Gmail - பாைத 44

Page 1 of 6

Gowri Kirubanandan <tkgowri@gmail.com> 

பாைத 44
1 message
tkgowri@gmail.om <tkgowri@gmail.om>
To: tkgowri@gmail.com

Mon, Aug 30, 2010 at 12:30 PM

tkgowri@gmail.om sent you the following story from Thinnai (http://www.thinnai.com/):
Sunday August 29, 2010 
பாைத 44
By ெத
கி யதன ேலாசனாராண தமிழாக ெகௗ கி
email id

பாந"த#

tkgowri@gmail.com

கா மண ேநர கழி$ "த வ"தா.
நா# எ#ன ெச'வெத#( ெதயாம , மா) இ க யாம அைதய#
பகதி அம,"$ கைள ெதா.$ ெகா/ "ேத#. "த எ
கைள
தா/ெகா/. அைற1 ேவகமாக2 ேபானா. ச3( ேநர கழி$ ராஜி எ
கள5ட
வ"தா.
"அமா! அ/ண அ7$ெகா/. இ கிறா. ஊ 12 ேபாகிேற# எ#( $ணமண
எ.$ ைவ$ெகா/ கிறா."
"ஊ 1 கிள9வதாவ$? எ#ன நட"த$?" திைக$2 ேபானவளாக அைத ேக:டா.
"நா# எதைன தடைவ ேக:டா  பதி ெசா லவ ைல. ந; வ"$ பா ."
அைத எ7"$ அைற2 பக ேபாக2 ேபானா. அத31 "தேய ெவள5ய
வ"தா.
"எ#னமா? எ#ன நட"த$?" பத3ற$ட# "தயட ேக:டா அைத.
"உ
க மக# எ#ைன ேபா எ#( ெசா லிவ:டா,." வப ெகா/ேட ெசா#னா.
"அவனா? உ#ைனயா? எ$1?"
"வ"த பற1 ந;
கேள ேக:. ெகா=
க." "த உ/ைமயேலேய ெராப
அ7தி 2பா ேபா . க/க= க சிவ"$ உ2பய "தன.
அைத "தய# ைகைய2 ப3றி ெகா/டா. "எ#ன நட"த$ எ#( ெசா மா.
அவ# தவ( ெச'தி "தா நி>சியமாக அவைன க/கிேற#. இ#? ஒ
மண
ேநரதி மா2பைள வ:டா,
;
வ ேபா$ ந; ஊ 1 ேபாவதாவ$?" எ#றா. 
"த1 ம(பA $க ெபா
கி வ"த$ ேபா . க/கள5 ந;, ழ#ற$.
தைலைய 1(காக அைச$ ெகா/ேட "என1 மதி29 இ லாத இடதி நா#

நிமிஷ Cட இ க மா:ேட#. அைத! எ# ைகைய வ.
க. ெகா ைலய
9டைவைய உல,திய கிேற#. ேபா' ெகா/. வ கிேற#" எ#றா
அ7ைகயDேட.
எ# பகதி அம,"தி "த ம
கமா திற"த வா' Eடாம எ லா ேக:.
ெகா/ "தா.
அைத "தைய அைற1 அைழ$> ெச#றா. அவ,க=ட# ராஜிA உேள
ேபானா.

கமா ரகசிய ேபவ$ ேபா 1ரைல தாFதி எ#ன5ட "ேவைகதா#.
9 ஷ# ெப/டா:1 ஏதாவ$ ச/ைடேயா எ#னேவா? அவ# அவைள ேபா
எ#( ெசா லி வ:டானாேம?" எ#றா.
தா
க யாத அள)1 ேகாப வ"த$ என1. இ "தா 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u... 12/19/2011

