You are on page 1of 14

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Regulamentul din 13 decembrie 2006 (Regulamentul din 2006)


pentru calificarea productiei prioritare de energie electrica din surse regenerabile de energie
Publicat in Monitorul Oficial 1041 din 28 decembrie 2006 (M Of 1041!2006)
"cop
#rt 1 $ Pre%entul Regulament stabileste&
a) 'erintele si documentele necesare calificarii de catre #utoritatea (ationala de Reglementare in domeniul )nergiei
a 'onfiguratiilor de Productie Prioritara din "R)*
b) 'apacitatea electrica aferenta 'onfiguratiilor 'alificate pentru Productie Prioritara din surse regenerabile de
energie*
c) +repturile si obligatiile ce re,in producatorilor calificati
'#P-.O/0/ --
+omeniul de aplicare
#rt 2 $ Pre%entul Regulament se aplica&
a) Producatorilor care detin in e1ploatare comerciala unitati de productie din "R) si care doresc sa beneficie%e de
calificarea pentru productie prioritara din "urse Regenerabile de )nergie*
b) Operatorului Pietei de )nergie )lectrica2 pentru ,erificarea!,alidarea!modificarea (otificarilor preliminare si finale
de productie prioritara transmise de producatorii care detin in e1ploatare comerciala unitati de productie din surse
regenerabile de energie sau de participantii la piata pentru %iua urmatoare care ii repre%inta*
c) Operatorului de .ransport si "istem2 pentru ,alidarea (otificarilor fi%ice corespun%atoare producatorilor care detin
in e1ploatare comerciala unitati de productie din surse regenerabile de energie*
d) Operatorilor de Retea2 la retelele carora sunt racordate unitatile calificate pentru productie prioritara din "urse
Regenerabile de )nergie
'#P-.O/0/ ---
+efinitii si abre,ieri
#rt 3 $ .ermenii folositi in cadrul pre%entului Regulament au semnificatiile urmatoare&
a) #n de Operare si Mentenanta& perioada de un an (8360 ore) pe ba%a careia se face2 de regula2 calificarea
'onfiguratiilor de Productie Prioritara )ste repre%entata de ultimele 12 luni calendaristice consecuti,e pentru care
e1ista inregistrari ale datelor de e1ploatare si informatiilor solicitate prin pre%entul Regulament
b) #utoconsum& energia electrica furni%ata pe ba%a de contract!con,entie2 din productia proprie a 'onfiguratiei2 unui
consumator racordat la barele sau la un punct de transformare de pe teritoriul acestuia -n #utoconsum nu se include
consumul propriu te4nologic al 'onfiguratiei
c) 5ioga%& combustibil ga%os obtinut prin fermentare din materii re%iduale organice
d) 5iomasa& fractiunea biodegradabila a produselor2 deseurilor si re%iduurilor din agricultura2 inclusi, substante
,egetale si re%iduuri din origine animala2 sil,icultura si industrii cone1e2 precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor
industriale si comunale2 orasenesti si municipale
e) 'apacitate )lectrica 'alificata a 'onfiguratiei& este capacitatea electrica instalata (M6) a unei 'onfiguratii calificate
pentru Productie Prioritara2 conform pre,ederilor pre%entului Regulament
f) 'apacitate )lectrica -nstalata a 'onfiguratiei& este capacitatea electrica instalata a tuturor unitatilor de productie ale
respecti,ei 'onfiguratii care in decursul unui an pot concura la reali%area )nergiei )lectrice a 'onfiguratiei propusa
pentru calificare -n ca%ul amplasamentului pentru care se identifica mai mult de o 'onfiguratie2 suma 'apacitatilor
)lectrice -nstalate ale 'onfiguratiilor definite trebuie sa fie egala cu puterea electrica instalata a amplasamentului
respecti,2 asa cum este inscrisa in licenta de producere a energiei electrice
g) 'entrala 4ibrid& centrala care utili%ea%a drept combustibil atat "R) (biomasa)2 cat si surse con,entionale de
energie
4) 'onfiguratie 'alificata& este o configuratie de instalatii de productie a energiei electrice din surse regenerabile de
energie2 asa cum a fost definita de Responsabilul de 'onfiguratie2 care demonstrea%a pe ba%a resurselor folosite2
studiilor te4nico$economice si!sau datelor de e1ploatare2 ca se incadrea%a in cerintele de calificare pre,a%ute de
pre%entul Regulament
i) 'onfiguratie de productie de energie electrica din "urse Regenerabile de )nergie& ansamblul ec4ipamentelor si
sistemelor de operare2 inclu%and sistemele de masurare si control2 care concura la reali%area productiei de energie
electrica din surse regenerabile de energie -nclude una sau mai multe unitati de productie din "R) aflate pe acelasi
amplasament sau in aceeasi %ona geografica
7) +e%ec4ilibru& diferenta dintre ,alorile planificate si cele reali%ate pentru productia unei unitati de productie calificate
