 Сообщения 039: Список участников XI Конгресса МАПРЯЛ (2007) 2007-0618 Ј.А.
5776 Сообщения 039: Генеральная Ассамблея МАПРЯЛ 2007-06-18 (Ј.А.)
5775 Документы 039: Сообщение по результатам заседания Президиума МАПРЯЛ
в Гранаде 2007-06-18 (Ј.А.)
5774 Портреты 036: Simon Franklin (Cambridge) 2007-06-18 (Ј.А.)
5773 Доклады 012: О.В. Никитин, Забытые страницы русской лексикографии 1920х гг. 2007-06-18 (Ј.А.)
5772 Рецензии 003: А.А. Гиппиус, Социокультурная динамика письма в Древней
Руси 2007-06-18 (Ј.А.)
5771 Исследования 003: А.П. Майоров, Нормативное и узуальное в правописании
приставок и предлогов на з/с в деловой письменности XVIII века 2007-06-18 (Ј.А.)
5770 Исследования 003: Ю.В. Кагарлицкий, Придаточные определительные с
122

союзным словом „кой“ в русском литературном языке первой половины XVIII
века 2007-06-17 (Ј.А.)
5769 Школы 037: Junior Scientists Group on Comparative Population Linguistics
(Leipzig) 2007-06-17 (Ј.А.)
5768 Проекты 037: Contact Influence in the Dialects of Even (Leipzig) 2007-06-17
(Ј.А.)
5767 Исследования 037: А. Золтан, К предыстории русск. „государь“ 2007-06-17
(Ј.А.)
5766 Исследования 037: А.Zoltán, Polskie „państwo“ a rosyjskie „gosudarstwo“ 200706-17 (Ј.А.)
5765 Портреты 004: Леонид Петрович Крысин (Москва) 2007-06-17 (Ј.А.)
5764 Тезисы 037: J. Weller, Getting to the Heart of Anger Among The Slavs and The
Baltic Finns: A Case for a Contact-induced Innovation 2007-06-17 (Ј.А.)
5763 Тезисы 037: M.L. Greenberg, Speculations on the Identity of the South Slavic Āstem gen. sg. Desinence -ę 2007-06-17 (Ј.А.)
5762 Тезисы 040: E. Bratishenko, The Rise of the Genitive-Accusative and Genitive of
Possession in Old East Slavic 2007-06-17 (Ј.А.)
5761 Тезисы 019: S.J. Clancy, The Role of Polysemy and Suppletion in the Renewal
and Development of „Be“ and „Have" Constructions 2007-06-17 (Ј.А.)
5760 Тезисы 019: S. Bauckus, Для кого vs. кому: A Preliminary Investigation 2007-0617 (Ј.А.)
5759 Тезисы 019: O. Arnaudova and A. Soschen, Assymetry in Slavic NPS: Deriving
Focus from Ordered Set of Functions 2007-06-17 (Ј.А.)
5758 Портреты 030: Aleksander Skaza (Ljubljana) 2007-06-17 (Ј.А.)
5757 Портреты 011: Марина Яковлевна Гловинская (Москва) 2007-06-17 (Ј.А.)
5756 Диссертации 002: А.Г. Муллагалиева, Функционально-семантические особенности этимологического гнезда с корневым *gi- в русском языке 2007-06-17
(Ј.А.)
5755 Диссертации 011: А.В. Хелемендик, Генетическая характеристика лексикосемантического поля „ругать (-ся)“ в русском языке 2007-06-17 (Ј.А.)
5754 Диссертации 013: Л.П. Дронова, Становление и эволюция модально-оценочной лексики русского языка: этнолингвистический аспект 2007-06-17 (Ј.А.)
5753 Исследования 037: А. Золтан, Пути проникновения западнорусской лексики в
великорусский деловой язык в XV в. 2007-06-17 (Ј.А.)
5752 Школы 040: Беларусістыка ў Будапешцкім універсітэце імя Л. Этвеша 200706-17 (Ј.А.)
5751 Школы 040: Міжнародная асацыяцыя беларусістаў 2007-06-17 (Ј.А.)
5750 Тезисы 006: Д.А. Юлдашева, V. Gay, Некоторые выводы о толковании слов
„работать“ и „работа“ учащимися (на материале русского и английского языков)
2007-06-17 (Ј.А.)
5749 Тезисы 006: С. Сятковский, Синхронно-сопоставительные исследования как
актуальный аспект русского языкознания в условиях информационной революции
2007-06-17 (Ј.А.)
5748 Тезисы 006: Е.Е. Стефанский, Функционирование глаголов движения с приставкой в- (w-) в русском и польском языках 2007-06-17 (Ј.А.)
5747 Тезисы 006: Э.Г. Рахимова, Метафорические уподобления в карельских и русских причитаниях 2007-06-17 (Ј.А.)
5746 Тезисы 006: Н.В. Полупанова, Морская терминология как объект русской и
украинской лексикографии 2007-06-17 (Ј.А.)
5745 Тезисы 006: Е.В. Полищук, К проблематике поиска адекватных переводчес123

ких эквивалентов императивных высказываний в русском, английском и болгарском языках 2007-06-17 (Ј.А.)
5744 Портреты 027: Анатолий Николаевич Баранов (Москва) 2007-06-16 (Ј.А.)
5743 Диссертации 003: К.А. Максимович, Паннонские юридические памятники в
древнерусской книжности 2007-06-16 (Ј.А.)
5742 Сборники 040: Zbornik zagrebačke slavističke škole 2007-06-16 (Ј.А.)
5741 Журналы 042: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 2007-0616 (Ј.А.)
5740 Журналы 040: Slovanské štúdie 2007-06-16 (Ј.А.)
5739 Журналы 040: The Slavonic and East European Review 2007-06-16 (Ј.А.)
5738 Тезисы 006: A. Kochetov, Articulatory and Perceptual Factors in Typology of
Contrastive Palatalization 2007-06-16 (Ј.А.)
5737 Тезисы 006: O. Arnaudova, Prosodic Movement in Slavic 2007-06-16 (Ј.А.)
5736 Тезисы 004: A. Romanov, Russian College Slang Today 2007-06-16 (Ј.А.)
5735 Тезисы 011: I. Ivliyeva, К идее создания идеографического словаря модификаций русских глаголов 2007-06-16 (Ј.А.)
5734 Тезисы 019: D. Divjak, On the Function of the Infinitive and the Expression of the
Grammatical Subject in [pacc/pdat] + Finite Verb + Infinitive Constructions (with
Evidence from Russian) 2007-06-16 (Ј.А.)
5733 Исследования 003: О.Ф. Жолобов, Заметки о древнерусских числительных. I:
Природа числительных в генетическом аспекте 2007-06-16 (Ј.А.)
5732 Исследования 003: Р.Н. Кривко, Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. I 2007-06-16 (Ј.А.)
5731 Исследования 021: Н.А. Николина, Грамматические термины в русской поэзии 2007-06-16 (Ј.А.)
5730 Исследования 004: Н.А. Купина, И.В. Шалина, Современное просторечие:
взгляд изнутри 2007-06-16 (Ј.А.)
5729 Исследования 011: Ю.Д. Апресян, Интерпретационные глаголы: семантическая структура и свойства 2007-06-16 (Ј.А.)
5728 Исследования 030: А.А. Чуркин, Русский акафист середины XIX – начала XX
века, как жанр массовой литературы 2007-06-16 (Ј.А.)
5727 Портреты 040: Ягич Игнатий Викентьевич (Ватрослав) 2007-06-16 (Ј.А.)
5726 Журналы 040: Slavia Antiqua 2007-06-16 (Ј.А.)
5725 Журналы 040: Slavia occidentalis 2007-06-16 (Ј.А.)
5724 Журналы 040: Archiv für Slavische Philologie (1876-1929) 2007-06-16 (Ј.А.)
5723 Обзоры 040: I. Ohnheiser, Die Mittlerrolle der Slavischen Rundschau (Prag 19291940) - Eine anregung für heutige Slawisten 2007-06-16 (Ј.А.)
5722 Журналы 040: Slavica Gandensia 2007-06-16 (Ј.А.)
5721 Тезисы 006: А.С. Нересян, Мир образов соматических фразеологизмов (на
материале русского, армянского и английского языков) 2007-06-16 (Ј.А.)
5720 Тезисы 006: И.О. Наумова, Фразеологические общности русского языка с
английским 2007-06-16 (Ј.А.)
5719 Тезисы 006: Н. Молина Уэртас, К проблеме эквивалентности таксисных отношений русского и испанского языков (переводческий аспект) 2007-06-16 (Ј.А.)
5718 Тезисы 006: М. Хилл Миллз, Коммуникативный анализ русского медицинского языка: модели общения врача и пациента в России и США 2007-06-16 (Ј.А.)
5717 Тезисы 006: И. Манучарян, Отрицательные предложения в русском и чешском языках 2007-06-16 (Ј.А.)
5716 Тезисы 023: К. Манневитц, Шрифты в современном русском тексте 2007-0616 (Ј.А.)
124

5715 Тезисы 006: Л.Т. Маликова, Словарный состав неродного языка как источник
информации об этнокультурном и этнопсихологическом опыте народа (на материале русского и украинского языков) 2007-06-16 (Ј.А.)
5714 Тезисы 022: E. Schnittke, The Prerequisites for the Use of Proper Names for FirstMention Reference 2007-06-15 (Ј.А.)
5713 Тезисы 022: S. Malykhina, The Hermeneutical and Phenomenological Aspects of
the „Other Speech and Thought” in Scientific Text 2007-06-15 (Ј.А.)
5712 Тезисы 022: A. Chapman, Intimacy and Interlocutor Distance in Russian and
Polish Advertising Discourse 2007-06-15 (Ј.А.)
5711 Тезисы 003: Ch. Wilson, The Pragmatics of Voice in a Late Seventeenth-Century
Old Believer Text 2007-06-15 (Ј.А.)
5710 Тезисы 003: B. Stimmler, A Diachronic Analysis of the Russian Verbal Adverb
2007-06-15 (Ј.А.)
5709 Тезисы 003: D. Jeon, Dual Forms in Old Russian Gospel Texts of the Muscovite
Period 2007-06-15 (Ј.А.)
5708 Тезисы 012: A.L. Burak, Creating a Russian-English Translator’s/Interpreter’s
Dictionary of Lexical Items Missing from Russian-English Dictionaries 2007-06-15
(Ј.А.)
5707 Тезисы 021: Ф. Панков, Есть ли такая часть речи - вводное слово? 2007-06-15
(Ј.А.)
5706 Тезисы 018: A. Rakova, Word Structure and Meaning in Teaching Russian at the
Intermediate Level 2007-06-15 (Ј.А.)
5705 Тезисы 013: N. Gronskaya, A Vocabulary List Worth Studying 2007-06-15 (Ј.А.)
5704 Портреты 016: Елена Андреевна Земская (Москва) 2007-06-15 (Ј.А.)
5703 Рецензии 028: В.М. Живов, Улики подлинности и улики поддельности 200706-15 (Ј.А.)
5702 Исследования 003: А.П. Майоров, Местоимения „сей“, „тот“, „оной“ в деловом языке XVII-XVIII вв. 2007-06-15 (Ј.А.)
5701 Исследования 003: О.Ф. Жолобов, Заметки о древнерусских числительных. II:
„1“, „3“, „4“ 2007-06-15 (Ј.А.)
5700 Исследования 003: А.А. Алексеев, О новгородских вощеных дощечках начала
XI в. 2007-06-15 (Ј.А.)
5699 Исследования 003: Р.Н. Кривко, Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири II 2007-06-15 (Ј.А.)
5698 Исследования 023: А.А. Гиппиус, Сочинения Владимира Мономаха: Опыт
текстологической реконструкции II 2007-06-15 (Ј.А.)
5697 Исследования 012: О.И. Онацкая, Из истории русской орфографии. Дефис в
„Словаре Академии Российской“ 2007-06-15 (Ј.А.)
5696 Исследования 006: М. Ванхала-Анишевски, Функционирование текстовых
скреп в русской и финской научной речи 2007-06-14 (Ј.А.)
5695 Исследования 022: Т.Е. Янко, Русская интонация в задачах и примерах 200706-14 (Ј.А.)
5694 Исследования 011: О.Ю. Крючкова, Вопросы лингвистической трактовки лексической редупликации в русском языке 2007-06-14 (Ј.А.)
5693 Конференции 039: Международная научная конференция в Остравском
университете 2007-06-14 (А.Г.)
5692 Портреты 019: Алла Градинарова (София) 2007-06-14 (Ј.А.)
5691 Конференции 039: Конференция в Печском университете 2007-06-14 (А.Г.)
5690 Конференции 040: Научный симпозиум в Тимишоаре 2007-06-14 (А.Г.)
5689 Исследования 011: P. Braginsky and S. Rothstein, Vendlerian Classes and the
125

Russian Aspectual System 2007-06-14 (Ј.А.)
5688 Портреты 006 : Анна Николова (Шумен) 2007-06-14 (Ј.А.)
5687 Исследования 030: А.А. Чуркин, Мемуарно-биографическая проза С.Т. Аксакова и романная традиция 2007-06-14 (А.Г.)
5686 Исследования 011: Р.Ф. Касаткина, О диалектизмах в творчестве Пушкина
2007-06-14 (Ј.А.)
5685 Исследования 011: Е.В. Урысон, Некоторые значения союза „а“ в свете современной семантической теории 2007-06-14 (Ј.А.)
5684 Исследования 011: Е.В. Падучева, О семантическом инварианте видового значения глагола в русском языке 2007-06-14 (Ј.А.)
5683 Портреты 002: М. Чернышева, Макс Фасмер (1886-1962). Очерк жизни и деятельности 2007-06-14 (Ј.А.)
5682 Журналы 001: Linguistica silesiana 2007-06-14 (Ј.А.)
5681 Тезисы 006: А.Д. Маймакова, К вопросу сопоставительного изучения лексики
русского и казахского языков 2007-06-14 (Ј.А.)
5680 Тезисы 006: Ю. Леринц, Вопросы вариативности и семантического отграничения глагольных вариантов (на материале венгерского и русского языков) 200706-14 (Ј.А.)
5679 Тезисы 006: В.Г. Кульпина, Лексическое и прототипическое в цветообозначении природных объектов (на примере цветообозначений русского и польского
языков) 2007-06-14 (Ј.А.)
5678 Тезисы 006: Ю. Канэко, Русские приставочные глаголы и их эквиваленты в
японском языке 2007-06-14 (Ј.А.)
5677 Тезисы 006: К. Илиевска, Место межъязыковой омонимии в обучении русскому языку в македонских учебных заведениях 2007-06-14 (Ј.А.)
5676 Тезисы 006: А.В. Жулего, Семантика глаголов звучания в русском, польском
и английском языках 2007-06-14 (Ј.А.)
5675 Портреты 027: Красимира Петрова (София) 2007-06-13 (Ј.А.)
5674 Новости 036: FP7 (Brussels, EU) 2007-06-13 (Ј.А.)
5673 Портреты 021: Галина Александровна Золотова (Москва) 2007-06-13 (Ј.А.)
5672 Обзоры 021: Н.К. Онипенко, Г.А. Золотова в современной лингвистической
науке 2007-06-13 (Ј.А.)
5671 Журналы 001: Italian Journal of Linguistics 2007-06-13 (Ј.А.)
5670 Журналы 007: Rivista di Filologia Cognitiva 2007-06-13 (Ј.А.)
5669 Тезисы 006: Н.В. Зорихина-Нильссон, Семантика глаголов положения в пространстве в русском и шведском языках 2007-06-13 (Ј.А.)
5668 Тезисы 006: С. Хасан Захраи, Типологическая характеристика русских причастий 2007-06-13 (Ј.А.)
5667 Тезисы 006: А.М. Еримбетова, Познавательный потенциал сравнения (на материале русского и казахского языков) 2007-06-13 (Ј.А.)
5666 Тезисы 006: Р.С. Гусейнов, Речи судебных ораторов Франции и России: сопоставительный анализ 2007-06-13 (Ј.А.)
5665 Тезисы 006: В.Ф. Васильева, Характерологическая типология как метод сопоставительного изучения языков (на материале русского и чешского языков)
2007-06-13 (Ј.А.)
5664 Тезисы 006: Н.Е. Ананьева, Некоторые общие тенденции развития русского и
польского языков 2007-06-13 (Ј.А.)
5663 Тезисы 040: G. Schwartz, Palatalization in Common Slavic: An Experimental
Approach 2007-06-13 (Ј.А.)
5662 Тезисы 006: B.E. Felt, The Accentuation of Slavic Prefixed Nouns 2007-06-13
126

5661 Тезисы 018: R.F. Feldstein, Binary Classification of Russian Nominal Declension
Based on Sonority 2007-06-13 (Ј.А.)
5660 Тезисы 040: G.C. Rappaport, The Grammatical Role of Animacy in a Formal
Model of Slavic Morphology 2007-06-13 (Ј.А.)
5659 Тезисы 021: L. Janda, Border Zones in the Russian Case System 2007-06-13 (Ј.А.)
5658 Тезисы 021: E. Jakab, The Noncanonical Modality of Russian Imperatives 200706-13 (Ј.А.)
5657 Портреты 015: Леонид Леонидович Касаткин (Москва) 2007-06-12 (Ј.А.)
5656 Тезисы 023: L.A. Parrott, Discourse Markers, Particles, and Sentential Stress:
Interaction on the Level of Information Structure in Russian 2007-06-12 (Ј.А.)
5655 Тезисы 007: S. McCoy, Discourse Particle -to in Shukshin's Short Story „Zabuksoval“ 2007-06-12 (Ј.А.)
5654 Тезисы 037: M. Hall, Crimean Tatar-Russian as a Reflection of Crimean Tatar
Nationality 2007-06-12 (Ј.А.)
5653 Тезисы 037: J. Holdeman, The Influence of Polish on the Russian of Old Believers
in Erie, Pennsylvania 2007-06-12 (Ј.А.)
5652 Портреты 040: Ivo Pospíšil (Brno) 2007-06-12 (Ј.А.)
5651 Тезисы 006: G.H. Toops, A Constrastive Survey of Aspectual Usage in Literary
Upper Sorbian and Russian 2007-06-12 (Ј.А.)
5650 Тезисы 006: A. Stepan Keown, The Interface of Metaphor and Morphosyntax:
Honorific Address in Russian and Czech 2007-06-12 (Ј.А.)
5649 Тезисы 003: D. Worth, Avvakum as „az“ and „ja“ 2007-06-12 (Ј.А.)
5648 Тезисы 003: O.E. Swan, The Dative of Deferral in OCS 2007-06-12 (Ј.А.)
5647 Тезисы 003: D. Hristova, The Dative Absolute in the Kievan Chronicle 2007-0612 (Ј.А.)
5646 Тезисы 037: K. Nemtchinova, Code-Switching at the Word Level in RussianEnglish Bilingual Children 2007-06-12 (Ј.А.)
5645 Тезисы 037: J. Mikhailova, Hi! Speakajesh Englorussian?: Gender and Aspect
Choice in Borrowings from English 2007-06-12 (Ј.А.)
5644 Тезисы 037: N. Kushchenko, English Loan-Word Phenomenon in Current Russian
2007-06-12 (Ј.А.)
5643 Тезисы 037: I. Krasnova, American-Immigrant Colloquial Russian as a Target for
Lexical Interference 2007-06-12 (Ј.А.)
5642 Тезисы 018: J. Chevalier, Semantic and Syntactic Affects of the Verbal prefix -ot
in Modern Russian: Focus on Finitives 2007-06-12 (Ј.А.)
5641 Школы 040: American Committee of Slavists 2007-06-11 (Ј.А.)
5640 Проекты 027: СТЭЛ - Распознавание и синтез русской речи 2007-06-11 (Ј.А.)
5639 Школы 015: Группа речевых исследований 2007-06-11 (Ј.А.)
5638 Тезисы 001: Московская студенческая конференция по теоретической и прикладной лингвистике 2007-06-11 (Ј.А.)
5637 Школы 027: Руководители и старосты семинара „Некоторые применения математических методов в языкознании“ (МГУ) 2007-06-11 (Ј.А.)
5636 Школы 027: Некоторые применения математических методов в языкознании
2007-06-11 (Ј.А.)
5635 Тезисы 015: R.F. Feldstein, Basic Forms for the Prediction of Russian Noun Stress
2007-06-11 (Ј.А.)
5634 Тезисы 018: S. Soglasnova, Russian Hypocoristic Formation 2007-06-11 (Ј.А.)
5633 Тезисы 022: E.R. Langer, The Sphere of Grammar and the Grammar of Sphere:
Public and Private Wives in Tolstoy's Anna Karenina 2007-06-11 (Ј.А.)
5632 Тезисы 022: Y. Belyaeva-Standen, Grammar and Pragmatics of Russian Abridged
127

Names 2007-06-11 (Ј.А.)
5631 Тезисы 022: J. Owen, New Methods for Assessing Request Speech Acts in
Russian 2007-06-11 (Ј.А.)
5630 Журналы 040: Russica Romana 2007-06-10 (Ј.А.)
5629 Журналы 040: Ricerche slavistiche 2007-06-10 (Ј.А.)
5628 Школы 040: Associazione Italiana degli Slavisti 2007-06-10 (Ј.А.)
5627 Журналы 001: International Journal of American Linguistics 2007-06-10 (Ј.А.)
5626 Журналы 042: Prace filologiczne 2007-06-10 (Ј.А.)
5625 Журналы 001: Poradnik językowy 2007-06-10 (Ј.А.)
5624 Журналы 040: Slovene Studies 2007-06-10 (Ј.А.)
5623 Тезисы 011: O.T. Yokoyama, Segmenting the LOCUS on the Affectedness Continuum 2007-06-10 (Ј.А.)
5622 Тезисы 011: A.Shmelev, Conceptualizing Emotions in Russian: Metaphor of
Motion 2007-06-10 (Ј.А.)
5621 Тезисы 019: J. Lavine, Against Tense as the Licensing Head for Nominative
Objects 2007-06-10 (Ј.А.)
5620 Тезисы 019: S.A. Harves, Case, Agreement, and Unaccusativity in Russian 06-10
5619 Тезисы 019: K. Richardson, The Link Between Case and Event Structure in
Russian 2007-06-10 (Ј.А.)
5618 Тезисы 007: I. Pustovoit, Russian Formal Style as a Cognitive Category 2007-0610 (Ј.А.)
5617 Тезисы 006: S.M. Dickey, Prefixation and Perfectivization in Russian and Czech
2007-06-10 (Ј.А.)
5616 Тезисы 007: L. Janda, Understanding Aspect via Basic Human Experience 200706-10 (Ј.А.)
5615 Тезисы 007: V. Zaitseva, Cognitive Schemata and Discourse Perspective in Use of
Motion Verbs Prefixes 2007-06-10 (Ј.А.)
5614 Тезисы 037: I.P. Ustinova, Linguistic Creativity in Modern Russian Advertisement
2007-06-10 (Ј.А.)
5613 Портреты 027: Анатолий Анатольевич Поликарпов (Москва) 2007-06-10
(Ј.А.)
5612 Исследования 024: Ch. Chiarcos, An Onthology of Linguistic Annotation: Word
Classes and Morphology 2007-06-10 (Ј.А.)
5611 Исследования 019: Т.Е. Янко, Дистрибуция русских относительных местоимений кто (что) vs. который 2007-06-10 (Ј.А.)
5610 Исследования 023: Е.В. Ягунова, Тема и рема, данное и новое при восприятии
текста 2007-06-10 (Ј.А.)
5609 Исследования 005: М.В. Юдина, И.С. Янович, О.В. Фёдорова, Синтаксическая неоднозначность в эксперименте и в жизни 2007-06-10 (Ј.А.)
5608 Исследования 019: М.В. Юдина, Разрешение синтаксической неоднозначности: возможна ли преднастройка? 2007-06-10 (Ј.А.)
5607 Исследования 023: Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев, Постсоветские русские анекдоты: Новые персонажи 2007-06-10 (Ј.А.)
5606 Исследования 024: О.Ю. Шеманаева, Г.И. Кустова, О.Н. Ляшевская, Е.В. Рахилина, Семантические фильтры для разрешения многозначности в национальном
корпусе русского языка: прилагательные 2007-06-10 (Ј.А.)
5605 Исследования 025: К.А. Чубинидзе, А.С. Ежов, А.И. Громов, А.Т. Кусова,
Опыт создания лингвистического обеспечения поисковых машин 2007-06-10 (Ј.А.)
5604 Исследования 027: Л.И. Цирульник, Б.М. Лобанов, Технология компьютерного клонирования и синтеза персональных характеристик речи диктора 2007-06-10
128

5603 Исследования 027: Л.И. Цирульник, Д.В. Жадинец, Б.М. Лобанов, О.Г. Сизонов, Алгоритмы синтеза просодических характеристик речи по тексту в системе
„Мультифон“ 2007-06-10 (Ј.А.)
5602 Исследования 019: А.В. Циммерлинг, Локативная инверсия в языках со свободным порядком слов 2007-06-10 (Ј.А.)
5601 Исследования 011: Е.В. Урысон, Уже и уж: вариативность, полисемия, омонимия? 2007-06-10 (Ј.А.)
5600 Исследования 025: А.С. Старостин, М.Г. Мальковский, Алгоритм синтаксического анализа 2007-06-10 (Ј.А.)
5599 Исследования 025: Е.Г. Соколова, М.В. Болдасов, Формализованное описание
содержания изображения как данные для генерации текста 2007-06-10 (Ј.А.)
5598 Портреты 003: Марина Леонтьевна Ремнёва (Москва) 2007-06-09 (Ј.А.)
5597 Исследования 027: Н.С. Смирнова, Идентификация дикторов на основе сравнения параметров реализации мелодических контуров высказываний 2007-06-09
(Ј.А.)
5596 Исследования 025: С.Ю. Семенова, Если семантический класс широк для слова (к представлению лексики в машинном словаре) 2007-06-09 (Ј.А.)
5595 Исследования 025: Н.В. Саломатина, В.Д. Гусев, Уточнение и обогащение индикаторных словарей для автоматического извлечения информации из научных
текстов 2007-06-09 (Ј.А.)
5594 Исследования 011: В.Ш. Рубашкин, Онтологии - проблемы и решения. Точка
зрения разработчика 2007-06-09 (Ј.А.)
5593 Исследования 011: Р.И. Розина, Деривация бытийных и связочных значений
глаголов: случай „идти“ 2007-06-09 (Ј.А.)
5592 Исследования 025: А.А. Рогов, Ю.В. Сидоров, А.И. Солопова, Т.Г. Суровцева,
Информационно-аналитическая система „СМАЛТ“ 2007-06-09 (Ј.А.)
5591 Исследования 022: В.И. Подлесская, Многозначность конструкции „что плюс
за плюс именная группа“ в свете данных национального корпуса русского языка:
что же это за конструкция?! 2007-06-09 (Ј.А.)
5590 Исследования 022: Ю.К. Пирогова, Давление дискурса и выбор стратегии воздействия в маркетинговых коммуникациях 2007-06-09 (Ј.А.)
5589 Исследования 006: М.А. Петрова, О некоторых случаях взаимозаменяемости
глаголов с семантикой знания и возможности (на материале славянских и германских языков) 2007-06-09 (Ј.А.)
5588 Исследования 019: А.Г. Пазельская, Числовое согласование в именных группах в русском языке 2007-06-09 (Ј.А.)
5587 Дискуссии 036: Г. Марковић, Невидљиво гестикулирање душе 2007-06-09
(Ј.А.)
5586 Журналы 040: Palaeoslavica 2007-06-09 (Ј.А.)
5585 Исследования 011: Е.В. Падучева, В поисках наблюдателя: глаголы „выглядеть“ и „быть“ 2007-06-09 (Ј.А.)
5584 Исследования 011: Т.Е. Овчинникова, Членение пространства смысла 200706-09 (Ј.А.)
5583 Исследования 015: Н.Ю. Носенко, Модели замен русских согласных при
восприятии в шумах 2007-06-09 (Ј.А.)
5582 Исследования 027: О.А. Невзорова, В.Н. Невзоров, Ю.В. Зинькина, Н.В. Пяткин, Интегральная технология разрешения омонимии в системе анализа текстовых
документов „ЛоТА“ 2007-06-09 (Ј.А.)
5581 Исследования 011: О.А. Митрофанова, А.С. Мухин, П.В. Паничева, Автоматическая классификация лексики в русскоязычных текстах на основе латентного
129

семантического анализа 2007-06-09 (Ј.А.)
5580 Исследования 023: О.Н. Ляшевская, К проблеме лемматизации несловарных
словоформ 2007-06-09 (Ј.А.)
5579 Исследования 011: Н.В. Лукашевич, Б.В. Добров, Разрешение лексической
многозначности на основе тезаурусa предметной области 2007-06-09 (Ј.А.)
5578 Исследования 027: Б.М. Лобанов, Л.И. Цирульник, Правила разметки речевого корпуса на фонетические сегменты и стратегия выбора элементов компиляции
при синтезе речи 2007-06-09 (Ј.А.)
5577 Исследования 027: Б.М. Лобанов, А.Г. Давыдов, Алгоритм высокоточной разметки на питчи элементов компиляции для синтеза речи по тексту 2007-06-09
(Ј.А.)
5576 Исследования 022: И.В. Ли, Локальный и глобальный уровни управления диалогом 2007-06-09 (Ј.А.)
5575 Исследования 011: А.Б. Летучий, Русский „угрозатив“ и его родственники
2007-06-09 (Ј.А.)
5574 Исследования 011: Н.Н. Леонтьева, Об уровнях и оценке текстовой смысловой неполноты 2007-06-09 (Ј.А.)
5573 Новости 003: Пенка Димитрова Филкова (1929-2007) 2007-06-08 (Ј.А.)
5572 Портреты 013: Маргарита Ивановна Чернышева (Москва) 2007-06-08 (Ј.А.)
5571 Исследования 019: А.П. Леонтьев, Корреляция генитивных отношений и конструкций с внешним посессором: трудности, возникшие при описании 2007-06-08
(Ј.А.)
5570 Исследования 011: И.Б. Левонтина, Язык потребления (о некоторых новых
явлениях в русском языке) 2007-06-08 (Ј.А.)
5569 Исследования 024: Н. Лауфер, Предикативы со значением необходимости:
статистика и семантика (корпусное исследование) 2007-06-08 (Ј.А.)
5568 Исследования 025: Д.В. Ландэ, А.Н. Григорьев, А.Т. Дармохвал, С.М. Брайчевский, А.Б. Радецкий, Выявление новых событий из потока новостей 2007-06-08
(Ј.А.)
5567 Исследования 011: Г.И. Кустова, Полисемия временных прилагательных 2007
-06-08 (Ј.А.)
5566 Исследования 025: И.П. Кузнецов, А.Г. Мацкевич, Лингвистические и алгоритмические аспекты выделения объектов и связей из предметно-ориентированных текстов 2007-06-08 (Ј.А.)
5565 Исследования 025: С.А. Крылов, С.А. Старостин, Создание и переработка
лексических баз данных в интегрированной информационной среде STARLING
2007-06-08 (Ј.А.)
5564 Исследования 020: Г.Е. Крейдлин, Механизмы взаимодействия вербальных и
невербальных единиц в диалоге II а. дейктические жесты и их типы 2007-06-08
(Ј.А.)
5563 Исследования 021: O. Krasavina, Choice of Third-person Pronouns in Discourse
2007-06-08 (Ј.А.)
5562 Исследования 024: М.В. Копотев, Разметка синтаксической неполноты в корпусе 2007-06-08 (Ј.А.)
5561 Портреты 023: Наталья Александровна Фатеева (Москва) 2007-06-08 (Ј.А.)
5560 Исследования 022: Н.В. Кондратенко, Новогоднее обращение как ритуальный
жанр политического дискурса: макроструктурные компоненты и средства их выражения 2007-06-08 (Ј.А.)
5559 Исследования 037: Л.М. Захаров, О.А. Казакевич, Интонация диалога (на материале аудиозаписей кетской, селькупской и эвенкийской речи) 2007-06-08 (Ј.А.)
130

5558 Исследования 025: М. Койт, Т. Роосмаа, Х. Ыйм, От синтаксиса к семантике –
о выборе формализмов и лингвистических ресурсов 2007-06-08 (Ј.А.)
5557 Исследования 026: Е.Б. Козеренко, Глагольно-именные трансформации при
англо-русском машинном переводе 2007-06-08 (Ј.А.)
5556 Исследования 022: О.С. Кожунова, И.М. Зацман, Прагматические аспекты
создания семантического словаря терминов информационного мониторинга 200706-08 (Ј.А.)
5555 Исследования 015: С.В. Кодзасов, А.В. Архипов, А.А. Бонч-Осмоловская, Л.
М. Захаров, О.Ф. Кривнова, База данных „Интонация русского диалога“: репликисообщения 2007-06-08 (Ј.А.)
5554 Исследования 027: С.Л. Коваль, Е.А. Панова, Экспертный метод диагностики
биологических параметров диктора по голосу 2007-06-08 (Ј.А.)
5553 Исследования 027: С.Л. Коваль, П.В. Лабутин, Т.С. Пеховский, Е.А. Прощина, Н.А. Смирнова, А.О. Таланов, Методика идентификации дикторов по голосу и
речи на основе комплексного анализа фонограмм 2007-06-08 (Ј.А.)
5552 Портреты 003: Игорь Степанович Улуханов (Москва) 2007-06-07 (Ј.А.)
5551 Исследования 011: И.М. Кобозева, Полисемия дискурсивных слов и возможности ее разрешения в контексте предложения (на примере слова „вот“) 2007-06-07
(Ј.А.)
5550 Исследования 019: Т.Ю. Кобзарева, Построение и использование проективных фрагментов именных и предложных групп (Поверхностно-синтаксический
анализ русского предложения) 2007-06-07 (Ј.А.)
5549 Исследования 027: В.В. Киселев, И.Б. Тампель, М.Ю. Татарникова, Ю.Ю.
Хохлов, Система пофонемного автоматического распознования команд русской
речи для произвольного словаря 2007-06-07 (Ј.А.)
5548 Исследования 027: А.Е. Кибрик, А.В. Архипов, М.А. Даниэль, С.В. Кодзасов,
Том Майерс, А.Д. Нахимовски, Технологии обработки языковых данных в документировании малых языков 2007-06-07 (Ј.А.)
5547 Исследования 020: А.А. Кибрик, Е.В. Прозорова, Референциальный выбор в
русском жестовом языке 2007-06-07 (Ј.А.)
5546 Журналы 040: Slovo a slovesnost 2007-06-07 (Ј.А.)
5545 Журналы 040: Slavia 2007-06-07 (Ј.А.)
5544 Журналы 001: Linguistica Pragensia 2007-06-07 (Ј.А.)
5543 Библиография 001: Bibliografie české lingvistiky 2007-06-07 (Ј.А.)
5542 Журналы 017: Acta onomastica 2007-06-07 (Ј.А.)
5541 Журналы 042: Listy filologické 2007-06-07 (Ј.А.)
5540 Исследования 021: Е.А. Карвовская, Частица „-то“: морфема и лексема 200706-07 (Ј.А.)
5539 Исследования 012: В.П. Захаров, Словарная картотека Института лингвистических исследований РАН как объект автоматизации 2007-06-07 (Ј.А.)
5538 Исследования 022: Е.Н. Зарецкая, Убеждающая речь 2007-06-07 (Ј.А.)
5537 Исследования 020: А.А. Зализняк, Семантика кавычек 2007-06-07 (Ј.А.)
5536 Исследования 005: А.А. Журавлева, С.Л. Коваль, Диагностика психологических качеств диктора по устной речи 2007-06-07 (Ј.А.)
5535 Диссертации 026: А. Сокирко, Семантические словари в автоматической обработке текста (по материалам системы ДИАЛИНГ) 2007-06-06 (Ј.А.)
5534 Исследования 011: М.В. Ермаков, Коррекция смысловых отношений как этап
семантического анализа (на материале криминальных сводок) 2007-06-06 (Ј.А.)
5533 Исследования 025: М.В. Ермаков, Автоматическое извлечение фактов из текстов досье: опыт установления анафорических связей 2007-06-06 (Ј.А.)
131

5532 Исследования 025: О.А. Емашова, М.Г. Мальковский, Функциональные стили
русского языка и их влияние на задачу автоматического реферирования текстa
2007-06-06 (Ј.А.)
5531 Исследования 006: Д.О. Добровольский, Структура многозначности в различных языках 2007-06-06 (Ј.А.)
5530 Исследования 011: И.А. Грунтов, „Каталог семантических переходов“ – база
данных по типологии семантических изменений 2007-06-06 (Ј.А.)
5529 Исследования 022: Е.А. Гришина, О маркерах разговорной речи 2007-06-06
(Ј.А.)
5528 Исследования 026: Т. Горностай, А. Васильев, И. Скадиня, Р. Скадиньш,
Опыт латышско-русского машинного перевода 2007-06-06 (Ј.А.)
5527 Портреты 035: Пламен Градинаров (София) 2007-06-06 (Ј.А.)
5526 Исследования 019: С.С. Гордеев, И.В. Азарова, Характер корреляции между
порядком слов и коммуникативной перспективой в научно-технических текстах на
русском языке 2007-06-06 (Ј.А.)
5525 Исследования 025: А.Ф. Гельбух, Г.О. Сидоров, Л. Чанона-Эрнандес, Динамическое программирование, основанное на вычислении лексического сходства,
для выравнивания параллельных текстов и его оценка 2007-06-06 (Ј.А.)
5524 Новости 031: Миливоје Јовановић (1930-2007) 2007-06-06 (Ј.А.)
5523 Исследования 012: А.Л. Воскресенский, Г.К. Хахалин, Мультимедийный толковый словарь русского жестового языка 2007-06-06 (Ј.А.)
5522 Исследования 022: М.М. Бурас, М.А. Кронгауз, Язык корпоративных сайтов:
игра, пародия, провокация 2007-06-06 (Ј.А.)
5521 Исследования 025: Е.М. Будянская, А.А. Котов, Моделирование острот и
последующих шагов диалога для анимирования виртуальных агентов 2007-06-06
(Ј.А.)
5520 Тезисы 042: Труды Конгресса 2007-06-05 (Ј.А.)
5519 Исследования 011: М.М. Брыкина, Идентификация поссесивных связей для
имен, обозначающих части тела, в русском языке 2007-06-05 (Ј.А.)
5518 Исследования 025: П.И. Браславский, Е.А. Соколов, Автоматическое извлечение терминологии с использованием поисковых машин Интернета 2007-06-05
(Ј.А.)
5517 Исследования 022: Е.И. Борисова, Мера в исследованиях перлокутивных
свойств языка 2007-06-05 (Ј.А.)
5516 Исследования 011: А.А. Бонч-Осмоловская, Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова,
Концептуализация боли в русском языке: типологическая перспектива 2007-06-05
(Ј.А.)
5515 Исследования 025: Е.И. Большакова, Н.В. Баева, Е.А. Бордаченкова, Н.Э. Васильева, С.С. Морозов, Лексико-синтаксические шаблоны в задачах автоматической обработки текста 2007-06-05 (Ј.А.)
5514 Исследования 025: И.М. Богуславский, К.Ю. Дружкин, Л.Л. Иомдин, В.Г. Сизов, Л.Л. Цинман, Стандартные тесты для задач автоматической обработки текстов
на русском языке 2007-06-05 (Ј.А.)
5513 Исследования 027: А.В. Богданов, Исследование городской диалектной лексики с помощью поисковых систем 2007-06-05 (Ј.А.)
5512 Исследования 025: Е.В. Биряльцев, А.М. Гусенков, Онтологии реляционных
баз данных. Лингвистический аспект 2007-06-05 (Ј.А.)
5511 Исследования 023: А.С. Бердичевский, Б.Л. Иомдин, Роль пунктуации в разрешении неоднозначности 2007-06-05 (Ј.А.)
5510 Исследования 022: М.Б. Бергельсон, Социокультурная мотивированность
132

нарративов 2007-06-05 (Ј.А.)
5509 Исследования 025: А.А. Белов, М.М. Волович, Автоматическое распознавание тематики сверхкоротких текстов 2007-06-05 (Ј.А.)
5508 Новости 040: Српски слависти у Будимпешти и Сентандреји [Ф36] 2007-0604 Ј.А.
5507 Исследования 019: А.М. Баталина, М.Е. Епифанов, Т.Ю. Кобзарева, Е.В.
Кушнарёва, Д.Г. Лахути, Экспериментальная реализация сегментационного анализа русского предложения 2007-06-04 (Ј.А.)
5506 Исследования 025: С.Г. Баглей, А.В. Антонов, В.С. Мешков, А.В. Титов, Вероятностный подход к задаче разрешения омонимии слов и словарных пар 200706-04
5505 Исследования 011: В.Ю. Апресян, Фраземы с наречиями малого количества:
мало ли 2007-06-04 (Ј.А.)
5504 Исследования 011: И.В. Азарова, Семантическая интерпретация частотных
предложно-падежных конструкций по корпусу русских текстов 2007-06-04 (Ј.А.)
5503 Сборники 025: Материалы международной конференции „Диалог 2007“
(Москва) 2007-06-04 (Ј.А.)
5502 Тезисы 021: D.S. Hristova, Genitive Absolute (GA) or Genitive of Time With a
Participle 2007-06-04 (Ј.А.)
5501 Тезисы 021: R.F. Feldstein, On Roman Jakobson’s Concept of Irregularity in
Russian Conjugation 2007-06-04 (Ј.А.)
5500 Тезисы 006: Y. Belyaeva Standen, Thank You, No Thank You: Russian and
American Thanking Routines 2007-06-04 (Ј.А.)
5499 Тезисы 011: N. Dizenko, Метафорические количественные существительные
со значением неопределенно большого количества 2007-06-04 (Ј.А.)
5498 Тезисы 022: G. Bolden, Russian Particle -to as a Marker of Misplacement 200706-04 (Ј.А.)
5497 Тезисы 011: D.K. Hart, The Semantic Development of the Russian Suppletive Pair
god - lěto > year 2007-06-04 (Ј.А.)
5496 Тезисы 004: O.V. Chernishenko, From Dialect to Literary Language: Lexical
Transition 2007-06-04 (Ј.А.)
5495 Монографии 037: M. Smith, The Influence of French on Eighteenth-Century
Literary Russian 2007-06-03 (Ј.А.)
5494 Монографии 037: E. Gregor, Russian-English Code-switching in New York City
2007-06-03 (Ј.А.)
5493 Монографии 011: E.V. Velmezova, Les lois du sens: la semantique marriste 200706-03 (Ј.А.)
5492 Монографии 020: R. Kummer, Nicht mit Gewehren, sondern mit Plakaten wurde
der Feind geschlagen! 2007-06-03 (Ј.А.)
5491 Сборники 040: Словесные формулы славянского мира: метатеория и эмпирия
2007-06-03 (Ј.А.)
5490 Сборники 017: Имя - семантическая аура 2007-06-03 (Ј.А.)
5489 Журналы 040: Българистика 2007-06-03 (Ј.А.)
5488 Монографии 017: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, Выбор имени у русских
князей в X-XVI вв. 2007-06-03 (Ј.А.)
5487 Монографии 040: В.С. Ефимова, Старославянская словообразовательная морфемика 2007-06-03 (Ј.А.)
5486 Портреты 040: Никита Ильич Толстой (Москва) 2007-06-03 (Ј.А.)
5485 Монографии 040: Типология грамматических систем славянского пространства 2007-06-03 (Ј.А.)
133