$ வ"$ Cடதி இறகி ைவ$வ:. ேபா'வ. எ#( அவைள> ெசா#ேனனா? அ2ப> ெசா#னாளா உ#ன5ட?" கி Jணன5# 1ர வய29ட# ஒலித$. "ச." ராஜி ேபா' "தைய அைழ$ வ"தா. வ"த பற1 வஷய எ#னெவ#( ேக:. "தலி அவ# வ:.க யாேரா வ"தி கிறா. ந. ரசாபாஸமாக ஏதாவ$ நட"தா அவ. அைற1 நட"$ ெகா/ 1 உைரயாடைல ேக:1 உைம தன1 இ கிற$ எ#( மன பவாத பததா கைள ெதா. வர2 ேபாகிறா. "ந. ேபா' அ"த2 ெப/ைண இ ேக அைழ$ வா.கைள2 ப$ ைவதா  இ க மா:டா. வ. அமா! ேபாகO எ#( நிைன2பவ.க. . எ#?ைடய ேப>ைச ேக. "அைத! ந. வ க:டாயமாக அைழ$ வ"ேத#.க இ கிறா. அவைள2 ேபா' வ.க" எ#றா#. உேள அைத "தயட ெகKவ$ ேபா ேபவ$ என1 ெதள5வாக ேக:..க. கி Jண# ெவள5ய ேபாக2 ேபானா#..க. எ#( ேதா#றிய$. "கி Jணா! இ2ப வா தலி " எ#( அைழதப வ"த அைத மகைன அைற1 அைழ$> ெச#றா. எ#( ெசா வதாவ$? அ"த2 ெப/ அவைன அவமான2 ப."தி கிறா. நாைள த வாFநா 7வ$ உ#?ைடய ேப>ைச ேக:கிேற#." அைமதி கல"த 1ரலி ெசா#னா# கி Jண#.google.1 ெகாகிேற#. "கி Jணா! எ#ன இ$? "த ேபா' வ. வர> ெசா லி எதைன "ெகா ைல29ற உ:கா.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. இ "தா  கி Jண# "தயட நயமாக2 ேபசி சமாதான2 ப.வாளா.தப அ ேகேய உ:கா. எ#( ெசா#னாயாேம?" "நானா? ேபா' வ.$வ$ ேபா ஏதாவ$ ெசா லிய 2பாேளா? ம கமாைவ யாேரா அைழததா எ7"$ ேபானா. எ# க/ணா யமாக பா." அைத1 மாேவ அ7ைக வ"$ வ.. ழவ$ உற)கார.Gmail .த பற1 எ#ைன நாேன https://mail. க . ெகா/ "த$. "அ/ணா! வர>ெசா#னா மா:டேவ மா:ேட# எ#றா. வ. இ"த HFநிைலய வாைய திறகாம ெமௗனமாக இ 2ப$தா# உதம."த வ:டதாக என1 ப:டா நாேன உ#ைன அ?2ப ைவகிேற#" எ#றா. ""தைய C2ப. வர:. கி Jண# எ#ைன தா/ ெகா/.பாைத 44 Page 2 of 6 சமாள5$ெகா/ேட#. உேள நட1 உைரயாட NபJடமாக காதி வ7"$ ெகா/ "த$.வ:. . எ#ன ரகைள இ$? ஒ மா2பைள வ:டா. உள ஒ$ைழகவ ைல. எ#( ெசா#ேனனா?" ேகாபைத அடகிய 1ரலி கி Jண# ேக:டா#."தி "ேத#. இைதவட தைல1ன5) ேவ( எதாவ$ இ 1மா?" "ராஜி! ந.. கேள ெசா க. .. நா# ஒ#( நாதிய3றவ இ ைல. அவ# ப#னாேலேய ேவைலகார# சாம"தி Cைட எ. அ¨(1 ேபானா#. இ"த ஒ நா ம:. என1 மதி29 இ லாத இடதி இ கO எ#ற தைலெய7$ என1 ஒ#( இ ைல.ைத1. பக "ஆமா. வ க:டாயமாக இழ$ வ"த$ ேபா அவ=ைடய ைக ராஜிய# ைக2பய சிைற2ப: "த$. ெகாளாம உறவன. உேள வ ேபாேத அ7$ெகா/ேட வ"தா. க எ#?ைடய ேப>ைச ேக:கவ ைல எ#றா அத?ைடய அ.க.க #னா அசி கமாக இ 1. எ ேக அவ?" . 12/19/2011 ." ""த! எ#ன ேப> இ$?" அைத ேலசாக க"$ ெகா/டா...த அ$தாேன?" "திய# 1ர அ7ைகDேட ஒலித$." "அமாவட எ#ன ெசா#னா'? நா# உ#ைன ேபா'வ. ம$ ஓ வ"$ "அ/ணா! உ கைள2 பா. வ/¨ைய C2படவ ைல எ#றா நட"ேத ேபா' வ. என1 உடேன அ கி "$ எ7"$ ேபா' வடேவ/. "எ# வா. ேபானா#.கிேற# எ#கிறாேள?" "ேபாவதானா ேபாக:." "எ#னதா# நட"த$? ந. வ:31 ெகKசினா  ம($ வ:டா.$வைத வ:. . அைரமண ேநர கழி$ கி Jண# வ"தா#. உ/ைமயேலேய உன1 அவமான ேந. ஆனா உட .