8) )nergia )lectrica 'alificata a 'onfiguratiei& cantitatea anuala de energie electrica (M64) ce urmea%a a fi li,rata in
retea (inclusi, autoconsumul) de 'onfiguratie2 in perioada calificarii
r) )nergie electrica produsa din surse regenerabile de energie& energia electrica produsa in centrale care utili%ea%a
numai surse regenerabile de energie2 precum si proportia de energie electrica produsa din surse regenerabile de
energie in centrale 4ibride care utili%ea%a si surse con,entionale de energie2 inclu%and energia electrica consumata de
sistemele de stocare a purtatorilor de energie con,entionala si e1clu%and energia electrica obtinuta din aceste sisteme
s) 9a% de depo%it& ga%ul re%ultat din fermentarea deseurilor
t) (otificare finala de productie prioritara& informare transmisa %ilnic la OP)) de participantii la P:0 care detin
configuratii calificate sau repre%inta producatori care detin configuratii calificate pentru productie prioritara
u) (otificare preliminara& informare transmisa periodic la OP)) de participantii la P:0 care detin configuratii calificate
sau repre%inta producatori care detin configuratii calificate2 care cuprinde programul productiei prioritare nete in
perioada anuntata
,) Productie Prioritara& productia calificata de energie electrica a unui producator!'onfiguratie!unitate de productie
pentru care sunt acordate drepturi preferentiale de ,an%are a energiei electrice calificate2 in conformitate cu pre,ederile
'odului 'omercial al pietei angro de energie electrica
;) Productie Prioritara 'ontrolabila& este Productia Prioritara care poate fi gestionata in mod acti, de producator
pentru a se asigura conformitatea cu obligatiile contractuale notificate
1) Productie Prioritara (econtrolabila& este Productia Prioritara care nu poate fi gestionata in mod acti, de producator
pentru a se asigura conformitatea cu obligatiile contractuale notificate
<) Rete4nologi%are& #nsamblul de lucrari de inlocuire!modificare a unor te4nologii e1istente u%ate moral si!sau fi%ic2
utili%ate in cadrul unor structuri2 instalatii si componente considerate mi7loace fi1e2 cu te4nologii ba%ate pe conceptii
te4nice de data recenta2 in scopul cresterii productiei2 reducerii consumurilor specifice2 scaderii c4eltuielilor de
e1ploatare si intretinere2 sc4imbarii combustibililor sau a te4nologiilor de ardere2 reducerii emisiilor poluante etc
%) Responsabil de 'onfiguratie& persoana fi%ica sau 7uridica ce solicita inregistrarea si calificarea unei 'onfiguratii
pentru Productie Prioritara si care este producatorul titular de licenta pentru producerea energiei electrice din unitatile
componente ale respecti,ei 'onfiguratii
aa) "urse regenerabile de energie& surse regenerabile de energie nefosile2 cum sunt& energia eoliana2 energia solara2
energia ,alurilor si a mareelor2 energia geotermala2 energia 4idroelectrica2 biomasa2 ga%ul de depo%it2 ga%ul de
fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor u%ate2 bioga%ul2 cat si energia obtinuta din alte surse
regenerabile2 nee1ploatate in pre%ent
#rt 4 $ #bre,ierile utili%ate in cadrul pre%entului Regulament2 altele decat cele e,identiate la art 32 au urmatoarea
semnificatie&
a) #(R) $ #utoritatea (ationala de Reglementare in domeniul )nergiei
b) O." $ Operatorul de .ransport si de "istem
c) OP)) $ Operatorul Pietei de )nergie )lectrica
d) P:0 $ Piata pentru :iua 0rmatoare
e) P) $ Piata de )c4ilibrare
f) "R) $ "urse Regenerabile de )nergie
g) )$"R) $ )nergie electrica produsa din "urse Regenerabile de )nergie
'#P-.O/0/ -=
+ocumente de referinta
#rt > $ Pre%entul Regulament are la ba%a pre,ederile urmatoarelor documente de referinta&
a) /egea energiei electrice nr 318!2003*
b) ?otararea 9u,ernului nr 443!2003 pri,ind promo,area productiei de energie electrica din surse regenerabile de
energie*
c) ?otararea 9u,ernului nr 1042@!2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie*
d) ?otararea 9u,ernului nr 18@2!2004 pentru stabilirea sistemului de promo,are a producerii energiei electrice din
surse regenerabile de energie*
e) ?otararea 9u,ernului nr @>8!200> pentru modificarea ?otararii 9u,ernului nr 443!2003 pri,ind promo,area
productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea ?otararii
9u,ernului nr 18@2!2004 pentru stabilirea sistemului de promo,are a producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie*
f) Ordinul presedintelui #(R) nr 23!2004 pri,ind aprobarea Procedurii de supra,eg4ere a emiterii garantiilor de
origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie*
g) ?otararea 9u,ernului nr 8@0!2003 pri,ind aprobarea ABoii de parcurs din domeniul energetic din RomaniaA*