5484 Монографии 021: M. Guiraud-Weber, Le verbe russe. Temps et aspects 2007-0603 (Ј.А.)
5483 Документы 040: Kronika Slavističnega društva Slovenije 2007-06-03 (Ј.А.)
5482 Анализы 040: Ј. Zoltan, Dve sestri in sestrična: današnja slovenska slavistična
periodika 2007-06-03 (Ј.А.)
5481 Сборники 040: Zborniki Slavističnega društva Slovenije 2007-06-02 (Ј.А.)
5480 Сборники 040: Preseganje Meje 2007-06-02 (Ј.А.)
5479 Конференции 040: Slovenski slavistični kongres (Trst) 2007-06-02 (Ј.А.)
5478 Школы 040: Slavistično društvo Slovenije 2007-06-02 (Ј.А.)
5477 Журналы 042: Vestnik 2007-06-02 (Ј.А.)
5476 Сборники 036: Literatura in globalizacija 2007-06-02 (Ј.А.)
5475 Исследования 037: В. Станишич, Фонема /ü/ в синхронии и диахронии славяно-алтайских языковых контактов 2007-06-02 (Ј.А.)
5474 Школы 040: The Korean Association of Slavic Languages 2007-06-02 (Ј.А.)
5473 Портреты 011: Майя Валентиновна Ляпон (Москва) 2007-06-02 (Ј.А.)
5472 Тезисы 003: G. Fowler and S. Choo, Pro-Drop vs. Clitic-Second in Old Russian:
Doesn't Something Have to Give? 2007-06-02 (Ј.А.)
5471 Тезисы 019: S. Brown, Case Marking and Negative Closure: Arguments for AChain Reconstruction? 2007-06-02 (Ј.А.)
5470 Тезисы 019: D. Altshuler, A Simultaneous Perception of Things, Relatively
Speaking 2007-06-02 (Ј.А.)
5469 Тезисы 037: K. Reshetnikov, Non-Indo-European Cognates of Slavic Words:
Contact Origin and Traces of Remote Genetic Relationship 2007-06-02 (Ј.А.)
5468 Тезисы 037: J.D. Holdeman, Doublets in the Russian Lexicon of the Old Believers
of Erie, Pennsylvania 2007-06-02 (Ј.А.)
5467 Тезисы 004: M. Hall, Language Attitudes, Ethnic Relations, and Ethnic Identity in
Crimea 2007-06-02 (Ј.А.)
5466 Тезисы 007: L.Janda, Exploding the Myth of the Aspectual Pair in Russian 200706-02 (Ј.А.)
5465 Тезисы 007: O. Levitski, Narrative Scheme in Personal Stories Interpreting Historical Events (Recurring Motif: Desecration of a Church/Temple) 2007-06-02 (Ј.А.)
5464 Тезисы 007: A. Shmelev and A. Zalizniak, Russian Language-Specific View of the
World 2007-06-02 (Ј.А.)
5463 Тезисы 007: V. Apresjan, Language-Specific Rhetoric Strategies: the Russian
Concept of ‘Concession’ 2007-06-02 (Ј.А.)
5462 Тезисы 007: T. Yanko, Intonational Correlates of Cognitive States and Procedures
in Russian 2007-06-02 (Ј.А.)
5461 Тезисы 015: R. Channon, On Hard and Soft Velars in Russian: How they may be
Changing and how they Illustrate Linguistic Change 2007-06-02 (Ј.А.)
5460 Тезисы 015: B.E. Felt, The State of Stress: Zaliznjak's Stress Charts and the
Accentual Properties of Post-accented 2nd-declension Nouns in Russian 2007-06-02
(Ј.А.)
5459 Портреты 003: Вадим Борисович Крысько (Москва) 2007-06-01 (Ј.А.)
5458 Сообщения 014: Predavanja Valerija Mokienka (Zagreb) 2007-06-01 (Ј.А.)
5457 Сообщения 030: Predavanja Antona Eliaša (Zagreb) 2007-06-01 (Ј.А.)
5456 Сообщения 021: Predavanje Aleksandre Derganc (Zagreb) 2007-06-01 (Ј.А.)
5455 Тезисы 016: Л.А. Чижова, Ономасиологический аспект словообразовательных
категорий русского языка 2007-06-01 (Ј.А.)
5454 Тезисы 006: В.Г. Фатхутдинова, Словообразовательное гнездо как лексическая микросистема в русском и татарском языках 2007-06-01 (Ј.А.)
134

5453 Тезисы 016: Л.М. Устюгова, Лексемы с полногласными и неполногласными
корнями в системе словообразования русского литературного языка 2007-06-01
(Ј.А.)
5452 Тезисы 016: Л.И. Плотникова, Процесс узуализации новообразований: причины и условия 2007-06-01 (Ј.А.)
5451 Тезисы 016: Е.В. Петрухина, Русское производное слово как когнитивная
модель интерпретации явлений действительности 2007-06-01 (Ј.А.)
5450 Тезисы 016: Г.А. Николаев, Феномен суффикса „-щик“ в истории русского
словообразования 2007-06-01 (Ј.А.)
5449 Тезисы 016: А.В. Никитевич, Комплексные деривационные структуры в отношении к когнитивным структурам знания 2007-06-01 (Ј.А.)
5448 Тезисы 016: Д. Митев, Особенности формирования и функционирования деривационных ономасиологических категорий 2007-06-01 (Ј.А.)
5447 Тезисы 016: О.И. Лыткина, О взаимосвязи факторов словообразовательной
активности (на материале непроизводных антонимов в разных частях речи) 200706-01
5446 Тезисы 004: Л.А. Кудрявцева, Русский язык на Украине: киевское городское
просторечие конца XX столетия 2007-06-01 (Ј.А.)
5445 Интервью 036: М. Сретеновић, Где год кренеш – ДНК 2007-06-01 (Ј.А.)
5443 Портреты 015: Розалия Францевна Касаткина (Москва) 2007-05-31 (Ј.А.)
5442 Проекты 040: Jetzt online: Slavistik-Portal 2007-05-31 (Ј.А.)
5441 Журналы 001: Prace Językoznawcze 2007-05-31 (Ј.А.)
5440 Тезисы 016: Е.С. Кубрякова, Теоретические проблемы русского словообразования (транспозиция в концептуализации и категоризации мира) 2007-05-31
(Ј.А.)
5439 Тезисы 016: О.Ю. Крючкова, Специфика внутрисловных удвоений в русском
языке 2007-05-31 (Ј.А.)
5438 Тезисы 016: Н.В. Крючкова, Словообразовательное гнездо как единица языкового сознания 2007-05-31 (Ј.А.)
5437 Тезисы 016: Е.В. Клобуков, О некоторых направлениях изучения русского
словообразования в рамках коммуникативной грамматики высказывания и текста
2007-05-31 (Ј.А.)
5436 Тезисы 016: Л.П. Катлинская, Словообразовательная синхрония в новой лингвистической парадигме 2007-05-31 (Ј.А.)
5435 Тезисы 016: Г.О. Каримова, Типы словопроизводства и критерии выделения
гиперлексемы 2007-05-31 (Ј.А.)
5434 Тезисы 016: Э.П. Кадькалова, Возвращаясь к „Заметкам…“ Г. О. Винокура
2007-05-31 (Ј.А.)
5433 Тезисы 016: О.И. Дмитриева, Семантическая эволюция русских глагольных
префиксов 2007-05-31 (Ј.А.)
5432 Тезисы 016: Н.С. Гриценко, Сложносуффиксальные и аффиксоидные существительные 2007-05-31 (Ј.А.)
5431 Тезисы 016: Р.Ф. Газизова, А.В. Силиванец, Функционально-когнитивный
аспект словообразования 2007-05-31 (Ј.А.)
5430 Тезисы 016: М.В. Всеволодова, Словообразование, лексика, синтаксис 200705-31 (Ј.А.)
5429 Тезисы 016: Л.А. Вараксин, Семантический аспект русской глагольной префиксации 2007-05-30 (Ј.А.)
5428 Новости 039: Й. Айдукович, Вечер русской культуры в Тринадцатой белградской гимназии [Ф47] 2007-05-29 (Ј.А.)
135

5427 Новые книги 040: Σέρβο-σλαβικό λεξικό των Ευαγγελίων 2007-05-29 (Ј.А.)
5426 Новые книги 040: V. Savić, Serbian-Slavonic Gospel Dictionary 2007-05-29
(Ј.А.)
5425 Тезисы 016: О.И. Блинова, Функциональный аспект мотивологии 2007-05-29
(Ј.А.)
5424 Тезисы 016: А.И. Билоброва, А.Н. Стебунова, Роль терминологической деривации в создании отраслевых компьютерных словарей 2007-05-29 (Ј.А.)
5423 Тезисы 016: Э.А. Балалыкина, Словообразовательная энантиосемия в кругу
смежных явлений 2007-05-29 (Ј.А.)
5422 Тезисы 016: Ж.Р. Амирова, Универсальные и специфические особенности
процесса субстантивации в русском языке 2007-05-29 (Ј.А.)
5421 Классики 037: У. Вайнрайх, Одноязычие и многоязычие 2007-05-28 (Ј.А.)
5420 Исследования 004: А.К. Шаяхметова, Русская речь двуязычных казахских
детей 2007-05-28 (Ј.А.)
5419 Доклады 004: Б. Котик-Фридгут, Динамика языковой ситуации и языковой
политики в Израиле 2007-05-28 (Ј.А.)
5418 Диссертации 037: R. Pyoli, Ливвиковский диалект под воздействием русского
языка (экстралингвистические и лингвистические факторы, влияющие на смену
язык) 2007-05-28 (Ј.А.)
5417 Журналы 001: Jazykovedný časopis 2007-05-28 (Ј.А.)
5416 Тезисы 018: K. Kwon, North Russian Nominative Singular Masculine of o-stem
Desinence -e in a Teleological Perspective 2007-05-28 (Ј.А.)
5415 Тезисы 018: H. Jung, „Vzjamši“, „Šotši“ and the Role of Hierarchy in Morphological Variations 2007-05-28 (Ј.А.)
5414 Тезисы 037: O. Yoshizumi, Anglicisms in Russian after Perestroika 2007-05-28
(Ј.А.)
5413 Тезисы 004: M. Hall, The Intersection of Gender and Ethnic Stereotypes as Reflected in Crimeans' Linguistic Behavior 2007-05-28 (Ј.А.)
5412 Тезисы 004: L. Aronin, Russian Language use in the Multilingual Context of
Israel: Looking into a Dominant Language Constellation 2007-05-28 (Ј.А.)
5411 Тезисы 006: M. Eliot Nuckols, The Case for Individuation: Accusative and
Oblique-case Objects in Czech and Russian 2007-05-28 (Ј.А.)
5410 Тезисы 037: O. Kagan, „Frog, Where Are You?”: Vocabulary Breadth in the Oral
Discourse of Russian Heritage Speakers 2007-05-28 (Ј.А.)
5409 Тезисы 037: E. Protassova, Peculiarities of Written Russian by Russian-Finnish
Bilinguals 2007-05-28 (Ј.А.)
5408 Тезисы 037: A. Pereltsveig, How Many Lexical Entries Do Russian Aspectual
Pairs Constitute? 2007-05-28 (Ј.А.)
5407 Тезисы 012: A.Shmelev and A.Zalizniak, Aspectological Dictionary of Russian
2007-05-28 (Ј.А.)
5406 Тезисы 011: I.V. Ivliyeva, Семантические модификационные возможности
русских глаголов речи 2007-05-28 (Ј.А.)
5405 Тезисы 023: Kristin Vitalich, Vladimir Dal'’s Tolkovyi slovar' zhivago velikorusskago iazyka (1863-6) as Epistemological Laboratory 2007-05-28 (Ј.А.)
5404 Тезисы 015: R. Channon, Geminate Consonants in Russian 2007-05-28 (Ј.А.)
5403 Тезисы 015: T. Yanko, Intonation of Russian Coherent Discourse 2007-05-28
(Ј.А.)
5402 Тезисы 007: L.A. Janda, Psycholinguistic Investigations of the Metaphorical
Motivations for Russian Aspect 2007-05-28 (Ј.А.)
5401 Тезисы 007: D. Divjak, Decategorialization and Clines of Grammaticalization:
136

Evidence from Verb Doubles in Russian 2007-05-28 (Ј.А.)
5400 Тезисы 007: I.Mikaelian and A.A. Zalizniak, The Russian Conjuction A as a
Language-Specific Word 2007-05-28 (Ј.А.)
5399 Тезисы 036: Y. Belyaeva-Standen, Effective Methodologies in Cross-Cultural
Research 2007-05-28 (Ј.А.)
5398 Тезисы 023: K. Ross, Expressive Syntactic Patterns in Sologub’s Story “V Tolpe”
2007-05-28 (Ј.А.)
5397 Тезисы 023: L. Ivanov, Superstructure of Scientific Paper in Russian 2007-05-28
(Ј.А.)
5396 Тезисы 019: S. Brown, Case Marking and Negative Closure: Arguments for AChain Reconstruction? 2007-05-27 (Ј.А.)
5395 Новости 040: Выдадзены першы падручнік беларускай мовы для венгерскіх
студэнтаў 2007-05-27 (Ј.А.)
5394 Тезисы 019: I. Agafonova, On Bare Noun Phrases in Object Position of DO-Verbs
in Russian 2007-05-27 (Ј.А.)
5393 Тезисы 006: O.V. Chernishenko, Splitting Fronted WH-Clusters in Russian and
Czech 2007-05-27 (Ј.А.)
5391 Новости 031: Й. Айдукович, Презентация книг Ирены Лукшич из Загреба в
Союзе литературных переводчиков Сербии [Ф20] 2007-05-26 (Ј.А.)
5390 Тезисы 040: M. Feeney, Language and Ethnicity in Recent Approaches to the
Reconstruction of Proto-Slavic 2007-05-26 (Ј.А.)
5389 Тезисы 003: R. Perelmutter, The Reference System and Conjunction Usage in
Early Russian Legal Texts 2007-05-26 (Ј.А.)
5388 Тезисы 003: F.Butler, Jur'ev Den' and the Date of the Codex Assemanianus 200705-26 (Ј.А.)
5387 Тезисы 036: S. Malykhina, Myth and Reality in the Russian Media 2007-05-26
(Ј.А.)
5386 Тезисы 004: J. McAnallen, The Context of Feminization in Russian 2007-05-26
(Ј.А.)
5385 Тезисы 023: E. Shmeleva, Telling Jokes in Russian Discourse 2007-05-26 (Ј.А.)
5384 Тезисы 016: A. Israeli and V. Zaitseva, The Elusive Prefix V- in Verbs of Motion
2007-05-26 (Ј.А.)
5383 Интервью 031: М. Вулићевић, Лирски јунак свога доба 2007-05-25 (Ј.А.)
5382 Школы 040: Й. Айдукович, Будапештская славистика [Ф22] 2007-05-25 (Ј.А.)
5381 Конференции 040: Й. Айдукович, Международная славистическая конференция в Будапеште [Ф54] 2007-05-24 (Ј.А.)
5380 Исследования 021: А. Барентсен, О побудительных конструкциях с исполнителем 1-го лица 2007-05-22 (Ј.А.)
5379 Школы 014: European Society of Phraseology 2007-05-21 (Ј.А.)
5378 Библиография 014: Phraseology 2007-05-21 (Ј.А.)
5377 Портреты 014: Wolfgang Eismann (Graz) 2007-05-21 (Ј.А.)
5376 Портреты 014: Дмитрий Олегович Добровольский (Москва) 2007-05-21
(Ј.А.)
5375 Тезисы 019: Е.С. Ярыгина, К вопросу об особенностях конструкций выводаобоснования 2007-05-21 (Ј.А.)
5374 Тезисы 019: Ю Джен-Хи, Реляционные предложения с У-локализатором в
русском языке 2007-05-21 (Ј.А.)
5373 Тезисы 019: Б.С. Шварцкопф, А.К. Руденко, О трансформационности пунктуационной нормы 2007-05-21 (Ј.А.)
5372 Тезисы 019: И.Б. Шатуновский, Коммуникативные типы полных (общих)
137

вопросов в русском языке 2007-05-21 (Ј.А.)
5371 Тезисы 019: О.М. Чупашева, О типах значений безличных предложений с
деепричастными оборотами 2007-05-21 (Ј.А.)
5370 Тезисы 038: Л.А. Чернова, Проблема анализа и классификации нетипичных
членов предложения в высшей школе 2007-05-21 (Ј.А.)
5369 Тезисы 019: В.Л. Чекалина, Структурно-семантическая организация предложения и актуальное членение (на примере предложений, включающих сирконстанты с временным и пространственным значением) 2007-05-21 (Ј.А.)
5368 Тезисы 019: А.В. Циммерлинг, Синтаксис слабоударных элементов предложения в русском языке 2007-05-21 (Ј.А.)
5367 Тезисы 019: Г.Д. Фигуровская, Синтаксические поля и грамматические категории 2007-05-21 (Ј.А.)
5366 Тезисы 006: С. Мартин Тамайо, Полипредикативность в „Коммуникативной
грамматике“: типологический анализ полипредикативных конструкций в русском
и в испанском языках 2007-05-21 (Ј.А.)
5365 Тезисы 019: Т.И. Стексова, Невольность осуществления как отражение диктумно-модусной ситуации 2007-05-21 (Ј.А.)
5364 Тезисы 015: С. Оде, Интонация в спонтанной речи низкого уровня не признает 2007-05-20 (Ј.А.)
5363 Тезисы 007: И.Ю. Марковина, Этнопсихолингвистическая теория лакун в исследовании специфики языкового образа мира и проблем межкультурного общения 2007-05-20 (Ј.А.)
5362 Тезисы 006: Г.Ж. Димитрова, Словарное представление пространственных
концептов (на материале русского и болгарского языков) 2007-05-20 (Ј.А.)
5361 Тезисы 021: М.И. Диброва, Грамматическая „картина“ пространства и движения в русском языке 2007-05-20 (Ј.А.)
5360 Тезисы 006: К. Воян, Проект русско-польского словаря омонимов 2007-05-20
(Ј.А.)
5359 Тезисы 006: М.В. Володина, Взаимодействие средств высказывания как актуальная проблема сопоставительного языкознания 2007-05-20 (Ј.А.)
5358 Тезисы 037: Г.К. Анес, Этимология слов, общих для русского, казахского и
других тюркских языков 2007-05-20 (Ј.А.)
5357 Тезисы 004: С.Г. Амириди, Речевой этикет в русском и греческом языке (обращение, приветствие, пожелание) 2007-05-20 (Ј.А.)
5356 Тезисы 019: С.Ю. Соколов, Типы предикативных связей, организующих высказывание в русском языке 2007-05-20 (Ј.А.)
5355 Тезисы 019: Е.С. Скобликова, Второстепенные члены предложения в свете
современной лингвистической проблематики 2007-05-20 (Ј.А.)
5354 Тезисы 019: М.В. Русакова, Согласование в атрибутивном словосочетании и
морфологические категории русского прилагательного 2007-05-20 (Ј.А.)
5353 Новые книги 039: Презентация книг турецкой русистики 2007-05-19 (Ј.А.)
5352 Новые книги 039: Виртуальная презентация книг Айше Дитрих 2007-05-19
(Ј.А.)
5351 Портреты 042: Юрий Леонидович Воротников (Москва) 2007-05-19 (Ј.А.)
5350 Проекты 042: Библиотека Фронтистеса 2007-05-19 (Ј.А.)
5349 Учебники 028: В.Н. Щепкин, Русская палеография (1967) 2007-05-19 (Ј.А.)
5348 Классики 003: Б.А. Ларин, Лекции по истории русского литературного языка
(Х-середина ХVІІІ в.) 2007-05-19 (Ј.А.)
5347 Учебники 040: Н.А. Кондрашов, Славянские языки 2007-05-19 (Ј.А.)
5346 Учебники 003: В.В. Колесов, Древнерусский литературный язык 2007-05-19
138

5345 Учебники 003: В.В. Колесов, Историческая фонетика русского языка 2007-0519 (Ј.А.)
5344 Монографии 040: Л.П. Жуковская, Текстология и язык древнейших славянских памятников 2007-05-19 (Ј.А.)
5343 Учебники 003: К.В. Горшкова, Г.А. Хабургаев, Историческая грамматика русского языка 2007-05-19 (Ј.А.)
5342 Учебники 003: В.И. Борковский, П.С. Кузнецов, Историческая грамматика
русского языка 2007-05-19 (Ј.А.)
5341 Монографии 040: Х. Бирнбаум, Праславянский язык 2007-05-19 (Ј.А.)
5340 Диссертации 023: Д.В. Аникин, Исследование языковой личности составителя „Повести временных лет“ 2007-05-19 (Ј.А.)
5339 Портреты 003: Евгений Михайлович Верещагин (Москва) 2007-05-19 (Ј.А.)
5338 Монографии 040: Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян 2007-05-19 (Ј.А.)
5337 Тезисы 019: А.Ф. Прияткина, Двухуровневая организация русского предложения 2007-05-19 (Ј.А.)
5336 Тезисы 019: О.Н. Петрова, Принципы построения синтаксической деривационной парадигмы 2007-05-19 (Ј.А.)
5335 Тезисы 019: Н.К. Онипенко, Предложение и текст: к проблеме классификации русских предложений 2007-05-19 (Ј.А.)
5334 Тезисы 019: Б. Нильссон, Словосочетания с девербативами 2007-05-19 (Ј.А.)
5333 Тезисы 019: Т.С. Монина, Коммуникация и структура грамматических значений предложения 2007-05-19 (Ј.А.)
5332 Тезисы 019: Т.В. Михайлова, Оценочные синтаксические конструкции в современном русском региональном политическом дискурсе 2007-05-19 (Ј.А.)
5331 Тезисы 019: Х.-Р. Мелиг, К информационной структуре предложения: экспликативные высказывания в русском языке 2007-05-19 (Ј.А.)
5330 Тезисы 019: Г.В. Макович, Деривационная парадигма предложений, организованных описательными предикатами 2007-05-19 (Ј.А.)
5329 Тезисы 006: Е. Лорентцен, Конструкции „NP - Copбыть/vaere - Adj“ с именем
лица в русском и датском языках 2007-05-19 (Ј.А.)
5328 Тезисы 019: Лим Су Ён, Принципы описания синтаксических фразеологизмов: функционально-коммуникативный подход 2007-05-19 (Ј.А.)
5327 Тезисы 031: М. Йованович, Миф о „вечном возвращении“ в разделе „Родина“
А. Блока 2007-05-18 (Ј.А.)
5326 Новости 008: Београдски преводилачки сусрети 2007-05-18 (Ј.А.)
5325 Дискуссии 008: М. Сибиновић, Чудна биљка преводилац 2007-05-18 (Ј.А.)
5323 Портреты 011: Раиса Иосифовна Розина (Москва) 2007-05-18 (Ј.А.)
5322 Портреты 011: Галина Ивановна Кустова (Москва) 2007-05-18 (Ј.А.)
5321 Обзоры 001: А.Д. Дуличенко, Из истории интерлингвистической мысли в
России (1900-1917) 2007-05-17 (Ј.А.)
5320 Обзоры 001: А.Д. Дуличенко, Из истории интерлингвистической мысли в
России 2007-05-17 (Ј.А.)
5319 Тезисы 040: А.Д. Дуличенко, Балканский фрагмент языковой Микрославии
2007-05-17 (Ј.А.)
5318 Журналы 001: История языкознания 2007-05-17 (Ј.А.)
5317 Проекты 001: Historia linguisticae 2007-05-17 (Ј.А.)
5316 Лекции 004: Е.В. Головко, Язык и самоидентификация. Язык и этничность
2007-05-17 (Ј.А.)
5315 Школы 042: К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 2007-05-17 (Ј.А.)
139

5314 Конференции 021: Четвертая Конференция по типологии и грамматике для
молодых исследователей (Санкт-Петербург) 2007-05-17 (Ј.А.)
5313 Портреты 003: Александр Михайлович Молдован (Москва) 2007-05-17
(Ј.А.)
5312 Программы 042: Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия 200705-17 (Ј.А.)
5311 Программы 003: А.И. Соболевский и русское историческое языкознание
2007-05-17 (Ј.А.)
5310 Портреты 021: Lennart Lönngren (Tromsø) 2007-05-17 (Ј.А.)
5309 Тезисы 019: Л. Лённгрен, Союзные актанты в русском языке 2007-05-17 (Ј.А.)
5308 Тезисы 019: А.Н. Латышева, Три стратегии построения сложноподчиненных
предложений как реализация разных коммуникативных структур 2007-05-17 (Ј.А.)
5307 Тезисы 019: И.П. Кюльмоя, О синтаксическом уровне аспектуальности в
русском языке 2007-05-17 (Ј.А.)
5306 Тезисы 019: Е.А. Кокарева, Проблема аспектуальности в именном предложении 2007-05-17 (Ј.А.)
5305 Тезисы 019: Е.Л. Козьмина, Семантические роли сентенциальных актантов,
вводимых союзом „чтобы“ 2007-05-17 (Ј.А.)
5304 Доклады 014: Е.Е. Чикина, Выявление национально-культурной специфики
фразеологизмов: современные подходы 2007-05-16 (Ј.А.)
5303 Диссертации 006: Л.И. Зимина, Национальная специфика фразеологической
семантики (на материале фразеологизмов с наименованиями частей лица в немецком и русском языках) 2007-05-16 (Ј.А.)
5302 Тезисы 019: Н.Я. Козел, О тенденциях в развитии синтаксических моделей со
значением физического состояния лица 2007-05-16 (Ј.А.)
5301 Тезисы 019: А.А. Загнитко, Русское сложноподчиненное предложение: аспекты семантической классификации 2007-05-16 (Ј.А.)
5299 Тезисы 019: Н.В. Ермишкина, К вопросу о роли субъекта в сложном предложении 2007-05-17 (Ј.А.)
5298 Тезисы 019: Р. Гузман Тирадо, Временные сложноподчиненные предложения
среди рамочных сложноподчиненных предложений 2007-05-16 (Ј.А.)
5297 Тезисы 021: Н.И. Гришина, Дативные предложения как один из типов предложений русского языка 2007-05-16 (Ј.А.)
5296 Тезисы 019: М.В. Всеволодова, Словосочетание как объект функциональнокоммуникативной грамматики (к постановке проблемы) 2007-05-16 (Ј.А.)
5295 Тезисы 019: Т.М. Воронина, Образная семантическая модель предложения
как производная структура 2007-05-16 (Ј.А.)
5294 Тезисы 019: Д. Войводич, К вопросу о темпоральной перспективе перформативных высказываний 2007-05-16 (Ј.А.)
5293 Тезисы 019: Е.Н. Виноградова, Проблемы актуального членения сложного
предложения (на материале сложных предложений, выражающих причинно-следственные отношения) 2007-05-16 (Ј.А.)
5292 Тезисы 019: С.В. Андреева, К проблеме разграничения языковых и речевых
синтаксических единиц 2007-05-16 (Ј.А.)
5290 Тезисы 020: Г.Я. Узилевский, М.А. Минакова, К проблеме оснований антропологической парадигмы языкознания 2007-05-15 (Ј.А.)
5289 Тезисы 021: М.Ю. Сидорова, История русских грамматических учений в системе современной русистики 2007-05-15 (Ј.А.)
5288 Тезисы 042: Б.Ю. Норман, Парадигма русистики: эффект расширяющейся
Вселенной 2007-05-15 (Ј.А.)
140

5287 Программы 040: Международная научная конференция, посвященная памяти
Эмиля Балецкого 2007-05-14 (Ј.А.)
5286 Исследования 037: А. Золтан, Почему русские одерживают победы? 2007-0514 (Ј.А.)
5285 Исследования 037: А. Золтан, Слова венгерского происхождения в белорусском языке. Книжные заимствования эпохи Стефана Батория 2007-05-14 (Ј.А.)
5284 Доклады 003: Л. Сёке, Белорусская, украинская и русская редакции церковнославянского языка в Венгрии в ХVIII веке 2007-05-14 (Ј.А.)
5283 Доклады 039: А. Трусаў, Месца і роля рускай мовы ў грамадскім жыцці Беларусі 2007-05-14 (Ј.А.)
5282 Исследования 004: Жан-Пьер Жанто, Статистический способ изучения социолингвистической ситуации в г. Минске 2007-05-14 (Ј.А.)
5281 Диссертации 040: A. Zoltán, Oláh Miklós "Athila" című munkájának XVI.
századi lengyel és fehérorosz fordítása 2007-05-14 (Ј.А.)
5280 Исследования 002: A. Zoltán, Szláv-magyar etimológiák 2007-05-14 (Ј.А.)
5279 Исследования 002: A. Zoltán, Slavisch-ungarische Etymologien (tör ‘brechen,
zerschlagen’, töröl ‘wischen’) 2007-05-14 (Ј.А.)
5278 Исследования 037: А. Золтан, Некоторые аспекты польско-восточнославянских языковых контактов в области лексики. К вопросу о полонизмах в посланиях
Ивана Грозного к Стефану Баторию 2007-05-14 (Ј.А.)
5277 Портреты 042: Kevin Windle (Australia) 2007-05-14 (Ј.А.)
5276 Лекции 014: Урок-лекция. Фразеология русского языка. 2007-05-14 (Ј.А.)
5275 Портреты 039: Dan E. Davidson (Washington) 2007-05-14 (Ј.А.)
5274 Тезисы 042: Л.Е. Макарова, Состояние русской филологической науки пушкинской эпохи 2007-05-14 (Ј.А.)
5273 Тезисы 022: Т.А. Космеда, Значение трудов А. А. Потебни в развитии аксиологической прагмалингвистики 2007-05-14 (Ј.А.)
5272 Тезисы 019: В. Гладров, В. В. Виноградов и формирование современной концепции синтаксиса русского языка 2007-05-14 (Ј.А.)
5271 Тезисы 042: Н.Э. Гаджиахмедов, История и методология русистики в системе
университетского образования 2007-05-14 (Ј.А.)
5270 Тезисы 001: В.М. Алпатов, Место отечественной науки в мировой лингвистике ХХ в. 2007-05-14 (Ј.А.)
5269 Документы 001: Решения III Международного конгресса 2007-05-14 (Ј.А.)
5268 Тезисы 007: Н.В. Юдина, Система терминов родства как часть русской ментальности (прошлое и настоящее) 2007-05-14 (Ј.А.)
5267 Тезисы 007: Л.Н. Чумак, Язык как отражение национального менталитета
2007-05-14 (Ј.А.)
5266 Тезисы 007: Л.Г. Панова, Русская „наивная“ космология мир-1.1, свет-1.1,
земля-1.2, вселенная-1 („свет“), вселенная-2 (астрономическая) 2007-05-14 (Ј.А.)
5265 Тезисы 011: М.П. Одинцова, Образные семантические категории субъекта,
объекта, инструмента, пространства в грамматике „внутреннего человека“ (на
материале русского языка) 2007-05-14 (Ј.А.)
5264 Портреты 015: Cecilia Odé (Amsterdam) 2007-05-13 (Ј.А.)
5263 Тезисы 006: M. Rojavin, Семантическая катергория рода/пола в русском и
украинском языках 2007-05-13 (Ј.А.)
5262 Тезисы 019: A. Shmelev, Parameters of quantification in Russian 2007-05-13
(Ј.А.)
5261 Тезисы 019: A. Pereltsvaig, Against Parameterizing the DP-Hypothesis 2007-0513 (Ј.А.)
141

5260 Тезисы 019: Ch. Becker, A Probe-Goal Account of Case and Feature Agreement in
the Russian Determiner Phrase 2007-05-13 (Ј.А.)
5259 Тезисы 037: D. Gotsiridze and T. Kobahidze, Конкуренция мировых языков на
территории Грузии 2007-05-13 (Ј.А.)
5258 Тезисы 004: E. Suleimenova and D. Akanova, Language Identity in Kazkhstan
2007-05-13 (Ј.А.)
5257 Тезисы 004: J. Chevalier, Bilingualism in the Tyvan Republic, Russian Federation
2007-05-13 (Ј.А.)
5256 Тезисы 004: Yu.N Karaulov, Language Situation in Modern Russian 2007-05-13
(Ј.А.)
5255 Тезисы 019: E. Chernishenko, Quantified Phrases in Russian 2007-05-13 (Ј.А.)
5254 Тезисы 006: G.H. Toops, On the Distribution of Infinitive and Sentential Complements in Russian and Upper Sorbian 2007-05-13 (Ј.А.)
5253 Тезисы 040: L. Grebenyova, Selective Multiple Wh-fronting in Slavic 2007-05-13
(Ј.А.)
5252 Тезисы 004: N. Anthony Brown, Signage and Documentation Language in Belarus: Theory or Practice? 2007-05-13 (Ј.А.)
5251 Тезисы 004: C. Woolhiser, Communities of Practice and Linguistic Divergence:
Belarusophone Students as Agents of Linguistic Change 2007-05-13 (Ј.А.)
5250 Тезисы 004: T. Mlechko, Языки социализации славян в Республике Молдова
2007-05-13 (Ј.А.)
5249 Тезисы 005: A. Shpolberg, Psycholinguistic Investigations on the Role of Conjunctions in Sentence Processing 2007-05-13 (Ј.А.)
5248 Тезисы 005: K. Gor, Psycholinguistic Mechanisms in L2 Processing of Russian
Verbal Morphology 2007-05-13 (Ј.А.)
5247 Тезисы 009: M. Gorham, The Speech Genres of Vladimir Putin 2007-05-13 (Ј.А.)
5246 Тезисы 022: I. Mikaelian and A. Zaliznjak, Email Correspondence in Russian as a
Specific Communicative Genre 2007-05-13 (Ј.А.)
5245 Тезисы 022: E. Shmeleva, Transformation of a Speech Genre: The Case of Russian
Jokes 2007-05-13 (Ј.А.)
5244 Тезисы 010: Ch. Bethin, Word Prosody in the Vladimir-Volga Basin Dialects of
Russian 2007-05-13 (Ј.А.)
5243 Тезисы 015: C. Odé, Russian Pitch Accents Defined 2007-05-13 (Ј.А.)
5242 Тезисы 027: O. Nevzorova, Applied Problems of Functional Homonymy Disambiguation for Russian Language 2007-05-13 (Ј.А.)
5241 Тезисы 024: V.R. Bayarasheva, База данных по сочетаемости эмотивной
лексики в русском языке 2007-05-13 (Ј.А.)
5240 Тезисы 024: E.A. Grishina, E.V. Rakhilina , Russian National Corpus (RNC): An
Overview and Perspectives 2007-05-13 (Ј.А.)
5239 Сборники 031: Brodski! Život, djelo (1940-1996). 2007-05-12 (Ј.А.)
5238 Тезисы 007: В.И. Невойт,Фитонимы в русской языковой картине мира 200705-12 (Ј.А.)
5237 Портреты 039: Ayşe Pamir Dietrich (Ankara) 2007-05-12 (Ј.А.)
5236 Исследования 019: A. Krasovitsky, A. Long, M. Baerman, D. Brown, G. G.
Corbett, Predicate Nouns in Russian 2007-05-12 (Ј.А.)
5235 Портреты 015: Alexei Kochetov (Canada) 2007-05-12 (Ј.А.)
5234 Тезисы 006: B. Iomdin, The Notion of Understanding in Russian and English
2007-05-12 (Ј.А.)
5233 Тезисы 013: J. Holdeman, Lexical Evidence of the Homeland of the Russian
Believers in Erie, Pennsylvania 2007-05-12 (Ј.А.)
142

5232 Тезисы 037: O. Yoshizumi, Discourse-semantics of Borrowed Words in Russian
after Perestroika 2007-05-12 (Ј.А.)
5231 Тезисы 011: V. Apresjan, A Perfect Soul in a Perfect Body: Different Conceptualizations of Physical and Spiritual Phenomena in Language 2007-05-12 (Ј.А.)
5230 Тезисы 006: D. Akanova, On Translating Ethical Datives in Russian and Macedonian 2007-05-12 (Ј.А.)
5229 Тезисы 007: V. Solovyev, Combinability of Emotive Words with Case-Preposition
Marks in Russian Language 2007-05-12 (Ј.А.)
5228 Тезисы 011: S. Clancy, From Jakobson's Cube to Semantics Maps: Multidimensional Scaling and Slavic Case Semantics 2007-05-12 (Ј.А.)
5227 Тезисы 021: N. LeBlanc, Another Look at Secondary Homogenizations in Russian
2007-05-12 (Ј.А.)
5226 Тезисы 021: L. Janda, Constraints on the Formal Structure of Russian Verb
Clusters 2007-05-12 (Ј.А.)
5225 Тезисы 006: S. Kresin and S. Dickey, Aspect and Negation in Czech and Russian
2007-05-12 (Ј.А.)
5224 Тезисы 023: N. Fedorovskaya, A New Method for Analyzing Text-music Relationships in Russian Sacred Compositions 2007-05-12 (Ј.А.)
5223 Тезисы 040: A. Kulik, Retroversion as a Tool of Interpretation 2007-05-12 (Ј.А.)
5222 Тезисы 003: I. Barclay, Tver’s Spiritual Testaments as a Linguistic Source of the
Russian Language 2007-05-12 (Ј.А.)
5221 Тезисы 021: H. Ahn, Additional Information Introduced by -ся in Russian 200705-12 (Ј.А.)
5220 Тезисы 021: Eun-ji Song, Topic-Marking Particle –TO and Scalar Implicature
2007-05-12 (Ј.А.)
5219 Тезисы 021: M. Bringe, A Russian Particle on the Periphery: xot' 2007-05-12
(Ј.А.)
5218 Тезисы 010: H. Jung, On the development of the Perfect Participial Constructions
in Northwest Russian 2007-05-12 (Ј.А.)
5217 Тезисы 010: M. Shrager, Reflexes of AP-D in Northwest Russian Dialects 200705-12 (Ј.А.)
5216 Тезисы 040: M. Feeney, Slavic Ethnonyms in the Reconstruction of Proto-Slavic
and the Process of Naming 2007-05-12 (Ј.А.)
5215 Интервью 031: Беседа с П. Живадиновичем 2007-05-11 (Ј.А.)
5214 Портреты 031: Willem G. Weststeijn (Amsterdam) 2007-05-11 (Ј.А.)
5213 Доклады 011, 038: Н. Чернева, Презентация концепта ЧИСЛО в электронной
версии двуязычного тематико-идеографического словаря в целях преподавания
русского языка как иностранного 2007-05-11 (Ј.А.)
5212 Доклады 038: Э. Харатсидис, Критическое осмысление текстов русской литературы в учебниках начальной и средней школы Греции 2007-05-11 (Ј.А.)
5211 Доклады 041: К. Ганева, Л. Велислава, Использование интернета и информационных технологий в процессе обучения русскому языку и культуре 2007-05-11
(Ј.А.)
5210 Доклады 006: И. Наумова, Историческая „барокамера“ медиалингвистики (о
новых звучаниях старых фраз) 2007-05-11 (Ј.А.)
5209 Доклады 038: О. Енева, Место и роль индивидуального проекта в системе
профессионального обучения студентов-нефилологов 2007-05-11 (Ј.А.)
5208 Доклады 038: М. Димаси, Произведения русской литературы в учебниках
начальной и средней школы Греции (сравнительный анализ текстов в старых и новых учебниках) 2007-05-11 (Ј.А.)
143

5207 Доклады 038: Л.А. Баландина, Е.П. Симонова, Е.А. Федорова, Традиции и инновации в русском гуманитарном образовании 2007-05-11 (Ј.А.)
5206 Доклады 038: И. Моисеенко, Н. Мальцева-Замковая, Речемыслительная задача как эффективный способ организации учебного материала 2007-05-11 (Ј.А.)
5205 Доклады 039: И. Живкович, Учебники русского языка в Хорватии (краткий
исторический обзор) 2007-05-11 (Ј.А.)
5204 Доклады 008: И. Атанасова, П. Наков, С. Наков, Эксперименты с автоматической проверкой заданий по переводу (на материале практической грамматики)
2007-05-11 (Ј.А.)
5203 Доклады 001: И.Я. Атанасова, О вариантности терминов 2007-05-11 (Ј.А.)
5202 Доклады 038: Е. Капинова, Качество присутствия и элементы невербального
делового общения в обучении русскому языку (студентов колледжей по туризму)
2007-05-11 (J.A.)
5201 Доклады 038: Е. Меснянкина, Лингвостранознание на уроках русского языка
на начальном этапе обучения 2007-05-11 (Ј.А.)
5200 Доклады 038: E. Рудыкина, Способы семантизации лексики с использованием
фольклорного материала на занятиях по русскому языку как иностранному 200705-11 (Ј.А.)
5199 Доклады 038: Д. Дамлянович, Обучение русской культуре студентов гуманитарного профиля 2007-05-11 (Ј.А.)
5198 Доклады 038: Г. Шатохина, Плюс-сегментация как один из вариантов восприятия японцами русских бифонемных консонантов 2007-05-11 (Ј.А.)
5197 Доклады 038: Г. Шамонина, Метод проектов в практике обучения болгарских
студентов-нефилологов 2007-05-11 (Ј.А.)
5196 Доклады 038: Л. Янкова, Проблемы методики преподавания русского языка в
неязыковом вузе 2007-05-11 (Ј.А.)
5195 Доклады 028: Е. Томова, Русские редакции Тырновского проложного жития
св. Иоанна Рыльского XV – XVII веков 2007-05-11 (Ј.А.)
5194 Доклады 033: Т. Георгиев, Между литературата и рекламата или преходът като трансфер на образи 2007-05-11 (Ј.А.)
5193 Доклады 030: Т. Атанасова, О поэтической ономастике Чехова 2007-05-11
(Ј.А.)
5192 Доклады 028: Д.Н. Крыстева, Концептуализация ЦАРЯ ИРОДА в русской литературе и культуре (до коронации Николая І) 2007-05-11 (Ј.А.)
5191 Доклады 028: Л. Мончева, Эпистолярная культура древнерусской публицистики 2007-05-11 (Ј.А.)
5190 Доклады 031: И. Георгиева, Социалистический реализм как идеобаллическая
система 2007-05-11 (Ј.А.)
5189 Доклады 031: К. Арбова, „Вива, Моцарт!” или Моцарт в русской литературе
XX века 2007-05-11 (Ј.А.)
5188 Доклады 028: М. Кръстева, Праведност и греховност в древноруските жития
2007-05-11 (Ј.А.)
5187 Доклады 031: Т. Гуртуева, Тимур Кибиров: портрет на фоне постмодернизма
2007-05-11 (Ј.А.)
5186 Доклады 031: Р. Атанасова, Концепт ЧИСТОТА в романе Дмитрия Быкова
„Оправдание” 2007-05-11 (Ј.А.)
5185 Доклады 030: Н. Нейчев, Проблема о значении „второстепенного” персонажа
в русской литературе ХІХ века 2007-05-11 (Ј.А.)
5184 Доклады 030: М. Костова, Комплекс „сиротство” в изображенных мирах К.
Леонтьева и И. Гончарова 2007-05-11 (Ј.А.)
144