க.." "அ$ நடகாத காய. வ9 . நட"ததி என1 ப 1 இ 2பைத உண. நட"தைத எ லா  கமாக ெதவேத#. என1 மS $ இ 2ப$ ேபா இ "த$. மா2பைள வ:டா."$ பா. எ லாவ3ைறA வ:. கி Jண# ராஜிய# ேப>ைச காதி வா கி ெகாளவ ைல.1 ." "ந#றாக ேயாசி$ ெகா. ராஜி திைக$2 ேபானவளாக ேக:. ராஜி எ# அ கி வ"தா. "த எ#ைன கட"$ ெகா/. ைகயலி "த >சரைத2 பகதி ைவ$வ:.1 நட"$ ெகா/ "தன. 12/19/2011 .. அ"த ஏ3பா." . வ"த ெப/ைண அவமான2ப. உ# வ 2ப. இ#( ந. உ#ைன இ க> ெசா லி ேக:. காய க பா:. "தைய காணவ ைல. நா# அ2பதா# நிைனகிேற#. "த கிளப2 ேபா' வ:டா எ#( ெத"த$ அைத சாமிக/Oைவ ப#னாேலேய ேபாக> ெசா லி அ?2ப ைவதா. அைத ம3( ராஜிய# க கள5 கவைல ெத#ப:ட$. . அ$தா# #C:ேய எ>சைகAட# இ க நிைனகிேற#. ஆ/கள5# பலவன அைறய ச3( ேநர நிச2த நிலவய$.கிேற#.தினா.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. "ச. என12 9A. சா2ப:."$ ெகா/டதாேலா எ#னேவா அவ=ைடய பா..Gmail . இைதவட2 ெபய அவமான என1 ேவ( இ ைல எ#( ேதா#றிய$. எ# ேப>ைச ேக:காம ேபா'வ:டா வஷய ெராப Qரதி312 ேபா1. இ2ேபா ேவ( எ"த பர>ைனA கிள2ப ேவ/டா.google.." "ஏ3கனேவ ெராபQர ேபா'வ:ட$ எ#(தா# பய2ப."த அவமானதா#. வ"$ வ:டா. அ"த2 ெப/ண# பவாத. உ க=1 அவள5ட உ/ைமயேலேய எ"த வதமான ஈ. என1 வய2ைப அள5தன. க. உ# மனதி31 ேவதைன ஏ3ப: "தா எ#ைன ம#ன5$வ. ெகா/ "தா.1 $ண>ச என1 இ கவ ைல. இ 2பவ. 7வ$ ச"தயாகி வ:ட$. ராஜி வ.29 இ ைல எ#றா பய எத31?" "பயமா? வ:. அைதA ெவள5ேய வ"தா." "அ2பெய#றா எ# பயணைத நி($வ$ அசாதிய.கிேற#. ேபா' வ: "தா. க நிைனதா அவைள இ"த நிமிடேம அ?2ப வ. உறவன. தா# ெசா#ன$ நடகவ ைல எ#பத3காக இRவள) ேகாபமா? ஒ ெப/ இRவள) பவாதமாக இ 2ப$ ச இ ைலேயா. அைத C2பட C2பட காதி வா கி ெகாளாம ெவள5ேய வ"$ வ:டா#. ." "உ கைள எ#னா ம#ன5கக A. நா# ராஜிய# ைகைய2 ப3றி இ7$ எ# அ கி உ:கார ைவேத#." "ச. ெசா#ேன#. அவ..க=1 உடேன காப அ?2ப ேவ/. 11ெவ#( ேபசி ெகாள ெதாட கினா. த பற1 வ: .களா. . எ7"$ ெகா/டா. https://mail.க. "தயட ெசா . மா2பைள வ:டா. வ. 7வத ேதனா. . ெசா வத31 உ க=1 தயகமாக இ "தா நா# ெசா லி வ. ேபா' வ:டா.க சா2ப:.பாைத 44 Page 3 of 6 எ2ப ஏமா3றி ெகாவ$? உ க மனதி என1 மதி29 இ ேகா இ ைலேயா இ#ைறேக ெத"$ ேபாகO. அவைன நிமி.கைள கவன5க> ெசா லி அவசர2ப. ராஜிA.ைவ எ# கதி நிைல$வட$.$வ$ மயாைத 1ைற) இ ைலயா?" "அ2ப எ#றா இ$ என1 ேந. ெகாகிேற#. அைத அரக பரக உேள ேபானா. "எ#ன அ/ணா? எ#னதா# நட"த$?" ராஜி பத3ற$ட# ேக:ப$ காதி வழ"த$..க=1 இைடேய இ"த வஷய எ2ப பரவயேதா ெதயவ ைல. "ராஜி! ஊ 12 ேபாவத31 என1 எ"த ஆ:ேசபைணA இ ைல.மா." நா# ெசா லி ெகா/ 1 ேபாேத ஆசாமாமா உேள வ"தா." கி Jண# எ7"$ ெகாணடா#." "நா# இ கO எ#( உ/ைமயேலேய ந.வ." "நட"ததி என1 ப 1 இ 1 எ#பைத மற"$ வடாேத. ப#னா வவரமாக ெசா கிேற#.க.