4) 'odul 'omercial al pietei angro de energie electrica din Romania2 aprobat prin ordinul presedintelui #(R) nr
2>!2004*
i) 'odul de Masurare a energiei electrice2 aprobat prin ordinul presedintelui #(R) nr 13!2002*
7) 'odul de conduita al participantilor la piata angro de energie electrica2 aprobat prin ordinul presedintelui #(R) nr
26!2002
'#P-.O/0/ =
+ocumente necesare si etape de calificare
#rt 6 $ Responsabilul de 'onfiguratie cu cel putin doua luni inainte de data la care doreste sa$si califice configuratia($
ile) pentru productie prioritara trebuie sa transmita la #(R)&
a) 'ererea de calificare (#ne1a 1)2
b) +escrierea 'onfiguratiilor pentru care solicita calificarea cu specificarea cel putin a& puterii instalate a 'onfiguratiei2
"R) utili%ata2 ec4ipamentele principale ale 'onfiguratiei2 ec4ipamentele de masurare a )$"R)2 alte informatii necesare
#(R) (#ne1ele 2 si 3)2
c) Productia lunara de )$"R) reali%ata pe ultimele 12 luni si progno%a lunara a productiei de )$"R) a 'onfiguratiei
pentru perioada de calificare* (#ne1a 4)
#rt 3 $
(1) 'onfiguratiile de productie a )$"R) se califica de regula pentru un an calendaristic in ba%a informatiilor de la art 6
Bac e1ceptie 'onfiguratiile care sunt puse in functiune sau intra in e1ploatare comerciala in cursul anului calendaristic
(2) +ocumentele de la art 6 lit b) se depun doar la transmiterea primei cereri de calificare a unei 'onfiguratii pentru
Productie Prioritara si ori de cate ori apar modificari in datele furni%ate de catre producatorii de )$"R)
#rt 8 $ -n termen de doua saptamani de la primirea documentatiei pentru calificare2 #(R) poate solicita
Responsabilului de 'onfiguratie2 completarea acesteia cu orice date!informatii suplimentare sau care lipsesc2 necesare
solutionarii cererii
#rt @ $ -n ca%ul primirii unei solicitari de completare a documentatiei depuse2 Responsabilul de 'onfiguratie trebuie
sa transmita la #(R) datele!informatiile solicitate in termen de o saptamana de la primirea solicitarii #(R) -n ca%
contrar2 #(R) poate respinge cererea de calificare a 'onfiguratiei pentru Productie Prioritara
#rt 10 $ -n ma1im 30 de %ile de la constituirea dosarului complet2 #(R) informea%a in scris Responsabilul de
'onfiguratie asupra deci%iei luate -n ca%ul respingerii cererii de inregistrare2 deci%ia luata se ,a moti,a
#rt 11 $ +atele transmise catre #(R) in cursul procesului de anali%a a documentatiilor si identificate de
Responsabilii de 'onfiguratie ca fiind confidentiale2 ,or fi tratate de #(R) ca informatii confidentiale2 daca acest lucru
nu contra,ine legii
#rt 12 $ #(R) ,a tine e,identa cererilor de calificare primite2 a deci%iilor de calificare emise si a tuturor datelor si
informatiilor rele,ante pe ba%a carora au fost acordate acestea
'#P-.O/0/ =-
'alificarea Productiei Prioritare de )$"R)
61 "olicitarea calificarii 'onditii de calificare
#rt 13 $
(1) 'alificarea pentru Productie Prioritara a producatorilor se face de catre #utoritatea 'ompetenta la solicitarea
adresata in scris #utoritatii de catre acestia
(2) 'ererea de calificare a unei 'onfiguratii de Productie Prioritara din "R) (ane1a 1) este insotita de informatiile
cuprinse in ane1ele 22 3 si 4
#rt 14 $ 'onfiguratiile de productie de )$"R) se califica pentru Productie Prioritara de regula anual2 in ba%a cererii si
a informatiilor mentionate la art 13 si transmise la #(R) de Responsabilul de 'onfiguratie in conformitate cu
pre,ederile pre%entului Regulament
#rt 1> $ Bac e1ceptie de la pre,ederile art 14 'onfiguratiile re%ultate in urma unor in,estitii ca si cele ale caror unitati
de productie urmea%a a intra in e1ploatare comerciala dupa rete4nologi%are -n aceste ca%uri calificarea se face doar
pentru lunile de operare ramase pana la sfarsitul anului in curs
#rt 16 $ Producatorii de )$"R) trebuie sa faca do,ada dotarii unitatilor de productie propuse pentru calificare cu
sisteme de masurare2 care sa asigure masurarea orara a energiei electrice produse din "R)
#rt 13 $
(1) Productia Prioritara de energie electrica pe ba%a de "R) este calificata pentru Productie Prioritara (econtrolabila
(2) Bac e1ceptie de la pre,ederile alin 1 unitatile de productie care utili%ea%a biomasa2 energia geotermala2 precum si
cele care utili%ea%a surse 4idro cu posibilitate de control a debitului u%inat la ni,el de cel putin o %i2 a caror Productie se
califica pentru Productie Prioritara 'ontrolabila
#rt 18 $
(1) )$"R) produsa intr$o configuratie care utili%ea%a biomasa si alta sursa con,entionala de energie se stabileste cu
a7utorul urmatoarei relatii de calcul&

