You are on page 1of 6

Obavezan predmet za studijski profil Tekstilna tehnologija

Katedra za tekstilno inženjerstvo
Predmet: Bojenje tekstilnog materijala
Fond časova: 3+
Semestar VII
Literatura
!" #"#žoki$% Teorija i tehnologija bojenja tekstilnog materijala% T&F% 'eograd% !()("
" #"*o+i$% 'ojenje , vežbe% -nterni materijal Katedre za T-% !((."
3" &aterijal sa predavanja"
Referentna literatura
!" *"/hore 0d"% 1olorants and 2u3iliaries% Organi+ +hemistr4 and appli+ation properties%
5olume ! , 1olorants% /o+iet4 of #4ers and 1olourists% 'radford 6!((.7"
" 1"8"'ird% 9"/"'oston% 0ds"% The Theor4 of 1oloration of Te3tiles% #4ers 1ompan4
:ubli+ation Trust% 'radford 6!(;<7"
Kratak opis kursa
#aje osnovna znanja iz kolorimetrije% teorije bojenja i tehnologije bojenja tekstilnog
materijala sa aspekta potreba inženjera tehnologa" Kombinuje teorijska razmatranja i
primere iz industrijske prakse% obra=ene na konkretnim supstratima tj" različitim
tekstilnim vlaknima" :osebno razmatra moderne aspekte bojenja% kao npr"
ekotoksikolo>ke aspekte i primenu alternativnih metoda bojenja"
Sadržaj kursa
• KO8O?-/T-K2 - KO8O?-&0T?-*2" /ubjektivni ose$aj boje" Optička svojstva
obojenog tela , objekta" #efini+ija boje" Fizička svojstva boja" -ntenzivna obojenost i
sistem hromofora" /elektivna apsorp+ija sa aspekta kvantno@hemijske teorije obojenosti"
:arametri za opisivanje boje i sistemi za merenje boja" /pektralne krive" 1-0 dijagram
boja" Tristimulus vrednosti" Ostali kolorimetrijski sistemi"
• K-A0T-K2 - T0?&O#-A2&-K2 'O*0A*2" Karakteristike sistema boja@vlakno"
2dsorp+ione izoterme" Bemijski poten+ijal boje" 2finitet" Osnovna jednačina
ravnotežnog stanja" Termodinamičko razmatranje adsorp+ionih izotermi" Toplota
bojenja" 0nergija aktiva+ije bojenja" Koefi+ijenti difuzije boje" 'rzina bojenja" 5reme
polubojenja"
• K82/-F-K21-*2 'O*2" Tehnički nazivi boja" Aomenklatura boja" Kolor indeks @ 1-"
Bemijska i koloristička klasifika+ija" -/TO?-*2T 'O*0A*2" 'oje prirodnog porekla"
Cnačaj bojenja tekstila za op>ti industrijski razvoj" /T2A*0 'O*0 D ?2/T5O?D"
Fizičko@hemijske karakteristike sistema za bojenje" 2grega+ija boje" &ehanizam
agrega+ije" Konfigura+ija agregata" #-FDC-OA- &O#08- D 'O*0A*D" &odel pora"
&odel slobodne zapremine"
• 'O*0A*0 108D8OCA-B 582K2A2" /vojstva bojenja +eluloznih vlakana" #irektne
boje" &ehanizam bojenja" &etode i ure=aji za bojenje" Aaknadna obrada direktnih boja"
?eaktivne boje" :rin+ipi pro+esa bojenja" &etode i ure=aji za bojenje" ?eduk+ione boje"
&etode i ure=aji za bojenje" 8euko@estri reduk+ionih boja" /umporne boje" 'oje koje se
grade na vlaknu" Ostale klase boja i metode bojenja za +elulozna vlakna" Katjonske boje"
Obavezan predmet za studijski profil Tekstilna tehnologija
• 'O*0A*0 :?OT0-A/K-B 582K2A2" /vojstva bojenja proteinskih vlakana"
:arametri bojenja" &etode i ure=aji za bojenje vune" Kisele boje" :odela kiselih boja"
&etalkompleksne boje tipa !:! i !:" Bromne boje" :ostup+i bojenja metodom
prethodnog% istovremenog i naknadnog hromiranja" ?eaktivne boje" Ostale klase boja za
bojenje proteinskih vlakana" 'ojenje svile"
• 'O*0A*0 B0&-*/K-B - /-AT0T/K-B 582K2A2" /vojstva bojenja sintetskih
vlakana" #isperzne boje" /vojstva disperznih boja" Teorija bojenja disperznim bojama"
'ojenje +eluloznog a+etata" 'ojenje poliamidnih vlakana" Klase boje i postup+i za