9 ேஷாதமைன2 பா..Gmail . ெப/பைளைய இ :. அ ேக இ ேக எ#( Cய "த உறவன.29ட# ராஜிA.களா? இ : எ"த >சிேயா ெபா:ேடா த.ஜி2ப$ ேபா கதினா. வ.த ய#றவனாக இதFகைள இ(கி அவைரேய பா. "உேள இ கிறா#. களா?" "இர/31 இ ைல.ப$ வ:டா# ேபா . தாதாவ# வரேவ3ைப க/.. களா இ ைல க யாணதி31 வ"த.க. க Cட அவ# பகேம ேபற. "கமலா! உ க சப"தி வ"தி கிறா. ேவைளய அ2ப தன5யாக அ?2ப ைவ2பாயா? ந. "அவைன இ ேக C2ப.களா? அRவள) ெவ:க ெக:டவ.க எ ேலா  வாச 1 வ"$ வ:டா. உ#ன5ட வளக ேக:க வ"ேத#. கேள? எ# மக இ : தன5யாக ஒ3ைறய பாைதய நட"$ வ"தா எ#றா அவ மன1 எRவள) கJட ஏ3ப: 1? தா' மக# இ வ 1 Eைள எ ேக ேபா>? ேபானா ேபாக:. . ராஜிA ஒ வ. சிறிய வஷயைத2 ெப2ப.. எ ேலா  1பலாக நி#(ெகா/.?" "இ எ#( ெசா#னாயா? தைலய சாணைத கைர$ ெகா:வ:. வ: . இ எ#( ெசா#னா யாராவ$ இ 2பா. "அவ கிளப2 ேபானேத எ க=1 ெதயா$" எ#றா# கி Jண# வளக த வ$ ேபா .. சி#னதாதா இைடய 91"த ெசா#னா. நாதிய3றவ. நா அ29றமாக நிதானமாக ேபசி ெகா/டா ந#றாக இ 1.வா. அத31 ஏேதா ேவைலயாக கி Jண# அ ேக வ"தா#. ெசாைப வா கி கா கைளA க7வ ெகாளவ ைல. உ க=ேக இ$ நியாயமாக இ கா? எ ேலாைரAவட #னாேய வரேவ/ய ந. வா க . இ "தா தாேன? உன1 எ#?ட# ேவைல "$ வ:ட$. அவ# க கனமாக இ "த$. ஆ. "இ2ேபா ந." "ந. எ#( மா வ:.க. வா க.$ வ"த த/ண. அைதA.வா. நா# எ#ன ெச'ய:.$ ெகா/ "தா#..க. வரா/டாவ இ "த சி#னதாதா உ பக தி ப ெபதாக 1ர ெகாதா. 12/19/2011 . ெச'A காய?" க.. "ெதயாதா? எ2ப ெதA? யநிைன) ெதA நிைலய ந.A ஒ மன5த# தானா? ெகாKசமாவ$ உன1 Eைள இ கா?" "நா# இ ெசா#ன பற1 அவ ேக:கவ ைல. வ. க/ணைம1 ேநரதி 9 ேஷாதம# வ"த ேநாகைத க/. அைமதியான 1ரலி ேக:டா#.பாைத 44 Page 4 of 6 ******* இர) ப$மணயாகிவ:ட$. உேளA வரவ ைல. க. கி Jண# அவ 1 எதி வ"$ நி#( ெகா/டா#. கைத ஒ வ." அவ ைடய ேதாரைணைய க/.. பா.பா. க ச/ைட ேபாட வ"த. அவ. க இRவள) தாமதமாக வ வதா?" சி#ன தாதா)1 "த ேகாப$ ெகா/. கா அலப ஜல ெகா/. ெபா(29 ெத"தவ# எ#( இதைன நா= நிைன$ வ"ேத#.. "ஏ/டா? ந.க இ கிறா.க. த"ைதAட# "தA வ"தி 2பாேணா எ#ற எதி. க உேள வா க.google. ஒ#( $2 ேபாகவ ைல. ேபா'வ:ட சமாசார ெதA. ராஜி எ." அைத பணவான 1ரலி ெசா#னா.த$ "தய# த"ைத எ#( ெசா லிவட A.$ ெகா/ "தா. ராஜி ெசா#னதிலி "$ வ"த ஆசாமி "தய# த"ைத எ#( 9"$ ெகா/ேட#. இ$தானா ந.2ப.க. 7வ$ உறவன. "நட"தேதேதா நட"$ வ:ட$. ந. வக:ன :டா ேபா நா? https://mail. "கி Jண# எ ேக?" எ#( ேக:டா./ய "தா எ# மகள5# கதி எ#ன? அ2ப அவ ேபாகிேற# எ#( பவாதமாக ெசா#னா ஆைள $ைண1 அ?2பய க Cடாதா? இ ைல ந.. வ: க Cடாதா?" அவ ைடய கதைல ேக:. ஜாைட ெராபேவ இ "த$.வ$ட# ேவைக பா.க யா டா இ ேக?" கி Jண# ேகாபைத க:. அவ?ட# ேபசதா# வ"தி கிேற#.தா# ெகா/. நா? வாச 1> ெச#ேறா.. ஏேதா 9திசாலி எ#(.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.$ ெகா/டா.தி2 ேபவ$ சய ைல.