Q(SRE) x Pci(SRE)
E(SRE) = ---------------------------------------
x E,
Q(SRE) x Pci(SRE) + Q(conv) x Pci(conv)

unde&
)("R)) $ energia electrica produsa din "R) CM64D
E("R)) $ energia continuta in "R) utili%ata CM64D
Pci("R)) $ puterea calorifica a "R) utili%ata CPF!tonaD
) $ energia electrica total produsa de configuratie CM64D
E(con,) $ energia continuta in sursa con,entionala de energie utili%ata CPF!tona2 mii m
3
D
Pci(con,) $ puterea calorifica a sursei con,entionale de energie utili%ata CPF!tona2 mii m
3
D
(2) Ponderea energiei electrice produse din "R) repre%inta ,aloarea procentuala a )("R)) din totalul energiei
produse ())
#rt 1@ $ Producatorul a carui 'onfiguratie cuprinde unitati de producere a )$"R) din tipuri diferite de "R) are
obligatia instalarii de grupuri de masurare separate pentru fiecare unitate
#rt 20 $
(1) Pentru o 'onfiguratie de productie de )$"R)2 se califica pentru Productie Prioritara pe perioada de ,alabilitate a
calificarii&
a) intreaga productie de energie electrica ce urmea%a a fi li,rata in retea (inclusi, autoconsumul)2
si
b) intreaga 'apacitate )lectrica -nstalata a 'onfiguratiei
(2) -n ca%ul 'onfiguratiilor constituite din unitati care utili%ea%a atat "R) (biomasa) cat si surse con,entionale de
energie primara2 se pot propune!accepta pentru calificare ca Productie Prioritara din "R) doar productii si capacitati
partiale2 corespun%atoare ponderii "R) in total energie primara consumata
62 'alificarea
#rt 21 $ #utoritatea 'ompetenta2 dupa primirea cererii pentru calificarea productiei unei configuratii pentru Productie
Prioritara si a informatiilor necesare conform art 6&
a) ,erifica informatiile pre%entate si2 daca este necesar2 cere solicitantului modificari si!sau completari ale acestora
pentru sustinerea cererii*
b) emite deci%ia de calificare pentru productia prioritara a 'onfiguratiei*
c) transmite in scris solicitantului moti,atia in ca%ul neacceptarii cererii de calificare
#rt 22 $ +eci%ia de calificare emisa de #(R) contine urmatoarele informatii&
a) 0nitatile din 'onfiguratia!'onfiguratiile de productie calificate care pot participa la reali%area Productiei Prioritare*
b) .ipul $ dispeceri%abila!nedispeceri%abila $ al fiecarei unitati de productie din 'onfiguratie*
c) 'apacitatea electrica a 'onfiguratiei!'onfiguratiilor care se califica pentru Productie Prioritara (econtrolabila*
d) 'apacitatea electrica a 'onfiguratiei!'onfiguratiilor care se califica pentru Productie Prioritara 'ontrolabila
dispeceri%abila*
e) 'apacitatea electrica a 'onfiguratiei!'onfiguratiilor care se califica pentru Productie Prioritara 'ontrolabila
nedispeceri%abila*
f) Perioada de ,alabilitate a calificarii
#rt 23 $ Producatorul care a obtinut calificarea pentru Productie Prioritara din "R)2 pentru o anumita capacitate
electrica in perioada de ,alabilitate a calificarii&
a) pune la dispo%itia #(R) toate informatiile solicitate de aceasta si care sunt rele,ante pentru efectuarea ,erificarilor*
b) permite accesul la instalatiile proprii pentru personalul #(R) responsabil cu efectuarea ,erificarilor
#rt 24 $ #utoritatea 'ompetenta dupa emiterea deci%iei de calificare comunica2 dupa ca%2 producatorul sau lista
producatorilor calificati pentru productie prioritara2 capacitatea electrica calificata2 tipul productiei prioritare
controlabila!necontrolabila2 urmatoarelor parti&
a) OP))2 in ca%ul tuturor 0nitatilor de Productie care sunt conectate la Reteaua )lectrica de .ransport sau in ca%ul
0nitatilor de Productie care au o capacitate mai mare decat o ,aloare de referinta stabilita de #utoritatea 'ompetenta*
b) O."2 in ca%ul tuturor 0nitatilor +ispeceri%abile sau a tuturor unitatilor care au o capacitate mai mare decat o
,aloare de referinta stabilita de O."*
c) Operatorilor de Retea2 la retelele carora sunt racordate unitatile calificate pentru productie prioritara
#rt 2> $
(1) #utoritatea 'ompetenta poate decide sa retraga deci%ia de calificare pentru Productie Prioritara acordata unui
producator&
a) la solicitarea Producatorului respecti,*
b) ca urmare a unui comportament care conduce la inducerea de distorsiuni in functionarea pietei2
si comunica partilor interesate deci%ia luata
(2) Retragerea deci%iei pentru ca%urile pre,a%ute la lit a) si b) este pe intreaga perioada de ,alabilitate a deci%iei2 care
este2 de regula2 un an calendaristic
'#P-.O/0/ =--
+repturile si obligatiile producatorilor de )$"R)
calificati pentru Productie Prioritara
#rt 26 $ Producatorul de )$"R) calificat pentru Productie Prioritara are urmatoarele drepturi&
a) sa transmita oferte pe P:0 pentru )$"R) care a fost notificata si nu a fost contractata prin contracte bilaterale*
b) sa tran%actione%e cu prioritate pe P:0 doar cantitatile de energie electrica notificate si ,alidate ca Productie