5183 Доклады 028: И. Дергачева, Комплексный анализ Синодика с литературными
предисловиями 2007-05-11 (Ј.А.)
5182 Доклады 036: Д. Чавдарова, Русской культуры с точки зрения литературоведа
2007-05-11 (Ј.А.)
5181 Доклады 030: А.Н. Романова, Духовное наследие Георгия Кониского, архиепископа белорусского, в творческом осмыслении А.С. Пушкинa 2007-05-11 (Ј.А.)
5180 Доклады 033: А. Подчиненов, Т. Снигирева, Научные сюжеты исследования
русской идеи как художественного феномена 2007-05-11 (Ј.А.)
5179 Доклады 030: А. Кристиан, Типология тургеневских героев 2007-05-11 (Ј.А.)
5178 Доклады 029: Е.В. Павлова, Традиционные представления о море в сознании
жителей русского севера начала XX века (на материале фольклорных текстов)
2007-05-11 (Ј.А.)
5177 Портреты 040: Danko Šipka (USA) 2007-05-10 (Ј.А.)
5176 Доклады 011: В. Аврамова, Концептуализация добра и зла: универсальное и
национально-специфическое 2007-05-10 (Ј.А.)
5175 Доклады 023: И.В. Башкова, Принципы репрезентации концепта в художественном тексте 2007-05-10 (Ј.А.)
5174 Доклады 006: Ю. Чакырова, Загадки времени в болгарской и русской концептосфере 2007-05-10 (Ј.А.)
5173 Доклады 007: Т. Яруллина, К вопросу о существовании лингвосферы 200705-10 (Ј.А.)
5172 Доклады 020: М. Мулдма, Язык музыки в диалоге культур 2007-05-10 (Ј.А.)
5171 Доклады 006: К. Петрова, Междометия как часть языковой картины мира в
русском и болгарском языках 2007-05-10 (Ј.А.)
5170 Доклады 007: И. Бугаева, Праздники в России – концепт и культурема 200705-10 (Ј.А.)
5169 Доклады 004: Е. Журавлева, Культурные концепты в русском языке Казахстана 2007-05-10 (Ј.А.)
5168 Доклады 004: А.Ю. Ларионова, Социолект, дискурс, социум: отношения обусловленности 2007-05-10 (Ј.А.)
5167 Доклады 010: О. Н. Крылова, Этнокультурный компонент в семантике названий женских головных уборов в севернорусских говорах 2007-05-10 (Ј.А.)
5166 Доклады 004: О. Воробьева, Отражение в языке современных политических
отношений 2007-05-10 (Ј.А.)
5165 Доклады 008: Н. Христова, Некоторые характеристики понятия национальный образ мира с точки зрения национальной культуры и процесса перевода 200705-10 (Ј.А.)
5164 Доклады 008: Ж. Балмагамбетова, Репрезентация национально-культурного
своеобразия текста в переводе 2007-05-10 (Ј.А.)
5162 Доклады 007: Е. Стоянова, „Мертвая” метафора современности 2007-05-10
(Ј.А.)
5161 Доклады 006, 036: В. Манчев, Некоторые русские и болгарские культурные
традиции в сопоставительном плане 2007-05-10 (Ј.А.)
5160 Доклады 023: В.А. Марьянчик, Аксиологические стратегии медиа-политического текста 2007-05-10 (Ј.А.)
5159 Доклады 004: В. Бонев, К проблеме культуры русской речи в современном
коммуникативном пространстве 2007-05-10 (Ј.А.)
5158 Доклады 036: Т. Олджай, Вклад русской диаспоры в культурную жизнь Стамбула 2007-05-10 (Ј.А.)
5157 Доклады 004: С. Атанасова, Гендерные стереотипы в русском анекдоте 2007145

05-10 (Ј.А.)
5156 Доклады 038: С. Райчева, Синергетика в съвременното литературно образование (езиково-музикални паралели върху В. Висоцки и П. Пенев) 2007-05-10
(Ј.А.)
5155 Доклады 037: Н. Стоянова, П. Лекова, Еще раз к проблеме передачи иноязычных онимов в принимающем языке 2007-05-10 (Ј.А.)
5154 Доклады 020: М. Конова, Язык тела при общении на высоком уровне 200705-10 (Ј.А.)
5153 Доклады 036: К. Кончаревич, Русское старообрядчество: наследие в слове
2007-05-10 (Ј.А.)
5152 Доклады 036: И. Ярва, Трансформация целей и ценностей воспитания в культуре русских семей Эстонии: поколенческий срез проблемьi 2007-05-10 (Ј.А.)
5151 Доклады 029: Е. Алещенко, Отражение в языке русской народной сказки мифа древних славян о сотворении человека 2007-05-10 (Ј.А.)
5150 Доклады 006: Г. Петрова, Что можно и чего нельзя? Опыт культурологического анализа инновации пословиц (на материале русского и болгарского языков)
2007-05-10 (Ј.А.)
5149 Доклады 038: А. Кукк, Роль социокультурного идентитета в постмодернистском обществе 2007-05-10 (Ј.А.)
5148 Доклады 023: И. Быдина, Лингвокогнитивное исследование поэтического
текста 2007-05-10 (Ј.А.)
5147 Доклады 031: Р. Станкевич, Русские интерпретации „Зачарованного царства”
Максима Богдановича 2007-05-10 (Ј.А.)
5146 Доклады 023: С. Корычанкова, Лексико-семантическая вариантность поэтических образов Божества в стихотворениях В. Соловьева 2007-05-10 (Ј.А.)
5145 Доклады 023: Л. Крюкова, Лингвистическое моделирование процессов восприятия в поэтическом тексте 2007-05-10 (Ј.А.)
5144 Доклады 022: С. Петкова, О роли прагматических маркеров, апеллирующих к
согласию собеседника, в русском диалогическом дискурсе 2007-05-10 (Ј.А.)
5143 Доклады 011: С. Туровская, Вербальная проекция игровой деятельности: о
текстовой функции модальных предикатов 2007-05-10 (Ј.А.)
5142 Доклады 022: А. Николова, Исследования по теории речевой коммуникации в
русистике 2007-05-10 (Ј.А.)
5141 Доклады 014: Е.Н. Ермакова, Фразообразование – динамичный процесс в современном русском языке 2007-05-10 (Ј.А.)
5140 Доклады 006: С. Василева, Образные ассоциации в русских и болгарских фразеологизмах со значением количества 2007-05-10 (Ј.А.)
5139 Доклады 014: Р. Бехар, Фоново окрашенные устойчивые сравнения в русскоязычных художественных текстах 2007-05-10 (Ј.А.)
5138 Доклады 014: О. Куныгина, Семантические особенности модальных фразеочастиц в современном русском языке 2007-05-10 (Ј.А.)
5137 Доклады 014: Н. Усачева, Фразеологические связки, выражающие эмоционально-отрицательную оценку 2007-05-10 (Ј.А.)
5136 Доклады 006: К. Балаж, Аналоги русских пословиц в румынском и венгерском языках 2007-05-10 (Ј.А.)
5135 Доклады 006: В.М. Назаретян, Фразеологизмы, выражающие радость и счастье (на материале русского и греческого языков) 2007-05-10 (Ј.А.)
5134 Доклады 014: В.Ф. Занглигер, Разграничение пословиц и поговорок на функциональной основе 2007-05-10 (Ј.А.)
5133 Доклады 014: Г. Антонина, Фразеологические инновации общественно-по146

литической семантики в русскоязычной прессе Украины: новые значения новых
фразеологизмов 2007-05-10 (Ј.А.)
5132 Доклады 014: С. Георгиева, Роль фразообразующих компонентов в формировании фразеологического значения 2007-05-10 (Ј.А.)
5131 Доклады 014: А. Соколова, Происхождение процессуальных фразеологизмов
субкотегории отношения 2007-05-10 (Ј.А.)
5130 Обзоры 001: Б.А. Ларин, Значение работ академика Л.В. Щербы в русском
языкознании 2007-05-10 (Ј.А.)
5129 Доклады 006: М. Зозикова, Окказиональное в современном русском и болгарском публицистическом тексте 2007-05-10 (Ј.А.)
5128 Доклады 006: Р. Наранцэцэг, Изменение в компьютерной лексике русского и
монгольского языков 2007-05-10 (Ј.А.)
5127 Доклады 013: М. Дойчинова, К вопросу о военной терминологии 2007-05-10
(Ј.А.)
5126 Доклады 037: А. Стефания, Заимствования из греческого языка в русских народных говорах 2007-05-10 (Ј.А.)
5125 Доклады 008: S. Misiriancu, Румынские структуры терминологического характера и их русские эквиваленты 2007-05-10 (Ј.А.)
5124 Доклады 013: Н. Боянова, О полисемии в терминологии туризма 2007-05-10
(Ј.А.)
5123 Доклады 013: И. Адамсон, О некоторых лексических средствах выражения
дезидеративного значения в русском языке 2007-05-10 (Ј.А.)
5122 Доклады 013: Е. Никифорова, Об утрате лексем в процессе исторического
развития русского языка 2007-05-09 (Ј.А.)
5121 Доклады 008: Л.А. Спицына, Cпособы перевода фразеологизмов с русского
языка на испанский язык (на примере повести А.С. Пушкина „Капитанская дочка”)
2007-05-09 (Ј.А.)
5120 Доклады 008: А. Пенчева, О переводе терминов в документах „Информационного общества” с английского на русский и болгарский языки 2007-05-09 (Ј.А.)
5119 Доклады 006: Д. Лесневская, Особенности современной русской и болгарской
деловой корреспонденции (в сопоставительном плане) 2007-05-09 (Ј.А.)
5118 Доклады 011: К. Попов, Квалитативная и квантитативная семантико-стилистическая роль лейтмотивных слов в художественной речи 2007-05-09 (Ј.А.)
5117 Доклады 001: Н. Богданова, Метапонятия языка и речи (к вопросу о поиске
единиц описания живой речи) 2007-05-09 (Ј.А.)
5116 Доклады 001: С.В. Андреева, Новый подход к типологии единиц русской речи (парадигматико-синтагматический аспект) 2007-05-09 (Ј.А.)
5115 Доклады 006: М. Стойкова, Специальная негация с формальным показателем
префикс „не-“ в русском языке (в зеркале болгарского) 2007-05-09 (Ј.А.)
5114 Доклады 006: Х. Амир, Синтаксические функции неопределенной формы
глагола как межъязыковое различие в русском и персидском языках 2007-05-09
(Ј.А.)
5113 Доклады 022: Г. Иваненко, Соотнесение высказывания с действительностью
2007-05-09 (Ј.А.)
5112 Доклады 009: М. Кузова, Языковые выходки экспрессии 2007-05-09 (Ј.А.)
5111 Доклады 019: А. Градинарова, О расширении сферы синтаксической безличности в современном русском языке 2007-05-09 (Ј.А.)
5110 Доклады 006: Х. Дамянова, Пассивные наречия в русском и болгарском языках 2007-05-09 (Ј.А.)
5109 Доклады 016: Т. Попова, Диалектное словообразование в деривационной сис147

теме русского языка (теоретический аспект) 2007-05-09 (Ј.А.)
5108 Доклады 006: С. Злачева-Кондрашова, Омонимия служебных слов в русском
и болгарском языках 2007-05-09 (Ј.А.)
5107 Доклады 021: О.С. Савельева, Противоречия в понимании значения грамматической категории рода существительного и пути их преодоления 2007-05-09
(Ј.А.)
5106 Диссертации 014: Е. Габрик, Роль служебных фразеологизмов в развитии
современного русского языка (на примере фразеологизмов с фразообразующим
компонентом-именем в форме предложного падежа) 2007-05-09 (Ј.А.)
5105 Доклады 006: Е. Журавлева, Произношение и орфография окончаний русских
прилагательных, порядковых числительных и местоимений (к вопросу преподавания современного русского языка греческим студентам) 2007-05-09 (Ј.А.)
5104 Доклады 006: Т. Чалыкова, Гласные русского и турецкого языков (к вопросу
об артикуляторных базах) 2007-05-09 (Ј.А.)
5103 Исследования 015: С. Степанова, Соотношение синтагматического и хезитационного членения в спонтанной русской речи 2007-05-09 (Ј.А.)
5102 Исследования 015: Т. Алексиева, Просодия слова в устном дискурсе 2007-0509 (J.A)
5101 Доклады 003: А. Тошева, Особенности функционирования церковнославянского языка в Болгарии в конце XVIII – начале XIX века 2007-05-09 (Ј.А.)
5100 Доклады 003: Н. Николаева, Слово как образ и образ слова (на материале
славяно-русских ареопагитик) 2007-05-09 (Ј.А.)
5099 Доклады 003: М.С. Выхрыстюк, Культура речевого общения в деловых текстах г. Тобольска второй половины XVIII века (на примере анализа формул началь
ного блока документальных жанров, выражающих побуждение адресата) 2007-0509 (Ј.А.)
5098 Доклады 003: Ц. Досева, К изучению древнейших славянских миней 2007-0509 (Ј.А.)
5097 Доклады 003: Ц. Ралева, Доломоносовские грамматики русского языка в
свете новейших исследований 2007-05-09 (Ј.А.)
5096 Доклады 003: Л. Калимуллина, Образная интерпретация эмоциональных явлений в памятниках старорусского языка 2007-05-09 (Ј.А.)
5095 Доклады 003: П. Филкова, Инновации в истории русского языка 2007-05-09
(Ј.А.)
5094 Доклады 012: И. Шаронов, К вопросу об универсальности и национальной
специфичности междометий 2007-05-09 (Ј.А.)
5093 Доклады 006: С. Димитрова, К вопросу о сопоставительном изучении морфологических категорий русского и болгарского языков 2007-05-09 (Ј.А.)
5092 Сборники 039: Инновации в исследованиях русского языка, литературы и
культуры (Пловдив) 2007-05-09 (Ј.А.)
5091 Портреты 022: Иосиф Абрамович Стернин (Воронеж) 2007-05-09 (Ј.А.)
5090 Исследования 003: А.А. Зализняк, Е.В. Торопова, В.Л. Янин, Берестяные грамоты из раскопок 2004 г. в Новгороде и Старой Руссе 2007-05-08 (Ј.А.)
5089 Диссертации 037: А.А. Леонтьева, Русские личные имена в чувашском языке
2007-05-08 (Ј.А.)
5088 Исследования 037: Г.И. Шевченко, О неточном калькировании и полукальках
2007-05-08 (Ј.А.)
5087 Диссертации 037: И.В. Токарева, Адаптация немецких лексических заимствований в русском литературном языке (на материале источников рубежа ХІХ –
ХХ веков) 2007-05-08 (Ј.А.)
148

5086 Тезисы 007: Н.И. Миронова, Языковая картина мира личности как зеркало
мотивов и потребностей 2007-05-08 (Ј.А.)
5085 Тезисы 022: Е.М. Лазуткина, Соматические речения как эпистемические модели 2007-05-08 (Ј.А.)
5084 Тезисы 013: Л.В. Куркина, Русская лексика как источник реконструкции пространственных представлений эпохи раннего земледелия 2007-05-08 (Ј.А.)
5083 Тезисы 007: В.В. Красных, Анализ дискурса с точки зрения национальнокультурной составляющей 2007-05-08 (Ј.А.)
5082 Тезисы 006: А.И. Изотов, Функционально-семантическая категория побуждения как фрагмент русской и чешской языковых картин мира 2007-05-08 (Ј.А.)
5081 Тезисы 017: Е.В. Гусева, Традиционные клички животных в языковой картине мира современного горожанина 2007-05-08 (Ј.А.)
5080 Тезисы 011: Н.В. Гатинская, Национально-обусловленная специфика языковой манифестации модальных значений в русском художественном тексте 200705-08 (Ј.А.)
5079 Тезисы 011: О.П. Ермакова, Семантические оппозиции как отражение жизни
российского общества в последние десятилетия ХХ века 2007-05-08 (Ј.А.)
5078 Тезисы 007: О.В. Евтушенко, Картина мира: от хаоса к космосу 2007-05-08
(Ј.А.)
5077 Тезисы 007: Е.В. Васильева, Отражение архетипического противопоставления „свое“ - „чужое“ в языковых данных (на материале русского языка) 2007-05-08
(Ј.А.)
5076 Журналы 040: Oxford Slavonic Papers 2007-05-07 (Ј.А.)
5075 Журналы 040: Germanoslavica 2007-05-07 (Ј.А.)
5074 Библиография 018: G.G. Corbett, Number in Slavonic Languages: A Provisional
Bibliography 2007-05-07 (Ј.А.)
5073 Журналы 042: Вестник молодых ученых 2007-05-07 (Ј.А.)
5072 Журналы 036: Études balkaniques 2007-05-07 (Ј.А.)
5071 Журналы 020: Elementa 2007-05-07 (Ј.А.)
5070 Проекты 001: Центр лингвистической документации при Независимом Московском Университете 2007-05-07 (Ј.А.)
5069 Конференции 037: Взаимодействие языков и культур (Герцег-Нови) 2007-0507 Ј.А.
5068 Исследования 036: А. Кречмер, Културне парадигме код Срба и Руса на прелазу од средњовековног ка новом добу 2007-05-07 (Ј.А.)
5067 Исследования 040: Ј. Грковић-Мејџор, Семантичка промена као одраз сусрета
култура (Пагански и хришћански културни модел код Словена) 2007-05-07 (Ј.А.)
5066 Исследования 031: Б. Косановић, Култура и метакултура: утопијске визије
Данијила Андрејева 2007-05-07 (Ј.А.)
5065 Исследования 036: Ц. Крстев, Специфични концепти Балкана у семантичкој
мрежи WordNet 2007-05-07 (Ј.А.)
5064 Доклады 036: S. Gustavsson, Kulturne granice ili granice kultura u slovenskom
svetu 2007-05-07 (Ј.А.)
5063 Журналы 040: Riječ 2007-05-07 (Ј.А.)
5062 Журналы 040: Slovo 2007-05-07 (Ј.А.)
5061 Журналы 040: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2007-05-07(Ј.А.)
5060 Журналы 004: Migracijske i etničke teme 2007-05-07 (Ј.А.)
5059 Журналы 042: Fluminensia 2007-05-07 (Ј.А.)
5058 Журналы 042: Filologija 2007-05-07 (Ј.А.)
5057 Журналы 042: Časopis pro moderní filologii 2007-05-07 (Ј.А.)
149

5056 Тезисы 022: Y. Belyaeva-Standen, Слово о комплименте 2007-05-07 (Ј.А.)
5055 Тезисы 019: E. Koudinova, The Personal Pronoun вы in Russian Syntax 2007-0507 (Ј.А.)
5054 Тезисы 027: J. Babicheva, Different Femininities in Russian Gender Advertising
2007-05-07 (Ј.А.)
5053 Тезисы 021: O. Gurevich, Russian Conditionals with Imperative Forms 2007-0507 (Ј.А.)
5052 Тезисы 021: L. Elaine Davies, A Constructional Analysis of Russian Reflexive
Impersonals 2007-05-07 (Ј.А.)
5051 Тезисы 021: R. Perelmutter, Predicate Adjectives under Negation in Modern
Russian 2007-05-07 (Ј.А.)
5050 Тезисы 003: H. Jung, Syntactic Innovations in the Development of the -NO/-TO
Perfect Construction in North Russian 2007-05-07 (Ј.А.)
5049 Тезисы 002: Y. Gorbachov, “Northern” *tūsntī ‘1000’: A New Proposal 2007-0507 (Ј.А.)
5048 Тезисы 022: S. McCoy-Rusanova, Particle Combinations in Colloquial Russian
2007-05-07 (Ј.А.)
5047 Тезисы 022: A. Shmelev and I. B. Levontina, Russian „eshche“ as a Pragmatically
Obligatory Particle 2007-05-07 (Ј.А.)
5046 Тезисы 010: Ch. Y. Bethin, Vowel Neutralization in Belarusian and Russian
Okan′e/Akan′e Dialects 2007-05-07 (Ј.А.)
5045 Тезисы 010: M. Shrager, Plural Accentuation of Masculine Nouns in Pskov
Dialects 2007-05-07 (Ј.А.)
5044 Тезисы 019: S. Turner, Constituent Order in Subordinate Clauses in Russian 200705-07 (Ј.А.)
5043 Тезисы 019: O.S. Eremina, Reflexive Verbs in Russian: Dative Subject Reflexives
2007-05-07 (Ј.А.)
5042 Тезисы 015: T. Yanko, Non-Standard Intonation in Russian Public Discourse
2007-05-07 (Ј.А.)
5041 Конференции 040: AATSEEL Annual Meeting (Chicago) 2007-05-07 (Ј.А.)
5040 Анализы 031: I. Lukšić, Pohvala ruskoj mački 2007-05-07 (Ј.А.)
5039 Сборники 031: The Sixties 2007-05-06 (Ј.А.)
5038 Портреты 036: Fedor B. Poljakov (Wien) 2007-05-06 (Ј.А.)
5037 Конференции 027: Коммуникативные технологии в образовании, бизнесе, политике и праве (Волгоград) 2007-05-06 (Ј.А.)
5036 Программы 036: Руска дијаспора и српско-руске културне везе 2007-05-06
(Ј.А.)
5035 Исследования 004: С. Якобсон, Г.Д. Лассвелл, Первомайские лозунги в Советской России (1918-1943) 2007-05-06 (Ј.А.)
5034 Исследования 004: Б.Я. Шарифуллин, Языковая политика в городе: право
языка vs. языковые права человека (право на имя) 2007-05-06 (Ј.А.)
5033 Исследования 023: Т.В. Чернышова, Юрислингвистическая экспертиза публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией высказывания 200705-06 (Ј.А.)
5032 Исследования 023: Е.С. Попова, Структура манипулятивного воздействия в
рекламном тексте 2007-05-06 (Ј.А.)
5031 Исследования 020: Ю.Б. Пикулева, Культурный фон современной телевизионной рекламы 2007-05-06 (Ј.А.)
5030 Исследования 004: Т.В. Матвеева, Нормы речевого общения как личностные
права и обязанности 2007-05-06 (Ј.А.)
150

5029 Исследования 022: В.В. Макарова, Наша партия лучше: способы убеждения в
ситуации предвыборной борьбы 84 0 2007-05-06 (Ј.А.)
5028 Исследования 023: М.В. Луканина, Текст средств массовой информации и
конвергенция 2007-05-06 (Ј.А.)
5027 Исследования 023: С.Л. Кушнерук, Использование прецедентных феноменов
для ситуативного промоушена в российской рекламе 2007-05-06 (Ј.А.)
5026 Исследования 004: Ю.С. Костылев, Образ японца в советской массовой печати 2007-05-06 (Ј.А.)
5025 Исследования 027: В.И. Жельвис, Слово и дело: юридический аспект сквернословия 2007-05-06 (Ј.А.)
5024 Исследования 037: Дж. А. Данн, Что такое „политтехнологическая феня“ и
откуда она взялась? 2007-05-06 (Ј.А.)
5023 Исследования 027: Н.Д. Голев, Юридизация естественного языка как лингвистическая проблема 2007-05-06 (Ј.А.)
5022 Исследования 037: М.Б. Ворошилова, Креолизованный текст: аспекты изучения 2007-05-06 (Ј.А.)
5021 Исследования 023: А.Д. Васильев, Некоторые манипулятивные приемы в текстах телевизионных новостей 2007-05-06 (Ј.А.)
5020 Исследования 011: Т.А. Шишкина, К вопросу об устойчивости номинативных
моделей на территории вторичных говоров 2007-05-06 (Ј.А.)
5019 Исследования 012: В.В. Шаповал, Проблемы источниковедческой критики
жаргонной лексикографии 2007-05-06 (Ј.А.)
5018 Исследования 012: В.В. Шаповал, Проблемные толкования в словарях русских арго 2007-05-06 (Ј.А.)
5017 Исследования 012: В.В. Шаповал, Источниковедение и лексикография жаргона. III 2007-05-06 (Ј.А.)
5016 Исследования 012: В.В. Шаповал, Источниковедения и лексикография жаргона. I-II 2007-05-06 (Ј.А.)
5015 Исследования 004: И.В. Шалина, Просторечная речевая культура: стереотипы
и ценности 2007-05-06 (Ј.А.)
5014 Монографии 007: А.П. Чудинов, Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000) 2007-05-06 (Ј.А.)
5013 Исследования 004: М.Т. Дьячок, Русское солдатское арго (Материалы к описанию) 2007-05-06 (Ј.А.)
5012 Исследования 004: М.Т. Дьячок, Русское просторечие как социолингвистическое явление 2007-05-06 (Ј.А.)
5011 Исследования 027: Н.В. Виноградова, Компьютерный жаргон в аспекте гендерлингвистических исследований 2007-05-05 (Ј.А.)
5010 Диссертации 003: А.Ю. Мусорин, Лексические разночтения в списках паремий Борису и Глебу 2007-05-05 (Ј.А.)
5009 Исследования 021: А.Ю. Чернышева, Грамматические показатели русской
ментальности 2007-05-05 (Ј.А.)
5008 Исследования 020: Е.В. Прозорова, Является ли российский жестовый язык
полисинтетическим? 2007-05-05 (Ј.А.)
5007 Исследования 011: Т.А. Шишкина, Интерпретационный потенциал номинативной модели 2007-05-05 (Ј.А.)
5006 Исследования 007, 011: Г.В. Приходько, Концепт ОГОНЬ в картине мира русского народа 2007-05-05 (Ј.А.)
5005 Исследования 009: А.А. Симон, „Больше демократии - больше социализма“:
язык журнальной публицистики периода перестройки 2007-05-05 (Ј.А.)
151

5004 Портреты 036: Љ. Максимовић, Жива слика Византије 2007-05-05 (Ј.А.)
5003 Новости 001: Фундаментальное открытие сделано в лингвистике 2007-05-04
(Ј.А.)
5001 Новости 004: Г. Ильичев, И. Виноградова, Мантра русского человека 200705-04 (Ј.А.)
5000 Новости 001: В. Алпатов, Женщины говорят иначе 2007-05-04 (Ј.А.)
4999 Новости 028: Е. Галинская, „Слово о полку Игореве“: точка в споре? 200705-04 (Ј.А.)
4998 Новости 001: К. Пауэр, К 2015 году полмира будет говорить на английском
языке 2007-05-04 (Ј.А.)
4997 Новости 031: С. Лесков, Поставлена точка в самом тяжелом литературном
споре ХХ века 2007-05-04 (Ј.А.)
4996 Конференции 040: 7th European Conference on Formal Description of Slavic
Languages (Leipzig) 2007-05-04 (Ј.А.)
4995 Проекты 028: Параллельный корпус переводов „Слова о полку Игореве“
2007-05-04 (Ј.А.)
4994 Тезисы 007: M. Rojavin, Маскулизмы против феминативов: возможна ли гендерная реформа в русском языке? 2007-05-04 (Ј.А.)
4993 Сборники 001: Логический анализ языка. Языки динамического мира 200705-04 (Ј.А.)
4992 Сборники 001: Логический анализ языка. Языки этики 2007-05-04 (Ј.А.)
4991 Новые книги 020: Ю.С. Степанов, Константы. Словарь русской культуры
2007-05-04 (Ј.А.)
4990 Тезисы 037: Н.А. Шовгун, Факторы выбора языков общения в условиях близкородственного билингвизма (на материале русского и украинского языков). Причины и механизмы межъязыковых кодовых переключений 2007-05-04 (Ј.А.)
4989 Тезисы 037: В.И. Шаховский, Влияют ли американизмы на историческую
судьбу России и русского языка? 2007-05-04 (Ј.А.)
4988 Тезисы 004: С.В. Шаронова, Опыт анализа устной речи русской диаспоры в г.
Таллинне. Постановка проблемы 2007-05-04 (Ј.А.)
4987 Тезисы 004: А.Ф. Фефелов, Уроки французского (культура русской речи в
свете французской языковой идеологии) 2007-05-04 (Ј.А.)
4986 Тезисы 005: Н.Л. Тухарели, Имена „вещей“ в детской языковой картине мира
2007-05-04 (Ј.А.)
4985 Тезисы 004: А.C. Султаналиева, Историческая судьба русского языка в Киргизстане 2007-05-04 (Ј.А.)
4984 Тезисы 011: Э.А. Столярова, Некоторые итоги изучения лексико-семантической системы русской разговорной речи 2007-05-04 (Ј.А.)
4983 Тезисы 037: А.Н. Стебунова, Характерные черты взаимовлияния русского и
украинского языков в донбасском регионе 2007-05-04 (Ј.А.)
4982 Тезисы 037: Н. Станже-Жировова, Некоторые особенности языка русских
эмигрантов в условиях русско-французского двуязычия конца ХХ в. 05-04 (Ј.А.)
4981 Тезисы 004: В.П. Сидельников, Русский язык в Донбассе: язык в социо- и политико-правовом пространстве 2007-05-04 (Ј.А.)
4980 Школы 040: Московская школа славистики 2007-05-03 (Ј.А.)
4979 Документы 042: Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Российской Федерации 2007-05-03 (Ј.А.)
4978 Монографии 015: В.И. Постовалова, Историческая фонология и ее основания
2007-05-03 (Ј.А.)
4977 Сборники 001: Логический анализ языка. Семантика начала и конца 2007-05152

03 (Ј.А.)
4976 Сборники 001: Тождество и подобие, сравнение и идентификация 2007-05-03
(Ј.А.)
4975 Сборники 001: Логический анализ языка. Знание и мнение 2007-05-03 (Ј.А.)
4974 Сборники 001: Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте 2007-05-03 (Ј.А.)
4973 Сборники 001: Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность
текста 2007-05-03 (Ј.А.)
4972 Сборники 001: Логический анализ языка. Языки пространств 2007-05-03
(Ј.А.)
4971 Сборники 001: Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке
2007-05-03 (Ј.А.)
4969 Сборники 001: Логический анализ языка: Язык и время 2007-05-03 (Ј.А.)
4968 Портреты 007: Юрий Николаевич Караулов (Москва) 2007-05-03 (Ј.А.)
4967 Тезисы 004: Н.С. Сергиева, Русская региональная речь в соцкультурном аспекте 2007-05-03 (Ј.А.)
4966 Тезисы 004: Е. Протасова, Финляндский вариант русского 2007-05-03 (Ј.А.)
4965 Тезисы 042: С.И. Пискунова, Русская филологическая мысль в Испании и Латинской Америке 2007-05-03 (Ј.А.)
4964 Тезисы 004: В.В. Кузнецова, Проблема формирования языковой компетенции
ребенка в диалектной среде 2007-05-03 (Ј.А.)
4963 Тезисы 004: А.И. Кузнецова, Проблема престижности русского литературного языка в современной России: два аспекта 2007-05-03 (Ј.А.)
4962 Тезисы 004: С.Н. Кузнецов, Модели языковой политики в русскоязычном сообществе 2007-05-03 (Ј.А.)
4961 Тезисы 013: Л.А. Кудрявцева, Моделирование динамической синхронии лексико-семантической системы современного русского языка 2007-05-03 (Ј.А.)
4960 Тезисы 020: Г. Крейдлин, Русский язык в его соотношении с языком русских
жестов: позы как жестовые и языковые знаки 2007-05-03 (Ј.А.)
4959 Тезисы 004: E.И. Костанди, Отличительные особенности языка современной
русской прессы Эстонии 2007-05-03 (Ј.А.)
4958 Библиография 041: Библиотека-фонд „Русское Зарубежье“ 2007-05-02 (Ј.А.)
4957 Портреты 031: Nikita A. Struve (Paris) 2007-05-02 (Ј.А.)
4956 Школы 007: Център по когнитивна наука (София) 2007-05-02 (Ј.А.)
4955 Школы 007: 14th International Summer School in Cognitive Science 05-02 (Ј.А.)
4954 Конференции 007: 8th Australasian Society for Cognitive Science Conference
(University of Adelaide) 2007-05-02 (Ј.А.)
4953 Конференции 007: 29th Meeting of the Cognitive Science Society (Nashville)
2007-05-02 (Ј.А.)
4952 Конференции 005: The Neurocognition of Developmental Language Disorders
(Georgetown University) 2007-05-02 (Ј.А.)
4951 Исследования 037: Е.В. Перехвальская, Выражение числа в русско-китайском
пиджине 2007-05-02 (Ј.А.)
4950 Доклады 037: Е.В. Перехвальская, Языковые контакты и „прагматический
код“ 2007-05-02 (Ј.А.)
4949 Исследования 037: E. Perekhvalskaya, Quantification in the Russian-Chinese
Pidgin 2007-05-02 (Ј.А.)
4948 Портреты 005: Татьяна Владимировна Черниговская (С.-Петербург) 200705-02 (Ј.А.)
4947 Интервью 005: Штурм мозга. Интервью с Т.В.Черниговской 2007-05-02 (Ј.А.)
153

4946 Программы 007: EuroCogSci07 2007-05-02 (Ј.А.)
4945 Портреты 040: Daniel Bunčić (Bonn) 2007-05-02 (Ј.А.)
4944 Тезисы 011: D. Bunčić, Энантиосемия внутриязыковая и межъязыковая проблема коммуникации 2007-05-02 (Ј.А.)
4943 Тезисы 040: Д. Бунчич, Простая мова - сколько языков? Языковая норма у
Смотрицкого, Скорины и их соотечественников 2007-05-01 (Ј.А.)
4942 Портреты 040: Галина Алексеевна Лилич (Санкт-Петербург) 2007-05-01
(Ј.А.)
4941 Библиография 008: An On-line Hypertext Bibliography on False Friends 2007-0501 (Ј.А.)
4940 Диссертации 040: А.И. Изотов, Функционально-семантическая категория
императивности в современном чешском языке как прагмалингвистический феномен 2007-05-01 (Ј.А.)
4939 Школы 040: Петербургская школа славистики 2007-05-01 (Ј.А.)
4938 Портреты 030: Людмила Ивановна Сараскина (Москва) 2007-05-01 (Ј.А.)
4937 Документы 005: 2002 IREX Short-Term Travel Grants Program 2007-05-01
(Ј.А.)
4936 Портреты 005: Irina A. Sekerina (New York) 2007-05-01 (Ј.А.)
4935 Тезисы 004: И.М. Копыленко, Социолингвистический аспект функционирования товарных знаков 2007-05-01 (Ј.А.)
4934 Тезисы 014: Е.Р. Кнор, Выявление национально-культурной информации в
структуре фразеологизма на основе компьютерной базы данных 2007-05-01 (Ј.А.)
4933 Тезисы 001: В.В. Каверина, Реформирование русской орфографии: история и
современность 2007-05-01 (Ј.А.)
4932 Тезисы 004: О.С. Иссерс, Типы коммуникативных норм и детерминирующие
их факторы 2007-05-01 (Ј.А.)
4931 Тезисы 037: В.В. Жданова, Роль социокультурных установок говорящего при
переключении или смешивании языкового кода (на материале русского языка немецкой диаспоры) 2007-05-01 (Ј.А.)
4930 Тезисы 004: Э.А. Григорян, Русскоязычие (объекты лингвистических исследований) 2007-05-01 (Ј.А.)
4929 Тезисы 037: Н.В. Габдреева, Функциональное освоение лексики французского происхождения (на материале переводов французской литературы конца XVIII XIX в.) 2007-05-01 (Ј.А.)
4928 Тезисы 037: Л.Т. Выгонная, О.И. Щербакова, Фонетика русской речи белорусов-билингвов: современное состояние и проблемы изучения 2007-05-01 (Ј.А.)
4926 Портреты 040: Тильман Бергер (Tübingen) 2007-04-30 (Ј.А.)
4925 Сборники 040: Rusistika, Slavistika, Lingvistika 2007-04-30 (Ј.А.)
4924 Журналы 001: Poznań Studies in Contemporary Linguistics 2007-04-30 (Ј.А.)
4923 Портреты 011: Ирина Михайловна Кобозева (Москва) 2007-04-30 (Ј.А.)
4922 Диссертации 001: Н.А.Фененко, Французские реалии в контексте теории языка 2007-04-30 (Ј.А.)
4921 Исследования 011: И.М. Кобозева, Отрицание и пресуппозиции (в связи с
правилом перенесения отрицания в русском языке) 2007-04-30 (Ј.А.)
4920 Школы 001: Московское типологическое общество 2007-04-30 (Ј.А.)
4919 Тезисы 037: Э.Ф. Володарская, Взаимодействие русского и английского языков на разных этапах исторического развития 2007-04-30 (Ј.А.)
4918 Тезисы 004: С.С. Бойко, „Языковая самооборона“ в частных дневниках 1960–
1980-х годов 2007-04-30 (Ј.А.)
4917 Тезисы 004: Г.Ю. Богданович, Русский язык в полилингвокультурной ситуа154

ции Крыма 2007-04-30 (Ј.А.)
4916 Тезисы 004: В.И. Беликов, Сколько норм в русском языке? 2007-04-30 (Ј.А.)
4915 Тезисы 037: Л.А. Баранова, Русизмы в английском языке: идеологические мифы и языковая реальность 2007-04-30 (Ј.А.)
4914 Тезисы 004: В.Н. Арутюнян, Языковая ситуация и ситуативный язык 04-30 ЈА
4913 Тезисы 004: М. Алексеенко, Русский язык в оппозиции „языковая политика языковая действительность“ на Украине 2007-04-30 (Ј.А.)
4912 Тезисы 018: Л. Ясаи, Семантические модификации при образовании множественного числа имени существительного 2007-04-30 (Ј.А.)
4911 Тезисы 021: М.Ю. Черткова, О современном этапе эволюции формальной модели русского вида 2007-04-30 (Ј.А.)
4910 Тезисы 018: Б. Тошович, Глагол - прилагательное - адъектоверб 2007-04-30
(Ј.А.)
4909 Тезисы 007: И.В. Ружицкий, Модальные частицы как средство реализации
прагматического уровня языковой личности (на материале повести Л. Н. Толстого
„Хаджи-Мурат“) 2007-04-30 (Ј.А.)
4908 Библиография 041: Книжные интернет-магазины (Греция) 2007-04-29 (Ј.А.)
4906 Журналы 001: Γλωσσολογία 2007-04-29 (Ј.А.)
4905 Журналы 042: Byzantine and Modern Greek Studies 2007-04-29 (Ј.А.)
4904 Журналы 001: Révue roumaine de linguistique 2007-04-29 (Ј.А.)
4903 Журналы 042: Gjuha Jonë 2007-04-29 (Ј.А.)
4902 Журналы 042: Studime Filologjike 2007-04-29 (Ј.А.)
4901 Портреты 001: Александр Евгеньевич Кибрик (Москва) 2007-04-29 (Ј.А.)
4900 Тезисы 010: О.Г. Ровнова, Старообрядческие говоры зарубежья и их место в
русской аспектуальной системе 2007-04-29 (Ј.А.)
4899 Тезисы 021: Е.Н. Ремчукова, Речетворчество и грамматика 2007-04-29 (Ј.А.)
4898 Тезисы 018: Г.И. Панова, Основы представления морфологических единиц в
вузовском курсе русской морфологии 2007-04-29 (Ј.А.)
4897 Тезисы 021: Ф.И. Панков, О морфологии и синтаксисе модальных слов 200704-29 (Ј.А.)
4896 Тезисы 018: Й. Норгерд Сёренсен, Референциальная функция русских местоимений 2007-04-29 (Ј.А.)
4895 Тезисы 018: Р.Н. Мароевич, Части речи в древнерусском и современном русском языках 2007-04-29 (Ј.А.)
4894 Тезисы 018: С.А. Лутин, К вопросу об инвариантных значениях русских
падежей (именительный падеж) 2007-04-29 (Ј.А.)
4893 Тезисы 018: А.М. Лаврентьев, Система падежей в русском языке с точки зрения динамической типологии 2007-04-29 (Ј.А.)
4892 Тезисы 018: Й. Крекич, Категория определенности и инхоативы совершенного вида 2007-04-29 (Ј.А.)
4891 Тезисы 006: К. Те Чжин, Принципы анализа употребления форм глагольного
времени на материале форм настоящего времени в русском языке (в зеркале корейского языка) 2007-04-29 (Ј.А.)
4890 Новости 030: Д. Станковић, Заветна лира 2007-04-28 (Ј.А.)
4889 Исследования 006: G. Ratzlaff, F. Ratzlaff, Dominance of the Auxiliary „to be“ in
the Present Perfect of World Languages 2007-04-28 (Ј.А.)
4888 Библиография 040: Collection Specimina slavica Tolosana 2007-04-28 (Ј.А.)
4887 Журналы 040: Slavica occitania 2007-04-28 (Ј.А.)
4886 Журналы 042: Revue Russe 2007-04-28 (Ј.А.)
4885 Конференции 036: La Russie et l’Europe: autres et semblables 2007-04-28 (Ј.А.)
155

4884 Журналы 040: Cahiers slaves 2007-04-28 (Ј.А.)
4883 Школы 040: Centre d'études slaves 2007-04-28 (Ј.А.)
4882 Библиография 042: Institut de recherche et d’histoire des textes 2007-04-28 (Ј.А.)
4881 Школы 039: Association Française des Russisants 2007-04-28 (Ј.А.)
4880 Портреты 021: Jean Breuillard (Paris) 2007-04-28 (Ј.А.)
4879 Библиография 041: Институт научной информации по общественным наукам
2007-04-28 (Ј.А.)
4878 Школы 040: Centre de recherches sur les littératures et civilisations slaves de
Paris-Sorbonne 2007-04-28 (Ј.А.)
4877 Программы 039: Русский язык и литература в международном образовательном пространстве 2007-04-28 (Ј.А.)
4876 Сообщения 039: Информационноe письмо № 4 2007-04-28 (Ј.А.)
4875 Тезисы 018: М. Энн Косентини, О значении падежей в русском языке: система контролируемости действия 2007-04-28 (Ј.А.)
4874 Портреты 031: Stefano Garzonio (Pisa) 2007-04-28 (Ј.А.)
4873 Журналы 042: Res Balticae 2007-04-28 (Ј.А.)
4872 Журналы 020: Sign Systems Studies 2007-04-28 (Ј.А.)
4871 Тезисы 018: С.А. Карпухин, Глагольный вид в русском языке: к новой парадигме 2007-04-28 (Ј.А.)
4870 Тезисы 018: А.Ф. Дрёмов, Системная теория падежей и ее место в эволюции
взглядов на падеж в лингвистике XX века 2007-04-28 (Ј.А.)
4869 Журналы 042: Revista Letras 2007-04-28 (Ј.А.)
4868 Тезисы 018: Е. Годой, Об употреблении видов глагола в русском языке для
выражения факта действия 2007-04-28 (Ј.А.)
4867 Тезисы 018: В.И. Гаврилова, Возвратные глаголы совершенного вида как
средство выражения стихийных процессов и их место в залоговой системе 200704-28 (Ј.А.)
4866 Тезисы 018: В.И. Беликов, Авторитарный императив в русском языке 200704-28 (Ј.А.)
4865 Исследования 040: G.B. Bercoff, La lingua letteraria in Ucraina: ieri e oggi 200704-27 (Ј.А.)
4864 Портреты 040: Giovanna Brogi Bercoff (Milano) 2007-04-27 (Ј.А.)
4863 Обзоры 013: Д. Феррари-Браво, Итальянские исследования по русской исторической и культурологической лексикографии и лексикологии (1970-1990 г.г.)
2007-04-27 (Ј.А.)
4862 Портреты 037: Vincenzo Orioles (Udine) 2007-04-27 (Ј.А.)
4861 Школы 001: Società di Linguistica Italiana 2007-04-27 (Ј.А.)
4860 Библиография 006: Contrastive Linguistics 2007-04-27 (Ј.А.)
4859 Школы 037: Eurolinguistic Association of Mannheim 2007-04-27 (Ј.А.)
4858 Журналы 037: Plurilinguismo 2007-04-27 (Ј.А.)
4857 Диссертации 037: Е.В. Перехвальская, Сибирский пиджин (Дальневосточный
вариант) 2007-04-27 (Ј.А.)
4856 Новые книги 001: Сумерки лингвистики 2007-04-27 (Ј.А.)
4855 Портреты 011: Нина Давидовна Арутюнова (Москва) 2007-04-27 (Ј.А.)
4854 Исследования 013: М.В. Панов, О позиционных чередованиях в лексике 200704-27 (Ј.А.)
4853 Исследования 013: А.Ю. Мусорин, Теонимическая лексика русского языка
2007-04-27 (Ј.А.)
4852 Исследования 037: Л.П. Михайлова, Прибалтийско-финский компонент в русском слове 2007-04-27 (Ј.А.)
156

4851 Исследования 004: О.В. Лутовинова, Лингвокультурный типаж „хакер“ 200704-27 (Ј.А.)
4850 Исследования 037: А.И. Дьяков, Причины интенсивного заимствования англицизмов в русском языке 2007-04-27 (Ј.А.)
4849 Исследования 013: И.Г. Добродомов, И.А. Пильщиков, Облучок (Из заметок о
лексике и фразеологии „Евгения Онегина“) 2007-04-27 (Ј.А.)
4848 Исследования 013: Л.В. Балашова, Общественно-политическая лексика как
источник метафоризации вне политического дискурса 2007-04-27 (Ј.А.)
4847 Исследования 011: Ю.Д. Апресян, Системообразующие смыслы „знать“ и
„считать“ в русском языке 2007-04-27 (Ј.А.)
4846 Исследования 004: Г.Н. Скляревская, Слово в меняющемся мире: русский
язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы 2007-04-27 (Ј.А.)
4845 Исследования 001: Е.В. Зарецкий, Фемининность русской культуры: лингвистический аспект 2007-04-26 (Ј.А.)
4844 Исследования 001: Е.В. Зарецкий, Немецкая лексика в зеркале статистики
2007-04-26 (Ј.А.)
4843 Исследования 036: Е.В. Зарецкий, Немецкий язык в культурологическом аспекте: новые тенденции 2007-04-26 (Ј.А.)
4842 Исследования 002: Р. Шаяхметов, Мироздание глазами праславян. К вопросу
реконструкции картины мира 2007-04-26 (Ј.А.)
4841 Тезисы 013: Г.М. Шипицына, Аспекты системного анализа лексических единиц различных языков 2007-04-26 (Ј.А.)
4840 Тезисы 037: А.Г. Шилина, Функционирование устойчивых словосочетаний с
компонентом „гендер“ / „гендерный“ в научных текстах 2007-04-26 (Ј.А.)
4839 Тезисы 013: С.Д. Шелов, О некоторых проблемах терминоведения: опыт вопросов и ответов 2007-04-26 (Ј.А.)
4838 Тезисы 012: Н.Л. Чулкина, Лексикографирование „живого“ русского слова от
В.И. Даля до наших дней (от узуса к словарю) 2007-04-26 (Ј.А.)
4837 Тезисы 012: М.И. Чернышева, Корпус научного сопровождения Словаря русского языка XI–XVII вв. 2007-04-26 (Ј.А.)
4836 Тезисы 012: Е.Л. Хохлова, Многоязычный словарь исторических терминов: к
проблеме подбора русскоязычных переводных эквивалентов 2007-04-26 (Ј.А.)
4835 Тезисы 013: А.А. Ховалкина, К вопросу об описании строевых единиц (на материале функционально-семантического поля указателей малой величины признака) 2007-04-26 (Ј.А.)
4834 Тезисы 013: Э.А. Столярова, Некоторые итоги изучения лексико-семантической системы русской разговорной речи 2007-04-26 (Ј.А.)
4833 Тезисы 013: А.Н. Скобелкин, К объяснению некоторых анлаутных чередований 2007-04-26 (Ј.А.)
4832 Тезисы 013: Г.Н. Сергеева, Лексикализованные предложно-падежные словоформы в служебной функции как структурно-семантическая разновидность эквивалентов слова 2007-04-26 (Ј.А.)
4831 Тезисы 013: Л.О. Савчук, Определение словарного запаса языка через соотношение идиолектов его носителей 2007-04-26 (Ј.А.)
4830 Тезисы 013: А.Н. Рудяков, „Активный“ словарь русского языка 2007-04-26
(Ј.А.)
4829 Портреты 011: Елена Викторовна Падучева (Москва) 2007-04-25 (Ј.А.)
4828 Тезисы 011: Д. Пайар, Е. Добрушина, Полисемия в зеркале разных семантических школ 2007-04-25 (Ј.А.)
4827 Тезисы 011: Е.В. Падучева, Русские глаголы восприятия: опыт описания
157

структуры семантического поля 2007-04-25 (Ј.А.)
4826 Тезисы 012: М.В. Орешкина, Лингвокультурологические словари: задачи,
жанры, содержание 2007-04-25 (Ј.А.)
4825 Тезисы 013: Р.Ю. Намитокова, И.А. Нефляшева, Окказиональное слово на
газетной полосе: механизмы экспрессивности 2007-04-25 (Ј.А.)
4824 Тезисы 014: С.А. Мовсисян, Опыт идеографического описания русских фразеологизмов со словами „два“ и „три“ 2007-04-25 (Ј.А.)
4823 Тезисы 012: О.А. Михайлова, Национально-культурная концептуальная система по данным лексикографии 2007-04-25 (Ј.А.)
4822 Тезисы 037: Е.В. Маринова, К вопросу о типологии иноязычных слов 200704-25 (Ј.А.)
4821 Тезисы 014: В.И. Макаров, Фразеологизация и стереотип восприятия речевого сообщения 2007-04-25 (Ј.А.)
4820 Доклады 004: Л.П. Крысин, О русском языке наших дней 2007-04-24 (Ј.А.)
4819 Исследования 007: А.А. Пшенкин, Метафорический образ СССР / России в
американском и российском политическом дискурсе 2007-04-24 (Ј.А.)
4818 Доклады 004: Г. Лассвелл, Язык власти 2007-04-24 (Ј.А.)
4817 Исследования 001: Э. Лассан, Лингвистика как ангажированное знание 200704-24 (Ј.А.)
4816 Исследования 007: Дж. Лакофф, Метафора и война: Система метафор для оправдания войны в Заливе 2007-04-24 (Ј.А.)
4815 Исследования 007: Н.Н. Клочко, Образы Европы в современных национальных дискурсах (на примере антропоморфной метафорики) 2007-04-24 (Ј.А.)
4814 Исследования 042: В.З. Демьянков, Политический дискурс как предмет политологической филологии 2007-04-24 (Ј.А.)
4813 Исследования 007: Р. Водак, Взаимосвязь „дискурс-общество“: когнитивный
подход к критическому дискурс-анализу 2007-04-24 (Ј.А.)
4812 Исследования 027: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Становление и эволюция зарубежной политической лингвистики 2007-04-24 (Ј.А.)
4811 Учебники 027: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Современная политическая лингвистика 2007-04-24 (Ј.А.)
4810 Исследования 027: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Методологические грани политической метафорологии 2007-04-24 (Ј.А.)
4809 Исследования 007: Э.В. Будаев, „Могут ли метафоры убивать?“ 2007-04-24
(Ј.А.)
4808 Исследования 022: Л.Е. Бессонова, Новые лингвополитические исследования
в Украине 2007-04-24 (Ј.А.)
4807 Исследования 023: В.Л. Бенуа, Функциональная теория дискурса политической кампании 2007-04-24 (Ј.А.)
4806 Исследования 013: Л.Л. Бантышева, Общественно-политическая лексика начала XX в.: традиции изучени 2007-04-24 (Ј.А.)
4805 Исследования 007: Р.Д. Андерсон, О кросс-культурном сходстве в метафорическом представлении политической власти 2007-04-24 (Ј.А.)
4804 Исследования 007: Р.Д. Андерсон, Каузальная сила политической метафоры
2007-04-24 (Ј.А.)
4803 Исследования 001: М. Леушин, Сталин и Марр: три архивных документа 2007
-04-24 (Ј.А.)
4802 Доклады 001: В.М. Алпатов, Историческое развитие типологии до середины
XX в. 2007-04-24 (Ј.А.)
4801 Исследования 008: М.Л. Гаспаров, Подстрочник и мера точности 2007-04-24
158

4800 Доклады 021: С.Е. Яхонтов, Лексическое и грамматическое словообразование
2007-04-24 (Ј.А.)
4799 Исследования 021: И.В. Недялков, Семантические ранги дискурсных функций видовых граммем 2007-04-24 (Ј.А.)
4798 Исследования 021: А.М. Мухин, Морфологические и синтаксические категории 2007-04-24 (Ј.А.)
4797 Исследования 021: В.Б. Касевич, Некоторые вопросы отражения в языке
пространственных отношений 2007-04-24 (Ј.А.)
4796 Исследования 013: А.Ю. Мусорин, О характеристике лексической специфики
при описании языка 2007-04-24 (Ј.А.)
4795 Доклады 001: А.Ю. Мусорин, Словарь письменностей народов мира (предварительные материалы) 2007-04-24 (Ј.А.)
4794 Доклады 001: Р. Нудельман, Язык предков 2007-04-24 (Ј.А.)
4793 Интервью 001: С.А. Старостин, У человечества был единый праязык 200704-24 (Ј.А.)
4792 Доклады 001: С.А. Старостин, Два подхода к изучению истории языка 200704-24 (Ј.А.)
4791 Доклады 001: А.Ю. Мусорин, О содержании понятия „мертвые языки“ 200704-24 (Ј.А.)
4790 Доклады 037: Л.Н. Каминская, Ю.А. Клейнер, Анклавный язык в составе языкового союза (к постановке проблемы) 2007-04-24 (Ј.А.)
4789 Тезисы 013: Н.Ю. Лукашевич, Имена характеров в русском языке: описание с
помощью шаблонов поведения 2007-04-24 (Ј.А.)
4788 Тезисы 013: А.В. Лемов, Компоненты системы научного термина как лексической единицы 2007-04-24 (Ј.А.)
4787 Тезисы 003: И.Н. Курлюта, Метод семантического поля в диахроническом
исследовании языковых единиц 2007-04-24 (Ј.А.)
4786 Тезисы 012: Н.А. Еськова, О новом издании „Орфоэпического словаря русского языка“ 2007-04-24 (Ј.А.)
4785 Тезисы 013: Н.Ф. Злобина, Фольклористические термины в науке XIX и XX
веков 2007-04-24 (Ј.А.)
4784 Тезисы 014: К.Н. Дубровина, Особенности образования и функционирования
библейских фразеологизмов в русском языке 2007-04-24 (Ј.А.)
4783 Библиография 001: Histoire de la linguistique russe et soviétique, et d'Europe
centrale et orientale 2007-04-23 (Ј.А.)
4782 Портреты 001: Patrick Sériot (Suisse) 2007-04-23 (Ј.А.)
4781 Журналы 001: Советские журналы 20-30х гг. в области наук о языке 2007-0423 (Ј.А.)
4780 Журналы 040: Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества 2007-04-23 (Ј.А.)
4779 Журналы 040: Славянский век (Вена) 2007-04-23 (Ј.А.)
4778 Исследования 001: C. Brandist, Le marrisme et l’héritage de la Völkerpsychologie
dans la linguistique soviétique 2007-04-23 (Ј.А.)
4777 Исследования 006: E. Vakulenko, Connotations culturelles et émotivité: un
exemple russo-français 2007-04-23 (Ј.А.)
4776 Тезисы 037: M. Kliashchuk & K. Tsedryk, Variation de l’inventaire paradigmatique dans une situation de langues en contact 2007-04-23 (Ј.А.)
4775 Тезисы 013: В.А. Долинский, Диасемия в ассоциациях (триада „свобода“ „рабство“ - „достоинство“) 2007-04-23 (Ј.А.)
159

4774 Тезисы 013: И.А. Дегтярева, Диахронический подход в изучении лексических
значений русских литературоведческих терминов 2007-04-23 (Ј.А.)
4773 Тезисы 037: А.Ш. Давлетукаева, Развитие русской терминологии во взаимодействии с английской терминологией (диахронический аспект) 2007-04-23 (Ј.А.)
4772 Тезисы 013: Г.Л. Гладилина, Особенности лексико-семантических процессов
формирования подъязыка лесного сплава 2007-04-23 (Ј.А.)
4771 Тезисы 013: Е.Л. Гинзбург, Ю.Н. Караулов, Е.А. Цыб, Русский тезаурус второй половины XIX века. Конкретная лексика 2007-04-23 (Ј.А.)
4770 Тезисы 012: Н.В. Герман, Теоретическая концепция стилистико-идеографического словаря русских глаголов 2007-04-23 (Ј.А.)
4769 Тезисы 013: И.В. Галактионова, Система русских существительных – названий лиц, занимающихся воспитанием и обучением 2007-04-23 (Ј.А.)
4768 Тезисы 013: М.Н. Володина, Термины „медиатор, медиум, медиа“ в современном русском языке 2007-04-23 (Ј.А.)
4767 Тезисы 013: О.В. Борхвальдт, Специальная лексика прошлых эпох: проблема
стратификации 2007-04-23 (Ј.А.)
4766 Тезисы 012: В.Д. Бондалетов, Задачи русской арготической лексикографии
2007-04-23 (Ј.А.)
4765 Тезисы 014: Л.А. Балобанова, Структурно-семантические особенности и
функционирование синтаксических фразеологизмов со значением невозможности
2007-04-22 (Ј.А.)
4764 Новые книги 006: P. Bocale, Glossario russo-italiano di termini grammaticali
2007-04-22 (Ј.А.)
4763 Исследования 004: P. Bocale, Il russo in vetrina. Indagini sulla lingua dei
partecipanti a „Za steklom“ 2007-04-22 (Ј.А.)
4762 Исследования 009: П. Бокале, Аналитические и разговорные элементы в романе Рубена Гальего 2007-04-22 (А.Г.)
4761 Доклады 005: С.Н. Цейтлин, Направления и аспекты изучения детской речи
2007-04-22 (Ј.А.)
4760 Исследования 005: С.Н. Цейтлин, Детские речевые инновации: опыт анализа
2007-04-22 (Ј.А.)
4759 Исследования 005: И.А. Стернин, О национальном коммуникативном сознании 2007-04-22 (Ј.А)
4758 Исследования 007: И.А. Стернин, Коммуникативное и когнитивное сознание
2007-04-22 (Ј.А.)
4757 Исследования 005: А.И. Лысенко, Формирование фонемной структуры слова
в детской речи 2007-04-22 (Ј.А.)
4756 Исследования 005: Ю.П. Князев, Онтолингвистика и „просто“ лингвистика
2007-04-22 (Ј.А.)
4755 Исследования 005: Г.Г. Инфантова, Реализация категории связности в устном
тексте 2007-04-22 (Ј.А.)
4754 Исследования 005: О.С. Зорькина, О психолингвистическом подходе к изучению текста 2007-04-22 (Ј.А.)
4753 Исследования 005: Т.Ю. Виноградова, Специфика общения в Интернете 200704-22 (Ј.А.)
4752 Доклады 004: А.А. Бурыкин, О соотношении понятий „литературный язык“ и
„письменный язык“ 2007-04-22 (Ј.А.)
4751 Исследования 007: П. Друлак, Метафора как мост между рациональным и художественным 2007-04-22 (Ј.А.)
4750 Исследования 007: А. Вежбицкая, Понимание культур через посредство клю160

чевых слов (отрывок) 2007-04-22 (Ј.А.)
4749 Обзоры 007: Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Метафора в педагогическом дискурсе: современные зарубежные исследования 2007-04-22 (Ј.А.)
4748 Исследования 001: А.Ю. Мусорин, Об объективных факторах простоты и
сложности языка 2007-04-22 (Ј.А.)
4746 Тезисы 012: Л.Г. Бабенко, О концепции и структуре экспериментального синтаксического словаря русских глаголов 2007-04-22 (Ј.А.)
4745 Тезисы 014: И. Адамсон, Функционирование фразеологизмов с компонентом
значения волитивности в модальных высказываниях 2007-04-22 (Ј.А.)
4744 Тезисы 017: М.Ю. Авдонина, Ономастические единицы - связующее звено
культур 2007-04-22 (Ј.А.)
4743 Тезисы 005: В.П. Абрамов, Теория ассоциативного поля 2007-04-22 (Ј.А.)
4742 Интервью 032: М. Сретеновић, Нож под грлом писца 2007-04-21 (Ј.А.)
4741 Диссертации 013: П.А. Горшков, Сленг хакеров и геймеров в Интернете
2007-04-21 (Ј.А.)
4740 Диссертации 003: И.А. Иванова, Концепт ЛЮБОВЬ и его концептосфера в
истории русского языка 2007-04-21 (Ј.А.)
4739 Диссертации 023: А.Е. Гульшина, Лингвостилистические особенности текста
веб-сайта: проблема смыслового восприятия (на материале презентационных текстов веб-сайтов) 2007-04-21 (Ј.А.)
4738 Диссертации 037: Д.К. Туманская, Лексические заимствования как способ
расширения концептуальной системы языка (турцизмы в новогреческом) 2007-0421 (Ј.А.)
4737 Доклады 037: Т.В. Максимова, Заимствования в контексте лингвокультур: англо-русские параллели 2007-04-21 (Ј.А.)
4736 Классики 040: А.В. Исаченко, Очерк сравнительной грамматики славянских
языков. М., 1961, 350 стр. (с картами и указателями) 2007-04-21 (Ј.А.)
4735 Доклады 040: О.М. Младенова, Болгары и русские: как мы (не) понимаем
друг друга 2007-04-21 (Ј.А.)
4734 Доклады 040: Р.П. Усикова, С.Б. Бернштейн и развитие македонистики в нашей стране 2007-04-21 (Ј.А.)
4733 Исследования 014: Н.В. Климович, К вопросу об определении библеизма в
лингвистике 2007-04-21 (Ј.А.)
4732 Проекты 026: Машинный фонд русского языка 2007-04-21 (Ј.А.)
4731 Тезисы 025: З.М. Шаляпина, Е.Г. Борисова, М.И. Канович, А.С. Панина, Е.С.
Тарасова, О.А. Штернова, Проблемы русского лексико-синтаксического синтеза
при сущностном подходе к языку 2007-04-21 (Ј.А.)
4730 Тезисы 025: Д.В. Хмелёв, Сложностной подход к задаче определения авторства текста 2007-04-21 (Ј.А.)
4729 Тезисы 011: С. Татевосов, Грамматические асимметрии в употреблении показателей модальности: семантика и дистрибуция глагола „мочь“ 2007-04-21 (Ј.А.)
4728 Тезисы 025: В.Д. Соловьев, Формальная модель порядка слов в русском языке 2007-04-21 (Ј.А.)
4727 Тезисы 024: В.В. Рыков, Корпус текстов как отражение состояния русского
языка 2007-04-21 (Ј.А.)
4726 Тезисы 025: В.Г. Русаков, Задачи и принципы функционирования компьютерной программы „Слот“ 2007-04-21 (Ј.А.)
4725 Тезисы 027: Б.Н. Рахимбердиев, Применение статистических методов в исторической лексикографии 2007-04-21 (Ј.А.)
4724 Тезисы 005: Л.П. Прокофьева, Формализованные и психолингвистические
161

методы анализа фоносемантической структуры художественного текста (в аспекте
цвето-звуковой ассоциативности) 2007-04-21 (Ј.А.)
4723 Тезисы 027: Р.К. Потапова, В.В. Потапов, База лингвистических данных (применительно к электронной энциклопедии, предназначенной для экспертов-русистов в области судебной фонетики) 2007-04-21 (Ј.А.)
4722 Тезисы 019: Е.А. Покровская, Динамика русского синтаксиса XX столетия и
парадигмы культуры 2007-04-21 (Ј.А.)
4721 Тезисы 013: Е.А. Покровская, Лексическая синонимия в квантитативно-системном аспекте (на материале русского языка) 2007-04-21 (Ј.А.)
4720 Тезисы 026: В.А. Новиков, Лексические межъязыковые соответствия в параллельных текстах при составлении трансферного компонента систем машинного
перевода 2007-04-21 (Ј.А.)
4719 Тезисы 025: О.А. Невзорова, Функционально-коммуникативная грамматика и
компьютерный анализ русских текстов: прикладные проблемы 2007-04-21 (Ј.А.)
4718 Тезисы 027: Т.А. Москаленко, К проблеме лингвистического обеспечения
парламентских процедур 2007-04-20 (Ј.А.)
4717 Тезисы 037: Ю.Н. Марчук, Воздействие на русский язык автоматизированных
средств массовой информации 2007-04-20 (Ј.А.)
4716 Тезисы 025: Г.Я. Мартыненко, А.О. Гребенников, Е.А. Козлова, Е.И. Лазаренко, Т.И. Шерстинова, Информационно-статистические технологии изучения эволюции художественной литературы (на материале Компьютерной антологии русского рассказа XX века) 2007-04-20 (Ј.А.)
4715 Тезисы 019: K.H.Lund, Опыт визуального интерактивного обучения синтаксису 2007-04-20 (Ј.А.)
4714 Тезисы 025: Н.В. Лукашевич, Представление значений многозначных терминов в тезаурусе для автоматического концептуального индексирования 2007-04-20
(Ј.А.)
4713 Тезисы 025: С.В. Лесников, Гипертекст русского языка 2007-04-20 (Ј.А.)
4712 Тезисы 025: Ю.П. Ланкин, И.Е. Ким, Построение адаптивных нейросетевых
систем автоматического анализа русской звучащей речи 2007-04-20 (Ј.А.)
4711 Тезисы 025: О.В. Кукушкина, Проблемы морфемного членения и автоматизация процесса морфемной сегментации русского слова 2007-04-20 (Ј.А.)
4710 Тезисы 023: Ю.К. Крылов, Модель интаэротекста - интаэрографа, основные
закономерности синтактики художественной прозы 2007-04-20 (Ј.А.)
4709 Исследования 019: E. Fedorenko, M. Babyonyshev and E. Gibson, The Nature of
Case Interference in On-line Sentence Processing in Russian 2007-04-19 (Ј.А.)
4708 Портреты 007: Evelina G. Fedorenko (Cambridge) 2007-04-19 (Ј.А.)
4707 Конференции 025: 3rd Language & Technology Conference (Poznań) 2007-04-19
(Ј.А.)
4706 Проекты 001: Linguistic Laboratory (Bochum) 2007-04-19 (Ј.А.)
4705 Проекты 039: Conversation Analysis in Russian 2007-04-19 (Ј.А.)
4704 Проекты 037: Balkan Morpho-Syntactic Similarities 2007-04-19 (Ј.А.)
4703 Журналы 040: Славянски диалози 2007-04-19 (Ј.А.)
4702 Школы 007: The Slavic Cognitive Linguistics Association 2007-04-19 (Ј.А.)
4701 Школы 001: Linguistics Association of Great Britain 2007-04-19 (Ј.А.)
4700 Школы 001: Linguistic Society of America 2007-04-19 (Ј.А.)
4699 Проекты 041: Common Language Resources and Technology Infrastructure 2007
-04-19 (Ј.А.)
4698 Проекты 041: European Research Area 2007-04-19 (Ј.А.)
4697 Проекты 041: Community Research & Development Information Service 2007162

04-19 (Ј.А.)
4696 Проекты 027: LUNA Project 2007-04-19 (Ј.А.)
4695 Проекты 041: Language Technology for eLearning 2007-04-19 (Ј.А.)
4694 Школы 027: The Linguistic Engineering Group 2007-04-19 (Ј.А.)
4693 Школы 001: Ling - Polska Lista Językoznawcza 2007-04-19 (Ј.А.)
4692 Журналы 039: Русский язык в Китае 2007-04-19 (Ј.А.)
4691 Журналы 042: Russian Studies 2007-04-19 (Ј.А.)
4690 Журналы 001: Contemporary Linguistics 2007-04-19 (Ј.А.)
4689 Журналы 038: Shandong Foreign Languages Teaching Journal 2007-04-19 (Ј.А.)
4688 Журналы 038: Foreign Language Education 2007-04-19 (Ј.А.)
4687 Журналы 001: Foreign Languages Research 2007-04-19 (Ј.А.)
4686 Журналы 001: Modern Foreign Languages 2007-04-19 (Ј.А.)
4685 Журналы 001: Foreign Languages Research 2007-04-19 (Ј.А.)
4684 Журналы 025: Computer-Assisted Foreign Language Education 2007-04-19 (Ј.А.)
4683 Журналы 038: Foreign Language Teaching 2007-04-19 (Ј.А.)
4682 Журналы 001: Foreign Language Teaching and Research 2007-04-19 (Ј.А.)
4681 Журналы 008: Language and Translation 2007-04-19 (Ј.А.)
4680 Журналы 001: Language Planning 2007-04-19 (Ј.А.)
4679 Журналы 027: Applied Linguistics 2007-04-19 (Ј.А.)
4678 Журналы 038: Foreign Languages and Their Teaching 2007-04-19 (Ј.А.)
4677 Журналы 032: Contemporary Foreign Literature 2007-04-19 (Ј.А.)
4676 Журналы 033: Foreign Literature 2007-04-19 (Ј.А.)
4675 Журналы 033: Foreign Literature Studies 2007-04-19 (Ј.А.)
4674 Журналы 001: Journal of PLA University of Foreign Languages 2007-04-19 (Ј.А.)
4673 Журналы 042: Foreign Language and Literature 2007-04-19 (Ј.А.)
4672 Журналы 001: Journal of Foreign Languages 2007-04-19 (Ј.А.)
4671 Тезисы 016: М.А. Кронгауз, Словообразование в модели языка 2007-04-19
(Ј.А.)
4670 Тезисы 013: В.В. Кромер, К вопросу диахронической полисемии 2007-04-19
(Ј.А.)
4669 Тезисы 025: О.Ф. Кривнова, Л.М. Захаров, Г.С. Строкин, Многофункциональный автоматический транскриптор русских текстов 2007-04-19 (Ј.А.)
4668 Тезисы 027: Г.Е. Кедрова, Проектирование Интернет-учебников по русскому
языку: базовые принципы 2007-04-19 (Ј.А.)
4667 Тезисы 006: Е.А. Карпиловская, Модель поля реализации морфемы как эталон сопоставительного изучения языков (к проблеме построения компьютерной
сопоставительной грамматики русского и украинского языков) 2007-04-19 (Ј.А.)
4666 Тезисы 027: Л.В. Златоустова, Универсальное, групповое и индивидуальное в
речи (лингвокриминалистический аспект) 2007-04-19 (Ј.А.)
4665 Тезисы 025: В.Н. Захаров, А.А. Рогов, Ю.В. Сидоров, Проблема грамматического инварианта Достоевского и атрибуция анонимных и псевдонимных статей в
журналах „Время“ и „Эпоха“ (1861-1865) 2007-04-19 (Ј.А.)
4664 Тезисы 025: А.Е. Ермаков, В.В. Плешко, Ассоциативная модель смысла текста в прикладных задачах компьютерного анализа 2007-04-19 (Ј.А.)
4663 Тезисы 025: Н.П. Дарчук, Синтаксический анализатор русского текста 200704-19
4662 Тезисы 025: П.В. Гращенков, И.М. Кобозева, Многоаспектная компьютерная
база данных по русским прилагательным EDGE как инструмент анализа лексикограмматической категории 2007-04-19 (Ј.А.)
4661 Тезисы 027: Е.И. Галяшина, Проблемы исследования русскоязычных текстов
163

с целью установления авторства литературного произведения 2007-04-19 (Ј.А.)
4660 Конференции 004: Язык, культура, общество (Москва) 2007-04-18 (Ј.А.)
4659 Новые книги 004: Glossary of Sociolinguistic Terms 2007-04-18 (Ј.А.)
4658 Конференции 015: 3rd International Workshop on Balto-Slavic Accentology
(Leiden) 2007-04-18 (Ј.А.)
4657 Конференции 040: Balto-Slavonic Natural Language Processing (Prague) 200704-18 (Ј.А.)
4656 Исследования 012: А.Ю. Филиппович, Автоматизированная технология корректуры переиздания Словаря Академии Российской 1789-1794 гг. на основе динамически пополняемого словаря спеллера 2007-04-18 (Ј.А.)
4655 Доклады 005: А.Ю. Филиппович, Среда обработки данных полиязычного ассоциативного эксперимента 2007-04-18 (Ј.А.)
4654 Тезисы 025: К.Р. Галиуллин, Научно-информационное обеспечение русской
лингвографии 2007-04-18 (Ј.А.)
4653 Тезисы 025: И.Е. Воронина, Проблемы формализации русского языка 200704-18 (Ј.А.)
4652 Тезисы 025: В.Б. Виноградова, О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, С.О. Савчук, Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX века: создание, категоризация, автоматизированный анализ языковых особенностей 2007-04-18 (Ј.А.)
4651 Тезисы 025: О. Бутузова, Е.А. Ильюшина, М. Петрова, А.В. Прохоров, Ю. Сироткина, К построению авторского инварианта 2007-04-18 (Ј.А.)
4650 Тезисы 025: Е.П. Буторина, Система компьютерного тестирования по русскому языку 2007-04-18 (Ј.А.)
4649 Тезисы 025: П.И. Браславский, Стиль как дополнительный параметр поиска
информации в Internet 2007-04-18 (Ј.А.)
4648 Тезисы 027: Е.Г. Борисова, Прикладные описания русского языка и их место
в русистике 2007-04-18 (Ј.А.)
4647 Тезисы 025: В.В. Богданов, База данных „Хронологический морфемно-словообразовательный словарь русского языка“: принципы устройства и его основные
квантитативные параметры 2007-04-18 (Ј.А.)
4646 Тезисы 025: Т.А. Богатова, Программа „Историческая память России“ в науке
и образовании 2007-04-18 (Ј.А.)
4645 Тезисы 025: Т.Б. Агранат, Способы различения простого и сложного предложения при автоматическом анализе текстов 2007-04-18 (Ј.А.)
4644 Интервью 040: М. Сретеновић, За боље српско-руске везе 2007-04-17 (Ј.А.)
4643 Проекты 001: Украинский лингвистический портал 2007-04-17 (Ј.А.)
4642 Журналы 001: Мовознавство 2007-04-17 (Ј.А.)
4641 Конференции 027: MegaLing'2007 (Крым) 2007-04-17 (Ј.А.)
4640 Тезисы 020: Ю.С. Степанов, „Интертекст” – среда обитания культурных концептов 2007-04-17 (Ј.А.)
4639 Тезисы 007: Е.Л. Шмелёва, Метафора: структура и применение в текстах массовой коммуникации 2007-04-17 (Ј.А.)
4638 Тезисы 011: С.В. Чернова, Семантическая модель „замысел - осуществление
замысла“ : перспективы изучения и описания 2007-04-17 (Ј.А.)
4637 Тезисы 022: Е.В. Хачатурян, „Скажем“ и „так сказать“ как элементы построения устной научной речи 2007-04-17 (Ј.А.)
4636 Тезисы 019: Э.О.Хааг, Лингвистическая интерпретация причинных отношений 2007-04-17 (Ј.А.)
4635 Тезисы 019: И.Р. Федорова, Ситуация возможности: детерминирующий фактор 2007-04-17 (Ј.А.)
164

4634 Тезисы 011: С.В. Ушакова, Семантический признак „наблюдаемость“ как показатель коммуникативного потенциала глагола 2007-04-17 (Ј.А.)
4633 Тезисы 012: В.И. Убийко, Словарь концептосферы и динамика дискурса 2007
-04-17 (Ј.А.)
4632 Тезисы 007: С.Н. Туровская, Модальность необходимости и персональность:
функциональные особенности высказываний с Я-субъектом 2007-04-17 (Ј.А.)
4631 Тезисы 011: О.Г. Твердохлеб, К вопросу о репрезентации инструмента (история и современность) 2007-04-17 (Ј.А.)
4630 Тезисы 022: В.Н. Степанов, Провокационный дискурс (ПД) 2007-04-17 (Ј.А.)
4629 Тезисы 020: Т.С. Соколова, Гендерный аспект символизма языка фольклорных жестов 2007-04-17 (Ј.А.)
4628 Тезисы 007: Е.И. Семиколенова, Функциональная парадигма русского глагола как отражение когнитивного опыта 2007-04-17 (Ј.А.)
4627 Портреты 011: Anna Wierzbicka (Australia) 2007-04-17 (Ј.А.)
4626 Исследования 011: Н.В. Лукашевич, Б.В. Добров, Описание понятийной системы русского языка в виде семантической сети 2007-04-17 (Ј.А.)
4625 Монографии 011: А. Вежбицкая. Из книги „Семантические примитивы“ 200704-17 (Ј.А.)
4624 Портреты 042: Александр Жолковский (Los Angeles) 2007-04-17 (Ј.А.)
4623 Учебники 019: Я.Г. Тестелeц. Введение в общий синтаксис 2007-04-16 (Ј.А.)
4622 Учебники 019: Я.Г. Тестелeц. Введение в общий синтаксис 2007-04-16 (Ј.А.)
4621 Исследования 019: Y. Testelets, Distributive Quantifier Float in Russian and
Some Related Constructions 2007-04-16 (Ј.А.)
4620 Исследования 019: Y. Testelets, Are there Strong and Weak Pronouns in Russian?
2007-04-16 (Ј.А.)
4619 Портреты 019: Яков Георгиевич Тестелец (Москва) 2007-04-16 (Ј.А.)
4618 Обзоры 011: И.А. Большаков, А.Ф. Гельбух, Модель „Смысл – Текст“: Тридцать лет спустя 2007-04-16 (Ј.А.)
4617 Портреты 011: Игорь Александрович Мельчук (Canada) 2007-04-16 (Ј.А.)
4616 Сборники 011: Meaning-Text Linguistics 2007-04-16 (Ј.А.)
4615 Портреты 011: Юрий Дереникович Апресян (Москва) 2007-04-16 (Ј.А.)
4614 Тезисы 011: О.Н. Селиверстова, Некоторые принципы организации семантических систем и роль компонентного анализа 2007-04-16 (Ј.А.)
4613 Тезисы 007: Н.К. Рябцева, Новая лингвистика и моделирование естественного
интеллекта 2007-04-16 (Ј.А.)
4612 Тезисы 007: Н.П. Перфильева, Aнтропоцентрический и текстоцентрический
аспекты при исследовании вводных слов и их эквивалентов 2007-04-16 (Ј.А.)
4611 Тезисы 011: А. Пеетерс-Подгаевская, Проблемы обратной концептуализации
локальных объектов в русском литературном языке и его диалектах 2007-04-16
(Ј.А.)
4610 Тезисы 007: А.В. Михайлов, Языковые средства поддержания единства группового сознания 2007-04-16 (Ј.А.)
4609 Тезисы 011: М.Г. Милютина, Природа и статус конативной модальности (модальности попытки) 2007-04-16 (Ј.А.)
4608 Тезисы 011: Е.С. Микитченко, О ментальных репрезентациях (представлениях) синонимов „путь“ и „дорога“ 2007-04-16 (Ј.А.)
4607 Тезисы 011: Т.В. Маркелова, Социализация ценностных отношений языковыми средствами 2007-04-16 (Ј.А.)
4606 Тезисы 011: Е.В. Маркелова, Процессы категоризации в глубинных пословичных пропозициях 2007-04-16 (Ј.А.)
165

4605 Тезисы 011: В.С. Ли, О наивно-языковой семантике и проблемах концептуального анализа 2007-04-15 (Ј.А.)
4604 Портреты 031: Omry Ronen (Ann Arbor) 2007-04-15 (Ј.А.)
4603 Тезисы 007: Т.П. Лённгрен, Эффект реальности ирреального в житийных текстах 2007-04-15 (Ј.А.)
4602 Тезисы 007: Е.К. Лебедева, Лингвистическое исследование и принципы когнитивной лингвистики 2007-04-15 (Ј.А.)
4601 Доклады 039: К. Ласорса-Съедина, Европейская грамматика и русская концептосфера в преподавании РКИ 2007-04-15 (Ј.А.)
4600 Тезисы 022: И.П. Кузьмич, Об одной разновидности скрытого речевого намерения 2007-04-15 (Ј.А.)
4599 Тезисы 007: М.И. Конюшкевич, Категория сравнения и бином языка 2007-0415 (Ј.А.)
4598 Тезисы 007: Н.Н. Клочко, Вертикальный контекст русских политических логосфер в России и Латвии 2007-04-15 (Ј.А.)
4597 Тезисы 007: И.Е. Ким, Социальное восприятие: языковая модель денотативной ситуации 2007-04-15 (Ј.А.)
4596 Тезисы 012: Т.А. Кильдибекова, Г.В. Гафарова, Функционально-когнитивный
словарь русского языка как новый тип активного словаря 2007-04-15 (Ј.А.)
4595 Тезисы 007: А.Е. Кибрик, Русский синтаксис в свете когнитивной сферы „посессивности“ 2007-04-15 (Ј.А.)
4594 Тезисы 017: И.С. Карабулатова, Топонимические логоэпистемы 2007-04-15
(Ј.А.)
4593 Тезисы 022: Е.П. Захарова, Взаимодействие коммуникативных категорий
разного типа 2007-04-15 (Ј.А.)
4592 Портреты 030: Slobodanka M. Vladiv-Glover (Australia) 2007-04-15 (Ј.А.)
4591 Исследования 015: R.F. Feldstein, Russian Phonological Desinences as a Conditioning Factor in Accentual Paradigms 2007-04-15 (Ј.А.)
4590 Портреты 040: Борис Юстинович Норман (Минск) 2007-04-15 (Ј.А.)
4589 Тезисы 011: А.А. Зализняк, Семантическая деривация в значении русской
приставки У- 2007-04-15 (Ј.А.)
4588 Тезисы 007: О.Н. Григорьева, Использование концептов чувственного восприятия для манипуляции массовым сознанием в языке СМИ 2007-04-15 (Ј.А.)
4587 Тезисы 007: О.И. Глазунова, Метафорические структуры в процессе логического познания 2007-04-15 (Ј.А.)
4586 Тезисы 011: Г.Ф. Гаврилова, Семантика и структура предложения в когнитивном аспекте 2007-04-15 (Ј.А.)
4585 Тезисы 011: Г.И. Володина, Семантическая функция некоторых оборотов разговорной речи 2007-04-15 (Ј.А.)
4584 Тезисы 011: А.В. Вдовиченко, Лексическое значение в дискурсивной модели
описания языка. Синтактика versus семантика 2007-04-15 (Ј.А.)
4583 Тезисы 011: Л.О. Бутакова, Концептуально-семантический анализ художественного текста как средство моделирования авторского сознания 2007-04-15 (Ј.А.)
4582 Тезисы 018: А. Бонч-Осмоловская, Об одном параметре классификации прилагательных 2007-04-15 (Ј.А.)
4581 Тезисы 007: Н.Н. Болдырев, Когнитивный аспект семантики притяжательных
местоимений 2007-04-15 (Ј.А.)
4580 Тезисы 007: Г.И. Берестнев, Личное самосознание русских с точки зрения
языка: соотношение типологического и универсального 2007-04-15 (Ј.А.)
4579 Портреты 006: Renate Belentschikow (Magdeburg) 2007-04-14 (Ј.А.)
166

4578 Исследования 010: E. Stadnik-Holzer, Zur Frage nach der Herkunft der sog.
Postponierten Partikel in den nordrussischen Dialekten 2007-04-14 (Ј.А.)
4577 Библиография 031: Сайт „Каталог“ 2007-04-14 (Ј.А.)
4576 Библиография 031: Сайт „Русские писатели и поэты“ 2007-04-14 (Ј.А.)
4574 Новости 039: First European Survey on Foreign Languages Skills 04-14 (Ј.А.)
4573 Сообщения 041: П. Градинаров, Академическая русистика и Интернет 200704-14 (Ј.А.)
4572 Тезисы 021: Ж.-П. Бенуа, К ролевой грамматике русского языка: комитатив
сопровождающего и его конверсивы 2007-04-14 (Ј.А.)
4571 Тезисы 011: М.Г. Безяева, О смысловом взаимодействии семантических параметров при реализации алгоритма развертывания русских коммуникативных значений 2007-04-14 (Ј.А.)
4570 Тезисы 007: Н.В. Бардина, Когнитивные стратегии дискурса в русском „языковом фильме мира“ 2007-04-14 (Ј.А.)
4569 Тезисы 007: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Когнитивные операции при
порождении актуального значения идиомы 2007-04-14 (Ј.А.)
4568 Тезисы 007: О.Н. Алешина, Семантическое моделирование как метод лингвистической метафорологии 2007-04-14 (Ј.А.)
4567 Тезисы 007: Н.Ф. Алефиренко, Дискурсивно-когнитивные истоки семантики
единиц вторичного знакообозначения 2007-04-14 (Ј.А.)
4566 Тезисы 007: Г.А. Аббакумова, О некоторых закономерностях в развитии процессов метафоризации 2007-04-14 (Ј.А.)
4565 Портреты 021: Rafael Guzmán Tirado (Granada) 2007-04-14 (Ј.А.)
4564 Исследования 019: Е.В. Зарецкий, Безличные конструкции в русском языке:
культурологические и типологические аспекты 2007-04-13 (Ј.А.)
4563 Конференции 039: XIX Оломоуцкие дни русистов 2007-04-13 (Ј.А.)
4562 Портреты 021: Arto Mustajoki (Helsinki) 2007-04-13 (Ј.А.)
4561 Тезисы 003: Э.Г. Шимчук, Русские модальные глаголы в диахронии 2007-0413 (Ј.А.)
4560 Тезисы 003: Е.В. Шимко, Деепричастия в русском литературном языке XVIII
в. (формальный аспект) 2007-04-13 (Ј.А.)
4559 Тезисы 010: В. Чекмонас, Старообрядческие говоры Литвы и проблемы исторической диалектологии русского языка 2007-04-13 (Ј.А.)
4558 Тезисы 003: М.И. Тарасов, Лексика комедий конца XVIII - начала XIX вв. (к
проблеме формирования нормативной разговорной разновидности русского литературного языка) 2007-04-13 (Ј.А.)
4557 Тезисы 037: В.С. Савельев, К вопросу о „заимствованном“ синтаксисе церковнославянских переводов 2007-04-13 (Ј.А.)
4556 Исследования 037: B. Hansen, How to Measure Areal Convergence : A Case Study of Contact-induced Grammaticalization in the German-Hungarian-Slavonic Contact
Area 2007-04-12 (Ј.А.)
4555 Исследования 021: B. Hansen, The Grammaticalization (and Degrammaticalization?) of Modals in Slavonic 2007-04-12 (Ј.А.)
4554 Тезисы 010: T.B. Iumsunova, L.L. Kasatkin & Ch. Sappok, An Acoustic Data
Base of Russian Dialects in the Baikal Region 2007-04-12 (Ј.А.)
4553 Тезисы 037: R. Kasatkina & L. Kasatkin, Lexicon of one Russian Migrant Dialect:
Stratigrafic Analysis 2007-04-12 (Ј.А.)
4552 Тезисы 010: N. Kirsanov, Using Text Editing Technique in Processing the
Phonetically Transcribed Texts: Contemporary Ingrian Dialect near Gatchina 2007-0412 (Ј.А.)
167

4551 Тезисы 010: M. Krause, V.V. Lublinskaja, Ch. Sappok, Russian Speaker's Dialect
Image - A Perceptional Study 2007-04-12 (Ј.А.)
4550 Тезисы 010: M. Post, Some Prosodic Characteristics of the Northern Russian
Dialect of Varzuga 2007-04-12 (Ј.А.)
4549 Тезисы 037: J. Saarikivi, Substratum vs. Loan Interference: are they Always
Separable? The Case of European North of Russia 2007-04-12 (Ј.А.)
4548 Тезисы 003: L. Siilin, Hagiography as a Linguistic Source Material (of NorthRussian Dialects) 2007-04-12 (Ј.А.)
4547 Тезисы 004: B. Wiemer, A. Zielinska & V. Kardelis, Sociolinguistic Complexities
in Slavic-Lithuanian Micro-Areals 2007-04-12 (Ј.А.)
4546 Тезисы 037: Ch. Sappok, Acoustic Database of Contact-Induced Changes in the
Language of Russian Outpost Communities in Siberia and Kamtchatka 2007-04-12(Ј.А.)
4545 Проекты 037: A. Krasovitsky, Russian Dialects in East Siberia and Kamchatka
2007-04-12 (Ј.А.)
4544 Исследования 037: S. Wertheim, Discourse Pragmatics as a Means of Contactinduced Change 2007-04-12 (Ј.А.)
4543 Журналы 040: Јужнословенски филолог (2006) 2007-04-12 (Ј.А.)
4542 Портреты 011: Barbara H. Partee (Amherst) 2007-04-12 (Ј.А.)
4541 Доклады 004: Т.И. Доценко, Сферы общения и активные тенденции в лексиконе подростка 2007-04-12 (Ј.А.)
4540 Доклады 014: И.А. Подюков, Современное фразеотворчество в живой речи
города 2007-04-12 (Ј.А.)
4539 Тезисы 007: А.П. Чудинов, Современная Россия в метафорическом зеркале
2007-04-12 (Ј.А.)
4538 Доклады 011: В.А. Малышева, Н.В. Демидова, Семантическая характеристика обращений, выраженных апеллятивной лексикой, в идиолексиконе 2007-0412 (Ј.А)
4537 Тезисы 011: С.С. Шляхова, Семантика русских ономатопов: динамический
аспект 2007-04-12 (Ј.А.)
4536 Доклады 009: Н.В. Хорошева, Русский общий жаргон: к определению понятия 2007-04-12 (Ј.А.)
4535 Тезисы 037: М.Н. Литвинова, О.В. Огородникова, Перевод имени собственного в межкультурном аспекте 2007-04-12 (Ј.А.)
4534 Тезисы 037: Е.Н. Бекасова, Об аутотрансплантации в современном русском
языке 2007-04-12 (Ј.А.)
4533 Тезисы 004: Л.П. Крысин, О социально обусловленных процессах в русском
языке конца XX века 2007-04-12 (Ј.А.)
4532 Тезисы 013: Е.И. Голованова, О путях синхронного развития системы наименований лиц по профессии в русском языке 2007-04-12 (Ј.А.)
4531 Тезисы 023: О.О. Атаева, Ю.Н. Пинягин, Национально-культурная специфика
британского и российского рекламного дискурса 2007-04-12 (Ј.А.)
4530 Тезисы 023: И.С. Бедрина, Научный текст в аспекте „знаниевых“ категорий
2007-04-12 (Ј.А.)
4529 Тезисы 007: Ю.Н. Караулов, Е.Л. Гинзбург, Модели лексического строя языковой личности мастера слова 2007-04-12 (Ј.А.)
4528 Интервью 011: Barbara H. Partee: An interview with Chongli Zou 2007-04-12
(Ј.А.)
4527 Тезисы 011: B.H. Partee and V. Borschev, The Genitive of Negation in Russian:
Multiple Perspectives on a Multi-Faceted Problem 2007-04-11 (Ј.А.)
4526 Исследования 011: B.H. Partee and V. Borschev, Information Structure, Perspec168

tival Structure, Diathesis, Alternation, and the Russian Genitive of Negation 04-11 (Ј.А.)
4525 Исследования 022: O. Kagan, Specificity as Speaker Identifiability 2007-04-11
(Ј.А.)
4524 Исследования 011: A. Grønn, Presuppositional Variance and Aspectual Meaning
2007-04-11 (Ј.А.)
4523 Исследования 019: A. Grønn, Relative Past and the Syntax-Semantics Interface in
Russian 2007-04-11 (Ј.А.)
4522 Исследования 011: A. Grønn, Irrealis and Sequence of TAM 2007-04-11 (Ј.А.)
4521 Исследования 019: A. Grønn, Information Structure and Aspectual Competition
2007-04-11 (Ј.А.)
4520 Тезисы 012: Ю.Н. Караулов, Е.Л. Гинзбург, М.М. Коробова, Е.А. Цыб, С.Н.
Шепелёва, И.В. Ружицкий, Комментарий в статье словаря Ф.М.Достоевского 200704-11 (Ј.А.)
4519 Тезисы 004: И.И. Грачева, Качественные и количественные показатели употребления просторечных элементов горожанами и влияние на них фактора „место
рождения информанта“ 2007-04-11 (Ј.А.)
4518 Тезисы 013: М.В.Богачева, К проблеме семантической реконструкции апеллятивов на материале имен собственных 2007-04-11 (Ј.А.)
4517 Доклады 009: Л.Г. Кыркунова, К вопросу о стилевом статусе текстов „низовых“ документов 2007-04-11 (Ј.А.)
4516 Доклады 003: М.В. Богачева, К вопросу о реконструкции апеллятивов как методе исторической лексикологии 2007-04-11 (Ј.А.)
4515 Доклады 009: Л.Р. Дускаева, Информационные жанры газетной публицистики 2007-04-11 (Ј.А.)
4514 Доклады 023: М.П. Котюрова, Информативная плотность в сфере категорий
научного текста 2007-04-11 (Ј.А.)
4513 Доклады 017: Е.Н. Полякова, Изменения в пермской антропонимии XVI–
XVIII веков 2007-04-11 (Ј.А.)
4512 Тезисы 023: Н.П. Харченко, Л.С. Баник, Заголовки-цитаты в современной
газетной публицистике 2007-04-11 (Ј.А.)
4511 Тезисы 004: И.А. Подюков, Живая речь города в аспекте фразеотворчества
2007-04-11 (Ј.А.)
4510 Тезисы 007: А.И. Новиков, Доминантность как механизм смыслообразования
2007-04-11 (Ј.А.)
4509 Тезисы 019: В.А. Мишланов, Глагол „быть“ в русском синтаксисе 2007-04-11
(Ј.А.)
4508 Тезисы 032: Н.С. Бочкарева, Русская реминисценция в романе М.Павича
„Пейзаж, нарисованный чаем“ 2007-04-10 (Ј.А.)
4507 Обзоры 004: Т.И. Ерофеева, Понятие „социолект“ в истории лингвистики XX
века 2007-04-10 (Ј.А.)
4506 Тезисы 005: И.Г. Овчинникова, Ментальный лексикон русского ребенка:
гендерные различия 2007-04-10 (Ј.А.)
4505 Тезисы 006: Н.В. Новоспасская, К вопросу о методах в установлении структурных отношений русского языка с языками БЯС 2007-04-10 (Ј.А.)
4504 Доклады 036: Б.В. Кондаков, Византийские истоки русской духовности 200704-10 (Ј.А.)
4503 Тезисы 007: Г.Н.Манаенко, В поисках российского менталитета в текстах
СМИ, или „бабушкины очки“ 2007-04-10 (Ј.А.)
4502 Исследования 015: Е.В. Ерофеева, Ассимилятивное смягчение согласных
перед /j/ на стыке приставки и корня в речи пермяков 2007-04-10 (Ј.А.)
169

4501 Тезисы 037: М. Поварницына, Особенности функционирования в речи наименований, образованных путем трансонимизации (на материале литературного хорватского языка) 2007-04-10 (Ј.А.)
4500 Проекты 006: R. Matasović, Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi 2007-04-10
(Ј.А.)
4499 Проекты 031: J. Užarević, Književni minimalizam 2007-04-10 (Ј.А.)
4498 Проекты 040: A. Nazor, Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije
2007-04-10 (Ј.А.)
4497 Проекты 006: D. Sesar, Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim 2007-04-10
(Ј.А.)
4496 Проекты 006: Ž. Fink, Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika
2007-04-10 (Ј.А.)
4495 Журналы 001: Язык Человека (HumLang) 2007-04-10 (Ј.А.)
4494 Школы 013: Лаборатория общей и компьютерной лексикологии и лексикографии (МГУ) 2007-04-10 (Ј.А.)
4493 Портреты 021: Наталия Юльевна Шведова (Москва) 2007-04-10 (Ј.А.)
4492 Тезисы 003: Е.А. Мишина, Варьирование видо-временных форм в восточнославянских нарративных текстах XI–XV вв. 2007-04-10 (Ј.А.)
4491 Тезисы 003: С. Менгель, Русские переводы начала XVIII века в Галле – неизвестная попытка на пути создания нового русского литературного языка 2007-0410 (Ј.А.)
4490 Тезисы 003: В.А. Мишланов, Еще раз о роли книг церковных в истории русского языка 2007-04-10 (Ј.А.)
4489 Тезисы 010: Е.А. Нефедова, Идиолект как источник диалектного варьирования 2007-04-10 (Ј.А.)
4488 Тезисы 003: Н.А. Нечунаева, Минея в истории русского языка 2007-04-10
(Ј.А.)
4487 Тезисы 003: Н.В. Николенкова, Реализация принципа цепочечного нанизывания в церковнославянском тексте 2007-04-10 (Ј.А.)
4486 Тезисы 003: М.В. Орлова, Дипломатическая терминология - зеркало русского
Ренессанса 2007-04-10 (Ј.А.)
4485 Тезисы 003: Т.В. Пентковская, Датировка и особенности Чудовской редакции
славянского перевода Нового Завета 2007-04-10 (Ј.А.)
4484 Тезисы 003: О.П. Пунтусова, Пролог ХIII в. как древнейший псковский памятник 2007-04-10 (Ј.А.)
4483 Тезисы 003: Т.В. Рождественская, Проблемы лингвистического анализа Договоров Руси с греками X в. 2007-04-10 (Ј.А.)
4482 Библиография 041: Интернет-магазин „Ozon.ru“ 2007-04-09 (Ј.А.)
4481 Журналы 032: Арион 2007-04-09 (Ј.А.)
4480 Журналы 032: Журнальный зал 2007-04-09 (Ј.А.)
4479 Журналы 032: Дети Ра 2007-04-09 (Ј.А.)
4478 Журналы 032: День и ночь 2007-04-09 (Ј.А.)
4477 Журналы 036: Дружба народов 2007-04-09 (Ј.А.)
4476 Журналы 032: Иерусалимский журнал 2007-04-09 (Ј.А.)
4475 Журналы 032: Интерпоэзия 2007-04-09 (Ј.А.)
4474 Журналы 032: Иностранная литература 2007-04-09 (Ј.А.)
4473 Журналы 032: Континент 2007-04-09 (Ј.А.)
4472 Журналы 034: Критическая Масса 2007-04-09 (Ј.А.)
4471 Журналы 032: Крещатик 2007-04-09 (Ј.А.)
4470 Журналы 034: НЛО 2007-04-09 (Ј.А.)
170

4469 Журналы 036: Логос 2007-04-09 (Ј.А.)
4468 Журналы 036: Новый ЛИК 2007-04-09 (Ј.А.)
4467 Журналы 036: Отечественные записки 2007-04-09 (Ј.А.)
4466 Журналы 034: Старое литературное обозрение 2007-04-09 (Ј.А.)
4465 Журналы 032: Уральская новь 2007-04-09 (Ј.А.)
4464 Журналы 032: Студия 2007-04-09 (Ј.А.)
4463 Журналы 036: Вестник Европы 2007-04-09 (Ј.А.)
4462 Журналы 032: Волга 2007-04-09 (Ј.А.)
4461 Журналы 032: Зарубежные записки 2007-04-09 (Ј.А.)
4460 Журналы 034: Вопросы литературы 2007-04-09 (Ј.А.)
4459 Журналы 036: Зеркало 2007-04-09 (Ј.А.)
4458 Журналы 036: Неприкосновенный запас 2007-04-09 (Ј.А.)
4457 Журналы 032: Новый Журнал 2007-04-09 (Ј.А.)
4456 Журналы 032: Нева 2007-04-09 (Ј.А.)
4455 Журналы 032: Новая Юность 2007-04-09 (Ј.А.)
4454 Журналы 032: Октябрь 2007-04-09 (Ј.А.)
4453 Журналы 032: Новый Берег 2007-04-09 (Ј.А.)
4452 Журналы 032: Сибирские огни 2007-04-09 (Ј.А.)
4451 Журналы 032: Урал 2007-04-09 (Ј.А.)
4450 Журналы 032: Слово-Word 2007-04-09 (Ј.А.)
4449 Журналы 032: Новый Мир 2007-04-09 (Ј.А.)
4448 Журналы 032: Звезда 2007-04-09 (Ј.А.)
4447 Программы 002: Словенска етимологија данас 2007-04-08 (Ј.А.)
4446 Монографии 007: Ключевые идеи русской языковой картины мира 2007-0408 Ј.А.
4445 Монографии 013: Опыт изучения лексики как системы 2007-04-08 (Ј.А.)
4444 Сборники 001: А. Фрей, Соссюр против Соссюра? 2007-04-08 (Ј.А.)
4443 Монографии 020: О. Леонтович, Русские и американцы 2007-04-08 (Ј.А.)
4442 Новые книги 012: Л.Ф. Престина, Словарь запрещенного языка 2007-04-08
(Ј.А.)
4441 Монографии 001: Б. Ганеев, Противоречия в языке и речи 2007-04-08 (Ј.А.)
4440 Монографии 022: Т.Е. Владимирова, Призванные в общение 2007-04-08 (Ј.А.)
4439 Монографии 011: Н.Д. Арутюнова, Предложение и его смысл 2007-04-08
(Ј.А.)
4438 Монографии 019: Ю.А. Левицкий, Основы теории синтаксиса 2007-04-08
(Ј.А.)
4437 Монографии 001: И.Ф. Вардуль, Основы описательной лингвистики 2007-0408 (Ј.А.)
4436 Монографии 011: С.В. Воронин, Основы фоносемантики 2007-04-08 (Ј.А.)
4435 Монографии 001: И.Е. Гельб, Опыт изучения письма. Основы грамматологии
2007-04-08 (Ј.А.)
4434 Монографии 017: А. Юдин, Ономастикон восточнославянских загадок 200704-08 (Ј.А.)
4433 Монографии 001: А.Е. Кибрик, Очерки по общим и прикладным вопросам
языкознания 2007-04-08 (Ј.А.)
4432 Монографии 022: В. Дементьев, Непрямая коммуникация 2007-04-08 (Ј.А.)
4431 Монографии 006: Наименования цвета в индоевропейских языках 2007-04-08
(Ј.А.)
4430 Монографии 020: Т.В. Цивьян, Модель мира и ее лингвистические основы
2007-04-08 (Ј.А.)
171

4429 Монографии 011: А.А. Зализняк, Многозначность в языке и способы ее представления 2007-04-08 (Ј.А.)
4428 Монографии 001: Ю.С. Степанов, Методы и принципы современной лингвистики 2007-04-08 (Ј.А.)
4427 Монографии 011: Г.В. Колшанский, Контекстная семантика 2007-04-08 (Ј.А.)
4426 Монографии 001: О.А. Радченко, Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства 2007-04-08 (Ј.А.)
4425 Монографии 020: Ю.С. Степанов, Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика 2007-04-08 (Ј.А.)
4424 Новые книги 012: В.Д. Бондалетов, В. И. Даль и тайные языки в России 200704-08 (Ј.А.)
4423 Сборники 001: Современная Американская Лингвистика 2007-04-08 (Ј.А.)
4422 Монографии 011: Н. Алефиренко, Спорные проблемы семантики 2007-04-08
(Ј.А.)
4421 Учебники 006: А.В. Десницкая, Сравнительное языкознание и история языков
2007-04-08 (Ј.А.)
4420 Учебники 001: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Введение в языковедение 2007-04-08
(Ј.А.)
4419 Монографии 001: А.Е. Кибрик, Константы и переменные языка 2007-04-08
(Ј.А.)
4418 Учебники 017: Имена собственные в европейских языках. Романская и русская антропонимика 2007-04-08 (Ј.А.)
4417 Монографии 001: E. Протасова, H. Родина, Многоязычие в детском возрасте
2007-04-08 (Ј.А.)
4416 Монографии 019: A. Мустайоки, Теория функционального синтаксиса 200704-08 (Ј.А.)
4415 Сборники 007: Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура 2007-04-08
(Ј.А.)
4414 Монографии 013: Н.И. Толстой, Славянская географическая терминология:
Семасиологические этюды 2007-04-08 (Ј.А.)
4413 Монографии 020: М.М. Маковский, Феномен ТАБУ в традициях и в языке
индоевропейцев 2007-04-08 (Ј.А.)
4412 Новые книги 002: В.А. Чудинов, Идея эволюционного словаря 2007-04-08
(Ј.А.)
4411 Сборники 001: Парадигмы научного знания в современной лингвистике 200704-08 (Ј.А.)
4410 Монографии 033: Ю.Н. Тынянов, Проблема стихотворного языка 2007-04-08
(Ј.А.)
4409 Монографии 011: Т.М. Николаева, Семантика акцентного выделения 2007-0408 (Ј.А.)
4408 Монографии 001: И. Фридрих, Дешифровка забытых письменностей и языков
2007-04-07 (Ј.А.)
4407 Монографии 013: Е.В. Падучева, Динамические модели в семантике лексики
2007-04-07 (Ј.А.)
4406 Монографии 001: В.М. Лейчик, Терминоведение. Предметы, методы, структура 2007-04-07 (Ј.А.)
4405 Новые книги 037: Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп и др., Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы 2007-04-07 (Ј.А.)
4404 Монографии 007: В.Г. Борботько, Принципы формирования дискурса 200704-07 (Ј.А.)
172

4403 Монографии 023: Ю.Е. Прохоров, Действительность. Текст. Дискурс 200704-07 (Ј.А.)
4402 Журналы 008: Мосты. № 3 (11, 2006) 2007-04-07 (Ј.А.)
4401 Новые книги 012: Г.Ч. Гусейнов, Материалы к Русскому Словарю общественно-политического языка конца XX века 2007-04-07 (Ј.А.)
4400 Монографии 004: Г.Ч. Гусейнов, Советские идеологемы в русском дискурсе
1990-x 2007-04-07 (Ј.А.)
4399 Монографии 013: В.И. Жельвис, Поле брани: Сквернословие как социальная
проблема в языках и культурах мира 2007-04-07 (Ј.А.)
4398 Монографии 017: А.К. Матвеев, Ономатология 2007-04-07 (Ј.А.)
4397 Сборники 021: Традиционное и новое в русской грамматике 2007-04-07 (Ј.А.)
4396 Монографии 037: В.Г. Демьянов, Иноязычная лексика в истории русского
языка XI-XVII веков. Проблемы морфологической адаптации 2007-04-07 (Ј.А.)
4395 Тезисы 003: К.А. Максимович, Переводы с греческого в домонгольской Руси
2007-04-07 (Ј.А.)
4394 Тезисы 010: М. Краузе, К. Саппок, В.В. Люблинская, Диалектное сознание в
современной России 2007-04-07 (Ј.А.)
4393 Тезисы 003: А.М. Кузнецов, Субстантивные функции прилагательных в древней славянской письменности 2007-04-07 (Ј.А.)
4392 Тезисы 003: Т.Ф. Кузенная, Функционирование стилистических славянизмов
в паломнической литературе XII - середины XV вв. 2007-04-07 (Ј.А.)
4391 Тезисы 036: Т.В. Кортава, Словесная школа Выговской пустыни как рефлекс
культурного конфликта в русской истории 2007-04-07 (Ј.А.)
4390 Тезисы 037: Ф. Корнилло, Влияние скифского языка и скифской культуры на
праславянский и восточнославянские языки 2007-04-07 (Ј.А.)
4389 Тезисы 003: С.В. Конявская, Некоторые вопросы, связанные с функционированием слов pluralia tantum в языке древнерусской письменности 2007-04-07 (Ј.А.)
4388 Тезисы 003: С.И. Иорданиди, Об особенностях образования форм сравнительной степени в древнерусском языке 2007-04-07 (Ј.А.)
4387 Тезисы 003: С.И. Иорданиди, К проблеме категории определенности в истории русского языка 2007-04-07 (Ј.А.)
4386 Тезисы 010: Н.Г. Ильинская, Типология отличий общерусского глагола, функционирующего в диалектных системах 2007-04-07 (Ј.А.)
4385 Тезисы 002: И. Игартуа, Происхождение род. ед. основ на -a# в русском и
других славянских языках 2007-04-07 (Ј.А.)
4384 Новости 036: The European Research Area: New Perspectives 2007-04-06 (Ј.А.)
4383 Обзоры 027: М.В. Гаврилова, Лингвистический анализ политического дискурса 2007-04-06 (Ј.А.)
4382 Исследования 023: Е.В. Падучева, Некоторые проблемы моделирования соответствия между текстом и смыслом в языке 2007-04-06 (Ј.А.)
4381 Тезисы 022: Т.М. Момолдаева, Категория вежливости в трактовке зарубежных лингвистов последнего десятилетия 20 в. 2007-04-06 (Ј.А.)
4380 Доклады 021: А.В. Зеленщиков, Взаимодействие категорий: модальность и
время 2007-04-06 (Ј.А.)
4379 Обзоры 021: А.В. Зеленщиков, Универсальная грамматика Хомского 2007-0406 (Ј.А.)
4378 Доклады 007: И.В. Толочин, Дж. Лакофф и перспективы лингвистических
исследований 2007-04-06 (Ј.А.)
4377 Обзоры 025: С.А. Шаров, Средства компьютерного представления лингвистической информации 2007-04-06 (Ј.А.)
173

4376 Учебники 025: В.З. Демьянков, Специальные теории интерпретации в вычислительной лингвистике 2007-04-06 (Ј.А.)
4375 Анонсы 001: Кoмпьютeрная энциклoпeдия „Язык & знаниe“ 2007-04-05 (Ј.А.)
4374 Доклады 025: V. Balkova, A. Sukhonogov, and S. Yablonsky, Russian WordNet
2007-04-05 (Ј.А.)
4372 Тезисы 006: Tanja Anstatt, A Comparison of Narrative Structures: Use of Aspecttense in Storytelling by Russian, German and Bilingual Children 2007-04-05 (Ј.А.)
4371 Доклады 037: O. Gordeeva, Acquisition of Vowel Duration Conditioning in
Russian-Scottish English Bilingual Children 2007-04-05 (Ј.А.)
4370 Доклады 037: O. Gordeeva, Language Mixing in Research on Bilingual
Acquisition of Prosody: A Methodological Review 2007-04-05 (Ј.А.)
4369 Диссертации 037: O. Gordeeva, Language Interaction in the Bilingual
Acquisition of Sound Structure 2007-04-05 (Ј.А.)
4368 Учебники 022: В.Б.Кашкин, Введение в теорию коммуникации 2007-04-05
(Ј.А.)
4367 Исследования 011: А.А. Кретов, Проблемы соотношения внутренней и внешней хронологии 2007-04-05 (Ј.А.)
4366 Исследования 004: Е.И. Шейгал, Рефлексивы в политической коммуникации
2007-04-05 (Ј.А.)
4365 Библиография 040: British Library Slavonic and East European Collections 200704-05 (Ј.А.)
4364 Проекты 040: False Friends of the Slavist 2007-04-05 (Ј.А.)
4363 Библиография 040: Slavic and East European Library 2007-04-05 (Ј.А.)
4362 Документы 001: Важнейшие научные достижения РАН 2006 г. 2007-04-04
(Ј.А.)
4361 Конференции 037: Languages and Cultures in Contact (Herceg Novi) 2007-04-04
(Ј.А.)
4360 Исследования 007: П. Калая, Вновь к проблеме атрибуции: от когнитивных
единиц до дискурсивных конструкций? 2007-04-04 (Ј.А.)
4359 Исследования 022: С.А. Сухих, Е.Ф. Хандамова, Структура имплицитной
коммуникации 2007-04-04 (Ј.А.)
4358 Исследования 007: С.Г. Воркачев, Методологические основания лингвоконцептологии 2007-04-04 (Ј.А.)
4357 Исследования 035: М. Ляхтеэнмяки, Лингвофилософская концепция М.М.
Бахтина: о двуединой онтологии языка 2007-04-04 (Ј.А.)
4356 Исследования 035: Н.Ю. Фанян, Философский аспект метакоммуникативной
деятельности (аналитическая философия) 2007-04-04 (Ј.А.)
4355 Исследования 035: В.Б. Кашкин, Бытовая философия языка и языковые контрасты 2007-04-04 (Ј.А.)
4354 Обзоры 001: В.Б. Кашкин, Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания (часть 2) 2007-04-04 (Ј.А.)
4353 Исследования 022: Т.В. Абрамова, Национальная специфика культуры речевого общения в косвенных речевых актах 2007-04-04 (Ј.А.)
4352 Исследования 022: Я.Н. Еремеев, Директивные высказывания с точки зрения
диалогического подхода 2007-04-04 (Ј.А.)
4351 Исследования 022: К.М. Шилихина, Коммуникативное давление в русском
общении 2007-04-04 (Ј.А.)
4350 Исследования 037: С.Г. Воркачев, Г.В. Кусов, Концепт ОСКОРБЛЕНИЕ и его
этимологическая память 2007-04-04 (Ј.А.)
4349 Анализы 027:Н. Курилович,Языковая репрезентация гендера 2007-04-03 (Ј.А.)
174

4348 Школы 036: The European University Association 2007-04-03 (Ј.А.)
4347 Исследования 037: О.Е. Сафонова, Английский лингвистический компонент в
языковой ситуации современной России 2007-04-03 (Ј.А.)
4346 Исследования 020: В.Т. Клоков, Основные направления лингвокультурологических исследований в рамках семиотического подхода 2007-04-03 (Ј.А.)
4345 Исследования 011: Ю.М. Мазиев, К вопросу о понятии мифа в применении к
языковой семантике 2007-04-03 (Ј.А.)
4344 Исследования 004: А.А. Ворожбитова, „Официальный советский язык” периода Великой Отечественной войны: лингвориторическая интерпретация 2007-0403 (Ј.А.)
4343 Исследования 022: С.А. Сухих, Механизмы манипулятивной коммуникации
2007-04-03 (Ј.А.)
4342 Исследования 004: И.А. Стернин, Социальные факторы и развитие современного русского языка 2007-04-03 (Ј.А.)
4341 Исследования 011: В.Б. Жердева, Личные местоимения и их разговорная специфика (на материале немецкого и русского языков) 2007-04-03 (Ј.А.)
4340 Исследования 006: Е.О. Ковыршина, Глаголы, образующие многокомпонентные глагольные фразеосочетания в русском и немецком языках 2007-04-03 (Ј.А.)
4339 Анализы 006: Е.В. Корнева, Сопоставительный анализ функционально-семантических полей возвратности в русском и немецком языках 2007-04-03 (Ј.А.)
4338 Исследования 006: Е.С. Селезнева, О некоторых особенностях средств выражения модальности сомнительной оценки (на материале английского, французского и русского языков) 2007-04-03 (Ј.А.)
4337 Исследования 035: Я.Н. Еремеев, К онтологичному и динамичному пониманию языка: „Философия имени“ и диалогическая философия 2007-04-03 (Ј.А.)
4336 Исследования 008: М. Ляхтеэнмяки, Перевод и интерпретация: о некоторых
предположениях и мифологемах 2007-04-03 (Ј.А.)
4335 Обзоры 001: В.Б. Кашкин, Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания (часть 1) 2007-04-03 (Ј.А.)
4334 Учебники 001: Cравнительно-историческое языкознание 2007-04-03 (Ј.А.)
4333 Диссертации 037: A.Ю. Русаков, Интерференция и переключение кодов
(севернорусский диалект цыганского языка в контактологической перспективе)
2007-04-03 (Ј.А.)
4332 Исследования 023: Л.А. Маркова, К проблеме оценки коммуникативной эффективности объявлений о знакомстве 2007-04-03 (Ј.А.)
4331 Исследования 005: И.А. Стернин и группа студентов, Гендерная и возрастная
специфика восприятия сюжетов российской телевизионной рекламы 2007-04-03
(Ј.А.)
4330 Исследования 006: Р.В. Серебрякова, Национальная специфика комплимента
и похвалы в русской и английской коммуникативных культурах 2007-04-03 (Ј.А.)
4329 Исследования 023: Ю.Н. Жданов, Динамическое смысловое представление
текста 2007-04-03 (Ј.А.)
4328 Исследования 023: И.П. Лапинская, Е.Г. Отрощенко, Художественная форма
слогана (по данным социологического опроса и лингвистического анализа) 200704-03 (Ј.А.)
4327 Исследования 006: Н.Маршалл, О.Е.Cафонова, Коммуникативные принципы
в туристической рекламе на русском и английском языках 2007-04-03 (Ј.А.)
4326 Исследования 023: А.А. Болдырева, В.Б. Кашкин, Категория авторитетности в
научном дискурсе 2007-04-03 (Ј.А.)
4325 Исследования 008: А.П. Бабушкин, М.Т. Жукова, Перевод художественного
175

произведения как культурная адаптация картины мира 2007-04-03 (Ј.А.)
4324 Исследования 022: А.В. Карасик, В.И. Карасик, Непонимание юмора в межкультурном общении 2007-04-03 (Ј.А.)
4323 Исследования 013: Ю.А. Панов, Экспансия сниженной лексики как заполнение лексических и стилистических лакун 2007-04-03 (Ј.А.)
4322 Исследования 023: А.А. Демин, В.Б. Кашкин, Взаимодействие языка и среды
в текстах граффити 2007-04-02 (Ј.А.)
4321 Диссертации 007: С.А. Шишкина, Лингвокультурная и когнитивная репрезентация концепта ИНТЕРЕС 2007-04-02 (Ј.А.)
4320 Диссертации 037: Е.И. Граневич, Лексические заимствования из русского
языка в островном нижненемецком диалекте 2007-04-02 (Ј.А.)
4319 Исследования 001: Е. Маслова, Динамика типологических распределений и
стабильность языковых типов 2007-04-02 (Ј.А.)
4318 Монографии 006: Д.И. Эдельман, Иранские и славянские языки: исторические отношения 2007-04-02 (Ј.А.)
4317 Исследования 001: В.Д. Соловьев, В.Н. Поляков, Модель распространения
языковых признаков 2007-04-02 (Ј.А.)
4316 Проекты 037: Программа Президиума РАН. Отчеты за 2006 год 2007-04-02
(Ј.А.)
4315 Проекты 042: Культурная и языковая динамика в исторической ретроспективе 2007-04-02 (Ј.А.)
4314 Проекты 037: Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
2007-04-01 (Ј.А.)
4313 Тезисы 037: А. Сорокина, Проблемы изучения славянского слоя в языке идиш
2007-04-01 (Ј.А.)
4312 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4311 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4310 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4309 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4308 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4307 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4306 Библиография 001: Библиографический указатель литературы по русскому
языкознанию (1825-1880) 2007-04-01 (Ј.А.)
4305 Библиография 001: Книги и сборники на русском языке, изданные в СССР
1918-1955. 2007-04-01 (Ј.А.)
4304 Тезисы 006: Л.М. Ризванова, Сравнительный анализ частотной лексики в татарском и русском языках 2007-04-01 (Ј.А.)
4303 Тезисы 037: К.Р. Галиуллин, Проблемы комплексного лексикографирования
заимствований (на материале ориентализмов / тюркизмов русского словаря) 200704-01 (Ј.А.)
4302 Классики 036: Е.А. Мельникова, Древнескандинавские географические сочинения 2007-04-01 (Ј.А.)
4301 Исследования 037: Вяч. Вс. Иванов, Славянские диалекты в соотношении с
другими языками Великого княжества Литовского 2007-04-01 (Ј.А.)
176

4300 Исследования 011: Вяч. Вс. Иванов, К семантической типологии производных от числительного „два“ 2007-04-01 (Ј.А.)
4299 Проекты 041: Русская гуманитарная наука в Интернете 2007-04-01 (Ј.А.)
4298 Проекты 036: РАШ. Научные проекты 2007-04-01 (Ј.А.)
4297 Диссертации 037: А. Золтан, Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в. (К вопросу о западной традиции в деловой письменности Московской Руси) 2007-04-01 (Ј.А.)
4295 Школы 036: Русская антропологическая школа 2007-04-01 (Ј.А.)
4294 Портреты 042: Вячеслав Всеволодович Иванов (Москва) 2007-04-01 (Ј.А.)
4293 Тезисы 037: О.Г. Злыгостьева, Взаимодействие церковнославянского и русского языков (на материале списков Стишного Пролога XV–XVII вв.) 2007-04-01
(Ј.А.)
4292 Тезисы 003: О.Ф. Жолобов, К предыстории русских числительных 2007-04-01
(Ј.А.)
4291 Тезисы 003: Д.Г. Демидов, Природа предметного дейксиса и его выражение в
русском языке древнейшей поры 2007-04-01 (Ј.А.)
4290 Тезисы 010: В.Е. Гольдин, Развитие русской диалектной речи как особого
типа речевой культуры 2007-04-01 (Ј.А.)
4289 Тезисы 010: О.А. Глущенко, Характеризаторы перемещения в архангельских
народных говорах 2007-04-01 (Ј.А.)
4287 Классики 037: А.М. Селищев, III. Славянские заимствованные слова в албанском языке 2007-03-31 (Ј.А.)
4286 Классики 037: А.М. Селищев, V. Черты славянской речи в Албании 2007-0331 (Ј.А.)
4285 Классики 040: А.М. Селищев, Славянское население в Албании 2007-03-31
(Ј.А.)
4284 Монографии 001: Вяч. Вс. Иванов, Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему II (главы 11-21) 2007-03-31 (Ј.А.)
4283 Тезисы 003: Л.А. Глинкина, А.П. Чередниченко, Деловой язык XVIII века и
проблемы исторического лингвокраеведения 2007-03-31 (Ј.А.)
4282 Тезисы 003: В.И. Гвазава, Эпистолярное наследие элитного российского
дворянства 2007-03-31 (Ј.А.)
4281 Тезисы 003: Н.И. Гайнуллина, Языковая личность Петра Великого как факт
диахронии 2007-03-31 (Ј.А.)
4280 Тезисы 003: Т.А. Воронцова, Особенности функционирования кратких и полных форм прилагательных в книжно-славянских текстах XI-XII вв. 2007-03-31
(Ј.А.)
4279 Тезисы 003: Ж.Ж. Варбот, Диахронический аспект проблемы языковой картины мира 2007-03-31 (Ј.А.)
4278 Тезисы 003: М.Г. Булахов, Древнерусский язык XI-XIV веков как средство
устного общения и развития письменной культуры восточных славян 03-31 (Ј.А.)
4277 Конференции 007: Cognitive Modeling in Linguistics (Sofia) 2007-03-30 (Ј.А.)
4276 Исследования 027: U.D. Immel, M. Krawczak, J. Udolph, A. Richter, H. Rodig,
M. Kleiber and M. Klintschar, Y-Chromosomal STR Haplotype Analysis Reveals
Surname-Associated Strata in the East-German Population 2007-03-30 (Ј.А.)
4275 Школы 025: Computational Linguistics in Europe 2007-03-30 (Ј.А.)
4274 Журналы 040: The Slavic and East European Journal 2007-03-30 (Ј.А.)
4273 Доклады 037: D. Nicholls, Borrowings and False Friends between Russian and
English 2007-03-30 (Ј.А.)
4272 Тезисы 003: И.В. Будько, „Сказание о Борисе и Глебе“: сопоставление языка
177

двух редакций (по древнерусскому списку XII в. и старобелорусскому списку XV
в.) 2007-03-30 (Ј.А.)
4271 Тезисы 003: Д.Д. Беляев, Фонолого-грамматические взаимодействия в эволюции праславянского и русского языков 2007-03-30 (Ј.А.)
4270 Тезисы 007: Л.В. Балашова, Социальная метафора и языковая картина мира
(на материале русского языка Х–ХХ веков) 2007-03-30 (Ј.А.)
4269 Тезисы 037: П. Амбросиани, Топонимика северо-западной России в свете исторических контактов русского и финно-угорских языков 2007-03-30 (Ј.А.)
4268 Тезисы 003: Л.Р. Абдулхакова, К вопросу о становлении норм русского литературного языка в начале XIX века (деепричастия) 2007-03-30 (Ј.А.)
4267 Рецензии 036: М. Первић, Хитлер пред огледалом 2007-03-29 (Ј.А.)
4266 Тезисы 013: В.М. Шаклеин, Лингвокультурологический анализ лексики современного молодежного сленга 2007-03-29 (Ј.А.)
4265 Тезисы 001: А.П. Романенко, „Советский язык“: специфика и проблемы изучения 2007-03-29 (Ј.А.)
4264 Тезисы 013: Ю.А. Корниенко, Некоторые черты „советского языка“ 20–30-х
гг. (на материале газеты „Правда“) 2007-03-29 (Ј.А.)
4263 Тезисы 007: Т.В. Козлова, Новые социальные метафоры в языковом сознании
русских 2007-03-29 (Ј.А.)
4262 Тезисы 037: Е.А. Земская, Язык русского зарубежья 2007-03-29 (Ј.А.)
4261 Тезисы 013: Н.А. Жданова, Специфика становления рыночной терминологии
в современном русском языке 2007-03-29 (Ј.А.)
4260 Тезисы 013: И.В. Ерофеева, Семантические преобразования в сфере политической лексики как проявление языковых инноваций в современном русском языке 2007-03-29 (Ј.А.)
4259 Тезисы 004: А.Д. Дуличенко, Русский язык „после Союза“: взгляд издалека
2007-03-29 (Ј.А.)
4258 Тезисы 018: У. Долешаль, О несклоняемости существительных и тенденции к
аналитизму 2007-03-29 (Ј.А.)
4257 Тезисы 037: М.Я. Гловинская, Язык эмиграции как свидетельство о неустойчивых участках языка метрополии (на материале русского языка) 2007-03-29 (Ј.А.)
4256 Тезисы 001: Я.О. Гвоздaнович, Русский язык кoнца XX стoлетия пo сравнению с другими перелoмными эпoхами 2007-03-29 (Ј.А.)
4255 Тезисы 001: И.Т. Вепрева, О феномене моды в языке 2007-03-29 (Ј.А.)
4254 Рецензии 036: Б. Требјешанин, „Хитлер и Хитлер” у Атељеу 212 03-28 (Ј.А.)
4253 Монографии 001: Вяч. Вс. Иванов, Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему I (главы 1-10) 2007-03-27 (Ј.А.)
4252 Диссертации 005: Л.А. Этманова, Психолингвистические особенности языкового сознания естественных билингвов 2007-03-27 (Ј.А.)
4251 Конференции 001: Научные конференции в 2007 году (ИЯ РАН) 2007-03-27
(Ј.А.)
4250 Новые книги 020: И.В.Журавлев, Е.С. Никитина, Ю.А. Сорокин, Д.В. Реут,
А.Ш. Тхостов, Психосемиотика телесности 2007-03-27 (Ј.А.)
4249 Монографии 01: Н.К. Рябцева, Язык и естественный интеллект 2007-03-27
(Ј.А.)
4248 Новые книги 040: Языки мира: Славянские языки 2007-03-27 (Ј.А.)
4247 Проекты 041: Всероссийский институт научной и технической информации
2007-03-27 (Ј.А.)
4246 Проекты 013: Глаголы движения в воде: лексическая типология 2007-03-27
(Ј.А.)
178

4245 Сборники 013: Глаголы движения в воде: лексическая типология 2007-03-27
(Ј.А.)
4244 Журналы 005: Вопросы психолингвистики 2007-03-27 (Ј.А.)
4243 Диссертации 013: Н.О. Труфанова, Проблема номинации лиц в финансовоэкономической терминологии (на материале русского и английского языков) 200703-27
4242 Диссертации 009: Т.Д. Брайнина, Ассоциативные связи слова как основа
создания образа в произведениях Саши Соколова 2007-03-27 (Ј.А.)
4241 Документы 042: Основные результаты деятельности ИРЯ РАН 2007-03-27
(Ј.А.)
4240 Диссертации 009: А.Э. Цумарев, Парцелляция в современной газетной речи
2007-03-27 (Ј.А.)
4239 Диссертации 031: Л.Г. Панова, Пространство и время в поэтическом языке О.
Мандельштама 2007-03-27 (Ј.А.)
4238 Исследования 037: M. Moser, Philologie als Schlüssel zu den nach morphologischen Prinzipien adaptierten Polonismen im Russischen 2007-03-27 (Ј.А.)
4237 Исследования 016: D. Paillard, À propos des verbes préfixés formés à partir de la
base „kaz“ en russe moderne 2007-03-27 (Ј.А.)
4236 Исследования 033: S. Tchougounnikov, Le Formalisme Russe 2007-03-27 (Ј.А.)
4235 Исследования 019: K.I. Kazenin, On coordination of Wh-phrases in Russian 200703-27 (Ј.А.)
4234 Исследования 006: D. Wirth, Normal-, Kontrast-, Emphase- und Zusatzfokussierung (ein Klassifikationsversuch an Russischen und Deutschen Beispielen) 2007-03-27
(Ј.А.)
4233 Тезисы 011: С.И. Берневега , Слово „демократия“ как ключевое слово эпохи
2007-03-26 (Ј.А.)
4232 Тезисы 001: В.П. Белянин, Русский язык: тенденции развития 2007-03-26
(Ј.А.)
4231 Тезисы 004: С.В. Шикунова, Роль русского языка в межнациональном общении 2007-03-26 (Ј.А.)
4230 Тезисы 004: А.С. Шатилов, Отражение представлений об СССР и современной России в языковом сознании иностранных учащихся 2007-03-26 (Ј.А.)
4229 Тезисы 004: Л.В. Чулкова, Русский язык в Крыму и Европейская хартия о
региональных языках и языках меньшинств 2007-03-26 (Ј.А.)
4228 Тезисы 004: А.Я. Хачикян, Особенности использования русского языка как
средства межнационального общения в Армении 2007-03-26 (Ј.А.)
4227 Тезисы 016: Г.У. Туралиева, Окказионализмы в русскоязычной периодике
Казахстана 2007-03-26 (Ј.А.)
4226 Тезисы 004: Э.Х. Суванова, Русский язык как средство межнационального и
международного общения в Узбекистане 2007-03-26 (Ј.А.)
4225 Тезисы 004: А.Н. Стебунова, Языковая ситуация востока Украины: день сегодняшний и будущий 2007-03-26 (Ј.А.)
4224 Тезисы 004: Б. Станкович, Русский язык в Сербии в новых геополитических
условиях 2007-03-26 (Ј.А.)
4223 Тезисы 004: Е.А. Погорелая, Русский язык – лингвокультурная основа практической доминанты системы социальных потребностей русскоязычной личности
2007-03-26 (Ј.А.)
4222 Тезисы 014: Л.Г. Павловская, Лингвокультурологические особенности русской фразеологии в латышской аудитории 2007-03-26 (Ј.А.)
4221 Журналы 040: Зборник Матице српске за славистику 71-72 2007-03-26 (Ј.А.)
179

4220 Сборники 040: 100 година славистике у Србији (1877-1977) 2007-03-26 (Ј.А.)
4219 Тезисы 037: Н.И. Николенко, Функционирование украинизмов в русском языке (на материале русскоязычной прессы Украины) 2007-03-26 (Ј.А.)
4218 Тезисы 037: К. Менг, Немецкоязычные элементы в русскоязычных газетах
Германии 2007-03-26 (Ј.А.)
4217 Тезисы 004: К. Манневитц, Роль русского языка в проектах плановых языков,
созданных в славянских странах 2007-03-26 (Ј.А.)
4216 Тезисы 0037: А.Б. Лихачева, О „русофильских“ тенденциях в современной
литовской речи 2007-03-26 (Ј.А.)
4215 Тезисы 037: А.И. Кузнецова, Русский язык нерусскоязычного населения России на рубеже тысячелетий (на примере селькупов) 2007-03-26 (Ј.А.)
4214 Тезисы 039: Т.Б. Журавлёва, К вопросу о русском языке в Греции 2007-03-26
(Ј.А.)
4213 Тезисы 037: Е.А. Журавлёва, Влияние культурно-языковых контактов на лексическую систему русского языка 2007-03-26 (Ј.А.)
4212 Тезисы 037: В. Жданова, Лингвистические индикаторы идентификационных
стратегий иммигрантов-билингвов 2007-03-26 (Ј.А.)
4211 Тезисы 004: С.Б. Евстратова, Л.И. Васильченко, Русский язык в эстонской
школе глазами учащихся 2007-03-26 (Ј.А.)
4210 Тезисы 004: Дж.А. Данн, Современный русский язык между глобализацией и
фрагментацией 2007-03-26 (Ј.А.)
4209 Тезисы 037: М.Г. Даниелян, Лингвистические сущности армянско-русского
двуязычия 2007-03-26 (Ј.А.)
4208 Тезисы 037: Т.В. Гамалей, Деструкция функционально-стилистической системы русского языка в зоне языкового контактирования 2007-03-26 (Ј.А.)
4207 Тезисы 037: Н.Э. Гаджиахмедов, Язык межнационального и межэтнического
общения в полилингвокультурной ситуации Дагестана 2007-03-26 (Ј.А.)
4206 Тезисы 004: Л.М. Буренина, Русский язык и современное общество 2007-0325 (Ј.А.)
4205 Тезисы 006: Р.Д. Ашимбетова, Русский и казахский языки в аспекте этнолингвистики 2007-03-25 (Ј.А.)
4204 Тезисы 004: Б.Г. Ахметшин, Русский язык и литература в новых геополитических условиях 2007-03-25 (Ј.А.)
4203 Тезисы 037: О.Б. Алтынбекова, Казахско-русское двуязычие в студенческой
среде 2007-03-25 (Ј.А.)
4202 Тезисы 004: Н.Ю. Авина, Язык вне метрополии: словообразовательные особенности (на материале речи русских в Литве) 2007-03-25 (Ј.А.)
4201 Диссертации 014: А.В. Малюгина, Типы фразеологических концептов и способы контекстной репрезентации 2007-03-25 (Ј.А.)
4200 Диссертации 007: Е.Н. Сороченко, Концепт СКУКА и его лингвистическое
представление в текстах романов И.А. Гончарова 2007-03-24 (Ј.А.)
4199 Диссертации 006: В.Е. Щербина, Концепт ВРЕМЯ во фразеологии немецкого
и русского языков 2007-03-24 (Ј.А.)
4198 Диссертации 006: А.Ш. Трахова, Особенности фразеологической концептуализации морально-нравственной сферы личности (на материале устойчивых оборотов русского и адыгейского языков) 2007-03-24 (Ј.А.)
4196 Диссертации 036: Ю.В. Гринкевич, Восприятие пространства в русскоязычной и англоязычной культурах (на материале пространственно-геометрических
концептов КРУГ и КВАДРАТ) 2007-03-24 (Ј.А.)
4195 Тезисы 018: Е.И. Рябошлык, Г.П. Павский: степени сравнения в порядковых
180

числительных 2007-03-24 (Ј.А.)
4194 Тезисы 001: М.Р. Мелкумян, Об отечественной традиции лингвистической
антропологии 2007-03-24 (Ј.А.)
4193 Тезисы 001: Л.Г. Зубкова, Русская традиция в теории языка 2007-03-24 (Ј.А.)
4192 Тезисы 001: С.Г. Васильева, И.А. Бодуэн де Куртенэ и антропоцентрическая
парадигма лингвистики ХХ в. 2007-03-24 (Ј.А.)
4191 Тезисы 001: В.М. Алпатов, Русский язык и русскоязычная лингвистика 200703-24 (Ј.А.)
4190 Тезисы 006: Н.А. Ярошенко, Словообразовательные гнезда как лексические
микросистемы в русском, украинском и польском языках 2007-03-24 (Ј.А.)
4189 Тезисы 006: Е.А. Эйлотт, Вариативный ряд этикетных конструкций приветствия в ситуации абсолютного начала диалога в русском и шведском языках 200703-24 (Ј.А.)
4188 Исследования 017: И.В. Родионова, Дериваты библейских антропонимов в
народной языковой традиции (Словарные материалы) 2007-03-23 (Ј.А.)
4187 Исследования 017: A.A. Фомин, Литературная ономастика в России: итоги и
перспективы 2007-03-23 (Ј.А.)
4186 Исследования 017: Е.В. Душечкина, Имя дочери „вождя всех народов“ 200703-23 (Ј.А.)
4185 Исследования 017: А.Л. Шилов, Номенклатурные термины в названиях порогов Карелии 2007-03-23 (Ј.А.)
4184 Исследования 017: И.В. Крюкова, В.И. Супрун, К историко-лингвистическому изучению донской гидронимии 2007-03-23 (Ј.А.)
4183 Исследования 017: А.В. Юдин, „Иордан“ и „Дунай“ в восточнославянском
магическом фольклоре 2007-03-23 (Ј.А.)
4182 Доклады 031: А.В. Корчинский , Теория „остранения“ В. Шкловского и опыт
“остановки времени“ у чинарей 2007-03-22 (Ј.А.)
4181 Доклады 031: А. Корчинский, О „нигилизме“ русского авангарда 2007-03-22
(Ј.А.)
4179 Рецензии 031: А. Корчинский, „Душа обязана трудиться…“: „Anima laborans“
Надежды Григорьевой 2007-03-22 (Ј.А.)
4178 Интервью 020: Беседа Анатолия Корчинского и Игоря П. Смирнова 2007-0322 (Ј.А.)
4177 Журналы 040: Slavistica Vilnensis 2007-03-22 (Ј.А.)
4176 Журналы 029: Oral Tradition 2007-03-22 (Ј.А.)
4175 Исследования 017: Д.М. Младенова, Балканский тип астронимической системы 2007-03-22 (Ј.А.)
4174 Исследования 017: Н.И. Зубов, Женская теонимия в древнерусском толковании XXXIX Слова Григория Назианзина 2007-03-22 (Ј.А.)
4173 Исследования 017: Ю.И. Чайкина, Именование мужского населения Вологды
и Воронежа в первой половине XVII в. 2007-03-22 (Ј.А.)
4172 Исследования 017: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, Глава из истории выбора
имен у Рюриковичей: князья-тезки и их патрональные святые 2007-03-22 (Ј.А.)
4171 Исследования 017: А.К. Матвеев, Апология имени 2007-03-22 (Ј.А.)
4170 Конференции 003: Кирилло-Мефодиевские чтения (Москва) 2007-03-22 (Ј.А.)
4169 Исследования 017: А.Ф. Журавлев, К статистике русских фамилий 2007-03-21
(Ј.А.)
4168 Исследования 017: А.К. Шапошников, Древнейшая ономастика Таврического
полуострова. Сурожская земля 2007-03-21 (Ј.А.)
4167 Исследования 017: В.Л. Васильев, Городок „Демон“ средневековой Новго181

родской земли (История населенного пункта и этимология имени) 2007-03-21
(Ј.А.)
4166 Исследования 017: И.И. Муллонен, Е.В. Лялля, Геоинформационная аналитическая система „Заонежья“ 2007-03-21 (Ј.А.)
4165 Новости 001: Открылся Международный конгресс исследователей русского
языка 2007-03-20 (Ј.А.)
4164 Программы 001: III Международный конгресс исследователей русского
языка 2007-03-20 (Ј.А.)
4163 Тезисы 006: В.П. Щаднева, Теоретические проблемы описания порядка слов в
функционально-сопоставительном аспекте 2007-03-20 (Ј.А.)
4162 Тезисы 006: М.М. Филиппова, Косвенные способы выражения содержания в
английском языке в сопоставлении с русским 2007-03-20 (Ј.А.)
4161 Тезисы 006: В.Г. Фатхутдинова, Словообразовательная цепочка как объект
сопоставительного анализа (на материале русского и татарского языков) 2007-0320 (Ј.А.)
4160 Тезисы 006: Ж.М. Уматова, Мифоритуальная семантика „жан“ / „души“ 200703-20 (Ј.А.)
4159 Тезисы 006: Е.К. Столярова, Синонимия реплик-реакций со значением подтверждения в русской диалогической речи в сопоставлении с английской 2007-0320 (Ј.А.)
4158 Тезисы 004: Е.Ю. Протасова, „Родной язык“: к употреблению термина 200703-20 (Ј.А.)
4157 Журналы 001: Glossa 2007-03-19 (Ј.А.)
4156 Исследования 017: Е.Л. Березович , „Чужие земли“ в русском народном языковом сознании: прагматический аспект 2007-03-19 (Ј.А.)
4155 Школы 040: Международный славистический центр (Белград) 2007-03-19
(Ј.А.)
4154 Исследования 017: Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Русские прозвища как объект
лексикографии 2007-03-19 (Ј.А.)
4153 Исследования 017: Т.В. Топорова, К вопросу об именах собственных как
средстве идентификации мифологических персонажей (др.-исл. Браги - др.-греч.
Гермес) 2007-03-19 (Ј.А.)
4152 Исследования 017: О.Е. Фролова, Антропоним в жестко структурированном
тексте 2007-03-19 (Ј.А.)
4151 Исследования 017: С.Н. Смольников, Актуальная и потенциальная русская
антропонимия 2007-03-19 (Ј.А.)
4150 Журналы 040: Australian Slavonic and East European Studies 2007-03-18 (Ј.А.)
4149 Школы 040: Canadian Association of Slavists 2007-03-18 (Ј.А.)
4148 Школы 040: The British Association for Slavonic and East European Studies
2007-03-18 (Ј.А.)
4147 Школы 040: American Association of Teachers of Slavic and East European
Languages 2007-03-18 (Ј.А.)
4146 Школы 040: American Association for the Advancement of Slavic Studies 200703-18 (Ј.А.)
4145 Школы 040: Australia and New Zealand Slavists' Association 2007-03-18 (Ј.А.)
4144 Тезисы 004: Р.З. Полякова, Орфоэпические и акцентологические отклонения
в речи нерусских как отражение особенностей национального языка 2007-03-18
(Ј.А.)
4143 Тезисы 008: Е.В. Полищук, Оппозиция „содержание – форма“ в лингвистической теории перевода 2007-03-18 (Ј.А.)
182

4142 Тезисы 006: А.Д. Маймакова, Безэквивалентная лексика русского и казахского языков 2007-03-18 (Ј.А.)
4141 Тезисы 032: Ли Су Хен, Анализ количественных квантификаторов как классификаторов в русском и корейском 2007-03-18 (Ј.А.)
4140 Тезисы 006: Ю.А. Котова, О некоторых способах выражения значения „предела“ в русском и китайском языках 2007-03-18 (Ј.А.)
4139 Тезисы 006: А.А. Коростелёва, Сопровождающие формулы при структурах
оценки в русском и ирландском языках 2007-03-18 (Ј.А.)
4138 Тезисы 006: А.К. Киклевич,, Русский язык в модели сопоставительного синтаксиса славянских языков второй половины ХХ в. 2007-03-17 (Ј.А.)
4137 Тезисы 006: К.Р. Керимов, К типологии таксиса (по данным русского, нивхского и лезгинского языков) 2007-03-17 (Ј.А.)
4136 Сообщения 036: Члены редколлегии и Консультативного совета 2007-03-16
(Ј.А.)
4135 Обзоры 017: М.В. Голомидова, Русская антропонимическая система на рубеже веков 2007-03-16 (Ј.А.)
4134 Доклады 017: А.К. Матвеев, Ономастика и ономатология: терминологический
этюд 2007-03-16 (Ј.А.)
4133 Конференции 039: Форум русистов Азиатско-Тихоокеанского региона (УланБатор) 2007-03-15 (Ј.А.)
4132 Сообщения 039: ХІ Конгресс МАПРЯЛ. Информационноe письмо 2007-03-15
(Ј.А.)
4131 Сборники 036: Russian Culture Policy and Politics 2007-03-15 (Ј.А.)
4130 Тезисы 012: О.Н. Иванищева, Русская двуязычная лексикография XXI века и
проблема взаимопонимания 2007-03-15 (Ј.А.)
4129 Тезисы 006: А.Д. Жакупова, Доминантные черты русской языковой картины
мира в сопоставлении с польской, украинской, словацкой (на материале наименований птиц) 2007-03-15 (Ј.А.)
4128 Тезисы 006: Н.А. Емельянова, Л.В. Ершова, Дискурсивные стратегии в русском и английском языках и проблемы межкультурной коммуникации 2007-03-15
(Ј.А.)
4127 Тезисы 006: Дэн Ин, Некоторые действующие факторы в употреблении прошедшего времени русского глагола в зеркале китайского языка 2007-03-15 (Ј.А.)
4126 Конференции 025: Диалог-2007 (Москва) 2007-03-14 (Ј.А.)
4125 Доклады 023: Е.В. Олешко, Современная газета: текст, смысл, эмоции 200703-14 (Ј.А.)
4124 Проекты 001: Российский Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта 2007-03-14 (Ј.А.)
4123 Проекты 012: С.А. Шаров, Частотный словарь 2007-03-14 (Ј.А.)
4122 Тезисы 006: М.Д. Воейкова, Качественная характеристика лица – русско-немецкие соответствия 2007-03-14 (Ј.А.)
4121 Тезисы 006: В.Ф. Васильева, Явление межъязыковой функциональной асимметрии в родственных языках как результат диалектического взаимодействия общего и специфического (на материале русского и чешского языков) 03-14 (Ј.А.)
4120 Тезисы 024: Д.В. Хмелёв, Новый подход к сжатию корпусов и словарных
данных 2007-03-14 (Ј.А.)
4119 Тезисы 025: А.Д. Смолянский, В этой связи виновата власть? Влияние политики на язык как предмет статистического анализа 2007-03-14 (Ј.А.)
4118 Тезисы 024: В.В. Рыков, Корпус текстов – новый тип словесного и знакового
единства 2007-03-14 (Ј.А.)
183

4117 Исследования 028: A.A. Orlov, The Face as the Heavenly Counterpart of the
Visionary in the Slavonic „Ladder of Jacob“ 2007-03-14 (Ј.А.)
4116 Журналы 036: Международный журнал российских исследований 2007-03-13
(Ј.А.)
4115 Конференции 007: Русская литература в формировании современной языковой личности (Санкт-Петербург) 2007-03-13 (Ј.А.)
4114 Сообщения 039: IIІ Международный конгресс исследователей русского языка
2007-03-13 (Ј.А.)
4113 Проекты 028: A.A. Orlov, The Slavonic Pseudepigrapha 2007-03-13 (Ј.А.)
4112 Тезисы 025: А.А. Рогов, Ю.В. Сидоров, А.В. Король, Автоматизированная
система обработки и анализа литературных „СМАЛТ“ 2007-03-13 (Ј.А.)
4111 Тезисы 011: С.Б. Потемкин, Лексическая база данных с наложенной семантической метрикой 2007-03-13 (Ј.А.)
4110 Тезисы 001: Р.К. Потапова, Новые информационные технологии и медиа лингвистика 2007-03-13 (Ј.А.)
4109 Рецензии 038: К. Кончаревић, Руска лексика у српској говорној средини 200703-12 (Ј.А.)
4108 Тезисы 024: В.А. Плунгян, Д.В. Сичинава, Морфологическая информация в
Национальном корпусе русского языка 2007-03-12 (Ј.А.)
4107 Тезисы 023: О.А. Невзорова, Н.В. Пяткин, Проблемы разработки синтаксического анализатора русских технических текстов 2007-03-12 (Ј.А.)
4106 Тезисы 024: Н.В. Лукашевич, Б.В. Добров, Разграничение общезначимой лексики и автоматическая обработка больших электронных коллекций 2007-03-12
(Ј.А.)
4105 Тезисы 024: А.М. Лаврентьев, Проблемы адекватности данных, репрезентативности и удобства в эксплуатации электронных корпусов средневековых текстов
2007-03-12 (Ј.А.)
4104 Тезисы 024: О.В. Кукушкина, Реальная омонимия по корпусным данным 2007
-03-11 (Ј.А.)
4103 Новости 041: „Global education – Образование без границ-2007“ 2007-03-11
(Ј.А.)
4102 Сборники 039: Девятый международный симпозиум - МАПРЯЛ’06 2007-0310 (А.Г.)
4101 Тезисы 001: В.В. Кромер, Об одной модификации глоттохронологического
метода 2007-03-10 (Ј.А.)
4100 Тезисы 024: М.В. Копотев, Аннотированный корпус русских текстов ХАН
КО: концепция и результаты работы 2007-03-10 (Ј.А.)
4099 Тезисы 010: О.М. Козина, Определение диалектного типа старообрядческих
говоров Сибири – семейских с помощью АВ ДАРЯ (автоматизированный вариант
диалектологического атласа русского языка) 2007-03-10 (Ј.А.)
4098 Тезисы 011: Г.Е. Кедрова, С.Б. Потемкин, Семантическое разделение омонимов с использованием двуязычного словаря и словаря синонимов 2007-03-10 (Ј.А.)
4097 Тезисы 022: С.Ю. Камышева, Средства выражения рационального и эмоционального в судебной речи 2007-03-10 (Ј.А.)
4096 Тезисы 025: А.Е. Ермаков, Этапы лингвистического анализа текста в программных продуктах RCO 2007-03-10 (Ј.А.)
4095 Журналы 040: Germano-Slavica 2007-03-09 (Ј.А.)
4094 Журналы 040: Anzeiger für slavische Philologie 2007-03-09 (Ј.А.)
4093 Журналы 001: Revista de Estudos da Linguagem 2007-03-09 (Ј.А.)
4092 Дискуссии 040: Barbara Lomagistro, Paleografia e ideologia 2007-03-09 (Ј.А.)
184

4091 Тезисы 023: А.Е. Ермаков, Значимость элементов текста в свете теории синтаксической парадигмы 2007-03-09 (Ј.А.)
4090 Тезисы 012: М.В. Емельянова, Е.Н. Трегубова, Гипертекстовый мультимедийный словарь лингвокультурного дискурса 2007-03-09 (Ј.А.)
4089 Тезисы 025: З.В. Дудник, О.В. Затайдух, П.В. Майдиков, Использование Perl
и Excel для создания базы данных и статистической оценки текстовых массивов в
русском и украинском языках 2007-03-09 (Ј.А.)
4088 Новости 031: Nagrade salona knjiga (Novi Sad, 2007) 2007-03-09 (Ј.А.)
4087 Дискуссии 040: F. Fici, Linguistica slava. Riflessioni ai margini di una disciplina
2007-03-08 (Ј.А.)
4086 Анализы 028: A. Alberti, Il Codice Uspenskij. Analisi della struttura e riflessioni
critiche 2007-03-08 (Ј.А.)
4085 Исследования 004: V. Benigni, Riflessioni sull’evoluzione del „prostorečie“ russo
2007-03-07 (Ј.А.)
4084 Журналы 041: Directory of Open Access Journals (Lund University Libraries)
2007-03-07 (Ј.А.)
4083 Рецензии 030: М. Первић, Више и мање од човека 2007-03-07 (Ј.А.)
4082 Диссертации 031: Е.В. Суровцева, Жанр „письма вождю“ в тоталитарную
эпоху (1920-е – 50-е годы) 2007-03-06 (А.Г.)
4081 Исследования 006: X. Дамянова, Агентивные существительные с семой „пассив“ в русском и болгарском языках 2007-03-06 (А.Г.)
4080 Исследования 006: С. Атанасова, Структурно-семантический анализ русских
и болгарских фразеологизмов с посессивным значением 2007-03-06 (А.Г.)
4079 Исследования 006: C. Петкова, Средства оптимизации речевой интеракции в
русском диалоге в сопоставлении с болгарским 2007-03-06 (А.Г.)
4078 Исследования 006: А. Градинарова, Особенности перевода на болгарский
язык русских безличных предложений с глагольными предикатами звука 06 (А.Г.)
4077 Исследования 006: Е.Ю. Иванова, Обоснование и имплицитные способы его
выражения в русском и болгарском языках 2007-03-06 (А.Г.)
4076 Исследования 006: А. Николова, О способах выражения обобщенности лица в
русском и болгарском языках 2007-03-06 (А.Г.)
4075 Исследования 006: Т. Иванова, Особенности функционирования темпоральных синтаксем 2007-03-06 (А.Г.)
4074 Исследования 006: Д. Митев, К выработке модели сопоставительной характеристики словообразовательных систем болгарского и русского языков 2007-0306 (А.Г.)
4073 Исследования 006: С. Янчева Петкова-Калева, Русско-болгарские параллели в
языковой интерпретации „пустоты“ (Семантическое пространство русской и болгарской лексем „пустота“) 2007-03-06 (А.Г.)
4072 Исследования 009: Е. Стоянова, Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) 2007-03-06 (А.Г.)
4071 Исследования 006: В. Аврамова, Развитие метафоры в современной русской и
болгарской публицистике 2007-03-05 (А.Г.)
4070 Исследования 012: А. Липовска, Некоторые аспекты работы над семантическим модулем комплексного русско-болгарского словаря 2007-03-05 (А.Г.)
4069 Исследования 006: Д. Митев, К вопросу о теоретико-методологических основах сопоставительной болгарско-русской грамматики (Общие проблемы, принципы и задачи сопоставительного исследования языков) 2007-03-05 (А.Г.)
4068 Сборники 006: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского
языков 2007-03-05 (А.Г.)
185

4067 Исследования 040: I. Udvari, К генезису карпаторусинского язычия 2007-0305 (Ј.А.)
4066 Исследования 028: А. Золтан, Легенда о святой Урсуле в старой польской и
восточнославянской письменности (XVI-XVII вв.) 2007-03-05 (Ј.А.)
4064 Журналы 040: Studia Slavica 2007-03-05 (Ј.А.)
4063 Журналы 040: Byzantinoslavica 2007-03-04 (Ј.А.)
4062 Журналы 040: Zeitschrift für Slavische Philologie 2007-03-04 (Ј.А.)
4061 Диссертации 037: M. Moser, Die polnische, ukrainische und weißrussische
Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. jahrhunderts 2007-03-04 (Ј.А.)
4060 Тезисы 006: Н.П. Дарчук, Л.А. Алексеенко, Лексико-грамматическая и грамматическая омонимия в украинском и русском языках 2007-03-04 (Ј.А.)
4059 Тезисы 024: Д.В. Гугунава, Корпус текстов литературной критики произведений постмодернизма как база лексикографических исследований 2007-03-04
(Ј.А.)
4058 Тезисы 027: Е.И. Галяшина, Коммерческое имя как результат индивидуального словесного творчества в аспекте лингвистической экспертизы 2007-03-04
(Ј.А.)
4057 Тезисы 024: А.В. Венцов, В.Б. Касевич, Е.В. Ягунова, Стратификация корпусов и иерархия словарей 2007-03-04 (Ј.А.)
4056 Тезисы 025: В.А. Баранов, А.А. Вотинцев, А.Н. Миронов, С.В. Ощепков, В.А.
Романенко, Цели и принципы построения системы „Манускрипт“ 2007-03-04 (Ј.А.)
4055 Исследования 037: Т.В. Черниговская, Л.Я. Балонов, В.Л. Деглин, Билингвизм и функциональная асимметрия мозга 2007-03-02 (Ј.А.)
4054 Конференции 007: EuroCogSci07 (Delphi) 2007-03-02 (Ј.А.)
4053 Школы 005: Семинар „Психо- и нейролингвистика“ (Санкт-Петербург) 200703-02 (Ј.А.)
4052 Исследования 005: А.А. Андрошина, Нейролингвистические исследования
ассоциативных реакций детей 6-7 лет 2007-03-02 (Ј.А.)
4051 Исследования 023: Т.В. Романова, Интерпретация концептуальной структуры
текста через концепт-название (В.П. Астафьев „Вечерние раздумья“) 2007-03-02
(Ј.А.)
4049 Исследования 037: Z. Kertész, Approaches to the Phonological Analysis of Loanword Adaptation 2007-03-01 (Ј.А.)
4048 Исследования 037: D. Pineda, Some Observations on Borrowings in the Russian
Dialect on the Kola Peninsula 2007-03-01 (Ј.А.)
4047 Журналы 040: Brown University Slavic Series 2007-03-01 (Ј.А.)
4045 Библиография 040: List of Ph.D. Dissertations (1961-present) 2007-02-28 (Ј.А.)
4044 Библиография 040: Dissertations - from 1990 to the present 2007-02-28 (Ј.А.)
4043 Журналы 035: The Birch 2007-02-28 (Ј.А.)
4042 Библиография 041: Columbia University Libraries 2007-02-28 (Ј.А.)
4041 Новости 031: E. Uspenski, Simbolička drama Fjodora Sologuba 2007-02-28
(Ј.А.)
4040 Школы 039: The Harriman Institute 2007-02-28 (Ј.А.)
4039 Журналы 042: Вестник Омского государственного педагогического университета 2007-02-28 (Ј.А.)
4038 Журналы 042: Вестник Омского университета 2007-02-28 (Ј.А.)
4037 Анонсы 042: Invitation Fellowship Programs for Research in Japan 2007-02-27
(Ј.А.)
4036 Проекты 042: Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. 2007-02-27 (Ј.А.)
4035 Проекты 040: Рукописные памятники Древней Руси 2007-02-27 (Ј.А.)
186

4033 Исследования 028: В.А. Маслова, Проблема фонемного статуса старославянских слоговых плавных 2007-02-27 (Ј.А.)
4032 Диссертации 003: R. Ph. Ch. E. Blokland, The Russian Loanwords in Literary
Estonian 2007-02-26 (Ј.А.)
4031 Проекты 037: The Russian Loanwords of the Estonian Language 2007-02-26
(Ј.А.)
4030 Исследования 037: В.А. Тырыгина, К интегративной концепции жанра 200702-26 (Ј.А.)
4029 Исследования 014: Л.Г. Золотых, Смысловая реализация фразеологической
единицы в художественном дискурсе 2007-02-26 (Ј.А.)
4028 Исследования 007: Н.Ф. Алефиренко, Когнитивно-семиологическая теория
слова 2007-02-26 (Ј.А.)
4027 Исследования 022: И.В. Самарина, Прагмалингвистическое исследование
речевой деятельности политиков по коммуникативным стратегиям „создания круга
своих и круга чужих“ 2007-02-25 (Ј.А.)
4026 Исследования 007: Ю.А. Шанталина, Речевая объективация концепта ПРОСТРАНСТВО в поэзии Н.С. Гумилева 2007-02-25 (Ј.А.)
4025 Исследования 019: С.В. Чеботарева, Сложноподчиненные предложения, выражающие сравнительные отношения, в коммуникативном аспекте 02-25 (Ј.А.)
4024 Исследования 038: И.И. Просвиркина, Формирование толерантной речевой
коммуникации как одна из основных задач в обучении русскому языку 02-25 (Ј.А.)
4023 Исследования 007: Е.Б. Никифорова, Смысловая эволюция концепта МЕЧТА
и его вербализация в русском языке (XIX – XXI вв.) 2007-02-25 (Ј.А.)
4022 Исследования 023: Ю.А. Назарук, Категория связности в аспекте внутритекстовой повторной номинации 2007-02-25 (Ј.А.)
4021 Исследования 006: М.В. Милованова, Репрезентация посессивной ситуации
приобщения объекта в неблизкородственных языках (на примере глагола принять
в русском языке и его эквивалентов в немецком языке) 2007-02-25 (Ј.А.)
4020 Исследования 023: Е.Н. Малыгина, Характеристика эвфемизмов медицинской
речи в художественных текстах русской литературы XIX – XXI вв. 02-25 (Ј.А.)
4019 Исследования 023: Е.А. Макарченко, Роль контекстуальных синонимов в
обеспечении связности текста 2007-02-23 (Ј.А.)
4018 Исследования 011: И.А. Куприева, Репрезентация фрейма „внимание“ глаголами зрительной перцепции 2007-02-23 (Ј.А.)
4017 Исследования 019: А.В. Куклина, Синтаксические функции инфинитива в
составе глагольных инфинитивных конструкций 2007-02-23 (Ј.А.)
4016 Исследования 011: Н.О. Кириллова, Метафорические номинации в семантическом поле глаголов речи 2007-02-23 (Ј.А.)
4015 Исследования 005: Е.А. Завалко, Особенности усвоения этикетных формул на
ранних этапах речевого развития 2007-02-23 (Ј.А.)
4014 Исследования 007: И.А. Долгова, Метафорическая модель перемещения в
пространстве как средство параметризации деятельности человека 2007-02-23
(Ј.А.)
4013 Исследования 011: В.Н. Голодная, О механизме трансформации оценочного
знака лексем с базисной отрицательной семантикой через остенсивные стимулы
2007-02-23 (Ј.А.)
4012 Исследования 022: А.В. Антонова, Об интенциональной модели манипулятивного речевого акта 2007-02-23 (Ј.А.)
4011 Исследования 006: М. Стефановић, О категорији аниматности и (а)типичности објекта у српском и руском језику 2007-02-23 (Ј.А.)
187

4010 Исследования 006: Љ. Поповић, Прототип и стереотип у концептуализацији
естетског у српском и другим словенским језицима 2007-02-23 (Ј.А.)
4009 Исследования 036: Х. Мевсим, Книги на русском и болгарском языках в библиотеке Вселенского патриархата в Стамбуле 2007-02-22 (Ј.А.)
4008 Исследования 031: З. Зафер, Судьба 17 части романа Бориса Пастернака
„Доктор Живаго“ 2007-02-22 (Ј.А.)
4006 Исследования 008: Т. Олджай, Русская литература на страницах турецкого
журнала „Tерджюме“ 2007-02-22 (Ј.А.)
4005 Исследования 031: И. Захариева, Эстетические трансформации „литература/
реальность“ в поэзии Дон-Аминадо 2007-02-22 (Ј.А.)
4004 Доклады 032: С. Учгюл, Р. Акташ, Новаторство Б. Акунина в жанре детективной литературы (на примере романов „Азазель“ и „Турецкий Гамбит“) 2007-0222 (Ј.А.)
4003 Доклады 033: Э. Инаныр, Художественно-поэтическое значение пространства
в становлении концепции „свое“ и „чужое“ (на примере анализа текста „Путешествия стольника“ П.А. Толстого по Европе 1697-1699) 2007-02-22 (Ј.А.)
4002 Исследования 030: А. Бехрамоглу, Образ „турка“ в русской литературе 200702-22 (Ј.А.)
4001 Доклады 038: М. Яшар, Таблица транскрипции с русского языка на турецкий
2007-02-22 (Ј.А.)
4000 Исследования 006: Е. Напольнова, Порядок слов в простом предложении в
русском и турецком языках 2007-02-22 (Ј.А.)
3999 Обзоры 039: А. Айкут, Русистика в Турции 2007-02-22 (Ј.А.)
3998 Журналы 042: Болгарская русистика (2006) 2007-02-22 (Ј.А.)
3997 Тезисы 006: Д. Ин, Некоторые действующие факторы в употреблении прошедшего времени русского глагола в зеркале китайского языка 2007-02-22 (Ј.А.)
3996 Тезисы 006: М.Д. Воейкова, Качественная характеристика лица - русско-немецкие соответствия 2007-02-22 (Ј.А.)
3995 Софтвер 025: Открытый лингвистический интерпретатор русского языка
2007-02-21 (Ј.А.)
3994 Документы 040: Протокол третьего заседания Президиума МКС 2007-02-21
(Ј.А.)
3993 Журналы 031: Russian Literature 60 (2006) 2007-02-21 (Ј.А.)
3992 Конференции 008: 5th EST Congress (Ljubljana) 2007-02-21 (Ј.А.)
3991 Тезисы 022: М.Р. Желтухина, Комплексное суггестивное воздействие языка
СМИ 2007-02-21 (Ј.А.)
3990 Тезисы 004: Т.В. Чернышова, Фатическое общение в сфере газетной коммуникации 2007-02-21 (Ј.А.)
3989 Тезисы 023: Т.И. Стексова, Тенденция к диалогизации монологического текста на страницах современной прессы 2007-02-21 (Ј.А.)
3988 Тезисы 022: И.Г. Овчинникова, Л.Л. Черепанова, Характеристика дискурса
СМИ: восприятие речи в радиоэфире 2007-02-21 (Ј.А.)
3987 Проекты 042: Ideal-ist Project 2007-02-20 (Ј.А.)
3986 Проекты 002: Indo-European Etymological Dictionary 2007-02-20 (Ј.А.)
3985 Анонсы 001: Ethnologue.com 2007-02-20 (Ј.А.)
3984 Анонсы 042: Alexander von Humboldt-Stiftung / Foundation 2007-02-20 (Ј.А.)
3983 Исследования 040: D. Sesar, O deziderativnim iskazima u slavenskim jezicima
2007-02-20 (Ј.А.)
3982 Исследования 037: A. Menac, Morfološke i tvorbene pojave u anglicizmima ruskoga hipijevskog slenga 2007-02-19 (Ј.А.) (J.A.)
188

3981 Исследования 014: Ž. Fink, Ruski i hrvatski frazemi sa značenjem „vrlo blizu“
2007-02-19 (Ј.А.)
3980 Исследования 037: H. Birnbaum, Jezični dodir i jezična interferencija: slučaj grčkoga i starocrkvenoslavenskoga 2007-02-19 (Ј.А.)
3979 Исследования 037: R. Filipović, A. Menac, Adaptacija ortografije anglicizama u
hrvatskom i ruskom jeziku: teorija i primjena 2007-02-19 (Ј.А.)
3978 Исследования 006: M. Bukarica, Rod imenica koje znače profesiju u ruskom i
hrvatskom jeziku 2007-02-19 (Ј.А.)
3977 Исследования 006: D. Sesar, Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim
jezicima 2007-02-19 (Ј.А.)
3976 Доклады 006: M. Radčenko, Mocijska tvorba u hrvatskom i ruskom jeziku 200702-19 (Ј.А.)
3975 Исследования 040: R. Matasović, Zbirne imenice na -ьje u slavenskim jezicima
2007-02-19 (Ј.А.)
3974 Доклады 030: Български език и литература (1999, 2-3) 2007-02-19 (Ј.А.)
3973 Исследования 001: П.М. Цонев, Модел на езика като система 2007-02-19
(Ј.А.)
3972 Доклады 027: Р. Кючукова, Литературната лингвистика -една нова възможност 2007-02-19 (Ј.А.)
3971 Доклады 037: Т. Бояджиев, Националният език в условията на чуждо влияние
и глобализация 2007-02-19 (Ј.А.)
3970 Тезисы : Г.Ю. Никипорец-Такигава, Язык СМИ в социолингвистическом аспекте: отражение общего процесса снижения языковой компетенции 2007-02-19
(Ј.А.)
3969 Тезисы 022: Н.Г. Нестерова, Жанр пожелания в речи радиоведущих: особенности функционирования 2007-02-19 (Ј.А.)
3968 Тезисы 023: А.А. Негрышев, Механизмы медиации в российском новостийном дискурсе (на материале заголовков информационных заметок) 2007-02-19
(Ј.А.)
3967 Тезисы 023: Р.Ю. Намитокова, И.А. Нефляшева, Семантико-словообразовательный потенциал прецедентных текстов на газетной полосе 2007-02-19 (Ј.А.)
3966 Тезисы 023: С.А. Манаенко, Достоверность аналитического текста публицистики: языковой аспект 2007-02-19 (Ј.А.)
3965 Программы 036: 35. beogradski filmski festival - FEST 2007-02-18 (Ј.А.)
3964 Интервью 032: М. Сретеновић, Поезија је огледало друштва 2007-02-18 (Ј.А.)
3963 Анонсы 042: Thomson Scientific 2007-02-18 (Ј.А.)
3962 Журналы 042: Филолошки преглед 2007-02-18 (Ј.А.)
3961 Тезисы 004: Л.А. Кудрявцева, Л.П. Дядечко, А.А. Черненко, И.А. Филатенко,
Формирование и развитие языка массовой коммуникации в современном информационном обществе 2007-02-18 (Ј.А.)
3960 Тезисы 022: М.А. Кормилицына, Вербальные способы экономной передачи
информации в современных средствах массовой коммуникации 2007-02-18 (Ј.А.)
3959 Тезисы 022: Т.Н. Колокольцева, Новые жанры диалогической коммуникации:
теледиалог Президента с гражданами России 2007-02-18 (Ј.А.)
3958 Тезисы 004: Т.В. Козлова, Лексические инновации современного русского
языка СМИ в национально-культурном контексте 2007-02-18 (Ј.А.)
3957 Тезисы 022: В.M. Капацинская, В.М. Капацинский, Речевые приемы комического в русской и американской телевизионной рекламе 2007-02-18 (Ј.А.)
3956 Тезисы 037: Г.Г. Казарян, Англицизмы в русскоязычной сетевой журналистике 2007-02-18 (Ј.А.)
189

3955 Рецензии 036: М. Бауер, Мистичан свет руског Штетла 2007-02-17 (Ј.А.)
3954 Тезисы 004: С.П. Денисова, Глобализмы в языке массовой коммуникации
2007-12-17 (Ј.А.)
3953 Тезисы 009: М.В. Гаврилова, Языковые средства актуализации значимой
информации в выступлениях Президента России 2007-02-17 (Ј.А.)
3952 Тезисы 022: Т.A. Воронцова, Речевая агрессия в публичной коммуникации
2007-02-17 (Ј.А.)
3951 Тезисы 004: М.Н. Володина, Влияние языка СМИ на современный русский
язык 2007-02-17 (Ј.А.)
3950 Журналы 008: Across Languages and Cultures 2007-02-16 (Ј.А.)
3949 Журналы 001: Acta Linguistica Hungarica 2007-02-16 (Ј.А.)
3948 Журналы 027: APPLES 2007-02-16 (Ј.А.)
3947 Журналы 042: Вестник Самарского государственного университета 2007-0216 (Ј.А.)
3946 Тезисы 004: Э. Бялэк, Как говорят в российских СМИ. Норма и узус 2007-0216 (Ј.А.)
3945 Тезисы 023: С.И. Берневега, Цитата в языке современной газеты 2007-02-16
(Ј.А.)
3944 Тезисы 023: А.А. Бережная, Некоторые особенности рекламного жанра 200702-16 (Ј.А)
3943 Тезисы 007: Г.П. Байгарина, Образ „нового Казахстана“ в языке современных
СМИ 2007-02-16 (Ј.А.)
3942 Тезисы 023: М.С. Абишева, К вопросу о субъектной организации текста информационной заметки 2007-02-16 (Ј.А.)
3941 Диссертации 004: К.В. Викторова, Языковые изменения в процессе языкового сдвига (на материале малоянисольского диалекта румейского языка) 2007-02-15
(Ј.А.)
3940 Доклады 025: И.В. Азарова, О.А. Митрофанова, А.А. Синопальникова, А.А.
Ушакова, М.В. Яворская, Разработка компьютерного тезауруса русского языка
типа WordNet 2007-02-15 (Ј.А.)
3939 Библиография 025: Papers on BALRIC-LING Topics 2007-02-15 (Ј.А.)
3938 Документы 025: Evaluation and Assessment of BALRIC-LING 2007-02-14 (Ј.А.)
3937 Доклады 013: Л.А. Пасечная, Т.В. Попова, К проблеме дефиниции нового
слова в современной лингвистике 2007-02-14 (Ј.А.)
3936 Доклады 011: Л.В. Мосиенко, Лингвокультурологическая проблема классификации реалий 2007-02-14 (Ј.А.)
3935 Исследования 013: Н.В. Пятаева, От лексического гнезда к генетической
парадигме: к проблеме динамического описания лексической системы языка 200702-14 (Ј.А.)
3934 Исследования 007: Т.А. Милехина, Образ предпринимателя в русской словесности 2007-02-14 (Ј.А.)
3933 Исследования 007: И.И. Просвиркина, Региональное языковое сознание как
основа модели региональной языковой личности 2007-02-14 (Ј.А.)
3932 Доклады 022: Н.В. Максимова, Коммуникативные доминанты речевого поведения (на примере оппозиции „своё - чужое“) 2007-02-14 (Ј.А.)
3931 Доклады 023: И.Ю. Моисеева, Концепция самоорганизации в контексте постнеклассической парадигмы 2007-02-14 (Ј.А.)
3930 Доклады 022: Т.А. Чеботникова, Речевое общение как объект и предмет изучения 2007-02-14 (Ј.А.)
3929 Исследования 023: К.И. Белоусов, Семантическая организация текста и его
190

восприятие в аспекте моделирования 2007-02-14 (Ј.А.)
3928 Обзоры 023: Н.Л. Овшиева, К вопросу о различиях в понимании термина
„дискурс“ 2007-02-14 (Ј.А.)
3927 Доклады 037: С.В. Мангушев, А.В. Павлова, Экстралингвистическая и внутриструктурная обусловленность языкового контакта 2007-02-14 (Ј.А.)
3926 Исследования 023: В.П. Кузнецов, Налоговые мотивы в русских былинах
2007-02-14 (Ј.А.)
3925 Исследования 006: А.В. Потанина, Русско-немецкие паронимы в словообразовательном и культурно-историческом аспекте 2007-02-14 (Ј.А.)
3924 Исследования 014: В.Е. Вятчина, Матафорический образ во фразеологизмах
со значением „время“ 2007-02-14 (Ј.А.)
3923 Исследования 002: W.R. Schmalstieg, An Etymology of the Word 'to fear' in
Indic, Baltic and Slavic 2007-02-14 (Ј.А.)
3922 Исследования 006: H.E. Mayer, Slavic Archaic / Baltic Archaic 2007-02-14 (Ј.А.)
3921 Исследования 006: H.E. Mayer, Reflexes of Indo-European Syllabic Resonants in
Baltic, Slavic, and Albanian 2007-02-14 (Ј.А.)
3920 Исследования 006: H.E. Mayer, Tokharian and Baltic versus Slavic and Albanian
2007-02-14 (Ј.А.)
3919 Исследования 006: A. Klimas, Baltic and Slavic Revisited 2007-02-14 (Ј.А.)
3918 Журналы 036: Lituanus 2007-02-14 (Ј.А.)
3917 Исследования 006: H.E. Mayer, Slavic, a Balticized Albanian? 2007-02-14 (Ј.А.)
3916 Исследования 023: А.В. Флоря, Толковый словарь как средство манипуляции
сознанием 2007-02-13 (Ј.А.)
3915 Исследования 023: Н.В. Стренева, Некоторые аспекты графической репрезентации студенческих граффити 2007-02-13 (Ј.А.)
3914 Исследования 023: И.Ю. Моисеева, Системообразующая активность синтаксических моделей в процессе сукцессивного развертывания текстового пространства 2007-02-13 (Ј.А.)
3913 Исследования 003: С.А. Никифорова, Соположение именных основ как словообразовательная база композита славяно-русского текста 2007-02-13 (Ј.А.)
3912 Исследования 014: А.Ю. Мазаева, Фразеологизмы идеографического поля
„визуальное восприятие действительности“ как объект словарного описания 200702-13 (Ј.А.)
3911 Исследования 023: Н.Л. Зелянская, К.И. Белоусов, Культурогенность как
принцип структурирования смыслового пространства художественного текста
2007-02-13 (Ј.А.)
3910 Исследования 023: К.И. Белоусов, И.Ю. Моисеева, Г.Г. Москальчук, Самоорганизация деривационных структур русского текста 2007-02-13 (Ј.А.)
3909 Исследования 022: З.В. Баишева, Логический аспект обвинительной речи (на
материале обвинительных речей А.Ф. Кони) 2007-02-13 (Ј.А.)
3908 Исследования 014: М.В. Махрова, В.П. Кузнецов, Налоги в русских пословицах и поговорках 2007-02-13 (Ј.А.)
3907 Обзоры 033: С.А. Матяш, О научном наследии М.Л. Гаспарова 2007-02-13
(Ј.А.)
3906 Документы 030: Citiranost naučnih radnika (Vojvodina, Serbia) 2007-02-12
(Ј.А.)
3905 Библиография 041: Scopus 2007-02-12 (Ј.А.)
3904 Тезисы 004: Р. Ницолова, Отношението между стандарт и субстандарт в езика
на печатните български медии след 1989 г. 2007-02-12 (Ј.А.)
3903 Тезисы 004: В. Живов, Формирование языкового стандарта в России 2007-02191

12 (Ј.А.)
3902 Тезисы 004: Н.Б. Мечковская, Развитие языковой ситуации в Беларуси ХХ
века: дивергенция литературных языков и конвергенция диалектно-просторечных
идиомов 2007-02-12 (Ј.А.)
3901 Тезисы 004: Г.П. Нещименко, Стандарт - субстандарт: о целесообразности
использования этой оппозиции при характеристике этнической языковой ситуации
2007-02-12 (Ј.А.)
3900 Анонсы 027: E-generator 2007-02-11 (Ј.А.)
3890 Анонсы 023: В. Хънтов, Лингвомаркетология. E-generator 2007-02-11 (Ј.А.)
3899 Проекты 023: Лаборатория междисциплинарных филологических исследований 2007-02-11 (Ј.А.)
3898 Журналы 042: Вестник Оренбургского государственного университета 200702-11 (Ј.А.)
3897 Интервью 036: А. Бркић, „Болоњка“ са Дорћола 2007-02-11 (Ј.А.)
3896 Рецензии 031: З. Паунковић, ЦИА и „Доктор Живаго” 2007-02-11 (Ј.А.)
3895 Новости 036: „Руски журнал” о „Руском алманаху” 2007-02-11 (Ј.А.)
3894 Интервью 031: А. Цвијић, Сјај дела руских класика 2007-02-11 (Ј.А.)
3893 Рецензии 031: З. Паунковић, Мајстор апстрактне прозе 2007-02-11 (Ј.А.)
3892 Исследования 003: Е.А.Тихомирова, Старорусские данные грамоты: особенности текстовой и синтаксической организации 2007-02-10 (А.Г.)
3891 Исследования 008: С. Сивков, Некоторые наблюдения над переводом компаративных метафорических конструкций 2007-02-10 (А.Г.)
3890 Исследования 016: В. Хънтов, Словообразовательный статус слова „хорунжий“ в современном русском языке 2007-02-10 (А.Г.)
3889 Исследования 006: И. Златев, Мотивированность слов разных частей речи
междометиями в русском и в болгарском языках 2007-02-10 (А.Г.)
3888 Исследования 005: Л. Кирова, О классификации ассоциативных связей, лежащих в основе механизма лексических ошибок 2007-02-10 (А.Г.)
3887 Исследования 009: И. Христова, Метафорите на Естела Маре 2007-02-10
(А.Г.)
3886 Исследования 022: И. Христова, Езикът на българската лекарствена реклама
2007-02-10 (Ј.А.)
3885 Исследования 013: Й. Пышева, Табуированная лексика в романе Едуарда Лимонова „Палач” 2007-02-10 (Ј.А.)
3884 Исследования 013: В. Кынева, Место безэквивалентой лексики и лексических
лакун в системе типов семантических соответствий 2007-02-10 (А.Г.)
3883 Исследования 013: М. Ганчева, О широкозначности в сопоставительном
изучении русской и болгарской лексики 2007-02-10 (А.Г.)
3882 Исследования 013: И. Атанасова, Стилистические синонимы в русской и в
болгарской терминологиях изобразительного искусства 2007-02-10 (А.Г.)
3881 Исследования 001: В.И. Стоянова, Русский язык в постсоветском пространстве: процессы, проблемы, перспективы 2007-02-10 (А.Г.)
3880 Сборники 001: Ежегодные лингвистические чтения (Велико-Тырново) 200702-10 (А.Г.)
3879 Диссертации 023: Р. Романьоли, Лингвокультурная специфика прецедентных
единиц русского дискурса, мотивированных историческими событиями и лицами
(на материале заголовков печатных СМИ) 2007-02-10 (Ј.А.)
3878 Диссертации 017: О.Н. Минюшова, Топонимы-логоэпистемы в коммуникативном пространстве носителей русского языка 2007-02-10 (Ј.А.)
3877 Диссертации 022: М. Халид Иннаят Али, Прагматический компонент „взаи192

модействие“ в аудиторном дискурсе 2007-02-10 (Ј.А.)
3876 Диссертации 023: С.Г. Коншина, Комический текст в аспекте его структурирования и понимания 2007-02-09 (Ј.А.)
3875 Диссертации 023: Ф. Хунмэй, Жанр делового письма и его субжанры 200702-09 (Ј.А.)
3873 Диссертации 022: Е.В. Рублева, Лингвопрагматические аспекты политической теледискуссии 2007-02-09 (Ј.А.)
3872 Журналы 040: Revue Internationale des Etudes Balkaniques 2007-02-08 (Ј.А.)
3871 Монографии 040: Посебна издања (Балканолошки институт, Београд) 200702-08 (Ј.А.)
3870 Журналы 040: Balcanica (Белград) 2007-02-08 (Ј.А.)
3869 Проекты 040: Народна култура Срба у словенском и балканском контексту
2007-02-08 (Ј.А.)
3868 Диссертации 007: Х. Ли, Положительная эстетическая оценка в русском языке (красота с позиции носителя китайского языка и культуры) 2007-02-08 (Ј.А.)
3867 Диссертации 009: Н. Тхи Бик Лан, Лингвостилистические особенности русской коммерческой корреспонденции 2007-02-08 (Ј.А.)
3866 Конференции 036: ICANAS (Анкара) 2007-02-06 (Ј.А.)
3865 Тезисы 023: Г.К. Шаикова, Авторизация и модус как компоненты метатекстовых конструкций 2007-02-06 (Ј.А.)
3864 Тезисы 023: А.А. Чувакин, К проблеме сущности текста 2007-02-06 (Ј.А.)
3863 Тезисы 011: Н.В. Чеснокова, Характеристика глагола в олицетворяющем контексте (на примере произведений С. Н. Сергеева-Ценского) 2007-02-06 (Ј.А.)
3862 Тезисы 007: Л.О. Чернейко, Базовые понятия когнитивной лингвистики в их
взаимосвязи 2007-02-06 (Ј.А.)
3861 Тезисы 023: В.М. Хамаганова, Семантическая структура текста типа „описание“ 2007-02-06 (Ј.А.)
3860 Тезисы 023: Л.В. Хаймович, Образ автора как жанрообразующий признак
текста 2007-02-06 (Ј.А.)
3859 Диссертации 006: Л. Ли, Фразеология в русской языковой картине мира на
примере концепта ДОМ с позиции носителя китайского языка и культуры 2007-0205 (Ј.А.)
3858 Диссертации 006: Ш. Цолмон, Сопоставительное исследование фразеологизмов монгольского и русского языков (лингвокультурологический аспект) 2007-0205 (Ј.А.)
3857 Тезисы 019: I. Mikaelian, Toward an Integral Description of THE Preposition U
and the U + Genitive Construction in Russian 2007-02-05 (Ј.А.)
3856 Тезисы 019: I. Mikaelian, To HAVE or to BE in Russian: An Apology of the Verb
imet′ 2007-02-05 (Ј.А.)
3855 Тезисы 023: О.Е. Фролова, Референция жестко-структурированных текстов
2007-02-05 (Ј.А.)
3854 Тезисы 022: Г.М. Сучкова, Прагматическая избыточность в межличностной
коммуникации 2007-02-05 (Ј.А.)
3853 Тезисы 007: Л.И. Судакова, Об интегральном подходе к анализу речевых
эмоций 2007-02-05 (Ј.А.)
3852 Тезисы 023: М.Ю. Сидорова, Субъектная перспектива текста в открытом
интернет-дневнике 2007-02-04 (Ј.А.)
3851 Тезисы 023: Н.С. Сергиева, Способы вербальной репрезентации жизненного
мира в автобиографическом дискурсе 2007-02-04 (Ј.А.)
3850 Тезисы 023: Е.В. Руднева, Наблюдения над употреблением антропонимов в
193

древнерусском тексте (на материале притчи Кирилла Туровского) 2007-02-04 (Ј.А.)
3849 Тезисы 022: С.Е. Родионова, Категория интенсивности и ее выражение в публицистическом дискурсе 2007-02-04 (Ј.А.)
3848 Тезисы 023: О.Г. Ревзина, Понятийный аппарат лингвистики дискурса 200702-04 (Ј.А.)
3847 Тезисы 016: Л.В. Рацибурская, Окказиональные слова в средствах массовой
коммуникации 2007-02-04 (Ј.А.)
3846 Проекты 028: Древнерусские берестяные грамоты 2007-02-03 (Ј.А.)
3845 Тезисы 023: Н.А. Орлова, Об особенностях организации мемуарных текстов в
дискурсах языковых личностей 2007-02-03 (Ј.А.)
3844 Тезисы 005: Т.Г. Никитченко, Психологический дискурс как разновидность
русского институционального дискурса 2007-02-03 (Ј.А.)
3843 Тезисы 023: О.А. Нечаева, Текст рассуждения и внеязыковая действительность 2007-02-03 (Ј.А.)
3842 Тезисы 023: Е.О. Наумова, Прецедентные тексты: аспекты изучения и функционирования в публицистическом дискурсе 2007-02-03 (Ј.А.)
3841 Тезисы 022: С.Н. Михайлов, Жанровая специфика электронной коммуникации 2007-02-03 (Ј.А.)
3840 Тезисы 023: Л.Б. Матевосян, Модус и подтекст: иллюзорное сходство 200702-03 (Ј.А.)
3839 Тезисы 022: А.Ю. Маслова, Коммуникативные неудачи в речевой ситуации
угрозы 2007-02-03 (Ј.А.)
3838 Тезисы 023: В.С. Ли, О системных отношениях между структурно-смысловыми компонентами дискурса 2007-02-03 (Ј.А.)
3837 Библиография 004: Ch.Meierkord,Lingua Franca.А Selected Bibliography 200702-02 (J.А.)
3835 Конференции 023: Текст. Язык. Человек (Мозыр) 2007-02-02 (А.Г.)
3834 Тезисы 007: Е.М. Лазуткина, Дискурс как когнитивный аспект коммуникации
(на материале соматических речений) 2007-02-01 (Ј.А.)
3833 Тезисы 023: И.П. Кузьмич, Курс „Язык пользователя персонального компьютера“ как введение в язык науки 2007-02-01 (Ј.А.)
3832 Тезисы 022: И.А. Кудряшов, Проблема выделения косвенных экспрессивных
актов в русском диалогическом дискурсе 2007-02-01 (Ј.А.)
3831 Тезисы 022: А.Н. Кудлаева, Особенности структуры дискурса в одной из ситуаций городской коммуникации 2007-02-01 (Ј.А.)
3829 Конференции 040: Языки и литературы восточных славян (Зелена Гура) 200701-30 (Ј.А.)
3828 Тезисы 023: И.В. Крюкова, Рекламное имя: этапы вхождения в современный
русский язык 2007-01-30 (Ј.А.)
3827 Тезисы 023: Л.В. Красильникова, О жанровой деривации в области научного
текста 2007-01-30 (Ј.А.)
3826 Тезисы 023: К.В. Киуру, Политический текст: средства речевого воздействия
на электоральное поведение 2007-01-30 (Ј.А.)
3825 Тезисы 023: Е.Ф. Киров, Цепь событий – дискурс / текст – концепт 2007-0129 (Ј.А.)
3824 Школы 025: 2007 North American Computational Linguistics Olympiad 2007-0127 (Ј.А.)
3823 Тезисы 023: А.А. Кибрик, В.И. Подлесская, Проблема транскрипции устного
русского дискурса 2007-01-27 (Ј.А.)
3822 Тезисы 023: Р.А. Каримова, Модель и вариации текста (на материале малой
194

прозы В. Распутина) 2007-01-27 (Ј.А.)
3821 Тезисы 017: В.M. Kaпaцинский, Функции имен в русских дискуссиях в Интернете 2007-01-27 (Ј.А.)
3820 Тезисы 023: С.В. Ионова, Современные проблемы теории текста и традиции
русской словесности 2007-01-27 (Ј.А.)
3819 Тезисы 022: Н.П. Игнатьева, Личные местоимения как особый вид дискурсивных маркеров в русском языке 2007-01-27 (Ј.А.)
3818 Исследования 022: I.A. Sag, I. Arnon, B. Estigarribia, Ph. Hofmeister, T. F.
Jaeger, J. Pettibone, N. Snider, Processing Accounts for Superiority Effects 2007-01-26
(Ј.А.)
3817 Новости 039: Продужен уговор о сарадњи са Државним институтом „А. С.
Пушкин“ из Москве 2007-01-26 (Ј.А.)
3816 Тезисы 023: Г.С. Иваненко, Анализ модальности текста при разрешении информационного конфликта 2007-01-26 (Ј.А.)
3815 Тезисы 023: С.Д. Зливко, Язык в образах русского научно-лингвистического
дискурса 2007-01-26 (Ј.А.)
3814 Тезисы 020: Е.Н. Зарецкая, О семиотической конгруэнтности в речевой коммуникации (на материале русского языка) 2007-01-26 (Ј.А.)
3813 Тезисы 004: Е.В. Ерофеева, Идиолект как вероятностная структура 2007-0126 (Ј.А.)
3812 Тезисы 023: О.В. Дедова, О специфике компьютерного дискурса 2007-01-26
(Ј.А.)
3811 Тезисы 023: О.Н. Гришкова, Интертекст в аспекте дискурсивного понимания
текста 2007-01-26 (Ј.А.)
3810 Тезисы 023: С.А. Вишнякова, Смысловой каркас текста и текстообразующие
функции предложения 2007-01-26 (Ј.А.)
3809 Новости 008: B.D. Belčević, Ostati veran jeziku originala, a ne izneveriti sopstveni 2007-01-25 (Ј.А.)
3808 Новости 023: Најбољи преводиоци руске прозе 2007-01-25 (Ј.А.)
3807 Библиография 001: Й. Айдукович, Международная олимпиада по лингвистике. В помощь школьнику 2007-01-25 (Ј.А.)
3806 Тезисы 009: Д.В. Васильев, Функционально-стилевые черты русского армейского дискурса 2007-01-25 (Ј.А.)
3805 Тезисы 023: О.И. Валентинова, Лингвистическая формула полифонично организованного текста 2007-01-25 (Ј.А.)
3804 Тезисы 023: В.В. Богуславская, Особенности многофакторного анализа текста
2007-01-25 (Ј.А.)
3803 Тезисы 023: Н.И. Белунова, Диалогизация как доминантная категория текста
дружеского письма 2007-01-25 (Ј.А.)
3802 Тезисы 023: И.И. Бакланова, Образ автора публицистического произведения в
зеркале имплицитного содержания текста (на материале „Портрета на фоне мифа“
В. Войновича) 2007-01-25 (Ј.А.)
3801 Тезисы 023: В.Н. Артамонов, Категория важности в научном тексте 2007-0125 (Ј.А.)
3800 Тезисы 023: И.Б. Авдеева Т.В. Васильева, Инженерный дискурс в ряду других
научных дискурсов 2007-01-25 (Ј.А.)
3799 Исследования 013: A.A. Polikarpov, Semasiological and Word-formational
Processes in Natural Language Lexical Evolution 2007-01-24 (Ј.А.)
3798 Исследования 013: A.A. Polikarpov, Major Tendences in Micro- and MacroDynamics of Natural Language Lexical System 2007-01-24 (Ј.А.)
195

3797 Исследования 001: A.A. Polikarpov, Some Factors and Regularities of Analytic/
Synthetic Development of Language System 2007-01-24 (Ј.А.)
3796 Исследования 016: A.A. Polikarpov, Chronological Morphemic and Wordformational Dictionary of Russian: Some System Regularities for Morphemic Structures
and Units 2007-01-24 (Ј.А.)
3795 Исследования 013: A.A. Polikarpov, Model of Lexical System Evolution and its
Verification 2007-01-24 (Ј.А.)
3794 Исследования 009: А.А. Поликарпов, В.Я. Курлов, Стилистика, семантика,
грамматика: опыт анализа системных взаимосвязей (по данным толковых словарей) 2007-01-24 (Ј.А.)
3793 Исследования 004: M. Polinsky, Heritage Language Narratives 2007-01-23 (Ј.А.)
3792 Конференции 040: Конференция молодых филологов (Тарту) 2007-01-22
(Ј.А.)
3791 Программы 040: BASEES Conference 2007-01-22 (Ј.А.)
3790 Конференции 024: Национальный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования (Москва) 2007-01-22 (Ј.А.)
3789 Конференции 040: The 16th Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic
Linguistics (Stony Brook University) 2007-01-22 (Ј.А.)
3788 Исследования 040: M. Moser, Мовний свiт львiвського „Studium Ruthenum“
2007-01-22 (Ј.А.)
3787 Журналы 040: eSamizdat 2006 (IV) 2007-01-20 (Ј.А.)
3786 Тезисы 021: И.Б. Шатуновский, Общефактический НСВ в атрибутивном
употреблении 2007-01-20 (Ј.А.)
3785 Тезисы 006: М.Ю. Черткова, Типология категории вида / аспекта в русском и
шведском языках 2007-01-20 (Ј.А.)
3784 Тезисы 019: Ф. Фичи, Вид и врeмя кaк кoммуникaтивныe кaтeгoрии русского
предложения 2007-01-20 (Ј.А.)
3783 Тезисы 022: Х. Томмола, Несобственно-прямая речь и ее передача в переводе
2007-01-20 (Ј.А.)
3782 Тезисы 021: Е.Я. Титаренко, Лексические и грамматические семы русского
глагола 2007-01-20 (Ј.А.)
3781 Тезисы 021: С.Г. Татевосов, Русский вид и теория аспектуальной композиции
2007-01-20 (Ј.А.)
3780 Тезисы 021: Е.И. Семиколенова, Определение вида в русле русской аспектологической традиции 2007-01-20 (Ј.А.)
3779 Тезисы 011: Е.В. Падучева, Семантический инвариант видового значения глагола в русском языке 2007-01-20 (Ј.А.)
3778 Тезисы 021: Л.С. Ободянская, Видо-временные отношения в проповеди „Любовь всепобеждающая“ митрополита Антония Сурожского 2007-01-20 (Ј.А.)
3777 Тезисы 021: А. Мустайоки, „Аспектные пары“ предикатов: наброски к теории
аспектуальности 2007-01-20 (Ј.А.)
3776 Тезисы 021: С.А. Карпухин, Глагольный вид в системе, тексте и дискурсе
2007-01-20 (Ј.А.)
3775 Конференции 031: Južnoslovenska avangarda i kasna avangarda između Istoka i
Zapada (Beograd) 2007-01-19 (Ј.А.)
3774 Тезисы 006: Ю. Канеко, Семантические доминанты русской и японской аспектуальных систем (сопоставительный анализ) 2007-01-19 (Ј.А.)
3773 Тезисы 022: Н.В. Зорихина-Нильссон, Употребление вида глагола в императиве, теория речевых актов и вежливость 2007-01-19 (Ј.А.)
3772 Тезисы 010: В.А. Закревская, Употребление видовременных глагольных форм
196

в диалектном тексте (на материале архангельских народных говоров) 2007-01-19
(Ј.А.)
3771 Тезисы 021: С. Дики, Где кончается метафора? (о развитии видового префикса „по-“ в русском языке) 2007-01-19 (Ј.А.)
3770 Новости 039: Razvoj dvojezične nastave 2007-01-18 (Ј.А.)
3769 Тезисы 006: Р.Г. Тирадо, Еще о глагольном виде в испанском и русском языках 2007-01-18 (Ј.А.)
3768 Тезисы 021: М.Я. Гловинская, Аспектуальная обусловленность некоторых
лексических инноваций на рубеже веков 2007-01-18 (Ј.А.)
3767 Тезисы 006: Д. Вoйвoдич, О видoвoй субституции в русскoм и других слaвянских языкaх 2007-01-18 (Ј.А.)
3766 Тезисы 021: В. Брой, Теоретическая модель взаимодействия вида с лексикой
2007-01-18 (Ј.А.)
3765 Тезисы 018: Н.В. Андросюк, О двувидовых глаголах в русском языке 200701-18 (Ј.А.)
3764 Тезисы 019: М.А. Шелякин, Функции сочетаний инфинитива с частицей "бы"
в русском языке 2007-01-17 (Ј.А.)
3763 Тезисы 019: Д.П. Шевляков, Функтивные глаголы 2007-01-17 (Ј.А.)
3762 Тезисы 021: А.Л. Шарандин, К вопросу о грамматическом статусе рода существительных 2007-01-17 (Ј.А.)
3761 Тезисы 019: Л.Н. Чумак, Методы лингвокультурологического описания
синтаксиса 2007-01-17 (Ј.А.)
3760 Тезисы 021: И.Д. Чаплыгина, Ты-категория: семантика и структура 2007-0117 (Ј.А.)
3759 Тезисы 012: А.С. Цой, Содержание и структура электронного „Учебного словаря служебных слов“ 2007-01-17 (Ј.А.)
3758 Тезисы 006: И.А. Усаченко, Из опыта сопоставления русских и белорусских
причинных предлогов 2007-01-17 (Ј.А.)
3757 Тезисы 019: Г.Н. Сергеева, Лексикализованные предложно-падежные словоформы в служебной функции (основная проблематика) 2007-01-17 (Ј.А.)
3756 Тезисы 019: Т.М. Свиридова, Типы конструкций нечленимых предложений с
семантикой согласия и несогласия, образованные от частиц 2007-01-17 (Ј.А.)
3755 Тезисы 019: Н.Г. Самедова, Еще раз об омонимичных конструкциях „стать“ +
инфинитив 2007-01-17 (Ј.А.)
3754 Сборники 012: Das Russische in Zweisprachigen Woerterbuechern 2007-01-17
(Ј.А.)
3753 Тезисы 019: Л.M. Савосина, Предикаты, формирующие биноминативные
предложения характеризации 2007-01-16 (Ј.А.)
3752 Тезисы 021: С.В. Рябушкина, Количественно-именные сочетания как грамматическая идиома 2007-01-16 (Ј.А.)
3751 Монографии 031: К. Ичин, Фотоархив „БР“. Книги проф. Миливое Йовановича [Ф 11] 2007-01-15 (Ј.А.)
3750 Новые книги: Й. Айдукович, Виртуальная презентация книг [Ф30] 2007-01-15
(Ј.А.)
3749 Новости 039: Зимска школа руског језика (Београд, 2007) 2007-01-15 (Ј.А.)
3748 Конференции 012: Фотоархив „БР“. Русский язык в двуязычных словарях
(Магдебург) [Ф12] 2007-01-15 (Ј.А.)
3747 Конференции 031: Фотоархив „БР“. Александр Введенский в кругу мирового
авангарда (Белград) [Ф19] 2007-01-14 (Ј.А.)
3746 Тезисы 021: Ю.В. Рощина, Закономерности функционирования различных
197

типов аналитических прилагательных в современном русском языке 2007-01-14
(Ј.А.)
3745 Тезисы 021: И.В. Приорова, К вопросу формирования лексико-грамматической подсистемы несклоняемых имен 2007-01-14 (Ј.А.)
3744 Тезисы 011: С.С. Полежаева, Оппозиции эмотивных глаголов: конверсивные
и каузативные семантические отношения 2007-01-14 (Ј.А.)
3743 Тезисы 006: Г. Питкевич, Неопределенные местоимения в русском и латышском языках 2007-01-14 (Ј.А.)
3742 Тезисы 019: Н.В. Петровская, Обусловленные синтаксемы „в + винительный
падеж“ в связанном употреблении (фрагмент описания) 2007-01-14 (Ј.А.)
3741 Тезисы 021: Ф.И. Панков, К вопросу об операциональных методах верификации категориальных классов слов в русском языке 2007-01-14 (Ј.А.)
3740 Тезисы 021: Й. Норгард-Серенсен, Семантика категории рода в современном
русском языке в свете теории грамматикализации 2007-01-14 (Ј.А.)
3739 Рецензии 031: З. Паунковић, Журналистика Голенишчева-Кутузова 2007-0113 (Ј.А.)
3738 Рецензии 031: Z. Paunković, Klasika i avangarda 2007-01-13 (Ј.А.)
3737 Лекции 037: Фотоархив „БР“. Б. Тошович, Лекция Йована Айдуковича в
Грацском университете (Австрия) [Ф6] 2007-01-13 (Ј.А.)
3736 Портреты 022: Цветан Йотов (София) 2007-01-13 (Ј.А.)
3735 Тезисы 021: Е.Н. Никитина, Семантика „субъектного“ творительного при возвратном глаголе 2007-01-13 (Ј.А.)
3734 Тезисы 011: А.А. Немыка, Н.В. Кравченко, Характеристика неполнознаменательности в предложениях с инфинитивом 2007-01-13 (Ј.А.)
3733 Тезисы 006: М.Б. Нагзибекова, Русские глагольные словосочетания с зависимым прямым объектом (в сопоставлении с таджикском языком) 2007-01-13 (Ј.А.)
3732 Тезисы 021: Д. Мирич, Смягчeниe кaк кaтeгoрия русскoгo языкa 2007-01-13
(Ј.А.)
3731 Тезисы 021: Т. Менцель, Пространственное значение творительного падежа в
русском языке 2007-01-13 (Ј.А.)
3730 Тезисы 023: А.А. Матвеев, Вводные слова и словосочетания как маркеры интенциональности говорящего в публицистическом дискурсе (на примерах из русских и английских публицистических текстов) 2007-01-13 (Ј.А.)
3729 Тезисы 019: Г.В. Макович, Деривационная парадигма предложений организованных описательными предикатами 2007-01-13 (Ј.А.)
3728 Тезисы 006: А. Мадаени Аввал, Типология именных синтаксем как основа сопоставления русских падежных и предложно-падежных форм имен с их коррелятами в персидском 2007-01-13 (Ј.А.)
3727 Тезисы 021: С.А. Лутин, Об инвариантном значении творительного падежа
2007-01-13 (Ј.А.)
3726 Тезисы 019: В.А. Кузьменкова, Описательные предикаты в языке русских писателей ХIХ века 2007-01-13 (Ј.А.)
3725 Тезисы 019: А.Б. Копелиович, Подчинительные связи слов адъективного типа
2007-01-13 (Ј.А.)
3724 Конференции 040: Ј. Ајдуковић, Скуп слависта Србије. Књижевна секција
(Београд) [Ф20] 2007-01-12 (Ј.А.)
3723 Тезисы 021: М.И. Конюшкевич, К основаниям релятивной грамматики 200701-12 (Ј.А.)
3722 Тезисы 021: Б.П. Кобрицов, О.Н. Ляшевская, Е.В. Рахилина, Именная классификация как лингвистическая проблема 2007-01-12 (Ј.А.)
198

3721 Тезисы 021: A.С. Йенсен, Изменение синтаксиса и морфологии числительных
в современном русском языке в период после Гласности (с 1989-го года), в свете
общих теорий о языковых изменениях 2007-01-11 (Ј.А.)
3720 Тезисы 006: С. Х. Захраи, Система русских падежных и предложнопадежных
форм выражения объектного значения в зеркале персидского языка 2007-01-11
(Ј.А.)
3719 Тезисы 019: А.А. Загнитко, Типология синтаксических связей в русском
простом предложении 2007-01-11 (Ј.А.)
3718 Журналы 042: Филология и человек 2007-01-11 (Ј.А.)
3717 Школы 039: Ј. Ајдуковић, Зимска школа руског језика. Предавање мр Бобана
Ћурића (Београд, 2007) [Ф27] 2007-1-10 (Ј.А.)
3716 Конференции 040: Ј. Ајдуковић, Скуп слависта Србије [Ф34] 2007-01-10 (Ј.А.)
3715 Тезисы 018: С.И. Дружинина, О морфологическом статусе маркера сравнения
„словно“ 2007-01-10 (Ј.А.)
3714 Тезисы 016: Н.С. Гриценко, К вопросу о типологии семантической трансформации корневых морфем в русском языке 2007-01-10 (Ј.А.)
3713 Программы 039: Зимска школа руског језика (Београд) 2007-01-09 (Ј.А.)
3712 Монографии 001: А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании 2007-01-09 (Ј.А.)
3711 Конференции 027: Коммуникативные технологии в образовании, бизнесе, политике и праве (Волгоград) 2007-01-09 (Ј.А.)
3710 Проекты 037: Loanword Typology: Comparative Study of Lexical Borowability
2007-01-09 (Ј.А.)
3709 Анонсы 042: Seventh Research Framework Programme (FP7) 2007-01-09 (Ј.А.)
3708 Тезисы 021: Н.О. Григорьева, К проблеме семантики и функций служебных
слов 2007-01-09 (Ј.А.)
3707 Тезисы 021: В. Гладров, Что такое структурные слова? О вопросе частей речи
как проблеме взаимообусловленности уровней языка 2007-01-09 (Ј.А.)
3706 Тезисы 006: Г. Синь, Синтаксическая конструкция отрицания в русском и
китайском языках 2007-01-09 (Ј.А.)
3705 Тезисы 021: И.В. Галактионова, О грамматическом статусе форм типа „скажи“ в связи с их переносными употреблениями 2007-01-09 (Ј.А.)
3704 Тезисы 019: В.И. Гаврилова, описание русских возвратных глаголов декаузативного значения с помощью балто-славянской трехфазовой модели действия 2007
-01-09 (Ј.А.)
3703 Новости 012: Фотоархив „БР“. Торжественная церемония присвоения звания
Почетного Доктора СУ акад. Ю.Д. Апресяну [Ф21] 01-08 (Ј.А.)
3702 Лекции 012: Фотоархив „БР“. Лекции акад. Ю. Д. Апресяна и проф. М. Я.
Гловинской в СУ (2005) [Ф7] 2007-01-08 (Ј.А.)
3701 Школы 039: Фотоархив „БР“. Открытие Центра тестирования по русскому
языку при СУ (2004) [Ф7] 2007-01-08 (Ј.А.)
3700 Диссертации 037: Д. Милисавлевич, Коллекция фотографий с защиты докторской диссертации Й. Айдуковича в Белградском университете (2003) [Ф16]
2007-01-08 (Ј.А.)
3699 Тезисы 021: М.В. Всеволодова, Вопросы грамматического описания категории предлога 2007-01-08 (Ј.А.)
3698 Тезисы 021: Е.Н. Виноградова, В.Л. Чекалина, Морфологическая синонимика
предлогов 2007-01-08 (Ј.А.)
3697 Тезисы 019: С.А.Важник, Атрибуция глагольного предиката (к проблеме комплексного лексикографического описания глагольного предиката) 2007-01-08 (Ј.А.
199

3696 Тезисы 019: М. Бьерклунд, Коммуникативные функции пассивных конструкций с агентивным компонентом (на материале трех русских глагольных словосочетаний) 2007-01-08 (Ј.А.)
3695 Тезисы 021: А. Барентсен, О формально маркированных выражениях призыва
к совместному действию в русских текстах последних двух столетий 2007-01-08
(Ј.А.)
3694 Тезисы 006: Н.Е. Ананьева, Префиксальные морфемы социативности в русском языке и их западнославянские соответствия 2007-01-08 (Ј.А.)
3693 Тезисы 011: К.С. Акопян, К проблеме толкования логико-модальных частиц
(на примере анализа семантики и прагматики частицы хоть) 2007-01-08 (Ј.А.)
3692 Конференции 042: XXXVI Международная филологическая конференция
(СПб) 2007-01-08 (Ј.А.)
3691 Тезисы 005: Н.А. Шовгун, Языковая компетенция ребенка в билингвальной и
полилингвальной среде 2007-01-06 (Ј.А.)
3690 Тезисы 005: С.Н. Цейтлин, Категория субстантивного рода в зеркале детской
речи 2007-01-06 (Ј.А.)
3689 Тезисы 005: Е.В. Тарасенко, К вопросу о детской языковой картине мира 2007
-01-06 (Ј.А.)
3688 Тезисы 038: Т.В. Погребкова, Речевая культура младшего школьника: принципы формирования 2007-01-06 (Ј.А.)
3687 Рецензии 014 : B. Kovačević, Devetojezični rječnik poredbenih frazema 2007-0105 (Ј.А.)
3686 Рецензии 012: A. Bagdasarov, Neka svatko ima svoj dvojezičnik 2007-01-05
(Ј.А.)
3685 Исследования 030: E. Zeynep Günal, Yelena A. Gan'in sanatinda Kirim Tatarlari
2007-01-05 (Ј.А.)
3684 Тезисы 007: Н.В. Орлова, Детская речь как транслятор этических представлений русских 2007-01-05 (Ј.А.)
3683 Тезисы 005: Е.А. Косых, Собственно лингвистические причины детского косноязычия (на примере речи русских детей 1–6 лет) 2007-01-05 (Ј.А.)
3682 Тезисы 005: В.Е. Гольдин, Динамика ассоциативных реакций русских школьников 2007-01-05 (Ј.А.)
3681 Тезисы 019: Н.М. Голева, Сравнение через отрицание в речевом онтогенезе
2007-01-05 (Ј.А.)
3680 Тезисы 010: Л.Г. Хижняк, Национально-культурная специфика топонимии
саратовского Поволжья 2007-01-05 (Ј.А.)
3679 Тезисы 010: В.И. Трубинский, О новых территориально-системных образованиях в русской разговорной стихии 2007-01-05 (Ј.А.)
3678 Интервью 034: М. Вулићевић, Књижевност у посткомунизму: Ендру Барух
Вахтел 2007-01-04 (Ј.А.)
3677 Портреты 040: Aleksandra Derganc (Ljubljana) 2007-01-04 (Ј.А.)
3676 Исследования 033: В.В. Фещенко, Аutоpoetica, или об одной языковой особенности творческого сознания 2007-01-03 (Ј.А.)
3675 Исследования 020: В. Фещенко, О внешних и внутренних горизонтах семиотики 2007-01-03 (Ј.А.)
3674 Исследования 031: В. Фещенко, Литература абсурда и музыка абсурда: парадоксы на границах языкового сознания 2007-01-03 (Ј.А.)
3673 Исследования 031: В. Фещенко, „Поэзия языка“. О становлении лингвистических взглядов А. Белого 2007-01-03 (Ј.А.)
3672 Портреты 030: Zeynep Zafer (Ankara) 2007-01-03 (Ј.А.)
200

3671 Тезисы 010: Н.В. Самородова, Аффрикаты [ц] и [ч'] в современных архангельских говорах в лингвогеографическом аспекте 2007-01-03 (Ј.А.)
3670 Тезисы 010: Т.Н. Попова, Славяно-книжные суффиксы в русских диалектах
2007-01-03 (Ј.А.)
3669 Тезисы 010: М.К. Пак, Названия религиозных праздников в архангельских
говорах 2007-01-03 (Ј.А.)
3668 Тезисы 010: Е.А. Нефедова, Идиолект и языковая картина мира 2007-01-03
(Ј.А.)
3667 Тезисы 010: И.П. Кюльмоя, О.Г. Ровнова, О современном состоянии русских
старообрядческих говоров Западного Причудья 2007-01-03 (Ј.А.)
3666 Тезисы 010: И.Б. Качинская, Термины родства и предметный мир (Термины
родства и языковая картина мира. По материалам архангельских говоров) 2007-0103 (Ј.А.)
3665 Портреты 006: Ирина Червенкова (София) 2007-01-02 (Ј.А.)
3664 Тезисы 010: Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина, Т.Б. Юмсунова, Язык липован –
русских старообрядцев в низовьях Дуная 2007-01-02 (Ј.А.)
3663 Тезисы 010: Н.Г. Ильинская, Лексико-семантическая группа глаголов созидательной деятельности в архангельских говорах 2007-01-02 (Ј.А.)
3662 Тезисы 010: Е.В. Демидова, Лексико-семантические диалектные различия в
говорах западного поморья 2007-01-02 (Ј.А.)
3661 Тезисы 010: Т.А. Демешкина, Миромоделирующая функция диалектного
высказывания 2007-01-02 (Ј.А.)
3660 Тезисы 010: О.А. Глущенко, Специфика адвербиальной лексики в говорах
Камчадалов 2007-01-02 (Ј.А.)
3659 Тезисы 010: Л.А. Глинкин, Лингвокраеведение и его основные источники
2007-01-02 (Ј.А.)
3658 Тезисы 010: О.Г. Гецова, Предлог в диалектном языке 2007-01-02 (Ј.А.)
3657 Тезисы 010: В.Л. Васильев, Этноязыковая карта Приильменья по данным
топонимии 2007-01-02 (Ј.А.)
3656 Портреты 040: Предраг Пипер (Београд) 2007-01-01 (Ј.А.)
3655 Дискуссии 031: Ю. Нечипоренко, Поэзия и религия 2007-01-01 (Ј.А.)
3654 Тезисы 010: Е.Л. Бабичева, Семасиологические и функциональные особенности терминов полеводства в диалектной лексике Полесья 2006-12-31 (Ј.А.)
3653 Тезисы 004: Е.А. Яковлева, „Урбоцентрическая“ коммуникативная модель: к
проблеме изучения языка города (на примере Уфы) 2006-12-31 (Ј.А.)
3652 Тезисы 013: Н.В. Юдина, Лексическая валентность как актуальный маркер
языковой личности (на материале русского языка) 2006-12-31 (Ј.А.)
3651 Тезисы 004: В.И. Шаховский, Игровые тенденции в современном русском
языке 2006-12-31 (Ј.А.)
3650 Тезисы 009: В.В. Химик, Разговорная речь как творчество 2006-12-31 (Ј.А.)
3649 Тезисы 009: Г.Г. Хазагеров, Диффузия риторических и стилистических норм
в современном русском дискурсе 2006-12-31 (Ј.А.)
3648 Тезисы 011: И.А. Устименко, Семантический конденсат в информационном
потоке 2006-12-31 (Ј.А.)
3647 Тезисы 023: Р.С. Стоянова, Некоторые асистемные явления в устном научном
тексте 2006-12-31 (Ј.А.)
3646 Тезисы 010: Е.Н. Бекасова, Гетерогенность как свойство системы диалекта
2006-12-31 (Ј.А.)
3644 Тезисы 007: В.К. Розенблат, Понятие и специфика этнокультурного образа
личности (образа русского ритора) 2006-12-30 (Ј.А.)
201

3643 Тезисы 009: А.В. Степанов, К пятидесятилетию дискуссии по стилистике
2006-12-30 (Ј.А.)
3642 Тезисы 011: М.А. Рыбаков, Семантические особенности русской политической речи рубежа ХХ–ХХI веков 2006-12-30 (Ј.А.)
3641 Проекты 010: И.И. Исаев, Фотографии из диалектологических экспедиций
2006-12-30 (Ј.А.)
3640 Конференции 039: La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas (Granada) 2006-12-29 (Ј.А.)
3639 Исследования 011, 022: Г.А. Иванова, О семантике и прагматике синонимичных терминологических сочетаний (на материале русской лингвистической терминологии) 2006-12-29 (Ј.А.)
3638 Диссертации 013: Б.Л. Иомдин, Лексика иррационального понимания 200612-29 (Ј.А.)
3636 Тезисы 022: С.И. Приходкина, Ситуативное речевое поведение промоутера
(на примере анализа челябинского рынка) 2006-12-29 (Ј.А.)
3635 Тезисы 009: Л.З. Подберезкина, Новые явления в русской деловой переписке
(на материале административных и коммерческих писем) 2006-12-29 (Ј.А.)
3634 Монографии 031: I. Lukšić, Ogledi o ruskoj književnosti 2006-12-28 (Ј.А.)
3633 Журналы 001: Московский лингвистический журнал Том 9 № 1 (2006) 200612-28 (Ј.А.)
3632 Монографии 003: A.И. Соболевский, Труды по истории русского языка.Т.2.
2006-12-28 (Ј.А.)
3631 Сборники 040: Славистика: синхрония и диахрония 2006-12-28 (Ј.А.)
3630 Монографии 003: Историческая грамматика древнерусского языка ІV 200612-28 (Ј.А.)
3629 Монографии 003: Историческая грамматика древнерусского языка ІІІ 200612-28 (Ј.А.)
3628 Рецензии 031: И.Толасова, Гайто Газданов и „Незамеченное поколение“ 200612-28 (Ј.А)
3627 Портреты 014: Željka Fink (Zagreb) 2006-12-27 (Ј.А.)
3626 Исследования 018: K. Pertsova, An Experimental Study of Russian Genitive
Plural Allomorphy 2006-12-27 (Ј.А.)
3625 Журналы 001: UCLA Working Papers in Linguistics 2006-12-27 (Ј.А.)
3624 Исследования 018: K. Pertsova, How Lexical Conservatism Can Lead to Paradigm Gaps 2006-12-27 (Ј.А.)
3623 Исследования 015: K. Roon, Stress in Russian Compound Nouns: Head Dominance or Root Control? 2006-12-27 (Ј.А.)
3622 Дискуссии 015: Ch.Y. Bethin, Slavic Phonology in the United States 2006-12-27
(Ј.А.)
3621 Сборники 040: К истории славистики в неславянских странах 2006-12-27
(Ј.А.)
3620 Проекты 040: Balkan-Kommission. Forschungsschwerpunkte und Projekte 200612-26 (Ј.А.)
3619 Школы 040: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Balkan-Kommission
2006-12-26 (Ј.А.)
3618 Исследования 005: T.V. Chernigovskaya, Evolutionary Perspective for Cognitive
Function: Cerebral Basis of Heterogeneous Consciousness 2006-12-26 (Ј.А.)
3617 Тезисы 009: Т.М. Николаева, Cистемность семантико-стилистических трансформаций 2006-12-26 (Ј.А.)
3616 Тезисы 007: С.Н. Муране, Способы лексической презентации языковой лич202

ности (на материале цикла романов Бориса Акунина „Приключения Эраста Фандорина“) 2006-12-26 (Ј.А.)
3615 Тезисы 009: А.П. Майоров, Функционально-стилистическое переосмысление
славянизмов в деловом письме XVIII в. 2006-12-26 (Ј.А.)
3614 Тезисы 020: Н.Б. Лебедева, Коммуникативно-семиотическая модель естественной письменной речи 2006-12-26 (Ј.А.)
3613 Портреты 037: Stefan Michael Newerkla (Wien) 2006-12-25 (Ј.А.)
3612 Тезисы 037: И.Н. Кошман, Стилистический диапазон иноязычных вкраплений 2006-12-24 (Ј.А.)
3611 Тезисы 009: В.В. Казаковская, Средства выражения авторства в диалоге
„взрослый – ребенок“ (на материале русского языка) 2006-12-24 (Ј.А.)
3610 Тезисы 036: Ш.К. Кадыров, Учитель как Человек, адресант и адресат 2006-1224 (Ј.А.)
3609 Журналы 001: Lingvističke aktuelnosti 14 (2006) 2006-12-23 (Ј.А.)
3608 Журналы 042: Respectus Philologicus 10 (15, 2006) 2006-12-23 (Ј.А.)
3607 Исследования 022: А. Беловодская, „Антимир“ пародии и аспекты его проявления в современной рекламной и политической коммуникации 2006-12-23 (Ј.А.)
3606 Тезисы 023: Л.Ю. Иванов, Сопоставительный анализ структуры специального
текста: договор и энциклопедическая статья 2006-12-23 (Ј.А.)
3605 Тезисы 004: Т.И. Ерофеева, Построение модели социолекта (на материале
синтаксического уровня) 2006-12-23 (Ј.А.)
3604 Новые книги 037: Veliki rečnik stranih reči i izraza izašao iz štampe 2006-12-22
(Ј.А.)
3603 Тезисы 009: А.Д. Дуличенко, Об одном перспективном направлении в русистике 2006-12-22 (Ј.А.)
3602 Тезисы 004: В.А. Долинский, Власть языка и язык власти 2006-12-22 (Ј.А.)
3601 Тезисы 022: Н.Д. Десяева, Коммуникативное намерение в профессионально
значимых жанрах речи 2006-12-22 (Ј.А.)
3600 Тезисы 004: А.Д. Васильев, Культурные ценности и культура речи 2006-12-22
(Ј.А.)
3599 Тезисы 009: Л.Н. Вавилова, Активизация эстетического начала в процессе
эвфемизации современной русской речи 2006-12-22 (Ј.А.)
3598 Софтвер 041: Интернет търсачки (България) 2006-12-21 (Ј.А.)
3597 Журналы 009: Стил 5 (2006) 2006-12-21 (Ј.А.)
3596 Тезисы 009: А.Б.Бушев, Риторический феномен семантической расплывчатости 2006-12-21 (Ј.А.)
3595 Тезисы 009: А.В. Белова, Жанровая организация обратимой эпистолярной
коммуникации (на примере переписки Ал. П. Чехова и А. П. Чехова) 2006-12-21
(Ј.А.)
3594 Тезисы 009: Н.В. Баско, Бизнес-коммуникация на русском языке в аспекте
стилистики 2006-12-21 (Ј.А.)
3593 Тезисы 009: И.Б. Александрова, О путях формирования национальной стилистики 2006-12-21 (Ј.А.)
3592 Софтвер 041: Internet pretraživači (Bosna i Hercegovina) 2006-12-20 (Ј.А.)
3591 Софтвер 041: Интернет претраживачи (Србија) 2006-12-20 (Ј.А.)
3590 Тезисы 015: С.С. Хромов, О национальной специфике русской интонации
2006-12-20 (Ј.А.)
3589 Тезисы 015: М.Ю. Трусова, Фоностилистический потенциал русского языка:
прием липограммы в поэзии В. Маяковского 2006-12-20 (Ј.А.)
3588 Тезисы 015: Р.К. Потапова, М.В. Хитина, Исследование и моделирование
203

просодико-семантической вариативности многоуровневых вербальных компонентов в устно-речевом дискурсе 2006-12-19 (Ј.А.)
3587 Тезисы 015: И.В. Петрова, Зависимость наличия / отсутствия смягчения согласного перед мягким согласным от левого контекста на стыке слов в современном
русском литературном языке 2006-12-19 (Ј.А.)
3586 Тезисы 015: Л.Б. Парубченко, Лингвистическая квалификация ошибок в употреблении букв 2006-12-19 (Ј.А.)
3585 Тезисы 015: Т.М. Надеина, Влияние просодического оформления текста на
его коннотативное значение 2006-12-19 (Ј.А.)
3584 Тезисы 015: В.Г. Михайлов, Звуковой палиндром 2006-12-19 (Ј.А.)
3583 Тезисы 015: И.М. Логинова, Построение теоретического курса фонетики русского языка с учетом современного уровня развития языкознания и лингводидактики 2006-12-19 (Ј.А.)
3582 Тезисы 015: Ю.С. Лебедева, Г.П. Кашкорова, Особенности интонационного
оформления текста телевизионного информационного сообщения 2006-12-19 (Ј.А.)
3581 Журналы 040: Toronto Slavic Annual 1 (2003) 2006-12-19 (Ј.А.)
3580 Журналы 031: Toronto Slavic Quarterly (2006) 2006-12-19 (Ј.А.)
3579 Исследования 036: К. Ичин, Об источниках божественного в творчестве Марка Шагала 2006-12-19 (Ј.А.)
3578 Исследования 031: М. Чудакова, Русская литература ХХ века: проблема границ предмета изучения 2006-12-19 (Ј.А.)
3577 Тезисы 015: Г.Е. Кедрова, Л.М. Захаров, Н.В. Анисимов, В.В. Гладун, Ю.А.
Пирогов, Методики использования магнитно резонансной томографии для исследования артикуляторных процессов порождения речи 2006-12-19 (Ј.А.)
3576 Тезисы 015: Н.Н. Касько, Интонационно-звуковая структура и интерпретация
художественного текста (на примере „Стихотворений в прозе“ И. С. Тургенева)
2006-12-19 (Ј.А.)
3575 Конференции 040: Скуп слависта Србије (Београд) 2006-12-18 (Ј.А.)
3574 Сборники 040: Bałkany w oczach młodego człowieka 2006-12-18 (Ј.А.)
3573 Тезисы 015: Л.В. Златоустова, Влияние территориальных диалектов на
литерaтурную речь и относительная устойчивость системных черт диалектов 200612-18 (Ј.А.)
3572 Тезисы 015: И.И. Воронцова, С.В. Князев, Оглушение начального согласного
в позиции внешнего сандхи в зависимости от левого и правого контекста в современном русском литературном языке 2006-12-18 (Ј.А.)
3571 Тезисы 015: Е.М. Болычева, Редукция как механизм, регулирующий реализацию звукотипов в звуках языка 2006-12-17 (Ј.А.)
3570 Тезисы 015: Г.М. Богомазов, Различная степень устойчивости двухуровневой
фонологической системы у одной и той же группы носителей русского языка 200612-17 (Ј.А.)
3569 Тезисы 019: П.М. Эйсмонт, Актантная структура высказывания в спонтанном
нарративе (на материале русского языка) 2006-12-16 (Ј.А.)
3568 Тезисы 019: И.Г. Щепкина, Категория вопросительности: особенности выражения в русском языке 2006-12-16 (Ј.А.)
3567 Тезисы 019: Т.Е. Шаповалова, Перфективное значение настоящего синтаксического времени 2006-12-16 (Ј.А.)
3566 Тезисы 019: О.М. Чупашева, Синтаксические связи обособленных деепричастий в предложении 2006-12-16 (Ј.А.)
3565 Тезисы 019: Л.А. Чернова, Составные именные члены предложения: план содержания и план выражения 2006-12-16 (Ј.А.)
204

3564 Тезисы 019: Я.А. Фрикке, Метафункциональные потенции фразовой номинации 2006-12-15 (Ј.А.)
3563 Тезисы 019: Г.Д. Фигуровская, „Входящие“ и „выходящие“ типы предложений в конструктивно-синтаксических полях 2006-12-15 (Ј.А.)
3562 Тезисы 019: М.Ю. Федосюк, Структура русского простого предложения в
ономасиологическом аспекте 2006-12-15 (Ј.А.)
3561 Тезисы 019: А.В. Федосеева, Реализация прагматического компонента значения синтаксической категории модальности в высказываниях с имплицитным
содержательным компонентом (на материале русской прозы второй половины ХIХ
века) 2006-12-15 (Ј.А.)
3560 Анонсы 032: Презентация сборника „Дело No1“ (Белград) 2006-12-14 (Ј.А.)
3559 Лекции 039: Й. Айдукович, Фотографии с лекции проф. Ю. Прохорова в Белграде [Ф25] 2006-12-14 (Ј.А.)
3558 Тезисы 019: А.В. Уржа, Особенности таксисной организации оригинального
и переводного художественного текста 2006-12-14 (Ј.А.)
3557 Тезисы 019: С.Н. Туровская, Модальность долженствования и экспрессивность: об актуализации импрессивного смысла высказывания в русском языке
2006-12-14 (Ј.А.)
3556 Тезисы 019: Г.К. Сыздыкова, Обобщенно-личные предложения в синтаксической системе русского языка 2006-12-14 (Ј.А.)
3555 Тезисы 019: Е.С. Скобликова, Об уровне автосемантичности / синсемантичности разных членов предложения 2006-12-14 (Ј.А.)
3554 Тезисы 021: Н.В. Семёнова, Таксис и эвиденциальность: зоны пересечения
2006-12-14 (Ј.А.)
3553 Софтвер 012: Dictionar Roman-Rus RORUS On-Line 2006-12-13 (Ј.А.)
3552 Тезисы 019: С.С. Сай, Об одной продуктивной модели каузативации в спонтанной русской речи 2006-12-12 (Ј.А.)
3551 Тезисы 019: З.К. Сабитова, Оппозиция личности / безличности предложения в
русском языке 2006-12-12 (Ј.А.)
3550 Тезисы 019: М.В. Русакова, Об окказиональном согласовании в русской разговорной речи 2006-12-12 (Ј.А.)
3549 Новости 039: Празднование 60-летия специальности „Русская филология“
(София) [Ф8] 2006-12-11 (Ј.А.)
3548 Анонсы 030: J. Vojvodić, Gesta, tijelo, kultura 2006-12-11 (Ј.А.)
3547 Тезисы 019: А.Ф. Прияткина, „Зеркальные“ пары информативных высказываний (к типологии высказывания) 2006-12-11 (Ј.А.)
3546 Тезисы 019: Е.Г. Поспелова, Типы синтаксических связей и вставная конструкция 2006-12-11 (Ј.А.)
3545 Школы 040: Slavic Research Center, Hokkaido University 2006-12-10 (Ј.А.)
3544 Журналы 040: Slavic Studies No.53 2006-12-10 (Ј.А.)
3543 Журналы 040: Acta Slavica Iaponica 2006-12-10 (Ј.А.)
3542 Новости 040: Foreign Visitors Fellowship Program (Japan) 2006-12-10 (Ј.А.)
3541 Журналы 040: Die Welt der Slaven LII (2007) 2006-12-09 (Ј.А.)
3540 Журналы 040: Bulletin der Deutschen Slavistik Nr. 12 (2006) 2006-12-09 (Ј.А.)
3539 Журналы 040: Bulletin der Deutschen Slavistik Nr. 1-11 2006-12-09 (Ј.А.)
3538 Диссертации 006: Lj. Geist, Kopulaverben und Prädikativkonstruktionen: ein
deutsch-russischer Vergleich 2006-12-09 (Ј.А.)
3537 Исследования 002: Р. Шаяхметов, Заметки об этимологии слав. „ящерица“
2006-12-08 (А.Г.)
205

3536 Исследования 006: Е.Е. Стефанский, Концептуализация ЗАВИСТИ и РЕВНОСТИ в чешском и польском языках на фоне русского 2006-12-08 (Ј.А.)
3535 Школы 001: Institute for Linguistic and Cross-Cultural Studies 2006-12-08 (Ј.А.)
3534 Портреты 037: Corinna Leschber (Berlin) 2006-12-08 (Ј.А.)
3532 Исследования 007: A. Pavlenko, A Corpus-based Narrative Approach to the Study
and Teaching of Advanced Language Proficiency 2006-12-08 (Ј.А.)
3530 Тезисы 021: Н.К. Онипенко, О двух- / трехмерности языковых единиц и принципах грамматического описания языка 2006-12-08 (Ј.А.)
3529 Тезисы 021: Н. Молина Уэртас, Актуальность коммуникативной грамматики
для теории и практики перевода 2006-12-08 (Ј.А.)
3528 Тезисы 019: Е.П. Марченко, Актуальные аспекты исследования полипредикативных сложных предложений в современном русском языке 2006-12-08 (Ј.А.)
3527 Тезисы 019: Г.Н. Манаенко, Сущность осложнения простого предложения в
русском языке 2006-12-08 (Ј.А.)
3526 Тезисы 019: Н.В. Малычева, Сложное синтаксическое целое как формирующаяся единица синтаксиса 2006-12-08 (Ј.А.)
3525 Лекции 039: J. Prohorov, Savremeni ruski jezik: potera za stvarnošću 2006-12-07
(Ј.А.)
3524 Тезисы 019: К.-Х. Лунд, Условно-уступительные и другие предложения 200612-07 (Ј.А.)
3523 Исследования 002: Р. Шаяхметов, Заметки об этимологии слав. „хворост“
2006-12-07 (А.Г.)
3522 Тезисы 019: П.А. Лекант, Рациональное и эмоциональное в русском предложении 2006-12-07 (Ј.А.)
3521 Тезисы 023: Е.В. Кугаевская, Особенности реализации категории связности в
гипертексте 2006-12-07 (Ј.А.)
3520 Тезисы 022: Е.А. Красина, Перформативное высказывание и фрейм 2006-1207 (Ј.А.)
3519 Тезисы 019: Э.С. Котвицкая, Типовая ситуация как денотативная основа
предложения 2006-12-07 (Ј.А.)
3518 Тезисы 022: Е.И. Костанди, Прагматика синтаксических связей 2006-12-07
(Ј.А.)
3517 Тезисы 019: А.Е. Кибрик, Многофакторный контроль над выбором конструкций с внутренним и внешним посессором в русском языке: статистические свидетельства 2006-12-06 (Ј.А.)
3516 Тезисы 006: К. Кару, Условные и уступительные конструкции, выраженные
осложненным предложением (на материале русского и эстонского языков) 200612-06 (Ј.А.)
3515 Тезисы 019: Т.Х. Каде, М.А. Гарамова, Аспектно-системный толковый гнездовой терминологический словарь русского синтаксиса 2006-12-06 (Ј.А.)
3514 Тезисы 019: Н.В. Иосилевич, О соотношении подлежащего и дополнения с
семантическими категориями субъекта и объекта 2006-12-06 (Ј.А.)
3513 Новости 040: Ј. Ајдуковић, Фотографије са промоције књиге Милоша Јевтића [Ф24] 2006-12-06 (Ј.А.)
3512 Тезисы 040: The First Conference of The Slavic Linguistics Society 2006-12-05
(Ј.А.)
3511 Тезисы 022: S. Adonyeva and O. Levitski, Socio-Pragmatic Functions of Russian
Diminutives 2006-12-04 (Ј.А.)
3510 Тезисы 019: R. Perelmutter, Negation and Agreement in Russian Predicate Adjectives 2006-12-04 (Ј.А.)
206

3509 Исследования 002: Р. Шаяхметов, Этимология славянского „ящер“ 2006-12-04
(А.Г.)
3508 Анонсы 039: 60 години руска филология в Софийския университет 2006-12-04
(Ј.А.)
3507 Программы 039: К 60-летию русской филологии в СУ 2006-12-02 (Ј.А.)
3504 Дискуссии 036: Z. Avramović, Ukinuti pravo na monopol 2006-12-01 (Ј.А.)
3503 Конференции 027: 15. World Congress of Applied Linguistics (Essen) 2006-1230 (Ј.А.)
3502 Тезисы 021: Г.А. Золотова, Теоретические ресурсы грамматической науки
2006-12-30 (Ј.А.)
3501 Тезисы 022: Е.П. Захарова, Коммуникативная категория тональности 2006-1230 (Ј.А.)
3500 Тезисы 019: И.В. Замятина, Главный член безличного причастного предложения. Связка. Парадигма предложения 2006-11-30 (Ј.А.)
3499 Тезисы 003: И. Диманте, Язык в становлении и трансформации 2006-11-30
(Ј.А.)
3498 Тезисы 021: З.К. Дербишева, Грамматика языка и национальный менталитет
2006-11-30 (Ј.А.)
3497 Программы 039: Руски дом у Београду (децембар, 2006) 2006-11-30 (Ј.А.)
3496 Тезисы 022: В.В. Дементьев, Непрямое воздействие в общении русских 200611-29 (Ј.А.)
3495 Тезисы 019: Н.А. Герасименко, Бисубстантивный тип русского предложения
2006-11-29 (Ј.А.)
3494 Тезисы 021: Г.Ф. Гаврилова , „Я“-субъект как коммуникативно-функциональная грамматическая единица 2006-11-29 (Ј.А.)
3493 Тезисы 019: А.П. Вяльсова, Интерпретационные глаголы и проблема таксиса
2006-11-29 (Ј.А.)
3492 Тезисы 019: М.В. Всеволодова, К вопросу о системном описании моделей
простого предложения 2006-11-29 (Ј.А.)
3491 Журналы 001: Lingnews.net 2006-11-28 (Ј.А.)
3490 Анонсы 040: Славистички погледи Богдана Терзића 2006-11-28 (Ј.А.)
3489 Тезисы 011: М.А. Винокурова, Предположение и категория достоверности
2006-11-28 (Ј.А.)
3488 Тезисы 019: И.В. Варнавская, Полипредикативное бессоюзное сложное предложение как коммуникативная единица 2006-11-28 (Ј.А.)
3487 Тезисы 019: А.А. Бонч-Осмоловская, Модальные деагентивные конструкции
с дативным субъектом в современном русском языке (результаты корпусного исследования) 2006-11-28 (Ј.А.)
3486 Тезисы 011: А.В. Бондарко, О системном подходе в исследовании языковых
значений 2006-11-28 (Ј.А.)
3485 Тезисы 006: Л.Н. Боженко, О.В. Липская, К проблеме использования сегментированных конструкций в современной речевой коммуникации (на материале
текстов на русском и белорусском языках) 2006-11-28 (Ј.А.)
3484 Журналы 001: Biolinguistics 2006-11-27 (Ј.А.)
3483 Исследования 018: M. Polinsky, Gender under Incomplete Acquisition: Heritage
Speakers’ Knowledge of Noun Categorization 2006-11-27 (Ј.А.)
3482 Тезисы 019: Y. Testelets, Strong and Weak Pronouns in Russian: Lexical, Structural, or Pragmatic Difference? 2006-11-27 (Ј.А.)
3481 Исследования 022: P. K. Eriksen, The Pragmatic Nature of Grammatical Categories 2006-11-27 (Ј.А.)
207

3480 Исследования 011: V. Borschev, E.V. Paducheva, B.H. Partee, Y.G. Testelets, I.
Yanovich, Sentential and Constituent Negation in Russian BE-sentences Revisited 200611-27 (Ј.А.)
3479 Исследования 018: Ј. Kirby, Minimal Redundancy in Word-based Morphology
2006-11-27 (Ј.А.)
3478 Тезисы 011: М.Г. Безяева, Принципы формирования значений русских коммуникативных конструкций 2006-11-26 (Ј.А.)
3477 Тезисы 019: С.В. Андреева, Конструктивно-синтаксические единицы
речевого общения 2006-11-26 (Ј.А.)
3476 Тезисы 019: Н.А. Андрамонова, Придаточность как полифункциональное
синтетическое явление 2006-11-26 (Ј.А.)
3475 Тезисы 016: Д.Р. Шарафутдинов, О лексико-грамматическом феномене субстантивной синтаксической деривации в современном русском языке 2006-11-26
(Ј.А.)
3474 Рецензии 034: А. Тасић, Tрагикомичност беде 2006-11-25 (Ј.А.)
3473 Новости 039: Будущее русского языка 2006-11-24 (Ј.А.)
3472 Тезисы 007: A. Shmelev & A. Zalizniak, Russian Language-Specific Model of the
World 2006-11-24 (Ј.А.)
3471 Исследования 024: S. Sharoff, B. Babych, A. Hartley, Using Collocations from
Comparable Corpora to Find Translation Equivalents 2006-11-24 (Ј.А.)
3470 Исследования 037: E. Dieser, Disparities between Comprehension and Production
in the Early Stages of Bilingual Lexical Development 2006-11-24 (Ј.А.)
3469 Анонсы 036: Ruska tradicija u Srbiji (Ruski dom u Beogradu, 2006) 2006-11-23
(Ј.А.)
3468 Тезисы 016: Е.Н. Шаброва, Принципы морфемного анализа слова в русских
народных говорах 2006-11-23 (Ј.А.)
3467 Тезисы 016: М. В. Черепанов, Регулярная трансформация моделей в глагольном словообразовании 2006-11-23 (Ј.А.)
3466 Лекции 040: Й. Айдукович, Представление средневековых рукописей в электронном виде [Ф28] 2006-11-22 (Ј.А.)
3465 Тезисы 016: О.А. Субботина, Суффикс -оват- (-еват-) как амбивалетный маркер градации признака 2006-11-22 (Ј.А.)
3464 Тезисы 016: Е.А. Савкина, Современный рекламный текст с позиций коммуникативного словообразования 2006-11-22 (Ј.А.)
3463 Тезисы 016: Е.Н. Ремчукова, Вариативность аспектуальной префиксации в
современной русской речи: закономерность и право выбора 2006-11-22 (Ј.А.)
3462 Анонсы 035: Руска филозофска мисао и проблеми савременог света 2006-1121 (Ј.А.)
3461 Исследования 037: Ph. Wolff and T. Ventura, When Russians Learn English: How
the Meaning of Causal Verbs May Change 2006-11-21 (Ј.А.)
3460 Диссертации 037: I. Bratman, A Study of Codemixing in the Russian Community
of Pittsburgh, PA 2006-11-21 (Ј.А.)
3459 Исследования 024: O.N. Lashevskaja, Corpus-aided Construction Grammar:
Semantic Tools in the Russian National Corpus 2006-11-21 (Ј.А.)
3457 Тезисы 016: А.А. Поликарпов, Закон Менцерата как проявление базовых тенденций в словообразовании (на материале „Хронологического морфемно-словообразовательного словаря русского языка“) 2006-11-20 (Ј.А.)
3456 Тезисы 016: Л.И. Плотникова, Новое слово с позиций порождения речи 200611-20 (Ј.А.)
3455 Тезисы 016: А.С. Пардаев, Соотношение словообразовательных и антоними208

ческих гнезд (семантический аспект) 2006-11-20 (Ј.А.)
3454 Тезисы 016: Л.И. Осипова, Суффиксальная универбация как продуктивный
способ образования новых слов в русской разговорной речи 2006-11-19 (Ј.А.)
3453 Тезисы 016: Е.Г. Озерова, Нетрадиционные способы окказиональных композитов в онтогенезе речи 2006-11-19 (Ј.А.)
3452 Новости 040: Носталгија и карикатура 2006-11-18 (Ј.А.)
3451 Новые книги 032: V. Pelevin, Dijalektika prijelaznog perioda 2006-11-18 (Ј.А.)
3450 Тезисы 037: Й. Айдукович, О контактологическом словаре адаптации фразеологических русизмов 2006-11-18 (Ј.А.)
3449 Библиография 040: Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN 2006-11-18 (Ј.А.)
3448 Тезисы 016: Г.А. Николаев, Динамика русского производного слова 2006-1118 (Ј.А.)
3447 Тезисы 016: Э.С. Мамедова, Существительное – первый, исходный компонент сложений в русском языке 2006-11-18 (Ј.А.)
3446 Тезисы 016: О.Ю. Крючкова, Деривационные подсистемы как носители концептуальной информации 2006-11-18 (Ј.А.)
3445 Тезисы 016: Н.Ф. Крылова, Формирование словообразовательного значения
адъективных суффиксов в русском языке 2006-11-18 (Ј.А.)
3444 Тезисы 016: Т.Г. Котлярова, Деривационная сфера языка и проблемы прагматической компетенции 2006-11-18 (Ј.А.)
3443 Тезисы 016: С.Б. Козинец, Сложные слова с образной мотивацией 2006-11-18
(Ј.А.)
3442 Сборники 031: Хармс-Авангард (Белград, 2006) 2006-11-17 (Ј.А.)
3441 Анонсы 040: Промоција електронског писма Монах-6 (САНУ) 2006-11-17
(Ј.А.)
3440 Тезисы 016: Э.П. Кадькалова, О перспективах словообразовательного анализа
производных слов 2006-11-17 (Ј.А.)
3439 Тезисы 016: Ю.Г. Кадькалов, Словообразовательная категория имен существительных со значением признака состояния в древнерусском языке 2006-11-17
(Ј.А.)
3438 Тезисы 016: С.В. Ильясова, Словообразовательная игра: традиции и новации
(на материале языка СМИ конца ХХ – начала XXI вв.) 2006-11-17 (Ј.А.)
3437 Портреты 040: Богдан Терзић (Београд) 2006-11-17 (Ј.А.)
3436 Тезисы 016: О.И. Еременко, Основные тенденции развития категории nomina
feminina в современном русском литературном языке 2006-11-16 (Ј.А.)
3435 Тезисы 016: О.И. Дмитриева, Динамика формирования производящей базы
внутриглагольного префиксального словопроизводства 2006-11-16 (Ј.А.)
3434 Тезисы 016: Д.Г. Демидов,Тенденция к агглютинации в русском языке 200611-16 (Ј.А.)
3433 Журналы 017: Вопросы ономастики (2006/3) 2006-11-15 (Ј.А.)
3432 Журналы 017: Вопросы ономастики (2005/2) 2006-11-15 (Ј.А.)
3431 Журналы 017: Вопросы ономастики (2004/1) 2006-11-15 (Ј.А.)
3430 Исследования 037: А.В. Грошева, Судьба двух латинских паронимов 2006-1115 (Ј.А.)
3429 Тезисы 016: С.В. Гудилова, Структура морфолексического поля сложных
слов и продуктивные типы строения сложных слов-неологизмов со связанными
компонентами 2006-11-15 (Ј.А.)
3428 Тезисы 016: В.М. Грязнова, Мотивированные наименования лица в русском
языке XIX–XX вв. в их истории 2006-11-15 (Ј.А.)
3427 Тезисы 016: Т.В. Ващекина, Частеречные различия в распределении корне209

вых алломорфов 2006-11-15 (Ј.А.)
3426 Библиография 041: Българска книга (София) 2006-11-14 (Ј.А.)
3425 Библиография 041: Кyknos Books (Kipar) 2006-11-14 (Ј.А.)
3424 Проекты 041: SEEcult.org 2006-11-14 (Ј.А.)
3423 Библиография 041: Sveznadar.com (Rijeka) 2006-11-14 (Ј.А.)
3422 Библиография 041: Interliber.com (Sarajevo) 2006-11-14 (Ј.А.)
3421 Библиография 041: Knjizara.com (Beograd) 2006-11-14 (Ј.А.)
3420 Тезисы 016: Л.А. Баранова, Слово и время 2006-11-14 (Ј.А.)
3419 Тезисы 016: Л.А. Араева, М.А. Осадчий, Словообразовательная система как
дискурсивное взаимодействие гнезд и типов 2006-11-14 (Ј.А.)
3418 Монографии 021: A. Bergmann, Binomina im Russischen als Kategorie der
komplexen Benennung 2006-11-13 (Ј.А.)
3417 Журналы 040: Berliner Slawistische Arbeiten 2006-11-13 (Ј.А.)
3416 Монографии 037: A. Goldbach, Deutsch-Russischer Sprachkontakt 2006-11-13
(Ј.А.)
3415 Интервью 040: М. Јевтић, Славистички погледи Богдана Терзића 2006-11-13
(Ј.А.)
3414 Дискуссии 039: И. Величковић, Одумирање руског језика 2006-11-13 (Ј.А.)
3413 Проекты 037: Code-switching und Entlehnungen in der Kommunikation von
Russlanddeutschen 2006-11-13 (Ј.А.)
3412 Журналы 032: Novinki 2006-11-13 (Ј.А.)
3411 Сборники 003: Лингвистическое источниковедение и история русского языка
2006-11-13 (Ј.А.)
3410 Журналы 001: Русский язык в научном освещении №1(11, 2006) 2006-11-13
(Ј.А.)
3409 Монографии 012: Русская языковая картина мира и системная лексикография
2006-11-12 (Ј.А.)
3408 Школы 031: Научный центр междисциплинарных исследований художественного текста 2006-11-12 (Ј.А.)
3407 Монографии 033: Н.А. Фатеева, Интертекст в мире текстов 2006-11-12 (Ј.А.)
3406 Исследования 011: A. Spencer and M. Zaretskaya, Stative Predicates in Russian
and their Nominalizations 2006-11-12 (Ј.А.)
3405 Исследования 007: C. Goddard and A. Wierzbicka, Semantic Primes and Cultural
Scripts in Language Learning and Intercultural Communication 2006-11-12 (Ј.А.)
3404 Школы 001: Australian Linguistic Society 2006-11-12 (Ј.А.)
3403 Доклады 026: L.S. Modina, Z.M. Shalyapina, The JaRAP Experimental System of
Japanese-Russian Automatic Translation 2006-11-12 (Ј.А.)
3402 Доклады 011: V. Kromer, Parameter-Free Model of Rank Polysemantic Distribution 2006-11-12 (Ј.А.)
3401 Тезисы 017: А.С. Щербак, Региональный антропонимикон (этнолингвистическое осмысление) 2006-11-11 (Ј.А.)
3400 Тезисы 013: Н.Н. Шарандина, О пейоративном значении слов в арго 2006-1111 (Ј.А.)
3399 Тезисы 037: Чо Хи Сук, Особенности синонимизации заимствованных слов
разных частей речи в русском языке 2006-11-11 (Ј.А.)
3398 Тезисы 013: Э. Хелман, К вопросу об экспрессивных возможностях русских
относительных прилагательных 2006-11-11 (Ј.А.)
3397 Тезисы 013: А.Г. Токтонов, Новые слова русского языка конца XX века 200611-11 (Ј.А.)
3396 Тезисы 013: В.Н. Субботина, О проблеме взаимодействия лексики омонимич210

ных этимологических гнезд 2006-11-11 (Ј.А.)
3395 Тезисы 017: А.Г. Саркисян, Топонимы-компоненты библейских крылатых
слов 2006-11-11 (Ј.А.)
3394 Тезисы 013: Е.Л. Рычкова, Динамика развития лексем с количественным значением в русском языке конца ХХ - начала ХХІ века 2006-11-11 (Ј.А.)
3393 Тезисы 013: А.Н. Рудяков, За словом ли „лезет в карман“ говорящий? (К вопросу о функциональной единице описания русской лексики) 2006-11-11 (Ј.А.)
3392 Тезисы 013: И.А. Рёбрушкина, О некоторых типах лингвистических терминов
(ориентирующий аспект) 2006-11-11 (Ј.А.)
3391 Тезисы 013: А.М. Плотникова, Широкозначный глагол „бить“: особенности
семантической деривации 2006-11-11 (Ј.А.)
3390 Тезисы 037: Е.В. Маринова, Переходные явления в сфере иноязычной лексики 2006-11-11 (Ј.А.)
3389 Тезисы 017: И.Н. Лекарева, Универсалии и региональная специфика топонимической номинации 2006-11-11 (Ј.А.)
3388 Тезисы 013: В.М. Лейчик, Взаимопроникновение лексики ЯСЦ 2006-11-11
(Ј.А.)
3387 Тезисы 014: Т.Ю. Клокова, Некоторые аспекты оценочного и экспрессивноэмоционального компонента значения субстантивных единиц 2006-11-11 (Ј.А.)
3386 Сообщения 001: Состав Программного Комитета (RLC-2007) 2006-11-10
(Ј.А.)
3385 Сообщения 039: От Оргкомитета Конгресса (RLC-2007) 2006-11-10 (Ј.А.)
3384 Тезисы 013: О.Н. Долозова, О семантике прецедентного имени 11-10 (Ј.А.)
3383 Тезисы 017: Е.В. Гусева, Поэтическая ономастика как источник современных
городских зоонимов 2006-11-10 (Ј.А.)
3382 Тезисы 012: С.Св. Волков, И.Б. Дягилева, В.Н. Калиновская, М.Н. Приёмышева, С.А. Эзериня, Словарь русского языка XIX века: от проекта к словарю 200611-10 (Ј.А.)
3381 Тезисы 013: Е.Ю. Булыгина, Т.А. Трипольская, Концепция электронного
учебного пособия по лексикологии 2006-11-10 (Ј.А.)
3380 Тезисы 013: Е.Н. Булатникова, Семантический потенциал слова „лошадь“ в
современном русском языке 2006-11-10 (Ј.А.)
3379 Исследования 031: К. Ичин, Утопия Хлебникова и замысел „идеального государства“ у Платона 2006-11-09 (Ј.А.)
3377 Портреты 031: Корнелија Ичин (Београд) 2006-11-09 (Ј.А.)
3376 Тезисы 013: Е.Г. Борисова, Структура значения междометий 2006-11-09 (Ј.А.)
3375 Тезисы 013: Л.И. Богданова, Метонимия в аспекте понимания и говорения
2006-11-09 (Ј.А.)
3374 Тезисы 013: Е.В. Бельская, О роли мотивологического подхода в исследовании лексических категорий 2006-11-09 (Ј.А.)
3373 Тезисы 013: Н.В. Белова, Система контекстуальных факторов актуализации
динамического / статального значений у многозначных глаголов 2006-11-09 (Ј.А.)
3372 Тезисы 013: Х.Н. Абдуллаев, Еще раз о судьбе одного слова 2006-11-09 (Ј.А.)
3371 Диссертации 031: Е.В. Суровцева, Жанр „письма вождю“ в тоталитарную
эпоху (1920-е – 50-е годы) 2006-11-08 (А.Г.)
3370 Исследования 011: O. Kagan, Genitive Case: A Modal Account 2006-11-08 (Ј.А.)
3369 Исследования 011: P. Braginsky and S. Rothstein, Imperfective Accomplishments
in Russian The „bit-by-bit“ Modification 2006-11-08 (Ј.А.)
3368 Исследования 018: G. Gordishevsky & J. Schaeffer, On the Relation between
Case and Number in Early Child Language 2006-11-08 (Ј.А.)
211

3367 Исследования 019: G. Gordishevsky, S. Avrutin, Subject and Object Omissions in
Child Russian 2006-11-08 (Ј.А.)
3366 Школы 001: The Israel Association for Theoretical Linguistics 2006-11-08 (Ј.А.)
3365 Исследования 019: A. Feldman, Comitative and Plural Pronoun Constructions
2006-11-08 (Ј.А.)
3364 Исследования 019: A. Feldman, On NP-coordination 2006-11-08 (Ј.А.)
3363 Исследования 006: S. Dyła and A. Feldman, On Comitative Constructions in
Polish and Russian 2006-11-07 (Ј.А.)
3362 Исследования 025: J. Hana and A. Feldman, Portable Language Technology:
Russian via Czech 2006-11-07 (Ј.А.)
3361 Новости 039: Средняя школа при Посольстве России в Софии [Ф4] 2006-1107 (Ј.А.)
3360 Исследования 040: P. Svenonius, Slavic Prefixes Inside and Outside VP 2006-1107 (Ј.А.)
3359 Исследования 011: A. Spencer and M. Zaretskaya, Inherently Generic Predicates
in Russian 2006-11-07 (Ј.А.)
3358 Проекты 024: The Russian Corpus 2006-11-07 (Ј.А.)
3357 Программы 024: Корпусная лингвистика (Санкт-Петербург) 2006-11-06 (Ј.А.)
3356 Исследования 024: O.V. Mudraya, B.V. Babych, S.S. Piao, P. Rayson, A. Wilson,
Developing a Russian Semantic Tagger for Automatic Semantic Annotation 2006-11-06
(Ј.А.)
3355 Исследования 024: A. Sinopalnikova, P. Smrz, Corpus Analysis for Lexical Database Construction 2006-11-06 (Ј.А.)
3354 Журналы 040: Jezikoslovni zapiski (Ljubljana) 2006-11-06 (Ј.А.)
3353 Тезисы 007: Е.А. Юрина, Признаковое пространство образного строя языка
2006-11-6 (Ј.А.)
3352 Тезисы 007: А. Шмелев, Русская языковая модель мира: мнимые противоречия 2006-11-06 (Ј.А.)
3351 Тезисы 011: Э.Г. Шимчук, Концепт РАДОСТЬ в русском языке (диахронический аспект) 2006-11-06 (Ј.А.)
3350 Тезисы 001: А.Г. Шилина, К вопросу о структуре и формировании терминосистемы гендерных исследований 2006-11-05 (Ј.А.)
3349 Тезисы 011: Л.А. Шестак, Имя как текст: цивилизационные смыслы в русской
метафорике 2006-11-05 (Ј.А.)
3348 Тезисы 007: Н.Л. Чулкина, „Константы“ категории „повседневность“ и их
отражение в обыденном языковом сознании русских 2006-11-05 (Ј.А.)
3347 Тезисы 011: Л.А. Чижова, Культурная универсалия верх / низ в поле повседневности русского человека 2006-11-05 (Ј.А.)
3346 Тезисы 011: Н.В. Чернова, О способах выражения воли и желания в русском
языке 2006-11-05 (Ј.А.)
3345 Тезисы 011: А.В. Хелемендик, О влиянии социальных факторов на мотивационные семантические модели 2006-11-05 (Ј.А.)
3344 Тезисы 007: Т.А. Трипольская, Система восприятия и ее языковое воплощение (обонятельная картина мира) 2006-11-05 (Ј.А.)
3343 Тезисы 007: С.М. Треблер, К характеристике русского национального языкового сознания 2006-11-05 (Ј.А.)
3342 Тезисы 007: И.А. Тарасова, Модель индивидуальной поэтической концептосферы: базовые единицы и когнитивные структуры 2006-11-05 (Ј.А.)
3341 Тезисы 011: Г.С. Сырица, О специфике семантики мифологем 2006-11-04
(Ј.А.)
212

3340 Тезисы 007: О.А. Султаньяев, Языковая личность – национальная личность?
2006-11-4 (Ј.А.)
3339 Новости 03