.A உ# மக? அ?பவகதா# ேபாற.க. க7ைத2 ப$ ெவள5ேய த=வா. . எ#( சமாதான2ப. அ"த தள 1 ப#னா வழ2ேபானவ.கைள2 ேபா இ க.வ$ட# பா. 9 ேஷாதமன5# ேதாைள2 ப3றி அ2பேய தள5வ:டா#. 9 ேஷாதம# இ ைல.த ய#றா. ஆேவசைத பலவ"தமாக வ7 கி ெகாவ$ ேபா கி Jண# கா:சியள5தா#. எ ேலா  ேபசி $வ:. உ க மாமா மாமிய# வஷய உன1 ெதயா$.வா! எ$1 இ"த ரகைள? ெபயவ.ைதகைள ேக:ட$ 9 ேஷாதம# எ/ெணய வ7"த அ2ப ேபா 1திக ெதாட கிவ:டா.$ பா.. க. ெகாKச அடகி வாசிA க. இ2ெபா7$ ேவ/டா. EKசி1 மகைள க: ைவ2பா.. இன5 க7தி தாலி க: வடலா? மனதி 1மாள ேபா:..." "ேபாகவ ைல எ#றா எ#ன ெச'$ வ. "எ#ன$? எ#ைனேய ேபாக> ெசா கிறாயா? அRவள) ெபய ம?ஷ# ஆகிவ:டாயா? ேபJ! இ"த திமி எ லா அ"த2 ெப/ைண2 பா. உ#ைன2 ேபா#ற பகாத ப:கா:. என1 உட மS $ கபள52>சி ஊ. ெகா/. வாச3ப ஏறேவ வடமா:டா. ேபாக> ெசா க. உறவன. 12/19/2011 .: அக வ"$ வ:டா#. என1 ந#றாக ெதA. அைத. ஆசா மாமா. க/க ெந 29 $/ட களாக ெஜாலிதன. நா# https://mail.தா. 9திமதி ெசா லO.வ$ ேபா இ "த$. பைக எ#( வ"$வ:டா நா# பா9தா#.google. இ கிறாேள. "மயாைதயாக அவைர உடேன இ"த இடைத வ:.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.க எ#( நிைனதாயா?" கி Jணன5# க க#றி> சிவ"$ வ:ட$.பாைத 44 Page 5 of 6 #னாேய வரத:சைண பணைத உ# ைகய ெகா. "தய)ெச'$ ந." சி#ன தாதா ச:ெட#( இ வ 1 ந.க.தா ரசாபாஸமாகிவ. எ2பேயா க/கைள Eெகா/டா C.$வ:ேட#. ப. ஆ. ப#னா தி ப க/கைள உ : அைதய# பக பா.வா'? அ2பாயா?" 9 ேஷாதம# க வ ெகா/ேட #னா வர2ேபானா.ஜைனயாக ஒலித$.Gmail . இத3ெக லா காரண நா#தா# எ#( ெத"$வ:ட$. க. எ$) ேபசேவ/டா.