bojenje poliamidnih vlakana" 'ojenje poliestarskih vlakana" &etode bojenja" Termosol
postupak" 'ojenje u prisustvu kerijera" 'ojenje akrilnih vlakana" ?etarderi" 'ojenje
ostalih sintetskih vlakana 6:51 vlaknaE elastomerna vlaknaE polipropilenska vlaknaE
:52 vlaknaE aramidna vlakna itd"7"
• 'O*0A*0 &0F25-A2 582K2A2" Karakteristike bojenja dvokomponentnih i
vi>ekomponentnih me>avina" &e>avine poliestra i +eluloznih vlakana" &e>avine
poliestra i vune" &e>avine poliamida i +eluloznih vlakana" &e>avine akrilnih vlakana i
vune" &e>avine akrilnih vlakana i +eluloznih vlakana" &e>avine različitih sintetskih
vlakana" *ednobojni i vi>ebojni efekti"
• 2:2?2T- - D?0G2*- C2 'O*0A*0" &etoda is+rpljenja i fulardovanja" Oblik u
kome se boji tekstilni materijal" #iskontinualne tehnike bojenja" BT@aparati" Kade sa
vitlom% džet i overflou ma>ine" #žiger" Ostali ure=aji" Kontinualne tehnike bojenja"
?azličiti načini nano>enja boje"
• K528-T0T O'O*0A*2" ?avnomernost" :ostojanost" 0KO8OFK- -
TOK/-KO8OFK- 2/:0KT- 'O*0A*2" AO50 &0TO#0 'O*0A*2" 'ojenje iz
nadkritičnog ugljendioksida" 'ojenje uz primenu ultrazvuka"
Cilj kursa
!" Dpoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama bojenja tekstilnog materijala"
" /ti+anje neophodnih znanja potrebnih za poznavanje i upravljanje pro+esima bojenja
tekstilnog materijala"
3" :rilago=avanje radu u industrijskim uslovima u proizvodnji% kombinuju$i znanja stečena i
iz drugih srodnih predmeta"
H" Dspostavljanje solidne osnove za dalji razvoj i usavr>avanje kroz unapre=enje timskog
rada i interdis+iplinarnog pristupa re>avanju inženjerskih problema u praksi"
Rezultat kursa
!" /tudenti su osposobljeni da na inženjerski način dizajniraju bojenje tekstilnog materijala"
" /tudenti su osposobljeni da koriste laboratorijsku opremu i metode za pra$enje efekata
bojenja tekstilnog materijala"
3" /tudenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima"
Obavezan predmet za studijski profil Tekstilna tehnologija
Nain pro!ere znanja:
!" #va doma$a zadatka 6"#$ i "#%7"
" Ietiri usmena kolokvijuma 6K&L$% K&L%% K&L'% K&L(7" :oloženi kolokvijumi su
uslov za eksperimentalni rad u laboratoriji tj" laboratorijske vežbe"
3" -spit iz predmeta 'ojenje tekstilnog materijala se polaže usmeno" :ravo na polaganje ispita
studenti stiču kada polože sve kolokvijume% predaju izve>taje svih laboratorijskih vežbi
6potpis asistenta7 i dobiju potpis nastavnika u indeksu kao potvrdu prisustva na predavanjima"
Preduslo! izlaska na ispit:
Fizička hemija -E Organska hemija -E Fizička hemija --E Organska hemija --E Tekstilna vlaknaE
Nain formiranja konane o)ene
&C*N+ , "# - ./$ 0 LV - ./% 0 K&L - ./% 0 ISPI1 - ./2
Obavezan predmet za studijski profil Tekstilna tehnologija
Semestralni termin plan
Nedelja u
semestru
+kti!nost nasta!nika +kti!nost asistenta +kti!nost
studenta
!
KO8O?-/T-K2 -
KO8O?-&0T?-*2" /ubjektivni
ose$aj boje" Optička svojstva
obojenog tela , objekta"
#efini+ija boje" Fizička svojstva
boja" -ntenzivna obojenost i
sistem hromofora" /elektivna
apsorp+ija sa aspekta kvantno@
hemijske teorije obojenosti"
:arametri za opisivanje boje i
sistemi za merenje boja"
/pektralne krive" 1-0 dijagram
boja" Tristimulus vrednosti" Ostali
kolorimetrijski sistemi"
LV$3 :?O?2IDA /2/T252
?2/T5O?2 C2 'O*0A*0"
Odnos kupatila" /adržaj boje"
&etoda is+rpljenja i
fulardovanja"
Cadavanje "#$
:riprema za ulazak u
laboratoriju
-zrada LV$

K-A0T-K2 -
T0?&O#-A2&-K2 'O*0A*2"
Karakteristike sistema boja@
vlakno" 2dsorp+ione izoterme"
Bemijski poten+ijal boje" 2finitet"
LV%3 'O*0A*0
108D8OCA-B 582K2A2"
Dti+aj veličine kupatila%
temperature% elektrolita% i
kon+entra+ije boje"
#iskontinualni i kontinualni
postup+i bojenja različitim
klasama boja: direktne boje
:redaje "#$
:redaje izve>taj LV$
-zrada LV%
3
Osnovna jednačina ravnotežnog
stanja" Termodinamičko
razmatranje adsorp+ionih
izotermi" Toplota bojenja"
0nergija aktiva+ije bojenja"
Koefi+ijenti difuzije boje" 'rzina
bojenja" 5reme polubojenja"
LV'3 #iskontinualni i
kontinualni postup+i bojenja
različitim klasama boja:
reaktivne boje

K&L$
:redaje izve>taj LV%
-zrada LV'
:olaže K&L$
H
K82/-F-K21-*2 'O*2"
Tehnički nazivi boja"
Aomenklatura boja" Kolor
indeks @ 1-" Bemijska i
koloristička klasifika+ija"
-/TO?-*2T 'O*0A*2" 'oje
prirodnog porekla" Cnačaj
bojenja tekstila za op>ti
industrijski razvoj" /T2A*0
'O*0 D ?2/T5O?D" Fizičko@
hemijske karakteristike sistema
za bojenje" 2grega+ija boje"
&ehanizam agrega+ije"
Konfigura+ija agregata"
#-FDC-OA- &O#08- D
'O*0A*D" &odel pora" &odel
slobodne zapremine"
LV(3 #iskontinualni i
kontinualni postup+i bojenja
različitim klasama boja:
reduk+ione boje
:redaje izve>taj LV'
-zrada LV(
<
'O*0A*0 108D8OCA-B
582K2A2" /vojstva bojenja
+eluloznih vlakana" #irektne
boje" &ehanizam bojenja"
&etode i ure=aji za bojenje"
Aaknadna obrada direktnih boja"
LV23 #iskontinualni i
kontinualni postup+i bojenja
različitim klasama boja: leuko@
estri reduk+ionih boja
:redaje izve>taj LV(
-zrada LV2
J
?eaktivne boje" :rin+ipi pro+esa
bojenja" &etode i ure=aji za
bojenje"
LV43 #iskontinualni i
kontinualni postup+i bojenja
različitim klasama boja: boje
:redaje izve>taj LV2
-zrada LV4
:olaže K&L%
Obavezan predmet za studijski profil Tekstilna tehnologija
koje se grade na vlaknu"

K&L%
;
?eduk+ione boje" &etode i
ure=aji za bojenje" 8euko@estri
reduk+ionih boja"
LV53 'O*0A*0
:?OT0-A/K-B 582K2A2"
'ojenje vune različitim
klasama boja: ekvalizing%
miling i supermiling kisele
boje"
:redaje izve>taj LV4
-zrada LV5
)
/umporne boje" 'oje koje se
grade na vlaknu" Ostale klase
boja i metode bojenja za
+elulozna vlakna" Katjonske
boje"
LV63 'ojenje vune različitim
klasama boja:
metalkompleksne boje"
:redaje izve>taj LV5
-zrada LV6
(
'O*0A*0 :?OT0-A/K-B
582K2A2" /vojstva bojenja
proteinskih vlakana" :arametri
bojenja" &etode i ure=aji za
bojenje vune" Kisele boje"
:odela kiselih boja"
&etalkompleksne boje tipa !:! i
!:"
LV73 'ojenje vune različitim
klasama boja: hromne boje
6različiti postup+i bojenja7"

K&L'
:redaje izve>taj LV6
-zrada LV7
:olaže K&L'
!.
Bromne boje" :ostup+i bojenja
metodom prethodnog%
istovremenog i naknadnog
hromiranja" ?eaktivne boje"
Ostale klase boja za bojenje
proteinskih vlakana" 'ojenje
svile"
LV$.3 'O*0A*0
/-AT0T/K-B 582K2A2"
'ojenje disperznim bojama"
'ojenje poliamidnih vlakana
kiselim i disperznim bojama"
:redaje izve>taj LV7
-zrada LV$.
!!
'O*0A*0 B0&-*/K-B -
/-AT0T/K-B 582K2A2"
/vojstva bojenja sintetskih
vlakana" #isperzne boje"
/vojstva disperznih boja" Teorija
bojenja disperznim bojama"
'ojenje +eluloznog a+etata"
'ojenje poliamidnih vlakana"
Klase boje i postup+i za bojenje
poliamidnih vlakana"
LV$$3 'ojenje poliestarskih
vlakana" Termosol postupak"
:redaje izve>taj LV$.
-zrada LV$$
!
'ojenje poliestarskih vlakana"
&etode bojenja" Termosol
postupak" 'ojenje u prisustvu
kerijera" 'ojenje akrilnih
vlakana" ?etarderi" 'ojenje
ostalih sintetskih vlakana 6:51
vlaknaE elastomerna vlaknaE
polipropilenska vlaknaE :52
vlaknaE aramidna vlakna itd"7"
LV$%3 'ojenje akrilnih
vlakana katjonskim bojama"

K&L(
:redaje izve>taj LV$$
-zrada LV$%
:olaže K&L(
!3
'O*0A*0 &0F25-A2
582K2A2" Karakteristike
bojenja dvokomponentnih i
vi>ekomponentnih me>avina"
&e>avine poliestra i +eluloznih
vlakana" &e>avine poliestra i
vune" &e>avine poliamida i
+eluloznih vlakana" &e>avine
akrilnih vlakana i vune"
&e>avine akrilnih vlakana i
+eluloznih vlakana" &e>avine
različitih sintetskih vlakana"
LV$'3 KO8O?-&0T?-*2"
Odredjivanje stepena
is+rpljenja i brzine bojenja"
?2IDA2?/KO
?010:T-?2A*0 'O*2"
:roračun sastava sistema za
bojenje prema zadatom uzorku
, nijansiranje"
Cadavanje "#%
:redaje izve>taj LV$%
-zrada LV$'
Obavezan predmet za studijski profil Tekstilna tehnologija
*ednobojni i vi>ebojni efekti"
!H
2:2?2T- - D?0G2*- C2
'O*0A*0" &etoda is+rpljenja i
fulardovanja" Oblik u kome se
boji tekstilni materijal"
#iskontinualne tehnike bojenja"
BT@aparati" Kade sa vitlom% džet
i overflou ma>ine" #žiger" Ostali
ure=aji" Kontinualne tehnike
bojenja" ?azličiti načini
nano>enja boje"
LV$(3 FT2&:2A*0" /astav
paste i karakteristike
>tampanja" Odre=ivanje
postojanosti obojenja"
:redaje "#%
:redaje izve>taj LV$'
-zrada LV$(
!<
K528-T0T O'O*0A*2"
?avnomernost" :ostojanost"
0KO8OFK- - TOK/-KO8OFK-
2/:0KT- 'O*0A*2" AO50
&0TO#0 'O*0A*2" 'ojenje iz
nadkritičnog ugljendioksida"
'ojenje uz primenu ultrazvuka"
LV$23 2:2?2T- - D?0G2*-
D 'O*0A*D" Dpoznavanje sa
tehničkim karakteristikama
aparata i ure=aja za bojenje 6u
industrijskim uslovima7"
:roračun kapa+iteta"
:redaje izve>taj LV$(
-zrada LV$2
:redaje izve>taj LV$2