Prioritara disponibile2 dupa considerarea cantitatilor de energie electrica din contractele bilateral negociate de
respecti,ul producator*
c) sa beneficie%e2 conform legislatiei in ,igoare2 de sistemul de promo,are a energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie*
d) sa transmita la O." (otificari Bi%ice in de%ec4ilibru pentru Productia Prioritara ramasa netran%actionata pe P:0
#rt 23 $ Producatorul de )$"R) calificat pentru Productie Prioritara are urmatoarele obligatii&
a) sa se inscrie la OP)) ca Producator calificat pentru Productie Prioritara din "R)2 conform procedurii specifice
elaborate de acesta*
b) sa comunice la OP))2 cantitatile de energie electrica tran%actionate prin contracte bilaterale*
c) sa suporte din punct de ,edere financiar +e%ec4ilibrele generate de unitatile de productie din configuratiile calificate
pentru Productie Prioritara (econtrolabila2 in conditiile in care tran%actionea%a pe P:0 si!sau prin contracte bilaterale
negociate de ,an%are!cumparare de energie electrica
#rt 28 $ Producatorul de )$"R) calificat pentru Productie Prioritara din "R) in conditiile in care tran%actionea%a pe
P:0 are urmatoarele obligatii&
d) sa transmita la OP)) notificari preliminare de productie prioritara*
e) sa transmita la OP)) notificari finale de productie prioritara*
f) sa oferte%e pe P:0 ca productie prioritara cel mult cantitatile orare de energie electrica care repre%inta diferenta
po%iti,a dintre cantitatile orare de energie electrica din (otificarea finala de productie prioritara ,alidata de OP)) si
cantitatile orare de energie electrica ,andute prin toate contractele bilaterale negociate de respecti,ul producator
#rt 2@ $
(1) Producatorii calificati pentru Productie Prioritara (econtrolabila2 nu sunt penali%ati financiar pentru +e%ec4ilibrele
generate de unitatile de productie din 'onfiguratiile calificate pentru Productie Prioritara (econtrolabila*
(2) "e e1ceptea%a de la pre,ederile alin (1) producatorii calificati pentru Productie Prioritara (econtrolabila care sunt
anga7ati in&
a) tran%actii pe P:0*
b) contracte bilaterale negociate de ,an%are!cumparare*
(3) Partea Responsabila cu )c4ilibrarea care include si producatori calificati pentru Productie Prioritara (econtrolabila
si care nu se incadrea%a in situatia pre,a%uta la alin (2)2 preia dreptul producatorilor de a nu suporta penali%arile
financiare aferente +e%ec4ilibrelor generate de unitatile de productie din configuratiile calificate pentru Productie
Prioritara (econtrolabila*
(4) Partea Responsabila cu )c4ilibrarea care include si producatori calificati pentru Productie Prioritara (econtrolabila
si care se incadrea%a in situatia pre,a%uta la alin (2)2 suporta penali%arile financiare aferente +e%ec4ilibrelor generate
de unitatile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritara (econtrolabila*
(>) Pentru determinarea Po%itiei (ete Masurate a unei PR) care include si producatori calificati pentru Productie
Prioritara (econtrolabila2 suma =alorilor Masurate #probate ale unitatilor de productie din configuratiile calificate pentru
Productie Prioritara (econtrolabila inregistrate in respecti,a PR) si care nu suporta de%ec4ilibre2 se ,a inlocui cu suma
cantitatilor orare de energie electrica tran%actionate prin contracte bilaterale din respecti,ele 'onfiguratii2 de catre PR)2
in perioada de decontare corespun%atoare
'#P-.O/0/ =---
+ispo%itii finale
#rt 30 $ -n ca%ul in care2 pentru un anumit Responsabil de 'onfiguratie2 in urma efectuarii de catre #(R) a ,erificarii2
se constata transmiterea unor informatii eronate2 #(R) aplica sanctiunile pre,a%ute de lege
#()G# (r 1
la regulament
C#ntet producator de )$"R)D
'erere de calificare a 'onfiguratiei pentru
productie prioritara de energie electrica
'atre
#utoritatea (ationala de Reglementare in domeniul )nergiei
"tr 'onstantin (acu2 nr 32 sectorul 22 5ucuresti2 cod 020@@>
+omnule Presedinte2
"ubsemnatul Cprenumele si numeleD2 in calitate de Cdirector general!administrator unicD la agentul economic inregistrat
la Oficiul Registrului 'omertului cu denumirea Cdenumirea societatii comercialeD2 cu sediul social in Cnumele
comunei!orasului!municipiului2 strada nr $2 7udetulD2 nr telefon Cnr telefonD2 nr fa1 Cnr fa1D si contul Cspecificatia!numarul
de cont!RO/D2 desc4is la banca Cdenumirea bancii comercialeD2 sucursala Cdenumirea!locali%area sucursalei unde este
desc4is contul societatii comercialeD2 titular al licentei de producere nr Cnr licentei de producereD din data de Cdata
emiterii licentei de producereD2 solicit calificarea pentru productie prioritara a energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie2 conform datelor pre,a%ute in ane1ele la pre%enta
+irector 9eneral2
C(ume2 prenume si semnaturaD
+ata2
#()G# (r 2
la regulament
1 +etalii pri,ind amplasarea 'onfiguratiei!'onfiguratiilor

Configuratia nr. ......
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|Denumire ampa!ament |
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|"#re!a |
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|$ra! |
|
+---------------------------------------------------------+----------------
+------------------+
|%u#et | |Co# po!ta
|
+---------------------------------------------------------+----------------
+------------------+
|&ipu #e pro#uctie prioritara pentru care !e !oicita |'!e competea(a #upa ca(,
unu !au |
|inregi!trarea Configuratiei (controa)ia !i*!au |am)ee tipuri #e pro#uctie
|
|necontroa)ia) |prioritara+
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|Puterea eectrica in!taata in Configuratia |'!e competea(a #upa ca(+
|
|core!pun(atoare pro#uctiei prioritare controa)ie ',-+ |
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|Puterea eectrica in!taata in Configuratia |'!e competea(a #upa ca(+
|
|core!pun(atoare pro#uctiei prioritare necontroa)ie ',-+|
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|Energia eectrica progno(ata pentru caificare ',-.+
/
) |
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+
|$peratoru #e retea a care !unt racor#ate unitatie #e |
|
|pro#uctie ae Configuratiei |
|
+---------------------------------------------------------
+-----------------------------------+


1
) )nergia electrica anuala progno%ata pe perioada calificarii (li,rata in retea2 inclusi, autoconsumul)
2 Responsabilul de 'onfiguratie nominali%at
2
)

+----------------------------------------
+-------------------------------------+
|Denumire !ocietate |
|
+----------------------------------------+-------------------
+-----------------+
|0umee per!oanei #e contact | |Po(itie
#etinuta |
+----------------------------------------+-------------------
+-----------------+
|"#re!a |
|
+----------------------------------------
+-------------------------------------+
|$ra! |
|
+----------------------------------------+-------------------
+-----------------+
|%u#et | |Co# po!ta
|
+----------------------------------------+-------------------
+-----------------+
|0r. teefon | |0r. 1ax
|
+----------------------------------------+-------------------
+-----------------+
|E-mai |
|
+----------------------------------------
+-------------------------------------+
|Date #e i#entificare ae participantuui|
|
|a P23 care face notificarie !i |
|
|ofertee #e pro#uctie prioritara |
|
+----------------------------------------
+-------------------------------------+

'onfirm ca2 din ceea ce stiu2 sunt singurul solicitant pentru calificarea 'onfiguratiei!'onfiguratiilor sus mentionate si
ca detaliile continute in pre%enta cerere sunt corecte +e asemenea2 ma anga7e% sa informe% #(R) asupra oricaror
sc4imbari2 rele,ante procesului de 'alificare2 ce se ,or aduce 'onfiguratiei
Responsabil de 'onfiguratie
C(ume2 prenume si semnaturaD
+ata
HHHHHHHHHHH

2
)+etalii pri,ind societatea nominali%ata ca responsabil pentru managementul energetic al 'onfiguratiei!'onfiguratiilor
propuse pentru calificare si detalii pri,ind persoana fi%ica de contact #(R) ,a comunica cu societatea care doreste sa
califice 'onfiguratia prin intermediul acestei persoane
#()G# (r 3
la regulament
+escrierea 'onfiguratiei!'onfiguratiilor
pentru care se solicita calificarea
+ocumentatia de calificare ,a contine pentru fiecare 'onfiguratie urmatoarele informatii&
1 "c4ema electrica monofilara cu specificarea grupurilor de masurare
2 "c4ema termomecanica simplificata pentru ca%ul biomasei2 bioga%ului
3 -nformatii pri,ind "R) utili%ata

+------------------------------------------------------------------------
------+
|S3RS" DE E0ER45E
|
|
|
|6ant off!.ore '+ Soare '+
4eoterma '+ |
|6ant on!.ore '+ 7i#ro '+
|
|
|
|8ioma!a putere caorifica
(4%*tona)|
|- De!euri fore!tiere*agricoe '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|- Cuturi energetice '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|- 4a( #e #epo(it '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|- 4a( #e fermentatie a namourior '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|
|
|- 8ioga(, acoo car)urant '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|- De!euri mena9ere !oi#e '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|- De!euri in#u!triae '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|Com)u!ti)i fo!i '+
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
|Pon#ere SRE in tota com)u!ti)i utii(at (:)
+-------------------------+|
|
+-------------------------+|
+------------------------------------------------------------------------
------+

4 /ista ec4ipamentelor si caracteristicile acestora

+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------
+------------------+
| | | | | | 0ive #e |
Capacitate |
| | | |&ipu unitatii| &ip (tipuri) #e |ten!iune a|
eectrica |
|Ec.ipament|Pro#ucator*|"n | #e pro#uctie |com)u!ti)i utii(at| care e!te | in!taata,
in ,- |
| | ,o#e |P51| '#upa ca(+ | '#upa ca(+ | racor#at | '#upa
ca(+ |
| | | | | |'#upa ca(+ |
|
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------
+------------------+
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------
+------------------+
|..........| | | | | |
|
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------
+------------------+

> /ista ec4ipamentelor de masurare a energiei electriceI)

+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------
+------------+
|5#entificator| | Proprietaru | | | | 5e!ire |
5e!ire |
| in !c.ema | Serie |ec.ipamentuui| "n |Pro#ucator* | Serviciu |- #omeniu|-
unitate #e|
| eectrica | | #e ma!urare |in!taare| ,o#e | ma!urat |#e vaori|
ma!ura |
|!impificata | | | | | | |
|
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------
+------------+
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------
+------------+
|.............| | | | | | |
|
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------
+------------+

I)-nformatiile solicitate se adresea%a doar producatorilor de )$"R) care detin grupuri nedispeceri%abile
6 #lte informatii necesare #(R)
#()G# (r 4
la regulament
Productia si progno%a de )$"R) a 'onfiguratiei!'onfiguratiilor
pentru care se solicita calificarea
1 Productia lunara de )$"R) reali%ata pe ultimele 12 luni

+-------------
+--------------------------------------------------------------------------------------+
|'"nu #e | Pro#uctie #e E-SRE
;
) ',-.+
|
|operare+ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+
| |<una /|<una =|<una ;|<una >|<una ?|<una @|<una A|<una B|<una C|<una /D|<una //|
<una /=|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+
|Configuratia*| | | | | | | | | | | |
|
|Centraa | | | | | | | | | | | |
|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+
|............ | | | | | | | | | | | |
|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+


3
) Productia de )$"R) li,rata in retea2 inclusi, autoconsumul2 in anul de operare
2 Progno%a lunara a productiei de )$"R)2 pentru perioada de calificare

+-------------
+--------------------------------------------------------------------------------------+
|'"nu #e | Pro#uctie #e E-SRE
>
) ',-.+
|
|caificare+ +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+
| |<una /|<una =|<una ;|<una >|<una ?|<una @|<una A|<una B|<una C|<una /D|<una //|
<una /=|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+
|Configuratia*| | | | | | | | | | | |
|
|Centraa | | | | | | | | | | | |
|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+
|............ | | | | | | | | | | | |
|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------
+-------+


4
) Progno%a productiei de )$"R) li,rata in retea2 inclusi, autoconsumul2 in anul de calificare