$ ெகா= ேபா$ இர) ஒ மணயாகிவ:ட$." ேகாபைத. ெகா/. உ# த ைகய# க யாண "$ வ. எ ேலா# க/க= எ#ைன பசீலி2ப$ ேபா பா. தி ப ேவகமாக நட"தா. உ க=1 வ 2ப இ "தா ம3ற உறவன.$தாேன? ேட'! வ:.த "த$ கிளப2 ேபா'வடலா.க=ட# எ#ன ேவைல? நா? எ# மக= எ2ப2 ேபானா உன1 எ#ன வ"த$?" கி Jண# ஒ அ #னா ைவ$ வலிய வரவைழ$ ெகா/ட பண)ட# ெம#ைமயான 1ரலி ெசா#னா#." அ"த வா. கி Jணன5# 1ர சிம க. இ கிறாேயா எ#னேவா. மா2பைள வ:டா. நா அ29றமாக ேபசி ெகாளலா. எ#ைனேய ைக ந..க. தன5ைமய C2ப:.$ ெகா/ேட இ .வ 91"$ கி Jணன5# ைககைள பலமாக ப3றி ெகா/டா. "கி Jணா! அவசர2படாேத.காத$ ேபா ேபாகO.. வ"$ ேபா'ெகா/.க எ ேலா  எ# பக வதியாசமாக. இ#? ப$ மண ேநரதா#.2ப$ ேபா 9 ேஷாதமன5# ைகைய2 ப$ ெகா/டா. ஆசாமாமா ச:ெட#( த..$ ெகா/ "தன. உ#ைன வ:. இ ைலயா கிளப2 ேபா' வ. நால ைவதவ.தியத31 ந.1 . "அ'ய. அவ?1 ஒ ) க:டவ ைல எ#றா எ# ெபய. நிைனவ ைவ$ெகா. சி#ன தாதா E#( ேப  கி Jணைன அவசர2பட ேவ/டா எ#(. க இ"த வஷயமாக ேம3ெகா/.க ெதாட கினா." "இ"த 9திமதி எ லா அவன5ட ெசா லிெகா.க. இன5 உன1 ம3றவ.க ெச'ய ேவ/ய காய இ$தானா? சிறிக ெதயாம ஏதாவ$ ெச'தா பா. எ2பேயா சமாள5த ெகா/டா. "கமலாமா! பா.. எ#ைன அவமான2ப. அவவள)தாேன தவர இ2ப ச"தி சி1ப நட"$ ெகாளலாமா? எ# ேப>ைச ேக= க.. வ"தி 1 இ"த ேநரதி ச/ைடைய வள." ேதாள5 கிட"த அ கவNதிரைத உதறி ேபா:.

12/19/2011 .. இப நட எ ெததி வதி கேவ மாேட. Page 6 of 6 தா Copyright thinnai.Gmail .com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.."*பாைத 44 ேபாவடா தாேன எ லா சயாகிவ.com https://mail. எ மன "#வ$ கசபான உண'( பரவய$.google.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful